NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

Size: px
Start display at page:

Download "NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn"

Transcription

1 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv ssz-h-k-`-bp-ss ip-{iq-j-i-cp-ssbpw hn-izm-kn-i-fp-ss-bpw Iq- m-bva-bm-b t\m -Ø-ta-cn- sf.]n.- kn. ^m-an-en tim -^-d -kn-s 16 m-a-xv k-tω-f-\-øn-\p- H-cp- -߃ ]q -Øn-bm-bn. Um-f-knse t^m - v-h -Øv ]- -W-Øn l-bm- v do-p -kn DFW F-b - t]m - v tlm- -en-em-wv N-Xp -Zn-\ k-tω-f-\-th-zn H-cp-ßp- -Xv. {_Z spbnwkv apf-h\ {_Z spdn si. cmp A-ta-cn- sf-iy-\m-sp-i-fnte- v Ip-Sn-tb-dn- m -Ø C- ym s]-s -t m-kv -Xv ssz-h-k-`mw-k-ßfp-ss Cu Iq-Sn-h-c-hv C- y-bv- v sh-fn-bn \-S- p- G- -hpw h- en-b sf.-]n.-kn. k-tω-f-\w Iq- Sn-bm-Wv. a-d- m-\m-hm-ø B-flob A-\p-`-h-ß-fn-te- v ssi-]n-sn- p-b -Øp-hm D-X-Ip- ip-{iqj-i-fm-wv ]-s -Sp- p- -h - m-bn H-cp- p- -Xv. A-ta-cn- -bn-epw Im- \-U-bn-ep-am-bn Nn-X-dn- n-s- p- \q-dp-i-w- n-\v sf.-]n.-kn. k-`- I-fn \n- p- B-bn-c- -W- n- knã \m kn G{_lmw ]mã txmakv ^nen- v \v hn-izm-kn-iƒ Cu a-lm-k-tωf-\-øn ]-s -Sp- pw. ]-s -Sp- p- -h - v bm-sxm-cp _p- n-ap- pw D- m-im-ø \n-e-bn B-h-iy-amb F- m {I-ao-I-c-W-ß-fpw kw-lm- S-I-k-an-Xn H-cp- n- I-gn- p. `- -Ww, Xm-a-kw, bm-{xm-{i-ao-i-c- W-߃ F- mw Ip- -a- \n-e-bn {I-ao-I-cn- p- -Xn-\m-Wv `m-c-hm-ln- Iƒ {]m-[m-\yw \ -In-bn-cn- p- - Xv. \q-dp-i-w- n-\v a-e-bm-fn s]- s -t m-kv-xv hn-izm-kn-i-fp- ÿ-e-am-wv Um-f-kv. A-Xn-\m X- G.-Pn. hna anj-\dn Iu kn knã s]msn-bω txmakv {]kn-u v tim bw: G.-Pn. a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Iv-Sv hp-a an-j-\-dn Iu -kn `m-c-hm-ln-i-sf sxc-s -Sp-Øp. kn-ã s]m-sn-b-ω txm-a-kv ({]-kn-u v) kn-ã sp. sl-_v-kn-_ (sk-{i- -dn), kn-ã ta-gv-kn G-{_-lmw ({S-j-d ) F- n-h-cm-wv `m-c-hm-ln-iƒ. A- tdm -Ã-dn \S Ata-cn- G.-Pn. ae-bmfn tim ^-d kn-t\m- S-\p-_- n v \S Xncp-h-Øm-g-ip{iq-jbv v \mj-w I ho-\ dh. am\p-th tpm k t\xrxzw \ Ip- p. km n Ipº-kmcw hnhm-z-am-iptºmƒ knã s]msn-bω txmakv knã sp. sl_v-kn_ knã tagvkn G{_lmw sk- -\n s]m-sn-bm- p-hn-f G.- Pn. k-`mw-k-am-wv s]m-sn-b-ω txmakv. {]-kn-u m-bn tk-h-\w A- \p-jvtn- n- p- v. a-[y-ta-j-em {]- Xn-\n-[nbm-Wv. sk-{i- -dnbmbn sxc-s -Sp- -s knã sp. sl_vkn_ Z- n-w ta-j-e-bpss {]-Xn-\n-[n B-Wv. D-Ø-c-ta-Je-bn \n- p kn-ã ta-gv-kn G-{_-lmamWv {S-j-d. c- p-h - jw B-Wv I-Ωn- n-bp-ss Im-em-h- [n. ]mã jn_p txmakv ]mã si. F. tpm s C-Ø-h-W tim -^-d -kn h-en-b P-\-]- m-fn-ø-am-wv {]-Xo- n- p- -Xv. h-n-\-]m-wv-un-xyhpw B-fl-\n-d-hp-ap- tem-i-{]- i-kv-x-cm-b {]-kw-k-i-cm-wv C- pdn ip-{iq-j-bv- m-bn -Wn- -s - n-cn- p- -Xv. ]m-ã -am-cm-b txma-kv ^n-en- v, jn-_p txm-a-kv, si. F. tpm, km-pp am-xyp, tpk s{^ Xp-S-ßn-b-h ip-{iqj \n -Δ-ln- pw. Ip- p-߃- pw bp-h-p-\-߃- pw k-tlm-zcn-am - pw {]-txy-iw ao- nw-kp-i-fpw Chm. kmpp amxyp ]mã tpk s{^ -Wn-Xm- m-fm-b ip-{iq-j-i-cpw D- m-ipw. tp-k tim-in, en- _n F-{_-lmw F- n-h bp-h- P-\ k-tω-f-\-øn ip-{iq-j-i-cmbn F-Øpw. kn-ã Ãm -em eq- v, kn-ã sp- n km-pp F- nh k-tlm-z-cn k-tω-f-\-øn ip- {iq-jn- pw. ""A-h- -te- v t\m- nb-h {]-Im-in-X-cm-bn'' k- o.34:5 F- -Xm-Wv Nn- m-hn-j-bw. d-h. tum. t_-_n h -Ko-kv (\m-j-w I - 06 G.-Pn. ae-bmfw Unkv{SnIvSv kn.-f. Iymºv BKÃv hsc kmw Cf-º Acp Ipam jn kv ]n. n. ]p\-eq : Akw-ªokv Hm^v tkmuv ae-bmfw Unkv{SnIvSv kn. F. bph-p-\-iymºv HmKÃv 27 apx 29 hsc Xncp-h-\- -]pcw s\øm Umw cmpohv Km n sk n \S- pw. Xncp-h-\- -]pcw ] -W-tØmSp tn p- Xpw {]IrXn ca-wo-b-hp-amb SqdnÃv ti{μw IqSn-bmWn ÿew. ae-bmfw Unkv{SnIvSv Iu kn-en Dƒs - Sp Xncp-h-\- -]pcw apx Xriq hsc D Pn -I-fn \n pw Bbn-cØn A qdv AwK-߃ Iymºn kw_- n- pw. bphm- -fn Bflob DW Δn-\p-X-Ip Xc-Øn-ep t{]m{km-ap-i-fmwv C{]m-h-iysØ Iymºn\p {]m[m\yw simsp- p- -sx v kwÿm- \-Xe `mc-hm-ln-iƒ Adn-bn- p. Acp-Wm-N {]-tz-inse ax-]-cn-h Ø\ \ntcm-[\ \nbaw d±m pw: apjy-a{ n Pbvtam-l `mc-xob P\-Xm-]m n `cn- p Acp-Wm-N {]tziv Chn- SpsØ 40 h jw ]g- -ap ax- ]-cn-h Ø\ \ntcm-[\ \nbaw d- ±v snøm Hcp-ßp- p. ax-\n-ct]- X Db Øn- n-sn- m B- Wv \nbaw d±m- p- Xv. am{x-a Cu \nbaw ss{ikvx-h s -Xnsc hym]-i-ambn D]-tbm-Kn- -s - p F v Acp-Wm-N {]-tziv apjya{ n t]am Im Up ]d- p. A- {]Imiv ]n. timin SpØ \nbak`m ktω-f-\-øn Cu hnjbw D -bn- psa pw \ncp-ø-c-hm-zn-i-fmb Nne DtZym- K-ÿ Cu \nbaw IqSp-X Zp - hn-\n-tbmkw snøp- -Xn\v apºv CXv d±m pw F pw apjy-a{ n ]d- p. ""P\-ßsf ]o- Un- n- p- -Xn-\p- 06

