]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

Size: px
Start display at page:

Download "]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp"

Transcription

1 KERMAL / 2007 / PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv ti-c-fm tã- n-s Hm-h -kn-b-dmbn sk-]v- w-_ 10 \v ]mã kn.- kn. txm-a-kv Np-a-X-e G-s -Sp- Øp. sk-]v- w-_ 19 \v ap-f- p-g B.-F-^v. Ip- v I -h -j sk -dn h- v hn-]p-e-am-b A- \p-tam-z-\-k-tω-f-\w k-`m-iu kn-en-s t\-xr-xz-øn \-S-Øn. Cu k-tω-f-\-øn h- v Hm-h - kn-b -am-cm-b kn.kn. txm-a-kv (ti-c-fm tã- v), Fw.- Ip- - n (I -Æm-S-I), si.-kn. k-æn- p- n (ti-c-fm do-pn-b ), s_- n tpm (sk -{S Cu-tà ) F- n-h-sc B-Z-cn- p. sf.-]n.-kn. P-\-d sk-{i- dn ]m-ã si.kn. tpm A-\p- {K-l-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. tã- v Iu -kn sk-{i- -dn ]m-ã sp.-tpm-k-^v A- y- -X h-ln- k-tω-f-\-øn d-h. _m-_p tpm -Pv (F.-Pn), ]m-ã ]n.-pn. tp- -_v (im-tcm ), ]m-ã txma-kv ^n-en- v (\yq C -Uym N - v Hm-^v tkm-uv), {io. ]n.-kn. txma-kv (sn-b -am, ti-c-fm tim - I Æm-SI tã v I h j HIvtSm-_ 28 apx N - v Hm-^v tkm-uv I -Æm-S- I tã- v P-\-d I -h -j 2016 H-Iv-tSm-_ 28 ap-x \-hw- _ 1 h-sc-bp- Xo-b-Xn-I-fn _mw- q sim-ø- q F-_-t\- k C -Ãn- yq-j B-Un-t m-dnb-øn sh- v \-S- p- -Xm-Wv. 28- mw Xo-b-Xn sh- n-bm-gv-n ]- I aq- p a-wn- v I -h -j ÿ-e-øp h- p Iq-Sp- ip-{iq-j- I k-tω-f-\-øn sh- v I -Æm- S-I tã- v Iu -kn Xn-c-s - Sp- v \-S- p- -Xm-Wv. ap -]v A- ssuz-k-dn t_m -Un Dƒ-s - ncp- -h-sc-bpw a- p Nn-e-sc-bpw IqsS Dƒ-s -Sp-Øn H-cp P-\-d Iu -kn-en-\pw cq-]w \ -Ip- - Xm-Wv. A-t Zn-h-kw ssh-in- v 5.30 \v I -h -j tã- v Hmh -kn-b ]m-ã Fw. Ip- - n D-Zv-Lm-S-\w sn-øp- -Xpw A- pw Xp-S - p- Zn-h-k-ß-fn-epw hn-injv-sm-yn-xn-iƒ {]-kw-kn- p-i-bpw sn-øp- -Xm-Wv. ]m-tã-gv-kv: Ipcy tpm - v, ]n.-b. t_-_n, kn.kn. txm-a-kv, _m-_p sn-dnbm, kn-_n txm-a-kv, k-æn Xmgw-]- w, tum-iv-s-d- m-cm-b B - {Uq _n-t m, tpm Ip-cy, jn-_p km-ap-th, jn-_p si. am-xyp, tpm-fn tpm-k-^v Xmgmw]- w F- Xn-cp-h- : im-tcm s^-t mjn- v N - v `m-c-hm-ln-i-fm-bn ]m- ]mã kn.-kn. txmakv adp-]sn {]kwkw \S-Øp- p. ]mã- -am-cmb Fw. Ip - n, ]n.-pn. amxyq-kv, sp. tpmk-^v, si.-kn. tpm, si.-kn. tpm (sf.-]n.-kn), s_ n tpm, ]n.-b. t n, tpmk^v a -Øp-Im-e, {io. ]n.-kn. txmakv F n-h kao-]w. n-h ap-jy {]-kw-k-i-cm-bn-cn- pw. ]-I k-a-b-ß-fn ip-{iq-j- I k-tω-f-\w, [ym-\ tbm-kw, k- tlm-z-cn k-tω-f-\w, ssh.-]n.-c, k -tu-kv-iqƒ kw-bp- k- tω-f-\w, ss_-_nƒ m- p-iƒ, Rm-b-dm-gv-N ]-I- I -Æm-S-I-bpsS hn-hn-[ Pn- -I-fn- \n- p- ssz-h-zm-k- m-cpw hn-izm-kn k-aql-hpw ]-s -Sp- p- kw-bp- B-cm-[-\-bpw hn-ip- Xn-cp-ta-i ip-{iq-j-bpw \-S- p- -Xm-Wv. I- gn- h -jw h-sc do-pn-b I- -h -j-\m-bn \-S- p h- a-lmtbm-kw Cu {]m-h-iyw ap-x tã- v I -h -j B-bn am-dn-b-xpsim- v h-en-sbm-cp P-\- q- -sø {]-Xo- n- p- p. N - v Hm-^v tkm- Uv Iz-b Km-\-ip-{iq-j-bv- v t\- Xr-Xzw \ -Ipw. I -h -j F- sh-_vssk- n F- m Zn-h-k-hpw ssehm-bn Im-Wm-hp- -Xm-Wv. ]m-tã-gv-kv: C.sP. tpm -k-, P-bv-tam si. _m-_p, tpmk-^v tpm, hn-\p. Pn, F.-Fkv h -Ko-kv, Nm- n ]n. sn-dn-bm-, _n-\p sn-dn-bm, hn -k Nm-t m, h -Ko-kv si. txm-a-kv, (tijw t]pv 8) {K-kv), A-Uz. F-_n Ip-cym-t mkv, A-Uz. k-\ -Ip-am, A-Uz. _mw q : 2016 sk-]v-xw- _ 10- mw Xo-b-Xn ssz-h-k-` G-jy kq-{]- n-s A- y- -X-bn _mw- q-cn h- v \- S- ip-{iq-j-i- m-cp-ss {]n-^d -kv _m-e- n-em-wv ]m-ã Fw. Ip- - n tã- v Hm-h -kob-dm-bn sx-c-s -Sp- -s - -Xv ap-x 2012 h-sc ti-c-fm tã- v Hm-h -ko-b-dm-bn {]-h - Øn- ]m-ã Ip- - n 2012 ap- X 2016 h-sc-bp- Im-e-L- - Øn I -Æm-S-I tã- v an-j- W-dn- A-Uv-an-\n-kv-t{S- -dm-bn {]- h -Øn- p-i-bm-bn-cp- p. Cu Im-e-b-f-hn A-t\-Iw an-j ^o -Up-Iƒ B-cw-`n- p-i-bpw kz-x-{ k-`-iƒ ]-e-xpw sszh-k-`-tbm-sp tn - p h-cp-i-bpw sn-bv-xp. ssz-h-k-`-bv- v kz- am-bn H-cp Hm-^o-kv _n -Unw- Kv C-Xn-t\m-S-Iw A-t±-lw hmßn. thƒ-uv an-j-s bm-sxmcp k-lm-b-hpw Iq-Sm-sX A-t±lw sn-bv-x hn-e-s - tk-h-\- ß-sf B-Z-cn- m-wv tã- v Hm-h - ko-b ÿm-\-tø- v thƒ-uv an-j A-t±-l-sØ ]-cn-k-wn- -Xv. 19- mw h-b- n k-`m ip- {iq-j-i-\m-bn Xo - ]mã Fw. Ip n k-`-bp-ss tem- {io-\n-hm-k, ]m-ã -am-cm-b txm-a-kv-ip- n G-{_-lmw, tpm-kv t_-_n, kmw-ip- n am-xyp, tum. kp-pp tpm, {_-tz-gv-kv A-Pn Ip-f-ß-c, Ip-cym-t m-kv X-e-bn- n-d, d-h. sf-k-iv ssk-a F- n-h B-iw-k-Iƒ A-dn-bn- p. ]m-ã -am-cm-b si.f. D-Ω, ssh. sd-pn, G.- n. tpm-k-^v, ssh. tpm-kv, ]n.-b. t_-_n, jn-_p si. am-xyp, tpm -k Um-\n-tb, k-pn tpm -Pv, hnt\m-zv tp- -_v, Fw.-H. G-en-bmkv, {In-Ã-^ n. cm-pp, {_-Z tpm-k-^v a- -Øv-Im-e F- n-h hn-hn-[ t{]m-{km-ap-iƒ- v t\-xr- Xzw sim-sp-øp. {]n-^-d -kv _me- n-\v t\-xr-xzw sim-sp-ø ]m- à ]n.-b. t_-_n tã- v Hmh -kn-b ]m-ã kn.-kn. txm-akn-s ÿm-\m-tcm-l-w {]-Jym- ]-\w ]-c-ky-s -Sp-Øn. N - v Hm- ^v tkm-uv \m-j-w sd-{]-k-t - o-hv ]m-ã si.kn. tpm A- \p-{k-l-{]m - -\-bv- v t\-xr-xzw sim-sp-øp. sl-h -en knw-tk-gvkv, sh- -Wn Km-\-ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw sim-sp-øp. ]mã Fw.-Ip- n I Æm-SI tã v Hmh ko-b- ]m-ã, Un-kv-{Sn- v-sv ]m- Ã, N - v t{km-øv an-j U-bd-Iv-S, k -tu kv- qƒ tã- v {]-kn-u v, Iu -kn sk-{i- -dn, K-th-Wnw-Kv t_m-un sa-º, ss_-_nƒ tim-tf-pv A- ym-]- I, A-kn-à v Hm-h -ko-b, tã- v Hm-h -ko-b F- o \n-e- I-fn 42 h -jw ti-c-f-øn {]- h -Øn- p. A-Xn 30 h -jw k- `m ip-{iq-j-bn B-bn-cp- p. kphn-ti-j tlm-j-w-øn-\m-bn t\m -Øv C -Uy tã- p-i-fnepw ]u-c-kv-xy, ]m- m-xy \m- Sp-I-fn-epw A-t\-I {]m-h-iyw bm- imtcm s^tem-jn v `mc-hm-ln-iƒ à tpm txm-a-kv ({]-kn- U v), ]m-ã Sn.-]n.-G-{_-lmw (B-Œn-Mv {]-kn-u v), ]m-ã ]n.- Fw.tPm (ssh-kv {]-kn-u v), N v Hm^v tkmuv I WmSI tã v Hm^o-kn h v kq{] v dh. si B tu-gvk ]mã Fw. Ip - nsb A\p-{Kln v {]m n- p- p. ]m-ã F-{_-lmw tpm-k-^v (P- \-d sk-{i- -dn, am-t\-pnw-kvv Iu -kn ), ]m-ã ^n- n tp- -_v (P-\-d sk-{i- -dn, an-\nkv-t -gv-kv Iu -kn ), si.- C.tPm -Pv Ip- n ({S-j-dm ) ]m- à tpm h -Ko-kv (sk-{i- dn & Nn -{U -kv tlmw am-t\- P ), ]m-ã ]n.-hn.-tp- -_v (sk- {I- -dn), ]m-ã si.-pn.-am-xyp (h - {X-Iƒ sn-bv-xn- p- v. A-t\-Isc am-\-km- -c-øn-te- pw kv- \m-\-øn-te- pw \-bn- n- p- C-t±-lw {]-hm-n-i ip-{iq-j-i- \m-bpw I -h -j {]-kw-k- I-\m-bpw A-dn-b-s -Sp- p. sszh-k-`-bn G- -hpw A-[n-Iw hnhm-l ip-{iq-j-iƒ \-S-Øn-b _-lp-a-xn-bpw C-t±-l-Øn-\p- v. ti-c-fm tã- n-se C-t±-l- Øn-s `-c-w ss\-]p-wyw ssz-h-k-`-bv- v a-d- m-\m-im- Ø kw-`m-h-\-iƒ Zm-\w e-`n- k-a-b-am-bn-cp- p. A-Uv-an-\n- (tijw t]pv 8) nw-kv sk-{i- -dn), n.-h.-s]m-sn- p- v (sk-{i- -dn & Hm-^o-kv amt\-p ), si.-si.-txm-a-kv (tpmbn v sk-{i- -dn), ]mã -amcmb ]n.-pn.-tp- -_v, si.- n.-txm-a-kv, n.- Pn.-tPm -Pp-Ip- n, si.-sp.-^n-en- v, n.-sf.-g-{_-lmw, tpm -k si.-um-\n-tb, tp- -_v tpm - Pv, tpm hn.-tp- -_v F- n-hsc Xn-c-s -Sp-Øp.

