sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn"

Transcription

1 Annual Sub \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN /78 t]pv sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv {Ku n \S- pw. {]kn-u v ]mã si. Fw. tpmk^v DZvLm-S\w snøpw. ]mã am-cmb kæn ^nen- v, ss{ikvxh bphm- ƒ v -F-Xn-sc-bp tikp-iƒ ]n h-en- pw: I Wm-SI apjy-a{ n Nmt m si. txmakv _m q : awk-em-]pcw DSp- n, _mw q XpSßn Ggp Pn - I-fn ss{ikvx-hm-cm[-\m-e-b߃ pw ss{ikvxh hnizmkniƒ pw t\ p \S B{Ia-W-hp-ambn _ -s v \nc-]-cm- [n-i-fmb 150 ss{ikvxh bphm- ƒs -Xnsc FSpØ tikp-iƒ \nb-a-k-`-bn N snbvxv ]n h-en- m-sa p I Wm-SI apjy-a{ n Un. hn. kzm-\-µ- KuU ss{ikvxh _nj- pam p Dd p\ In. ss{ikvxh bphm- ƒs -Xnsc Npa-Øn-bncn- p I -t -kp-iƒ Dt]- n- -W-sa pw PÃokv tkma-ti- Jc IΩoj dnt m v X n- f-b-w-sa pw Bh-iy-s p I Wm-SI ImØ-en v _nj v Iu kn A[y- \pw I Wm- SI bpssw- Uv {InkvXy kv kn.c.fw.- P-\-d Iymºv Unkw_ hsc ASq-cn Xncp-h : imtcm N v bph-p\ hn`m-k-amb {InkvXy Chm- -en- aqhvsa v (kn. C. Fw.)54- m-axp P\-d Iymºv Unkw-_ hsc -A-Sq am tømam bqøv sk -dn \S- pw. {]kn-u v ]mã h Kokv tpmjzm DZvLm-S\w snøpw. ""{InkvXp-hn thcq- pi'' F Nn m-hn-j-b-øn tum. si. _n. tpm Pp-Ip n {]_ w Ah-X-cn- n- pw. s{]m^. kmw kvidn-b, ]mã am-cmb Fw. sf. Cu, kmw si.tp -_v XpS-ßn-b-h msk-sp- pw. {Kq v N -Iƒ, Iu kn-ep-iƒ, anj Ne- v, Sme v ss\ v, InUvkv sk XpS-ßn-bh D m-bn-cn- pw. Ãm en amxyphpw kwlhpw Km\-ß-fm-e-]n- pw. si.hn. cmpp c p InUv\n pw tcmkw _m[n p tim bw saun- timtf-pn acww {]Xo- n p InS `oxn-x-amb B ImesØ- p-dn v \mtz-iz-c Ct mgpw Hm pw. ikv{x- {Inb snbvx hb-dp-ho Øv, apdnhv ]gpøv, Ak-l-\o-bamb Zp K w hmbn-eqss \mtz-iz-c han v, ITn-\-amb thz-\-bpw, Dd- -an- mø cm{xn-ifpw Hs -bmwv Hm a-bn- sxfnbp- - -Xv. F m, AtXm-sSm w B Zp Zn-h-k- Øn ]p- n-cn- p apj-hp-ambn ASp-Øp-h v ""A ntf, A nƒ acn- n, A n-fns\ Fs sszhw kujy-am- pw, A nƒ ss nƒ ssii-fn-te n sxcp-hn \n p kphn-tijw {]kw-kn- p- Xp Rm Z i-\-øn I p'' F p]d B t\gvknmv hzym Yn\nbpsS apjw -Pz-en- p Hm a-bm-wv. Hcp cm{xn-sim v A p-x-tcm-k-im n D mb-t mƒ \n _- -ambn UnkvNm Pp-hmßn thk-øn ho n-te p t]m p. a sf ImWm-\p B{Klw am{x-am-bn-cp p At mƒ a\-kn. Xt msp sszh-sø- p-dn p ]d- Um\n-tb imap-th, ^nen v ]n. txma-kv, si.kn. txma-kv, _m_p sndn-bm, cmpp ta{x F n-h {][m\ {]kw-k-i-cm-bncn- pw. I h j ÿeøv KpUv\yqkv Ãmƒ {]h Øn- p- -Xm-Wv. am\y -hm-b-\- m hcnkwjy ]pxp- p- -Xn\pw ]pxnb hcn- m-cmbn tncp- -Xn\pw Cu Ah-kcw hn\n-tbm-kn- p-a-t m. Ãmfn ]W-a-S-bv p F mh pw 2012se KpUv\yqkv Ie- kup-\y-am-bn- e-`n- p- -Xm- Wv. t^mdw t^m lyqa ssd vkv snb am-\pamb _nj v tum.- s_ WmUv samtd-kns t\xr- Xz-Øn hnhn-[-bn-s-ß-fnse 13 _nj- p-am tn v HIvtSm-_ 10 KpUv\yqkv apjm-apjw N A -amenbn A -amen: s]s -t mkvxp t\cn-sp sfu n n ss{iknkn-s\- p-dn v Kp-Uv\yq-kns Npa-X-e-bn \S-Øn-h-cp apjm-apjw N - \hw_ 27 Rm-b D -I-gn v A -amen C ym sszh-k` lmfn apx 5.30 hsc \S- pw. hnhc-߃ p t^m (]m-ã ssh. sdpn) bp-ibpw X\n- p-th- n {]m Yn- p-ibpw snbvx B knkv dns\ At\zjn- mt\m B Ip nbps t]cv tnmzn- mt\m H pw A-t mƒ Hm Øn. Xte p X\n- mbn {]m Yn- -Xn\p-tijw Ahƒ ]d- n-cp p Rm C\n HcmgvN Ignt Cu hm Un hcn-i-bp q F v em-bn-cp p Cu A px kujyw. -Hcp im n- m-\m-bn-cp \mtz-iz-c ]q W kphn-tijw a\-kn-em n c- n- -s - Xp ]ns bpw \meph jw IqSn Ign- m-wv. AXn-\mbn sszhw IjvSX-bpsS ]e ]Sn-I-fn-eqsS ]ns -bpw \S-Øn. c n- s p kv\m\- s \mƒap-x-emwv \mtz-iz-c-\n B B{Klw kpoham-b-xv. Xt msp BZyw tbip-hn-s\- p-dn p ]d B knã Fhn-sS-bp-s v H -dn-b-ww. Hcp \µnhm p ]d-b-ww. Ah-cpsS t]cp ]d v {]m Yn- - Ww. X\n- mbn B knã {]m Yn A p cm{xn \mtziz-c kpj-ambn Dd-ßn. \mfp-i-fmbn Xm Dd-ßm-dn- m-bn-cp- p. IqsS-bp- -hsc Dd-ßm A\p-h-Zn- m-dpan- m-bn-cp- p. XpS -bmbn Hgp-Ip ]gp p \n-anøw icn-bmbn hkv{xw [cn- m t]mepw km[y-a mxncp- -Xn-\mepw Zp K w \nan-øhpw hm Un {]txyi ad-bp- m- n-bmwv Xs InS-Øn-bn-cp- -Xv. t\cw hfsc ]pe n pw DW-cm-Xn-cp \mtz-iz-c acn p K±m-^n-bp-sS -{Iq-c-X-Iƒ ad- m-\m-in-s p en_n-b ss{ikvx-h K±m-^nsb sime-s -Sp-Øn-b-Xn BÀm-Zn- m-\m-in-s - - nepw 42 h jw P\-ßsf `b-s -SpØn `cn Cu GIm-[n]Xnbp-sS -{Iq-c-X-Iƒ Ffp w ad- m-\m-in-s p en_n-b-bnse ss{ikvx-h ]d-bp- p. hmƒ D]- tbm-kn p Pohn At±lw AXn-\m Øs ac-n Xn A p-x-s - Sm-\n-s pw Ncn-{X-]-WvUn-X-\m-b- l-_o_v amen v ]d- p. tem-ii- n-iƒ ]expw K±m-^n-tbm-sSm w D m-bncp- -Xn-\m F m- n\pw K±m-^nsb am{xw Ip -s -Sp-Øm-\m-In-s p Ians ap_m-d v A`n- {]m-b-s - p. kam-[m-\-hpw kulm- Zhpw B{K-ln- p- -h-cmwp en_n-b-bnse P\-ß-sf p Ign- -\mep h jw -en-_n-b-bn-eqss \S-Øn-b- bm-{x-ifn \n p X\n p hy n-am-bn- p-s pw AXp Cu cmpy-øns `mhnsb kw_- n p {]Xymi D-W Øp LS-I-am-sW pw _nj v txmam-tkm -Iyq-]pt m ]d- p. sf.]n.kn. U ln tã v ip{iqji ktωf\ønse Bcm[-\m-tbm-Kw. sf.]n.kn. U ln tã v ip{iqji ktωf\w kam]n p F_n Nmt m, \yqu ln \yqu ln: sf.]n.kn. U ln tã v ip{iqji ktωf\w HIvtSm_ 30 \p abq hnlm s^bvkv 2 se U ln Uhe]vsa v ]m n \S kwbp k`mtbmktømss kam]n p. sszhlnxw A\pkcn m hnizmkniƒ XømdmIWsa p {][m\ {]kwki ]mã h k G{_lmw {]kvxmhn- p. sszhlnxøn\p \sω Gev]n m sszhw \ΩneqsS h Imcyßsf snbvsxsp psa p At±lw ]d- p. ]mã- \mtz-iz-c Xnc-bp p; B knkv Fhn-sS-bp v? amcmb ]n. n. txmakv, tpmbn tpmk^v (bp. Fkv. F.), sfkiv tpm F nhcpw {]- kwkn p. k`mtbmktøms\p_ n v k`bpss Iognep s]\ntb ss nƒ timtfpn \n p ]T\w ]q Ønbm nb Ggp t]cpss _ncp-z-zm-\hpw \S p. k`m{]knu v I Ørtaibv p t\xrxzw \ In. ]mã tkhy amxyp ]cn`mj \n hln p. HIvtSm_ 25 \p abq hn- InS- p-ibm-sw p Icp-Xn-bmWv tumivs A p txmakv t]cp hnfn v Imen apdpsi X n-b-xv. acn- n- n-s - n Aßs\ X n-bm thz-\n p \ne-hn-fn-t - Xm-Wv. AXn\p ]Icw ]cn-{`an- p NmSn-sb-gp-t \mtziz-cs\ hnkva-b-tømss tumivs ]cn-tim-[n- p kujyam-sb p Is -Øn. \mtz-iz-cs\ sszh-amwp kujy-am- n-bxv F p ]d B tumivs Hcp ZuXyhpw ]d-t n- p. ChnsS AXym-k \nebn InS p ]e tcmkn-i-fp v. sszhw kujy-am- p-sa p Ah-tcmsSms sn p ]d-bp-i. ]t, D n tbip h n- n- m-bn-cp- -Xn-\m \mtz-iz-c A v B \ntbmkw \nh Øn- n-. Ct mƒ B ISw ]eni klnxw Xo p-i-bm-wv. Fd-Wm-Ipfw amaw- Kew N v Hm^v tkmuv k`-bn AwK-amb At±lw kphn-tij {]h Ø-\ßtfm-sSm w Uyqtemkv ss nƒ skan-\m-cn-bn hn\ ]T-\hpw \S-Øp- p.- ae-bmfn hnizm-kn-ifp F m-bn-s-øpw -{]-Nm-cap KpUv\yq-kn-eqsS Cu A\p-`hw hmbn- p Bsc- nepw B knãsd Is -Øm-\p Xs B{Kl \nh Øn p klm-b-amipw F v At±lw Icp-Xp- p. _ -s -Sm-\p t^m

