EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

Size: px
Start display at page:

Download "EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)"

Transcription

1

2 k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) SFC News, Sharon Fellowship Church, P.B. No. 10, Thiruvalla , Kerala, India Ph:

3 an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS {]kn-u ns ktμiw kwh- -csø \ -sim v A\p-{K-ln- p sszhw dh. tpm txmakv sszhw Zm\-ambn \ -Inb F m A\p-{K-l-ßfpw D -t mƒ Xs AXn am{xw Xr]v-X-cm-bn-cn- m Ign-I-bn-. I Ømhn-\mbn \ap p [mcmfw {]h- -Øn- m-\p- v. ]e k`-ifpw \ΩpsS Iq m-bva-tbmsp tncphm Xm ]-cy-s -Sp- p. AXn-eqsS \ΩpsS {]- h Ø-\-ßsf ]pxnb ÿe-ß-fn-te p hym]n- n- p-hm Ign-bpw. \o kwh- -csø \ns \ sim v A\p-{K-ln- p- p. \ns ]mx-iƒ ]pjvsn s]mgn- p p (k- o Ø\w 65:11) imtcm s^tem-jn v N n\p \n߃ \ In-h-cp F m klmb-k-l-i-c-w-߃ pw \μn B -co-ihpw _mly-hp-ambn t\cn- sh p-hn-fn-i-fpss \Sphnepw k`bv v hf -bpss h j-am-bn-cp- p. sszh-ir-]-bm [mcmfw kv\m\-ip- {iq-j-iƒ, kphn-ti-jo-i-c-w-{]-h - Ø-\-߃, s]mxp Iq m-bva-iƒ F- n-h \S-Øp-hm km[n- p. Hcp k`-sb \ne-bn, hnizm-kn-isf tbip-hns kvt\l-øn \ne- \n Øm klm-bn- p- -Xn\p Ign- p. \ΩpsS hm jni P\-d I- h js\ sszhw A\p-{K-ln- p. tbmk-ß-fn DS-\ofw sszh-km- n- yw A\p-`-h-th-Zy-am-Ip-hm CSbm-bn. k`-bpss hyxykvx ip{iq-j- I-fmb hnhn[ Iymw]p-Iƒ, h\nxm k-am-pw, k tu-kviqƒ Atkmkn-tb-js {]h Ø-\-߃, kn.- C.Fw {]h Ø-\-߃, dopn-b I h j-\p-iƒ, ]mtãgvkv k- tω-f-\-߃ XpS-ßn-b-h-bn-eqsS A- t\-i v Bflo-b, `uxni A\p- {K-l-ßfpw klm-b-ßfpw \ Iphm Ign- p. k`-bpss Ncn-{X- Øn- Hcp ]pxnb kwcw-`-ambn imtcm k`-bnse Fgp-Øp-Im-cpsS Iq m-bva-bmbn imtcm ssdt gvkv t^mdw cq]o-i-cn- -s - p. \nc-h[n bph-xo-bp-hm- ƒ X- ßsf-Øs I Øm-hn-\mbn ka- n A\p-{K-loXamb kn.-c.-fw. Iym]pw \S-Ø-s - p. At\-I ]cnip- m-flm-`n-tjiw {]m]n- p-ibpw sszh-i n A\p-`-hn- p-ibpw snbvxp. Cu i n-tbmss \ap v 2018 apt -dmw. sszhw Zm\-ambn \ - Inb F m A\p-{K-l-ßfpw D t mƒ Xs AXn am{xw Xr]v- X-cm-bn-cn- m Ign-I-bn-. I Ømhn-\mbn \ap p [mcmfw {]h- -Øn- m-\p- v. ]e k`-ifpw \ΩpsS Iq m-bva-tbmsp tncp-hm Xm ]- cy-s -Sp- p. AXn-eqsS \ΩpsS {]- h Ø-\-ßsf ]pxnb ÿe-ß-fnte p hym]n- n- p-hm Ign-bpw. ax-au-en-i-hm-zn-i-fn \n pw \-Ωƒ cmjv{so-bhpw kmaq-ln-ihpw km-º-øn-i-hp-amb sh p-hn-fn-ifpw FXn pw t\cn- p-sim- n-cn- p- p. Ch \ΩpsS ZuXy-Øn \n- p \sω ]n n-cn- n- -cp-xv. hy nk-l-p-amb hyxykvx A`n-{]m-bßsf Dƒs m- m \ap p Ignb-Ww. k`-bpss A`n-hr- n pw apt - -Øn\pw A\p-Iq-e-a- m-ø-h \nj-v{in-bcpw kzx-{ cpw Bbn XpScp-hm \ymb-߃ Is -Øp- p. item-tam\p \ In-b-Xp-t]mse hnth-n-\-ap Hcp lrzbw \ Iphm- \Ωƒ {]m Yn- p p (1 cm- Pm. 3). \ΩpsS k`m-iu kn Aw- K-߃ mbn {]txyiw {]m Yn- mw. Ah Bflm -ambn cm]- I-en- msx A[zm-\n- p- p. \Ωƒ Xncn- -dn-bp- n-s - nepw Ah-cpsS IpSpw-_mw-K-ßfpw hfsc XymK߃ snøp- p- v. Ah-cpsS ITn- \m-[zm-\sø \mw AwKo-I-cn- p- Ibpw A`n-\-μn- p-ibpw snø-ww. \ΩpsS ip{iq-j-i- msc Hm Øp \-ap p sszhsø al-xz-s -Sp- Ømw. Ah ITn-\m-[zm-\n-Ifpw Du- -kz-e-cp-am-wv. Xs B n- -Iq- sø tabn- p- -Xn-\p AhcpsS A[zm-\sØ I Ømhp Im- Wp- p- v. At\I sszh-a- ƒ Xß-fpsS ka-bw, Xme- p-iƒ, \ -Iƒ F- n-h k`-bpss ]ptcm-k-xn- mbn k-t m-j-tømss \ Ip p F- p Rm a\-kn-em- p- p. lrzbw-k-amb \μn F m-h pw C-Øcp-W-Øn Rm Adn-bn- p- p. Hcn- q-sn, imtcm s^temjn v N n-t\msp tn p-\n v sszh-th-e-bv mbn \n߃ \ -Ip F m Aaqey kw`m-h-\-iƒ pw lrz-bw-k-amb \μn tcj-s -Sp-Øp- p I Ømhv \nß-sfbpw \nß-fpss IpSpw-_-ß-sfbpw k`sbbpw Xs Ir]-bmepw kwc- - W-Ømepw ad-bv s F p {]m - Yn- -p- p. P\p-hcn s^{_p-hcn

4 SFC NEWS an official publication of sharon fellowship church {Sj-dm-dpsS IØv I Øm-hn kvt\l-ta-dnb ktlm-z-co-k-tlm- Z-c- m v kvt\l-h-μ\w! sszh-ir-]-bm imtcm s^temjn v N ns {]h Ø-\-߃ A\p-{K-lambn \S- p-h-cp- p. \nß-fpss Gh-cp-sSbpw {]m - \bpw AI-a-gn klm-b-k-l-i-c-w-ßfpw CXn\p ]n n-ep-s - Xv CØ-cp-W-Øn \μn-tbmss Hm p- p. XpS pw hne-tb-dnb kl-i-c-w-߃ {]Xo- n- p- p. Hcp {]txyi Imcyw \nß-fpss Adn-hn\pw {]h Ø-\-Øn-\p-ambn ChnsS Ipdn- p- -Xn kt m-j-ap- v. AXm-b-Xv, At\I h j-ß-fmbn \ΩpsS CS-bn \n v A{]-Xy- -amb H mwv ]nsn-bcn tij-c-ww. CXv ho pw {]h Øn- ]-Y-Øn sim p-h-cn-ibpw AXp-hgn hst C y-bnse \ΩpsS {]h Ø-\-߃ mbn D]-tbm-K-s -Sp-Øp-Ibpw snøp- -Xn-s\- p-dn- v R-߃ Btem-Nn- p-i-bp- m-bn. CXv \S- n-em- p- Xv hfsc efn-xam-sw pw R߃ Xncn- -dn- p. F m BgvN-bnepw ktlm-z-cn-am ]nsn-bcn \n _- -ambpw am n-shbv p-i. AXmXv BgvN-bpsS Ah-km\ Znhkw AXv Af v AXn\v Hcp \n nx hne-sh v \ΩpsS `h-\-ß-fn-te v Xs FSp- -Ww. Ac Intem Acn-sb- nepw HcmgvN Aßs\ D m-ipw. AXn\v A p cq]tbm AXn IqSp-Xtem hne \n -bn- mw. B XpI AXmXp tem k`-i-fn CXn-\mbn am{xw sh n-cn- p anj ^ v t_mivkn \nt -]n- p-i. C{]-Imcw snbvxm Hcp ktlm-z-cn v \mev BgvN-IƒsIm v 5 4=20 cq] Hcp amkw t_mivkn \nt -]n- m Ign-bpw. icm-icn ]Øv ktlm-z-cn-am-cp-s - n B k`-bn \n v Hcp amkw cq] e`n- pw. Hcp h jw BIp-tºmƒ =2400 cq]-bmbn AXv h n- pw. Aßs\ 1000 k`-iƒ C m-cyøn kl- I-cn- m = 24 e w cq] \ap v hst C y-bnse {]h Ø- \-߃ v anj ^ v C\-Øn e`n- pw. \Ωn ]e pw hst C y-bn-te v {]h Ø-\-߃ mbn t]mipi A{X Ffp w Bbn-cn- p-i-bn-. F m AXn-\mbn ka n- -s v AhnsS A[zm-\n- p sszh-zm-k- msc klm-bn- m \aps - m-h pw Ign-bpw. api-fn ]d coxn-bn XpI tij-cn- p- Xv hfsc efn-x-amb Hcp coxn-bm-wv. Rm Dƒs p \n p txm -`mkw _ty imtcm k`-bn (Xn-cp-h sk ) CXn\v Bcw`w Ipdn- p-i-gn- p. Cu amxri \ΩpsS F m tem k`-ifpw Gs - Sp- m R߃ B{K-ln- p- p. AXn-\m C m-cy-øn \nß-sf- mhcpw D m-ln- p-ibpw ] m-fn-iƒ BIp-Ibpw snøp-a-t m. F m h jhpw Unkw-_ amk-øn Cu ]Ww Xncp-h m imtcm-\n FØn- p- -Xn\pw Ign-bpw. sszh-amb I Ømhv \nßsf Gh-scbpw A\p-{K-ln- s F v {InkvXp-hn {_Z Fw.-sI. Ipcy (P-\-d {Sj-dm ) 2 P\p-hcn s^{_p-hcn 2018

5 an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS cq-]m- -cw F- v tiƒ- ptºmƒ {In-kvXo-b hn-izm-kn-ifp-ss a-\- n Hm-Sn-sb-Øp- - Xv a-dp-cq-]-a-e-bn-se tb-ip-{inkv-xp-hn-s cq-]m- -cam-wv. `qan-bn-se H-cp A-e- p-im-c-\pw sh-fp- n- phm I-gn-bm-X-h- Æw A-h-s h-kv-{xw sh- bp- -Xm-bn-cp- p F- m-wv F- gp-øp-im-c hn-izo-i-cn- p- - Xv. F- m Cu {]-txy-i k- μ -`Øn a-c-ww a-\p-jy-s A-h-km-\-a-s - pw a-c-w-ti-jhpw A-h-s hy- n-xzw \n-e- \n - p p-sh- pw X-s injy- m - v ]p-\-cp- m-\øn e-`n- m t]m-ip- i-co-cw C- X- m-sx a-s m- -s - p-ap- A-h-t_m-[w \ -Ip-I-bmbn-cp- p X-s cq-]m- -c-øn-s D- t±-iyw. am-{x-a-, Im-e-߃- v ap-ºv a -a-d- pt]m-b ]-g-b-\n-b-a- Øn-s {]-Xn-\n-[n-I-fm-b tamsi-sb-bpw G-en-bm-hn-s\-bpw H- w \n -Øns m- v a-\p-jy-s hy- n-xzw H-cp-\m-fpw \-in- p- n-s - pw Xn-cn- -dn-b-s -Sm-\mhpw hn-[w a-\p-jy F-s -t cq]m- cw : a\-kn \n pw ico-c-øn-tebv v ]mã A\ojv sim w-timsv pw Po-hn- p- p-sh- pap- bm-ym - yw I -Øm-hv in-jy- m-sc {K-ln- n- p- p. a-c-wm-\- -c-tam, A-s - n I -Øm-hn-s c- mw h-c-thm-sp-iq-sntbm X-s `- - m - v ssz-hw \ - Ip- ]-Z-hn-bm-Wv tx-p- n-\m-e-ew-ir- X-am-b im-co-cn-i cq-]m- -cw. F- m ]p-\-cp- m-\ i-co-c-øn-te- v A-Y-hm im-co-cn-i cq-]m- -c-øn-te- v a-\p-jy F-Øs -S-W-sa- n B-Zyw a-\p-jy- \n X-s kz-x-sh H-cp cq-]m- -cw D- m-ti- n-bn-cn- p- p. A-Xm-Wv a-\- n \n- v D- m-ti- cq-]m- -cw A- Y-hm am-\-km- -cw. a-\- pw _p- n-bpw a-\- n-\v aq-e-`m-j-bn D-]-tbm-Kn- ncn p- -\yq-kv- F- {]-tbm-k-øn-\v _p- n F- pw A - -ap- v. a-\- p-]p- Xp- n cq-]m- -cs -Sp-I F- p-]-d-bp- ]u-tem-kv A-Xn-\v sxm- pap-ºv _p- nbp- B-cm-[-\ F- {]-tbm-kw D-]- tbm-kn- p- p-ap- v. a-\- pw _p- n-bpw A-t`-Zy-am-bn _- -s - n-cn- p- p-xm- \pw. cq-]m- -c-øn-\v -am- w- F- v e-fn- X-am-b A - w sim-sp- m-sa- n-epw - a-\- p-]p-xp- n cq-]m- -cs -Sp-I- F- D-]-tZ-i-Øn-eq-sS ti-h-ew H-cp \n-e-]m- Sp-am- w F- -Xn-t\- mƒ hy- n-xzønep- m-ti- p- k-aq-e-am-b ]-cn-h - Ø-\am-Wv ]u-tem-kv e- y-am- p- - Xv. hy- n-i-sf \n-b-{ n- p- -Xv A-hcn ÿm-]n-x-am-bn-cn p- B-i-b-ßfm-Wv. Nn- m-k-xn-iƒ- p- mip- A- Sn-ÿm-\-]-c-am-b am- -sø-bm-wv am-\- km -cw F- v ]-d-bp- -Xv. A-Xm-b-Xv a-\- n-s\ am- ߃- v hn-t[-b-am- n {In-kv-Xp-hn-s a-\- nt\m-sv Xm-Zm-flys -Sp-Øn-s m- p- Po-hn-Xssi-en-bnte- v am-dp-i F- - w. a-\- pw am-\-km- -c-hpw A-s m-kv-x-e-\m-b ]u-tem-kv tdm-a -s gp-xn-b te-j-\-øn -a- \- p-]p-xp- n cq-]m- -cs -Sp-I- F- v {]-t_m-[n- n- p- -Xv {i-t -bam- Wv. X-Xz-Øn am-\-km- -c-s -Sp-I F- v X-s -bm-wv A - w. a-\- n- s cq-]m- -cw a-\pjy-s `m-k-øp- \n- p- m-ip- -Xpw i-co-c-øn-s `mhn-cq-]m- -cw ssz-h-`m-k-øp-\n- p- m-ip- {]-Xn-I-c-W-hp-am-Wv. sszh-tøm-sp- ip- -a-\xkm- n Im- Øp-kq- n- p-i F- -Xm-Wv a-\- ns D-Ø-c-hm-Zn-Xzw. ip- -a-\x-km- n kq- n m a-\- v ]-cm-p-bs -Sp- n-s-øm-wv i-co-cw ]n-im-nns D-]-I-c-Wam-bn am-dp- -Xv. a-\- n-s Nm- m- am-wv hy- n-xz-ssh- I-ey-ß-fpsS-bpw ]m-]-{]-hr-øn-i-fpss-bpw aq-e-im-c-ww. i-co-c-sø sszh-ln X-{]-Im-cw h-cp-xn- p \n - Øm am-\-ko-i cq-]m- -cw A-hiyam-bn h-cp- -Xv A-Xp-sIm- m- Wv. a-\p-jy-\n c- m-{]-{in-b B- cw-`n- p- -Xv hn-izm-k-øm-emsw- n-epw A-Xn X-s Hu-tZym-Kn-Iam-b B-Zy-]-Sn-bm-bn -am-\-km- -cw a-\- n-s \n-b{ -Ww- ssz-hw {]- am-w-am- n-b Xn-s Im-c-Ww, a-\pjy-s `m-k-øp-\n- p- ti-h-ew hn-izm-k {]-Jym-]-\w am-{x-a-, a- dn- v A-Xn-\-\p-kr-X-am-bn {]-h -Øn- m i-co-c-sø k- -am- p- a- \- n-s D-d- Xo-cp-am-\-hpw ssz-hw {]-Xo- n- p- p F- -Xn-\m-em-Wv. am-\-km- -c {]-{In-b-bn H-cp hy- n-bn B-Zyw kw-`-hn- p- -Xv A- h-\m-bn-cn- p- A-h-ÿ-sb - n-bp- t_m-[y-am-wv. B t_m-[y- Øn \n- p- m-ip- A-\p-Xm-]- hpw A-Xn-s\ Xp-S - v ssz-h-ln-x- {]-Im-cw ]q -Æ-am-b am- w B-{K-ln- P\p-hcn s^{_p-hcn

