ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

Size: px
Start display at page:

Download "ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw"

Transcription

1 05 hmeyw. Unkw_ e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb as mcp t {X {]km-z-an-. am {IntkmÃw CXmWv {IntkmÃw kzman-bpss Bbp- ns clkyw hne ` 4.00 Xn-cp-h-\- -]p-cw: {]-i-kv-x s{si-kv-x-h F-gp-Øp-Im-c-\pw, G.Pn k-`-bn-se ap -\n-c {]-h - Ø-I-\pw ti-c-f ]-ªn-Iv k -hokv I-Ωn-j-\n D-b - D-tZym- K-ÿ-\p-am-bn-cp- F.kmw (82) \n-xy-x-bn. G.Pn. Zq-X am-kn-i-bp-ss Zo -L-Im-e ]-{Xm- [n-]-\pw G.Pn k-`-bn-se hn-hn- [ X-e-ß-fn ]-Z-hn-Iƒ h-ln- n- p-ap- v. an-i- F-gp-Øp-Im-c F- \n-e-bn F-cn- -S-ßn-b ssi-øn-cn-iƒ, ]m-ã -F.kn. km-ap-th Po-h-N-cn-{Xw, ^pƒ sse-^v Ã-Un ss_-_nƒ No-^v F-Un- Xp-S-ßn A-t\-Iw kmln-xy-߃ X-s Po-hn-X-Øn-se \m-gn-i I- p-iƒ X-s -bm-wv. k - k-an-xn, A-, G.Pn Zq- X am-kn-i F- o kw-l-s-\- I-fp-sS ]p-c-kv-im-cw e-`n- n- p- v. Im- m- -S ssl-kv-iq-fn Ipd- p Im-ew A-[ym-]-I-\m-bn tkh-\w A-\p- n- p. Xp-S - v Xn-cph-\- -]p-cw-un.]n.sf. Hm-^okn m -Iv, ti-c-f ]-ªn-Iv k - ho-kv I-Ωo-j-\n m - m-bn B-cw-`n- v tpm-bn sk-{i- -dn-bmbn hn-c-an- p. G.Pn k -tu kv- Iqƒ B-Zy-Im-e {]-h -Ø-I F- \n-e-bn X-s tk-h-\w a-l-ø-c-am-wv. {In-kv-Xy F-Uyq-t -j ti-jw t]-pv 8 ao-un-b t m-_ ao- v P-\p-h-cn 19\v Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t mkv-xp ssz-h-k-`-bn-se am-[y-a {]- h -Ø-I-cp-sS-bpw F-gp-Øp-Im-cpsS-bpw B-tKm-f-X-e-Øn-ep- kw-k-aw (ao-un-b t m-_ ao- v- 2019) 2019 P-\-h-cn 19\v i-\n-bmgv-n cm-hn-se 10 a-wn ap-x Ip- º-\m-Sv I -h -j-t\m-s-\p-_- n- v P-\-d Iu -kn lmfn \-S- pw. k-tω-f-\-øn B-Œnw-Kv sn-b -am ]m-ã kmw-ip- n Nmt m \n-e-ºq A- y- -\m-bncn- pw. sf.]n.kn P-\-d sk- {I- -dn ]m-ã si.kn tpm D- Zv-Lm-S-\w \n -h-ln- pw. sk- pe ta-j-e-bn \n- pw {]-ap-jcm-b-h-sc Iq-Sm-sX sf.]n.kn P- \-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- - _v tpm, A-hm -Uv tp-xm-hv kn.hn.am-xyp F- n-h ap-jym-xn- Yn-Iƒ B-bn-cn- pw. sf.]n.knbn-se P-\-d, kw-ÿm-\ X-eß-fn-se ap -\n-c t\-xm- ƒ B- iw-k-iƒ t\-cpw. ti-c-f-sø Iq-Sm-sX a- v kwÿm-\-ß-fn \n- pw A-ta-cn-, Im-\-U, Cw- - v, Hm-kv-t{Sen-b, Kƒ-^v cm-py-ß-fn \n- pw {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s -Sp- pw. ]p-c-kv-im-c hn-x-c-ww, an-i- kr- n-iƒ- p- A-hm -Up-I-fpw hn-x-c-ww sn-øpw. ap-xn - ]- {X-{]-h -Ø-I-sc-bpw F-gp-Øp- Im-sc-bpw B-Z-cn-, N -, ka-im-eni ]{XnI Published from Thiruvalla on A-\ym-cm-\-bv-s -Xn-sc \n-e-sim- G-en-bm-hn-s bm-k-]ot-øn kz - -Øn \n- pw Xobndßnb I- -tω ] -Δ-X-Øn ]m-ã _m-_p tpm -Pn-s t\-xr-xz-øn a-cp- - bm{xmkw-lw B-flo-b D-W -hn-\m-bn {]m - n- p- p. i_-cn-aebnse ]pxnb t {Xw \n Ωn- Xv am tøm-ωm- m-c PmXntbm axtam a v t`z-ßtfm H p-an- msx AhnsS sn p F mhcpw sszh-øns {]Xo-I-ß-fmhp hfsc A]q h-amb ImgvN i_-cn-a-e-bn A msx as ßpw Ds p txm p- n-. ` \pw sszhhpw H m-bn-øo-cp p : am {In-tkmÃw am-cm-a : `- -\pw ssz-h-hpw H- m-ip- ssz-h-z -i-\w X-Xz-akn i-_-cn-a-e-bn A- m-sx thsdm-cn-s-øp-an-s - p am -tøm- Ωm k-`m h-en-b sa-{xm-t m-eo- Ø am -{In-tkm-Ãw. i-_-cn-a-e-bv- p t]m-im ame-bn- p I-gn- m am-e-bn-sp- h-cpw A-ø- -\m-hpw. tem-i-øp X-s A-sXm-cp A-]q -h-x-bm- Wv. X-Øz-a-kn F- p ]-d-bp- A-h-ÿ b-ym -Y-Øn D- mbn Xo-cp-I-bm-Wv. "A-Xv \o B- Ip- p.' {_- w \o B-Ip- p. sszhw \o BIp- p. F mw \o BIp- p. A-ß-s\ `- -\pw ti-jw t]-pv 8 Xn-cp-h- : i-_-cn-a-e-bn ]p-xnb t -{Xw \n -Ωn- -Xv am -tøm- Ω- m-c-\m-b am-th-en- -c t]m-f- n-d-bv- ]n.-kn. tim-in-bm-sw- pw i-_-cn-a-e-bn-te- v Im -\- S-bm-bn t]m-ip- A-ø- -`- - m - v C-S-Øm-h-f-am-bn ]-e ss{i-kv-x-h `-h-\-ß-fpw Xp-d- p sim-sp-øn- p- -Xv a-tx-x-c-xz-øns Zr-V-X-sb hy- -am- p- psh- pw am -tøm-ωm k-`m ]-c- am- y- tum. tpm-k-^v am - tøm-ωm sa-{xm-t m-eoø. i-_-cn-a-e-bn-se hn-izm-k- Øn-s ]m-h-\-x-sb l-\n- p- hn-[-øn D- m-bn-cn- p- {]- Jym-]-\-ß-fpw i-_-cn-a-e-sb H- cp kw-l -j `q-an-bm-bn am- p- p F- -Xv G-sd \n -`m-ky-i-c-am-sw- v k-`m-p-\-߃- v A-b- -I- Øn sa-{xm-t m-eo-ø ]-d- p. {io-aq-ew Xn-cp-\mƒ a-lm-cm- Pm-hn-s Im-ew-h-sc i-_-cn-a-ebn, a-fi-e D- -h-im-e-l- - Øn a-i-c-hn-f- n-s Z -i-\- Øn-\p Xm - m-en-i-am-b t - {Xw \n -an- p, B-ep-h-bn inh-t -{Xw a-w -]p-d-øp ]-Wnbp- -Xn-\p ap-ºp- m- n-bn-cp- t]m-se Xm-ev-Im-en-I-t -{Xw \n -an- m-bn-cp- -s{x B-cm-[-\- Iƒ \-S- p-h- n-cp- -Xv. {]-Pm-Xti-jw t]-pv 8 ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw tpmk^v am tømωm ssz-h-hpw H- m-ip- ssz-h-z - i-\w i-_-cn-a-e-bn A- m-sx th-sd F-hn-sS-sb- n-epw D-s - p txm- p- n-. Pm-Xn-tbm a- X-tam a- v t`-z-ß-tfm H- p-an- msx A-hn-sS sn- p- F- m-hcpw ssz-h-øn-s {]-Xo-I-ß-fmhp- h-f-sc A-]q -h-am-b Im-gv- N i-_-cn-a-e-bn A- m-sx a- s -ßpw D-s - p txm- p- n-. A-c-h-W-{]n-b-\m-Wv Xm-s\- p sa-{xm-t m-eo-ø ]-d-bp- p. ""F-\n- v a-[p-cw h-f-sc C-jv-Sam-Wv. F- m Rm a-[p-cw I- gn- p- -Xv F-s Nn-In- n- ph-s-ti-cn- -c-bn-ep- m-bn-cp- H-cp ss{i-kv-x-h Ip-Spw-_-Ø-e-h-s tpm-en- m-cm-bn-cp- p Ip-Xn-c-]p-d-Øp i-_-cn-a-e-bn-te- p t -{X-\n - Ωm-Ww I-gn- -t mƒ Im-Wp-hm t]m-b sim- p-ω-\p h-gn-sx-fn- v A-\p-bm-{X sn-bv-x-xv. i-_-cn-a-e-bn-te- p Im -\-S-bm-bn h-cp- ` - m - v C-S-Øm-h-f-am-bn ]-e ss{i-kv-x-h `-h-\-ß-fpw Xp-d- p-sim- Sp-Øn- p- -Xv a-tx-x-c-xz-øn-s Zr-U-X-sb hy- -am-ip- p. sf.]n.kn t m-_ ao-un-b A-tkm-kn-tb-j am-[y-a ]p-c-kv-im-cw kn.hn.am-xyp-hn-\v Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t mkv-xv ssz-h k-`-bn-se am-[y-a {]- h -Ø-I-cp-sS-bpw F-gp-Øp-Im-cpsS-bpw A- -tz-io-b kw-l-s-\- bm-b sf.]n.kn t m-_ ao-unb A-tkm-kn-tb-j-s 2018 se am-[y-a ]p-c-kv-im-cw Kp-Uv-\yq-kv No-^v F-Un- kn.hn am-xyp-hn- \v. s{si-kv-x-h km-ln-xy am-[ya cw-k-ß-fn-epw k-`m {]-h -Ø- \-ß-fn-epw kv-xp-xy -l-am-b k- a-{k kw-`m-h-\-i-sf am-\n- v sf.]n.kn t m-_ ao-un-b A- tkm-kn-tb-j Hm-tcm h -jhpw \-ev-ip- hn-in- am-[y-a ]pc-kv-im-c-am-wn-xv. \-hw.27 \v Xncp-h- -bn Iq-Sn-b F-Iv-kn-Iyq- o-hv I-Ω- n A-hm -Uv {]-Jym-]n- p. a-e-bm-fn s]-s -t m-kv-xp k-aq-l-øn-s N-cn-{X-tØm-sSm- w k- -cn- A-t±-lw C- ym s]-s -t m-kv-xv ssz-h-k-`-bpss hn-hn-[ ta-j-e-i-fn-epw \n - Æm-b-I ]- m-fn-øw h-ln- n- p v. ti-jw t]-pv 10 ti-jw t]-pv 10

