hcm- pg AXncq]Xm Kk v

Size: px
Start display at page:

Download "hcm- pg AXncq]Xm Kk v"

Transcription

1 VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s -Sp hcm- pg AXncq-]-Xbv v Bflob t\xrxzw GIm, Rmt\sd BZ-cn- p {^m kokv ]m Fs \ntbm-kn- p-tºmƒ Fs a\- n BZyw hcp- Xv tpm t]mƒ c m-a ]m m-bpss BZ i-hm-iyamwv: TOTUS TUUS - "F\n- p- -sx mw ]q W-ambpw \nt -XmWv.' PohnXØn-ep-S-\ofw A px-i-c-amb hgn-i-fn Fs \bn ]cnip amxm-hn-t\m-ssm w Rm ]d-bp p: ""Fs CjvS-a-, \ns CjvSw \nd-th-d-s.'' F\n- p- -sx mw \ ssz-h-øns Zm\- ß-fm-sW v F\n v Dd t_m y-ap- v. B t_m y-amwv Fs \bn- p- -Xv sk]vxw-_ 1- \v Humane Salutis Auctor F Xncp-sh-gp-Øn-eqsS entbm ]Xn-aq- m-a ]m ÿm]n hcm- pg AXn-cq-]-X-bpsS Ncn{Xw AXn\pw F{Xtbm \q m- p- Iƒ p apºp-xs XpS-ßp p F v \mw Adn- n-cn-t - -XmWv. I Ω-eoØm alm-an-j-w-dn-am-cpss XymKhpw Zo L-ho- -Whpw \μn-tbmss \mw Hm -Ww. Ncn-{X-h-gn-Iƒ ]Tn- -Ww. C v 1500 NXp-c-{i-In-tem-ao- hnkvxr-xn-bn GI-tZiw IpSpw-_-ßfpw

2 - 2-3,50,000 eøo ItØm-en m AwK-ßfpw 79 CS-h-I-Ifpw 28 Quasi parish Ifpw 75 k_v tãj-\p-ifpw 8 s^mtdm-\-i-fp-ambn hym]n p InS- p Cu AXn-cq-]-X-bpsS AXn-k-º- -amb ]mc-º-cy-øns bpw hnizm-k-h-f -bp-tsbpw IÆn-I-fmbn Xocp- -Xn \Ωƒ kt m-jn- -Ww. AXn-cq-]-X-bpsS Imh hnip- -\mb butk v ]nxm-hns t]cp-xs F\n v \ I-s - Xv sszh-\n-tbm-k-ambn Rm ImWp- p, AXn\p Rm sszh-øn\p \μn ]d-bp- p. hcm- pg AXn-cq-]Xm aμn-c-øn-te v Rm ho pw h t mƒ Cu `h-\sø hnip- -am- nb km n- y-ßsf Rm Hm Øp. hnip- cpw hn m-\n-i-fp-amb sa{xm-t m-eo-ø-am-cmwv \ap v D m-bn-cp- -Xv. ssnx-\y-hm-ln-i-fmb hnim P\-d amcpw sshzni{]ap-jcpw Atlm-cm{Xw tkh\w snbvx `h-\-am-wn-xv. hnip Nmhdm Ipcym-t mkv Gen-bm-k- hcm- pg hnim-cn-bm- Øns kpdn-bm\n hn`mkw hnimcn P\-d-em-bn-cp- p. hn. amivknan-ey timƒt_, hn. tpm t]mƒ c m-a, hn. az sxtck F n-h Cu aμn-c-øn kμ i\w \S-Øn-bn- p-s v Hm ptºmƒ ]d -dn-bn- m-\m-hmø Hcp B\μw F n \nd-bp- p. [\y-cmb tpm hn sk v aq - \pw, Hutd-en-b-\- \pw, k dnbm-k- \pw, hnip amb Bfl-_ w AXn-cq-]-X-bp-ambn ImØpkq- n- n-cp- p. AXn-cq-]Xma fpw sszh-zm-k- m-cpamb Xntbm- ^n-\-, tpm v hmi-bn-e-, sszh-zm-kn- -amcmb az Geoizm hmi-bn, az {Sok Hm^v sk v tdmkv Hm^v ena F n-h-sc sbms BZ-c-]q Δw Rm Hm p- p. \ΩpsS hnip- -amb Ncn- {XsØ pdn v \ap v Hm Ω-Iƒ D m-bn-cn- -Ww. hcm pg AXncq-]-X-bpsS 19 I Ωeo-Øm-sa-{Xm- m-cpw, tpmk^v A n-t n ]nxmhv, tpmk^v tif- d ]nxm-hv, sim tw-en-bqkv Ce- n- ]nxmhv, Um\n-tb A m-cp-]-d-ºn ]nxmhv, klm-b-sa- {Xm B Wn XÆn-t m v ]nxmhv F -nhcpw a v t{ijvt-]p-tcmln-xcpw Aflmb t\xm- fpw AXn-cq-]-Xsb hf Øm F{Xam{Xw _p n-a-p n-bn- p-s v Rm Gsd \μn-tbmss Hm p p. tpmk^v Imcn- -t»cn ]nxm-hns bpw AeIvkv hs- pw-xe ]nxm-

