Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15"

Transcription

1 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans k -Xn-bn s_\ym-ao tkm{x-øn P\n- -h Xs. tdma 11:1 tdmam-tej\w 10,11 A ym-b-ß-fn 11 mw A ym-b-øn\p IqSp-X ap Xq w simsp-ømwv Cu BgvNsØ \ΩpsS ]T-\w. Cu c v A ym-bßfpw apgp-h-\mbn {i m-]q Δw hmbn-s - n am{xta ]usemkv Nn n AtX ]mxbn \ap pw hkvxpx-iƒ a\- n-em- m km[n- pw. Cu c v A ym-b-߃ ]n o-sp \o N -Iƒ p {i m-ti-{μ߃ Xs -bm-wv. H m-a-søbpw AXn-\- pdw ImX-emb Imcyhpw shfn-s - Sp-Ø-s - -Xv, sszh-øns a\p-jy-h -tøm-sp XnI kvt\lhpw F mhcpw c -bn-te p IS- p-h-c-w-sa- p Ahs AS-ßmØ B{K-l-hp-amWv. c m-]- -Xn-bn Bcpw \nc-kn- -s -Sp- n-. tdma 10 mw A ymbw 12 mw hmiy-øn ""sblq-z F pw bh-\ F pw Hcp hyxym-khpw C.'' F p kwi-b-te-i-sat\y shfn-s -Sp-Øn-bn- p- v. F m-hcpw ]m]n-i-fm-wv. tbip- {InkvXp apjm- -c-ap sszh-ir] F m-h pw Bh-iy-am-Wv. Cu Ir] e`n- p- Xv F m-h p-am-wv. GXp cmpy- m-c-\m-swt m FhnsS P\n p F p t\m n-bnt m Hcp-hs \ymb-{]-am-w-øns {]hrøn t\m n-bnt m A. ]ns tbm ]m]n-iƒ p ]I-c- m-c-\mbn acn I Øm-hmb tbip-{in-kvxphn-ep hnizmkw aqe-am-wv. temi-sa-ºm-sp-ap ]m]n-iƒ m-bn- mwv {InkvXp acn- -Xv. ASn-ÿm-\-]-c-ambn Hcp am hpw c m-]- -Xn-bn C. 11 mw A ym-b-øn ]usemkv Cu hnjbw Xs XpS-cp- p. ChnsS ]usemkv Xnc-s -Sp- n-s\- p-dn pw sszh-hn-fn-sb- p-dn pw kwkm-cn- p-tºmƒ \Ωƒ a\- n-em-t Imcyw "{]iv\w' c am{xw A. kphn-tijw temisa-ºmspw FØn- pi F sszh-]- -Xn-bn \ap- p ] v F m-sw- p- IqSn a\- n-em- -Ww. Hcp kaq-l-øns\m h Ønt\m c \ntj-[n- n- n-. CsXmcp hnj-bta Bbn-cp- n-. ]Icw {Iqim-tcm-l-W-Øn-\p-tijw {]txyin p PmXn-Iƒ p kphn-tijw e`n- -Xn-\p-ti-jw, BZy-Ime hnizm-kn-iƒ sblq- Z- mcpw PmXn-I-fn \n pw {InkvXp-aXw kzoi-cn- -h temisø kphn-tijo- I-cn- p- -Xns DØ-c-hm-ZnXzw Gs -Sp-Øp.

