sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!"

Transcription

1

2 sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m t]mb ÿew hyxy-kvxw) I n-øm ]d p {]Ir-Xn-t m]-øn\p ImcWw I -en-ep BcpsStbm taep sszh-øns tim]-am-wv, AXv Adn-bp- -Xn\v No n-spi No p tbms\ p howp. \o Bcm-Ip p? ISepw Icbpw D m- nb kz ob sszh-amb btlm-hsb Rm `Pn p hcp p \obpw \ns bp-am-\\pw XΩn-ep _ w F m-ip p? AXdn-b Bh-iy-an \ns bp-am-\s apjw Ah-km\w \o Ft m-gmwv I Xv? Rm CjvS-s -SmØ kyve-tø v t]mip-hm Ah Fs hnfn Znhkw bp-am-\-s bpw Zmk-s bpw CS-bn \nc-kn- p-i, shdp- p-i, A\p-k-c-W-t Sv XpS-ßnb hm p-iƒ v {]k- n-bn-. AXv \n\- -dn-bmtam? Rm Adn-bp p I -en-s\-xnsc Xnc-Iƒ B -Sn p p I CfIn adnbp p \o sszh- Øns apjw At\z-jn- m-ø-xmwv AXn\p ImcWw. Rm Ah\n \n pw HmSn-t m-ip-i-bm-wv. Ahs apjw F\n v ImW I XI v kap-{z-øns ASn-Ø- n-te v apßp-tºmƒ \ns bp-am-\s apjw \n\ v ad- n-cn- ptam? \n߃ apßn-øm-tg Bh-iy-an-. ]Icw Fs kap-{z-øn-te v C p-i-fi Hcp ]q Æ-k-ab kphn-ti-j-i\v Cßs\ kwkm-cn- m Ign-bptam? sszh-øns lnx-øn \n pw hyxykvx-amwv Fs CjvSw F p- Xv \n߃ v Adn-bmtam? sszh-øns lnxw F m-ip p? alm-\-k-c-amb \ns\-th-bn-se- p sn p AXn p hntcm-[-ambn {]kwkn. sszh-ln-xsø \ns Z i-\-am n am m F p-sim v \n\ v Ign- n? \ns IS-en-te v C pif-hm \ns sszhw Rßsf \n _- n- p p F n Aß-s\- snøp-i. tbm\ B m-]n- -Xp-t]mse Ah snbvxp. tbm\sb kzoi-cn- p- -Xn\v Hcp alma ysø Hcp n \n Øn-bXv ]n m- - m v sszhw as mcp Ah-kcw \ Ip- Xn\v Hcp DZm-l-c-W-am-Wv. aq p cmhpw aq p ]Iepw tbm\m AXns hb- n InS t mƒ Ah\v kpt_m[w h p. Poh-c- -bv p-th n Ah sszh-tømsv At]- n- p. sszhw tbm\sb Icbv v sim p-h- p. ]ns Ah 1,20,000 Bfp- Iƒ v c -bpss hgn ImWn p simsp-øp. sszh-th-e- m-cpss lnxw sszh-øns lnxw am{x-am-bn-cn- -Ww. Aßs\ As n Ah FhnsS t]mip p AhnsS \in- pw. Aß-s\-bp {]h Ø-I-tcm-sSm- w- D F m-hcpw `b-øn-em-ipw. sszhlnxw {]h Ø-I-cpsS Z i\w BIp-I-bm-sW- n Ah Fhn-sS-t m-bmepw A\p{K-ln- -s Spw. At mƒ Ah ]d-bpw, A tbm A{Kn m cmpm-th, kz ob Z i-\-øn\v A\p-k-c-W-t Sv ImWn- m-sx...(-a.{]:26:19). hnfn \ns\-h-bn-te v t]mip- -Xn\v; F m tbm\ B hnfn \ncm-i-cn p!

3 Ab-hn-d - m Emil Annan's This Mission journal from Vishwa Vani is being published in Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Marathi, Gujarati, Hindi, Oriya, Bengali, English, Kokborok and Soura languages. Yearly Subscription Rs. 100/- F m-zn-h-khpw cmhnse kz ob a ` n Ww CXv sszh-ln-xw \ mbn Dd-ßp-I, {]m \ Bh-iyan-, _ m-tsmss Znhkw Bcw- `n pi CXv kmøms lnxw Bcpw \in p t]mi-cpxv sszhlnxw Bcp-sSbpw lrz-b-øn\v am -ap- m-icpxv kmøms lnxw hn\w ]d-bp- p ]m]- a e`n- m- Øh\v kt mjw C temiw ]d-bp p ]m]-øn Pohn- p- -h\v kt mjw D v sszh-h-n\w hnx-bv -s -SWsa Xv ]cn-ip- m-flmhns B{K-lw hnx-bv -s hn\w FSpØp If-bp- Xv ZpjvSm-flm-hns {]h Ø-\w kie a\p-jycpw hn-\-am-ip {InkvXp-hns\ Adn v A\p-{K-ln- -s -SWw F Xv sszh-lnxw tbip-{in-kvxp-hns\ HgnsI as mw Adn-bp- Xv kmøms lnxw. kphn-tijw tlmjn- -s -Sp-hm t bip-{inkvxp B{K-ln- p p kphntijw tlmjn- -s -S-cp-sX v kmøm B{K-ln- p- p. sszh-øn hniz-kn- p- -h sszho- I-]- Xn ]q Øo-I-cn- pw i{xp-hn\v sszho-i-]- -Xnsb XI m-\m-hn sszh-ln-x-øn\v FXn-cmbn {]h Øn- p- -h \ne-\n-ev -bn sszh-lnxw A\p-k-cn- p- -h Ft pw \ne-\n-ev pw. AUGUST 2017 Our Vision is to see the gospel of Jesus Christ blessing villages in India Xmfp-Iƒ adn- p-tºmƒ 3 Ab-hn-d- p-hm 4 FIvkn-Iyp- ohv Ub-d-IvS- 8 {]txyi ]w n 14 tic-f-øn \n pw snb ams IØv 18 kmº-øoi dnt m v 20 sszthjvsw \nd-th- pi 24 hb hm Ø-Iƒ hm Ø-Iƒ

4 FIvkn-Iyp- ohv Ub-d-IvS-dn \n pw... Bcpw \in- p t]mimsx c n- -s v sszh-øn- -te v Xncn-tbWw F psh v \tωmsp Zo L a ImWn tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l-h-μ-\w. `mc-x-tziw Pbn- -s, Pbn- s! 1947 BKÃv 15, C y-cm-py-øns Ncn-{X-Ønse G hpw kt mjw \nd Znh-k-am-bn-cp p. kzmx{ yw e`n- pi F \ΩpsS F m-h-cpssbpw B{K-lw B Znhkw k^-e-ambn! \ΩpsS cmpy-øns kzmx-{ y- Øn-\mbn \ΩpsS cmpy-øns t\xm- - m A n Znh-k-am-bn-cp p AXv! \μntbmssbpw DØ-c-hm-Zn-XztØm-sSbpw 70 m-axv kzmx-{ y-zn\w BtLm-j-n- p Xn\mbn Hmtcm C y ]uc-s\bpw R߃ Hm n- p- p. t\xr-\n-c-bn-ep F m-h-scbpw {]m -\-bn Hm Øm-epw. \ΩpsS cmpyw A\p-{Kln- -s -Sp-Ibpw `mc-x-{km-a-ß-fn kphn-tijw hym]n- p-ibpw sntø- -Xv- RßfpsS B{K-lamIp- p. Rß-fpsS lrz-b-ønse B{K-lhpw {]m -\bpw: \ΩpsS lrz-b- Ønse B{Klw F m al-ømb t\ -ß-fp-sSbpw ASn-Ød BIp- p. \ΩpsS Z i\w t]mepw lrz-b-ønse B{K-l-Øn \n p hcp- p. Cu thebv v G hpw {]m[m\yw simsp- p- Xv \ΩpsS Ign-hns\ i n-s - Sp-Øp- p. F n\v {]m[m\yw \ IWw F v sxc-s -Sp- p- -Xn-\v CXp klm-bn- p- p. \mw IrXy-ambn sxc-s -Sp- p- -Xn hnpbw apgp-h\pw A[n-h-kn- p- p. bn{km-tb a ƒ c n- -s -tsww F Xv At mkvsxm-e-\mb ]utem-kns lrz-b-hm- bpw sszh-tøm-sp bmn-\bpw BIp- p(- tdma:10:1). Aßs\ tdma-bn-ep \nß-tfmspw kphn-tijw Adn-bn- m Rm Hcp-ßn-bn-cn- p- p (-tdma:1:15). Rm as m-cp-hs ASn-ÿm-\-Ønt ]Wn-bm-Xn-cn-t - -Xn p {InkvXp-hns \maw Adn- n- p CS- Øn-e- (-tdma:15:20). sszh-øns ] Xn Xs Pohn-X-Øn ]q Øn-bm- Ip- Xv ]utem-kns B{K-l-am-bn-cp- p. Fs sszh-ta, Fs lrz-b- Ønse [ym\w \n\ v {]km-z-ambn-cn- p-am-dm-i-s. \ns CjvSw snbvhm Fs ]Tn- n-t -Wta. t\ n-eøn Fs \S-tØ-Wta. Ch k o Ø- m-cs {]m -\-I-fm-Wv. AXp-t]mse sszhoi ] Xn \ap pw Xncn- -dn v {]m n- p-ibpw {]h Øn- p-ibpw snømw!(k o:19:14, 40:8, 143:10) sszh-øns B{K-l-ßfpw Ah-k-c-ßfpw: ZpjvSs ac-w-øn F\n v Aev -sa- nepw Xmev]cyw Dt m? Ah Xs hgn-isf hn p-xncn p Pohn- -W-sa- - tbm Fs Xmev]cyw F p btlm-h-bmb sszh-øns Acp-f- m-sv (-sbl:18:23). sszh-øns l\-\-bm-k-߃ XI n-cn- p a\ p; XI pw \pdp-ßnbpw Ccn- p lrz-bsø, sszhta, \o \nc-kn- p-i-bn (k o:51:17). kxy-\-a-kv m-cn-iƒ ]nxmhns\ Bflm-hnepw kxy-ønepw \a-kv -cn- p \mgni hcp p; Ct mƒ h p-an-cn- p- p (-tbml:4:23) Ah {Iqin snmcn c w sim p Ah apjm- cw kam-[m\w

5 D m- n, `qan-bn-ep- txm kz -Øn-ep- txm ki-e-søbpw Ah-s\- s m- p-x-t msp \nc- n- m\pw ]nxm-hn-\p-{]-kmzw txm n(-simtem:1:20). sszh-øns m\-øn temiw m-\-øm sszhsø AdnbmbvIsIm v hniz-kn- p- -hsc {]kw-k-øns t`mj-xz-øm c n- m sszh-øn\p {]kmzw txm n(1-simcn:1:21). BI-bm Cf-ImØ cmpyw {]m]n- p- -Xp-sIm p \mw \μn-bp- -h-cmbn sszh-øn\p {]kmzw hcp-amdp ` n-tbmspw `b-tømspw IqsS tkh snbvi(-f{_m:12:28). Poh-c- -bv mbn HmSn-t mi! ]pd-tim p t\m cpxp; Cu {]tz-i-søßpw \nev -bp-a-cpxp; \n\ p \miw `hn- m-xn-cn- m ] Δ-X-Øn-te p HmSn-t mi F p ]d- p(-dev:19:17). C -se-iƒ Ncn-{X-Øn-\p- -Xv. \mf-iƒ sszh-øn-\p- -Xv. C v \n\- p- Xv! \n\ v e`n- n-cn- p Ah-k-c-߃ D]-tbm-Kn- pi! sszh-ln-x-øn-\mbn \ns -Øs ka n- p- I. C v Ir] \ns hnfn- p p. \msf \ymb-k-\- Øn\p apºmsi \n߃ \nev m t]mip-i-bm-wv. \obpw \ns ASp- IqSn-bn-cn- p \ns kaq-lsam-s bpw Hcp-ßn-s mƒho ; \o Ah p ta[mhn Bbn-cn- (-sbl:38:7). ip{iq-j-bnse {][m\ hnh-c-߃: {]m -\bpw thz-]p-kvx-ihpw: Ct mƒ 1421 sh_vsk -dp-i-fn-eqss 6139 thz-]-t\ IqSn-h-c-hp-I-fn ip{kqj \S- p- p. Cu thz-]-t\ IqSn-h-c-hp-I-fn F mw ]Xn-hmbn ]pxnb hnizm-kn-iƒ IS p h v {Iao-Ir-X-ambn sszh h-n\w ]Tn- p-ibpw {]m n- p-ibpw snøp- p. AXn-ep-]cn 8159 ÿeß-fn tzio-b-x-e-øn {]m \ \S p hcp- p. hnim-e-amb tziøv kphn-tijw FØn- p-hm-\p G hpw \ am w Hcp-an- p {]m -\- bm-wv. Hcp-an- p {]m -\-bv mbn apt m p h m-epw. kzta[m {]Xn-\n-[n-Iƒ: k`-i-fnepw hnizm-kn-i-fpss CS-bnepw hnizmwn ip{iqj ]cn-n-b-s -Sp-Øp kzta[m {]Xn-\n-[n-Iƒ \ΩpsS ip{iqjm sne-hp-iƒ Ipd- p- p. Cu ip{iq-j-tbmsp tn v Hcp kzta[m {]Xn- \n[nbmbn \n p-hm Xm ƒ B{K-ln- p p F n Rßsf Adn-bn- m-epw. kphn-ti-j-th-e-bn \ΩpsS kao-]\w: kphn-tijw FØmØ CS-߃ Xt±-iob {]h Ø-I `mc-xo-b-cpss ssiøm-ß Ct mƒ 27 kwÿm-\-ß-fn 164 Pn -I-fn 3754 ]q Æ-k-a-b-{]-h Ø-I 301 P\-hn-`m-K-߃ 7471 {Kma-߃. F m Rmb-dm-gvNbpw 2483 {Kma-ß-fn Bcm-[\ \S- p- p. Hcp e w `mcx {Kma-ß-fn F{Xbpw thkw 20,000 Xt±-iob {]h Ø-Isc Ab-bvt - - Xn-\mbn {]m n- m-epw. hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iq-jbpw Bcm-[-\m-e-b-ßfpw: hnizm-k-{]- Jym]\ip{iq-j-bv mbn Hcp-ßp- -hcpw kw_- n- p- -h-cp-amb 9760 t] mbn sszhsø kvxpxn- p- p. 168 hb-ep-i-fnse Xmev m-eni Bcm-[\m ti{μ-߃ mbpw 828 hb-ep-i-fn ]q Æ-ambpw \n Ωn p \ Inb Bcm-[-\m-e-b-߃ mbpw sszhsø kvxpxn- p- p. 70 hb-ep- I-fn \ p Bcm-[-\m-eb \n Ωm-W-߃ mbn {]m n- m-epw. ka amkni: sszh-ir-]-bm F m amkhpw ka amkn-i-12 `mj-bn {]kn o-i-cn- p- p.- hm joi hcn-kw-jy-bm-b- 100/

6 cq] AS v Cu ip{iq-jsb klm-bn- m-epw kmº-øoi h jw: Cu kmº-øoi h jw- kp-hn-tijw FØmØ {Kmaßfn 2000 Xt±-iob {]h Ø-I-cn-eqsS kphntijw FØn- p- -Xn-\mbn R߃ apt -dp- p. Zb-hmbn amk-t mdpw 3000/cq] hoxw \ In Hcp {KmasØ ZsØ-SpØv ip-{iq-jsb ssiøm-ßnbm-epw. ip{iq-j-bpss \S-Øn- n-\mbn Hmtcm Znh-khpw 12 e w cq] Bhiy-ambn hcp- p. {]txyi Zm\-ß-fn-eqsS ip{iq-j-bpss Bh-iy-ß-fn Iq mbva ImWn- m-epw. h ni kam-l-cww: `mc-x-ønse Bb-c- -W- n\v IpSpw-_-߃ \nt -]- -h- nibneqss Cu ip{iq-jsb klm-bn- p p. \n߃ pw \nt ] h n-i-bn-eqss Cu ip{iq-jsb klm-bn- m Ign-bpw. \nß-fpss Iq p-i-m-scbpw _ p- sfbpw Cu ip{iqjsb ]cn-n-bs -Sp-Øn-bm-epw. hss C y-bnse {]h Ø-I-cpsS ]cnio-e\w: Xangv\m nse t]cp-ºm- w, a[pssc, Bew-Ipfw F n-hn-s-ß-fn \S- p {]m \m ti{μ-ß-fpss \n ΩmW ]q Øo-I-c-W-Øn-\mbn {]m n- m-epw. kviz.^o \v 1000 cq]w hoxw kw`m\ \ In Bcm-[-\meb \n Ωm-W-Øn\mhiy-amb ÿew hmßp- -Xn\v apt m p h m-epw. Bh-iy-Øn-en-cn- p hb-ep-i-fn Bcm-[-\m-ebw \n Ωn- p- -Xn\v IpSpw-_-am-tbm, hy n-i-fm-tbm. k`bmtbm \n߃ Xmev]-cy-s -Sp p F n Rßsf Adn-bn- m-epw. hnizhmwn aounb Iayq-Wn-t -j hn`mkw: sslz-c-_m-zv, Xncps\ th-en, snss F n-h-s-ß-fn {]h Øn- p aounb Iay-qWnt -j hn`m-k-ß-fnse {]h Ø-I v ssiøm-ß \ In-bm-epw. 4 `mj-i-fn 7 hyxykvx an\nkv{sn tumip-sa -dniƒ ]pd-øn-d n hnizmkn-i-fpss CS-bn Hcp {]m \m XcwKw krjvsn- p.- kxyw, Bcm-[-\, tlmi Nm\-ep-I-fn-eqsS {]txyi ktμ-i-߃ R߃ kwt{]- Ww snøp- p. DØ {]-tz-inse P\-hn-`m-K-ß-fpsS Hcp tumip-sa -dn- pth n R߃ Xøm-dm-Ip- p. {]m -\-bn Rßsf klm-bn- m-epw. ip{iqjm kl-im-cn-i-fpss IqSn-h-chpw anj-\dn ka W id-{iqjbpw: Pq amkw hsc hncpzp\k Pn -bnse ip{iqjm kl- Im-cn-Iƒ, {]Xn-\n-[n-Iƒ, k`mt\xrxz߃, kl-{]-h Ø-I Chsc ImWp- -Xn\v F\n v Ah-kcw e`n- p. XΩ- \m-bn-i ]m- n, hncp-[p-\-k, a Kn- \m, Acp- p-tim-ss, kn p-aq-{ -Zmbn]p F n-hn-s-ß-fn 10 anj-\-dn-amsc ka n v ip{iq-jbv v Ab- p- -Xn\v km[n- p. ip{iq-jsb klm-bn- p IpSpw-_-ßsf ImWp- -Xn\v F\n v Ah-kcw e`n- p. ]mã- am-cmb dh.- apøp sk h, dh.-]o- tpmk-^v, dh.-ao cmp, dh.-tz-h-ssc- w, dh.- tbkp-zmkv, dh.-f-_-t\-k tbmiph F n-h-tcm-sp \μn Adn-bn- p- p. anj-\dn ka W ip{iq-j-bn kw_- n {]Xn-\n-[n-Iƒ, kl-{]-

