s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p"

Transcription

1 1 05 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv Tel hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on H ve-tlm-a-bn bp.fkn sf.]n.kn v h ap-t w sf.-]n.kn ^manen tim {^ kn ko\n-b k`m ip{iqj-i- ]mã amxyp kmap-h {]kw-kn- p- p. hn k tpmk-^v 3 Du p-]p-c-i-fpw Xp-em-`m-chpw ]n-s \-{km-wn-ifpw -sim- p- m- I-tØm-en- m k-aq-lw hm- psim- pw {]-h -Øn-sIm- pw s]-s -t m-kv-x-sc ]o-un- n- - Xn {^m -kn-kv ]m- am- p tnm-zn- p. I-tØm-en- m k-`-sb a-l-xn-bmw _m-_n-tem F- pw am -]m- -sb A- n- {In-kv-Xp-sh- pw ]-d- -h - p-th- n G-Xp s]-s t m-kv-xp t\-xm-hv am- p tnm-zn- pw! lqã : Ata-cn- -bnepw Im\- U-bn-ep-ap s]s -t m-kv-xv hnizm-kn-i-fpss G -hpw henb kwk-a-øn\v Xnc-»oe howp. hnizm-kn-iƒ v Bfl-\n-hr-XnbpsS Zn\߃ kωm-\n 12- maxv ktω-f-\-amwv lqã-wn \S- -Xv. Pqsse hsc \S ktω-f-\-ß-fn Bbn-cß-fmWv Hmtcm Znh-k-ß-fnepw FØn-b-Xv. I ho-\ tum.-g-{_lmw Nmt m DZvLm-S\w snbvxp. {InkvXp-hn Pbm-fn-Iƒ F -Xm-bncp p Nn m-hn-j-bw. ]mã amcm-b Ãohv dn n, kvtim v s{i j-a, Sn.-Un. -_m-_p, cmpp ta{x, tp- _v tpm, kmw tpm v, t n h Kokv F nh {]kw-kn- p. {]ikvx Kmb- I-cmb tdm-_n tk _m Uns a[p-tcm-x-c-amb Km\-߃ kwko- X-Øns \m-z-hn-kvabw Hcp Ahn-kva-c-Wob A\p-`-h-ambn bph-p-\-߃ v Xo p. ap h j-ßsf At]- n v ]e-xp-sim pw sa -s - -Xm-bncp p Cu h jsø tim - {^ kv. 14- m-axv tim {^ kv H -e-tlm-a-bn \S-Øp-hm Xocp-am-\n- p. CXns Npa-X-e- Iƒ mbn ]mã AeIvkv sh n- (I ho-\ ), tpmbn Xpº-a (sk-{i- -dn), kmapth tbml- m ({S-j-dm ), sh n Bepw-aq- n (bqøv tim Un-t\- ), knã tkm^n h Kokv (te-uo-kv tim Un-t\- ) F n-hsc Xnc-s -Sp-Øp. Xn-cp-h- : B-cm-[-\-bv- p ap -Xq- w \-ev-in k-`m-hy-xym-kw Iq- Sm-sX A-Sn-ÿm-t\m-]-tZ-i-ß-fn k-am-\-x-bp- F- m s]-s t m-kv-xp hn-`m-k-ß-fpw tn - v H.-]n.-F a-kv- - n-s B-cm-[-\ A-b-hn-d- n Pq-sse 19- mw Xo-b- Xn Xn-cp-h- im-tcm Hm-Un-t mdn-b-øn H.- -]n.-f Ip-Spw-_ kw- K-aw \-S- p. H.-]n.-F bp-ss ap -ip-{iq-j- I ]m-ã ssh. tpm - p-ip- n-bp-ss A- y- -X-bn Iq-Sn-b B-cm-[-\-bn sf.- -]n.-kn ti-cfm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn ]m-ã ^n-en- v ]n. txm-a-kv h- N-\-ip-{iq-j \n -Δ-ln- p. 2 cm- Pm. 4:1 7 h-sc-bp- hm-iy-߃ B-kv -]-Z-am- n Xm kw-km-cn- p. `- -\m-b a-\p-jy-\pw _p- n-ap- v A-Y-hm Zm-cn-{Zyw D- m-imw. F- m `- n-bn Po-hn- -h-s a- ka-im-eni ]{XnI F.sF. tpm -Pp-Ip n h-øn- m : s]-s -t m-kv-xphn-izm-kn-i-sf hm- p-sim- pw {]- hr-øn-sim- pw D-]-{Z-hn- n- p- I-tØm-en- - p-th- n k-`-bpss ]-c-am- y- -\m-b {^m -knkv am -]m- N-cn-{X-Øn-em-Zy-ambn s]- -t m-kv-x-tcm-sv am- v A- t]- n- p. Pq-sse 29- mw Xo-b-Xnbn-se hm -Ø-bn-em-Wv h-øn- m td-un-tbm C- m-cyw s]m- Xp-tem-I-sØ A-dn-bn- -Xv. am -]m- -bm-ipw ap-ºv, _yp-h- \-kv F-tb-gv-kn B - v _n-j- v B-bn-cp- k-a-b-øm-wv C- - en-bn-se C-hm- -en- N - v Hm-^v sd- -kn-en-tb-j F- s]- -t m-kv-xp-k-aq-l-øns ÿm-]-i-\m-b ]m-ã Pntbm-sh-\n {S-sb- n-t\m-sb ]-cn-nb-s -Sp- -Xv. I-gn- H-cp h - j-øn-\n-s-bn h-øn- m-\n X- s h-k-xn-bm-b km m am -Øbn h- v ]m- m hn-hn-[ s]- t m-kv-xp-hn-`m-k-ß-fp-am-bn Iq-Sn- m-gv-n-iƒ \-S-Øn-bn-cp- p. Pq-sse 28- mw Xo-b-Xn Xn- - fm-gv-n Z- n-w C- -en-bn-se I- t - -bn- F-Øn-b t]m- v, kz- Im-cy Iq-Sn- m-gv-n-bm-bn ]m-ã Pn-tbm-sh-\n {S-sb- n-t\m-sb-bpw Ip-Spw-_-sØ-bpw A-`n-hm-Zyw snbv-xp. ]n- o-sv, D-Ø-c, -Z- n-w A-ta-cn- -bn -\n- pw, C- -en-bpss hn-hn-[-`m-k-ß-fn -\n- pw F- Øn-b C-cp- q-tdm-fw h-cp- {]- Xn-\n-[n-Iƒ \-ev-in-b kzo-i-c-w- Øn kw-_- n- p- -Xn-\n-sS am -]m- -sb F-s {]n-b k-tlmam ]m s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p H.-]n.-F IpSpw_ kwkaw H.-]n.-F Ip-Spw-_-kw-K-a-Øn sf.-]n.-kn ti-c-fm tã- v sk-{i- -dn ]m-ã ^n-en- v ]n. txm-a-kv ap-jy-{]- `m-j-ww \-S-Øp- p. ]m-ã -am-cm-b tpm -k am-xyp, ssh. tpm -Pv-Ip- n, tp- -_v ]n. F-{_-lmw, _m- _p km-ap-th, kn.-hn. am-xyp, A-e-Iv-kv tpm, hn.-sn. ]u-tem-kv, F.-Pn. Nm-t m F- n-h k-ao-]w k-t m-j-kq-n-i-am-b \o- I-c-tLm-j-߃- n-ss ]m- m, I-gn- Im-e-ß-fn hm- p-ifm-epw {]-hr-øn-i-fm-epw s]- -t m-kv-x-sc ]o-un- n- n- p- I-tØm-en- - p-th- n am- v A-t]- n- p. \m-sa- mw ]m-]n-iƒ X-s, ]- t, \mw I -Øm-hn-s km- n- y-øn \-S- p- -Xn-\v ss[-cy-ap- -h-cm-i-ww. ]u-tem-kv sim-cn- y -s -gp-xn-b te-j-\w D- -cn- p-sim- v, {In-kv-Xp-hn-s i-co-c-øn-\v hn-hn-[ A-h-bh-ß-fp-s - pw F- m F- m A-h-b-h-ßfpw X-Ωn ]-cn-ip- m-flm-hn-s {]-hr-ønbm \n-c- n- -s - v G-I-i-co-cw B-bn-cn- p- p-sh- pw ]d- p. -sf I-S- m ]n-sn- p-sim- p t]m-ip-hm ssz-hw A-\p-h-Zn- n-. Zm-ho-Zv A- w C-c- n- p- v. F- m A-h-s k- -Xn- v C-ct - -Xm-bn h- n- n-. am-xm-]n- Xm- -fp-ss \- -bm-wv X-e-ap-d A- \p-`-hn- p- -sx- pw B-b-Xn- \m X-e-ap-d-sb ssz-hw A-\p- Z-cm F- v kw-t_m-[-\ sn-bv- Xp-sIm- v, ]m-ã Pn-tbm-h-\n Cu k-μ -i-\-øn-\v ]m- m-tbm- Sv {]-txy-iw \-μn tc-j-s -Sp-Øn. A-Sp-Ø-Im-ew h-sc Nn- n- m t]m-epw I-gn-bm-Xn-cp- H-cp kw- K-Xn-bm-Wv C-Ø-cw H-cp Iq-Sn- mgv -N F- pw, X-s k-`mw-k-ß-fn A-t\-Iw t] \n-xy-hpw ]m- mbv- p-th- n {]m - n- p- p-s - pw, am -]m- m-bm-bn Xn-c-s - Sp- -s - -Xv ]-cn-ip- m-flm-hn-s {]-hr-øn-bm-bn X-߃ I-W- m- tijw9 mw t]-pv {K-ln- p- -Xn-\v am-xm-]n-xm- ƒ `- n-bp-ss km- yw ]p-e -Øn Po-hn- -Ww F- pw A-t±-lw ]- d- p. tijw 9 mw t]-pv

2 2 ka-im-eni ]{XnI snb am tpm h Kokv amt\-pnwkv FUn- Ãm en tpm v No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv. kmap-h dkn-u v FUn- Ipcym-t mkv txm -Øn Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp bp.- F-kv. -P-\-d tim -Hm Un-t\- ^n n cmpp lqã bp. -si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- kmw ]Wn- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv si.- n.-tpm-jz tpm Im p-]-d-ºn- cmp G{_lmw tpm k tpm v Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : FUn-t m-dn-b sszhw Kmk-bn-te v \S- p p Kmk-bn \msf kviqƒ C t m! Ah-cpsS ]nt sc F mw RßfpsS ssk\yw sims m-sp- n-bt m!! PqX- p- n-iƒ sxcp-hn \røtømss CtX- p-]m-sp-tºmƒ thz-\n- m-ø-h a\p-jy-c. tem I-Ønse G hpw henb Xpd Pbn-emb ]e-kvxo-\nse Kmk-bn Ign Hcp amkw sim v sim s Ip n-ifp-ssbpw kv{xoi-fp-ssbpw FÆw c mbn-c-tøm-fw. Kmkbn \n pw HmSn c -s]- p-sim- p-hm P\-ß-tfmSv C{ktb ssk\yw ap -dn-bn v \ Ip- p. IS-en\pw h a-xn-en\pw CSbn IpSp-ßn-b-h Fhn-tS v HmSpw? sh -an-, shfn- -an-, Blmc-an-. hosn-\p-sh-fn-bn Cd-ßm-\p-am-hn-. GXp ka-bhpw ]pc-ap- I-fn anssk ]Xn- mw. {]m n- m-sa v Icp-Xn-bm AXpw \S- n-. Kmk-bnse G hpw ]pcm-x-\-amb {InkvXob tzhm-e-bhpw anssk B{IaWØn XI p. sshzypxn \ne-bhpw Htcm a am{xw. Bcm-[-\m-e-b-߃, Bip-]-{Xn-Iƒ, kviqfp-iƒ Ch-sb-bmWv PqX ssk\yw e y-an-sp- -Xv. lamkv `oi-c-hm-zn-iƒ Bbp-[-߃ kq n- n-cn- p- Xv AhnsSsbms -bm-sw v C{k-tb-en\p IrXyambn Adn-bmw. Ch kwc- n- p-hm lamkv a\p-jy-i-hnw krjvsn- p- p. bp -Øn IcpW ImWn- n v Imcy-an-s - mwv bn{k-tbens \ne-]m-sv. Ah-km-\sØ Bbp-[hpw \n ho-cy-am- ntb Ah im -cm-i-bp- q. DΩ-bpsS hb- nse Ip n-\p-t]mepw Kmk-bn kpc- n-x-xz-an-. A m-cm-jv{s-bp- -\n-b-a-ß-sf-sb mw ]cn-lkn- p-sim v PqX mfw Kmk-bpsS ta Xo - \ Ip n- p-i-bm-wv. H p \ne-hn-fn- p-hm t]mepw Cu Ip p-ßfpw kv{xoifpw _m nbp- m-hptam? Bbp-[-߃ s]mxp-ÿ-eøv sim p-h v h n v lamkv `oi-c- m P\-ßsf Np pw Iq p- p. a\p-jy-i-h-nsø lamkv Xs bmwv anssk-ep-iƒ v Cc-bm- p- -Xv. Cu simspw {IqcX Hcp \pw- Y am{x-am-i-s -sb- m-in- p-t]m-ip- p. apdn-th- -hsc FSp-Øp-sIm- p-t]m-ip-hm Xº-Sn p Ign-bp bp.-f. ZuXy-kwLw t]mepw sime-sn-ø-s -Sp ImgvN! Kmk-bnse Xpc w bn{k-tb-ens\ shd-fn-]n- Sn- n- p-i-f- p. {`m -amb Bth-i-tØmsS Kmksb XI p-tºmƒ Nn n n-x-dp- Xv a\pjy-i-co-c-ß-fm-wv. F mw Dt]- n v Poh\pw sim v HmSn-t mb B P\-ßsf C\n Bcv kwc- n pw? aq p Iuam-c- msc hi-h-cp-øn-b- Xns {]Xn-Im-c-ambn bn{k-tb XpS-ßn-h Cu Xo fn C\n F{X-\mƒ XpScpw? lam-kmtwm CXns ]n n-se v bn{k-tb-en\v Ct mgpw Xo -bn-. slt{_m-\n Zpcql-km-l-N-cy-Øn sim -s B PqX- p- n-isf Hm Øv bn{k-tb am{x-a hne-]n- -Xv. F m cmpy-ß-fn-sebpw AΩ-am s\sp-ho ]n- p. Hcp amk-tøm-f-ambn \S- p t]mcm Øn bn{k-tb-en\p \qtdmfw t]cpss Poh \jvs-am-bn. Kmk-bnse Xpc- hpw lamkv `oi-c-hm-zn-ifpw _ -an s\x-\ym-hn\p Hcp sh p-hn-fn-x-s -bm- Wv. Kmk-bn \n pw sxmsp-øp-hn-sp F m anssk-ep-i-tf-bpw, \n ho-cy-am- p-hm bn{k-tb i -am-wv. tic-f-øns aq n c v `mkw am{xw hcp Hcp Xp p-`q-anbn PqX- mcpw ]e-kvxo Imcpw XΩn Ie-ln v F{X-\mƒ \ne- \n pw? btlmh Ah v Ah-Im-i-ambn \ Inb hmkvzø tzi-amwv Cu I\m F v blq-z hniz-kn- p- p. X߃ ]nd- p-how aæv Ah-cpsS am{xw kz -am-sw v ]e-kvxo Im G p snm p- p. ]e-kvxo bym -Øn Hcp km -ev]ni cmpyw am{x-am-wv. ]e-xp- ß-fmbn InS- p ]e-kvxo cmjv{sw! tim bv -IØv Zpcn-X-a-\p-`-hn p Ign-bp Ad_v kaqlw! 1948 emwv blq-z- m- {]m -sf-t mse Henhns \msmb ]ekvxo-\n-te v ]d- n-d-ßn-b-xv. Npcp-ßnb Imew-sIm v acp-`qan DZym- \-ambn amdn. blq-z-]-c-º-c-bn s] -h temi-saßp \n p-ambn FØn-s m- n-cn- p- p. ]e-kvxo-\ni-fpss ÿe-߃ Ah ku[- ߃ \n Ωn- p- p. AXn-cp-Iƒ am n-h-c-bv p- -Xn Bcp-sSbpw kωxw Ah m-h-iy-an-. shãv _m v AXn-\p-Zm-l-cWw am{xw. F m PqX- mcpw as-ßn-sb-øn-bm ÿnxn F mipw! NnX-dn-t mb Ad_v hwi-p ]e-kvxo\n-te v Xs as-ßn-h- mepw KXn `bm-\-iw. bn{k-tb temi-øns apgp-h Xe-th-Z-\-bmbn amdn-bn-cn- p-i-bm-wv. temi-n-cn-{x-øn PqX-sc-t mse C{X-b-[nIw hwil-xybv v hnt[bamb thsdmcp kaqlw Dt m? tbml- m kv\m]-is P -ÿ-e-amb F I-cn-anse tlmtfm-timãv kvamciw kμ in- p-a-s-ßp GXp k mcn-bp-ssbpw lrzbw XI-cpw. Adp-]-Xp-e w PqX- msc \njvtq-c-ambn ln ve sims m-sp- n-b-xns t\c-dn-hp-i-fpss kvamc-iw. temi-saßpw NnX-dn-t mb blq-z\p Xß-fpsS cmpyhpw ]nxm- - m-cpss I -d-ifpw Bcm-[-\m-e-bhpw \nb-as Ihpw {][m-\- am-wv. imtemw- -k-am-[m\w ]d- mwv blq-z Bscbpw A`nhmZyw snøp- -Xv. F m C pw sbcp-i-te-ans kam-[m-\-øn- acp- bpss sh_vssk v kμ in- pi kz- w ]u-c- m-sc kw-c- n- p-hm bn-{k-tb Km-k-sb B-{I-an- p- p. B-bp-[-߃ kw-c- n- -s -Sp-hm l-amkv ]-e-kv-xo -Im-sc a-\p-jy-ih-n-ß-fm- p- p. C-Xm-Wv k- Xyw. l-am-kn-s H-fn-Øm-h-fß-fpw B-bp-[-ß-fpw X-I - p- bn-{k-tb \ -Ip- k-tμ-iw A-im- n-bp-ts-xm-wv. hn-e-a-xn- m-\m-hm-ø a-\p-jy- Po-hn-X-߃ I-\m -tz-i-øv ]- p-t]m-ip- p. \mbn Ah p {]m n-t - n-h-cp- p. shsn-bp ]Xn- mø tim -Itfm simø-f-ßtfm bn{k-tb-en-en-. btlm-hbv v bmkw Ign- p-hm blq-z\v Cs m-cm-e-bhpw C. Ah-cpsS tzhm-ebw I p-i-t m-sp-ti-jn- msx XI Øp-I-f- p. tamdn-bm-a-e-bnse B tzhm-e-b-øns Np p-a-xn-ens Hcp-`mKw am{xw AhnsS tijn- p- p. hnem-]-a-xn! F m A -Ønepw hnem-]-a-xn Xs. sbcp-itew tzhm-ebw \n ÿm\-øm-ws{x tumw Hm^v Zn tdm v ap nw Xmgn-I- p-sw. temi-øns Atbm- [y-bmwv Cu ÿew. ChnsS tzhm-ebw ]p\ \n Ωn- p-hm PqX kaqlw shº sim p- p. B ZuXyw \n h-ln- p-hm s ºnƒ C Ãn- q v kpo-h-am-wv. F p h-ne-sim-spøpw ]pxnb tzhm-ebw ]Wn-bp-hm Xøm-sd-SpØp \n p bmym-ÿn-xni PqX- m! "Rß-fpsS ain-lmsb htc-w-ta, Rß-fpsS cmpyw bym-ÿm- \-s -Sp-tØ-W-ta, R߃ v Bcm-[n- p-hm Bebw Xtc-Wta' temi-sa-ßp-\n- p-ambn FØp PqX-k-aqlw hnem-]-a-xn-en Xebn-Sn p Ic-bp- Xv Cßs\ ]d- p-sim- m-wv. {]Xym-i-bpsS NphcmWv Ah v hnem-]-a-xn. Hen-hp-a-ebv v A`n-ap-J-ambn \n p Cu tamdn-bm-a-e-bn \n p Xs -bmwv {]hm-n-i apl-ωzv kz Km-tcm-lWw snbvx-sx v ap n-߃ hniz-kn- p- p. blq-zs s\sp-ho pw ap o-ans B p-amwv au v tamdnb. temi-am-[ya IÆp-I-sf mw Ca-sh- msx Ahn-tS p t\m nbncn- p- Xv AXp-sIm- mwv. tamdn-bm-a-e-bn C\n Hcp tzhm-ebw blq-z\v ]Wn-bm-\m-hptam? ] p-sa- p-x-s bmwv blq-zs hnizm-kw. ss nƒ {]h-n- \-߃ hniz-kn- p ss{ikvx-h-cp-ssbpw {]Xym-i-b-Xm-Wv. blq-zs t]mcm- -Øn\v Cßs\sb{X-sb{X Imc-W-߃! kz w ]uc- msc kwc- n- p-hm bn{k-tb Kmksb B{I-an- p- p. Bbp-[-߃ kwc- n- -s -Sphm lamkv ]e-kvxo Imsc a\p-jy-i-h-nß-fm- p- p. CXmWv kxyw. lam-kns Hfn- Øm-h-f-ßfpw Bbp-[-ßfpw XI p bn{ktb \ Ip ktμiw Aim- n-bp-ts-xmwv. hne-a-xn- m-\m-hmø a\p-jy-po-hn-x-߃ I\m tz-iøv ] p-t]m-ip- p. bn{k-tb-en ]e-kvxo-\n-bpss ÿnxn AXn-Z-b-\o-b-am-Wv. \m p-x-s- -en Ign-bp ]e-kvxo-\n-iƒ Ad_v hwi-p. Ah ap o-ßfpw {InkvXym- \n-i-fp-am-wv. PqX- m-cpss ]ou-\-ta p Ign-bp- -h-cmwv c p Iq -cpw. Ch-cpsS kzmx-{ y- Øn-\p-th- n-bmwv t_xve-tl-anse axn-en Xe-bn-Sn v {^m knkv ]m lrzbw \pdpßn {]m n- -Xv. blq-z- m v {InkvXym-\n-Isf ]p -amwv. tbip Ah v Zmho-Zp-]p-{Xt\m ain-lmtbm A ; thiym-]p-{x\pw I -{]-hm-n-i-\p-am-wv. blq-z-a-x-øns Iƒ m-ws{x {InkvXym-\n-Xzw. ]ns Fßs\ tbip-hns\ Ah v {InkvXp-hmtbm c -I-\mtbm AwKo-I-cn- m- \mhpw? blq-z C pw Ahs ain-lm-bv p-th n ImØn-cn- p- I-bmWv. C mw hnizm-kn-iƒ ]e-kvxo ImtcmsSm -am-wv. kz w P\-X, Htc axw. Kmk-bn a\p-jy- p-cpxn \S- p-tºmƒ blq- Z-] mf- m sim -s -Sp-tºmƒ {InkvXym-\n-Iƒ GXp ] Øp \n pw? Cdm- n `oi-c- m- {InkvXym-\n-Isf sims m-sp- p- -Xn {]Xn-t -[n- mø ap ow kaq-l-tøm-ssm w \n m Xøm-d- -sb p ]d-btwm? sszh-øns kz w P\-amb bn{k-tb-en-t\msv sfiy-zm Vyw {]Jym-]n- twm? ]e-kvxo aæn acn- p-ho-gp Hmtcm a\p-jy\pw sszh- Øns kzcq-]-ønepw kmzr-iy-ønepw krjvsn- -s - -h-cm-wv. ap ow c -sat m PqX-c- -sat m ss{ikvx-h-c- -sat m th Xn-cn- m-\m-hn-. sszhw bp -{]n-b-\-. tbip-{in-kvxp-hn-eqss {InkvXym-\n-Iƒ v shfn-s - n-cn- p sszhw GsX- nepw kaqlsø sim p-ap-sn- p-hm i n-]-i-cp aq Øn-b-. ]t{xm-tk, hmfp-d-bn CSpI; hmsf-sp- p- -h hmfm F v ap -dn-bn v \ Inb {InkvXp-hmWv {InkvXym-\n-Iƒ v {]tnm-z- \w. blq-z \ne-\n n-\m-bn- m-bn-cn mw bp w snøp- -Xv. ]t a\p-jysc sims m-sp- p- -Xn \ymbo-i-c-w-an-. lamkv Bbp- [-߃ Xmsg-bn-S-s. bp w H n\pw ]cn-lm-c-a-. lam-kns ] w tncp-i-b Ic-Wo-bw. bn{k-tb \nc- ]-cm-[n-b-. lam-kns ssii-fn c - -d-bp- v. Xos m- n-sim v Xe-sNmdn-b-cp-Xv. kv{xoisfbpw Ip p-ßsfbpw A nbvs -dn-bp- Xv [m Ωn-Ia-. ka-kr-jvs-ßsf kwc- n- p-ibpw Ah-tcmSv kwb-a\w ]men- p-ibpamwv blq-z sntø Xv. imtemw temi- Øns {]m -\-bmbn amd-s. thz-\- s -Sp blq-z-t\mspw A\m-Y-\mb ]ekvxo Imc-t\mSpw tn p-\n mw. sszh-tøm-ssm w Kmk-bn-te v \ap pw k -cn- mw.