2 Rmb Unkw-_ 10 tbip-{in-kvxphpw \ymb-{]-am-whpw hmbn- pi: tdma 10:1 4 Cu thz-`m-køv F p ZqXmWv \ap- m-bp- Xv? kzbw \oxn Is -Øp- -Xns A]-ISw F mwv? \nb-a-kn- m w ]e-cq-]-ønepw `mh-ønepw D v (kz w \oxn) hy - a- m-ø-xp-sim p NneXp I p-]n-sn- m sshj-ay-ap- -Xm-Wv. Nne BfpIƒ Ah-cn Xs t\m p p; kzbw Ah-cpsS \ {]hr-øn-isf ImWp p. Ah-cpsS ` -W-coXn {i n- p- p. i Øv IWn-i-ambn I -i-kz-`m-htømss A\p-jvTn- p p. tami-s Hcp Imcy-ßfpw snøp- n. Ah t\snb \ t\ -ß-sf- n hfsc A`n-am\ap -h-cm-ip- p. Ch-sb mw kzbw \oxn F siwn-bn AI-s -Sp hgn-i-fm-wv. \ΩpsS PohnX-Ø-ns F m \nanjß-fnepw \sω `cn-t - Xv sszh-øns hnip- n-bm-wv (-ssz-h-\o-xn). BfpIƒ Is -Øp kzbw-\o-xn-bn c -s -Sp- Xn-\p i -amb Htc-sbmcp am hpw AXm-Wv. kzbw-\oxn {InkvXp-hns \oxn v FXn-cm-Wv. tdma 10:4 hfsc {]m[m-\y-ap thz-`mkw BWv CXv. tdmam-te-j-\-øn ]usem-kns ZqXns ImX-emb `mkw tdma 10:4 ImWp- p. BZyw AXns ] m-øew \mw a\- n-em- -Ww. At\Iw sblq-z- m kz -\oxn ÿm]n- m B{K-ln- p- p (tdm-a 10:4). \ymb-{]-am-w-øm-ep \oxn At\zjn- p- p (tdm-a 10:5). F m aio-lbpss Ah-Xmcw aqew \oxn-bpss bym hgn ]cn-n-b-s -Sp-Øn. I Øm-hmb tbip-{in-kvxp-hn hnizm-ka n F m-h pw \oxn Zm\-ambn \ In. F m {]mno\ BNm-cm-\p-jvTm\ I Ω-ßfpw Cu aio-lm-sb-sbwv hnc Nq n-bn-cp- -Xv. \ymb-{]-amww \n h-nn- p-tºmƒ GsX- nepw Imc-W-h-im Bsc- nepw- A-Xn ]Øp Iev]\ Dƒs -Sp-Øn-bm AXns A w, ]Øp Iev]\ a p \ymb-{]-am-w-øns IqsS amdn-t mbn F -. km m ni \ymb-{]-amww \ΩpsS ]m]sø Nq n- m-wn- p- p. \ΩpsS sx p-isf ImWn p Xcp- p. \ΩpsS Ip -ß-sfbpw Ipd-hp-I-sfbpw t_m y-s -Sp-Øp- p. AXp-aqew Hcp c -I \ap v Bh-iy-am-sW Xncn- -dnhv D m- p- p. ]m]- a \ap v Bh-iy-am-sW p a\- n-em- n-ø-cp- p. tbip-{in-kvxp-hn IqSn am{xta \oxn Ic-ÿ-am- m Ign-bq. {InkvXp \ymb-{]-am-w-øns Ah-km\amWv Aß s\sb- n B \ymb-{]-amww \sω tbip-hn- -te pw Ahs \oxn-bnte pw \bn- pw. "s temkv' (Telos) F {Ko p- ]-Z-Øn\v "Ah-km\w' "e yw' "Dt±iyw' Fs ms `mjm- cw snøm-hp- -XmWv. \ymb-{]-am-w-øns Ahkm\ e yw {InkvXp-hm-Wv. Cu hmiy-øn ]Øp-I-ev]\ {]txy-in v \memw Iev]\ \nb-a-km- yx -bn- m-øxpt]mse ]Tn- n- p p F p txm mw. ]pxn-b-\n-baw apgp-h\pw ]usem-kns Fgp-Øp-Ifpw Cu Nn m-k-xnsb FXn p- p. -92-

