Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Size: px
Start display at page:

Download "Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15"

Transcription

1 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans k -Xn-bn s_\ym-ao tkm{x-øn P\n- -h Xs. tdma 11:1 tdmam-tej\w 10,11 A ym-b-ß-fn 11 mw A ym-b-øn\p IqSp-X ap Xq w simsp-ømwv Cu BgvNsØ \ΩpsS ]T-\w. Cu c v A ym-bßfpw apgp-h-\mbn {i m-]q Δw hmbn-s - n am{xta ]usemkv Nn n AtX ]mxbn \ap pw hkvxpx-iƒ a\- n-em- m km[n- pw. Cu c v A ym-b-߃ ]n o-sp \o N -Iƒ p {i m-ti-{μ߃ Xs -bm-wv. H m-a-søbpw AXn-\- pdw ImX-emb Imcyhpw shfn-s - Sp-Ø-s - -Xv, sszh-øns a\p-jy-h -tøm-sp XnI kvt\lhpw F mhcpw c -bn-te p IS- p-h-c-w-sa- p Ahs AS-ßmØ B{K-l-hp-amWv. c m-]- -Xn-bn Bcpw \nc-kn- -s -Sp- n-. tdma 10 mw A ymbw 12 mw hmiy-øn ""sblq-z F pw bh-\ F pw Hcp hyxym-khpw C.'' F p kwi-b-te-i-sat\y shfn-s -Sp-Øn-bn- p- v. F m-hcpw ]m]n-i-fm-wv. tbip- {InkvXp apjm- -c-ap sszh-ir] F m-h pw Bh-iy-am-Wv. Cu Ir] e`n- p- Xv F m-h p-am-wv. GXp cmpy- m-c-\m-swt m FhnsS P\n p F p t\m n-bnt m Hcp-hs \ymb-{]-am-w-øns {]hrøn t\m n-bnt m A. ]ns tbm ]m]n-iƒ p ]I-c- m-c-\mbn acn I Øm-hmb tbip-{in-kvxphn-ep hnizmkw aqe-am-wv. temi-sa-ºm-sp-ap ]m]n-iƒ m-bn- mwv {InkvXp acn- -Xv. ASn-ÿm-\-]-c-ambn Hcp am hpw c m-]- -Xn-bn C. 11 mw A ym-b-øn ]usemkv Cu hnjbw Xs XpS-cp- p. ChnsS ]usemkv Xnc-s -Sp- n-s\- p-dn pw sszh-hn-fn-sb- p-dn pw kwkm-cn- p-tºmƒ \Ωƒ a\- n-em-t Imcyw "{]iv\w' c am{xw A. kphn-tijw temisa-ºmspw FØn- pi F sszh-]- -Xn-bn \ap- p ] v F m-sw- p- IqSn a\- n-em- -Ww. Hcp kaq-l-øns\m h Ønt\m c \ntj-[n- n- n-. CsXmcp hnj-bta Bbn-cp- n-. ]Icw {Iqim-tcm-l-W-Øn-\p-tijw {]txyin p PmXn-Iƒ p kphn-tijw e`n- -Xn-\p-ti-jw, BZy-Ime hnizm-kn-iƒ sblq- Z- mcpw PmXn-I-fn \n pw {InkvXp-aXw kzoi-cn- -h temisø kphn-tijo- I-cn- p- -Xns DØ-c-hm-ZnXzw Gs -Sp-Øp.