3 3 Ih tãmdn Ncn-{X-hn-NmcW ka-im-eni ]{XnI 19 mw \q- m- nse ticfw Du p-]p-c-i-fpw Xp-em-`m-chpw ]n-s \-{km-wn-ifpw tum. kmap-h s\ n-apiƒ N-cn-{Xw H-cp ]p-g t]m-sebm-wv. Nn-e-t mƒ Im-cy-am-b am- w H- pw Iq-Sm-sX Zo -L-Im-ew A-Xv t\-sc H-gp-In-s m- n-cn- pw. Nn-e-t mƒ N-cn-{X \-Zn-bpsS K-Xn- v s]-s - v am- w h- p tn-cpw; A-Xn-s H-gp- v i- - am-bn-øo-cp-i-bpw sn-øpw. \q- m- p-i-fm-bn ]-S - p ]- -en- p \n- n-cp- ]-e Iq- hr- -ß-fpw Cu H-gp- n-s K-Xn-bn I-S-]pg-In ho-sw- pw h-cpw. G-Xp \m- Sn-s N-cn-{Xw ]-cn-tim-[n- m-epw C-Xv Im-Wm-hp- -Xm-Wv. H-t -ap- m \q- m- p ap-ºv ti-c-f-øn-s N-cn-{X-K-Xn- pw ta -]-d- X-c-Øn H-cp K-Xnt`-Zw kw-`-hn- p-i-bp- m-bn. k- aq-l-øn-s A-Sn-Ø- p-ap-x ap- Iƒ-Ø- -ph-sc F- m hn-`m-kw a- \p-jy-cn-ep-w A-h-cp-sS Po-hn-X co- Xnbn-epw kw-`-hn- m-\n-cp- H-cp h-en-b ]-cn-h -Ø-\-Øn-s Xp-S- -am-wv ]-søm-º-xmw \q- m- ns B-cw-`w ap-x kw-`-hn- -Xv. ""Im-ew ssh-in-t m-bn, ti-h-e-am-nm-c- \q-ep-i-sf- mw ]-g-in-t m-bn, si- n-\n-dp-øm I-gn-bm-sX Zp - -es - N-c-Sn P-\-X \n - mw.- am- p-hn N- -ß-sf kz-b-a-s - n am- p-a-xp-i-fo \n-ß-tf Xm am- p-hn N- -ß-sf! am-s m-en-s m- o sam-gn-x-s k -Δ-Zm Im- n-c-ºp- n- p ti-c-f-øn '' F- v a-lm-i-hn Ip-am-c-\m-ims Im-e-am-b-t m-tg- pw ti-c-f- Øn k-aq-ew B- n-sn- B ]-cn-h -Ø-\-s m-sp- m- v A-Xn- \pw H-cp \q- m- v ap-ºv X-s B-cw-`n- n-cp- p. A-Xn-te- v I-S- pw-ap-ºv A- -sø km-aq-ly-]- m-ø-e-øn-s H-tc-I-tZ-i Nn- {Xw A-h-X-cn- n-t - -Xm-bn- p- v. A- -sø km-aq-ly {I-aw C- -tø-xn \n- p Xn-I- pw hy- Xy-kv-X-am-bn-cp- p. Pm-Xn k-{º- Zm-bw A-Xn-cq- -am-bn-cp- p. {_m- -W-cm-bn-cp- p A- v k-aq-l- Øn G- -hpw B-Z-cn- -s - n-cp- -Xv. -{Xo-b, ssh-iy, iq- {Z F- o Pm-Xn- m b-ym-{i-a A-Sp-Ø ]-Z-hn D- -h-cm-bn-cp- p. Cu-g-h Xp-S-ßn Xm-tgm- p- Pm- Xn-bn-ep- -h - v bm-sxm-c-h-im-iß-fpw C- m-bn-cp- p. ]-d-b, ]pe-b, th-s, Ip-d-h Xp-S-ßn-b hn-`m-kß-fn D- -h-sc a-\p-jycm-bn-t m-epw K-Wn- n-cp- n-. A- h A-Sn-a-Iƒ B-bn-cp- p. iq-{z- -m {_- -W-sc tk-hn- p-i-bm-bncp- p A-h-cp-sS I-S-a. `-S- m, A- I-º-Sn- m, Aw-K-c- -I Xp-Sßn-b ÿm- -\-߃ A-h - -h-imi-s - -Xm-bn-cp- p. Iq-Sm-sX {_m- -W-cp-sS-bpw -{Xn-b-cp-sS-bpw Kr-l-hn-Nm-c-I- m-cm-bpw `r-xy- mcm-bpw iq-{z-sc \n-b-an- n-cp- p. {In-kv-Xym-\n-Iƒ C-h-sc \-{km-wn-iƒ F- p hn-fn- n-cp- p. ssk-\n-i tk-h-\- Iu]o-\-Øn-s bpw c- mw-ap- n-s bpw Imew h-f-sc e-fn-x-am-b th-jam-bn-cp- p ti-c-f-øn-se P-\- ß-fp-tS-Xv. G-Xm-\pw hm-c Xp- Wn-a-Xn-bm-bn-cp- p ]p-cp- -j- m - pw kv-{xo-iƒ- pw. ]pcp-j- m A-Sn-bn Iu-]o-\w [-cn- v ao-sx H-cp Ip-dn-ap-t m t[m-øn-tbm D-Sp- pw. j - v B - p-an- m-bn-cp- p. k-º- -cm-b ]p-c-j- m H-cp c- mw ap- v txm-fn C-Spw. A-h - Æ-Pm-Xn- m-cm-b ]p-cp-j- m I- n- v \- -X a-d-bp- X-c- Øn-em-bn-c-p- p h-kv-{xw [-cn- n-cp- -Xv. B Ip- n-iƒ- v ]-Øpw ]-Xn-\m-dpw h-b- p-h-sc Iu- ]o-\w am-{x-am-bn-cp- p th-jw. C-cp-]-Xm-w \q- m- n-s ]-Ip- Xn-h-sc {Km-ao-W-cpw km-[m-c- W- m-cp-am-b Iu-]o-\-[m-cn-Ifm-b ti-c-fob _m-e- m-sc [mcm-fw Im-Wm-am-bn-cp- p. ""{_m- -W, -{Xn-b, \m-b, Xo-b, tnm-h, A-Sna-Iƒ, A-]-cn-jv-Ir-X Im- n-se P-\-߃ F- m-h-cpw th-jw sim- v hy-xy-kv-x-cm-bn-cp- p. kp-dn-bm-\n {In-kv-Xym-\n-I-sfbpw ap-l-ω-zo-b-sc-bpw th-jw sim- v Xn-cn- -dn-bm-am-bn-cp- p. \m-b- -m {_m- -W-sc-t mse Pm-Xn ]-cn-ip- n Im-Øpkq- n- p- -Xn hn- p-ho-gv-nbn- m-ø-h-cm-bn-c-p- p. 11 kv-{xo-i-fp-ss th-j-hpw h- Øn-\v \m-b- m-sc- q-sm-sx X-Snan-Sp- p- {In-kv-Xym-\n-I-sf-bpw \n-b-an- n-cp- p. hm-kv-tim-u-km-a ti-c-f-øn F-Øp-tºmƒ hm-fpw ]-cn-n-bpw [-cn- {In-kv-Xym-\n ssk-\n-i bp-hm- - m-sc I- - Im-cyw tc-j-s -Sp-Øn-bn- p- v. {_m- -W-cp-sS Ir-jn-Im-cy-ß-fp-sS \- S-Øn- pw `r-xy-tpm-en-bpw hn-izkv-x-cm-b {In-kv-Xym-\n-I-sf G-ev- ]n- n-cp- p. {In-kv -Xym-\n-Iƒ- v {_-m -W- f-sc e-fn-x-am-bn-cp- p. ssl-μ-hkv-{xo-i-fn, {_m- -W-cpw - {Xn-b-cpw ta -h-kv-{xw [-cn- n-cp- p. a- p- -h ]-søm-º-xmw \q- m- n-s H-Sp-hn t]m-epw amdp-a-d-bv- p- -Xn-\p H-cp A-\n-hmcy kw-k-xn-bm-bn I-cp-Xn-bn- -s{x. ssl-μ-h-kv-{xo-iƒ ap- p-sp- ptºmƒ \n-xw-_-øn-s h-sn-hv hy- cp-ss ho- n-\-i-øpw t -{X-Ønepw I-b-dm ]m-sn- m-bn-cp- p. A- h - v C- -ß-fp-sS k-ao-]-øv Xma-kn- mw. B-en -aq- n F- ho- p-t]-cv {In-kv-Xym-\n-Iƒ- v [m-cf-ap- m-bn-cp- -t m. B- ln-μp- -fp-ss hn-ip- -hr- -am-wv. A- Xn-\-Sp-Øv Xm-a-kn- p-hm-\p- {]- txy-i A-h-Im-i-am-Wv B t]-cv kq-nn- n- p- -Xv. A-h -Æ Pm-Xn- m - v B-en-\p k-ao-]-tøm, C- -߃- -Sp-tØm h-cm ]m-sn- -am-bn Im-Wm-am-bn-cp- p. h-kv-{x-[m-c-ww sim- v A- m-e-øv ssl-μ-h-kv-{xo-iƒ ]pc-p-j- m-cp-ss ap-ºn-e-[n-iw {]-Xy- -s -Sm-dn- m-bn-cp- p. F- m ap-l-ω-zo-b kv-{xo- I-fpw {In-kv-Xy kv-{xo-i-fpw amdp-a-d-bv- p- h-kv-{xw [-cn- n-cp- p. {In-kv-Xy kv-{xo-iƒ ap- p- Sp- p-tºmƒ \n-xw-_-h-sn-hv srm- cm-py-øn-s km-º-øn-i ta-j-e-bpss \-s - m-bn-c-p- A- zm-\n- p- Xm-W-h -K m - v bm-sxm-cp hn-e-bpw I-ev-]n- n-cp- n-. A- zm-\n- m-s\m-cp- Iq-, ^-ew A-\p-`-hn- m a-s m-cp Iq- F- A-im-kv-{Xo-b-am-b k-{º-zm-b-am-wv \n-e-hn-en-cp- -Xv. m-bn-cp- p. A-Xp-sIm- m-wv X- ߃ B-en -aq- n Ip-Spw-_- mcm-wv F- v ]-d- v {In-kv-Xym-\n- Iƒ A-`n-am-\n- n-cp- -Xv. H-cp ]n-sn t]-cp-iƒ \-{km-wn {In-kv -Xym-\n-Iƒ- n- S-bn ]p-cp-j- m - pw kv-{xo- Iƒ- pw h-f-sc Ip-d- p t]-cp-itf D- m-bn-cp- p- q. ss_-_n-fnse lo-{_p t]-cp-i-fp-ss cq-]m- -c-am-b A-, G-en, Nm- n, a- tijw 4 mw t]-pv {_m- -W -{Xn-b sshiy iq{z dn-hn- p-sp- pw. km-cn-bp-sp- p- B-[p-\n- I h-\-xn-i-fp-ss th-j-tø- mƒ am-\y-am-b th-j-am-bncp- p A- m-e-øv {In-kv-Xy h-\n-x-i-fp-ts-xv. km-cn-bp-sp- p- ]-cn-jv -Imcn-Wn-I-fn `q-cn-`m-k-hpw h-bdp ap-gp-h-\pw {]-Z -in- n- m-wt m \-S- v.