2 hn-\-[ym\w/{]xn-i-c-w-߃ ka Ww 195 [ym\w DEVOTION/RESPONSE kmpp Pohn-X-Ønse Hmtcm Zpc- -Øn\pw ImcWw "]mc-ºcy im]'-am-sw p ]d-bp {]hm-n-i- m,-{]-txy-in- v, Ah-cXp Agn psimsp- m-sa p ]d-bp-tºmƒ PmXob a{ -hm-zsø k`bn-te p sim p-h-cn-i-bm-wv. hmb-\-`mkw: sbsl-kvt 18:1 32. ]m]w snøp tzln acn pw; ai A s AIrXyw hln-t ; A ais AIr-Xyhpw hln-t ; \oxn-ams \oxn Ah-s -taepw ZpjvS ZpjvSX Ahs taepw Ccn pw (sbsl-kvt 18:20). ] -amßm Xn m ck-amwv. F m, ] -amßm Xn m ] p ]pfn pw F Imcyw ad- p t]mi-cp-xv. ]e-kvxo-\n amß-b-, ap n-cn-ß-bmwp IqSp-X. ]ekvxo-\n \n p {]hm-k-øn _m_n-tem-wn FØnb sblq-z- m Ah-cpsS \m nse Hcp ]g-s m- p-iqss sim p-t]m- p: ""A - m ] -ap- n-cnß Xn p; a -fpss ] p ]pfn p!'' Rm ] ap n-cnßm Xn m Fs ] mwp ]pfn- p- -Xv. Fs ] p ]pfn- ptºmƒ AXp Fs Ipg- -a-, Ab m-c ] -ap- n-cnß Xn n- m-sw p ]d- mtem? AX-s - n, Fs ] p ]pfn- p- Xp hey- ] -ap- n-cnß Xn n- m- -sw p Rm ]d- mtem? AXns\ ""{`m v' F p ]d p \n߃ X p-am-bn-cn- pw. F m, AXn\p Xpey-amb Hcp Btcm-]Ww \mw an t mgpw \S-Øm-dp- v. A\p-Zn\ Pohn-X- Øn F p Zpc w kw`-hn- p-tºmgpw \mw ]d-bp p; Rm\ Ip - m-c... Ab mc, Fs - ]m-c-º-cyw, Fs k`, Fs Iq p-im... F p-sim p X߃ _m_n-temwy ASn-a-Ø-Øn Ign-tb- n-h-cp p F -Xn\p {]hm-k-øn-ep- m-bn-cp sblq-z- m I p-]n-sn ImcWhpw CXp-t]mseXs..."" Rß-fpsS Ipg- -a-. Cu _m_n-tem-wnepw R߃ sszhsø Adn- mwp Pohn- ncp- -Xv. ]d- n p Imcy-an-. Rß-fpsS ]nxm- - m hn{k-l-ß-fpss ]n mse t]mbn...a-h ] ap n-cn-ß -Xn- p... -C-t mƒ Rß-fmWp A\p-`-hn- p- Xv! AXn-\- h p ]g-b-\n-b-a-øn Hcp "Xmßp hmiy'-hp-ap- m-bn-cp p: hn{k-l-ßsf \a-kvicn- p-itbm tkhn p-itbm snøp- -h-cpss AIrXyw aq m-a-søbpw \mem-a-søbpw Xe-ap-d-hsc a f-p-ss-ta kµ in pw (Bh Ø\w 5:9). \ΩpsS Pohn-X-Ønse GXp Zpc- -Øn\pw _p n-]-c-ambn Hcp tlxp I p-]n- Sn- - p-hm Ffp- -a. hnizm-knbpw tãj-\dn tlmƒsk-bn IS \S-Øp- -bm-fp-amb cmp\pw sslkviqƒ A[ym-]n-I-bmb cp-\n pw Hcp Ip p ]nd- -t mƒ AXp P \m A -bm-bn- -cp- p. \Ω-f-Xn\p F p ImcWw I p ]nsn pw? Aßs\ Hcp Ip ns\ X sszh-tømspw Aßs\sbmcp Ip ns\ {]k-hn cp-\n-tbmspw cmp\p \ockw txm n. sszhw Xcp- -sx mw kt m-j-tømss kzoi-cn- -W- -sa p ]d ]mãtdmsp AXnepw tzjy-am-bn. Ip ns\ t\m m tpmen cmpn-h cp-\n-tbmsp cmp\p shdp p Xs -bm-bn. ]Whpw _nkn-\kpw am{x-ta -cm-ps a\-kn-ep q F p ]d v cp-\nbpw Ft mgpw hg- p- m- n. Aß-s\-bn-cns IS-bnse \nip-xn- -W- p-i-fn hyxymkw Is p ]d p skbn SmIvkp-Im hen-sbmcp XpI ]ng-bn -t mƒ cmp-\p F m-h-tcmspwshdp- -ptxm- n. Aß-s\-bn-cn-s, Ip n-\p-th n {]m Yn- m cpn\n Hcp "kvs]-jy-enãv'' {]hm- N-Is\ ho n sim p-h p: ""{_Z CsXm pw \nß-fpss Ipg- w-sim- -...'' {]hm- N-I ]d p: ""\nß-fpss Nne ]mc-ºcy im]-ß-fmwp CXn\p ]n n, Ign Xe-ap-d-bn IpSpw-_-Øn \S-Ønb Nne A\ym-cm- -[\-Iƒ, Nne a{ -s - p-iƒ... AXn-ßs\ Agn-bm- p-cp- mbn \nß-fpss _nkn-\- n\p ta ]nsn-ap-dn- n-bn-cn- p-ibm-wv. kmc-an- ; \ap p {]m Yn v Agn-s -Sp mw. amth-en- -c-bn CXp-t]mse HcmfpsS ]Xn-\ p ]cm-ºcy _ -\-߃ Rm Agn-s -Sp-Ø-Xm...'' cmp\p Aev]w t]sn- sxm- n-sb- nepw Bizm-khpw txm n.-gxmsw- nepw CsXm pw Xs Ipg- -a- -t m...-xs ]nxm- - m A\ym-cm-[\ \S-Øn-b-Xn\p sszhw Xs in n- p-s -t -bp- q... kvt\ln-x-tc, Fs mcp A_- -[m-c-w-bm-wnxv? cmp\p A -bmb Ip n ]nd- sx- p-sim- - -Xn\p \ap p DØ-c-an- m-bn-cn- mw. F m, \nip-xn-sh- n v skbn Sm- IvkpIm ]nsn- Xv "]mc-º-cy-_- -\'-amtwm? C\n A -bmb Ip p ]nd- Xp Xs ]mc-º-cy-am-w p ]d-bm Ign-bptam? Hcn- -ep-an-. A - m-cpss sx n\p a sf in n- p- -bm-f \ pss sszhw. "" a ƒ p ]Icw A - mcpw A - m p ]Icw a fpw ac-w-in A\p-`-hn- -cp-xv. Xm ms ]m]-øn\v Xm m ac-w-in A\p-`-hn- Ww'' (Bh Ø\w 24:16). \ΩpsS PohnX-Øn hcp Hmtcm Zpc- -ßfpw sszhw Adn p Xs -bm- -Wp- m-ip- -Xv. Hmtcm- n\pw sszh-øn\p Hcp Dt±iyhpap- m-bn-cn- pw. Nne-t mƒ \ΩpsS At\-Icpw Xß-tfmSp tzmji-c-ambn h Øn- -h-tcmsp s]cp-am-dp- Xv tbip ImWn- -Xn\p t\sc hn]-co-x-am-bn- mwv. DZm-l-c-W-ambn Hcp kv{xo Xs hn ]-{X-Øn tcjs -Sp-Øn-bn-cp- Xv X\n p Xs ` Øm-hns tbmky-sx-sb- p-dn- p axn- n\p sx-fn-hm-bn, Xs kzøn \n p Hcp tumf _m n \nt -]n v AXn \n p e`n- p ]eni Abmƒ p simsp- -Wsa- m-bn-cp- p. CXnepw tami-amb coxn-bn as m-cp kv{xo Xs hn ]-{X-Øn ]d- n-cp- -Xv. X n \n p th ]ncn p Pohn p Xs ` Ømhv Xs -Øm Xqßn- m-im th n Hcp Ibdp hmßm-\p ]Ww Abmƒ p simsp- -W-sa- m-bn-cp- p. Cu c p kv{xoiƒ XßfpsS ` Øm- - m-tcmsp C{X-h-enb hntzzj-ap- m-im A - m ] -ap- n-cnßm Xn m... cq]m- -co-i-c-ww. AX-s - n \sω Bfln-I-ambn IqSp-X i o-i-cn-t - -Xn\v. Nne-t mƒ {]Xy- -Øn Zpc w F p txm p- Xp Zpc w Xs -bm-h-w-sa- n-. \sω sszhm-h-t_m-[-øn \ne-\n tø- -Xn\p sszhw Ab kl-r-øp fmhpw AXv (ka - -Ww- 132) hmbn- pi. sszhw X߃ p Cu A\ Yw hcp-øn-bxp A\ym-b-am-sW- pw, Xß-fpsS ]nxm- - m-cpss Ip -Øn\p Xßsf shdpsx in n p-i-bm-sw pw C\n ]d-b-cp-sx p sszhw Hm n- - p- p. ""] -ap- n-c-ß-bpss ]g-s m v C\n ]d-bm CS-h-cn '' (-hm.3). Rm Hmtcm hy n-tbmspw Hmtcm Xe-ap-d-tbmSpw Xß-fpsS ]m]-øn-s\m-ø-hæw CSs]Spw...""A s {]mw\pw ais {]mw\pw Hcp-t]m-se F\n- p- -Xv. AYhm, F\n p A \pw ai\pw Hcp-t]m-se. ]m]w snøp tzln am{xw acn- pw (hm. 4). A msx Hcmƒ p ]Icw as m-cmƒ acn- -bn-, Hcmƒ p ]Icw as m-cmƒ in A- \p-`-hn- -bpan-! hmevao-in-bpss IY ti n- nt? k\ym-kn-bmipw apsº Ah Hcp Im m-f-\m-bn-cp- p. Im p-h-gn-bn-eqss bm{xsnøp ]mhw a\p-jysc sim -b-sn- p Hcp Ih - m-c. Hcn- Ipsd k\ym-kn-amsc Abmƒ p Cc-bm-bn- In- n. ""Cu Ih bv p Ipcp- gn- p a{ -hm-zn p Imip simsp- p- -Xp-t]mse \n߃ {]b Shdp-Im pw {]hm- N-I- m- pw ]Ww simsp- p- p. kvt\ln-x-tc, hnuvvnøw ImWn- -cp-xv. Imc-W-sa-s p \ap- -dn-bm ]msn-. GXmbmepw bmsxmcp hy n-bpw {]txy-in v Hcp {InkvXym\n C{]- Im-c-ap hntzzjw Hcp ImeØpw ]pe Øn qsm. ]Ibpw {]Xn-Im-c-_p- nbpw \ΩpsS c n-xm-hn-ep Zo L- -a-bpss Bflm-hn\p Aev]w-t]mepw tbmpn- -X-. Xm {Iqin-t Xqßn- n-s- p ka-b-øp -G- hpw DØ-a-amb amxr-i-bt{x \ap p ImWn p X -Xv. "" ]nxmth Ch snøp- Xp C -sx p Adn-bm-bvIsIm p Ch-tcmSp an- -Wta''-(-eq-t m23:24)-f p Xs {Iqin Bfp-Iƒ p-th n Xm a[y-ÿx \n hln- p-i-bm-bn-cp p snbvx-xv. Xs ]cky ip{iq-jj-bpss ImeØv ""\nßsf i]n- \n߃ \ci in -b-\p-`-hn- m t]mip-ibm-sw- -dn-bmtam'' F p ap\n-am tnmzn p. ""Xm\nXp snøp- Xp Xs `mcybv pw a ƒ pw th n-bm-sw pw AXn-\m Xs in Ah Gs -Sp-Øp-sIm pw'' F pw Im m-f adp-]sn ]d- - p. ""Ah AXn\p XømdmtWm'' F p tnmzn p hcm ap\n-am I mfs\ D]-tZ-in p. ""AsX-ßs\?'' Im m-fs `mcybpw a fpw Hcpt]mse tnmzn p: "" Hmtcmcp-Ø snøp- -Xns ^ew Ah-c-h X-s bt A\p-`-hnt - Xv?'' `mcy-bp-ss-bpw -a- -fp-ssbpw tnmzyw Im mfs\ am\-km- -c-s -Sp-Øn-sb- pw, Abmƒ amap-\n-bm-bn-øo s - p-amwp IY. thz-]p-kvx-i-øns XØzw AXm-Wv. ""Ah- \- -h ico-c-øn-en-cn- p-tºmƒ snbvxxp \ - Xm-Inepw Xob-Xm-Inepw AXn\p X -hæw {]m]n-t - -Xn\p \mw F m-hcpw {InkvXphns \ymbm-k-\-øn\p apºmsi shfn-s -ts- -Xm-Ip p'' (2 simcn- y 5:10). At mƒ ]nxm- - m-cpss ]m]w Hcn- epw a sf _m[n- p-i-bn-t F p tnmznt - mw. ]nxm - m-cpss ]m]-øns ]cn-wn-x-^-ew (consequence) Hcp]t a ƒ A\p-`-hn-t - mw. A azy-]m-\n-bmbn IpSpw-_-kz-sØ mw \in- n- m a ƒ p Hcp-]t Zmcn{Zyw A\p-`-hn-t n ht - mw. F m, AXp A s ]m]-øn\p in (punishment) A. A azy-]m-\n-bm-bn-cp- -Xp-sIm p ais\ sszhw Xs k n-[n-bn {]th-in- n- m-xn-cn- p- n-. hgn-]n-g amxm-]n-xm- -fpss a sf sszhw ]nxm-hns ]m]-øns t]cn in n- p- n-. At mƒ]ns Bh Ø-\ -]p-kvx-i-øn-se (5:9) hmiy-øns A Y-sa-s p tnmzn-t - mw. ""]nxm- - m-cpss AIrXyw aq m-a-søbpw \mem-a-søbpw Xe-ap-dhsc a -fp-ss-ta kµ in- pw (visit) F n-s-øp- {i- n pw (oversee) F hm mwp D]-tbm-Kn- n-cn- p- -Xv. CXn-\ Yw as-ßn-h-cm-\p Ah-kcw simsp pw F p-amimw. Hcp a\p-jy \oxn-am-\m-bn-cp p \oxnbpw \ymbhpw {]h -Øn- p-s - n... Ah \n -b-ambn Pohn- n-cn- pw(-hm. 5:9) F p btlmh ]d-bp- p... F m, \oxn-am-\mb B a\p-jy\p Hcp ai P\n- n p Ah I \pw c -]m-x-i-\p-ambn Pohn- m Ahs c w Ah-s -ta hcpw (hm.10-13). F m, I \pw c -]m-x-i-\p-am-bncp Cu c mw Xe-ap-d- m-c\p Hcp aq mw Xe-ap-d-bp- m-ip-i-bpw (-\o-xn-ams ai- \mb c -]m-x-is ai ), Ah, A snbvx kie ]m]-ßfpw I p t]sn v sszh-øns Iev]- -\-Isf A\p-k-cn- p-ibpw \ymbw \S-Øp-Ibpw snøp- p-sh- n, Ahs A s AIrXyw Ahs\ kµ in- p-i-bn-...-\o-xn-am-\mb aq mw Xe-ap-d- m-c a-cn- msx Pohn- n-cn pw (hm ). ]m]w snøp tzln acn pw; ai A s AIrXyw hln-t ; A ais AIr-Xyhpw hln-t ; \oxn-ams \oxn Ah-s -taepw ZpjvSs ZpjvSX Ahs taepw Ccn pw (hm:20). A ] -ap- n-cnß Xn m a -fpss ] p ]pfn- p-i-bn F p sszhw kz hmbvsim p Acp-fn-s bvxn-cns, Pohn-X-Ønse Hmtcm Zpc- -Øn\pw ImcWw ""]mc- ºcy im]''-am-sw p ]d-bp {]hm-n-i- m, {]txy-in v Ah-cXp Agn psimsp- ma p ]d-bp-tºmƒ Ah PmXob a{ -hm-zsø B k`-bn-te p sim p hcn-i-bm- Wv. Ah-cpsS Zpcp-]-tZiw Fs mw tzmj-߃ sim p-h-cp- p-sh p Nn n- p-i! H m-a-xp Zpc w Xß-fpsS Ipg- w-sim- -. ]nxm- - m- tbip-hns hgn p- -hsc A\p-{K-ln- n ; \nßsf Zpjn- p- -h pth n {]m Yn- n, \ns Hcp snin- Øp ASn- p- h\p at Xpw ImWn- p-sim-sp- pi''(eq-s mkv.6:28,29)f t{x I Øm-hp ]d- -Xv. IqSmsX"" a\pjy \n߃ p sntøww F p \n߃ C n- p Xpt]mse Xt Ah p snbvhn '' (hm. 31) F pw Ah ]dbp-i-bp- m-bn. \-tωmsp tami-ambn s]cp-am-dp- I-bpw, \sω Ah- -tl-fn- p-ibpw snøp- h-tcmsp {InkvXphns A\p-bm-bn-I-sf \mw Aß-s\-bmWp s]cp-am-dp- Xv? kln-jvw-x-tbmspw kvt\l-tømspw an- m- \p k - -X-tbm-Spw-Iq-sS-bm-Ip- pthm? tbip-hns hgn AXp-X-s -bm-sw-t m pi \hw_ 14 Xn ƒ

3 2 cpss taep- m-bn-cp im]-am-sw p hnizkn- p- -bmƒ Hcn- epw Hcp kzb-tim-[- \bv p Xøm-dm-hp-I-bn-. kzb-tim-[-\- bpss A`m-h-Øn Ah kz w-po-hn-x- Øns ]m]-øns hmgvnsb Xncn- -dnbmsx Ip w a p- -h-cn NpaØn kzbw h n v kz ]m-]-øn acn- p- p. C\n Zpc w hy n-bpss ]m]w sim -s - n t]mepw Zpc- -Øn\p ]n n Hcp sszthm-t±-iy-ap- m-bn-cn- pat m. "im]-hmzn-iƒ p- H-cn- epw sszhw Ah-tcmSp F p kwkm-cn- p- p-sh p Xncn- -dn-bm-\m-hn-...'' Zpc- -Øn\p ]n n - F p sszthm-t±iyw tkmz-cm... Fs -]n- Xm- - m-cpss A\ym-cm-[-\bv p sszhw F\n p \evinb in. A m-sx v F m-w-h-cpss `mjyw. ""]mc-º-cy-im]-''øns D]-tZiw P\- ßsf ]uc-kvxy -a-x-ß-fnse-""hn[n'' hnizmk-øn-te- p(fatalism) X n-hn-sp- p. ""GXm-sW- n-epw ]nxm- - m ]m]w snbvxp. C\n \Ωƒ A\p-`-hn- p-i- Xs!'' Ah ]d-bp- p. At mƒ Hcp am\-km cw ths - mtwm? sszthmt±iyw Xncn- -dn v Hcp cq]m- -co-i-c-w- Øn\pw hnip- o-i-c-w-øn\pw Bh-iyant?'' ""AXn\p \ΩƒsNbvX ]m]w-sim- - t m Cß-s\-sbms kw`-hn- Xv! ]nxm- - m-cpss A\ym-cm-[-\...-A-Xn\p \Ωƒ amdn-bn-s p Imcyw?...-]ns CsXms Agn- p-x-cm-sa p {]hm-n-i ]d- n- p- -t m...'' Ipcp- gn- p a{ -hm-zn p Imip simsp- p- -Xp-t]mse \n߃ {]b Shdp-Im pw {]hm-n-i- m- pw ]Ww simsp- p- p. kvt\ln-x-tc, hnuvvnøw ImWn- -cp-xv. A s \oxnbpw A s ZpjvS-Xbpw A \v; ais \oxnbpw ais ZpjvS-Xbpw ai\v! "]mc-º-cy-im]-'- -Øns IY ]d-bptºmse- -"]m-c-ºcy A\p-{K-l-'Øns IY ]d-bp- -h-cp-ap- v. hnip- -\mb Hcp a\pjys ai A{X hnip- -a- mø hgn- NEWS A - m ] -ap- n-cnßm Xn m... {]hm-n-i- m-cpss hymp Bizm-k-hm- p- I-fn h n-x-cm-i-cptx...-]n-xm- - m-cpss ]m]-øn\p IW p tnmzn- p- -h-\ thz-]p-kvx-i-øns sszhw. bn [\w kºm-zn- p-i-bpw -Hu-tZym-Kn-I - X-e-Øn Hcp Db ]Z-hn-bnse-Øp- Ibpw snbvx-t mƒ Abmƒ ]d- Xv: ""CsXm pw Fs tbmky-x-sim- ktlm-z-cm...-r-ß-fpss A - B IdpØ ]pkvxiw (ss_-_nƒ) FSp-Ø- Xns A\p-{K-lam CsX mw!'' I -Øcw ImWn v Imip- -m n-bn p AXp A - s hnip- n p sszhw \ Inb {]Xn-^-e-am-sW p ]d-bm e -bnt \n߃ v? A - At±-l- Øns hnip- n-bn sszh-k- n-[n-bn Pohn- pw. \n߃ \nß-fpss Aip- n-bn ssz-h-km- n-[y-an- msx acn- pw AXmWp sszhni \nbaw (hm. 26,27). ChnsS "acn pw' "Pohn pw' F o {]tbm-k-߃ imco-cni ac-w-sø- - ntbm Poh-s\- - ntbm A D]-tbm-Kn- n-cn- p- - Xv. "" Ah Xs Bflm-hn-s\- -X-s -Øs - -Po-h-t\mSp c n- pw (he shall save his soul alive- hm.27) F m-wv. \oxn-ams Bflmhv sszh-øn Pohn- pw. \oxn-si- -h sszh-øn\p acn pw! ]nxm- - m-cp-ss-ta Ip m-tcm-]ww \SØn ""]mc-ºcy im]w'' F p ]d-bp- - Xp-t]mse C me-b-f-hn, "CsXm pw Rß-fpsS Ipg- -a '' F p ]d-bm \mw I p-]n-sn as m-cp-]m-[n-bmwp Ip w t\xm- - m-cp-ss-ta Btcm-]n- p- -Xv. B[p-\nI k`-bpss Bflob A]-P- b-sø- - n ip{iq-j-i-cp-ss-bn-s-bn \S Hcp N -bn Ah H -S w ]d Hcp Imcyw CsXm pw Ah-cpsS Ipg- -as - pw, CXp am m X߃ m pw H pw snøm Ign-bn-s - p-am-wv. ""CsXmcp "t\xr-im]' amwv'' Ch ]d- p. {]kn-u pw kq{] pw apx A\mflo-b-cm-Wv. Ah-cpsS Iogn Ign-bp R߃ Bflo-bX hf Øm-\mbn F p snøm? am w th Xv Ah m-wv'' F m-bn-cp p Ah-cpsS hmzw! ]mc-º-cy-im-]hpw t\xr-im-]hpw Hs ]d v Biz-kn- p \Ωƒ Hcp Imcyw ad- p p: thz-]p-kvxiw ]d-bp- Xv, ""\mw F m-hcpw \ymbm-k-\-øns apºmsi \n t n hcpw'' (tdm-a 14:10) F mwv. AhnsS \mw Iq w-iq- -am-b-, H -bvs m- - bv mwp \n p- -Xv. {]kn-u v H bv v; kq{] v H- bv v; \n߃ H bv v! AhnsS B pw Bscbpw ]gn-nm-cm-\m-hn-. B Znh-k-sØ- n \n߃ p t_m[y-ap-s - hm Ø-Iƒ n ChnsS sszh-øns lnx-øns ]q Øo-I-c-W-Øn-\mbn `b-tømspw hndb-tem-spw-iqss (^n-en- n-b 2:12) \nß-fpss c -bv mbn {]h Øn- n. F mwp sszhw B{K-ln- p- Xv? ]nxm- - m-cpss ]m]-øns t]cn-em-i-s, \nß-fpss ]m]-øns t]cn-em-i-s, \n߃ \in- Ww F p sszhw B{Kln- p- n. ZpjS Xs hgn-isf hn p- Xn-cn p Pohn- Ww F mwp sszh- Øns B{Klw (hm.23). ""\n߃ snbvxn-cn- p AXn-{I-a-ßsfm-s bpw \nß-fn \n p FSp-Øp-I-fhn ; \n߃ p ]pxn-sbmcp lrz-bsøbpw ]pxn-sbmcp Bflm-hn-s\bpw kºm-zn p simƒhn. bn{km-tb Krlta, \n߃ F n\p acn- p p? (hm.31). {]hm-n-i- m-cpss hymp Bizm-k-hm- p-i-fn h n-x-cm-i-cp-tx...-]n-xm- - mcpss ]m]-øn\p IW p tnmzn- p- -h- \ thz-]p-kvx-i-øns sszhw. Fs hey- s ]m]-߃ NnI p-t]m-ip- Xp \n Øp-I..."t\XrXz-im-]-Øns ' t]cn I - -Æo Hgp- p- Xp \n Øp-I... Fs ]ng... Fs ]ng... AXp \ap p G p ]d-bmw. ]pxn-sbmcp lrz-b-søbpw ]pxnsbmcp Bflm-hn-s\bpw kºm-zn- mw. k-a W {]m Y\ I Ømth, im]-øns thcp-iƒ txsn ]nxm- - m-cnepw t\xm- - m-cnepw ]cxn \S- p- Xp \n Øn Fs hmbn Hfn- p-in-s- p ] ap ncnß I p]nsn v Xp n- -f-bp-hm Fs klm-bn- -W-ta... ]pxn-sbmcp lrz-b-søbpw ]pxnsbmcp Bflm-hns\bpw F\n p \ I-W-ta... Bta. XpS hm-b-\bv v: bnsc-aym-hv 31:27-34, tbml- m 9:1 7. Advt 408/ \hw_ 14 Xn ƒ 3

