2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

Size: px
Start display at page:

Download "2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e"

Transcription

1 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn- p- -Xv. F m hn[ D -Xn-Ifpw \ In A\p-{K-ln- p- -h Ah-\m-Wv. Ign JpXzv_I-fn Cu kn^-øn-s\- p-dn v Rm {]Xn-]m- Zn- n-cp- p. A mlp D -Xn-Iƒ \ Ip -txm-ssm w Ah kzbw D -X-ß-fn-em-Wv. Ahs D Xn a\p-jy-_p- n v sns - Øm km[y-a-. Ah kao-]-ÿ-\m-sw- nepw hnzq-c-ÿ-\m- Wv. F m ÿeøpw D -h-\m-sw- nepw D -X-Øn hncm-pn- p- -h-\p-am-wv. d^o-d-±-d-pmøv F KpW-amWv A mlp X\n v th n D]-tbm-Kn- n- p- -Xv. A mlp AXyp- -X-\m-Wv. A m-lphns\ D -X-ÿm-\-sØ- mfpw D -X-amb H pw C. AXp-ImcWw Ah A ins \my IqSn-bm-Wv. F m Ah A in Ccp- p-sim v Imcy-\n -lww \S-Øp-I-b snøp- -Xv. F m ÿeøpw Ah-\p- v. lzvdøv akolv auduzv (A) CXp-kw-_- -amb hni-zo-i-cww \ In-sIm v ]d-bp- p. sszhoi A iv F Xv ]n ns ]n n-ep krjvsn- m-wv. (Zr-jvSn-Iƒ FØmØ ÿew) AXv `qan-bn \n pw BIm-i-Øp- \n pw a p k -Zn- p-i-fn \n pw Xp y-x-bn-em-wv. sszhni A iv BIm-i-Øn\v ASpØpw `qan-bn \n v AI-se-bp-amsW hnizmkw icn-b-. Cßs\ hniz-kn- p- -h im]-{kÿ-cm-wv. A iv F Xv F m \yq\-x-i-fn \n pw ]cn-ip- amb ÿm\-øn-\mwv ]d-bp- Xv. AXp-sIm- mwv A mlp F m ÿeøv Ds pw F mw ImWp- -h-\m-sw pw ]d-bp- -Xv. Ah ]d-bp- p. lph aa pw sf\am Ip Øpw (\n-߃ Fhn-sS-bm-sW- nepw Ah \nßfpss IqsS-bp- v) amb-iq\p an Pvh kem-k-øn C m lph dm_n-dlpw (aq v t]cv IqSnbm-tem-N\ \S-Øp-tºmƒ \mem-a-\mbn Ah-\p- m-ipw.) A mlp- ]d-bp- p. \lv\p AJvd_p Csseln an l_ven hcozv (A-h-cpsS Poh-\m-Sn-sb- mfpw ASp-Ø-h-\mWv \mw). lzvdøv akolv auduzv (A) hnip- -Jp -Bs Bb-Øp-IfpsS ASn-ÿm-\-Øn hnh-cn- -Xp-t]mse A mlp hnzq-c-ÿ- \m-sw- nepw Ft mgpw Ah a\p-jy-cpss kao-]-ÿ-\p-am-wv. A in D]-hn-jvT-\m-sW- n hfsc ASp-Øp-am-Wv. A mlp C mø Hcp ÿe-hp-an-. a\p-jys Poh-\m-Un-sb- mfpw ASp- Øm-W-h. A m-lp-hns kao-]-ÿ-cn Ahs KpW-߃ IqSp-X-embn {]I-S-am-Ip- p. Ah v A`n-hr n D m-bn-s m- n-cn- p-ibpw snøp- p. kmao-]y-øns AS-bm-f-߃ Ah v \ Ip- p. F m i{xp- -fn \n pw A mlp Ahsc c n- p- p. Ah-cpsS ]Z-hn-Iƒ Ah Db Øp- p. CsX _bvøp ^pxqlv, e m-ambncp n- p-iqsn A mlp ]d-bp- Xv Ahs A iv AXyp- -X-ß-fn-em-Wv. Hcp a\p-jy\pw AhnsS FØn-t -cm km[y-a-. Cu hnj-bsø as mcp coxn-bn lzvdøv akolv auduzv (A) hnh-cn- p- p. A m-lp- Zo... Ae -A in. \nß-fpss sszhw, BIm-i-ßsf XqWp-I-fn- msx Db Øn-bn-cn- p sszh-amwv; \n߃ ImWp- -Xp-t]mse; ]n osv Ah A in D]-hn-jvT- \mbn. Cu Bb-Øns {]Xy A w sh p-t\m- p-tºmƒ Hcp kwibw DZn- p p: sszhw t\csø A in D]-hn-jvT- \m-bn-cp- ns? CXn-\p adp-]sn : A iv F Xv PVn-I-amb Hcp hkvxp-h-. A mlp AXn-kq- va-mwv F Ah-ÿ-bm- Wn-Xv. CXv A m-lp-hns Hcp kn^-øm-ip- p. A mlp `qanbpw BIm-ihpw a p hkvxp- -f-jn-ehpw krjvsn- p-ibpw {]Xn- mb cq]-øn kqcy\pw N{µ\pw \ -{X-߃ pw Xs {]Im-i-Øn \n v {]Imiw \ Ip-Ibpw a\p-jy-s\bpw Be- mca -Øn Xs cq]-øn krjvsn- p-ibpw Xs kz`m-h-kp-w-߃ Ah-cn DuXp-Ibpw snbvxp-sim v A m lp X\n- p Hcp kzr-iysø krjvsn- p-i-bp- m-bn. F m A mlp F m-xcw kzr-iy-ß-fn \n pw ]cn-ip- -\m-b-xpsim v A in D]-hn-jvT-\mbn F v ]d- p-sim v CXn \ns mw ap -\m-wv, ]cn-ip- -\mwv F v Ah hnh-cn- p- I-bmWv snbvx-xv. (D- -X\pw F m \yq\-x-i-fn \n pw ]cnip- -\p-am-w-h ) Npcp- -Øn Ah F m-sa mw krjvsn-s - n krjvsn-i-sf-t mse BImsX AXn \ns mw hyxykvxhpw AXn-kq- va-amb ÿm\øv hncm-pn- p- -h-\p-am-wv. (N-ivasb akvcn^-øv) F m kn^-øp-ifpw DƒsIm- p \ΩpsS sszh-am-wn-xv. ]Z-hn-Iƒ Db Øp- -h\pw A ins DS-a-ÿ\pw Poh-\m-Unsb- mfpw ASp-Ø-h-\m-bn-cp- n pw a\p-jy-zrjvsn Ah-\n-te v FØp-I-bn-. Ah Xs kao-]-ÿ v Xs {]`mhw {]I- S-am-Ip- p. Ah ]d-bp- p. emizvcnip-lp A_vkzmcn hlph bpzvcn p A_vkmc. IÆp-Iƒ Ah-\n-te v FØn-. F m Ah IÆp-I-fn-te v FØp- p. Xs Adn-hns lp v simt m ÿm\-am-\-߃ simt m Ahs\ Z in- m a\p-jy\v km[y-a-. A mlp Xs kzbw {]I-Sn- n- p- -Xm- Wv. AXp-sIm v ]n ns ]n n-ep- -h-\m-w- m-lp. Ahs `uxn-i-cq]w k ]w Xs Hcn- epw k ]n- m km[ya-. A m-lp-hns {]hm-n-i-\mb Cukm-\_n (A) s\ {Inkv Xob kaqlw sx mb coxn-bn sszh-øns ÿm\-øn-cp-øp- I-bp- m-bn. sszh-øns ÿm\w AXyp- -Xhpw F m-hn[ \yq\-x-i-fn \n pw ]cn-ip- -hpamwv. Ah Bscbpw B{i- 1 Khuthba: 03 - July- 2009

