\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

Size: px
Start display at page:

Download "\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017"

Transcription

1 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

2

3 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m- \-sø t{]m- m-ln- n- p-hm {]-Xn- m-_- -am-wv Cu ap- -Wn F- p hy- -am- p- -Xm-Wv Hm-tcm \-S-]- Sn-bpw. kp-{]ow-tim-s-xn-bp-ss hn-e- p a-dn-i-s- p-hm tz-io-b]m-x-iƒ tz-io-b-]m-x-i- -f m-xm-bn F- p {]-Jym- ]n- p- -Xn-\p k - m-cn-\p a-sn-bp- m-bn-. ti-{µ k - m-cn \n- pw In-t - ^- p-iƒ th-s - p h- p sim- m-bn-cp- p Cu {]-Jym-]-\w. a-zy-hn-ev-]-\- v A-\p-a-Xn \ -Ip-hm ]- m-b-øv cm- Pv \n-b-a-a-\p-k-cn- v X-t±-i-kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-߃- p- A-[n-Im-cw F-Sp-Øp I-f- -t mƒ, P-\m-[n-]- Xy hy-h-ÿn-xn-sb- mƒ {]-[m-\w a-zy- - -h-s-am-sw- p `-c-w-iq-s-øn-s hn-izm-k-am-wv sh-fn-s - -Xv. cm-py-sø P-\m-[n-]-Xy kw-hn-[m-\-øn hn-π-h-i-c-amb am- w kr-jv-sn- ]- m-b-øv cm-pv B-Iv- v ]u-c-\p \ -Ip- H-c-h-Im-i-am-Wv bm-sxm-cp a-sn-bpw Iq-Sm-sX F-Sp-Øp am- n-b-xv. a-zy-\n-tcm-[-\w {]m-tbm-kn-i-a- F- p ]-d-bp- cm-{jvsnb t\-xm- ƒ kz- w I-gn-hp-tI-Sp k-ω-xn- p X-cp- p F-t -bp- p. a-\- n- m a-\-t m-ss Nn-e Nn-e-bn-S-Øp \-S-Øn-b a-zy-\n-tcm-[-\w ]-cm-p-b-s - -Xp-sIm- v F-hnsS-bpw ]-cm-p-b-am-i-w-sa- n-. \n- -b-zm -Vy-ap- -h - v P-t\m-]-Im-c-{]-Z-am-b F- pw \-S- n-em- p-hm-\m-ipw. \n-xo-jv Ip-am _o-lm-dn a-zyw \n-tcm[n- -t mƒ C- tx \ym-b-߃ ]-d- -h - v C-t mƒ F- m-wv ]-dbp-hm-\p- -Xv. B-Zy-Im-e-Øv a-zyw Iq-Sn-tb I-gn-bq F- p \n -_- -ap- -h s{s-bn I-b-dn bp-.]n-bn t]mbn a-zy-]n- p a-s-ßn h- p. C-t mƒ A-Ø-c- m-cp-ss F-Æ-hpwIp-d- n-cn- p- p. A-hn-sS hym-p-a-zyw I-gn- v \q-tdm-fw t] a-cn- p F- v E-jn-cm-Pv knmv {]-kv-xm-hn- n- -cp- p. ti-c-f-øn k - m \ -Ip- \n -hym-p a- Zyw I-gn- v A-]-I-S-Øn-epw tcm-k-øn-epw Iq-Sn Hm-tcm Zn-h-k-hpw \q-dp-i-w- n-\m-fp-iƒ a-cn- p- n-t? _o-lm-dn P-\-Po-hn-X-Øn h- \- am- -߃ F- {X-tbm {i-t -b-am-wv. A-h-cp-sS {Ibm-ti-jn h - n- - Xn-\m k - m-cn-\p \n-ip-xn h-cp-am-\w Iq-Sn. a-\p-jy - p k-am-[m-\-am-bn Po-hn- p-hm I-gn-bp- p. `- -Ømhn-s a-zy-]m-\w aq-ew k-ln-si- v H-cp h-b-km-b a-isf-bpw Iq- n kz w ho- n-te- p a-s-ßn-b _o-lm-dn-se ssh-p-b- n-tz-hn-bpw ` -Øm-hv P-bv-tKm-hn-µpw X-Ωn-ep- m-b ]p-\-k-am-k-a-hpw hnhm-lhpw ln-µp- ]{XØn (2016 G-{]n 23) dn-t m - v sn-bv -Xn-cp- p. C-t mƒ ]Xns\ v h-b-km-b aiƒ Kp-Uv-Vn-Ip-am-cn am-xm-]n-xm- fp-ss ]p-\ -hn-hm-lw _- p-an-{xm-zn-i-sf -Wn- v B- tlm-j-am- n F- pw hm -Ø-bn-ep- v. Sn-hn Nm-\-en-en-cp- v a-zy-\n-tcm-[-\-øn-s\-xn-tc hm-nme-cm-ip- -h ti-c-f-øn-se km-[m-c-w P-\-߃- n-sbn Po-hn- p- -h-c- F- v A-h-cp-sS s]m- -bm-b hm- p-iƒ hy- -am- p- p. H-cn- A-ta-cn- -bn \-S- n-em- n-b a-zy-\n-tcm-[-\w ]n- o-sv ]n -h-en- p F- v Cu Z- -tkm-]p-c-hm-kn-iƒ B-h -Øn- p- p- v. F- m, ti-c-f-øn-se a-zy-] - p- {]-txy-i A-h-Imi-߃ A-ta-cn- -bn D-t m F- v Iq-Sn C-h hy- -am- -Ww. C-hn-sS a-zy-] - p {Sm-^n-Iv \n-b-a-߃ ew-ln- mw. ^p-sv-]m-øn a-e - v In-S- v h-gn-t]m- sc i-ey-s -Sp-Ømw, _-kn kv-{xo-i-fp-ss i-co-c-øn Nm-cn \n- v bm-{x sn-ømw, ho- n `m-cy-sb X- mw, Ip- n-i-sf h-en-s -dn-bmw. A-ta-cn- -bn-se a-zy-] - v Cu A-h-Im-i-߃ D-t m F- p-iq-sn hy- -am- -Ww kmd- m-tc. t_m-[-h-xv- -c-ww sim- p a-zy-]m-\w C- m-xm-ipw F- p ]d-bp- -h A-Sp-Ø Im-e-Øv \nw-lm -kv (_wkfpcp) F- {]-i-kv-x ÿm-]-\w ti-c-f-øn \-S-Ønb ]T-\-Øn-s ^-ew Iq-Sn {i- n- p-i. F ]-Ønb p ix-am\w a-zy-]-cpw a-zy-]m-\-øn-s tzm-j-^-eß-sf- - n A-dn-hp- -h-cm-w-t{x. k-`-iƒ hn-izm-kn-i-sf t_m-[-h-xv - -cn- m a-xn F- v D-]-tZ-in- p- -h A-dn-tb- -Xv k-`-iƒ G-sd- m-e-ambn hn-izm-kn-i-sf-bpw ]p-d-øp- -h-sc-bpw t_m-[-h-xv - cn- p- p- v F- Im-cy-am-Wv. Iq-Sm-sX a-zy-]-sc Nn-In- -bn-eq-ss c- -s]-sp-øp-hm-\p- {i-a-ß-fpw D- v. F- m a-zyw e-`y-am-ip- n-s-tøm-fw Im-ew t_m-[-h-xv - c-w-hpw Nn-In- -bpw ^-e-{]-z-a- F- v Cu ta-j-e-bn {]-h -Øn- p- -h - v t_m-[y-am-bn- -gn- p. A-\p-`-hß-fp-sS ASn-ÿm\-Øn-em-Wv k-`-iƒ a-zy-\n-tcm-[-\-øn- \p th- n hm-zn- p- -Xv. Cu Xn-cn- -dn-hn-em-wv Km- n- Pn a-zy-\n-tcm-[-\w F- \n-e-]m-sp ssi-s m- -Xpw. a-zy-\n-b-{ -Ww aq-ew Sq-dn-k-Øn-\p X-f - D- m-bn F- p -k - m ]-d-bp- p. F- m Sq-dn-kw h-ip- n-s ]- {X-Ip-dn- n ]-d-bp- -Xv I-gn- h -jw Sq-dn-k-Øn-\v 5.71%h-f - -bp- m-bn F- m-wv. h-kv -Xp-X-X-Iƒ a-d- p-sh- pw \n-b-a-߃ h-f-s m-sn- pw A-h-Im-i-߃ \n-tj-[n- pw P-\-ß-fp-sS ta a-zyw A- Sn-t -]n- p- -h - v a- p Nn-e-cp-sS G-Im-[n-]-Xy {]-h- W-X-I-sf F-Xn - p-hm F-ß-s\-bm-Wv - km-[n- p-i tum. tpm-kv ]m-d- -S-hn ,

4 B n-_t- bm- n-iv- {]Xn-tcm[w F- -hnj-b-sø- - n- tnm-zn- m - ]e- tum-œ -am - pw- A-dn-hp m-hn-, F- m - Cu-tem-IØn-se -a-\p-jy-s -\n-e-\n n-s\ -X-s - _m-[n- p- - Hcp -{]-iv-\-am-bn -C-Xv h-f - pi-gn- n-cn- p- p. A-Xp-sIm p-x-s - B n-_-tbm- n-ivtum. ^n-en- v amxyp {]Xn- t cm[w- F- - {]iv - \ ]pjv]-kncn tlm-kv-]n sø- - n -ssh-zy-im-kv-{x-hpws]m-xp-k-aq-l-hpw -t_m-[-hm- m-cm-ti- -k-a-bw -AXn-{I-an- p- I-gn- n-cn- p- p. B-bn-c-Øn- sxm- m-bn-c-øn- C-cp-]-sØ- n -A-e-Ivkm- - ^v-sf-anmv- I- p-]n-sn- - s]- kn-en F- a-cp- n -\n- m-wv- B n-_-tbm- n- p-i-fp-ss- N-cn-{Xw -Xp-S-ßp- -Xv. A-Xn-\p-ap-ºv- am-c-i-am-bn-cp- -]-e-tcmk-ß-fpw -C-tXm-sS -a-\p-jy-s h-cp-xn-bn-em-bn. ap-ºv- a-c-ww- Dd- m-bn-cp- -\yq-tam-wn-b -t]mep- - A-kp-J-߃, G-Xm-\pw-Ip-Øn-sh- p-iƒ -sim- v- t`-zam-bn-øp-s-ßn. c- mw-tem-i-alm-bp- -Im-e-Øp -e- - -W n-\v- Po-h-\m-Wv- B n-_-tbm n- p-iƒ- aq-ew- c- s - ]- X - v. ]n o-sp- - \m-ev- Z-iI - ß - f - n - ]pxn-b -H- -\-h-[n- B n-_-tbm- n p-iƒ- I-s -Øp-Ib - p- m-bn, A-Xp-aq-ew -tim-sn- -W- n-\ppo-h - c- -s]- p. A-Wp-_m[-bp- m-hp- -Ip- n-i-sf-bpw a- pw- c- n- p- X - n - B n-_tbm- n- p-iƒ- {]-[m-\- ]- p-hln- p. ]-t -]n- o-sn-tßm- v- B n_-tbm- n- p-i-fp-ss- D-]-tbm-K- -a-x-bn- - h-en-b- Ipd-hm-Wp- Im-W-s - -Xv. B-Zy-Im-e- B n-_-tbm- n- piƒ -D-]-tbm-Kn- v -kp-j-s -Sp-Øm - I-gn-bm-Ø -A-hÿ-bn-te- v- Im-cy-߃- h- p-xp-s-ßn. H-cp -\- -i-x(antibiotic Resistance) Pqsse am-\w -kq- v-am-wp- ƒ -B n-_-tbm- n- p-i-tfm-sv- {]Xn-I-cn- m-sx-bm-bn. C-Xn-s - F- mw-im-c-ww- B n_-tbm- n- p-i-fp-ss -A-an-X-am-b- D-]-tbm-Kw- B-sW v- im-kv-{x-tem-iw -sx-fn-bn- p. H-cp -sn-dn-b -P-e-tZmj-Øn-\p- t]m-epw -tum-œ -am - B n-_-tbm- n- v- Ipdn- v- Xp-S-ßn. ]-\n-bp-am-bn- h-cp- - G-sXm-cmƒ- pw a-cp- p-i-s- m -hm-cn-t m-cn- B n-_-tbm- n- p-iƒ -sim-sp-øp. tim-gn-^m-ap-i-fn-epw, sn-ωo -si- p-i-fnepw-b n-_-tbm- n- p-iƒ -\n -tem-`w- D-]-tbm-Kn- pxp-s-ßn-bn-cp- p. F-t m-gp-ap- -sn-dn-b- A-f-hn-ep- -B n-_-tbm- n- p-i-fp-ss- km-ao-]yw-sim- v- kq- vam-wp- ƒ- A-Xn-t\mSv -{]-Xn-I-cn- m-xm-bn-øo- - p. Nn-e -P-\n-X-I-am-b {]-{In-b-Iƒ -sim- m-wv -C-ß-s\kw-`-hn- p- -Xv. -sim-xp-ip-iƒ- Un-Un-Sntbm-Sv {]-XnI-cn- m-xm-b-xp-t]m-se-bp- - H-cp- {]-{In-b. C-Xn-s -sbm-s - ^-e-am-bn- A-Wp-_m-[-bp- m-bm km-[m-c-w -B n-_-tbm- n- p-i-tfm-sv -i-co-cw -{]-XnI-cn- m-ø- A-h-ÿ-bp- m-bn. ]-Øpw- C-cp-]-Xpw -cq]- hn-e-bp- -B n-_-tbm n- p-iƒ- v- _-Z-em-bn- Bbn-c-߃- hn-e-bp- - ]p-xnb-h -D-]-tbm-Kn-t - n-h p. {]m-b-ap- -h-cn-se -\yqtam-wn-bm-tbm- aq-{xm-i-ba-wp-_m-[-tbm -ho- pw am-c-i-am-b -A-kp-J-߃B-bn-Øo - p. B-ip-]-{XnI-fn-se- Xo-{h-]-cn-N-c-W- hn`m-k-ß-fn-em-wv- B n-_tbm- n- v- sd-kn-ã -kn-s G- -hpw- h-en-b- {]-iv-\w. Ft m-gpw- B n-_-tbm- n- pi-fp-ss- km- n-[yw -D- Xo-{h-]-cn-N-c-W-hn-`m-K-ßfn - kq- v-am-wp- ƒ -hf-sc- th-kw- sd-kn-ã v-bbn. C-Ø-cw- hn-`m-k-ß-fn \n-t m, Ir-{Xn-a- iz-k-\-k-lm-bn-bn -\n-t m- D- mhp- -A-Wp-_m-[-Iƒ -Po-h-s\-Sp- m - si - p- -hbm-bn- am-dn. Cu- hn-j-a-k- n- v- Im-c-W-am-bn- ]-d-b-s -Sp- -Xv - \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

5 {]-[m-\-am-bpw- \m-ev- Im-c-W-ß-fm-Wv. B-ip-]-{Xn-I-fneq-sS-bpw- a- p -a-cp- p-i-s-i-fn-eq-ss-bp-ap- -A-an-X-amb -B n-_-tbm- n- p-i-fp-ss- hym-]-\w, B n-_-tbm- n- p-i-fp-ss -{I-aw-sX- n- -bp- - D-]-tbm-Kw, B-ip-]-{Xn- I-fn-epw- a- p-s]m-xp-bn-s-ß-fn-epw- Im-Wp- - hr-øn- pd-hv, ar-k-kw-c- -W- a y-_- \ tajeifnse- B n-_-tbm n p-i-fp-ss- A-an-X-D-]-tbm-Kw- F- o- Imc-W-ß-fm-Wv- B n-_-tbm- n- v- {]Xn-tcm-[Øn\p- I- cp-tø-ip- -Xv- F- m-wv -]-e- K-th-j-W -{]-_- - ß-fpw- kq-nn- n- p- -Xv. ta - -d- - F- m- Im-c-Wß-fpw- \-Ωp-sS -cm-py-øv h-f-sc-b-[n-iw- Im-W-s -Sp- p -F- -Xp-sIm- v, C- y -Cu -{]-iv-\-øn-s -{]- `m-h-ti-{µw- B-sW- v- s]m-xp-sh- I-cp-X-s -Sp- p. B n-_-tbm- n-iv- {]Xn-tcm[w -F- -Xv- A-Zr-iy-am-b- H-cp -{]-iv-\-am-wv, X-ß-fp-sS -tcm-kn-i-fn - B n-_- tbm- n- p-iƒ -^-en- p- n- - F- v -Im-Wp-tºm-gmWv -tum-œ -am -t]m-epw- Cu- hn-]-øn-s\- - n -t_m-[- hm- m-cm-hp- -Xv. C-Xv ssh-zy-im-kv-{x-øn-s - am-{xw -{]-iv-\w- A-, a-dn- p- C-Xn-\p -km-aq-ln-i-am-bpw, km- º-Øn-I-am-bp-ap- - X-e-ß-fp- v. k-aq-l-øn - Im- Wp- - A-\m-h-iy-am-b -B n-_-tbm- n-iv- D-]-tbm-Kam-Wv -Cu- a-lm-hn-]-øn-s -{]-[m-\- Im-c-Ww. sn-dnb- H-cp -A-Wp-_m-[- p- t]m-epw- a-cp- n- m-sxbp -A-h-ÿ-bn-te- v- \-Ωƒ- A-Xn-th-Kw- t]m-bvs m- ncp- p. C- -sø- G- -hpw- {]-[m-\-s - -tnm-zyw- C- Xm-Wv- B n-_-tbm- n- p-iƒ- \-Ω-sf- c- n- p- - Xn - \n -Wm-b-I- ]- p-h-ln- p, \-ap- h-sb -kw-c- n- m-\m-hp-tam tnm-zn- p- -Xv- Cu -ta-j-e-bn-se - hn-z-kv-[-\pw -dn-bm-œv- G-jy- ]k-^n-iv F- - cm-pym- -c- kw-l-s-\-bp-ss -X-e-h-\p-am-b -tum.kp-pn-xv-nm- n. B-bn-c-Øn- sxm- m-bn-c-øn- F- -]-Øn-tb-gn-\p -tijw -Hcp ]p-xn-b- B n-_-tbm- n-iv h -Kw -t]m-epw - I- p-]n-sn- -s - n- n- - F- -Xm-Wv- Cu -{]-iv-\-øns - a-s m-cp- h-iw. a-cp- v -I-º-\n-Iƒ- v- em-`-s mbv-øv- \-S-Øm - km-[n- m-ø -H-cp-ta-J-e-bm-Wv- B n-_-tbm- n- p-iƒ- F- -Xn-\m-em-hmw, Cu -hn-jb-øn -K-th-j-W-Øn-\m-bn- ]-Ww- ap-s- m - A-h - a-sn- p- -Xv. K-h-s p-iƒ- ]-Ww -ap-s- n- \-S-Øp- - K-th-j-W-߃ -H- pw- ^-ew -Im-Wp- n- -Xm-\pw. ]p-xn-b- B n-_-tbm- n- p-iƒ- I- p -]n-sn- -s -Sp- n- - F- n - A-Sp-Ø- H- pc p -Z-i-I-߃- p- n - C-t m-gp- -F- m- B n-_-tbm- n- p-iƒ-s -Xn-scbpw -kq- v-am-wp- ƒ- v- {]-Xn-tcm-[w -Xo - m-\m-ipw, A-ß-s\- H-cp -A-h-ÿ-sb- - n- ssh-zy-im-kv-{x-øn- \v- B-tem-Nn m - I-gn-bp-I-bn-. H-cp- sn-dn-b- A- Wp-_m-[-aq-ew- a-c-ww- kw-`-hn- p- - H-cp- tem-i-sø- - n- k- - n- p -t\m- n-bm -C-Xn-s - B-g-hpw - hym-]v-xn-bpw- \-ap- v- a-\- n-em-hpw. Cu -{]-iv-\-sø -F-ß-s\- t\-cn-smw -F- - Nn- -bn tem-im-tcm-ky- kw-l-s-\ Nn-e- hy- -am-b- am -K\n - tz-i-߃- \ -Ip-I-bp- m-bn. F- m- cm-py-߃- pw- Cu- hn-j-b-øn - H-cp -tz-iob-i Ω -]- -Xn th- Ww -F- p- -Xm-Wv- A-Xn - G- -hpw -{]-[m-\-s - - Xv. X-ß-fp-sS- cm-py-sø- Cu- hn-j-b-øn-ep- -{]-iv- \-ß-fpw -km-[y-x-i-fpw -a-\- n-em- n, G- -hpw -km- [y-am-b- co-xn-bn-ep- -H-cp- I -Ω- ]- -Xn-bm-Wv- D-t±in- p- -Xv. B n-_-tbm- n- p-i-fp-ss- D-]-tbm-Kw -F- m -cw-k-ß-fn-epw- Ip-d-bv- p-i -F- -Xm-Wv -F- m- I - Ω-]- -Xn-bp-sS-bpw -Im-X. A-\m-h-iy-am-bp- - B n- _-tbm- n-iv- D-]-tbm-Kw -B-tcm-Ky-cw-K-Øpw, ar-k-kwc- -W- a y-_- \ cw-k-ß-fn-epw -H-gn-hm- p-i, B- ip-]-{xn-i-fn-se shsn pw -hr-øn-bpw -D-d- m- p-i, B- ip-]-{xn-i-fn-epw -ar-km-ip-]-{xn-i-fn-epw- B n-_-tbm- n- v- D-]-tbm-K-Øn-\v -s]-cp-am- - - w- sim- p-h-cp-i, B-ip-]-{Xn-I-fn-se -A-Wp-_m-[ -X-S-bp-I- Xp-S-ßn -H- -\-h-[n- \n -t±-i-ß-fm-wv- C- y-bp-ss- tz-in-b-i- -Ω- ]- -Xn-bn - Dƒ-s -Sp-Øn-bn-cn- p- -Xv. Cu -\n -t±i-ß-sfm-s - \-S- n-em- p-i -F- -Xm-Wv- \-Ωp-sS- K- h-s v-t\-cn-sp- - G- -hpw- h-en-b -sh- p-hn-fn. Xo-{h-hm-Z-hpw- Im-em-h-ÿm- hy-xn-bm-\-hp-sam-s - h-en-b -N - -bm-hp- - C m-e-øp, \-Ωƒ -a-\- n-emt - - H-cp- h-kv-xp-x-bp- v. \-sω-t m-se-bp- - km- [m-c-w- m - Xo-{h-hm-Z-Øn-s -bpw -Im-em-h-ÿm- hy- Xn-bm-\-Øn-s -bpw- C-c-I-fm-Ip-hm-\p- - km-[y-x -Xptemw- Ip-d-hm-Wv, F- m - {]Xn-tcm-[n-t - Xm-b \yq-tam-wnbm-tbm, aq-{xm-i-b- A-Wp-_m-[-tbm -aq-ewa-c-w-s -Sm-\p- - km-[y-x -h-f-sc- Iq-Sp-X-em-Wp-Xm- \pw. Xo-{h-hm-Z-hpw- Im-em-h-ÿm -hy-xn-bm-\-hp-sams - N - -bm-hp-tºmƒ- B n-_-tbm- n-iv -{]Xn-tcm[w F- - h-cpw- Im-e- hn-]-øpw- \-Ωƒ -N - -sn-ø-ww- F- v- km-cw. ss{ikvxh k`bpss ImenI {]k- -amb ZuXysØ p-dn- p At\z-j-W-ßfpw, k`m then-iƒ -Xo-X-amb ss{ikvxh ZuXy-sØ- p-dn- p ]T-\-ßfpw N -Ifpw IqSn-h-chpIfpw, \oxnbv pw a\p-jz-xz-øn\pw ]cn-ÿn-xn kwc -WØn\pw th n-bp t]mcm- -ß-fn \ne-]m-sp-i-sf-sp p-hm hmb-\- msc t{]cn- n- pibpamwv kzx{ {]kn- o- I-c-W-amb \yphn-j amkn-i-bpss e y-߃. hmb-\- m-cpss \n t m-`-amb kw`m-h-\- Iƒ am{x-amwv amkn-i-bpss hcp-am\ t{kmx-kv. hmb-\- m \yp hnj IpSpw-_-Ønse AwK-ß-fpw. 5 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 5 Pqsse 2017

