EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

Size: px
Start display at page:

Download "EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)"

Transcription

1

2 k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) SFC News, Sharon Fellowship Church, P.B. No. 10, Thiruvalla , Kerala, India Ph:

3 an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS dh. tpm txmakv \-Ωp-sS ssz-\w-zn-\-ap- `m-c-ß-fpw ssh-im-cn-i `mh-hy-xym-k-ßfpw \o- n \-Ωp-sS a-\- p-i-sf ip-`-am- p- -Xn-\m-bn ssz-h-øn-s km- n-[y- Øn Nn-e k-a-b-߃ Nn-e-h-gn-t - -Xv B-h-iy-am-Wv. ""A-h \n-߃- m-bn I-cp-Xp- - Xm-I-bm \n-ß-fp-ss k-i-e Nn- m-ip-e-ß-fpw A-hs -ta C- p-simƒ-hn '' (1 ]-s{xm-kv 5:7). \n-ß-fp-ss Im-cy-]-cn-]m- Sn-I-fpw, D -I-WvT-I-fpw, A-`n-em-j-ß-fp-sa- mw \o- n-sh- n- v \-Ωp-sS I -Øm-hn-s lr-z-b-hp-am-bn H- v sf-iy-x-s -Smw. {]m - -\-bpw Ir-X- -X-bpw H-cp hn-izm-kn-bn Im-Wp- c- p {]-[m-\-s - Im-cy-ß-fm-Wv. a-\p-jyh - -Øn-\v A-dn-hp- G- -hpw i- -am-b Du - -am-wv {]m - -\. H-cp k-` F- \n-e-bn \-ap- v A- Xv B-h-iy-am-Wv. ssz-hw \-sω A- p-xm-h-l-am-bn A-\p-{K-ln- n-cn- p- p. I -Øm-hn-\p-th- n-bp- \-ΩpsS {]-hr-øn hr-ym-h-. F- m _r-l-øm-b sh- p-hn-fn-iƒ \mw A-`n-ap-Jo-I-cn- p- p. ssz-h-øn-\p am-{x-ta B-izm-k-hpw ]-cn-lm-c-hpw \ -Im I-gn-bp-I-bp- q. Pm-{K-X-tbm-Sp-Iq-Sn-b H-cp {]m - -\m-po-hn-xw \-ap- v B-h-iy-am- Wv. hy- n-]-c-am-b cq-]m- -cw am- {X-a- Cu tem-i-øn-s Iq-Sn cq- ]m- -cw \mw C- n- p-tºmƒ sszhw \-sω -Wn- p- -Xv {]m - - \-bp-ss i- n-bn-te- m-wv. kz- w B-h-iy-߃- pw D-t±-iy-߃- pw A-Xo-X-am-bn "`m-cw' G-s -Sp- p- B-fm-Wv H-cp a- y-ÿ-x A-W-bv- p- hy- n. B-K-Ãv am-kw h-s-t C- ybn D- \-Ωp-sS Nn-e k-`-i-fpw k-`m t\-xm- -sf-bpw k-μ -in- phm F-\n- v `m-kyw e-`n- p. ]- m- _n ssz-hw \-Ωp-sS {]-h -Ø-\- ß-sf hn-im-e-am- n-s m- n-cn- p- p. A-ar-Xv-k-dn {]m-tz-in-i kphn-ti-j-i-sc A-`y-kn- n- p- -Xn-\mbn H-cp ]p-xn-b th-z-]-t-\ ti-{μ-øns ]-Wn ]p-tcm-k-an- p-sim- n-cn- p- p. B-[p-\n-I ku-i-cy-ß-tfm-sp-iq- Sn-b a-s m-cp ss_-_nƒ kv-iqƒ N- Wv-Vo-K-Un ]-Wn ]p-tcm-k-an- psim- n-cn- p- p. U -ln do-pn-b kn.-c.fw Iym-ºn ]-s -Sp- p-hm- \pw A-hn-sS-bp- bp-h-p-\-ß-fp-ss k-a - -W-hpw Du - -hpw Xm-e- p- I-fpw I- v k-t m-jn- m-\pw F-\n- n-s-bm-bn. \-Ωp-sS bp-h-p-\-ß-fnepw A-h-cp-sS am-xm-]n-xm- -fn-epw \-Ωp-sS ssz-h-zm-k- m-cn-epw C-ßs\-bp- D- m-l-]q -Δ-am-b {]-h - Ø-\-߃ Z -in- p- -Xv h-f-sc A- \p-{k-l-am-wv. ti-c-f-øn c- v ta- {]kn-u ns ktμiw a[yÿ {]m Y-\-bpsS alxzw J-em k-tω-f-\-ß-fn ]-s -Sp- phm-\pw \-Ωp-sS ssz-h-zm-k- m-cp-ss Iq- m-b Du - -kz-e-x-bpw k-xyk- -X-bpw Im-Wp-hm-\pw C-S-bmbn. _mw- q-cn-epw D-Ø-cm-J-Wv-Unepw ]p-xn-b P-\-k-aq-l-߃ \-ΩpsS Iq- m-bv-a-bp-am-bn tn-cp- p F- dn-bn- p- -Xn F-\n- v k-t m-jw D- v. ssz-h-øn-\p a-l-xzw! A-tXk-a-bw, \-Ωp-sS Z -i-\-tøm-spw aqey-ß-tfm-spw ]- m-fn-ø-an- m-ø-h - v \-Ωp-sS Iq- m-bv-a-bn \n- pw ]p-d-tø- p- h-gn sx-fn-bp-i-bpw sn-øpw. A-t\-Iw sh- p-hn-fn-iƒ \mw t\- cn-sp- p- v. B-e-bw ]-Wn-bp- -Xn- \pw ho-sn-\pw B-e-b-Øn-\pw hm-s- I sim-sp- p- -Xn-\pw, A-Xp-t]mse B-e-b-Øn-\m-bn ÿ-ew hm-ßp- -Xn-\m-bp-ap- A-t]- -Iƒ F- n I-hn- n-cn- p- p. A-tX-ka-bw k-`-bp-ss h-f - -bv- v hn-lv- \w kr-jv-sn- p- Nn-e sh- p-hn-fn- Iƒ k-`-bp-ss A-I-Øp-\n- pw ]pd-øp-\n- pw D-s - -Xn Rm t_m-[-hm-\m-wv. \-Ωn `-c-ta-ev-]n- -s - ssz-h-k-`-bp-ss A-`n-hr- n- p-th- n, B `m-cw G-s -Sp-Øv {]m - -\-bn \-ap- v H- m-iphm km-[n- p-tam? \o-xn-am-s {]m - -\ i- -ta-dn-b-xpw k-^-ehpw B-sW- v bm-t m-_v 5:16 \n- pw \-ap- v A-dn-bmw. A-Xp-sIm- v, {]m - n- p- -Xn-\p ap -]v \- Ωp-sS a-\x-km- n-sb tim-[-\ sntø- -Xv B-h-iy-am-Wv. F-s - nepw ]m-]-tam a- p hy- n-iƒ- p t\-sc ]-cp-j-am-b hn-im-c-ß-tfm D- s - n A-Xv G- p-]-d-bmw. \-Ωp-sS ssz-\w-zn-\-ap- `m-c-ßfpw ssh-im-cn-i `mh-hy-xym-kßfpw \o- n \-Ωp-sS a-\- p-i-sf ip- `-am- p- -Xn-\m-bn ssz-h-øn-s km- n-[y-øn Nn-e k-a-b-߃ Nn-eh-gn-t - -Xv B-h-iy-am-Wv. ""Ah \n-߃- m-bn I-cp-Xp- -Xm-Ibm \n-ß-fp-ss k-i-e Nn- m-ipe-ß-fpw A-hs -ta C- p-simƒhn '' (1 ]-s{xm-kv 5:7). \n-ß-fp-ss Pqsse sk]v w-_

4 SFC NEWS 2 Pqsse sk]v w-_ 2017 an official publication of sharon fellowship church Pm-{K-X-tbm-Sp-Iq-Sn-b H-cp {]m - -\m-po-hn-xw \-ap- v B-h-iy-am-Wv. hy- n-]-c-am-b cq-]m- -cw am-{x-a- Cu tem-i-øn-s Iq-Sn cq-]m- -cw \mw C- n- p-tºmƒ ssz-hw \-sω -Wn- p- -Xv {]m - -\-bp-ss i- nbn-te- m-wv. Im-cy-]-cn-]m-Sn-I-fpw, D -I-WvT-I-fpw, A-`n-em-j-ß-fp-sa- mw \o- n-sh- n- v \-Ωp-sS I -Øm-hn-s lr-z-b-hp-ambn H- v sf-iy-x-s -Smw. {]m - nt - {]-tz-i-ß-sf- p-dn- pw B-ib-ß-sf- p-dn- pw hy- -X \-ev-im I -Øm-hn-t\m-Sv tnm-zn- mw. ssz-h-øn-s lr-z-b-øn-ep- Im-cy-߃- p-th- n {]m - n- mw A-hn-izm-kn-Iƒ- p-th- n; tb-ip- {In-kv-Xp-hn -\n- pw ho-wp-t]m-bh - p-th- n; F- m ss{i-kv-x-h k-`-i-fn-epw B-flo-b ]p-xp- -hpw sf- -Iy-X-bpw D- m-ip- -Xn-\p-th- n; F- m-h-cpw H-cp-t]m-se B-Z-cn- -s -Sp- -Xn-\p-th- n; \-jv-s-s - -hcpw D-t]- n- -s - -h-cp-am-b Cu tem-i-øn-se a- ƒ- p-th- n; hnjm-z-øn-epw, D-Xv- -WvT-bn-epw I-bv- ]n-s -bpw -an- m I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bp-sS-bpw F- mw X-S-h-d-bn- B-bn-cn- p- -h - p-th- n, A- tx-t]m-se, X-S-hp-Im - pw, \-Ωp-sS kzm-x-{ y-sø kw-c- n- p- tk-\mw-k-߃- pw-th- n cm-jv-{sob t\-xm- ƒ- pw B-flo-b t\- Xm- ƒ- pw B-h-iy-am-b m- \w \ -ti- -Xn-\p-th- n ssz-htøm-s-t]- n- mw. X-S- -ß-sf A-Xn-Po-hn- p-hm I-gn-bp- ssz-h-øn-s i- n-bnepw A-[n-Im-c-Øn-epw hn-iz-kn- psim- v \mw {]m - n- -Ww. hnizm-k-øn D-d- p-\n- p-sim- v ssz-h-{]-h -Øn- m-bn Im-Øn-cn- mw (A-s m-kv-sxm-e-{]-h -Øn- Iƒ 12). H-cp {]m - -\m-]-{xn-i kq- n- p-i, {]m - n- hn-j-b-ß-fpw ssz-hw \-ev-in-b a-dp-]-sn-i-fpw Ipdn- p-h-bv- p-i. \n-ß-fp-ss {]m - - \-bn-eq-ss ssz-hw {]-h -Øn- F- m- n-\pw-th- n \-μn-bpw kv-txm-{xhpw A - n- p-i. l-_p- p- v 3 mw A- ym-bw a- y-ÿ-x A-W-bv- p- H-cp hy- n-bp-ss lr-z-b-øn-te- v sh-fn- w ho-ip- p. ssz-h-ir-]-bp-ss H- cp i- -am-b I-hn-s m-gp- n-\pth- n {]m- - n- p- -txm-ssm- w ssz-h-øn-s I-cp-X-en hn-izm-k-a - n- p-i-bpw sn-øp- p. \-Ωp-sS Ip- Spw-_-ß-fn-epw, k-`-bn-epw Cu tem- I-Øn X-s -bpw \mw A-dn- pw A-dn-bm-sX-bpw D- H-cp-]m-Sv B-hiy-߃ D- v. {]-hm-n-i-\m-b l-_p- p- n-s\ t]m-se \-ap- pw a- y-ÿ- X A-W-bv- mw. ""b-tlm-th, Rm \n-s tiƒ-hn ti- p `-b-s - p-t]m-bn; b-tlm-th, B- p-iƒ I-gn-bpw ap s] \n-s {]-hr-øn-sb Po-hn- n-t - W-ta; B- p-iƒ I-gn-bpw ap-sº A- Xn-s\ sh-fn-s -Sp-tØ-W-ta; t{im-[- Øn- I-cp-W Hm -t -W-ta'' (l- _- p- v 3:2). ssz-h-ir-]-bm \-Ωp-sS hm -jn- I P-\-d t_m-un k-tω-f-\w B- K-Ãv 24- mw Xo-b-Xn \-S- p. \-Ωp-sS t\-xr-xz-øn-\pw Iu -kn Aw-K߃- pw-th- n \n-ß-fp-ss B-flm - -am-b {]m - -\ Rm tnm-zn- p- p. h-f-sc am-\y-am-b \n-e-bn k- tω-f-\-øn ]-s -Sp-Ø F- m P- \-d -t_m-un k-l-im-cn-i-tfm-spw Rm \-μn-bp- -h-\m-wv. k-`-bp-ss B-I-am-\-am-b A-`n-hr- n- p-th- nbp- c-n-\m-fl-i-am-b \n -t±-i-ßsf Iu -kn H- m-bn A-`n-\-μn- p- p. \-Ωp-sS kn.-c.-f-ωn-s -bpw, k -tu kv-iq-fn-s -bpw, h-\n-xm k-am-p-øn-s -bpw `m-c-hm-ln-iƒ I -Øm-hn-\p-th- n A-Xy-[zm-\w sn-øp- -h-cpw k-`-bv- v H-c-\p-{K-lhpw B-Wv. km-º-øn-i ]-cn-an-xn-ifn-epw A-h-cp-sS a-l-ø-c-am-b {]- h -Ø-\-߃ dn-t m - p-i-fn {]-Xn- ^-en- p-\n- p. H-cp Iq- m-bv-a F- \ne-bn Cu Iq-Sp-X \mw I -Øm-hn-\p-th- n sn-tø- - Xp- v. \n-e-hn-ep- ku-i-cy-ß-fp-ss D- -a-\-øn-\pw, ]p-xn-b ÿ-e-߃ hm-ßp- -Xn-\pw B-e-b-߃ ]-Wn-bp- -Xn-\pw (h-s-s C- y-bn-epw Z- ntw- y-bn-epw) \-ap- v hn-`-h-ti-jn- B-h-iy-am-Wv. Iq-Sm-sX, \-Ωp-sS I - Øm-hv \-tωm-sm-h-iy-s -, \-Ωp-sS {]-Y-a Zu-Xy-am-b kp-hn-ti-jo-i-c- Ww \mw \n-h -Øn-t - -Xp- v (a- Øm-bn 28). \m-sa- m-h-cpw \-Ωp-sS Po-hn-Xw {In-kv-Xp-hn-\p-th- n k-a - n- p-tºmƒ, {]m - -\-bv- m-bn Rm F- m hm-b-\- m-sc-bpw t{]m- m-ln- n- -s. ssz-hw X- -k-a-b- Øv \-sω D-b -Øp-I-bpw \-Ωp-sS ]-cn-an-xn-i-sf-bpw A-]q -Æ-X-I-sfbpw X-s a-l-xz-øn-\m-bn D-]-tbm- Kn- p-i-bpw sn-øp-am-dm-i-s.