2 HIvtSm-_ ]{Xm-[n-]-te-J\w tum. jn_p si. amxyp A-Sp-Ø-bn-sS \-S- Nn-e hn-[n-iƒ tim-s-xn-i-sf s]m-xp- P-\w hn-a -in- p-hm ]-gp-xp- m- n F- -Xv Xn-I- pw th-z- \m-p-\-i-am-wv. G-sXm-cp ]u-c- \pw A-`n-{]m-b-kzm-X-{ yw D- v. sx- m-b \-S-]-Sn-Iƒ tim-s-xn- Iƒ kzo-i-cn- m-epw C -Uy {]-kn-u v kzo-i-cn- m-epw s]m- Xp-P-\-a-\- m- n- v tbm-pn- phm I-gn-bp- n- F- n Hmtcm-cp-Ø - pw X-ß-fp-sS a-\- m- n- v A-\p-k-cn- v A-`n-{]mbw ]-d-bmw. C-hn-sS tim-s-xn-hn- [n-i-sf tnm-zyw sn-øp-i-b-. B-t -]n- p-i-b-. tim-s-xn- ]m-h-\-am-wv.-tim-s-xn-hn-[n-iƒ hn-[n- v hn-t[-b-s - -h A-\pk-cn- p-i-bpw th-ww. H-cp ap- Xn - {]-K- -\m-b A-Uz-t - v H-cn- C-ß-s\ ]-d- p: ""tim-s-xn-iƒ sx- pw, i-cn-bpw hn-[n- pw'' C-Xv ti- -t mƒ kv- Xw-`n- p-t]m-bn A-Xp-h-sc [n-cn- n-cp- -Xv tim-s-xn i-cn-am-{x-ta hn-[n- p-i-bp- q F- m-wv \o- Xn-\ym-b-tIm-S-Xn F- m-w-t m tim-s-xn-sb- p-dn- v A-dn-b-s -Sp- -Xv. sx- pw tim-s-xn hn-[n- pw F- v ti- -t mƒ ap-x tim-s- Xn-I-fn D- hn-izm-kw \-jv- S-s -Sp-I-bm-bn-cp- p. ti- v hm- Zn- p- A-Uz-t - n-s km-a - ]mã ssjpp txmakv Rmd-bv tims-xn-i-fpss a\- m n ac-hn- txm? y-am-wv {]-Xn in- n- -s -Sp-Itbm c- -s -Sp-I-tbm sn-øp- - Xv. Nn-e A-Uz-t - v-am-cn tim- S-Xn- v hn-izm-k-ap- v. A-h sx- v hm-zn- m-epw tim-s-xn Aw-Ko-Icn- pw F- v I-cp-tX- n-bn-cn- p- p. H-cp Ip- -Ir-Xyw \-S- ptºmƒ A-Xn-s\ kw-_- n- p- k-i-e-hm -Ø-I-fpw hn-i-i-e-\- hpw, ]-{X-am- y-a-ß-fn-epw Zr-iyam- y-a-ß-fn-epw {]-kn- o-i-cn- mdp- v. n hn Nm-\p-ep-Iƒ Ip- -Ir- Xy-Øn-s i-cn-bm-b cq-]w sh-fns -Sp-Øp- p. C-sX- mw {i- n- p- I-bpw {K-ln- p-i-bpw sn-øp- H-cp tim-s-xn- v {]-Xn-Ip- - m-c-\mtwm? F- v hn-[n- p-hm tim- S-Xn-bp-sS a-\- m- n a-xn-bm-ipw. s]m-xp-p-\-øn-s a-\- m- nt]m-se-bm-w-t m tim-s-xn-bp-ss a-\- m- n-bpw s]m-xp-p-\-a-\- m- n {]-Xn-Ip- - m-c-s\- v hn-[n- m t]m-epw s]m-xp-p-\-a-\- m- n-bm-wv k-xyw F- v tim-s-xn- v t_m- y-s - m-epw hm-zn- p- h- o-en-s km-a - y-øn {]- Xn-c- -s]-sp- p. B \n-e-bn A-\-h-[n hn-[n-iƒ tim-s-xn-iƒ \-S-Øn-bn- p- v F- -Xv B-i- D- f-hm- p- -Xm-Wv. ITm-c-sIm- v Ip-Øn-sIm- -Xm-Wv k-xyw. k- aq-l-a-\- m- n-bpw AXv i-cn-hbv- p- p. h- o hm-zn- p- p a- dn- p ho-w-t mƒ Ip- n-sim- - Xm-Wv a-c-w-im-c-ww. b-ym - Ip- -hm-fn c- -s]-sp- p. ""B-bncw Ip- -hm-fn-iƒ c- -s]- m-epw H-cp \n-c-]-cm-[n in- n- -s -S-cp- Xv'' {]-Xn-Ip- - m-c-\m-wv F- v t^m-d -kn- v hn-z-kv-z dn-t m - v sn-bv-xp. I-Ã-Un-bn tnm-zyw sn-bv-x t]m-eo-kv D-tZym-K-ÿ-cpsS ap -]n tkm-hn-μ- m-an Ip- - k-ω-xw \-S-Øn C-sX- mw tim- S-Xn- v t_m- y-s - n-t? ku-ay s{s-bn-\n \n- v F-Sp-Øp Nm-Sn, tem-i-sa-ßp-ap- P-\-X-Xn- Iƒ N-cn-{X-Øn-se G- -hpw h-enb {]-Xn-k- n-l- -߃ A-`n-ap- Jo-I-cn- p-i-bm-wn-t mƒ F- - Xn kw-i-b-an-. G-Xm-\pw Nne sn-dn-b ta-j-e-i-sfm-gn-si tem- Iw ap-gp-h A-Sn-a-Ø-Øn I- gn- H-cp L- w Xo - -bm-bpw I-gn- p-t]m-bn- p- v. ]-t, C- v \m-a-am-{x-am-b kzm-x-{ ytøm-ssm- w tem-i-p-\-x A-Is - n-cn- p- \n-μy-x-bpw ssz-\y- X-bpw, A-sX Hm-tcm {]-`m-x-hpw G-sX- mw \n-cm-ew-_-x-bp-ss-bpw lr-z-b-t`-z-i-am-b kw-`-h-ß-fp-ssbpw hm -Ø-I-fp-am-bm-Wv D-Z-bw sn-øp- -sx- m-tem-nn- m, H-cp ]-t tem-i N-cn-{X-Øn A- Xn-\v Xp-ey-X Im-Wp-I-bn-. tem- Iw ap-gp-h h i- n-i-fp-ss hr- Øn-sI- I-fn-I-fp-sS ti-fo-cw-kam-bn-cn- p- p. tem-i-øn-se Nne {]-tz-i-ß-fn a-\p-jy-c- w sh- w t]m-se H-gp-Ip-I-bm-Wv. tem-i i- n-i-sf kw-_- n- n- S-tØm-fw A-km-[m-c-W-am-b {]m- [m-\y-ap- ta-j-e-i-fm-wv bp-tdmam-dp- bq-tdm- v ]y tem-i-hpw a- y-]q -Δ tz-ihpw F- -Xv F- m-h - p-a-dn-bma-t m. C-Xn-\v \m-ev Im-c-W-ß-fp- v. ]- n-ta-jy-bn-se F-Æ, C- {k-tb-en-s A-kv-Xn-Xz-hpw kpc- -bpw, Cu {]-tz-i-ß-fp-ss `qan-im-kv-{x-]-c-am-b {]m-[m-\yw, Cu {]-tz-i-߃ hn-ip- th-z-]pkv-x-i {]-h-n-\-hp-am-bn _- -s - ti-{μ-am-wv F- -Xv. Cu \m-ev h-kv-xp-x-i-fp-am-bn tem-i cm-{ - ß-fp-sS hn-in-jy A-ta-cn- -bp-ssbpw bq-tdm-]y cm-py-ß-fp-ss-bpw cm-{ o-b-hpw km-º-øn-i-hpw kmw-kv-im-cn-i-hp-am-b kp-{]-[m-\ Xm -]-cy-߃ _- -s - p-in-s- p- p F- -Xm-Wv k-xyw. as - sxm-cp I-e-L- -sø- mfpw bqtdm- v Xo-{hhm-Z B-{I-a-W-ß-ƒ- pw cm{ o-biem-]-ß-ƒ- p- thznbmbn amdpibmwv. amdp temisø IcpØp i- n-bmbn amdm bqtdm n\p Ignbp- ns - pw F- -Xm-Wv kxyw. Cu ÿnxn XpS m bqtdm v i- n bn v temiøv i n-bpw i hpan mø Ahÿbnse- Øpw. B-tKm-f-cm-{ o-b-øn \n- -Wm-b-I kzm-[o-\w sn-ep-øm- I-gn-bp- cm-py-߃ X-Ωn ^-e-{]-z-am-bn B-i-b-hn-\n-a-b-tam N - -I-tfm \-S- p- n-. C-Xv aqew G-jy cm-py-ß-fn-te-bpw bqtdm-]y cm-py-ß-fn-te-bpw c- - s m-cn- n-ep-i-fn-epw a- v B-tKm-fkw-L -j-ß-fn-epw th- -co-xnbn C-s]-Sm-\pw ]-cn-lm-cw Im- X- n-bn- p. Cu hm-z-ß-sf- mw \ne-\n-ev- p-tºmƒ H-cp tnm-zy-øn- \v D-Ø-cw In- -Ww Cu km-[p s] -Ip- n-bp-ss a-c-w-øn-\v D- Ø-c-hm-Zn B-cm-Wv? {]m-w-c- m - w F-Sp-Øp Nm-Sn F- ncn- -s A-Xn-s D-Ø-c-hm-Zn B- cm-wv? km-[p s] -Ip- n-bp-ss k- a-\n-e sx- n- -Xv B-cm-Wv A-Xv tkm-hn-μ- m-an-sb- n A-h-\-t sime-ip- -Øn-s {]-Xn. ""Xm B-Wv sim- -Xv'' F- v tnm-zyw sn-bv-x t]m-eo- n-s ap -]n k-ω-xn- -t m? _-em-kw-kw \-S- p F- -Xn-s sx-fn-hv t^m-d kn- v hn-z-kv-z dn-t m - p sn-bv- Xp-h-t m. Cu km-l-n-cy-øn {]m-w-c- m - w s] -Ip- n s{s-bn-\n \n- v F-Sp-Øp Nm-Sn F- -Xm-I-s. B-cm-Wv sim-e-ip- w \-S-Øn-b-Xv? X- n-bn- p F- p- ]-d-bp- -Xpw F-Sp-Øp-Nm-Sn-sb- v ]-d-bp- -Xpw i-cn-sb- n c- nt -bpw D-Ø-c-hm-Zn B-cm-Wv? A- h-\m-wv sim-e-bm-fn. K-h -sa v A-Uz-t - v-am i-º-f-øn-\v hm- Zn- p- -h-cm-wv A-h D-tZym-Kÿ-s Np-a-X-e \n -h-ln- p- p. F- m {]-Xn-`m-K-Øv A-Uz-t - v-am {]-Xn-bp-sS `m-k-øv \n- v ]-Ww hm-ßn G-Xv \n-e-bn-epw {]- Xn-sb c- -s]-sp-øp-hm sn-dnb ]-gp-xp-s - n A-Xv D-b -Øn- m- n hm-zn- p- p. A-ß-s\ kq- v-a-x-bp-ss H-cp I-s -Ø-tem,- hm-z-tam K-h -sa v A-Uz-t - v am - n- {]-Xn-`m-K-Øv \n- pw ]-Ww hm-ßn {]-Xn-sb c- -s]- Sp-Øp-hm-\p- h-gn-iƒ-hm-zn-`m-ksø A-Uz-t - p-am kzo-i-cn- pw F- v ]-d- p ti- n- p- - Xv k-xy-am-w-t m-sb- v Nn-e-hn- [n-iƒ tiƒ- p-tºmƒ Nn- n- pt]m-ipw. G- -hpw h-en-b km-º- Øn-I Ip- -hm-fn-bm-b P-b-e-fn-Xbv-s -Xn-sc \o-xn-tbm-ss hn-[n ]- Wm-\pw h i- n cm-{ -߃- v I-gn-bp- n-. ]-g-b tdm-am kmar-py-øn-\v B-[p-\n-I tem-i-øn- K-Wy-am-b ÿ-\w t\-sn-sb-sp- p-hm I-gn-bp- n- F- -Xm-Wv k-xyw. ]m- m-xy ap-x-em-fn-ø kw-kv-im-c-øn-\v `m-hn-bn-s - v v G-I-tZ-iw hy- -am-bn-cn- p- p. ap-x-em-fn-ø km-{am-py-xzw A-Xns {]-Xy-b-im-kv-{X-]-c-hpw L-S- \m-]-c-hp-am-b ssh-i-eyw Im-c- Ww A-kv-X-a-b-tØm-S-Sp- p-i-bm- Wv. C- -sø ]m- m-xy tem-i- Øv `u-xn-i-x-tbm-sp- hn-c- n D- n-bn-se-øn-bn-cn- p- p. a-xw, B-flo-b-X, [m -an-i aq-ey-ß-fnte- p- a-s- w F- n-h-bp-ss th-en-tb- -am-wv Im-Wp- -Xv.I-Sn- m-wn- m-ø `u-xn-i-x, A-\nb-{ n-x-am-b km-º-øn-i hy-b߃, ]-en-i-bp-ss-bpw ]-en-im-[njvtn-x-am-b C-S-]m-Sp-I-fp-sS-bpw hn-\m-i-߃ F- n-h temisø Hm-tcm ]u-c-\pw I-gn- G-sg- p h -j-ß-fn-se A-\p-`-h-ß-fneq-sS a-\- n-em- n-bn-cn- p- p. ]- I-cw a-s m-cp km-º-øn-i hy-hÿ-sb- p-dn- p- A-t\z-j-W- Øn-em-W-h. ]m- m-xy-tem-isø h-en-b h-en-b km-º-øn-i hn-z-kv-[ ]p-xn-b ap-x-em-fn-ø hyh-ÿ-bp-ss \n-c-h-[n L-S-I-߃ hn-\m-i-i-c-am-sw- v a-\- n-em- n-bn-cn- p- p. ap {_n- o-jv {]- [m-\-a-{ n Km -U {_u ]- d- t]m-se, ]-I-cw sh- m ]- p- H-cp ]p-xn-b tem-i km- d- P-Uv-Pn-bp-sS hn-[n-sb A- n-a-dn- v c- -s]- -Xv tim-sn- - W- n-\v cq-] ssi-iq-en sim- Sp-Øm-Wv F- v s]m-xp-sh kwkm-c-ap- v H-cp km-[m-c-w- mc ti-kn s]- m A-h sx- p-im-c-\- F- n t]m-epw tim-s-xn hn-[n A-h-s\-Xn-cm-bn h-cp- p. ]-Ww hm-cn-sb-dn-bp- h-\v hn-[n A-\p-Iq-e-am-Ip- p Cu Zpx-ÿn-Xn-bv- v am- w h-c- Ww, tim-s-xn X-ß-fp-sS a-\- m- n Iq-Sn I-Wn- n-se-sp-øv am-{x-ta hn-[n \-S-Øm-hp- q. Ip- -hm-fn-iƒ c- -s]-sp- kml-n-cy-߃ \-Ωp-sS cm-py-øn- \pw, k-aq-l-øn-\pw \- -X-, ""t]'' ]n-sn- ]- n-sb sim- p- - Xv in- m -l-sa- v ]-d-bp- \- Ωp-sS cm-py-øv sim-spw-ip- -hmfn-iƒ c- -s]-sp- p F- -Xv B-i- m P-\-I-am-Wv. ku-ay h- [-Øn tim-s-xn \-S-Øn-b hn- [n ]p-\-]-cn-tim-[n- v {]-Xn- v h-[-in- X-s \-ev-i-ww. C- hn-sp-sø tim-s-xn-i-fn \n- pw \o-xn e-`n- m-ø-h-tcm-spw a-\x-]q -Δw {]-Xn-sb c- -s - Sp-Øn hn-[n-iƒ ]-d-bp- P-Uv- Pn-am-cp-s - n A-h-tcm-Sp-ambn Hm - n- -s. \o-xn-tbm-ss hn-[n- p- H-cp \ym-bm-[n-]-xnbm-b tb-ip sh-fn-s -Sp-hm k-a-b-am-bn H-cp cm-pm-hv \o-xntbm-ss hm-gpw, A- v k-i-e Ip- -hm-fn-i-fpw in- n- -s -Spw. C- hn-sp-sø tim-s-xn-i-fn c- s - -h B tim-s-xn-bn c- s -Sn-. k-i-e A-l- m-cn-i-fpw Zp-jv-{]-h -Øn- m-cpw Xm-f-Snbm-Ip- Zn-h-kw A- v k-i-e- Ip- -hm-fn-i-fpw \-c-im- n-bn in- A-\p-`-hn- pw. A-Xv F- {X-bpw th-kw h- n-cp-s - n F- m-in- p- p. a-em-jn 4:1, sh-fn. 20:13,14,15. º-Øn-I hy-h-ÿ-sb Ku-c-htØm-sS A-h A-t\z-jn- p-sim- n-cn- p- p. A-Xm-bn-cn- pw F- Xn -{In-kv-Xp-hn-s h-c-hn-\v Im-c- W-am-Ip- -Xv. B-flo-b Zm-lw Xo - m-\pw sa- -s - km-º-øn- Im-Sn-ÿm-\-߃ A-t\z-jn- pw `- {Z-am-b Ip-Spw-_-sØ-bpw Ip-Spw-_ aq-ey-ß-sf-bpw tx-sn-s m- v tem-iw am-dp-tºmƒ A-Xv \-ev-in- Ø-cmw F- v ]-d- v I-S- p h- cp- tem-i `-cm-wm-[n-im-cn-bmbn F-Xn -{In-kv-Xp am-dpw F- v \n-kw-i-bw ]-d-bmw.bq-tdm- n-\v G-In-I-cn- p- bq-tdm-]y C- t m-twm-an-iv I-Ωyq-Wn- n- v t\- cn- v X-I - -bpw C-Xn Nn- n-t - {]-[m-\-s - H-cp h-kv-xp-x. A-Xr-]v-Xn-bp-sS k- -Xn- F- hnti-j-w-am-wv s{_-iv-kn- v \-ev-insim-sp- p- -Xv. bp-tdm- n \n- pw D-Z-bw sn-b-x ]-g-b tdm-am km{am-py-sø ]p-\ - n-hn- -s sx- v I-cp-Xn-b bq-tdm-]y bq- Wn-bn-\n \n- pw ]p-døp t]m- Iphm- {_n- Xo-cp-am-\w F-Sp- Ø-t mƒ A-Xv a-s m-cp th-z-]pkv-x-i {]-N-\w Iq-Sn \n-h -Øn- -s - p F- -Xm-Wv k-xyw. bqtdm-]y bq-wn-b kz- w hn-pb-øn-s X-s C-c-bm-Wv. Iq- Sp-X cm-py-ß-sf kzo-i-cn- m Xp-S-ßn-b-Xpw s]m-xp-\m-w-bw G -s -Sp-Øn-b-Xpw I-Ãw-kv bq- Wn-b sim- p-h- -Xpw A-Xn - Øn-]- p-sh- -en-eq-ss Ip-Sn-tb- - m-cp-ss kz-x-{ -k- m-c-øn-\v A-\p-a-Xn \ -In-b-Xpw B-{K-lß-tf- m-tf-sd Aw-K-cm-{ -ß-fnse P-\-ß-fp-sS a-\- n A-Xr- (tijw t]pv 8)