3 - 3 - hn-s bpw B v_n-j v {^m knkv A o n Np n- m- v ]nxmhns bpw tkh-\-߃ Ah kvxpxy l-ambn Ct mgpw XpS-cp- p. Fs ap Kman {^m knkv I -d- ]nxmhv F\n v tpyjvt-ktlm-z-c-\m-wv. Gsd kulr-zhpw kvt\lhpw {]Z in- n- p At±lw NSp-e-amb {]h Ø-\-ß-fn-eqsS AXn-cq-]-Xsb Gsd hf Øn. At±-l-Øns G hpw apjy-amb ip{iqj AXn-cq-]-Xbn \S-Ø-s kn\uv \ap v {]txyiw Hm mw. C\nbpw D]- tz-ihpw amxr-i-bp-ambn At±lw IqsS-bp- m-ip-sa v Adn-bmw. sszh-øn-em-{i-bn v Hmtcm NphSpw hbv m\mwv Rm B{K-ln- p Xv. "Fs i -\m- p- -h-\n-eqss F\n-s mw km[n pw' (^n-en. 4:13) F v Rm Dd p hniz-kn- p- p. {^m kokv ]m m Hm Ω-s -Sp-Øp-w-t]mse tbip-hns\ am{xw ap n I p-sim v HmSm-\mWv F\n- n-jvsw. hfsc \ hcmb cq]xm sshzn-icpw \nkzm -tk-h\w snøp ka n-xcpw I Ω-ti-jn-bp Aflm-bcpw AXn-cq-]-XbpsS A\p-{K-l-am-Wv. sszhm-\p-{k-l-øm kar- -amb sszh-hnfnbpw \ap- p- v. Rm {i -sh- -W-sa v Icp-Xp {]h Ø-\- ta-j-e-iƒ {][m-\-ambpw Xmsg ]d-bp- -h-bm-wv. 1. hnizm-k-]-cn-io-e\w F m Xe-ß-fnepw {]mb-hn-`m-k-ß-fnepws] -h v Bgam hnizm-km-\p-`hw \ Im \ne-hn-ep kwhn-[m-\-ßsf F m-em-hpw-hn[w i n-s -Sp-Ø-pw. sshzn-i-cpss XpS ]-cn-io-e\w, skan-\mcn ]cn-io-e-\w, Aflmb ]cn-io-e\w F n-h-sbms Gsd {]m[m-\y-tømss Rm ImWp- p. 2. IpSpw-_-t{]-jn-XXzw IpSpw_w \ m-bm temiw apgp-h \ m-ipw. Km lni k`-bmb IpSpw-_-Øns aqey-߃ \ne-\n Øm\pw IpSpw-_- bq-wn p {]h Ø\-߃ IqSp-X i n-s -Sp-Øm\pw Hcp-an v \mw {]h Øn- -Ww.

