- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

Size: px
Start display at page:

Download "- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`"

Transcription

1 05 hmeyw. HtŒm_ e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI Published from Thiruvalla on MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 k` sa{xm-t -X imtcm P\-d I h j \hw-_ 29 apx Xn-cp-h- : ti-c-f-øn-ep- m-b {]-f-b Zp-c- -Øn-s ]- m-øe-øn- im-tcm s^-tem-jn- v N - n-s Cu h -j-sø am ]m- -am pw I ±n-\mƒam pw sx p-]- n-bn- p v P-\-d I- -h -j \m-ep Zn-h-k-am-bn Np-cp- n. \-hw-_ tim bw: am ]m- -am pw 29 hym-gw ap-x Un-kw-_ I ±n-\mƒam pw sshzn-i - 2 Rm-b h-sc Xn-cp-h- imtcm {Ku- n sh- m-wv I- bn- p-s v k`-bpss c m-bn- m k -S-I-c-am-sW- nepw am ]m- -am pw I ±n- pw ka n-x pw sx p ] n- k`-bpss c m-bncw h jsø Ncn{Xw ]cn-tim-[n- -h -j \-S- p- -Xv. t\- cw h jsø Ncn{Xw hy -am- \m-f- m pw sa{xm- m pw sshzn-i pw ka nc-sø \-hw-_ 26 Xn- ƒ ap- p- p-sb v Imcnkva `h X-em-Wv I- -h -j \-S- ÿm]i Ub-d-IvS ^m. spbnw-kv a m- ItØm-en- p-hm Ign-bpw. tbip Xs Xnc-s -SpØ X pw Gsd sx p-iƒ D m-bn- p-s v a\- n-em- Øm \n- -bn- n-cp- -Xv. hym-gm-gv-n ssh-in- v k-`m- m k` F p ]d-bp-tºmƒ P-\-d- {]-kn-u v d-h. tpm- ]{ p «olm- m-cn Hcp-h-\mb bqzmkv kvidntbm-øm-bpss "Zpcm-flmhv' k`-bn DS-\ofw {]h- {^m kokv am ]m- -tbm, kotdm ae-_m k` F p ]d-bp- txm-a-kv I -h -j D- Zv-Lm-S-\w sn-øpw. tum. si. tºmƒ am Be-t cn ]nxmthm, kotdm ae- c k` F p th-gvn-bn a ƒ hsc D m-bn-cp am ]m- -am Ø\ \nc-x-am-bn-cp- p. kv{xoi-fpambn Ahn-ln-X- ap-c-fo-[-c-\m-wv C-{]m-h-iysØ ap-jy {]-kw-k-i. Iq- Sm-sX im-tcm s^-tem-jn- nse A-\p-{K-lo-X ssz-h-zm-k- ]d-bp-tºmƒ am oankv ]nxmthm, Hcp cq]x F p ]d-bptºmƒ Ahn-SpsØ sa{xmt\m D m-bn-cp- p. AXp-sIm v k` \in- p-t]m-bn- -. m-cpw hn-hn-[ ao- nw-kp-i-fn k-tμ-iw \ -Ipw. ""ssz-h-øn- sshzn-itcm A. c mw høn- m kq\-l-tzmkv ASn-h-c-bnse sa{xmt\m sx p-]- n-bm -te-bv- v a-s-ßn-h-cp-i'' (a-em- tbm I\ym-kv{Xo-bp-tStbm am{xa Xncp-k`; acn v kxy-øn- -W- n\v hnizm-kn-i-fp-ssbpw ssbpw k\y-kvx-cp-ssbpw timsn- v Fgp-Xn-bn- p v, k` hnizm-knk-`tbm B cq]-xtbm \in- p- Jn. 3:7) F- -Xm-Wv Cu h - j-sø Nn- m-hn-j-bw. ssh- I-fpsS Iq m-bva-bmwv F v. I-bn-. ImcWw k` {InkvXphns auxn-i-i-co-chpw AXn-, ]m iz-h -cn- -s - -h-cpk-`. k`-bpss c m-bncw h - \pw \oxn- pw-th n i_vzn- p- `qan-bnse ]dp-±okv BWv Xncp- Ip-t -c-ß-fn-se s]m-xp-tbm- am ]m- bpw sa{xm- mcpw ssh- K-߃ Iq-Sm-sX ]m-tã-gv-kv Zn-Icpw k\y-kvxcpw A am-bcpw F m-h-cp-apƒs -Sp- -XmWv s Xe-h {InkvXp-hp-am-Wv. ]- ssbpw i_vz-an- m-ø-h-cp-ssbpw j-sø Ncn{Xw ]cn-tim-[n- m tim -^-d -kv, kn.- -C.-Fw- k -tu-kv-iqƒ kw-bp- k`. {^m knkv am ]m- bv- - p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` Ft mgpw ]cn-ip- m-flm-hn- I-bn-eqsS tbip-hn-s\-t mse am- pw I ±n-\m-f- m pw sa- i_vz-am-bn, XymK-Øns amxr- k- -S-I-c-am-sW- nepw am ]m- hm -jn-iw, h-\n-xm k-tω-f- t m, Be-t cn ]nxm-hn-t\m, \m \bn- -s -Sp- -Xm-Wv. B- kz-bw iq\y-h -cn v a p- h v A -ambn Xocp ]Xn- a- n-x pw Gsd sx p-iƒ {Xm- m pw sshzn-i pw k- \w, kw-bp- k-`m-tbm-kw F- am naokv sa{xm-t m-eo-ømbv-t m, GsX- nepw cq]-x-bn- tcm-]w hnt[-b-\mb ]Xn-\m-bnc-Øn-sem p hcp A -s - \m-bn-c- -W- n\v sshzn-i-cp- (ti-jw t]-pv n-h-bpw \-S- pw. 9) A t±-iob {InkvXob ]pkvx-i-taf \hw-_ 7 11 hsc apwss_ sshfw-kn-f-bn Xncp-h : temi-{]-ikvx {InkvXy _p v skt gvkv A-tkm-kn-tb-js kl-i-c-w- Øn `mc-x-ønse {InkvXy aoun-bm-bp-ssbpw {InkvXy FIvkvt]m kwl-s-\-bp-ssbpw B`n-ap-Jy-Øn thƒuv {In-kv- Xy FIvkvt]m kwl-sn- n- p- p. \hw-_ 7 apx 11 hsc apwss_-bn ssh.-fw.-kn.-f.- bnse hn yw-tidn \K-dn \S- p {InkvXy FIvkvt]m-bpsS Hcp- -߃ ]q Øn-bm-bn. anj-\dn kwl-s-\-iƒ, k`- Iƒ, Nmcn- -_nƒ Hm K-ss\-tk- j-\p-iƒ, ]ªn-tj-gvkv, hnzym- `ymk ÿm]-\-߃, am[y-a߃ XpSßn hnhn[ hn`m-k-ßfn-embn \nc-h[n Ãmfp-Iƒ {]- h Øn- pw. `mcx ss{i-kvx-h k`m-n-cn-{xw, `mcx anj-\-dn-am, ]pcm-x\ ss nƒ {]Z i\w F n-hbv v {]txyi ]h-en-b- \p-iƒ {]h Øn- pw. ]pkvx-i-ta-f-bn tziob A tz-iob \nc-h[n {]km- [-I {Kq p-iƒ ]s -Sp- pw. taftbm-s-\p-_- n v F m Znh-khpw {InkvXy ^nen-ap-iƒ {]- Z in- n- p an\n Xnb- dpw D- m-bn-cn- pw. C y anj, ]ªo-jnwKv & FUn- nwkv XpSßn-b hnj-b-ß-fn-ep skanam[y-a-߃ v ap hn[n D m-im ]msn : PÃnkv si.-sn. txmakv tim bw: k-aq-lw hniz-kn- mepw C- s - nepw {]Xn-`m-K- Øp- -h p IqSn ]d-bp- Xp tem-isø A-dn-bn- m am-[y-a-ß-ƒ- v DØc-hm-Zn-Xz-ap-s v P- Ãn-kv si.-sn. txmakv tim- -bw {]kv _n- kv-iqƒ Hm^v tp W-enkw NSßpIfn {]kw-kn- p-i-bm-bn-cp- p At±-lw. hnhm-z-]-c-am-b Imcy-߃ {]kn- o-i-cn- p-tºm- \nb-ahpw [m Ωn-I-Xbpw c p hgn v ƒ c p ] -ßfpw Adn-bm AXp tiƒ- p-i-bpw hmbn- p-ibpw sn-øp Xn\v s]m-xp-p-\-߃- v A- h-im-i-ap- v. ]{X-{]- h -Ø-I p ap -hn- [nbp- m-im ]m-sn-. s]m-xp-k-aq-l-øn-s \ Imw n- m-i-ww dn-t m nw-kv. kaqlsø G hpw IqSp-X- kzm- [o-\n- p- D]m-[n-bm-Wv am[ya-߃. timsxn hn[n IpSpw-_-_- -ßsf XI pw sim n:hnhm-tl-xc ssew-kn-i- _ w {Inan-\ Ip -a- m-xm- nb kp{]ow-tim-sxn hn[n Ip- Spw_ km-aq-lni Pohn-X-ß-sf IqSp-X k o Whpw t i- ]q W-hp-am- p-sa Bi- -bps p sikn-_n-kn. hn[n ssewkni Acm-P-IXzw am{x-a IpSpw-_-_- -ß-fpsS XI - bv pw hnhm-l-tam-n-\-tøm-xv h [n- p- -Xn\pw hnhm-l-po-hn- X-Øn Ip p-ß-fpss `mhn A\n- n-x-xz-øn-em- p- -Xn- \pw CS \ In-tb- pw. kv{xo ]pcpj ssewkni _- -Øns ]c-a-{]-[m-\-e- yw Xs -bmb Zmº-Xy-kvt\- lhpw Ip n-iƒ p P w \evin (ti-jw t]-pv 9) (ti-jw t]-pv 9) hf Øepw F -Xns\ Ah-K- Wn- p- -XmWp tims-xn-hn-[n. kv{xobpss kzbw-\n W-bm-h- Im-i-Øn\pw hy n-kzm-x-{ y- Øn\pw Ah-Im-i-߃ p-amwv Du \evin-bn-cn- p- -Xv. {]Xy- -Øn CXv kzmk-xm - lhpw kv{xo] ImgvN- msp- Isf t{]m m-ln- n- p- -Xp-am- Wv. F m hnhm-l-sa ÿm- ]-\sø Zp _-e-s -Sp-Øp k- ao-]-\-amwp tims-xn-hn-[n-bn- \ng-en- p- -Xv. Zº-Xn-Iƒ XΩnep ]c-kv]c hniz-kvx-xbpw Pohn-Xm-h-km\w hsc \o p\nev p ]c-kv]c ka -W-hpamWv IpSpw-_-Øns sfiy- Øn\pw Ahn-`m-Py-Xbv pw A- Sn-ÿm-\w. Zº-Xn-Iƒ XΩn-ep kvt\- lw Ip p-ß-fpss P\-\-Ønte pw DØ-c-hm-Zn-Xz-]q Æ-amb c m-i Xr-Xz-Øn-te pw A- hsc \bn- p- -Xp-am-Wv. hnhm-tl-xc ssewkni _- w Ip -I-c-a- m-xm-ip-tºmƒ, {]mb-]q Øn-bmb GXp ]pcpj-\pw kv{xobpw D`-b-k-ΩX-{]- Im-cw ]pe Øp ssewkni _ w kmaq-ln-i-ambpw [m an- I-ambpw sx F [mc-wbp- m- pw. {]mb-]q Øn-bm-b-h XΩn- D`-b-k-Ω-X-{]-Im-c-ap F- m-øcw ssewkni _ -ßfpw, AXm-bXv hnhm-l-]q h-_- w, hnhm-tl-x-c-_- w, kz-h- K-cXn F nh A\p-h-Z-\o-b-am- Wv F Ahÿ ssewkni A- cm-p-i-xz-øn\p hgn-h-bv p- - Xm-Wv. a\p-jy-hw-i-øns \ne- \n-ev]n\p Xs Imc-W-amb ssewkn-i-x, hnhm-lw, IpSpw- _w F n-hsb _m[n- p \nb-a-߃ kaq-l-øn\p [m an- I-amb am K-Z i\w \evip- h-b-s - n AXp- m- p km-aq-ln-ihpw [m an-i-hp-amb {]Xym-Lm-X-߃ hep-xm-bn-cn- pw. Hcp IpSpw-_hpw kpc- n- X-a F ÿnxn-h-cp- Xv \nb-a-]-c-amb Ac- n-xm-h-ÿ- (ti-jw t]-pv 9)

