]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn"

Transcription

1 ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã Massmutual Centre- Pq-sse 5 8 h-sc \-S- pw. tem-i-{]-i-kv- X-cpw A-\p-{K-lo-X-cp-am-b d-h. km-ap-th tdm-{un-kv-kv, d-h. km- AhIm-i-߃- v kw-lsn-x hn-e-t]-i A-\n-hm-cyw: P-Ãn-kv _n. si-am ]m-j s]- -t m-kv-x Iu -kn Hm-^v C y (P.C.I) Bÿm-\ a-μn-cw D-Zv- LmS-\w Xn-cp-h a- m-sn-bn P-Ãn-kv _n. si-am ]m- D-Zv-LmS-\w sn-øp p. F.Fw. cmpp, ]m-ã sp.tpm-k-^v, si.g-{_-lmw, ]m-ã - amcm-b kn.kn. txm-akv, txma-kv h-s-t - p v, si.kn.txm-akv, txma-kv ^n-en- v F- n-h - k-ao-]w. Xn-cph : A-h-Im-i-߃- v th- n t]m-cm-sp-tºmƒ kw-lsn- X hn-e-t]i (Collective bargaining) A-\n-hm-cy-am-sW- v km n sh n amxyp sk{i- dn _m_p- p n tpm v {Sj-d Pp tpm am-xyp, d-h. tu-hn-uv \m-k, tum. ^n- n Ip-cp-hn-f, {_-Z tam-l kn. em-k-d-kv Xp- S-ßn-b-h hn-hn-[ ao- nw-kp-i-fn ssz-h-h-n-\w ip-{iq-jn- pw. kw- Ko-X ip-{iq-j-bv- v tb-jp-hm _m -Upw {_-Z ª- ta-a-\- bpw t\-xr-xzw \ -Ipw. ""A-ßbp-sS cm-pyw h-tc-w-ta'' F- -Xm- ssl-t ms-xn ap P-Uv-Pn P-kv- n-kv _n. si-am ]m- ]-d- p. `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv tjmwn txmakv bqøv tim Un-t\- Wv Cu h -j-sø tim -^-d kv Xow. C- y-bv- v sh-fn-bn \- S- p- G- -hpw a-e-bm-fn kw-kaw Iq-Sn-bm-Wv ]n.-kn.-f.-f.-si. d-h. s_-ty tpm -k (\m-j-w I -ho-\ ), {_-Z sh- n am-xyp (\m-j-w sk-{i- -dn), {_-Z _m-_p- p- n tpm - v (\m-j-w {S-j-d ), {_-Z tpmpn sf v amxyqkv k-`-i-fp-ss sf-iy-th-zn-bm-b s]- -t m-kv -Xv Iu -kn Hm-^v C- y-bp-ss B-ÿm-\-a-μn-cw a- m- Sn-bn D-Zv-Lm-S-\w sn-øp-i-bm-bncp- p A-t±-lw. a-x-߃ D-Zv-tLm-jn- p- k- Xy-ß-fm-Wv k-am-[m-\-hpw kmtlm- Z-cy-hpw. ssh-cp-[y-߃ D- -t mgpw C-h-sb ]n -Xp-S-cm I-gn-bp- -Xn-eq-sS a-tx-x-c-xzw \n-e-\n - Øm-\m-Ipw. B-Nm-c A-\p-jvTm-\- ß-sf _-en-i-gn- m-sx G-Io-Ir- X kn-hn tim-uv \-S- m- m I-gn-b-Ww. I-Æ-S- v F- m-øn-s\- bpw F-Xn - m-sx A-\y-\pth- n t\m- p-tºm-gm-wv Po-hn-Xw [-\yam-ip- -sx- v P-kv- n-kv _n. siam ]m- ]-d- p. ]n.kn.sf 06 Bjm Um\n-tb dh. kmpp tpm amxyp {_Z taml emk-dkv teuokv tim Un-t\- tjm-wn txm-a-kv (\m-j-w bq- _p sh- -h- m-\w A-dn-bn- p. Øv tim -Un-t\- ), kn-ã B- A-Uƒ- v, bq-øv, In-Uv-kv, k- jm Um-\n-tb (\m-j-w te- Uo-kv tim -Un-t\- ), tum. txma-kv C-Sn- p-f (tim -^-d -kv I sk- -\p-i-fn-em-bn ao- nw-kp- tlm-z-cn-am F- n-h - v {]-txytim -Un-t\- ) F- n-h-cp-ss t\- Iƒ \-S- pw. {]-[m-\ s]-s -t mkv-xv k-`m-t\-xm- - m-cpw k-tω- Xr-Xz-Øn tim -^-d -kv {I-ao- I-c-W-߃ ]q -Øn-bm-b-Xm-bn aof-\-øn ip-{iq-jn- pw. Un-b tim -Un-t\- {_-Z \n- G.-Pn. shtã Unkv{SnIvSv `mc-hm-ln-iƒ ]mã hn. sf. ]mã ^nen v tpm ]mã tpmk^v tbml- m sndn-bm apwss_: G.-Pn. sh-tã Un-kv-{Sn-Iv-Sv Iu -kn a-lm-cm-{ kq-{]- v B-bn d-h.-hn.-sf. tbm-l- m sx-c-s -Sp- -s - p. d-h. ^n-en- v tpm (A-kn.-kq-{]- v), ]m-ã tpm-k-^v sn-dn-bm (sk- {I- -dn), Sn. ]n. tpm -k ({S-j-dm ), ]m-ã txm-a-kv Nm-t m F- n-h-c-s-ßp- F-Iv-kn-Iyq- o-hv I-Ω- n-sbbpw sx-c-s -Sp-Øp. c- v h -j-am-wv Im-em-h-[n. ]m-ã hn. sf. tbm-l- m \hn apw-ss_ km -]m-u k-`m-ip- {iq-j-i-\m-wv. ]m-ã ^n-en- v tpm apw-ss_ A-t -cn k-`m-ip-{iqj-i-. ]m-ã tpm-k-^v sn-dn-bm \-hn apw-ss_ kn.-_n.-un. t_- em- q k-`m-ip-{iq-j-i-\m-wv. sszh-hn-izm-k-ap- -h v kpj-\n{z e`n- p p: ]T-\-߃ Imivao-cn ]n.-un.-]n. k mcn-\p ]n pw _n.-sp.-]n. ]n h-en p hm Ø a\p-jys ]n pw ]mxn-h-gnbn amdp- XmWv. sszhoi ]n p-w-am-{xta \ne-\n q. ]p-xn-b ]T-\-߃ {]-Imcw B-flo-I Im-cy-ß-fn ÿn-cam-bn ]-s -Sp- p- -h A-\m-flo- I-sc- mƒ cm-{xn-bn kp-j-am-bn D-d-ßp- p F- p Im-Wp- p. ]-ehn-[ {]m-b- m-cp-ss C-S-bn B- flo-i Po-hn-X-hpw kp-j-\n-{z-bpw X-Ωn-ep- _- -sø- - n \-S- Øn-b ]T-\-Øn-em-Wv Cu k-xyw im-kv-{x- I-s -Øn-b-Xv. k- -tδ-bn ]-s -Sp-Ø-h-tcm-Sv {]m - -\-I-fn F-{X {]m-h-iyw ]-s - Sp- p- p F- pw hy- n-]-c-am-bn F-{X {]m-h-iyw {]m - n- p- p F- pw im-kv-{x- - m tnm-zn- p. The Journal of National Sleep Foundation {]-kn- o-icn- Cu ]T-\ dn-t m - v B-flo- I-c-am-bn Po-hn- p- -h-cp-ss k-hnti-j-x-i-fn H- m-b kp-j-\n-{zsb- - n Du- n ]-d-bp- p. ""a-x-hpw B-flo-I-X-bpw H-cp hy- n-bp-ss Po-hn-X-sØ B-tcm-Ky-]-c-am-bn F- ß-s\ kzm-[o-\n- p- p F- pw Pohn-X-Øn-s \n-e-hm-cw F-ß-s\ D-b -Øp- p F- pw Cu ]T-\w sx-fn-hv k-ln-xw hn-h-cn- p- p''- ]T-\ {]-_- w {]-kn- o-i-cn- ss-iv-k-kv bq-wn-th-gv-kn- n-bn-se {In-Ã-^ F- n-k ]-d- p. B-flo-I Im-cy-ß-fn G -s - Sp- -Xv h-gn am-\-kn-i ]n-cn-ap-dp- w Ip-d-bp-I-bpw C-Xp-h-gn kp- J-\n-{Z e-`n- p-i-bpw sn-øp- p. am-{x-a- B-flo-I Iq-Sp-X kmaq-ln-i {]-Xn-_- -X D- -h B- sw- pw ]T-\w k-a - n- p- p. B-cm-[-\m-e-b- 07

2 - 2- BELIEVERS JOURNAL 2018 JUNE 25 ]{Xm-[n] kanxn c m-[n-imcn dh. tpm v hn. -ta- m v snb am cmp Bcy- - n sshkv snb am hn k tpm v No^v FUn ]mã kmwip n amxyp amt\-pnwkv FUn- Fw.-hn. ^nen v Kƒ^v FUn ]mã _npp tpmbn k p-te-j amt\-p {_Z si. n. tpmjzm I -t -cn tim Un-t\- ]mã si. sp. amxyp ae-_m tim Un-t\- ]mã tpm_n si. tpm _neo-th-gvkv tpw hm jni hcn-kwjy C y-bn : 200 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U: $ 40 bp.-si: 20 Bbp-jvImew: 2000 cq] Kƒ^v cmpy-߃: 1500 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw _neo-thgvkv tpw P.O.Box:31 Manjadi.P.O., Thiruvalla Kerala, India BELIEVERS JOURNAL P.O.Box: Atlanta, GA USA Mob: (INDIA) OFFiCE: Ph: (USA) E- mail Website Adn-bn v _neo-thgvkv tpw-en hcp tej-\-ß-fn-sebpw ]Xnhp ]w n-i-fn-sebpw B i-b-ßfp-ssbpw A`n-{]m-b-ßfp-sSbpw DØ-c-hm-ZnXzw Fgp- Øp-Im p-am-{x-am-wv. ]{Xm-[n-] I-gn- Nn-e Zn-h-k-ß-fmbn ti-c-f-øn-se hm -Ømam-[y-aß-fn-eq-sS ]p-d-øv h-cp- hm - Ø-bm-Wv D- -X t]m-en-kv D-tZym- K-ÿ Io-gp-tZym-K-ÿ- m-sc X- ß-fp-sS ho-sp-i-fn Zm-ky th-e- v D-]-tbm-Kn- p- p F- -Xv. G- sd A-]-am-\-I-c-am-b H- m-bn am- {X-sa C-Xn-s\ Im-Wp-hm I-gnbp. ]-d-bn- n-t A-S-ßq F- hmin-bn -\n- p A-ti-jw ]pdt m- n- F- a- n-em-wv. bq-wn-t^m-a- Wn- p tk-h-\w \-S-tØ- t]m-eo-kp-im-sc ho- p-th-e-bv- p \n-tbm-kn- p- t]m-eo-kv Hm-^ok -am-cp-ss k-{º-zm-bw. am-\y-amb `m-j-bn - -d- m a-cym-z-ti- Sm-Wv; a-s m-cp X-c-Øn ]-d- m tim-f-\n-`-c-w-im-e-øm- Wp X-ß-sf- p hn-nm-cn- p- -hcp-ss A-[n-Im-c-{`-a-Ø-X-bp-sS B- hn-jv-im-cw. \n-b-a-]m-e-i-cp-ss Cu \n-b-a-ew-l-\w ti-c-f-sø e- n- n- p- p; D-Z-tym-K-ÿ-kw-kv-Im-csØ ]-cn-lm-ky-am- p- p. \- - {Xm- n-x-cm-b D- -txm-z-tym-k-ÿ-cpss tk-h-i-cm-bn \n-tbm-kn- -s - Sp- t]m-eo-kp-im ]- n-sb Ipfn- n- -epw ho- p-km-am-\w hm-ßepw-sxm- v ]q-t m- w \-\-bv- - ssjpp Um\ntb, ASq t]m-en-kn-se Zm-ky-]-Wn A-]-am-\-I-cw h-sc sn-bv-xm -t m-cm b-p-am-\- k- -Xn-bp-sS X- pw hm-ß-w-sa- hm -Ø sr- -tem-ss-bm-wv tic-fw ti- -Xv-. A-Sn-a-Ø-Øn-\pw hnth-n-\-߃- p-sa-xn-tc H-cp \q- m- n-\p-ap-tº X-s cm-{ o-b-ka-c-߃ \-S-Øp-I-bpw km-aq-ln-iam-b Xp-ey-X-bpw Nq-j-W-an- m-bva-bpw s]m-xp-\-b-am-bn Aw-Ko-I-cn- p-i-bpw sn-bv-xn- p- ti-c-f- Øn C-t m-gpw C-ß-s\ kw-`hn- p- -Xv Aw-Ko-I-cn- m-hp- Im-cy-a-. Zm-ky-th-e-sb- p-dn- p- hn-h-cw ]p-d-ø-dn- -txm-ss D- -X t]m-eo-kv D-Z-tym-K-ÿ - s m- w \n -Øn-bn-cn- p- t]meo-kp-im-sc Xn-cn- p-hn-fn- m Xocp-am-\-am-sb- -Xv \- -Im-cy-am-Wv-. kw-ÿm-\ J-P-\m-hn \n- v {]-Xn-am-kw F- p-tim-sn-bn-te-sd cq- ] i-º-f C-\-Øn am-{xw Nn-ehn- v c- m-bn-c-øn-te-sd s]m-eokp-im-sc-bm-wv 80 G-sd sf.]n.f-kv D-tZym-K-kv -Y-cp-sS-bpw cm-jv-{so-b t\-xm- -fp-ss-bpw ho- ptpm-en- pw Xn-I- pw kz-im-cy B- h-iy-߃- p-am-bn D-]-tbm-Kn- p- -Xv. ]- m-f-øn-se-bpw t]m-eo-knse-bpw ta-[m-hn-iƒ- v kp-c- bv- pw k-lm-bn-i-fm-bpw Xm-g-Ø- {_Z cmp Bcy- - n snb am {In-kv-Xp-tb-ip-hn-s ]-cky-ip-{iq-j-bn in-jy- m-cpsamcpan- p- k-a-b-ß-fn H-cp {Inkv-Xp in-jy tem-i-øn B- bn-cn- pw-im-ew A-h B-cm-Wv F- v hn-hn-[ \n-e-i-fn tb-ip ]-cn-n-b-s -Sp-Øn-bn- p- v. A-Xn G-sd hn-ti-j-am-b H-cp ]-cn-n-bs -Sp-Ø B-Wv sn- m-bv- -fpss C-S-bn-se B-Sv F- -Xv (a-ømbn 10:16). sn- m-bv- -fp-ss \-Sphn B-Sn-s\-t m-se Rm \nß-sf A-b- p- p- -sn- m-bv- ƒ F- _-lp-h-n-\ {]-kv -Xm-h-\-bpw B-Sv F- G-I-h-N-\ {]-kv-xm-h- \-bpw {i-t -b-am-wv!! C-h-bp-sS A-\p-]m-Xw X-s h-f-sc hy-xymk-ap- v. Np- n-epw sn- m-bv- ƒ, A-Xn-s \-Sp-hn H-cm-Sv...-C-Xm- Wv tem-i-hpw A-Xn-\p- n-se {Inkv-Xp-in-jy-\pw X-Ωn-ep- I-W- v!! F-Æ-Øn t]m-epw B-Sns km- n-[yw Xp-temw ]-cn-an-xam-wv. A-ß-s\ F- n Np- n-epw \n - p- sn- m-bv- -fp-ss C-Sbn-te- v H-cm-Sv I-b-dn-s - m (t]m-ip-hn ; sn- m-bv- -fp-ss \- Sp-hn Ip- m-sp-i-sf-t m-se Rm \n-ß-sf A-b- p- p- -eqt m-kv 10:3) F- m-bn-cn- pw A- hn-ss \n- pw H-cm-Sn-\v e-`n- p- sn m-bv -fpss CS-bnse BSv Xv F- -Xv h-f-sc hy- -am-wv. Cu tem-iw H-cp {In-kv-Xp `- -\v F- pw F- m-e-hpw {]-Xn- Iq-ew am-{x-am-wv. sn- m-bv- -fpss C-S-bn \n - p- B-Sn-\v A-Xn Iq-Sp-X F- m-wv C-hnsS \n- pw {]-Xo- n- p-hm-\p- - Xv. Np- n-epw \n - p- sn- mbv- fn \n- pw B-Sn-\p- m-ip- B-{I-a-Ww km-[m-c-w-am-wv. i-cn-bm-b H-cp {In-kv-Xp-in-jy-\v {]- Xn-k- n-iƒ h - n- p-tºmƒ A- h Xn-cp-h-N-\-Øn-s ]m-x-bn B-Wv F- -Xv hy- -am-wv. F- m Im-e-Øpw H-cp b-ym - {In-kv- Xp-in-jy Xm Dƒ-s - p \n - p- k-aq-l-øn hy-xy-kv-x- \m-bn-cn- pw. B hy-xym-kw X- s B-bn-cn- pw A-h H-cp b- Ym - {In-kv-Xym-\n B-Wv F- -Xn-s sx-fn-hv. sn- m-bv- -fpss \-Sp-hn-se B-Sv- -]-cn-l-kn- m Xn-cn- p {]-Xn-I-cn- m I-gn-bm-Ø, D-]-{Z-hn- m Xn-cn- p D-]-{Z-hn- m I-gn-bm-Ø ÿn-xn-hn-tijw. ""k-tlm-z-c- m-sc tem-iw \nß-sf ]-I- p- p F- n A-Xni-bn- -cp-xv'' F- tbm-l- m-s {]-kv-xm-h-\ {i-t -b-am-wv. ]-I- p- -Xn-\p ]-I-cw tem-iw kv-t\- ln- p-hm Xp-S-ßn F- n A- Xn-i-bn- p-hn!! sn- m-bv- -fp-ss \-Sp-hn Xn-c-kv-I-cn- -s - n-cp- n-ep- Po-h-\- m-sc \n-tbm-kn- p- -Xn-\v {_n- o-jv A-[n-\n-thi-`-c-W-Im-e-tØm-fw ]-g- -ap- v. ]- m-f-øn 'Hm -U -en'sb- m-bncp- p A-Ø-cw ssk-\n-i - p t]-cv. {_n- Dƒ-s -ss H-t -sd cm-py-ß-fn Cu G - m-sp- m-bncp- p. c- mw-tem-i-bp- -Øn-\p-tijw {_n- Hu-Z-tym-Kn-I-am-bn-Øs Hm -U -en k-{º-zm-bw C- m- Xm- n. A-tX ]m-c-º-cyw X-s bm-wv C- y-bn-se t]m-eo-kv tk- \-I-fn-ep-ap- -Xv. hn-hn-[ dm- p-ifn -s - sf.]n.f-kv. D-Z-tym-Kÿ-sc k-lm-bn- m-\p- 'Iym-ºv t^m-tfm-th-gv-kv'f- Hm-a-\-t -cp- Po-h-\- m ^-e-øn hn-sp- ]-Wn- m-cpw ho- p-]-wn- m-cp-am- Im \n -_- n-x-cm-wv. ta-[m-hnbp-ss A-[n-Im-c-i- n-bpw t]m-eokv tk-\-bn B- -cn-i-am-bn \ne-\n - p- ^yq-u L-S-\-bpwaq-ew Io-gv -Po-h-\- m - v an- m-\m- In-.{`m- v N-ß-e- m-bm ]ns B-cv, F-ß-s\ Nn-In- n- pw F- -Xp X-s -bm-wv {]-iv -\w. s]meo-kn-se A-cp-Xm-bv-a-I-sf ]-c-ºcm-k-x-am-bn Xp-S - p-t]m- -sx- X-c-Øn e-lq-i-cn- p-i-bm-wv k - m. D- -X-hn-Zym-`ym-kw t\- B-Sn-\v C- v P-\-]n- p-w-bpw Aw- Ko-Im-c-hpw e-`n- p-s - n ]-It - -Xn-\p ]-I-cw tem-iw kvt\-ln- m Xp-S-ßn-bn-cn- p- p. k-aq-lw A-h-K-Wn- n-cp- hn-izmk-k-aq-l-sø tx-sn cm-{ o-b t\- Xm- ƒ A-t\z-jn- p h-cp- -Xns Im-c-Ww ssz-hw \-sω D-b - Øn-b-X-, t\-sc a-dn- p \mw tem- I-Øn-te- p C-d-ßn-bn-cn- p- p F- -Xm-Wv!! sn- m-bv- -fp-ss \-Sp-hn-se B-Sm-Wv H-cp {In-kv-Xp in-jy t]m-ip-ho, sn- m-bv- -fp-ss \-Sp-hn B-Sn-s\-t m-se Rm \n-ß-sf A-b- p- p!! Np- pw sim-sn-b sn- m-bv- ƒ, A-Xn-s \-Sp-hn H-cm-Sv- -Cu Nn-{Xw k-l-\-øn-s Nn-{X-am-Wv...Cu Nn- {Xw kz-bw Xy-Pn- -en-s Nn-{X-am-Wv..Cu Nn-{Xw I- -X-b-\p-`-hn- p- H-cp {In-kv-Xp-`- -s Nn-{X-am-Wv!! "tem-i-øn \n-߃- v I- -ap- v '' F- {In-kv-Xp-hn-s hm- p-iƒ- p ap-i-fn ""\n߃- o-`q-an-bn I-jv-S-an- '' F- ta-se-gp-sø-gp-xp- I- - {]-hm-n-i- m-sc \n-߃- v lm I- w!! F- n tem-i-øn-s D-]-{Z-h߃- p-t\-sc A-tX \m-w-b- Øn Xn-cn- p {]-Xn-I-cn- m I- gn-bn-. D-]-{Z-hn- p- -h - p-th- n {]m - n- pw F- -X- m-sx A-h -s -Xn-sc D-]-tcm-[w kr- n- m \-ap- -\p-hm-z-an-. ""]-co- bn A-I-s -Sm-Xn-cn- m D-W - n-cp- p {]m - n- n '' -hm-ƒsim- p- {]-tbm-kw Cu sf-lo-ia- m-ø ssz-h-cm-py-øn A-\ph-Z-\o-b-a-. ]-co-i-]p-tcm-ln-x tnh-i- m hm-fpw h-sn-bpw Zo-]- n-]- -ß-fpw B-bp-[-ß-fp-am-bn X-\n- p t\-sc h- -t mƒ ""\n-߃ B-sc Xn-c-bp- p'' -\-{km-b-\m-b tb-ip-hn-s\ ""A-Xv Rm X- s '' F- v kz-bw ]-cn-n-b-s -Sp- Øn A-h - v ap-ºn {]-Xy- - \m-b...-]n-sn- p si- m h- i- Sn-b-h-cm-Wv \-Ωp-sS t]m-eo-kp-imcn `q-cn-]- -hpw. a- -c- -co- bpw Im-bn-I- -a-xm-]-co- -bpw P- bn- v \n-b-am-\p-kr-xw sxm-gn -t\- Sn-b A-h-sc `r-xy-th-e-bv- p-]- tbm-kn- p- -Xv A-]-cn-jv -Ir-X-Xz-am- Wv. A-Xv t]m-eo-kv tk-\-bn B- fl-hn-izm-k- p-d-hpw ta-e-[n-im-cn- I-tfm-Sp- A-{]n-b-hpw kr- n- pw. A-[n-Im-c-`o-Xn-sIm- v A-S- n- n-sn- p-am-{xw {]-I-Sn- n- -s - Sp- B hn-im-c-߃ tk-\-bp-ss A- -S- -sø-ø-s _m-[n- pw. a-\p-jy-k-a-xz-sø-bpw sxm-gn kw-kv-im-c-sø-bpw Ip-dn- p- tem-i X-Øz-߃- pw aq-ey-`m-h- \-Iƒ- pw ti-c-f-øn-s km-aq-ln- I-k- -ev-]-øn-\pw hn-e-i-ev-]n- m- Ø G-Xm-\pw t]m-eo-kv {]-am-wnam - p P- n-øw N-a-bm-\p- C- S-am-bn t]m-eo-kp-im-cp-ss Po-hn-Xw am-dn- q-sm. {Xp-kw-L-Øn-\p ap -]n {In-kv- Xp-hn-\p {]-Xn-tcm-[w Xo - m I- øn I-cp-Xn-bn-cp- hmƒ Du-cn a-lm-]p-tcm-ln-x-zm-k a-ev-s mkn-s Im-X-dp-Ø kz-in-jy ]- t{xm-kn-s\ im-kn- v ""hm-sf-sp- p- -h F- mw hm-fm '' F- I- \-Ø Xm- o-xv \-ev-in-b...-]-d- pd- n- ]-W-Øn-\p-th- n Npw-_- \w sim- v Rm B-sc Im-Wn- p X-cp-tam A-h-s\ ]n-sn- p-simƒho F- v ]-d- v hn-izm-k h- -\-bn-eq-ss tb-ip-hn-s\ Im-Wn- p-sim-sp- m X-\n- -Sp-Øp-h- in-jy-\m-bn-cp- bq-z-sb- ""kv-t\- ln-xm'' F- v A-`n-kw-t_m-[-\ sn-bv-x tb-ip-hn-s k-l-\-`m-ham-wv ss{i-kv-x-h am - -Øn-s ssi-eo-hn-ti-j-ww!! tb-ip-hn-s\ kw-c- n- m B-sW- n t]mepw A-Xn-\m-bn \mw ]n- p-s-cp- ssi-en-iƒ ssz-h-øn-s \n-co- -W-Øn B-Wv. B-flo-I-X-bpsS/`- n-bp-ss/d-]-tz-i-øn-s H- s kw-c- -I-cm-bn s]m-xp-tem- I-Øp {]-Z -in- n- -s -Sp-tºm-gpw A-I-a-\-I-fn tx- p-an-\p- n-b hm-fp-iƒ B-Wv B-bp-[-sa- n \mw C-t m-gpw sk- -a-\-bn \n - p- sf-lo-i-cm-py- m-c B-Wv!! t]m-ip-ho, sn- m-bv- -fp-ss \-Sp-hn B-Sn-s\-t m-se Rm \n-ß-sf A-b- p- p!! Np- pw sim- Sn-b sn- m-bv- ƒ, A-Xn-s \- Sp-hn H-cm-Sv- -Cu Nn-{Xw k-l-\- Øn-s Nn-{X-am-Wv...Cu Nn-{Xw kz-bw Xy-Pn- -en-s Nn-{X-am- Wv..Cu Nn-{Xw I- -X-b-\p-`-hn- p- H-cp {In-kv-Xp-`- -s Nn-{Xam-Wv!! "tem-i-øn \n-߃- v I- -ap- v'' F- {In-kv-Xp-hn-s hm- p-iƒ- p ap-i-fn ""\n-߃- o- `q-an-bn I-jv-S-an- '' F- ta-segp-sø-gp-xp- I- -{]-hm-n-i- msc \n-߃- v lm I- w!!