2 Rmb Unkw-_ 10 tbip-{in-kvxphpw \ymb-{]-am-whpw hmbn- pi: tdma 10:1 4 Cu thz-`m-køv F p ZqXmWv \ap- m-bp- Xv? kzbw \oxn Is -Øp- -Xns A]-ISw F mwv? \nb-a-kn- m w ]e-cq-]-ønepw `mh-ønepw D v (kz w \oxn) hy - a- m-ø-xp-sim p NneXp I p-]n-sn- m sshj-ay-ap- -Xm-Wv. Nne BfpIƒ Ah-cn Xs t\m p p; kzbw Ah-cpsS \ {]hr-øn-isf ImWp p. Ah-cpsS ` -W-coXn {i n- p- p. i Øv IWn-i-ambn I -i-kz-`m-htømss A\p-jvTn- p p. tami-s Hcp Imcy-ßfpw snøp- n. Ah t\snb \ t\ -ß-sf- n hfsc A`n-am\ap -h-cm-ip- p. Ch-sb mw kzbw \oxn F siwn-bn AI-s -Sp hgn-i-fm-wv. \ΩpsS PohnX-Ø-ns F m \nanjß-fnepw \sω `cn-t - Xv sszh-øns hnip- n-bm-wv (-ssz-h-\o-xn). BfpIƒ Is -Øp kzbw-\o-xn-bn c -s -Sp- Xn-\p i -amb Htc-sbmcp am hpw AXm-Wv. kzbw-\oxn {InkvXp-hns \oxn v FXn-cm-Wv. tdma 10:4 hfsc {]m[m-\y-ap thz-`mkw BWv CXv. tdmam-te-j-\-øn ]usem-kns ZqXns ImX-emb `mkw tdma 10:4 ImWp- p. BZyw AXns ] m-øew \mw a\- n-em- -Ww. At\Iw sblq-z- m kz -\oxn ÿm]n- m B{K-ln- p- p (tdm-a 10:4). \ymb-{]-am-w-øm-ep \oxn At\zjn- p- p (tdm-a 10:5). F m aio-lbpss Ah-Xmcw aqew \oxn-bpss bym hgn ]cn-n-b-s -Sp-Øn. I Øm-hmb tbip-{in-kvxp-hn hnizm-ka n F m-h pw \oxn Zm\-ambn \ In. F m {]mno\ BNm-cm-\p-jvTm\ I Ω-ßfpw Cu aio-lm-sb-sbwv hnc Nq n-bn-cp- -Xv. \ymb-{]-amww \n h-nn- p-tºmƒ GsX- nepw Imc-W-h-im Bsc- nepw- A-Xn ]Øp Iev]\ Dƒs -Sp-Øn-bm AXns A w, ]Øp Iev]\ a p \ymb-{]-am-w-øns IqsS amdn-t mbn F -. km m ni \ymb-{]-amww \ΩpsS ]m]sø Nq n- m-wn- p- p. \ΩpsS sx p-isf ImWn p Xcp- p. \ΩpsS Ip -ß-sfbpw Ipd-hp-I-sfbpw t_m y-s -Sp-Øp- p. AXp-aqew Hcp c -I \ap v Bh-iy-am-sW Xncn- -dnhv D m- p- p. ]m]- a \ap v Bh-iy-am-sW p a\- n-em- n-ø-cp- p. tbip-{in-kvxp-hn IqSn am{xta \oxn Ic-ÿ-am- m Ign-bq. {InkvXp \ymb-{]-am-w-øns Ah-km\amWv Aß s\sb- n B \ymb-{]-amww \sω tbip-hn- -te pw Ahs \oxn-bnte pw \bn- pw. "s temkv' (Telos) F {Ko p- ]-Z-Øn\v "Ah-km\w' "e yw' "Dt±iyw' Fs ms `mjm- cw snøm-hp- -XmWv. \ymb-{]-am-w-øns Ahkm\ e yw {InkvXp-hm-Wv. Cu hmiy-øn ]Øp-I-ev]\ {]txy-in v \memw Iev]\ \nb-a-km- yx -bn- m-øxpt]mse ]Tn- n- p p F p txm mw. ]pxn-b-\n-baw apgp-h\pw ]usem-kns Fgp-Øp-Ifpw Cu Nn m-k-xnsb FXn p- p. -92-