4 hnzym-`ymkw ] n-tbm-ssm w ] n- qsw thww F v \njvi jn- Xv _ W-Un _ n-s\ n sa{xm-t m-eoø BWv \hw-_ 7\v ]pd- -s -Sp-hn CS-b-te-J-\-Øn-eqsS sesb-\m Uv sa mt\m ]nxmhv kviqfpiƒ hn]p-eo-i-cn- m DØ-chpXs \ In. XpS v hnzym-`ymk taj-e-bn henb ]ptcm-kxn D m-bn. \mw hnzym-`ym-k-øn\p C\nbpw henb {]m[m\yw \ I-Ww. IAS, IPS, IFS Xe-ß-fn-te pw D Xt{iWnIfn-te pw hf p hcp hn[- Øn ]pxnb Xe-ap-dsb hm sø-sp- -Ww. am[y-a-cw-ktø pw khn-ti-j-{i sim p-h-c-w-sa v Rm Icp-Xp- p. \ΩpsS kmaq-ly-tk-h\w IqSp-X Bfp-Iƒ v D]-Im-c-{]-Z-am-I-Ww. {^m kokv ]m -tbm-ssm w 3 h j-øn-tesd Htc `h-\-øn Xma-kn Fs At±-l-Øns PohnXw Gsd kzm[o-\n- p. emfn-xyhpw tkh-\-k- - -Xbpw, ka -W-t_m-[hpw Ds - nte k` tbip hn`m-h\w snøp coxn-bn hf-cq. BSp- I-fpsS K ap CS-b- mcpw XymK-k- - -X-bp AP-K-Whpw Hcp-an p tnc-ww. A\m-hiy B `m-s-߃ Hgn-hm n kaq-l-\n Ωn- Xn-bn \mw ] p-tn-c-ww. Super Omnia Caritas (kvt\lw k thm-xvirjvsw) F Fs B]vXhmIyw \nc- cw Fs hnnn- -\-Øn-te v \bn- p- p. Hcp-]m-Sp-t]-cpsS kvt\l-ømepw sszh-øns A\- -Ir- ]-bm-ep-amwv Rm Rm\mbn Xo -Xv. C\nbpw sszh-øns IcpW Fs \bn- s F p am{x-amwv Fs {]m -\. {^m knkv ]m F pw kzbw tnmzn- p- -Xp-t]mse Cutim-bv p-th n Rm F p snbvxp? F p snøp p? F v snøpw? F v \Ωfpw kzbw tnmzn p XpS-ß-Ww. ]m Xs Hm Ω-s -Sp-Øpw-t]mse sszh-øns kzzm Ø-tbIm HmSn apt -td Hm - m-cmwv \mw. I Øm-hns Zo]-in-J-bp-ambn G hpw thk-øn \mw HmSn, ASpØ Xe-ap-d v AXv ssiamdww. ""\h-po-h-\n-te v Hcp Xo m-s\w: hnizm-kw, ] m-fn-øw, kaq-l-\n ΩnXn'' F B]vX-hm-Iy-tØmsS \S-Ønb AXn-cq-

5 - 5 - ]Xm kn\-unse \ Xocp-am-\-߃ \ap v Hcpan v {]mh Øn- I-am- m ]cn{ian- mw. Aßs\ F m Xe-ß-fn-ep-ap Bflob \thm- m\w km[y-am- n-s m v HsØm-cp-a-tbmsS "Htc lrzbhpw a\- p-ambn' \-ap p apt -dmw. h m ]msw _kn-en- -bn \S Fs ÿm\m-tcm-lw NS-ßp-Iƒ v t\xr-xz-ta-inb AXn-cq-]X A -kvtxmeniv AUvan- \n-kvt{s- {^m kokv I -d- ]nxm-hn\pw P\-d I ho- \ tam. tpmk^v ]Sn-bm-cw-]-d-ºn-en\pw, sshkv snb am tam. amxyp Ce- n-a -Øn\pw hnhn[ IΩn- n-i-fpss snb am am pw I ho\ am pw a p AwK-߃ pw h m ]msw Xo m-s-\-ti{μw _kn-en sdivs tam. tpmk^v XÆn-t m- n-\pw sshzn-i- -k- y-kvx-k-aq-l-øn\pw Xncp- Ω-ß-fn kw_- n- m-s\-ønb hnizm-kn-k-aq-l-øn\pw km n yw sim pw {]m -\-sim pw Fs A\p-{K-ln F m-h pw Bflm amb \μn ]d-bp- p \ap-t -h pw kar- -amb A\p-{K-l-ß-fpsS h j-am- Is F m-iw-kn- p-sim- v, F\n v \nß-tfm-sp ss]xri kvt\l-øns AS-bm-f-ambn ]nxm-hn-s bpw ]p{x-s bpw ]cnip- m-flm-hn-s bpw \ma-øn \nßsf Rm Bio h-zn- p- p. Fd-Wm-Ip-fØv \ΩpsS AXnsa{Xm-k\ aμn-c-øn \n v 2016 Unkw-_ 19 mw XobXn, Fd-Wm-Ipfw tpmk^v If-Øn- -d-ºn hcm- pg AXn-cq-]Xm sa{xm-t m-eoø N.B.: Cu CS-b-te-J\w 2017 P\p-hcn 1 mw -Xo-bXn Rmb-dmgvN Znhy-_en at y hmbn-t - -Xm-Wv.