2 bn- m-ø-h-\m-wv. Cukm-\_n (A)-s\- p-dn v hnip- -Jp -B- \n h n-cn- p- Xv At±-lhpw At±-l-Øns amxmhpw ` Ww Ign- m-dp- m-bn-cp p F m-wv. CXn \n pw Ccp-hcp-sS-bpw -a-cww sxfn-bp- -txm-ssm w Poh \ne-\n-dp-øm ` Ww Bh-iy-ap AkvXnXzw sszh-am-ip- -sx-ßns\? a p- -h-cpss Bh-iy-߃ \nd-th- -se-ßs\? F tnmzyw DZn- p- p. At±lw a\p-jy-\m-sw v sxfn-bn- p F{Xtbm sxfnhp-iƒ FSp-Øp- -cn- m \bn- p- -Xm-Wv. AlvaZn-I-f- mø a p apkvenwi-fn Hcp henb hn`mkw Adnhn- mø Imc-W-Øm hnip- -Jp -B-s\- p-dn- p bym m\-an- msx ]WvUn-Xsc ]n ]- n-sim v hnip- -Jp -B- \n h n-cn- p dm^n-d-a-e-øm, k d-^-lp- mlp Cs_ln F n hm p-i-fpss ASn-ÿm-\-Øn Ah a\-n-em-ip- Xv Cukm-\_n (A) PUnI ico-c-tømss BIm-i-tØ v Db Øs Sq F m-wv. temi-øns Ckvemln\v th n GtXm Ime Øv At±lw hcp- -XmWv F pw Ah hniz-kn- p- p. ]s ms ]d- n-cp- Xv 14- mw \q m- n hcpw F m-wv. AXv Ign- -t mƒ Ct mƒ ]d-bp- Xv Jnbm-a-Øn\v ASpØv hcpw F m-wv. Cß-s\-bp ]e IY-Ifpw Ah ]d- p- m- p- p v. GXm-bn-cp- mepw Cu sx mb Hcp kn m ØneqsS Ah ss{ikvx-hcpss ssiiƒ v i n ]I-cp-I-bmWv snøp- Xv F -h Adn-bp- n-. Cu Imcyw FSpØv ]d- psim v {InkvXob kaqlw lkvdøv Cukm-\_n (A) v Xncp- \_n (k) sb mfpw t{ijvt-x-bp-s v sxfn-bn- p- p. C meøv ]e apkvenw \msp-i-fn-ep-ap Nne ]WvUn-X- mcn - hnip Jp -Bs Cu Bb-Øp-I-fpsS ASn-ÿm-\-Øn Cukm- \_n acn- p-t]mbn F v kω-xn- p- -h-cp-ap- v. Cdm\nse {]kn- U v kmln_v Ign Znhkw Hcp {]kvxm-h\ \S-Øn-bn-cp- p. {InkvXob kaq-lsø A`n-kw-t_m-[\ snbvxp \S-Ønb {]ÿm-h-\-bn \n pw a\-n-em-ip- Xv Cukm-\_n (k) h^m- Øm-bn-cn- p p F v At±lw a\-n-em- n-bn-cn- p- p F m- Wv. Cukm-\_n (A) s Hcp \yq\-xbpw Cu {]kw-k-øn A t±lw ]d- n- n-. At±lw \ Inb A ym-]-\-ß-fpss shfn- -Øn {InkvXym-\n-Isf D]-tZ-in- p-i-bmwv snbvx-xv. {]kn- U v kmln_v F{X-am{Xw t\ am K-Øn-emWv F hnjbw hn psim v Rm ]d-bm-\m-{k-ln- p- Xv At±-l-Øns hnizmkw Cukm-\_n (A) acn- p-t]m-bn-cn- p- Xv F m-wv. CtX-t]mse Xp n-bn-ep \ΩpsS ap_- nkv Pem iwkv kmln_v ]d-bp p: Xp n-bn ASpØv ]pd-øn-d-ßnb hnip- -Jp -B hymjym\ {KŸ-Øn ]e X -a-i-fnepw Cu Bb- Øns hymjym-\-øn Cukm-\_n acn- p-t]m-bn-cn- p- p. F mwv Fgp-Xn-bn-cn- p- -Xv. F n-cp- mepw Ct mgpw apkvenw kaq-l-øn F -Xn\v PVn-I-ambn BIm-itØ v t]mbn F v Xs -bmwv hnh-cn- p- -Xv. ASp-Ø-Im-eØv ]m m-xy-\m- n \n pw Btcm F\n v C{]-Imcw Fgp-Xn. Hcmsf Rm X_veoKv snbvxp-sim- n-cn- p- p- v. At±lw ]d-bp- p. F\n v Pam-A-Øn-s\- p-dn- p a p hnj-b-߃ F mw a\-n-em-sb- nepw Db Øn F - Xn-s\- p-dn v \n߃ \ Ip sxfn-hp-i-sfm pw F\n v a\- n-em-bn- n-. apkvenw Bfp-I-fn-ep Ad_n `mj-sb- p-dn v Adn-hp Ad-_p-\m-Sp-I-fn hkn- p- -h t]mepw hniz-kn- p- Xv Cukm-\_n BIm-iØv Pohn- n-cn- p-s - m-wv. ]m nÿm-\n \n pw HclvaZn kplrøv ASp-ØnsS ChnsS Fs ImWm h n-cp- p. Cßs\ ]cn-n-b-ap- -hcpw GsX- nepw coxn-bn _ -s -Sm Ign- -hcpw ]e-t m-gmbn Chn ss Fs ImWm hcm-dp- v. B h hy n ]d- Xv hnip- -Jp -B-\n \n pw Cukm-\-_n-bpsS acww sxfn-bp- n-s - m-wv. Rm ]e Bb-Øp-Ifpw FSpØv At±-l-Øn\v \ In. kabw Ipd-hm-bn-cp- p. ho pw hcmw F v ]d v At±lw t]mbn. c v aq v amk-am-sb- nepw CXp-hsc h n- n-. Npcp- -Øn apkveowiƒ ns-bn ]WvUn-X- m AXn-i- -ambn {]N-cn- n- p-sim- n-cn- p hnizm-k-amwv Cukm-\_n BImiØv Pohn- n-cn- p v F -Xv. lzvdøv akolv auduzv (A) s BK-a-\-Øn-\p-tijw Cu {]Nm-cWw hfsc i -am-wv. Cuk-ako-lns c mw hchv At±-l-Øns Xs BK-a-\-tØm-sSbmWv kw`-hn- pi F pw Ah Icp-Xp- p. F m kzv{]- Ir-X- m Ah GXv ax-hn-izm-kn-bm-sw- nepw A mlp Ah v kxy-øn-te v hgn-im- p- p. {InkvXp-aXhnizm-kn-bmb Hcp hy n Ign Znhkw ChnsS hcn-i-bp- m-bn. kb kv hnj-b-øn ]n.-f- v.un Ign hy n-bm-wv. At±l-Øn\v AlvaZn bp n-tbmsv hfsc XmXv]-cy-am-Wp- -Xv. At±lw ]d- Xv Cukm-\_n sszh-am-sw pw At±-l-Øns ]m]]cnlmckn m w icn-bm-sw pw Xm hniz-kn- p- n-s pw AXp-sIm- mwv Ckveman-s\- p-dn v ]Tn- m XpS-ßn-b-sX- p-am-wv. ChnsS {InkvXym-\n-Iƒ Ah-cpsS hnizmkw sx msw v a\-n-em n Ckveman-t\m-S-Sp- p- p. F m Ckvem ans\ kwc- n-t - -h FXn-cm-fn-I-fpsS ssiiƒ v Icp-tØ- Ip-I-bmWv snøp- -Xv. AlvaZn-ø-Øn-eqsS FÆ-a {InkvXob ktlm-z-c- m Ckveman-te v {]th-in- p- p- v. Ah-sc mw Cukm-\_n (A) s\ Hcp a\p-jy\pw {]hm-n-i-\p-ambn hniz-kn- p- p. At±lw Cu temiøv hcn-ibpw ChnsS \n v acn- pt]m-hp-ibpw snbvxn-cn- p p F pw hniz-kn- p- p. Npcp- -Øn apkvenwiƒ Ah-cpsS hnizm-k-øn\v ASnÿm-\-am- p- Xv Cu Jp -B-\nI hn-\-ß-sf-bm-wv. B c v Bb-Øp-Ifpw Rm tiƒ n- mw. AXn-\p-tijw CXns AXna-t\m-l-c-amb hymjym\w lzvdøv akolv auduzv (A) \ In-b- Xn \n v NneXpw tiƒ n- p- -Xm-Wv. hnip- -Jp -B-\n A mlp ]d-bp- p. 2 Khuthba: 03 - July- 2009