6 SFC NEWS p sim- p- Xo-cp-am-\-Øn-ep-am- Wv am-\-km- -cw ]q -Æ-am-Ip- -Xv. B-Zy-a-\p-jy-cm-b B-Zm-apw l-δbpw i-co-cw sim- m-wv ]m-]w snbv-x-sx- n-epw A-Xn-te- v A-h-sc \-bn- -Xv A-h-cp-sS A- -S- an- m- Ø a-\- m-bn-cp- p. ssz-h-øn ti-{μoir-x-am-bn-cp- a-\- v ]n-im- Nn-s {]-tem-`-\øm ssz-h- Øn \n- v A-I- -Xm-Wv ]m-]- Ønte- v ho-gm Im-c-W-am-b-Xv. A-tX-k-a-bw c- m-{]-{in-b-bn A-Xn-s B-Zy-]-Sn-bm-bn am-\-km- c-sø ssz-hw am-\-z-wv-u-am- ptºmƒ ssz-thm- p-j-am-b Po-hn-X- Øn-\pw A-Xn- -\p-kcn- p- {]-h - Ø-\-߃- pw a-\- n-s {]m-[m- \yw F-{X-bm-sW- v a-\p-jy-sc H- p-iq-sn Hm -Ωn- n- p-i-bm-wv. tb-ip-{in-kv-xp-hn-s a-\- v a-s m-c - -Øn ]-d- m ]n- Xm-hn a-\- v ti-{μo-i-cn- n-cp- tb-ip-{in-kv-xp-hn-t\m-sv A-\p-cq-] s -Sp-I F- v A - w. ]n-xm-hn-s a-\- n-eq-ss tem-i-sø-bpw tem-i Øn-ep- -Xn-s\-bpw ho- n- p-hm tb-ip-hn-\v I-gn- p. B-Zmw {]-tem `n- n- -s - -Xn-s\- mƒ `-b- -c-hpw {Iq-c-hp-am-b \n-e-bn tb-ip {]-tem `n- n- -s - p. ]-t X-s a-\- v ]n-xm-hn ti-{μo-ir-x-am-bn-cp- Xn- \m B-Zm-an-s\ sh- p-hn-fn- phm- \pw ]n-im-nn-s\ ]-cm-p-b-s -Sp-Øphm-\pw tb-ip-hn-\v \n-jv-{]-bm-kw km-[n- p. A-XpsIm- m-wv -{In-kv- Xp-hn-s a-\- p- -h-cm-ip-i- F- v ]u-tem-kv D-]-tZ-in- p- -Xv. {In-kv- Xp-hn-s a-\- p- -h-cm-ip- -Xn-eqsS am-{x-ta ]n-im-nn-s {]-tem-`-\- ß-sf A-Xn-Po-hn- p-hm-\pw ]n-im- Nn-s\ ]-cm-p-b-s -Sp-Øp-hm-\pw km- [n- p-i-bp- psh- v tb-ip-hn-s sf-ln-i Po-hn-X-Im-ew km- y-s - Sp-Øp- p. \-Ωp-sS -kz- -`m-h-øn \n- v {In-kv-Xp-hn-s `m-h-øn-te- p- h-f - {In-kv-Xp -an- - Xp-t]m-se -an- m-\p- a-\- v, k- ln- m-\p- a-\- v, kv-t\-ln- m-\p- a-\- v, Xm-gv-a [-cn- m-\p- a-\- v, ]- n-sm-\p- a-\- v, A-\o-Xns -Xn-sc Nm- -hm-sd-sp- p- a-\- v H- -hm- n ]-d- m F- m-\ne-bn-epw {In-kv-Xphn-s a-\- p- h-cm-ip-i-sb- - w. X-Xz-Øn {In-kv-Xp F- X-e-tbm-f-ap- h- f - -bn-te m-wv \mw hn-fn- -s - n-cn- p- -Xv. X-e-tbm-fw h-f-c-w-sa- 4 P\p-hcn s^{_p-hcn 2018 an official publication of sharon fellowship church am-\-km- -c {]-{In-b-bn H-cp hy- n-bn B-Zyw kw- `-hn- p- -Xv A-h-\m-bn-cn- p- A-h-ÿ-sb - n-bp- t_m-[y-am-wv. B t_m-[y-øn \n- p- m-ip- A-\p-Xm-]-hpw A-Xn-s\ Xp-S - v ssz-h-ln-x-{]-im-cw ]q -Æ-am-b am- w B-{K-ln- p sim- p- Xo-cp-am-\- Øn-ep-am-Wv am-\-km- -cw ]q -Æ-am-Ip- -Xv. n {In-kv-Xp Nn- n- -Xp-t]m-se Nn- n- m-\pw {]-h -Øn- m-\pw I- gn-bp- {In-kv-Xp-tI-{μo-Ir-X-am-b D- d- a-\- p- m-i-ww. ssz-h-ir-]-bpw am-\-km- -chpw ]-e-t m-gpw A-dn-t m A-dn-bmsX-tbm \mw ssz-h-øn-s Ir-]- sb sx- n- -cn- p- p- v. sn-tø- - Xv sn-bv-xn-s - n-epw tbm-ky-x-bns - n-epw ]m-]-øn Xp-S - m-epw D-]-tZ-iw A-\pk-cn- n-s - n-epw c- n- -s - h-cp-ss-ta Ir-] hym- ]-cn- p-sa p- ]Tn- n- \mw ]p-\x hn-nn- -\-Øn-\v hn-t[-b-am- -Ww. -ss_-_nƒ sh-fn-s -Sp-Øp- Ir-]- H-cn- -epw ]m-]w sn-øm \p- sse-k -tkm \- sn-øm Xn-cn- m-\p- t{]m- m-l-\-tam B-sW- v Nn- n- -cp-xv. ssz-høns Ir-]-sb i-cn-bm-bn hn-i-i-e- \w sn-bv-xv a-\- n-em- pi-bm-wv th- -Xv. _-e-lo-\m-h-ÿ-bn \- Ωn ]-I-c-s -Sp- i- n ssz-h- Ir-]-bp-sS H-cp {]-Z -i-\-am-wv. A- Xm-b-Xv, \-Ωp-sS _-ew A-ÿm-\- Øm-Ip-tºmƒ ssz-h-øn-s _-ew \-Ωn ]-I-c-s -Sp- p. B _-ew \-sω {]-h -Øn n- m-xn-cn- p-i-b- a-dn- v, ]-g-b-xn-s\- m-fpw ]-e-a- S-ßv i- n-tbm-ss {]-h -Øn- m-\p- _-e-am-w-xv. ssz-h-ir-] \-sω {]-h -Ø-\-\n-c-Xcm- p-i-bm-wv. \- Ωp-sS _-ew \-jv-s-s -Sp- n-s-øv ssz-h-øn-s _-ew ]-I - v \-sω Iq-Sp-X I -tωm- p-i-cm- p-i-bm- Wv Ir-]-bp-sS Zu-Xyw. ]m-]w snøp-tºmƒ Ir-] s]-cp-ip- -Xv ]m- ]w aq-ew \-jv-s-s - ssz-ho-i _- -Øn-te- v \-sω a-s- n-s m- ph-cm-\m-wv. A- m-sx Ir-]-bp-sS a- d-hn ho- pw ho- pw ]m-]-øn Xp-S-cm-\-. a-\- pw {]-hr-øn-bpw kz-bw sn-tø- -Xp sn-øm-sx F- mw ssz-hw sn-øp-sa- v ]-d- v ssz-h-ir-]-sb sx- n -cn- n- p- h h - n- p-h-cn-i-bm-wn- v. ssz-hw F-t m-gpw X-s {]-hr-øn-iƒ- v a- \p-jy-sc Iq- m-fn-i-fm- p- p. F- m Xo-cp-am-\-ap- m-ti -Xv \- Ωp-sS a-\- n \n- m-wv. a-\- n-s Xo-cpam-\-Øn ssz-hw H-cn- -epw ssi-i-s-øp- n-. a-\- n \n- v B-flm - -am-bn D-f-hm-Im-Ø {]-kv- Xm-h-\-I-fpw {]-Jym-]-\-ß-fpw shdpw Im-]-Sy-am-sW- v I -Øm-hv sxfn-bn- n- p- v. tb-ip-hn-t\mssm- w a- cn- p-hm h-sc X-øm-dmsW- ]- t{xm-kn-s {]-Jym-]-\-hpw [-\n-i- \m-b bp-hm-hn-s {]-kv-xmh-\-bp-sa- mw D-Zm-l-c-W-߃ am-{xam-wv. {]- hr-øn-i-sf- m-fpw a-\- n-s Xo-cpam-\-sØ hn-e-bn-cp Øn a-\p-jy-s\ hn-[n- p- I -Ømhn-s\-bm-Wv ]p- Xn-b \n-b-aw h-c- p-im-wn- p- -Xv. ]-g-b-\n-b-aw hy- n-i-fp-ss {]-hr- Øn-sb hn-e-bncp-øn c- -bpw in- -bpw hn-[n- t mƒ tb-ip-{in-kv- Xp-hm-I-s a-\p-jy-s a-\ n-s\ hn-e-bn-cp-øn-bm-wv {]-hr-øn-iƒ Aw-KoI-cn- -Xv. F- p-sn-øp- p F- p- -X- ; A-Xv sn-øp- -Xn-\v ]n- n-ep- D-t±-iy-hpw t{]-c-w-bpam- Wv I -Øm-hv t\m- p- -Xv. k- mbn-sb tb-ip A-h-K-Wn- n- ; hy-`n- Nm-cn-Wn-bm-b kv-{xo-sb tb-ip hn- [n- n-, Im-c-Ww ssz-thm- p-j-am-bn Po-hn- p-hm sh-º sim- p- A-h-cp-sS a-\- pw A-Xn-s D-d- -Xocp-am-\-hpw I -Øm-hv {K-ln- p- p- m-bn-cp- p. cq-]m- -cw: a-\- n \n- v i- co-c-øn-te- v h-f-sc K-l-\-hpw Nn- -\o-b-hp-amb H-cp bm-ym - yw \mw A-dn-bmsX t]m-i-cp-xv. i-co-cøn-\v cq-]m- -cw \ -Ip-hm i-co-cw sim- v sn-øp- {]-hr-øn-i-sf- mƒ ssztijw t]pv 8

