Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Size: px
Start display at page:

Download "Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p"

Transcription

1 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on Reg. No. KL/KTM/209/ News Paper RN.No /96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w dh.tum. si.kn.tpm \n -Δ-ln- p p. kmw-ip- n- Nmt m \n-e-ºq, ]m-ã cm-pp ]q-h- m-e, ]m-ã A-e-Iv-km- txm-akv, ]m-ã kmw ]n. tpmk-^v F- n-h th-zn-bn Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p Ab cmpy-ß-fm-b Cdm- pw kndn-bbpw {InkvXym-\n- Iƒ v ih- -d-ºm-ip-tºmƒ Cdm-\nse ss{ikvxh P\- kwjy A`q-X-]q Δ-amb hf bn-te v IpXn- p- p. kphntij hnln-x k`-i-fpss hf 20 ix-am-\-øn-emwv apt -dp- -Xv. GI-tZiw ]Øp e w {InkvXym-\n-Iƒ Ct mƒ Cdm-\n Ds - v A-\u-tZym- KnI IW- p-iƒ kqnn- n- p- p. Ign- -bmgvn Gemw an\nkv{sokv ]pd-øn-d- nb ss_- _n-fns B[p-\nI t] jy `mj-bn-ep ]cn-`mj ]pd-ønd- p thf-bn ]c-ky-am- s - -XmWv {]kvxpx hnh-c߃. `oi-c-x-bpss hm Ø-IfmWv Iptd \mfp-i-fmbn Cdm\v Np p-ap cmpy-ß-fn \n v temiw ti p sim n-cn- p- - Xv. B[p-\nI temiw C p-hsc I n- n- mø Xc-Øn-ep {Iqc-amb B{I-a-W-ß-fp-ambn C m-aniv tã v (ISIS) Xo{h-hm- Zn-Iƒ FXn - p- -h-scbpw \nc- ]-cm-[n-i-sfbpw IÆn tnmcbn- msx sim p X p-tºmƒ \yq\] -amb {InkvXym-\n-Ifn Gsd-t cpw Igp-Ø-dpØpw {Iqin- -s pw shsn-tb pw h[n- -s - p. tij-ap- -h hnhn[ cmpy-ß-fn-te v ]em-b\w snbvxp. `oi-csc Xpc-Øm-\mbn Ata-cn- bpw kjy-cm-py-ßfpw AXym-[p-\n-I-amb Bbp-[-t m- p-i-fp-ambn B{I-aWw XpS-ßnb-tXmsS Bi- -bpss Im talw a[y-]q Δ tzi-sø A -Im-c-]q-cn-X-am n am n-bn-cn- p-i-bm-wv. CXn-\n-S-bn-emWv Cdm- \nse k`-sb- - n-bp kt mj-h Ø-am\w tiƒ p- -Xv. C m-aniv hnπ-h-øn-eqss Bb-sØm sjmssa\n Cdms `cww ]nsn- -S n cm- PysØ C m-aniv dn -ªn- m n am p-tºmƒ Cdm-\n tihew A q-tdmfw ]cn-h ØnX {InkvXym-\n-Isf D m-bn-cp- p- p. a p {InkvXym-\n-I-fn Gsdbpw A ao-\n-b {InkvXy km-bn-cp- p. F m aq p e - Øn\pw Ggp e -Øn\panS-bn- {InkvXym-\n-Iƒ Cdm-\n-eps v hniz-k-\o-b-amb IW- p- I-fp- v. temisø {Inkv-Xob P\-kwJym ÿnxn-hn-h-c -I-W- p- I-fnse B[n-Im-cnI {KŸ-amb "Hm -td-j thƒ-un' s IW- p-{]-imcw 2010 hsc aq p e - Øn F ]-Øn-\m-em-bn-c-Øn-e- [niw {InkvXym-\n-Iƒ Cdm-\n-ep- {]Ir-Xn-kp-μ-c-amb simsss- \m-en A tz-iob hnzym n-i-tfmspw A[ym-]-I-tcm-Sp-sam w Bflob A co- -Øn , , (tijw t]pv 2) v. hf m ix-am\w 19.7 BsW pw tcj-s -Sp-Øn-bn- p- v. Chm- -en- {InkvXym- \n-iƒ n-s-bn-emwv Cu hf -sb- Xv IqSp-X {it b-am-wv. Aß-s\-sb- n Cdm- \n Ct mƒ ]Øp-e w {InkvXym-\n-I-sf- nepw hnhn[ k`-i-fpss Iogn AwK-ß-fmbp- v. IqSmsX [mcmfw blq- Z- m Cdm-\n Xma-kn- n-cp- p. F m an -hcpw C v Xß-fpsS kz w aæn-te v IpSn-tb-dn- -gn- p. tijn- p- -h-cn \s mcp ] v {InkvXym-\n-XzsØ kzoi-cn- h-cm-wv. Bcm-[-\ v Gsd hne- p- cmpy-amwv Cdm. F m s]s -t mkvxv coxn-bn-ep Bcm-[-\-Iƒ cl-ky-am-bn- msw- nepw kpoh-ambn ]e-bn-s-ß-fnepw \S p hcp- p. At\Iw {In-kvXym-\ntijw t]pv 2 h-fm-t -cn: a-e- p-dw Pn- -bnse h-fm-t -cn-bn 32 h -jw ]- g- -ap- sf.-]n.-kn.-b-cm-[-\me-b-øn B-cm-[-\- n-s-bn B.-F-kv.-F-kv.A-{I-aw. kv-{xo- I-fpw Ip- n-i-fp-apƒ-s -ss ]-Øpt] a -±-\-ta- v ]-cp- p-i-tfm-ss B-ip-]-{Xn-bn {]-th-in- n- -s - p. H-Iv-tSm-_ 5 Rm-b-dm-gv-N B- cm-[-\ \-S- p sim- n-cn-s Hm-fw B.-F-kv.-F-kv, _n.-sp.- ]n.- {]-h -Ø-I tlm-fn-te- v {]- th-in- -bpw B-cm-[-\ A-e-t me-s -Sp-Øp-I-bpw ]m-ã-td-bpw hnizm-kn-i-tf-bpw ar-ko-b-am-bn a - ±n- p-i-am-bn-cp- p. a -±-\-sø-øp- S - v ÿ-e-sø-øn-b t]m-eokn-s km- n-[y-øn-epw hn-izmkn-iƒ a -±n- -s - -Xm-bn ]m-ã ]n.-f-^v.-{^m -kn-kv lm-te-eq-ømtbm-sv ]-d- p. 32 h -j-am-bn C-hn-sS {]-h - Øn- p- k-`m-lmƒ A-S- p ]q- n- p-hm th- n-bp- X-{ -]q - Δ-am-b {i-a-am-wv Cu A-{I-a-Øns ]n- n-se- p I-cp-Xp- p. a- X-]-cn-h -Ø-\w F- hym-p- B- Price Rs. 10/- hfmt cn sf.-]n.-kn.- lm-fn A{I-aWw tcm-]-ww D- -bn- m-wv bm-sxm-cp {]-tim-]-\-hpan- m-sx C-hn-sS A- {I-aw A-gn- p hn- -Xv. A-{I-a-Ww `o-j-wn-sb-øp-s - v t\-c-sø X- s k-` t]m-eo-kv kw-c- -Ww B-h-iy-s - v ]-cm-xn \ -In-bn-cp- p. F- m t]m-eo-kv bm-sxmcp-hn-[ kw-c- -W-hpw \ -In-bn- - v am-{x-a- A-{I-an-Iƒ- v k- lm-b-i-c-am-b \n-e-]m-sm-wv kzo- I-cn- -sx- pw ]-cm-xn-bp- v. A- {I-aw \-S- p- hn-h-cw A-dn-bn- -t mƒ c- v Po- v t]m-eo-kv ÿ- e-sø-øn. F- m t]m-eo-kns ap-ºn sh- p-t]m-epw hnizm-kn-iƒ a -±n- -s - p. B-cm-[-\- n-s-bn-te- v I-bdn-h- A-{I-an-Iƒ B-Zyw ]p-cpj- m-sc-bpw ]m-ã-td-bpw a -±n- p. X-S-bp-hm sn- kv-{xo-i-sf-bpw ]n- p-ip- p-ß-sf-bpw h-sc a - ±n- p-i-bpw sxm-gn- p-i-bpw snbv-x-xm-bpw ]m-ã hn-i-zo-i-cn- p. Xn-cp-h-Øm-g-Øn-\m-bn H-cp- n-bncp- A- -hpw ho- pw A-{I-an- Iƒ \-in- n- p. t^m : Ipº-\mSv: C ym s]s -t mkvxv sszh-k-`-bpss `c-w-l-s\m ]cn-jv -cw \n t±-i-߃ \hw- _ 11 \v P\-d Iu kn N - snøpw. `c-w-l-s\m ]cn-jvicw IΩ n k`m AwK-ß-fn \n v e`n \n t±-i-ß-fpss ASnÿm-\-Øn Xøm-dm- nb \n t±i-߃ CXn-\Iw F m Iu kn AwK-߃ pw Ab p sim- Sp- p-ibpw HutZym-KnI ssk nepw, kotbm Iml-f-Ønepw {]- kn- o-i-cn- n- p-ap- v. \hw_ 11 \v \S- p P\-d Iu kn Cu \n t±-i-߃ hmbn v Bhiyamb Xncp-Ø-ep-Iƒ hcpøn ]m-km pw. Iu kn-en ]mkm- p \n t±-i-߃ ho pw F m k`-iƒ pw Ab p simsp- -Ø- -hn[w 60 Znh-ksØ ka-b-]-cnsf.-]n.kn `c-w-l-s\m ]cn-jvi-cww P\-d Iu kn \hw-_ 11 \v [n-tbmss tã v Iu kn-ep-iƒ- pw dopn-b-\p-iƒ pw \ -Ip- -Ibpw HutZym-Kn-I-ambn {]kn- o- -Icn- p-ibpw snøpw. XpS v P\phcn 13 \v Ipº-\m v \S- p P\- d t_munbn Ah-X-cn- n- pw. Ct m-gsø \n t±-i-߃ k`bn kaq-e-amb am -߃ v Imc- W-am-Ip-sa v Icp-X-s -Sp- p. Ce- \S-Øn- p-ambn _ -s v k`-bn hym]-i-ambn D mb ]cm-xn-iƒ ]cn-l-cn- -s -Sm DX- Ip ]cn-jv m-c-߃ \n t±-i-ßfn Ds - -XmWv G hpw henb {]txy-i-x. Ce- \S-]Sn {Ia߃ ]cn-jv -cn- p-ibpw thm h-im-i-ap {]Xn-\n-[n-I-fpsS F- Æw hf-sc-b-[niw Ipd-bp-Ibpw sn-øpw. AtXm-sSm w FIvkn-Iyq- o-hnse ÿm\-߃ h n- n- p- -txmss ]m\ Xncn- p hmin-tb-dnb a -c-߃ v km[yx Ipd-bpw. Ce- Zn\ {]N-cW ]cn-]m-sn-iƒ \ntcm-[n- m\pw \n - t±-i-ap- v. sk ]mã am-cpss ÿewam- w, kwÿm\ Xnc-s -Sp n\v \n-tbm-p-i-a-fi-ew, {SÃp-I-fpsS `mc-hm-ln-iƒ v a -cn- m-\m-hn XpSßn \nc-h[n hnπ-hm-fl-i-amb \n t±-i-ßfpw CXn-ep v.

