tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p"

Transcription

1 1 lm-te-eqø 2013 Pq VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v JUNE, 2013 B{iw N v Hm^v C y-bpss t\- Xr-Xz-Øn BZ-cn- p. Bdv ]Xn- mt mfw `mc-x-ønse Xntbm-f-Pn- cwkøpw Bflob afi-e- Ønepw \ Inb \nc-h[n kw`m- lrz-b-]q Δw h-\-isf ap \n Øn-bmWv 80 h- bkv Ign pw ip{iq-j-bn kpoh km n- y-ambn \n p timin kmdn\v ^eiw \ In A\ptamZn- -Xv. ti{μ-`-cw {]tz-i-amb Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/ News Paper RN.No /96 tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p Zm{Zm \K lth-en-bnse Im\p-hen\v kao-]-ap s^tem-jn v B- {iw N v Hm^v C y-bpss ]pxnb ss nƒ kviqƒ si n-s-øn\v kao]w \S ktω-f-\-øn\v h - P-\m-hen km yw hln- p. aw- me skan-\m-cn-bnse ap hnzym nbpw s^tem-jn v B{iw N v Ub-d-IvS-dp-amb ]mã- kpn amxyp-hmwv tum.- n.-pn.-timin v ^eiw ssiam-dn-b-xv. kn- à Pm\ v kpn amxyp ankkv G- tum.- n.-pn.-tim-in v ^eiw \ In BZ-cn- -t mƒ (C-SØp \n v) knã Pm\ v kpn, anknkv Gen-bmΩ timin, ]mã kpn amxyp, ]mã _m_p G{_-lmw, ]mã _m_p kmap-th, ]mã km_p txma-kv, \μn-tbmss 400 m-axv e w en- -bmω timin v A\p-tam-Z-\- Øns ]px- -Wn-bn- p. aw- me skan-\mcn ]q Δ hn- Zym n-bmb txmakv ap - Ah- -X-cn- n tum.- n.-pn.-tim-in-bpss Pohn-X-tc-J-bn timin km-dns Pohn-Xhpw ip{iq-jbpw kzm[o- \hpw hni-zo-i-cn- p. IÆo-cn Ip- Xn timin kmdns adp-]sn {]- kwkw kz- n\v ad- m-\m-hmø A\p-`-h-am-bn-cp- p. s^tem-jn v B{iw Xntbm-f- Pn- timf-pns ]pxnb si- nsw tum.- n.-pn.-timin {]Xn-jvTn- Xn\v tijw \S ktω-f-\- Øn- hnhn[ k`-isf {]Xn-\n- [o-i-cn v ]mtãgvkv Biw-k-Iƒ Adn-bn- p. KpP-dmØv tã v imtcm {]-kn-u v ]mã _m_p imap-th, sf.-]n.-kn.- tã v sk{i- dn ]mã km_p txmakv F n-hsc q-smsx ]mã am-cmb _m_p G-{_- -lmw, tkmakv Un.-kn h, k-t mjv txma-kv, tpm_n n.-cm-p, hn.-sp.- tpm-k-^v, ctaiv Kman-Xv, ctaiv Nu[-cn, inh-zmkv \m-bn- v, PmIvk Fw.-Ip-cy, Koh Kokv txmakv F n-h Biwk-Iƒ t\ p. ]q Δ-hn-Zym n- I-fm-b -I-a-teiv, {]ho tkmf- n, `cxv ]hm, taml taxn F- n-h A\p-`-h-߃ ] p-h- p.- s^-tem-jn v B{iw Izb Bcm- [-\ v t\xrxzw \ In. ]nkn\m v Pqsse \mepapx IWŒn n lmte-eq-øm-bpss 400 m-axv e -am-wn-xv. Ign 17 h j-߃ v ap ]v ]mã ]n.-fw. ^nen- p-km {]m n v {]Im-i\w \n Δ-ln- -Xp-ap-X Cu e w hsc sszh-ir] Rßtfm-sSm w D m-bn-cp- p. A -c-ß-fn-eqss Bflo-b-ip-{iqj F sszh-\n-tbmkw Gs - Sp-Ø-t mƒ ssiøm-ß \ In-b, t{]m mln- n Bbn-c- -W- n\v hmb-\- m pw kl-im-cn-iƒ pw lrz-b-]q Δw \μn ]d-bp- p. ae-bmfn s]s -t mkvxp kaq-l-øns kv]μ-\-ßsf at Xp {]kn- o-i-c-w-ß-tf- mfpw `wkn-bmbn H nsb-sp- p-hm\pw hmb-\- m-cn FØn- p-hm\pw lmte-eq-ømbv p km[n p F Xv A`n-am-\-tØmsS ]d-b-s. s]s -t mkvxp kaqlsø _m[n- p hnj-b-ß-fn hy -amb \ne-]m-sp-i-sf-sp- phm sszhw R߃ v i n-]-i p. XpS pw lmte-eqøm {]h Ø-\-ßsf {]m -\-bn Hm p- I. F m hmb-\- m pw Hcn- IqSn \μn ]d- p-sim v {InkvXp-hn kphn. kmwip n Nmt m \ne-ºq No^v FUn- Fd-Wm-Ipfw: imtcm s^temjn v k` t\m tø dopn-b tim Un-t\- ]mã tpmbn tpm v (56) Pq 3- \v \ncym-x- ]mã tpmbn tpm v \ncym-x-\mbn \m-bn. U ln ti{μo-i-cn v imtcm k`m {]h Ø-\-ß-fn kpo-h-am-bn-cp- p. Ham s]s t mkvxv Akw-ªn, Ipssh v {InkvXy s^tem-jn- v, jm Pm, Zp_mbv imtcm k`-iƒ F n-hn- S-ß-fn ip{iq-jn- n- p- v. ASq kztz-inbm Ct±lw Zp_m-bn imtcm k`m {]h Ø-\-߃ v t\xrxzw \ I-th-bmWv tcmk-_m- [n-x-\mbn \m n-te v t]m -Xv. tcmksø XpS v Nne \mfp-ifmbn Fd-Wm-Ipfw te vtjm Bip-]-{Xn-bn NnIn- -bn-em-bn-cp- p. `mcy: tamf-ω, a ƒ: P k, {]n kn \yq-tbm - v: Pq-sse 4 7 h-sc I-W-Œn- - n \-S- p- -Xpw t\m - Øv A-ta-cn- s]- -t m-kv-xv a-e-bm-fn-i-fp-ss sf-iy-th-zn-bp-amb ]n-kn-\m- v ho- pw h-c-hm-bn. Cu h -jw \-S- p- -Xv 31 m-a-xv tim -^-d -km-wv. I-gn- 30 -]-cw h -j-߃ ap-s- w Iq- Sm-sX \-S- p h- Cu B-flo-b sf-iy kw-k-aw Cu h -jw `w-knbm-bn \-S- p-hm th- {I-ao-Ic-W-߃ F- mw X-s ]q -Ønbm-bn I-gn- n-cn- p-i-bm-wv. 31 ma-xv tim -^-d -kn-s\- p-dn- p- B-i- -I-fpw A-kz-ÿ-X-I-fpw Xp-S- -Øn X-s Nn-e ti-{μ߃ {]-I-Sn- n- p-sh- n-epw B-i- -Iƒ- -Xo-X-am-bn 31 m-a-xv tim - ^-d -kv A-\p-{K-l-am-bn \-S-Øp- hmjnw-kvs : kz -bm-{x-ifpss hnh-c-w-hp-ambn "slh Cukv tkm dnb ' F s_ãv sk- ]pkvx-i-sa-gp-xnb Nq \mw txmakv kz -bm{x ]q Øn-bm- n. ai-t\m-ssm w hn{ia PohnXw \bn- n-cp Nq 74- mw hb-kn-emwv \nxy-x-bn-te v {]th-in- -Xv. aebmfapƒs ss 43 `mj-i-fn {]kn- o-i-cn- -s "kz w bmym yamwv' F {KŸ-Øns e - - W- n\v tim n-iƒ temi-saßpw hmbn- -s - p. ]Xn-\m-bn-c-߃ {InkvXp-hns\ I p-ap- p-hm Cu {KŸw apjm- n-c-am-bn- p- v. ae-bmf-øn \yq C ym N v Hm^v -Xn-\v t\-xr-xz-]m-s-hw sx-fn-bn- v \m-j-w - -tem- I-Ωn- n-bp-ss I -tωm- p-i-x-bpw ssz-h-zm-k- mcp-ss-bpw hn-izm-kn-i-fp-ss-bpw \n - tem-`-am-b t{]m- m-l-\-hpw t{]-c- W-bpw B-bn-cp- p `m-c-hm-ln-iƒ- v D-tØ-P-\-am-bn Xo - -Xv. A-h R-߃- v \-ev-in-b t{]m- m-l-\- hpw k-l-i-c-w-hpw \-μn-tbm-ss kva-cn- p-i-bm-w- v \m-j-w sk- {I- -dn cm-p B-cy- - n A-dn-bn- p.- A-\p-`-h k-º-øpw m-\-hpw t\-sn-b kp-{]-kn- -cm-b ssz-h-zm-k- m-cpw {]-ap-j Km-b-I-cpw Cu h - j-sø tim -^-d -kn-\v F-Ønt -cp-w. I-S- p- -h-cp- P-\-Øn-s B-flo-b A-\p-{K-l-tØm-sSm- w X- s tim -^-d -kv lm-fn-\-sp-øv Nq \mw txmakv kz -bm{x ]q Øn-bm n tkmuv {]kn-u v ]mã hn.-f.-x- ºn-bpsS `mcy adn-bmω Xºn-bmWv Cu {KŸw ]cn-`m-j-s -SpØn {]kn- o-i-cn- -Xv. simdn-b hwi-p-bmbn P m- \n P\n Nq \mw txmakv X-s Xm-a-k ku-i-cy-hpw `- -Whpw {I-ao-I-cn- n-cn- p- -Xv Cu tim -^-d -kn-s {]-txy-i-x-bmsw- pw \m-j-w I -ho-\ ]m- à k-æn ^n-en- v A-dn-bn- p. C- Xn-t\m-S-Iw X-s A-ta-cn- -bp-ss hn-hn-[ ]- -W-ß-fn {]-tam-j-w ao- nw-kv \-S- p I-gn- p. ^v-tfm-dn- U, ss- - n, lq-ã, H- -e-tlma, Un-t{Sm-bn- v, s] -kn -th-\n-b, Nn- m-tkm F- o ÿ-e-ß-fn \- S- {]-tam-j-w ao- nw-kv h hn- P-b-am-bn-cp- p. A-Sp-Ø ao- nw-kv Pq 9 \v \yp-tbm - n sh- pw A-Xn-\p-ti-jw Um-f-kv, A- v-em m F- n-hn-s-ß-fn-epw \-S-Øp-hm-\p- {I-ao-I-c-W-ß-fpw ]q -Øn-bm-bn. (tijw 2 mw t]pn ) c n- -s - p apx-emwv tbip-hn-t\m-ssm w kz -bm{x \S- Øp Akm-[m-cW A\p-`-h-߃ D m-ip- -Xv. Cu A\p-`-h-߃ {]- kn- o-i-cn- p- Xphsc Hcp km[mcw ho -Ω-bm-bn-cp- p. ]pkvxiw s_-ãv sk -dm-b-txmss temi-saßpw Adn-b-s -Sp kphn-ti-j-ibmbn amdn. ]mã tbmwkotnm Cu ]pkvx-isø {]Io Øn- n- p- v.