4 4 ka-im-eni ]{XnI Ih tãmdn Ncn-{X-hn-NmcW hn-zym-`ym-kw F- m `m-j-bpw kw-kv-ir-x-hpw ]Tn- p-i F- -Xp am-{xam-bn-cp- p. A-Xm-I-s k-h -Æ ssl-μ-h-cm-bn-cp- ]p-cp-j- m-cp-ss am- {X-w A-h-Im-i-am-bn-cp- p. ss{i-kv-x-h-cn-epw h-f-sc Np-cp- w t] - p am-{x-ta A- -c- m-\w D- m-bn-cp- p- q-. A-ß-s\ P-\-ß-fn _- lp-`q-cn-`m-k-hpw \n-c X-bn-epw A- -X-bn-epw A- -hn-izm-k-ß-fn-epw ap-gp-in I-gn- n-cp- A- -sø ti-c-f-øn-s Nn-{X-w C- v hn-`m-h-\ sn-øm t]m-epw {]-bm-k-am-bn-cn- pw. kh -Æ - v am{xw A-h-Im-i-s - hn-zym-`-ymkw ]-søm-º-xmw \q- m- n-s B-cw-`-Øn ti-c-f-øn ]m- m-xy-an-j-\-dn-am F-Øp-tºmƒ hn-zym-`ym-kw F- -Xv k-h -Æ - p-am-{xw A-h-Im-i-s - -Xm-bn-cp- p. F-gp-Ø- -s Im-ew h-sc iq-{z-\p-t]m-epw A- -cw ]Tn- m A-\p-hm-Z-an- m-bn-cp- p-ht m. A-t mƒ A-Xn Xm-sg-bp- Pm-Xn- m-cp-ss Im-cyw Nn- n- p-hm I-gn-bpw. A- -X-bp-sS A- -Im-c- Øn I-gn-bm-\m-bn-cp- p A-hcp-sS hn-[n. F- m ti-c-f-øns {]m-no-\ N-cn-{Xw ]Tn- ptºmƒ ti-c-f-øn-se B-Zn-a \nhm-kn-i-fm-bn-cp- ]-d-b, ]p-eb, Ip-d-h Xp-S-ßn-b-h-cp-sS \n- e A-Xm-bn-cp- n-. kw-l-im-e- Øn Cu hn-`m-k-øn -s - -h - v hn-zym-`ym-k-øn-\p- ku-icy-ß-fp- m-bn-cp- p. A-h-cn ]- e-cpw an-i- I-hn-I-fm-bn-cp- p. "im-e-iƒ' F- t]-cn hn-zym- `ym-k-øn-\v A-t\-Iw ti-{μ-ßfp- m-bn-cp- -Xm-bn a-\- n-em- m I-gn-bpw. Xp-S - p kw-`hn- km-aq-ln-i ]-cn-wm-a-øn ti-c-f-øn-se B-Zn-a \n-hm-kn-isf- mw A-[x-Ir-X-cm-bn A-h - v hn-zym-`ym-kw \n-tj-[n- -s - p. A-tX- - n N-cn-{X-Im-c-\pw hn-zym- `ymk Nn- -I-\p-am-b tum. si.- hn. Cu- ]-d-bp- -Xv {i- n- mw. ""kn.-fw.-f-kv. an-j-\-dn-amcp-ss B-K-a-\ L- -Øn ti-c-f- Øn-s hn-zym-`ym-k-]-c-am-b ]- m-ø-ew Xn-I- pw ]-cn-xm-]-ic-a-mbn-cp- p. kw-l-im-e-øv D-b- - im-e-i-fpw D- -X hn-zym-`ymk ti-{μ-ß-fpw Z -in- ti-c-f- Øn\v Im-e-Øn-s A-{]-Xn-l-X- {]-hm-l-øn B {]m-am-wy-sa- mw \- -s - p. Xo- -en-s -bpw sxm-so-en-s - bpw h -Æ-hn-th-N-\-Øn-s -bpw t]-cn km-[m-c-w- m - v hn-zym- `ym-k ku-i-cy-߃ \n-tj-[n- p. hn-zym-`ym-kw D- -X Pm-Xn- m-cp-ss Ip-Ø-I-bm-bn-Øo - p. k-`m-at-߃ \-ºq-Xn-cn-am-cp-sS hn- Zy-m`ym-k-Øn-\p-th- n am-{xw th -Xn-cn- n-cp- p. a- p- -h - v A-hn-sS F-Øn-t\m- m -t]m-epw A-\p-hm-Z-an- m-bn-cp- p. "I-f-cn- Iƒ' Ip-dp- - m-cp-ss Io-go Imbn-Im-`ym-k-Øn-\p am-{x-am-bn th -Xn-cn- n-cp- p. A-ßn-ßm-bn {Km-a-ß-fn B-im- m-cp-ss Iogn Nn-e "]mt-im-e-iƒ' {]-h - Øn- n-cp-s - n-epw Xm-gv- Pm-Xn- m - v A-hn-sS {]-th-i-\w e- `n- n-cp- n-. kv-{xo-iƒ- v hn-zym- `-ym-k-ku-i-cyw \n-tj-[n- n-cp- p. A-[x-Ir-X-cm-b A-Sn-a-Iƒ- pw ]n-t m- k-ap-zm-b- m - pw hn-zym-`ym-kw \n-tcm-[n- n-cp- p. K-h -sa n \n- m-i-s hn-zym-`ym-k-ÿm-]-\-߃ t\-cn- p \-S-Øp- -Xn-t\m hn-zym-`ym-k- Øn-\p-th- n ]-Ww sn-e-hm- p- -Xn-t\m bm-sxm-cp Xm-ev -]-cy-hpw C- m-bn-cp- p.- 10 kv-iqƒ F- ]-Z-tam, ]- n- q-sw F- t]m-tcm A- v ti- ncp- n-. hn-zym-`ym-kw F- m `m-j-bpw kw-kv-ir-x-hpw ]Tn- p- I F- -Xp am-{x-am-bn-cp- p. A- Xm-I-s k-h -Æ ssl-μ-h-cm-bncp- ]p-c-pj- m-cp-ss am-{x-w A- h-im-i-am-bn-cp- p. ss{i-kv-x-h-cnepw h-f-sc Np-cp- w t] - p am- {X-ta A- -c- m-\w D- m-bncp- p- q-. A-ß-s\ P-\-ß-fn _-lp-`q-cn-`m-k-hpw \n-c- - X-bnepw A- -X-bn-epw A- -hnizm-k-ß-fn-epw ap-gp-in I-gn- ncp- A- -sø ti-c-f-øn-s Nn- {X-w C- v hn-`m-h-\ sn-øm t]mepw {]-bm-k-am-bn-cn- pw. 3 mw t]-pv Xp-S dn-bw, C-f- n Xp-S-ßn-b t]-cp-ifm-wv kv -{Xo-Iƒ- v C- n-cp- -Xv. A-, A- w (l- ), Nm- n, B- n, tn-, D-Wn- n (kq-k- ), C- f- n, G-en, G-en-b (F-en-k-t_- Øv), A- (dn-t_- ), A- m-cp, D-Æn- m-cp (km-dm) F- n-ß-s\- bm-wv t]-cp-i-fpw A-h-bp-sS aqe-cq-]-ß-fpw. ]p-c-p-j- m - v C-, D-Æn-, C- n, C-Ω- n, Nm- n, C-Sn- m- n, B- n, Ip- m- n, Hu-X, Hu-tk- v F- n-ß-s\-bp- t]- cp-i-tf D- m-bn-cp- p- q. Ip-eo-\ ssl-μ-h kv-{xo-iƒ- n- n-cp- t]-cp-i-fpw B-[p-\n-I - vv hn-nn-{x-am-bn-tøm- mw. C- n- n-cn, C- -tß-en, C- n- m-]v-xn, C- Æn- m-fn, Xm-{Xn, Nn-cp-X, \-tßen C-ß-s\ t]m-ip- p ]-g-b A-`n-Pm-X-\m-a-߃.- Pm-Xn-hy-h-ÿ I -i-\-am-bn ]m-en- m F- m-h-cpw _m- yÿ-cm-bn-cp- p. ""{_m- -W, - {Xo-b, \m-b- m, Xp-S-ßn-b k- h -Æ-ln-μp- ƒ- v hn-ti-jm-[n- Im-c-ß-tfm-Sp-Iq-Sn-b ]-Z-hn-bm-Wp- m-bn-cp- -Xv. Pm-Xn-]-c-am-b B- Nm-c-߃ hn- p-ho-gv-n-bn- m-sx ]men- m I-S-s - -h-cm-bn-cp- p A- h. Cu B-Nm-c-߃ ew-ln- p- -h-sc \m-sp-hm-gn-bp-ss B- - {]Im-cw {`- -p-i-ev-]n- v ap- o-߃t m {In-kv-Xym-\n-Iƒ-t m hn - p-i-bm-wv ]-Xn-hv. 1 C-cp-]-Xmw \q- m- n-s A- y-øn-epw Pm-Xn k-{º-zm-bw \ne-\n-ev- p- p-s - n-epw ]-g-b-ime-sø-t m-se A-{X cq- -a-. F- m hn-`m-k-øn-epw s]- a-\pjy - v H-cp-an- v C-S-s]-Sp- -Xn- \v kzm-x-{ y-ap- v. X-s A-S-p- \n-ev- p-i-tbm C-cn- p-itbm sn-øp- a-\p-jy G-Xp Pm-Xn-bn -s - -h-\m-sw- v _- n- tem s{s-bn-\n-tem bm-{x sn-øp- H-cp {_m- -W A-t\z-jn- p- n-. F- m {_m- -W-s A-Sp- \m-b - p-t]m-epw h- p-iq-sm-\m-h-ø H-cp C-cp- Ime-L- w \-ap- p- m-bn-cp- p. A- [ -Ω-cm-Pm-hv Xp-t]m-se, \m-b-cp-ss k-ao-]-øv Cu-g-h-t\m, Cu-g-h-s k-ao-]- Øv ]p-e-b-t\m, h-cm ]-m-sn- mbn-cp- p. A-tX- - n N-cn-{X-Im-c- m X-s ]-d-b-s ""sxm-so Iq-Sm-sX Xo- -epw I- p-iq-sm-bva-bpw _o`- -cq-]-øn A- p \n-e-\n- n-cp- p. \m-bm-sn-tbm ]pe-b-t\m \-ºq-Xn-cn-sb Im-Wm-\n- S-bm-bm \-ºq-Xn-cn- v A-bn-Øam-bn. ]p-e-b \m-b-cn \n- v A-dp-]-X-Sn A-I-se \n-ev- -Ww F- m-bn-cp- p N- w. \m-b {]- am-wn-am s]m-xp \n-c-øn-eq-ss k- -cn- p-tºmƒ, H-cp Xm-W- Pm- Xn- m-c bm-zr- n-i-am-sb- n-epw Xo- m- m-sn-\- p-dw h- v A-ip- am- p- Xv X-S-bm th- n A- h-cp-ss hm-ey- m "t]m, t]m' F- v B- n-s m- v ap-tº \-S- pw. \m-b- m - pw a- p-b - Pm-Xn- m - pw h-gn am-dn-s m-sp- m-ø Xm-W-Pm-Xn- m-c \n-bak-am-[m-\ ]m-e-i-cp-ss au-\-k- Ω-X-tØm-sS h-[n- -s -Spw.- 2 ""Xo- - m-sp-i-s- v H-cp \m-b-sc k- ao]n- m-\n-s-h-cp- Xm-W-Pm-Xn- m-c-s\ A-t mƒ-ø-s sh- nho-gv-øp-i-bm-bn-cp- p ]-Xn-hv'' F- v a-s m-cp N-cn-{X-Im-c-\pw tc-js -Sp-Øn-bn-cn- p- p. 3 H-cp \m-b \-S- p-h-cp-tºmƒ H-cp ap- p-h h-gn-bn Im-Ws - m B ap- p-h D-S X- s I-an-gv- p-in-s- p-sim- -Ww. \m-b I-S- p-t]m-ip- -Xn-\p ap- ºv X-e D-b -Øn t\m- m ]m- Sn- m-bn-cp- p. Xm-W-Pm-Xn- m-sc lo-\- m, tæ- - m F v ap-{z-ip-øn-bn-cp- p. A-h D-b - Pm-Xn- m-tcm- Sv kw-km-cn- p-tºmƒ hm-bn ssi-s]m-øn ap-t m- v h-f- v Hm- m-\n- p \n- p-sim- v "A-Sn-b ' F- v B-h -Øn- p-cp-hn-s-w-am-bncp- p. Xm-W Pm-Xn- m - v {]- txy-i Nn-e ]-Z-{]-tbm-Kß-fp- mbn-cp- p. a-\- n-\v "]-g-a-\- v' F- pw `- -W-Øn-\v "I-cn- m-sn' F- pw ho-sn-\v "Ip- - m-sv' F- pw, {]-k-h-n- p- -Xn-\v "Ip-c-ßn-Sp-I' F- p-am-bn-cp- p ]-d- n-cp- -Xv. A-tX k-a-bw {_m- -W-cpw - {Xo-b-cp-am-sW- n A-h-cp-sS a- \- v "Xn-cp-a-\- pw' `- -Ww "Aa-td-Øpw' ho-sv "C- w' A-Y-h a- \-bpw B-bn-cn- pw. A-h-cp-sS kv- {Xo-Iƒ {]-k-hn- p-i-b-, "Xn-cph-b-sdm-gn-bp-I-bm-bn-cp- p' sn-bv- Xn-cp- -Xv. ti-c-f-øn-se N-cn-{X Pm-Xn-hy-h-ÿ I -i-\-am-bn ]m-en- m F- m-h-cpw _m- yÿ-cm-bn-cp- p. ""{_m- -W, -{Xo-b, \m-b- m, Xp-S-ßn-b k-h -Æ-ln-μp- ƒ- v hn-ti-jm-[n-im-c-ß-tfm-sp-iq-sn-b ]-Z-hn-bm-Wp- m-bn-cp- -Xv. Pm-Xn-]-c-am-b B-Nm-c-߃ hn- p-ho-gv-n-bn- m-sx ]m-en- m I-S-s - -h-cm-bn-cp- p A-h. Cu B-Nm-c-߃ ew-ln- p- h-sc \m-sp-hm-gn-bp-ss B- -{]Im-cw {`- -p-i-ev-]n- v ap- o-߃-t m {In-kv-Xym-\n-Iƒt m hn - p-i-bm-wv ]-Xn-hv. c-n-bn-xm-hm-b {io-[-c-ta-t\m ]- d-bp- -Xp-t]m-se, "A-Xn-cq- -amb Pm-Xn hy-xym-kw k-ap-zm-b-l- S-\-bp-sS k-hn-ti-j-x B-bn-cp- p. D-b - Pm-Xn- m - pw Xm- W-Pm-Xn- m - p-an-s-bv- v B-g-tadn-b H-cp In-S-ßv A-h-sc th - Xn-cn- p-hm-\p- m-bn-cp- p.- 4 A-h-Im-i-ß-fpw A-h-Im-i \- tj-[-ß-fpw F- m-w Pm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-bn-cp- p. Pm-Xnk-{º-Zm-bw Xm-sg \n- v ap-i-fnte-bv- m-bn-cp- -Xn-\m G- -hpw D- -X Pm-Xn- m-c-\m-b {_m- -W- \pw -{Xn-b-\pw B-bn-cp- p F- m A-h-Im-i-ß-fpw A-\p-`-hn- ncp- -Xv. Xm-tg- p-t]m-ip-t m-dpw A-h-Im-i-ß-fp-sS ]-cn-[n Ip-d- p-h-cpw. G- -hpw Xm-sg F- Øp-tºmƒ ar-k-߃- p- A- h-i-mi-߃-t]m-epw C- m-ø A- h-ÿ-bm-bn-cp- p. A-hIm-i-߃ F- m-h - pw H-cp-t]m-se B-bncp- n- F- p- -Xn-\v N-cn-{X-Imc- m-cp-ss I-s -Ø F- m-bncp- p F- p t\m- mw: ""\m-b-c-s- -ap- ]-e iq-{z-pm- Xn- m - pw km-aq-ly-am-b ]-e A-hIm-i-ß-fpw \n-tj-[n- n-cp- p. kz -Æm-`-c-W-߃ A-Wnbp-I, ]- - n k- -c-n- p-i, hn-ti-j h-kv-{x-߃ [-cn- p-i, X-e- m-hp [-cn- p-i, Ip-S ]n-sn- p-i (A- v Hm-e- p-s-tb D- mbn-cp- p- q), ao-i h-bv- p-i ap- X-em-b Im-cy-߃- v A-h cm- Pm-hn-t\m \m-sp-hm-gn-t m ]-Xnhp \n-c- -\p-k-cn- v A-Sn-b-d sh- v A-\p-hm-Zw hm-tß- -Xp- mbn-cp- p.- 5 Cu-g-h Xp-S-ßn Xm-tgm- p- Pm-Xn-bn -s - -h - v \- ho-sp h-bv- m-t\m, ]-ip-hn-s\ h-f - Øm-t\m, ]m D-]-tbm-Kn- mt\m, B-`-c-Ww [-cn- m-t\m A- \p-hm-zw C- m-bn-cp- p. hr-ø-n-bp- h-kv-{xw [-cn- m A-\p-hm- Z-an- m-bn-cp- p. A-h-cp-sS kv-{xo- Iƒ- v am-dp a-d-bv- m-\p- A- \p-hm-z-an- m-bn-cp- p. iq-{z-kv-{xo- Iƒ- v am-dp-a-d-bv- p- -Xn-\v hne- n- m-bn-cp- p F- n-epw A-hcn _-lp-`q-cn-`m-k-h-pw ta h- kv-{xw [-cn- n-cp- n-. A-Y-hm B- sc- n-epw ta h-kv-{xw [-cn- m H-cp {Xn-b-t\-tbm {_m- -W-s\-tbm Im-Wp-tºmƒ B- Z-c-hv {]-I-Sn- n- m th- n A- Xv F-Sp-Øp-am- p-am-bn-cp- p. ]- søm-º-xmw \q- m- n-s D-Ø-c- L- -Øn t]m-epw \m-b kv-{xo- I-fn-e-[n-Iw t]-cpw ta h-kv-{xw [-cn- n-cp- n-.- 6 Pm-Xn-bp-sS t]-cn-ep- C-Øcw A-kw-_- -߃ an-j-\-dn-amsc sr- n- p. C -Uy ap-gp-h-\pw ]-cn-n-b-s - A-h - v Pm-Xn k- {º-Zm-b-Øn-s ]-cp- ap-j߃ ti-c-f-øn-se-t m-se a-s - ßpw Im-Wm I-gn- n-.- 7