4 FUn-t mdn-b /KÃv timfw EDITORIAL/GUEST COLUMN 1187 Xpemw 28 sf.]n.kn. kwÿm\ I h j C ym s]s -t mkvxp sszh-k-`-bp-ss- N-cn-{X-Øn BZy-ambn ae-_m-dn kwÿm\ I h j \S- p- -Xn k`mw-k-ß-tfm-ssm w hnhn[ s]s t mkvxp k`mhn`m-k-ßfpw kt m-jn- p-i-bm-wv. Hcp k`-bpss {i sb BI-am\w ae-_m-dn-te p Xncn- p-hn-sm Cu kwc`w CS-bm-Ip-sa- -Xn X an-. Xo -bmbpw kphn-tij hnøphnx-bv m ]mi-amb aæp hnim-e-amb hb-emwp ae-_m. tic-f-øns sx Pn -I-fn \n p ]e-xnepw hyxy-kvx-amb kwkvim-c-ap AhnsS kphn-tijw \ ti- Xp A\n-hm-cy-am-Wv. icn-bmb Bflob ]cnt]m-jww \ In-bm `hnbn hfsc \ ^ew e`n- m CS-bp- v. tic-f-øn `qhn-`m-k-øns hnkvxr-xnbpw P\- kw-jybpw ]- -cn-k-wn- m B\p-]m-Xn-I-amb kphn-tij-itcm k`tbm C mø \msm-wn-xv. \ma-am-{x-amb kphn-tij{]h Ø-\-ß-fp-, Hcp k`m-tlmƒt]mep-an- mø, ] m-bøpiƒ Chn-sS-bp v F Imcyw F{X t] -dn-bmw. I h j-\n-eqss ae- _m-dns \np-ÿnxn Adn-bp sx tic-f-øn D -h Chn-SsØ kphn-ti-j-th-ebv p ]n Xp-Wtb-Ip-sa p {]Xym-in- p- -Xn- sxd-dn-. AXn-\p- ]-I-cn- p ktµ-i-߃ AhnsS Db-cp-sa p {]Xo- n- mw. ka-ime Bhiyw ap \n Øn a-e-_m-dnse kphn-ti-j-hxv -c-w-øn\p Du \ Ip- -Xn\v Hcp ae-_m dopn-b cq]-s - m t]m-epw AXp k`sb klm-bn- p-itb D q F p F m-hcpw Icp- Xp- p. Aß-s\-sbmcp Im h-bv n-te- mimw Cu I h j e y-an-sp- -Xv. F- m, AØ-c-samcp kwcw`w cq]-s -Sp-tºmƒ, ap Ime Ncn-{X-Øn \n p \ ]mt-߃ Dƒs m- m \mw Xøm-dm-hIWw. ]e \ {]b-xv\-ßsfbpw ]cm-p-øn-se-øn- -Xp Zqsc-\n p \nb-{ n- p (dn-tam v I t{smƒ) kwhn-[m-\-am-bn-cp- p. ae- _m-dns lrz-b-øp-sn- -dn-bm-ø, ae-_m-dns\ th hn[w I n- n- m-ø-h t\xr-xz-øn h m, anjs\ ^e-i-c-ambn \bn- m Bhn-s p am{x-a-, ae-_m-dns aæn ITn-\m-[zm\w snbvxp sim ncn- p- -h-cp-ambn \nc- cw BibkwL- -\-Øn\p hgnsx-fn- p-ibpw snøpw. AXp BXy- n-i-ambn k`-bpss {]Xn-Om-bbv p aß-te-ev]n- p-itb D q. {]mtz-ini kwkvim-c-tømsp CS-]-gIn Bib hn\nabw \ -Im Ign-hp- -h t AhnsS ^e-i-c-ambn {]h Øn- m Ignbq F Xv {][m-\-am-wv. AXn- \m GsX- nepw \ne-bn Hcp kwcw`w \ne-hn h m ae-_m-dn ÿnc-ambn Xma-kn- p- -h-cpw -ae-_m-dns\ s\ n-te n Bfl-`m-c-tØmsS {]b-xv\n- p, k`-tbmspw kphn-ti-j-th-e-tbmspw Iqdp ]pe Øp- -h thww {][m\ ÿm\-ß-fn htc - Xv. Ah {]h Ø\ ]cn-n-bhpw ]Iz-X-bp-ap- -h-cmbn-cn- Ww. am{x-a-, XnI pw Bflob Xm ]-cy- Øn-eq-sS-bm-bn-cn- Ww AXp \ne-hn htc- -Xv. A l-x-bp Bcpw Xg-b-s -Sm CS-bm-I-cp-Xv. k`bpss hf bpw kphn-ti-j-øns hym]vxnbpw A msx as mcp e yhpw CXn\p ]n n D m-hp- I-bp-a-cp-Xv. ae-_m-dnse Cu BZy- kw-cw-`hpw, k`bpss {]Ya kwÿm\ I h j\pw A\p-{K-l߃ p apjm- -c-am-i-s. ae-_m-dnse kphn-ti-jth-ebv p F m-hn[ kl-i-c-whpw \ Im k - -am-bn-cn- p KpUv\yq-kns Biw-k-Iƒ. ]mã jn_p -tpm-k-^v apwss_ kzbw {]iw-k-bp-ss-bpw- hy n {]`m-h-øn-s bpw i_vz-ap-j-cn-xamb A -co w as - m-imetø- mfpw C p ka-kvx -X-eß-fnepw D v. thznhyxym-k-ßfn-e- msx hy n-isf Akm-[mc-W-ambn Db Øp-Ibpw h Wn- p-i-bp-am-wv. ss{ikvx-h- k-tωf-\hpw IqSn-h-c-hp-Ifpw bym Y- Øn "{SmIv' sx n k -cn- p-ibmsw p txm p- p. tbip-hns aløzw Db tø A\- h-[n -cw-k-߃ a p ]e _nkn-\- kp-ifpw snbvxp hne-s kabw ]mgm-bn-t m-ip- -Xp C p I h j thzn-i-fn-sebpw a pw km[m-cw ImgvN-bm-Wv. ]pkvx- I-ß-fp-sSbpw {]kn- o-i-c-ß-fpssbpw {]Im-i-\- -S-ßp-I-fpw, ]W- n-cn-hn-s\- p-dn- p- -ff Aan- Xmh-X-c-W-ßfpw hn-\-øns ÿm\w Ih s -Sp- p p F - Xp- ZpxJ-I-chpw A]-e]nt - Xp-am-Wv. kphn-ti-j-tbm-k-ß-fn {Iqins\ Db ØmsX {Iqins km n-iƒ snbvx hocy-{]-hr- Øn-IfpsS h W-\ {Iqin-X-s\- bpw Ahs al-øz-søbpw ]e-t mgpw ad- p- Xm-Wv. tiƒhn- m ]e-t mgpw {]kw-k-is\ am{xta ImWp- p- q. tbip-hns\ ImWmsX Ah asßnt mip- psh- n BcmWv DØ-c-hm-Zn-Iƒ? tbip-hns ImeØp XSn- p- Iq-Snb P\-߃, tbip-hns\ ImWp-hm-\mWp B{K-ln Xv. AhnsS ]s{xmtkm ^nent mtkm A ap-jy ; tbip-hmbn-cp- p {i m-ti{µw (tbm-l- m 12:21,22).- ]n - -osp injy- m {]kw-kn p \S ka-b-ß-fn-epw -A-h snbvx A p-x-ß-fpss apºn P\-Øn-c p hf-sc-bp- m-bn. ]t, Ah tbip-hns\ Db Øn aptºm p t]mbn. ]usem-kn-s bpw _ -_m-kn-s - bpw ip{iq-j-bn epkv{x-bn Hcp aps- am{xta kujy-ambp q. AhnsS "A p-x-tcm-k-im- nbpw hnsp-x-en ip{iqjbpw, sakm-{iq-tkup-ifpw' \S-Øn B ] -W-Ønse kie tcmkn-i-sfbpw hnfn- p-h-cp-øm Ah-k-cap- m-bn pw tihew kxysszh- Øn- -te p \n߃ F m-hcpw Xncn-b-W-sa p {]Jym-]n v kphnti-j-øns km n-i-fmbn \S- p-t]mb As m-kvx-e- m-cpss bm{x hnkva-bmh-l-at? Ah- p e`n _lp-am-\-ßsf Xr- W-h K-Wn v I Øm-hns al- Øz-Øn\p BZ-chp \ -Inb Ah-cpsS amxri \ap p XpScm Ign-bp- pt m? ({]-hr-øn- Iƒ 14: 9 17). sszh-p-\sø `qan-bn B- n-h- n-cn- p- -Xns {]Y-tamt±iyw Xs Xs aløzw shfn-s -Sp-Øp-hm-\m-Wv. a\p-jykr-jvsn-bpss Bcw-`w- ap-x Xs sszh-øns C AXmbn-cp- p. a\p-jys\ txp pw _lp-am-\hpw AWn-bn- -h-\mbn GZ txm -Øn-em- n-bxp sszh- Øn-s -a-l-øz-øns \nhm-kam-bn- m-bn-cp- p. ]t, A\p-kc-Wt -Sns ^ew `ppn Ah\p \jvs-am-bxpw txp ns Bh-c-W-am-bn-cp p. tihew `uani kº-øns \jvs-a Ah\p kw`-hn- -Xv. C pw sszha-l-øz-øn-\mbn \nbp- -am- s - n-cn- p- p. ss{ikvx-h-k` A\p-k-c-W-Øns ]mx-bn-eqss k -cn- p- ns - n, \jvs-am-ip- Xpw Ah-cpsS al-øz-am-bncn pw! tihew kº-øn-s bpw kar- n-bp-ss-bpw -am-dm- p-sim p ]g-a-bpss ]nsn-hm-in-ifpw B[p-\n-I-XbpsS A\pc- RvP-\-ßfpw k`sb shdpw bm{ n-i-am- n am n-bn- p- v. \jvs-s - p-t]mb al-øzsø ad p]nsn- p-sim p C pw sszh- Øn-t -Xm-sW p Ah-Im-i-s - mepw sszh-zr-jvsn-bn aløzw \jvs-s - -hcpw \ -cp-am-wp \mw. sszhw Hcp hkv{xw D m n-sim- Sp-Ø-Xp-h-scbpw BZw \ -\m-bncp- p. aløzw \jvs-s k` F{X hep-xm-sw- n-epw, kuicy-ßfpw _m p \nt -]-ß-fpw, LS-\bpw Ds - nepw al-øz- Øns \nhm-k-am-ip n-s - n s] Iw \jvs-s - p-t]mb bn{kmtb -a- sf t\m n ^ns\-lmkns `mcy ]d hm p-iƒ A\z Y-am-Ipw CuJm-t_mZv AYhm aløzw s]mbvt]mbn! (1-i-aqth 4:21,22). aløzw \jvss - m \mw \ -cmwv; ]cm-pn-xcmwv; Hcp hnti-j-xbpw C m-ø- Xm-Wv. -e-thm-zn-iy-k-`sb t\m n I Ømhv hne-]n- Xpw as m- pa- (-sh-fn- m-sv. 3: 17-18). alna \jvs-s v \ -\m-bn-øo n pw "Rm [\-hm ' kº- F\n v H n\pw ap n F p hnfw_cw snbvxp Ign- p-iq- Sp Nn{Xw F{X hnnn-{xhpw e m-i-c-hp-am-wv. \ap- nxp i -amb Hcp ap -dn-b- t? al-øz-øns \nhm-k-amb \sω ]WnXp ]q Øo-I-cn- m \evi-s Bflm-hns i_vzsø Ah-K-Wn v \iz-c-amb `uxn-i-x-bp-ssbpw temi- m-\- Øn-s bpw hy n-{]-`m-h-ß-fpssbpw ]pd-si-t]mbn \mw \ - cm-bn-øo- - pthm F p Nn nt nbncn- p- p. \Ωn-te pw \ap- p- -Xn-te pw am{xw {i ti{µo-i-cn- p- p-sh- n, Hcn- epw sszhntimt±iy-øns e y-{]m-]vxn-bn \mw FØn-t cp-i-bn-. sszh-øns ]p{x-\mb {InkvXp txp- ns {]`-bm-wv. Xs ico-c-am-ip k`sb txpt mss ap \n Øp-hm-\mWp Xncs -Sp-Øn-cn- p- -Xv. AXpsIm p Ah-s -a-l-øz-sø- Xncn- -dn-bp-ibpw (recognize) _lpam-\n- p-ibpw (respect) {]Jym- ]n- p-i-bpw (declere) aln-a-a-s - Sp-Øp-Ibpw (praise) {]Xn- ^en n p-i-bpw (reflect) AXn- \mbn Pohn- p-ibpw (live) snø- Ww. sszh-øn\p aløzw \ Ip- -Xn \mw ]pe Øp \ntj-[-a-t\m-`mhw K hn-s bpw a -c-øn-s bpw {]I-S-\-ß-fm-Wv. \Ωp-sS Bcm-[-\-bnepw Bflob Iq m-bva-i-fnepw tbiphns aløzw Hcp hnj-bamtwm? ]g-a-bpss ]nsn-hm-in-ifpw B[p-\n-I-X-bpsS A\pc-RvP-\- ßfpw k`sb shdpw bm{ n-iam- n am n-bn- p- v. sszh-a-løzw hfn-s -Sp-Øm sszh-{]-km-zap Hcp Xe-Øn-te p \sω FØn- p- -Xn ]cm-p-b-s -Sp- pt m? euin-i-x-bpss taøcw `mk-߃ D w sh Gen- p-tcm-ln-xs k m-\-ßsf-t mse Bflo-b-Xsb Ae y-am n hnip- n-bpss B -cni kuµcyw \jvs-s - SpØn HmSp \ΩpsS Hm -߃ hrym {]b-xv\ßfmsw pw al- Øz-Øns bmsxmcp {]Im-i-Inc-W-ßfpw {]Xn-^-en- msx tihew A`n-\-b-Øns IYm-]m- {X-ß-fmbn \mw A[-:]-Xn- p-ibpw- sn-øp ImgvN F{X `bm- \-I-am-bn-cn- pw! sszhw \sω- p-dn v al-øzap Imcy-߃ Acp-fn-s øm \-ΩpsS kzbw {]iw-kbp-ssbpw Xs -Øs al-øz-s -Sp-Øp- - Xn-s bpw hy n-a-ln-a-i-fp-ssbpw at\m-`m-hsø CSn- p-i-f-bm \ap p Ign-b-Ww. {InkvXp-tb-iphn-\p-th- n -\-sωbpw \ΩpsS k`-i-sfbpw Ahs hn{i-ma-ÿe-ß-fmbn \mw am -Ww. Ahs hn{im-a-ÿew F pw al-øz-ap- -Xm-bn-cn- pw! (sb-i-ømhv 11:10) \hw_ 14 Xn ƒ