7 h Ø-I, ktlm.-pn.-tz-h-cmpv F n-hsc Rm A\p-tam-Zn- p- p. Pqsse amk-ønse Nne {][m\ kw`-h-߃: Pqsse 1\v hnim-j-]- - WØv {]m \ klmb ti{μw ka n- p. AtX Znhkw I Æm-S-Ibnse hniz-hmwn {]h Ø-I _w q-cn Hcp-an- p-iq-sn. Pqsse 2\v _w q-cnse Dss[-\-K kn.-fkv.sf N n hniz-hmwn kt BtLm-jn- p. Pqsse 6,7 Xob-Xn-I-fn ^n\m kv IΩn- n, hm jni P\-d t_mun ao nwkv Ch B{ -{]- tz-inse A phek ]cn-io-e\ ti{μøn sh v \S- p-i-bp- m-bn. cmpysø \nbaw A\pk-cn- v, 2 h j-øn Hcn- t_m Uv ]cn-jv cn-t -Xp- v. Ct mƒ tum.-{]-zo]v Ipam hnizhmwn t_m Uv snb am-\mbn Npa-X-e-tb- n-cn- p- p. HUo-j- m-c-\mb At±-lØneqsS ip{iqjsb sszh-øns ]cn-ip- m-flmhv \bn- s. {Sjm-dmbn ÿm\-ta B{ {]tz-inse ImIn- \msv kztz-in-bmb tum.-{]-`m-hxn mbn sszhsø kvxpxn- p- p. t_m Uns ap snb am-\mbn {]h Øn- n-cp ktlm.kxojv tajvdmwip-amdn\mbn sszhsø al-xz-s -Sp-Øp-Ibpw lrz-bw-k-amb \μn Adn-bn- p-ibpw snøp- p. Pqsse 9\v snss -bn sh v snss kn n {]Xn-\n-[n-I-fpsS ao nw-kpw, 15\v Xncp-s\ th-en-bn sh v Pn m ip{iqjm kl-im-cn-i-fpss ao nwkpw \S-Øp-I-bp- m-bn. sszhhn\øn \n pw kwkm-cn sk h-cmpv AÆ-t\mSpw dh.-f.-hn k tpmk-^v, ktlm.-pn.-x-angv sk h, {]Xn-\n-[n-Iƒ {]h Ø-I F m-h-tcm-sp-ap \μn Adn-bn- p- p. hniz-hmwn ip{iq-j-bv mbn {]m n- p-ibpw XymK-]q Δw ssiømß \ Ip-Ibpw snøp F m-h pw \μn. sszh-øns A\p-{K-l߃ \nß-fpss IpSpw-_-ß-fpsS ta ]q Æ-ambpw D -I-s. {InkvXp-hn Rßsf Ft mgpw Ptbm- -h-ambn \S-Øp-Ibpw F m- SØpw Rß-sf-s m p Xs ]cn- m-\-øns hmk\ shfn-s -Sp-Øp- Ibpw snøp sszh-øn\p kvtxm{xw (2-sImcn:2:14) tbip Fs CS-b-\m-Ip p _olm-dnse t`mpv]q, N{], \f-μ, ]msv\ F o \mep Pn -I-fnse \ΩpsS hb-ep-i-fn Ip n-i-fpss ip{iq-j-bv mbn 22 ti{μ-߃ R߃ sxc-s -Sp-Øn-cn- p- p. Pq amkw hsc 10 {]h Ø-Isc Cu ip{iq-j-bv mbn sszhw D]-tbm-Kn- p. Cu Iymw]p-I-fn kw_- n 956 Ip n-i-fpss lrz-b-ß-fn sszh-h-n\w hnx-bv phm km[n- p. tbip Ah-cpsS CS-b-\m-Ip p F v Ah G p-]-d- p. 126 {Kma-ß-fnse Ip p-ß-fn kphn-tijw FØn- p- -Xn\p ] Xn \S- m-t - -Xn- \mbn {]m n- mepw ktlm.-keow F

8 Emil Annan's article republished from April 2006 Samarpan Issue: F mhcpw c {]m]n Ww! AXm-Ip p sszh-lnxw! Ah kie a\p-jycpw c -{]m-]n- m\pw kxy-øns ]cn- m-\- Øn FØp-hm\pw C n- p p (1-Xnsam:2:4). Bcpw \in p t]mimsx F m-hcpw am\-km- -c-s -Sp-hm Ah C n p \nß-tfmsp Zo L- a ImWn- p- -tx-bp- q (2-]t{Xm:3:9). sszh-øns B{K-lw ]m]-ß-fn \n pw a\pjys\ c n- p- Xv BIp- p. F m kmøms ] Xn a\p-jys\ ]m]-øn-em- p- Xv BIp p! a\pjy ]m]w snøp-tºmƒ F p kw`-hn- p p? ]m]w hmxn-ev InS- p- p (-Dev]:4:7) ]m]w \ns lrz-b-øns bpw hosns bpw hmxn-ev ]Xpßn InS- p- p. \nß-fpss hosn-s tbm lrz-b-øn-s tbm hmxn F{X-{]m-hiyw Igp-In-bmepw ]m]- d am m Ign-bp-I-bn F v hnip- - ss_-_nƒ ]dbp p. ]m]w snbvx-xn\p tijw kzbw Biz-kn- p- -Xnt\m \oxo-icn p -Xnt\m F\n v Ign-bn F v hnip ss nƒ ]d-bp p! \nß-fpss ]m]-^ew \n߃ A\p-`-hn- pw(-kwjy:32:23) a\p-jys ]m]w Ahs\ Ft pw ] n-]n-sn- n-cn- p- p. Ah ]m]w Dt]- n- mepw ]m]-nn- -Iƒ hn v HmSn-t m-bm-epw- AXv Ahs\ ]n p- S p sim n-cn pw! ]m]-i-c-amb Nn -Isf Ah\v \nb-{ n- p-hm Ign-bn-. Ahs Pohn-Øn-ep-S-\ofw AXv XpS p-sim-t -bn-cn- p- p. PohnXw ]m]-am-ip s]cp-ºm-ºns ]nsn-bn Aa p t]mip p! ]m]w snøp tzln acn- pw(-sbl:18-:20) ]m]w \ns hmxn InS- m ImcWw F m-ip p? ]m]w \ns ]n p-s-cp- -Xn\pw \ns ASn-a-bm- p- -Xn\pw ImcWsa m-ip p? Pohs\ \in- n- p- -Xn\v am{x-am-ip p! a\p-jy\v \nxy-\m-iw sim p-h-cp- Xn\v! Ahs IpSpw_w apgp-h\pw \in- n- p- -Xn\v! ]m]-øns iºfw ac-w-am-ip- p(-tdma:6:3). ]m]w snømø a\p-jy-\n- -t m (1-cmPm:8:46, tdma:3:12) Poh, acww F n-ß-s\-bp amdn-a-d-b ]n Xp-S-cp-hm A a\pjy krjvsn- -s - -Xv. P\\w ]m]-am-ip p ]m]-øns ^ew ac-w-am-ip p! Dev]Øn 3 mw A[ymbw CXv hnh-cn- p p! P\\w ]m]-øn \n m-ip p

9 PohnXw ]m]-øneqss-bp PohnXw acww Hcp \nxy-a-cww Hcp a\p-jys Ah-km\w CXm-Ip p. F m CXv a\p-jy\p th nbp sszh-\n- -btam Ahs hn[ntbm A! CXv ]nim-nns X{ -am- Ip p! sszh-øns B{Klw a\p-jy sszh-ir] Adn- n-cn- p-ibpw AXn A`bw txsp-ibpw snøp Xm-Wv. ]nim-nns ZpjvSm-tem-N-\-bn \n pw a\p-jys\ hnsp-hn- p- -Xn-\vv tbip-{inkvxp temi-øn-te v h Xv. Ah-\n-eqsS ]m]-øn \n pw ]nim-nns X{ -Øn \n pw Ahs kie i n-bn \n pw hnsp-xep- v. CXv Im hdn {Iqin shfn-s -SpØn! tbip F m c -I Ipg tn n AI-s - -h v kzbw c -s -Sm Ign-bn-. sh -Øn hogp Hcmƒ v \o n c -s -Sm Ignbpw F m ]m]- Øns Ipg tn n how Hcmƒ c -s -Sp- -Xn\v F{X {ian- mepw AXn-te v XmWp-t]m-Ipw. F m D -Xß-fn \n v, kz -Øn \n v, tbip-i Øm-hns BWn- -gp-tx Ic-ß-fn \n v Hcp kvt\l- -csv `qan-bnse kie a\pjy pw- th n Xmtg v Ab- p! `mj, \ndw, PmXn, axw, {]mbw Ch-bt\y Bsc- nepw Xß-fpsS ]m]- ßsf a\- n-em n ] m-ø-]n- m ImcWw Fs ]m]w Fs _m[n- p p; Fs IpSpw-_sØ _m[n- p p;fs {]hr-øn-sbbpw `mhnsbbpw _m[n- p p; Fs lrz-bhpw Poh\pw hc-fp p; Fs PohnXw Ah-km-\n- p- -Xn\v Fs lrzbw B{K-ln- p- p! AXp-t]m-se-bp kie a\p-jy pw ]pd-øp-h-cm Hcp hgn-bp v! kvt\l-øns Hcp NcSv \n\- p-th n Xmtg v Cd- n-bn- p- v! Fs ]m]-߃ an- p- -Xn\v Im h-dn- p- n \n v Cu kvt\l- csv Xmtg v C n-cn- p- p, CXv Rm hniz-kn- p-ibpw CXn B{i-bn- p-ibpw snøp- p. ]q Æ-lr-Z-b-tØmsS CXv ]d-bp- -h Xo -bmbpw Cu kvt\l- -c-sn ]nsn- n-cn pw! Cxv ]nsn- -h \μn-tbmssbpw ]q Æ-lr-Z-b-tØm-sSbpw sszhsø kvxpxn pw, sszhta, F\n v ]m]- a \ In Fs kzoi-cn- -Xn- \mbn \μn. ]ns Ah-cpsS lrzbw c -bpss kt mjw sim v \ndbpw. B ka-bøv Ah-cpsS hmxn- InS ]m]w tbip-{in-kvxp-hns c -Øm \oßn-t m-ipw. ]m]-øn\p ]I-cw, tbip-{inkvxp \ Ip \ bpw Icp-Wbpw \sω ]n pscpw! ac-w-øn\p ]Icw kar- n-bmb Poh-\p- m-ipw. ac-wsø Dd w F p hnfn- -s -Sp p! Cu kw`-h-ß-sf mw A p-x-i-c-amb A\p-`-h-ß-fm-bncn- pw. Ipg tn n \n pw Ah Fs Ib n; Fs Imep-Isf Hcp ]md-

10 ta \n Øn; Ah Fs hmbn ]pxn-tbmcp ]m p X p, \ΩpsS sszh-øn\p kvxpxn Xs, F p ]msp- -Xn\v cq]m- -c-s Hcp lrzbw e`n pw lmte-epø! AtX, ]m]sø C m-sx-bm pw! \sω ]m]-øn-em n ac-w-øn-te v \bn- pi F -XmWv ]nim-nns ] Xn. \sω hgn-sx- n- p-hm ]nimnv B{K-ln- p p! ]m]-am-ip hnj-k -Øns ]nsn-bn-e-i-s - -h-scbpw AXns ISn-tb- -h-scbpw hnsp-hn- p- -Xn\v tbip-{inkvxp Cu temi-øn-te v h p! sszhw F p-sim- mwv C{Xb[nIw IjvSw kln Xv F Xns XßfpsS \ne-]msv hy -am- p-hm {ian- p Bfp-I-fp- v. F p-sim- mwv Ah a\p-jy-\mbn temi-øn h v, a\p-jy-cm ]nsn- -s v I - m-cpss \Sp-hn {Iqin- -s - Xv? ]nxm-th, ]nxmth F v hnfn v Dds Ic- Xv F n-\mwv? a\p-jy P\\w acww Db søgpt ev v \ymb-hn[n \nxy-\-ciw \nxy-po-h Cu Bi-b-ß-sf mw kzoi-cn- -Ø- -h-b ; Fs Adn-hp-sIm v Ahsb {Kln- m Ignbn ; F\n v Bdm-asØ C{μnbw e`n- -Xp-sIm v F\n- Xv {Kln m Ignbpw! FsX- nepw Bh-iy-ap-s - n ]e thz-]-wvun-x m-scbpw, m\n-i-sf-bpw, Bflob t\xm- -sfbpw ]ptcm-ln-x- m-scbpw F\n v kao-]n- m Ignbpw! F\n v tbip-hns\ Bh-iy-an-. Cßs\ ]d-bp Nne Bfp-I-fp v! Hcp Znhkw Ah Ah-cpsS bym Ahÿ a\- n-em n Ah-cpsS ax-øns ]mc-º-cyøn \n pw ]pdøp htc -Xm-Wv. Ipg tn n \n pw ]pdøp hcp- -Xn\v Ah kvt\l-øns Nc-Sn ]nsn- - Ww. CXv sszh-øns lnxw BIp p! Nne ]d-bp- p, ]nim-nn- ; sszhsø At\z-jn- p- -Xn \n pw Hcp \ bpw hcn-i-bn- ; Fs Pohn-X-Øn\v Rm BIp p DØ-c-hmZn; F\n v Fs \bn- p-hm Ignbpw! Cßs\ HmSp F m-hcpw h n- -s p F v a\- n-em n tbip-{inkvxp-hn-te v t\m pw. CXv sszh-øns lnx-am-ip p. Rm Fs ]nxm-hns \ng-en Pohn- p ns-tøm-fw- Imew F\n v kt m-jn- p-hm Ign-bn. kzøv hn`m-kn ; Fs ] v F\n v Xcq! Fs CjvSw t]mse Rm Pohn pw. ]Ww Xo -tijw F m-hcpw Ahs\ hn p Ah\v klm-b- Øn\v Bcpap- m-bn-cp- n. ] n-iƒ HgnsI bmsxmcp klm-bhpw Ahs ASp D m-bn-cp- n! c p Nn -Iƒ Ah-\n \nd- p. H p-in acn- pi As - n Ahs A s ASp- as-ßn-s - p-i! Cu c p Nn -I-fn c m-a-tø-xv Ah sxc-s -Sp-Øp. sndp- - Øn Ahs c p Imep-Iƒs m v Ah\v \S- m Ign- n. Xs lrzbw Im p Xn ]m]w Ahs ico-c-søbpw Xn p-i-f p! Ah CS-dp Imep-I-tfmsS \S p; Ahs A s apj-tø v t\m p-hm Ah e n p! ai F p hnfn- -s -Sp-hm tbmky-\ F v Ah kzbw Icp-Xn; Ah hnd-b-temss ho n-te v h p F m ]nxm-hv Xs Icw \o n Ahs\ kzoi-cn- p. B Icw \nxy-]n-xm-hns

11 Icw BIp p. Ic-ß-sf- p-dn- p hni-zo-i-cww sszh-øns B{K-lß-fm-Wv. F mwv sszh-øns CjvSw? Bcpw \in- p t]micpxv! I Øm[n I Øm-hns B B{Klw sim mwv F\n pw \n\ pw tbip-{in-kvxp-hns\bpw Ah-\n-eqsS ]m]- Øn \n p c bpw e`n- Xv. Ct mƒ, \ΩpsS B{Klw Bbn-cn-t - Xv F{]-ImcamWv? ka-bøpw Ak-a-bØpw Ft mgpw \o tbip-hn-te p t\m Ww AXv \n\ v hfsc Bh-iy-am-Ip- p. ]q Æ i n-tbmspw ]q Æ _e-tømspw \mw Hmtcm hy n-tbmspw kphn-tijw ]d-bww. a\p-jy ]m]n-i-fmip p, ]m]w \nxy-a-c-w-øn-te v \bn- p- p. \ΩpsS ]m]-ß-fn \n pw \sω c n- -hm tbip-{in-kvxp-hn\p am{xta Ign-bq. tbip-{in-kvxp-hn-te v t\m p- -h Pohn pw! Axoh {i tbmspw Pm{K-XtbmSpw kph-tijw tlmjn- - pi F -Xm-bncn- Ww c n- -s ki-e-cp-ssbpw B{Klw. \ΩpsS ssz\w-zn\ ]cn- ]m-snbpw Bbp-jv me I Ø-hyhpw CXm-bn-cn- Ww! sszh-lnxw A\pk-cn- p- -h ÿnc-xbp- -hcm-bn-cn pw. kphn-tijw FØmØ CS-ß-fn-te v Ab- p... tbip-i Øm-hns kphn-ti-j-øn-\p-th n ITn-\m- zm\w snøp DZpa t]- -bnse Im hdn tkmkv] hnj N n-\mbn \μn Adn-bn- p- p. 100 hb {]h Ø-Isc Ab- p- -Xn-\mbn ko\n-b ]mã AtimIv kmap-th-en\v sszhw \ Inb Z i- \-Øn-\mbn sszhsø kvxpxn- p- p. k`mw-k-i-fpss i - amb {]m -\bpw {]h Ø-Isc ssiøm-ßp- -Xn-\p GIa-\- n\mbpw \μn Adn-bn- p- p! PΩp-Im-ivao kwÿm-\-ønse 12- m-asø anj-\dnsb sabv amkw 7 mw -XobXn ip{iq-j-bv mbn ka n v Nm Zn hb-en-te v Ab- p. anj-\-dnsb klm-bn- p- -Xn-\mbn apt m p h -hsc kie \ -I-fmepw sszhw \ndbv -s. Bbn-c- -W- n\v Bflm- sf sszhw Xs k`-bn-te v tn s. k`-bnse ip{iq-j-iƒ h n- s! ktlm.-tu-hnuv hb-ep-i-fnse szt_m-c-am szt_mc F p hnfn- p sszh-a- ƒ Ab {Km-a-ßfn kphn-tijw hym]n- n- p- -Xn\v hfsc klm-bn- p- p. Zn\-t mdpw Ah v ]cn-ip- m-flm-hns _eap- v. Pqsse 3 8 hsc B{ m-{]-tz-inse {ioim-ipfw Pn -bnse taem-]p-h-e-k, ImZ-kw, Up n, Pem-_p- pu kv{xoi-fpss Hcp IqSn-h-chv R߃ {Iao-I-cn- p. ss n-fnse kv{xoi-fn-eqss Ah injyxz ip{iq-j-bn ]cn-io-en- p. tbip{in-kvxp-hns \masø tlmjn- p- -Xn\v kzbw ka n hb-ep- I-fnse kv{xoiƒ mbn {]m n- mepw ktlm-zcn tpmbnkv sk h-cmpv