5 ka-im-eni ]{XnI Ih tãmdn Ncn-{X-hn-NmcW ""I-Æn I- -Xn-\v F- m-ap- mbn-cp- p \nipxn. A- zm-\n- p- h -K m ]m-sp-s]- v F-s - n-ep-ap- m- n-bm A-Xv sr- n- ngn-s -Sp- p- -Xn-\v F- m hn-ti-j-k-μ- -ßfpw {]-tbm-p-\-s -Sp-Øn-bn-cp- p.-'' \-ºq-Xn-cnam - v bm-sxm-cp \n-ip-xn-bpw \ -ti- -Xn- m-bn-cp- p. -{Xn-b, \m-b- m Xp-S-ßn-bh - v H-t -sd \n-ip-xn C-f-hpw A-\p-h-Zn- ncp p se Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-se \n- Ip-Xn 2,42,604 cq-]-bm-bn-cp- p. C-Xn 88,044 cq-] ]p-cp-jm- -cw, {]m- n-øw F- n-h h-gn kz-cq-]n- -Xm-Wv. \-s -s m-sn- p- \n-ip-xn-iƒ Xm-W-Pm-Xn- m km-º-øn-iam-tbm km-aq-ln-i-am-tbm H-cn- epw D-b - p-h-cm km- y-a- m- Ø co-xn-bn-ep- \n-b-a-ß-fpw hn-e- p-i-fpw B-Wvv \n-ehn-encp- -Xv. \-s -s m-sn- p- hn-hn- [ X-c-Øn-ep- \n-ip-xn-i-fm-wv A-h-cp-sS ta G -s -Sp-Øn-bncp- -Xv. hn-hm-l-\n-ip-xn, a-c-w \n-ip-xn, G-Wn- -Ww, h-e- -Ww F- p-th- X-e-h-cn, ap-e-h-cn, Ip-Sn-h-cn Xp-S-ßn A-t\-Iw \n- Ip-Xn-Iƒ G -s -Sp-Øn-bn-cp- p. ""I-Æn I- -Xn-\v F- m-ap- mbn-cp- p \n-ip-xn. A- zm-\n- p- h -K m ]m-sp-s]- v F- s - n-ep-ap- m- n-bm A-Xv sr- n- n-gn-s -Sp- p- -Xn-\v F- m hn-ti-j-k-μ `-ß-fpw {]- tbm-p-\-s -Sp-Øn-bn-cp- p.-'' 8 \-ºq- Xn-cn-am - v bm-sxm-cp \n-ip-xn-bpw \ -ti- -Xn- m-bn-cp- p. -{Xnb, \m-b- m Xp-S-ßn-b-h - v H-t -sd \n-ip-xn C-f-hpw A-\p-h- Zn- n-cp- p se Xn-cp-hn- Xmw-Iq-dn-se \n-ip-xn 2,42,604 cq- ]-bm-bn-cp- p. C-Xn 88,044 cq- ] ]p-cp-jm- -cw, {]m- n-øw F- n-h h-gn kz-cq-]n- -Xm-Wv. Du- p-]p-c-iƒ {_m- -W - p e-`n- n-cp- ]- Z-hn-Iƒ- pw `q-an-bp-ss A-h-Imi-Øn-\pw ]p-d-sa cm-py-sø-ºm- Spw A-h - p ku-p-\y `- -Ww \ -Ip- -Xn-\v Du- p-]p-c-iƒ D- m-bn-cp- p. am -Øm-fi-h -Ω a-lm-cmpm-hn-s Im-e-Øv Du- p- ]p-c-i-fp-ss F-Æw \m-ev-]-xm-bn h - n- n- p. ]-Ip-Xn F-Æ-Øn c- p-t\-cw `- -Ww X-øm-dm- n {_m- -W - p-\ -Ipw. ]IpXn FÆ-Øn H-cp t\-cw H-cp Zn-h-kw G-Xm- v {_m- - W ku-p-\y `- -Ww I-gn- pt]m- p. kw-ÿm-\-øn-s h-cpam-\-øn-s \-s m-c-p-`m-kw C-Xn- \p-th- n sn-e-hm- n-bn-cp p. Xp-em-`m-cw H-cp cm-pm-hv ÿm-\m-tcm-l- Ww sn-øp-tºmƒ kz -Æw sim- v Xp-em-`m-cw \-S-Øp-w. B kz - Æw \m-w-b-ß-fm- n k-i-e {_m- -W - pw \ -Ipw. H-cn- H-cp cm-p-ip-am-c-\v ÿm-\mtcm-l-w-øn-ep- A-h-k-cw h- p tn - p. A-t±-lw Ir-i-Km- {X-\m-bn-c-p- -Xn-\m i-co-cw X- Sn- p- -Xp-h-sc ]p-tcm-ln-x- m ÿm-\m-tcm-l-ww Xm-a-kn- n- p F- m-wv H-cp N-cn-{X-Im-c hnh-cn- p- -Xv. in- m co-xn-bn-epw hn-th-n-\w Pm-Xn-hy-h-ÿ-t]m-se {]-Ir- X-am-b in- m-k-{º-zm-b-am-wv {]m- No-\-Im-ew ap-x ti-c-f-øn \n-e-\n- n-cp- -Xv. {_m- -W F- {X- h-en-b Ip- w sn-bv-xm-epw in- e-lp-hm-bn-cp- p. -{Xn-bs\ A- n-]-co- - p hn-t[-b-\m- p-w. ssh-iy-s\ ap-x-e-i-fp-ss txm- n F-dn-bpw. iq-{z-\m-wv Ip- w sn-bv-x-sx- n - ]m-ºn Ip- S-Øn ssi C-Sp-hn- pw. A-h - Æ Pm-Xn-bn -s - -h-\m-wv Ip- w sn-bv-x-sx- n X-e sh- p-i-tbm, I-gp-hn-te- p-i-tbm sn-øp-am-bn-cp- p. Xm-W P-m-Xn- m-sc kw-_- n- n-s-tøm-fw A-tß-b- w ITn- \-am-bn-cp- p in- m-\n-b-aw. tamj-ww, tkm-h-[w Xp-S-ßn-b km- [m-c-w Ip- -߃- p-t]m-epw h- [-in- -bm-wv hn-[n- n-cp- -Xv.- 9 th-ep-ø-ºn-z-f-h-bp-ss Im-e-Øv \n- m-c-ip- -߃- p-t]m-epw A- h-b-h-߃ ap-dn- p-i, ap- m-en si- n A-Sn- p-i Xp-S-ßn-b in- -Iƒ \ -In-bn-cp- p. hn.-b. ]-c-ta-iz-c -]n- -bp-ss "th-ep-ø- ºn-Z-f-h' F- ]p-kv-x-i-øn hn-h-cn- p- H-cp kw-`-hw A- sø in- -I-fp-sS ImTn-\y-sØ- - n Du-ln- p- -Xn-\v klm-bn- p- -Xm-Wv. ""H-cn- H-cp \- ºq-Xn-cn- Xn-cp-h-\- -]p-c-øp- n- \pw h-s-t m- p t]m-hp-i-bm-bn-cp- \-\p. C-S-hm F- ÿ-e-øp-sh- v H-cp ap-l-ω-zo-b \-ºq-Xn-cnbp-sS ssi-bn-ep- m-bn-cp- sn- -w ssi- -em- n. hy-k-\m-{im- -\m-b \-ºq-Xn-cn Xn-cp-h-\- - ]p-c-øp Xn-cn- p sn- v Z-f-h-sb I- v k- -Sw ]-d- p. Z-f-h F- Æ tx- p sim- v \n-ev- p- k- a-b-øm-wv \-ºq-Xn-cn sn- -Xv. F-Æ Xp-S- p-i-f- n- v D-S \- ºq-Xn-cn-tbm-Spw G-Xm-\p-w D-tZym- K-ÿ-tcm-Sp-sam-Øv C-S-hm-bn-se- Øn I-f-hp sn-bv-x-h-sc- p kwi-b-w txm- n-b ap-l-ω-zo-b-sc Hmtcm-cp-Ø-cm-bn a-c-tøm-sv tn -Øv B-Wn X-d- p \n-dp-øn. C-ß-s\ G-Xm-\pw t] in- n- -s - t mƒ tam- m-hv sn- -w Z-f-h-bpsS ap-ºn lm-p-cm- n. A-t±-lw \-ºq-Xn-cn-tbm-Sv sn- w Xp-d- pt\m- m-\m-h-iy-s - p. A-X-\p-kcn- v Xp-d- p t\m- n-b-t mƒ A- I-Øp- m-bn-cp- ]-W-hpw kmam-\-ß-fpw A-Xp-t]m-se X-s C-cn- p- -Xm-bn- - v kw-xr-]v-x- \m-b \-ºq-Xn-cn Z-f-h-sb A-\p- {K-ln- n- v a-s-ßn''. C-ß-s\ a-\pjy-xz-c-ln-x-am-b in- m-co-xn `- c-wm-[n-im-cn-i-fp-ss \o-xn-t_m-[- søm-bm-wv Im-Wn- p- -sx- v ]p-i-gv-øm P-\-߃- pw a-sn- bn- m-bn-cp- p.- cm-py-øn-s km-º-øn-i ta- J-e-bp-sS \-s - m-bn-c-p- A- zm- \n- p- Xm-W-h - m - v bmsxm-cp hn-e-bpw I-ev-]n- n-cp- n-. A- zm-\n- m-s\m-cp-iq-, ^- ew A-\p-`-hn- m a-s m-cp Iq- F- A-im-kv-{Xo-b-am-b k- {º-Zm-b-am-Wv \n-e-hn-en-cp- -Xv. tcm-kw, A-Im-e-a-c-Ww I-gn- -\q- m- p-i-fn C- cp-]-xmw \q- m- n-s BZyZi-Iß-fn -t m-epw C -Uy-bn-se tijw 9 mw t]-pv th-ep-ø-ºn-bpw sa- m-sf-bpw 1798 \m-sp-\o-ßn-b [ - Ω-cm-Pm-hn-\p ti-jw cm-py-`mc-w G-s -Sp-Ø-Xv ti-h-ew ]- Xn-\m-dp h-b- p-am-{xw {]m-bap- m-bn-cp- _m-e-cm-a-h -Ω a-lm-cm-pm-hm-wv. A-t±-l-Øns {]m-b- p-d-hn-s\-bpw ]-cn- N-b-an- m-bv-a-sb-bpw k- -\-kns\-bpw Nn-e D-]-Nm-]-I- m ap-x-se-s-p-øp. [q -Ø-cpw, A- Xy-m{K-ln-I-fp-am-bn-cp- P-b- i- -c \-º-q-Xn-cn, i- - c-\m-cm-b-w sn- n, am-øq- Ø-c-I F- n-h-cp-ss kzm - t{]-c-xn-am-b {]-h -Ø-\- ߃- cm-py-øn-s km-º-øn- I \n-e ]-cp-ß-en-em- n. A- v X-e- p-fw Im-cy- m-cm-bncp- th-ep-ø-ºn, Nn-d-bn - Iogv sn-º-i-cm-a -]n- -bp-ambn tbm-pn- v D-]-Nm-]-I- m - s -Xn-sc P-\-Io-b {]-t m- `w kw-l-sn- n- p. a-{ n-am-sc \n-jv-im-k-\w sn-øm cm-pmhv t{]-cn-x-\m-bn. th-ep-ø-ºn cm-py-kv-t\-ln-bpw I-gn-hp- `- c-wm-[n-im-cn-bpw F- \n-ebn {]-i-kv-xn t\-sn. A-tXk-a-bw ITn-\-hpw {Iq-c-hp-amb in- m-co-xn-iƒ aq-ew P-\- ߃ A-t±-l-sØ `-b-s -Sp- ØpI-bpw sn-bv-xp ti-w tim-fn sa- m-sf Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-se {]-Y-a {_n- o-jv d-kn-u m-bn \n-b-an-x-\m-bn. sa- m-sf-bp-ss D-]-tZ-i-{]-Im-cw th-ep-ø-ºnsb Z-f-h-bm-bn cm-pm-hv \n-ban- p. A-Xn-\m B-Zyw ap- X d-kn-u p-am-bn \- kulr-z-b-øn B-bn-cp- th- ep-ø-ºn Xn-cp-hn-Xmw-Iq Cu-Ãn -Uym I-º-\n-bp-am-bn H-cp ]p-xn-b D-S-º-Sn-bn G - s - p. Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-s\ kwc- n- p- Xn-\p- ssk-\n- I sn-e-hn-\m-bn h -jw txmdpw F- p-e- w cq-] I-º-\n- p sim-sp- -Ww F- v A- Xn hy-h-ÿ sn-bv-xp. F- m- A-{X-b-pw h-en-b Xp-I Cu sn-dn-b cm-py-øn-\v A- -sø \n-ip-xn k-{º-zm-b-a- \p-k-cn- v A-S-bv- p-hm hnj-aw t\-cn- p. C-Xv th-ep-ø- ºn-bpw Cu-Ãn -Uy- -º-\nbpw X-Ωn A-`n-{]m-b-hy-Xymk-Øn-\v h-gn-sbm-cp- n. sam- Øw ]-Xn-s\- p e- -Øn A- dp-]-xn-\m-bn-cw cq-]-bm-wv I- º-\n Xn-cp-hn-Xmw-Iq k - mcn \n- pw B-h-iy-s - -Xv. A-{X-bpw h-en-b Xp-I A-S-bvt - -Xn-s - v Z-f-hpw Xo-cpam-\n- p. Iq-Sm-sX, cm-py-øns B-`y- -c Im-cy-ß-fn-ep- d-kn-u n-s C-S-s]-S A-an-X-am-Ip- p-t m F- pw X-ºn kw-ibn- p. A-[n-Iw Xm-a-kn-bm-sX sa- m-sf-bpw th-ep-ø-ºn-bpw _- -i-{xp- fm-bn. th-ep-ø-ºn Z-f-h- ti-w tim-fn sa- m-sf 1808 sim- n-bn-se {]-[m-\- a-{ n-bm-bn-cp- ]m-en-b-ø- -\pam-bn tbm-pn- v d-kn-u n-s\-xntc H-cp I-em-]-Øn-\v X-ºn X- øm-dm-bn. A-dp-\q-dv ]-S-bm-fn-I-fpsS H-cp kw-lw sa- m-sf-bp-ss sim- n-bn-se h-k-xn B-{I-an- p. sa- m-sf A-{I-a-W-Im-cn-I-fp-sS I-øn A-I-s -Sm-sX c- -s - p. C-tXm-sS th-ep-ø-ºn {_n- o-j- [n-im-cn-i-fp-ss {]-Xn-tbm-Kn-bpw I- Æn-se I-c-Sp-am-bn. th-ep-ø-ºn-bp-ss Bƒ- mcpw {_- o-jv ]- m-f-hpw X-Ωn-ep- Xp-d- bp- -am-wv ]n- o-sv \- S- -Xv. C-cp-hn-`m-K-hpw ]-e ÿ- e-ß-fn h- v G- p-ap- n. C-cp-`m- K-Øpw Bƒ \m-i-ap- m-bn th-ep-ø-ºn N-cn-{X {]- kn- -am-b Ip- -d hn-fw-_-cw {]- kn- -s -Sp-Øn. A-tXm-sS P-\- ߃ B-th-i-`-cn-X-cm-bn. {_n- ojp-im -s -Xn-sc A-Wn \n-c- pw. A-ß-s\ cm-pm-hn-s ssi- I-fn \n- v Xo-cp-am-\-߃ h- gp-xn-t m-bn. Xn-cp-hn-Xmw-Iq k - m-cp-am-bn sn-bv-x D-S-º-Sn-Iƒ- p hn-cp- -am-bn Z-f-h i-{xp-xma-t\m-`m-h-tøm-sp-iq-sn s]-cp-am-dnb-t mƒ {_n- o-jp-im cm-pm-hns\ kw-c- n- p-hm-\pw Z-f-h-sb H-Xp- p-hm-\pw Xo-cp-am-\n- p. sim- -Øp-h- v Z-f-h-sb Bƒ- m-cpw {_n- o-jv ssk-\y-hpam-bn D-{K-k-a-cw \-S- p. Z-fh-bp-sS ho-sv {_n- o-jv ssk- \yw \-in- n- p-i-f- p. {_n- o-jp-im-tcm-sp- hntcm-[w aq-ø th-ep-ø-ºn {Inkv-Xym-\n-I-sf-bpw D-]-{Z-hn- p. {In-kv-Xp-a-X-sØ-bpw C-hn-sS \n- v Xq-sØ-dn-b-Ww F- mbn-cp- p A-t±-l-Øn-s B- {K-lw. H -]-Xp ssh-zn-i-scbpw kv-{xo-i-sf-bp-w Ip- n-i-sfbpw Dƒ-s -ss A-t\-Iw {Inkv -Xym-\n-I-sf-bpw A-t±-lw I- S-en- F-dn- p sim- p. Imcy-߃ C-{X-bpw h-j-fm-bt mƒ X-ºn-bp-sS {]-h -Ø- \-߃ cm-pm-[n-imcs-ø a-dn- I-S- p- p-sh- p cm-pmhn-\v t_m-[y-am-bn. X-ºn-sb \n-b- { n- p-hm _m-e-cm-a-h -Ω a-lm-cm-pm-hv \n -_- n-x-\mbn. A-t±-lw X-s ap -ssisb-sp-øv Z-f-h-sb-bpw {_n- ojv A-[n-Im-cn-I-sf-bpw X-Ωn A-\p-c-Rv-Pn- n- p-hm {i-aw \-S-Øn. A-Xn-\v C-cp-Iq- -cpw h-g-ßn-bn-. Z-f-h-sb X-S-hnem- m cm-pm-hv I-ev -]-\ \ - In. cm-pm-hpw F-Xn-cm-b-tXmsS X-\n- p ]n-sn- p \n - phm km- y-a- m-xm-bn. X-ºn A-\p-P-t\m-sSm- w h-s-t m- v ]-em-b-\w sn-bv-xp a-æ-sn t -{X-Øn-se im- n- m-cs `-h-\-øn A-`-bw tx- Sn. ssk-\yw ]n -Xp-S - v ho- Sp-h-f- -t mƒ X-ºn kz- w hm-fq-cn B-fl-l-Xy-sN-øp-Ibm-Wp- m-b-xv. cm-p-`-s- m th-ep-øºn-bp-ss i-co-cw Xncp-h-\- -]p-c-øp sim- p-h- v I-gp-hn-te- n. ti-c-f-øn-s B ho-c-k- m-\-sø A-{]- Im-cw A-]-am-\n- p- -Xn d- kn-u v sa- m-sf-bp-w Iq- p- \n- p. sa- m-sf-bp-ss \n-e- ]m-sn {_n- o-jv A-[n-Im-cn- Iƒ A-Xr-]v-X-cm-bn. In-cm-Xam-b Cu \-S-]-Sn-sb tem -Uv an-t m A-]-e-]n- p-i-bpw A- t±-l-sø I -i-\-am-bn im-kn- p-i-bpw d-kn-u p ÿm-\- Øp \n- p \o- -w sn-øp-ibpw sn-bv-xp. Sn- p-hn-s B-{I-a-W- Øn \n- pw c- -s]-sm a- e-_m, sim- n, Xn-cp-hn-Xmw- Iq F- o cm-py-߃ {_n- ojv ta -t m-bv-a Aw-Ko-I-cn- -t mƒ Cu cm-py-߃ "A- Sn-a-Ø'Øn A-a -s - nepw, cm-py-øn-se b-ym - A-Sn-a-Iƒ- pw, A-[x-Ir-X-h - - m - pw, kv-{xn-iƒ- pw A-t\-Iw X-e-ap-d-I-fm-bn A- \p-`-hn- p-t]m- ]o-u-\- Øn \n- pw A-Sn-a-Ø-Øn \n- pw tam-n-\w t\-sp- -Xn- \v H-cp ]p-xn-b bp-k-øn-s D-Z-b-Øn-\v A-Xv tl-xp-hm-bn. 1. F. {io-[-c-ta-t\m, ti-c-f-n-cn-{xw 1990 ]p-dw F. {io-[-c-ta-t\m, ti-c-f N-cn-{Xw, 1990 ]p-dw d-h-. sa- n-b, D- r-xw, {io-[-c-ta-t\m, ti-c-f N-cn-{Xw, ]p-dw 316 4,5. ti-c-f N-cn-{Xw, ]p-dw "The nair women, like the classes above them are not allowed to cover the upper part of their body"-proceeding of the Church Missionary Society: 1862 p "At the same time, no where is cast more despotic and more absurd than it is to this day in Travancore. Church Missionary intellegenier 1882, p d-h-. sa- n-b, D- r-xw, {io-[-c-ta-t\m, ti-c-f N-cn-{Xw, ]p-dw Purushannthram was an undefind tax upon the inhearitance of property generaly exceeding 40 percent of its value, prayachitham was a kind of tim, exacted from a person for any supposed or real offence. 10. tum.-si.-hn. Cq- : U-tbm-kn-b sk n-\-dn kp-h-\o 1980, ]p-dw Church Missionery Intelligencer: 1882, P.372.

6 6 ka-im-eni ]{XnI Christianity and its Beginnings ]tflmkv >S n > {Kokv > tdmw > høn- m shfn msv ]pkvx-i-ønse k`-iƒ ]utemkv k -cn \msp-iƒ Patmos Beyond PATMOS FOLLOWING IN THE FOOT STEPS OF ST. PAUL THE ISLAND OF PATMOS SEVEN CHURCHES OF REVELATION _p nwkv Bcw-`n p Fs^-skmkv kv-ap m s] - -sam-kv Xp-b-ssY-c k -±nkv ^n-e-sz -^y e-shm-zn ym AMPHIPOLIS PHILIPPI NEAPOLIS THESSALONICA BEREA VERGINA KALAMBAKA ANCIENT CORINTH ROME VATICAN Kƒ^v, Ata-cn-, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n p h pw bm{xm kwl-øn tncm {Iao-I-c-W-߃ snøp- p. ]utemkv k -cn \msp-i-ƒ tbml- ms\ \msp-i-s-ønb ]tflmkv Zzo]v shfn- msp ]pkvx-i-ønse 7 k`-i-fpss \msp-iƒ ]pxnb \nb-a-im-esø \mspw \K-c-ßfpw Patmos kphn-ti-j-øn\p km yw hln \msp-iƒ ss nƒ ]Tn- p- -h v ]pxnb Z i\w \ Ip- p. Trips from USA, UK, CANADA, MIDDLE EAST AND INDIA Ph: , oliveway tours.com ]pxnb\nb-aøns -\m- n-eqss Hcp Znhy k mcw