2 - 2- BELIEVERS JOURNAL 2018 JULY 10 ]{Xm-[n] kanxn c m-[n-imcn dh. tpm v hn. -ta- m v snb am cmp Bcy- - n sshkv snb am hn k tpm v No^v FUn ]mã kmwip n amxyp amt\-pnwkv FUn- Fw.-hn. ^nen v Kƒ^v FUn ]mã _npp tpmbn k p-te-j amt\-p {_Z si. n. tpmjzm I -t -cn tim Un-t\- ]mã si. sp. amxyp ae-_m tim Un-t\- ]mã tpm_n si. tpm _neo-th-gvkv tpw hm jni hcn-kwjy C y-bn : 200 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U: $ 40 bp.-si: 20 Bbp-jvImew: 2000 cq] Kƒ^v cmpy-߃: 1500 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw _neo-thgvkv tpw P.O.Box:31 Manjadi.P.O., Thiruvalla Kerala, India BELIEVERS JOURNAL P.O.Box: Atlanta, GA USA Mob: (INDIA) OFFiCE: Ph: (USA) E- mail Website Adn-bn v _neo-thgvkv tpw-en hcp tej-\-ß-fn-sebpw ]Xnhp ]w n-i-fn-sebpw B i-b-ßfp-ssbpw A`n-{]m-b-ßfp-sSbpw DØ-c-hm-ZnXzw Fgp- Øp-Im p-am-{x-am-wv. ]{Xm-[n-] \-Ωp-sS B-tcm-Kyw \mw I- gn- p- `- -W-Øn-s t]m-j-iaq-ey-sø-bpw Kp-W-ta- -sb-bpw B-{i-bn- n-cn- p- p F- v F- mh - pw A-dn-bmw. ]-t C- -Xv D-d- p-h-cp-øp- -Xv F-fp- -a-. \- Ωp-sS-Xv Xn-c- p-]n-sn- Po-hn-X-am- Wv. A-Xn-\m ]m- - p-i-fn hn- ]-Wn-bn In- p-, D-S I-gn- mhp- -h-bpw, s]-s - v Nq-Sm- n I- gn- m-hp- -h-bpw B-b-sXm-s \mw I-gn- p- p. F- m C-ßs\ In- p- -h-bp-ss Kp-W-\n-e-hmcw, ip- -X C-h-sb- p-dn- v D-]- t`m- m- ƒ F-{X-am-{Xw A-dn-hp- -h-cm-wv? \-ap- v e-`n- p- ]m- - v `- -W-ß-fn \n-d-øn-\pw a-w-øn-\pw cp-nn- p-sam-s -bm-bn tn -Øn-cn- p- `-t y-x-c tncp-h-iƒ, A-h-bp-sS A-f-hv, A- \p-h-zn- -s - -h-tbm A-tXm hym- P-tam F-s m- pw a-\- n-em- m- \p- am -K-߃ D-]-t`m- m-hn- \v e-`y-a-. em-`-s m-xn-b- m ]- W-ap- m- m th- n-bm-wv `- y-h-kv-xp- -fn am-bw tn - p- -Xv. em-`-s m-xn-bp-ss hym-]m-c- Øn k -sh-bn-e -kv Im- n- -enkw A-Y-hm \n-co- -W ap-x-emfn-øw F-s m-cp hm- p- v lm -hm -Uv A- m-u-an- v B- b tim-i- kp-t_m-^v B-Wv B ]-Zw B-Zy-am-bn D-]-tbm-Kn- -Xv. D- ]-t`m- m- -sf A-h-c-dn-bm-sX \nco- n- v, hn-h-c-߃ ti-j-cn- v, B hn-h-c-߃ I- -h-s-øn-\m-bn D-]-tbm-Kn- p-, hy- n-xz-ß-sf hn-h-c-kq-n-i-ß-fm-bn t{im-uo-i-cn- "a-x-an- m-ø Po-h ' F- v ]-c-s tiƒ- m Xp-S-ßn-b-Xv se ti-c-f k - m-cn-s Ime-Øm-bn-cp- p. A- v hn-zym-`ym-k a-{ n-bm-bn-cp- {io.fw.f.t_- _n A-h-dp-Iƒ hn-zym-`ym-k cw- Kw D-S- p-hm - m k-v-iqƒ ]mt- ]p-kv-x-i-߃ ]-cn-jv-i-cn- m \- S-Øn-b D-Zy-a-߃ G-sd N - snø-s - -Xm-Wv. A- q- -Øn ]-cnjv -I-cn- H-cp ]mt-]p-kv -X-I-Øn-se H-cp I-Ym-]m-{X-am-bn-cp- p Po-h F- Ip- n. hn-`n- -a-x- m-cm-b Z- º-Xn-I-fp-sS a-x-an- m-ø a-i Poh. Pm-Xn a-x kz-xz-t_m-[-øns A-Xn-{]-k-cw ]-cn-jv-ir-x k- aq-l-øn \n- pw \n -Ωm - - \w sn-øp-i-sb- e- y-am-bn-cp- n-cn- -Ww ta-ev-]-d- ]mty ]- cn-jv-i-c-w-߃- v ]n- n. X- ߃- v a-x-an-s - p Im-Wn- m \-h-k-aq-l-ß-fn H-cp sn-dn-b Iq- w G-Xp Im-e-Øpw {i-an- n- p- v. F- m a-x-a- m-ø H-cp \- ho-i-c-w B-flo-b k-aq-l-sø a- X-am- n km- y-]-{x-ap- m- m-\pkmw. Sn. ssa- nƒ C-f-º em-t`- -aq-øv am-bw tn - p- h v ap-x-em-fn-ø- - -bn hn-ev- - Xp- -fpw tn -Øn-cn- p- -Xm-bpw, \- p-]-tbm-kn- p-, kw-hn-[m-\- A-\p-h-Zn- n- p- -h-x-s h-f-sc sø kq-nn- n- p- -Xm-Wv Cu ]- Iq-Sn-b A-f-hn tn -Øn-cn- p- - Zw. C-ß-s\ \n-c- -c \n-co- -W- Xm-bpw ]-e k -tδ-i-fpw sh-fns -Sp-Øp- p. Øn-eq-sS a-e-bm-fn-bp-ss `- -W th- -Xv \-ev -In sim-sp- p-i-bm-wv t - H- m-wv B-flo-b-X hymco-xn-i-sf a-\- n-em- n A-h - v A-\y-kw-ÿm-\ tem-_n-iƒ snøp- -Xv. C-Xp ]-d-bp-tºmƒ \mw {i- n- ]m-c-am-bn am-dp- -Xv. ]-e hym-p- {_Z cmp Bcy- - n snb am A-h-cp-sS I-Æp-Iƒ em- m-cpw A-Xn-s\ [-\-k-ºm-z-\ am - `-Øn am-{x-am-wv. A-Xp-sIm- v -am-bn kzo-i-cn- v `- n-bn ambw I-e -Øn P-\-sØ h- n- p- sø G- -hpw h-en-b B-flo-b I- -am- p- p. C- y-bm-wv- tem-i- X-s Iq-Sp-X em-`w In- p-hm F- v Ir-{Xn-a ]-Wn-I-fpw sn-øp- p. a-s - m hy-h-km-b-ß-fp-ss tºm-fw. B-[p-\n-I im-kv-{x-kmt -Xn-I-hn-Zy B-flo-b-X hn- -gn- p- -Xn-\v A-h - v bm-sxm-cp a-snbp-an-.]- - -dn-bn-epw, ]m-en-epw ssz-h hn-im-k-øn-s hy-h-km- -Xn-\p th- n hn-z-kv-[-am-bn D-]- Im-cy-Øn ]n- n-em-bn-cp- m-epw ao-\n-epw, C-d- n-bn-ep-sa- mw A- b km- y-x-iƒ I- -dn- p {]- tbm-k-s -Sp-Øp- p. F-{X-e- w ß-s\ am-bw I-e-cp- p. A-ß-s\ h -Øn- p- -Xn a- p- -h-cp-ss tim-sn-bp-ss X- n- m-wv- B-flo-b-Xbp-sS t]-cn C-Ø-c-Øn \-S- hn-j-en-]v-x-am-b `- yh-kv-xp- ƒ B-kz-Zn- v \mw tcm-kn-iƒ B- º-Øn-I h-cp-am-\w h -[n- n- pssz-h-hn-izm-k-sø kz- w km- p- -sx- p Ir-Xy-am-bn B-cpw bn am-dp- p. C-Ø-c-Øn am-bw -Xn-\p- H-cp D-]-I-c-Ww B- Xn- -s -Sp-Øn-bn- n-. B-tKm-f-h tn - C- v h-f-sc hym-]-i-am- p- -Xn Cu hym-p- m ap- nem-wv. ssz-hhn-izm-k-hpw km-º- Ir-X Im-e-L- -Øn-se Zp-cn-X-߃- Wv. kw-kv-i-cn- `- y-h-kv-xp- fpw, A-h-bp-sS tn-cp-h-i-fpw F- Øn-I {]-h -Ø-\-hpw X-Ωn-ep- p- ]-cn-lm-c-hp-am-bn {]-Xy- s - n-cn- p- hym-p {]-hm-n-i mw "{_m -U-Upw" A- m-ø-xpam-b hy-h-km-b D-Xv-]- -ß-fm-bn- D-t m C- -tbm F- tnm-zy-hpw _- w Iu-Xp-I-I-c-am-Wv. ssz-hw B-kq-{Xo-X-am-b {]-h -Ø-\-ß-fneq-sS P-\-sØ B-flo-b-s -Wncn- p- p. hy-h-km-b-am-ip-tºmƒ ssz-h hn-izm-k-hpw X-Ωn Imcy-am-b _- -sam- p-an-. Im-c-Ww bn ho-gv-øp- p. a-\p-jy t\- Iq-Sp-X em-`w t\-sm-\m-bn am-bw tn - pw. `- -W hy-h-km-bw tzio-b-hpw, A- -tz-io-b-hpw B- h-hn-izm-k-hp-am-bn _- -s - N- flo-b-ssh-zy- m ' H- -aq-en-iƒ Ip- \-s m-cp hn-`m-kw P-\-ß-fpw ssz- cn-sp- {]-iv-\-߃-s - mw 'B- b I-fn- m-cp-ss th-zn B-b-t mƒ S-ßp-Iƒ \-S-Øp- -Xv, ssz-hw D- dn- p-sim-sp- p- p. C-Xn-s\ G-hcpw Xn-cn- -dn- n-s - n a-\p-jy- am-bw tn - X-s H-cp t m C- -tbm F- v Nn- n- n-t h hy-h-km-bw B-bn-Øo - p. A-. a-dn- v X-ß-fp-sS Po-hn-X {]- s F- m B-h-iy-ß-fpw A-s kw-kv-i-cn- -Xpw A- m-ø-xp-am-bn iv-\-߃ ]-cn-l-cn- p- -Xn-\p- n {]-h -Ø-\-ß-fpw hm-wnhn-]-wn-bn In- p- F- m-ø-cw hn-hn-[ {i-a-ß-fn H- v am-{x-ambn Py-h-Xv- -c-ww F- {]-Xn-`m-k- `- -W km-[-\-ß-fn-epw \n-dw, a- {]m - -\-bpw am-dp- p-sh-t Øn s]- p-t]m-ipw. A-ß-s\ h- Ww, cp-nn ap-x-em-b-h-bv- m-bn D- p. C- y-bn tim-sn cq- m `m-hn-bn ssz-h-hn-izm-kw tn -Øn-cn- p- Iq- p-i-fn A- ]-bp-ss `- n I- -h-s-am-wp \-S- I-s -Øp-hm I-gn-bp-tam F- v \p-h-zn- n- n- m-ø ]-e cm-k h-kv- p-h-cp- -sx- p I-W- p-iƒ hy- \mw Nn- n-t - n-bn-cn- p- p. a-x-an- m-ø s]- -t m-kv-xv H-cp {i-a-sø- p-dn- m-wv C- p-dn "Im-gv-N- p-dn- p-i-fn ' {]- Xn-]m-Zn- p- -Xv. s]-s t m-kv -Xv k-aq-l-߃ G-Xp Im-e-Øpw Xo- v -W-am-b B- flo-b A-\p-`-h-ß-fp-tS-Xm-bn-cp- p. X-ß-fp-sS ]- -hpw ]- n-bpw ÿm- \-am-\-ß-fp-sa- p th- m k-i-ehpw Xy-Pn- v hn-izm-k Po-hn-X-Ønte- v Np-h-Sp h-bv- p- -h-cp-ss G-I k-t m-jw {In-kv-Xp-hn-eq-sS t\-sn-b c- -bp-ss-bpw ]-cn-ip- mfl \n-d-hn-s -bpw k-t m-j-am-bncp- p. `u-xn-i \- -Iƒ K-Wy-am- m-sx \n-xy-x-bp-ss A - -hpw hym-]v-xn-bp-am-bn-cp- p lr-z-b-ßsf A-S- n-hm-w-xv. {In-kv-Xp a-xa- am -K-am-sW- pw, s]- -t mkv-xv F- -Xv H-cp A-\p-`-h-am-sW- pw ]Tn- n- p-i-bpw i- -am-b th -]m-sn-s D-]-tZ-i-߃ Du- n- -d-bp-i-bpw sn-bv-xn-cp- p. B-Zy-Im-e-ß-fn k-aq-l-øn- H- pw ]-cn-k-w-\ In- n-bn-s - p am-{x-a-, A-Sn- -a -Ø-en-s -bpw {`- -cm- n \n -Øn-b-Xn-s -bp-sams th-z-\n- n- p- kw-`-h-ß-fpw hn-c-f-a- m-bn-cp- p. A- m-e-ß-fnepw X-߃ s]-s -t m-kv-x-cmsw- v s\- p-d-t m-ss-bpw A-`nam-\-tØm-sS-bpw F-hn-sS-bpw hnfn- p ]-d-bm ap ap-d- m - mbn. X-ß-fp-sS a- -fp-ss k-v-iqƒ k - n-^n-t - p-i-fn a-x-øn-s ÿm-\-øv s]-s -t m-kv-xv F- v tn - m ss[-cyw Im- n-b [mcm-fw am-xm-]n-xm- - m-cpw a- -fpsam-s B-Zy X-e-ap-d-I-fn -Øs D- m-bn-cp- p. A-sXm- pw G- sx- n-epw {]-txy-i ]-cn-k-w-\-iƒ- v th- n-bm-bn-cp- n-. a-dn- v X- ß-fp-sS hn-izm-k-sø. ]-c-kz-ambn s\-t m-sv tn -Øv ]n-sn- m th- n-bm-bn-cp- p. B-flo-b k- t m-j-øn-\m-bn-cp- p G-h-cpw hne sim-sp-ø-xv. Im-em-Im-e-ß-fn am-dn h- `-c-wm-[n-im-cn-i-fn \nt m, ]u-c-k-an-xn-i-fn \n-t m H- pw {]-txy-i ]-Z-hn-tbm kw-c- -W-tam, a-x-sa- {]-txy-i B- \p-iq-ey-tam H- pw e-`n- -Xp-sIm- - s]- -t m-kv-xv h-f - -Xv. h-f-cp-am-dm- n-b ssz-h-øn-s I- cw H- -ap- m-bn-cp- -Xn-\m-em-Wv. F- m Im-em- -tc-w A-\p-`-hw A-\p-I-c-W-Øn-\pw A-`n-\-b-Øn- \p-sam-s h-gn-am-dp-tºmƒ, k-` kw-l-s-\-bn-te- pw, {]-ÿm-\- Øn-te- pw, F- n-\v H-cp a-x-øns Nn- -h- -ß-fn-te- p-sam-s K- Xn am- w \-S-Øp-tam F- v B-i- -s -Sp- -h-cpw C- m-xn-. C-Xv Ip-dn- m-\n-s-bm-b km-l- N-cyw s]-s -t m-kv-x-sc H-cp {]- txy-i a-x-hn-`m-k-am-bn K-Wn- m t]m-ip- p F- hm -Ø h-en-b B-tLm-j-am-bn Nn-e-sc- n-epw Im- Wp- -Xv {i- -bn -s - -Xn-\m-em- Wv. \-Ωp-sS kp-hn-ti-j {]-h - Ø-I - pw ip-{iq-j-i- m - p-sa- Xn-sc B-{I-a-W-߃ \-S- p-tºmgpw tbm-k-߃ A-e-t m-e-s -Sp- Øm {i-an- p-tºm-gp-sam-s H- cp P-\m-[n-]-Xy `-c-w-iq-s-øn \n- p e-`n-t - kw-c- -W-hpw kzm-x-{ y-hp-sam-s t\-sn-sb-sp- m {i-an- p- -Xn A-]m-I-Xbp-s - v I-cp-Xp- n-.a-xn-\p th- n th -s]- H-cp k-aq-l-sø, {]-txy-i a-x-hn-`m-k-am-bn I-W- m- p- -Xv ]-cym-]v-x-sa- pw Nn- n- m-\m-hn-. H-cn- I-Sp-Ø bm-ym-ÿn- Xn-I k-ap-zm-b k-`-bn \n- v s]- -t m-kv-xv hn-izm-k-øn-te- v h- H-cp bp-hm-hn-t\m-sv a-s m-cmƒ tnm-zn- p "Xm- ƒ ]-g-b k-ap-zmb k-aq-l-øn \n- pw th -s]- hn-izm-k-øn h- -Xn C- t mƒ F- p txm- p- p?' F- v. D-cp-f- v D-t -cn F- t]m-se ]p- Xn-b-Xm-bn hn-izm-k-tem-i-sø-ønb B k-tlm-z-c ]-d- a-dp- ]-Sn G-sd {i-t -b-am-bn-cp- p. "B k-aq-l-øn-se Ip-d-hp-Ifpw, A-\m-Nm-c-ß-fpw C-hn-tS- v h- cm t{]-cn- n- p. F- m C-hn-SsØ Ip-d-hp-Iƒ Im-Wp-tºmƒ C- tßm- v h-tc- n-bn-cp- n-s - pw Nn- n- n- p- p. A-hn-S-sØ-t m-se X-s -bm-wv C-hn-sS-bp-sa- n C- tßm- v h-tc- Im-cy-an- m-bn-cp- t m' F- m-bn-cp- p B a-dp-]- Sn. H-cp a-x hn-`m-k-am-bn ]-cn-k- Wn- p- -Xp sim- v F-s - n-epw {]-txy-i B-flo-b D- -Xn e-`n- psa- pw I-cp-Xm X-c-an-. a-x-øns N- - q- n-em- n,a-[n-im-c Nn- -hpw Aw-i-h-Sn-bp-sam-s -bp- ]-g-b k-ap-zm-b Np- p-]m-sn-te- v h-en- n-g-bv- m-\n-s-bm- p- -Xv \- - X-. Xo-{h-am-b A-\p-`-h-ß-sf a- X-am- n Im-W-cp-sX- p X-s -bm- Wv "Im-gv-N- p-dn- n-\v' hn-\o-x-ambn ]-d-bm-\p- -Xv. a-x-an- m-ø s]- -t m-kv-xv, A-s - n A-\p-`h-ß-fp-sS s]-s -t m-kv-xv F- v ]-d-bm-\m-wv G-sd C- w.