6 - 6 - k p-e - 1 hnzym-`ym-k-hmcw : 2017 P\p-hcn tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, GsXmcp kapl-øn-s bpw Db bv pw hf bv pw Imc- W-am-Ip- Xv hnzym-`ym-k-am-wv. hnzym-`ym-k-øn-eqss Hcp hy n t\sn-sb-sp- p Dƒ mgvn Ccp-fns ad-hn C-\nbpw {]Im-int hnf- p-iƒ v FÆ ]I-cp- p. A -X-bpsS A -Im-c- Øn \n pw a\p-jys\ Adn-hns {]Im-i-Øn-te v \bn- p- Xv hnzym-`ym-k-am-wv. C{]-Imcw shfn w e`n a\p-jy\p am{xta kaq-lsø t{ijvt-amb ImgvN- m-sp-i-tfmss si n-]-sp- p-hm km[n- p-i-bp- q. ] n-tbm-ssm w ] n- q-s-sa hnπ-h-z i-\-hp-ambn hnzyme-b-߃ Bcw-`n v ASn-ÿm-\-hn-Zym-`ym-k-Øn\v Bcw`w Ipdn- Xv eøo kap-zm-b-øns Xo vwaxn-i-fmb anj-w-dn-am-cm-bn-cp p. Aßs\ tic-f-øns hnzym-`ymk \thm- m-\-øn\v XpS w Ipdn- Xv I Ω-eoØmanj-W-dn-amcpw k`m-t\-xr-xzhpw BsW- p- Xv X -a hkvxp-x-bm-wv. F m Ime-{I-taW CXc kap-zm-bß-tf- mƒ A ]w ]pd-in-em-bn-t m-bnt hnzym-`ymk ]ptcm-k- Xn-bpsS Imcy-Øn \ΩpsS kap-zmbw F p txm n t]mip- p. Cu ÿnxn am n-sb-sp- m Zo L-ho- -W-tØmsS ]e ] -Xn- Ifpw \ΩpsS AXn-cq-]-Xbpw Imem-Im-e-ß-fn \sω \bn AXncq-]X A y- - mcpw \n Δ-ln- n- p- v F p- Xv \mw hnkva-cn- -cp-xv. hf p hcp Xe-ap-dbv v DØa hnzym-`ymkw kwe-`yam- p- -Xn-\p ASn-ÿm\ kui-cy-߃ Hcp- n-sim-sp-t - Xv \ΩpsS IS-a-bm-Wv. Adnhns temisø Ah-K-Wn A\p-`-h-ßfpw AXp-h-gnbp- mb apdn-hp-i-fpw \mw Xncn- -dn- p F -Xns AS-bm-f-amWv \ΩpsS AXn-cq-]-X-bn Ign Iptd h j-ß-fmbn \S- p

7 - 7 - hnzym-`ymk D -a\{]h Ø-\-ßfpw AXp-hgn \mw ssih-cn A`n-am-\m l-amb t\ -ß-fpw. k`-bpss D -a-\-øn\pw hnzym-`ymk ]ptcm-k-xn pw th n Ip n-isf ssi]n-sn p \S-Øm {]m]vxnbp kwhn-[m-\-߃ D m-bn-cp- n F p- -XmWv eøo kap-zmbw hnzym-`ym- -k-]-c-ambn hf-cm-xn-cp- -Xn-\p Imc-Ww. ChnsS-bmWv Hcp sim p kaq-l-øns ]pxnb Z i-\hpw Imgv - m- Sp-I-fp-ambn \h-z i cq]w sim- -Xv. hcm- pg AXn-cq-]X hnzym- `ymk taj-e-bn \mƒ p-\mƒ hf p-sim- n-cn- p p F bmym yw \Ωƒ Xncn- -dn-bp- p- v. AXn-\p Hcp {][m\ ImcWw hcm- pg AXn-cq-]-X-bnse hnzym-`ymk {]h Ø-\-߃ v t\xrxzw simsp- p \Z-h-Z is ]n p-w-bm-sw- -Xn kwi- -b-an-. hnzym-`ym-k-k-an-xn-i-fpss klm-b-tømss AXn-cq-]-X-bpsS F m CS-h-I-Ifnepw \h-z i A -h-ømb I Ω-]-cn-]m-Sn-IfmWv \mfn-xp-hsc ImgvN-h- n- p- -Xv. C m-c-wøm-emwv \ΩpsS AXn-cq-]-X-bnse amxm-]n-xm- - m XßfpsS Ip n-i-fpss D X hnzym-`ymkw ap n I- p-sim v 25 timsn-en-b-[niw cq] \h- Z i hnzym-`ym-k-]- Xn hgn Icp-X \nt -]-ambn am n-h- n- p- -Xv. CsX- mw hnc Nq- p- Xv kpc- n-x-amb `mhn-x-e-ap-dbpss hnzym-`ym-k-øn-te- mwv. AXn-cq- -]-X-bnse F m IpSpw-_-ßfpw hnzym-`ym-k-øns kwc- Ww A\p-`-hn- p- Xv \mw I henb kz]v\-am-wv. c mbn-cøn Ccp-]-Xm-am-t mss Cu kz]v\w bmym y-am- m \mw kam-cw-`n- -XmWv FUyp-hn-j CXns `mk-am-bn- mwv CSh-I-X-e-Øn hnzym-`ym-k-{]-h Ø-\-߃ F{]-Imcw \S- p p F v hne-bn-cp-øp- -Xn\pw a p-ambn h jw-txmdpw \mw hnzym- `ym-k-hmcw BN-cn- p- -Xv. Cu h jsø hnzym-`ym-k-hmcw P\phcn 15- mw XobXn Bcw-`n v P\p- -hcn 22 \p Ah-km-\n- p- p. P\p-hcn 15- mw XobXn Rmb-dmgvN {][m\ Znhy-_-en- p tijw Zo]w sxfn- p-sim- mwv CS-h-I-bnse hnzym-`ym-k-hm-cm-n-c-w- Øn\v XpS- -an-sp- -Xv. Hmtcm CS-h-I-bnepw _lp-am-\-s hnimcn-b- \pw hnzym-`ym-k-k-an-xnbpw ax-t_m-[-\-hn-`m-khpw a p kwl-