7 an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS ]mã G{_lmw aμ-a-cpxn ({]Xo m Iu k-enwkv sk, Xncp-h ) `m-cy-bpw ` -Øm-hpw sa-un- - tum-iv-s -am-cm-b H-cp Ip-Spw-_w. c- p Ip- n-i-sf Iq-Sm-sX hr- -bmb am-xm-hpw A-h -s m- -ap- v. a- Wn-am-fn-I-bn am-xm-hn-\m-bn H-cp ap-dn-bpw \ -In-bn-cp- p. H-cp Zn-hkw cm-hn-se B-ip-]-{Xn-bn-te- v Uyq- n- p t]m-im C-d-ßp- a-it\m-sv A-Ω ]-d- p: ""tam-t\, cm- {Xn-bn F-\n- p \- ]-\n-bm-bncp- p, H- p t\m- n-bn- p t]m-bms.'' Xn-c- m-sw- p ]-d- v a-i B tpm-en `m-cy-sb G - n- n- v Imsd-Sp-Øp ]m- p. `m-cy cm-hn-se a- -sf H-cp- n kv-iq-fn hn- v h- f -Øp \m-b-bv- v Xo- -bpw sim-sp- Øv Uyq- n- p t]m-im C-d-ßptºm-gm-Wv A-Ω-bp-sS Im-cyw Hm - Ø-Xv. th-kw A-Ω-bv- v a-cp- p \ -In, ]n- o-sv hn-i-z-am-bn ]-cn-tim- [n- m-sa- v ]-d- v A-h-cpw bm-{xbm-bn. ssh-ip-t -cw a- ƒ kv-iqfn -\n- p h- -t m-tg- pw h-f - Øp-\m-b-bv- v ]-\n. Ip- n-iƒ hn-hcw a-ωn-sb t^m sn-bv-x-dn-bn- p. Ah [r-x-k-xn-bn ho- n-se-øn. D-S ` -Øm-hn-s\-bpw hn-fn- p-h-cp- Øn. H- pw ssh-im-sx \m-b-sb-bpwsim- v A-h C-cp-h-cpw sh- n-\-dn tum-iv-s - -cn-in-te-t m-sn. a-s-ßn h-cp-tºm-ƒ a-s-ßn h-cp-tºmƒ ]qap-j-øp-\n- A-Ω a-i-t\m-sp ]-d- -Xn-ß-s\: ""F-s tam-t\ Cu ho- n-se h-f -Øp-\m-b-bm-bn Rm P-\n- n-cp-s - n F- v B-in- pt]m-ip- p! \-Ωp-sS k-aq-l-øn-se \n-c-h-[n hr- -P-\-ß-fp-sS ]-cn-`-h-ß-fn H- p-am-{x-am-wn-xv. "s]m-s ', "s]m- Sn-sb' F- p a- -sf hn-fn- v kv-t\- ln- p h-f -Øn-b am-xm-]n-xm- ƒ B-tcm-Kyw -bn- p-i-gn-bp-tºmƒ kz- w a- -fm A-h-K-Wn- -s - Sp-I-tbm D-t]- n- -s -Sp-I-tbm snøp- -Xv C- v H-cp km-aq-ln-i {]-ivhm Iyw {]iv\-ßfpw {]Xn-hn-[n-Ifpw \-am-bn am-dn-bn-cn- p- p. hm - -Iyw H-cp bm-ym - yw a-\p-jy-s B-bp -ssz -Ly-Øns h - -\ B-tKm-f-hym-]-I-am-b H-cp {]-Xn-`m-k-am-Wv. X- q-ew k-aql-øn \-s m-cp ]- v h-tbm-p-\- ß-fm-Wv. B-bp-kn-s tz-io-b i- cm-i-cn ]p-cp-j-\pw kv-{xo- pw 59.4 B-sW- n ti-c-f-øn A-Xv b- Ym-{I-aw 69 Dw 74 Dw B-Wv. bp.- F.-H.-bp-sS I-W- -\p-k-cn- v 2025 B-Ip-tºm-tg- pw hr- -P-\-߃ tem-i-p-\-kw-jy-bp-ss 14% B-Ipw. F- m h - n- p-h-cp- B-bp-kv A-h-\-h-\p am-{x-a- a- p- -h - pw {]-iv-\-߃ kr-jv-sn- p- p-sh- -Xm- Wv hm - -Iyw t\-cn-sp- {]-[m-\ sh- p-hn-fn. hm - -Iy-Øn-s {]-iv-\-߃ am-dn-s m- n-cn- p- C- -sø km-aq-ln-i ]- m-ø-e-øn h-fsc-b-[n-iw am-\-kn-i kw-l -j-߃ A-\p-`-hn- p-i-bpw A-h {i- n- -s -Sm-sX t]m-ip-i-bpw sn-øp- H-cp Iq- -cm-wv hr- -P-\-߃. ]-gb Iq- p-ip-spw-_ hy-h-ÿn-xn-bn, A-[n-Im-cw Im-c-W-h- m-cn \n- n- ]v-x-am-bn-cp- -Xn-\m {]m-b-ap- -h - v {]-txy-i {i- -bpw ]-cn-k-w-\- bpw e-`n- n-cp- p. A- v kv-{xo-i-fpw Ip- n-i-fp-am-wv A-h-K-Wn- -s - n-cp- -Xv. F- m C- -sø \yq- n-b Ip-Spw-_-Øn `m-cy, ` -Øm-hv, Ip- n-iƒ F- n-h - v A-t\ym-\y ]-cn- K-W-\-bpw {i- -bpw e-`n- p-i-bpw {]m-b-am-b am-xm-]n-xm- ƒ A-h-K- Wn- -s -Sp-I-bpw sn-øp- p. "hm - -Iy-hpw \-c-bpw D- Im-e-Øpw F-s D-t]- n- -cp-tx' F- Zmho-Zn-s {]m - -\ hm - -Iy-Im-esØ A-h-K-W-\-bv- p- km-[y-xbm-wv kq-nn- n- p- -Xv. C-Ø-cw P\p-hcn s^{_p-hcn

8 SFC NEWS km-aq-ln-i {]-iv-\-߃ t\-cn-sp-tºmƒ X-s {]m-bw sh- p-\o- p- imco-cn-i- -am-\-kn-i- -km-aq-ln-i {]-iv- \-ß-fpw hr- -P-\-߃- v sh- p-hnfn-bp-b -Øp- p. im-co-cn-i {]-iv-\-߃ im-co-cn-i Zu -_-eyw F- m ta- J-e-bn-epw hr- A-\p-`-hn- p- p. {]m-b-am-ip- -txm-ss i-co-c-øn-s Hm-tcm {]-h -Ø-\-Øn-epw am-μyw kw-`-hn- p- p. Im-bn-Im- zm-\-tijn-bpw Im-gv-N-bp-sS-bpw tiƒ-hn-bpss-bpw Iq -Ω-X-bpw Ip-d- p-h-cp- p. a-kv-xn-jv-i-_-e- -bw aq-ew Nn- -bn-epw A-Xp-am-bn _- -s - p- a- p {]-h -Ø-\-ß-fn-epw -Xw kw- `-hn- p- p. Im -kyw \-jv-s-s -Sp- -Xp-aq-ew A-ÿn-Iƒ- v _-e- bw D- m-ip- p. X- q-ew H-Sn-hp-Iƒ- v km-[y-x h - n- p- p. c- -[- a-\n- p-g-ep-iƒ tim-jn- p- -XpsIm- v c- -kw-{i-a-ww Ip-d-bp- p. izm-k-tim-i-ß-fp-ss-bpw Z-lt\-{μn-b-ß-fp-sS-bpw {]-h -Ø-\-ßfn _p- n-ap- p-iƒ D- m-imw. D-d- -Ip-d-hv, hn-i- n- m-bv-a F- n-h km- [m-c-w-am-ip- p. C-Ø-cw im-co-cn-i {]-iv-\-߃ hr- -sc k-aq-l-øn -\n- v H- -s - Sp-Øp-I-bpw \n-hr-øn-bn- m-sx a- p- -h-sc B-{i-bn- p-hm \n -_- n-x-cm- p-i-bpw sn-øp- p. a-\- v B-{K-ln- p- n-s-øp i-co-cw F-ØmsX h-cp-tºmƒ \n-cm-i-bv- v A-Sn-abm-Ip-I-bpw a- p- -h - v Xm H- cp `m-c-am-sw- v kz-bw txm- p-ibpw sn-øp- -Xv km-[m-c-w-am-wv. am-\-ko-i {]-iv-\-߃ hm - -Iy-Øn t\-cn-sp- G- - hpw {]-[m-\ am-\-ko-i {]-iv-\w \- jv-s-t_m-[-am-wv. im-co-cn-im-tcm-kyw \-jv-s-s -Sp- -Xv Iq-Sm-sX ÿm-\w, k-a-bw, A-`n-am-\w, kzm-x-{ yw, Iq- p-im, {]n-b-s - -h, B-fl-hn-izmkw Xp-S-ßn-b-h-bp-sS \-jv-s-hpw hr- -cn am-\-kn-i {]-iv-\-߃ krjv-sn- p- p. Cu \-jv-s-t_m-[-øns a- y-øn `q-cn-]- w hr- -cpw G-Im- -X A-\p-`-hn- p- p. A-tXmsSm- w X-s D-Xv-I-WvT-bpw h - n- pw. \m-sf F- v? F-ß-s\? F- i- -am-b B-i- A-h-sc `-cn- pw. {]-txy-in- v a- ƒ B-cpw IqsS-bn- m-sx X-\n-sb Xm-a-kn- p- am-xm-]n-xm- -fn-epw ]- m-fn-iƒ \- jv-s-s - -h-cn-epw C-Xv G-sd Im-Ws -Sp- p. C-X-c km-aq-ln-i {]-iv-\-߃ k-aq-l-øn hy-xn-bm-\w kw- 6 P\p-hcn s^{_p-hcn 2018 an official publication of sharon fellowship church `-hn- p-sim- n-cn- p- aq-ey-t_m-[w hr- - v Ip-d-s m- p-a- {]-iv-\- ߃ kr-jv-sn- p- -Xv. D-Xv-]m-Z-\-]- c-am-b I-gn-hv, ku-μ-cyw, ]-Ww, hn- Zym-`ym-kw, Hu-tZym-Kn-I ]-Z-hn-Iƒ, kzm-[o-\w Xp-S-ßn-b-h B-[p-\n-I k-aq-lw hn-e-s - -Xm-bn Im-Wp- p. N-e-\-i- n, {In-bm-fl-I-X, B-tcm- Kyw, th-k-x Xp-S-ßn-b-h-bp- -h-scbm-wv k-aq-lw C- v {]m-[m-\ytøm-ss Im-Wp- -Xv. F- m hm - -Iyw _m-[n- p- -txm-ss ta - d-b-s - -h-sb- mw \-jv-s-am-bn-s m- n-cn- -bm-w-t m. C-Ø-cw km-l- N-cy-߃ km-aq-ln-i-am-bn Dƒ-h-enbp- -Xn-\v (Social with dreawal) hr- -sc t{]-cn- n- pw. hm - -Iy-sØ- - n-bp- ]-g-b ho- -W-a- C- p- -h - p- -Xv. H-cp Im-e-L- -Øn \-c- X-e-sb _-lp-am-\-tøm-ss I- n-cp- k-aqlw C- v _m-[y-x-bm-bn A-Xn-s\ hn-e-bn-cp-øp- p. X- q-ew hr- -sc ho- n X-s ]-cn-c- n- p-i F- ÿn-xn- v am- w h- p-sim- n-cn- p- p. h - n- p-h-cp- hr- -k-z-\- ߃ hm - -Iyw H-cp _m-[y-x-bmsw- bm-ym - y-øn-te- m-wv hn-c Nq- p- -Xv. hm - -Iyw B-cw-`n- p- -Xv F- t mƒ? a-\p-jym-bp-kn-s\ a-\x-im-kv-{x- - m ssi-i-hw, _m-eyw, Iuam-cw, bu-δ-\w, a-[y-h-b-kv, hm - - Iyw F- n-ß-s\ hn-hn-[ L- -ß-fmbn Xn-cn- n- p- v. C-Xn A-h-km-\- sø L- -am-wv hm - -Iyw. {]m-b- Øn-s A-Sn-ÿm-\-Øn km-[m-c- W-bm-bn A-dp-]-Xp ap-x-em-wv hm - -Iyw B-cw-`n- p- -Xm-bn I-W- m- n-bn-cn- p- -Xv. F- m h-b- -, a-\- m-wv hm - -Iyw \n- - bn- -s -Sp- -Xn-s am-\-z-wv-uw F- p ]-d-bp- -Xn Ip-d-s m-s A - -ap- v. {]-txy-in- v F -]-Xp h- b-kp I-gn- sn-dp- - m-cpw ap- - Xp h-b-kp- ]-Sp-In-g-h- m-cpw \- ap- n-s-bn [m-cm-f-ap- -t mƒ. A- ß-s\-sb- n {]m-bw i-co-c-øn-s - b- a-\-kn-s H-cp Nn- m-k-xn-bmsw- p th-ww I-cp-Xm. {]m-b-ambn- pw Du - -kz-e-x ssi-hn-sm-sx Hm-Sn- m-sn Im-cy-߃ \-S-Øp- cmjv-{so-b, a-x-t\-xm- - m \-ap- n- S-bn [m-cm-f-ap- -t mƒ X-s A- Im-e-Øn \-c _m-[n- v hm - -Iy- {]-iv-\-߃ t\-cn-sp- \n-c-h-[n t]- cpw k-aq-l-øn-ep- v. C-Xp kq-nn- n- p- -Xv im-co-cn-i {]m-b-ap-s - n-epw a-\-kn-s bu- Δ-\w \n-e-\n -Øp-hm I-gn-bp- -h- - v hm - -Iy-Øn-te- p I-S- p-i F- {]-{In-b Ip-d- p-iq-sn \o- n-s m- p-t]m-ip-hm km-[n- pw F- -Xm- Wv. F- n-cp- m-epw A-Xn-\p ]-cn-an- Xn-bp-s - k-xyw hn-kv-a-cn- p- n-. im-co-cn-i _-e-lo-\-x-i-ƒ h- - n- p- -txm-sp-iq-sn hm - -Iyw F- bm-ym - yw \n-cm-i-cn- m-\m-hm- Ø A-h-ÿ-bn F-Øn-t -cp- p. ]-t C-Xv a-\- n-s {]m-b-sø B-{i-bn- m-wv hy- n-i-fn {]-I-Sam-Ip-I F- -Xm-Wv k-xyw. A-XpsIm- v hm - -Iy-Im-ew k-t m-j- I-c-am-Ip- -Xn-\v a-\- n-s kw-xr-]v- Xn-bpw Du - -kz-e-x-bpw \n-e-\n - tø- -Xv A-Xy- m-t]- n-x-am-wv. {]m-b-am-b-h-sc ]-cn-n-cn- ptºmƒ ap-ºp kq-nn- n- -Xp-t]m-se, hr- - C- v A-[n-I- - m-sw- p I-cp- Xp- B-[p-\n-I k-aq-l-øn ""\n- \- p \- -bp- m-ip-hm-\pw Zo -Lmbp-t m-ss-bn-cn- m-\pw A- -s\-bpw A-Ω-sb-bpw _-lp-am-\n- '' F- ss_-_nƒ h-n-\-øn-\p {]-txy-i {]-k- n-bp- v. hn-zym-`ym-k-øn-s ]p-tcm-k-xn-bpw Po-hn-X ku-i-cy߃ sa- -s -Sp-Øp- -Xn-\p- _- -s -S-epw A-\y-cm-Py-ß-fn-te- pkm-[m-c-w-bm-bn A-dp-]- Xp ap-x-em-wv hm - -Iyw B-cw-`n- p- -Xm-bn I-W- m- n-bn-cn- p- -Xv. F- m h-b- -, a-\- m-wv hm - -Iyw \n- -bn- -s - Sp- -Xn-s am-\-z-wv -Uw F- p ]-d-bp- -Xn Ip-ds m-s A - -ap- v. {]- txy-in- v F -]-Xp h-bkp I-gn- sn-dp- - mcpw ap- -Xp h-b-kp- ]-Sp- In-g-h- m-cpw \-ap- n-sbn [m-cm-f-ap- -t mƒ. A-ß-s\-sb- n {]m-bw i-co-c-øn-s -b- a-\-kns H-cp Nn- m-k-xn-bmsw- p th-ww I-cp-Xm.

