kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se"

Transcription

1 kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s em-fn-xy-hpw k-ø-bpw hn-hm-z-ß-fn- m-sx tem- I-Øn-s A- -tøm-fw {]-kw-kn- m ss[-cyw Im-Wn- _n- n- {K-lmw a-lm-\n-tbm-k-øn-s i- -\m-b h- m-hm-bn-cp- p. kphn-ti-j-k-xy-sø km -Δ-{Xn-I-am- m X-t m-fw a-s m-cp an-j-\- dn- pw I-gn- n- n-. A-Xp-sIm- v X-s -bm-wv kphn-ti-j-øn-s hm-xn A-S-bs - h-s- sim-dn-b-bn -h-sc I -Øm-hn-s k-tμ-iw F-Øn- m _n- n-{k-lmw t]m-b-xv. h- S- sim-dn-b-bp-ss k -Δm-[n- ]-Xn-bm-b Inw kmn-s -W- {]-Im-cw B-Wv A-t±-lw A-hnsS {]-kw-kn- -Xv. kp-hn-ti-jw {]- kw-kn- m k-`-bp-ss A-Xn h- c-ºp-iƒ _n- n-{k-lm-an-\v H-cp X- S- -am-bn-cp- n-. kp-hn-ti-j-sø ssz-h-im-kv -{X kw-_- -am-b X - -hn-j-b-ß-fn \n- v tam-nn- n- v km -Δ-eu-In-I-am- m _n- n- {K-lm-an-\v I-gn- p. X-s Ip- Spw-_ ]- m-ø-ew h- v t\m- ptºmƒ bm-ym-ÿn-xn-i ]m-x ]n - Xp-S-tc- hy- n-bm-bn-cp- p _n- n-{k-lmw. F- m Xm sf-iy- Øn-s -bpw kv-t\-l-øn-s -bpw am - w Xn-c-s -Sp-Øp. A-XpsIm- v X-s A-t±-lw 1957 C-ß-s\ ]-d- p ""{In-kv -Xp-hn-s kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- m F- hn-ss t]m-im-\pw B-cm-epw ip- ]m -i sn-ø-s -Sm-\pw Rm X- øm-dm-wv''. ""_n- n-{k-lmw t]m- p-am-cp-ssbpw {]-kn-u p-am-cp-ss-bpw cm- n-am-cp-ss-bpw G-Im-[n-]-Xn-Ifp-sS-bpw kp-lr-øpw a-\-km- n kq- n- p-im-c-\pw B-bn. X-s F -]-Xp-I-fn-epw bp-h-xz-øn-s Nm-cp-X-bpw P-\-ß-tfm-Sv kw-hm-zn- m-\p- A-]m-c I-gn-hpw Xm {]-Z -in- n- n-cp- p'' sim-f-ºn-b bq-wn-th-gv-kn- n-bn-se N-cn-{X-Imc d mƒ _mƒ-a ]-d- p. F- n-cp- m-epw X-s k-tμi-øn sh- w tn - m _n- n-{k-lmw X-øm-dm-bn-. X-s ip- {iq-j-bp-ss Xp-S- w ap-x 2005 se A-h-km-\-sØ {Iq-tk-Un h-sc ss_-_n-fn-s\ D-b -Øm- \pw a-\p-jy-cm-in-bp-ss F- m {]- iv-\-ß-fp-ts-bpw G-I D-Ø-cw tbip-{in-kv-xp-hm-sw- v {]-Jym-]n- m-\pw _n- n-{k-lmw bm-sxm-cp a-sn-bpw Im-Wn- n-. P-\-d sfkmt\mh ap-x tpm -Pv U-ªyq _p-jv h-sc-bp- A-ta-cn- {]-kn-u p-am-cp-ss B-flo-I Kp-cp-hm-bn-cp- p _n- n- {K-lmw. A-Xn tpm -Pv _p-jns\ B-flo-I k-xy-øn-te- v \- bn- m _n- n-{k-lm-an-\v I-gn- p. H-cn- A-t±-lw C-ß-s\ ]-d- p ""C-h-scm-s {]-kn-u pam-cm-ip- -Xn-\v A-t\-Iw h -j߃- v ap-tº F-\n- -h-sc A- dn-bmw. A-h-cp-sS ho-sp-i-fn Rm ]-e-{]m-h-iyw t]m-bn- p- v. A-h-scm-s {]-kn-u p-am-cm-ip- - Xp-h-sc Rm A-h-sc B-Zy t]- cv hn-fn- p''. {]-kn-u v dn- m -Uv \n-iv-ks h-ew-ssi-bm-bn _n- n-{k-lmw A-dn-b-s - p. sssw am-k-kn-\v 2007 sim- Sp-Ø A-`n-ap-J-Øn A-ta-cn- {]-kn-u p-am-sc- - n _n- n-{k-lmw C-ß-s\ ]-d- p. ""A-h-cn Nn-e-cp-sS hy- n- ]-c-am-b Po-hn-Xw ITn-\ ]-cn-ÿn- Xn-bn B-Wv. F- m Rm A- h-sc kv-t\-ln- p- p. Rm A- h-sc {]-iw-kn- p- p. F-\n- v a- \-kn-em- m-hp- -Xn-epw A-dn-bm-hp- -Xn-e-[n-Iw `m-c-߃ C-h - ps - v Rm-\-dn-bp- p. _n- n-{k-lmw su-tam-{im- v ]m - n-bp-ss Aw-K-am-sW- v ]-d-bs -Sp- p F- n-epw dn- -_v-fn- ]m - n-bn-epw X-\n- v A-t\-Iw A- \p-bm-bn-iƒ D- m-bn-cp- p. kmdm ]m-en-\pw {]-kn-u v sum- Wmƒ-Uv {Sw-]pw X-t m-sv hy- n- _- w kq- n- n-cp- p. ap {]- kn-u v _-dm-iv H-_m-a _n- n-{klm-an-s t\m -Øv I-tcm-fn-\-bnse ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se X-e-ap-d-Iƒ- v {]- Xym-i-bpw Zn-im-t_m-[-hpw Ir-]- bn-eq-ss-bpw m-\-øn-eq-ss-bpw \ -In-b _n- n-{k-lmw A-t\-I - p-th- n {]m - n- H-cp hn-\- b-\zn-x tk-h-i B-bn-cp- p''. hn-hn-[ am-[y-a-ß-sf h-f-sc {Inbm-fl-I-am-bn D-]-tbm-Kn- v kp-hnti-jw tem-i-øn-s ap- n-epw aqe-bn-epw F-Øn- m C-t±-l-Øn- \v I-gn- p Sn.hn., td-un-tbm, kn- \n-a, ]-{X-am-kn-I-Iƒ F- m am- [y-a-ß-tf-bpw _n- n-{k-lmw hym- ]-I-am-bn D-]-tbm-Kn- p. _n- n-{k-lm-an-s G- -hpw h- en-b hn-p-bw X-s B-bn-c- -W- n-\v {]-kw-k-ß-tfm {Iq-tk-Up- I-tfm A- m-bn-cp- p. {]-kw-kn- p- -Xv {]m-h -Øn-I-am- p- H-cp hn-ip- Po-hn-X-Øn-s D-S-a-bm-bncp- p A-t±-lw. I-d-]p-c-fm-Ø kz- `m-h-øn-\p-s-a. tim-sn- -W- n-\v P- \-߃ A-t±-l-sØ kv-t\-ln- m- \p- Im-c-W-hpw A-Xm-Wv I-fn A-ta-cn- -bn-se {]- ap-j ss-en- -C-hm- -en-ãp-i-fp-ss km-{am-pyw ssew-kn-i, km-º-øn- I B-tcm-]-W-ß-fn No- v sim- m-cw t]m-se X-I - p ho-w-t mƒ, Po-hn-Xm- yw h-sc hn-ip- n- v th- n _n- n-{k-lmw \n-e-sim- p. X-s `m-cy-b- m-ø H-cp kv- {Xo-tbm-Spw H- -bv- v k-a-bw Nn-eh-gn- m ]m-sn- F- Xo-cp-am- \w _n- n-{k-lmw ]m-en- n-cp- p. ]p-tcm-k-a-\ hm-zn-i-fm-b ssz-h-imkv-{x- - m A-Sp-Ø-Im-e-Øpw X-s Cu Xo-cp-am-\-sØ \n-μn- n-cp- p. F- m _n- n-{k-lmw ss_-_nƒ \n-jv-i -jn- p- hnip- n ]m-en- p. X-s t]-cpw {]- i-kv-xn-bpw cm-{ o-b Im-c-W-߃- v th- n _n- n-{k-lmw H-cn- epw D-]-tbm-Kn- n-. ]m- v tdm-_ - v-k-wpw sp-dn ^mƒ-sh- pw H-s cm-{ o-b-øn- \p ]n- m-se t]m-b-t mƒ _n- n- {K-lm-an-s \-b-߃ cm-jv-{so-b- Øn-\v A-Xo-X-am-bn-cp- p A-ta-cn- -bn-se ]-c-tam- -X _- lp-a-xn-bm-b Presidential Medal of Freedom X-\n- v e-`n- p. H-cn- ap {]-kn-u v _n - n _n- n-{k-lm-an-s\- - n C-ß-s\ ]-d- p ""A-t±-lw R-ß-tfm-sSm-Øv Hm-h Hm-^okn-tem ssh- v lu-kn-s ap-ifn-se \n-e-bn-tem {]m - n- ptºmƒ _n- n-{k-lmw {]m - n- p- -Xv F-\n- p-th- n-bm-wv, {]-kn-u n-\p-th- n-b-s - v txm- n-t m-ipw''. X-s {]m - -\- p ap-ºn A-ta-cn- {]-kn-u p-h-sc X- s ÿm-\w a-d- p-t]m-ip-am-bncp- p. C-cp-]-Xn-e-[n-Iw ]p-kv-x-i-ßfpw F-Æ-a- te-j-\-ß-fpw F-gp- Xn-bn- p- _n- n-{k-lm-an-s\-t mse P-\-ß-sf kv-] -in- a-s mcp kp-hn-ti-j-i-\pw N-cn-{X-Øn C-. X-s {]-kw-kw aq-ew c- n- -s - e- -I-W- n-\v B-flm- -tfm-ssm- -am-bn-cn- pw Xm I - Øm-hn \n- v In-co-Sw hm-ßp- -Xv.