8 - 8 - S-\-Ifpw tn v 4 apx 10 hsc-bp m p-i-fnse hnzym n- I-fpsS ]T-\-an-Ihp Dd- p-h-cp-øm \S-Øp \h-z is I Ω- ]-cn-]m-sn-iƒ v ]n pw \ I-W-sa v A`y n- p- p. Ign- -h jw hcm- pg AXn-cq-]-X-bnse hnhn[ CS-h-I- I-fn \n mbn +2 ]mkm-b-xn-\p-tijw D -X-hn-Zym-`ymkw \S- Øp 2603 hnzym n-iƒ v 1 timsn 5 e w cq] kvtimf jn- mbn \ Im km[n- p. hcp h j-ß-fn CXnepw \ coxnbn kvtimf jn v \ Ip- -Xns `m-k-ambn hcm- pg AXn-cq-]- X-bpsS hnzym-`ym-k-^- n-te v AXn-cq- -]-X-bnse F m IpSpw-_- ßfpw Ign-bp coxn-bn kl-i-cn- -W-sa v Hm Ωn- n- p- p. CXn-\mbn Cu hnzym-`ym-k-hm-c-øn F m `h-\-ß-fn-te pw Hcp hnzym-`ym-k-\n[n kam-l-cw Ih \ Ip-I-bm-Wv. Cu Ih-dn \n-ß-fpss Ign-hns Hcp Hmlcn \ΩpsS Ip n-iƒ p-xs h jm- -h j-ß-fn \h-z i kvtimf jn- n-eqss e`n- p- -Xm-Wv. Cu al-ømb kwcw-`-øn \ΩpsS AXn-cq-]-X-bnse Hmtcm IpSpw_-Øn-t bpw kpo-h-amb ] m-fnøw Dd- p-h-cp-ømw. AXphgn hnzym-`ym-kønse kmap-zm-bni ]ptcm-kxn ssihcn- m\pw Ign-bp-sa v {]Xym-in- p-i-bm-wv. Ign h j-øn hnzym-`ymk-\n[n kam-l-c-w-ih-dn-eqss AXn-cq-]X hnzym-`ym-k-^- n-te v ap -Xp e Øn Ccp-]-sØ- m-bn-cøn ap q n Ccp-]-sØ p cq] tij-cn- m \ap v Ign- p. CXp-hsc hcm- - pg AXn-cq-]-X-bpsS hnzym-`ym-k-^- n-te v 4 timsn 18 e w cq] tij-cn- m \ap p Ign- n- p- v. AXn-cq-]Xm hnzym-`ym-k-^ v 10 timsn cq]-bm- p- I-bmWv \ΩpsS e yw. CXn-\p-th n A oww ]cn-{i-an- p ^ v sam_n-sse-tk-j IΩn n snb am tam. tpmkv ]Sn-bm-cw-]-d-ºn-en-s\bpw sshkvsn-b am dh. ^m. PqUnkv ]\- -en-t\bpw I ho\ AUz. hn. F. sptdm-an-s\bpw a v IΩn n AwK-ß-tfbpw Cu Ah-k-c-Øn A`n-\-μn- p- - p. hnzym-`ym-k-hm-c-ønse 22- mw XobXn Rmb-dmgvN Znhy- _-en-at y FSp- p- kvtxm{x- m-gv bpw IqSmsX Hmtcm CSh-