12 snb ams IØv... {InkvXp-hn {]nb ktlmzo ktlm-z-c- m-tc, Xm -fpss ] m-fn-ø-øn-eqss `mc-x-{km-a-ß-fn D mb kie am - ߃ pw R߃ sszh-øn\v \μn Itc- p- p. sszh-øns Ir]bpw kvt\lhpw \nß-fn h n- s F p R߃ {]m n- p- p. Ahn-ShnsS \Zn-I-sfm-gp-Ip at\m-l-c-amb Hcp ae-{º-tziw! CXv a\p-jys IÆn\v AIse F m sszh-øn \n pw A! Cu ÿe-ß-sf- p-dn v \ΩpsS {]h Ø-I ktlm.dh.-t{]w-ip-am-dn\v sszhw Hcp Z i\w \ In. sh w- \n-d YXn-]p-Un-bn \n pw cmhnse hnsp sndn-b-txmwn sship-t cw am{xta FØp-I-bp- q. ae-ta-j-e-bnse Bfp-Isf Ic-bpambn _ n- n- p- -Xn\v Cu Hcp hml\w am{x-ta-bp- q. R߃ ^o Up k tδ \S-Øn-b-t mƒ, bmsxmcp ASn-ÿm\ kui-cy-ß-fp-an- mø 36 {Kma-߃ ip{iq-j-bv mbn sxc-s SpØp. Cu {Kma-ß-fn FØp- -Xn\v Hcp hy -amb \S-Øn v R߃ v D m-bn-cp- p. Aßs\ Un.-sI.-] Yn-bn Bcw-`n ip{iqj hym]n v k`-iƒ cq]-s - p. AXns ^e-ambn A m-zo-i, ]mkn-\n, t_xve-tlw-]p-cw, Un.-sI.- ] Yn F o 4 hb-ep-i-fn ]pxnb hb k`iƒ D m-bn. Bflm- -fpss simbvøn-s\-øp-s v, tkmjy Uh-e- -sa v t{]m{kmap-i-fn-eqss Cu {Kma-ß-fnse hnizm-kn-i-fpss \ne-hmcw sa -s -Sp-Øphm R߃ v Ign-bp- p. Un.-sI.-] Yn-bn Hcp Xø ]cn-io-e\w Bcw-`n- Xv 16 kv{xo-iƒ v hfsc {]tbm-p-\-i-c-am-bn. Ah-cpsS D]-Po-h- \-Øn-\p am w Ah Is -Øn. AXp-Iq-SmsX Hcp {]my-ao-im-tcm-kyti-{μhpw Hcp _me-`-h\pw ChnsS {]h Ø\w Bcw-`n- p, Hcp hnf- p-a-c-ambn {]h Øn v Bfp-Iƒ v kxy-sh-fn w \ Ip- p. Cu ip{iq-j-i-tfm-ssm- w, Pqsse 10\v Hcp Cw ojv aounbw kviqƒ Bcw-`n- p. 36 {Kma-ß-fn \n p tim -tsmc `mj kwkm-cn- p 58 B Ip- n-ifpw s] Ip- n-ifpw ChnsS Xma-kn p ]Tn- p- p. Cu tej\w hmbn- p {]nb-tc, Cu Ip n-iƒ \nß-fpss kz w Ip n-i-fm-sw v IcpXn Ah-cpsS ` -W-Øn-\pw hkv{x-øn\pw hnzym-`ym-k-øn-\p-ambn amk-t mdpw Hcp Ip n v 1200/ cq] hoxw \ In klm-bn- m-epw. \nßfpss {]b-xv\-øm tim -tsmc hn`m-k-øn s Ip niƒ Db-c-ß-fnse-Ø-s. Cu {Kma-ß-fn Xma-kn v ip{iqj snøp 6 {]h Ø-Iscbpw Ah-cpsS IpSpw-_-ß-sf-bpw, Hcp saun- {]h Ø-I, kviqƒ amt\-p, 4 klm-bn-iƒ Chsc {]m -\-bn Hm Øm-epw. Cu ae-ap-ifnse 36 {Kma-ß-fn \n pw Bcm-[-\m-eb awn-\mzw apg-tß- -Xn-\mbn R߃ B{K-ln- p- p. R߃ AXn-\mbn {]m n- p-ibpw \nß-fpss {]m \ {]Xo- n- p-ibpw snøp- p. sszhw \nß-sf IpSpw-_-ambn A\p-{K-ln- s! sslz-c-_mzv I Ør-ip-{iq-j-bn ktlm.-]n.-sk h-cmpv, s\ v h v snb am

13 sn p hn`m-k-ønse Ip p-߃ sszhhn\w B{K-ln- p p 10 e w Ip n-i-fn kphn-tijw FØn- pi F -XmWv Ip n-i-fpss ip{iq-j-bnse \ΩpsS Z i-\w. CXv km[n- p- -Xn-\mbn hb-ep-i-fnse Ip n-i-fpss CS-bn Hmtcm amkhpw icm-icn Ip n-i-tfmsv kphntijw ] p-h-bv p- p. hnizm-k-øm sn p hbense Ip ni-fpss CSbn kphn-tijw FØn-bn-cn p- p. Pq amkw 6 8 hsc-bp Znh-k-ßfn \ n-kpuw taj-e-bn \S-Ønb Ip n-i-fpss Iymw]n 450 Ip n-iƒ kw_- n- p. Ah-tcm-sSm w Ip \qen \n p ip{iqjm kl-im-cn- Ifpw ]s -Sp-Øp. Ip p-ß-fpss lrz-b-øn snmcnbs sszhkvt\lw I v R߃ kt m-jn- p. Ip p-߃ pth n {]h Øn- p IpSpw-_-߃ A\p-{K-ln- -s -S-s. Cu ip{iq-j-bpss Bh-iy߃ \nd-th- p- F m-h-scbpw sszhw am\n- -s. ktlm.- n.-chn C n F Xpw {]h Øn F Xpw sszh-øn \n m-ip p! C n F Xpw {]h Øn F Xpw \nß-fn sszhat m Xncp-hp w D m-bn p {]h Øn- p- -Xp (- ^nen:2:13). hb-ense ^e-߃ ImWp- -Xn\v R߃ v B{K-l-ap- m-bn-cp- p. hb-ense {]h Ø-I-cpsS {]bxv\w, Bcm-[-\m-e-b-߃, h n- p hnizm-kn-ifpss IqSn-h-chv Ch I v kz ob ]nxm-hns\ kvxpxn- p- -Xn\v B{Kl-ap- m-bn-cp- p! hb-ep-i-fnse I -Øm-hns the h n- n- p- -Xn\v R߃ v Cu c v B{K-l-߃ D m-bn-cp- p. Rß-fpsS B{K-l-߃ Pq 10 mw XobXn k^-e-am-bn. AXn-\mbn snss -bn \n pw 17 t]c- S-ßp bm{xm-kwlw KpP-dm-Ønse hb-ep-i-fn-se-øn. hymd, tkmwk taj-e-bnse {Kma-ß-fn sszh-h-n-\-øn-eqss e`n- p A\p-{K-l-߃ FÆ-a- -h-bm-wv. ac-w-øns h n \n pw a\p-jysc hnsp-hn- p- - Xn\v \ΩpsS {]h Ø-I-cpsS A{im ]cn-{i-ahpw ka -Whpw {]iw-k- \o-b-am-wv. hnizm-kn-i-fpss IqSn-h-chpw cq]w sim p k`-ifpw Ah Bflo-I-ambn hf-cp p F -Xn\v sxfn-hm-ip p. sndnb {Kq v eou am, aq - m, c n- -s bphm- ƒ Ch sszh-kvt\lw ] p-hbv p- p. sszh-\maw al-xz-s -S-s. ZmwKv Pn -bnse inhm-cn-am hb-en Bcm-[-\m-ebw \n Ωn- p- -Xn\v ktlm.-tkm-f-a-s\bpw IpSpw-_-sØbpw sszhw D]-tbm-Kn- p. Cu Bcm-[- \m-ebw Bcm-[-\-bv mbn ka n- p. sszh-øns Ir] Cu IpSpw-_-tØm-Sp-IqsS Ccn- p-am-dm-i-s. Bi-bn kt m-jn- o ; IjvS-X-bn kln-jvwx ImWn- o ; {]m -\-bn D n-cn- o (-tdma:12:12). Cu hnizm-k-tømss Pohn- p BZy-X-e-apd hnizm-kn-isfbpw kphn-tijw thk-øn hym]n- n- p {]h Ø-I-scbpw Ah-cpsS IpSpw-_-ß-sfbpw R߃ I p! 9000 {Kmaßfn kphn-tijw FØn-t - -Xn-\mbn R߃ {]m -\-tbmss ImØn-cn- p- p. Bta bm{x-kw-l-øn\p th n ktlm.-su- okv cmp

14 tic-f-øn \n pw... _npp h Ko-kv, tãddv timhm Un-t\- sszh-øns ]cn-ip- -\aw hmgvø-s -Sp-am-dm-Is F m hniz-hmwn kl-im-cn-iƒ pw tbip-{in-kvxp-hns [\y-\m-a- Øn kvt\l-h-μ-\w s 8 mw amk-øn-te v \sω t a-ambn sim p-h sszh- Øn\p kvtxm{xw snøp p. IqSmsX ip{iq-j-bn hym]-cn sszh-ir- ]-Isf \μn-tbmss Hm p- p. sszhøn lnxw F Xe-s t mss BKÃv amk-ønse ka amkni \nß-fpss Ic-ß-fn-se- Øn- p-hm km[n- -Xn sszhsø kvxpxn- p- p. CXn-eqsS e`n- p hb hm Ø-Iƒ hmbn v sszh-sø-kvxn- p-ibpw {]m \m hnj-b-߃ mbn {]m n- p-ibpw snbvxm-epw. \ΩpsS Bbpns XpS p \mfp-iƒ sszthjvsw \ΩpsS Pohn-X-Øn \nd-thd-s -ts- -Xn-\mbn sszh-i-c-ß-fn \sω Gev n- mw. I Ømhv Xs kw`h _lp-e-amb aq c h jsø ]c-ky-ip-{iq-jbpss Ah-km\ L w bcp-i-te-an sne-h-gn- p-hm\pw AhnsS _ena-cww hcn- p-hm\pw t]mip-hm-wv. hμn- p- -hcpw \nμn- p- -hcpw kujyw txsn-sb-øp- -hcpw IuXp-I-tØmsS ImWm-s\-Øp- -hcpw Aßs\ ]e-xcw Bfp-I-f-S-ßnb Hcp hºn kaqlw Ahn-Sp-tØmsSm- -ap- v. hgn-h- n \n n-cp Hcp Im -Øn-bpsS Iogn-se-Øn-b-t mƒ tbip AhnsS \n p taevt m p t\m n. k m-bnsb, thkw Cd-ßnhm, Rm C p \ns ho n ]m t - -Xm-Ip p F p ]d- p. Ah thk-øn Cdßn h p. tbip-hns\ kt m-j-tømss kzoi-cn v ho n-te v Iq ns m pt]mbn. Ahs Pohn-X-Ønse hen-sbmcp hgn-øn-cn-hns Znh-kam-bn-cp p AXv. Bcm-bn-cp p k mbn? btlmh Hm Øn-cn- p h F -ap skj-cymhv F t]cns Npcp- -amwv k m-bn. F m Ah btlm-h-bpss hgn-isf ad- -h\pw Np - m-cn {]amwn F DtZym- K-]-Zhn Zp hn-\n-tbmkw snbvxp [\-k-ºm-z\w \SØn kpj-po-hnxw \bn- m hymtam-ln- -h\pw Bbn-cp- p. ]m]n-bm-sbmcp a\p-jy F p a p- -h-cpss ap{z-ip-ø-en-t\- mƒ kz w a\-km- n- p-ømbn-cn- Ww Ahs\ Gsd t\mhn- -Xv. \ B{K-l-ßsf am\n- p sszhw k m-bn-tbmspw IcpW ImWn- p. tbip-hns\ ImW-W-sa- p B{K-l-amWv G hpw DXvIr-jvSamb B{K-lw. ]q Æ-lr-Z-b-tØmsS Xs At\z-jn- p-tºmƒ kzbw shfn-s -Sp-Øp-Ibpw(bnc:29-:13) At\z-j-Is A -cw-k-ønse kxysø C n- p-ibpw(k o:63:3) snøp I Ømhv k m-bn v Ahs {]Xo- -tb- mƒ hfsc D]-cn-bmb C m-\n-hrøn hcp-øn. tbip-hns kvt\lhpw Icp-Wbpw Ihn-s m-gp-inb Hcp hninjvs-

15 amb L -am-bn-cp p AXv. Np - m-cp-ssbpw ]m]n-i-fp-ssbpw kvt\ln- X (-eqt m:7:34) F p hnfn- -s -Sp-hm Ahn-Sp v asn- n-. ImcWw ImWmsX t]mb-xns\ Xnc p c n- m Xs -bmwv Xm `qan-bn Ah-X-cn- -Xv. C mø tzmjw Is -Øp-Ibpw ]cn-lm-k-øn ckn- p-ibpw kzbw \oxn-bn Al- cn- p-ibpw snøp ITn\ a\-kvi A v Ahn-sSbpw D m-bn-cp- p. Ah p in m-hn[n `b- -cw. F m hnizm-kn-iƒ m-is sszhw \ap v A\p-Iq-e-sa- n {]Xn- Iq-e-amcv?...-\o-Xo-I-cn- p- -h sszhw...-in- -hn-[n- p- -h B? (tdm-a-:8-:31, 33) F p I Øm-thmSp tn p \n psim v ss[cytømsp ]d-bp-hm Ign-bpw. k m-bn-bpss am\-km cw X Ww {]hr-øn-bn {]Xn-^-en- p. am\-km- -c-øn\p tbmky-amb ^ew Imbv p-hm (eqt m:3:8) a\ p shbv m-ø-h-cn sszhw {]km-zn- p- n-. Ah-cpsS hnizmkw hy w(-bmt m:2:17). kzøns ]IpXn Zcn-{Z pw NXn-hmbn hmßnb-xns \men-cn n AXns AhIm-in-Iƒ pw DS Xs Ah as- n-s m-sp- p-i-bm-wv. {]mtbm-koi am\-km- -c-ønepw A -ap {InkvXob Pohn-X-Øn\pw t{ijvs-amb DZm-l-c-W-amWv k m-bn. Ch\pw A{_-lm-ans ai-\m-i-bm C p Cu hosn\p c h n-cn- p p F I Øm-hns {]kvxm-h\ Hcp hy n-bpss cq]m- cw Ahs IqsS-bp- -h pw kt m-j-i-chpw Ah-cp-sSbpw c bv v klm-b-i-c-hp-am-wv F kxyw shfn-hm- p- p. A{_lmw R߃ p ]nxm-hm-bn- p v F -`n-am-\n- p-ibpw B \ ]mc-º-cy- Øn\p ISI hncp- -ambn Ahn-izm-k-Ønepw A[ Ω-Ønepw Pohn- p- Ibpw snbvxn-cp \ma-t[b F{_m-b-cn Hcp-h-\m-bn-cp p k m-bn. C v Ah hmkvx-h-øn A{_-lm-ans ai\m-bn- Øo p(kem:3:7). t]cn am{xw {InkvXym\n Bb-h km m {InkvXym\n Bbn-Øo m {InkvXp F{X kt m-jn- pw. k m-bnbpss IpSpw-_-Øn\pw c -bpss hmxn Xpd p In n. A]-am-\-Øns bpw GIm- -X-bp-sSbpw hnjm-z-øn-s bpw Ccp-fn Ign- n-cp Ahcpw sszh-]p-{xs\ BXnYyw \evinb B kpzn-\-ß-fn kz ob A\p-{K-l-ß-fpsS awn-a-μn-c-øn-te v {]th-in- p-hm CS-bm-bn. Ign Ime aen\ kz`m-h-߃ hns -dn v kt m-j-i-c-amb PohnXw \bn- p-hm sszhw \sω F -h-scbpw Ipdn v B{K-ln- p- p. tic-f-ønse ip{iq-j-iƒ v Xmev]-cytØmsS Ic-߃ \o n klmbn p sim n-cn- p F m ktlm-z-c-߃ pw tbip-{in-kvxp-hns \ma-ønep \μn Adn-bn- p- p. tic-f-ønse {]h Ø-\-߃ hfsc i -ambn Cu \mfp-i-fn apt -dp p F -dn-bn- p- Xn kt m-jap v. At\Iw sszh-a- -fpss \n tem-`-amb kl-i-cwhpw ssiømß-ep-amwv Cu ip{iqj C{X-tØmfw hf-cp-hm CS-bm-b-Xv. k`, kwl-s\m hyxy-mkan- msx Cu ip{iqj tic-f-øn-\p- nepw ]pdøpw i -ambn C p the snbvxp-sim- n-cn- p- p. IqSmsX ]pxn-b-xmbn DØ {]-tz-inse hmc-wmkn ]cn-io-e\ ti{μ-øn \mev]-xn ]cw ]pxnb anj-\-dn-am ]cn-io-e\w Bcw-`n- n-cn- p- p.