2 - 2- BELIEVERS JOURNAL 2018 FEBRUARY 25 ]mã n.fkv.g{_lman\v BbncßfpsS bm{xmsamgniƒ Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s t m-kv-xv ssz-h-k-` ap P-\-d {]-kn-u v ]m-ã n. F-kv. G- {_-lm-an-\v ]-Xn-\m-bn-c-ß-fp-sS I- Æo-cn Ip-Xn - bm-{xm-sam-gn. s^-{_p-h-cn 5 mw Xo-b-Xn \n-xy- X-bn {]-th-in- ]m-ã n. F- kv. G-{_-lm-an-s `u-xn-i-i-cocw 11 mw Xo-b-Xn Rm-b-dm-gv-N ssh- In- v 4ap-X 7.30 h-sc Ip-º-\m-Sv sl-t{_m Nm- -en s]m-xp-z - i-\-øn-\p h- p. A-t\-I ssz-h- Zm-kn- -Zm-k- m-cpw hn-izm-kn-k-aq-lhpw cm-{ o-b, km-aq-ly, -kmw-kv- Im-cn-I t\-xm- - m- Dƒ-s -ss B-bn-c-߃ A-t ym]-nm-cw A - n- p. ti-c-fm ap-jy-a-{ n, {]-Xn- ]- t\-xm-hv, ap ap-jy-a-{ n, a-{ n-am, Fw.]n-am, Fw. F.- F.am, a-x-ta-e-[y- - m F- nh A-\p-tim-N-\ hm- p-iƒ A- dn-bn- p. sf.]n.kn. am[ya Atkmkntbj \nehn h p v ]mã n. Fkv. G{_lmans arxicocw slt{_m ]pcøv s]mxpz i\øn\v sh t mƒ sf.]n.kn.bp-ss ÿm-]-i-cpss Im-ew ap-x s]-s -t m-kv- Xn-s A- p X-e-ap-d-Iƒ-s m- w \-S-, t\-xr-xz-øn kv-xp-xy - l tk-h-\w sn-bv-x B-fm-bn-cp- p ]m-ã n.f-kv. G-{_-lmw. H-cm-bp- ap-gp-h I -Øm-hn-s th-e-bv - m-bn \n-kzm - -am-bn A- t±-lw A- zm-\n- p. `m-c-x-øn-se G. Pn. aebmfn aounb Atkmkntbj s]-s -t m-kv-xv k-aq-l-øn D- z-e-am-b t\-xr-]m-s-hw Im-gv-Nsh- k-ap- -X-\m-b t\-xm-hm-bncp- p. 13 mw XobXn snm-δ Ip-º-\m- Sv sl-t{_m -]p-c-øv \-S- kwkv -Im-c ip-{iq-j-bv - v I -Ør-Zm-k- m-cm-b si.ssh. txm-a-kv, si. sp. sp-bnw-kv, n.sp. G-{_-lmw, P-\-d Iu -kn `m-c-hm-ln- Iƒ, tã- v Iu -kn `m-c-hmln-iƒ F- n-h t\-xr-xzw \ - In. C- y-bp-ss hn-hn-[ tã- p-ifn \n- pw hn-tz-i cm-py-ß-fn \n- pw ]-Xn-\m-bn-c- -W- n-\v P- \-߃ ]-s -Sp-Øp. ]m-ã -am-cmb si. kn. tpm, Fw. F-kv. km-ap-th, si. Fw. tpm-k-^v F- n-h ssz-h-h-n-\w {]-kw-kn- p. sk-an-tø-cn-bn-se ip-{iq-jbv- v ]m-ã Fw. hn. h -Ko-kv t\-xr-xzw \ -In. imtcm ssdt gvkv t^mdw Ipº\mSv: am-[y-a-{]-h -Ø-I-cp-sS-bpw F-gp-Øp-Im-cp-sS-bpw Iq- m-bv-a-bm-b sf.]n.kn. t m-_ ao-un-b A-tkm-kn-tb-j \n-e-hn h- p. P-\p-h-cn 19\v Ip-º-\m-Sv \-S- t m-_ ao- v ]m-ã tp- -_v tpm D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp. ap A-Un. No-^v sk-{i- -dn-bpw {]-i-kv- X F-gp-Øp-Im-c-\p-am-b tum. Un. _m-_p-t]mƒ ap-jy {]-`m-j-ww \- S-Øn. ]m-ã si. kn. tpm t m-_ ao-un-b A-tkm-kn-tb-j-s \-b-{]-jym-]-\w \-S-Øn. A-tkm-kn-tb-j-s am - -tc-j-bpw kw-l-s-\m kw-hn-[m-\-hpw ]m- à cm-pp B-\n- m-sv hm-bn- p. A-tkm-kn-tb-j-s tem-tkm {]-Im-i- \w ]m-ã si. kn. tpm Fw. hn. ^n-en- n-\v \-ev-in \n -Δ-ln- p. am-[y {]-h -Ø-I-cm-b d-h. tdm-bv hm-i-øm-\w, k-tlm-z-c- m-cm-b k-pn t]mƒ, tpm-bv Xm-\p-th-en, Sn. Fw. am-xyp, ]o- am-xyp h-ey- Øv, ]m-ã -am-cm-b ^n-en- v ]n. txm-a-kv, tum. _-ty tpm k, hn. ]n. ^n-en- v, hn -k tpm-k-^v F- n-h B-iwk-Iƒ t\ - p. km n Atacn kviqfn ho pw shsnshbv]v hm Ø hn\mi Imte hn]cox _p n _m]v nãpim G s SpØnb Ducphne n\v awn q sslt msxnbpss hna i\w a-wn- q-cn _m-]v- n-ãp-iƒ- v `q-cn-]- w D- H-cp {Km-a-Øn \m-ev I-tØm-en- -sc Du-cv hn-e- n-b-xv \n-b-a-hn-cp- -am-bn a-wn- q ssl-t m-s-xn {]-Jym-]n- p. a- v a-x-hn-izm-kn-i-sf {Km-a-Øn A-\p-h-Zn- n- F- {Km-a-k-`-bpsS Xo-cp-am-\-{]-Im-cw B-bn-cp- p \m-ev I-tØm-en- hn-izm-kn-i-sf Du-cv hn-e- n-b-xv em-wv ]- cm-xn-sim-sp-ø \m-ev t] I-tØmen- hn-izm-kw kzo-i-cn- -Xv. C- Xn-s\-Xn-sc `q-cn-]- w h-cp- _m- ]p-\-eq : tem-i-sa-ºm-sp-ap- A-kw-ªo-kv Hm- ^v tkm-uv k-`mw-k-ß-fm-b a-e-bm-fn F-gp-Øp-Im-cpsS-bpw am-[y-a-{]-h -Ø-I-cp-sS-bpw kw-k-a-th-zn-bm-bn A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv thƒ-uv a-e-bm-fn ao-unb A-tkm-kn-tb-j (A- ) cq-]o-ir-x-am-bn. P-\ph-cn 26 -\p ]p-\-eq Tu F.Pn. N - n \-S- F-gp-Øp-Im-cp-sS-bpw am-[y-a-{]-h -Ø-I-cp-sS-bpw tbm- K-Øn h- m-wv ao-un-b A-tkm-kn-tb-j-\p cq-]w \ -In-b-Xv. ]m-ã Un. Ip- p-tam-s A-[y- -Xbn \-S- tbm-k-øn si.f. d-, jm-p tpm C-S-bv - m-sv F- n-h {]-`m-j-ww \-S-Øn. _m- _p tpm -Pv ]-Ø-\m-]p-cw, si. tam-l-\-zm-kv, k-pn sn-dn-bm, tpm-bn ap-f-b-d, Sn.hn.tPm -Pp-Ip- n, tpm k Nm-t m, km-p km-ap-th, tpm-tam Fw. hn. jmpn B-ep-hn-f Xp-S-ßn-b-h Xp-S - p \-S- N - -bn kw-km-cn- p. ]m-ã kmw bp. C-f-º kzm-k-x-hpw ]m-ã t]mƒ am-f Ir-X- -X-bpw ]-d- ]v- n-ãv {Km-amw-K-߃ C-h - v hne-t -s -Sp-Øn. Xp-S - v Cu \mev t] ssl-t m-s-xn-sb k-ao- ]n- p-i-bm-bn-cp- p. ""C- y `-c-w-l-s-\ D-d- m- p- A-h-Im-i-߃-s -Xn-cm-Wv `q-cn-]- w G -s -Sp-Øn-b Cu hne- v. C- y `-c-w-l-s-\ Hm-tcm ]u-c-\pw X-s C- -{]-Im-c-ap- hn-izm-kw ]-c-ky-am-bn {]-Jym-]n- m-\pw ]n -Xp-S-cm-\pw {]-N-cn- n- m-\pw D- A-h-Im-i-߃ \ - Ip- p. en -Km-Mv-NnMn-se P-\- ߃- v _m-]v- n-ãv hn-izm-kw ]n -Xp-S-cm-\pw _m-]v- n-ãv D-]-tZi-ß-fpw B-Nm-c-ß-fpw ]m-en- m- \pw D F- m A-h-Im-i-ß-fpw D- v. F- m Cu A-h-Im-iw a- s m-cp hn-izm-kw ]n -Xp-S-cp- Hcmfp-sS A-h-Im-iw l-\n- m A-\p-hm-Zw \ -Ip- n- '' tim-s-xn A`n{]mbs - p B-Wv a- v hn-izm-k-߃- v en -KmMv-Nn- Mn hn-e-t -s -Sp-Øn-s m- p- {]-ta-bw ]m-km- n-b-xv. F- m Cu \n-b-a-øn-s km-[y- Xncph : im-tcm s^-tem-jn- v k-`-bn-se F- gp-øp-im-cp-ss Iq- m-bv-a F- e- y-hp-am-bn im-tcm ssd-t -gv-kv t^m-dw \n-e-hn h- p. F-gp-Øp-Im-sc B-Z-cn- p-i, \-hm-k-x F-gp-Øp- Im-sc t{]m- m-ln- n- pi, k-`mw-k-߃- n-s-bn hm-b-\m-io-ew h-f -Øp-I, th-z-]p-kv-x-i D-]-tZ-i-Øn- \p-th- n \n-e-sim- p-i Xp-S-ßn-b-h-bm-Wp {]-Jym- ]n-x e- y-߃. \-hw-_ 14\p im-tcm-\n Iq-Sn-b tbm-k-øn `m-c-hm-ln-i-fm-bn ]m-ã -am-cm-b kmw Sn. ap-j-ø-e (sn-b -am ), tim-in D-Ω (ssh-kv sn-b -am ), A-\o-jv sim- w-tim-sv (sk-{i- -dn), G- {_-lmw a-μ-a-cp-xn (en- -td- sk-{i- -dn), tdm-_n k (ao-un-b sk-{i- -dn), ^n-en- v G-{_-lmw ({Sj-d ), {]-km-zv G-{_-lmw (P-\-d tim -Un-t\- ) F- n-h-sc Xn-c-s -Sp-Øp. {]Imiv ]n. timin X-sb- - n-tbm C-Xv kr- n- m t]m-ip- tim-e-l-eß-sf- - ntbm B-cpw Nn- n- n-. F- m 2009 Cu {Km-a-Øn-se A- v Ip-Spw-_-߃ I-tØm-en- m k-`bn tn - -t m-gm-wv `q-cn-]- w Aw-K-߃ Cu \n-b-aw A- v Ip- Spw-_-ß-fn A-Sn-t - n- -Xv Hm-K-Ãv am-kw Cu Ip- Spw-_-Øn-se H-cw-K- Øn-s ar-x-tz-lw kwkvicn m {Kma-k-` 06

3 2018 FEBRUARY 25 BELIEVERS JOURNAL ]{Xm-[n] kanxn c m-[n-imcn dh. tpm v hn. -ta- m v snb am cmp Bcy- - n sshkv snb am hn k tpm v No^v FUn ]mã kmwip n amxyp amt\-pnwkv FUn- Fw.-hn. ^nen v Kƒ^v FUn ]mã _npp tpmbn k p-te-j amt\-p {_Z si. n. tpmjzm I -t -cn tim Un-t\- ]mã si. sp. amxyp ae-_m tim Un-t\- ]mã tpm_n si. tpm _neo-th-gvkv tpw hm jni hcn-kwjy C y-bn : 200 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U: $ 40 bp.-si: 20 Bbp-jvImew: 2000 cq] Kƒ^v cmpy-߃: 1500 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw _neo-thgvkv tpw P.O.Box:31 Manjadi.P.O., Thiruvalla Kerala, India BELIEVERS JOURNAL P.O.Box: Atlanta, GA USA Mob: (INDIA) OFFiCE: Ph: (USA) E- mail Website Adn-bn v _neo-thgvkv tpw-en hcp tej-\-ß-fn-sebpw ]Xnhp ]w n-i-fn-sebpw B i-b-ßfp-ssbpw A`n-{]m-b-ßfp-sSbpw DØ-c-hm-ZnXzw Fgp- Øp-Im p-am-{x-am-wv. ]{Xm-[n-] BOOK REVIEW John Lathrop: Please give us a brief history of the development of this commentary. Finny Philip: The South Asia Bible Commentary (SABC) is a project of Langham Partnership International and partners. Langham is the organization founded by the late evangelical scholar, author and leader John Stott. John R. W. Stott ( ), "started Langham in 1969 with the vision that every pastor in every church is equipped to preach the Bible." The project started in 2008 when a few Langham scholars in India came together for fellowship in Kolkata. The project is led by Brian Wintle (New Testament scholar), three Old Testament theological editors (Drs. Paul Swarup, J.B. Jeyraj, Havilah Dharmraj) and two New Testament theological editors, Dr. Jacob Cherian and myself. Who are the contributors to this volume and what countries are they from? Finny Philip: The writers are all South Asian-scholars from India, Pakistan, Nepal, and Sri Lanka contributed to the volume. The commentaries have been written by over ninety scholars. This resource represents the first effort of its kind written by South Asians. What denominations do the commentators come from? Finny Philip: Pentecostals, Baptist, Methodist, Brethren, Church of North India, Church of South India, and the rest are evangelicals and charismatics. Of the 92 schol- SOUTH ASIA BIBLE COMMENTARY ( ars who contributed to SABC, 18 are Pentecostals including the two New Testament editors. What are some of the main theological concerns facing the church in South Asia at this time? Finny Philip: There a lot of issues that the commentary deals with. To speak to South Asians powerfully and with relevance, the commentary uses local metaphors and imagery and helps its users apply the Bible to the challenges in their culture. In addition to the commentary, more than 100 topics are explored from a biblical perspective, including: Bribery & Corruption Caste Children At Risk Christian Bhakti (devotion) in South Asia Death and Life after Death Human Traf?cking Jesus in South Asia/ South Asian responses to Christ Karma and Fatalism Living as the People of God in South Asia Mission of God in South Asia The Finality of Christ The Holy Spirit in South Asian Spirituality Violence against Women Witchcraft and Demons Yoga, Gurus and God men Are there any particular features of this commentary that you would like to mention? Finny Philip: Need for Education With little or no training available for many of these grass-root level workers, teaching that doesn't line up with Scripture can spread easily. Despite a lack of pastoral resources, Cherian says there's remarkably easy access to television evangelists, who sometimes preach biblically but many times do not. "Sometimes American evangelistic conglomerates seem to be looking for franchises in the majority world rather than genuine partners. Many seem to want a little outpost here, which further muddles the theological waters. There are also Indian television preachers mimicking Western preachers, who tend to spread a prosperity gospel. Addressing Cultural Challenges Christians in India face unique challenges as they integrate a minority religion into the dominant Hindu culture. "There is a big need for biblically balanced teaching of identity issues. How should Christians present themselves? How should we present our faith? Most of the time, a particular group of Christians maintains their denominational culture. A Methodist church in India, for example, looks very much like a Methodist church in the U.S. Churches often sing Western worship songs that have been translated into the local language, but music is a large part of culture and varies across cultures. Many people feel that the way the gospel is being presented in India is too Western-that we should be Hindu culturally while being disciples of Christ." But it's not easy deciding which elements are religious and which are merely cultural. Some Yeshubhakta groups (Jesus devotees) prefer to hold a service that may resemble a Hindu religious service, using indigenous music forms and even some Sanskrit, rather than something that looks very much like a Western Christian service. "How do we present the gospel and not make Jesus look like he's a white American? It's a challenge that affects every area of gospel liturgy." The Relevancy of Scripture in an Indian Context Most Western Bible study material is naturally geared toward Christians from a Western background. But Cherian is part of a growing group of scholars dedicated to providing resources for Christians in South Asian cultures. They have unique insight into the relevancy of Scripture in this context. "Proverbs are ancient wisdom. India also has traditions of proverbs. In Tamil Nadu, a state in southern India, there was a famous poet, and there are people who follow the teachings of that poet as a religion. So commentators or scholars in south India writing on the book of Proverbs must compare and interact with this poet." "There are many other passages or biblical themes that have a unique context in India. Millions of Indians go to sacred rivers to wash their sins away, so if you are writing something on baptism, you are going to address how Christian baptism differs from the religious bathing that millions of Hindus do, and how that would relate to them. We cannot let that topic go without saying something about the idea of purity and pollution in Old Testament texts. In the rural areas, some caste groups consider others impure. So discussions of purity and pollution can resonate with people differently." [From Jessi Strong, "The Gospel in a Diverse Place" Bible Study Magazine (Mar/ Apr 2015).] This volume will be available in the United States. Please give our readers some more information about this. Finny Philip: Yes, it will be available from Zondervan to all of the major book distributors. About the Author: Finny Philip, MA (University of Kerala), BD, MTh (Serampore), PhD (Durham, UK), is Principal of Filadelfia Bible College in Udaipur, India and Mission Director of the Filadelfia Fellowship Church of India. He is also on the Board of Lausanne Movement, Evangelical Fellowship of India (EFI) He is the author of Origins of Pauline Pneumatology: The Eschatological Bestowal of the Spirit upon Gentiles in Judaism and in the Early Development of Paul's Theology (Mohr Siebeck, 2005). He serves also as consulting editors for Journal of Biblical and Pneumatological Research (JBPR), Wipf and Stock, USA and Langham Monograph Series, Langham, UK. He and his wife, Mrs. Glory Philip, and their children, Joanne and Amy, are committed to serving the Lord in North India.