7 ka-im-eni ]{XnI sf.-]n.kn tã v I h j \ne-ºq-cn tpm-pn sf- v am-xyqkv Iu -kn-ep-i-fn-epw {]-h - Ø-I k-tω-f-\-ß-fn-ep-am-bn hn- Ip-º-\m-Sv: C- y s]- -t m-kv- ]p-e-am-b {]-h -Ø-\-߃- v I- Xv ssz-h-k-` aq- mw tã- v I h -j 2014 Un-kw-_ 3-7 h- ap-ºm-bn a-e-_m-dn-s hn-hn-[ `m- Ωn- n cq-]o-i-cn- p. I -h -j-\v sc \n-e-ºq-cn- \-S- pw. ]m-ep- K-ß-fn {]-tam-j-w ao- nw-kp- \yq-tlm- v ss_-_nƒ timtf-pv {Ku- n- \-S- p- I - I-ƒ- v ]m-ã -am-cm-b cm-pp ]q-h- Iƒ \-S- pw. hn-hn-[ sk- -\pbn- p. \yq-tbm - v Nm-]v- {]- kn-u v k-pn X- -bn B-ap-J- h -j-\n ]m-ã {]-Xm-]v knw- m-e, ^n-en- v ]n. txm-a-kv, jn- {]-kw-kw \-S-Øn. tpm-kv t_-_n Kv sn-ss B-Wv ap-jy-{]-`m-j- _p s\-sp-th-en, {S-j-d k-æn kzm-k-x-hpw, A-\p-cm-Pv cm-p \- I. tã- v {]-kn-u v ]m-ã ]m-ã {]-Xm-]v knw-kv ap-f-aq- n, F.-sI. tdm-bn, μn-bpw ]-d- p. k-t -kv -Iqƒ So- si.-kn txm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w snøpw. ]-I- ]m-e- m-sv, a-e- p-dw, dn-se sk ]m-ã -am F- n- Iu -kn Aw-K-߃, a-e-_m- nw-kv sa-uyqƒ {]-Im-i-\w CutIm-gn-t m-sv, h-b-\m-sv, I-Æq-, ticfm s]s -t m-kvx ssdt gvkv t^mdw DZv-LmS-\w sn-bvxp \yq-tbm - v: t\m -Øv A-tacn- a-e-bm-fn s]-s -t m-kv- Xv F-gp-Øp-Im-cp-sS Iq- m-bv-a-bmb ti-c-f s]-s -t m-kv-xv ssdt -gv-kv t^m-dw ]p-xn-b `m-c-hmln-i-fp-ss {]-h -Ø-I k-tω-f-\- hpw D-Zv-Lm-S-\-hpw Izo -kv hnt -Pn-ep- sf.-]n.-kn.-k-`-bn Pq-sse 20- -\v ssh-kv {]-kn-u v ]m-ã txm-a-kv In-S-ßm-en-en-s A-[y- -X-bn {]-kn-u v ]m- à _m-_p txm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp. si.-]n.-txm-a-kv, d-h.-tum.-tpmtam si.-tpm - v F- n-h mkp-iƒ \-bn- p. ]m-ã -am-cm-b kmw n.-ap-j-ø-e, txm-a-kv Ipcy, B -hn tu-hn-uv, am-øp- p- n F- n-h B-iw-k A-dn- Ata-cn- -bn \n pw ss nƒ \m-sp-i-fn-te v Following in the Foot steps of JESUS HOLY LAND TOUR Sept Oct Feb March 7 April 29 - May 08 Contact: tã do-pn-b k -tu-kv -Iqƒ U-b-d-Iv -S ]m-ã B -hn tuhn-uv si.-]n.-txm-a-kn-\v \ -In {]-Im-i-\w sn-bv-xp. ]m-ã _m-_p txm-a-kv ({]- kn-u v), ]m-ã txm-a-kv In-Sßm-en (ssh-kv {]-kn-u v), cm- P B-cy- - n (P-\-d sk-{i- -dn), ]m-ã tpm txm-a-kv (tpm.-sk-{i- -dn), tpm-bn-kv ]n.-am- Xyq-kv ({S-j-dm ), tj -en Nm-t m (te-uo-kv tim -Un-t\- ) F- nh-cm-wv ]p-xn-b `m-c-hm-ln-iƒ. Un-kv-{Sn-Iv-Sv I -sh -j cm-p-ÿm : sf.-]n.-kn tim- Un-kv-{Sn-Iv-Sv I -sh -j Hm-K- Ãv h-sc tim- sl-t{_m sf.-]n.-kn-bn \-S- pw. sf.-]n.- kn cm-p-ÿm kv -t - v {]-kn-u v tum:tpm -Pv kn h -Ko-kv D-Zv-Lm- S-\w sn-øp- -tbm-k-øn, ]m- à txm-a-kv -ap- - (apw-ss_), ]m-ã am-xyp txm-a-kv- (su ln) F- n-h ap-jy-k-tμ-iw \- ev-ipw ]m-ã sp.-tpm-bv, ]m-ã km-_p cm-pv, ]m-ã tpm-bv tpm - Pv, ]n.-pn.-am-xyp F- n-h t\-xr- Xzw \-ev-ipw. tim- Un-kv-{Sn-Iv-Svv ]n.-ssh.-]n.-f.-bp-ss Xm-e- v ]- cn-tim-[-\-bpw \-S- pw. JORDAN ISRAEL EGYPT BABU MATHEW VADAKKEKUT (Tour Consultant) Beyond Patmos EPHESUS LEODICIA SARDIS PHILADELPHIA SMYRNA PERGAMUM THYATIRA AMPHIPOLIS PHILIPPI NEAPOLIS THESSALONICA BEREA VERGINA KALAMBAKA ANCIENT CORINTH TOUR OF ROME VATICAN TURKEY, GREECE, PATMOS, ROME & VATICAN (C) (O) Im-k- -tkm-uv d-h-\yp Pn- - -Iƒ Dƒ-s -Sp- a-e-_m ta-j-e-bn-se ip-{iq-j-i k-tω-f-\w \-S- pw. G-gn-\v cm-hn-se kw-bp- k-`mtbm-k-hpw k-am-]-\ k-tω-f-\-hpw \-S- pw. Pq-sse 15,22 Xo-b-Xn-I-fn-embn \n-e-ºq-cpw Ip-º-\m- pw \-S- h t\-xr-xzw \ -Ip-sa- v ao-unb I -ho-\ -am-cm-b ^n- n ]n. am-xyp, tpm-pn sf- v am-xyq-kv F- n-h A-dn-bn- p. ku-øv ^v-tfm-dn-u: C- ym s]- s -t m-kv-xv ssz-h-k-`-bp-ss t\m -Øv A-ta-cn- -bn-ep- do- Pn-b-\p-I-fn ku-øv Cu-Ãv kwÿm-\-ß-fn-se sf.]n.kn.-k-`- Iƒ Aw-K-ß-fm-bp- sf.]n.-kn. t\m -Øv A-ta-cn- ku-øv Cu-Ãv do-pn-b-s hm -jn-i tim- -^-d -kv, B-K-Ãv h-sc k- ssd-kv ^v-tfm-dn-um-bn-ep- tlm-fo-tu C- n (3003 t\m - Øv bq-wn-th -kn- n ss{u-hv, k- ss{w-kv, ^v-tfm-dn-um 33322)v \-SsF.]n.kn.t\m Øv Atacn kuøv CuÃv dopnb hm jni tim ^d kv pw. ]m-ã n.un._m-_p ap- Jy-{]-kw-K-I-\m-bn-cn- pw. sk ^v-tfm-dn-um, ku-øv ^v-tfm-dn- Um, tpm -Pn-b, ss- -kn, ku- Øv I-tcm-en-\m F- o kw-ÿm- \-ß-fn-ep- sf-]n-kn k-`-i-fnse ip-{iq-j-i- m-cpw hn-izm-kn- I-fpw Cu tim -^-d -kn ]- s -Sp- pw. ]m-ã si.kn. tpm- ({]-kn-u v), ]m-ã G.kn. D-Ω (ssh-kv {]-kn-u v), ]m- à tam-do-kv kw-k (sk-{i- dn), {_-Z cm-p B-cy- - n (tpm-bn v sk-{i- -dn), {_-Z Nmt m Ão-^ ( {S-j-d ) F- n-hcm-wv Cu tim -^-d -kn-\v t\- Xr-Xzw \ -Ip- -Xv. t_m[-h-xv -cw dmen t\cy-aw-kew: sf.-]n.-kn.-t\-cyaw-kew sk ]n.-ssh.-]n.-f.- bp-ss B`n-ap-Jy-Øn Imh- m- Spw ]cn-k-c-ßfpw ti{μo-i-cn v elcn hncp t_m[-h-xv -cw dmen \S-Øn. ]mã si.-f-kv.- jm-p, ]mã kmap F tzm F n-h t\xrxzw \ In. ]nc-anuv apx tkm tkm-y -hsc t]mƒ a-e-b-sn-bp-ss G- -hpw ]p- Xn-b N-cn-{X- -kmw-kv-im-cn-i- -ss_- _nƒ N-cn-{X-kw-`-h-߃ Dƒ-s - ]pkv-x-iw {]-kn- o-i-cn- p. B-cpw Im- Wm-Ø-Xpw {i- n- m-ø-xpw F-gp-Xm- Ø-Xp-am-b C-{k-tb, ]-e-kv-xo, Cu-Pn-]v-Xv, tpm -±m F- o \m-ep cm-py-ß-fn-eq-ss tem-i-c- -I-s\ a- e-b-sn-b ssi-en-bn h-c- p-im- p- ]p-kv-x-iw an-d- nƒ ]-ªn-t j {]-kn- o-i-cn- p.- _n.- -kn h -j-sø N-cn-{X-apƒ-s -ss Cu \q- m- p-h-sc-bp- Cu-Pn-]v-Xn-s N-cn-{Xw, kw-kv-im-cw, `m-j, km-ln-xyw, I-e-Iƒ, ss\ -\-Zn, ]n-c-an-up-iƒ, ]p-cm-x-\ {In-kv-Xy ]- n-iƒ, tb-ip-hpw Ip-Spw-_-hpw H-fn- n-cp- Kp-l, tb-ip-{in-kv-xp-hpw Ip-Spw-_-hpw an-{k-bo-an-te- pw A-tX-Xp-S - p- Cu-Pn-]v-Xy - -{In-kv-Xy N-cn-{X-hpw, kqb-kv I-\m, Cu-Pn-]v-Xy ayq-kn-bw, sam-wm-kv-{sn Hm- ^v Im-X-dn, ko-\m-bv a-e, tam-si I- apƒ- -S - v, Cu- Pn-]v-Xn-se ss_-_nƒ N-cn-{X-]- m-ø-ew, t_-xv-e-tlw ]- n, ]-e-kv-xo, sb-cp-i-tew, Nm-hp-I-S, Nm-hp-Np-cp-fp-Iƒ Xp-S-ßn tkm -tkm-ym-h-sc-bp- hy-xy-kv-x kw-`-h N-cn-{Xapƒ-s -ss-bp- h-kv-xp-x-iƒ {]-Xn-]m-Zn- p- N-cn-{X-]p-kv-X-Iw.- t]mƒ a-e-b-sn-bp-ss Cu ]p-kv-x-iw hm-bn- p- t]m-ip-tºmƒ ss_-_nƒ kv-ar-xn-i-fpw N- cn-{x-kv-ar-xn-i-fpw Iq-Sn- -e-cp- -Xp-t]m-se txm- pw. hn-ip- -\m-sn-s Im-gv-N- t]m-se-bm-wv Cu ]p-kv-x-i-øn-s hm-b-\-bpw. F-s kw-_- n- n-s-tøm-fw A-Xv ss_-_n-fn-s H-cp ]p-\ -hm-b-\-bm-bn-cp- p. s]-cp-º-s-hw {io-[-c C-{km-tb k-μ -i-\-sø- p-dn- v C-Xn-\-Iw \n-c-h-[n {K-Ÿ-߃ a-e-bm-f-øn {]- kn- o-i-cn- n- p-s - n-epw tum. t]mƒ a-e-b-sn c-nn- Cu {K-Ÿw hy-xy-kv-x-x ]p-e -Øp- p. F-gp-Øv, `m-jm-ssi-en F- n-h e-fn-x-am-wv. H-cp a-e-b-sn-ssi-en Cu Ir-Xn-bn \n-d- p-\n - p- p. d-h.-tum.-si.- -kn.- -tpm A-Xn-km-l-ko-I-hpw A-hn-kv-a-c-Wo-b-hp-am-b ]-cy-s-\-øn-s t\-c-dn-hp-i-fp-ss Xp-Sn- p- Iƒ ]n-c-an-uv ap-x tkm -tkm-ym-h-sc F- ]p-kv-x-i-øn-s Xm-fp-I-sf A-\p-]-a-am- p- p. i-in-hn-t\m-_m-\n-ti-x C-{km-tb -bm-{x H-cp ssh-im-cn-im-\p-`-h-am-bn am-dn-bn-cn- p- p ]m-ã a-e-b-sn-bn. Cu {K-Ÿw hm-bn- p-xo - p-tºmƒ ss_-_nƒ-\m-sp-iƒ k-μ -in- p-hm-\p- tam-lw hm-b- \- m-cn-epw D-W - n-cn- pw. txm-a-kv txm- -bv- c-pn-kv-t -Uv X-]men e-`n-t -h 50cq-]bpw hn-tz-i-tø- v 100cq-]bpw A-[n-Iw A-b-bv- pi. t]pv: 344 hne: 200 cq]