9 ]-dn- p-\-so-ep-sa- mw ap-xn - -h A-h-K-Wn- -s -Sp- -Xn-\v ap-jm- -cam-ip- p. F- m t\- -ß-fpw ku- I-cy-ß-fpw sa- -s -Sp-Øp-tºmƒ X- s H-t m - -Ww, I-tÆ, I-c-tf F- p hn-fn- v H-cp {]m-bw h-sc \ne-øpw Xm-sg-bpw h-bv- m-sx h-f - Øn-s m- p-h- am-xm-]n-xm- -sf a-d- -cp-xv. C- -sø `m-kp-c Po-hn- X-Øn-\v A-Sn-ÿm-\-an- B-cw-`-\mfp-Iƒ A-h-cp-sS Xym-K-Øn-s hne-iq-sn-bm-bn-cp- p F- k-xyw hnkv-a-cn- -cp-xv. H-cm-bp- p ap-gp-h a- ƒ- p-th- n Po-hn- A-h-cp-sS A-h-km-\ \m-fp-iƒ hr- -k-z-\-ßfn-tem tlmw \-gv-kn-s\m- -tam A- Nn-e-hn-tS- -Xv, ]-I-cw kz- w a- ƒ-s m- -am-wv. {]m-b-am-b-h-tcm-sv Po-hn-X-km-bm- -Øn \n-cm-ibpw B-Ip-e-X-bpw t]-dn F-cn- p- Xo-cp- \n-c-h-[n hr- -P-\-߃ \- ap- p Np- p-ap- v. F- m -A-ev-]w {i-an- m hm - -Iyw k-t m-jtøm-ss \-bn- v {]-Xym-i-bp- A- yw ssi-h-cn- p-hm I-gn-bpw. A- Xn-\p- Nn-e h-gn-iƒ Np-h-sS tn - p- p. {In-bm-fl-I-am-bn Nn- n- p-i Po-hn-X-sØ \mw G-Xp \n-e-bn ho- n- p- p F- -Xv kw-xr-]v-xnbn {]-[m-\ L-S-I-am-Wv. H- n-\pw sim- m-ø Rm C-\n Po-hn- n- p Im-cy-an- F- a-t\m-`m-hw B-tcm- Ky-I-c-a-. ssz-hw X- B-bp- n-\v D-t±-iy-ap-s - pw A-Xv ^-e-i-c-am- -W-sa- pw Nn- n- p-i. H- w ]q - Δ-Im-e t\- -ß-sf- p-dn- v Nn- n- v h -Ø-am-\-Im-e-Øn ssz-hw Iq-sSbp-s - Nn- -bn ip-`m-]v-xn hnizm-k-tøm-ss ap-t -dp-i. {]-h -Ø-\-ß-fn G -s -Sp-I h-ø, I-gn-hn- F- p Nn- n- v k- a-bw I-f-bm-sX A-h-c-h-cp-sS B-tcm- Ky-a-\p-k-cn- v sn-dp tpm-en-i-fn G -s -Sp-I. ]q-t m- \n -Ωm-Ww, t]-c- p- n-iƒ-s m- w k-a-bw Nn-eh-gn-, B-flo-b B-cm-[-\-bn ]-s -Sp- p- -Xv, {]m - -\, th-z-]pkv-x-i [ym-\w, hm-b-\ C-h-sbm-s G-Im- -X-bv- pw B-Ip-e-X-bv- pw \- ]-cn-lm-c-ß-fm-wv. D-]-tZ-iw tx-sp-i k-am-\ km-l-n-cy-ß-fn-eq-ss I- S- p-t]m-ip- hr- -tcm-ssm- w k-abw Nn-e-hn-Sp- -Xv G-sd {]-tbm-p-\w sn-øpw. {]-txy-in- v, k- p-jv-s-xtbm-ss hm - -Iyw Nn-e-h-gn- p- -h - s m- w A-h-sc k-μ -in- p-i. A- an official publication of sharon fellowship church h Po-hn-X-{]-iv-\-ß-sf F-ß-s\ ssi-im-cyw sn-øp- p F-s m-s a-\- n-em- p- -Xv {]-tbm-p-\w X- s. H-cp \- Iu -k-e-dp-ss D- ]-tz-iw kp-k-a-am-b Po-hn-X-Øn-\v G-sd k-lm-b-i-am-ipw. A-h-km-\-am-bn, Zo -Lm-bp-kv ssz-h-øn-s A-\p-{K-l-am-Wv (k- o. 91:16). A-Xp Xr-]v-Xn-tbm-sS \- bn- m-\m-wv ssz-hw \ -Ip- -Xv. A- Xn-\v ssz-hm-{i-b-hpw `- n-po-hn-xhp-am-wv A-\n-hm-cyw. Po-h-t\m-sS-bncp- v ssz-h-{]-hr-øn-iƒ h -Æn- phm, I-cp-Xp- ssz-h-øn B-{ibw-sh- v Nn- m-ip-e-ß-sf ssz-h- Øn-en-Sp-hm I-gn- m hm - - Iyw A-\p-{K-l-I-c-am-Ipw, Xo -. hr- -cp-ss {]-[m-\ B-h-iy-߃ {]m-b-ap- -h-sc ]-cn-n-cn- ptºmƒ A-h-cp-sS {]-[m-\-s - a-\xim-kv-{x B-h-iy-߃ A-dn-bp- - Xv G-sd {]-tbm-p-\-i-c-am-bn-cn- pw. {]-[m-\-am-bpw aq- p Im-cy-ß-fm-Wv hm - -Iy-]-cn-N-c-W-Øn {i- nt - -Xv. 1)Aw-Ko-I-cn- -s -Sp-I ap-ºp kq-nn- n- -Xp-t]m-se k- aq-l-øn-se ]-Z-hn-I-fpw B-tcm-Kyhpw tpm-en-bp-sa- mw \-jv-s-s -Sp- - Xv hr- -cn -G-sd B-Ip-e-X-I-fp- m- pw. Cu km-l-n-cy-øn A- h-cp-ss am-\-kn-i B-tcm-Kyw \n-e- \n -Øp- -Xn-\v kz- -`-h-\-øn-se Aw-Ko-Im-cw h-f-sc {]-[m-\-am-wv. k-º-øpw A-[n-Im-c-hpw C-s - nepw X-ß-sf a- p- -h Aw-Ko-I-cn- p- p F- Nn- A-h-cn h-cp- Øp- B-flm-`n-am-\-hpw B-fl-hnizm-k-hpw sx-s m- p-a-, a-dn- v, th- ]-cn-k-w-\ In- n-bn-s - n SFC NEWS A-h A-kz-ÿ-cpw ]-cm-xn- m-cpw Ip-Spw-_-Øn {]-iv-\- m-cp-am-bn amdn-tb- mw. X-ß-fp-sS ÿm-\-hpw ]- Z-hn-bpw \n-e-\n -Øm -th- n \n- - l-i-c-w-hpw {]-Xn-tj-[-hpw h-sc A-h {]-I-Sn- n- p F- p h-cmw. ap-xn - -h-sc H-gn-hm- n Ip-Spw- _-Øn-\p- n B-tem-N-\-Iƒ \- S-Øp- -txm kp-{]-[m-\ Xo-cp-am-\- ߃ ssi-s m- p- -txm A-h-sc G-sd hn-j-an- n- pw. H-gn-hm- p- p F- txm- A-h-sc kz- ap-dnbn -\n- v ]p-d-øp-sim- p-h- v ""F- -Xm a- -sf \n-ß-fn- -td- -Xv, B-cp-sS I-eym-W-am...' F-s m-s C-S-bv- p I-b-dn tnm-zn- m t{]-cn- n- pw. ""A- -\p-d-ßm-dm-bn-t... A- Øm-g-hpw a-cp- pw In- n-bn-t...?'' F- m-wv a-dp-tnm-zy-sa- n kq-nn-sim- p Ip-Øn-b _-eq t]m-se-bm- Ipw A- -s ÿn-xn. C-ß-s\ Xocp-am-\-߃ F-Sp- p-tºmƒ ap-xn - -h-tcm-sv B-tem-N-\ tnm-zn- p- - Xpw A-h-tcm-sSm-Øn-cp- v `- -Ww I-gn- p- -Xpw A-h-sc Aw-Ko-I-cn- p- -Xm-bn a-\- n-em- m k-lmbn- pw. 2) B-Z-cn- -s -Sp-I X-ß-fp-sS A-`n-{]m-b-߃- pw D-]-tZ-i-߃- pw {]m-[m-\yw \ - Ip- -Xv ap-xn - -h-cn B-Z-cn- -s - Sp- p F- Nn- D-f-hm- pw. ""\n߃ A-hn-sS-ßm-\pw a-cym-z-bv- ncn- v'', ""A- A- -s Im-cyw t\m- v'' \n-ß-fp-ss D-]-tZ-i-sam- pw C- hn-ss th-...'' Xp-S-ßn-bp- kw- `m-j-w-߃ {]m-b-am-b-h-sc A-]- am-\n- p- -Xn-\p Xp-ey-am-Wv. A-h tijw t]pv 8 P\p-hcn s^{_p-hcn

10 v SFC NEWS cq]m- cw (4 mw t]pv XpS ) thm- p-j-am-bn Im-Øp-kq- n- p- C-f- w X- m-ø i- -am-b a-\- n- s\-bm-wv ssz-hw am-\-z-wv-u-am- p- -Xv. tem-i-{]-im-cw i-co-c-øn-s B-bp- n-\pw B-tcm-Ky-Øn-\pw i- co-c-hym-bm-aw A-Xy- m-t] n-x-am- Wv. -Wn-I-am-b Cu tem-i-øn Po-hn- m a-\p-jy-\v i-co-c-hym-bmaw a-xnbm-ipw. F- m \n-xy-xtbm-fw I -Øm-hn-t\msSm- w ]p-\- cp- m-\ i-co-c-øn Po-hn- m i- co-c-øn-s {]-hr-øn-i-f- ; a-dn- v am-\-ko-i hym-bm-a-am-wv ssz-hw B-h-iy-s Sp- -Xv. im-co-cn-i hymbm-a-øneq-ss A-\m-h-iy-am-b simgp- v I-Øn- p I-f- v i-co-c-sø Du - -kz-e-am- p- -Xp-t]m-se am- \-ko-i-hym-bm-a-øn-eq-ss (a-\ ]p-xp- n cq-]m- -c-s -Sp- -Xneq-sS) ]p-\-cp- m-\ i-co-c-øn-te p- bm-{x kp-k-a-am- p-i bm-wv. `- -cn-se a-t\m-ho-cyw si-sp- Øn- -f-bp-hm km- y-xbp- ]- e {]-tem-`-\-ß-fpw ]-co -I-fpw Cu tem-i-po-hn-x-øn D- m-tb- hm Iyw (7 mw t]pv XpS ) ]-d-bp- -Xn-s\ H-cn- -epw ]p- n- p X- p-i-tbm hn-e-ip-d- p Im-Wp-Itbm A-cp-Xv. ]-I-cw A-h a- -fmepw a-cp-a- -fm-epw, sim- p-a- -fmepw _-lp-am-\n- -s -Sp- p F- a- Xn- v A-h-cn D-f-hm- -s -S-Ww. H- cp hy- n h-b-km-bn F- p-sh- v D- ]-tbm-k-iq-\y-am-ip- n-. H- p-a-s - n-epw Po-hn-X-Øn-s A-\p-`-h k- º-Øp-am-bn a- ƒ- v D-Ø-a h-gn- Im- n-bm-bn-cp- -h-cm-w-t m A-h. th- hn-zym-`ym-kw Im-Wn-s - nepw G-Xp Im-cy-hpw hn-p-bn- m F- p sn-ø-w-sa- v A-\p-`-h-Øns sh-fn- -Øn hn-e-s - \n - t±-i-߃ \ -Im I-gn-hp- -h-cm- W-h. Np-h-Sp-Iƒ ]n-g-bv- p-tºmƒ i-cn-bm-b h-gn Im-Wn- p-x-cm-\pw A- h - p I-gn-bp- p. C-Xv {]m-b-ambm-epw X-߃- v I-gn-bp-sa- pw G- Xp Im-cy-hpw X-ß-tfm-Sv A-`n-{]m-bw tnm-zn- v sn-ø-w-sa- pw A-h B- {K-ln- p- p. 3) kv-t\-ln- -s -Sp-I a- p- -h-cm kv-t\-ln- -s -Sp-I F- -Xv G-Xp {]m-b-øn-ep- -h-cpss-bpw {]-[m-\ am-\-kn-i B-h-iy- 8 P\p-hcn s^{_p-hcn 2018 an official publication of sharon fellowship church mw. ]-t A-h-sb A-Xn-Po-hn- v ap-t -dp- i- -am-b a-\- n-s D-S-a-sb-bm-Wv H-Sp-hn ssz-hw tx- P- p-sim- v A-e- -cn- v X-t m-ssm- w knw-lm-k-\-øn C-cp-Øp- - Xv. D-d- a-\- n \n- p- m-ip- {]-Jym-]-\߃- pw {]-hr-øn-iƒ- p-am-wv ssz-hw hn-e I - n- p- -Xv. a-\p-jy ]p-d-sa-bp- -Xv Im- Wptºmƒ ssz-h-tam lr-z-b-ß-sf Xq- n-t\m- p- p. \-Ωp-sS {]-hr- Øn-Iƒ Xm - m-en-i-am-bn F- - n-epw t\-sn-sb-sp- p-hm-\p-, em- `-ap- m p-hm-\p-, D-]-Po-h-\-Øn- \p th- n-bp- am-\- o-i ]n-cn-apdp- -Øn-s ^-e-ß-fm-twm? A- txm ssz-h-øn ti-{μo-i-cn- n-cn- p- C-f- w X- m-ø a-\- n-s {]-Xn-^-e-\-ßfm-tWm? c- m-{]-{in-b-bp-ss c- mw L- -sø hn-ip- o-i-c-w-l- w F- m- Wv hn-fn- p- -Xv. ]m-]-øn \n- v th -]m-sv A-\p-jvTn-t - Im-ew F- v km-cw. A-Xv {]-hr-øn-]-y- Øn-se Øn- p-hm i- -am-b-xpw C-f- w X- m-ø-xpw ]p-xp- -ap- - Xp-am-b a-\- n-\p am-{x-ta I-gn-bp ß-fn-sem- m-wv. ap-i-fn hn-i-zo-icn- Aw-Ko-I-cn- -s -S-epw B-Z-cn- s -S-epw kv-t\-l-øn-eq-ss am-{x-ta km-[y-am-iq. hm - -Iy-Im-ew B- tcm-ky-i-c-tam, A-kw-Xr-]v-X-tam F- v \n -Æ-bn- -s -Sp- -Xn A-h - p e-`n- p- kv-t\-l-øn-s ]- v \n -Æm-b-I-am-Wv. kv-t\-l-]q - Δ-ap- kw-km-cw, H-cp t\m- w, ]p- n-cn C-h-sbm-s {]m-b-am-b-h - v B-izm-k-am-Wv \ -Ip-I. sh-dpsx-s-b- n-epw, A-Ω I-gn-t m, C- v D-d-ßn-tbm, A-ev-]-k-a-bw hn-{i-an- v F-s m-s ]-d-bp- -Xv A-h - v a- p- -h-sc kv-t\-ln- m-\pw kzbw kv-t\-ln- m-\pw D-X-Ipw. ap-xn - -h-cp-am-bn B-i-b-hn- \n-a-bw \-S-Øp-tºmƒ... * A- -t\m A-Ω-tbm kw-km-cn- p-tºmƒ i-cn- pw {i- n- p tiƒ- p-i A-h-cp-sS ap-j-øp t\m- nbn-cn- p-i. aq-fn tiƒ- p-i-tbm a- dp-]-sn ]-d-bp-i-tbm sn-øp-i. * H-cn- -epw \n-ß-fp-ss B-{in- X-tcm, Ip- n-i-tfm-sp ]-d-bp- -Xp-t]mtem A-h-tcm-Sp kw-km-cn- -cp-xv. * [r-xn-s - v A-h-sc D-]-tZ-in- m-t\m B-h-iy-s -Sm-sX A-`n-{]mbw ]-d-bp-hm-t\m Xp-\n-b-cp-Xv. * X-߃-s m- n-\pw I-gn-hn-, I-bp- p F- Im-c-W-Øm-em-Wv a- \- p ]p-xp- n cq-]m- -c-s -Sp-hm ]u-tem-kv {]-t_m-[n- n- p- -Xv. a- \- v ssz-h-øn ti-{μo-i-cn n-cn- p- -h-\v sn-øm km-[n- mø- Xm-bn H- p-an-. A-ß-s\-bp -h ]-d-bpw, F-s ssz-h-øm Rm a-xn Nm-Sn- -S- pw. B-[p-\n-I-tem- Iw a-\x-i- n-sb- - n h-en-b I-s - Ø-ep-I-fm-Wv \-S-Øn s m- n-cn- p- -Xv. \-ap- v \-Ωp-sS a-\- v sszh-øn ti-{μo-i-cn- mw. C-f- w X- m-sx kq- n- mw. b-ymÿm-\- Øv \n-e-\n -Ømw. a-c-wsø-t mepw Xr-W-h-Xv-K-Wn- p-sim- v apt dm I-gn-bp- i- -am-b a-\- n-s D-S-a-I-fm-Imw. \-sω Im-Øncn- p- -Xv, H-cn- -epw B - pw {]- tem-`n- n- p-hm I-gn-bm-Ø, ]m-]w sn-øphm I-gn-bm-Ø, hn-i- n- m- Ø, h-kv-{xw B-h-iyan- m-ø, tx- P- n-\m A-e- -cn- -s - ]p-\-cp- m-\ i-co-c-am-wv. B-b-Xn-\m bm-ym - yt_m-[-tøm-spw e- y t_m-[-tøm-spw Iq-sS \-ap- v ap-t dmw. F-t m-gpw F- n-\pw th-sdm-cm-sf B-{i-bn-t ]- q F- p- am-xm-]n- Xm- -fp-ss txm- -en-s\ H- p-iq-sn i- n-s -Sp-Øp- co-xn-bn A-htcm-Sv k-l-xm-]w Im- p-i-bpw F-t mgpw C-tßm- m-{i-bn- m C-Sw \ - Ip-I-bpw sn-ø-cp-xv. kz- -am-bn km- [n- p- -Xv X-\n-sb sn-øm A-hsc t{]m- m-ln- n- p-i. * X-߃ C- v D-]-tbm-K-iq-\y-cm- Wv F- Nn- h - n- n- p- co- Xn-bn A-h-tcm-Sv C-S-s]-S-cp-Xv. Pohn-Xw ]m-gm-bn-t m-bn F- p Nn- n- p- -h-tcm-sv I-gn- Im-e-ß-fn-se A-h-cp-sS t\- -ß-fpw hn-p-b-ß-fpw Hm - n- p- -Xv Ip-d- p-iq-sn {In-bmfl-I-X-tbm-sS Po-hn- p-hm A-hsc k-lm-bn- pw. * H-t m - p-i, A- -t\-bpw A- Ω-tb-bpw \n-μn- v X- p- -Xv ssz-hwt]m-epw sh-dp- p- p. a-dn- v, A-hsc kv-t\-ln- p-i-bpw _-lp-am-\n- p-i-bpw ip-{iq-jn- p-i-bpw-sn-øp- -Xm-Wv a- -fp-ss sf-iz-cy-øn-\p \n-zm-\w. H- w X-ß-fpw \m-sf Cu h-gn-bn-eq-ss X-s F- v Hm Xpw \- -Xp-X-s. a-\p-jy hn-xbv- p- -Xv X-s sim-øpw F- m- W-t m ss_-_nƒ h-n-\w.