3 2018 JULY 10 BELIEVERS JOURNAL ssjpp txmakv Rmdbv , h B-tKm-f am-μy-øn-s d kq-n-\-iƒ \ -In tem-i-ønse {]-_-e km-º-øo-i i- n- Iƒ Xp-S-ßn -sh- hym-]m-c-hym- ]m-c bp- w ap-dp-ip-i-bm-wv. A- -tz-io-b hym-]m-c kw-l-s-\-bpss \n-b-am-h-en-i-sf ew-ln- v \-S-Øp- Cu ]-tcm- bp- w A-Xn-s F- m ]-cn-[n-i-fpw hn-sp- I-bm-Wv. C-Xv hy- -am- p- -Xv C-\n h-cpw \m-fp-iƒ cm-py-߃ X-Ωn-ep- _- -߃ Iq-Sp-X I-ep-jn-X-am-Ipw F- -Xm-Wv. tem- I-Øn-se G- -hpw h-en-b km-º- Øn-I i- n-bm-b cm-pyw C-X-c hym-]m-c- _- -cm-py-ß-fp-ss t\ - v B-{I-a-Ww \-S-Øp-tºmƒ H- pw sn-øm-\m-hm-sx ssi-øpw si- n t\m- n \n - p-i-bm-wv U-_vfyp.Sn.H. kz-x-{ y hym-]m-c- -cm ew-ln- v A-ta-cn- F- p Im-Wn- m-epw A-h - -Xn-s\ I-gn-bq. Imc-Ww bp.f-kv `-c-w-l-s-\- p Iohym-]m-c bp- w ap-dp-ip- tem-iw kmº-øni amμy-øn-te v gn B-Wv 164 cm-py-߃ Aw-Kß-fm-b U-_v-fyp.Sn.H-bp-sS `-c- W-L-S-\. hy-iv-x-am-bn ]-d- m C-{X-bpw cm-py-߃ A- -tz-iob hym-]m-c-øn bp.f-kv F- p ]-d-bp-t m A-Xv A-X-\p-k-cn- m _m-[y-ÿ-cm-hp-sa- v A-Xn- \ - w. A- -tz-io-b k-ω -Z߃ Xp-S - n- pw C-d- p-a-xn snøp- D -]- -߃- v A-[n-I Xocp-h Np-a-Øn-b Xo-cp-am-\-Øn \n- v? ]n -am-dm {Sw-]v X-øm-dmbn- n-s - v? am-{x-a-, Zn-h-kw Iq- Sp-t m-dpw Xo-cp-am-\-߃ I-Sp- n- p-i-bm-wv. {]-[m-\-am-bpw ssn- \-sb-bpw C-dm-s\-bp-am-Wv {Sw-]v D- -an- n-cp- -Xv. t\-c-sø C-cp-ºn-\pw A-eqan-\n-b-Øn-\pw 25 i-x-am-\w C-d- p-a-xn Xo-cp-h Np-a-Øn-b-Xn-\p ]p-d-sa 2000 tim-sn tum-f-dn-s -d D -]- -߃- v 10 i-x-am-\w Xocp-h Np-a-Ø-sa- m-wv ]p-xn-b `oj-wn. A-Xp-sIm- v X-s ssn- \ kz-bw {]-Xn-tcm-[ \-S-]-Sn-Iƒ- v Xp-\n- n-cn- p-i-bm-wv. tkmbm-_o, sim- v, C-e-{Œn-Iv Im, hn-kv-in Dƒ-s -ss-bp tim- Sn tum-f-dn-s -d bp.f-kv D -]- -߃- v A-[n-I-Xo-cp-h.Np-a- Øn ssn-\ Xm - m-en-i a-dp-]- Sn-bpw \ -In. C-tXm-sS ssn-\- bpw bp.f-kpw X-Ωn-ep- bp- w ap-dp-in. D-]-tcm-[w a-dn-i-s- v C- dm-\n-te- v bp.f-kv D -]- -߃ A-\-[n-Ir-X-am-bn I-S-Øp- -Xn `m-k-am-bn F- v B-tcm-]n- v I-gn- G-{]n-en ssn-\o-kv t^m- \n -am-w `o-a-\m-b C-k-Uv.Sn.- A-ta-cn- -bp-ss hym-]m-c bp- B-{I-a-W-Øn \n- pw c- n- m ssn-\ A-h-cp-sS I-º-\n-Iƒ- pw hyh-km-b-߃- pw I-b- p-a-xn- v k-_v-kn-un \ -In ]n- Sn- p \n -Øm \n -_- n-x-cm-bn-cn- p-i-bm-wv. C-Xv hym-]m-c a -k-c-øn h \- -Øn-te- m-bn-cn- pw X- ß-sf \-bn- p-i-sb- v ssn-\o-kv tz-io-b am-[y-a-am-b t m-_ sssw-kv Xp-d- p ]-d-bp- p. C- v G-gp h -j-tø- v hn-e- pw 890 an-ey tum-f ]n-g-bpw bp.- F-kv Np-a-Øn-bn-cp- p. C-k- Uv.Sn.C-bp-am-bn tn - v {]-h -Øn- p- -Xn-\v bp.f-kv I-º-\n-Iƒ- pw {Sw-]v hn-e-t -s]-sp-øp-ibp- m-bn. A-ta-cn- -bp-ss hym-]m-c bp- B-{I-a-W-Øn \n- pw c- n- m ssn-\ A-h-cp-sS I-º-\n- Iƒ- pw hy-h-km-b-߃- pw I- b- p-a-xn- v k-_v-kn-un \ -In ]n- Sn- p \n -Øm \n -_- n-x-cmbn-cn- p-i-bm-wv. C-Xv hym-]m-c a k-c-øn h \- -Øn-te- m-bncn- pw X-ß-sf \-bn- p-i-sb- v ssn-\o-kv tz-io-b am-[y-a-am-b t m-_ sssw-kv Xp-d- p ]-d-bp- p. C-Xp-aq-ew ]-e I-º-\n-I-tfm- Spw \o-xn-]-c-am-b- m-sx s]-cp-amtd- -Xm-bn h-cpw F- pw Cu I- º-\n-Iƒ F- mw X-s {Sw-]n-s d hym-]m-c-bp- -Øn-se C-c-Iƒ B-bn am-dp-sa- pw t m-_ ssswkv Nq- n- m- p- p. H-cp sn-bn dn-bm- t]mse C-Xv C-X-c tem-i-cm-{ -ß-fnte- v ]-S-cp- -]- w h hm-wn- Py bp- -߃- pw B-tKm-f km- º-Øn-I am-μy-øn-\p-am-bn-cn- pw A-Xv h-gn-sbm-cp- p-i. A- mw-xe-ap-d hy-h-km-b hn-π-hw' C-\nbp- Im-e-sØ hn-\n-a-b am -Kam-bn Hm -sse {I-b-hn-{I-ßsf kv-ym-]n- p-sim- n-cn- -sh ]- I-c-Øn-\p ]-I-cw \-S-]-Sn {]-Jym- ]n- p-sim- v tem-i cm-py-߃ km-º-øo-i _-e-]-co- -Ww \- S-Øp-tºmƒ B-tKm-f-km-º-Øo-I h-f - -bv - v o-w-ap- m-ipw hym- ]-c-bp- w {]-tbm-k-øn h-cptºmƒ hym-]m-cw Ip-d-bpw. A-Xp a- v cm-py-ß-sf-bpw _m- [n- pw. A-kw-kv-Ir-X h-kv-xp- ƒ D-Xv-]m-Zn- n- p- cm-py-߃ am-{x-a- k-am-\-am-b D-Xv -]- -߃ \n -an- p- -h-sc-bpw C-Xv _m-[n- pw. hn-e-ø-i - A-S- -ap- {]-iv -\-߃ ]-e-cm-py-ß-tf-bpw amμy-øn-te- v \-bn- pw.hym-]m-c-bp- w ap-dp-in-b-txm-ss Hm-l-cn hn- ]-Wn-Iƒ C-Sn- p-xm-wp. B-tKmf-hym-]m-c am-μy-`o-j-wn \n-t - ]-I-sc ]n- m- w h-en- p. tem- I-hym-]m-c-kw-L-S-\-bn ]-cm-xns -Sm G-jy cm-py-ß-ƒ Xo-cpam-\n- p. Im-c-Ww Cu hym-]m-c bp- -Øn-s {]-Xym-Lm-Xw h-enb-xm-bn-cn- pw, Im -jn-i sxm-gn ta-j-e-i-fn h-en-b {]-Xn-k- n C-Xv D- m- pw F- -Xm-Wv k-xyw. N-cn-{Xw B-h -Øn- -s -Sp-tam F- kw-i-b-øn-em-wv B-tKm-f km-º-øo-i hn-z-kv -Z km- º-Øn-I hn-z-kv -[-cp-ss D-]-tZ-i-߃ bp.f-kv tim -{K-k v-sn-hn-sim- m-sx \-S- n-em- n-b N-cn-{X-]-cam-b a- -Ø-cw B-h -Øn- ptam.20,000xv-xn-te-sd C-d- p-a-xn D -]- -߃- v \n-ip-xn D-b -Øns m- v bp.f-kv sk-\- do-uvkv-aq-øpw {]-Xn-\n-[n hn -kv-kn lm-hv-en-bpw tn - v X-bm-dm- n-b hm-wn-py \-b-øn-s -d A-Sn-kv-Ym- \-Øn 1930 am - v13\v bp.f-kv \-S- m- n-b \n-b-a-am-wv'kv -aq- v -lmhv-en Xm-cn-^v \n-b-aw' F- -dn-bs -Sp- -Xv.A-ta-cn- hy-h-kmbn-i-sf-bpw I -j-i-sc-bpw kw-c- n- m-s\- t]-cn B-bn-cp- p C-Xv. C-tXm-sS tem-iw km-º-øn-i am-μy-øn-s -d ]n-sn-bn A-a-cp-Ibm-bn-cp- p. C-t m-g-sø hym-]mc-bp- -]-c-am-b hm-wn-py \-b߃ I-fn tem-iw t\-cn- km-º-øo-i X-I - -bn-te- v tem- I-sØ X- n-bn-sp-sa- v km-º-øn- I-hn-Z-Kv-[ A-Sp-Øn-sS ap- -dn-bn- v \ -In-bn-cp- p. A-Xn-\m hnip- th-z-]p-kv-x-iw ]-d- -Xpt]m-se h-en-b m-a-øn-te- v tem-iw t]m-ip-sa- -Xm-Wv k-xyw.