8 ka-im-eni ]{XnI ip{iq-jm k-lmbn a- p- -h-sc am-\n- p- -Xn- \p ]-I-cw A-h-sc ]-c-ky-ambn X-cw-Xm-gv-Øp- {]-h-w-x Nn-e - p- v. Pm-Xn-hy-Xym-khpw h -Æ-hn-th-N-\-hpw a-\pjy-s D- n -\n- pw \n-b-awaq-ew am- n- -f-bp-hm I-gn-bp- -X- -t m. a- p- -h-sc X-cw- Xm-gv-Øp-hm {i-an- p-t m-dpw ta - -d- hn-th-n-\w aq-eap- A-I - h - n- p-i-bm- Wv. H-cp I-Y \-ap- v t\m- mw.- Z- n-wm-{^n- -bn-se I-Ybm-Wn-Xv. sh- - m-cn-bm-b H-cp kv-{xo hn-am-\-øn ko- v e-`n- -Xv I-dp-Ø h - - m-c-\m-b H- cm-fp-ss A-Sp-Øm-bn-cp- p. \n-baw aq-ew h -Æ-hn-th-N-\w am- nsb-gp-xn-sb- n-epw {]-kv-xp-x kv- {Xo-bp-sS D- n -\n- pw A-Xv \o- n-bn- n- m-bn-cp- p. a-s m-cp ko- n-te- v am-dn-bn-cn- p-hm I-gnbm-Ø-hn-[w hn-am-\w \n-d-sb bm- {X- m-cm-bn-cp- p. hn-am-\-ønse D-tZym-K-ÿ-s\ {]-kv-xp-x kv-{xo hn-fn- v D-b - m- n ko-s m-gn-hp-s - n A-Xn-\p- ]-Ww Cu-Sm- m-sx, X-s am- n-bn-cp-øm-tam F- v B-cm- p. Nn-e-t m-ƒ Xm-gv- m- n- se ko- v ]-cn-an-xn-aq-ew D-b - - m- n bm-{x- m Ip-d-hpw B- bn-cn- p-tºmƒ A-{]-Im-cw D-b - - m- n-te- v A-[n-I-Øp-I Cu-Sm- m-sx am- p-i ]-Xn-hp- v. hn-am-\w D-b-cp- -Xn-\p ap-ºv kv- {Xo-sb t\m- n-s m- v: ""\n-ßfp-ss {]-iv-\-øn-\v Rm ]-cnlm-cw I- p; D-b - m- n H-cp ko- v Im-en-bp- v'' F- v ]- d- -ti-jw I-dp-Ø-h - - m-cs\ t\m- n-s m- v: ""\n-߃ F-s -Iq-sS h-cq'' F- v ]-d-bp- -Xp-tI- v \-Ωp-sS I-Ym-\m-bn-I C-fn-`y-bm-bn A-hn-sS-bn-cp- p.- ]mã amxyp kmap-h {]kwkw C-Xm-Wv k-a-bw b-tlm-h-bp-ss B-e-bw ]-Wnhm-\p- Im-ew h- n- n-s - v Cu P-\w ]-d-bp- p. Cu B-e-bw iq- \y-am-bn-cn-s, \n-߃- p X- n- ho-sp-i-fn ]m - m Im-e-amtbm.-.-.-? \n-ß-fp-ss h-gn-i-sf hn- Nm-cn- p t\m- p-hn. l- m. 1:17.- _m-_n-tem {]-hm-kn-ifm-bn G-gp Z-im- -߃ ]n- n- bn-{km-tb-ey ti-jn- v sb-cp-i-tean a-s-ßn-h-cp-hm ssz-hw Ir- ] sn-bv-xp. cm-p-hw-i-p-cm-b skcq-_m-t_-en-s -bpw ]p-tcm-ln-x Ip-e- m-c-\m-b tbm-ip-h-bp-ss-bpw t\-xr-xz-øn A-c-e- -tøm-fw bn-{km-tb-ey ssz-ho-i k-μ -i- \-Øn-\p hn-t[-b-cm-bn _m-_ntem-wn \n- pw b-cp-i-te-anseøn (F-{k. 1,2 A). {]-X-n-Iqe-ß-fn ]-X-dm-sX, ""G-dn-b kwh-xv-k-cw ap-sº ]-Wn-X-cp- sszhm-e-b \n -Ωn-Xn-bn A-h G - s - p. l -jm-c-h-ß-fp-ss \-Sphn B-e-b-Øn-\v A-Sn-ÿm-\- an-sp-i-bpw ]-Wn B-cw-`n- -bpw sn-bv-xp. F- m i-{xp- -fp-ss X-{ -]q -Δ-am-b \o- -ß-fm Cu B-e-b- -Wn Xp-S-cm I-gnbm-sX-bm-bn. ]m -kn ssk-\yw _em-ev- m-tc-w h- v ]-Wn-ap-S- n. ]-Xn-\- p \o- kw-h-xvk-c-߃ (_n.-kn ) F- ß-s\ ssz-hm-e-b ]-Wn ap-s-ßn In-S- p- p (F-{km. 3, 4 A).- _m-_n-tem-wn \n- p a-sßn-sb-øn-b D-W -Δp kw-l-øns B-flo-b ho-cy-hp-w D-W -Δn Pzm-e-bpw si- n-s-ßn-øp-s-ßn. i- {Xp- -fp-ss sh- p-hn-fn- p ap-ºn ti-h-ew `o-cp- m-bn A-h Xo - p. Zu-Xy-t_m-[-hpw km- y-hpw \- -s - -h-cm-bn Xo - P-\-sØ Cu {]-Xn-k- n-bn \n- p I-ctI-dp-hm A-h-cp-sS t\-xm- ƒ- p I-gn-bm-sX-bm-bn. A-hp-sS B- m-i- n -bn- p-t]m-bn. A- h-cp-ss C-S-bn B-flo-I ]n - ]- n-bn-te- pw A-\m-flo-I ap- \n-c-bn-te- pw h- p I-gn- p. F-ßpw ]-cm-p-b-øn-s -bpw ]n-dp- ]n-dp- n-s -bpw I-cn-\n-g ]-c- p. ""B-e-b-]-Wn-bv- p C-\n k-a-b-ambn- n- '' ]n- n-cn- n ap-{zm-hm-iyw P-\-km-am-\yw G- p-]m-sn. ssz-hme-b-]-wn ]mts hn-kv-ar-x-am-bn. ssz-h-tk-h-bn \n- p ]n- ncn-s - n-epw, \n-jv-{in-b-cm-bn P- \w C-cp- n-. A-h-cp-sS F-c-n-hpw D -km-l-hpw A-\y-Ym Xn-cn-bp- I-bm-Wp- mb-xv. kzm - em-`߃- pw, kp-j-ku-i-cy hym-]v- Xn- p-am-bn A-h ap- n- n-d-ßn, B-e-b- -Wn- m-bn hn-fn- -s - h, hn-e Ip-d- Im-cy-ß-fn hym-]r-x-cm-bn. ssz-ho-i Im-cy߃- p Np-a sim-sp-t - ssz-h-p-\w. ssz-hw X-ß-sf F- gp-t -ev-]n- -sx- n-\m-bn-s - v Xo -Øpw hn-kv-a-cn- p. X- n- a-wnam-fn-i-iƒ ]-Wn-Xp-b -Øp-hm A-h Atlm-cm{Xw A-[zm-\n- p. B-e-b- -Wn-cw-K-Øp ]m -kn ssk-\y-hyq-lw A-Wn \n-c- -Xp I- p "F- p sn-ømw' B-e-b- - Wn- p C-\n k-a-b-am-bn- n- F- v A-h hr-ym k-am-[m-\n- p. "kz -K-Øn-se ssz-hw R-߃- p Im-cyw km-[n- n- pw. A-hs Zm-k- m-cm-b R-ß-sf-gp-t - v ]-Wn-bpw' F- p ]-d-hm P-\- km-am-\yw ss[-cy-s - n-. _m-_n-tem hn- v sb-cp-i-tean h-cp-hm A-h-sc t{]-cn- n- NncnbpwImcyhpw tum.-tpm Pv kmap-h ko p-am w ta - -d- I-Y-bn \n- pw \mw a-\- n-em- p- -Xv \- ap-t -h - pw A-dn-bm-hp- H- cp Im-cy-am-Wv. D-b - -h-sc- pw h-en-b-h-sc- pw kz-bw Nn- n- p- -h - v A-h-cp-sS B-{Klw D-b - -sx- mw A-h-cp-sS ]- -Øm-sW- m-wv. hn-e Ipd- -Xpw, Xm-gv- -Xpw F- mw sim- pw a- p- -h Xr-]v-Xn-b- S-t m-ww F- p-am-bn-cn- mw. F- m a-\p-jy-cpw ]q -Æ-a-\pjy- B-I-Ww. a-\p-jy-xz-c-ln- X-am-bn C- v tem-i-øn h - Øn- p- -Xv D-b - -h-sc- v Nn- -bp- -h-cm-wv. Xm-gv- -h-sc D- b -Øp- a-\p-jy-kv-t\-ln-ifm-b km-aq-ly-{]-h -Ø-I-tcm-Sv C- q- - v H-cp-]-s ssh-a- \-kyw D- m-imw. F- m hy- n-i-fpw, h -Æ- -h - hy-xymk-sa-t\y k -kz-`m-h-øn-s D-S-a-I-fm-bn \- a-\p-jy-cm-ti- n-bn-cn- p- p. \- -aq-ey-߃ H-cp-h-s\ \- a-\p-jy-\m- p- p. sx- m-b aq-ey-߃ a-\pjy-xz-c-ln-x-cm- p-i-bpw a-\pjym-f-xz-sø \-in- n- p-i-bpw sn-øp- p.- ssz-ho-i B-lzm-\w A-h hn-kva-cn- n- m-bn-cp- p `u-xo-i D- -a-\- ߃- p ]n-sº Xn-cn- -Xv. ""\nß-fn A-h-s P-\-am-bn- m-sc- nepw D-s - n ]p-d-s -S-s. A-hs ssz-hw A-h-t\m-Sp-Iq-sS C-cn- pw'' (F-{k. 1:3). H-cn- a-wn- \m-zw t]m-se A-h-cp-sS D- n- ap-g-ßn-ti- i- -Øn-\v sn-hn si- Sp- m-sx, km-l-n-cy-ß-tfm-sn-wßn tn-cm sh-º sim- -Xns Xn- -[-\w A-h A-\p-`-hnt - n-h- p. B-e-bw iq-\y-am-bn In-S- p-tºmƒ, Hmtcm-cp-Ø Xm- m-s ho- n-te-t m-sp-i-bm b- tlm-h-bm-b ssz-hw A-h-cp-sS k- ar- n-bn-t h-dp-xn-sb hn-fn- p h-cp-øn. Hm- k- n-bn ]-W-an- Sp- -Xp-t]m-se h-f-sc hn-x- n- pw A-ev-]w sim-bv-hm am-{x-ta A-h- - p I-gn- p- p. ssz-ho-i Z - i-\-øn \n- v hy-xn N-en- p- h - v F-ßpw F- pw kw-xr-]vxn am-{x-am-bn-cn- pw Iq-en (l-km. 1:5 11).- F- m Cu Zp-ÿn-Xn-bn D-t]- n- p I-f-bp-hm ssz-hw k-`m-{]-kw-kn: A-`u-an-I i-àn-bp-ss {K-Ùw e-øo hƒ-tk- n \n- m- Wv F- n-_n-bm-ã-kv F- Cw- ojv t]-cp h- -Xv. "sb-cp-i-te-an cm-pm-hm-b Zm-ho-Zn-s ]p-{x-\m-b Iz-l-te-Øn-s h-n-\-߃ F- m-wv F-{_m-b t]-cv. A-[ym. 1:1 F-gp-Øp-Im-c H-cp {]-kw-k-i-\m-sw- pw \mw hm-bn- p- p. sb-cp-i-te-an-se cm- Pm-hm-bn Zm-ho-Zn-s a-i F- m- Wv {]-kw-k-i X-s -Ø-s ]- cn-n-b-s -S-Øp- -Xv. F- n-epw F- gp-øp-im-c-s t]-cv ]p-kv-x-i-ønsem-cn-s-øpw {]-Xy- -s -Sp- n-. H- mw A-[ym-bw 12 mw hm-iy- Øn ""k-`m {]-kw-kn-bm-b (Izl-te-Øv) Rm sb-cp-i-te-an bn-{km-tb-en-\p cm-pm-hm-bn-cp- p F- v F-gp-Øp-Im-c {]-kv-xm-hn- p- p. kn-\-tkm-kv ]m-c-º-cy-a-\pk-cn- v k-`m {]-kw-kn-bp-ss ]pkv-x-iw Zm-ho-Zn-s ]p-{x-\m-b i- tem-tam-\m-sw-gp-xn-b-xv. H-cp d- _n ]m-c-º-cyw ]-d-bp- -Xv {]mtbm-kn-i {]-iv-\-߃- v Du- \ -Ip- k-zr-iy-hm-iy-߃ A- h ]-Iz-X t\-sn-b Im-e-Øpw Pohn-X-Øn hy - -X-bv- v Du- \ -Ip- k-`m-{]-kw-kn A- h-s hm - -Iy-Im-e-Øpw F-gp- Xn F- m-wv. kr- n-bp-ss Im-ew ap-x X- s B-Zm-apw l-δ-bpw G-Z txm- -Øn \n- pw ssz-h-hp-am-bp- ap-jm-ap-j _- -Øn \n- pw \njv-im-k-\w sn-ø-s - -t mƒ ap- X, a-\p-jy ssz-h-hp-am-bpw a- p- -h-cp-am-bpw X-t m-sp X-s bpw D- _- w ÿm-]n- p- -Xn- \m-bn ]-cn-{i-an- p-xp-s-ßn. A-h A-\p-`-hn- m hn-[n- -s - hnb - pw I- - m-sp-i-fpw im-co-cn-i A-[zm-\-sØ- mƒ A-[n-I-am-b H- m-sw- p sx-fn-bn- -s - p. A- A-h-sc- p-dn- p B-{K-ln- n-. P- \-sø D-d- -Øn \n- p-w - Øn b-ym-ÿm-\-s -Sp-Øp-hm ssz-hw Cu c- p {]-hm-n-i t{ijvt- m-sc A-h-cp-sS a-t y A- m-e-øv F-gp-t -ev-]n- p. A-hc-t{X l- m-bn-bpw sk-j-cym-hpw. hr- -\m-b l- m-bn-bpw bp-hm-hmb sk-j-cy-mhpw ssz-h-k- n-[nbn ssz-h-p-\-øn-\m-bn Zn-\-cm- {X-߃ ]- -hm-zw sn-bv-hm aptºm- v h- pw sim-gp- p a-c-ßfp-ss Io-gn-en-cp- v {]m - -\-bn A-tlm-cm-{Xw t]m-cm-sn-b Cu [oc t]m-cm-fn-iƒ Z- -i-\w e-`n- -hcm-bn. hy- -am-b ssz-ho-i k- tμ-i-hp-am-bn P-\-a-[y-Øn-te- -v C-d-ßn-h- p (sk-j. 1 B). ""l- m-bn {]m-h-n-i-\pw C-t m-hn-s a-i sk-j-cym-hpw b-lq-z-bn-epw b-cp-i-te-an-epw ]m - p- b-lq- Z -am-tcm-sp X-ß-fp-sS ta hnfn- -s - bn-{km-tb-en-s ssz-h- Øn-s \m-a-øn {]-h-nn- p'' F- {k 5:1, 2; l- m. 1:1, sk-j. 1:1.- Cu {]-hm-n-i -am B-Zyw P- \-Øn-s ]n -am- -sø- p-dn- p A-h-sc t_m-[-hm- m-cm- n. sszh-tk-h hn- p tem-i-øn-s ]nsº t]m-b-xm-b sx- p A-h-sc Nq- n- m-wn- p. A-h-cp-sS ta-ep- D- -X-am-b hn-fn-sb- p-dn- p A-h-sc i- -am-bn {]-t_m-[n- n- p. kz - -Øn-\pw `q-an- pw sszh-am-bn-cn- p- -h-s ip-{iq-j- mcm-b A-h `uani Im-cy-߃- m-bn kz - o-b hn-fn D-t]- n- -cp-sx- v Hm -Ωn- n- p. P-\w D- W-c- p. sk-cq-_m-t_-epw tbmip-hm-bpw ho- pw ssi-i-fn - Xq- p-i- ]n-sn- m ap-tºm- n-d-ßn. k -Δ-`q-an-bn-epw Du-Sm-Sp- b- tlm-h-bp-ss Xr- -Æp-Iƒ A- Xn -t ]-Xn- p. A-h F- gp-t - v ]-Wn-Xp. ssz-h-øn-s {]-hm-n-i -am A-h-tcm-Sp-Iq-sS-bncp- p A-h-sc k-lm-bn- p. kz - -Øn-se ssz-hw A-h - m-bn s]m-cp-xn. i-{xp- -fpss hm-b-s- n- p. F-Xn - n-\p ap-xn - -h k- lm-bn-i-fm-ti- n-h- p. P-\w B- fl-o-b-hpw `u-xn-i-hp-am-bn A-\p- hn\-nn- -Iƒ tum. Fw.Fkv. km-aph sxm-cp B-flo-I Xo - m-s-\-am-bncp- p; h -Ø-am-\-Im-e-Øpw Po-hn- Xm-\- -c-hpw a-\p-jy-po-hn-x-øns A - -hpw D-t±-iy-hpw \n -Æbn- p- -Xn-\p- I-s -Ø-en-\mbp- bm-{x-bm-w-xv. bp-h-p-\-߃ m-\-sø sx- pw hn-e-a-xn- p- n-s - pw a- dn- v kp-j-øn-\pw hy- n-]-c-amb kw-xr-]v-xn- pw th- n-bp- A-t\z-j-W-Øn X-s Po-hn-Xw Nn-e-h-gn- p-i-bm-w- pw i-temtam kz- A-\p-`-h-Øn \n- pw a-\- n-em- n-bn-cp- p. Cu h-gn-ap- p- A-h-ÿ H-gn-hm- n t\- Øn-tev- p \-bn- p- H-tcsbm-cp ]m-x Xn-c-s -Sp- m bph-p-\-ß-sf k-ω-xn- n- m I- gn-bpw F- D-d- m-b {]-Xo- -tbmss-bm-wv X-s kw-`m-j-ww m-t\m-]-tz- m-hv cq-]-s -Sp-Øn- bn-cn- p- -Xv.- A-t\-I-bm-fp-Iƒ X-ß-fp-sS Po-hn-X-Øn-se Zu-Xyw ]q -Øo- I-cn- p- -Xn Cu ]p-kv-x-i-øn- \p- i- n A-\p-`-hn- -dn- n- p- v. X-s A-hn-izm-k-Øn-s {K-lo-X-cm-bn. i-{xp- ƒ e- n- p X-e-Xm-gv-Øn. h-en-b-h-\m-b ssz-hw A-h-tcm-Sp Iq-sS-bp-s - v t_m-[y-am-hp-i-bm i- -cmb ssh-cn-iƒ kz-bw A-ev-]-cmbn `-hn- p (F-{k. 5, 6 A; sk- J. 3, 4 A). ssz-h-`r-x- m F- m-e-hpw A-\p-Im-en-I Zq-Xp-hm-ln-I-f-t{X. Im-e-Øn-s Np-h-sc-gp-Øp a-\- kn-em- n P-\-Øn-s B-flo-b ]p-\-cp- m-c-w-øn-\m-bn A-h apt m- n-d-tß-ww. ssz-h-øn-s B-tem-N-\m k-`-bn-en-cp- p sszho-i B-tem-N-\ {]-Xn-{K-ln- v A- Xv hn-iz-kv-x-x-tbm-ss P-\-sØ A- dn-bn- -Ww. ap -K-W-\ G-Xn-\m- Wv \ -ti- -sx- v P-\-sØ Nq- n- m-wn- m {]m-]v-x-cm-ti-ww. a-\p-jy-ap-ºn h-ep-xm-b-xv sszh-k- n-[n-bn A-d- -t{x F- p t_m-[y-s -Sp-tØ-Ww. ÿm-\w, am-\w, Hu-tZym-Kn-I-]-Z-hn-Iƒ F- n-ß-s\ Im-ip-t]m-epw hn-e-bn- m-ø-h-sb ]-cn-xy-pn- p ssz-hk- n-[n-bn hn-e-bp- -Xn-\m-bn ap-t m- v B-bp- -h-cm-bn sx-fn-tb- Ww. sh-fn- m-sn- m-øn-s-øp P-\w \-in- p- p. kz - o-b Z -i-\w e- `n- -h-cpw A-Xn-\m \n-e-\n-ev- p- -h-cpw P-\-sØ A-Xn-te- p k- Zm \-bn- p- -h-cp-am-bn tim-`n-t - Ww (sb-c. 23:18; eq-t m. 16:15; k-zr 29:18; ^n-en. 3:7 14; {]-hr. 26:19,20). k-xyw, \o-xn, L-\w, \n -Ω-e-X, c-ay-x, k - o -Øn, ]p-i-gv-n -C-Xm-bn-cn-t -Ww ssz- `r-xy- m-cp-ss Nn- m-hn-j-b-w (^nen-. 4:8,9).- hn-iz-kv-x `r-xy- m - p P-\-tØm-Sv A-dn-bn- m hy- -am-b Zq-Xp- v. ssz-hm-e-b- -Wnbv- p- k-a-b-am-wn-xv. kz- -Imc-߃- -, ssz-ho-i Im-cy-Øn- \p- k-a-b-a-t{x C-Xv. kp-hn-tij hm -Ø A-dn-bn- m-\p- k- a-b-am-wn-xv. ""\mw Cu sn-øp- - Xp i-cn-b-. C- p k-zz -Ø-am- \ Zn-h-k-am-W-t m. \m-tam an- m- Xn-cn- p- -p. t\-cw ]p-e-cpw h-sc Xm-a-kn- m Ip- w \-Ωp-sS ta h-cpw. B-I-bm h-cp-hn Cu k-zz -Ø-am-\w \mw A-dn-bn- p- I'' (2 cm-pm.-7:9) \m-fp-iƒ, k-`m-{]-kw-kn X-s ta A-`u-a-am-b H-cp i- n ]- Icp-I-bpw X-s Po-hn-X-Øn-s iq-\y-x t_m-[y-s -Sp-Øn X-s ssz-h-øn- -te- p \-bn- p-i-bpw sn-bv-x-xm-bn _n.-f- v. I-tcmƒ km- y-s -Sp-Øn-bn- p- v. kq-cy-\p Io-sg a-\p-jy X- s Po-hn-X-Øn A-\p-`-hn- p- -sx- mw X-s A-Xn X-s A-s - n A-Xn-s \-iz-c-x \nan-øw A - w iq-\y-hpw A-s - n h-n-e-bn- m-ø-xpw B-Wv F- m-wv te-j-i kn- m- n- p- - Xv. A-Xn-\m k-i-e a-\p-jy-cpts-bpw hn-{i-a-c-ln-x {]-h -Ø-\- ߃, F-s - -epw t\-sm-\p- A-h-s ]-cn-{i-a-߃, B-Xy- n- I-am-bn \n-jv-^-e-am-wv. A-h X- s kz- A-\p-`-h-Øn \n- pw X-s hm-zw sx-fn-bn- m {i-an- p- p. F- n-cp- m-epw C-X- {]-kw- Kn-bp-sS ap-jy-kn- m- w "kq-cy- \p Io-sg a-\p-jy {]-b-xv-\n- p- k-i-e {]-b-xv-\w sim- pw F- p-em-`-ap- q F- A-h-s tnm-zy-øn-\p- ]- m-ø-e-am-wnsx- mw. C-Xm-Wv \-Ωp-sS k-`m- {]-kw-kn kz-bw tn-m-zn- p- ITn- \-am-b bm-ym - yw. am-b-bm-b H- cp tem-i-øn F- p t\- -am-wv H-cp-h-\p t\-sm I-gn-bp- -Xv. k- `m {]-kw-kn-bp-ss k-tμ-iw a-\- n-em- p-hm-\p- Xm-t m Cu {]m-cw-`-hm- p-i-fn sx-fn-bp- p. P-Un-I a-\p-jy ho-gv-n kw- `-hn- tem-i-øn kq-cy-\p Iosg Hm-tcm-Zn-h-k-hpw B-Z-m-an-s A-\p-k-c-t -Sn-s -bpw a-c-w-øns `-hn-jy-øp-iƒ sim-bv-xp-iq- n-s m- n-cn- p-i-bm-wv (D-ev-]. 2:17, tdm-a.-5:12)