3 (3:56) A mlp ]d kµ `w. Hm Cukm, Rm \ns acn- n- p-ibpw F n-te v Db Øp-Ibpw Ahn-izm-kn-I-fpsS Btcm- ]-W-ß-fn \n v \ns ]cn-ip- -\m- p-ibpw \ns ]n p-scp- -hsc ]p\-cp- m\\mƒ hscbpw \ntj-[n- -h p]-cnbmb \ne-bn B p-ibpw snøpw. ]n osv \nß-fpss as w F n-te- m-bn-cn pw. At mƒ \n߃ `n n- p-sim- n-cn- p Imcy-߃ Rm Xo p- m- p- -Xm-Wv. (3:56) as mcp ÿeøv ]d-bp- p. (4:158, 159) A m-lp-hns ZqX-\mb akolp Cuk_v\p adn-b-ans\ Xo -bmbpw R߃ h[n- n-cn- p- p F v Ah ]d- Xp \nan-øhpw. hmkvx-h-øn At±-lsØ Ah v h[n- m km[n- n- n-. Ipcn-in Xd v sim m\pw km[n- n- n-. t\sc -adn v At±lw Ah v kzr-io-i-cn- -s -Sp-I-bm-Wp- m-b-xv. X w-_- -ambn `n m-`n-{]m-b- m-cm-b-h A m-cy-øn kwib-øn Xs -bmwv. DulsØ ]n ]- p-i-b- msx Ah v AXn-s\- n Hc-dn-hp-an-. Ah At±-lsØ Dd- mbpw h[n- n- n-. {]XypX A mlp At±-lsØ X -te v Db Øp-I-bm-Wp- m-b-xv. A mlp {]Xm-]-hm\pw bp n- -\p-am-ip- p. CXp kw_- -ambn lzvdøv akolv auduzv (A) hnh-cn- p- p. Cu Bb-Øn (3:56) A mlp \mev {]h Øn-Iƒ {Iam-\p- -ambn Xm snøp- -Xm-sW v ]d-bp- p. A mlp ]d-bp p: Hm Cukm! Rm 1. \ns acn- n- p- -Xm-Wv. 2. F n-te v \ns Db Øp- -Xm-Wv. 3. \ntj-[n-i-fpss Bt -]-ß-fn \n pw \ns hnip- o-i-cn- p- -Xm-Wv. 4. \ns A\p-bm-bn-Iƒ v \ns \ntj-[n-i-fpss ta Jnbm-aØv \mƒ hsc hnpbw \ Ip- -Xm-Wv. Cu \mev {]h Øn-Ifpw H n\p ]ndsi as m- mbn {Iam-\p-K-X-am-bmWv hnh-cn- n-cn- p- -Xv. ImcWw A m-lp-hnte v hnfn- -s -Sp hy n, (\o \ns \my-\nte v as-ßn-h-cn-i) F hnfn Ah-\n FØn- -gn- m BZyw Ah acn pw XpS mwv C PnCu Cem d n n F Bb-Øns bpw klo-lmb lzo-kp-i-fpssbpw ASn-ÿm-\- Øn A m-lp-hn-te v Ahs d^-av Db Ø D m-ip-i. acwtijw Hcp hnizm-kn-bpss dqlv (B-flmhv) A m-lp-hnte v Xo -bmbpw d^-av Db Øs -Sp- -Xm-Wv. CXn\v hy - amb sxfnhv hnip- -Jp -B-\nepw klo-lmb lzo-kp-i-fnepw D v. CXn-\p-tijw A mlp lzvdøv Cuk (A) t\msv ]d-bp- Xv Rm \ns i{xp- -fpss Bt -]-ß-fn \n pw \ns hnip- o-i-cn- p- -Xm-sW- m-wv. CXv kqn\ \ Ip- Xv blq- Z lzvdøv Cukm (A) s\ Ipcn-in Xd v sim p-sim v ss n-fnse Bh Ø\w F A ym-b-øn ]d Ipcnin acn- -h i]vx-\mwv F -Xns ASn-ÿm-\-Øn At± lw i]n- -s - -h-\m-sw v sxfn-bn- m-\mwv {ian- -Xv. Aßs\-bp- -h A m-lp-hns Imcp-Wy-Øn \n v AI- -s - hcpw Ah BZ-c-thm-Sp-IqSn A m-lp-hns khn-[-ønte v Db Ø-s -Sp- -h-cp-amwv. Aßs\ At±-lsØ Bt ] ]m{x-am- m-\mwv Ah B{K-ln- n-cp- -Xv. F m A mlp Cu Bb-Øn-eqsS lzvdøv Cuk v kphm Ø \ Ip-I-bmWv snøp- -Xv. \o km[m-cw coxn-bn acn- p- -Xm-Wv, XpS v BZ-c-thm-Sp-IqSn F n-te v Db Ø-s -Sp- -Xm-Wv. \ns Ipcn-in Xd p sim m-\p \ns i{xp- -fpss ]cn-{i-a-øn Ah ]cm-p-b-s -Sp- -Xm-Wv. \ns GsXmcp Bt -]-Øn AI-s -Sp-Øm-\mtWm Ah B{K-ln- p- -Xv, AXn \n pw \ns ]cn-ip- -\m-ip- Xpw ap -\m- p Xpam-Wv. AXm-bXv Ipcn-ip-a-c-W-Øn \n pw AXp-ap-tJ\ D m-bn-øo-cp im]- {K-Ÿ-\m-Ip- -Xn \n pw \p_p- -Øn \n pw hn p-\n Øs -Sp- -Xn \n pw d^-c \n v (Bflob Db Ø-en \n v) AI- -s -Sp- -Xn \n pw \ns ]cn-ip- -\m- p- -Xm-Wv. ChnsS D]-tbm-Kn Xh^v^ F ]Z{]tbm-K-Øn Ipcn-ip-ac-W-Øn \n pw c n pw F kqn\ IqSn D v. Xh^v^ F ]Z-Øns A -Øn apg- p-\n p A w km[m-cw coxn-bn-ep acww F -Xm-Wv. AYhm tcmkw aqeap ac-ww, i -amb {]lcw sim p ac-w-a Dt±-in- p- -Xv. AXp-sIm v Xs -bmwv ap^--co-ß-fmb I»m-^ns {KŸ-Im-c\pw a pw F -Xn\v C o apao-xp lxv^ A ^n (Xo -bmbpw \mw \n\ v km[m-cw coxn- 3 Khuthba: 03 - July- 2009