5 tbip-hn-t\m-sp-iqss acnt nh mepw tbiphns\ Hcn- epw X n- -d-i-bn F p F m-hcpw tiƒs ]d ]s{xm-kv H -, aq p-h w tbiphns\ X - -dn- -Xn-s\ p-dn p \ap-s mw Adn-bmw. F m-bmepw ]s{xmkv A- ßs\ snbvxp-iq-sm-bn-cp- p. ]- t, ]s{xm-kns\ am n\n Øn \ap p \sω- p-dn p Nn n mtem..? ]s{xmkns ÿm\øp \mw Bbn-cp-s - n F p snbvtxs\,...? ""Rm I Øm-hns\ Hcp \mfpw X n- -d-i-bn -'' F p ]dbm Ign-bptam? CXp hmbn- p {]nb-s - -hcpss Imcyw ]dbm-\m-hn-. ]t,"" X n- -d-bp-am-bn-cp- n '' F p ]d-bm Cubp- -h-\m-hn-. ImcWw Ign 28 h jw {InkvXp-hn-t\msSm- -ap bm{xbn ]e-t mgpw tbip-hns\ ]e- X-c-Ønepw X n- -d HcmfmWo tej\w Fgp-Xp- Xv. tbip-hns injy-\m-sw p a p -h-cpss apºn shfn-s -Sp- Øp-hm ]e-t mgpw asn- m-wn- n- p v. kphn-tij{]-h Ø-I F -Xn\p ]Icw ""tkmjy h - '' F t]cp kzbw koicn v XSn-X- m {ian- n p- v. s{sbn\nse \o bm{x-bn I p-ap n ]cnn-b-s henb ]W- m-c-s\ p txm n- p- simgpøpxsn a\-pjy-t\msp kphn-tijw ]d-bphm ]cn-ip- m-flmhv t{]cn- n- n pw an m-xncp- Xp Hm a-bn-ep- v. kml-ncyw ChnsS hxy-kvxam-sw- nepw CsX mw X n- -d- nep-iƒ am{x-am-wv. kml-n-cy- Øns kω Zw-sIm pw A msx-bpw -aq ph w A, ]e aq qdp-h w tbip-hns\ X n- -d- h Xs -bmwp \Ωn ]e-cpw. ]c-ky-ambn I Øm-hns\ km n- m C pw asn-bp- - {]nb-s - -h "" sszh-zm-k- m '' F t]cn \ap- n-s-bn Ct...? sszh-amwp thebv p hnfn- -sx- -dn-bm-sa- nepw ]s{xmkn-s\-t mse Imcy-߃ hnnm-cn- -Xp-t]m-se-b \oßp- -sx p I -t mƒ ]g-b-]-wn p t]mb Ncn{Xw \ap- n-t? F n pw kvt\l-tømss txsnsbøn "" t{_ v^mãv'' am{x-a ""e pw'' ""Un dpw'' hsc amk-ß-tfmfw I Ømhp Xs D m nø KXn-tI-Sns IY-Ifpw \Ωn ]e- pw ]d-bm-\p- v. ]ns bpw hnsmsx ]pd-si-iqsn tnmzy-߃ tnmzn- v, -Ip w kω- Xn- n- v, F n-t\-sd- -d-bp- p... \sωb-h Ic-bn- n v BSp-Isf tabv m-\p DØ-c-hm-Zn-Xzw ]nsnt n p F p am{xw. Ahs cmpy-øns si p-]-wn-bn \mw Xs kzbw Bbn-cn- p- - XmtWm! A ; ]n-s tbm Ah \sω B n-bn-cn- p- -XmWv F m-wt m CubnsS \mw IqsS- qss ]msn I Øm-hns\ kvxpxn- m-dp ]m n-eqss ]m p- Im-c\pw ]d-bp- -Xv: ""\n -X \mw sszhw \sω \n Øn-bXmw t\sn-b-x, sszh-sa mw X - Xt '' F{X-am{Xw icn-bm-w-xv... B ]ms -gp-xnb {]nb-s - -h-\mbn ARTICLE hnfnbpw Xnc-s -Sp pw I Øm-hn\p al-øzw. ]s{xm-kns\ I Øm-hp- thebv p hnfn kml-n-cy-ønte p \ap-s m p t]mbn -t\m- mw. Imc-Ww, ]s{xm-kns klm-n-cyhpw \Ωn ]escbpw thebv p hnfn- -t m-gp- m-bncp kml-n-cyhpw XΩn At`- Zy-amb _ -ap- v. tbip{inkvxp F{Xtbm Bbn-c-ßsf t]mjn- n- p..! F{Xtbm tcmkn-isf kujy-am- n...! hnh-cn- m Bhn F p tbml- m... (-tbm-l- m 21:25) ]t, X n \n v A\p- {Klw {]m]n- -h-scsb mw I - Ømhp Xs cmpy-øns si p- ]-Wn p Xnc-s -Sp-Øn- n-. Npcp w Nnesc am{xta Xm Xncs -Sp-Øn- p- q. B ]{ p t]cn ]s{xm-kns Imcyw am{xw t\m mw \Ωn ]e-tcbpwt]mse ]s{xmkpw ITn-\m[zm\nbmbn-cp- p. Xs bpw IpSpw-_-Øns bpw k m-c-w-øn-\mbn F p-apdnsb ]Wn-sb-Sp- m ]s{xmkn\p asnbp- m-bn-cp- n-. hb- n- n-g v am{x-a-, a sf ]Tn- n v \ \ne-bn-em- m-\pw, \s mcp hosph-bv m-\pw, kpj-ku-i-cy-ß-tfm- Sp-IqsS Pohn- m\pw ]s{xmkpw \sω-t mse B{K-ln- n- p- mhpw. A[zm-\n p Xs ]W-ap- m n kaq-l-øn Xe Db - Øn- n-sn v Pohn- m F m-h-scbpw t]mse ]s{xmkv B{Kln- p ImWpw. ao ]n-spøw tami-amb sxmgnsem pw Bbn-cp- n-. ]nxm- - m-cpss Imew apx snbvxp-h-, hcp-am-\-ap ]Wn-X-s. sszh-amwp thebv p hnfn- sx- -dn-bm-sa- nepw ]s{xm-kn-s\- t mse Imcy-߃ hnnm-cn- -Xp-t]m-seb \oßp- sx p I -t mƒ ]g-b-]-wn p t]mb Ncn{Xw \ap- n-t? ]t, ]s{xmkv \ncm-i-\mbncp- p. lrz-b-øn kam-[m\w C m-ø-h\pw ZpxJn-X\pw Bbncp- p. Xm\n p acn- m Xs Bflm-hns ÿm\w- F-hnsS F Imcy-Øn ]s{xm-kn\p \n -b-an- mbn-cp- p. Pohn- m- \p X{X- m-sn\n-s-bn Adn- pw Adn-bm-sXbpw Xm snbvxp-iq- nb AkwJyw ]m]-ßsf- p-dn p Ip -t_m-[hpw ]s{xmkn-s\ -Im p-xn- n-cp- p... ]t, "aiol-'-sb- p-dn- p {]- sp.-]n. ]me-øn-, Aw_me Xo ]s{xmkn-s\bpw `cn- n-cp- p. ImcWw, Xm\pw A{_m-lmans k Xn B-bn-cp- -t m..! Bbn-S-bv mwp Xs h - Øn \n- p-sim p Ic-bn-ep- mbn-cp P\-tØmSp kwkm-cn- m- \p Xm ]-cy-hp-ambn tbip Keo-e- -S Øo-c-sØ-Øn-b-Xv. ]s{xm-kns æm\-amb apjw-i v ImcWw Xnc- n-b-xpw, ]SIns he-øp-h-iøp he-bn-d- m tbip ]d- -Xpw, ao q w I p ]s{xm-kns IÆpX nt m-bxpw Hs \ap- -dn-bm-at m. txsn-b-h n Imen Np- n-b-xpt]mse, Ccp-ºn -jww Im - Øn Ib-dn- n-sn- pw-t]mse Fs ms ]s{xmkv B A-\p- `-h-sø- n ]d-bp-am-bn-cn pw Hcp ]t... F m-bmepw tbip-hns hnfn-ti v ao ]n-spøw F Ipe-sØm-gn Dt]- n v ""a\pjysc-]n-sp-ø'' sa Hcp ""FkvIv]o-cn-b kpw'' C mø sxmg-n ]Tn- m-\mbn ]s{xmkv tbip-hns ]n mse Cd-ßn-Øncn- p. ]s{xm-kns ]g-b-]-wnbpw (ao ]n-sp-øw) ]pxnb ]Wnbpw (a-\p-jysc ]nsp-øw) XΩn-ep ck-i-chpw AtXm-sSm w hfsc A Y-h-Øp-amb Hcp "a aw' CXp hmbn- p- -h {i n- n- pt m F -dn-bn-. ]g-b-]wn ao ]n-sp-øw. Poh- \p a y-ßsf ]nsn v sim p- I. ]n osp ] -bvt m, DW- ntbm hn p ]W-ap- m n Pohn- p-i. hb- n- n-g v am{x-a-, ]Ww-sIm p km[n- m-hp- -sxms bpw Xs Cu ]g-b-]-wnsim p \S- pw, \S-Øm ] pw. ]pxnb ]Wn a\p-jysc ]n- Sp-Øw. \nxy-a-c-w-øn hkn- p- -h-cmb a\p-jysc ]nsn v \n- XyPoh- -te p \S-Øp XnI- pw hyxy-kvx-am-b, X\n v Hcp ]cn-n-b-hp-an- mø ]Wn. ]pxnb ]Wn-bpsS "Uos -bn- skm' pw hnfn \mfp-i-fn \tω-t mse Xs ]s{xm-kn- \pw A{X ]nsn-bn- m-bn-cp- p. Kncn- {]-`m-j-w-øn a p injy- m-tcmssm w Bbn-cp- -t mƒ tbip ]d Imcy-߃ ]s{xmkv {i- n p a\-kn-em- n-sb p am{xw. tbip-hns Kncn-{]-`m-j-W- Øn tbip ]d Imcy-ßsf mw XnI pw ""abn Uv tªmbnwkv'' Bbn-cp p ]s{xm-kn-\v. {]txy-in v aømbn 6: 33,34. AXv C-{]-Im-c-amWp ]s{xm-kn\p a\-kn-em-b-xv. "" \o \ns ]gb ]Wn-bn Bbn-cp- -t mƒ Nn n -t mse hb- n- n-g- n-s\- p-dn- pw, a -sf ]Tn- n v \ \ne-bn-em- p Imcy-hpw, ho- Sphbv p Imcyhpw kpj-ku- IcytØm-Sp-IqSn Pohn- p Imcyhpw, \ns Bƒ m n-s-bn am\y-\mbn Pohn- p Imcyhpw X mew hnsp-i. \iz-c-amb CutemI Pohn-X-hp-ambn am{xw _ -s Imcy-ß-fm-Wn-sX- mw. BZyw (H m-a-xv) sszhcm-py-øns si p-]wn Fßs\ snømsa p ]Tn- v. Xm ]Tn n- -Xpt]mse \oxn-tbmss Pohn- m A`y-kn- v, CXp c pw Rm\m- {K-ln- p coxn-bn \o snbvxm... ] p Rm \nt msp ]d- -Xp-t]m-se-Xs sszh-cm- Py-Ønse Hcp henb ""ti^m'' Xs Bbn-Øocpw \o. Xs b \o B-{K-ln- p- -Xn IqSp- X \ns Rm a p- -h-cpss apºn am\y\m pw. \ns Cu temi-ønse Pohn-X-Øn\p th- tej\w -sx mw kpe-`-am-bn F n \n- p Xs \n\ p e`n- pw. \mfsb- p-dn p Ct F n\p `mcs -SWw? \msf F Zn\w \mtf- v th n Icp-Xn-s m- pw. \o C sø PnhnXw Pohn- v... \msf \mf-b-t...! Xm {]m]n D Xhnfn-bpsS aløzw ]s{xm-kn\p a\-kn-embn, ]u-sem-kn\pw a\-kn-em-bn. ]g-b-\n-b-a-ønsebpw, k`-bpss ]g-b-ime ]nxm- - m pw a\- kn-em-bn... AXp-sIm v F- m-hcpw Hm wxni- p. Ime-sa{X Ign- n pw; ZpxJ-tØmsS ]d-b-s, \Ωn ]e pw \mw {]m]n hnip- -hn-fn-bpss aløzw CXphsc a\-kn-em-bn- n-. a\knembn-cp-s - n... -{Z-hym-{Klw kiehn[ tzmj-øn-s bpw \mcm-bth-cmsw -dn- n pw ]W-Øns ]n mse t]mbn \ΩpsS B ]g-b- ssz-h-km- n-[y-ap Ahÿ hn p-g p _lp ZpxJ߃- p \mw A[o-\-cmbnØo n-cn- p- -sx-ß-s\...? (1 Xnsam.6:10). Cu `mkw "dq]sb sim {]m]vxv I tw m {]b v I tø-lpth InXt\w s\ hnizmkv sk `Sv - A t\ B]vt m \m\m {]- Im si Zp:tJmwsk kvlnw In tim \n _\m Znbm sl'' F mwp lnµn -th-z-]p-kvx-i- Øn \mw hmbn- p- Xv. "cq]m D m- m-\p {]b-xv\-øn\n-sbn F{Xtbm {]nb-s - -h hnizm-k-øns hgn-hn v Xs -Øm- At\I Xc-Øn-ep Zp:Jßsf-sIm v Ah-cpsS Pohn-X-ßsf Acn- -( \n) B n-øo Øncn- p p'' F Yw. henb apdn-hp-iƒ Xp n-s - n icn-bm- m Ignbpw. Acn- bpss kpjn-c-߃t]mse \ΩpsS Pohn-X-Øn-te p \mw Xs hnfn- p-h-cp-ønb ZpxJ߃, im]- ߃ Fßs\ icn-bm n FSp- pw...? ]s{xmkv tbip-hns\ aq ph w X n- -d- p. \Ωn ]ecpw ap qdp h -Øne-[nIw X n- -d p Ign- p.- ]n-s bpw \mw cmpy-øns si p-]-wn-bn B- bn-cn- p- p. ImcWw, tbip-hns kvt\l-øn\p am -an F Xp Xs. X n- -d- m B kvt\- lw -Ip-d p-t]mip -X- m-ø-xpt]mse X n- -d-bm-xn-cp- m IqSp- -Xp-a tbip-hns kvt\- lw. \sω- p-dn p \sω- mƒ IqSp-X-em-bn \sω Xnc-s -SpØ I Ømhp Adn-bp- p. -ssz-h-h- N\w Xs AXn\p Xfnhp Xcp- p- v. ""Ahs\ tbip-hns ASp- sim p-h- p; tbip A- hs\ t\m n \o tbm-l- ms ]p{x-\mb iotam BIp p; \n\ p ti^m F p t]cmipw F p ]d- p. AXp ]s{xmkv F m-ip p'' (tbm-l.14:2). intam F hm ns A - Yw Cw o-jn reeds F m-wv. then- -ºp-I-fmbn \n p ]p n I-ºp-I-sf-bmWv (reeds) F p ]d-bp- -Xv. AXp Im Øp Atßm pw Ctßm pw BSp- -hbm-wv. "" Cf-Ip- Xv'', ""BSp- -Xv'', ""ÿnc-x-bn- møv'' F - m-amwp intam F hm ns A Yw. Bcm-ay-`m-j-bn "ti^m' F hm p {Ko v `mj-bn "]s{xmkv' F m-wv. c n-s bpw A Yw "]md' F p-x-s. (Xp-S-cpw) 2011 \hw_ 14 Xn ƒ 5

6 - ae-_m MALABAR 80 h jsø s]s -t mkvxp ]mc-º-cy-ap ae-_m-dn C pw kphn-tij{]h Ø\w ZpjvI-c-am-Wv. t{]mp-ivsp-ifpw anj-\p-ifpw ae-_m-dn-t\-sd-bps - nepw H n-g-bp thkøn-emwp Chn-SpsØ kphn-tij- p-xn- v. sf.-]n.knbpss {]Ya tã v I h j\p \ne- ºq-cn Xnc-ioe Db-cp-tºmƒ Bflob DW hns as mcp XpS- am-im AXp Imc-W-am-Ip-sa {]Xym-i-bm-tW-h pw. ae-_m Ncn{XØns CS-\m-gn-I-fn-te p Hcp FØn-t\m w. ae-_m-dns s]s -t mkvxp Ncn-{X-Øn-te p IS- m Ipdp- p-h-gn-i-fn-. ae-_m IpSn-tb w apx sh n-øp-d Ncn-{X-h-gn-Ifn Gsd hf-hp-xn-cn-hp-ifpw t i-ßfpw ]cn-an-xn-ifpw CSp- hpw Ds - n-epw-a-e-_m Bflob simbvøn-\mbn ImØncn- p-i-bm-wv. ae-_m-dns Bflob hgn-i-fn-eqss \S alm- m-cp-ssbpw al-xn-i-fp-ssbpw Pohn-Xm-\p-`-h-ßfpw Xncn -dn-hp- Ifpw Xnfßp km y-ß-fpamwp ae-_m-dns s]s -t mkvxp -ap-jw. kphn-ti-j-øns al- ØzsØ kzpohn-xw-sim p Ncn- {X-Øn AS-bm-f-s -Sp-Ønb- -A- \-h[n kphn-ti-j-{]-h Ø-I-cpsS -Pz-en- p Hm a-i-fmwp ae- _m-dn-\p- -Xv. Ign \q m- p-i-fn kphnti-j-øns hnøp hnx-bv m amk-ß-tfmfw kml-kn-i-amb I bm{x snbvxv ae-_mdn h _mk anj anj-\- dn-am apx s]s -t m-kvxns hnhn[ kwl-s-\-ifpss ITn-\m- [zm\w hsc \o p InS- p-ibmwv ae-_m-dns Bflob Ncn- {X hgn-iƒ. ae-bm-f-øns \mzw a[pcam n ae-bm-fn-i-fpss amxr-kzcw ASp pw Nn -tbmspw ae-bm-fn-ifpss Iøn FØn- - a-lm-\mb anj-\dn sl a Kp ns Im m-sp-iƒ ae-_mdns\ [\yam- n Kp v Xe-t»-cnbn Xma-k-am- n-txm-ss-bmwp ae-_m kphn-ti-jo-i-c-w-øn\p XpS- -am-b-xv. `mj-bpss Poh-\mb \mz-amwv A -c-sa- pw AXp {]mw- \n \n- p -h-cp- p-sh pw a\-knem- nb Kp v ae-bmf`mj ]Tn- p. A cw hmbn- p- -hs bpw \mzw {ihn- p- -h-s bpw D n hnkvt^m-s\w krjvsn- psa p a\-kn-em- nb Kp v kphn-tij {]kw-k-tøm-ssm w ae-bm-f-øn ]pxnb \nb-ahpw (1875) ]g-b-\n- -b-ahpw (1859) elpte-j-ifpw ] n-tam-zbw amkn- Ibpw {]kn- o-i-cn- p. A -c-ßfpss cq]w a\ n I v kzbw \n an- A p-iq- -Øn-eqsS ae- _m-dn-\p-th n Kp v {]kn- o- I-c-W-߃ Bcw-`n- p. AXn Poh-ap-Øp-Iƒ Gsdbm-bn-cp- p. At\-I c -Is\ I p. HSp-hn ssic-fn p `mjm\nl- phpw At±lw kωm-\n- p. F p ]Xn- m p apºv ae-_mdn XpS-ßn-h Ncn-{X-Ønse BZy I h js _m n ]{X- kpn aømbn ImtX v am-bmwv-sf. ]n. knbpss {]Ya kwÿm\ I h j\p \hw. 16\p \ne-ºq-cn Xnc-ioe Db-cp- -Xv emwp ae-_m-dnse {]Ya s]s -t mkvxp I h j timgn-t msv \S- -Xv. ]mã si. C. G{_lmw Bbn-cp p apjy {]kw-k-i. ] n-wnbpw ]cn-h- -hp-ambn sx \msp-i-fn Ign- n-cp- h A hpw hkv{xhpw txsn ae- _m-dn-se-øn-b-t mƒ ChnsS "sslth-iƒ' C m-bn-cp- p. DuSph-gn-Ifpw \m phgn-ifpw ap pw ]d- m-cbpw ]mºpw txfpw \nd- -h-bm-bn-cp- p. Ccpƒ aqsn- n- S h\-\n-_n-u-amb ae-_m-dns cm{xn shfn w N{µ-\pw an man\pßpw am{x-am-bn-cp- p. ae-_m-dn-te- p IpSn-tb- - Øn \ne-ºq-cn FØn-b-h-cn s]s -t m-kvxp-im-c-\mb ]mã si. Fw. txmakpw apfw- pgn t n- m-b\pw aæm m- n Nne s]s -t mkvxp IpSpw- _-ßfpw D m-bn-cp- p. ae-_m IpSn-tb- -Øns Bcw`w ]me- msv Pn -bnse aæm ImSv Bbncp- p Bcw-`n- IpSn-tb w C pw XpS-cp- p. IpSn-tb- -Øns ae-_m-dn-se- Ønb s]s -t m-kvxp-im-cpss Hcp Iøn `uxni hnøpw adp Iøn kphn-tij hnøpw D mbn-cp- p. A p Ah hnx hnøv ap Xpw Adp-]Xpw \qdpw ta\n-bm-bn. h\y-ar-k-ß-tfmspw ae- º-\n-tbm-Spw-t]m-cmSn, Ah si nbp-b Ønb sjõn-\p- n Ah ap p-ip-øn, Bcm-[n- p.- {SmIvSv hnx-c-whpw hy n-kx kphn-ti-jo-i-c-w-hp-ambncp p BZy-Im-e-ß-fn Ah A\ph Øn- n-cp- -Xv. BZy-Im-e-ßfn kphn-ti-j-øn\p th {X thtcm w e`n- n-. sx Xncphn-Xmw-Iq t]mse-bp \\hv ae- _m-dn-\n- - m-bn-cp- p. kxy-øn C pw ae-_m-dnse kphn-ti-jo- I-cWw ZpjvIcw Xs. sf. ]n. kntbmssm w Akw- ªokv Hm^v tkmupw imtcm\pw C ym sszh-k-`bpw \yq C ym N pw -\n-c-h[n kzx{ Iq mbva-ifpw ae-_m-dns aæn kphn-tij-hnøp hnx-dp- p- v. CXn F.-Pn-bpsS hf thk- ØnemWv. ae-_m F.-Pn. \n - b-zm Vyhpw Zo L-ho- -W-hpap \s mcp t\xr-xz-amwp ae- _m F. Pn p- -Xv. Ct mƒ 240 k`-i-fmwp F. Pn. ae-_m-dn-\p- -Xv ae-_m Unkv{Sn- IvSn\p cq]w \ In-b-tXm-sSbmWp F. Pn. k`-iƒ p hf bp- mbxv. ae-_m-dn sf. ]n. kn v 420 k`-ifpw 24 sk -dp-i-fp-amwv D -Xv. CXc kwl-s-\-ifpw k`mÿm-]-\-hp-ambn ap n p \n p- p. ae-_m-dn-ep- -h ae-_mdn Xs {]h Øn- -W-sa- pw, ae-_m-dnse sk ip{iq-j-i ae-_m-dn Xs Xma-kn- -Wsa pw ae-_m-dn-te- p klmb ^ p-iƒ k`mt\xrxzw AXn-\m-bn-Øs hn\n-tbm-kn- - W-sa- p-amwp ae-_m-dnse {]apj sk ip-{iq-j-i- m-cpss Bh-iyw. hnizm-k-tøm-ss-bp apt w k`m-t\-xm- -fn {]I- S-am-I-W-sa pw ae-_m-dn-\p-th n sf. ]n. kn. t\xrxzw "dnkƒ v Hmdn-b Umb' ] -Xn-Iƒ cq]o- I-cn- -W-sa pw ae-_m-dp-im Bin- p p. sf. ]n. kn. ae- _m dopn-b cq]h-xv -cww Cu I h- j-\n-eqss DcpØncn-bp-sa- mwv sf. ]n. kn. ae- _m t\xr-xzhpw hniz-kn-ifpw {]Xym-in- p- X.v Ncn-{X-tØm-sSm w \S ae-_m t n- m-b ae-_m-dnse s]s -t mkvxp Ncn-{X-tØm-sSm w \S v, Ncn-{X-h-gn- I-fnse Hmtcm \mgn-i pw a\- n ambmø Nn{X-ß-fmbn sim p\s- p kphn-ti-j-i-\mwp ae-_m t n- m-b F v F m-hcpw kvt\l-tømss hnfn- p ]mã si.- F. amxyp. amem- ]-dºv t n- m-b F p Nne At±-lsØ hnfn- m-dp-s - nepw Gsd CjvS-tØmsS Xm s\t msp tn Øv kz -am- nb t]cmwp ae-_m t n- m-b F -Xv. A{X-tbsd Cu \msn-t\msv CgpInt kphn-ti-j-i-\mwp Ct±-lw. tim bw Pn -bnse ]pxp- - n-bmwv P -tziw. amxm-]n-xm- ƒ {_Z-d k`m-hnizmkn- -I-fm-bn-cp- p. alm-ihn si. hn. sskawpambp ASpØ _ -amwv Ahsc {_Z-d k`-bp-ambn ASp- n- -Xv. B _ -Øns Cg-b-Sp w ]mã amxyp-hns Pohn-X-Øn C pw \ng-en p ImWmw. kmdns kwkvir-x-]-zkº- -amb Km\-ßfpw Ihn- X-Ifpw, hcn-i-fpw hm pifpw sx msx Hm a-bn \n vfspøv at\m-l-c-ambn ]msp-hm-\p Ignhv C pw ]mã amxyp-hn-\p v Cu IpSpw_w s]s -t mkvxp hnizmkw kzoi-cn v sf. ]n. kn. AwK-ßfmbn IpSpw_ambn Ch s]cn- a-æbv SpØp amem-]-d-ºn h p. Gsd {]Xn-Iq-e-ß-ƒ AXn-Po-hn v Pohn-X-Øn\v DuSp-w]mhpw s\bvsx-sp- m -]cn-{i-an t mgpw, D n Fcn- p-sim- n-cp Bflo-b- shfn w a p- -h-cnte p ]I-cp-hm Ah D m-ln- p `h-\-øn Hcp {]m Y\mIqSnhchv Bcw- `n- p. sszh-th-e-bv m-bn-cp p Xs lrzbøn apjy ÿm\w. AXp-sIm v 1970 tim -bøv sszh-h-n\ ]T-\-Øn-\p IS- p-t]mbn. Htc-k-abw A[ym-]-I-\mbpw hnzym Yn-bmbpw ss nƒ ]T-\w \S- Ønb hy n-bmwv Ct±lw lnµn hnzzm ]m mb ]mã amxyp ss nƒ kviqfn lnµn A[ym-]-I-\m-bn-cp- p. hst C ybn {]h Ø-\-Øn-\mbn t]mip-tºmƒ D]-I-cn- p- -Xn-\pth nbmwp AhnsS lnµn ]Tn- n- n-cp- -Xv. AtX kabw, 1971 apx ho n Xmev m-eni sjuv si n k`m- Ip-Sn-h-chv Bcw-`n- p. 48 h j-ambn ae- pdw Pn -bn Xma-kn v I Ørip{iq-j-bn apt -dp t n- m-b 1997 sf. ]n. kn. ae- pdw sk -dns Npa-X-e-tb- p. `mcybpw 11 a fpw AS-ßp henb IpSpw-_-Øns DØ-c-hm-Zn-Xz-hpw, CSp-ßnb PohnXkml-Ncy-ßfpw XcWwsNbvXv kphn-ti-j-øns hb-te-e-i-fn ITn-\m- [zm\w snbvx A\p-`-h-߃ am-{x-amwp Cu szh-zm-k\p ]d-bm-\p- -Xv. {]h Ø-\-Øn-\-pth n kz -ambn hml-\-sam pw C msx IjvSs - n-cp ka-bøv 1974 Ipº-\m p \n p Hcp ssk nƒ e`n- Xpw AXn c p-zn-h-kw-sim p s]cn- a-æ-bn FØn-b-Xpamb ]g-b-ime A\p-`-h-߃ ] p-h-bv p-tºmƒ Xs, 81 mw hbn Dd- -a-\-km-\n-[y-tømss kviq HmSn- m-\p Dƒ -cpøpw sszhw X\n p \ In-bn- p- v. ]ckytbmk-ß-fn {]kw-kn- p-hm-\mwv A pw C pw X\n p Gsd CjvSw. AXn-\mbn ae-_m tkmkv] Sow F t]cn Hcp Soan\p cq]w \ In-bn- p v. tim bw txm -bv msv tpmwns aiƒ- A ΩbmWp PohnX] mfn. a -fn aq pt] I Ør-ip{iqjI-cm-Wv. ]mã acmb si. Fw. G{_lmw, si. Fw. sndn-bm F n-h Ct±-l-tØmsSm w ae- pdw sk -dn {]h Øn- p- p. as mcp ai si. Fw. amxyp DØ-cm- -en kphn-tij{]h Ø\w \S-Øp- p. kmº-øni ]cm-[o-\-x-i-fpw ]cn-an-xn-ifpw Gsd ap n Ds - nepw ae-_m t n- m-b C pw kpo-h-ambn hb-en-ep- v; ae- _m-dns\ pdn- p \ndw aßmø Z i-\-hp-am-bv. tsmwn Un. sn q- m-c \hw_ 14 Xn ƒ