3 a p- -hsc \nß-fp-ambn Xmc-Xayw snøp-tºmƒ \n߃ Ah-sc- mƒ F{X \ -h F v A`n-am\w txm m-dpt m? Hcp-]t \n߃ Ah-sc- mƒ sa- -am-bn-cn mw. AXp-sIm v F mwp {]tbm-p\w? tbip-{in-kv Xp-hp-ambn \nßsf Xmc-Xayw snøp-i. hmkvx-h-øn \n߃ F{X-am{Xw \ -h-cm-sw v. Nn n- q. Xn ƒ Unkw-_ 11 Ir]-bv m-bp Xnc-s -Sp v hmbn- pi: tdma 11:1 7 sszhw Xs P\sØ Dt]- n p Ift m? Cu tnmzy-øns DØ-c- Øns BZy-`m-KØv ]usemkv Hcp tijn- n-s\, Ir]-bv mbn Xnc-s -Sp- -s Hcp tijn- ns\ Nq n- m-wn- p- p. sszhw Xs P\sØ X n f- n F -Xn\p sxfnhm-bn- mwv Cu tijn- ns\ ImWn- p- -Xv. tbip- {InkvXp-hns\ AwKo-I-cn- p sblq-z\pw bh-\\pw c Hcp-t]m-se-bm-Wv. {InkvXym-\nXzw kzoi-cn BZy-Im-e-hn-izm-kn-Iƒ F mw sblq-z-cm-bncp- p. s]s -t m-kvxp-\m-fn {InkvXym-\n-I-fmb h P-\m-hen AXn\p DZml-cWamWv. bh-\ pw sblq-z-sc-t mse tbip-{in-kvxp-hn-s\bpw Ahs Ir]-sbbpw kzoi-cn- p- Xn\p Xpey Ah-Im-i-am-sW p ]s{xm-kn\p t_m[ys -Sp-Øn-s m-sp- m {]txyi Z i\w Im n-s m-sp-t - n-h- p. (A-s m-kvxe {]hrøn 10:7. As m-kvxe {]hrøn 15:7 9 ambn XmcXayw snøpi). kphntijw Ah-cpsS ASp- -te pw FtØ- Xm-Wv. hmbn- pi: (tdm-a 11:7 10) tbip-{in-kvxp-hns\ a\x-]q Δw \nc-kn Hcp hn`mkw sblq-z-cn \n pw sszhw c ad- p-ht m? Cu Nn m-k-xn v F p sx mwv D -Xv? sblq-z- m B[n-Im-cn-I-ambn kzoi-cn- n-cp ]g-b\n-ba thz-`m-k-øp- \n pw ]usemkv D -cn- n-cn- p p (tdm-a 11:8 10). ""sszhw Ah v C phsc KmV-\n-{Zbpw ImWmØ IÆpw tiƒ mø snhnbpw simspøp.'' c bn-te p \bn- p shfn w ImWm-X-h-Æw, sszhw Ah-cpsS ImgvN XS p \n Øptam? Hcn- -ep-an-. tdma 9 mw A ym-b-øns hnh-c-w-ß-fn \n- mwv \ap- p- ta D -cn thz-`m-k-øns s]mcpƒ a\- n-em- m Ignbp - -Xv. hy n-]-c-amb c -sb- - n-b ]usemkv ChnsS hnh-cn- p- -Xv. sszhw Hcp kaq-l-øn-s bpw c \nc-kn- p- n-. ChnsS N snøp hnjbw kphn-ti-jo-i-c-w-øn sszh-tøm-ssm w Ah-cpsS ] mwv. c m-]- -Xn-bn sszhw Hcp kaq-lsø samø-ambn \nc-kn- m AXn F mwp sx v. kphn-ti-j-øns A -kø F m-h pw c F -Xm-bn-cnt F p-sim- mwv Cu Nn m-kxn kphn-ti-jo-i-c-w-øn\v FXn-cm-Ip- Xv? sblq-zs\ kw_- n- n-s-tømfw Cu Bibw k -S-I-camb Hcp Zpc- -ambn amdntbm? -93-

4 snmδ Unkw-_ 12 kz`m-hni imj: hmbn- pi: tdma 11:11 15 Cu thz-`m-køv F{X al-ømb {]Xym-ibmWv ]usemkv Ah-X-cn- n- p- Xv? Cu thz-`m-køv kam-\-x-i-fp c p {]tbm-k-߃ ImWm Ignbpw. (1) bn{km-tb-ey-cpss \ndhv (k-º-øv) (tdm-a 11:12) (2) bn{km-tb-ey-cpss AwKo- Imcw (tdm-a 11:15). Ah-cpsS hogvnbpw XpS bpw XmevIm-enIw am{x-amsw pw AXns ]n mse \ndhpw AwKo-Im-chpw e`n pw F p ]usemkns Z i-\-øn \n pw a\- n-em- p- p. Cu ]mt-øn D -bn c masø tnmzy-øn-\p DØcw ""sszhw kz -P-\sØ X n- -f-bptam'' F Xv Hcp XmevIm-enI {]Xn-`m-k-amWv F mwv ]usemkv ]d-bp- -Xv. hmbn- pi: tdma 11:16 24 ChnsS F mwv ]usemkv ]d-bp- -Xv? bn{km-tb-eysc ]usemkv Xmc-Xayw snbvxn-cn- p- Xv {]Io Øn- -s ts Henhv hr -tøm-sm-wv. AXns Nne simºp-isf HSn- p-i-f p (Ahnizm-kn-Iƒ). sszhw Xs P\sØ X n- -f- n- n (tdm-a 11:2) F p ImWn- p- -Xn-\p Hcp DZm-l-c-W-amWv CXv. thcpw X pw Ahn-sS-Ø-s bp- v. Cu ac-tømsv hnizm-kn-i-fmb PmXn-Isf H n p tn Øp. Ah v Bhiy -amb t]mj-i-ßfpw Du -kz-e-xbpw Xmbvthcn \n pw XmbvØ-Sn-bn \n pw e`y-am- p- p. Cu Xmbvthcpw XmbvØSnbpw bn{km-tbey hnizm-kn- I-fm-Wv. tbip-{in-kvxp-hns\ \nc-kn- p-ibpw Dt]- n- p-ibpw snbvx bn{kmtb-ey p kw`-hn- Xp Xs bh-\- pw kw`-hn- pw. Ahcpw A{]-Imcw {]h Øn- m AtX A\p-`hw Xs Ah pw D m-ipw. Hcn- c bn Bbm ]ns F pw c -bn Xs F p thz-]p-kvxiw ]Tn- n- p- n-. c F Xv Zm\w e`n- p- -Xm-Wv. AXp-sIm v A{]-Imcw Xs AXp \nc-kn- m\pw Ah-Im-i-ap- v. Ft m-sgms \ap p hogvn `hn- pt m At m-sgms \Ωƒ c bv p ]pd-øm-wv. \Ωƒ F m A -Ønepw ]q ÆX ssih-cn-s - n am{xta \Ωƒ c -bn BIp- p- p. ]m]- pgn \mw Hgn-hm- -Ww. Hcn- sszh-ir] e`n- m \ap-s m pw snøm-\n-. \ap v Hcp Xnc-s -Sp pw C. Aßs\ Nn n- p- p-sh- n \sω Np s ncp Ir] \Ωn \n pw FSp- -s Spw. X qew c \ap p \jvs-s -Sp-Ibpw snøpw. Ah-km\w sszh-øns Ir]-bn XpS p Pohn- p- -h am{xw c n- -s Spw (tdm-a 11:12). Xs \ -bntem {]Xm-]-Øntem Iq p-hn-izm-kn-isf mƒ IqSp-X Hu Xyw Ds p Icp-Xp-Itbm kzbw IgnhpIfnepw Xme pifnepw -94-