6 Workshop on Antibiotic Resistance in thefarm Sector A Report on Thiruvananthapuram Conference ReAct Asia Pacific organised a one day consultation entitled "Workshop on Anti-Microbial Resistance and use of Antibiotics in non-human sectors" on 8 May 2017 at Thiruvananthapuram, the capital city of the State of Kerala, India. The workshop attracted over 60 delegates, mostly from the government departments of Animal husbandry, Fisheries, Agriculture, Dairy Development and Environment. Apart from this, there were representation from large farms, government institutions and two state universities. The forenoon session was intentioned to sensitise the delegates on the key issues of antimicrobial resistance in healthcare and farm sectors. The context for the workshop was set by Dr B Ekbal, member of the State Planning Board and an eminent public health activist. Dr SujithChandy, head of ReAct Asia-Pacific, laid out the mandate of ReAct and its contributions in countering this global issue. Dr AjitVijayan, a medical microbiologist, gave a short presentation on the mechanism of antibiotic resistance and possible scientific methods to prevent it. Dr K Gopakumar, one of the most prolific Fisheries scientists in the country, gave a talk on the alarming use of antibiotics in the inland fish and shrimp farming and also in the transport of fish seeds. Dr NN Sasi, Director of the Animal husbandry department of the state, also painted a grim picture of the indiscriminate use of antibiotics, especially in the poultry and dairy farming sectors. The representative from Centre for Science and Pqsse Environment, Dr Amit Khurana, gave a talk on their experiences in finding extensive antibiotic residues in agricultural products and honey. He also gave an outline of the National Action Plan on Anti- Microbial Resistance (NAP-AMR) in which his organisation played a significant part. In the afternoon session, the participants were divided into 5 groups according to their area of expertise. The delegates were divided into the following groups, Group 1 was for Surveillance of antibiotic use and resistance in Fisheries sector, Group 2 for discussing Rational antibiotic use in Fisheries sector, Group 3 for Surveillance of antibiotic use and resistance in production of food animals, Group 4 for discussing Rational antibiotic use in production of food animals and Group 5 for surveillance in environment and agriculture. Each group was given a discussion guide based on the National Action Plan on AMR, and the discussions were moderated by the organisers. Each group presented their findings and recommendations at the end of the mandated discussion time. The recommendations were mainly related to adaptation of Global and National Action Plans on AMR in \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

7 the local context. Apart from this, the discussion yielded interesting information like the presence of a vast grey market where antibiotics like Chloramphenicol and Ciprofloxacin are available for as low as $10 per kilo. During the course of the workshop, the Directors of the departments of Animal Husbandry and Fisheries gave assurances that the issue of Anti-Microbial Resistance will definitely find a prominent place in the policies of their respective departments. Also, the member of the State Planning Board stated that he will include the issue of antibiotic resistance in the upcoming health plans for the state, and this is a significant step for a state with population of over 35 million. As a follow-up to the workshop, ReAct Asia Pacific set up a booth at the annual "Fish Fest" organised by the Department of Fisheries from 27 to 29 May 2017, at Kollam. The booth provided information material in Malayalam, apart from showcasing posters and installations on antimicrobial resistance. The "Fish Fest" attracted almost delegates, and the booth of ReAct Asia Pacific could personally engage 500 fishermen and fish farmers. \yqhnj amkn-i-bpss ]gb e -߃ hmbn mw \yqhnj amkn-i-bpss ]gb e -߃ e`n- p- p. F m amkhpw 28\v G hpw ]pxnb e -hpw hmbn- mw. XnI pw kup-\yw. \nß-fpss A`n-{]m-b-߃ tcj-s -Sp-Øp-hm\pw kui-cyw. Iw]yq- kui- -cy-ap F mh pw Cu {Iao-I-cWw {]tbm-p\w snøpw \yq hnj-\nte v ]c-ky-߃ Wn- p- p hnhmlw, Nc-aw, kvac-wm-rvp-en, XpS-ßn-b-h-bpsS ]c-ky-߃ Ifdnepw ªm v B v ssh nepw {]kn- o-i-cn- p- p. ]{Xm-[n-]-k-an-Xn-bw-K-ß-fp-ambn _ -s - m ]cky \nc v e`n- pw. t^m \º Ih c n simsp-øn-cn- p- p. tpm Pv amxyp kn am-t\-pnmv FUn- t^m \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 7 Pqsse 2017

8 am n-d- nbpw k-ap-zm-b-ßfpw Pqsse si.- n. txmakv C- -gn sabv Ccp-]-Ønaq- n\v ti-{µ-k m ]pd-s -Sp-hn- H-cp D-Øc-hp {]- Im-cw am-sp-i-sf (I- p-imeniƒ) I-im- n-\p th- n N- -bn sim p-t]m-bn hn - -\ \-S-Øp -Xv \n-tcm-[n- n-cn- p p. Cu D-Øc-hv ti-c-f-ønepw X-an-gv-\m- nepw hen-b {]-Xntj[-Øn- \v C-S-bm n. _n-sp-]n H-gn- p- ]m - niƒ Cu D- Ø-c-hn-s\ i- -am-bn F-Xn Øp. A- q- -Øn {InkvXy, ap ow k-ap-zm-b-ß-fp-ss ta-e-[y- -am-cn ]-ecpw Cu D-Ø-c-hn-s\ F-Xn - p p. A-h {]-[m- \-ambpw c- p \ym-b-ß-fm-wv ]-d-bp- -Xvv. H v, C- y-bnse Hm-tcm -]u-c\pw F- p `- n- -W-sa- p Xo-cp-am\n- p -Xv A-bm-fp-sS au-en-im-h-im-i-amwv. A-Xn-t -ep- I-S- m-{i-a-w-amwv Cu D-Ø-chv. c v, I-im- v \n-b-{ n- p -Xp aq-ew I- p-im-en amw-kw Ib- n A-bv mt\m hn mt\m km-[n- m-sx h-cpsa pw X- q-ew B taj-e-bnse h-cp-am\sø K- Wy-am-bn _m-[n- p-sa pw Iq-Sm-sX Xp-I hy-h-kmb-øn-\v hen-b C-Sn-hv D- m-ip-sa pw, sam-ø-øn hen-b km-ºøn-i \- w cm-py-øn-\v h- p tn-cpsa- p-amwv. Cu hn-j-b-øn hs-t C- y kw-ÿm-\-ß-fnse an- cm-{jvsn-b ]m - n-ifpw _n-sp-]n F-Sp- p- \n-e-]msn-t\m-sv A-\p-Iq-en- p-itbm ar-zp-k-ao]- \w kzo-i-cn- p-itbm sn-øp-tºmƒ, sx-s C- y kw-ÿm-\-ß-fn _n-sp-]n H-gn-sI-bp- an- -hmdpw F m ]m - n-ifpw ti-{µ-øn-s \-S-]-Sn-sb F- Xn Øp-sIm- n-cn- p p. ti-c-f-øn tim {Kkv- ]m - n-bn s]- Nn-e Cu D-Ø-c-hn-s\ {]-Xn-tj-[n- v H-cp I- n-s\ {]-Xy- -am-bn sh- n-\p-dp n. ]-t U -ln-bn-se tim -{K-kv t\-xrxzw B {]hr-ønsb i- -am-bn F-Xn -Øp F- p-am-{xa, B kw-`h-øn Dƒ-s - F m tim -{K-kv Aw-K-ß-sfbpw k-kv-s] -Uv sn-bv-xp. AXp-sIm- v H-cp Imcyw hy- -am-ip p. C- y-bn-se _-lp-`q-cn-]- w kw-ÿm- \-ßfpw Cu D-Ø-c-hn-s\ kzmk-xw sn-øp-tºmƒ \yq- \]- w kw-ÿm-\-߃ C-Xn-s\ i- -am-bn F-Xn - p p. I- p-im-eni-sf sim p- -Xn-s\ _n-sp-]n F-Xn - p -Xv A-h-cp-sS thm- d m - p- {]-txy- I B-`n-apJyw aq-e-am-sw- pw A-Xv a- p k-ap-zm-bmß-tfm-sp- -B-{I-a-W a-t\m-`m-h-am-sw pw F-Xn - `m-kw hm-zn- p p. F- m _n-sp-]n A-[n-Im-c-Øn h-cp- -Xn-\p ap-ºv 1960 tim -{K-kv K-h -sa v ]m-km n-b ]nkn-f B-Œv (Prevention of crualty to animal's act) A-Sn-ÿm-\-am- n-bp- N- -ß-fm-Wv Cu D-Øc-hp sim- v D-t±-in- n- p- -Xv. A-{]-Im-c-ap- N- -߃ tn -Øv D-Øc-hp ]p-d-s - Sp-hn- p- -Xn-\v \n -_- n-xam-b ]- m-ø-ew C-Xm- Wv ]m-km n-b B-Œv ]n- o-sv C-µn-cm Km- n A-[n-Im-c-Øn h- -t mƒ 1982 Iq-Sp-X I - i-am n. I-im- n-\p th- n _w m-tz-in-te- pw t - {X-ß-fn ar-k_-en \-S-Øp- -Xn-\v t\- m-fn-te pw I- p-im-eni-sf I-b- pa-xn sn-øp- -XpI- v a\w-s\m- ar-k-kv-t\-lnbm-b Ku-cn au-te-jn kp-{]ow tim- S-Xn-sb k-ao-]n- -t mƒ, 2015 Pqsse 13\v kp-{]ow tims-xn ti-{µ-k-h -sa n-t\m-sv Cu B-Œv {]-Im-cw N- -߃ cq-]o-i-cn- m B- m-]n p. A-Xp Xm - \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

9 men-i D-Ø-c-hm-bXp-sIm- v 2016 Pqsse 12\v kp- {]ow tims-xn ho pw K-h -sa v N- -߃ cq-]o-icn- m- -t mƒ l Pn- m-c ti-{µ-k-h -sa n-s\- Xn-cm-bn tim-s-xn-be- y \-S-]-Sn-Iƒ F-Sp- p- -Xn- \v l Pn-sIm-Sp-Ø-t m-gm-wv ti-{µ-k-h -sa n-s C-t mg-sø D-Øc-hv ]p-d-s -Sp-hn- Xv. A-ß-s\-bmsW- n ti-{µ K-h -sa v GtXm \n-klm-b kml-n-cy-øn-em-wv B D-Øc-hv C-d- n-bn- p- Xv. F- m-wv C-Xn-te- p- `-c-w-l-s-\m-]-cam-b ]- m-øew? 1950 C- y `-c-wl-s-\ \n -Ωn- th-f-bn A-Xn am -K-\n t±-i X-Xz-ß-fm-bn sim-sp-øn- p- A- ym-b-ß-fn tn -Øn- p 48mw h-ip- v C-ß-s\- bm-wv ]-d-bp- Xv. The state shall endeavor to organise b t\-xm- - m i- -am-bn agriculture and animal 1960 ]m-km n-b B-Œv ]n- cwk-øp h-cptºmgpw A-h husbandary on modern and o-sv C-µn-cm Km- n A-[n-Im-c- X-s -bm-wv tkm-h-[ \ntcm[-\w \-S- m- p- -Xn-s\ scientific lines and shall in particular take steps for Øn h- -t mƒ 1982 Iq- F-Xn -Øp sim- n-cn- pimproving and preserving the Xv. H-cp ]-t A-Xn-\v A- breeds and prohibiting the Sp-X I - -i-am n. I-im- n- h ]-d-bp- {]-[m-\ \ymbw azyw B-tcm-Ky-Øn-\v slaughter of cows and other \p th- n _w m-tz-in-te- pw milch and draught cattle lm-\n-i-c-am-sw- p- - `-c-wl-s-\ \-S- n h- p-ign- v t -{X-ß-fn ar-k_-en \-S- Xt. F- m am- n-d- nbpw Ph-l -em s\-lv-dp- B-tcm-Ky-Øn-\p lm-\n-i-c- hn-s `-c-w-ime-øv D-Ø-tc- Øp- -Xn-\v t\- m-fn-te pw I- at? C- y-bn _o-^v I- y-bn-se ]-e kw-ÿm-\-ßfnepw Cu h-ip- -\p-k-cn- v kw-jy-bpss F p i-x-am-\w p-im-eni-sf I-b- pa-xn sn-øp- gn- p- -h sam-øw P-\- tkmh-[w \n-tcm-[n- psim- -XpI- v a\w-s\m- ar-k-kv-t\- am-{x-am-sw v Hu-tZym-Kn-Iam-bn I-W- p v. F- m p- \nb-aw ]m-km n. Cu \n-ba-sø G-Xm\pw I- lnbm-b Ku-cn au-te-jn kp-{]ow _o-^v G- hpw Iq-Sp-X I- im- p- hy-h-km-bn-iƒ F- tim-s-xn-sb k-ao-]n- -t mƒ, gn- p- B-fp-I-fp- A-tacn- -bn C-Xp kw-_- n- Xn Øp-sIm- v kp-{]ow tim-s-xn-bn sim-sp-ø tikp-i-fn-se mw 2015 Pqsse 13\v kp-{]ow v \-S-Øn-b ]T-\-߃ shtcm[-\w tkm-h-[ \nfn-hm- p -Xv azyw I-gn-Ip- i-cnh- p sim- v tims-xn ti-{µ-k-h -sa n-t\m- -Xn-t\- mƒ hf-sc as-ßv 1958 kp-{]ow tims-xn hn- Sv Cu B-Œv {]-Im-cw N- -߃ _o-^v I-gn- p- -Xm-Wv lm- [n ]-d- p 16 hb-kp I-gn- \n-i-c-am-sw- p- -X-t{X. n- p- I- p-im-en-i-sf cq-]o-i-cn- m B- m-]n p. bp-f-kn-se \m-j-w C am-{x-sa amw-k-øn\pw Xp-Ien-\p-am-bn Ãn- yq v Hm-^v sl -Øv \- A-d- m ]m-sp- SØn-b hn-i-z-am-b ]T-\- p F- mwv. G-Xm\pw h - Øn _o-^v I-gn- p -Xp jw I-gn- v ho pw C-tX Imcyw kp-{]ow tim-s-xnbp-ss aq-ew ]- m-lmxw, lr-z-bm-lmxw, {]-talw, Im ßp- `-c-w-ls-\m _ v (A- v P-Uv-Pn-am A-Sk XpS-ßnb tcmk-ß-fn-te- p- h-gn hf-sc F- _- v) 2002 B-h -Øn- p-ibpw sn-bvxp. fp- -am-sw- m-wv. \yq-{so-j Im -k F- H-cp tkmh-[w \n-tcm-[n p-sim- p- \nb-aw BZyw \-S- {]-kn- o-i-c-w-øn s{]mk-kv snb-x _o-^n-se m n-b kw-ÿm-\-ß-fp-ss `q-hn-`mk-sø sam-ø- ssl-t{sm ssk- n-iv A-ao-\p-I-fpw (HCA) Im- -k Øn Ius_ v F- m-wv am-[y-a-߃ hn-ti-jn- km-[y-xbpw X-Ωn-ep- _- w \n-co- n- p -Xv C- n- Xv. F- m C-µn-cm Km- n 1975 A-Sn-b- -cmhÿ ß-s\-bmWv A majority of cancer risk studies of HCA \-S- n-em- n I-gn- -t mƒ Iut_ n \p have shown that high intake of well prepared meat has ]p-d-øp- kw-ÿm-\-߃ IqSn Cu \nb-aw ]m-km- exposure to meat careinogens particularly HCA may -W-sa- v A-h B-h-iy-s p. At mƒ ti-c-fhpw increase the risk of human cancer. X-an-gvv-\mSpw H-gn- p- kw-ÿm-\-߃ A-Xp kzo-i- ti-c-f-øn-se {In-kv-Xym-\n-Iƒ t]m - p-ko-kp-im-cp- \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 9 9 Pqsse 2017 cn p. I -Æm-S-Øn 1964 X-s tim -{K-kv tkmh- [w \n-tcm-[n- p sim- v \nb-aw ]m-km- n-bn- p- mbn-cp p. At msgm pw {]-I-Sn- n- m-ø F-Xn p- Iƒ Ct mƒ i- -am-bn cm-{ o-b ]m - n-iƒ D- -bn- p sim- v ti-{µ-øn-se _n-sp-]n K-h -sa n-s\ F-Xn p p. `-c-w-l-s-\-bn a-\p-jy-cp-ss `- -Whpw ]m-\o-bhpw kw-_- n- v ]-d- n- p- c- p h-ip- p-i-fm-wp- Xv. A-h-bn H- mwv ta - -d 48mw h-ip v, a-t -Xv 47mw h-ip- n a-zy\-bw \-S- m- -W-sa- p- am - K\n t±-i-am-wv A-h-bn c- masø Im-cy-Øn Nn-e kw-ÿm-\-߃ hnap- JX Im-Wn- p- -Xn-s\-Xncm-bn A-`n-h-µycm-b k-apzm-