3 a p- -hsc \nß-fp-ambn Xmc-Xayw snøp-tºmƒ \n߃ Ah-sc- mƒ F{X \ -h F v A`n-am\w txm m-dpt m? Hcp-]t \n߃ Ah-sc- mƒ sa- -am-bn-cn mw. AXp-sIm v F mwp {]tbm-p\w? tbip-{in-kv Xp-hp-ambn \nßsf Xmc-Xayw snøp-i. hmkvx-h-øn \n߃ F{X-am{Xw \ -h-cm-sw v. Nn n- q. Xn ƒ Unkw-_ 11 Ir]-bv m-bp Xnc-s -Sp v hmbn- pi: tdma 11:1 7 sszhw Xs P\sØ Dt]- n p Ift m? Cu tnmzy-øns DØ-c- Øns BZy-`m-KØv ]usemkv Hcp tijn- n-s\, Ir]-bv mbn Xnc-s -Sp- -s Hcp tijn- ns\ Nq n- m-wn- p- p. sszhw Xs P\sØ X n f- n F -Xn\p sxfnhm-bn- mwv Cu tijn- ns\ ImWn- p- -Xv. tbip- {InkvXp-hns\ AwKo-I-cn- p sblq-z\pw bh-\\pw c Hcp-t]m-se-bm-Wv. {InkvXym-\nXzw kzoi-cn BZy-Im-e-hn-izm-kn-Iƒ F mw sblq-z-cm-bncp- p. s]s -t m-kvxp-\m-fn {InkvXym-\n-I-fmb h P-\m-hen AXn\p DZml-cWamWv. bh-\ pw sblq-z-sc-t mse tbip-{in-kvxp-hn-s\bpw Ahs Ir]-sbbpw kzoi-cn- p- Xn\p Xpey Ah-Im-i-am-sW p ]s{xm-kn\p t_m[ys -Sp-Øn-s m-sp- m {]txyi Z i\w Im n-s m-sp-t - n-h- p. (A-s m-kvxe {]hrøn 10:7. As m-kvxe {]hrøn 15:7 9 ambn XmcXayw snøpi). kphntijw Ah-cpsS ASp- -te pw FtØ- Xm-Wv. hmbn- pi: (tdm-a 11:7 10) tbip-{in-kvxp-hns\ a\x-]q Δw \nc-kn Hcp hn`mkw sblq-z-cn \n pw sszhw c ad- p-ht m? Cu Nn m-k-xn v F p sx mwv D -Xv? sblq-z- m B[n-Im-cn-I-ambn kzoi-cn- n-cp ]g-b\n-ba thz-`m-k-øp- \n pw ]usemkv D -cn- n-cn- p p (tdm-a 11:8 10). ""sszhw Ah v C phsc KmV-\n-{Zbpw ImWmØ IÆpw tiƒ mø snhnbpw simspøp.'' c bn-te p \bn- p shfn w ImWm-X-h-Æw, sszhw Ah-cpsS ImgvN XS p \n Øptam? Hcn- -ep-an-. tdma 9 mw A ym-b-øns hnh-c-w-ß-fn \n- mwv \ap- p- ta D -cn thz-`m-k-øns s]mcpƒ a\- n-em- m Ignbp - -Xv. hy n-]-c-amb c -sb- - n-b ]usemkv ChnsS hnh-cn- p- -Xv. sszhw Hcp kaq-l-øn-s bpw c \nc-kn- p- n-. ChnsS N snøp hnjbw kphn-ti-jo-i-c-w-øn sszh-tøm-ssm w Ah-cpsS ] mwv. c m-]- -Xn-bn sszhw Hcp kaq-lsø samø-ambn \nc-kn- m AXn F mwp sx v. kphn-ti-j-øns A -kø F m-h pw c F -Xm-bn-cnt F p-sim- mwv Cu Nn m-kxn kphn-ti-jo-i-c-w-øn\v FXn-cm-Ip- Xv? sblq-zs\ kw_- n- n-s-tømfw Cu Bibw k -S-I-camb Hcp Zpc- -ambn amdntbm? -93-