2 2 ka-im-eni ]{XnI FUn-t m-dn-b Unkw_ 05 snb am tpm h Kokv amt\-pnwkv FUn- ^n n cmpp lqã No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv.kmap-h dkn-u v FUn-t gvkv Ipcym-t mkv txm -Øn Pm kn F. h Kokv Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv jn_p ap -wim- n h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp \yqtbm v bp.si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv a p ]osn-tb- s_ n ]m - H etlma cmp G{_lmw tam kn hf- -h w Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : Cu \ {Xw hgn sx n- n {Inkvakv Hcp BtLm-j-am-Wv. kt m-j-øns, kam-[m-\- Øns hnfw-_-cw. \ {X hnf- p-ifpw Ae- m-c-ßfpw {Inkva-kn\p tim` \ Ip- p. {Inkvakv F m-h-cp-ts-xp-ambn amdp- p. {Inkva-kns bym ktμiw a\pjy kaq-lsø ]m]ßfn \n pw c n- m sszh-]p-{x `qan-bn PVm-h-Xmcw snbvxp-sb- - Xm-Wv. B ]ndhn ]mh-\-am-bn-cp p; \nkvxp-ey-am-bn-cp- p. Cßs\ Hcp inip Ncn-{X-Øn-te v h n- n-. CXp-t]m-semcp P\\w `qan-bn \S- n- n-. aømbn Fgp-XnbXnß-s\-bm-Wv: ""tbip-{inkvxp-hns P\\w C{]- Im-c-am-bn-cp- p. Ahs AΩ-bmb adn-b, tpmk-^n\p hnhmlw \n - bn- -s - n-cp- p-sh- nepw Ah kl-h-kn- p- -Xn\p apºv ]cn-ip- mflm-hn-\m K `n-wn-bmbn F p ImW-s - p. Ah-fpsS ` Øm-hmb tpmk^v \oxn-am-\mbncp Xp sim v Ahƒ v temim-]-hmzw hcp-øp-hm Ah\v B-{K-l-an- m-xn-cp- -XpsIm pw Ahsf KqV-ambn Dt]- n- p-hm Ah Xocp-am-\n- p. Cßs\ Nn n- n-cn- p-tºmƒ btlm-h-bpss ZqX Ah\p kz-]v\-øn {]Xy- -\mbn: Zmho-Zns ai-\mb tpmk-t^, adn-bsb \ns `mcybmbn kzoi-cn- m i n-t - ; Ah-fn Dev]m-Zn-X-am-bn-cn- p- Xv ]cnip- m-flm-hn-\m BIp- p. Ahƒ Hcp ais\ {]k-hn pw; Ah Xs P\sØ Ah-cpsS ]m]- ß-fn \n p c n pw; AXp-sIm v \o Ah\v tbip F p t]cntsww! F p ]d- p. CsXm-s bpw kw`-hn- Xv btlmh {]hm-n-i apjm- cw Acp-fnsN-bvXXp \nhr-øn-bm-ip-hm-\m-bn-cp p; I\yI K `w [cn v Hcp ais\ {]k-hn pw; Ah\v "sszhw \tωmsp IqsS' F -ap "CΩm-\pth ' F p t]cp hnfn- pw.'' kz]v\-øn \n p DW tpmk^v ZqXs Iev]\b\p-k-cn v adn-bsb `mcy-bmbn kzoi-cn- p. HuKp-kvsXmkv ssik-dpss `c-w-øn-ep ÿe-ß-fnse P\- kwjy FSp- p Ime-am-b-Xn-\m- K `n-wn-bmb adnbsbbpw Iq n tpmk^v Keo-e-bnse \t{k-øn- \n pw blq-zbnse t_xve-tl-ante v t]mbn. AhnsS Bbn-cn- ptºmƒ {]k-h-imew XnI- p. eqt mkv tcj-s -Sp-Øp- p: ""Ahƒ Xs BZy-Pm-X-\mb ais\ {]k-hn p; hgn-b-º-e-øn- Ahƒ v ÿew e`n- m-xn-cp- -Xp sim v Ahƒ Ahs\ io-e-iƒ s]mxn v ]p søm- n-bn- InS- Øn.'' blqz P\X Hcp ain-l-bv pth n ImØp-Im-Øn-cp Ime-L am-bn-cp p AXv. blqz Xncp-sh-gp- Øp-I-fn ain-l-bpss P\- \sø n \nc-h[n ]cma i-߃ D v. * ainl kv{xobn \n p P\n pw. * A{_-lm-ans ]n X-e-ap-d- m-c-\mbncn pw. * bmt m-_ns ]n Xe-ap-d-bmbn-cn- pw. * ainl hcp- Xv blqzm tkm{x-øn \n m-bn-cn- pw. * Zmho-Zns knwlm-k-\-øn\v Ah-Im-in-bm-bn-cn pw * \nxy\pw A`n-tjIw snø-s - -h-\p-am-bn-cn- pw. * t_xve-tl-an PmX-\mIpw. CØcw \nc-h[n ]g-b-\n-ba {]h-n-\-߃ tbip-hns P\\- tømss \nd-th-dn. tbip-hns \maw Xs c m- I-c-{]-h Øn-bp-ambn _ -s - -Xm- Wv. "sbtlmiph'f lo{_p ]Z- Øn \n p-amwv tbip F t]cp- m-b-xv. ""btlmh c n pw'' F w. AsX; a\pjy h -K-sØ ]m]-øn \n pw c n- m ]nd sszh-]p-{x. blqz Xncp-sh-gp- Øp-I-fnse {]h-n-\-߃ v \nhr-øn-bm-bn- mwv ZmhoZv ]p{x-\mb tbip-hns P\-\w. blqzm ]pkvx-i- p-cp-fn {]h-nn- -s ainlsb imkv{xn-iƒ pw alm-]p-tcm-ln-x- m pw AwKo-I-cn- m-\m-bn-s - nepw Xncp-sh-gp-Øp-Iƒ shfn-s -Sp-Øp {InkvXp-hmWv \k-td-øp-imc-\mb tbip. blqz kaq-lsø am{xw ]m]-ß-fn \n pw c n- m-\ tb-ip `qan-bn-te v h -Xv. Ahn-Sp p kie a\p-jy-cp-ssbpw c -I-\m-Wv. tbip-hns P\\ ka-bøv CS-b- m v {]Xy- -\mb ssz-h-zq-x CXp IrXy-ambn ]d-bp- p-ap v: ""`b-s -ts-, k Δ-P-\-Øn-\pw D m- Ip-hm-\p Hcp alm kt mjw Rm \nß-tfmsp kphn-ti-jn- p- p...'' s]s p kz Kob ssk\y-øns Hcp kwlw ZqX-t\mSp tn v sszhsø ]pigvøn ]d p: "AXyp- -X-ß-fn sszh-øn\p alxzw; `qan-bn sszh-{]-km-z-ap a\p-jy v kam-[m-\w'. sszh-øns kmzr-iy-ønepw kzcq-]-ønepw krjvsn- -s a\pjy ]m]w snbvxp sszh-tx-p v C møhcm-bn-øo p; ]m]w a\p-jys\ sszh-øn \n pw AI- n. acww Hml-cn-bm-bn. \nxyx \jvs-am-bn. a\p-jys\ ]m]-øn \n pw hos -SpØp ac-w-øn-\- pdøp Dbn p \ In \nxy kt m-j-øn-te p {]th-in- n- m th nbmwv sszh-]p-{x-\mb {InkvXp `qan-bn-te v h -Xv. Cu c m-i-c-{]- hrøn tbip-hn am{x-amwv \mw ImWp- -Xv. BZna k`-bn tbip-{inkvxp-hns hy n-xz-sø- n Gsd N -Ifpw hnhm-z-ßfpw \S- p. tbip-hns sszh-xz-søbpw a\p-jy-xz-søbpw Nne tnmzyw snbvxp. ]e-hn[ D]-tZ-i-ß-fm k` BSn De kμ `-ß-fp- v. \njymkp l-tzm-kn cq]-s hnizmk {]am-w-øn tbiphns\- n ]d-bp {]Jym-]\w C pw {]k- -am-wv: ""k Δ temi-߃ pw apsº ]nxmhn \n p P\n- -h\pw {]Im-i-Øn \n p {]Im-ihpw kxy-sszh-øn \n p kxy-ssz-hhpw P\n- -h\pw krjvsn-b- m-ø-h\pw kmcmw-i-øn ]nxm-hn-t\msv GI-Xz-ap- -h-\pw kie krjvsn pw apjm- c-am-b-h\pw a\p-jy-cmb R߃ pw Rß-fpsS c bv pw sszh-{]-kmzw txsn bm{x-sn-øp- -h v sszh- ]p-{x A[nIw Zqscb-. bm{x sx n- p- -h At\-I-cp v. c m Nn -߃ AWn- -h hgnb-cn-in ImWpw. sszhhpw ` \pw H m-sw- -h ]d-s p hcpw. aq Øn-Iƒ v \nth-zn- p ]mb- -Øns cpnnsb n hmnm-e-cm-ipw. {hxm-\p-jvtm-\-ß-fn-eqss e`n- p hnip- nsb n ]d-t - pw. Ah Nq n- m-wn- p hgn Ccp- n-te- m-wv. iq\y-x-bn-te- m-wv. \ap v bm{x sntø- Xv \ {Xw I CS-tØ- m-wv. A\ym n IØn- n- n-s-tø- -. Awi hsnbpw ]nsn p hgn-ø-e-bv Ccp p XXz- m\w ]d-bp hsc ad-t - mw. Ah Hcp- p CS-Øm-h-f-Øn hn{i-an- -cp-xv. bm{x- msc hcq; IÆp-Iƒ Db ØpI; Ing- p-i \ -{XsØ t\m n-bmwv \ΩpsS bm{x. th n kz -Øn \n pw Cdßn ]cn-ip- m-flm-hn-\m I\y-I-adn-bm-an \n pw icocw [cn v a\p-jy-\mbn s]m n-tbmkv ]oemtøm-kns \mfp-i-fn R߃ v th n IjvS-X-b-\p-`-hn v {Iqin- s p acn v AS- -s v Xncp-lnX {]Imcw aq mw \mƒ Dbn sø-gpt v kz K-Øn-te v Itcdn Xs ]nxm-hns he-øp-`m-k-øncn p h\pw Ah-km-\-an- mø cmpy-xz-ap- -h-\pw Pohn- n-cn- p- hscbpw acn- -h-scbpw hn[n- m Xs alm {]`m-h-tømss C\nbpw hcp-hm-\n-cn- p- -h-\p-amb tb-ip-a-inlm Bb GI I Ømhnepw R߃ hniz-kn- p- p.'' tbip-hn-ep hnizm-k-øns {]Jym-]\w IqSnbmWn-Xv. tbiphns P\\sØ Hcn- epw \n m-c-h -cn- -cp-xv. sfxn-l-ß-fnse IYm-]m-{X-߃s m w tn Øp ]d-b-cp-xv. \sω ]m]-ß-fn \n pw c n- m `qan-bn-te v h ]pwym-flm- ƒ thsd-bn-. sfxn-l-ßfnse aq Øn-Iƒs m -a {InkvXp {]tlm-jn- -s -ts- -Xv. ]m]-øn \n pw c n- m tbip h p. sszhw \tωmsp IqsS CΩm-\p-th. `qan-bn sszh-{]-km-z-ap- -h v kam-[m-\w. Xncp- nd-hn-bpss ktμiw CXm-Wv. CXn Ipd- -sxm pw {In-kv-akv BI-bn-. ]S- hpw ]qøn-cnbpw \ -{X-hn-f- p-ifpw h Æ- -S-em- p-i-fpsa mw D -h-øns {]I-S-\-ß-fm-Wv. kt m-j-øns AS-bm-f-ß-fm- Wv. F m {Inkvakv AXn-\- p-d-am-wv. tbip \tωm-ssm w BIp A\p-`-h-am-Wv. AYhm \mw {InkvXp-hns Iq m-bva-bn BIp- -Xm-Wv. {Inkvakv F m {InkvXo-bX-bm-Wv. AXv ax-øn-\- p-d-ap A\p-`h-am-Wv. {InkvXp-hn-t\m-sSm w Po-hn- p A\p-`-hw. tbip-hns kjnxzw Pohn-X-Øn-s F m taj-e-i-fnepw {]Xn-^en- pw. CΩm-\p-th-emb tbip-hn-t\m-ssm- -ap Pohn-X-Øn {In-kvXphn\p ]Icw Bcm-[n- m H- pw D m-i-bn-. Cu ktμ-i-øn-s {]Nmc-I-cmWv Hmtcm {InkvXym-\nbpw. tbip I Ømhpw c -I-\p-ambh v thsdmcp sszh-ß-fp-ssbpw km n[yw Bh-iy-an-. A-h- v {InkvXpam-{X-am-Wv ssz-h-hpw c -I\pw. hn{k-l-ß-fpss ssnx\yw Ah v Bh-iy-an-. I Ωm-Nm-c-ß-fn-eqsS kmbqpyw t\sm {ian-t - -Xn-. ssz-h-sø txsn C\n Ae-tb- -Xn-. ssz-hw Ah-t\m-sSm w D v. tbip-hn-eqss sszhsø Is -Øp- p. krjvsm-hmb sszhhpw Ahn-Sp-sØ krjvsnbpw H -. c m-wv. {In-kvXphns\ Adn-bp- -h {In-kvXp-hm-I-bn-. tbip-{in-kvxp-hn-s k-tlm-z-c Bbn amdp- p. sszh-a- ƒ F ]Zhn-bn F-Øp- p. A{X-am-{Xw. {InkvXm-\p-`-h-ap- -h as mcp aq Ønsb F n\v hw-ßww? ]m- ]- a tbip-{in-kvxp-hn-eqss e`n- p. Dbn ns {]Xym-ibpw \nxy c bpw {InkvXp-hn-eqsS kz -am- mw. sszh-{]-km-z-ap- -h v kam- [m-\w. CXpw tbip-hn-eqss e`n- p- p. ]m]w- -a-c-ww- -\n-xy-x Cu aq p {]iv\-ßfpw {InkvXp-hn-eqsS ]cn-lcn- -s - p. A\p-Zn\ Pohn-X-Øn {InkvXym\n H -bv -. tbip-hn-t\mssm amwv. ]cn-ip- m-flm-hns k- lm-b-ap- v. Xncp-h-N-\-Øns {]Imi-ap- v. Znhy-k-am-[m-\-Øn-\mbn thsdmcp CSw At\z-jn-t - Xp-t m? A ; {InkvXph msx Hcp aq -Ønsb Bcm-[n- m-\m-hptam? kxy-{inkvxym-\n v CXmWv am Kw. CXmWv Pohn-Xw. tbip am{x-amwv Ahs c m \ui. temi c -I-\mbn P\n tbip A px {]Im-i-am-Wv. F m \ -{Xßfpw IqSn {]Im-in- mepw B {]ImiØns\m w hcn-. Znhy-{]- kmzw e`n- m bmk-ßfpw hgn-]m-sp- Ifpw th. ITn\ {hx-߃ Bhiy-an-. tbip-hn- -te v B pw Ft mgpw HmSn sn mw. F{X henb ]m]n pw. kv{xo-sb-t m ]pcp-j-s\t mbn. {]mb-t`-z-an-. tbip-hneqss shfn-s sszh-kvt\lw a m-cn-epw, as m- nepw \Ωƒ ImWp- n-. XXz-im-kv{X-Øns kuμcyw Bflm-hns amen\yw Igp-In-I-f-bp- n-. I Ωm-Zn-Iƒ imizx kam-[m-\w \ Ip- n. k Δ P\-߃- pw D m-ti- Xv kt m-j-am-wv. tbip \sω t\m n ]p n-cn- p- p. Ahn-SpsØ kjn-xz-øn-te v Wn- p- p. \thm- m\ hgn-bn k -cn- p- -h v tbip-hns\ {]Im-i-tKm- ]p-c-ambn ImWm-\m-hpw. `mc-x-øn-\m-hiyw Cu {InkvXp-hns ktμ-iam-wv. ss{ikvx-h {]tlm-jn-t - Xpw CXp Xs -bm-wv. sszh-{]- kmzw txsn bm{x-sn-øp- -h v sszh-]p-{x A[nIw Zqscb-. bm{x sx n- p- -h At\-I-cp v. c m Nn -߃ AWn- -h hgn-b-cn- In ImWpw. sszhhpw ` \pw H m-sw- -h ]d-s p hcpw. aq Øn-Iƒ v \nth-zn- p ]mb- -Øns cpnnsb n hmnm-e-cm-ipw. {hxm-\p-jvtm-\-ß-fn-eqss e`n- p hnip- nsb n ]d-t - pw. Ah Nq n- m-wn- p hgn Ccp- n-te- m-wv. iq\y-x-bn-te- m-wv. \ap v bm{x sntø- Xv \ {Xw I CS-tØ- m-wv. A\ym n IØn- n- n-s-tø- -. Awi hsnbpw ]nsn p hgn-ø-e-bv Ccp p XXz- m\w ]d-bp hsc ad-t - mw. Ah Hcp- p CS- Øm-h-f-Øn hn{i-an- -cp-xv. bm{x- msc hcq; IÆp-Iƒ Db ØpI; Ing- p-i \ -{XsØ t\m nbmwv \ΩpsS bm{x. CXm \mw ChnsS FØn. ""B ho n IS p sn v, iniphns\ AΩ-bmb adn-b-tbmsp IqsS I p; Ah kmjvsmwkw howv Ahs\ Bcm-[n p; Ah \ntj-]- ]m-{x-߃ Xpd v Ah\v s]m pw Ip p-cp- hpw aqcpw ImgvN-sh p''.

3 3 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn anj\-dn `mcxw Unkw_ 05 H-cp Im -jn-i-sxm-gn-em-fn-bm-bpw ]n- o-sv H-cp sn-cp- p- Ip-Øn-bp-sS A-{] o-km-bpw. {Ko- v `m-jm-]-t-\-tømssm- w kz- -am-b ss_-_nƒ ]T-\-hpw A-t±-lw B-cw- `n- p. sum-tdm-øn πm- - n-s\ ti-cn hn-hm-lw sn-bv- Xp ti-cn _m-]v- n-ãv ip-{iq-j-i-cm-b tpm k- v- n-^v, tpm ssd-em v, B -{Uq ^p- F- n-hsc I- p-ap- n. C-Xn-t\m-S-Iw A-t±-lw kp-hn-ti-jw {]- kw-kn- p-hm-\pw lo-{_p, U- v, {^- v F- o `m-j- Iƒ ]Tn- m-\pw Xp-S-ßn-bn-cp- p. tem-i-kp-hn-ti-j-h- Xv- -c-ww kw-_- n- v Xm {]-kn- o-i-cn- F -Iz-bdn A-t±-l-Øn-s an-j tã- v-sa v B-bn-cp- p. kphn-ti-j-{]-n-c-wm -Yw H-cp _m-]v- n-ãv skm-ssk- n ÿm- ]n- p-i F- B-i-bw A-t±-lw ap-tºm- p-h- p. hneyw ticn `m-c-x-øn h- -t mƒ tum.- _m-_p si.- h -Ko-kv (sk-dm-ºq tim-tf-pn-s 200- mw hm -jn-i-øn \-S-Øn-b {]-kw-k-øn -\n- v.) C- y A-ta-cn- F-gp- Øp-Im-c-\m-b cm-po-hv a -tlm- {X, X-s s{_-bv- n-ßv C -Uy F- ]p-kv-x-i-øn hn-eyw ticn-sb hn-fn- n-cn- p- -Xv {_n- ojv tim-f-\n-hm-gv-n- m-e-sø G- -hpw hr-øn-si- H-cp kp-hn-tij-i F- m-wv. C- y-bn P-\n- cm-po-hv, ss{i-kv-x-h-an-j-w-dn-am ÿm- ]n- U -ln-bn-se sk v Ão- ^ -kv tim-tf-pn-em-wv ]Tn- -Xv. ]n- o-sv A-t±-lw A-ta-cn- bq-wn-th-gv-kn- n-i-fn ]Tn- m t]m-bn, A-h-bpw ss{i-kv-x-h-anj-w-dn-am ÿm-]n- -Xp-X-s. ]n- o-sv A-t±-lw H-cp A-ta-cn- ]u-c-\m-bn Xo - p. C- ybn-se X-s kz- -{Km-a-Øn-se txm- n- -Wn- m-cp-ss tk-h-\w C- t mƒ A-t±-l-Øn-\v B-h-iy-an-. C- y-bn-se sxm- p-iq-sm-øh-sc- p-dn- pw Z-fn-X-sc- p-dn- pw B-i- -s -ts- B-h-iy-hpw A- t±-l-øn-\n-t mƒ C-. ss_- _nƒ hn-izm-kn-iƒ ]-Sp-Øp-b - Øn-b A-ta-cn- -bn-se B-Vw- _-c-߃ B-kz-Zn- p-i-bm-wv A-t±-l-an-t mƒ. A-t±-lw A-tacn- -bn-en-cp- p-sim- v X-s Xm-\m- n-øo -Ø hn-eyw ti-cn ap-x-em-b ss{i-kv-x-h-th-e- mcp-ss-ta sn-fn hm-cn-sb-dn-bp- ]p-kv-x-i-߃ F-gp-Xn-s m- v Z- i-e- -߃ k-ºm-zn- p- p! B-cm-Wo hn-eyw ti-cn? F- m-wv A-t±-l-hpw sk-dm-ºq an-j-\n-se A-t±-l-Øn-s k-lan-j-w-dn-am-cpw C- y-bv- p-th- n sn-bv-x-xv? \mw skdm-ºq bq-wn-th-gv-kn- n-bp-ss 200- mw hm -jn-iw B-tLm-jn- ptºmƒ 225 h -j-߃- p-ap-ºv hn-eyw ti-cn C- y-bn-se- Øn-b-t m-gp- m-bn-cp- C- ybp-ss A-h-ÿ F- m-bn-cp- p F-s m- v Xn-cn- p-t\m- p- - Xv \- -Xm-Wv. C- y k-aq-lsø {]-txy-in- v `m-j, kmln-xyw, hn-zym-`ym-kw F- o ta- J-e-I-fn cq-]m- -c-s -Sp-Øp- -Xn ss_-_nƒ {]-h -Ø-Icp-sS kw-`m-h-\-iƒ F-s - m-ambn-cp- p? {]m-cw-`-am-bn, ]-fl-{io tp-xmhpw C- y \m-j-w ssk n- ^n-iv tum-iyp-sa-t -j sk - dn-s ap U-b-d-Iv-S-dp-am-b _n.- F-kv.-tI-i-h ln-ã-dn Hm-^v {]n n-ßv B v ]-ªn-jn-ßv C C -Uy: F tãm-dn Iƒ- -d dn- F-th- -\n-ßv (\m-j-w _p- v {S-Ãv C- y, 1985) F- aq- p hm-fy-ß-fp- X-s _r-l- Zv {K-Ÿ-Øn ]-d- n-cn- p- H-cp Im-cyw D- -cn- -s : Po-hn-X- Øn-ep-S-\o-fw H-cp hy-xy-kv-x \ne-]m-sp-im-c-\pw _m-]v- n-ãp-im-c- \p-am-bn-cp- X-s - p-dn- p- Hm -Ω-bp-sS ap-ºn C-Ø-c-Ønep- H-cp {i- m- -en tbm-kyam-twm F- v kw-i-b-tøm-ss- Ø-s ]-d-b-s, s{]m- -à p- Im hn-ip- - m-sc \m-a-i-c-ww sn-øp- -Xn- hn-iz-kn- n-cp- psh- n A-h-cp-sS G- -hpw ap - \n-c-bn-se H-cp hn-ip- B-Ipam-bn-cp- p- hn-eyw ti-cn. A-Xn- ti-cn B-cm-Wv? H-cp-]-t ti-cn-sb H-cp kp-hn-ti-j-i-\m-bn ]p-dw-tem-i- Øv A-dn-b-s -Sp-hm km-[y-x Ip-d-hm-Wv. F- m \n-xy-xsb kzm-[o-\n- -Ø- -hn-[-ap- A-t±-l-Øn-s G- -hpw h- en-b kw-`m-h-\ A-t±-lw ]-cn- `m-j-s -Sp-Øn-b ss_-_n-fp-ifm-wv. H-cp hn-zym-`ym-k-hn-n-j- W, `m-jm-]-wv-un-x, kmln-xy \n-]p-w F- o \n-e- I-fn-ep- A-t±-l-Øn-s kw- `m-h-\-iƒ tem-i-øn-s A-`n- \-μ-\w ]n-sn- p-]- p-i-x-s snbv-xp. C- y hn-zym-`ym-k-sø kw-_- n- p- ti-cn-bp-ss Z - i-\w ln v-kv dn-te- n-ßv Sp t\- o-hv F-Uyp-t -j F- {]- _- -Øn-eq-sS Xm hy- -am- n-bn- p- v. ]m-h-s - -h - v km-º-øn-i-`m-cw D- m- m-ø- Xpw N-cn-{Xw, `q-an-im-kv-{xw, k- b -kv, K-Wn-Xw Xp-S-ßn-b-hbn A-Sn-ÿm-\-s - -Xpw X-t±io-b-hpw ssh-tz-in-i-hp-am-b hn- m-\-sø kw-tbm-pn- n- p- -Xp-am-b H-cp hn-zym-`ym-kam-bn-cp- p ti-cn-bp-ss Im-gv-N- m-sv. t\- o-hv kv-iqƒ I-Ω- n-bpss sn-b -am ti-cn-bpw sk- {I- -dn am -jv-am-\pw B-bn-cp- p sk-dm-ºq-cn kv- \m-bn H-cp A- p-xw kw-`-hn- - Xv I-s -Øp- -Xn-\v H- pw _p- n-ap-t - n-bpw h-cn-i-bn-! 34 h -j-߃-s m- v 40 hy-xy-kv- X `m-j-i-fn-em-bn, sk-dm-ºq-cnse A- p-iq-s-øn hm -sø-sp- Ø A- p-iƒ \n-c-øn, A-hn-SpsØ lm v {]- n -\n- pw 212,000 hm-fy-߃ A- -Sn- p-ibp- m-bn. am-xr-`m-j A-[y-b-\ am-[y-a-am-b H-cp tim-tf-ppw A- hn-ss ÿm-]n- -s - p. ]m- m-xy- -]u-c-kv-xy hn- m-\-߃ ]- I - p \-ev-ip- H-cp hn-zym-`ymk k-{º-zm-b-hpw B-hn-jv- -cn- p-i-bp- m-bn... Ir-jn-bv- pw k-ky-im-kv-{x- Øn-\pw Du- \-ev-in-s m- p- im-kv-{x-]-t-\-co-xn A-hn-sS B-cw-`n- p. ayq-kn-tbm-f-pn-bv- v A-Sn-ÿm-\-an- p. Np- p-ap- tem- I-Øn-se-bpw bq-tdm- p-t]m-ep- hn-zq-c-tem-i-ß-fn-se-bpw hn-h-c߃ e-`y-am- p- h -Ø-am-\- ]-{X-߃- v Xp-S- -an- p. cm-pmdmw tam-l- -tdm-bv t]m-ep- X- e-ap-xn - km-aq-ln-i ]-cn-jv- -Øm- -fp-am-bn _- w ]pe -Øn. k-xn Xp-S-ßn-b km-aqln-i Xn- -Iƒ-s -Xn-sc i- - am-b {]-t m-`-߃ kw-l-sn- n- p. t^m - v hn-eyw tim-tf-pn kw-kv-ir-x-hpw _w-km-fn-bpw t] -jy-\pw ]Tn- n- p- s{]m- ^-k-dm-bn-cp- ti-cn X-s k- ky-im-kv-{x-ssh-z-kv- y-øn-s t]-cn tem-i-{]-i-kv-x k-kyim-kv-{x- -cm-bn-cp- tdm-ivkw-_ -Kv, hm-en-iv F- n-h-cp-ss {]-iw-k ]n-sn- p-]- p-i-bp- m-bn. Iq-fp-Iƒ B-cw-`n- p. km-º-øn- I _m-[y-x an- -hm-dpw an-j-wdn-am -Ø-s h-ln-t - n-h- p. F- m kv-iq-fp-iƒ h-en-sbmcp hn-p-b-am-bn-øo - p. Pm-Xntbm a-x-tam t\m- m-sx A-hnsS hn-zym -Yn-Iƒ- v {]-th-i-\w \-ev-in em-wv ti-cn sk-dm-ºq tim-tf-pv B-cw-`n- -Xv. kw-kv-ir- X-hpw t] -jy-\pw A-hn-sS ]Tn- n- p-i-bp- m-bn. Um-\n-jv K- h -W tim-tf-pn-s B-Zy K- h -W-dm-bn. ]m- m-xy- -]u-c-kv- Xy hn- m-\-im-j-i-sf kw-_- n- v D-Zm-c-k-ao-]-\w kzo-i-cn- n-cp- {]-kv-xp-x ÿm-]-\w ]m- m-xy co-xn-bn-ep- G-jy-bnse B-Zy-sØ bq-wn-th-gv-kn- nbm-bn. ssn-\o-kv, kw-kv-ir-xw, t] -jy, {Ko- v, em- n, Cw- o-jv, ]m- m-xy- -]u-c-kv-xy im-kv-{xw, ^n-tem-k-^n, ln-ãdn, km-ln-xyw F- n-h-sbms A-hn-sS ]T-\-hn-j-b-ßfm-bn-cp- p. ]T-\-am-[y-aw am-xr- `m-j-x-s B-bn-cn- -W-sa- v an-j-w-dn-am \n-jv- -jn- p. ti-cn-bp-ss Po-hn-Xm-h-km-\- Øn-\p-ap-ºp-X-s Um-\n-jv tdm-b Nm - e-`n- -Xp Im- Wp-hm-\p- `m-kyw A-t±-l- Øn-\p- m-bn. B Nm - skdm-ºq-cn-se h-kv-xp-h-i-i-fp-ss ta-ep- ]q -Æ A-[n-Im-cw anj-w-dn-am - p- \-ev-in _n-cp-z-߃ \-ev-ip-hm-\p- N- -ß-fpw D- m- n. ti-cn-tbm-sp- _-lp-am-\m-xn-tc- Iw-sIm- v A-h ]-e sn-sn-isf-bpw A-t±-l-Øn-s t]-cptn -Øv \m-a-i-c-ww sn-øp-i-bp- m-bn... en- -tbm skm-ssk- n-bnepw Pn-tbm-{K-^n- skmssk- n-bn-epw A-t±-l-Øn-\v Aw- K-Xz-ap- m-bn-cp- p. G-jym- n-iv skm-ssk- n-bn A-t±-lw {]-`mj-w-߃ \-S-Øn-bn-cp- p. h-fsc Zp -e-`-am-bn-cp- k-ky-pm-e߃ Dƒ-s m- p- H-cp D-Zym- \w A-t±-lw kz- -am-bn D- m- n. A-t±-l-Øn-s a-c-w-øn-\v G-Xm-\pw Zn-h-k-߃- p-ap-ºv A-h-km-\-am-bn sn-bv-x Im-cyw ]p-xn-b-\n-b-a-øn-s dn-hn-j ]q -Øn-bm- p-i-bpw, A-t±-lw Z- im-_v-z-ß-tfm-fw Xo-{h-am-bn b- Xv-\n- k-xn \n-tcm-[-\w \-S- n h-cp-øn-s m- p- K-h -W P- \-d-en-s {]-Jym-]-\w _w-km-fnbn-te- v ]-cn-`m-j-s -Sp-Øp-I-bpam-bn-cp- p. sk-dm-ºq tim-tf-pv ]-Wn- Xp-b -Øn-b-Xv A-t±-l-Øn-s - bpw k-l-an-j-w-dn-am-cp-ss-bpw k-ºm-zy-߃-s m- m-bn-cp- p. A-hn-sS ]m- m-xy- -]u-c-kv-xy-co- Xn-bn-ep- ]T-\-ß-fm-Wv D- mbn-cp- -Xv. ssn-\o-kv, kw-kv-ir- Xw, t] -jy, {Ko- v, lo-{_p, e-øo F- n-h A-hn-sS ]Tn- n- n-cp- p. ^n-tem-k-^n-bpw N- cn-{x-hpw km-ln-xy-hp-sa- mw ]T- \-hn-j-b-ß-fm-bn-cp- p ti-cn C-ß-s\ ]-d-bp-i-bp- mbn: am-xr-`m-j-bn-sem-gn- v a-t -sx- n-epw `m-j-bn ]Tn- n- p- -Xns\- p-dn- v Nn- n- p- -Xp-t]mepw A-_- -am-bn-cn- pw. tim-tf- Pn-te- pw kv-iq-fn-te- p-ap- {]-th-i-\-øn Pm-Xn- -h -Æ, h -K hy-xym-k-߃ ]-cn-k-wn- n-cp- n-. A-t±-l-Øn-s {]-kn- -am-b ln v-kv dn-te- o-hv Sp t\- o-hv F-Uyp-t -j au-en-i-hpw em-`-i-c-hp-am-bn-cp- p. sk-dm- ºq hn-zym-e-b-ß-fn 10,000 hn- Zym -Yn-Iƒ ]Tn- p-i-bp- m-bn. A-[ym-]-I-]-cn-io-e-\-Øn-\p- H-cp kv-iq-fpw B-cw-`n- p-i-bp- m-bn. C-sX- mw H-cp 35 h -jsø Im-e-b-f-hn-\p- n-em-wv \- S- -Xv, A-[zm-\-Øn-s {]-k-hth-z-\ A-t±-lw A-\p-`-hn- p-ibp- m-bn.