4 bn-ep acww Xcp- -Xm-Wv.) F v Fgp-Xn-bn-cn- p- -Xv. F aq m-asø Imcy-Øn F pw Cu kqn\ hy -ambn e`n- p- p- v. F Xv aq m-a-xmbn A mlp snøp {]h Øn-bm-Wv. CXv A mlp ]d {Ia-Ønepw aq m-atøxp Xs -bm-wv. ImcWw lzvdøv Cuk (A) v km[m-cwcoxn-bn-ep acww kw`-hn- -Xn-\p-tijw {]hm-n-i- m-cp-tsbpw hcn-jvt-zm-k-cp-tsbpw t]mse At±-l-Øn s d^-av, Db A m-lphn-te v D m-bn. Cu Imc-W-Øm FXn-cm-fn-I-fpsS KqV] -Xn-I-fn \n pw Bt -]-ß-fn \n pw At±lw tamnn-x-\m-ip-i-bp- m-bn. \mem-asø {]h Øn F Xv hnip- -Jp -B-\n \mem-asø ÿm\-ømwv {]Xn-]m-Zn- n-cn- p- -Xv. kz`m-hn-i-ambpw CXv \mema-xmbn Øs -bmwv \S-t - Xpw ImcWw lzvdøv CukbpsS injy- m-cpss hnpbw api-fn-ep aq v Imcy-ßfpw \S p Ign tij-amwv D m-bn- p- -Xv. Npcp- -Øn api-fnse Bb-Øn ]d- n-cn- p \mep- Im-cy-ßfpw {Iam-\p-K-X-ambn H n-\p-tijw as m- m-bn-øs bmwv kw`-hn- n-cn- p- -Xv. hnip- -Jp -Bs kmlnxykºpjv TX- v A\p-lp-W-am-bn- p- Xpw CXp-X-s -bm-wv. ImcWw kw`hn- p Imcy-߃ AXns {Ia-Øn Xs hnh-cn- pi F Xv kmln-xy-øns AXn-t{i-jvT-amb Ah-X-c-W-am-Wv. am{x-a CXv icn- p-ap lniva-øp-am-wv. CXp sim p-x-s -bmwv kz`mhn-i-am-bp {Iaw hnip- -Jp -B-\n DS-\ofw ImWp- -Xpw. kqdm ^møn-l-bn Xs t\m q. BZyw d p Be-an F mwv ]d- Xv XpS v dlvam\pw dloapw amen n buan- ±o\pw hnh-cn- p- p. ChnsS A mlp \ Ip Imcp-WysØ BZyw s]mxp-im-cww ]d p sim v {]txyi Xc-Øn-ep Imcp-Wy-Øn-te v FØn- p- p. Npcp- -Øn kºq Æ kmlnxy kw]p-jvsn-tbm-sp-iqsn api-fn-esø Bb-Øn \mep- Im-c-W-ßfpw km[m-cw coxn-bn-ep {Ia-Øn Xs -bmwv hnh-cn- n-cn- p- -Xv. F m C m-esø bmym-ÿn-xn-i-cmb ap m- ƒ v blq-z-isf t mse bpl-cvcn-^q-\x Iena A thmfn- Cln (A-h hn-\-ßsf AXns ÿm\-øp-\n v am p- p) F ioe-ap- -h-cm-wv. Ah ako-ln_v\p adnbw Pohn- ncn- p-s v sxfn-bn- m Aßp-anßpw Imen Sn p t\m p-ibm-wv. Ah sszhnihn-\sø am nadn- m [rjvs-cm-bn-cn- p- I-bp-am-Wv. Ah hfsc {]I-S-amb coxn-bn A mlp {Iam- \p-i-x-ambn hnh-cn- n-cn- p Cu \mev Imcy-ß-fn \n pw c v hn-\-ßsf s]mxp-{i-a-øn \n pw hyxn-n-en- n- p-i-bm-wv. AXm-bXv Ah ]d-bp- Xv F Xpw F Xpw s]mxp-hn-ep icn-bmb {Ia- Øn Xs -bmwv h -sx- nepw F Xpw F Xpw s]mxp-hn-ep icn-bmb {Ia-Øn-e h Xv F m-wv. icn pw th n-bn-cp- Xv BZyw F pw AXn-\p-tijw F -Xp-am-Wv. al-xz-ap-s-b-h-\mb Imcy-߃ `wknbmb coxn-bn hnh-cn- p AXyp- -X-\mb A m-lp-hns hn-\-ß-fn-ep- m-ip kmlnxykºp-jvs-xsb C q- AXns ÿm\-øp-\n pw cq]-øn \n pw AXns {Ia-Øn \n pw am n adn- p-sim v AXns\ cq]-`wkn C m-xm- n-bn-cn- p- p. \mev hm p-i-fn cs -ÆsØ icn-bmb {Ia- Øn-emWv ]d- -sx v kω-xn- p-ibpw c p hn-\-ßsf kmln Xy`wKn-bn \n pw am n-\n Øn-s m v kzbw Hcp Xncp-Ø \S- Øp-I-bp-amWv snøp- -Xv. apºn-ep- -Xns\ ]nºn-em- p-ibpw ]nºn-ep- -Xns\ Ch apºn-em- p-ibpw snbvxn-cn- p- p. blqznisf-t mse Cu coxn-bn am n-a-dn- n pw Ah v AhcpsS e yw {]m]n- m km[n- n-. ImcWw Ah ]d-bp- - Xp-t]mse F hmniw F -Xn\v aptº-bm-wv, htc- -sx- n Xs bpw hn-\-߃ am n-a-dn- p- -h-cpss e yw ]q W-am-hn-. ImcWw Aß-s\- bm-ip-tºmƒ AXns A w hcni C{]-Im-c-am-bn-cn- Ww. Hm Cuk, \ns Rm F n-te v Db Øp- -XmWv tijw acww \ Ip- -Xp-am-Wv. Cu A w XnI pw sx m-wv. CXn \n pw hcp- Xv lkv døv Cuk (A) BIm-i-Øp-sh- p-xs acn- -Ww. ImcWw d^a Db Ø-en-\p-tijw acww \ Ip F mwv ]d-bp- -Xv. Cd pw F v CS-bn ]d-bp- n-. CXn \n pw hy -am-ip- Xv l: Cuk (A) BIm-iØv sh p-xs acn pw F m-wv. CX- msx kz w al-xz-øn\v Ah Hcp hmniw IqSn ]S- p- m n Cu c v hmn-i-߃ pw a y-øn \ Inbncp-s - n icn-bm-tb-t\, AXm-bXv BbØv bm Cuk C o dm^n-d hap-\-n-epi hapx h^v^ni F m-ipam-bn-cp- p. Cßns\ Ah am n-a-dn- p-i-bm-sw- n ]ns CXv A mlphns hn\w A m-xm-bn-øo-cp- -Xm-Wv. a\p-jys i -amb ssii-s-ø-ep-iƒ Imc-Ww, am -Øn-cp-Ø-ep-Iƒ v hnt[-b-amb e -bn- msx Al- m-c-tøm-sp-iqsn Xncp-Ønb Hcm-fpsS hn-\-ambn am{xsa CXv ]cn-k-wn- -s -Sp-I-bp- q. Cß-s\-bp {]h Øn hy -amb Iq n-t epw hnizmk h -\-bp-am-sw- -Xn Hcp kwi-b-hp-an-. (C-kmse Hulmw thm.2 t] ) as mcp ÿeøv lzvdøv akolv auduzv (A) Acp-fp- p. abenw F X^vko-dnse 162- mw t]pn F Bb-Øns X^vko-dn Aen-øp- _v\p-x l C_v\p A m-kn \n pw \nth-z\w snbvx Imcyw \ Ip- p- v. At±lw ]d-bp p Cu Bb-Øns A w C o apao-xpi Rm \n\ v acww \ Ip- -XmWv F m-wv. CXns\ km[q-i-cn- m-\mbn A m-lp-hns as mcp hn-\-ßfmb Jp b-x-h-^v^m pw ae-ip auøn, A -Zo\ \h-^v^mlp-ap aem-c-iøp Xzøn-_o-\, A -Zo\ Xh-^v^m-lp- aem- C-IØp fmenao A ^p-knlnw F nh sxfn-hmbn \nc-øp- Ibpw snøp- p. Npcp- -Øn lzvdøv C_v\p A mkv (d) Cukm (A) h^-m-øm-bn-cn- p- p F mwv hniz-kn- n-cp- Xv F v hy -am-ip- p. lkvdøv C_v\p A mkv(d) hnip- -Jp - Bs m\-øns ImcyØn A{K-K-Wy-\m-sW v hmb-\- m v Adn-bm-hp- -Xm-W-t m. CXp-kw-_- -ambn Xncp-\_n (k) At±-l-Øn\v th n {]m ]n- p-ibpw snbvxn-cp- p.apifnse D -c-wn-bn ]d- n-cn- p F -Xns hni-zo-i-cww \ Im B{K-ln- p- p. ]q Æ BbØv C{]-Im-c-am-Wv. (89:29) A w: \o \ns \my-\n-te v as-ßpi: kw{]o-x\pw {]ox-s - -h-\p-am-bn-s m v. (89:29) 4 Khuthba: 03 - July- 2009

