]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn"

Transcription

1 ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã Massmutual Centre- Pq-sse 5 8 h-sc \-S- pw. tem-i-{]-i-kv- X-cpw A-\p-{K-lo-X-cp-am-b d-h. km-ap-th tdm-{un-kv-kv, d-h. km- AhIm-i-߃- v kw-lsn-x hn-e-t]-i A-\n-hm-cyw: P-Ãn-kv _n. si-am ]m-j s]- -t m-kv-x Iu -kn Hm-^v C y (P.C.I) Bÿm-\ a-μn-cw D-Zv- LmS-\w Xn-cp-h a- m-sn-bn P-Ãn-kv _n. si-am ]m- D-Zv-LmS-\w sn-øp p. F.Fw. cmpp, ]m-ã sp.tpm-k-^v, si.g-{_-lmw, ]m-ã - amcm-b kn.kn. txm-akv, txma-kv h-s-t - p v, si.kn.txm-akv, txma-kv ^n-en- v F- n-h - k-ao-]w. Xn-cph : A-h-Im-i-߃- v th- n t]m-cm-sp-tºmƒ kw-lsn- X hn-e-t]i (Collective bargaining) A-\n-hm-cy-am-sW- v km n sh n amxyp sk{i- dn _m_p- p n tpm v {Sj-d Pp tpm am-xyp, d-h. tu-hn-uv \m-k, tum. ^n- n Ip-cp-hn-f, {_-Z tam-l kn. em-k-d-kv Xp- S-ßn-b-h hn-hn-[ ao- nw-kp-i-fn ssz-h-h-n-\w ip-{iq-jn- pw. kw- Ko-X ip-{iq-j-bv- v tb-jp-hm _m -Upw {_-Z ª- ta-a-\- bpw t\-xr-xzw \ -Ipw. ""A-ßbp-sS cm-pyw h-tc-w-ta'' F- -Xm- ssl-t ms-xn ap P-Uv-Pn P-kv- n-kv _n. si-am ]m- ]-d- p. `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv tjmwn txmakv bqøv tim Un-t\- Wv Cu h -j-sø tim -^-d kv Xow. C- y-bv- v sh-fn-bn \- S- p- G- -hpw a-e-bm-fn kw-kaw Iq-Sn-bm-Wv ]n.-kn.-f.-f.-si. d-h. s_-ty tpm -k (\m-j-w I -ho-\ ), {_-Z sh- n am-xyp (\m-j-w sk-{i- -dn), {_-Z _m-_p- p- n tpm - v (\m-j-w {S-j-d ), {_-Z tpmpn sf v amxyqkv k-`-i-fp-ss sf-iy-th-zn-bm-b s]- -t m-kv -Xv Iu -kn Hm-^v C- y-bp-ss B-ÿm-\-a-μn-cw a- m- Sn-bn D-Zv-Lm-S-\w sn-øp-i-bm-bncp- p A-t±-lw. a-x-߃ D-Zv-tLm-jn- p- k- Xy-ß-fm-Wv k-am-[m-\-hpw kmtlm- Z-cy-hpw. ssh-cp-[y-߃ D- -t mgpw C-h-sb ]n -Xp-S-cm I-gn-bp- -Xn-eq-sS a-tx-x-c-xzw \n-e-\n - Øm-\m-Ipw. B-Nm-c A-\p-jvTm-\- ß-sf _-en-i-gn- m-sx G-Io-Ir- X kn-hn tim-uv \-S- m- m I-gn-b-Ww. I-Æ-S- v F- m-øn-s\- bpw F-Xn - m-sx A-\y-\pth- n t\m- p-tºm-gm-wv Po-hn-Xw [-\yam-ip- -sx- v P-kv- n-kv _n. siam ]m- ]-d- p. ]n.kn.sf 06 Bjm Um\n-tb dh. kmpp tpm amxyp {_Z taml emk-dkv teuokv tim Un-t\- tjm-wn txm-a-kv (\m-j-w bq- _p sh- -h- m-\w A-dn-bn- p. Øv tim -Un-t\- ), kn-ã B- A-Uƒ- v, bq-øv, In-Uv-kv, k- jm Um-\n-tb (\m-j-w te- Uo-kv tim -Un-t\- ), tum. txma-kv C-Sn- p-f (tim -^-d -kv I sk- -\p-i-fn-em-bn ao- nw-kp- tlm-z-cn-am F- n-h - v {]-txytim -Un-t\- ) F- n-h-cp-ss t\- Iƒ \-S- pw. {]-[m-\ s]-s -t mkv-xv k-`m-t\-xm- - m-cpw k-tω- Xr-Xz-Øn tim -^-d -kv {I-ao- I-c-W-߃ ]q -Øn-bm-b-Xm-bn aof-\-øn ip-{iq-jn- pw. Un-b tim -Un-t\- {_-Z \n- G.-Pn. shtã Unkv{SnIvSv `mc-hm-ln-iƒ ]mã hn. sf. ]mã ^nen v tpm ]mã tpmk^v tbml- m sndn-bm apwss_: G.-Pn. sh-tã Un-kv-{Sn-Iv-Sv Iu -kn a-lm-cm-{ kq-{]- v B-bn d-h.-hn.-sf. tbm-l- m sx-c-s -Sp- -s - p. d-h. ^n-en- v tpm (A-kn.-kq-{]- v), ]m-ã tpm-k-^v sn-dn-bm (sk- {I- -dn), Sn. ]n. tpm -k ({S-j-dm ), ]m-ã txm-a-kv Nm-t m F- n-h-c-s-ßp- F-Iv-kn-Iyq- o-hv I-Ω- n-sbbpw sx-c-s -Sp-Øp. c- v h -j-am-wv Im-em-h-[n. ]m-ã hn. sf. tbm-l- m \hn apw-ss_ km -]m-u k-`m-ip- {iq-j-i-\m-wv. ]m-ã ^n-en- v tpm apw-ss_ A-t -cn k-`m-ip-{iqj-i-. ]m-ã tpm-k-^v sn-dn-bm \-hn apw-ss_ kn.-_n.-un. t_- em- q k-`m-ip-{iq-j-i-\m-wv. sszh-hn-izm-k-ap- -h v kpj-\n{z e`n- p p: ]T-\-߃ Imivao-cn ]n.-un.-]n. k mcn-\p ]n pw _n.-sp.-]n. ]n h-en p hm Ø a\p-jys ]n pw ]mxn-h-gnbn amdp- XmWv. sszhoi ]n p-w-am-{xta \ne-\n q. ]p-xn-b ]T-\-߃ {]-Imcw B-flo-I Im-cy-ß-fn ÿn-cam-bn ]-s -Sp- p- -h A-\m-flo- I-sc- mƒ cm-{xn-bn kp-j-am-bn D-d-ßp- p F- p Im-Wp- p. ]-ehn-[ {]m-b- m-cp-ss C-S-bn B- flo-i Po-hn-X-hpw kp-j-\n-{z-bpw X-Ωn-ep- _- -sø- - n \-S- Øn-b ]T-\-Øn-em-Wv Cu k-xyw im-kv-{x- I-s -Øn-b-Xv. k- -tδ-bn ]-s -Sp-Ø-h-tcm-Sv {]m - -\-I-fn F-{X {]m-h-iyw ]-s - Sp- p- p F- pw hy- n-]-c-am-bn F-{X {]m-h-iyw {]m - n- p- p F- pw im-kv-{x- - m tnm-zn- p. The Journal of National Sleep Foundation {]-kn- o-icn- Cu ]T-\ dn-t m - v B-flo- I-c-am-bn Po-hn- p- -h-cp-ss k-hnti-j-x-i-fn H- m-b kp-j-\n-{zsb- - n Du- n ]-d-bp- p. ""a-x-hpw B-flo-I-X-bpw H-cp hy- n-bp-ss Po-hn-X-sØ B-tcm-Ky-]-c-am-bn F- ß-s\ kzm-[o-\n- p- p F- pw Pohn-X-Øn-s \n-e-hm-cw F-ß-s\ D-b -Øp- p F- pw Cu ]T-\w sx-fn-hv k-ln-xw hn-h-cn- p- p''- ]T-\ {]-_- w {]-kn- o-i-cn- ss-iv-k-kv bq-wn-th-gv-kn- n-bn-se {In-Ã-^ F- n-k ]-d- p. B-flo-I Im-cy-ß-fn G -s - Sp- -Xv h-gn am-\-kn-i ]n-cn-ap-dp- w Ip-d-bp-I-bpw C-Xp-h-gn kp- J-\n-{Z e-`n- p-i-bpw sn-øp- p. am-{x-a- B-flo-I Iq-Sp-X kmaq-ln-i {]-Xn-_- -X D- -h B- sw- pw ]T-\w k-a - n- p- p. B-cm-[-\m-e-b- 07