11 an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS Dr. Mathew Varghese, Okalahoma Bible gives the detailed account of the mission of the Holy Spirit in the old testament and new testament. The mission of the holy spirit occurs first in the book of Genesis. Genesis 1:1 gives an opening summary of God s creation of the entire universe. Verse 2 describes the earliest condition of the earth as tohu and bohu, shapeless and uninhabited. In the initial stage, the spirit of God (Ruham Elohim) was moving over the watery mass. The movement of the spirit of God over the water is described by the Hebrew word merahepet, which describes the hovering like an eagle over her nest. Hovering brings something out of nothing The earth was formless and empty. it was devoid of substances. The canvas had been prepared but the picture had yet to be painted in all its beauty. It was a place of nothingness. the framework had been formed but the internal features were yet to be filled in. the spirit was involved in the process of taking the potential to completed the form. The spirit was in charge from the beginning, energizing the planning and delivery of the final product through the hovering process to bring something out of nothing. Hovering brings life The is the basic mission of the spirit in many areas, including the creation. John 6:63. Throughout the Bible, the Spirit is that which makes creation live. This is true for creation as a whole, which only comes into being as God sends his Spirit in the act of creation (Ps. 33:6; 104:30), and it s even more clear THE HOVERING OF THE SPIRIT for humans who only live insofar as they have the Spirit of the God in them (Job 33:4). Spirit of God gives the life to creation. Hovering brings order The holy spirit is the director of all order in creation. he is first seen brooding over the primal chaos and producing order. he is the force of all the intelligent mathematical precision in nature. Seedtime, harvest, cold, heat, summer, winter, day and night are his infinite precision and mathematical regularity. The creation is one of order. this is seen in the heavens and the earth (Isiah 40:12). Spirit of God is the intelligent administrator. Hovering brings beauty The holy spirit is the creator of the beauty. Job tells that it was the holy spirit who made splendid the heavens (Job 26:13, Psalms 33;6). Mathew Henry comments that the spirit not only made the heavens but beautified them: has curiously bespangled them with stars by night and painted them with the light of the sun by day. The spirit is the creator of all the beautiful richness of all color and form in the living and non-living beings in the universe. Spirit of God is the designer. Hovering brings care and protection The phrase like an eagle stirs up nest appear in the context of care and protection. The vibrant presence of the spirit with his outstretched wings of care. God is clearly present to creation as he shapes and molds it for his purposes. The Ruhah brood, as a mother bird broods over the eggs. She waited patiently over the nest and held her outstretched wings over the nest and would flutter so slightly and keep the temperature of love. This magnifi-cent metaphor reveals the tireless effort, the care and the love that was exhibited at that moment. Spirit of God is the caretaker. (Cont... page 13) P\p-hcn s^{_p-hcn

12 SFC NEWS sp ]n sh-æn- p-fw kv-{xo-iƒ Po -kv [-cn- p- - Xn-s\-Xn-sc Km-b-I tb-ip-zm-kv Nne \m-fp-iƒ- p ap -]v ]-d- ]- cm-a -i-ß-sf Np-h-Sp-]n-Sn- p a-e-bmfn k-aq-lw H- -S- w {]-Xn-I-cn- -Xv \-Ωƒ a-d- n- p- m-in-.. A-h k- Ωn-{i {]-Xn-I-c-W-߃ B-sW- - Xv {i-t -b-am-wv. a-d- p-h-s - -h a-d- p-x-s h-t -Ww F- m-bn-cp- p tb-ip-zm-kn-s {]-kv-xm-h-\. sku-ay-x-bm-wv kv-{xo-bp-ss skuμ-cyw F- pw \-ap- p-]- n-b h-kv-{x߃ am-{x-ta [-cn- m-hq F- p-am- Wv A-t±-lw ]-d- -Xv. tb-ip-zm-kn-s\-t m-se F- m-hcpw B-Z-cn- p- H-cp hy- n-bn \n- pw h- {]-kv-xm-h-\ D-jm D- Xp- n-s\-bpw A-Zv-`p-X-s -Sp-Øn. Kmb-I-\m-b A-t±-lw A-Xn am-{xw {i- n- m t]m-sc F- pw X-ß-fpsS Im-cy-Øn F- n-\p C-S-s]-S- W-sa- pw H-cp-Iq- i- -ap-b -Øptºmƒ \mw {i- n- m-sx t]m-ip- hn-j-b-߃ h-kv-xp-\n- -am-bn a-\-kn-em- n {]-Xn-I-cn-t - -Xv am- \y-x-bp-ss A-Xn -h-c-ºp-i-fn \n- p sim- m-bn-cn- -Ww. Hm-tcm \m-sn-\pw `m-j-bv- pw A- \p-kr-x-am-bn ss]-xr-i-ß-fp- v. hy-xy-kv-x kw-kv-im-c-øn-epw Pm- Xn-bn-epw a-x-øn-epw s]- -h hn-`n- -am-b th-j-߃ [-cn- m-dp- v. C- hn-ss F- m-h-cpw H-tc h-kv-{xw X- s [-cn- -W-sa- ]n-sn-hm-in \-S- n-. A-X-Xp k-aq-l-øn-s kmwkv-im-cn-i-ø-\n-a \n-e-\n -Øp- - Xn h-kv-{x-øn-\pw ]- p- v. a-e-bm-fn-i-fp-ss ]-c-º-cm-k-x h- kv-{x-ß-fm-b ap- pw sk- p-km-cnbpw N- -bpw ap- pw F- mw C- sø a-e-bm-fn-iƒ Xp-temw Np-cp- am-bn am-{x-ta D-]-tbm-Kn- m-dp- q F- -Xv \-Ωn F-{X-t] {i- n- n- p- v. \m-tsm-sp-tºmƒ \-Sp-th Hm-Sp- \-Ωƒ ]m- m-xy kw-kv-im-csø I- -t mƒ h- m-sx hm-cn- p- W - p. A-Xn-\m-bn X-\-Xm-b a-ebm-fn kw-kv-im-c-sø \mw X- n P\p-hcn s^{_p-hcn 2018 an official publication of sharon fellowship church F-Xn - -s -Sm-Ø am-\y-x h-kv-{x-[m-c-w-xn-epw th-ww d- p. ap- n-s ÿm-\-xv C-t mƒ ]m v-kv B-b-t mƒ Ip-d- p-iq-sn sku-i-cy-{]-z-am-bn. _v-sfu-kpw ]mhm-s-bpw [-cn- n-cp- ÿm-\-xv Npcn-Zm h- -t mƒ \-Ωƒ- v k-t mj-am-bn. B ÿm-\-øm-wv So-j - pw Po -kpw cw-k-{]-th-iw sn-bv- X-Xv. C-Xv ]p-cp-j- m Np-cp- -ambn am-{x-ta [-cn- m-dp- q. ]-s kv-{xo-iƒ A-Xn-s\ h- m-sx kv-t\- ln- p- p! ]p-cp-j- m C-dp-In-b Po -kv C- m B-cpw H-cp-]-s Im-cy-am- m-dn-. F- m tem-sh- Ãv Po -kn- m A-Sn-h-kv-{X I-º- \n-bp-ss ]-c-ky-am-ipw. kv-{xo-i-fv C- Xv [-cn- m i-co-c-øn-s H-Ø-h- Sn-hv Im-Wpw. Cu h-kv-{x-߃ [- cn- p- -Xv i-co-c-sø {]-Z -in- n- m- \m-twm \-Kv-\-X a-d-bv- p-hm-\mtwm F- p \mw Nn- n- m-td-bn-. So-j - n-\p C-d- w Ip-d- m ssi N-en- n- p-tºmƒ kzm-`m-hn-iam-bpw kz-im-cy-x-iƒ {]-Xy- -s - Smw. A-]-c-s Iq -Øp-aq -Ø I- Æp-Iƒ \n-ß-fp-ss kz-im-cy-x-bnte- v B-Ipw. km-cn-bpw \- -Xp-Xs. F- m A-Xpw i-cn-bm-bn a- d- n-s - n {]-Z -i-\-h-kv-xp B- Ipw. sªu-kn-s I-gp-Øv Xm-sg- n-d-ßp- -Xpw P-\m-e h-bv- p- - Xpw o-hv se-kv C-Sp- -Xpw B-sc B-I -jn- m-\m-wv? C-ß-s\ t]m- Ip- p C- -sø ^m-j-\p-iƒ... \mw ssz-h-øn-s a-μn-c-am-wv (1 sim-cn. 3:16, 17) F- v ss_-_nƒ ]-d-bp- p. \-Ωp-sS h-kv-{x-[m-c-w- Øn - q-ss-t]m-epw A-Xn-s\ A- ip- -am- m ]m-sn-. A-e- y-ambn h-kv-{xw [-cn- p- -Xn t]m-epw ]m-]-ap- v-. kv-{xo-iƒ e- m-io-eap- -h B-sI-W-sa- v ]u-tem-kv- ]-d-bp- p. s]-s -sim-kv-xv hn-hml-th-f-bn hm-bn- p- th-z-`m-k߃ Hm - p-a-t m? ku-ay-x-bpw km-h-[m-\-x-bpw kv-{xo-i-fn ImtW- Kp-W-ß-fm-Wv. A-Xv h-kv- {X-Øn-epw {]-I-S-am-I-Ww. C-Xn-s\ D-]-tZ-in- p- -h ]-g- -\m-bm-epw ssz-h-h-n-\w F- pw \n-e-\n-ev- p- -Xm-Wv. ss_-_nƒ-im-e-sø h-kv-{x-ßsf- mw ]q -Æ-am-bn a-d- n-cp- -hbm-bn-cp- -t m. A-t mƒ Ø-s sh-tδ-sd h-kv-{x-co-xn-i-fpw D- mbn-cp- p. A-Xp-sIm- m-wv B-h. 22:5 ]p-cp-j-s h-kv-{xw kv-{xobpw kv-{xo-bp-ss h-kv-{xw ]p-cp-j- \pw [-cn- -cp-xv F- v ]-d- n-cn- p- -Xv. B- p-tcm-a-hpw N-W-hpw Iq-Sn- -e - h-kv-{xw [-cn- -cp-sx- v 22:9-11 h-sc Im-Wmw. te-hy. 19:19 epw ]-d-bp- -Xv c- p-h-i km-[-\w I- e - h-kv-{xw [-cn- -cp-xv F- v. ]p-xn-b-\n-b-a-øn 1 Xn-tam. 2:9, 10 hm-bn- p-i. " kv-{xo-iƒ tbm-ky-amb h-kv-{xw [-cn- p e- m-io-e-txm- Spw kp-t_m-[-txm-spw Iq-sS X-ßsf A-e- -cn- -Ww". ]n- n-b X-eap-Sn, s]m- p, ap-øv-, hn-e-tb-dn-b h- kv-{xw C-sXm- p-a- th- -Xv ]n- tbm ap-i-fn ]-d- -h X-s. 1 ]-t{xm-kv 3:2-5 h-sc hm-bn- ptºmƒ sku-ay-x-bpw im- -X-bp-ap- a-\- v F- A- -b-`q-j-ww X-s -th-ww F- v Im-Wmw. C-ßs\-b-t m ]- v ssz-h-øn {]-Xymi-h- n-cp- kv-{xo-iƒ X-ß-sf-Øs A-e- -cn- p ` -Øm- - m - v Io-g-S-ßn-bn-cp- -Xv. C- -Xv- km-[n- m-x-øn-s Im-c-W-hpw Cu hm- Iy-Øn -Ø-s Im-Wmw. ]p-cp-j-ta-[m-hn-xzw F- m-im-e- Øpw Im-Wmw. kv-{xo-]p-cp-j k-a- Xzw s]u-tem-kpw B-{K-ln- n-cp- - Xm-bn hm-bn- p- p- -t m ( K- em.3:26-29). A-Xp-sIm- v h-kv-{x-[mc-w-hpw H- m-i-w-sa- p A - -an-. B-cm-[-\-bn kv-{xo-iƒ aq-sp- ]-Sw [-cn- -W-sa- v 1 sim-cn. 7:1 Im-Wmw. 1 tim-cn. 11:4-7 Iq-Sn tn - Øv hm-bn- p-i. ]p-cp-j ssz-h-ap - ]m-si h-cp-tºmƒ X-e-bn aq-sp-]- Sw ]m-sn-. Pm-Xo-b kw-kv-im-c-øn C-Xp- m-bn-cp- p F- m-wv a-\-knem-t - -Xv. b-lq-z kv-{xo-iƒ km- [m-c-w aq-sp-]-sw [-cn- m-dn-. F- m b-h-\m-b-tdm-am kv-{xo-iƒ [- cn- p-am-bn-cp- p. aq-sp-]-sw [-cn- p- - Xv `-cv-xm- - m-tcm-sp- _-lp-am-\- Øn-s -bpw am-\y-x-bp-ss-bpw kq-n- \-bm-wv. A-Xv [-cn- m-sx B-e-b- Øn h-cp- kv-{xo-iƒ ]p-cp-j-s\ A-]-am-\n- p- p. A-X-s - n ap- (tijw t]pv 14)