4 snmδ Unkw-_ 12 kz`m-hni imj: hmbn- pi: tdma 11:11 15 Cu thz-`m-køv F{X al-ømb {]Xym-ibmWv ]usemkv Ah-X-cn- n- p- Xv? Cu thz-`m-køv kam-\-x-i-fp c p {]tbm-k-߃ ImWm Ignbpw. (1) bn{km-tb-ey-cpss \ndhv (k-º-øv) (tdm-a 11:12) (2) bn{km-tb-ey-cpss AwKo- Imcw (tdm-a 11:15). Ah-cpsS hogvnbpw XpS bpw XmevIm-enIw am{x-amsw pw AXns ]n mse \ndhpw AwKo-Im-chpw e`n pw F p ]usemkns Z i-\-øn \n pw a\- n-em- p- p. Cu ]mt-øn D -bn c masø tnmzy-øn-\p DØcw ""sszhw kz -P-\sØ X n- -f-bptam'' F Xv Hcp XmevIm-enI {]Xn-`m-k-amWv F mwv ]usemkv ]d-bp- -Xv. hmbn- pi: tdma 11:16 24 ChnsS F mwv ]usemkv ]d-bp- -Xv? bn{km-tb-eysc ]usemkv Xmc-Xayw snbvxn-cn- p- Xv {]Io Øn- -s ts Henhv hr -tøm-sm-wv. AXns Nne simºp-isf HSn- p-i-f p (Ahnizm-kn-Iƒ). sszhw Xs P\sØ X n- -f- n- n (tdm-a 11:2) F p ImWn- p- -Xn-\p Hcp DZm-l-c-W-amWv CXv. thcpw X pw Ahn-sS-Ø-s bp- v. Cu ac-tømsv hnizm-kn-i-fmb PmXn-Isf H n p tn Øp. Ah v Bhiy -amb t]mj-i-ßfpw Du -kz-e-xbpw Xmbvthcn \n pw XmbvØ-Sn-bn \n pw e`y-am- p- p. Cu Xmbvthcpw XmbvØSnbpw bn{km-tbey hnizm-kn- I-fm-Wv. tbip-{in-kvxp-hns\ \nc-kn- p-ibpw Dt]- n- p-ibpw snbvx bn{kmtb-ey p kw`-hn- Xp Xs bh-\- pw kw`-hn- pw. Ahcpw A{]-Imcw {]h Øn- m AtX A\p-`hw Xs Ah pw D m-ipw. Hcn- c bn Bbm ]ns F pw c -bn Xs F p thz-]p-kvxiw ]Tn- n- p- n-. c F Xv Zm\w e`n- p- -Xm-Wv. AXp-sIm v A{]-Imcw Xs AXp \nc-kn- m\pw Ah-Im-i-ap- v. Ft m-sgms \ap p hogvn `hn- pt m At m-sgms \Ωƒ c bv p ]pd-øm-wv. \Ωƒ F m A -Ønepw ]q ÆX ssih-cn-s - n am{xta \Ωƒ c -bn BIp- p- p. ]m]- pgn \mw Hgn-hm- -Ww. Hcn- sszh-ir] e`n- m \ap-s m pw snøm-\n-. \ap v Hcp Xnc-s -Sp pw C. Aßs\ Nn n- p- p-sh- n \sω Np s ncp Ir] \Ωn \n pw FSp- -s Spw. X qew c \ap p \jvs-s -Sp-Ibpw snøpw. Ah-km\w sszh-øns Ir]-bn XpS p Pohn- p- -h am{xw c n- -s Spw (tdm-a 11:12). Xs \ -bntem {]Xm-]-Øntem Iq p-hn-izm-kn-isf mƒ IqSp-X Hu Xyw Ds p Icp-Xp-Itbm kzbw IgnhpIfnepw Xme pifnepw -94-