2 - 2- BELIEVERS JOURNAL 2018 JUNE 25 ]{Xm-[n] kanxn c m-[n-imcn dh. tpm v hn. -ta- m v snb am cmp Bcy- - n sshkv snb am hn k tpm v No^v FUn ]mã kmwip n amxyp amt\-pnwkv FUn- Fw.-hn. ^nen v Kƒ^v FUn ]mã _npp tpmbn k p-te-j amt\-p {_Z si. n. tpmjzm I -t -cn tim Un-t\- ]mã si. sp. amxyp ae-_m tim Un-t\- ]mã tpm_n si. tpm _neo-th-gvkv tpw hm jni hcn-kwjy C y-bn : 200 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U: $ 40 bp.-si: 20 Bbp-jvImew: 2000 cq] Kƒ^v cmpy-߃: 1500 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw _neo-thgvkv tpw P.O.Box:31 Manjadi.P.O., Thiruvalla Kerala, India BELIEVERS JOURNAL P.O.Box: Atlanta, GA USA Mob: (INDIA) OFFiCE: Ph: (USA) E- mail Website Adn-bn v _neo-thgvkv tpw-en hcp tej-\-ß-fn-sebpw ]Xnhp ]w n-i-fn-sebpw B i-b-ßfp-ssbpw A`n-{]m-b-ßfp-sSbpw DØ-c-hm-ZnXzw Fgp- Øp-Im p-am-{x-am-wv. ]{Xm-[n-] I-gn- Nn-e Zn-h-k-ß-fmbn ti-c-f-øn-se hm -Ømam-[y-aß-fn-eq-sS ]p-d-øv h-cp- hm - Ø-bm-Wv D- -X t]m-en-kv D-tZym- K-ÿ Io-gp-tZym-K-ÿ- m-sc X- ß-fp-sS ho-sp-i-fn Zm-ky th-e- v D-]-tbm-Kn- p- p F- -Xv. G- sd A-]-am-\-I-c-am-b H- m-bn am- {X-sa C-Xn-s\ Im-Wp-hm I-gnbp. ]-d-bn- n-t A-S-ßq F- hmin-bn -\n- p A-ti-jw ]pdt m- n- F- a- n-em-wv. bq-wn-t^m-a- Wn- p tk-h-\w \-S-tØ- t]m-eo-kp-im-sc ho- p-th-e-bv- p \n-tbm-kn- p- t]m-eo-kv Hm-^ok -am-cp-ss k-{º-zm-bw. am-\y-amb `m-j-bn - -d- m a-cym-z-ti- Sm-Wv; a-s m-cp X-c-Øn ]-d- m tim-f-\n-`-c-w-im-e-øm- Wp X-ß-sf- p hn-nm-cn- p- -hcp-ss A-[n-Im-c-{`-a-Ø-X-bp-sS B- hn-jv-im-cw. \n-b-a-]m-e-i-cp-ss Cu \n-b-a-ew-l-\w ti-c-f-sø e- n- n- p- p; D-Z-tym-K-ÿ-kw-kv-Im-csØ ]-cn-lm-ky-am- p- p. \- - {Xm- n-x-cm-b D- -txm-z-tym-k-ÿ-cpss tk-h-i-cm-bn \n-tbm-kn- -s - Sp- t]m-eo-kp-im ]- n-sb Ipfn- n- -epw ho- p-km-am-\w hm-ßepw-sxm- v ]q-t m- w \-\-bv- - ssjpp Um\ntb, ASq t]m-en-kn-se Zm-ky-]-Wn A-]-am-\-I-cw h-sc sn-bv-xm -t m-cm b-p-am-\- k- -Xn-bp-sS X- pw hm-ß-w-sa- hm -Ø sr- -tem-ss-bm-wv tic-fw ti- -Xv-. A-Sn-a-Ø-Øn-\pw hnth-n-\-߃- p-sa-xn-tc H-cp \q- m- n-\p-ap-tº X-s cm-{ o-b-ka-c-߃ \-S-Øp-I-bpw km-aq-ln-iam-b Xp-ey-X-bpw Nq-j-W-an- m-bva-bpw s]m-xp-\-b-am-bn Aw-Ko-I-cn- p-i-bpw sn-bv-xn- p- ti-c-f- Øn C-t m-gpw C-ß-s\ kw-`hn- p- -Xv Aw-Ko-I-cn- m-hp- Im-cy-a-. Zm-ky-th-e-sb- p-dn- p- hn-h-cw ]p-d-ø-dn- -txm-ss D- -X t]m-eo-kv D-Z-tym-K-ÿ - s m- w \n -Øn-bn-cn- p- t]meo-kp-im-sc Xn-cn- p-hn-fn- m Xocp-am-\-am-sb- -Xv \- -Im-cy-am-Wv-. kw-ÿm-\ J-P-\m-hn \n- v {]-Xn-am-kw F- p-tim-sn-bn-te-sd cq- ] i-º-f C-\-Øn am-{xw Nn-ehn- v c- m-bn-c-øn-te-sd s]m-eokp-im-sc-bm-wv 80 G-sd sf.]n.f-kv D-tZym-K-kv -Y-cp-sS-bpw cm-jv-{so-b t\-xm- -fp-ss-bpw ho- ptpm-en- pw Xn-I- pw kz-im-cy B- h-iy-߃- p-am-bn D-]-tbm-Kn- p- -Xv. ]- m-f-øn-se-bpw t]m-eo-knse-bpw ta-[m-hn-iƒ- v kp-c- bv- pw k-lm-bn-i-fm-bpw Xm-g-Ø- {_Z cmp Bcy- - n snb am {In-kv-Xp-tb-ip-hn-s ]-cky-ip-{iq-j-bn in-jy- m-cpsamcpan- p- k-a-b-ß-fn H-cp {Inkv-Xp in-jy tem-i-øn B- bn-cn- pw-im-ew A-h B-cm-Wv F- v hn-hn-[ \n-e-i-fn tb-ip ]-cn-n-b-s -Sp-Øn-bn- p- v. A-Xn G-sd hn-ti-j-am-b H-cp ]-cn-n-bs -Sp-Ø B-Wv sn- m-bv- -fpss C-S-bn-se B-Sv F- -Xv (a-ømbn 10:16). sn- m-bv- -fp-ss \-Sphn B-Sn-s\-t m-se Rm \nß-sf A-b- p- p- -sn- m-bv- ƒ F- _-lp-h-n-\ {]-kv -Xm-h-\-bpw B-Sv F- G-I-h-N-\ {]-kv-xm-h- \-bpw {i-t -b-am-wv!! C-h-bp-sS A-\p-]m-Xw X-s h-f-sc hy-xymk-ap- v. Np- n-epw sn- m-bv- ƒ, A-Xn-s \-Sp-hn H-cm-Sv...-C-Xm- Wv tem-i-hpw A-Xn-\p- n-se {Inkv-Xp-in-jy-\pw X-Ωn-ep- I-W- v!! F-Æ-Øn t]m-epw B-Sns km- n-[yw Xp-temw ]-cn-an-xam-wv. A-ß-s\ F- n Np- n-epw \n - p- sn- m-bv- -fp-ss C-Sbn-te- v H-cm-Sv I-b-dn-s - m (t]m-ip-hn ; sn- m-bv- -fp-ss \- Sp-hn Ip- m-sp-i-sf-t m-se Rm \n-ß-sf A-b- p- p- -eqt m-kv 10:3) F- m-bn-cn- pw A- hn-ss \n- pw H-cm-Sn-\v e-`n- p- sn m-bv -fpss CS-bnse BSv Xv F- -Xv h-f-sc hy- -am-wv. Cu tem-iw H-cp {In-kv-Xp `- -\v F- pw F- m-e-hpw {]-Xn- Iq-ew am-{x-am-wv. sn- m-bv- -fpss C-S-bn \n - p- B-Sn-\v A-Xn Iq-Sp-X F- m-wv C-hnsS \n- pw {]-Xo- n- p-hm-\p- - Xv. Np- n-epw \n - p- sn- mbv- fn \n- pw B-Sn-\p- m-ip- B-{I-a-Ww km-[m-c-w-am-wv. i-cn-bm-b H-cp {In-kv-Xp-in-jy-\v {]- Xn-k- n-iƒ h - n- p-tºmƒ A- h Xn-cp-h-N-\-Øn-s ]m-x-bn B-Wv F- -Xv hy- -am-wv. F- m Im-e-Øpw H-cp b-ym - {In-kv- Xp-in-jy Xm Dƒ-s - p \n - p- k-aq-l-øn hy-xy-kv-x- \m-bn-cn- pw. B hy-xym-kw X- s B-bn-cn- pw A-h H-cp b- Ym - {In-kv-Xym-\n B-Wv F- -Xn-s sx-fn-hv. sn- m-bv- -fpss \-Sp-hn-se B-Sv- -]-cn-l-kn- m Xn-cn- p {]-Xn-I-cn- m I-gn-bm-Ø, D-]-{Z-hn- m Xn-cn- p D-]-{Z-hn- m I-gn-bm-Ø ÿn-xn-hn-tijw. ""k-tlm-z-c- m-sc tem-iw \nß-sf ]-I- p- p F- n A-Xni-bn- -cp-xv'' F- tbm-l- m-s {]-kv-xm-h-\ {i-t -b-am-wv. ]-I- p- -Xn-\p ]-I-cw tem-iw kv-t\- ln- p-hm Xp-S-ßn F- n A- Xn-i-bn- p-hn!! sn- m-bv- -fp-ss \-Sp-hn Xn-c-kv-I-cn- -s - n-cp- n-ep- Po-h-\- m-sc \n-tbm-kn- p- -Xn-\v {_n- o-jv A-[n-\n-thi-`-c-W-Im-e-tØm-fw ]-g- -ap- v. ]- m-f-øn 'Hm -U -en'sb- m-bncp- p A-Ø-cw ssk-\n-i - p t]-cv. {_n- Dƒ-s -ss H-t -sd cm-py-ß-fn Cu G - m-sp- m-bncp- p. c- mw-tem-i-bp- -Øn-\p-tijw {_n- Hu-Z-tym-Kn-I-am-bn-Øs Hm -U -en k-{º-zm-bw C- m- Xm- n. A-tX ]m-c-º-cyw X-s bm-wv C- y-bn-se t]m-eo-kv tk- \-I-fn-ep-ap- -Xv. hn-hn-[ dm- p-ifn -s - sf.]n.f-kv. D-Z-tym-Kÿ-sc k-lm-bn- m-\p- 'Iym-ºv t^m-tfm-th-gv-kv'f- Hm-a-\-t -cp- Po-h-\- m ^-e-øn hn-sp- ]-Wn- m-cpw ho- p-]-wn- m-cp-am- Im \n -_- n-x-cm-wv. ta-[m-hnbp-ss A-[n-Im-c-i- n-bpw t]m-eokv tk-\-bn B- -cn-i-am-bn \ne-\n - p- ^yq-u L-S-\-bpwaq-ew Io-gv -Po-h-\- m - v an- m-\m- In-.{`m- v N-ß-e- m-bm ]ns B-cv, F-ß-s\ Nn-In- n- pw F- -Xp X-s -bm-wv {]-iv -\w. s]meo-kn-se A-cp-Xm-bv-a-I-sf ]-c-ºcm-k-x-am-bn Xp-S - p-t]m- -sx- X-c-Øn e-lq-i-cn- p-i-bm-wv k - m. D- -X-hn-Zym-`ym-kw t\- B-Sn-\v C- v P-\-]n- p-w-bpw Aw- Ko-Im-c-hpw e-`n- p-s - n ]-It - -Xn-\p ]-I-cw tem-iw kvt\-ln- m Xp-S-ßn-bn-cn- p- p. k-aq-lw A-h-K-Wn- n-cp- hn-izmk-k-aq-l-sø tx-sn cm-{ o-b t\- Xm- ƒ A-t\z-jn- p h-cp- -Xns Im-c-Ww ssz-hw \-sω D-b - Øn-b-X-, t\-sc a-dn- p \mw tem- I-Øn-te- p C-d-ßn-bn-cn- p- p F- -Xm-Wv!! sn- m-bv- -fp-ss \-Sp-hn-se B-Sm-Wv H-cp {In-kv-Xp in-jy t]m-ip-ho, sn- m-bv- -fp-ss \-Sp-hn B-Sn-s\-t m-se Rm \n-ß-sf A-b- p- p!! Np- pw sim-sn-b sn- m-bv- ƒ, A-Xn-s \-Sp-hn H-cm-Sv- -Cu Nn-{Xw k-l-\-øn-s Nn-{X-am-Wv...Cu Nn- {Xw kz-bw Xy-Pn- -en-s Nn-{X-am-Wv..Cu Nn-{Xw I- -X-b-\p-`-hn- p- H-cp {In-kv-Xp-`- -s Nn-{X-am-Wv!! "tem-i-øn \n-߃- v I- -ap- v '' F- {In-kv-Xp-hn-s hm- p-iƒ- p ap-i-fn ""\n߃- o-`q-an-bn I-jv-S-an- '' F- ta-se-gp-sø-gp-xp- I- - {]-hm-n-i- m-sc \n-߃- v lm I- w!! F- n tem-i-øn-s D-]-{Z-h߃- p-t\-sc A-tX \m-w-b- Øn Xn-cn- p {]-Xn-I-cn- m I- gn-bn-. D-]-{Z-hn- p- -h - p-th- n {]m - n- pw F- -X- m-sx A-h -s -Xn-sc D-]-tcm-[w kr- n- m \-ap- -\p-hm-z-an-. ""]-co- bn A-I-s -Sm-Xn-cn- m D-W - n-cp- p {]m - n- n '' -hm-ƒsim- p- {]-tbm-kw Cu sf-lo-ia- m-ø ssz-h-cm-py-øn A-\ph-Z-\o-b-a-. ]-co-i-]p-tcm-ln-x tnh-i- m hm-fpw h-sn-bpw Zo-]- n-]- -ß-fpw B-bp-[-ß-fp-am-bn X-\n- p t\-sc h- -t mƒ ""\n-߃ B-sc Xn-c-bp- p'' -\-{km-b-\m-b tb-ip-hn-s\ ""A-Xv Rm X- s '' F- v kz-bw ]-cn-n-b-s -Sp- Øn A-h - v ap-ºn {]-Xy- - \m-b...-]n-sn- p si- m h- i- Sn-b-h-cm-Wv \-Ωp-sS t]m-eo-kp-imcn `q-cn-]- -hpw. a- -c- -co- bpw Im-bn-I- -a-xm-]-co- -bpw P- bn- v \n-b-am-\p-kr-xw sxm-gn -t\- Sn-b A-h-sc `r-xy-th-e-bv- p-]- tbm-kn- p- -Xv A-]-cn-jv -Ir-X-Xz-am- Wv. A-Xv t]m-eo-kv tk-\-bn B- fl-hn-izm-k- p-d-hpw ta-e-[n-im-cn- I-tfm-Sp- A-{]n-b-hpw kr- n- pw. A-[n-Im-c-`o-Xn-sIm- v A-S- n- n-sn- p-am-{xw {]-I-Sn- n- -s - Sp- B hn-im-c-߃ tk-\-bp-ss A- -S- -sø-ø-s _m-[n- pw. a-\p-jy-k-a-xz-sø-bpw sxm-gn kw-kv-im-c-sø-bpw Ip-dn- p- tem-i X-Øz-߃- pw aq-ey-`m-h- \-Iƒ- pw ti-c-f-øn-s km-aq-ln- I-k- -ev-]-øn-\pw hn-e-i-ev-]n- m- Ø G-Xm-\pw t]m-eo-kv {]-am-wnam - p P- n-øw N-a-bm-\p- C- S-am-bn t]m-eo-kp-im-cp-ss Po-hn-Xw am-dn- q-sm. {Xp-kw-L-Øn-\p ap -]n {In-kv- Xp-hn-\p {]-Xn-tcm-[w Xo - m I- øn I-cp-Xn-bn-cp- hmƒ Du-cn a-lm-]p-tcm-ln-x-zm-k a-ev-s mkn-s Im-X-dp-Ø kz-in-jy ]- t{xm-kn-s\ im-kn- v ""hm-sf-sp- p- -h F- mw hm-fm '' F- I- \-Ø Xm- o-xv \-ev-in-b...-]-d- pd- n- ]-W-Øn-\p-th- n Npw-_- \w sim- v Rm B-sc Im-Wn- p X-cp-tam A-h-s\ ]n-sn- p-simƒho F- v ]-d- v hn-izm-k h- -\-bn-eq-ss tb-ip-hn-s\ Im-Wn- p-sim-sp- m X-\n- -Sp-Øp-h- in-jy-\m-bn-cp- bq-z-sb- ""kv-t\- ln-xm'' F- v A-`n-kw-t_m-[-\ sn-bv-x tb-ip-hn-s k-l-\-`m-ham-wv ss{i-kv-x-h am - -Øn-s ssi-eo-hn-ti-j-ww!! tb-ip-hn-s\ kw-c- n- m B-sW- n t]mepw A-Xn-\m-bn \mw ]n- p-s-cp- ssi-en-iƒ ssz-h-øn-s \n-co- -W-Øn B-Wv. B-flo-I-X-bpsS/`- n-bp-ss/d-]-tz-i-øn-s H- s kw-c- -I-cm-bn s]m-xp-tem- I-Øp {]-Z -in- n- -s -Sp-tºm-gpw A-I-a-\-I-fn tx- p-an-\p- n-b hm-fp-iƒ B-Wv B-bp-[-sa- n \mw C-t m-gpw sk- -a-\-bn \n - p- sf-lo-i-cm-py- m-c B-Wv!! t]m-ip-ho, sn- m-bv- -fp-ss \-Sp-hn B-Sn-s\-t m-se Rm \n-ß-sf A-b- p- p!! Np- pw sim- Sn-b sn- m-bv- ƒ, A-Xn-s \- Sp-hn H-cm-Sv- -Cu Nn-{Xw k-l-\- Øn-s Nn-{X-am-Wv...Cu Nn-{Xw kz-bw Xy-Pn- -en-s Nn-{X-am- Wv..Cu Nn-{Xw I- -X-b-\p-`-hn- p- H-cp {In-kv-Xp-`- -s Nn-{Xam-Wv!! "tem-i-øn \n-߃- v I- -ap- v'' F- {In-kv-Xp-hn-s hm- p-iƒ- p ap-i-fn ""\n-߃- o- `q-an-bn I-jv-S-an- '' F- ta-segp-sø-gp-xp- I- -{]-hm-n-i- msc \n-߃- v lm I- w!!