2 2013 Pq 15 lm-te-eqø 2 \μnbpss ]qs pw.. ]ns, apƒs pw! Xm- v-kv- -Kn-hnw-Kv tu ]m- m- Xy-cp-sS C-S-bn-se ]p-wy-zn-\-ßfn H- m-wv. h-b-en e-`n- ^- e-øn-\v ssz-h-tøm-sp- I-S- m- Spw \-μn-bpw A - n- p-hm bn- {km-tb a- ƒ- v ssz-hw simbv-øp-s]-cp- mƒ \n-b-an- n-cp- p. ]m- m-xy cm-py-ß-fn-se Xm- v-kv- -Kn-hnw-Kv tu- -bp-ss-bpw th-cp-iƒ sn-s -Øp- -Xv h-b-en ssz-h- Øn \n- pw e-`n- ^-e-øn-\p- \-μn-]-d- n-en-em-wv. A-ta-cn- bn Xm- v-kv- -Kn-hnw-Kv tu- \-hw- _ \m-emw hym-gm-gv-n B-N-cn- p- p. A-e- -cn- -h-\-ß-fn ^-eaq-em-zn-iƒ {]-Z -in- n- p-i-bpw ]q- ƒ {I-ao-I-cn- p-i-bp-sam-s Cu B-tLm-j-Øn-s `m-k-am-wv. tz-io-b B-tLm-j-Zn-\-ß-fn H- m-bn Aw-Ko-I-cn- -s - Xm- v-kv- -Kn-hnw-Kv tu- C-t mƒ a-x-øn-s Np- p-a-xn-en \n- pw ]p-d-øp-nm- Sn Iq-Sp-X P-\-Io-b-am-bn- p- v. km-{μ sp- n-bp-ss ]q- -Sbn sn- -Xv Xm- v-kv- -Kn-hnw-Kv tu-bn-te- p- H-cp ]q-s - p hmßp-hm-\m-wv. ]-t, I-S-bn-te- p- B bm-{x I-Æo-scm-gp- n-bp- - Xm-bn-cp- p. \-hw-_-dn-se a- p-i- Wn-I-I-sf ssh- Xp-S- p \o- ptºmƒ B h -jw A-h-fp-sS Po-hn- X-Øn s]-bv-xn-d-ßn-b s\m-º-cm- \p-`-h-߃ A-hƒ A-b-hn-d- n. Cu \-hw-_-dn H-cp A-Ω-bm-tI- A-hƒ- v B-dp-am-kw ap-ºp- m-b hm-l-\m-]-i-sw A-t_m -j- \n-se-øn- p. am-{x-a-, X-s ` - Øm-hn-s\ tpm-en-sn-øp- ÿm-]- \w A-b -kw-ÿm-\-tø- v ÿ- ew am- n. A-Xp-t]m-cm F- \n-ebn Xm- v-kv- -Kn-hnw-Kv tu {]-am- Wn- v H-cm-gv-N Iq-sS-bp- m-hp-sa- v D-d- p-]-d- C-f-b-k-tlm-Z-cn- v C-t mƒ h-cp-hm I-gn-I-bn-s - pw A-dn-bn- n-cn- p- p! ssz-hw X-t m-sv C-{X-{Iq-c-am-bn s]-cp-am-dp- -Xv F-s - tnm-zy- Øn-\v km-{μ-bv- v D-Ø-cw e-`n- n-. ssz-h-tøm-sp- sh-dp- v D- n I- cp-xn-\-s- km-{μ-sb Iq- p-im-cn-iƒ B-iz-kn- n- p-hm {i-an- ptºmƒ: \n-߃- v C-Xp-h-sc H-cp a- I-s\ \-jv-s-am-bn- n- -t m, ]n-s -ßs\ F-s Zp:Jw Xn-cn- -dn-bm-\m-hpw F- p-]-d- v A-hƒ A-h-tcm-Sp s]m- n-sø-dn- cw-k-߃ A-h-fp-sS a-\- n-eq-ss sx- n-am-dn-s m- n-cp- p. A-t m-tg- pw A-hƒ sp- nbp-ss ^v-f-h tjm- n-se-øn- -gn- p.- lm-bv, Kp-Uv tam -Wnw-Kv.-. Xm- ƒ- v F- m-wm-h-iyw F- p-]-d- v km-{μ-sb kzo-i-cn- sp- n A- h-fp-ss I-hn-fp-I-fn-se I-Æo -Nm-ep- Iƒ {i- n- p. \n-cm-i-\n-d- ap-jtøm-sp-iq-ss km-{μ A-dn-bn- p: Xm- v-kv- -Kn-hnw-Kv tu-bv- m-bn H-cp ]qs - p-th-ww. A-t mƒ sp- n hm- Nm-e-bm-bn: am-uw, Rm H-cp- p- Hm-tcm ]q-s - p-iƒ- pw Hm-tcm I- Y-]-d-bp-hm-\p- m-hp-sa- v F-\n- v \-μm-b-dn-bmw. Xm- -fp-ss lr-z-b-hn- Im-cw F-s ]q-s - n Dƒ-s m- n- p-hm Rm k-a - -bm-wv! Xm- ƒ- p ssz-h-tøm-sp h-f-sc \- μn-bp-s - v Rm I-cp-X-s? km- {μ ]-cp- kz-c-tøm-sp-]-d- p: A-ß-s\-sbm- p-an- ; I-gn- A- p-am-k-øn-\p- n th-z-\-iƒ am- {X-sa F-\n- p e-`n- n- p- p.- A-h-fp-sS lr-z-b-s\m-º-cw Xncn- -dn- n- p sp- n ]-d- p: A-ßs\-sb- n am-u-øn-\v tn-cp-i R- ß-fp-sS Xm- v-kv- -Kn-hnw-Kv kq- kvs]-jy B-bn-cn- pw. km-{μ-bp-ss I-Æp-I-fn B-Imw-j an- n-a-d-bp- -Xv {i- n- sp- n: Z-b-hm-bn C- lmte-eqø sszzhm-cni hcn-kwjym \nc- p-iƒ C y-bn 1 h jtø v 150- cq] C y-bn Bbp-jvImew 3000 cq] hntz-i-tø v bp.-f-kv.-f. 1 h jw 50 tumf Kƒ^v 1 h jw 2000 cq] bp.-si. 1 h jw 40 ]u v The Editor, HALLELUJAH UJAH,, Post Box No.. 1 Tiruvalla Ph: , lmte-epøm ]c-ky-\n-c- p-iƒ Size Multicolor Black & White 2 Page 30,000/- 20,000/- 1 Page 20,000/- 12,000/- ½ Page 10,000/- 6,000/- ¼ Page 5,000/- 3,000/- 10cm x 3 column 3,000/- 2,000/- 10cm x 2 column 2,000/- 1,200/- 5cm x 2column 1,000/- 750/- Minimum 5cm x1column /- Matrimonial Rs For 3 Issues: Rs.1000 cn- p, Rm D-S-s\ h-cmw F- p-]- d- v A-I-tØ- p t]m-bn. A- pan-\n- n-\-iw A-hƒ ]q- -fn- m-ø H- cp C-e-s - p-am-sb-øn. A-e- -cn- C-e-s - n a-g-hn- n-s B-Ir- Xn-bn ap- p-iƒ \n-d- tdm-k- Ø- p-iƒ am-{xw! C-e-s - p Im-Wn- p X-s I- fn-bm- p-i-bm-twm F- v kw-i-bn- p-\n- km-{μ-tbm-sv sp- n ]-d- D]-abpw Dƒ m-gvnbpw si. Fkv. G{_lmw ISp-Øp-cpØn p: am-uw, C-Xn-\v Xm- v-kv- -Kn-hnw- Kv apƒ-s -s - m-wv hn-fn- p-i. C- hn-ss C-Xn-\p B-h-iy- m h-f-scbm-wv. C-t mƒ C-Xv B kp-lr-øn- \p-th- n H-cp- n-b-xm-sw- p ]-d- p Xo-cpw-ap-ºm-bn I-Ã-a k- t m-j-tøm-ss B apƒ-s - p-ambn \-S- p \o-ßn. km-{μ-bv- p hniz-kn- m-\m-bn-. A-hƒ A-dn-bmsX tnm-zn- p-t]m-bn: B-sc- n-epw ]q- -fn- m-ø C-e-s - v, A-, apƒ-s - v hn-e-sim-sp-øp hm-ßptam, ho- n h-bv- p-tam? sp- n: am-uw, C-t mƒ t]m-b- Xv _m -_-d. aq- p-h -jw ap-ºv A- Im -k _m-[n- p a-cn- p. ^man-en _n-kn-\- v X-I - p. a-i a- \yq-tbm - v: Pq-sse 4 7 h-sc I-W-Œn- - n \-S- p- 31 m-xv s]- -t m-kv-xv k-tω-f-\-øn s]- t m-kv-x-cm-b a-e-bm-fn t\-gv-kp-amcp-ss k-tω-f-\w \-S- pw. a- n-x-c B-flo-b {]-ÿm-\-߃- v kz- am-bn t\-gv-k-kv kw-l-s-\-i-fpw k- tω-f-\-ß-fpw D- -t mƒ s]- t m-kv-xv {]-ÿm-\-߃- v C-Øcw k-tω-f-\-߃ {I-ao-I-cn- p-hm C-Xp-h-sc I-gn- n-cp- n-. h -jß-fm-bn Cu B-h-iyw D- -bn- v hnhn-[ kw-ÿm-\-ß-fn \n- p-ap- t\-gv-kv-am Xm-ev-]-cyw {]-I-Sn- n- - X-\p-k-cn- v C-Ø-cw k-tω-f-\-߃ {I-ao-I-cn- p-hm Nn-e ap-tºm- v h- s - n-epw A-sX- mw ]-cm-p-b-s - Sp-I-bm-Wp- m-b-xv. F- m 31 ms] t mkvxv t\gvkkv ktωf\w IWŒn n kn-ã ta-gv-kn ^n-en- v a-xv ]n-kn-\m- n-t\m-s-\p-_- n- v t\-gv-k-kv k-tω-f-\w {I-ao-I-cn- v dn- -tb-um-b t\-gv-kp-am-sc B-Z-cn- p- I-bpw ]-g-b Hm -a-iƒ ]p-xp- p-hm- \pw A-h-k-cw H-cp- p- p.-, A-ta-cn- -bn-se a-e-bm-fn s]- t m-kv-xp-im - v a-d- m-\m-hm-ø h-en-b kw-`m-h-\-bm-wv \-Ωp-sS t\-gv-kv k-aq-lw. \-Ωp-sS sim- p ti-c-f-øn-epw C- y-bp-ss hn-hn- [ kw-ÿm-\-ß-fn-ep-am-bn t\-gv-knw- Kv ]0\-Øn-\pw tpm-en- pw ti-jw A-ta-cn- -bn tpm-en-tbm-s-\p-_- n- v I-S- p h- -Xv aq-ew A-t\- I Ip-Spw-_-߃- v Cu cm-py-øv F-Øp-hm-\pw Po-hn-X km-l-n-cy߃- v am- w h-cp-øp-hm-\pw km- [n- p. ]-s -Sp- p-hm B-{K-ln- p- h ]n-kn-\m- v \m-j-w te-uokv tim -Un-t\- kn-ã ta-gv-kn ^n-en- p-am-bn _- -s -Sp-I.- ]nkn\m v Pqsse... (1- mw t]pv XpS ) km-º-øo-i k-lm-b-ß-fpw ]-c-kyß-fpw \-ev-i-bpw c-pn-kv-t{s-j F- Sp- p-i-bpw sn-bv-x ip-{iq-j-i- m, hn-izm-kn-iƒ F- n-h-tcm-sv \-μn A-dn-bn- p- txm-ssm- w X-s C-\n-bpw ]-c-ky߃ \-ev-hm-\pw c-pn-kv-t{s-j F- Sp- p-hm-\pw-xm-ev-]-cy-ap- -h F-{Xbpw th-kw F-Sp- -W-sa- v \m-j- W {S-j-dm tpm-bn-kv ]n. am-xyqkv A-dn-bn- p.- bp-h-p-\ k-tω-f-\-øn-s {]- [m-\ L-S-I-ß-fm-b ayq-kn- v _m pw Im-bn-I a- -c-øn-\p- {Iao-I-c-W-ß-fpw ]q -Øn-bm-b-Xm-bn \m-j-w bq-øv tim -Un-t\- B-in-jv tp- -_v A-dn-bn- p. 16 Soap-I-fp-sS a- -c-am-wv Cu h -jw \-S- p- -sx- pw A-t±-lw A-dn-bn- p. tim -^-d -kn-s F- m hn- [-am-b \-S-Øn- n-\m-h-iy-am-b t{]m- m-l-\-hpw km-º-øo-i k-l-ic-w-ß-fpw \-ev-in-b F- m-h-tcm-spw \-μn A-dn-bn- p- -txm-ssm- w tim -^-d -kn-s hn-p-b-øn-\pw A-\p-{K-l-Øn-\p-am-bn {]m - n- - W-sa- pw -`m-c-hm-ln-iƒ A-`y - n- p.- b- p-a-cp- n- -Sn-a-bm-bn. ` -Øm-hn- \p ta-p k -P-dn \-S- p. h-f-sc \ncm-i-tbm-ss-bm-wv B Xm- v-kv- -Knhnw-Kv tu-bv- p- ^v-f-h-dn-\p _m - _-d C-hn-sS h- -Xv. Rm A-h-sf ap- p-iƒ- p-th- n \-μn ]-d-bm ]Tn- n- p! ap- p-iƒ- p-th- n \-μntbm? km-{μ-bv- p hn-iz-kn- m-\mbn-. A-tX, am-uw! Rm H-cp {Inkv-Xp-hn-izm-kn-bm-Wv. aq- p-sim- w ap-ºv F-s ` -Øm-hp a-cn- p. F- \n- p a- -fn-. Cu _n- n-\- n-s D-Ø-c-hm-Zn-Xzw F-s Np-a-en h- p. `m-cn- I-S-_m-[y-X-bp-ap- m-bncp- p. A- p-ap-x-em-wv Rm ap- p-iƒ- p ssz-h-tøm-sp \-μn-]-dbp-hm ]Tn- -Xv. km-{μ ]-d- p: C-t m-fpw F-\n- -dn-bn-, ap- p-iƒ- v F-ß-s\ \- μn-]-d-bp-sa- v. sp- n: am-uw, Cu ap- p-i-fm-wv tdm-km-]p-jv-]-øns `w-kn h - n- n- p- -Xv. tb-ip h-ln- apƒ- n-co-s-am-wv C-t mƒ A-hn-Sp-sØ in-c- n-e-wn- n- p- s]m -In-co-S-Øn-s tim-` h - n- n- p- -Xv. \-Ωp-sS I-jv-S-߃ sszh-kv-t\-l-hpw km- n- y-hpw Iq-Sp- X A-Sp-Ø-dn-bp-hm-\p- A-h-kc-ß-fm-Wv. A-Xp-sIm- v Po-hn-X- Øn-se ap- p-i-sf- - n C-\n-bpw ssz-h-tøm-sp ]n-dp-]n-dp- -cp-xv. A- Xpw ssz-h-øn-\p \-μn-i-tc- p-hm-\p- A-h-k-c-am-bn Im-Wp-I.- C-tøm-_n-\v X-s k-º-øp-am- {X-a- ]-Øp-a- -fpw \-jv-s-s - t mƒ: b-tlm-h X- p, b-tlm-h F- Sp-Øp, b-tlm-h-bp-ss \m-aw hm-gv- Ø-s -Sp-am-dm-I-s F- -t ]-d- - Xv. am-{x-a-, X-s i-co-cw ]-cp- fm _m-[n- -t mƒ, `m-cy: \o C-\nbpw \n-s -`- n ap-dp-si ]n-sn- psim- n-cn- p- p-thm? ssz-h-sø Xy-Pn- p-]-d- p a-cn- p-i-f-i F- p- ]-d- - ƒ F- m-bn-cp- p C-tøm- sf.-]n.kn {]b Sh Nß-\m-t»cn (t]meokv Izm t -gvkn\v ]n hiw) s{]bvkv & h jn- v, Bg-Øn-ep hn-\-[ym\w, {]m -\, hnsp-x D]-hmk {]m \: F m sh n-bm-gvnbpw apx 1aWn hsc F m Rmb-dm-gvNbpw Bcm-[\: hsc ]mã tdmbn ]qh- me sf.-]n.kn {]b Sh, Nß-\m-t»cn Ph: _n-s {]-Xn-I-c-Ww: H-cp s]m- n kw-km-cn- p- -Xp-t]m-se \o kwkm-cn- p- p; \mw ssz-h-øn-s ssi-bn -\n- p \- ssi-s m- p- p; Xn- -bpw ssi-s m- -cptxm! A-tX, \mw ssz-h-øn \n- pw \- A-\p-`-hn- p-tºmƒ \-μn- ]-d-bp- -Xv F-fp- -am-wv. ]-t, Xn- {]m-]n- p-tºm-fpw \mw \-μn-bp- -h-cm-bn-cn- -Ww. A-sX-ß-s\ km-[n- pw? \-ap- p Xn- -sb- p txm- p- -Xv ssz-hw \-Ωp-sS \- bv- m-bn sn-øp- -Xm-sW- v Xn-cn- -dn-b-ww. ssz-h-sø kv-t\-ln- p- -h - v, \n -Æ-b-{]-Im-cw hn-fn- s - -h - p X-t, k-i-e-hpw \- bv- m-bn- q-sn hym-]-cn- p- p.-. (tdm-a 8:28) sp- n-bp-ss hm- p-i-fm ss[-cyw ho-s -Sp-Ø km-{μ ]ns Xm-a-kn- n- : F-\n- p ]-{ - p apƒ-ø- p-i-fp- H-cp sn- p X-øm-dm- p-i. A-Xn-\v F-{X tumf-dm-ipw? sp- n: B-Zy-am-bn apƒs - v Hm -U sn-øp- -h-tcm-sv Rm ]-Ww hm-ßm-dn-! lr-z-b- Øn-ep- ap-dn-hp-iƒ ssz-h-kv-t\- l-øn-s te-]-øm D-W- nbm a-xn.- A- p an-\n- n-\-iw apƒ-s - pam-sb-øn-b sp- n ]-d- p: Rm H-cp Im -Uv A-Xn sh- n- p- v, A-Xv hm-bn- -Ww. km-{μ B- h-iy-s - -X-\p-k-cn- v sp- n X-s A-Xv hm-bn- p-tiƒ- n- p: ssz-h-ta, Rm H-cn- -epw F-s Po-hn-X- Øn-se ap- p-iƒ- m-bn A-tß-bv- p \-μn-]-d- n- n-. Rm h-ln- p- Ip-cn-ip-I-fp-sS a-l-xzw F- s ]Tn- n- -W-ta, F-s Po-hn- X-Øn A-hn-Sp- v A-\p-h-Zn- n- p- ap- p-i-fp-ss hn-e a-\- n-em- m Ir-]-X-c-tW. {InkvXy t{suv Atkm-kn-tb-j ktω-f\w Xncp-h : sk -{ -_mzv H.-Fw.- _p v sk -dn Pq 14- \v {InkvXy t{suv Atkm-kn-tbjs (kn.- n.-f) ktω-f\w snb am tum.-_m_p si.-h Kokns A y- -X-bn \S- p. P\-d sk{i- dn tum.-kn.-hn.-h-sh\ DZvLm-S\w snbvxp. H.-Fw.-_p v Ub-d-IvS tpmwn si.sp, sf.fkv.]n.-kn.-si.-snb am tum.-b-knkv Btam-kv, Chm- -en- en -td- k hokv sk{i- dn {InÃ-^ tdm_ v, _nj v kæn G{_- lmw, am n sl {Sn(th Uv p.- thƒuv), P\.-sk-{I- dn CΩm-\p- th {]`p (th Uv Hm^v ss{iãv) XpS-ßn-b-h kwkm-cn- p. ªkv A_p-Zm_n A_p-Zm_n: I tω sf.-]n.-knbpss B`n-ap-Jy-Øn Pqsse hsc apk^m {_Z-d N v F^v1 lmfn I h j\pw ^manen skan-\mdpw \S- pw. ]mã jmpn Um\n-tb, ]mã txmakv amω F n-h {]kw-kn- pw. ]mã Fw.-Fw.-tXm-a-kv, sk{i- dn kmw sska F n-h t\xrxzw \ Ipw. PRAYER CELL {]m -\bv v adp-]sn In m-ø-xn-\m \n߃ `mcs -Sp- pt m? sszh-h-n\w hnizm-k-tøm-sp-iqsn A\p-k-cn v Pohn-XsØ {Ia-s -Sp-Øp-hm \n߃ Xøm-dmtWm? F m Rßfpw \nß-tfm-ssmøv {]m n- mw. F m-hn-h-c-ßfpw R߃ cl-ky-ambn kq n- p- -Xm-Wv. Prayercell, Ponkunnam P.O., Kerala, Pin Ph :