3 2018 JUNE 25 BELIEVERS JOURNAL _n-eo-th-gv-kv tp-w Xp-S-ßn-bn- v 11 h -j-ß-fm-bn. s]- s -t m-kv-xv k-aq-l-øn-se aqey- yp-xn-s -Xn-sc-bpw Zp-cp-]-tZi-Øn-\pw A-gn-a-Xn-s -Xn-sc-bpw i- -am-b \n-e-]m-sm-wv B-Zyw ap-x X-s tp-w kzo-i-cn- n-cp- -Xv. tp-w ]n- -Wn-{]- h -Ø-I-cpw hm-b-\- m-cpw IqSp- X sf.-]n.-kn. k-`mw-k-߃ B-b-Xn-\m sf.-]n.-kn.-bp-am-bn _- -s - hm -Ø-I-fm-bn-cp- p B-Zy-Im-ew ap-x tp-w ssi- Im-cyw sn-bv-xn-cp- -Xv. F- m N - v Hm-^v tkm-uv {]-ÿm-\-hpam-bn _- -s - v \-S- Nn-e A- gn-a-xn-iƒ-s -Xn-sc-bpw a- pw hm -Ø-Iƒ {]-kn- o-i-cn- p. aq- v ]-Xn- m-t m-f-am-bn Rm Dƒs - p \n - p- {]-ÿm-\-øns hm -Ø-Iƒ {]-kn- o-i-cn- - Xv I-Sp-Ø F-Xn - n-s\ A-`n-ap- Jo-I-cn- p-sim- m-wv. F-Xn - p- I-fp-sS \-Sp-hn-epw tp-w kzo- I-cn- \n-e-]m-sv Nn-e `-c-w- Øn \n- v ]p-d-øp-t]m-iphm Im-c-W-am-bn. N - v Hm-^v tkm-uv {]-ÿm-\w H-c - -Øn G-Im-[n-]-Xy `-c-w-kw-hn-[m-\w X-s -bm-wv. `-c-w-sø k-lmbn- p-hm Iu -kn-epw a- p Np-a-X-e- m-cp-sam-s D-s - nepw A-h-km-\-hm- v Hm-h -knb-dp-ss X-s -bm-wv. C-Xv Kp-Whpw tzm-j-hpw D-f-hm- p- `-c- W-kw-hn-[m-\-am-Wv F- v ]-dbmw. A-[n-Im-c-Øn-te- p- Hm- -Øn a- p- -h-sc H-Xp- p-hm- \pw C- m-bv -a-sn-øp-hm-\p-ap- {]- h-w-x C-hn-sS-bp- m-bn-cp- p. A-gn-a-Xn, kz-p-\-]- -]m-xw, k- ` h-f - -bn-se ap-c-sn- v, kp-xmcy-an- m-bv-a C-ß-s\ ]-e-hn-[ {]- FUn-k txma-kv thßq, Z-a-kv-t m-kn iu-en-s cq-]m- -cw 1. iu ]u-tem-km-bn 2. a-lm-]m-]n ]-cn-ip- -\m-bn 3. k-`-sb D-]-{Z-hn- -h k-`sb ]-Wn-bp- h-\m-bn 4. ]-co-i -A-t m-kv-x-e-\m-bn 5. lo-\-]m-{xw am-\-]m-{x-am-bn 6. a-x-{`m- {In-kv-Xp-`- -\mbn 7. Ip-cp-S Im-gv-N-bp- -h-\m-bn 8. Zq-j-I D-]-tZ-jv-Sm-hm-bn 9. \n-jvtq-c im- -\m-bn 10. sn- m-bv Ip- m-sm-bn ]u-tem-kn-s kw-`m-h-\-iƒ 1. k-`-i-fp-ss ÿm-]-i 2. A-t\-I t\-xm- - m-sc H-cp- nsb-sp-øp 3. ]p-xn-b-\n-b-a-øn-se ]-Ip-Xnbn A-[n-I-hpw ]p-kv-x-i-߃ F-gp-Xn N v Hm^v tkmuv hf -bpss ]mx-bn-emwv iv -\-ß-fpw I-gn- -Im-e-ß-fn k- `-sb ]n-t m- -Sn- n-cp- p. \- D- t±-i-tøm-ss `-c-w-øn-te-dp- -hcp-ss Np- pw {`-a-ww-sn-øp- Nne p-{z-{k-l-ß-fm-wv ]-e Hm-h - kn-b -am-sc-bpw h-gn-sx- n- n-cp- - Xv. `-c-w-øn-s X-W-en A- q- \-S-Øn-b A-gn-a-Xn-bpw {]-Xn- Im-c \-S-]-Sn-I-fp-sam-s _m-[n- - Xv Hm-h -kn-b -am-sc-bm-wv. C- q- - v B-cv `-c-w-øn-te-dn-bm-epw Hm- n-s\- mƒ th-k-øn \n-dw am-dn ap-f- p-g-bn hn-e-k-ww F- t -bp- q. Cu Po -Æn- kw-kv- Im-cw am-d-ww F- -Xm-bn-cp- p tp-w-en-s \n-e-]m-spw A-Xn-\pth- n-bp- -Xm-bn-cp- p tp-w-ens t]m-cm- -hpw. A-Ø-cw Po -Æ- X-Iƒ- pw ap-c-sn- n-\pw A-gn-a-Xn- pw an- -hm-dp-sam-s A- w h- n-cn- p- p F- p- -Xm-Wv C-t mg-sø `-c-w-øn-s {]-txy-i-x. F-s A-dn-hn s]- n-s-tøm-fw \ymbtøm-ss-bpw \o-xn-tbm-ss-bpw Im-cy-߃ sn-øp- -Xn C-t m-gsø tã- v Hm-h -kn-b D- p-i- \m-wv. A-[n-Im-c-Øn-s X-e- - \-an- m-sx F- m-h-tcm-spw kv-t\- l-tøm-ss C-S-s]-Sp-hm-\pw ip-{iqj-i-sc h-en- -sn-dp- -an- m-sx k- μ -in- p- -Xn-\pw A-h-sc {i- n- p- -Xn-\pw A-t±-lw Pm-{K-X-]pe -Øp- p- v. {Z-hym-{K-l-an- m-bva A-t±-l-sØ h-f-sc hy-xy-kv-x- \m- p- p. F- m \ym-b-tømss-bp- Nn-e \-S-]-Sn-Iƒ Nn-e - v C- -t -Sp- m- mw. F- m {]- ÿm-\-ß-fn-epw cm-{ o-b A-Xn-{]- k-c-am-wv. sf.-]n.-kn. t]m-ep- P-\m-[n-]-Xy-kw-hn-[m-\w Iq-Sp-X-ep- k-`-i-fn F- m A-Xn -h-c- ºp-I-fpw ew-ln- m-wv cm-{ o-b- fn-iƒ \-S- p- -Xv. tbm-ky-x-bpw I-gn-hp-ap- -h-sc H-Xp- p-hm {ian- p- -Xm-Wv sf.-]n-kn.-bn-epw a- pw C-{X-b-[n-Iw {Kq- n-kw h-f-cphm Im-c-Ww. I-gn- c- p-h - jw N - v Hm-^v tkm-un-s\ kw- _- n- n-s-tøm-fw k-am-[m-\-øns Im-e-L- -am-bm-wv F-\n- v txm- n-bn- p- -Xv. F- m C-hnsS-bpw am- -߃ B-h-iy-am-Wv. hnizm-kn-i-sf `-c-w-øn Ip-d- p- Iq-Sn Dƒ-s m-t - Im-ew A- Xn-{I-an- n-cn- p- p. B-cpw A-I- n-\n -Ø-s -ts- -h-c-. \n-e-]m- Sp-I-fp-sS t]-cn F-Xn -Ø-h-cp- m-imw. F- m A-ß-s\-bp- h-sc A-I- n \n -Øp- -Xv H-cp {]- ÿm-\-øn-\pw `q-j-w-a-. C- mcy-øn d-h. kn.-kn. txm-a-kns \-bw A-`n-\-μ-\m -l-am-wv. Im-cy-߃ k-am-[m-\-øn-s am - -Øn ap-t m- p-t]m-ip-hm-\m-wv A-t±-lw b-xv-\n- p- -Xv. ]m-ã ssh. sd-pn-bpw C-tX \-bw X-s ]n- p-s-cp- p F- -Xv k-t m-j- I-c-am-Wv. ap-sn-b ]p-{x a-s-ßnh- -t mƒ F-Xn - p-am-bn ]p-d- Øp-\n- v tpy-jvt-s\-t m-se-bm-wv Cu hn-j-b-øn ]-e-cpw. F- m A-Xv {In-kv-Xo-b a-t\m-`mh-a-. F- m-h-sc-bpw Dƒ-s m- v t]m-ip- -Xm-Wv D-Ø-aw. F- m Nn-e - v {]-iv-\-ß-fp- v F- v ]- d-bp- -Xn-em-Wv Xm-ev-]-cyw. Im-c- Ww I-gn-hp-s - pw B-flo-b-\msW- pw Xm am-{x-ta t\-xm-hm- Ip-hm tbm-ky-\p- q F-s m-s kz-bw ]-d- hn-{k-l-߃ D-S- p-t]m-bn. A-Xn-s Pm-fy-X a- d-bv- p-hm I-gn-bm-Ø-h C- pw I-c- p-sim- n-cn- pw. Rm C-{X-bpw ]-d-bp-hm Imc-Ww N - v Hm-^v tkm-up-am-bn _- -s - v H-cp am-[y-a-øn F-s - p-dn- p h- H-cp hm -Ø-bm-Wv d-h. kn.-kn. txm-a-kn-t\m-sv F-Xn - Øv Rm N - v Hm-^v tkm-un-\v ]p-d-tø- v t]m-ip- p-sh- m-wv A-Xn-se-gp-Xn-bn-cn- p- -Xv. d-h. kn. kn. txm-a-kv F-\n- v tpyjvt k-tlm-z-c-xp-ey-\m-wv ap-x-ep- ku-lr-zw C- pw Dujv-a-f-am-bn X-s ap-t m- v t]m- Ip- p. sh-s- m- n X-\n- m- p- I F- B ]-g- X-{ w Nne {]-tbm-kn- p-i-bm-wv. A-Xv hne-t m-in-. ap-f- p-g-bn-epw slt{_m-\n-epw I-b-dn-bn-d-ßp- -Xm-Wv kzm-[o-\-x-bp-ss sx-fn-sh- v Nne [-cn- p-h-im-bn-cn- p- p. F- m hm -Ø-Iƒ ]-S- -h-tcm-sv F- \n- v _p- n-ap-s m- p-an-. A-hcn -]-e-cpw F-s kv-t\-ln-x-cpam-wv. Im-e-Øn-s Np-h-sc-gp-Øv hm-bn- v C-t mƒ sf-iy-x-tbm-ss ap-t -td- -h-cm-wv F- v \mw Xncn- -dn-b-ww. hn- p-ho-gv-n-i-tfm-ss, ]-c-kv-]-c [m-c-w-i-tfm-ss ssz-hcm-py-øn-s a-l-xz-øn-\m-bn {]- h -Øn-t - -h-cm-wv \mw. sszh-k-` h-f - -bp-ss ]m-x-bn-em-wv. \mw A-Xn-s `m-k-am-i-ww. Cu hm -Ø F-\n- v \ -In-b-Xv Iu- Xp-Iw am-{x-am-wv. Im-c-Ww ssz-hk-`-bn Rm H-cp km-[m-c-w- m-c am-{xw. _n-eo-th-gv-kv tp- W d-h. kn.-kn.-txm-a-kn-s\ aptºm- v sim- p-h- p F- B hm -Ø-tbm-Sv H-cp hn-tbm-pn- v D- v F- p-am-{xw. tp-w A-t±l-sØ ap-tºm- v sim- p-h- -X- CS-b- te-j-\-߃ (The Pastoral Epistles) 4. ]p-xn-b-\n-b-a-k-`-bp-ss ]-e A- Sn-ÿm-\ D-]-tZ-i-ß-fpw hy- -ambn \ -In-bn-cn- p- p. B - p-th- n F-gp-Xn Xnsam-sY-sbm-kn-\p-th- n ]u-tem-kv X-s ap- n-ep- the-bv- m-bn ]p-xn-b X-e-ap-d-sb ]- cn-io-en- n-t - -Xv B-h-iy-am-sW- v X-\n- v A-dn-bm-am-bn-cp- p. A- h B-{K-ln- co-xn-bn-ep- H- cp bp-hm-hn-s\ Xn-sam-sY-sbm-kn I-s -Øn, A-h-s h-ey-ω-bpw am-xm-hpw A-h-s\ sn-dp- -Øn X-s ssz-h-h-n-\w ]Tn- n- p 2 Xn-tam. 1:5, 3:15, an- -hm-dpw Cu am-xm-]n-xm- -fpw Xn-sam-sY-sbmkpw hn-izm-kn-i-fm-b-xv ]u-temkn-s H- mw an-j-wn-bm-{x-bn ep-{k k-μ -in- -t mƒ B-bn-cn- mw. 2 Xn-sam.3:10 11, {]-h. 14: ]u-tem-kv X-s c- mw an-j-\-dn-bm-{x-bn ep-{k-bn h- -t mƒ A-hn-sS-bp- ssz-h-a- ƒ Xn-sam-sY-sbm-kn-s\- p-dn- v \- hm- p-iƒ ]-d- -t mƒ ]utem-kn-\p A-h-\n Xm-ev-]-cyw D- m-ip-i-bpw A-h-s\-bpw X-s t{]-jn-x-bm-{x-bn Dƒ-s -Sp- Øm B-{K-ln- p, A-{]-Im-cw ]u-tem-kn-t\m-sp Iq-sS Xn-sam-sYsbm-kv ^n-en- n ]- -Ww h-sc A- \p-k-an- p- -Xm-bn Im-Wmw, A.- {].16:6 12. sx- -tem-\n-iy-bn-se th-e-bn-epw A.