2 ssz-h-sø k-xy-øn-epw B- flm-hn-epw B-cm-[n- p- -h-cp-ss A-Sn-ÿm-\ tbm-ky-x-i-fn-sem- v A-\p-k-c-W-am-Wv. ssz-h-i-ev-]-\ ]q -Æ-am-bn A-\p-k-cn- p-i-bpw ]- cn-ip- m-flm-hn-\v ]q -Æ-am-bn Iog-S-ßn Po-hn- p-i-bpw sn-øp- -h - v am-{x-ap- H-c-h-Im-i-am-Wv sszh-sø B-cm-[n- p-i F- -Xv. sszhw A-{_-lm-an-t\m-Sv X-s G-I-a- I-s\ tlm-a-bm-kw I-gn- p-hm I- ev-]n- -t mƒ bm-sxm-cp F-Xn - pw {]-I-Sn- n- m-sx k-ºq -Æ-am-bn A- \p-k-cn- p-hm X-øm-dm-bn. ssz-h-i-ev-]-\ ITn-\-sa- v ]-d- v H-gn- p-am-dp-hm {i-an- n-. bn-k-lm- n-s\ ssz-hw A-{_-lman-\v hm-kv-z-ø k- -Xn-bm-bn \ - In-b-Xm-Wv. A-Xp-sIm- v A-h-s\ _-en A - n- p-hm \n-b-a-]-c-ambn X-S- -ap- v F-s m- pw A-{_- lmw ]n-dp-]n-dp-øn-. ssz-h-i-ev-]- \ In- n- -gn- v D-S X-s A-Xv \-S- n-em- p-hm th- n-bm-wv A- {_-lmw A-Xn-Im-e-sØ X-s F- gp-t - v B-cm-[-\- v t]m-ip-hm X-øm-dm-b-Xv. A-Xv A-{_-lm-an-s k-ºq -Æ A-\p-k-c-W-Øn-s sxfn-hm-wv. \-Ω-sfm-s Im-cy-߃ sn-øp-hm ssh-in- p- -Xv A-\pk-cn- p-hm-\p- a-sn-sim- m-sw- v {]-txy-iw ]-d-tb- -Xn- -t m. a-\p-jy-h - -tøm-sp- ssz-h- Øn-s G- -hpw A-Sn-ÿm-\-]-c-amb I-ev-]-\ A-h ho- pw P-\-\w {]m-]n-t -W-sa- p- -Xm-Wv. tb-ip- {In-kv-Xp {Iq-iv-a-c-Ww h-cn- -Xv k- I-e a-\p-jy - pw th- n-bm-sw- n-epw hy- n-]-c-am-bn ho- pw P- \-\w {]m-]n- -h - v am-{x-ap- -Xm- Wv \n-xy-x. tb-ip-{in-kv-xp X-s C- m-cyw h-f-sc hy- -am-bn I-evkphn.-tPm-k^v CS- m- n, \ne-ºq PRAYER CELL {]m -\bv v adp-]sn In m-ø-xn-\m \n߃ `mcs -Sp- pt m? sszh-h-n\w hnizm-k-tøm-sp-iqsn A\p-k-cn v Pohn-XsØ {Ia-s -Sp-Øp-hm \n߃ Xøm-dmtWm? F m Rßfpw \nß-tfm-ssmøv {]m n- mw. F m-hn-h-c-ßfpw R߃ cl-ky-ambn kq n- p- -Xm-Wv. Prayercell, Ponkunnam P.O., Kerala, Pin Ph : lmte-eqø sszzhm-cni hcn-kwjym \nc- p-iƒ C y-bn 1 h jtø v 150- cq] C y-bn Bbp-jvImew 3000 cq] hntz-i-tø v bp.-f-kv.-f. 1 h jw 50 tumf Kƒ^v 1 h jw 2000 cq] bp.-si. 1 h jw 40 ]u v The Editor, HALLELUJAH UJAH,, Post Box No.. 1 Tiruvalla Ph: , lmte-epøm ]c-ky-\n-c- p-iƒ Size Multicolor Black & White 2 Page 30,000/- 20,000/- 1 Page 20,000/- 12,000/- ½ Page 10,000/- 6,000/- ¼ Page 5,000/- 3,000/- 10cm x 3 column 3,000/- 2,000/- 10cm x 2 column 2,000/- 1,200/- 5cm x 2column 1,000/- 750/- Minimum 5cm x1column /- Matrimonial Rs For 3 Issues: Rs.1500 lm-te-eqø A\p-k-c-W-bp- -h Bcm-[n- s ]n- n- p- -Xm-Wv. ssz-hw {]-txy-iam-bn hn-fn- v th -Xn-cn- b-lq-z- mcn-se ]-co-i-{]-am-wn-bm-b \n-t mtz-tam-kv F- m a-x-i-ev-]-\-i-fpw Ir-Xy-am-bn ]m-en- n-cp- -h-\m-wt m. A-t±-l-tØm-Sv kz - -cm-py- Øn {]-th-in- -W-sa- n ho- pw P-\n- -W-sa- v tb-ip I-ev- ]n-s - n C- -sø G-Xv ]m-c-ºcy {In-kv-Xym-\n- pw Cu I-ev-]-\ _m-[-i-am-wv. ]-e-cpw hn-iz-kn- p- -Xp-t]m-se tb-ip-hn-s\ I -Ømsh- v G- p ]-d- m-ep-s H-cp-h c- n- -s -Sp-I-bn-. A-t mƒ ho- pw P-\-\w {]m- ]n- -Ww, A-s - n c- n- -s - S-Ww F- ssz-h-i-ev-]-\-bp-ss A - -sa- m-wv? G-Xv km-[m-c-w- m-c-\pw a-\- n-em- p- H-cp \n - Δ-N-\w Ip-dn-bv- -s. ]n-im-nn-\pw tem-i-tam-l-߃- pw A-Sn-a-s - v Po-hn- p- H-cmƒ X-s Po-hn-XsØ {In-kv-Xp-hn-s B-flm-hn-s (]-cn-ip- m-flm-hv) `-c-w-øn-\v G - n- p-sim-sp- p- {]-{In-b-bm-Wv ho- pw P-\-\w. A-Xm-b-Xv ho- pw P-\n- p- H-cp hy- n-bp-ss D- n H-cp `-c-w ssi-am- w \-S- n-cn- -Ww. C-ß-s\ \-Ωp-sS Po-hn-X-Øn `-c-ww ]-cn-ip- m-flm-hn-\v G-ev-]n- p sim-sp- p-tºm-gm-wv B-cm-[-\- p- A-h-Im-iw \-ap- v e-`n- p- -Xv. A-Xp sim- v ]-cn-ip- m-flmhn-\v Io-g-S-ßn ]m-]-tøm-sv th - s]- Po-hn-Xw \-bn- p- hy- n- v am-{x-ta B-cm-[n- p-hm A - l-x-bp- p. ho- pw P-\-\w {]m- ]n- hy- n ap-gp-i kv-\m-\w {]m- ]n- -W-sa- -Xpw ssz-h-i-ev-]-\-bm- Wv. Ip- n-i-fp-ss am-tam-zo-k-tbm, sh- w X-fn- -tem H- pw C-Xn-\v ]- I-cw h-bv- m th- n \-S- n-em- p- -Xv A-\p-k-c-W-t -Sm-Wv. A- \p-k-c-w-t -Sv Im-Wn- p- -h - v B-cm-[n- p-hm A -l-bn-s - m- Wv \mw a-\- n-em-t - -Xv. {Iqin h- v am-\-km- -c-s - I- kv-\m-\-s - n- -t m F- tnm-zy- Øn-\v a-dp-]-sn C-Xm-Wv. {Iq-in-se I- -s A-h-ÿ-bn-em-Wv \o c- n- -s -Sp- -sx- n kv-\m-\-s - Sm-sX X-s \n-\- pw B-cm-[-\- bn ]-s -Sp- mw. I-ev-]-\-{]-Im-cw ho- pw P-\- \w {]m-]n- m-sx-bpw kv-\m-\-s - Sm-sX-bpw F-{X i- -am-bn B-cm- [n- m-epw ssz-h-a-xv kzo-i-cn- n-. Cu B-cm-[-\-bn I-ø-Sn-bpw ]m- pw A-\y-`m-j-bpw, tcm-k-im- n-bpsam-s D- m-bn-cp- m-epw, A-Xv Um -kv B-cm-[-\ B-bn-cp- m t]m-epw I-ev-]-\-{]-Im-c-a-s - n ssz-h-øn-\v {]-km-[-ap- m-i-bn-. ho- pw P-\-\-hpw kv-\m-\-hpw sim- p am-{xw Po-hn-X-Im-ew ap-gp-h ssz-h-sø B-cm-[n- p-hm A - l-x t\-sn-sb- v I-cp-X-cp-Xv. H-cp hn-izm-kn-bp-ss Po-hn-X-sØ {I-a-s - Sp-Øp-hm-\p- F- m ssz-hn-i I- ev-]-\-i-fpw {]-am-wn- p-hm \mw I-S-s - -h-cm-wv. D-Zm-l-c-W-Øn-\v, a-s - m I-ev-]-\-I-fpw {]-am-wn-i-fpw `m-cy-sb D-t]- n- p-i-bpw (a-\-kv sim- m-sw- n t]m-epw)-sn-øp- hy- n- v k-xy-ssz-h-sø B- cm-[n- p-hm-\p- tbm-ky-x-bn-. F- m I-ev-]-\-I-fpw Ir-Xy-am-bn B- N-cn-t - p- -Xn-\m-Wv ssz-hw \ -In-bn- p- -Xv. (k- o.119:4). B-Zmw A-\p-k-c-W-t -Sv Im-Wn- v a-\p-jy-h - -sø ap-gp-h- \pw in- - v A -l-cm- n-øo - Øp. A-Xp-t]m-se ssz-h-k-`-bn-se Nn-e \-S-Øn- p-im (A-Xn ]m- Ã-dpw sk-{i- -dn-bpw I-Ω- n- m-cpsa- mw-s]-spw) A-\p-k-c-W-t -Sv Im-Wn- v in- G- p-hm-ßm-dp- v. ssz-h-k-` I -Øm-hn-s a-w-hm- n-bm-b-xp-sim- v k-`mw-k-߃ Im- Wn- p- A-\p-k-c-W-t -Sn-\v sszh-k-`-sb sam-øw in- n- p-i-bn-. A-\p-k-c-W-t -Sn-s {]-Xy- -e- -W-am-Wv A- -S- -an- m-bva. {In-kv-Xy k-`m-hn-`m-k-ß-fn am-{x-a-, tem-i-a-x-߃ F-Sp- Øm -X-s G- -hpw A- -S- w Ip-d- P-\-k-aq-lw s]-s -t mkv-xp-im-cm-twm F- v kw-i-bn- p t]m-ipw. t\-xr-xz-sø Aw-Ko-I-cn- m-ø ]m-ã -am \-ap- n-s-bn Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p (1 mw t]-pv Xp-S ) Iƒ Xß-fpsS hnizm-khpw km yhpw \nanøw Pbn-ep-Ifn AS- -s - n- p- v. ]t hnizm-kn-iƒ kphn-ti-j-a-dn-bn- p- -Xn hfsc D p-i-cm-sw- Xv Ahn-sS-bp Iq m-bva-i-fn ]s -Sp-Øn- p- -h km y-s -Sp- Øp- p. hnzym-`ym-kw, BtcmKyw F o taj-e-i-fn-eq-ss-bmwv s{]m -à v anj-w-dn-am {InkvXob km yw \n Δ-ln- p- -Xv. Cdm-\n 600- e[niw N p- Iƒ ÿnxn snøp- p- v. hosp-ifn-ep Iq m-bva-i-fmwv IqSp-X kpo-h-am-bp- -Xv. Gemw an\n-kv{sokv ]pd-ønd- nb B[p-\nI t] jy `mj-bn-ep ss nƒ- -]-cn-`m-j -ssz-h-n-\sø IqSp-X a\- n-em- m\pw ]n ]- m\pw Cdm P\- X v D]-I-cn- p-sa v {]km-[-i e -\n Ah-Im-i-s - p. `mc-hm-ln-iƒ aæm ImSv: sf.-]n.-kn.-a-æm ImSv Gcnbm `mc-hm-ln-i-fmbn ]mã F.-kn.-G-{_lmw ({]-kn-u v), ]mã tpm v Ipcy (sshkv {]kn-u v), ]mã sadn G{_lmw (sk-{i- -dn), Chm.-{io- \n-hm-k (tpm.-sk-{i- -dn), Chm.- h Kokv ap - msw ({S-j-dm ), Beokv ^nen v (]-ªn-kn- n) F n-hsc Xnc-s -Sp-Øp. Gcnbm amk-tbmkw HIvtSm-_ 11- \v Icnº CS- p-dn»n k`-bn \S- p. OPERATION AGAPE MINISTRIES Hcp- p DW hn A n DUNAMIS ÿew: _neo-thgvkv N v bqøv sk, Xncp-h kabw: F m BZy i\n-bm-gvn-i-fnepw 9.30 am 1.30 pm Next Seminar: Guest Speaker: PASTOR SAJAN JOY, BANGLORE {]m -\-bpss Xos m-cn-iƒ ]cn-ip- m-flm-hns \yq n-b t_mw_mbn `hn- s! CXp Zp L-S-k-abw:- Cu Ime-L- sø Xncn- -dn-bp- nt? Ccp-fns hym]mcw ka-kvx-ta-j-e-i-fnepw hym]-cn- n v PohnXw Zp -l-amsbm-c-hÿ! \ne-hm-c-ø-i bpw {]Xo- -Iƒs møhæw Db-cm Ign-bmØ `c-w-kw-hn-[m-\hpw! F m- n-t\bpw F p-simt m kwi-b-zrjvsn-tbmss ap hn-[n-tbmss ho n- p sszh-øns kz w \m p- Im! hnπ-h-øn-\mbn Hcp-ßpI (Get Ready for a Revolution) Cu Ah-ÿ-Isf \nkwk at\m-`m-h-tømss ho n am{xw snømsx, AsX! Cu Ime-L- -Øn, kxy-kp-hn-ti-j-øns bpw ]txym-]-tz-i-øns bpw A -k-øsb Dƒs m v, hne-s PohnXw A\p{Kl kºpjvs-am n am n-sb-sp- m Ign-bmsX, \nxy-\m-i-øn-te v AXn-i- -ambn Hgp-In-s m- n-cn- p temi-øns amkva-cni ambm-pm-e-øn s v, (Mobile Phone, Internet, Facebook apx-emb Social Media IfpsS A]-I-S-I-c-amb Zpcp-]-tbmKØn-s AXn-{]-kcw,) Cu Hgp- n-s\møv \o msx Xm -fpss Bbp- n Øs Imivao apx I\ym-Ip-amcn hsc shfn-s -Sm t]mip tbip-{in-kvxp-hns al-xzsø, `mc-x- Øn shfn-s -Sm t]mip, AsX temiw CXp-hsc I n- n- mø, i -amb DW hns\ ({]m \ DW Δn-t\bpw DW Δv cq]m- -csøbpw cq]m- cw am -tøbpw sim p-h-cpw) A -cm-flm-hn K `w [cn v AXn-\mbn apg- m-en Ccn- p hy n-bmwv Xm -sf- n Hcp tzi-øns apj-omb am n FSp- m Xm -fpss apg- m-en\p Ignbpw, AsX hniz-kn- p- -h\v ki-expw Ign-bpw, Ah\v H pw Akm- y-am-hp-ibn. kwl-s-\m-hy-xym-k-an- msx, {]m -\-tbmss IS- ph-cn-i. kz -Ønse sszhw R߃ p Imcyw km[n- n pw BIbm Ahs Zmk- m-cmb R߃ Fgp-t v ]Wn-bpw. Neh 2:20 A\p-{K-lo-X-cmb A`n-j- am Bfl-\n-d-thmsS ip{iq-jn- p-tºmƒ ]cn-ip- m-flmhv Xm sf sszh-h-n-\-ømepw sszh-i- n-bmepw Bfp-am-dn-b-h-\m n am pw! Bb-Xn-\m Xm sf kvt\l-]q Δw Cu skan-\m-dn-te v kzmk-xw Contact : Pr.PAUL S.V sf.-]n.kn {]b Sh Nß-\m-t»cn (t]meokv Izm t -gvkn\v ]n hiw) s{]bvkv & h jn- v, Bg-Øn-ep hn-\-[ym\w, {]m -\, hnsp-x D]-hmk {]m \: F m sh n-bm-gvnbpw apx 1aWn hsc F m Rmb-dm-gvNbpw Bcm-[\: hsc ]mã tdmbn ]qh- me sf.-]n.kn {]b Sh, Nß-\m-t»cn Ph: [m-cm-f-ap- v. A-\p-k-c-W-t -Sn-s B-flm-hv k-`-bn hym-]-cn- p- - Xp-sIm- m-w-t m k-`- -I-Øp-h- v t]m -hn-fn-bpw, B-t{Im-i-hpw, C-d-ßn-t m- pw, sh- p-hn-fn-i-fpw a- pw ap-g-ßp- -Xv. k-`-bn h-g- p- m- p- -Xn-s {]-[m-\ Im-c-Ww Hm-tcm-cp-Ø-cp-sS-bpw Rm, Rm F- `m-h-am-wv. Cu `m-h-øn-\p- ssz-h-øn-s a-dp-]-sn F- msw- -dn-bm sb-i-øm {]-h-n-\w 14:12 ap-x hm-bn- m a-\- n-em- Ipw. A-\p-k-c-W-t -Sn-s B- im eq-kn-^ sh-t - p-ho-w-xv \- ap- v C-\n-bpw ]mt-am-bn- n-. A- tx-k-a-bw Ip-cn-in-se a-c-w-tømfw A-\p-k-c-W-Øn-\v am-xr-i Im- Wn- tb-ip-{in-kv-xp-hn-s\-bpw \mw ]mt-am- n-bn-. ssz-hw A-{_-lm-an-s\ hn-fn- v bn-k-lm- n-s\ tlm-a-bm-kw I-gn- p-hm B-h-iy-s - -t mƒ D-S X-s A-\p-k-cn- p-hm X-øm-dmb-Xv X-s {]n-b-a-i X-s ]q - Æ-am-bpw A-\p-k-cn- p-sa- D-d- p- m-bn-cp- -Xp-sIm- m-wv. F- pw G-Xpw hn-a -i-\-tøm-ss am- {Xw Im-Wp- Iu-am-c-{]m-b-Øn-em- Wv bn-k-lm- n-s\ _-en sim-sp- m-\m-bn A-{_-lmw hn-fn- p-sim- p-t]m-ip- -Xv. tam-dn-bm tz-i-tø- p- bm-{x-bp-ss B-cw-`-Øn a- I-\v Im-cyw ]n-sn-in- n- m-wn-. F- m bn-k-lm- n-s\ si- n bm- K-]o-T-Øn-t hn-d-in-\v ao-sx In- S-Øn-b-t mƒ Xo - -bm-bpw A-h- (tijw t]pv 9)