16 ]cn-io-e\w ]q Øn-bm n Ign-bp-tºmƒ Chsc Bh-iy-Øn-en-cn- p {Kma-ß-fn-te v kphn-ti-j-hp-ambn Ab-bvt - n-bn-cn- p- p. \ap p t]mim Ign-bmØ hss C y-bnse {Kma-ß-fn-te v Cu anj-\-dn-amsc \ap v {]m n v Ab-bv mw. H w Ch-cpsS k mcwhpw \ap v Gs -Sp- mw. IqSmsX hnhn[ kwÿm-\-ß-fn {]h Øn- p \ΩpsS _me-`-h-\p-i-fnse Ip n-iƒ mbn kvtxm{xw snømw. Ch-cpsS ]cn-]m-e-\-øn-\mbn amk-t mdpw Hcp Ip n v 1200/ cq] hoxw Bh-iy-ambn hcp- p. sszhm-flmhp t{]cn- n- p- p-sh- n Hcp Ip n-bpss k m-cww Gs -Sp-Øm-epw. XpS pw ip{iq-j-bpss A\p-{K-l-Øn\pw Z i\ ]q Øo-I-c-W-Øn- \mbpw {]m n- m-epw. tic-f-ønse ip{iq-j-i mbpw kzta[m {]Xn-\n-[n-I-sfbpw {]m -\-bpss Ic-ß-fn hln- mepw. `mcx kphn-ti-jo-i-c-w-øn-\mbn \sω sszh-i-c-ß-fn ka n- mw. sszh-lnxw \mw \nd-th- p-tºmƒ \ΩpsS lnx-ßfpw \nd-th- -s -Spw. AXn-\m sszth-jvsøn-\mbn \ap v \sωøs ka n- mw. For more information Visit ip{iq-j-bpss Bh-iy-߃ hss C y-bnse {]h Ø-I v ssk nƒ (4000 ), Bcm-[-\m-e-bß-fn Zdn (2000/ ), the-ÿ-e-ß-fn s]t{smam-ivkv (3000/ ), ]cky-th-e-bv mbn sakmt^m (8000/ ) F nh Bh-iy-am-bn-cn- p- p. Cu kmº-øo-im-h-iy-߃ \nd-th- p-hm ]cn-ip- m-flmhv t{]cn- n- p p F n apgp-k-ab {]h Ø-I-cn-eq-sStbm {]Xn-\n-[n-I-fn-eqsStbm X]m am tam FØn mepw. PΩp-Im-ivao-cnse {Kma-߃ v 12 ]pxnb {]h Ø--I PΩp-Im-ivaocnse ip{iq-j-bv mbn 12 ]pxnb anj-\-dnamsc ka n- p. I\ym-Ip-amcn Pn -bnse amh-c-hnssf kn.-f-kv.sf N n sh v CcpsS ka W ip{iqj \S-Øp-I-bp- m-bn. ka W ip{iqjbv v t\xrxzw hln dh.-ta-i- n-t\m-sp \μn Adn-bn- p- p. ip{iq-jbv v Bh-iy-amb F m ssiøm-ß-ep-ifpw \ Inb IΩn n AwK-߃, {Sjm ktlm-zcn sdbv Bkm-cn, ktlm.-ssh.-]n.-_m-kv, kzta[m {]h Ø-I, {Kma-k- m-c-i F m-h pw kvt\lhpw \μnbpw Adn-bn- p- p. timhm Un-t\-

17 sszhiev]-\sb _lp-am-\n- p- -hsc Ah Xs injy- m-cm- p- p. AXv Ah-Im-i-am- p F m-hcnepw sszh-øns A\p-{K-l߃ D m-ipw. Pohs \Zn Ah-cn-te v Hgp- Ipw. Ah Hcn- epw hc p t]mi-bn-! Pq amkw 6 14 hsc Xangv\m- n \n pw 31 t]c-s-ßp bm{x-kw-lw `mc-x-øns hs p Ing- kwÿm-\-߃ kμ in- p- -Xn-\mbn IS pt]mbn. 4 In.ao Zqcw \S v Ip p-i-tfm-sp-iq-snb hb-en FØn. hb-ense hnizm-kn-iƒ Rßsf kzmkxw snbvxp. \nc- -cmb hnizm-kn-i-fpss Bcm- [\ R߃ {ihn- p. aq v Bcm-[\m ti{μ-ßfpw Izm w-iman hb-en Hcp henb Bcm-[-\m-e-bhpw sszh-\m-a-a-l-xz-øn-\mbn R߃ ka n- p. Bcm-[-\m-e-b-Øn\v ÿew \ In-b-hcpw AXns \n Ωm-W-Øn\v kmº- ØoI klmbw \ In-b-hcpw A\p-{K-ln- -s - -h. {]h Ø-I v ssk nfpw ]pxnb hnizm-kn-iƒ v ss nfpw Bcm-[-\m-e-b-Øn\v Bhiy-amb km[-\-ßfpw \ Inb IpSpw-_-ßsf sszhw A\p-{K-ln- -s. Pq 10, 11 Xob-Xn-I-fn awn- q-cnse hb-ep-iƒ kμ in- p-hm-\n-s-bm-bn. awn- q-cnse hb-ep-iƒ I v R߃ Aºc p t]mbn! \ap v Aw_c Npw_n-I-fmb Bcm-[-\m-e-b-ß-fp- v, F m Chn-SpsØ hnizm-kn-iƒ CSpßnb apdn-i-fn-encp v sszhsø Bcm-[n- p- p. timw {Kma-Ønse hnizm-kn- Iƒ hms-i-b v Sn jo v ASn sjõn Ccp v sszhsø Bcm-[n- p- Xp ImWp-hm CS-bm-bn. AhnsS Hcp Bcm-[-\m-ebw \n Ωn- p- -Xn\v R߃ Rß-fpsS ] v hmkvzm\w snbvxp. Ah BgvN-tXmdpw hnizm-k-{]- Jym-]\ ip{iq-j-iƒ \S-Øp-Ibpw ]pxnb k`-iƒ cq]o-i-cn- p-ibpw snøp- p. ]pxnb {Kma-ß-fn-te v kphn-tijw hym]n- n- p- -Xn\v {]b-xv\n- p \ΩpsS anj-\-dn-am mbn {]m n- p- -Xn\v Bcv Xøm-dmIpw? Ct mƒ {Xn]p-c-bnepw hs p Ing- kwÿm-\ß-fnepw ip{iq-jbv v hk- -Im-eam-Ip p! bm{x-kw-l-øn-\p-th n Yo]m Zm\n-tb, Xncp-s\ then Zqcw IW- n-smsx hb kμ i-\-øn-\mbn IS p h 31 t]scbpw tbiphns \ma-øn \μn Adn-bn- p- p. {]h Ø-I v ip{iq-j-bn Bh-iyamb \ \n t±-i-߃ \ Inbpw sszh-h-n-\-øn Ahsc _e-s -Sp-Øp- Ibpw snbvx ktlm.icp-wmict\m-sp \μn Adn-bn- p- p. kaq-lw... Pm J- nse \hm-tsm-fn-bn sszhw \ap v \ Inb Bcm-[-\m-ebw sszh-h-n-\-øm hf-cp- p. kaq-l-øns {]txy-in v Ip n-i-fpss \ bv mbn Ah {]h Øn- p- p. Bcm-[-\m-e-b-Øns timºu- n Hcp ]pxnb _me-`-h Bcw-`n p; CXn 10 Ip n-iƒ tn n-cn- p- p. IpSpw-_- Øns ssiøm-ß \jvs-s Hcp kaq-l-am-ip p Ch. Cu Ip n-iƒ cmhnse ]Tn- p-ibpw sship-t cw Ifn- p-ibpw k ybv v Bflob Nn -I-fnepw {] -\-bnepw kabw sne-h-gn- p-ibpw snøp- p. timhm Un-t\- ktlm.-c-ωm-\p-th IpPpdpw H w hm U ktlm. kp-dpkv IpPpdpw kvtxm{x-øn-\mbn Nne hnj-b-߃ \ In-bn-cn- p p: \hm-tsm-fbn Xpd- n-cn- p _me-`-h-\n-eqss IpUp-Jv, ap mcn hn`m-k- m-cpss CS-bnse km -cxm \nc v h n pw. kaq-l-øn\v am -ap- m- Ipw. Ip n-iƒ ]ptcm-k-a-\-øn-te v \oßpw. Zn-eo]v sp kphn-tij tlmjww {][m-\-s - -Xm-Ip p

18 F a-\-sa, btlm-hsb hmgvøpi kmº-øoi dnt m v btlmh \ns If- p-c-i-fnepw \o sxmsp- - F- m- nepw \n\ p A\p-{Klw Iev n pw; \ns sszh-amb btlmh \n\ p Xcp tzi-øp -A-h \ns A\p-{K-ln- pwx (-Bh:28:8). Ign kmº-øoi h jw kphn-tijw FØmØ CS-ß-fn tbip- I Øm-hns kphn-tijw hym]n- n- p- -Xn\v hniz-hmwn ip{iq-j-tbmsp IqsS sszh-øns Ir]bpw am -Z i-\hpw D m-bn-cp p F v Adnbn p- -Xn R߃ kt m-jn- p- p. Cu ip{iqj `mc-x-ønse hnizm-kn-i-fpss klm-b-øneqss am{xw -{]- h Øn- p- p kmº-øoi h jønse hniz-hmwn ip{iq-jbpss dnt m v NphsS tn p- p. kmº-øoi hcp-am\w Hgp- nb IÆocv snmcn hnb v Ch-bpsS ASn-ÿm-\-Øn hb-ep-i-fnse ^e-߃ I v R߃ kt m-jn- p- p kmº-øoi h j-tø- mƒ 13.37% hcp-am-\w Cu kmº-øoi h jw e`n- p. AXns ^e-ambn 16 ]pxnb Pn -I-fn 690 ]pxnb {Kmaß-fn ip{iqj Bcw-`n- p-hm CS-bm-bn. 474 thz-]-t-\- m- p-ifpw 176 Bcm-[\ ti{μ-ßfpw cq]-s -Sp-hm CS-bm-bn. 298 ]pxnb {]h Ø-I v ]cn-io-e\w \ In hb-ep-i-fn-te v Ab-bv m km[n- p. hbp-i-fn 88 Bcm-[-\m-eb߃ \ Ωn p \ In. IqSm-sX, 70 hb-ep-i-fn Bcm-[- \meb \n ΩmWw Bcw-`n- n-cn- p- p hnizm-k-{]-jym-]\w \SØn k`-tbmsp tn p.1062 {]m \m {Kq p-iƒ Bcw-`n- p. Ch-sb mw sszh-øns Ir] H p-sim p am{x-am-wv. sszh-\maw al-xz-s -Ss! Ign kmº-øoi h jw \nt ] h n-i-bn-eq-ssbpw {Kma-k- m-c-w- Øn-eq-sSbpw {]txyi Zm\-ß-fn-eq-sSbpw e`n hcp-am-\-øns 93.5% hbep-i-fn D]-tbm-Kn- p. πm snbvxxns 68.5% am{xw e`n- n pw ip{iq-jbn-ep-s-\ofw sszh-øns Ir] Bh-kn- p- Xv R߃ v A\p-`-hn- -dnbm km[n- p. asp-øp-t]m-imsx {]m n- p {]b {Kq v AwK-߃, ip{iqjm kl-im-cn-i-fpss a\x- q Δ-amb Zm\-߃, Bcm-[-\m-e-b- \n Ωm-W-Øn-\m-h-iy-amb ssiøm-ß \evip IpSpw-_-߃, k`-iƒ F m-h-tcm-sp-ap \μnbpw kvt\lhpw Adn-bn- p- p. hb-ep-i-fnse simbvøv h n- n- p- -Xn\v Bh-iy-amb ss[cyhpw am -\n t±-i-ßfpw \ Ip k`m t\xr-xz-߃ hnizmwn {]Xn-\n-[n- Iƒ, {]h Ø-I, timhm Un-t\- am, Pn m-xe ip{iqjm {]Xn-\n-[n- Iƒ F n-h-tcm-sp lrzw-k-amb \μn Adn-bn- p p. sszh-ir-]-tbmsp IqsS apt m p t]mip- -Xn\pw ip{iq-j-bpss ] -Xn-Iƒ sszh-øn B{i-bn v \S- m- p- -Xn\pw kmº-øoi h jw 65 timsn cq] Bh-iy-am-bn-cn- p- p. XpS pw kt m-j-tømss ip{iq-jsb klm-bn- m-epw.-\-ap-s m-cp-an v sszh-øns \masø Db Ømw I Ør-ip-{iq-j-bn \nß-fpss ktlm-z-c- m ]n.sk h-cmpv, s\ v h v snb am & Uªyp. hn k m\-ip-am, FIvkn-Iyp- ohv Ub-d-IvS (t]m-ã hn`m-k-øns \nbaw A\p-k-cn v kmº-øoi IW p hnhcw amk-ko-\n {]kn- o-i-cn- p-hm km[n- p- n-. Bh-iy-sa n R߃ v Fgp-Xnbm-epw)

19 - - - sx tic-f-ønse hniz-hmwn Iq m-bva-iƒ 2 mw Xn ƒ 1 pm 2 pmhsc YWCA, Xncp-h-\ ]pcw 3 mwrmb 5 pm Ão^ mcm `h,s\-øm- n Ic 3 mw sh n 1 pm 2 pmhsc si.-f-kv.-c.-_n. Xncp-h-\- -]pcw 3 mwi\n 5 pm kt mjv ]p m-ae Aa-c-hnfv F m snmδbpw 10 am 12pm hsc {]m \mebw, Xncp-h mw hymgw 7-pm -9 pmhsc Xºn amxyp Cc- n- `h\w, Abn-cq 4 mw Rmb 6.30 pm- 8 pm hsc tam kn `h\w, s\sp{ºw- Xe-hSn 2 mw i\n 7 pm 8 pmhsc sp.-]n. \K Xncp-h 3 mw _p[ 7- pm -9 pmhsc s{]m^-.tp _v amxyp, \memw-th-en sp.-]n. \K Xncp-h 2 mw _p[ 6.30 pm- 8 pmhsc tum.-^n-en v txma-kv, s]mbve- S ^vfm v, sim w 4 mw i\n 10 am 12 pmhsc Fw.-sI.tXmakv,apfbv,\mc-I-Øm\n 3 mw i\n, tpm. n.nmt m `h\w,sim -I-Shv 4 mw i\n 3 pm 5 pmhsc Hm.-Um-\n-tb `h-\w, Icn- pg 1 mw sh n 7 pm 9 pm hsc Hen- n `h\w, Df-\mSv 3 mw sh n Fw.-sI.-tbm-l- m `h-\w, Df-\mSv 2 mw i\n 10 am 12pm hsc IrjvW-]pcw, h kω cmpp `h\w a y tic-f-ønse hniz-hmwn Iq m-bva-iƒ 3 mw i\n 3 pm 5 pmhsc kmw I p-hnf-bn `h\w, sxmsp-]pg F m hymghpw 10 am 1 pmhsc timwn- msv s^tem-jn v, taep-imhv 4 mw Rmb 3pm 5 pmhsc si. kn. tpm, Im n-c- m v `h-\w, Xr q-wn-øpd 1 mw i\n 10 am 1 pm hsc tim bw s^t m-jn v 2 mw i\n 3pm 5 pmhsc tum. _m_pkm `h\w, taep-imhv a w 2 mw sh n apgp-cm{xn {]m \ ]mº-\m F m Xn fpw 6 pm 8 pmhsc Ãm en, Xmbn w `h-\w, ]mº-\m 3 mwsnmδ 4pm tpmk^v cmp `h-\w, Beph hs- tic-f-ønse hniz-hmwn Iq m-bva-iƒ 3 mw Rmb 3pm 5 pmhsc ssh.uªyp-.-kn.-f. lmƒ, timgn-t msv 1 mw Rmb 4 apx tum._n-pn Ipcy `h\w, s]cn aæ, 2 mw Rmb 4 apx kn.-]n. _m_p `h-\w, ]me- msv 1 mw Rmb 4 apx N v Hm^v tkmuv v, ao\-ßm-sn, Xm -fpss ] m-fnøw 1.- Xm- -fpss `h-\-øntem tzi-øntem Hcp {]b {Kq v XpS-ßp-hm B{K-ln- p- p-sh- n Cu ip{iq-j-sb- n IqSq-X hnh-c-߃ Adn-bp-hm\pw Rß-fp-ambn kl-i-cn- p-hm\pw Xmev]-cy-sa- n hss C y-bnse anj ^o Up-Iƒ kμ in- p-hm B{K-ln- p- p-sh- n...