5 an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS ]mã G{_lmw aμ-a-cpxn A\p-{Klw A\p-`-hn- m hnfn- -s - -h A\p-{K-lhpw im]hpw Bflob kaq-l-øn C v Gsd N snø-s -Sp hn-j-b-am-wv. {InkvXp-hns\ kzoi-cn- p \nanjw apx `uxni kar- nbpw Db bpta D m-i-bp- q-sh pw AXn-\- p-d-ap IjvS-Xbpw thz-\-bp-sams im]-amsw- p "t{]mkv]n-cn n Xntbm-f-Pn-bpsS' D]-tZiw ss{ikvxh k`-bn Ipds m- p-a Bib- p-g w krjvsn- p- -Xv. kxy-h-n-\-am-ip- ]md-ta ASn-ÿm- \-an-smsx A p-x-ß-fnepw AS-bm-f-ß-fn-ep-sams {InkvXob PohnXw si n-bpb Øp \nc-h-[n-t] CØcw D]-tZ-i-Øns Hmtcm Im n-\m Ag- p-ge-p ImgvN Zb-\obw Xs. A\p-{K-ln- p sszhsø ss n-fn-ep-s-\ofw ImWmw. A\p-{K-ln- pi F A w hcp F{_mb [mxp "_mdjv' BWv. ]g-b-\n-b-a-øn \nc-h[n {]mhiyw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- n-cn- p- p. {]Ir-Xnsb A\p-{K-ln- p- -Xn-t\m-Sp _ -Øn-emWv BZy-{]-tbmKw; "sszhw Ahsb A\p-{K-ln p' (D-ev].1:22). "sszhw Ahsc A\p-{K-ln p' F Bap-J-tØmsS a\p-jy-t\m-sp sszh-øns {]Y-a- `m-jww tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. A\p-{Klw ]g-b-\n-b-a-ho- -W-Øn `uxoi kar- n-bm-wv. AXp Poh-Zm-bI i n-bmbn \ne-sim- n-cp- p. hf-cp-i, hnf-bp-i, I p-im-en-iƒ h n- p-h-cn-i, kp-`n- -Xbpw s]cp-abpw h n- p-i, Zmko- -Zm-k- m s]cp-ipi F n-h-sbms A\p-{K-l-Øns am\-z-fi-ß-fmbn ]cn-k-wn- n-cp- p. bn{km-tb P\-Xbv v "]mepw tx\pw Hgp-Ip ' kar- n-bpss A\p-`-hsØ ap \n- -Øn-bmWv hmkvz-ø߃ \ In-bn-cp- -Xv. A\p-{Klw ]pxn-b-\n-ba ImgvN- m-sn Bflo-I-hp-ambn _ -s - n-cn- p- p. Bflob Db -bmwv ChnsS {][m-\w. {InkvXp-hns hntam-n\ {]h Ø\w G hpw henb A\p-{K-l-ambn FSp-Øp-Im- p- p. \n n kie PmXn-Ifpw A\p- {K-ln- -s -Sp-sa A{_-lmay A\p-{Klw {InkvXp-hn \nhr-øn-bmbn F v ]utemkv hymjym-\n- p p (K-em.3:8). I Øm-hns hntam-n\ {]hr-øn-bpss `mkhm- m-bn, Bflob hf -bn FØp- -h mwv sszhoi A\p-{Klw hmkvzm\w snø-s -Sp- -Xv. ]pxn-b-\n-ba ho -W-Øn, Hcp-h `uxn-i-ambn Db Ø-s -Sp- -Xn-t\- mƒ Bflob\mbn Pohn- p-tºm-gmwv A\p-{K-lo-X-\m-Ip- -Xv. F m `uxoi Db -Ifpw sszhm-\p-{k-l-am-i-w-sa- n-. AXn-\p- nepw Bflo-bX ImØp-kq- n- m Ign-bp-tºmƒ am{xta AXv bym A\p-{K-l-ambn ]cn-k- Wn- m Ign-bp. A\p-{Klw A\p-`-hn- m hnfn- -s - -h-cmwv \mw. sszhoi A\p-{Klw Ic-K- X-am-Im sszh-h-gn-bn-eq-ss-bp bm{x-b- msx Ipdp- p-h-gn-i-fn-. "Ah Ahsc snmtδ-bp hgn-bn \SØn' F {]kvxm-h\ sszh-\-s-øn- ns am -Ønte v hnc Nq p- p. "snmtδ' A m-ø-sxm pw sszho-i-a-. sx mb am -ßfn-eq-sSbpw I]-S-X-bn-eq-sSbpw A]-cs \ aps nbpsams [\w kºm-zn pw ]Z-hn-I-fpsS ]S-hp-Iƒ Ib-dp-Ibpw snbvxn v sszhw Fs am\n p F p snm p- -Xn A -an-. Bflo-bX hn p- -sxm pw snmtδ-bp hgn-i-f-. Bflo-b- Xbv v ap Xq w simsp-øp A\p-{K-l-amWv {][m-\w. Pqsse sk]v w-_

6 SFC NEWS an official publication of sharon fellowship church ]mã tp _v tpm v si. sit\m-knkv {InkvXp-imkv{Xw (Kenotic Christology) AYhm iq\yam- -ens {InkvXp-imkv{Xw F v ^n-en- y c mw A ymbw 5 apx 11 h-sc-bp thz-`m-ksø sszh-im-kv-{x-pvr- m hnfn- p- p. Cu thz-`mkw BZn-a-k-`-bnse kvxpxn-ko-x-am-bn v AYhm Bcm-[- \m-ko-x-am-bn v Adn-b-s -Sp- p. tbip- {InkvXp ""Zmk-cq]w FSpØv a\pjy-km-zr-iy-øn-em-bn Xs -Øm Hgn p thj-øn a-\p-jy-\mbn hnfßn Xs -Øm Xm-gvØn...'' Hgn p F hm n\v iq-\y-\m n F pw Zmk F hm- n-\v ASna F pw ]n.-h.kn ss n-fn- X - a snbvxn-cn- p- p. Bwªn-ss^- Uv ss n-fn (Amplified) C-ß-s\ X a snbvxn-cn- p p But stripped Himself of all privileges and rightful dignity so as to assume the guise of a servant, slave, in that He became like men and was born a human being. R.S.V ss n-fn emplied Himself F p ImWp p. Cu thz-`m-køv tbip-{inkvxphn-s aq v Ah-ÿ-Iƒ ImWmw. (1) P-U-Øn shfn-s -Sp- -Xn-\p-ap- ºp Ahÿ (Pre-incarnated stage). Xm sszhw Bbn-cp- p. sszh-cq-]-øn- Ccp {InkvXp. {In-kv- Xp-hns ]q- Δm-kvXnIyw (Pre-existence of Christ) sszh-øns F m kz`m-h-hn-ti-j-w-ßfpw tbip-hn\v D m-bn-cp- p. k -Δ-i- \pw k Δhym-]nbpw k- -Δ- m-\nbpw \nxy- \pw Bbn-cp p tbip-{in-kvxp. 2) PU-Øn shfn-s {InkvXp (incarnated stage). hn\w BIp ssz-hw PUw [cn- p- p. sszh-øns kzm`m-hni KpW-hn-ti-j-߃ am n-h- n v a\p-jy-{]-irxn kzoi-cn- p- p. ssz-h-øns F m [m -Ωn- I KpW-hn-ti-j-ßfpw tbip-hn \ne-\n -Øn (moral attributes of God). sszhw Bbn-cp- -h a\p-jy-th-jw 4 Pqsse sk]v w-_ 2017 Xs -Øm iq\y-\m- nb tbip-{inkvxp [cn- p. Hcp Zmk-s\-t mse, ASn-a-sb-t mse ip{iq-jn- p. "l\-\-b-mkhpw hgn-]m-spw \o C n- n-. F m Hcp i-cocw \o F-\n- v Hcp- n-bn-cn- p- p. (F-{_m. 10:5). \o snhn-i-sf F- \n- v Xpf- n-cn- p- p. (k o. 40:6.) 3)PU-Øn shfn-s - -Xn-\pti-j-ap Ahÿ (post incarnated stage). a\p-jy-thjw [cn v Ipcn-inse ac-w-tømfw A\pk-c-W-ap- -h-\mbn Xo -XpsIm- v ]nxm-hmb sszhw tbip-{in-kvxp-hns\ G hpw Db- - Øn ki-e-\m-a-øn\pw taemb \maw \ In. tbip-hns \ma- Øn kie apg- mepw as-ßp- I-bpw F m \mhpw tbip-{in-kv- Xp I Ømhv F v ]nxm-hmb sszh-øns al-xz-øn-\mbn G p-]-d-ibpw snøpw. F{_m-b 2 s 9 ""F nepw sszh-ir-]-bm F m-h - pw-th n acww Bkz-Zn- m ZqX- m-cnepw Aev]w Hcp XmgvNh- -h-\mb tbip acww A\p- `-hn XpsIm v al-xzhpw _- lp-am-\hpw AWn- -h-\mbn \mw ImWp- p. tbip sszh-øn-s txp-kns {]`bpw XXz-Øn-s ap{zbpw BI-sIm v ]m]-ß-ƒ- v ]cn-lmcw D m- n-b-ti-jw Db-c- Øn alnabpss he-øp-`m-k-øv Ccn- p-ibpw sszh-zq-x- m-sc- mƒ hnin-jvs-amb \ma-øn\p Ah- Imin Bb-Xn\v HØ-hÆw A-hsc- mƒ t{ijvt-\m-ip-ibpw snbvxp. tbip-hn\v ZqX- m-sc- mƒ Xmgv- N h Xv Fßs\? ZqX- m B- flo-b Pohn-Iƒ Bb-Xp-sIm v ac- Ww C -t m. tbip {Iqin IjvS- Xbpw thz-\bpw A\p-`-hn v ac-ww Bkz-Zn- -Xp-sIm v ZqX- m-sc- mƒ Aev]w XmgvN h p. tbip acn- v Db- sø-gp-t - -Xp-sIm v tbip-hn hniz-kn- p- -h-cpss acww F-t - p-ambn am -s - p. ac-w-øns A[n-Imcn Bb ]nim-nns\ X- s ac-w-øm \o n Poh-]-cy- w ac-w-`o-xn-bm ASn-a-I-fm-bncp- -hsc Hs bpw hnsp-hn- p. sszh-cq-]-øn Ccp- -h X- s - -Øm Hgn- v, Xs -Øm Xmgv- tijw t]pv 10

7 an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS ^nen]ym tej\w ]usem-kns Imcm-Kr-l-te-J-\-ß-fn {it -b-amb H m-wv. Bky-bn {]- h Øn- -W-sa Bi-bp-ambn \oßn-b ]usem-kns Xm -cy-ßsf XS- v, sszhw \ Inb \ntbm-kw Gs -SpØv X\n v e`n Z- i-\-øn\v A\p-k-c-W-ambn {]- h- Øn CS-amWv ^nen- y. ITn- \-amb tim[-\-iƒ B k`m ÿm- ]-\-Øn-\mbn Xm A\p-`-hn- p. tdmanse Imcm-Kr-l-hmk kabw Fgp-Xnb Cu tej\w ""{In-kv- Xp-hns PohnXw Pohn q F B-lzm\w \evin Fgp-Xp- -Xm-Wv. ^nen- y-bn-ep hnizm-kn-isf {]- iw-kn- pw, t{]m m-ln- n pw Ah snbvx tkh-\-߃ v \μn A - n pw {InkvXp-hn-ep kt m-j- Øns aqeyw Db Øn- m n Fgp- Xp tej-\-am-wn-xv. XS-h-d-bn InS- p Xß-fpsS {]nb sszh- Zm-ks hnsp-x-en-\mbn sszh-tøm- Sv At]- n- n pw adp]sn C m-bvibm ZpxJn-X-cmb Ah, kmº- ØnI _p n-ap- -\p-`-hn- p ]utem-kn\v \memw {]mhiyw [\w k-am-l-cn v F -{^m-tøm-kns ssihiw simsp-ø-b- p. htbm-[n- I-\mb ]utem-kns\ ip{iq-jn- pe y-øn-te v HmSpI ]nºn-ep- Xv ad- m am{xta aptºm v IpXn- m Ignbq. txm hn-ifpw hnp-bm-c-h-ßfpw C -e-i-fnse Pohn-X- Øn h n- p- m-hmw. ]g-b-ime ]cm-p-b-߃ \sω Xf Øp-I-tbm, {]iw-kn- p-hm DX-Ip Imcy-߃ \sω No n- p-itbm snøp-hm ]msp- -X-. txmakv B hm FUnk Xs ]Wn- pc IØn \in- p-tºmƒ, \ncm-i BImsX ] nb ]cm-p-b-߃ XncpØn ]pxnb-sxm v \n Ωn- p-hm Ign-bp-at m F v Biz-kn- p. hm At±-lsØ k` Npa-X-e-s - Sp-Øn. tkh-\-øn-\n-s-bn acn- - Ø tcmkw ]nsn-s] F -{^mtøm-kns\ as- n-a-b-bv p-tºmƒ Cu tej\w IqSn ]utemkv simsp-ø-b- p. Hmtcm A ym-b-ønepw {Inkv- Xp ]utem-kns i n-zm-b-i-\mbn \nd- p-\n p- p. Hmtcm A- ym-b-ønepw {InkvXp-hns\ Xm hc v Im p- Xv {it -b-am-wv. H mw A ym-b-øn, {InkvXp X-s e y-amwv: F\n v Pohn- p- Xv {InkvXphpw acn- p- Xv em- `hpw F v Xm Fgp-Xp p (1:21). c mw A ym-b-øn, tbip- {In-kvXp Xs amxr-i-bm-wv. {Inkv-Xp-tb-ip-hns `mhw Xs \nß-fnepw D m-bn-cn- s F p Xm- {]t_m-[n- n- p- p (2:5). aq mw A ym-b-øn, {In-kv- Xp Xs hncpxv AYhm Pb-em`w BWv. ]c-a-hn-fn-bpss hncp-xn-\mbn em- n-te v HmSp p F p Im-Wp- p (3:14). \memw A ym-b-øn, {In-kv- Xp Xs i n-bm-wv. Fs i- -\m- p- -h apjm- ncw Rm ki-e-ønepw axn-bmbv hcp p ]mã timin DΩ, Xncp-h (4:19). tpmwn dmwtk Fgp-Xn-bn-cn- p- Xv {InkvXp-hns\ {]kw-kn- pw {InkvXp-hn-\mbn Pohn pw {In-kvXphns\ e y-am n HmSn-bpw-sIm v \μn-bp- -h-cmbn bp-am-\-s\ tkhn- pi F -XmWv ^n-en- ym te- J-\-Øns at\m-l-c-amb k-ø F mwv. em n-te v HmSpI ]pkvxiw Fgp-Xp-hm Imc-W߃ D -Xp-t]mse Hmtcm hmiy- Øn\pw ] m-øew D v (Immediate Context). Cu `mkøv Xs B- Xy- ni e yhpw B{K-lhpw ]u-temkv ] p-h-bv p- p. tej-\- ߃ Fgp-Xp- -txm, k`-iƒ ÿm- ]n- p- -txm, kphn-tijw Adn-bn- p- txm A m-bn-cp p Xs ap- Jy e yw. {]XypX, tbip-{in-kv- Xp-hns\ Adn-bpI, tbip-{in-kv-xphns\ t]mse-bm-ipi F -Xm-bncp p. tb-ip-{in-kvxp-hns\ Adn-bp- -Xn-\pw A\p-`-hn- p- -Xn\pw A- h-s\-t mse Bbn-Øo-cp- -Xn-\pw XS- -ambn \n Xs {]-iw-km hnj-b-߃ F mw Xm Nh- psim- -bn-te v Fdn- p-i-f- p. {In-kv-Xp F e y-øn\p ap n- A-h A{]-k- -߃ Bbn amdn. tn-xw F v FÆn F p am-{x- Pqsse sk]v w-_

8 - SFC NEWS a C-t mgpw Nhdv F v FÆp- p. X-s apjy e y-øn Dƒs -Sp- -h hmiyw 9 apx ]d-bp- p. a) {InkvXp-hns\ t\sp-i. b) kz \oxn-b hnizm-k-øm- {InkvXp-hn-eqsS e`n- p \o-xn {]m]n- p-i. c) Ahs ac-w-tømsv A\p-cq- ]-s -Sp-I. * AXn-eqsS IjvSm-\p-`-h-ß-fpsS Iq m-bvabpw * ]p\-cp- m-\-øns i nbpw A\p-`-hn- -dn-bp-i. d) acn- -h-cpss CS-bn \n pw {InkvXp ]p\-cp- m\w {]m]n- Xv t]mse ]p\-cp- m\w {]m]n- p-i. Ch tihew _p n-bn Adnbp-I-b, A\p-`-hn- -dn-bpi Bbncp- p Xs B{K-lw. Npcp- -Øn-, {InkvXp-hns\ Adn-bpI, A\p- `-hn- pi Ahs\ t]mse BIpI F n-h-bm-bn-cp p Xs e yw. {InkvXp-hns\ t\spi F -Xn\v aqe-`m-j-bn D]-tbm-Kn- n-cn- p- - Xv Katalambano F ]Zw BWv. km{am- p-iƒ a p {]hn-iy-iƒ ]nsn- -S- p- -Xn\v D]-tbm-Kn- p ]Zw BWv CXv. Za-kvt m-kns ]Sn- sh v Xs Iog-S n in-jy- \m- n-b-xp-t]mse {In-kv-Xp-hns\ apgp-h-\mbn Adn-bm\pw A\p-`-hn- m-\pw Ahs\ t]mem-ip-hm\pw ]utemkv B{K-ln- p- p. {InkvXp-hns\ Adn-bpI, A\p- `-hn- p-i, Ah-s\-t m-se-bm-bn-øo- -cpi F Xv \ΩpsS apjy e ytam? Fh-dÃv Iog-S- p- -Xnepw temiw apgp-h Np n- -d-ßp- -Xnepw Hfn-ºn-Ivkn sau t\sp- -Xnepw F mw t{ijvt-amb e- y-amwv c n-xm-hns\ Adn-bp-I, A\p-`-hn- pi F -Xv. Hmtcm {]- `m-x-ønepw \ΩpsS {]m \ AXm-bn-cn- -Ww. e yw D m- p- -Xn-\m D- {]tbm-p\w Z i\w C m-øn-søv P\w a- cym-z si p \S- p- p. e yw \- sω I Ω-\n-c-X-cm pw F p- - Xn\v Ccp-]- -an-. * e yw \sω aptºm v \bn- p- p. * \ΩpsS Ign-hp-Isf ]q Æ-ambpw ]pd-sø-sp- p-hm e yw \sω klm-bn- p- p. 6 Pqsse sk]v w-_ 2017 an official publication of sharon fellowship church * e yw \ΩpsS apgp Pohn-XsØ-bpw kzm[o-\n- pw. * \ΩpsS Bfl-hn-izm-ksØ e- yw h n- n- pw. * henb ] Δ-X-ßsf ae-i-ƒt]mse \n m-c-ambn ImWm e yw klm-bn- pw. * e yw \sω in -W-ap- -hcm n am pw. e yw {Iao-I-cn- m {][m-\- ambpw th Xv 4 Imcy-߃ B-Wv. (1) B{Klw D m-bn-cn- pi A- _v-zpƒ Iemw Xs {Kma-amb cm-ta-iz-csø IS Xoc-ß-fneqsS \S p \oßp-tºmƒ hm- \-hn-lm-b- n ]d-bp- -cp ]- n-isf I v X\n pw ]d- Ww F m-{k-ln p. Ahn-sS- \n pw B-Zy-ambn BIm-i-bm- {X \S-Ønb hy n-bmbn Xm amdn-bxv Xo{h-amb B{Klw aqe-am-bn-cp- p. 2) Xocp-am\w. AXn-\m ] -Xn- Iƒ Xøm-dm- p-i. 3) AXn-\mbn ka n- p-i. 4) \n -b-t_m[w D m-bn-cn- p-i. e y-øn FØp-hm D ]Sn-Iƒ Cu `mkøv ]utemkv ]d-bp- p. 1) \mw Fhn-sS-bmWv F v Adn-bpI: hmiyw 12 \mw hmbn- p- p. e`n p Ign p Ft m XnI- h Bbn Ft m A, Rm {InkvXp-tb-ip-hn-\m ]nsn- -s - n-cn- p- -Xp-sIm v F\n pw AXv ]n-sn- mtam F p-h v ]n p-s-cp- tx D p. ChnsS 2 ]Z-߃ {it -b-am-wv. 1. ]nsn p Ign p F XnI- -h-\mbn Ft m A-. hmiyw 13 ktlm-z-c- msc, Rm- ]nsn- n-cn- p p F p \ncq- ]n- p- n-. {InkvXp-hns\ t]msebmbn Ft m, Xs ]q Æ-ambn Adn p Ign p Ft m A Hm-tcm NphSpw B e y-øn-te- v BWv. sszho-i-amb Hcp Akw-Xr- ]vxn BfloI ]ptcm-k-xn v B-hiy-am-Wv. F mw "XnI p' F- Nn \sω e y-øn F-Øn- msx XI p Imcyw A-t{X. 2.FhnsS Bcw-`n p F v Adn-bpI "Rm {InkvXp-tb-ip-hn-\m ]nsn- -s - n-cn- p- -Xp-sIm v'. ZakvtImkv kw`hw ]utem-kns BfloI P\\ A\p-`hw Bbn-cp- p. Xs I Ømhv ]nsn- p. A- {]-Imcw F\n pw Ahs\ kz am- -Ww F Nn ]utem-kn-s\ a-zn- n-cp- p. Xm ]c-a-hn-fn-bp-ss hncpxv (prize) hmßp-hm e y- Øn-te v HmSp-I-bmWv F Nn Xs `cn- n-cp p. Xs hnfn- Xv tbip-{inkvxp BsW pw AXv ]- c-a-hnfn BsW pw Xm Adn- p. am{x-a, B hnfn kz ob hnfn BsW pw (F-{_m. 3:1), hnip- hnfn BsW- pw, (2 Xnsam. 1:9) X\n p t_m y-am-bn. Za-kv-tImkn h v I Øm-hmb tbip-hn-s\ A\p-`-hn- -dn A v ap-x- Xm Hcp ]pxp Pohn-X-Øn\v Xp-S- w Ipdn- p. 3. Pohn-XsØ e y-ap- -Xm- p-i. ""H p Rm snøp p'' H e- yw am{xw. Hm - -f-øn HmSp- -h as m pw {i n-t - -Xn-. Ah\v GIm-{KX AXym-h-iy-am- Wv. Bc-hm-c-ß-fn IÆp \ m IÆp-\o-tcmsS hns-]-d-tb- n-h-cpw. apt m p IpXn- p-tºmƒ D-ssk- t_mƒ v Xs FXn-cm-fn-I-fpsS apjøv t]mepw t\m p-i-bn- m-bncp- p. ImcWw, {i ]X-dp-hm ]m-sn F henb B{Klw \nan- Ø-am-Wt{X Xm A{]-Imcw snbv-xn-cp- -Xv. Bcw-`-Ønse Pbw A- h-km\w \n Æ-bn- -W-sa- n-. A- Xn-\m {i Du n aptºm v B- bpi HmSp-I. 4.]nºn-ep- Xv ad- p-i. ]nºn-ep- Xv ad- m am{xta aptºm v IpXn- m ] q. txm hn- Ifpw hnp-bm-c-h-ßfpw C -se-ifnse Pohn-X-Øn h n- p- m-hmw. ]g-b-ime ]cm-p-b-߃ \sω Xf- -Øp-I-tbm, {]iw-kn- p-hm DX- Ip Imcy-߃ \sω No n- p- Itbm snøp-hm ]msp- -X-. txm-akv B hm FUnk Xs ]Wn- pc IØn \in- p-tºmƒ, \ncm-i BImsX ] nb ]cm-p-b߃ XncpØn ]pxn-b-sxm v \n- - Ωn- p-hm Ign-bp-at m F v B- iz-kn- p. _ƒ_v I p-]n-sn- p- - Xnse ]cm-p-b-ß-fpss ]Sn-Iƒ hn- P-b-Øn-te- p Nhn- p-]-sn-i-fmbn amdp- Xv Xm I -dn- p. 5. aptºm v BbpI HmSp-I. Hm w, XnSp- søbpw AXym-htijw t]pv 16