3 - 3 lm-te-eqø bm{x- n-s-bn kmwip n Nmt m \ne-ºq I m bm{xbpw Ipsd anj-wdn Nn -Ifpw HcmgvN apºv Rm shãv _wkm-fn- bm{x-bn-em-bn-cp- p. aaxm _m\ Pn-bpsS kz w \m- n. Fs kvt\l-xn-cmb ]m-ã AeIvkv sh n- -en-s - bpw ]mã ]n.-f.-ip-cy-s bpw W-{]-Im-c-am-bn-cp p Cu bm{x. Ch-cn-cp-hcpw shãv _w- Km-fnse c v sf.-]n.-kn.-tkm- Wp-Iƒ v t\xrxzw \ Ip- p. knen-kp-cn-bn \n v 180 Intem-ao- Zqsc spbvtkm F- AXn Øn ] -W-Øn-em-bncp p ]mã AeIvkv sh n- - -ens tkmwns {]Ya hm- jni I h j \S- -Xv. `q m AXn Øn-tbmSv tn p InS- p Cu ] -W-Øn Imcy-amb ae-bmfn km n-[y-sam- p-an-. F m \m Xv h - j- -߃ v apºv anj-\dn {]h - Ø-\-Øn-\mbn Ahn-sS-sb-Ønb ]mã amxyphpw At±-l- Øn-s c v B a- fpw ]m- à t_m_n-bpw, _n n-bpw Cu \m nse {]h Ø-\-߃ v Np m ]nsn- p- p. txbne txm -ß-fnse sxmgn-em-fn-i-fmb km[m-c-w m-cmwv Cu taj-ebnse P\-hn-`m-K-߃. ]mã t_m_n sf.-]n.-kn.-{]-kn-u v ]mã tp _v tpmwns aifpss ` Øm-hm-Wv. B I h js {]Ya Znhkw sszh-h-n\ ip{iqj \S- Øp-tºmƒ Bap-J-ambn _wkmfn-s\bpw tic-f-søbpw Xmc-X- ay-s -SpØn Rm Nne Imcy-߃ ]d- p. c p Iq pw txß Ac Idn-Iƒ CjvS-am-Wv. _wkm-fn-bpss {][m\ B-lmcw tnmdm-wv. ]ns ao I-dn-bpw. aebm-fn pw CXp-c- pw CjvS-hn-`-h-am-Wv. Nn -I-fnepw \- ap v henb km- ay- -ap- v. c n-s- Øpw Iayp-Wnkw Bg-Øn thtcm- Sn-bn-cn- p- p. c n-søpw Iayp- Wn-Ãp-Im `q]-cn-jvi-c-w-\n-baw \S- n-em- n-bn-cn- p- p. ae-_mdnse ]m n {Kma-߃ C pw bmsxm-cp-hn[ hni-k-\hpw C- msx \ne-sim- p- -Xp-t]mse _wkmfnse {Kma-߃ C pw Hcp Im - \q- m v ]pd-in-em-wv. C{X-sbms kmay-߃ Ds - nepw _w- Km- -fn tic-f-øn-texp t]mse ss{ikvxh k`-iƒ v CXp-hsc thtcm w D m-bn- n-. C pw Imcy-amb kphn-ti-jo-i-cw {]h - Ø- -\-ß-sfm pw _wkm-fn \S- p- n- - -XmWv hmkvx-hw. PbvtKm-Wn \n v t\sc Xeÿm-\-amb I ] -W-Øn-se- Øn cho-{μ-\my SmKq-dn-s -bpw, Aa Xym sk n-s bpw \msv. ku-chv KmwKp-en-bp-sSbpw {]Whv-Ip-am apj Pn-bp-sSbpw \msv. ]n-s az sxtc-k-bp-ssbpw hneyw tidn-bp-ssbpw I Ω afie-am-b I -.-I- -ep-iƒ Ibdn hcp ludm \Znbpw I - bp-ss Xnc-t -dnb sxcp-hp-i-fp-sa- mw Fs {]nb kvt\ln-x\pw sf.-]n.-kn.-shãv _wkmƒ ku- Øv tkm sk{i- -dn-bp-amb ]m- à ^n n ]md-bn Fs sim- v \S p ImWn- p. anj-\-dokv Hm^v Nmcn- n-bpss Bÿm-\hpw dh.- -am v _ -bn ÿm]n ]m v kv{so nse F.-Pn.-N pw I p. I ] -W-Øn B- si \mev ae-bmfn k`-i-fm-wp- - Xv. ]mã si.-fw.-x- - t\xr- Xzw simsp- p N v Hm^v tkmuv, am v _ -bn-ens F.- Pn.-N nse ae-bmfw `mjm Bcm- [-\, ]ns sf.-]n.-kn.-i m s{]b sk F aq p ]Xn- m- n-tesd ]g- -ap k`. ]mã ^n n ]md-bn-ens ]b- \n-b h mb I m {Inkv- Xy Akwªn F n-h-bmwv Cu k`-iƒ. AXn ]mã tpmkvtam ip{iq-jn- p s{]b sk k`-bn ]mã ]n.-f.- Ip-cy-t\m-sSm w Rmb-dmgvN Bcm- [-\-bn ]s -Sp-Øp. AtX k`bn h v sship-t -c-ß-fn \S- p _wkmfn Bcm-[-\-bnepw ] m-fn-bm-bn. ]mã tpmk^v tpm-bn-bmwv _w-kmfn Bcm-[\ \bn- p- -Xv. az sxtc-k-bpss anj-\-dokv Hm^v Nmcn n Bÿm-\Øv A - -t\cw Nne-hn- -XmWv Cu bm{xbnse Fs G hpw kt m-j-i- -c-amb ka-bw. C y-bpss GXv ap nepw aqe-bnepw {InkvXym-\nsb v Xe-bp-b Øn ]d-bp-hm \ap v km[n- p- Xv az sxtck-sb {InkvXp-hns a\- p kv{xo I - -bn Pohn- n-cp- - Xp-sIm- m-wv. anj-\-dokv Hm^v Nmcn nbnse ayqkn-b-øn az D]-tbm-Kn- ncp hkvxp- ƒ {]Z in- n- n- p- v. Iodn-Øp- nb Hcp ]gb ex- sn-cp- ns ap ]n Rm G-sdt\cw \n p. az acww hsc Xma-kn apdn Agn-Iƒ n-s-bn-eq-ss I p. NqSv AXn-I-Tn-\ambn p I bnse Imem-h-ÿ-bn B kv{xocxv\w ^m t]mepw C m- Ø Hcp Ip p-ap-dn-bn Po-hn- p. Hcp sndnb ]e-i- - n-epw -H-cp Fgp-Øp-ta-i-bp-amWv B apdnbpss B `m-sw. e`n- -Xn-sem- pw Xr]vXn-bn- msx ho pw ho- pw `uxni t\ -߃ v th- n ]n- Sn p sh v {]m n v kºøv Ip- p Iq p-ibpw B pw H pw simsp- msx km[n- p-sa- n kºm-zn- XpwsIm v kz -Øn t]mim ImØn-cn- p-ibpw snøp \ap v az sxtc-ksb Dƒs m- m henb _p n-ap- mbn-cn- pw. ImcWw \mam-wt m I Øm-hns kz -P-\w. C ym Kh sa pw I - bp-sams az-dns\ AwKo-I-cn- p- Ibpw BZ-cn- p-ibpw snbvxn- p- v. `mc-x-cxv\w F ]c-tam- X _lp-axn \ In-bmWv cmpyw A- hsc _lp-am-\n- -Xv. F m C y-bnse Hmtcm ] -W-Øn-s - bpw Hmtcm kwÿm-\-øns `m-jbp-ts-xp-sams Ncn{Xw kq vaambn ]cn-tim-[n- m Cu cmpy-øn- \p-th n ITn-\m-[zm\w snbvx \qdp-i-w- n\v anj-\-dn-am-cpss Im m-sp-ifpw Isøm- p-i-fpw ImWmw. \mw C v A`n-am-\-tØmsS ]d-bp B j-`m-cx kwkvimcw Ht m ct m \q m- v ]pd-in-te- n-dßn ho n- m kxn t]msebp \nir-jvs-amb BNm-c-߃ sim pw NmXp h Wy-Øn-eq- nb ASn-a-Xz-Øn-s bpw Ccp Ime-L- -am-bn-cp- p. C sø `mcxw Hcp kp{]-`m-x-øn Cßs\ D m-b-x-. \qdp-i-w- n\v ss{ikvxh anj-\-dn-am Xß-fpsS PohnXw Cu cmpy-øns bpw kwkv m-c-øn-s bpw hf v th n ka- n- n- p- v. Hcp az sxtc-ksb am{xta cmpyw BZ-cn- p-itbm Xncn- -dn-bp- Itbm snbvxn- p- p F -XmWv ZpxJ-I-cw. `mc-x-ønse hnzym-`ymk {]h- -Ø-\-߃, BXpc ip{iqjm cw- Kw, kmaq-ly-tk-h\ cwkw, `m-j, ]{X-{]-h Ø\w XpSßn F-{Xsb{X taj-e-i-fpss ASn-ÿm-\-an- Xv ss{ikvxh anj-\-dn-am-cm-wv. - I - -bnse bm{x- n-s-bn kab- p-dhp sim v F\n v t]m-im- ] mø Hcn-S-ap- v. skdm-ºq-, hneyw tidn-sb alm-\mb anj- \-dn-bpss I Ω `qan. _wkm-fnbnepw kwkvir-x-ønepw as m- -\- h[n {]mtz-ini `mj-i-fnepw thz- ]p-kvxiw e`n- p-hm Imc-Wamb C y anjs ]nxm-hv. hneyw tidn-bpss ih-ip- -So-c-ap B `qan- -bn-te v t]m-im km[n- m-ø-xn-ep ZpxJ-tØm-sSbmWv Rm I - hn -Xv. ^n n ]d- p, ""az-dns\ I - - -bn F m-h pw Adnbmw F m hneyw tidnsb Ipdn v tnmzn- m I - - m hm s]mfn p \nev pw.'' _wkmfn, kwkvir-xw, ] m-_n, sxep v XpS-ßnb `mj-iƒ v {Kmadpw _wkm-fn, adm-øn, kw-kv- IrXw `mj-iƒ v Un -W-dnbpw krjvsn alm-\mb tidnsb Cu cmpyw shdp-samcp a-x- {]-Nm-c-I-\mbn am{x-amwv ]cn- K-Wn- n- p- -Xv. \h-`m-cx \n Ωn-Xn-bn ss_- -_n-fns kzm[o\w hni-zam- p tum.-_m_p si.-h Kokn-s _rl-xv{kÿw ""Let there be India!'' Ign amkw ]pd- Øn-d- n. anj-\-dn-am Cu cmpy- Øn\pw AXns kmwkvim-cni hf pw \ Inb kw`m-h-\- Isf A -an p \nc-øn-bn- p- v. lnμn, Ddp-Zp, _wkm-fn, ae-bmfw, KpP-dm-Øn, ] m-_n, kwkv-ir-xw, Hdn-b, adm-øn, Xangv, sxep v XpSßn 16 {]apj C- - y `mj-iƒ v {Kma, Un- -W-dn, F n-h-bp- m- n-bxv ss{ikvxh anj-\-dn-am-cm-wv e-[niw ss{s_ `mj-iƒ v en]n-bpw, {Kma-dpw, D m- n-bxv anj-\-dn-am-cm-wv. `mc-xønse 118 {]mtz-ini/tkm{x `mj-ifn ss nƒ {Sm kv-tej `mkn-i-am-sb- nepw \S- n- p- v. `mj-bpss hf -bmwv Hcp kwkvim-csø krjvsn- p- Xpw \ne-\n Øp- -Xpw. B \ne v `mc-x-øns hf -bpss ASn-Ød Xs anj-\-dn-amcpss ITn-\m-[zm-\-Øn-t -Xm-Wv. \tc{μ tamzn cmpyw `cn- ptºmƒ Cu cmpy-øns kmwkvim-cni hf -bpss ]pxnb Ncn{X cn-\-iƒ D m-ip-sa- - Xn\v kwi-b-an-. AhnsS anj- \-dn-am-cpss kw`m-h-\-iƒ v F p hne-bp- m-hp-sa v Im- Øn-cp v ImW-Ww. t\ mgvn sszh-a- ƒ pw hnzym-cw-`tam?! txmakv ap - `mc-xw ap-gp-h C-t mƒ D- -h e-l-cn-bn-em-wv. {]-txy-in- v h-s-t C- y kw-ÿm-\-ß-fn A-t\-Iw ssz-h-ß-fp-ss-bpw aq - Øn-I-fp-sS-bpw t]-cn B-tLm-j- Øn-s B-cm-hm-c-߃ D-b-cp-I-bm- Wv. ssl-μ-h `q-cn-]- -ap- Cu cm-py-øv ssz-h-ß-fp-ss P-\-\-tam a-c-w-tam hn-p-b-ß-tfm A-ß-s\ G-sX- n-ep-am-bn _- -s - v P-\w Nm-b- q- p-i-fp-ss-bpw I-cn-a-cp- n-s - bpw A-I-º-Sn-tbm-sS Xn-an -Øp- kn- p- \m-fp-i-fm-wn-xv. \-hcm-{xn I-gn- v Zo-]m-h-en-bp-sS Zn- \-ß-fm-Wv C-\n-bpw h-cm-\n-cn- p- -Xv. D- -h-߃ ti-h-ew B- tlm-j-ß-fn am-{xw H-Xp-ßn \nev- p-i-b-, Hm-tcm hy- n-bp-ssbpw Po-hn-X-Øn-se B-flo-b- -`u- Xn-I X-e-ß-fn h-sc, Hm-tcm D h-k-ß-fp-ss-bpw ]n- n-ep-, tz-ho- tz-h-x-i-fp-ss N-cn-{X-߃ kzm-[o- \n- p- p- v. H-cp-X-cw hn-t[-b-xztam A-Sn-a-Ø-tam C-Xn-s ]n- nep-s - v ]-e-cpw Xn-cn- -dn-bp- n-. A-Xn-\v \- D-Zm-l-c-W-am-Wv "hn-p-b-z-i-an'bpw A-Xp-am-bn _- - s - p \-S- p- "hn-zym-cw-`' N-S-ßp- I-fpw. \-h-cm-{xn I-gn- p- ]-Øma-sØ Zn-h-k-am-Wv h-p-b-z-i-an. C- Xv "Z- -d' F- pw- A-dn-b-s -Sp- p- v. H -]-Xv cm-{xn-i-fpw Zp - m-tzhn-bp-ss H -]-Xv X-c-Øn-ep- kz- `m-h Kp-W-hn-ti-j-ß-sf-bm-Wv kva-cn- p- -Xv. Hm-tcm Zn-h-k-Øn-\pw Hm-tcm \n-d-ß-fpw sim-sp-øn- p- v. ]-Øm-a-sØ Zn-\w (Z-i-an) hn-p-b- Zn-\-am-bn- m-wv sim- m-sp- -Xv. A- m-wv "hn-zym-cw-`w' F- N-S-ßv kw-l-sn- n- p- -Xv. ln-μp k-{º- Zm-b-a-\p-k-cn- v ]- p-im-e-ß-fn Xp-S-ßn Cu Zn-h-k-am-Wv Ip- n-isf B-Zy-am-bn F-gp-Øn-\v C-cp-Øp- -Xv. t]-\-bpƒ-s -ss-bp- B-bp- [-]q-p-bpw C-tX Zn-\-Øn-em-Wv snbv-xp h-cp- -Xv. C-{X-bpw Im-cy-߃ Ip-dn- m Im-c-Ww ]-e s]-s -t m-kv-xv hnizm-kn-i-fpw I-Y-b-dn-bm-sX s]m-xpk-aq-l-øn-s H-gp- n-\-\p-k-cn- v C-Ø-cw B-Nm-c-ß-fn -s - p-t]m-ip- {]-h-w-x Iq-Sn h-cp- -Xp sim- m-wv. C- v ]-ªn-kn- n- v th- n ]-e ]-{X-am-[y-a-ß-fpw C-Ø-cw N- S-ßp-Iƒ kw-l-sn- n- v A-t\-Iw ssz-h-a- -fp-ss Ip- p-ß-sf h-sc C-Ø-cw sk -dp-i-fn F-Øn- p- p- v. C- y- v ]p-d-øm-sw- n Nn-e a-e-bm-fn Iƒ- z-d kw-l-s- \-I-fm-Wv C-Xn-\v t\-xr-xzw \ - Ip- -Xv. \n-d-]-d-bpw, I-Øn- \n-e-hn-f- pw sh- n-e-bpw ]p - m-b-bn \nc-øn-h- v I-Øp- km-{ºm-wn-øncn-iƒ- v ap-ºn \-S- p- hn-zymcw-`w F- B-Nm-cw B-cw-`n- p- -Xv K-W-]-Xn ]q-p-tbm-ss-bm-wv. Xp-S - v hn-zym-tz-hn-bm-b k-c-kz- Xo tz-hn-tbm-sv {]m - -\ \-S-Øp- p. Ip- n-sb a-sn-bn-en-cp-øn Kp-cp Ip- n-bp-ss \m-hn "l-cn-{io' (hnjv-wp-hn-s A-\p-{K-lw) F- v Ipdn- p- p. A-Xn-\v ti-jw Ip- n-bpss h-e-xp-ssi sim- v [m-\y-߃ (]- -cn) \n-d- ]m-{x-øn ""Hmw l-cn {io K-W-]-X-tb \-a-l'' F- v F-gp-Xn- n- p- p. C-Ø-cw N-S-ßp-I-fn kw-_- n- n- p- -h, A-s - n A-hnsS Ip- p-ß-sf B-im-s\-s m- v F-gp-Øn-\v C-cp-Øn-b ss{ikv-x-h tnm-zn-t - mw, "C-ß-s\- sbm- pw A-hn-sS \-S- n- -t m?' A-hn-sS a-s m-cp ssz-h-tø-bpw-]- n ]-d- n- -t m? F-s m-s. F- \n- v ]-cn-n-b-ap- H-cp ln-μp ]- fin-x-t\m-sv Rm C-tX A-`n-{]mbw tbm-k-bp-am-bn _- -s - v tnm- Zn- p. A-t±-l-Øn-s a-dp-]-sn C- ß-s\-bm-bn-cp- p ""H-cp Zn-h-k-sØ, ]m-c-º-cy k-{º-zm-b-a-\p-k-cn- v am- n-h- n-cn- p- -Xv, tz-ho-tz-h-x-i-fpss A-\p-{K-lw e-`n- p-hm th- n-bm-wv. \n-߃ sn-tø- - F- m A-\p-jvTm-\-ß-fpw sn-bv-xn-s - n -t m-epw A-Xn-s ^-ew \n߃- v e-`n- pw. \n-߃- v A - -sa- mw A-dn- n-s - n t]mepw A-Xn ]- p-sim- m \nß-fn A-Ø-cw i- n-iƒ kzm- [o-\w sn-ep-øpw.'' hn-zym-cw-` N-S-ßp-I-fn \n- - b-am-bpw H-cp ln-μp-hn-izm-kn-bp- m-ipw. A-t±-lw au-\-am-bn A- s - n Nn-e-t mƒ D-d-s -bpw a- { -߃ D-cp-hn-Spw. Np-cp- -Øn A-hn-sS A- v Ip- n-i-fp-am-bn h-cp-, Ip- n-i-sf A-Xn-\v th- n H-cp- p- -h A-dn-bm-sX X-s A- \y-ssz-h-øn-s {]-km-z-øn-\m-bn X-ß-fp-sS Ip- p-ß-sf k-a - n- (tijw t]pv 11)

4 lm-te-eqø 4 CØncn AIew kq n- n-cp-s - n..! dh.-txm-akv XS-Øn Ah-\-h\v A l-x-s - Xv am{xw axn F v Xocp-am-\n- p-hm Hcp ]msv Ir] Bh-iy-ap- v. {InkvXp th F v ]d- Xv th F v ]d-bp-hm\pw -{InkvXp thww F v ]d- Xv thww F v ]d- b p- h m\pw Ir]- b pss _e-hpw Bfl-t_m-[hpw Bhiy-ap- v. I Ømhv AWn-bm-ØsXm-s -A-Wn-bp-Ibpw I Ømhv AWn --s Xm- s Agn p IfIbpw snbvxp F --Xt \ΩpsS Zpc- hpw Zpcn-X-Im-c-W-hpw. Nne-Xn-t\m-sSms AIew kq n- p-hm {InkvXp \tωmsv ]d-bp- p- v. AI p \nevt - Xn \n pw AI p \nev m-xncn- p- -XmWv C v \Ωƒ t\cnsp ]e {]iv\-߃ pw ImcWw. Nne-Xn-t\mSv AI-ehpw NneXn-t\mSv ASp- hpw kq n- -Wsa v Xncp-h-N\w \sω ]Tn- n p- Xv F{X at\m-lc - a - m-bn- m-wv. AI- t e- n- X n \n v AI- e msxbpw ASp- t - - X n \n v ASp- m-sxbpw \Ωƒ Pohn- p -Xp-sIm v Adn-bmsX Ft m Akz-kvX-X-I-sfms a\- n \nd-bpw. Nne ]cm-p-b-ß-fpss \Sphn \n p sim v \mw ]d-bm-dnt... th n- b n- c p- n-... AXn- t\msv AIew kq n- n- c p- s n Cu Zpc w D m-ip-am-bn-cp n-. ]e IpSpw-_-ßfpw hy npo-hn-x-ßfpw XI p t]mip- Xns Imc- W - ß fpw as m- -. Acp-Xm-Ø-sX-s v A\p-im-kn p- -Xn-t\mSv ASp w ÿm]n- p -XmWv A[x-]-X-\-Øns ImcW-sa v Xncn- -dn-b-ww. Ahn-lnX-_- -ßsf Adn v lnx-_ -߃ am{xw axn F v Xocpam- \ n- m- \ p Ir] v th nbmwv \mw {]m n- t - - X v. s]m p Xºp-cm\v am{xta Cu Ir]sb Xcp-hm Ign-bq. as mc -Øn ]d- m Cu Xncn - d n- s \mcp kz ob m\w Bh-iy-ap- v. hnip ss n-fns XmfpI-fn sszhw Xs a -tfmsv (AXm-bXv \tωm-sv) kvt\l-tømss \ Ip D]-tZ-i-hp-ap- v. Nne ASp- -߃ kq n- -Ww. Nne-Xnt\mSv Pm{K- X - t bmss AI- e w kq n- -Ww. Dev]Øn BZy-\mfp-I-fn GZ txm- -Øns ka{k kar- n-tb- p-dn v ]d-bp- p- v. kie lcnx hr - ß - t fmspw ASp- mw. kie hr ^eßfpw Bl- c n- mw. F m txm -Øns \Sp p \nev p hr -Øns ^ew \o Xn -cpxv. AXv \n\ v ac-w-im-c-w-ambn-øo-cpw. ki-e-øn-s bpw DSb-h-\mb k Δ-i- s kvt\l Iev]-\-bm-Wv. a\p-jys A[x]- X \w B Iev ] \m ewl- \ tømss Bcw- ` n- p. GsXm v Bl- c n- - c p- s X v ]d- pthm AXv ` n- - t mƒ kw`- h n \jvsw hne-a-xn- m-\m-hm-ø-xm-bncp- nt?... hne-a-xn- m-\m-hmø \jvs-ß-sfms kw`-hn- n- p-s n Nn n- tw \o hne si - Xn-t\mSv ASp-ØXp sim m-wv. I Ømhv AIew kq n- W- s a v \tωmsv Iev ] n- - X ns\ms IuXp- I hpw kuμcyhpw IqSp-X-ep- v. Fs A px-s -Sp-Øp- Xpw AXp-X-s -bmwv. BIm-i-Øns A\- -X-bn \n pw Xobpw K -Ihpw DXn p hogp tkmtzmw skmtam-dbn- \n pw HmSn AI- e p- h m tem-øn-t\mspw `mcy-tbmspw sszhw ]d-bp-tºmƒ Xncn p t\m cp- s X p IqSn ]d- b p- p- v. temøn-s `mcy Xncn p t\m n D p-xq-wmbn F Xv Xncp-hN\ km yw. Ah-fpsS AI-em\m-ImsX tkmtzm-ans DƒØfß-fn ASpØp t]mbxv Fs ms tbm Imc-W-߃ sim m-bncp- p. a\- nse ]e-xn \n pw Pm{K-X-tbmsS AI n \n Øp-hm-\p kvt\l-i-ev]-\-bmwv DS-tbm \ Ip- -Xv. Ncn-{X-Ønse G hpw i -\mb Zmho-Zns A\p`hw as m- -. Hcp \nanjw Infnhm-Xn-en-eqsS ]pd-tø v \o Abm-fpsS angn-iƒ sn p-s - n-bxv ImW-cp-Xm-Ø-Xn-em-Wv. Abmƒ AIew kq n-t - -Xn-te v a\kv ASpØp t]mbn. ]n osv ]gb Zmho-Zns {]Xm-]-sams \jvsam- h p- Xv \mw ImWp- p- v. k o- Ø - \ - ß - ƒ Zmho-Zns lrzb hnem-- ] hpw A\p- X m- ] - Ø ns IÆo--c-p-amWv tiƒ m\pw ImWm\pw Ign- -Xv. 51 mw k o Ø\w sx p snbvx-hs hnem] k o Ø-\-am-sW v ]d-bmw. hnip {KŸ- Ø n F{Xtbm A\p- ` - h ߃. ]pxn- b - \ n- b - a - Ø n bqzmkns A\p-`hw adn- -. Abmfpw ASp- -cp-xm-ø-xn-t\msv A\p- `mhw {]I-Sn- n- p. kº-øn-t\mspw A[n- I m- c - t Øm- S p- s ams Hcp \n ni AIew kq n- - W sa v, IqsS \S-Øn, IqsS- qss D]-tZ-in tbip-\m-ys kvt\lhn- c p v tai- b n \n p- a mwv bqzmkv Cd-ßn-t m-b-xv. At±-lØns Ah-km-\tam... B pw Xncns Sp- m- t \m, ]cn- l - c n- mt\m BImØ Zpc- -Ønepw I Øm- h v C pw Xs a - t fmsv kvt\l-tømss D]-tZ-in- p- p v. Nne- X n- t \msv Nne \n nx AIew kq n v \S- -Ww. Pohn m-hq... ]Ww, A[n-Im-cw, kv{xo, ]pcp-j, azyw, ab- p-a-cp v, G hpw IqSp-X ]nim-nn-t\m-sv...- A-ßs\ ] ni \ofp-i-bm-wv. s]m p Xºp- c m ASp w kq n- p- h m \tωmsv ]d- b p Xv Nne- X p v AXp IqSn ]d v Rm Cu Ipdn v Ahkm-\n- n- p-i-bm-wv. \ns sszhtømsv \o ASp-Øn-cn- -Ww. \o A\p-{K-ln- -s -Spw. {InkvXp-hnt\mSv \o ASp- Ø n- c n- - W w. \n\ v `bw D m-i-bn-. \n\ v kujyw In pw. - t h- Z - ] p- k v X - I tømsv \o ASp- Ø n- c n- - W w. [ym\n- -Ww. lrz-b-^-e-i-ß-fn FgpXn kq n- -Ww. GXv B]XvL- - ß - f nepw Ah \n\ v {]tbm-p-\-s -Spw. \ns amxm-]nxm- -tfm-sv, PohnX ] m-fn-tbm-sv, Ip p-ß-tfm-sv, Ab m-tcm-sv, \ns kml- N - c y- t Øm- S v, \ns aæn-t\msv, hnæn-t\msv Cu kpμc {]Ir-XntbmSv Aßs\ ] ni \ofp-i-bm-wv. Hcp Imcyw am{xw Hm p-i, ASp w kq n- mepw AIew kq n- mepw Pm{K-X-tbmsS thww. ad- -cp-xv. AI-te- -Xnt\mSv Hcp hn p-ho-gvnbpw \o \ I-cp-Xv. kplr-tø, ASp-t - -Xn- t\m-smtwm \o ASp-Øn-cn- p- Xv. AI-te- -Xn-t\m-SmtWm \o ASp-Øn-cn- p- -Xv. Nn n- -tw...a-d- -cp-tx... Zb-hmbn {]m n- pi, klm-bn- pi P\n A p apx A a r X C Ãn- yq v Hm^v saun kb kn I P-\o- Ub- { ^- a m- niv sl Wnb _m[n v sh Un- t e- - d n Bbn- c n- p tkmƒun sjdn (115 Zn-hk - w) \p th n {]m n- p-ibpw klm-bn- pibpw snøp-i. tlmkv]n- _n CXp hsc 17 e w Ihn n- c n- p- p. C\nbpw 5 e w cq]-tbmfw Bh-iy-ap v. aq v k P-dn-Iƒ CXp hsc Ip n\v \S-Øn gn p. A u v \º : t]cv : sjdn tp _v, sf.- k n.- s F.kn _m v. {_m v : IS- h - {, sim n. sf.- F - ^ v. - F - k v. kn timuv: ICICI t^m : sf.]n.kn.]p-xp - n sk I -h -j sf.]n.kn.]p-xp - n sk I -h -j 2014 \-hw-º 26 apx 30 h-sc ]p-xp- - n-bn sh v \- S - p- - X mwv. ]v m - t Ã- g v - k v ]n.f.am- X rp,_m- _ q sn- d n- b m, txma-kv ^n-en v, si.sp.txm-akv, jm--pq kn. tpm-k^v, {]-^. amxyp ]n. txm-akv, F- n-h {]-kw-kn pw. t_ -ti-_m thm-bv-k(tim bw) Km-\-߃ B-e-]n- pw.