3 2016 HIvtSm-_ 3 KERMAL / 2007 / PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Annual Subscription RS. 100/- sf.]n.kn. ^manen tim ^d kv dh. tpmk^v hneywkv I ho-\ Nm \qkm tim W tãm N v ka W ip{iqj \SØn d-h.tpm-k-^v hn-eyw-kv \yq-tp-gv-kn: A-Sp-Ø-h -jsø sf.]n.kn.^m-an-en-tim - ^-d -kv Pq-sse 27 ap-x 30 h- sc sn-dn-ln- n-ep- {]-kn- -am-b {Iu πm- m-tlm- -en \-S- psa- v \m-j-w I -ho-\ d- h.tpm-k-^v hn-eyw-kv A-dn-bn- p. ^v-tfm-dn-um-bn Iq-Sn-b 14 ma-xv ^m-an-en tim -^-d -kn \m-j-w I-Ω- n-sb-bpw \m-j- W F-Iv-kn-Iyq- o-hv-kn-s\-bpw Xn-c-s -Sp-Øp \m-j-w I ho-\-sd t\-c-sø Xn-c-s -Sp- Øn-cp- p. 15 m-a-xv sf.]n.kn.^m-an-en tim -^-d -kv `m-c-hm-ln-iƒ d- h.tpm-k-^v hn-eyw-kv (\m-j-w- I -ho-\ ) h-dp-ko-kv ^n-en- v (\m-j-w sk-{i- -dn), _m- _p sim-spw- -d (\m-j-w {Sj-dm ), sh- n B-epw-aq- n (\mj-w bq-øv tim -Un-t\- ), kn-ã F -kn sim-sp- -d (\mj-w te-uo-kv tim -Un-t\- ) F- n-h-cm-wv. \m-j-w I -ho-\-dm-bn Xnc-s -Sp- -s - d-h.tpm-k-^v hneyw-kv aq- -c-]-xn- m- m-bn \yqtbm - n Xm-a-kn- p-i-bpw hnhn-[ t{]-jn-x {]-h -Ø-\-߃- v t\-xr-xzw \-ev-ip-i-bpw snøp- A-\p-{K-lo-X-\m-b ssz-h- Zm-k-\m-Wv. ]-{ - v h -j-tømfw sf.]n.kn Cu-tà do-pnb sk-{i- -dn-bm-bn-cp- p. ]n.- ssh.f-^v.f, ]n.-ssh.-]n.f F- h-dp-ko-kv ^n-en- v _m-_p sim-spw- -d sh- n B-epw-aq- n F -kn sim-sp- -d o {]-ÿm-\-ß-fp-ss {]-kn- U m-bn tk-h-\w A-\p-jv-T-n- C- t±-lw C-t mƒ sf.-]n.-kn. P-\- d Iu -kn Aw-K-am-bn {]- h -Øn- p- p. sf.-]n.-kn tdm- vem v A-kw-ªn ÿm-]n- p. Cu k-`-bp-ss ko-\n-b ]m- Ã-dm-Wv. \m-j-w sk-{i- -dn-bm-bn Xnc-s -Sp- -s - h-dp-ko-kv ^n-en- v 36 h -j-am-bn \yq-tbm - v C - Uym-s]- -t m-kv-x N - v Aw- K-am-Wv. hnhn[ kw-l-s-\-i-fn {]-h -Øn- n- p- C-t±-lw sf.- ]n.kn Cu-tà do-pn-b {S-jd-dm-bn-cp- p. C-t mƒ sf.-]n.-kn P-\-d Iu -kn Aw-K-am-Wv. \m-j-w {S-j-d-dm-bn Xn-cs -Sp- -s - _m-_p sim-spw- -d Um-f- n-ep- sl-t{_m sf.-]n.kn k-`mw-k-am-wv. sf.- ]n.kn ^m-an-en tim -^-d -kv \m-j-w sk-{i- -dn-bpw ]n-kn- \m- v \m-j-w {S-j-d-dm-bpw {]- h -Øn- n- p- v. \m-j-w bq-øv tim -Unt\- -dm-bn sx-c-s -Sp- -s - sh- n B-epw-aq- n ^m-an-en tim -^-d -kv bq-øv tim -Unt\- -dm-bn ap ]pw {]-h -Øn- n- p- v. lq-ã sf.-]n.-kn.-slt{_m k-`mw-k-am-b C-t±-lw an- Uv-sh-Ãv do-pn-b ]n.-ssh.-]n.f {]-kn-u m-bn {]-h -Øn- p h-cp- p. ]m-ã ^n- n B-epw-aq- nens a-i-\m-wv sh- n. \m-j-w te-uo-kv tim - Un-t\- -dm-bn sx-c-s -Sp- -s - F -kn sim-spw- -d Hm- -etlm-a ^-Ãv sf.-]n.-kn.-k-`mw-kam-wv. sf.-]n.kn an-uv-sh-ãv do- Pn-b te-uo-kv tim -^-d -kns {]-kn-u m-bn {]-h -Øn- p- p. k-æn sim-spw- -d-bp-ss `mcy-bm-wv. C-h-sc Iq-Sm-sX Hm-tcm kwÿm-\-øp-\n- pw kw-ÿm-\ {]- Xn-\n-[n-I-fpw Dƒ-s -Sp- -Xm-Wv \m-j-w I-Ω- n. \yq-tp-gv-knsn-dn-ln ]- -Ww ^n-e-z -^nb F-b -t]m - n \n- v h-f-sc A-Sp-Øm-Wv. \yq-tbm - v, \yq-tpgv-kn, s] -kn th-\n-b, su-eh-b, ta-cn-em v F- o kw-ÿm- \-ß-fn \n- pw hm-jnw-kv-s-wn \n- pw t\m -Ø-ta-cn- -bn-se hnhn-[ kw-ÿm-\-ß-fn \n- pw h- f-sc-b-[n-iw hn-izm-kn-iƒ tim- -^-d -kn F-Øn-t -cp-sa- v kw-lm-s-i {]-Xo- n- p-i-bpw A-Xn-\p-th- {I-ao-I-c-W-ß-fpam-Wv sn-bv-xp-h-cp- -Xv. F- m hym-gm-gv-n-bpw ssh-in- v 9 a-wn ap- X {]-b sse-\n-eq-ss {]m - - \ \-S- p- -Xm-Wv. ss-en-t^m \-º (Code ) tim -^-d -kn-s\- p-dn- p- Iq-Sp-X hn-h-c-߃- v tim- -^-d -kv \m-j-w I -ho- \- -dp-am-bn Cu \-º-dn ( ) _- -s -Sm-hp- -Xm-Wv. 21- m-axv F.-Pn.-tIm {^ kv Umfkv thzn-bmipw Ata-cn- -bnse C y A- kw-ªokv Hm^v tkmuv k`-i-fpss Iq m-bva-bmb Akw-ªokv Hm-^v tkmuv C ym s^tem-jn- v Hm^v t\m Øv Ata-cn- -bpss (APn-^v\) 21- m-axv \mj-w- tim {^ kv 2017 Pq-sse hsc Umf-knse sa-kv- o- v I -h -j sk -dn \-S- pw.. ]mã si.-kn.-tpm-wn-s\ \mj-w I ho-\-dmbn t\-cdh.-si.-kn.-tpm h Kokv sim p- Ω tp _v sim p-ω cmp G{_lmw dh.-amxyp ^nen- v- dh.-b-injv amxyp sø Xnc-s -Sp-Øn-cp- p. Unt{Sm-bn- n \S 20- m-axv tim {^ kn h v a v `mchm-ln-i-fmbn -dh.-amxyp ^nen- v- -tpm.-i ho-\, h Kokv sim- p-ω \m-j-w sk{i- -dn, cm- P G{_lmw \mj-w tpm.- sk-{i- -dn, tp _v sim p-ω- \mj-w {Sj-dm, dh.-b-injv amxyp \mjw bqøv tim- Un-t\- F n-h-scbpw Xncs -Sp-Øp. Hcp ixm_vzw ]n n Akw- ªokv Hm^v tkmuv {]ÿm\w tem-i-saßpw AXn-thKw hf-cp- G -hpw henb s]s -t mkvxv {]ÿm-\-am-wv. Ata-cn- bn IpSn-tb-dnb ae-bmfn kaql-øn i -amb km n-[y-am- Wv F.-Pn.-bp-tS-Xv. tim {^ kv kw_- -am-b hnh-c-߃ v: agifna.com tem-kn snøp-i. ]mã ^ntpmbn tpm k {]kw-kn- p- p. ss- -kn: Nm- -\q-km tim - F- n-hcp-ss t\-xr-xz-øn \-S- W tãm N - n-s (N - v Hm- p s^-{_p-h-cn 24 -\v B- ^v tkm-uv) ]p-xn-b-xm-bn \n -Ωn- cw-`n- Nm- -\q-km tim -W B-cm-[-\m si- n-s-øn-s k- tãm N - n-s Xp-S- w ap-x a - -W ip-{iq-j (su-un-t -j- Aw-K-ß-fm-bn-cn- p- k-tlm-z-c- tk -ho-kv) 2016 sk-]v- w-_ m-cm-b cm-p Nm-t m, km-apth A- -\m- v, txm-a-kv A i-\n-bm-gv-n cm-hn-se 10 a-wn- v 8340 _n do-uv tdm-uv, Duƒs -hm, ss- -kn sh- v tum. Snw {iq-j-i-\m-bn ]m-ã ^n-tpm-bn \m- v F- n-h-tcm-ssm- w eo-uv ipln (P-\-d Hm-h -ko N - v tpm-w-k {]-h -Øn- pw. Iq- Hm-^v tkm-uv), an- v-nv tim -U Sp-X hn-h-c-߃- v: ]m-ã ^ntpm-bn tpm -k (tã- v A-Uv-an-\n-kv-t{S- o-hv _n-j- v ss- -kn N - v Hm-^v tkm-uv) F- \-º-cn s_- -s -Sp-I. tpm - v a-øm-bn kn.-]n.f sf.-]n.kn P-\-d Iu -kn- saº Um-f-kv: {]-hm-kn a-e-bm-fn s]-s -t m-kv-xv P-\-߃- v kp-]-cn-nn-x-\m-b tpm - v a- Øm-bn-sb ho pw sf.-]n.kn P-\-d Iu -kn-te- v Xn-cs -Sp-Øp. sf.-]n.kn an-uvsh-ãv do-pn-b-s hm -jn-i I -h -j-t\m-s-\p-_- n- v \- S- P-\-d -t_m-un tbm-k-ønem-wv Xn-c-s -Sp- v \-S- -Xv. C-Xn-\v ap -]v H-cp {]m-h-iyw Iu -kn sa-º-dm-bn an-i-hp- {]-h -Ø-\-ssi-en {]-I-Sn- n- Xm P-\-d -Iu -kn-ens {]-txy-i -Wn-Xm-hm-bpw Iu -kn-en {]-h -Øn- n- p-v. lq-ã, H- -e-tlm-a, Hm- Ãn, km -A-t m-wn-tbm Xp- S-ßn-b ]- -W-ß-fn \n- p- k-`m-ip-{iq-j-i-cp-ts-bpw, k-`m- {]-Xn-\n-[n-I-fp-tS-bpw kw-bp- k-an-xn-bn \n- m-wv {]-Xn-\n- [n-sb Xn-c-s -Sp-Ø-Xv. C- ym-s]-s -t m-kv-xv ssz-h-k-`-bp-ss ti-{μ-`-c-w-kan-xn- p-th n `-c-w-l-s-\m \n -Ωm-W-k-an-Xn-bn-epw Xm {]-h -Øn- n- p-v. sf.-]n.kn an-uvsh-ãv do-pn-b-\n -\n- v P-\-d Iu -kn-en-te- v Xn-c-s -Sp- -s - a- v {]-Xn-\n-[n-I-fm-Wv do-pn-b-s {]-kn-u m-bn {]-h - Øn- p- ]m-ã jm-pn Um- \n-tb (lq-ã ), {_-Z G- {_-lmw ]n. G-{_-lmw (Um-fkv). aq- v h -j-tø- m-wv `- c-w-k-an-xn-bp-ss Im-em-h-[n. km-aq-ln-i {]-Xn-_- -Xbn - q-sn `m-c-xo-b kp-hn-tijo-i-c-w-øn-\pw A- -tz-iob kp-hn-ti-jo-i-c-w-øn-\pw ]-c-a-{]m-[m-\yw sim-sp-øv k- `-I-sf i- n-s -Sp-Øp- -txmss- w hn-hn-[ cm-py-ß-fn ]m - p- {]-hm-kn s]-s -t m-kv- Xv k-aq-l-øn-s B-flo-b D- -Xn-bp-am-Wv Iu -kn Aw- K-ß-fp-sS e- yw. H-cp s]-s -t m-kv-xv hnizm-kn \n -Ωm-Xm-hm-b B-Zy s]-s -t m-kv-xv kn-\n-a-bm-b "D-]-tZ-in-bp-sS a-i " F- kn- \n-a-bn-eq-ss G-sd {i-t -b-\m- Wv tpm - v a-øm-bn. A-tacn- -bn ]Tn- v tp -W-en-k- Øn _n-cp-zw t\-sn-b Xm hnhn-[ s]-s -t m-kv-xv k-tωf-\-ß-fp-ss t\-xr-xz \n-c-bn tk-h-\w \n -Δ-ln- n- p-v. Zo -L-h -jw H- -e-tlm-a ]- -W-Øn ]m -Øv kp-hn-tijo-i-c-w cw-k-øpw km-aq-ly X-e-ß-fn-epw hn-hn-[ \n-e-ifn I -Ω-\n-c-X-\m-bn-cp- Xm C-t mƒ Um-f-kn ÿnc-hm-kw D-d- n- v sf.-]n.kn sl-t{_m k-`-bn k-po-hm- K-am-bn Xp-S-cp- p. hm -Ø: cm-pp X-c-I

4 HIvtSm-_ ]mã si.-si. kpn timx-aw-kew kzbw If-hp-Iƒ ]d v B If-hp-Iƒ kxy-ambn a\- kn sim p-\-s- p-i. ]n osv AXv a p- -h-cn-te v ASn-t - ]n- p-i. Ak-Xy-ßsf C{]- Imcw {]N-cn- n- p at\m-`mhw Hcp Xcw at\m-tcm-k-øns e- -W-am-Wv. CØ-c-Øn-ep a- t\m-`m-h-amwv ^mkn-k-øn\pw D]-tbm-Kn- p- -Xv. GXp-Xcw tcmkhpw GXv hy n-tbbpw ]n- Sn-Iq-Sp- Xv km-h-[m-\-am-wv. A- Xp-t]m-se-bm-Wv ^mkn-k-hpw. A-Xv s]-s - v Hcp Znhkw \ΩpsS-ta A n-]m-xw-t]mse h- p-]-xn- p- -X-. A-Xn-\v A\p- Iq-e-amb kml-n-cy-߃ D mhp-ibpw P\w AXp-am-bn ka-ck-sa-sp- p-ibpw `cn- p- -h-cn Akm-[m-c-W-ambn H pw ImWm- Xm-hp-Ibpw AtXm-sSm w A\o- Xnbpw A{I-a-hp-sa- mw hn[n-bm- Wv -F hn[-øn- {]Xn-I-cn- ptºm-gmwv ^m-kn-kw X almhn-]øv kaq-l-øn- {]th-in- p- -Xv. ^mkn-k-øn\v IS- p-i-b-dphm Ign-bmØ taj-e-i-fn hwio-b-hpw, PmXo-b-hpw, ax-]- c-hpw, cmjv{so-b-]-c-hp-amb kie-ta-j-e-i-fnepw ^mknkw ]Scpw. ASpØ Ime-ß-fn A-\ys ASp- f apx sp.-f.-bp. XpS-ßnb Imº- p-i-fn t]mepw \pg p Ib-dp-hm ^mknkw {ian- p-sim- n-cn- p p F p- Xv Bi- -bp-w Øp- -Xm-Wv. ^mkn-k-øn-s {][m\ B-bp- [w `ojn-wn-x-s -bmwv Nn -IfpsS Iqº-S- p-sim v an n-bm- \n\ pw Cu A\p-`hw X- s -bp- mipw F `bsø kr-jvsn- v, h Ko-b-X-bpsS Bbp- [-ambn Iem-]-߃ Agn- p-hn-sp- Ibpw ]ns Ahsb ASn- -a - Øp- -Xn-\mbn A[n-Imchpw i- nbpw D]-tbm-Kn- p coxn-xs -bmwv ^mknkw Imem-Ime-ß-fn A\p-h Øn- p-sim- ncn- p- -Xv. C -en-bn s]m n-ap-f-bv p- Ibpw XpS v a p cmpy-ß-fn-te- v ]S H mwv ^mkn-kw. {InkvXob k`-bnepw ^m-k-n-kw ]S n-cp p F v thz-]-wvun- X- m A\p-am-\n- p- p. tumsdm-øn-skmsf F {In-kv-Xy- sszh-im-kv{x- -bmwv Cu Nn m-kxn BZy-ambn hni-i-e- \w snbvx-xv. k`-bpss GIm-[n- ]-Xy-]-chpw I -ihpw km{am- Py-Xz-]-c-hp-amb kao-]-\-ß-sfbm-wv Ah ]T-\-hn-j-b-am- p- -Xv. Aßs\ DS-se-Sp- -s -Sp- {]h-w-x-isf {IntÃm-^mkn-kw F mwv hnfn- n-cp- -Xv. P-\m-[n-]Xy aqey-ßsf BZ-cn- m-xncn m\p hy n-kzm-x- { -ß-fpsS taepw a\p-jym-h-imi-ß-fpsstaepw I i\ \nb-{ - Ww G s -Sp-ØpI F p- -Xm- Wv ^mkn-k-øns\ e y-sa- n- I -ihpw GIm-[n-]-Xy-]-chpw, km{am-py-xz-]-c-hp-amb `c-wkw-hn-[m\w sim v {Inkv- Xp k`-bn \n pw ]pd-øm-hp- I F- -XmWv {IntÃm-^m-kn-k- Øns ]cn-wn-x-^-ew. Hmtcm hy n pw D m-ip- am\-km- -cw, c, kv\m\w, A w-\p-dp, D]-tZiw simsp-, Iq mbva BN-cn-, th- -s] PohnXw \bn- F nß-s\-bp ASn-ÿm-\-ß-fn \ne-\n p- -Xm-Wv. {InkvXob k`. ss{ikvx-h-k` BZy-ambn cq]o-i-cn- -s - Xv Hcp am -ambn- m-bn-cp- p. AXp-sIm- m-bn-cp- -t m -{InkvXp am - m-cmb ]pcp-j- m-tcbpw, kv{xoi-sfbpw ]nsn- p-sim- p-h-cp-hm\pw sim p-hm\pw alm-]p-tcm-ln-x- m-cn \n pw aq - m-cn \n- pw iu FgpXn hmßn-b-xv.(- At m:{]hrøn:9.2) H mw \q m- n {InkvXob k` v thtcm- -ap- m-bxv tdmam-km-{am-py-øns Iogn-em-bn-cp-. F.-Un. 37 apx tdma N{I-h Øn-bmb Ien-Kp-e-ap-X F.-Un. 305 hsc `-cn Utbm- n-jys Imew-hsc {InkvXym-\n-Iƒ simspw-]o- V-\-߃ kln-t - nh p. A- Xn-s\ p-dn v ss nƒ \ -Ip- hni-zo-i-cww C{]-Im-c-am-Wv. Nne ]cn-lm-kw, NΩ- n, Nße, XShv Ch-bmep ]co A\p-`-hn- p. It dv G p, Cu hm-fm Adp- -s - p, ]co- n- s - p hmfm sim -s - p. PSbm-Sp-I-fp-sSbpw timem-sp-i-fp-ssbpw txm [cn- p. _p n-ap pw D- ]-{Zhpw IjvShpw kln- p. ImSp- I-fnepw, ae-i-fnepw, Kpl-I-fnepw `qan-bpss ]nf -ep-i-fnepw Dg- p-h-e- p. temiw Ah v tbmky-am-bn-cp- n-. (F-{_m-b :11: 36 38) F.-Un. 306 apx 313 hsc tdmam-km-{ampyw `cn- n-cp N{Ih Øn-bm-bn-cp p IpkvX- ot\mkv. ss{ikvx-h-k-`sb kw- _- n nstømfw B Ime-L- -߃ hfsc {]m[m\ya ln- p- -Xm-Wv. tdma {]h-iy-bnse `c-wm-[n-im-cn-bm-bn-cp am-ivk n-bp-kp-ambn IpkvX- n-t\mkv \S-Ønb bp -am-bn-cp p ss{i-kvx-h-k-`-bpss hgn-xn-cn-hv. bp -Øns Xte-Zn-hkw cm{xn IpkvX- n-t\mkv hfsc Akzÿ-\m-bn-cp- p. \msf F p-kw- `-hn pw F Nn -bm A-t±lw BIp-e-Nn-Ø-\mbn amdn. tdma tz-hn-tz-h- m-cn-ep hnizm-k-øn A[n-jvTn-X-amb PohnXw \bn IpkvX- n-t\mkns a\kv Ießn adn-bp t\cøpw Ah-tcmSv {]m n- p. DSs\ BIm-iØn Hcp ImgvN I p. Hcp {]Im-i-h-ebw AXn- \p- n Hcp Ipcn-ins AS-bmfw. Ipcn-ins sxm p-xm-sg C{]- Imcw Fgp-Xn-bn- p- v. Cu ASbm-f-Øn \o hnpbw hcn pw (C tlm v kot m hot m-kv) IpkvX- n-t\mkns\ tiƒ p- pthm \mys i_vzw hfsc Nn n- n Hcp Z i-\-ambn-cp p AXv. DSs\ At±-l- Øns a\-kn tbip-hns\ Xd- p-sim Ipcniv sxfn- p-h- p. B Nn -bn \n m-wv Ipcn-ins AS-bmfw bp -Øn D]-tbm-Kn- p-hm At±lw Xocp-am-\n- p. XpS v bp -D-]-I-c- W-ß-fnepw tdma ]Xm-I-bnepw Ipcn-ins AS-bmfw D]-tbm-Kn- p. F p-x-s -bm-bmepw B bp -Øn IpkvX- n-t\mkv hnp-bn- p. bp -Øn D m-b- Xmb hn-pbw IpkvX- n-t\m-kns\- ss{i-kvxh k`-bn-te- v B- I jn- p. ax-]-cn-h Ø-\-Øn-em- Wv G-h-cpw ss{ikvx-h-k-`-bn AwK-ß-fm-bn-Xo-cp- -Xv. F m Ip-kv-X- n-t\mkn\v D m-bxv kmw sim mgn \n-e-ºq : C ym s]- t m-kv-xp ssz-hk-`m a-e-_m ta-j-e I -h -j 2016 \-hw- _ 30 _p-[ ap-x Unkw_ 4 Rm-b h-sc \n-e-ºq ]m-ep- \yq-tlm v ss_-_nƒ tim-tf-pv {Ku- n \-S- pw. taj-em c- m-[n-im-cn ]m-ã hn.sp.tpm -Pv D-Zv-LmS-\w \n - h-ln- p- I -h -j-\n Hcp ax-]-cn-h Ø\w am{x-am-bncp- p. Hcp cmjv{sob e yw F- -Xn-ep-]cn H pw Xs AXn D m-bn-cp- n-. km{am-py-ønse N{I-h Øn-Xs Hcp {InkvXphn-izmkn Bbn-amdn F {]Nmc-ap- m-b-t mƒ AXn-t\m-S-\p-_- n v Iq -a-xw-am w km{am-py- Øn Fßpw \S- p. Aßs\ Hcp am -ambn cq]-s ss{i-kv- X-h-k` Hcp ax-ambn amdp-hm A[nI \mƒ th n h n-. ss{ikvx-h-k` am -Øn \n pw ax-øn-te v cq]-s Ime-Øm-bn-cp p N{I-h Øn {InkvXp-k-`- p-th n Hcp hnfw- _cw ]pd-s -Sp-hn- p. {]kvxpx hnfw-_-csø anem hnfw-_- cw -F -dn-b-s -Sp- p. - anem hnfw-_-c-øn-eqss k` Hcp HutZym- KnI ax-ambn AwKo-I-cn- -s - p. k`bv v A\p-Iq-e-amb ax-\n-ba-߃ \ne-hn h p. {InkvXym- \n-iƒ v Bcm-[\ kzmx{ w e`-n- p. Bcm-[-\m-e-b-ßfpw, kz- Øp- -fpw ssihiw hbv p- - Xn-\p AhImiw e`n- p. k`bpss Zmcn{Zw amdn, `uxn-i-ta-je-i-fn k` A`n-hr- n-s - p. k- º- -X-bpsS ] p-sa-ø-bn InS- p-d-ßnb k`-bpss Bflob aqey-߃ tnm p-t]m-ip- Xv k- `-bpss \my-\mb I Øm-hns\ Bcp-a-dn- n-. k` HutZym-Kn-I- a-x-am-b-txm- SpIqSn A[n-Imchpw, ]Z-hn-bpw, `c-whpw k`-bn ÿm\w ]nsn- p. AtXm-Sp-IqSn A[n-Im-c-hpw, i nbpw kº-øp-ap- -h k`sb `cn- p. sszh-øm \bn- s -ts k` {InkvXp-hp-ambn _- -an- mø Bfp-I-fm `cn- -s - p. Hcp thf kzbw sa{xm- \m-ip-hm\pw a p sa{xm- msc \nb-an- m\pw IpkvX- n-t\mkv Xp\n- p. A[m Ωn-I-Xbpw Zpjn {]h-w-xbpw k`-bn I- b-dn-b-xp-ap-x k` Ccp- n X- n XS- p. C{]-Im-c-ap k`bp-ss \ne-]m-sp-i-sf-bmwv {IntÃm-^m-knkw N snøp- - Xv. ethm-zniy k`-bpss Ime-amb-t mƒ I Ømhv ]q Æ-ambpw k`-bn \n pw ]pd-øm-bn. A- Xp-sIm- m-wt m k`-bpss \m- Y\v hmxn \n v apt n hcp- -Xv. C pw k`-bpss Nne tim- Wp-I-fn Cu {]h-w-x-iƒ \Sam-Sp- p- v. ac-hn a\-kp-amdn \pdp-ßn-bxpw Hcp- -hp-ap lr- Z-b-tØmsS ImtXm mw hm-xn- \n pw ap p \mys i-_vz-øn-\m-bn. Umfkv kb tkmkv] Akwªn ]pxnb ip{iq-j-i- m Npa-X-e-tb p Umfkv: ktbm tkmkv] A-kwªn ko\nb ]mã-dmbn ]m-ã kmw h Ko-kpw, bqøv & bwkv AU v ]mã-dmbn ]mã PÃn km_phpw NpaX-etb- p. sk-]vxw-_ 4 \v F.- Pn.-t\m Øv ssivkkv Unkv{SnIvSv t\m Øv Umfkv sk {]kv_n- ]mã tsmw aivam {]m n v ip{iqj-isc Npa-Xe `cta n- p. ]mã kmw h Kokv Fkv.-F.- _n.-kn.-bnepw kbm-ivkn-ep-ambn sszh-imkv{x ]T\w \S-Ønb tijw k`m ip{iq-j-i-\mbn tkh-\-a-\p-jvtn- p-i-bm-bn-cp- p. Ign Ggp-h jw Spƒk _ty {InkvXy Akw-ªnbn ip{iq-j-i-\m-bn-cp- p. Ct mƒ Hmd tdm_ Svkv bqwn-th-gvkn- n-bn tumivstd v snbvxp sim n-cn- p- p. ]mã spãn km_p, Fkv.- F.-_n.-kn.-bnepw kv{]nwkv ^o Un-ep-ambn sszh-h-n\ ]T\w \S-Øn. ]e k`-i-fn bqøv ]mã-dmbn {]h Øn tijw F.-Pn.-thƒUv hnj Hm^okn tkh-\-a-\p-jvtn p hcn-i-bm-bn-cp- p. Ph: Web: tzml: sf.-]n.kn JØ dopn-bs {]h Ø-\-߃ v Ime-b-f-hn t\xrxzw simsp- p- -Xn-\p `c-w-k-an- Xnsb Xnc-s -Sp-Øp. {]knsf.-]n.kn JØ dopn-b ]pxnb `c-w-k-anxn U v ]mã txmakv G{_-lmw, sshkv {]kn-u v ]mã F.- H.-C-Sn- pf, sk{i- dn ]mã tpm.- n.-am-xyp, tpmbn v sk{i- dn ª tpm v, {Sjd t n tpm, ]mã txmakv G{_-lmw, F.-tXm-akv kmw F n-hsc P\-d Iu kn AwK-ß-fmbpw Xncs -Sp-Øp. sf]n-kn a-e-_m ta-j-e I -h j {]ap-j h-n-\-{]-`m-j-i {]-kw- Kn- pw. Km-\-ip-{iq-j, ss_-_n-ƒ Ã- Un, ip-{iq-j-i k-tω-f\w, bph- P-\ k-tω-f\w, k-t -kv-iqƒ tkm-z-co-k-am-pw hm -jn-iw, s]mxp-tbm-k߃, kw-bp- m-cm- [-\ F n-h I -h- -j-s `m- K-am-bn \-S- pw. ]m-e- m-sv ap- X Im-k -tkm-uv h-sc-bp- B-dp d-h-\yq-pn -bn-se sf-]n-kn k-`-i-fp-ss t\-xr-xz-øn \-S- p- a-e-_m taj-em I h j-s hn-p-b-øn-\m-bn H- tœm-_ 5 \v hn-hn-[ I-Ω- n-iƒ sx-sc-s -Sp- -s -Sp-sa- v taj-em {]-kn-u- v ]m-ã tpm tpm -Ppw ta-j-em sk- {I -dn ]m-ã kmw Zm-\n-tbepw A-dn-bn p. Zq-c-ÿ-e-ß-fn \n- v h-cp- -h - v Xm-a-k-ku- Icyw H-cp- p- -Xm-Wv.