13 an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS {io. a-t\m-pv _m_p im-tcm s^-tem-jn- v N - ns \nc-ww {]m-tzin-i k-`m ip- {iq-j-i-\m-bn-cp- {io. a-t\m-pv _m_p (ap- -\mw-ip-gn-bn hosv, sh- n- p-dw ]n.h, ]-Ø-\w-Xn- ) F- Bƒ Sn k-`m ip-{iq-ji-s Np-a-X-e-Iƒ \n -Δ-ln- p h-c-sh ap-x k-`m Iu -knens tbm k-`m `m-c-hm-ln-i-fpsstbm bm-sxm-cp A-\p-a-Xn-bp-an msx Sn k-`m-lmfpw ]m-gv-k-t\ppw hn-s m-gn- p t]m-bn- p- Xpw Sn hnh-cw \nc-ww {]m-tzin-i k-`m hnizm-kn-i-fn \n pw k-`m Iu kn a-\- n-em- n-bn- p- -Xpw, B- b-xv i-cn F- v A-t\z-j-W-Øn Iu -kn-en-\p t_m- y-s - n- p- - Xp-amWv. B-b-Xn-\m, Sn a-t\m- Pv _m-_p F- B-fn-\v ap-x im-tcm s^-tem-jn- v N - p-am-bn bm-sxm-cp _- -hp-an m- Ø-Xpw C-bm-fp-sS {]-h -Øn-Iƒ- v k-` D-Ø-c-hm-Zn B-bn-cn- p- - Xp-a F- p- hnh-cw C-Xn-\m A-dn-bn p-sim- p- p. C-hm Fw. F-kv k-t m-jv im-tcm s^-tem-jn- v N - ns Xn-cp-h-\- -]p-cw do-pn-b-wn s\-sp-a-ßm-sv sk -dn -s - ]- -Ipfw {]m-tzin-i k-`-bn k-l-ip- {iq-j-i-\m-bn tkh-\w A-\p- n- p sszh-øn\p alxzw {]nb ]mã pw k`bv pw tbip-{in-kvxphns \nkvxpey \ma-øn kvt\l-h-μ\w sszh-ir-]-bmepw \nß-tf-h-cp-ssbpw Bflm amb {]m -\-bmepw kl-i-c-w-ømepw se \ΩpsS P\-d I h j \hw-_ 27 Xn ƒ apx Unkw-_ 3 Rmb hsc Znh-k-ß-fn hfsc A\p-{K-ln- -s \ne-bn \S-Øp-hm CS-bm-bn. Iu kn AwK-ßfpw I h j `mc-hm-ln-ifpw Bflm -X-tbmsS {]h Øn- -Xn-\m {]m \ tiƒ p sszhw I h js\ henb hnp-b-am- n-øo Øp. \hw-_ 27- mw XobXn sshin v k`m {]kn-u v ]mã tpm txmakv {]m n v DZvLm- S\w snbvx I h j-\n kam-]\ \nanjw hscbpw ]cn-ip- m-flm-hns ]cn-h Ø\w A\p-`-h- imtcm s^tem-jn v N v, Xncp-h {]txyi Adn-bn piƒ h-cp- C-hm Fw. F-kv k-t m-jv k-`-bp-ss ]-c-am-[im-c k-an-xn-bp-ss Xo-cp-am-\-߃ [n- -cn pw k-`m Iu -kn-en-s D-Ø-c-hpI-sf Xp- S - -bm-bn ew-ln pw h-cp- -Xm-bn k-`m Iu -kn-en-\v D-Ø-a-t_m[yw h- n- p- -Xn-\m ap-x Sn.Fw.F-kv k-t m-jn-s\ k-`m ip- {iq-j-bn \n pw \o- w sn-bv-xv A-dn-bn- n-cp- -Xm-Wv. F- m im-tcm s^-tem-jn- v N - ns Hu-tZymKn-I \m-aw Zp-cp-]- tbm-kw sn-bv-xv Sn k-t m-jv {]-h - Øn- p-h-cp- -Xm-bn A-dn-bp p. A- t±-l-øn-s bm-sxm-cp {]-h -Øn- Iƒ pw k-`m Iu -kn D-Ø-chm-Zn-bm-bn-cn- -bn F- hnh-cw s]m-xp-p-\-ß-fp-ss A-dn-hn-te- m-bn {]-kn- -s -Sp-Øn-s m- p- p IqSnb imtcm s^tem-jn v N v Iu kn-ens Xocp-am-\-{]-Imcw Adn-bn- p- -Xv. Xncp-h m Bÿm-\-ambn {]h Øn- p ""imtcm s^temjn v N n\v'' aq p IqSn-h-c-hp-IfmWv Ipssh- n-ep- -Xv. ]mã ]n.- F.-A-\n-b (Ip-ssh- v) ]mã a\p Ipcy (awk]mã a\p Ipcy (aw-k-^v), ]mã dpn Nmt m (]v^m-tl awk-^v) F n-h ip{iq-j-i- m-cm-bn-cn- p IqSn-h-chp-I-fm-W-h. ]mã APn txmakv F m, imtcm s^temjn v N v Iu kn-en\p hnt[- b-s -SmsX \n Hcp Iq w hnizm-kn-i-fpss t\xrxzw GI- ]- o-b-ambn Gs -SpØv {]h Øn- n-cp ]mã APn txmakv Iu kn-ens \n t±i-ßfpw DØ-c-hp-Ifpw Ah-K- Wn pw ewln pw {]h Øn p h n-cp- -Xns\ XpS v IqSnb k`m Iu kn ]m-ã- APn txma-kns\ s^tem-jn- ns F m BfloI ip{iq-j-i-fn \n pw \o w snbvxn- p- Xpw s^tem-jn- n \n pw At±-l-Øn\p \evin-bncp "HmUn-t\-j ' d±p-sn-bvxn- p- -Xpw, BbXv At -Zn-hkw Sn APn-tXm-a-kns\ tcjm-aqew Adn-bn- n- p- -Xp-am-Wv. F n-epw, imtcm s^tem-jn v k`m ip{iq-j-i F hymtp\ Sn APn txmakv AhnsS XpS-cp- m- Xmbn Adn-bp- p. At±-lsØ imtcm s^tem-jn v N ns Bflo-Ihpw `uxo-i-hp-amb bmsxmcp hnj-b-ß-fnepw CS-s]- Sp- -Xn \n pw ]q Æ-ambn \o w snbvxn- p- -XmWv F hnhcw hnizm-k-aq-lsø CXn- \m Adn-bn p sim p- p. P\d I h j 2017 th-zy-am-bn-cp- p. ]Iepw cm{xn-bn-ep-ambn \S ktωf-\-ß-fn A`n-jn- - m-cmb I Ør-Zm-k- m-cpss ip{iq-j-iƒ I h j-\n kw_- n sszh-p-\- Øn\v A\p-{K-l-am-bn-cp- p. At\-I I Øm-hns\ Is -Øp-hm-\pw, \nc-h-[n-t] kphn-ti-j-th-ebv v ka n- -s -Sp-hm-\pw, 8 t] hnizm-k-kv\m\w kzoicn v k`-tbmsp tncp-hm-\pw, k`m-p-\-߃ s]mxpsh Bflo-b-ambn DW Ø-s -Sp-hm\pw I h. apjm- n-c-ambn F hkvxpx sszh-\m-a-a-l-xz-øn-\mbn tcj-s -Sp-Øp- p. e`n IW- p-iƒ{]-im-cw, Hcp sndnb XpI an w D m-i-ø- -hn[w k`m ip{iq-j-i- mcpw k`m- P-\-ßfpw I h j sne-hp-iƒ mbn kmº- ØnI klmbw \ In. kl-i-cn F m sszh-p-\- (tijw t]pv 16) P\p-hcn s^{_p-hcn

14 SFC NEWS an official publication of sharon fellowship church hm Ø-Iƒ Bfl-km- n-[y-an-d-ßnb P\-d I h j Xn-cp-h- : im-tcm s^-temjn- v N - n-s P-\-d I -h j \-hw-_ 27 Xn- ƒ ap-x Unkw-_ 3 Rm-b h-sc Xn-cp-h- im-tcm {Ku- n -sh- v \-S- p. Xn- -fm-gv-n ssh-in- v 6.0 \v k-`m-{]- kn-u v d-h. tpm txm-a-kv D-Zv- Lm-S-\w sn-bv-xp. C- -sø Im-e- L- -Øn ]-cn-ip- m-fl-i- n-bp-ss km- n-[y-am-wv hn-izm-k-k-aq-l-øn- \v A-\n-hm-cy-am-bn-cn- p- -Xv. sh- - Øn -ao-sx ]-cn-h -Øn- p-sim- ncp- B-flm-hn-\v G-Xv X-I - kml-n-cy-ß-sf-bpw hy-xy-kv-x-s -Sp- Øm I-gn-bpw. Po-h-Zm-b-I-hpw i- -Zm-b-I-hp-am-b ssz-hm-flm-hn-\v {]-h -Ø-\ kzm-x-{ yw- k-`-i-fn D- m-ip-tºm-gm-wv B-flm- ƒ k- `-bn-te- v B-I -jn- -s -Sp- -Xv. D- Zv-Lm-S-\ {]-kw-k-øn A-t±-lw {]-kv-xm-hn- p. ]m-ã ]n.-pn. tp- -_v A-[y- -X h-ln- p. ]m-ã G-{_-lmw tpm-k-^v k- n -Ø-\ hm-b-\-bv- v t\-xr-xzw \ -In. ]m- Ã tim-in D-Ω {]-kw-kn- p. snm-δ ap-x i-\n h-sc F- m Zn-h-k-hpw cm-hn-se 7.30 ap-x 8.30 h-sc ss_-_nƒ Ã-Un \-S- p. ]m-ã -am-cm-b ]n.-hn.-k-pn, si.-hn.- jm-pp, ^nen v G{_-lmw, tpm, h -Ko-kv, ]n.-hn. s_- n Xp-S-ßn-bh m- p-iƒ \-bn- p. snm-δm ap- X hym-gw h-sc ]-I \-S- ]mkv-t -gv-kv ao- nw-kn A-Uz. Zn-eo-]v a-øm-bn ]m-ã -am-cm-b kmw si. tp- -_v, si.-hn. tpm - p-ip- n, kn.-hn. G-{_-lmw, ]n.-fw. tpm, n.-]n. G-{_-lmw, n.-pn. tim-in, tpm txm-a-kv, tpm -k si. 12 P\p-hcn s^{_p-hcn 2018 km-ap-th, G-{_-lmw tpm-k-^v, sn-dn-bm am-xyp, _n.-sp. {In-kv- Xp-Zm-kv, txm-a-kv G-{_-lmw, km- _p t]mƒ Xp-S-ßn-b-h {]-kw-kn- p. Hm Un-t\-j ip{iq-jbpw CtXm-S-\p-_- n v \S- p. sh- nbm-gv-n ]-I-epw a- v Zn-h-k-ß-fn D- -I-gn- pw \-S- s]m-xp-tbm-k-ßfn ]m-ã -am-cm-b k-pp ]p- q-kv, tpm ss\-\m, hn.-fw. tpm-k- ^v, kn.-fw. km-_p, hn -k ]n. tpm - v, A-\n-b -Ip- v km-aph, sd-pn Nm-t m, _ -k Um- \n-tb, tp- -_v tpm, a-\p Ipcy, tdm-bn sn-dn-bm, si.-hn. Zm- \n-tb-ep-ip- n, h -Ko-kv tpm-jzm, kmw txm-a-kv, si.- n. h -Ko-kv, ]n.- F-kv. tpm-wn Xp-S-ßn-b-h {]-kw- Kn- p. i-\n-bm-gv-n \-S- kn.-c.-fw-., k -tu-kv-iqƒ kw-bp- k-tωf-\-øn d-h. am-xyp h -Ko-kpw k- tlm-z-co-k-tω-f-\-øn kn-ã tagv-kn am-xyp-hpw ktμ-iw \ -In. D- -I-gn- v \-S- an-j tim - ^-d -kn ]m-ã -am-cm-b si.-kqcy, {Im- nip-am F- n-h mp-iƒ \-bn- p. ssh-ip-t -c-ßfn \-S- s]m-xp-tbm-k-ß-fn ]m- Ã -am-cm-b Ip-cy am-xyp, kmw n. ap-j-ø-e, tp- -_v km-ap-h, tpm tpm -k, Zm-\n-tb hneyw-kv, am-xyp h -Ko-kv, kmw txma-kv, _- n-k a-øm-bn, ^n- n tp- -_v Xp-S-ßn-b-h {]-kw-kn- p. Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se \-S- kv- \m-\ ip-{iq-j-bv- v ]m-ã -am-cm-b em-ep Cu-, tp- -_v tpm - v, n.-sf. G-{_-lmw Xp-S-ßn-b-h t\- Xr-Xzw \ -In. Xp-S - v \-S- kwbp- B-cm-[-\-bv- v ]m-ã ]n.-hn. tp- -_v A- y- -X h-ln- p. ]m- Ã ]n.-fw. tpm k- o -Ø-\w hm-bn- p. d-h. tpm tpm -k {]-kw-kn- p. d-h. tpm txm-a-kv Xn-cp-h-Øm-g ip-{iq-j-bv- v t\-xr- Xzw \ -In. A-tXm-S-\p-_- n- p \- S- k-am-]-\ k-tω-f-\-øn d-h. cm-tp-jv, tum. n.-]n. G-{_-lmw, tum. n.-pn. tim-in, d-h. tpm txm-a-kv F- n-h {]-kw-kn- p. ]m- Ã G-{_-lmw tpm-k-^v Ir-X- -X tc-j-s -Sp-Øn. {_-Z Fw.- si. Ip-cy {]-kv-xm-h-\ \-S-Øn. ]-cn-h -Øn- p- B-flm-hv F- -Xm-bn-cp- p Cu h -j-sø Xow. im-tcm Iz-b Km-\-ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw \ -In.