5 ]pigpitbm snø-cp-xv. c \mw t\sn-b-x-. AsXmcp Zm\w BWv. {Iqins apºnepw sszhøns ]cnip nbpss \n nx \nehmcøns apºnepw F mhcpw ka-cm-wv. sszhoi Ir] Bh-iy-ap Hmtcm ]m]n pw sszh-øns hnip n Bh-iy-ap Hmtcm ]m]n pw AXp km y-am-ip- Xv sszh-ir] apjm- cw BWv. \ap p kzbw {]iw-kn- m H p-an-. \ap p {]iw-kn m D Xp {InkvXp-th-ip-hn-em-Wv. a\p-jy-th-j-sa-spøv Cu `qan-bn h v, \ap pth n IjvSw kln p \ΩpsS ]m]-øn-\p-th n acn v, \Ωƒ Pohn-t - Xn\p amxr-i-bm-bn-øo {InkvXp-tb-ip-hn-em-Wv \ap p {]iw-kn- m-\p- Xv. _p[ Unkw-_ 13 hmbn- pi: tdma 11: ]usemkv GXp kw`-h-hn-im-k-ß-sf- - nbmwv ChnsS {]h-nn- p- -Xv. \q m- p-i-fmbn {InkvXym-\n-Iƒ tdma 11:25 27 hsc-bp thz-`m-k-߃ At\ym\yw N snøp-ibpw, kwhm-z-߃ \S-Øp-Ibpw snbvxn- p- v. C pw N -sn-øp- p- v. Ipsd Bi-b-߃ hfsc hy -X-bp- -Xm-Wv. hnizm-køn XpS- - m v Chn-sS-bp {]iv\w, {InkvXp sblq-z-t -XmWv F Xm-Wv. F m ]usem-kns adp-]sn Cu A ym-b-øns BZy-`m-KØv D bn tnmzy-øns DØ-c-am-Wv. ""sszhw kzp-\sø X n- -ft m?'' As m-kvxes DØcw C F m-wv. XpS p hnh-cww Cß-s\-bm-Wv. (1) "A X' s]mtdm-knkv (Porosis). s]mtdmknkv F {Ko p-]-z-øns `mjm- cw snbvx ]Z-amWv A X As - n "ITn-\-Xcw' AXv AXns Hcp `mkw am{xw. (2) AXv XmXv m-eniw am{x-am-wv. ""PmXn-Iƒ apgp-h-\mbn AIØp hcp- Xp hsc am{xw.'' "apgp-h PmXn-Ifpw' F p ]d- m F mwv A -am- p- Xv? At\- I-am-fp-Iƒ Cu ]Z-k-ap- -bsø kphn-ti-jo-i-c-w-øns ZuXyw F ph- m apgp-h kaq-lhpw apgp-h temihpw kphn-tijw tiƒ p- -Xn-s\- - n-bm-wv DtZin p Xv PmXn-I-fpsS \nd-hp-iƒ F p- ]-d- m temiw apgph kphn-tijw {]kw-kn- -s -Sp- -Xns\ kqnn- n- p- p. tbip-{in-kvxphn IqSn shfn-s bn{km-tbey hnizmkw temi-sa-ºmspw tlmjn- -s SWw. tbip-{in-kvxp-hns {]Xy- X Bk- -am-bn-cn- p Cu ka-bøv At\I sblq-z- m tbip-{in-kvxp-hns\ kzoi-cn- p- -Xn-\mbn h p XpS-ßpw. F m bn{km-tb-eycpw c n- -s Spw F {]kvxm-h-\-bmwv C\n-bp-ap hnj-a-l w (tdm-a 11:26). kie sblq-zcpw Nne sszho-i- I-ev]-\- {]-Imcw A y-\m-fp-i-fn c -bn-te p IS- p-hcpw F v Cu hmiyw-sim p hymjym- \n-t - -Xn-. As - n Fhn-sS-sb- n-ep-ap Hcp {]txyi hn`mkw P\߃ apgp-h c {]m]n- p-sa p Xncp-h-N-\-Øn Fhn-sSbpw tcj-s -Sp-Øn-bn n. Ipd- p-t]-sc- nepw c s S-W-sW p ]usemkv B{K-ln- p- p. F m kaql-øn-ep-ap- -Xp-t]mse AXn Ipd- p-t] aio-lsb kzoi-cn- p. Ipd pt] aio-lsb \nc-kn- p. -95-