20 {]m -\m-e-b-øn \n pw... -sszh-øm \mwhocyw{]h Øn pw (k o:108:11) sszh-\maøn\p al-xz-ap- m-i-s.. Ign amkhpw At\Iw sszh-a- ƒ Xßsf `mc-s -Sp-Ønb hnj-b-߃ IØn-eq-sSbpw t^mwn-eqssbpw {]h Ø-I-cn-eq-sSbpw {]m -\m-e-b-øn Adnbn- p-i-bp- mbn. F m hnj-b-߃ mbpw CSn-hn \n phm sszhw Rßsf klm-bn- p. adp-]sn e`n hnj-b-߃ mbn sszhsø kvxpxn- p- p.v \ΩpsS Ip p߃ v D]cn ]T-\-Øn-\mbn sszhw A\p-{K-ln- -s hmxn-ep-iƒ Xpd- -t m. \sω `mcs -Sp-Øp tcmk-ß-fp-ta, IS-`m-c-ß-fp-sSta, Ip p-ß-fpss hnj-b-ß-fpssta \ap v sszh-øm hocyw {]h Øn- mw. XpS pw Xm sf `mc-s -Sp-Øp hnj-b-ß-ƒ F p-am-is RßsfAdn-bn- m- Xm ƒ mbn{]m n- p- -Xm-bn-cn- pw. Rß-fpsS hnemkw: hniz-hmwn, ]n._n \º - 26, a msn ]n.-h, Xncp-h- -. ]n t^m : , hnizhmwn ss nƒ Iznkv 2017 sszh-ln-x-am-bm 2017 BKÃv amkw 13 Rmb-dm-gvN 3:00p.m- 5:00p.m hnizhmwn ss nƒ Iznkv 2017 \S-Øp-hm {]m n p Xocp-am-\n- n-cn- p- p. AXn-\mbn ]g-\n-b-a-øn \n pw Dev]Øn ]pkvx-ihpw ]pxnb \nb-a-øn \n pw tbml- ms kphn-ti-jhpw sxcs Sp-Øn-cn- p- p. cpn-kvt{s-j Ah-km-\n- n-cn- p- p. ss nƒ Iznkv kw_- n v Fs - nepw kwi-btam IqSp-X hnhcw Adn-b- W-sa- ntem Hm^o-kp-ambn _ -s - mepw t^m : , _m v hgn kw`m-h\ \ Ip- -Xn\v... `mcx kphn-ti-jo-i-c-w-øn-\mbn {]m n- p-ibpw ssiøm-ß \ Ip-Ibpw snøp sszh-a- ƒ mbn kvtxm{xw. XpS pw ip{iq-jbpssbpw {Kma-ß-fp-sSbpw Bh-iy-߃ mbn {]m n- p-ibpw klmbn- p-ibpw snbvxm-epw. Cu ip{iq-jsb klm-bn- p-hm B{K-ln- p- -h v _m neqss Xm -fpss kw`m-h-\-iƒ Ab-bv m-hp- -Xm-Wv. kw`m-h\ Ab-bv p- -h B hnhcw Hm^o-kn Adn-bn- m-epw. kw`m-h- \-bpss ckoxv Ab p Xcp- -Xn\v CXv klm-b-i-amipw Bank: State Bank of India A/C Name : VISHWA VANI Account No.: IFS Code : SBIN Branch: Thiruvalla, code: 3299

21 Rß-fpsS {]m -\bpw B{K-l-ßfpw \nhr-øn-bmbn Z i-\-tømsp IqSn-b ip{iq-j-bv m-bn hnfn sszhw hniz-kvx-\m-ip- p. km y- Øn \nd p \n p sszh-h-n\w ] p-h-bv p- -Xn-\p Ah-kcw kzoi-cn- p GsXm-cmƒ pw Ah-cpsS PohnXw {]iw-km-h-l-am-bn-øo-cp- p. sszhw Fs sxc-s -Sp-Ø-Xn-\m-bn, Hcp ]pxnb PohnXw F\n v X -Xn-\m-bn, Ah\p th n {]h Øn- p- -Xn\pw {]h Øn- p- -h v ssiøm-ß \ Ip- -Xn\pw klm-bn- p- Xn-\mbn sszhsø kvxpxn- p- p. Pq 24 \v tkmb-c-]pcw {]h Ø-I-\mb ktlm.-i-te-_n-t\m-ssm w R߃ 4 t] OØo-kvK-Unse Nº- h-b kμ in- p. `oxn \nd p \n p h\-ta-j-e-bnse {]h Ø-IcpsS ITn-\m zm\w Aev]w ITn- \-am-ip p! AXn-\m Ah-cpsS IpSpw-_- Øn\v \nß-fpss {]m \ Bh-iy-am-Ip- p! 2016 R߃ Xnsse hb kμ in- n-cp- p. C v \qdp-i-w- n\v hnizm-kn-ifp Cu Bcm-[-\m-ebw Hcp hnf- p-a-cambn tim`n- p- p. Ign h jw R߃ kμ in 150 hnizm-kn-i-fp _m ]men hben hnizm-kn-iƒ XpWn-sIm p ad ] -en R߃ sszhsø Bcm-[n- p. Bcm-[-\bv p tijw, Bcm-[-\-bn ]s - SpØ bphm- ƒ Rßsf _m ]men hbense Bcm-[-\m-e-b- \n Ωm-W-Øn-\mbp ÿe-tø vsim p-t]m-bn. R߃ AhnsS \n v hnizm-k-tømss {]m n- p. A p apx Ah v Hcp Bcm-[-\m-ebw e`n-t - -Xn-\mbn R߃ IÆo-tcmSp {]m n- p. sszhw Rßsf i -ambn D]- tbm-kn- -Xn-\m _m ]men hb-en Hcp Bcm-[-\m-ebw \n Ωn v Bcm- [-\bv mbn ka n- p-hm-\n-s-bm-bn. P PvKn Nº-Pn- -bn hniz-hmwn ip{iqj \S- p- 51 {Kma-ß-ƒ D v. F m _m ]men hb-en-emwv BZy-ambn Bcm-[-\m-ebw Db -Xv. AXn-\mbn sszhsø kvxpxn- p p! ka W ip{iqj-bn kw_- n dh.-]u-temkv ]hm sszhn\w ] p-h- p. hnizm-kn-iƒ IÆotcmsS Xß-fpsS km y߃ ] p-h-bv p-ibpw sszhsø al-xz-s -Sp-Øp- Ibpw snbvxp. GI-tZiw 500 hnizm-kn-iƒ CXn kw_- n- p. Rm Ah-tcmSv tnmzn- p, \n߃ tbip-hn\p th n F p-sn-øm t]mip p? Ahsc c n sszh-øn-\p-th n Ah F pw snøm Xøm-dmWv F v BZy-X-e-ap-d- hnizm-kn- Iƒ DØcw ]d- p. AsX {]nb-tc, cq]m- cw hcmø Cu taj-e-ifnse hb-ep-iƒ ^e-ß-fm \nd- p \n p- p. {]bm-kap ÿe-ß-fn ip{iqj Bcw`n- n-cn- p p. Ah-cpsS km yhpw R߃ ti p. kphn-tij the-bv mbn ka n ]q Æ-k-ab {]h Ø-I ]d-bp- p, Cu kwÿm-\-øns 7 Pn -Ifn {]h Øn v Cu Pn - Iƒ Bflm- -sf-s m v \nd-bv pw. {]h Ø-I mbn {]m n- p-ibpw kphn-tijth-ebv mbn \ Ip-Ibpw snøp- -h mbn F m-bvt mgpw A\p-{K-l-Øns hmxn-ep- Iƒ Xpd- n-cn- p- p. tbiphns \ma-øn Ahsb Ah-Im-i-am- p F mhcpw `mky-hm- m-cm-ip- p. {]Xn-\n[n ktlm.-t{]a InwKv n, ]ss -hnssf

22 sszthjvsw \nd-th- pi; \ΩpsS B{K-l-߃ \nd-th-dpw - Rev. S. Emmanuel Gnanaraj, Director, Prayer Network k o:40:8 \mw hmbn- p- p, Fs sszh-ta, \ns CjvSw snbv hm Rm {]nb-s Sp p; \ns \ymb-{]-amww Fs D n Ccn- p- p. k o:143:10 k o Ø-\- m-c C{]-Imcw ]d-bp- p, \ns CjvSw snbv hm Fs ]Tn- n-t -Wta; \o Fs sszh-am-ip- p-ht m; \ns \ BX-amhv Fs t\ n-e-øn Fs \S-Øp-am-dm-Is. sszh- Øn\v kzoimcy-am-bxv F m-sw v Is -Øm ]utemkv Bh-iy-s - Sp- -Xmbn Fs^:5:10 \mw hmbn- p p. \ap v kzoim-cy-am-bxv F msw v \mw Adn-bp- p, AXp-Xs snøm \mw B{K-ln- p- p. ` Ømhv `mcy-bpss CjvSw snøm {ian- p-tºmƒ AXp-t]mse Xncn pw snøp-tºmƒ, `h-\-øn kam-[m\w \ne-\n pw. AXp-t]mse Ip p߃ amxm-]n-xm- -fpss CjvS-߃ \nd-th- p-tºmƒ Xo -bmbpw amxm- ]n-xm- fpw Ip p-ß-fpss B{K-l-߃ km[n- n- pw. Aß-s\-bp IpSpw-_-߃ Btcm-Ky-ap- -Xm-bn-cn- pw. sszthjvsw \nd-th- m {ian- p F m a\p-jycpw kt m-jhpw kwxr-]vxnbpw D -h-cm-bn-cn pw. Ah \ns lrz-b-ønse B{K-l-ßsf \n\ p Xcpw (-k o:37:4). F mwv sszthjvsw? Ah\v kzoim-cy-am-bxv F mwv? Bcn-em-Ip p sszhw {]km-zn- p- Xv? \mw F p snøm-\mwv Ah B{K-ln- p- Xv? sszh-h-n-\-øn \n pw aq p Imcy-ß-sf- p-dn v \ap v Nn n- mw. 1. \mw hnip- -cm-bn-cn- Ww F v sszhw B{K-ln- p p 2. \mw H m-bn-cn- Ww F v sszhw B{K-ln- p p 3. Bcpw \in p t]mi-cpxv F v sszhw B{K-ln- p p \mw hnip- -cm-bn-cn- Ww \n߃ F\n p hnip- -cm-bn-cn-t Ww; btlm-h-bmb Rm hnip- -\m- I-sIm v \nßfpw F\n- p hnip- -cm-bn-cn-t Ww; \n߃ F\n- p- -hcm-bn-cn-t - -Xn p Rm \nßsf PmXn-I-fn \n p th Xn-cn- n-cn- p- p (-tehv:20:26). \ΩpsS sszhw hnip- \pw hnip- n-bn al-xz-]q Æ- \p-am-ip- p. AXn-\m \mapw hnip- -cm-ti- -Xn p sszhw B{K-ln- p- p. \mw Xn snø-cp-sx pw Ccp- ns a -fm-ip-ibpw Acp-Xv. sszh- Øn\v Hcp hnip- -Pm-Xn-bmbn \mw th Xn-cn- -s - n-cn- -Ww. hnip n sszh-øn\v ]q Æ-amb Hcp PohoXw Pohn- p- p. hnip n BtcmKyw \ Ip- p. Hcp Bbp-[-Øn\pw AXns\ \in- n- m Ign-bp-I-bn-. AXns apºn im]hpw ZpjvS-i- nbpw Zp -e-s -Spw. hnip- n-tbmss Pohn- p F m-h-cnepw A\p-{Klw am{xw D m-bn-cn- pw. AhnsS im]- an-. tamhm_y cmpm-hmb _mem v bn{km-tb a sf i]n- p- -Xn- \v_n-e-bm-ans\ hnfn p hcp-øn(kwjy:22,23,24). F m _ne-bm-ans im]-߃ ^en- msx t]mbn. Imc-Ww, bmt m-_n Xn Im m-\n ;

23 bn{km-tb-en IjvSX Z in- m-\p-an ; Ahs sszh-amb btlmh Aht\m-Sp-Iq-sS-bn-cn- p p; cmp-tim-em-lew Ah-cpsS at[y D p (-kw-jy23- :21). Ah v Im m-ar-k-øns _eap- v. B _ew F mwv? AXv hnip- n-bn-eq-ss-bm-ip p e`n- p- -Xv. Ah sszh-øn-\-th n am{xw Pohn- pw. temi-øn\pw AXns taml-߃ pw th n Ah Pohn- n-. AXp-sIm- mwv hnip- -cmbn \mw Pohn- Ww F v sszhw B{K-ln- p- Xv. \mw H m-bn-cn- Ww \ap v hyxykvx B{K-l-ßfpw A`n-{]m-b-ß-fp-ap- v. \ap v Fßs\ H m-bn-cn- m Ignbpw? tbml:17 A[ym-b-Øn alm-]p-tcm-ln-x-\mb tbip-{inkvxp H m-ti- -Xn-\v Fßs\-bmWv {]m n p Xv F v ImWp- p. 22- mw hmiy-øn \mw C{]-Imcw hmbn- p- p, ]nxm-th, \o F nepw Rm \n nepw BIp- -Xp-t]mse Ahcpw \Ωn BtI- - Xn p Xs. \o F\n p X n- p alxzw Rm Ah p simsp-øn-cn- p- p. F m \mw H m-bn-cn-t - Xv {][m-\-am-ip- p. sfiyx F - Nn- m-hn-j-b-tøm-sp-iqsn {]h Øn- p k`, Ah sfiy-s -ts- - Xns Bh-iy-IX ImØp-kq- n- -Ww. \mw snbvx ]m]-ßsf asdbv m As - n hnip- -cm-bn-cn- m \ap v sfiy-x-bpss Bh-iyapt m? sszh-a- ƒ ]m]-øn\v FXn-cmbpw hnip- n p th nbpw \nesim- -Ww. ]m]sø asd- p-i-b tehn tkm{x-sø-t mse AXns\ FXn Øp \nev -Ww. hnip- n- p-th n Hcp-an p \n p-hm sszhw \sω- p-dn v B{K-ln- p- p. Bcpw \in p t]mi-cpxv 1Xntam:2:4 \mw hmbn- p- p, Ah kie a\p-jycpw c -{]m-]n- m\pw kxy-øns ]cn- m-\-øn FØp-hm\pw C n- p p. 2 ]t{xm:3:9 ImWp- p, Nne Xmakw F p hnnm-cn- p- -Xp-t]mse I Ømhp Xs hmkvzøw \nh Øn- m Xma-kn- p- n-. Bcpw \in p t]mimsx F m-hcpw am\-km- -c-s -Sp-hm Ah C n p \nßtfmsp Zo L a ImWn- p- -tx-bp- q. ]m]w snøp- -h acn- pw. ]m]-øns iºfw ac-w-am-ip- p. AXn-\m ]m]-øn \n pw HmSnt m-ip- Xpw \oxn At\z-jn- p- Xpw \nxy-po-h e`n- p- Xpw hfsc {][m-\-am-ip- p. 1]t{Xm:3:20 \mw hmbn- p- p, B s] -I-Øn Aev]-P\w, F p-sh- m F p t], sh -Øn qsn c -{]m-]n- p, C v kphn-tijw F m-bn-søpw tlmjn- p- p. kphn-tijw ] p-hbv pi F -XmWv \ΩpsS DØ-c-hm-Zn-Øw. hcp-hm-\n-cn- p \ymb-hn-[nbn \n pw HmSn-t m-ip- -Xn\v P\-߃ v ap -dn-bn v \ IpI. t\ml s] Iw ]Wn-X-Xp-t]mse a-tbmss \ap v e`n- n-cn- p Hm w HmSWw. sszhw \ap v \ In-bn- p Hmtcm -Zn-h-khpw Hcp Ah-k-c-ambn Icp-X- Ww. \ΩpsS c -sb- p-dn v DXv -WvT-bp- -h-cmb \mw a p- -h-cpss c -sb- p-dn- pw DXv WvTbp- -h-cm-i-ww. \ap v thk-øn kphntijw tlmjn- mw. Bfp-Iƒ \in- p t]mip-hm sszhw B{K-ln- p- n-. sszthjvsw \nd-th- m \ap v {]b-xv\n- mw. At mƒ sszhw \ΩpsS B{K-l-ßsf km[n- n- pw.

24 CS-hn-SmsX {]m n- o ; F m- n\pw kvtxm{xw snbvho ; CXt m \nß-sf- p-dn p {InkvXp-tb-ip-hn sszth-jvsw (1 sx :5:17,18) hb hm Ø-Iƒ kvtxm{x-øn\pw {]m -\bv pw 01. PΩp-Im-ivao, k tδ snbvx {Kma-߃: 130 kvtxm{x-øn\v: ] tncn, e n {Kma-ß-fn ]c-ky-tbm-k-߃ \S-Øp-hm CS-bm-bn t] tbip-hns\ kzoi-cn- p... D[w-]q {Kma-Ønse 15 t] tbip-hns\ kzoi-cn- p... At\zjI ao nw-kn IS p h 49 t] Bcm-[\m IqSn-h-c-hn kw_- n- p- -Xn-\m-bn... ktlm.-am- -knw-kns Igp-Øn ImW-s Syqa {]m -\-bn-eqss \oßn-t m-b-xn-\m-bn... {]m -\bv v: cmt[-tim v {Kma-Ønse el-cn v ASn-a-I-fm-bn-cn- p IpSpw-_-߃ m-bn... kmº Pn -bn \S- p bqøv Iymºn-eqsS ]q Ækab {]h Ø-Isc e`n-t - -Xn-\m-bn... hnizm-k-{]-jym-]-\-øn- \mbn Hcp-ßp 48 t] m-bn... {]h Ø-I ktlm.-a-rvpoxv knwkns `mcy-bpss kujy-øn-\m-bn ln-am-N {]-tziv k tδ snbvx {Kma-߃: 140 kvtxm{x-øn\v: _tcmxv hb-en 5 IpSpw-_-߃ c -bn-te v h -Xn-\mbn... FXn p-i-fpss a[y-ønepw 49 {Kma-ß-fn At\z-jI IqSn-h-c-hp-Iƒ \S-Øp-hm-\n-S-bm-bn t] kphntijw ssis m- p... hnizmkw G p-]- d 26 ]pxnb hnizm-kn-iƒ m-bn... ]cn-io-e-\-øn-\mbn apt m p h 10 lnam-nen bphm- ƒ mbn... {]m -\bv v: jnwe Pn -bnse hb-ep-i-fn 5 thz-]-t-\-iq-sn-h-c-hp-iƒ Bcw-`n- m t]mip- p...-em-zzmu {Kma-Øn XpS-cp bqøv ao nwkv ^e-{]- Z-am-tI- -Xn-\m-bn... Xf hmx tcmk-øm `mc-s -Sp ktlm.-i-æp-hns kujy-øn-\m-bn... kpss{i-xv, _lvtz-hme {Kma-ß-fnse kphn-tij hym]- \-Øn-\m-bn ] m_v k tδ snbvx {Kma-߃: 225 kvtxm{x-øn\v: hb-ep-i-fn \S-Ønb hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iq-j-bn- 77 t] kw_- n- p... {]h Ø-I cmtijv Ipam-dns kvss]\ tim Uns thz\ ]q Æ-ambn amdp- -Xn-\m-bn... Ign 18 h j-ambn ktlm.-cm-pvip-am-dns IpSpw_w Hcp ss]x-ens\ e`n- p- -Xn-\mbn