4 4 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn anj\-dn `mcxw Unkw_ 05 F-fn-b Xp-S- w N-cn-{X-Im-c-\m-b Fw.-F.-sebv-Uv C-ß-s\ A-`n-{]m-b-s -Sp- p: an-j-w-dn-am-sc- m-h-cpw-xs Xm-c-X-tay-\ F-fn-b km-aqly-]- m-ø-e-øn -\n- p- -hcpw A-h-cp-sS k-`m-hn-`m-k-ßfn -\n- pw an-j-w-dn tim-tf-pp- I-fn -\n- pw e-`n- ]-cn-io-e-\- sam-gn- m Im-cy-am-b hn-zym-`ymk tbm-ky-x-sbm- pw C- m-øh-cpw B-bn-cp- p. sk-dm-ºq bq-wn-th-gv-kn- nbp-ss Xp-S- - m-cpw in-ev-]n-i-fpw ta-ev-]-d- -Xn-\v D-Ø-tam-Zm-lc-W-ß-fm-bn-cp- p. hn-eyw ti-cn Hu-]-Nm-cn-I hn-zym-`ym-kw A-[n-Iw e-`n- H-cm-fm-bn-cp- n- hn-eyw ti-cn. t\m -Xmw-]v-S -jb-dn-se t]m-fm -kv-]yq-dn-bn 1761, B-K-Ãv 17- -\v P-\n- ti-cnbp-ss ]n-xm-hpw ]n-xm-a-l-\pw {Km-a-Øn-se Bw- n- Nm-cn- n kv-iq-fn-se A-[ym-]-I-cm-bn-cp- p. A-hn-sS-bm-Wv ti-cn {]m-yan-i hn-zym-`ym-kw sn-bv-x-xv. A- Xn-\p-ti-j-ap- -sx- mw ti-cn kz-bw A-`y-kn- -Xm-Wv. A-t±-l- Øn-s am-xm-]n-xm- -fm-b F-Uva- pw F-en-k-s_-Øpw hn-izmk-øn Xo-jv-W-X-bp- -h-cm-bncp- p. hm-b-\ h-f-sc C-jv-S-s - n-cp- C- y-bn-se Zp-c-h-ÿ ti-cn {]-Ir-Xn \n-co- -W- Øn-epw _- -{i- -\m-bn-cp- p. kp-lr-zv-_- -ap- H-cp s\-bv- Øp-Im-c ti-cn-sb {Ko- n-s - bpw e-øo-\n-s -bpw A-Sn-ÿm- \-]m-t-߃ ]Tn- n- p. ]-Xn-\memw h-b- n H-cp sn-cp- p-ip- Øn-bp-sS Io-gn A-{] o-km-bn tn - p. Nn-e h -j-߃- p-tijw A-h H-cp _m-]v- n-ãv k-`bn Aw-K-am-Ip-I-bpw Nn-e sndn-b k-`-i-fp-ss ip-{iq-j- m-c-\mhp-i-bpw sn-bv-xp. H-cp {Km-ao-W hn-zym-e-b-øn A-[ym-]-I-\m- hn-eyw ti-cn C- y-bn Im-ep-Ip-Øp-tºm-gp- C- y-bn-se hn-zym-`ym-k-cw-k-sø A-h-ÿ F- m-bn-cp- p? hn-im aw-k -hm-un-bp-ss hn-eyw ti-cn & dn-sp-\-td-j Hm-^v C -Uy F- {K-Ÿ-Øn-s A-h-Xm-cn-I-bn `m-c-xo-b Z-fn-Xv km-ln-xy A- m-z-an-bp-ss tz-io-b {]-kn-u v tum.-tkm-l -]m kp-a-\m- ]-d-bp- -Xv C-Xn-te- v sh-fn- w ho-ip- -Xm-Wv: Z-fn-X-sc hn-zym-`ym-kw sn-øn- p-i F- a-lm-b-xv-\-øn _-lp-am-\y-\m-b hn-eyw ti-cn 18- mw \q- m- n {]-Z -in- n- A- km-[m-c-w-am-b ss[-cyw F-s A- p-x-s -Sp-Øp- p. A- m-e- Øv C- y k-aq-lw an- -hm-dpw ssl-μ-h-k-aq-l-øn-se ta - Ø- p-im-cp-ss B-[n-]-Xy-Øn Io-gm-bn-cp- p. a-\p-kv-ar-xn-bn-se hy-h-ÿ-i-fp-ss t]-cn Z-fn-X-sc H-cn- -epw hn-zym-`ym-k-ÿm-]- \-ß-fn {]-th-in- n- n-cp- n-. am-{x-a-, A-h - v th-zw D-cp-hn-Sp- -Xn-t\m tiƒ- p- -Xnt\m- t]m-ep-ap- A-\p-hm-Zw D- m-bn-cp- n-. B-sc- n-epw tiƒ- p-hm {i-an- m A-bm-fp-sS sn-hn-bn Cu-bw D-cp- n H-gn- - W-sa- pw B-sc- n-epw D-cp-hn- m \m-hp ap-dn- p I-f-b-W-sa- pam-bn-cp- p \n-b-aw. C-Ø-cw In-cm-X-am-b hy-h-ÿ-iƒ \n-e-\n- ncp- -t m-gm-wv hn-eyw ti-cn Z-fn-X-sc hn-zym-`ym-kw sn-øn- p-hm ss[-cy-s - -Xv. A-Xv Cu-Ãv C- ym I-º-\n-bp-sS A-[n-Im-cn-I-sf tim-]m-ip-e-cm- n. ta -Ø- p-im-cm-b k-h -Æ ln-μp- -fp-ss ]- cm-xn-sb-øp-s - v Cu-Ãv C- ym I-º-\n ti-cn-sb ]-e-x-h-w Xm- o-xp- sn-bv-xp-sh- n-epw A-t±-lw bm-sxm-cp ho- p-hn-nm-chpw Iq-Sm-sX Z-fn-X-cp-sS hn-zym-`ym-k-hp-am-bn ap-tºm- p-t]m-bn. hneyw ti-cn-bp-ss tk-h-\-ß-sf Z-fn-X F- m-e-hpw Hm -Ωn- p-i- X-s sn-øpw. bpw A-ev-]-\m-fp-Iƒ {]-h -Øn- p-i-bp- m-bn. H-cp sn-cp- p-ip- Øn-bm-bpw A-[ym-]-I-\m-bpw k- `m-ip-{iq-j-i-\m-bpw t\m -Ømw- ]v-s -j-b-dn-se {Km-ao-W ta-je-bn Nn-e h -j-߃ {]-h - Øn- -Xn-\p-ti-jw ti-cn H-cp ]p-xn-b B-flo-b-{]-h -Ø- \-hp-am-bn se-bv-si-ã-dn-te- v \o-ßn. A-hn-sS ti-cn-bp-ss im-kv-{xob A-`n-\n-th-i-ß-sf ]-cn-t]m-jn- n- p- -Xn-\m-h-iy-am-b km-l-ncyw e-`n- p-i-bp- m-bn. ss-en-kvtim- p-i-fpw C-e-Iv-{Sn- D-]- I-c-W-ß-fpw sse-{_-dn-bp-sa- map- se-bv-si-ã-dn-se ^n-temk-^n- C -kv- n- yq- n \-S- {]-`m-j-w-ß-fn-epw N - -Ifn-epw A-t±-lw -]- p-sim- p. Cu h -j-ß-fn-se- mw ti-cn hntz-i-`m-jm-]-t-\-øn {]-txy-i {i- ]-Xn- n- p-i-bpw tpm-{k-^nbn-epw ln-ã-dn-bn-epw k-b -knep-ap- X-s A-dn-hv hn-kv-xr- X-am- p-i-bpw sn-bv-xp-sim- ncp- p. k-ky- -P- p-pm-e-ß-sf- p-dn- p- ]T-\-Øn ti-cn-bv- v {]- txy-i Xm-ev-]-cy-ap- m-bn-cp- p. k-b -kv, N-cn-{Xw, I-S bm-{x- Iƒ F- n-h-sb- p-dn- v Xo- v- W-am-b hm-b-\ A-t±-l-Øn-\p- m-bn-cp- p. 14- mw h-b- n- -Øs kz- D-]-Po-h-\-Øn-\p-th- n ti-cn A-[zm-\n- m Xp-Sßn-bn-cp- p. B-Zyw H-cp Im -jn- I-sXm-gn-em-fn-bm-bpw ]n- o-sv H- cp sn-cp- p-ip-øn-bp-ss A-{] okm-bpw. {Ko- v `m-jm-]-t-\-tømssm- w kz- -am-b ss_-_nƒ ]T-\-hpw A-t±-lw B-cw-`n- p. sum-tdm-øn πm- - n-s\ ti-cn hn-hm-lw sn-bv-xp ticn _m-]v- n-ãv ip-{iq-j-i-cm-b tpm k- v- n-^v, tpm ssdem v, B -{Uq ^p- F- nh-sc I- p-ap- n. C-Xn-t\m-S-Iw A-t±-lw kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- p-hm-\pw lo-{_p, U- v, {^- v F- o `m-j-iƒ ]Tn- m-\pw Xp- S-ßn-bn-cp- p. tem-i-kp-hn-ti-jh-xv- -c-ww kw-_- n- v Xm {]-kn- o-i-cn- F -Iz-b-dn A- t±-l-øn-s an-j tã- v-sa v B-bn-cp- p. kp-hn-ti-j-{]-n-c- Wm -Yw H-cp _m-]v- n-ãv skmssk- n ÿm-]n- p-i F- B- i-bw A-t±-lw ap-tºm- p-h- p. A- Xv a- p Nn-e - pw kzo-im-cy-am-bn. A-ß-s\-bm-Wv _m-]v- n-ãv an-j skm-ssk- n B-cw-`n- -Xv. C- ybm-bn-cp- p A-t±-l-Øn-s a-\- n-ep- an-j ^o -Uv. A-ß-s\-bm-Wv ti-cn, Ip-Spw- _-k-ta-xw tpm txm-a- n-t\mssm- w C- y-bn-te- v bm-{x-bmb-xv. 1793, \-hw-_ 11- -\v A-h I - -Ø-bn F-Øn-t - p. F- m h-f-sc {]-Xn-Iq-e-am-b H-cp km-l-n-cy-am-wv C- y-bn ti-cn-sb {]-Xo- n- n-cp- -Xv. {_n- o-jv A-[n-Im-cn-Iƒ an-j-wdn-am-cp-ss h-c-hn h-f-sc tcm-jm- Ip-e-cm-bn. A-h-sc A-d-kv- p-snbv-xv Xn-cn- -b-bv- p-hm -t]m-epw A-h {i-an- p. ]-e-hn-[ {]-Xn-k- n-iƒ ti-cn-bv- v C- y-bn A-`n-ap-Jo-I-cn-t - n-h- p. F- m I -Øm-hn B-{i-bn- v {]-iv-\-ß-sf A-Xn-Po-hn- p-hm ti-cn-bv- v I-gn- p. kz- w A- [zm-\n- m-wv A-t±-lw an- -hmdpw km-º-øn-i B-h-iy-߃ \n-d-th- n-bn-cp- -Xv. A-ev-]-Im-ew h-en-sbm-cp hn-zym-`ym-k hn-n-j-w-\m-bn-cp- hneyw ti-cn ss_-_nƒ F- ]p-kv-x-i-øn-s a-\p-jy Iq-sS-bm-bn-cp- p. 45- A-[n-Iw `mj-i-fn-ep- ss_-_nfp-iƒ sk-dm-ºq-cn -\n- pw {]-kn- o-i-cn- p-ibp- m-bn. A-h-bn 38 F-Æw sk-dm-ºq-cn -\n- p-x-s ]-cn-`m-j-s - Sp-Øn-b-h-bm-Wv. ti-cn kz- -am-bn, `m-kn-i-amtbm ]q -Æ-am-tbm, 29 `m-j-i-fn ]-cn-`m-j \n -h-ln- p-i-bp- mbn. p-i-bpw ss_-_nƒ _w-km-fnbn-te- v ]-cn-`m-j-s -Sp-Øp-Ibpw sn-bv-xp. 1800, P-\p-h-cn 10 C- y {]n nßv N-cn-{X-Øn-se H-cp kp-{]-[m- \ Zn-\-am-bn-cp- p. A- m-wv ticn-bpw kp-lr-øp- -fpw sk-dm- ºq an-j {]- v B-cw-`n- -Xv. km-º-øn-i sr-cp- -hpw Cu- Ãv C- y I-º-\n-bp-sS i-{xp-xzhpw ]-e-cpw tcm-kn-i-fm-bn a-c-ws - p-sim- n-cp- -Xp-sa- mw skdm-ºq an-j A-\p-`-hn- h- enb sh- p-hn-fn-i-fm-bn-cp- p. F- m Um-\n-jv K-h-s n-s k-lm-b-hpw tu-hn-uv {_u, tpm -Pv D-Uv-\n Xp-S-ßn-b kv-t\- ln-x- m-cp-ss k-lm-b-hp-sa- mw {]-Xn-_- -ß-sf X-c-Ww sn-øphm ti-cn-sb k-lm-bn- p. h - j-߃- p- n sk-dm-ºq anj {]- v G-jy-bn-se G- -hpw h-en-b A- -Sn-im-e-bm-bn-Øo - p. ti-cn h-en-sbm-cp Sow eo-u B-bn-cp- p. A-\-h-[n an-j-w-dnam ]n- o-sv sk-dm-ºq an-j- \n A-t±-l-tØm-sSm- w tn-cp- I-bp- m-bn. A-h-cn {]-[m-\- s - c- p t]-cm-wv tpm-jzm am -jv-am-\pw hn-eyw hm -Upw. s\-{lp ]-d-bp- p: ""h-en-sbm-cp hn-zym-`ym-k hn- N-j-W-\m-bn-cp- hn-eyw ti-cn ss_-_nƒ F- ]p-kv-x-i-øns a-\p-jy Iq-sS-bm-bn-cp- p. 45- A-[n-Iw `m-j-i-fn-ep- ss_-_n-fp-iƒ sk-dm-ºq-cn -\n- pw {]-kn- o-i-cn- p-i-bp- mbn. A-h-bn 38 F-Æw sk-dm- ºq-cn -\n- p-x-s ]-cn-`m-j-s - Sp-Øn-b-h-bm-Wv. ti-cn kz- -ambn, `m-kn-i-am-tbm ]q -Æ-am-tbm, 29 `m-j-i-fn ]-cn-`m-j \n -hln- p-i-bp- m-bn.'' C- y `m-j-i-fp-ss hn-i-k- \-Øn-\v sk-dm-ºq an-j-w-dn-amcp-ss a-l-øm-b kw-`m-h-\-sb hy- -am- p- -Xm-Wv P-hm-l - em s\-{lp-hn-s H-cp {]-kv-xmh-\: km-[y-am-b F- m `m-j-ifn-te- pw ss_-_nƒ ]-cn-`m-js -Sp-Øp-hm-\p- ss{i-kv-x-han-j-w-dn-am-cp-ss Xr-jv-W A-\- h-[n `m-j-i-fp-ss hn-i-k-\-øn- \v Im-c-W-am-bn h-sc {_n- o-jp-im bmsxm-cp ss{i-kv-x-h-an-j-w-dn-amsc-bpw C- y-bn {]-h -Øn- phm A-\p-h-Zn- n-cp- n-. F- m Cu-Ãv C- ym I-º-\n-bpsS Nm - ]p-xp- n-b-t mƒ {]- kv-xp-x \n-tcm-[-\w \o- p-i-bp- m-bn. A-ß-s\ Iq-Sp-X the- m - v sk-dm-ºq-cn-se-øphm h-gn Xp-d- p. am-xr-`m-j-i-fp-ss hn-i-k-\w C- y-bn-se am-xr-`m-j-i-fpss hn-i-k-\-øn-\v Du- sim- Sp-Øp F- -Xm-Wv sk-dm-ºq anj-w-dn-am-cp-ss a-s m-cp kw-`m-h- \. b-ym -Y-Øn, `m-j-bpw B- i-b-hn-\n-a-b-hpw a-\p-jy-s B- h-iy-ß-fpw h-f-sc _- -s - -hbm-wv. \-Ωp-sS km-aq-ly-hpw km- º-Øn-I-hpw cm-jv-{so-b-hpw kmwkv- m-cn-i-hpw B-flo-b-hp-am-b B-h-iy-߃ \n-d-th- p- -Xn-\pth- n-bm-w-t m \mw B-i-b-hn- \n-a-bw \-S-Øp- -Xv. A-Xp-sIm- v H-cp cm-jv-{s-øn-s k -h-txm- -p-j-am-b h-f - -bn `m-j Poh -{]-[m-\ ]- p h-ln- p- p. cm-py-sø F- m-h - pw a-\- n-em-i-ø- -hn-[-ap- H-cp s]m-xp-`m-j C- y-bn H-cn- epw D- m-bn- n-. A-t\-I-h -j- m-ew kw-kv-ir-x-øn-\v {]m-ap- A-t±-lw H-cp C -Un-tKm ^m- Iv-S-dn-bn-epw tpm-en sn-øp-i-bp- m-bn. F- m {]-Xn-Iq-e km-l- N-cy-ß-fp-sS-bpw \-Sp-hn ti-cn Jyw D- m-bn-cp- p F- n-epw _w-km-fn-bpw kw-kv-ir-x-hpw ]Tn- ti-jw t]-pv 8