5 lkvdøv akolv auduzv (A) Hcp ÿeøv CXns\ hni-zo- I-cn- p-sim v ]d-bp p: A mlp XBe ako-ln\v acww \ In-b-Xn-\p-tijw X nte v Db Øp-I-bp- m-bn. s]mxp-hn \mw Hcp \ a\p-jy acn- p-i-gn- m A mlp At±-lsØ X n-te v Db Ønbn-cn- p p F p ]d-bp- -Xp-t]mse. F Bb Øpw CXn-te- mwv hnc Nq p- -Xv. A mlp F m-bn- SØpw D -h\pw lmpndpw \mfn-dp-am-wv. (F- m-ÿ-eøpw D h\pw F mw ImWp- -h-\p-am-wv) A m-lp-hn\v ico-c-an-. Ah PVnItam A. Ah\v Hcp Zn pw Zni-bp-an-. AXn-\m A mlp-hn-te v Db Ø-s p F v Hcp hy n-sb-ip-dn v ]d-b-s - m At±-l-Øns PUn-I-i-cocw BIm-i-sØ-Øn-bn-cn- p p F v Fßns\ ]d-bm km[n- pw. CXv XnI pw bmym y- Øn \n pw hnzq-c-as? k -\-߃ Bflm-thmSpw Bflo-b- X-tbmSpw IqSn A m-lp-hn-te v Db Ø-s -Sp- p. AX- msx Ah-cpsS amwkhpw a bpw F pw txmepw A m-lp-hn-te v FØn-t -cp- n-. (C-kmse Hulmw t]. 287,288) lzvdøv akolv audu-zv(-a) hnip Jp -Bs\ hnhn[ coxnbn \ap v a\-n-em- n-ø-cm {ian- n- p- v. ]cn-ip lrz-btømss AXns\ kao-]n- n-s - n AXn \n pw ^e-sa-sp- m km[y-a-. a p- -h v CXv a\-n-em-ipi-bn-. Dƒ mgvn \ I-s -Sm-Ø-h v CXv a\-n-em-hp-i-bn-. Rm t\csø ]d hy n F\n v a\-n-em-bn- n F v ]d- -Xp-t]m-se. ChnsS Xh^v^m F -Xn\v acww F A w \ Ip aq v Bb-Øp-Iƒ am{x-a D -Xv. hnip Jp -B-\n a p ]e ÿe-ß-fnepw Xh^v^ F -Xv acww F A -Øn-emWv {]tbm-kn- n- p- -Xv. lzvdøv akolv audu-zv(-a) lkvdøv Cukm \_n-bpss acww ÿm]n- p-sim v kpzr-v-amb {]kvxm-h\ \S-Øp- Xv ImWp-I. ac-w-tijw lkvdøv Cukm\_n icn pw ico-c-tøm-sp-iqsn Db Ø-s - n- p-s - n hnip Jp - B-\n hn\w th n-bn-cp- Xv C{]-Im-c-am-Wv. bm Cukm C o apx-h-^v^oi kpω aplvbo kpω dm^n- DI aa-p-k-zni Ce-kvk-am-C Hm Cukm Rm \ns acn- n- p- -Xm-Wv. AXn-\p-tijw Pohn- n- p- -Xm-Wv. XpS v \ns `uxn-i-i-co-c-tøm-sp-iqsn BIm-i-tØ v Db Øp- -Xp-am-Wv. F m F -Xn-\p-tijw F - msx F -Xn-\p-aptº F ]Zw Jp -B-\n Fhn-tSbpw ImWp- n-. Fhn-sS-sb- nepw Ds - n ImWn- p- X-cn-I. AXn-\m ZrV-kz-c-Øn F\n v ]d-bm-\p- Xv lkv døv Cukm acn- n-cn- p p F -Xn\v C{Xbpw hy -amb sxfn-hp-iƒ D m-bn-cnt F -Xn \n pw F - Xnepw ]d- n-cn- p Db Ø At±-l-Øns Bflmhv Db Øn F -Xm-Wv. Cu {]{Inb, Bflm-hns Db Hmtcm hy n pw \n _- -am-wv. \n _- -amb Hcp hkvxp-xsb Dt] n- p-sim v Bh-iy-a- mø Hcp Imcy-sØ-Ip-dn- p Nn lrz-b- Øn sim p-h-cni F Xv Xo -bmbpw hnvn-ø-am-wv. (C-kmse Hulmw hmfyw 1 t]. 267) lzvdøv akolv audu-zv(-a) Xh^v^m F hm v D]-tbm-Kn- n- p 23 Bb-Øp-Iƒ Hcp ÿeøv FSp-Øp-tN Øn- p- v. Ahn-sS-sb mw acww F mwv A w \ In-bn-cn- p- -Xv. CtX t]mse Ckmse Hulmw F {KŸ-Øn 30 Bb-Øp- Iƒ FSpØv D -cn- p-sim v Cukm-\-_n-bpsS acww ÿm]n- n- p- v. Npcp- -Øn lzvdøv akolv audu-zv(-a) Hcp henb {KŸ-tiJcw hnt v t]mbn- p- v. AXn hnip- -Jp -Bs bpw lzo-kn-s bpw ASn-ÿm-\-Øn Cukm(-A)s acww ÿm]n- n- p- v. CXv apkvenwiƒ v hy -amb sxfn-hp-ifmwv. IrkvXym-\n-Iƒ mbn Ah-cpsS {KŸ-Øn \n pw Cukm(-A) a\p-jy-\m-sw pw At±lw A m-lp-hns hcn-jvt-zm-k-\msw pw sxfn-bn- n-cn- p- p. At±lw sszhtam sszh-øns ]p{xt\m A. Cu hnizm-k-amwv IrkvXym-\n-Isf in n AI-s -Sp-Øn-bn-cn- p- -Xv. Cukm(-A) BIm-iØv Pnhn- n-cn- p-s pw GtXm ImeØv At±lw Xncn- p-h-cp-sa- p-ap sx mb hnizm-k-øn \n pw ] m-ø-]n v X -k-a-bøv h apl-ωzo ako-lns\ kzoi-cn- p-hm apkveow kaq-l-øn\v A mlp Xu^oJv \ Ip-am-dm- I-s. Xncp-\-_n(-k)bpsS I -\sb \nd-th- n-s m v hmkvzø alvzo ako-ln\v kemw FØn- p- -h-cmbn Ah amd-s. AXpap-tJ\ Ccp-temI\ bpw Ic-ÿ-am- p- -h-cmbn Ah amd-s. C m-eøv lzvdøv akolv audu-zv(-a)s {KŸ-ß-fmWv kxym-kxyhnth-n-\ ka-c-øn sxfn-hp-i-fpss ASn-ÿm-\- Øn i{xp-hns hmb AS- n- pi F Imcyw Alva-Zn-Ifpw Hm Øn-cn-t - -Xm-Wv. Rm ChnsS tiƒ n D -c-wn-iƒ Nne-Xp-am-{X-amWv. a v F{Xtbm hnj-b-ßsf {]Xn-]m-Zn- Xv hn psim v Cukm-\-_n(-A) s ac-whpw Bflob Db bpw {]Xn- ]m-zn- p D -c-wn-i-ƒ am{xw hmbn- m Ccp- m Xs awn- q-dp-iƒ FSp- p- -Xm-Wv. Chn-SsØ A -co- -Øn hf -h ]d-bm-dp- Xv lzv døv akolv audu-zv(-a)s {KŸ-߃ a\-n-em- m hfsc {]bm-k-am-sw- m-wv. AXp-sIm v \ap v Chn-sS-bp- -h m bn \ΩpsS ssien-bn ]pkvx-i-߃ {]kn- o-i-cn-t - -XmWv F v ]d-bp- p. \Ωp-tS-Xmb ssien-bn D {KŸ-߃ D mti- -Xp-X-s -bm-wv. F m AXns F mw ASn-ÿm\w lzv døv akolv audu-zv(-a)s {KŸ-ßfpw hn-\-ßfpw Xs -bmbn-cn- Ww. AtXm-sSm w CXv {]bm-k-am-b-xp-sim v Chn-sSbp bphm- ƒ pw Ip n-iƒ pw Cu {KŸ-߃ hmbn- m Ign-bn m F pw CXv ]min-ÿm-\nepw C y-bnepw D -h v Fgp-Xn-b-XmWv F pw Icp-Xp-I-bm-sW- n AsXm pw icn-b-. bphm- ƒ n-s-bnepw Ip n-iƒ n-s-bnepw Cu {KŸ-߃ hmbn- p Imcy-Øn XmXv]cyw D m- Ww. CXv apxn -hcpss IS-a-bm-Wv. IogvL-S-I-ßfpw Pam-AØv kwhn-[m-\hpw Ah-cpsS IS-a-bmbn CXv a\-n-em- pi. CXv {]bm-k-am-b-xpsim v hmbn- m ] n F v ]d v hn p-i-f- m ]ns ]Xps ]Xps CXn \n pw ]q Æ-ambpw AI- p-t]m-ip- - Xm-Wv. lzvdøv akolv audu-zv(-a)s kz w hm p-i-fnep al- Xzhpw {]uvnbpw AXns Npcp w hnh-cn- p- -Xntem AXn \n pw a\-n-em n hnh-cn- p- -Xn \nt m e`n- p- -X-. hnhn[ hnj-b-ß-fp-ambn _ -s - p-sim- p lzvdøv akolv audu-zv(-a)s {KŸ-ß-fpsS D -c-wn-iƒ Cw o-jn 5 Khuthba: 03 - July- 2009