5 tpm -k I-Æq `q-x-i-iv-xn-bm e- -Ww ]- d-bp- sh-fn- -]m-s-øn-sb-sim- v h -In-S em-`w D- m- p- am- ^n-b-iƒ \n-cm-i-cm-bn. ssz-h-zmk- m-sc ]n-sn- v h-en- n-g- p A- h-cp-ss t\-sc ]p-cp-jm-cw C-f-In I- -t -kv N-a- p. tim -sim- v A-Sn- n- p, P-bn-en-\-I-Øv B- a-øn C- v ]q- n. C-Xn-s ]n- n G-I Im-c-Ww am-{xw em- `w t]m-bn. B-flo-b tem-i-øv th-jw si- n-\n - p- Nn-e-cp-sS em-`w \- -am-ipw F- -Xm-Wv Cu Im-e-L- -Øn-se {]-iv-\w. ]- n-ebpw I-{Xn-I-bpw t]m-se {]-h-n- \-hpw sh-fn- m-spw hn-sp-x-epw sim- n-tlm-jn- p-tºmƒ k-i-e- Øn-\pw Hm-im-\ ]m-sm-sx C-hsbm-s G-Xv B-flm-hn-em-sW- v hn-th-nn- v h-kv-xp-x-i-sf \ni-x-am-b `m-j-bn im-kn- p-ibpw X - -\w sn-øp-i-bpw th- Ww. ]u-tem-kn-s\-t]m-se sszhm-flm-hp- Nn-e C- pw hmsam-gn-bm-bpw h-c-sam-gn-bm-bpw B- flo-b tkm-f-øn A-gn- m-sp- Zp-cm-fl-hym-]m-c-sØ im-kns - n-cn- pw. D-Ss\ C-hn-sS-bp- h -In-S kp-hn-ti-j-am-^n-b- I-fpw A-h-cp-sS in -]- n-i-fpw k-xyw sh- n-xp-d- v ]-d-bp- sszh-zm-k- m-sc `o-j-wn-s -Sp-Øp-Ibpw I- -t -kn Ip-Sp- p-ibpw sim-t -j -kw-l-sø A- b- p-i-bpw sn-øp- co-xn G-dnh-cp- p. I- -{]-h-n-\-ß-fpw tcm- K-im- n-bp-ss am-pn- p-i-fpw t]- cv hn-fn- p- hn-sp-x {]-Jym-]- \-ß-fpw im-]w A-gn- -epw Du- Xn-ho-gv-Ø-epw D-cp-f-epw Im-dn- q- I-epw Xp-S-ßn k-i-e hn-{in-b-bpw ]-cn-ip- m-flm-hn-s te-_-en hn- -gn- p-tºmƒ km-[m-c-w- mc h- n- -s -Sp- p. b-ym - ssz-h-h-n-\-øn \n- pw A-Iep- p. C-h-sb B-flo-b ip-{iqj-bm-bn I-cp-Xn hm-t\m-fw ]p-igv-øn-bm t]m- - n kv-txm-{x- Im-gv- C-tßm- v X-cpw. F- m ]u-tem-kn-\pw in-em-kn-\pw A- Xn-s B-h-iy-an-. kp-hn-ti-jsø hn- v ]-W-am- p- h -In-S tem-_n-iƒ v em-`w t]m-ip-tam F- `-b-ap- v. A-Xp-sIm- v k- Xyw ]-d-bp- {]-kw-k-i-tc-bpw F-gp-Øp-Im-tc-bpw `o-j-wn-bp-ss kz-cw ap-g- n H-Xp- m-\m-wv D-t±bPam\ amcpss em`w t]mbn XpSßn ]mtãgvkv skan-\m 2016 apwss_: Akw-ªokv Hm^v tkmuv alm-cmjv{sm shtã Unkv{SnIv v (U- ªyp. Un. kn.- Fw) ]mtãgvkv skan-\m HIvtSm-_ 25,26,27 Xob-Xn-I-fn temwmhme hmevh hnt Pv dntkm n sh v \S- pw. kq{]- v dh. hn.-sf. tbml- m skan-\m DZvLm-S\w snøpw. N v Hm^v tkmuv I Wm-SI tã v Hmh ko-b ]mã Fw. Ip n apjy {]kw-k-i Bbn-cn- pw. Akn. kq{]- v dh. ^nen v tpm t\xrxzw simsp- pw. MATRIMONIAL 26 hb- p (23/5/1989), 152 sk.-ao, s] -t mkvxv bph- Xn, B.Sc t\gvkv, kuznbn tpmen, Ah-[n v \m n-ep- v. hntziøv tpmen-bp A\p-tbm-Py-cmb s] -t mkvxv bphm- - m-cpss hnhml Btem-N-\-Iƒ Wn- p- p. Ph : i-sa- n B sh- w hm-ßn-sh- p-i. Im-c-Ww ]-W-Øn-s i- n-bv- - p-d-øv hym-]-cn- p- ssz-h-ir-]-bp-ss A-Xy- i- n k-i-e tim- -I-tf-bpw Ip-ep- n F-dn-bp- -Xm-Wv. b-p-\-am-\- m = ]-W-Øn-s _-ew A-[n-]-Xn-Iƒ = \n-b-a-øn-s - bpw A-[n-Im-c-Øn-t -bpw _-ew. ]p-cp-jm-cw = Bƒ-_-ew (s]m-xp-p-\-]n- p-w) Cu hn-[-øn-ep-f-f ap- v i- n-i-fm-wv k-xy-h-n-\-øn-\p-th- n \n-ev- p- -h-sc sh- p-hn-fn- p- -Xv. P-bn-en-t\m, B-a-Ønt\m, N-ß-e-t m ssz-hw D-]- tbm-kn- p- -h-s\ C- m-bv-a snøm I-gn-bn-. \m- n-s\ tem- v sn-øm B-cp-sS I-øn-epw Xmt m C- -t m? A-h ]m-sn kv-xp-xn- p. h-enb `q-i-ºw D- m-bn. Im-cm-Kr-l- Øn-s A-Sn-ÿm-\w C-f n. a- dn- m I-gn-hp- -Xm-Wv ssz-h-i- n. Im-Wn- v Iq- p- ]-e-xpw X- n p-i-fm-sw- v Xn-cn- -dn- v shfn- -Øv sim- p-h-cp- {]-kw-k- I-tc-bpw F-gp-Øp-Im-tc-bpw ]q- nsi- m C-hn-sS B-sc-sIm- pw km-[y-a-. H-Sp-hn k-xy-ta P- bn- q. {]-Xy- -Øn F- mw \-ap- v ssz-ho-i ip-{iq-j-bm-bn txm- pw. ""C-h A-Xyp- -X-\m-b ssz-h-øn-s Zm-k- m c- mam -Kw \n-ß-tfm-sv A-dn-bn- p- h '' ]-d-bp- sh-fn- m-sn F- s - n-epw sx- p-t m? C- pw C- {]-Im-c-am-Wv kw-`-hn- p- -Xv. C- hn-ss-bm-wv ]m-h-߃ h- n- s -Sp- -Xv. H-cp Iq- -cp-ss em-`w h - n- p- p. hn-th-n-\ h-c-ap- h F-gp-t -ev- -Ww. A-t mƒ ]-e-cpw ]-Wn \n -Øn ho- n t]m-bn C-cn-t - n h-cpw. H-cn- em-`w {]-Xo- n- v in-tam {Z-hyw sim- p-h- p. A- hn-ss I- -h-s- -cm-dn-\v H- p-sh- m A-t m-kv-txm-e- m X-ømdm-bn-. C- m-cp-s - n-tem kvtxm-{x-im-gv-n hm-ßn A-`n-tj-Iw ]-I-cp-am-bn-cp- p. C-t mƒ ]-c-a-hn-ip- - m A- Xn-s a-s m-cp tam-u-em-wv snøp- -Xv. ]-Ww hm-ßn-sim- v Hm -Unt\-j-\pw, h-en-b k-`-bpw, D- - X ]-Z-hn-I-fpw F- mw \ -Ip-Ibn-t? F- n-\-[n-iw {]-kw-kn- m tã-pp-t]m-epw. B-h-temsS h P-\-sØ ]-Ww \ -Inb-h-cp-sS hn-sp-hm-bn-ø-cw tiƒ- n- v hn-sp- -Xv Xn-I- pw A-\o-Xnbm-Wv. C-sXm-s Xp-d- v F-gp- Xn-bm ]-e-b-p-am-\ -am-cp-tsbpw em-`w t]m-ipw. ]n-s A-h-t\m-Sv ssh-cm-kyw D-d- p-xp- qw. k-aq-l-øn-\v H- cp-h-s F-gp-Øv B-h-iy-am-sW- n B-flm - -X-bp- F-gp- Øp-Im-c-\v Xq-en-I ]-S-hmƒ B- t - n-h-cpw. hy- n l-xy \-S-Øp-hm-t\m C- -ap- -h-sc ]p-i-gv-øp-hm-t\m B-I-cp-sX- p-am-{xw. ""tdm-a- m-cm-b \-ap- v Aw-Kn- I-cn- m-\pw A-\p-k-cn- m-\pw \ymb-a- m-ø B-Nm-c-ß-sf {]-kw-kn- p- p F- p ]-d- p.'' (16:21) Rev. Dr. Shibu Samuel (He is a well known speaker and writer among the world. He travels different parts of the world with Gospel. He is holding Masters in Computer aplication and Doctoral program in clinical Pastoral Education. More over he also holds Doctorate in Clinical Counseling Psychology. Now He Resides at Dallas Texas) In Gospel of Luke 23:28; Jesus looked at the women who were mourning, said Daughters of Jerusalem, do not weep for Me, but weep for yourself and for your children. This passage really touched me. Here Jesus is specifically telling us that we need to be concerned about our children, so that later we do not need to worry. If we do not take it serious about our children then later we will regret. That s why Lord said do not weep for me, but weep for yourself. Children are very important to God, because children are often trusting and accepting, they can be open to learning about Jesus. As they learn about Jesus, His life, death, and Resurrection, they also learn to respond to His love. Jesus recognized the unique characteristics of children when He said, Unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven (Mathew 18:3). I want to bring three things why we need to witness children. 1. Christ Places A High Priority On Ministry To Children. (Mark 10:14): Jesus was talking to His disciples who were trying to keep children from getting in the way of what Jesus was k-xy-hpw \o-xn-bpw ]-d-bptºmƒ Aw-Kn-I-cn- m I-gn-bp- n-. ssz-h-h-n-\-øn-s hy-h-ÿ A-\p-k-cn- v \-ap- v C-Xv tn - - X- F- v ]-d-bp-tºmƒ C- sø ]-e b-p-am-\ -am - pw Dƒs m- p-hm I-gn-bp- n-. tã- Pn-se {]-I-S-\-ß-fpw Po-hn-X-hpw H-cn- -epw tn - p t]m-ip- n-. A-\ym-b-߃-s -Xn-tc hn-c Nq- p-tºmƒ A-`n-tj-Iw-sIm- v \nd-bp- -h tim-]w-sim- v I-en- Xp- qw. Cu I-]-S B-fln-b-X-sb ]p-xn-b X-e-ap-d ]m-ts X- n-i-fbpw. C- -sø b-p-am-\- m - v Aw-Kn-I-cn- m I-gn-bp-tam C- tbm F- -Xv C-hn-sS hn-j-b-a-. Aw-Ko-I-cn- m-epw C-s - n-epw k HIvtSm-_ WITNESSING TO CHILDREN doing. This probably sounds familiar, since we also can be impatient with children or frustrated when they force us to alter our adult plans. Jesus, however, valued the opportunity to develop a relationship with children. He used child-ren as an example of how we should come to God-trusting and depending on Him for all of our needs. We may pass by children in favor of meaningful conversations with adults. This was not Jesus model. While all Christians are called to help children learn about Jesus, Christian parents are in a unique position to influence their children for Christ. 2. Parents Bear The Responsibility To Raise Their Children For Christ. (Deuteronomy 6:6, 7): The Bible often speaks about training children both through teaching and example. Though attending Sunday school and weekly worship services is important for children, a parent s example of Jesus love and God s principles in everyday life is more important. Parents can only provide this example when they have their own deep and personal relationship with God. If both parents are in close relationship with God, then their home is more likely to be peaceful, stable, and God-centered. Children raised in this kind of environment can see what God is truly like, and have an opportunity to develop their own personal relationship with Him. The Book of Proverbs talks about raising children in God s way: Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart it (Proverb 22:6). Proper training results in positive habits that can last a lifetime. If we want our children to learn about God, we need to provide an atmosphere that encourages their spiritual development. Parents have a great responsibility to teach their children the Word of God and how to please God. A child is ready for commi-tment to Christ as soon as he or she understands the meaning of sin and that Jesus is our Savior from sin. Be ready to explain the gospel in simple terms that a child can understand. Use the Bible, making sure that the child understands the meaning of each verse about God s plan for salvation. The next section will help you teach a child about salvation and how to pray to trust Christ. Follow these Bible verses and steps. 3. How To Lead Children To Faith In Christ. (Genesis 1:1): Explain to the child that God made the world and each person in it. Walk the child through the Bible verses and explanation of the gospel message in the topic Salvation. Invite the child to pray with you to trust Jesus Christ. The following is a suggested prayer to pray with children: Dear God, You said that I sinned and need forgiveness. I am sorry for doing wrong things and pleasing myself instead of you. I ask Jesus to come into my life to be my Lord and save me from my sins. Amen. Don t stop there. Encourage the child to read the Bible, to talk to God (pray) daily, and to go to Sunday school and church each week. Offer a beginning Bible study that will help the child understand his or her commitment more fully. Memorize Bible verses together. All these things will help to ensure that when he is old he will not depart from it (Proverbs 22:6). Let me conclude here by saying that as a parents, it is our duty to encourage and sacrifice our time to bring our children to Sunday school and other activities of our church. 5 Xyw Xp-d- v F-gp-Xpw. _n-kn-\- v tem-_n-i-fpw A-h-cp-sS In- - c- m-cpw I-en-]q- n- v bm-sxm-cp Im-cy-hp-an-. Im-cm-Kr-l-Øn-s A-Sn-Ø-d C-f- p- ssz-h-i- nsb P-bn- p-hm B - pw km- [y-a-. X- n- p-im-tc-bpw B-flob-X-bp-sS th-jw A-Wn-bp- A- `n-\-b-ho-c- m-tc-bpw P-\w Xn-cn- dn- p I-gn- p. hn-sp-x-ep-im-tc-bpw ^-b-dp-imtc-bpw C-d- n B-sf- q- n kv-txm- {X-Im-gv-N ]m-{xw \n-d- p- Nne b-p-am-\ -am C-\n-sb- n-epw am-\-km- -c-s -S-Ww. bm-sxm-cp Po-hn-X-hn-ip- n-bpw C- m-ø a v- D]-tZ-i- m-sc sim- p-h- p -h- N-\w {]-kw-kn- n p- Xv Nn-e-cpsS em-`-øn-\-t? hn-ip- n- pw ]n-xm- - m ]-I - aq-ey-߃- pw th- n \n-ev- p-sa- v Kn - hm-ww ap-g- n-bn- v F- n-\m-wv Cu C-c- -Øm- v \-bw. ssz-h-h- N-\-tØ-bpw tb-ip-hn-t\-bpw hn- v em-`-ap- m- p- b-p-am-\ -am - v A-[n-Iw Im-ew ap-tºm- v t]m- Im I-gn-bn- F- v D-d- m-wv. k- `-bp-ss \m-y h-cm-dm-bn.

