5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ."

Transcription

1 ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb ]n. Fw. _jo AlvaZv sf. si. AlvaZvIp n amt\-p Fw.-sI. Cºn- n-t m-b n sk{i- dn ]n. Fw. AlvaZv l k p-te-j amt\-p Fkv. apl-ωzv kenw hcn-kwjy 100 I. H -{]Xn 10 I. hnemkw kxy-zq-x Pn. F v. tdmuv, timgn-t m-sv. t^m : 0495 (Mob.) (Land) } ^mivkv : ÿm]nxw 1925 ap m \q m v ]n n ae-bm-f-ønse GI CkvemanI {]kn- o-i-cww 4 bpk-i_vzw 5 apj- p-dn v tej\w Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) t]m n-s Ckv emw hna i-\-ønse A\u-Nn-Xy-߃ Jeo-^-Øp akolv V {hxm-\p-jvtm\w lzvdøv an km _io-dp-±o alvaqzv AlvaZv (d) Ahn-I-e-amb krjvsn pw sszh-øns ]cn-ip- nbpw alvapzv I pfw Kƒ^v bp -Øns \nzm\w lzvdøv an km Xzmln AlvaZv (d-lv) t]m v s_\-un-iv ns Btcm-]Ww Bcn^v apl-ωzv _n.-bw. PnlmZpw JnXmepw Hcp hni-i-e\w apl-ωzv Da F v.-f. ss nƒ C{km-tbeo Ncn-{XsØ hgn-sx- n- p p G. Fw. apl-ωzv kenw kqd: ^møn-lmbpw {]hm-nim-h-xm-chpw G.-]n. Ip map t]m pw Ckvemw kwhm-zhpw lk kpdq IhnX Xncp-\_n apl-ωzv apkvx^m _io AlvaZv kn o-jv, sam{km Ipdn piƒ am v \b-x-{ -a-, \n hym-p-amb ] m-øm-]-amwv A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. apj-nn{xw : Zmdp -A-am, JmZn-bm. apj-nn{xw : kp Øm AlvaZv tamkviv (17- mw \q m- n ]Wn-I-gn- n- -Xv.) CkvXw-_qƒ, Xp n 2006 HIvtSm-_ 91 Printed & Published by A. P. Kunhamoo, for the Kerala Ahmadiyya Jama-at at Geethanjali Offset Press, Feroke, Calicut. Edited by A. M. Muhammed Salim. Typeset, Layout & Cover Design : Victory Creations, CLT

2 Jp -B-\n \n v \_n-h-n\w ap-b-zp_v\p A\kns (d) \nth- "A- m-lp-hns ASp- kzoimcy-amb ] m-xm]w A X Z\w: KpW-ß-fn sh v D Ir-jvS-ambh, \obp-ambn _ w hnt -Zn- p- - \nanøw Xn snøp-ibpw F n v h-tcmsp \o _ w ÿm]n- p-i, Xma-kn-bmsX ] m-ø-]n p asßp-ibpw snøp- -h-cp-tsxv am{x- \nt msp ]nip p ImWn- p- -h-t\msv \o HuZmcyw ImWn- p-i, \ns iimcn- p- -h v \o am p simsp- pi am-wv. A mlp A q- -cpss ta Imcp-Wy-tØmsS Xncn-bp- -Xm-Wv. A mlp k - -\pam-ip- p.'' F n-h-bm-wv. (4:15) (apkv\zv AlvaZv) bp-k-i_vzw ] m-øm]w hmkvzø akolv ] m-øm]w, AXm-bXv Poh-Pew hen-s -Sp- p Xn\v th n Ffna-tbmsS sszh-øn-te v as-ßp-ibpw Ah-\n-te v kzbw ASp n- p-ibpw ]m]-i Ωßsf s]mxnbp si p-]m-spi-fn \n v k -Ir-Xy-߃ hgn kzbw ]pd-øp-h-cn-ibpw snbvi. shdpw hm p-i-fn Fs - nepw Dcp-hn- Xv sim v am{xw ] m-øm]w AYhm Xu_-bm-Ip- n-. k Ω-ß-fpsS klm-b- Øm am{xta AXv ]q W-am-Ip-I-bp q. F m-xcw \ -I-fpw k Ωßfpw "Xu_' AYhm ] m-øm-]-øns ]q W-X e y-am- n-bn- p- -Xm- Ip- p. (kn-dm-pp-±o Cukmbn si Nm khmtemw Im Phm-_v) kxyzqx

3 apj pdn v {InkvXp-a-X-tØm-Sp Ckvemans kao-]\w hnip Jp -Bs kwt_m-[-\bpw Blzm-\hpw a\p-jy-hw-i-tøm-sm-wv. Jp -B ]d-bp p: ""\n -b-ambpw \nß-fpss Cu kap-zmbw Htc-sbmcp kap-zm-b-am-ip- p. Rm \nß-fpss \my-\m- Ip- p. AXn-\m \n߃ Fs am{xw c m ti{µ-am- p-hn '' (23:53). Jp -B ho pw -]-dbp p: ""A tbm P\-ß-tf, Cu sszh-zq-x \nß-fpss \my-\n \n p kxyhpambn \nß-fpss-b-sp- h n-cn- p- p. AXp-sIm v \n߃ hniz-kn- pi; AXv \n-߃ v KpW-I-c-am-bn-cn pw'' (4:171) a\p-jy-k-aq-l-øns hen-sbmcp `mk-am-bn- -gn {InkvXym-\n-Iƒ sszh-]p-{x-\mbn Icp- Xp lzvdøv Cukm-\-_n(-A)sb BZ-c-Wo-b\pw sszhkmao]yw kn n- -h-cn s h\p-amsw pw (3:46) "A m-lp-hns hn-\-sa pw' "A m-lp-hn \n p Imcp-Wy-sa pw' (4:172) Jp - B hnti-jn- n- p- p. {InkvXym-\n-I-fpsS kzvkp-w-ßsf Jp -B hm-gvøp- Xv ImWp-I. ""kxyhn-izm-kn-i-tfmsv G hpw ASpØ kvt\l-ap- -h-cmbn "R߃ {InkvXym-\n-I-fmWv' F p ]d- -h-scbpw \o Is -Øp- -Xm-Wv. AXn-\p-Im-cWw Ah-cn ]fin-x- mcpw ]ptcm-ln-x- mcpw D v F p- Xpw Ah Al- -cn- p- n- m-sb- -Xp-am-Wv. Cu sszh-zq-x\v Ah-Xo Æ-am-bXv (Jp - B ) Ah tiƒ p-tºmƒ Ah kxyw {Kln Imc-W-Øm Ah-cpsS \b-\-߃ IÆo s]mgn- p- -Xmbn \n\ v ImWmw.'' (5:83,84) {InkvXob hnizm-k-ß-fnse ]ng-hp-i-sfbpw Jp -B Nq n- m- p- p. ""A mlp Hcp ]p{xs\ kzoi-cn- n-cn- p- p-sh- -h ]d-bp- p. F m Ah-s\-{Xbpw ]cn-ip- -\mwv'' (2:117). A mlp aq m-a-\mwv F v ]d-bp- -h Xo -bmbpw Ahn-izm-kn-I-fm-bn-cn- p- p. ""hmkvx-h-øn At±lsØ (tb-ip-hn-s\) Ah h[n- n- n-, {Iqin p sim n- p-an '' (4:158). {InkvXym-\n-I-fn sx mb kn m- -߃ sh p-]p-e Øp- -h-sc- n Jp -B ]d-bp- p: ""Ah-cpsS hmb-i-fn \n v ]pds -Sp hm v Kpcp-X-c-am-b-Xm-Wv. hymp-a- msx Ah ]d-bp- n-.'' (18:6) AlvepIn-Øm_v ({K-Ÿm-\p-km-cn-Iƒ) F \ne v {InkvXym-\n-I-tfmSv Ckveman-\p kvt\lm-`n-ap-jyhpw A\p-c- nbpw AZzn-Xo-bhpw A\ym-Zr-i-hp-am-Wv. {InkvXp-a-X-Øns sszhim-kv{x-ønepw {InkvXp-hns Pohn-XsØ kw_- n pw Jp -B Nq n- m- nb ]ng-hp-i-sf- pdn v {InkvXym-\n-Iƒ Bflm -ambn Nn n- p-ibpw kq va-amb Kth-jW -{]-h Ø-\-ß-fn G s -Sp-Ibpw sntø- -Xp- v. BZw apx p F m {]hm-n- -I- m-scbpw Adn-bm\pw Ahsc hniz-kn- m\pw BZ-cn- m\pw AXp-ap-tJ\ am\-h-k-aqlw sf-iy-s -Sm-\p-ap Jp -Bs AZ-ayamb B{Klw F-{X DZm-Ø-am-Wv! hmkvx-h-øn, tbip-hns sszh-t{]-jnx {]h -Ø-\-ß-fpsS ]q Øo-I-c-W-amWv Ckvemw. Cu hkvxpx Ahsc Adn-bn- m\pw {InkvXym-\n-Iƒ kxy-am -Øn Bbn-Øo-cm\pw Imcp-Wyaq Øn-bmb apl-ωzv \_n(-k) {]I-Sn- n -A-Xyp -S-amb B{K-l-sØ- n Jp -B ]d- Xv {InkvXym-\n-Iƒ {i n- n-cp- p-sh- n. ""Ah ({In-kvXym-\n-Iƒ) Cu ktµ-i-øn hniz-kn- mø ] w Ah tlxp-hmbn ZpxJw \nanøw \ns Pohs\ \o \in- n-t - ptam?' (18;7) 2006 HIvtSm-_ 395 5

4 Iena Jp -B-s kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) \Ωƒ apkvenwi-fm-sw v ]d-b-s -Sp-Ibpw emc-eml C - mbn hniz-kn- p-ibpw snøp p F -Xn am{xw kt m-jn- -cpsx v Rm ]e-{]m-hiyw shfn-s - Sp-Øn- -gn- n- p- -Xm-Wv. A mlp-x-be hm p-i-fn am{xw Xr]vX-\m-Ip-I-bn-s Imcyw hnip- -Jp -B ]mcm-bww snøp- h v \ -hæw Adn-bmw. hnip Jp -B-\n blq-zn-i-fpss kw`-h- I-Y-Iƒ tcj-s -Sp-Øn-bn- p- v. BZyw Ah-cp-sS-ta A m-lphns henb henb A\p-{Kl- -ßfm-bn-cp- p. F m Ah-cpsS Im cy-߃ shdpw hm p-i-fn Npcpßp-Ibpw Ah-cpsS lrzbw NXn bpw hnizm-k-h- -\bpw ZpjvNn- - I-fpw-sIm v \nd-bp-ibpw sn bvx- Imew h -t m-ƒ A m-lp-x-be ]e-x-c-øn-ep in bpw Ah-cpsS-ta hcp-øn. F{X-tØm-f-sa- m, Ah-cn Nne Ipc-ßp-Isf pw ] n-i-sf pw Fgp-X-s - p. hmkvx-h-øn Ah-cpsS ] XudmØpw k_qdpw D m-bn-cp- p. Ah AXn Xß-fpsS hnizmkw {]I-Sn- n- p-ibpw F m \_n-amtcbpw hniz-kn- p-ibpw snbvxn-cp- p. ]t, A mlp Ahsc CjvS-s - n-. ImcWw Ah-cpsS Imcy-߃ \mhn Xpºn am{xam-bn-cp p. Ah-cpsS lrz-b-ßfn AXp- m-bn-cp- n-. Ien-a-bpsS A -Øn-te v Nn n- p-i. emc-eml C - mlv F v a\p-jy \mhp-sim v G p- ]-d-bp- p. Fs Bcm-[y A mlp-h- msx a m-cp-an-s v lrz-bwsim v km y-s -Sp-Øp- p. Cemlv Hc-d_n ]Z-am-Wv. AXn- w Bcm-[n- -s -ts- -h, {]nb-s - -h, km m e yw Fs m-s -bmwv. apkvenwiƒ v ]Tn- n- -s Cu Iena AYhm ASn-ÿm-\-h-N\w hnip- -Jp - Bs kwt -]-am-wv. kpzo Lamb an {KŸ-ß-fpw Hm Ωn- pi F Xv Hmtcm-cp-Ø pw _p n-ap- m-wv. A mlp bp n-bp w {]h Øn- p- -h-\m-wv. Ah Cu {lkz-hmiyw tiƒ n- p-x- p. CXns A -an-xm-wv, A m-lphns\ ap n- m-øn-s-tømfw Imew A m-lp-hns\ Bcm-[y-\m- m-øn- S-tØmfw Imew A m-lp-hns\ bym e y-am- møn-s-tøm fw Imew a\p-jy\v tam w e`n- pi km[y-a-. hnip- -l-zo-kn h n-cn- p- p, a Jme emc-eml C - mlp ^ Z-Je P Ø. BcmtWm emc-em-l-c- - mlv ]d- Xv Ah kz -Øn {]thin- p F v. Cu lzo-kns s]m cpƒ a\- n-em- p- -Xn P\- ߃ v NXn ] n-bn-cn- p- p. Cu hmiyw ]d- m am{xw axn, kz -Øn t]mimw F mwv Ah Icp-Xn-bn-cn- p- -Xv. A m lp hm p-i-fpambn _ w hbv p- n-. Ahs _ w lrz-b-ßfp-am-bn- m-wv. CXns Dt±iyw, BcmtWm bym -Øn Ien-abpsS s]mcp-ƒ Xs lrz-b-øn {]th-in- n- p- -Xv, A m-lp-hns alxzw ]q Æ-amb \ne-bn Xs lrz-b-øn {]th-in- n- p- -Xv, A m-lp-hn-s al-xzw ]q Æ-amb \ne-bn Xs lrz-bøn IpSnbn-cp-Øp- Xv Ah kz -Øn {]th-in- p p F -Xm-Wv. kxyk- -amb \ne-bn Hcmƒ Ien-abn hniz-kn- p-tºmƒ A m-lph- msx a mcpw Ah\v {]nb- -c-ambn-cn- p-i-bn-. A m-lp-h- msx a mcpw Ah\v Bcm-[y-\m-bn pw D m-bn-cn- p-i-bn-. A mlp A msx as m pw Ahs e yhp-am-bn-cn- p-i-bn-. B ÿm\w A_vZm-ens ÿm\-am-wv. AXv JpXzv_ns ÿm\-am-wv. AXv Kukns ÿm\-am-wv. AXv emceml C - mlv F Ien-a-bn lrz-bm-fl\mbp hnizm-k-am-wv. Cu hnip- -I-ena GI A mlp-hns\ qsm-sx-bp F m sszh-ß-tfbpw \ncm-i-cn- p- p. ico-tc- -]-chpw `uxn-i-]-c-hp-amb F m sszh-ß-tfbpw shfn-bnem n kz w lrz-bsø GI A m-lp-hn-\p-th n ]cn-ip- hpw ]hn-{x-hp-am-t - -Xm-Wv. Nne _nw_-߃ {]I-S-am-Wv. NneXv hfsc kq va-am-wv. DZm-l-c-W- (-tijw 11 mw t]pn ) kxyzqx