10 ss B-K-a-\-Øn-\v ap-ºv ar-k-ß-fp-ss amw-kw I-gn- mdn m-bn-cp- p F pw A-h [m-\y-hpw, k-ky-ßfpw a- yhpw tn - `- -W-co-Xn-bm-Wv kzo-i-cn- n-cp- sx pw H-cp Kth-jW {]-_- -Øn Rm hmbn p. \-{km-wn-iƒ Np-h- amw-k-{]n-b- m-cm-bn amdnb-xv t]m - p-ko-kp-im-cp-ss kzm-[o-\-øm-e-t{x. tbip-{in-kv-xp [m\yw sim- p- A- hpw a- yhpw I-gn- n- p- -X m-sx amw-kw I-gn- n-cp- -Xm-bn \m-ep kp-hn-ti-j-ß-fnepw Im-Wp- n. F-s Iu-am-c-{]mbw h-sc F-s A- -s bpw k-tlm-z-c-ß-fp-ssbpw ho-sp-i-fn am- nd- n A-\p-h-Zn- n- n m-bn-cp p. H-cp ]-t h-b-kv-i-c aqkn-s B-bp th-z Nn-In- - bnepw tlman-tbm-s m-xn-bnepw am{xw A-h B-{ibn- -Xn-\m-emhmw am- n-d- n-bp-ss \n-tcm[-\w R-ßfp-sS ho- n h- Xv. F- m F-\n- v ]-Xn-s\- p hb-kv I-gn- -t mƒ ap-x R-ß-fp-sS ho-sp-i-fn \n- v B \n-tcm[-\w \o- -s - n-cp p. A-sX- - p-am- Is, C-t mg-sø ÿn-xn-bn ti-c-f-øn Cu-g-hcpw, ap- o-ß-fpw, {In-kv-Xym-\n-Ifpw ] n-i hn-`m-k- Øn -s - -hcpw [m-cm-f-am-bn _o-^v I-gn- p- -h-cmwv. ti-{µ K-h -sa ns Cu ]pxn-b D-Øc-hv tnmzyw sn-bvxp-sim- v tic-fm ssl-t m-s-xn-bn l -Pn sim-sp-ø-t mƒ _o-^v Dƒ-s -ss-bp- amw-kw I- im- p sn-øp- -Xn-\v hn-e- p- -Xm-bn D-Ø-c-hn Im- Wp- n F- Im-c-W-Øm tã sim-sp- m hnk-ω-xn- p-i-bm-wp- m-b-xv. C ym cm-py-sø _-lp-`q-cn-]- w P-\-ßfpw tkmh-[-øn-\v F-Xn-cm-bn -Xo-cm-\p- Imc-Ww F- mwv? ]-ip-hn-s\ tkm-am-xm-hm-bn ssz-h-øn-s km-zr-iyam-bn Im-Wp ssl-µ-h P-\-X-bn-se K-Wyam-b hn- `m-k-øn-s hn-im-cw -am-\n- p sim- m-wv `-c-w-l-s- \-bn-se 48mw h-ip- v tn - -s - -sx- m-bn-cp- p Rm- \mzyw [-cn- n-cp- Xv. F- m `-c-wl-s-\ \n -Ωm- W-k-`-bn-se N - -Iƒ hm-bn- -t mƒ tum. Aw-t_- Zv-Idpw P-h-l -em s\-lv-dphpw ta - -d- Im-c- W-߃- p ]I-cw D bn- h-kv-xp-x-iƒ C-h-bmbn-cp p. I- p-im-en-i-fm-wv C- y-bp-ss {Kmao-W Pohn-X-Øn bp-k-ß-fm-bn h-f-sc-b-[n-iw k-lm-b-߃ sn-bv-xn-cp- Xv. A-h-bp-sS NmW-Iw ssp-h-h-f-øn- \v G- hpw D-Ø-a-am-sW- p- Xv A-hn-X - n-x-amwv. ]-c-tim-sn Z-cn-{Z P-\-߃ NmW-Iw D-W- n-bm-wv \q- m- p-i-fm-bn A-Sp- p I-Øn- n-cp- Xpw X-d sa-gp-inbn-cp- -Xp. tkm-aq{xw h-f-am-bn am-{xa, Hu-j-[-ambn pw D-]-tbm-Kn- p p. i-xm- -ß-fm-bn I- p-im-en- I-sf B-Wt m h- n h-en- p- -Xn\pw \n-ew D-gp- -Xn\pw a-\p-jy D-]-tbm-Kn- n- p- Xv. B ar-k-ßfp-ss k-ar- am-b ]m Ip- n-iƒ pw ap-xn - h pw G- hpw Iq-Sp-X t]m-j-im-lm-c-am-bn D-]- tbm-kn- p sim- n-cn- p- p F- p -Xv H-cp h-kv-xp- X-bm-Wv. AXp-sIm- v a-x-]-c-am-b Im-c-W-߃ sim- {]-Xyp-X ta - -d- a-tx-x-cam-b Im-c-W-߃ sim- m-wv `-c-w-l-s-\-bn 48mw h-ip- v tn -Øn- p -Xv F- p Rm a-\- n-em- p p. `-c-w-l-s-\- bn I V A hn-`m-k-øn C- y ]u-c- mp-ss auen- I I -Ø-hy-ß-fm-bn F-gp-Xn tn -Ø-Xn H- v C- XmWv. It shall be the duty of every citizen of India to have compassion for living creatures C-X-c Po-hn-Itfm-Sv k-lm-\p-`q-xn ]p-e Øp-I F Xv Hmtcm C- y ]u-c-t bpw au-en-iam-b I -Ø-hy-amWv. `- -W-Øn-\p th- n ar-k-ß-sf sim p- Xpw Cu k-lm-\p-`q-xnbpw F-ß-s\ s]m-cpp-ø-s -Sp-Ømw? k- ky-`p- p-iƒ A m-ø-h pw D -Xm-Wt m Cu cm-pyw. I- p-im-eni-sf sim p- -Xn-\v I-im- p-im kzo-i-cn- {]m-ir-xhpw I- p-\n - m {]-bm-k-ap- -Xpam-b {Iq-c k-{ºzm-b-߃ tkm-jy ao-un-bmbn Iq-Sn I- -t mƒ sffkv Xo-{h-hm-Zn-Iƒ X- ß-tfm-Sv A-\p-Iq-en- m-ø-h-cp-ss X-e-sh- p- -Xn-t\- mƒ ss]-im- -Nn-I-am-bn- v F-\n- p txm- n. C- ybn h-[-in- -bv- p hn-[n- -s - a-\p-jy - v B in- \-S- n-em- p -Xp kw-_- n- v kp-{]nw tims- Xn \-SØn-b H-cp kp-{][m-\ hn-[n-bn a-\p-jy-\v H pw th-z-\ D- m-im-ø co-xn-bn-ep- k-{º-zm-bw am-{x-ta A-\p-h-Zn- n- p p. B hn-[n-bn-se \ym-bw a- \p-jy - v am-{x-am-bn ]-cn-an-x-s -Sp-Øn-bm a-xnbmip-tam? ar-k-߃ Dƒ-s -ss-bp- Po-hnI-sf `- - W-Øn-\p th- n sim p-tºmƒ Ah-sb th-z-\n- n- m-ø co-xn-bn A-h-bp-sS ac-ww km-[n-s -Sp- p- -Xn-\v B[p\n-I im-kv-{xo-b am K-߃ A-h-ew- _n-t -Xv `-c-w-l-s-\-bn-se ta-ep- -cn- auen-i I -Ø-hy-Øn-\p th- n am-{xa, H-cp ]-cn-jvir-x cm-py-øns e -Ww Iq-Sn-bm-bpw kzo-i-cn-t - - Xm-sW- v Rm hn-iz-kn- p p F mw ]m]w hfsc {Intb- ohv Bbn-cp Hcmsf Hcn- Hcp-]-tZin ]nsn IqSn. temi-øn Xm ]d-bp- Xv am{xamwv Xncp-h-N-\-sa v Icp-Xp D]-tZ-in. D]-tZin ]d- p. \n߃ Ct mƒ snøp coxn amd-ww. \n߃ CXv snø-cp-xv, Cßs\ {]h Øn- -cp-xv, Aßs\ snø-cp-xv...-f mw ]m]w. thz-]p-kvxiw hmbn pibpw {]m n- p-ibpw am{xw snøp-i. B \ a\p-jy D]-tZin ]d- Xp t]mse am\- km- -c-s p kap-l-øn\v {]tbm-p-\-an- m-ø-h-\mbn amdn. thz-]p-kvxiw hmbn- n v ho nse Ad-bn am{xw Ign piqsn. CXv am\-km- -c-a-. thz-]p-kvxiw icn-bmbn ]Tn- p-i. A w {Kln- p-i, kap-l-øn-te v Cd-ßp-I. a\p-j-cm-in-bpss \ - mbn {]h Øn- p-i. {IntkmÃw henb sa{xm-s m-enø Pqsse \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

11 Btcm-Ky-ap a\- pw-, i-co-chpw, ]cn-ÿn-xnbpw c -k-ω ±hpw {]ta-lhpw {i n- n-s - n hr -Isf XI-cm-dn-em- pw. lrzbkvxw`-\tam, ] m-lm-x-tam D m- mw. {Ia-ambn c -k-ω ±hpw {]talhpw ]cn-tim-[n- p-ibpw sx mb PohnX ssien-bn am -߃ hcp-øp-ibp-amwv Bh-iy-am-bn-cn- p- -Xv. PohnX ssien-bn am -߃ hcp-øn-bn pw ^eap- m-bn- m-sb- n acp- p-]-tbm-kn vch \nb-{ n-t n hcpw. IXn-cn hf-an-sp- Xp t]mse-bp {]h Ø-\-ß-fmWv an k`-ifpw Cusbmcp taj-e-bn snbvxp hcp- Xv. IΩyq-Wn n Uh-e-]vsa v t{]mpiv v {]h Ø-I kµ in- p hosmwv cmp- -t Xv. cmp- ssibpw Imepw Xf v \mev]xmw hb-kn InS- sb A`bw {]m]n p. F m BgvN-bnepw R߃ sn p-tºmƒ cmp- s IÆn \n v IÆp\o hcm-dp- v. _n]nbpw jpkdpw t\m n Ign-bp-tºmƒ {]m n- phm-\mbn cmp- ssi Iq pw. R߃ {]m n- p-tºmƒ cmp- Bflm -ambn AXn ]s -Sp- pw. cmp \v th Xv kujy-am-wv. BgvN-tXmdp-ap RßfpsS kµ i\w cmp- \v {]Xymi \ Ip p- v. Hcn- cmp- Xs ]q -IY hnh-cn- p. k Rms\mcp aw hmc sxmgnem-fn-bm-bncp p. \ hcp-am-\-apff ]Wn-bm-bn-cp- p. ` -WtØmsSm w azyhpw ÿnc-ambn tkhn- n-cp- p. B pw iey-ap- m- m- -Xn-\m B pw ]cm-xn-bpan- m-bn-cp- p. Hcp Znhkw s]s v Imepw ssibpw Xf p. Fs `mcybpw Ab hmkn-ifpw Bip-]-{Xnbn sim p t]mbn. ]cn-tim-[\sb mw Ign v tumivs ]d- p. {]j IqSnbXv \nan-ø-ap- mb Hcp kvt{sm m-sw- v. Xe-t m-dn c w I -]n-sn Xns `mkam-bn- Hcp `mkw Xf p t]mb-n. D pw amwkm-lm-c-ßfpw Aan-X-ambn ` -W-Øn Dƒs -Sp-hm Imc-W-am-bXv azy-]m-\-ioew \nan-ø-amwv. _n]n {Ia-ambn ]cn-tim-[n v ` W {Iao-I-c-W-߃ hcp-øn, acp- p-iƒ Ign- n-cp-s - n Rm\n- v Cu ÿnxn-bn-em-in- m-bn-cp p. C v \n߃ \S-Øp- Xv t]mse-bp t_m[-h -cw \S- ]-Sn-Iƒ t\c-sø-bp- m-bn-cp-s - n.... cmp- Icbp-hm XpS-ßn. cmp- s kw`m-j-w-øn ]gb ImesØ sx mb PohnX ssien-bpss ZpxJhpw A\p- Xm-]-hpw D v. am\-km- -c-øn\v Hcp ka-b-ap- m-bn-cp- p. A Xv snøm- -Xn cmp- ZpxJ-Øn-em-Wv. IpSpw- _-Ønse GI hcp-am-\-am Kw \ne- -Xn-\m IpSpw_w ] n-wn-bn-epw. cmtpjv sndnb s]mxp-acm-aøv ]WnIƒ Gs -SpØv \S- Øp- hy n-bm-wv. kmaqlni kmwkvim-cni taj-e- I-fnse {]h Ø\߃ \nanøw At±lw P\-߃ v {]nb- -c-\p-am-bn. Btcbpw klm-bn- p-hm Xøm. {]talw Ds v Hcn- Is -Øn-sb- nepw Xnc v ImcWw Hcn- t]mepw ]cn-tim-[n phm kabw In nbn-. Hcp Znhkw \S- p-hm {ian- -t mƒ Imep th p th p t]mip- p. ]n osv icn-bm-b-xn-\m A{X Kuc-ham-sb-Sp-Øn-. Hcp amkw Ign p tumivssd I p ]cntim-[-\-iƒ \S-Øn-b-t m-gmwv {]iv\w Kpcp-X-c-am-sW v a\- n-em-b-xv. hr -Iƒ XI-cm-dn-em-bn-cn- p- p. DSs\ Fd- Wm-Ip-fsØ Hcm-ip-]-{Xn-bn- Xma-kn p NnIn- -bmcw-`n p. e - -W- n\v cq]m aps- n-bn pw Imep Xf p t]mbn. Ct mƒ ^nkntbm sxdm n aqew \S p-hm {ian p sim n-cn- -bm-wv. {]talw Bcw-`-Ønse Is Øn NnIn {Ia-ambn \S-Øn-bn-cp-s - n cmtpjv Hcn epw C sø ÿnxn-bn-em-ip-am-bn-cp- n-. CXv R߃ ip{iqj snøp timf-\n-i-fnse A\-h[n t]cn c p {]Xn-\n-[n-I-ƒ am{xw. CXp t]mse-bp At\Isc Hmtcm timf-\n-i-fnepw ImWp-hm km[n- pw. {]ta-lhpw c -k-ω ±hpw C v PohnXssien tcmkß-fm-wv. Cu Akp-J-ß-fn- m-ø-h C v tic-f-øn 11 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 11 Pqsse 2017