5 5 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn axhpw a-\p-jy\pw Unkw_ 05 ssd v. dh.- kæn G{_lmw Ncn-{X-Øn kw`-hn- -sx mw \ -Xn-\p-th- n F v ]d-bp- Xv shdpsx Aßp ]d-bp- -h pw, Pohn-X-Øn bmsxmcp \jvshpw thz-\bpw A\p-`-hn- møh pw F mw \ -Xn\v F p ]d-bp- -Xn _p n-ap- n-. [\w, am\w, Poh, kz -s - -h-cpss th ]m- Sv, NXn, h -\-bn AI-s v PohnXw Zpcn-X-]q Æ-cm-b-h, tcmkw, A]-I-S-߃ aqew PohnX Zpcn-X-߃ A\p-`-hn- -h Ch-scm pw Xß-fpsS Ncn-{X-Øn kw`-hn- -sx- mw \ -Xn\v F p ]d-bp-i-bn-. NmXp h Æy-Øns t]cn a\p-jy-k-aqlw A\p-`-hn-t - n-h ]ou-ifpw ]ou-\-ßfpw \ -Xn-s\ v Fßs\ ]d-bm Ignbpw? \mk-km- nbnepw lntcm-jn-a-bnepw B w-t_mw_v h jn- -s - Xv \ -Xn-s\- pw, \ -Xm-bn-t mbn F pw kpt_m-[-ap Hcp a\p-jy\pw G p-]-d-bp-i-bn-. \Ωp-sS X-e-bn Bcpw h-c- n- n a-x-߃ a-\p-jy-s\ h- n- p p X-߃- -dn-bm ]m-sn- m- Ø hn-j-b-ß-sf- p-dn- v B-[n- Im-cn-I-am-bpw D-d- m-bpw A-`n-{]mbw ]-d-bm, A-Xv i-cn-sbm sxt m F- v Nn- n- m-sx X-s s]m-xp-p-\-ß-fp-ss ta A-Snt - n- m {i-an- p- A-]- Iz-hpw hn-i-e-hp-am-b a-\- pw Nn- -I-fp-am-bn hn-e-kp- -h C- v A-[n-I-am-Wv. a-x-sø-bpw B- ym-fln-i-x-sb-bpw kw-_- n- v A-Ø-cw Nn-e {]-kv-xm-h-\-iƒ Ip-dn- p- p. 1. a- p a-x-ß-sf B-Z-cn- - Ww, 2. F- m a-x-ß-fpw ssz-h- Øn-s {]-h -Øn-bm-Wv. 3. k- I-e a-x-ß-fn-epw I -Ω-\n-c-X-\mbn [ -Ωw ]p-e -Øp- -Xv sszh-am-wv. 4. Xq-Wn-epw Xp-cp-ºn-epw Cu-iz-c h-kn- p- p. 5. F- m Po-h-Pm-e-ß-fn-epw Cu-iz-c-ssN- X-\yw \n-e-\n-ev- p- p. 6. Im-Wp- -Xpw Im-Wm-Ø-Xp-am-b k-ie-xpw `-K-hm-s eo-em-hn-em-kß-fm-wv. 7. G-Xp a-x-øn hniz-kn- m-epw k-i-e-cpw k-i-e- Xpw sn-s -Øp- c- m-ti-{μw Cu-iz-c-\m-Wv. 8. \mw G-h-cpw hn-e-bw {]m-]n- p- -Xv ]-c-{_- - am-b Cu-iz-c-\n-em-Wv. 9. N-cn-{X- Øn C- p-h-sc am-\-h-pm-xn- p kw-`-hn- -sx- mw \- -Xn-\pth- n-bm-wv. 10. C-\n-bpw kw-`hn- m-\n-cn- p- -Xpw \- -Xp-Xt. 11. F- m a-x-ß-fpw H-tc k- Xyw X-s -bm-wv ]Tn- n- p- - Xv. 12. G-Xp a-x-ti-{μ-ß-fn {]m - n- m-epw ^-ew H- p-xt. 13. X-Xz-a-kn, A-lw {_- m-kv-an \o X-s -bm-wv Cuiz-c. c- n- H-t -bp- q. \mapw Cu-iz-c-\pw H- p-x-s -bm- Wv. 14. Cu tem-i-øn -\n- pw am-dn Po-hn- p- -Xm-Wv tam- w t\-sm-\p- G-I h-gn. 15. {io-_p- -\v m-t\m-z-bw {]m-]n- -Xpt]m-se \mw F- mw m-t\m- Z-bw {]m-]n-t -Ww. 16. Hm-tcmcp-Ø - pw Hm-tcm X-te-h-c D- v. A-h-\-h-s hn-[n-bm-wv \mw C- v Hm-tcm-cp-Ø-cn-epw Im-Wp- -Xvv. X-e-th-c am- m ]- n G-sX- n-epw Xo - m-s-\ ti-{μ- Øn t]m-bn Cu-iz-c tk-h-bpw ]q-p-bpw t\ - -I-fpw I-gn- m-sx c- -bn ]m-]-]-cn-lm-c-øn- \m-bn _-en-i -Ω-߃ \-S-Ø- Ww, kz-bw ]o-un- n- -s -S-Ww A-Xn-s `m-k-am-bn Xo - m-s- \-Øn-s \-S- v, i-co-cw Z-Wv-Un- n- p-i (iq-ew Ip-Øv), K-cp-V Xq- w, k-xn, \-c-_-en, t\ - - Im-gv-N-Iƒ, `- -Ww sh-sn-b, Ip-Spw-_-Po-hn-Xw D-t]- n- C-h-sbm-s ssz-h-øn-\p {]- kmz-i-c-am-b ]p-wy-{]-h -Øn-Ifm-Wv. 19. tz-ho-tz-h- m-scm-s km- m `-K-hm-s ]p-wy A- h-xm-c-ß-fm-wv. 20. tem-i-n-cn-{x- Øn a-\p-jy-\m-bn A-h-X-cn- tb-ip-{in-kv-xp-hn am-{x-ta a-\pjy-h - -Øn-\v tam- -hpw \n-xyc- -bpw D- m-hp-i-bp- q F- v ]-d-bp- -Xv i-cn-b-. ap-i-fn - -d- {]-kv-xm-h-\- I-fpw hn-izm-k-ß-fpw X-Xz-Nn- - I-fpw Hm-tcm-cp-Ø-cp-sS t_m-[yß-fp-sa- mw I- p-h- \p-w-bm- Wv, N-Xn-bm-Wv. a-\p-jy-s\ h- n- v X-ß-fp-sS Cw-Kn-X-Øn-\v hn-t[-b-s -Sp-Øm _p- n-am- mcm-b a-\p-jy I- p-]n-sn- Hmtcm X-{ -ß-fn-se D-]m-b-߃ am-{x-a-. bm-ym - y-ß-tfm-sv bm-sxm-cp _- -hp-an- m-ø Cu t_m-[y-߃ a-\p-jy-s\ A- - hn-izm-kn-bm- n `-b-øn-epw \ncm-i-bn-epw Po-hn-Xw X- n-\o- m im-]-øn-te- v ho-gv-øp- p. a-\p-jy ssz-h-km-zr-iy- Øn kr-jv-sn- -s - H-cp hnti-j-s - hy- n-xz-ap- -h-\m- Wv. t\-sc-snm-tδ Nn- n- p-ibpw Po-hn- p-i-bpw Po-hn-X-sØ Po-hn- p- ssz-h-hp-am-bn _- - s - v ap-t -dp- -Xn-\m-Wv a-\p-jy- \v Nn- m-i- n-bpw _p- n-bpw hn-th-n-\-øn-s -bpw hn-th-i- Øn-s -bpw kp-t_m-[w \ -Inbn-cn- p- -Xv. a-\p-jy-s\ kpt_m-[-an- m-ø-h-\pw A- -hnizm-kn-bp-am- n X-f -Øn \n-cmi-\m- m-\m-wv ssz-h-øn-s {]- Xn-tbm-Kn-bm-b km-øm-\pw A- h-s ssk-\y-øn-se ]n-im-np- -fpw {i-an- p- -Xv. A-ß-s\ ]n-im-np- -fn a-\p-jy hn-izkn- p- -Xn-\m-bn hn-hn-[ a-x-ti- {μ-ß-fn A- p-x-ß-fpw A-Sbm-f-ß-fpw Im-Wn- m km- Øm X-{X-s -Sp- p. F-hn-sS k- Xy-ssZ-h-Øn-s B-flm-hn C- Ø-cw Zp-jv-S-i- n-iƒ-s -Xn-sc ssz-h-hn-izm-kn-iƒ im-kn- m A-h-bp-sS i- n-bn- m-xm-ipw. A-Ø-cw H-cp ip-{iq-j-bn-te- v \mapw Cuiz-c\pw H p-x-s -sb- n ]ns Bcm-[\ th, Bcm-[-\m-tI-{μ-߃ th m, {]XnjvT th, Xo m-s\w th. F m Alw {_ m-kvanbpw XXza-knbpw ]d-bp- -h Xs api-fn d- sx mw snøp- p- v. ASn-ÿm-\-]-c-ambn CXpw Hcp XXz-Nn am{x-am-wv. krjvsn thsd {kjvsmhv thsd. a\p-jy\pw sszhhpw H p-x-s -b-, c pw c m-wv. sszh-øn-s\m- w a\p-jy\pw F p ]d-bp- -Xv, a\p-jy\pw sszhw F \ne-]m-snse-øpw. krjvsn-bmb a\p-jy {kjvsmhp-iq-sn-bm-wv F p ]d-bp- Xv sszh-\maw hrym FSp- p-i-bmwv. CXp ambv m-\mhmø ]m]-øn\pw ISpØ sszh-in- bv pw Imc-W-amIpw. {]-th-in- m, ssz-h-øn-s Iq- p-{]-h -Ø-I-\m-bn-cn- p- -Xn-\v ssz-hw a-\p-jy-sc A-t\z-jn- p- I-bm-Wv. ap-i-fn sim-sp-øn-cn- p- {]-kv-xm-h-\-iƒ Hm-tcm- m-bn \- ap- p ]-cn-tim-[n- mw. 1. a- p a- X-ß-sf B-Z-cn- -W-sa- v ]-dbp- -Xn bp- n-bn-, km-am-\y- _p- n- v \n-c- p- -X-. a-x- ߃ F- -Xv Hm-tcm A-`n-{]m-b߃ (opinions) B-Wv. A-`n-{]mb-߃ Hm-tcm-cp-Ø-cpw a-\- n- em- n-b hn-[-øn-em-wv A-h-Xcn- n- p- -Xv. \ym-b-a- m-ø-xpw sx- m-b-xp-am-b A-`n-{]m-b-߃, Xn-I- pw a-\p-jy-s \n-e-\n-ev-]ns\ tnm-zyw sn-øp- a-x-߃, A-\o-Xn-bpw A-\ym-b-hpw \n-d- -Xv, A-[m -Ωn-I-hpw k-xy-hncp- -hp-am-b-xv, A- -Im-c-i- n- I-tfm-Spw km-øm -tk-h-tbm-sp _- -s - -Xp-am-b-Xv, am-\p-jn-i _- -߃- v ]m-c ]-Wn-bp- - Xv Xp-S-ßn A-]-I-Sw-]n-Sn- D-]- {Z-h-Im-cn-I-fm-b a-x-ß-fp- v. C- h-sb-sbm-s B-Z-cn- -Ww Aw- Ko-I-cn- -Ww F- v ]-d-bp- -Xv kp-t_m-[-an- m-ø-h-cm-bn-cn- pw. a-x-ß-sf-b- G-Xp a-x-øn-epws]- a-\p-jy-sc-bm-wv B-Z-cn-t - -Xv, kv-t\-ln-t - -Xv, tk-hnt - -Xv. 2. F- m a-x-ß-fn-epw ssz-h- {]-h -Øn-bm-Wv \-S- p- -sx- v ]-d-bp- -Xv a-x-ß-sf- - n-tbm, A- Xn-s ^n-tem-k-^n-sb- - n bp- A- -X-bm-Wv. N-cn-{X-Øn- Hm-tcm a-x-ß-fpw F- p {]- h -Øn- p F-ß-s\ {]-h -Øn- p F-s m-s ]Tn- p-tºmƒ A-Xn-sem- pw ssz-hn-i-am-b-xv F-s - n-epw Im-Wm I-gn-bp- I-bn-. A-Xp-sIm- v a-x-ß-sf- mw ssz-h-øn-s {]-h -Øn-bpsS {]-Xo-I-ß-fm-sW- v ]-d-bp- -Xv A-dn-hn- m-bv-a-bpw A- - X-bpw aq-e-am-wv. 3. Hm-tcm a-x-ß-fn-epw k-xv- {]-h -Øn-Iƒ [m -Ωn-I {]-h - Øn-Iƒ, tk-h-\ {]-h -Øn-Iƒ C-sXm-s Z -in-s - n-cn- mw. A-\p-Iq-e km-l-n-cy-ß-fn am- {X-am-bn-cn- pw A-h A-ß-s\ sn-øp- -Xv. X-߃ hn-iz-kn- p- -Xn-s\-Xn-cm-bn a- m-sc- n-epw ]- d-bp-i-tbm X-ß-fp-sS Zp-jv-{]-h - Øn-Iƒ- pw A-\o-Xn {]-h -Øn- Iƒ- pw F-Xn-cm-bn {]-h -Øn- p-i-tbm sn-øp-tºmƒ, [m -Ωn- I {]-am-w-ß-sf-sb- mw ]p-dtim-s -dn-bp- -Xv Im-Wmw. km- Øm-\pw sh-fn- Zq-X-s th-j- Øn {]-h -Øn- v a-\p-jy-sc X- s ]- -Øp-\n -Øm {i-an- mw. 4. k-i-e N-cm-N-c-ß-fn-epw, Hm-tcm A-Wp-hn-epw (atom) Cuiz-c IpSn-sIm- p p F- p ]d-bp- Xv Hcp XXz-Nn am-{x-am-wv. Hmtcm AWp-hnepw t{]mt m, \yqt{sm, Ce- Ivt{Sm Ds v ]d- m AXv kb kv am{x-am-wv. AXn- Du w (Energy) Du - w D- Xp-sIm v AhnsS i n (power) {]-I-S-am-Ipw. i- n-sb ssz-h-sa- v hn-fn- p- -h - v A- Xn-\p- kzm-x-{ y-ap- v. F- m hm-kv-x-h-a-x- F- v sszh-sø- p-dn- v ]-cn- m-\w t\- Sn-b-h ]-d-bpw. H- mw m- n- se Ip- n ]Tn- p-h- n-cn- p- -Xpt]m-se-bn-cn- -bn- -t m. 10- mw m- n-se Ip- n a-\- n-em- p- Xv. 5. {]-]- -Øn-se k-i-e krjv-sn-bpw {k-jv-sm-hm-b ssz-h-øns I-c-hn-cp-Xm-Wv. \- -{X-k-aql-߃, tkm-f-tkm-fm- -c-߃, Po-h-\n- m-ø h-kv-xp- ƒ, B- flm-hn- m-ø (soul) ar-k-]- n-e- Xm-Zn-Iƒ, B-flm-hp- a-\pjy C-sX- mw ssz-hn-i kr-jv- Sn-I-fm-Wv. kr-jv-sn-pm-e-ß-sf- mw ssz-h-øn-s kr-jv-sn-i-fm- Wv. F- mw a-\p-jy-zr-jv-sn-bn a-t\m-l-c-hpw, A-h -Æ-\o-b-hpam-b A- p-x {]-Xn-`m-k-߃ X- s. A-Xn-\ - w C-h-bn-se- mw Cu-iz-c-ssN-X-\yw ]-cn-e-kn- p- p F- v ]-d-bp- -Xv Hm-tcmcp-Ø-cp-sS-bpw Im-hym-fl-I (poetic) hn-h-c-w-߃ am-{xw. A- Xn- ssz-hn-i-x I-ev-]n- v Nm - tø- -Xn-. 6. G-sX- n-epw kw-`-h-߃, Im-gv-N-Iƒ, {]-Xn-`m-k-߃, kw- `-h-]-c-º-c-iƒ, bm-zr- n-i kw- `-h-߃, A- p-x {]-h -Øn- Iƒ, N-cn-{X-]-T-\-Øn sx-fn-hm- Ip- K-Xn-hn-K-Xn-Iƒ, {]-Ir-Xn Zp-c- -߃, D-Ø-cw I-s -Øm- \m-hm-ø k-a-ky-iƒ, F- mw t\m- n- m-wp- a-\p-jy A- p-x-]-c-x-{ -\m-bn \n- v A-hkm-\-sØ hm- m-bn ]-d- p Xr-]v-Xn-s -Sp- -Xv F- mw ambm-pm-ew F- mw Cu-iz-c-s am-bm-hn-em-k-߃ F-s m-s bm-wv a-\p-jy ]-d- p B-izkn- m-\pw Xr-]v-Xn-s -Sm-\pw {ian- p- -Xv. bm-ym - y-ß-fn \n- p- H-fn-t m- -am-tb C-Xns\ Im-Wm-\m-hq. 7. a-\p-jy A-h-\m-bn-cn- p- A-h-ÿ-bn, I -Ω-ti-jn \-jv-s-s - -h-\m-bn, C-cn- p- C- S-Øp-\n- v F-gp-t - m-sx, Ip-f-Øn In-S- p- X-h-f-sbt m-se, C-Xn-\- p-dw H-cp tem- Iw C- F- v ]-d- v kz-bw Xr-]v-Xn-s -Sp-hm {i-an- p- -Xv a-sn-b- m-cp-ss kz-`m-h-am-wv. atb- m-cp-ss A-h-ÿ-bm-Wv. \mw F-hn-sS-bm-bn-cn- p-t m F- mbn-cn- p-t m A-Xn \n- pw sa- -s - A-h-ÿ-bp-s - n A- Xn-te- v sn-s -Øm-\p- {ia-am-wv th- -Xv. In- n-b-xp-sim- v Xr-]v-Xn-s - n-cn- p- -Xn-epw ]p-xn-b I- p-]n-sn-ø-ß-fn-te- p- ssp-{x-bm-{x-bm-wv am-\- h-pm-xn-bp-ss ]p-tcm-k-xn-bn \mw Z -in- p- -Xv. Im-f-h- nbn k- -cn- n-cp- a-\p-jy F-ß-s\ hm-bp-hn k- -cn- mw F- v Nn- n- v ]-co- -W߃ \-S-Øn-b-Xp-sIm- m-wv