5 t]m ns Ckvemw hna i-\-ønse A\u-Nn-Xy-߃ Jeo-^-Øp akolv V t]m v _\UnIv v ]Xn-\m-dm-a sk]vxw-_ 12\v P Ω-\n-bn sh v \S-Ønb {]kw-k-øn Ckveman-s\-Xnsc ASn-ÿm\ cln-xhpw {]tim-]-\-]-c-hp-amb Nne ]cma i-߃ \S-Øp- I-bp- m-bn. AXn-t\m-Sp Jeo-^-Øp ako-lns {]Xn-I-c-W-amWv sk]vxw-_ 15- mw Xob-Xn-bnse Cu JpXzv_. P Ω-\n-bnse k -I-em-ime-bn t]m v* \S-Ønb Hcp {]`mj-w-øn-\n-s-bn Nne CkvemanI A ym-]-\-ß-sf- p-dn v ]d- - Xmbn C se hm Ø-bp- m-bn-cp- p. hnip Jp -B-t\bpw \_n(- k) Xncp-ta-\n-tbbpw Ipdn- v, a m tcm FgpXn F p ]d- p-sim v Ckvemap-ambn hnzq-c-_ w t]mepan- mø Imcy-߃ ]d-bp-ibpw snbvxp. a p- -h ]d- p-sh v ]d- p-sim v h-fsc ka -amb \ne-bn sx mb [mcw ]c-øm {ian- pi F Xv Ch-cpsS Hcp coxn-bm-wv. t]m v kmln_v Nne Imcy-߃ ]d- p-sim v hnip Jp -B-t\bpw Ckveman-t\bpw Ckvemw ax-ÿm-]-i-tcbpw (k) Ipdn v sx mb [mcw P\n- n- m- \p {ia-amwv \S-Øn-b-Xv. AXpap-tJ\ apkvenwi-fn Hcp AkzÿX D m-bn- p- m-ipw. Ckvemans -Xn-cn-ep Ah-cpsS at\m-kxn CXn \n v hy -am-ip- p- v. GsXmcp D -c-wn-bm-bmepw CØ cw Imcy-߃ ]cm-a in- pi F Xv At±-l-Øns ÿm\- Øn\v \nc- p- -X-. C m-eøv ]m m-xy-tem-iøv Bsc- nepw Fs m-s tbm ]d p-sh v {]N-cn- n- p-sim v apkvenwiƒ n- S-bn hntzzjw D m- n-s m- ncn- p-i-bm-wv. Cu Ah-k-c-Øn t]m ns Cu hnfw-_cw Fcn-Xobn FÆ-sbm-gn- -Xp-t]m-se-bm-bn. CXn-\p-]-I-cw, C v Nne Ckv emani `oi-c-hmz kwl-s-\-iƒ `oi-c-{]-h Ø\w \S-Øp- p-s - nepw Ckv eman-im- ym-]\w AXns\-Xn-cm-sW v Xm ImWp- -Xm bpw AXp-sIm v \nc-]-cm-[n-i-fmb P\-ßsf \mi-øn \n v c n- p- -Xn\pw temiøv kam-[m\w \ne-\n-dp-øp- -Xn pw th n \mw H n v {]h Øn- -W-sa- p-am-bncp p At±lw ]d-tb- n-bn-cp- -Xv. F m, icn-bmb Ckvemans A ym-]\w Xm ]d-bp- -Xp-X-s bm-sw v Xs A\p-bm-bn-Isf t_m[y-s -Sp-Øm-\mWv At±lw {ian- -Xv. t]m v, {]iv\w ]cn-l-cn- m ] nb Bfpw ]fin-x\pw Ckvem-an-s\- p-dn v Ipd-s - nepw Adn-bp- -bm-fp-am-sw- mwv Rm Icp-Xn-b-Xv. ]t, C mcyw ]d- p-sim v Xs A -X-bmWv At±lw {]I-Sn- - n- n-cn- p- -Xv. GsXmcp ako-lns {]Xn-\n-[n-bmsW- mtwm At±lw hmzn- - p- - Xv, B alm-flm-hns A ym-]-\-a- \p-k-cn v At±lw temiøv kam- [m\w ÿm]n- m {ian- -W-am-bncp- p. B alm-flmhv i{xp- tfmspw \ coxn-bn s]cp-am-dm- \mwv ]Tn- n- n- p- -Xv. Rm ]d- -Xp-t]mse \_n(-k) Xn-cp-ta-\ntbbpw hnip Jp -B-t\bpw Ipdn v sx mb Imcy-߃ ]d- psim v Hcp-h-iØv apkvenwifpss hnim-csø sxm mwv At±lw Ifn- n-cn p- -Xv. hnim-c-øn-\p-ta \nb-{ -W-an- mø Ah sx mb coxn-bn {]Xn-I-cn- p- -Xn-eqsS C q- v IqSp-X Zpjv-{]-NmcWw \S-Øm Ah-kcw In p- Ibpw snøpw. adp-h-i-øv, Ckv emans\ `oi-c-a-x-sa v a\- n-em- p ]m mxy-cmb t]m ns A\p-bm-bn-IfpsS D n apkvenw Iƒs -Xn-cn IqSp-X sshcm- Kyhpw shdp pw ]c- p- -Xp-amWv HIvtSm-_ 397 7

6 A mlp IcpW snmcn-bp-am-dm-is. Ipg- - -ß-fn \n pw Ie-l-ßfn \n pw temisø c n- p-amdm-is. Alva-Zn-Iƒ Ft mgpw Cßs\ {]m n-t - -Xm-Wv. {]m -\-tbm-ssm w Hmtcm cmpy Øpw At±-l-Øns Bt -]- Øn\v adp-]sn \ ti- -Xp-am-Wv. \ap v Cu c v Bbp-[-ta-bp- q. CXp-sIm- mwv {]h Øn-t - - Xv. as mcp {]Xn-I-c-Whpw AlvaZn- I-fn \n v Hcn epw D m-bn- n. C im A m-lv, D m-ip-i-bp-an-. hnip- -Jp -B-\pw, \_n(-k) Xncp-ta-\n-bv p-sa-xn-cn t]m v D bn Bt -]-Øns Npcp w Rm hmbn- p-tiƒ n- mw. At± lw ]d-bp p: Rm-s\mcp kwhmzw hmbn- n-cp- p. Hcp bqwn-th-gvkn n s{]m^-k-dmwv AXns aqe-{k-ÿw {]kn- o-i-cn- n- p- -Xv. Cu ]pcm- X\ kwhm-zw, am\p-h N{I-h Øn bpw Hcp ^m kn ]fin-x-\pam-bn v \S- -Xm-Wv. ]n osv Cu kwhmzw Hcp {InkvXob ]fin-x-\mwv {]kn- o-i-cn- -Xv. AXp-sIm v At±lw Xs Imcyß-fmWv IqSp-X Du n ]d- n- p- -sx v Aw-KoIcn n- p-ap- v. CXn \n p-xs At±-l-Øns hniz-kvxx a\- n-em- m-hp- -Xm- Wv. apkvenw ]fin-x ]d Im cy-߃ hfsc Ipd- p-am-{xta tcjs -Sp-Øn-bn- p- q. F m, Xt - Xmb Imcy-߃ hni-zo-i-cn- n- p-ap- v. F m-bm-epw, Xs {]kw-k- Øn Hcp Imcy-sØ- p-dn v ]d-bpsa v ]d- p-sim v t]m v ]dbp p: ss_k -bn N{I-h Øn Pnlm-Zn-s\- p-dn v ]d-bp- p- v. At±-l-Øn\v kqdx-_-j-d-bn 256- m-asø hn-\-sø- p-dn v Adn-hp- m-bn-cp- p. AXm-b-Xv, Ckve-man ax-hn-izm-k-im-cy-øn _em mc-an-. F m Pnlm-Zns\ kw_- n Jp -B-\nse a p {]Xn-]m-Zyßsf kw_- n pw am\p-h N{Ih Øn- -dn-bm-am-bn-cp- p. Jp -B- \n C mcyw hni-zo-i-cn v tcjs -SpØnbn p- v. DZm-l-cW-Øn\v Alvse InXm-_n-t\mSpw {KŸm- \p-km-cn-i-tfmspw kxy-\n-tj-[n-itfmspw hnhn[ coxn-bn s]cp-am-d- W-sa v ]d- -Xp-X-s. am\ph cmpmhv simspø D -cwn FSp- Øp-sIm v ]d-bp- p. At±lw i -amb hm p-i-fn ASn-ÿm-\- ]-c-amb tnmzyw kwkm-c-at[y tnmzn- p- p- v. axhpw _em m-chpw XΩn F mwv _ w? ]n osv ]d-bp p: ap-l-ωzv (k) ]pxn-b-xmbn F p-im-cy-amwv sim p-h- -sx v F\n-s m p ImWn- p-x-cn-i. Zp-jn- Xpw a\p-jy- Xz-c-ln-X-hp-amb ]mt-߃ am{xamwv \n߃ v In n-bn- p- -Xv. CXn-\ptijw apl-ωzv (k) ]Tn- n- -Xv, At±lw sim p-h A ym ]\w hmfns i n-bm {]N-cn- n- m-\m-wv, C m-en- m-lv. At± lw ]d-bp p: Ic-_ew sim v axw {]N-cn- n- p-i-sb- Xv F psim- mwv _p- n v hncp- -am-bn- p- -sx v am\p-h cmpmhv XpS v hni-zo-i-cn- p- p- v. Cu A ym-]\w sszh-øns køtbmspw Bflm-hns køn-t\mspw tbmpn- m-ø-xm-wv. sszh-øn\v bp w CjvS-a-. bp n-hn-cp- -amb I Ωw sszh-øns kø-bp-ambn CS- p-\n-ev p- -Xm-Wv. hnizm-ksa- Xv Bflm-hns I\n-bm-Wv. ico-c-øn-t -X-. XpS v ]dbp p: ss_k -bn cmpmhv hf Xv {Ko v XØz-im-kv{X-in- -W- Øn\v hnt[-b-\m-bn-s m- m-wv. api-fn ]d- Xv hy -amb Hcp ]c-am -am-wv. Ckv eman-im- ym- ]-\-a-\p-k-cn v sszhw \ncp-]m-[niw F mw hln- p-sim- n-cn- p AkvXn-Xz-am-Wv. GsX- nepw Xm m-en-i-amb Imcy-Øn\v hnt[-b-\-. _p n-i- n pw hnt[-b-\-. ]n osv C_v\p lk-an-s - sx v ]d v Hcp D -cwn FSp- Øp- -cn- p- p. sszh-sø-s m v \n _- n v kxysø shfn-s -Sp- Øm Hcp hkvxp-hn\pw km[y-a-. Ah-\n- n- p-i- -bm-sw- n a\pjy\v _nw_m-cm-[-\bpw \S-tØ- n-h-cpw. C_v\p lkw Cßs\ ]d- n- pt m Ct F -dn-bn-. AsX-hn-sS-\n-s -SpØp F p kqn\ \ In-bn- p-an-. ]n o-st±lw Fgp-Xp- p. sszh-øn\v bp n-hn-cp- -amb {]hrøn snøm km[n- p-i-bn-s - Xv Hcp {Ko v hnizm-k-amtwm? AX-s - n imiz-xhpw AXns køm-]-camb \ne-bnepw Hcp bmym yamtwm? Fs A`n-{]m-b-Øn ss n-fn-e-[n-jvtn-x-amb sszh-hnizm-khpw {Ko p-im-cpss Nn- m-k- Xnbpw XΩn Bg-Øn-ep km Zriyw ImWp- p- v. ^m kn ]fin-xs adp-]-sns -Xn-cn-se am\p-h cmpmhv Zo L-amb hni-zo-i-cww \evin-bncn- p- psh v BZysa kω-xn Imcy-am-Wv. GsXmcp {InkvXym-\nbmtWm C Y Fgp-Xn-bn- p- -Xv, Abmƒ Xs s]mß w {]I-Sn- n- p- -Xn-\mbn Xs sxfnhv i - am- p-sa- Xv hy -am-wv. adp-]- sø sxfn-hp-iƒ simsp- p-ibp-an-. Xo -bmbpw CXn \oxn- {]h Øn- n- p- m-ip-i-bn-. F- p-am-bn-s m- -s. \Ωƒ AlvaZn-Iƒ F mwv a\- n-em- p- Xv? hnip Jp -B-t bpw \_n(- k) Xncp-ta-\n-bpsS Po-hn-X-am-Xr-Ibp-tSbpw ASn-ÿm-\-Øn Rm\n- Xn-s\- p-dn v kw n]vxambn ]dbmw. t]m ns tnmzy-øn-\p adp- ]Sn C im-a- mlv Xømdm- p- - Xm-Wv. AX-t±-l-Øn-s\-Øn- m ]cn-{i-an- p- -Xp-am-bn-cn pw; CXphsc Ckvemans i-cn-bmb A ym- ]\w At±-l-Øn-\-dn-bn-s - n At±lw Ipd v a\- n-em- m th n Xs ÿm\w a\- n-em- n kxyzqx