9 - 9 - I-bn \n pw hnzym-`ym-k-\n[n kam-l-cw Ih-dn-eqsS tij-cn- p XpIbpw tn Øv, hcp G{]n 2 mw XobXn Rmb-dmgvN D bv v tijw 4 awn v AXn-cq-]X aμn-c-øn h v hnim-cn-b- \pw hnzym-`ym-k-anxn I ho-\dpw tn v Fs G n- -WsW p A`y n- p- p. Hmtcm CS-h-I-bn \n pw kam-l-cn XpI-bpsS hnizhnh-c-߃ Poh-Zo-]vXn-bn {]kn- o-i-cn- p- - Xm-Wv. XpS hnzym-`ym-kw, D -X-hn-Zym`ymk-cw-K-߃, a v a c ]-co- -Iƒ F n-hbv v th {X {i \ In-bm hnzym-`ymk ]p-tcm-k-xn-bpw, AXp-hgn kaq-l-h-f bpw \ap v ssih-cn- phm Ign-bpw. CXn-\mbn CS-h-I-bnse hnzym- -`ymk {]h Ø-\- ߃ v t\xrxzw \ Ip sshzn- -I, k y-kvx, CS-hI hnzym- `ym-k-k- -anxn `mc-hm-ln-iƒ F n- -hsc Rm A`n-\-μn- p- p. \nkzm -ambn km-º-øni klmbw \ Ip- -h-tcbpw {]m - \m-]q Δw Rm A\p-kva-cn- p- p. \ΩpsS kap-zm-b-øns \ne-\n n\pw ]ptcm- -K-Xn pw A\p-t]- - -Wo-b-amb hnzym-`ymk hni-k-\-{]-h Ø-\-ß-fpsS hn-p-b-øn-\mbn \ap v Hcp-an v ]cn- {i-an- mw. ss]xrimio hmzßtfmss, FdWmIpfØv \ΩpsS AXn sa{xmk\ aμncøn \n v 2016 Unkw_ 27 mw XobXn, tpmk^v If-Øn- -d-ºn hcm- pg AXn-cq-]Xm sa{xm-t m-eoø NB: Cu k pe 2017 P\phcn 15 mw XnbXn Rmbdmgv Znhy _en at y hmbnt XmWv.

10 {]Xn hn m\øns / DdhnSamb / sszhsa / hcm- pg AXncq]X/ kam-cw-`n- n- p / hnzym-`ymk/hni-k\/{]h Ø-\-ßfn /kpo-h-ambn /] p-sim- m-sa v /Rm hmkvzm\w snøp p. / kapzm-b-øn-s bpw / kaq-l-øn-s bpw / apt - - Øn\v / hnzym`ymkw / A\n-hm-cy-am-sW v / Rm G p ]d-bp- p. / sa -s / hnzym-`ymkw / t\sp- -Xn\pw / \ Ip- -Xn\pw / aqey-t_m-[-ap / ]uc- msc / cq]-s -Sp-Øp- Xn\pw/ Fs / hn-e-tb-dnb / ka-bhpw / Ignhpw / hn\n-tbm- Kn- p-sa pw / Fs amxm-]n-xm- -sfbpw / KpcpP\ß-sfbpw/ apxn -h-tcbpw / _lp-am-\n- m-sa pw / Rm {]Xn snøp- p. / t_m[- m-\-øns / knwlm-k-\-amb / ]cnip adnbw / Fs Cu {]Xn / \nd-th- m / Fs / klm-bn- p-am-dm-i-s. /Bta hnizmknifpss {]m Y\ 1. sszhta, Xncpk`tbbpw, ]cnip ]nxmhnt\bpw, F m sa{xm mtcbpw, {]txy-i-ambn RßfpsS AXncq]Xm sa{xm-t m-eoø A`n-hμy tpmk^v If-Øn- -d-ºn ]nxmhnt\bpw Aß-bpsS Xncp-k- n-[n-bn ka n- p- p. imco-cn-i-hpw, Bflo-b-hp-amb hc-zm-\-ß-tfin Ahsc ImØp- ]-cn-]m-en- -W-ta-sb v R߃ {]m n- p- p. 2. sszhta, Rßfmcw`n p Cu hnzym`ymkhmcøn RßfpsS AXncq]Xmkaqlw ItØmen m hnizmk Øn Dd p\n v, hnzym`ymkøneqss hf t\sphm\pw, IpSpw_Øn A S hpw, \ ioeßfpw, kzmbøam n, PohnX]ptcmKXn ssihcn phm\pw A\p{Kln Wta sb v R߃ {]m n p p.