9 9 ka-im-eni ]{XnI Du p-]p-c-i-fpw Xp-em-`m-chpw ]n-s \-{km-wn-ifpw 5 mw t]-pv Xp-S P-\-ß-sf G- -hpw `-b-s -Sp-Ønbn-cp- -Xv kmw-{i-an-i tcm-k-ß-fm- Wv. h-kq-cn. -bw, Pz-cw, A-Xnkm-cw, tπ-kv Xp-S-ßn-b tcm-k-߃ C-S-bvv- n-ss D- m-ip-am-bn-cp- p. ssz-h-tim-]w sim- m-wv C-Xp- -mip- -Xv F- v hn-iz-kn- n-cp- P-\-߃ tz-ho-tz-h- m-sc {]o- Xn-s -Sp-Øm-\m-bn a-{ -hm-z-ßfpw, ]q-p-i-fpw \-S-Øn-bn-cp- p. A-Xn-s `m-k-am-bn tim-gn, B-Sv F- n-h-bp-ss tnm-c tz-ho-tz-h- m - v A - n- n-cp- p. 18 mw \q- m- n t]m-epw C -Uy-bn \- c-_-en km-[m-c-w-am-bn-cp- p F- v tc-j-s -Sp-Øn-bn- p- v. Zm-cn-{Zyw, tcm-kw, A- -X, k-a-xzw, A-bn-Øw Xp-S-ßn-b A- t\-iw Zp-c-X-ß-fp-sS \-Sp-hn Poh-Xw X- n \o- p- a-\p-jy-pohn-i-fm-bn-cp- p ti-c-fw F- ]- dp-zo-k-bn H-cp Im-e-Øv Po-hn- n-cp- -h-cn A-[n-I-hpw. cm-{ o-bm- -co- w 1758 am -Øm-fi-h -Ω a- lm-cm-pm-hv \m-sp-\o-ßn-b-t mƒ cm-py-`m-cw G-s -Sp-Ø-Xv [ -Ω-cm- Pm-hv F- t]-cn A-dn-b-s - ncp- Im -Øn-I- Xn-cp-\mƒ _me-cm-a-h -Ω a-lm-cm-pm-hm-wv. `- c-w-\n-]p-w-\pw I-tem-]m-k-I-\pam-bn-cp- p [ -Ω-cm-Pm-hv. A-ø- - am -Øm-fi- n-, cm-pm tii-h-zm-k F- o {]-K- cm-py- H.-]n.-F IpSpw_ kwkaw 1 mw t]-pv Xp-S {]-hm-n-i in-jy-s `m-cy-tbm- Sv G-eo-im-bv- p tnm-zn- m-\p- - Xv Rm \n-\- p-th- n F- p sn-tø-ww, ho- n \n-\- v F- p- v''. H-cp -`-c-wn F-Æ A- m-sx A-Sn-b-s ho- n a-s m- pw C- F- v A-hƒ ]-d- p. ssz-ha- -fm-b \mw ]-e-t m-gpw \-ΩpsS C- m-bv-a-iƒ ]-d- p I-c-bp- -h-cm-wv. F- m \-Ωp-sS h- en-b-h-\m-b ]n-xm-hn-\p tnm-zn- m- \p- -Xv \-Ωp-sS ]- F- p- v. \-Ωp-sS ]-g-b-im-e A-\p-`h-ß-sf Hm - p-tºmƒ F-{X-a-Sßv \mw A-\p-{K-ln- -s - p. ]n- Xm-hp ]-d-bp- -Xv. \n-\- p e-`n- -Xn-s\ Hm -Øp kv-txm-{xw snøp-i, A-t mƒ ]n-t -bpw A- p- X-Øn-s h-gn Xp-d- v \-S-Øphm A-h i- -\m-wv. ]-et m-gpw {]-iv-\-߃ D- -t m-gm- Wv A-Xn-i-bw \-S- p- -Xv hn-[- h-bv- pw a- ƒ- pw ]m-{x-߃ a-s- n-sim-sp- p-tºm-gpw ""ssz-hw A- p-xw sn-bv-xp'' F-s m-cp km- yw ]-d-bm-\p- v. th -]m-snepw hn-ip- n-bn-epw Po-hn- v A- p-xw I- km- n-i-fm-bn-øocp-hm ssz-hw Ir-] sn-ø-t F- v B-iw-kn- p. H.- -]n.- -F. ap -Im-e ip-{iq-j-i- m-cm-bn-cp- ]m-ã _m-_p imap-th, ]m-ã tp- -_v ]n. G- {_-lmw, ]m-ã tpm ^n-en- v, ]m-ã tpm -kv am-xyp, ]m- à A-e-Iv-kv tpm, H.-]n.-F sk-{i- -dn-bpw, H.-]n.-F sk- v {]- X-{ - - m-cm-bn-cp- p A-t±l- Øn-s a-{ n-am. cm-pm ti-i-h- Zm-k X-s Hu-tZym-Kn-I ]-Zhn- v a-{ n F- -Xn-\p ]-I-cw Zn-hm F- t]-cm-wv kzo-i-cn- n-xv h-sc \m-ev-]-xp h - j-sø `-c-w-øn-\n-s-bn cm-py- Øn-s t -a-øn-\v k-lm-bn- H-t -sd ]-cn-jv-im-c-߃ [ -Ω-cm- Pm-hv \-S- m- n. F- m A-{]- Xo- n-x-am-b Nn-e kw-`-h-߃ a-lm-cm-pm-hn-\v h-f-sc Zpx-J-ap- m- p-i-bpw cm-py-øn-\v km-º-øn- I `m-cw D-f-hm- p-i-bpw sn-bv-xp. ssl-z-cm-en, Sn- p-kp -Øm F- n-h-cp-ss B-{I-a-W-ß-fm-bn-cp- p A-Xn-\p ap-jy-im-c-ww Sn- p-hn-s ]-S-tbm- - m-e-øv tim-gn-t m-sv, sim- n, Xn-cp-hn-Xmw-Iq F- o cm-py-ßsf c- n- m {_n- o-jv Cu- Ãn -Uym- -º-\n k- - -X {]- I-Sn- n- p. C-Xn-\p {]-Xn-^-e-ambn ]-Øp-e- w cq-]-bm-wv A- h Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn- \n- pw B- h-iy-s - -Xv. G-Xm-bm-epw 1795 Xn-cp-hn- Xmw-Iq I-º-\n-bp-am-bp- D-S-º- Sn-bn H- p-h- p. Sn- p-hn-s B- {I-a-W-ß-sf sn-dp-ø-xn-\v ssk- \n-i sn-e-hp-iƒ- m-bn G-gp-e- w cq-] J-P-\m-hn \n- pw sim-sp-øp. A-tXm-sS {_n- o-jv B-[n-]-Xyw Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-\v Aw-Ko-I-cn-t - n-h- p. kn-u p-am-b {_-Z tpm -Pv si. im-ap-th, H.-]n.-F Iu -kn Aw-K-ß-fm-b {_-Z ^n-en- v t_- _n, {_-Z _n-tpm-bn n. h -Kokv, Kp-Uv-\yq-kv No-^v F-Un- {_-Z kn.- -hn. am-xyp Xp-S-ßn-bh B-iw-k-Iƒ A-dn-bn- p.- H.-]n.-F Aw-K-ß-fp-tS-bpw F- Iv-kv H.- -]n.-f Aw-K-ß-fp-sS-bpw C- y-bn 10epw 12epw ]Tn- p- Ip- n-iƒ- v Hm-tcm kn-e-_-kn-epw e-`n- p- G- -hpw Iq-Sp-X am - n-s A-Sn-ÿm-\-Øn A-hm - Upw, sa-cn- v k - n-^n- - pw \-ev- In. A-X-\p-k-cn- v 10 mw m-kv tic-f kn-e-_-kn Pq-en tpm, kn.-_n.-f-kv.-kn kn-e-_-kn ª-kn-tamƒ _- n, 12 mw m-kv ti-c-f kn-e-_-kn tbm-ip-h A- hn-\m-jv Ip-am F- n-h A - l-cm-bn. C-h - v {_-Z n.- -F. G- {_-lmw, {_-Z Fw.- -Fw. txm-akpw A-hm -Upw sa-dn- v k - n- ^n- - pw \-ev-in. A-Sp-Ø h -j-sø Ip-Spw-_- kw-k-a-øn-s sn-b -am B-bn ]m-ã tpm ^n-en- n-t\-bpw, tim- -Hm -Un-t\- -dm-bn, {_-Z txma-kv am-xyp-hn-s\-bpw A-kn-à v tim- -Hm -Un-t\- -dm-bn {_-Z sfk-iv Fw.- - Nm-t m-tb-bpw sx-cs -Sp-Øp. A-Sp-Ø h -j-sø 18- m-a-xp H.-]n.-F Ip-Spw-_-kw-K-aw Xn-cp-h- im-tcm Hm-Un-t m-dn-b-øn I -Øm-hp-h-cp-hm Xm-a-kn- m 2015 Pq-sse 18\v \-S-Øp-hm Xocp-am-\n- p. kndn-b kwl jw: XI -s - Xv 91 {InkvXy ] n-iƒ kn-dn-b: kn-dn-b-bn-se B-`y- -c-bp- -Øn C-Xp-h-sc 91 {In-kv-Xy ]- n-iƒ X-I - -s - n- p-s - v sa -ssi- v {Ko-Iv I-tØm-en- m k- `m- y- ]m-{xn-b - o-kv {Kn-K-dn aq- m-a A-dn-bn- p. C-Xn 37 F-Æw sa -ssi- v I-tØm-en- m-k-`-bp-ts-xm-wv. {]-Xn-k- n-iƒ- p ap-ºn kn-dn-b-bn-se ss{i-kv-x-h-km- n- yw \n-e-\n-dp-øp-i F- - Xm-Wv k-`-bp-ss G- -hpw h-en-b A-P-]m-e-\ sh- p-hn-fn-sb- pw ]m- {Xn-b - o-kv ]-d- p. tdm-an k-`-bp-ss kn-\-un {]-kw-kn- p-ibm-bn-cp- p A-t±-lw. A-b cm-py-ß-fpw ]-e-hn-[ kw-l -j-ß-fpss ]n-sn-bn-em-sw- v ]m-{xn-b - o-kv Nq- n- m- n. ae-bmfn s]s -t mkvxv kaqlw AXn-thKw hf {]m- ]n- p-i-bm-wv. temi-øns F m timwp-i-fnepw ae-bmfn s]s -t mkvxv k`-ifpw hnizmk kaq-l-hp-ap- v. t\csø ae-bmfn s]s -t m-kv- X hf-sc-b-[niw Cg-b-Sp- ap kaq-l-am-bn-cp- p. ]ckv]-cw Adn-bp-hm\pw a\- n-em- p-hm\pw km[n- n-cp- p. hnizmk kaq-l-øns FÆw B-bn-c-ß-fn \n v e -ß-fn- F mhcpw Adn-bs Xm ƒ Bcm-sW v te- v hf -t mƒ \ap v ]ckv]-c-ap _ -߃ Adn-hp- Iƒ A\y-am-Ip- p. lmte-eqøm Cb _p- ns "lq Cukv lq' hn`m-k-øn \nß-sf- p-dn v/\nß-fpss t\ ßsf- p-dn v/ip{iq-j-sb- p-dn v/ _nkn-\-kn-s\- p-dn v/hutzym- KnI cwk-sø- p-dn v/ipspw-_- sø- - p-dn v/ Hs elp hnh-c- Whpw t^mt mbpw Dƒs -Sp-Øpw. temi-saßpw F m-hcpw Adn-bs Xm ƒ Bcm-sW- v. Hcp ]t Pohn-X-bm-{X- n-s-bn \jvs-am-bnt mb kplr-øp- sf Is -Øphm t]mepw Cu lq Cukv lq Xm sf klm-bn-t - mw. CtXm-sSm- -ap t^mw ]qcn- n v C p-xs Ab- p-i. lq Cukv lq hn`m-k-øn aƒ- n If-dn t^mt m klnxw Poh-N-cn-{X- p-dn v {]kn- o-i-cn- p- - -Xn\v 1000 cq]-bmwv ^okv. B XpI- p sn v k- lnxw t^mw Ab- p-i. lqkv Cukv lqhn hnhc-߃ \ Ip F- m-h pw 500 cq] hne-bp Cb _p v kup-\yambn Ab- p Xcp- -Xm-bn-cn- pw. hntz-i-øp \n v lqkv Cukv lqhn-te- v hnh-c-߃ \ Ip- -h v \nß-fpss \m nse hnem-k-øn am{xta Cb _p- v Ab p Xcn-I-bp- p. As - n Hcp tim n-bpss t]mtã- Pmbn 2000 cq] Dƒs ss 3000 cq] Ab-t - -Xp- v. (lm-te-eqøm Cb _p v aebmf s]s -t mkvxv kaq-l- sø- - p-dn v Adn-tb- -sx mw Dƒs -Sp-Øn-bn-cn- p k-ºq- Æ C ^ ta-j sskum-wv.) Hallelujah Year Book, Periyillath Complex, Near YMCA, Tiruvalla Ph: , , lq Cukv lq t^mw t]cv :...P\-\-Xo-bXn :... hnemkw : Pn :... tã v :... ]n :... t^m :... Csa-bn :... P -tziw :... ho p-t]cv (IpSpw-_-t]cv) :... ]nxmhv :... amxmhv :... `mcy :... `mcy-bpss tpmen :... a ƒ: 1 :... 2 :... 3 :... \nß-fpss hnzym-`ymkw :... ]Tn ÿm]-\-߃ :... \nß-fpss tpmen/ip{iqj :... HutZym-KnI ÿm\w :... tpmen snøp ÿm]\w :... F{X h j-ambn Cu tpmen snøp p? :... ]mã-dm-sw- n Ct mƒ ip{iq-jn- p k` :... \n߃ Ct mƒ Xma-kn- p ÿew :... ChnsS F{X h j-ambn :... \n߃ Dƒs p \n p k` :... tic-f-øn\v ]pd-ømwv Xma-kn- p- -sx- n CXn\v apºv Fhn-sS-sbms Xma-kn p... GsX- nepw {]ÿm-\-øns tbm ÿm]-\-øn-s tbm k`-bp-tstbm HutZym-KnI Npa-X-e-Itfm ]Zhn-Itfm hln- p- pt m? Ds - n Fgp-XpI. (t\csø hln HutZym-KnI Npa-X-e-sb- p-dn v Fgp-Xp-I.) {]kn- o-i-c-w-øn-\p-th n ]q Æ-a-\-t mss Cu t^mw ]qcn- n v \ Ip- p. t]cv : H v : NB: ]mkvt]m v sskkv t^mt m CtXm-sSm w Ab- p-x-cn-i. Cu t^man Nne timf-߃ ]qcn- n- phm ÿew XnI-bp- n-s - n as mcp-t]- -dn FgpXn tn p-i-. D -X-hn-Pbw +2 ]co- bn F m hnj-b߃ pw A+ t\snb \ \ Pnk. Ago-t msv A\n si.-]n.-bp-ssbpw jo\- bp-ssbpw aifpw ap\ºw N v Hm^v k`mw-khpw ssh n bp.-]n.-ssh.-f-ωns kpoh {]h Ø-I-bp-am-Wv. am ]m s]s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 mw t]-pv Xp-S p-s - pw A-dn-bn- p.- -a-bp-ss-bpw \n-c- n-s -bpw A-\p-`-h-߃- v {]m-[m-\yw \-ev- Ip- hm- p-i-fm-bn-cp- p ]m- mbp-ss {]-Xn-I-c-Ww. k-t m-j-kq- N-I-am-b \o- I-c-tLm-j-߃- n-ss ]m- m, I-gn- Im-e-ßfn hm- p-i-fm-epw {]-hr-øn-ifm-epw s]- -t m-kv-x-sc ]o-un- n- n- p- I-tØm-en- - p-th- n am- v A-t]- n- p. \m-sa- mw ]m-]n-iƒ X-s, ]-t, \mw I - Øm-hn-s km- n- y-øn \-S- p- -Xn-\v ss[-cy-ap- -h-cm-i- Ww. ]u-tem-kv sim-cn- y -s gp-xn-b te-j-\w D- -cn- p-sim- v, {In-kv-Xp-hn-s i-co-c-øn-\v hn-hn- [ A-h-b-h-ß-fp-s - pw F- m F- m A-h-b-h-ß-fpw X- Ωn ]-cn-ip- m-flm-hn-s {]-hr- Øn-bm \n-c- n- -s - v G-I-ico-cw B-bn-cn- p- p-sh- pw Du- n- -d- p. Iq-Sn- m-gv -bv - p-ti-jw s]- -t m-kv-xv k-aq-l-tøm-ssm- w D- -`- -Ww I-gn- n- v km-bm- -Øn ]m- m sl-en-tim-]v- am - w h-øn- m-\n-te- v a-s-ßn.

10 10 ka-im-eni ]{XnI Z i\w F.-sF. tpm p-ip n A-Xn-ssi-Xy-ap- Nn-e -tz-i-ßfn a- n-eq-ss \m-bv- ƒ h-en- p- h- n-bn Hm- -a- -cw \-S-Øp- -Xn-s\- p-dn- v ti- n- p- v. a- p-nn-e-bn-s-ß-fn H-cn-\w am-\p-i-sf si- n-b h- n-i-fp- v. {In-kv-a-kv Nn-{X-ß-fn-epw a- pw A-Ø-cw h- n-i-ƒ Im-Wmw. Im-f-h- n-i-fpw Ip- Xn-c-h- n-i-fpw \-Ωp-sS cm-py-øv D- v. cm-p-ÿm-\n-epw Kp-P-dm-Øn-epw H- -I-h- n-iƒ [m-cm-f-am-bn Im-Wmw. tam-t m - hm-l-\-ß-fpw a-\p-jy N-hn- p- ssk- nƒ dn- -I-fpw \-ap- p- v. D-t±-in- p- ÿ-e-øv \-sω kp-c- n-x-am-bn F-Øn- p- -Xn-\v A-\p-tbm- Py-am-b hm-l-\-am-wv Xn-c-s -Sp- p-i. A-Xn-\v \m-bv - -sf-tbm, Im-f-sb-tbm, Ip- Xn-c-sb-tbm H- -I-ß-sf-tbm H-s \mw A-\p-h-Zn- p- p. A-h-bv - v \n -t±-i-߃ \-ev-in A-h-bp-sS i- n {]-tbm-p-\-s - Sp-Øn \-Ωp-sS e- y-øn F-Øp- p. a-\p-jy-tcm, ar-k-ß-tfm, ]-e-x-cw b-{ ß-tfm H-s A-Xn-\m-bn D-]-tbm-Kn- p- p. ss_-_n-fn-se D-Ø-a-Ko-Xw F- a-t\m-l-c-am-b F-{_m-b Im-hy-Øn \ns ]n- m-se F-s h-en-, \mw Hm- Sn-t m-i F- v iq-te-an {]n-b-t\m-sv A- `y - n- p- -Xm-bn 1:4 \mw hm-bn- p- p- v. Cu tem-i-po-hn-x-øn \-sω ]-ebn-s-tø- pw X-ß-fp-tS-Xm-b e- y-߃- ]q -Δ hn-zym - n Ip-Spw-_-kw-K-aw a-w- m-e: s^-bv-øv Xn-tbm-f-Pna-W- -e sk-an-\m-cn-bn-se ]q -Δhn-Zym - n-i-fp-ss-bpw Ip-Spw-_-ßfp-sS-bpw k-tω-f-\w 2014 Hm-K-Ãv 16\v cm-hn-se 9 ap-x 1 h-sc a-w- m-e sk-an-\m-cn-bn \-S- pw. B-e- p-g, ]-Ø-\w-Xn-, tim- -bw, sim- -w, Xn-cp-h-\- -]p-cw Pn- -Ifn-se I -Ør-th-e-bn-em-bn-cn- p- F- m ]q -Δ hn-zym - n-i-fpw Ip-Spw-_-am-bn ]-s -Sp- -W-sa- v A-`y - n- p- p. 25 h -jw I - Ør-ip-{iq-j-bn ]q -Øo-I-cn- -hsc Cu k-tω-f-\-øn B-Z-cn- pw. Iq-Sp-X hn-h-c-߃- v: [ym\w \sω hen- p- -h p-th- n h-en- p-sim- p-t]m-ip-hm {ian- p- A-t\-Iw hy- n-i-fpw i- n-ifpw D- v. k-zr-iy-hm-iy-ß-fn (30:18-20) m-\n ]-d-bp- -Xv C-{]-Im-c-am-Wv: F-\n- v A-Xnhn-kv-a-b-am-bn txm- p- -Xv aq- p- v. A- dn- p-iq-sm-ø-xv \m-ep- v. B-Im-i-Øv I- gp-i-s h-gn-bpw ]m-d-ta k - -Øn-s h-gn-bpw k-ap-{z-a-t y I- -en-s h-gn-bpw I-\y-I-tbm-Sp-Iq-sS ]p-cp-j-s h-gn-bpw X- s. B-Zy-sØ aq-s -Æ-Øn-s -bpw k- m-cw \n- n-x-am-[y-a-ß-fn-eq-ss-bm-wv. B-Im-iw, ]m-d, k-ap-{zw. F- m \m-ema-tø-xv H-cp hy- n a-s m-cp hy- n-sb A-\p-K-an- p-i-bm-wv. A-Xn-\v \n- n-x-k- m-c-]m-x C-. {]-Xyp-X, c- p-t]-cp-ss Xm-ev-]-cy-am-Wv. \-bn- p- -bm-fpw ]n -sn- p- -bm-fpw. ]p-cp-j-\v \-bn- m-\p- \ntbm-k-hpw kv-{xo- v A-\p-K-an- m-\p- a- \- p-am-wv {]-Ir-Xym D- -Xv. (F-s ]n- Zn s]-s -t m-kv-xp an-j kv-s]jy ss nƒ m pw sszhn-i tcm-k-im- n ip-{iq-jbpw ÿew: ]-g-h-\ {Ku v, ]p-ø -ho- n ]Sn, sn-ß q Xo-bXn: 2014 BK-Ãv 25 Xn- ƒ ap-x 27 _p-[ hsc k-a-bw: Zn-h-k-hpw ssh-in- v 6\v a- p tbm-k߃: snm-δ, _p-[ cm-hn-se 9.30\v {]-iv-\-]-cn-lm-c {]m -\ h-cp-hn! tb-ip-{in-kv-xp ap-jm n-cw k-t m-jhpw k-am-[m-\hpw ku-jyhpw {]m-]n n G-h-tcbpw kv-t\-l-]q -Δ-w -Wn- p-sim- p- p Zn s]-s -t m-kv-xv an-j, sn-ß- q. t^m : ss nƒ CD / MP3 apgp-h ss_-_nfpw 8 kn.un.bn 72 a-wn q, hn-e 450 cq] Narration: dh. kæn G{_lmw {In-kv-Xp-hn-s\ \-Ωp-sS `u-xo-i Imcy-km- y-øn-\m-bpw kzm - -Xm-ev- ]-cy-ß-fn-te- pw h-en- p-sim- pt]m-im-\p- {i-a-am-wv ]-e-cp-ssbpw ]-e {]m - -\-I-fpw. b-ym - -Øn \m-y-\v C-jv-S-ap- -bn-stø- v \-sω h-en- p-sim- p-t]m- Im \mw ]q -Æ-hn-t[-b-cm-Ip- - Xp-h-sc A-Xn-\m-bn kz-bw ]-cn-tim- [n- p- -Xn-\pw Xn-cp-Øp- -Xn-\pap- A-h-k-c-ß-fm-I-s \-Ωp-sS D-]-hm-k-hpw {]m - -\-I-fpw. m-se h-cn-i F- -,) \n-s ]n- m-se F-s h-en- F- v iq-te-an ]-d-bp- -Xv A-Xp-sIm- m-wv. k-zr-iy-hm-iy-w 7:22-23-, ]-c-kv-{xo-bpss N- -c-hm- p-iƒ ti- v A-h-fp-sS ]n- m-se t]m-ip- _p- n-lo-\-\m-b bp-hmhn-s\- \mw Im-Wp- p. A-h-s\ \-bn- p- -Xv tam-l-ß-fm-wv. A-dp- p-t -S-tØ- v Im-f-bpw N-ß-e-bn-te- v t`m-j-\pw Po-hlm-\n- p- -sx- -dn-bm-sx I-Wn-bn-te- v ]- n-bpw t]m-ip- -t]m-se I-c-fn A- kv-{xw X-d-bv- p-thm-fw A-h A-h-fp-sS ]n- m-se sn- p- p F- -t{x. B bm-{x \n- -b-am-bpw a-c-w-øn-te- m-bn-cn- pw F- v Xo -Øp-]-d- n-cn- p- p. tem-iw \- bn- p- -Xv Xn- -bn-te- pw A-ip- n-bn-te- pw a-c-w-øn-te- pw B-bn-cn- pw. F- m kv-t\-l-øn-s sim-sn- o-gn {]nb-t\m-ssm-øp- iq-te-an-bp-ss B bm-{x ho- p-ho- n-te- v B-bn-cp- p. K-eo-e- -S -]p-d-øp-iq-ss \-S- p-\oßp- tb-ip, F-s A-\p-K-an- p-i F- v ]-d- am-{x-bn A- -t\m-ssm- w ]-S-In C-cp- v h-e \- m- p- sk- _-Zn-a- -ƒ, A- -s\-bpw h-e-sb-bpw ]- S-In-s\-bpw D-t]- n- v tb-ip-hn-s ]n- m-se t]m-bn F- v kp-hn-ti-j-i tc- J-s -Sp-Øp- p. b-{ -ß-fpw ar-k-ß-fpw h-en- p- hm-l-\-߃ \-Ωp-sS Xm-ev- ]-cy-߃- -\p-k-cn- v \mw \n -t±-in- p- -t]m-se- Ip-Xn- p- -h-bm-wv. A-{]-Imc-a- {In-kv-Xp-hn-s\ A-\p-K-an- p- -Xv.- {In-kv-Xp-hn-s\ \-Ωp-sS `u-xo-i Imcy-km- y-øn-\m-bpw kzm - -Xm-ev-]-cyß-fn-te- pw h-en- p-sim- p-t]m-im-\p- {i-a-am-wv ]-e-cp-ss-bpw ]-e {]m - -\-I-fpw. b-ym - -Øn \m-y-\v C- jv-s-ap- -bn-s-tø- v \-sω h-en- p-sim- p-t]m-im \mw ]q -Æ-hn-t[-b-cm-Ip- -Xp-h-sc A-Xn-\m-bn kz-bw ]-cn-tim- [n- p- -Xn-\pw Xn-cp-Øp- -Xn-\p-ap- A-h-k-c-ß-fm-I-s \-Ωp-sS D-]-hm-k-hpw {]m - -\-I-fpw. {]n-b-t\ \n-s ]n- mse F-s h-en- p-i F- v iq-te-an ]- d-bp- -Xp-t]m-se \-Ωp-sS {]m-w-{]n-b- \m-b {In-kv-Xp-hn-t\m-Sv \-ap- pw ]q - Æ-a-\-t m-ss A-t]- n- mw. \-sω F-hn-sS F-t mƒ F-ß-s\ F-Øn- -W-sa- -Xv A-hn-Sp- v A-dn-bp- p, A-Xn-\v A-hn-Sp- v i- -\m-ip- p. \n-an-j-t\-c-tø- p- kp-j-߃ B- kz-zn- m-\m-bn tem-i-hpw ]n-im-npw h- en- p- -Xn-\-\p-k-cn- v N-en- p- -h amc-i-tcm-k-߃- pw a-c-w-øn-\pw \n-xyin- m-hn-[n- pw C-c-bm-Ip- p. ssz-h-ip- m-sv h-en- p- h- n-bn bm-{x-snøp- -h \o-xn-bpw hn-ip- n-bpw \n-xy- Po-h-\pw {]m-]n- v B-\-μn- m-\n-s-bm-ipw. ssd v. dh.- kæn G{_lmw SUVARTHA BHAVAN, T.K. ROAD, THIRUVALLA , PH: ]g-b-\n-baw & ]pxnb\nbaw tim- n-iƒ a-cp- - _p-iv-tjm n e-`n- pw.