7 s m v \oxn-]q w AXv hmbn- p-ibpw Nn n- p-ibpw thwsa v am{xw. \ΩpsS a\- n lzvdøv tbip(-a)-hn\v hfsc _lp-am-\ amwp -Xv. R߃ At±-lsØ A m-lp-hns \-_n-bm-bn v hnizkn- p- p. F -, Hmtcm P\-Xbnepw F{X-sb{X \_n-am h n- pt m Ah-sc-sb mw hniz-kn- p- Ibpw BZ-cn- p-ibpw snøp- p. apkvenwi-fpss hnim-c-ßsf am\n p-sim v {InkvXym-\n-Ifpw \_n (k) Xncp-ta-\nsb _lp-am\n- p- Ibpw BZ-cn- p-ibpw sntø- -Xm- Wv. am\p-h cmpm-hns hm p- Iƒ FSp-Øp- -cn- p-sim v t]m v kmln_v ]d-bp- -Xv, _Jd F A ymbøns 256- m-asø hn- \sø kw_- n v cmpm-hn\v Xo -bmbpw Adn-hp- m-bn-cp p F m-wv. B hn-\-amwv em CIvdml-^n-±o. ax-im-cy-øn Hcp-hn-[- Øn-ep _e-{]-tbm-k-hpan. At±lw ]d-bp p: Cu A ymbw BZy-Im-e-Øn-d-ßnb A ym-b-ß-fn s - -Xm-Wv. (F- m, azo-\-bn h -Xn-\p-tijw H m-asø h jtam c m-atøm h jtam Cd-ßn-b-Xm-sW v At± lw Adn-bm-sX-t]m-bn). ]t, {InkvXy cmpmhn\v a v A ym-bß-sf- p-dn pw Pnlm-Zns\ kw_- n- p a p A ym-]-\-ßsf Ipdn- pa-dnbm-am-bn-cp- p. (A-dn-hp- mbn-cpt m Ct F v \ap- -dn-bn-. ]t, ax-]-c-amb GI-]- obx At±-l-Øn\p mbn-cp- p-sh- -XmWv hmkvx-hw). ]d-bp- p. ax- Øn _e-{]-tbmk k ev]w Cs - nepw {KŸm-\pkmcnI-tfmSpw kxy-\n-tj-[n-i-tfmspw hnhn-[co-xnbn s]cp-am-d-wsa p \n t± iw Jp -B-\n-ep- v. \Du-Zp-_n- mlv, \_n(-k) Xncp-ta-\n-bpsS A ym-]-\-ß-fn Zpjn- Xpw a\pjy-xz-c-ln-x-hp-amb A ym-]-\-ß HIvtSm-_ 399 f- msx as m pw e`n- p- n-. Ckvemans\ hmfns i n-sim v ]c-øm \_n(-k) ]d- -Xmbn At±lw B-tcm-]n- p- p. Ckvem ans A ym-]-\-hp-ambn hnzq-c-_- w-t]m-ep-an- mø Hcp Imcyw sx mb \ne-bn kzbw D -bn- psim- v, CXv bp n-hn-cp- -amb Imcy-am-sW v X -Øm hn[n- p- I-bmWv At±lw snøp- -Xv. AXv sszhn-i-\o-xnbv v \nc- m-ø-xmsw pw At±lw ]d-bp- p. _p nam-\mb Hcp a\p-jy\v i n-bp-ss bpw _e-{]-tbm-k-øn-t bpw Bbp- [-Øn-t bpw Bh-iy-an-. F -, Hcp _p n-am\v Bbp-[-Øn-t bpw _e-{]-tbm- -K-Øn-t bpw Bh-iy-ans - -XmWv icn-bmb Imcyw. (Xn- I pw icn-bm-bn- p Imcy-amWv Ct±lw ]d- -Xv. AXns Bh iyw H pw Xs -bn- ) F m, C m-esø Ch-cpsS hºn i n-iƒ, Bbn-c- -W- n\p ssa Zqc-Øp P\-X-I-fpsS {] iv\-ß-fn IS- p-i-b-dn F n \mwv Xß-fpsS i n {]tbm-kn- p- Xv? CXn\p adp-]sn At±lw ]d-bp- n-. F mwv icn-bm-bn v snøp- -sx pw F mwv sx mbn v snøp- -sx- p-ap Imcyw BZyw C q- Xß-fpsS Bfp- Iƒ mwv a\- n-em- n-s m-sp-t - -Xv. {InkvXp-a-X-Øns Ncn-{X- Ønepw Ah ]c-kv]cw snbvx bp -ß-fp- v. AX-h v ImWm Ign-bp- n-. AXv GXv timf-ønemwv hchv shbv p- -Xv. kvs]- bn-\n D m-b-sxms GXp IW- n-emwv Dƒs m- n- n- p- Xv? AhnsS hnπ-hhpw Iem-]hpw D mbn. AXn-hnsS Rm hni-zo-i-cn p ]d-bp- n-. F m-h pw AXdnbmw. a p A ym-]-\-ß-sf- p-dn pw cmpm-hn- -dn-bm-am-bn-cp- psh m- Wt m Ct±lw ]d-bp- -Xv. axw {]N-cn- n- p- -Xn-\p Ckvem anim ym]\w F mwv? \_n (k) Xncp-ta-\n-bpsS {]hrøn F m-bncps v Adn-bm-am-bn-cp p F v ]d-b-s -Sp hy n v AXn-s\- p-dn v H p-a-dn-bn-. AsX- m-bncp- p-sh v Rm ]d-bmw. Ckvemw {]Ir-Xn-a-X-am-Wv. \n ß-fpsS Hcp Ic-W-Ø-Sn- m at Xpw ImWn- p-sim-sp- pi F ]mtw Xo -bmbpw AXv \evin-bn- n-. B mtwm Cu A ym-]\w \evi-s - n- p- -Xv, F{X-tØmfw AXv {]mtbm-kn-i-am- p- p- v Ah ]d-b-s. Ah-cpsS A ym-]- \-Øns Cu Iev]\ Xs -bmwv C m-e-l- -Øn {InkvXym-\n-Isf {InkvXp-a-X-Øn \n -I- -n-b-xv. Rmb-dmgvN Ch ] n-bn t]mi- Ww. Ct mƒ hr cpw hr -I-fp-a- msx B Znh-khpw Bcpw t]mimdn-. N p-iƒ, a m-h-iy-߃ mbn Ah hms-ibv p simsp- m XpS-ßn-bn-cn- p- p. ]m m- Xy-tem-IØv \nc-h[n ÿe-ß-fn N p-i-fpss apºn "t^m sk bn ' F t_m Uv ÿm]n- cn p p. Ata-cn- -bnse Hcp s{]m^-k-dmb AUvh v \ohkv Fgp-Xn-bn-cn- p p: ""20- mw \q- m- nse Bfp-Iƒ ako-lns\ sszhambn AwKo-I-cn- m Xøm-d-.'' ""bqtdm- n-tebpw Ata-cn- -bn-te bpw ]pcp-j- m-cp-tsbpw kv{xoi-fptsbpw hen-sbmcp hn`mkw Ct mƒ {InkvXym-\n-I-f '' F v sk v tpm kv timtfpv HmIvkvt^m Uns {]kn-u v k sskd Fgp-Xn-bn-cn- p- p. B{^n- -bnse {InkvXym-\n-I-sf- p-dn pw Hcp-]mSv Imcy-߃ ]d-bp- p- v. {InkvXp-a- X-Øns A ym-]-\-ß-sf mw Ah-km-\n- p-sim- n-cn- p- p-sh v Ah kzbw AwKo-I-cn- p- p. AXp-sIm- mwv Ckveman-s -Xncn CØcw hne-ßp-iƒ D]-tbm- Kn- m Ch apxn-cp- -Xv. (hnh: apl-ωzv Ckvam-bn ) (XpS-cpw) 9

8 {h-xm-\p-jvtm\w lzvdøv an km _io-dp-±o alvaqzv AlvaZv (d) {hxm-\p-jvtm-\-øns Bflo-bhpw kmaq-ly-hp-amb KpW-ß-sf- n c mw Jeo^ Fgp-Xp- p. Ckveman \n ±n-jvs-amb aq m-asø Bcm-[\ {h-xm-\p-jv Tm\w BIp- p. Cu Bcm-[\m co Xnbpw an -hmdpw F m ax-ß-fn epw s]mxp-hm-bn- p- -Xm-Wv. F m, AXns cq]w a p ax-ß-fn \n t±-in- -s - -Xn \n pw hyxy-kvx-am-bn- p- -X-s{X. {]mb- ]q Øn h Hmtcm apkvenapw B p-txmdpw Hcp amk- mew {hx- a-\p-jvtn- - -W-sa p Ckvemw A\pim-kn- p- p. tcmk-{k-kvx-cm-bn- p htcm bm{x- m-cm-bn- p- htcm t\mºp-t\m -W-sa- n-. Ah hn p-t]mb A{Xbpw \mƒ sim -Øn as m-c-h- -k-c-øn t\m p-ho- n-bm axn-bm-ipw. \nxytcm-kn-i-fpw {]mbm-[n-iy-ap- -hcpw {hxm-\p-jvtm-\-øn v Xosc IgnbmØ-hÆw i n-lo-\-cm-bn- p- hcpw Cu Iev]-\-bn \n v Xosc Hgn-hm- -s - ncn p p. t\mº-\pjvtn- p- -h {]`mxw apx {] tzmjw hsc F mxcw Blm-c-]m- \o-b-ß-fn \n pw ssewkni _ -ß-fn \n pw Hgn- p- \n t - -Xm-Wv. ico-c-øn p A\m-h-iy-amb ]ou-i-tf m-xncn- m ]pe bv v apºmbn h Xpw Bl-cn- p- Xp B-im-kyam-Wv. {]`m-x-øn p apºv ` -Wsam pw Ign- msx C-cp-]-Øn-\mep awn- q t\cw XpS -bmbn {hxa-\p-jvtn- p- -Xns\ Ckvemw Aw Ko-I-cn- p- n-. {hxm-\p-jvtm-\-øns Dt±iysØ hnip Jp -B hnh-cn- n-cn- p- Xv C{]-Im-c-am-Wv: ""A mlp \nßsf k m K- Øn-em- n-b-xn v \n߃ Ahs\ alxz-s -Sp-Øp- -Xn pw \n߃ IrX- X ImWn- p- -Xn\pw th n-øs '' (2:186)-. At mƒ {hxm-\p-jvtm-\ Øns Hcp Dt±iyw CXmWv: t\mºp-im-eøv ]I k-abw ` - W-]-Zm ߃ ]miw snbvi, Blmcw Ign- pi XpS-ßnb IrXyß-fn \n v hn{iaw e`n- p-ibpw Aßs\ IqSp-X Hgn-h-h-k-c-߃ ssih-cp-ibpw snøp- -Xp-sIm v a\p-jy B ym-flni Imcy-ßfn A[nIw {i ]Xn- n- p-ibpw A-[n-I-ambpw sszhsø kvacn- psim- n-cn- p-ibpw snø-w-sa- p- X-s. as mcp Dt±iyw ss]zm-lß-fn \n p t iw aqew a\pjy Xß-f-\p-`-hn- p-sim ncn p sszh-øns Imcp-Wym-\p-{K-lß-fpsS hne Adn-bp- -Xn pw sszh-tømsv IrX- -cm-bn-cn- p- -Xn pw {]m]vx-cmbn `hn- p p F -Xm-Wv. a\p-jy Xs ssihi-an-cn- p hkvxp-hns\ A{X kmc-am- m-dn-. F m, AXp X\nbv v \jvs-am-ip-tºm-gmwv - Ah AXns hne Adn-bp- -Xv. IÆp-Iƒ sszh-øns Hcp alm A\p-{K-l-am-sW Imcyw A[n-Iam-fp-Ifpw Hm m-dn-. F m, Ah X߃ v \jvs-s -Sp-tºmƒ Ah AXns hne a-\- n-em- p- p. A{]-Imcw Xs Hcmƒ t\mºp-im-eøv F m-hn[ t`mpy-hkvxp- fpw h Pn- p-ibpw hni- ns t im-\p-`-h-߃ \ -hæw Adn-bp-Ibpw snøp-tºmƒ sszhw X\nbv v A\p-{K-ln- -cp-fn-bn- p kpj-ku-i-cy-ß-sf- p-dn v Ah Nn n p XpS-ßp-Ibpw AØcw kpj-po-hn-xsø \n m-chpw A\mh-iy-hp-amb Imcy-ß-fn ]mgm- msx DØ-ahpw D]-Im-c-{]-Z-hpamb Imcy߃ mbn hn\n-tbm-knt - -Xm-sW p a\- n-em- p- Ibpw snbvxp XpS-ßp- p. {hxm-\p-jvtm-\-øns D-t±-iysØ- p-dn p ho pw sszhw ]d-bp- -Xv, ""\n߃ "XJvhm'bp -h-cmbn-cn- m th n-øs '' (2:183) F m-wv. F m "XJvhm' F ]Zw ZpxJ-tam-N-\w, ]m]-tam-n-\w, Bflo-tbm jw F o aq p A -ß-fn-emWv hnip Jp -B- \n D]-tbm-Kn- n-cn- p- -Xv. {hxw Cu aq p-hn[ ^e-ß-sfbpw Df-hm- p- -Xm-Ip- p. {hxw a\p-jys ta Iptd-sbms t i-`mcw Npa- Øp- -Xm-I-sIm- v, AXp a\p kxyzqx