11 F m \ IfptSbpw ZmXmhmb sszhta, AXncq]XbpsS Zo L-Ime hnzym-`ym-k-]- -Xn-bmb FUyp-hn-j s {]h Ø-\-ß-sf-sb mw R߃ Atß Xncp-ap-ºn ka n- p- p. CXn-\mbn {]b-xv\n- p F m AXn-cq-]-X-I-Ωn n AwK-ß-tfbpw hnzym-`ym-k-{]-h Ø-I-sc-bpw, sshzn-icpw k\y-kvxcpw A am-bcpw Dƒs -Sp hnzym-`ym-k-k-anxn AwK-ß-sfbpw F m hnzym n kaq-l-tøbpw A ym-]- I-tcbpw amxm-]n-xm- -tfbpw Aßv A\p-{K-ln- -W-ta-sb v R߃ {]m n- p- p. 4. F m \ IfpsSbpw ZmXmhmb sszhta, FUyqhnj 2020 s `mk-ambn \S n-em- p AXncq]Xm hnzym`ymk {]h Ø\߃ hnpbicam phm Bhiyamb kmº ØnIam w Is Øp Xn\v cq]nicn n pff hnhn[ ^ pifpw, kvamci\n[nbpsa mw XncphnjvS{]Imcw ]ptcmkxn ssihcn phm Atß Ir]mISm w Rß fn snmcnbwta. Cu ] XnbpsS hnpbøn\mbn kmºøniklmbw \ In klicn p F mhtcbpw, AhcpsS IpSpw_mwKßtfbpw kar ambn A\p{Kln W tasb v R߃ {]m n p p. 5. RßfpsS D m\hpw {]Xo bpamb sszhta, AXncq]Xm a fpss D Xamb hnzym`ymkw e yam n henb ] Xn v XpS w Ipdn v Atß khn[w]qinb Rß-fpsS A`n-hμy Um\n-tb ]nxm-hn\pw AXn-cq-]-X-bn hnzym hnzym`ymk cwkøv ani tkh\w \ In a ad pt]mb F mh pw \nxyim n \ IWtasb v R߃ {]m n p p.

12 Printed and Published by Fr. Varghese Valiaparambil Vimala Social Service Centre, Kakkanad, Kochi - 21

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 04 HIvtSm_ 2017 D -S w am ]m- m-bpss ktµiw (temi anj Rmb

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 08 am v 2016 e w 03 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120 cq]

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

Cu e -Øn. ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1. TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin

Cu e -Øn. ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1. TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1 Cu e -Øn Imprimatur (Sd) Mar Andrews Thazhath Archbishop of Trichur Chief Editor Fr. Francis Aloor Executive Editor Fr. Dominic Thalakkoden

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

kph Æ Pq_nen Biw-k-Iƒ

kph Æ Pq_nen Biw-k-Iƒ kph Æ Pq_nen Biw-k-Iƒ dh. ^m tpm Pv aº n _lp. tpm Pv aº n A 1938 am v 7 \v ]mem cq]-xbn s ISp-Øp-cpØn CS-h-I-bn aº n Hutk v tdmkω Zº-Xn-I-fpsS F p-a- -fn Ggm-asØ ai-\mbn P\n p. {]my-ani hnzy-m`ymkw ISp-Øp-cnØn

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 OCTOBER Volume: 8 No: 4 kl\zmks km yw Pohn-X-Øn Ccp- -d-i-fn iq\y-\m-b-t mƒ, hnizm-k-øns Bg-ß-fn CutimbpsS lr-z-b-tømsv H n-t v Fs \m-y Fs c -I F p-cp-hn v At\-Im-bn-c-ß-fpsS

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

km -z-\{]-imiw ]mem cq]xm _p - n "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw'

km -z-\{]-imiw ]mem cq]xm _p - n km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw tamuyqƒ F.- -]n, -bp.]n - {]Yam- -[ym- -]- -I mbp ZznZn\ amt\- -Pv vsa v v ]cn- -io- -e- -\w) STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv?