4 - 4- BELIEVERS JOURNAL 2018 FEBRUARY 25 s]-s -t m-kv-xn-se Im-c- W-h ÿm-\w D- m-bn-cp- ]m- à n. F-kv. G-{_-lm-an-s i-h-kw-kv-im-c ip-{iq-j-bm-bn-cp- -t m I-gn- m-gv-n-bn. A-t±l-Øn-\v tbm-pn- H-cp bm-{x-bb- m-bn-cp- p s]-s -t m-kv-xv k-aq-lw \ -In-b-Xv. k-aq-l-øns \m-\m-xp-d-i-fn \n- pw A- t\-i A-t±-l-sØ bm-{x A- b- p-hm F-Øn. Xo - -bm-bpw ti-c-f-øn-se s]-s -t m-kv-xv k-aq-l-øn-\v H-cp \- w X-s bm-wv A-t±-l-Øn-s th -]m- Sv. G-{]n 11 -\v Xn-cp-h- -bn \-S- p- sf-iy-{]m - -\-sb- p-dn- v hy- -am-b Nn-e A-`n- {]m-b-߃ F-\n- pw ]-d-bm-\p- v. ap-f- p-g-bn \-S- B-tem- N-\m-tbm-K-Øn C-Xv kw-_- - am-bn i- -am-b F-s \n-e-]m- Sv Rm hy- -am- n-bn-cp- p. sf-iy-kw-cw-`-ß-sf F- pw ]n- p-w-bv- p- -Xm-Wv F-s \ne-]m-sv. s]-s -t m-kv-xv te-_- en [m-cm-fw sf-iy-kw-l-s-\- Iƒ cq-]w sim- n- p- v. A-Xn an- -Xpw s]-s -t m-kv-xn-s\ hn - p- -Xv X-s -bm-wv. hy- n-xm-ev-]-cy-߃- p-th- n k- am-\ kz-`m-h-kv-x-cp-ss X- n- q- v kw-l-ß-fm-wv H- p-an- -Xpw. C- Ø-cw kw-l-s-\-iƒ Im- n cm-{ ob-am-bpw a- pw ap-x-se-sp- v \-S- Øp- -Xm-Wv Ip-td \m-fp-i-fm-bn FUn-k txma-kv thßq, H-cp {In-kv-Xo-b hn-izm-kn I - Øm-hn-s Im -Np-h-Sp-I-sf ]n - ]- -Ww. A-Xm-Wv ssz-h-h-n-\-øneq-ss \-ap- v a-\- n-em-ip- -Xv. ]u-tem-kv ]-d-bp- aq- m-asø hn-j-bw s]m-cp-xp-i F- p- -Xm-Wv. H-cp hn-izm-kn G-sX- mw Im-cy-Øn s]m-cp-x-ww. 1. hn-izm-k-øn-s \- t]m s]m-cp-xp-i (F-{_m.12:1) 2. \n-xy-po-h-s\ ap-dp-si ]n- Sn- p-sim- v s]m-cp-xp-i, tbm-l. 17:3 3. D-]-tZ-in- v X- {]-am-w߃ ap-dp-si ]n-sn- p-i, 2 sx-. 2:15 4. hn-izm-ky-h-n-\w ap-dp-si ]n- Sn- p-sim- v s]m-cp-xp-i, Xo-tØmkv 1:9 5. {]-Xym-i-bp-sS ss[-cy-hpw {]-iw-k-bpw ap-dp-si ]n-sn- p-sim- v s]m-cp-xp-i, F-{_m. 3:6 6. ssz-hw \n-s `-c-ta - n- n-cn- p- D-]-\n-[n Im-Øp-sIm- v s]m-cp-xp-i, 1 Xn-sam. 6:19 sfiy{]m \ tpw \ne]msv CS-b- te-j-\-߃ (The Pastoral Epistles) sszhøns a\pjy (1 XnsamsYsbmkv 6:11 22) 7. ssz-h-øn B-i h- p-sim- v s]m-cp-xp-i, Xo-tØm-kv, 3:7 ss{i-kv-x-h Po-hn-Xw t]m-cm- -Øn-s Po-hn-X-am-Wv, hn-izm-kn- I-sf hy-xn-n-en- n- p-hm ]n-im- Nv \n-c- -cw t]m-cm-sn-s m- n-cn- -bm-wv, A-h-s ]q-wn-bn-se B-bp-[-am-bn t]m-im-xn-cn- p-hm hn-izm-kn-iƒ F-t m-gpw hn-izm-k- Øn ÿn-c-x-bp- -h-cm-bn-cn- - Ww. a- -c-øn ]-s -Sp- p- h-sc D- m-ln- n- p-i-bpw t{]m- m-ln- n- p-i-bpw sn-øp-hm Nn-e {i-an- p- -Xp-t]m-se hn-izmkn-i-sf \- t]m s]m-cp-xp-hm _-e-s -Sp-Øp-I-bm-Wv C-hn-sS ]utem-kv {i-an- p- -Xv. A-Sp-Ø-Xm-bn ]-d-bp- -Xv \n- Xy-Po-h-s\ ]n-sn- p-simƒ-i, a- - c-øn P-bn- p- -h - p ]m-cntxm-jn-i-ß-fpw k-ωm-\-ß-fpw e- `n- p- -Xp-t]m-se {In-kv-Xo-b hnizm-k-øn P-bn- p- -h - p \n- Xy-Po-h-s\ {]m-]n- mw. ssz-h-øns a-\p-jy-\p e-`n- p- ]m-cntxm-jn-iw \n-xy-po-h-\m-wv. 1 simcn. 9: tb-ip-{in-kv-xp-hn hniz-kn- p- -h - p e-`n- p- A- \p-`-h-am-wv \n-xy-po-h. A-Xv h - Ø-am-\-Im-e-sØ A-\p-`-h-hpw `mhn-im-e-sø ]q -Øo-I-c-W-hpw B-Wv. t]m-cm- -Øn-s A-h-km- \-Øn A-s - n A- y-øn {]m-]n- p- A-\p-`-h-am-Wv \n-xy- Po-h A-Y-hm A-\- -Po-h. C-hn-sS I- p-h-cp- -Xv. sf-iy-kw- LS\-I-fp-sS a-d-hn cm-{ o-b-]m - n-i-fp-am-bn N - \-S-Øp-I-bpw X- ß-fm-Wv s]-s -t m-kv-sx- v ÿm-]n- p-hm-\p- {i-a-hp-am-wv I-gn- Ip-td \m-fp-i-fm-bn kw-`hn- p- -Xv. H-tc k-a-bw X-s aq- p-ap- -Wn-I-fp-am-bpw N - -Iƒ \-S-Øp-I-bpw hn-e-t]-ip-i-bpw snøp- hn-cp-x- m-sc A-dn-bmw. kz- -{]-ÿm-\-øn bm-sxm-cp kzm- [o-\-an- m-ø-h-cpw Aw-Ko-Im-cw C- m-ø-h-cpw Nn-e kz-x-{ - m-cpw C-Ø-cw X- n- q- v kw-l-s-\-iƒs m- v X-߃ s]-s -t m-kv- Xn-se t\-xm- - m-cm-sw- v k-aql-øn ÿm-]n- p-hm {i-an- p-i-bm-wv. C-Xv A-]-I-S-am-Wv. C- h \ -Ip- Nn-{X-Øn-eq-sS s]- s -t m-kv-xv C-Xm-Wv F- v s]m- Xp-k-aq-l-hpw cm-{ o-b- m-cpw [- cn- p-t]m-ip- p. C-Ø-cw Rm- q kw-l-s-iƒ {]-Xy- -s - Sp- -Xv s]m-xp sx-c-s -Sp- v Ime-Øm-Wv. H-tc k-a-bw hn-hn-[ cm- { o-b I- n-i-fp-ss ssi-bn \n- v Im-iv hm-ßp-i-bpw s]-s t m-kv-xp-im-cp-ss thm- v hm-kv-zm- \w sn-øp-i-bpw sn-øp- p. (sf.]n.kn. C-e- -\n H-cp ÿm-\-tø- v a- -cn- p- F- m ÿm-\m - n-i-fp-ss ssi-bn \n- pw sk -dn-s -bpw ta-j-e-bp-ssbpw H-s t]-cv ]-d- v H-tc-t]mse Im-iv hm-ßp- Nn-e t\-xm- - m-cp- v. A-tX X-{ -am-wv C- Ø-cw kw-l-s-\- m-cpw sk- pe cm-{ o-b- m-tcm-sv ]-b- p- -Xv). s]-s -t m-kv-xn-s ap-jy-[m-cbn F-Øp-hm bm-sxm-cp tbm- Ky-X-bp-an- m-ø B-fp-I-fm-Wv s]m- Xp-k-aq-l-Øn s]-s -t m-kv- Xn-s h- m- -fm-bn hn-e-kp- - Xv. C-hn-sS-bm-Wv Hu-tZym-Kn-I-am-b sf-iy-x-bp-ss {]-k- n. s]-s t m-kv-xn-se ap-jy-[m-cm-{]-ÿm- \-ß-fpw {]-ap-j kz-x-{ -k-`-i-fpsam-s tn - v Hu-tZym-Kn-I-am-bn H-cp Iq- m-bv-a (A-Xv F- v t]-cnem-bm-epw Ip-g- -an- ) D- m-bm X- n- v sf-iy-kw-l-s-\-iƒ H-s A-{]-k- -am-ipw. am-{x-a-, s]- s -t m-kv-xv k-aq-l-øn-\v i-cnbm-b Zn-im-t_m-[w \ -Ip-hm-\pw Cu Iq- m-bv-a- ap-jm- -c-am-ipw. Hmtcm {]-ÿm-\-øn-se-bpw Hu-tZym- Kn-I Np-a-X-e- m-cpw {]-Xn-\n-[n-Ifp-a-S-ßp- H-cp k-an-xn cq-]w sim- -Ww. ImemImeßfn D-]-tZi-kw-_- -am-b hn-j-b-ß-fn-epw km-aq-ly {]-Xn-_- -X-bp- hn-jb-ß-fn-epw Cu k-aq-l-øn-s s]m-xp-\n-e-]m-sv hy- -am- p-hm- \pw ]p-gp- p-øp-i-sf A-I- p-hm- \pw km-[n- pw. C-Xv ]p-{xn-im kw-l-s-\-i-fn-te- pw hym-]n- n- m-hp- -Xm-Wv. H- n- p- ap-t - A-Xp-sIm- v \- -am- m-sx ap-dpsi ]n-sn- p-i F- B-lzm-\w \ -Ip- -Xv. A-t mƒ H-cp sszh-a-\p-jy (ssz-h-øn-s a-\pjy ) {]m-]n-t - -Xv. 1. hn-t m-sp-i 2. ]n- p-s-cp-i 3. s]m-cp-xp-i 4. ap-dp-si ]n-sn- p-i. A-Xn-\m-bn \o hn-fn- -s - v A- t\-iw km- n-i-fp-ss ap-ºm-si G- p ]-d- hn-izm-kw, tb-ip- {In-kv-Xp-hn-s\ I -Øm-hpw c- n- Xm-hp-am-bn G- p-]-d- hn-izm-k- Øn-te- m-wv ]u-tem-kv Xn-samsY-sbm-kn-s {i- -Wn- p- - Xv, G- p-]-d- p {]-Xn- -sb-sp- Ø-h-\m-Wv Xn-sam-sY-sbm-kv, A- ß-s\-bm-Wv ]p-{x-xz-øn-s ]-Zhn-bn-te- v A-h {]-th-in- -s - -Xv. A-Xp-sIm- v I -Øm-hpw c- n-xm-hp-am-b tb-ip-{in-kv-xp-hnt\m-sp Iq-dpw kv-t\-l-hpw D- mbn-cn- -Ww. am-{x-a- \n-jv-i-f- - \pw \n-c-]-hm-zy-\pw B-bn-cn- - Ww, ^-e-hr- -߃ ti-sp-iq-smsx kq- n- p- -Xn-\v D-]-tbm-Kn- p- -Xn-s\- p-dn- p- ]-Z-ß-fs{X C-hn-sS D-]-tbm-Kn- n-cn- p- - Xv. A-Xp-t]m-se hn-izm-k-hpw {]- Xym-i-bpw kv-t\-l-hpw ti-sp-iq-smsx kq- n- -Ww F- -Xm-Wv C- hn-ss A - -am- p- -Xv. Iq-Sm-sX {In-kv-Xo-b D-]-tZ-i-ß-fpw bm-sxmcp ti-spw-iq-sm-sx kq- n- p- - Xn hn-izm-kn ]-cn-{i-an- -Ww. I -Øm-hm-b tb-ip-{in-kv -Xp-hn-s {]-Xy- -X-bn D- m-ip-hm-\p- I-W- p Xo - n-em-w-t m Po-hn- X-Øn-s F- m ta-j-e-bn-epw cw- K-ß-fn-epw hn-iz-kv-x-x ]m-en- -Xns\- p-dn- v A-dn-bp-hm t]m-ip- -Xv. Iq-Sm-sX tb-ip-{in-kv-xp-hns kzo-im-c-sø- p-dn- v {]-kv-xmhn- p-i-bm-wv, \- kzo-im-cw F- p ]-d- m F- m-wv A - am- p- -Xv. A-Xv \- G- p-]-d- nem-wv. 1 Xn-sam-sY-sbm-kn-s te- J-\w B-dmw A- ym-b-øn \- kzo-im-cw F- ]-Z-{]-tbm-Kw c- p-{]m-h-iyw {]-Xy- -s -Sp- p- v. A-t\-Iw km- n-i-fp-ss ap- ºm-sI \o \- kzo-im-cw I-gn- ph-t m F- v ]u-tem-kv Xn-sam-sYsbm-kn-s\- p-dn- v ]-d-bp- -Xv H- m-a-xm-bn ]-{ - mw hm-iy-ønem-wv. ti-jw I -Øm-hv s]m- ntbm-kv ]o-em-tøm-kn-s ap-ºmsi \- kzo-im-cw I-gn- p F- p ]-d- n-cn- p- -Xm-Wv c- m-a-tø- Xv. (hm-iyw14) tzm-j-i-c-am-b taml-ß-sf-bpw P-Uo-I {]-h -Øn-Isf-bpw tzm-j h-gn-i-sf-bpw hn-t m- Sp-I-bpw \o-xn, `- n, hn-izm-kw, kv-t\-lw. -a, ku-ay-x F- nh-sb ]n- p-s-cp-i-bpw hn-izm-k- Øns \- t]m s]m-cp-xp-ibpw sn-øp- -h-\m-wv \- kzo-imcw I-gn- p F- hm- p-iƒ- p A -l F- p A-s m-kv-x-e ]mã kmwip n amxyp No^v FUn w k-aq-l-øn-\v hy- -hpw am-\yhp-am-b H-cp k-tμ-iw e-`n- p-hm ap-jm- n-cw B-Ipw. C-Xm-Wv C- v \-Ωp-sS k-aq-l-øn-\v A-Sn-b- n-c B-h-iyw. Nn-X-dn-In-S- p- s]-s -t m-kv-xn-s\- p-dn- p- A-h-a-Xn- v H-cp ]-cn-[n-h-sc Ip-dbv- p- -Xn-\v C-Ø-cw \o- w k- lm-b-i-am-ipw. {In-kv-Xp-hn-s\ {]- kw-kn- p- -h tbm-pn-t - ta- J-e-I-fn H- n- v \n -t - -hcm-wv. C-hn-sS {i- n-t - {]-[m- \ Im-cyw C-Ø-cw sf-iy-kw-cw-`ß-fn ta -t m-bv-a sn-ep-øphm-\pw B-[n-]-Xyw ÿm-]n- p-hm- \pw {i-an- p-hm ]m-sn- m-sb- p- -Xm-Wv. G-{]n 11 -\v \-S- p- {]m - -\m-k-tω-f-\-øn-s {]-[m-\ t]m-cm-bv -a-bpw A-Xp-X-s bm-wv. sf.]n.kn. {]-kn-u n-s t]-cv am-{xw tn -Øv A-Sn- t\m- o-kpw A-\p-_- -{I-ao-I-c-W-ßfpw sf-iy {]-h -Ø-\-߃- v H- cn- -epw Kp-W-am-bn `-hn- p-i-bn-. s]m-xp k-aq-l-øn H- n- p \n - p-hm Xo-cp-am-\n- p-tºmƒ F- m eo-tu-gv-kn-s -bpw A-`n-{]mb-߃ {i-hn- p-hm-\pw A-Xn \n- v D-cp-Øn-cn-bp- A-`n-{]m-bß-sf t{im-uo-i-cn- v A-`n-{]m-b k-a-\z-b-øn-eq-ss Im-cy-߃ {Iao-I-cn- -Ww. A-Ø-cw Im-cy-ßfn kw-lm-s-i - v ho-gv-n ]- nbn- p- v. F- mw H-cp Iq- Xo-cpam-\n- p-i-bpw a- p- -h-cp-ss-ta A-Sn-t - n- p-i-bpw sn-bv -Xm A-Ø-cw {i-a-߃ ]-cm-p-b-s - Sp-I-tb-bp- q. c- v ]q- -I-fp-sS hm-ep-iƒ Iq- n-si- n-bm A-hnsS bq-wn-b (kw-lm-s-i _-ew) D- m-imw. F- m bq-wn- n (sf-iy-x) D- m-i-bn- F- -Xv ]mt-am-i-ww. sf-iy-x-bv- m-bp- {i-a߃ \- -Xm-Wv t{]m- m-l-\m- P-\-I-hp-am-Wv. A-Xp-sIm- p-xs kw-lm-s-i \n-e-\n - p- sf-iy-øn-\m-bn B-{K-ln- p- p-sh- n N-cn-{X-Øn \n- v ]mtw Dƒ-s m- p-i-bpw b-ym - sf-iy-øn-\m-bn {i-an- p-ibpw th-ww. A- Cu-sbm-cp k- tω-f-\w hn-p-bn- n- p-i am-{x-am- Wv e- y-sa- n C-Xn-s -sbm- pw B-h-iy-an-. s]-s -t mkv-xn H-cp sf-iy-x C- n-s B-h-iy-am-Wv. A-Xn-\m X-s Cu k-tω-f-\-sø-bpw {i-a-ß-sfbpw hn- p-ho-gv-n-i-tfmss ]n- p-wbv- pw. Cu sf-iyw \n-e-\n - -s. XpS XnsamsYsbmkv hy- -am- p-i-bm-wv. \- kzo-imcw I-gn- p F- p ]-d-bp-tºmƒ ]- c-ky-am-bn G- p-]-d-bp-i, G-s -Sp- p-i Aw-Ko-I-cn- p-i F- o A - -ß-fm-Wv {]-kv-xp-x ]-Z-Øn-\p- -Xv. \- kzo-im-cw F- p ]-d-bptºmƒ A-Xn-s am-xr-i, e- yw, `m-hn-{]-xym-i F- n-h C-h-bn A-S-ßn-bn-cn- p- p. C-Xn H- ma-tø-xv s]m- n-tbm-kv ]o-emtøm-kn-s ap-ºn tb-ip-{in-kv- Xp I-gn- \- kzo-im-cw F- -Xv \-ap- p \ -In-bn-cn- p- am-xr- I-bm-Wv. `-c-wm-[n-im-cn-bp-ss ap- ºn Po-h a-c-w-t]m-cm- w I-gn- p \n-ev- p-tºmƒ tb-ip-{in-kv-xp I-gn- -Xp-t]m-se-bp- G- p-]-d- en A-Y-hm kzo-im-cw I-gn- p- \n-ev- p-hm Hm-tcm {In-kv-Xym-\n- pw I-gn-b-Ww. a-øm-bn-bp-ss kphn-ti-jw 27 mw A- ym-b-øn Nne hm-iy-ß-fn ]o-em-tøm-kns ap-ºn tb-ip F-{]-Im-cw kzo- Im-cw I-gn- p F- p- -Xn-s kq- N-\-bp- v. \m-sp-hm-gn tb-ip-{in-kv- Xp-hn-t\m-Sv \o b-lq-z- m-cp-ss cm- Pm-thm F- p tnm-zn- -Xn-\v tbip A-h-tcm-Sv Rm B-Ip- p F- p D-Ø-cw ]-d- p. H-cp ]-s {]-kv -Xp-X tnm-zy-øn-\p au-\w ]men- n-cp-s - n B-sI Xm-fw sx- p-am-bn-cp- p. \o b-lq-z- m-cp-ss cm-pm-thm F- tnm-zy-øn-\p N- q- -tøm-sp a-dp-]-sn ]-d- p. A- Xp a-t\m-l-c-am-b H-cp G- p-]-d- n-em-bn-cp- p. c- m-a-xm-bn C-Xns e- yw A-Yhm \- kzo-im-c- Øn-s D-t±-iyw 06