3 3 lm-te-eqø 2013 Pq 15 bm{x- n-s-bn kmwip n Nmt m \ne-ºq F\n v Hcp-hn-[-s F m BZy-h j-am-i-bm Rm kvt]m Svkpw ImWp-hm CjvS-am- NmSpI XpS-ßn-b-h snøp-tºmƒ ap ns {]iv\-øn\v {]m n- phm Xocp-am-\n- p. Rm kzbw Wv. AXn-te- hpw CjvSw GsX v Im-ens Ne\w thk-øn-em-hptºmƒ Nne-t mƒ Cu Nnc- -bpss ap n ssih p {]m n- p. tnmzn- m GXp ae-_m-dp-im-ct\bpw t]mse Rm\pw ]dbpw Ne\w \n p t]mimw. Aßs\ AXn ns ap ns {]iv\w "^psvt_mƒ'. th\ m-e-ß-fn hcp kμ `-ßfn FSp-Ø-Sn- sim v Zo LIme-tØ v Rm ae-_m-dnse {]txy-in v ae- pdw Xpt]m-se Hcp ASn AIte v Rm- sxdn p hogpw. Ct m-gp-ap- v. hown-. F nepw B {]iv\w Pn -bn-se ssaxm-\-ßfnse mw Im - p-i-fn-bpss Bc-h-ap-b-cpw. _mey-øn C-Øcw hogvn-iƒ C\n CubnsS Rm how Cu Ifn ImWm ho n \n v ]Xn-hm-bn-cp- p. Cu _e-lo-\x IY: Ipº-\ms ]mã tp _v t]mhp-i -F- Xv henb _p n-ap- aqew kvt]m Svkv ]q Æ-ambpw tpm 40 Znhkw D]-hmk {]m- m-bn-cp- p. t]msb- -dn- m F\n v Hgn-hm-t - n h p. \ \S-Øn-b-t mƒ A qss Nqc -jm-bhpw In pw. F n pw Fs hogvn-bpss IY-bn Nne Znh-k-߃ D]-h-kn Bbnc- -W- n-\m-fp-i-fn Hcm-fmWv Rms\{X ^psvt_mƒ a -c߃ v km n-bm-sb- Xv FÆm- ssbpw ImcWw Imens Cu Rm\pw. Fs ms Ipd-hp-Iƒ _mey-ønse H p-an hogvn-i-fp- \m-hn-. {]iv\-am-bn-cp- p. F m Hcn- Nq n- m-wn- m-\p-s - nepw D]- ae- pdw Pn -bnse ^psvt_mƒ t mepw Cu Imens {]iv\- hmk {]m \ P\w c p Iøpw Pzc-sØ- p-dn v ]d- -t m-gmwv hp-ambn Hcp tumivs-tdbpw kao- \o n kzoi-cn p F -Xn\v kwib-an-. Ipº-\ms D]-hmk F\n v simdn-bm- m-cpss ^psvt_mƒ Bth-i-sØ- p-dn v Hm Ω F Xv Rß-fpsS ho n AXy- {]m -\-sb- p-dn v hni-z-amb ]n- n- n-. Bip-]-{Xn-bn t]mipi h -Xv. temi-ønse G hpw h- ]q Δ-amb Hcp Imcy-am-bn-cp- p. Ipdn v ]n o-ssm-cn- Fgp-Xmsa p -Xn-\m B `mk-tø v enb s]s -t mkvxv k`-bmb Cßs\ sxdn p howv Fs tbmwko-tnm-bpss tbmbntum ^pƒ tkmkv] N n\v Hcp ^psvbn- p- v. apdn-hp-iƒ sh -sam-gn p {]m -\-bpss Ah-km-\sØ Imen [mcmfw apdn-hp-iƒ D m- Ct mƒ {]th-in- p- n-. t_mƒ Sow D v. B Soans t]cv Igp-In-bn v Iayp-WnÃp ] Iønen v XncpΩn apdn-hn-te v s]møn -Xv. AXns Ggmw Znhkw cmhn- 10 Znh-k-ß-fmWv Rm D]-h-kn- "lmte-eqøm' F m-wv. lmteeqøm F^v.-kn.-sIm-dn-b-bnse {]ikvx-amb ^psvt_mƒ m-wn- v. hp-iƒ Icn-bp- Xv Ht m ct m s\ n v apdn-hp- m-ip- -Xpw. F- hbv pw. CXmWv acp v. B apdnse-bmwv Rm hogp- -Xpw. Fs Bflob XmXv]-cy-tØm-sSbpw amkw sim m-bn-cn- pw. an hmdpw AXn-\Iw ASpØ hogvn sndnb _mxvdq-an-emwv Rm ho- s ho nse \mecbsn hoxn-bp tbip-hns km n-bm-ipi F e y-tøm-ss-bp-amwv Cu _v kw`-hn- n- p- m-ipw. ssk n-fn W-Xv. cmhnse Ipº-\m-t v t]mÿm]n-x-am-b-xv. "lmte-eqøm' Sow \n p howpw [mcmfw apdn-hp-i-fp- Ip-hm-\mbn [rxn-bn Ipfn- p-ibm-wv. s]s v tkm p]x \nd- {Ku n tkmf-sn- p-tºmƒ Kme- m-bn- p- v. sszh ]cn-]m-e-\-øns A px km y-߃ dn-bnse B p-hnfn F m-bncn pw! lmte-eqøm!!! F - msx v? GXm-bmepw lm-te-eqøm ^p-svt_mƒ Sow c p-h jw apºv s]cn- - a-æ-bn ti-cfm Soap-ambn Hcp {]Z i\ a cw Ifn- phm F-Øn-bn-cp- p. ticfm Soans\ txmev]n v lmte-eqøm ]msn Ah as-ßn. Cu Ifn ImWm s]cn- a-æ v t]mip-hm ] m- -Xn F\n- nt mgpw k -S-ap- v. Ign e -Øn Rm ]pc- p-døp \n p how IY-bm-Wt m ]d- -Xv. Fs hogvn-i-fpss IY ]d-bm-\mwv Rm ^psvt_mfns ] m-øew hnh-cn- Xv. F\n v ^psvt_mƒ CjvS-am-sW- nepw _mey-im-e-søm pw sim- Xn Xosc Ifn- p-hm Ah-kcw e`n- n- n-. aq v Imc-W-ß-fm-emWv Rm Ifn-I-fn \n v hn p \nevt n h -Xv. H v: ]mã-dp-ss ai-\m-i-bm Ifn-Isfms \njn- -am-bn-cp- p. ho n \n v A\phmZw e`n- n-. c m-asø ImcWw: F\n v Ifn-Iƒ m-h-iy-amb ImbnI a- Xtbm Btcm-Kytam D m-bn-cp- n-. kviqƒ Akw-ªn-I-fn A- ev]t\cw shbn-eøp \n m X- e Idßn hogp- -Xp-t]m-se-bp, F pw ]\nbpw aqs m-en- p-ambn \S- p hnir-xcq-]-am-bn-cp p Ft -Xv. t]mj-im-lm-c- p-d-hm-bncn mw A sø Fs A\m-tcm- Ky-Øns Imc-Ww. aq m-asø ImcWw Fs CSsØ Im ap- n\v sndn-sbmcp t]mcm-bva-bp- v. ap ns Ne-\sØ \nb-{ n- p ap p-nn-c Dd- p-\nev p- n-s - -XmWv {]iv\w. Im \o n- n-sn- p-tºmƒ CS-tØm v \oßp ap p-nn-c Im as- ptºmƒ he-tøm v sx n \oßpw. kv]oun \S- p-i, HmSp-I, Ipº-\ms D]-hm-khpw Fs hogvnbpw Hcp \nanjw Fs Hm Ω \jvs-am-bn. ]ns Rm DW v sas Fgp-t p t\m p-tºmƒ _mxvdq-anse sh sss kv \ndsb c w ]c-s m-gp-in-bn-cn- p- p. c w I v Rm `b p t]mbn. At mgpw Fs s\ n-bn-eqss c w Hgp-Ip-I-bm-Wv. Hc w Xami IqsS: Imens ap p-nn-c F\n v kzb-ambn CStØm pw he-tøm pw Nen- n- phm km[n- pw. B Ign-hp a mscbpw Rm I n- n-. kviqƒ Ime-ß-fn Fs Iq p-im-cpss ap n Bfm-Im Rm Nne-t msgms Cu {]I-S\w \S-Øn- m- Wn- n-cp- p. Rm aw- m-e-bn ]Tn- p ImeØv ASp- n v c p {]mhiyw CtX {]iv\-øm howp. sszh- Ir-]-bm B hogvn-i-fn apdn-hp- I-sfm pw D m-bn-. ss nƒ timf-pn hfsc XojvW-amb Bflo-b-amb A\p-`-h-Øns sss kn sx n Rm CS- Xp-hiw ASn p howp. Xe i nbmbn Xd-bn-e-Sn- p. Hcp \nanjw Fs Hm Ω \jvs-am-bn. ]ns Rm DW v sas Fgp-t p t\m p-tºmƒ _mxvdq-anse sh sss kv \ndsb c w ]cs m-gp-in-bn-cn- p- p. c w I v Rm `b p t]mbn. At mgpw Fs s\ n-bn-eqss c w Hgp-Ip- I-bm-Wv. Hcp \nanjw apdnhv s]møn- n-sn- p-sim v Rm C{]- Imcw {]m n- p. ""I Ømth Rm \ns k n-[n-bn D]-hmk-Ønepw {]m -\-bn-ep-am-wv. Fs hy n-]-c-amb hnj-b߃ p th n-b-, k`-bpss \thm-ym-\-øn\pw DW Δn\pw th n-bmwv Rm {]m n- -Xv. sf.-]n.-kn.-bpss \ho-i-c-w- Øn\pw DW Δn\pw Rms\mcp XS- -am-sw- n Fs Poh FSpØp sim p-i. Cs - n Ct mƒ Fs hnsp-hn- -Ww.'' Cu {]m -\ v tijw Rm jh Hm snbvxp. sh w Xebn-eqsS Xd-bn-te-s m-gp-in. apdn- m- Sn \n v Isø-Sp-Øp. ]ns ]Xnsb Xd apgp-h IgpIn hrønbm- n. _møvdq-an \n v ]pdtø- n-dßpw apºv Rms\m-cn- eqss Xncn p t\m n. \mec ASn hoxn-bp _mxvdq-an ]pd- In bqtdm-]y t mk- v, ap n hmjv t_kn, Ccp-h-i-ß-fnepw \o p \nev p ss] p-iƒ CXn- \n-s-bn H p \nh p InS- m {ian- m \ mbn _p n-ap-t n hcpw. AhnsS Cu ss] p-i-fn-tem, Itam-Untem X msx Rms\- ßs\ howp? ss] ntem Itam- Untem Fs Xe ASn- n-cp-s - n F p kw`-hn- p-am-bn-cp- p. Rm how-t mƒ sszhw Xs Icw sim v Fs Xmßnsb- - msx F mwv F\n v ]dbp-hm km[n- p- -Xv. ac-w- Øn \n p \o p-t]m- p-iƒ I Øm-hmb btlm-h- p- -Xv. sslkviqƒ A ym-]n-i-bmbn-cp enkn txma-kns Pohn- X-Øn sszhni hnsp-x A\p-`hn kμ `-ß-fpsS hnh-cww: sszhw Fs Pohn-X-Øn t\cn- v C-S-s] Nne A\p-`-h-߃ kt m-j-tøm-ssbpw \μn-tbmssbpw hy -am- mw. hnizm-knifmb amxm-]n-xm- -fpss PohnXw I v ` n-tbmss hf-cp-hm sszhw F\n v Ir] snbvxp. Rm\m- {K-ln- -Xp-t]mse Hcp A ym-]n-ibm-ip-hm\pw Bbn-c- -W- n\v Ip p-߃ v Adnhv ]I p \ -Ip-hm\pw km[n- p. Fs Pohn-X-Øn sszh-øns Icw sxm v Fs kujy-am- nb \nch[n kμ `-ß-fp- v. AXn {][m- \-amb NneXp am{xw Ipdn- s. Fs bq{skn Hcp knãv Ds v kvim\n-ßn-eqss Is - Øn-b-t mƒ icn pw Rm `b p t]mbn. tumivs am Hm -td-j\v th n d^ snbvxp. F m sszh-øn B{i-bn- p-hm\pw hniz-kn- p-hm\pw Rm Xocp-am- \n- p. Fs {]m \ ti v Hm td-j \S-ØmsX A p-x-i-camb hnsp-x \ In. sszhsø kvxpxn- p- p Iym k F amci tcmkw ]nsn-s]- p. tumivs -am - s m- pw Fs tcmkw I p-]n-sn- p- -hm Ign- n-. Ah \ocnd w BsW pw kvt]m n-sse- nkv BsW-s ms ]d p NnIn- n- p. Fs he-xpssi s]m n t_m Un Fgp-Xp-hm t]mepw Ign-bmsX Rms\mcp amkw eosh-spøv ho n-en-cp- p. AK- Ãn tpmk^v F sszh-zm-k {]m n v ssi v Aev]w B- izmkw e`n- -t mƒ kviqfn t]m- Ip-hm XpS-ßn. Hcp Znhkw ]Xnhp t]mse cm{xn-bn Rm InS- p-d-ßn. H p-w -t mƒ hexp hisø {_Ãv H -a Øn t\m phm sszhm-flmhv Fs txm n- n- p. Rm t\m n-b-t mƒ hfsc Bg-Øn sxm m \oßn amdp Hcp apg Is -Øn. tumivssd k- enkn txmakv \ne-ºq ao- -]n p kvim snbvxp. s]s v k Pdn thw-sa v tumivs \n t±-in- p. k Pdn \S-Øn. Hm td-j hnp-bn p F nepw Xotb- -dn h p-xs i{xp Fs C- mbva snøp-hm {ian- p. F m- Im hdn {Iqin i{xp-hns Xesb XI Ø tbip-hns \ma- Øn hnpbw hcn- p-hm km[n- p. Fs {_Ãv dnaqhv snbvxn v A-Sn-h-b Iodn simgp p apgp-h FSpØv {_Ãv FSpØp am nb ÿm\øv ^n p snbvxv Ãn v snøp-i-bmwv snbvx-xv. hb apgph Ãn n v InS-Øn-bn-cn- p F- s Xotb- -dn h v A{i- -ambn t\gvkpam ]nsn- n-cpøn. hb-dnse Ãn v s]m n-t m-im-am-bn-cp- p. F m sszhw kq n- p. X\n v {]nb-ap- -h hnsp-hn- -s -ts- - Xn\v Xs hess sim v c n v DØ-c-a-cp-fp- -h-\mb sszh-øns kwc- Ww A\p-`hn- p-hm CØ-cp-W-Øn sszhw klm-bn- p. Fs dqan sim p h tijw ac-hn v hnsptºm-gp- m-ip thz\ Rm A- \p-`-hn-t n h n-.- km- m thz-\-isf hln tbip Fs thz-\-sb mw hln- p. C{Xbpw henb k dn snbvxn pw Hcp t_m- n qt mkv am{xta Ibt n h p- p. Fs ow-sa- mw tbip am n-ø- p. c m-gvn v tijw kv n p am p-tºmƒ F mw Icn- n- p- m-bn-cp- p. NnIn- n tumivs Xs ]d p \n߃ v HØncn sszh-k-lmbw D v. 100% Iyqd-_n-fmbn F v. tdun-tbj-s\m pw th n h n-. {]ntizmj-\mbn Iotam sxdm n snbvxp F p am{xw. kie tcmk-tøbpw kujy-am- p sszhw F\n v A px tcmk-kujyw X p. C- t v F p h jw Ign- p. sszhw A p-x-i-c-ambn hgn \S-Øp- p. Hcp Znhkw cm{xn F p awn- tbm- -S-SpØ ka-bw. Rm am{xta ho n-ep- m-bn-cp- p- p. Rm Kymkv Ãuhn Blmcw ]mniw snbvxp sim n-cn- p-tºmƒ s]s v iv...-iv... Fs mcp i_vzw ti p. Rm t\m n-b-t mƒ Kymkv knen- dpw Ãuhpw IqSn _ n- n- n-cn- p tlmkv s]m n Kymkv sh - pi t]mse ]pd-tø- v t]mip ImgvN-bmWv I -Xv. Rm At mgpw Ãuhn Blmcw Cf- n-s m v \nev -bm-bn-cp- p. Rm IØn- -cn- p-t]mti ÿm\øv sszhw Fs A-Xy- p-x-i-c-ambn hnsp-hn- p. sszhw F\n v klm-b-am-bn-cp- n-s - n Fs {]mw thkw au\- hmkw snøp-am-bn-cp- p. i{z- ns -bpw tai- n-s bpw At_Zv s\tkm-hn-s bpw sszhw Fs sszhw. Xobn IqSn \S- m \o sh p t]mi-bn-. A n-pzme \ns Zln- n- p-i-bp-an- (sbi.43:2). Cu thz-`mkw hmbn p hn- SpI am{x-a-, AXv {]mh Øn-Iam- p-tºm-gmwv sszh-h-n-\- Øns ]Δ icn pw a\- n-em- Ip- -Xv. sszh-øn\v kvtxm{xw. Rß-fpsS ai F_n v 13 hb- p -t mƒ InW- n \n pw sh w ASn- p tamt m {]-h - Øn p sim n-cn- p-tºmƒ tamt mdp-ambn IW-IvSp-sN-bvXn-cn p Pn.-sF.-C-cpºv ss] n Adn-bmsX Ib-dn- n-sn- p. tam Hcp h m- Ø i_vz-øn aωntb F v hnfn- p i_vzw ti v sn p t\m p-tºmƒ I ImgvN `bm-\- I-am-bn-cp- p. tam IÆp-cp n B ss] n H n- n-sn p \nev p ImgvN-bmWv Rm I -Xv. sncn- p-t]mepw CSmsX sh -Øn Nhn- n-\n-ev p tams\ Rm s]s v Ib-dn- n-sn- p. c p t]cpw tjm -Sn p acn-t ÿm\øv Rm ]nsn- -t mƒ B Iºn-bp-ambp _ w hn n v tams\ sszhw Fs Iøn-te v X p. imkv- {Xob \nb-a-߃ v hncp- -ambn {]h Øn- p-hm Ign-hp h-\m- Wv \ΩpsS sszhw. Xs al-xzap `ppw tamsi-bpss he-ss - sn p-hm-\n-s-bm n A pxw {]h -Øn sszh-øns Icw F\n pw A\p-Iq-e-am-bn-cp v A pxw {]h Øn- p. I Ømhv \ In-Ø hnsp-x-en-\mbn sszhsø kvxpxn- p- p. ac-w- Øn \n- p \o p-t]m- p-iƒ I Øm-hmb btlm-h- p- Xp Xt (k- o.68:20). \o Fs hnem- ]sø F\n v \rø-am nø p. Fs c v \o Agn v Fs k- t mjw DSp- n- n-cn- p- p. Rm au-\-am-bn-cn- msx \n\ v kvxp- Xn ]mts- -Xn\v Xt. (k- o.- 30:11).