6 tdmam-te-j\w 11 mw A ym-b-sø- n kwkm-cn- p-tºmƒ Fe Pn. ssh v C{]-Imcw ]d-bp- p. ""kphn-ti-jo-i-c-w-øns Ah-km-\-\m-fp-I-fn-te p hcptºmƒ At\I sblq-z- m tbip-{in-kvxp-hns\ Ah-cpsS c n-xm-hmbn kzoi-cn- pw. The Acts of Apostles p 381. hfsc i -amb the Cu `qan-bn \mw sntø- n-bn-cn- p- p. sszh- Øns {]Jym-]\w C{]-Im-c-am-Wv. PmXn-Iƒ Iq n-t -s -S-Ww. F m PmXn-Iƒ am{x-a-. sblq-z- mcpw A q- -Øn D m-i-ww. sblq-z- m-cpss CS-bn At\-I am\-km- -c-s -Spw. Ah-cn qss sszh-øns c, hnf v IØp- -Xp-t]mse {]Im-i-]q-cnXw BIpw. sblq-z- m F m-bn-søpw NnXdn- m p- p- v. Ah-cn qss GX me kxy-sh-fn w a p- -h p shfns -Spw. Ah apjm- cw At\-Im-bn-c-߃ {]Im-i-Øn-te v B\-bn- -s Spw. Ah sszh-øns \ymb-{]-am-w-øns ÿnc-xsb \o -s -Sm-\m-ImØ Ahÿsb p-dn v AXy- px i n-tbmss tlmjn- pw. sblq-z- m-cpss {InkvXob hnizm-k-øns thcp-isf pdn v kabw FSpØv Bg-ambn Nn n- p-i. sblq-z- a-x-sø- p-dn- p Hcp {]txyi ]T\w Fßs\ \nß-fpss {InkvXob hnizm-ksø IqSp-X Dd- n- m klm-bn- p- p. hymgw Unkw-_ 14 ]m]n-iƒ v c tdmam-te-j\w 11 mw A ymbw 25 apx 27 hsc-bp hmiy-ß-fn \n- pw, kz -P-\-tØm-Sp ]usemkv As m-kvx-es kvt\lw {]Xy- - Øn sxfn-hmbn a\- n-em- mw. kzpm-xo-b kphn-tij kxy-ß-tfmsv adp- X-en- p-\n- p, ]usem-kn-t\msp bp w snøp-tºmƒ AXp ]usem-kn\v F{Xam{Xw thz-\m-p-\-i-am-wv. Aß-s\-sbms BsW- nepw At\Iw Bfp-Iƒ tbip-{in-kvxp-hns\ aiolbmbn AwKo-I-cn- p-sa p ]usemkv hniz-kn- ncp- p. hmbn- pi: tdma 11: sblq-z- m-tcmsv am{x-a a\p-jy-h - tømsp apgp-h\pw sszh-øn\p kvt\l-ap-s - p hkvxpx F{]-Imcw ]usemkv a p- -h p a\- n-em ns mspøp? sszh-ir-]-bpss A{]- ta-b-i n F{]-Imcw ]usemkv Cu thz-`m-k-øn qss {]I-Sn- n p? tdma 11:28 36 hsc-bp Xncp-h-N-\-`m-KØv sblq-z\pw bh-\\pw XΩn sshcp yw \ne-\nevt Hcp Bibw hy -ambn ChnsS kqnn- n- -s -Sp- p. sszh-øns kvt\lhpw Ir]bpw ]m]n-i-fp-ss-ta kar- -ambn snmcn-b-s - Sp- p. a\p-jy-h sø c n- pi F p- Xv temi-ÿm-]-\-øn\p aptºbp sszh-øns ] -Xn-bm-Wv. Bb-Xn-te v a p a\p-jy-sc-bpw, cmjv{s-ßsfbpwsams sszthjvs \nh Øn- mbv sszhw D]-I-c-W-am- n. -96-