5 5 lm-te-eqø A\ojv txmakv sh q- nd XI -I-fp-sSbpw ]cm-p-b-ßfp-ssbpw IS-ß-fp-sSbpw Zo L-amb ] n-i. simspøp Xo p-hm I- gn-bmø HcpXcw IS-_m-[yX X- s -bm-wn-xv. a\p-jy-po-hn-x-ønse F m {]iv\-ß-fp-ssbpw ]n n- Hcp Imc-W-ap- m-hpw. B Imc- Ww Is Øn AXn-\p {]Xnhn[n \S-Øp-tºmƒ {]iv\w ]cn- l- -cn- -s -Spw. F m bym - Øn F m {]iv\-ß-fp-ssbpw ASn-ÿm\ ImcWw a\p-jy-h - Øn-s ewl\w Xs -bm-wv. ASn- -ÿm-\-]-c-amb "]m]w'f Cu {]iv\-øn\v Hcp Xm meni ]cn-lm-c-am -am-bn-cp p \ymb-{]-amww (law). NnIn- -bn Ign-bp Hcp tcmkn v Xm m- en-i- -amb \ne-\n-ev]n\v th n \ -Inb Hcp kvs{s BWv \ym- b- -{]-am-ww. kujy-am-b-xn\v tijw B kvs{s -dns Bh-iyan-. ""AXp-sIm v \ymb-{]-am-w- Øns {]h Øn-I-fm Hcph-\pw Ahs k n-[n-bn \oxo-i-cn- -s -Sp-I-bn ; \ymb-{]-am-w- Øm ]m]-øns ]cn- m-\- Bh-iy-ap v I. simsp- p ]W-Øn\v s]bvuv F ap{z-w-tømsv IqSn e`n- p ckoxv B CS-]m-Sns ]q Øo-I-c-W-amWv. CXmWv Cu CS-]m-Sns kpc- n-x-xzw. ChnsS-bmWv "]pxn-b-\n-ba' (New Testament) Øns {]k- n. a\pjy-h -Øns Bcw`w apx \ne-\n F m IS-ßfpw simspøp Xo Øn v kz -Øn \n pw ]nxmhv \ Inb "s]bvuv' ap{z-bmwv ]pxnb \nb-aw. AtX, a\p-jys _me kv jo ns Ak v sskuv Db-cp-IbmWv ]pxnb \nb-a-øn. hn\w ]dbp p ""kz -Ønse kie Bflo-I A-\p-{K-l-Ømepw \sω {InkvXp-hn A\p-{K-ln- ncn- p \ΩpsS I Øm-hmb tbip-{in-kvxp-hns sszhhpw ]nxm-hp-am-b-h hmgvø-s -Ss '' (F-s^.1:3) Im hdn; Hcp CS-]m-Sns ÿe-am-wv. Ahn-sS-bmWv {]am-wkuzn Atd-_y-bn Pn±-bnep tlmƒ skbn tnmt v tjm n-te v 25- \pw 35- \pw at[y {]mb-ap \ hæw hml-\-tam-sn- p-hm Adn-bm-hp skbn kvam Iw -ss{u-hsd Bh-iy-ap- v , at{x hcp- Xv'' (tdm-a.3:20). {]am-w-sa v ChnsS A am- n-bxv ]g-b-\n-ba ]pkvx-isa sszh-h-n-\sø A. sszh-h-n-\-øn\p n D "\nb-a-'sø-bm-wv. AXm-bXv ss n-fn-t\m-sp \ΩpsS kao- ]\w {][m-\-am-wv. {InkvXp-a-X- Øns \nb-a-ßfpw N -ßfpw a\- n-em- p-hm-\ \mw ss nƒ hmbn- p- -Xv. "hn-\'-ønse Poh A\p-`-hn- p-hm-\m-wv. {]amww {]iv\-sø- p-dn- p Ah-t_m-[-ap-f-hm- p- p. B Ah-t_m-[-Øn Pohn- p a\pjy-h w ]m]-øn\v Zmk- m-cmbn hnev -s - -hcpw (tdm-a.6:17,20) \nbaw \ne-hn-ep-s - nepw kzmx{ yw e`n- msx Fßs\ AXv A\p-k-cn- pw. F n pw sszh-k- n-[n-bn-ep \ne-\nev]n\v th n a\p-jy AXv A\p-k-cn- p- p, ]t AXv Ahs A u- n {IUn v snøp-i-b-. adn v ISw ho -embn Fgp-Xn-t p- p, A\p-k-c-W- Øn-s bpw k {]-h Øn-I-fpsSbpw ]c-a-tim-sn-bn-se-øn-bn- pw -sszhw Fgp-Xp _me kv As m-evtxm-eniv bqøv DZvLm-S\w I n-bq : kuøv C y A- s m-kvtxm-en v sszh-k-`-bpss bph-p-\-hn-`m-k-amb As m-kvtxmen v bqøv aqhvsa v (AKM)s DZvLm-S\w HIvtSm-_ 22 \v \S- p. I n-bq As m-kvtxm-en v N v sk lmfn \S k- tω-f-\-øn P\-d sk{i- dn ssjpp n I n-bq A y- X hln- p. C y As m-kvtxmen v sszh-k-`-bpss P\-d sk- {I- dn ]mã spcaym kpμcw DZvLm-S\w \n hln- p. ]mã cm-tpjv Ge- m-d, {_Z dntpm txm-a-kv, {_Z ssjpp I n-bq F n-h ktμiw \ Ip- p. jo n ""{]h Øn- p- -h\v Iqen IW- n-sp- Xv Ir]-bm-bn- IS-am-bn- t{x'' (tdma.4:4). simsp-øp-xo p-hm Ign-bmØ Cu ISw a\p-jyh sø BXy- n-i-ambn ASna-bm- n-øo Øp. IS-ß-sf- p-dn- p hni-zmw-i-߃ AS-ßp "\nba'sø "IS]{XnI' F v kwt_m-[\ snø-s. ]g-b-\n-ba ]pkvx-i-ß-fn ItÆm-Sn- ptºmƒ e`n- p- Xv Cu IS-ß-sf- p-dn- p t_m[y-am-wv. ""]g-b- \n-baw hmbn- p-tºm-sgm-s bpw B aqsp-]sw \oßmsx C p-hsc Ccn- p- p-h-t m. AXv {InkvXphn \oßn-t m-ip- p. tamsibpss ]pkvxiw hmbn- p-tºmƒ aqsp-]sw C -tbmfw Ah-cpsS lrz-b-øn-t InS- p p''. (2- sim-cn.3:14,15). api-fn-ep- -cn ISw simspøp Xo p-tºm-gmwv kzmx{ yw e`n- p- -Xv. km[mcw Hcp ]W-an-S-]mSv {i n- p- Ime-l-c-W-s IS-]-{XnI Øn tcj-s -Sp-Ønb IS-߃ simspøp Xo Ø-Xv. AhnsS \n mwv kz -Ønse JP-\mhv hn-iz-kn- p- -h v Xpd v \ - In-b-Xv. AhnsS \n mwv ]pxn-b- \n-baw Bcw-`n- p- -Xv. Ahn-sShsc Rm ASn-a-bm-bn-cp- p. A- hnsw apx "Rm {In-kvXp-hn ' Ah-Im-in-bm-Wv. C\n \mw {i nt - Xv ]gb IS-]-{Xn-I-bn-e-, kzmx{ yw \ Inb {InkvXp-hnemWv!! D]-hm-k-{]m \ HUoj: sf.-]n.kn imtew, dq Jebn HIvtSm-_ hsc \S D]-hmk tbmk-øn ]m- à -am-cmb Fw.-Un. Um\n-tb, txm-akv tdmbv, F tzm sfk-iv, Fkv.-Fkn ]cn-s, KnUv\ v e- d F n-h hnhn[ sk -\p- I-fn ip{iq-jn- p. XpS v 7 t] tbip-hns\ Pe-Øn km n- p.