2 2 ka-im-eni ]{XnI FUn-t m-dn-b HtŒm_ 05 snb am tpm h Kokv amt\-pnwkv FUn- ^n n cmpp lqã No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv.kmap-h dkn-u v FUn-t gvkv Ipcym-t mkv txm -Øn Pm kn F. h Kokv Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv jn_p ap -wim- n h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp \yqtbm v bp.si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv a p ]osn-tb- s_ n ]m - H etlma cmp G{_lmw tam kn hf- -h w Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : `mcy-bpss bp-am-\-\ ` Ømhv ""kv{xobpss bp-am-\-\mwv ` Øm-sh [mcw Ah-km-\n- n- m ka-b-ambn'' No^v PÃnkv Zo]Iv an{i. ""Cß-s\-bt m ] v sszh-øn {]Xymi sh n-cp hnip kv{xoiƒ Xß-sf-Øs Ae- -cn p ` Øm- - m v Iog-S-ßn-bncp- -Xv. Aßs\ kmdm A{_-lm-ans\ bp-am-\ F p hnfn p A\p-k-cn- n-cp- p...'' ]-t{xmkv olm /ss nƒ. 1 ]s{xmkv 3:5, 6 ""`mcy-am-tc, I Øm-hn\v F -t]mse kz ` Øm- - m v Iog-S-ßp-hn. {InkvXp ico-c-øns c n-xm-hmbn k`bv p Xe-bm- Ip- -Xp-t]mse ` Ømhv `mcybv p Xe-bm-Ip- p. F m k` {InkvXp-hn\v Iog-S-ßn-bn-cn- p- -Xp-t]mse `mcy-amcpw ` Øm- - m v ki-e-øn\pw Iog-S-ßn-bn-cn- -Ww''. ]usemkv olm / ss_-_nƒ. Fs^-ky 5: hnhm-tl-xc ssewkni _ w {Inan-\ Ip -am-ip C y in m-\n-b-a-ønse 497 mw hip v No^v PÃnkv Zo]Iv an{i A[y- - \mb `c-w-l-s\m _ v d±m- n. Hcm-fpsS `mcy ]c-]p-cp-j-\p-ambn ssewkni _ -Øn G s - m ]pcp-js\ t{]mkn-iyq v snømhp C y in m \nb-a-øn-se hip- mwv 497. hip- pw-{]-im-cw ]pcp-j\v am{x-amwv in e`n- p- I. CtX \nb-a-{]-imcw ]c-kv-{xo _ -Øn G s -Sp ` -Ømhns\Xnsc `mcybv v \n-b-a-\s-]sn kzoi-cn- m Ah-Im-i-an-. ""kv{xoi-fpss Bflm-`n-am\w kp{]-[m-\-am-sw pw `mcy-bpss bp-am-\-\ ` Øm-sh- p-ap \nco- -W-amWv A wk kp- {]ow-tim-sxn _ n\p Xv. hnhmltamn-\-øn\v hnhm-tl-xc _ w Hcp Imc-W-ambn ]cn-k-wn- mw. F m AXv {Inan-\ Ip- -am- m-\m-hn-. ]pcp-js\ am-{xw Ip - m-c-\m- p- Xv kv{xoi-fpss A`n-am-\-Øn\v If- -ta n- p- -Xm-Wv. CXp Xpey-X-bp Ah-Imiw ewln- p- p. ]pcp-j- \p kaq-lw Bh-iy-s -Sp- -Xpt]mse {]h Øn- -W-sa vkv{xoisf \n _- n- m-\m-hn-. ]p-cpjs\ Ip -hm-fnbpw kv{xosb Cc-bp-ambn ImWp- -Xn bp- n-bn-. ZmºXyw \ne-\n Øm ]pcp-j\pw kv{xo pw Xpey DØc-hm-Zn-Xz-ap v No^v PÃn-kns DØchn ]d-bp- p. 158 h jw ]g- -ap sf.-]n.kn 497 mw hip v d±m- n-b-txmss hnhm-tl-xc ssewkni _ w Ip -I-c-a- m-xm-bn. Cu \S-]Sn IpSpw- _-_- -Øns ]hn-{x-xbpw si p-d- p-an- m-xm- p-sa v ss{ikvxh k`-iƒ Bi- -s -Sp- p. kzh K-cXn Ip -Ir-Xy-a- m-xm- n-b-xn-t\- mƒ At\I asßv ]m iz-^-e-߃ krjvsn- p- -Xm-bn-cn pw Cu hn[n-sb p ax-kw-l-s-\-iƒ ]d-bp- p. apø-emjv hne- nb kp{]ow timsxn \S-]Sn Hcp hn`m-ksø \ncm-i-s -Sp-Øn. kv{xoi-fpss i_- cn-ae {]th-i-\-hp-ambn h hn[nbpw CtXm-sSm w tn Øp Nn- nt -Xm-Wv. kv{xoxpey-h-im-i-øn\p th n-hm-zn- p s^an-\n-ãp-i-fpss kac t]mcm- Øns hnp-b-ambn hn[nsb hne-bn-cp-øp- -h-cp- v. timsxn hn[n-bpss ] m-ø-e-øn ax-hn-izm-k-ßfpw P\-Iob apt - -ßfpw hcpw Ime-ß-fn kpoh N -bm-ipw. timsxn hn[n-i-sf- n hni-i-e\w snøp-tºmƒ tum. sk-_m-ãy- t]mƒ ]d- Xp {it -b-amwv. ""\ΩpsS Ip hpw in bpw \-ΩpsS ]o\ timum-wv. hy n-bpss hogvn-bn \n p- m-ip hy- n-]-c-amb DØ-c-hm-Zn-XzsØ ASn-ÿm-\-am- n-bmwv {Inan-\ eo- K knãw {]h Øn- p- -Xv. ]m]hpw Ip hpw hyxy-kvx-am-wv. ]m- ]-Øn-\p in sszhw \ Ip-tºmƒ Ip -Øn-\p in timsxn \ Ip- p. ]m]w hnnm-cw snø-s -Sp- Xv sszh-øns tims-xn-bnem-wv.'' apø-emjv {]th-i\w ap ow kap-zm-b-øn-t -Xm-Wv. GXp {]mb- Øn-epap kv{xoiƒ v i_-cn-ae Nhn- m-sa- Xv sslμ-h-cpss BNm-c-ß-fp-ambn _ -s - -Xm-Wv. F m sf.-]n.kn 497 mw hip- n F m kaq-l-ßfpw Dƒs -Sp- p. ss{ikvxh kaq-l-amwv CtX- n G hpw Bi- -s -Sp- -Xv. C y ]o\ timuv atx-xc XXzß-fn A[n-jvTn-X-am-Wv. GXp-a-X-Øn s] -h pw AXp XpeyX \ Ip- p. ax \ntj-[n-iƒ pw Ah-cpsS Ah-Im-i-߃ pw \ne- ]m-sp-iƒ pw kwc- Ww simsp- p- p. C y `c-w-l-s-\-bpss A -k-ø XXz-ß-f-. a\p-jym-h-im-i-ß-fm-wv. axm-[n-jvtn-x-a axhn-cp- -hp-a-. C y Hcp axm-[n-]-xy-cm-py-a-. AXp-sIm- p Xs ax kaq-l-ß-fpss hnizm-k-ßsf Xmtem-en- m ] nsb ph-cn-. ]e axm-nm-c-ß-fnepw A\p-jvTm-\-ß-fnepw A\p-Iq-e-amb \ne]msv D m- m {]bm-k-ap- v. sp n-s v kaq-l-øns Hcp Xcw {`m mbn pw \ap v NnIn- n- m-\m-hmsx t]mip- Xv AXp-sIm- m-wv. \c-_-enbpw kxnbpw \nbaw sim v \ntcm-[n- m-\m-bn. F{Xtbm A\m-Nm-c-ßfpw A -hn-izm-k-ßfpw `mc-x-øn C pw \ne-\nev p- p. \thm-ym\ apt - -ß-fmWv \msns\ am nsbsp-øxp Xs. a\pjysc Xpey-cmbn ImWm \ap v t{]cw \ In-b-Xv, hntzi anj- \dn {]ÿm-\-ß-fm-wv. kv{xokaxz hmzn-iƒ AXp Adn-bmsX t]mi-cp-xv. kv{xo kzmx-{ y-øns BZym- -c-߃ ]d p X Xv Ah-cm-Wv. ape- -c-øn\p \nipxn simspø \msm-wn-xv. tn Ø-ebnse \tßen F Iogmf kv{xobmwv kh W `c-w-iq-s-øns C y `c-w-l-s-\-bpss A -k-ø XXz-ß-f-. a\pjym-h-im-i-ß-fm-wv. axm-[n-jvtn-x-a ax-hn-cp- -hp-a-. C y Hcp axm-[n-]-xy-cm-py-a-. AXp-sIm- p Xs ax kaq-l-ß-fpss hnizm-k-ßsf Xmtem-en- m ] nsb ph-cn-. ]e axm-nm-c-ß-fnepw A\p-jvTm-\-ßfnepw A\p-Iq-e-amb \ne]msv D m- m {]bm-k-ap- v. sp n-s v kaq-l-øns Hcp Xcw {`m m-bn pw \ap v NnIn- n- m-\m-hmsx t]mip- Xv AXp-sIm- m-wv. \c-_-enbpw kxnbpw \nbaw sim v \ntcm-[n- m-\m-bn. F{Xtbm A\m-Nm-c-ßfpw A -hn-izm-kßfpw `mc-x-øn C pw \ne-\n-ev p- p. Xn -bvs -Xn-sc-bp BZysØ c -km- n. ape- cw tnmzn p h A[n-Im-cn-Iƒ v hmg-bn-e-bn kz w ape-to-zn p simspøp {]Xn-tj-[n- p. Nm m elf Ncn-{X-Ønse kph Wm- ym-b-am-bxpw \thm-ym\ \mb-i aqe-am-wv. \thm- m\ \mb-i-cmbn Icp-Xp ]ecpw \msns kh W-ta-[m-hn-Xz-Øns bpw BNm-c-ß-fp-sSbpw kwc- -I-cm-bn-cp- p. Iogm-f- m-cpss PohnXw Zpc ]q Æ-am- nbhcmwv ]e-cpw. kztz-im-`n-am\n cma-ir-jvw-]n- sb kh Æ ] -hm-zn-bmtb \njv] -a-xn-iƒ hne-bn-cp-øp- p- q. tum. cm[m-ir-jvw AXn\p ]d-bp Hcp sxfnhv CXm-Wv: ""1902 sk]v w-_ Ah-km\w ticf ]{XnI F hmcn-i-bn-segp-xnb Hcp tej-\-øn {io ]fl-\m` kzman t {X-Ønse ss]- p- \n D -h-øn hnf-s -SpØp A\p-K-an- p \mb kv{xoi-fpss A-c-bv p-ta \ -am-bn-cn- Ww F N -sø- n Cß-s\-bmWv Fgp-Xn-b-Xv. kv{xoiƒ axn-e-iøv iothen pc-bn sh v hnf-s - SpØv \S- p-tºm-sg mw amdnsw ad-bv msx \S p sim s F p shbv mw. Fs - m axn-en-\-iøv sszh-`- n-bn apgp-in-b-hcmbn lnμp-a-xsø A\p-k-cn- p GXm\pw PmXn- m am{x-ta-bp- q. F m th, Bdm v F o Ah-k-c-ß-fn ]Sn- mtd \S- ap- X- hfsc Zqcw Ccp-h-iØpw Xnßn-\n-ev p lo\ PmXn- m-sc v K-Wn- -s p hcp Nm - m, Cug-h, ]pe-b, ]d-b, apl-ω-zn-b F n-h-cpss apºn IqSn Im m-f-\mcn-isft mse t]mip- -Xn \ockhpw hyk-\-hp-ap- v. AXm-bXv k- h Æ am{x-ap- n-søv ad-bv mø amdp-ambn \S- p- -Xn sx n-. A- h Æ-cpsS apºn-eqss Aßs\ \S- p- -Xv icn-b-. Fs mcp hnnn-{xamb kzm-nm-c-t_m[w!'' Hcp \q m- p ]n n- t m-tg pw ticf kaqlw F{X-am-dn-bn-cn- p- p. \thm-ym- \ \mb-i-tcmspw timsxn-i-tfm-spw \μn ]d-bmw. Hmtcm ax kaq-l-ßsfbpw ip o-i-cn- m timsxn CSs]-S-ep-Iƒ Bh-iy-ambn hcp- p. ax-x-xz-ßfpw \nb-a-ßfpw ]e-t mgpw tn p t]mi-w-sa- n-. Bhiy-sa- n \nb-a-߃ ]cn-jvi-cn- - Ww. a\p-jy-\- bpw ka-xz-hp-am-bn-cn- Ww e yw. kv{xo kzmx-{ y-ap-t - -߃ F mw Xs ss{ikvxh XXz-ßtfmSp IS-s - n-cn- p- p. tdmam- mcpw blq-z- mcpw kv{xosb \n h- Nn- p- -Xp-t]mseb {InkvXym-\nXzw kv{xosb ImWp- -Xv. kv{xobpw ]pcp-j\pw Xpey-\o-Xn-bmWv ss{ikvxh kn m- -Øn. ]u-semkv olm- simcn- pim-tcmsp ]d-bp Xv Cß-s\-bm-Wv: ""kv{xotbm ]pcp-js txp- m-ip- p. ]pcp-j kv{xobn \n - t m kv{xo ]pcp-j-\n \n t{x D m-b-xv. ]pcp-j kv{xobv m-bn- kv{xo ]pcp-j-\m-bn- s{x krjvsn- -s - -Xv. F m I Øm-hn ]p-cp-js\ IqSmsX kv{xobp-an-, kv{xosb IqSmsX ]pcp-j-\p-an-. kv{xo ]pcp-j-\n \n p D m-b-xp-t]mse ]pcp-j\pw kv{xoap-jm- n-cw Df-hm-Ip- p. F m ki-e-øn\pw sszhw Imc-W-`q-X.'' IpSpw-_- -Øn kv{xobpw ]pcp-j\pw Xpey-cm-sW v s]u-temkv olm ]d-bp- n-. ""GXp ]pcp-j-t bpw Xe {InkvXp; kv{xo-bpss Xe ]pcp-j, {InkvXp-hns Xe sszhw''. sszhw {InkvXp ]pc-p-j kv{xo CXmWv {Iaw. s]u-temkv Fs^-ky-tcmSp Cu _ -Øns {Iaw IrXy-ambn ]d-bp- -Xn-ß-s\-bmWv: ""`mcy-am-tc, I Øm-hn\p F -t]mse kz- w ` Øm- - m v Iog-S-ßp-hn. {InkvXp ico-c-øns c n-xmhmbn k`bv p Xe-bm-Ip- -Xp-t]mse ` Ømhv `mcybv v Xe-bm-Ip- p. F m k` {InkvXphn\p Iog-S-ßn-bn-cn- p- -Xp-t]mse `m-cyamcpw ki-e-øn\pw Iog-S-ßn-bn-cn-t -Ww. ` Øm- - m-sc, {Inkv-Xphpw k`sb kvt\ln- -Xp-t]mse \nß-fpss `mcy- msc kvt\ln- n-... ` Øm- mcpw Xß-fpsS `mcy-amsc kz w ico-c-ß-sf-t mse kvt\ln-t - -Xm-Ip- p. `mcysb kvt\ln- p- -h X -Øm kvt\ln- p- p... AXp \nanøw a\p-jy A -s\bpw AΩ-sbbpw hn p `mcy-tbmsp ] n-t -cpw. Ccp-hcpw Hcp tzl-ambn Xocpw. `mcytbm ` Øm-hns\ `b-s -ts- -Xm-Ip- p''. `mcym-` Xr-_- -Øns KmVX shfn-s -Sp-Øp XmWv Cu Iev- ]-\. Ccp-hcpw Hcp-tZlw! {InkvXp k`sb kvt\ln- -Xp-t]mse Poh simspøpw kvt\ln- p- p. C{X-am{Xw kvt\ln- p ]pcpj\p Iog-S-ßp-Ibpw `b-s -Sp-Ibpw snøp- Xv kvss{xw-x-bmwv kv{xoxz-øns al-xz-am-wv. kv{xobv p-th- Xv Icp-Xepw Xtem-Sep-am-Wv. B kvt\l N{I-hm-f-Øn sszh-km- n-[y-ap- v. {InkvXp-hns a\- p- v. Cu Iq m-bva-bn kv{xobpss bp-am-\-\mwv ]pcp-j. icocw sim- pw a\ p sim pw Ahƒ B{K-ln- p- Xpw AXp Xs -bm-bn-cn- mw. \oxn-]o-t-øns apºn `mcy-bpss bp-am-\-\- m-bn-cn mw ` Øm-hv. Icp-Wbp-sSbpw Icp-X-en-t bpw Iq mbvabmbn IpSpw_w amdp-tºmƒ AhnsS kvt\l- Øns Pze-\hpw A\p-k-c-W-Øns ssien-i-fp-ta-bp- p.

3 3 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn ss_-_nƒ: ssz-h-øn-s ]p-kvx-iw HtŒm_ 05 ]-g-b-\n-b-aw tam-si ap-jm- -cw ssz-hw a-\p-jy-h - -tøm- Sp sn-bv-x D-S-º-Sn-bm-Wv; tb-ip ap-jm- -cw ssz-hw a-\pjy-h - -tøm-sp sn-bv-x D-S-º-Sn-bm-Wv, ]p-xn-b-\n-b-aw. ]- g-b-\n-b-a-øn \ym-b-{]-am-w-hpw ]p-xn-b-\n-b-a-øn kphn-ti-j-hp-am-wv ti-{μ-hn-j-b-߃. ]-g-b-\n-b-aw A-Sn-ÿm- \-hpw ]p-xn-b-\n-b-aw ta - -Wn-bp-am-Wv. ]-g-b-xp \n-g-epw ]p-xn-b-xp s]m-cp-fp-am-wv. Np-cp- -Øn ]-d- m ]-gb-\n-b-aw {]m-cw-`-hpw ]p-xn-b \n-b-aw ]-cy-h-km-\-hp-am-wv. ss nƒ cq-]-s - -sxßs\? tum. k\ojv sndn-bm 2000 h -j-߃ sim- p hn-`n- ÿ-e-ßfn-en-cp- v 40 hy-xy-kv-x F-gp-Øp-Im-cm F- gp-x-s - {K-Ÿ-sa-{X ss_-_nƒ. Zm-ho-Zpw i- tem-tam-\pw, cm-pm- - m-cm-bn-cp- p.6 Zm-\n-tbepw, s\-l-aym-hpw `-c-w-x-{ -Rv-P- m-cm-bn-cp- p. F-{km ]p-tcm-ln-x-\m-bn-cp- p. an-{k-boan-se k-i-e- m-\-øn-epw \n-]p-w-\-bm cm- P-Ip-am-c-\m-bn-cp- p tam-si. K-am-en-tb-en-s injy-\m-bn \ym-b-{]-am-w-øn A-Km-[- m-\w k-ºm-zn- hy- n-bm-bn-cp- p ]u-tem-kv. B- tam-kv B- n-s-b-\m-bn-cp- p. ]-s{xm-kv, bm-t m- _v, tbm-l- m F- n-h hn-zym-hn-lo-\-cm-b ap- p-h-cpw a-øm-bn Np- - m-c-\pw B-bn-cp- p. eq-s m-kv kp-hn-ti-j-øn-s -bpw, A-s m. {]- hr-øn-i-fp-ss-bpw c-n-bn-xm-hm-b ep-s m-kv ssh-zy-\m-bn-cp- p. tbm-ip-h hn-iz-kv-x-\m-b ]- S-bm-fn-bm-bn-cp- p. sb-i-øm-hp, bn-sc-aym-hp, sbsl-kv-t Xp-S-ßn-b-h {]-hm-n-i- m-cpw, i- ap-th, {]-h-nm-i-\pw ]p-tcm-ln-x-\p-am-bn-cp- p. ss_-_nƒ c-nn- -s - ÿ-e-߃ {]-[m-\-ambn ko-\m-bn a-cp-`q-an-bpw A-td-_y-bn-se Ip- p-ip-sf ]m-e-kv-xo-\n-se a-e-i-fpw ]- -W-ßfpw ssz-hm-e-b-øn-s {]m-im-c-hpw t] -jy-bpss X-e-ÿm-\-am-b iq-i-\pw _m-_n-tem-wn-se ti-_m \-Zo-X-S-hpw tdm-an-se I -Øp-d- p-iss{ikvxh hnizm-k-øns B[mcw Xs hnip en- Jn-X-ß-fm-Wv. sszhw a\p-jytcm-sp kwkm-cn- p- -Xmb am- y-a-am-bn- pw, a\p-jy\p sszhsø Adn-bp-hm-\p am y-aam-bn pw sszh-\n-iz-kvx-amb Cu GI-{KŸw h Øn- p- p. _p n-]-c-hpw, bp n-]-chpw, ÿnc-hp-am-bp Hcp Bibw sszh-\n-iz-kvxhpw, A{]-am-Zn- Xzhpw, A_- -cm-ln-xy-hp-ap Cu {KŸ-Øn-emWv ZrV-s - ncn-t - -Xv. ss nƒ F ]Zw ss nƒ F ]Zw "_n- _vtfmkv' (Biblos) "_n_v entbm- ' (Biblion) F o c p {Ko v ]Z-ß-fn \n p-amwv IS- p-h- n- p- -Xv. A m-e-ßfn Fgp-Xp-hm-\mbn D]-tbm-Kn- n-cp _n_vfmkv (Biblos) AYhm ]m n-dkv (Papyrus) F hm n \n p-amwv apifn D -cn Ccp-]-Z-ßfpw Dcp- Øn-cn- n- p- Xv. ss nƒ tihew Hcp {KŸ-a-. F m bym {KŸw F -h-im-is -Sp-hm tbmky-x-bp GI- {KŸw ss nƒ am{x-am-wv. (The Bible is not merely a book, however it is the book) Cu \maw ss n-fns sfiyx (unity) sbbpw k tδm-xvir-jvsx (Preeminance) sbbpw Hcp-t]mse Nq n- m-wn- p- p. ]g-b-\n-b-ahpw ]pxnb \nb-ahpw 66 ]pkvx-i-߃ AS-ßn-bn- p hnip ss n-fns\ s]m-xpsh c p `mk-ß-fm-bn- mwv hn`-pn- n- p- -Xv. ]g-b-\nbaw (Old Testament) ]pxnb \nbaw (New Testament). \nbaw F -Xp-sIm- -am- p- Xv Ccp hy n-iƒ XΩn-ep DS- ºSn (Covenant) sb m-wv. ]gb-\n-b-a-øn- Cu bmym yw IqSp-X hy -am-ip- p- v. B- Zm-apw sszh-hp-am-bp DS-º-Sn, A{_-lm-an-t\mSp snbvx DS-º- Sn... Cßs\ \nc-h[n DS-º-Sn-Ifm kº- -amwv ]g-b-\n-b-aw. Xncp-h-Ømg ka-bøp k- μ t`m-nn-x-ambn ""]pxnb \nbaw'' (1 simcn- y 11:25) F hnti-jww I Ømhp D]-tbm- Kn- p- p. B ]pxnb \nb-a- Øns ip{iq-j-i-cmwv sszh- Zm-k- m (H.t\m 1 simcn- y 11:25; 2 simcn- y 3:6) c mw \q m- ns A ytøm-sp IqSn ]g-b-\n-baw, ]p-xnb\nbaw F o \ma-߃ Dd- n- -s - p. aq mw \q m- ns Bcw-`-Im-e-b-f-hn Pohn- ncp Hdn-P (Origen) F k- `m-]n-xmhp sszhni Xncp-sh-gp- Øp-I-fmb ]gb ]pxnb \nb-aß-ƒ'' F p Xs Fgp-Øp-Ifn- ]-cm-a -in- n- p- v. bn-{kmtb- P-\-X-bp-sS sx-c-s -Sp- pw A-\- -c N-cn-{X-hp-am-Wv ]- g-b-\n-b-a-øn-se {]-Xn-]m-Zy hnj-b-sa- n I -Øm-hm-b tb-ip- {In-kv-Xp aq-ew \n -Δ-ln- -s - ]m-]-cn-lm-c-hpw A-Xn-t\m-Sp _- -s - hn-j-b-ß-fp-am-wv ]p-xnb \n-b-a-øn-se {]-Xn-]m-Zy hn-jbw. ]-g-b-\n-b-aw tam-si ap-jm- cw ssz-hw a-\p-jy-h - -tøm-sp sn-bv -X D-S-º-Sn-bm-Wv; tb-ip ap-jm- -cw ssz-hw a-\p-jy-h - -tøm-sp sn-bv -X D-S-º-Sn-bm-Wv. ]p-xn-b-\n-baw. ]-g-b-\n-b-a-øn \ym-b-{]-am- W-hpw ]p-xn-b-\n-b-a-øn kp-hnti-j-hp-am-wv ti-{μ-hn-j-b-߃. ]-g-b-\n-b-aw A-Sn-ÿm-\-hpw ]p-xnb-\n-b-aw ta - -Wn-bp-am-Wv. ]-gb-xp \n-g-epw ]p-xn-b-xp s]m-cp-fpam-wv. Np-cp- -Øn ]-d- m ]- g-b-\n-b-aw {]m-cw-`-hpw ]p-xn-b \nb-aw ]-cy-h-km-\-hp-am-wv. ]g-b-\n-baw F{_mb ss n-fn ]gb-\n-b-asø 3 Xc-Øn-emWv hn`-pn- n- p- Xv a.txmdm. (tam-si-bpss ] - {K-Ÿ-߃): Dev]-Øn, ]pd- msp, tehym, kwjym, Bh Ø\w b \_ow ({]-hm-n-i-]p-kvx- I-߃): {]hm-ni ]pkvx-i-ßsf ho pw c mbn Xcw Xncn- n- p- v. (i) \_ow dntjm\ow (ap {]- ss nƒ Fgp-Xnb Ime-L- hpw cn-bn-xm- fpw e-øo hƒ-tk- v ss_-_n-fn-se co-xn-bm-wv a-e-bm-fw ss_-_n-fn A-h-ew-_n- n-cn- p- -Xv. ]-g-b-\n-b-a ]p-xn-b \n-b-a {K-Ÿ-߃ D- -S-Ø-n hy-xy-kv-x-ß-fm-sw- p txm- ntb- m-sa- n-epw ti-{μo-ir-x-am-b B-i-b-kap- -bw C-h-bn-se- mw Im-Wmw. {In-kv-Xp, \m- Y-\pw c- -I-\p-am-sW- p- Im-gv-N- m-sp, Cu {KŸ-ß-fp-sS-sb- mw A- -[m-c-bm-wv. Cu A- -[m-c-bp-ss {]-Im-i-\w am-{x-am-wp Hm-tcm {K-Ÿ-hpw. h-nm-i- m ): tbmiph; \ymbm- [n-]- m, iap-th-ens ]pkvx- I-߃, cmpm- - m-cpss ]pkvx- I-߃ (ii) \_ow AL-tdm\ow (]n- -{]-h-nm-i- m ): sbi-øm-hp, bn-sc-aym-hp, sbl-kvt, tlm-iyb apx aemjn hscbp- 12 sndnb {]hm-ni ]pkvx-i-߃. (c) si-øq-_o (F-gp-Øp- Im ): k- o -Ø-\-߃, k-zr-ihm-iy-߃, C-tøm-_v, D-Ø-a-Ko- Xw, cq-øv, hn-em-]-߃, k-`m- {]-kw-kn, F-tÿ (sa-kn-t m- fpw, G-Im- -am-b ]-tflm-kv Zzo-]pw H-s B- bn-cp- p. Cu a-l-øm-b {K-Ÿ-Øn-se {K-Ÿßƒ Hm-tcm-tcm Im-e-b-f-hp-I-fn-se B-h-iy-Øn- p th- n F-gp-Xn-b-Xm-sW- n-epw G-Xp-Im-etØ- pw a-xn-bm-b-xm-wv. H- mw i-x-i-øn-se b-lq-z-\pw ]p-d-pm-xn- pw A-h F-{]-Im-cw B- h-iy-am-bn-cp-t m A-{]-Im-cw C- -sø Cw- ojp-im-c-\pw a-e-bm-fn- pw A-h B-h-iy-am-bncn- p- p. ]p-cm-x-\ ss{i-kv-x-h D-]-tZ-i-Øn- \pw B-Nm-c-Øn- pw G-I-{]-am-W {K-Ÿ-hpw C- Xp X-s. Cu-bp-d-h-bn \n- v k-` I-gn- A-t\-I i-xm-_v-z-ß-fm-bn Po-h-P-ew Ip-Sn- psim- n-cn- p-i-bm-bn-cp- p. Cu bp-k-øn-s A- h-km-\w h-sc-bpw A-hƒ A-Xp Xp-S - p snbv-xp-sim- n-cn- pw. k-`-bp-ss sx- p-iƒ- p- im-k-\-bpw k-i-e Zp-cp-]-tZ-i-߃-s -Xn-cm-b kw-c- -W-hpw Cu {]-am-w {K-Ÿ-Øn Im- Wmw. th-z-im-kv-{x kn- m- -߃ h-cn-i-bpw, t]m-ip-i-bpw sn-øpw. F- m Xn-cp-h-N-\w A- {]-am-zn-ø-am-bn A-_- -c-ln-x-am-bn F-t - pw \n-e-\n-ev- pw. Øv) Zm-\n-tb F-{km s\-laym-hp, Zn-\-hr-Øm- -߃ (F- {_m-b ss_-_n-fn-se H-Sp-hn-esØ ]p-kv-x-iw Zn-\-hr-Øm- ß-fm-Wv) F-{_m-b ss_-_n-fn 24 ]pkv-x-i-ß-fm-wp- -Xv. \-Ωp-sS ]- g-b \n-b-a-øn Im-Wp- 39 ]pkv-x-i-ß-fn ]-e ]p-kv-x-i-ßfpw A-h-cp-sS H- m-bn- m-wp Im- Wp- -Xv. H- pw c- pw i-ap-then-s ]p-kv-x-i-߃ A-S-ßn-b i-ap-th, cm-pm- - m, Zn-\-hr- Øm- -߃ H-cp ]p-kv-x-iw, F- {km-bpw s\-l-aym-hpw tn - p H-cp ]p-kv-x-iw, tlm-si-b ap-x- a-em-jn h-sc-bp- 12 sn-dnb {]-h-n-\-߃ A-S-ßn-b H-cp ]p-kv-x-iw F- n-h-bm-w-xv. F- {_m-b A- -c-am-e-bp-am-bn s]mcp-ø-s -Sp-Øn ]-g-b-\n-b-a-sø 22 ]p-kv-x-i-ß-fm-bn tpm-kn-^kv X-cw-Xn-cn- n- p- v. (cq-øv \ybm-[n-]- m-tcm-spw hn-em-]-߃ bn-sc-aym-hn-t\m-spw tn -Øn-cn- p- p.) ]pxn-b-\n-baw ]p-xn-b \n-b-a-øn B-sI 27 ]p-kv-x-i-ß-fm-wp- -Xv. C-hsb kp-hn-ti-j-߃, N-cn-{Xw, te-j-\-߃ F- n-ß-s\ sam- Ø-Øn aq- m-bn X-cw Xn-cn- mw. D- -S- -Øn-s A-Sn-ÿm- \-Øn N-cn-{Xw, {]-h-n-\w F- n-ß-s\-bpw X-cw-Xn-cn- m-hp- - Xm-Wv. ""kp-hn-ti-j-ß-fn _o- P-am-bn Im-Wp- -Xv {]-h -Øn-Ifp-sS ]p-kv-x-i-øn N-cn-{X-ambn sh-fn-s -Sp-I-bpw, te-j-\-ßfn D-]-tZ-i-am-bn am-dp-i-bpw sh-fn- m-sp ]p-kv-x-i-øn D-]- am-\-cq-t]-w sx-fn- p \n - p- I-bpw sn-øp- p.''b-si 8 t]- cm-wv Cu 27 ]p-kv-x-i-ß-fp-ss F-gp-Øp-Im. C-h-cn eq-t mskm-gn-si F- m-h-cpw b-lq-z- mcm-wv. Im-e- -W- -\p-k-cn- v Xm-sg-h-cpw {]-Im-c-am-Wv A-h F- gp-xn-b-sx- p th-z-im-kv-{x-]- fin-x- m A-`n-{]m-b-s -Sp- p. bm-t m-_v, a -s m-kv, K-em- Xy, 1,2, sx- -tem-\n-iy, 1,2 sim-cn- y, tdm-a, a-øm-bn, eqs m-kv, F-s^-ky, sim-semky, ^n-se-tam, ^n-en- n-b, 1,2, ]-s{xm-kv, A-s m-kv-x-e {]- hr-øn-iƒ, F-{_m-b, bq-zm 1 Xn-sam-sY-tbm-kv, Xo-sØm-kv, 2 Xn-sam-sY-tbm-kv, tbm-l- m-s kp-hn-ti-j-hpw aq- p te-j-\-ßfpw sh-fn- m-spw F.-Un. 40 \pw 100 \pw a-s y-bp- A-c i-xm- _v-z-øn-\p- n-em-wv C-h-sb- msa-gp-xn-b-xv. F-gp-Xn-b {I-a-Øne- C- p \mw A-h-sb ]p-xn-b \n-b-a-øn Im-Wp- -Xv. ]-e ]pcm-x-\ ]-cn-`m-j-i-fn-epw {K-Ÿti-J-c-ß-fn-epw kp-hn-ti-j-߃, A-s m. {]-hr-øn-i-fp-ss ]ptijw t]-pv 8