25 {]m n p; Hcp B Ip- ns\ sszhw Ah p \ In...Z{ln-hm Inc {Kma-Ønse kphn-tijw {ihn 21 ktlm-z-c-߃ am\-km- -c-s - - Xn-\m-bn... {]m -\bv v: XpMv hb-en \-S- p 7 Znh-ksØ D]-hm-k-{]m -\- bn sszh-i n shfn-s -ts- -Xn-\m-bn {Kma-ß-fn \S-Ønb At\zjI IqSn-h-c-hp-I-fpsS A\p-[m-h\ {]h Ø-\-߃ m-bn... \ΩpsS {]h Ø-I-cmb ktlm.-kp-cp-tz-hv, ktlm.cho-μ InUv\n kw_- -amb tcmk-øm `mc-s -Sp- p...-_-yn-μ, [cn-hmƒ Pn -I-fn 20 thz-]-t\ IqSn-h-chp-I-ƒ Bcw-`n- p- -Xn-\v l-cn-bm\ k tδ snbvx {Kma-߃: 225 kvtxm{x-øn\v: tikcn {Kma-Øn thz-]-t\ IqSn-h-chv Bcw-`n- p... ktlm. krvpp ss]im-nni _ -\-Øn \n pw hnsp-x {]m]n- p...11 h j-øn\p tijw ktlm-zcn Nmμn-\n v sszhw Hcp ss]x-ens\ \ In-b- Xn-\m-bn... P\m- -]q {Kma-Øn \S-Ønb szt_m-c -Iymw-]v \S-Øn; 20 kv{xo-iƒ hnizm-k-øn hf-cp- -Xn-\m-bn... {]m -\bv v: `p hm\ {Kma-Øn XpS-cp ]c-ky-tbmkw ^e-{]-z-am-ti- -Xn-\m-bn... ] hm, Aºme hb-ep-i-fn \S- p hnizmk {]Jym-]\ ip{iqj ^e-{]-z-am-ti- -Xn-\m-bn... bqøv Iymw]n-\p-tijw F{km-Iymw]v {Iao-I-cn-t - -Xn-\m-bn... Bjm hm ]q, PduXv hb-ep-i-fn Bcm-[\m {Kq v Bcw-`n-t - -Xn-\m-bn DØ-cm-J v k tδ snbvx {Kma-߃: 150 kvtxm{x-øn\v: ssdhme hb-ense KW-iymwans IpSpw_w ss]im-nni _ -\-Øn \n pw hnsp-x {]m]n- -Xn-\m-bn... lcn-zzm-dnse [\u-cn-bn Hcp hb Bcw-`n- p-hm-\n-s-bm-bn... em ZwKv {Kma-Ønse Bcm-[-\-bn 35 ]pxnb hnizm-kn-iƒ kw_- n- p- p... {]m -\bv v: Iym k tcmkøm `mc-s -Sp IrjvW-tZ-hn-bpsS kujy-øn-\m-bn... ]ucn-k-uzmƒ taj-e-bn Ip n-i-fpss ip{iqj Bcw-`n- p-hm B{K-ln- p- p... aptu-en, Kn[u hb-ep-i-fnse hnizm-kn-iƒ Bcm-[-\m-e-b-Øn-\mbn B{K-ln- p- p... JmXna hb- k`-bn-eqss Ab {Km-a-ß-fn kphn-tijw FtØ- -Xn-\m-bn cmp-ÿm k tδ snbvx {Kma-߃: 453 kvtxm{x-øn\v: ]mºns ISn-bn \n pw c -s ktlm-zcn kpkpw Xs km yw a p- -h-cp-ambn ] p-h-bv p- p... _n Zn tk m-`m-xmum hb k`-i-fpss Bflob hf bv v R߃ km n-i-fm-ip- p... [cn-bmhmzv Xmeq- n ip{iq-j-bv mbn hmxn Xpd- -Xn-\m-bn... \Km-enb {Kma- Ønse 150 Bfp-Iƒ hfsc Xmev]-cy-tØmsS sszh-h-n\w {ihn- p- p... {]m -\bv v: b-tcm-k-øm `mc-s -Sp ktlm.-{]`phn-\m-bn... IÆns ImgvN \jvs-s ktlm.-cm-tp-jn-\m-bn... ]mu, Iphm-\nb {Kmao- W sszh-h-n-\-øn\v Ah-cpsS lrz-b-øn ÿm\w simsp-t - -Xn-\mbn...]pXnb {]h Ø-I ktlm.-_m]p emen-eqss JPqcn {Kma-Ønse Bfp- Iƒ hnizm-k-øn-te v IS p htc- -Xn-\m-bn D-Ø {]-tziv k tδ- snbvx {Kma-߃:60 kvtxm{x-øn\v: At\z-jI ktω-f-\-øn-eqss 39 IpSpw-_-߃ {InkvXphns\ kzoi-cn- p... hnizm-k-{]-jym-]\w \S-Ønb 27 t] m-bn... 5 {Kma-ßfn thz-]-t\ IqSn-h-chv Bcw-`n p hb k`-i-fn Ip n-iƒ m-bp {]txyi Iymw]p-Iƒ \S-Øp-hm-\n-S-bm-bn Ip n-iƒ v CXv hfsc {]tbm-p-\-i-c-am-bn... Ae-l-_m-Zv, Kmkn-]q Pn -I-fnse Dƒ{Km-a-ß-fn ip{iq-j-bv m-bp hnfn e`n- n-cn- p- p...

26 {]m -\bv v: em n-bm-im-]pc taj-e-bn ]S p ]nsn- p timf-d- \oßn-t m-ti- -Xn-\m-bn... ]ts h, txmlxm hb-ep-i-fnse Xø ]cn-io-e\ ti{μ-øn ]pxnb _m n-te v {]th-in- p h\n-x-iƒ m-bn... \nxy-xbn {]th-in ap o-tz-hn-bpss IpSpw-_-Øns Bizm-k-Øn-\m-bn... hnizmk-{]-jym-]\ ip{iq-j-bpss Hcp m p-i-fn kw_- n- p 176 t] m-bn... 7 CS-ß-fn Bcm-[-\m-eb \n Ωm-W-Øn-\m-h-iy-amb ÿew e`n-t - -Xn-\m-bn _olm k tδ- snbvx {Kma-߃: 252 kvtxm{x-øn\v: t`mpv]q Pn -bnse 14 t] hnizm-k-{]-jym-\-ip-{iq-jbn kw_- n- p... ]q Æ-k-ab ip{iq-j-bv m-bp ]cn-io-e\ m p-ifn kw_- n- p 20 bphm- ƒ m-bn... ]ntdm-{km-a-ønse ktlm-zcn Cμp t]mim-nni _ -\-Øn \n pw hnsp-x {]m]n- -XneqsS sszh-\maw-a-l-xz-s -Sp-hm-\n-S-bm-bn... Iucy. ItX-km hb-ep-i-fnse hnizm-kn-ifpss FÆw h n-t - -Xn-\m-bn... {]m -\bv v: am\-koi tcmk-øm `mc-s -Sp krvssp, inhmpn ChcpsS kujy-øn-\m-bn... ]hm-\, k Xz {Kma-Ønse hnizm-kn-iƒ sszh-h-n- \-Øn _e-s -ts- -Xn-\m-bn... Cu h jsø Sm P- mb 180 ]pxnb {Kmaßfn kphn-tijw FØn-t - -Xn-\m-bn... Jcu\n {Kma-Øn hnx-dnb sszh-h-n\w ^e-{]-z-am-ti- -Xn-\m-bn Pm J v k tδ- snbvx {Kma-߃: 475 kvtxm{x-øn\v: kphn-ti-j-øn\v FXn-cmbn {]h Øn- p ktlm.-ap-tijns\ sszhw sxm -Xn-\m-bn... hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iq-j-bn kw_- n 22 t] Bcm-[\m IqSn-h-c-hp-I-fn kw_- n- p- p aq - m Ip Pme hb-en H n p IqSn sszh-h-n-\-øn _e-s - p... Ign 8 h j-ambn ss]im-nni _ -\-Øn-em-bn-cp ktlm.ak-ã-kn\v sszhw kujyw \ In-b-Xn-\m-bn... {]m -\bv v: hnizm-kn-i-fmb ktlm \mwp tlm-tdm-kns IpSpw_w FXn p-iƒ t\cn-sp- p... \muo-kw-_ tcmk-øm `mc-s -Sp 5 hb v {]mb-ap Qm F B Ip- n-\m-bn... ]pxnb hnizm-kn-i-fmb cxvt\- jv, \oena F o ktlm-z-c-ß-fn-eqss Ah-cpsS IpSpw_w c -bn-te v IS p htc- -Xn-\m-bn... Ign 11 h j-ambn Ip n-i-fn- msx `mc-s -Sp ktlm.-_n-em-kn-bpss IpSpw-_-Øn-\m-bn shãv _wkmƒ sim Ø k tδ- snbvx {Kma-߃: 142 kvtxm{x-øn\v: \bm-]mu {Kma-Øn hnx-dnb sszh-h-n\w 80 t] v {]tbm-p-\-s - -Xn-\m-bn... Imjn-]q {Kma-Øn Bcm-[\ Bcw-`n- -Xn-\mbn... {]h Ø-I ktlm.-\n Ω _nkzm-kns hnhmløn sszh- Øns km n[yw D m-bn-cp- p... hb-ep-i-fn \S-Ønb 54 At\z-jI IqSnh-c-hp-I-fneqsS 514 t] BZy-ambn kphn-tijw {ihn- p... {]m -\bv v: hnizm-k-{]-jym-]\w \S-Ønb ]pxn 7 hnizm-kn-i-fn-eqss At\-I c -bn-te v htc- -Xn-\m-bn... Xp hb-ense sszh-h-n\w {ihn 28 t] hnizm-k-øn-te v htc- -Xn-\m-bn... k{i, {kn^m, _-cnb Bcm-[\m ti{μ-߃ v Bcm-[-\m-eb \n Ωm-W-Øn-\m-h-iy-amb ÿew e`n- p- -Xn-\v... Ktkmƒ, tamle {Kma-ß-fnse hnizm-kn-i-fpss BfloI hf -bv m-bn shãv_w-kmƒ GsY s_cn k tδ- snbvx {Kma-߃: 15 kvtxm{x-øn\v: Aen-]q Zzm Pn -bnse hb-ep-i-fn 18 t] hnizm-k-{]- Jym-]\w \S-Øn... _o v`mk {Kma-Ønse sszh-h-n\w {ihn 39 IpSpw-_- ß-fnse 18 t] c -bpss A\p-`-h-Øn-te v h -Xn-\m-bn... klm-cn-t_{k

27 {Kma-Øn kphn-tijw tlmjn- -Xns ^e-ambn azy-øns D]-tbmKw Ipd p... -[- -knwe taj-e-bn ip{iq-j-bv mbn hmxn Xpd- -Xns ^e-ambn 48 t] sszh-h-n\w {ihn- p-hm-\n-s-bm-bn... {]m -\bv v: hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iq-j-bv mbn Hcp-ßp 76 t] mbn... kn m-cn-]mu {Kma-Øn \ne-\n p FXn p-iƒ \oßn-t m-ti- -Xn-\m-bn... l -]mu {Kma-Ønse txbne ^mivsdn AS- -Xp-aqew Bfp- Iƒ v ]pz-xnb tpmen e`n-t - -Xp- v... Iq v_-lm-dnse sszh-h-n\w {ihn 28 IpSpw-_-߃ hn-\-øn Ddbvvt - -Xn-\m-bn shãv _wkmƒ knen-kpun k tδ- snbvx {Kma-߃: 135 kvtxm{x-øn\v: tzmt_m-sse {Kam-Øn sszhw \ Inb ktlm.-_n- nbpss IpSpw-_-Øn-\m-bn... 4 ]pxnb {]h Ø-I ip{iq-j-tbmsp tn -Xn- \m 20 ]pxnb {Kma-ß-en kphn-tijw tlmjn- p-hm km[n- p- p... t_mtem-sse hb-en \S-Ønb ]c-ky-tbm-k-øn-eqss 45 Bfp-Isf sszhw \ In-b-Xn-\m-bn... l kviz hb-en 6 hnizm-k-{]-jym-]\w \S- Øn... t_m{a-sse-\n \S-Ønb bqøv Iymw]n-eqsS 20 bphm- ƒ ip{iq-jbv mbn ka n- p... {]m -\bv v: U P-enwKv {]hn-iy-bn \ne-\n p {]iv\-߃ Ahkm-\n-t - -Xn-\m-bn... ^p _mcn ] hben hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iqj \S-tØ- -Xn-\m-bn... Iym k tcmk-øm `mc-s -Sp kpivssa- Xv, APnXv Ipam F n-h-cpss kujy-øn-\m-bn... \ntºm-øcn taj-e-bn XpS-cp kphn-tij ao nw-kp-ifneqss Bflm- sf e`n-t - -Xn-\m-bn kn nw k tδ- snbvx {Kma-߃: 120 kvtxm{x-øn\v: \ob-tkm-hm-l -{Km-a-Ønse c p IpSpw-_-߃ ]pxnb Pohn-X-Xn-Xn-te v IS- p-h- p... knwkv^mwkv {Kma-Øn \S-Ønb At\zjI IqSn-h-c-hn-eqsS 3 IpSpw-_-߃ Bcm-[\m IqSn-h-c-hn h p kw_- n- p- p... løn-zpwk {Kma-Ønse ktlm.-km tnm-kns IpSpw_w I Ømhns the-bv mbn apt m p h p... ac-w-øns h n Ign- n-cp ktlm-zcn kpkva {][m\v e`n kujy-øn-\m-bn... {]m -\bv v: t_m\n {Kma-Øn hnx-dnb sszh-h-n\w At\-I-cpsS lrz-b-øn {Inb sntø- -Xn-\m-bn... emko {Kma-Ønse hnizmk {]Jym-]- \-Øn-\mbn Hcp-ßp- 6 t] m-bn... t]m o-_ taj-e-bn kphn-tij {]h Ø\w i n-s -ts- -Xn-\m-bn... ]pxnb hnizm-kn-bmb ktlm.-`nw- _- lm-zq-dn-eqss Xs IpSpw_w apgp-h hnizm-k-øn-te v htc- -Xn-\m-bn B mw k tδ- snbvx {Kma-߃: 1862 kvtxm{x-øn\ v: _ Pn -bn ip{iqj Bcw-`n- m-\n-s-bm-bn... `mthm-cm- KpUn hb-en hnizmkw G p-]-d 11 t] m-bn... A\y-ssZ-h-ßsf hnizkn- n-cp ktlm.-kp- -Xm m tbip-{in-kvxp-hn hniz-kn- -Xn-\m-bn... sszh-ir-]-bm [mwkvkym{] hb-en Hcp Bcm-[-\m-ebw \n Ωn- p-hm sszhw Ah-kcw \ In {Kma-ß-fn At\z-jI ktω-f\w \S-Øp-hm- \n-s-bmbn... CXv hb-ep-i-fn ]pxnb _ -߃ e`n- m-\n-s-bm-bn... {]m -\bv v: Zp Km-]q hb-ense el-cn v ASn-a-I-fm-bn-cn- p Bfp-IfpsS hnsp-x-en-\m-bn... s_m mw-kpun ]cn-io-e\ ti{μ-øn 50 aq - m ]cnio-e-\-øn-\mbn Hcp-ßp- p... tkm n-]q, \mkm-thm Pn- -I-fnse 600 {Kma-ßfn k tδ \S-Øp-hm B{K-ln- p- p... 3 hb-ep-i-fnse Bcm-[- \m-eb \n ΩmW ]q Øo-I-c-W-Øn-\m-bn awn- q k tδ- snbvx {Kma-߃: 180 kvtxm{x-øn\ v: Cw^m-en {Iao-I-cn I h j-\n t] kw_- n- p... ip{iqj \S- p {Kma-ß-fpsS FÆw 150 Bbn h n- p... hnizmkw

28 G p-]-d 2 t] m-bn... i -amb ag, sh -s m w Ch-bn \n pw sszhw Xs a sf kwc- n- -Xn-\m-bn... {]m -\bv v: Cu amkw 18 t] hvizmk-{]-jym-]\ ip{iq-j-bv mbn Hcpßp- p... At\z-jI ktω-f-\-øn-eqss kphn-tijw FØn 700 t]cpss am\-km- -c-øn-\m-bn... _mjn-timwkv hb-en ÿew hmßp- -Xn-\mbn FSp p {]b-xv\-߃ m-bn... hb-ep-i-fn ip{iqj snøp 36 {]h Ø-I pw Ah-cpsS IpSpw-_-߃ m-bpw {Xn]pc k tδ- snbvx {Kma-߃: 280 kvtxm{x-øn\v: [embn Pn -bn ip{iqj Bcw-`n- p- -Xn\v sszhw klmbn- p... Xß-fpsS hnizmkw G p-]-d 12 t] m-bn... s_ _mcn Cw ojv aounbw kviqfnse Ip n-iƒ v 80 kviqƒ _mkp-iƒ \ Inb {]m \m kl-im-cn-iƒ m-bn... hniz-hmwn Iman hb-en \S D]-hmk {]m -\-bn sszhw Xs i n shfn-s -Sp-Øn-b-Xn-\m-bn... {]h Ø- I v ssk n-fp-ifpw hnf- p-ifpw \ In klmbn ip{iqjm kl-im-cn- Iƒ m-bn... sszh-øn\p alxzw {]m -\bv v: {]h Ø-I ktlm. crvpnøv dnbmwkns Xf hmxw kujy-am-ti- -Xn-\m-bn... dqssy-iman {Kma-Ønse hnizm-kn-i-fpss FÆw h n-t - -Xn-\m-bn... 6 hb-ep-i-fn \S- p Bcm-[-\m-eb \n ΩmW ]q Øo-I-c-W-Øn-\m-bn... ]pxnb Bc-[-\m-ebw e`n Izm w-iman hbense hnizm-kn-iƒ kphn-tij tlmj-w-øn ] m-fn-i-fm-ti- -Xn-\mbn... \nl-dm-wn, cm[ Im F n-h-cpss kujyøn\m-bn HUoj Ipbn {]hniy k tδ- snbvx {Kma-߃: 50 kvtxm{x-øn\v: _em-um-]mu Pn -bn Hcp ]pxnb hb Xpd- p-hm sszhw Rßsf klm-bn p... knim-ti bn ip{iq-j-bv mbn hmxn Xpd- p... K_m \m-e-{km-a-ønse ktlm.-a-`n-km Xs `h\w ip{iq-jbv mbn Xpd- p... _{μn {Kma-Øn hnizm-kn-i-fpss FÆw h n- p... 4 t] Xß-fpsS hnizmkw G p ]d- p... {]m -\bv v: ktlm.-an-em-dn\v am\-koi tcmk-øn \n pw hnsp-x e`n- -Xn-\m Pp_m {Kmao-W tbip-{in-kvxp-hn hniz-kn-t - -Xn-\mbn... A]-I-S-Øn s v Im sx n InW- n howp ]cp-t ktlm.- Im \n-tb ZnKm-en-\m-bn... ]mºp ISn-tb ktlm.-kmtμ ZnKm-ens kujy-øn-\m-bn... Hcp h j-øn-te-sd-bmbn Xf p InS- p ktlm.-_n- Pbv ZnKm-ens kujy-øn-\m-bn HUoj kºm ]pcn k tδ- snbvx {Kma-߃: 85 kvtxm{x-øn\v: Xm ]mu {Kma-Øn ip{kq-jsb FXn Øn-cp ktlm. ] -Pn\n sszhw \ Inb cq]m- -c-øn-\m-bn... amsp-]mfn {Kmao-aWcpsS kphn-tij Xmev]-cy-Øn-\m-bn... alp Zpw{Kn {Kma-Ønse \μn-\n-bpss IpSpw-_-Øns khp-hn-tij Xmev]-cy-Øn-\m-bn... ]pxnb hnizm-kn-bmb ktlm.-km-amcn eql-bn-eqss ]n ven-t_z {Kma-Øn sszh-h-n\w hym]n- p- p... {]m -\bv v: tkmt\-]q, _ KUv Pn -I-fn XpS-cp ^o Up k tδbv m-bn...-{]-h Ø-I-cmb awkp-ep, {]Imiv F n-h-cpss t\xr-xz-øn \S- p hnizm-k-{]-jym-]\ ip{iqj {]iv\-߃ IqSmsX \S-t - -Xn-\m-bn... \ΩpsS {]h Ø-I-\mb ktlm.-a-wn-im- -bpss `mcy-bpss kujy-øn-\mbn... kmk ] n hb-en \S- p ip{iq-j-bn-eqss Bflm- sf e`n-t - -Xn-\m-bn H-Uoj k men {]hniy k tδ- snbvx {Kma-߃: 100