-{].17:1 9, s_-tcmh-bn-se th-e-bn-epw, A.-{]-h.17: , k-l-i-cn- p ]n- o-sv A-tY- \-bn ]u-tem-kn-t\m-sp tn-cp-ibpw ho- pw sx- -tem-\n-iy-bn-te- pw, ti-jw sim-cn- y-bnepw, A.- {].18:5. Nn-e \m-fp-iƒ- p-ti-jw aq- mw an-j-\-dn-bm-{x-bn F-s^tkm-kn ]u-tem-kn-t\m-sp-iq-ss Im-Wmw A.-{]-h.19:22. A-hn-sS-\n- pw F-c-kv-tXm-kpw a- pw Nn-ecpw Iq-sS a-s -tzm-\y-bn t]m- Ip- p 1 sim-cn. 16: ]u-temkv c- p sim-cn- y F-gp-Xptºmƒ Xn-sam-sY-sbm-kv a-s -tzm- \y-bn-ep- v 2 sim-cn.1:1, ]n- o-sv sim-cn- n -t]m-ip- p. tdm-a.16:21. a-s- m-{x-bn ]u-tem-kn-t\m-sp-iqss t{xm-hm-kn Im-Wmw, A.- {].20:1:5. A-Xn-\p-ti-jw ]u-temkn-s {]-Y-a-tdm-an-se Im-cm-Kr-lhm-k- m-e-øv A-h-t\m-Sp-Iq-sS Im-Wp- p. ^n-en.1:1, sim-e.1:1. Xp- S - p H-cp {]-txy-i \n-tbm-km - w ^n-en- y-bn t]m-ip- p ^nen. 2: ]u-tem-kn-s hn-sp- X-en-\p-ti-jw F-s^- -s m-kv k- `-bp-ss Np-a-X-e h-ln- p- p. 1 Xn-sam.1:3. H-Sp-hn ]u-tem-kn-s tdm-an-se c- m-a-sø P-bn -hmk-øn th-kw X-s A-Sp- h-c-w-sa- v ]u-tem-kv A-t]- n- p- p 2 Xn-sam 4:9. Xn-sam-sYsbm-kn-s\- p-dn- p- A-h-km-\- sø ]-cm-a -i-hpw A-Xp-X-s -bm- Wv F-{_. 13:23. ]u-tem-kn-s ip-{iq-j A-h-km-\n- p-tºmƒ X- s ]n -Km-an-bm-bn Xn-sam-sY-sbmkn-s\-bm-Wv ]u-tem-kv I- n-cp- -Xv. F-gp-Xn-b Im-e-L- w: G-I-tZ-iw G.-Un. 67\pw 68 \pw C-S-bv - v F-gp-Xm-\p- ]- m-ø-ew: Cu te-j-\w F-gp-Xp-tºmƒ Xnsam-sY-sbm-kv F-s^-skm-kn \n- pw t]m-bn-cp- p, ]u-tem-kv Xn-ln-s m-kn-s\ A-hn-tS- p A- b- n-cp- p 2 Xn-sam.4:12, Xn-samsY-sbm-kv Cu k-a-bw a- -tzm- \y-bn-tem B-ky-bn F-hn-sS-sb- n-epw B-bn-cn- -Ww, tdm-an-te- p h-cp- h-gn t{xm-hm-kn C- d-ßn I -s m-kn-s ]- sht - p t]m- ]p-x- pw ]p-kv-x-iß-fpw hn-ti-jm N -a-en-jn-x-ßfpw \o sim- p-h-cm-\pw 2 Xnsam.4:13. C-Xv F-gp-Xm-\p- a- p-nn-e Im-c-W-߃ ]mã kmwip n amxyp No^v FUn. ssz-h-\n-tbm-k-ap- A-t±-ltØm-sSm- w tp-w \n- p F- p-am-{xw. I-gn- Ip-sd am-k-ß-fm-bn k-`-cm-{ o-b-hm -Ø-Iƒ H-s X- s h-f-sc Ip-d- p-am-{x-ta tp- W-en F-gp-Xm-dp- q. ssz-hw G-ev-]n- Nn-e ip-{iq-j-iƒ F- fn-b I-gn-hn-\-\p-kr-X-am-bn snøp-i-bm-wv. apw-ss_-bn-se sxcp-hn `- -W-an- m-sx A-e-bp- -h - v `- -Ww sim-sp- p- ip-{iq-j-bn C-t mƒ {i- n- p- p. ]m-ã k-t m-jv s]m-sn-ae, {_-Z {]-Im-iv ]n. tim-in, ]n. sp. cm-pp, F-s a-i Ãm en C-h-sc- mw C-Xn-s `m-k-am- Wv. ap- -\m-sp-i-sf Iq- n-bn-sn- n- v X-e-bn \n- v H-gp-Ip- c- w \- n-sb-sp-øv B-kz-Zn- p- Nne I- -Ip-dp- - m-cp- v. A-Xv B-Sp-Iƒ Xn-cn- -dn-b-ww. H-cp Imcyw k-xy-am-wv A-Ø-cw I- - p-dp- - m N-X- -c-bp- k- a-b-ap- v. \-sω B-bp-[-am- phm {i-an- p- -h-sc Xn-cn- -dnbp-hm Nn- n- p- hy- n-xz߃- v I-gn-b-Ww. \-Ωƒ Nn- bn-epw {]-h -Øn-bn-epw a- p- h-cp-ss A-Sn-a-bm-Ip-hm ]m-sn-. XpS 2 XnsamsYsbmkv 1) Zp-cp-]-tZ- m- - m-sc A-`n-ap-Jo- I-cn- p-hm-\p- Du - -hpw I- cp-øpw {]m-]n- p-hm 2) Xn-sam-sY-sbm-kn-s\ hn-izm-k- Øn-epw ip-{iq-j-bn-epw D-d- n- phm. 2 Xn-sam.1:7, 2:1 2. 3) h-n-\w {]-kw-kn- p-hm F- t m-gpw H-cp- -ap- -h-\m-ip-hm-\pw 2 Xn-sam. 4:2. kp-hn-ti-j-i-s {]- h -Øn sn-øp-hm-\pw 2 Xn-sam. 4:5. {]-[m-\ A- ym-bw: \m-ev (4) {]-[m-\ hm-iy-߃: aq- n-s ]-Xn-\m-ep ap-x ]-Xn-t\-gv h-sc (3:14 17) {]-[m-\-hm- p-iƒ: I- w k- ln- p-i t]m-cm-sp-i {]-txy-i-x-iƒ: ]u-tem-kn-s F-gp-Øp-I-fn th-sd-ßpw Im-Wm- Ø 77 hm- p-i-fpw ]p-xn-b-\n-b-a- Øn th-sd-ßpw Im-Wm-Ø 43 hm- p-i-fpw Cu te-j-\-øn-ep- v, 23 B-fp-I-fp-sS t]-cv C-Xn ]-cma -in- n- p- v. `m-hn-bn kw-`-hn- p-hm t]m-ip- `-hn-j-øp-ifp-ss-bpw B-]-Øp-I-fp-sS-bpw H- cp hn-h-c-ww C-Xn-ep- v (2Xnsam.3), tem-i-øn-se _m- n-se \n-t -]-sø- p-dn- p- {]-kv-xmh-\-b- a-dn- v H-cp `- -\p- k- ºm-Zyw ]p-xp- pw ]p-kv-x-i-ß-fpw N -Ω-en-Jn-X-ß-fpw Cu te-j-\- Øn Im-Wp- p. (Xp-S-cpw...)

4 - 4- BELIEVERS JOURNAL 2018 JUNE 25 ssjpp txmakv Rmdbv , tem-i-øn-se ]-e cm-pyß-fn-epw k - m ÿm-]-\-ßfn \n -an-x _p- n Dƒ-s -ss \- ho-\ km-t -Xn-I hn-zy-i-fn {]mho-wy-ap- -h-sc tpm-en- m-bn \ob-an- m-\m-bn H-cp-ßp- -Xm-bp- hm -Ø-I-fm-Wv ]p-d-øv h-cp- -Xv. am-{x-a- tem-i-øn-se G- -hpw h- en-b tk- - v F -Pn-\m-b Kq-Knƒ \n -an-x _p- n D-]-tbm-Kn- v \n - Ωn- b-{ -k-lm-b-øm H-cp hy- n-bp-ss a-c-w-k-a-bw h-cw Ir- Xy-am-bn {]-h-nn- n-cn- p- p. tcm-k-_m-[n-x-cm-bn B-ip-]-{Xnbn I-gn-bp- -h-cp-ss a-c-w k-abw {]-h-nn- m ti-jn-bp- b- { -am-wv Kq-Knƒ hn-i-kn- n- n-cn- p- -Xv. kv -X-\m -_p-z-_m-[n-x-bmbn B-ip-]-{Xn-bn Nn-In- tx- Sn-sb-Øn-b kv -{Xo-bn-em-Wv Kq-Knƒ {]-h-n-\w \-S-Øn-b-Xv- Nn-In- -bnen-cn-s Cu kv-{xo a-cn- m 9.3 i-x-am-\w km-[y-x am-{x-am-wp- sx- m-wv tum-iv-s -am hn-[n-sbgp-xn-b-xv-. F- m Kq-Knƒ \n -an-x _p- \n -an-x _p- n tem-i-sø Io-g-S- p- p F- m Kq-Knƒ \n -an-x _p- n-bm hn-i-kn- n-s -Sp-Ø A -tkm-cn-xw A-\p-k-cn- v Cu kv-{xo-bp-ss 175,639 Um- t]m-bn v-kv a-\- n-em- n-b-xn a-cn- m-\p- km-[y-x 19.9 i-x-am-\-am-sw- v Kq-Knƒ {]-h-nn- p. \n -`m-ky-h-im Kq-Kn-fn-s {]-h-n-\w ^-en- p-i-bpw sn-bv-xp. a-c-ww am-{x-a-, B-ip-]-{Xn-bn Nn-e-hgn-t - n h-cp- Zn-h-k-ß-fpw a-cn- m-\p- km-[y-x-iƒ Xp-S-ßn-b-h-sb- mw tcm-kn-bp-ss km-ºn-fp-iƒ ]- cn-tim-[n- p- -Xn \n- v I-s -Øm km-[n- p-sa- m-wv Kq-Kn-fn-s A-h-Im-i-hm-Zw. Cu {]-h-n-\-tømss b-{ -sø a-\p-jy-s a-c-w k-a-bw Ip-dn- m ]-cn-io-en- n- p-i-bm-wv Kq-Knƒ. n-bm hn-i-kn- n-s -Sp-Ø A tkm-cn-xw A-\p-k-cn- v Cu kv-{xobp-ss 175,639 Um- t]m-bn v-kv a-\- n-em- n-b-xn a-cn- m-\p- km-[y-x 19.9 i-x-am-\-am-sw- v Kq- Knƒ {]-h-nn- p. \n -`m-ky-h-im Kq-Kn-fn-s {]-h-n-\w ^-en- p-ibpw sn-bv-xp. a-c-ww am-{x-a-, B-ip-]-{Xn-bn Nn-e-h-gn-t - n h-cp- Zn-h-k-ß-fpw a-cn- m-\p- km-[y-x-iƒ Xp-S-ßn-b-h-sb- mw tcm-kn-bp-ss km-ºn-fp-iƒ ]-cn-tim- [n- p- -Xn \n- v I-s -Øm km-[n- p-sa- m-wv Kq-Kn-fn-s A- h-im-i-hm-zw. Cu {]-h-n-\-tømss b-{ -sø a-\p-jy-s a-c-w k-a-bw Ip-dn- m ]-cn-io-en- n- p- I-bm-Wv Kq-Knƒ. C-t mƒ H-cp tcm- Kn- v \-ev-ip- Nn-In- -bp-ss A- Sn-ÿm-\-Øn a-c-ww kw-_- n- Im-cy-߃ e-`y-am- m B-tcm- Ky h-ip- v \n-c-h-[n ]T-\w \-S- Øn-bn-cp- p. F- m, C-Xv {]m-tbm-kn-i-ambn-cp- n- A-hn-sS-bm-Wv \n -an-x _p- n hn-p-bn- n-cn- p- -Xv. Iq-SmsX Cu ta-j-e-bn C-t mƒ \nc-h-[n tpm-en km- y-x-iƒ h - n- n- p sim- n-cn- p-i-bm-sw- pw ]T-\-߃ hy- -am- p- p. A-Xn-\m C-Xn-s hn-]p-e-am-b km- y-x-iƒ a-\- n-em- n A-t\- Iw cm-py-߃ Cu cw-k-øv h \n-t -]-am-wv \-S-Øp- -Xv. \n - Ωn-X _p- n-bn \-thm- m-\w kw-`-hn- p-sim- n-cn- p-i-bm-wv. C-Xn-s A-Sn-ÿm-\-am-b Im-c-Ww tem-iw H-cp {K-a-am-bn am-dp-i-bpw G-I-tem-I-`-c-W kw-hn-[m-\-øn- \m-bn H-cp-h F-gp-t -ev- p-ibpw th-ww A-Xn-s ap-s m-cp- -ß-fm-Wv C-hn-sS \-S- p- - Xv.A-ß-s\ tem-i-hym-]-i-am-bn 15 i-x-am-\w ]p-xn-b tpm-en km- y- X-Iƒ Po-h-\- m - p-th- n \n - an-x _p- n kr- n- -Xm-bm-Wv k - th-bn {]-I-S-am-b-Xv. C-Xv C- ybn H-cp-i-X-am-\-am-Wv. B-tKm-f-X-e-Øn kn kyq- p- I-fn G-gv i-x-am-\w tpm-en km- y-x-iƒ kr- n- -s - -t mƒ C- y-bn A-Xv 22 i-x-am-\-am-bn am-dn F- -Xm-Wv {]-txy-i-x. \n - Ωn-X _p- n-bn Iq-Sp-X tpmen-bpw sn-øp- -Xv b-{ -ß-fm-Wv. C-Xv sxm-gn i- n-sb kzm-[o- \n- p- -Xn-\m sxm-gn-em-fn-i-fpss tpm-en km- y-x B-i- h-fsc h-ep-xm-bn-cp- p. ]-t C-Xn- \v A-Sn-ÿm-\-an-, a-\p-jy tpmen km- y-x Ip-d-bv- m-sx D-Xv-]m- Z-\- -a-x-bp-ss Im-gv -N- m-sn -\n- v t\m- p-tºmƒ \n -Ωn-X _p- nsim- v sxm-gn i- n h - n- n- p- -Xn-\v k-lm-b-i-am-ip-sa- m-wv a-\- n-em- p- -Xv. tem-icm-py-߃ \n -an-x _p- n k-tm- -Xn-I hn-zy-iƒ D-]-tbm-Kn- phm B-cw-`n- p- -Xv h-f-sc {]- [m-\-am-b B-h-iy-߃- m-wv. kzbw \n-b-{ n-x-am-b Im-dp-Iƒ, tdm- - v em -Un-Mv t{]m-{km-ap-iƒ, Imjy-dn- m-ø kq- am - - p-iƒ, A-Xym-[p-\n-I tdm-t_m- p-iƒ Xp- S-ßn \n -an-x _p- n ta-j-e-bn tem-i-øv ap-º- n-bn-ep- cm-py߃ \n-c-h-[n ]- -Xn-Iƒ hn-ikn- n- p-i-bm-wv.