6 HIvtSm-_ ]mã Fw. Ip n sx mb \S-]SnIfn IqSn Xß-fpsS Ah-Im-i-߃ t\snsb-sp- p-hm Bcpw Xøm-dm-Icp-Xv. ap e- -ß-fnepw hfsc sszh-kvt\-l-øn Rm Cu hm Øm-am- y-a-øn IqSn k- tlm-zc- msc D]-tZ-in- n-cp- p. B-cpw AXv Ipdn-s m- n-. ho- pw sszh-kvt\-l-øn B- h- Øn- p- p. k`tbmsp Iqdpw hnt[-b-xz-hp-ap- -h tim- S-Xn hyh-lm-c-߃ Ah-km-\n- n v A\p-X-]n v ]n Xn-cn-bp- I. sszh-k-`-bvs -Xn-sc C phsc timsxn hyh-lmcw \S- Øn Bcpw Pbw I n- n-. 93,- 94,95 Ime-L- -Øn- hyh-lmcw \S-Ønbhcn Nne C v Pohn- n-cn- p v. Ah-tcmSp tnm- Zn- pi Ct m-gsø \o -Øn- h hogvniƒ, A- v ]cm- P-b-s - -h ]d p X-cpw. A- v am-th-en- c Unkv{SnIv tim- S-Xn-sIm v tikv Ah-km-\n- n- p. skmssk- n v A\p-Iqe-am-bn hn[n e`n- p. A -sø Bh-iyhpw C sø Bh-iyhpw H p-xs bmbn-cp- -t m. ti- n-\v timsxn Ibdn Cdßn ]-Ww sne-h-gn- -h Ipg p. A o-en\v t]mepw t]mip-hm Bcpw X-øm-d m-bn-cp- p. ""Ipcß-s\-sIm- v NqSv tnmdv'' hmcn- p- -Xp-t]mse Ct mƒ GXms m-s km[n- mw F IW v Iq- -en kxy-hn-cp- amb {]-kv-xm-h-\-iƒ \SØn IqsS \n-ev- p- -hsc sx n cn- n v A[n-I \m-ƒ B pw apt m p t]m-ip-hm Ign-bp-Ibn-. e- yw \- -Xm-bn-cn pw `qcn-]- w t]- - pw AXn Xm-ev]cyw D v ]m-tãgvkpw FXn-c-. ]t AXv t\sp-hm- \p am w timsxn hyh-lmc-a-. CXv ]e-h w k-tlm-z-c- msc Adn-bn- n- p- -Xm-Wv. At m-sg mw Rm- ktlm-zc- m-cpss Ah-Im-i-߃ v F- Xn-cmWv F v sx n- -cn- p. Xncp-Øp-hm {ian- n pw {i n- p-hm-\pw, {Kln- p-hm\pw X- øm-d- m-ø {]Ir-Xn. lrz-b-øns ITn-\-X-bn \n v ktlm- Z-c- m as-ßn hcpi k`m-x-eß-fn X-s IqSn Btem-N- \-Iƒ \S-Øp-hm- thzn-iƒ krjvsn- mw. ssz-h-k-`bv v Hcp si p-d v D v t]mfnkn D- v Iogvhg- -߃ D v C-sX- mw Gh pw Adn-bmw. ticfm-tã- nse Nne k-tlm-z-c- m _lfw hbv p-i-tbm timsxn Ib-dp-Itbm sn-bv-xxpsim v Hcn- epw k`-bp-ss C sø t]mfn-kn v am w hcp-i-bn-. GsXmcp {]ÿm-\-øn\pw A- h-cp-ts-xmb `c-w-l-s\ D v {]kvxp-x `cw LS-\bv v ew- L\w D m-sb- n am{xta timsxn CS-s]-Sp-I-bp- q. \ne- \n-ev p t]mfn-kn v ew- L\w D m-imsx k`m-t\-xr- Xzw FSp- p GXv Xocp-am-\- hpw timsxn AwKo-I-cn- pw. k- tlm-z-c- m B{K-ln- p Nne Ah-Im-i-߃ ÿnc-s v Ah-Im-i-ambn e`n- -W-sa- n- C -sø t]mfnkn {]Imcw K-th-WnwKv t_mun-bpw Bƒ C -Uym P\-d t_m-un-bpw aq n- c p `qcn-]- -Øn- Xocp-am-\n Ww, tic-fm-tã v sszh-k-`-bvs -Xnscbp hyh-lm-c-ßfn \n pw Ghcpw ]n Xncn-bpI! Iu kn-en\v t]mfn-kn am p-hm- Ah-Imiw C. Chn-SpsØ Hmh ko-b v AXn\v Ah-Imi-an-. skmssk n cpn-kvt{s-j- BIv-Sv A\p-k-cn v ktlm-zc- m v thm -himiw t]mfn-knbn D v t]mfnkn 13 mw t]pn- RULE 2 \º-cmbn ]dbp `mkw {i n- pi k`-bpss Hmƒ C Uym P\-d t_munbn k-tlm-z-c- m v kw_- n- mw AhnsS Ah v thm h-im-iw D v. tã v ASn-ÿm-\- Øn- \S- p Iu kn sxc-s -Sp v, Hmh ko-b-dpss {]n{^ kv _me v, \ΩpsS t]mfn-kn A\p-im-kn- p- -hn[a\pk-cn v AXv as mcp t{]m -km- Wv. k`-bpss C \m-j-w seh-en temiw apgp-h\pw sszh-k-`-bpss t]mfn-kn- -\p-k-cn v {InU jy-ep ]mtã-gvkn\v am{xta ÿm\m n-bm-ip-hm- \pw thm p snøp-hm\pw Ign-Ibp- q. ktlm-z-c- m v thm p snø-w-sa- n {]t_m[i sse-k kn\v At]- n mw A -l-x-s - -h v thƒuv anj- AXv \evipw. Hmtcm k`-bn \n pw Nne ktlm-z-c- m apt m- p-h-cp-i -]-co Fgp-XpI A-Xn\v D ]pkvxiw D v. A- ßs\ {]t_m[i ssek- -kv In p Gh pw thm p snømw. ktlm-z-c- m v e`n- p- Xv Hcp {InU jy ]Z-hn-bm- Wv. {]t_m-[-i-sse-k kn\v 1:1 Cu- -tdtjym H pw _m[-i-a 1000 ]mtã-gvkn\v C v thm p Ds - n 1500 ktlm-z-c- m hyh-ÿ-{]-imcw apt m p hcpi At] ka n- pi B[m-camb ]pkvxiw hmßn ]Tn- p- I. ]co Fgp-XpI AXn-t\m- S-\p-_- n v Imcy-߃ snøpi ASpØ kao-] sxc-s -Sp- p- I-fn \n߃ v thm p-sn-ømw. Hcp tims-xn-bnepw t]mi Hcp _l-fhpw hbvt -. Aßs\ {]t_m-[-i-sse-k kv t\snb Nne-k-tlm-Z-c- m (thm -h-imiw D -h ) X߃ v thm -h- Imiw thww F v ]d-bp- -hcpss CS-bn D v. X߃ v thm -h-imiw D v F hkv-xp- X Ah shfn-s -Sp-Øp- n-. Rm Hmh ko-b Bbn-cp- t m-ƒ ticfm tã nse ]e-ktlm-z-c- mcpw ]co FgpXn k n-^n- v hmßn-bn- p v F- -XmWv kxyw. C\nbpw thm h-imiw th hcpw AXp-t]mse snbvxm axn ss[cy-ambn thm p snømw. \ne-\n-ev p `c-w-l-s-\bv v hncp- -ambn ticfm tã v Iu kn-ent\m, Hm-h ko-b t m Cu Hcp Imcyw \S- n hcp-øphm Ign- I-bn-. adn v \S- n-em n F ncn- s B pw AXv tim-s- Xnbn tnmzyw snømw. `c-w- L-S-\bv v hncp- -am-bn- mwv snbv-xsx v tims-xnbv v t_m- y-s - m timsxn AXv tã snøpw \ne-\n-ev p-i-bn-. `c-w- L-S-\bv v hnt[-b-ambn snbvx Imcy-߃ tims-xn-icn hbv pw. ticfm tã n am{xw A\p-h- Zn p X p IqsS? F v tnmzn- p- -h F{X-am{Xw A -cm- Wv. Hmƒ C Uym eh-en \ne- \n-ev p Hcp t]mfnkn v B \ne-bn Xs am w hcp-ømsx Hcp tã n-\p-th n am{xw am- w hcpøn thm -h-imiw Xc- Ww F v hmzn- p- -h-cpss bp- n a\- n-em-ip- n-. Hmƒ C - Uy apgp-h\pw k`bv v Hcp t]mfnkn am{x-ta-bp- p. as mcp tã- n\pw th m-øxpw Ahn-sS-bp- hnizm-kn-iƒ Nn n- m-ø-xpamb Hcp Bh-iy-amWv tic-f- Øn-se hnizm-kn-i-fn Nne hm-zn- p- -Xv. Hmƒ C ym ehen t_m[-h -cww \SØn F m tã n-tebpw {]Xn-\n-[n- Isf Iq n sfiy-ambn Cu B- h-iyw \ap v D -bn- mw. A-Xn- \v th F m-hn[ HØm-i-Ifpw ktlm-z-c- m v Rm\pw sn-bvxp-x-cmw. ti pw, tims-xnbpw \ap v Hcp Imcy-Øn\pw ]- cn-lm-c-a \mw kvt\ln- p k-`bv v Ipsd tzmj-߃ hcp- Ømw F v am{xw. Gh-tcmSpw sszh-kvt\-l-øn Hc-t]- bp v 93, 94 sszh-k-`-bn B- h Øn- -cp-xv Bb-t m-tg- pw F mw axn-bm n as-ßn-h- Xv Ghcpw Hm p-i, Ct mƒ \S- - p- Xv F mwv?- {]n{^- kv _me v \S-Øm-Xn-cn- p-hm\pw \nb-am-\p-k-cww sxc-s -Sp- s Hmh ko-b Npa-Xe Gs - Sp- p Xns\ XS- p-sim pw ktlm-z-c- m simspø tikv FIvkv ]m n-bmbn mwv tims- Xn tã X Xpw a pw AXv X{ - ]-c-ambn k`-bpss t\xrxzw Iq- Sn HØp-tN p \S-Ønb Hcp Kq- U\o -am-bn-cp- p. skm-ssk- nsb {]Xn-bm n Hcp ktlm-zc- tikv simsp- p- Xpw sim- Sp- n- Xpw t\xr-xz-hp-am-bp- m- n-b cl-ky-[m-c-w-bn-em-wv. A- Xp-sIm v ti ns Xo-b-Xnb-n- tims-xn-tikv hnfn- -t mƒ sk-mssk nbpss `mkøv AUzt v C mbn-cp- p. a\x-]q Δw Adn- p-sim p \S-Ønb h- -\-bm-bn-cp- p. B \ne-bn ktlm-z-c- m v A\p-Iq-e-ambn hn-[n kºm-zn v \evip-hm-\p (F-Ivkv]m n hn[n) t\xr-xz- Øn-s h -\m-{iaw A v ]cm- P-b-s - p. k`-bpss t\xrxzw H- cn- epw {]kvxpx ÿm\øv C- cp- v sim v k`sb (skm-ssk- nsb) {]Xn-Iq- n-em n h n- phm- Iq p-\n-ev p-hm Xøm-dm- I-cp-Xm-bn-cp- p. GsXmcp Hm-h- -ko-b am-cpss ImeØpw k`bv v FXnsc D m-ip ti p- Iƒ pw a pw k`sb kwc- nt DØ-c-hm-ZnXzw tã v Hmh ko-b-dn \njn-]vx-am-wv. B DØ-c-hm-ZnXzw \nd-th- msx tikv simsp- p- -h-tcmsv tn - p \n v cl-ky-ambn Ah v ]n XpW \evip-ibpw ]c-kyambn Rm H pw Adn- n F- v ]d-bp Hmh ko-b B- cpw Xs -bm-bmepw B hy n sszh-k-`sb h n- p-i-bmwv snøp- -Xv. ChnsS c -s]- mepw sszh-tim-sxn shdp-sx-hn-sp- I-bn-. sszhw sszh-k-`sb kvt\ln- p- -Xp-sIm v B KqU- \o w hnp-bn- n. ktlm-z-c- mcpss Bh-iy-߃ t\sn-sim-sp- - W-sa v D n Xmev]-cyw D- s - n t]mepw skmssk- n- v FXnsc tikv hcp-tºmƒ skmssk- n-bpss `mkw ]d-bphm k`m t\xrxzw AUz-t - n-s\ hbv -W-am-bn-cp- p. A-hnsS k`-bvs -Xnsc h -\-bmwv \S- -Xv. c m-axv BKÃv 23 \v t]mfnkn A\p-im-kn pw {]Imcw {]o{^ kv _me v \S- p. ktlm-z-c- m-cn Nne Hm-h - ko-b ÿm\-tø v B{K-ln ""]mã '' Pbn- p-hcpw F- B- fl-hn-izm-k-øn BWv {]n{-^- -kv _me v \S-Øp-hm kl- I-cn- Xv. P\-hn[n adn- m-b-t mƒ Pbn ÿm-\m - n-tbm-sp- ]I \nanøw At±lw Npa-Xe Gev m-xn-cn- p-hm tim-sxn-bn- ktlm-z-c- m ti n\v t]-mbn. X߃ B{K-ln ÿm-\m- - n Pbn- n-cp-s - n A[n-Imc ssiam- -Øn\v tãbv v t]mip- I-bn- m-bn-cp- p. t]mfnkn A-\pim-kn pw {]-Imcw {]n{-^- -kv \S ÿnxn v Pbn ÿ-m- \m nsb A`n-\-μn v k-l-icn- pi F Xv cmjv{sob ]m- n- Iƒ t]mepw ImWn- p amxr- I-bmWv. AXn\v ]Icw ]p-xn-b- Xmbn sxc-s -Sp- -s hy- n-bvs -Xnsc Npa-Xe Gs -Sp- p- -Xns\ XS- -s -SpØn tim- SXn Ibdn tã hmßn. A-Xpw X-{ -]q Δw timsxn Ab t\m okv k`m t\xrxzw ad- ph p skmssk- n-bpss `mkøv h o-ens\ h n-. timsxn tikv hnfn- -t mƒ skmssk- nbpss `mk-øv \n v AUz-t - n-. t\csø kzoi-cn h \ XpS pw Bh Øn p FIvkv ]m n hn[n-bmbn tã kºm-zn- p. KqU-amb \o -ß-fn IqSn k`m-t\-xr-xzhpw Nne ktlm-zc- mcpw HØp-I-fn- p. sszh-k- n-[n-bn CXv \oxn-bmtwm? Ch Fßs\ Xncp-ta-i-sb-Sp- pw tbip-hns\ H n-s m-spø bqzm-sb-t mse sszh-k` F {]ÿm-\sø H n-s m-sp-ø-h h -\m-]-c-ambn F p -t\-snbmepw sszh-k- n-[n-bn AXv \oxn-b sszh-tim-sxn shdpsx hnsp-i-bn-. FIvkv]m n-bmbn In nb tã BWv ssl-t m- SXn d±p snbvx-xpw \nb-a-\w e- `n Hmh ko-b Npa-Xe F-Sp- p-hm A\p-hZn- Xpw k-tlm- Z- m-tcmsp tn p \n v h-{i- _p nbv pw, h -\m-]-c-amb \o- -߃ pw t{]m m-l\w \- evinb t\xrxzw s]s -t m-kv- Xp tkmf-øn A]-am-\n- -s - Sp-I-bm-bn-cp- p. ""Ce -h v ap- n- howmepw ap v h v C-ebn howmepw Ce-bv- m-wv ti- Sv'' F ]g-samgn t]mse k- tlm-z-c- m t]mfnkn hncp- hpw hn\ hncp- -hp-amb \S-]-Sn-Iƒ \S-Øn-b-Xn\v Ahsc AXn \n- v ]n Xncn- n- msx t{]m ml-\hpw HØm-ibpw \-evinb k`m-t\-xr-xz-øn-\mwv A-]-am- \w D m-bxv ktlm-z-c- m v \jvs-s -Sp-hm H p-an-. \jvss - Xpw A]-am\w G- -Xpw t\- Xr-Xz-Øn-\m-Wv. AXp-aqew thƒ-uv anj\v t\xr-xz-tøm- -Sp hnizm-knbxbpw Xm-ev]-cyhpw \- jvs-s - p, Bcm-Wv A-Xn\v Imc- W- m? kzbw sx- p-k-ω-xn- phm F{X-t] X-øm-dm-Ipw? k` {InkvXp-hns ico-c-amwv Xe {InkvXp-hpw, ico-c-øn\v (k-`bv v) Gev p apdn-hp-iƒ hn- L-S-\-߃ {InkvXp-hns icoc-øn\v Gev p apdn-hm-wv. k- `-bpss Xe-bmb {InkvXp A-Xv an- p-i-bn-. F hkv-xpx sszh-k-`bv v apdn-th-ev]n- -hcpw hnl-s\w \S-Øn-bhcpw Hm- Øp simƒi. {]n-{^ kv _me- n IqSn hn[n FXn-cm-b-t mƒ Hcp awn- q ap- -]v Xs _w- Kvfmhv Hgn v ]pxn-b-xmbn \nb-a\w e`n Hmh kn-b v Xmt m ssi-amdn ap Hm-h- kob am sn-bvx-xp-t]mse {InkvXob acym-z t]mbn v cmjv- {So-b acym-z-t]m-epw ImWn- msx _w- m-hn Xmakw XpS- {]-h-wx A-ev-]-sa- nepw kpt_m[w D -h AwKo-I-cn- p-i-bn-. sszh-k-`-bpss \mfn-xvhsc-bp- N-cn-{X-Øn kw-`-hn- m-ø-xm-wv CsX mw. F{X A[n-Iw kv-t\lw D h - pw C-sXm- pw AwKo-I-cn- p-hm Ign-bpw F v Icp-Xp- n-. ktlm-z-c- m-tcmsv tn - v \n p-sim v kie Imcyßfpw snbvxxv k`m t\xr- Xz-am-sW v tã v t_m Unse Xs Nne ktlm-z-c- m km- y-s -Sp- p. Ah-cn \n v e- `n hnh-c-ß-fmwv Cu tej- \-Øn hy -am- n-bn-cn- p- - Xv. B F-^v Ip v HmUn-t mdnbw hn-izm-kn kaq-l-øns ao nw-kn\v A-\p-h-Zn- n F Btcm-]Ww D-b- -Øp- -Xn A -an-. ssz-h-k-`-bnse k- tlm-z-c- m im- -am-bn ap hn- [n-iƒ hn v Nn n- p-i. sszhk-`-bpss ÿm]-\-߃ G-h- - pw Xpey Ah-Im-i-ap- -Xm- Wv \nt [n- p- n-. sszh-k- `-bpss ASn-ÿm-\-]-c-amb \ne-\n-ev]n\pw hf -bv pw, si- p-d- n\pw DX-Ip GXp-hn[ B-tem-N-\-Iƒ \S-Øp-hm\pw Cu ÿm]-\-ß-ƒ ip{iq-j-i- m- - pw hnizm-kn-iƒ pw e- `n- pw X w th-. k`bv v Hcp A- y- - D v. AXv B- cp-am-is A-t±-l-Øns A\pa-Xnbpw A-dn-hpw Bio hm-zhpw Cu hn-j-b-øn thww F p am-{xw. F m k`-bpss C- -sø `c-w-kw-hn-[m-\- ߃s -Xnsc tims-xn-bn t]mip-hm-\pw, ti-kv \S-Øp-hm- \pw, k`-bvs -Xn-sc-bp tikv \S-]SnbpsS hnp-b, txm- hn-iƒ N snøp-hm-\pw k`bvs -Xnsc ]pxnb ti-kp-iƒ kr-jvsn- p-hm\pw AXn-\p-th- n [\-ti-j-cww \S-Øp-hm- \pw, k`-bpss A -tz-iob t\xr-xz-øn-s\-xnsc kwkm-cn- p-hm-\pw ip{iq-j-i- m s - Xn-sc Ia p-iƒ ]d-bp-hm\pw ssz-h-k-`-bpss apf- pg B- ÿm-\-tam, a n-s-ß-fn-ep ÿm-]-\-ßtfm Bcpw D]-tbm- Kn- p-hm ]msn-. Hcp {]ÿm- \hpw Hcp cmjv{sob ]m nbpw am{x-a \ΩpsS ]p{xoim kw- L-S-\-Iƒ t]mepw AXv A\ph-Zn- n- n-. A\p-h-Zn- p-hm Ign-I-bn-. AXv ktlm-z-c-kaq-l-tøm-sp hntcm-[-a-. A- ßs\ Hcn- A\p-h-Zn- m A-Xv Iogvhg -ambn amdpw. A- Xv {]ÿm-\-øn-s \ne-\nev]ns\ _m[n- pw. kmam-\y- _p- n-bp B pw CXv a\- n-em- mw. ^e-ap ac-øns sim- ºn- Ibdn Ccp v A-Xn-s Np-h-Sp-ap-dn- p-hm A\p-h-Zn- p- -tam? Cßs\ Hs Fgp-Xptºm-ƒ ktlm-z-c- m v sx n- m-cw D m-imw. ktlm-z-ck-aq-l-øns Bh-iy-߃ v Rm FXncm-Wv F v. Hcn- epw A-ßs\ Nn n- -cp-xv. ktlm-z-c- m v G hpw A-[n- Iw {]m-xn-\n yw F m-ta-j-ebnepw \evin BZ-cn Hcp Hmh ko-bsd \nß-fpss ap -]n- - D q. AXv Rm Xs (tijw t]pv 9)