7 {]nb-s Iq p-im-tc, tic-f-a-{ n -]-Z-hn-bn-ep c p t] p Xß-fpsS {]kw-k-at[y kw`-hn hogvn-i-sf- pdn p Ign- -Znh-k-ß-fn am[y-a-ß-fn h N -Iƒ \n߃ {i n- -ncn- p-a-t m.- hn-imcw hnnm-csø Iogvs -Sp-Øn-b-XpsIm- m-bn-cp p Ah p \mhp ]ng- -sx p Ah Xs shfn-s -Sp-Øn-bn-cp- p."hm- n ]ng-bv p- -Xn t`zw Im sx n hogp- -XmWv' Fs mcp ]gs m p- v. \Ωn ]ecpw ]e-t mgpw Cßs\ Im sx n hogmdp v F Xp Hcp kxy-at? Ip n-i-tf, kwkmcnmxpcyw a p- -hsc thz-\n- n- mt\m Ahsc \in- n- mt\m D -X-. hna i\w IqSnbXp \nanøw tic-f-ønse Hcp henb cmjv{sob t\xmhn\v Pbn-en InS-t n h Xpw \n߃ {i n- n-cn- p-at m? \ap p ]d-bm-\p ktµiw a p- -h-cn FØn- p-hm {ian- p-tºmƒ \ΩpsS kwkm-c-ssien IYbpw Imcyhpw lrzy-am-bn-cn- m Ft mgpw {i n-t - -Xp- v. \ kwkm-c-ssien Hcp Ie Xs -bm-wv. tbip-{in-kvxphns Pohn-X-Øn \ kwth-z-\-ssien Ft m-gpap mbncp- -Xp- Xs i{xp- -sf-t mepw Xt m-s-sp- n- m CS-bm- n. Ahn-SpsØ emhwy hm p-i-sf- pdn p ]pcp-jmcw {]Io Øn- p. At mƒxs X\n p P\-lr-Z-b-ß-fn ]I-cp-hm-\p ZqXp `bw IqSmsX hy -ambn ]d-bm Ahn-Sp v Ign- n-cp- p. \mhns\ D]-tbm-Kn p- -Xn-s\- p-dn p hnip bmt m-_ns tej-\-øn ]d- n- p- Xp \mw AXoh Kuc-h-ambn BALALOKAM _me-temiw \ kw`m-j-w-ssien hf Øn-sb-Sp- pi kwkm-c-øn {i n-t 15-Im-cy-߃ anx-amb i_vz-øn kwkm-cn- pi apjøpt\m n kw`m-jn- pi hen- p-\o- msx ]d-bpi _l-fw-iq n [rxn-bn ]d-bm-xn-cn- pi hnj-b-øn-\-\p-k-cn- p ico-c-`m-j-tbmss ]d-bpi kz w Imcyw am{xw kwkm-cn- p-sim- n-cn- -cp-xv. A`n-{]m-b߃ ASn-t n- m {ian- -cpxv \ tiƒhn- m-c-\m-bn-cn- pi hna in p am{xw kwkm-cn- -cp-xv. ta t mbvam`mhw ]pe Ø-cpXv kµ t`m-nn-x-ambn \n tzm-j-amb \ aw \ Imw DNnX-sa p txm p-tºmƒ au\w ]men- pi hmkzm-z-߃ p hgn-a-cp- n-s-cpxv ÿm\hpw {]mbhpw t\m n t]cp-hn-fn p kwkm-cn- pi Bflm Y-Xbpw kxy-k- -Xbpw ]pe Øp-I. ImW-Ww. ""\nß-fn Hcp-h Xs \mhn\p ISn- m- Wn-SmsX Xs lrz-bsø h n- p-sim p Xm ` - s\ p \ncq-]n- m Ahs ` n hy Yw At{X'' (bmt m_v 1:26). Ip p-ßtf, \nß-fpss kw`m-j-w-ssien \nßfpss kz`m-h-sø-xs shfn-s -Sp-Øp p F p ad- m- Xn-cn- p-i. kvt\l-tøm-ss-bp kw`m-jwwsim p \ap p an{x-ßsf t\sm Ign-bpw. `h-\-øn-em-sw- nepw hnzym-e-b-øn-em-sw- nepw kaq-l-øn-em-sw- nepw \ΩpsS kwkm-c-ssien BI j-iambm AhnsS kam-[m\hpw kt m-jhpw Ifn-bmSpw. \ Bi-b-hn-\n-a-b-Øn-\mbn ]cn-{i-an- mw. {]m Yn mw. Biw-k-I-tfm-sS, \n-ß-fpss {]nb-s ""t] hn-fn pw t\cw...'' spbnwkv Fw. ªm v "t] hnfn pw t\cw ImWpw' F Km\w cnn- Xp spbnwkv Fw. ªm v F ` -\mwv. Hcn- Zcn-{Z-bmb Hcp _meni Hcp sn - p-sn-ens apºn-en-cn- p- Xp At±lw I p. kt kviq-fn t]mim XmXv]-cyapt msb ªm ns tnmzy- Øn\p -"AsX! Rm Xøm-dm-Wv' F hƒ adp-]sn \ In. F m, s]s - p-xs AhfpsS I an-gn-i-fnse {]Imiw Ftßm t]mbnad- p. hfsc ZpxJ-tØmsS Ahƒ Xs apjn hkv{x-øn-te p t\m n \n p. B _men-ibv p ]pxnb DSp pw jqkpw sxm n-bp-sa mw At±lw \ In. Ahƒ kt kviq-fn\p h p. F m, Hcp Znhkw t] hnfn- -t mƒ Ahƒ mkn D mbn-cp- n-. kt kviq-fn hcm km[n- m-øhn[w Ahƒ tcmkn-bm-sw- -dnhp In n. ªm v Zpx-Jn-X-\m-bn. C\n t] hnfn- p-tºmƒ adp-]sn ]dbm Ahƒ p Ign- n-s - n F p snøpw? Hcp\nanjw Abmƒ Nn n- p. B Nn -bn apgp-ish Xs A -cw-k-øn apg-ßnb Nn -I-fm-Wv, I Ør-Im-lfw bpkm- y-im-e- Øn [z\n- p-tºmƒ \nxyamw {]`mx tim`n-x- Øn \mƒ ]m Øse c -s -t m-c- sc IqSn-bm-Imti t] hn-fn pw t\cw ImWpsa t]cpw' F {]kn Km\w. Cu Km\w Xs a\- n Bh Ømh Øn p apg-ßn-b-t mƒ {]tnm- Z\w h ªm v Xs ]nbm-t\mbn AXp hmbn- m XpS-ßn. Nne \mfp-iƒ p tijw B _meni I Ør-k- n-[n-bn-te p tn -s - -Xmbn At±-l-Øn\p Adnhp In n. Cu Km\-Øns Cuc-Sn-Iƒ ]n osp At\-I-cpsS lrz-b-ß-fn {]Xym-ibpsS DW hp \ In. F. si. amã kzmx-{ y-k-a-c-{]-h Ø-\- ߃ mbn Hcn- tam n-em s\lr Hcp h XpI Km n- Pn p hmkvzm\w snbvxp. At mƒ Km npn ]d- Xp tiƒ twm? ""Xm -fpss ]WtØ- mƒ Xm -fmwp kzmx- { y-k-a-c-øn\p apx q- m-ip- -Xv. Xm -sf-bmwp Rm B{K-ln- p- Xv ''. tam n-em s\lr-hns IpSpw_w kzx-{ - `m-c-x-ønepw ka -W-Øns hgn XpS-cp-I-bm-W-t m. ]m]-øns ASn-a-\p-I- Øn \n p temisø kzx- { -am- p- Xp kphn-ti-j-am-wv. kphn-tij {]h Ø-\- ߃ mbn kzbw ka n- s At\-I-cp- v. Ah-cn Hcm-fmWv B{^n- -bnse \ot{km -k-aq-lsø kphn-ti-j- Øn-te- p \bn- - tdm-_ v tam^- v. tam^- ns IY Iq p- Im Adn- n-cn-t - -Xm-Wv. e \K-c-Øn hgn-tbm-c- Øp-IqSn tdm_ v tam^ v F Zcn{Z-_m-e Fhn-tSt m \S p t]mip-i-bm-bn-cp- p. ho nse ] n-wnbpw {]Xn-k- n- Ifpw h msx t\mhn- n-cp-s - nepw \ Xp snøm-\p B{Klw B Ip p-a-\- n \nd- p-\n- p. \ -h-\mb tbip-\m-ys\ {]Io Øn- p Hcp Km\-Øns honn-iƒ tam^- ns ImXn-se-Øn. B Km\w Db ÿe-tø p tam^- ns saen Imep-Iƒ [rxn-bn \oßn. Hcp anj-\dn kwl-øns {]m Y-\m-tbm-K-am-bn-cp p AXv. ]n nse Hcp Itk-c-bn-en-cp p tam^ v Ah-cpsS ktµiw {ihn- p. tbip-hns kvt\lw c -bpss k-t mjw; F mw tdm_ v tam^ v Ah Xncn- -dn- p. Hcp ka - W-Km\w Be-]n- psim- n-cp- t mƒ kvtxm{x- Im-gvN-bv p ]m{x-hp-ambn Hcmƒ hcp- p. ]ecpw ]m{x- Øn ]Ww \nt -]n- p. tam^ v F p simsp- psa -dnbmsx H p s\spho n- p. ]m{xw ASp-Ø-SpØp hcn-i-bm-wv. s]msp- s\ Hcmibw B sndpa-\- n sxfn- p. B apjw {]Im-iam-\-ambn. Xs ap n FØnb ]m{xw Xd-bn hbv p-h _me Bh-iy-s - p. hmf- nb A\p-h-Zn- p. tam^ v B ]m{x-øn-te p kmh-[m\w Ccp- p. anj-\dn kwl-øn\p B {]hr-øn-bpss A Yw hy -ambn. A p ]ncn- p-in- nb ]WtØm-sSm w Poh-\p tam^- ns\bpw Ah Gs -Sp-Øp. Ah tam^- ns\ hf Øn. sshzyimkv{x-ønepw sszh-imkv{x-ønepw _ncp-z-[m-cn-bm n. kza-\- m-se, Gdnb kt m-jtømss At±lw B{^n- bnse \ot{km- k-tlm-z-c߃ n-s-bn {]h Øn- p. ]W-an-s nepw A -W-t_m-[- ap a\- p- m-bm \ap pw henb Imcy-߃ snøm Ignbpw \hw_ 14 Xn ƒ 7