4 - 4- BELIEVERS JOURNAL 2018 JULY 10 ]mã kn\p amxyphpw IpSpw-_hpw sim- w Pn- -bn-se sim- m-c- -c-bv- -Sp-Øv tim- m-sv F- sim- p-{km-aw. A-hn-sS Im- nc- m- p ta-te-xn a-øm-bn- p- n/ A-Ωn-Wn Z-º-Xn-I-fp-sS aq- p-a- fn c- m-a-\m-bn kn-\p P-\n- p. s]-s -t m-kv-xp Ip-Spw-_mw-K-ambn-cp- -Xn-\m k-`m tbm-k-ønepw a- pw kw-_- n- n-cp-s - nepw {I-ta-W ssz-h-øn \n- - I- p. sn-dn-b {]m-b-øn X-s h-kv-xp- - -h-sw, h- n- - -h-sw Xp-S-ßn _n-kn-\-kn-te- p Xn-cn- p. 20 mw h-b-kn ssl-μ-h hn-izm-kn-bm-b s] -Ip- n-sb kvt\-ln- p hn-hm-lw I-gn- p. sszh-øn \n- -I- v tem-i-{]-im-cw Po-hn- B \m-fp-i-fn ssz-ho-i k-μ -i-\w H-s m- m-bn I-S- p h- p. `m-cy A-iz-Xn c- n- -s - Sp-I-bpw kv-\m-\-s -Sp-I-bpw sn-bv- Xp. k-`m tbm-k-ß-fn kw-_- n- p-tºm-gpw ssz-h-hp-am-bn bm-sxmcp _- -hp-an- m-bn-cp- p. [m-cmfw ]-W-hpw kp-lr-zv-_- -ß-fpw D- m-bn-cp- -Xn-\m X- n-jv-s-{]- Im-c-ap- Po-hn-X-am-bn-cp- p. F- m, _n-kn-\-kv F- mw \-jv-sam-bn. I-S-`m-cw h - n- v _m-[y-x- Iƒ Xo - m I-gn-bm-sX \m-sphn- p. A-ß-s\ 13 h -jw ap-ºv apw-ss_-bn-se am-ln-an-se-øn. B-lm-c-an- m-sx 15 Zn-h-k-߃ tpm-en- m-bn A-e- p \-S- p. H- Sp-hn A-ar-Xm-\-μm-{i-a-Øn-se kzm-an-bp-ss ss{u-h-dm-bn tpm-en e-`n- p. ssz-h-hp-am-bn A-Sp- phm ssz-hw H-cp- n-b ap-jm- nc-am-bn A-Xp-am-dn. t\-gv-km-bn-cp- `m-cy A-iz-Xn C- m-e-øv tpm-en e-`n- v ku-zn A-td-_y-bn-te- p t]m-bn. 4 h -j-߃ A-hn-sS tpm-en sn-bv-xp. I-S-_m-[y-X-Iƒ Xo -Øp. Xp-S - v tpm-en cm-pn sh- v apw-ss_-bn-se-øn cq- ]-bv- v ss{u-h tpm-en sn-bv-x kn-\p sr-cp- -Øn-\p \-Sp-hn-epw ssz-h-tøm-s-sp-øp. s_-ty tkmkv-] N - n-se ]m-ã cm-pv-ipam-dn-s\m- w ip-{iq-j-bn ]- m-fnbm-im I-gn- p. k-`m {]-h - Ø-\-ß-fn k-po-h-am-im I-gn- -Xv Po-hn-X-Øn h-gn-øn-cn-hmbn. Xp- -am-b i-º-f-øn \n- pw am- n sh- p- Xp-I-sIm- v sxcp-hn-se Ip- n-iƒ- v B-lm-cw hmßn \ -Ip- ]-Xn-hv B-cw-`n- p. s\-dq-fn sn-dn-b hm-s-i hoss-sp-øp Ip-Spw-_-am-bn Xm-a-kn- p. tpm-en-tbm-ssm- w sx-cp-hp-i-fn-epw tn-cn-i-fn-epw A-i-c-W-tcm-Sp kphn-ti-jw ]- n-sm k-a-bw I-s - Øn. H- w A-ev-]-am-b \n-e-bn A-h - v B-lm-cw \ -Ip-hm-\pw I-gn- p. `-h-\-øn B-cw-`n- {]m - -\m-iq-sn h-c-hn [m-cm-fw t] I-S- p-h- p. B-fp-Iƒ h - n- -t mƒ Np- p-]m-sp-\n- v F-Xn - v h - n- p. Xp-S - v ko-hp-uv F- ÿ-e-øv k- o-h-\n kv- Iq-fn B-cm-[-\ B-cw-`n- p. Cu Im-e-Øv ]m-ã kn-\p am-xyp-hpw k-l-[ -Ωn-Wn A-iz-Xn-bpw H-cp Cu-h-\nw-Kv ss_-_nƒ m- n tn - v h-n-\-]-t-\w \-S-Øp-I-bpw sn-bv-xp-h- p C-Ωm-\pth ta-gv-kn tlmw B-{i-a-Øn- \v Xp-S- -an- p ap-gp-h k- a-b-ip-{iq-j-bv- m-bn k-a - n- p. apw-ss_ ] -th-en-ep- Nn-]v-tf F- {Km-a-Øn-se-Øn. A-\m-Y - m-bn H-cp si-b -tlmw F- kz-]v-\-øn-\pw {]m - -\-bv- pw ]q -Øo-I-c-W-sa- -h-æw H-cp sszh-zm-k \-S-Øn-h- si-b -tlmw {]-h -Ø-\w G-s -Sp-Øp. A- v ssi-h-i-ap- m-bn-cp- -Xv sh-dpw 200 cq-] am-{xw. 3 A-\m-Y Ip- n-ifpw Xm-\pw `m-cy-bpw X-s 2 a- fpw A-S-ßp- Ip-Spw-_-Øn-s ssz-\w-zn-\ B-h-iy-߃, hm-s-i C-h-bv-s - m-am-bn G-en-bm-hn-s ssz-h-tøm-sp {]m - n- p. Hm-tcm Zn-h-k-hpw B-h-iy-am-b a- X- v A-Xn-i-b-am-bn A-h \-S-Øn. C- v C-Ωm-\p-th ta-gv-kn tlmw B-{i-a-Øn 24 Ip- p-ß-fm-wp- -Xv. ap-xn - -Ip- n-bm-b kq-c-pv B-{ m-{]-tz-in ss_-_nƒ tim-f-pv hn-zym - n-bm-wv. ]-Ømw m- v hn-zym - n-bm-b tcm-ln-øv ap-x ssi- p- p-ß-fm-b ª- C-Ωm-\p-th-epw k-ao-d-bpw h- sc-bp- -h Ip- n-i-fp-ss K-W- Øn C-hn-sS-bp- v. C-Xn ª- -\pw k-ao-d-bpw C-Ωm-\p-th ta-gv-kn tlm-an P-\n- -h-cm-sw- {]-txy-i-x-bpw D- v. G-jy-bnse G- -hpw h-en-b Np-h- sxcp-hn th-iym-hr-øn-bn-te -s - ncn- p- -h-cp-ss a- -fm-wv C-hn-sSbp- -h-cn 18 t]. A-h C-hnsS ssz-h-kv-t\-lw A-dn- v c- m k-t m-j-tøm-ss Po-hn- p- p. Xn-cn-sI t]m-ip-hm C-S-an- m-ø C-h - v ]m-ã kn-\p-hpw k-l-[ -Ωn-Wn A-iz-Xn-bpw ]- bpw a-ωn-bp-am-wv. a- -fm-b n-t mbpw n- n-bpw A-h - v k-tlm-z-cß-fm-wv. th -Xn-cn-hn-. F- m-hcpw H- n- p `- n- p- p, H- n- p kv-iq-fn t]m-ip- p, H-cp ]mbn C-cp- v tb-ip-hn-s\ B-cm- [n- p- p. 24 t]-cpw Cw- o-jv ao- Un-bw kv-iq-fn-em-wv ]T-\w \-S- Øp- -Xv. C-Xv Xn-I- pw hn-izm-k-øn-s ip-{iq-j-bm-wv. I-cp-Xn-sh- ]-Wtam B-lm-c-tam C-. ap-g- m-en C-cn- p-tºmƒ Im- -sb A-b- p k -Δ-i- C-h-sc ]p-e -Øp- p. I-gn- ]-Øv h -j-sø ip- {iq-j-bn 175 t]-sc h-gn-tbm-cß-fn \n- pw c- n- v C-Ωm- -\pth ta-gv -kn tlmw B-{i-a-Øn F-Øn- p-hm I-gn- p. am-\-kn- I tcm-kn-iƒ F-bv -Uv -kv tcm-kn-iƒ, -b-tcm-kn-iƒ, Hm- n-kw _m-[n- -h, X-f - p-t]m-b-h-, Im apdn- -h Xp-S-ßn hn-hn-[ X-c-Øn-