12 Npcp- w. ]e pw sndp- -Ønse Cu tcmk-߃ ]nsns]-sp- -XmWv I p hcp- -Xv. kmº-øn-i-ambn kuicy-ap- -h v ]Ww sne-h-gn v CXns Kpcp-X-cm-hÿ Ipd-bv p-hm Hcp ]cn-[n-hsc km[n-t - mw. ]mh-s - hsc kw_- n- n-s-tømfw kmº-øn-i-ambn Ah XI p t]mipw. C sø Bip-]{Xn sne-hp-iƒ a yh KØn s]sp- -h v t]mepw Xmßm-hp- -Xn-e- p-dam-wv. kaq-l-øn kmº-øn-i-ambn XmW \ne-bn-ep- -h v ]e Imcy-ß-sf- p-dn pw hy -ambn [mc-wbn- m-ø-xn-\m, In p ]Ww D]-tbm-Kn v sx mb PohnXssien \bn- p-i-bmwv. sx mb PohXssienbn \n p ]n m-dn ]pxnb PohnXssien cq]-s -Sp-Ønbn- m-sb- n PohnXssien tcmk-߃ ]mh-s hsc IqSp-X Zpcn-X-Øn-te v X n-hnspw. tcmk-߃ X k-a-bøv I p ]nsn v {Ia-amb ]cntim[-\bpw NnIn- -bpw \S-Øn-bm Pohn-X-h-km\w Zpcn-X-am-Im-Xn-cn- phm klm-bn- pw. hr -Iƒ XI-cm-dn-em-Ip- Xv hym]-i-am-b-txmss an Bip-]-{Xn-I-fnepw Ubm-en-knkv bqwn- p-iƒ Bcw-`n p sim n-cn- pibm-wv. ]e ] n-ifpw k kwl-s-\- Ifpw Ubm-en-knkv tcmkn-isf klm-bn- p-hm aptºm v h p sim n-cn- p p. CsXmcp Poh-Im-cpWy {]h Ø- \-am-sw- -Xn bmsxmcp kwi-b-hp-an-. CØcw klmb-߃ v Xmev m-eni hnsp-x F -Xn-ep-]cn ]q mÿ-bn-te v CØcw tcmkn-isf sim p hcp-hm klmbn- p- n- msb v am{x-a Hcp klm-bhpw AXv e`n- p hy ntb ]q Æ-X-bn-te v \bn- p-hm D]-I-cn- p- pan. ]t Cu KXn-tI-Sn-te v hcp- -Xn\v apºv Cu tcmkw hcm-xn-cn- p-hm-\p Hcp \S-]-Sn-{Iaw D mbn-cp- p. A -h AXv a\- n-em- m-xn-cp- -Xns ^eam-wv C -h A\p-`-hn- p Cu ZpcnXw. A -h v Hcp am\-km- cw D mbn-cp-s - n Ah-cpsS hr Iƒ XI-cm-dm-ImsX, ssi Imep-Iƒ Xf-cmsX tpmen snbvxp snbvxv Pohn- p-hm km[n pam-bn-cp p. c -k-ω ±hpw {]ta-lhpw {i n- n-s - n hr -Isf XI-cm-dn-em- pw. lrzbkvxw`-\tam, ] m-lm-x-tam D m- mw. {Ia-ambn c -k-ω ±hpw {]ta-lhpw ]cn-tim- [n- p-ibpw sx mb PohnX ssien-bn am -߃ hcp- Øp-I-bp-amWv Bh-iy-am-bn-cn- p- -Xv. PohnX ssien-bn am -߃ hcp-øn-bn pw ^e-ap- m-bn- m-sb- n acp- p- ]-tbm-kn v Ch \nb-{ n-t n hcpw. IXn-cn hf-an-sp- Xp t]mse-bp {]h Ø-\-ß-fmWv an k`-ifpw Cusbmcp taj-e-bn snbvxp hcp- Xv. Ubm-en-knkn\pw lrzbikv{x{inb- pw, hr am n-h-bv p- -Xn\pw kmº-øni klmbw A`y n p sim p A\-h[n IØp-Iƒ Hmtcm ] n-i-fnepw e`n- m-dp- v. Poh-Im-cpWy {]h Ø-\-߃ v ]Wap - CS-h-I-Iƒ kmº-øni klm-bw- \ Ipw. ]mh-ß-fpss Bh-iy-Øn klmbn p F v CS-h-Ibv v A`n-am-\n- m-sa- nepw klmbw In nb hy nsb ]q Æ-X-bn-te v \bn- p-hm CXp-]- I-cn- n-. ]e-hn[ kml-n-cy-ß-fm ]q ÆX \jvs- hy n-isf ]q Æ-X-bn-te v \bn- p- -XmWv {InkvXob t{]jnx ZuXyw. As mkvxe {]hr-øn-iƒ c mw Pqsse A ym-b-øn AXv hni-zo-i-cn- p- p- v. ]t{xmkpw tbml- m\pw tzhm-e-b-øn-te v IS p sn p-tºmƒ `n bmnn- p aps- -\mb a\p-jy-t\msv ]d-bp hmniw {it -b-am-wv. Rßsf t\m q... sh nbpw s]m pw F\n- n-. F\n- p- Xv \n\ v Xcp- p. \{kmb-\mb tbip-hns \ma-øn Fgp-t v \S-. ]t{xmkn-\pw- tbm-l- m\pw `n \ In-bn v t]mim-am-bn-cp- p. Ahs\ ]q Æ-X-bn-te v \bn- p {]hrøn-bm-wv Ah snbvx-xv. Ubm-en-knkv sntø Ah-ÿ-bnte v \bn- p-hm klm-bn- p kml-n-cy-߃, ] m-lm-x-øn\pw lrz-b-lm-x-øn-\pans-bm- p PohnX ssien XpS-ßn-h-sb- p-dn- p ap -dn-bn- p-ifn-eqss Bfp-Isf cq]m- -c-s -Sp-Øp {]h Ø-\-ßfmWv Imen-I-{]-k- -amb kphn-tij the. CXv as m-c-\p-`-h-am-wv. ikv{x{inb v Xnc-s -SpØ tcmkn-i-fpss hosp-i-ƒ R߃ kµ in- p. Hm -td-j\v t]mip- -Xn\v apºmbn Ah v th n {]m n- p-isb- -Xm-bn-cp p Rß-fpsS Dt±-iyw. c p t] lnµp- fpw Hcmƒ ItØm-en- -\p-am-wv. R߃ Ah p th n {]m n- p. c p Znhkw Ign- -t mƒ aq p t]cn Hcmƒ am{x-ta ikv{x{inb v t]mbn p- psh v a\- n-embn. \ΩpsS a\- n s]s - p {]Xn-I-cWan- Xm-bn-cn pw. Ah v th m-sb- n ]ns \Ω-sf- n\v ]ndsi t]mi-ww. Hm -td-j\v th -Xmb XpI- \Ωƒ Bip-]-{Xn-bn Gev]n p. tcmkn-bpss ho n c p XhW t]mbn. CXn IqSp-X F v km y-amwv temi-øn\v \ Ip-hm-\p- -Xv. Ahs ImgvN t]mips - n t]mis. \ΩpsS tpmen \Ωƒ \n -ln- p. ]t, R߃ ho pw Cu hosp-i-fn t]mbn. At mgmwv b-ym Nn{Xw a\- n-em-b-xv. {]mb-ap tcmknbmb A ]d p : Fs Bip-]-{Xn-bn sim p t]mip-hm Bcp-an- m-bn-cp- p. Fgp-]-tXmfw hb-kp A -s\ NnIn- n- p- Xp sim v henb {]tbm-p-\-an- m-sb v a ƒ IcpXn. a -sf- m-hcpw Znh-k- q-en v ]Wn-sb-Sp- p- -h. A \v ImgvN thww. ]t Bip- ]-{Xn-bn sim p t]mip-hmt\m Hcp Znhkw AXn\v th n sa\-s -Sp-hmt\m a ƒ Xøm-d-. kup-\y-am-bn- m-sw- nepw A \v ImgvN In n-bn v \ap v F v {]tbm- P-\w. R߃ tnmzn p Atßbv v ImgvN In -W-sa v Xmev]-cy-ap-t m. Ah ]d- p. D v. ]t Fs AhnsS FØn- p-hmt\m ]cn-n-cn- p-hmt\m Xnc- p a ƒ v ka-b-an thz-]-kvx-i-ønse Hcp kw`-h-amwv Fs a\- n HmSnsb-Øn-bXv tbml- ms kphn-tijw 5 A ymbw 1 apx 10 hsc-bp hmiy-߃. sbcp-si-te-an B phm-xn-ev t_sykvzm F v F{_mb t]cp Hcp Ipf c-bn ap -sø p B p tcmkw ]nsn p InSt mcp a\p-jy-s\ Ipfw Ie- p-tºmƒ Ipf-Øn-en-d- p-hm Bcp-an-. a - p-g-t»cn ] m-b-øns hnhn[ `mk-ß-fn tcmk kujy-øn-\mbn B{K-ln- p A\- h[n t]cp- v. Ah v kujyw e`n- p- -bn-s-tø v FØn- p- -XmWv C v Rß-fpsS tpmen. ] m-b-øn-s bpw P\-ssa{Xn s]menkn-s bpw \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

13 ÿesø am tømω CS-h-I-bp-sSbpw ]pj-]-kncn saun- timf-pnse IΩyq-Wn n saun-kns kl-i-c-wtømss ]p -bv msv knf-kvsf k` C{]-Im-c-ap Hcp {]my-ani BtcmKy kwc- W {]h Ø\w a - p-g-t»cn ] m-b-øn \S- n-em n hcn-i-bm-wv. ] m-b-øns bpw P\-ssa{Xn s]men-kn-s bpw AwKo-Im-c-ap- -Xn- \m ] mb-øv AXn -Øn-bn GXp ho nepw R߃ v Ib-dn-s p-hm km[n- p- p. ] m-b- Ønse {]my-ani BtcmKy ti{µ-hp-ambn A\u-]-Nm-cnI [mc-w-bp- -Xn-\m c -k-ω ±w, {]talw XpS-ßn-bhbv v Zo L-Imew Ign-t acp- p-iƒ AhnsS \n v e`n- pw. ]pjv]-kncn saun- timf-pnse IΩyq-Wn n saun-kn hn`mkw ]p -bv m- p am tømω knfkvsf hn`m-k-ß-fn \n p-ap ap Xv t] pw IpSpw- _{io {]h Ø-I-cmb ap Xv t] pw Ggp Znh-ksØ ]cn-io-e\w \ In. tcmkn v \ ti {]my-ani ip{iqj-iƒ, tcmk-ß-sf- p-dn pw a\pjy ico-c-sø- p-dn- p-ap s]mxphnh-c-߃ XpS-ßn-bh tumivsd m Adp-]Xv thmf n-tb-gvkns\ ]Tn- n p. c -k-ω ±hpw {]talhpw D]-I-c-W-ß-fp-]-tbm-Kn v Af- p-hm Ahsc ]Tn- n p. - XpS v F m _p[-\m-gvnbpw aq p t]c-s-ßp Sow timf- \n-iƒ kµ in pw.hmtcm hosp-i-fnepw c -k-ω ±hpw {]ta-lhpw Af- p-hm-\p sajo-\p-am-bmwv k`mw-k-߃ t]mip- -Xv. AhnsSbp -h-cpss c -k-ω ±hpw ] km-c-bpss Afhpw Af- pw. 140/90 IqSp-X-em-sW- n Ah v thmf n-tbgvkv ap -dn-bn- v \ Ipw. ] -km-cbpss Afhv 200 IqSp-X-em-sW- n {i n- W-sa v AhtcmSv ]d-bpw. PohnX ssien-bn am -߃ hcp-tø- bm-h-iy-ß-sf- p-dn v Ah-tcmSv kwkm-cn- pw. XpS v Ahcp-ambn kw`m-j-w-øn-te s -Spw. Bcpw kwkm-cn- p-hm- \n- msx AhKWn -s v Ign-bp- -h v kw`m-j-w-߃ Bizmkw ]I-cp- -Xm-Wv. XpS v {]m n- p- -Xn\v hntcm-[-an- m-sb- n thmf n-tbgvkv Ah v th n {]m n- pw. F m Xn -fm-gvn-bpw -sh- n-bm-gvnbpw]pjv]- Kn-cn-bn \n pw hcp- - tumivsd mcpss kwlw Bhiy-ap hosp-iƒ Is Øn kµ in- pw. acp- p-iƒ \ Ip-w. ]e tcmk-ßfpw \ΩpsS Xs krjvsn-bm-wv. sx mb PohnX ssienbpw acp- p-i-fpss sx mb D]-tbm- Kw \nan-øhp-ap- -Xm-Wv. Nne tcmk-߃ hcm-xn-cn- p-hm\pw D tcmk-ßsf \nb-{ n- p-hm\pw BtcmKy Imcy-Øn km -c-x-bp- -h v km[n- pw. tcmkw aq n- p-tºmƒ am{xta BtcmKy km -c-x-bn- m-ø-h Bip-]-{Xn-bn t]mip-i-bp- p. ]n osv h XpI aps- n-bmse Aev]w ia\w e`n- -bp- p. ]mh-s - -h InS- msw t]mepw ]Wb-s -SpØn \nxyzmcn-{zy-øn-te v t]mti Ah-ÿ-bnse-Øpw. BtcmKy Ah-t_m-[-an- m-ø-xn-\m sndnb NnIn- -sim v t`z-am- m-am-bn-cp- -Xns\ hospw A\-h[n t]cpss Pohn-Xhpw IS-s -SpØn NnIn- n-t n hcp Ahÿbnse-Øp-I-bm-Wv. BtKm-f-h -c-w-øns `mkambn D mb kmº-øni am w \nanøw CXv k km[mc-w-am-bns m n-cn- p-i-bm-wv. \nhr-øn-ti-sns ^e-ambn IS-ØnemIp IpSpw-_-ß-fnse Ip n-iƒ I S-Ønte pw tamj-w-øn-te pw Xncn-bp-hm \n _- n-x-cm- Ip-I-bm-Wv. At mƒ B[p-\nI Xe-ap-d-sb- p-dn v ZpxJn p \ap v {]iv\-øns ASn-ÿm\ Imc-W-Ønte v sn p-hm km[n- -Ww. ChnsS th Xv am\-km- camwv. \ap v hnfn p ]dbp-hm km[n- Ww. {]nb P\-ta, \n߃ \nß-fpss PohnX ssien hn p amdn-bn- msb- n \n߃ tcmknifm-ipw. \nß-fpss tcmk-߃ NnIn- n- p-hm \n߃ v `mcn XpI th n hcpw. \nß-fpss IpSpw_w IS-s -Wn-bn-em-Ipw. \nß-fpss `mcy-tbbpw Ip n-itfbpw \n߃ kvt\ln- p- p-sh- n \nß-fpss PohnX ssienbn am ap mi-ww. c p amkønsem-cn- ] m-b-øn-ep tcmkn-iƒ p th nbp kujy-zm-bi ip{iqj] n-bn {Iao-I-cn- p- p. tcmkn-i-fpss _ p- fpw hnizmk kaq-lhpw ]s -Sp- p- p. c p-am-k-øn-sem-cn- thmf n-tb-gvkn\v Btcm-Ky- mkp-iƒ ]pjv]-kn-cn-bnse tumivsd m \ Ipw. timf\n \nhm-kn-isf t_m[-h -cn- p-hm hnhn[ hnj-b-ßfn-ep mkp-ifmwxv. timf-\n-i-fn-ep Ip n-isf kmaqlni{]-xn-_- -X-tbmsS hnzym`ymkw XpS-cp-hm-\p ]cnio-e-\-ßfpw {Iao-I-cn- p- p. kaq-l-øn ]m iz-h cn- -s P\sØ kaq-l-øns apjy-[m-c-bn-te v sim ph-cp-hm-\p {ia-ß-fmwv IΩyq-Wn n Uh-e-]vsa v t{]m{km-an-t -Xv. Npcp- -Øn IΩyq-Wn n Uh-e-]vsa v t{]mpiv v Hcp ]men-tb- nhv sib ]cn-]m-sn-b-. ]men-tb- n-hn\v ]cn-k-w-\-bp v F v am{xw. P\-Iob i o-i-c- W-Øn-eqsS tcmk-{]-xn-tcm[ {]h Ø-\-ß-fmWv CXn-e-Sßn-bn-cn- p- -Xv. ] n- p- n BtLm-jn- m-dp {Inkvakv hnhn[ ax- PmXn hn`m-k-ß-tfm-ssm w Hcp timf- \n-bn P\Iob {Inkvakv F t]cn F m-h jhpw BtLm-jn pw. F m ax-ß-fn \n p-ambn A qtdmfw t] ]s -Sp- p P\-Iob {Inkvakv BtLmjØn timf\n \nhm-kn-ifpw {Inkvakv Imcfp-Iƒ Be-]n- m-dp- v. AXn\v tijw Ah-tcm-sSm w ` Ww Ign- p-w. BtcmKyap a\ pw ico-chpw ]cnÿn-xnbpw AXmWv]p -bv msv IΩyq-Wn n Uh-e-]vsa v t{]mp-iv ns ap{zm-hmiyw. A`n-hµy txmakv si DΩ Xncp-ta-\n-bpsS \n t±i {]Imcw XpS-ßnb Cu t{]mpiv v Btcm-Ky-ap kaq-lsø krjvsn- p-hm-\p {iahpw anj Bip-]-{Xn-Iƒ v _Z-emb as mcp tamu-epamwv. knf-kvsf k` Ct mƒ im o-i-cww \ Ip Xv AXn-cp-I-fn- mø {InkvXo-bX (Borderless Christianity) F Bi-b-Øn-\m-Wv. {InkvXob aqey-߃ v {]m[m\yw \ Ip Hcp kaq-lambn \ΩpsS Np p-]m-sp- Isf am n-sb-sp- p-i-sb- -XmWv ImenI {]k- -amb kphn-ti-j-th-e. AXn-\p Hcp Ffnb {ia-amwv ]co- -W-Sn-ÿm-\-Øn \S- p-h-cp- -Xv. tum.-amxyp timin ]p -bv msv t{]mpi v Und-Iv, knf-kv vsf IΩyq-Wn n Uh-e-]vsa v s]mpiv v 13 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 13 Pqsse 2017

14 tum.un. _m_p- t]mƒ CSXp P-\m-[n]-Xy ap -Wn ]pxn-b a-zy\-bw A-h-X-cn- n- p p. tkm-fa-s tx- \o- -Iƒ- v Iq-sSm-cp- n \n `-bw A-`n-{]m-b {]-I-S- \-߃ \-S-Øp- si.sn txm-a-kv P-Uv-Pn A-Xn-s\ kzmk-xw sn-bv-xp-an-cn- p p. Ip-S-h-bdpw I- -cn- m t]m- ao-ibpw D-s - nepw azyw D-]-tbm-Kn- m-ø-h\m-b Rm ]n-w-dmbn-tbmspw si.sn txm-akn-t\mspw tbm-pn- p p. ]n-w-dm-bn-bp-ss a-zy\-bw kzmk-xw sn-ø-s -SWw. H ma-xv C-t mƒ d-±m- -s - Xo-cp-am-\w D-t±-iyip- n sim- v A-Sn-h-c-bn- -Xm-bn-cp- n. tim-gbpw cm-{ o-bhpw B-bn-cp- p A-Xn-s ]n- n F- v F m-h pw A-dn-bmw. am-wn D-S- n-bxpw _m-_p I-fn- Xpw kp-[o-c ap-x-se-sp- n-\v C-d-ßn-bXpw D- Ω -Nm- n I-S-Øn-sh- n-bxpw H pw a-d- m Ime-am-bn -t m. c- ma-xv Sq-dnkw. Sq-dn-k-sØ- p-dn- v hnh-cw C m- Ø-h F- p ]-d- mepw hnh-cw D- -hcpw ÿn- Xn hn-hc- -W- p-ifpw ]-d-bp -Xv Sq-dn-kw ta-j-ebn h-cp-am-\w Ip-d- p F- v X-s BWv. A-Sn- p ]q-km-im-\ Sq-dn-Ãp-Iƒ C-hn-sS h-cp- Xv. icn, F- m ]q-km-im-sx A-Sn- m ku-icyw thww. C- -en- mc-\v hot m P -Ω -Imc-\v _n-btdm tht? k-tω-f-\-ß-fn ]-s -Sp- p- -h-cn \q- p- v sxm-æqdpw Ip-Sn- m-ø-h-cm-bn-cn- pw. F- m ti-jw ]-Øv t]-sc I-cp-Xn k-tω-f-\-߃ kn-tem- Wnepw tkm-h-bnepw t]m-ipw. aq- m-axv, D-Z-b-`m-\p Dƒ-s -ss C- mcyw ]Tn -hscm-s ]-d- -Xn-\v F-Xn-cm-bn-cp- p ]-g-b \bw, lr-t{zm-kw h- v- a-zy-]m-\w D-t]- n- -bmƒ H pw B-bn-cp- n t m Km- n in-jy-\m-bn-cp- p D-Z-b- `m\p. \m-em-axv, \-Ωp-sS sn-dp- - m - n-s-bn I- gn- c- v aq- p sim w sim- v `o-xnx-am-bn D- b el-cn a-cp- p-]-tbmkw. E-jncm-Pv kn-mn-s I-W- p-iƒ km- n. A- ma-xv ^-e-{]-z-am-bn \-S- m- m I-gn-bm-Ø-Xm- Wv a-zy\n-tcm[-\w F- -Xn-\v N-cn-{X-am-Wv sx-fnhv. Pqsse D-Ω Nm- n-bp-ss \-bw \n-e-hn-en-cn-s -bm-wv a- Zy-]n- v Im-tdm-Sn- v H-cp hn-im-cn P-\-dmƒ ]n-sn-bn-emb-xvv. (tãj-s t]-cv ]-d-bmø-xv B-f-dn-bm-Xn-cn- m-\mwv. -ss-en-hn-j hm -Ø-bn D- m-bn-cp p. t]-cv k-ln-xw hm-sv-km- n ssh-d-ep-am-b-xmwv) h - P\-am-Wv \n-tcm-[-\-tø- mƒ ^-e-zm-biw. a-zy-]m-\w A-an-X-am-bm tzm-jw Xs. A-an-X-am- Im-\ Bcpw Xp-S-ßp -Xv F- -Xn-\m Xp-S-ßm- Xn-cn- m-\m-wv hgn-sbm-cp-t - Xv. sa-{xm- m sxcp-hn-en-d-ßp -Xv ]-cn-lm-ca. sn-øm-hp- Nn-e Imcy-߃ ]-d-bs. G- hpw hen-b Xncp-thm-W-hntijam-bn am-[y-a-߃ A-h-X-cn- n m-dp- -Xv -a-ebm-fn-bp-ss a-zy-]m-\w B-bn-cp- -t m. tic-fw ]m-\- a-fiew. C-Xv ]m-\-io-ecpw A-Xn-te-sd ]m-\-iuficpw A-[n-h-kn- p- ]m-\-`qan-i F- a v. CØcw hm -Øm {]-k-c-w-߃ \ -Ip- ktµ-iw a-ebm-fn-ifm-b a-\p-jy-sc m-hcp-sam p-t]m-se a-lm a-zy-]m-\n-i-fm-ip- p F- -Xn-\m \-ap pw Ip- Sn mw azyw F- -XmWv. si.c am-ωs\-t]m-se H- cp -Km- nb-s\ Zp-xJn- n- m\pw {]-tim-]n- n- m\pw Cu {]-tbm-kw k-lm-bn-t - mw. F- m \-h-xnbp-ss A-be-sØ A-t±-l-sØ- mƒ F{Xtbm A- [n-i-am-bn hnw-i-xn-bp-ss A-b - q- -Øn-ep- sndp- - m a-zym-\p- -Iq-en-I-fm-bn am-dm-\m-wv C-sXm-s hgn-sbm-cp- p -Xv F- v am-[y-aßsf Hm - n- p p. ]pxn-b \-b-øn-s sh-fn- -Øn F-{X en- hn- p F X hm -Ø. F-{X tim-sn cq-]-bv- v hn- p F- -XmWv. k-i-eam-\ kw-k-xn-iƒ pw hn-e Iq-Sptºmƒ a-zy-øn\pw Iq- -Sm-Xn-cn p-tam? I-gn- h - jw A- q-dv cq-]-bm-bn-cp- p H-cp {]-txy-i a-zy- Øn-s hn-e F- v hn-nm-cn- p-i. B-bn-cw Ip- n sne-hmbn. sam-øw hn- p-hc-hv A- v e- w cq]. Cu h -jw hn-e Iq-Sn F- v I-cp-Xp-I. A- q-dv A- q- -º-Xmbn. hn- p-hc-hv A- -ce- w cq-]. h -[-\-bpss i-x-am-\w ]Øv. Ip-Sn- -s - a-zy-øn-s A-fhn h -[-\ C. C\n Cu h -[-\ X-s \n -am- Xm-hn-s h-c B-h-W-sa- n F- p-iqsn Hm - p- I. k - m \n-ip-xn \nc- v Iq- n-bm-epw t]mtc? A-s - n Xs Cu Xp-I-bn Iq-Sp-Xepw \n-ip- Xnbt? Cu-bn-sS H-cp {]-i-kv-x _-lp-cm-{ I-º- \n-bn-se D-b - D-tZym-K-ÿ ]-d- -Xv tiƒ- p- I. A-h \q- n-bn-cp-]-xv cq-]-bv- v _n-h-td-p-kv tim - \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