11 11 ka-im-eni ]{XnI hnhml ]c-ky-߃ v 500 cq] ]c-ky-߃ ssen-t^m-wnepw kzoi-cn pw t^m : acp- - -bn {]kn- o-i-cn- p ]cky XpI \nß-fp-ss A- u n \n pw t\cn v _m n AS-bv mw. hnhml ]cky߃ kup-\y-ambn sh_vssk- n {]kn- o-i-cn pw MARUPPACHA South Indian Bank, Branch : Thiruvalla Account Number: IFSC Code: SIBL s] -t mkvxvbphxn 33/ 150 S.S.L.Ckphn-ti-j-the snøp bphm- -fn \n- pw hnhm-lm-tem-n\ - Wn- p- p. Mob : Pentecostal parents settled in the Gulf invite proposals for their daughter who was born and brought up in Gulf. 23 years old, Pharm D, 5' 4", She is in her 6th year pharmacy college in India, She is born again, water baptized, Holy Spirit filled and passion for Gods ministry, beautiful, doing her clinical rotation in USA, holding green card. Looking for a Christian professional, preferably mainstream professional, age 25 to 27. We welcome God fearing, good morals, family oriented Pentecostal groom from USA / Gulf. Please respond in full details and photograph to: Pentecostal boy, born againborn and brought up in Dubai.( in Kerala- IPC,in Dubai Assembly of god--- Sharjah worship center.- Salem A.G). B Arch from sathyabhama engineering college- Chennai. 174 cm, wheatish, 27yrs. ( ). Seeking alliance from girl of same or equivalent qualifications- preference from UAE. Girl,born again -good looking.(no ornaments using) Im -\m v hosv hn -\-b v Im -\m p hmg- m-e, ]S-ap-Iƒ k-ao]w 6 sk v hkvxphpw 3000 sq.ft. Ccp-\ne hospw hn - \bv v / Pentecostal parents (pastor) settled in Bangalore seek suitable alliance for their born again, baptized and spirit filled son (28 / 5.4 / fair / B.Com / ongoing MBA in Finance) working as a business analyst in a MNC from the parents of God fearing, baptized, spirit filled and qualified girls. Interested may contact: (or) s]s -t mkvxv bphmhv (Iv\m-\mb am{xw) hbkv 29, 174 sk.-an., P\-d \gvkv, Ct mƒ \m n-ep v. Bflob-cmb s]s -t mkvxv bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- fn \n pw hnhm-lm-tem-n- \-Iƒ Wn- p- p , Pentecostal parents seek suitable alliance for their born again and baptised daughter, ( 25, 163cm, fair) working as nurse in Australia (coming for the vacation next January) from the parents of God fearing, baptised and qualified boys. (preferably from Australia and New Zealand ) Interested May contact (UAE) s]s -t m-kv-xv bp-hxn, 25/ 151, Staff Nurse (Mumbai), shfp-ø-\ndw, ]n-xm-hv am-dn-xma-kn- p p. hn-zym-`ym-k-hpw tpm-en-bp-ap- (Kƒ-^v/apwss_) B-flo-bcm-b s]-s t m-kv-xv bp-hm- -fp-ss am-xm- ]n-xm- fn \n pw hn-hm-lmtem-n\-iƒ -Wn- p- p MATRIMONIALS `m-cy a-cn- s]-s -t m-kv-xv hn-izm-kn. 56 h-b-kv. an-j {]-h -Ø-\-߃- v t\-xr- Xzw sim-sp- p- p. Zo -L-h - jw Kƒ-^n _n-kn-\-km-bncp- p. C-t mƒ ti-c-f-øn Xma-kn- p- p. _m- yx-iƒ C m-ø 40\pw 50\pw C- Sbn {]m-b-ap- Xpamb kndn-b {In-kvXy k-tlm- Z-cn-am-cp-sS am-xm-]n-xm- fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p- p. Mob: s] -t mkvxv kphntij- I 33/179Plus Two, BTh, Dip.mission, BA in Ministry s{]m^j-w Un-{Kn- D- - X- -p-w kphn-ti-j th-e-bv- v-ka - -W-ap- -Xp-amb s]- -Ip- n-i-fn \n pw hnhm-lm-tem- N\ Wn- p -p. tpmen-bp- -h-scbpw ]cn-k-wn- pw. Mob : &Facebook: ]p\ hn-hmlw bmt m-_m-bn \n pw s]- -t mkvxv hnizm-k-øn h bphmhv 40 hb- v, 176 sk.-an., M.Com, B.Th Iºyq- Untπma ticf k m tpmen, _m y-x-iƒ C. kam-\-hn-`m-k-øn \n p bph-xn-i-fpss am-xm-]n-xm- fn \n v Btem-N-\-Iƒ Wn- p-sim- p- p , Christian Pentacostal girl (Cheramar) 26/156 cm fair MSc Medical Biochemistry A\p-tbm-Py-amb hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p , REQUIRED TEACHERS Post:- Vice- Principal for Primary section (Std. I to VIII) Qualification: B.A, M.A or B.Sc, B.Ed Post:- Teacher - Primary Section - Sub: English, Social studies Qualification: Graduate with good communication skills in English. Interested candidate may send their Resume along with an application mentioning the expected salary to Selected candidate will get attractive salary+ accommodation The Principal, GLORY PUBLIC SCHOOL Kim Char Rasta, Palod, Surat, Gujarat Mob: hn - -\-bv- v 1. F-d-Wm-Ip-fw Iq-\-Ωm-hn 30 sk v ÿ- -ehpw 1650 sq.ft. ]p-xn-b ho- Sv 2. F-d-Wm-Ip-fw hm-cm- p-g-bn 20 sk v 1800 sq.ft ]p-xn-b ho-sv 3. s\-sp-ºm-t»-cn 6½ sk pw 3000 sq.ft e- z-dn ho-sv 4. sn-ß- q B-d- p-f-bn 10 sk pw C-cp-\n-e-ho-Spw 5. sn-ß- q Im-c-bv- m-sv 10 sk pw ]p-xn-b C-cp-\n-e-hoSpw 6. Xn-cp-h- In-g- -ap-øq 12 sk v ÿ-ew.- 7. Xn-cp-h- ta-fw Pw-Kv-j-\n 50 sk v ÿ-ew 8. a- - - n F-gp-a- q 10 G- d- txm- w 9. B-d- p-f H- -c G- d-_ txm- -hpw ½ G- \n-e-hpw 10. tim- -bw Im-cn-Øm-kv B-kv-]-{Xn- v k-ao-]w 8 sk pw C-cp-\n-e-ho-Spw U -ln-bn P-\n- p h-f - tn-c-a s]-s -t m-kv-xp bphm-hv 30/164 cm, B.Th, M.Div C-cp-\n-dw, t\m -Øv C- ybn kp-hn-ti-j th-e-sn-øp- p. tpm-en-tbm-ssm- w kp-hnti-j th-e-bv- v Xm -]-cy-ap- bp-h-xn-i-fp-ss am-xm-]n- Xm- -fn \n- pw hn-hm-lmtem-n-\-iƒ -Wn- p- p. U -ln-bn D- -h - v ap - K-W-\ , kmw_h s] -t mkvxv bphxn (26/147) GNM c n- -s s] -t mkvxv bphm- -fn \n pw Btem- N\ Wn- p- p. Ph: s]-s -t m-kv-xv bp-h-xn, 27, 160 cm, B.Sc. (N), ku-zn. \- hw-_-dn \m- n h-cp- p. A- \p-tbm-py-am-b hn-hm-lm-tem- N-\-Iƒ -Wn- p- p WATERFRONT LAND WITH DOUBLE - STOREY HOUSE FOR SALE Double-storey, waterfront house near Kidangara bridge in one-acre land, which includes a fish pond, ideal place for Resorts and Vacation homes. It is located near a boat house hub and is a gateway for Kuttanad. All can see the beautiful view of the land from the bridge. For further information and assistance contact, Moncy Zacharia (011) sh-æn- p-f-øv 80 sk v ÿ-ew hn-ev-]-\-bv- v sh-æn- p-fw tim-g-t cn tdm-un (Pw-Kv -j-\n \n- v 1 In-tem-ao- ) 80 sk v ÿ-ew sam-ø-am-tbm tπm- m-tbm hn-ev-]-\-bv- v. t^m : ÿ-ew hn-ev-]-\-bv v G-gw-Ip-fw sa-un- tim-tf-pn-\p k-ao-]w 25 sk v ÿ-ew hn-ev-]-\-bv v. -sn-ß q sd-bn -th-tãj-\vk-ao-]w 10 sk v ÿ-ew hn-ev-]-\-bv v

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla , Phone: JORDAN ISRAEL PALESTINE SINAI EGYPT TOURS FROM USA, UK, CANADA, ssz-h-]p-{xsâ \m-«n-eqss... R.N.I. Reg No.67619/97 Postal Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Date of Publication Middle East & India... \yq-u ln, apw-ss_, _mw q, sim- n F- n-hn-s-ßfn \n pw bm-{xm-kw-l-߃. tami hmkvzø \msv Zqsc \n p I Xv s\t_m-bpss api-fn \n m-wv. B ImgvN \Ωp-sSbpw IÆp-Iƒ v Ipfn a \ Ip- p. CuPn]vXv ko\mbv C{k-tb ]me-kvxo - tpm ±m hnip- - \msv bm{x kμ in- p {][m\ ÿe-߃ CuPn]vXv : CuPn-]vjy ayq-knbw, ]nc-an-up-iƒ, kv^n-ßvkv, BZy \q m- p- I-fnse B-cm-[-\m-e-b-߃, ss\- \Zn-bn-eqsS t_m v bm{x, kqb-kv I\m XocØp IqSn bm{x, apƒ -S v ko\m-bva-e, ]Øp Iev]-\-Iƒ e`n ÿew. bn{km-tb ]me-kvxo : sbcq-itew \K-cw, Heo-hv ae, I -Ømhp {]m - -\ ]Tn- n ÿew, Hm-im\ hoyn, KZvk-a-s\ txm- w, tb-ip ap p-ipøn {]m- - n- ]md. c m-bn-cw h j-øn- -]-cw ]g- -ap- Hen-hv hr -ß-fpw, t_-xv-e-tlw tbi-phn-s P -ÿ-ew, B- n-s-b- m v ZqX- m {]-Xy- -amb ÿ-ew, tbm-l- m- kv\m]-is P -ÿew, tkm tkm-ym, sbcn-t m, _Y\n : t_zvsk-bvzm-ip-fw, ZmhoZv cmpm-hns ih-ip-so-cw, ]co- m-a-e, k m-bn I Øm-hns\ ImWm Ib-dnb A-Ønhr- w, a t m-kns amfn-i-ap-dn, s_sy-\n-bn adn-b-bp-ssbpw am Ø-bpsSbpw `h-\w, emk-dns\ Dbn n I -d, Nmhp-I-S, tbip Ipcnipw Npa- pt]mb hgn, ]oem-tømkv hn[n-{]-kvxm-hn aμn-cw, apƒ n-cosw NqSn-b-bn-Sw, Ipcnins hgn-bnse ]Xn- mev ÿe-߃, tb-ip-hns\ Ipcn-in Xd ÿ-ew, Xetbm-Sn-Sw, I -Øm-hns\ AS- nb I -d-txm- -Øn Bcm-[-\, I -Øm-hp-bn sø-gpt I d. kntbm, \{k-øv, Im\, tbm ±m \Zn : K{_n-tb ZqX adn-bbv p {]Xy- -s - ÿ-ew, tbmk-^n-s -bpw adn-b-bp-ssbpw `h-\w, tbmk-^n-s ]Wn-im-e, tb-ip _mey- Imew Nne-hn ÿ-e-߃. ] -sh- -sø ho- m- n-b Im-\m-bnse I-eym-W-ho-Sv, Xmt_m- ae, tb-ip kv\m\- ta tbm- ±m \Zn. Keoe XSm-I-Øn t_m p-bm-{x: ]cky ip{iq-j Bcw-`n I-^- - -lqw, Kn-cn-{]-`m-jW-ae, tbip sh- -Øn\p aosx \-S- Keoe XSm-I- Øn-eqsS t_m- pbm-{x. tpm ±m- s\t_m ] ΔXw : tamsi Ah-km-\-am-bn hmkv-z-ø \msv Z- in Kƒ^v, Ata-cn-, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n pwt\cn p Sqdp-Iƒ. k`-iƒ pw anj kwl-s\iƒ pw th n {]txyiw ]mt -PpIƒ! ASp-Ø-bm-{X sk]v- w-_ 7 Ch Rß-fpsS {]txy-i-x-bmwv Ãm tlm -ep-i-fn Xmakw aq p-t\-chpw hn`-h-k-ar- -amb ` Ww ani- -bm{xm kui-cy-߃ tjm nwkv Ah-k-c-߃ Bflob Nn -Iƒ DW Øp ]T-\-ßfpw Bcm-[-\bpw {]K-Xv`-cmb sskup-i-fpss tkh-\w. acp- No^v FUn- A Ip v Ce- q t\xrxzw \evip- p. MARUPPACHA s\t_m ] Δ-Xw. Ph: ,Mob: Website : Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew Cck T M B Cck P Cc Hy B Sw D Ec, Ec pp y y cc y w C F K TM c p b y by N Fz R F Ac (NFRA) pp w cc pc Y M Ip (YMI). T p y cc w $50 pp y c ( ). C F K TM p c b cc, p c, b pyc cvy. I w y wk b pv w v w pc w

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED THE MIDWY & GMES GRDE 4 SOCI STUDIES DEEP IN THE HERT OF TEXS THE TEXS STR IUMINTED T Mw TECHER G F SOCIIES STUD Dp H f Tx T Tx S Im I w: z pc mb p f. Smmz f S. U v pm c c cq fm b Tx. C w f Tx S., c v

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8 P l a s r a d h i s m a n u a l f i r s. D a r C u s m r, W w u l d l i k y u bb a si n p r hf r m a n cf r m y u r p r d u c h a h a s b n m a n u f a c u r d m d r n f a c i l iu n id s r s r i c q u

More information

Contents FREE!

Contents FREE! Fw h Hu G, h Cp h w bu Vy Tu u P. Th p h pk wh h pp h. Th u y D 1 D 1 h h Cp. Th. Th hu K E xp h Th Hu I Ch F, bh K P pp h u. Du h p, K G u h xp Ch F. P u D 11, 8, 6, 4, 3. Th bk w K pp. Wh P p pp h p,

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 10 April. 2011 Vol. 04 Issue: 07 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c- Ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp-iƒ F n-ßs\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta,

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

FAIR FOOD GRADE 8 SOCIAL STUDIES ICONIC EDIBLES LIGHTS CAMERA ACTION!

FAIR FOOD GRADE 8 SOCIAL STUDIES ICONIC EDIBLES LIGHTS CAMERA ACTION! FAIR FOO GRAE 8 SOCIA IES ICONIC EIBES IGHTS CAMERA ACTION! F F G Egh Icc Eb gh Cm Ac! I h w: cm c fm b q f h S F f Tx. Az h cb f v c hc gp. cb vpm h c h q Amc c. W, pc, cm b cc b f h Tx S F. m w f j v

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information