5 2018 JULY 10 BELIEVERS JOURNAL ep- -h-sc-bm-wv C-{]-Im-cw c- n- p-hm km-[n- -Xv. C-Xn 78 t]- sc A-h-cp-sS ho- p-im-sc I-s - Øn ho-sp-i-fn Xn-cn-sI F-Øn- p-hm I-gn- -Xv ip-{iq-j-bn-se a-d- m-\m-hm-ø A-\p-`-h-am-Wv. C-h-cn ]-e-sc-bpw I-s -Øptºmƒ A-Sp- m-\m-hm-ø \n-ebn Zp -K- w h-an- p- A-hÿ-bm-Wv D- m-bn- p- -Xv. N-Xn- s - v sx-cp-hn F-Øn ]o-u-\- ß-tf- v am-xm-hm-ti- n h- -h, ap-dn-hp-i-fn ]p-gp-h-cn- v B-cpw A-Sp- p-hm A-d-bv- p- -h a- t\m-zu -_-eyw \n-an-øw Ip-fn-bpw \-\-bp-an- m-sx Ip- -I-fn B-lmcw tx-sn \-S- -h, h-gn-sx- n sxcp-hn-se-øn-b-h C-ß-s\ F-{Xtbm A-\p-`-h-ß-fm-Wv Hm-tcm C- c-iƒ- pw ]-d-bp-hm-\p- -Xv. {Inkv-Xp kv-t\-l-øn A-[n-jvTn-Xcm-bn ssz-ho-i Z -i-\-tøm-ss ]m- à kn-\p am-xyp-hpw k-l-[ - Ωn-Wn A-iz-Xn-bpw a- -fpw k- - -{]-h -Ø-I-cpw I-c-߃ tim - p-tºmƒ sx-cp-hn A-h-km-\nt - H-cp-Iq- w a-\p-jy C-hnsS B-{i-bw I-s -Øp-I-bm-Wv. C-Ωm-\p-th ta-gv-kn tlmw B-{i-a-Øn-eq-sS B-{i-bw I-s - Øn-b-h [m-cm-fw. H-Uo-j kz-tzin ]q-p-bpw ]n- p-ip- pw, a- - - n kz-tz-in-bm-b tpm - v txma-kv, sh -Pn-\ s]-tc-c, eq-kn, Unkq-k, ]n. sp. tpm - v, h -k- Ω, tpm-k-^v, _n-\p, Kp-cp-hm-bq kz-tz-in cm-a-ir-jv-w, sn-ß- q kz-tz-in kq-k- -Ω txm-akv, kp-\n-x, h-gn-sx- n-sb-øn-b B -, dm- n kz-tz-in-bm-b A- P-bv-Ip-am \m-b, sim- n kz-tzin-bm-b Pn. Fw. tkm-]n C-ß-s\ F-{X-tbm t] C-Ωm-\p-th tagv-kn tlmw B-{i-a-Øn-s I-cp- X-epw kv-t\-l-hpw A-\p-`-hn- - Xpw A-\p-`-hn- p- -Xpw. 75e-[n-Iw h-cp- C-Ωm-\pth ta-gv-kn tlmw B-{i-a-hmkn-Iƒ- v C-h ]-I - v \ -Ip- -Xv \- i-a-cy- m-c-s I-cp-Xepw kv-t\-l-hp-am-wv. aq- p hm-s- I-sI- n-s-ß-fn-em-bn- m-wv C-h-sc- mw Xm-a-kn- p- -Xv. A-Xn-t -Xmb ]-cn-an-xn-iƒ Cu {]-h -Ø-\- Øn-\v ]-e-t m-gpw D- m-im-dp- v. P-\-hm-k-tI-{μ-Øn {]-h -Øn- p- Cu ÿm-]-\w ]-cn-an-xn-ifn ho - v ap- p-i-bm-wv. Xo-cm-tcm- Kn-I-fpw am-dm-tcm-kn-i-fpw Dƒ-s ss-bp- A-t -hm-kn-iƒ- v Xma-kn- p- -Xn-\pw sx-cp-hn \n- v I-s -Sp- p- B-fp-I-sf ]p- \-c-[n-h-kn- - n- p- -Xn-\p-am-bn kz- -am-b ÿ-ew A-Sn-b- -cm-h-iyam-bn-cn- p- p. A-Xn-\p-th- n C- h \n-c- -cw {]m - -\-bn-em-wv. C-Xv ]m-ã kn-\p-hn-\v sszh-tøm-sp- X-s \-μn \n -Δln- -em-wv. ]-e-h- w a-te-dn-b ]n- Sn- v a-c-w-tøm-s-sp-ø-t mƒ hn- Sp-hn- I -Øm-hn-t\m-Sp- \-μn. sx- m-b h-gn-bn ssz-h-øn \n- -I- v k-i-e-xpw \-jv-s-s - t mƒ X-t m-sv Z-b Im-Wn- v X- s c- n- \m-y-t\m-sp- \- μn...-hm-tcm Zn-h-k-hpw I-cp-Xp- ssz-h-tøm-sp- \-μn... Nn-]v-sf F- {Km-a-Øn-se hm- S-I-ho- n I-gn-bp-tºmƒ ]m-ã kn-\p am-xyp B-{K-ln- p- -Xv H- p-am-{xw. A-i-c-W-cm-b Ip-d- p t] - p-iq-sn A-`-bw sim-sp- phm I-gn- n-cp-s - n F- m- Wv. {In-kv-Xp-hn-s\ A-dn-bm-sX a- cn- p- sx-cp-hn-se Ip- p-ßtfm-sv kp-hn-ti-jw ]- n-sp-hm-\pw B-lm-c-an- m-x-e-bp- -h - v H-cp t\-cw B-lm-cw \ -Im-\pw Iq-Sp- X-em-bn I-gn-b-W-ta F- {]m - -\ am-{xw. C-Ωm-\p-th ta-gv-kn tlmw B-{i-a-Øn-se Ip- n-i-fpw ]m-ã kn-\p am-xyp-hpw am-\y-hm-b-\- mcp-ss k-lm-b-hpw ]n- p-w-bpw A -ln- p- p. \n-kzm - -am-b Cu {]-h -Ø-\-߃- v ssz-h-p- \-Øn-s ]n- p-w \ -In-bm-epw. Contact Details: IMMANUEL MERCY HOME ASHRAM RIVER VIEW, RAW HOUSE No. 25 CHIPLE VILLAGE MATHERAN ROAD, NEW PANVEL, NAVI MUMBAI MR Immanuel Mercy Mission A/c No: IFSC Code: UTIB Axis Bank, New Panvel Navi Mumbai WEBSITE: Mob: Ph: , Office :