6 lm-te-eqø 6 10 h jw 100 kphn-ti-j-i kwxr-]vxn-tbmss dh.-tpm txmakv ]mã tpm txmakv X t m-enepw `mcy tacnbpw \yq-tbm - n-se slt{_m tkm-kv-] A-kw-ªn- k- `-bp-ss ÿm-]-i-\pw Xn-cp-h- I-S- {]-bn-ep- sl-t{_m- tkm-kv-] Xn-tbm-f-Pn- tim-f-pn-s U-bd-Iv-S-dp-am-b d-h.-tpm txm-a-kv (sp-bnwkv X -t m-en ) lm-te-eqøm-tbm-sv kw-km-cn- p- p. C- y sd-bn -th-bn tãj am-ã-dm-bn-cp- h-f- -h- w X -t m-en Sn.-sI.-tXm-a-kv- -A- - Ω Z-º-Xn-I-fp-sS B-dp-a- -fn aq- m-a-\m-bm-wv tpm txm-a-kv P- \n- -Xv. am -tøm-ωm k-`-bp-ss ]mc-º-cy-øn-epw `- n-bn-epw h-f - _m-ey-im-e-øv C-S-\m-Sv am -tøm- Ω ]- n-bn-se I -h -j-\n h- v H -]-Xmw h-b- n c- n- -s - p. am -tøm-ωm k-`-bn-se A- -\m- I-W-sa- -Xm-bn-cp- p _m-ey-ønse B-{K-lw. a-i-s B-{K-l-sØ t{]m- m-ln- n- p- -Xn `- -bmb am-xm-hn-\pw k-t m-j-am-bn-cp- p. a-[y-xn-cp-hn-xmw-iq-dn \n- v B-fp-Iƒ ^-e-`q-bn-jvt-am-b a-e-_mdn-te- v Ip-Sn-tb-dp- Im-ew. tãj am-ã-dm-bn \n-e-ºq-cn tpmen-s -Øn-b X -t m-en txm-akn-\v B \m-sv h- m-x-ßv C-jv-S-ambn. \n-e-ºq-cn am -tøm-ω k-`- v i- -am-b A-Sn-Ø-d C-S-s - ÿ-e-am-b Np- -Ø-d-bn Ip-td-tbsd ÿ-ew hm-ßn. A-hn-tS- v Ip- Sn-tb-dp-hm-\p- Im-cy-߃ {I-ao-Icn- p. ]-t A-{]-Xo- n-x-am-bn 45- mw h-b- n txm-a-kv F- tãj am-ã-dp-ss Po-hn-X-bm-{X A-hkm-\n- p. txm-a-kn-s a-c-w-tøm-ss a- e-_m Ip-Sn-tb- w D-t]- n- v am- Xm-hpw B-dp a- -fpw h-f- -h- - Øp X-s Po-hn-Xw Xp-S - p. ` - Øm-hn-s hn-tbm-k-tøm-ss A- - Ω ssz-h-k- n-[n-bn B-izm-kw I-s -Øn. I-gn-bp- -{X B-flo-b tbm-k-߃- pw Iq- m-bv-a-iƒ- pw A-h-k-cw I-s -Øn. Im-hpw-`m-K- Øv kn-ã ta-cn tim-hq-cn-s ho- n \-S- p- tbm-k-ß-fn ]-s - Sp-Ø-tXm-sS B-flo-b-X-bn ]- n ]-d-bp- -Xn-\- p-dw Nn-e ]-Sn-Iƒ Iq- Sn I-b-td- -Xp-s - v `- -bm-b A- -Ω I-s -Øn. ` -Øm-hn-s ho- p-im-sc-bpw ]- n- m-sc-bp-sams `-b- n-cp- -Xn-\m tim-hq-sc tbm-k-߃- v A-Xo-h c-l-ky-ambm-wv A-h t]m-bn-cp- -Xv. B- flo-b-im-cy-ß-fn X-t -t m-se X- s X-ev-]-c-\m-b a-i tpm txma-kn-s\-bpw A- -Ω tbm-k-߃- v Iq-sS Iq- m-dp- m-bn-cp- p se H-cp Zn-h-kw tim-hqsc i- -am-b tbm-k-øn sh- v tpm txm-a-kv B-flm-hn-\m \nd-b-s - p. A-tXm-sS hn-izm-k kv- \m-\w kzo-i-cn- -W-sa- v tpm B-h-iy-s - p. A-ß-s\ tim-hq-cv {]-kw-kn- p-hm h- ]m-ã Sn.- Fw.-h -Ko-kn-s ssi- o-gn kv-\m- \-ta- p. a-i-s kv-\m-\-tøm-ss A- ev-]w ss[-cyw e-`n- A- -Ω ]nt -Zn-h-kw {]-kw-kn- m-s\-øn-b ]m- à ]n.-fw.-^n-en- n-s ssi- o-gnepw kv-\m-\-ta- p. A-Ω-bpw a-i-\pw s]-s -t mkv-xn t]m-b-xv am -tøm-ωm- mcm-b _- p- -sf h- m-sx {]-tim- ]n- n- p. i- -am-b F-Xn - m-wv A- h-cn \n- v t\-cn-ts- n h- -Xv. F- m ]-cn-ip- m-flm-hn-s \n-d-hv {]m-]n- C-cp-h-cpw {]-Xn-Iq-e-ß-fn Iq-Sp-X ssz-h-k- n-[n-bn D-d-bv- p-hm-\n-s-bm-bn. A- m-e-øv h-f- -h- w sf.-]n.-kn.-k-`-bn ]m- à si.-si.-sn-dn-bm sh-fn- m-sv ]pkv-x-i-sø- p-dn- v ss_-_nƒ mkv F-Sp- p- p-sh- -dn- p. th-z- ]p-kv-x-iw hm-bn- m-\pw ]Tn- m-\pw B-th-i-ap- -Xn-\m B m-kp-ifn ap-s-ßm-sx ]-s -Sp-Øp. h-n- \-Øn-s B-g-߃ ]p-xn-b Dƒ- mgv-n-i-fn-te- v \-bn- p. kp-hn-ti-jth-e- m-bn k-a - n- -bpw h-f- h- -sø sf.-]n.-kn.-k-`-bn Aw- K-ß-fm-bn am-dp-i-bpw sn-bv-xp. kp-hn-ti-j-th-e- p- k-a - -W-tØm-sS Ip-º-\m-s slt{_m ss_-_nƒ kv-iq-fn tn - v ]T-\w B-cw-`n- p. A-ß-s\ ]T- \w H-cp h -jw ]q -Øn-bm-Ip-tºmgm-Wv h-f-sc A-hn-Nm-cn-X-am-bn C- y sd-bn -th-bn \n- v tpm-en- p- \nb-a\w e-`n- p- -Xv. ]n-xmhv k -Δo-kn-en-cn-s a-c-w-a-s- - Xn-s B-{in-X-\n-b-a-\-sa- \n-ebn-em-wv tpm-en e-`n- -Xv. Ip-Spw-_- Øn-s A- -sø A-h-ÿ-bn H- cp tpm-en e-`n- p-i F- -Xv G- -hpw B-izm-k-I-c-am-bn-cp- p. F- m ssz-h-h-n-\w ]Tn- p sim- n-cn- p- -Xn-\n-S-bn A-Xv D-t]- n- v tpmen- v t]m-ip-hm-\pw a-\- n-. H-Sp-hn \nba-\w Hm -U-dp-ambn t\-sc ]m-ã si.-c.-g-{_-lm- -an-s\ t]m-bn I- p. F- v Xo-cp-am- \-sa-sp- -W-sa- v A-dn-bn- F- v ]-d- p. A- v tpm-wn-s Ip- -Spw-_- Øn-s ÿn-xn-bpw a- pw \- m-bn A-dn-bm-hp- ]m-ã si.-c.-g-{_- lmw D-S -X-s tpm-en-bn {]-thin- m-\pw ssz-hw tpm-en-bn B- p- ÿ-e-øv tpm-en I-gn- p- k-a-bw I -Øm-hn-s th-e-bn hym-]r-x-\m-ip-hm-\pw \n -t±-in- p. A-ß-s\ D-Æq-Æn-km X-e-bn ssi-h- v {]m - n- v tpm-en-tbm-ssm- w I -Xr-ip-{iq-j sn-øp-hm-\m-bn A-b- p. B-Zy-sØ \n-b-a-\w ]m-e- m- Sv tã-j-\n-em-bn-cp- p. A-hn-sS k- `m-{]-h -Ø-\w B-cw-`n-t - -Xn-\mbn Ip-º-\m- v ]T-\w ]q -Øn-bm- nb tim- -bw-im-c-\m-b ]n.-hn.-am-ω-s\- bpw D-Æq-Æn-km A-hn-tS- v \n-ban- p. A-ß-s\ C-cp-h-cpw Ime-Øv H- n- v ]m-e- m- v kp-hn-tij-{]-h -Ø-\w \-S-Øn. ]m-ã ]n.- hn.-am-ω C-t mƒ A-ta-cn- -bn Un-t{Sm-bn- n k-`m {]-h -Ø-\-ßfn hym-]r-x-\m-bn-cn- p- p. ]m-e- m- v {]-h -Ø-\-Øn-\n- S-bn {_m- -W-cp-sS A-{K-lm-c- Øn I-b-dn {Sm-Iv-Sv hn-x-c-ww snbv-x-xpw A-h F-Xn -Ø-Xp-sams A- -sø Hm -Ω-I-fn-ep- v. taep-im-hp-a- w kz-tz-in-bm-b ]m-ã ]n.-sp.-am-\p-h-epw, Km-\-c-N-bn-Xm-hmb ]n.-]n.-am-xyp-hp-sam-s A- v H- n- v {]-h -Ø-\-ß-fn k-l-i-cn- n-cp- p. Zo -L h -j-߃- v ti-jw c- m-bn-c-øn ]m-e- m-sv Su lmfn H-cp {]-txy-i ao- n-ßn F-gp- ]-Xp-I-fp-sS Xp-S- -Øn-se Cu A- \p-`-h-߃ d-h.-tpm txm-a-kv Hm - n- p. ]m-e- m-s Po-hn-X-Ønse H-cp sn-dn-b A-\p-`-hw C-t mƒ X-am-i-bm-bpw ssz-ho-i I-cp-X-em-bpw Hm - p- p. sd-bn -th-bn tpm-en-bn {]-th-in- m-\m-bn B-Zy-am-bn ]m-e- m-t - v t]m-ip-i-bm-wv. Xr-iq-cn h- v s{s-bn-\n sd-bn -th D-tZym- K-ÿ-\m-sW- v ]-d- v H-cmƒ ]- cn-n-b-s - p. ]-t ]m-e- m- v h- v A-bmƒ tpm txm-a-kn-s k-ie km-[-\-ß-fpw tam-jv-sn- p-sim- v I-S- p I-f- p. B tam-jv-sm-hv H- cp D-]-Im-cw sn-bv-xp. \n-b-a-\ D-Øc-hpw k - n-^n- - p-i-fpw am-{xw A- hn-ss h- -ti-j-am-wv t]m-b-xv. km- [-\-ß-fpw h-kv-{x-hp-sam-s \-jv- S-s - -t m-gpw B-izm-kw txm- p-ibpw ssz-h-sø kv-xp-xn- p-i-bpw sn-bv-x kw-`-h-am-w-xv. tpm-en-bn {]-th-in- v Nn-e \m-fp-iƒ I-gn- t mƒ Cu tam-jv-sm-hn-s\ t]m-eokv ]n-sn- v X-s ap-ºn - q-ss sim- p-t]m-ip- -Xn-\pw km- yw h-ln- p h-sc tpm-en F-d-Wm-Ipf-Øv C-cp-º-\-Øm-bn-cp- p. B Ime-Øv h-f- -º-ew sf.-]n.-kn.-k- `-bn B-cm-[n- p Ip-ssh- n tpm-en e-`n- p. Xp-S - p- \mep-h -jw ]n.-kn.-si.-k-`-bn A- -sø ip-{iq-j-i-\m-bn-cp- ]m- à Sn.-sI.-^n-en- n-t\m-ssm- w ip- {iq-j-i-fn k-l-i-cn- p. B Im-e- L- -Øn Xm ho- pw ss_-_nƒ kv-iq-fn ]Tn- p- -Xm-b H-cp Z -i- \w I- p. A-ta-cn- -bn F-Øn- -gn- m-wv B Z -i-\w k-^-e-amb-xv \yq-tbm - n-se-øn. Xp-S - p- - H-cp ]-Xn- m-t m-fw ]mã ]n.-h. sndn-bm-t\mspw ]m- à tpm-bv ]n.-d-ω-t\m-spsam- w \yqtbm - v tkm-kv-] A-kw-ªn k- `-bp-ss k-l-ip-{iq-j-i-\m-bn {]-h - Øn- p. Cu Im-e-L- -Øn temw- Kv sf-e n sp-ssa- -bn-ep- _- ty ss_-_nƒ C -Ãn- yq- n tn - v ssz-h-im-kv-{x ]T-\-hpw \- S-Øn ]m-ã ]n.-fw.-^n-en- v ]m-ã tpm txm-a-kn-\pw ]m- à k-æn ^n-en- n-\pw H-cp-an- v Hm - Un-t\-j \ -In em-wv kz- -\n-e-bn, sl-t{_m tkm-kv-] A-kw-ªn F- t]-cn k-`m {]-h -Ø-\-Øn- \v Xp-S- w Ip-dn- p- -Xv. C-f-b k- tlm-z-c-\m-b ]m-ã cm-p txm-akpw, ]m-ã kmw ]-Wn- -cpw Cu {]-h -Ø-\-Øn k-l-i-cn- v {]- h -Øn- p. C-t mƒ k-tlm-z-co ` - Øm-hm-b ]m-ã am-xyq-kv Ip-cy ]q- -S-bn k-`-bp-ss A-tkm-tjy- v ]m-ã-dm-bn tk-h-\-a-\p-jvtn- p- slt{_m Xntbm-f-Pn- timtf {KPp-th vkv ]mã tpm txma- n-t\mspw ]mã si.-fw.-tpm-wn-t\m-sp-sam- w. p. c- m-bn-c-am-t m-ss-bm-wv tic-f-øn Nn-e {]-h -Ø-\-߃ B- cw-`n- p-hm Xo-cp-am-\n- -Xv. A-ßs\ h-f- -h- -sø am-xr-k-`-tbm- Sv tn - v ss{i-ãv Cu-kv Z B k F- t]-cn {Iq-tk-Up-Iƒ \- S-Øn {I-ao-Ir-X-am-b \n-ebn H-cp th-z-]-t-\ im-e slt{_m tkm-kv-] Xn-tbm-f-Pn- tim-f-pv F- t]-cn Xp-S- w Ipdn- p. ]m-ã am-xyq-kv Ip-cy-s si- n-s-øn B-cw-`n- ÿm-]-\w H-cp h -j-øn-\v ti-jw kz- w si- n-s- Øn-te- v am- n {]-h -Øn- p- p. ]m-ã si.-fw.-tpm, sp-\p I-S- {], kxojv am-xyp \n-c-ww, ]m-ã sum-an-\n-iv F- n-h t\-xr-xzw \ -In. I-gn- ]-Øp h -jw sim- v \q-dn-e-[n-iw kp-hn-ti-j-i-sc ]-cn-io-en- n- v D-Ø-tc- y-bn kphn-ti-jo-i-c-w-øn-\v A-b- p-hm km-[n- p F- -Xm-Wv Cu ÿm-]- \-Øn-s A-`n-am-\-I-c-am-b t\- w. Cw- o-jv- -a-e-bm-fw `m-j-i-fn \-S- Øp- m-kp-i-fn C-t mƒ D-Øtc- y hn-zym - n-i-fm-wv Iq-Sp-Xepw ]Tn- p- -Xv. ti-c-f-øn-ent mƒ ssz-h-h-n-\ ]T-\-Øn-\v hn- Zym - n-iƒ C- - -Xv h-en-b {]-Xnk- n-bm-sw- v ]m-ã tpm txm-a-kv ]-d-bp- p. D-Ø-tc- y hn-zym - n-iƒ- v th- n t\m -Øv C- y-bn X-s th-z-]m-t-im-e Xp- S-ß-W-sa- B-{K-l-hp-ap-.v am-a-e Nn-dm- p-aq-e-bn ss]-en- Ipcn-bmt mbp-ss a-iƒ tacn-sb hn-hm-lw I-gn- p. Cu Z-º- Xn-Iƒ- v \m-ev a- ƒ A-\n-X, B -kn, F-en-k-_-Øv, jm-c. X- s F- m B-flo-b h-f - -bp-ss-bpw A-Sn-Ø-d-bpw {]m - -\m t]m-cm-fnbp-am-bn-cp- {]n-b am-xm-hv A- - Ω I -Xr-k- n-[n-bn-te- v tn - -s - p. G- -hpw e-fn-x-am-b Po-hn-Xw, B-g-am-b kp-hn-ti-j Z -i-\w, kuay-x-bpw, im- -X-bpw ssi-hn-sm-sx {]-Xn-k- n-i-sf t\-cn-sm-\p- sszh-ir-]. D- -X-am-b tpm-en-tbm-ssm- w kp-hn-ti-j h-b-en A-[zm-\n- p- d-h.-tpm txm-a-kn-s Pohn-X-sØ hy-xy-kv-x-am- p- -Xv C- sxm-s -bm-wv. thz A ym-]-i\pw {KŸ-I Øm-hp-amb ]mã AXn-cq-] Nm p-i-fp-ssbpw hountbm n p-i-fp-ssbpw klm-b-tømss shfn msv ]pkvx-iw, Zm\n-tb {]h-n\w F o ]pkvx-i-ßsf ASn-ÿm-\-am n ss nƒ m v \S-Øp p ]T\ VCDIƒ: 1. shfn- msp ]pkvxiw. 2. Zm\ntb {]h-n\w. 3. kam-k-a\ IqSmcw 4. ac-wm-\- cw. 5. ]utem-kns anj-\-dn-bm-{x-iƒ. 6. sszhcmpyw F o hnj-b-ß-fpss Ccp-]-Øn-b-t mfw hn.kn UnIƒ hn -\-bn tim n-iƒ v: B ^ B n-ãniv Chm- -enkw Ing- apøq, Ip - pg ]n.h, Xncp-h t^m : , tbm-k-߃ \-S-Øp-hm Xm-Xv-]-cy-ap- -h _- -s SpI

7 7 lm-te-eqø {InkvXob h\nxm skan-\m _mw q : sl mƒ hnivsdn C \m-j-w Akwªn Hm^v tkmuv h jn v sk -dn {InkvXob h\xm skan-\m \S- p. hpa Hm^v s^bvøv F hnj-bsø Bkv]-Z-am n Chm.- kq-k chn, knã joem Zmkv Iogq F n-h {]kw-kn- p. hn.- sf.-f.-pn.-bpss Izb Km\-ß-fme-]n- p. I Æm-S-I-bnse {Kma-ßfnse h\n-x-iƒ n-s-bn kmaqlni {]h Ø\w kvxpxy l-amb snøp bpssw- Uv s]s t mkvxv teuokv {]b s^temjn v (bp.-]n.-f.-]n.-f-^v) kwÿm\ {]kn-u v knã tagvkn tam\nsb NS-ßn BZ-cn- p. hnhn-[-bn-s-ß-fn \n mbn FÆqtdmfw h\n-x-iƒ ]s -Sp-Øp. N v Hm^v tkmuv Ata-cn- ae-bmfn kwkaw \yqtbm n h -Ko-kv Im-\-U (c-pn-kvt{s-j ), P-bv-hn tpm - v tpm - n-b (sse- v & ku- v), ]n.-fw.- tpm - v an-jn-k (dn-k-]v-j ), Nmƒ-kv txm-a-kv I-tcm-fn-\ (Aj ), tpm-tam tpm s] -kn hm-\n-b, (kv-t]m -Sv-kv-.-bq-Øv), k- Æn D-Æq-Æn \y-tbm - v (sse- v&ku- v), tpm ]n.-sk -hn lq-ã (Hm-Un- ), d-h.-^n-tpm-bv tpm -k ss- n- n (ay-kn-iv bq- d-h.k-æn Xm-gw-]- w lq-ã \yq-tbm - v: A-ta-cn- -bn-se a- e-bm-fn N - v Hm-^v tkm-uv k-`-ifp-ss C-cp-]-Xm-a-Xv tz-io-b k-tωf-\w 2015 Pq-sse am-k-øn \yqtbm - n \-S- pw. "C-Xm Rm th-kw h-cp- p' F- -Xm-Wv tim - {^ -kv Xow. \m-j-w I-Ω- n-bpss-bpw tem- I-Ω- n-i-fp-ss-bpw kw-bp- tbm-kw d-h.-tam-\n am- Xyp- -hn-s A-[y- -X-bn sk-]v- Xw-_ 13- -\v ln - tlm- -en \-S- \m-j-w I-Ω- n-bn-epƒ-s - Xm-sg- -d-bp- -h-sc hn-hn-[ Npa-X-e-Iƒ G - n- p. G-{_-lmw n.-tpm - v H- -e-tlma (A-j ), tpm - v txm-a-kv lyq- à (^p-uv tim -Un-t\- ), hn- s\sp-ºm-t»cn: sf.-]n.kn s\sp-ºm-t»cn Gcnb ktlm-zcn kam-p-øns ]pxnb `mc-hm-ln-i-fmbn Pmkvan kæn ({]-kn- U v), Gen-bmΩ tpmbv (sshkv {]kn- U v), tamfn hn k (sk-{i- -dn), Pn kn _nt\mbv (tpm-bn v sk{i- -dn), tkm- _mw- q : {InkvXob kmlnxy ]pkvx- I-ß-fpsS C y-bnse {]ikvx \n Ωm- Xm- fpw hnx-c-w- m-cp-amb H.-Fw. _pivkns ]pkvx-i-taf _mw q-cn \S- p p. \hw-_ 1 apx 9 hsc enwk-cm- P-]pcw C y Iymw]kv {IqsskUv t^m ss{ikvxv HmUn-t m-dn-b-ønemwv A t±iob {InkvXob ]pkvx-i-ta-f. hnhn[ `mj-bnepw X n-a-bn-ep-ap ss nƒ, ss nƒ \nl- p, ss_- _nƒ Ia -dn-iƒ, ss n-ƒ ]T-\-{K-Ÿßƒ. thz-im-kv{xw, [ym\-{k-ÿ-߃, Øv), d-h.-cm-p G-{_-lmw Um-fkv (ayq-kn-iv a-e-bm-fw), d-h.nmt m cm-p C- n-t\m-bv (tk-^v- n), d-h.fw.-fw.-h -Ko-kv \yq-tp-gv-kn ({]m - -\), d-h.tpm-tpm Um-\ntb sa- v-e - -ss-iv-km-kv (Xm-akw), d-h.-^n-en- v txm-a-kv \yqtbm - v ({Sm -kv-t]m -t -j ), d- h.k-æn Xm-gw-]- w lq-ã (ao- Un-bm). sf.]n.kn. Chm- -enkw t_m Uv t\xrxzw \ Inb hs- ticf kphn-tij bm{x kam-]n p Ipº-\mSv sf.-]n.-kn. ticf tã v Chm- -enkw t_m Uv kphn-ti-j-bm{x Imk tkmuv, IÆq-, hb-\msv Pn -I-fn ]cy-s\w ]q Øn-bm n HIvtSm-_ 2 Ipº- \msv Ipº-\mSv FØn-t p. Chm. jn_n imap-th kphntij bm{xbv v t\xrxzw \ In. 52 ]c-ky-tbm-k-߃ pw, hs- - tic-f-ønse {Kma-ß-fnepw ] -W-ß-fn-eq-sS-bp el-cn-hncp ktμ-i-bm-{x-iƒ pw, 10 an\n I h j\piƒ pw Sow t\xrxzw \ In. kvin v, ^neow tjm, ]mtãgvkv tim ^-d kv F nh {]h Ø-\-ß-fpsS `mkambn \S- p. Chm- -enkw t_m Uv sshkv snb am ]m. Zm\n-tb sim - \n p Xn, kphn. t\m_nƒ ]n. txmakv, ]mã kæn tpm v, kphn. jn_n imap-th, ]mã tam\n sn n-ø-e, ]mã _nt\mbv amxyp, kphn. s^bvøv F n-h hnhn[ ÿe-ß-fn kwkm-cn- p. snb am ]mã txmakv ^nen v, sk{i- dn kpn t]mƒ, sshkv snb am ]mã Zm\ntb sim \n p- -Xn {Sjdm {_Z ]n.-hn. Ip - F n-hc-s-ßp FIvkn-Iyq- ohv IΩn- nbmwv t{]m{kmw kwl-sn- n- -Xv. Unkv{SnIvSv `mc-hm-ln-iƒ Wn s_ n ({S-j-d ), U \ t n (]- ªn-kn- n), Gen-bmΩ kæn, Hma\ tpmkv, tacn t]mƒ F n-h-c-s-ßnb H ]-XwK IΩ- nsb ]mã kæn amxyp-hns A y- - X-bn Ic-bmw-]-d-ºn tn P\-d t_mun tbmk-øn Xncs -Sp-Øp. H.-Fw. cmpym- c ]pkvx-i-taf _mw q-cn B ym-flni Pohn-Xw, Zmº-Xy-Po-hnXw XpSßn ]Xn-\m-bn-c-Øn ]cw hyxykvx io j-ß-fn-ep {KŸ-߃ taf-bn-ep- v. Znh-khpw cmhnse 8 apx sshin v 8 hscbmwv ]pkvx-i-ta-f. sk Uv lm Uv _pivkv ss nfp-i-fpss h ti-j-chpw Cu taf-bn-eps pw ]pkvx-i-ta-f-bn ]s -Sp- p- h v {]th-i\w kup-\y-am-sw pw H.- Fw. _pivkv amt\-p tpm ]n. tp - _v, B Wn FUvhn (H.-Fw. _pivkv Ub- IvS ) F n-h Adn-bn- p.