29 kvtxm{x-øn\v: Xe-t m-dn-\p- mb ]\n-bn \n pw kujyw e`n- - k- tlm.-k-_m Xs km yw a p- -h-cp-ambn ] p-h-bv p- p... ktlm.-kp- _p\n ss]im-nni i n-bn \n pw hnsp-x {]m]n- -Xn-\m-bn... Icnb SpUp, jn_ {]kmzv F n-h- IpSpw-_-ambn Bcm-[\m IqSn-h-c-hn kw_- n- p- -Xn-\m-bn... ktlm.-knxm ap Ωp-hns am\-km- -c-øn-eqss IpSpw- _-Øn\p e`n kam-[m-\-øn-\m-bn... {]m -\bv v: ktlm.-k-ºmcn ss]im-nni i n-bn \n pw hnsp-x e`n-t - -Xn-\m-bn... {Kma-ß-fn hnx-dnb sszh-h-n\w Bfp-I-fpsS lrzb-ß-fn {Inb sntø- -Xn-\m-bn... `bw aqew tcmkn-bm-bn-cn- p ktlm-zcs kujy-øn-\m-bn... {Kma-ß-fn {]h Øn- p ZpjvSmfl i -n-bn \n pw ]cn-ip- m-flmhv hnsp-hn-t - -Xn-\m-bn HUoj KP-]Xn&K Pw taje k tδ- snbvx {Kma-߃: 200 kvtxm{x-øn\v: Jp Z Pn -bnse _Um-ssX-e-bn Hcp ]pxnb hb Xpd- -Xn-\m-bn... 3 {]h Ø-I v ssk nƒ \ Inb ip{iqjm kl-im-cn- Iƒ m-bn... tz]m-kmln {Kmao-W v IpSn-sh w e`n- -Xn-\m-bn... {]m - \-bpss ^e-ambn hn[-h-bmb ktlm-zcn kpan-{xbv v sszhw \ Inb kujy-øn-\m-bn... {]m -\bv v: lcn-]q {Kma-Ønse ip{iq-jsb FXn p ktlm.-kem-ans am\-km- -c-øn-\m-bn... am\-koi tcmkn-bmb ktlm.-aw-k-ep-hns kujy-øn-\m-bn... FXn p-i-fpss a y-ønepw sszhsø apdpsi ]nsn- n-cn- p aln-_n {Kmao-WcpsS kwc WØn\m-bn... Jmcn-] n {Kma-Ønse sszh-h-n\w {ihn 30 t] hnizm-k-øn htc- -Xn-\m-bn OØo-kvKUv k tδ- snbvx {Kma-߃: 395 kvtxm{x-øn\v: hnizmkw G p-]-d 32 t] m-bn... snbn ]p kq {Kma-Øn Bcm-[-\m-ebw \n Ωn- p- -Xn\v Bh-iy-amb ÿew Zm\-ambn e`n- p... Ac-hn-μv, `K-hXn F o ktlm-z-c-߃ ss]im-nni i n-bn \n pw hnsp-x {]m]n- -Xn-\m-bn... ktlm.-zp tk-izcn am\-km- -c-s - -Xns ^e-ambn IpSpw-_-Øn\v kam-[m\w e`n- p... {]m -\bv v: kcn-x, a\n-iv]qcn Ch v kam-[m\w e`n-t - -Xn-\m-bn... _c-zzm {Kma-Ønse hnizm-kn-iƒ v Hcp Bc-[-\m-ebw e`n-t - -Xn-\mbn... _tu-d te hb-en XpS-cp kphn-tij tbmkw ^e-{]-z-am-ti- -Xn- \m-bn a-[y-{]-tziv k tδ- snbvx {Kma-߃: 395 kvtxm{x-øn\v: sszh-h-n\w Xmev]-cy-ap 3 {Kma-ß-fn thz-]t IqSn-h-chp-Iƒ Bcw-`n- p... \yqhk {Kmw {Kma-Øn FXn p-i-fpss a[y-ønepw hnizm-k-øn \ne-\n p- p... hnizm-k-{]-jym]\ ip{iq-j-bn kw_- n 3 t] m-bn... _ ]q {Kmam-[n-]-\n-eqsS sszhw ip{iq-j-bv mbn hmxn-ep-iƒ Xpd- -Xn-\m-bn... {]m -\bv v: _Uv\q {Kma-Øn \S- p D]-hmk {]m -\-bn sszh-øns i n shfn-s -ts- -Xn-\m-bn... skmbnd {Kmam-[n-]-\n ]cn-ip- m-flmhv {Inb sntø- -Xn-\m-bn... hnizmk {]Jym-]\ ip{iq-j-bv mbn Hcp-ßp 676 t] m-bn... Snt m-cn, Nnμv hmu Pn -I-fnse {Kma-ß-fn {]h Ø-Isc e`n-t - -Xn-\m-bn KpP-dmØv tnm m DZ-bv]q k tδ- snbvx {Kma-߃: 5 kvtxm{x-øn\v: ktpmfn apx Ipw`m\n hsc-bp 16 {Kma-ß-fn ]pxn-b- Xmbn ip{iqj Bcw-`n- p... ZmUnKmw {Kma-Ønse BZy-ambn kphn-tijw {ihn hcn 14 t] kphn-ti-j-øn Xmev]cyw ImWn- p- p h j-

30 ambn am\-koi Akz-ÿX A\p-`-hn- n-cp ktlm.-^tx knwkn\v tbiphns \ma-øn e`n hnsp-x-en-\m-bn... {]m -\bv v: ^o Up k tδ XpS-cp {Kma-ß-fn sszhoi am -Z i- \-Øn-\m-bn... cmpp, Du anf Zº-Xn-am Ign 17 h j-ambn Ip p-ß-fn- mxv `mc-s -Sp- p... ]\n-_, simfnkmw {Kma-ß-fn \S- p kphn-ti-j- {]-h Ø-\-߃ i n-s -ts- -Xn-\m-bn... tnm m DZ-bv]q Pn -I-fn \n pw ]q Æ-k-ab {]h Ø-I Fgp-t -evt - -Xn-\m-bn KpP-cmØv \ ΩZ Pn k tδ- snbvx {Kma-߃: 42 kvtxm{x-øn\v: 27 t] hnizm-k-{]-jym\w \S-Øn... ktlm.-bav\ s_ ns\ Ae- n-bn-cp ZpjvSm-flmhv sbip-hns \ma-øn hn p amdn-b-xn- \m-bn... c n- -s 32 t] Bcm-[\m IqSn-h-c-hn kw_- n- p- p... I\- Ø-a-g-bnepw 425 hnizm-kn-iƒ t_m km\ hb-ense Bc-[-\m-eb ka W ip{iq-j-bn IS p h p kw_- n- p... {]m -\bv v: \ ΩZ Pn -bn \n pw ]pxnb {]h Ø-I Fgp-t evt - -Xn-\m-bn... XneIv hmu apx [mcp-te-iz hsc-bp {Kma-ß-fn \S- p ^o Up k tδ-bv m-bn... k v {Kma-Øn Bcw-`n Bcm-[-\m- Iq-Sn-h-c-hn kw_- n- p- - B-fp-Iƒ sszh-h-n-\-øn _e-s -ts- -Xn- \m-bn... _n hm hb-en \S- p Bcm-[-\m-eb \n Ωm-W-Øn-\m-bn alm-cmjv{s k tδ- snbvx {Kma-߃: 575 kvtxm{x-øn\v: ]pxnb {]h Ø-Isc sxc-s -Sp- p F{km Iymw]v Hudw-K-_mZn ]q Øn-bmbn... ]pxnb hnizm-kn-bmb KtWjv ] n kphntij tlmj-w-øn-\mbn Xmev]cyw ImWn- p- p... ktlm.-cmpp ajvszsb Hcp tdmu-]-i-s-øn \n pw sszhw hnsp-hn- -Xn-\m-bn... tahm-]q, Zmh Kmthm hb-ep-i-fn Bcm-[-\m-ebw hnizm-kn-iƒ mbn ka n- p... {]m -\bv v: \sμ-uv, Xm q Pn -I-fn ITn-\-amb hcƒ A\p-`-s -Sp- p... ]pxnb hnizm-kn-bmb Inc [\-RvPn-bn-eqsS Xs IpSpw_w c bpss A\p-`-h-Øn-te v htc Xn-\m-bn... hnizm-kn-iƒ A[n-I-ap _ntemen, timt -I- q hb-ep-i-fn Bcm-[-\m-e-b-߃ Db-tc- -Xn-\m-bn... Zmap, ]p Pncn F n-hcpss am\-km- -c-øn-\m-bn B{ m-{]-tz-iv hnim-j-]- Ww k tδ- snbvx {Kma-߃:159 kvtxm{x-øn\v: ]tzcp {]hn-iynse 12 t] hnizmk {]Jym-]\w \S-Øn... _wkm-cp-ta Bcm-[\m IqSn-h-c-hn ]pxn-b-xmbn 8 t] kw_- n- p- p... Ad- p-hmenbnse 4 hb-ep-i-fn Bcm-[-\m-eb \n ΩmWw Bcw-`n- p... cxp-e-t] {Kma-Øn \S-Ønb ]cky tbmksø XpS v ip{iq-j-bv p Ah-k-c-߃ h n- p... {]m -\bv v: Icn-tKm hb k`-bn-eqss Ab {Kma-߃ kphn-tijo-i-cn- -s -ts- -Xn-\m-bn... \ΩpsS {]h Ø-I ktlm.-\m-tk-izc dmhphns `mcy ktlm-zcn dmhæ Ign aq p amk-ambn ISpØ Xe-th-Z- \bpw ]\n-bp-ambn `mc-s -Sp- p... hnizm-kn-i-sf-s m p \nd 16 hb-ep-ifn Bcm-[-\m-ebw Bh-iy-am-bn-cn- p- p... ]c-ky-tbm-k-߃ \S-Øp- - Xn\v sakm-t^m Bh-iy-a-mbncn- p p B{ m-{]-tziv P-Xm]p {]hniy k tδ- snbvx {Kma-߃: 111 kvtxm{x-øn\v: ip{iq-jsb FXn Øn-cp ktlm.-ap-{knsb sszhw cq]m- -c-s -Sp-Øn-b-Xn-\m-bn... {Kmam-[n-]-\mb ktlm.-kp-w-zm-kns\ sszhw kphn-ti-j-øn-te v Xncn- -Xn-\m-bn... Nu n {Kma-Ønse Bcm-[\m IqSnh-c-hn 2 IpSpw-_-ß-fn ]pxn-b-xmbn tn -Xn-\m-bn... hnj- m-ºns ISnbn \n pw c -s ktlm. `oapup Xs km yw ] p-h-bv p- p...

31 {]m -\bv v: ktlm-zcn Acp-{Z-Ω-bpsS IÆns ImgvN XncnsI e`n-t - -Xn-\m-bn... Xpº-t m hb-en \ne-\n p FXn p-iƒ \oßn-t mti- -Xn-\m-bn... ktlm.-im dmhp-hns azy-]m\w aqew Xs IpSpw_w hf-sc-tbsd IjvSX A\p-`-hn- p- p... Nn - º {Kma-Ønse sszh-h-n\w {ihn 10 IpSpw-_-߃ mbn B{ m-{]-tziv {ioim-ipfw k tδ- snbvx {Kma-߃:137 kvtxm{x-øn\v: JpºnKmw hb-en \S-Ønb Ip n-i-fpss Iymw]v 130 Ip n- Iƒ v {]tbm-p-\-s - p...-k-tlm.-{xn-\myv a[y]m\w Dt]- n- -Xn-\m-bn... ktlm.-a- -Æsb sszhw cq]m- -c-s -SpØn ]\-k-am-\p-kpu hb- k`bnse aq -\m n am n... Ze-km-cn, dkp-e-t] hb-ep-i-fnse hnizm-kn-i-fpss FÆw h n- -Xn-\m-bn... {]m -\bv v: HamcnwKn {Kma-Ønse ip{iq-jsb FXn p- -h-cpss cq]m- -c-øn-\m-bn... _ m-kpõn {Kmao-W-cpsS BfloI hf -bv m-bn... hnizm-k-{]-jym-]\w \S-Ønb 2 t]cn-eqss Ah-cpsS IpSpw_w apgp-h hnizm-k-øn-te v htc- -Xn-\m-bn... ]n m- -Øn-te v t]mb ktlm.-kw-kmdm-hp-hn-\m-bn... {Kma-ßfn ]S p ]nsn- p ate-dn-b-bn \n pw {Kmao- Wsc sszhw kwc- n-t - -Xn-\m-bn B{μm-{]-tZiv hnp-b-\-kcw k tδ- snbvx {Kma-߃:32 kvtxm{x-øn\v: 45 t] Xß-fpsS hnizmkw G p]d p... hnizm-k-{]-jym- ]-\-Øn-\mbn 69 t] cpn-kv{s snbvxncn- p- p... k n-kp-u, _μ-am-\p- KpU hb-ep-i-fn Db Bcm-[-\m-e-b-߃ m-bn... samdw-kp-u, ]p m- KpU {]hn-iy-i-fn kphn-ti-j-øn\v hmxn Xpd- -Xn-\m-bn... {]m -\bv v: ip{iq-jsb FXn p _njv\m-yn-\m-bn... acp- p-iƒ v kujyw \ Im km[n- mø \Kn\n, ARvPen Ch-cpsS tcmk-øn\v sszhw kujyw \ ti- -Xn-\m-bn... sk KpU hbense Bcm-[-\m-eb \n ΩmW ]q Øo-I-c-W-Øn-\m-bn... tizm-cn-]pcw hb-ense FXn p-iƒ A\p-`-hn- p hnizm-kn-iƒ m-bn B{μ-{]-tZiv hnp-b-\-kcw sxep v k tδ- snbvx {Kma-߃:211 kvtxm{x-øn\v: 85 hnizm-kn-iƒ hnizmkw G p-]-d- p... Kpep-apdp hb-en \S-Ønb szt_mc Iymw]n 45 kv{xo-iƒ kw_- n- p... 3 {Kmaß-fn Bcm-[-\m-ebw \n Ωn- p- -Xn\v ]pxnb hnizm-kn-iƒ ÿew Zm\w \ Inb-Xn-\m-bn... Kcp-Kp-_n n {Kma-Øn \S- p D]-hmk {]m -\-bn A p-x-߃ \S-t - -Xn-\m-bn... {]m -\bv v: hnizm-k-{]-jym-]-\-øn-\mbn apt m- p-h- 70 t] sszh-h- N-\-Øn i n-s -ts- -Xn-\m-bn... No]p-cp-h-ek taj-e-bn {]h Ø-Isc Bh-iy-am-bn-cn- p- p... skm m-hm-\n-h-ek {Kmao-W-cpsS CS-bn kvt\lhpw kam-[m-\hpw D m-ti- -Xn-\m-bn... hnizm-kn-isfs m v \nd- n-cn- p 6 {Kma-ß-fn Bcm-[-\m-ebw Bh-iy-am-bn-cn- p- p I Æm-S-I, k tδ- snbvx {Kma-߃:: 175 kvtxm{x-øn\v: At\z-jI IqSn-h-c-hn-eqsS 788 t] BZy-ambn kphn-tijw {ihn- p t] hnizmk {]Jym-]\w \S-Øn... hb-ep-i-fn \S-Ønb bqøv Iymw]p-I-fn 150 bphm- ƒ kw_- n- p {Kma-ß-fn Bcm-[-\m- Iq-Sn-h-c-hp-Iƒ Bcw-`n- p-hm km[n- p... {]m -\bv v: ]cn-io-e-\-ti-{μøns \n Ωm-W-Øn\v A\p-tbm-Py-amb ÿew e`n- p- -Xn-\v... ip{iq-jsb FXn p IwK-, a P F n-hcpss cq]m- -c-øn-\m-bn... \ΩpsS {]h Ø-I ktlm.-p-bvdm-ap-õp-hns `mcy-bpss kpj-{]-k-h-øn-\m-bn... {]tal tcmk-øm `mc-s -Sp \ΩpsS {]h Ø-I ktlm.-slm- q kzman- m-bn...