6 ]cn-`m-j-s -SpØn F kv Hm^v Ckvemw F -t]-cn A v hmfy-߃ Cd- n-bn- p- v. a p-hm-fy-߃ Xøm-dmbn hcp- p. Cw- ojv Adn-bp- -h AXv ]mcm-bww sntø- -XmWv. t\cn- p hn-\-ß-fnepw X p-a-bnepw hyxym-k-߃ ht - m-sa- nepw bym hm p-i-tfmsv hfsc ASpØvXs -bmwv X a \n p- -Xv. ]q Æ X pa Bbn- p ]pkvx-i-߃ F mw Hmtcm AlvaZn-bp-tSbpw ho n D m-bn-cn-t - -Xm-Wv. _dmlos\ Alva-Zn-øm-bpsS hnh Ø\w ASpØvXs ]pd-øndßpw F mwv Rm {]Xo- n- p- -Xv. Cw ojv `mj Adn-bmhp- -hcpw lzvdøv akolv audu-zv(-a) s ]pkvx-i-߃ hmßp- I, hmbn- p-i. AXn \n pw sxfn-hp-iƒ a\-n-em n FXn-cmfn-Isf sxfn-hp-i-fpss ASn-ÿm-\-Øn AwKo-I-cn- n- p-i. D Zp Adn-bm-hp- -h F m-hcpw lzvdøv akolv audu-zv (-A) s ]pkvx-i-øns Hcp sk v \n _- -ambpw hmßn- ncn-t - -Xm-Wv. ]pkvx-i-߃ ]pxn-b-xmbn Iw]yq- -dn Itºm kv snbvxpsim v ]pd-øn-d-ßp- p- v. P k-tbm-sp-iqsn Ipd v hmfy-߃ hcpw F v {]Xo- n- p- p. {KŸ-߃ C mø Alv a-zn-iƒ CXv hmtß- -Xm-Wv. Ign Hcp JpXzv_bn Hcp al-xn-bpss Imcyw Rm ]d- n-cp- p. Ah F\n v Fgp- Xp-I-bp- m-bn, lzvdøv akolv audu-zv(-a)s ]pkvx-i-߃ hmbn- p. A m-lp-hns kn^-øp-isf Ipdn v B alm-flmhv \ Inb hymjym-\-߃ hmbn- -Xn-\p-ti-j-amWv F\n v hnip- -Jp -B F m-sw v a\-n-em- m km[n- -Xv. AXp-sIm v ax-sa- msw v a\-n-em- m\pw lzvdøv akolv audu-zv(-a)s {KŸßƒ hmbn-t - Xv \n _- -am-wv. A mlp \ap-s - m-h pw CXn-\p Xu^oJv \ In A\p-{K-ln- p-am-dm-i-s. hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv, simsn-b-øq ap_- nkv Fd-Wm-Ipfw PHONE : Page Layout & Type Set: Majlis Khuddamul Ahmadiyya, Kakkanad Published by : Majlis Khuddamul Ahmadiyya, Kerala KHUTHBA: HADHRAT MIRZA MASROOR AHMAD KHALIFATHUL MASIH - V on at Baithul Futuh London. 6 Khuthba: 03 - July- 2009