8 \hxn Nmcn n ] Xn klmb hnx-cw DZvLm-S\w Ipº-\mSv: C ym s]s -t m-kv- Xv sszh-k` \hxn ] -Xn-I-tfm- S-\p-_- n- p Poh-Im-cpWy {]- h Ø-\-ß-fpsS BZy-L w hnxcw DZvLm-S\w k`m P\-d {]- kn- -U v ]mã tp -_v tpm \n- Δ-ln- p. P\-d sk{i- dn tum.-si.-kn.-tpm A[y- X hln- p. ]mã t n h Ko-kv, ]mã kmw tpm v, \hxn I- Ω n sk{i- dn kp[n G{_-lmw, {Sj-dm ]n.-hn.-ip- -, ]mã si.-kn.-txm-a-kv, ]mã cmpp ]qh- m-e, ]mã jn_p s\sp-th-en, ]mã si.-si.-tpm v, ]mã tpm v sh n-bm, tpmbn Xm\pth-en, Fw.-hn.-^n-en- v, kphn.- kn-t\mpv tpm v, kphn.-app A-e-Ivkv, jn_n Pn.-km-ap-th F n-h {]kw-kn- p. CSp- n, tim -bw, ]Ø-\w-Xn-, Be- pg Pn -I-fnse e-[niw t] v 20 e w cq]-bpss klmb-amwv \ In-b-Xv. \hxn kam- ]\w P\p-h-cn-bn Ipº-\m v \S- pw. bph-p\ Iymºv Ip w-ipfw: Ip w-ipfw sk ]n.-ssh.-]n.-f. bph-p-\-iymºv sk]vxw.8,9 Xob-Xn-I-fn ]n.-hn.- sf.-f-kv.-hm-un-t m-dn-b-øn _neo-thgvkv Ne v F t]cn \S-Øn. ]mã si.-f.- h Ko-kv DZvLm-S\w snbvx ao nßn ]mã jmpp kn.-tpmk-^v, ]mã kt mjv amxyp, Chm.-]n.-kn.-sP_p F n-h msk-sp-øp. sk an\n-ã Sn.- sp.-^n-en v I Xr-tai ip{ipj \S-Øn. ^ne-sz ^ym bqøv P\-d Iymºv am-ßm-\w: ^n-e-sz -^ym N - v Hm-^v tkm-un-s bp-h-p-\-hn-`m- K-am-b ^n-e-sz -^ym bq-øv s^tem-jn- v P-\-d Iym-ºv H-Iv-tSm- _ 2 4 h-sc ss{i-kv-x-h B-{ia-Øn \-S- p. ]m-ã h -Ko-kv tp- -_v D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-x Iym- ºn sn-b -am kn.-si.-cm-pp hnj-bm-h-x-c-ww \-S-Øn. ""\n-߃ ssz-h-øn-s a-μn-cw'' F- Xow A-Sn-ÿm-\-am- n kn-tpm sim- m- c- -c, G-{_-lmw a-μ-a-cp-xn, hn.- Pn.-Cu-tim F- n-h m-sk-sp-øp. Xm-e- v ]-cn-tim-[-\-bn ]p-da- w, sh- m-hq, X-e-tbm-e- -d-ºv bq-wn- p-iƒ B-Zy-ÿm-\-߃ t\- Sn. kv-t]m -Sv-kv a- -c-ß-fn H- mw ÿm-\w ]p-d-a- -Øn-\pw c- mw ÿm-\-øn-\pw X-e-tbm-e- d-ºn-\pw e-`n- p. ]n.-ssh.-f-^v.- sk-{i- -dn tpym-xn-kv \-μn ]-d- p. lm-te-eqø ]p-xn-b Iq-Sn-h-c-hv N- m-øv: _-ty N - v Hm-^v tkm- Un-s ]p-xn-b {]-h -Ø-\w N- m- Øv Su-Wn-em-cw-`n- p. F- m Rmb-dm-gv-N-bpw 10-1 h-sc B-cm-[-\- bpw sh- n-bm-gv-n 10-1 h-sc D-]- hm-k {]m - -\-bpw \-S- p- p. ]m-ã txm-a-kv Ip-Spw-_-am-bn C- hn-ss Xm-a-kn- v ip-{iq-jn- p- p ]n p-ip v I\nhv txsp p snss : sf.- -]n.-kn.-xm- ºcw k`mw-kamb B- - _ v cmpns 8 amkw {]mbap jmep F- ]n p ss]x amc- I-amb Icƒtcm-K-Øm `mcs v Icƒam ikv{x-{in-b v hnt[-b-\mbn snss t m_- {SÃv tlmkv]n- -en AUvan v snbvxn-cn- p- p.- Ip- ns amxm-hns Icƒ BWv {Sm kvπm v snbvxn-cn- p- -Xv. Cu tap Hm -td-j\v GItZiw 28 e w cq] Nne-hmbn. XpS NnIn- pw ssz\w- Zn\ Bh-iy-߃ pw kmº- ØnI _p n-ap v A\p-`-hn- p Cu IpSpw-_-Øn\v th n k -\- p sszh-a- fpss klmbw Bh-iy-am-Wv. F v Albert Raj HDFC Bank, A/c No , I.F.S.C. Code: HDFC Mahindra World City, Chengalpet, Chennai, Contact , tpm v txd-bn-envs\bz-cn p tim-gn-t m-sv: ss{i-kv-x-h {K- Ÿ-Im-c-\pw kp-hn-ti-j-i-\p-am-b tpm - v tx-d-bn-en-\v C -kn-hv s{]-b s^-tem-jn- n-s t\-xr-xz- Øn hn-hn-[ k-`-i-fp-ss k-l-ic-w-tøm-ss tim-gn-t m- p- s]- s -t m-kv-xv k-aq-lw B-Z-cn- p. \n-c-h-[n {K-Ÿ-߃ C-Xn-t\m-S-Iw ss{i-kv-x-h tem-i-øn-\v k-ωm-\n- n- p- v. hn-izm-k-øn-s Im-h - `-S-\m-Wv A-t±-lw. Zp-cp-]-tZ-i-߃s -Xn-sc i- -am-b `m-j-bn {]- Xn-I-cn- m-dp- v. H-Iv-tSm-_ 2 -\v F-kv.-sI.- s]m- - m-sv Hm-Un-t m-dn-b-øn \- S- k-tω-f-\-øn Kp-Uv \yq-kv 8 hm-cn-i No-^v F-Un- kn.-hn.-am- Xyp sa-a-t m \ -In B-Z-cn- p. F.- ]n.-f-^v {]-kn-u v tum.-cm-p Pn.-_m-_p A-[y- -X h-ln- k- tω-f-\w ]m-ã F.-kn.-tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp. tpm - v txd-bn-en-s Po-hn-Xm-\p-`-h-߃ tdmbv am-xyp No-c-\pw A-t±-lw F-gp- Xn-b ]p-kv-x-i-ß-sf- p-dn- p- - A-h-tem-I-\w ]m-ã _n-pp Fw.- h -Ko-kv (am-dm-\m-ym) \-S-Øn. kptc-jv Nmƒ-kv, sl -_ - v tu-hn- Uv, ]m-ã jm-pn kn-kn F- nh B-iw-k-bpw, hn.-hn.-g-{_-lmw kzm-k-x-hpw, tu-hn-uv am-xyp \- μn-bpw A-dn-bn- p. {Inkv t{_mkv GI-Zn\ skan-\m \ne-ºq : {Inkv t{_mkv an\nkv{sokv GI-Zn\ ktω-f\w sk]vxw-_ 12- \v \yq tlm v ss nƒ timf-pn \S- p. spbnwkv h n DZvLm-S\w snbvx ktω-f-\-øn Pn^n tbml- m, sss kv txmakv F n-h msk-sp-øp. ]mã tpm aω-c- n A[y- X hln- p. F mhcpw Adn-bs Xm ƒ Bcm-sW v ae-bmfn s]s -t mkvxv kaqlw AXn-thKw hf {]m- ]n- p-i-bm-wv. temi-øns F m timwp-i-fnepw ae-bmfn s]s -t mkvxv k`-ifpw hnizmk kaq-l-hp-ap- v. t\c-sø ae-bmfn s]s -t m-kv-x hf-scb-[niw Cg-b-Sp- -ap kaq-l-ambn-cp- p. ]c-kv]-cw Adn-bp-hm\pw a\- n-em- p-hm\pw km[n- n-cp- p. hn-izmk kaq-l-øns FÆw B-bn-c-ß-fn \n v e ß-fn-te- v hf -t mƒ \ap v ]c-kv]-c-ap _ -߃ Adn-hp- Iƒ A\y-am-Ip- p. lmte-eqøm Cb _p- ns "lq Cukv lq' hn`m-k-øn \nß-sf- p-dn v/\nß-fpss t\ ßsf- p-dn v/ip{iq-j-sb- p-dn v/ _nkn-\-kn-s\- p-dn v/hutzym- KnI cwk-sø- p-dn v/ipspw-_- sø- - p-dn v/ Hs elp hnh-c- Whpw t^mt mbpw Dƒs -Sp-Øpw. temi-saßpw F m-hcpw Adn-bs Xm ƒ Bcm-sW- v. Hcp ]t Pohn-X-bm-{X- n-s-bn \jvs-am-bnt mb kplr-øp- sf Is -Øphm t]mepw Cu lq Cukv lq Xm sf klm-bn-t - mw. \n v lqkv Cukv lqhn-te- v Hallelujah Year Book, Periyillath Complex, Near YMCA, Tiruvalla Ph: , , lq Cukv lq t^mw t]cv :...P\-\-Xo-bXn :... hnemkw : Pn :... tã v :... ]n :... t^m :... Csa-bn :... P -tziw :... ho p-t]cv (IpSpw-_-t]cv) :... ]nxmhv :... amxmhv :... `mcy :... `mcy-bpss tpmen :... a ƒ: 1 :... 2 :... 3 :... \nß-fpss hnzym-`ymkw :... ]Tn ÿm]-\-߃ :... \nß-fpss tpmen/ip{iqj :... HutZym-KnI ÿm\w :... tpmen snøp ÿm]\w :... F{X h j-ambn Cu tpmen snøp p? :... ]mã-dm-sw- n Ct mƒ ip{iq-jn- p k` :... CtXm-sSm- -ap t^mw ]qcn- n v C p-xs Ab- p-i. lq Cukv lq hn`m-k-øn aƒ- n If-dn t^mt m klnxw Poh-N-cn-{X- p-dn v {]kn- o-i-cn- p- - -Xn\v 1000 cq]-bmwv ^okv. B XpI- p sn v k-lnxw t^mw Ab- p-i. lqkv Cukv lqhn hnhc-߃ \ Ip F- m-h pw 500 cq] hne-bp Cb _p v kup-\y-ambn Ab- p Xcp- -Xm-bn-cn- pw. hntz-i-øp hnh-c-߃ \ Ip- -h v \nß-fpss \m nse hnem-k- Øn am{xta Cb _p- v Ab p Xcn-I-bp- p. As - n Hcp tim n-bpss t]mtã- Pmbn 2000 cq] Dƒs ss 3000 cq] Ab-t - -Xp- v. (lm-te-eqøm Cb _p v ae-bmf s]s -t mkvxv kaq- l-sø- - p-dn v Adn-tb- sx mw Dƒs -Sp-Øn-bn-cn- p k-ºq- Æ C ^ ta-j sskum-wv.) \n߃ Ct mƒ Xma-kn- p ÿew :... ChnsS F{X h j-ambn :... \n߃ Dƒs p \n p k` :... tic-f-øn\v ]pd-ømwv Xma-kn- p- -sx- n CXn\v apºv FhnsS-sbms Xma-kn p GsX- nepw {]ÿm-\-øns tbm ÿm]-\-øn-s tbm k`-bp-tstbm HutZym-KnI Npa-X-e-Itfm ]Z-hn-Itfm hln- p- pt m? Ds - n Fgp-XpI. (t\csø hln HutZym-KnI Npa-X-e-sb- p-dn v Fgp- Xp-I.) {]kn- o-i-c-w-øn-\p-th n ]q Æ-a-\-t mss Cu t^mw ]qcn- n v \ Ip- p. ^okv 1000 cq]- t]cv : H v : NB: ]mkvt]m v sskkv t^mt m CtXm-sSm w Ab- p-x-cn-i. Cu t^man Nne timf-߃ ]qcn- n- p-hm ÿew XnI-bp- n-s - n as mcp-t]- -dn FgpXn tn p-i-.