5 2018 FEBRUARY 25 BELIEVERS JOURNAL F- n-\pw G-Xn-\pw k-`m-t\- Xr-Xz-sØ A-Xn-\n-in-X-am-bn hna -in- p- A-]-I-S-I-c-am-b {]-h- W-X C- v \n-e-hn-ep- v. t\-xr- Xz-Øn-en-cn- p- -h k-zp-t±-itøm-ss \-S-Øp- {]-kv-xm-h-\- I-fpw h-n-\-ip-{iq-j- n-s-bn A- h-x-cn- n- p- B-i-b-ß-fpw h-fs m-sn- v A-h-sc A-h-tl-fn- p-hm- \pw tx-tpm-h-[w sn-øp-hm-\p-ap- H-c-h-k-c-hpw Nn-e H-cn- -epw ]m-gm- m-dn-. t\-xr-xzw A-e- -cn- p- -h hn-a -i-\-øn-\v A-Xo-X-c-. F- m hn-a -i-\w {In-bm-fl-I-am-bncn- -Ww. _-lp-h -Æ-ß-fn amtam-zo-km \-S-Øn-sb-Sp-Ø hym-pß-fp-ss-bpw Du-Xn ho - n- A - -k-xy-ß-fp-ss-bpw hn-j-i-c-߃ sxm-sp-øp-hn- v t\-xr-xz-øn-en-cn- p- -h-sc ap-dn-th - n- p- {]- h-w-x Xn-I- pw A-]-e-]-\o-b-am- Wv. A-t mƒ-ø-s, ho-gv-n-iƒ ]-cn-l-cn- p- -Xn-\p- k- -\- p Im-Wn- m-sx A-h-{i- -bn -s -Sp- Øp- -h -s -Xn-sc {]-Xn-Im-c-_p- n-tbm-ss i- -am-bn {]-Xn-I-cn- p- t\-xm- -fpw \-Ωp-sS-bn-S-bn C- w-t]m-se-bp- v. A-h - n-sbn ssz-hw `-c-ta-ev-]n- Zu-Xyw ]q -Øn-bm- p-hm kzm -t - - Iƒ Iq-Sm-sX A-tlm-cm-{Xw ITn- \m- zm-\w sn-øp- \n-kzm - -a- Xn-I-fm-b A-`n-jn- - m-cpw \-ap- p-s - bm-ym - yw B-izmkw ]-I-cp- -Xm-Wv. Z-im-_v-Z-߃- p ap-ºv ssz-hk-`-bv- v t\-xr-xzw \ -In a a-d- I -Ør-Zm-k- m-cn _- lp-`q-cn-]- -tø-bpw \m-an- pw B-Z-c-thm-sS kv-a-cn- p- p. F- m B kv-t\-l-hpw B-Z-c-hpw C- v t\-xr-xz-øn-en-cn- p- ]-e ssz-h-zm-k- m-tcm-spw hn-izm-kn-iƒ- n- F- -Xv I-bv- p- H-cp bm- Ym - y-am-wv. ssjpp txmakv Rmdbv , tem-i-cm-py-ß-fnse hym- ]mc-hn-\n-a-b kw-hn-[m-\-߃ F- mw am-dn a-dn-bp-i-bm-wv. G-Io-Ir- X hym-]m-c kw-hn-[m-\-øn-te- pw, G-I-tem-I kw-hn-[m-\-ønte- pw D- Np-h-Sp sh-bv- n-\v ap-t m-sn-bm-bn, tem-i-hym-]m-c ta- J-e G-I-tem-IPmeI kw-hn-[m- \-Øn-te- v F-Øn-sIm- n-cn- p- p. A-Xn-\m-bn tem-i-øn-se 180 cm-py-ß-fn-se hym-]m-c-hn-]-w-\ ta-j-e-sb \o-b-{ n- p- hym-]mc cq-]-tc-jm k-lm-b (enterprise resource planning) tkm-^v- v h- b-dm-wv km-]v (Systems, Applications & Products in Data Processing") F- -dn-b-s -Sp- -Xv. Cu kwhn-[m-\-øn-eqss hym]mc-øn\v \qx\ kwhn-[m-\-ßfpw D]-t`m- m-hn\v ani tkh\w A[nImcØns Z tkm]pcßfn A-Xn-\v hy- -am-b Im-c-W-ßfp-ap- v. ]-Xn- m- p-iƒ- p-ap-ºv k-`-bp-ss t\-xr-xz-a-e- -cn- n-cp- I -Ør-Zm-k- m-cn an- -h - p-ap- m-bn-cp- t\-xr-xz Kp-W-ß-fn ]-e-xpw C- p t\-xr-xz-øn-en-cn- p- ]-e - p-an- F- -Xp-Xs -bm-wv {]-[m-\ Im-c-Ww. P-\m-[n-]-Xy-am - -ß-fn-eq-sS P- \-{]-Xn-\n-[n-I-sf sx-c-s -Sp- p- kw-hn-[m-\-am-wv kw-kv- m-c k-º- -am-b B-[p-\n-I tem-i-cm- Py-ß-fn C- v \n-e-hn-en-cn- p- - Xv. F- m P-\m-[n-]-Xy kw-hn- [m-\w k-`-bp-ss A-Sn-Ø-d ]-et m-gpw A-c- n- p-d- n- p-i-b-, {]-Xyp-X in-yn-e-am- p-i-bm-wv. C- v k-`-bn th-cp-d- n- n-cn- p- sx-c-s -Sp- p kw-hn-[m-\w hn-`m- Ko-b-X D-S-se-Sp- p-hm Im-c-Wam-Ip- p. ssz-h-k-`-bn \-S- psim- n-cn- p- ]m-\-ep-iƒ Xncn- p-\n- p-sim- p- hm-in-tbdn-b a- -c-߃ ssz-h-h-n-\-{]-am- W-߃- v I-S-I-hn-cp- -am-wv. i- {Xp-X-bpw ]-I-t]m- -ep-sam-s bm-wv A-Xn-s A-\- -c-^-e߃. H-cp-a-tbm-sS ssi-tim -Øv \n-ev-t - -h X -^-e-am-bn ]- c-kv-]-cw A-I-ep- Zpx-J-I-c-am-b A-h-ÿ. Atacn sf-iy-\m-sp-i-fpss 34 m-a-sø {]-kn-u m-bn-cp- sf-k -tlm-h H-cp b-ym - t\-xm-hn-\p- m-bn-cn-t - tbm- Ky-X-Iƒ ]-cm-a -in- p- p- v. ""Hcp t\-xm-hn-\p- m-bn-cn-t - G- -hpw \- tbm-ky-x B - pw tnm-zyw sn-øp-hm-\m-hm-ø kz-`mh-zm -Vy-am-Wv. A-\p-bm-bn-I-fn \n- pw G- -hpw ^-e-{]-z-am-b A- \p-`-h-߃ ]p-d-øp-sim- p-hcm i- -am-b t\-xr-xz-øn-\p I- gn-bpw. hm- p-i-fn-eq-ss-bpw {]-hr- Øn-I-fn-eq-sS-bpw A-Wn-Iƒ- v {]- tnm-z-\-ta-ip- -h-cm-wv b-ym - t\-xm- ƒ''. sx-c-s -Sp- n-eq-ss hn-hn-[ ÿm-\-ß-fn F-Øn-t -cp- t\- Xm- - m-cn ]-e - pw k-`-bp-ss h-f - -sb- e- yw \- -s -Sp- p. hn-izm-kn-i-sf H-cp-an- p \n - Øn sf-iy-x-tbm-ss ap-tºm- v \- bn-t - t\-xm- - m-cn ]-e-cpw kzm - -Xm-ev-]-cy-߃ ap -\n - Øn A-h-sc `n- n- n- v em-`w simøp- Im-gv-N ]-e ÿm-\-ß-fn-epw Im-Wp-hm I-gn-bpw. ssz-h-k-`-bp-ss B-flo-b h - -\-hn-\m-bpw ssz-h-cm-py-øn-s si- p-]-wn- m-bpw e-`n- Hu-tZym- Kn-I-ÿm-\w D-]-tbm-Kn- p- -Xn-\p ]-I-cw hy- n-]-c-am-b t\- -߃ kz- -am- p-hm-\m-wv ]-e-cpw {]- tbm-p-\-s -Sp-Øp- -Xv. km-º-øn- I-am-b em-`-ß-fpw ip-{iq-j-bv- p- A-h-k-c-ß-f-Dw Hu-tZym-Kn-I ]-Z-hn-bn-eq-sS kz- -am- n-bm-epw ]-e-cp-ss-bpw A-`n-em-j-߃ A- h-km-\n- p-i-bn-. e-`n- Hu-tZym- Kn-I-ÿm-\w ssi-hn- p t]m-im-sx A-Sp-Ø sx-c-s -Sp- n-epw B- ÿm-\w \n-e-\n -Øp-hm-\p- F- m A-S-hp-I-fpw ]-e-cpw ]-b- n-bncn- pw. C-ß-s\-bp- t\-xm- - m ssk-a -kn-s\- n-s D- c-wn Dƒ-s m- m, A-Xv sszh-k-`-bv- v A-\p-{K-l-am-bn-cn- pw. ""A-Sp-Ø sx-c-s -Sp- n F- ß-s\ ho- pw P-bn- m-sa- -X-, A-Sp-Ø X-e-ap-d-sb F-ß-s\ hm - sø-sp- m-sa- hn-j-b-øn-\v ap - K-W-\ \ -Ip- -Xm-Wv H-cp D-Øa-t\-Xr-Xzw''. C- v t\-xr-xz-a-e- -cn- p- Nne - v A-[n-Im-c-tØm-Sv A-Z-ay-amb A-`n-\n-th-i-\-am-Wv. G-sX- nepw \n-e-bn k-`-bp-ss Hu-tZym- Kn-I-ÿm-\-ß-fn I-b-dn- - p- -hcn Nn-e-sc- n-epw A-[n-Im-c-Øns D- -X-t{i-Wn-I-fn A- y-izmkw h-en- p- -Xp-h-sc Np-h-Sp-d- n- p \n-ev- m B-{K-ln- p- h-cm-wv. Hu-tZym-Kn-I ÿm-\-ßsfm- p-an- m-sx-bp- Po-hn-X-a-h - v A-Nn- -\o-b-am-wv. A-ß-s\- bp- -h N-cn-{X-Øn-te-s m- v ]n- n-cn- p t\m- n-bm A-I- -Æp-Iƒ {]-Im-in- m-sx-bn-cn- p- I-bn-. 18 mw i-x-i-øn-s D-Ø-cm - -Øn A-ta-cn- -bn s]m- n- pd-s - I-em-]-Im-e-Øv (American Revolution) sim-tfm-wn-b i- n-iƒ- v I-am -U C No-^v F- \n-e-bn t\-xr-xzw \ - Im tpm - v hm-jn-mv-s \ntbm-kn- -s - p. X-s Io-gn-ep- ssk-\y-øn-\v ]-cn-an-xn-iƒ ]-e- Xp-ap- m-bn-cp- p. ]-S-bm-fn-I-fn \-s m-cp ]- n-\pw th- -{X ]-cnio-e-\w e-`n- -h-cm-bn-cp- n-. B- lm-c-hpw B-bp-[-ß-fpw X- -ka-b-øv A-h - v F-Øn- p-sim-sp- p-hm I-gn- n-cp- n-. F- m A-t±-l-Øn-s i- -am-b t\-xr-xzw h -i- n-bm-b {_n- s\ Z-b-\o-b-am-bn ]-cm-p-b-s -Sp- Øp-hm X-s ssk-\y-øn-\v {]- tnm-z-\-ta-in. Xp-S - v ssk-\ym- [n-]-s\- D- -X-am-b Hu-tZym-Kn- I ]-Z-hn D-t]- n- v H-cp km-[mc-w- m-c-\m-b I -j-i-\m-bn Pohn-Xw Xp-S-cp-hm sh -Po-\n-b-bnep- X-s `-h-\-øn-te- v A- t±-lw a-s-ßn. A-ta-cn- P-\-X-bp-sS i- - am-b k-ω -±w Im-c-Ww A-t±-lw 1789 {]-kn-u v ÿm-\m - nbm-bn a- -cn- p-i-bpw h -`q-cn-]- -tøm-ss A-ta-cn- -bp-ss {]-Ya {]-kn-u m-bn sx-c-s -Sp- s -Sp-I-bpw sn-bv-xp. c- p-{]m-hiyw A-ta-cn- -bp-ss {]-kn-u mbn cm-py-sø \-bn- hm-jn-mv-s- Wn-s -ta aq- m-a-xpw {]-kn- U v ÿm-\m - n-bm-bn a- -cn- p-hm k-ω -±-ap- m-bn-cp- p-sh- Sosbkv I amwaq n n-epw A-t±-lw h-g-ßn-bn-. kph -Æ-knw-lm-k-\-hpw A-[n-Im-c- Øn-s sn-t m-ep-ap-t]- n- v Im -jn-i hr-øn Xp-S-cp-hm A- t±-lw sh -Po-\n-b-bn-ep- X-s `-h-\-øn-te- v A-t±-lw a-s-ßn. {]-i-kv-x I-hn-bpw km-ln-xyhn-a -i-i-\pw B-Z-c-Wo-b-\m-b A- ym-]-i-\p-am-bn-cp- p tum. si. A-ø- - -Wn-. ti-c-f-øn-se {]- i-kv-x-am-b H-cp k -Δ-I-em-im-ebp-sS ssh-kv Nm -k-e ]-Z-hn hm-kv-zm-\w sn-bv-x-t mƒ \-μn-]q - Δw B Hm-^ \n-c-kn- A-t±lw hm-b-\- pw ]T-\-Øn-\pw c- N-\- p-am-bn Po-hn-Xw th -Xn-cn- p-hm-\m-wv Xo-cp-am-\n- -Xv. A-an-X-am-b A-[n-Im-c-{`-a-hpw ]-Z-hn-I-fn I-Sn- p-xq-ßn- n-s- phm-\p- hy-{k-x-bpw hy- n-xz- Øn-s ssh-i-ey-øn-te- m-wv hn-c Nq- p- -Xv. ""A-\p-Iq-e-am-b Im-e-ß-fn a- p- -h-sc ap-ºn \n -Øn-s m- v ]n-ºn \n- v \-bn- p- -Xm- Wv (H-cp b-ym - t\-xm-hn-\v) A-`n-Im-ayw. Zp -L-S-am-b k-μ -`߃ h-cp-tºmƒ am-{xw \n-߃ ap-ºn \n- v \-bn- p-i. A-t mgm-wv \n-ß-fp-ss t\-xr-xz-sø a- p- -h A-`n-\-μn- p- -Xv''. ssz-h-k-`-bp-ss Hu-tZym-Kn-Iÿm-\-߃ A-e- -cn- p- I - Ør-Zm-k- m s\ -k -a-t -ebp-ss Cu D- -c-wn-bp-ss A- - -Ø Dƒ-s m- p- -Xv A-\p-{Kl-am-bn-cn- pw. temi hn-]-wn FXn -{In-kv-Xp-hn-s I-c-ß-fn e`n- p p F -XmWv {]txy-i- X. AXp \nanøw kmº-øni CS-]m-SpIƒ IqSp-X kpxm-cyambn amdp-ibpw snøp- p. Iøn ]Ww Cs - nepw s{iun v Im - tum, su_n v Im tum D]-tbm- Kn v km[-\-߃ hmßp- -Xn- \pw, am{x-a Hm sse hgn km[-\-߃ hmßp- -Xn\pw Cu tkm^v vshb apjm- ncw km- [y-am-ip- p. temi-øn-em-i-am\w ap p-e- Øn ap Øn Aømbncw D]-t`m- m- ƒ Cu tkm- ^vdvshb D]-tbm-Kn- p- p. Iq- SmsX bqtdm-]y tãm v FIvtk- mb bptdm tãmivkv 50bpsS tãm v am v kqnni \ev- In Xcp- Xpw Cu tkm^v v shbdneq-ss-bm-wv. 170 cmpy-ß-fn-embn hy]-cn- n-cn- p C \mj-w _nkn\ v sajn-\ v tim ]-tdjs A`y -\-{]-Im-cw. temihym]m-csø \nb-{ n- p- -Xn- \p Hcp tkm^v vshb \n Ωn- p- -Xn-\p ]cy-th-jww A v Iºyq- F n-\n-b am Bcw-`n- p. Aßs\ Ah-cpsS {ia-øns ^e-ambn I p-]n-sn kwhn-[m-\-amwv km]v F -dn-b-s -Sp- -Xv. Cu tkm^v vshb GP kn-bpss Bÿm\w P a-\n-bnse hmƒt{um-]vkm-wv. BZy ka-bøv Iºyq- -dp-i-fn am{x-am-bn-cp p D]-tbmKw F nepw C v kvam v t^mwp-i-fnepw D]-tbm-Kn- phm Ign-bpw. Un-Pn-, s\ vh - v ta-j-e-bn e-fn-x-am-b {]-h - Ø-\w km-[y-am- p- ]p-xp-x-eap-d _n-kn-\-kv kwhn-[mawn-xv. A-Uzm -kv-uv C -sa-ω-dn t{]m- {Km-an-s\ A-Sn-ÿm-\-am- n, samss_ D-]-I-c-W-߃- p-th- nbpw cq-]w sim-sp-ø-xm-wv ]p-xnb tkm-^v- vshb. hy- n-i-sfbpw _n-kn-\-kv irw-j-e-i-sf-bpw D-]-I-c-W-ß-sf-bpw H-tc k-a-bw _- n- n- p- ]p-xn-b tkm-^v- vshb, _nkn-\ v ÿm-]-\-߃- v k-lm-b-i-am-sw- pw _n-kn- \-kv B-]v-fn-t -j-s ]-cn-[n- p- n B-kq-{X-Ww, \n -h-l-ww, F- n-h-sb- mw C-Xv km-[y-am- p- -Xm-Wv.e-fn-X-am-b tu- m am-xr- I, kq- v -a-x-e-ß-fn t]m-epw Ir- Xy-X \ -Ip- do C-am-Pn -Uv dnb sssw _n-kn-\-kv t{]m-k-kv F- n-h-bm-wv k-hn-ti-j-x-iƒ. Hm -sse ]-W-an-S-]m-Sp-Iƒ- mbn s]-bv km-]v F- v t]-cn- n-cn- p- B- v h-gn sam-ss_ tsm- v A- v, X- -a-b-ap- ]-W-an-S- ]m-sv, _n- v A-S-bv- Xp-S-ßn-bh-bpw kn-\n-a Sn- - v F-Sp-, C-sIm-ta-gv-kv C-S-]m-Sv Xp-S-ßn-b-hbpw \-S-Øm km-[n- pw. samss_ hm-e- v kw-hn-[m-\-am-bpw 's]-bv km-]v' {]-h -Øn- pw. s]- bv km-]v h-gn sam-ss_ \-º, C-sa-bn hn-em-kw F- n-h D-]- tbm-kn- v a-s m-cm-fp-ss A- u- nte-bv- v ]-Ww ssi-am-dmw. t\-csø ]-Ww kq- n- v sh-t - B-h-iy-an- m-ø-xn-\m samss_ hm-e- n-t\- mƒ an-i- co- Xn-bn C-sIm-ta-gv -kv C-S-]m-Sp-Iƒ \-S-Øm k-lm-bn- pw. samss_ h-gn-bp- C-sIm-ta-gv-kv C-S-]m-Sp-Iƒ- v Im-jv Hm suen-h-dn kw-hn-[m-\w H-gn-hm- n tjm- n-mv \-S-Øm-\pw B- v k- lm-bn- pw. CXv temi hym]-c-cw-ksø ]nsn- -Sp- p-hm FXn {In-kvXphns\ klm-bn pw F v \nkwibw ]d-bp-hm Ign-bpw. temihym-]mc cwkw Hcp ÿe-tø v am{xw ti{μn-i-cn- p- -Xn-\mepw. AXns\ Iºyq- \n ΩnX tkm- ^v vhb \ob-{ n- p- -Xn-\mepw, Hcp Iºyq- sk h-dn \n v Xs tu- m-i-sf mw hcp- Xp sim pw. Hcp hy n-bpss \ob-{ -W-Øn sim p-h-cp-hm- Ign-bpw. Cß-s\-bp tkm- ^v vhb-dp-i-fpss klm-b-tøm-ssbmwv BtKm-f-Ip-ØI `oa- m Xß-fpsS _nkn-\ v \nb-{ n- p- - -Xv. temi-cm-py-߃ apgp-h ]S p InS- p _nkn-\ v irwj-e-iƒ Xß-fpsS dqanse Iºyq- -dn s\msn-bn-s- p- n hnh-c-߃ e`y-am-ipibpw AXv ]cn-tim-[n- p-ibpw snøp- Xv. AXn-s\-bm-Wv FXn {InkvXp D]-tbm-Kn- p- Xpw hym]m-c-hn-]- W\ cwkw Xs ssi n-sn-bn-sem- Xp- p-ibpw snøp- -Xv.