\n -an-x _p- n I-c-tk-\, \m-hn-i tk-\, thym-atk-\ Xp-S-ßn ap-gp-h ssk-\n- I hn-`m-k-ß-fp-ss-bpw {]-l-c-tijn-bpw B-{I-a-W co-xn-bpw am- na-dn- v I-cp-Øp-Iq- m-s\m-cp-ßp-i-bm- Wv tem-i-cm-py-ß-fp-ss {]-Xn-tcm- [ a-{ m-e-bw. B-fn- m bp- hnam-\-߃, Sm- p-iƒ, I- -ep-iƒ, tdm-t_m- p-iƒ Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv C-\n ]-e-cm-py-ß-fp-ss-bpw A-Xncv Im- m h-cm t]m-ip- -Xv. I-c-bn-epw I-S-en-epw B-Im-i- Øpw \n -an-x _p- n \n-b-{ n- p- B-bp-[-߃ B-{I-a-W-Øn-\v \n -t±-iw Im-Øv bp- -k- -cm-bn \n-e-sim- pw. \n -an-x _p- n-sb {]-Xn-tcm-[ cw-k-øv D-]-tbm-Kn- p- -Xn ssn-\ G-sd ap- n-em- Wv. `m-hn-bn-se bp- -߃ am-dpw. \n -an-x _p- n-bn-em-wv `m-hn. A- Xn-\m km-t -Xn-I hn-zy-bpw tdmt_m- n-iv-kpw D-]-tbm-Kn- p- Imcy-Øn G-h-cpw X-øm-dm-hp-Ibm-Wv. A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn {]-Xntcm-[ cw-k-øv \n -an-x _p- n D- ]-tbm-kn- p- -Xn-\p- K-th-j-W߃- m-bn ssn-\ tim-sn- -W- n- \v tum-f-dm-wv sn-e-h-gn- n- p- - Xv. A-Xp-sIm- p-x-s a- v tem- I i- n-iƒ sn-øp- -Xp-t]m-se B-fn- m bp- -hn-am-\-߃, Sm- p- Iƒ, bp ep-iƒ, Hm-t m-am- n-iv tdm-t_m- n-iv ssd-^n-fp-iƒ Xp-S-ßn-b-h B-bp-[ ti-j-c-øns `m-k-am- p-hm-\m-wv C- y-bpss Xo-cp-am-\w. C- y-bv- v sf-sn ta-j-e-bn i- -am-b A-Sn-Ø-dbp- -Xv ap-x -Iq- m-ip-sa- pw Un- B -Un-H B-bn-cn- pw ]- -Xnbn {]-ap-j ÿm-\w h-ln- p- I. Im-jy-dn- m-ø kq- am - - p-iƒ F- B-i-bw h-gn Iym-jvse- v I-ayq-Wn- n-bn-te- m-wv tem- Iw t]m-ip- -Xv. F- n-\pw G-Xn- \pw Im -Uv s]-bv-sa v \-S-Øp- ÿn-xn. A-Xn-\m _m- v A- u- v C- m-ø-h - pw, _m- p- I-fn ]-Ww C- m-ø-h - pw C- S-]m-Sp-Iƒ \-S-Øp-hm I-gn-bm-sX h-cpw. C-Xp X-s -bm-wv hn-ip- th-z-]p-kv-x-iw sh-fn- m-sv ]p-kv-x- I-Øn-eq-sS \-ev-in X- ap- -dnbn- pw. A-Wp-hn-S sx- m-sx Cu A- y-im-e-øv A-Xv \n-d-th-dp-ibm-wv. a-\p-jy C-Xn-s\ k-t mj-tøm-ss kzo-i-cn- pw Im-c-Ww F- mw H-cp Ip-S- o-gn h-cp-i-bm- Wv. I Xpw ti Xpw Pbvtam-l AXn-cp-,

5 2018 JUNE 25 BELIEVERS JOURNAL A- -c-ß-fp-ss A- p-x-tem- I-Øn ]n- -sh- p Xp-S-ßp- an- F-gp-Øp-Im-cpw D- n-s -bp- n Xm-tem-en- p- a-t\m-l-cam-b H-cp kz-]v-\-ap- v. I-\w-sh- A- -c-߃ sim- p kz- wt]-cv ap-{z-ww sn-bv-x I-h t]- Pp-am-bn sh-fn- w Im-Wp- H-cp {K-Ÿw kz-]v-\ km- m-xv-im-c-øns B \n-an-j-ß-fn A-`n-am-\- hn-{pw-`n-x-cm-im-ø-h hn-c-fw. B-bn-c-߃- v {]-tnm-z-\-ta- Ip- H-cp Ir-Xn-bp-sS ]n-ºn amk-ß-tfm, Nn-e-t mƒ h -j-ß-tfm \o- p-\n-ev- p- ITn-\m- zm-\- hpw k-a - -W t_m-[-hp-ap- v. A-Xp-sIm- p-x-s k-a-b-øn-s aq-ey-hpw a- m-tc- m-fpw Dƒ-s m- p- {K-Ÿ-I -Øm- -fn H-cp hn-`m-kw kz-bw tnm-zn- p- H-cp tnm-zy-ap- v. Rm B - p-th- n-bm-wv Cu Ir-Xn c-nn- p- -Xv? Cu tnm- Zyw A-ev-]w Iq-sS e-fn-x-am- nbm, B tnm-zyw C-{]-Im-c-am-bncn- pw. Rm F-gp-Xp-hm t]m- Ip-, A-s - n F-gp-Xn-s m- ncn- p- Cu {K-Ÿw {]-kn- o-icn- p-tºmƒ, hm-bn- p-hm km- [y-x-bp- A-\p-hm-N-I B-cmbn-cn- pw? h-f-sc {]-k- -am-b H-cp tnm- Zy-am-Wn-Xv. H-cp hn-`m-k-øn-\v I- hn-x-iƒ ]m-cm-b-ww sn-øp- -Xnem-Wv I-º-sa- n a-s m-cp hn-`m- K-Øn-\v t\m-h-ep-iƒ hm-bn- p- - Xn-em-Wv l-cw. a- p-nn-e timƒa-bn sim- p- -Xv K-Zyw X-e-\mcn-g Io-dn A-]-{K-Y-\ hn-t[-b-am- p-tºm-gm-wv. ]mã si. sp. amxyp Shaji Pr G.Un.H- mw \q- m- n X-s, {In-kv-Xym-\n-Xzw bq-tdm- nse-øp- -Xn-\p ap-tº, A-Xv tbip-{in-kv-xp-hn-s ]-{ - v in-jy- m-cn-eq-ss `m-c-x-øn-se-øn-bn-cp- p.a-ß-s\ {In-kv-Xo-b hn-izmkw kzm-b-ø-am- n-b-h I-gn- c- v k-l-{km- -ß-fn-em-bn `m-c- Xo-b kmw-k-v-im-cn-i Ø \n-a Dƒs m- p sim- v cm-{ -Km-{X-Øns H-cp `m-k-am-bn C-hn-sS k-am- [m-\-]q -Δw Po-hn- p h-cp- p.{]- txy-i A-kv-Xn-Xz-tam, B-\p-Iq-eyß-tfm A-h-Im-i-s -Sm-sX k-l- Po-hn-I-fp-sS B-flo-I-hpw im-co-cn- I-hp-am-b D- -a-\-øn-\p th- n am-{xw, tb-ip-{in-kv-xp-hn-s D-]- tz-i-ß-fn-e-[n-jvtn-x-am-bn k-am-[m- \-]q -Δw kv-t\-l-tøm-ss s]-cpam-dn-b-h, A-h-cn cq-v-aq-e-amb ss{i-kv-x-h hn-izm-k-am-wv kzcm-py-øn-s A-`n-hr- n- p th- n A-[zm-\n- p-hm A-h-sc t{]- cn- n- p- -Xv. ]n-s F- p-sim- m-wv ss{i-kv-x-h -s -Xn-sc \njvtq-c-hpw a-\- m- n- p \n-c- m- Iws^ v tkmwns iox-f- m-b-bn a-e-bm-f km-ln-xy-øn-\pw kwkv -Im-c-Øn-\pw km -Δ-tZ-io-b Aw- Ko-Im-cw t\-sn-ø- B-Zy-sØ a- lm-i-hn-bm-b h- -tømƒ \m-cmb-w ta-t\m-s -bpw, I-hn, km-ln- Xy K-th-j-I, hm- n, {]-K- - \m-b K-Zy-Im-c F- o \n-e-bn Jym-Xn t\-sn-b D- q F-kv. ]-cta-iz-c-ø-dn-s -bpw, ti-c-fo-b kmaq-ln-i Po-hn-X-Øn h-ºn- ]- cn-h -Ø-\-߃- v ap-jm- -c-am-bn- Øo - Cu-Sp- Im-hy-ß-fp-sS c- N-bn-Xm-hpw k-ap-zm-b ]-cn-jv-i - Øm-hp-am-b a-lm-i-hn F. Ipam-c-\m-im-s -bpw I-hn-X-I-fm-Wv Nn-e - p {]-tnm-z-\-ta-ip- -sx- n, Xp- {]-ÿm-\-øn-s D-]- m-xm-hm-b Ip- \-ºymcp-sS- Xp- -I-hn-X-I-fpw Ip- p- Æn-am-jn-s Ip- n- -hn-x-i-fp-am-wv a- p-nn-e-sc B-th-iw sim- n- p- -Xv. t\m-h-ep-i-fp-ss-tbm, K-Zy-ßfp-sS-tbm Im-cy-sa-Sp-Øm-epw A- h-ÿ-bn-xp-x-s. A-Xp-sIm- p X-s A-\p-hm-N-I-cp-sS Xm-ev-]- cy-ß-tf-bpw cp-nn-t`-z-ß-tf-bpw Ipdn-s m-cp hy- -am-b [m-c-w Dƒs m-t - -Xv F-gp-Øp-Im-c-s A-\n-hm-cy-X-bm-bn am-dp- p. \-Ωp-sS k-aq-l-øn-se {K-Ÿ- I -Øm- ƒ- v A-h-cp-sS hm-b-\- m-sc- p-dn- v F-{X-tØm-fw hy- -X-bp-s - v A-dn-hn-. B hnj-b-sø- p-dn- v A-h-sc-{X-am-{Xw t_m-[-hm- m-cm-sw- pw kw-i-bw txm- n-bn- p- v. ]-s, ^-e- Øn A-h c-nn- p- {K-Ÿ-ßfn 95 i-x-am-\-hpw A-dn-t m A-dn-bm-sX-tbm e- yw sh-bv- p- -Xv s]- -t m-kv-xp hn-izm-kn- I-sf-Ø-s -bm-wv. {]-kv-xp-x-{k- Ÿ-ß-fp-sS {]-Xn-]m-Zy hn-j-b-hpw \-Ωp-sS hn-izm-kn-iƒ- p am-{xw B-kz-Zn- p-hm-bn- p-hm I-gn-bp- -h-bm-wv. \-Ωp-sS F-gp-Øp-Imcn _-lp-`q-cn-]- -hpw {K-Ÿ-c- N-\-bn ssi-s m- p- k-ao-]- \w (\-Ωp-sS B-i-b-ß-fpw Nn- m- K-Xn-I-tfm-Sp-ap- A-an-X-am-b Nmbv-hv) \-Ωp-sS k-aq-l-øn-\v ]p-d- Øp- hm-b-\- m-cn hn-c- n P-\n- n- p- p. C-X-c ss{i-kv-x-h hn-`m-k-ß-fn-epw A-ss{I-kv-X-h hn- `m-k-ß-fn-ep-ap- hm-b-\- m {]- kv-xp-x {K-Ÿ-ß-fn-sem- v hm-bn- p-hm A-h-k-cw e-`n- m c- t m aq-t m ]p-d-߃ hm-bn- p I-gn-bp-tºm-tg- pw hn-c-k-x-tbm-ss hm-b-\-bv- v hn-cm-a-an-sp-i-bm-wv ]- Xn-hv. A-Xn-s {]-[m-\-im-c-ww \- Ωp-sS F-gp-Øp-Im {K-Ÿ-c-N-\- bn kzo-i-cn- m-\p- q ]- -]m- X-]-c-am-b k-ao-]-\w X-s. ]- -]m-x-]-c-am-b ho- -WtØm-sS c-nn- p- Ir-Xn-I-f-, \njv -]- -]-c-am-b a-t\m-`m-h-tøm-ss A-h-X-cn- -s -Sp- B-i-b-ß-sf A-]-{K-Yn- p- Ir-Xn-I-fm-Wv