9 an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS I Ω-`q-an-bn \n v hns-hm-ßn-b, -im-tcm s^tem-jn v N nse kn\n-b ip{iq-j-i-\m-bn-cp ]mã Fw.-kn. amxyp-hns Pohn-Xm-\p-`-h-ß-fn-eq-sS... ]mã Fw.-kn. amxyp CS-b-ip-{iq-j-bnse hyxykvx apjw ]mã G{_lmw aμ-a-cpxn 1980 IfpsS Bcw-`-am-k-ß-fnse Hcp cm{xn! B-eph Atim-I-]pcw imtcm k`m-ip-{iq-j- I ]mã Fw.-kn. amxyp-hn\v Xs ]mgvkt\-pn \n v A w AI-se-bp Hcp `h\w kμ in v {]m Yn- -W-sa v Dƒt{]-c-W. Bƒ- Xm-akw Ipd hgn-bn-eqss cm{xn Gsd ssh- Inb kabw GI-\mbn ssk n-fn bm{x snøp txm Ø-t mƒ A ]w _p n-ap v txm n. Imc-Ww, k y Ign- m \mbv ƒ btyjvsw hnl-cn- p hnp\ hgn-bm-w-xv. am{x-a-, ]I Zo L-Zqcw bm{x snbvxv Xncp-h- -bn-ep imtcm ss nƒ kviqfn mkv FSp- p- -Xn- \mbn t]mbn-h- -Xns o-w-hp-ap v. t\cw ]pe n p t]mimw F p I-cpXn hn{i-an- m-s\mcp-ßp-tºmƒ, Ct mƒ Xs t]mi-w-sa v a\- kn Btcm a{ n- p- -Xmbn txm n. ]ns sbm pw Btem-Nn- n-. Xs ]gb ssk n-fn hfsc _p n-ap n B hosns apºn-se-øn. At mtg pw Ccp- n\v I\w h n- n-cp- p. hm-l\w tdmun sh -tijw `h-\-øn-s ap -tø- p ]Sn-Iƒ Ib-dp-tºmƒ, k-ao-]-ap hen-sbmcp hr - p-h- n Btcm \n- - p- -Xm-bn txm n. kq n p t\m p-tºmƒ, Xs ]cn-n-b- m-c-\mb, B `h-\-ønse IpSpw-_-\m-b-I-\m-sW p a\- kn-em-bn. At±-l-Øns ssi-h-iw Hcp Ib-dp-ap- v. kmº-øni _m[yx aq-ew PohnXw Ahkm-\n- n- m-\p ]cn-{i-a-øn-em-bn-cp p Abmƒ. B {ia-øn \n v At±-l-sØ ]mã amxyp ]n n-cn- n v kphn-tijw ]- p-sh- p, B IpSpw- _-Øn-\mbn {]m- -Yn p. ki-e-øn\pw ]cn-lm-c- I-\mb tbip-hn\p apºn Ah IÆp-\o-tcmsS A p cm-{xn-bn ka - n- p. A p Zim-_vZ-߃ I Ør-th-e-bn XpS- - ]mã Fw.-kn. amxyp-hns PohnX hgn-i- fnse H -s Hcp kw`-h-a- n-xv. kam-\-amb \nc-h- [n A\p-`-h-߃ v Xs PohnXw km yw hln- n- p- v. F-gp-]Xp h jw \o p-\n Cl-tem-I- Po-hn-Xhpw AXn-\p- nse ip{iq-jbpw ]q Øo-Icn- v C -gn Pq amkw 11 \v bp-am-\s Acn- In-te v as-ßn-t m-ip- -Xp-hsc At±lw sszh-cm- Py-hym-]vXn- mbn \ Inb tkh-\-ßfpw \nxy-xbv mbn t\-snb Bflm- fpw Gsd-bmWv. Iu kn AwKw, Fd-Wm-Ipfw sk an\n- Ã, k`m-ip-{iq-j-i, ss nƒ kviqƒ A[ym- ]-I F o \ne-i-fn-se mw hnf-ßn-bn- p ]mã amxyp imtcm s^tem-jn v N n\v F pw A`nam-\hpw A\p-{K-l-hp-am-bn-cp- p. k`m-{]-ÿm-\-øns hs- taj-e-bnse thtcm- -Øn\v hgnsxfn- n- p Xs {]h Ø-\-߃ Ncn-{X-Øn F pw Hm Ωn- -s -Sp-I-Xs snøpw \hw-_ 29- -\mwv Ip p-tam F p hnfnt -cp Fw.-kn. amxyp P\n- p- -Xv. dm n apcp-t - Fw.-Fw. Nmt m- -tim-imω Zº-Xn-I-fpsS Ggp a- -fn aqø ai-\m-bn- m-bn-cp p P\-\w. amxm-]n- Xm- ƒ am tømωm k` hn v s]s -t mkvxv hnizmkw ]n p-s-cm Xocp-am-\n-s - nepw amxyp A- Xn-\p Xøm-d- m-bn-cp- p. am{x-a-, kphn-ti-j-tømsv ISpØ FXn pw At±lw ]pe Øn-bn-cp- p. AXpsIm- p-xs, amxm-]n-xm- fpw k`bpw At±-l- Øns am\-km- -c-øn-\mbn \nc- cw {]m Yn p h p. A-ß-s\-bn-cn-s, amxm-]n-xm- ƒ AwK-ßfmb sn-tøm- c imtcm k`-bn Nne Znh-kß-fnse D]-hm-k-{]m Y\ \S- p-h-cn-i-bm-wv. B Znh-k-ß-fn-sem- n amxyp hgn-bn-eqss GI-\mbn k -cn- p-tºmƒ Hcp Ai-cocn Xs ImXp-I-fn Pqsse sk]v w-_

10 SFC NEWS apg-ßn. ""\ns Pohn-X-h-gn-I-fn \n v Hcp Xncn- p-h-chv Bh-iy-am-bn-cn- p- p. F{Xbpw thkw \o Hcp ss nƒ kz am- p-i.'' AXp sszh-i-_vz-am-bn-cp p F p Xncn- -dn Xm 8 cq] 50 ss]- k aps n A p-xs Hcp ss_-_n-ƒ kz- -am- n. sszh-h-n\w XpS am-\-ambn hm-bn- m- XpS-ßnb amxyp ]c-t{]-cw IqSmsX Xs k`m-iq-sn-h-c-hp-i-fn ]s -Sp- m- XpS-ßn. A-Xv Xs c -bn-te p \bn- p. A[nIw sshimsx ]mã Fw.- Un. tpm Pns ssi o-gn A-t±-lw kv\m\-ta- p. Aßs\ 16- mw hb- n amxyp hnizm-k-po-hnxw Bcw-`n- p. B ka-bøv sntøm- c imtcm k`-bpss ip{iq-j-i-\m-bn-cp ]mã si.-kn. iap-th-ens kphn-ti-j-zm-lhpw t{]m- m-l-\hpw k`-bnse kn.-c.fw {]-h- Ø-\-ßsf kpo-h-am- n-bn-cp- p. \nch[n bph-p-\-߃ kphn-ti-j-th-e-bv mbn ka n- p. A q- -Øn Fw.-kn. am- Xyphpw D m-bn-cp- p. Aß-s\, 1964, Xs 18 mw hb-kn thz-]-t-\-øn-\mbn A-t±lw Xncp-h imtcm ss-_-_n-ƒ kv-iqfn tn p ]T-\w ]q - Øo-I-cn hnzym n-isf kphn-ti-jo- IcW ]cn-io-e-\-øn-\mbn ss_-_n-ƒ-kv- Iq-ƒ A[n-IrX Ab- -t mƒ, amxyphn\v Fh-cntlmw {Iqtk-Up-ambn tn- - v Hcp h jw {]h Øn- m Ah-kcw e`n- p. {]h Ø-\-tijw Xncp-h- m-bn- asßnsb-ønb amxyp-hn-t\m-sv, aq p {]-h- -Ø-\-ÿ-e-ß-fn H- p sxc-s -Sp- m- ]mã ]n.-sp. txmakv Bh-iys - p. Fd-Wm-Ipfw Pn -bn-se ama-e, 8 Pqsse sk]v w-_ 2017 an official publication of sharon fellowship church s]cp-ºm-hq, B-ep-h F o ÿe-ß-fm-bn-cp- p AXv. Nne Znh-k-ß-fnse {]m- Y-\- bvs m-sp-hn, Bep-h-bm-Wv Xs {]h -Ø-\ ÿ-ew F -t±lw Xncn- -dn- p. C mcyw ]m-ã ]n.-sp. txma-kn-t\msv Adn-bn- p. Aßs\ 1968 sabv 17- \v X- s kl-]m-tn-i-fmb sh- n, Zm\n-tb F n-h -s m- w amxyp Bep-h-bn-se-Øn. X- \n p apºv c p ip{iq-j-i- m Cu sndnb k`-bn ip- {iq-jn- n-cp- p. tihew A- p hn-izm-kn-iƒ AwK-ß- -fmb B k` ]mã am-xyp- -hns {]h Ø-\-Øm-epw {]m- Y-\- bmepw hf-cm XpS-ßn. A v Fd-Wm-Ipfw taje-bn ta- kqnn- n aq p IqSn-h-c-hp-Iƒ am{xta imtcm- s^tem-jn- n-\p- m-bncp- p- q. Beph A-tim-I- ]pcw ]mgvk-t\-pn Xm-a-kn- p-sim v ]mã amxyp Np- p- -ap {]tz-i-ß-fn-sems kphn-ti-j-a-dn-bn- p-sim- ncp- p. A -am-en-bn-te v ssk- nfn bm{x snbvxv `h-\-k-μ i-\-߃ \S-Øn. Ahn-sS-bp {_Z amxyphns `h-\-øn Bcw-`n IqSn-h-c-hmWv ]n- osv A - amen imtcm k`-bmbn hf- -Xv. hnhn[ ka-b-ß-fn-embn Z i-\hpw Ign-hp-ap [mcmfw kl-{]-h Ø-Isc Fd- Wm-Ipfw Pn -bp-ss hnhn[ `mk-ß-fn-te v sszhw Ab- p-sim- n-cp- p. Iq m-bp {]m Y-\-bp-sSbpw A[zm-\- Øn-s -bpw ^e-ambn hs- - - taj-e-bn imtcm {]- ÿm-\-øns \nc-h[n k-`- Iƒ DS-se-Sp- p-i-bp- m-bn imtcm s^tem-jn- ns Fd-Wm-Ipfw sk \ne-hn h- p. Zo L-h j߃ sk an-\n-ã-dmbn ]m- à amxyp tkh-\-a-\p-jvtn- p tum. n.-]n. G-{_- lmw Bep-h-bn h v Xmakn v {]h Ø\w Bcw-`n txmss Cu taj-e-bn s^tem-jn- n\v henb hf- - bpw ]ptcm-k-xn-bp-am-wv ssi-h- - Xv. X-t m-ssm w {]-h- Ø-\-ß-fn ]m-ã amxyp-hpw kpoh ] mfnøw hln- p. Akm-am\y thz- m\w ssiap-x-em- nb thzm-[ym-]-i-\m-bn-cp- p ]mã Fw.-kn. amxyp. Xncp-h- imtcm ss nƒ timf-pv, Iogn w s]\n-tb ss nƒ skan-\m-cn, Beph Uqtemkv Xntbmf-Pn- timf-pv, aæpøn lm - sh-ãv Xntbm-f-Pn- timfpv F- n-hn-s-ß-fn-se mw At±lw A[ym- ]-I-\m-bn-cp- p. IqSm-sX, hnhn-[-bn- S-ß-fn k -cn v kam-k-a-\-iq-smcw, Zm\n-tb {]h-n-\w, shfn- msp ]pkvxiw XpS-ßn-b-h-bpsS Nm p- Iƒ klnxw ss nƒ mkp- Iƒ FSp-Øn-cp- p embn-cp p ]mã amxyphns hnhm-lw. dm n hf-hp- timim-ω-bmwv kl-[ Ωn-Wn. an- \n, Potam, kn\n, cmpp F o \mep a sf sszhw Ah p Zm\w \ In sk]v w-_-dn ]mã am- Xyphpw IpSpw-_hpw Ata-cn- -bn-te- p ]dn- p-\-s-s - p. AXp-h-sc-bp kpzo L-amb 32 h j-߃ B-eph Atim-I-]pcw k`-bpss ip-{iq- j- -I-\mbn At±lw XpS p. A-ßs\ G-I k`-bnse ip{iqjm ssz - Lyw Ah-Im-i-s -Sm-hp Np-cp w ip{iq-j-i- m-cn Hcm-fmbn Xm amdn. CXn-\n-S-bn kao] {]-tz-i-ßfnse G hpw henb k`-i-fn-sem- mbn Beph k` hf n-cp- p. Ata-cn- -bn-se-ønb tijw 2001 apx 2003 hsc Nn mtkm im-tcm k`-bpss ip{iq-j-i-\mbpw 2004 apx 2011 hsc Nn mtkm Feow k`-bpss ip{iq-j-i-\mbpw At±lw {]h Øn- p apx X\n v imco-cni oww A-\p-`h-s - p-xp-s-ßn. ]n osv Ata-cn- bnepw tic-f-øn-ep-ambn kabw Nne-h-gn- p Unkw-_-dn imco-cni owhpw _e-lo-\-xbpw ITn-\-am-b-Xns\ XpS v Bep-h-bnep `h-\-øn hn{ia PohnXw \bn- p-h- p Pq 11 RmbdmgvN {]`m-x-øn 5.30\v Xm {]nbw-sh I Ør-k- n-[n-bn-te v hnfn- p-tn -s -Sp-I-bp- m-bn. Hcp ]pcp-jm-bp- nse A[zm\w ]q Ønbm n bp-am-\s Acn-In-tebv v At±lw as-ßn-t]m-ip-tºmƒ, ss{i-kvxh k`bv v Hcp amxrim CS-b-s\-bm-bn-cp p \jvs-am-b-xv.