6 6 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn axhpw a\p-jy\pw Unkw_ 05 hnam-\-øn bm-{x sn-øm-\m-b- Xv. A-t\z-j-W-ß-fpw I- p-]n- Sp-Ø-ß-fpw th- F- p ]-d-bp- -h - v F- mw H- p-x-t F- p ]-d- v Xr-]v-Xn-s -Smw. 8. G-h-cpw H-Sp-hn sn-s - Øp- -Xv Cu-iz-c-\n-em-Wv F- v ]-d-bp- -Xv F- m-h - pw k- t m-j-hpw kw-xr-]v-xn-bpw \ - Ip- k-tμ-i-am-wv. A-ß-s\- sbm-cp kw-`-hw \-S- p- n-s - nepw, Cu tem-i-øn \n- v Poh am- -s -Sp-tºmƒ Cu-iz-ct\m-Sp e-bn- p-sa- v tiƒ- p- - Xv Po-hn- n-cn- p- -h - pw, a-cn- m H-cp-ßn-s m- n-cn- p- k-i-e Po-h-\p- -h - pw tiƒ- m-\pw ]-d-bm-\pw kp-j-ap- k-tμ-i-am-wv. kr-jv-sn kr-jv-snbpw {k-jv-sm-hv {k-jv-sm-hp-am-wv. H-cn- -epw kr-jv-sn-bm-b a-\pjy {k-jv-sm-hm-b ssz-h-øn A-en- p-tn-cp- n-. Nn-e X-Xz- Nn- -Iƒ h- p-]p-e -Øp- -h - v C-sXm-s - -d- v P-\-ß-sf h- n- -bpw X-ß-fp-sS ]- -Øv ]n-sn- p-\n -Øm-\pw C-Xp-a-Xn-bm- Ipw. 9. N-cn-{X-Øn kw-`-hn- -sx- mw \- -Xn-\p-th- n F- v ]-dbp- -Xv sh-dp-sx A-ßp ]-d-bp- -h - pw, Po-hn-X-Øn bmsxm-cp \-jv-s-hpw th-z-\-bpw A- \p-`-hn- m-ø-h - pw F- mw \- -Xn-\v F- p ]-d-bp- -Xn _p- n-ap- n-. [-\w, am-\w, Po-h, kz- -s - -h-cp-ss th -]m-sv, N-Xn, h- -\-bn A-I-s - v Po-hn-Xw Zp-cn-X-]q -Æ-cm-b-h, tcm-kw, A- ]-I-S-߃ aq-ew Po-hn-X Zp-cn-X߃ A-\p-`-hn- -h C-h-scm- pw X-ß-fp-sS N-cn-{X-Øn kw-`-hn- -sx- mw \- -Xn-\v F- p ]-d-bp-i-bn-. Nm-Xp -h -Æy-Øns t]-cn a-\p-jy-k-aq-lw A- \p-`-hn-t - n-h- ]o-u-i-fpw ]o-u-\-ß-fpw \- -Xn-s\- v F- ß-s\ ]-d-bm I-gn-bpw? \m-kkm- n-bn-epw ln-tcm-jn-a-bn-epw B- w-t_mw-_v h -jn- -s - -Xv \- -Xn-s\- pw, \- -Xm-bn-t m-bn F- pw kp-t_m-[-ap- H-cp a- \p-jy-\pw G- p-]-d-bp-i-bn-. Cu bm{x shfn- -Øn-te 10. C-\n-bpw kw-`-hn- m-\n-cn- p- -Xp \- -Xm-bn-cn- -W-sa- n a-\p-jy A-h-s Po-hn- X-Øn-s Hm-tcm Np-h-Sp-I-fpw {kjv-sm-hm-b ssz-h-tøm-sp- _- -Øn B-tem-Nn- v {]-h -Øn- -Ww. s_- pw t{_- p-an- m- Ø h- n-t]m-se F-ß-s\-bpw Po-hn- p-xo - m-\p- -X- a-\pjy-po-hn-xw. a-\p-jy kz-bw kw-kv-i-cn-s -Sp- p- Po-hn-Xssi-en-bpw Po-hn-X-aq-ey-ß-fpw Im-Øp-kq- n- p-tºmƒ am-{xta `m-hn tim-`-\-am-iq. A-X- msx h-cp- n-s-øp Im-Wmw F- v ]-d- v kz-bw Ip-gn-bn F-Sp- Øp-Nm-Sp- -h-sc-t m-se-bm-bm A-]-I-Sw Xo -, ]-cn- p ]- n In- S- -bn B-Imw F- p am-{xw. kp-t_m-[w \-jv-s-s - m A-hnsS-bpw F- mw \- -Xn-\p-th- n F- v D-cp-hn-Sp-I-bpw sn-ømw. 11. a-x-߃ F- mw Hm-tcm A- `n-{]m-b-ß-fm-wv. H-cp a-x-øn-epw k-xyw A-Xn-s ]q -Æ-X-bn-en-. F- m A-`n-{]m-b-ß-fpw A- t\z-j-w-ß-fp-ss \n-e-hm-c-øn am-{x-am-wv. k-xym-t\z-j-w- Øn k-xyw I-s -Øm {ian- p- -tx-bp- q. A-Xp-t]m-se F- m a-x-ß-fn-epw Ip-sd k-xyß-fpw bm-ym - y-ß-fpw D- mbn-cn- m-sa- n-epw A-sXm- pw a- \p-jy-s\ F-ßpw sim-s -Øn- -bn-. ]q -Æ B-tcm-Ky-tØmsS C-cn-t - a-\p-jy-\v ]-Ip- Xn B-tcm-Ky-tØm-sS Po-hn- m \-S- m t]m-epw ti-jn-bn- m- Ø-h-\m-bn-cn- mw. ]q -Æ-X-bm- Wv I-s -tø- -Xv. F-hn-sS ]q -Æ-X sh-fn-s - n-cn- p- pthm A-Xn-s\ Im- n-ø- m A- Xp kzo-i-cn- -bm-wv th- -Xv. Ip-d- -]- w I-Æp Xp-d- p Im-Wp- -Xn-\pw kv-] -in- p- - Xn-\pw, A-\p-`-hn- m I-gn-bp-sa- n A-Xn-\pw X-øm-dm-I-Ww. A- t mƒ k-xy-sø I-s -Øn-bh-cm-bn, k-xy-øn Po-hn- m km-[n- pw. A-X-, ]- m-tcm ]- d- n- p- v, \-ap-s m-cn- -epw k-xyw I-s -Øm-\m-hn-, A-XpsIm- v k-xym-t\z-j-w-hpw th- F- \p-w ti- v hn-iz-kn- m A-Xv h-en-b \-jv-sw X-t. 12. a-x-ti-{μ-ß-fn H- pw X- {Ko v, tdmam, _m_n-tem-\y, A o-dn-b kwkv m-c-ß-fnse AØcw tzhotz-h- m-cp-ss-sbm pw t]cp-t]mepw C pw tiƒ m-\n-. a\p-jy hf v hni-kn- -t mƒ AØcw \pw- -Y-Iƒs m pw ÿm\-an- m-sx-bm-bn, a\p-jy kzx-{ -\mbn ]pwy Ah-Xm-c-߃ F v a\p-jys\ hniz-kn- n- m hnhn[ ax-ß-fn-eqss {ian- p- -sxm- pw-xs kxy-ssz-h-hp-ambn bmsxmcp _ - hp-an F p Xs -bn-, sszhni ] -Xn-Iƒ v ]mc-]-wn-bp IYm-]m-{Xß-fp-am-Wv. CXp-aqew a\p-jy kzm -\pw, h o-b-hm-znbpw kzp-\-søbpw \m p-im-scbpw ho p-im-scbpw Hcp-t]mse i{xp- -fmbn ap{z-ip-øp-ibpw snøp- p. i{xp-x, ]I, ]nw w, ]I-t]m-, i{xp-kw-lmcw F o \ne-ifn a\p-jy-cpss CS-bn i{xp-xbpw bp hpw -Wn- p-h-cp-øm kmøm CØcw hym-p sszh-ßsf ad-bm- p-ibpw snøp- p. s ssz-hw h-kn- p- n-. a-x߃ F- mw A-`n-{]m-b-߃ (opinions) XXz-Nn- -Iƒ (philosophy) am{x-am-bn-cn- -bm ax-߃ krjvsn-s -Sp- p tzho-tz-h- m km -ev]niw am{x-am-w-v. a\p-jys `mh-\- bn krjvsn-s -SpØ tzho-tzh- m, AX-s - n ]pcm-w߃, CXn-lm-k-߃ Ch-bnse mw Ah-X-cn- n- -s -Sp Cuizc k -ev]-߃, IYm-]m- {X-߃ Ch-sb-sb mw hn{k-lß-fm- n, aq Ø `mhw \ In hnhn[ ÿm\-ß-fn {]Xn-jvTn- p- p. Aßs\ {]Xn-jvTn- s -Sp ÿe-ßsf t {X߃, Bcm-[-\m-e-b-߃, ]qpm- ]o-t-߃ Fs ms hnfn- p- p. CØcw ti{μ-ß-fn-sem pw sszh-øn\p ÿm\-an-, km n- y-an-. CØcw ti{μ-߃ kμ in- p- -h BtcmSp {]m n- p p F -h Adn-bp- n-. Ah Xß-tfm-Sp-Xs {]m n- p (autosuggestion) Hcp A\p-`-h-Øn Bizmkw Is -Øp p F p am{xw. C mø sszh-ß-tfm-smwv X߃ {]m n- m t]mip- sx Xncn- -dnhv C m-sx-h-æw, P\\w apxte Ah-cpsS kp_p n Ipcp-Sm-bn-cn- -bm-wv. Aßs\ Ah axm- Xbn PohnXw X n-\o- p- p. 13. \mapw Cuiz-c\pw H p- X-s -sb- n ]ns Bcm-[\ th, Bcm-[-\m-tI-{μ-߃ th m, {]XnjvT th, Xo m-s\w th. F m Alw {_ m-kvanbpw XXz-aknbpw ]d-bp- -h Xs apifn d- -sx mw snøp- p- v. ASn-ÿm-\-]-c-ambn CXpw Hcp XXz-Nn am{x-am-wv. krjvsn thsd {kjvsmhv thsd. a\p-jy\pw sszhhpw H p-xs -b-, c pw c m-wv. sszh- Øn-s\m- w a\p-jy\pw F p ]d-bp- -Xv, a\p-jy\pw sszhw F \ne-]m-sn-se-øpw. krjvsnbmb a\p-jy {kjvsm-hp-iq-snbm-wv F p ]d-bp- Xv sszh- \maw hrym FSp- p-i-bmwv (Taking the name of God in vain). CXp ambv m-\m-hmø ]m]-øn\pw ISpØ sszh-in- bv pw Imc-W-amIpw. 14. Cu temiw sszh-øns krjvsn-bm-wv. Cu temi-øn tpmen snøm-\pw, the snbvhm\pw, temiw AXns `wkn-bn Xs kq n-t DØ-c-hm-Zn-Xzhpw sszhw a\pjys\ `c-ta-ev]n- n-cn- p- p. AXn-\mbn `qan-bn-ep kie Ncm-N-c-ß-fp-sS-ta-ep-ap- \nb- { Ww a\p-jy\v \ In-bn-cn- p- p. Cu temisø sszhcmpyw F mwv tbip-{inkvxp ]Tn- n- -Xv. sszhw `cww \S- Øp cmpyw Bbn-cn- Ww `qan. sszh-øns {]Xn-\n-[nbmbn B `cww \S-Øm sszhw a\p-jy-]p-{xsc \nb-an- m- n-bn-cn- p- p. B sszhni Npa-X-e-Isf Dt]- n v temi- Øns hym]m-c-ß-fn \n v a\p-jys\ ]n n-cn- n- p- Xv kmøm-\m-wv-. Xs hgn-]n-g ] Xn \S- n-em- p- -Xn\v kmøm Iq p-]n-sn- p- Xv axsø-bm-wv. ax-øns D]-tZ-i- Øn `qanbpw temi-hp-sa mw ]m]-am-wv, Xn \nd- -Xm-Wv F \pw -{]-N-cWw \S-Øm kmøm axsø Iq p-]n-sn- p- p. Aßs\ temiw Dt] n m a\p-jy\v Blzm\w \ Ip ax-amwv _p -a-xw. _p -a-x-øn sszh-an-, sszh-hn-izm-k-an Ft m -Ww. 15. mt\m-zbw {]m]n p F p ]d-bp- Xv F p m\-am-wv. a\p-jy\v B{Kl-߃ ]msn (desires) F p ]d-bp- Xns\ mt\m-zbw (enlighenment) F v ]d-bm Fß-s\ Ign-bpw? a\p-jys\ \njv{in-b-\m- p-ibpw Ahs hnim-c-hn-nm-c-ßsf ASn- a Øp-Itbm C mbva snøp- Itbm thww F p ]d-bp- - Xv, sszh-øns temi-sø- pdn- p \ ] -Xn-Iƒ v Xpc w hbv p-i-bm-w-v. kz- w `mcy-sbbpw ai-s\bpw Dt]- n v h\-hm-k-øn\pw k\ymk-øn\pw t]mb {io_p- \v PvRmt\m-Zbw D m-bn F p ]d-bp- -Xn IqSp-X hnh-ct -Spt m? A{I-a-cm-ln-Xy- Øn (Nonviolence) hniz-kn- p p F p ]d-b-s -Sp _p -a-xw, AXns ÿm-]-i Xs IpSpw_w Dt]- n- -Xneq-sS G hpw henb AXn-{Iaw (violence) A-t \-S-Øn-b-Xv. A-t mƒ \mw C- v (_p- -a-x- Øn ) tiƒ- p- m-t\m-zbw ssz-hn-i-a-, F- v a-\- n- em- m _p- -a-x-øn-s I-gn- c- -c k-l-{km-_v-z-øn-se A-Xn-s kw-`m-h-\-iƒ ]-cn-tim- [n- m a-xn-bm-ipw. 16. C-sX-s hn-[n-bm-wv, X- te-h-c-bm-wv F- v kz-bw i-]n- p-sim- v, Po-hn-X-Øn \n-cmi-cm-bn \n-jv-{in-b-cm-bn Po-hn- p- P-\-tIm-Sn-I-sf \-Ωp-sS