4 4 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn ss_-_nƒ: ssz-h-øn-s ]p-kvx-iw HtŒm_ 05 ]-g-b-\n-a-øn-se 39 ]p-kv-x- I-߃ ssz-h-\n-iz-ko-b-ß-fmsw- p \n- -bn- p kzo-i-cn- n- p- -Xv. B Im-e-sØ `- - mcm-wv. F-s - p D-]m-[n-I-fp-]- tbm-kn- m-wv Cu ]p-kv-x-i-ßfp-ss Im-t\m-\n-I kz-`m-hw \n - Æ-bn- -sx- p ap-gp-h-\m-bn \-ap- -dn- p-iq-sm. A- m-e-sø ssz-h-`- - m \n-jv-i -j-tbmss ]-cn-tim-[n- p kzo-i-cn- n- p- h-bm-wv Cu 39 ]p-kv-x-i-߃. \-Ωp-sS I -Øm-hn-s Im-e-Øp \n-e-hn-ep- m-bn-cp- Cu ]p-kv- X-I-߃ I -Øm-hpw A-s m-kv- X-e- m-cpw Xn-cp-sh-gp-Øp-I-fm-bn kzo-i-cn- n-cp- -Xp-sIm- v \-ap- n-xn-s\ tnm-zyw Iq-Sm-sX X- s kzo-i-cn- m-hp- -Xm-Wv. ]-g-b-\n-b-a-øn-se 39 ]p-kv- X-I-ß-sf- - n ta - m-wn- an- -hm-dpw F- m Im-cy-ß-fpw ]p- Xn-b \n-b-a-øn-se 27 ]p-kv-x-i߃- pw _m-[-i-am-wv. ss_- _n-fn-se ]p-kv-x-i-߃ ssz-hmflm-hn-s \n-tbm-k-øm F-gp- X-s - -h-bpw \-Ωp-sS hn-izm-k- Øn-\pw A-\p-jvTm-\-߃- pw sx- n- m-ø A-Sn-ÿm-\ {]-am-whp-am-sw- v B-Zy \q- m- n X- s k-` Aw-Ko-I-cn- p. ]u-temkn-s F-gp-Øp-Iƒ Xn-cp-sh-gp- Øp-I-fm-sW- v ]-s{xm-kn-s te-j-\-øn k-a - n- p ]-d- n- p- v. (2 ]-s{xm-kv 3:15,16). A-Xp-t]m-se X-s ]p-xn-b \nb-a-øn-se 27 ]p-kv-x-i-ß-fpw B-Zy-Im-e-ß-fn X-s k-`-ifpw ]n-xm- - m-cpw ssz-h-øn-s A-cp-f- m-sp-i-fm-bn kzo-i-cn- p. c- pw aq- pw \q- m- p-i-fn Pohn- n-cp- th-z-im-kv-{xn-i-fpw k- `m-]n-xm- - m-cpw ]p-xn-b \n-ba-øn-se 27 ]p-kv-x-i-ß-fn \n- pw X-ß-fp-sS D-]-tZ-i-߃- m- [m-c-am-bn A-\-h-[n `m-k-߃ D- -cn- n- p- v. A-{]-Im-cw ]n-xm- - m D- -cn- F- m th-z-`m- K-ß-fpw H-cp-an- p tn - p- ]- w ]p-xn-b \n-b-aw H-t m-ss `q-an-bn \n- p A-{]-Xy- -ambm-epw \-ap- p ]p-xn-b \n-b-a- Øn-se 27 ]p-kv-x-i-ß-fpw ]ns -bpw ]n-xm- - m-cp-ss F-gp- Øp-I-fn A-h-ti-jn- pw F- p ]-d-bp- -Xv. F- p-sh- m ]p-xn-b \n-b-a-øn-se k-i-e-`m- K-ß-fpw ]n-xm- - m-cp-ss F-gp- Øp-I-fn A-h-ti-jn- pw F- m-wv ]-d-bp- -Xv. F- p-sh- m ]p-xn-b \n-b-a-øn-se k- I-e `m-k-ß-fpw ]n-xm- - m-cp-ss F-gp-Øp-I-fn Hm-tcm L- -Ønse B-h-iyw A-\p-k-cn- p A- Sn-ÿm-\ {]-am-w-ß-fm-bn D- cn- n- p-s - p km-cw. A-\-h-[n ]p-kv-x-i-߃ X- -s -Sp-I-bpw A-h-bp-sS Iq-ºmc-ß-fp-sS a-t y \n- v 66 ]p-kv- X-I-ß-fpw kz- a-ln-a \n-an- Øw, ]-c-k-lm-b-sam- pw Iq-SmsX A-h-bp-sS C- -sø \n-kv- Xp-e-am-b ÿm-\w ssi-h-cn- p- I-bp-am-Wv D- m-bn- p- -Xv. ""knwl-øn-\p kw-c- -Ww \ -Iphm \n-߃ B-cpw _- -s -ts- -Xn- m, A-Xn-s\ Iq- n \n- pw A-gn- p-hn- m kz-b-kw-c- -Ww A-Xp X-s \n -Δ-ln- p-sim- pw.'' F- p ss_-_nƒ kw-ln-x-sb- - n H-cn- kv-] - P {]-kv-xm-hn- p-i-bp- m-bn. ss_-_nƒ C- -sø \n-e I-cÿ-am- n-b-xv A-Xn-s kz-`m-hn- I tbm-ky-x-iƒ sim- p am-{xam-wv. Imt\m F ]Zw Imt\m F ]Zw "Ims\lv' (Kaneh) F F{_mb [mxp-hn \n pw Dcp-Øn-cn Imt\m (Kanon) F {Ko p ss_-_n-fn-s B-[n-Im-cnIX hm n \n p- -hn- -Xm-Wv. 1. B -cn-im w Imt\m F ]Z-Øns B -cn-im w "HmS-t m ', "RmßW' Fs m-s -bm-wv. c -Øn Cu hm p D]- tbm-k-øn-en-cp- p. (1) Bim-cnam D]-tbm-Kn- p Af-hp-tIm- (2) Af p Xn -s -Sp-Ønb hkvxp (H. t\m. sbl-kvt 40:3, 42:16) 2. em -WnI coxn em -WnI coxn-bn "hyhÿ' "am\-zwvuw' F o A - -ß-fn D]-tbm-Kn- p- p. (H. t\m. Kem-Xy 6:16) 3. kmln-xy-øn kmln-xy-øn Hsc-gp-Øp- Im-cs IrXn-Isf "Abm-fpsS Imt\m ' F p ]d- p-h- ncp- p. DZm-l-c-W-ambn tπt m-bpss Imt\m F p ]d- m tπt m Fgp-Xn-b-Xmbn AwKo-Icn- -s {KŸ-ß-fpsS Hcp ] ni F w. 4. sszh-imskv{x {]mtbm-kni coxn hnizm-k-øns {]amww F \ne-bn Xncp-sh-gp-Øp-IfpsS A[n-Im-c-hp-ambn _ -s - n-cn- p Hcp {]tbm-k-amwv Imt\m. hnizm-k-øns am\- Zfiw F \ne-bn Hdn-P (F.Un ) Cu ]Zw D]-tbm- K-n p F m sszhni sh-fn- m- Sp-I-fpsS ] ni F Bi-b- Øn Xncp-sh-gp-Øp-Iƒ v Cu ]Zw D]-tbm-Kn- Xv Ae-Ivkm- { n-bm-bnse _nj- m-bn-cp AØ-t\-jykv (F.Un ) BWv. \njym kp -l-tzm-kn (F.Un.325) kxy-hn-izm-ksø Imt\m F t]cn hy-h-lcn p. ]n osv Iu kn-ep-i-fpss Xocp-am-\-Øn\p Im-t\m- F t] h p. Xncp-sh-gp-Øp-I-fpsS Imt\m F p ]d-bp- -Xn-\m Dt±-in- p- Xv Xncp-sh-gp-Øp-Ifmbn AwKo-I-cn- -s - n-cn- p {KŸ-ß-fpsS ] n-i-sb- m-wv.'' A-\-h-[n ]p-kv-x-i-߃ X- -s -Sp-I-bpw A- h-bp-ss Iq-ºm-c-ß-fp-sS a-t y \n- v 66 ]pkv-x-i-ß-fpw kz- a-ln-a \n-an-øw, ]-c-k-lmb-sam- pw Iq-Sm-sX A-h-bp-sS C- -sø \nkv-xp-e-am-b ÿm-\w ssi-h-cn- p-i-bp-am-wv D- m-bn- p- -Xv. ""knw-l-øn-\p kw-c- -Ww \ - Ip-hm \n-߃ B-cpw _- -s -ts- -Xn- m, A-Xn-s\ Iq- n \n- pw A-gn- p-hn- m kz-bkw-c- -Ww A-Xp X-s \n -Δ-ln- p-sim- pw.'' F- p ss_-_nƒ kw-ln-x-sb- - n H-cn- kv- ] -P {]-kv-xm-hn- p-i-bp- m-bn. ss_-_nƒ C- -sø \n-e I-c-ÿ-am- n-b-xv A-Xn-s kz- `m-hn-i tbm-ky-x-iƒ sim- p am-{x-am-wv. Imt\m-\nIw \n Æ-bn- p- -Xn AS-ßn-bn-cn- p ASn-ÿm\ Imcy-߃ 1. Hcp At m-kvx-et\m k- l-im-cntbm Fgp-Xn-b-Xm-tWm? 2. D -S- w. Xncp-sh-gp- Ømbn KWn- -Ø Bflob kz`mhw AXn-\pt m? 3. km Δ-{Xn-I-ambn AwKo- I-cn- -s -Sp- pt m? 4. Bfl \niz-kvxx B- fl \nth-i-ambn Fgp-Xn-b-XmtWm F p- -Xn\p Fs - nepw sxfnhp B ]pkvx-i-ønep-t m? Hcp ]pkvxiw Imt\m-\n-IamtWm F -Xns {][m\ sxfnhp B {KŸw Bfl-\n-iz-kvXamtWm F -Xm-Wv. (2 XnsamsY-tbmkv 3:16, 17)b sszhm-fl- \n-iz-kvx-ß-fmb tcj-i-sf mw Xncp-sh-gp-ØmWv. sszh-h-n-\- Øns A[n-Imcw Ah-bv p- v. B -cni km y-øns A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv Hcp {K- Ÿw Bfl-\n-iz-kvXhpw XZzmcm Imt\m-\n-I-hp-ambn AwKo-I-cn- -s -Sp- Xp k`-bpss Imem- Im-e-ß-fn-ep km y-s]mcpøw AXns\ Dd- n- p- p. ]g-b-\n-ba Imt\m ]g-b-\n-b-a-øn Dƒs - n-cn- p ]pkvx-i-߃ GsX- mamwv? s{]m -à p k`-iƒ (\- ho-irx k`-iƒ) blq-z- m-cpss hnip {KŸ-Øn ImWp 39 ]pkvx-i-ß-sf-bmwp ]g-b- \n-b-a-ambn AwKo-I-cn- n- p- -Xv. F m tdma ImØm-en- -k- `- s{s nse kp -l-tzm-kn\p (F.Un.1546) tijw, txm_n-øv, PpUn-Øv, item-tams hn- m-\w, kndm- ns ]p{x-\mb tb-ip-hns hn m\w, _mcp v 1,2, a m-_n-b, Ftÿdn-s -bpw Zm\n-tb-en-s bpw ]cnin-jvsw F o ]pkvx-i-ßfpw Im-t\m-\nI ]pkvx-i-ß-fmbn Aw-Ko-I-cn- p. F m Ncn-{X- ]-c-ambpw A[n-Im-c-]-c-hp-am-bp- ]T-\w. A-s m-{in^m ]pkvx-i-߃ hnip Xncp-sh-gp- Øn-t\m-Sp Dƒs -Sp-Øp-hm ]m- Sn- m-ø-xm-sw p sxfn-bn- n- p- -Xm-Wv. As m-{in^m ]p-kvx- I-ß-sf ]q Æ-ambpw X n- f-bp-i-b Chn-SpsØ DZy-iyw. Ah sszh-\n-iz-k-\o-b-am-b {K- Ÿ-ß-f F bmym- - yw sh-fn-s -Sp-ØpI am{x-am-wv snøp- -Xv. aemjn {]h-n-\-øn-\pw aøm-bn kphn-ti-j-øn- pw CS-bn \S Ncn{Xkw`-h-߃ ]e A-s m-{in^m ]p-kvx-ißfpw tc-j-s -Sp-Øp- p- v. Cu ]p-kvx-i-߃ Fgp-Xn-bXv _n.- kn. 400 \pw _n.kn. 1 \pw C-Sbv p- \ni-_vz-h j-ß-fn-em- Wv. F o-kn-bm-ãn- -kpw _mcp- pw HgnsI _m n-bp- {KŸß-sf mw A m-x \ma-i-ßfmb {KŸ-ß-f-s{X. F p-sim- v A-s m-{in-^ Aw-Ko-I-cn- p- n "As m-{in^' F ]Zw ad- p-sh- pi F A -ap "As m-{in]vt m' F hm n \n p-amwv IS- p-h- n- p- -Xv. ae-bm-f-øn Ch Kp]vX-{K-Ÿßƒ F -dn-b-s -Sp- p.- 14 F{km : tbmin-bm-hns `c- W-Im-e-Øp- mb blq-z-bpss ]cm-p-bhpw hogvnbpw sbcp-ite-an\p t\cn \mihpw _m_ntem-wnb ASn-a-Xzhpw ASn-a-Xz- Øn \n p {]hm-kn-i-fpss as-ßn-h-chpw F{km-bpsS {]h - Ø-\-hp-amWv CXnse {][m\ {]Xn-]mZy hnj-b-߃. F{km II: {]Imi kmln-xy- Øn Dƒs -Sp-Øm-hp, Cu ]pkvx-i-øn hnh-cn- n-cn- p- Xv _m_n-temwy {]hm-k- Øn-en-cp v F{kmbv p e`n Ggp Z i-\-ß-fm-wv. i H mw Z i\w BZy-]m- ]hpw Xn F {]iv\hpw ii (3:1 5:20) c mw Z i\w : Poh-t\m-Sncn- p hcp-ssbpw acn- -h-cpssbpw `mhn (5:21 6:34) iii aq mw Z i\w ain-lm-bpw A y-\ymbhn[nbpw (6:35-9:25) iv \memw Z i\w hne]n- p kv{xo (9:26-10:5) v A mw Z i\w IS-en \n pw Igp-I (11,12 A) vi Bdmw Z i\w B{I-a-W- Im-cn-bmb ainlm (13- mw A ym-bw) vii Ggmw Z i\w apƒ -S - n \ns mcp i_vzw (14- mw A ym-bw) a m-_n-b : a m-_y-bp- ß-fp-ambn _ -s Ncn{X ]pkvx-i-am-wn-xv. blqzm Pm-XnbpsS Ncn{Xw cnn- p- -Xn\p tpmkn-^-kn\pw {]kvxpx {KŸw klm-b-i-c-am-bn-cp- p. a m-_n-b : H mw a m- _n-b-cn \n pw XnI pw hy- Xy-kvXX ]pe Øp Cu ]pkvxiw AXn-i-tbm- n-]-c-amb Imcy-ß-sf-s m p \nd- - Xpw Ncn-{X-aqeyw Ipd- -Xp-amb H m-wv. 2. As m-{in^m ]g-b-\n-ba Imt\m-\n Dƒs -Sp-Øm-Ø- Xns Imc-W-߃ ]e As m-{in^m ]pkvx-iß-fp-ssbpw Fgp-Øp-Im-sc- - ntbm cnn- -s Ime-sØ- pdnt m Fgp-Xnb aqe-`m-jsb kw_- nt m H pw hy - ambn tcj-s -Sp-Øn-bn- n-. a. F{_mb Imt\m-\n As m-{in^m Dƒs -Sp-Øn-bn- n Xncp-sh-gp-Øp-I-tfmSv H pw tn p-hm ]msn F v blq- Z- m-tcmsp sszh-øns I- ev]\ hfsc hy -am-wv. ""Rm- \nß-tfmsp Iev]n- p hn- \-tømsp Iq p-itbm AXn \n p Ipd- p-itbm snø-cpxv'' (B-h Ø\w 4:2) ""Ahs hn- \-ß-tfmSp \o H pw Iq -cpxv; Ah \ns hnkvx-cn- n p \o I -\m-ip-h CS-h-c-cp-Xv.'' (k- Zr-iy-hm-Iy-߃ 30:6) tijw t]-pv 8