8 hm Ø-Iƒ NEWS hm Ø-Iƒ F.Pn. C ym s^tem-jn v `mc-hm-ln-iƒ Umfkv: 2012 Pqsse hsc Umfkv sakv n v I h -j sk -dn \S- p F. Pn. C- ym s^tem-jn v tim {^ kns tziob `mc-hm-ln-iƒ Npa- X-e-tb- p. tum. tp _v tpm Pv (I ho-\ ), ]mã tpm Pv Ão- ^ k (tpm.i ho-\ ), _n- Pp Zm\n-tb (-sk-{i- -dn), ]mã tum. tp _v tpm Pv, _npp Zm\n-tb, sndn-bm h Kokv, tpmjv Ndn-bm. kmp tpm Pv (tpm. sk{i- -dn), sndn-bm h Kokv ({S-j-d ), Iƒ. _olm-dn kphn-ti-j-the p- p. tpmjv Ndn-bm (bqøv tim Un- snbvxn- p Ct±lw kotbm IqSp-X hnh-c-߃ p -t\- ) F n-h-cmwp `mc-hm-ln- F. Pn-bpsS ]mã-dmbn {]h Øn- Ata-cn- N v C y k`-bn ebn p anjn-k : t{smbnbnse Ata-cn- N v Hm^v tkmuv C ym- mcpss k`-bmb CΩm-\p-th N v Hm^v tkmun ebn- p. Ata-cn- N n cmhnse 8:30-10:30 hscbmbn-cp p ae-bmfn IqSn-h-c-hv. Ahn-sS-\n v amdn-t]m-ip-hm \n _- n- p-sim- n-cn- p-i-bm-bn-cp p Cw ojv k_-bpss ]mã. HSp-hn B ]mkvcvd cmpn-sh v ]pd- Øp-t]m-Ip-Ibpw hnizm-kn-iƒ C Uy k`-bn ebn- p-hm Xocpam-\n- p-ibpw snøp-i-bm-bn-cp- p. k`-i-fpss eb-\-tømss t{smbn C \m-j-w N v Hm^v tkmuv F mwv ]pxnb k` Adn-bp- - Xv. Ata-cn- -bpss Ncn-{X-Øn BZy-am-bmWv Hcp Ata-cn- N v C ym- m-cpss k`-bn ebn- - Xv F p tã v Hmh kn-b {]kvxmhn p. ]mã tpmbn tpm ]mã-dmbn {]h Øn- p- p. ]Xn-t\-gm-aXp sszh-k`m ktω-f\w \yq tpgvkn-bn \yqtbm v: t\m Øv Ata-cn- N v Hm^v tkmuv (C- ym) s^tem-jn v tziob ktω-f\w 2012 Pqsse hsc \yqtpgvknbn \-S- pw. ]mã am-cmb ]n. hn. amxyp ({]-kn-u v),- kn.f. tpmk-^v (ssh.{]kn-u v), {_Z ^nt\mbv tpm k (sk-{i- dn), {_Z h Kokv h Kokv ({S-j-d ), ]mã kt mjv s]msn-ae (bqøv tim Un-t\- ) F n-h `mc-hm-ln-i-fmbn {]h Øn- p- p. {_Z hn k h Ko-kv Im\-U, {_Z jmpn kmap-th Umfkv, ]mã _m_p Fw. tpm ^vtfmdn-u, {_Z G{_lmw ^nen v tpm Pn-b, ]mã amcmb tpm txmakv lqã, Ão^ _ an \yq tpgvkn, tpm kv amø \yqtbm v, {_tzgvkv timin Fw. h -Kokv \yqtbm v, tpmkv G{_lmw H e-tlma, Nm n G{_lmw s] kn hm-\n-b, F.hn. Um\n-tb ss n-kn. ]mã amcmb kmwip n aømbn C n-t\m-bn-kv, cmp kmap-th Itcm-fn-\, jmpn tpm hn n-k, tpmtpm Um\n-tb sa m-e (\m-j-w {]nxn-\n-[n-iƒ) cmp G{_lmw (ao-unb tim Un-t\- ), -C-hm. tdmbn ta{]m (Hm-Un- ), ]mã si. sp. amxyp (N v t{kmøv) F n-hcpw teuokv `mc-hm-ln-i-fm-bn -Ip- Ω amxyp ({]- kn-u v), adn-bm-ω- cm-p (sk-{i- -dn), Pbn-\Ω ^nen-t mkv ({S-jd ), kmen _ - -an, A mω Nmt m F n-hcpw {]h Øn- p- p. ]mã cmp kj-dnb tem I ho-\-dm-wv. 8 ]n.ssh.f^v.f^v. hm jniw ^vtfmdnu: s]s -t m-kvx bqøv s^tem-jn v Hm^v ^vtfmdnu hm jniw Unkw. 2-4 hsc sf. ]n. kn. k ssdkv N n \S- pw. Rmb-dmgvN k`-i-fpss s]mxpk`m-tbmkw D m-bn-cn- pw. {_Z Um\n-tb Ipf-ß-c (-{]-kn-u v), hn k Ae-Ivkm- (ssh.{]kn-u v), _nt\mpv tp _v (sk-{i- -dn), kmwpn Koh Kokv ({S-j-d ), knã A Ω {^m knkv (te-uokv tim Un-t\- ), ]mã t]mø Nmt m( ]mtãgvkv tim Un-t\- ) F n-h t\xrxzw \ Ipw. Xme p ]cn-tim-[-\-bn -G- hpw IqSp-X t]mbn p t\sp k`bv v KpUv\yqkv Fh tdmfnwkv t{sm^n \ Ipw. Ign c p {]m-hiyw kotbm F. -Pn-bmWp Nmºy jn- v t\sn t{sm^n Ic-ÿ-am- n-b-xv. t{smbn C \m-j-w N v Hm^v tkmuv lmƒ. C sk- n ]mã tpmbn tpm. Npa-X-e-tb p Umf v: C hn- Mv kn n-bn C- ym s]s t mkvxv Akw- ªn-bpsS ip{iqj-i-\mbn ]mã- _npp txmakv Npa-X-e-tb- p.- lyq-ã slt{_m k`bpss bqøv ]mã-dmbn '10 hsc tkh-\-a-\p-jvtn- n-cp _npp C {S-Ã-dn-b F n-\nb-dm-bn-bncp p. ip{iq-j-bn-te- nd-ßnb Ct±-lw -Um-fkv Xntbm-f- Pn- skan-\m-cn-bn \n p thz-im-kv{x-øn amã _ncpzw t\sn-bn- p- v. Nn mtkm: sf- ]nkn Nn mtkm ip{iq-j-i-\mbn HIvtSm-_ 23 RmbmgvN ]m- à H.-]n. jmpp Npa-X-e-tb- p. ]mã si.-fw. cmpp Npa-Xe ssiamdn. k`m sk{i- dn si.-h. tpmkv ]cn-n-bs -Sp-Øn. Ipº\mSv sf.-]n.-kn. slt{_m- ss nƒ timtf-pnse thz]t-\-øn-\p-tijw 26 h jw CSp n Pn -bpss hnhn[ kphntij {]h -Ø-ß-fn ] m-fn-bmbn-cp- At±lw {]kw-k-i IqsS-bm-Wv. {i n- pi bp.fkv. _yqtdm-bn-te p hm- Ø-Iƒ Cu sabn, ^mivkv XpS-ßn-b-h-bneqsStbm, ssent^m-wn hnfn p]d-bp-itbm snømhp- -XmWv. IqSp-X hnh-c-߃ v: tdmbn hmi-øm\w ^n n amxyp imtcm ^manen tim {^ kv H -e-tlm-a-bn HIvetlma: t\m Øv Ata-cn- bn-ep imtcm s^tem-jn v k`-i-fpss 12- m-axp ^manen tim {^ kv 2012 Pqsse hsc HIvetlm-abn imtcm HmUn-t m-dn-b-øn \S- pw. imtcm s^tem-jn v {]kn-u v tum. n. Pn. timin DZvLm-S\w snøpw. kp{]-kn {]kw-k-i hn\w kwkm-cn- pw. ]mã amcmb txpkv ]n. txmakv (I ho-\ ), G{_lmw Ipcy (sk-{i- -dn), {_Z ]p qkv txmakv ({S-j-d ), A\n cmp (bqøv tim Un-t\- ), knã tpmkn txma-kv, t{kkv txma-kv 2011 \hw_ 14 Xn ƒ Umfkv s]s -t mkvxv s^tem-jn v ktω-f\w Umfkv: Umfkv ] -W-Ønse ]s - -t mkvxp k`-i-fpss kwbp thzn-bm-b- kn- n-sshuv ktω-f\w sakvizn- n-ep imtcm s^temjn v lmfn I ho-\ ]mã amxyp tdmbn-bpss A[y- -X-bn \S- p. ]mã txm-akv timin-bpss {]m Y-\-tbmsS Bcw-`n- tbmk- Øn I ho-\ hnizm-kn-i-fpss sfiyhpw k`-bpss kmaq-lni {]Xn-_- -Xbpw {]m[m\yw \ Ip- -s]-s -t mkvxp s^tem-jn- ns {]h Ø\ssienbpw e yhpw hni-zo-i-cn- p. ]mã si.kn. Nmt m (-ssm-dm ssm) apjy {]kwk-i-\m-bn-cp- p. t{]jnx taj-ebn ]ou\w A\p-`-hn- p- -h pw, tcmkn-iƒ pw {]txyi {]m Y\ D m-bn-cp- p. ^nes-z ^y, lyqã, tsmdm ssm, Umfkv XpS-ßnb ÿe-ßfn \n p ip{iq-j-icpw hniz-kn-ifpw ]s -Sp-Øp. sf.-]n.kn. slt{_m k`-bp-ssbpw imtcm k`-bn-se-bpw -Km-b-I-c-S-ßp klw Km\-ß-fm-e-]n- p. ]mã hob-]pcw tpm Pp-Ip- n-bpss {]m Y\-tbm- Sp-IqsS ktω-f\w kam-]n- p. kt -kviqƒ hnp-bn-iƒ \yqtbm v: sf.]n.kn. Cutà dopn-bs kt -kviqƒ Atkm-kn-tb-j 9 16 hb-kp-h-sc-bp- - hnzym Yn-Iƒ p-th n \S-Ønb a -c-]-co- bpss hn-pbn-isf {]Jym-]n- p. \yqtpgvkn s] v N v Hm^v tkmuv, \yqtbm v sf.]n.kn., \yqtpgvkn C ym {InkvXy Akwªn F o k`- Iƒ IqSp-X am p t\sn {Kq v a -c-ßfn H mw ÿm\w Ic-ÿ-am- n. kt -kviqƒ Atkm-kn-tbj Ub-d-IvSdmbn ]mã B hn tuhnuv {]h Øn- p- p. N v Hm^vtKmUv t\m Øv Ctà dopn-b `mc-hm-ln-iƒ. ]pxnb kanxn \ne-hn h p \yqtbm v: N v Hm^vtKmUv t\m Øv Ctà dopn-b 2011'13 h jsø `mc-hm-ln-i-fm-bn- ]mã tam\n axyp ({]-kn-u v), ]mã ^nen v txmakv (ssh.{]kn-u v), ^nen v h Ko-kv (-sk-{i- -dn), timin Fw. h Kokv ({Sj-d ), Ãm en tpm Pv (bqøv tim Un-t\- ) F n-hsc sxc-s -Sp-Øp. teuokv an\n-kv{sokv `mc-hm-ln-iƒ: knã Gen-bmΩ eqt mkv (sk-{i- -dn), X Ω h Kokv ({Sjd ). hnhn[ Nm]v- dp-i-fn \n p- - {]-Xn-\n-[n-Iƒ ktω-f-\-øn ]s SpØp. txpkv ]n. txmakv, G{_lmw Ipcy, {_Z ]p qkv txmakv, A\n cmp. (teuokv tim Un-t\- am F n-h `mc-hm-ln-i-fm-bn {]h Øn- p- p. tdm_n Ipcy, tdmbn Ipcy F n-h ]ªnkn n tim Un-t\- am-cmwv. tim {^ kns apj-]{xw "imtcm ssswkv' HIvtSm-_ 23\p Rmb-dmgvN imtcm HmUnt m-dn-bøn tn s]mxp-tbm- K-Øn tum. n. Pn. timin \mj- W I ho-\ ]mã txpkv ]n. txma-kn\p {]Ya tim n \ In {]Im-i\w \n h-ln- p.

9 - I Ør-k- n-[n-bn NEWS hm Ø-Iƒ ]mã ]n.sf. cmp sim n: Zn s]s -t mkvxp anj apf- p-cpøn k`mip{iq-j-i ]mã ]n. sf. cmp (57) I Ør-k- n- [n-bn tn - - p. kwkvimcw HIvtSm-_ 29\p k`m lmfn \S ip{iqjbv p tijw amae Zn s]s -t mkvxp anj skan-tø-cnbn ]mã kn. F. kmap-th-ens t\xr- XzØn \S-Øn. ]mã amcmb si. sp. tpm, Un. F. AeIvkv, tpm imap-th, tpm ]o F n-h {]kw- Kn- p. tim bw Xncp-h-, Fd- Wm-Ipfw sk - -dp-i-fnembn 30 h jw {]h Øn- n- p- ]tc- X ]g n ]pent m- n IpSpw-_mw-K-am-Wv. tagvkn hn. tpm ASq : aw- me _ty tlman ]mã hn. tpmwn- p- n-bpss aiƒ tagvkn hn. tpm (an-\n- 31) HIvtSm-_ 29\p I Ør-k- n-[n-bn tn -s - p. \hw. H n\p amxr-ip-spw-_-amb s]\n-tb tlman \S ip{iq-j-bn ^nen v ]n. txma-kv. kn. F. ]s{xm-kv XpS-ßn-b-h {]kw- Kn p. kwkvimcw ASq slt{_m skan-tø-cn-bn ]mã _ -an h Kokv \- S-Øn. ]mã ]n. Pn. amøp- p n ip{iq-j-iƒ p t\xrxzw \ In. ]mã si. ]n. txmakv A\p-tim-N\w Adn-bn- p. tagvkn txmakv A : sf. ]n. kn. k`mwkw snº-i-t»-cn ]tc-x-\m-b- kn. Fw. txma-kns (sh awn txmam- ) aiƒ tagvkn txmakv (Dj 50) HIvtSm-_ 23\p Ata- cn- - -bn Umf- n \ncym-x-bmbn. kwkvimcw 26\p sf. ]n. kn. Sm_ \m- nƒ k`-bpss Npa- X-e-bn Umf-kn ]mã txmakv timin \S-Øn. k`m]mã si. ]n. amxyp t\xrxzw \ In. tum. ]n. _n. txma-kv {]-kw-kn- p. A Ω a t m-kv Bbmw-IpSn: sf. ]n. kn. ssh w sk -dnse BZy-Ime {]h Ø-I\pw Bbmw-IpSn sf. ]n. kn. s_ty k`bpss ÿm]i ip{iq-j-i-\p-am-bn-cp amøm- -cn-bn ]tc-x-\mb ]mã Fw. ]n. a t m-kns `mcy A Ω a t m-kv (90) HIvtSm-_ 10\p I Ør-k- n-[nbntn -s - p. kwkvimcw 14\p a[p-c-then s]s -t mkvxp k`m skan-tø-cn-bn ]mã si. kn. txmakv \S-Øn. ]mã am-cmb kmw h Ko-kv, Ão^ amxyp. ]n. si. timin, kmap-th timin, Fw. ]n. spbnw-kv, sska tpmk-^v XpSßn-b-h {]kw-kn- p. ]tcx Bbm-w-Ip-Sn-bn tae-{]m-bn IpSpw-_mw-K-am-Wv. a ƒ: FgpamwXpcpØvv sf. ]n. kn. ]mã Fw. Fw. ]o, Gen-bm-Ω, kmdm-ω, Infn-am-\q sf. ]n. kn. ]mã Fw. Fw. ]usem-kv, kqk- m-ω, ]mã tp _v (C tum ), tpm, ssekm-ω. ]mã Un. tpm Ipa-cIw acpa-i-\m-wv. d txm- -Øn-te v tpmen- msc Bh-iy-ap v kq sshk Smt gvkv Cucm- p-t]-, sxmsp-]p-g, timx-aw-kew F n-hn-s-ß-fn d ]cn-]m-e-\- Ønepw Sm nw-knepw ap ]-cn-n-b-ap- hsc kq sshk tpmen- pw, ap ]- cn-n-b-ap Smt -gvkn-s\bpw Bhiy-ap- v. Xma-k-ku-I-cyw e`y-am-wv. XmXv]-cy-ap- -h DS _ -s -Sp-I. t^m , Advt 400/11 hml-\m-]-i-s-øn ac-w-a-s p timx-s\- q : \yq C ym sszhk-`mwkw timx-\- q ]p p-im-embn tpmkv amxyp HIvtSm-_ 29\p hml-\m-]-i-s-sø-øp- S p I Ør-k- n-[n-bn tn -s - p. Xm k n-cn- ncp ss_ v Ipdp- p- -dbv p kao]w A]-I-S-Øn s -Sp-I-bmbn-cp- p. kwkvimcw 31\p Nma- mem k`m-sk-an-tø-cn-bn ]mã t_m_ txmakv \S- Øn. `h-\-øn \S ip{iq-jbn ]mã am-cmb tdmbn ]qh- m-em, kptcjv Ipam, kp\n th -a-e, kmw F n-h {]kw- Kn- p. KpUv\yq-kn-\p-th n ]mã _npp Ipcym-t mkv A\p-tim-N\w Adn-bn- p. ]mã si.fkv. tpmbn t\xrxzw \ In. `mcy: _o\. a ƒ: muvk-, muven, mun-kv. Xme- p-]-cn-tim-[\ sxmsp-]pg: ssh. ]n. C. sxmsp-]pg tkmw Xme- p-]- cn-tim-[\ Unkw. A n-\p ]qame sszh-k-`-bn \S- pw. ]mã si. si. kpn t\xrxzw \ Ipw. hkvxp hnev]-\bv v sim m-c- c ]p-e-a PMvj- \n \n pw Hcp In.-ao- Xncph-\- -]pcw tdmuv sskun hosv shbv p- -Xn\v A\p-tbm- Py-amb 18 sk v hkvxp hnev]- \-bv v. (hn-izm-kn-i-fpss taje). t^m , Advt 402/11 I h j-\p-iƒ, kphntijtbm-k߃, hnhm-l-iz-b-dp- Iƒ, ]c-ky-tbm-k-߃ F nhbv v kwko-x-ip-{iq-jbpw ku v & sse v F nh kup-\y- \n-c- n. Emmanuel Sound & Light & Heart Touch Melody, Kottayam Advt 397/11 Bh-iy-ap v Icp-\m-K- n: 82 hb v {]mbw sn Hcp ]nxm-hns\ ho n ip{iq-jn- p- -Xn\v hnizm-knbmb Hcp ktlm-z-cnsb Bh-iyap- v. hnizm-k-øn-ep- -h v ap K-W-\. t^m , Advt 396/11 ]mã ]n.hn. amω {]kw-kn- p- p. ]cn-`mj: ]mã si.-hn. kmap-th. dm n-bn ]mtãgvkv skan-\m dm n (Pm L-WvUv): Chm- -en- {InkvXy ss nƒ timtf- Pn Cu h jsø ip{iq-ji ktω-f\w sk]v w-_ hsc \S- p. {]kn-u v ]mã ]n.hn. amω DZvLm-S\w snbvxp. ]mã amcmb si. hn. imap-th, txmwk txma-kv, kphn. ^n n tpmbn, knã enkn amω, tkm^nbm amω F n-h {]kw-kn- p. ]mã \oamkv _ n-bmbpw kwlhpw Km\-ß-fm-e-]n- p. ASpØ h j- sø- `mc-hmln-i-fmbn ]mã am-cmb ]n. hn. amω (-{]-kn-u v), i am tsm m (sshkv {]kn-u v), txmwk txmakv (sk-{i- -dn), si. hn. imap-th ({S-j-d ) F n-hsc Xnc-s -Sp-Øp. Z ln, OØokvK-Uv, a[y-{]-tz-iv, Hdok F n-hn-s-ß-fn \n p ip{iq-j-i kw_- n- n-cp- p. ]pxnb {]h Ø\w ]me- msv: \yq C ym sszh-k-`-bpss ]pxnb {]h Ø\w s]m - ti-cn-bn Bcw-`n- p. kphn.- crvpn-øv, awn F n-h {]h Øn- p- p. DW hp-tbmkw ]me- msv: \yq C ym sszh-k` ]me- msv sk DW hptbmkw \hw. 29, 30 XobXnI-fn ]me- msv Su lmƒ- A-\-Ivkn \S- pw. -]m-ã am-cmb hn. F. Xºn, F. si. h Ko-kv, Sn\p tpm Pv,- kn-ã adn-bmω Xºn F n-h {]kw-kn- pw.- ]m-ã am-cmb at\mpv t]mƒ, txmakv h Kokv XpS-ßn-b-h t\xrxzw \ Ipw. D]-hm-k-{]m Y\ s]cph: imtcm _ty lmfn HIvtSm-_ 31- -\-hw.-b-dp- hsc D]-hm-k-{]m Y\ \S- p. ]mã am-cmb kæn Nmt m, jn_p G{_- lmw, cmp-, spbnw-kv, ]n. kæn, tpmtam, Ip p-tam F nh {]kw-kn p. ]mã Fw. si. h Kokv t\xrxzw \ In. ka Ww tim bw: F. Pn.-tIm- bw sk -dns Npa-X-e-bn I n- pgn F. Pn. {]b sk -dns ka Ww HIvtSm-_ 23\p ]mã am-cmb ]n. Fkv. ^nen- v, ]n. bp. spbnkv F n-h \n h-ln p. ]mã jmpn tpm Pv ChnsS ip{iq-jn- p- p. Bip-]{Xn ipno-i-cn p ap - bw: ]md-tømsv Gcnb ]n. ssh. ]n. FbpsS t\xr-xz- Øn ap - bw Kh sa v tlmkv]n epw ]cn-k-chpw hrøn-bm- n. ]mã amxyp ]n. tuhnuv DZvLm-S\w snbvxp. ]mã si. si. spbnw-kv, tuhnuv amxyp. Chm. km hn. A Ip v F n-h t\xrxzw \ In. Bh-iy-ap v \n߃ kphn-tij Xev]-c-t\m? Ct m-gsø tpmen kphn-ti-j-{]-h Ø- \-Øn\p XS- tam? sszh-cmpy {]h Ø-\-Øn-\mbn \nß-fpss tpmen {]tbm-p-\-s -SpØmw F p hniz-kn- p- pthm? 30 h j-øn-\p-ta kphn-ti-jo-i-c-w-ønepw sxmgn ]cn-io-e-\-ønepw G s - n-cn- p a[y-ti-c-f-ønse {]n nwkv {] n Ah-k-c-߃. Un.- n.-]n. & {Km^nIv Unssk-\nw-Kv, Hm^vsk- v, t^mƒunwkv ss_ nw-kv, eman-t\-j sajo-\p-i-fn-te v tpmen ]cn-nbw D -h-scbpw ]cn-io-e-\- Øn-\mbn bphm- -sfbpw Wn- p- p F t^m \º-cn _ -s -Sp-I. Advt 406/11 Bh-iy-ap v _mw q-cnse {]i-kvx-amb hnzym-`ymk ÿm]-\- Øn seivn t]mãn-te v kphn-ti-j-th-e-tbmssm w tpmen snøm XmXv]-cy-ap Fw.-kn.-F., Fw.-_n.-F., Fw.-tImw. _ncp-z-[m-cn-isf Bh-iy-ap- v. tpmen-]-cn-n-bap- -h v ap K-W-\. Ggp Znh-k-Øn-\p- n At]- n- pi P.O. Box 1315, Bangalore Advt 401/ \hw_ 14 Xn ƒ 9