9 - 9 lm-te-eqø ss nƒ m v DXvLmS\w snbvxp Nm-e- p-sn: s]-\n-tb ss_-_nƒ sk-an-\m-cn-bp-ss t\-xr-xz-øn Nme- p-sn-bn ss_-_nƒ m- v B- cw-`n- p. sf-]n-kn-bp-ss ko-\n-b ip-{iq-j-i ]m-ã si.kn.am-xyqkv D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp. ]m-ã F.Un.ttPm -k t\-xr-xzw \- s]-cn- aæ: s]-cn- -a-æ Xmeq- n-ep- 30 e-[n-iw s]- -t mkv-xp k-`-iƒ sf-iy-am-bn tn - v-sim- v 2014 \-hw-º 1 ap-x 7 h-sc a-e-_m-dn-s D-W -hn-\mbn sf-iy D-]hm-k {]m - -\ \- S-Øp p. Cu tbm-k-ß-fn ]m- à -amcm-b a-\pta-t\m, si.h.- txmakv, t\m-_nƒ ]n.txma-kv, _n-t\m-bv, si.f.f-{_lmw, _m- _p-ip-, _n-tpm-bvvv Ip-cy-t m-k, tim-` -cm-pvvv, c-xo-jv- G-e- md c F n-h {]kw-kn- pw. Iq-Sm-sX a-e-_m-dn-se hn-hn[ Un-kvvv-{Sn-Ivvv- vvv sk-, sk-ivvv-j, G-cn-b, ip-{iqj-i- m ]-s -Sp- p-ibpw hnhn- [ sk- -\p-i-fn {]m - \- p t\-xrxzw \ -Ip-w. Zn-h-khpw cmhn-se 9 a-wn- vvv B-cw-`n- p tbm- -Kw 3 sk- -\p-i-fn-em-bn cm- {Xn 9 a-wn- v k-am-]n pw. 100 e- [n-iw ssz-h-zm-k -am 7 Znh-kw s]-cn- -a-æ-bn Xm-a-kn- vvv D-]- h-kn- -Ø- {I-ao-I-c-W-ß-fm-Wv ev-in. F- m Xn- -fm-gv-n-bpw ssh- Ip-t -cw 6 8 h-sc Nm-e- p-sn F.Pn B-cm-[-\m-e-b-Øn mp-iƒ \-S-Ø-s -Sp- p. km-_p a- Øm-bn Im-tX- v, ]m-ã _ -t - _m-kv F- n-h m- p-iƒ- v t\- Xr-Xzw \-ev-ip- p. s]-cn- aæbn kwbp D]-hmk {]m \ sn-bv-xp h-cp- -Xvv. B{K-ln- p- ssz-h-a- ƒ pw Xm-a-kku-Icyw \ -Ip- -XmWv. a-e-_m-dn-s D- W -hn-\p th- n Cu Zn-h-k-ßfn s]-cn- -a-æ-bn Xm-a-kn- v D-]-h-kn- m Xm-ev-]-cy-ap- h _- -s -Sp-I. hnhn-[ k-`-ifn-ep 12 ssz-h-zm-k -am Dƒs -Sp tim Hm-Un-t\- n-ßv I-Ω- n-bm-wv Cu ao- n-ßp-iƒ- v th- {I-ao-Ic-Ww sn-øp- Xv , A\p-k-c-W-bp- -h Bcm-[n- s ]h It m? ]p-xn-b Iq-Sn-h-c-hv G-e- m-d: _-ty N - v Hm-^v tkm- -Un-s ]p-xn-b {]-h -Ø-\w G- e- m-d Su-Wn B-cw-`n- p. Rmb-dm-gv-N B-cm-[-\-bpw sh- n-bm- gv- -N 10-1 h-sc D-]-hm-k {]m - - \- -bpw \-S- p- p. ]m-ã t]mƒ cm- -Pv C-hn-sS Ip-Spw-_-am-bn Xm-a- kn- - p {]-h -Øn- p- p mw t]-pv Xp-S \v-im-cyw a-\- n-em-bn- m-wpw. F- n- pw A-h A- -s\ A-\p-k-cn- p. A-\p-k-c-W-ap- A- -s A- \p-k-c-w-bp- a-i. A-Xp-sIm- m-wv ssz-hw A-h-sc sf-iz-cyam-bn A-\p-{K-ln- -Xv. A-{_-lm-an-s -bpw bn-k-lm- n-s -bpw A-\p-k-c-W-hpw X-Ωn- H- v Xm-c-X-ayw sn-bv-xm A- dn-bmw, \-Ωp-sS C-t m-g-sø ÿn- Xn. ]-s m-s am-xm-]n-xm- ƒ hnfn- m A-\p-k-c-W-tbm-sS a- ƒ F-t m F- v hn-fn tiƒ- p-am-bncp- p. C- v sn-hn-bn G-Xp-t\-c- Øpw C-b -t^m-wpw Ip-Øn- -b- n \-S- p- a- -sf hn-fn tiƒ- n- m h-en-b {]-bm-k-am-wv. A-Yhm \mw H- -sh- v hn-fn- m "F- m In-S- v A-e-dp-t ' F- m-bncn- pw ]p- m-c-tam-s {]-Xn-I-c- Ww. C-ß-s\-sbm-s C-h s]- cp-am-dp- -Xn-s H-cp Im-c-Ww \- Ωƒ X-s -bm-wv. a- ƒ k -tukv-iq-fn-\v t]m-bn-s - n-epw ]Tn- n- v h-ep-xm- m th- n H- m- cw c-kn-u -jy kv-iq-fn tn - p-hm \mw X-øm-dm-W-t m. F- m sn-dp- -Øn X-s \-ΩpsS Ip- p-߃- v ssz-h-sø A- \p-k-cn- -W-sa- pw, am-xm-]n-xm- sf-bpw, A-[ym-]-I-sc-bpw, aq-ø-hsc-bpw A-\p-k-cn- -W-sa- pw \- Ωƒ Hm-Xn-s m-sp- m-dp-t m? a- ƒ Iu-am-c-{]m-bw I-gn-bp- -txm- Sp-Iq-Sn am-xm-]n-xm- -fp-am-bp- ssh-im-cn-i-_- w Ip-d-bp- p. A- h - v A- ]-Ww A-b- p- H-cp F.- n.-fw.-a-\p-jy am-{x-am-bn am-dp- p. Im-e-Øn-\-\p-k-cn- v am- w Dƒ-s m- m I-gn-bm-Ø ]-g- A- ]-d-bp- -Xv A-\p-kcn- n-s - n-epw Ip-g- -an- F- A- h-ÿ-bn-te- v \-Ωp-sS a- ƒ amdp- p. a- ƒ am-{x-a- `m-cy-bpw Ip- Spw-_-\m-Y-s\ _-lp-am-\n- p-ibpw A-\p-k-cn- p-i-bpw th-ww. ` -Øm-hn-s\ F- m Im-cy-Øn-epw Io-gv-s - v Po-hn-t - B-h-iyw Cu B-[p-\n-I bp-k-øn C-s - v I-cp-Xp- kv-{xo-i-fp- v. D-Øa-Zm-k-Xy Po-hn-Xw \-bn- p- -h - t k-xy-ssz-h-sø B-cm-[n- phm A -l-x-bp- p. C-sXm-cp {]-txy-i hn-j-b-am-bn a-s m-cp k-μ -`-Øn N - snøp- p- v. Np-cp- -Øn A-\p-kc-W-bp- Ip-Spw-_-Øn -s - -h - v am-{x-ta ssz-h-sø B-cm-[n- p-hm A -l-x-bp- p. ]-cn-ip- m-flm-hn-\v Io-gv-s - v ssz-h-i-ev-]- \-Iƒ k-ºq -Æ-am-bn A-\p-k-cn- p-hm a-\- p-h-bv- p- hy- n- Iƒ- v am-{x-ta B-cm-[-\-bn ]- p-im-c-\m-ip-hm I-gn-bp-I-bp- p. ssz-h-sø B-cm-[n- p-hm B-flo-b tbm-ky-x t\-sn-b hy- n- Iƒ cm-py-øn-s \n-b-a-ß-sf-bpw A-\p-k-cn-t - -Xp- v. C- y-tb-t m-se _-lp-h - - ߃ A-[n-h-kn- p- H-cp cm-py- Øn a-tx-x-c-xzw kw-_- n- p- \n-b-a-߃ I - -i-am-bn \mw A-\p-k-cn-t - -Xp- v. cm-py-c- - m-bp- \n-b-a-ß-fpw, km-aq-ly kp-c- - m-bp- \n-b-a-ß-fpw H- cp hn-izm-kn \n - - -am-bpw A- \p-k-cn-t - -Xp- v. ta - -d- \n-b-a-ß-sf- mw A-\p-k-cn-t - - Xv ]-cn-ip- m-flm-hn-\m \n-b-{ n- -s -Sp- ssz-h-ss]-x-en-\v h-enb _p- n-ap- p- Im-cy-a-. A-ßs\-bp- -h - v ]q -Æ-ss[-cytØm-sS k-xy-ssz-h-sø B-cm-[n- p-hm I-gn-bp- -Xm-Wv. A-\p-kc-W-tbm-sS B-cm-[n- p- -h - v sf-iz-cy-am-b A-\p-{K-l-hpw e-`n- pw. {]apj Iº-\n-I-fpsS C h -dp-iƒ pw, _m -dn-iƒ pw _ -s -SpI Authorized dealer: Microtek, V Guard, Exide CROWN POWER SOLUTIONS, Kallissery Phone: , Associate: Kottayam, Tiruvalla, Alappuzha, Kollam, Mallappally, Paippad (s]s -t mkvxv hnizm-kn-i-fm \S-Ø-s -Sp ÿm]\w) I Æm-SI a-e-bmfw dopn-b P\-d I h j ]mã Fw.-Ip- n Nmt m si.-txm-akv _mw q : N v Hm^v tkmuv C C ym I Æm-SI tã v ae-bmfw dopn-b P\-d I h j HIvtSm-_ hsc enwk-cm-p- ]pcw C ym Iym\U {IqtkUv HmUn-t m-dn-b-øn \S- pw. anj AUvan-\n-kvt{S- ]mã Fw.-Ip- n DZvLm-S\w snøpw. ]mã am-cmb {]Xm]v knwkv, ]n.- sp.-p-bnw-kv, ]n.-b.-t_-_n, Fw.- Ip- - n, F_n tpm v, jn_p txma-kv, si.-sp.-am-xyp, tsman _mw q : ae-bmfn s]s t mkvxv k`m hnizm-kn-i-fpss kwbp ktω-f\w s]s t mkvxv 2014 HIvtSm-_ 3 6 hsc slmd-ωmhv AKc sf.-]n.- kn.-sluv Izm t gvkv HmUn-t mdn-b-øn \S- p. imtcm k` Akn.-tIm Un-t\- ]mã Fw.- sf.-cu- DZvLm-S\w snbvx ktω-f-\-øn tum.-amxyp ]mã ]n.-sp.- P-bnw-kv knwkv tpmk^v F n-h {]kw-kn- pw. tkmwn kn.-tpm v ]p -th-enbpss t\xr-xz-øn N v Hm^v tkmuv Izb Km\-ip-{iqj \bn- pw. kwbp Bcm-[-\bpw Xncp-h-Ømg ip{iq-jbpw \S- pw. Rmb-dmgvN sshin v \S- p ktω-f-\-tømss I h j kam-]n- pw. ]mã txmakv t]mƒ (tpm-bn v I ho-\ ), ]mã tpmk^v tpm (]-ªnkn- n) XpSßn hnhn[ IΩ- n-iƒ {]h Øn- p- p. tpm v (_-l-dn ) apjy-{]-kwsfiy ae-bmfn s]s -t mkvxv ktω-f\w kam-]n p D]-hmk {]m \ ASq : sf.-]n.-kn.-a-sq CuÃv Unkv{Sn-IvSns Ccp-]-Øn-b- n ]cw tem k`-i-fpss kwbp D]-hmk {]m -\-Iƒ IS-º-\mSv, s\sp-a, ASq tem k`-iƒ ti{μo-i-cn v sk]vxw hsc \S- p. ]mã ^nen v ]n.-txm-a-kv t\- XrXzw \ Inb tbmk-ß-fn ]mã cmpp B\n- msv, ]mã Pbnw-kv- G-\mØv XpS-ßn-b-h {]kw-kn- p. K-I-\m-bn-cp- p. hnhn[ Znh-k-ßfn-embn \S ktω-f-\-øn ]mã ` -h- -e, dh.-fw.-ip- - n, F n-hcpw {]kw-kn- p. hn]n amxyp, _nt\mbv Ipcy F n-h-cpss t\xr-xz-øn AtaknwKv thmbvkv Km\-ip-{iqj \n Δ-ln- p. ]mã ` -h- - e, _npp amxyp, ]mã _npp hen-b-]-d-ºn, F n-h t\xrxzw \ In. 21- mw h jw ]mã {]Xm]v kp-hn-ti-jo-i-c-ww B-bq : sf.-]n.-kn.-b-bq sk- tkm-z-co k-am-p-øn-s B-`nap-Jy-Øn B-bq Su k-` ti-{μ-am- n G-I-Zn-\ kp-hn-ti-jo- I-c-Ww \-S- p. H-Iv-tSm-_ H- mw Xo-b-Xn \-S- {]-h -Ø-\-Øn-\v sk -dn-se ip-{iq-j-i- m-cpw tkm- Z-co-k-am-Pw `m-c-hm-ln-i-fm-b tkm- ^n h -Ko-kv, ta-gv-kn km-ap-th, B-eo-kv _m-_p F- n-h-cpw t\- Xr-Xzw \ -In. 108 `-h-\-ß-fn kp-hn-ti-jw A-dn-bn- p. awn-a-e-bm-dns XocØv Bflob Bcm-[-\ v sf.-]n.kn _ty h jn v sk eb kv _n\v kao]w, awn-ae TRUE LIGHT FOR ASIA Ir]m-h-c-ip-{iq-j-I ]mã kpn ]n G{_lmw (Im\w kpn) t\xrxzw \ Ip- p. t^m : Bcm-[\: Rmb kt -kviqƒ D]-hm-k-tbmKw: sh n Bcm-[-\- -hn-sp-x - -ssz-hoi Btem-N\ ]mtãgvkv tim {^ kpw kphn-tij alm-tbm-khpw thßq : {Sq sse v t^m Gjym k`-i-fp-ssbpw _nªn- skan-\m-cn-bp-ssbpw B`n-ap-Jy-Øn thßq T L FA sk -dn \-hw-_ 12,13 Xob-Xn-Ifn (_p-[, hymgw) ]mtãgvkv tim {^ kpw kphn-tij alm- -tbm-khpw \S- p- p. 12- \v cm-hnse 9 awn- m-cw-`n- p ao nwkv 13- mw XobXn (hymgw) 2pm \v Ah-km-\n- pw. Cu ao nw-kp-i-fn kw_- n- p- -h v Xma-k-ku-Icyw, ` -Ww, bm{xm- n-e-hv, {Iao-I-cn- p- - XmWv. BZyw _ -s -Sp 300 t] v tim {^ kn kw_- n- p-hm Ah-k-c-ap- v. ""k`m hf -bn {InkvXp-hns ip{iqjm coxn'' F hnj-bsø Bkv]-Z-am n kztz-in-bcpw hntz-in-b-cp-amb sszh-zm-k- m mkp-iƒ FSp- p- -Xm-Wv. Xmsg- -d-bp t^m \º-cntem Csa-bnentem _ -s -SpI: , D]-hmk {]m \ sf.-]n.-kn. imtew dq J-e- -H-Uoj-bn 21 Znh-ksØ D]-hmk {]m \ sk]vxw.15 apx HIvtSm. 5 hsc \S- p. ]mã amcmb Fw.-Un.-Um-\n-tb, txmakv tdmbv, F tzm sfk-iv, Fw.-Fkv.-]-cn-S, lnpv\-kkv e d F n-h hnhn[ skj-\p-i-fn ip{iq-jn- p. 7 t] kv\m\-s - p. TRUE LIGHT FOR ASIA, VENGOOR P.O., AYOOR (Via), KOLLAM DIST. Rev.Samuel Rev..Roshan Rev.V.M. Babu Kerala, India, Kunjumone knwk- q-cn Bflob Bcm-[-\ v _ -s -SpI:

10 a- - - n: s]- cp-sº- n sf.-]n.- kn.-k-`mw-k-hpw amcw-ip-fw sim- w-]- d-ºn si.-sn.-kmap-th-en-s `m-cybp-am-b G-en-bm-Ω (61) hm-l-\m-]-i-s- Øn a-c-w-a-s- p. H-Iv-tSm-_ G-gn-\v ` -Øm-hn-t\m-Spw a-i-fp-ss Ip-Spw-_-tØm-Spw Im-dn k- -cn- -th F-Xn -Zn-i-bn h- Im \n-b-{ -Ww hn- v C-h-cp-sS hm-l- \-Øn C-Sn- p-i-bm-bn-cp- p. ]m- Sn-a tim- m-ß tdm-un h- m- bm{x-bm-b-h Imdp-Iƒ Iq n-bn-sn v acn p a-dn-bm-ω Nm-t m I-S-Ω-\n- : Nm- p- Im-hv sf.-]n.-kn.- k-`mw-kw ko-xtøm-sv ta-te-øv ho- n Nm-t m ^nen- n-s `m-cy a-dnbm-ω Nm-t m (X- - Ω 85)-\n-cym-X-bmbn. kw-kv-im-cw H-Iv-tSm-_ 8 -\v Nm- p-im-hv sf.-]n.-kn.-sk-an-tø-cnbn \-S-Øn. dm- n hr-μm-h-\w C- S-bm-d- p-f Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a- ƒ: tpm-bn Fw.-kn, Ip- p-tamƒ, tdm-k-ω, h -Ko-kv Fw.-kn. (ssic-fn F- n-\n-b-dnw-kv I-º-\n, apwss_), em-en, kmw-ip- n Fw.kn (kmw F- n-\n-b-dnw-kv I-º-\n, apwss_), sp- n, ]m-ã sd-pn Fw.- kn (sf.-]n.-kn.-ip-º-g), a-cp-a- ƒ: im- -Ω, cm-pp, tpm - p-ip- n, Hma-\, sp-dn, h- -Ω, kmw-ip- n (πm- p-gn-bn d-t -gv-kv Nm-Ø -X-d), tpm-a t^m ]m-ã tpm-k-^v tpm Nn- q : sf.-]n.-kn.-nn- q I -tω k-`m ip-{iq-j-i-\pw a-æm -Im-Sv G- Wv A-]-I-Sw. G-en-bm-Ω-bp-sS ` - Øm-hv si.-sn.-km-ap-th, a-iƒ _o-\m ^n-en- v, _o-\-bp-ss ` - Øm-hpw a-w- m-e im-tcm s^tem-jn- v k-`m ip-{iq-j-i ]m- à ^n-en- v G-{_-lmw (k-æn) F- n-h - v ]-cp- p-i-tfm-ss Xncp-h- ]p-jv-]-kn-cn- B-ip-]-{Xnbn Nn-In- -bn-em-wv. ]m-ã-dp-ss a- -fm-b su- (6), Um (2) F- o Ip- p-߃ ]-cp- p-i-fn- msx c- -s]- p. G-en-bm-Ω-bp-sS kw-kv-im-cw H- Iv-tSm-_ 13- -\v s]-cp-sº- n-bn \-S- p. cn-bm sk-{i- -dn-bp-am-bn-cp- ]m- à tpm-k-^v tpm (53) sk-]v- Xw-_ 11- -\v \n-cym-x-\m-bn. tim- -bw txm- -bv- m-sv Ip-t Ip-Spw- _mw-k-am-wv.`m-cy: kq-kn a- ƒ: tpm-jzm, tpm-b C-cp-h-cpw kv- Iqƒ hn-zym - n-iƒ. a-æm - m-sv G-cn-bm ]m-ã F.-kn.-G-{_-lman-s t\-xr-xz-øn A-\p-tim-N- \ k-tω-f-\w \-S-Øn. A- -Ω ]-t{xm-kv ]- n-a- w: ap-s-h- n-bn Nm-t m ]-t{xm-kn-s `m-cy A- -Ω ]-t{xm-kv (65) \n-cym-x-bm-bn. kw-kv- m-cw H -]- Xn-\v ]p-ø -Ip-cniv sf.-]n.-kn. skan-tø-cn-bn \-S- p. a-g-h- q ssa-em- p-tam-tf Ip-Spw-_mw-K-am- Wv. a- ƒ: ssj-\n, X-ºn ap-s-h- n-bn (s]-s -t m-kv-xv bp-h- P-\ kw-l-s-\w ap kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-u v & {S-j-dm, k- ` ap Iu -kn Aw-Kw, A- -b ti-{μw kw-cw-`-i, tim- - Hm- -td- o-hv tim-tf-pv {] -kn- ), lm-te-eqø sszh-a- ƒ pw hnzym-cw-`tam?! tpm-kv ]-t{xm-kv (bp.-f-kv.-f.). a-cp-a- ƒ: Xr-iq h-e- m-hv \n-c- n-em-hp-ß F.-hn. t_-_n, sa-iv-kn. si. tpm -Pv (]p-ø -Ipcn-iv ssi-\m-s-øv), _n-μp (sn-ß- q Xp- -Øn-te-Øv). 3 mw t]-pv Xp-S p-i-bm-wv. t\-c-tºm- n-\v th- nbp- H-cp Im-cy-am-bn C-Xn-s\ Im- W-cp-Xv. ]n-im-nn-\v A-h-Im-iw ]- d-bm-\p- H-cp h-gn-bm-wv \n-߃ Xp-d- p h-bv- p- -Xv. C- v C-Øcw N-S-ßp-Iƒ- v t\-xr-xzw \ - Im t]-cn am-{xw {In-kv-Xym-\n- I-fm-b Ip-sd A-h-k-c-hm-Zn-I-fp-ap- m-hpw. I-gn- Zn-h-kw \-hn-apwss_-bn \-S- H-cp {In-kv-Xo-b ao- nw-kn H-cp ssl-μ-h-\m-b a- { n {]-kw-kn- -t mƒ, {In-kv-Xym- \n-sb- v A-h-Im-i-s - v A-tX \ma-ap- A-Xn-s kw-lm-s-i-s\- - n ]-d- -Xn-ß-s\-bm-Wv, "C-t±-lw R-߃ G-sd C-jv-S-s -Sp- hy- n-bm-wv, R-ß-fp-sS ssz-h-am-b "cm-a-s\' D-b -Øp- N-S-ßp-h- mepw A-t±-lw A-Xn-s ap- n Im- Wpw.' F-{X \- {]-iw-k! C-Øcw A-h-k-c-hm-Zn-I-fm-b {In-kv-Xym- \n-i-sf ap- n I- n- v H-cp Ip-g- -hp-an-s - v Nn- n- p- s]-s t m-kv-xp-im-sc Hm -Øv e- sim- v X-e-Ip-\n-t - n h-cp- p. Z-b-hm-bn H- v tnm-zn-t m-s, hnjv-wp-hn-s -bpw K-W-]-Xn-bp-sS-bpw k-c-kz-xn-bp-ss-bp-sam-s {]-km-zw In- n-bn- m-twm \-Ωp-sS Ip- p߃ D- -X-\n-e-bn-se-Øn-b-Xv? \m-w-an-t s]-s -t m-kv-xp-im - v C-Xn-s ]n- m-se t]m-im? - H-cp ssz-h-`- ]-d-bp- -Xv, ""btlm-h h-en-b-h F- pw \-ΩpsS I -Øm-hv k-i-e tz-h- m-cn-epw t{i-jvt F- pw Rm A-dn-bp- p'' (k- o -Ø-\w 135:5) F- m- Wv. C-{X t{i-jvt-\m-b H-cp ssz-hsø hn- v F-ß-s\ Zp -tz-h-x-i-fpss ap-ºn Ip- p-ß-sf hn- p-sim- Sp- m-\m-hpw? ssz-hw sh-dp- p- G- -hpw Ip- -I-c-am-b ]m-]-am-wv A- \y-ssz-h-ß-sf B-cm-[n- p-i-bpw hm-gv-øp-i-bpw sn-øp- -Xv. "A-\yssZ-h-ß-sf tk-hn- p- -h-cp-ss th-z-\-iƒ h - n- pw' F- v sszh-h-n-\-øn Im-Wmw. ""b-tlm-hm `- n m-\-øns B-cw-`-am-Ip- p. A-h-sb B- N-cn- p- F- m-h - pw \- -_p- n D- v.''(k- o -Ø-\w 111:11). "\- _p- n' In- m H-cp Kp-cp-hn-s A-Sp-Øpw t]m-i-, b-tlm-h-bnep- `- n am-{xw a-xn. C-\n tem-i-{]-im-cw H-cp hn-zym-`ym-k-hpw t\-sm I-gn- n-s - n-epw \-jv-ssam- pw kw-`-hn- p-hm t]m-ip- n-. bm-t m-_v (1:17). A-s m-kv- X-e ]-d-bp- -Xv, F- m \- Zm- \-hpw Xn-I- h-cw H-s -bpw (Every good gift and perfect gift) Db-c-Øn \n v shfn- -ß-fpsS ]nxm-hn- \n v Cdßn hcp- p''. sszhw Xcp- Xp am{xta good- Dw perfect-dw BIp-I-bp- p. _m n-bp- -sxm pw imiz-x-a-. B-Zy-am-bn \-Ωp-sS H-cp Ip- v F-gp-Xm Xp-S-ßp-tºmƒ \n-ß-fpss X-s a-sn-bn-en-cp-øn A-h-s / sszh-a- -fpss {i v hosp ]Wn- mbn FSpØ _m v tem A{]-Xo- nx Imc- W-ß-fm Xncn- -Shv apsßn P]vXn \S-]Sn t\cn-sp Hcp sszh-zm-k\v sndp-txm heptxm Bb klmbw hmbv]- bmbn \ Ip-hm k -\- p- -h Zb-hmbn F{Xbpw thkw _ -s -Sp-I. hniz-kvx-ambn XncnsI \ Ipw. 9½ e w cq] 1½ amk-øn-\iw AS-bv -Ww. hkvxp Bh-iy-ap- -h hmßn-bmepw axn-bm-ipw. t^m : , A-h-fp-sS X-e-bn ssi-h- v k - Δ-_p- n-bp-ss-bpw m-\-øn-s - bpw D-d-hn-S-am-b I -Øm-hn-\v ap- ºn I-Æp-\o-tcm-Sv k-a - n- v {]m - n- p ssi-]n-sn- v "tb-ip-th' F- v F-gp-Xn- m A-Xn-t\- mƒ h-en-sbm-c-\p-{k-lw a-s m- n-. A-, C-\n \n-ß-fp-ss k-`-bp-ss ip- {iq-j-i-t\m, B-flo-b-am-bn \n߃- v k-lm-b-am-bn-cn- p- B- sc- n-ep-tam \n-ß-tfm-ssm- w {]m - n- p- p F- n A-Xpw A-\p- {K-lw X-s. A-dn-bm-sX G-sX- n-epw ssz-h-a- ƒ A-\y-ssZ-h߃- v ap-ºn A-\p-{K-lw tx- Sn-t m-sb- n B sx- n-s\ -an- p-hm-\pw s]m-dp- p-hm-\pw ]q - Δm-[n-Iw A-\p-{K-ln- p-hm-\pw \- ap- v tb-ip-{in-kv-xp F- G-I a- [y-ÿ ]n-xm-hn-s h-e-øp-`m- K-Øv ]- -hm-zw sn-øp- p- v. bn-{km-tb P-\-X-bp-sS ]-cm- P-b-Im-c-W-ß-fn H- v C-X-c a-xß-fn-se B-Nm-cm-\p-jvTm-\-ß-sf t_m-[-]q -Δ-tam A- m-sx-tbm -Ah X-ß-fp-sS B-cm-[-\-bp-sS `m- K-am- n-b-xm-wv. kq- n- p-i, ""km- Øm \-sω txm - n- -cp-xv; A- h-s X-{ -ß-sf \mw A-dn-bm-Øh-c- -t m?'' (2sIm-cn.2:11).