5 ]pigpitbm snø-cp-xv. c \mw t\sn-b-x-. AsXmcp Zm\w BWv. {Iqins apºnepw sszhøns ]cnip nbpss \n nx \nehmcøns apºnepw F mhcpw ka-cm-wv. sszhoi Ir] Bh-iy-ap Hmtcm ]m]n pw sszh-øns hnip n Bh-iy-ap Hmtcm ]m]n pw AXp km y-am-ip- Xv sszh-ir] apjm- cw BWv. \ap p kzbw {]iw-kn- m H p-an-. \ap p {]iw-kn m D Xp {InkvXp-th-ip-hn-em-Wv. a\p-jy-th-j-sa-spøv Cu `qan-bn h v, \ap pth n IjvSw kln p \ΩpsS ]m]-øn-\p-th n acn v, \Ωƒ Pohn-t - Xn\p amxr-i-bm-bn-øo {InkvXp-tb-ip-hn-em-Wv \ap p {]iw-kn- m-\p- Xv. _p[ Unkw-_ 13 hmbn- pi: tdma 11: ]usemkv GXp kw`-h-hn-im-k-ß-sf- - nbmwv ChnsS {]h-nn- p- -Xv. \q m- p-i-fmbn {InkvXym-\n-Iƒ tdma 11:25 27 hsc-bp thz-`m-k-߃ At\ym\yw N snøp-ibpw, kwhm-z-߃ \S-Øp-Ibpw snbvxn- p- v. C pw N -sn-øp- p- v. Ipsd Bi-b-߃ hfsc hy -X-bp- -Xm-Wv. hnizm-køn XpS- - m v Chn-sS-bp {]iv\w, {InkvXp sblq-z-t -XmWv F Xm-Wv. F m ]usem-kns adp-]sn Cu A ym-b-øns BZy-`m-KØv D bn tnmzy-øns DØ-c-am-Wv. ""sszhw kzp-\sø X n- -ft m?'' As m-kvxes DØcw C F m-wv. XpS p hnh-cww Cß-s\-bm-Wv. (1) "A X' s]mtdm-knkv (Porosis). s]mtdmknkv F {Ko p-]-z-øns `mjm- cw snbvx ]Z-amWv A X As - n "ITn-\-Xcw' AXv AXns Hcp `mkw am{xw. (2) AXv XmXv m-eniw am{x-am-wv. ""PmXn-Iƒ apgp-h-\mbn AIØp hcp- Xp hsc am{xw.'' "apgp-h PmXn-Ifpw' F p ]d- m F mwv A -am- p- Xv? At\- I-am-fp-Iƒ Cu ]Z-k-ap- -bsø kphn-ti-jo-i-c-w-øns ZuXyw F ph- m apgp-h kaq-lhpw apgp-h temihpw kphn-tijw tiƒ p- -Xn-s\- - n-bm-wv DtZin p Xv PmXn-I-fpsS \nd-hp-iƒ F p- ]-d- m temiw apgph kphn-tijw {]kw-kn- -s -Sp- -Xns\ kqnn- n- p- p. tbip-{in-kvxphn IqSn shfn-s bn{km-tbey hnizmkw temi-sa-ºmspw tlmjn- -s SWw. tbip-{in-kvxp-hns {]Xy- X Bk- -am-bn-cn- p Cu ka-bøv At\I sblq-z- m tbip-{in-kvxp-hns\ kzoi-cn- p- -Xn-\mbn h p XpS-ßpw. F m bn{km-tb-eycpw c n- -s Spw F {]kvxm-h-\-bmwv C\n-bp-ap hnj-a-l w (tdm-a 11:26). kie sblq-zcpw Nne sszho-i- I-ev]-\- {]-Imcw A y-\m-fp-i-fn c -bn-te p IS- p-hcpw F v Cu hmiyw-sim p hymjym- \n-t - -Xn-. As - n Fhn-sS-sb- n-ep-ap Hcp {]txyi hn`mkw P\߃ apgp-h c {]m]n- p-sa p Xncp-h-N-\-Øn Fhn-sSbpw tcj-s -Sp-Øn-bn n. Ipd- p-t]-sc- nepw c s S-W-sW p ]usemkv B{K-ln- p- p. F m kaql-øn-ep-ap- -Xp-t]mse AXn Ipd- p-t] aio-lsb kzoi-cn- p. Ipd pt] aio-lsb \nc-kn- p. -95-