5 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn ss_-_nƒ: ssz-h-øn-s ]p-kvx-iw HtŒm_ 05 ]pxnb\nba Imt\m ss{ikv-x-h hn-izm-k-øns aq-em-[m-cw ]p-xn-b \n-b-a {K- Ÿ-ß-fm-Wv. B {K-Ÿ-ß-fn B-hn-jv- -cn- n-cn- p- -Xv ssz-h \n-iz-kv-x-am-b k-xy-ß-fm-sw- pw F- m ss{i-kv-x-h k-`-ifpw hn-iz-k-kn- p- p. B-Zn-a \q- m- p-i-fn kp-hn-ti-j-ß-fp-ssbpw te-j-\-ß-fp-ss-bpw aq-e-ir- Xn-Iƒ A-h e-`n- ÿm-\-ßfn H-c-aq-ey \n-t -]-am-bn I- cp-xn-t m- n-cp- p. Nn-e-t mƒ A-h am-dn-am-dn hm-bn- p- -Xn-\p hn-hn-[ k-`-i-fn F-Øn- p-sim- Sp- p-i-bpw sn-bv-xn-cp- p. (simsem-ky 4:16) Xp-S - p Iq-Sp- X tim- n-iƒ F-gp-Xn D- m- p-i-bpw {]-N-c-W-Øn-\m-bn ]- e ÿ-e-ß-fn A-b- p-i-bpw sn-bv-xp. F- m ]p-xn-b-\n-ba F-gp-Øp-I-tfm-sSm- w th-sdbpw ]-e Ir-Xn-Iƒ {]-Nm-c-Øn h- p. B-Zn-a \q- m- n X-s {In-kv-Xp-hn-s\ ti-{μ-am- n [mcm-fw c-n-\-iƒ D- m-bn-cp- p. Cu c-n-\-i-fn \n-s - mw hy- Xy-kv-X-am-bn ]p-xn-b-\n-b-a {K- Ÿ-ß-sf ss{i-kv-x-h hn-izm-k- Øn-\m-[m-c-am-b ssz-h-\n-iz-kv-x {K-Ÿ-ß-fm-bn Aw-Ko-I-cn- p- - Xv G-I-tZ-iw 4 mw \q- m-t m-sp Iq-Sn-bm-Wv. _ - -_m-kn-s te- J-\-߃, C-t -jy-kn-s te-j- \-߃ (F-Un98-11). t]m-fn-im - n-s ^n-en- y - p- te-j-\- ߃ A-s m-kv-x-e- m-cp-ss ]T- \-߃ (Didache) sl am-kns CS-b (The Shephered of Hermans) ap-x-em-b h-f-sc-b-[n- Iw {K-Ÿ-߃ tb-ip-hn-s Pohn-X-sØ-bpw ]T-\-ß-sf-bpw ti- {μo-i-cn- p H- pw c- pw \q- m- p-i-fn c-nn- -s - n- p- v. C- h-sb- mw B-Zn-a-{In-kv-Xym-\n- Iƒ A-h-cp-sS Po-hn-X-sØ {Iao-I-cn- p- -Xn-\p- B-[m-c-{K- Ÿ-ß-fm-bn D-]-tbm-Kn- p t]m- p. c- mw \q- m- m-b-t m-tg- pw tb-ip-{in-kv-xp-hn-s hy- n-xz-sø-bpw D-]-tZ-i-ß-sfbpw kw-_- n- p- Iq-Sp-X hym-jym-\-ß-fpw hn-i-zo-i-c-wß-fpw F-gp-X-s - n-cp- p. am-{xa- Cu Im-e-L- -Øn am - jy F- Zp-cp-]-tZ-jv-Sm-hp G- jym ssa-\-dn \n- pw tdm-ante- p h- v sx- m-b D-]-tZ-i߃ ]Tn- n- p Xp-S-ßn. ]-g-b- \n-b-a ssz-hw Xn- {]-h -Øn- p- -h-\pw bp- -{]n-b-\pw A-`n- {]m-b ÿn-c-x C- m-ø-h-\pw B-sW- v am -jy ]Tn- n- p. ""tb-ip h- -Xv Cu tem-i-øns A-[n-Im-cn-bm-b, Cu tem- Iw \n -Ωn- ]-g-b-\n-b-a ssz-h- Øn-s A-\o-Xn-I-s-f-bpw {Iq-c- X-I-sf-bpw C- m-xm- m-\m-wv. tb-ip ]n-xm-hn \n- m-wp h- -Xv. B ]n-xm-hv ]-g-b-\n-b-a ssz-h-øn-\pw D-]-cn-ÿn-X-\m- Wv.'' ss{i-kv-x-h th-z-]p-kv-x-iw ap-gp-h am -jy kzo-i-cn- msx A-t±-lw X-s ]p-xn-b \nb-a {K-Ÿ-ß-fp-sS H-cp Im-t\m X-øm-dm- n. ]-e {K-Ÿ-ß-sf-bpw hn- p-i-f- p sim- m-wv C- bmƒ Im-t\m Xn- -s -Sp-Øn-b- Xv. ]-g-b-\n-b-a-hp-am-bn _- -ambp- -h-sbm-s am- n eq-t mkn-s kp-hn-ti-j-hpw ]u-temkn-s te-j-\-ß-fpw am-{xw Dƒs m- p- -Xm-bn-cp- p C-t±-l- Øn-s Im-t\m. A-h-bn X- s -bpw ]-g-b-\n-b-a ]-cm-a -i߃ am- n- -f- p. ]-g-b-\n-b-a ssz-hw tb-ip-{inkv-xp-hn-s ]n-xm-hm-sw- v B- i-bw h-cp- F- m hm-n-i-ßfpw X-s ss_-_n-fn \n- pw \o- n. tb-ip-hn-s kp-hn-ti-j- Øn b-lq-z- m Ip-Øn-Øn-cp- Ø-ep-Iƒ \-S-Øn-sb- p am - jy I-cp-Xn. A-Xp i-cn-bm- m- \-s{x ]u-tem-kv hn-fn- -s - - Xpw. F- m ]u-sem-kn-s i- F{_mb tej-\w AwKo-I-cn- p- -Xn\v ]Sn- m-d k`- mcpw shfn- msv ]pkvxiw AwKo-I-cn- p- -Xn\v Ing- k`- mcpw hfsc Xma-kn- p. Ing pw ]Sn- mdpw k`-i-fn s]mxp-te-j-\-ß-fn NneXp Imt\m-\n-Iambn kzoi-cn- p- - Xn\v hf-sc- mew th n-h- p. ]pxnb\nba ]pkvx-i-ß-fpss ] ni Dƒs m- p G hpw {]mno-\-amb tcjm-i-ieamwv adm-t m-dn-b tcjm ii-ew. Cu tcjbpss Bcw-`-hpw, Ahkm-\hpw \jvs-s - n-cn- p- p. samøw 85 hcn-i-fp- v. a s mkv kphn-ti-jsø ]cm-a in- p-sim- p Hcp hmn-i-øns a y-øn-emwv XpS- w. Cu kw-k-xn-iƒ H-cp i-cn-bm-b Im-t\m cq-]-h-ev- -c-w-øn-\v k-xy-hn-izm-kn-iƒ- v t{]-c-w \-ev-in. am -jy-s Im-t\m-s\-Xn-sc hn-ip- -th-z-]p-kv-x-i Im-t\m ' F- m-sw- p \n -Δ-Nn- F-gp- Øp-Im-c-\m-Wv sf-td-\n-b-kv (Iraneus). At±-l-Øns ]pxnb\nba Imt\m-\n \mep kphn-ti-j-߃, As m-kvxe {]- hr-øn-iƒ, tdma, H pw c pw simcn- y, Kem-Xy, Fs^ky, ^nen- n-b, simsem- y-, H pw c pw sx -tem-\n-iy-, H pw c pw Xnsam-sY-tbmkv, XotØm-kv, H v ]s{xm-kv, tbml- m, shfn- msv F nh Dƒs -Sp- p. bqtk-_n-bkv (Eusebious) F {InkvXob Ncn-{X-Im-cs tcjif-\p-k-cn v kphn-ti-j-߃, {]hr-øn-i-fpss ]pkvx-iw, ]utem-kns ]Xn-aq p tej- \-߃, ]s{xm-kns 1- mw te- J\w, tbml- ms H mw te- J-\w F o ]pkvx-i-߃ B- fl-\n-iz-kvxhpw X n-\n-anøw c mw \q m- ns a y-øn kzoi-cn- -s -Sp- -Xp-ambn a\- n-em- mw. PÃn am n-b, tsjy, sx Øp- y, Ae-Ivkm- { n-bm-bnse s a v, Hdn-P apx-emb k`m-]n-xm- - mcpw CXns\ Dd- n- p- p. ]pxnb \nba ]pkvx-i-ß-fpss ] ni Dƒs m- p G - hpw {]mno-\-amb tcjm-i-ie- -am- Wv adm-t m-dn-b tcjm ii-ew. Cu tcj-bpss Bcw-`-hpw, Ahkm-\hpw \jvs-s - n-cn- p- p. samøw 85 hcn-i-fp- v. a -s mkv kphn-ti-jsø ]cm-a in- psim- p Hcp hmn-i-øns a y-øn-emwv XpS- w. ]pxnb \n-ba ]pkvx-i-ß-fpss t]cp-iƒ, Ah-bpsS As m-kvx-en-tim- -hw, I Ør-Xzw, bmym- yw F n-h-sb- n Cu tcj N snøp- p. kphn-ti-j-߃ p tijw As m-kvxe {]hr-øn- Iƒ, ]usem-kns 13 tej-\-߃, H pw c pw tbml- m-s - bpw, bqz-bp-ssbpw tej-\-߃, tbml- m-s -bpw, ]s{xm-kn-s - bpw, shfn- msv IrXn-Iƒ F nh-sb- p-dn p ]d-bp- p. F{_mb -te-j-\w, bmt m-_n-s tej- \w, ]s{xm-kns te-j-\w F- n-hsb kw_- n p Cu tcjbn bmsxm pw Im-Wp- n-. hn m-\-{k-ÿsø ] n-i-bn Dƒs -SpØnbn p- v. "sl Ωmkns CS-b ' ] n-i-fn hmbn- p-hm sim m-hp {KŸam-sW- pw, F- m- Imt\m-\n- I-a-s pw Dd- n p ]d-bp- p. H- Sp-hn-embn XyPn-t {KŸ-ßsf- p-dn pw {]kvxm-hn- p- p. {Xp- ƒ A-t±-l-Øn-s te-j- \-ß-sf h-f-s m-sn- p. eq-t m-kns kp-hn-ti-jw t]m-epw ]q - Æ-am-bpw am -j Aw-Ko-I-cn- n-. tb-ip-hn-s P-\-\-hr-Øm- ߃, tbm-l- m kv-\m-]-i-s ip-{iq-j, tb-ip-hn-s kv-\m-\w, hw-im-h-en, ]-co- C-h a-\-]q - Δ-sam-gn-hm- n. am -jy-s kp-hnti-jw B-cw-`n- p- -Xv ""Xns_ -øm-kv'' ko-sk-dn-s hm-gv- N-bp-sS 15- mw B- n s]m- ntbm-kv ]o-em-søm-kn-s Im-e- Øp tb-ip K-eo-e-bn-se H-cp ]- -W-am-b I-^- - -lq-an h- p kn-\-tkm-kn ]Tn- n- p.'' F- nß-s\-bm-wv. ]u-sem-kn-s te- J-\-ß-fn C-S-b-te-J-\-ß-fpw F-{_m-b-te-J-\-hpw D-t]- n- p. K-em-Xy-te-J-\w B-Zyw tn - Øp. F-s^-ky-te-J-\-Øn-\v e- shm-zn-iym te-j-\-sa- v t]-cn- p. ]p-xn-b-\n-b-a-sø, kp-hn-ti-jw, A-s m-kv-x-e F- p c- m-bn X-cw Xn-cn- p. Xm-s\-gp-Xn-b ""B- -dn-sø-k-kpw'' Iq-Sn-tN -Øp. tijw t]-pv 10 ]pxnb\nba Imt\m\pw Iu kn-ep-ifpw BZysØ \mep \q m- p-i-fn 27 ]pkvx-i-ßfpw ]m mxy k`-i-tfm, ]uckvxy k`-itfm Hcp-t]mse kzoicn- n-cp- n F p \mw I p Ign- p. As m-kvx-eni {KŸßƒ F \ma-øn \nc-h[n {KŸ-߃ A m-e-øp- mbn-cp- -Xp-sIm v icn-bmb {KŸ-߃ Xs bpw kzoi-cn- p- -Xn\v Ime-Xm-akw t\cn- p. ]pxnb \nba Imt\m Xn -s - Sp-Øm BZy Iu kn IqSn-bXp Xs 4 mw \q m- n-em- Wv. ]s At m-tg pw an ]pkvx-i-ßfpw Xncp-sh-gp-Øp- I-fmbn k`-bn kzoi-cn- p-i-gn- n-cp- p. Imt\ms\ kw_- n- p BZy Iu kn 363- IqSnb ethm-zn ym Iu kn-em-wv. Imt\m-\nI ]pkvx-i-߃ am{xta Bcm-[- \-bn hmbn- mhp F {]tabw Cu Iu kn-en h v ÿnco-i-cn- p ImtØ-Pn sh pw lnt m-bn h pw AK-Ãns A y- -X-bn IqSnb Iu kn-ep-i-fn 27 {KŸ-߃ am{x-amwv ]pxnb \nba Imt\m-\n Dƒs - ncp- Xv F kxysø ]n Xm-ßp-I-bmWv D m-b-xv. Iu kn-ep-i-fn Imt\m-\n-I-XzsØ Ipdn- p A`n-{]mbw am{x-am-wv \S- n-cp- -Xv. tum. F^v. F^v. {_qkv k`m Iu knep-i-sf- n C{]-Imcw tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. ""Hcp Iu kn-en-s bpw A[n-Im-c-]q Δ-amb hnfw-_-c-øm-e Imt\m {KŸ-߃ C{X-sb v Xocp-am-\n- -s - -Xv, Im tø-pnse kns\uv Imt\m-\nI ]pkvx-i-߃ 27 F v Xn -s -Sp-Øn-b-t mƒ B ]pkvx-i-߃ v AXp-hsc C m- Xn-cp Hc-[n-Im-chpw D m-bn-. Ah Imt\m-\n-I-ambn AwKo- I-cn- -s - n-cp- -Xns\ ÿnco-i-cn am{xsa snbvxn- p- q. 4 mw \q m- nse k`m-]n-xm-hmb AØ-t\-jykv Fgp-Xnb Fgp-Øp-I-fn ]pxnb \nba Imt\m-\nI {KŸßƒ 27 FÆamWv F v ka n ncn- p p. ]m mxy ]uckvxy k`-ifn ]pxnb \nba Imt\ms hyh-ÿm-]-\-hpw, AwKo-I-c- Whpw F.-Un. 4 mw \q m- n-ep-ap- m-bn. ]uc-kvxy-cpss CSbn 27 ]pkvx-i-ß-fpss Imt\ms \n Æn-Xhpw A n-a-ahp-amb hm p \mw ImWp- Xv F.- -.Un. 367 AØ-t\-jykv Fgp-Xnb 39- mw s]klm tej-\-øn-em-wv. ] na k`-bn Im tøpv Iu kn-en-emwv (A.D. 347) ]pxnb \nba Imt\m\v A n-a-amb AwKo-Imcw \evin-b-xv. CtX-Im-eØv At\Iw eøo Fgp-Øp-Imcpw CtX ]pxnb \nab Imt\ms\- p-dn v Fgp-Xn-b-Xmbn \mw ImWp- p. kvs]bn-\nse {]nkn nb, Kmfn, AIzn-en-bm-bnse dq^n-\-kv, DØc B{^n- -bnse AK-Ãn, tdmanse _nj- mb C -sk v H m-a XpS-ßn-b-h-cmWv Ah-cn Nne. GXm v Ime-b-fhn eshm-zn- y-im p tej\w F t]cn (simsem 4:16 s\ A\p-I-cn- v) Hcmƒ Hcp tej\w Fgp-Xn-bp- m- n. 4 mw \q m- ns A y-tømsp IqSn ]uc-kvxy-k-`-i-fnepw, ]m mxy k`-i-fnepw CXv {]Nm-c-Øn FØn-bn-cp- p se c mw \njy Iu kn CXp Imt\m-\n-I-a F p P\-߃ p ap -dn-bn p \evin. 15- mw \q m- n t mepw P Ω ]pxnb \nb-a-øn CXv ImWm-am-bn-cp- p. 16- mw \q m- n CXv Xntcm-`-hn- p. shfn- msv ]pkvxiw C m-bn-cp- p. 63- se ssmfn-tum-hnse ktω-f\w shfn- msp ]pkvxiw kzoicn- m-ø-hsc aps- n-s m- p Hcp hnfw-_cw {]Jym-]n- p. 5 mw \m m- n\v tijw 16- mw \q m- p-hsc Imt\m kw_- n- p. CXn IqSp-X-em-sbm pw kw`-hn- n bppn \mem-a ]m m AK-Ãn-t\m-kns Imt\m H p-iqsn ÿnco- I-cn- p. 16- mw \q m- n Imt\m kw_- n- p. Nne A`n-{]mb hyxym-k-߃ D m-bn. ]c-am-[n-imcw k`-bv m-sw v tdma ItØm-en- -cpw. A m thz-]p-kvx-i-øn-\m-sw v \ho-i-cw t\xm- fpw hmzn- p-hm XpS-ßn. CXv Imt\ms\ kv] in p Nne {]iv\-߃ v hgn sxfn-bn- p. Cdm-kvakv ]fin-x {]kn- -s -Sp-Ønb ]pxnb \nb-a-øn F{_m-bte-J\w ]utem-kn-t -X-s pw bmt m_v Fgp-Xnb tej- \-Øns Imt\m-\n-IXzw kwi-bn-t - -Xm-sW pw ]d- n- p- v. am n eqy-dns Imt\m-\n bmt m-_v, bqzm, shfn- msv F o ]pkvx-i-߃ v ÿm\-an- m-bn-cp- p. bmt m- _ns tej\w Hcp ""ssht m (hay) tej\w'' BsW- mbn-cp p eqy-dns A`n-{]m-bw. shfn- msv ]pkvxiw As mkvx-en-i-tam, {]h-n-\n-isam Bbn Ct±lw KWn- n-. as mcp \ho-i-cw {]ap-j-\mb kznwkvfn ( ) 27 ]pkvx-i-ßfpw sszh-\n-iz-kvx-ambn kzoi-cn- p. \ho-i-cw ImesØ G hpw henb thz-im-kv{x- -\mb tpm Im hn (John Calvin) tbml- ms 2,3 tej-\-߃, shfn- msv ]pkvxiw Ch-sb- p-dn v H pw ]d-bp- n-. t{kjn-bkv F ]fin-x 2 ]s{xm-kv, 2,3 tbml- m bqzm C{Xbpw AwKo-I-cn- n-. F nepw shfn- m-sv, tbml- m\m hnc-nn-x-ambn AwKo-I-cn- n-cp- p. tdma ItØm-en- -cpss s{s v Iu kn (1546) ]pxnb \nb-a-ønse 27 ]pkvx-i-ßfpw Imt\m-\n-I-ambn {]Jym-]n- p. F m AtXm-sSm w As m-{in^m ]pkvx-i߃ ]g-b-\n-ba Imt\m-t\mSv tn p-i-bm-wp- m-b-xv. A pap-x C p-h-scbpw Cu hnj-b-øn hyxn-bm\w kw`-hn- n- n-. CXp-h-sc-bp ]T-\-Øn Imt\ms hf -bn 3 Imcy߃ \mw {i n- p-i-gn- p. a H -sbm hmiy-߃ D -cn BZysØ Fgp-Øp-Im sszh-h-n-\-ambn Ahsb D -cn- p.