4 2013 Pq 15 Xriq : tlmkv]n- an\n-kv{sokv C y-bp-ss -B-`n-ap-Jy-Øn \n [- \-cmb hnzym niƒ v ]T-t\m-]-I-c-W-߃ hnx-cww snbvxp. ]mã tpm t]mƒ A[y- -\m-bn-cp- p. ]mã Sn.-]n.-]u-temkv DZvLm-S\w \n Δ-ln- p. Chm.-Sn.-kn.-amXyp apjy-{]-`m-jww \S-Øn. k -\- p-f-f-h klm-bn- pi s] -t mkvxp bph-p-\-kw-l-s\ sim m-c- c taj-e-bpss Xme v I ho-\-dmbn {]h Øn- n-cp 34 Imc-\mb ]mã kmw si.-tim-in-bpss AIme \ncymww kwÿm\ ]n.-ssh.-]n.f bv pw Xocm-\-jvS-am-Wv. Ct±-l-Øns kl-[ ΩnWn hfsc sndnb {]mb- Øn Xs hn[-h-bm-bn-cn- p- p. A pw H pw hb- p-ff c v s] Ip- n-i-fm-wn-h p-f-f-xv. ÿncw hcp-am\w H p-an- msx C\n Xs bpw ]n p-ip- p-ß-fp-ssbpw `mhn Fs v Hm Øv ]Wn-XocmØ ho n sszh-ap-j-tø v am{xw t\m n Ign-bp Cu sszh- Zm-kn v t\cn Zpcn-X-Øn kmº-øni klmbw snøm kwÿm\ ]n.- ssh.- ]n. F Xocp-am-\n- n-cn- p- p. Cu I Xr-Zm-kn-sbbpw ]n p- Ip- p-ß-sfbpw klm-bn- m k -\- p-f-f-h D/D tbm snt m/ awn Hm Utdm Pentecostal Young Peoples Association, (SBT, Kumbanad. Account No ) s t]cn {Sj-d v - Ab- p-sim-sp- -W-sa v A`y n- p- p. Chm.- APp AeIvkv, F_-t\-k lukv, ta{]m ]n.-h, Xncp-h IqSp-X hnh-c-߃ v : hn k imap-th ({]-kn-u v) t^m ,km_p Nm{]Øv (sk{i- -dn) t^m PRAYER GROUP 100- cw {]m \m t]mcm-fn-iƒ \n߃ p th n {]m n- p- p. hnizm-k-tømsp IqSn hnfn- pi ARMY OF JESUS PRAYER GROUP PH: , lm-te-eqø kaql hnhmlw At] Wn- p- p C ym s]s -t mkvxv sszh-k` (Sharjah IPC) bpss Npa-X-e-bn 2013 BKÃv 17- \v Ipº-\m- v h v \S-Øp-hm B{K-ln- p kaql hnhm-l-øn-te v A lcmb hnizm-kn-i-fmb bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw At] Wn- p- p. At]- -Iƒ k`m ip{iq-j-is ip]m i- -Øn-t\m-sSm w Pqsse amkw 20- \v apºmbn lmte-eqøm Hm^o-kn In -Ø- -hæw Xmsg- m-wp hnemk-øn Ab- p-i. Hallelujah, P.B.No.1,Near Y.M.C.A., Tiruvalla, Kerala IqSp-X hnh-c-߃ v: Pr.M.G.John, Ph: KOTHAMANGALAM, THODUPUZHA, NEDUMBASSERY, UPPUTHARA, ERNAKULAM,etc s]s -t m-kvx Akwªn akv v 16- m-axv IpSpw-_-kw-Kaw Pqsse 20- \v Xncp-h- m-bn s]s -t m-kvx Akwªn akv - ns (H.-]n.-F.-a-kv - v) 16- m-axv IpSpw_ kwkaw Pqsse 20 i\n-bmgvn cmhnse 9.30 apx 1.30 hsc H.-]n.-F. -ap Ime ip{iq-j-i ]mã Sn.-hn.-]u-tem-kns A[y- -X-bn Xncp-h imtcm HmUn-t m-dn-b-øn \S- pw. ]mã ]n.-fw.-tpm (P-\-d sk{i- -dn, imtcm s^tem-jn v N v) apjy-{]-`m-j-i- \m-bn-cn- pw. Ah-[n-tbm-S-\p-_- n v \m n h n- p H.-]n.-F.-Aw-K-ßfpw/FIvkv H.-]n.- F.-Aw-K-ßfpw Ah-cpsS IpSpw-_mw-K-ßfpw Cu Bflob ktω-f-\-øn h p tnc-wsa v Adn-bn- p- p. CtXmSv tn v At Znhkw H.-]n.-F.-sk- ns (OPA-Cess) c maxv hm jni s]mxp-tbmkw \S-Ø-s -Sp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep enãn {]-Imcw F m FIvkv H.-]n.-F.-Aw-K-߃ pw W- Øv Ab- n- p- v. AXv e`n- m-xn-cp- n- p- -hcpw, H.-]n.F.-bn Bcm-[n v kao-]-im-eøv asßn h v \m n ÿnc-xm-a-k-am- n-bn- p- -hcpw CsXmcp W- -Ømbn kzoi-cn v Cu kwk-a-øn h v kw_- n- -W-sa v Xmev]-cy-s -Sp- p Ham-\n Bcw-`n- Xpw F m s]s t mkvxv hn`m-k-ßfpw tn v BfloI sfiy-x-bn sszhsø Bcm-[n- p- -Xpamb Bbn-cØn A q-dn cw AwK-ß-fp temi-ønse G hpw henb ae-bmfn k`-bmbn H.-]n.-F.-a-kv - v \ne-sim- p- p. s]s -t mkvxv k`-iƒ XΩn-ep sfiyx temisø hnfn- -dn- -dn-bn p sim v 40- mw h jw sim m-sp s]s -t m-kvx Akwªn akv - ns\ k Δ-i- ssz\w-zn\w hf Øn-s m- n-cn- p- p. sadn v Ahm Uv FIvkv H.-]n.-F.-AwK-ß-fp-sSbpw H.-]n.-F.-AwK-ß-fp-sSbpw C y-bn ]Tn- p Ip n- I-fn 10, 12 mkp-i-fn tic-f, kn.-_n.-f-kv.kn, sf.-kn.-f-kv.-kn.-f o kne-_-kp-ifn G hpw IqSp-X am v hmßn hnp-bn Hmtcm Ip n v Cu Ah-k-c-Øn Ahm Uv \ Ip- -Xm-Wv. Bb-Xn-te v am v enãns A Ãv snbvx tim n lmp-cm-t - -Xm- Wv. IqSp-X hnh-c-߃ v Xmsg- m-wp A{U-kn _ -s -Sm-hp- -Xm-Wv. Pr.Paulose T.V. Thavarakkattil God View Kattachira, Pallickal P.O., Kayamkulam, Alappuzha Ph: Thomas Mathew Puthoor House Pullad P.O. Pathanamthitta Ph: ,Mob C{X-tØmfw sim p-h sszh-øn\v kvtxm{xw. \n߃ v ]pxnb t]mfnkn FSp- p- -Xn\pw, \nß-fpss ]Ww kpc- n-x-ambn \nt -]n- p- -Xn\pw R߃ \nßsf klm-bn- mw. -C.G. kmw-ip n & km-dmω kmwip n Chief Life Insurance Advisors. Corporate Club Member, Chairman's Club Member sxmgn-e-h-kcw C y-bnse F m ÿe-ß-fn \n pw LIC C jz-d kv AssUz-k amsc Bh-iy-ap- v. Ipd tbmkyx SSLC ]m v. am\y-amb ÿnc hcp-am\w kºm-zn- mw. DS Rßfp-ambn _ -s -Sp-I. C y-bnse F m LIC {_m p-i-fn-sebpw {]oanbw t]mfn-kn-iƒ Rß-fpsS Hm^okn IqSn AS- p-hm Ah-k-cw. OFFICE: LIC of India, Jeevan Jyothi Policy Service Centre, Unity Tower Opp. Pvt.Bus Stand, Pulamon, Kottarakkara Ph: , , Kn Km spw`-h, G\mØv ]n.-h., ]Ø-\w-Xn (Dist).