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 MARCH Volume: 7 No: 9 Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ^m.tsmw, Asß-hnsS ad- n-cn- p p? temi- Øns hnhn[ timwp-i-fn \n v P\-tIm-Sn-IfpsS A cm-flm-hn \n p-b-cp Db Øp tnmzyw

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

c m-[n-imcn dh. tum. tpmkv ]pxn-tb-søv No^v FUn- ^m. AKÃn aqt en

c m-[n-imcn dh. tum. tpmkv ]pxn-tb-søv No^v FUn- ^m. AKÃn aqt en Noember 2011 - February 2012 Vol.: 46 c m-[n-imcn dh. tum. tpmk ]pxn-tb-sø No^ FUn- ^m. AKÃn aqt en FUn-t m-dn-b t_m U tpm Imfn-bm-hp- tkhy a -Øn tpm Ipcy-t mk hnf-ßm- n jpo_ ]n.-f-ik. tpm k amhp- B nã

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

Lead Kindly Light

Lead Kindly Light Lead Kindly Light - 395 - ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5:

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w:

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w: \ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v {^m ko-kv am ]m- -bpss Nm{In-I-te-J\w Atßbv v kvxpxn (Laudato Si') hnh Ø\w: ^m. amxyp Xp -Øn, H.kn.-Un. CARMEL INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE TRIVANDRUM, KERALA,

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n 2010 am v ln.i 1389 Aa 1431 d: AΔ d: BJ ]pkvxiw 82 e w 3 hcn-kwjy 150 I. H {]Xn 15 I. 4 5 6 7 10 13 14 17 19 bpk-i_vzw apj- p-dn v Ckvemw kam-[m\w Biw-kn- p axw ]cn-ip- - msc ]nimnv kv] in- p- n lzvdøv

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃!

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! ]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! dh.^m. Nmt m ta p-døv ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. kæn ]px-\{] ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. tpmkv sim -d- ]utcm-lnxy

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

"Aevam-b-i_vZw' tªmkv kμ in- m : "Aevam-b-i_vZw' sh_vssk v kμ in- m :

Aevam-b-i_vZw' tªmkv kμ in- m :   Aevam-b-i_vZw' sh_vssk v kμ in- m : 71 "Aevam-b-i_vZw' tªmkv kμ in- m : www.almayasabdam.blogspot.in "Aevam-b-i_vZw' sh_vssk v kμ in- m : www.almayasabdam.com s^{_phcn 2018 kxy-pzme amkni ticfitøm-en m k`m\ho-i-c-w-{]-ÿm\w (KCRM) Hcp p kzx{

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : John Karamyalil Iv\m\mb

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

sluvpv Hmlcn am v

sluvpv Hmlcn am v sluvpv Hmlcn am v 2013 1 2 sluvpv Hmlcn am v 2013 Editorial March 2013 Volume: 2 Issue: 12 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran Chief Operating

More information

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n 2009 sabv ln.i 1388 lnpvdøv 1430 P: D A P: D BJn ]pkvxiw 81 e w 5 hcn-kwjy 150 I. H {]Xn 15 I. ÿm]nxw 1925 ap m \q m v ]n n ae-bm-f-ønse GI CkvemanI {]kn- o-i-cww D -S w 4 5 6 11 10 15 19 23 bpk-i_vzw

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 05 \hw_ 2017 D -S w am ]m- m-bpss temikm[p-p-\-zn\ ktµiw...5

More information

FUnt mdnb... tum. tpmkv ]md- -S-hn. {InkvXp-hns kvt\l- k-tμiw tpm_n ]n. G{_lmw. IkvXq-cn-cw-K-\ KmUvKn mwv Ime-L- -Øns Bhiyw _nj v txmakv si.

FUnt mdnb... tum. tpmkv ]md- -S-hn. {InkvXp-hns kvt\l- k-tμiw tpm_n ]n. G{_lmw. IkvXq-cn-cw-K-\ KmUvKn mwv Ime-L- -Øns Bhiyw _nj v txmakv si. NEW VISION FOR A CHANGING WORLD is an ecumenical magazine owned by a Nava Darshan Trust, a Public Charitable Trust registered in1999. This periodical, originally started in 1992 as a bimonthly entitled

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc v Ipº-\mSv I h j P\p-hcn 13 20 hsc dh. si. kn. tpm Ipº-\mSv: C ym s] -t mkvxv sszh-k-`-bpss 89 maxv P\- d I h j 2013 P\p-hcn 13 20 hsc slt{_m ]p-cøv \S- pw. I h js kpk-a-amb \S-Øn- n-\p-th n hnhn[ k- _v

More information

ssnx-\y-\n `-c-amb kpxm-cyx

ssnx-\y-\n `-c-amb kpxm-cyx Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 20 UNICUIQUE SUUM 13 Pqsse 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information