6 6 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn hnizm-k-øns t\ hgn HtŒm_ 05

7 7 ka-im-eni ]{XnI hm -ØIƒ HtŒm_ 05 H -em-t m: ]-Xn-t\m-gm-a-Xv t\m -Øv A-ta-cn- sf.]n.- kn Ip-Spw-_ kw-k-aw 2019 Pqsse h-sc ^v-tem-dn-ubn-se H -em-t m ]- -W-Øn \-S- pw. tem-i hn-t\m-z k- m-cn- Iƒ G- -hpw Iq-Sp-X C- - s -Sp- -Xp-am-b hn-iz-hn-jym-xam-b Un-kv-\n thƒ-uv- -ko thƒ-uv Xow ]m - p-iƒ- v k-ao-]-ap- U-_nƒ {So ln - tlm- k-ap- -b-am-wv tim -{^ -kn-\m-bn Xn-cs -Sp-Øn-cn- p- -Xv. ^m-an-en tim -{^ -kns tz-io-b `m-c-hm-ln-i-fm-bn ]m-ã B -d-wn tdm- n (snsf.]n.kn IpSpw_kwKaw ^vtemdnubn {]f-b-s -SpXn : kn.-c.-fw. {][m\ t{]m{km-ap-iƒ Dt]- n p Xn-cp-h- : ti-c-f-øn-ep- m-b {]- f-b-s -Sp-Xn aq-ew Zp-cn-X-a-\p-`-hn- p- -h-sc k-lm-bn- p-i F- Xm -]-cy-tøm-ss kn.-c.-fw. Xm-e- p ]-cn-tim-[-\ Dƒ-s -ssbp- t{]m-{km-ap-iƒ D-t]- n p. ]-I-cw A-Xn-\p Nn-e-hm-Ip- Xp-I k-`-bp-ss Zp-cn-Xm-izm-k ^- `q m dopn-b I h j\v A\p-{K-l-k-am]vXn P-bv-tKm : sf. ]n. kn. `q- m do-pn-b aq- m-a-xv hm -jn-i I -h -j sk-]v- w-_ h-sc `q- m A-Xn -Øn ]- -Wam-b P-bv-tKm-Wn-\p k-ao-]-ap- H-cp B-Zn-hm-kn {Km-a-am-b a-[p- _-Km-\n \-S- p. {]-Y-a cm-{xnbn dn-po-b {]-kn-u v ]m- à A-e-Iv-kv sh- n- I h -j {]m - n- v ssz-h-i-cß-fn k-a - n- p. do-pn-b sk-{i- -dn ]m-ã t_m-_n am-xyq-kv k-tω-f-\-øn- \v A- y- -X h-ln- p. ]m-ã tam -kn ]n. am-xyp ssz-h-h-n- ]n-ssh-]n-f bp-f-c do-pn-b sa-km ss_-_nƒ Izn-kv jm -P: G-gv du- p-i-fn \n-d- p \n- B-Imw- -bpw B- th-i-hpw ]n-ssh-]n-f bp-f-c do-pn-b sa-km ss_-_nƒ-izn-kv {Km -Uv ^n-\m-se A-hn-kv-a-c- Wo-b-am- n. sk-]v- w-_ 15\v jm -P h -jn- v sk -d-dn \- S- {Km -Uv ^n-\m-se-bn a- t\m-pv D-Ω (sf-]n-kn h -jn- v sk -d - jm -P) tp-xm-hn- b -am ), kn.fw. G-{_-lmw (sk-{i- -dn), tpm -k G- {_-lmw ({S-j-dm ), ^n -en h -Ko-kv (bq-øv tim -Un-t\- ), kn-ã sp- n am-xyq (te- Uo-kv tim -Un-t\- ) F- nh Xn-c-s -Sp- -s - p. F- m hym-gm-gv-n-i-fn-epw ssh-in- v 9-10 h-sc {]-txy-i {]m - -\-bv- m-bn th -Xn-cn- n- p- v F- t^m \-º-dn-eq-sS F- B-Iv-k-kv tim-uv \ -In {]m - -\m sse-\n {]-thin- m-hp- -Xm-sW- v `m-c-hmln-iƒ A-dn-bn- p. conference.org n-eq-ss A -l-cm-b-h - p \ - Im sk-, do-pn-b I-Ω- n-iƒ- p ti-{μ-`m-c-hm-ln-iƒ \n -t±-iw \ -In. C-X-\p-k-cn- v Hm-W-hm-c Iymw-]p-Iƒ, Xm-e- p ]-cn-tim-[-\-iƒ Xp-S-ßn-bp- t{]m-{km-ap-iƒ sk-, do-pnb I-Ω- n-iƒ C-{]m-h-iyw d- ±p sn-bv-xn-cp- p. ]n.ssh.]n.f Xn-cp-h- sk hm -jn-i k-tω-f-\w Xn-cp-h- : ]n.ssh.]n.f Xn-cp-h- sk hm -jn-i k-tω-f-\w 23 Rm-b-dm-gv-N \-S- p. s\-_p B-Ω- q-cn-s A-[y- -X-bn I-hn-bq im-tew lm-fn h- v \-S- p. ap h -j-sø Xm-e- v ]-cn-tim-[-\ hn-p-bn-iƒ- p- k-ωm-\ hn-x-c-w-hpw, H- mw ÿm-\w t\-sn-b k-`-bv- p- t{sm-^n A-Pp A-e-Iv-kv {]-b sk k-`-bv- v \ -In. A-Pn I- p-, ]m-ã -am-cm-b, tpm-kv txm-a-kv, txm-a-kv tpm -Pv, tdmbv B -Wn F- n-h {]-kw-kn- p. Im-Øn-cp- p tbm-k-øn ]m- à _m-_p X-e-h-Sn A-[y- - ]n.ssh.]n.f Xn-cp-h- sk hm -jn-i k-tω-f-\-øn ]n.ssh.]n.f. kwÿm-\ {]-knu v A-Pp A-e-Iv-kv {]-kw-kn- p p X h-ln- p. ]m-ã a-t\m-pv dm- n ip-{iq-jn- p. ]-cn-]m-sn- p _n-_n B-a- q, Pn -k Nmt m, Pn-_n Xp-S-ßn ]n.ssh-.]n.f `m-c-hm-ln-iƒ t\-xr-xzw \ -In.. \p-f-f t{sm-^n-bpw H-cp e- w cq- ]-bpw I-c-ÿ-am- n. F-en-k-_- Øv h -Ko-kv (sf-]n-kn A- sse ), a-t\m-pv G-{_-lmw, \m- -kn a-t\m-pv (sf-]n-kn h -jn- v sk -d -jm -P), tpm si t]mƒ (sf-]n-kn A-_p-Zm-_n) F- n-h b-ym-{i-aw c- p ap-x- A- p h-sc ÿm-\-߃ t\- Sn. ]m-ã a-t\m-pv am-xyp dm- n, ]m-ã ª-k ]n._n. su -ln F- n-h Izn-kv am-kv-t -gv-kv B- bn-cp- p. aƒ- n- nƒ tnm-bv-kv, ]mv Hm, dm-]n-uv ^-b, _-, ]-kn, en-hn-mv Hm Zn F-Uv- Pv, dn-th-gv-kv Izn-kv F- o G-gp du- p-i-fm-wv D- m-bn-cp- -Xv. ]n-ssh-]n-f bp-f-c do-pn- sa-km ss_-_nƒ-izn-kv {Km -Uv ^n-\m-se hnp-bniƒ b {]-kn-u v ]m-ã ]n Fw μn-bpw ]-d- p. tpm-_n tpmim-ap-th D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-x, sª- txm-wn- m-d, tdm- {Km -Uv ^n-\m-se-bn jn-_p _n kmw F- n-h t\-xr-xzw ap- w-im- n tbm-k \-S-]-Sn-Iƒ \ -In. \n-b-{ n- p. ]m-ã ssk-a {I-ao-Ir-X-am-b Xn-cp-h-N-\ Nm-t m Izn-kv am-kv-t -gv-kn-s\ ]T-\-hpw [ym-\-hpw e- y-am- n ]-cn-n-b-s -Sp-Øn. ]m-ã-dp-am-cmb K -kow ]n. tpm, cm-p ns hn-hn-[ du- p-i-fn-em-bn \-S-Øn-b sa-km ss_-_nƒ Izn- G-{_-lmw, A-e-Iv-kv G-{_- A- q-dn-e-[n-iw t]-cm-wv ]-s - lmw, ssj-t\m-pv ss\-\m, imap-th Fw. txm-a-kv, Un-ep am-bpw \-S-Øn-b sa-km ss_- Sp-Ø-Xv. Nn- -tbm-spw, {I-ao-Ir-X- tpm, ssk-a Nm-t m, {_- _nƒ Izn- n-\v hn-izm-k k-aq-l- Z Ão-^ tpm-jzm F- n-h Øn \n- pw \- {]-Xn-I-c-Wam-Wv e-`n- -sx- v do-pn-b sk- k-ωm-\-zm-\w \n -h-ln- p. sp k am-ω kzm-k-x-hpw, ]m- {I- -dn jn-_p ap- w-im- n A- à im-ap-th tpm -k \- dn-bn- p. `q- m do-pn-b hm -jn-i I -h -j-\n dn-po-b {]-kn-u v ]m-ã A-e-Iv-kv sh- n- {]m - n- v D-Zv-LmS-\w sn-øp p \w ip-{iq-jn- p. Xp-S - p- cm- {Xn-I-fn ]m-ã ^n- n im-apth (\yq-tbm - v), ]m-ã hn- tpm-k-^v (sf. ]n. kn. P-\-d ssh-kv {]-kn-u v) F- n-h ssz-h-h-n-\-øn \n- v ip-{iq-jn- p. do-pn-b ssh-kv {]- kn-u v ]m-ã _n- n am-xyqkv, tpm-bn v sk-{i- -dn ]m-ã k-t m-jv tem-lm F- n-h cm-{xn-tbm-k-ß-fn A- y- -X h-ln- p. sh- n-bm-gv-n cm-hn-se \-S- ip-{iq-j-i- m-cp-ss k-tω-f-\-øn- \v ]m-ã t_m-_n am-xyq-kv t\- Xr-Xzw \-ev-in. ]m-tã-gv-kv A-e- Iv-kv sh- n-, ^n- n im-apth, tam -kn ]n. am-xyp F- n-h {]-kw-kn- p. i-\n-bm-gv-n cm-hn-se \-S- bp-h-p-\ k-tωf-\-øn-\v do-pn-b ]n. ssh. ]n. F. `m-c-hm-ln-iƒ t\-xr-xzw \- ev-in. ]m-tã-gv-kv A-e-Iv-kv sh- n-, ^n- n im-ap-th F- nh ip-{iq-jn- p. Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se \-S- kw-bp- B-cm-[-\-bv- v ]m-ã t_m-_n am-xyq-kv t\-xr-xzw \- ev-in. ]m-tã-gv-kv hn- tpmk-^v, ^n- n im-ap-th F- nh h-n-\w ip-{iq-jn- p. ko-\nb an-\n-ã ]m-ã ]n. Fw. am- Xyq-kv, ]m-ã A-e-Iv-kv sh- n- F- n-h I -Ør-ta-i-bv- v t\-xr-xzw \-ev-in. dn-po-b-s hn-hn-[ k-`-i-fn \n- v h- ptn - 1,300 t] B-cm-[-\-bn ]-s -Sp-Øp. cm-{xn-tbm-k-ß-fn tz-i-\n-hm-kn-iƒ Dƒ-s -ss G- I-tZ-iw c- m-bn-c-tøm-fw B-fp- Iƒ kw-_- n- v A-\p-{K-lw {]m-]n- p. Cu tbm-k-߃ ap-jm- -cw \n-c-h-[n-t] c- -bp-ss A-\p-`h-Øn-te- v h-cp- -Xn-\pw kv-\m- \-P-e-Øn-te-bv- v \-S-Ø-s -Sp- -Xn-\pw C-S-bm-bn. do-pn-b Izb Km-\-ip-{iq-j-Iƒ- v t\-xr- Xzw \ -In. kn.f-kv.f-kv. km-ln-xy-hm-c-hpw ]p-kv-x-tim- -h-hpw Xn-cp-h- : ss{i-kv-x-h km-ln- Xy-k-an-Xn-bp-sS km-ln-xy-hmc-hpw ]p-kv-x-tim- -h-hpw \- hw-_ 1 ap-x 10 h-sc Xn-cph- kn.f-kv.f-kn \-S- pw. H-tŒm-_ 31\v kn.fkv.f-kv. sn-b -am s{]m-^. Fw. txm-a-kv am-xyp B-[y- w h-ln- p- k-tω-f-\- Øn txm-a-kv am Xo-tØmkv F- n-kv-tim- D-Zv-Lm-S-\w \n -h-ln- pw. ]-Øv ]p-xn-b ]p-kv-x-i-ß-fp-ss {]-Im-i-\- hpw th-zn-bn \-S- pw. an-i- {]-km-[-i-cp-ss Cu-Sp- ]pkv-x-i-߃ B-I -j-i-am-b hn-e- p-d-hn hn-ev-]-\-bv- v {I-ao-I-cn- n- p- v. cm-hn-se 9 ap- X ssh-in- v 6h-sc-bm-Wv ]pkv-x-tim- -hw. t^m :