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3)

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) JpXzv_ 26.1.2007 _bvøp ^pxq-lv, e C sø JpXz-v_-bnepw A m-lp-hns KpW-\m-a-amb "dlvam ' F hnjbw Xs bmwv hnh-cn- p- -Xv. F m, C v lzo-kp-iƒ D -cn- p-sim- mwv CXv kw_- -ambn

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 21.11.14 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 21.11.14 \v ss_øp ^pxplv, e \n \n hln PpapB JpXv_bpsS kw{klw temiøns I a-߃ Ct mƒ A m-lp-hn \n v AI-

More information

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n 2010 am v ln.i 1389 Aa 1431 d: AΔ d: BJ ]pkvxiw 82 e w 3 hcn-kwjy 150 I. H {]Xn 15 I. 4 5 6 7 10 13 14 17 19 bpk-i_vzw apj- p-dn v Ckvemw kam-[m\w Biw-kn- p axw ]cn-ip- - msc ]nimnv kv] in- p- n lzvdøv

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n 2009 sabv ln.i 1388 lnpvdøv 1430 P: D A P: D BJn ]pkvxiw 81 e w 5 hcn-kwjy 150 I. H {]Xn 15 I. ÿm]nxw 1925 ap m \q m v ]n n ae-bm-f-ønse GI CkvemanI {]kn- o-i-cww D -S w 4 5 6 11 10 15 19 23 bpk-i_vzw

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

Ckvemapw. BhnjvImckzmX{ yhpw

Ckvemapw. BhnjvImckzmX{ yhpw Ckvemapw. BhnjvImckzmX{ yhpw lzvdøv an km akvdq AlvaZv hnh Ø\w: auehn apl-ωzv Ckvam-bo Be- pg F v.f Islamum Avishkaaraswaathatryavum Malayalam Translation of : Islam aur Azadi Zameer Translated by: Published

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

ap -am-cpss BXpc Nn -Iƒ si. hn. Cuk-t mb Jp -B\pw {]] imkv{xhpw Hm m Uv AlvaZv IÆq

ap -am-cpss BXpc Nn -Iƒ si. hn. Cuk-t mb Jp -B\pw {]] imkv{xhpw Hm m Uv AlvaZv IÆq kxyzqx sk]v w-_ 2003 1 2 kxyzqx sk]v w-_ 2003 ]pkvxiw 71 e w 9 sk]v w-_ 2003 X_q v 1382 dp_v jl-_m 1424 No^v FUn- apl-ωzv Da F v. G. FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b

More information

apj- p-dn v `uxn-i-hn- m-\-øns {]k n lzvdøv AlvaZv (A) {InkvXps hnhm-lhpw auem\m A_vZp- mlv kmln_v H.A. tbip-{inkvxp Imivao-cn F.

apj- p-dn v `uxn-i-hn- m-\-øns {]k n lzvdøv AlvaZv (A) {InkvXps hnhm-lhpw auem\m A_vZp- mlv kmln_v H.A. tbip-{inkvxp Imivao-cn F. ]pkvxiw 78 e w 7 Pqembv 2006 h^m 1385 P. BJn dp_v 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb ]n.

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw

k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw tum. Pn. tnsnbøv ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

ÿm]nxw 22 Jnem-^Øv \ntj-[n-i-fpss cwk-{]-th-ihpw kmdm hknw 35 lzvdøv akolv audu-zn(-a)-\v hnip 39 Aÿn-c-am-Ip ]min-kvxm (Land) k p-te-j amt\-p

ÿm]nxw 22 Jnem-^Øv \ntj-[n-i-fpss cwk-{]-th-ihpw kmdm hknw 35 lzvdøv akolv audu-zn(-a)-\v hnip 39 Aÿn-c-am-Ip ]min-kvxm (Land) k p-te-j amt\-p 2008 sk]vxw-_ X-_q v 1387 1429 dwkm ]pkvxiw 80 e w 8 hcn-kwjy 150 I. H -{]Xn 15 I. ÿm]nxw 1925 2008 sk]vxw-_ ap m \q m v ]n n ae-bm-f-ønse GI CkvemanI {]kn- o-i-cww 4 bpk-i_vzw 5 apj- p-dn v JpXzv_ 7 ico-tc-

More information

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw...

