]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

Size: px
Start display at page:

Download "]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn"

Transcription

1 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI Published from Thiruvalla on ]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn sf.]n.kn bn-se am-[y-a {]-h -Ø-I-cp-sS-bpw F-gp-Øp-Im-cp-sS-bpw A-tkm-kn-tb-j \n-e-hn h- p -sim- p- m- Dgn- n-en\v a{ n sfkiv sne-h-gn- Xv e w cq] c p IÆ-S-bpsS hne-bt Dt m amtfmsc Ip-º-\m-Sv: am-[y-a {]-h -Ø-I-cpsS-bpw F-gp-Øp-Im-cp-sS-bpw Iq- m-bv-a-bm-b sf.]n.kn t m-_ ao-un-b A-tkm-kn-tb-j \n-ehn h- p. P-\p-h-cn 19\v Ip-º- \m-sv \-S- t m-_ ao- n ]m- à tp- -_v tpm D-Zv-Lm-S- \w sn-bv-xp. ap A-Uo.No-^v sk-{i- -dn-bpw {]-i-kv-x-f-gp-øp- - Im-c-\p-am-b tum.un. _m-_pt]mƒ ap-jy {]-`m-j-ww \-S-Øn. ]m-ã si.kn.tpm t m- _ ao-un-b A-tkm-kn-tb-js \-b-{]-jym-]-\w \-S-Øn. A- tkm-kn-tb-j-s am - -tc-j-bpw kw-l-s-\m kw-hn-[m-\-hpw ]m- à cm-pp B-\n- m-sv hm-bn- p. A-tkm-kn-tb-j-s tem-tkm {]- Im-i-\w ]m-ã si.kn. tpm Fw.hn.^n-en- n-\v \-ev-in \n -hln- p. am-[y-a {]-h -Ø-I-cm-b d-h. tdm-bv hm-i-øm-\w, k-tlm-z-c- m-cm-b k-pn t]mƒ, tpm-bv Xm- \p-th-en, Sn.Fw. am-xyp, ]o- am-xyp h-ey-øv, ]m-ã -am-cmb ^n-en- v ]n txm-a-kv, tum. _- ty tpm -Pv, hn.]n.^n-en- v, kn- ]m-ã si.kn. kn.hn.am-xyp tpm t\m-pv tpm -Pv, hn -k tpmk-^v F- n-h B-iw-k-Iƒ t\ - p. ]m-ã -am-cm-b cm-pp ]q-h- me, kn.kn. G-{_-lmw F- n-h amcm-a Xn-cp-h- : am-cm-a I -h j a-e- -c k-`-bn-se \-ho-i-c- W-Øn-s A-S-bm-f-am-sW- v tum. tpm-k-^v am -tøm-ωm sa- {Xm-t m-eo-øm. ""th-z-hn-]-co-xam-b ]Tn- n- -ep-i-fpw Nn- -Ifpw {]-_-e-s - Im-e-Øv \-hoic-w hn-izm-k-øn-s B-flmhv D-b -Øn- n-sn- m-\m-wv am - tøm-ωm k-` 1895 am-cm-a I -h -j B-cw-`n- p- -Xv. am-cm-a ]- n-bp-ss B-d -apf a-w - p-d-øv {]-Y-a-th-Z-]-T- \ kw-k-aw \-S- p. Bw-t -b-k- `-bp-ss {]-K- -cm-b t\-xm- -fm- Wv {]-kw-k-i-cm-bn F-Øn-b-Xv. P-\-߃- v ku-i-cy-am-bn Xn-cph-N-\w ]Tn- n- p- -Xn-\v Hm-e, Cu-d, A-S- m-a-cw F- n-h D-]- tbm-kn- v ]- -sem-cp- -s - th- Zn-bm-bn. ]n- o-sv h -jw txm-dpw tn - p-h-cp- kw-k-a th-zn-bmbn C-Xv cq-]-s - p. I -h -j, {]-tz-i-øn-s H-cp k-l-i-c-w- {]-ÿm-\-am-bn am-dn. ]n - m-e- tpmpn sf- v am-xyqkv Ip-º-\m-Sv (]-Ø-\w-Xn- ): C- y s]- -t m-kv-xv ssz-h-k-`-bp-ss (sf.-]n.-kn) ap P-\-d {]-kn- U pw k-`-bp-ss ip-{iq-j-i- mcn {]-[m-\n-bp-am-b sl-t{_m _w- m-hn ]m-ã n.-f-kv. G- {_-lmw (Ip- q- v 93) I - Ør-k- n-[n-bn {]-th-in- p. sx-t - -d-ºn Ão-^ G-{_- lmw F- m-wv ]q -Æ-am-b t]cv. kw-kv-im-cw ]n- o-sv. izm-k-x-s-k-sø Xp-S - v P- \p-h-cn 30 \v D- - -gn- v Xn-cph- ]p-jv-]-kn-cn sa-un- timf-pv B-ip-]-{Xn-bn {]-th-in- n- p. Xn-cn-sI s^-{_p-h-cn \m-en- \v ]p-e -s Ip-º-\m-s `-h-\- ]m-ã kmw-ip- n k-pn a-øm-bn Nm-t m \n-e-ºq Im-tX- v {]m - n- p. t m-_ ao- v A- tkm-kn-tb-j `m-c-hm-ln-i-fmbn ]m-ã si.kn. tpm (c- m-[n-im-cn), kn.hn.am-xyp (ti-jw t]-pv 9) Øn sim- p h- p. F- m ho- pw tcm-kw aq - n- p-i-bmbn-cp- p. C- v (Xn- ƒ) cm-hn-se G-gv a-wn-tbm-ss I -Ør-k- n- [n-bn {]-th-in- p. k-`-bp-ss P-\-d sk-{i- -dnbm-bpw, tã- v sk-{i- -dn-bm-bpw, bp-h-p-\ kw-l-s-\-bm-b ]n.