6 - 6- BELIEVERS JOURNAL 2018 FEBRUARY 25 PCNAK:sFIyXbpsS ktμiw \ Ip Iq mbva 2018 Pq-sse 5 ap-x 8 h-sc t_m-ãv-wn \-S- p- PCNAK tim -^-d -kn-s \mj-w sk-{i- -dn sh- n am-xyp tim -^-d -kn-s {]-h -Ø-\- ß-sf- p-dn- v k-pn a-øm-bn ImtX- p-am-bn ]- p h-bv- p- p. 1. A-ta-cn- -bn-se a-e-bm-fn s]-s -t m-kv -X Im-Øn-cn- p- PCNAK 36- ma-xv Iq- m-bv -a-bp-ss {]- h -Ø-\-߃? \-ap-s - m-h - pw A-dn-bmhp- -Xpt]m-se t\m -Øv A-tacn- -bn \-S- p- ku-øv G- jym I-ayq-Wn- n-bn-se G- -hpw h- en-b s]-s -t m-kv-xp k-tω-f- \-am-wn-xv. {]-Xn-h -jw 5000 tesd hn-izm-kn-iƒ ]-s -Sp- p- p. hn-izm-kn-i-fn B-flo-b D- - Xn {]m-]n- p-i, Iq- m-bv -a-i-fpw kulr-z-ß-fpw _-e-s -Sp-Øp-I F- e- y-tøm-ss ]n-xm- - m \- ph-f -Øn-b Cu Iq- m-bv-a aq- -c ]-Xn- m- v ]n- n- n-cn- p-i-bm-wv. 36 -a-xv tim -^-d -kn-s `m-c-hmln-xzw h-f-sc {]m - -\-tbm-ss-bm- Wv R-߃ G-s -Sp-Ø-Xv. {]-tam-j-w ao- nw-kp-iƒ hnhn-[ tã- p-i-fn tem- I-Ωn- n-bp-ss k-lm-b-tøm-ss \-S- p h-cp- p. \-hw. 19 \v \yq-tbm - nepw Un-kw. 2 \v Im-\-U-bn-epw \-S- p. c-pn-kv-t{s-j-\p hn-]p-e-amb {I-ao-I-c-W-߃ B-cw-`n- p. Hm -sse, C sa-bn F- n-h h-gn c-pn-kv-t{s-j sn-ømw. C-{]m-h-iyw hn-izm-kn-i-fp-ss h ]- m-fn-ø-am-wv {]-Xo-jn- p- -Xv. tim -^-d -kn-s hn-p-b- Øn-\pw B-flo-b D-W -Δn-\p-ambn {]-b sse B-cw-`n- p.f- m Rm-b-dm-gv -N-bpw cm-{xn 9\v {]m - -\ \-S- p- p. 2. I-gn- aq- -c ]-Xn- m- mbn ap-s-ßm-sx \-S- p h-cp- tim -^-d -kv B-W-s m PCNAK. F- m C-{]m-h-iy-sØ {]-txy-i-x-iƒ F-s - mw? 1. hn-izm-kn-i-sf ssz-h-h-n-\- Øn k-º- -cm- p-i-sb- -Xm-Wv Cu {]m-h-iyw {]m-[m-\yw \-ev-ip- -Xv. F- m-h-cpw ssz-h-h-n-\w ]Tn- p- -h-cpw a- p- -h - v ssz-hh-n-\w ]-d- p sim-sp- m {]m- ]v-x-cm- p-i-sb- e- y-øn-eq- n-bm-wv Cu {]m-h-iy-sø {]- kw-kisc sx-sc-s -Sp-Øn-cn- p- -Xv. 2. s]-s -t m-kv-xn-s ]-g-b Im-e-tØ- v H-cp Xn-cn- p-t]m- v F- -Xn-eq- n-bp- B-lzm-\-am- Wv a-s m- v. \-Ωp-sS B-flo-b A-\p-`-h-ßfpw tcm-k-ku-jy-ß-fpw hn-p-b-i- Y-I-fpw ]-g-b Km-\-ß-fpw ]p-xnb X-e-ap-d-bn-te- v ]-I-c-s -Sm-\p- B-lzm-\-Øn-eq- n-bp- k- tμ-i-߃ D- m-ipw. 3. ]p-xn-b X-e-ap-d-bn-ep- -hsc k-`-bn-se s\-spw-xq-wp-i-fm- p- I F- Nn- ]-I-c-s -Spw. A- Xn-\m-bp- N - -I-fpw ]T\-ßfpw {]-h -Ø-\ ]- -Xn-I-fpw X- øm-dm- pw. 3. Cu {]m-h-iy-sø Nn- mhn-j-bw "(Theme ) F- m-wv? A-ß-bp-sS cm-pyw h-tc-wta... (Thy Kingdom Come) F- -Xm-Wv. Hm-tcm tim -^-d -kn-s -bpw Xow sx-sc-s -Sp- m-\p- Np-a- X-e {]-[m-\-am-bpw \m-j-w I -ho-\-dn \n-jn-]v-x-am-wv. Zo - L-\m-f-sØ {]m - -\-bpw Iq-Snbm-tem-N-\-I-fpw C-Xn-\v ]n- n-ep- v. A-k-am-[m-\w \n-d- tem-i- Øv ssz-h-cm-py-øn-s k-t m-j ]-cn-]q -Æ-X-bpw \o-xn-bpw k-am- [m-\-hpw \n-d- H-cp kz -Ko-bm- \p-`-hw Hm-tcm lr-z-b-ß-fn-epw ]- I-c-s -ts-w-sa- B-i-b-am-Wv Cu Nn- m-hn-j-bw sx-sc-s -Sp- Ø-Xn-s ]n- n-ep- -Xv. 4. {]-[m-\ {]-kw-k-i B-sc- mw? tem-i {]-kn- kp-hn-ti-j-i- \pw A-ta-cn- -bn-se bp-h-p-\-ßfp-ss-bn-s-bn G-sd kzm-[o-\-ap- d-h.tum.km-ap-th tdm-uv {Sn-K - kv (Rev.Dr.Samuel Rodriguez), a-e-bm-fn-iƒ- v kp-]-cn-n-x-\pw kp-{]-kn- th-zm- ym-]-i-\pw F- gp-øp-im-c-\p-am-b C-hm. km-pp tpm am-xyp (Rev. Saju John Mathew), tem-i {]-kn- kp-hnti-j-i-\pw C-dm-\n-b ap- ow hwi-p-\pw en-_ - n bq-wn-th-gv-kn- nbn-se kv-]n-cn-nz U-h-e- v-sa v ko-\n-b ssh-kv {]-kn-u- p-amb d-h.tu-hn-uv \m- (Rev. David Nassar), Z- n-tw- y-bn G-sd kzm-[o-\-ap- kp-hn-ti-j- 36 ma-xv ]n-kn-\m- v t_m-kv- -Wn Xncph bn \S ]{XktΩf\Øn ]nkn\m v I ho\ dh. _ty tpm k kwkmcn p p. sk{i dn sh n amxyp, {Sjd _m_pip n tpm v F nh kao]w \yp-tbm v: t\m -Øv A-ta-cn- -bn-se G- -hpw h-enb s]- -t m-kv-xv tim -{^ kv s]- -t m-kv-x tim - {^ -kv Hm-^v t\m -Øv A-tacn- ti-c-ssf- v-kv (]n-kn-\m- v) A-ta-cn- -bn-se t_m-kv- ]- -W-Øn-se am-kv ayq- I -h -j sk -dn 2018 Pqsse 5 ap-x 8 h-sc \-S- pw. tem-i-{]-i-kv-x B-flo-b {]-`mj-i-cm-b d-h. km-ap-th tdm- {Un-Ko-kv, d-h. tu-hn-uv \m-k, C-h. km-pp tpm am-xyp, {_- I {_-Z. tam-l kn em-k-dkv(bro.mohan C Lazarus) F- nh-cm-wv Cu {]m-h-iy-sø {]-[m- \ {]-kw-k-i. Rm t\-c-sø ]-d- -Xpt]m-se Cu {]-kw-k-i-sc- mw \- m-bn h-n-\w ]Tn- n- p- -h-cpw A-t\-Im-bn-c-ß-sf {In-kv-Xp-hn-te- v A-Sp- n- p- -h-cp-am-wv. ssz-h-p-\-߃- v B-Zn-a-Im-e- Øv e-`n- n-cp- I-d-I-f- h-n- \ D-]-tZ-i-hpw ]-cn-ip- m-fl A- `n-tj-i-hpw C- m-e-øv Xn-cn-sI sim- v h-c-w-sa- m-wv R-ß-fpsS Nn-. k-tlm-z-cn-am-cp-ss k-tω-f-\- Øn-\p `m-c-x-øn c- -km- nbm-b {K-lmw sã-bv -kn-s `mcy-bpw an-j-\-dn-bp-am-b kn-ã m- Un-kv sã-bn -kv, kn-ã. spkn km-pp, kn-ã am-bm in-h-ipam sim- w F- n-h ]-s -Sp- pw. 5. tim -^-d -kv \-S- p- ÿ-e-øn-s {]-txy-i-x-iƒ?, a- p ku-i-cy-߃? A-ta-cn- -bn-se ]p-cm-x-\ ]- -W-ß-fn-sem- m-wv t_m-ã. \yq-tbm - n \n- pw c- -c a- Wn- q bm-{x sn-bv-xm k-tωf-\ ÿ-e-am-b kv-{]nw-kv ^oƒ-uv F- ]- -W-Øn-se-Ømw. A-ta-cn- N-cn-{X-tØm-sSm- w ss{ikv-x-h N-cn-{X-Øn-epw G-sd {]m- [m-\y-ap- ]- -W-am-Wv t_m- Ã. A-ta-cn- -bp-ss hn-i-k-\-øn- \v \m-μn Ip-dn- kw-`-h hn-im-k߃ A-c-tß-dn-b πn-a-øv I-S - Xo-cw C-hn-sS-bm-Wv. ]-Xn-\- mw \q- m- n Cw- - n-se a-x ]o- U `-b- v 'ta-bv-π-h ' ]m-bv h- n-bn πn-a-øn h- n-d-ßn-b Xo - m-s-i ]n-xm- - m-cp-ss N-cn- {X-am-Wv B-[p-\n-I A-ta-cn- N-cn-{Xw. a- m-bp-sk- v-kv tã- n-s X- e-ÿm-\ \-K-cw Iq-Sn-bm-b C-hnsS-bm-Wv A-ta-cn- kzm-x- y k-a-c-øn-\p Xp-S- -an- -Xv. lm - hm -Uv, t_m-ã, en-_ - n Xp- S-ßn-b bq-wn-th-gv-kn- n-i-fpw C-hnsS-bm-Wv I-fn A-ta-cn- kzm- X- y k-a-c-øn-se kp-{]-[m-\ kw-`-h-߃ A-c-tß-dn-b ÿ-ew. N-cn-{X-Øn C-Sw t\-sn-b 't_m- à So ]m - n' \-S- ÿ-ew F- Jym-Xn-bp- ]- -Ww. B-Zyam-bn PC NAK tim -^-d -kv \-S- p- Cu ]- -W-Øn P-\- ]- m-fn-øw Iq-Sp-sa- m-wv R-ßfpsS hn-izm-kw. Iq-Sm-sX B-{, I -Æm-S-I kw-ÿm-\- m Cu ]- -W-Øn G-sd-bp- v. ]m-ã tam-l kn. em-k-d-kn-s km- n- yw Cu P-\-hn-`m-K-Øn-s km- n- yw D-d- m- m-\m-hpw. 6. ]n.kn. \m- n-s tim - ^-d -kp-iƒ k-`-i-fp-ss h-f - - Z tam-l kn em-k-d-kv F- nh-cpw hn-hn-[ k-`m t\-xm- - mcpw, A-ta-cn- -bn-se {]-i-kv-x a- e-bm-fn {]-`m-j-i-cpw ssz-h-h-n-\ k-tμ-i-߃ \-ev-ip-sa- v Xn-cp-h- -bn \-S- ]-{X k-tω-f-\- Øn ]n-kn-\m- v `m-c-hm-ln-iƒ A-dn-bn- p. tim -{^ -kn-\v \mj-w I -ho-\ ]m-ã _- ty tpm -k C-Sn- p-f, \mj-w sk-{i- -dn {_-Z sh- n am-xyp, \m-j-w {S-j-dm _m- _p-ip- n tpm -Pv, \m-j-w bq- Øv tim -Un-t\- tjm-wn txma-kv, \m-j-w te-un-kv tim - Un-t\- B-im Zm-\n-tb, tim- -{^ -kv tim -Un-t\- d-h. txm-a-kv C-Sn- p-f Xp-S-ßn-b-h t\-xr-xzw \-ev-ipw. ]n.kn.f. F. si tim -{^ -kn ]-s - Sp- p-hm B-{K-ln- p- -h c- Pn-à sn-ø-w-sa- pw `m-c-hmln-iƒ A-dn-bn- p. ]-e-x-c-øn-epw ]p-xp-a-iƒ \n-d- Cu {]m-h-iy-sø tim- -{^ -kv s]- -t m-kv-xv A- \p-`-h-ß-fn-te- v hn-izm-k k- aq-lw a-s-ßn h-tc- -Xn-\pw A- h-cp-ss B-flo-I D-tØ-P-\-Øn- \p Du- \ -Ip- -Xp-am-bn-cn- p-sa- v kw-lm-s-i ]-d- p. an-i- co-xn-bn-ep- kw-lm-s-\- am-wv tim -{^ -kn-s hn-pb-øn-\m-bn {I-ao-I-cn- n-cn- p- - Xv. an-i- `- -Ww, Xm-a-k ku- I-cyw, bm-{x {I-ao-I-c-W-߃ F- mw Ip- -a- -Xm-bn-cn- pw A-Xn- \p th- n tem- \m-j-w I-Ω- n-iƒ {]-h -Øn- p sim- n-cn- p- p. Iq-Sp-X hn-h-c߃- v sbbpw kp-hn-ti-j {]-h -Ø-\- søbpw F-ß-s\-sbm-s kzm- [o-\n- p- p? kp-hn-ti-j -h-f - -bv- pw k- `-I-fp-sS D-b - - pw th- ]- - Xn-Iƒ X-øm-dm- n h-cp- p. tim- -^-d -kn-\p ti-jw F- m k- `-I-fn-epw B-flo-b-hpw `u-xo-i-hpam-b h-f - -bp- m-ip-sa- p I-cp- Xp- p. \n-c- -am-b ss_-_nƒ mkp-iƒ Hm-tcm k-`-i-fn-epw \-St - -Xn-s B-h-iy-I-X hn-izmkn-i-sf-bpw k-`-i-sf-bpw t_m-[ys -Sp-Øpw. \yq P-\-td-j Zp-cp- ] tz-i-߃ k-`-bn I-S- m-sx hn-izm-kn-i-sf {]m-]v-x-cm- pw. 7. a- p `m-c-hm-ln-iƒ? B-flo-b-cpw G-sd {]-h -Ø- \ ]m-c-º-cy-ap- -h-cpw I-gn-hp-ap- \-s m-cp So-am-Wv C-{]m-h-iyw tim -^-d -kn-\p t\-xr-xyw \- ev-ip- -Xv. ]m-ã _-ty tpm -k (\m-j-w I -ho-\ ), sh- n am-xyp (\m-j-w sk-{i- -dn), _m- _p Ip- n tpm -Pv (\m-j-w {Sj-dm ), tjm-wn txm-a-kv (\m-j- W bq-øv tim -Un-t\- ), knkv.b-im Um-\n-tb (\m-j-w te-uo-kv tim -Un-t\- ) F- nh-cm-wv t\-xr-xzw \-ev-ip- -Xv.Iq- Sm-sX tem- I-Ωn- n-i-fpw R- ß-tfm-sSm- w {]-b-xv -\n- p- p'. R- ß-sf-bpw tim -^-d -kn-t\-bpw Hm -Øv {]m - n- m-epw. te- v-em v: 2018 Pq-sse 26 ap-x 29 h-sc Um-f-kv ]- -W-Ønep- l-bm-øv do-pn-b -kn-bn Uo.F-^v.U-ªp sh- v \-S p- ]-Xn-\m-dm-a-Xv sf.]n.kn ^m-an-en tim -^-d -kn-s hn-p-b-i-c-amb \-S-Øn- n-\m-bp- {]-tam-j- W tbm-kw am - v 11 R-b-dm-gv-N ssh-in- v 5:30 ap-x 8 a-wn-h-sc sf-]n-kn te- v-em v, _v slu-kv tdm-uv, te- v-em v, ^vtfm-dn-u h- v \-S- p -XmsF.]n.kn ^m-an-en tim -^-d -kv {]-tam-j-w ao- nw-kv ^v-tfm-dn-um-bn sw- v \m-j-w cm-p B-cy- - n, \m-j-w ]-ªn-kn- n tim -Un-t\- sk-{i- -dn A-e-I-vkm tpm - v A-dn-bn- p. ap sf.]n.kn ^m-anen tim -^-d kn-s \n-c-h-[n `mc-hm-ln-i-sf em-t m F- n-h-s-ßfn \n p- -h Km-\-߃ B-e-]n- p -Xm-Wv. tim -^-d kn-s \m-j-w te-uo-kv tim -Un-t\- \m -kn G-{_-lmw, sk ^v -tfm-dn-u \mj-w {]-Xn-\n-[n ^n- n h -Kokv Xp-S-ßn-b-h ]-s -Sp- p -Xm- Wv. Iq-Sp-X hn-h-c-߃- v: Iq-Sm- I -ho-\ tum. A-eIvkm tpm -Pv: sx se- v-em v, tum. t_-_n h -Ko-kv A-e-I-v-km tpm -Pv sp-bnw-kv ap-f-h-\ t_-_n h -Ko-kv, H -em-t m F o ]- -W-ß-fn-ep- sf.]n.kn k-`m ip-{iq-j-i- mcpw hn-izm-kn-i-fpw ]-s - Sp p -Xm-Wv. {]-tam-j-w ao- nw-kn-t\m-ssm- w \-S- p kw-ko- X km-b- -Øn te- v -em v, H - \m-j-w sk-{i- -dn A-e-I-vkm tpm -Pv, \m-j-w {S-jdm sp-bnw-kv ap-f-h-\, \m-j-w spbnw-kv ap-f-h-\: ^n- n h -Ko-kv: Website: ipcfamilyconference.com