7 7 ka-im-eni ]{XnI Unkw_ 05

8 8 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn axhpw a\p-jy\pw Unkw_ 05 am-bpw Nq-j-Ww sn-ø-s -Sp- p F- -Xm-Wv bm-ym - yw. "F-\n- p sx- p-]- n: F-t m-sp s]m-dp- p-i' F- v G-sXm-cp am-xm-]n- Xm- -tfm-spw a- ƒ sn- p ]-dbp- -Xp-t]m-se, ]n-xm-hm-b sszh-tøm-sv sx- p-iƒ G- p-]-d- v ]m-]-øn-\v s]m-dp-xn t\-smw. A- Xn-\v ]-cn-lm-c-{in-b-tbm, _-en- I-tfm, Xo - m-s-\-ß-tfm, t\ - -Im-gv-N-I-tfm B-h-iy-an ssz-h-sø {]-km-zn- n- m- \m-bn a-\p-jy {]-I-Sn- n- p- B-cm-[-\-Iƒ ap-x bm-sxm-cphn-[ {]-I-S-\-ß-fpw ssz-h-k- n- [n-bn hn-e-t m-ip-i-bn-. _-elo-\ a-\p-jy-s\ A-Sn-a-bm- n, am-\-kn-i-am-bpw km-º-øn-i-ambpw Nq-j-Ww sn-øp- -Xn-\m-bn a-x-]p-tcm-ln-x-h - w H-cp- n-bncn- p- Nn-e sn- -Sn hn-zy-i-fmtb C-Ø-cw {]-I-S-\-ß-sf I- m a-xn. 19. ]p-cm-w-߃, C-Xn-lm-k߃, t\m-h-ep-iƒ, km- -ev-]n- I I-Y-I-fn-se I-Ym-]m-{X-߃ (mythological stories) C-Xn -\ns m-s sa-\-s -Sp-Ø, D-cp- Øn-cn- tz-ho-tz-h k- -ev-]-ßsf- mw a-\p-jy \n -Ωn-s -Sp- Øn- p- -Xm-Wv. {Ko- v, tdm-am, _m-_n-tem-\y, A- o-dn-b kw-kv- m-c-ß-fn-se A-Ø-cw tzho-tz-h- m-cp-ss-sbm- pw t]-cpt]m-epw C- pw tiƒ- m-\n-. a- \p-jy h-f - v hn-i-kn- -t mƒ A-Ø-cw \p-w- -Y-Iƒ-s m- pw ÿm-\-an- m-sx-bm-bn, a-\phneyw ticn `m-c-x-øn h- -t mƒ 4 mw t]-pv Xp-S AXv km-[m-c-w- m-cp-ss-b-, hnzym-k-º- -cp-ss am-{xw `m-jbm-bn-cp- p. ap-kƒ `-c-wm-[n-imcn-iƒ t] -jy `m-j-sb HutZym-Kn-I `m-j-bm- n; {_n- o-jp- Im h- -t mƒ Hu-tZym-Kn-I-`mj Cw- o-jm-bn. cm-py-sø F- m `m-j-i-sf-bpw Xp-ey-am-bn B- Z-cn- p-i-bpw A-h hn-i-kn- n-s - Sp- p-i-bpw th-w-sa- -Xm-bn-cp- p an-j-w-dn-am-cp-ss \n-e-]m-sv. A-h-c-h-cp-sS am-xr-`m-j-iƒ h- f-sc {]-[m-\-s - -Xm-Wv F- -h a-\- n-em- n. H-cp `m-j-bpw t{ijvt-tam t{i-jvt-x Ip-d- -txm B-bn- n- F- \n-e-]m-sn skdm-ºq an-j-w-dn-am D-d- p-\n- p. ]mt-]p-kv-x-i-߃ sk-dm-ºq an-j-w-dn-am-cp-ss a-s m-cp a-l-øm-b kw-`m-h-\ ]mt-]p-kv-x-i-߃ D- m- n-sb- Sp- p- -Xn-em-bn-cp- p. _w-km-fn hn-zym-`ym-k k-{º-zm-b-øn ]miv-nm-xy A-dn-hp-Iƒ kw-tbm-pn- n- p-sim- p- ]mt-]p-kv-x-i߃ A-h {]-kn- o-i-cn- p-ibp- m-bn. am-xr-`m-j-i-fn-ep- H- -\-h-[n ]mt-]p-kv-x-i-߃ A- h {]-kn- o-i-cn- p-i-bp- m-bn. kv-{xo-i-sf im- o-i-cn- p- p a-t -sxm-cp ta-j-e-bn-ep-sa- t]m-se s] -Ip- n-i-fp-ss hn-zym- `ym-k-im-cy-øn-epw an-j-w-dn-amcm-wv A-{K-Km-an-Iƒ. sk-dm-ºq an-j C- m-cy-øn Xp-S- w Ip-dn- p. H- -\-h-[n s] -Ip- n-isfm- pw hn-zym-`ym-kw sn-øm-\mbn ap-tºm- p-h- n-s - n-epw A- h-cp-ss ]-cn-{i-a-øn-\v Zq-c-hym-]- I-am-bn ^-e-ß-fp- m-bn ti-cn-bp-ss an-j-s s] -Ip- n- I-ƒ- m-bp- 12 kv-iq-fp-i-fn-eqss 300 s] -Ip- n-iƒ hn-zym-`ym- ` \pw sszhhpw H m-bn-øo-cp p 1 mw t]-pv Xp-S tum-iv-s -am- v C-jv-S-a-. A-Xp-sIm- v A-h F-t m- Sv a-[p-cw I-gn- -cp-sx- p ]-d-bpw. F- m-epw i-_-cn-a-e-bn \n- p- A-c-h-W- m-b-kw In- n-bm tum-iv-s -am A-dn-bm-sX-bm-sW- n-epw Rm I-gn- pw. C-Xv G- Xm- v sxm-æq-dp h -j-am-bn \- S- p-h-cp- G - m-sm-wv. ap-ºv F-\n-s m-cp k-lm-bn D- m-bncp- p. i-_-cn-a-e A-ø- -s h- en-b `- -\m-bn-cp- p A-bmƒ. a-fi-e-im-e-øpw a-e-bm-f-am-kw H- mw Xo-b-Xn-bp-sam-s A- bmƒ i-_-cn-a-e-bv- p t]m-hpw. A-bmƒ i-_-cn-a-e-bv- p t]m-iptºmƒ A-bm-sf- mƒ k-t mjn- n-cp- -Xv Rm-\m-bn-cp- p. Imc-Ww F-\n- v Ir-Xy-am-bn A-ch-W- m-b-kw sim- p-x-cpw. tum-iv-s -am A-dn-bm-sX Rm-\- Xp I-gn- p-i-bpw sn-øpw. A-c-h-W- m-b-kw t]m-se C- {X-bpw {]-i-kv-x-am-b a-s m-cp t -{X-{]-km-Zw D-t m F- p kw-i-b-am-wv. i-_-cn-a-e F- p tiƒ- p-tºmƒ-x-s A-c-h-W- m-b-k-øn-s cp-nn-bpw a-w-hpam-wv A-\y-a-X-ÿ-cn -t]m-epw D- m-ip- -Xv. H-cp A-ø- -`- sn-dn-sbm-cp Ip- n A-c-h-W- m-bk-hp-am-bn- m-wv a-e-bn-d-ßp- sx- n-epw A-Xv H-cp \m-sn-\p apgp-h A-bmƒ hn-x-c-ww sn-øp- p. A-Xm-Wv i-_-cn-a-e-bp-ss a- l-xzw. a-\p-jy ]-c-kv-]-cw ]- ph-bv- -Ww F- ssz-h-ln-x-am- Wv \-S- n-em- p- -Xv. H-cm-fm-Wv i-_-cn-a-e-bn-te- p t]m-ip- -sx- n-epw H-cp {]-tz-iw ap-gp-h A- ø- -s {]-km-zw A-\p-`-hn- p- p. kw sn-øp-i-bp- m-bn. C-Δn-[- Øn kv-{xo-i-fp-ss ÿm-\-sø- p-dn- v C- y-bn-se s]m-xp-kaq-l-øn-s {i- e-`n- p-hm-\n- S-bm-bn. A-[ym-]-I ]-cn-io-e-\- ÿm-]-\-ß-fpw B -Ip- n-iƒ- pw s] -Ip- n-iƒ- pw th- nbp- sh-tδ-sd tlm-ã-ep-i-fpw ti-cn B-cw-`n- p-i-bp- m-bn. am-xr-`m-jm {]-kn- o-i-c-w-߃ an-j-w-dn-am-cp-ss hn-zym-`ym-k ]-cn-{i-a-ß-fm Ip-sd-tb-sd _w- Km-fn-Iƒ km- -c-x ssi-h-cn- p I-gn- -t mƒ A-h kzm-b-øam- n-b hn-zy Xp-cp-ºn- p t]m- Im-Xn-cn- p- -Xn-\v F- p-snøm I-gn-bpw F-s m-cp tnm-zyw D-b - p-h- p. A-ß-s\-bm-Wv ti-cn _w-km-fn-`m-j-bn Zn-Kv-Z -i, k-am-nm Z - F- o {]-kn- o-i-c-w-߃ B-cw- `n- -Xv. A-ß-s\-bm-Wv C- y `m-j-i-fn ]-{X-{]-h -Ø-\-Øn- \v Xp-S- -am-b-xv. k-am-nm Z - B-Wv C- y -`m-j-bn-se B-Zy h -Ø-am-\- -{Xw. {^- v Hm-^v C -Uy F- t]-cn H- cp Cw- o-jv tp -W-epw sk-dm- ºq an-j {]-kn- o-i-cn- p-ibp- m-bn. A-h-km-\w, ti-cn X-s Zu- Xyw ]q -Øn-bm- n-b kw-xr-]v- Xn-tbm-sS 1834, Pq 9 -\v \n- Xy-X-bn-te- v bm-{x-bm-bn. skdm-ºq an-j C- y-bn h-ensbm-cp km-aq-ln-i ]-cn-h -Ø-\- Øn-\v h-gn-sbm-cp- n. B ]m-c- º-cyw Im-Øp-kq- n- p-i F- - Xm-Wv \-Ωp-sS ap-ºn-ep- sh- p-hn-fn. ssz-h-øn -\n- v h-enb Im-cy-߃ {]-Xo- n- p-i, ssz-h-øn-\m-bn h-en-b Im-cy߃ D-Zy-an- p-i F- p-]-d- hn-eyw ti-cn-bp-ss Im - m-sp-iƒ \-ap- p ]n- p-s-cmw. C-{X-bpw ssz-hn-i-am-b H-cp {]-km- Z-hn-X-c-Ww th-sd D-s - p txm- p- n-. C-t mƒ C-ß-s\-bpt m F- v F-\n- v A-dn- p- Iq-S. ap-ºv A-ß-s\-bm-bn-cp- p. F-s Ip- n- m-e-sø i-_- cn-a-e-bm-{x-sb- p-dn- v kq-nn- n- -t m? B bm-{x-bn G- -hpw hn-j-an- n- p- H-cp cw-k-ap- v. A-Xv A-ø- - m ho- p-im-tcm-sv bm-{x ]-d-bp- Im-gv-N-bm-Wv. A- -cm -Y-Øn A-sXm-cp bm-{x- ]-d- n-em-wv. Im-c-Ww C- -søt m-se kp-j-{]-z-am-b bm-{x-b- A- v. Im-Spw ta-spw Xm- nbp- bm-{x-x-s -bm-wv. Im- m- \-sb-bpw a- p h-\y-ar-k-ß-sf-bpsam-s I- p sim- p-x-s -bm- Wv A- v `- - m a-e-tb-dp- - Xv. ho- n -\n- v a-gp-thm A-Xpt]m-se-bp- B-bp-[-\-ß-tfm sim- p-t]m-bn Im-Sv sh- n-søfn- v h-gn-bp- m- n-bm-bn-cp- p A- v i-_-cn-a-e-bm-{x. A-XpsIm- v `- n-bpw km-l-k-hpw k-l-\-hpw -a-bpw H-s -bp- b-ym - `- am-{x-ta A- v i-_-cn-a-e-bv- p t]m-bn-cp- p- q. Cu bm-{x-bv- n-s-bn-ep- A-]- I-S-km-[y-X-bm-h-Ww ho- n-ep- h-sc ]-cn-{`m- -cm- p- -Xv. i-_-cn-a-e-bn F-s m-s tbm am- -߃ h-cm t]m-ip- p F-s m-s kp-lr-øp- ƒ ]- d-bp- p. F- m-hpw A-hn-Sp-sØ A-h-ÿ F- -dn- p-iq-sm. Imew am-dp- -Xn-\v A-\p-k-cn- v F- m-bn-s-øpw am- -߃ D- m-hp-at m. F- n-epw F-\n- v hy- n- ]-c-am-bn H-cp A-t]- -tb-bp- q. i-_-cn-a-e-bn \n- v Z-b-hp snbv-xv A-ø- -s\ am- n- -f-b-cp-xv!!!'' sa-{xm-t m-eo-øm ]-d-bp- p. 6 mw t]-pv Xp-S Np pw Im-Wp- p. D-b - Pm-Xnbn-tem Xm-gv- Pm-Xn-bn-tem P- \n- m Im-c-Ww A-h-\-h-s ap -P- -Øn-se ]m-]-i -Ω ^-esa- v a-xw ]Tn- n- p- \p-wbm-wv, h- -\-bm-wv. A-Xp-a-s - n A-Sp-Ø P- -Øn \o ar- K-am-tbm, ]p-gp-hm-tbm, hr- -amtbm P-\n- p- -sx- n, A-Xv \o Cu P- -Øn \n-\- m-bn hn-[n- -s - I -Ω-^-e-Øn-s ]-cn-wn-x ^-e-sa- pw a-xw ]Tn- n- p- p. H-cp P-\-X-bp-sS, cm-py-øns h-f - -sb-bpw ap-t - -søbpw X-S-bm C-Ø-cw hym-p D- ]-tz-i-߃ ]-S- p-hn-sp- -Xn-s\ kp-t_m-[-ap- P-\-k-aq-lw ]p- n- p X-t - -Xn-\p ]-I-cw, A- Xp txm-fn-te- n A-e-bp- Z-b- \o-b Im-gv-N-bm-Wv \-ap- p Np- pw Im-Wp- -Xv. 17. a-\p-jy-s ]m-]-]-cn-lmc-øn-\m-bn, I -Ω-]m-]-߃ \oßn- n- p- -Xn-\m-bn, ]-cn-lm-c- {In-b-Iƒ \-S-Ø-Ww F- v \n - t±-in- p- -Xv a-x-ß-fp-ss-bpw A- Xn-s\ \n-b-{ n- p- kw-l-sn- X-cp-sS Nq-j-W-Øn-\p- Nn-e {]-tbm-k-߃ am-{x-am-wv. ]m-]-]-cn-lm-c-øn-\m-bn a-\pjy k-ao-]n-t - -Xv X-s {kjv-sm-hm-b ssz-h-øn-s k- n- [n-bn-te- m-wv. bm-km-zn-i -Ω߃, t\ - -Im-gv-N-Iƒ C-h-bneq-sS a-\p-jy-s\ km-º-øn-i-ambpw km-aq-ln-i-am-bpw am-\-kn-i- Hm-^v Zn C-hm -sp-en- s^t m-jn-]v Hm-^v C- y (kn-f-^vsf)bp-ss hn-hn-[ t{k-up-i-fn-ep- 15 ]p-kv-x-i-߃ a-e-b-f-ønte- p ]-cn-`m-j-s -Sp-Øn. s]- tim-kv-xv k-`-iƒ Zo -L Im-ew Cu ]p-kv-x-i-ß-fm-wv ]Tn- n- ncp- -Xv ap-x A-s w-ªnkv Hm-^v tkm-uv ku-øv sh-ãv Un-kv-{Sn-Œv kn.f.sk-{i- -dn, k -tu-kv-iqƒ A-[ym-]-I, k -tu-kv-iqƒ A-[ym-]-I ]- a-x-߃ a-\p-jy-s\ h- n- p p ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw ev-]-c-\m-bn-cp- {io-aq-ew Xn-cp- \mƒ a-lm-cm-pm-hn-s \n -tz-i- {]-Im-c-am-Wv B-Zy-am-bn i-_-cna-e-bn H-cp t -{Xw \n -an- - Xv F- v \mw Hm -Øn-cn-t - - X-t{X. B t -{Xw Xo-sh- v \- in- n- -s - p. ]p-xn-b t -{Xw \n -an- p- -Xn-\v cm-pm-hv \n-tbm- Kn- -Xv am -tøm-ω k-`mw-k-hpw Cu X-e-ap-d-bn F- m-h - pw ]-cn-nn-x-\p-am-bn-cp- ]n kn timin-bp-ss ]n-xm-hv am-th-en- -c t]m-f- n-d- sim- p-ω-s\-bmbn-cp- p. A-t±-lw a-lm-cm-pm-hns \n -t±-i-{]-im-cw X-Sn-bn H- cp t -{Xw \n -an- p. a-lm-cm-pmhn-\p i-_-cn-a-e-bn t]m-iphm bm-{xm-ku-i-cyw C- m-xncp- -Xn-\m sim- -Øp tx-h- n-sim- m-c-øn-s ]-cn-k-c-øp {]-Z -in- n- p. a-lm-cm-pm-hp h- p I- p Xr-]v-X-\m-b-t mƒ B t -{Xw A-gn- p h- -Øn tim- -b-øv h- - -S-hn-epw Imf-h- n-bn h- n-s]-cn-bm- n-epw F-Øn- p. X-e- p-a-ss i-_-cn-a-ebn sim- p-h- p ho- pw A- e-im-wn-iƒ h- p-d- n- p F- - Xm-Wv bm-ym - yw. B-Zy-sØ A-ø- {]-Xn-jvT \-S-Øp- -Xn-\p- {I-ao-I-c-W-hpw A-t±-l-Øns tpm-en- m-cm-bn-cp- p sn-bv- X-sX- v {]m-b-ap- -h ]-d-bp- - Xv ti- n- p- v. a-x k-tlm-z-cy-øn-s -bpw, k-l-i-c-w-øn-s -bpw {]-Xo-Iam-b A-ø- -t -{X-sØ C- p cm-jv-{sn-b Xm-ev-]-cy-ß-tfm-sS h -Ko-b-h - -cn- p-hm {i-an- p- -Xv ti-c-f-øn \n-e-\n - p- a-tx-x-c-k- -ev-]-sø X- I - p- -Xm-Wv. am -tøm-ω k- `m Aw-K-߃ B-bn-cp- ]-ebm-fp-i-fpw t]m-f- n-d- ]n.kn tim-in-bp-ss ]n-xm-hm-b sim- p- Ω-s ]-cn-{i-a-øn k-l-im-cn- Iƒ B-bn-cp- p F- p- -Xpw {]- txy-iw {i-t -b-am-wv. X-Sn-bn \n -an- H-cp t -{Xw {io-a-ø- -s B-cm-[-\- m-bn {I-ao-I-cn- -s - -Xp-]n -Im-e-ß-fn C-Xc kw-ÿm-\-ß-fn \n- p- A-ø- -`- - m-sc B-I -jn- p, bm-{xm ku-i-cy-߃ Iq-Sn-bt mƒ X-an-gv-\m-Sv, I -Wm-S-Iw, B-{ m F- o {]-tz-i-ß-fn \n- p- \n-c-h-[n P-\-߃ i- _-cn-a-e-bn B-cm-[-\- m-bn H- Øp Iq-Sn. i-_-cn-a-e-bn-se B-cm-[-\ `mc-xo-b kw-kv-im-cw am-{x-a- C- m-an-i kw-kv-im-c-hpw Iq-Sn cn-io-e-i, kw-lm-s-i. ]-tc- X-\m-b ]m-ã ]n.un. tpm k-t\m-ssm- w A-t\-Iw kp-hnti-j a-lm-tbm-k-߃- p t\- Xr-Xzw \ -Ip-I-bpw an-j-\-dn-am - v th- n ]-cn-`m-j \-S-Øp-Ibpw sn-bv-xp. Zq-X am-kn-i-bpss ]-{Xm-[n-]-\m-bn Zo -L-Im-ew {]-h -Øn- p. sf.kn.]n.f-^v. {]-kn-u v- Xp-S-ßn hn-hn-[ kw- L-S-\-I-fn h-ln- p. `m-cy: ta-cn. a- ƒ: Zzn-Kv- v, s{s_- v, Un-sse- v. jy kz-x-{ -\m-bn ]p-wy A- h-xm-c-߃ F- v a-\p-jy-s\ hniz-kn- n- m hn-hn-[ a-x-ß-fneq-ss {i-an- p- -sxm- pw-x-s k-xy-ssz-h-hp-am-bn bm-sxm-cp _- -hp-an- F- p X-s -b-, ssz-hn-i ]- -Xn-Iƒ- v ]m-c-]- Wn-bp- I-Ym-]m-{X-ß-fp-am-Wv. C-Xp-aq-ew a-\p-jy kzm - - \pw, h - o-b-hm-zn-bpw kz-p-\- sø-bpw \m- p-im-sc-bpw ho- p-imsc-bpw H-cp-t]m-se i-{xp- -fm-bn ap-{z-ip-øp-i-bpw sn-øp- p. i- {Xp-X, ]-I, ]n-w- w, ]-I-t]m-, i-{xp-kw-lm-cw F- o \ne-i-fn a-\p-jy-cp-ss C-S-bn i- {Xp-X-bpw bp- -hpw -Wn- p-hcp-øm km-øm C-Ø-cw hym-p ssz-h-ß-sf a-d-bm- p-ibpw sn-øp- p. 20. tem-i-n-cn-{x-øn ]q - Æ ssz-h-hpw ]q -Æ a-\p-jy-\pam-bn tem-i-øn-te- p h- -h H-cp-h am-{xw \-{km-b-\m-b tbip-{in-kv-xp. I-gn- 20 \q- m- p- I-fm-bn ssz-h-am-b tb-ip-{in-kv- Xp {Iq-in-se a-c-w-sø P-bn- v D-bn -sø-gp-t - p Po-hn- p-ibpw, A-t\-I-cp-sS Po-hn-X-Øn ]m-]-]-cn-lm-c-hpw \n-xy-c- -bpw ku-p-\y-am-bn \ -Ip-I-bpw snøp- p. C-t m-gpw B-sc- n-epw B-flm - -am-bn k-xy-k- -ambn {In-kv-Xp-hn-s\ I-s -Ø-Ww F- v B-{K-ln- m A-h - pw {In-kv-Xp X-s -Ø-s sh-fn-s - Sp-Øn A-h-sc-bpw c- -bn-te- v h-gn-\-s-øp- p. 1 mw t]-pv Xp-S tn - -Xm-bn-cp- p F- p- -Xns H-cp {]-Xn-^-e-\-am-Wv i-_- cn-a-e D- -h-tøm-sp tn - p F- cp-ta-en-bn \-S- p- -Xm-b {iohm-h-cp-kzm-an-bp-am-bn _- -s - p- A-ø- -`- - m-cp-ss t]- - Xp-. h-s-ti-cn- -c-bn-ep- mbn-cp- H-cp ss{i-kv-x-h Ip-Spw- _-Ø-e-h-s tpm-en- m-cm-bn-cp- p Ip-Xn-c-]p-d-Øp i-_-cn-a-e-bnte- p t -{X-\n -Ωm-Ww I-gn- -t mƒ Im-Wp-hm t]m-b sim- p-ω-\p h-gn-sx-fn- v A-\pbm-{X sn-bv-x-xv. i-_-cn-a-e-bn-te- p Im -\-S-bm-bn h-cp- `- - m - v C-S-Øm-h-f-am-bn ]-e ss{i-kv-x-h `-h-\-ß-fpw Xp-d- psim-sp-øn- p- -Xv a-tx-x-c-xz-øns Zr-U-X-sb hy- -am-ip- p. F- m a-x-hn-`m-k-ß-tfm-spw _- -s - p In-S- p- i-_-cn-ae a-x-ku-lm -Z-Øn-s a-l-\ob D-Zm-l-c-W-am-Wv, A-hn-sS h - Ko-b-X-bpw, hn-`m-kn-b-x-bpw sim- p-h-cp- cm-jv-{so-b C-S-s]-S-ep- Iƒ A-]-I-S-I-c-am-Wv. A-Xv tic-f-øn-se a-tx-x-c kw-kv-im-csø X-I - p- -Xpw N-cn-{X h- kv-xp-x-iƒ- v \n-c- m-ø-xp-am- Wv. sa-{xm-t m-eo-ø ]-d- p. {]-i-kv-x s{si-kv-x-h F-gp-Øp-Im-c _mw- q a-e-bm-fn F.kmw \n-xy-x-bn 1 mw t]-pv Xp-S s]-s -t m-kv-xv I -h -j s_w-k-fp-cp: s_w-k-fp-cp-hn-se s]-s -t m-kv-xv sf-iy k-tωf-\-am-b s]-s -t m-kv-xv 2018 s hm -jn-i k-tω-f-\w Unkw-_ 9 11 h-sc sl- q F- v._n.b te Hu- v, kn- n lm -sh-ãv F.Pn.N - v lm-fn \-S- pw. ]m-ã {]n -kv txm-akv, ]m-ã A-\n sim-sn-tøm- w F- n-h ap-jy {]-kw-k-i-cmbn-cn- pw.