6 tdmam-te-j\w 11 mw A ym-b-sø- n kwkm-cn- p-tºmƒ Fe Pn. ssh v C{]-Imcw ]d-bp- p. ""kphn-ti-jo-i-c-w-øns Ah-km-\-\m-fp-I-fn-te p hcptºmƒ At\I sblq-z- m tbip-{in-kvxp-hns\ Ah-cpsS c n-xm-hmbn kzoi-cn- pw. The Acts of Apostles p 381. hfsc i -amb the Cu `qan-bn \mw sntø- n-bn-cn- p- p. sszh- Øns {]Jym-]\w C{]-Im-c-am-Wv. PmXn-Iƒ Iq n-t -s -S-Ww. F m PmXn-Iƒ am{x-a-. sblq-z- mcpw A q- -Øn D m-i-ww. sblq-z- m-cpss CS-bn At\-I am\-km- -c-s -Spw. Ah-cn qss sszh-øns c, hnf v IØp- -Xp-t]mse {]Im-i-]q-cnXw BIpw. sblq-z- m F m-bn-søpw NnXdn- m p- p- v. Ah-cn qss GX me kxy-sh-fn w a p- -h p shfns -Spw. Ah apjm- cw At\-Im-bn-c-߃ {]Im-i-Øn-te v B\-bn- -s Spw. Ah sszh-øns \ymb-{]-am-w-øns ÿnc-xsb \o -s -Sm-\m-ImØ Ahÿsb p-dn v AXy- px i n-tbmss tlmjn- pw. sblq-z- m-cpss {InkvXob hnizm-k-øns thcp-isf pdn v kabw FSpØv Bg-ambn Nn n- p-i. sblq-z- a-x-sø- p-dn- p Hcp {]txyi ]T\w Fßs\ \nß-fpss {InkvXob hnizm-ksø IqSp-X Dd- n- m klm-bn- p- p. hymgw Unkw-_ 14 ]m]n-iƒ v c tdmam-te-j\w 11 mw A ymbw 25 apx 27 hsc-bp hmiy-ß-fn \n- pw, kz -P-\-tØm-Sp ]usemkv As m-kvx-es kvt\lw {]Xy- - Øn sxfn-hmbn a\- n-em- mw. kzpm-xo-b kphn-tij kxy-ß-tfmsv adp- X-en- p-\n- p, ]usem-kn-t\msp bp w snøp-tºmƒ AXp ]usem-kn\v F{Xam{Xw thz-\m-p-\-i-am-wv. Aß-s\-sbms BsW- nepw At\Iw Bfp-Iƒ tbip-{in-kvxp-hns\ aiolbmbn AwKo-I-cn- p-sa p ]usemkv hniz-kn- ncp- p. hmbn- pi: tdma 11: sblq-z- m-tcmsv am{x-a a\p-jy-h - tømsp apgp-h\pw sszh-øn\p kvt\l-ap-s - p hkvxpx F{]-Imcw ]usemkv a p- -h p a\- n-em ns mspøp? sszh-ir-]-bpss A{]- ta-b-i n F{]-Imcw ]usemkv Cu thz-`m-k-øn qss {]I-Sn- n p? tdma 11:28 36 hsc-bp Xncp-h-N-\-`m-KØv sblq-z\pw bh-\\pw XΩn sshcp yw \ne-\nevt Hcp Bibw hy -ambn ChnsS kqnn- n- -s -Sp- p. sszh-øns kvt\lhpw Ir]bpw ]m]n-i-fp-ss-ta kar- -ambn snmcn-b-s - Sp- p. a\p-jy-h sø c n- pi F p- Xv temi-ÿm-]-\-øn\p aptºbp sszh-øns ] -Xn-bm-Wv. Bb-Xn-te v a p a\p-jy-sc-bpw, cmjv{s-ßsfbpwsams sszthjvs \nh Øn- mbv sszhw D]-I-c-W-am- n. -96-