9 jys\ t i-ß-fn \n p tamnn- n- p- -Xm-sW p ]d-bp- Xv {]Ya-{i-h-W-Øn hntcm-[m-`m-k-ambn tøm mw. F m, Ipd-s m p Nn n- p- -] w {hxw a\pjy v kap-zm-b-t -aw \ne-\n-dp- Øp- -Xn\v th KpW-]m-T-߃ \ Ip- -Xm-bn p Im-Wmw. AXv \ Ip H- m-asø ]mtw, Hcn- epw hnit m ] n-wntbm A\p- `-h-s - n- n- mø Hcp [\n-i\p ]et mgpw ] n-wn-bn Ign- p-iq- Sp Xs Zcn-{Z-k-tlm-Z-c-cpsS t iß-sf- p-dn v Adn-hm km[ya-s - nepw Ah {hx-a-\p-jvtn- p- -txm-ssm w hni- ns thz\ A\p-`-h-s -Sp-I-bpw, Aßs\ Zcn- {Z-P\w A\p-`-hn- p IjvS-X-I-sf- p-dn v t_m[-hm-\m-ibpw snøp-sa- -XmWv. Cu t_m[w Ahs a\- n ]mh-ß-fpss t\ v B {ZX P\n- n- p-ibpw AXp Ah-cpsS ÿnxn \ m- n-øo p- -Xn-\pth n \S-]-Sn-I-sf-Sp- p-hm Ah \p t{]c-i-am-ip-ibpw snøp- -Xm- Wv. CXns kzm`m-hn-i-^ew kap- Zm-b-Øns t ahpw c bpw h n- pi Xs -bm-wv. kap-zm-b- Øns t ahpw hy n-i-fpss t a-am-sw- Xv kphy- -am-wt m. {hxw sim p e`y-am-ip as mcp ]mtw CXmWv: Ckvemw XZ- \p-bm-bn-iƒ Ae-kcpw DZmko-\-cpw -t -im-\p-`-h-øn At[m-ap-Jcpw Bbn-cn- p-hm CjvS-s -Sp- n ; adn- v, AXp-t±-in- p- -Xv, Bhiyw t\cn-sp-tºmƒ F m-øcw _p nap pw IjvS- mspw ssis m- phm Ah Xøm-dm-bn-cn- -W-sa- m-wv. {hxw apkvenwisf ss]zml-߃ kln m\pw F m C -Isfbpw hnim-c-ß-sfbpw \nb-{ n- p-hm\pw ioen- n -p- p. Ckv emans Cu imk-\ Bflm ambn A\p-k-cn- p-t]m-cp- -h Hcn- epw Ae-kcpw kpj-tem-ep-]cpw Bbncn p-i-bn-. {hxm-\p-jvtm-\-øns as mcp KpW-^ew, AXp a\p-jys\ ]m]- ß-fn \n p c n- -I- - p p F p- -Xm-Wv. ]m]w imco-cn-i-amb Bk- n-bn \n v Dev]- -am- Ip H -s{x. a\p-jy Hcp Imcyw ioen- m ]ns Ah-\Xp Dt]- n- m hfsc {]bm-k-am-bncn- pw. F m, Hcmƒ Xs ioetam k{º-zm-btam CjvSm-\p-k-cWw hns m-gn-bm Ign-hp- -h-\m-bn-øocp- p-sh- n Ah Hcn- epw AXn\p ASn-a-s - p-t]m-i-bn-. Xs Nne-t m-sg mw ]m]-øntebv v t{]cn- n-t -bv m-hp euin-i-amb kpj- -t`m-k-ß-sfsb mw sszh-{]o-xn-bv mbn Hcp amk- mew apgph h Pn p-ibpw Aßs\ C m-\n-tcm-[hpw Bfl-\nb-{ -Whpw ioen- p-ibpw snøp Hcp-h\p ]m]-i-c-amb t{]c-w-isf Ffp- -Øn Pbn- -S- p-hm km[n- p- -Xm-Wv. {hxm-\p-jvtm\w sim p- m- Ip thsdmcp ^ew CXmWv: t\mºp-am-k-øn Hcp -a-\p-jy cm{xn-bpss A]-cmw-i-Øn A Ømgw Ign- p- -Xn\p Fgp-t t n hcp- -Xn-\m Ah\v Bflotbm j-øn io{lx Iq p A[n-I-X-c-amb {]m - \Ifpw Bcm-[-\-Ifpw A\p-jvTn- m-\p IqSp-X Ah-k-c-߃ e`n- p-am-dm-ip- p. sszh-øn-\pth n Xs kpj-ku-i-cy-ßfpw Bizm- -k-ß-fp-sa mw _en-i-gn- m Hcmƒ Xøm-dm- -Ip-tºmƒ sszhw Ahs Bflm-hns\ i ns -Sp-Øp-Ibpw X n-tebv v Ahs\ BI jn- -Sp- n- p-ibpw snøp- p. (AlvaZn-øØv AYhm bym Ckvemw F {KŸ-Øn \n v. ae-bmf ]cn-`mj a lpw P: F. A_vZp-dlow kmln-_v) AXns\ ]pd-sø-sp-øp- -\o- pi F Xv Zpjv -c-am-sbmcp Imcy-am- Wv. henb henb XØz-im-kv{X- pw XØz- m-\n-iƒ pw t]mepw Ahsb Xß-fpsS D n \n v ]pd-sø-sp-øp-am- m km[ya-. AXv Atß-b w kq va-amb IoS-ß-fm-Wv. A m-lp-hns A\p- Kr-lo-X-cmb Zo L-ho- -W-ap- - (6 mw t]pn \n v XpS ) h v am{xta AXns\ ImWm cmb Bfp-I-fpsS {]hr-øn-bm-wv. Øn\v A m-lp-hns\ Hgn- p-\n Øn Imcy-Im-c-W-ß-fp-sS-ta `c-ta ]n- p- Xpw Hcp _nw_-am-wv. CXv AXn-kq- va-am-b-xm-wv. B _nw_- ßsf Bfp-Iƒ Xß-fpsS I -ßfn Cdp- n- n-sn p \S- p- p. ] p-i-bp- q. AXv a\p-jy\v henb tzmjw snøp- -Xm-Wv. B _nw_w ico-tc- -bp-ts-xm-wv. A m-lp-hnt\mspw Xs ka-kr-jvsn-i-tfm-sp-fap IS-a-Iƒ \nd-th- p- -Xn \n v AXv a\p-jys\ ]pd-tø p sim p-t]m-ip- p. Ben-sa pw ^mkn-se pw aue-hn-sb pw ]db-s -Sp- -hcpw lzo-kp-iƒ hmbn- p- -h-cp-amb Hcp-]mSv hnzym-k-º- -cmb Bfp-Iƒ Xß-fn-ep Cu _nw_-ßsf Xncn- -dn-bm Ign-hn- m-ø-h-cm-wv. Ah Ahsb ]qpn- p- p. Cu _nw_-ß-fn \n v c -s -SpI F Xv henb [oc- BcmtWm Cu _nw_-ß-fpss ]n mse t]mip- Xv, Ah ]ckv]cw I]-S-X-sh p ]pe Øp- h-cm-wv. ]c-kv]-c-ap Ah-Im-i߃ [zwkn- p- -h-cm-wv. X߃ Hcp Ccsb sim p-sh v Ah a\- n-em- p- p. Imcy-Im-c-W-ß-fpsS-ta ]cn-[n-hn v kω ±w snep- Øp- p. Ah-cpsS hnizm-k-sa mw B Imcy-Im-c-W-ß-fpsS taem-bn-cn- pw. C m-cy-ßsf Nhp- n-sa-xn- m-øn-s-tømfw Imew GI-ssZ-hhn-izmkw \ne-\n p-i-bn-. (1906, P km- km-em\m {]`m-j-ww) (hnh: apl-ωzv Ckvam-bn ) 2006 HIvtSm-_

10 Ahn-Ieamb krjvsn pw sszh-øns ]cn-ip- nbpw alvaqzv I pfw sszh-øns kr-jvsn- nse bp n -X-Xz-߃ a\p-jys {]Wm-a-ß-tf p hmßp sszhn-i-kp-w-ßfpss {]I-S-\-amWv. AXy w IWn-i-X-bp-sSbpw AXo-h-bp n bpssbpw A\- -i n p-sa- mw \nz i-\-amwv Cu Afi-I-Sm-lw. krjvsn-i Øm-hns txtpm-hn-emkw shfn-s -Sp-Øp hnhn-[-bn\w A p-x-{]-xn-`m-k-ßfpss kap- -b-am-wn-xv. ASp nepw Nn -bnepw k o I-cn A\- -timsn Xmcm-]-Y-ßfpw {IaoI-amb AhbpsS Ne-\-ßfpw krjvsn-ssh-z-kv y-øns AXyp- ZmØ ZrjvSm- -ß-fm-Ip- p. s]mcp-ø-t -Sp-Itfm t]mcm-bva-itfm Z in- m-\m-hmø hn[w Xo Øpw A]m-IXm-c-ln-X-hp-amWv sszh-øns krjvsn-i Ω߃. hnip- -Jp -B ]d-bp- p: ""]c-a-im-cp-wn-i- \mb A m-lp-hns krjvsn-i Ω-Øn Hcp {Iat Spw \o ImWp-I-bn-. \o ho pw t\m p-i. h hn-shpw ImWp- pt m? C\nbpw c p-{]m-hiyw ItÆm-Sn p t\m p-i. IÆv ]cm-p-b-s v own- psim v \n n-te v Xncn- p-hcpw. '' (67:45) sszhsøbpw Ahs krjvsn-ssh-`-h-søbpw hne-bn-cp- Øp- -Xn-\v, Poh-Pm-e-ß-fpsS \ne-\n ]n- -\p-tcm-[- am-bn, Ah v \ I-s - n-cn- p hnkvabp\y-amb {]Ir-Xnsb ] n Nn n- m\pw hnip- -Jp -B Blzm\w snøp- p- v. ""Rß-fpsS d v F m hkvxphn\pw AX-Xns {]Ir-Xn- -\p-tbm-py-amb krjvsnsb {]Zm\w snøp-ibpw A\- cw AXn\v \n n-x-amb ]cn-]q Æ-X-bn-te v FØn-t -cp-hm D]-Z i\w \ Ip-Ibpw snbvx-h-\-s{x'' (20:51). "Ckvemw ax-x- Øz- m\w' F ]pkvx-i-øn\v hni-zo-i-cww \ In-s m v hmkvzø akolv (A) ]d-bp-i-bm-wv: ""a\p-jy XpSßn Ic-bnepw IS-enepw hmbp-a-wvue-øn-ep-ap F m Pohn-I-fp-sSbpw ico-c-l-s-\ ]cntim-[n- p-ibpw Ah-bpsS {]Ir-Xn-sb- p-dn v Nn n- p-ibpw snøp- -Xm-bm F mw Ah-bpsS {]Ir- Xn v tbmpn- -hn[w krjvsn- -s - n-cn- p- -Xmbn ImWmw. Cu hnjbw Hmtcm-cp-Ø pw th {X Nn n- p-t\m- p-hm am{xw hn]p-e-x-c-am-bn- p- XmWv.'' (Ckvemw ax-x-xz- m-\w) {kjvsm-hns ]c-am-[n-imcw krjvsn-iƒ n-s-bnse Ah-ÿm- -c-ß-sfbpw G - p-d- n-ep-i-sfbpw Hcp sshi-ey-sa-t mww Nne FSp-Øp-Im-Wn- m-dp- v. AYhm, krjvsn- ns Hcp \yq\-x-bm-wv G p-d- n-ep-i-sf Btcm-]Ww Ah D -bn- p- p. hmkvx-h-øn, Cu Bt ]w krjvsn-i Øm-hns ]c-am-[n-im-c-øn-ep ssi IS- Ø-em-Ip- p. Xpeyhpw GIm-fl-I-hp-amb ]Z-hn-Ifnepw Ign-hp-I-fnepw \ne-bnepw krjvsn-i-sf-b- m-am- n-øo pi F Xv kzx-{ m-[n-im-c-ap {kjvsmhns ta _m[y-x-b-. krjvsn-i-fpss Bh-iy-ßsfms AwKo-I-cn- p-sim-sp- p- -h am{x-amwv sszh-sa- n, Hmtcm krjvsn-bp-ssbpw Bh-iy-ß-fpsS ]c-º-cbpw Ah-km-\n- p- -X-. AXn-\m, krjvsn- I-fpsS F m C -Ifpw \nd-th- p `rxy-\mwv {kjvsmhv F hnnmcw t]mepw kwpm-x-am-im-\n-sbm-im-ø-{xbpw kap- -Xhpw ]hn-{x-hp-amwv sszh- Øns ÿm\w. AYhm krjvsn-i-fpss k ]- ß-fn \n p-sa-{xtbm AI-sebpw D -Xn-bnepw \nesim- p- -h-\mwv sszh-sa v hnip- -Jp -B {]Jym-]n- p- p. ""A m-lp-hns\ _lp-am-\n-t apd-{]-imcw Ah _lp-am-\n- n-. ]p\-cp- m\ \mfn `qan apgp-h\pw Ahs ssi n-sn-bn Aa ncn- pw. BIm-i߃ Ahs hexp ssibn Npcpfp-I-fmbn HXp-ßn-bn-cn- pw. Ah ]cn-ip- -\m-wv kxyzqx