5 5 lm-te-eqø 2013 Pq 15 tumivsà än.-pn.-timin hnizmk hoyn-bnse Hä-bm³ tx -\m tpm v timin F n.-pn.-timin P\n- p- Xv tpm v- -A- Ω Zº-Xn-I-fpsS Ggm-asØ ai-\m-bn- m-wv sabv 26- \v ASq-cn-\-Sp-Øp G\m- ØmWv P\\w \S- -Xv. kz w amxm-hns apjw Hm Ω-bpsS Iym hm-kn ]Xn-bp- -Xn\v apºv, \m Xmw Zn\w "Ip p-tams\' X\n- m n AΩ Cu temiøp \n pw bm{x-bm-bn. kphn-tij the- m-c IqSn-bmb hey- - \pw hey-ω- n-bp-amwv ]n osv Ip ptams\ hf Øn-b-Xv. ticfw I s]s -t mkvxv t\xm- -fn-sem-cmfmb tumivs Sn.-Pn.tIm-in-bpsS kphn-tij ]cn-io-e-\- -fcn XpS- an- Xv hey- s Bflob in -W- Øn-em-bn-cp- p. t^m Øv t^man ]Tn- p- tºm- -ƒ km[p sim p-ip- p-]-tz-inbp-ss {]kwkw {ihn- -Xn-eqsS Ip- p-tam tbip-{in-kvxp-hn-\mbn lrzbw ka n- p. XpS v \h-pothm-zbw si.-hn.-sn-dn-bms kphnti-j-th-e- m-bp Blzm-\-Øn\v apºn PohnXw kphn-ti-j-the pw ka n- p. ] fw F.-Fkv.-F-kv.-tIm-f-Pn C ao-un-b- n\v ]Tn-s - nepw ]cm-p-b-am-bncp p ^ew. {]kvxpx ]cm-pbw BXy- n-i-amb hnp-b-øn-te- p Nhn- p-]-sn-bm-bn-cp- p F v ]n me Ncn{Xw sxfn-bn- p. `uxn-i-amb Hcp tpmen F {]Xo- -bp-ambn Be- p-gbn \n pw hf- -h- Øv FØnbXv hnizmk Pohn-X-Øns ]pxnb ]mx sh n-øp-d- p. N v Hm^v kuøv C ym (kn.-f-kv.- sf) bn \n pw ]mã hn.-pn.-tpm- Wns t\xr-xz-øn-ep s]s t mkvxv Iq m-bva-bn-te v ]cn-ip- m-flmhv At±-lsØ \bn- p.- Hcp Bflob Kpcp-\m-Ys ÿm\-amwv ]mã hn.-pn.-tpm-wn\v tumivs n.- Pn.-tIm-in-bpsS lrz-b-øn-ep- -Xv sabv 14- -\mwv timin-km kv\m\-ta p- -Xv. kv\m\-ta hnhcw Adn ]nxmhv Ip]n-X-\mbn. "H p-in s]s -t mkvxv hn p-t]m-cp-i, As - n hosp hn pt]m-ipi', CXm-bn-cp p A y-imk-\w. hnizm-k-øn\v th n h - Im ]nt m v hen- msx Xm hosp hn n-d-ßn. hf- -h- Øv ]mã hn.-pn.-tpm-wn-t\msv tn v ip{iq-j-iƒ \n Δ-ln- p. XpS v ]mã ]n.-un.-tam-k-kns t\xr-xz- Øn \S tbmk-øn h v B- flm-`n-tjiw {]m]n- p. kphn-ti-jth-e v ]q Æ-ambn ka n v th Xn-cn- p. AXn-cm-hnse Xs n.-pn.-timin hosv hn n-d-ßpw. sh -ap pw txmakv ap - timf-dn- mø sh j p-amwv thjw. he-xp-i-øn Hcp ss nfpw, Hcp si v {SmIvSpw, txmfn Hcp Xtº, CS-Xp-I-øn s]t{sm amivkv. ssaep-i-tfmfw \S- mwv kphn-tijw Adn-bn- p- -Xv. hni- p hb-dp-am-bmwv Gdnb kabhpw bm{x. cm{xn-tbm-khpw Ign- mwv as-ßn-h-cp- -Xv. ho n-se- Øn-bmepw hn-\-[ym-\hpw {]m - \-bp-amwv ioew. c p awn- q ap n-t \n v {]m n- pw. A pw C pw n.-pn.-tim-insb hyxy-kvx-\m- p- Xv sszh-k- n- [n-bn-ep GIm-{K-amb {]m -\- bm-wv. kzx-{ -ambn {]h Øn- p C m-e-ømwv ]mã ]n.- Pn.-tPm-Wns \n t±-i-{]-imcw ]mã ]n.-sp.-txm-akv t\xrxzw \ Ip imtcm s^tem-jn- pambn tn p {]h Øn- p- -Xv emwv timin-km Ata-cn- -bn-te v t]mip- -Xv. sh ap pw D]-tZin tamu j pw [cn p \S- p amxr-`mj A msx as m pw kwkm-cn- phm hi-an- m-xn-cp At±lw, imtcm txmam- m-b \ Inb Hcp ]m vkp-an- mwv 1963 BKÃv 1 \v Ata-cn- -bn-te v I Ibdn-b-Xv. XnI pw t iw \nd bm{x-bm-bn-cp p AXv. 28 ZnhksØ bm{x-s m-sp-hn en s \m n-se-øp-tºmƒ ssih-i-ap- Xv 8 tumf am{xw. Iym]v sszht{]-c-w-bm ]n osv \ Inb 20 tumf-dp-ap v Iøn. Km se v _m]v nkv v ss nƒ timf-pnse Hcp h jsø ]T-\hpw shtã Akw-ªokv Hm^v tkmuv timf- Pnse ]T-\hpw sszh-i-cp-x-ens km n-]-{x-ß-fm-bn-cp- p. sszhw Ipsd \ a\p-jysc timin-bpss Bh-iy-߃ mbn kabm ka-bß-fn \ In. e`n- p ka-bsams kphn-tijw Adn-bn- p- - Xn-eqsS At\-I {InkvXp-hns\ I p-ap- m Imc-W-am-bn. Ata-cn- -bn Xßm F m kml-n-cy-ßfpw D m-bn-cn- p-tºmgmwv _n.-f-kv.-]-t-\-øn\v tijw C y-bn-te v as-ßp-hm Xocp-am- \n- -Xv. Hcn- ho n \n v Cd- n-hn ]nxmhpw A v kzoi-cn- phm Fb t]m n-ep- m-bn-cp- p. hf- -h- Øv kphn-ti-j-th-ebn ho pw hym]r-x-\m-bn m-asø hb- n-embncp p hnhm-lw. ]cp-ae ]p mw-πm-hn amω Hutk- ns aiƒ adn-bm- Ω-bmWv h[p \hw-_ apx aw- me-bn kphn-tij {]h Ø\w \S- Øp-hm-\p sszh-t{]-c-w-b-\p-kcn v {]h Ø-\-ta-Je aw- m-e-bnte v am n. ae-bmfn s]s t mkvxv Ncn-{X-Øn Ipº-\m-Sn- \pw, apf- p-gbv pw, ]p\-eq-cn\pw H w tn Øp hbv m-hp ÿeambn aw- m-esb am nb Ncn{Xw AhnsS XpS-ßp-I-bm-bn-cp- p. hms-i-ho- n-em-bn-cp p XpS- w ½ sk v ÿew hmßnb-xmwv ÿnc-amb k`m-{i-ao-icww D m-ip-hm Imc-Ww. CXn- \n-s-bn ho pw Ata-cn- bn-se-ønbt mƒ timin kmdnt\msv s^bvøv Nm -ense ]mãdmb Um C.-No vhpumwv ss nƒ kviqƒ XpS-ßp Imcyw \n t±-in- p- -Xv sk]vxw-_ 21- \v imtcm txmωm- m-b-\mwv ss nƒ kviqƒ {]m n v Bcw-`n- p- -Xv BKÃv 27- \v aw- m-embn h v \S kphn-ti-j-tbm-k- Øn-te v B{I-a-W-ap- m-b-xn-s\- Øp-S v n.-pn.-tim-in-bpss Xe pw ASn-tb- p. kz -\m- n \n pw kphn-ti-j-øns t]cn In nb Inco-S-ambn At±lw AXns\ kvacn- p- p. C v, X p- Im-cn ]e-cp-ssbpw ]n X-e-apd hnizm-k-øn Dd p \nev p- p. aw- m-e v ad- m-\m-hmø Zn\-am-bn-cp p 1983 Pq 24. (hn- Zym n-i-fpss {]nb-s s]m - Ωm-a)-A- m-bs \ng t]mse D m-bn-cp {]nb-s - -hƒ \nxy-xbn-te v bm{x-bmip-tºmƒ ]n nem- n-bxv aq v s] a- -sf-bp-ambn-cp- p. Ip p-tam-\- m-b\pw a ƒ p-sam w hnzym n kaqlw apgp-h txßn. ]n osv dm n ]p -º- n \ºq-co-bØv ho n G{_-lmw- -adn-bmω Zº-Xn-I-fpsS ai-fmb tamfn F -dn-b-s -Sp Gen-bm- Ωsb PohnX kjn-bm- n. Fs_ G-k-dn-se-Ønb GenbmΩ n.-pn.-tim-in pw Ip p߃ pw Hcp XW-embn amdn. ]n osv Ccp-h p-ambn Hcp B Ip- ns\ sszhw Zm\w \ In. c v hmkvzø hn-\-ß-fmwv s^tem-jn v B{iw N v Hm^v C y-bpss t\xr-xz-øn tumivs n.-pn.-tim-insb BZ-cn- -t mƒ ]mã txmakv ap - Ah-X-cn- n Pohn-X-tc-J-bpsS kw n]vx cq]w timin kmdns\ apt m v \bn- p- -Xv. H v: kzr-iy-hmiyw 21:1 ""cmpm-hns lrzbw btlm-h-bpss Iøn \o tømsv IWs Ccn- p p; X\n v CjvS-ap- n-s-søms bpw Ah AXns\ Xncn- p- p.'' c v: aømbn 6:32, ""Cu hi Hs bpw PmXn-Iƒ At\z-jn- p- p. kz ÿ\mb \nß-fpss ]nxmhv CsXm-s bpw \n߃ v Bh-iyw F v Adn-bp- p-ht m''. timin-km Nhn- n- -b-dnb hnizmk ]mx-bn \m n-\n Ønb t\ -ß-fpsS \mgn-i- - p-iƒ C\nbpw Gsd- mew kzm[o\w snep-øp-sa- -Xn\v c v ] -an-. _n.- n.-f- v, _n.un., Fw.- n.-f v, ]n.-f vun XpS-ßnb skdm-ºq bqwn-th-gvkn- n-bpss AwKo-IrX _ncp-z-߃ apx hnhn[ k n-^nt v t{]m{km-ap-iƒ Cw o-jv- -a-ebmfw aoun-b-ß-fn \ Ip s^bvøv Xntbm-f-Pn- skan-\mcn, sszhw At±-l-Øn\v \ Inb Z i-\-øns aip-tsm-±m-l-c-w-am- Wv. IqSmsX KpP-dm-Øv, Hdo-, lcn-bm-\, I Æm-SI XpSßn C y kwÿm-\-ß-fnepw Ab cm-py-amb t\ m-fnse ImTvafip-hnepw ss nƒ s{sbn-\nwkv sk -dp-iƒ kpo-h-ambn {]h Øn- p- p. ktlm-z-cn-am m-bp s^bvøv Xntbm-f-Pn- timfpv Hm^v hna, hnizmk kxyw F tduntbm t{]m{kmw, t\cn- p- - Xmb k`m {]h Ø\w XpSßn FÆn- -d-bp-hm [mcm-f-ap- v. ae-bm-f- -c-bnse s]s t mkvxv kaq-l-øn thzimkv{x ]T-\-cw-KØv am -Øns simsp- m- mbn amdnb s^bvøv Xntbm-f-Pn- skan-\mcn F ÿm]\w am{xw axn s]s -t mkvxnse C\n-bp At\Iw Xeap-d-Iƒ v tum.- n.-pn.-timin F Zm i-\n-is\ Hm Øn-cn- p-hm. aqhm-bn-c-øn-e-[niw hnzym n-iƒ ]Tn- n-d-ßnb thz-]-t\ ti{μ- Ønse _ncp-z-zm-cn-iƒ temi {InkvXob kaq-l-øn {]txy- In v ae-bm-fn-i-ƒ ns-bnepw Bflob cwksø kpoh km n- y-am-wv. aw- m-e-bn ]T\w Bcw-`n v ]q Øn-bm- m-ø-h t]mepw s]s -t m-kvxns apjy-[m-c-bnseøn Ignhv sxfn-bn- p-tºmƒ ka n-x-\mb Hcp sszh-zm-ks Zo L-ho- -W-Øn-\mWv ASn-h-cbn-Sp- -Xv. s]s -t mkvxv hnizmkn-iƒ IpSn-tb-dn- m p temisø GXp ] -W-Ønse k`-i-fnepw t\xr-xz-øn Hcp aw- me {KmUp-th v Ds - Xv, skdm-ºq bqwn-th-gvkn- n-bpss A^n-en-tbj FSp-Ø-Xns t]cn Gsd ]gn ti tumivs timin-bpss hnπ-h-i-c-amb Xocp-am-\-Øn\v e`n- p AwKo-Imc ]{X-am-Wv. ani t\xm- - m, \ne-hm-cap A[ym-]-I, \ Fgp-Øp- Im, Imºp {]kw-k-i, hyxykvx-cmb k`m ip{iq-j-i, {Inkv- Xob kmln-xy-im-c- m, ka cmb kwlm-s-i, apjy-[mcm k`- I-fpsS ss nƒ kviqfp-i-fnse DØ-c-hm-Zn-Xzap ]Z-hn-Iƒ hln- p- -h XpSßn s^bvøv Xntbmf-Pn- skan-\mcn ss{ikvxh temi-øn\v \ Inb kw`m-h\ AXp-ey-am-sW- -Xn\v kwibw th e-[niw k`-i-fp jmtcm s^tem-jn v N ns {]kn-u v F `mcn DØ-c-hm- Zn-Ø-߃ hln- p- -txm-ssm w CS-X-S-hn- msx Bflob ip{iq-j- I-fpw-\n Δ-ln- p hn{i-a-an- mø t]mcm-fn-tb-t mse ]S- -f-øn \ne-bp-d p \nev p tum.- n.-pn.- timin km Zpcp-]-tZ-i- m- p-i-fn BSn-bp-e-bmsX \nev p XoPzme Xs -bm-wv. sszhw \ Inb \mep a fpw kip-spw_w ]nxm-hns Z i\ km m m-c-øn- \mbn Atlm-cm{Xw {]h Øn- psim v kphn-tij afi-e-øn hniz-kvx-cmbn \nev p- Xv ]n- Xmhv F \ne-bn At±-lsØ k p-jvs-\m- p- p. "Ggp ]tøm Gsd Bbm F ]Xv' F v {]kvxm-hn tamibpss Bbp- ns \nk-a-\-søbpw IS v apt m v IpXn-bv p timin kmdns\ BZ-cn- p-hm-\p s^tem-jn v B{iw N v Hm^v C y-bpss Xocp-am\w \μn-bpss Hcp {]Xn-^-e\w IqSn-bm-Wv e-[niw k`-iƒ, e-[niw anj- W-dn-am, Xntbm-f-Pn- timf-pv, _me-`-h, t\ ohv anj kviqfp- I-ƒ, kv{so v kviqfp-iƒ, KpW-\ne-hm-c-ap kviqfp-iƒ XpSßnb {]h Ø-\-ß-fp-ambn hst C ybpss aæn kphn-ti-j-tø-cpambn Dƒ{Km-a-ß-fn-te v IS- p-ib-dp s^tem-jn v B{iw N v Hm^v C y-bpss ÿm]-i-\mb ]mã kpn amxyp-hns Z i-\- Øn\v DuSpw ]mhpw ]I ]e hkvxp-x-i-fpss Iq -Øn aw- mem-bn \n v e`n aq p h jsø thz-]-t-\-hp-ap v F Xv FSp- Øp-]-d-tb- -Xm-Wv. Ip p-tam-\- m-b ImWn- p-x PohnX hnip- n, Ffna Pohn-Xw, AN- -e-amb sszh-` n, kphn-tij Zmlw, anj-wdn kv]ncn v F nh s^temjn v B{iw N ns si p-]-wn- pw Du w ]I p. Aßv R- ß-fn X hnizm-k-øns Xncn- \mfw sismsx kq n- p-hm Ign-bp- -Xn A`n-am-\n- p- p. CXp-t]m-se-bp \qdp-i-w- n\v {]ÿm-\-ß-fpss t\xr-ÿm- \o-bsc krjvsn s^bvøv Xntbmf-Pn- skan-\m-cn-bpss Aa-c- mc\v G hpw DNn-X-amb BZcw, At\I timsn ZqX-KW߃ v apºn et m-]-e w hnip- - msc km n \n Øn, timsn timsn kqcys\ sh p {]`tbmss tim`n- p \ΩpsS I Øm-hmb tbip-{inkvxp B Znhkw \ Ipw F -Xn\v kwib-an-. ""\ v, \ -h\pw hniz-kvx- \p-amb Zmk-t\, F hnfn Aßbv mbn \ΩpsS \my IcpXn h n- p- v.'' hnizm-k-øns ]mx-bn bm{x snbvx A{_-lm-an-t\-t mse, P\-e- -ßsf acp-`q-an-bn-eqss \bn tamsi-tb-t mse, bn{kmtb P\sØ hmkvzø \m n-se- Øn tbmip-h-sb-t mse, slt{_m ae Iog-S- nb Imte-_nt\-t mse, 80- s ]Sn IS v, {]nb timin km, Aßv C\nbpw apt dp-i. -Iq-Sp-X ss[cy-tøm-ss, Iq- Sp-X i n-tbm-ss, IqSp-X B- th-i-tømss apt m v IpXn- p-i. {]m -\-bpss Ic-߃ tim Øv ]Xn-\m-bn-c-߃ Atß- v ]n n-ep- v. Aß-bpsS Z i-\- Øns Dt]m - -ß-fmb \qdp IW- n\v kphn-ti-j-t m-cm-fn-iƒ \ncp-]m-[ni ]n p-w-bp-ambn Dd p \n p- v. Fs ap n \nev p- P\-k-aq-lsØ km n-bmbn ]d-b-s, s^tem-jn v B{iw N v Hm^v C y-bnse Bbn-c- -W- n\v hnizm-kn-iƒ, \qdn-e-[niw anj-\-dn-am, hnhn[ `mc-hm-ln-iƒ, H^o-jy kv XpSßn s^tem-jn v B{iw IpSpw_w Atß v th n XpS pw {]m n- p- -Xm-sW v Dd p Xcp- p. aw- me skan-\m-cn-bn ]Tn- p-hm Ah-kcw e`n s^temjn v B{iw N v Hm^v C ym snb am ]mã kpn amxyp-hns bpw sim apwss_ anj\v t\xrxzw \ Ip Fs bpw Rß- -fpss IpSpw-_-ß-fp-sSbpw BZ-cw CØ-cp-W-Øn Atß- pw IpSpw-_-Øn\pw t\cp- p. sszhw \sω A\p-{K-ln- -s.