32 hb-ep-i-fn ZpjvS-\m-b-h-t\mSv t]mcm-sp- -h v Db-c- Øn \n p i n e`n- m t]mcm- -Øn F mbvt mgpw Pbn- m km[n- pw. HUo-j-bnse Intbm- Qm, a-bq `RvPv Pn -I-fnse slm, k men {]h Ø- I-cpsS km y-߃ CXv hy -am- p- p. Ign aq p-amksø ip{iq-jsb hne-bn-cp-øp- Xn\pw 8 ]pxnb {]h Ø-I-cn-eqsS \S- p ip{iq-j-bpss hnh-c-߃ a\- n-em- - -Xn-\p-ambn Pq amkw hsc-bp Znh-kß-fn knwk-z-kmln hb-en R߃ Hcp-an p IqSn. ]cn-ip- m-flmhv R߃ v apºmbn IS- p-t]mbn ip{iqj snøp- -Xn- \m ip{iq-j-bv mbn AS ncp hmxn-ep-iƒ Xpd- -s - p. 30 ]pxnb hnizm-kn-i-fpss hnizm-k-{]-jym-]\w kcw-kz hb-ense ]pxnb hb k` Bjm _m\n hb-ense Bcm-[-\m-eb \n ΩmWw Ch-sb mw sszhw Rß-fpsS ta snmcn A\p-{K-l-ß-fm-Ip- p! slm -k- men P\-hn-`m-K-ß-fpsS CS-bnse ip{iqj i n-s -Sp-Øp- - Xn\pw {]h Ø-I v BgvN-bn Hcn- Hcp-an p IqSn {]m n- p- - Xn\pw dnt m v ka n- p- -Xn\pambn hb-en Hcp Hm^okv Xpd phm R߃ B{K-ln- p- p. _ -an Zmkv hninjvs A\p-{K-l-߃ hnpbw \ Ip sszh-øn\v kvtxm{xw Rm \ p; A -t mkv \\ p; sszh-at{x hf-cp-am-dm- n-b-xp-b-i-bm hf-cp-am-dm- p sszh-a- msx \Sp- -h\pw \\-bv p- -h\pw GXp-an- (1-sImcn:3:6,7) 2017 Pqsse 8 ]qs\-bnse say-unãv Xangv N ns Ncn-{X-Ønse Xnf-ßp Hcp Znhk-am-bn-cp- p. At -Zn-hkw alm-cm-jv{s-bnse em q Pn -bnse Zmhw-Kmthm hb-ense Bcm-[-\m-e-b- k-a W ip{iqj dh.-tum.-un.-sk hn, dh.-b.-cmpp t]mƒ Zpcm-Pv, Atkm-kn-tb v ]mã F n-h-cpss t\xr-øn \S- p-i-bp- m-bn. ]qs\-bpss lrz-b-`m-køv ÿnxn-sn-øp at\m-l-c-amb Hcp Bcm-[-\m-e-b-am-Wn-Xv IpSpw-_-ß-fp-ambn Hcp hmsi sjõn Xangv Bcm-[\ dh.-tum.-{]n kns t\xr-xz-øn Bcw-`n- p. Ct mƒ 200 t]tcmfw Bcm-[-\-bn kw_- n- p- p. hnhn[ Bflob ]cn-]m-sn-i-tfmss k` F m-bvt mgpw Du z-e-am-ip p. dh.-tum.-kn.-sk hn BfloI ambn Rßsf {]h Ø-t\m- p-j-am- p- Xp IqSmsX, k`-bpss anj-\dn DØ-c-hm-Zn-Ø-ß-fn Rßsf t_m[-hm- m-cm- p-ibpw snøp p. CXv hnizhm-wn-bpss Zmhw-Km-thm hb-ense Bcm-[-\m-e-b-Øn\p ]q Æ-ambn ssiøm-ß \ Ip-hm Rßsf t{]cn- n- p. ]mã am Dƒ ss R߃ 30 t] Pqsse amkw 8 mw XobXn cmhnse 11 awn v Zmhw-Km-thm hb-en FØn. inem-^-eiw A\m- m-z\w snbvxpsim v Bcm-[-\m-eb ka Ww \n Δln- p. AsX-Øp-S v {]m -\- tbmss dh.-tum.-kn.-sk hn dn_ apdn v Bcm-[-\m-ebw Bcm-[-\- bv mbn Xpd- p-sim-sp-øp. hnizm-kn-iƒ kt m-j-tømss ]m p-]msn sszhsø kvxpxn- p. dh.-c-tajv CwKn-en, dh.-{]-imiv KZ-tc, ktlm.-f-_- t\-k, ktlm.-c-ωm-\p-thepw IpSpw-_-hpw, ]qs\-bnse hniz-hmwn AwK߃ Ch-cpsS km n[yw ka W ip{iq-jbv v hfsc A\p-{K-l-I-c-am-bncp- p. hb kμ i-\-øns \ Hm Ω-I-fp-ambn R߃ as-ßn. ktlm.-am v AXn-ib Ipam

33 Hcp {]m \... kphn-tijw FØmØ CS-ß-fn sszh-øns A p-x-߃... timivt_ timivt_m-tcmiv hn`m-k- m-cmb {]h Ø-ItcmSpw Ah-cpsS IpSpw-_-ß-tfm-Sp-sam w Hcp kphn-ti-j-bm{x \S-Øp-hm F\n v Ah-kcw e`n- p. C y-bpss hs p Ing p `mkøv kqtcym-zbw cmhnse 4 awn- mwv A\p-`-h-s -Sp- -Xv. {]txy-in v ] Δ-X-ß-fp {Xn]pc kwÿm-\w {Kma-ß-fm \nd- n-cn- p- p. a[p-cbn \n pw 22 ]mc-sp-ßp bm{xm-kwlw hb kμ i-\-øn-\mbn t]mbn. Xmgvhc-Iƒ, ae-\n-c-iƒ, \Zn-Iƒ Ch Hmtcm pw sszh-øns kvt\lsø h Æn- p- p. Ahn-sS-bp {Kma-߃ Hmtcm pw tbip-{inkvxp-hns kvt\l-øm \nd- n-cn- p- p. AhnsS sndp- - m-sct m hr -sct m hyxym-k-an-. ]W- m-c-s\t m ]mh-s - -h-s\t m hyxymk-an-. hnzym-`ym-k-ap- -h-s\t m hnzym-`ym-k-an- m-ø-h-s\t m hyxymk-an-. {Iqinse ktμiw {ihn- p Bfp-Iƒ \nd ap q-tdmfw {Kma߃ {Xn]p-c-bn-ep- v. F m \ΩpsS Z i\w {Xn]p-c-bnse 600 {Kma-ßfn kphn-tijw FØn- pi F -Xm-Wv. Z i\ ]q Øo-I-c-W-Øn- \mbn {]h Ø-I ITn-\m- zm\w snøp- p. Bcm-[-\m-ebw Bh-iy-am-bncn- p hb-en \n v R߃ {]m n- p. {Xn]p-c-bnse hb kμ i-\-øn\p tijw R߃ shãv_w-km-fnse hb-ep-i-fn-te v t]mbn. F m hb-ep-i-fnepw sszh-øns kvt\lw ]Ic-s -Sp- p.-cm-]-i-en- msx I Øm-hns the-bv mbn t]mip anj-\-dnam v \nß-fpss {]m \ Bh-iy-am-Ip- p. \mw hb-ep-i-fn-te v t]mip-tºmƒ \ΩpsS IÆn\v Ch-sb mw ] -bm-ip p. R߃ Ct mgpw kphn-tijøn\p th n {]h Øn- p p. IÆo-tcmSpw Xmgva-tbmSpw IqsS {]h Øn- p Bfp-Isf R߃ Fgp-t -ev n- p- p. hb-ep-iƒ apgp-h\pw tbip-hns kvt\l-øm \nd-b-s -ts- -Xn- \mbn R߃ {]m n- p- p. ktlm-zcn ktcm-p\n kvizm vkv Rß-fpsS Poh-izm-k-amb I Øm[n I Øm-th, Hcp ]pxnb Zn\w, ]pxnb DØ-c-hm-Zn-Xzw, ]pxnb Nn, ]pxnb hgn Ch F p-sim- mwv R߃ v \ In-b-sX v R߃ Adn-bp- n-. Aß-bpsS arzp-kzcw {ihn- p- -Xn\v Rß-fpsS ImXp-Isf \n -te v ASp- n- p; P\-hn-`m-K-ß-tfmSv {InkvXphns c Wy Ir]-I-sf- p-dn v ]d-bp- -Xn\v Rßsf hnfn- n-cn- p p F v R߃ v a\- n-em- m Ign-bp- n-. Hcp Bflmhp t]mepw \in p t]mip- -Xn\v Aßv B{K-ln- p- n-. ]pxnb ]pxnb Ah-k-cßfpw ]pxnb Bflm- -sfbpw {Kma-ß-sfbpw Aß-bpsS cmpyhym]vxn- mbn Ahn-Sp v R߃ v \ Ip- p. Rß-fpsS ssz\w-zn\ tpmen-iƒ, `cw \n Δ-l-Ww, XpS -bm-bp bm{x Ch BgvN-I-tfmfw Aß-bpsS apjw ImWmsX Rßsf XS- -s -Sp-Øp- p. tbm\-sb-t mse t]mti ÿe-tø v t]mimsx R߃ v CjvS-ap CS-tØ v HmSm CS-bm- -cp-tx. Rß-fpsS ka-bhpw Btcm-Kyhpw kºøpw hy -Im-cy߃ v D]-tbm-Kn- p-hm CS-bm- -cp-tx. Hcp Bflm-hn-s\-t mepw t\smsx shdpw-ssiømbn Cu temi-øn \n pw R߃ am -s -Sp-hm CS-bm-I-cp-tX! Aß-bpsS ASp- -te v Rßsf ASp- n- m-epw. AßbpsS lnxw Rß-fpsS B{K-l-am-I-s. tbip-hns \ma-øn, Bta! \ns lnxw Rß-fn-em-Is

34 hm Ø-Iƒ ]Øp-h j- m-e-b-f-hn temisø P\-kwJym hf \nc v 7.3 ix-am- \-Øn \n v 8.2 _ney Bbn Db-cpw. CXn C ybpw klm-d B{^n- bpw Bbn-cn pw samøw hf -bpss 56 ix-am-\hpw. C y-bpw klm-d B{^n- -bpw BtKmf ` y-[m\yøns Bh-iy-I-X- t\cn-spw. C ynse P\-kwJy 1.3 _n y-wn \n pw 1.5 _n y Bbn hf-cpw., AXm-bXv 150 Zi-e- -Øns h [-\ BIp-tºm-tg pw temi- Ønse G hpw P\-kw-Jy-bp cmpy-amb ssn\sb C y adn-i-s pw s\x e- n Ip -Ir-Xy-߃ snøp- -h-cpss FÆw {Iam-Xo-X-ambn Ipdbp- -Xn-\m Pbn-ep-I-fnse At\Iw apdn-iƒ iq\yambn-cn- p p. AXn- \m t\m th-bnse Ip -hm-fn-isf kq n p- -Xn\v Cu apdn-iƒ hms- Ibv v \ Ip- p. Nne sk p-iƒ tlm -ep-i-fmbpw Kh ta v, ss{]h v Hm^o-kp-I-fmbpw amdn-bn-cn- p- p. B mw hb {]h Ø-I m-bp \ntbmk ip{iqj B mw kwÿm-\øp \n p 10 ]pxnb {]h Ø-Isc lrz-b-]q Δw kzoi-cn v Pq 25 \v Ah-cpsS ka W ip{iq-jbv v t\xrxzw \ Inb sk v tpm kv kn.-f-kv.sf N nse dh.-f.-]o- tpmk-^v, dh.-ao cm-p, IΩn n AwK-߃ F n-h-tcm-sp- - \μn Adn-bn- p p. Cu hb {]h Ø-I v km y-øn\v Ah-k-c-߃ \ Inb hnhn[ k`-i-fnse A - m-tcmspw aq - m-tcmspap \μn Adn-bn- p- p. {]m n- p-ibpw ssiøm-ß \ Ip-Ibpw snøp F m IpSpw-_-ßsfbpw {]Xn-\n-[n-I-sfbpw kz -Ønse sszhw [mcm-f-ambn A\p-{K-ln- -s. Pn.-tZ-h-cmP & Gcnb {]h Ø-I STATE OFFICE VISHWAVANI MANJADI.P.O,THIRUVALLA PIN , PH tbip-hns c -Øm Pbw I Æm-S-I-bnse \mb-i l n {Kma-Ønse hnizm-kn-iƒ {]h Ø-I cta-jn-eqss Bcm-[\ hnizm-kn-i-fpss IqSn-h-chv Bflob D]-tZ-i߃ Ch-bn hf-cp p. A -Im-c-Øn \n pw {]Im-i-Øn-te v Bfp- Isf \bn- p sszhw ktlm-z-cn- efnxbpss IpSpw-_-sØbpw \bn- p. Cu IpSpw-_-Øn 3 Ip n-i-fp- -Xn 6 amkw {]mb-ap Cfb Ip v Aaqey A\o-an-b-bm `mc-s -Sp- p. AXn-\m B Ip n\v an -hmdpw c w simsp-t n h- p. Ah v henb {]iv\-ßfpw {]bm-k-ßfpw AXp-aqew D m-bn. Ah F m BgvNbpw hnizm-k-tømss Bcm-[-\- bn kw_- n- p. Ah tbiphns c -Øm hns -Sp- -s -h-cm-bncp- p. {]m -\-bpss ^e-ambn Aaq-eybv v sszhw kujyhpw \ Btcm-Kyhpw \ In. AXns ^e-ambn Ah-cpsS hnizmkw h n- p- Ibpw a p- -h-tcmsv tbip-i Øm-hns\ p-dn v ] p-h-bv p- p. sszh- Øn\p alxzw! ktlm.-b.-fw.-sf-k v

35 \neøp how tkmxºp awn-i-fpss \nc-bn {]h Ø-I _n.-t]mƒ sn p hn`m-k- m-cpss CS-bn {]h Øn- n-cp hniz-hm-wn-bpss ko\n-b {]h Ø- I-\mbncp p ktlm.-_n.-t]mƒ(52). At±lw sszh-k- n-[n-bn tn -s - p. sxe- m\ Pn -bnse Ip \qƒ Pn -bnse ae-i-fnepw h\-{]-tz-i-ß-fn-epap {Kma-߃ At\z-jn v Is Øn ]m]-øn\pw azy-øn\pw ASn-a-I-fmbn-cp Bbn-c- -W- n\v Bflm- ƒ v tbip-hns \ma-øn A`bw \ In. Ah-cpsS `h-\-ß-fn kphn-tijøns Xncn sxfn-bn- p- - Xn\pw Bcm-[\m IqSn-h-c-hp-Ifpw k`-ifpw Bcw-`n- p- -Xn\pw At±lw apjm- cambn. Ign 20 h jw sim v sn p hn`m-k- m-cpss CS-bn-ep- mb am w Kh sa n-s\-t mepw AXn-i-bn- n- p. At±-l-Øns Imen Hcp apdnhv D m-bn-cp- p. F m Db {]jdpw {]ta-lhpw ImcWw 20 Znhkw apºv Bip-]-{Xn-bn {]th-in- n- p. At±-l-Øns icocw own- n pw {]h Ø-I FØmØ A m-tº- v, A{a-_mZv awvu F n-hn-s-ß-fn-te v kphn-ti-j-hp-ambn t]mim At±-lØns lrzbw shº sim p. Pohs IncoSw {]m]n- p- - Xn\v _lp-am-\-ap ]m{x-am-bn-øo-cp- -Xn\v Xs Hm w ÿnc-x-tbmss HmSn. hmxzm e-]- n, Nm e-]- n, _qtn-μe hb-ense hnizm-kn-iƒ ]p\xcp m\ Znh-k-Øn At±-lsØ ImWm-\mbn ImØn-cn- p- p. Xs {]nb-s - -h Cu temi-øn \n pw am -s - n pw hnizm-ktømss kphn-tij tlmjww XpS-cp- p. a -fmb {]jn Ipam-cnbpw {]Zo]v Ipamdpw k Δ-i- s Nnd-In XW-en-em-bn-cn- p- p. Ah-cpsS Bizm-k-Øn-\mbn {]m n- mepw CS-b-]-cn-]m-e\ Hm^o-kn \n pw... \n߃ ]nxm-hns\ \a-kv -cn- p- Xp Cu aebnepw A bcp-i-te-anepw A F p \mgni hcp- p (-tbml:4:21) hb k`-i-fn tbip-hns \maw al-xz-s -Sp- -Xn-\m R߃ sszhsø kvxpxn- p- p. Pq amkw DØ-cm-J- n-sebpw alm-cm-jv{s-bnsebpw hb-ep-iƒ kμ in- phm F\n v km[n- p. AhnsS hnizm-kn-iƒ Hcp-an p IqSp k`-iƒ Rm I p. kzta[m ip{iq-j-tbmsp tn v Ab {Km-a-ß-fn kphntijw tlmjn- p- -Xn\v Rm bphm- sf t{]m m-ln- n- p. sndnb {Kq ns ÿm\-ta eou-dn-eqss \ km y-߃ {ihn- p-hm R߃ v km[n- p. Pq amk-øn 8 Bcm-[-\m-e-b-߃ hnhn[ hb-ep-i-fn ka n- p-hm F\n v km[n- p. Bh-iy-Øn-en-cp hb-ep-i-fn 7 Bcm-[-\m-eb߃ IqSn Xpd p simsp- p-hm CS-bm-bn. 577 t] hnizm-k-{]-jym-]\w \SØn k`-tbmsp tn p. k`-bm-ip {InkvXp-hns icocw \ In-bn-cn- p \ ^e-߃ sszh-h-n-\-øn hf-cp-ibpw hym]n- p-ibpw snøp- p. dh ]utemkv ]hm

36

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw ss{xam-kni G{]n Pq 2017 ]pkvxiw 16 e w 2 (kz-imcy hnx-c-w-øn\p am{xw) ]{Xm-[n] kanxn dh.tpm k hdpkokv (snb am ) dh._n\p txmakv (No^v FUn ) {io.amω amxyp (I ho\ ) {io. ]n.sp.tpm Pv {io.kpp si.nmt m {io.tpm

More information