11 Ah ] p-imsc k -ev]n- p- -Xn \n v Ah D -X-\m-Ip- p.'' (hn Jp. 33:68). ""BIm-i-ß-fp-sSbpw `qan-bp-ssbpw Ah c n-\p-an-s-bn-ep- -Xn-s bpw B[n- ]Xyw A m-lp-hn-t Xv Xs -bm-wv. Xm Dt±-in- p- Xv Ah krjvsn- p- p. A mlp F m Imcy- Øn\pw ]q Æ-ambpw Ign-hp- -\m-ip- p.'' (5:18). ""]dbpi, F m hkvxp- -fp-ssbpw {kjvsmhv A mlp Xs -bm-wv. Ah GI\pw F m- n-t\bpw AS n `cn- p- -h-\p-am-ip- p.'' (13:17). ""A mlp BIm-i-ßsfbpw `qan-sbbpw \ymb bp -amb \ne-bn krjvsn- n-cn- p- -Xv \o ImWp- nt? Ah-\p-t±-in- p- -Xmbm \nßsf Ah \in- n- p-ibpw X ÿm\øv Hcp ]pxnb krjvsnsb sim p-h-cp-ibpw snøp- - Xm-Wv.'' (14:20). Npcp- -Øn sszhw C n- p- Xv snøp- -h-\m-ip- p. DZm-l-c-W-Øn\v, a\p-jy\v Ah hnth-i-_p n \ In. ark-߃ v ]t, hnth-i- _p n {]Zm\w snbvxn-. a\p-jyscøs hyxy kvx {]Ir-Xn-Ifpw Xmev]-cy-ß-fp-ap- -h-cmbn krjvsn- p. sszh-øns Adnhpw bp nbpw A\- hpw k Xns\bpw AXn-P-bn- p Xpam-Ip- p. AXn- \m Ahs krjvsn-i Ω-ßfpw ]c-a-amb bp n- m-\-ß-fpss ASn-ÿm-\-Øn-emWv shfn-s - n-cn- p -Xv. {]Xn-^-e-Øns am\-zwvuw Cu temiw Hcp Xm m-eni tklw am{x-amsw pw bym kt Xw ]c-tem-i-am-sw-f pw hnip- -Jp B \nc- cw DW Øp- p- v. AXn- \m Ah-ÿm- -c-ß-sf - n-bp BIp-e-X v bmsxmcp {]k- n-bp-an-. F m Bflo-bm-`n-hr- n- p am w F m-h pw Hcp-t]m-se-bm-Wv Xpd- n-s-s - n-cn- p- -Xv. a\p-jys I Ω-^ew hne-bncp-øp- -Xn\v, \n -bn- -s - n-cn- p am\-z-wvu߃, sszh-øns \oxn \njvt-bpss \nkvxp-e-amb hnfw-_cw IqSn-bm-Ip- p. Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw Ahÿ-Ifpw kml-n-cy-ßfpw ]cn-k-wn- p-sim- mwv sszhw I Ω-^-e-߃ hne-bn-cp-øp- -Xv. AYhm imco-cn-itam {]Ir-Xn-]-ctam Bb- Imc-W-ß-fm [ Ω-k-a-c-Øn `mk-`m- m m Ign-bmsX hcn- Ibpw AtX-k-abw lrzbw AXn- mbn A`n-e-jn- p- Ibpw snøp Hcmƒ I Ωw k^-e-am- n-b-h-cpss Iq -Øn Xs KWn- -s -Sp- -Xm-Wv. CXp-kw-_- -ambn hnip- -Jp -B ]d-bp-i-bm-wv: ""hnizm-kn- I-fn \n v _p n-ap- p- -h-scm-gn v Pnlm-Zn\v t]mimsx kz w hosp-i-fn Ccn- p- -hcpw A mlp-hns am K-Øn Xß-fpsS [\w sim pw Poh sim pw PnlmZv snøp- -hcpw Hcp-t]m-se-bmhn-.'' (4:96). ""_e-lo-\ pw tcmkn-iƒ pw sneh-gn- m hi Is -Øm-Ø-h pw Ah A m-lphn-t\mspw Ahs ZqX-t\mSpw Bflm ]pe Øp ] w Ah v (bp- -Øn\v t]mim-xn-cn- p- -Xn ) Ip -an-. kzvhrø- m s -Xn-cn Ip mtcm-]-w-øn\v bmsxmcp hgn-bp-an-. A mlp k Ym s]mdp- p- -h\pw Icp-Wm-a-b-\p-a-s{X.'' (9:91). Hmtcm a\p-jy-s bpw I Ω-^-e-߃ hne-bn-cp-øp-tºmƒ, kz w Ip w-sim- - m-sx-bp Ign-hp-tI-Sp-Ifpw Zu -ey-ßfpw ka l-amb \ne-bn ]cn-k-wn- pi Xs snøp-sa v ta kq -߃ hy -am- p- p. sshhn-[y-ß-fnse bp n-`-{zx a -bnsebpw Xzmbn-^n-sebpw henb henb Ipt_-c- mcpw t\xm- - mcpw D m-bn-cn- p-tºmƒ, F p-sim v Ah-cn-em pw Cu Jp -B Cd-ßnbn-? F n, Ah-cpsS kzm[o-\-i- nbpw kmº- ØnI hn\n-tbm-khpw aqew AXv thk-øn {]N-cn- p-am-bn-cp- p. F m t]cpw {]i-kvxn-bp-an mø Hcp A\mY hy n- mwv CXv Cd- -s - n-cn- p- -Xv F n-cn-s, Jp -B Fß-s\-bmWv sszhn-i-am- IpI? hnip- -Jp -Bs\ If-hm- p- -Xn\v, FXn-cmfn-I-fp- -bn- n-cp Hcm-tcm-]-W-am-Wn-Xv. CXn\v adp- ]Sn \ In-sIm v hnip- -Jp -B ]dbp p: ""Cu c v ] -W-ß-fn \n p GsX- n-ep-samcp alm- ]p-cp-j\v F p-sim v Cu Jp -B Ah-X-cn- n- s - n F pw Ah ]d-bp p. \ns \mys Imcp- WysØ `mkn- p-sim-sp- p- Xv Ah-cmtWm? sf lni Pohn-X-Øn Ah-cp-sS Pohn-X-am w `mkn- psim-sp-øxv \mam-wv. Ahcn Nnesc a p Nne-sc- mƒ ]Z-hn-I-fn \mw Db Øp-Ibpw snbvxn-cn- p- p. X ^-e-ambn Ah-cn Nne a p-nn-esc \nµycmbn KWn- p- p. \ns \mys ImcpWyw, Ah tij-cn- p-sh- p- -Xn-t\- mƒ G hpw DØ-a-am-Ip- p.'' (43:32,33). ta hn-\-ß-fn-epƒs m- -km-c-an- Xm-Wv. AXoh bp n- -\mb sszh-øns A\p- {K-l-߃ hn`-pn- m B pw km[y-a-. AXn-en- S-s]-Sm-\m pw A l-x-bp-an-. a\p-jy-cn Nne `uan-i-x-bpss el-cn-bn B p-t]mbhcm-ip- p. Ah s]mxpsh kº- cpw t\xm- -fp-amwv. bym e yw hnkva-cn- -hcpw Ah-cm-Wv. F m Bflo-b-i n ssih-cn- p- -Xnepw ]cn-ip- n-bpss ]q Æ-X-bn-se-Øp- -Xnepw ku`mkyw kn n- -h-cmwv thsd Nne. Ah bym c n-xm-hns A\pcm-K-Øn hne-b\w {]m]n- -h-cm-wv. X qew Ahsc-bmWv, sszh-øns ZuXyw \S- n-em- m Npa-Xe-s -Sp-Øp- -Xv. A mlp ]d-bp- p: "Ah-cpsS Pohn- X-am w `mkn- p-sim-sp-øxv \mam-wv.' AXm-bXv, hnhn[ Imcy-ß-fn A`n-cp-Nnbpw Xmev]-cy-ap- -hcmbn a\p-jysc hm sø-sp-øn-cn- p- -Xv, At\ym\yw 2006 HIvtSm-_