6 2013 Pq 15 Ata-cn- Xmƒ tic-f-ønse k`m- -kw-l-s\ {]h Ø-\-cw-K-ß-fn i -amb t\xrxzw \ In-bn-cp ]ecpw Ata-cn- -bn-te v IpSn-tb-dn- gn v s]mxp-{]-h Ø-\-cw-KØp \n v A{]-Xy-cm-bn- p- v. Ata-cn- bnse ae-bmfn s]s -t mkvxv kaq-l-øn apjy-[m-c-bn-te v Db p hcn-i F- Xv ]pxp-xmbn FØp- -h v XnI pw {ia-i-camb ZuXyam-Wv. F m ]Ø-\w- Xn Pn -bn Nm p-im-hn \n v am{xw Ata-cn- -bn-se- Ønb {_Z cmpp s]mt m-en Ata-cn- ae-bmfn s]s t mkvxv kaq-l-øns apjy-[mc-bnse {]ap-j-cpss enãn FØns - Xv Npcp-ßnb Ime-L- -Øn-\n- S-bn-em-Wv A v-em -bn \S Ata-cn- ae-bmfn tim -{^- kns {Sj-dm-dmbn Xnc-s -Sp- s -Sp-tºmƒ At±lw Ata-cn- -bnse-øn-bn v ]Øp h jta Bbncp- p- p. ]nkn-\m- ns Ncn-{X- Øn G hpw {]mbw Ipd {Sjdm. Ct mƒ sf.-]n.-kn.-^m-anen tim {^ kns \mj-w sk- {I- -dn-bmbpw {]h Øn- p- p. A- ta-cn- s]s -t mkvxv {]ÿm- \-sø- p-dn pw sf.-]n.-kn.-k-`-sb- p-dn- p-sams hy -amb [mc-w- I-fp {_Z cmpp s]mt m-en lmte-eq-øm-tbmsv kwkm-cn- p- p.? Ata-cn- -bnse ae-bmfn s]s -t mkvxv k`-i-fpss `mhnsb- p-dn v F v {]Xo- -I-fm-Wp- Xv? ]Xn-\ p h jw apºv Rm Ata-cn- -bn-se-øn-b-t mƒ A- sø ae-bmfn s]s -t m-kvxcpss at\m-`m-hhpw kml-n-cy-ß-fpsams h v Rm IW p Iq nbxv Gdn h m Hcp 15 h jw Iq-Sntb Ata-cn- ae-bmfn k`- Iƒ v `mhn-bp p F m-wv. Aßs\ Nn n- p-hm ]e Imc-W-ßfp- m-bn-cp- p. ae-bmfw kwkm-cn- p-hm CjvS-s -SmØ ]pxnb Xe-ap-d. ae-bmfw ad- p-hm B{Kln- p IpSn-tb- - m. Ft mgpw tic-fsø Ip w ]d-bp- at\m-`mhw. ae-bm-f-øn-ep Bcm-[-\-Iƒ A[nI Imew \ne-\n-ev n-s v \ymb-ambpw Rm Nn n- p. F m Ct mƒ kml-n-cy߃ kaq-e-ambn amdn-bn-cn- p- p. Ata-cn- -bn-se-ønb H mw Xeap-dbv v kw`-hn sx p-iƒ Ign h j-øn-\n-s-bn IpSn-tb-dn-b-h Bh Øn- n-. Ah amxr-`m-jsb ad- n-. hosp- I-fn Ah ae-bmfw kwkm-cn- p- p. Ata-cn- -bn P\n p hf Xß-fpsS a sf amxr-`mj F \ne-bn ae-bmfw ]Tn- n- p- p. `mj \jvs-am-bm \ΩpsS kwkv m-chpw Bflo-b-Xbpw t]mepw \jvs-s Spw F bmym yw F m-hcpw Xncn- -dn p Ign- p. ChnsS BZy-L- -ß-fn IpSntb-dn-b-h tic-f-ønse km[m-c-wamb kml-n-cy-ß-fn \n mwv A-ta-cn- -sb AXym-[p-\nI ku- I-cy-ß-fp XnI pw hyxy-kvxamb Hcp temiøv FØn-s - -Xv. X߃ v Hgp-t mss ]d-bm-\mhmø Cw ojv `mj-bn Xß-fpsS a ƒ kwkm-cn p hf-cp- Xv A`-n-am-\-tØm-sSbpw Aev]w Al- m-c-tøm-ssbpw Ah I v kw- Xr-]vXn-b-S- p. a ƒ hf p h -t mƒ amxm-]n-xm- -tfm-sp-t]mepw kwkm-cn- p-hm Xmev]-cy-an- m-ø-h-cmbn amdn F -Xm-bn-cp p lm-te-eqø ip`-{]-xo- -I-fp-ambn tzmj-i-c-ambn _m[n- -bnt? B [mcw XnI pw sx m-wv. Ata-cn- -bnse ae-bmfn s]s t mkvxv kaqlw ] -tø-t mse sndn-sbmcp kaq-l-a-. F mh pw F m tim {^ knepw ]s -Sp- p-hm ] p- n- m-bn-cn- mw. F nepw ^manen tim- - {^ kp-iƒ F mw \ P\-]- mfn-øw t\sp- p- v. F m B Im-c-W-Øm ]nkn-\m- n\v Bƒ Ipd-bp- p-an-. c p h j-ønsemcn- \S- n-cp sf.-]n.-kn.-tim {^ kv C\n apx F m h jhpw \S- p- I-bm-W-t m. Cu am w A\n-hm-cyam-bn-cpt m? c p h j-øn-sem-cn- ^manen tim {^ kv \S-ØpI F Bibw \Ωƒ apt m- p-h- p. \s mcp amxri \Ωƒ {]mh- Øn-I-am- n. F m as mcp s]s -t mkvxv {]ÿm-\hpw B amxri ]n p-s-cp-hm Xøm-dm-bn-. Cu kml-n-cy-øn sf.-]n.-kn.- am{xw c p h j-øn-sem-cn- \S-Øp- -Xn A -an-s - -Xn- \m-emwv F m h jhpw \S-Øphm Xocp-am-\n- -Xv.? sf.-]n.-kn.-{]-ÿm-\-sø- pdn v? C ym s]s -t mkvxp k`bn AwK-am-sW v ]d-bp- Xp Xs A`n-am-\-I-c-amb Imcy-am-Wv. Fs ]nxm- - m dm n s\ n- a k`-bnse BZy-Ime AwK-ß- cmpp s]mt m-enâ CXns ]cn-wnx ^ew. \msp-amtbm AXns kwkv m-c-hpam-tbm fm-wv. Rß-fpsS IpSpw_w ]nev m-eøv ]Ø-\w-Xn- -bn IS- _ an msx hf Hcp Xe-ap-dbpsS PohnXw Ata-cn- `mj- Ω-\n `mk-tø v amdn Xma-kn- p emcw-`n tas m-gq k`-bpss bn ]d- m ""temãv P\-td-j- (C-t mƒ Nm p-im-hv) `mk-amwv '' F KW-Øn s]sp-ø-ø- Rm. -\n-e-bn XI p t]mbn. ]ecp-ssbpw IpSpw_ PohnXw tkm p- CØ-hW Ah-[n v h -t mƒ Nne Znh-k-ß-fn Ipº-\m p Ip-anf t]mse s]m n-t m-bn. Cu \S D]-hmk {]m -\-bn A\p-`-h-]m-T-߃ ]n osv h -h Rm ]s -Sp-Øp. Bbn-c- -W- n- I p a\- n-em- n-b-txmss `mjbp-ssbpw kwkv m-c-øn-s bpw \m-fp-iƒ Ipº-\mSv I h j\v hcp- -Xp-t]mse Hgp-In-sbØn D]- aqeyw Xncn- -dn- p. Ct mƒ Atacn- ae-bm-fn-iƒ Xß-fpsS h-kn- n-cn- p- Xv I -t mƒ IÆp \nd- p-t]m-bn. \ΩpsS {]ÿm-\- a sf ae-bmf `mj ]Tn- n- phm {ian- p- p. Øns Bflob DW Δns Imeam-Wn-Xv. ]mã tp _v tpmwnt\-t mse Hcp {]m \m a\p-jy- Rß-fpsS tem k`-bn ae-bmf `mj ]Tn- n- p- -Xn\v mkp-iƒ \S-Øp- p v. henb B- t\xr-xz-øn Ds - Xp X- s sszhw Cu k`sb kvt\lnth- -i-tømss Ip n-iƒ CXn ]s - p- p F -Xns sxfn-hm-wv. k- `m cmjv{so-b-øns AXn-{]-k- Sp- p- p. am{x-hp-a-, DØ-tc- ybnepw a pw P\n p hf v ae-bmf-hp-ambn _ -an- msx t]mb ]e apxn -hcpw Cu mkp-i-fn kpo-h-ambn ]s -Sp- p- p. Ct m-gsø Fs Nn -bn Ata-cn- -bnse ae-bmfn s]s t mkvxv k`-iƒ v ip`-i-c-amb `mhn-bp- v. ]pxnb Xe-ap-d-sb- qsn Dƒs m v A w hnime a\- t mss k` {]h Øn- m \ΩpsS kº- -amb ss]xriw kq n- p ]pxnb Xe-ap-dsb hm sø- Sp- p-hm\pw AXp-hgn `mcx kphnti-jo-i-cwøn\pw tic-f-ønse k`-iƒ v i n ]I-cp-hm\pw Ata-cn- k`-iƒ v km[n- pw.? Ata-cn- ae-bmfn tim - {^ kns FIvkn-Iyq- n-hn Xosc sndnb {]mb-øn-se-ønb Hcmsf \ne-bn tim {^ kns `mhn-sb- p-dn v Bi- -bpt m? Ata-cn- ae-bmfn s]s t mkvxv tim {^ kv icn- psamcp A p-x-am-wv. C{X-b-[nIw ae-bmfn IpSpw-_-߃ h j-ønsem-cn- H n v Xma-kn v tim- {^ kv \S-Øp Hcp ]cn-]m- Snbpw temi-øn thsd Dt m F- s -\n- -dn-bn-. CXn\v XpS w Ipdn- -h-cpss Zo L-ho- -WsØ F{X ]pi-gvøn-bmepw sx n-. A- ta-cn- ae-bmfn tim {^- kn- \v CS- m-eøv sndnb Nne {]Xnk- n-iƒ D m-bn- p-s - nepw tim {^ kv IqSp-X i -ambn apt m- p-t]m-ip-sa- mwv Fs {]Xo-. ImcWw CXv Ata-cn- ae-bm-fn-bpss hnim-c-am-wv. Xm ƒ ASpØ sf.-]n.-kn.-^manen tim {^ kns sk{i- -dnbm-w-t m. k`-iƒ {]txyiw {]txyiw ^manen tim {^ kp- Iƒ \S-Øp- Xv ]nkn-\m- ns\ Ct mƒ kml-n-cy-߃ kaq-e-ambn amdn-bn-cn- p- p. Ata-cn- -bn-se-ønb H mw Xe-ap-dbv v kw`hn sx p-iƒ Ign h j-øn-\n-s-bn IpSntb-dn-b-h Bh Øn- n-. Ah amxr-`m-jsb ad- n-. hosp-i-fn Ah aebmfw kwkm-cn- p- p. Ata-cn- -bn P\n p hf Xß-fpsS a sf amxr-`mj F \ne-bn ae-bmfw ]Tn- n- p- p. `mj \jvs-am-bm \ΩpsS kw-kv m-chpw Bflo-b- Xbpw t]mepw \jvs-s Spw F bmym yw F mhcpw Xncn- -dn p Ign- p. chpw Ce- coxn-bp-sams sf.- -]n.-kn.-bpss Nne _e-lo-\-x- I-fmWv F m AXn-s\ mw A pdw CsXmcp Bflob apt - - am-wv.? Ata-cn- -bnse sf.-]n.-kn. v ]mkv F.-kn.-tPm v, si.-hn.-ipcy, tpm Zm\ntb XpS-ßnb i -cmb sszh-zm-k- msc \jvsam-bxv Hcp t\xrxz iq\yx D m- n-bn- ns? XnI pw icn-bm-wv. H mw Xeapd t\xm- -fn ]mã amxyp kmap-th, ]mã ]n.-^n-en v XpSßn hnc-en-se-æm-hp- tc C\nbp- p. F nepw ansp- -cmb hnzym- sdpn-tam txmakv, -]mã amxyp kmap-th \yqtbm v: Ata-cn- -bnse kzx{ k`-i-fp-ss -Iq- m-bva-bmb C y s]s -t mkvxv s^temjn v Hm^v Ata-cn- -bpss 17- m-axv tim {^ kv \yqtbm nse Iyq- kv hnt -Pn \S- pw. Pq hsc Iyq kv N v Hm^v tkm-uv HmUn-t m-dn-b-øn \S- p- Un- ktω-f-\-øn ]mã ^n n imap-th dm n apjy-{]-kw-k-i- \m-bn-cn- pw. 6 `ym-khpw sszh-ir-]-bp-ap [mcmfw ip{iq-j-i- m sf.-]n.-kn- p- v. Ah-cn Nne t\xr-xz- Øn-te v Db p hcpw F {]Xo F\n- p- v. Ct mƒ k`- I-fnse `c-w-]-ctam kwl-s-\m-]- ctam Hs -bmb Imcy-ß-fn D]- tziw txsp-hm ip{iq-j-i- m-tc- mƒ ]cn-nb kº- -cmb [mcmfw Aflm-b Ata-cn- kaq-l- Øn Ds - Xpw FSpØp ]d-tb- -Xm-Wv.? F p-sim- mwv sf.-]n.- kn v Ata-cn- -bn GIoIrX `c- W-kw-hn-[m\w D m-im-øxv? Bcm-W-Xn\v XS w? AXn\v Ata-cn- -bn- Bcpw XS- -am-sw v txm p- n ]mã F.-kn.-tPm v, tpm - v apcp-t, F n-h-cpss t\xr- Xz-Øn Cß-s\-sbmcp Iu kn F \n t±iw P\-d Iu kn-en sim p h -Xm-Wv. Ipº-\m p \n mwv AXn-s\-Xnsc \o -ap- m-b-sx- mwv Fs Adnhv. Ct mƒ 20 h j-øn\v tijw k`-iƒ Cc- n-bn-te-sd-bm-bn- -gn- p. C\n-sb- nepw AXv A\n-hmcy-am-Wv.? ASpØ ^manen tim {^ kn-s\- p-dn v? 12- m-axv ^manen tim {^ kv lqã ] -W-Øn \S- pw t] ]s -Sp- -Ø \ne-bn hn]p-e-amb Hcp- -ß-fmWv \S-Øp- -Xv.? IpSpw_w Fs `mcy kn_n. Ipº-\m- SmWv kztz-iw. txmºpw-ip-gn-bn snt Øv IpSpw-_mw-Kw. bmt m- _m k`-bn \n pw GI-bmbn hnizm-k-øn h p. \yptbm nse ]mã si.-hn.-ipcy Ah-km-\-ambn kv\m\-s -Sp- Øn-bXv kn_n-sb-bm-wv. \yptbm- n h mwv R߃ hnhm-ln- X-cm-b-Xv. c p a ƒ. Ão^ (8), ^nen v (5). amxm-]n-xm- ƒ: ]nxmhv: si.-hn.- G-{_-lmw, AΩ: timim-ω, Ccphcpw Ft m-ssm w Xma-kn- p- p. R߃ Ggp k-tlm-z-c-ß-fn Bdp t]cpw Ata-cn- -bnepw GI ktlm-zcn bp.-si-bn-ep-am-wv. ]Ø-\w-Xn ImtXm-en-t v timf-pnse ]-T-\-tijw cmpp s]mt m-en Ata-cn- -bn ]T\w ]q Øn-bm- n. Ign 13 h jambn ^vtfmdn-u-bn Iymºkv {IqtkUv t^m ss{iãv F {]ÿm-\-øns sf. n.-a-uvan-\nkvt{s-j-\n tpmen snøp- p. tic-f-øn Bbn-cp-t mƒ KpUv\yqkv _me-tem-i-ønepw ]n.- ssh.-]n.-f.-tã v IΩ- n-bnepw {]h Øn- n-cp- p. Ct mƒ Ata-cn- ssdt gvkv t^mdw sk{i- -dn, sf.-]n.-kn.-h em-t m-bpss sk{i- dn F o \ne-i-fnepw, sf.-]n.-kn.- tim- bw skan-\m-cn-bpss t_m Uv saº-dmbpw {]h Øn- p- p. H emt m sf.-]n.-kn.-k` ]mã- tp _v amxyp-hns t\xr-xz- Øn _olm-dn Ct mƒ Adp-]- txmfw {]h Ø-\-߃ v t\xr- Xzw \ Ip- p. kzx-{ -k-`-i-fpss tim {^ kv \yqtbm n ]mã cmp Ip v, ]mã txmakv h Kokv, Chm.-h Kokv amxyp, ]mã cmp Ip v ({]-kn- U v), ]mã txmakv h Kokv (sshkv {]kn-u v), Chm.- h Kokv amxyp (sk-{i- -dn), sdpntam txmakv ({S-j-dm ), kmen h Kokv (te-uokv tim Un-t\- ), Pnw G{_lmw (bqøv tim - -t\- ) F n-h t\xrxzw \ - Ip- p. \mj-w tim Un-t\- - dmbn ]mã amxyp kmap-th t\xr-xzw \ Ip- p.