15 ]-td-j \ -Ip- a-zyw hn-]-wn-bn-se-øp-tºmƒ ti-c-f-øn hn-e F-Æq-dv. U -ln-bn A- q-dv, ]- m-f Im o-\n C-cp-\q- -º-Xv C-ß-s\-sbm-s -bm- W-s{X. A-Xm-b-Xv hn- p-h-c-hv Iq-Sn-b-Xp-sIm- v D-]- t`m-kw Iq-Sn F- v -sx-fn-bp- n-. Ip-Sn-b- m-cn \n- v Cu-Sm- p- \n-ip-xn-bm-wv. Cu Xp-I-bn ap- m -]- pw F- -Xv sx-fn- n p-s - n-epw Xn-cn- dn-b-s -Sp- p-an-. c- m-a-sø Im-cyw ]-W-s -cp- w X-s. A-X-\p-k-cn- v hn-e Iq-Sp-a-t m. I-gn- h jw B-`-c-W-߃- pw Xp-Wn-Ø-c-߃ pw th- n a-e-bm-fn sn-e-hm- n-b Xp-I-bpw C-s m- w sne-hm- n-b Xp-I-bpw Xm-c-X-ay-s -Sp-Øn-bm a-zy-]m- \w am-{x-am-twm Iq-Sn-b-Xv. A-tXm s]m-xp-hm-b D- ]-t`m-k-am-twm F- -dn-bm-a-t m. B I-W- v B-cpw Iq- p- a- n-. a-zy-øn-s D-]-t`m-Kw h - n- p F- -Xv hm -Ø-bm- p-tºmƒ a-zy-]m-\w \m- p-\-s- m- Wv F p-iq-ss hn-fw-_-cw sn-øp-i-bm-wv F- k- Xyw am-[y-a-߃ Xn-cn- -dn-b-ww A-tX-k-a-bw t_m- [-h-xv- -c-w-øn-eq-ss h -P-\w t{]m- m-ln- n- mw. \-Ωp-sS \m- n a-zy-øn-\v ]-c-kyw ]m-sn-. ]-e-cpw k-tdm-tk- v -]-c-ky-߃ \ -Im-dp- v. A-Xv ]-t ]p-xn-b Ip-Sn-b- m-sc kr- n- p- n- -t m. A- -ssi k-tdm-tk- v ]-cn-]m-sn a- -ø-bp-ts-xm-bn-cp- p. InMv ^n-j B-Wv aq- -cp-ss I- -h-sw. A-Xv a-zyw, A-Xn- \v ]-c-kyw h-ø. a- hn-am-\-i-º-\n Xp-S-ßn. t]- cv? InMv ^n-j. tem-tkm? _n-b-dn-t -Xp X-s. A- Xpw ]p-xn-b Ip-Sn-b- m-sc kr- n- p- n-. _n-b-sd- n InMv-^n-j, A-{X X-s. F- m hn-]p-e-amb H-cp {]-Nm-c-W-b- w D- m-th- -Xp- v a-zy-øns\-xn-cm-bn. Km- n-b- m-cp-ss {]-kv-xm-h-\-bpw {]- Xn-tj[-hpw t]m-cm. A-sXm-s G-ip- Im-ew t]mbn. k -hm-z-c-wo-b-\m-b t_-_n- m-b-s\ si.c am- Ω - -h- p-ti-km-bn X- p- X-e-ap-d-bp-sS -ssi-bnem-wv Xm-t m. A-Xp-sIm- v hym-]-i-am-b {]-Nmc-Ww th-ww. a-zy- p- n-bn F-t m F-gp-Xn-hn-Sp- p- v C-t mƒ. A-Xv t]m-cm. ]- n-bn hn-ip- Ip -_m-\-bp-ss {]-km-zw kzo-i-cn- p- n-s-øp t]mepw ]- n-bm Iyp sx- n- p- a-e-bm-fn A- -S- tøm-ss ]-cm-xn-bn- m-sx Iyq-hn \n-e-\n - p- H-tc-sbm-cp ÿ-ew _n-h-td-pns Iu- -dm-w-t m A-Xp-sIm- v A- -d Nn- -d am-ω-\n-kw sim-s m- pw Xo-cp- -X- {]-iv-\w F- v k-aq-l-hpw k - mcpw Xn-cn- -dn-b-ww. Cu _n-h-td-p-kv Iu- -dn-t\m- Sv tn - v a-zy-hn-cp- ]-c-ky-߃ kv-{io-\n Im- Wn- p-i. I- p-i- v \o-ß-s Iyq. \mw F-ß-s\- bm-wv P-\-\ \n-c- v Ip-d- -Xv? _-kn-epw ]n- n-epw Ip-Spw-_m-kq-{XWw. A-Xp-t]m-se hym-]-i-am-b H- cp ]-cn-]m-sn Xp-S-ßm-tam? I-º-\n-Iƒ- v t{]m- mln- n- mw. C- y-bn sxm-æq- - v i-x-am-\w kv- {Xo-I-fpw km-\n- -dn \m-]v-in F- v tiƒ- m-xn-cp- sxm-æq-dp-i-fn F- m-bn-cp- p ]-c-kyw? \m-]v- In D-]-tbm-Kn- p- -Xm-Wv ]-cn-jv-im-cw F- v t_m- [y-s -Sp-Øp- -]-c-ky-߃ A-c-ßp -hm-wp. \m-e- v sim- w I-gn- -t mƒ A-Xn-\v -]-I-cw {_m - Um-bn. ]n-s kq- {_m -Uv. ]-Xn-\- v -sim- - Øn-\n-sS `m-h-ip- n-bp- kv-{xo-i-fn A- v i-xam-\w Iq-Sn \m-s -Xp-Wn-hn- v \m-]v-in kw-kv-im-c- Øn-se-Øn-b-s{X. 1990se A- v i-x-am-\w \m-]v-in [m-cn-iƒ 2007 ]-Øm-bn. A-Xm-Wv ]-c-ky-øn-s ]-Wn. A-Xp-sIm- v a-zy hn-cp- {]-Nm-c-W-Øn-\v C- dßn-øn-cn- p- I-º-\n-Iƒ- v ti-{µw h-º \n- Ip-Xn-bn-f-hp-Iƒ {]-Jym-]n- -s. F-Ωm-sd-^pw dn-eb -kpw H-s C-d-ßn-Øn-cn- pw ]-c-ky-hp-am-bn {]-kn- o-ir-xam-b H-cp I-hn-X-bn-se h-cn \yqkn-em v {]-N-c-W-Øn-\p-]-tbm-Kn p. Ip-Sn-tb- - msc Nm- n-sm : ssz-h-øn-s kz- w \msv. ]n-s A-Xv ad- v In-S p. H-Sp-hn ]-Øv ap -Xv sim w ap-ºv {]-Xn-`m-[-\\m-b H-cp sn-dp- - m-c sa - U-kv A-Xv s]m-snx- n F-SpØp. Aß-s\ tic-fw ssz-h-øn-s kz- w \m-ss v hn-jym-x-ambn. H-F hn-bp-ss H-cp h-cn-bp v. H-cp k- o Ø-\w t]mse. F- m C-t mƒ A-Xp ti- m \mw s]-cp-º-s-hsøbt Hm - p-i? \yq-kn-em n-s ]-ckyw hnkv-ar-xn-bn-em-bxpw \-Ωp-tS-Xv \n-xy-l-cn-x-am-bn Xp- S-cp- Xpw F mw H-cp ss\-c- -cy-øns {]-iv-\-amsw- w. F-Ωm-sd^pw dn-e-b kpw C-d-ßn-Øncn- m azyw h -Pn- m-\p- {]-Nmc-Ww aq-ew a- Zyhn-tcm[w. h-f -Øm A- v sim w t]mtc? a- Zy-]m-\w h -[n- p p. A-Xv am-\y-x-bp-ss am-\-z-fiam-hp p. sf-sn {]^v-j-\-ep-iƒ Ip-Sn- p- p F- s m-s X-eßpw hn-eßpw F-gp-Xn a-zy-]m-\w {]- N-cn- n m-xn-cn- -em-wv A-Xn-\p- B-Zy-]Sn. ]n-s sikn_nkn {In-kv-Xym-\n-I-fn a-zyw am-\y-am-bn I-cp-X-s -Sp- -Xv I-tØm-en- - n-s-bn-em-wv G-sdbpw. A-Xn-\p- a-dp-a-cp- v X-ß-fp-sS ssi-h-i-an- F- v h-cp-øp-i-b- Xn-cp-ta-\n-am sn-tø- -Xv. hnizm-kn-i-fn \n- v a-zyw I-gn- p-i-bn- F- v H-cp k-xy-hm-mv-aq-ew, \n -_- n- - ; F- m hn-hml-øn-\v a-zyw hn-f-ºp-i-bn- F- v k-xyw -sn-bv-xv t_m-[n- n- m-ø-h-cp-ss ho- n-se hn-hm-lw ]- nbn h- v B-io -h-zn- -bn- F- v ]-d-bm k-` ss[cyw Im-Wn- -Ww. _m tlm- -ep-iƒ \-S-Øp- -h-cp-ss Hu-Zm-cy-Øn k-` ]- n ]-Wn-b-cp-Xv. `- h-\-zm-\w, tcm-knk-lm-bw Xp-S-ßn-b k - -Ω-ßfn t]m-epw A-h-sc k-l-i-cn- n- -cp-xv. A-h tdm- -dn-bpw e-b -kpw h-gn Zm-\-[ -Ωw sn-bv-xp-sim- -s. si-kn-_n-kn-bp-ss A-[y- H-cp sim- psa-{xm B-bn-cp- Im-e-Øv s]m-gn-bq-cn-se hym-phm- v \n -Øn- -Xv F-ß-s\-bm-Wv F-s - n-epw sikn-_n-kn ]Tn- -Ww. a-zyw {In-kv-Xym-\ntb-bpw am- n-d- n ap- n-an-t\-bpw A-S-bm-f-s -Sp-Øp- p F- v hym-jym-\n- m a-x-t\-xm- ƒ C-S-sIm-Sp- -cp-xv \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 15 Pqsse 2017

16 ]p-xn-b a-zy-\-b-sø F-Xn -Øp-sIm- pw i- -am-b {]-Xn-tj-[w A-dn-bn- pw Rm H-cp t]m-ãv C- p. A-Xn-t\m-Sv tn -Øv ss{i-kv-x-h k-`-iƒ A-Sn-b- n-c-am-bn {i- n-t - H- v c- p Im-cyß-fpw kq-nn- n- -s. hn-ip- Ip -_m-\- v D-]-tbm-Kn- p-hm th- n D- m- p- Bƒ- tlmƒ Aw-iw D- ho- v D - m-z-\w \n -Øn X -ÿm-\-øv sh-dpw ap- n-cn- m am-{xw D-]- tbm-kn- m F- m k-`-i-fpw Xo-cp-am-\n- -Ww. ]-e k-`-i-fpw ap- n-cn c-kw am-{x-am-wv D-]-tbm- Kn- p- -Xv F- n-epw Nn-e k-`-iƒ F- n-epw Bƒ- -tlmƒ A-S-ßn-b ho- v D-]-tbm-Kn- p- p- v. A-Xn-s D - m-z-\-hpw D-]-tbm-K-hpw \n -Øp- -Xv a-zy-øn-s\-xn-sc kw-km-cn- p-hm k-`- Iƒ- v Iq-Sp-X B-fl-ss[-cy-hpw [m -Ωn-I-X-bpw \ -Ipw. c- m-a-xm-bn ss{i-kv-x-h k-`-i-fnse _m D-S-a-I-sf Cu hy-h-km-b-øn \n- v ]n- n-cn- n- -Ww,, A-h-cp-sS ]-Ww H-cp Im-cy- Øn-\pw k-`-iƒ hm-ßm-sx A-h-sc k-aq-lam-bn _-ln-jv-i-cn- -Ww, a-zyw D-]-tbm-Kn- p- N- S-ßp-Iƒ ]p-tcm-ln-x- m _-ln-jv-i-cn- -Ww. a-zy-]n- p- -h-sc k-`-bn H-cp ÿm-\-ß-fn-epw \n-b-an- m-sx A-I- n \n -Ø-Ww. C-{X-bpw Im-cy-߃ sn-bv-xm k-`-i-fp-ss a-zy-øn-s\-xn-scbp- \n-e-]m-sp-iƒ- v [m -Ωn-I-X-bpw aq - -bpw e-`n- pw. F- m k-`-i-fpw Cu Im-cy-ß-fn A-Sn-b- n-c {i- sim-sp- p-sa- v B-in- p- p. ti-c-f-øn-se a-zy-]m-\ co-xn-i-fpw Xo-{h-X-bpw Zp-c- km-[y-x-i-fpw hn-tz-i cm-py-ß-fp-am-bn Xm-c-X-ayw sn-øm I-gn-bp- -Xn-\- p-d-am-wv. a-zy- \n-tcm-[-\w A-{]m-tbm-Kn-Iw F- v ]-d-bp- -h a-zy-h -P-\w F-hn-sS {]m-tbm-kn-i-am-bn- p- v F- p-iq-sn ]-d-b-ww. ]p-xn-b a-zy-\-b-øn-s\-xn-sc \m-sp-w-c-ww: H-cp P-\-X-sb, {]-txy-in- v bp-hm- -sf h Zp-c- -Øn \n- v c- n- m \-ap- v I-S-a-bp- v,. cm-{ o-b-øn-\-xo-x-am-bn a-zy-kwkv-im-c-øn-s\-xn-sc \-ap- v H- n- mw... ssd v.-d-h. tum. Koh Kokv Iqdn-temkv Xncp-ta\n Pqsse \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

17 FROM EDEN TO JERUSALEM AND BEYOND Rev.Dr.Valson Thampu (Former Principal St.Stephen s College New Delhi) Ever wondered why Jesus drew the attention of respectful, even reverential, attitude to nature. the folks then to nature? He asked them to look at Adam and Eve were placed, after all, in a garden the wheat and the tares. At the mustard seed with a clear mandate: "to till the land and to take sprouting, growing spreading its branches to the care of the Garden." Nature was their earthly home. end of the earth. At the lilies of the field. At the They were surrounded by fruits. (Now, living as grain of the wheat that, falling down and dying to we do in culture, we buy fruits, slightly poisoned itself, becomes part of a harvest. At the harvest with science and marketed by greed.) The Son of ripe and ready, waiting to be gathered. Man agonizes, again, in another garden: the Garden Ever wondered why in the many religions of the of Gethsemane. He dies on a tree. That tree will world, broadly classified as Pagan, nature is at the multiply and fill both banks of the river that flows centre of man s spiritual consciousness? Why through the Holy City in the final chapters of forces of nature as well as elemental powers Revelation. Its leaves are for the healing of earth, air, fire, water- are invested with divinity? nations! Why should leaves have medicinal Why rivers and mountains are held to be sacred? potencies? Can herbal treatment be instinct with Why the waters of Jordan is so basic to the New spirituality? Testament and why the Ganga is deemed sacred It is with the means of nature that God teachers though insufferably, irredeemably polluted? Jonah about his caring and protective attitude In the mystery and beauty of God s creation, there towards all people, irrespective of the labels that is a complementarity between the visible and the men make and ascribe to each other. God is our invisible. The visible is the key to the invisible. Shepherd, who is real and natural not in a city but Or, as the Psalmist says, "The heavens declare the in the lap of nature. He leads us to green pastures glory of God and the firmament his handiwork." and to still, serene waters. If we walk in his ways Nature, in other words, is the canvas on which God we shall be like the tree planted by the river. If we paints revelation. abide in Jesus, our lives will be fruitful. So put, it could cause parochial antennae to spring It is, again, with the resources of nature that Jesus up at once. "Beware, this retired priest, feeds the five thousand. A boy s lunch packet is at controversial all his life, is now, late in life, the centre of the event. Where do you think it smuggling in Paganism into Christianity"! originated? The structure of the miracle is: nature à human natureà super-nature à nature. And the We have been trained, at least told, to keep a safe cycle continues. That is why the left-over loaves distance from pagans and think of all associations must be collected, and not wasted. The cycle of with the world as signs of disloyalty to the biblical spirituality must be respected. If nature were not faith. But, then, our Christmases are incomplete to give, or the boy were not to have the giving with the Christmas tree which is straight out of the nature, the miracle would not be. If the left-over hands of pagans! Our cards, cakes and ales are loaves are wasted, the miracle of meeting and not biblical! Shock of all shocks, even the Aaronic assuaging hunger may not happen again. (About blessing, which is deemed so spiritual that only 25% of food grains in government godowns in bishops are, in the normal course, expected to India are lost or ruined due to poor transportation, pronounce it, is derived from the Sumerian pilferage, bad storage and rodents menace.) tradition, which was centred on sun-worship! Only recall expressions like, "God make his face to shine All that was fine, you may expostulate, in those upon you," and "lift up the light of his countenance days when life was simple and agrarian. Now we upon you" and you will begin to savour the affinity. are in the age of urban culture and cyber horticulture. Why bother ourselves with this I find one thing common, whether you like it or anachronistic congeries? not, between paganism and the biblical faith: a 17 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 17 Pqsse 2017