9 9 ka-im-eni ]{XnI Unkw_ 05 tzml sf.-]n.-kn. tkmƒu Pq_nen \nd-hn tzm-l: J-Ø-dn-se B-Zy a-e-bmfn s]-s -t m-kv-xv k-`-bm-b tzm-l sf.-]n.-kn.-bp-ss A -]- Xmw hm -jn-i k-am-]-\ k-tω-f- \w Un-kw-_ 8 -\v \-S- pw. tzml sf.-un.-kn.un N - v timw-π- Iv-kn-se ss n \-S- p- hm - jn-i k-tω-f-\-øn sf-]n.-kn.- P-\-d {]-kn-u v ]m-ã tp- - _v tpm ap-jy A-Xn-Yn-bm-bn ]-s -Sp- pw. k-`m ip-{iq-j-i ]m-ã tpm- Sn.-am-Xyp A-[y- -X h-ln- pw. 50- mw hm -jn-i-tøm-s-\p-_- \nxy-x-bn ]m-ã ]n.-si.-am-xyp Nn-ß-h-\w: N - v Hm-^v tkm-uv _-ty k-`mw-kw \o-ew-t]-cq ]p- -t»-cn-bn-em-b ]p-ø ]p-cbv- Nn-d-bn ]m-ã ]n.-si.- am-xyp (53) \-hw-_ 19- -\v \n-cym- X-\m-bn. kw-kv-im-cw ]-cp-øpw- ]md N - v Hm-^v tkm-uv sk-antø-cn-bn \-S-Øn. C-c-hn-t]-cq ti-{μ-am- n-bp- ^n-e-z -^y N - v Hm-^v tkm-un Zo -L- \mƒ ip-{iq-j-i-\m-bn-cp- p. `mcy: tim-g-t -cn Im- n-cw- \n - p- -Xn tam-f-ω. a- ƒ: tpm-_n, tpym-xn-kv, a-cp-a- ƒ: {]n-b, A\p. n- v {I-ao-Icn- n-cn- p- {]-txy-i Xm- vkv Kn-hnw-Kv k -Δo-kn {]-i-kv-x Kmbn-I s] -knkv tpm-wpw tp _v tpm tzm-l sf.-]n.- kn.-iz-b-dpw tn - v Km-\-ip-{iqj \n -Δ-ln- pw. k-`-bp-ss ap - Im-e ip-{iq-j-i-cm-bn-cp- ]m- à si.-f-kv.-^n-en- v, Fw.-sP.- sum-an-\n-iv F- n-h-sc- q-sm-sx k-`-bp-ss {]m-cw-`-im-e {]-h -Ø- \-ß-fn ap -\n-c-bn- \n- Nne-cpw k-tω-f-\-øn ]-s -Sp- pw. k-tlm-z-c- m-cm-b F.-tXm- tpm Sn. amxyp s] knkv tpm a-kv kmw, kmw si.-ip-cy, {]- tam-zv ]n.-tpm -Pv F- n-h-cp-ss t\- Xr-Xz-Øn-ep- Hm -K-ss\-knw-Kv I-Ω- n Pq-_n-en B-tLm-j-߃- v t\-xr-xzw \ -Ip- p. C-tXm- S-\p-_- n- v Pq-_n-en kp-h-\odpw {]-kn- o-i-cn- p- -Xm-bn ]- ªn-kn- n I -ho-\ am-xyp ]n.-a- Øm-bn A-dn-bn- p Akw-ªokv Hm^v tkmuv P\-d I h j ]p-\-eq : A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Iv-Sv P-\- d I -h -j P-\p-h-cn 8 13 h-sc ]p-\-eq F.Pn I -h j {Ku- n \-S- pw. 8 mw Xob-Xn ssh-in- v 6 a-wn- v k-`m kq- {]- v d-h. tum. ]n.-f-kv. ^n-en- v D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. Xr-iq, F-d-Wm-Ip-fw, C-Sp- n, tim- -bw, B-e- p-g, ]-Ø-\w-Xn-, sim- w, Xn-cp-h-\- -]p-cw Pn- -I-fn-em-bn 53 sk- -\p-i-fm-wv A-kw-ªokv Hm-^v tkm-uv a-e-bm-fw Un-kv- {Sn-Iv-Sn-\p- -Xv. 9,10 Xo-b-Xn-I-fn cm-hn-se 9 ap-x ssh-in- v 5h-sc ip-{iq-j- I- m - m-bn sk-an-\m \-S- Øpw. 11 mw Xo-b-Xn an-j k- tω-f-\-hpw D- -I-gn- v Hm -Unt\-j ip-{iq-j-bpw \-S- pw. 12\v (i-\n) cm-hn-se k-t -kv- Iqƒ k-tω-f-\-hpw D- -I-gn- v bp-h-p-\ (kn.-f) k-tω-f-\-hpw \-S- pw. Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se 9\v B-cw-`n- p- kw-bp- -k-`m- tbm- -K-tØm-sS I -h -j k- am-]n- pw. d-h.-]n.-f-kv. ^n-en- v k-am-]-\ k-tμ-iw \ -Ipw. d-h.g-{_-lmw txm-a-kv (snss ), d-h. tpm -k h -Ko-kv (_mw- q ), d-h. tpm - v ]n. Nmt m, d-h. tum. ]n.-f-kv. ^n-en- v, d-h. Sn.-sP. km-ap-h, F-Iv-kn- Iyq- o-hv I-Ωn- n Aw-K-߃ F- n-h-cpw hn-hn-[ tbm-k-ß-fn ip-{iq-jn- pw. sf.-]n.kn. cmp-ÿm tã n\v ]pxnb t\xrxzw d-h.-tum.tpm -Pv kn.h -Ko-kv, ]m-ã ]n.-fw.-txm-a-kv ]m-ã tpm tz-hky, Fw.-sI.-Nm-t m, _n-\p Sn.-am-Xyp P-bv- q : sf.-]n.kn. cm-p-ÿm tã- v `m-c-hm-ln-i-sf Xn-c-s - Sp-Øp. d-h.-tum.tpm -Pv kn.h - Ko-kv {]-kn-u v, ]m-ã ]n.-fw.- txm-a-kv ssh-kv {]-kn-u v, ]m- à tpm tz-h-ky sk-{i- -dn, Fw.-sI.-Nm-t m tpm.-sk-{i- -dn, _n-\p Sn.-am-Xyp {S-j-dm, jm-pn ]m- - P-\.-Iu -kn {]-Xn- \n-[n F- n-h-cm-wv ]p-xn-b `m-chm-ln-iƒ. tã- v I -h -jt\m-s-\p-_- n- v \-S- P-\-d t_m-un-bn-em-wv Xn-c-s -Sp- v \-S- -Xv. cm-p-ÿm tã- v cq-]o-ir-xam-b 2007 ap-x ]m-ã tpm - Pv kn.h -Ko-kv Cu tã- n-\v t\- Xr-Xzw \ -Ip- p. Um-f-kn-se B-Zy-Im-e k-`-bm-b sl-t{_m s]-s -t m-kv-xv s^-tem-jn- v k-`-bp-ss ÿm-]-i-\m-wv. an-uvsh-ãv do-pn-b {]-kn-u m-bpw, sn-ß- q : Zn s]-s -t m-kv- Xv an-j sn-ß- q k-`-bp-ss I -h -j Un-kw. 6 9 h-sc sn-ß- q ]-g-h-\ {Ku- n \- S- pw. k-`-bp-ss {]-[m-\ ip-{iqj-i {]-kw-kn- pw. an-j {]- h -Ø-I I -h -j Km-\- ]n-kn-\m- v I -ho-\-dm-bpw -{]- h -Øn- n- p- v. ssh-kv {]-kn- U v ]m-ã ]n.-fw.-txm-a-kv C- t mƒ P-bv- q k-`m ip-{iq-j- I-\m-Wv. sk-{i- -dn ]m-ã tpm tz-h-ky.. tã- v ]n.-ssh.-]n.-f.-{]-kn- U m-bn ]m-ã P-bnw-kv ^n-en- v, ssh-kv {]-kn-u m-bn ]m-ã c-xo-jv ]n.-pn, sk-{i- -dn-bm-bn jn-pp G-{_-lmw, {S-j-dm-dm-bn A-\n tpm -Pv F- n-h-cpw Xnc-s -Sp- -s - p. tã- v k tu-kv-iqƒ t_m -Uv sn-b -am- \m-bn ]m-ã ]n.-fw.-txm-a-kv Xnc-s -Sp- -s - p. tã- v tkm-z-co k-am-pw {]- kn-u m-bn jo-pm k-pn, sshkv {]-kn-u v tj -fn k-pn, sk- {I- -dn-bm-bn tpm-_n-tamƒ P-bnwkv, {S-j-dm-dm-bn kp-pm sd-pn F- n-h-cpw Xn-c-s -Sp- -s - p. Sn.]n.Fw. sn-ß- q I -h -j ߃ B-e-]n- pw. Zn-h-k-hpw ssh-in- v Km-\-ip-{iq-j, kp-hnti-j {]-kw-kw, tcm-k-im- n {]m -Y-\ F- n-h \-S- pw. 9 -\v Rm-b-dm-gv-N kw-bp- B-cm-[- \-tbm-ss k-am-]n- pw.