3 2018 JUNE 25 BELIEVERS JOURNAL _n-eo-th-gv-kv tp-w Xp-S-ßn-bn- v 11 h -j-ß-fm-bn. s]- s -t m-kv-xv k-aq-l-øn-se aqey- yp-xn-s -Xn-sc-bpw Zp-cp-]-tZi-Øn-\pw A-gn-a-Xn-s -Xn-sc-bpw i- -am-b \n-e-]m-sm-wv B-Zyw ap-x X-s tp-w kzo-i-cn- n-cp- -Xv. tp-w ]n- -Wn-{]- h -Ø-I-cpw hm-b-\- m-cpw IqSp- X sf.-]n.-kn. k-`mw-k-߃ B-b-Xn-\m sf.-]n.-kn.-bp-am-bn _- -s - hm -Ø-I-fm-bn-cp- p B-Zy-Im-ew ap-x tp-w ssi- Im-cyw sn-bv-xn-cp- -Xv. F- m N - v Hm-^v tkm-uv {]-ÿm-\-hpam-bn _- -s - v \-S- Nn-e A- gn-a-xn-iƒ-s -Xn-sc-bpw a- pw hm -Ø-Iƒ {]-kn- o-i-cn- p. aq- v ]-Xn- m-t m-f-am-bn Rm Dƒs - p \n - p- {]-ÿm-\-øns hm -Ø-Iƒ {]-kn- o-i-cn- - Xv I-Sp-Ø F-Xn - n-s\ A-`n-ap- Jo-I-cn- p-sim- m-wv. F-Xn - p- I-fp-sS \-Sp-hn-epw tp-w kzo- I-cn- \n-e-]m-sv Nn-e `-c-w- Øn \n- v ]p-d-øp-t]m-iphm Im-c-W-am-bn. N - v Hm-^v tkm-uv {]-ÿm-\w H-c - -Øn G-Im-[n-]-Xy `-c-w-kw-hn-[m-\w X-s -bm-wv. `-c-w-sø k-lmbn- p-hm Iu -kn-epw a- p Np-a-X-e- m-cp-sam-s D-s - nepw A-h-km-\-hm- v Hm-h -knb-dp-ss X-s -bm-wv. C-Xv Kp-Whpw tzm-j-hpw D-f-hm- p- `-c- W-kw-hn-[m-\-am-Wv F- v ]-dbmw. A-[n-Im-c-Øn-te- p- Hm- -Øn a- p- -h-sc H-Xp- p-hm- \pw C- m-bv -a-sn-øp-hm-\p-ap- {]- h-w-x C-hn-sS-bp- m-bn-cp- p. A-gn-a-Xn, kz-p-\-]- -]m-xw, k- ` h-f - -bn-se ap-c-sn- v, kp-xmcy-an- m-bv-a C-ß-s\ ]-e-hn-[ {]- FUn-k txma-kv thßq, Z-a-kv-t m-kn iu-en-s cq-]m- -cw 1. iu ]u-tem-km-bn 2. a-lm-]m-]n ]-cn-ip- -\m-bn 3. k-`-sb D-]-{Z-hn- -h k-`sb ]-Wn-bp- h-\m-bn 4. ]-co-i -A-t m-kv-x-e-\m-bn 5. lo-\-]m-{xw am-\-]m-{x-am-bn 6. a-x-{`m- {In-kv-Xp-`- -\mbn 7. Ip-cp-S Im-gv-N-bp- -h-\m-bn 8. Zq-j-I D-]-tZ-jv-Sm-hm-bn 9. \n-jvtq-c im- -\m-bn 10. sn- m-bv Ip- m-sm-bn ]u-tem-kn-s kw-`m-h-\-iƒ 1. k-`-i-fp-ss ÿm-]-i 2. A-t\-I t\-xm- - m-sc H-cp- nsb-sp-øp 3. ]p-xn-b-\n-b-a-øn-se ]-Ip-Xnbn A-[n-I-hpw ]p-kv-x-i-߃ F-gp-Xn N v Hm^v tkmuv hf -bpss ]mx-bn-emwv iv -\-ß-fpw I-gn- -Im-e-ß-fn k- `-sb ]n-t m- -Sn- n-cp- p. \- D- t±-i-tøm-ss `-c-w-øn-te-dp- -hcp-ss Np- pw {`-a-ww-sn-øp- Nne p-{z-{k-l-ß-fm-wv ]-e Hm-h - kn-b -am-sc-bpw h-gn-sx- n- n-cp- - Xv. `-c-w-øn-s X-W-en A- q- \-S-Øn-b A-gn-a-Xn-bpw {]-Xn- Im-c \-S-]-Sn-I-fp-sam-s _m-[n- - Xv Hm-h -kn-b -am-sc-bm-wv. C- q- - v B-cv `-c-w-øn-te-dn-bm-epw Hm- n-s\- mƒ th-k-øn \n-dw am-dn ap-f- p-g-bn hn-e-k-ww F- t -bp- q. Cu Po -Æn- kw-kv- Im-cw am-d-ww F- -Xm-bn-cp- p tp-w-en-s \n-e-]m-spw A-Xn-\pth- n-bp- -Xm-bn-cp- p tp-w-ens t]m-cm- -hpw. A-Ø-cw Po -Æ- X-Iƒ- pw ap-c-sn- n-\pw A-gn-a-Xn- pw an- -hm-dp-sam-s A- w h- n-cn- p- p F- p- -Xm-Wv C-t mg-sø `-c-w-øn-s {]-txy-i-x. F-s A-dn-hn s]- n-s-tøm-fw \ymbtøm-ss-bpw \o-xn-tbm-ss-bpw Im-cy-߃ sn-øp- -Xn C-t m-gsø tã- v Hm-h -kn-b D- p-i- \m-wv. A-[n-Im-c-Øn-s X-e- - \-an- m-sx F- m-h-tcm-spw kv-t\- l-tøm-ss C-S-s]-Sp-hm-\pw ip-{iqj-i-sc h-en- -sn-dp- -an- m-sx k- μ -in- p- -Xn-\pw A-h-sc {i- n- p- -Xn-\pw A-t±-lw Pm-{K-X-]pe -Øp- p- v. {Z-hym-{K-l-an- m-bva A-t±-l-sØ h-f-sc hy-xy-kv-x- \m- p- p. F- m \ym-b-tømss-bp- Nn-e \-S-]-Sn-Iƒ Nn-e - v C- -t -Sp- m- mw. F- m {]- ÿm-\-ß-fn-epw cm-{ o-b A-Xn-{]- k-c-am-wv. sf.-]n.-kn. t]m-ep- P-\m-[n-]-Xy-kw-hn-[m-\w Iq-Sp-X-ep- k-`-i-fn F- m A-Xn -h-c- ºp-I-fpw ew-ln- m-wv cm-{ o-b- fn-iƒ \-S- p- -Xv. tbm-ky-x-bpw I-gn-hp-ap- -h-sc H-Xp- p-hm {ian- p- -Xm-Wv sf.-]n-kn.-bn-epw a- pw C-{X-b-[n-Iw {Kq- n-kw h-f-cphm Im-c-Ww. I-gn- c- p-h - jw N - v Hm-^v tkm-un-s\ kw- _- n- n-s-tøm-fw k-am-[m-\-øns Im-e-L- -am-bm-wv F-\n- v txm- n-bn- p- -Xv. F- m C-hnsS-bpw am- -߃ B-h-iy-am-Wv. hnizm-kn-i-sf `-c-w-øn Ip-d- p- Iq-Sn Dƒ-s m-t - Im-ew A- Xn-{I-an- n-cn- p- p. B-cpw A-I- n-\n -Ø-s -ts- -h-c-. \n-e-]m- Sp-I-fp-sS t]-cn F-Xn -Ø-h-cp- m-imw. F- m A-ß-s\-bp- h-sc A-I- n \n -Øp- -Xv H-cp {]- ÿm-\-øn-\pw `q-j-w-a-. C- mcy-øn d-h. kn.-kn. txm-a-kns \-bw A-`n-\-μ-\m -l-am-wv. Im-cy-߃ k-am-[m-\-øn-s am - -Øn ap-t m- p-t]m-ip-hm-\m-wv A-t±-lw b-xv-\n- p- -Xv. ]m-ã ssh. sd-pn-bpw C-tX \-bw X-s ]n- p-s-cp- p F- -Xv k-t m-j- I-c-am-Wv. ap-sn-b ]p-{x a-s-ßnh- -t mƒ F-Xn - p-am-bn ]p-d- Øp-\n- v tpy-jvt-s\-t m-se-bm-wv Cu hn-j-b-øn ]-e-cpw. F- m A-Xv {In-kv-Xo-b a-t\m-`mh-a-. F- m-h-sc-bpw Dƒ-s m- v t]m-ip- -Xm-Wv D-Ø-aw. F- m Nn-e - v {]-iv-\-ß-fp- v F- v ]- d-bp- -Xn-em-Wv Xm-ev-]-cyw. Im-c- Ww I-gn-hp-s - pw B-flo-b-\msW- pw Xm am-{x-ta t\-xm-hm- Ip-hm tbm-ky-\p- q F-s m-s kz-bw ]-d- hn-{k-l-߃ D-S- p-t]m-bn. A-Xn-s Pm-fy-X a- d-bv- p-hm I-gn-bm-Ø-h C- pw I-c- p-sim- n-cn- pw. Rm C-{X-bpw ]-d-bp-hm Imc-Ww N - v Hm-^v tkm-up-am-bn _- -s - v H-cp am-[y-a-øn F-s - p-dn- p h- H-cp hm -Ø-bm-Wv d-h. kn.-kn. txm-a-kn-t\m-sv F-Xn - Øv Rm N - v Hm-^v tkm-un-\v ]p-d-tø- v t]m-ip- p-sh- m-wv A-Xn-se-gp-Xn-bn-cn- p- -Xv. d-h. kn. kn. txm-a-kv F-\n- v tpyjvt k-tlm-z-c-xp-ey-\m-wv ap-x-ep- ku-lr-zw C- pw Dujv-a-f-am-bn X-s ap-t m- v t]m- Ip- p. sh-s- m- n X-\n- m- p- I F- B ]-g- X-{ w Nne {]-tbm-kn- p-i-bm-wv. A-Xv hne-t m-in-. ap-f- p-g-bn-epw slt{_m-\n-epw I-b-dn-bn-d-ßp- -Xm-Wv kzm-[o-\-x-bp-ss sx-fn-sh- v Nne [-cn- p-h-im-bn-cn- p- p. F- m hm -Ø-Iƒ ]-S- -h-tcm-sv F- \n- v _p- n-ap-s m- p-an-. A-hcn -]-e-cpw F-s kv-t\-ln-x-cpam-wv. Im-e-Øn-s Np-h-sc-gp-Øv hm-bn- v C-t mƒ sf-iy-x-tbm-ss ap-t -td- -h-cm-wv F- v \mw Xncn- -dn-b-ww. hn- p-ho-gv-n-i-tfm-ss, ]-c-kv-]-c [m-c-w-i-tfm-ss ssz-hcm-py-øn-s a-l-xz-øn-\m-bn {]- h -Øn-t - -h-cm-wv \mw. sszh-k-` h-f - -bp-ss ]m-x-bn-em-wv. \mw A-Xn-s `m-k-am-i-ww. Cu hm -Ø F-\n- v \ -In-b-Xv Iu- Xp-Iw am-{x-am-wv. Im-c-Ww ssz-hk-`-bn Rm H-cp km-[m-c-w- m-c am-{xw. _n-eo-th-gv-kv tp- W d-h. kn.-kn.-txm-a-kn-s\ aptºm- v sim- p-h- p F- B hm -Ø-tbm-Sv H-cp hn-tbm-pn- v D- v F- p-am-{xw. tp-w A-t±l-sØ ap-tºm- v sim- p-h- -X- CS-b- te-j-\-߃ (The Pastoral Epistles) 4. ]p-xn-b-\n-b-a-k-`-bp-ss ]-e A- Sn-ÿm-\ D-]-tZ-i-ß-fpw hy- -ambn \ -In-bn-cn- p- p. B - p-th- n F-gp-Xn Xnsam-sY-sbm-kn-\p-th- n ]u-tem-kv X-s ap- n-ep- the-bv- m-bn ]p-xn-b X-e-ap-d-sb ]- cn-io-en- n-t - -Xv B-h-iy-am-sW- v X-\n- v A-dn-bm-am-bn-cp- p. A- h B-{K-ln- co-xn-bn-ep- H- cp bp-hm-hn-s\ Xn-sam-sY-sbm-kn I-s -Øn, A-h-s h-ey-ω-bpw am-xm-hpw A-h-s\ sn-dp- -Øn X-s ssz-h-h-n-\w ]Tn- n- p 2 Xn-tam. 1:5, 3:15, an- -hm-dpw Cu am-xm-]n-xm- -fpw Xn-sam-sY-sbmkpw hn-izm-kn-i-fm-b-xv ]u-temkn-s H- mw an-j-wn-bm-{x-bn ep-{k k-μ -in- -t mƒ B-bn-cn- mw. 2 Xn-sam.3:10 11, {]-h. 14: ]u-tem-kv X-s c- mw an-j-\-dn-bm-{x-bn ep-{k-bn h- -t mƒ A-hn-sS-bp- ssz-h-a- ƒ Xn-sam-sY-sbm-kn-s\- p-dn- v \- hm- p-iƒ ]-d- -t mƒ ]utem-kn-\p A-h-\n Xm-ev-]-cyw D- m-ip-i-bpw A-h-s\-bpw X-s t{]-jn-x-bm-{x-bn Dƒ-s -Sp- Øm B-{K-ln- p, A-{]-Im-cw ]u-tem-kn-t\m-sp Iq-sS Xn-sam-sYsbm-kv ^n-en- n ]- -Ww h-sc A- \p-k-an- p- -Xm-bn Im-Wmw, A.- {].16:6 12. sx- -tem-\n-iy-bn-se th-e-bn-epw A.-{].17:1 9, s_-tcmh-bn-se th-e-bn-epw, A.-{]-h.17: , k-l-i-cn- p ]n- o-sv A-tY- \-bn ]u-tem-kn-t\m-sp tn-cp-ibpw ho- pw sx- -tem-\n-iy-bn-te- pw, ti-jw sim-cn- y-bnepw, A.- {].18:5. Nn-e \m-fp-iƒ- p-ti-jw aq- mw an-j-\-dn-bm-{x-bn F-s^tkm-kn ]u-tem-kn-t\m-sp-iq-ss Im-Wmw A.-{]-h.19:22. A-hn-sS-\n- pw F-c-kv-tXm-kpw a- pw Nn-ecpw Iq-sS a-s -tzm-\y-bn t]m- Ip- p 1 sim-cn. 16: ]u-temkv c- p sim-cn- y F-gp-Xptºmƒ Xn-sam-sY-sbm-kv a-s -tzm- \y-bn-ep- v 2 sim-cn.1:1, ]n- o-sv sim-cn- n -t]m-ip- p. tdm-a.16:21. a-s- m-{x-bn ]u-tem-kn-t\m-sp-iqss t{xm-hm-kn Im-Wmw, A.- {].20:1:5. A-Xn-\p-ti-jw ]u-temkn-s {]-Y-a-tdm-an-se Im-cm-Kr-lhm-k- m-e-øv A-h-t\m-Sp-Iq-sS Im-Wp- p. ^n-en.1:1, sim-e.1:1. Xp- S - p H-cp {]-txy-i \n-tbm-km - w ^n-en- y-bn t]m-ip- p ^nen. 2: ]u-tem-kn-s hn-sp- X-en-\p-ti-jw F-s^- -s m-kv k- `-bp-ss Np-a-X-e h-ln- p- p. 1 Xn-sam.1:3. H-Sp-hn ]u-tem-kn-s tdm-an-se c- m-a-sø P-bn -hmk-øn th-kw X-s A-Sp- h-c-w-sa- v ]u-tem-kv A-t]- n- p- p 2 Xn-sam 4:9. Xn-sam-sYsbm-kn-s\- p-dn- p- A-h-km-\- sø ]-cm-a -i-hpw A-Xp-X-s -bm- Wv F-{_. 13:23. ]u-tem-kn-s ip-{iq-j A-h-km-\n- p-tºmƒ X- s ]n -Km-an-bm-bn Xn-sam-sY-sbmkn-s\-bm-Wv ]u-tem-kv I- n-cp- -Xv. F-gp-Xn-b Im-e-L- w: G-I-tZ-iw G.-Un. 67\pw 68 \pw C-S-bv - v F-gp-Xm-\p- ]- m-ø-ew: Cu te-j-\w F-gp-Xp-tºmƒ Xnsam-sY-sbm-kv F-s^-skm-kn \n- pw t]m-bn-cp- p, ]u-tem-kv Xn-ln-s m-kn-s\ A-hn-tS- p A- b- n-cp- p 2 Xn-sam.4:12, Xn-samsY-sbm-kv Cu k-a-bw a- -tzm- \y-bn-tem B-ky-bn F-hn-sS-sb- n-epw B-bn-cn- -Ww, tdm-an-te- p h-cp- h-gn t{xm-hm-kn C- d-ßn I -s m-kn-s ]- sht - p t]m- ]p-x- pw ]p-kv-x-iß-fpw hn-ti-jm N -a-en-jn-x-ßfpw \o sim- p-h-cm-\pw 2 Xnsam.4:13. C-Xv F-gp-Xm-\p- a- p-nn-e Im-c-W-߃ ]mã kmwip n amxyp No^v FUn. ssz-h-\n-tbm-k-ap- A-t±-ltØm-sSm- w tp-w \n- p F- p-am-{xw. I-gn- Ip-sd am-k-ß-fm-bn k-`-cm-{ o-b-hm -Ø-Iƒ H-s X- s h-f-sc Ip-d- p-am-{x-ta tp- W-en F-gp-Xm-dp- q. ssz-hw G-ev-]n- Nn-e ip-{iq-j-iƒ F- fn-b I-gn-hn-\-\p-kr-X-am-bn snøp-i-bm-wv. apw-ss_-bn-se sxcp-hn `- -W-an- m-sx A-e-bp- -h - v `- -Ww sim-sp- p- ip-{iq-j-bn C-t mƒ {i- n- p- p. ]m-ã k-t m-jv s]m-sn-ae, {_-Z {]-Im-iv ]n. tim-in, ]n. sp. cm-pp, F-s a-i Ãm en C-h-sc- mw C-Xn-s `m-k-am- Wv. ap- -\m-sp-i-sf Iq- n-bn-sn- n- v X-e-bn \n- v H-gp-Ip- c- w \- n-sb-sp-øv B-kz-Zn- p- Nne I- -Ip-dp- - m-cp- v. A-Xv B-Sp-Iƒ Xn-cn- -dn-b-ww. H-cp Imcyw k-xy-am-wv A-Ø-cw I- - p-dp- - m N-X- -c-bp- k- a-b-ap- v. \-sω B-bp-[-am- phm {i-an- p- -h-sc Xn-cn- -dnbp-hm Nn- n- p- hy- n-xz߃- v I-gn-b-Ww. \-Ωƒ Nn- bn-epw {]-h -Øn-bn-epw a- p- h-cp-ss A-Sn-a-bm-Ip-hm ]m-sn-. XpS 2 XnsamsYsbmkv 1) Zp-cp-]-tZ- m- - m-sc A-`n-ap-Jo- I-cn- p-hm-\p- Du - -hpw I- cp-øpw {]m-]n- p-hm 2) Xn-sam-sY-sbm-kn-s\ hn-izm-k- Øn-epw ip-{iq-j-bn-epw D-d- n- phm. 2 Xn-sam.1:7, 2:1 2. 3) h-n-\w {]-kw-kn- p-hm F- t m-gpw H-cp- -ap- -h-\m-ip-hm-\pw 2 Xn-sam. 4:2. kp-hn-ti-j-i-s {]- h -Øn sn-øp-hm-\pw 2 Xn-sam. 4:5. {]-[m-\ A- ym-bw: \m-ev (4) {]-[m-\ hm-iy-߃: aq- n-s ]-Xn-\m-ep ap-x ]-Xn-t\-gv h-sc (3:14 17) {]-[m-\-hm- p-iƒ: I- w k- ln- p-i t]m-cm-sp-i {]-txy-i-x-iƒ: ]u-tem-kn-s F-gp-Øp-I-fn th-sd-ßpw Im-Wm- Ø 77 hm- p-i-fpw ]p-xn-b-\n-b-a- Øn th-sd-ßpw Im-Wm-Ø 43 hm- p-i-fpw Cu te-j-\-øn-ep- v, 23 B-fp-I-fp-sS t]-cv C-Xn ]-cma -in- n- p- v. `m-hn-bn kw-`-hn- p-hm t]m-ip- `-hn-j-øp-ifp-ss-bpw B-]-Øp-I-fp-sS-bpw H- cp hn-h-c-ww C-Xn-ep- v (2Xnsam.3), tem-i-øn-se _m- n-se \n-t -]-sø- p-dn- p- {]-kv-xmh-\-b- a-dn- v H-cp `- -\p- k- ºm-Zyw ]p-xp- pw ]p-kv-x-i-ß-fpw N -Ω-en-Jn-X-ß-fpw Cu te-j-\- Øn Im-Wp- p. (Xp-S-cpw...)