7 2018 FEBRUARY 25 BELIEVERS JOURNAL tpm v ^nen v sxt c 03 thz]t\w... ssz-h-\m-a-a-l-xz-am-sw- v Cu hm-iy-øn-eq-ss hy- -am-ipw. am-{x-a- C-Xn-s `m-hn-{]-xym-i h-cp-hm-\n-cn- p- cm-py-øn-se A-\p-{K-l-ßfpw \n-xy-am-b hm-k-hp-am-wv. a-\p-jy-cp-ss ap-ºn B-sc- n-epw F- s G- p-]-d- m A-h-s\ ssz-h-zq-x- m-cp-ss ap-ºm-si a-\p-jy-]p- {X-\pw G- p ]-d-bpw. eq-t m. 12:8. ssz-h-zq-x- m-cp-ss ap-ºm-si am-{x-a-, ]n-xm-hn-s ap-ºn-epw G- p-]-d-bpw F- m-wv kp-hn-ti-j-i-\m-b a- Øm-bn ]-d- n-cn- p- -Xv a-øm-bn 10:32. `m-hn-{]-xym-i F- -Xv Hmtcm ssz-h-a- -fp-ss-bpw {]-Xym-i-bm-Wv, Cu `m-ky-i-c-am-b {]-Xym-i s]m- n-tbm-kv ]o-em-tøm-kn-s ap-ºm-si \- kzo-im-cw I-gn- p tbip-{in-kv-xp-hn-s\ am-xr-i-bm- n. Cu `q-an-bn \- kzo-im-cw I-gn- p- -h - p- A-\p-`-h-am-Wv. (Xp-S-cpw...) tkm]meirjvws bqsyq_nse {]`mjw߃ tic Field) `q-an- p- v. `q-an- - p tim-sn- -W- n-\p h -jw ]-g- -ap- m-bn-cp-s - n A- v Cu Im- n-i-a-fi-e-øn-s i- n h-f-sc h-ep-xm-bn-cp-t -s\. A-Xy-[n-I-am-b Cu Im- n-i-i- n N-{μ-t\-bpw snm-δ-tb-bpw `q-an-bp-ss B-I -j-w-h-e-b-øn-\p- n F- Øn- p-am-bn-cp- p. N-{μ-\pw snm-δ-bpw `q-an-bn C-Sn- v Nn-X-dn \-in- p-am-bn-cp- p. 2. kq-cy-\n \-S- p- \yq- n-b ^yq-j-s ^-e-am-bn, Nq-Spw sh-fn- -hpw D- m-ip- -Xn-s ^-e-am-bn, Hm-tcm Zn-h-k-hpw kq-cy-s hym-kw A- -Sn sh- v Np-cp-ßn-s m- n-cn- p-i-bm-wv. A-Xm-b-Xv C- -se \mw I- kq-cy-s\- mƒ A- -Sn hym-kw Ip-d- kq-cy-s\-bm-wv C- p Im-Wp- -Xv. \m-sf \mw Im-Wp- kq-cy C- -sø kq-cys\- mƒ A- -Sn hym-kw Ip-d-hm-bn-cn- pw. Cu I-W- v ]n- n-te- v Iq- n-t\m- p-i. A-Xm-b-Xv C- p \mw Im-Wp- kq-cy-s\- mƒ A- -Sn hym-kw Iq-Sp-X-em-bn-cp- p C- -se I- kq-cy-\v. A-Xn-s\- mƒ A- -Sn hym-kw Iq-Sp-X-em-bn-cp- p an-\n- m- v. A-ß-s\ ]n- n-te- v B-bn-c- -W- n-\v tim-sn h -j-߃ I-S- p sn- p-tºmƒ Im- Wp- -Xv `o-am-im-c-am-b kq-cy-s\-bm-wv. h-en- w am-{x-a-, A-Xn-\-\p-kr-X-am-bn B-I - j-w-i- n-bpw D- H-cp kq-cy. A-ß-s\ h-cp-tºmƒ ku-c-bp-y-øn-se a-s - m {Kl-ß-sf-bpw kq-cy hn-gp-tß- -X-t? ]-s A-ß-s\ kw-`-hn- m-ø-xn-\p Im-c-Ww kq-cy D- m-bn- p A-[n-I-Im-ew B-bn- n-s - -X-t? 3. F- m P- p- -fpw k-ky-ß-fpw H-tcm X-e-ap-d-bn-epw P-\n-X-I-]-c-am-b sn-dn-b hy- Xn-bm-\-Øn-\v hn-t[-b-am-ip- p- v. C-Xn-\p ayq-t -j F- p ]-d-bp- p. C-Xn-s ^-ew tzm-j-i-c-am-wv. tcm-k-hpw _-e-lo-\-x-bpw k-ky-ß-fn-epw P- p- -fn-epw a-\p-jy-cn-epw h - n- p h-cp- -Xn-s H-cp Im-c-W-an-Xm-Wv. Po-h D- m-bn- v \q-dv-i-w- n-\v Z-i-e- w h -j-߃ B-bn- p- m-bn-cp- p-sh- n ayq-t -j {]-Xn-`m-kw ap-jm- -cw Po-h X- s `q-an-bn \n- pw A-{]-Xy- -am-ip-am-bn-cp- p. 4. lo-en-bw F- hm-x-iw \yq- n-b ^yq-j ap-jm- -cw A- -co- -Øn \n-c- c-am-bn D-Xv-]m-Zn- n- -s - p-sim- n-cn- p- H- m-wv. tim-sn- -W- n-\p h -j-sø ]-g- w `q-an- p- m-bn-cp- p-sh- n C- v A- -co- -Øn 99.99% lo-en-bw F- hm-x-iam-bn-cp- p Im-W-s -ts- n-bn-cp- -Xv. ]-s C- v A- -co- -Øn-ep- lo-en-b-øns B-sI A-f-hv I-W- m- p-tºmƒ `q-an- v h-f-sc- p-d-hv {]m-b-ta Im-Wn- p- p- q. 5. a-\p-jy D- m-bn- p e- - -W- n-\v h -j-ß-fm-bn- p-s - n `q-an-bn C- p ao sim- -bn a-øn A-Sp- n-b-xp-t]m-se a-\p-jy Im-Wp-am-bn-cp- p. km-[m-c-w-bmbn P-\-kw-Jy C-c- n- p- -Xv 100 h -jw sim- m-w- v im-kv-{x-tem-iw ÿn-xn-hn-h-c- tnmzyw: tkm]meirjvw bqsyq_neqss \SØp hnhct SpIƒ v Hcp ^mz dn p hn. timin A an v \ncøn s]mfn Sp p p v. F m tkm]meirjvw ]d Hcp ImcyØn\v ^mz adp]sn ]d n. tkm]meirjvw ]d Xv: kuøv B{^n bnse tpml\kv_ n Is SpØ Hcp a\pjys AÿnIqSØn\v GXm v (Fgp]Xn\mbncw) h j߃ ]g aps v imkv{x m sxfnbn ncn p p. F m ss nfnse hwimhen ]cntim[n ptºmƒ, a\pjy\p mbn v 5000 h jßfmbn n. CXn\p adp]snbmwv th Xv? enpp, a n. DØcw: tkm-]m-e-ir-jv-w ]-d-bp- hn-h-c-t - Sp-Iƒ- v ^m-z dn- p hn. tim-in ]-d-bp- a-dp-]-sn Zr-iy-߃ H-cp kp-lr-øv F-s Im-Wn- n-cp- p. A- sx- m-h-cpw Im-tW- -Xm-Wv. F-s \n-co- -W-Øn tkm-]m-e-ir-jv -W-\v k-a-\n-e sx- n-b-xm-hmw, A-s - n `q-xw _m-[n- -Xm-hmw, A-s - n B-sc- n-epw [-\w sim-sp-øv ]-d-bn- n- p- -Xm-hmw. A-s - n tem-iw I- G- -hpw h-en-b _p- n-am-\m-bn-cp- B -_ - v sf -Ãn-bn-\v ]- n-b A-_- w B-Imw. sf -Ão, kz- w ap-b-ep-iƒ- v th- n Iq-Sv cq-]-s -Sp-Øn-b-t mƒ, h-en-b ap-b-ep-iƒ- p-th- n H-cp h-en-b hm-xn-epw, ap-b-en-s Ip- p-߃- v th- n H-cp sn-dn-b hm-xn-epw D- m- n-bn-cp- p. ap-b-en-s Ip- p-߃- v h-en-b hm-xn-en Iq-Sn I-b-dn-bn-d-ßm-sa- v sf -Ãn Nn- n- n-. A-Xm-b-Xv sn-dn-b hm-xn-en-s B-h-iy-an- m-sb- v A-t±-lw a- \- n-em- n-bn-. sf -Ãn-b tem-iw I- G- -hpw h-en-b {]-Xn-`-bm-bn-cp- p. ]- s tkm-]m-e-ir-jv-w H-cn-S-Øpw X-s I-gn-hv sx-fn-bn- n- n-. ssi-h- ta-j-e-i-fnse- mw ]-cm-p-b-s - ti-j-am-wv kz-bw A-]-lm-ky-\m-Im X-s {]-`m-j-w-]-c-º-cbp-am-bn I-f-Øn-en-d-ßn-bn-cn- p- -Xv. tb-ip-hn-s\ A-[n-t -]n- m tb-ip -an- psa- v ]-d- n- p- -Xp-sIm- pw i-{xp-hn-s\ kv-t\-ln- m ]Tn- n- n- p- -Xp-sIm- pw tkm-]m-e-ir-jv-w-\v Ip-d- p-im-ew Iq-Sn ap-t m- v t]m-imw. tkm-]m-e-ir-jv-w-\p- Ip-d- p-im-e-øn-\p- n "Jp-dm ' hym-jym-\w sn-øm tkm-hm-e-\v ss[-cy-ap-t m? Nmƒ-kv Um -hn-s ]-cn-wm-a kn- m- w hn-i-kn-x cm-py-ß-fn-se ]-e k -Δ-I-emim-e-I-fpw C-t mƒ ]Tn- n- p- n-. ]-cn-wm-a kn- m- -Øn-ep- hn-izm-kw \- -s - - Xp-sIm- m-w-xv. `q-an- -[n-iw {]m-b-an-s - v ]-e im-kv-{x- -cpw hn-iz-kn- p- p. A- Xn-s Im-c-W-߃ Xm-sg- p-dn-bv- p- p. 1. h -jw txm-dpw i- n -bn- p-sim- n-cp- p- H-cp Im- n-i-a-fi-ew (Magne- hm ØIfpw tej\ßfpw Abt hnemkw BELIEVERS JOURNAL Kandankeril Building Kumbanad P.O, Thiruvalla Website: n-i sh- p sx-fn-bn- p- p. \-ap- p A-ev-]w Iq-Sn Iq- n 160 h -jw sim- v P-\-kw-Jy C-c- n- p- p-sh- v k- -ev-]n- mw. `q-an-bn-ep- m-b P-e-{]-f-bm-\- -cw `q-ap-j-øm-si A- h-ti-jn- -Xv t\m-l-bpw Ip-Spw-_-hpw B-b F- p-t] am-{x-am-wv. \q- -dp-]-xp h -jw Iq- Sp-tºmƒ P-\-kw-Jy C-c- n- p- p F- p I-W- m- n-bm G-Xm- v 4800 h -j-߃sim- v C- -sø P-\-kw-Jy D- m-ipw. h jw h jw XpS-ßp p P\-kwJy t\mlbpw IpSpw-_hpw (8 Bfp-Iƒ) 160 h jw 16 Bfp-Iƒ 320 '' 32 '' 480 '' 64 '' 640 '' 128 '' 800 '' 256 '' 960 '' 512 '' 1120 '' 1024 '' 1280 '' 2048 '' 1440 '' 4096 '' 1600 '' 8192 '' 1760 '' '' 1920 '' '' 2080 '' '' h jw P\-kwJy 2240 '' '' 2400 '' '' 2560 '' '' 2720 '' '' 2880 '' '' 3040 '' '' 3200 '' '' 3360 '' '' 3520 '' '' 3680 '' '' 3840 '' '' 4000 '' '' 4160 '' '' 4320 '' '' 4480 '' '' 4640 '' '' 6. ]p-cm-x-\-xzw \n -Æ-bn- m km-[m-c-w-bm-bn D-]-tbm-Kn- p- Im-e-K-W-\m co- Xn td-un-tbm sa-{sn-iv co-xn-bm-wv. ]m-d-i-fp-ss {]m-bw \n -Æ-bn- m bp-td-\n-bw txmdn-bw Cu-bw, s]m- m-kyw B -K k-{º-zm-b-am-wv D-]-tbm-Kn- p- -X.v ]p-cm-h-kv-xp- -fp-ss Im-cy-Øn Im -_ 14 co-xn-bpw D-]-tbm-Kn- p- p. Cu co-xn-iƒ D-]-tbm-Kn- p- -Xn-s ]n- n-se A-Sn-ÿm-\-X-Xzw td-un-tbm B-Iv-Sohv kz-`m-h-kp-w-ap- Nn-e aq-e-i-߃ Im-e- -g- -Øn a- p aq-e-i-ß-fm-bn am- -s -Spw F- -Xm-Wv. D-Zm-l-c-W-Øn-\v: bp-td-\n-bw B-Zyw txm-dn-b-am-bpw ]n-s Cu-b-am-bpw am- -s -Sp- p. C-X-\p-k-cn- v im-kv-{x- - m H-cp ]m-d-bp-ss H-cw-iw F-Sp-Øp A-Xn F-{X Cu-bw A-S-ßn-bn-cn- p- p F- p \n -Æ-bn- p- p. A-Xn -\n- pw bp-td-\n-bw Cu-b-am-bn am-dm-s\-sp-ø Im-ew I-W- m- p- p. A-ß-s\ B ]m-d-bp-ss {]m-bw \n- - bn- p- p. H- -t\m- -Øn im-kv-{xo-b-sa- p txm- m-sa- n-epw C-Xn ]-e k- -ev-]-ß-fpw A-Sßn-bn- p-s - -Xm-Wv k-xyw. A-h th-sdm-cp e- -Øn-se tnm-tzym-ø-c-th-zn-bn hn-i- Zo-I-cn- mw. F- n-epw c-k-i-c-am-b H-cp Im-cyw-Iq-Sn F-gp-Xn-bn- v \n -Øp- p: Im -_ - 14 co-xn D-]-tbm-Kn- v Po-h-\p- H-cp H- n-s ]p-dw-txm-sn-s {]m-bw \n -Æ-bn- m A- ta-cn- -bn-se im-kv-{x- - m {i-an- p. Po-h-\p- B H- n-s ]p-dw-txm-sn-\v H-cp tim- Sn C-cp-]-tØ-gm-bn-cw h -j-sø {]m-b-ap- v F- m-wv ]-co- -W-Øn e-`n- hn-h-cw. Nn-cn- m th- n am-{xw c- v A-Sn- p-dn- p-iƒ 1. sim- -s - I-\ym-kv-{Xo A-`b-bp-sS i-co-c-øn-tem h-kv-{x-øn-tem I- Aw-i߃ Po-hn- n-cn- p- ]p-tcm-ln-x-s -tbm sa-{xm-s -tbm Aw-i-ß-fm-tWm F- v ÿn-co- I-cn- m km-[n- m-ø B-[p-\n-I im-kv-{x-am-wv tim-sm-\p-tim-sn h -j-ß-fp-ss {]m-bap- ]m-d-bp-ss Aw-i-sØ- p-dn- v hy- -am-bpw Ir-Xy-am-bpw kw-km-cn- v c-kn- n- v \- Ω-sf ]Tn- n- p- -Xv. 2. ]-g-b-km-[-\-߃ {]-Z -in- n- n-cn- p- H-cp ayq-kn-b-øn H-cp ]m-d-bp-ss B-bpv H-cp e- -Øn-tb-gp h -jw F- v F-gp-Xn-sh- n-cn- p- -Xv I- v, Im-gv-N- m-c ayqkn-bw kq- n- p-im-c-t\m-sv tnm-zn- p; C-{X Ir-Xy-am-bn Cu B-bp- v F-gp-Xn-bn-cn- p- - Xv F-ß-s\-bm-Wv? A-Xn-\p a-dp-]-sn e-`n- -Xv C-{]-Im-c-am-Wv: "Rm tpm-en- p h- t mƒ Cu ]m-d-bp-ss B-bp- v H-cp e- w h -jw F- m-wv F-t m-sv A-[n-Im-cn-Iƒ ]- d- -Xv. tpm-en- v tn - n- v C-t mƒ G-gp-h -j-am-bn-cn- p- p. A-Xp-sIm- m-wv Rm H-cp e- -Øn-tb-gp h -jw F- v hy- -am-bpw Ir-Xy-am-bpw F-gp-Xn-sh- n-cn- p- -Xv'. 01 _m]v nãpim G s SpØnb... A-\p-h-Zn- n-. A- pw ti-kv tim-s-xn-bn t]m-ip-i-bpw tkm-{x-x-e-h- mcpw timsxnbpw C-S-s - v {]-iv- \w ]-cn-l-cn- p-i-bpw sn-bv-xp. A- v C-Xv H-cp {]-ap-j hm -Ø-bm-bn-cp- p. `q-cn-]- k-ap-zm-b-øn \n- v X-߃ t\-cn-sp- tam-i-am-b s]-cp-am- -Øn-s\-Xn-sc I-tØm-en- m hnizm-kn-iƒ ssl-t m-s-xn-sb k-ao-]n- p-i-bpw ]-Xn- m- p-iƒ ]-g- -ap- \n-b-aw tim-s-xn A-km-[p-hm- p-i-bpw sn-bv-xp. F- m C-Ø-cw X - -߃ h-s- p-in-g- kw-ÿm-\-ß-fn-se tkm-{x k-{º-zm-b-øn-s `m-k-am-sw- pw k-`-tbm hn-izm-k-tam C-Xn-\v D-Ø-c-hm-Zn-Iƒ A-s - pw \n-co- -I I-cp-Xp- p. D-Ø-c-`m-c-X-Øn ]- e {Km-a-Øn-epw \yq-\-]- k-aq-l-ß-ƒ C-Ø-cw hn-e- v A`napJoIcn p hcmwv. F- m A-h-cp-sS {]-iv-\-߃ hm -Ø-Iƒ B-Im-dn- F- v am-{xw. 01 sf.]n.kn. am[ya Atkmkntbj... ]m-ã -am-cm-b cm-pq ]q-h- m-e, kn.kn. G-{_-lmw F- n-h {]m - n- p. t m-_ ao- v A-tkm-kntb-j `m-c-hm-ln-i-fm-bn ]m-ã si. kn. tpm (c- m-[n-im-cn), kn. hn. am-xyp (sn-b -am ), ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq (ssh-kv sn-b -am ), k-pn a-øm-bn Im-tX- v (P-\-d sk-{i- -dn), ]m-ã cm- Pp B-\n- m-sv, ^n- n cm-pp, jn-_p ap- w-im- n (sk-{i- -dn-am ), ^n- n ]n. am-xyp ({S-j-dm ), tsm-wn Un.sN-Δq- m-c (P-\-d tim -Un-t\- ), ]m-ã -am-cm-b A- -Ip- v C-e- q, kn. ]n. tam-\m-bn, tdmbn hm-i-øm-\w, Ip-cy ^n-en- v, jm-pn Im-c-bv- k-tlm-z-c- m-cm-b hn-tpm-bv k- -dn-b, sh-kv-fn am- Xyp, D-Ω G-_-t\-k, \n-_p sh- p-h- m-\w, Fw. hn. ^n-en- v, si. _n. sf-k-iv, jm-pn am-dm-\m-ym, cm-p B-cy- - n, tpm -Pv G-{_-lmw, kn-ã Ãm -em eq- v F- n-h-sc sx-c-s -Sp-Øp.