11 11 lm-te-eqø hkvxp hnev]-\ v Xncp-h-\- -]p-cøv sk m-dp-iƒ hnev]-\ v a -fpss hnhm-l-øn\v Hcp ssen-t^m timfpw 750 cq]bpw NRI parents invite proposals for their daughter (28/152cm) M.Tech, born again, baptized attending independent church from parents of spirit filled professionally qualified boys. M4Marry ID: Ph: TPM bphxn 26, 148cm, B.Tech, tnc-a {InkvXy, KÃv eivn-d-dmbn tpmen snøp- p. A\ptbmPy-cmb bphm- fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p. t^m : Syrian Christian Pentecostal boy pastor 32, 171 cms, MA, M.Div, seeking alliance from the parents of graduated and committed girls for ministry in North India with job or not , Orthodox hn`m-k-øn \n pw hnizm-k-øn-te v h s]s -t mkvxv bphmhv 31, 177, S.S.L.C., CS-Øcw IpSpw- _w, _m n If- tpmen snøp- p. A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p , lmte-eq-øm-bn hnhml ]c-kyw {]kn- o-i-cn- p-hm Xm-Xv-]-cy-s -Sp- -h v ssen-t^m- hgnbpw ]c-ky-߃ \ Im-hp- -Xm-Wv , s]s -t mkvxv hnizm-kn, ` Ømhv acn ktlm-z-cn 29, 4'10'', (Bdp hb- p Hcp Ip n-bp- v), Kh sa v tpmen snøp- p. A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p. t^m : ]p\ hn-hmlw: UAE- tpmen-bp Xpw, Un{Kn-bpap (32/157) timsxn apjm- cw hnhm-l-tam-n\w t\snb s]s -t mkvxv bph- Xn v UAE- tpmenbp txm, tpmen km[y-x-i-fp- txm Bb.bp-hm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p hniz-i Ω kap-zm-b-øn \n pw s]s -t mkvxp hnizm-k-øn h CS-Øcw IpSpw-_-Ønse amxm-]n-xm- fpss ai 27, 180cm, B.Com, Accountant Bbn kzimcy Iº-\n-bn tpmen snøp- p. tpmen D txm B.Com/ M.Com ]m m-btxm Bb Bflo-b-cmb bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n v hnhmlm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p Indian Pentecostal Church of God ALAIN IPC ALAIN AIN c/o.evangelical Churh Alain WORSHIP PRAYER FELLOWSHIP BIBLE STUDY OUR WEEKLY PROGRAMME WORSHIP MEETING: (Oasis Church Compound-Boxit 1) Friday: 07:15 PM - 9:30 PM FASTING PRAYER: (Oasis Church Compound-Upper House) Friday-12.00PM PM BIBLE CLASS/INTERCESSORY PRAYER: (Oasis Church Compound-Boxit 2) Sunday 08:00 PM PM LADIES MEETING: Wednesday PM - 07:30 PM SUNDAY SCHOOL: (Oasis Church Compound-Boxit 2) Saturday-06:00 PM PM. BIBLE COLLEGE (Every Tuesday) (Oasis Hospital Compound-Classroom from PM PM at Oasis Hsopital Comapound, Al Ain under worship centre college of Theology (Recognized by IATA) Courses offered: B.Th, D.Th, G.Th. Pr. K.S.Jacob , , Pentecostal parents invites proposals for their daughter 25/ 5'5", fair, spirit filled, U.S.Citizen, M.P.H. (Masters in Public Health), working as University Medical School course Manager from parents of boys holding D.Th (Doctor of Theology) or M.Th Degrees, spirit filled, dedicated for the ministry of the Lord. Contact with recent photographs (two or three) Mob: Pentecostal parents seek suitable alliance for their bornagain and baptised daughter (26, 163cm, fair) working as Bsc nurse in Australia (coming for the vacation in next January) from the parents of God fearing, baptised and qualified boys. (preferably from Australia or New Zealand ) Interested May contact (U.A.E) (India) U ln-bn GNM t\gvkmbn 8 h j-ambn tpmen snøp tdma ItØm-en- -bn \n v c n- -s v kv\m\-s v C Un-s] U v k`-bn Bcm-[n- p Xpw B`-cWw [cn- p- -Xp-amb bphmhv 29, 187 skao, (Im-\Um ssat{k-j\v ss^ \º e`n- p. DSs\ t]mim km[y-x), kzx{ k`-bn Bcm-[n- p, B`cWw [cn- p- -Xp-amb bph-xn- I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n v hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- psim- p- p. B.Sc.Nurse--am v ap K-W-\. (km-º-øniw {]iv\-a- ). t^m : , , , M4marry tnc-a {InkvXy s]s t mkvxv bphxn 33, Dbcw 5'5', Ccp-\n-dw, PDC, ITI, A\p-tbm- Py-amb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p , N.H.47 sim w S.N.College PwKvj-\n \n v ½ In.-ao- AIse ap -bv am - n\pw MBA timf-pn\pw kao]w 20 sk v Np p-a-xntemsv IqSnb ÿew hnev]- \ v. t^m : INTERNATIONAL REVIVAL CHURCH, TORONTO P.O. BOX 30074, 5035 Hurontario St., Mississauga, ON L4W 0B0, CANADA. WORSHIP PLACE: 4150 Chesswood Dr. North York, ON M3J 2B9 Sunday Worship Service: Malayalam 9.00 a.m a.m. English a.m p.m. Sunday School a.m a.m Cottage Meeting: Friday 7.30 p.m p.m. Saturday Prayer Meeting: 7.30 p.m p.m. Youth Meeting/Ladies meeting: 2nd Saturday 7.30 p.m p.m. Xncp-h-\- -]p-cøv s\ bw ae-ap-i-fn 12 ASn hgn frontage D sk m-dp-iƒ (I- -d-iƒ) hnev]-\- v. t^m : , R߃ \n߃ mbn {]m n- p- p \nß-fpss {]m -\ v adp-]sn C msx `mc-s -Sp- pthm? \mfp- I-fmbn \n߃ {]m n p sim n-cn- p hnj-b-øn\v CXphsc adp-]sn C tbm? sszh-h-n\ hyh-ÿ-b-\p-k-cn v Pohn- bpw sszh-i-ev]-\-{]- Imcw \nß-fpss PohnXw {Ia-s -SpØn aptºm v t]mim \n߃ XømdmtWm? F n Rßfpw \n߃ mbn {]m n- mw. \nß-fpss hnj-b-߃ F p-am-i-s, Zb-hmbn Adn-bn- p-i. \nß-fpss {]m \m hnj-b-߃ R߃ cl-ky-ambn kq n- p- -Xm-Wv. Rß-fpsS Cu DZy-a-Øn \nßfpw ] m-fn-bm-bn-øo-cp-hm B{Kln- p- pthm? F n IS p hcn-i. \ΩpsS cmpy-øn\v th nbpw hnhn[ hnj-b-ß-fn `mc-s -Sp \ΩpsS Bflob ktlm-z-c-ß-fpss hnsp-x-en-\mbpw \ap-s m-cp-an v Icw tim Øv {]m n- mw. ]mã iin cml-h, _ty N v Hm^v tkmuv, Ge- md ]n.-h.,- tim-gn- m\w, , Pastor John Thomas (647) Web: WHEN YOU ARE IN TORONTO, JOIN US FOR INDEPTH STUDY OF THE WORD AND SPIRITFILLED WORSHIP IN A FAMILY ATMOSPHERE.

12 No. 1 Christian Newspaper HAllelUjAH Fortnightly Mob: , lm-te-eqø Hallelujah Periyillathu Thoppil Complex Near YMCA, Tiruvalla Pathanamthitta, Kerala, India. \mk- q : `mc-x-ønse {]apj anj-\dn {]ÿm-\-ß-fn-sem- mb anj C y-bpss k`-i-fpss ^manen C \m-j-w ktωf\w HIvtSm-_ hsc \mk- q-cn anj C ym Xntbm-f-Pn- skan-\m-cnbn \S- pw. ÿm]i {]kn-u v dh.- kpn si.-eq-t mkv DZvLm-S\w snøp ao n-ßn ]mã am-cmb Fw.-F.-h Ko-kv, ]n.-un.-tpm-k-^v, kp_mjv tumwk tz-hv, kmap-th Nmt m, tuhnuv dn vfn XpSßn-b-h {]kw-kn- pw. C y-bn \n p- {]Xn-\n-[n-Iƒ IqSmsX t\ mƒ, `q m-, _w m-tz-iv, _ Ω XpS-ßnb cmpy-ßanj C ym A tz-iob ^manen ktω-f\w dh.-tum. kpn eqt mkv fn \n p- -hcpw ]s -Sp- pw. hnhn[ hnj-b-ß-sf- p-dn- p skan\m-dp- Ifpw bphm- ƒ- pw aln-f-iƒ- pw, Ip n- Iƒ pw th n {]- txyi ao n-ßp-i-fp- m-bn-cn- pw. 26- \v s]mxp-b-cm-[-\- tbmsv kam-]n- pw. tim {^ kns hnp-b-øn-\mbn ]mã ]n.-un.-tpm-k- ^ns t\xr-xz-øn hn-hn[ IΩ- n-iƒ hnhn[ IΩ- n-iƒ {]h Øn p sim n-cn- p- p. ]s -Sp- m-\m- {Kln p- -h _ - s -Sp-I. t^m : , KERALA CHRISTIAN ASSEMBLY TORONTO, CANADA Reg. No. KL/KTM/209/ Licence No. KL/CR/KTM/WPP-28/ Licensed to Post without Prepayment Posted on 15 th October 2014 at RMS Kottayam 12 tumivs-td v e`n p t`m m : sf.-]n.-kn.-t`m- m Sn.-Sn.-\-K _ty k`mw-khpw sim w Ddp-Ip v sim p- ]p-c-bn amxyp Ipcys `mcy-bp-amb _k n amxyp-hn\v tumivs-td v e`n- p. t`m m-ense `mcm-ip- p bqwn-th-gvkn- n-bn \n v simta-gvkn-emwv _k n ]n.-f- v.un t\sn-b-xv. cmpysø Im jn-i-ta-j-e-bn tzi-km IrX _m p-i-fpss ] v F hnjb-øn-emwv tumivs-td- v. HIvtSm-_ 2 5 hsc \S sf.-]n.- kn.-a-[y-{]-tziv I h j-\n _k n amxyp-hns\ k` A\p-tam-Zn- p. Established in Now the largest Malayalee Pentecostal congregation in Canada. We maintained its commitment to its Pentecostal heritage of worshipping Jesus Christ, preaching and teaching the complete biblical truth. Our goal is to be a channel of blessing to our members, our community and to the world at large. JOIN WITH US FOR: SUNDAY 10.30AM TO Other weekly programs: Sunday school am -every Sunday. Cell meeting- 8pm -every Friday Adult Bible study & Kids Club pm -every saturday, Our Address: 121 Norfinch Drive Toronto, Ontario, M3N 1W8 Church Phone: , PRINTED,PUBLISHED & OWNED BY PLENCY GEORGE AND PRINTED AT MANGALAM PRESS, S.H.MOUNT.P.O.KOTTAYAM, KERALA AND PUBLISHED FROM HALLELUJAH, P.O.BOX.NO.1, PERIYILLATHU THOPPIL COMPLEX, TIRUVALLA,PATHANAMTHITTA DISTRICT,KERALA EDITOR: SAMKUTTY M.CHACKO.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw - 1 lm-te-eqø 401 VOL. 17 ISSUE 13 Pages 12 2004- se kp\m-an- v tijw `mc-xsø \Sp- nb DØ-cm-Jmfiv {]fbøn ac-w-kwjy {]h-n-\m-xo-x-ambn Db-cp p. ac- W-s - -h-cn {Inkv-Xob hnizm-kn- Ifpw Dƒs - n- p- m- -hm-sa

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 10 April. 2011 Vol. 04 Issue: 07 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c- Ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp-iƒ F n-ßs\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta,

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn-

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn- 2014 \hw-_ Pages 08 Vol: 5 Issue No.11 Ãohm Uv Atkm-kn-tb-j : kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2014-2016 H {]Xn:

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p.

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p. Dƒt -Pp-Ifn kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 37 Issue 24 FUn-t m-dn-b I-hnX h -h-gn-iƒ hm ؃ Nn /hm Ø-Iƒ 2 3 4 5 6 02 BKÃv

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce-

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- ]mã si. kn. txmakv {]kn-u v tdm_ v F^v Ip v `mcx BK-a\ ixm_vzn I h j P\p-hcn 21 apx 27 hsc Xncp-h N v Hm^v tkmuv tãun-b-øn Xncp-h : C ym sszh-k`m 90 m-axp P\-d I h j P- \p-hcn

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

temi-ønse G hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv Bcm-[-\m-ebw lyqã-wn, \n ΩmWw ]q Øn-bmbn

temi-ønse G hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv Bcm-[-\m-ebw lyqã-wn, \n ΩmWw ]q Øn-bmbn 1 lm-te-eqø 407 VOL. 18 ISSUE 16 Pages 12 16-30 SEPTEMBER, 2013 kuøn ym Akw-ªokv Hm^v tkmuv tim {^ kv: timgn-t msv Hcp-ßp p dh. ssuz- v kqd- v, tum.- tu-hnuv {Km v, dh.-hn.- n.-g-{_lmw timgn-t m-sv: Fkv.-sF.-G.Pn

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc v Ipº-\mSv I h j P\p-hcn 13 20 hsc dh. si. kn. tpm Ipº-\mSv: C ym s] -t mkvxv sszh-k-`-bpss 89 maxv P\- d I h j 2013 P\p-hcn 13 20 hsc slt{_m ]p-cøv \S- pw. I h js kpk-a-amb \S-Øn- n-\p-th n hnhn[ k- _v

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X)

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) ]Xnaq mw ticf \nbak` (THIRTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) h\hpw ]cn-ÿn-xn-bpw hnt\m-z-k- m-chpw (FOREST, ENVIRONMENT AND TOURISM) ssph sshhn[y kwc- -Ww, FIvÃ

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information