18 Come the pre-monsoon days. It is a different tale altogether. After days and weeks of sweltering heat, clouds arise, pregnant with water and rippling with power. Blinding lighting threatens to set fire to the sky. Deafening thunder rends the air and rattles window panes. The air crackles with anxiety. I don t know about you; you are, surely, a thousand times braver than me. I am a coward; so I cower. Terror chokes me. I sit, paralyzed, in a corner, wondering if this session of elemental fury, uncoiling itself from the louring sky, will get me. Whether I have done anything that day, any lapse in antecedent days, to merit the wrath of God. Crude? Of course, it is. But also true. If many, especially in Kerala, are immune to this and are above or beneath the reach of this fear, the credit must go not to the genetic fearlessness of Keralites, but to their impressive capacity to imbibe immoderate quantities of liquor! (Our wells go dry. Our rivers shrink to rivulets. But Keralites are never dry. That is not paganism, because technology is involved and it is modern. Liquor too is pagan, for all that.) The point I am making is simple. There is something healthy and purifying in being confronted by the power of nature. God chose, in the case of Moses, to denote his presence, if not to reveal himself, as the fire that burns but does not consume the bush in Midian. The Supernatural speaks through the idioms of nature! Nature is, after all, God s creation. And the Word of God says that it bears witness to the glory of God. God created all of these and, at each stage found whatever he created "god.. good.. very good." Then, from where have we invented this allergy to nature? It was certainly not there with St. Francis of Assisi. He was perfectly at home with nature. He preached to birds and trees, tamed a wild wolf and welcomed it, together with a cricket, to join him at prayer five times a day. Remember how the peaceable kingdom is depicted? The lion and the lamb and not some heads of state- living side by side in amity. God speaks through all that he created! Slight not, therefore, even a tiny, lowly mustard seed! Historically, the need to desacralize nature arose in the wake of man s predatory, organized greed. Armed with technology, he wanted to bleed nature to death so that the last inch of her entrails could Pqsse be disemboweled and converted to hard cash. It is murderous greed, not charismatic godliness, that alienates us from nature. It condemns us on Mammon worship. Care and respect for nature are basic to biblical spirituality. You have surely read Thakazhi s Chemmeen. It could not have escaped you that the fisher folks who, by necessity, live in intimacy with nature (cf. sea Mother = kadalamma) are marked by rigorous ethical norms. The umbilical cord between morality and life is clearly visible to the members of such a community. In contrast, we who live in artificial surroundings, miles away from the wholesome ambience of nature, are ambiguous and uncertain about it. We are experts at explaining everything away and justifying every form of depravity. Now we can understand why cities are seen in the Bible in a dark and gloomy light. Almost all of them- including Jerusalem, the City of God- are seats of depravity. City is the garden that man makes for himself as an alternative to the Garden that God provided for him. Cities are man-made Edens in culture. I wonder how many trees and rivers there were in Sodom and Gomorrah. If any Sodomite ever looked for a lost sheep. Or spent even a minute staring at heaven that even then was declaring the glory of God. Decline in sensitivity to nature is the prime reason why cities get overrun by crime and cruelty. If only the seat of the Union Government would shift to a tribal belt, the culture of governance will change very radically. There is reciprocity between nature and human nature. Life is a stream that courses through both. When this flow stops, both get denatured. It is like a limb that, with a tourniquet, is cut off from the rest of the body. It ceases to behave like a limb, and becomes a source of misery to the whole body. Human nature is in a triangular relationship with the natural and the metaphysical. The physical suffers devaluation when the metaphysical is rejected. Human nature becomes unnatural when alienated from nature. It is denatured human nature that fails to sense the supernatural beyond nature. This reality is, or should be, at the core of ecospirituality. Our spiritual task is not merely to conserve nature or to serve nature qua nature. It is to see nature as the medium through which we are connected to the super-natural and the divine, \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

19 provided we respect and steward nature as God meant us to do. Integrity of creation is a necessary medium to behold the Creator s ways and to intuit the mysteries of his motherly love towards the world. (The oxymoron is intended). Now try and do an exercise. Edit out all references to, and idioms and illustrations from, nature from the teachings of Jesus. See what remains and how coherent it is. You could be in for a surprise. Historically, peasants have been comparatively more upright, courageous and independent-minded people. (By the way this is the reason why modern governments want to convert peasants into faceless slaves of industry regimented factory workersin which capacity they can be controlled and manipulated easily in their uprooted, artificial state of utter helplessness. Hence the Land Acquisition Act.) Their ethical stature is superior to most other groups. Why do you think this happens? You cannot be a farmer and an atheist at the same time! Try, if you dare. It is a farmer that, in the parable, who comes upon the hidden treasure! Why? Isn t it because the farmer, unlike a professor or a politician, knows that behind the visible there is a world of the asyet-unseen, which abounds in possibilities of incomparable worth? (A farmer, like this biblical counterpart, sells all he has to seek the treasure of a harvest which, at the given time, remains hidden. In our world such a farmer may commit suicide, when the crop fails. In the Kingdom of God, he lives to see the faithfulness of God.) If our eyes are bedazzled with the glitter of tawny trinkets of this world, will we be free to see hidden treasures? One of the things I tried to do, in raising my children, was to make them sensitive to nature. It has not done anything very dramatic for them; but I d like to believe that it has made them more normal than they would otherwise have been. At least they do not believe that milk comes from refrigerators. I have two major difficulties with our current outlook. It prevents us from being the salt of the earth and the light of the world. Both denote a state of meaningful engagement with the world which, as St. John testifies, God loves. Secondly, it blinds us to the testimony that is written all around us of the reality of God s continued engagement with our world. Without these two I don t see how we can begin to be Christians. I do not know how good we are as Christians. But I certainly know how poor we are as Pagans on the scale of nature-sensitivity. I also know that many of us assume that being bad Pagans is all that we need to be to be good Christians! As though making hobble-de-hoy bullock carts is the proof that we are experts in making state of the art airplanes. hmb-\- m-cpss {i bv v 1) amkni e`n- p- n- m-sb v A\-h[n t] ]cmxn ]d-bp- p- v. F m amkhpw IrXyambn tim bw B Fw F n amkni t]mãv snøp- p- v. X]m XI-cm-dm-bn-cn- m-sa- mwv A\p-am-\n- p- Xv. ]Xn-\ mw XobXn hsc In n-bn- m-sb- n Zb-hmbn F samss_-entem m ho pw e w Ab p Xcp- -Xm-Wv. sms or IqSp-X A`n-Imayw. 2) hnhmzhnj-b-ß-fn as mcp hiw Ah-X-cn- n- p-hm {ian- p-tºmƒ Nne-t mƒ {]tim- ]-\-I-c-am-tb- mw. AXn-t\mSv hntbm-pn- p- -h-cpss ho -W-ßfpw R߃ {]kn- o-i-cn pw. 3) hmb-\- m-cpss \n t m-`-amb kl-i-cww amkni IS-an- msx Ign Ccp-]-Øn-b p h j-ambn {]kn- o-i-cn p hcp- -Xv. am\y-hm-b-\- m Zimw-i-Øn \n v Hcp `mkw \yqhnj amkn-i-bpss {]kn- o-i-c-w-øn\v Ab p Xc-W-sa- -`y n- p- p. Ab p X p sim n-cn- p hmb-\- mtcmsp \µn-b-dn-bn- p- p. tpm Pv amxyp kn (amt\-pnmv FUn- ) , \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 19 Pqsse 2017

20 - ]m izh -cn- -s sszhw ^m. tum. H. txmakv ]m -iz-h - -cn- -s -Sp-I F- hm- v C- v s]m-xphm-bn tiƒ- p- ]-Z-am-Wv. cm-jv -{Sn-b- m-cpw km-aq-ln-i, kmw-kv - m-cn-i t\-xm- - m-cpw, th-z-im-kv -{X- - m-cpw X- ß-fp-sS km-aq-ln-i {]-Xn-_- -X sh-fn-s -Sp-Øm ]m -izh - -cn- -s - -h-sc F-t m-gpw Iq- p-]n-sn- m-dp- v. k-aq-l- Øn-s ap-jy-[m-c-bn \n- v A-I- v Pm-Xn, a-xw, `m-j, km-º-øn-i ]n- m- m-h-ÿ, am-\-kn-i im-co-cn-i I-gn-hp- I-fn-se hy-xy-kv -X-X, `n- -enw-kw Xp-S-ßn ]-e A-Sn-ÿm-\- ß-fn ]m -iz-h - -cn- -s - -h-tc- p-dn- v {]-kw-kn- p-ibpw, F-gp-Xp-I-bpw sn-øp- -h-cn \- ]- pw k-aq-l-øn X-ß-fp-sS ÿm-\-hpw ta-[m-hn-xz-hpw D-d- n- p-hm-\m-wv {ian- p- -Xv. A- m-sx ]m -iz-h - -cn- -s - -h - p-th- n Im-cy-am-bn H- pw X-s {]-h -Øn- p- n-. A-Xn-s Imc-Ww A-t\z-jn- p-tºm-gm-wv a-s m-cp h-en-b bm-ym - yw sh-fn-hm-ip- -Xv. ssz-h-tø X-s C- -sø k-aq-lw ]m - iz-ß-fn-te- p H-Xp- n-bn-cn- p- p. Cu {]-]- -sø kr-jv -Sn- p-i-bpw ]-cn-]m-en- p-i-bpw sn-øp- -Xv ssz-h-am-sw- n F- m {I-b-hn-{I-b-ß-fp-sSbpw a-t y ssz-h-sø {]-Xn-jvTn-t - -X-t? tem-i-øn-te- pw k-aq-l-øn-te- pw t\m- p-i. ssz-h-sø F-hn-sS-sb- nepw {]-Xn-jvTn- n- p-t m? Xp-d- I-tºm-fw \n-b-{ n- p- Cu tem-i-øn-se km-º-øn-i {]-{Inb-bn F-hn-sS-bm- Wv ssz-h-øn-\v ÿm-\w. cm-py-ß-fp-ss `-c-w hy-h-ÿ-ifn-epw cm-pym- -c _- -ß-fn-epw ssz-h-øn-\v ÿm-\-apt m? im-kv -{X- -km-t -Xn-I h-f - -bp-ss G-sX- n-epw L- -Øn ssz-h-øn-\p- ÿm-\w \ -In-bn- p-t m? B-bp- [- - -b-hpw A-Wp-hm-bp-[ \n -Ωm-W-hp-sam-s ssz-h-øns ]- -Xn-bn -s - Im-cy-ß-fm-tWm? tem-i-sa-ßpw A- \p-i-cn- -s -Sp- ]m- m-xy sk- p-e hn-zym-`ym-k-øn ssz-h-øn-\p h- ÿm-\-hp-ap-t m? ]-cn-]m-h-\-am-b ssh- Zy-im-kv -{X cw-kw ssz-h-øm \n-b-{ n- -s -Sp- -Xm-tWm? F- n-\-[n-iw ssz-h-øn-s Ip-Ø-I kw-c- -Ww A-h- Im-i-s -Sp- a-x-ß-fpw, k-`-i-fpw ssz-h-øm `-cn- -s - Sp- p F- p ]-d-bm-\m-hp-tam? {]m - -\-bn-epw B-cm-[-\- bn-epw Iq-Zm-i-I-fn-epw ssz-h-km- n- yw \n-tj-[n- p- n-. F- m A-Xp-I-gn- p \-S- p- I-Ωn- n-bn-epw, s]m-xptbm-k-øn-epw ssz-h-c-jv -S-sa-s - v B-sc- n-epw A-t\zjn- p-i-sb- n-epw sn-øp- p-t m? ssz-h-øn-s t]-cn \-S-Ø-s -Sp- F- m a-x-ß-fp-ss-bpw ÿm-]-\-ß-fp-ss-bpw ]n- m-ºp-d-ß-fn ssz-h-øn-s C-jv -S-am-tWm a-\p-jy-s Xm-ev -]-cy-ß-fm-twm kw-c- n- -s -Sp- -Xv? hy- n-bpw, ÿm-]-\-ß-fpw kz- -C-jv -S-{]-Im-cw {]-h -Øn- p-i-bpw A- h-sbm-s ssz-h-øn-s t]-cn B-tcm-]n- p-i-bp-a-t an- -t m-gpw \mw sn-øp- -Xv? kq- v -a-am-bn Nn- n- p-i-bpw, ]-cn-tim-[n- p-i-bpw sn-bv -Xm Po-hn-X-Øn-s k-a-kv -X ta-j-e-i-fn -\n- pw ssz-h-sø ]p-d- - n-bn-cn- p-i-bm-wv. A-t mƒ H-cp- tnm-zyw D- -bn- -s -Smw. Xo - m-s-\ ti-{µ-ß-fn-epw, {]m - -\-Iq- -ß-fn-epw Pm-Xn a-x-t`-z-a-t\y A-t\-I C- v ]-s -Sp- p- n-t? t\ - -Im-gv -N-I-fpw kv t]m -k-dn-mv ]-cn-]m-sn-i-fpw H-s h - n- p- n-t? D- mbn-cn- mw. A-Xn-s ]n-d-in-ep- Xm-ev -]-cy-ß-sf- q-sn hni-i-e-\w sn-ø-ww. `u-xn-i-x-bn-eq- n-b Po-hn-Xw hy- n- v B- -cn-i kw-l -j-߃ b-ym - -Øn h - n- n- n-cn- p-i-bm-wv. `u-xn-i Po-hn-X-Øn-se tam-l-ß-fpw h - n- n- n- p- v. C-h-bv - p c- n-\p-ap- ]-cn-lm-c-am-bn- m-wv A-t\-I-cpw ssz-h-sø k-ao-]n- p- -Xv. k-aq-l-a-t y B- flo-b-]-cn-th-jw [-cn- m-\pw ÿm-\-am-\-߃ t\-sm-\pw Iptd-t - v C-Ø-cw Im-cy-ß-fn - q-sn km-[n- p- p-ap- v. ssz-hm-{i-b-hpw A-tX Np- n- - n-bp- Nn-e B-Nm-cm-\p-jvTm- \-ß-fpw am-\-kn-i kp-jw tx-sn-bp- H-cp "sx-dm- n'bm-bnam-dn-bn-cn- p- p. "F-ß-s\ k-t m-jw t\-smw' F- v ]Tn- n- m Nn-e am-[y-a-߃ cw-k-øp h- n- p- -t m. ssz-hsø-b- m-sx k-t m-j-sø Po-hn-X-Øn-s B-Xy- n-i e- y-am- p- -Xp-X-s th-z-im-kv -{X-]-c-am-bn \o-xo-i-cn- mhp- -X-. k-t m-jw B-flo-b Po-hn-X-Øn-s H-cp {]-Xyp - - -am-wv A- m-sx e- y-am- m-\p- -X-. hy- n-bpw k- aq-l-hpw ssz-h-øn ti-{µo-ir-x-am-ip- H-cp ssi-en-bnte- p Xn-cn- p-h-cp-tºm-tg b-ym - Øn {]-iv -\-߃ ]- cn-l-cn- -s -Sp-I-bp- q. ssz-h-sø {]m- -{]-tz-i-øp \n - Øn-bn-cn- p- C- -sø B-flo-b-X I-]-S-am-Wv. ssz-hsø ]m -iz-h - -cn- p-tºmƒ k-aq-l-øn ]m -iz-h - -cn- p- -h-cp-ss F-Æw C-\n-bpw Iq-Sm-\m-Wv km- y-x. ssz-h-sø ti-{µ-_n-µp-hn-te- p Xn-cn-sI sim- p-h-cm-\mhp-tam F- m-wv hn-izm-k-k-aq-lw Nn- n-t - -Xv. FXn p-i-fpss Kp kv Hcp ] n-bn cq -amb {]iv\w. azv_-lm-tbmsv 20 tn v tsmbve v ]Wn-b-Ww. CS-h-I- m c v ] -Øv. {Intkmkv w Xncp-ta\n c p Iq -tcbpw hnfn- p. Cßs\ Hcp tsmbve v ]Wn-bp- -Xn F m-sw-xn v. Hcp hn`3-k-øns t\xmhv ]d- p. Ata[y-߃ \nt -]n- p tsmbve v hnip- -a-zv_-lm-tbmsv tn p ]Wn-bp- Xv icn-b-. Ipd p Ign- -t mƒ Xncp-ta-\n v a\- n-embn Imcy-Øns InS- v. FXn hn`mkw ]d-bp- -Xns\ FXn p-i-sb- -XmWv Dt±-iyw. Xncp-ta\n ]d- p. F\n pw B A`n-{]m-b-tØmSv tbmpn- m-wv. Ata-[y-߃ hb- n h p sim v hnip azv_- lm-bn \nev p- Xv AXn-t\- mƒ sx -s. AsX-hn-sS-sb- nepw \nt -]n- n v hnip azv_lm-bn \n p- - Xt DNn-Xw.{]iv\w Aßs\ Xo p. {IntkmÃw henb sa{xm-s m-enø Pqsse \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

21 \n߃ v Ft m-ssm w bm{x snøp-hm Xmev]-cyapt m? F n \yqhnj amkni {Ia-ambn hmbn- p-i. \yqhn-j-\n IqSn Rm \nß-tfmsv F m amkhpw kwkmcn- p- p. hnizm-khpw [m Ωn-I-Xbpw Rm Ft mgpw _nj v \q_n-kn Xncp-ta-\n-bpsS hm p- Iƒ D -cn- m-dp- v. ìif you say something which is acceptable to all, then you said nothing AXv \yqhn-j amkn-i-bn hcp h Gh pw kzoim-cy-ambp- -h-b. AXp sim v Xs \yqhn-j amkni a v ss{ikvxh {]kn- o-i-c-w-ß-fn \n pw XnI pw hyxyÿ-am-wv. \yqhn-j-\n hcp tej-\-ß-fn \nß-ƒ v tbmpn- p-hm ]msn- mø Imcy-ß-tfmSv {]Xn-I-cn- m, AXpw \yqhn-j-\n {]kn- o-i-cn- p-sa- p- XmWv \yqhnj amkn-i-bpss {]txy-i-x-. At mƒ F psim v \n߃ \yqhn-j amkni hmbn- -Wsa v Rm ]d- Xv hy -am-bn-t? AXp sim mwv Rm \yqhn-j amkn-i-bpss c m-[n-imcn Bbn-cn- p- -Xv. Rm \yq hnj amkn-isb kvt\ln- p- p. \nßfpw kvt\ln- p-i. amkni hmbn- p-i, {]N-cn- n- p-i, kw`h-\-iƒ \ In kl-i-cn- pi hnzym-cw-`-øn\v _nj- p-am t]mip- Xv icn-bmtwm? AXn-s\ m Ipg- w. hnzym-cw`w ]qp-tbmsv A\p-_- n v \S- p Imcya-t. kc-kzxn tzhn-bp-ambn _ -s - s hnzymcw`w. kc-kzxn Hcp sslµh sszh-at AXv \nß-fp- m- n-b-xm. Hcn- \mcm-b-w-kpcp H- c-ºew ]qp snbvxp. AXv henb FXn p- m- n. At mƒ Kpcp-kzm-an ]d- p. \nß-fp-tsxv {_m W sszhw. Ft Xv Cugh sszhw. lnµp sszhw, {InkvXy sszhw Fs m- n-. sszh-sø- p-dn- p Fs -b-dnhv Fs ] m-ø-e-hp-ambn _ -s - mwv InS- p- -Xv. kmdns\, kmdns hnzym n-i-f-dn-bp- Xv siankv{sn ]Tn- n- p A ym-]-i-\m-bn- m-wv. \yphn-j hmb-\- m-cdn-bp- Xv amkn-i-bpss FUn- - dm-bn- m-wv. ]cn-ÿnxn kvt\lniƒ ]cn-ÿnxn {]h Ø-I-\m-bn- m-w-dn-bp- -Xv. kmdm-cm-sw v tnmzn- m a v {]h Ø-\-ß-f-dn-bm-Ø-h GsX- nepw Adnbm-hp- tx ]d-bq. F mw IqSn tncp-tºm-gmwv ]q Æ- X-bp- m-ip- -Xv. t]mim-øxp sim -dn-bn- ^nen-t mkv am {IntkmÃw henb sa{xm-t m-enø AsXmcp c -s]-s-em-wv. sszh-an- mø Hcp ÿe-hpan-. \mw {]m n- p- Xv hn{k-l-tøms-. tum.-cm- [m-ir-jvw-s - A-`n-{]m-b-Øn Some people need only a mental image and some others need a material image. F\n v bmsxmcp hn{klhpw th. ]t Fs henbωbv v hn{klw thww. Xncp-ta-\n-bpsS CXpt]mse-bp A`n- -{]m-b-ßsf Hcp hnizmkn i -ambn hna in- n-cp- p AXn\v km simspø adp-]-snbpw hmbn- p. B IØb k-tlm-z-c a\- n-em- n-bn-cn- p sszh-a- -t -Xv. Hcp-]-tZin ] n-bn {]kw-kn p- {Intkmkv w Xncp-ta- \n v sszh-hn-izm-k-an- m-sb- v. AXp ti bph-p-\-߃ ChnsS h v F-t msnxv ]d- p. Rm ]d- p: D]- tzin ]d- Xm icn. D-]-tZinbpsS Understanding of God Ft Xpw XΩn hyxym-k-am-wv. Fs hna in p -h sszhsø ]p Æ-ambn a\- n-em- nbhcmbn-cn mw. F\n- nxp hsc-bmbpw ]q Æ-ambn At mƒ Aº-e-Øn t]mbn {]m n- m sx n- -s m a\- n-em- p-hm km[n- n- n-. Aº-e-Øn sszh-ap-t m. 21 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 21 Pqsse 2017