7 hfsc {i -tbmss {]m -\m-]q Δw tdma 11:31 hmbn- pi: Cu thz- `m-k-øp-\n pw F p {][m\ \n t±-i-amwv \ap v Dƒs m- m-\p- Xv? sblq-z-t\msv am{x-a-, \mw I p-ap- p F m-h-tcmspw \ap- p km o- I-c-W-sØ- n F mwv \mw a\- n-em-t - Xv? blq-zm-p-\-x-tbm-sv, \q m- p-i-fmbn {InkvXo-b-k` hfsc B {Z-X-tbmSv CS-s - -Xp-aqew At\I sblq-zm-a-x- m Ah-cpsS anin-lmtb Is -Øm CS-bm-bn. tbip-{in-kvxp-hns {Iqim-tcm-lW kw`-h-øn-\p-tijw BZy-\q m - p-i-fn {InkvXo-b- k-`-i-fn \n pw [mcmfw Bfp-Iƒ simgn p s]mbv s m n-cp- p. BZy-{In-kvXym-\n-I-fpsS CS-bn-ep hn{k-lm-cm-[\ t]mep Zpcm-Nm-c-ßfpw {]txy-in v Ggmw Zn\ i Øv BN-c-W-Øn \n pw ]n amdn Rmb-dmgvN Bcm-[-\bv p ap Xq w simsp-øxpw Hs P\-ßsf aiolbnte v BI jn- p- -Xn\p hnlm-x-am-bn-\n- p. F m {InkvXym-\n-Ifpw sszh-øn \n pw e`n Ir]-bp-sSbpw Icp-Wbp-sSbpw alxzw Dƒs m v AXp a -p- -h p ]I p \ Ip- Xv ta tb-dnb {]hrøn-bmwv. A{]-Imcw \mw {]h Øn- p- n- m-sb- n \ap p {InkvXym-\n-I-fm-bn-cn- m tbmky-x-bn-. ImWpI: aømbn 18: {]txy-in- v, \n߃ IcpW ImWn-t - -h Ah AX ln- p- ns - n t mepw Aßs\ Bsc- nepw Dt m? A{]-Imcw snøp- Xv F{X ITn-\-X-c-am-bmepw F p-sim v B hy n-tbmsp IcpW ImWn- p-iqsm? AXt tbip-{inkvxp \ap- p-th n snbvx-xv. sh n Unkw-_ 15 IqSp-X Nn bv v hmbn- pi: Ellen G. White (Copy From Original Script). Hcp cmjv{s-sa \ne v bn{km-tb-ey ]cm-p-b-s - p. F m c -s ts Hcp \ tijn v Ahn-sS-bp- m-bn-cp- p. tbip-{in-kvxp-hns Ah-XcW ka-bøv hniz-kvx-cmb kv{xo]p-cp-j- m Ahn-sS-bp- m-bn-cp- p. AXy[nIw kt m-j-tømss kv\m]-i-tbm-l- ms ZqXv {ihn- bpw tbip-{in-kvxp-hns P\-\-sØ- p-dn- p {]h-n-\-߃ hmbn p ]Tn- p- -Xn kt mjw Is - Øp-Ibpw snbvxp. BZy-k-`-Iƒ cq]w FSp-Ø-t mƒ Cu hniz-kvx-cmb hnizmkn-iƒ \{k-mb-\mb Cu tbip-hn-\p-th n t\m n- m Øn-cn- p- -h-cm-wv. "Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp 376,377. ""sblq-z- m-cn Nne X o-kvim-c-\mb ]usem-kn-s\-t mse sszh-h- N-\-Øn i -cm-bn-cp- p. sszh-h-n\w i -ambn tlmjn- p- -Xn {]mhowyw D -h Bbn-cp- p. am -s -SmØ \ymb-{]-amww h n i n tbmsp {]Jym-]\w snøm Ah k -cm-bn. Ah-K-Wn- -s - n-cp- -hcpw a p- -h-cm {i n- -s -Sm-Xn-cp- -hcpw a p- -h Ah- -tbmss t\m n-bncp- -h-cp-amb At\-I p c -bpss ZqXv ]I p-sim-sp-øxv Cu sszh-zmk m Bbn-cp- p.'' Page