10 hm Ø-Iƒ NEWS ktµ-i-bm-{x- -Ip-afn: N p-] w Ipafn ] m-b-øp-i-fn h [n- p-h-cp azy ab- p-a-cp v D]-tbm-KsØ p-dn v t_m[-h-xv -cn- p- -Xn-\p-th n s^u-td-j Hm^v s]s - -t mkvxv ]mtã-gvkns Npa-X-e-bn \hw. 22\p ktµ-i-bm{x \S-Øpw. AW- -c-bn \S- p kam- ]\ ktω-f-\-øn ]mã C. Fw. tpm Pv apjy ktµiw \ Ipw. ]mã am-cmb Cu ^nen- v, ]n. kn. amxyp F nh t\xrxzw \ Ipw. 1 tikp-iƒ ]n h-en- pw 29\p \ Inb \nthz-\-øn-em-wp -ap-jy-a{ n Dd p\ In-b-Xv se \nb-a-k`m sxc- -Sp- n _n. sp. ]n. Kh sa v- A-[n-Imcw Gs - -Sp-Ø-tijw ss{ikvxh Bcm-[-\m-e-b-߃s -Xnsc Hmfw A{I-a-߃ D m-bn- p- v.-f- m, B{I-a-W-ß-sf- p-dn v At\zjn- m \ntbm-kn tkma-ti-jc IΩo-j P-\p-hcn 23\p ka n A na dnt m n k m-cn\pw _n. sp. ]n pw kwl-]-cn-hm kwl-s-\-iƒ pw A{I-a-Øn ] n-s - mwp hy -am- n-bn-cn- p- -Xv. ss{ikvx-h _ew {]tbm-kn v axw-am w \S-Øp- p-sh- pw, {]tim-]-\-]-c-amb elp-te-i-iƒ a p kap-zm-b- m p hnx-cww snøp- p-sh pambn-cp p dnt m nse ]cm-a iw. Cu dnt m ns t]cn k m ISpØ hna i\w t\cn- n-cp- p. t]meokv At\z-j-W-ß-fpsS t]cnepw timsnxn hnfn- p-h- -cp-øp- -Xn-\mepw ss{ikvxh bphm- ƒ ISpØ am\-kni ]ou\w A\p- `-hn- p-i-bm-sw- pw-tum. _ WmUv samsdkv apjy-a-{ n-tbmsp ]d- p. hnzym-`ym-k- ta-j-e-i-fn ss{ikvx-h \ Ip kw`m-h-\ al-ø-c-am-sw pw I Wm-S-I-bn ss{ikvxh kaq-l-øns {]h Ø-\-߃ p ]q W ]n p-w -\ Ip-Ibpw ]ou\-߃ D m- In-s - p Dd pw apjy-a{ n _nj p am v Dd p \ In. Bh-iy-ap v ]qs\-bn ÿnc-xm-a-k-am- n-bn- p- Hcp s]s -t mkvxp hnizmk IpSpw-_-Ønse c p Ip n-isf t\m p- -Xn\pw AXym-h-iy- ho- ptpm-en-iƒ snøp- -Xn\pw hbkv {]mb-ap hnizm-kn-bmb Hcp ktlm-z-cnsb Bh-iy-ap- v. XmXv]-cy-ap- -h _ -s -SpI t^m , , DS hnev]-\bv v Xncp-h- -bn 11 sk v ÿehpw hm Ø ho- Spw, Ipº-\mSv 21 sk v ÿehpw DS hnev]-\- bv v. t^m Advt 403/11 Advt 404/11 Unssh s^ãv amth-en- c: Un. ]n.fw. C ybpss Npa-X-e-bn amth-en- -c, Im Øn-I- - n, snß- q e Xmeq- p-i-fn-ep- - k-`-i-fpss k- l-i-c-w-tømss F m-axp Unssh s^ãn-h Unkw_ 4 10 hsc amth-en- c timsn- Km U-\n \S- pw. ]mã amcmb si.kn. tpm, Sn. sp. imapth, txmakv amω, _n. tam\-, _m_p sndn-bm, n.sn. _m- _p, F_n G{_-lm-w, h Kokv G{_-lmw, ]n.kn. sndn-bm, cm- Pp ]qh- m-e, jmpn t]mƒ, {_- Z tij Ieym ]q F n-h {]kw-kn- pw. sjt \ thmbvkv Km\-ß-fm-e-]n- pw. ]mã am-cmb h Kokv t n, Fw.sI. kvidnb F n-h P\-d I ho-\ amcmbn {]h Øn- p- p. kv\m\w am m : sf.]n.kn. ta msw k`-bn HIvtSm-_ amkw 23\p 10 t] kv\m\-ta- p. Ie-b-]pcw: sf. ]n. kn. Ie-b- ]pcw sk -dn s Ccn-ßq k`-bn \mep t]cpw ]qh- q CuÃv k`-bn Hcmfpw kv\m\- ta- p. ÿew hnev]-\bv v Xncp-h : ap n-b- - nbn hosv shbv m A\p-tbm-Py-amb temdn sn p 8,10,15,20 sk v hnev]-\-bv v. t^m Advt 405/11 sk I h j sim m-c- c: sf. ]n. kn. sim m-c- c sk I h j \hw Un-kw-_ 4 hsc ]pe-a t_ ti_m {Ku n \S- pw. ]mã F. H. txma-kp-ip- n-bpss A[y- -X-bn ]mã Um\ntb tpm Pv DZvLm-S\w snøpw. ]mã am-cmb si. sp. txma-kv, n.un. _m_p, h Kokv G{_-lmw, si. Fw. tpmk-^v, si. kn. txmakv F n-h {]kw-kn- pw. Xmt_m thmbvkv Km\-ß-fm-e-]n- pw. I h j-t\m-s-\p-_- n v kt -tk-iqƒ- -]n. ssh. ]n. F. hm jn-ihpw Rmb-dmgvN s]mxpk`m-tbm-khpw D m-bn-cn- pw. I h j ÿeøp KpUv\yqkv Ãmƒ {]h Øn- p- -Xm-Wv. am\yhmb-\- m hcn-kwjy ]pxp p- -Xn\pw ]pxn-b hcn- m-cm-ip- -Xn\pw Cu Ah-kcw hn\n-tbm-kn- p-a-t m. I h j ]\-acw: _bqe an\n-kv{sokv C y-bpss B`n-ap-Jy-Øn ]p - n ]mtãgvkv s^tem-jn- ns t\xr-xz-øn, hb-\m- nse F m ]mtãgvkv s^tem-jn- p-i-fp-ssbpw kl-i-c-w-tømss P\p-hcn hsc ]\-acw SuWn I -h j \S- pw. Chm. tdmbv _qebpss -A-[y -X-bn ]mã ^en v txmakv H - -sø-ßn DZvLm- Ss\ snøpw. ]mã am-cmb -si. Fw. tpmk-^v, n. Un. _m_p h Kokv G{_lmw F n-h {]kw-kn- pw. tkmkv] Ft mkv Km\-߃ Be-]n- pw. ]d-øm\w: ]md-tømsv G-cnb ]n. ssh. ]n. F. I h j HIvtSm-_ 29, 30 Xob-Xn-I-fn ]d-øm\w ] m-bøp IΩyq-Wn n lmfn \S- p. ]mã amxyp ]n. tuhnuv DZvLm-S\w snbvxp.""ss nƒ ASn-ÿm-\-Øn temi-kw-`-h-߃ C -se, C- v, \msf'' F hnj-b-øn ]mã am-cmb si. si. spbnw-kv, _n. tam\- F n-h {]kw-kn- p. ]n. ssh. ]n. F. Izb Km\ßfm-e- ]n- p. 1 ip{iqji ktωf\w lm s^bvkv 2 D k`m Bÿm\Øp ]mã kmw txmakns A[y Xbn ]mã si.tpmbn ip{iqji ktωf\w DZvLmS\w snbvxp. ]I ktωf\hpw cm{xn DW hp-tbm-khpw D mbncp p. i\nbmgvn D Ign v ]n. ssh. ]n. F., kt kviqƒ, tkmzcn kampw kwbp hm jniw \S p. kpn t]mfns t\xrxzøn s]\ntb kntßgvkv Km\߃ Be]n p. ]mã tpm v si. txmakv (Chm. tim Hm Unt\ ), Chm. kn. ]n. kt mjv, {_Z timin amxyp F nh {IaoIcW߃ p t\xrxzw \ In. U ln tã ns Iognep U ln CuÃv Unkv{SnIv v, shãv Unkv{SnIv v, t{k U ln, bp. ]n. Unkv{SnIv v F nhnsßfn \n p ip{iqjicpw hnizmknifpw ]s SpØp. ]mã kn.-hn.- a-ømbn I tωm kp-i-\mb anj-\-dn-ho-c - Hcp A\p-kvacWw Ccp-fnepw A -X-a- nepw Ccn- p- -h p {]Imin p \n Ωe kphn-tijw ] p-h-bv p-hm \nxm- -Pm-{KX ]pe Øn-sIm p k -kp-j-ku-i-cy-ßfpw ]cn-xy-pn v Bflm- sf txsn DØ-tc- y-bn 1954 FØnb anj-\-dn-ho-c-\m-bn-cp p ]mã kn.-hn. aømbn.-hn-izmkw am{xw ssiap-x-em n A]-cn-jvIr-X-cmb PmXn-I-fpsS CS-bn kphn-ti-j-øns a[pcw ] phbv p-hm ]pd-s At±-l-Øns ka -W- Øn-s bpw XymtKm-Pz-e-amb Pohn-X-Øn-s bpw apºn \{a-in-c-kvi-cmbn \n p-hmt\ \ap v Ign-bp. temi-øn Ncn{Xw krjvsn- -h-cp- v. Ncn-{X- Øns `mk-am-bn-øo -h-cp-ap- v. ]mã kn.-hn.-a- Ømbn sszh-k-`-bpss Ncn-{X-Øns `mk-am-bn-øo n- p- p. ip -lr-z-bhpw, shsn- p- - ssiøpw, \n hym- P-kvt\-l-hpw, amxrim Pohn-Xhpw ImgvN-h v B I ΩtbmKn Xs Cl-temI hmk-øn\p kam-]vxn- Ipdn p sim p hm\-tkm-f-߃ - p-d-tø v \nxy-hn- {i-a-øn-\mbn IS- p-t]m-bn. 25- mwasø hb- n DØtc- y-bn anj-\dn {]h Ø-\-Øn G s At±lw 57 h jsø tkh-\-øn\p tijw HIvtSm- _ 16 \p I Ør-k- n-[n-bn tn -s - p. `nembv {InkvXy skan-tøcnbn \qdp-i-w- n\p Xt±-i-hmkn-I-fpw, hnizm-kn-ifpw I Ør-ip-{iq-j-I mcpw XSn- p-iq-snb alm-k-z- ns\ km n-\n Øn-s m p k -hn[ _lp-a-xn-i-tfmspw IqSn, Iml-f-[z-\n-bn ]p\-cp- m-\-i-cocw {]m]n-t - -Xn\v Xs `uani icocw aæn\v G n- p-sim v Cutà dopn-b Hmh kn-b ]mã si.-fw. X - kwkvim-c-ip- {iqj \S-Øn. sszh-k-`-bpss t\m tø dopn-b-\nse {]Y-aanj\dnbpw {]Ya k`m-ÿm-]-i\pw F p _lpaxn At±-l-Øn\p am{xw Ah-Im-i-s - -Xm-Wv. At±l-Øns tkh\ k - -Xbpw ka -Whpw hnizkvx-xbpw IW- n-se-spøv sszh-k` At±lsØ""tamÃv ko\n-b ]mã '' F ]c-tam- X 10 ]Zhn \ In BZ-cn- n- p- v. ""hnizkvxic-ß-fn, PohnX hnpb clkyw F n-ßs\ c p sndnb ]pkvx-i-߃ At±lw hcpw Xe-ap-dbv v kωm-\n- n- p- v. ""I tωm kp-i-\mb anj-\dn hoc F Xes - n At±-l-Øns PohNcn{Xw ]mã si.h. Ão^ FgpXn {]kn- o-i-cn- n- p- v. InS- p- q ]ºm- -Æn Ipcy h Ko-kv - -a-dn-bmω Zº-Xn-I-fpsS Bdp-a- -fn c m-a-\mbn 1929 \hw-_ A n-\m-bn-cp p At±-l-Øns P\-\w. a tømωm k`m-hn-izm-kn-i-fmb IpSpw_w [m ΩnI B ymflni awvu-e-ß-fn amxr-i-bp- -h-cm-bn-cp- p. am tømωm k` kphn-ti-j-hn-lnx k`-bmbn DW p {]h Øn Imew. DW ns Ae-Iƒ tic-f- -c-bn B pho-inb B ImeØp sndp-{]mbw apx Bflo-b-Imcy-ß-fn Xm -cy-ap- -h-\mbn F m Bflo-b- Iq- mbva-i-fnepw kpoh] m-fnøw hln- p. ssst^mbvuv tcmkw tziøv At\Isc ac-w- Øn n- -t mƒ Xm sszhtømsv \nbaw snbvxp. {]m \ tiƒ p sszhw kujyw \ In-b-tXmsS kphn-ti-j-th-e-bv mbn ka n- p. apf- pg au v 2011 \hw_ 14 Xn ƒ Xømdm n-bxv ]mã si.-hm. Ão^ apw_bv kotbm ss nƒ kviqfn ]Tn- p-tºmƒ 1953 HmKÃv amkw hnizm-k-kv\m\w kzoi-cn- p. hnzym Yn Bbn-cns 1954 Pq H n\p Bflm-`n-tjIw {]m]n- p sk]v w-_ 22- mw anj-\dn {]h Ø-\-Øn- \mbn hst C Uy-se-Øn. dmbv q, _km-\, _ntemkv]q,- `n-em-bv, I -e, \mk- q, ]q\ F o ÿe-ß-fn {]h Øn p. Xs BZ ihpw Bflob-Kmw-`o-cyhpw efnx Pohn-Xhpw Ct±-lsØ a p I Ør-ip-{iq-j-I- m-cn \n pw hyxy-kvx-\m- n. ss{ikvxh kaq-l-ønse aen-\-x-iƒs -Xnsc B -Sn- p Cu t{]mpze hy n-xz-øns ]hn{x PohnXw A p-x-߃ \nd- -Xm-Wv. ]cm-xntbm ]cn- `-htam C msx F mw sszh-tømsp am{xw tnmzn p hmßp sszh-øns kvt\ln-x.-]- n-wn-bp-ssbpw {]Xn-Iq-e-ß-fp-sSbpw \Sp-hnepw sszhw-x-\n p \ Inb A p-a- -sfbpw am\y-amb hnzym-`ymkw \ Im sszhw Ir]-\ In. ]tc-x-bmb `mcy A Ω Ios m-gq am\mw-aq- n ]mã Fw.-sI.- h-dp-ko-kns ai-fm-wv P\p-hcn Ccp-]-Øn-c- n-\m-bn-cp p hnhm-lw. dh.- hneyw t]mkv]o-kn-emwv hnhm-l-ip-{iqj \S-Øn-b-Xv. 46 h jw ]mã kn.-hn. -a-øm-bn p Xmßpw XW-epambn anj-\dn {]h Ø-\-ß-fn t]mcm-snb B alxn sabv 14- \p thz-\-bn- mø \m n-te v bm{x-bmbn. kmw amxyp (NTPC) tagvkn, t{kkn, tpmbvkn,- sª n F n-h a fpw PnPn, hn.-kv.- tpm v (A- _p-zm-_n) n.-hn.- txm-akv (ONGC KpP-dm-Øv) ]mã timint n (U ln) amxyp imap-th (\yq-tbm v) F n-h acp-a- -fp-am-wv. 12 sim pa -fp- v. aq mw Xe-ap-d-sbbpw ImWn-hm `mkyw e`n- p. ]n Xp-S-cphm G hpw \ Xv \ In-bn- mwv At±lw hnizmkn kaq-l-tømsv hns ]d- Xv. Advt 390/11