8 - 8- BELIEVERS JOURNAL 2018 FEBRUARY 25 \nxyxbn Fw. si. txm-a-kv (76) dm- n: ta-\m-txm- -Øn ]-tc-x-\m-b sj-h-enbm Fw. si. txm-a-kv (txm-a-kp-ip- n- 76) \n-xy-xbn. kw-kv-im-cw sn- -bv- m-sv N - v Hm-^v tkm-uv k-`-bp-ss im-tew sk-an-tø-cn-bn \-S- p. `m-cy: A- p. a-i : Ip-cym-t m-kv txm-a-kv, k-rv-pp, (F-Øn-lm-Xv F-b -sh-bv-kv, A-_p-Zm-_n). a-cp-a- ƒ: am -j ^n-en- v (I-f-cn-Ø-d, \n-ew-t]-cq ), sp-an txma-kv (txm- p-am-en, I- n-ti-cn). sim- p-a-iƒ: km-dm tim-im Ip-dnbm-t m-kv (bp.f-kv.f). k-tlm-z-c-߃: X- -Ω tim-c (ap- p-tim- -bv- ), k-æn Ip-cym-t m-kv, Fw. si. G-{_-lmw, tum. km-dm- Ω a -t m-kv (ti-f- -{μm), Fw. si. tp- -_v. kmw txmakv (36) ^vtfmdnu: Im-dpw {S- pw C-Sn- p- m-b A-]- I-S-Øn bp.f-kn a-e-bm-fn bp-hm-hv a-cn- p. Xncp-h- Ip- - p-g F-_-t\-k N- m-te-øv ]m-ã X- - txm-a-kn-s a-i kmw txm-a-kv (36) B- Wv a-cn- -Xv. ^v-tfm-dn-u-bn \n- pw Smw-_-bn-te- v Im-dn t]m-ip-tºmƒ {S- p-am-bn C-Sn- p-i-bm-bn-cp- p. Fw._n.F. I-gn- v A-hn-sS tpm-en sn-øp-i-bm-bn-cp- p kmw. `m-cy: Xn-cp-h- B- n-en-øm-\w ]q-h- m-e \-Sp-hn-te-ap-dn-bn Pq-en txm-a-kv. a- ƒ: sp-bv-u, tpm-\m-ym. am-xm-hv: h -k-ω txm-a-kv. k-tlm-z-c-߃: ]m-ã Ãm -en txm-a-kv, jm-tcm txma-kv. kw-kv-im-cw A-hn-sS sf.]n.kn. te- v-em v k-`-bp-ss Np-a- X-e-bn \-S-Øn. {Sm kvt^mtagvkv hn._n.fkv. kok 2 aebmf {InkvXob Ncn{XØn BZyambn 3tU hn._n.fkv. F Bibhpambn Ign h jw \qdpiw n\v k`ifn Hcp ]pxp XcwKambn amdphm {Sm kvt^mtagvkv hnj _n UnwKv kviqfn\v km[n p. ticfw, C ybnse CXckwÿm\߃, hntzicmpyßfmb knwk q, Bkvt{Senb, bp.f.c., bp.fkv. XpSßn At\I CSßfn {Sm kvt^mtagvkv hn._n.fkv. kwlsn n- s p. F m ]Xn\mbncØne[nIw k`iƒ D ticføn hn._n.fkv. \SØp k`iƒ hfsc IpdhmWv. AXpsIm pxs ""F m k`ifnepw hn._n.fkv'' F Bibhpambn ]cnanxniƒ F mw IS v G hpw Ipd Nnehn G hpw ani ]mty] Xnbpambn Cu h jw {Sm kvt^mtagvkv hn._n.fkv. Xømdn gn p. {InkvXob hnizmkøns alm{]xymibmb tbiphns c mw hchn\mbn \mw Fßs\ HcpßWsa v Ip nifpss `mjbn ] phbv p ""BImis m mcw'' (My Perfect Hope) BWv 2018 se Nn mhnjbw. BhemXnIfpw `bhpan msx \nd kvt\ltømss cmpm[ncmpmhmb tbip I Ømhns\ FXntc phm Ip nisf Hcp p Xn\v {Sm kvt^mtagvkv hn._n.fkv. G hpw ani Hcp D]m[nbmWv 3,5,7, Znhk߃ apx 3 hyxykvx ]mty] XnIƒ Xømdm nbncn p Xv. Cutà dopnb ]n.ssh.]n.f.`mchmlniƒ \yq-tbm - v: C- ym s]-s -t mkv-xv ssz-h-k-` t\m -Ø-ta-cn- Cu-tà do-pn-bs bp-h-p-\ kw-l- S-\-bm-b ]n.ssh.- ]n.f.bp-ss ]p-xn-b `m-c-hm-ln-i-sf Xn-c-s -Sp-Øp. Un-kw-_ 2 i-\n-bm-gv-n \yq-tbm - v C- ym {In-kv-Xy A-kw-ªn k-`m-lm-fn \-S- hm -jn-i tbm-k-øn-em-wv h -j-tø- p- `m-c-hm-ln-i-sf Xn-c-s -Sp-Ø- Xv. tum. tdm-p kmw ({]-kn-u v), A-e-Iv-kv tpm -Pv D-Ω (ssh-kv {]-kn-u v), {]-bvk tp- -_v (sk-{i- -dn), kn-_n hn. ]o- (tpm. sk-{i- -dn), sp-{^n am-xyp ({S-j-d ), tj-dm txm-a-kv (hn._n.f-kv. tim -Un-t\- ) F- n-h-cm-wv ]p-xn-b `m-c-hm-ln-iƒ. k-tlm-z-c- m-cm-b kn-pp tim-in ]n. ssh. ]n.f. hm -jn-i dn-t m - pw tdm-_n h - Ko-kv km-º-øn-i dn-t m - pw, {_-Z sp-bnw-kv h -Ko-kv k-t -kv-iqƒ {]-h -Ø-\ dnt m - pw A-h-X-cn- n- p. do-pn-b {]-kn-u v d-h. tum. C- n G-{_-lmw, sk-{i- -dn ]m- à si. hn. G-{_-lmw F- n-h Xn-c-s -Sp- v {I-ao-I-c-W-߃- v t\-xr-xzw \ -In. ]m-ã tpm txm-a-kv, ]m-ã hn -k h - n, {_-Z A-e-Iv-kv D-Ω, {_-Z tpm -kn txm-a-kv F- n-h {]-kw-kn- p. 01 G. Pn. aebmfn aounb... p. A-Sp-Ø c- p-h -j-sø `m-c-hm-ln-i-sf-bpw k-tω-f-\-øn sx-c-s -Sp-Øp. F kmw, ]m-ã _m-_p tpm -Pv ]-Ø-\m-]p-cw F- n-h A-ssUz-k-dn t_m -Uv Aw-Kß-fm-bn {]-h -Øn- pw. F-Iv-kn-Iyq- o-hv I-Ω- n-bn ]m-ã Un.Ip- p-tam {]-kn-u mbpw, ]m-ã jm-pn B-ep-hn-f ssh-kv {]-kn-u m-bpw ]m-ã t]mƒ am-f sk-{i- -dn-bmbpw, ]m-ã Sn.hn.tPm -Pp-Ip- n, ]m-ã k-pn sn-dn-bm F- n-h tpm-bn v sk-{i- -dn-amcm-bpw, Pn-\p h -Ko-kv {S-j-d-dm-bpw ]m-ã si. si. G-{_-lmw ao-un-b I -ho-\-dm-bpw si. F. d-k, jm-p tpm C-S-bv- m-sv, ]m-ã kmw bp. C-f-º, ]m-ã tpm G- {_-lmw F- n-h sa-tº-gv-km-bpw {]-h -Øn- pw. hn-hn-[ cm-py-ß-fn-ep- A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv k-`mw-k-ß-fm-b a-e-bm-fn F-gp-Øp-Im-sc-bpw am-[y-a-{]-h -Ø-I-sc-bpw Dƒ-s - Sp-Øn hn-]p-e-am-b {]-h -Ø-I k-an-xn cq-]n-i-cn- m-\pw G-{]n am-k-øn A- -bp-ss k-tω-f-\w \-S-Øm-\pw Xo-cp-am-\n- p. sszh-ir] Pohn-X-Øn {]Z in n- pi: dh.- txm-akv ^nen v ]m-bn- m-sv: {In-kv-Xo-b Pn-hn- X-Øn- -s k-ºq -Æ-hn-P-b-Øn-\v A-Xy- m-t]- n-x-am-bn-cn- p- ssz-h-ir]-bpw ssz-h-i- n-bpw Po-hn-X-Øn {]-Z -in- n- p- -hcm-i-w-sa- v k-`m {]-kn-u v d- h. -txm-a-kv ^n-en- v {]-kv-xm-hn- p s^-{_p-h-cn h-sc ]m-bn- m-sv \yq C- ym ss_-_nƒ sk-an-\m-cn t_m-bv-kv tlm-ã {Ku- n h v \-S-Ø-s - P-\- d I -h -j D-Xv -Lm-S-\w snbv-xp {]-kw-kn- p-i-bm-bn-cp- p. a- y-ti-c-f-øn I-Øn-]-S - ]- cn-ip- m-flm-hn-s A- n-bm-wv \yq C- ym ss_-_nƒ N - v F- pw ]-d- p. I -Øm-hv X-s k-`-bp-ss ta \n-c- -cw ]-cn-ip- m-am-w F-Æ ]-I - p-sim- n-cn- p- -Xn-\m k-`-bp-ss A- n si- p-t]m-i-bn- - pw A-Xm-Wv k- `-bp-ss hn-p-b-sa- pw Hm - n- p. 90 i-x-am-\w -ssz-h-ir]-bpw 10 i- X-am-\w ITn-\m- zm-\-hpw D- - n- am-{x-ta k-` h-f-cp-i-bp- p. ssz-h-øn B-{i-bn- p- -h - v B-izm-k-hpw Ir-]-bpw e-`n- pw. ssz-hw B-izm-k-{]Z-\m-Wv. sszh-øn-\p-am-{x-ta a-\p-jy-s k-ie {]-iv-\-߃- pw ]q -Æ-]-cn-lmcw h-cp-øp-hm I-gn-bp-I-bp- p. ssz-h-sø ssz-h-am-bn Aw-Ko-Icn- m-ø H-cp hy- n- pw lr-zbm- -`m-k-øv H-cn- -epw k-am-[m- \w D- m-bn-cn- n-s - pw ]-d- p. ssz-h-h-n-\-{]-h-n-\-߃ \n-h - Øn-bm-Ip- -Xv Im-Wp-tºmƒ {]- Xo- ssi-hn-sm-sx ssz-h-ir-] Po-hn-X-Øn {]-Z -in- n- v ap-t - dp-hm I-gn-b-s F- pw Hm - n- p. tum. sp-bv-k txm-a-kv A- y- -X h-ln- k-tω-f-øn ]m-ã hn.-kn. tbm-l- m {]- kw-kn- p. ka Wip{iqj ]pxp n ]WnIgn n ASq ]md q w \yq C Uym ss nƒ N v ka W ip{iqj k`m {]knu v dh. txmakv ^nen v \n Δln p sshhmlniw kn-dn-b {In-kv-Xy s]-s -t m-kv-xv bp-hm-hv ( cm, B. Sc t\-gv-kv) 3 h -j-am-bn _mw- q-cn-se {]-i-kv-x-am-b tlm-kv-]n- -en tpm-en sn-øp- p. kz-tz-i-tøm, hn-tz-i-tøm tpm-en-bp- A-\ptbm-Py-cm-b bp-h-xn-i-fp-ss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw hn-hm-lmtem-n-\-iƒ -Wn- p- p. t^m : ,