12 kui-cy-s -Sp- -Xn-\p-am-Ip- p. a\p-jy-k-aq-l-øns {]h Ø-\-߃ Hcp irwjet]mse Nen- p-sim- ncn- p- -Xn v sshpmxy {]Ir-Xn-bn-ep- -h-cpw, AhcpsS ]c-kv]-c-ap kl-i-c-whpw A\p-t]- -Wob-am-Wv. hmkvzøakolv (A) hnh-cn- p p: ""]ckv]c klmbw IqSmsX Hcp Imcyhpw ip`-k-am-]vxnbn-se-øn- m a\p-jy\v Ign-bp-I-bn-. DZm-l-c-Wambn a\p-jys Pohn-Xm-{ibw \ne-sim- p sdm n Xs t\m p-i. AXv Xøm-dm-Ip-hm F{X-tØmfw ]c-kv]c klmb kl-i-c-w-߃ Bh-iy-ap- v. Irjn snøp- Xp XpSßn sdm n-bm-bn-øo-cp- -Xp-hsc At\IiXw- {]-h Ø-I-cpsS kl-i-cww AXn- mh-iy-ap- v. s]mxp-hmb F m Imcy-ßfnepw ]c-kv]c kl-i-cww A\n-hm-cy-am-Wv. CXn\v kui-cy-{]-z-amb hn[-ønemwv bp n- -\mb sszhw a\p-jy\v {]Ir- Xnsb A -c-ß-tfm-sp-iqsn krjvsn- n-cn- p- -Xv. Hmtcm hy nbpw Ahs Ignhpw hmk-\-bp-a-\p-k-cn v {]h Øn- p- p. Nne Irjn snøp- p. a p Nne Im jn-tim-]-i-c-w-߃ D m- p p Nne [m\yw s]msn- p- p. Nne sdm n-bp- m- p- p. Nne I hsw snøp- p. Nne Iqen the snøp p. C{]Imcw Hmtcm-cp-Øcpw a p- -hsc klm-bn pw kl-i-cn- pw sim- n-cn- p- p. Nne Nnesc klm-bn- p- p. Aßs\ Hmtcm-cp-Ø pw CX-c- m-cpss klm-b-kl-i-cww A\p-t]- -Wo-b-am-bn-Øo p.'' (_-dmlos\ AlvaZn-ø) Npcp- -Øn a\p-jy kmaq-ly- Po-hn-bm-Wv. hyxykvx CS]g-I-ep-I-fn-eq-sSbpw At\ym\yw _ w ]pe Øp- -Xn-eq-sS-bp-amWv al- Ømb kmaq-ly-t aw \ne-\n p- -Xv. a\p-jy XΩn-ep- Cu _ -ß-fn, Acm-P-I-Xzhpw A\o- Xnbpw {]iv\-ßfpw kwpm-x-am-im-xn-cn- m, k i- \pw k - -\p-amb c n-xm-hn \n p am -Z i-\hpw AXy- m-t]- n-xm-wv. sszhw Xs hcn-jvt-zq-x-\mb lzvdøv apl-ωzv apkvx^m (k) aptj\ temi-øn\v \ In-bn-cn- p A na ico- A-Øv- -\o-xn-imkv{x kwlnx F m Ime-tØ- pap XnI-hm \nba hyh-ÿn-xnbpw am K-Z i-\- hp-am-ip- p. `uxn-i-temiw Irjn-bnSw \ shfn-s -Sp-hm\pw Bflobm`nhr n {]m]n- p-hm\pw a\p-jy a -c-ß-fn-eq-ssbpw ]co- -Wß-fn-eq-sSbpw IS- p-t]m-ti- Xv A\n-hm-cy-am-Wv. hnip- -Jp -B ]d-bp p: ""Xo -bmbpw `qx-e-ønep F m hkvxp- -sfbpw \mw AXn\v Hcp Ae- m-c-am- n-sh- n-cn- p- p. (a-\p-jy-cn ) G -hpw \ mbn {]h Øn- p- -h Bsc v Ahsc ]co- n- p- -Xn-\p-th n. (Hcp \mƒ) AXn-t -ep sx mw \mw Xcn-ip-\n-e-am- n-am- p- -Xm-Wv.'' (18:8,9). Cu `uxnitemi-øns Ae- m-c-߃ n-s-bn \n psim v AXns {]tem-`-\-ß-fn s SmsX \ \ne-bn PohnXw \bn- p- -h-cmcm-sw v sszhw ]co- n- p- p. ]co- -W-ßsf AXn-P-bn- p- -hcm-wv Ahs {]Xn-^-e-Øn-\ l-x-s - -h. X\n v \ I-s - n-cn- p kº-øv, sszhw Iev]n- Xp {]Imcw hfsc kq va-ambn hn\n-tbm-kn- p-sim v kº-øv Xs KpW-Øn\pw \ - p \nan-ø-am n am m Hcp kº- \v km[n- pw. F m sszhsø hnkva-cn v `uxn-i-kp-j-tem-ep-]-x-bn Ign- p-iq- Sp- -Xn-\mWv {]kvxpx kºøv Abmƒ D]-tbm-Ks -Sp-Øp- -sx- n AX-bm-fpsS \mi-øn\pw in pw Imc-W-am-bn-Øo-cp- p. AtX {]Imcw Hcp Zcn- {Z, D Ah-ÿ-bn Xr]vXn-s v kl-\-tømss Pohn- p-i-bm-sw- n, Zmcn-{Zym-hÿ \ pw Bflobm-`n-hr- n- p-ap \nan-ø-am- p-hm Abmƒ v Ignbp- -XmWv. Npcp- -Øn Cu temiw \ -Iƒ kºm- Zn- p- -Xn-\p Hcp Xmhfw am{x-am-ip- p. sszh-øns `mh-{]-i-s-\-߃ hnhn-[-bn\w krjvsn-ifpw hnhn-[-xcw Ah-ÿ- I-fpw, {kjvsm-hns hyxy-kvx-ß-fmb al-xz-ß-fnte pw {]`mh i n-i-fn-te- p-amwv hnc Nq- p- - Xv. CXp-aqew ]e-x-c-øn Ahs al-xz-߃ shfns -Sp-am-dm-Ip- p. hnip- -Jp -B ]d-bp-i-bm-wv ""\n߃ v F p-] n? A m-lp-hns alxzw hi sh p-sim-sp- m \nß-fm-{k-ln- p- n. hmkvx-h- Øn Ah \nßsf ]e Zi-I-fmbn krjvsn- n-cn- p- p.'' (71:14,15) sszhw Xs alxzw {]I-S-am- p- -Xn\v hnhn[ cq]-ßfpw `mh-ßfpw \ In krjvsn- n-cn- p- p. ho pw ]d-bp p: ""Ncn- p F m Pohn- I-sfbpw A mlp sh -Øn \n v krjvsn- n-cn- p- p. At mƒ Ah-bn NneXv Ah-bpsS hbdn ta Cg- p \S- p- p. Ah-bn NneXv c v Imen-t \S- p- p. Ah-bn NneXv \mep-im-ep- I-fn-t \S- p- p. Xm\n- n- p- Xv A mlp krjvsn- p- p. Xo -bmbpw A mlp F m Imcy- Øn\pw ]q Æ-ambpw Ign-hp- -h-\m-ip- p. '' (24:46). Cu cq]-øn ]e-bn\w hkvxp- sf krjvsn- psim v Xs JpZvd-Øp-Iƒ ({]`mh i n-iƒ) sszhw shfn-s -Sp-Øn-bn-cn- p-i-bm-wv. {]Ir-Xn-]-camb sshhn-[y-߃ krjvsn-i-fpss {]Ir-Xn-bnepw \nesim- p- p. sszhn-i-i n al-xz-ßsf kw_- n v hmkvzø akoln (A) s Nne hcn-iƒ tn ØpsIm v Cu tej\-øn\v hncm-a-an-sp- p. ""sszh-øns kuµ-cy-a-lna Ahs GI-Xz-Ønepw {]`m-h-ønepw (-tijw 18 mw t]pn ) kxyzqx

13 Kƒ^v bp -Øns \nzm\w lzvdøv an km Xzmln AlvaZv (d) 1990se Kƒ^v bp -th-f-bn Jeo-^-Øp akolv \mem-a Blzm\w snbvx Ncn{X {]kn- -amb JpXzv_bpsS XpS Imc-W-ß-sf- p-dn p hni- I-e\w snøp-tºmƒ Cu bp - Øns e y-sa- m-sw {]iv\w Db-cp- p. F n-\mwv Cu bp w XpS-cp- Xv? "tkmjy-enãv kv m tu Uv' (Socialist Standard) F ]{Xw ]d-bp Xv e y-߃ XnI pw kzm -]-c-am-sw- s{x: The Reason why we will shortly have to go to war with Iraq is not to free Kuwait. ""Ipssh-Øns\ tamnn- n- m th n-bmwv \mw bp -Øn\p Cdßn-Øn-cn- n-cn- p- -sx p ]d-bp Cu X n v am{x-am-wv. Ipssh-Øn s\ kzx-{ -am- m \mw acn- phm Xøm-dm-Ip p F p ]d-bp- Xpw ip -t`m-jvim-wv. Though that is to be desired AsX, AXn\p Ign-s - n sim mw F p am{xw. Though that is to be desired or to defend Saudi Arabia though that is important kuzn Atd-_ysb c n- m-\p-a-, \Ωƒ s]mcp-xp- Xv. AXp ]s {][m\w Xs.' It is because President Saddam is a menace to vital Western interests in the Gulf, above all the free flow of oil at market prices, which is essential to the West's prosperity (Socialist Standard, Lond, November1990) "Kƒ^n ]m m-xy-cpss AXn- {]-[m\ Xm ]-cy-߃ kwc- n- m- \m-bn- mw,v ]m m-xy-cm-py-ß-fpss t am-`n-hr- n-iƒ v AXym-h-iyam-bn- p FÆ am v hne v XS- -sat\y e`n p sim n-c- psa p Dd- p-h-cp-øm-\m-bn- mwv bym -Øn R߃ t]mip- - Xv. {]kn-u v k±mw lpssk C m-cy-øn hen-sbmcp `oj-wnbm-bn-cn- p- p.'' F m, CXp ]q Æ-amb Hcp G p-]-d- n A. Cu e yßfn C{km-tb-ens\ Cdm-Jns `oj-wn-bn \n p F -t - pambn c n- pibpw Hscm apkvenw cmjv{shpw C{km-tb-ens\ sh p-hn-fn- m-\p- m-i-cp-sx p Dd- p-h-cp-øp-ibpw snbvi-bmwv G hpw henb e yw F -Xs{X a Ω-{]-[m-\-amb kxyw. F m, Cu e y-øn\v FÆ-bp-ambn Bgta-dnb _ -ap- v. apkvenw cmpyß-fp-ss-ta, F m-e-tøbv pw Hcp Imh m-c -B-bn-cn- p-i-sb- -Xp-amWv C{km-bo-ens\ a y-]uc-kvxy-tz-iøv ]S- p-h- -Xns as mcp {][m\ D w. Bh-iy-amb L -Øn C{km-bo-ens\ Iq n\p hnfn- m-a-t m. apkvenw cmjv{sßsf ]mtw ]Tn- n- m Ah v Ahn-sS-sbmcp {]Xn-\n[n thww! bp -Øns em`-\jvsw Ct mƒ bp -Øns em`-\-jvs߃ \n߃ v hnh-cn- p-x-cmw _ney tumf BWv CXp-hsc bp -Øn\p sne-hm-b-xv. bp w XpS-ßn-b-tijw 30 _ney tumf AXm-bXv Znh-tk\ Hcp _ney tumf sne-hmwv. Ct -b v 30 Znh-k-ambn bp w XpS-ßn-bn- v. bp -Øn\v apºv 9 _ney Ata-cn- bv v sne-hm-bncp- p. 2 _ney bp -Øn\p apºv {_n \pw sne-hm-bn- p v. AhcpsS Znh-tk-\-bp sne-hns hy -amb hnhcw Adn-bm Ign- n- n-. AXp CXn\p ]pd-sa-bmwv. CXp-Iq-Sm-sX, a p cmjv{s-ßsf hnebv v hmßp- -Xn-\p-th n Ah p- mb snehpw bp - Øns sne-hn Iq -Ww. CuPn- ]vxn\v 21 _ney IS-_m- yx Hgnhm- n-s m-sp-øn- p- v. Ckvem ans Xm ]cyw Xosd-gpXn simsp- Ø-Xn\v F{X-h-enb hne-bmwv Ah ASn-s -Sp-Ø-sX- v \n-߃ n-t mƒ IW- m- mw. C{km-boen\p Ah Akm-[m-c-W-amb kl\w ssisim- -Xn\v {]Xn-^tem-]-lm-c-ambn CtX hsc In nbxv 13 _ney tumf! kvi Uv anssk B{I-a-W-Øn {]Xn- Imc \S-]Sns m-cp-ßmsx kl\w 2006 HIvtSm-_