22 Xncp-ta\n Fß-s\-bmWv sszhsø a\- n-em- nbn-cn- p- -Xv? sszhw Hcp bmym y-am-wv. a\p-jys ]cn-[n-bn HXp- p-hmt\m, a\- n-em- p-hmt\m km[n- n-. a\pjy\v ]q Æ-ambn a\- n-em- p-hm km[n- p-sa- n AXv sszh-a-. He is a person. kvt\ln- p-ibpw Icp- Xp-Ibpw an- p-ibpw \oxn-sb- p-dn v t_m[y-hpap hy n-bmwv sszhw. kap-l-sø \ bnte v \bn- p aqey-t_m-[-øn\v sszhw {]m[m\yw simsq- p p. sszh-an- msx a\p-jy-\n-. IΩyp-Wn-Ãp-Im ]dbpw sszh-an- m-sb- v. Ah ]d-bp- -Xv \ns ImgvN- m-s-\p-k-cn- p sszh-øn hnizm-k-an- m-sb- m-wv. Chn-sS-sb-\n v Hcp t]mbn v Hm^v Hm U. Xncpta-\n-bpsS A`n-{]m-b-ß-fn sszhhpw a\p-jy\pw am{xta hcp- p- p. {]Ir-Xn-sb- p-dn v bmsxmcp ]cn-k-w-\-bp-an- -s m. Chn-sSbm Rm\pw kmdpw XΩn-ep hyxym-kw. a\pjy {]Ir-Xn v th n-b-. {]IrXn a\p-jy\p th nbm-wv. Xncp-ta-\n-tbmSv Rm hntbm-pn- p-i-bmwv. {]Ir- Xn-bn- m-sb- n a\p-jy-\n-. a\p-jy-\n- m-sb- nepw {]Ir-Xn-bn bm-sxm- pw kw`-hn- n-. sszh-krjvsnbnse F mw At\ym\yw kl-i-cn- m am{xta PohnXw kt m-j-i-c-am-i-bp- p. R߃, kn.fkv.f. k` Mutual partners of creation F - XmWv D]-tbm-Kn- p-hm Xmev]-cy-s -Sp- Xv. sszhw a\p-jys\ krjvsn- Xv F m-bn-s-øp-\n pw X n- -f D n-jvs-߃ InS- p s]msn-bn \n m-wv. sszhw a\pjy\nte v Poh-izmkw DuXn-. snsn-iƒ Aß-s\-b-. snsn-iƒ D m-i-s -sb v Iev]n- -t mƒ AXp- m-bn. a\p-jy\v am{xsa \nxy- X-bp p. snsn-iƒ pw ark-߃ pw \nxy-x-bn. thz-]p-kvx-i-øn sx p-i-fp- m-ip-hm km y-xbnt thz-]p-kvx-i-øns h nbvbpw ]p n-bv p-a {]m[m- \yw. thz-]p-kvx-i-øn\v {]m[m-\y-ap- m-ip- Xv tbip- {In-kvXp-hn-s\- p-dn v e`n- m-hp tap tkmgvkm-b- Xn-\m-em-Wv.v C v tbip-hn-s\- p-dn- -dn-bp-hm thz-]pkvx-iamwv {][m-\-ambpw klm-bn- p- -Xv. Rm thz- ]p-kvx-i-ønse F m ]pkvx-i-øn\pw Htc coxn-bnep {]m[m\yw simsp- Øn. kphn-ti-j-߃- v simsp- p {]m[m\yw ]utem-kns tej-\-߃ v sim-sp- n-. thz-]p-kvx-isø Xe-bnW Iognepw a pw h v Bcm-[n- p-hm-\p hn{k-l-a-. thz-]p-kvx-i- Ønse hmiy-߃ ]e-cpw hymjym-\n- p- Xv ti n- p- v. A -cbv v t]mim-sa v tb-ip ]d- p. A c kz K-amWv. Pe-Øn ao\p- Xv t]m-se A\-h[n Pqsse Pohn-X-ßsf IS p thww kz KØn t]mip-hm. tbip A -cbv v t]mip-i-sb- -v ]d- -Xn\v B A w am{x-ta-bp- p. Fs mw hymjym-\-ß-fmwv simsp- p- -Xv. thz-]p-kvxiw hymjym-\n- p- -Xn\v ]e Xe-߃ D Xp sim m-bn-cn- p-as m ]e k`-iƒ D mb-xv. AXn-t\mSv F{X-am{Xw tbmpn- m-sa v Adn-b-Øn-. Rßsf aps- n-bn- m-bn-cp-s - n R߃ Ct mgpw bmt m-_m-b- m-cm-bn-cp-t -t\. R߃ ]txym-]-tzi- msc aps- n-bn- m-bn-cp-s - n Chm en- k` D m-in- m-bn-cp- p. ]pd-øm- epw ]pdøv t]mi-epsams AXn AS-ßn-bn-cn- p- p. thz-]p-kvxiw ]p\-cm-jym-\-øn\v hnt[-b-am- -Wsa v Xncp-ta\n ]d-bp- pt m B hms m- p-sa-\n- -dn-bn-. thz-]p-kvxiw Hcp ]p\ hmb-\ v XpS w Ipdn- -W-sa v ]d-bp- Xv icn-bm-twm. CubnsS Fs Hcp ]ø h v Hcp {]kw-k-øn\v hnfn p sim p t]mbn. F\n v ka-b-an- m-bn-cp- psh- nepw ]øs \n _- -Øn\v hg-ßn-bmwv t]mb- Xv. {]kwkw Ign v ]ø ]d- p. Xncp-ta-\n, ASn s]mfn {]kw-k-am-bn-cp- p. F\n- ßv k -S-am-bn-t mbn. Rm\-h-t\mSv ]d- p. F\n v ka-b-an- m- n pw \ns \n _- -Øn\v hg-ßn-bmwv h Xv. Ct mƒ \o ]d-bp p Fs {]kw-k-øns ASn s]mfn p t]msb- v. At mƒ Ah ]d- p. Xncp-ta\n D{K {]kw-k-߃ v R߃ ASn-s]m-fn-sb m ]d-bp- sx- v. kxyw ]d-bs Rm A mwv hm v ]Tn- -Xv. ASns]mfn-sb- m ta -tb-dn-b-xv, KpW-ap- -Xv Fs m-s Un v-w-dn-bn tn -Ww. Xncp-ta\n sszhw kwkm-cn- p- p-sh v ]d-bp- Xv \ΩpsS a\- n-en-cn- p Nne txm -ep-i-f-t. AXm-bn-cn- mw. ]t Ah \nßsf kxy-øn-te v \S-Øp-I-bm-Wv. \ΩpsS Bi-b-ß-f- m-sx-sbm pw \tωmsv ]d-b-øn-. Rß-sfm-cn- IqSn-bn-cp- t mƒ Rm ]d p Rm Hcp ZfnXv s] Ip nsb si p-hm t]mip-i-bm-sw- v At mƒ Fs ktlm-z-c ]d- p- -AXv Ime-L- -Øns Bh-iyam. \n\ v Aßs\ Xmev]-cy-ap-s - n AXv snø- Ww. ]t, F\n- -Xn-\p ss[cy-an-. a p- -hsc mw an m-xn-cn- p-bm. Fs ktlm-z-c Ft msv ]d- Xv Hcp hn[-øn sszhw Ft msv kwkm-cn- Xv Xs -bm. sszhw kwkm-cn- p- Xv \ΩpsS Nn - I-fn IqSnbpw {]Ir-Xn-bn IqSn-bp-sam-s -bm-imw. sszhw F m-bn-søpw D v Bb-Xn-\m sszh-øns \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

23 kw`m-jww \ap v F m ÿe-ß-fn \n pw tiƒ p-hm km[n- pw. ]d- n-. a\p-jy\pw {]Ir- Xnbpw XΩn At`-Zy-ambn _ -s - n-cn- p- p-sh v ]d-bp-hm-\m-wv. Rm Hcp kxyw hy -am- p-hm-\mwv ]d- -Xv. BZm-an-s bpw l -bp-ssbpw IY Hcp bym kw`h-a- -s m. Hcp anø-s. ansø v ]d-bp- Xn\v I -sa- A w. Hcp km[m-cw kwk-xnbpss kxysø hni-z-am- p-hm D]-tbm-Kn- p- -XmWv anøv. Hcp kxyw Hcp km[mcw kwk-xn-bn IqSn ]d-bp- -Xm-Wv. AÆms ]pdøp aq p hc {iocm-a hc- -Xm-sW v ]d-bp- p. AsXmcp anøm-wv. CubnsS Hcm-sf-t msv ]d p hs-t -C- y-bnse AÆm\v Cu aq p hc-ifn-. Nnd ]Wn-bp- -Xn\v krjvsn ]q Æ-ambn {iocm-a- \p-ambn kl-i-cn- p-sh v am{x-sa-bp p Cu anøn Dt±-in- p- -Xv. \-Ωƒ hn-iz-kn- p- Im-cy-߃ ]-e-xpw ]q -Æ-ambpw i-cn-bm-i-w-sa- n-. Rm t_mwss_-bn \n pw e -\n-te v I -en t]mb-t mƒ ]m n-ÿm-\n \n p Hcp km-bv-]v F-t m-ssm- w I-b-dn. A-bmƒ F-t m-sv tnm-zn- p- Xm- ƒ ssz-h-øn hn-iz-kn- p- p-t m-sb- v. _n-j- n-s th-j-øn-ep- F-t m-sm-wv A-t±-lw tnm-zn- - Xv. Rm ]-d- p- tb-kv. A-t±lw ]-d- p- \n-\- p- -sx- mw hn- v Z-cn-{Z - v sim-sp- p-hm I -Øm-hv ]-d- -Xv \o A-\p-k-cn- p- p-t m. Rm ]-d- p. tb-kv. Im-c-Ww F-s A- F-\n- p- -sxm- pw C-Xp h-sc-bm-bpw F-\n- v X- n- n-. F-\n- m-sw- n C-t mƒ Im-cy-am-b tpm-enbp-an-. F-\n-s -s - n-epw In- p-i-bm-sw- n sim-sp- mw, A-bmƒ Nn-cn- n- v. \n-߃ _n-j- m-ip-hm ]- nb Bƒ Xs. Rm H-cp tnm-zyw Iq-Sn tnm-zn- -bm-wv. \n-ß-fp-ss sszh hn-izm-kw hn - p-hm X-øm-dp-t m? \o hn-e-s - sx- v I-cp-Xp- -Xm-b Im-cy߃ \o hn - p-hm X- øm-dm-i-w-sa- -t I -Ømhv ]-d- -Xv. sszhw kwkm-cn- p- Xv \ΩpsS Nn -I-fn IqSnbpw {]Ir-Xn-bn IqSn-bp-sam-s -bm-imw. sszhw F m-bn-søpw D v Bb-Xn-\m sszh-øns kw`m-jww \ap v F m ÿe-ß-fn \n pw tiƒ phm km[n- pw. v X-. Fs A -s bpw A-Ω-bp-sSbpw sszh-hn-izmk-øn-s `mk-am-wv. AXn ] n, k tu-kviqƒ A ym-]-i, Kpcp- - m Hs s]spw. sszh-hnizmkw Ft Xv am{x-a- m-ø-xn-\m Ah-tcmSv tnmzn- nt hn p-hm ] p-i-bp- p. \Ωp-sS-sbm pw ansp v sim - \man o \nebn F-Øn-b-Xv. \ΩpsS sszh-hn-izmkw t]mip- Xpw Rm\n- -d- -h-cpss s]cpam -߃ sim p-am-imw. ^nen v Fw. {]km-zn-s\- p-dn v Hcp IY-bp- v. bqlmt\m Xncp-ta-\n-bpsS _ p-hmwv At±-lw. Hcn- ^nen v Fw. {]km-zn-t\msv Hcmƒ tnmzn p: \o F p sim m Cßs\ Bb-Xv. bqlm-t\m Xncp-ta-\n-sbt mse alm-\mb Xncp-ta-\n-bpsS _ p-hmb \o Cßs\-bm-bXv icn-bm-bn-. DSs\ At±lw ]d- p: bqlmt\m Xncp-ta-\nbm Fs Cu \ne-bn-em- n-b- Xv.bqlm-t\m Xncp-ta\n kmaqlni Xn -Iƒs -Xnsc G hpw IqSp-X {]kw-kn- p. AsXs kmaqlni {]Xn-_- -X-bp- -h-\m- n. ]n osv Rm a\- n-em n k`bv v {]kw-kn- mt\ Adn-bm-hq. {]h Øn- m-\- dn-bn- m-sb- v. AXv {]tbm-k-øn hcp-øp-hm \Ivksse- vkn\v am{xta Ignbq. AXp sim v Rm\-hcpsS IqsS IqSn. Xncp-ta-\nsb F\n v ]cn-n-b-an- mbn-cp- p-sh- n Rm kmaqlni {]Xn-_- -X-bpffh\m-Ibn m-b-ncp- p. k` ]e Bfp-I-sfbpw Ne p snøpw. ]t B sh p-hnfn Gs -SpØv Pohn- p-hm Ah-kcw Hcp- n-. AXp sim v Ah Xf p t]mipw. \ C n- p- p. Xn snøp- p. \ a snøp-hm\pw k` ]Tn- n- -Ww. Ipsd ln n-iƒ tn v Hcp IS XpS-ßn. Ah-cpsS ]m p-ifpw sxm n-i-fp-sams hn p-hm-\m-wv. Cu temi-tømsv Xm -cy-an- msx \S- p- -h-cmws m ln n-i-fpss Iq w. Ah-cpsS ISbn hn \ IqSn. hcp-am\w IqSn. At mƒ Ah ]d- p. CXv \ΩpsS e y-øn-s\-xn-cm-wv. Cu temi-ønse em`sø shdp- p \Ωƒ IS-bn v em`-ap- m- p-hm {ian- p- Xv icn-b-. IS-bn-ep km[-\-ß-sf mw hn v Ah IS ]q n. axt\xm- ƒ F p ]d p Cu temi- Rm ]-d- p hn - p-hm- \- am- p-hm X-øm-dm-Wv. C p sszhhnizmkw ]q Æam-sW v F\n v txm p- n-. AXv sx msw v Rm Icp-Xp- n-. ]Ømw m n IW v ]Tn- -h IW v apgp-h-\- dn-bm-sa v ]d- m icn-bm-ip-tam. C\n-bpw Ah\v Øn kºmzyw D m- p- -h-sc- mƒ BflnI-ct ]Tn- p-hm-\p- v. c m-axv Fs sszh hnizm-kw Ft - Ch. Ah-ct t\mºv t\m p- -h-tc- mƒ t`z-w. 23 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 23 Pqsse 2017

24 t\mºv Xnc-kv -cwa sszhsø kzoi-cn- -bm-wv. sszhw Hcp-Ø-t\bpw Xnc-kv -cn- p- n-. Xncp-h-\- -]p-cøv sime-]m-x-i-øn\v in n- -s Hcmƒ in Ign p ]pdøp h bpss\ A -\m-ip-hm Xmev]cyw {]I-S-n n- p. \n߃ kn.fkv. sfbn ] w simsp- ptam? Ahs Xm cyw bmym y t_m[-tøm-ss-bp- -Xm-sW- v t_m y-s - m _n.un. Un{Kn ]Tnbv p-hm hnspw. AsX mw Xr]v-Xn-I-c-ambn ]q Øo-I-cn- m ] w simsp pw. bq B ssd v. Rß-f-ßs\ snbvxp. Hc- I p- Ip-Sn- n v AΩsb ASn- p-i-bm-wv. Hcp Znhkw ai ]d p A- m AΩ- nsb ASn- -cp-xv. At mƒ A ai-t\m-sm-bn Rm\-Sn pw \nsbt m snøpw. AΩsb ho p X n. ai A -s\m-scæw simsp- Øp. AtXmsS Xo p. ai ]n osv RßfpsS k`bn A -\m-ip-hm h p. At mƒ ]gb IY ho pw kpo-h-am-bn. Cu kw`hw Fs -b-sp- Ah- X-cn- n A -t\msv Rm tnmzn p CX-h\v πkv t]mbnt m ssa\kv t]mbnt m. kmaqlni A\oXn I -t mƒ AXv icn-b- m-sb v am{xw ]d- p ASßn-bn-cn- p sc-t msebmimsx Ahs AΩsb Ah kwc- n- p. Cu \S-]Sn {InÃy BtWm A sbm. Ahs\ ] -Xz-Øn\v X n-bm Rm ]dbpw Ah Hcp {InkvXob \S-]Sn snbvxxp sim v \n߃ Ahs\ X n. \nßsf-t m-se-bp- -hsc axn, bym {InkvXym-\n-Isf th m. DSs\ CXv ti psim- n-cp- -bmfv tnmzn p. Xncp-ta-\n- nxv Dds ]dbp-hm ss[cy-ap-t m-sb- v. Rm ]d p Cu kw`hw am{xw Dds ]dbpw.- _m n-bp- Xv ti p \n p- -h Xocp-am-\n- -Ww. Ahs\ ] Xz ip{iq-j-bvs -Sp-tØm. FSp-Øp. Fs A AΩsb ASn- m A s\ ASn- p-hm-\p ss[cy-sa-\n- n-. AXv icn-bmb {InkvXob kao-]-\a- m-sb- p-sa-\n- -dn-bmw. CØcw Imcy-ß-fn ss[cy-ap- m-i-ww. AXn\v i -amb {InkvXob Iq mbva Bh-iy-amWv. kmaplni Xn - Isf pdn v N snbvxp \ne-]m-sp-iƒ FSp- phm\pw t]mcm-sp-hm\pw \ap v km[n- -Ww. t\mºv kmaq-lni Xn- -Iƒs Xnsc Z i\w \ Ip-hm\pw {]Xn-I-cn- p-hm\pw {]m]vx-am- p- -Xm-bn-cn- -Ww. H m-axv sszh-cm-py-øn\p th n Nne Imcy-߃ XyPn- p-hm t\mºv ImeØv km[n- -Ww. BImi-Ønse ]d-h-isf t\m p-hn Ah hnxbv- p- n simøp- n- m-sb v Rm {]kw-kn- pw. ]t Fs ssibn-ep- Xv apgp-h simsp- p-hm-\p ss[cy-sa- \n- n-. Rm tpmen snbvxp- m- n-b-sxm- p-a-. h -h-cpw- X- Xp am{xsa Fs ssiøn-ep- p. AXv P\-߃ v Xs simsp- p- Xv \ -Xm-Wv. ]t ss[cy-an-. a p- -h-tcmsv Cßs\ snø-w-sa v ]dbp-hm-\p ss[cy-an-t mƒ D v. Fs ktlm-z-cntbmsv Rm ]d- p Fs -sx mw Rm ]mh߃ v Fgp-Xn simsp- -W-sa v Hcp sh p-hnfn Fs apºn-ep v. ]t th ss[cy-sa-\n v In p- n-. X mew B ss[cy-an- m-xn-cn- p- Xm \ sx v Ahƒ ]d- p. Rm ]dbpw \n-߃ p- Xv apgp-h hn v ]mh-߃ v simsp- p-hm. Fs hm v \n߃ ]q Æambn A\p-k-cn- m F\n v ]Wn-bm-Ipw. Rm klm-bn- p enãn Hcmƒ IqSn IqSpw. Kncn-{]-`m-j-W-sØ- p-dn v c v hymjym- \-ap- v. c p Xc-Øn-ep [m Ωn-I-X-bp- v. Morality of Challenge and Grace AXmWv k\ymk PohnXw. Challenge of station and duties. km, timfpv {]n kn-. AhnsS HcSn \S- p- p. s]meokv hcptºmƒ k Hcp k\ym-kn-bm-sw- n Fs ktlm- Z-c- -s\-bmwv ASn- -sx v ]d p AtX-s -SpØv Xo pw. Ah\v th n Fs DtZym-Khpw tpmenbpw `mhnbpw If-bp-hm Xøm-dm-Wv. c m-a-tøxv DØc-hm-Zn-Øhpw sh p-hn-fn-bpw-a-s-ßp [m Ωn-I-X-bm- Wv. {]n kn- -se \ne-bn timfpv \in- n- p-hm H n-. Rm _nj- m-bn-cn- p-tºmƒ Nne DØ-c-hm- Zn-Ø-ß-fp- v. AsXs ÿm\w sim v e`n- -Xm- Wv.AsXs DØ-c-hm-Zn-Ø-Øns `mk-ambn hcp IS-a-I-fm-Wv. A`napJw tum.-amxyp timin ]p -bv msv Matrimonial Marthomite parents invite alliance for their daughter aged 24/160cm/MBA/ now working at Bangalore from qualified and working groom Marthomite/Orthodox/Jacobite parents Contact No M4id CSI Syrian Christian parents invite alliance for their son aged 28/184cm/B.Tech now working in a public sector bank from the parents God fearing and qualified girls. Marthoma/CSI M4 id mobile Pqsse \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