4 - 4- BELIEVERS JOURNAL 2018 JUNE 25 ssjpp txmakv Rmdbv , tem-i-øn-se ]-e cm-pyß-fn-epw k - m ÿm-]-\-ßfn \n -an-x _p- n Dƒ-s -ss \- ho-\ km-t -Xn-I hn-zy-i-fn {]mho-wy-ap- -h-sc tpm-en- m-bn \ob-an- m-\m-bn H-cp-ßp- -Xm-bp- hm -Ø-I-fm-Wv ]p-d-øv h-cp- -Xv. am-{x-a- tem-i-øn-se G- -hpw h- en-b tk- - v F -Pn-\m-b Kq-Knƒ \n -an-x _p- n D-]-tbm-Kn- v \n - Ωn- b-{ -k-lm-b-øm H-cp hy- n-bp-ss a-c-w-k-a-bw h-cw Ir- Xy-am-bn {]-h-nn- n-cn- p- p. tcm-k-_m-[n-x-cm-bn B-ip-]-{Xnbn I-gn-bp- -h-cp-ss a-c-w k-abw {]-h-nn- m ti-jn-bp- b- { -am-wv Kq-Knƒ hn-i-kn- n- n-cn- p- -Xv. kv -X-\m -_p-z-_m-[n-x-bmbn B-ip-]-{Xn-bn Nn-In- tx- Sn-sb-Øn-b kv -{Xo-bn-em-Wv Kq-Knƒ {]-h-n-\w \-S-Øn-b-Xv- Nn-In- -bnen-cn-s Cu kv-{xo a-cn- m 9.3 i-x-am-\w km-[y-x am-{x-am-wp- sx- m-wv tum-iv-s -am hn-[n-sbgp-xn-b-xv-. F- m Kq-Knƒ \n -an-x _p- \n -an-x _p- n tem-i-sø Io-g-S- p- p F- m Kq-Knƒ \n -an-x _p- n-bm hn-i-kn- n-s -Sp-Ø A -tkm-cn-xw A-\p-k-cn- v Cu kv-{xo-bp-ss 175,639 Um- t]m-bn v-kv a-\- n-em- n-b-xn a-cn- m-\p- km-[y-x 19.9 i-x-am-\-am-sw- v Kq-Knƒ {]-h-nn- p. \n -`m-ky-h-im Kq-Kn-fn-s {]-h-n-\w ^-en- p-i-bpw sn-bv-xp. a-c-ww am-{x-a-, B-ip-]-{Xn-bn Nn-e-hgn-t - n h-cp- Zn-h-k-ß-fpw a-cn- m-\p- km-[y-x-iƒ Xp-S-ßn-b-h-sb- mw tcm-kn-bp-ss km-ºn-fp-iƒ ]- cn-tim-[n- p- -Xn \n- v I-s -Øm km-[n- p-sa- m-wv Kq-Kn-fn-s A-h-Im-i-hm-Zw. Cu {]-h-n-\-tømss b-{ -sø a-\p-jy-s a-c-w k-a-bw Ip-dn- m ]-cn-io-en- n- p-i-bm-wv Kq-Knƒ. n-bm hn-i-kn- n-s -Sp-Ø A tkm-cn-xw A-\p-k-cn- v Cu kv-{xobp-ss 175,639 Um- t]m-bn v-kv a-\- n-em- n-b-xn a-cn- m-\p- km-[y-x 19.9 i-x-am-\-am-sw- v Kq- Knƒ {]-h-nn- p. \n -`m-ky-h-im Kq-Kn-fn-s {]-h-n-\w ^-en- p-ibpw sn-bv-xp. a-c-ww am-{x-a-, B-ip-]-{Xn-bn Nn-e-h-gn-t - n h-cp- Zn-h-k-ß-fpw a-cn- m-\p- km-[y-x-iƒ Xp-S-ßn-b-h-sb- mw tcm-kn-bp-ss km-ºn-fp-iƒ ]-cn-tim- [n- p- -Xn \n- v I-s -Øm km-[n- p-sa- m-wv Kq-Kn-fn-s A- h-im-i-hm-zw. Cu {]-h-n-\-tømss b-{ -sø a-\p-jy-s a-c-w k-a-bw Ip-dn- m ]-cn-io-en- n- p- I-bm-Wv Kq-Knƒ. C-t mƒ H-cp tcm- Kn- v \-ev-ip- Nn-In- -bp-ss A- Sn-ÿm-\-Øn a-c-ww kw-_- n- Im-cy-߃ e-`y-am- m B-tcm- Ky h-ip- v \n-c-h-[n ]T-\w \-S- Øn-bn-cp- p. F- m, C-Xv {]m-tbm-kn-i-ambn-cp- n- A-hn-sS-bm-Wv \n -an-x _p- n hn-p-bn- n-cn- p- -Xv. Iq-SmsX Cu ta-j-e-bn C-t mƒ \nc-h-[n tpm-en km- y-x-iƒ h - n- n- p sim- n-cn- p-i-bm-sw- pw ]T-\-߃ hy- -am- p- p. A-Xn-\m C-Xn-s hn-]p-e-am-b km- y-x-iƒ a-\- n-em- n A-t\- Iw cm-py-߃ Cu cw-k-øv h \n-t -]-am-wv \-S-Øp- -Xv. \n - Ωn-X _p- n-bn \-thm- m-\w kw-`-hn- p-sim- n-cn- p-i-bm-wv. C-Xn-s A-Sn-ÿm-\-am-b Im-c-Ww tem-iw H-cp {K-a-am-bn am-dp-i-bpw G-I-tem-I-`-c-W kw-hn-[m-\-øn- \m-bn H-cp-h F-gp-t -ev- p-ibpw th-ww A-Xn-s ap-s m-cp- -ß-fm-Wv C-hn-sS \-S- p- - Xv.A-ß-s\ tem-i-hym-]-i-am-bn 15 i-x-am-\w ]p-xn-b tpm-en km- y- X-Iƒ Po-h-\- m - p-th- n \n - an-x _p- n kr- n- -Xm-bm-Wv k - th-bn {]-I-S-am-b-Xv. C-Xv C- ybn H-cp-i-X-am-\-am-Wv. B-tKm-f-X-e-Øn kn kyq- p- I-fn G-gv i-x-am-\w tpm-en km- y-x-iƒ kr- n- -s - -t mƒ C- y-bn A-Xv 22 i-x-am-\-am-bn am-dn F- -Xm-Wv {]-txy-i-x. \n - Ωn-X _p- n-bn Iq-Sp-X tpmen-bpw sn-øp- -Xv b-{ -ß-fm-Wv. C-Xv sxm-gn i- n-sb kzm-[o- \n- p- -Xn-\m sxm-gn-em-fn-i-fpss tpm-en km- y-x B-i- h-fsc h-ep-xm-bn-cp- p. ]-t C-Xn- \v A-Sn-ÿm-\-an-, a-\p-jy tpmen km- y-x Ip-d-bv- m-sx D-Xv-]m- Z-\- -a-x-bp-ss Im-gv -N- m-sn -\n- v t\m- p-tºmƒ \n -Ωn-X _p- nsim- v sxm-gn i- n h - n- n- p- -Xn-\v k-lm-b-i-am-ip-sa- m-wv a-\- n-em- p- -Xv. tem-icm-py-߃ \n -an-x _p- n k-tm- -Xn-I hn-zy-iƒ D-]-tbm-Kn- phm B-cw-`n- p- -Xv h-f-sc {]- [m-\-am-b B-h-iy-߃- m-wv. kzbw \n-b-{ n-x-am-b Im-dp-Iƒ, tdm- - v em -Un-Mv t{]m-{km-ap-iƒ, Imjy-dn- m-ø kq- am - - p-iƒ, A-Xym-[p-\n-I tdm-t_m- p-iƒ Xp- S-ßn \n -an-x _p- n ta-j-e-bn tem-i-øv ap-º- n-bn-ep- cm-py߃ \n-c-h-[n ]- -Xn-Iƒ hn-ikn- n- p-i-bm-wv.\n -an-x _p- n I-c-tk-\, \m-hn-i tk-\, thym-atk-\ Xp-S-ßn ap-gp-h ssk-\n- I hn-`m-k-ß-fp-ss-bpw {]-l-c-tijn-bpw B-{I-a-W co-xn-bpw am- na-dn- v I-cp-Øp-Iq- m-s\m-cp-ßp-i-bm- Wv tem-i-cm-py-ß-fp-ss {]-Xn-tcm- [ a-{ m-e-bw. B-fn- m bp- hnam-\-߃, Sm- p-iƒ, I- -ep-iƒ, tdm-t_m- p-iƒ Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv C-\n ]-e-cm-py-ß-fp-ss-bpw A-Xncv Im- m h-cm t]m-ip- -Xv. I-c-bn-epw I-S-en-epw B-Im-i- Øpw \n -an-x _p- n \n-b-{ n- p- B-bp-[-߃ B-{I-a-W-Øn-\v \n -t±-iw Im-Øv bp- -k- -cm-bn \n-e-sim- pw. \n -an-x _p- n-sb {]-Xn-tcm-[ cw-k-øv D-]-tbm-Kn- p- -Xn ssn-\ G-sd ap- n-em- Wv. `m-hn-bn-se bp- -߃ am-dpw. \n -an-x _p- n-bn-em-wv `m-hn. A- Xn-\m km-t -Xn-I hn-zy-bpw tdmt_m- n-iv-kpw D-]-tbm-Kn- p- Imcy-Øn G-h-cpw X-øm-dm-hp-Ibm-Wv. A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn {]-Xntcm-[ cw-k-øv \n -an-x _p- n D- ]-tbm-kn- p- -Xn-\p- K-th-j-W߃- m-bn ssn-\ tim-sn- -W- n- \v tum-f-dm-wv sn-e-h-gn- n- p- - Xv. A-Xp-sIm- p-x-s a- v tem- I i- n-iƒ sn-øp- -Xp-t]m-se B-fn- m bp- -hn-am-\-߃, Sm- p- Iƒ, bp ep-iƒ, Hm-t m-am- n-iv tdm-t_m- n-iv ssd-^n-fp-iƒ Xp-S-ßn-b-h B-bp-[ ti-j-c-øns `m-k-am- p-hm-\m-wv C- y-bpss Xo-cp-am-\w. C- y-bv- v sf-sn ta-j-e-bn i- -am-b A-Sn-Ø-dbp- -Xv ap-x -Iq- m-ip-sa- pw Un- B -Un-H B-bn-cn- pw ]- -Xnbn {]-ap-j ÿm-\w h-ln- p- I. Im-jy-dn- m-ø kq- am - - p-iƒ F- B-i-bw h-gn Iym-jvse- v I-ayq-Wn- n-bn-te- m-wv tem- Iw t]m-ip- -Xv. F- n-\pw G-Xn- \pw Im -Uv s]-bv-sa v \-S-Øp- ÿn-xn. A-Xn-\m _m- v A- u- v C- m-ø-h - pw, _m- p- I-fn ]-Ww C- m-ø-h - pw C- S-]m-Sp-Iƒ \-S-Øp-hm I-gn-bm-sX h-cpw. C-Xp X-s -bm-wv hn-ip- th-z-]p-kv-x-iw sh-fn- m-sv ]p-kv-x- I-Øn-eq-sS \-ev-in X- ap- -dnbn- pw. A-Wp-hn-S sx- m-sx Cu A- y-im-e-øv A-Xv \n-d-th-dp-ibm-wv. a-\p-jy C-Xn-s\ k-t mj-tøm-ss kzo-i-cn- pw Im-c-Ww F- mw H-cp Ip-S- o-gn h-cp-i-bm- Wv. I Xpw ti Xpw Pbvtam-l AXn-cp-,