7 7 lm-te-eqø 2013 Pq 15

8 2013 Pq 15 {KmPp-th-j k Δokv I Æm-SI: sf.-]n.-kn.-i Æm-SI ss nƒ timfpv {KmPp-th-j k Δokv Pq 1 \v \S- p. ]mã txmakv tpm v DZvLm-S\w \n Δ-ln- p. AUvan-\n-kvt{S- ]mã tpm amxyp kzmkxw Biw-kn- p. 40 hnzym n-iƒ {KmtPz v snbvxp. {]n kn- mƒ ]mã kmw tpm v apjy-ktμiw \ In. ]mã n.-un.-txmakv A\p-{Kl {]m \ \S-Øn. ]mã h Kokv ^nen- v, G{_lmw amxyp, cmp tpm F n-h Biw-k-b-dn-bn- p. snss th-fm-t -cn-bn Bcm-[-\bv v sf.-]n.-kn.-tlm-tc_v h jn v sk 200ft tdmuv thfm-t cn Imam n tlmkv]n- -en\v kao]w No.73, III St., {io\-k - -sn-ss * ECR tdmun \n v 6km * OMR tdmun \n v - 2km * GST tdmun \n v -7KM * Airport- \n pw -8km * Velachery railway Station- \n v 2 ½ km. ae-bmfw Bcm-[-\ pw {]m -\m-h-iy-߃, Iu kn-enwkv, hy n- KX kphn-ti-jo-i-c-ww, ss nƒ ÃUn apx-em-b-h v hnfn- p-i. ]mã Sn.-F-kv.-{]-kmZv Bflob Bcm-[-\-bv mbn Akw-ªokv Hm^v tkmuv. Nq n, Bep-h-bn-te v kzmkxw Bcm-[\ Rmb 10-1 ]mã txmakv tpmk-^v, {]Whw timwπ-ivkv, Nq n, Bep-h t^m : , lm-te-eqø k`m-ip-{iq-j-i- msc BZ-cn- p. Xncp-h-\- -]p-cw: F.Pn Z n-w-ta- J-e-bn 40 h jw tkh\w A\pjvTn k`m-ip-{iq-j-i- msc sabv 3 \v Im m- -S-bn \S Z n-wta-jem tbmk-øn BZ-cn- p. ]mã mcmb Un.-P-b-cm-Pv, Un.- hn {^Uv kmw, sp.-ão-^, sp.- hn- yw, sp.-f.-tam-k-kv, F- v.-ão- ^ k, Sn.-sP.-cm-P F n-hscb-bmwv s]m ms AWn-bn v BZ-cn- -Xv. Ch v samat mbpw \ In. sszhw \S-Ønb hn[-ßsf sszh-zm-k- m \μn-tbmss kvacn- -Xv kz-kn\v Bth-i-am-bn. tajem Ub-d-IvS ]mã.-f.-{in-kvxp- Zmkv t\xr-xzw \ In. hnzym-`ymk klmbw bw D p-xd: sf.-]n.-kn.-d- p- Xd sk -dnse \n [\ hnzym n- Iƒ v hnzym-`ymk klmbw hnxcww snbvxp. amk-tbm-k-tøm-s- \p-_- n v \S tbmk-øn ]mã si.-hn.-h n hnx-cww \n Δ-ln- p. ]mã kp\n tpm t\xrxzw \ In. ]pxnb {]h Ø\w D p-xd: BZn-hmkn taj-e-bmb timgn-a-e-bn sf.-]n.-kn.-d- p-xd sk k`m {]h Ø\w Bcw-`n- p. ]mã km_p ChnsS {]h Øn- p- p. ]mã jn_p s\sp-then DZvLm-S\w snbvxp. ]mã si.-hn.-h n A y- X hln- p. ]mã tpm tpm v sf.-]n.-kn-bnse G -hpw {]mbw Ipd sk ]mã 2 ND ANNUAL GENERAL BODY MEETING on July 20, 2013 (12.30 to 1.30 pm) Venue : Sharon Auditorium, Thiruvalla. (AFTER OPA FAMILY CONFERENCE) 8 ] fw: ]mã tpm tpm- - n\v C ym s]s -t mkvxv sszh-k`m ] fw sk ]mãdmbn sf.-]n.-kn.- ti-cfm tã v {]kv_n- dn \nban- p. Xs ]nxm-hv ]tc-x-\mb si.- H.-tPm ns ac-wm-\- cw ] fw sk I ho-\-dmbn tkh-\-a-\p-jvtn p hcn-i-bm-bn-cp- p. OPA-CESS (ORGANIZATION OF THE PENTECOSTAL ASSEMBLY'S CHARITABLE AND EDUCATIONAL SERVICES SOCIETY) ALL MEMBERS ARE REQUESTED TO ATTEND THE MEETING (MEMBERSHIP ISSUE AND RENEWAL WILL BE AVAILABLE AT THE MEETING PLACE) KERALA CHRISTIAN ASSEMBLY TORONTO SEEKING SENIOR PASTOR KCA is one of the largest Malayalee Pentecostal churches in North America. Our membership also consist a large youth group. We are currently seeking applications from suitable candidates to fill the position of Senior Pastor from July The candidate may posses a minimum qualification of Master of Theology degree or equivalent; and at least 10 years of pastoral experience in established churches preferably in North America. He shall have fluency in Malayalam and English languages. The candidate shall be passionate for God and have a Christ-like spirit. These qualities will be evidenced in his personal life, his family relationships, and his ministry. Must have the capacity to envision the future and its possibilities and possess the leadership skills necessary to lead a large church. Interested candidates please contact through

9 9 lm-te-eqø 2013 Pq 15 ]pkvxi {]Im-i-\w Xncp-h : ]mã cmp ]cp-øn-aq- n (Um-f-kv) cnn ""k tδ-izcm kωm\ kam-lmcw'' F {KŸ-Øns {]Im-i\w snss CΩm-\p-th ]ªn-t -j DSa Chm.-kn.-sF.- tpm n\v \ In-s m v kphn.-]n.-sf.-g-{_lmw \n Δ-ln- p. Xncp-h m ssh.-fw.-kn.- F-bn Pq 1 \v \S N v Hm^v tkmuv ssdt gvkv s^tem-jn v skan-\m-dn h mwv {]Im-i-\w \S- -Xv. hni- p- -h v Blm-c-hp-ambn Hcp kv{xo Iq mbva OØo-kvKUns Xe-ÿm-\-amb dmbv q-cn Ign Hcp h j-ambn CΩm-\p-th s^temjn v k`-bnse hnizm-kn-i-fmb kv{xoiƒ sdbn th tãj-\nepw, _kv Ãm Unepw N p Iqºm-c-ß-fpsS CS-bnepw hni p hebp- -h v Bizm-k-amIp p. Hcp Znhkw Hcp t\c-sa- nepw Blmcw simsp pi F e y-hp-ambn {]b-xv\n- p- -txm-ssm w AhtcmSv {InkvXp-hns kvt\l-sø- ] n v Ahsc {InkvXp-hn-\mbn t\sp-hm ]cn-{i-an- p- p. ab p acp- n-\-sn-a-i-fmb Ip n-i-sf t_m[-hm- m-cm- pi F e y-hp-ap- v. Chsc Fß-s\bpw {InkvXp-hn\v th n t\sphm \nß-fpss klmbw sndp-xm-bmepw hep-xm-bmepw Cu kv{xo kwl-s-\ v \ In t{]m m-ln- n- p-ibpw klm-bn- p-ibpw snø-w-ta. Rß-fpsS e yw 1. ab p acp- n\v ASn-a-I-fm-b-hsc c n- pi (2) \n [-\-cmb 10 s] Ip- n-isf hnhmlw Ign- n- pi \nß-fpss klm-b-߃ Emmanuel Fellowship Society-The Federal Bank, Raipur Branch, No F -Xntem Mrs.Lailamma Raju, C-57, Rishabh Nagar, P.O.Ravigram, Amlidih, Raipur, (C.G.), Pin Xmt_m ss nƒ timfpv ]n.-fw.-pn.-pw-kvj, Xncp-h-\- -]p-cw (sf.-]n.-kn.-xm-t_m k`-bpss ]q Æ-Np-a-X-e-bn \S-Ø-s -Sp sf.-]n.-kn.-p\d Iu kn-ens AwKo-Im-chpw sf.-f.- n.-f-bpss AwK-Xz-hp-ap ÿm]\w) kmbm ss nƒ mkp-iƒ Xn ƒ apx sh n hsc sshin v 6 apx 8 hsc kv{xo]p-cpj t`z-sat\y GXp {]mb- m pw timgvkp-iƒ: C.Th. Hcp h jw, Dip.Th. 2 h jw B.Th (+2 ]m mb-h v) 3 h jw ip{iq-j-i-fn G s - n-cn- p- -h pw DtZym-K-ÿ pw tpmen- m pw kph Æm-h-kcw. ASpØ _m v 2013 Pqsse 15\v Bcw-`n- p p IqSp-X hnh-c-߃ pw At] m ^md-øn\pw _ -s -SpI cpn-kv{sm tum.-km-ap-th kn.-tpm-k^v M.Com., M.A., M.Div., D.Litt., Ph.D, Phone: Uo {_Z ]n.-pn.-a-ømbn B.A., B.D., M.Th., Ph: {]kn-u v ]mã _n\p txmakv M.A.B.D., Ph: {]th-i\w kup\yw* ^okn * a v A ym-]-i ]mã cmp sp.-b-tj M.A., B.D., D.Min. ]mã hn.- n.-a-e-ivkm- B.Sc., M.Div., M.Th., dh.-a-kcym tpmk^v M.A.., B.D., s{]m^.- n.-fw.-tpm v M.Sc., B.D., M.Th, M.Phil

10 2013 Pq 15 ]mã ]n.-si. -{]-Xm-] a - n: sf.-]n.- kn.-a- - n sk - dn Rmen- w k`m ip{iq-j-i ]mã ]n.-si.-{]-xm- ] (41) \ncym-x-\mbn. Iym k _m[n v Ign c p-h j-ambn NnIn- -bn-em-bn-cp- p. ] fw Ipf-\S ]mem- -d-bn F sslμh `h-\-øn P\n- p. sndp-{]m-b-øn tbip-hns\ I p-ap- n apx kphn-ti-jth-e-bn-em-bn-cp- p. alm-cm-jv{sbnepw ]n osv BZn- -\- q, s\spßm-s- - n, ImSn- m-hv, tim q, ]ø- msn F o k-`-i-fnepw ip{iqjn- p. kwkv mcw ]mã si.-]n.- Nm-t m-bpss t\xr-xz-øn sabv bm{x-bm-b-h Bh-iy-ap v 14- \v \S- p. `mcy: kp\n-x, a ƒ: {]n kv, ªk AΩn-Wn -h Kokv sh n-bm : sf.- ]n.-kn.-_-ty k`m sk{i- -dn-bmb t{kkv hn -bn ]n.- Un.-Ko-h Ko-kns `mcy AΩnWn h Kokv (62) Pq 5 \v I Xr-k- n-[nbn tn -s - p. kwkv mcw 8 \v k`m skan-tø-cn-bn ]mã kmw tpm v \S-Øn. ip{iq-j- Iƒ v ]mã am-cmb dpn-tam Nmt m, tpm k G{_lmw F n-h ip{iq-j-iƒ v t\xrxzw \ In. ]tcx hgp-hmsn Ic-bw-h- Øv IpSpw-_mw-K-am-Wv. a ƒ: ]mã n n, _n p, Pn\n. _mw q {InkvXy Iu k-enwkv t^mdw cq]o-i-cn p _mw q : si.-b.-]pcw ktbm F.-Pn.-lm-fn \S _mw q {InkvXy Iu k-enwkv t^mdw kw- L-Sn- n Iu k-enwkv skan-\mdn dh.-tum.-si.-]n.-kpn Ipam {]- kw-kn- p. ss{ikvxh k`-i-fnse IpSpw-_-߃, hnzym n-iƒ, k`- Iƒ F n-hn-s-ß-fn Iu k-enw- Kn-eqsS t\ h-gn v \S-Øp- -Xn\v cq]o-i-cn _mw q {InkvXy Iu k-enwkv t^mdw dh.-km-_p.- Pn DZvLm-S\w sn-bvxp. sk v txmakv timfpv eiv-n-d kvanxm Nmt m kwkm-cn- p. dh.-km-p tpm- - v, _npp hen-b-]-d-ºn F nh {]h Ø-\-ß-sf- p-dn v kwkm-cn- p. dh.-kpn B {Uqkv, dh.- ssk-a G{_-lmw, si.-fw.-txma-kv, Nmt m si.-txm-akv F n-h Biw-k-Iƒ Adn-bn- p. {]kn-u v Fw.-H.-tPm- v kzmk-xhpw, hn.-h.- txm-akv \μnbpw tcj-s -Sp-Øn. N v Hm^v tkmuv C C y tkmh-bn-te v kzmkxw Bcm-[\: Rmb am pm D]-hm-k -{]m \: sh n 10am- 1 pm ss nƒ ÃUn: i\n-bmgvn 7 pm pm Contact: PR.SAJI MATHEW, Fermino Appartment, St.Mary Colony, Miramar, Panjim, Goa Ph: , , timgn-t msv Pn -bn Ip -aw-kew F ÿeøv {]h Øn- p s_tdjm ^ut -j F ÿm]-\-øn-te v Ãm^ns\ Bh-iy-ap- v. 1.- ]m-ã + hm U hnhm-ln-xcpw ss nƒ timfpn ]Tn- -hcpw Bbn-cn- -Ww. 2. Xø So : ÿm]-\-ønse Ip n-isf Xø ]Tn- n- p-hm\pw Xbn- p-hm\pw XmXv]-cy-ap- h 3. _tdjm Hm ^-t\pv & Nn {U kv tlmant\msv tn v ]Tn- p-hm s] Ip- n-iƒ v ]cn-an-x-amb ko p-iƒ tijn- p- p. 5 hbkv apx {]mb-ap- -h v AUvanj\v _ -s - Smw. t^m : , lm-te-eqø `mc-hm-ln-iƒ s]cp-ºm-hq : tkmkv] C B- Iv-j s^t m-jn ns `mc-hm-ln- I-fmbn ]mã ]n.-h.-g-en-bmkv (UbdIvS ), Chm.-kn.-sF-k v ({]knu v), si.-sp. amxyp (ssh. {]knu v), ]mã kptcjv Iog-q- (P\d sk{i dn), Chm.-tPm- v txma v ({Sjd ), Chm.]n.- hn.-sf-k v (AUvan\nkvt{S ohv sk{i dn), Chm.-]n.-sP.-tPm (en- -td sk{i dn), Chm. Sn.-hn.- _m_p (^o Uv sk{i dn), Chm. _m-_p-t]m-ƒ (^o Uv sk{i dn), ]mã ]n.-un.zmkv({]tamjw sk-{i- dn), Chm.-kn.-Sn.-t n (s{]b sk{i dn) F n-hc-s-ßp- ]-Xn-s\m wk IΩ nsb sx-scs- -Sp-Øp. skan\m Xncph : N v Hm^v tkmuv ssdt -gvkv s^temjn v C ybpss B`napJyØn Pp 1 \v Xn-cph ssh.fw.kn.f.bn sk-an- \m \S p. {]knu v ]m-ã ]n.pn.amxypkns A- y- - Xbn tã v Hmh knb ]mã ]n. sp.pbnwkv skan\m DZv-Lm- S-\w snbxp. c m[nimcn kphn.]n.sf.g{_lmw ap-jy-{]-`m-j- Ww \SØn. sim n apkcnkv _n\mse FUnt mdnb Ub-d-Œ- kphn.k_n CIv_m F-Øn- Iv-kv & Fensa vkv Hm^v ssd- nw- Kvkv F hnj-b-sø- pdn- v mv FSpØp. s]s -t mkvxv anj kwÿm\ ip{iq-ji ktω-f\w sim m-c- c: tic-f-ønse Zn s]s -t mkvxv anj k`-i-fpss kwÿm\ ip{iq-ji ktω-f\w Pq hsc sim m-c- c sk k`m lmfnepw, hsc Xncp-h m sk k`m lmfnepw, hsc Xriq sk k`m lmfnepw \S- pw. ss nƒ mkv Xncp-h : sh - n-w sf.-]n.-kn.- ^n-e-sz ^ym N n Pq hsc ss nƒ mkp-iƒ \S- p- p. dh.-]n.-sf.-g-{_lmw mkp- Iƒ \bn- p- p. ]T\ D]-I-cW hnx-cww sh -ds: sf.-]n.-kn.-im- -ØpcpØv k`-bpss B`n-ap-Jy-Øn Pq 2 \v 50 Ip n-iƒ v ]T\ D]- I-c-W-߃ hnx-cww snbvxp. kphn.-g-{_lmw km A y- X hln- p. kphn.-tpm tdmkv apjyk-tμiw \ In. ]mã Fkv.-C.- m-\-zmkv ]T-t\m-]-I-c-W-߃ hnx-cww snbvxp. _n\p, B _ v F n-h t\xrxzw \ In. GRACE CONSULTANCY (Regd) 10 Kerala: , AP: , , dmknwkv `bw IqSmsX t\gvknwkv ]T\w B{K-ln- p s] Ip- n-i-fpss amxm-]n-xm- -fpss {i v: AUvan-j \ Ip ÿm]-\-߃: 1. KALANJALI COLLEGE OF NURSING 2. SWAPNA SCHOOL OF NURSING (SWAPNA HOSPITAL) Ign 32 h j-ambn sslz-c-_m-zn ÿnc-xm-a-khpw At\I t\gvknwkv kviqfp-i-fnse Ip n-i-fpss CS-bn {]h Øn- bpw snøp ]mã _m_p cmp AUvan-\n-kvt{S- -dmbn \S-Øp Iem- en timfpv Hm^v t\gv-knw-kv, kz]v\ kviqƒ Hm^v t\gvknwkv F o ÿm]-\-ß-fn AUvan-j\v XmXv]-cy-ap- -h _ -s -Sp-I. Engineering ]T\w B{K-ln- p B Ip- n-iƒ pw s] Ip- n-iƒ pw Ipd ^okn, F m AwKo-Im-c-ß-fp-ap Engineering College- AUvan-j \ I-s -Sp- p. IBM AwKo- Im-c-ap AP bnse GI C Ãn- yq-j-\nepw, 100% placement D - Xp-amb F n-\n-b-dnwkv timf-pn-epw, s] Ip- n-iƒ v am{x-ap F n- \n-b-dnwkv timf-pnepw AUvan-j \ I-s -Sp- p. 1. Dhruva Engineering Institution 2. Netaji Engineering Institution 3. Noble Engineering Institution. NB: t\gvknwkv kw_- -amb F m k n-^n- - p-ifpw DØ-c-hm-Zn-Xz-tØm-Sp-IqSn snbvxp simsp- pw. Address: N. Babu Rajan, H.No , G.J. colony, LB Nagar P.O., Hyderabad - 74 Ign H ]Xv h j-ß-fmbn D]-t`m- m- -fpss CS-bn kωp- X P\-k-ΩXn t\sn-bn- p- Xpw Hcn D]-tbm-Kn- -h ho pw ho pw tnmzn p hmßp- Xpw Htc t_m n-en \n v Bdp-hn[ Bh-iy-߃ v D]-I-cn- p- Xpw Ae Pn \nanøw bmsxm-cp-hn[ tkm v Dev]- -ßfpw D]-tbm-Kn p IqSm-Ø-h CjvS-s -Sp- -Xp-amb DXv]- w. Bh-iy-ap v Ipssh- nse Hcp {]apj Iº-\n-bn-te v skiyp-cn n Km Uns\ Bh-iy-ap v. tbmkyx: S.S.LC.Pass hbkv: 25- apx 40 hsc Dbcw: 165 skao (5'5) api-fn-tem v Cw ojv \ mbn kwkm-cn- p-hm-\pw, hmbn- p-hm\pw, Fgp-Xp-hm\pw Adn- n-cn- -Ww. iºfw: 85 Ipssh v Zn\m +Blmcw+Xmakw+8 awn- q tpmen + 4 awn- q Hmh sssw. C hyq D m-bn-cn- p- -Xm-Wv. ]mkvt]m v D -hcpw t]mip-hm Xm -cy-ap- -hcpw am{xw t\cn Hm^o-kp-ambn _ -s -Sp-I. anx-amb k Δo-knwKv Nm v D m-bn-cn- p- -Xm-Wv. Ign-hXpw Hm^okv sssan _ -s -Sp-I. t^m : ,