8 8 ka-im-eni ]{XnI HtŒm_ 05 ss nƒ: cq-]-s - -sxßs\? 3 mw t]-pv Xp-S kv-x-iw, s]m-xp-te-j-\-߃, s]m-sem-kn-s te-j-\-߃, shfn- m-sp F- co-xn-bn-em-wp tn - Øn-cn- p- -Xv. F- m e-øo hƒ-tk- v ss_-_n-fn-se co-xn-bm- Wv a-e-bm-fw ss_-_n-fn A-hew-_n- n-cn- p- -Xv. ]-g-b-\n-b-a ]p-xn-b \n-b-a {K-Ÿ-߃ D- -S- Ø-n hy-xy-kv-x-ß-fm-sw- p txm- n-tb- m-sa- n-epw ti-{μo- Ir-X-am-b B-i-b-k-ap- -bw C-hbn-se- mw Im-Wmw. {In-kv-Xp, \m- Y-\pw c- -I-\p-am-sW- p- Imgv-N- m-sp, Cu {KŸ-ß-fp-sS-sb- mw A- -[m-c-bm-wv. Cu A- -[m-c-bp-ss {]-Im-i-\w am-{xam-wp Hm-tcm {K-Ÿ-hpw. ss n-fnse `mj-iƒ ]-g-b \n-b-aw F-{_m-b `mj-bn-epw ]p-xn-b \n-b-aw {Ko- p `m-j-bn-ep-am-wv F-gp-X-s - -sx- n-epw a- p `m-j-i-fp-ss kzm-[o- \-hpw ss_-_n-fn Zr-iy-am-Wv. 1. F-{_m-b-`m-j F-{_m-b-`m-j F-s m-cp \maw ]-g-b-\n-b-a-øn-se-ßpw Im- Wp- n-s - n-epw b-lq-zm `m-j F- pw (H.-t\m. 2 cm-pm- - m 18:26,28; sb-i-øm-hp 36:11; s\-laym-hp 13:24), I-\m -`m-j F- pw (-H.-t\m. sb-i-øm-hp ) ]-gb-\n-b-a-øn Im-Wp- p. ]- s ]p-xn-b-\n-b-a-øn F-{_mb `m-j F- \m-aw tc-j-s -Sp- Øn-bn- p- v. (sh-fn-]m-sp 9:11; 16:16). s^m-bv-\n-jy A- -c-ame-bn \n- pw cq-]w {]m-]n- F- {_m-b A- -c-am-e 22 A- -cß-fp- -Xpw A-d-_n A-cm-ay `mj-i-sf-t m-se h-e-øp \n- pw F-gp-Xn-Øp-S-ßp- -Xp-am-Wv. kz-c-nn- -ß-fn- m-ø Cu `mj-bn _n.-kn. 9 mw \q- m-t m- Sp Iq-Sn 4 hy-rv-p-\-߃ kz-c-ßfm-bn D-]-tbm-Kn- p Xp-S-ßn-sb- nepw F.-Un. 600 \pw 800 \pw a- y h-kn- n-cp- a-t m-dn-i-fm-wv hnkv-xr-x-am-b kz-c-nn- -ß-fpw, D- m-c-w-co-xn-i-fpw hy-h-ÿm-\w sn-bv-x-xv. (C- pw A-Xp X-s Xp-S - p sim- n-cn- p- p) _m- _n-tem-wn-b A-Sn-a-Xz-Øn-\p tijw A-cm-ay `m-j H- mw ÿm-\w I-c-ÿ-am- p-i-bpw F-{_m-b `mj sh-dpw H-cp kw-ÿm-\ `m-j F- \n-e-bn X- -s -Sp-I-bpw sn-bv-xp. F- m ]n- o-sp Cu `m-j a-x-`m-j-bm-bn-øo - -s - p. A-Xm-Wv "d- n-bm-\n-iv F-{_mb' F- -dn-b-s -Sp- -Xv. 2. {Ko- p-`m-j b-lq-z- m ]-e Im-e-L- -ßfm-bn tem-i-øn-s hn-`n- `m- K-ß-fn-te- p Ip-Sn-tb-dn- m - p- I-bp- m-bn. B Im-e-L- -Øn hn-hn-[ hn- m-\-im-j-i-fn-te- v hm-xn-em-bn h -Øn- n-cp- {Ko- p `m-j-bn-te- v A-h B- I -jn-x-cm-ip-i-bpw X- q-ew {Ko- p kmw-kv- m-cn-i kzm-[o-\-xbn-em-hp-i-bpw sn-bv-xp. {In-kv-Xphn-s Im-e-Øp ]m-e-kv-xo-\n-se `-c-w-`m-j e-øo-\m-bn-cp-s - nepw {Ko- p `m-j-bv- p ]m-e-kv- Xo-\n-ep- m-bn-cp- -{X-bpw kzm- [o-\w e-øo-\p e-`n- n-cp- n-. an- -hm-dpw `m-j-i-fp-ss-bpw hn-im-k ]-cn-wm-a Z-i-I-ß-fn km-ln-xy-`m-j-bpw kw-km-c-`m-jbpw X-Ωn hn-s-hp- m-ip-i km- [m-c-w-am-wv. ]-s kw-km-c-`mj-bn km-ln-xyw c-nn- p- -Xn- \p- F-Xn - p-iƒ kw-km-c-`mj km-ln-xy-`m-j-bm-bn-øo-cptºmƒ kz-bw am-dp- p. {Ko- p `m-j-bp-ss H-cp ]-cn-wm-a-l- -Ønem-Wp ]p-xn-b\n-b-aw cq-]w sim- p- -Xv. {Ko- n-se {]-[m-\ kmln-xy-ir-xn-i-sf- mw _n.-kn. 3 mw \q- m- n-\p ap-ºp F-gp-Xs - -h-bm-wv. 3 mw \q- m- n-\p ti-jw {Ko- p kw-km-c-`m-j- km-ln-xy-`m-j-bn \n- p th - Xn-cn-bp-I-bpw hy-xy-kv-x-am-b B- i-b {]-X-e-߃ Dƒ-s m- p-ibpw sn-bv-xp. sim-bn-t\ {Ko- v (Koinegreek) F m-bn-cp p Cu ]pø `mjm-ap-jsø hnfn- pt]m- -Xv. ]pxn-b-\n-baw Fgp-Xs - Xv simbnt\ `mjm ssienbn-em-wv. ]s AXp ]q Æ- am- -bpw kwkm-c-`m-j-bm-sw p ]d-bpi km y-a-. H mw \q m- n ]m n-d-kn (Papyrus) F- gp-x-s - n-cp kmln-txy-xc tc- J-I-fn D]-tbm-Kn- n-cp `mj- I- -fn D]-tbm-Kn- n-cp `m-jbpw kam-\-ß-fm-sw v AtUmƒ^v UoUvams Kth-j-W-߃ sxfn-bn- n- p- v. kphn-ti-jß-ƒ km[m-cw kw`m-j-wssi-en-bn-emwv Fgp-X-s - -Xv. ]u-temkv kmln-xy-ssi-en- pw kw`m-jw ssien pw a-t ybmwv Fgp-Xn-bn-cn- p- -Xv. F{_mb tej-\hpw ]s{xm-kns 1 mw tej-\hpw kmln-xyssi-en-bn-emwv cnn- -s - -Xv. A sø {Ko p-`m-j-bmwv ]pxn-b-\n-ba cn-\-bv p-]-tbm- Kn- -sx- nepw F{_m-b-`m-jbnse ]Z-ßfpw LS-\m-co-Xnbpw ]pxnb \nba cn-\bv p]tbm- Kn- p. A ]-txmfw eøo ]Zßfpw A{X-tØmfw Acm-ay-]- Z-ßfpw {Ko ns ]pdw-n AWn v ]pxn-b-\n-ba Fgp- Øp-I-fn {]th-in- n- p- v. 3. Acm-ay-`mj ]-g-b-\n-b-a-øn H-cp ÿ- e-\m-a-hpw (D-ev-]-Øn. 31:47 C-Xm- Wv ss_-_n-fn-se B-Zy A-cmay ]-Zw). {]-hm-n-i-{k-ÿ-ß-fn H-cp hm-iy-hpw (bn-sc-aym-hp 10:11) F-gp-Øp-I-fn c- p {]m-[m-\ya -ln- p- `m-k-ß-fpw (Zm-\ntb 24:7:28, F-{km. 4:8 6:18; 7:12-26) A-cm-ay-`m-j-bn-em-Wp F-gp- X-s - n-cn- p- -Xv. ]p-xn-b-\n-b-a- Øn-epw A-t\-I A-cm-ay-]-Z-߃ Zr-iy-am-Wv. tb-ip-{in-kv-xp D- ]-tbm-kn- "X-eo-Ym-Iq-an' (a - s m-kv 5:41; "F-^-Ym' (a -s mkv 7:34), "F-tem-lo F-tem-lo e-ω i- - m-\o' (a -s m-kv 15:34) F- n-h A-cm-ay ]-Z-ß-fm- Wv. ]p-xn-b \n-b-a-øn Im-Wp- a- p A-cm-ay ]-Z-߃ "A- m' (a -s m-kv 14:36) "am-dm-\m-ym' (1 sim-cn- y 16:22) "am-tam ', "tkm-ev-tkm-ym', "sk- -Ym' "am - Øm', "txm-am-kv', "A- -ev-zm-am' F- n-h-b-s{x. `m-j-i-fp-ss kzm-[o-\w ap-ºp I- -Xp-t]m-se ss_- _nƒ F-gp-X-s - -Xv F-{_m-b t{k- A-cm-ay `m-j-i-fn-em-sw- n-epw a- p `m-j-i-fp-ss kzm-[o- \-hpw ss_-_n-fn {]-I-S-am-Wv. ^-d-thm tbm-tk-^n-\p \ -In-b "km-]v-\-øv ]-t\-lv' (D-ev-]-Øn 41:45) F- \m-a-hpw "tbm-tk-^n-\p ap-ºn ap- p-ip- Øp-hn ' F- -Xn-\p-]-tbm-Kn- "A-_v-td- v' F- ]-Z-hpw Cu- Pn-]v-jy `m-j-bn-ep- -h-bm-wv. ]n-sn- -s - sb-cp-i-te-an-se D- Zym-K-ÿ- m A-»q cm-pm-hns Zq-X- m-tcm-sp A-cmw `m-jbn-em-wp kw-km-cn- -Xv. (2 cm-pm- - m 18:26) "t_ -Øv-i- ' (Zm-\n-tb 1:7) "X - m ' "d- _v-km-cn-kv' "d-_v im-t ' (2 cm-pm- - m 18:17) F- n-h _m- _n-tem-\y A- o-dn-b ]-Z-ßfm-Wv. F-{km. 8:36; F-tÿ 3:12 F- n-hn-s-ß-fn cm-pm-hn-s "kw-ÿm-\m-]-xn-am ' "kw-ÿm- \-Øn-se tz-im-[n-]-xn' F- n-ßs\ `m-jm- -cw sn-bv-xn-cn- p- "km-{xm-]pw' {]-[m-\-tz-im-[n-]- m, \ym-bm-[n-]- m, `-fim-c hn-nm-c-i- m, a-{ n-am (Zm-\ntb 3:2) F- n-h-sc- p-dn- p- ]-Z-ß-fpw t] -jy `m-j-bn-em- Wv F-gp-X-s - n-cn- p- -Xv. 4 mw t]-pv Xp-S b. F{_mb ]fin-x- mcpw d n-amcpw As m-{in-^msb AwKo-I-cn- n- n-. ]gb \nba ]fin-x- mcpw As m-{in^m {KŸ-߃ \ hæw Kth-jWw \SØn-sb- nepw Ah D]-tbm-Kn- n-. ^ntebpw Ah-cpsS Fgp-Øp-I-fn A-s m-{in^mbn \n pw H- pw Xs D -cn- n- n-. ]gb\nba Imt\m-\n 22 ]pkvx- I-߃ am{x-ta-bp- p-sh v tpmkn-^kv kv]jvs-ambn ]dbp- p. Imt\m-\n-I Xncp-sh-gp- Øp-I-fmb 24 ]kvx-i-߃ p ]pdsa thsd GXp {KŸhpw `h-\-øn-te p sim p-h-cp- h Ipg w sim p-h-cp- p.'' F v blqzm ]mc-º-cy-øn ]d-bp- p. A n-_md ]d-bp- Xv "_mly-{k-ÿ-߃ hmbn- p- -h p hcp-hm-\n-cn- p temi-øn ] n ' F m-wv. c. I Øm-hmb tbip-{inkvxphpw As m-kvx-e- mcpw Cu {KŸ-߃ D]-tbm-Kn- n- n-. I Øm-hmb tbip-{in-kvxp As m-{in-^m-bn \n pw Hcp hmiyw t]mepw D -cn- -Xm-bn ]pxnb \nb-a-øn bm-sxm-cp sxfn-hp-an-. As m-kvx-e-\mb ]utemkv {Ko p kmln-xy-ir- Xn-I-fn \n pw D -cn- n- p-s - nepw As m-{in^m {K-Ÿ-ßfn \n p H pw Xs FSp- Øn- n-. (H. t\m {]hr-øn-iƒ 5 mw t]-pv Xp-S b. sftd-\n-b-kv, Hdn-P ap- X-emb ]nxm- - m hmz-{]-xn- hm-z-øn-te s -ts- n-h- -h-cm- Wv. X n-\n-anøw Ah-cpsS D- -c-wn-i-fpss A[n-Im-c-kz-`mhw sxfn-bn-t - n-h- p. ]s Hcp k`-bp-ssbpw Iu kn-ent bpw Xocp-am-\-߃ Ah D -cn- p-i-bp- m-bn-. c. Iu kn-ep-iƒ Xocp-am- \w snbvxxv Ign- -Im-eØv Pohn- n-cp- -h-cpw, AXm-Xp-Im-eß-fn D m-bn-cp- -h-cp-amb ]fin-x- m-cmbncp- -hcpw k`m t\xm- -fpss A`n-{]mb shfn- -Øn-emWv Cu \ne-bn-emwv Imt\m-\n-Ihpw A m-øxpw G- Xm-sW v Xcw-Xn-cn- m km[n- -Xv. ]pcm-x\ ssisø-gpøp {]- Xn-I-fmb ssk\m- n- kv, høn- m-\kv (Vaticanus) C-h \m-emw \q- m- p ap-x-ep- -Xpw 27 ]p-kv- X-I-ß-sf-bpw Dƒ-s m- p- -Xpss_-_n-fn-s B-[n-Im-cnIX 17:28; XosØmkv 1:12, 1 simcn- y 15:33) d.bzna k`m-]n-xm- - m As m-{in-^sb Xncp-sh-gp- Ømbn AwKo-I-cn- n-cp- n sk v sptdmw Xs e-øo- ]cn-`m-j-bn As m-{in^m ]pkvx-i-߃ Dƒs -Sp-Øn-bn-cps - nepw Ah AIm-t\m-\n-Isa p {]Jym-]n- p. kndn, B- Zn-bm-b-h CXns\ Xncp-sh-gp- Øm-bn AwKo-I-cn- n-cp-s - nepw F{_mb thz-]p-kvx-i-øns `mk-ambn AwKo-I-cn- n-. ante-tømkv (k- ZvZnknse _nj- v) Xøm-dm- nb Imt\m-\nI ]pkvx-i-]- n-i-bn A-s m-{in- ^ ]pkvx-i-ß-sfm pw Dƒs - n-cp- n-. eshm-zniym Iu knepw (A.D. 363) Imt\m-\nI {KŸ-ß-f- msx as mcp {K-Ÿhpw k`-bn hmbn- phm ]msn F p kv]jvs-am- n. e. \ho-icw I Øm- ƒ As m-{in-^sb Xncp-sh-gp- Ømbn AwKo-I-cn- n-. \ho-i-cwi Øm- -fmbn Adn-b-s -Sp hn n-^v, am n eqy, Im hn F n-h-cpss ap{zm-hmiyw Xs Sola Scriptura (Xncp-sh-gpØp am{xw) F m-bncp p. eodm-bnse \o-t m-fmkv As m-{in^m ]p-kvx-i-ßsf AImt\m-\nI {K-Ÿ-ß-fn-emWp Dƒs -Sp-Øn-bn-cn- p- -Xv. hn n- ^ns ss_-_n-ƒ ]cn-`m-j-bn F{_mb Xncp-sh-gpØp am{xta am-wv. 2 ]-t{xm-kv, 2,3 tbm-l- m, bq-zm, sh-fn- m-sv C-{X-bpw ]p-kv-x-i-߃ kp-dn-bm-\n ]-cn- `m-j-i-fn tn -Ø-Xv B-dmw i- X-I-Øn-em-Wv. F- p-sim-w-sm-wv 27 {K-Ÿßƒ am-{xw sx-c-s -Sp-Øv ssz-h-\n-iz-kv-x {K-Ÿ-ß-fm-bn Aw-Ko-I-cn- -Xv F- tnm-zyw \ym-b-am-bpw D-Zn-t - mw. Cu {K- Ÿ-߃ A-s m-kv-x-en-i ]m-c- º-cy-Øn -s - -h-bm-wv F- - Xm-Wv H-cp Im-c-Ww. eq-s mkpw, a -s m-kpw A-s m-kv-xe- m B-bn-cp- n-s - n t]mepw A-h ]-s{xm-kn \n- pw, ]u-sem-kn \n- pw t\-cn- v {Inkv-Xp-hn-s\- p-dn- pw {In-kv-Xp-hns a-c-w-ti-jw \-S- kw-`-hß-sf- p-dn- pw A-dn-hp t\-sn-bh-cm-bn-cp- p. X- q-ew A-h-scbpw A-s m-kv-x-en-i ]m-c-º-cy- Øn-s `m-k-am-bn Im-W-Ww F- m-wv k-`m-]n-xm- - m I-cp- tn Øn- p- q. shãv an\n-ã I s^-j- \n C{]-Imcw tcj-s -Sp-Ønbn-cn- p- p. ""s]mxpsh As m- {In^m F p hnfn- p {KŸß-ƒ sszh \nizkvxa m-bvibm Xncp-sh-gp-Øp-I-fpsS Imt\ms `mk-a-. AXp-sIm p Ahbv p k`-bn A[n-Im-c-an-. CXc am\p-jni tcj-iƒ p- ]cn Ahsb AwKo-I-cn- p-i-tbm D]-tbm-Kn- p-itbm Acp-Xv.'' f. sszh-\n-izm-ko-b-amsw v As m-{in^ Ah-Im-is -Sp- n Hcp ]pkvxiw Imt\m-\n-IamtWm F -Xns {][m\ sxfnhp B {KŸw Bfl \nizkvx-amtwm F XmWv. ""btlmh Acp-fn-s bvxp'' ""sszhw Iev]n p'' F n-ßs\ \ymb-{]- amw ]pkvx-ß-fn am{xw Fgp- q-tdmfw {]mhiyw tcjs -Sp-Øn-bn- p- v. F m CXpt]m-se-bp B -cni sxfn-hp- Iƒ As m-{in^m {KŸ-ß-fn Cs p am{x-a XßfpsS hm p-i-fm-sw p tcj-s -Sp- Øn-bn-cn- p-i-bpw snøp- p. DZm: ""AXp-sIm p Rm\pw IY ChnsS Ah-km-\n- n- mw. CXp \ mbn ]d p ^en- ns - n CXp Xs -bmwv Rm Bin- -Xv. CXp th {X \ m-bn- n-s - n F\n p CXp am{xsa Ignbq'' (2 a m- _n-b-cpss Ah-km\ `mkw) ]pxnb\nba Imt\m\pw Iu kn-ep-ifpw Xn-bn-cp- -Xv. a-s m-cp Im-c-Ww Cu {K-Ÿ-߃ an- B-Zn-a-k- `-I-fn-epw B-[n-Im-cn-I-am-bn kzo- I-cn- -s - p F- -Xm-Wv. G-Xmbm-epw Im-t\m cq-]-h-ev- -c- Ww G-sX- n-epw H-cp a-\p-jys -tbm, Iu -kn-en-s -tbm Hu-tZym-Kn-I {]-Jym-]-\-a-. hnhn-[ {K-Ÿ-ß-fp-sS tbm-ky-x-bpw sf-iy-hpw A-h-bp-sS B- -cn-i i- n-hn-ti-j-øn-s ]-cn-wn-x- ^-e-am-wv. Nn-e {K-Ÿ-߃ Aw- Ko-I-cn- -s -Sp-hm Xm-a-kw t\- cn-s - n-epw A-Xn-\m A-h-bpsS B-fl-\n-iz-kv-X-bv- v tim- w h-cn-i-tbm sn-øp- n-. Im-t\ms h-f - -bn ssz-h-]-cn-]m-e- \w hy- -am-bn Im-Wp-hm I- gn-bpw. hym-p-{k-ÿ-ß-fn \n- p ]p-xn-b \n-b-a-{k-ÿ-ß-sf th - Xn-cn- v Iq- n-t - m C-S-bm-b- Xv ssz-hn-i \-S-Øn- p X-s -bmbn-cp- p F- p \n- w-i-bw ]- dbmw.