11 an official publication of sharon fellowship church I Øm-hn {]nb-tc, kw`-h-_-lp-e-amb Hcp {]h Ø-\-h jw IqSn ]n n-sp-hm sszhw \ap p Ir] \ In. `oi-c-hm-zhpw kmº-øni taj-e-i-fn-ep- mb {]Xn-k- n-ifpw sr n- n- p Ip -Ir-Xy-ßfpw ZmcpW kw`h-ßfpw kphn-tij {]h Ø-\-߃s -Xn-sc-bp- m-ip ]ou-\- ßfpw sim- p {it -b-amb Cu h jw \ΩpsS s^tem-jn- n-t\msp _ -s v sszh-øns Icp-X-ens Ic-߃ Z in- p-hm Ign- p F -Xn sszhsø kvxpxn- p- p. ip{iq-j-i- m-cp-ssbpw k`-i-fp-ssbpw AI-a-gn {]m -\-bp-ssbpw Bflm -amb kl- I-c-W-Øn-s -bpw ^-e-ambn \ΩpsS k`m-{]-h Ø-\-߃ A\p-Zn\w A\p-{K-ln- -s -Sp-I-bpw ]ptcm-k-xn-bn-te p \bn- -s -Sp-Ibpw snøp p F Xv sszh-\m-a al-xz-øn-\mbn {]kvxm-hn- p- -Xn kt m-j-ap- v BKÃv amkw 30- mw XobXn Xncp-h imtcm-\n IqSnb P\-d t_mun tbmk-øn sh v sxc-s -Sp- -s amt\-pnwkv Iu- kn AwK-ß-fpsS {]Ya tbmkw At Znhkw D -I-gn v IqSn ASpØ h j-tø- p `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp- p-ibpw an\ntãgvkv Iu kn AwK-ßsf \nb-an- p-ibpw snbvxp. IqSm-sX, dopn-b {]Xn-]p-cp-j- m-cn \n pw {_tzgvkv si.-c. tpm Pp-Ip n (]-Ø-\w-Xn- - -]p-\-eq dopn-b ), si.-si. txmakv (Xn-cp-h dopnb ), Pbnwkv tpm (sim- m-c- c dopn-b ), kptcjv _m_p (s]- cp-ºm-hq dopn-b ) F n-h-scbpw awn- pg k`mw-k-amb {_Z G{_lmw DΩ, ]cp-ae k`mw-khpw k`m-ti{μ Hm^okv amt\-pcp-amb {_Z n.-h. s]msn- p v F n-h-scbpw `c-w-k-an-xn-bn-te v t\man-t\ v snøp-ibpw D m-bn. ]mã tpm txmakv ({]-kn-u v), tum. n.-]n. G{_lmw (B- IvSnßv {]kn-u v), ]mã ]n.-fw. tpm (sshkv {]kn-u v), tum. n.-pn. timin (ko-\n-b P\-d an-\n-ã ), ]mã G{_lmw tpmk^v (am-t\-pnßv Iu kn P\-d sk{i- -dn), ]mã ^n n tp _v (an-\n-tãgvkv Iu kn P\-d sk{i- -dn), ]mã si.-pn. amxyp (h nßv P\-d sk{i- -dn), ]mã si.- n. txmakv (sk-{i- -dn), ]mã ]n.-hn. tp _v (sk-{i- -dn), ]mã tpm h Kokv (sk-{i- -dn), {_Z si.-si. txmakv (tpm-bn v sk{i- -dn), {_Z si.-c. tpm Pp-Ip n ({Sj-dm ), {_Z G{_lmw DΩ, {_Z Pbnwkv tpm (eo-k At^gvkv), {_Z n.-h. s]msn- p v (Hm-^okv sk{i- -dn), ]mã ]n.-pn. tp _v (sa-º ), ]mã n.-pn. tpm Pp-Ip n (sa-º ), ]mã tpm k si. kmap-th (sa-º ), ]mã tpm hn. tp _v (sa- º ), ]mã n.-sf. G{_lmw (sa-º ), ]mã tp _v tpm Pv si. (sa-º ), ]mã si.-sp. ^nen v (sa-º ), {_Z kptcjv _m_p (sa- º ) F n-h-cmwv ta -d `c-w-k-an-xn-bn D m-bn-cp- -Xv. sxcs -Sp- -s `c-w-k-anxn Ah-cpsS I Øhyw Ign-hXpw `wkn-bmbn \n Δ-ln p F Xv {]txyiw {]kvxm-h-tbm-ky-am-wv. sszh-øns alm-i-cp-w-bm 2016 se \ΩpsS P\-d I -h- j \hw-_ 28 Xn ƒ apx Unkw-_ 4 Rmb hsc A\p-{Kl-ambn \S- p-hm CS-bm-bn. ]Iepw cm{xn-i-fn-ep-ambn \S hnhn[ ktω-f-\-ß-fn A\p-{K-lo-X-cmb sszh-zm-ko-zm-k- m hn-\-ip- {iqj \n h-ln- p. t{imxm- -fp-ss-ta sszhm-flmhv {]h Øn- p- -Xn-\pw Cu ao nw-kp-iƒ apjm- -c-ambn F Xp {it -b-am-wv. cmimtcm s^tem-jn v N v h j-sø kw n]vx {]h Ø\ dnt m v SFC NEWS ]mã G{_lmw tpmk^v (P-\-d sk{i- -dn) Pyw ISpØ kmº-øni {]Xn-k- n-bn-eqss IS- p-s]m-bvs m- ncp B ka-bøpw I -h -j- sne-hp-iƒ- m-h-iy-amb kmº- Øn-I-k-lmbw \- Ip-hm sszhw \ΩpsS k`-i-sf-bpw sszh-zm-k- mscbpw _e-s -Sp-Øn. I -h -js hnp-b-i-c-amb \S-Øn- n-\mbn {]m- - p-ibpw A-[zm-\n- p-i-bpw klm-bn- p-ibpw sn-bv-x Ghtcbpw sszhw A\p-{K-ln- -s. \ΩpsS I h j tãun-b- Øn-te- p \S- m-x-bpss Hcp hi-øv ÿnxn-sn-øp Xpd- mb Agp- p-nm (Hm-S) I h j-\n- kw-_- n- p P\-Øn\v h-enb _p n-ap- p-iƒ Df-hm- n-bn-cp- p.- B- p-txm-dpw I h j \mfp- I-fn Zp- \nhm-c-wm - w Hm- S hrøn-bm- epw Iran \io-i-c- Whpw _ -s p snbv-xp-h- n-cp- p. AXn\p ]-cn-lm-c-ambn HmS ]- WnXv m_n v aqs-ww- F v Nn n- p-ibpw Nne h j-ß-fmbn AXn- \p-th n {]m n- p-ibpw sn-bv- Xp-sIm- n-cp- p. X ^-e-am-bn, C- {]m-h-iysø I- -h- j-\p ap-ºmbn B ]Wn ]q -Øo-I-cn- p- -Xn- \p I Ømhp Ir-] snbvxp F dn-bn- p- -Xn k-t m-j-ap- v. am{x-a-, \ΩpsS I h j tãun-b-øn\p api-fn Hm^okv ap-dn-iƒ, Iu kn lmƒ, Hcp ]m-gv-k-t\pv F nh ]Wn-bp- -Xn- \v Kh-s n \n v A\p-aXn t\- Sp- -Xn\v \mw {ian- p-sim- n-cp- p. Cu \S-]-Sn-{I-a-߃ Ct mƒ A- na-l- -Øn-em-Wv. Nne Znh-k-ß-fn C m-cy-øn-\mbn ap\n-kn- m-en- nbn \n- pw A\p-aXn e`n- pw F- p {]Xo- n- p- p. A\p-aXn e`yam-bm-ep-s- F{Xbpw th-kw si nsw ]Wn ]q- -Øo-I-cn v ku-i-cy-{]-zamb Hcp Hm-^okv {]-h- Ø-\-k- am- p- -Xn\v Xm-ev]-cy-s -Sp- p. Pqsse sk]v w-_

12 SFC NEWS dnt m p h j-øn \nc-h[n Iq m-bva-iƒ imtcm s^tem-jn- v N - n-t\msp tncp-hm\pw Nne ]p-xnb Iq-Sn-h-c-hp-Iƒ Bcw-`n- phm-\pw I -Øm-hp Ir] snbvxp. sx-ep- m-\-bn- ]mã Fkv. {Im- n Ipam-dn-s t\-xr-xz-øn-ep s{]-bv-kv an\n-kv-{so-kns 15 k`- Ifpw ip{iq-j-i- m-cpw \ΩpsS Iq- m-bva-bn tncp-i-bp- m-bn sk-]v- w-_ 3 -\v, \Ωp-sS k-`m {]- kn-u v dh. tpm txm-a-kv hn- P-b-hm-U-bn IqSnb ao nw-kn- -sh- v Cu k`-isf s^tem-jn- n-te- v kzoi-cn- p. IqSm-sX, DØ-cm-J-WvUn ]m- Ã- - A\n-b iap-th-ens t\-xr- Xz-Øn-ep 5 Iq m-bva-iƒ 2017 BKÃv 14- \v \ΩpsS s^tem-jn- n-t\msp tncp-hm CS-bm-bn. k- `m amt\-pnwkv Iu kn P\-d- sk-{i- dn ]mã G{_lmw tpm-k-^v Ahn-sS-sbØn Cu Iq- m-bva-isf kzoi-cn- p-i-bp- m-bn. kuzn Atd-_y-bn-ep \ΩpsS k`-i-fpss {]h Ø-\-]p-tcm-K- Xn-bpw hnim-e-xbpw e yam- n C-hn-sS-bp \ΩpsS k`-isf G- tim-]n- n v kuzn Atd-_y dopnb- cq]o-i-cn- p-hm k`m Iu- -kn Xocp-am-\n- p. CX-\p-kcn v ]mã G{_lmw tpmk-^v kuzn Atd-_y-bn-seØn 2017 Pq 16 \v A - -tjm-_-dn-ep ]mã kpz- -i-\ ]n -bpss `h- \-Ønse N - n sh v \S ao nw-kn dopn-b-s DZvLm-S\w \n h-ln- p-ibpw snbvxp. 15 IqSnh-c-hp-Iƒ Cu do-pn-b-\n C-t mgp- v. ]mã hn.-fw. tpmk-^ns\ dopn-b an\n-ã-dmbpw ]mã kn.- _n. km_p-hns\ dopn-b A- tkm. an-\n-ã & dnbmzv sk ]m-ã-dm-bpw ]m-ã- _n.-]n. kpz i- \ ]n- -sb dopn-b sk{i- dn & Z-amw sk an\n-ã-dmbpw \nban- p-i-bp- m-bn. \ΩpsS _mlyti-c-f-ønse dopn-b ]mã -am-, sk ]m-ã- -am-, sk{i- -dnam F n-h-cpss Hcp {]txyi ao nwkv BKÃv 16- \v U- ln-bn-se kcnx hnlm im-tcm- s^-temjn v N n sh p \S- p-i-bp- m-bn. k`m amt\-pnwkv Iu- kn P\-d sk{i- dn ]m-ã- G{_lmw tpm-k^v Cu ao- nw- Kn\v A y- X hln- p. k`m {]kn-u v dh. tpm txmakv ap-jy-k-tμiw \ In. _mly-tic-f-øn-se k`-i-fpss {]h Ø\ 10 Pqsse sk]v w-_ 2017 an official publication of sharon fellowship church ]p-tcm-k-xn-sb- p-dn pw Cu ao nw- Kn N -sn-øp-i-bp- m-bn. e`y-amb hnh-c-ß-fpss ASnÿm-\-Øn Cu {]h Ø-\-h - jw \ΩpsS Iq m-bva-bn Xncp-h sk -dn 5 IqSn-h-c-hp-Ifpw sim- n sk -dn c pw s]cp-ºm-hq, KpP-dm-Øn, s\øm- n I-c, ]Ø-\w- Xn-, snß- q F o sk -dp-ifn Hmtcm IqSn-h-c-hp-I-fpw, Fd- Wm-Ipfw sk -dn aq p Iq-Sn-hc-hp-Ifpw ]pxp-xmbn Bcw-`n- phm sszhw Ir]-sN-bvXp. Iq- SmsX hnhn-[ tem k`-i-fn At\Iw t] kv\m\-ta v k`tbm-sp tncp- -Xn\pw sszhw k-lmbn- p. Infn-b- -d-bn \mw \S-Øn-hcp imtcm Nn {U kv tlman- \p-th n \m -Øn-b p e - Øn-e-[nIw cq] sne-hm n ]pxnb si nsw ]WnXv Ip n-isf AhntS p am n ]m n- p-hm sszhw Ir] snbvxp. hnzym n-ifpw Ãm^pw AS w Ct mƒ 26 t] ChnsS Xma-kn- p- p. Cu ÿm]- \-Øn\v tbmky-amb Hcp ]mn-i- pcbpw kz -ambn Hcp Po pw B-hiy-am-bn-cn- p- p. Ct mƒ Ip n-iƒ kviqfn t]mbn hcp- -Xn\v hmsi Po mwv D]-tbm-Kn- p- -Xv. tic-f-ønepw tic-f-øn\p ]pd-øp-ambn k`m-{]-h Ø-\-߃- p-t-h n {]Xn-amkw aq p e tømfw cq]m Hm^o-kn \n v Ct mƒ \ In-s m- n-cn- p- p. \nc-h[n the-ÿ-e-߃ ]pxp- Xmbn cq]-s - p-sim- n-cn- p- -Xn- \m kmº-øn-i-_m-[yx h n- p- p-ap- v. ta kq-nn- n k-lmbw \ Ip- -Xn\v \ΩpsS Nn-e k`-ifpw \nc-h[n ip{iq-j-i- mcpw klm-bn- p-sim- n-cn- p- - Xns\ Hm Øv sszhsø kvxpxn- p- p. CXp-Iq-Sm-sX, Zp_m-bv, tzml, _l-dn, Ipssh v F o k`- Ifpw IrXy-ambn Cu Bh-iy-Øn- \mbn klmbw \ In-s m- n-cn- p- p. hen-b-h-\mb sszhw C{X-tØmfw \sω _e-s -Sp-Øp-I-bpw k`m- {]-h Ø-\-ßsf A-\p-{K-ln- p- Ibpw snbvxpsim n-cn- p- txm Øv sszhsø kvx-p-xn- p- p. ]d- p-xo-cmø Zm\w \nan-øw sszh-øn\p kvtxm{xw. sszh-amb I Ømhv \sω Gh-tcbpw [mcm-fambn A\p-{K-ln- -s. Xs -Øm iq\y-\m- nb tbip-{inkvxp 4 mw t]pv XpS Øn a\p-jy-thjw [cn- -XpsIm v a\p-jys ASpØ Nm - m-c-\m-bn. a ƒ PU-c- -ß-tfm-Sp-Iq-Sn-b-h BIsIm v Ah\pw Ah-sc-t mse PU-c- -ß-tfmSp-Iq-Sn-b-h Bbn. tami-bpss \ymb-{]-am-ww A\p-k-cn v ktlm-z-c ASn-abmbn hnev -s - m ASp-Ø Nm- - - m-c-\mwv hos -Sp-t - -Xv. (tehy. 25:47). sszh-]p-{x- \mb tb-ip I\y-I-a-dn-b-bn ]cn-ip- m-flm-hn Dcp-hm-bn ]m- ]w IqSmsX P\n- v, ]m]-an- m-ø c w Im h-dn-bn Nn- n Xs c w hne-bmbn sim-sp-øv (]t{xm. 1:19) ]m]øn\p hn-ev s a\p-jysc (tdm-a 7:14) hos -Sp-Øp. tbip-{in-kv-xp a\pjy-t\msv Icp-Wbpw Ir-]-bpw kvt\lhpw a\- -enhpw D -h- \m-bn-øo p. tbip ku-ay- Xbpw Xmgvabpw D -h-\m-bn-cp- p. {InkvXp-tb-ip-hn-ep `m-hw Xs X n hniz-kn- p- -hcnepw D m-iww F v {]Xo- n- p- p. ]utemkv As m-kvx-e Im-cmKrl tej-\-ß-fn H mb ^nen-]y-bnse tej-\-øn tbip-{inkvxp X\n v Bcm-Ip- p F v \mev A ym-b-ß-fnepw shfn-s -Sp-Øp- p- v. tb-ip X- \n- v Poh BWv (1:21), amxr- I-bmWv (2:5) e yw BWv (3:14). i n-bmwv (4:13). c mw A- ym-b-øn {InkvXp-hns `m-hw BIp XmgvN [cn- p- - Xn-\v As m-kvx-e Blzm\w sn-øp- p- v. (2:1 16). I Ømhns Zm-k- m-cmb ]utem-kns bpw (2:17-18) Xnsam-sY-tbm-kns bpw (2:19-24) Fs -s{^m-znsøm-kn-s bpw (2:19-24) Po-hn- Xw Xmgvabv v Hcp amxri BIp- p. {InkvXp-hns `mhw D Hcp hy n Pohn-X-Ønse GX- \p-`-h-øn qsn IS- p-t]m-bmepw kt mjw D -h-\m-bn-cn- pw F v ^nen y tej\w ]Tn- n- - p- p. ^nen y tej\w k- t m-j-øns tej\w BWv.