14 ImWn- -Xn-\p ]mcn-txm-jn-iw! F mw t\sn- -gn- m Cdm-Jns\ XI Øp Xcn- -W-am- p- -Xn\v F pw snbvxp-sim- m-hp- -XmsW pw A m-fn btyjvsw {]Xn-Imcw snøm-sa- p-ap hyhÿ-bn Ipsd-tbsd Bbp-[-ßfpw 13 _ney tumf klm-b-[- \hpw Ckvdm-bo-en v Ata-cn \ In-bn-cn- p- p.! djy-sb- n Cw - n \n p ]pd-s -Sp "A Ad_v' Ft m "A Ad-_nb' Ft m t]cp- Hcp ]{Xw Fgp-Xn, djy v 3 _ney tumf kuduzn Atd- _ybpw 1 _ney tumf Iqssh Øpw simsp-øn-cn- p p F pw Xp n pw kndn-bbv pw th n bpw sne-hm-bn- p- v. bp w Ign- m thsdbpw \ Im-sa v hmkvzm\w snbvxn- p- v. AXn-s\- n hnhcw In n-bn- n-. Cu sne-hp-iƒ v ]pd-sa, h \mi-߃ D m-bn. Ipssh-Ønepw Cdm-Jnepw kzøp- ƒ A Sn \in- n- p. CXns IW-s -SpØ \nco- -I- m (JpXv_ bn \n v) hnh-cn- Xv 50 _ney tumf Ipssh-Øns ]p\:kwhn-[m-\-øn\p th n sne-hmipw F m-wv. CXp A m-dp-zn-hkw apsº-spø IW- m-wv. Cdm-Jn CXns ]Ønc n sne-hm-t - n-hcpw F pw IW- m- -s -Sp- p. 500 _ney tumf Cdm-Jn\p F mw t\sc-bm- m sne-hm-t - n-h-cpw. bp - Øn-\p-th- n-bp sne-hp-iƒ s mw ]pd-sa-bp Cu sne-hp- Iƒ Akm-[m-c-W-amw-hn[w `oa-ambn- p- -X-s{X. IqSmsX Poh-\m-ihpw a\p-jyk-aq-l-øn\p t\cn-ts- n-h- n- p hnja-߃ thsdbpw. aq mw temi-øn\p D m-bn- p kmº- ØnI \jvsw GXm v 200 _n ey tumf BsW p IW- m- n-bn- p- v. \nco- -I- m ]d-bp- Xv CXnepw IqSp-sa- m-wv. GXmbmepw Zcn-{Z-cm-Py-߃ pw 250 _ney tumf \jvsw t\cn- p. C\n-bp- Xp A -co- -a-en-\o- I-c-W-Ømep \jvs-i-jvs-ß-fm- Wv. kap-{z-ønse aen-\o-i-cwhpw D v. kap-{z-ønse aen-\o-i-cww Bcw-`n- -t mƒ Hcp Ata-cn- P\-d A`n-am-\-]q w ]d- p. X߃ FÆ-bpsS Dd-hn-S-ß-fn hnp-b-i-c-ambn t_mw_v h jw \S- Øn-bn-cn- p- p-sh pw ss] p-iƒ s]m n FÆ Hgp-In-Øp-S-ßn-bn-cn- p- p-sh pw! F m, ]ns - mƒ Xs B apgp-h IYbpw am n- d- p. ]n o-sm-i-s, Ip w Cdm- ns ta Btcm-]n- p-i-bmwv snbvx-xv. kap-{z-ønse ] n-isfbpw Pe-Po-hn-I-sfbpw (Coots and Cormorants) a y-ß-sfbpw IqSn B{I-a-W-Øn-\n-c-bm- nb alm-t{zm-ln-i-fmwv Cdm- n-i-sf- mbn {]Nm-c-th-e. Pe-Po-hn-Iƒ NØp ae- n-cn- p- p. izmkw ap n- n-s- p p F v temiw apgh sim n-tlm-jn- pbpw ] n-iƒ izmkw ap n- n-s- p Nn{X-߃ temisaßpw {]t -]Ww snbv Ibpw snbvxp-sim- n-cp- p. Cdm- n-i-fpss ss]im-nn-i-xzsø ] nbmbn {]Nm-c-Ww. k±mw-lp-ssk Fs mcp alm ZpjvS-\m-Wv. ] n- I-sfbpw ]m -I-sfbpw IqSn Pohn- m A\p-h-Zn- p- n-. Cu \jvs- I-jvS-߃ n-s-bn a\p-jy-kvt\- lhpw klm-\p-`q-xnbpw Im p- - Xmbn `mhn- p C q- -cpss bym -amb `mh-cq-]-߃ Fß-s\- bp XmsW v Rm hy -am- mw. CsXm-s bpw alm-h- - \bm-wv. simspw NXn-bm-Wv. apl- ΩZv apkvx^m (k) Xncp-ta\n Cu Ime-L- -Øns simspw h -\- bpss (Z-P ) apgp-h Nn{Xhpw Xs "Z m ' F ]Z-Øn Dƒs m- n- n-cn- p- p.! B{^n- -bpss tcmz\w B{^n sim -ß-fmbn ] n- Wn-bp-sSbpw hni- n-s bpw Icmfamb {`wjvs-ß-fn s p ]ns p sim ncn- p-i-bm-sw pw e - - W- n inip- fpw kv{xoi-fpw hr -cpw ]pcp-j- m-cpw bphm- fpw Ip n-i-fp-sa mw F n Iq-Sp-I-fmbn amdn-bn-cn- p-i-bm-sw pw ]cs Adn-bmw. Ah-cpsS t\sc Aev]w t]mepw a\p-jy-kvt\-l-øns A \p-i-º-bpss ssi \o m Ch v Ign-bp- n-. {i n- m Xøm-dn-. Cu bp -Øns snehv \n߃ ti -dn- p. 550 _ney tumf BWv sne-hv. AXn\p apºv 100 _ney a p sne-hp-iƒ, 200 _ney \jvsw CsX mw IqSnbm Bbn-c-tØmfw _ney tumf Ah sne-hm- n. CXns -Xn-cmbn 25 aney B{^n- - m ] n-wnbpw hni pw aqew acn- p-ho-gp-i-bmwv. sfiy-cm-jv{s-k- `-bp-ss IW- mwv CXv. Hcp B{^n- - m-c\p hni- -S- m Hcp Znhkw c p tumf snehv IW- m- n-bm 25 aney B{^n- - m v Hcp sim -tø v hni- - S- m 2.5 _ney 66 e w tumf th n-h-cpw. 25 e w Bfp-I-fpsS t\sc Xcn-tºmfw A\p-I-º-bn- m-ø-h, Cdm- nse 16 e w P\-߃s -Xn-cn kº- Øns Ip p-iƒ sne-hm n acww hnx-dn-b-h Ipsd Xmdm-hp- Iƒ NsØm-Sp-ßn-b-Xn A\p-Iº ImWn- p- p. kap-{z-ønse FÆa-en-\o-I-c-W-Øn ] n-iƒ izmkw ap n- m-ip- -Xn a\w t\m hp- -h-cmwv t]mepw! simspw- I w! a\p-jy-kvt\-l-ap- -hcpw A\p-I-º-bp- -h-cp-am-sw- n a\pjy-p- p- -fpss t\sc Ch-cXv ImWn-t - -Xm-bn-cp- p. hni p sim v ]ns- p-a-cn- p B{^n- - m-cp-ssbpw acp-p-\-x-i-fp-ssbpw t\sc Ch AXp ImWn- -W-ambn-cp- p. kmº-øn-i-amb Xpe-\- an- mbva Zpco-I-cn- m {ian- -Wam-bn-cp- p. Hcp _ney F p kxyzqx

15 sh- m F{X-bmWv? 25 aney, F p-sh- m 2.5 timsn P\ ߃ v Hcp sim w hsc Blmcw Ign- m AXp-sIm- m-hmw. Znhtk-\bpw acww hnx-dm Ch Hcp _ney sne-hm- p- p. Hcp amkwhsc Poh \ Im Hcp _ney axn-sb- n AXn-h sne-hm- m Xøm-dn-. AXpw 25 e w P\-ß-fpsS Poh \ne- \n Øm! aqey-nypxn F\n-bv -t mƒ Hcp-kw-`-h-IY Hm Ω-h-cn-I-bm-Wv. Hcn- hn à N n tembnuv tpm Pns ASp- sn p F tuz Uv t{kbv v th n ip]m i \S-Øn. t{kbpss t\sc AXr-]vXnbp tpm Pv hfsc tim]m-ip-e- \m-bn-cp- p. N n ]d p: GXm-bpw, t{k P a Im-cpsS apºn ap p-ip-øn-t m-ip Bsfm- p-a-. P a Im ChnsS h p t{ktbmsp Cu DS-º-Sn-bn H v sh p- n-s - n R߃ \nßsf sim pw F p ]d- m At±lw ]d-bpw: ""AØcw `oj-wnbv v hgßm Hcp {_n ojv a{ nsb In n-. Aß-s\-sbm pw kw`-hn- n-.'' F m tembnuv tpm Pv DS DØcw \ In-bXv C{]-Im-c-am-bncp p: ""P a Im At±-l-tØmSp ]d-bp- Xp Aß-s\-bm-hn-. Ah At±-l-tØmSp ]dbpw: ""t\m q, CXn H n-sm Xøm-dn-s - n, ^t m-u-wnse \nß-fpss apgph AÆm am-scbpw R߃ Xc- n- -f-bpw! AXp-]-d- m At± lw BI- mss Ipg- p-ho-gpw!'' At mƒ, aqey-߃ v XI ] n-bn-cn- p-i-bm-wv. \mbv ƒ v th n a\-jy \nµn-bv -s -Sp- p. a\p-jy v th n kz w Xm ]- cy-߃ _en-bm- m Xøm-dn-. Npcp- n- -d- m, Cu DØc-hm-Zn-Ø-Øn F m Ip -ßfpw Dƒs m- p- p. C p IW v ]dbm-\m-ip- n-s - n \msf F mbmepw IW v tnmzn- -s -Spw. t\ -߃ F p t\ -ß-fp mbn? F p \jvs-ß-fp- mbn? \jvsw Rm hnh-cn- p-x p. thsdbpw \jvs-ßfp- m-bn- p- v. Ipd- p-t\- hpw C mx-. Hcp -h i- n-bpss Al- XI m Cdm- n-\p-i-gn p F Xv Cdm- n-\p- mb Hcp t\ w Xs. Ata-cn- pw {]kn-u v _pjn\pw "hnb v\mw timwπivkv' ]nsn-s]- n-cn- p- -Xmbn bp w XpSßp- -Xn\p aptº Nne \nco- -I- \vam Nq n- m-wn- n-cp- p. AXpw bp w \S-Øm Imc-W-am-bn-cp- p F p! hnb- v\m-an Ata-cn- bv v CtX A\p-`-h-ap- m-bn. Cdm- n \S-Ønb t_mw_m-{iaw-øn\v apºv hnb- v\m-an-se t]mse A{Xbpw `b-\m-i-amb t_mw_p h jw Fhn-sSbpw D mbn- n- m-bn-cp- p. hnb- v\m-anse kie {Kma-ßfpw Ah XI Øp. PohnXw Xmdp-am-dm- p-ibpw kºøv apgp-h \in- n- p-i-fbp- Ibpw snbvxp. AØcw A{I-a߃ a\p-jy-hw-i-øns Ncn-{X- Øn Fhn-sSbpw ImWm-\m-Ip-ambn-cp- n-. C{X henb B{I-a-W߃ D m-bn pw B P\-X-bpsS hodpw hocyhpw XI m-\m-bn-. B cmjv{s-øns Xe Ip\n- n- m Ign- n-. cmjv{sw acn- psim- n-cns Ah s]mcp-xn-s m t t]m p. F m, Ata-cn- bpss sszh-`mhøns ap n Ah kmjvsmwkw snøm Hcp-ßnbn-.! HSp-hn Ah-cpsS at\m-hocyw XI p. Al- mcw XI p. Xß-fpsS e yw km[n- msx C m-`w-k-tømss Ah v hnb v \man \n pw si p-si-t n h p. hnb- v\m-ans Imcy-߃ ]dbp-tºmƒ, Ata-cn- s]mxp-p-\m- `n-{]mbw am\p-jn-i-amb A\p-Iº ImcWw k m-dns\ bp w \n Øm \n _- n- -Xmb Hcp sx n- mcw ]e pw D m-bn- p- v. C{X-tbsd P\w acn- t m C\n axnbm q F p Ata-cn- m kω ±w snep-øn-b-x-. hnb- v\man Hcp timsn Bfp-Iƒ acn p howmepw Ata-cn- s]mxp-p- \m-`n-{]m-b-øn v Hcp \jvs-t_m- [hpw D m-i-bn-. Ipd p Xmdm-hp- Iƒ NsØm-Sp-ßn-bm-ep- {X t]mepw tjzw txm p-i-bn-. F m, Ata-cn- - m-cs Poh A]-I-S-Øn-em-Ip- Xpw Ata-cn- bpss hen-a-ø-c-øn\v Xta p- Xpw Ah v Hcn- epw kln- m-\m-hm-ø-xm-wv. Cu bp -Øn\p a\-»m-kv{x-]- c-amb Cu ] m-ø-ehpw D v. Ata-cn- bv p X-ß-fpsS Al- mc-øn p ASn-tb- -Xmbn A\p-`-hs -Sp p: B {hww ] -bm-bn-øs -bp- v. a\- n B {]Xn-Im-c- Øns A n-bp-ambn Ah Ign p t]m p. hnb- v\man-t\m-sp {]Xn-Imcw Cdm- n-t\msp Xo msa p Ah v txm n. AXp Xß-fpsS a\- n Ipfn-cn-Sp-sa p Ah Icp-Xn. Hcp amk- m-e-ambn pw Cdm-Jns hocyw XI m Ign- n-. k±mw ]d- -sx mw kxy-sa p sxfn- p. Ata-cn- bpss Al- mcw \nd hm p- Iƒ Cdm-Jns\ Xf Øn-bn-. {]kn-u v _pjv AYhm At±-l-Øns Iq p-im-cn s] a mtcm ]d- -Xmbn Rm Hm p-, CdmJv as mcp hnb v\mw Bbn amdp-i-bn F p. It will not be years, it will not be months, it will not be weeks, it will be days. Cu bp w sim -ß-tfmfw \o p \n n. amk-ß-tfm-fhpw Bhn-. BgvN-I-tfm-fhpw A, GXm\pw Znh-k-߃ am{xw! 2006 HIvtSm-_