Cu Im-e-L- -Øn-s B-h-iyw. \-Ωp-sS k-aq-l-a- k-a-kv-x tem-i-sa- pw, A-Xn-\p ]p-d-ømbn hn-im-e-am-sbm-cp tem-i-ap-s - p- h-kv -Xp-X Dƒ-s m- p-hm \-Ωp-sS F-gp-Øp-Im-cp-sS a-\- v H-cp- -s -S-Ww. s]-s -t m-kv -Xp hn-izm-kn-iƒ- p-th- n s]-s t m-kv-xp hn-izm-kn-i-fm c-nn- -s -Sp- {K-Ÿ-ß-sf- ho- - W-Øn-\v A-Sn-ÿm-\-]-c-am-b am- w A-Xy- m-t]-jn-x-am-wv. C-X-c ss{i-kv -X-h hn-`m-k-ß-fp-ss-bpw A- ss{i-kv-x-h-cp-ss-bpw am-\-kn-im-h- Sosbkv I -amw-aq- n ÿ a-\- n-em- n A-h - v Dƒs m- p-hm I-gn-bp- \n-e-bn B-flo-b B-i-b-ß-fpw a -Ω-ßfpw \n-jv-]- -a-t\m-`m-h-tøm-ss hn-i-i-e-\w sn-ø-s -Sp- {K-Ÿß-fp-sS B-h-iy-I-X-tb- p-dn- v \- Ωp-sS F-gp-Øp-Im t_m-[hm- mcm-i-ww. \-ap- p ]p-d-øp- tem-i- Øn \mw \n-jv- -cp-ww A-h-K- Wn- n- p- H-cp hn-`m-k-ap- v. _u- n-i X-e-Øn \-tω- mƒ D-b - X-e-Øn X-e-bp-b -Øn \nev- p- p F- p \mw I-cp-Xp- H-cp hn-`m-kw. B k-aq-l-sø t\- Sp-hm \mw Im-cy-am-bn H- pw snbv-xn- n- F- -Xv A-\n-tj-[y-am-b h-kv-xp-x. _u- n-i-am-bn Hu- - Xy-ß-fn Np-h-Sp-d- n- p \n-ev- p- p F- v A-`n-am-\w sim- p- {]-kv-xp-x k-aq-lw \-sω H-cp Ime-Øv A-h-cp-sS G-g-b-e-Øv A- Sp- n- n- n- F- -Xv I-gn- Ime-N-cn-{Xw. F- m Im-ew am-dn. \-sω A-h-K-Wn- -h-cp-am-bn B- i-b-hn-\n-a-bw \-S-Øp-hm-\p- hm- Kv-ssh-`-h-hpw ssz-h-ir-]-bpw {]m- ]n- F-gp-Øp-Im \-ap- n- p- v. C-X-c hn-`m-k-ß-sf I -Øm-hn-\pth- n t\-sp-hm D-b-c-ß-fn \n- pw e-`n- ssz-ho-i Xm-e- p-iƒ hn-\-tbm-kn- p-hm \-Ωp-sS {K-Ÿ- I -Øm- ƒ H-cp- -s -S-Ww. F- p-sim- v \-Ωp-sS {K-Ÿ- I -Øm- -fn H-cp \- ]- pw hnizm-kn k-aq-l-øn-\p-th- n am- {Xw Ir-Xn-Iƒ {]-kn- o-i-cn- p- p F- tnm-zy-øn-\n-hn-ss {]-k- nbp- v. D-Ø-cw h-f-sc e-fn-x-am-wv. B-flo-b-am-bn H-tc B-i-b-ß-fpw H-tc Nn- m-k-xn-i-fpw sh- p ]pe -Øp- H-cp k-aq-l-hp-am-bn A- -c-ß-fn-eq-ss B-i-b-hn-\n-a-bw \-S-Øp-I-sb- -Xv A-{X-_p- n-ap- p- Im-cy-a-. Iw-s^ - v tkm-wn \n- p-sim- p- A-\m-bm-k-I-cam-b A-`ym-k-ß-fm-Wv \-Ωp-sS F- gp-øp-im-sc kw-_- n- n-s-tømfw {]-kv-xp-x b-xv-\-߃. C-X-c k-aq-l-ß-sf {In-kv-Xphn- -te- v \-bn- p-hm F-gp-Øp- Im Iw-s^ - v tkm-wn-s io-xf- m-b-bn \n- pw ]p-d-øp-h-c- Ww. hy-xy-kv-x-am-b ho- -W߃ sh- p-]p-e -Øp- -h-cp-am-bn A- -c-ß-fn-eq-ss B-i-b-hn-\n-abw \-S-Øp-hm ITn-\m- zm-\w B-h-iy-am-Wv. D-]-cn-]v-f-h-am-b B- i-b-߃- v cq-]w {]m-]n- p-, h- kv-xp-x-i-tfm-sp \o-xn ]p-e -Øp- k-ø-bm-wv. B k-ø \-Ωp-sS k-aq-l- Øn-\p-]p-d-Øp- _m-ly-tem-i- Øn-\v k-ωm-\n- p-hm \-Ωp-sS {K-Ÿ-ß-fn-eq-sS I-gn-b-Ww. ITn- \m- zm-\-hpw Xym-K-ß-fp-sam-s B-h-iy-ap- ta-j-e-bm-w-xv. B sh- p-hn-fn G-s -Sp- p-hm \-ΩpsS F-gp-Øp-Im ss[-cy-k-tω-xw ap-tºm- v h-c-s. b-lq-z -am - pw b-h-\- m - pw ssz-h-k-`-bv- pw C-S - -b- m-ø-h-cm-ip-hn Ø-Xp-am-b B-{I-a-W-ß-fp-sS ]- c-º-c D-S-se-Sp- p- -Xv. C- -gn- B-gv-N-bn Xr-»q Pn- -bn-se sim-sp-ß- q-cn D- m-b kw-`-hw C-Xn-\-Iw k-aql am-[y-a-ß-fn-epw a- pw hm -Øbm-bn I-gn- -t m? C-Xv H-cp H- - s - kw-`-h-a-. Cu te-j-i-\v C-cp-]-Xv h -jw ap -]v k-am-\-amb A-\p-`-hw sim-sp-ß- q-cn sh- v X-s A-\p-`-hn-t - n h- n- p- v. Xr-iq Pn- m F-kv ]n-bpss s] -an-j-t\m-ss Pn- -bp-ss hnhn-[ `m-k-ß-fn a-zy-øn-\pw a-b- p-a-cp- n-\pw F-Xn-cm-b t_m-[- h-xv- -c-w k-tμ-iw {]-N-cn- n- p- th-f-bn sim-sp-ß- q-cn sh- v A-k-ln-jv-W-X-bp- Nn-e h- w Iq-Sn F-s I-tø- w sn-øp- - Xn-\pw ku- v kn-ãw \m-i-am- p- -Xn-\pw ap-xn - p.c- -sø-t mse k-aq-l am-[y-a-ß-tfm hm -Ø Nm-\-ep-I-tfm A- n- m-bn-cp- t m.{in-kv-xp-\m-y `-c-ta-ev-]n- D-Ø-c-hm-Zn-Xz-Øn-s Ku-c-hw A- dn-bm-hp- -Xp-sIm- v Dƒ-s - p \n - p- kw-l-s-\-bn-tem a- v hy- n-i-fp-ss A-Sp- -tem ]-cm- Xn-bp-am-bn t]m-im-sx Im-cyw Xo - p- -h-s k- n-[n-bn A-`-bw {]m-]n- -Xn-\m C- v B {]-tz-iß-fn \n- pw A-t\-I {In-kv- Xp-hn- -te- v \-bn- -s -Sp-hm C- S-bm-b-Xn h-f-sc-b-[n-iw Nm-cn- Xm - y-ap- v. C- v Cu h-cn-iƒ F-gp-Xns m- n-cn- p- th-f-bn k-lnjv-w-x- p ]p-iƒ-s - `m-c-x a- Æn \n- pw A-k-ln-jv-Wp-X-bpsS ap-d-hn-fn-iƒ D-b-cp- p. \n-baw ssi-bn-se-sp- p- h - o-b tim-a-c-߃ Xm-fi-h-am-Sp- p. k- Xyw ]p-d-øv sim- p-h-cp- am- [y-a-ß-fpw {]-h -Ø-I-cpw `o-j-wnbp-ss \n-g-en-em-wv.cm-{ o-b i- n- I-fpw tim - -td- p-i-fpw H-cp-an- v ssi-tim -Øv H-cp X-cw Iq- p ap- X-em-fn-Øw kw-pm-x-am-ip- p. hn-zym-`ym-k, B-tcm-Ky, \o-xn-\ym-b hy-h-ÿ-iƒ h - ob Xn-c- -Y A-\p-k-cn- v Xn-cp-Øgp-Øp-Iƒ- v A-P- -Iƒ X-øm-d- -s -Sp-I-bpw sn-bv-xp sim- ncn- p- p.ss{i-kv-x-h k-`-b- v ]p-d-øv C-ß-s\-sbm-s -bm-sw- n ss{i-kv-x-h k-`-bv- -I-Øv A-\p-{K-l-hpw, hn-im-e-x-bpw, Ir- ]-bp-ss kp-hn-ti-j-hpw, t{]m-kv- ]n-cn- n kp-hn-ti-j-hpw am-{xw hniz-kn- p- -h - v hn-ip- n-bpw, C- v Cu h-cn-iƒ F-gp-Xn-s m- n-cn- p- th-f-bn k-ln-jv-w-x- p ]p-iƒ-s - `m-c-x a-æn \n- pw A- k-ln-jv-wp-x-bp-ss ap-d-hn-fn-iƒ D-b-cp- p. \n-b-aw ssibn-se-sp- p- h - o-b tim-a-c-߃ Xm-fi-h-am-Sp- p. k-xyw ]p-d-øv sim- p-h-cp- am-[y-a-ß-fpw {]-h -Ø- I-cpw `o-j-wn-bp-ss \n-g-en-em-wv.cm-{ o-b i- n-i-fpw tim - -td- p-i-fpw H-cp-an- v ssi-tim -Øv H-cp X-cw Iq- p ap-x-em-fn-øw kw-pm-x-am-ip- p. th -]m-spw ]-txym-]-tz-i-hpw {]- kw-kn- p- -h-tcm-sv A-k-ln-jv-W- X h - n- p- p. ssz-h-zm-k- m-cpss A-]q -Δw Nn-e A-Im-c-W {Sm -kv-^-dp-iƒ A-k-ln-jv-W-Xbp-sS ]-cn-wn-x ^-e-am-wv. A-kln-jv-W-X \-Ωp-sS \-\-hpw \- bpw D- lr-z-b-sø h-c- \ne-am- p- p. A-Xv ]-I-bpw hn-tzzj-hpw a-\p-jy-\n kr- n- p- p. `q-an-bp-ss D- pw sh-fn- -hp-am-b \mw C-Xp \n-an-øw Im-c-an- m-øh-cpw C-cp-fp-am-Ip- p. H-cp-an- n-cp- v B-cm-[n- p- ssz-h-a- ƒ ]- c-kv-]-cw ssi sim-sp- m-sx-bpw, ]p- n-cn- m-sx-bpw, kv-txm-{xw ]- d-bm-sx-bpw an- m-sx-bpw \n- m- c hn-j-b-߃- p t]m-epw sszh-ir-] hn-sp- -h-cm-ip-tºmƒ B- flm- -sf t\-ts- k-a-bw t\-xm- ƒ- pw ip-{iq-j-i - pw {]-iv- \ ]-cn-lm-c-øn-\v k-a-bw Nn-e-hgn-t - ÿn-xn-bm-ip- p.c-xv \nan-øw k-`-bn `n- -X h - n- p- p. \- a-\-t m-spw D-t -j-tøm- Spw B-cm-[n- p-hm-\pw, {]m - n- p-hm-\pw, ip-{ip-jn- p-hm-\pw D- A- -co- w \- -am-ip- p. Iq- p-iq-sp- -Xpw Iq- p-]n-cn-bp- -Xpw G-Xv ]m-\ B-sf- v t\m- n-bmsw- p- A-h-ÿ-bpw a-d- p Iq- Sm. ssz-h-zm-k- m-cpw ssz-h-a- fpw X-Ωn B-i-b hn-\n-a-bw Ipd-bp- p. B-sc-bpw a-\- n-em- msx ti- -Xv am-{xw hn-iz-kn- p-ibpw _- -ß-fn hn- -epw A- I - -bpw h-cp- p. ssz-ho-i k- Xz-t_m-[w A-\y-\n Im-Wm-\p- Im-gv-N- m-sv A-\y-am-Ip-I-bpw sn-øp- p.k-aq-l am-[y-a-ß-fn Iq-Sn A-\y-sc- - n A-]-hm-Z-hpw G- j-wn-bpw {]-N-cn- n- p- -Xn-s ]n- m-ºp-d a-\-im-kv-{xw A-k-ln-jv- W-X X-s -bm-wv. Cu A-k-ln-jv-W-X ÿn-xnhn-ti-jw th-z-]p-kv-x-iw ]-d-bp- A- y-im-e kw-`-h-ß-fp-ss H- cp \n-h -Øo-I-c-Ww X-s -bm- Wv.(a-Øm-bn 24:7, 1 Xn-sa-Yn 3:1) tem-i km-am-py-߃ t]m-epw X- I - -Xv A-Xn D-S-se-Sp-Ø Dƒt m-cp-iƒ sim- m-wv. A-k-lnjv-W-Xm a-t\m-`m-hw H-cp hy- nsb, H-cp Ip-Spw-_-sØ, H-cp k-`sb-ø-s X-I - mw. A-k-lnjv-W-X-bp-sS Xo-\m-ºp-Iƒ tem-i- Øp h - n- p-tºmƒ \-Ωp-sS k- `m Iq-Sn h-c-hp-i-fpw A-k-ln-jv- W-X-bp-sS Iq-Sm-c-ß-fm-bn am-dp- pt m F- v hn-nn- -\w sn-øp- - Xv A-`n-e-j-Wo-b-am-Wv ip-`w-.