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... s{]mhmjv tlmjv CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-]- -cm-jv{so-bw t\cnsp {]Xnk nbpw ^mknãv hn]øpw apx-em-fn-ø-hn-cp- hnπht mcm hpw _nsp-]n- -B -F-kv-Fkv

More information

New Vision New Humanity

New Vision New Humanity New Vision New Humanity (Study) Editor: Fr. T. P. Elias Published by Joice Thottackad on behalf of Sophia Books for the glory of God and for the benefit of humankind. First Published : July 2000 Cover

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m ^oentbm _p vkv time-t cn : Publisher :

ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m ^oentbm _p vkv time-t cn : Publisher : 1 ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m : Publisher : ^oentbm _p vkv time-t cn 682 311 2 ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw. ssh. tbml- m ap {]n kn-, sk v. ]ot gvkv timtf-pv, time-t -cn. ta - -c, IS-bn-cp v

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

F mw icn-bmipw. A\q]v tp _v Fw.-F.F. bpss ]ndhw. Vol. 6 No. 7, 15 August 2018

F mw icn-bmipw. A\q]v tp _v Fw.-F.F. bpss ]ndhw. Vol. 6 No. 7, 15 August 2018 Vol. 6 No. 7, 15 August 2018 F mw icn-bmipw A\q]v tp _v Fw.-F.F. bpss ]ndhw sk v tacokv ] n kw_- n k_van-j\v _: apjy-a{ n ]nw-dmbn hnp-b ticfm Akw-ªnbn \evinb adp-]sn F m {][m\ hm Øm am[ya-ß-fnepw h -Xm-Wv.

More information

Ckvemw {]_p- XbpsS axw F. A p dlow

Ckvemw {]_p- XbpsS axw F. A p dlow Ckvemw {]_p- XbpsS axw F. A p dlow {]kn o-i-cww, hnx-cww: Ckvemw C \m-j-w ]ªn-t -j kv, ticf Alva-Znøm apkvenw timwπivkv t^m v-tdmuv, IÆq 670 001 ISLAM PRABUDHADAYUDE MATHAM (Islam the Religion of Intellectuals)

More information

P\߃ nsbn hn[n\søptºmƒ \n߃ \oxn]q Δw hn[n\søphn. A mlp \nßsf D]tZin p Xv F{Xta aløcw. A mlp F mw tiƒ p h\pw ImWp h\pat{x (4:59)

P\߃ nsbn hn[n\søptºmƒ \n߃ \oxn]q Δw hn[n\søphn. A mlp \nßsf D]tZin p Xv F{Xta aløcw. A mlp F mw tiƒ p h\pw ImWp h\pat{x (4:59) P\߃ nsbn hn[n\søptºmƒ \n߃ \oxn]q Δw hn[n\søphn. A mlp \nßsf D]tZin p Xv F{Xta aløcw. A mlp F mw tiƒ p h\pw ImWp h\pat{x (4:59) Bbnim(d) \n v \nthz\w: dkq Xncpta\n(k) ]dbp Xmbn Rm ti n p v. A mlpth! Fs

More information

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 OCTOBER Volume: 8 No: 4 kl\zmks km yw Pohn-X-Øn Ccp- -d-i-fn iq\y-\m-b-t mƒ, hnizm-k-øns Bg-ß-fn CutimbpsS lr-z-b-tømsv H n-t v Fs \m-y Fs c -I F p-cp-hn v At\-Im-bn-c-ß-fpsS

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1994 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

appm-ln-znsâ Xncsª-Sp \qdv sshcp²y Ä ]cnjvicn c mw ]Xn v Akvew kjm^n ]tømfn IHSAN

appm-ln-znsâ Xncsª-Sp \qdv sshcp²y Ä ]cnjvicn c mw ]Xn v Akvew kjm^n ]tømfn IHSAN appm-ln-znsâ Xncsª-Sp \qdv sshcp²y Ä ]cnjvicn c mw ]Xn v Akvew kjm^n ]tømfn IHSAN (Islamic Heritage Student's Arts Network) IPC Da-wa College, Payyoli 673522 Mujahidinte Thiranjedutha 100 Vairuddiangal

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

(1) Pq - -Pqsse 2015

(1) Pq - -Pqsse 2015 (1) (2) hne: 300.00 cq] hne: 200.00 cq] hne: 480.00 cq] hne: 150.00 cq] (3)... Pq - Pqsse 2015 ]pkvxiw 4 e w 1 hne ` 20... - FUnt mdnb apple 04 tamzn... sipvcnhmƒ...]ns am[y-aßfpw 06 ]n. _k v - ASn-b -cm-h-ÿ-

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 10 April. 2011 Vol. 04 Issue: 07 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c- Ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp-iƒ F n-ßs\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta,

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w. {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ

Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w. {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w Nn mhnjbw {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ (sim-tem-ky 2:7) Nn mhnjb]t\ klmbn Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w sk v txmakv `h, ]gb skan\mcn

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

P\phcn 2014, hmfyw : 22, e w : 1. AÂlJv

P\phcn 2014, hmfyw : 22, e w : 1. AÂlJv P\phcn 2014, hmfyw : 22, e w : 1 AÂlJv \½psS Hmtcm IÀa- n-eq-ssbpw \_n (k) bpss kpµ-c-amb D a amxr-i-isf shfn-s -Sp ns m v Ckvem-anI A²ym-]-\- -fp-ssbpw \_n (k) bpss D a amxr-i-i-fp-ssbpw {]Xn-cq-]-ambn

More information

sszhsø ]cn-l-kn- p ]m m-xy

sszhsø ]cn-l-kn- p ]m m-xy A PUBLICATION OF MAJLIS KHUDDAM-UL-AHMADIYYA - KERALA Unkw-_À 2006 PRIVATE CIRCULATION aq mw t]pn \memw t]pn Bdmw t]pn Ggmw t]pn F mw t]pn F.-]n.-Ip- map kmln-_n-s\ A\p-kva-cn- p-tºmƒ- timgn-t msv: Alva-Znøm

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv?

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 MARCH Volume: 7 No: 9 Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ^m.tsmw, Asß-hnsS ad- n-cn- p p? temi- Øns hnhn[ timwp-i-fn \n v P\-tIm-Sn-IfpsS A cm-flm-hn \n p-b-cp Db Øp tnmzyw

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w:

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w: \ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v {^m ko-kv am ]m- -bpss Nm{In-I-te-J\w Atßbv v kvxpxn (Laudato Si') hnh Ø\w: ^m. amxyp Xp -Øn, H.kn.-Un. CARMEL INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE TRIVANDRUM, KERALA,

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

]mh\ kvac-wbv v køozv Aj-d^v X߃ sfz-dq-kn-

]mh\ kvac-wbv v køozv Aj-d^v X߃ sfz-dq-kn- 1 2 ]mh\ kvac-wbv v da-fms al-xz-ßfpw \nb-a-ßfpw {lkz-ambn hnh-cn- p Cu ]pkvxiw hmbn- p F m ktlm-zc ktlm-z-cn-amcpw lnpd 1433 ia-_m 13 (04-.07.2012) \v h^m-ømb Fs {]nb tpjvt ktlm-z-c kn.-]n. B -t mb X߃

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information