11 MATRIMONIAL sshhm-lniw Pentecostal parets invite proposals, for their son (28/ 172cm), M.Sc. (IT), working in a reputed company in Delhi. Engineering graduates or M.B.A. preferred. Ph: , Emil: GN1406/46 Ipssh- n P\n p hf s]s -t mkvxv tumivs bphxn (24) _n.fkv. Fw.-Un. shfp-ø-\ndw Ct mƒ \m nep- v. Bfln-b-cmb tumivs amcpss amxm]nxm mcn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p sim p p hntz-i-cm- Py-ß-fn D -h v ap K-W\ (bp.-f-kv.-f, Im\U, bp.si.) t^m , , com GN 1431/11 Hmkvt{Sen-bm-bn (sa _ ) Fw._n.-F. Ign v ]n.-bdn \p ImØn-cn- p (27/5'6'', shfpø \ndw) bph-xn p hntziøv tpmen-bp born again Bbn p bphm- -fpss Btem- N\ Wn p sim p- p. Hmkvt{Sen-bm-bn D -h p ap K-W-\. t^m , GN1403/46 t\m Øn- y-bn P\n p hf {InkvXy s]s t mkvxp bphxn ( /5'2'') Ip ssh v Fw. H. F v. _n.-f-kvkn. t\gvkv, Unkw-_ Ah-km\w \m n hcp- p. hnzym-`ym-k-ap-, A\p-tbm-Py-cmb bphm- -fpss amxm-]n-xm -fn \n pw hnhmlm-tem-n-\-iƒ Wn- p-sim- p p t^m , GN 1404/46 s]s -t mkvxp bphxn, hniz- I Ω ] m-øew (25/5'5'') Ccp- \ndw, nw, _n.timw, kzim-cy ÿm]-\-øn tpmen snøp p. Bflo-b-cmb s]s -t mkvxp bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- sim- p p t^m , GN 1405/46 Bangalore settled pentecostal parents invite proposals for their son (30/5'4'') Dip. in Computer Science & Civil Engg. working in Bangalore as an Asst. Manager (Projects), from the parents of professionally qualified girls (no Nurses). Ph: , GN 1407/46 Pentecostal girl (27/155cm) B.Sc, MCA, working as Software Engineer in a Multinational Company at Technopark, TVM, seeks suitable alliance from the parents of Pentecostal, professionally qualified boys. Ph: , GN1408/46 s]s -t mkvxp bphmhv (45/ 5'2'') Kh. tpmen. A\p-tbm-Pycmb s]s -t mkvxp bph-xn- I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : GN 1411/46 \hw-_ Ah-km\w Ah-[n v \m n hcp s]s -t mkvxp bphmhv (28/173 skao) knhn Unssk-\, Zp_m-bn tpmen, ^manen Ãm kv D v. shfp-ø- \n-dw. A\p-tbm-Py-amb hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : GN 1412/46 Syrian Christian Pentecostal parents invite proposals for their son (29/6') M.A (Sociology), M.Th. working in a reputed, Theological seminary as an Academic Dean and looking forward to do Ph.D. abroad soon. Looking for professionally qualified girls. Ph: , GN1413/46 s]s -t mkvxp bphxn (25/ 5'4'') kuzn FwH-F- v, _n.-fkvkn. t\gvkv P\p-hcn BZyhmcw eohn \m n FØp- p. s{]m^-j-w hnzym-`ym-k-ap bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. tpmen-bp- h v ap K-W-\. t^m : , GN 1414/46 kndn-b {InkvXy s]s t mkvxp bphmhv (27/5'7'') Fw. Fkvkn. t\gvkv awk-em-]pcøv Syq -dmbn tpmen-sn-øp- p. Unkw-_ BZy BgvN-bn \m n D m-bn-cn- pw. A\p-tbm- Py-amb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. an\n-kv{sn-bn t\gvkmbn tpmen-sn-øp- -h v ap K-W-\. t^m : , , GN 1415/47 NRI Pentecostal parents invite proposals for their daughter (27/5'3'') M.Sc Nurse, from parents of spiritaul qualified boys. Ph: , GN 1416/46 tnc-a {InkvXy s]s -t mkvxp bphxn (23/5'2'') πkv Sp ]T\w Ign v Xntbm-f-Pn- timf-pn ]Tn- p-sim- n-cn- p- p. shfp-ø-\n-dw, ]ocp-tasv Xmeq v. A\p-tbm-Py-cmb kphnti-j-i-cpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ - Wn- p- p. t^m : GN 1416/46 kmw_-h-{in-kvxy s]s t mkvxp bphxn (34/5'2'') FgpØpw hmb-\bpw hiw, XnI Bflo-b-Xbpw sszh-ir- ]bpw, kphn-tijthe-bv mbn ka -Whpw D bphxn. A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ {]Xo- n- p- p. PmXn {]iv\-a-. t^m : , GN 1419/46 Syrian Christian pentecostal parents invite proposals for their daughter (23/170cm), B.Tech Staying in Qatar, from parents of professionally qualified employed boys outside India. Ph: , GN 1422/46 Syrian Christian pentecostal parents invite proposals for their son (27/ 165cm) B.Tech, MBA, Engineer in Qater, seeks alliance from the parents of professionally qualified employed girls. Ph: GN 1423/46 Fd-Wm-Ip-fØv {]apj Bip-]- {Xn-bn Ãm^v t\gvkmbn tpmensn-øp (29/5'4'') shfp-ø-\n-dw, ap n-dnbv v Hm -td-j\p hnt[-bbmb bphxn. A\p-tbm-Py-cmb s]s -t mkvxp bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n v hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : , GN 1424/46 Pentecostal girl working in Pune (24/5'4'') B.Sc. Bio- Technology, MSc in Clinical Research, Orthodox background, from parents of suitable pentecostal boys. Ph: , ` GN 1393/45 Pentecostal Gulf Malayalee parents invite proposals for their daughter (25/173 c.m.) B.Sc. Nurse, born and brought up in Saudi, from boys of good spiritual background, preferred MBA, Engineering from USA or other Countries Ph GN 1340/43 a[y-{]-tz-in P\n p hf s]s -t m-kvxp bphmhv (29/ 5'8'') _n.-c. (sa- m-\n- F- n-\o-b ), a[y-{]-tz-in Atkmkn-tb v amt\-p-cmbn tpmen snøp- p. Ccp-\n-dw. ]n.-pn. Un{Knbp- txm F n-\o-btdm Bbn- p bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n p hnhm-tlm-tem-n-\- Iƒ Wn- p- p.- a-[y-{]-tzintem t\m Øn- ybntem D h v ap K-W-\. t^m , GN 1426/46 Pentecostal parents setteled in USA invite marriage proposals for their daughter (24/ 5'4'') fair, born & raised in US, School Teacher with bacholor degree in Science. If interested, please contact with & photos. Ph: GN 1427/46 s]s -t mkvxp bphxn (24/ 164 sk.-ao.) shfpø \ndw, _n.- F-kvkn. t\gvkmbn tpmen snøp- p. s]s -t m-kvx-cmb tpmen-bp bphm- -fpss amxm- ]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn- p- p. F n-\otb-gvkn\p ap K-W-\. t^m , GN 1428/46 s]s -t mkvxp bphxn (26/ 5'3''), _n.-f-kvkn. t\gvkv, shfpø \ndw, kuzn Atd-_ybn an\n-kv{sn-bn tpmen snøp- p. Iv\m\mb bmt m-_mb ] m-ø-ew. P\p-hcn BZy-hm-c- Øn hcp- p. Un{Kn-bp C ybv p shfn-bn tpmenbp bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ Wn- p- p. t^m , , GN 1429/46 PENTECOSTAL PARENTS SETTLED IN NORTH INDIA SEEK PROPOSALS FOR THEIR DAUGHTER (25/5'3'' ) B.SC NURSE WORKING IN NORTH, FROM PARENTS OF PROFES- SIONALLY QUALIFIED BOYS WORKING IN INDIA OR ABROAD. CONTACT , GN 1417/46 Ex-NRI pentecostal parents invite proposals for their daughter (23½/155cm) Bachelor of Physiotheraphy (BPT), from the parents of spiritually motivated professional boys. Please contact: Ph: , GN 1430/46 Pentecostal girl (27/167) B.Sc. Nurse, Kuwait MOH arriving in January last, invite proposal from the parents of qualified, spiritual, pentecostal boys. Preferance for Kuwait employees. Contact no: , GN 1420/46 Born again girl (Marthoma background) 5'5"/27, ME, pursuing Ph.D. from IIT Indore, born & brought up in MadhyaPradesh, seeks alliance from the parents of similar God fearing grooms. contact No: , , GN 1421/46 Pentecostal parents settled in USA invite proposals for their daughter (24/5' 4'') born and brought up in USA. She is Pharm D (Doctor of Pharmacy) employed by a major corporation. She is born again, baptized and very actively involved in church activities. Preference will be given to Malayalee pentecostal boys with spiritual values, educated, employed and US settled. Please respond with recent photograph and details at 4 GN 1310/43 Parents of US born daughter, 32 years, fair & attractive, 5 3, committed Indian Syrian Christian with evangelical pentecostal background, employed at a prestigious secular college in the US as a professional Writer / Editor invite proposals from families of similar Christian background, of young men with godly character, compassionate, gracious and a sense of humor. Contact: with full details and picture. GN 1437/46 62 hb pw \ Btcm-Ky-hpap, `mcy acn- p-t]mb ]pcm-x\ kndn-bn s]s -t mkvxp hnizm-kn. IpSpw-_-ÿ-cmb aq p a ƒ. _m[y-x-iƒ H pwxs bn-. A\p-tbm-Py-amb hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p. ZØp- \n-ev m\pw Xøm. t^m GN 1438/46 akv - n Ce-Iv{Sojy\mbn tpmen-sn-øp Xpw \hw-_ Ah-km\ BgvN-bn Hcp amksø Ah-[n v \m n hcp- -Xp-amb s]s -t mkvxp bphm-hn\v (28/5'9'', Ccp-\ndw, sfsnsf Ce-Iv{So-jy ). A\ptbm-Py-cmb t\gvkv/ Iºyq- ^o Un tpmen-bp- txm ]T\w ]q Øo-I-cn- txm Bb bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. t^m : , GN 1425/ \hw_ 14 Xn ƒ 11

12 GOODNEWS WEEKLY KANJIKUZHY KOTTAYAM KERALA, INDIA PHONE : (0481) , FAX : (0481) tim bw tajem Xme- p-]-cn-tim-[\bn H mw ÿm\w t\snb kuøv sk dnse tpxm- ƒ `mc-hm-ln-i-tfm-ssm w. Xme- p-]-cn-tim-[\ tim bw: sf.]n.kn. kt -kviqƒkv Atkm-kn-tb-j tim bw tajem Xme- p-]-cn-tim-[\ \hw_ Ggn\p kotbm Sm_ Wm- nƒ lmfn \S- p. tim bw kuøv sk H mw ÿm\w t\sn.- ]pxp- n sk c mw ÿm\hpw tim bw t\m Øv sk aq mw ÿm\hpw t\sn. {]kn-u v {_Z tpm Pv si. tpm Pv A[y- X hln- p. ]mã amcmb si.-kn. sndn-bm, si.-c. txma-kv, {_Z s_ n ]pt m-en-, ]n.-un. tpmk-^v, _m_p si.-sp. F n-h kωm-\-zm-\w \n h-ln- p. sk{i- dn kpn \Sp-h{X \µn]d- p. F.Pn. ae-_m Unkv{SnIvSv kt -kviqƒ ]co H - mew: F.Pn. ae-_m Unkv{SnIvSv kt -kviqƒ hm jni]co \hw. 27 Rmb-dmgvN3 5 hsc AXmXp {]mtz-ini k`-i-fn \S- pw. hm jni ]co- bpss DØ-c- -S-emkv aqey-\p W-bw- Un-kw-_ 20\p ]me- msv F. Pn. lmfn \S- pw. -F. PÃkv, ]mã si. si. hn k XpS-ßnb-h t\xrxzw \ Ipw. {]m Y\m ktω-f\w Nß-\m-ticn: bpssw Uvv s]s -t mkvxv s^tem-jn- ns (bp. ]n. F^v.) B`nap- Jy-Øn sfiy-{]m Y-\m-k-tΩf\w \hw. 20\p aq p -awn- pam-ωqsv ]mem- p-t s{]m^. spbnw-kpip n ss\\ms `h-\- Øn \S- pw. HIvtSm-_ 16\p Imc-bv F. Pn. N n \S tbmk-øn ]mã tpmpn apf-aq- n {]kw-kn- p. ]mã kæn kj-dnb a[yÿ {]m Y\ \bn p. ]mã F-tPm k kam-]\ {]m Y\ \S-Øn. {]m Y-\bv v ae- pdw: sf.]n.kn. ae- pdw sk ip{iq-j-i ]mã si. F. amxyp (a-e-_m t n- m-b ) ip{iqjm kabøv D mb kvt{sm ns\ XpS p NnIn m-\- cw `h- \-Øn hn{i-an- p p. ]q Whn-Sp-X-en-\mbn sszh-a- -fpss {]m Y\ A`y Yn- p p. ''REGISTERED'' No. KL/KTM/169/ LICENSE No. KL/CR/KTM/WPP-30/ LICENSED TO POST WITHOUT PRE- PAYMENT Posted on Nov.14,15, 2011 at RMS Kottayam sszha ƒ {]ImiØn \S pi: tum. Geoi thembp[w ^cozm_mzv: I Ømhv {]- ImiamWv. I Ømhns\ lrzbøn kzoicn h B {]ImiØn \S Wsa v tum. Geoi thembp[w {]kvxmhn p. HIvtSm_ hsc ^cozm_mzv s\lvdp {Ku v eb kv _v IayqWn n lmfn \S 12 maxv F v. Fw.sF. lcnbm\m dopnb I h j\n apjy- F v.fw.sf. lcnbm\m dopnb I h j\n tum. Geoi thembp[w {]kw-kn- p- p. {]`mjww \SØpIbmbncp p At±lw. {]Imiw \Ωn hcptºmƒ \mw Ccp ns {]hrønbn \n p AI p \n p p. ]cnip mflmhns {]h Ø\w \Ωn Bcw`n p p. {]ImiØn hkn p \mw ktlmzcßsf kvt\ln phm XpSßp p, ktlmzcs\ kvt\ln møh Ccp n \S p p. sszhøns Iev]\ {]Imcw \S p \Ωn ]ns kmøm\p ÿm\ans v At±lw ]d- p. ]mã kp\n km thjs A[y Xbn ]mã G{_lmw Zm\ntb I h j DZvLmS\w snbvxp. ]mã amcmb Fw. ]n. tpm pip n, hneyw Zm\ntb F nhcpw {]kwkn p. i\nbmgvn ]I ip{iqji ktωf\w D mbncp p. RmbdmgvN ^cozm_mznepw ]cnkc {]tzißfnepap s]s t mkvxp k`ifpss kwbp k`mtbmktømss I h j kam]n p. ]mkv _npp ]ShØpw kwlhpw Km\߃ Be]n p. ]mã amcmb tdm_n k, {]tamzv Ipam, {_Z. kn. ]n. kmwip n F nh t\xrxzw \ In. tkmz-cn-k-ampw ss nƒ kviqƒ _ncpzzm\hpw hm jn-ihpw Ipº-\mSv: sf. ]n. kn. tkmzcn kampw ss nƒkviqƒ 18- maxp _m v _ncp-z-zm-\hpw hm jn-ihpw Unkw-_ 14\p slt{_m ]mcojv lmfn \S- pw. ]m-ã n. sp. G{_-lm-ans A[y- -Xbn ]mã n. Fkv. G{_lmw k n-^n-t v hnx-cww snøpw. ]mã si. Fw. tpmk^v {]kw-kn- pw. A Ω amxyp, kqk G{_lmw, Nn Ω tpm F n-h t\xrxzw \ Ipw. Iu k-enmv skan-\m tim bw: lm hm Uv saun kviqƒ Iu kn-edpw A[ym-]-I- \p-amb tum. txmakv CSn- pf \hw hsc KpP-dm-Øv, apwss_, \ne-ºq, ASq, Fd-Wm-Ipfw tim -bw, Xncph-\- -]p-cw, sslzc- _mzv, awn-bm F n-hn-s-ß-fn \S- p Iu k-enmv skan-\m-dp- I-fn {]-kw-kn- p- p. ""B[p-\nI Xe-apd t\cn-sp sh p-hn-fn-ifpw -]-cn-lm-c-am K-ßfpw'' F hnjbw N snø-s -Spw. hni-z- hnh-c-߃ p www:agapepartners.org F ssk nepw F \º-dnepw e`y-am-wv. t_mã-wnse a o tlmkv]n- sa sl Øv k -hokv Chm-ep-th-j Un m p-sa p Ub-dIvS Iq-SnbmWv Ct±-lw. Advt 407/11 Edited, Printed and Published by C.V. Mathew, Printed at MCM Offset Press (P) Ltd for Rashtra Deepika Ltd. Kottayam. Mg. Editor Thomas Vadakkekut, Editor-in -Charge: TM Mathew. Advt 407/11

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

tum. hn.-]n. KwKm-[-c

tum. hn.-]n. KwKm-[-c tum. hn.-]n. KwKm-[-c A m-cmjv{s {]i-kvx-\mb Im k NnIn- -I. Ccn-ßm-e- ps \mj-w sslkviqƒ, ss{iãv timf-pv, Fd-Wm-Ipfw alm-cm-pmkv timf-pv, tim bw saun- timf-pv, Hmƒ C ym C Ãn- yq v H^v saun- kb k-kv, AU-bm

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue Bs C Bs C p.s.p.t. B U7233 B wh fc shy fp. H.S. I B U7235 O s sh b h fc fp. vs cs bh s mc cs. Apps vy y wh s mm k s bs. Occ B U7046 B wh fc fp. Az B U7048 B wh vy fc fp. L.S. B U7276 Us cs mx cccy whs,

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information