6 - 6- BELIEVERS JOURNAL 2018 JUNE 25 tpm v ^nen v sxt c s]s -t mkvxp k`-bnse BZysØ Hm Un-t\-j m-b-xv. ]n osv IqSp-X hn-\-k-xy-߃ a\- n-em-b-t mƒ At±lw hnizm-k-øm Bcw-`n {]ÿm-\-amwv C y-bn-en-t mƒ s]s -t mkvxp anj F t]cp am nb kntem s]s -t mkvxp k`-bmbn hf -Xv. ]mã t]mfns\ kntem s]s t mkvxp k`bnse ]mã-dmbn Bsc- nepw Hm su-bn snbvx-xmbn At±-l-Øns Poh-N-cn-{X-Øn C. Bcpw Hm su-bn snømø ]mã t]mfn \n mwv sf.-]n.-kn.-bpss BZy-t\-Xmhpw ]mã-dp-amb si. C. G{_lmw Hm Un-t\-j kzoi-cn- Xv. At±lw kv\m\w kzoi-cn- -txm, Bflm-hn- m-ø-h F p s]s t m-kvxp-im Bt -]n- p {_Z-d k`- m-c-\mb si. hn. sska kmdn \n pw! (ti-cf s]s -t mkvxp Ncn{Xw, t]pv 61 62). AXp-sIm v apjy-[mc s]s t m-kvxp-im-cpss Hm Un-t\-j-s\m pw ]q Δ-Ime Bflob ]n p-s Ah-Im-itNmZyw: Rm Fd-Wm-Ip-f-sØmcp Iq m-bva-bn-emwv Rmb-dmgvN kw_- n- p- -Xv. I Øm-hp-ambn hy n-]-c-amb _ -ap- -h-cmwv k`mw-k-ßfpw AXns \S-Øn- p-im-cpw. t\xm- ƒ aq v t]cp- v. k`mw-k-߃ v B v thw-sa- nepw ]pxp-xmbn hnizm-k-øn-te v hcp- -hsc kv\m\-s -Sp-Ømw. AXn\v ]mãtdm aq - mtcm thw-sa-s m- p-an-. Rß-fpsS Cu I Ωm-\p-jvTm\ kzmx{ yw I n v apjy-[mcm s]s -t mkvxp kplr-øp- ƒ Ft msv ]d-bm-dp v: "R߃t m Rß-fpsS ]mã am t m Hm Un-t\-j H p-an- m-ø- Xp-sIm v Rß-fpsS {]h Ø-\-ß-sfm pw I Ømhv IW- n-se-sp- n ' F v. Ah-tcmSv F p ]d-bww? tkhy, Fd-Wm-Ipfw DØcw: tnmzyw hmbn- m txm pw Ipº-\m- p- \n pw apf- p-g-bn \n pw ]p\-eq-cn \n pw AwKo-I-cn- -hsc am{xta I Øm-hw-Ko-I-cn p F v. Hmtcm Ime-L- -ß-fn Pohn- n-cp Nne v {]Imin-X-ambn In nb `mkni kxy-߃ am{xw tn Øv, apgp-h kxyhpw F [mc-w-bn cq]w simsp- Ø-h-bmWv C sø ]e k`-i-fpw. Ah AXpam{Xw hniz-kn- p- p. ]Tn- n- p- p. ]pd-sa-bp- -hsb mw A_ w F p ap{z IpØp- p. IqSp-X-e-dnbmt\m Dƒs m- mt\m Cu k`-iƒ k - X ImWn- p- n- -, AwK-ßsf A\p-h- Zn- p- pan-. s]s -t mkvxp k`-i-fpss Hm Un-t\-j-s\- n BZysØ kztz-iob s]s -t mkvxp t\xm-hmb ]mã si. C. G{_-lmans\ Hm U-bn snbvx-xm-cmwv? kntem s]s -t mkvxp k`-bpss ÿm]-i- \mb ]mã t]mƒ BsW v s]s -t mkvxp {]kv {SÃv {]kn- o-i-cn- n- p ]mã t]mƒ F Poh-N-cn{X ]pkvx-i-øn tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p p- (-t]pv 134). Cu ]mã t]mƒ ]mã-dm-ip- -Xn\v apºv Gß- n-bq t {X-Øn\p kao-]-ap Hcp sslμh `h-\-ønse cma Ip- n-bm-bn-cp- p. cma Ip- n-bpss ]nxm-a-l-\m-bncp p t {X-Ønse ]qpm-cn. apø- s\ t {X-]q-P-I-fn klm-bn p sim n-cn- p- -Xn-\n-S-bn-emWv D]-Po-h\w txsn kntem-wn-te v t]mb-xv. AhnsS h v {InkvXpaXw kzoi-cn- p-ibpw kn.-fw.-fkv k`-bnse Hcp sshzo-i-\m-bn-øo-cp-i-bp-am-wp- 01 AhIm-i-߃- v... {]-kn-u- v si. G-{_-lmw A-[y- -X h-ln- p. sf.]n.kn tã- v {]- kn-u v ]m-ã si.kn.txm-a-kv ap-jy-{]-`m-j-ww \-S-Øn. ""H- m-bv ]m-smw tb-ip-hn-\m-bn'' sa-km kw-ko-x ]-cn-]m-sn-bp-ss tem-tkm {]-Im-i- \w N - v Hm-^v tkm-uv kv-t - v Hm-h -kn-b ]m-ã kn.kn.txm-a-kpw, {]-N-c-W D-Zv-Lm-S-\w U-ªyp.-Fw.C k-` Hm-h -kn-b ]m-ã H. Fw. cm-pp-ip- n-bpw, ""ss{i-kv-x-h hm -Øm Xm-c-I'' Hm -sse ao-un-b tem- n-ßv ]n.kn.sf sn-b -am txm-a-kv h-s-t - p- pw, ]n.ssh.kn Hm-^o-kv D-Zv-Lm-S-\w im-tcm s^-tem-jn- v k-` P-\-d sk-{i- -dn ]m-ã tpm -k si. km-ap-h-epw, ]n.u-ªyp.kn Hm-^o-kv D-Zv-Lm-S- \w \yq C- y ss_-_nƒ N - v {]-kn-u v ]m-ã txm-a-kv ^n-en- pw \n -h-ln- p. ]n.kn.sf h - n-ßv {]-kn-u v F.Fw.cm-Pp, ssh-kv {]-kn-u p-am-cm-b ]m-ã sp.tpm-k-^v, si.f. D-Ω, N - v Hm-^v tkm-uv do-pn-b Hm-h -kn-b ]m-ã si.kn. k-æn- p- n, kw- Ko-X- `- -h- -e, sk-{i- -dn ]m-ã tpm-kv A-Xp-ey, {S-jd _n-pp h -Ko-kv, k-an-xn Aw-K-ß-fm-b ]n.pn. tpm -Pv, A-Pn Ip-fß-c, ]n. io-em-kv-ip- n, tpm-pn sf- v am-xyq-kv, ]m-ã en-tpm si. tpm-k-^v, ]m-ã txm-a-kv h -Ko-kv F- n-h {]-kw-kn- p. `m-c-hm-ln-iƒ Xn-cp-h- : N - v Hm-^v tkm-uv Xn-cp-h- Un-kv-{Sn-Œn-s A-Sp-Ø c- v h -j-tø- p- `m-c-hm-ln-i-sf Xn-c-s -Sp-Øp. Pq 10 \v Iq-Sn-b P-\-d t_m-un-bm-wv ]p-xn-b `m-c-hm-ln-i-sf Xn-c-s -Sp-Ø-Xv. Un-kv-{Sn-Œv ]m-ã ]mã Sn. Fw. am-a- A- y- -X h-ln- p. {_: km-_p hm-g- q- -Øn sk- {I- -dn-bm-bpw {_: sd-pn h -Ko-kv {S-j-dm-bpw Xn-c-s -Sp- -s - p. hn-hn-[ Un- m - p-sa v {_: km-_p sk-{i- -dn-am-cm-bn ]m: tpm - v h -Ko-kv hm-g- q- -Øn ({]-b sk ) ]m: su- o-kv h -Ko-kv (tkmkv-] Sow) ]m: tpm Um-\n-tb (k -tu k-v-iqƒ) kn: tjm-fn h -Ko-kv (F.Fw) F- n-h-cpw Xn-c-s -Sp- -s - p. sk-{i- -dn-bm-bn Xn-c-s -Sp- -s - km-_p hm-g- q- -Øn Xn-cp-h- Su k-`mw-khpw ssh.]n.cu tkm-w sk-{i- -dn-bpw tã- v t_m -Uv saw-_-dp-am- Wv. {_: sd-pn h -Ko-kv sx-tß-en k-`mw-k-am-wv. D-]-hm-k {]m - -\ ]m-ºm-sn: tim-ø-e C-Ωm-\p-th s^-tem-jn- n-s B-`n-ap-Jy- Øn G-gp Zn-\ D-]-hm-k {]m - -\-bpw hn-sp-x ip-{iq-j-bpw k-`mlm-fn sh- v \-S- p.]m-ã tam- -kv ta-t -cn ip-{iq-j-iƒ- v t\- Xr-Xzw \ -In. sa-bv 28 ap-x Pq 3 h-sc \-S- {]m - -\-bn I -Ør Zm-k- m-cm-b cm-po-hv ]m-ºm-sn, tpm-kv hn.fw, sp-bnw-kv Fw.Fw., _n-tpm ]m-e- m- p-gn, cm-pv Ip-am, ]m-ã tam- -kv ta-t cn Xp-S-ßn-b-h ssz-h-h-n-\w ip-{iq-jn- p. s -Sm-hp- -X-. IqSm-sX, F n-kvtim- k`-i-fnse ]ptcm-ln-xcpw s]s -t mkvxp k`-i-fnse ]mã amcpw XΩn hyxym-k-ß-sfm- p-an-. Xmsg- p-dn- p kam-\-x- Iƒ {i n- mepw! 1. c p-iq- cpw dh-d v, ssd v dh-d v, shcn dh-d v, shcn shcn dh-d v XpSßnb ÿm\-t -cp-i-fn Adn-b-s -Sp- p. 2. Hm Un-t\-j IqSmsX Bcpw ]ptcm-ln-xt\m ]mãtdm BIp- n-. 3. c p-iq- pw Hcp ]cn-[n-hsc {Ukv timuv D v. 4. ti{μ Hm^okv Chsc \nb-an- p-ibpw ÿew am p-ibpw snøp- p. 5. Ch ti{μ-øn\v IW v t_m[n- n- m _m y-ÿ-cm-wv. 6. c p-iq- cpw iºfw ] p- p. 7. ip{iq-j-i-fpw, I Ω-ßfpw Ch am{xw snøp- p. 8. k`bv v aosx A[n-Imcn F \ne-bn {]h Øn- p- p. 9. kphn-ti-j-i aqøvv, ]mã, sk {S ]mã, Hmh kn-b, tã v Hmh kob XpS-ßnb ]Z-hn-I-fn-se-Øp- p. 10. siωm-i aqøv ]ptcm-ln-x, _ntjm- v, I ±n-\mƒ, t]m v XpS-ßnb ]Z-hn-Ifn-se-Øp- p. kphn-tij hnlnx k`-iƒ v BsI- qsn Aev]w _e-ap- Xv hnizmk kv\m\- am-wv. C sø kv\m\-ß-sf mw sshim-cn-i-]-c-amb Hcp Xocp-am-\tam As - n ka -W-an- mø Hcp hnizmk {]Jym-]-Øn-\p-tijw \S-Øp Hcp I Ωm-\p-jvTm- \-am-wv. kv\m\-sø- p-dn v As m-kvx-e Cß-s\bpw shfn-s -Sp-Øn-bn- p v: ""...- \n-ß-fn Bscbpw kv\m\w Ign- n- m-ø-xn-\m Rm sszh-øn\v kvtxm{xw snøp- p...-kv\m\w Ign- n- p-hm-\ kphn-tijw Adn-bn- p-hm-\t{x {InkvXp Fs Ab- -Xv...'' (1 simcn.1:14 17). 10 h j-ß-fmbn ÿnc-ambn {]kn- o-i-cn- p-sim- n-cn- p "tnmtzym-øc-thzn' ]pkvx-i-am- m Xmev]-cy-s -Sp- p. kl-im-cn-i-fm-im Xmev]- cy-ap- -h hnhcw Adn-bn- p-i. George Philip B.Sc(Engg.), (Consultant Electrical Engineer), Thekkekara Thoppil. Panayampala, Karukachal P.O., Pin: ]n-ssh-]n-f bp-f-c sa-km ss_-_nƒ Izn-kv: {Km -dv ^n-\mse sk-]v- w-_ 15\v jm -P: ]n-ssh-]n-f bp-f-c do-pn-b sa-km ss_-_nƒ Izn-kv ss^-\ du- n-te- v A- p t]-sc Xn-c-s -Sp-Øp. F-en-k-_-Øv h -Ko-kv (sf- ]n-kn A-sse ), tpm si. t]mƒ (sf-]n-kn A-_p-Zm-_n), a-t\m-pv G-{_-lmw (sf-]n-kn h -jn- v sk -d - jm -P), a-t\m-pv D-Ω (sf-]n-kn h - jn- v sk -d - jm -P), \m -kn a-t\m-pv (sf-]nkn h -jn- v sk -d - jm -P) F- n-h-cm-wv t\m- u- v se-h c- mw-]m-z-øn hn-p-bn-i-fm-b-xv. sf-]n-kn P-\-d {]-kn-u v ]m-ã tp- -_v tpm D-Zv-Lm-S-\w \n -h-ln- p. ]n-ssh-]n-f do-pnb {]-kn-u v ]m-ã ]n Fw im-ap-th A-[y- ap-f- p-g: C -Uym ssz-h-k- `-bp-ss bp-h-p-\ hn-`m-k-am-b ssh ]n C bp-ss Cu h -j-sø {]- h -Ø-\-ß-fp-sS B-cw-`-am-bn \- S-Øp- Po-h-kv-] -iw c- -Zm-\ ]- -Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \-S- p. C- v cm-hn-se 9 a-wn- v ]n-c-ft»-cn Pw-Kv-j-\n \-S- s]m-xpk-tω-f-\-øn ssh. ]n. C. kwÿm-\ {]-kn-u v ]m-ã F Sn -X h-ln- p. sf-]n-kn P-\-d ssh-kv {]-kn- U v ]m-ã hn -k tpm-k-^v, sf-]n-kn bp-f- C do-pn-b {]-kn-u v ]m-ã K -kow ]n. tpm F- n-h {]-kw-kn- p. sk-{i- -dn jn-_p ap- w-im- n ]-co- {I-ao-I-c-W-߃ hn-i-zo-i-cn- p. ]m-ã km-ap-h tpm -k, tpm-_n tpm, sp -k am-ω, ª- txm-wn- m-d, tdm-_n kmw am-xyp F- n-h t\-xr-xzw \ -In sk-]v- w- _ 15\v jm -P h -jn- v sk -dm-wv {Km -Uv ^n- \m-e- v th-zn-bm-ip- -Xv.G-gv du- p-i-fn-em-bn \-S- p- {Km -Uv ^n-\m-e-bp-ss X -k-a-b kw-t{]- - W-hpw D- m-hpw. ssh ]n C ti-c-fm tã v Po-h-kv-] -iw D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp tpm-k-^v A- y- -X h-ln- p. ssz-h-k-`m kw-ÿm-\ Hm-h -knb d-h: kn kn txm-a-kv D-Zv-Lm- S-\w \n -Δ-ln- p.ssh ]n C k- t - v tim- -Hm -Un-t\- ]mã tdm-_n C tdm-bn kzm-k-x-hpw tã- v {S-j-d {_-Z tsmw n tpm - v \-μn-bpw A-dn-bn- p. tem-i c- -Zm-\ Zn-\-am-b Pq 14 -\v kwÿm-\ hym-]-i-am-bn hn-hn-[ tlmkv -]n- -ep-i-fn \q-dp-i-w- n-\v bphm- ƒ c- -Zm-\ ]- -Xn-bp-sS `m- K-am-Iw. ]- -Xn-bp-sS `m-k-am-bn apf- p-g sk- p-dn tlm-kv-]n- -en k-l-i-c-w-tøm-ss c- {Kq- v \n -W-b Iym-ºv ap-f- p-g-bn h- v \-S-Ø-s - p. ssz-h-k-`m A-Uvan-\n-kv-t{S- o-hv A-kn-à v Pr ssh. sd-pn Iu -kn sk-{i- dn ]mã sp. tpm-k-^v au- v ko-tbm ss_-_nƒ tim-tf-pv {]n -kn- nƒ tum. jn-_p si. am-xyp k-t -k-v-iqƒ U-b-d-Œ ]mã n. F. tpm - v Nm-cn- n U-b-d-Œ ]mã jn-pp a-øm-bn ao-un-bm U-b-d-Œ ]mã kmw- Ip- n am-xyp _n-en-th-gv-kv t_m - Uv sk-{i- -dn {_-Z tpm-k-^v a- -Øp-Im-e Xp-S-ßn-b-h B-iw-k- Iƒ A-dn-bn- p. ssh ]n C tã- v sk-{i- -dn Chm. am-xyp t_-_n t\-xr-xzw \ -In.