15 an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS kn.-c.-fw. h{p-pq-_nen P\-d Iymºv kam-]n p Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v N - n-s bp-h-p-\ hn-`m-k-am-b {In-kv-Xy C-hm- -en- aq-hvsa n-s (kn-c-fw) h-{p-pq-_n-en P-\-d Iym-ºv Un-kw-_ 25 ap- X 27 h-sc Ip- n- m-\w am _- tk-en-tbm-kv {In-kv-Xy F- n-\ob-dnw-kv tim-tf-pv Iym-º-kn -sh- v \-S-Ø-s - p. 25- mw Xo-b-Xn cm-hn-se 9.30 \v P-\-d sk-{i- -dn ]m-ã tpm - v ap- -I-s A- y- -X-bn Iq-Sn-b ao- nw-kn P-\-d {]-kn-u v ]m- à ^n-en- v G-{_-lmw Iym-ºv D-Zv- Lm-S-\w \n -Δ-ln- p. k-`m an-\n-tãgv-kv Iu- -kn P-\-d sk-{i- dn ]m-ã ^n- n tp- -_v ap-jy k- tμ-iw \ -In. kn.-c.fw tpm. sk- {I- -dn {_-Z \n-jn tk-hy kzm- K-X-hpw P-\-d tim- -Hm -Un-t\- ]m-ã tpm-tam tpm-k-^v Iym-ºv \n -t±-i-ß-fpw \-ev-ip-i-bp- m-bn. ]m-ã -am-cm-b si.- n. txm-a-kv, tpm tp- -_v, t_m-kv Fw. Ipcp-hn-f, Um-\n-tb Ip- n si.-hn, ]n.- F. Nm-t m-, kmw tim-in, kn- à ku-an-\n ^n- n, kn-ã G-enbm-Ω tim-in F- n-h B-iw-k- Iƒ A-dn-bn- p A-[n-Iw B-fp-Iƒ ]- s -Sp-Ø Iym-ºn kn-c-fw {Xn-Zn- \ hm -jn-i Iym-ºp-I-fn G- -hpw A-[n-Iw B-fp-Iƒ ]-s -Sp-Ø Iym- ºm-bn am- -s - p. "cq-]m- -cw' F- hn-j-b-sø B-kv-]-Z-am- n, hn-hn-[ sk- -\p-i-fn-em-bn d-h. tum. am- Xyq-kv h-dp-kn-kv, tum. F-_n ]n. am-xyp, kp-hn. km-p tpm-bn, d-h. kmw si. tp- -_v, kp-hn. Pn-^n tbm-l- m Xp-S-ßn-b-h m-kp- Iƒ \-bn- p. kn-c-fw In-Uv-kv Iym- ºn-\v {Sm -kv-t^m -ta-gv-kv C- y t\-xr-xzw \ -In. A-\p-{K-lo-X B- cm-[-\m \n-an-j-߃- tum. ª-k ta-a-\, kp-hn. te-muv-k B - Wn, kp-hn. Ãm -en am-xyp, tpmtam Xp-S-ßn-b-h \n-b-{ n- p. {Kq- v Xn-cn- p- Iu -kenw-kv m-kp-iƒ tum. P-bnw-kv tpm -Pv sh -a-wn, ]m-ã G-{_- lmw a-μ-a-cp-xn, kn-ã kv-t\-lm tk-hy F- n-h \-bn- p. cm-hn-sebp- ss_-_nƒ m-kp-iƒ- v ap `m-c-hm-ln-iƒ t\-xr-xzw \ - In. B-flm-`n-tj-I-Øn-\m-bp- - Im- Øn-cn- p tbm-k-øn-\v ]m-ã A- tpm-bv tpm-wpw ]m-ã k-pp amth-en- -c-bpw t\-xr-xzw sim-sp-øp. Iym-ºn D-S-\o-fw A-\p-`-hn- ssz-h-km- n- y-øn-s ^-e-ambn 300- A-[n-Iw bp-h-p-\-߃ I -Ør-th-e-bv- m-bn k-a - n- -s - p. Pq-\n-b Iym-ºn Dƒ-s -ss 40 Ip- p-߃ I -Øm-hn-s I-ev-]- \-bm-ip- kv-\m-\w kzo-i-cn- m Xo-cp-am-\n- p. F-Æn Xn- -s -Sp-Øphm I-gn-bm-Ø-{X Ip- n-iƒ B- flm-hn \n-d- v B-cm-[n- p. _p- [-\m-gv-n \-S- k-am-]-\ k-tω-f-\- Øn kn-c-fw ssh-kv {]-kn-u v ]m-ã tkm-hn am-xyp A- y- -\mbn-cp- p. k-`-bp-ss ko-\n-b P\-d an- \n-ã-dm-b d-h. tum. n.-pn. tim-in, ]m-ã -am-cm-b ^n-en- v G-{_-lmw, tpm - v ap- -I F- n-h kwkm-cn- p. kp-hn. F-_n t_-_n (P- \-d {S-j-dm ) Ir-X- -X A-dnbn- p. a-t\m-l-c-am-b Iym-º-kpw hn- `-h-k-ar- -am-b `- -W-hpw Iym-ºv Aw-K-߃- v bm-{x ku-i-cy-øn- \m-bn hm-l-\-{i-ao-i-c-w-hpw Iym- ºn-s {]-txy-i-x-bm-bn-cp- p. kn- C-Fw P-\-d, F-Iv-kn-Iyq- o-hv I- Ω- n-i-fp-ss Iq- m-b {]-h -Ø-\-ßfpw {]m - -\-bpw ssz-h-zm-k- m-cpss \n -t±-i-ß-fpw ssz-h-p-\-øn-s k-l-i-c-w-hpw 60- m-a-xv kn-c-fw Iym-ºn-s\ H-cp N-cn-{X kw-`-h-am- n am- n. THE HOVERING OF THE SPIRIT (from page 9) Ruha Elohim is brooded over the formless void of chaos, and which has brooded over the messy lives of God s people throughout history, also broods over our messy lives as well; looking for ways to bring purpose and meaning to our chaos; looking for ways to bring light and hope into our darkness; and affirming that, despite the chaos and darkness around us, that creation is good and lovely and something to be cherished. And all because of the Spirit of God the breath of God broods and hovers over us all like a tender mother. Spirit of God is moving to bring life, order, beauty, care and growth in our present-day situation. P\p-hcn s^{_p-hcn

16 SFC NEWS 14 P\p-hcn s^{_p-hcn 2018 an official publication of sharon fellowship church \mj-w tim ^d kv kvtim vs{s n Cw v: imtcm s^tem-jn v N v bp.-si.-bpss ]{ - m-axv \mj-w tim ^-d kv am v 3,4 Xob-Xn-I-fn tãmt m- vs{s v t bv lmƒ A m-z-an-bn \S- pw. ]mã Pbnwkv kmap-th DZvLm-S\w snøp tim ^-d kn ]mã si.- sp. txma-kv, Ipafn apjy {]`m-jww \S-Øpw. tbip-{in-kvxp-hns {]Xym-i-bn-ep PohnXw F -XmWv Cu h jsø Nn m-hn-j-bw. 3 mw XobXn i\n-bmgvn cmhnse ]Øp apx cm{xn 9 hscbpw 4 mw XobXn Rmb-dmgvN cmhnse 9.30 apx 1 hsc-bp-amwv ao nw-kp-iƒ \S- p- -Xv. imtcm \mj-w Izb Km-\-ip-{iqj \n h-ln pw. tim ^-d kns kpk-a-amb \S-Øn- n-\mbn ]mã kmwip n ]m - sk{i- -dnbmbpw {_-Z _n\p t n ]ªn-kn n I ho-\-dmbpw hnhn[ IΩ- n-iƒ {]h Øn- p-h-cp- p. Xncp-h : kn.-c.-fw Xncp-h sk IΩ- n-bpss B`n-ap-Jy- Øn P\p-hcn 6 \v Xncp-h _neothgvkv bqøv sk -dn sh v ayqkniv ss\ v \S- p. ]mã n.- Fw. ^nen v A y- X hln ao nw-kn ]mã Fw.-Fw. tpm DZvLm-S\w \n h-ln- p. ]mã F-Xn - -s -Sm-Ø am-\y-x 10 mw t]pv XpS Sn I-{Xn- p-i-f-bm ss_-_nƒ ]- d-bp- p A-Xp-sIm- v kq- v-a-x-tbm-ss A- m-\n-iƒ B-bn- - m-\n- Iƒ B-bn- p-x-s \-S- -Ww. kpt_m-[-ap- -h B-bn-cn- -Ww. h- kv-{x-[m-c-w-øn e- -io-e-x \ng-en- n-cn- -Ww. A-Xn-eq-sS a- p- h-sc _-lp-am-\n- p- p F- p-iq-sn D-d- m- -Ww. ayqkniv ss\ v {]n kv txmakv ktμiw \ In. lm tam-wn-bkv ayqkniv _m v kwko-x-ip-{iqj \n h-ln- p. sk kn.-c.fw {]kn-u v ]mã Pnhn hn. sf v, sk{i- dn PnXn G{_-lmw, {Sj-dm AeIvkv t n XpS-ßn-b-h t\xrxzw \ In. ^manen skan-\m txhc: imtcm s^tem-jn v N v txhc sk kn.-c.-fw- -k tu-kviqƒ IΩn- n-i-fpss kwbp B`n-ap-Jy-Øn P\phcn 26- \v ]\-ßmSv imtcm lmfn sh v ^manen skan-\m \S- pw. ]mã tkhy Pbnwkv mkp-iƒ \bn- pw. ]mã amcmb si.-]n. amxyp, emep B. t]mƒ, A\n-b Ip v tpm v XpS-ßn-b-h t\xrxzw \ Ipw. t\ w Xr»q : kw-ÿm\ kviq-ƒ Item- -h-øn- Cw ojv ]- Zyw snm -en F t{kuv t\- Sn-b A\p-{Kl _n. tpmk-^v. imtcm s^-tem-jn v N v k tu-kviqƒ Atkm-kntb-j P\-d tim -Hm Unt\- dpw Xr-»q Su imtcm k`m ip{iq-j-i\pamb ]mã _npp tpmk-^ns bpw ªkn _npp-hn-s bpw ai-fm-wv. sk I h j Nº- pfw: imtcm s^tem-jn v N v Ip -\msv sk I h- j- Unkw-_ 14 apx 16 hsc \S- p. ]mã Fw.-Fw. tpm- DZvLm-S\w snbvx I -h j- \n ]mã am-cmb tpm- -k- si. iap-th, F.-hn. tpmkv, sjao sim w, _npp tpmk^v F nh {]kw-kn- p. imtcm Izb kwko-x-ip-{iq-jbv v t\xr-xzw \ In. sn pfw: imtcm s^tem-jn v N v sn pfw sk I h- j P\p-hcn 24 apx 28 hsc sn pfw imtcm {Ku n sh p \S- pw. ]mã am-cmb n.-pn. timin, n.-pn. tpm p-ip- n, h Kokv G{_-lmw, kmw n. apj-ø-e, A- Pn B -Wn, txmakv amω XpSßn-b-h {]kw-kn- pw. s^bvøv tkmkv] knwtkgvkv Km\-ip-{iqjbv v t\xrxzw \ Ipw. ktlm- Zcn ktω-f-\w, ]mtã-gvkv, {]Xn- ]p-cpj ktωf-\w, kn.-c.-fw- -k- tu-kviqƒ ktω-f-\w, amktbm-kw, s]mxp-k-`m-tbmkw F nhbpw \S- pw. ]mã si.-hn. Zm\ntb Ip n t\xrxzw \ Ipw.