9 2018 FEBRUARY 25 BELIEVERS JOURNAL Printed & Published by Peter Mathew Owned By M.V. Philip Mekkattu House, Payippad P.O, Alappuzha , Samkutty Mathew Koipurath House, Makkapuzha.P.O., Ranni,PTA , Peter Mathew, Valliyathu House, Kallumkal P.O., Thiruvalla, PTA Published From P.B. No. 8, R.S.P.O.Thiruvalla, Pin: Pathanamthitta (Dist) & Printed at Cochin Printech Pvt Ltd., Udyogamandal P.O., Ernakulam Dist. Kerala, Editor - Samkutty Mathew.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es.

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es. PB FCNyM UNLP T g vg wk b b y y g b y F wk v b m b v gz w my y m g E bv b g y v q y q q ó y P mv gz y b v m q m mó g FCH CTHYOTROES P W P -C b } k < HP- qe q< - - < - m T

More information

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew Cck T M B Cck P Cc Hy B Sw D Ec, Ec pp y y cc y w C F K TM c p b y by N Fz R F Ac (NFRA) pp w cc pc Y M Ip (YMI). T p y cc w $50 pp y c ( ). C F K TM p c b cc, p c, b pyc cvy. I w y wk b pv w v w pc w

More information

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC BOARD OF DIRECTORS Pd Pk E. K V-Pd B R S L Bd-Sw Ld Tk Nk Edwd A DB Dv S ADMINISTRATIVE TEAM Pvd v dvd w db B, Hd, Lww, d Rd Ld, M A Pb R.S.D., I Smm 2006 Vm 5 CEO

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED THE MIDWY & GMES GRDE 4 SOCI STUDIES DEEP IN THE HERT OF TEXS THE TEXS STR IUMINTED T Mw TECHER G F SOCIIES STUD Dp H f Tx T Tx S Im I w: z pc mb p f. Smmz f S. U v pm c c cq fm b Tx. C w f Tx S., c v

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Contents FREE!

Contents FREE! Fw h Hu G, h Cp h w bu Vy Tu u P. Th p h pk wh h pp h. Th u y D 1 D 1 h h Cp. Th. Th hu K E xp h Th Hu I Ch F, bh K P pp h u. Du h p, K G u h xp Ch F. P u D 11, 8, 6, 4, 3. Th bk w K pp. Wh P p pp h p,

More information

3 in1. Instruction Booklet. Total Juicer JM3000

3 in1. Instruction Booklet. Total Juicer JM3000 3 1 T J JM3000 I Bk Thk y y h! Sh y & wh R : www..m/ R & Rvw y www.jm.m Sh y hv y q wh y w, Cm Sv L 1-800-231-9786 (US C). P h. 2 P R Sv h U C Bk. IMPORTANT SAFEGUARDS A Jm wh y y m. Wh, y h wy h, h w:

More information

< < or a. * or c w u. "* \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * *

< < or a. * or c w u. * \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * * - W # a a 2T. mj 5 a a s " V l UJ a > M tf U > n &. at M- ~ a f ^ 3 T N - H f Ml fn -> M - M. a w ma a Z a ~ - «2-5 - J «a -J -J Uk. D tm -5. U U # f # -J «vfl \ \ Q f\ \ y; - z «w W ^ z ~ ~ / 5 - - ^

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

Express. Instruction Booklet. whole juicer JMB1000

Express. Instruction Booklet. whole juicer JMB1000 Ex h j JMB1000 I Bk Thk y y h! Sh y & h R :..m/ R & Rv y.jm.m Sh y hv y q h y, Cm Sv L 1-800-231-9786 (US C). P h. 2 P R Sv h U C Bk. IMPORTANT SAFEGUARDS A Jm h y y m. Wh, y h y h, h : R v : Rmv y k h

More information

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat P j S h 2016 Sy, Mch 20 TH 10 m - 5 m My, Mch 21 ST 10 m - 4 m Wh S Cv C >> T m xv cc vy w >> M h ch c bh m w m vv c >> Cc wh m ch b wy c w y b Shw b q. R h Mch 18h www.wvchw.cm Ah c m h Gk wy my wh c

More information

Dispelling Myths. The PLEA. More Joy in Heaven! Vol. 30 No. 2. Win a class set of Morley Callaghan s. See page 8. Teachers: more joy

Dispelling Myths. The PLEA. More Joy in Heaven! Vol. 30 No. 2. Win a class set of Morley Callaghan s. See page 8. Teachers: more joy P: Dp M T PLEA V. 30 N. 2 T p m bj m v b. U, m q m mp. I mp m z ppm b w v p mm m. T m p, wv, m p w - v pv, m- v. T T PLEA k U Tw Skw E Lw 30 m w C p m wk, b b m q m. T: F m m pp p p, k U P, PLEA m p k.

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue Bs C Bs C p.s.p.t. B U7233 B wh fc shy fp. H.S. I B U7235 O s sh b h fc fp. vs cs bh s mc cs. Apps vy y wh s mm k s bs. Occ B U7046 B wh fc fp. Az B U7048 B wh vy fc fp. L.S. B U7276 Us cs mx cccy whs,

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

Foothill Productions

Foothill Productions Mk Gm F P F P fm - m-m p mpy. F P pv p v : m p p f fm v v vpy ppy p m p b/mk vpm. T m f b : Pv y py jb mk w ppy vp pf -w mmy vb m p v p py m. Pv m w vp p f b. E fy y pf v m v pm. V Iy 12345 EL MONTE ROAD

More information

For personal use only

For personal use only F y Cy R Lm ACN 140 087 261 353 Rkby R Sb WA 6008 www.y.m. 9 h A 2018 CANYON GRANTED THE MINIM MARTAP BAUXITE PROJECT IN CAMEROON HIGHLIGHTS: Th Gvm f Cm h Cy x m m h Mm M Bx Pj Cm Pv w f h Pj f vy, hh,

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story...

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story... Dv G W C T Gp, A T Af Hk T 39 Sp. M Mx Hk p j p v, f M P v...(!) Af Hk T 39 Sp, B,,, UNMISSABLE! T - f 4 p v 150 f-p f x v. Bf, k 4 p v 150. H k f f x? D,,,, v? W k, pf p f p? W f f f? W k k p? T p xp

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

Tracing High-z Galaxy Kinematics

Tracing High-z Galaxy Kinematics T H- Gxy K v b k q Ey Wk THE KMOS 3D TEAM PI: NM Fö Sb D W, JT M, S Wy, E Wy, K B, A B, R B, G B, J C, R Dv, M Fb, M F, R G, S Kk, J Kk, P L, D L, I Mv, E N, D R, R S, S S, LJ T, K Tk, P v Dkk, + I C T!

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

-$! " #$%&! ' () * +,,,)* -./ ( 01! 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7 +,,

-$!  #$%&! ' () * +,,,)* -./ ( 01! 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7 +,, ((((( +,-. ()* $%&' "#! : :!, %& ' ()*+ $ " -$! " #$%&! ' () * +,,,)* -. ( 01! '% 6):7 -$'1& '*6 )78 %&! +,, 79.& 2* '3*4 0 (A 6>* & ' BC D$!E.?@$* '*! ;4 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7

More information

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8 P l a s r a d h i s m a n u a l f i r s. D a r C u s m r, W w u l d l i k y u bb a si n p r hf r m a n cf r m y u r p r d u c h a h a s b n m a n u f a c u r d m d r n f a c i l iu n id s r s r i c q u

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION NDN RROD HSOR SSOON NOEOED NOEORD MONRE ND MONREND E ::fs S R:: ROH :; OH NO NO 63 - -- --- - ---------- ---- -- -- - 956 G ::6 ; - R HY NO E OF N N :S!;G NG : MGg R M g R H w b H m 92 py - B : p j Dg

More information