9 9 ka-im-eni ]{XnI HtŒm_ 05 1 mw t]-pv Xp-S D m-bn- p-s v a\- n-em- p-hm Ignbpw. tbip Xs Xnc-s -SpØ ]{ - p «olm- m-cn Hcp-h-\mb bqzmkv kvidn-tbm-øm-bpss "Zpcm-flmhv' k`bn DS-\ofw {]h Ø\ \nc-x-am-bn-cp- p. kv{xoi-fpambn Ahn-ln-X-th-gvN-bn- a ƒ hsc D m-bn-cp am ]m- am D m-bn-cp- p. AXp-sIm v k` \in- p-t]m-bn- -s{x ImcWw tbip-{inkvxp ]t{xm-km-ip ]md-ta BWv Ahsf Dd- n p \n Øn-bn-cn- p- -Xv. sim n cq]-x-bpss sa{xm-\m-bn-cp X p- ]nxm-hn\v hnizm-k-ønepw k- m- n-i-x-bnepw h hogvn \ΩpsS apºn- DZm-l-c-W-am-Wv. Imt\m \nb-a-{]- Imcw At±lw in n- -s - p, F m sim n cq]x At m-`y-ambn AXn-i- -ambn {InkvXp-hm-Ip ASn-Ø-d-bn hf p-sim-t -bn-cn- p- p. hnizm-ksøbpw [m Ωn-I-X-sbbpw Ipdn v am - ]m HutZym-Kn-I-ambn ]Tn- n- p-tºmƒ am{x-ap sx m-hcw k`-bnse F m tae-[n-im-cn-i-fp-ssbpw ]Tn- n- -en D-s - v Icp-X-cp-tX. k`-bn Bcm-bmepw Xm ƒ Gs - Sp-Øn- p {hx-ß-tfmsv Ahn-iz-kvXX ]pe Øn-bm AXp k`-bpss If- -ambn Xocp-sa v am{x-a AXv k`bpss i n-sbbpw A`n-tj-I-sØbpw bn- n- pw. ss{ikvx-h-cpss CS-bn-ep hnhm-l-tam-n-\hpw th ]n-cn-b-epw, Zº-Xn- I-ƒ Znhy-AƒØm-c-bn tbip-hns km n-[y-øn H n v BPo-h-\m w ]c-kv]cw kvt\ln v Pohn- p-sim- msa- p {hx-hm-kvzm\ ewl-\-am-wv. A- Xpw k`sb _e-lo-\-am- p- p-sh v CØ-cp-W-Øn Hm -Ww. sszh-øm sxc-s -Sp- -s Zmho-Zv, kmhqƒ, tbip-hns injy-\mb bq-zmkv F n-h I Ømhv \ Inb A- `n-tjiw \jvs-s -Sp-Øn-b-h-cpsS DZm-lc-W-ß-fm-Wv. s]æmi, s]m m-i, azymi F o aq p Zpcm-i-Iƒ sshzn- 1 mw t]-pv Xp-S bp- m- pw. [m Ωn-I-X-bn A-[n-jvTn- X-amb \nb-a-amwv DØ-a-amb \nb-aw. \nb-ahpw [m an-i-xbpw c ph-gn p \oßp- Xv Btcm-Ky-I-c-a-. \nb-a-øns ]cn-c- -bn- mø [m- -an-i-xbpw [m an-i-x-bpss ASn-Ø-d-bn- mø \nb-a-ßfpw kaq-l-øn\p sx mb ktμ-i-amwv \evip- -Xv. kzx-{ ssew-kn-i-xbpw ssewkn-i-søm-gnepw am\yhpw kzoim-cy-hp-am-sw hmz-ønte p \bn- p- -XmWv sf]nkn 497 hip v d±m- n-s m- p tims-xn-hn-[n. timsxn {]Xo- n- pw-t]m-se, Cu hn[n kv{xobpss A kv Db Øp-tamsb- Xp kwi-bm-kv]-z-am-wv. bym - Øn, kv{xoifpw Ip n-ifpw IqSp-X Ac- n-x-amb Hcp kmaq-lni kml-ncy-øn-te p X n-hn-s-s -Sp-I-bmIpw D m-hp-i. k` sa{xm-t -X Isc am-{x-a A am-b-scbpw t\cmb am K-Øn \n v hyxn-n-en- n- p p F- t m- p-i. ""temiw apgp-h t\snbmepw \n-s Bflmhv \in- m F p ^ew'' F- tbip-hns hn\w A ta- \n-iƒ am-{x-a k`-bnse sshzn-icpw sshzni t{ijvt-amcpw A\p-Zn\w [ym\nt - -Xm-Wv. ]mc-º-cy-ß-fn-te v Xncn- p-t]m-hpi F høn- m Iu kn-ens B- lzm\w Bcm-[-\-{I-a-ß-fpsS Imcy-Øn- am{xw HXpßn \n p- -X-. ""k-`-bpss ]mc-º-cy-øn-te v Xncn- p-t\m- n-bm k`-bpss `uxn-i-im-cy-߃ ssiimcyw snbvxn-cp- Xv ]ptcm-ln-x-tcm ]ptcm-lnx t{ijvt- mtcm Bbn-cp- n-, ]ns tbm A am-b Bbn-cp p (A-. 6:1 7). k`m- [n-im-cn-iƒ k`-bpss kº-øns DS-aÿ-cm-ImsX shdpw Zmk-cm-bn-cn- -W-sa- mwv BZy am ]m- -bmb ]t{xmkv Xs ]d-bp- -Xv. ""Hm-tcm-cp-Ø\pw X\n p In nb Zm\sØ sszh-øns hnhn[ Zm\-ß-fpsS DØ-a-\mb Imcy-ÿs\ \ne-bn as - m-h pw th n D]- tbm-kn- -s.'' am ]m- -bpss HutZym-KnI \maw tkh-i-cpss tkh-i F m-sw- n k`-bnse a -[n-im-cn-itfm! k`-bnse A[n-Imcw `cn- p-hm-\n kvt\l-øneqss tkh\w A\p-jvTn- p-hm-\p- - XmWv. k`m-[n-im-cn-iƒ Bcm-bn-cn- -Wsa pw A[n-Imcw Fßs\ ssiimcyw snø-w-sa pw ssz-h-h-n\w hfsc hy - ambn ]Tn- n- p- p- v. hnpm-xo-b-cp-ss-ta Ah-cpsS cmpm- am- B[n-]Xyw ASnt ]n- p- p. Xß-fp-sS-ta A[n-Im-cap- -hsc Ah D]-Im-cn-I-fmbn IW- m- p-ibpw snøp- p. F m, \n߃ Aß-s\-bm-bn-cn- -cp-xv. \nß-fn G hpw hen-b-h G- hpw sndn-b-h-s\-t m-sebpw A[n-Im-c-ap- -h ip{iq-j-i-s\-t msebpw Bbn-cn- -Ww.'' ^m. Pbnwkv a m- ]d- p. \nb-ahpw [m Ωn-I-Xbpw c p hgn v am[y-a-߃ v ap hn[n... 1 mw t]-pv Xp-S tims-xn-bn-en-cn- p \ymbm-[n-]cpw a- \p-jy-cm-wv. am[y-a-ß-fn XpS- -bmbn ImWp- Xpw tiƒ p- Xpw hmbn- p- Xpw kzm`m-hn-i-ambn Ah-cpsS a\- knepw ap hn-[n v CS-bm- -s -Smw. ap hn-[n-tbmss tikv ssiimcyw sntø n h m, Ah-cpsS a\-kn cq]-s - p-t]mb [mc-w-iƒ \S-]-Sn-I-fn {]Xn-^-en- pw. am[y-a-kzm-[o-\-øn \n p tamn\w t\sn tims-xn-bn-en-cp A]q hw \ymbm-[n-]-cn-sem-cm-fm-bn-cp p ap ]v apwss_ sslt m-s-xn-bn tkh-\-a-\pjvtn- n-cp- PÃokv tsm. At±lw Hcp ]{Xhpw hmbn- n-cp- n-. ImcWw ]{X-hm Ø-Iƒ tikns \S-]Sn ]m m-xy-cm-py-ß-fn \n p \nba-߃ AtX-]Sn C y-bn-te p ]I - Øp-tºmƒ Ahn-S-ß-fn-ep kmaq-lni kpc- m-kw-hn-[m-\-߃ ChnsSbn F- Xp ad- -cp-xv. sf]nkn 497 mw hip v ]q W-ambpw d±m- p- -Xn\p ]Icw enwkk-a-xz-øn\pw kv{xobpss A -kn\pw hncp- -amb {]kvxpx hip v DNn-X-amb coxn-bn hymjym-\nt m t`z-kxn snbvtxm enwk-k-a-xzhpw kv{xobpss A- kpw Db Øn- n-sn- p- -Xn-\m-bn-cp p tim-sxn {ian-t - -Xv. timsxn hn[n-bpss shfn- -Øn Zm- º-Xy-_- -Øns hnip- nbpw IpSpw-_- Øns `{Z-Xbpw Ip n-i-fpss kpc- n-x- Xzhpw kmaq-ly-po-hn-x-ønse [m an-i- Xbpw Dd- p-h-cp-øp- -Xn\v Bh-iy-amb \nb-a-\n amww \S-Øp- -Xn-s\- p-dn v _ -s - -h Nn n- -W-sa pw sikn- _nkn ]{X- p-dn- n Bh-iy-s - p. \n v]- -Xsb kzm[o-\n- -cp-sx v At±-l-Øn\p \n _- -ap- m-bn-cp- p. F m, temi-hp-ambn _ -an- m-sx, hmb-\-bn- msx Hcp \ymbm-[n-]\p Pohn- pi ZpjvI-c-am-sW- Xpw hnkva-cn- p- n : PÃokv si.-sn. txmakv ]d- p. A t±-iob {InkvXob ]pkvx-i-taf 1 mw t]-pv Xp-S \m-dp-ifpw taf-bpss `mk-ambn \S- pw. snb am tum. kn.-hn. hs-h-\, sk{i- dn A Ip v Ce- q, I ho-\ dh. kn.-]n. tam\mbn XpS-ßn-b-h t\- XrXzw \ Ipw. Ãmƒ _p nßv Bcw-`n- p. IqSp-X hnh-c-߃ v _ -s -SpI , BHUTAN TOURS (2NIGHTS) Paro-Thimphu. FROM KOCHI/INDIA(AIRPORT) Contact : hne 95/

10 10 ka-im-eni ]{XnI [ym\w HtŒm_ 05 F.-sF. tpm p-ip n mw t]-pv Xp-S Nn-e ]p-cm-x-\ ssi-sb-gp- Øp {]-Xn-I-fn A-Im-t\m-\n-I {K-Ÿ-ß-fpw Im-W-s -Sp- -Xn-\v {]-txy-i Im-c-W-ap- v. ssi-sbgp-øp {]-Xn-bn Im-t\m-\n-I {K- Ÿ-ß-fp-sS Iq- -Øn Im-W-s - -Xp sim- v Im-t\m-\n-I-am-bn-cn- -W-sa- v I-cp-Xp- -Xn A - -an-. ko-\m-bn en-jn-x-ß-fn _ - -_m-kn-s te-j-\-hpw sl -Ωm-kn-s C-S-b-\pw D- v. A-e-Iv-km-{ n-b- en-jn-x-ßfn s -a v F.-Un. 95 t\m-s-sp- n- v sim-cn- y-k-`-bv-s -gp-xn-b te-j-\-hpw _n.-kn. H- mw \q- m- n-se b-lq-z-io -Ø-\-k- b-am-b ""i-tem-tam-s k- o -Ø- \-ß-fpw'' D- v. ssz-hn-i A-[n- Im-c-hpw, Im-t\m-\n-I-Xz-hpw C- m-ø ]-e ]p-kv-x-i-ß-fpw hniz-m-kn-i-fp-ss Po-hn-X-Øn-\v D- tø-p-\w \-ev-ip-hm-\m-bn ho- n sh- p hm-bn- p-hm A-\ph-Zn- -s - n- p- v. B-Zy \q- m- p- I-fn A-h-bp-sS I-ssø-gp-Øp {]-Xn-I-fm-Wv D-]-tbm-Kn-t - nh- -Xv. H-cp I-sø-gp-Øp-{]-Xn X- s X-øm-dm- p-hm am-k-ßfpw, A-[n-Iw Nn-e-hpw th- n-h- p. X- q-ew F- m Ip-Spw-_m-K߃- pw A-h-bp-sS {]-Xn In- p-i km- y-am-bn-cp- n-. ]-I-cw ]- n-i-fn-se s]m-xp k-tω-f-\- ß-fn h- v A-h-sb hm-bn- ptiƒ- n- p-i-bm-wv sn-bv-xp h- -Xv. C- m-c-w-øm-em-wv Xn-cpsh-gp-Øp-I-fp-sS I-sø-gp-Øp {]- Xn-I-fn Im-t\m-\n-I {K-Ÿ-ßtfm-sSm- w Nn-e A-Im-t\m-\n-I {K-Ÿ-ß-fpw Dƒ-s - p-t]m-b-xv. F.-Un. 190 t\m-s-sp-øv, A-t ym- Iy-bv- -Sp-Øp- H-cp ]- n-bn ]-s{xm-kn-s kp-hn-ti-jw hmbn- p-h- p. H-Sp-hn-em-Wv A- {]m-hn-\p- -Xp-t]m-se F- \n- v Nn-d-Ip-Iƒ D- m-bn-cps - n...zq-c-øv k- -cn- v a- cp-`q-an-bn ]m - p-am-bn-cp- p, sim-sp- m- n -\n- pw s]-cp- m- n -\n- pw _- -s - v Rm- H- cp k-t -X-Øn-te- v Hm-Sn-t m- Ip-am-bn-cp- p -(k- o.55:6 8). h- en-b {]-Xn-k- n-i-fn-eq-ss I-S- p-t]m-b Zm-ho-Zv Ip-dn- h-cn-ifm-wn-h. B-]-Øp-I-fn -\n- pw i-{xp- -fn -\n- pw c- s -Sm-\p- hm-k-\-bpw ]-cn-{ia-hpw H-c-f-hn F- m- Po-h-Pme-߃- pw kz-x-kn- -am-wv. ]- n-i-sf-t m-se ]-d- p-i F- -Xv a-\p-jy-\n \q- m- p-ifm-bn Pz-en- p-\n- n-cp- tam-lam-wv. C-cp-]-Xmw-\q- m- n hnam-\-߃ I- p-]n-sn- -txm-ss A-Xv km-[n- p. am-{x-a-, a-\pjy-cm-in F- m-cw-k-øpw hn-kva-b-i-c-am-b ]p-tcm-k-xn ssi-hcn- p. ]- n-i-tf- mƒ th-k- Øn ]-d- v a- v `q-j-wv-u-ßfn-epw _-ln-cm-im-i-øpw N-{μ- \n-epw-h-sc sn- n-d-ßp- -Xpw Xn-cn-s -Øp- -Xpw km-[m-c-wkw-`-h-am-bn. A-Xp-t]m-se-Xs -, P-em-i-b-Øn-eq-sS Du-fn-bn- p-t]m-ip- a- y-ß-sf-t m-se I-S-en-s B-g-ß-fn- k- -cn- p- A- -hm-ln-\n-iƒ \n - Ωn- v A-h-sb c-l-ky-am-bn hn-\ykn- v ]-e cm-py-ß-fpw, k-ap-{z-ßsf X-ß-fp-sS Ip-Ø-I-bm- p- p. {]-Xn-Iq-e-Øn-s \-Sphn -\n- v c- -s -Sp-hm Nn-d-Ip- Iƒ- m-bn B-in- Zm-ho-Zp-X-s a-s m-cn- ]-d-bp- p: Rm b- tlm-h-sb i-c-w-am- n-bn-cn- p- p. ]- n-i-tf, \n-ß-fp-ss ] -Δ- Cc-Ifpw th - mcpw! B-]-Øp-I-fn -\n- pw i-{xp- -fn -\n- pw c- -s -Sm-\p- hm-k-\- bpw ]-cn-{i-a-hpw H-c-f-hn F- m- Po-h-Pm-e-߃- pw kz-x-kn- -am- Wv. ]- n-i-sf-t m-se ]-d- p-i F- -Xv a-\p-jy-\n \q- m- p-i-fmbn Pz-en- p-\n- n-cp- tam-l-am-wv. C-cp-]-Xmw-\q- m- n hn-am-\- ߃ I- p-]n-sn- -txm-ss A-Xv km-[n- p. am-{x-a-, a-\p-jy-cm-in F- m-cw-k-øpw hn-kv-a-b-i-c-am-b ]p-tcm-k-xn ssi-h-cn- p. X-Øn-te- v ]-d- p-t]m-ip-hn F- v \n-߃ F-t m-sv ]-d-bp- - Xv F-ß-s\? C-Xm Zp-jv-S- m lr-z-b-]-c-am - n-i-sf C-cp- -Øv F-tø- -Xn-\v hn- p-ip-e- v A-kv- {Xw Rm-Wn-t sxm-sp- p- p (k- o.11:1 2). kp-c- n-x-ÿm-\- sa- v A-h I-cp-Xn-b ] -Δ-X-ßfn th- - m H-fn- n-cn- p- p- v F- m-wv Zm-ho-Zv Nq- n- m- p- -Xv. C- -sø k-aq-l-øn kz- -sa- v I-cp-Xn-b kp-c- n-x- ] -Δ-X-ß-fn ]n- n- o- -s -Sp- C-c-I-fp-sS \n-e-hn-fn s]m-xpa-\- m- n-sb sr- n- p- p. -Nnd-Iv D- -Xn-\m am-{xw H-cp ]- t ym- y-bn-se _n-j- v A-Xv H- cp ]m-j-fi Ir-Xn-bm-sW- p I- p-]n-sn- v X-S- -Xv. B k-`-bnse hm-b-\- m-cpw, tiƒ-hn- mcpw Cu {K-Ÿw ]-s{xm-kv A- s m-kv-x-e-s F-gp-Øm-bn-cp- psh- v B-flm - -am-bn hn-iz-kn- n-cp- p. 1. k`m-]n-xm- - m-cpss km y-߃ k`m-]n-xm- - m-cpss Fgp- Øp-I-fn ]pxnb\nba hmiy߃ D -cn- n-cn- p- -Xn \n v Hmtcmtcm ka-b-øp Imt\ms hf Fß-s\-bmbn-cp p F v \ap v {Kln- m- \m-ipw. ]pxnb \nbaw Xncp-shgp-Ømbn D -cn- n-cn- p B- ZysØ k`m-]n-xmhv _ -_mkm-sw v tum. F lmcn_v ]d-bp- p. k`m-]n-xm- - m-cpss km ysø Xmsg hcpw {]Imcw kwt -]n- m-hp- -Xm-Wv. a. c mw ixiw i. tdmanse s a v (Clement of Rome): F{_mb, 1 simcn- y, tdma, aømbn, BZn-bmb {KŸ-ß-fn H v D -cn- p- p. ii. At ym- y-bnse Ct - jykv (Ignatious of Antioch) aømbn-bpss kphn-tijhpw ]usem-kns tej- \-ß-fpw. iii t]mfn- m v (Polycarp): aøm-bn-bpss kphn-ti-jw, ]usem-kns tej-\-߃, 1 ]s{xm-kv, 1 tbml- m. iv sl Ωm-kns CS-b (Shepherd of Hermmas) : bmt m-_ns tej\w v _ -_mkv (Barnabas): aøm-bn-bpss kphn-tijw viii PÃn am n-b (Justing n- kp-c- n-x-bm-bn-cn- -W-sa- n-. ]-Xn-bn-cp- v A-sº-øp- th- - m-cp- v. B-Im-i-Øn-eq-sS ]-d- p- {]m-hn-s\ h-f-sc D-b-c- Øn ]-d- p- I-gp-I t\m- an-sp- -Xpw ]m- p-h- v A-Xns -ta Iq -Ø \-J-߃ B-gv- Øn dm- p- -Xp-am-b Zr-iy-߃ B-\n-a πm-\- v t]m-e-sø Nm- \-ep-i-fn kw-t{]-j-ww sn-ømdp- v. D-b-c-ß-fn-ep- th- - mcpw, Xm-sg ]-Xn-bn-cn- p- th- - m-cpw ]- n-i-fp-ss kp-c- n-x- ]pxnb\nba Imt\m Martyr): \mep kphn-ti-j߃, As m-kvxe {]hr- Øn-Iƒ, ]usem-kns an tej-\-ß-fpw. vii sftd-\n-bkv (Iranious) : \mep kphn-ti-j-߃, A- s m. {]hr-øn-bpss ]pkvx- Iw, ]usem-kns tej-\- ߃, s]m-xp-te-j-\-ß-fn an -Xpw, shfn- msv ]pkvx- Iw, ^nte-tam-, tbml- ms aq mw tej-\w Chsbm-gn-sI-bp F m ]p-xnb\nb-a-{k-ÿ-ßfpw Ct±-l- Øn\v ]cn-nn-x-am-bn-cp- p. b. aq mw ixiw i sx Øp- y (Tertullian) ^nte-tam, bmt m-_v, tbml- ms c pw aq pw tej-\-߃ Ch-sbm-gnsI as m ]pkvx-i-ß-fn ii \n pw D -cn- p- p. Hdn-P (Origen) aq mw ix-i-ønse G - hpw henb hnzzm Bbn-cp- p Hdn-P. Ct±-l-Øn-s ]pxnb \nba ] ni Xm-sg hcpw {]Im-c-am-bn-cp p. \mep kphn-i-j-߃. A-s mkvxe {]hr-øn-iƒ, ]usem-kns ]Xn-aq p te- J-\-߃. 1 ]s{xm-kv, 1 tbml- m, shfn- msv C-hsb F m ss{ikvx-hcpw Aw- Ko-I-cn- p p F p ]-d- tijw At±lw Xp-Scp p. ""2 ]s{xm-kv, 2 Dw 3 Dw tbml- m, bmt m-_v, bqzm, _ -_m-kns kphn-tijw, sl -Ωm-kn-s CSb, UnUm-t, F-{_m-b kphn-tijw F n-hsb Nne- kwi-bn- p- p. F.- Un. aq mw \q m- nse k`- Xz-Øn-\v `o-j-wn-bm-ip- p. ]-d- m tam-ln- a-\pjy-\v A-Xv km-[y-am-b-t mƒ t_mw-_ -hn-am-\-ß-fpw an-sskep-i-fp-sa- mw \n -Ωn- p. k-ap-{z- Øn-s A-Sn-Ø- n-eq-ss H-fn- v k- -cn- p- A- -hm-ln-\n-ifn B-W-hm-bp-[-߃ L-Sn- n- v B-{I-a-W-`o-j-Wn-bp-am-bn a- v cm-py-߃- p-k-ao-]w ]-Xp-ßn- n-s- p- p. am-\-h-cm-in-bp-ss ]ptcm-k-xn- pw \- -bv- p-am-bn a-\pjy hn-i-kn- n-s -Sp-Ø \q-x-\- km-t -Xn-I-hn-Zy-I-fm-b C -s\- pw a- pw C- v \-sω kz-ÿ-x-tb- m-tf-sd A-kz-ÿ-X-I-fn-te- t{x \-bn- p-sim- n-cn- p- -Xv. A-h th- - m-c-s I-øn-se A-kv- {X-ß-ƒ-t]m-se-bm-bn A-t\-Iw \n-c-]-cm-[n-i-sf {Iq-c-am-bn B-{Ian- v ap-dn-th-ev-]n- p-i-bpw h-i-hcp-øp-i-bpw sn-øp- p. b-ym - kz-ÿ-x- e-`n- p- -Xv Nn-d-Ip- Iƒ In- p-tºm-g-, \mw ssz-hsø i-c-w-am- p-tºm-gm-wv. Nn-d-Ip-Iƒ ]-d- p- -Xn- \v am-{x-ap- -X-. ap- -Iƒ -hn-cn- v ]- n- p- p-߃ ]p-d- Øp-h-c-W-sa- n X- - - n-bpss Nn-d-Ip-Iƒ \n-c- -c-am-bn A- Xn-t hn-cn- p-]n-sn-t - -Xp- v. A-Xm-b-Xv, Nn-d-Ip-Iƒ kv-t\- l-øn-s -bpw hm- -ey-øn-s - bpw kw-c- -W-Øn-s -bpw ÿm- \w-iq-ss-bm-w.v i-{xp-km- n- yw Xn-cn- -dn-bp- A-Ω- n-fn Nn-et mƒ A-]m-b-kq-N-\ \-ev-in Ip- p-ß-sf X-s Nn-d-I-Sn-bn-te- v H-fn- n- v c- n- p- p. \o F- \n- v a-d-hn-s-am-ip- p. \o F-s I-jv-S-Øn -\n- v kq- n- pw; c- -bp-ss D- m-k-tlm-jw-sim- v \o F-s Np- n-s m- pw -F- v Zm-ho-Zv ]m-sp- p (k- o.32:7). c- mw tem-i-a-lm-bp- bpss \ne]msv bqtk-_nbkv Xs k`m-n-cn-{x-øn- kwt -]n- n- p- v. A-t±lw AwKo-IrX ]p-kvx-iß-ƒ (Homologomena) k- nkv {KŸ-߃ (Antilegomena) hymp-{k-ÿ߃ (Pseuepigraphical) F n-ßs\ th Xn-cn- p- p. AwKo-IrX ]pkvx-iß-fmbn \mep ]pkvx-i߃, As m. {]hr-øn-iƒ, ]usem-kns tej-\-߃, 1 ]s{xm-kv, 1 tbml- m, shfn- msv F nhbpw k n- KvZ-{K-Ÿ-ß-fmbn F{_mb v Fgp-Xnb tej-\w, bmt m_v, bqzm, 2 ]s{xmkv, 2 Dw 3 Dw tbml- m F n-hbpw hymp-{k-ÿ-ßfmbn ]usem-kns \S-]- Sn-Iƒ, CS-b, ]s{xm-kns shfn- m-sv, _ -_mkns kphntijw, Un- tum- -t, F{_mb kphntijw F n-hbpw At±lw tcj-s -Sp-Øn-bn- p- v. (i) \memw ixiw i ssik-cn-bm-bnse bqtk- _n-b-kv, Ct±lw Hdn-Pns Imt\m AwKo-I-cn- p. ii AØ-t\-jykv (Athanasius) ]pxnb \nb-a-ønse 27 ]pkvxißsf Dt±-in v Imt\m-\nI {KŸ-ß-sf v BZy-ambn hnfn- Xv Ct±-lam-Wv. 27 ]pkvx-i-ßfpw Imt\m-\nIsa v Ct±lw hniz-kn- n-cp- p. iii sptdmw (Jerome) hmƒtk v (Vulgate) F -dnb-s -Sp em n thz-]pkvxiw Ct±lw ]cn-`m-js -Sp-Øn-bXmWv. C sø -Øn P -Ω ]- m-f-sø `-b- v sam-wm-t m F- sndn-b cm-py-øn-te- v ]p-cp-j- m-cpw kv-{xo-i-fpw H-cp Ip- nbpw Dƒ-s -ss 90 b-lq-z- m A-`-b-Øn-\m-bn Hm-Sn-s - p. F- m B cm-pyw A- v A- h-sc kw-c- n- m X-øm-dm- Im-sX \m-kn-i-ƒ- v ssi-amdp-i-bm-bn-cp- p. C-t mƒ, 70- -]-cw h -j-߃- p-ti-jw 2015 Hm-K-Ãv 27- -\v sam-wmt m-bp-ss A-[n-]-\m-b B - _ - v c- m-a cm-p-ip-am-c X-߃ A- v sn-bv-x-xv sim- Sn-b A-]-cm-[-am-bn-cp- p-sh- v Ip- -k-ω-xw \-S-Øn. F- m, c- mw tem-i-a-lm-bp- -Øn P -Ω-\n-tbm-sSm- w \n- _ƒ-tk-dn-b-bm-i-s, X- ß-fp-sS {]-P-I-fm-b Pq-X- msc tim -k -t{s-j Iym- ºn-te- v hn- p-sim-sp- m-sx kw-c- n- p- -Xn-\m-bn se Hm- -td-j _m -_-tdmk-bn -\n- v (d-jy-sb B-{Ian- p- -Xn-\p- tim-up-`mj) hn- p-\n- p. A-h-cp-sS B kv-t\-l- n-d-ip-iƒ B cm-pysø Pq-X- m - v c- -bm-bn. bn-{km-tb ]-d-tb- -Xv F- s - m, a-\p-jy \-tωm-sv F-Xn -Ø-t mƒ b-tlm-h \- Ωp-sS ]- -Øv C- m-bn-cp-s - n A-h \-sω Po-h-t\msS hn-gp-ßn- -f-bp-am-bn-cp- p...\-sω A-h-cp-sS ]- n-\v C-c-bm-bn sim-sp- m-bv-i-bm b-tlm-h hm-gv-ø-s -Sp-am-dm-Is. th- - m-cp-ss I-Wn-bn - \n- v ]- n-sb- -t]m-se I- Wn-s]m- n \mw h-gp-xn-t m- ncn- p- p(k- o.124). iv 27 ]pkvx-i-ßfpw Ct±lw Imt\m-\n-I-ambn kzoi-cn- ncp- p. F{_m-b-te-J\w Imt\m-\n-I-amb ]Sn- md k`-i-fn AwKo-I-cnt - p Bhiyw Ct±lw Nq n- m-wn- p. Ing- k`-i-fn Imt\m-\n- Isa v kzoi-cn hnh-chpw FSpØp ]d-bp- p. AK-Ãn-t\mkv (Agustin) eøo ]nxm- - m-cn A{K-K-Wy-\mb Ct±lw 27 ]pkvx-i-ßfpw Imt\m-\n-Isa v AwKo-I-cn- n-cp- p. Chsc IqSmsX thsdbpw ]nxm- - m Cu hnj-bsø kw_- n v Fgp-Xp-Ibpw ]dbp-ibpw snbvxn- p- v. k`m-t\- Xm- - mcpw ]fin-x- m-cp-am-bncp Ch ]pxnb \nb-a-ønse kie ]pkvx-i-ß-fp-ssbpw Imt\m-\n-I-Xz-Øn A`n-{]mb sfiy-ap- -h-c- m-bn-cp- p-sh- nepw Ah-cpsS ImeØp Hcp Imt\m hf {]m]n- p-sim- n-cp- p F -Xn\v Ch km- n-i-fm-wv. Nne {KŸ-ßsf X -c-ln-x-ß-fmbn AwKo-I-cn- p-ibpw a p NneXv hfsc hmz- {]-Xn-hm-Z-߃ pw A`n-{]mb hyxym-k-߃ pw tijw {Ita- W am{xw AwKo-I-cn- p-i-bmwv snbvxn- p- -Xv. F{_mb tej- \w AwKo-I-cn- p- -Xn\v ]Sn- m-d k`- mcpw (Western Churches) shfn- msv ]pkvxiw AwKo-I-cn- p- -Xn\v Ing- k`- mcpw (Eastern Churches) hfsc Xma-kn- p. Ing pw ]Sn- mdpw k`-i-fn s]mxp-te- J-\-ß-fn NneXp Imt\m-\n-Iambn kzoi-cn- p- -Xn\v hf-sc- mew th n-h- p.