7 hfsc {i -tbmss {]m -\m-]q Δw tdma 11:31 hmbn- pi: Cu thz- `m-k-øp-\n pw F p {][m\ \n t±-i-amwv \ap v Dƒs m- m-\p- Xv? sblq-z-t\msv am{x-a-, \mw I p-ap- p F m-h-tcmspw \ap- p km o- I-c-W-sØ- n F mwv \mw a\- n-em-t - Xv? blq-zm-p-\-x-tbm-sv, \q m- p-i-fmbn {InkvXo-b-k` hfsc B {Z-X-tbmSv CS-s - -Xp-aqew At\I sblq-zm-a-x- m Ah-cpsS anin-lmtb Is -Øm CS-bm-bn. tbip-{in-kvxp-hns {Iqim-tcm-lW kw`-h-øn-\p-tijw BZy-\q m - p-i-fn {InkvXo-b- k-`-i-fn \n pw [mcmfw Bfp-Iƒ simgn p s]mbv s m n-cp- p. BZy-{In-kvXym-\n-I-fpsS CS-bn-ep hn{k-lm-cm-[\ t]mep Zpcm-Nm-c-ßfpw {]txy-in v Ggmw Zn\ i Øv BN-c-W-Øn \n pw ]n amdn Rmb-dmgvN Bcm-[-\bv p ap Xq w simsp-øxpw Hs P\-ßsf aiolbnte v BI jn- p- -Xn\p hnlm-x-am-bn-\n- p. F m {InkvXym-\n-Ifpw sszh-øn \n pw e`n Ir]-bp-sSbpw Icp-Wbp-sSbpw alxzw Dƒs m v AXp a -p- -h p ]I p \ Ip- Xv ta tb-dnb {]hrøn-bmwv. A{]-Imcw \mw {]h Øn- p- n- m-sb- n \ap p {InkvXym-\n-I-fm-bn-cn- m tbmky-x-bn-. ImWpI: aømbn 18: {]txy-in- v, \n߃ IcpW ImWn-t - -h Ah AX ln- p- ns - n t mepw Aßs\ Bsc- nepw Dt m? A{]-Imcw snøp- Xv F{X ITn-\-X-c-am-bmepw F p-sim v B hy n-tbmsp IcpW ImWn- p-iqsm? AXt tbip-{inkvxp \ap- p-th n snbvx-xv. sh n Unkw-_ 15 IqSp-X Nn bv v hmbn- pi: Ellen G. White (Copy From Original Script). Hcp cmjv{s-sa \ne v bn{km-tb-ey ]cm-p-b-s - p. F m c -s ts Hcp \ tijn v Ahn-sS-bp- m-bn-cp- p. tbip-{in-kvxp-hns Ah-XcW ka-bøv hniz-kvx-cmb kv{xo]p-cp-j- m Ahn-sS-bp- m-bn-cp- p. AXy[nIw kt m-j-tømss kv\m]-i-tbm-l- ms ZqXv {ihn- bpw tbip-{in-kvxp-hns P\-\-sØ- p-dn- p {]h-n-\-߃ hmbn p ]Tn- p- -Xn kt mjw Is - Øp-Ibpw snbvxp. BZy-k-`-Iƒ cq]w FSp-Ø-t mƒ Cu hniz-kvx-cmb hnizmkn-iƒ \{k-mb-\mb Cu tbip-hn-\p-th n t\m n- m Øn-cn- p- -h-cm-wv. "Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp 376,377. ""sblq-z- m-cn Nne X o-kvim-c-\mb ]usem-kn-s\-t mse sszh-h- N-\-Øn i -cm-bn-cp- p. sszh-h-n\w i -ambn tlmjn- p- -Xn {]mhowyw D -h Bbn-cp- p. am -s -SmØ \ymb-{]-amww h n i n tbmsp {]Jym-]\w snøm Ah k -cm-bn. Ah-K-Wn- -s - n-cp- -hcpw a p- -h-cm {i n- -s -Sm-Xn-cp- -hcpw a p- -h Ah- -tbmss t\m n-bncp- -h-cp-amb At\-I p c -bpss ZqXv ]I p-sim-sp-øxv Cu sszh-zmk m Bbn-cp- p.'' Page