7 20- m-w hm -jn-i k-tω-f-\-hpw I -h -j-\pw 2016 HIvtSm-_ elcn hncp t_m[-h -c-w-dmen 7 v ]m. Ip p-tam dh. Ão^ tum. si. H. h Kokv Um \ amxyp N - v Hm-^v tkm-uv a-kv- - v k-`-bp-ss 20 m-a-xv hm -jn-i k- tω-f-\-hpw I -h -j-\pw H-tŒm- _ 16 ap-x 18 h-sc Km-e t_mjv tlm-fn sh- v \-S- pw. N - v Hm-^v tkm-uv \m-j-w d-{]- sk- - o-hv ]m-ã Ip- p-tam h -Ko-kv D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. ]m- à ]n.kn. sn-dn-bm ap-jy {]mkw-kn-i-\m-bn-cn- pw. kn-ã B- i tpm-_v s{]-bv-kv B h -jn- n-\v t\-xr-xzw sim-sp- pw. H-tŒm-_ 23 \v \-S- p- AKms ayq-kn-iv ss\- n snß- q tlm-fn lm - v-kv t\-xr- Xzw sim-sp- pw. 24 ap-x 26 h- ]m. ]n.-kn. sndn-bm knã Bi tpm_v sc dq-hn \yq sa-bn tlm-fn sh- v \-S- p- hm jni I h -j-\n N - v Hm-^v tkm-uv ^o -Uv U-b-d-Œ d-h. Ão-^ Um -\ ap-jy {]-kw-k-i-\m-bncn- pw. bp.-f.c Hmh ko-b tum. si.-h. amxyp apjy AXn- Yn-bmbn kw_- n- pw. _mw q : slmkq-dn\v kao]w Cªp {Kma-Øn \S kphn-ti-j-tbm-k-øn ]s -Sp-Ø-h tã v Hmh ko-b ]mã Fw. Ip - n-tbm-ssm w ]mºmsn: ]mºmsn ti{μ-am- n {]h Øn- p t{kkv tkmkv] an\n-kv{sn-bpss B`n-ap-Jy- Øn ]mºm-sn-bpss hnhn[ `mkß-fn elcn hncp t_m-[-h- - -c-w-dmen \S-Øn. ]m-ã- Fw.-H. Gen-bmkv DZvLm-S\w snbvx dmen-bn ]mã ]n.-sp. Nmt m apjy-{]-`m-jww \S-Øn. ]mºmsn k_v C kvs]-ivs Fw.-sP. Acp ^vfmkv Hm^v sn-bvxp. t{kkv tkmkv] an\nkv{sn-bpss sk{i- dn ]mã k- t mjpw P\-d tim -Hm Un-t\- sn m-a w Ip p-tam\pw t\- XrXzw simsp-øp. tic-f-ønse hkvxp hnev]-\bv v hnhn[ ÿe-ß-fnepw B{ m- {]-tz-inepambn 1800 Hmfw ]c-kytbm-k-ß-fpw, 65,000 Hmfw `h-\- ßfpw kμ in v Cu an\nkv{sn kphn-tijw Adn-bn- n- p- v. 70 Hm-fw t] AwK-ß-fmbn {]-h- - Øn- p Cu Soans {]h Ø- \-^-e-ambn 5000 A-[nIw B- fp-iƒ c n- -s - n- p- v. anj tãj-\p-iƒ ÿm]n- p-hm-\pw, kmº-øn-i-ambn ]nt m A- h-ÿ-bn \n p- -hsc k- lm-bn- p-hm\pw, hnhm-l-k-l-mbw \ Ip-hm\pw Cu an-\n-k-v{sn- v km[n- n- p- v. t^m : Xncp-h : It msv `mkøv 3 bedroom kwhn-[m-\-ap hospw 9 sk v ÿehpw hnev]-\-bv v. Xncp-aq-e-]pcØv 14½ sk v hkvxp hnev]-\-bv v. Ph: ASq : aw- me PwKvj-\-SpØv 41 sk v hkvxp hnev]- \-bv v. ^vtfm p-i-fmbn Xncn pw hn p- -Xm-Wv. Ph:

8 HIvtSm-_ am-dp- bq-tdm- v (2 mw t]pv XpS ) ]v-xn- v- h-f-an- p. A-Xn-\m bqtdm-]y i- n-kw-l-øn-s D- ]mw-k-sa- \n-e-bn-e- m-sx-x-s {_n- kz- w-\n-e-bv- v tem-ii- n-bm-bn-cp- Im-ew C-t m-gpw a-\- n kq- n- p- ap-xn - thm- -am, kzm-`m-hn-i-am-bpw s{_-iv-kn- n-\v A-\p-Iq-e-am-b \ne-]m-sm-sw-sp-ø-xv. H-cp B-tKmf {]-Xn-`m-k-Øn-s B-Zy s]m- n-sø-dn-bm-bn th-ww s{_-iv-kn- n-s\ Im-Wm. hn-i-kn-x-cm-pyß-fn \n- pw B-tKm-fo-I-c-W- Øn-\p e-`n- B-Zy Xn-cn- -Sn-bm- Wn-Xv. C-Ø-cw Nn- m-k-xn s{_- Iv-kn- v thm- n-\p ]n- m-se a- n-sß-fn-epw {]-Xn-[z-\n- p-sa- v \nw-i-bw ]-d-bm-\m-ipw. C-t mƒ- Ø-s, h-e-xp-]- cm-{ o-b- m-cpw bq-tdm-]y bq-wn-b hncp- \n-e-]m-sp-im-cp-am-b {^m kn-\-se a-ssd se s]- pw s\- X -e -Uv-kn-se Kn-b - v ssh tu-gv-kpw k-am-\-am-b ln-x-]-cntim-[-\ X-ß-fp-sS cm-py-øpw th-w-sa- v- B-h-iy-s - n-cn- -bm- Wv. \-Ω-sf-t m-se-bp- -h - v Nn- n- m h-en-b Im-cy-߃ th-sd-bp- v- B-tKm-fo-I-c-W-Øns\-Xn-sc-bp- i- -am-b Xn-cn- - Sn-bm-bpw tnm - p-t]m-ip- A- Xn -Øn-I-fp-sS ]- m-ø-e-øn ]p-\x-ÿm-]n- -s -Sp- ]-g-b-ime tz-io-b-x-bp-ss i- n-s -S-embpw C-Xn-s\ hym-jym-\n- mw. h - [n- p-h-cp- Ip-Sn-tb- -hn-cp- -Xbm-bpw hn-tz-io-b-hn-tzz-j-am-bpw H- w s]m-xp-hp-s-am-kn- m- -Øns ta-ep- tz-io-b-\-b-cq-]-h-xv- I-c-W-Øn-s A-]-I-S-am-bpw \- ap- n-xn-s\ hn-e-bn-cp-ømw. G-Xp- X-s -bm-bm-epw sum-wmƒ-uv {Sw-]n-\v k-t m-jn- mw.bq-tdm- (1 mw t]pv XpS ) kv-t{s-j-\n-ep- C-t±-l-Øn-s I-gn-hv {]-iw-k-\o-b-am-wv. Hm-^okv timw-π-iv-kv, ssh.- U-ªyp.C.- F. t{]m-p-iv-sv F- n-h ]-Wn-Xv ko-tbm Ip- n-se iq-\y-x am- n-b-xpw I -h -j tã-un-bw a-t\m-l-c-am- n-b-xpw B-d- p-f Nn -{U -kv tlmw hm-ßn-b-xpw C-t±-l-Øn-s Im-e-L- -Øn-em- Wv. t\m -Øv a-e-_m Dƒ- -ssbp- A-t\-I ÿ-e-ß-fn ]p- Xn-b an-j tã-j-\p-iƒ B-cw- `n- p-i-bpw 50- -e-[n-iw k-`m-tlmfp-iƒ {]-Xn-jvTn- p-i-bpw A-t\- I ÿ-e-ß-fn k-`-bv- v h-kv- Xp hm-ßp-i-bpw sn-bv-xp. ssz-hk-`-bp-ss h-c-hp Nn-e-hp I-W- p- Iƒ k-tlm-z-c-{]-xn-\n-[n-i-sfs m- v Hm-Un- v sn-øn- v ]-c-kys -Sp-Øn-b-Xv Cu Im-e-L- -ß-fnem-Wv. tã- v I -h -j-\n h- cp- G-h - pw `- -W-{I-ao-Ic-Ww D- m-b-xpw C-t±-l-Øn-s `-c-w-t\- -am-bn-c- p. ti-c-fm-tã- pw {_n- -\pw A-ta-cn- -bpw B- tkm-f `q-cm-{ ÿn-c-x-bv- v h-enb `o-j-wn-bm-ip-sa- v ti-h-ew H-cp h -jw ap-ºp-t]m-epw B-cpw Nn- n- p-im-wn-. F- m, C- - Xv kw-`-hn- p-tºmƒ H-cp Im-cyw k-xyw th-z-]p-kv-x-iw ]-d-bp- - Xv H- pw \n-d-th-dm-sx C-cn- p- I-bn-. Xn-I- pw hn-nn-{x-am-bn-cn- p- p tem-iw- C-sX-hn-tS- v F- Øn-t -cp-sa- v B - pw H-cp \n- -b-an-, ]-t H-cp {In-kv-Xp-`- v-\v A-X-dn-bmw Im-c-Ww sszh-h-n-\w ]-d-bp- -Xm-Wv C- v tem-i-øn kw-`-hn- p- -Xv F- -Xm-Wv k-xyw.tem-i-øv G-Item-I k-w-hn-[m-\-øn-eq-ss G-I- `-c-w kw-hn-[m-\-øn-te- v sim- p h-c-ww F- v kz-]v-\w sh - U hn- n-bp-ss B-tKm-f {Km-aw F- k- -ev-]-øn-t\- Xn-cn- -Sn. C-hn-sS-bm-Wv th-z-]p-kv-x-i {]- h-n-\w A- -cw {]-Xn \n-d-th-dp- -Xv. I -Øm-hn-s hchn kw- `-hn-t - tem-i {I-a-Øn-\v H- cp am- -hpw h-cm-sx A-sX- mw A- -cw {]-Xn \n-d-th-dp- p F- v Im-Wp-tºmƒ tb-ip-{in-kv-xp h- cp-hm Im-e-am-bn F- v \m-apw Xn-cn- -dn-bp-i A-Xn-\m-bn H-cp-ßp- I. I Æm-SI tã v I h j (1 mw t]pv XpS ) t_m-_n kn. k-æn, Ip- p-tam- Zm-\n-tb k-tlm-z-c- m-cm-b tpm ]n. ss\-\m, tpm - v am-ω, _n-t\m-bv h -Ko-kv, tkm- Wn kn. tpm - v F- n-h hnhn-[ I-Ω- n-i-fp-ss I -ho-t\-gv-kv B-bpw tã- v Hm-h -ko-b ]m-ã Fw. Ip- - n-bpw ]m-ã txm-akv t]m-fpw P-\-d I -ho-t\-gvkv B-bpw {]-h -Øn- p- p. I Æm-SI tã v Hmh ko-b- n-s\ tkm-w-ep-i-fm-bn Xn-cn- v `- c-w-sø kp-xm-cy-am- n-b-xpw F- Sp-Øp-]-d-tb- -Xm-Wv. C-ß-s\ F-Sp-Øp ]-d-b-ø- A-t\-I-hn- [ \- -Iƒ ssz-h-k-`-bv- v Cu Im-e-L- -Øn- D- m-bn. ssz-hk-`-bn-se k-tlm-z-c- m-tc-bpw ]m-tã-gv-kn-t\-bpw tim -Øn-W- n sf-iy-am-bn k-`-sb h-f -Ønsb-Sp- p- -Xn A-t±-lw hn-pbn- p. H-cp F-gp-Øp-Im-c-\pw {K- Ÿ c-n-bn-xm-hp-am-b C-t±-lw C- Xn-t\m-S-Iw 6 ]p-kv-x-i-߃ c-nn- n- p- v. an-\n-ãv-dn-b lm v _p- v, F-{_m-b te-j-\w H-cp ]T- \w, B-`-c-Ww a-w-hm- n, Po-hn- p- c- km- n-iƒ, D-Ø-a {Inkv-Xo-b Ip-Spw-_w, {In-kv-Xy tam-u-ãn Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv. bp- Km- y k-tμ-iw No-^v F-Un- -dpw ap-f- -g ss_-_nƒ sk-an-\m-cn c- Pn-kv-{Sm-dpw Xn-cp-h- ssz-h-k-`m kn- n N - n-s ]m-ã-dpw B-b tum. jn-_p si. am-xyp C-t±-l- Øn-s a-i-\m-wv. a-iƒ jo-_m tpm -kn tim- -b-øv Ip-Spw-_- hnsp-x ip{iqj Xncp-h- -bn ]mã Sn.-Fw.-am-Ω- t\xrxzw \ Ip p F m sh n-bm-gvnbpw cmhnse 10 awn apx 1 awn hsc N v Hm^v tkmuv C C y Su k`m lmƒ (Sn.-sI.-tdmUv, sdbn th Hmh {_n-uvpn\v kao-]w, Xncp-h- ) Mob: am-bn Xm-a-kn- p- p. `m-cy A- - Ω Ip- - n G-gw-Ip-fw X-d-t»- cnbn Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. I -Æm- S-I tã- n ssz-h-k-`-bp-ss h-f - kw-_- n- v hy- -am-b H-cp Im-gv-N- m-sv ]m-ã Ip- - n- v D- v. I -Æm-S-I-bn {]-h -Ø-\ ta-j-e-bv- v hn-im-e-am-b cq-]w sim-sp-øp-sim- p- ]- -Xn-bm- Wv A-t±-l-Øn-\v D- -Xv. 35 h - j-߃- v ap -]v I -Æm-S-I-bn ssz-h-k-`-bv- v Xp-S- w Ip-dn- -Xv ]m-ã txm-a-kv t]mƒ (ko-\nb ) ssa-kq, ]n.-fw. a-øm-bntim-c-aw-k-e _mw- q F- n-h-cm- Wv. I -Æm-S-I-bn-se ssz-h-k-`-isf tn -Øv do-pn-b-wm-bpw C- t mƒ tã- m-bpw thƒ-uv an-j Aw-Ko-I-cn- p-hm ]m-ã txma-kv t]m-fpw I -Æm-S-I-bn-se sszh-zm-k- m-cpw hn-izm-kn-i-fpw Iq- m-bn \n- v ]m-ã Ip- - n-tbmssm- w {]-h -Øn- p-i-bm-bn-cp- p. A-Xn-s ^-e-am-bn- m-wv ssz-h-k- ` I -Æm-S-I tã- v \n-e-hn h- -Xpw ]m-ã Fw. Ip- - n tã- v Hm-h -kn-b B-b-Xpw. ]cm-p-b-s -Sp p F txm -ep-iƒ XI PohnX kml- N-cy-߃ F mw \jvs-s p F Nn \nß-fpss hnsp-x thk-øn kw`-hn pw 8 ss nƒ Iznkv 1) X-ß-sf-Ø-s hn-ip- o-i-cn- p- -Xn ]p-tcm-ln-x- m-sc- mƒ A-[n-Iw D- m-l-ap- -h B-cm-bn-cp- p? 2) F- m a-\p-jy-cn B-flm-hp- -t m? k -Δ-i- -s izm-kw A-h - p \ -Ip- sx- v? 3) Im-l-f-ß-tfm-Spw Xq-cy-\m-Z-tØm-Spw IqsS B-cp-sS k- n-[n-bn tlm-jn- -Ww? 4) _p- n-am-\m-b Zm-k-\v cm-pm-hn-s {]o-xn e-`n- p-tºmƒ, cm- Pm-hn -sc tim-]w t\-cn-sp- -Xv B? 5) A-ß-s\ A-h X-ß-fp-sS ]m-]-ß-sf F-t m-gpw ]p-cn- n- p- p. F- m ssz-h-t{im-[w A-h-cp-sS-ta ap-gp-øn-cn- p- p. B-cp-sS ta? 6) k-i-e a-\p-jy-cp-ss-bpw {]-txy-in- v hn-izm-kn-i-fp-ss-bpw c- n- Xm-hm-b B-cn B-i-sh- m-wv \mw A- zm-\n- pw, t]m-cm-snbpw h-cp- -Xv? 7) A- y-im-e-øv kz- -tam-l-ß-sf A-\p-k-cn- v \-S- p- ]-cnlm-kn-iƒ F-ßn-s\ h-cpw? 8) C-f-Im-Ø cm-pyw {]m-]n- p- -Xp sim- v \mw \-μn-bp- -h-cmbn ssz-h-øn-\p {]-km-zw h-cp-am-dv F-ßn-s\ tk-h sn-ø-ww. 9) ssz-h-`- n-sb kzo-i-cn- p- kv-{xo-i-fp-ss A-e- m-cw? 10) k-`-bv- p X-e-bm-b {In-kv-Xp i-co-c-øn-\v B-cm-Wv? Ign- e- -Øn-se icnbpø-cw A-b- -h eo\m kæn timh-fw, B-eo-kv tpmbn sfcm- Wn- p-sn, kmdmω ]m{sn v IpS- -\-Ip- v, eoemω tpmk^v Ihn-bq, jo_ kxy-]m timh-fw, A Ω si.-hn. Ipcn-bn- n-d. A Ω tp _v Nmep-Ip- v, Fen-k-t_Øv sp-kv-hn- Xncp-h Ign- e- -Øn-se DØ-cw A-b- -h ]n n Ãm en ]\w-txm- v, Zo\m knpp, amaet»-cn, Pq_n ]n. t]mƒ ]qae (Xr-iq ), tacn- kq-k B -{Uq-kv p n Ipcy, Fkv.-F.-]pcw t^m : Ign e -Ønse DØcw 1. \nxypoh (tdm-a.6:23), 2. Zcn-{Zsc Hm Øp simt Ww (Kem.2:9), 3. ]cn-t -Z-\- m F p t]cp- -h-cm (F-s^.2:11), 4. sk_p-eq (tpmjzm 19:15), 5. \ymb-im-kv{xn-tbmss (eq-t m.10:25), 6. Xo (k-zr.6:8), 7. iotemlmw (tbml.9:7), 8. blq-zy-bnse {InkvXp k`-iƒ (K-em.1:20), 9. inip- ƒ (F-s^.4:14), 10. H pw snbvxn- n (tbm-l.10:41) DØc-߃ F m-am-khpw 25\v ap-ºv A-b- pi. hnp-bn-i-fp-ss t]-cv A-Sp-Ø e- w {]-kn- o-i-cn pw. A-b-t - hn-emkw YUGANTHYA SANDHESHAM, P.O. BOX - 66, THIRUVALLA - 1