25 {InÃy amt\-pvsa v 30 dh. G{_lmw ]n. h n Nne Xß-fpsS tpmen-bntem _nkn-\-kntem IpSpw-_- Po-hn-X-Øntem Bh Øn- p- m-ip {]Xn- n-isf {]Xn-k- n-ifpw Xncn- - \n bzm Vy-tØmsSbpw e y-t_m-[tømssbpw A`nap-Jo-I-cn- p- -h-cm-wv. GXv {]Xn-Iq-e-ß-fp-sSbpw ]n n Sn-Ifpw Hs m- mbn A`n-ap-Jo- I-cn Pohn-X-am-bn-cp p Atacn- -bnse {]ikvx tsmivtjm ad- n-cn- p aqey-\n-t -]-ßsf Is Øn PohnXw A -]q Æ-am- p-hm Ah v Ign-bp- p. Pohn-X- Ah-Xm-c-I-bmb H{]m hn {^nbp-ts-xv. Ahn-hm-ln-X-bmb Ønse A n-tim-[-\-isf A\p-{K-l-Øns \o m-ep-ifm- n-øo m Ign-hp [\ym-flm- -fm-w-h. F m ho p-th-e- m-cn-bpss ai-fmbn ]nd H{]-bpsS PohnXw Nne Pohn-X-Ønse Hmtcm ]S-hnepw A`n-ap-Jo-I-cn-t - Akzm-c-ky-߃ \nd- -Xm-bn-cp- p. _mey-im-eøv n-h-cp {]iv\-߃ v apºn s]mcp-xp-hm Ign-hn- _ p- fn \n v Xs ]e XhW {Iqc-amb ]ov\- msx \ncm-icpw\njv{in-b-cp-am-bn-øo-cp- p. Pohn-X-Ønse Øn\v Cc-bmb H{] ]Xn-\m-em-asØ hb-kn K `n-wnbm-bn. Zmcn{Zyw aqew NW- m v Xbv v DSp- -Wn- m-bn- A\ -ß-tfmSv \ntj-[m-fl-i-amb at\m-`m-h-ap- Ch v \jvs-s -Sp- Xv henb ku`m-ky-ß-fm-wv. cp p kviqfn t]mbn-cp- -Xv. BZy-Im-e-L- -Øn Ah- {]Xn-k- n-ifpw ]mt-ßfpw XmcI F \ne-bnepw B{^n- hwi-p-bmb H{] PohnXØnse Hmtcm {]Xn-k- nbpw Hmtcm Xnc-kvI-cWw t\cn- p. F m C v temi-øn G hpw ]pxnb ]mt-amwv \ap v ]I v Xcp- -Xv. Cu ]mtßsf {Kln- p- -h v Pohn-X-Øn ]n osv D m-ip A[nIw Bfp-Iƒ ImWp ssen-hn-j tjmbmwv H{]- bpss t]cn-e-dn-b-s -Sp "Zv H{] hn {^n tjm'. hnlv\-ßsf A\m-bmkw t\cn-sp-hm\pw hnp-b-i-c-ambn {]Xn-k- n-isf Fßs\ ^e-{]-z-ambn A`n-ap-Jo- apt -dp-hm\pw Ign-bpw. C sø sndnb {]Xn-k- n-iƒ I-cn mw (Cricis Managment) F -Xns aip-tsm-zm-l-c- \msf \sω IqSp-X Db-c-ßfn-te v Db Øm-\p W-amb H{] hn {^nsb hnp-b-i-c-ambn apt -dp-hm sszh-øns henb ] Xn Bbn-cp- p-sh v ]n osv klm-bn LS-I-߃ Fs m-s -bm-wv. Pohn-X-Øn t_m y-s -Spw. ]g-b-\n-ba IYm-]m-{X-amb tbmtk^v Zpc- -߃ Hs m- mbn t\cn-sp-tºmgpw, D IrjvS at\m- CXn\v DØa ZrjvSm- -am-wv. Pohn-XØn am -ap- m- m- `m-h-tøm-sp-iqsn, \n -b-zm Vyhpw Bfl-hn-izm-khpw \p sszhni ] -Xn-bpsS `mk-ambn Xs PohnssIap-X-em n {]h Øn- -t mƒ H{] temi-ønse XØnse {]Xn-k- n-isf I tbmtk^v ktlm-z-cß-tfmsv G hw {]ikvx-bmb Sn.-hn. Ah-Xm-c-I-bm-bn. kml-n-cyßsf ]d-bp p: "Fs ChnsS hn -Xp-sIm v \n߃ ]gn ]d- n-cn- msx kml-n-cy-ß-tfmsv k Kmfl-I-ambn hyk-\n-t -. Poh-c- -bv mbn sszhw Fs {]Xn-I-cn- -t mƒ temi-ønse G hpw kº- \n߃ v aptº Ab- -Xm-Ip p' (Dev]Øn.45:5). -bmb B{^n- hwip, temi-ønse G hpw {]Xn-k- n-ifpw Ip nifpw kzm[o\ i n-bp h\nx F o \ne-ifn At\-Ie w Bfp-Iƒ v H{]-bpsS PohnXw {]tnm-z-\-am-bn. Xnb tej-\-øn {]ikvx am\-knim-tcmky hnz-kv -\mb 2016 sk]v w-_ 13\v ae-bmf at\m-c-a-bn Fgp- Xs kºøpw kzm[o-\hpw h n- -t mgpw Xs kº- tum. kn.-sp. tpm ]d-bp- p: "F{Xtbm sh p-hn-fn-iƒ Øn \n v timsn- -W- n\v tumf H{] hn {^n Pnh- t\cn-sp Ime-ØmWv\ΩpsS Ip n-iƒ Pohn- p- -Xv. AXpsIm v {]Xn-k- n-isf t\cn-sm Ip n-isf {]m]vx-cm- Im-cpWy {]h Ø-\-߃ mbn am n sh n-cp- p. {]Xn-k- n-ifpw ]cp-]-cpø PohnX bmym yßfpw Ww. AXp-sIm p Xs Ip n-i-fpss \ -bv mbn c ntbmsv A`n-ap-Jo-I-cn- mø Pohn-X-ß-fn-. F m Ah- Xm- fpw A ym-]-icpw H n v \n -Ww'. \mw Fßs\ {]Xn-I-cn- p- p F -XmWv {][m- PohnX bmym y-ß-tfmsv ss[cy-tømss {]Xn- \w. AXp-sIm v Hcp hy n-bpss hy n-xz-øns I-cn- m \ΩpsS Ip n-isf ]cn-io-en- n -Ww. am{x-a ta bpw al-øzhpw \n Æ-bn-t - Xv hn]zv k n-isf {]Xn-k- n-i-fn \n v ]mt-߃ Dƒs m- p-hm\pw hfcp-hm\pw CfwXe-ap-dsb \mw ioen- n- -Ww. {]Xn-k- n- Fßs\ ^e-{]-z-ambn A`napJo-I-cn p F -Xn-em-Wv. 25 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 25 Pqsse 2017

26 Isf ] -Xn-I-fmbpw {]iv\-ßsf km y-x-i-fmbpw ]cm- P-b-ßsf kzøm-bpw Im-Wp-hm Ip n-isf ioen- n- p- I. Hmtcm hn]xvk nbpw hgn-øn-cn-hn-\m-wv. Ah Hu - Xy-ap hy n-xz-øn-te v \ΩpsS Ip n-isf \bn p Nhn p]sn-i-fm-wv. Cu {Inbm-flI at\m-`mhw \ΩpsS Ip n-i-fn hf Øn-bm, {]Xn-k- n-iƒ t\cn-sp-tºmƒ Ah C v kzoi-cn- p kzbw \mi-øns hgn-ifn \n pw, Zpc- -ß-fn \n pw Ahsc c n- p-hm km[n- pw. CsXms \ amxm-]n-xm- -fp-ssbpw \ hf Ø ssien-bp-ssbpw e -W-߃ IqSn-bm-Wv. AXp-sIm v hnp-bn- m ]cn-io-en- n- p- -Xp-t]mse Xs {]Xn-k- n-i-sfbpw ]cp-]-cpø PohnX bmym y-ß-sfbpw t\cn-sm \ΩpsS Ip n-isf ]cnio-en- n- -Ww. {]Xn-k- n-ifpw at\m-`m-hhpw B[p-\nI D]-t`m-K-kw-kvIm-c-Øn {]Xn-k- n- I-tfm-Sp s]mxp-sh-bp at\m-`mhw F mwv? "A\ -߃ A`n-ap-Jo-I-cn- p- Xv \mw-t -SmWv', "AXv Fs hn[n-bmwv', "CXn \n v Ic-I-b-dpI hnjaamwv' XpS-ßnb \ntj-[m-fl-i- ho -W-߃ C v {]_- e-am-wv. Cu \ntj-[m-fli at\m-`m-hsø t{]m m-ln- n v apx-se-sp- p Bflob {]ÿm-\-߃ C v h n- p-h-cp- p. CXv Bi mp\-i-am-wv. sndnb {]iv\߃ t]mepw A`n-ap-Jo-I-cn- m Icp-Øn- msx Bfl-lXy snøp- -h-cpss FÆw h n- p-hm-\p ImcWw {]Xnk- n-i-tfm-sp hni-e-amb at\m-`m-h-am-wv. {]Xn-k- n-i-tfmsv ip`m]vxnzmb-i-amb Hcp at\m- `mhw D m-ip-tºmƒ Ahsb ] -Xn-I-fmbpw km y-x- I-fmbpw ImWp-hm Ignbpw. ]T-\-ssh-Ieyw _m[n v sslkviq-fn ]T\w \n Øn. s{sbn-\n I -hsw snbvxv Pohn v, HSp-hn an n aukv Im q-wn-eqss temi{]ikvxn t\snb hmƒ v Unkv\nbpw, lmhmuv bqwn-th-gvkn- n-bn \n pw 1975 ]pd-øm- -s v, am\- kn-i-tcm-k-øn\v NnIn FSp- p-ibpw ]n osv tkm^v v shb cwksø AXn-Im-b-\mbn amdnb _n tk vkpw, {]Xn-k- n-ifpw hogvn-ifpw a\pjy kl-p-sa v AwKo- I-cn- psim v \njv{in-b-cm-imsx ÿntcm- m-l-sømss apt dn {]Xn-k- n-isf al-\o-b-am- n-b-h-cm-wv. Ãm en tpm kv Bfl-I-Ybn Fgp-Xn-bXv {i n- pi: "Fs Pohn-Øn-ep-S-\ofw Rm {Iqiv hln- n-cp- p. ASpØ kabøv AXv F n \n pw \o -s - p. Ct mƒ Rm {]m n- p- Xv as m-cp {Iqiv F\n v Xtc-Wta F m- Wv. Imc-Ww, C p Fs Rm\m n Xo ØXv {IqimWv'. {]Xn-k- n-i-tfm-sp D Ir-jvS-a-t\m-`m-h-Øns hm p-iƒ! {]Xn-k- n-ifpw C m-i- nbpw X n Xs hniz-kn- p-hm\pw {i ti{µo-icn- p-hm\pw Hcp hy nsb {]m]vx-\m- p- i nt{kmxkmwv C m-i- n. \n -b-zm- Vy-tØmSpw Bfl-hn-izmk-tØmSpw I Ω-Ip-i-e-X-tbmSpw {]Xn-k- n-i-sfbpw sh p-hn-fn-i-sfbpw t\cn-sm-\p N q w CXv {]Zm\w snøp- p. {]Xn-k- n-iƒ C m-i n Db Øp-Ibpw, Pqsse AXns _e-øn-eq n I ΩaWvU-e-Ønse tkmen-bm- Øp-Isf ]cm-p-b-s -SpØn Akm-[m-cW hnpbw ssihcn- m\pw \sω {]m]vx-cm- pw. Pohn-X-Ønepw I Ω-a-WvU-e-Ønepw hnp-b- Øns ]S-hp-Iƒ Hs m- mbn Nhn- n- -b-dnb alxvhy n-isf {i n- p-i. e y-øn-se-øp- -Xn\v A\p-Iqeamb kml-n-cy-ß-f Ah v ap n-ep- mbncp- -Xv. F m Ah-cpsS \nxm ]cn-{i-a-øn\pw e yt_m-[-øn\pw C m-i- n pw apºn kml-n-cy-߃ t]mepw A\p-Iq-e-ambn. Fs Im hcn- p-si- m \n߃ v Ignbpw. ]t ZrV\n -b-søbpw kzx{ Nn tbbpw txmev]n- m Ign-bn - F]nIv ss -kv. thz-]p-kvxi ZrjvSm- -߃ thz-]p-kvxi IYm-]m-{X-ß-sf- m-hcpw H n\p ]ndsi H mbn A\ -ßfpw {]Xn-k- n-i-fpw A`n-ap- Jo-I-cn- -h-cm-wv. F m {]Xn-k- n-i-fn Xf p-t]m- ImsX Bfl-hn-izm-k-tØmsS apt -dp-hm sszh-ønep hnizm-khpw ]nxr-hn-nm-c-w-bn-ep ka -Whpw Ah v i n t{kmx-km-bn-øo p. F p-sim v sszhw Cu A\ w hcpøn F p tnmzn- m apxncmsx Fßs\ {]Xn-k- n-isf ^e-{]-z-ambn t\cn-sphm km[n pw F p Is -Øm-\p {ia-amwv Ah \S-Øn-b-Xv. Ah-cpsS C m-i- n v i n ]I Xv sszh-hn-izm-k-am-wv. Pohn-X-Øn Ht sd {]Xn-k- n-iƒ A`n-ap-Jo-Icn hy n-bm-bn-cp p bn{k-tbens cmpmhmbn-cp Zmho-Zv. sszh-hn-izm-k-øn A[n-jvTn-X-amb Bfl-hn-izmk-Øn ZmhoZv FgpXn: "\n m Rm ]S- q- -Øn\v t\sc ]m p-sn pw; Fs sszh-øm Rm axn NmSn- -S- pw' (k o Ø\w 18:29). Iq \pw a -\p-amb tkmen-bm-øns\ t\cn-sp-hm\pw hnpb IncoSw AWn-bphm\pw Zmho-Zn\v ss[cyw \ In-bXv Cu Bfl-hn-izm-kam-Wv. (1 iapth 17:45-46). As mkvtxm-e-\mb ]utemkv ip{iqjmcwkøv hfsc A[nIw Xn m-\p-`-h-ßfpw ]ov-\-ßfpw Bt - ]-ßfpw t\cn hy n-bmwv. Xs {]Xn-k- n-i-fpss hnh-c-ww- F m tej-\-ß-fnepw hnti-jm 2 simcn- ycnepw IqSp-X-embn ImWp- p. ]utemkv «olm Xs A\p-`hw D -cn- p- Xv ImWpI: "sszhw Rßsf Bizkn- n- p Bizmkw sim v R߃ bmsxmcp IjvS- Øn-ep-ap- -hsc Biz-kn- n- m i -cm-ti- -Xn\v R߃ p IjvS-Øn-sem-s bpw Ah Rßsf Biz-kn- n- p- p' (2 simcn y 1:4). {]Xn-k- n-isf Fßs\ ^e-{]-z-ambn A`n-ap-Jo- I-cn mw F -Xns DØa ZrjvSm- -amb ]utemkv «olm-bpss hm p-iƒ Fs i -\m- p- -h apjm- cw Rm ki-e-ønepw axn-bm-ip p (^nen nb 4:13) {]Xn-k- n-iƒ A`n-ap-Jo-I-cn- m \ap v IcpØv \ I-s \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

27 27 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 27 Pqsse 2017

28 Pqsse \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

Sahayatra July

Sahayatra July Sahayatra July 2010 1 kl-bm-{x s]mxpsh ]d- m Pqsse 2010 ]pkvxiw : 2 e w : 7 ]{Xm-[n-] -k-anxn tum.-fw.-b. cmp-tkm-]m tum. kn. taml-\ tum. hn. cmp-ti-j-c \mb tum. Fkv. tkm]n-\m-y \mb PmthZv FIvkn-Iyq-

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

(1) Pq - -Pqsse 2015

(1) Pq - -Pqsse 2015 (1) (2) hne: 300.00 cq] hne: 200.00 cq] hne: 480.00 cq] hne: 150.00 cq] (3)... Pq - Pqsse 2015 ]pkvxiw 4 e w 1 hne ` 20... - FUnt mdnb apple 04 tamzn... sipvcnhmƒ...]ns am[y-aßfpw 06 ]n. _k v - ASn-b -cm-h-ÿ-

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w:

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w: \ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v {^m ko-kv am ]m- -bpss Nm{In-I-te-J\w Atßbv v kvxpxn (Laudato Si') hnh Ø\w: ^m. amxyp Xp -Øn, H.kn.-Un. CARMEL INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE TRIVANDRUM, KERALA,

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Vol. 5 No. 6, 15 June 2017

in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Vol. 5 No. 6, 15 June 2017 Vol. 5 No. 6, 15 June 2017 in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Xos m- n-sim v s]m -te-ev]n kw`hw Ign Znhkw an hm Øm am[y-a-ßfpw dnt m p snbvxn-cp- p. sxmsp-]p-g-bn-emwv AXv \S- -Xv. ssen-hn-j

More information

FUnt mdnb... tum. tpmkv ]md- -S-hn. {InkvXp-hns kvt\l- k-tμiw tpm_n ]n. G{_lmw. IkvXq-cn-cw-K-\ KmUvKn mwv Ime-L- -Øns Bhiyw _nj v txmakv si.

FUnt mdnb... tum. tpmkv ]md- -S-hn. {InkvXp-hns kvt\l- k-tμiw tpm_n ]n. G{_lmw. IkvXq-cn-cw-K-\ KmUvKn mwv Ime-L- -Øns Bhiyw _nj v txmakv si. NEW VISION FOR A CHANGING WORLD is an ecumenical magazine owned by a Nava Darshan Trust, a Public Charitable Trust registered in1999. This periodical, originally started in 1992 as a bimonthly entitled

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 04 HIvtSm_ 2017 D -S w am ]m- m-bpss ktµiw (temi anj Rmb

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3)

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) JpXzv_ 26.1.2007 _bvøp ^pxq-lv, e C sø JpXz-v_-bnepw A m-lp-hns KpW-\m-a-amb "dlvam ' F hnjbw Xs bmwv hnh-cn- p- -Xv. F m, C v lzo-kp-iƒ D -cn- p-sim- mwv CXv kw_- -ambn

More information