13 an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS ]mã Fw.-]n. amxyp IpSpw-_-k-lmb ^ v ss_ v A]-I-S-sØ-Øp-S v I Ør-k- n-[n-bn-tebv v tn -s Xriq Ipcn-b- nd k`m-ip-{iqj-i-\m-bn-cp ]mã Fw.-]n. amxyp-hns IpSpw-_-k-lmb ^ n-te v kw`m-h-\-iƒ \ In-b-h-cpsS t]cp-hn-h-c-߃ NphsS tn p- p. Cu XpI Dƒs ss Gg-c-e w cq] B IpSpw-_-Øn\v \Ωƒ ssiamdp-i-bp- m-bn. kl-i-cn k`-iƒ pw hy n-iƒ pw {]txyi \μn Adn-bn- p- p. Xncp-h sk Xncp-h Su a msn Nº- pfw txm -`mkw Xe-hSn kuøv Ip - pg ap p-a Xncp-h shãv sk \ncww IS{] awn- pg NmØ-t cn sh ]me ]cp-ae hf- -h w Imcn- m Ipº-\mSv sk h w-ipfw Ipgn- me Ihpw-ßpw-{]-bm HmXd shãv ]p msv tim bw sk Im n-c- md ]pfn- Ihe hmgq snß- q sk a\-bv - nd \mc-i-øm\n sn o c sagp-then Bd- pf a - n sk a - n CuÃv ]pxp-ticn ap Øm\w sh -bn a - n shãv ]Ø-\w-Xn sk Kpcp\m-Y- aæv Nn m \mc-ßm\w amth-en- c sk Imcmgva sndp-x\ Icn- pg Imcn- m ]cn-aww Bbm-]dºv sn n-øe kuøv am mw-ipgn ap w dm n sk sim -\msv sntøm- c Im m-øm\n tx p s\ n- -a ]p\-eq kuøv sk apdn- -I aq mw-ae IqS ]p\-eq kuøv sk ]p\-eq Su Ddp-Ip v ssltd v sk sim d aøm-bn- md ]meq mhv ]ocp-tasv Iocn- c ] n- p v CSp n sk I n- pgn apcn- m-ticn sh awn Beph sk Atim-I-]pcw shºn n awk-e-øp-\s Ipdp- - d sim n sk ssx qsw s]cp-ºm-hq sk s]cp-ºm-hq {Imcn-tben aqhm- p-]pg sk Cc- mw-ipgn aqhm- p-]pg ASq sk IS-bv m-a ]qh ]md ]cp-ø- md Xpº-a ]g-ipfw aw- me sim m-c- c sk ssix- pgn HmS-\m-h w sn{] πm n sim m-c- c Su Xr -Æ-aw-K ssix-t msv sn pfw Icn w hne-b- q iqc-\msv sk sfh Ime Ipt m-a-e-\s apxp-]n-em- msv IS-º-\mSv IÆaw am men IS-º-\mSv t\m Øv ae-_m sk Icp-s\ n sxm -bmsv h n-tømsv ]qhm- p-]-dºv aæm msv KqU- q ^tdm v B.-C.-kn Imc-t mww sk Xh-b-Øp-tImWw ac- pfw alm-cmjv{s sk tum-_n-hen U ln sk kcn-x-\-k ] m_v sk Nfin-KUv Kmkn-bm-_mZv KpP-dmØv sk A -te-iz hy n-]cw ]mã tkmhn amxyp ]mã n.-fw. ^nen v ]mã si.-f. iap-th ]mã t_mkv Fw. Ipcp-hnf ]mã n. {InkvXp-Zmkv ]mã amxyp hn.hn ]mã Bt m kn.f ]mã kpp Imk tkmuv ]mã _nt\mbv ]n.-hn n.-h. DΩ ]mã txmakv Nmt m ]mã skhn Fw.sP ]mã _m_p-cmpv kn.si ]mã amω cmpp ]mã n. cmpp ]mã A\n _n ]mã kn.- n. amxyp ]mã tp _v kmap-th ]mã Fw.-]n. h Kokv ]mã ]n. N{μ ]mã Ipcym-t mkv Fw.-]n ]mã Gen-bmkv ]n.c ]mã F.- n. G{_lmw ]mã amω h Kokv ]mã ]n. Pn. tp _v ]mã C.-sP. txma-kp-ip- n ]mã ]n.-pn. tp _v timx-aw-kew Pqsse sk]v w-_

14 SFC NEWS an official publication of sharon fellowship church Hm^okv si n-s-øns \n Ωm-W-Øn-\p-th- n-bp A`y \ Dear beloved Pastors and Churches, Greetings in the name of our Lord and Master Jesus Christ. We praise the Lord for your participations in the work of the Fellowship and your local church ministries. The Lord has been faithful to us as a Church and the work has been growing in the last few years beyond our expectation. All glory be to God. Our present office facilities in Thiruvalla are very inadequate for the growing needs of our Church. Our President Pastor John Thomas announced by faith in our 2015 General Convention that we should build an office complex for our church above the convention auditorium. There were some difficulties in obtaining the permission from the Municipality. However those problems are solved and by faith we symbolically started our office construction work above the convention auditorium by installing door frame on the day of our annual general body on August 24, Our hope and prayer is that we should complete the structure of the building by the end of this year. We look to God for all our financial needs. During the last few years you all contributed generously for the support of our mission fields and other projects. We bring this need before you for your prayerful consideration and participation. Rooms may be sponsored by any person / family / church by donating Rs. 5 lakh per room and the donor s name will be displayed in front of the building. Bank Account details of the church are given below: For foreign money For Indian money or with Federal Bank, Thiruvalla Branch (IFSC - FDRL ) Please send a message / to church office giving name and address of the donor if you are directly depositing for issuing proper receipts and accounting. Or send cheques to our Headquarters. God willing, our General Convention this year will be from Monday, November 27 to Sunday, December 3. We request you all prayerfully prepare to participate in the convention. Please continue to pray for our President and all the Council Members. Yours Faithfully in Christ, {]n-b ]m-ã pw k-`-bv- pw, tb-ip-{in-kv-xp-hn-s \m-a-øn kv-t\-l-hμ\w C- y-bv- v A-IØpw ]p-d-øpw [mcm-fw {]m-tzin-i k-`-i-fp- im-tcm s^-tem-jn- v N - n-\v tbm-kyam-b ku-i-cy-ßfpw kwhn-[m-\-ß-fp-ap- H-cp ti-{μ Hm-^o-kv B-h-iy-am-Wv F- v \mw Hm-tcm-cpØcpw B-{K-ln- p -Xv \n-h -Øo-I-cn- -s -Sp-hm {]m - -\m-]q -Δ-ap- {]-h -Ø-\-߃ B-h-iy-am-Wv se P-\-d I -h -j-t\m-sv A-\p-_- n- p s]m-xpk-`m tbm-k- Øn k-`m {]-knu- v ]m-ã tpm txma-kv A-{]-Im-c-ap- Hcp Hm-^o-kn-s B-h-iy-I-X-sb- p-dn- v {]-kv-xm-hn- p-ibpw k- `m-p-\-ß-fp-ss {]m - -\m-]q -Δ-ap- ]n p-w A-`y - n- p- Ibpw sn-bv-xn-cp- p-sh-t m. F- m, _n -Unw-Kv s] -an- v e-`n- p- -Xn-\p m-b Im-e-Xma-kw Im-c-W-am-Wv ]-Wn Xp-S-ßp-hm C-{Xbpw ssh-in-bxv. Iu -kn `m-c-hm-ln-iƒ- pw, Hm-^o-kv Ãm-^n-\pw, ]p-{xn- Im-kw-L-S-\-Iƒ pw {]-txy-i Hm-^o-kv ap-dniƒ, Iu -kn / tim -{^ -kv lmƒ; tãm /^-b dqw; hn-kn-t -gv-kv eu- v F- o ku-i-cy-ß-tfm-sp-iq-sn B-sI aq-hm-bn-c-øn ]-cw N-Xp-c-{ib- Sn hn-kv-xo -Æw h-cp- Hcp Hm-^o-kv si- n-sw ]-Wn-bp- -Xn-\p Xm-ev-]-cy-s - m-wv {I-ao-I-c-W߃ sn-bv-xp h-cp- Xv. Cu B-hiy-Øn-\v 75 e- w cq-]m-bn Ip-d-bm-sX B-h-iy-am-bn h-cpw. CXv H-cp `m-cn- sn-e-hmwv. F- n-epw, k-`-bv- v B-[p\o-I ku-i-cyß-fp- Hcp Hm-^o-kv k-ap -bw C- me-øv A-Xym-h-iy-am-W-t m. B-I-bm F m {]m-tzin-i k-`-i-fp-w, {]-txy-in- v {]m-]v-xcm-b Iq-Spw-_-ß-fpw, hy- n-ifpw Cu B-h-iy-Øn-\v B-flm - -ambn {]m - n- p-ibpw km-ºøn-i k-lm-bw \-ev-ip-ibpw th- Ww F- v Xm-ev-]-cy-s -Sp p. si- n-sw ]-Wn-Iƒ `m-ko-i-am-bn kv-t]m -k sn-øp-hm Xmev-]-cy-ap- -h - v A-Xn-\p- ku-i-cyhpw D- m-bn-cn- p- -XmWv. H-cp ap-dn-bp-ss ]-Wn- v 5 e- w cq-]m th- n-hcpw F- p I-W- m- n-bn-cn- p p. A-Xn-\m, 5 e- w cq-]tbm A-Xn-s Kp- WnX-ßtfm \-ev-in k-l-i-cn- p- hy- niƒ/ Ip-Spw-_߃/ k-`-i-fp-ss t]-cp-iƒ si- n-s-øn-s {]-th-i-\-i-hm-s-øn {]- Z -in- n- p- -Xm-bn-cn- pw. \n-ß-fp-ss kw-`m-h-\-iƒ k`m Hm-^okn t\-cn- v F-Øn- p-itbm Xm-sg-s m-sp-øn- p- _m- v A- u- p-iƒ h-gn A-b-bv- p-itbm sn-øm-hp- -Xm-Wv: Federal Bank s Xn-cph m im-j-bn (IFSC: FDRL ), Sharon Fellowship Church, a/c No F- A- u- n C y cq]bpw F A u- n hntz-i kw-`m-\-ifpw A-b-bv-t - -XmWv. sn- p-iƒ ap-tj-\-tbm, _m- v A- u- p-iƒ hgntbm kw- `m-h-\ \-ev- p- -h X-ß-fp-sS t]cv, A-{U v, G-Xm-h-iy-Øn-\v F- o hn-h-c-߃ F t^m \-º-dn SMS Btbm F- hn-em-k-øn e- mail Btbm A-dn-bn- p- -X-\p-k-cn- v c-ko-xpiƒ Hm-^o-kn \n pw Ab- p X-cp- -Xm-bn-cn- pw. im-tcm s^-tem-jn- v N - n-\p-th n, {In-kv-Xp-hn kv-t\-l-tømss, Pastor Dr. T.P. Abraham Acting President Pastor Abraham Joseph General Secretary ]mã (tum.) n.]n.g{_lmw BIvSnwKv {]kn-u v ]mã G{_lmw tpmk^v P\d -sk-{i- dn (amt\-pnwkv Iu kn ) Bro. M.K. Kurien Treasurer {_Z Fw.-sI. Ipcy ({S-j-dm ) 12 Pqsse sk]v w-_ 2017

15 an official publication of sharon fellowship church imtcm s^tem-jn v N v dh. tpm txmakv {]kn-u v SFC NEWS dh. tpm txmakv tum. n.-]n. G{_lmw Xncp-h : imtcm s^tem-jn- v N ns P\-d {]kn-u- mbn d-h. tpm txmakv ho pw sxcs -Sp- -s - p. BKÃv 24\v Xncph imtcm I h j tãunb-øn \S P\-d t_mun ao- nw-kn sh mwv ASpØ Hcp h- - j-tø v k`sb \bn- m-\p Iu- kn-ens\ sxc-s -Sp-Ø-Xv. XpS v amt\-pnßv Iu kn Iq- Sn HutZym-KnI `mc-hm-ln-isf sxcs -Sp-Øp. tum. n.-]n. G{_-lmw (B-Iv- Sn-ßv {]kn-u v), ]mã ]n.-fw. tpm- (sshkv {]kn-u v), tum. n.-pn. timin (ko-\n-b P\-d ]mã ]n.-fw. tpm ]mã G{_lmw tpmk^v ]mã ^n n tp _v an\n-ã ), ]mã G{_lmw tpmk-^v (am-t\-pnßv Iu kn P\- d sk-{i dn), ]mã ^n n tp- _v (an-\n-tãgvkv Iu kn P-\-d sk-{i- -dn), ]mã si. Pn. am-xyp (h- nßv P\-d sk{i- dn), ]m-ã tpm h Kokv (amt\-pnßv Iu kn sk{i- -dn), ]mã si.- n. txmakv (an-\n-tãgvkv Iu- kn sk{i- -dn), ]m-ã- tpm- -k si. kmap-th (an- \n-tã-gvkv Iu kn sk{i- -dn), {_Z Fw.-sI. Ipcy (-{S-j-dm ), {_-Z tpmbn kn. Zm\n-tb (tpmbn v sk{i- -dn), {_Z n.-h. s]msn- p- v (Hm-^okv sk{i- -dn), ]mã si.pn. amxyp Fw.-sI. Ipcy {_-Z- G-{_lmw DΩ-, {_Z si.-si. txm-akv (eo-k A^-tbgvkv) F- n-h-cmwv a p `mc-hm-ln- Iƒ. ]mã ]n.-pn. tp -_v, ]mã n.-pn. tpm Pp-Ip- n, ]mã tp- - _v tpm Pv si., ]mã si.-sp. ^n-en- v, ]mã tpm hn. tp - _v, ]mã ]n.-hn. tp -_v, ]mã t_mkv Fw. Ipcphnf F n-h Iq-Sn tn -XmWv amt\-pnßv Iu- -kn. `c-w-k-an-xn-bn-ep ]m- Ã- amsc IqSm-sX, F m dopn-b ip{iq-j-i- mcpw sk ip{iq-j- I- mcpw an\n-tãgvkv Iu kn AwK-߃ Bbn-cn- pw. Xncp-h : imtcm s^tem-jn v N ns P\-d I- h j 2017 \hw-_ 27 Xn- ƒ apx Unkw-_ 3 Rm-b hsc Xncp-h im-tcm- {Ku n sh p \S- pw. k`m P\-d {]kn-u v ]m- Ã- tpm txmakv DZvLm- S\w snøpw. tum. n.-pn. timin, ]mã s_ k aømbn, ]mã tpm tpm- -k-, tum. txmakv G{_-lmw, tum. amxyp h Ko-kv XpSßnimtcm P\-d I h j \hw-_ 27 apx dh. tpm txmakv tum. n.-pn. timin ]mã s_ k aømbn tum. amxyp h Kokv b-hcpw a v A\p-{K-loX sszh-zm-ko-zm-k- mcpw hnhn[ tbm-k-ß-fn {]kw-kn- pw. ]- cn-h Øn- p Bflmhv (D Øn 1:2) F -XmWv Nn- m-hn-j-bw. imtcm Izb Km\-ip-{iqj \n h-ln- pw. I h j-t\m-s-\p-_- n- v ]mtãgvkv tim ^-d kv, anj ktω-f-\w, ss_- _n-ƒ ÃUn, [ym\-tbm-k-߃, h\nxm ktω-f-\w, kn.-c.- Fw k tukviqƒ kwbp- ktω-f-\w, _mly-ti-c-f-ønse ip- {iq-j-i- m-cpss {]txyi tbmkw, kwbp k`m-tbmkw XpS-ßn-bp ao nw-kp-ifpw \S- pw. C y-bpss hnhn[ kwÿm-\-ß-fn \n- pw hntzi cmpy-ß-fn \n pw k`m-ip- {iq-j-i- mcpw k`m-p-\-ßfpw ]s -Sp- pw. I h js hn]p-e-amb \S-Øn- n-\mbn ]mtãgvkv si.-hn. Zm\n-tb-ep-Ip- n, emep Cu-, hn.-fw. tp -_v, n.-fw. h Kokv (s{]- b ), G{_lmw aμ-a-cp-xn, tpm Pv ap -I, _npp tpmk-^v, kmwk ]n. txmakv (]- ªn-kn- n), {_tzgvkv si.-c. tpm Pp-Ip- n, si.- si. txmakv (^n-\m kv), ]mtãgvkv kmw ^nen- v, si. tpmwn- p- n, emep Cu (^p- Uv), _npp tpmk-^v, tp _v tpm Pv si. (A-t m-a-tu-j ), amxyqkv tpm Pv, F.-hn. tpmkv (thm-f n-tb-gvkv), {_tzgvkv G{_- lmw DΩ, n.-h. s]msn- p v (Atd- v-sa- v-kv), ]mtãgvkv Ipcy amxyp (c-pn-kvt{sj ), tkmhn amxyp, _npp tpmk^v (ayqkn-iv) F n-h-c-s-ßp hnhn[ IΩ- n-iƒ {]h Øn- p-h-cp- p. Pqsse sk]v w-_