8 ""kphntij-tlm-j-w-øns Ah-km\ \mfp-i-fn CXp-h-scbpw Ah- K-Wn- -s - n-cp Bfp-Iƒ v {]txy-i-xcw ]cn-]m-e\w Bh-iy-am-bn-cp- p. temi-øns \m\m-`m-k-ß-fnepw NnX-dn- m p sblq-z mbn sszh-the- m {]txyi Xmev]cyw FSpØp c m-zqxv a\- n-em n simsp- -Ww. ]gb- \n-b-a-h-n-\-߃ ]pxn-b-\n-b-a-hp-ambn CuSm p _ -s - n-cn- p- -Xn-\m btlm-h-bpss \nxye yw, At\I sblq-z- m v Hcp ]pxp-bp-k- n-d-hn-t]msebpw Bflm-hn\v Hcp Dbn sø-gp-t -ev]p-t]m-sebpw txm n- pw. ]g-b- \nba thz-]p-kvx-i-øm-fp-i-fn tbip-{in-kvxp-hns\ Nn{Xo-I-cn- n-cn- p- Xp ImWp-tºmƒ ]pxn-b-\n-b-a-øn hnh-cn- n-cn- p coxn-bpw a\- n-emipw. AhcpsS Dd-ßn- n-s P -kn- -amb Nn m-i n DW-cp-I-bpw, tbip-{inkvxp temi-c- n-xm-hm-sw p a\- n-em- p-ibpw snøpw. At\-I {InkvXp-hns\ Ah-cpsS hos -Sp- p-im-c-\mbn kzoi-cn- pw.'' Page 381. N -bv p tnmzy-߃: 1. Ah-km-\-Im-e-Øv, sszh-i-ev]\ {]txy-in p i Øv {i n- -s -Sp ti{μ-_n-μp-hmbn amdp p. At\I sblq-z- m ]Øp-I-ev]\ AS-ßp \ymb-{]-amww skh v tu AUz n-ãp-im-sc-t mse hfsc Kuc-h-X-cambn ImWp p F Xv Bim-h-l-at? temi-ap-ºmsi Ch v Cu hnj-b-øn-ep kwi-b-\n-hrøn snbvxp-sim-sp- m-\p DØ-c-hm-ZnØw \ap- nt? 2. a p k`m-hn-`m-k-ßsf At]- n- v, AUz n-ãp-im p sblq-z- m-cpss CS-bn kphn-ti-jo-i-cww Ffp- -am-ip- Xv F p-sim v? \nß-fpss {]mtz-in-i-k-`bv,v blq-zm-k-aq-l-øn\v F p snøm Ignbpw? 3. ]pcm-x\ bn{km-tb-ey-cpss sx p-i-fn \n pw \mw F p ]mt-߃ ]Tn- p p? CtX sx p-iƒ Bh Øn- m-xn-cn- m \mw F p snøww? IqSp-X Nn bv v hmbn- pi: Ellen G. White ''Before the sanhedrin'' pp 77-79; ''From Persecutor to Disciple'', pp ; ''Written From Rome'', pp 474,475, in Acts of the Apostoles; ''Reaching Cathoties'', pp , in Evangelism; What to preach and Not to preach'',pp 155,156, in Selected Messages, book

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

Women in The Bible. Michal (aojä)

Women in The Bible. Michal (aojä) Women in The Bible Michal (aojä) aojä F t]cnsâ AÀ w btlm-hsbt mse BcpÅq Cu kv{xosb bn{km-tb-ensâ {]Ya cmpm-hmb iueosâ c m-as aiä F pw tkmeym- ns\ txmev]n Zmho-Znsâ `mcy F p-apå c v am\-z-wvu- n-ep-amwv