9 sszh-k-`-bvs -Xnscbp hyh-lm-c-ßfn... (6 mw t]pv XpS ) F v \n-߃ Xs km yw ]d- n- p- v. tkmw F \ne-bnepw πm\nwkv t_m Uv Xp- Sßn ]e taj-e-bnepw k-tlm- Z-c- msc BZ-cn- p. tã v t_m- Uv sxc-s -Sp v P\m-bnØ k{º-zm-b-øn sim p-h p ]n osv h t\xrxzw CXn Nn-e-sXm-s C m-xm- n. Hcp k- tlm-z-c\pw AXns\ X kabøv tnmzyw snbvxn-. e`n {]mxn-\n-[y-߃ \ne-\n Øp-hm- {ian- n-. ktlm-z-c- msc Iq- Sn tã v Iu kn-en C-cp-Øn Btem-N-\-Iƒ \S-Ønb kμ `ßfpw ktlm-z-c- m ad- -cp-xv. \ΩpsS Bh-iy-߃ t\sp-hm \ap v timsxn A t]meokv tk\-b Bhiyw. sszh-k- n- [n-bn {]m n v t]mfn-kn v hnt[-b-s v bp n-bmbn Imcy߃ Nn n v sszh-kvt\-l-ønemwv \mw Imcy-߃ t\sn-sb- Sp-t - -Xv. Hmƒ C y eh-en \ne-\n-ev p Hcp t]mfnkn am- p-hm B \ne-bn Xs \o- -߃ D m-i-ww. C v tims- Xn-bn sne-h-gn- p Xp-I-t]mepw th Nne ap-t m p hcpi Hmtcm tã nepw D {]ap-j-cmb hnizm-kn-isf ImWpI t_m[- h-ev -cn- pi tic-f-øn InS- v _lfw D m- p- -Xn Hc- hpw C. \ΩpsS am\w t]m- Ipw. D _ -߃ hnl-sn- s -Spw. ip{iq-j-i- mcpw hn-izmkn-ifpw XΩn-ep AIew h - n- pw. \ΩpsS {]ÿm\w ]cky-tim-e-am-ipw. Ipsd ]W-hpw ka-bhpw \ap v \jvs-s -Spw Hcp {]tbm-p-\hpw B pw D- m-i-bn-. ho pw ktlm-z-c- m-tcmsv sszh-kvt\-l-øn Adn-bn- s. \nß-fpss thm -h-imiw hfsc-\m-fp-iƒ sim v Db Øp Bh-iy-amWv tic-fm-tã- nse ip{iqji hn-`mkw AXn\v FXnc-. Ct mƒ C{Xbpw _p n-ap v D m-im ImcWw sszh-k-`bnse _lp-`q-cn-] w ip{iq-j- I- mcpw t\xr-xz-øn\v (Hm-h - tdm-bn tp -_v sim-sp- -d te- -v-em v: Ip-º-\m-Sv sim-sp- -d ho- n ]-tc- Xcm-b si.- kn Nm-t mbp-ssbpw Ip- -Ω-bp-sSbpw a-i tdm-bn tp- -_v sim-sp- -d sk- ]v- w-_ 25 Rm-b-dmgv-N cm-hn-se ^v-tfm-dn-um-bn te- v-em v ]- -W-Øn-ep- X-s `-h-\-øn sh- v \n-cym-x-\mbn. lr-z-bm-lm- Xw aq-e-am-bn-cp- p a-cww. ]m-ã sp-bnw-kv tpm - v D-Ω ip-{iqjn- p- te- v-em v F-_- t\k sf.-]n.kn k-`mw-k-am-wv ]-tcx. `m-cy en-kn Xn-cp-h A- c-bm-epw-aq- n Ip-Spw-_mw-K-amWv. a ƒ: ^n n, ªk. k-tlm-zc-߃: ]m-ã tpm txm-akv (cm-pp sim-sp- d), _m-_p sim- Sp -d, k-æn sim-sp -d, tam-\n sim-sp -d, sp-kn sim-sp -d, sd- Pn sim-sp -d (F m-hcpw bp.fkv. F) H-tŒm-_ 1 F-_-t\k sf.]n.kn N - v, 5935 kv-{sn- vem v A-h-\yp, te- -em v ^ntfmdn-u kw-kvim-c ip-{iq-j \- S p. ko-b v) FXn-cmb ka-bøv t\xr-xzsø \ne-\n Øphm th n F H e y-øn C- v hsc ktlm-z-c- m Bh-iys -SmØ Hcp ]pxnb Bhiyw Db Øn Hmh ko-b {]n-{^- kv _me- n X߃ pw thm h-imiw thww F ]nsn-hmin Cu Ah-k-c-Øn Db Øn-bXv icn-bmbn. CXphsc \S- -sx- mw XnI pw hy n Xmev]-cy߃ am{x-am-bn-cp p F -Xns sxfn-hs hmzn-i-fpss h o ÿm\øv \n v amdn-t mb Hmh -ko-bsd ]p\x-ÿm-]n p ""Ãm- -kvt m'' \ne-\n Ø-W-sa- v sslt msxn-bn hmzn Xv. thm- -h-imiw F p-sim v D bn- n-. thm -h-im-i-øns ]pia-d-bn Hmh ko-bsd Ccp-Øm- \s {ian- -sx mw \nt -[n- m-tam? sslt m-s-xn-bnse hmz-߃ {i n- -hcpss tnmzyamwv adp]sn Xc-Ww. thm -h-imi-øns Hcp ]cm-a i-\hpw sslt m-s-xn-bn D m-bn- t m. hy n-xm-ev]-cy-øns a- s mcp sxfn-h-t {]n{^ kn\v kl-i-cn- n v `qcn-] w e`n ÿm\m n-s -Xnsc tims-xnbn t]mbxv ktlm-z-c- m-tcmsv Bflm -ambn tnmzn- p- p. Cu Ign amk-ß-fn \S \ms-i-ß-fpss ]n n \nßfpss bym e yw thm -h- Im-i-am-bn-cp- pthm? ]mã kn. kn. txmakv Hmh ko-b ÿm- \Øv hcm-xn-cn- p-hm\pw ]mã ]n.-sp. spbnw-kns\ \ne-\n - Øm-\p-ap KqU-X-{ -ß-fs \S- -sx- mw. H pw Adn-bmØ ktlm-z-c- msc sx n- -cn- n p Rß-fpsS e yw ""thm -h-imi-amwv'' CsXms {Kln- p-hm- \pw a\- n-em- p-hm\pw Ign-bp- -h-cmwv sszh-k-`-bnse ip{iqj-i- m. thm -h-im-i-øn\v apdhnfn Iqt ka-b-a- m-bn-cp p CXv F v Ct m-sg- nepw a\- n- em-bn- mwpw F v Icp-Xp- p. {]n{^ kv \S- p-hm Hcp amkw t]mepw C mø kml- N-cy-Øn Aßs\ Hcp \n _- km-dm-ω Nm- n Io-gp-I-c te- v-em v: I-p-º-\m-Sv B- n-en-aq- n (Io-gnI-c) a- Øm-bn Nmt m, a-dn-bm- Ω Nm-t m- bp-ts-bpw-a- Ifpw ]-tc- X\m-b Nm n Cu -s `m-cybpam-b km-dm-ω Nm- n sk-]v- w-_ 28 _p-[-\mgv-n ]-I \v I -Ør-k- n-[n-bn tn - s - p. G-I a-i Nm-t m kv- o- ^ Xm-a-kn- p- ^v-tfm-dn-umbn te- v-em v ]- -W-Øn-ep- `-h-\-øn sh- m-bn-cp- p A- yw. ]m-ã- tpm txm-akv, ]m-ã sp-bnw-kv tpm v, ]m- à ^n-en- v tpmk-^v F- n-hcp-ss t\-xr-xz-øn {]n-b am-xmhn-s k-ao]-øv \n- v {]m - n p-sim- v \n - p-tºm-fm-bncp- p Xm {]n-bw sh- n-cp- tzi-tø- v tn - -s - -Xv A-ta-cn- -bn-te- v Ip-Sn-tb-dn ]m -Ø ]-tc-x-bp-ss a-i Nmt m kv- o-^ 12 mw Xv sf.]n.kn ^m-an-en tim -^-d kn-s {S-j-dm B-bn-cp p. a-cpaiƒ: a-dn-bm-ω Ão^. sim- pa ƒ: tpm -k kv- o^ {Io-Ão, sp-kv-\n C-Sn- p-f kp- -_p n ktlm-z-c- m kzoicn- -cp-xm-bn-cp- p. AhnsSbmWv sx n-t m-b-xv, hy n Xmev]-cya CXns ]n n F n 2016 P\p-h-cn-bn tã v Iu kn Ce- ktlm-z-c- m H n v IqSn \S-Øn. X߃ pw IqSn thm -h-imiw thw-sa v ]d- v B-cpw clky kwkmcw t]m-epw \S-Øn-bn-. Hmh kob {]n-{^- -kv h -t mƒ ]m- tã-gvkn- -s thm p-sim v X ÿm-\-øv XpS-cp-hm At±-l- Øn\v I-gn-I-bn F\v a\- n-em- nb k-tlm-z-c- mcpw k`m-t\- Xr-Xzhpw HØp-Ifn \SØn sszh-k-`sb kaq-l-a- y-øn txtpm-h[w snbvxv A]-am-\n- p- \nxy-x-bn Pn-Øv sp-bnw-kv kv- o^ tdmj\n. kw-kv-im-cw ip-{iq-j Hm- v ln s_-dn-b ]m - v, 4620 bp. F-kv.ssl-th 98 kuøv, te- v-em n \-S p. ]n.-si. h Kokv CSp n: sndp-txmwn sszh-k-`mw- K-amb ]p bv- m n nbn ]n.-si. h Kokv (59) \nxy-x-bn tn -s - p. kwkvimc ip-{iqj sk]v w-_ 20- mw XobXn sndp-txmwn ssz-h-k-`msk-an-tø-cn-bn I Æm-SI tã v Hmh kn-b ]mã Fw.- Ip- n \S-Øn. Unkv{Sn- IvSnse sszh-zm-k- m-cpw, k`mip-{iq-j-i ]mã _n\phpw ip{iq-j-i-fn kl-i-cn- p. Unkv{SnIvSv ip{iq-j-i ]mã {In- Ã-^ ip{iq-j-iƒ v t\-xrxzw simsp-øp. I Æm-S-I-bn \n v _mw q sk {S Unkv{Sn- IvSn s sszh-zm-k- m, ]mtã-gvkv _n\p sndn-bm, hn\p Pn., Unkv{SnIvSv k`m-ip-{iq-j- I ]mã Pbvtam si. _m- _p F n-hcpw Hm^okv sk{i- dn {_Z tpm ]n. ss\\m, AssUz-kdn t_m -Uv AwKw Ibpw kq{]- ns\ t]meokv kwlsø h-cp-øn HmSn v ticf-ønse ]m-tã-gvkn-t\bpw _- lp-`q-cn-] w hnizm-kn-i-tfbpw A]-am-\n- -h ]c-ky-ambn am v ]d v sx v sszh-k- n-[n-bn G v ]d v asßn hc-s. ÿm- \-am-\-ßfpw a pw tnmzn v sszhk-`-bvs -Xn-sc tims-xn-iƒ Ibdn Xßsf Cu n hf- -Ønb {]- ÿm-\sø ]c-ky-tim-e-am- n k`-bpss hf apc-sn- n- msx `qcn-] w ip{iq-j-i- m-cpss ip]m i-bn t]mfn-kn v hnt[- b-ambn thƒ-uv anjs \nba\w e`n Bƒ Bcpw B-I-s At±-l-sØ ssz-hw B-ÿm-\- Øv B n F ]q -Æ-hn-izm-k- Øn kl-i-cn- pw kv-t\-ln pw _lp-am-\n pw ti p-iƒ ]n hen- v a\ v ip- -am n hnl-sn {_-Z _nt\mbv h -Ko-kv, tlmkq- k`m-ip-{iq-ji- ]mã F.-F v h Ko-kv, k-æn ]mã ASn-amen, si.-b. ]pcw sszhk`m sk{i- dn A\n-b XpSßn At\-I A\p-tim-N-\-ktμ-i-߃ Adn-bn- p. `mcy: F kn. ai : ]mã A\ojv (si.-b. ]pcw sszh-k`m ip- {iq-j-i ), `mcy: tpmkven aiƒ: F ansp.-km-ap-th Xqh-bq : sszh-k-`mw- K-amb Xqhbq sx v Nmcp-hnf ]pø ho- n (In-W-dphn-f) sp.-kmap-th (87) \nxy-x-bn tn -s - p. kwkvim-c-ip-{iqj sk]v w-_ 30- mw XobXn Xqh-bq sszhk`m skan-tø-cn-bn I Æm- SI tã v Hmh kn-b ]mã Fw. Ip n \n h-ln- p. tã v Iu kn sk{i- dnbpw k- `mip{iq-j-i-\p-amb ]mã sp. tpmk^v ip{iq-j-iƒ v t\- XrXzw simsp-øp. tã v Hm-h- kn-b ]mã kn.-kn. txma-kv, Im\w A, ]mtãgvkv ]n.-pn. amxyq-kv, Fw.-H. Gen-bm-kv, si.- n. h Ko-kv, ssh. tpmkv, jn_p 2016 HIvtSm-_ Xme p ]cn-tim-[-\bpw c -Zm\ Iymºpw Xncp-h : N v Hm^v tkmuv Xncp-h m Unkv{SnIvSv ssh.-]n.-c.- -k tu-kviqƒ Xme p ]cntim-[-\bpw ssh.-]n.-c.-bpss B- `n-ap-jy-øn c -Zm\ Iymºpw Xncp-h tãunbw k`-bn sk- ]vxw.12- \v \S- p. Xncp-h m ap- kn- snb am si.-hn.-h -Kokv Iymºv DZvLm-S\w sn-bv-xp. 50 t]tcmfw c -Zm-\ kω-x]{xw H p-h- p. XpS- p \S- Xme p ]cn-tim- [\ ]mã n.fw.-am-ω- 9 lrz-b-߃ H- n v tn v \ap- v \ΩpsS {]-ÿm-\sø \ne- \n Ømw. \-Ωp-sS kz w IpSpw- _-tø- mƒ h-epxpw Kuc-h-ap- -Xp-amWv k` A-Xn-s\ tim- SXn hyh-lm-c-øn- Iq-Snbpw a v Bt ]w D -bn pw XI - p- Bcv Xs -bm-bm-epw Ah - v k`-bpss \m-y-\m-b {InkvXp F-Xn-cm-bn-cn- pw F- v am{xw Adn-bn- p- p. \mw Bbn-cp kap-zm-b-߃ hn v C-Xn-\-IØv h Xv Hcp \nxyx e- yam nbmwv. Bcpw Xß-fpsS hncpxv sx n- -cp-xv. ]ns -tø- Xn hne-]n-t kml-ncyw \mw Xs krjvsn- -cpxv F- v D]-tZ-in p sim v \n- -Øp- p. \ap-t -h - pw Hcp as-ßn-h-chv Bh-iyw. Xncp-h Unkv{SnIvSv ssh.-]n.-c.-bpss B`napJyØn \S c -\n Æb Iymºv ap\n-kn- snb am si.-hn.-h Kokv DZvLm-S\w snøp- p DZvLm-S\w snbvxp. k tukviqƒ sk{i- dn ]mã lm kv ]n.-txm-akv A[y- -\m-bn-cp- p. Xme- p-]-cn-tim-[-\-bn- ta- {]m, Xe-h-Sn, Xncp-h m Su F o k`-iƒ 1, 2, 3, ÿm\- ߃ v A l-cm-bn. k tu-kviqƒ hn`m-k- Øn Xe-h-Sn, ta{]m, H pw c pw ÿm\-߃ Ic-ÿ-am- n. enpn _npp (Im-c-bv ) ssh.- ]n.-hn-`m-k-øn-epw, t{kkv kmdm _npp (Im-c-bv ) F n-h hy n-kx Nmºy jn- n-\ lcm-bn. Fkv.-F-kv.-F.-kn. v F m hnj-b-øn\pw F+ t\snb AJne F km G{_-lm-an\v ssh.-]n.-c.-bpss samsa-t mbpw Iymjv Ahm Upw \ In. Xncp-h m Iu kn-e tp- _v tpm Pv, ]mã km_p ]n.- Nm n F n-h Biw-k Adnbn- p. Unkv{SnIvSv ssh.-]n.-c.-sk-{i- dn km_p hmg- q- -Øn kzm- K-Xhpw \μnbpw Adn-bn- p. si. amxyp, tpm k Um\ntb XpS-ßn A\-h[n sszh- Zm-k- mcpw ap Im-e-ß-fn k`bn ip{iq-j-bn Ccp- -hcpw cmjv{sob kap-zm-b-cw-k-ßfn s -h-cpw, Ipssh- n ap ]pw D m-bn-cp ]mã si.f. DΩ, Chm. n.-kn. h Kokv, Unkv{Sn-IvSn s sszh-zmk- m XpS-ßn-b-h A\p-tim- N-\-k-tμi߃ \evin. cmjv{sob kmap-zm-bni cwk- Øp A\-h[n t] Xß-fpsS A\p-tim-N\w tcj-s -Sp-Øn. Ipssh v N v Hm^v tkmuv ip{iq-j-i ]mã sndn-bm ^nen- v, sk{i- dn {_Z knpp XpSßn A\-h[n t] Ipssh v, a v Kƒ^v \msp-iƒ, Ata-cn F n-hn-s-ß-fn \n v A\p-tim- N\ktμ-i-߃ Adn-bn- p. Xqhbq sszh-k-`-bpss Bcw-`-Im-ehn-izm-kn-bm-bn-cp p ]tc-x. `mcy: aw- me ]pxp-am-s-øn s]æ-ω. a ƒ: Ip -Ω, t{kkn- p n (sn-ss ), s]msn-b- Ω, su-bvkn, tpm k (bp.- F-kv.F) kmwip- n (Ip-ssh v sszh-k-`-bpss sk{i- -dn-bmbn ]e-h w tkh\w snbvxn- p- v).acp-a- ƒ: ]mã ]n.-fw. txmakv h Ko-kv, Xºn tpm (ku-zn), Pm kn, txmakv Genbmkv, Fen-k-_-Øv.