16 SFC NEWS 14 Pqsse sk]v w-_ 2017 an official publication of sharon fellowship church Xncp-h-\- -]p-cw, s\øm- n Ic dopn-b-\p-iƒ BKÃv 1\v IqSnb an\n-tãgvkv Iu kn Xocp-am\w A- \p-k-cn v Xncp-h-\- -]pcw s\øm- n Ic ta-j-e-bn-ep k`-i-sf, Xncp-h-\- -]p-cw, s\øm- n- Ic F o dopn-b-\p-i-fmbn hn-`-pn- p. Cu dopn-b-\p-i-fpss s]m-xp c- m-[n-im-cn-bm-bn ]m-ã si.- F. kæn-tbbpw tim- Un-t\- -dmbn ]mã kv-]- -P- kæntbbpw anj t_m Uv sn-b - am-\mbn ]mã _n.-sp. {In-kv-Xp- Zm-kn-s\bpw Iu- -kn- \n-b-an- n-cn- p- p. Xncp-h-\- -]pcw dopn-b Xncp-h-\- -]pcw dopn-b an- \n-ã-dmbn ]mã ^n n tp- - _pw Atkm-kn-tb v dopn-b an- \n-ã-dmbn ]mã Fw.-]n. tpmk^pw \nb-an-x-cm-bn. Cu dopnb-\n c p sk -dp-iƒ Dƒ-s - Sp- p. 1) Xncp-h-\- -]pcw sk Cu sk -dns sk ip-{iqj-i-\mbn ]mã Fw.-]n. tpmkimtcm s^tem-jn v N v, Xncp-h ]pxn-b -\n-b-a-\-߃ ^pw Atkm. sk ip{iq-j-i- \mbn ]mã sp. ]utemkpw sk- sk{i- -dn-bmbn ]mã tpm-kv hn k\pw \nb-an- -s - n-cn- p- p. 2) s\sp-a-ßmsv sk Cu sk -dns sk ip-{iqj-i-\mbn ]mã Un.-]n. tpmwns\bpw Atkm. sk an\n-ã-dmbn ]mã _m_p Fkv. kman-s\- bpw sk sk{i- -dn-bmbn ]m-ã- - _m_p tpmwn-s\bpw \nb-an- p. s\øm- n Ic dopn-b Cu dopn-bs dopn-b ip{iqj-i-\mbn ]mã t_mkv Fw. Ipcp-hn-f-sbbpw Atkm-kn-tb v dopnb ip{iq-j-i-\mbn ]mã n. {InkvXp-Zm-kn-s\bpw \nb-an- n-cn- p- p. Cu dopn-b-\n c p sk -dp-iƒ Dƒs -Sp- p. 1. s\øm- n Ic sk Cu sk -dns sk ip{iqj-i-\mbn ]mã n. {InkvXp-Zm-kns\bpw Atkm. sk ip{iq-j- I-\mbn ]mã si.-kn. txma-kn-s\- bpw sk sk{i dn-bmbn ]m-ã B.-]n. kptc-jn-s\bpw \nb-an- p. 2. Imc-t mww sk aw- me I h j ASq : imtcm s^tem-jn v N v ASq sim m-c- c ipc-\msv sk -dp-i-fpss I h j P\p-hcn 2 apx 7 hsc aw- me s^-bv-øv Xntbm-f-Pn- skan- \mcn Pq_nen HmUn-t m-dn-b-øn \S- pw. tum. n. Pn. timin DZvLm-S\w snøp tbmk-ß-fn A\p-{K-lo-Xcm-b sszh-zm-k- m hn\w ip{iq-jn- p-w. kn.-c.-fw. k tu-kviqƒ kw-bp ktω-f-\w, h\nxm ktω-f- \w, anj ktω-f-\w, ]mtãgvkv ao nwkv, ]q Δ-hn-Zym Yn ktω-f\w F n-hbpw I h j-t\m-s-\p-_- n v \S- pw. 5 mw XobXn s^bvøv Xntbm-f-Pn- skan-\mcn-bpss 48- m-axv _ncp-z-zm\ ip{iqj \S- pw. 7 mw XobXn Rmb-dmgvN kwbp k`m-tbm-k-tømss I h j kam-]n- pw. I h js hn]p-e-amb \S-Øn- n-\mbn ]mã n.- Pn. Pbnwkv P\-d tim Un-t\- -dmbpw ]mã am-cmb n.-sf. G{_lmw (t{]m-{kmw), si.-fw. tp _v (s{]- b ), si.-fw. amxyp (^n-\m kv), ]n. aømbn (^p-uv), {]n kv timin (ayq-kn-iv), Fw. tpmbn (A-t m-a-tuj ), si.-f. ^nen v (sse v & ku v), hn k v amxyp (]-ªn-kn- n), {_Z ªk tpm Pv ({Sm kvt]mt j ) F n-h I ho-t\-gvkmbpw hnhn[ IΩ- n-iƒ {]h Øn- p- p. Cu sk -dns sk ip{iqj-i-\mbn ]mã ssh. tbml- ms\bpw Atkm-kn-tb v sk- - ip- {iq-j-i-\mbn ]mã B. {^-m- -kn-kn-s\bpw sk sk-{i- -dnbm-bn ]mã kn. jmpn-sb-bpw \nb-an- p. Ipº-\mSv sk BKÃv 1 \v IqSnb an\n-tã-gvkv Iu kn Xocp-am-\n- -X-\p-kcn v Ipº-\mSv sk -dns A-tkmkn-tb v sk ip{iq-j-i-\mbn ]mã timin DΩs\ \nb-an- p. Xncp-h sk sk]v w-_ 19- \v IqSnb an-\ntãgvkv Iu kn Xocp-am-\n- - X-\p-k-cn v Xncp-h sk -dns ip-{iq-j-i-\mbn ]mã Fw.-Fw. tpmwn-s\bpw Atkm. sk ip-{iq-j-i-\mbn ]mã G-{_- lmw txma-kns\bpw sk sk- {I- -dn-bmbn ]mã kmw ^n-en- ns\-bpw \nb-an- p-i-bp- m-bn. Xncph-, Ip -\msv sk -\p-iƒ Dƒs - -XmWv Xncp-h sk- IqSm-sX, Xncp-h sk- ip{iq-j-i-\m-bn ]mã n.-fw. ^nen- n-s\bpw Atkm. sk- - ip{iq-j-i-\m-bn ]mã n.-fw. h Ko-kn-s\bpw, sk sk-{i- -dn-bmbn ]mã hn.- n. _npp-hnt\bpw Iu kn \nb-an- p. {]txyi {]m Y-\bv v imtcm s^tem-jn v N v, hkmbv tdmuv imtcm s^tem-jn v N ns alm-cmjv{s sk -dn-ep Hcp k`-bmwv hkmbv tdmun-ep- -Xv. Ign 17 h j-ambn A\p-{K-ln- -s \ne-bn Chn-sS-bp k`m-{]-h Ø-\-߃ apt m p t]mip- p. \m -txmfw t] Cu k`-bpss AwK-ß-fm-bn- p- v. k`bv v kz -ambn Bcm-[-\m-e-btam ]mgvkt\tpm C. F m Zo- L-\m-fsØ {]m Y-\-bpsS ^e-ambn Hcp si- nsw Bcm-[\m {Iao-I-c-W߃ mbn hm-ßm- k` Xm ]-cy-s v AUzm kv simsp-øn-cn- p-i-bm-wv. 32 e w cq]-bmwv CXn-\mbn Bh-iy-am-bn-cn- p- -Xv. k` kz -ambn kzcq-]n- Xpw Xcph m Hm^o-kn \n- p \evin-b-xp-apƒs ss 24 e w cq]m C-t mƒ ssih-i-ap- v. F m 8 e w cq] IqSn ASn-b- -c-ambn Bh-iy-am-bn-cn- p- p. Cu hnj-b-øn-\m-bn {]txyiw {]m Yn- p-ibpw klmbn- p-i-bpw snøm A`y n- p- p. ]mã Ão^ tpm- Pv Ign 10 h j-ambn ChnsS {]h Øn- p- p. klm-b-߃ imtcm s^tem-jn v N - n-s A u- n-tebv v Abv p-a-t m. For foreign money For Indian money with Federal Bank, Thiruvalla Branch (IFSC - FDRL )

17 an official publication of sharon fellowship church SFC NEWS imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ ]mã G{_lmw ]mã ]n.- aμ-a-cp-xn F.Nmt m- Xncp-h : imtcm s^-tem- -jn v N v k tu-kviq-ƒ Atkm-kntb-j P\-d Ub-d-IvS-dmbn ]m- Ã- G{_-lmw aμ-a-cp-xnbpw (Xncp-h- ), P\-d sk{i- -dn-bmbn {_- Z- tdmjn txmakpw (A-Sq ) P-\- d {Sj-dm-dmbn {_Z tim-in am- Xyp-hpw (]- -fw) sx-c-s -Sp- -s - p. Pqsse 12 \v Xncp-h- -bn IqSnb hm- jni P\-d t_mun ao nw-kn sh mwv ASpØ c p h j-tø- p `mc-hm-ln-isf sx-c-s -Sp- Ø-Xv. k`m P\-d sk{i- dn ]m- tdmjn txmakv si.-c. tpm Pp-Ip n timin amxyp si. X - ]mã _npp tpmk-^v k tu-kviqƒ sakm ss nƒ Iznkv HIvtSm-_ 22\v Xncp-h : imtcm s^-tem-jn- v N v k tu kviqƒ Atkmkn-tb-j A[ym-]-I pw hn- Zym- n-iƒ p-ambn \S-Øp A- m-axv sakm ss n-ƒ Iznkv HIvtSm-_ 22 Rmb-dmgvN D - I-gn v 3.30 apx 4.30 hsc Hmtcm sk -\p-i-fn-tebpw sxcs Sp -s sk -dp-i-fn sh- v \S- pw. \mep {Kq p-i-fmbn Xncn- m-bn-cn pw a -c-߃ \S- p-i. k tu-kviq-fn 5 ap-x- 7 hsc mkp-i-fn ]-Tn- p- -h F {Kq pw 8 apx 10 hsc mkp- Im _n {Kq pw 11, 12 mkp-im kn {Kq pw A[ym-]-I Un {Kq pam-bn-cn- pw. Hmtcm {Kq n\pw ]-gb\nb-a-øn-se-bpw ]pxn-b\nb-a- Øn-se-bpw sxc-s -SpØ ]p-kv- X-I-ß-fn \n- p tnmzy-ß-fmbn-cn pw D m-ip-i. H-cp awn- qdn-\p- n 80 tnm-zy-߃ mwv DØcw Fgp-tX- -Xv. 30 cq]-bm- Wv cpn-kvt{s-j ^okv. Hmtcm {Kq nepw BZy aq- p ÿm\w t\sp- -h v bym-{iaw 3500, 2500, 1500 cq-]m-hoxw Iymjv Ahm- -Upw saa-t mbpw \ Ipw. IqSm-sX, Hmtcm sk -dnepw {Kq - Sn-ÿm-\-Øn G hpw IqSp-X am p t\sp hy- n- v t{]m- m-l\ kωm-\hpw \ Ipw. A- t]- m-t^m-dhpw t\m okp-w tem- k`-i-fn- Ab- n- p- v. ]- s -Sp- m B{K-ln- p- -h t^mw hy -ambn ]qcn- n v ^okv klnxw sk `mc-hm-ln-isf HIvtSm-_ 2 \v apºv G nt - -Xm-Wv. Hmtcm {Kq n\pw ]Tn-t - ]pkvx-i-߃ Nph-sS tn p- p. {Kq v F : 2 cm-pm- - m-, ^n-en- y {Kq v _n : 1 Zn\-hr-Øm- w, 1 Xnsam-sY-tbmkv {Kq v kn : 2 Zn\-hr-Øm- w, 2 Xnsam-sY-tbmkv {Kq v Un : bnc-aymhv, 1 tbml- m IqSp-X hnh-c-߃ v tim- - Un-t\- ]mã _n-pp tpmk-^pambn _ -s -Sm-hp- -Xm-Wv. t^m- : Ã- ^n- n tp- -_v, Iu kn Aw-Kw ]m-ã hn.-sp. txma-kp-ip n F- n-h sxc-s -Sp- n\p t\-xr- Xzw \ In. ]mã ]n.-f. Nmt m- -, Nn- m (A-tkm. Ub-d-IvS- ), {_Z si.-c. tpm Pp-Ip- n, IqS (A-tkm. sk{i- -dn), {_Z si. X - -, sim- m-c- c (FIvkmw I -t{sm-f ), ]mã _npp tpm-k-^v, Xr-iq (P-\-d tim- Un-t\- ), ]m-ã am-cmb ª- k tpm Pv Fd-Wm-Ip-fw, ]n. a- Øm-bn- -G-\m-Øv, kpp am-th-en- c, k\p tpmk-^v- -Kp-P-dm-Øv, {_- tz-gvkv n. X ]p\-eq, A-Pn- Øv tpm- - v Fd-Wm-Ip-fw, {]n- kv km-ap-th tpmk^v aq-hm- p- ]p-g, jnpp tpm Pv- -Xr- q-wn-øpd (F-Ivkn-Iyq- ohv I-Ω- n AwK-߃) F n-h-cmwv a p `mc-hm-ln-iƒ. ]pxnb IqSn-h-c-hp-Iƒ tim bw: imtcm s^temjn v N v tim bw sk -dn Rm-en-bm-Ip-gn-bn Hcp ]pxnb k-`m-iq-sn-hchv Bcw-`n- p. ]m-ã- tkm]m-e-ir-jvw ChnsS ip- {iq-jn- p- p. IqSmsX s]m ß- F ÿeøpw Hcp ]p- Xnb {]-h- Ø\w Bcw-`n- p-ibp- m-bn. ]m-ã sdpn amxyp Chn-SpsØ {]h Ø-\-߃ p t\-xrxzw \- -Ip- p. ]mã t_m-kv Fw. Ipcp-hn-f-bmWv tim- -bw sk ip{iq-j-i. GI-Zn\ h\n-xm-k-tω-f\w Xncp-h : imtcm h\nxm kampw P\-d IΩ- n-bpss B- `n-ap-jy-øn Pqsse 11 \v GI- Zn\ skan-\m s]cp-ºm-hq imtcm k`-bn sh p \S- p. ann-kv dmwn taml ktμiw \ -In. P\-d sk{i- dn tum. tamfn G{_lmw t\xrxzw \ In.`mc-hm-ln-Iƒ Xncp-h : Xncp-h shãv sk- k tu-kviqƒ `mc-hmln-i-fmbn ]mtãgvkv {]kmzv G-{_-lmw (sn-b am ), s\ k- F.-F. (sshkv snb- am- ), {_-tz-gvkv sndn-bm G{_- lmw (sk-{i- -dn), n.-h.-s]m-sn-ip- v ({S-j-dm ) F n-hsc sxcs -Sp-Øp. Pqsse sk]v w-_

18 SFC NEWS k`-i-fp-ssbpw ip{iq-j-i- m-cp-tsbpw {]txyi {i bv v imtcm s^tem-jn- ns k`m {]h Ø-\-߃ A\p-Zn\w hf p-sim- n-cn- p- p. tic-f-øn\pw tic-f-øn\p ]pdøpw \nc-h[n ]pxnb {]h Ø-\- ߃ Bcw-`n- p-ibpw ]pxnb Iq -bm-bva-iƒ \ΩpsS {]ÿm-\-tømsv tn p-h-cp-ibpw snøp- p. AXn\-\p-k-cn v kmº-øni Bh-iy-ßfpw h [n- p-sim- n-cn- p- p. _mly-ti-c-f-ønse {]h Ø-\-߃ m-bp hms-i, kt m v C\- Øn {]Xn-amkw 3 e -tømfw cq] k`m Hm^okn \n pw Ct m-ƒ \ Ip- p- v. \ΩpsS k`m ip{iq-j-i- m-cpss Zimw-i-hn-ln-Xhpw k`-i-fpss {]Xn-amk kw`m-h-\-ifpw Hm^o-kn \evi-w-sa v ap ]v Adn-bn- n- p- -Xm-Wv. F m Ccp-\q nc v ip{iq-j-i- mcpw 34 k`-ifpw am{x-amwv Cu Imcy- Øn Ct mƒ kl-i-cn- p- -Xv. Zb-hmbn F mhcpw F{Xbpw thkw Cu Imcy-Øn Iq mbva ImWn- m {]txyiw Adn-bn- p- p. e y-øn-te v HmSpI (6 mw t]pv XpS ) iy-søbpw ASn-b- nc ÿnxn-sbbpw ImWn- p- p. e y-øn F- Øp-hm aptºm v Bbp-I. apºnep- e yw t\sm B- v k - Δ-i- nbpw D]-tbm-Kn- p-i. 6. ]q Æ ]cn-{iaw \S-ØpI AXv ]nsn- mtam F p-h v ]n- p- S-cp txbp p. e yw t\sp-hm kie ]cn-{i-ahpw snøp- p. hnfnbpss L\w a\- n-em n e- y-ønte v {i Du n apt -dp- p. 7. Hm -Øn AXns \nb-a߃ ]men- pi {Sm v \mw ]cm- P-b-s Spw. apdp-si- - p ]m]-ßfpw `mc-ßfpw Dt]- n v HmSp-I. \sω hnfn- Xv {InkvXp-hn-s\- t]m-se-bm-hm-\mwv. B e y-{]m- ]vxn v hnlm-x-ambn [mcmfw i- n-iƒ FXn-cm-bp- v. temiw, P- Uw, ]nim-nv, I tamlw, PV-tamlw, Poh-\-Øns {]Xm-]-߃ F- mw Hcp-h-iØv \n v Xf Øptºm-ƒ e y-øn FØp-hm {]-tnm-zn- n- p- Xv apºn-ep {]- Xn-^-e-߃ BWv. am{x-a-, P-bn- v apt -dn-b-h-cpss \o \nc ap- ºn- \n v \sω t{]m m-ln- n- p- p. e y-øn-te v apt -dmw hnfn D -X-am-b-Xpw Db-c-Øn- -\n- pw D -Xm-I-bm {i -tbmss ]c-a-hn-fn-bpss hncp-xn-\mbn e y- Øn-te v HmSmw. 16 Pqsse sk]v w-_ 2017 an official publication of sharon fellowship church bph-p-\-iymw]v dm n: sk kn.-c.-fws B-`n-ap-Jy-Øn sk]vxw-_ 6 ap- X 8 hsc Im m-øm\n im-tcm- s^tem-jn v N n sh v bph- P-\-Iymw]v \S- p. ]mã ]n.-fw.- tpm DZvLm-S\w snbvxp. "\n nep shfn- sø Pzen- n- pi' F -Xm-bn-cp p Nn m-hn-j-bw. tum. si.-_n. tpm Pp-Ip- n, ]mã F_n Abn-cq, AUz. A kn timam- v, Chm. kn.-si. cmpp, tum. F_n ]n. amxyp, ]mã amcmb A\o-jv, APn B -Wn, h Kokv tpmjzm, tum. km_p t]mƒ, {_- tzgvkv tbip-zm-kv, kmwk XpSßn-b-h hnhn[ sk -\p-i-fn mkp-iƒ \bn- p. FIvk an\nkv{sokv PqWn-b Iymw]n\v t\-xr- Xzw \ In. tbip-zmkv tpm Pv, kmw-k XpS-ßn-b-h Km\-ip-{iqj \n h-ln- p. ]mã amcmb tpm- amxyp, _npp Gtgm-en, txm-akv ]n. h Kokv XpS-ßn-b-h t\- Xr-Xzw \ In. A -amen: sk kn.-c.-fws B`n-ap-Jy-Øn sk]vxw-_ 1,2 Xob-Xn-I-fn AØmWn ssh.- Fw.-kn.-F. [ym\-ti-{μ-øn sh v bph-p-\-iymw]v \S-Ø-s - p. ]mã kmap-th FUn-k DZv- Lm-S\w snbvxp. ]mã amcmb ]n.- hn. tp- -_v, A\n si. timin, _npp tpmk-^v, G{_lmw aμ-acpxn Xp-S-ßn-b-h hnhn[ sk - ss nƒ m v ap p-a : imtcm s^tem-jn v N n Pqsse 31, BKÃv 1,2 Xob-Xn-I-fn ss nƒ mkv \S- p. {]mtbm-kni {InkvXob PohnXw F hnjsø Bkv]-Z-am n ]mã F_n G{_lmw mkp-iƒ \bn- p. k`m-ip-{iq-j-i ]mã n.fw. h Kokv t\xrxzw \ In. Ip - pg: imtcm s^tem-jn v N n BKÃv 3,4,5 Xob-Xn-I-fn ss nƒ m v \S- p. k`bpw `mhn-{]-xym-ibpw F hnj-b-øn ]mã F_n G{_lmw mkp-i-sf-sp-øp. k`m-ip-{iq-j- I ]mã G{_lmw aμ-a-cpxn t\xrxzw \ In. {]m Y-\bv v ]p\-eq : AXn-cp- imtcm s^temjn v k`m ip{iq-j-i ]mã tbml- m tpm Pns kl-[ ΩnWn knã enkn tbml- m Hm lm v k P-dn- p-tijw hn{i-an- p- p. {]txyiw {]m Yn- m-\-t]-. \p-i-fn mkp-iƒ \bn- p. ]m-ã- h Kokv Fw.sP, {_Z k-t mjv XpS-ßn-b-h t\xrxzw \ In. Iymw]pw s]mxp-k-`m-tbm-khpw Xriq : imtcm s^tem-jn v N v Xriq kuøv sk s B`n-ap-Jy-Øn sk]vxw-_ 30, HIvtSm-_ 1 Xob-Xn-I-fn Iymw- ]pw s]mxp-tbm-khpw \S- pw. ]m- Ã- am-cmb si.-sp.-^n-en v, si.-hn.- jm-pp, _npp tpmk-^v, G{_lmw aμ-a-cp-xn, Sn.-ssh. Pbnwkv XpS-ßnb-h hnhn[ sk -\p-i-fn mkp-iƒ \bn- pw. imtcm thm-bvkv Km\-߃ Be-]n- pw. ]m-ã - am-cmb si.-si. A`n-em-jv, si.-fw. jnt mkv XpS-ßn-b-h t\xrxzw \ Ipw. sk I h j s\øm- n Ic: imtcm s^tem-jn v s\øm- n Ic sk -dns B`n-ap-Jy-Øn sk]vxw-_ 7 apx 10 hsc s]cp- -S-hnf imtcm {Ku n kphn-ti-j-tbm- Khpw kwko-x-ip-{iq-jbpw \S- p. ]mã amcmb F_n G{_-lmw, h Kokv tpmjzm, {Inkv]n, si.- Pn. amxyp, n. {InkvXp-Zmkv F nh {]kw-kn- p. Xncp-h-\- -]pcw imtcm thmbvkv Km\-ip-{iqj \n h-ln- p. sk ip{iq-j-i ]mã n.-{in-kvxp-zmkv, sk{i- -dn ]mã si.-kn. txmakv Xp-S-ßnb-h t\xrxzw \ In.