5 2018 JUNE 25 BELIEVERS JOURNAL A- -c-ß-fp-ss A- p-x-tem- I-Øn ]n- -sh- p Xp-S-ßp- an- F-gp-Øp-Im-cpw D- n-s -bp- n Xm-tem-en- p- a-t\m-l-cam-b H-cp kz-]v-\-ap- v. I-\w-sh- A- -c-߃ sim- p kz- wt]-cv ap-{z-ww sn-bv-x I-h t]- Pp-am-bn sh-fn- w Im-Wp- H-cp {K-Ÿw kz-]v-\ km- m-xv-im-c-øns B \n-an-j-ß-fn A-`n-am-\- hn-{pw-`n-x-cm-im-ø-h hn-c-fw. B-bn-c-߃- v {]-tnm-z-\-ta- Ip- H-cp Ir-Xn-bp-sS ]n-ºn amk-ß-tfm, Nn-e-t mƒ h -j-ß-tfm \o- p-\n-ev- p- ITn-\m- zm-\- hpw k-a - -W t_m-[-hp-ap- v. A-Xp-sIm- p-x-s k-a-b-øn-s aq-ey-hpw a- m-tc- m-fpw Dƒ-s m- p- {K-Ÿ-I -Øm- -fn H-cp hn-`m-kw kz-bw tnm-zn- p- H-cp tnm-zy-ap- v. Rm B - p-th- n-bm-wv Cu Ir-Xn c-nn- p- -Xv? Cu tnm- Zyw A-ev-]w Iq-sS e-fn-x-am- nbm, B tnm-zyw C-{]-Im-c-am-bncn- pw. Rm F-gp-Xp-hm t]m- Ip-, A-s - n F-gp-Xn-s m- ncn- p- Cu {K-Ÿw {]-kn- o-icn- p-tºmƒ, hm-bn- p-hm km- [y-x-bp- A-\p-hm-N-I B-cmbn-cn- pw? h-f-sc {]-k- -am-b H-cp tnm- Zy-am-Wn-Xv. H-cp hn-`m-k-øn-\v I- hn-x-iƒ ]m-cm-b-ww sn-øp- -Xnem-Wv I-º-sa- n a-s m-cp hn-`m- K-Øn-\v t\m-h-ep-iƒ hm-bn- p- - Xn-em-Wv l-cw. a- p-nn-e timƒa-bn sim- p- -Xv K-Zyw X-e-\mcn-g Io-dn A-]-{K-Y-\ hn-t[-b-am- p-tºm-gm-wv. ]mã si. sp. amxyp Shaji Pr G.Un.H- mw \q- m- n X-s, {In-kv-Xym-\n-Xzw bq-tdm- nse-øp- -Xn-\p ap-tº, A-Xv tbip-{in-kv-xp-hn-s ]-{ - v in-jy- m-cn-eq-ss `m-c-x-øn-se-øn-bn-cp- p.a-ß-s\ {In-kv-Xo-b hn-izmkw kzm-b-ø-am- n-b-h I-gn- c- v k-l-{km- -ß-fn-em-bn `m-c- Xo-b kmw-k-v-im-cn-i Ø \n-a Dƒs m- p sim- v cm-{ -Km-{X-Øns H-cp `m-k-am-bn C-hn-sS k-am- [m-\-]q -Δw Po-hn- p h-cp- p.{]- txy-i A-kv-Xn-Xz-tam, B-\p-Iq-eyß-tfm A-h-Im-i-s -Sm-sX k-l- Po-hn-I-fp-sS B-flo-I-hpw im-co-cn- I-hp-am-b D- -a-\-øn-\p th- n am-{xw, tb-ip-{in-kv-xp-hn-s D-]- tz-i-ß-fn-e-[n-jvtn-x-am-bn k-am-[m- \-]q -Δw kv-t\-l-tøm-ss s]-cpam-dn-b-h, A-h-cn cq-v-aq-e-amb ss{i-kv-x-h hn-izm-k-am-wv kzcm-py-øn-s A-`n-hr- n- p th- n A-[zm-\n- p-hm A-h-sc t{]- cn- n- p- -Xv. ]n-s F- p-sim- m-wv ss{i-kv-x-h -s -Xn-sc \njvtq-c-hpw a-\- m- n- p \n-c- m- Iws^ v tkmwns iox-f- m-b-bn a-e-bm-f km-ln-xy-øn-\pw kwkv -Im-c-Øn-\pw km -Δ-tZ-io-b Aw- Ko-Im-cw t\-sn-ø- B-Zy-sØ a- lm-i-hn-bm-b h- -tømƒ \m-cmb-w ta-t\m-s -bpw, I-hn, km-ln- Xy K-th-j-I, hm- n, {]-K- - \m-b K-Zy-Im-c F- o \n-e-bn Jym-Xn t\-sn-b D- q F-kv. ]-cta-iz-c-ø-dn-s -bpw, ti-c-fo-b kmaq-ln-i Po-hn-X-Øn h-ºn- ]- cn-h -Ø-\-߃- v ap-jm- -c-am-bn- Øo - Cu-Sp- Im-hy-ß-fp-sS c- N-bn-Xm-hpw k-ap-zm-b ]-cn-jv-i - Øm-hp-am-b a-lm-i-hn F. Ipam-c-\m-im-s -bpw I-hn-X-I-fm-Wv Nn-e - p {]-tnm-z-\-ta-ip- -sx- n, Xp- {]-ÿm-\-øn-s D-]- m-xm-hm-b Ip- \-ºymcp-sS- Xp- -I-hn-X-I-fpw Ip- p- Æn-am-jn-s Ip- n- -hn-x-i-fp-am-wv a- p-nn-e-sc B-th-iw sim- n- p- -Xv. t\m-h-ep-i-fp-ss-tbm, K-Zy-ßfp-sS-tbm Im-cy-sa-Sp-Øm-epw A- h-ÿ-bn-xp-x-s. A-Xp-sIm- p X-s A-\p-hm-N-I-cp-sS Xm-ev-]- cy-ß-tf-bpw cp-nn-t`-z-ß-tf-bpw Ipdn-s m-cp hy- -am-b [m-c-w Dƒs m-t - -Xv F-gp-Øp-Im-c-s A-\n-hm-cy-X-bm-bn am-dp- p. \-Ωp-sS k-aq-l-øn-se {K-Ÿ- I -Øm- ƒ- v A-h-cp-sS hm-b-\- m-sc- p-dn- v F-{X-tØm-fw hy- -X-bp-s - v A-dn-hn-. B hnj-b-sø- p-dn- v A-h-sc-{X-am-{Xw t_m-[-hm- m-cm-sw- pw kw-i-bw txm- n-bn- p- v. ]-s, ^-e- Øn A-h c-nn- p- {K-Ÿ-ßfn 95 i-x-am-\-hpw A-dn-t m A-dn-bm-sX-tbm e- yw sh-bv- p- -Xv s]- -t m-kv-xp hn-izm-kn- I-sf-Ø-s -bm-wv. {]-kv-xp-x-{k- Ÿ-ß-fp-sS {]-Xn-]m-Zy hn-j-b-hpw \-Ωp-sS hn-izm-kn-iƒ- p am-{xw B-kz-Zn- p-hm-bn- p-hm I-gn-bp- -h-bm-wv. \-Ωp-sS F-gp-Øp-Imcn _-lp-`q-cn-]- -hpw {K-Ÿ-c- N-\-bn ssi-s m- p- k-ao-]- \w (\-Ωp-sS B-i-b-ß-fpw Nn- m- K-Xn-I-tfm-Sp-ap- A-an-X-am-b Nmbv-hv) \-Ωp-sS k-aq-l-øn-\v ]p-d- Øp- hm-b-\- m-cn hn-c- n P-\n- n- p- p. C-X-c ss{i-kv-x-h hn-`m-k-ß-fn-epw A-ss{I-kv-X-h hn- `m-k-ß-fn-ep-ap- hm-b-\- m {]- kv-xp-x {K-Ÿ-ß-fn-sem- v hm-bn- p-hm A-h-k-cw e-`n- m c- t m aq-t m ]p-d-߃ hm-bn- p I-gn-bp-tºm-tg- pw hn-c-k-x-tbm-ss hm-b-\-bv- v hn-cm-a-an-sp-i-bm-wv ]- Xn-hv. A-Xn-s {]-[m-\-im-c-ww \- Ωp-sS F-gp-Øp-Im {K-Ÿ-c-N-\- bn kzo-i-cn- m-\p- q ]- -]m- X-]-c-am-b k-ao-]-\w X-s. ]- -]m-x-]-c-am-b ho- -WtØm-sS c-nn- p- Ir-Xn-I-f-, \njv -]- -]-c-am-b a-t\m-`m-h-tøm-ss A-h-X-cn- -s -Sp- B-i-b-ß-sf A-]-{K-Yn- p- Ir-Xn-I-fm-Wv Cu Im-e-L- -Øn-s B-h-iyw. \-Ωp-sS k-aq-l-a- k-a-kv-x tem-i-sa- pw, A-Xn-\p ]p-d-ømbn hn-im-e-am-sbm-cp tem-i-ap-s - p- h-kv -Xp-X Dƒ-s m- p-hm \-Ωp-sS F-gp-Øp-Im-cp-sS a-\- v H-cp- -s -S-Ww. s]-s -t m-kv -Xp hn-izm-kn-iƒ- p-th- n s]-s t m-kv-xp hn-izm-kn-i-fm c-nn- -s -Sp- {K-Ÿ-ß-sf- ho- - W-Øn-\v A-Sn-ÿm-\-]-c-am-b am- w A-Xy- m-t]-jn-x-am-wv. C-X-c ss{i-kv -X-h hn-`m-k-ß-fp-ss-bpw A- ss{i-kv-x-h-cp-ss-bpw am-\-kn-im-h- Sosbkv I -amw-aq- n ÿ a-\- n-em- n A-h - v Dƒs m- p-hm I-gn-bp- \n-e-bn B-flo-b B-i-b-ß-fpw a -Ω-ßfpw \n-jv-]- -a-t\m-`m-h-tøm-ss hn-i-i-e-\w sn-ø-s -Sp- {K-Ÿß-fp-sS B-h-iy-I-X-tb- p-dn- v \- Ωp-sS F-gp-Øp-Im t_m-[hm- mcm-i-ww. \-ap- p ]p-d-øp- tem-i- Øn \mw \n-jv- -cp-ww A-h-K- Wn- n- p- H-cp hn-`m-k-ap- v. _u- n-i X-e-Øn \-tω- mƒ D-b - X-e-Øn X-e-bp-b -Øn \nev- p- p F- p \mw I-cp-Xp- H-cp hn-`m-kw. B k-aq-l-sø t\- Sp-hm \mw Im-cy-am-bn H- pw snbv-xn- n- F- -Xv A-\n-tj-[y-am-b h-kv-xp-x. _u- n-i-am-bn Hu- - Xy-ß-fn Np-h-Sp-d- n- p \n-ev- p- p F- v A-`n-am-\w sim- p- {]-kv-xp-x k-aq-lw \-sω H-cp Ime-Øv A-h-cp-sS G-g-b-e-Øv A- Sp- n- n- n- F- -Xv I-gn- Ime-N-cn-{Xw. F- m Im-ew am-dn. \-sω A-h-K-Wn- -h-cp-am-bn B- i-b-hn-\n-a-bw \-S-Øp-hm-\p- hm- Kv-ssh-`-h-hpw ssz-h-ir-]-bpw {]m- ]n- F-gp-Øp-Im \-ap- n- p- v. C-X-c hn-`m-k-ß-sf I -Øm-hn-\pth- n t\-sp-hm D-b-c-ß-fn \n- pw e-`n- ssz-ho-i Xm-e- p-iƒ hn-\-tbm-kn- p-hm \-Ωp-sS {K-Ÿ- I -Øm- ƒ H-cp- -s -S-Ww. F- p-sim- v \-Ωp-sS {K-Ÿ- I -Øm- -fn H-cp \- ]- pw hnizm-kn k-aq-l-øn-\p-th- n am- {Xw Ir-Xn-Iƒ {]-kn- o-i-cn- p- p F- tnm-zy-øn-\n-hn-ss {]-k- nbp- v. D-Ø-cw h-f-sc e-fn-x-am-wv. B-flo-b-am-bn H-tc B-i-b-ß-fpw H-tc Nn- m-k-xn-i-fpw sh- p ]pe -Øp- H-cp k-aq-l-hp-am-bn A- -c-ß-fn-eq-ss B-i-b-hn-\n-a-bw \-S-Øp-I-sb- -Xv A-{X-_p- n-ap- p- Im-cy-a-. Iw-s^ - v tkm-wn \n- p-sim- p- A-\m-bm-k-I-cam-b A-`ym-k-ß-fm-Wv \-Ωp-sS F- gp-øp-im-sc kw-_- n- n-s-tømfw {]-kv-xp-x b-xv-\-߃. C-X-c k-aq-l-ß-sf {In-kv-Xphn- -te- v \-bn- p-hm F-gp-Øp- Im Iw-s^ - v tkm-wn-s io-xf- m-b-bn \n- pw ]p-d-øp-h-c- Ww. hy-xy-kv-x-am-b ho- -W߃ sh- p-]p-e -Øp- -h-cp-am-bn A- -c-ß-fn-eq-ss B-i-b-hn-\n-abw \-S-Øp-hm ITn-\m- zm-\w B-h-iy-am-Wv. D-]-cn-]v-f-h-am-b B- i-b-߃- v cq-]w {]m-]n- p-, h- kv-xp-x-i-tfm-sp \o-xn ]p-e -Øp- k-ø-bm-wv. B k-ø \-Ωp-sS k-aq-l- Øn-\p-]p-d-Øp- _m-ly-tem-i- Øn-\v k-ωm-\n- p-hm \-Ωp-sS {K-Ÿ-ß-fn-eq-sS I-gn-b-Ww. ITn- \m- zm-\-hpw Xym-K-ß-fp-sam-s B-h-iy-ap- ta-j-e-bm-w-xv. B sh- p-hn-fn G-s -Sp- p-hm \-ΩpsS F-gp-Øp-Im ss[-cy-k-tω-xw ap-tºm- v h-c-s. b-lq-z -am - pw b-h-\- m - pw ssz-h-k-`-bv- pw C-S - -b- m-ø-h-cm-ip-hn Ø-Xp-am-b B-{I-a-W-ß-fp-sS ]- c-º-c D-S-se-Sp- p- -Xv. C- -gn- B-gv-N-bn Xr-»q Pn- -bn-se sim-sp-ß- q-cn D- m-b kw-`-hw C-Xn-\-Iw k-aql am-[y-a-ß-fn-epw a- pw hm -Øbm-bn I-gn- -t m? C-Xv H-cp H- - s - kw-`-h-a-. Cu te-j-i-\v C-cp-]-Xv h -jw ap -]v k-am-\-amb A-\p-`-hw sim-sp-ß- q-cn sh- v X-s A-\p-`-hn-t - n h- n- p- v. Xr-iq Pn- m F-kv ]n-bpss s] -an-j-t\m-ss Pn- -bp-ss hnhn-[ `m-k-ß-fn a-zy-øn-\pw a-b- p-a-cp- n-\pw F-Xn-cm-b t_m-[- h-xv- -c-w k-tμ-iw {]-N-cn- n- p- th-f-bn sim-sp-ß- q-cn sh- v A-k-ln-jv-W-X-bp- Nn-e h- w Iq-Sn F-s I-tø- w sn-øp- - Xn-\pw ku- v kn-ãw \m-i-am- p- -Xn-\pw ap-xn - p.c- -sø-t mse k-aq-l am-[y-a-ß-tfm hm -Ø Nm-\-ep-I-tfm A- n- m-bn-cp- t m.{in-kv-xp-\m-y `-c-ta-ev-]n- D-Ø-c-hm-Zn-Xz-Øn-s Ku-c-hw A- dn-bm-hp- -Xp-sIm- v Dƒ-s - p \n - p- kw-l-s-\-bn-tem a- v hy- n-i-fp-ss A-Sp- -tem ]-cm- Xn-bp-am-bn t]m-im-sx Im-cyw Xo - p- -h-s k- n-[n-bn A-`-bw {]m-]n- -Xn-\m C- v B {]-tz-iß-fn \n- pw A-t\-I {In-kv- Xp-hn- -te- v \-bn- -s -Sp-hm C- S-bm-b-Xn h-f-sc-b-[n-iw Nm-cn- Xm - y-ap- v. C- v Cu h-cn-iƒ F-gp-Xns m- n-cn- p- th-f-bn k-lnjv-w-x- p ]p-iƒ-s - `m-c-x a- Æn \n- pw A-k-ln-jv-Wp-X-bpsS ap-d-hn-fn-iƒ D-b-cp- p. \n-baw ssi-bn-se-sp- p- h - o-b tim-a-c-߃ Xm-fi-h-am-Sp- p. k- Xyw ]p-d-øv sim- p-h-cp- am- [y-a-ß-fpw {]-h -Ø-I-cpw `o-j-wnbp-ss \n-g-en-em-wv.cm-{ o-b i- n- I-fpw tim - -td- p-i-fpw H-cp-an- v ssi-tim -Øv H-cp X-cw Iq- p ap- X-em-fn-Øw kw-pm-x-am-ip- p. hn-zym-`ym-k, B-tcm-Ky, \o-xn-\ym-b hy-h-ÿ-iƒ h - ob Xn-c- -Y A-\p-k-cn- v Xn-cp-Øgp-Øp-Iƒ- v A-P- -Iƒ X-øm-d- -s -Sp-I-bpw sn-bv-xp sim- ncn- p- p.ss{i-kv-x-h k-`-b- v ]p-d-øv C-ß-s\-sbm-s -bm-sw- n ss{i-kv-x-h k-`-bv- -I-Øv A-\p-{K-l-hpw, hn-im-e-x-bpw, Ir- ]-bp-ss kp-hn-ti-j-hpw, t{]m-kv- ]n-cn- n kp-hn-ti-j-hpw am-{xw hniz-kn- p- -h - v hn-ip- n-bpw, C- v Cu h-cn-iƒ F-gp-Xn-s m- n-cn- p- th-f-bn k-ln-jv-w-x- p ]p-iƒ-s - `m-c-x a-æn \n- pw A- k-ln-jv-wp-x-bp-ss ap-d-hn-fn-iƒ D-b-cp- p. \n-b-aw ssibn-se-sp- p- h - o-b tim-a-c-߃ Xm-fi-h-am-Sp- p. k-xyw ]p-d-øv sim- p-h-cp- am-[y-a-ß-fpw {]-h -Ø- I-cpw `o-j-wn-bp-ss \n-g-en-em-wv.cm-{ o-b i- n-i-fpw tim - -td- p-i-fpw H-cp-an- v ssi-tim -Øv H-cp X-cw Iq- p ap-x-em-fn-øw kw-pm-x-am-ip- p. th -]m-spw ]-txym-]-tz-i-hpw {]- kw-kn- p- -h-tcm-sv A-k-ln-jv-W- X h - n- p- p. ssz-h-zm-k- m-cpss A-]q -Δw Nn-e A-Im-c-W {Sm -kv-^-dp-iƒ A-k-ln-jv-W-Xbp-sS ]-cn-wn-x ^-e-am-wv. A-kln-jv-W-X \-Ωp-sS \-\-hpw \- bpw D- lr-z-b-sø h-c- \ne-am- p- p. A-Xv ]-I-bpw hn-tzzj-hpw a-\p-jy-\n kr- n- p- p. `q-an-bp-ss D- pw sh-fn- -hp-am-b \mw C-Xp \n-an-øw Im-c-an- m-øh-cpw C-cp-fp-am-Ip- p. H-cp-an- n-cp- v B-cm-[n- p- ssz-h-a- ƒ ]- c-kv-]-cw ssi sim-sp- m-sx-bpw, ]p- n-cn- m-sx-bpw, kv-txm-{xw ]- d-bm-sx-bpw an- m-sx-bpw \n- m- c hn-j-b-߃- p t]m-epw sszh-ir-] hn-sp- -h-cm-ip-tºmƒ B- flm- -sf t\-ts- k-a-bw t\-xm- ƒ- pw ip-{iq-j-i - pw {]-iv- \ ]-cn-lm-c-øn-\v k-a-bw Nn-e-hgn-t - ÿn-xn-bm-ip- p.c-xv \nan-øw k-`-bn `n- -X h - n- p- p. \- a-\-t m-spw D-t -j-tøm- Spw B-cm-[n- p-hm-\pw, {]m - n- p-hm-\pw, ip-{ip-jn- p-hm-\pw D- A- -co- w \- -am-ip- p. Iq- p-iq-sp- -Xpw Iq- p-]n-cn-bp- -Xpw G-Xv ]m-\ B-sf- v t\m- n-bmsw- p- A-h-ÿ-bpw a-d- p Iq- Sm. ssz-h-zm-k- m-cpw ssz-h-a- fpw X-Ωn B-i-b hn-\n-a-bw Ipd-bp- p. B-sc-bpw a-\- n-em- msx ti- -Xv am-{xw hn-iz-kn- p-ibpw _- -ß-fn hn- -epw A- I - -bpw h-cp- p. ssz-ho-i k- Xz-t_m-[w A-\y-\n Im-Wm-\p- Im-gv-N- m-sv A-\y-am-Ip-I-bpw sn-øp- p.k-aq-l am-[y-a-ß-fn Iq-Sn A-\y-sc- - n A-]-hm-Z-hpw G- j-wn-bpw {]-N-cn- n- p- -Xn-s ]n- m-ºp-d a-\-im-kv-{xw A-k-ln-jv- W-X X-s -bm-wv. Cu A-k-ln-jv-W-X ÿn-xnhn-ti-jw th-z-]p-kv-x-iw ]-d-bp- A- y-im-e kw-`-h-ß-fp-ss H- cp \n-h -Øo-I-c-Ww X-s -bm- Wv.(a-Øm-bn 24:7, 1 Xn-sa-Yn 3:1) tem-i km-am-py-߃ t]m-epw X- I - -Xv A-Xn D-S-se-Sp-Ø Dƒt m-cp-iƒ sim- m-wv. A-k-lnjv-W-Xm a-t\m-`m-hw H-cp hy- nsb, H-cp Ip-Spw-_-sØ, H-cp k-`sb-ø-s X-I - mw. A-k-lnjv-W-X-bp-sS Xo-\m-ºp-Iƒ tem-i- Øp h - n- p-tºmƒ \-Ωp-sS k- `m Iq-Sn h-c-hp-i-fpw A-k-ln-jv- W-X-bp-sS Iq-Sm-c-ß-fm-bn am-dp- pt m F- v hn-nn- -\w sn-øp- - Xv A-`n-e-j-Wo-b-am-Wv ip-`w-.