16 AXn-\p-tijw A ] Znhkw apºv {]kn-u v _pjv, It will not be days. It will be weeks running into months. Znh-k-߃ A, amk-ß- -fntebv v IpXn p \oßp BgvN- Iƒ F p ]d- -Xmbn tiƒ m- \n-s-bm-bn... CdmJv apgp-h\pw Xs \in- p-t]m-bmepw Ata-cn- s]mxp- P-\m-`n-{]m-b-Øn-\p-ta bmsxmcp {]Xn-I-c-Whpw D m-hp-i-bn-. F m, Hcm-bncw A-ta-cn- - m acn- m-\n-s-h-s - n AXp Ahn ss simsp- m nf n-hn-spw. k±m-ans X{ -߃ hfsc Bg-ta-dn-b-XmsW v a\- n-em-ip- p. G-Xm-bm epw, sszh-zm-k- m-cp-ss- ta I sszh-ß-fpss `cww C m-xn-cn- m \mw {] n- p-sim- n-cn- -Ww. Xulo-Zn p `ojwn sxulozn v ]cn-t p- - XmWv temiøv G hpw henb ZpxJ-kw-`-hw. I -ssz-h-ß-fpss ta t mbva A\p-h-Zn- m GIssZ-hsØ Bcm-[n m Bcp- mhpw? Cu Zp-\n-bm-hn ]ns Pohn- m-\m-hn-. G hpw henb A]-ISw sxulo-zns t\sc-bp `oj-wn-bmwv; IA-_-bv p `oj-wn-bmwv; IA_-bpsS HuZm-cy-Øn\p t\scbp `oj-wn-bm-wv. sszh-øns GI-Xz-Øn pw sxulozn pw t\sc Db Ønb `oj-wn-bm-wv. F p-h- m Ah-bp-sS-sb mw t]cn Db Ø-s hn]-øp-iƒ! Xulo-Zn-s m-cn- epw A]-ISw ] p-i-bn-. F m, sszh-øns A`n-am\w Xnf- p-s]m-ßp-am-dm-ip- - Xn- p-x-s \_n(-k) CXp-t]mep {]m \-Iƒ \S-Øn-bn- p- v. "Hm sszh-ta, C p Cu _Zv ssaxm-\nbn Hcp-an p-iq-so- p Fs bpw \ns bpw t{]an-i-fm-bn- p Bcm-[-I H -S w a-cn- p-hogp-i-bm-sw- n \ns Bcm-[n- p- -Xn v Cu `qap-jøv Bcpw D m- I-bn.'' ""Fs \mym, CXp sxu lozns al-xz-øn-s bpw A - n- s bpw {]iv\-am-wv.'' AlvaZn-Iƒ Cu cwkøv ap ]- n-bn-ep- mipw Fs -\n v ]q Æ-hn-izm-k-ap- v. temi-sø-ßp-ap AlvaZn-Iƒ Hscm AWn-bmbn Hscm icocw IWs At\ym\yw tim Øn- Wßn Xulo-Zn p th n kiexpw k y-pn- m Xøm-dm-Ipsa Imcy-Ønepw F\n p Dd hnizm-k-ap- v. C pw Ah-c-Xn\v Xøm-dm-Wv. \msfbpw Xøm-dm-bncn pw. ASpØ \q m v sxulozns hnp-b-\q- m m-bn-cn- p-sa v Jeo- ^-Øp akolv kmenkv ]d- Xv \n߃ Hm p- p- m-hpw. AXp XnI pw icn-bm-wv. C p- Xulo-Zns t\sc-bp Cu `ojwn HXp-ßn-\n m-\p ap -dn-bn- m- Wv. hfsc hfsc Db DØ-c-hm- Zn-Ø-߃ \n -ln- p- -Xn- pth n krjvsn- -s - n- p- -hcs{x \n߃. (Xp-S-cpw) * kuzn Atd-_y-bn-ep Ata-cn- tk\-tbmsp t\cn p {]kw-kn- sh {]kn-u v tpm Pv _pjv 1990 \hw-_ 22- mw\p sh n-øpd p C{]-Imcw ]d- -Xm-bn- dnt m v D m-bn-cp p: ""He told that oil was a strategic commodity and any danger to oil source threatened American Security. So, they are here not for restoring the rule of the Sabah family over Kuwait, but to eliminate the threat on the main source of oil supply" (k-xy-zq-x, 1991 P\p-h-cn-bnse Ipdn p t\m p- I) k. ]. Hcp _n y =\qdp-tim-sn. (14 mw t]pn \n v XpS ) Fs - m Ah\v kzr-i-\mbn ]mh-\-xz-ønepw ÿnxn snøp- p. Bcp-an-.'' hnip- -Jp -B Cßs\-bp hmiy-ß-fm sszh- Cu hnj-b-øn-te v hnip Jp - B \ΩpsS {i bmi jn- p- Øns ]cn-]q Æ-amb kuµ-cy-alnasbbpw {]`m-h-søbpw h Æn- Xp t\m p-i. ""sszhw XØz- Ønepw KpW-Ønepw alm-fly- p-sim v a\p-jy-cpss {i k i- n-am-\mb GI-ssZ-h-Øn-te v Ønepw GI-am-{X-\m-Ip- p. Ah\p Hcp ] m-fn-bp-an-. k hpw Bcp ss klm-bsø B{i-bn p h Øn- p- p-thm, B H n \n pw klmbw kzoi-cn-t - m-ø-h- \mbn ki-e-øn\pw B{ibÿm\- am-bn-cn- p- pthm B k m-[n-\m- Y-\s{X sszhw. Ah Bcp-sSbpw ]nxm-h- ; Bcp-sSbpw ]p{x-\p-a-. Xncn- p-ibpw arx-{]m-b\pw Zp e\pw \n ±-b\pw i n-lo-\-amb k ev] sszhßsf-sb mw _lnjvi-cn- m t{]cn- n- p-ibpw sn øp- p. '' (Ckvemw ax-x-øz- m- \w) km -{XnI kmº-øni kaxzw \nß-fn Nnesc a p Nne-tc- mƒ A- mlp PohnX hn`-hß-fn t{ijvt-cm- n-bn-cn- p- p. F m t{ijvt-cm- -s - -h Xß-fpsS hn`-h-߃ Xß-fpsS ASn-a-Iƒ v Ah-sc mw Xpeycm-Ip-amdv hn p-sim-sp- p- -h-c-. At mƒ A- m-lp-hns A\p- {K-lw Ah \ncm-i-cn- p-i-bm-twm? (hn: Jp -B : (15:72) kxyzqx

17 t]m v s_\-un-iv ns Btcm-]Ww! Bcn^v apl-ωzv _n.-bw. PmanA AlvaZnøm, JmZn-bm t]m ns Ckveman-s\-Xn-cmb Btcm-]-W-߃ ASn-ÿm-\-c-ln-Xhpw bp n-lo-\-hp-am-wv. {]hm-ni {]-`p-hmb lzvdøv apl-ωzv dkq Xncp-ta- \n(-k)-s -Xnsc ASnÿm-\-c-ln-Xamb Btcm-]-W-ap- -bn- p-sim v t]m v s_\-univ v ]Xn-\m-dm-a cwkøv h n-cn- p-i-bm-wv. P Ω- \n-bnse dnp kv_ Kn Hcp s]mxp-tbm-k-øn-\n-ss, 15- mw \q m- n Pohn- n-cp {InkvXym-\nbmb ss_km n-b N{I-h Øn Hcp t] jy- m-c-\p-ambn \S-Ønb kwhm-z-ønse D -c-wn-iƒ Xs {]kw-k-øn Dƒs -Sp-Øn-s m- mwv t]m v hnhm-z-{]-kwkw \n -ln- -Xv. ""apl-ωzv ]pxp-xmbn F mwv sim p-h- -sx v ]d-bmtam? hmfp-ap-tj\ hnizmkw {]N-cn- n- - W-sa ss]im-nn-ihpw a\p-jy-xzhn-cp- -hp-amb I ]-\-b- msx as m pw Xs apl-ωzv \ In-bn- n-.'' Cu D -cwn tn Øp-sIm- mwv s_\-univ v ]Xn-\mdm-a s]mxpp-\-߃ n-s-bn Ckvem ani hntcm[w hf Øm-\p {iaw \S-Øn-bn-cn- p- -Xv. apkvenwi-fpss FXn ns\ XpS v t]m v ]n osv am v ]d-bp-i-bp- m-bn. C m-eøv \ma-am{x apkvenw ߃ Agn- p-hn-sp A{I-a-߃ pw {Iqc-X-Iƒ pw Ckvemans\ DØ-c-hm-Zn-bm- n-bmwv {InkvXob cmjv{s-߃ C v apkvenwiƒs - Xnsc {Iqc-amb A{I-a-߃ Agn- phn-sp- -Xv. Cu ]m]-øn \n v {InkvXym-\n-Isf Ic-I-b- m tb ip-hn\v c m-axpw Ipcn-ip-a-cWw {]m]n-t n hcp-at m F v `b- n- mhmw CkvemaX ÿm]-i-cpss ta Xs Cu Btcm-]Ww D bn- m t]m v t{]cn-x-\m-b-xv F v a\- n-em-t - n-bn-cn- p- p. \_n Xncp-ta-\n(-k) hmƒ-ap-tj\ axw {]N-cn- n p F v sxfn-bn- m t]m v D -bn D -c-wn-iƒ bp n-k-l-a-. Xs ax-øn-se- Øs hy n-bpss Bt ]w as mcp ax-øn-te v {]mam-wy-am- Ip- -sx-ß-s\-sb kmam-\y- XXzw t]mepw t]m v ad- p-t]m-bncn- p- p. Ckvem-an-t\mSv i{xpx ]pe Øn-bn-cp- Hcp {In kvxob N{I-h Øn-bpsS Bt ]w FSp- Øp- -cn- p- -Xn\p ]Icw apkv enwiƒ sszh-h-n-\ß-sf v hnizkn- p hnip Jp -B-\n \n mwv {]am-w-ambn h Xpw D cn- p- -sx- n AXv ]cn-k-w-\m l-am-tb-s\. _e-{]-tbmkw aqew axw am p- -Xns\ Ckvemw i n-bp w FXn p p F Xv Jp -Bs {]Jym-]nX kn m- -am-wv. hnip Jp -B Acpƒ snøp- p: "ax-øn bmsxm-cp-hn[ _em- XvIm-c-hp-an-.' hnizmk-i Ω-ßfn Ckvemans B[n-Im-cnI {KŸ-amWv hnip Jp -B. ]q Æ-ambpw sszhn-i-h-n-\-ßsf v apkvenwiƒ ASn-bp-d v hnizkn- p {KŸ Øn \n mwv api-fn simspø Cu hn\w D cn- n-cn- p- -Xv. F n-cns, ap Ime hy n-i-fpss ]cm-a ißsf B[m-c-am n apl-ωzv \_n (k)-bpss ta Bt -]-߃ Agn- p-hn-sp- Xv Hcp ax-øns ]c-tam- X t\xm-hn\v tn -XmtWm? AX ap Ime {InkvXob alm- m-sc mw infallible (H-cn- epw sx p-]- m-ø-h ) BsW- mwv Icp-Xp- -sx- n `qan- I-d-ßn-s m- n-cn- p p F hmzw D- -bn- Xn\v Keo-en-tbm v t\sc t{zm lw Agn- p-hn {InkvXy ]ptcmln-x msc t]m v \ymbo-i-cn- p tam? ap Ime {InkvXob ]ptcmln-x am v imkv{xob hkvxp-x- Iƒ {Kln- p- -Xn sx v ] m-sa- n Hcp N{I-h Øn v kxy-a- XsØ {Kln- p- -Xn sx v ] n- q-ss- n- -t m. t]m v Ah Iƒ ss_km n HIvtSm-_

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw AhcpsS lrzbßfn Hcp tcmkap mbncp p. ]ns A mlp Ah v AhcpsS tcmk߃ h n n p. Ah I w ]d p sim ncp ImcWØm Ah v thz\mp\iamb in e`n p XmWv. \n߃ `qanbn \miap m cpsx v AhtcmSv ]dbs Sptºmƒ R߃ \ {]h Øn p h am{xamsw

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

tum. hn.-]n. KwKm-[-c

tum. hn.-]n. KwKm-[-c tum. hn.-]n. KwKm-[-c A m-cmjv{s {]i-kvx-\mb Im k NnIn- -I. Ccn-ßm-e- ps \mj-w sslkviqƒ, ss{iãv timf-pv, Fd-Wm-Ipfw alm-cm-pmkv timf-pv, tim bw saun- timf-pv, Hmƒ C ym C Ãn- yq v H^v saun- kb k-kv, AU-bm

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ ]pkvxiw 03 2013 am v 20 1434 P. Due 07 13 e w 24 am su ISvPp C y³ P\-Xbv v e yw ]ng- -cpxv KpPvdm-Øns\ ]ptcm-k-xn-bp m- n-bxv Xm\m-sW v \tc-{µ-tamun hmzn- p- p- v. Aß-s\-sb- n "]ptcm-kxn F m F mwv? P\-Po-hn-X-Øns

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw?

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw? E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r RN. 29559/78 Xn ƒ t]pv 19 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI Vol. XXXIX No.52 Price Rs.5/- CHURCHES WILL GET A FREE WEBPAGE! Detailed info with pictures and telephone

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

làpn-iä kw_-ôn kanxn

làpn-iä kw_-ôn kanxn ]Xnaq mw ticf \nb-a-k` làpn-iä kw_-ôn kanxn (2014-2016) Bdm-aXv dnt mà«v tic-f- nse `qanbpss Xcw-Xn-cn-hp-ambn _Ô-s «Umäm _m v X m-dm- p- Xv kw_ôn v ( 2014 Pqsse 17þmw XobXn kaà n- -Xv) ticf \n-ba-k`m

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

\nkms_ XAveow. `mkw H v. aplωzv \Po_v Jm. Xømdm nbxv. \nkms_ XAveow H mw `mkw 1

\nkms_ XAveow. `mkw H v. aplωzv \Po_v Jm. Xømdm nbxv. \nkms_ XAveow H mw `mkw 1 \nkms_ XAveow `mkw H v Xømdm nbxv aplωzv \Po_v Jm \nkms_ XAveow H mw `mkw 1 Nisab - e - Ta leem (Malayalam) \nkms_ XAveow H mw `mkw Prepared by Muhammad Najeeb Khan Assisted by Muhammed Safvan Typeset

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

tbip{inkvxp PohPeØns hmli

tbip{inkvxp PohPeØns hmli PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE JESUS CHRIST THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A christian reflection on the "New Age'' tbip{inkvxp PohPeØns hmli \yq GPv s\

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

BNmcy Fw.- B. cmtpjv. {_ -N-cy-kq w 1

BNmcy Fw.- B. cmtpjv. {_ -N-cy-kq w 1 BNmcy Fw.- B. cmtpjv 1 Bbn-c- W- n-\m-fp-isf thz-ßfpw sshzni BN-c-W-ßfpw ]Tn- n BNmcy Fw.-B. cmtpjv Imiy] thz dnk v ^ut -j ÿm]-i-\m-wv. I Æm-S-Ibnse Hmw im n[mw Kpcp-Ipew BZy-ambn Hcp tic-fo-b\v "thzm-nm-cy'

More information