19 an official publication of sharon fellowship church _mly-ti-cf k`-i-fpss eotugvkv ao nwkv SFC NEWS tumivstd v t\sn U ln: imtcm s^tem-jn v N ns _mly-ti-cfønse do-pnb ]mã am, sk ]m-ã- -am-, Atkm-kn-tb v sk ]m-ã- am, sk{i- -dn-am F n-h-cpss {]- txyi ao nwkv BKÃv 16- \v U- ln-bnse kcnx hnlm im-tcm- k`-bn sh p \S- p. k`m am-t\- PnwKv Iu kn P\-d sk-{i- dn ]mã G{_lmw tpmk^v A[y- X hln- p. k`m {]kn-u- v dh. tpm txmakv apjy k- tμiw \ In. C y-bpss hn-hn-[ tã p-i-fn XymtKm-Pz-e-amb {]-h- Ø-\-߃ v t\xrxzw \- -Ip- hsc A\p-tam-Zn- p-ibpw F-Xn - p- Iƒ p \Sp-hnepw D m-l-tømss I Ør-th-e-bn XpS-cp-hm B- lzm-\w \ Ip-Ibpw sn-bv-xp. ]mã sdpn Nmt m kwkox B-cm-[-\bv v t\xrxzw \ In. do- Pn-b ]mã am-cmb si. tuhn- Uv, Fw.-Un. imap-th, tpmkv tpmk^v XpS-ßn-b-h {]kw-kn- p. tic-f-øn\p ]pd-øp imtcm {]-h- Ø-\-ß-fpsS hn]p-eo-i-c-w- Øn-\m-bp N bpw Cu ao nw- Kn \S- p. kn.-c.-fw. P\-d Iymºv Ip n- m-\øv Xncp-h : {InkvXy Chm- -en- aqhvsa ns 60- m-axv P\-d Iymºv Unkw-_ 25 apx 27 hsc Ip n- m\w am _tk-en-tbmkv {InkvXy timtf-pn sh v \S- pw. P\-d {]kn-u v ]mã ^nen v G{_lmw DZvLm-S\w snøpw. cq]m- cw F -XmWv Nn m-hn-j-bw. kphn. kmp tpmbn, tum. F_n.-]n. amxyp, tum. amxyq kn. h Kokv, dh. kmw si. tp _v XpS-ßn-b-h hnhn[ skj-\p-i-fn mkp- Iƒ \bn- pw. ªk, temuvk, tpmtam XpS-ßn-b-h- kwkox ip{iqj \n Δ-ln- pw. 13 hb- n\v api-fn-ep- -h v 200 cq]bpw Pq\ntb-gvkn\v 150 cq]bpamwv Iymºv ^okv. Iymºns kpk-a-amb \S-Øn- n-\mbn ]mã am-cmb ^nen v G{_-lmw, tpm Pv ap -I F n-h P\-d I ho-t\-gvkmbn hnhn[ IΩ- n-iƒ {]h Øn- p- p. dopn-b I h j ]p\-eq : imtcm s^tem-jn v N v ]Ø-\w-Xn- - -]p-\-eq dopn-b I h j P\p-hcn 10 apx 13 hsc sh n-øn A]vkc HmUn-t m-dn-b- Øn sh p \S- pw. dopn-b an\n-ã ]mã si.-pn. amxyp, Atkm-kntb v an\n-ã ]mã txmakv tbml- m, sk{i- dn ]mã hn.-sp. txmakv, ]mã am-cmb t]mƒ tkm]m-e-ir-jvw, sdpn imkvxmw-tim XpS-ßnb-h {]kw-kn- pw. sk I h j ]p\-eq : imtcm s^tem-jn v N v ]p\-eq t\m Øv sk I h j s^{_p-hcn 1 apx 3 hsc Nm n- p imtcm {Ku n sh p \S- pw. ]mã am-cmb si.-pn. amxyp, _nt\mbn tpmk-^v, {]n kv dm n, sdpn imkvxmw-tim F n-h {]kw-kn- pw. im-tcm s^-tem-jn- v N - v I-Æw-]- n sk ]m-ãdpw IÆw-] n k-`m-ip-{iq-j- I-\p-am-b ]m-ã km-_p t]mfn-\v ssz-h-im-kv-{x-øn tum-iv-s-td- v e-`n- p. _mw- q sk v ]o-t -gvkv s]m- n-^n- C -Ãn- yq- n k-a - n- "C- -sø s]-s -t m-kv- Xv B-flo-b-X-bp-sS hn-e-bn-cp- Ø, ti-c-f-øn ]-Ø-\w- Xn- Pn- -bn-se s]-s -t m-kv- X - n-s-bn {]-txy-i ]T-\w' F- hn-j-b-øn \-S-Øn-b K-th-j-W {]-_- -Øn-\m-Wv tum-iv-s-td- v e-`n- -Xv. {]`m-j- I\pw Fgp-Øp-Im-c-\p-amb ]mã km-_p t]mƒ a-μ-a-cp- Xn _-ty C -\m-j-w Xn-tbm-f-Pn- sk-an-\m-cn-bpss {]n -kn- m-fpam-wv. ani hnpbw C -gn GATE (Graduate Aptitude Test for Engineering) ]-co- -bn an-i- dm- v I-c-ÿ-am- n-b s_ txm-a-kv D-Ω. A-Sq sk - dn Xp-º-a im-tcm k- `mw-k-am-b h-s-t -S-Øv ]-tc- X-\m-b _n-pp sj-^n Z- º-Xn-I-fp-sS a-i-\m-wv. C- ybn F -Pn-\o-b -am - m-bn \-S-Øp- G- -hpw hn-]p-e-amb ]-co- -bm-wv "tk- v'. Pqsse sk]v w-_

20 SFC NEWS 18 Pqsse sk]v w-_ 2017 an official publication of sharon fellowship church ]m-ã- hn.-fw. tpmk^v dnbmzv: kuzn Atd-_y-bn-ep imtcm k`-isf GtIm-]n- n- psim v ]pxnb dopn-b cq]o-icn- p. Pq 16 \v A tjm-_-dnep- ]mã kpz i-\ ]n bpss `h-\-ønse N n \S ao nw-kn imtcm s^tem-jn v amt\-pnwkv Iu kn P\-d sk{i- dn ]mã G{_lmw tpm- k- -^v dopn-b cq]o-i-cww HutZym-Kn-I-ambn {]Jym-]n- p-ibpw DZvLm-S\w \n h-ln- p-ibpw snkuzn Atd_y dopn-b cq]o-i-cn p ]mã kn.-_n. km_p ]mã _n.-]n. kpz i-\ ]n bv-xp. ]mã hn.-fw. tpmk^v A[y- X hln- p. ]Xn-\ p k`m-iq-sn-h-c-hp-iƒ C-t mƒ Cu dopn-b-\n-ep- v. ]m- Ã- hn.-fw. tpmk^v (do-pn-b an- \n-ã ), ]mã kn.-_n. km_p (A- -tkm. dopn-b an\n-ã & dnbm-zv sk ]mã ), ]mã _n.- ]n. kpz i-\ ]n (do-pn-b sk-{i- dn & Zamw sk an\n- à ) F n-h dopn-b {]h Ø- \-߃ v t\xrxzw \ Ip- p. Hm^okv si n-s-øns ]Wn Bcw-`n p {]kn-u v dh. tpm txm-akv {]m Yn v I nf shbv p p. Xncp-h : imtcm s^temjn v N ns ti{μ Hm^o-kn-\mbn ]p-xp-xmbn \n Ωn- p si n- S-Øn-s - ]Wn Bcw-`n- p. BKÃv 24- \v k`m {]kn-u v dh. tpm txm-akv {]m Yn v I nf sh- p. I -h- -js {Ku n-ep- tã- Pns api-fn-esø \ne-bn-emwv Hm^okv aμncw \n Ωn- p- -Xv. Iu kn `mc-hm-ln-iƒ- pw Hm^okv Ãm^n\pw ]p{xnim kw- L-S-\-Iƒ pw {]txyi Hm-^o-kv apdn-iƒ, Iu kn /tim- -{^- kv lmƒ, tãm dqw, hnkn-t -gvkv tem v F o kui-cy-ß-ƒ ]p-xnb si n-s-øn D m-bn-cn- pw. Fgp-]-Øn-b v e w cq]-bm- Wv CXns \n ΩmW {]h -Ø- \-߃ mbn snehv {]Xo- n- p- -Xv. D]-hmk {]m Y\ Xr q-wn-øpd: Icn-ßm- nd imtcm s^tem-jn v N n Pq 26 apx Pqsse 2 hsc D]- hm-k {]m Y\ \S p. ]mã amcm-b DÆn Fd-Wm-Ip-fw, k-t mjv Xncp-h-, A\ojv Xncp-h-, hnt\m-zv tim -bw, tdm_n HmX-d, kp-`m-jv snß- q XpS-ßn-b-h ip-{iq-jn- p. tum. si.-_n. tpm Pp- Ip n t\xrxzw \ In. Ip - p-g: imtcm s^temjn v N n Pqsse 17 apx B- KÃv 6 hsc D]-hm-k-{]m Y\ \S- p. Ir]m-h-c-ip-{iq-j-I-fp \nch[n sszh-zm-k- m ip{iq-jn- p. ]m-ã G{_lmw aμ-a-cpxn t\- XrXzw \ In. ta msw: Xncp-h shãv sk- -dn Dƒs ta msw im-tcm s^tem-jn v N n sk]vxw-_ 19 apx 24 hsc D]-hm-k-{]m Y\ \S- p. k`m-ip-{iq-j-i ]mã {]kmzv G{_lmw t\xrxzw \ - In. KpP-dmØv: Pmw\-K imtcm s^tem-jn v N n sk]vxw-_ 22 apx HIvtSm-_ 1 hsc D]- hm-k-{]m Y\ \S- pw. ]mã- amcmb _ k Um\n-tb, txmakv ^nen- v, kn_n tpm Pv, tdm_n- txma-kv, at\mpv XpS-ßn-b-h ip{iq-jn- pw. k`m-ip-{iq-j-i ]m-ã _ k Um\n-tb t\- Xr-Xzw \ Ipw. Ip w-ipfw: imtcm s^temjn v N n sk]vxw-_ 21 ap- X HIvtSm-_ 1 hsc D]-hm-k- {]m Y\ \S- pw. ]mã tpm-tam- tzh-ky, A\n simsn-tøm- w, aømbn ]p q-kv, a[p XpS-ßn-bh ip{iq-jn- pw. k`m-ip-{iq-j-i- ]mã tdmbn-tam kn. t\-xr- Xzw \ Ipw. dm n: aæ-sn-ime imtcm s^tem-jn v N n sk]vxw-_ 11 apx HIvtSm-_ 1 hsc D]-hmk-{]m Y\ \S- pw. ]mã ]n.- Fw. tpm, ]mã amcmb _m_p Um\n-tb, Ipcy amxyp, Pbvtam- G{_-lmw, APn B -Wn, A\ojv, kpn XpS-ßn-b-h ip{iqjn- pw. k`m-ip-{iq-j-i ]mã h Kokv tpmjzm t\xrxzw \ - Ipw.