7 2018 JUNE 25 BELIEVERS JOURNAL \n Xy X bn s_- n- h - o-kv Ipssh v: si.-h.kn h - v ssk- n h- p- m-b hm-l-\m-]- I-S-Øn C-Sp- n-pn- -bn A-Sn-amen- -Sp-Øv s]-cn- mw-ip- n sf.- ]n.kn k-`mw-kw s_- n- h - o-kv \n-cym-x-\m-bn. 11/06/2018 Xn- -fm-gv-n Nn- m s_-ty sf.-]n.kn k-`-bp-ss Np-a-X-e-bn kw-kv-im-c ip-{iq-j \-S- p. a-c-ws - s_- n- h - o-kv ]m-ã tpm -k I- Æq-cn-s k-tlm-z-cn ` -Øm-hm-Wv. `m-cy:kn-\n. a- Iƒ: Kn-^v- n. ]n-xm-hv: h - o-kv tpm-k-^v. am-xmhv: {_n-pn-ø. k-tlm-z-c-߃: sse-k tsmw ssa- nƒ (]-Ø-\m-]p-cw), tkm-wn-b kn-_n (bp.-fkv.-f), tkm-^n {In-Ã-^ (Xr-»q ). _n.-]n.-ãm en IS-º-\mSv: IS-º-\m p hs p Akw-ªokv Hm^v tkmuv N v ip{iq-j-i ]tc-x-\mb ]mã F. si. ]m - s ai _n. ]n. Ãm en Pq 15\v cmhnse \nxy- X-bn tn -s - p. kwkvimcw \S p. ]p-\-eq sk ]n.ssh ]n F {]-h -Ø-\ D -Lm-S-\w sa-bv 13 Rm-b D- -bv- p \-S-Ø-s - p. sk- ]n.ssh.]n.f {]-kn- U v ]m.k-pn-tam ^n-en- v A- [y- -\m-b ao- nw-kn sk ssh-kv {]-kn-u v ]mã _n- Pp n.^n-en- v D -Lm-S-\w \n -Δln- p. sk sk-{i- -dn A-\p- {K-l {]m - -\ \n -Δ-ln- p.{]- h -Ø-\ ^- v D -Lm-S-\w {_. ]n.hn.ip- - \n -Δ-ln- p. X-Zh-k-c-Øn \n - -\-cm-b hn-zym - n-iƒ- v hn-zym-`ym-k k-lm-bw \- In. {_-Z kp-[n G-{_-lmw hn-zym-`ym-k k-lm-b D -Lm-S-\w \n -Δ-ln- p. {]-kv-xp-x ao- nw-kn X Ω amxyp (63) ] m_v: sf.-]n.-kn. ] m- _v I]q Øe Unkv{SnIvSv ip{iqj-i\pw B U-am kv sf.-]n.- kn. slt{_m k`m-ip-{iq-j-i-\pam-bn-cp ]mã si. Fw. amxyphns kl-[ ΩnWn X Ω amxyp (63) \nxy-x-bn. 40 h j-ambn I Ør-ip- {iq-j-bn hym]r-xbm-bn-cp p. a ƒ: ]tc-x-\mb s^_n si. amxyp, s{]bvkv tam si. amxyp. t mdn-tamƒ tp _v sf.-]n.-kn. timsp-ip-f n k`m ip{iq-j-i\pw HBC & IBC ]q Δ-hn-Zym n Iq m-bva-bpss A[y- -\p-amb ]mã tp _v h n-bpss `mcy t mdn-tamƒ tp _v \nxy-x-bn. kwkvimc ip{iqj Pq 15 sh n-bm-gvn \S- p. C ym ss nƒ timfpv & skan-\m-cn- p-th n ]mã kmpp tpmk^v, tap hn.-sf.-eq- v, knã Ãm em eq v F n-hcpw ]q Δ-hn-Zym n-iq- mbva-bv p-th n ]mã amcmb kmwip n amxyp, emep-timin F n-h- A\p-tim-N\w Adn-bn p {]-h -Ø-\ DXv-Lm-S-\w ayq-kn-iv C-h -dv \-S-Ø-s - p. {_. Ãm -en kmw h-b-e, Pn-_n sss- -kv, Pn-Øp, s_- - v. F- n-h Km-\-ip{iq-j- v t\-xr-xzw \ -In. Cu {]-h -Ø-\-߃- v sk ]n ssh ]n F sk- {I- -dn jn-_p Ip-cp-hn-f ssh-kv {]-kn-u -dv jn-_n, tpm.sk- {I- -dn-am-cm-b kp-\o-jv, en-pp, {Sj-dm tam -kn, {In-Ãn I- - n-bw- K-߃ t\-xy-xzw \ -In. A]vtIm kwbp Bcm-[\ kam-]n p A_p-Zm_n: A-_p-Zm-_n s]-s -t m-kv-x N - -kv tim- -{Kn-tK-j (APCCON) kw-bp- m-cm-[-\ Pq 14\v ap- -^ {_- Z-d N - v sk F-^v h lm-fn \-S- p. A-]v-tIm sshkv {]-kn-u v ]m-ã tp- -_v km-ap-th A-[y- -\m-b ao- nw- Kv ]m-ã Kn-hn txm-a-kv {]m - n- m-cw-`n- p. A-]v-tIm tpmbn v sk-{i- -dn tpm -kn I-S-Ω- \n- kzm-k-xw B-iw-kn- p. ]m- à km-ap-th Fw. txm-a-kv k- o -Ø-\w hm-bn- p. A-]v-tIm {]-kn-u v ]m-ã s_- n ]n. tpm Xn-cp-h-Øm-g ip-{iq-j-bv - v t\-xr-xzw \ -In. C- y s]-s t m-kv-xv ssz-h-k-` P-\-d sk- {I- -dn ]m-ã si. kn. tpm ap-jy-{]-kw-k-i-\m-bn-cp- p. A-]vtIm Iz-b Km-\-ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw \ -In. A-]v-tIm 01 sszh-hn-izm-k-ap-... ߃ am-\-kn-i-am-bn H-cm-sf ]n -Xm-ßp-I-bpw {]-Xym-i-bpw, ip-`m-]v- Xn hn-izm-k-hpw Po-hn-X-Øn-\v A - -hpw \ -Ip-I-bpw sn-øp- p F- pw ]T-\w ]-d-bp- p. B-fl-c- -bp-ss D-d- v {]m-]n- -h - v D-d- -an- m-bv-a-tbm a- v am-\- kn-i t -i-ß-tfm Ip-d-hm-sW- pw ]T-\w kq-nn- n- p- p. ss-iv-k-kv bq-wn-th-gv-kn- n, A-cn-tkm-W bq-wn-th-gv-kn- n, t\m - Øv I-tcm-en-\ bq-wn-th-gv-kn- n F- n-h-s-ß-fn-se km-aq-ly-im-kv-{x- B-Wv K-th-j-Ww \-S-Øn-b-Xv. sk-{i- -dn kmw k- -dn-b Cu-, A-]v-tIm {S-j-d sd-\p A-e- Iv-kv F- n-h t\-xr-xzw \-ev-in. ]m-ã txm-a-kv h -Ko-kv k-am-]- \ {]m - -\-bv- v t\-xr-xzw \ - In. ap-k-^-bn \n- pw A-_p- Zm-_n-bn \n- pw a- p ]-cn-k-c- {]-tz-i-ß-fn \n- pw \q-dp-i-w- n-\m-fp-iƒ Cu B-cm-[-\-bn ]-s -Sp-Øp. hm ØIfpw tej\ßfpw Abt hnemkw BELIEVERS JOURNAL Kandankeril Building, Kumbanad P.O, Thiruvalla Ph: kn-dn-b s]-s -t m-kv-xv bp-hm-hv (32,167, Post.B Sc) \yq-u ln-bn-se {]-i-kv-x-am-b tlm-kv-]n- -en t\-gv-knw-mv C Nm v tpm-en sn-øp- p. A-\p-tbm-Py-cm-b bp-h-xn-i-fp-ss am-xm-]n-xm- fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p sim- p- p. t^m : , ]n.-ssh.-]n.-f. CSp n tkmw-en\p ]pxnb t\xrxzw AUz.-tPm en kptajv amwn PnXn I -Øn c tpmjn CSp n: ]n.-ssh.-]n.-f. CSp n tkmw-en\p ]pxnb t\xr- XzsØ sxc-s -Sp-Øp. `mc-hm-ln-iƒ: AUz.-tPm en tpmjn ({]- kn-u v), Chm. t_m_n txma-kv, spkvhn txmakv (sshkv {]kn-u p-am ), kptajv amwn (sk-{i- -dn), Chm. ss_pp Nmt m, ]mã kn.-fw. tpm Pv (tpm-bn v sk{i- -dn-am ), PnXn I - Øn c ({S-j-d ), Chm. Fw. _n. a\p (]-ªn-kn n I ho-\ ) F n-hsc sxc-s -Sp-Øp. sf.-]n.-kn. tã v I h j Btem-N-\m-tbmKw sf.-]n.-kn. ticf tã v I h js \S-Øn- n\p th n-bp hnim-e-amb IΩn- n-tbmkw Pq 15 \v s\ md sf.-]n.-kn.-bn \S- p. Unkw-_ 5 apx 9 hsc hs- p-t cn _kv Ãm Un\-Sp- Øp hnim-e-amb {Ku n-emwv I h j \S- p- -Xv. ]me- msv Pn -bnse hnhn[ sk ip{iq-j-i- m, ]mtã-gvkv, Xnc-s -Sp- -s {]Xn-\n-[n-Iƒ ]s -Sp-Øp. hnhn[ IΩn- C I ho- \ am {]h Ø\ dnt m v Ah-X-cn- n- p. sf.-]n.-kn. ticf tã v sk{i- dn ]mã jn_p s\sp-th-en, ticfm tã v tpmbns sk{i- dn ]mã kn. kn. F{_-lmw, tã v {Sj-d tpmbn Xm\-th-en, tã v Iu kn AwK-߃ F n-h t\xrxzw \ In. hn-zym-`ym-k k-lm-bw tlm-kv-zp - v: sf.]n.kn.tlm-kv-zp - v sk tkm-z-co k-am-p- Øn-s B-`n-ap-Jy-Øn sa-bv 30\v I-\-I- - n sf.]n kn.lm-fn \-S- ao- nw-ßn sk -dn-se \n - -\-cm-b 20 Ip- n-iƒ- v hn-zy-`ym-k k-lm-bw hn-x-c-ww sn-bv-xp.tkm-z-co k-am-pw {]-kn-u v kn-ã kmen-tpm-bv A- y- -X h-ln- k-tω-f-\-øn sk ip-{iq-j-i ]m-ã tpm-bn t]mƒ H.]n. ap-jy k-tμ-iw \ -Ip-I-bpw ]T-\ km-a- {Kn-I-fpw hn-zy-`ym-k k-lm-bw \ -Ip-I-bpw sn-bv-xp. ]m-ã -am-cm-b Sn.kn.am-Xyp, si.b.d-æn-ir-jv-w, tkm-z-co k-am-pw `m-c-hm-ln-ifm-b A-Jn-e k-t m-jv, a-pn-x Xp-S-ßn-b-h t\-xr-xzw \ -Ip-I-bpw sn-bv-xp. A- ym-]-i- hn- ym - n k-tω-f-\w A-Sq : sf.-]n.-kn.kt -k-v-iqƒ-kv A-tkm-kntb-j A-Sq sh-ãv sk A- ym-]-i hn-zym - n k-tω-f-\w kq-{]- v ]m- à am - v F X- - -s A- y- -X-bn A-Sq Tu sf.-]n.-kn. lm-fn \-S- p. sk an-\n-ã ]m-ã txm-a-kv tpm-k-^v k-tω-f-\w D-Zv-Lm-S-\w snbv-xp. ]m-ã kmw ]-\- -bn ap-jy k-tμ-iw \-ev-in. SSLC, +2, CBSE ]-co- -I-fn D- -X hn-p-bw t\-sn-b hn-zym - n-iƒ- v- - sa-sat m ]m.txm-a-kv tpm-k-^pw Iym-jv A-hm -Uv ]m. kmw ]-\- -bn-epw \-ev-in. km-º-øn-i _p- n-ap- v A-\p-`-hn- p- hn-zym - n-iƒ- p- hn-zym-`ym-k k-lm-bw sim- m-c- -c ta-j-e k-t -k-v-iqƒ {]-kn-u v {_Z ^n- n ]n. am-xyp D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp. ]mã jm-p G-{_- lmw, {_Z n.un. sp-bnw-kv F- n-h hn-x-c-ww sn-bv-xp. sk ]n.-ssh.-]n.-f. {]-kn-u v kp-hn. tpm -Pv txm-a-kv B-iw-k A-dn-bn- p. ]mã km-p Cu-tim kzm-k-x-hpw, {_. n.un.sp-bnw-kv Ir-X- -X-bpw A-dn-bn- p.

8 Printed & Published by Peter Mathew Owned By M.V. Philip Mekkattu House, Payippad P.O, Alappuzha , Samkutty Mathew Koipurath House, Makkapuzha.P.O., Ranni,PTA , Peter Mathew, Valliyathu House, Kallumkal P.O., Thiruvalla, PTA Published From P.B. No. 8, R.S.P.O.Thiruvalla, Pin: Pathanamthitta (Dist) & Printed at Cochin Printech Pvt Ltd., Udyogamandal P.O., Ernakulam Dist. Kerala, Editor - Samkutty Mathew.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information