11 11 lm-te-eqø 2013 Pq 15 a -fpss hnhm-l-øn\v Hcp ssen-t^m timfpw 500 cq]bpw NRI pentecostal parents invite proposal for their daughter (DOB 8/9/85, 5'1'') MBA (Finance) working in a MNC in Bangalore, from parents of professionally qualified, born again, baptized boys, preferably born & brought up outside Kerala. Those interested please call: Ph: , , Pentecostal parents invite proposals for their daughter (25/ 5'3") M.B.B.S. fair, born again, baptized and spirit filled. Seek alliance from parents of Godfearing, baptized, spirit filled, pentecostal boys, preferably Doctors. Please respond with details and a recent full size photograph to Ph: or Syrian Christian Pentecostal parents invite proposals for their daughter 29/164cm, B.Sc.MLT, working in Gulf (Oman) from employed, professionally qualified boys in India or abroad , Xncp-h-\- -]pcw kztz-in-bmb \msm s]s -t mkvxv bphmhv 27, 163 skao, +2, Hotel Management C y B anbn tpmen snøp- p. A\ptbm-Py-cmb bph-xn-i-fpss amxm- ]n-xm- -fn \n v hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn p sim p- p. t^m : , lmte-eq-øm-bn hnhml ]c-kyw {]kn- o-icn- p-hm Xm-Xv-]-cy-s -Sp- -h v ssen-t^m- hgnbpw ]c-ky-߃ \ Im-hp- -Xm-Wv , Well settled syrian Christian Pentecostal parents invite proposal for their daughter (26, 5'5, B.P.T.) born again, baptized, spirit filled (ornament wearing, attending in an independent church). Seeks alliance from professionally qualified boys from abroad or equal family status , , Bwt m C y hn`mk-øn \n v kv\m\-s v hnizm-k- Øn h bphmhv 28, 5'4, +2, P\-d \gvkv, Ct mƒ Kh sa v kl-i-cw Bip- ]-{Xn-bn tpmen snøp- p. A\p-tbm-Py-cmb bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n v hnhmlm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p. IELTS ]m m-bh v ap K-W-\. t^m : , lnμp Cugh IpSpw-_-Øn \n pw c n- -s v kv\m\- s v hnizm-k-øn h s]s -t mkvxv bphmhv 27, 177 skao., shfpø \ndw, kpap- J, B.Sc Computer, Five Star Hotel- tpmen. A\p-tbm-Pyamb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p. kztzitøm hntz-itøm tpmen-bp- -h v ap K-W-\ , c n- -s v, kv\m\-s v, sszh-`-b-ap bph-xn, 25 hbkv, B.Tech, 163 cm, shfp-ø- \ndw (Ornaments wearing) tpmen-bp Bflo-b-cmb bphm- fpss amxm-]n-xm- -fn \n v A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ -Wn p sim p- p \nb-a-{]-imcw hnhm-l-_ w th s]-sp-ønb s]s -t mkvxv bphmhv 43, kuzn-bn kz -ambn _nkn-\kv snøp- p. ^manen hnk-bp- v. (9,7 hb- - p c p Ip n-i-fp v) A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn p sim p- p. _m[y-x-i-fn- mø ]p\ hn-hmlhpw ]cn-k-wn- pw , s]s -t mkvxv ]mã-dpss aiƒ 26, 164cm, MA, MBA., Professionally Qualified Bbp Bflob-cmb bphm- fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn p sim p- p , , Xncp-h sf.-]n.-kn.-{]-b sk k`-bpss Akn-à v ]mã 27, 5'7'', +2, ss nƒ timfpv ]T-\w, sslμh \mb hn`m-k-øn \n v hnizm-k-ønte v h IpSpw-_w. sszh-ir- ]bpw kphn-ti-j-th-e v XmXv]cy-hp-ap bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n v hnhmlm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p. t^m : tnc-a {InkvXy s]s t mkvxv bphxn 24, 5'4'', GNM, Bombay-bn tpmen snøp- p-. kztz-itøm hntzitøm tpmen-bp s]s t mkvxv bphm- -fpss amxm- ]nxm fn \n v hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn p sim p- p , ^nkn-ivkv, sian-kv{sn, am v F o hnj-b-߃ v 45% am v D -h v F Pn-\o-b-dnw-Kn\v At]- n- mw. F {S kv _m[-i-a-. ]mcm-sa-un- timgvkp-iƒ v ^nkn-ivkv, sian-kv{sn, _tbm-fpn F n-hbv v 50% am v t\sn-bncn -Ww. \gvknw-kv, ^mw.-un, _n.-^mw, Fw.-F.-Sn, s] ^yq-j, Im Untbm hmkvip-e, _n.-]n. n, kv]o v & lobdnw-kv, tdun-tbm-fpn, H]vtSmsa{Sn XpS-ßnb timgvkp-i-fn-te-bv mwv {]th-i\w. XmXv]-cy-ap- -h k n- ^n- - p-i-fp-ambn amxm-]n-xm- -tfm-ssm w t\cn v _ -s -Sp-I. c n- -s v kv\m\-s v sszh- Ir-]-bn \nev p kndn-b {InkvXy s]s -t mkvxv bph-xn (B-`-cWw [cn- pw), 26, 5'2'' shfpø \ndw, M.Sc.Microbiology Ct mƒ snss -bn tpmen snøp p. \ hnzym-`ymk tbmky-x-bp C y-bntem hntz-itøm tpmen snøp s]s t mkvxv bphm- -fn \n v hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p. t^m : , s]s -t mkvxv bphxn 25, 167 skao, Ccp-\n-dw, M.Sc Nursing Ign v eivn-d-dmbn tpmen snøp- p. hnzym-`ymk tbmky-xbp C y-bntem hntz-itøm tpmen-bp bphm- -fpss amxm- ]n-xm- -fn \n v hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn p sim p- p , sªknwkv s^ãv IÆq : eu & Iºm-j an\n-kv{snbpw IÆq-cnse sszh-k-`-i-fp-ssbpw kwbp- m-`n-ap-jy-øn sabv 6 8 hsc ap kn sslkviqƒ {Ku- n- \S-Ø-s s^ãv kam-]n- p. 21- mw h jw awn-a-e-bm-dns XocØv Bflob Bcm-[-\ v sf.-]n.kn _ty h jn v sk eb kv _n\v kao]w, awn-ae Ir]m-h-c-ip-{iq-j-I ]mã kpn ]n G{_lmw (Im\w kpn) t\xrxzw \ Ip- p. t^m : Bcm-[\: Rmb kt -kviqƒ D]-hm-k-tbmKw: sh n Bcm-[-\- -hn-sp-x - -ssz-hoi Btem-N\ INTERNATIONAL REVIVAL CHURCH, TORONTO P.O. BOX 30074, 5035 Hurontario St., Mississauga, ON L4W 0B0, CANADA. WORSHIP PLACE: 4150 Chesswood Dr. North York, ON M3J 2B9 Sunday Worship Service: Malayalam 9.00 a.m a.m. English a.m p.m. Sunday School a.m a.m Cottage Meeting: Friday 7.30 p.m p.m. Saturday Prayer Meeting: 7.30 p.m p.m. Youth Meeting/Ladies meeting: 2nd Saturday 7.30 p.m p.m. Xncp-h-\- -]p-cøv sk m-dp-iƒ hnev]-\ v Xncp-h-\- -]p-cøv s\ bw ae-ap-i-fn 12 ASn hgn frontage D sk m-dp-iƒ (I- -d-iƒ) hnev]-\- v. t^m : , tkmh-bn Bflob Bcm-[-\ v C y-bnse {]apj SqdnÃv ti{μ-amb tkmh-bn ]T-\-Øn-\mbpw tpmen- mbpw hcp- -h v Xpd-ap-J-Øn\pw, Fb t]m n\pw, sdbn th tãj\pw kao]w kxy-ønepw Bflm-hnepw Bcm-[n- p Iq m-bva-bn-te v kzmk- Xw. Cw ojv, lnμn, ae-bmfw `mj-i-fn Bcm-[-\. ]mã tpm v h Ko-kv, Sharon Fellowship Church H.No.231, Driver Hill, Mangor Hill, Vascodagama, Goa Ph: Pastor John Thomas (647) Web: WHEN YOU ARE IN TORONTO, JOIN US FOR INDEPTH STUDY OF THE WORD AND SPIRITFILLED WORSHIP IN A FAMILY ATMOSPHERE.

12 2013 Pq 15 No. 1 Christian Newspaper HallelujaH Fortnightly Mob: , D X hnpbw t\sn-b-h Fd-Wm- Ipfw: sf.- ]n.-kn.- ]pø Ipcniv imtew k`mw-k-amb Nn p-tamƒ kn.-_n.-fkv.- C. ]Øn F m hnj-b- Øn\pw F+ t\sn. Ip m-cøv si.-t]m-fn-s bpw tamfn-bp-ssbpw ai-fm-wv. lm-te-eqø Hallelujah Periyillathu Thoppil Complex Near YMCA, Tiruvalla Pathanamthitta, Kerala, India. kn.-_n.-f-kv.- C.-]Ømw mkn F m hnj-b- Øn\pw F1 t \ S n b s{]bvkn _n.-_n-pp, sf.-]n.-kn.- sim- m-c- c t a J e m k tu-kviqƒ {]kn-u v ]mã _npp ]\-t m- ns aifm-wv. kn.-_n.-f-kv.- C.-]Ømw mkn F m hnj-b- Øn\pw F1 t\snb si.- sp.-xn-tbm- ^n-tem-kv. sf.-]n.-kn.-ie-b-]pcw sk -dn Aº-e- pdw k`m ip{iq-j-i ]mã si.-hn.-tpm-wn-s bpw Djm tpmwn-s bpw ai-\m-wv. Reg. No. KL/KTM/209/ Licence No. KL/CR/KTM/WPP-28/ Licensed to Post without Prepayment Posted on 15 th June 2013 at RMS Kottayam 12 PRINTED,PUBLISHED & OWNED BY PLENCY GEORGE AND PRINTED AT MANGALAM PRESS, S.H.MOUNT.P.O.KOTTAYAM, KERALA AND PUBLISHED FROM HALLELUJAH, P.O.BOX.NO.1, PERIYILLATHU THOPPIL COMPLEX, TIRUVALLA,PATHANAMTHITTA DISTRICT,KERALA EDITOR: SAMKUTTY M.CHACKO.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw - 1 lm-te-eqø 401 VOL. 17 ISSUE 13 Pages 12 2004- se kp\m-an- v tijw `mc-xsø \Sp- nb DØ-cm-Jmfiv {]fbøn ac-w-kwjy {]h-n-\m-xo-x-ambn Db-cp p. ac- W-s - -h-cn {Inkv-Xob hnizm-kn- Ifpw Dƒs - n- p- m- -hm-sa

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

temi-ønse G hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv Bcm-[-\m-ebw lyqã-wn, \n ΩmWw ]q Øn-bmbn

temi-ønse G hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv Bcm-[-\m-ebw lyqã-wn, \n ΩmWw ]q Øn-bmbn 1 lm-te-eqø 407 VOL. 18 ISSUE 16 Pages 12 16-30 SEPTEMBER, 2013 kuøn ym Akw-ªokv Hm^v tkmuv tim {^ kv: timgn-t msv Hcp-ßp p dh. ssuz- v kqd- v, tum.- tu-hnuv {Km v, dh.-hn.- n.-g-{_lmw timgn-t m-sv: Fkv.-sF.-G.Pn

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

Pq Be- pg. Ir]mk\w Bflob kmwkvim-cni ]{XnI. Znhy-Im-cp-Wy-Øns s]msn-hosw picpxn B ÿeøv Rm Ipºn p InS- v \ p-am-bn-cp- p.

Pq Be- pg. Ir]mk\w Bflob kmwkvim-cni ]{XnI. Znhy-Im-cp-Wy-Øns s]msn-hosw picpxn B ÿeøv Rm Ipºn p InS- v \ p-am-bn-cp- p. sszh-` - n-bb - p v h n- n- p- p. kp`m. 1027 Ir]mk\w Bflob kmwkvim-cni ]{XnI Znhy-Im-cp-Wy-Øns s]msn-hosw picpxn B ÿeøv Rm Ipºn p InS- v \ p-am-bn-cp- p. - Be- pg VOLUME 5 ISSUE 6 PAGE 12 Rs 5 KERMAL/2013/50525

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc v Ipº-\mSv I h j P\p-hcn 13 20 hsc dh. si. kn. tpm Ipº-\mSv: C ym s] -t mkvxv sszh-k-`-bpss 89 maxv P\- d I h j 2013 P\p-hcn 13 20 hsc slt{_m ]p-cøv \S- pw. I h js kpk-a-amb \S-Øn- n-\p-th n hnhn[ k- _v

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 10 April. 2011 Vol. 04 Issue: 07 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c- Ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp-iƒ F n-ßs\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta,

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : John Karamyalil Iv\m\mb

More information

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce-

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- ]mã si. kn. txmakv {]kn-u v tdm_ v F^v Ip v `mcx BK-a\ ixm_vzn I h j P\p-hcn 21 apx 27 hsc Xncp-h N v Hm^v tkmuv tãun-b-øn Xncp-h : C ym sszh-k`m 90 m-axp P\-d I h j P- \p-hcn

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

Atbm-Ky F nepw BZ-cn- -s - -h

Atbm-Ky F nepw BZ-cn- -s - -h kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Dƒt -Pp-Ifn FUn-t m-dn-b 2 tkm{x߃txsn 3 h hgn-iƒ 4 Iznkv / hm Ø-Iƒ 5 Nn / hm Ø-Iƒ 6 Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 37

More information

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p.

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p. Dƒt -Pp-Ifn kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 37 Issue 24 FUn-t m-dn-b I-hnX h -h-gn-iƒ hm ؃ Nn /hm Ø-Iƒ 2 3 4 5 6 02 BKÃv

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn-

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn- 2014 \hw-_ Pages 08 Vol: 5 Issue No.11 Ãohm Uv Atkm-kn-tb-j : kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2014-2016 H {]Xn:

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information