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

CHAPTER: 4 Ephesians 1-mw A ymbw XpSßn 3 mw A ymbw hsc ""k`-bpss hnfn'' The calling of the Church F hnjbw BWp hnh-cn- -Xv. Eph. 4-mw A ymbw XpSßn 6 mw A ymbw hsc ]pxn-sbmcp Theme XpS-ßp-Ibm-bn. The conduct

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3)

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) JpXzv_ 26.1.2007 _bvøp ^pxq-lv, e C sø JpXz-v_-bnepw A m-lp-hns KpW-\m-a-amb "dlvam ' F hnjbw Xs bmwv hnh-cn- p- -Xv. F m, C v lzo-kp-iƒ D -cn- p-sim- mwv CXv kw_- -ambn

More information

k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw

k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw tum. Pn. tnsnbøv ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n 2009 sabv ln.i 1388 lnpvdøv 1430 P: D A P: D BJn ]pkvxiw 81 e w 5 hcn-kwjy 150 I. H {]Xn 15 I. ÿm]nxw 1925 ap m \q m v ]n n ae-bm-f-ønse GI CkvemanI {]kn- o-i-cww D -S w 4 5 6 11 10 15 19 23 bpk-i_vzw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n 2010 am v ln.i 1389 Aa 1431 d: AΔ d: BJ ]pkvxiw 82 e w 3 hcn-kwjy 150 I. H {]Xn 15 I. 4 5 6 7 10 13 14 17 19 bpk-i_vzw apj- p-dn v Ckvemw kam-[m\w Biw-kn- p axw ]cn-ip- - msc ]nimnv kv] in- p- n lzvdøv

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

New Vision New Humanity

New Vision New Humanity New Vision New Humanity (Study) Editor: Fr. T. P. Elias Published by Joice Thottackad on behalf of Sophia Books for the glory of God and for the benefit of humankind. First Published : July 2000 Cover

More information

hm ØIƒ Dr. Sundar Singh Completed DM Neonatology

hm ØIƒ Dr. Sundar Singh Completed DM Neonatology hm ØIƒ Mrs. Szn nƒamxyp tiḿb- w,imcnø - mkv timtfpv Hm^v \gvknwk- n {]n kn- -embn \nb-an-x-bmbn. Imcn-Ømkv tlmkv]n- -enseim Un-tbm-f-Pn-Ãmb tum.zo]iv tuhnu - vk s `mcyb- mw - v. Dr. Sundar Singh Completed

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w:

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w: \ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v {^m ko-kv am ]m- -bpss Nm{In-I-te-J\w Atßbv v kvxpxn (Laudato Si') hnh Ø\w: ^m. amxyp Xp -Øn, H.kn.-Un. CARMEL INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE TRIVANDRUM, KERALA,

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 10 April. 2011 Vol. 04 Issue: 07 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c- Ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp-iƒ F n-ßs\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta,

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

hn\t_m[n sabv

hn\t_m[n sabv hn\t_m[n sabv 2012 1 hn\t_m[n: ae c sabv 27 Rmb ; tbml.14: 15-24...3 tum. tp _v \mep]dbn ^m. tpm Pv txmakv sim p-hn-f-bn Pq 03 Rmb ; tbml. 6: 25 33...6 tum. tp _v \mep]dbn ^m. h okv sh m-hq Pq 10 Rmb ;

More information

ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m ^oentbm _p vkv time-t cn : Publisher :

ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m ^oentbm _p vkv time-t cn : Publisher : 1 ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m : Publisher : ^oentbm _p vkv time-t cn 682 311 2 ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw. ssh. tbml- m ap {]n kn-, sk v. ]ot gvkv timtf-pv, time-t -cn. ta - -c, IS-bn-cp v

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w. {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ

Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w. {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w Nn mhnjbw {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ (sim-tem-ky 2:7) Nn mhnjb]t\ klmbn Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w sk v txmakv `h, ]gb skan\mcn

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb Vol. 4 No. 3-4, 15 March-April 2016 sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb ÿm\-ß-fn FØn- pi F m amxm-]n-xm- -fpssbpw B{Khpw XmXv]-cy-hp-am-Wv. F m AXn- \p {iaøn an -h-cnepw HuNnXyw

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

t\m tø dopn-b hm jni I h j\pw ip{iq-ji skan-\mdpw

t\m tø dopn-b hm jni I h j\pw ip{iq-ji skan-\mdpw Annual Sub. 150 2010 \hw_ 15 Xn ƒ 1 Estd: 1978 Vol. XXXIII No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1 6 8 4 ]mã h Kokv G{_-lmw {]kw-kn- p- p. ]cn-`mj: ]mã kmap-th txmakv. \yqu ln: sf.]n.kn. t\m - tø dopn-b 40- maxp

More information