10 10 ka-im-eni ]{XnI [ym\w Unkw_ 05 F.-sF. tpm p-ip n hn-ip- -ss_-_n-fn-se A- p-x-{]-hr-øn-i-fn {]-txy-i- X-bp- H-cp kw-`-h-am-wv K-Z-ctZ-i-sØ `q-x-{k-kv-x-s\ tb-ipku-jy-am- n-b-xn-s hn-h-c- Ww. in-jy- m-cp-am-bn K-eo-e- - S-en-eq-sS bm-{x sn-bv-xv A-hnsS-sb-Øn-b- tb-ip-hn-s ap- ºn - H-cp `q-x-{k-kv-x h- v \- a-kv-i-cn- p-; X-s Z-Wv-Un- n- cp-tx F- v A-h-\n-se `q-x߃ \n-e-hn-fn- p. A-h-s t]- cv F- v F- v tnm-zn- -Xn-\v setkym F- m-wv a-dp-]-sn ]-d- -Xv. \m- n -\n- v X-ß-sf A-b- p-i-f-bm-xn-cn- m G-dntbm- v A-t]- n- p F- v a - t m-kn-s kp-hn-ti-j-øn tc-j-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p(a - s m-kv 5:10). X-ß-sf ]m-xm-f- Øn-te- v A-b-bv- -cp-tx F- v A-t]- n- -Xm-bn eq-t mkn-s kp-hn-ti-j-øn-ep- v (8:31). bn-{km-tb -a- -ƒ tam-ibp-ss t\-xr-xz-øn Io-g-S- nb {]-tz-i-ß-fn Dƒ-s - -Xpw Km-Zv tkm-{x- m- - v A-h-Im-i- ao-un-b t m-_ ao- v P-\p-h-cn 19\v 1 mw t]-pv Xp-S Aw-K-Xz hn-x-c-ww, sf-un Im - Uv hn-x-c-ww F- n-h-bpw D- m- Ipw. sf.]n.kn-bn-se tem-i-sa- ºm-Sp-ap- F-gp-Øp-Im-cpw am-[ya {]-h -Ø-I-cpw A-Wn-\n-c- p- k-tω-f-\-øn k-` C- p t\-cn-sp- sh- p-hn-fn-i-fpw s{sikv-x-h am-[y-a [ -Ω-hpw N - sn-øpw. 20l 8 P-\p-h-cn 19\v Ip-º- \m-sv \-S- t m-_ ao- n-t\m-s- \p-_- n- m-wv sf.]n.kn t m- _ ao-un-b A-tkm-kn-tb-j cq-]o-ir-x-am-b-xv. C-Xn-s `m-kam-bn t\m -Ø-ta-cn- -bn-epw ]p- Xn-b Nm-]v- cq-]n-i-cn- -s - p am - v 23\v bp.f.c-bn t m-_ ao- pw ]p-xn-b Nm-]v- cq-]o-i-c-w-hpw \-S- pw. t m-_ ao- n-\p `m-c-hm-ln- I-fm-b kmw-ip- n Nm-t m \n-e- ºq (B-Œnw-Kv sn-b -am ), k- Pn a-øm-bn Im-tX- v (P-\. sk- am-bn- In- n-b-xp-am-bn-cp- p Cu {]- tz-iw- -K-Z-c tz-iw F- t]-cv A- ß-s\ h- -Xm-sW- v A-\p-am-\n- -s -Sp- p. {]-am-ww A-\p-k-cn- v tz-iw Km-Zv tkm-{x- m-cm-b-p-\- ß-fp-sS ]- B-bn-cp-s - nepw B-fl a-wv-u-e-øn `q-xmflm- ƒ B {]-tz-i-sø `-cn- psim- n-cn- p-i-bm-bn-cp- p. setkym F- ]-Zw B-dm-bn-cw ]- m-f- m-cp-ss Z-f-Øn-\v ]-d-bp- {Ko- v ]-Z-am-Wv. tdm-a km-{am- Py-Øn-s H-cp {]-hn-iy-bm-b b- \msv hmgp `qx-߃..! P -Ω-\n-bn-se G-Im-[n-]-Xn-bm-bn-cp- A-tUmƒ-^v ln- v-e c- mw tem-i-a-lmbp- -Im-e-Øv A-dp-]-Xv e- w b-lq-z- m-sc sim- -Xpw, Iw-t_m-Un-b-bn-se {]- [m-\-a-{ n-bm-bn-cp- t]mƒ t]m- v C-cp-]-Xv e- -Øn-\pw ap- -Xv e- -Øn-\pan-S-bn P-\-ß-sf {Iq-c-am-bn h-[n- -Xpw, tkm-hy- v bq-wn-b-\n-epw ssn-\-bnepw a- v A-t\-Iw cm-py-ß-fn-ep-am-bn cm-jv-{s-ø-e-h- m `-c-w-iq-s-øn-s kwhn-[m-\-߃ D-]-tbm-Kn- v tim-sn- -W- n-\v \n-c-]-cm-[n-i-sf sim-s m-sp- n-b- Xpw ]-cn-tim-[n- p-tºmƒ A-h- - - mw ]n- n hm-gv-n-iƒ F- v Xn-cp-sh-gp- Øv hn-ti-jn- n- p- `q-xm-flm- -ƒ hym-]-cn- n-cp- p-sh- v hy- -am-ip- p. lq-zy-bn B-bn-cw ]- m-f- m hn-\y-kn- -s - n-cp- p. (k-l- {km-[n-] F- v A-t m-kv-x-e- {]-hr-øn-i-fn \mw hm-bn- p- p- -t m). A-Xp-t]m-se, B-fla-Wv-U-e-Øn K-Z-tc-\-cp-sS tzi-sø \n-b-{ n- p- -Xn-\v B- bn-c- -W- n-\v Zp-cm-flm- -sf-bm- Wv km-øm hn-\y-kn- n-cp- -Xv. C-{X-b-[n-Iw `q-xm-flm- ƒ H- cp a-\p-jy-\n -Ø-s A-[n-hkn- p- ÿn-xn- v, B tz-i- Øn-s s]m-xp-hn-ep- A-h-ÿ F-{X ]-cn-xm-]-i-c-am-bn-cp- p F- {I- -dn), ]m-ã cm-pp B-\n- m- Sv, jn-_p ap- - m- n, ^n- n cm-pp (sk-{i- -dn-am ) ^n- n ]n am-xyp ({S-j-dm ), tsm-wn Un sn- Δq- m-c (P-\. tim -Un-t\- ), ]m-ã -am-cm-b A- Ip- v C- e- q, kn.]n.tam-\m-bn, tdm-bn hm-i-øm-\w, k-tlm-z-c- m-cm-b Ip-cy ^n-en- v, jm-pn am-dm-\m- Ym, si._n. sf-k-iv, jm-pn Imc-bv-, hn-tpm-bv kv-i-dn-b, sh- n am-xyp, D-Ω F-_-t\-k, \n-_p sh- -h- m-\w, Fw.hn.- ^n-en- v, cm-p B-cy- - n, tpm- -Pv G-{_-lmw, kn-ã Ãm -em eq- v Xp-S-ßn-b F-Iv-kn-Iyq- n-hv Aw-K-߃ t\-xr-xzw \-ev-ipw. t m-_ ao- n-t\m-s-\p-_- n- v ]p-xn-b ]p-kv-x-i-ß-fp-ss {]- Im-i-\w \-S-Øp- -Xn-\m-bn {]- km-[-i ap -Iq- n 1000 cq-] ^ok-s- v c-pn-ã sn-tø- -Xm-Wv. Iq-Sp-X hn-h-c-߃- v: , SHALOM MINISTRIES Cochin sszh-øns Af-h Ir]-bm Ign 13 h jsø {]h Ø-\-Øns ^e-ambn hmg- m-e-bn Hcp ÿew k` cq]o-ir-x-am- p-hm CS-bmbn F m Cu k`bv v Hcp skan-tø-cn-bpss Bh-iy-ap- v. Bb-Xnte v GI-tZiw 12 e w cq]-bpss Bh-iy-ap- v. AXn-\mbn sszh-p-\-øns hne-tb-dnb {]m -\bpw kl-i-c-whpw A`y n p sim p- p. SHALOM MINISTRIES, A/C NO , IFSC : FDRL , SWOFT CODE : FDRLINBBIBD, v Hm - p-i. C- v \mw {`m- v F- t m am-\-kn-i tcm-k-sa-t m hnti-jn- n- p- B ÿn-xn- v am- \p-jn-i {]-b-xv-\-߃-sim- v (hn-e-ßp-i-fpw N-ß-e-I-fpw-sIm- v _- n- n- pw) ]-cn-lm-cw e-`n- n-cp- n-. bn-{km-tb tz-i-øpw k-ao- ]-tz-i-ß-fn-epw B-Xp-c-tk-h-\w sn-øp- ]-e-cn -\n- pw a-\- n- em- p-hm I-gn- -Xv C- pw A- hn-s-ß-fn Zp-cm-flm- -fp-ss _m- [-bm I-jv-S-s -Sp- -h h-f-sctb-sd-bp- v F- -X-t{X. A-S- n- n-cn- p- ho-sp-i-fn A-h-tcmsSm- w Xm-a-kn- v A-h-sc ip-{iqjn- p-hm hn-tz-i cm-py-ß-fn - \n- v A-t\-I-sc \n-b-an- p- p- v. H- mw tem-i-a-lm-bp- -Øn- \v ti-j-ap- P -Ω-\n-bn-se P-\- X-bn C-Ø-cw Zp-cm-flm- -fp-ss _m-[-bm I-jv-S-s -Sp- -h-cm-bn A-t\-I-cp- m-bn-cp- p-sh- v hneyw sp jv-s\ F- {K-Ÿ-Imc tc-j-s -Sp-Øn-bn- p- v. tem- I-sa-ßpw Cu ÿn-xn-bn h-ebp- -h G-sd-bp- v. F- m am-[y-a ]p-c-kv-im-cw kn.hn.am-xyp-hn-\v 1 mw t]-pv Xp-S sf.]n.kn kn -h Pq-_nen kp-h-\o, bp-h-p-\ Im-l-fw Xp-S-ßn-b {]-kn- o-i-c-ß-fp-ss F-Un-, ]n.ssh.]n.f kwÿm-\ F-Iv-kn-Iyq- n-hv Aw-Kw, k-`m Iu -kn Aw-Kw F- nß-s\ hn-hn-[ ]-Z-hn-I-fn A- t±-lw tk-h-\w A-\p-jvTn- n- p v. s]-s -t m-kv-xv ]-{X-{]-h - Ø-\ cw-k-øv \n-d-km- n- y-ambn \n-e-sim- p- kn.hn.am-xyp tp -W-en-kw cw-k-øp {]-h - Øn- p- s]-s -t m-kv-x-cm-b F- m-h-cp-ss-bpw tpy-jvt k- tlm-z-c-\m-wv. ]-cn-an-x-am-b hm- p-iƒ sim- v F-gp-Øn \q- X-\ ssi-en kr- n-s -Sp- p- kn.hn.bp-ss te-j-\-ß-fpw Ip-dn- p-i-fpw Nn- m-hn-j-b-ß-fpw {it -b-am-wv. 'hn-ip- \m- n-te-s m-cp bm- {X' F- X-s ]p-kv-x-iw k- m-c km-ln-xy-øn-se an-i- Ir-Xn-I-fn-sem- m-wv. s{si-kv-xh km-ln-xy A- m-z-an, k - k-an-xn, tem-tkm-kv ss_-_nƒ tim-tf-pv, Ip-ssh- v {In-kv-Xy ssd-t -gv-kv A-tkm-kn-tb-j, s^-tem-jn- v Hm-^v {In-kv-Xy N - -kv Xp-S-ßn-b k-an-xn-i-fpss ]p-c-kv-im-c-߃- p-s-a-bm-wt±-lw. ku-ay-hpw e-fn-x-hp-am-b Po-hn-X ssi-en- v D-S-a-bm-b kn.hn.am-xyp Xr-iq B-ev-]m-d sf.]n.kn k-`mw-kw B-Wv. `m-cy: A-Ωn-Wn am-xyp. a- ƒ: B-in-jv, D-j-kv. a-cp-a- ƒ: \n-ωn, _n-tpm-bv. cm-jv-{s-ø-e-h- m-cn C-Ø-cw Zpcm-flm- ƒ Ip-Sn-bn-cp- m D- m-ip- Zp-c- w F-{X `-bm-\-iam-wv F- v N-cn-{X-Øn-te- v t\m- n-bm a-\- n-em-ipw. bn- {km-tb-en-se H- m-a-sø cm-pmhm-b iu ssz-hm-flm-hn-s A- `n-tj-i-ap- -h-\m-bn-cp- p. F- m ]n- o-sv A-`n-tj-Iw \-jv- S-am-bn. H-cp Zp-cm-flm-hv iu-en-s\ _m-[n- p. X -^-e-am-bn X-s a- cp-a-i-\pw A-`n-tj-I-ap- -, hn-izkv-x-\m-b Zm-ho-Zn-s\ sim- p- - Xn-\v iu ]-cn-{i-an- p. Zm-ho-Zns\ k-lm-bn- p-sh- Im-c-W-w ]- d- v \n-c-]-cm-[n-i-fm-b F -]- Øn-b- v ]p-tcm-ln-x- m-sc iu sim- n- p. P -Ω-\n-bn-se G-Im-[n-]-Xnbm-bn-cp- A-tUmƒ-^v ln- v-e c- mw tem-i-a-lm-bp- -Im-e-Øv A-dp-]-Xv e- w b-lq-z- m-sc sim- -Xpw, Iw-t_m-Un-b-bn-se {]-[m-\-a-{ n-bm-bn-cp- t]mƒ t]m- v C-cp-]-Xv e- -Øn-\pw ap- -Xv e- -Øn-\p-an-S-bn P-\-ßsf {Iq-c-am-bn h-[n- -Xpw, tkm-hy- \yq C y N v Hm^v tkmuv P\d I sh j Nn-ß-h-\w: \yq C- y N - v Hm- ^v tkm-uv P-\-d I -sh -j P-\p-h-cn 9 13 Rm-b hsc Nn-ßh-\w s_-ty-kv-y \-K-dn \-S- pw. 9 \p ssh-in- v 6 a-wn v k- `m {]-kn-u v ]m-kv- hn.f X- ºn I -sh -j D -L-S-\w sn-øpw. ]m-kv-t -gv-kv Sn.sP im-apth (]p-\-eq ), jn-_p txm-a-kv (bp-f-kv-f), _m-_p sn-dn-bm (]n-d-hw), B.F-{_-lmw (\yq- U -ln), tp- -_v am-xyp, A-\ojv txm-a-kv, {]n -kv txm-a-kv, _n- Pp X-ºn Xp-S-ßn-b-h cm-{xn tbm- K-ß-fn {]-kw-kn- pw. ]m-kv-t -gv-kv \q -Zn ap- (_ -Kmw), sd-pn Ip-cy (tzml), am - n ^n-en- v (tkm-h), _n-\p X-ºn ( I - - ) Xp-S-ßnb-h ]-I tbm-k-ß-fn {]- kw-kn- pw. sh- n-bm-gv-n 2 a-wn- v kn-ã a-dn-bm-ω X-ºn-bp-sS t\-xr-xz-øn \-S- p- k- tlm-z-cn k-tω-f-\-øn kn-ã ]-fl ap-x-en-bm {]-kw-kn- pw. i-\n-bm-gv-n ssh.]n.kn. F -kt -kv-iqƒ kw-bp-x hm -jn-i k-tω-f-\-øn-epw D- - v \-S- p- bp-h-p-\ k-tω-f-\-øn-epw ]m-kv- A-\o-jv G-e- m-d {]- kw-kn- pw. kn-ã s{]-kn-kv tpm B-cm-[-\- v t\-xr-xzw \ -Ipw. s{si-ãv t^m C- y knw-tk-gv-kv Km-\-ip-{ip-j- v t\- Xr-Xzw \ -Ipw. ]m-ã hn.f X-ºn sn-b -am-\m-bpw ]m-ã t_m-_ txm-a-kv P-\-d I ho-\-dm-bp-ap- I -sh -j I-Ω- n {I-ao-I-c-W-߃- v t\-xr- Xzw \ -Ip- p. Hmkvt{Senb C y s]s t mkvx tim ^d kv v bq-wn-b-\n-epw ssn-\-bn-epw a- v A-t\-Iw cm-py-ß-fn-ep-ambn cm-jv-{s-ø-e-h- m `-c-w-iq- S-Øn-s kw-hn-[m-\-߃ D-]- tbm-kn- v tim-sn- -W- n-\v \nc-]-cm-[n-i-sf sim-s m-sp- nb-xpw ]-cn-tim-[n- p-tºmƒ A-h- - - mw ]n- n hm-gv-n- Iƒ F- v Xn-cp-sh-gp-Øv hn-tijn- n- p- `q-xm-flm- -ƒ hym-]-cn- n-cp- p-sh- v hy- - am-ip- p. \-Ωp-sS Im-e-L- - Øn \mw ]m - p- tz-i-ßfn-epw C-Ø-cw hm-gv-n-i-fp- v. A-h-bm D-tØ-Pn-X-cm-Ip- `-c-wm-[n-im-cn-iƒ h-cp-øn-hbv- m-\n-s-bp- Zp-c- -ß-sf X-S- p-\n -Øp-hm B-flob-a-Wv-U-e-Øn bp- w sntø- -Xp- v. \-ap- v t]m-cm- -ap- -Xv P-U-c- -ß-tfm-S-, hmgv-n-i-tfm-spw A-[n-Im-c-ß-tfm- Spw Cu A- -Im-c-Øn-s tem-im-[n-]-xn-i-tfm-spw kz - t m-i-ß-fn-se Zp-jv-Sm-fl-tk- \-tbm-sp-a-t{x -(F-s^.6:12) F- v ]u-tem-kv A-t m-kv-x-e \-sω Hm -Ωn- n- p- p. \m- n -\n- v X-ß-sf A-b- p-i-fbm-xn-cn- m A-t]- n- K-Zc-tZ-i-sØ `q-xm-fl- -sf-t mse, \m-sp-hm-gn-i-fm-b `q-xm-flm- ƒ \-Ωp-sS \m- n-epw P-\-ßsf _m-[n- v k-i-e Xn- -bpw A-ip- n-bpw tæ- -X-I-fpw sime-]m-x-i-ß-fpw sn-øn- p- p- v. ^n-en-s m-kv i-a-cy-bn-epw, F-s^-tkm-kn ]u-tem-kpw ssz-h-i- n-bm P-\-ß-sf `q-xm-flm- -fp-ss _- -ßfn -\n- v hn-sp-hn- -Xp-t]m-se C-\n-bpw kw-`-hn-t - n-bn-cn- p- p. {_n-kv-s_-bv : Hm-kv-t{S-enb C- y s]-s -t m-kv- X tim -^-d -kn-s H-º- Xm-a-Xv k-tω-f-\w 2019 G-{]n am-kw h-sc {_n-kv-s_- bv-\n h- p (t\m -Øv-ssk-Uv {In-kv-Xy tim-tf-pv,151 ^v-tem- Œv-S kv-{so- v, F-sh - ]m - v-, Izo -kv em -Uv ) \- S- p- -Xn-\p- H-cp- -߃ ]ptcm-k-an- p- -Xm-bn \m-j-w {]-kn-u- v- ]m-ã txm-a-kvtpm -Pv A-dn-bn- p. ""ssz-h-`-b-øn hn-ip- nsb Xn-I- p-simƒ-i''(2sim-cn. 7:1)F- 'Xow' A-Sn-ÿm-\-am- n kz-tz-i-øpw, hn-tz-i-øpap- A-`n-jn- -cm-b I -Xr- Zm-k- m ssz-h-h-n-\w ip-{iqjn- p- -Xm-Wv. bq-øv skj, ^m-an-en sk-j, te- Uo-kv sk-j F- n-ß-s\ hn-hn-[ sk-j-\p-iƒ \-S- pw. t^m

11 11 ka-im-eni ]{XnI MATRIMONIALS / CLASSIFIEDS Unkw_ 05 Pentecostal parents invite proposal for their daughter 156cm 24,M.A, M.Phil, Ph.D aspirant seeking suitable alliance from the parents of God fearing ministry oriented, Post graduate, professionals preferably from Australia, U.S, Europe Remarriage (44/158) Pentecostal Boy TPM 44/158 Looks Degree Permanent Govt. Employee Fair Healthy good testimony parents of suitable pentecostal/other christain Denominations employed girls 1st/2nd expecting generations contact directly photo biodata convince then proceed , , Law Office of Mathew Vairamon Dr.Mathew M Vairamon, M.S., LL.M., Ph.D Houston, Texas Attorney & Counselor at Law Accredited General and Family Mediator Notary Practice in Immigration Law, Social Security, Non profit exemption from IRS, Personal injury, Business Law, Contract, Power of Attorney and Wills Phone # \m-sm s]-s -t m-kv-xp bp-h-xn 30, 158cm, B.Tec, Deputy Manger B-bn State Bank of Indiabn tpm-en sn-øp- p. k - m /_m- v tpm-en-bp- bp-hm- -fp-ss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\-iƒ - Wn- p- p , ae-bmf Bcm-[\ BhSn ta ss v F Pn-\n-b-dnwKv timtfpn\p kao]w ]mã kn. A Ip v No. 70, I.P.C Peniel Prayer House, Srinivasan Nagar Etrn Veltech Vellanoor, Avadi Chennai, Mob: ]p\ hn-hmlw Zn s] -t m-kvxp-anj bphmhv 44/158 ImgvNbn k m tpmen s^-b \ km yw kmap- Zm-bnI Np p-]m-sp-i-fn \n pw th s] v 7 Xe-ap-dbmbn n.-]n.fw hnizm-k- Øn ASn-bp-d p \n - p IpSpw_w am\- m- c-s tpmen-bp A ym- ]-I, Hm^o-tkgvkv ap K- W\ Xe-ap-d-Iƒ {]Xo- n- m-hp ^Ãpw sk v kzoimcyw A\ptbm-Py-amb am\- m- -cs F m-{in-kvxym bph- Xn-I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n pw Btem-N-\-Iƒ Wn- p- p. t^mt m _tbm-tu m t\cn _ - s v t_m y-s -Sp-I am -tøm-a bp-hm-hv (33/177 C-cp-\n-dw. B.Com, MBA Zp- _m-bn tpm-en sn-øp- p. hn-tz-i-øv tpm-en-bp- -txm, tpm-en- v km-[y-x-bp- txm B-b bp-h-xn-i-fp-ss am- Xm-]n-Xm- -fn \n- pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p- p. k-` G-Xp-am-Imw , Xt X mø Imc-W- Øm hnhm-l-tam-n\w t\snb bphmhv 42 hb- v, e -\n ÿnc-xm-akw MBA 163 sk.-an. Dbcw A\p-tbm-Py-cmb bph-xn- I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ Wn- p- p. Whatsapp: Pentecostal girl, 34, Masters Degree (UK). Seeking proposals from qualified boys Pentecostal girl, 35, MA. Seeking proposal from educated boys snss -bn ae-bmfw Bcm-[-\ Pastor. C.K. Reji snss -bn ]pxn-b-xmbn hcp- h-sc ae-bm-fw Bcm-[-\-bn-te v kzm-kxw snøp- p. ÿew Chromepet, Airport \pw Tambaram -Øn\pw \Sp v Church of God (Full Gospel) In India No: 25/2 New colony 13th cross street Chromepet Chennai - 44 SUNDAY CLASS 9-10 AM MALAYALAM WORSHIP 10 AM PM Phone , Mob: RE LOCATE TO DALLAS FOR YOUR DREAM HOUSE!!! CALL REALTOR MATHEW C. SAMUEL SFR, ABR, SRES, SRS, GRI, AHWD cell BEAM REAL, ESTATE LLC WEBB CHAPEL RD hnev-]-\-bv v amth-en- -c-bn 6 sk v ÿ-e-hpw 2300 kv-iz-b -^o- v ho-spw, Xn-cp-h ]m-bn- m-sv 6 sk pw ]p-xn-b-ho-spw, Ip-º-\m-Sv 8 sk v ^v-tfm- pw hn-ev-]-\-bv- v hst C y-bn P\n p hf kndn-b s]s t mkvxv bphm-hv, JØ, 42, 5'7'', t]m-fn-ss-iv-\niv F n-\n-b-dnwkv ]p\ hnhm-lw, _m y-x-i-fn-. \m n ÿnc-xm-a-kw. lnμn kwkm-cn- m-\-dn-bmhp tpmen-bp sszh- `-b-ap s]s -t mkvxv bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn p sim p- p Pentecostal parents invite proposals for their daughter (32, 168cm) BAMS, MPH doing PHD working as senior Health Manager in a charity Trust at Bombay DALLAS TX Tel: , A-tUm-Wm-bn tlmw-sa-bv-uv ^p-uv-kv TH FEBRUARY 2019

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla Ph: Unkw_ 05 R.N.I. Reg No.67619/97 Postal Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Date of Publication Kƒ^v, Ata-cn-, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n pw- t\cn p Sqdp-Iƒ. k`-iƒ pw anj kwl-s\iƒ pw th n {]txyiw ]mt -PpIƒ! \yq-u ln, apw-ss_, _mw q, sim- n F- n-hn-s-ßfn \n pw bm-{xm-kw-l-߃. JORDAN ISRAEL PALESTINE EGYPT Departures from USA, UK, CANADA, MIDDLE EAST & INDIA.. Cu bm{x-bpss {]txy-i-x-iƒ tami hmkvzø \msv Zqsc-\n pw Z in s\t_m ] Δ-X-Øn \n pw bm{xm-cw`w Keoem S-en t_m p-bm{x tbip tbml- m-\m kv\m\-ta tpm ±m- \Zn- -S-hn kvtxm{x ip{iqj Ipcn-ins hgnsb [ym\-bm{x Acn-a-Xy- m-c tpmk-^ns I d txm -Øn Bcm-[-\bpw I Ør-ta-ibpw ]q Δ ]nxm- - m-cpss I -d-i-fp slt{_m kμ i\w sl Ω KtZm bp w \S- m t]mip sakntzm Xmgvhcbn-eqsS bm{x ^nen- ns ssik-cy-bn kμ i\w sbcp-itew tzhm-ebw \n Ωn- m Xøm-sd-Sp- p ÿew Nmhp-I-S-ense A\p-`-h-߃ bn{k-tb a ƒ XmhfaSn ÿeøp IqSn {]bmww sn -S XocØv cm{xn hn{iaw kqbkv I\m IS p sibvtdm-bn-te v ss\ \Zn-bn I bm{xbpw AØm-ghpw CuPn-]vjy ayqkn-bw, ]nc-anup-iƒ, kv^nßvkv, tpmk^pw adn-bbpw tbip p- p-ambn Hfn p ]m Ø ÿe-߃.. bm{x snøp {][m\ ÿe-߃ tpm -±m : A-tΩm, tam-hm-_v, ]n-kv- Im sim-sp-ap-sn, Kn-e-bm-Zv, tpm -±m Xmgv-h-c. bn-{km-tb : tkmem Ip- p-iƒ, ^nen- n-s ssi-k-cy, tbm-, ssl-^, ss A-ho-hv, I -tω ] -Δ-Xw, s_- lm-bv Km -U, sb-cn-tlm ]- -Ww, \- t{k-øv {Km-aw, Kn -Km, Nm-hp-I-S, a-kv-z-e-{km-aw, i-a-cy, _-ty, \-bow, Im- \, bm-t m-_n-s In-W, a-iv-t]-e, sl-t{_m, G-em-Xm-gv-h-c, sl -Ω-KtZm, K-eo-e- -S, tpm -±m \-Zn, sb-cp-i-tew, _-Y-\n, t_-xv-e-tlw, Xmt_m -a-e, ko-tbm -a-e, H-en-hp-a-e, tkm -tkm-ym, I-øm-^m-hn-s A-c-a-\, Ip-cn-in-s h-gn, A-cn-a-Xy- m-c tpmk-^n-s I- -d-tøm- w, Jpw-{_m. Cu-Pn-]v-Xv: ko-\m-bv, tlm-tc-_v, am-dm, F-en-w, ^-d-thm-\n-iv hn-t -Pv, sn- -S, kq-b-kv I-\m, ss\, kv-^nw-kv-kv, ]n-c-an-up-iƒ, ]p-cm-x-\ k-`-iƒ. Hm Ω-bn kq n- m F{X-sb{X ÿe-ßfpw ImgvN-Ifpw... ASp-Ø-bm-{X s^{_p-h-cn 18 Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information