6 - 6- BELIEVERS JOURNAL 2018 JULY 10 tpm v ^nen v sxt c {InkvXym-\n-Ifpw tbmkm-`ym-khpw tnmzyw: imco-cni Btcm-Ky-Øn\v "tbmkm'bnse izk-\-{io-b-iƒ \ -Xm-sW v ]d-b-s -Sp- p. \ -XmtWm? tbmkm-bn kqcy-\-a-kvimcw Hcp I Ω-ambn snø-w-sa v ]d-b-s -Sp- p. kqcys\ H p \a-kvi-cn- m F mwv sx v? tbmkmbpw lnμp kwkvim-c-hp-ambn F mwv _ w? kn.fw. sf, _\-Un-Iv, spkyq v k`-i-fnse ItØm-en m ]ptcm-ln-x- mcpw I\ym-kv{Xn-Ifpw XßfpsS hnzym-e-b-ß-fn tncp Ip n-isf "tbmkm' ]Tn- n- p- p- v. AXn-s\- p-dn pw {]Xn-I-cn- p-at m! tbmk A`y-kn- p- -Xp-sIm v kz`m-h-øn hyxymkw hcptam? tpmk^v ]n.-hn, Aa-c, Nß-\m-t»cn DØcw: imco-cn-i-ambn A zm-\n v ico-c-øn \n v hnb s m-gp- m kml-n-cy-an- m-ø-h pw Xmev]-cy-an mø-h pw apdn-bn-en-cp v snøm-hp BtcmKy]c-amb izk-\-{in-b-i-fmwv tbmkm-`ym-k߃. Hcp awn- q Irjn-bn-S-ß-fn ]Wn snøp- -h-t\m, Hcp awn- q Ifn-I-fn ]s -Sp- p- -ht\m, Hcp awn- q \S- p- -h-t\m, ssk nƒ Nhn- p- -h-t\m, \o p- -ht\m {]txy-in v izk-\-{in-b- I-fpsS Bh-iy-sam- p-an-. Bb-Xn-\m Btcm-Ky-]- c-amb izk-\-{in-b-isf sx msw v hn[n-t Bh-iy-an-. kqcy-\-a-kvimcw snøp- Xv icntbm? kxy-ssz-h-sø- p-dn v ]cn- m-\-an- m-ø-h-cpw, kxysø At\z-jn- m-ø-hcpw kqcys\ (kr-jvsm-hns krjvsn-bmb kqcy-s\) \a-kvi-cn- p- -Xn sszhw Ip w hn[n- n-cp- n-. F m kxy-ssz-h-sø- p-dn v ]cn- m\w In n-b-h AXv snøm ]msn- m-sb v sszhw hne- n-bn-cp- p. ""\o BImi ssk\y-amb kqcy-s\bpw N{μs\bpw \ -{X-ß-sfbpw t\m n- m-wp-tºmƒ Ahsb \a-kvi-cn- p-hm\pw Bcm- [n- p-hm\pw hio-i-cn- -s -S-cp-Xv. Ahsb \ns sszh-amb btlmh BIm-i-Øn Iosg-ßp-ap k Δ-P-\-߃ pw ] n p simsp-øn-cn- p p'' (B-h Ø\w 4:19). sbcp-itew sszhm-e-b-ønse kqcy-a-\-kvimcw Hcn- kxy-øns ]cn- m\w In nb sblq-z- m ]n osv Ak-Xy-ß-fn-te v Xncn-bp-Ibpw sbcp-itew sszhm-e-b-øn h p Xs kqcy-\-a-kvimcw \S-Øp-Ibpw a v Bcm-[-\-co-Xn-I-fn-te v Xncn-bp-Ibpw snbvxp. sbl-kvt {]hm-n-i C{]- Imcw tcj-s -Sp-Øp p: ""Ah Fs btlm-h-bpss Be-b-Øns AIsØ {]mimc-øn-te v sim p-t]m-bn... AhnsS GI-tZiw 25 ]pcp-j- m btlm-h-bpss aμn-c- Øn-\p-t\sc ]pd- n-cn v, apjw Ing-t m v Xncn- p-sim v \n n-cp p; Ah Ingt m v t\m n kqcys\ Bcm-[n- p-i-bm-bn-cp- p... I Øm-sh-t msv: \o CXp ImWp- pthm? sblq-zm-krlw ChnsS snøp tæ -X-Iƒ t]mcm- n- mtwm Ah Fs A[n-I-a-[nIw tim]n- n- p Xv'' (sb-l-kvt 8:16,17 Bi-b-]-c-amb kzx- { -]-cn-`m-j). tbmkmbpw lnμp-kw-kvim-chpw lnμp-kw-kvim-c-ønse sszh-hn-izmkw _lp-sszh hnizmkw BWv. ]p\ P- -Ønepw Ah hniz-kn- p- p. Aev]w Aam-\p-jnI Ignhv ImWn- p t\xm- sf Ah-Xm-c-ambn IW- m- p- -Xnepw Ah v _p n-ap-s m- p-an-. "a\- ns\ \nb-{ n- p imkv{x-sa pw', "\ΩpsS Bflm-hns\ ]cm-i- n-bp-ambn _ n- n- p A\p-`-h-sa pw' kzman hnth-im-\-μ tbmkm-`ym-ksø hnti-jn- n- n-cn- p- p. sszhm-\p-`h e y-ß-fn-te- p "tbmkm' \mep cq]-ß-fn-ep v ({I- -a-øn-ep- v); 1) \ coxnbn Pohn v Bfl-km- m-xvimcw {]m]n- p- -Xn\v "I Ω tbmkm' F p ]d-bp- p, 2) Hcp Kpcphn-t\m-Sp ka -W-Øn t\sp Bfl-km- m-xvimcw "` n tbmkm', 3) m\-øn IqSn t\sp- Xv " m\-tbmkm', 4) a\- ns\ \nb- { n v t\sp- Xv "cmp tbmkm'. a\- ns\ \nb-{ n v sszhm-\p-`hw krjvsn- m-sa v "cmp-tbmk'øns Hcp imj-bmb "lt' tbmk-øn ]Tn- n- p- p. AXn\v F v L ߃ D v; Bfl-ip- o-i-c-ww, Bk-\w, {]mw-\n \n v Du w ]pd-s -Sp-hn- p Bk-\-߃, izmtkm- mk \nb-{ -Ww, a\- ns\ GIm-{K-am-, a\- ns\ iq\y-am-, [ym\w, ]c-{_- -hp-ambn eb-\w. hy n-]-c-amb Btcm-Ky-Øn\pw hnizim- n- p-ambn CsX mw ]Tn- p-ibpw ]Tn- n- p-ibpw snbvx C y-bnse {]i-kvxcmb ]e Bflob t\xm- fpw cmpy\n-b-a-߃ ewln- -Xn\pw kv{xohn-j-b-ß-fnepw s] v Pbn-en-em-Wv. Fs mw ]Tn mepw A`y-kn- m-epw, ""Rß-fpsS Bbp-jvImew Fgp-]Xv kwh- cw; Gsd-bm-bm F ]Xv kwh- cw; AXns {]Xm]w {]bmkhpw ZpxJ-hp-at{X, AXv thkw Xocp-Ibpw R߃ ]d- p-t]m-ip-ibpw snøp p'' 01 Acp-Wm-N {]-tz-inse ax-]-cn-h... th- n Zp -hn-\n-tbm-kw sn-ø-s - Sp- Cu \n-b-aw Iq-Sp-X B-{Ia-W-Øn-te- pw A-h-km-\w C-Xv kw-ÿm-\w On- -`n- -am- p-hm- \pw am-{x-ta D-]-I-cn- p'' A-cp-Wm- N -{]-tz-iv ap-jy-a-{ n t]-am Im- -Up ]-d- p. A-cp-Wm-N {]-tz-in kmaq-ly-{]-h -Ø-\-hpw kp-hn-ti-j k-tμ-i-hp-am-bn h- s_-\-uy-jy- an-j-\-dn sl -dn sk-b-iv-hm- Un-s (t{]w _m-bn) Hm -Ω-bv- mbn \-S-Øn-b I-tØm-en- m k-tωf-\-øn-em-wv ap-jy-a-{ n a-x-]-cnh -Ø-\ \n-tcm-[-\ \n-b-aw d-±m- p- hn-j-bw kq-nn- n- -Xv. 1960I-fn-epw F -]-Xp-I-fn-epw ss{i-kv-x-h A-cp-Wm-N {]-tzin `o-i-c-am-bn ]o-un- n- -s - p. F- m Cu ]o-u-bn-epw I- gn- 60 h -jw-sim- v ss{i-kv- X-h A-cp-Wm-N {]-tz-in-se `qcn-]- -am-bn am-dn. A-Xm-b-Xv P- \-kw-jy-bn 30 i-x-am-\w t]-cpw ss{i-kv-x-h-cm-wv B-Wv A-cp-Wm-N {]- tz-iv a-x-]-cn-h -Ø-\ \n-tcm-[-\ \n-b-aw sim- p-h- -Xv H- dn-k-bpw 1968 a-[y-{]-tz-ipw Cu \n-b-aw {]m-h -Øn-I-am- n. B-Znhm-kn Z-en-Xv hn-`m-k-ß-fn-se a-x- ]-cn-h -Ø-\w X-S-bp- -Xn-\p-th- n-bm-wv hn-hn-[ k - m-cp-iƒ Cu \n-b-aw sim- p-h- -Xv. F- m \n-b-aw F-Xn-cm-bn- pw ]o- U-Iƒ D- m-bn- pw A-cp-Wm-N {]-tz-in ss{i-kv-x-h hn-izm-kw h-f - p. _n.-sp.-]n.-bp-ss _p- -a-x hnizm-kn-bm-b ap-jy-a-{ n t]-am Im- -Up X-s Ip-Spw-_ {S-Ãn \n- v ]-Øp-e- w- cq-] an-j-\-dn sl- -dn sk-b-iv -hm-un-s Hm -Ω-bv - m- ho-\ ), {_-Z A-e-Iv-km- tpm - v (\m-j-w sk-{i- -dn), {_- Z sp-bnw-kv ap-f-h-\ (\m-j-w {S-j-d ), {_-Z sp-dn si. cm-p (\m-j-w bq-øv tim -Un-t\- ), kn-ã \m -kn G-{_-lmw (\mj-w te-uo-kv tim -Un-t\- ) F- n-h-tcm-ssm- w tz-io-b {]-Xn-\n- [n-i-fpw tem- I-Ωn- n-bpw Cu k-tω-f-\-hn-p-b-øn-\m-bn A-tlmcm-{Xw A-[zm-\n- p- p. {]-Xo- -tbm-spw {]m - -\-tbm-spw k-tω-f-\- Øn-\m-bn I-S- p-h-cp-hm G-h-tc-bpw -Wn- p- p. (k- o Ø\w 90:10). {InkvXob hnizm-k-a-\p-k-cn v \nxy-x-bn-te- mwv a\p-jy krjvsn- -s - n-cn- p- -Xv. a\p-jy-\mbn P\n v acn F m-hcpw AhnsS hy n-]-c-ambn At\ym\yw Adnbpw. [\-hm\pw emkdpw A{_-lmapw tamsibpw Gen-bmhpw F m-hcpw At\ym\yw Adn-bp-Ibpw kw`m-jww \S-Øp-Ibpw Btem-N\m tbmk-ß-fn ]s -Sp- p-ibpw snbvxp. AX- msx ]p\ P-\\w kw`-hn- v...-kw-`-hn v Ah-km\w ]c-{_ -Øn ebn v Hcp-hs hy nxzw C m-xm-ip- n-. a\- ns\ iq\y-am- m tbmkm-kp-cp- ƒ \n t±in- p-tºmƒ sszhoi hnj-b-߃sim v a\- v \nd-bv m tbip- {InkvXp D]-tZ-in- p- p. D]-tZ-i]c-ambn Hcp hnj-b-ønepw lnμp-kw-kvim-chpw {InkvXob hnizm-k-hp-ambn bmsxmcp kmay-hp-an-. ItØm-en m ]ptcm-ln-x- mcpw I\ym-kv{Xo-Ifpw tbmkm ]Tn- p-ibpw ]Tn- n- p-ibpw snøp- -Xn-s\- p-dn v ItØm-en m ]ptcm-ln-x- mcpw I\ym-kv{Xo-Ifpw tbmkm A`y-kn- p-ibpw ]Tn- n- p-ibpw snøp- -Xns\ _\-UnIv v am ]m \ntcm-[n- n-cp p. At±lw ]d- Xv: ""GXm\pw ss{ikvx-h v hnim-e-ambn Nn n- -W-sa pw a v ax-hn-`m-k-ß-fpss kwkvim-c-ß-fn \n p- h ssiam-dp- -Xn sx n F pw Nn n- p- p...-a-\- ns\ kzx-{ -am- p- Xv {InkvXob am w am{x-am-wv...-g-xm\pw hymbm-a-ap-d-iƒ a\- n\pw ico-c-øn\pw im -Xbpw hn{i-ahpw kpjm-\p-`q-xnbpw {]Im-i-Øns NqSv A\p-`-hs -Sp- -Xp-t]mse txm n-bn v AXv Bflo-b-X-bmbn Nn{Xo-I-cn- -s -Smw. ]s Aßs\-bp A\p-`-h-߃ ]cn-ip- m-flm-hns {]h Ø-\-am-sW v Nn n- p- Xv bym Bflo-b-X-sb- p-dn- p sx mb Nn -bmwv'' am ]m- -bpss \n t±-i-߃ v hne Iev]n- mø ]ptcm-ln-x- m-scbpw I\ymkv{Xo-I-sf-bpw-Ip-dn v A`n-{]mbw ]d-bm Rm\m-cp-a-. AXv ItØm-en m k`-bpssbpw k`mw-k-ß-fp-ssbpw B`y- c hnj-b-am-wv. _\-Un-Iv v am ]m- -bpss \ntcm-[\w Xmsg- -d-bp sh_vssk- n hmbn- m-hp- -Xm-Wv. tbmk A`y-kn- p- -Xp-sIm v kz`m-h-hy-xymkw D m-iptam? ]pcm-w-i-y-iƒ A\p-k-cn v ap tim-]-øm {]kn- -\mbn Xo Zp hmkmhv, bn B-ip-]-{Xn-bpw kv-iq-fpw \n - Ωn- m \ -Ip-sa- v k-tω-f-\- Øn ]-s -Sp-Ø c- m-bn-c-tømfw I-tØm-en- hn-izm-kn-iƒ- v hm-kv-zm-\w \ -In. A-cp-Wm-N {]-tz-iv Im-Øen-Iv A-tkm-kn-tb-j-\m-Wv k- tω-f-\w kw-l-sn- n- -Xv. H-cp _n.- sp.-]n. ap-jy-a-{ n a-x-]-cn-h -Ø- \ \n-tcm-[-\ \n-b-aw d-±m- p-sa- v ]-d- -Xn-s ]n- n-se B-ibw F- m-bn-cn- pw? \n-b-a-ønt\m, ]o-u-iƒ-t m {In-kv-Xp-hnizm-k-Øn-te- p- H-gp- v X-Sbm I-gn-bn- F- bm-ym - yam-bn-cn- mw Cu \n-b-aw F-Sp-Øv I- f-bm C-t±-l-sØ t{]-cn- n- -Xv m-axv t\m Ø-ta-cn-... hnizm-an-{x Akq- -b-bpss Bƒ cq]-ambn {]Xy- -s -Sp hin al jn, ais\ kv{xokm-an]yw \ntj-[n- p hg- m-fn-bmb hn`m- -I, kz w `mcy-bpss Xe-b-d- p-hm ]c-ip-cm-a-t\msv Bh-iy-s -Sp Pa-Z n al jn, XpS-ßnb al jn-am-scms bpw tbmkn-i-fm-bn-cp- p. 21 mw \q m- n-te v h m \ncm-lm-c-øns c mw-zn-hkw hni v kln- m-\mhmsx ktω-f-\-th-zn-bn \n pw, kv{xothjw si n Hfn-t m-snb _m_ dmwtz-hpw, _emw-kw-k-hn-j-b-ß-fp-ambn Pbn-en-emb Bjmdmw _m qhpw, B{ia A[n-Im-c- Øn-\mbn hndiv sim n-sim v ]c-kv]cw Xe-b-Sn p s]m n inh-kncn kzman-amcpw tbmk-bn-eqss ka-nn-ø-xbpw a\-im- nbpw t\snb tbmk Kpcp- -fm-bn-cp- p. ASn- p-dn v: ]g-ß-fnepw ] - -dn-i-fnepw ap -bnepw hmbp-hnepw sh -Ønepw a y-ønepw amwk-ønepw ` y FÆ-bnepw Idn-]u-U-dnepw XpSßn F m ` y-hkvxp- -fnepw hnjw tn cmk-h-kvxp- ƒ. AXv XS-bm-\mWv `c-w-i Øm- ƒ {ian-t - -Xv. AXv I i-\-ambn XS-bmsX Ipsd Bk-\-߃ snbvxxp-sim v P\- ß-fpsS tcmkm-hÿ amdp-sat m BtcmKyw D m-ip-sat m Rm Icp-Xp- n-. 10 h j-ß-fmbn ÿnc-ambn {]kn- o-i-cn- p-sim- n-cn- p "tnmtzym-øc-thzn' ]pkvx-i-am- m Xmev]-cy-s -Sp- p. kl-im-cn-i-fm-im Xmev]- cy-ap- -h hnhcw Adn-bn- p-i. George Philip B.Sc(Engg.), (Consultant Electrical Engineer), Thekkekara Thoppil. Panayampala, Karukachal P.O., Pin: t\xrxz skan-\m Ipº-\mSv: C ym s]s -t mkvxv sszh-k-`-bpss ]p{xnim kwl-s-\-bmb Ipº-\mSv sk ]n. ssh. ]n. F. Pq 16- \v t\xrxz skan-\m- amcm-a k`-bn h v \S-Øn. sk ]n. ssh. ]n. F. {]kn-u v ]mã ªk Ipgn- me A[y- X hln- p. Ipº-\mSv Unkv{SnIvSv sk{i- dn ]mã Sn. F. tpmk^v DZvLm-S\w snbvx ao nw-kn Chm. ssepp tpm Pv Ip Øv mkp-iƒ v t\xrxzw \ In. Ipº-\mSv sk -dnse hnhn[ tem k`-i-fn \n pw e-[niw ]n. ssh. ]n. F. `mc-hm-ln-iƒ ]s -Sp-Øp. ]n.-ssh. ]n. F. Ipº-\mSv sk {Sj-dm {_Z Pnt\mbv tpm kzmkxw Adn-bn- p. BKÃv amkw 22, 23, 24 Xob-Xn-I-fn \S- p Kerruso V Iymºns\ Ipdn v Hcp elp-hn-h-c-whpw Adn-bn- p-ifpw sk ]n. ssh. ]n. F. sk{i- dn s\hn aßm v \ In. {]kvxpx ao nw- Kn Cu h sø 10, 12 mkp-i-fnse D -X-hn-Pbw Ic-ÿ-am- nb sk -dnse 20- -e-[niw Ip n-isf {_Z PÃn s\sp-th-en-bpss A y- -X-bn BZ-cn- p. sk ]n. ssh. ]n. F. sshkv {]kn-u v {_Z APn n. txmakv kzmkxw Adn-bn- p. ]mã txmakv ss\\m, ]mã A\n-b Ip v tnsn-b-øv, {_Z tpmpn n. amxyp, Chm. Imte_v Pn. tpm Pv, ]mã amxyp G{_-lmw, ]mã PnP F n-h Biw-km hn-\-߃ Adn-bn- p. hm ØIfpw tej\ßfpw Abt hnemkw BELIEVERS JOURNAL, Kandankeril Building, Kumbanad P.O, Thiruvalla , Ph:

7 2018 JULY 10 BELIEVERS JOURNAL \n Xy X bn ]mã ssh. sdpn-bpss amxmhv Nn Ω tbml- m (68) Beph: N v Hm^v tkmuv ticfm tã v AUvan-\n-kvt{S- ohv Akn-à pw Unkv{SnIvSv ]mãdpw tnμ-aw-kew k`bpss ip{iq-j-i- \p-amb ]mã ssh. sdpn-bpss amxmhv ]p\-eq a -a Ime awk-eøv ho n tbml- ms kl-[ Ωn-Wn-bp-amb Nn Ω tbml- m (68) \nxy-x-bn tn -s - p. kwkv- Imcw Pqsse 4\v _p[-\mgvn tnμ-aw-k-eøv \S- p. ip{iq-j-iƒ v tã v Iu kn sk{i- -dn ]mã sp. tpmk^v t\xrxzw \ In. Ko-h -Ko-kv h -Ko-kv (Ip- q- v - 95) X-e-h-Sn: Xn-cp-h- sk PYPA ap ]-ªn-kn- n I -ho-\ ]m-ã kmw h -Ko-kn-s -bpw ap tpmbn v sk-{i- -dn tam -kn h -Kokn-s -bpw ]n-xm-hv X-e-h-Sn sx- v F- - p-d-øv Ko-h -Ko-kv h -Ko-kv (Ip- q- v - 95) I -Ør-k- n-[n-bn tn - -s - p. kw-k-v-imcw hym-gm-gv- 12 a-wn- v s\-sp-{ºw IPC tkm-kv- ] sk sk-an-tø-cn-bn. `m-cy: Im-c-bv- C-Øn- m-hn ]-tc-x-bm-b A- -Ω. ]n-xm-hn-s aq-ø a-i cm-pp k -tu-kv- q-fn-s -bpw Xn-cph- sh-ãv UPF s -bpw {]-h -Ø-I-\m-Wv. ]mã ]n. sp. tpm v Fd-Wm-Ipfw: G.-Pn. Fd-Wm- Ipfw sk {]kv_n- dpw G. Pn. k`-bnse ko\n-b ]mã-dpamb ]mã ]n. Pn. tpm Pv (74) \nxy-x-bn. Nne Znh-k-ß-fmbn lrz-b-kw-_- -amb tcmk-øm time-t cn saun- timf- Pn Bbn-cp- p. a ƒ: B Wn tpm Pv, tacn tpm Pv. kwkvimcw ]pø Ip-cniv skan-tø-cnbn \S-Øn. ]m-ã am-xyp sh- n-bm : sim- p πm-hn-ebn ]m-ã am-xyp (_m-_p-km ) \n-xy-x-bn. kw-k-v-im-cw sf-]nkn sh- n-bm _-ty sk-an-tøcn-bn \-S-Øn. ]-tc-x ip-{iq-j-i-\m-bpw ss_- _nƒ tim-f-pv A-[ym-]-I-\m-bpw tim- -a-e sf-iy kp-hn-ti-j a-lm-tbm-kw sn-b -am-\m-bpw tk-h-\- a-\p-jvtn- n-cp- p. `m-cy X- -Ω am-xyp. a- ƒ: ]m- à _v-f-k am-xyp, tkm-h, ª-kn {]-`m-jv, \m kn {]-Im-iv. a-cp-a- ƒ: t^-_ ª-k, {]-`m-jv tp- -_v, ]n.si {]-Im-iv. a-dn-bm-ω Ip-cy (83) Um-f-kv-: Ip-t ]m-e-a- -Øv- -Ip- Spw-_mw-K-hpw ]-tc-x-\m-b si.kn. Ip-cy-s (Ip- q- n) k-l-[ -Ωn- Wn-bpw a- -tfm-ssm-øv- A-ta-cn- bn -Xm-a-kn- p- h-c-th -Pq 27\v Um-f-kv- t^m - p-h -Øn \n-xy-xbn -tn - -s - p. a- ƒ: t{k-bv-kv, B-eo-kv, _m-_p, A-Ωmƒ, sim- p-tamƒ, kq-k. a-cpa- ƒ: tpm - v- h - o-kv, s_- n- tpm, A-\p -Nm-t m, A-\n-b D-Ω, txm-a-kv-tpm - v, s_- n ]n.si. ]-Xn-\- p sim- p-a- -fpw -aq- v t]-c-a- -fpw -D- v. kw-k-v-im-c-ip-{iq-j- -N - v- Hm-^vtKm-Uv skan-tø-cn-bn \S-Øn. kmap-th aømbn time-t cn: ]q-am-e s_- ty A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv k-`mw-kw \m- p-i-t km-ap-th a-øm-bn (78) \n-xy-x-bn. kw-kv- Im-cw Iq-Øm- p-ip-fw k-`m sk-antø-cn-bn \-S- p. `m-cy: ]m-em aq- n-e-hv ]m- nb-am- Ip-Spw-_mw-Kw A- -Ω. a- ƒ: ta-gv-kn, s]-kn, tpm-k-^v, sp- n, B -kn, C-hm. knep, o-\m. a-cp-a- ƒ: t_-_n-, Pn -kn, kn-\n, tpm-bv tpm-k-^v, sp-bnw-kv, en-pn, ]m-ã km-apth F -tzm. tp _v amcmw-i Øn sim n: Zn s]s -t mkvxv anj Fd-Wm-Ipfw sk k`mw- Khpw sxmsp-]pg amcmw-i- -Øn Cu pw-k-nm-en imj ]tc-x-cmb De-l- m kvidnb G-e-Ω-bpsSbpw ]Øm-asØ ai Fw. kn. tp _v (70) (tp- _v H]v n- kv Fd-Wm- Ip-fw) \nxy-x-bn. kwkvimcw \S-Øn. Xn-cp-h- : sf-]n-kn Xn-cp-h- sk -dn-se aq-e-bn -]p-x-h {]m - -\m-e-bw k-`-bp-ss sk-{i- -dn-bpw Xn-cp-h- sh-ãv bp.]n.f- ^v I-Ωn- n Aw-K-hp-am-b Fw.sI.- {io-pn-øv (22) Fw.kn.tdm-Un Nn-ß-h-\-Øn-\-Sp- Øv h- v hm-l-\ A-]-I-S-Øn s]- v \n-xy-x-bn tn - -s - p. A-]-I-S-Øn s]- v tim- -bw sa-uns]- -t m-kv-xv bp-hm-hv A-]-I-S-Øn \n-xy-x-bn tn - -s - p tim-f-pv B-ip-]-{Xn-bn Nn-In -bn I-gnbp- ]n-xr-k-tlm-z-c-]p-{x-s\i- v a-s-ßn h-cp-tºmgm-wv A-]-I-Sw. ss_- v Hm-Sn- n-cp- kp-lr-øn-\v \n- m-c ]-cp- v D- v. kw-kv-im-cw \-S-Øn. ]n-xm-hv: Ir-jv-W -Ip- n (_m-_p), am-xm-hv: cm-[m-a-wn, k- tlm-z-c : _n-pn-øv.(a-h-cp-ss `-h-\-øn-em-bn-cp- p k-`-bp-ss B-cm-[-\ \-S- n-cp- -Xv). ]n-xm-hpw tcm- Km-h-ÿ-bn `-h-\-øn hn-{i-an- p-i-bm-wv- -.. tum. sss kv Cu \v Hm Un-t\-j \evin Ipcy ^nen v Nn mtkm: tum. sss- -kv Cu- -\v Pq 8 -\v Nn- m-tkm-bn \-S- {]-txy-i k-tω-f-\- Øn sh- v Hm -Un-t\-j \-ev-in. sf.-]n.- kn. P-\-d {]-kn-u v ]m-ã tp- -_v tpm, sf.-]n.-kn. t\m -Ø-ta-cn- sk -{S do-pnb {]-kn-u v ]m-ã txm-a-kv hn. tim-in F- n-h ip-{iq-j-iƒ- v t\-xr-xzw \-ev-in. ]m- à ]n.-kn. am-ω, ]m-ã tpm n. Ip-cy F- n-h h-n-\-ip-{iq-j \-S-Øn. sf.-]n.-kn. Nn- m-tkm k-`m ip-{iq-j-i ]m-ã jm-pn h -Ko-kv, ]m-ã ]n. hn. am-ω, ]m-ã tpm-k-^v si. tpmk-^v, tpm -Pv si. Ãn-^ -k F- n-h-cpw hn-hn-[ ip-{iq-j-iƒ \n -Δ-ln- p. Nn- m-tkm-bn-se F- m k- `m ip-{iq-j-i- m-cpw \q-dp-i-w- n-\v hn-izm-kn-i-fpw ip-{iq-j-i-fn ]-s -Sp-Øp. si. Hm. tpm-kv \-μn tc-js -Sp-Øn am-xm-]n-xm- -tfm-ssm- w A-ta-cn- -bn F-Øn-b tum. sss- -kv bq-wn-th-gv-kn- n Hm-^v C- nt\m-bn-kn \n- v _-tbm-si-an-kv-{sn-bn _n-cp-z-hpw {Sn-\n- n ss_-_nƒ sk-an-\m-cn-bn \n- v th-z-im-kv- {X-Øn _n-cp-zm-\- -c _n-cp-z-hpw t\-sn C-tX sk-an-\m-cn-bn \n- v tum-iv-s-td- v t\-sn-b sss- -kv Nn- m-tkm-bn-se hn-hn-[ B-flo-b-{]-h -Ø-\-߃- v t\-xr-xzw \-ev-ip- p. tim- -bw kz-tz-io-bm-b B-\n Cu- -\m-wv `m-cy. \m-ev a- ƒ. ti-c-fm F-Iv-kv-{]-kv No-^v F-Un- {_-Z si. Fw. Cu- -s ]p-{x-\m-b d-h. tum. sss- -kv Cu- C-t mƒ sf.-]n.-kn. Nn- m-tkm k-`-bn-se A-tkm-kn-tb- v ]m-ã-dm-bpw tk-h- \-a-\p-jvtn- p- p. lnμp hnf- n-øe \mb-cn \n p hnizm-k-øn h amxm-]n- Xm- -fpss aiƒ (27, 155 cm) MCA, Software Engineer Bbn tpmen sn-øp- p. Xpey tbmky-x-bp bphm- -fpss am-xm-]n-xm- fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p- p. t^m : , P Ω-\n-bn tpmen-bp s]s -t mkvxv bphmhv (27, 5'10'' Dbcw) shfpø \ndw. M.Sc. Biotechnology. D -X-hn-Zym-`ym-k-ap s]s -t mkvxv bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhmlm-tem-n\ Wn- p- p. bp.-f-kv., bqtdm v F n-hn-s-ß-fn tpmen-bp- -h v ap K-W-\. t^m : , Pentecostal Parents seeking alliance for their baptized, Spirit filled daughter (30/5 ft) CPA & MBA (USA), Auditing Manager with one of the Big4 Auditing Firms in USA. From pentecostal parents God fearing Pentecostal educated boys from USA. Phone: kmw_h {InkvXy s]-s -t m-kv-xv bp-hxn (28, 155 cm, BA, BEd, Ct mƒ tpm-en sn-øp- p. A-\p-tbm-Py-cm-b bphm fp-ss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p- p. t^m : , Pentecostal Parents seeking alliance for their baptized, Spirit filled daughter (Dec.1987/165cms) B.Sc. Nurse, Born and Brought UP, Studied Delhi, worked in Saudi MOH, Recently exit and passed O.E.T., From pentecostal parents spiritual, Professional boys working abroad, preferably UK, Australia, New Zealand respond with details and recent full size photograph. Phone: & `m-c-hm-ln-iƒ knã tagvkn knã kqk knã eoemω Um\n-tb tpm tpm k sh -ds: sf.-]n.-kn. Xncp-h-\- -]pcw taje tkmzco kamp `mc-hm-ln-isf snºqcv πmw]-g n sf.-]n.-kn. imtew N n sh v IqSnb P\-d t_mun tbmk-øn sh v Xnc-s -Sp-Øp. tagvkn Um\n-tb ({]kn-u v), jnpm tpm, {InÃo\ (sshkv {]kn- U v), kqk tpm (sk-{i- -dn), do\m amxyp, kp\nx Ãm en (tpm. sk{i- -dn- am ), eoemω tpm k ({Sj-d ) F n-hsc Xncs SpØp. s\-sp-ºm-t»-cn: sf-]n-kn s\-sp-ºm-t»-cn G-cn-b ]p-xn-b `m-chm-ln-i-sf Xn-c-s -Sp-Øp. ]m-ã k-æn am-xyp ({]-kn-u v),chm.ssj sn-dn-bm (ssh-kv {]-kn-u v), C hm.un-t\m Fw tuhn-uv (sk-{i- -dn), {_-Z en-pn hn t]mƒ (tpm. sk-{i- -dn), {_-Z s_- n ]n F({S-j-dm ),C-hm.sI F tpm-k-^v, {_-Z n sp tpm k (I-Ωn- n Aw-K-߃), k-t -k-v-iqƒ `m-c-hm-ln-i-fm-bn ]m-ã si F tpm-bn(kq-{]- v), {_-Z A-Izn kn. k-æn (sk-{i- -dn), C- hm.ssj sn-dn-bm ({S-j-dm ), {_-Z Fw. F. tpm-kv, Fw si t_-_n F- n-h-sc I-Ωn- n Aw-K-ß-fm-bpw Xn-c-s -Sp-Øp. ]n-ssh-]n-f `m-c-hm-ln-i-fm-bn C-hm.s{]-bn-k sn-dn-bm ({]- kn-u v), {_-Z Fw F tpm-kv(ssh-kv {]-kn-u v), {_-Z kmw kn. k-æn(sk-{i- -dn), {_-Z km -tpm tpm-kv({s-j-dm ), C-hm. Unt\m Fw tu-hn-uv(i-ωn- n sa-º ), C-hm- -en-kw t_m -Uv `m-c-hmln-i-fm-bn ]m-ã n.fw am-xyp ({]-kn-u -dv), Chm. s{]-bn-k sn-dn-bm (sk-{i- -dn), C-hm.sI F tpm-k-^v ({S-j-dm ), ]m-ã si F tpm-bn, ]m-ã Fw. cm-p F- n-h-sc I-Ωn- n Aw-K-ß-fm-bpw Xn-c-s -Sp-Øp. Xnc-s SpØp s\sp w: G.-Pn. s\sp w sk s{]kv_n- Bbn ]mã kpn Sn. G{_lmw Xnc-s -Sp- -s - p. Pq 26\v DSp-t m-e-bn \S sk s]mxp-tbm-k-øn-emwv Xncs -Sp v \S- -Xv. ]mã kpn t\csø I - \ sk s{]kv_n- Bbn-cp- p.