6 - 6- BELIEVERS JOURNAL 2018 JUNE 25 tpm v ^nen v sxt c s]s -t mkvxp k`-bnse BZysØ Hm Un-t\-j m-b-xv. ]n osv IqSp-X hn-\-k-xy-߃ a\- n-em-b-t mƒ At±lw hnizm-k-øm Bcw-`n {]ÿm-\-amwv C y-bn-en-t mƒ s]s -t mkvxp anj F t]cp am nb kntem s]s -t mkvxp k`-bmbn hf -Xv. ]mã t]mfns\ kntem s]s t mkvxp k`bnse ]mã-dmbn Bsc- nepw Hm su-bn snbvx-xmbn At±-l-Øns Poh-N-cn-{X-Øn C. Bcpw Hm su-bn snømø ]mã t]mfn \n mwv sf.-]n.-kn.-bpss BZy-t\-Xmhpw ]mã-dp-amb si. C. G{_lmw Hm Un-t\-j kzoi-cn- Xv. At±lw kv\m\w kzoi-cn- -txm, Bflm-hn- m-ø-h F p s]s t m-kvxp-im Bt -]n- p {_Z-d k`- m-c-\mb si. hn. sska kmdn \n pw! (ti-cf s]s -t mkvxp Ncn{Xw, t]pv 61 62). AXp-sIm v apjy-[mc s]s t m-kvxp-im-cpss Hm Un-t\-j-s\m pw ]q Δ-Ime Bflob ]n p-s Ah-Im-itNmZyw: Rm Fd-Wm-Ip-f-sØmcp Iq m-bva-bn-emwv Rmb-dmgvN kw_- n- p- -Xv. I Øm-hp-ambn hy n-]-c-amb _ -ap- -h-cmwv k`mw-k-ßfpw AXns \S-Øn- p-im-cpw. t\xm- ƒ aq v t]cp- v. k`mw-k-߃ v B v thw-sa- nepw ]pxp-xmbn hnizm-k-øn-te v hcp- -hsc kv\m\-s -Sp-Ømw. AXn\v ]mãtdm aq - mtcm thw-sa-s m- p-an-. Rß-fpsS Cu I Ωm-\p-jvTm\ kzmx{ yw I n v apjy-[mcm s]s -t mkvxp kplr-øp- ƒ Ft msv ]d-bm-dp v: "R߃t m Rß-fpsS ]mã am t m Hm Un-t\-j H p-an- m-ø- Xp-sIm v Rß-fpsS {]h Ø-\-ß-sfm pw I Ømhv IW- n-se-sp- n ' F v. Ah-tcmSv F p ]d-bww? tkhy, Fd-Wm-Ipfw DØcw: tnmzyw hmbn- m txm pw Ipº-\m- p- \n pw apf- p-g-bn \n pw ]p\-eq-cn \n pw AwKo-I-cn- -hsc am{xta I Øm-hw-Ko-I-cn p F v. Hmtcm Ime-L- -ß-fn Pohn- n-cp Nne v {]Imin-X-ambn In nb `mkni kxy-߃ am{xw tn Øv, apgp-h kxyhpw F [mc-w-bn cq]w simsp- Ø-h-bmWv C sø ]e k`-i-fpw. Ah AXpam{Xw hniz-kn- p- p. ]Tn- n- p- p. ]pd-sa-bp- -hsb mw A_ w F p ap{z IpØp- p. IqSp-X-e-dnbmt\m Dƒs m- mt\m Cu k`-iƒ k - X ImWn- p- n- -, AwK-ßsf A\p-h- Zn- p- pan-. s]s -t mkvxp k`-i-fpss Hm Un-t\-j-s\- n BZysØ kztz-iob s]s -t mkvxp t\xm-hmb ]mã si. C. G{_-lmans\ Hm U-bn snbvx-xm-cmwv? kntem s]s -t mkvxp k`-bpss ÿm]-i- \mb ]mã t]mƒ BsW v s]s -t mkvxp {]kv {SÃv {]kn- o-i-cn- n- p ]mã t]mƒ F Poh-N-cn{X ]pkvx-i-øn tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p p- (-t]pv 134). Cu ]mã t]mƒ ]mã-dm-ip- -Xn\v apºv Gß- n-bq t {X-Øn\p kao-]-ap Hcp sslμh `h-\-ønse cma Ip- n-bm-bn-cp- p. cma Ip- n-bpss ]nxm-a-l-\m-bncp p t {X-Ønse ]qpm-cn. apø- s\ t {X-]q-P-I-fn klm-bn p sim n-cn- p- -Xn-\n-S-bn-emWv D]-Po-h\w txsn kntem-wn-te v t]mb-xv. AhnsS h v {InkvXpaXw kzoi-cn- p-ibpw kn.-fw.-fkv k`-bnse Hcp sshzo-i-\m-bn-øo-cp-i-bp-am-wp- 01 AhIm-i-߃- v... {]-kn-u- v si. G-{_-lmw A-[y- -X h-ln- p. sf.]n.kn tã- v {]- kn-u v ]m-ã si.kn.txm-a-kv ap-jy-{]-`m-j-ww \-S-Øn. ""H- m-bv ]m-smw tb-ip-hn-\m-bn'' sa-km kw-ko-x ]-cn-]m-sn-bp-ss tem-tkm {]-Im-i- \w N - v Hm-^v tkm-uv kv-t - v Hm-h -kn-b ]m-ã kn.kn.txm-a-kpw, {]-N-c-W D-Zv-Lm-S-\w U-ªyp.-Fw.C k-` Hm-h -kn-b ]m-ã H. Fw. cm-pp-ip- n-bpw, ""ss{i-kv-x-h hm -Øm Xm-c-I'' Hm -sse ao-un-b tem- n-ßv ]n.kn.sf sn-b -am txm-a-kv h-s-t - p- pw, ]n.ssh.kn Hm-^o-kv D-Zv-Lm-S-\w im-tcm s^-tem-jn- v k-` P-\-d sk-{i- -dn ]m-ã tpm -k si. km-ap-h-epw, ]n.u-ªyp.kn Hm-^o-kv D-Zv-Lm-S- \w \yq C- y ss_-_nƒ N - v {]-kn-u v ]m-ã txm-a-kv ^n-en- pw \n -h-ln- p. ]n.kn.sf h - n-ßv {]-kn-u v F.Fw.cm-Pp, ssh-kv {]-kn-u p-am-cm-b ]m-ã sp.tpm-k-^v, si.f. D-Ω, N - v Hm-^v tkm-uv do-pn-b Hm-h -kn-b ]m-ã si.kn. k-æn- p- n, kw- Ko-X- `- -h- -e, sk-{i- -dn ]m-ã tpm-kv A-Xp-ey, {S-jd _n-pp h -Ko-kv, k-an-xn Aw-K-ß-fm-b ]n.pn. tpm -Pv, A-Pn Ip-fß-c, ]n. io-em-kv-ip- n, tpm-pn sf- v am-xyq-kv, ]m-ã en-tpm si. tpm-k-^v, ]m-ã txm-a-kv h -Ko-kv F- n-h {]-kw-kn- p. `m-c-hm-ln-iƒ Xn-cp-h- : N - v Hm-^v tkm-uv Xn-cp-h- Un-kv-{Sn-Œn-s A-Sp-Ø c- v h -j-tø- p- `m-c-hm-ln-i-sf Xn-c-s -Sp-Øp. Pq 10 \v Iq-Sn-b P-\-d t_m-un-bm-wv ]p-xn-b `m-c-hm-ln-i-sf Xn-c-s -Sp-Ø-Xv. Un-kv-{Sn-Œv ]m-ã ]mã Sn. Fw. am-a- A- y- -X h-ln- p. {_: km-_p hm-g- q- -Øn sk- {I- -dn-bm-bpw {_: sd-pn h -Ko-kv {S-j-dm-bpw Xn-c-s -Sp- -s - p. hn-hn-[ Un- m - p-sa v {_: km-_p sk-{i- -dn-am-cm-bn ]m: tpm - v h -Ko-kv hm-g- q- -Øn ({]-b sk ) ]m: su- o-kv h -Ko-kv (tkmkv-] Sow) ]m: tpm Um-\n-tb (k -tu k-v-iqƒ) kn: tjm-fn h -Ko-kv (F.Fw) F- n-h-cpw Xn-c-s -Sp- -s - p. sk-{i- -dn-bm-bn Xn-c-s -Sp- -s - km-_p hm-g- q- -Øn Xn-cp-h- Su k-`mw-khpw ssh.]n.cu tkm-w sk-{i- -dn-bpw tã- v t_m -Uv saw-_-dp-am- Wv. {_: sd-pn h -Ko-kv sx-tß-en k-`mw-k-am-wv. D-]-hm-k {]m - -\ ]m-ºm-sn: tim-ø-e C-Ωm-\p-th s^-tem-jn- n-s B-`n-ap-Jy- Øn G-gp Zn-\ D-]-hm-k {]m - -\-bpw hn-sp-x ip-{iq-j-bpw k-`mlm-fn sh- v \-S- p.]m-ã tam- -kv ta-t -cn ip-{iq-j-iƒ- v t\- Xr-Xzw \ -In. sa-bv 28 ap-x Pq 3 h-sc \-S- {]m - -\-bn I -Ør Zm-k- m-cm-b cm-po-hv ]m-ºm-sn, tpm-kv hn.fw, sp-bnw-kv Fw.Fw., _n-tpm ]m-e- m- p-gn, cm-pv Ip-am, ]m-ã tam- -kv ta-t cn Xp-S-ßn-b-h ssz-h-h-n-\w ip-{iq-jn- p. s -Sm-hp- -X-. IqSm-sX, F n-kvtim- k`-i-fnse ]ptcm-ln-xcpw s]s -t mkvxp k`-i-fnse ]mã amcpw XΩn hyxym-k-ß-sfm- p-an-. Xmsg- p-dn- p kam-\-x- Iƒ {i n- mepw! 1. c p-iq- cpw dh-d v, ssd v dh-d v, shcn dh-d v, shcn shcn dh-d v XpSßnb ÿm\-t -cp-i-fn Adn-b-s -Sp- p. 2. Hm Un-t\-j IqSmsX Bcpw ]ptcm-ln-xt\m ]mãtdm BIp- n-. 3. c p-iq- pw Hcp ]cn-[n-hsc {Ukv timuv D v. 4. ti{μ Hm^okv Chsc \nb-an- p-ibpw ÿew am p-ibpw snøp- p. 5. Ch ti{μ-øn\v IW v t_m[n- n- m _m y-ÿ-cm-wv. 6. c p-iq- cpw iºfw ] p- p. 7. ip{iq-j-i-fpw, I Ω-ßfpw Ch am{xw snøp- p. 8. k`bv v aosx A[n-Imcn F \ne-bn {]h Øn- p- p. 9. kphn-ti-j-i aqøvv, ]mã, sk {S ]mã, Hmh kn-b, tã v Hmh kob XpS-ßnb ]Z-hn-I-fn-se-Øp- p. 10. siωm-i aqøv ]ptcm-ln-x, _ntjm- v, I ±n-\mƒ, t]m v XpS-ßnb ]Z-hn-Ifn-se-Øp- p. kphn-tij hnlnx k`-iƒ v BsI- qsn Aev]w _e-ap- Xv hnizmk kv\m\- am-wv. C sø kv\m\-ß-sf mw sshim-cn-i-]-c-amb Hcp Xocp-am-\tam As - n ka -W-an- mø Hcp hnizmk {]Jym-]-Øn-\p-tijw \S-Øp Hcp I Ωm-\p-jvTm- \-am-wv. kv\m\-sø- p-dn v As m-kvx-e Cß-s\bpw shfn-s -Sp-Øn-bn- p v: ""...- \n-ß-fn Bscbpw kv\m\w Ign- n- m-ø-xn-\m Rm sszh-øn\v kvtxm{xw snøp- p...-kv\m\w Ign- n- p-hm-\ kphn-tijw Adn-bn- p-hm-\t{x {InkvXp Fs Ab- -Xv...'' (1 simcn.1:14 17). 10 h j-ß-fmbn ÿnc-ambn {]kn- o-i-cn- p-sim- n-cn- p "tnmtzym-øc-thzn' ]pkvx-i-am- m Xmev]-cy-s -Sp- p. kl-im-cn-i-fm-im Xmev]- cy-ap- -h hnhcw Adn-bn- p-i. George Philip B.Sc(Engg.), (Consultant Electrical Engineer), Thekkekara Thoppil. Panayampala, Karukachal P.O., Pin: ]n-ssh-]n-f bp-f-c sa-km ss_-_nƒ Izn-kv: {Km -dv ^n-\mse sk-]v- w-_ 15\v jm -P: ]n-ssh-]n-f bp-f-c do-pn-b sa-km ss_-_nƒ Izn-kv ss^-\ du- n-te- v A- p t]-sc Xn-c-s -Sp-Øp. F-en-k-_-Øv h -Ko-kv (sf- ]n-kn A-sse ), tpm si. t]mƒ (sf-]n-kn A-_p-Zm-_n), a-t\m-pv G-{_-lmw (sf-]n-kn h -jn- v sk -d - jm -P), a-t\m-pv D-Ω (sf-]n-kn h - jn- v sk -d - jm -P), \m -kn a-t\m-pv (sf-]nkn h -jn- v sk -d - jm -P) F- n-h-cm-wv t\m- u- v se-h c- mw-]m-z-øn hn-p-bn-i-fm-b-xv. sf-]n-kn P-\-d {]-kn-u v ]m-ã tp- -_v tpm D-Zv-Lm-S-\w \n -h-ln- p. ]n-ssh-]n-f do-pnb {]-kn-u v ]m-ã ]n Fw im-ap-th A-[y- ap-f- p-g: C -Uym ssz-h-k- `-bp-ss bp-h-p-\ hn-`m-k-am-b ssh ]n C bp-ss Cu h -j-sø {]- h -Ø-\-ß-fp-sS B-cw-`-am-bn \- S-Øp- Po-h-kv-] -iw c- -Zm-\ ]- -Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \-S- p. C- v cm-hn-se 9 a-wn- v ]n-c-ft»-cn Pw-Kv-j-\n \-S- s]m-xpk-tω-f-\-øn ssh. ]n. C. kwÿm-\ {]-kn-u v ]m-ã F Sn -X h-ln- p. sf-]n-kn P-\-d ssh-kv {]-kn- U v ]m-ã hn -k tpm-k-^v, sf-]n-kn bp-f- C do-pn-b {]-kn-u v ]m-ã K -kow ]n. tpm F- n-h {]-kw-kn- p. sk-{i- -dn jn-_p ap- w-im- n ]-co- {I-ao-I-c-W-߃ hn-i-zo-i-cn- p. ]m-ã km-ap-h tpm -k, tpm-_n tpm, sp -k am-ω, ª- txm-wn- m-d, tdm-_n kmw am-xyp F- n-h t\-xr-xzw \ -In sk-]v- w- _ 15\v jm -P h -jn- v sk -dm-wv {Km -Uv ^n- \m-e- v th-zn-bm-ip- -Xv.G-gv du- p-i-fn-em-bn \-S- p- {Km -Uv ^n-\m-e-bp-ss X -k-a-b kw-t{]- - W-hpw D- m-hpw. ssh ]n C ti-c-fm tã v Po-h-kv-] -iw D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp tpm-k-^v A- y- -X h-ln- p. ssz-h-k-`m kw-ÿm-\ Hm-h -knb d-h: kn kn txm-a-kv D-Zv-Lm- S-\w \n -Δ-ln- p.ssh ]n C k- t - v tim- -Hm -Un-t\- ]mã tdm-_n C tdm-bn kzm-k-x-hpw tã- v {S-j-d {_-Z tsmw n tpm - v \-μn-bpw A-dn-bn- p. tem-i c- -Zm-\ Zn-\-am-b Pq 14 -\v kwÿm-\ hym-]-i-am-bn hn-hn-[ tlmkv -]n- -ep-i-fn \q-dp-i-w- n-\v bphm- ƒ c- -Zm-\ ]- -Xn-bp-sS `m- K-am-Iw. ]- -Xn-bp-sS `m-k-am-bn apf- p-g sk- p-dn tlm-kv-]n- -en k-l-i-c-w-tøm-ss c- {Kq- v \n -W-b Iym-ºv ap-f- p-g-bn h- v \-S-Ø-s - p. ssz-h-k-`m A-Uvan-\n-kv-t{S- o-hv A-kn-à v Pr ssh. sd-pn Iu -kn sk-{i- dn ]mã sp. tpm-k-^v au- v ko-tbm ss_-_nƒ tim-tf-pv {]n -kn- nƒ tum. jn-_p si. am-xyp k-t -k-v-iqƒ U-b-d-Œ ]mã n. F. tpm - v Nm-cn- n U-b-d-Œ ]mã jn-pp a-øm-bn ao-un-bm U-b-d-Œ ]mã kmw- Ip- n am-xyp _n-en-th-gv-kv t_m - Uv sk-{i- -dn {_-Z tpm-k-^v a- -Øp-Im-e Xp-S-ßn-b-h B-iw-k- Iƒ A-dn-bn- p. ssh ]n C tã- v sk-{i- -dn Chm. am-xyp t_-_n t\-xr-xzw \ -In.