17 kwbp hm jniw awn- pg: imtcm s^temjn v N n kn.-c.-fw.- -k tu-kv-iqƒ h-\n-xm-k-am-p-øns kw-bp- m-`n-ap-jy-øn P\p-hcn 7 \v hm- jniw \S p. ]mã Ipcy am- Xyp A y- -\m-bn-cp- p. dh. kmw si. tp _v apjy ktμiw \ - In. Ip n-i-fpss hnhn[ t{]m{km-ap- Ifpw \S- p. ]cp-ae: imtcm s^tem-jn v N n P\p-hcn 7 \v kn.-c.-fw- - k- tu-kviqƒ- -h-\n-xm-k-am-p- Øn-s kwbp- m-`n-ap-jy-øn hm- jniw \S- p. {_Z n.-h. s]msn- p v A y- X hln- p. ]mã {]n kv F.-sP. ktμiw \ In. Ip n-i-fpss hnhn[ t{]m{km-ap-ifpw \S- p. Im m-øm\n: imtcm s^temjn v N n Unkw-_ 31 \v ]p{xn-im-kw-l-s-\-i-fpss kwbp hm jniw \S- p. ]mã amω h Kokv A y- X hln- p. ]mã G{_lmw aμ-a-cpxn {]kw-kn- p. kn.-c.-fw. k tu-kviqƒ AwK-ß-fpsS t{]m{km-ap-iƒ \S- p. IS-º-\mSv t\m Øv: imtcm s^tem-jn v N n Unkw-_ 25 \v kn.-c.fw k tu-kviqƒ- -h-\n-xm-k-ampw kwbp hm jn- Iw \S- p. ]mã hn.-fw. tp _v A y- X hln- p. ]mã G-{_- lmw aμ-a-cpxn apjy-k-tμ-iw \ In. hnzym n-i-fp-ssbpw k- -tu-kviqƒ A ym-]-i-cp-ssbpw hnhn[ t{]m{km-ap-iƒ \S- p. jm P: imtcm s^tem-jn v N ns ]p{xnim kwl-s-\-i-fmb kn.-c.fw s bpw k tukviq-fns kwbp hm jniw P\p-hcn 11 \v jm P h jn v s-k- -dn sh v \S- p. ]mã ]n.-]n.- ^n-en v DZvLm-S\w snbvxp. bp.- F.C dopn-b `mc-hm-ln-iƒ kw- _- n- p. Ip n-i-fp-ssbpw ap-xn- h-cp-ssbpw hnhn[ t{]m{km-ap-ifpw CtXm-S-\p-_- n v \S- p. an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS sk I h j ]me- msv: im-tcm s^tem-jn v N v ]me msv sk I h j P\p-hcn 26 apx 28 hsc Hen- md imtcm {Ku n sh p \S- pw. sk an\n-ã ]mã si.-b. tpmkv DZvLm-S\w snøpw. ]mã am-cmb tdm_n k KqV- q, kpp NmØ- q, APn B Wn F n-h {]kw-kn- pw. {InkvXy _o vkv Km\-ip-{iq-jbv p t\xrxzw \ Ipw. Xncp-h : imtcm s^temjn v N v Xncp-h sk I h j s^{_p-hcn 21 apx 25 hsc Ip - pg imtcm {Ku n sh p \S- pw. sk ip{iq-j-i ]mã Fw.-Fw. tpm DZvLm-S\w snøpw. ]mã am-cmb ^n n tp -_v, kmw n apj-ø-e, si.-sp. txma-kv, A\ojv Ge- m-d, {]n kv txmakv, _npp tpmk^v XpS-ßn-b-h {]kw-kn- pw. imtcm Izb Km\-ip-{iq-jbv p t\xrxzw \ Ipw. I h j-t\m-s-\p-_- n v h\nxm ktω-f-\w, kn.-c.-fw., k tu-kviqƒ kwbp ktωf-\w, kwbp k`m-tbmkw F n-hbpw \S- pw. ]-Ø-\w-Xn- : im-tcm s^-t m-jn-]v N - v ]-Ø-\w-Xn- sk I -h -j s^-{_p-h-cn 1- apx 4 h-sc h-øm- p-]p-g im-tcm N v {Ku- n h- p \-S- pw. sk an-\n-ã ]m-ã hn sp txm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. ]m-ã -am-cm-b F-_n F-{_-lmw, tpm - Pv am-xyp ]p-xp- - n, tum. _n. h -Ko-kv Xp-S-ßn-b-h {]-kw-kn- pw. dm- n en-hn-mv ayq-kn-iv Km-\-߃ B-e-]n- pw. Xriq : imtcm s^tem-jn v N v Xriq sk I h j s^{_p-hcn 1 apx 4 hsc ]d-h- m\n imtcm {Ku n sh p \S- pw. sk an\n-ã ]mã si.-sp. ^nen v DZvLm- S\w snøpw. dh. n.-pn. timin, ]mã am-cmb tpmk^v n. tpmk- ^v, tdmbn sndn-bm, cmtpjv Ge- m-d, kmw n. apj-ø-e, _m_p sndn-bm XpS-ßn-b-h hnhn[ tbmk-ß-fn {]kw-kn- pw. ]mtãgvkv ^manen ao nw-kv, s]mxp-tbm-k-߃, kn.-c.-fw. k tu-kviqƒ kwbp ktω-f-\w, s]mxp-k-`m-tbmkw F nhbpw I h jt\ms-\p-_- n p \S- pw. imtcm thmbvkv Km\-ip-{iq-jbv v t\xrxzw \evipw. amth-en c: imtcm s^tem-jn n N v amth-en- c sk I h j P\p-hcn 25 apx 28 hsc s{]bvkv kn n N n h v \S- p-w. k`m P\-d sk{i- dn ]mã ^n n tp _v DZvLm-S\w snøpw. ]mã amcmb h Kokv tpmjzm, timin DΩ, tdmbn sndn-bm, tpmpp txmakv XpS-ßn-b-h {]kw-kn- pw. imtcm thmbnkv Km\-߃ Be-]n- pw. D]-hmk {]m \ txhc: imtcm s^tem-jn v N v txhc sk s B`n-ap-Jy-Øn P\p-hcn 8 apx 13 hsc sk -\nse hnhn[ k`-i-fn sh v D]- hmk {]m \ \S- p. ]mã am-cmb cmpp, txma-kp-ip- n, emep B. t]mƒ, A\n-b Ip v tpm Pv, Fw.-Un. txma-kv, txmakv t n, si.-]n. amxyp XpS-ßn-b-h hnhn[ tbmk-ß-fn {]kw-kn- p. am-th-en- -c: ]-cn-a-ww im-tcm s^-t m-jn-]v N - n Un-kw-_ h-sc D-]-hm-k {]m - -\ \-S- p. ]m-ã kmw Sn ap-j-ø-e, ]m-ã _n-\p sum-an-\n-iv, kn-ã en-km-tamƒ kp-_n Xp-S-ßn-b-h {]-kw-kn- p. ]m-ã sp ]n sh-æn- p-fw ip-{ip-j-iƒ- p t\-xr-xzw \ -In. Ip - pg: imtcm s^tem-jn v N n P\p-hcn 4,5,6 Xob-Xn-I-fn D]-hm-k-{]m \ \S- p. P\p-hcn s^{_p-hcn

18 SFC NEWS U ln: imtcm s^temjn v N v U ln sk -dn D- ƒs k`-i-fpss kwbp k`mtbmkw Unkw-_ 17- \v Um-{_ntam- Fw.-kn.kn IΩyq-Wn n sk -dn sh v A\p-{K-l-ambn \S- p. k`-bpss amt\-pnwkv Iu- kn P\-d sk{i- dn ]mã G- {_-lmw tpmk^v apjy ktμiw 16 P\p-hcn s^{_p-hcn 2018 an official publication of sharon fellowship church U ln-bn kwbp Bcm-[\ 11 mw t]pv XpS søbpw Hm Øv sszhsø kvxp- Xn- p- p. At\I asßv {]Xn-^ew \ In sszhw Ah Hmtcm-cp- Ø-scbpw A\p-{K-ln-t - -Xn\p {]m n- p- p. ]q Æ-amb IW- p-iƒ Nne BgvN-Iƒ p- n {]kn- o-i-cn- p- -Xm-Wv. DZm-c-ambn kw`m-h-\-iƒ \ Inb Gh-tcm- IÆq : imtcm s^tem-jn- v N nse bph kphn-ti-j-i-cn Nne-cpsS t\xr-xz-øn Un-kw- _ 19, 20 Xob-Xn-I-fn I-Æq- Pn- -bnse IXn-cq, Xe-ti-cn, ]n- W-dm-bn, IqØp-]-d-ºv, simsn-tbcn taj-e-i-fn kmaq-lni Xn -Iƒs -Xnsc ]c-ky-tbm-k-߃ \S- p. imtcm s^tem-jn v ae-_m- dopn-b an\n-ã ]mã am-xyqkv Zm\n-tb DZvLm-S\w snbvxp. hy-xykvx coxn-bn {]N-cW hmbph apt bm{x P\d I h j \- In. IqSmsX ]mã amcmb Fw.-Un. iap-th, amøp- p n si., G{_lmw Zm\n-tb XpS-ßnb-hcpw {]kw-kn- p. ]mã am-cmb Cutim amxyp, sdpn Nmt m XpSßn-b-h t\xrxzw \ In. Poh ]m v, knxm-]pcn k`-i-fmwv B- Xn- -ty-bxzw hln- -Xv. 800 A-[n- Iw hnizm-kn-iƒ kw_- n- p. l-\w {Iao-I-cn- p ktμ-i-bm{x s]s -t mkvxp kaq-l-øn thdn A\p-`hw Bbn-cp- p. hn-hn- [ ti{μ-ß-fn ]mã am-cmb _n- Pp tpmk-^v, tpmtam tpmk-^v, si.-sp. tpm_v, _n\p G{_-lmw, n.-ssh. Pbnw-kv, ktpm-tam tpmkv XpS-ßn-b-h {]kw-kn- p. ]mã tpmtam tpmk^v t\xrxzw \- -In. c m-axv bph-p\ apt - - bm-{x P\p-h-cn-bn s]cp-ºm-hq ti-{μ-ambn \S- pw. Spw, {]txy-in v Rmb-dmgvN ` - W-Øn\v kmº-øni kl-i-cww snbvx sit\mj (Nn- m-tkm) k`-tbmspw lrz-bw-k-a-amb \μn Adn-bn- p- p. k tδm-]-cn, k Δ- Ir-]m-ep-hmb sszh-øn\v F m am\hpw al-xzhpw A n- p- p. I h j Seraphs Live Strearning X -abw sh_mivãv Bh-iy-ap v Hm^okv Akn-à v/a u- - v, A U v XkvXn-I- I-fn-te- v tbmky-cmb 45 hbn-\p-ap-i-fn {]mb-ap ]pcp-j- m-sc Bh-iy-ap- v. Un{Knbpw men-bn ]cn-n-bap- imtcm AwK-߃ v Hm-^o-kv Akn-à v/a u- v X-kv-Xn-I-bn-te v ap - K-W-\. Fkv.-F-kv.-F.kn XØp-ey-amb hnzym-`ym-ktam D -h v A- - -U v Xkv- Xn-I-bn-te v At]- n- mw. At]- -Iƒ Ab-bvt hnem-kw: sk{i- dn imtcm s^tem-jn v N v, ]n.-_n. \º 10, Xncp-h t^m : kphn-tij tbmkw timx-aw-kew: IpØp-Ipgn imtcm s^tem-jn v N ns B`n-ap-Jy-Øn s^{_p-hcn 9,10,11 Xob-Xn-I-fn kphn-tij tbmkw \S- pw. k`m P\-d sk{i- dn ]mã G{_lmw tpmk^v DZvLm- S\w snøpw. ]mã am-cmb sjao sim w, kmw txma-kv, kp`mjv Ipa-c-Iw F n-h {]kw-kn- pw. Uyqtemkv knwtkgvkv Km\-ip- {iqj \n Δ-ln- pw. ]mã awn- I-WvT t\xrxzw \ Ipw. snbvxn-cp- Xv Zqsc tzi-ß-fn Bbn-cp At\-I v A\p-{K-lam-bn-Øo p. {][m\ tbmk-߃ bp -Syq_v hgn ho n- p-hm Ignbp- -Xm-Wv. I Øm-hns hchv Xma-kn- m, ASpØ P\-d I- h j 2018 \hw-_ 26 Xn- - ƒ apx Unkw-_ 2 Rmb h- sc Znh-k-ß-fn \S-Øp- -Xn\v I- -Øm-hn B{i-bn v Xocp-am-\n- n- p- v. \n߃ Gh-cp-sSbpw B-flm- -amb {]m -\bpw kl-i-c- Whpw A`y n- p- p. k`-bpss Bflo-Ihpw `uxo- I-hp-amb F m Imcy-ß-fnepw sszhoi A\p-{K-l-ßfpw Icp-Xepw e`n-t - -Xn\v \ap v XpS pw {]m n- mw. ""\oxn-ams {i tbm-sp-iq-sn-b {]m \ hfsc ^en- p p'' (bm-t m_v 5:16).

19

20 Printed and published by Abraham Thomas for Sharon Fellowship Church, Tiruvalla. For Private Circulation only. Printed at Evangel Press, Tiruvalla

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p.

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p. Dƒt -Pp-Ifn kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 37 Issue 24 FUn-t m-dn-b I-hnX h -h-gn-iƒ hm ؃ Nn /hm Ø-Iƒ 2 3 4 5 6 02 BKÃv

More information

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn-

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn- 2014 \hw-_ Pages 08 Vol: 5 Issue No.11 Ãohm Uv Atkm-kn-tb-j : kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2014-2016 H {]Xn:

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017 Pqsse sk]v w-_ VOL - 5 ISSUE - 3 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017-2019 h j-tø- p `mc-hm-ln-isf sxc-s -SpØp ]mã G{_lmw aμ-a-cp-xn ]mã ]n.-f.nmt m- tdmjn txmakv

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

t\ml-bpss Imew t]mse...

t\ml-bpss Imew t]mse... kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Dƒt -Pp-Ifn F p-sim v IpSpw-_-Ø-I...? 2 IpUvamen/IhnX 3 hnizm-knbpw thjhpw 4 Izokv/ Km\w 5 Nn /hm Ø-Iƒ 6 Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No.

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

N v Hm-^v tkm-uv tic-fm tã- nepw do-pn-b-\nepw t\-xr-am w

N v Hm-^v tkm-uv tic-fm tã- nepw do-pn-b-\nepw t\-xr-am w KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w : 02 s^{_p-hcn 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm-^v tkm-uv tic-fm tã- nepw do-pn-b-\nepw t\-xr-am w sk]v w-_ H n\v ]mã ]n. sp. spbnwkpw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

temi-ønse G hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv Bcm-[-\m-ebw lyqã-wn, \n ΩmWw ]q Øn-bmbn

temi-ønse G hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv Bcm-[-\m-ebw lyqã-wn, \n ΩmWw ]q Øn-bmbn 1 lm-te-eqø 407 VOL. 18 ISSUE 16 Pages 12 16-30 SEPTEMBER, 2013 kuøn ym Akw-ªokv Hm^v tkmuv tim {^ kv: timgn-t msv Hcp-ßp p dh. ssuz- v kqd- v, tum.- tu-hnuv {Km v, dh.-hn.- n.-g-{_lmw timgn-t m-sv: Fkv.-sF.-G.Pn

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information