8 NATIONAL EXECUTIVES Rev. Dr. Baby Varghese National Convener Br. Alexander George National Secretary Umfkv: 16 m-a-xv t\m -Ø-tacn- sf.]n.kn. ^m-an-en tim -^-d -kv H-cp- -߃ ]q -Øn-bm-bn. Um-f-kn-se t^m - v-h -Øv ]- -W-Øn l-bm- v do-p -kn DFW F-b - t]m - v tlm- -en-em-wv k-tωf-\-th-zn H-cp-ßp- -Xv. A-ta-cn- sf-iy-\m- Sp-I-fn-te- v Ip-Sn-tb-dn- m -Ø C- ym s]-s -t m-kv-xv sszh-k-`mw-k-ß-fp-ss Cu Iq-Snh-c-hv a-d- m-\m-hm-ø B-flo- Br. James Mulavana National Treasurer LOCAL EXECUTIVES Br. Jerry K Rajan National Youth Coordinator Sis. Nancy Abraham National Ladies Coordinator 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn. ^manen tim ^-d kn\mbn Umfkv Hcpßn b A-\p-`-h-am-Wv ]- m-fn-iƒ- v \ -Ip- -Xv. A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-am-bn Nn-X-dn- n-s- p- \q-dp-i-w- n-\v sf.-]n.- kn. k-`-i-fn \n- p- B-bnc- -W- n-\v hn-izm-kn-iƒ Cu a-lm-k-tω-f-\-øn ]-s -Sp- pw. ]-s -Sp- p- -h - v bmsxm-cp _p- n-ap- pw D- m-im-ø \n-e-bn B-h-iy-am-b F- m {Iao-I-c-W-ß-fpw kw-lm-s-i-k-an- Xn H-cp- n-s m- n-cn- p- p. `- -Ww, Xm-a-kw, bm-{xm-{i-ao- A\p-{K-l-Øns \mev Zn\-cm-{X-߃ temi-{]-i-kvxcpw A\p-{K-lo-X-cp-amb {]kw-k-i-cpss \nc hn-\-[ym\w bph-p-\-k-tω-f\w ktlm-zco ktω-f\w Bfl-\n-d-hn-ep Bcm-[\ Gh pw kzmkxw I-c-W-߃ F- mw Ip- -a- \ne-bn {I-ao-I-cn- p- -Xn-\m-Wv {]m-[m-\yw \ -In-bn-cn- p- -Xv. \q-dp-i-w- n-\v a-e-bm-fn s]-s -t m-kv-xv hn-izm-kn-i-fp- ÿ-e-am-wv Um-f-kv. A-Xn- \m X-s C-Ø-h-W tim - ^-d -kn h-en-b P-\-]- m-fn- Ø-am-Wv {]-Xo- n- p- -Xv. k- tω-f-\-øn ]-s -Sp- p- F- m-h - pw a-d- m-\m-hm-ø B- flo-bm-\p-`-h-am-bn Cu tim - ^-d -kv am-d-ø- -h-æw D- B-flo-b ip-{iq-j-i-fm-wv {I-ao- I-cn- n-cn- p- -Xv. h-n-\-]m-wv -Un- Xy-hpw B-fl-\n-d-hp-ap- tem- I-{]-i-kv-X-cm-b {]-kw-k-i-cm-wv C- p-dn ip-{iq-j-bv- m-bn - Wn- -s - n-cn- p- -Xv. Ip- p߃- pw bp-h-p-\-߃- pw k- tlm-z-cn-am - pw {]-txy-iw ao- nw-kp-i-fpw -Wn-Xm- m-fm-b ip-{iq-j-i-cpw D- m-ipw. ]-cn-n-b-k-º- -cm-b H-cp kw-lm-s-i-k-an-xn-sb-bm-wv ssz-hw Cu tim -^-d -kn-\mbn \ -In-bn-cn- p- -Xv. {_-Z A-e-Iv-km- tpm - v, {_-Z sp-bnw-kv ap-f-h-\, {_-Z spdn si. cm-p, kn-ã \m kn G-{_-lmw F- n-h-cpw tzio-b {]-Xn-\n-[n-I-fpw tem- I-Ωn- n-bpw F-t m-ssm- w Cu k-tω-f-\-hn-p-b-øn- \m-bn A-tlm-cm-{Xw A-[zm-\n- p- p. {]-Xo- -tbm-spw {]m - -\-tbm-spw k-tω-f-\-øn-\mbn I-S- p-h-cp-hm G-h-tc-bpw -Wn- p- p. A-h- -te- v t\m- n-b-h {]-Im-in-X-cm-bn A-h-cp-sS ap-j-tam e- n- pt]m-b-xp-an-. Pr. K. V. Br. Johnson Thomas Varkey Convener Pastor Convener Brother Br. Bobby Thomas Secretary Br. Finny Sam Treasurer Br. Blesson Babu Sis. Pennamma Mathew Youth Coordinator Ladies Coordinator Br. Rajan Ariyappallil Publicity Coordinator Printed & Published by Peter Mathew Owned By M.V. Philip Mekkattu House, Payippad P.O, Alappuzha , Samkutty Mathew Koipurath House, Makkapuzha.P.O., Ranni,PTA , Peter Mathew, Valliyathu House, Kallumkal P.O., Thiruvalla, PTA Published From P.B. No. 8, R.S.P.O.Thiruvalla, Pin: Pathanamthitta (Dist) & Printed at Cochin Printech Pvt Ltd., Udyogamandal P.O., Ernakulam Dist. Kerala, Editor - Samkutty Mathew.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017 Pqsse sk]v w-_ VOL - 5 ISSUE - 3 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017-2019 h j-tø- p `mc-hm-ln-isf sxc-s -SpØp ]mã G{_lmw aμ-a-cp-xn ]mã ]n.-f.nmt m- tdmjn txmakv

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc v Ipº-\mSv I h j P\p-hcn 13 20 hsc dh. si. kn. tpm Ipº-\mSv: C ym s] -t mkvxv sszh-k-`-bpss 89 maxv P\- d I h j 2013 P\p-hcn 13 20 hsc slt{_m ]p-cøv \S- pw. I h js kpk-a-amb \S-Øn- n-\p-th n hnhn[ k- _v

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce-

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- ]mã si. kn. txmakv {]kn-u v tdm_ v F^v Ip v `mcx BK-a\ ixm_vzn I h j P\p-hcn 21 apx 27 hsc Xncp-h N v Hm^v tkmuv tãun-b-øn Xncp-h : C ym sszh-k`m 90 m-axp P\-d I h j P- \p-hcn

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw - 1 lm-te-eqø 401 VOL. 17 ISSUE 13 Pages 12 2004- se kp\m-an- v tijw `mc-xsø \Sp- nb DØ-cm-Jmfiv {]fbøn ac-w-kwjy {]h-n-\m-xo-x-ambn Db-cp p. ac- W-s - -h-cn {Inkv-Xob hnizm-kn- Ifpw Dƒs - n- p- m- -hm-sa

More information

\n Ωm-W-Øn h {Ia-t -ss v At\z-jW dnt m v

\n Ωm-W-Øn h {Ia-t -ss v At\z-jW dnt m v www.sdpathram.com June 2015 Vol.13 Issue 12 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 15 150/- Pages 8 slt{_m ]pcw hni-k\w Ah-Xm-f-Øn \n Ωm-W-Øn h {Ia-t -ss v At\z-jW dnt

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X)

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) ]Xnaq mw ticf \nbak` (THIRTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) h\hpw ]cn-ÿn-xn-bpw hnt\m-z-k- m-chpw (FOREST, ENVIRONMENT AND TOURISM) ssph sshhn[y kwc- -Ww, FIvÃ

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

F mw icn-bmipw. A\q]v tp _v Fw.-F.F. bpss ]ndhw. Vol. 6 No. 7, 15 August 2018

F mw icn-bmipw. A\q]v tp _v Fw.-F.F. bpss ]ndhw. Vol. 6 No. 7, 15 August 2018 Vol. 6 No. 7, 15 August 2018 F mw icn-bmipw A\q]v tp _v Fw.-F.F. bpss ]ndhw sk v tacokv ] n kw_- n k_van-j\v _: apjy-a{ n ]nw-dmbn hnp-b ticfm Akw-ªnbn \evinb adp-]sn F m {][m\ hm Øm am[ya-ß-fnepw h -Xm-Wv.

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew Cck T M B Cck P Cc Hy B Sw D Ec, Ec pp y y cc y w C F K TM c p b y by N Fz R F Ac (NFRA) pp w cc pc Y M Ip (YMI). T p y cc w $50 pp y c ( ). C F K TM p c b cc, p c, b pyc cvy. I w y wk b pv w v w pc w

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c-ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp- Iƒ F n-ß-s\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta, GA 30362, USA bjpathramonline@gmail.com

More information

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃!

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! ]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! dh.^m. Nmt m ta p-døv ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. kæn ]px-\{] ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. tpmkv sim -d- ]utcm-lnxy

More information