10 HIvtSm-_ apwss_: N v Hm^v tkmuv sk {S shãv dopn-b Hm-h - ko-b-dmbn ]mã s_\n-k- aømbn Npa-X-e-tb- p. apwss_- bn \S NS-ßn kuøv G-jy kq{] v dh.-si B- tu-gvk ka W {]m - \ \S-Øn. ]mã am-cmb kmw-ip- n C.-kn, hn.-h.-h Ko-kv, ]n.- n.-tp- - _v, amxyp n imap-th, tpm ap p-th-en, hn.-hn.-a-e-ivkm-, Cu-tà dopn-b Hmh ko- ]mã amcmb s_\n-k aømbnbpw s_- n tpmwpw Np-a-X-e-tb- p ]mã s_\nk aømbn dopn-b Hm^o-kn Npa-X-e-tb-s -Sp-Ø-t mƒ. b dh.-cmpp txm-akv, t_m_n txma-kv F n-h Biw-k-Iƒ Adn-bn- p. ÿm\w Hgn-bp Hmh -ko-b dh.-tpm-k^v am- Xyp-hn\v bm{x-b-b p \ In. ap Hmh -ko-b ]mã F.- a-øm-bnbpss ai-\mwv ]mã s_ n-k aøm-bn. tzml-bnep N v Hm^v tkmuv k`bpss ip{iq-j-i-\mbn {]h Øn- p-h-cp-i-bm-bn-cp- p. sim - -Ø: N - v Hm-^v "Btjdns IYIƒ' {]Imi\w snbvxp ]mã s_ n tpmwns\ Gjy kq{] v dh.-si B tu-gvk A\p-tam-Zn- p- p. tkm-uv sk -{S Cu-kv-t do-pn-b Hm-h -ko-b-dm-bn d-h. s_- n tpm Np-a-X-e-tb- p. sim - -Ø-bn-ep- k-`m B- ÿm-\-øv \-S- N-S-ßn ku- Øv G-jy kq-{]- v k-a - - W {]m - -\ \-S-Øn. C-hm- en-kw U-b-d-Œ ]m-ã F. tpm -Ip- n A- y- -X h-ln- p. ap Hm-h -ko-b ]m-ã si.fw. X- -, ]m-ã -am-cm-b jn-_p Sn. am-xyp, Zm-hq-Um -Uo- Kƒ, am -Iyq {]-[m, _n-pp G-{_-lmw, Zp -_m Po-Kƒ, am- Xyp tpm -Pv, sk-{i- -dn _m-_p Zm-\n-tb, k-æn F- n-h B- iw-k-iƒ A-dn-bn- p. ]p-\-eq H- - N - v Hm- ^v tkm-uv k-`mw-k-hp-am-b C-t±lw Iu -kn Aw-Kw, tz-inb K-th-Wnw-Kv t_m-un Aw-Kw, Un-kv-{Sn-Œv ]m-ã, sim - -Ø k-`m ip-{iq-j-i F- o \n-e- I-fn {]-h -Øn- n- p- v. 13 -]- cw kw-ÿm-\-ß-fn 16 e-[n-iw `m-j- m-cp-ss C-S-bn hym-]n- p In-S- p- -Xm-Wv sk -{S Cutà do-pn-b. Xn-cp-h- : ss{i-kv-x-h-tem-isø bp-h-i-ym-ir-øm-b B- tj am-xyp-hn-s I-Ym-k-am-lmcw "B-tj-dn-s I-Y-Iƒ' {]-Imi-\w sn-bv-xp. N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Hmh -ko-b ]m-ã kn. kn. txma-kv, ^n-se-z -^n-b k-`m U-bd-Iv-S ]m-ã h -Ko-kv tp- -_n- \p \-ev-in {]-Im-i-\w \n -Δ-ln- p. ss{i-kv-x-h-km-ln-xy-øn-epw k - -km-ln-xy-cw-k-øpw hn-π-h- I-c-am-b am- -am-wv B-tj-dn-s I- Y-Iƒ kr-jv-sn- p- -sx- v ]m- à kn. kn. txm-a-kv ]-d- p. ]m-ã tx-p-kv tp- -_v A- y- -X h-ln- p. ]m-ã kmw-ip- n am-xyp B-ap-J-{]-`m-j-Ww \n -Δln- p. ]m-ã sp. tpm-k-^v (tpym-xn-am - w), ]m-ã cm-pq B-\n- m-sv (Pm-e-Iw), ]m-ã jn- _p si. am-xyp (bp-km- y k-tμiw), ]m-ã tpm ]n. txm-akv sh-æn- p-fw (ss{i-kv-x-h F- gp-øp-]p-c), ]m-ã Ip-cym-t mkv Xe-bn- n-d, tum. ]o- tpmbn, ]m-ã {In-Ã-^ n. cm-pq Xp-S-ßn-b-h {]-kw-kn- p. {_-Z B-tj am-xyp \-μn A-dn-bn- p. _n-eo-th-gv-kv tp-w ]-ªn-t j B-Wv ]p-kv-x-i-øn-s {]- km-[-i. Xncp-h- m-bn \S A\p-tam-Z\ ktω-f-\-øn sh v Gjy kq{] v si B tu-gvk dopn-b Hmh ko-b ]mã si.-kn. kæn- p- nsb A\p-{K-ln v {]m n- p- p. ]mã am-cmb kn.-kn. txma-kv, kæn h n F n-h kao-]w. Visit Our Website : Call us : , Mail Us :

11 \- -X I- v {]-km-zw \-ev- Ip- tz-h- m-cm-twm ssl-μ-h tz-h- m? tnm-zy-øn-\v D-Ø-cw In- n-bm -a-xn C-Xv H-cp hn-a -i- \-a-. A-Sp-Ø k-a-b-øv H-cp ]m -e-sa v Fw.-]n. \q h-kv- {X-an- m-sx ]m -e-sa n I-b-dn ]m -e-sa v Im-cy-ß-fn ]-s - Sp-Øp. kv-{xo-iƒ Dƒ-s -ss B- cpw A-t±-l-sØ ]p-d-øm- n-bn-, Xm- o-xv sim-sp-øn-. hm-kv- X-h-Øn Cu hy- n ]m -esa n-s\ A-]-am-\n- -bm-bn-cp- ns? H-cp cm-py-øn-s ]m -esa n \q -h-kv-{xw A-Wn-bmsX ap-gp-\- -\m-bn H-cp Fw.-]n. h-cp- -Xv ]m -e-sa n-\pw, cm-py- Øn-\pw A-`n-am-\-am-tWm? B-Zc-hv B-tWm? I-gn- Zn-h-kw t^-kv-_p- n {]-N-cn- -s - H- cp Zr-iyw am-\y-hm-b-\- m {i- n- n-cn- p-a-t m. (28/9/2016) H-cp Xm-Sn- m-c \q -h-kv-{x-an- m-sx ap-gp-\- -X-bpw {]-Z -in- n- v Im- Wp- -h-sc-sbm-s A-\p-{K-ln- p \-S- p- -Xv I- p. kv-{xo-ifpƒ-s -ss ap- n sn- v \- - X Z -in- v G-tXm t\ - A - n- p- -Xv I- p. F-{X-b-[n-Iw e- m-i-cw. Cu ]n-im-nn-s\ Nm- hm-dp-sim- v A-Sn- p-hm Cu cm-py-øv {]-_p- -cm-b P-\-hpw t]m-eo-kpw C-t? ]p-cp-j-k-aq-lsø A-]-am-\n- -bm-bn-cp- n-s? C-Xm-tWm `m-c-x-kw-kv- m-cw. `mc-xo-b-sc Xp-Wn D-Sp- m ]Tn- n- -Xpw, tim- pw ]m pw [-cn- phm ]Tn- n- -Xpw, kw-kv- m-c-ap- -h-cm-bn `m-c-xo-b-s\ h-f -Ønb-Xpw {_n- o-jp-im-cm-wv F- v s]m-xp-th H-cp kw-km-cw ]- p- Im-ew ap-x D- v. A-Xn-s\ D-d- n- p- Zr-iy-ß-fpw {]-h-w-x- I-fp-am-Wv C- v `m-c-x-øn ImkXym-t\zjn 2016 HIvtSm-_ `mc-xob sslμh BNm-c-Øns `mk-amtwm \ X {]Z in- n-? Wp- -Xv. H-cp ap- o-an-tem, {In-kv- Xym-\n-bn-tem Im-Wm-Ø Cu ss]-im-nn-i \- -X {]-Z -in- n- B-Nm-cw C-hn-Sp-sØ ln-μp- Xz-hm-Zn-Iƒ Im-Wp- n-t? F- psim- v {]-Xn-I-cn- p- n-. {]-Xn- I-cn- m-xn-cp- m A-Ω s]-ß am - pw a- ƒ- pw am-xm-]n-xm- ƒ- pw sx-cp-hn C-d-ßn-\-S- p-hm e- txm- p- Im-ew h-cpw F-t m - p-i. B - -hap- B -j `m-c-x-øn-se lnμp k-tlm-z-c- m Cu {]-h-w- X-sb bm-sxm-cp-x-c-øn-epw t{]m- m-ln- n- -cp-xv ln-μp-xzw ]-d- v tã-pv X-I - p- -h Cu Zp-jv-S-{]-h-W-X-bv- v a-d kr-jv-sn- p- -h-cm-twm? H-cp cm-pm-hn-s A-Sp-, H-cp a-{ n-bp-ss A-Sp- sn- p- hy- n ]q -Æ-\- -\m-bn sn- p- -Xv cm-pm-hn-s\ A-]-am-\n- -bm-twm? B-Z-cn- p- I-bm-tWm? a-\p-jy-s \- -X I- v {]-km-zw \-ev-ip- H-cp tzh D-s - n A-Xv F-{X-tbm \o-n-am-wv. F- m-wv C-Xn-s H- s A-Sn-ÿm-\-X-Xzw N-cn-{Xw A-dn-bp-hm B-{K-l-ap- v. \-ΩpsS cm-pyw ]-cn-jv-ir-x-øn-epw, kw-kv- m-c-øn-epw h-f-cp-i-bmtwm? X-f-cp-I-bm-tWm? hn-ip- ss_-_nƒ F- p-]-d-bp- p. D-ev- ]. 3:7. X-߃ \- F- v a-\- n-em- n-b B-Zm-apw l-δm-bpw b-tlm-h-bp-ss ap -]n {]-Xy- s -Sp-hm \m-ww txm- n-bn- v A- Øn-bn-e Iq- n-øp- n A-c-bm-S D- m- n A-h D-Sp-Øp. kr-jv-sn- Xm-hn-s ap -]n t]m-epw \- - X sh-fn-s -Sp-Øm-Ø B-Zy a-\pjy. D-ev-]. 3:21 b-tlm-h-bmb ssz-hw X-s txm -sim- v D-Sp- v D- m- n A-h-sc D-Sp- n- p. kr-jv-sn-bp-ss \- -X Im-Wp-hm C-jv-S-s -Sm-Ø kr-jv-sn-xm-hv. ]p- Xn-b-\n-b-a-`m-Kw h-cp-tºmƒ h-kv- {Xw [-cn- p- hy-h-ÿ-iƒ t]mepw X-s P-\-Øn-\v \-ev-in. B- h -Ø-\w 22:5. B-Wn-s h-kv- {Xw s]-æpw s]-æn-s h-kv-{xw B-Wpw [-cn- -cp-xv F- hy-hÿ G-h - pw \-ev-ip- p. kv-{xo aq-sp-]-sw C-Sm-sX ssz-h-tøm-sp {]m - n- p-hm t]m-epw ]m-sn- F- -Xm-Wv ss_-_nƒ {]-am- Ww. (1-sIm-cn. 11:4,5) B-cm-[-I-cpw B-cm-[-\ B-{K-ln- p- -h-cpw tbm-ky-am-b h-kv-{xw [-cn- -Ww. (1-Xn-tam.2:9,10) F-{X a-t\m-l-c-amb {]-am-w-am-wv. hn-ip- h-kv-{xm-e- m-c-tømss F-s m-s -bm-wv B-cm-[-Isc hn-ti-jn- n- p- -Xv. {_- -Ncy-Øn-s t]-cn-em-bm-epw, G-Xp- X-cw Zn-hy-Xz-Øn-s t]-cn-em-bmepw \- -X {]-Z -in- n- p- bmsxm- pw `m-c-x-a-æn A-\p-h-Zn- p-hm ]m-sn-. A-ß-s\-bp- h - v \- {]-l-cw \-ev-in P-bnen-e-S-bv- -Ww. K-h -sa pw A- Xn B - -hw Im-Wn- -Ww. G-sXm-cp a-x-øn-s -bpw B-Nmc-\p-jvTm-\-߃ Aw-Ko-I-cn- p-itbm, Aw-Ko-I-cn- m-xn-cn- p-itbm sn-ømw F- m \- -X {]- Z -in- n- v D- B-Nm-cm-\p-jvTm- \-߃ ]-cn-jv-ir-x cm-py-sa- v A-h-Im-i-s -Sp- `m-c-x-øn A-\p-h-Zn- p-hm ]m-sn-. s]m-xp- P-\w sx-cp-hv \m-bv-s -Xn-sc t]mcm-sp- -Xp-t]m-se Cu \- -X {]- Z -i-\-øn-s\-xn-sc t]m-cm-s-ww. ss_-_n-fn I- -d-i-fn (skan-tø-cn-bn ) h-kv-{xm-t -]w \- S-Øn I- p-sim- v i-co-c-øn C- Sn- v Z-fin- n- H-cp a-\p-jy-s\ sh-fn-s -Sp-Øp- p. A-h `q-xw _m-[n- -h-\m-bncp- p. tb-ip A-h-\n-se `q-x-sø 11 im-kn- v A-h-s\ ku-jy-am- nb-t mƒ A-h-\v kp-t_m-[w D- m-bn. A-h h-kv-{xw [-cn- p. kp-t_m-[w \-jv-s-s - -h-cm-wv h- kv-{xm-t -]w \-S-Øn e- -bn- m-sx s]m-xp-p-\-a- y-øn \- S- p- -Xv. A-h-cn H-cp \- -]n-im-nv _m-[n- n-cn- p- p. A-h - v kpt_m-[w D- m-i-w-sa- n A-hcn-se ]n-im-nv A-e-dn Hm-S-Ww. \- -Xm {]-Z -i-\w ssz-ho-i-a- A- Xv Xo -Øpw ss]-im-nn-i-am-wv. Xncp-h : imtcm s^temjn v k`-i-fp-ss Cu h jsø P\-d I h j \wh-_ 28 Xn ƒ apx Unkw-_ 4 Rmb hsc Xncp-h imtcm I h j {Ku n sh p \S- pw. k`m {]kn-u v dh. tpm- txmakv DZvLm-S\w sn-øpw. kp{]-kn kphn-ti-j-{]-`m-j-i hnhn[ tbmk-ß-fn sszh-h-n-\ -k-tμi߃ \ -Ipw. ss nƒ ÃUn, ]mtãgvkv tim ^d kv, knwßv & s{]- bvkv, kn.-c.-fw k tu-k-viqƒ kwbp ktω-f-\w, h\nxm ktω-f-\w, anj Ne- v, [ym\- tbm-k-߃, kwbp k`m-tbm- Kw XpSßnbp ao nw-kp-iƒ I h j-t\m-s-\p-_- n p \S- pw. C y-bpss hnhn[ kwÿm-\-ß-fn \n pw hntz-i-cmimtcm P\-d I h j \hw-_ 28 apx Py-ß-fn \n pw ip{iq-j-i- mcpw hnizm-kn-i-fpw ]-s -Sp- pw. I h js kp-k-a-amb \- S-Øn- n-\m-bn ]mã am-cmb h - Ko-kv tpmjzm, si. tpmwn- p n (s{]-b ), G{_lmw aμ-a-cp-xn, tpm Pv ap -I (]-ªn-kn- n), {_-tzgvkv si.-c. tpm -Pp-Ip- n, si.-si. txma-kv (^n-\m kv), ]mtãgvkv tpm k si. imap-th, Fw.-sP. tpm, kmw ^nen v (^p-uv), t_mkv Fw. Ipcp-hn-f, {_Z G-{_lmw DΩ- (A-td-Pv-sa- vkv), ]m- -tã-gvkv tp- _v tpm Pv, n.-fw. h -Kokv (A-t m-a-tu-j ), Ipcy amxyp, amxyqkv tpm Pv (thmf n-tb-gvkv), tkmhn amxyp, _npp tpmk^v (ayq-kn-iv) F nh-cpss t\xr-xz-øn hnhn[ IΩ- n-iƒ {]h Øn- p-h-cp- p. ] -a-cp- p-iƒ D]-tbm-Kn- p-tºmƒ ]Yyw ]men-t - -Xm-Wv.

12 Yuganthyasandhesham Near Railway Station, Thiruvalla - 1 Ph : , Published from Thiruvalla on OCTOBER YUGANTHYA SANDHESHAM REGISTERD RNI Reg. No.KERMAL / 2007 / POSTAL Reg. No. KL / TLA / 215 / POSTED AT RMS THIRUVALLA ON LICENCED TO POST WITHOUT PREPAYMENT LICENCE NO. KL / TLA / WPP/205/ Printed, published and owned by Smitha Shibu, Kurayil Plavila Ebenezer Cottage, Near Railway Station, Thiruvalla, Pathanamthitta (Dist.), Kerala Printed at Carmel Offset Press, Kaviyoor P.O., Thiruvalla, Pathanamthitta (Dist.), Kerala. Published at Kurayil Plavila Ebnezer Cottage, Near Railway Station, Thiruvalla, Pathanamthitta (Dist.), Kerala. Editor : Shibu K. Mathew.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc v Ipº-\mSv I h j P\p-hcn 13 20 hsc dh. si. kn. tpm Ipº-\mSv: C ym s] -t mkvxv sszh-k-`-bpss 89 maxv P\- d I h j 2013 P\p-hcn 13 20 hsc slt{_m ]p-cøv \S- pw. I h js kpk-a-amb \S-Øn- n-\p-th n hnhn[ k- _v

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw...

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... s{]mhmjv tlmjv CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-]- -cm-jv{so-bw t\cnsp {]Xnk nbpw ^mknãv hn]øpw apx-em-fn-ø-hn-cp- hnπht mcm hpw _nsp-]n- -B -F-kv-Fkv

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce-

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- ]mã si. kn. txmakv {]kn-u v tdm_ v F^v Ip v `mcx BK-a\ ixm_vzn I h j P\p-hcn 21 apx 27 hsc Xncp-h N v Hm^v tkmuv tãun-b-øn Xncp-h : C ym sszh-k`m 90 m-axp P\-d I h j P- \p-hcn

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 OCTOBER Volume: 8 No: 4 kl\zmks km yw Pohn-X-Øn Ccp- -d-i-fn iq\y-\m-b-t mƒ, hnizm-k-øns Bg-ß-fn CutimbpsS lr-z-b-tømsv H n-t v Fs \m-y Fs c -I F p-cp-hn v At\-Im-bn-c-ß-fpsS

More information

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw - 1 lm-te-eqø 401 VOL. 17 ISSUE 13 Pages 12 2004- se kp\m-an- v tijw `mc-xsø \Sp- nb DØ-cm-Jmfiv {]fbøn ac-w-kwjy {]h-n-\m-xo-x-ambn Db-cp p. ac- W-s - -h-cn {Inkv-Xob hnizm-kn- Ifpw Dƒs - n- p- m- -hm-sa

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Vol. 5 No. 6, 15 June 2017

in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Vol. 5 No. 6, 15 June 2017 Vol. 5 No. 6, 15 June 2017 in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Xos m- n-sim v s]m -te-ev]n kw`hw Ign Znhkw an hm Øm am[y-a-ßfpw dnt m p snbvxn-cp- p. sxmsp-]p-g-bn-emwv AXv \S- -Xv. ssen-hn-j

More information