11 11 ka-im-eni ]{XnI MATRIMONIALS / CLASSIFIEDS HtŒm_ 05 ]p-\ -hn-hm-lw am-xm-]n-xm- -tfm-ssm- w P- bv- q-cn Xm-a-k-ap- kndn-b {In-kv-Xy s]- t m-kv-xp bp-hm-hv 32, 180, Fair, B.Com Computer Pq-he-dn Un-ssk-\nw-Kv tim-gvkv. _m- y-x-bn-. P-bv- qcn kz- -am-bv Pq-h-e-dn Un-ssk-\nw-Kv I-º-\n \-S- Øp- p. A-\p-tbm-Py-am-b B-tem-N-\ -Wn- p- p , c n- -s - Xpw kv\m\- s]- -Xp-amb {InkvXy s]-s -t mkvxp bphmhv Ccp-\ndw, (31) ss{]h v Iº-\n-bn tpmen snøp- p. A\p-tbm-Py-cmb s]- s -t mkvxp bph-xn-ifpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ Wn- p- p , Pentecostal parents invite suitable proposal for their son (27/5'9") handsome, B.Com, MBA Finance, now working in an MNC in Bangalore. preference for spiritual, fair, qualified and employed girls from India or abroad (whatsapp) Pentacostal parents looking for suitable alliance to their daughter 35/156 cm MBA employed in Bahrain. Baptized and spirit filled , kndn-b s] -t mkvxp bphmhv 33/178 cm/ πkv Sp kuzn Atd-_y-bn tpmen. A\p-tbm-Py-cmb s] -t mkvxp bph-xn-ifpss amxm-]n-xm- -fn \n pw Btem-N-\-Iƒ Wn- p-sim- p- p. kuzn-bn tpmen-bp- h v ap K-W-\ Cherammar Christian Pentecost parents prayerfully seeking marriage proposals for their daughter. Born in June 1988/157cm/ B.Sc. Nurse. Working in Ireland. She is born again, baptized and fellowship with the Church. Seeking alliance from professionally qualified boys with good spiritual background. If interested contact: years old boy, well built and handsome, 5'11'', 78 kg, BS, MS, studied in US and working in Nort Carolina, US as IT consultant seeks alliance from professionally qualified and beautiful gril working in US or USMLE / RN Passed girls in India. Ornament and denomination no bar (US) (India) ]p\ hn-hmlw Xt -X- mø Imc-W-Øm- \nb-a-{]-imcw hnhm-ltam-nn-x-bmb s]s -t mkvxv bph-xn, 37, Ipssh v Fw.-H.-F- n B.Sc.t\gvkv Bbn tpmen snøp- p. _m y-x-i-fn-. sszh-`bhpw hnzym-`ym-k-hp-ap- - Xp-amb bphm- -fn \n- pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p-sim- p- p. Ipssh- n tpmen-bp- h p ap K-W-\ , Innocent Divorcee : Pentecostal parents looking for suitable alliance for their daughter, 31/5.3, Msc Nurse from professional qualified boys with spiritual background. Preferbaly from European countries kndn-b {In-kv-Xy s]- s -t m-kv-xv bp-h-xn 26, B.Sc. Nurse, 3½ yrs experiance OET Exam\v ]Tn- p p. \ B-flo-b- \n-e-hm-cw ]p-e -Øp- bphm- -fp-ss am-xm-]n-xm- fn \n- v hn-hmlm-tem-n- \-Iƒ -Wn- p p ]p\ hn-hmlw am -tøm-ωm-bn \n- pw th -s]- v C -Un-s] -U- v N - n Iq-Sn-h-cp bp-hmhv. 33/ 175 cm, BD, MBA, MSc, Ip-ssh- n tpm-entbm-ssm- w kp-hn-ti-j-the. ^m-an-en hn-k D- v. hn- Zym-`ym-k-hpw kp-hn-ti-jth-e-bn Xm-ev-]-cy-ap- bp-h-xn-i-fp-ss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw hn-hm-lmtem-n-\-iƒ -Wn- p- p , hospw ÿ-e-hpw hn-ev-]-\-bv v a- m-sn, B-a q-cn c- v sk v ÿ-ehpw hospw hn-ev-]-\-bv v (Hmt m t]m-ip- h-gn) Pentecostal parent settled in Dubai, looking for suitable match for their daughter (24 /5' 1" born and bought up in Dubai. She is born again, baptized and currently a member of Dubai TPM Church. She has studied B.Com, CMA (USA) CA- INTER, and Pursuing CPA, from parents of born again, baptized and qualified boys from USA/UAE/ CANADA. If interested please contact with a recent photograph and full details to / (813) snss -bn ae-bmfw Bcm-[-\ Pastor. C.K. Reji snss -bn ]pxn-b-xmbn hcp- h-sc ae-bm-fw Bcm-[-\-bn-te v kzm-kxw snøp- p. ÿew Chromepet, Airport \pw Tambaram -Øn\pw \Sp v Church of God (Full Gospel) In India No: 25/2 New colony 13th cross street Chromepet Chennai - 44 SUNDAY CLASS 9-10 AM MALAYALAM WORSHIP 10 AM PM Phone , Mob: Law Office of Mathew Vairamon Dr.Mathew M Vairamon, M.S., LL.M., Ph.D Houston, Texas Attorney & Counselor at Law Accredited General and Family Mediator Notary Practice in Immigration Law, Social Security, Non profit exemption from IRS, Personal injury, Business Law, Contract, Power of Attorney and Wills Phone # RE LOCATE TO DALLAS FOR YOUR DREAM HOUSE!!! CALL REALTOR MATHEW C. SAMUEL SFR, ABR, SRES, SRS, GRI, AHWD cell BEAM REAL, ESTATE LLC WEBB CHAPEL RD DALLAS TX Tel: , ae-bmf Bcm-[\ BhSn ta ss v F Pn-\n-b-dnwKv timtfpn\p kao]w ]mã kn. A Ip v No. 70, I.P.C Peniel Prayer House, Srinivasan Nagar Etrn Veltech Vellanoor, Avadi Chennai, Mob: TH November 2018

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla Ph: HtŒm_ 05 R.N.I. Reg No.67619/97 Postal Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Date of Publication Kƒ^v, Ata-cn-, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n pw- t\cn p Sqdp-Iƒ. k`-iƒ pw anj kwl-s\iƒ pw th n {]txyiw ]mt -PpIƒ! \yq-u ln, apw-ss_, _mw q, sim- n F- n-hn-s-ßfn \n pw bm-{xm-kw-l-߃. JORDAN ISRAEL PALESTINE EGYPT Departures from USA, UK, CANADA, MIDDLE EAST & INDIA.. Cu bm{x-bpss {]txy-i-x-iƒ tami hmkvzø \msv Zqsc-\n pw Z in s\t_m ] Δ-X-Øn \n pw bm{xm-cw`w Keoem S-en t_m p-bm{x tbip tbml- m-\m kv\m\-ta tpm ±m- \Zn- -S-hn kvtxm{x ip{iqj Ipcn-ins hgnsb [ym\-bm{x Acn-a-Xy- m-c tpmk-^ns I d txm -Øn Bcm-[-\bpw I Ør-ta-ibpw ]q Δ ]nxm- - m-cpss I -d-i-fp slt{_m kμ i\w sl Ω KtZm bp w \S- m t]mip sakntzm Xmgvhcbn-eqsS bm{x ^nen- ns ssik-cy-bn kμ i\w sbcp-itew tzhm-ebw \n Ωn- m Xøm-sd-Sp- p ÿew Nmhp-I-S-ense A\p-`-h-߃ bn{k-tb a ƒ XmhfaSn ÿeøp IqSn {]bmww sn -S XocØv cm{xn hn{iaw kqbkv I\m IS p sibvtdm-bn-te v ss\ \Zn-bn I bm{xbpw AØm-ghpw CuPn-]vjy ayqkn-bw, ]nc-anup-iƒ, kv^nßvkv, tpmk^pw adn-bbpw tbip p- p-ambn Hfn p ]m Ø ÿe-߃.. bm{x snøp {][m\ ÿe-߃ tpm -±m : A-tΩm, tam-hm-_v, ]n-kv- Im sim-sp-ap-sn, Kn-e-bm-Zv, tpm -±m Xmgv-h-c. bn-{km-tb : tkmem Ip- p-iƒ, ^nen- n-s ssi-k-cy, tbm-, ssl-^, ss A-ho-hv, I -tω ] -Δ-Xw, s_- lm-bv Km -U, sb-cn-tlm ]- -Ww, \- t{k-øv {Km-aw, Kn -Km, Nm-hp-I-S, a-kv-z-e-{km-aw, i-a-cy, _-ty, \-bow, Im- \, bm-t m-_n-s In-W, a-iv-t]-e, sl-t{_m, G-em-Xm-gv-h-c, sl -Ω-KtZm, K-eo-e- -S, tpm -±m \-Zn, sb-cp-i-tew, _-Y-\n, t_-xv-e-tlw, Xmt_m -a-e, ko-tbm -a-e, H-en-hp-a-e, tkm -tkm-ym, I-øm-^m-hn-s A-c-a-\, Ip-cn-in-s h-gn, A-cn-a-Xy- m-c tpmk-^n-s I- -d-tøm- w, Jpw-{_m. Cu-Pn-]v-Xv: ko-\m-bv, tlm-tc-_v, am-dm, F-en-w, ^-d-thm-\n-iv hn-t -Pv, sn- -S, kq-b-kv I-\m, ss\, kv-^nw-kv-kv, ]n-c-an-up-iƒ, ]p-cm-x-\ k-`-iƒ. Hm Ω-bn kq n- m F{X-sb{X ÿe-ßfpw ImgvN-Ifpw... ASp-Ø-bm-{X \-hw-_ 14 Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw

k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw tum. Pn. tnsnbøv ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

"Aevam-b-i_vZw' tªmkv kμ in- m : "Aevam-b-i_vZw' sh_vssk v kμ in- m :

Aevam-b-i_vZw' tªmkv kμ in- m :   Aevam-b-i_vZw' sh_vssk v kμ in- m : 71 "Aevam-b-i_vZw' tªmkv kμ in- m : www.almayasabdam.blogspot.in "Aevam-b-i_vZw' sh_vssk v kμ in- m : www.almayasabdam.com s^{_phcn 2018 kxy-pzme amkni ticfitøm-en m k`m\ho-i-c-w-{]-ÿm\w (KCRM) Hcp p kzx{

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

New Vision New Humanity

New Vision New Humanity New Vision New Humanity (Study) Editor: Fr. T. P. Elias Published by Joice Thottackad on behalf of Sophia Books for the glory of God and for the benefit of humankind. First Published : July 2000 Cover

More information