7 2018 JUNE 25 BELIEVERS JOURNAL \n Xy X bn s_- n- h - o-kv Ipssh v: si.-h.kn h - v ssk- n h- p- m-b hm-l-\m-]- I-S-Øn C-Sp- n-pn- -bn A-Sn-amen- -Sp-Øv s]-cn- mw-ip- n sf.- ]n.kn k-`mw-kw s_- n- h - o-kv \n-cym-x-\m-bn. 11/06/2018 Xn- -fm-gv-n Nn- m s_-ty sf.-]n.kn k-`-bp-ss Np-a-X-e-bn kw-kv-im-c ip-{iq-j \-S- p. a-c-ws - s_- n- h - o-kv ]m-ã tpm -k I- Æq-cn-s k-tlm-z-cn ` -Øm-hm-Wv. `m-cy:kn-\n. a- Iƒ: Kn-^v- n. ]n-xm-hv: h - o-kv tpm-k-^v. am-xmhv: {_n-pn-ø. k-tlm-z-c-߃: sse-k tsmw ssa- nƒ (]-Ø-\m-]p-cw), tkm-wn-b kn-_n (bp.-fkv.-f), tkm-^n {In-Ã-^ (Xr-»q ). _n.-]n.-ãm en IS-º-\mSv: IS-º-\m p hs p Akw-ªokv Hm^v tkmuv N v ip{iq-j-i ]tc-x-\mb ]mã F. si. ]m - s ai _n. ]n. Ãm en Pq 15\v cmhnse \nxy- X-bn tn -s - p. kwkvimcw \S p. ]p-\-eq sk ]n.ssh ]n F {]-h -Ø-\ D -Lm-S-\w sa-bv 13 Rm-b D- -bv- p \-S-Ø-s - p. sk- ]n.ssh.]n.f {]-kn- U v ]m.k-pn-tam ^n-en- v A- [y- -\m-b ao- nw-kn sk ssh-kv {]-kn-u v ]mã _n- Pp n.^n-en- v D -Lm-S-\w \n -Δln- p. sk sk-{i- -dn A-\p- {K-l {]m - -\ \n -Δ-ln- p.{]- h -Ø-\ ^- v D -Lm-S-\w {_. ]n.hn.ip- - \n -Δ-ln- p. X-Zh-k-c-Øn \n - -\-cm-b hn-zym - n-iƒ- v hn-zym-`ym-k k-lm-bw \- In. {_-Z kp-[n G-{_-lmw hn-zym-`ym-k k-lm-b D -Lm-S-\w \n -Δ-ln- p. {]-kv-xp-x ao- nw-kn X Ω amxyp (63) ] m_v: sf.-]n.-kn. ] m- _v I]q Øe Unkv{SnIvSv ip{iqj-i\pw B U-am kv sf.-]n.- kn. slt{_m k`m-ip-{iq-j-i-\pam-bn-cp ]mã si. Fw. amxyphns kl-[ ΩnWn X Ω amxyp (63) \nxy-x-bn. 40 h j-ambn I Ør-ip- {iq-j-bn hym]r-xbm-bn-cp p. a ƒ: ]tc-x-\mb s^_n si. amxyp, s{]bvkv tam si. amxyp. t mdn-tamƒ tp _v sf.-]n.-kn. timsp-ip-f n k`m ip{iq-j-i\pw HBC & IBC ]q Δ-hn-Zym n Iq m-bva-bpss A[y- -\p-amb ]mã tp _v h n-bpss `mcy t mdn-tamƒ tp _v \nxy-x-bn. kwkvimc ip{iqj Pq 15 sh n-bm-gvn \S- p. C ym ss nƒ timfpv & skan-\m-cn- p-th n ]mã kmpp tpmk^v, tap hn.-sf.-eq- v, knã Ãm em eq v F n-hcpw ]q Δ-hn-Zym n-iq- mbva-bv p-th n ]mã amcmb kmwip n amxyp, emep-timin F n-h- A\p-tim-N\w Adn-bn p {]-h -Ø-\ DXv-Lm-S-\w ayq-kn-iv C-h -dv \-S-Ø-s - p. {_. Ãm -en kmw h-b-e, Pn-_n sss- -kv, Pn-Øp, s_- - v. F- n-h Km-\-ip{iq-j- v t\-xr-xzw \ -In. Cu {]-h -Ø-\-߃- v sk ]n ssh ]n F sk- {I- -dn jn-_p Ip-cp-hn-f ssh-kv {]-kn-u -dv jn-_n, tpm.sk- {I- -dn-am-cm-b kp-\o-jv, en-pp, {Sj-dm tam -kn, {In-Ãn I- - n-bw- K-߃ t\-xy-xzw \ -In. A]vtIm kwbp Bcm-[\ kam-]n p A_p-Zm_n: A-_p-Zm-_n s]-s -t m-kv-x N - -kv tim- -{Kn-tK-j (APCCON) kw-bp- m-cm-[-\ Pq 14\v ap- -^ {_- Z-d N - v sk F-^v h lm-fn \-S- p. A-]v-tIm sshkv {]-kn-u v ]m-ã tp- -_v km-ap-th A-[y- -\m-b ao- nw- Kv ]m-ã Kn-hn txm-a-kv {]m - n- m-cw-`n- p. A-]v-tIm tpmbn v sk-{i- -dn tpm -kn I-S-Ω- \n- kzm-k-xw B-iw-kn- p. ]m- à km-ap-th Fw. txm-a-kv k- o -Ø-\w hm-bn- p. A-]v-tIm {]-kn-u v ]m-ã s_- n ]n. tpm Xn-cp-h-Øm-g ip-{iq-j-bv - v t\-xr-xzw \ -In. C- y s]-s t m-kv-xv ssz-h-k-` P-\-d sk- {I- -dn ]m-ã si. kn. tpm ap-jy-{]-kw-k-i-\m-bn-cp- p. A-]vtIm Iz-b Km-\-ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw \ -In. A-]v-tIm 01 sszh-hn-izm-k-ap-... ߃ am-\-kn-i-am-bn H-cm-sf ]n -Xm-ßp-I-bpw {]-Xym-i-bpw, ip-`m-]v- Xn hn-izm-k-hpw Po-hn-X-Øn-\v A - -hpw \ -Ip-I-bpw sn-øp- p F- pw ]T-\w ]-d-bp- p. B-fl-c- -bp-ss D-d- v {]m-]n- -h - v D-d- -an- m-bv-a-tbm a- v am-\- kn-i t -i-ß-tfm Ip-d-hm-sW- pw ]T-\w kq-nn- n- p- p. ss-iv-k-kv bq-wn-th-gv-kn- n, A-cn-tkm-W bq-wn-th-gv-kn- n, t\m - Øv I-tcm-en-\ bq-wn-th-gv-kn- n F- n-h-s-ß-fn-se km-aq-ly-im-kv-{x- B-Wv K-th-j-Ww \-S-Øn-b-Xv. sk-{i- -dn kmw k- -dn-b Cu-, A-]v-tIm {S-j-d sd-\p A-e- Iv-kv F- n-h t\-xr-xzw \-ev-in. ]m-ã txm-a-kv h -Ko-kv k-am-]- \ {]m - -\-bv- v t\-xr-xzw \ - In. ap-k-^-bn \n- pw A-_p- Zm-_n-bn \n- pw a- p ]-cn-k-c- {]-tz-i-ß-fn \n- pw \q-dp-i-w- n-\m-fp-iƒ Cu B-cm-[-\-bn ]-s -Sp-Øp. hm ØIfpw tej\ßfpw Abt hnemkw BELIEVERS JOURNAL Kandankeril Building, Kumbanad P.O, Thiruvalla Ph: kn-dn-b s]-s -t m-kv-xv bp-hm-hv (32,167, Post.B Sc) \yq-u ln-bn-se {]-i-kv-x-am-b tlm-kv-]n- -en t\-gv-knw-mv C Nm v tpm-en sn-øp- p. A-\p-tbm-Py-cm-b bp-h-xn-i-fp-ss am-xm-]n-xm- fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p sim- p- p. t^m : , ]n.-ssh.-]n.-f. CSp n tkmw-en\p ]pxnb t\xrxzw AUz.-tPm en kptajv amwn PnXn I -Øn c tpmjn CSp n: ]n.-ssh.-]n.-f. CSp n tkmw-en\p ]pxnb t\xr- XzsØ sxc-s -Sp-Øp. `mc-hm-ln-iƒ: AUz.-tPm en tpmjn ({]- kn-u v), Chm. t_m_n txma-kv, spkvhn txmakv (sshkv {]kn-u p-am ), kptajv amwn (sk-{i- -dn), Chm. ss_pp Nmt m, ]mã kn.-fw. tpm Pv (tpm-bn v sk{i- -dn-am ), PnXn I - Øn c ({S-j-d ), Chm. Fw. _n. a\p (]-ªn-kn n I ho-\ ) F n-hsc sxc-s -Sp-Øp. sf.-]n.-kn. tã v I h j Btem-N-\m-tbmKw sf.-]n.-kn. ticf tã v I h js \S-Øn- n\p th n-bp hnim-e-amb IΩn- n-tbmkw Pq 15 \v s\ md sf.-]n.-kn.-bn \S- p. Unkw-_ 5 apx 9 hsc hs- p-t cn _kv Ãm Un\-Sp- Øp hnim-e-amb {Ku n-emwv I h j \S- p- -Xv. ]me- msv Pn -bnse hnhn[ sk ip{iq-j-i- m, ]mtã-gvkv, Xnc-s -Sp- -s {]Xn-\n-[n-Iƒ ]s -Sp-Øp. hnhn[ IΩn- C I ho- \ am {]h Ø\ dnt m v Ah-X-cn- n- p. sf.-]n.-kn. ticf tã v sk{i- dn ]mã jn_p s\sp-th-en, ticfm tã v tpmbns sk{i- dn ]mã kn. kn. F{_-lmw, tã v {Sj-d tpmbn Xm\-th-en, tã v Iu kn AwK-߃ F n-h t\xrxzw \ In. hn-zym-`ym-k k-lm-bw tlm-kv-zp - v: sf.]n.kn.tlm-kv-zp - v sk tkm-z-co k-am-p- Øn-s B-`n-ap-Jy-Øn sa-bv 30\v I-\-I- - n sf.]n kn.lm-fn \-S- ao- nw-ßn sk -dn-se \n - -\-cm-b 20 Ip- n-iƒ- v hn-zy-`ym-k k-lm-bw hn-x-c-ww sn-bv-xp.tkm-z-co k-am-pw {]-kn-u v kn-ã kmen-tpm-bv A- y- -X h-ln- k-tω-f-\-øn sk ip-{iq-j-i ]m-ã tpm-bn t]mƒ H.]n. ap-jy k-tμ-iw \ -Ip-I-bpw ]T-\ km-a- {Kn-I-fpw hn-zy-`ym-k k-lm-bw \ -Ip-I-bpw sn-bv-xp. ]m-ã -am-cm-b Sn.kn.am-Xyp, si.b.d-æn-ir-jv-w, tkm-z-co k-am-pw `m-c-hm-ln-ifm-b A-Jn-e k-t m-jv, a-pn-x Xp-S-ßn-b-h t\-xr-xzw \ -Ip-I-bpw sn-bv-xp. A- ym-]-i- hn- ym - n k-tω-f-\w A-Sq : sf.-]n.-kn.kt -k-v-iqƒ-kv A-tkm-kntb-j A-Sq sh-ãv sk A- ym-]-i hn-zym - n k-tω-f-\w kq-{]- v ]m- à am - v F X- - -s A- y- -X-bn A-Sq Tu sf.-]n.-kn. lm-fn \-S- p. sk an-\n-ã ]m-ã txm-a-kv tpm-k-^v k-tω-f-\w D-Zv-Lm-S-\w snbv-xp. ]m-ã kmw ]-\- -bn ap-jy k-tμ-iw \-ev-in. SSLC, +2, CBSE ]-co- -I-fn D- -X hn-p-bw t\-sn-b hn-zym - n-iƒ- v- - sa-sat m ]m.txm-a-kv tpm-k-^pw Iym-jv A-hm -Uv ]m. kmw ]-\- -bn-epw \-ev-in. km-º-øn-i _p- n-ap- v A-\p-`-hn- p- hn-zym - n-iƒ- p- hn-zym-`ym-k k-lm-bw sim- m-c- -c ta-j-e k-t -k-v-iqƒ {]-kn-u v {_Z ^n- n ]n. am-xyp D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp. ]mã jm-p G-{_- lmw, {_Z n.un. sp-bnw-kv F- n-h hn-x-c-ww sn-bv-xp. sk ]n.-ssh.-]n.-f. {]-kn-u v kp-hn. tpm -Pv txm-a-kv B-iw-k A-dn-bn- p. ]mã km-p Cu-tim kzm-k-x-hpw, {_. n.un.sp-bnw-kv Ir-X- -X-bpw A-dn-bn- p.