21 ]mã Fw.kn. amxyp Beph: imtcm s^tem-jn v N - nse ko\nb ip{iqj-i\pw Iu kn AwKhpw Fd-Wm-Ipfw sk ap ip- {iqj-i-\p-am-bn-cp ]mã Fw.kn. am- Xyp (70) Pq- 11\v I Ør-k- n- [n-bn-te p {]th-in- p. kwkvimcw 17 \v ]m-ã- n.-pn. timin-bpss {][m\ t\-xr-xz-øn Atim-I- ]pcw im-tcm- skan-tø-cn-bn \S- p. dm n sntøm- c apcp-t - IpSpw-_mw-K-amb ]mã amxyp Xncp-h im-tcm ss nƒ kviqƒ ]T-\-ti-jw Zo L-amb 32 h - j-߃ B-ep-h Atim-I-]pcw imtcm k`-bpss ip{iq-j-i-\mbn {]-h Øn- p. ]n osv Ata-cn- -bnte p t]m-ip-ibpw Nn mtkm imtcm s^-tem-jn- v, Feow N v F o k`-i-fn ip{iq-j-i-\mbn tkh-\-a-\p-jvtn- p-ibpw snbvxp. Nne \mfp-i-fmbn imco-cni Akzÿ-X-I-fm- `h-\-øn hn{i-an p hcn-i-bm-bn-cp- p. `mcy: timimω dm n hf-hp- IpSpw-_mw-K-am-Wv. a ƒ: an\n, tp _v amxyp, kn\n, Ip-cy- amxyp. acp-a- ƒ: t_m_n, A-\p, ]mã ss kv tpm k, tk-mwn. Ip p-ip- Ω h Kokv ]me- msv: He-ht m-sv imtcm- k- `mw-kw CS-Øn ]-tc- X-\mb DΩ h -Kokns `mcy Ip- p- Ip- Ω h -Ko-kv (79) Pq 24\v \n-xy- X-bn {]th-in- p. kw-kv-im-cw 29\v ]mã amcmb ]n.- Pn. tp -_v, si.-sp. ^nen- v, si.- B. tpm-kv XpS-ßn-b-h-cpsS t\xr- Xz-Øn k`m skan-tø-cn-bn- \S- p. k`m ip{iq-j-i ]m-ã tpm_n h Kokv t\xrxzw \- -In. lcn- m-sv D phncn n Ip-Spw-_mw- K-amb ]tcx Zo Lh j-߃ kviqƒ A[ym-]n-I-bmbn tk-h-\- a-\p-jvtn- n-cp- p. a ƒ: kpn h - Ko-kv, tim-in h Ko-kv, G{_-lmw h Ko-kv. acp-a- ƒ: kpp, \n-\p, tpmfn. an official publication of sharon fellowship church hn p ]ncn- v... A -amen: s\spºmticn imtcm- s^tem-jn v k`m-ip-{iq-j- I- ]mã cmpp si. tpmk^v (40) lrz-bm-lm-xsø XpS v sk-]vxw-_ 13\v Xm {]nbw sh- I Øm-hns k n-[n-bnte p tn -s - p. kwkvimcw 15- mw Xo-bXn \S- p. cmhnse 9 apx s\sp-ºm-ticn imtcm {]m Y-\m-e-b-Øn s]mxp Z i- \-Øn\p sh tijw apx A -amen im-tcm N n sh v ip{iq-j-iƒ \S- p. kaq-l- Øns \m\m-xp-d-i-fn \n v \qdp IW- n-\m-fp-iƒ kwkvimc-ip-{iq-j-bn ] p sim- m\pw arx-i-cocw Hcpt\m p Im-Wm\pw FØn-bn-cp- p. im-tcm- s^temjn v N ns t\xr-\n-c-bn-ep tum. n.-]n. G{_-lmw, ]m-ã ]n.-fw. tpm, ]mã G-{_- lmw tpmk-^v, ]mã si.-pn. am- Xyp XpS-ßn-b-h ip{iq-j-bn ]- s -Sp-Øp. ]mã amcmb ]n.-hn. tp- -_v, A\n si. timin XpS-ßn-b-h t\xrxzw \ In. 4 awn-tbm-ss A -amen skan-tøcn-bn kw-kvimcw \S- p. tim bw Pn -bnse Ißg sim- n-b-ip-t tpmk^v si.- sp. A Ω Zº-Xn-I-fpsS ai- \mbn 1977 emwv P\-\w. sk pe hn-zym-`ym-km-\- cw ]mbn- msv \yq C y ss nƒ skan-\mcn-bnepw Fd-Wm-Ipfw KpUv \yqkv t^m G-jym ss nƒ timtf-pnepw thz-]-t\w \S-Øn apx s\-spºm-ticn imtcm k`m ip-{iq-ji-\m-bn {]h Øn p hcn-i-bm-bn-cp- p. A -amen sk k- -tu-kv- SFC NEWS ]mã txmakv tpm Ihp-ßpw-{]-bm : imtcm s^-tem-jn- v k`mw-k-am-b I-tÆ- Øv ]m-ã txm-akv tpm (64) Pq-sse 28\v I Ør-k- n-[nbn-te v {]-th-in- p. kwkvimcw B-KÃv 3\v ]m-ã -am-cmb tpm k si. imap-th, timin DΩ XpS-ßnb-h-cpsS t\-xr- -Xz-Øn k`m skantøcn-bn \S- p. hnzym-`ymkm-\- cw sxmgn- ta-je sxcs -Sp-sØ- nepw ssz-h-hn-fn ti v ]q Æ-k-a-b- kp-hn-tij the-bv- n-d-ßnb ]m-ã txm-akv, ]-Øm- -timsv t_- -ti-_m ss n-ƒ tim-tf-pnse ]T-\m-\- cw lnam- N {]-tz-in Zo -L-h j-߃ I -Ør-th-e-bn-em-bn-cp- p. Nne h j-߃ p ap-ºv \m- n as-ßn- ]mã cmpp si. tpmk^v \nxy-x-bn Iq-ƒ {]kn-u v, Beph sk- k- tu-kviqƒ sshkv {]-kn- U- v, Uqtemkv Xntbm-f-Pn- - tim-tf-pv FIvà j t{]m- {Kmw taj-em tim Un-t\- XpSßn hnhn[ Npa-X-e-Iƒ hln- ncp- p. ZpxJ-Øn-em-bn-cn- p `mcy ssjan-tbbpw π-kv h ]Tn- p aiƒ AIvk-tb-bpw Ggn ]Tn- -p ai Pm-tkmt\bpw Hm -Øp {]txyiw {]m- Yn- m-epw. kmº-øn-i-ambn `{Z-X-bn- m- Ø Cu IpSpw-_-Øns Pohn-XsN-e-hp-Iƒ pw Ip n-i-fpss ]T- \-Øn-\pw kz -ambn Hcp `h-\- Øn-\pw {Iao-I-c-W-߃ D m-ti- n-bn-cn- p- p. Fd-Wm-Ipfw dopn-b an\n-ã ]mã ]n.-hn. tp -_n-s t\xr-xz-øn ChcpsS IpSpw-_-k-lmb ] -Xn v cq]w \ Im Xocp-am-\n- n- p- v. F m-h-cp-ssbpw klmb kl-ic-w-߃ {]Xo- n- p- p. Pqsse sk]v w-_

22 SFC NEWS sbøn hnhn[ \ne-i-fn kphnti-j-th-e-bn XpS p h n-cp- p. `mcy kq-kω \mc-ßm-\w Poc- I-Øn-\m IpSpw-_mw-K-am-Wv. aiƒ: sªkn; acp-a-iƒ: Pbv Gen-bmΩ tpm sagp-then: imtcm- s^tem-jn v k`mw-k-amb C- - te-øv-a-e-bn ]tc- X-\mb C.-sI. tpm- Wn-s `mcy Gen-bm- Ω tpm (91) Pq 14\v I Ør-k- n-[nbn {]th-in- p. kwkvimcw 19\v ]mã am-cmb n.-pn. timin, ]n.-fw. tpm, tp- -_v tpm v XpS-ßnb-h-cpsS t\-xr- -Xz-Øn k`m skantø-cn-bn \S- p. dm n a - pg Im m-wøv IpSpw-_mw-K-am-Wv. a- ƒ: eoem-ω, amxyp tpm (imtcm s^tem-jn v ap amt\-pnwkv Iu kn AwKw), ]mã kmw txmakv (im-tcm s^tem-jn v N- - v, tzml), ]mã tp _v tpm- (im-tcm s^tem-jn v almcmjv{s sk an\n-ã ). acp-a- ƒ: Xºn, eoem-ω, kqk, kn\n. ]mã t]mƒ Fkv. hn a m-sn: im-tcm- k`mw-k-amb t{kkv `h-\n ]mã t]mƒ Fkv. hn (69) Pqsse 15\v I Ørk- n-[n-bn tn s - p. kw-kvimcw 17- \v ]mã amcmb n.- Pn. timin, ]n.-fw. tpm XpS-ßnb-h-cpsS t\xr-xz-øn k`m skan-tø-cn-bn \S- p. ip{iq-j-i-ƒ- v ]mã n.-fw. ^nen v t\-xrxzw \ In. Zo L-h j-߃ IpSpw-_- ambn akvi- n Db tpmen-bnem-bn-cp ]mã t]mƒ AhnsS k`m IqSn-h-chpw Bcw-`n- n-cp- p. C y-bnse kphn-ti-j-th-e-sb- pdn p `mcw \nanøw tpmen cmpn sh v tic-f-øn-se-øp-ibpw Hm td-j AKmt F- kwl-s\ cq]o-i-cn v hnhn[ \n-e-i-fn I - Ør-th-e-bn {]h -Øn- p-ibpw snbvxp h p. {]m -Y\m a\p-jy F -dn-b-s -Sp Cu sszh-zm-k C y-bpss kphn-ti-jo-i-c-wsø e y-am n B-cw-`n hnhn[ {]m- Y\m-aqhv-sa- p-i-fn kpoh {]- h- Ø-I-\m-bn-cp- p. Xncp-h imtcm-\n \S H-cp {]m Y\m ao nw- 20 Pqsse sk]v w-_ 2017 an official publication of sharon fellowship church Kn {]kw-kn p sim p \n ptºm-gmwv Ipg- p hogp- Xpw A-tX- Xp-S v \n-xy-x-bn-te p tn- - -s -Sp- -Xpw. `mcy: t{kkv t]m-ƒ. a ƒ: t{kkv, tagvkn. acpa-i : ]mã _ntpmbn ss\\m. kqkω tpm sim m-c- c: imtcm s^-temjn v N nse ko\n-b ip{iq-j- I-\m-bn-cp ]tc-x-\mb ]mã tpm Ip- n-bpss `mcy kqkω (65) sk]v w-_ 2 \v \nxy-x-bnte v tn -s - p. kwkvimcw 7 mw Xob-Xn ]mã n.-pn. tpm p-ip- n-bpss t\xr-xz-øn \S- p. G\mØv Imtcm- v IpSpw- -_mw-k-amwv ]tc-x. a- -ƒ: sska tpm, ]mã kmwip n tpm- (im-tcm N v s]m am-\q ), t mdn. acp-a- ƒ: _n-μp, enk, kæn. HmW-hmc Iymw]p-Iƒ aw- me: kn.-c.fw ASq - -sim- m-c- -c- -iq-c-\msv sk IΩ- n-bpss Npa-X-e-bn sk]vxw-_ 4 apx 6 hsc aw- mem s^bvøv Xntbm-f-Pn- skan-\m-cn-bn bph-p-\-iymw]v \S- p. am q-dnb F -Xm-bn-cp p Nn m-hn-j-bw. ]mã {]n kv timin DZvLm-S\w snbvxp. hnhn[ sk -\p-i-fn dh. amxyqkv Fw. Ipcy, dh. ^n n tpmk-^v, Chm. sd\n sh n, Chm. sd\n tpm Pv, ]mã amcmb cmtpjv Ge- m-d, n. AeIvkv tam, ssjpp txmakv, ^nen v G{_lmw XpS-ßn-b-h mkp-iƒ \bn- p. Ip n- Iƒ p t{]m{km-an\v {Sm kvt^m-tagvkv C y t\xrxzw \ In. Chm. Pa k ]n. tp _v kwko-x-ip-{iqj \n h-ln- p. Iymw]ns `mk-ambn dmenbpw ]c-ky-tbm-khpw \S- p. 310 AwK-߃ ]s -SpØ Cu Iymw]n 41 t] ]cn-ip- m-flm-`n-tjiw {]m]n- p-ibpw 10 t] kv\m\-øn-\mbn ka n- p-ibpw 18 t] sszh-th-e-bv mbn Xocpam-\n- p-ibpw snbvxp. ]mã {]n kv timin, {_Z tdmjn txmakv, Chm. F_n t n XpS-ßn-b-h t\xrxzw \ In. s]cp-ºm-hq : sk kn.-c.-fw. IΩ- n-bpss B`n-ap-Jy-Øn sk]v w-_ 4,5 Xob-Xn-I-fn Iogn w s]\n-tb ss nƒ skan- \m-cn-bn sh v bph-p-\-iymw]pw Xme v ]cn-tim-[-\bpw \S- p. sk ip{iq-j-i ]mã _n\p G{_-lm-an A[y- -X-bn tum. kn.-]n. h Kokv Iymw]v DZvLm-S\w snbvxp. \Ωn hkn- p- sszh-i n F Xm-bn-cp p Nn m-hn-j-bw. ]mã am-cmb G{_lmw tpmk-^v, tdmbn sndn-bm, si.-hn. jmpp, _npp tpmk- ^v, G{_lmw aμ-a-cpxn XpS-ßn-b-h hnhn[ sk -\p-i-fn mkp- I-sf-Sp-Øp. ]mã ktpm txmwn- p-gn-bn kwkox ip{iq-jbv v t\xrxzw \evin. {_Z F tzmkv tpmbn kzmk-xhpw {_Z A`nemjv \μnbpw ]d- p. sk kn.-c.-fw. {]kn-u v ]mã ]n.-hn. F tzm t\xrxzw \ In. Xncp-h : kn.-c.-fw. Xncp-h dopn-b Iymw]v sk]v w-_ 4 apx 6 hsc Xncp-h imtcm HmUn-t m-dn-b-øn sh v \S- p. dopn-b kn.-c.-fw. {]kn-u v ]mã {]n kv F.sP.-bpsS A y- -X-bn dopn-b an\n-kv ]mã tpm k si. kmap-th DZvLm-S\w snbvxp. em n-te v HmSpI F -Xm-bn-cp p Nn m-hnj-bw. ]mã am-cmb timin DΩ, ]n.-fw. tpm, si. tpmwn- p- n, Fw.-Fw. tpm, ]n.-kn. sndn-bm, jnt\mpv tpm, t]mƒk Ão^, kmp tpmbn, Pbvtam G{_lmw, tkmhn amxyp, Ipcy amxyp, {]kmzv G{_-lmw, G{_lmw aμ-a-cp-xn, kntãgvkv sp n timin, {]nb kmw F n-h hnhn[ sk -\p-ifn mkp-iƒ \bn- p. Fw.-sI. Ipcy, si.-si. txma-kv, n.-h. s]msn-ip- v, G{_lmw DΩ XpS-ßn-b-h Biw-k-Iƒ Adn-bn- p. PnXn G{_-lmapw Soapw kwkox ip{iq-jbv v t\xrxzw \ In. Pq\nb sk s\ {Sm kvt^m-tagvkv C y \bn- p. dopnb kn.-c.-fw. sk{i- dn ]mã kmwk ]n. txmakv kzmk- Xhpw {Sj-dm Chm. dn tpm cmp \μnbpw {]Im-in- n- p. ]mã s_ n sh n-bm Iymw]v tim Un-t\- -dm-bn-cp- p.

23 imtcm s^tem-jn v N v `c-w-k-anxn dh. tpm txmakv ({]kn-u v) tum. n.-]n. G{_lmw (BIvSnwKv {]kn-u v) ]mã ]n.-fw. tpm (sshkv {]kn-u v) tum. n.-pn. timin (kn\n-b P\-d an\n-ã ) ]mã G{_lmw tpmk^v (am-t\-pnwkv Iu kn P\-d sk{i- -dn) ]mã ^n n tp _v (an\n-tãgvkv Iu kn P\-d sk{i- -dn) ]mã si.-pn.-amxyp (h nwkv P\-d sk{i- -dn) ]mã tpm h Kokv am-t\-pnwkv Iu kn sk{i- -dn) ]mã si.- n. txmakv (an\n-tãgvkv Iu kn sk-{i- -dn) ]mã tpm k si. iap-th (an\n-tãgvkv Iu kn sk-{i- -dn) {_Z Fw.-sI. Ipcy ({Sj-dm ) {_Z tpmbn kn. Um\n-tb (tpm. sk{i- -dn) {_Z n.-h. s]msn-ip v (Hm-^okv sk{i- -dn) {_Z G{_lmw DΩ (eo-k A^-tbgvkv) {_Z si.-si. txmakv (eo-k A^-tbgvkv) ]mã ]n.-pn. tp _v (saº ) ]mã n.-pn. tpm p-ip n (saº ) ]mã tp _v tpm Pv (saº ) ]mã si.-sp. ^nen v (saº ) ]mã tpm hn. tp _v (saº ) ]mã ]n.-hn. tp _v (saº ) ]mã t_mkv Fw. Ipcp-hnf (saº )

24 Printed and published by Abraham Thomas for Sharon Fellowship Church, Tiruvalla. For Private Circulation only. Printed at Evangel Press, Tiruvalla

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017 Pqsse sk]v w-_ VOL - 5 ISSUE - 3 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017-2019 h j-tø- p `mc-hm-ln-isf sxc-s -SpØp ]mã G{_lmw aμ-a-cp-xn ]mã ]n.-f.nmt m- tdmjn txmakv

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc v Ipº-\mSv I h j P\p-hcn 13 20 hsc dh. si. kn. tpm Ipº-\mSv: C ym s] -t mkvxv sszh-k-`-bpss 89 maxv P\- d I h j 2013 P\p-hcn 13 20 hsc slt{_m ]p-cøv \S- pw. I h js kpk-a-amb \S-Øn- n-\p-th n hnhn[ k- _v

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

Atbm-Ky F nepw BZ-cn- -s - -h

Atbm-Ky F nepw BZ-cn- -s - -h kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Dƒt -Pp-Ifn FUn-t m-dn-b 2 tkm{x߃txsn 3 h hgn-iƒ 4 Iznkv / hm Ø-Iƒ 5 Nn / hm Ø-Iƒ 6 Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 37

More information

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn-

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn- 2014 \hw-_ Pages 08 Vol: 5 Issue No.11 Ãohm Uv Atkm-kn-tb-j : kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2014-2016 H {]Xn:

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

P\-d I h j-\p-iƒ v Xnc-ioe

P\-d I h j-\p-iƒ v Xnc-ioe Jan. 2010 Vol. 2 Issue : 2 RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/2009-11 Annual Subcription Rs. 100/- Pages: 12 P\-d I h j-\p-iƒ v Xnc-ioe P\-d I h j-\p-iƒ: sf. ]n. kn ]mã si. kn. tpm, N

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw - 1 lm-te-eqø 401 VOL. 17 ISSUE 13 Pages 12 2004- se kp\m-an- v tijw `mc-xsø \Sp- nb DØ-cm-Jmfiv {]fbøn ac-w-kwjy {]h-n-\m-xo-x-ambn Db-cp p. ac- W-s - -h-cn {Inkv-Xob hnizm-kn- Ifpw Dƒs - n- p- m- -hm-sa

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p.

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p. Dƒt -Pp-Ifn kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 37 Issue 24 FUn-t m-dn-b I-hnX h -h-gn-iƒ hm ؃ Nn /hm Ø-Iƒ 2 3 4 5 6 02 BKÃv

More information

New Vision New Humanity

New Vision New Humanity New Vision New Humanity (Study) Editor: Fr. T. P. Elias Published by Joice Thottackad on behalf of Sophia Books for the glory of God and for the benefit of humankind. First Published : July 2000 Cover

More information

t\ml-bpss Imew t]mse...

t\ml-bpss Imew t]mse... kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Dƒt -Pp-Ifn F p-sim v IpSpw-_-Ø-I...? 2 IpUvamen/IhnX 3 hnizm-knbpw thjhpw 4 Izokv/ Km\w 5 Nn /hm Ø-Iƒ 6 Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No.

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Vol. 5 No. 6, 15 June 2017

in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Vol. 5 No. 6, 15 June 2017 Vol. 5 No. 6, 15 June 2017 in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Xos m- n-sim v s]m -te-ev]n kw`hw Ign Znhkw an hm Øm am[y-a-ßfpw dnt m p snbvxn-cp- p. sxmsp-]p-g-bn-emwv AXv \S- -Xv. ssen-hn-j

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information