8 ""kphntij-tlm-j-w-øns Ah-km\ \mfp-i-fn CXp-h-scbpw Ah- K-Wn- -s - n-cp Bfp-Iƒ v {]txy-i-xcw ]cn-]m-e\w Bh-iy-am-bn-cp- p. temi-øns \m\m-`m-k-ß-fnepw NnX-dn- m p sblq-z mbn sszh-the- m {]txyi Xmev]cyw FSpØp c m-zqxv a\- n-em n simsp- -Ww. ]gb- \n-b-a-h-n-\-߃ ]pxn-b-\n-b-a-hp-ambn CuSm p _ -s - n-cn- p- -Xn-\m btlm-h-bpss \nxye yw, At\I sblq-z- m v Hcp ]pxp-bp-k- n-d-hn-t]msebpw Bflm-hn\v Hcp Dbn sø-gp-t -ev]p-t]m-sebpw txm n- pw. ]g-b- \nba thz-]p-kvx-i-øm-fp-i-fn tbip-{in-kvxp-hns\ Nn{Xo-I-cn- n-cn- p- Xp ImWp-tºmƒ ]pxn-b-\n-b-a-øn hnh-cn- n-cn- p coxn-bpw a\- n-emipw. AhcpsS Dd-ßn- n-s P -kn- -amb Nn m-i n DW-cp-I-bpw, tbip-{inkvxp temi-c- n-xm-hm-sw p a\- n-em- p-ibpw snøpw. At\-I {InkvXp-hns\ Ah-cpsS hos -Sp- p-im-c-\mbn kzoi-cn- pw.'' Page 381. N -bv p tnmzy-߃: 1. Ah-km-\-Im-e-Øv, sszh-i-ev]\ {]txy-in p i Øv {i n- -s -Sp ti{μ-_n-μp-hmbn amdp p. At\I sblq-z- m ]Øp-I-ev]\ AS-ßp \ymb-{]-amww skh v tu AUz n-ãp-im-sc-t mse hfsc Kuc-h-X-cambn ImWp p F Xv Bim-h-l-at? temi-ap-ºmsi Ch v Cu hnj-b-øn-ep kwi-b-\n-hrøn snbvxp-sim-sp- m-\p DØ-c-hm-ZnØw \ap- nt? 2. a p k`m-hn-`m-k-ßsf At]- n- v, AUz n-ãp-im p sblq-z- m-cpss CS-bn kphn-ti-jo-i-cww Ffp- -am-ip- Xv F p-sim v? \nß-fpss {]mtz-in-i-k-`bv,v blq-zm-k-aq-l-øn\v F p snøm Ignbpw? 3. ]pcm-x\ bn{km-tb-ey-cpss sx p-i-fn \n pw \mw F p ]mt-߃ ]Tn- p p? CtX sx p-iƒ Bh Øn- m-xn-cn- m \mw F p snøww? IqSp-X Nn bv v hmbn- pi: Ellen G. White ''Before the sanhedrin'' pp 77-79; ''From Persecutor to Disciple'', pp ; ''Written From Rome'', pp 474,475, in Acts of the Apostoles; ''Reaching Cathoties'', pp , in Evangelism; What to preach and Not to preach'',pp 155,156, in Selected Messages, book

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw?

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw? E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r RN. 29559/78 Xn ƒ t]pv 19 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI Vol. XXXIX No.52 Price Rs.5/- CHURCHES WILL GET A FREE WEBPAGE! Detailed info with pictures and telephone

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

tbip{inkvxp PohPeØns hmli

tbip{inkvxp PohPeØns hmli PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE JESUS CHRIST THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A christian reflection on the "New Age'' tbip{inkvxp PohPeØns hmli \yq GPv s\

More information

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw AhcpsS lrzbßfn Hcp tcmkap mbncp p. ]ns A mlp Ah v AhcpsS tcmk߃ h n n p. Ah I w ]d p sim ncp ImcWØm Ah v thz\mp\iamb in e`n p XmWv. \n߃ `qanbn \miap m cpsx v AhtcmSv ]dbs Sptºmƒ R߃ \ {]h Øn p h am{xamsw

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ ]pkvxiw 03 2013 am v 20 1434 P. Due 07 13 e w 24 am su ISvPp C y³ P\-Xbv v e yw ]ng- -cpxv KpPvdm-Øns\ ]ptcm-k-xn-bp m- n-bxv Xm\m-sW v \tc-{µ-tamun hmzn- p- p- v. Aß-s\-sb- n "]ptcm-kxn F m F mwv? P\-Po-hn-X-Øns

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

làpn-iä kw_-ôn kanxn

làpn-iä kw_-ôn kanxn ]Xnaq mw ticf \nb-a-k` làpn-iä kw_-ôn kanxn (2014-2016) Bdm-aXv dnt mà«v tic-f- nse `qanbpss Xcw-Xn-cn-hp-ambn _Ô-s «Umäm _m v X m-dm- p- Xv kw_ôn v ( 2014 Pqsse 17þmw XobXn kaà n- -Xv) ticf \n-ba-k`m

More information