8 Printed & Published by Peter Mathew Owned By M.V. Philip Mekkattu House, Payippad P.O, Alappuzha , Samkutty Mathew Koipurath House, Makkapuzha.P.O., Ranni,PTA , Peter Mathew, Valliyathu House, Kallumkal P.O., Thiruvalla, PTA Published From P.B. No. 8, R.S.P.O.Thiruvalla, Pin: Pathanamthitta (Dist) & Printed at Cochin Printech Pvt Ltd., Udyogamandal P.O., Ernakulam Dist. Kerala, Editor - Samkutty Mathew.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED THE MIDWY & GMES GRDE 4 SOCI STUDIES DEEP IN THE HERT OF TEXS THE TEXS STR IUMINTED T Mw TECHER G F SOCIIES STUD Dp H f Tx T Tx S Im I w: z pc mb p f. Smmz f S. U v pm c c cq fm b Tx. C w f Tx S., c v

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue Bs C Bs C p.s.p.t. B U7233 B wh fc shy fp. H.S. I B U7235 O s sh b h fc fp. vs cs bh s mc cs. Apps vy y wh s mm k s bs. Occ B U7046 B wh fc fp. Az B U7048 B wh vy fc fp. L.S. B U7276 Us cs mx cccy whs,

More information

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew Cck T M B Cck P Cc Hy B Sw D Ec, Ec pp y y cc y w C F K TM c p b y by N Fz R F Ac (NFRA) pp w cc pc Y M Ip (YMI). T p y cc w $50 pp y c ( ). C F K TM p c b cc, p c, b pyc cvy. I w y wk b pv w v w pc w

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017 Pqsse sk]v w-_ VOL - 5 ISSUE - 3 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017-2019 h j-tø- p `mc-hm-ln-isf sxc-s -SpØp ]mã G{_lmw aμ-a-cp-xn ]mã ]n.-f.nmt m- tdmjn txmakv

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

Cu hnj-b-øn {]m n- p- Ibpw \ncm-lmc kacw Ccn- p- Ibpw snøp- -h v, c m-bn-c- Øn-e-[nIw ip{iq-j-i- mcpw e - -W- n\v hnizm-kn-ifpw

Cu hnj-b-øn {]m n- p- Ibpw \ncm-lmc kacw Ccn- p- Ibpw snøp- -h v, c m-bn-c- Øn-e-[nIw ip{iq-j-i- mcpw e - -W- n\v hnizm-kn-ifpw KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 12 Unkw_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ap -s -cn-bm hne-s Poh c n q; cmjv{sob apx-se-sp v Ah-km-\n- n q N v Hm-^v tkm-uv tic-fm kv-t -

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc v Ipº-\mSv I h j P\p-hcn 13 20 hsc dh. si. kn. tpm Ipº-\mSv: C ym s] -t mkvxv sszh-k-`-bpss 89 maxv P\- d I h j 2013 P\p-hcn 13 20 hsc slt{_m ]p-cøv \S- pw. I h js kpk-a-amb \S-Øn- n-\p-th n hnhn[ k- _v

More information

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story...

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story... Dv G W C T Gp, A T Af Hk T 39 Sp. M Mx Hk p j p v, f M P v...(!) Af Hk T 39 Sp, B,,, UNMISSABLE! T - f 4 p v 150 f-p f x v. Bf, k 4 p v 150. H k f f x? D,,,, v? W k, pf p f p? W f f f? W k k p? T p xp

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce-

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- ]mã si. kn. txmakv {]kn-u v tdm_ v F^v Ip v `mcx BK-a\ ixm_vzn I h j P\p-hcn 21 apx 27 hsc Xncp-h N v Hm^v tkmuv tãun-b-øn Xncp-h : C ym sszh-k`m 90 m-axp P\-d I h j P- \p-hcn

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION NDN RROD HSOR SSOON NOEOED NOEORD MONRE ND MONREND E ::fs S R:: ROH :; OH NO NO 63 - -- --- - ---------- ---- -- -- - 956 G ::6 ; - R HY NO E OF N N :S!;G NG : MGg R M g R H w b H m 92 py - B : p j Dg

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information