- ssh.-]n.f ÿm-]-i sk-{i- -dnbm-bpw, ss_-_nƒ skm-ssk- n amcm-a I sh j s^{_phcn 11 apx ]-Ø-\w-Xn- : 123 m-a-xv am-cma I -sh -j s^-{_p-hcn 11 ap-x 18 h-sc ]-ºm-\-Znbn-se am-cm-a a-w- p-d-øv \- S- pw. 11 \v D- -bv- v 2.30 \v tum. ^n-en-t m-kv am {In-tkm- Ãw am -tøm-ω h-en-b sa-{xmt m-eo-ø {]m-cw-` B-cm-[-\-bv- v t\-xr-xzw \ -Ipw. Xp-S - v am -tøm-ω k-` ta-e-[y- tum. tpm-k-^v am -tøm-ω sa- {Xm-t m-eo-ø D-Zv-Lm-S-\w snøpw. tum. bp-bm- nw am Iq-dntem-kv F- n-kv-tim- A-[y- X -h-ln- pw. Ko-h -Ko-kv am A-Ø-\m-kn-tbm-kv k-{^-{k Hm-^v C- y ti-c-f Hm-Iv-kn-enb-dn {]-kn-u m-bpw tk-h-\w sn-bv-xn- p- v. k-`-bp-ss th-z-]m- T-im-e sl-t{_m ss_-_nƒ tim-f-pn-s -bpw C- y ss_- _nƒ tim-f-pn-s -bpw Zo -L-Ime {]n -kn- B-bn-cp- p. C- y ss_-_nƒ tim-f-pn-s {]- kn-u v F-a-dn- -kpw sf.-]n.kn (ti-jw t]-pv 9) sa-{xm-t m-eo-ø, F- n-kv-tim- am-cm-b tum. Ko-h -Ko-kv am Xn-tbm-tUm-jy-kv, tpm-k-^v am _ - -_m-kv, txm-a-kv am Xn-a-Yn-tbm-kv, tum. sf-k-iv am ]o-e-iv-kn-t\m-kv, tum. G- {_-lmw am ]u-tem-kv, tum. am-xyq-kv am a- m-dn-tbm-kv, {KntKm-dn-tbm-kv am kv-sx-^m-t\mkv, tum. txm-a-kv am Xo-tØmkv, _n-j-]v ]o- tu-hn-uv Cu-, tum. {^m -kn-kv kp-μ - cm-pv, tum. B. cm-pv-ip-am, tum. hn-t\m-zv hn-iv-s F- n-hcm-wv ap-jy {]-kw-k-i. (ti-jw t]-pv 9) CXv \ho-i-c-w-øns AS-bmfw A-. B-[p-\n-I I-cn-kv-am- n-iv I -h -j-\p-i-fp-ss im- o-ic-w-hpw C-. th-z-]-t-\-ß-fn-eqss ]p-xn-b B-flo-b-am-\-߃ Z -in- p- -Xn-\pw B-flo-b- -kmaq-ln-i {]-Xn-_- -X D-b -Øp- - Xn-\pw ssz-h-cm-py hy-h-ÿn-xnbn k-`-bp-ss Z -i-\w ]p-xp- p- -Xn-\pw B-lzm-\w \ -Ip- th-zn-b-s{x. k-`-bp-ss km-aq-ln- I Z -i-\w kz-cq-]n- p- -Xn I -h -j-s ]- v h-ep-xm-wv. km-aq-ln-i Xn- -Iƒ-s -Xn-sc-bp- t]m-cm- -Øn-\v I -h -j-\v {]-tnm-z-\w \ -In-bn- p- v. \n-cmew-_-cpw \n - -\-cp-am-b P-\-ßtUm. tpmk^v am tømωm sa{xm-t m-eoøm Øv k-`-bp-ss an-j-\-dn {]-h -Ø- \-Øn-s ""ssi-i-fm-b'' kp-hnti-j {]-kw-k kw-l-øn-s ]- m-fn-ø-hpw t\-xr-xz-hpw I h -j-\p e-`n- p. ]n- o-sv A-Xv k-`-bp-ss ap-j-ap-{z-bm-bn, ti-c-f ss{i-kv-x-h k-aq-l-øn-s k- l-i-c-w-øn-s -bpw Xn-I- \n-jv-s-t_m-[-øn-s -bpw A- co- -Øn \n- v Xo-jv-W-am-b hn-izm-k-øn-s -bpw Zo-]v-X-am-b km- y-øn-s -bpw ]p-xn-b ]-Shp-I-fn-te- v I -h -j k-`sb B-\-bn- p. am-cm-a I h -j-\v _-lp-p-\-ß-fn \n- v e-`n- p- k-l-i-c-ww «m-l-\ob-am-wv.'' k-`m Xm-c-Ibn-se te- J-\-Øn-em-Wv C-ß-s\ ]-d- Xv. ""am-cm-a I -h -j-\v A- Xn-t -Xm-b X-\n-a-bp- v. hn-]p-eam-b ]-c-ky-ß-fn-eq-ss P-\-ß-sf B-I -jn- p- A- p-x tcm-kim- n k-tω-f-\-tam s]-cp- mtfm B-flo-b k-tω-f-\-tam k-`-bp-ss ti-c-f tã- v sk-{i- -dn-bm-bn 17 h -jw tk-h-\w sn-bv-xp. Xp-S - v P-\-d sk-{i- -dn-bm-bn 10 h -j-hpw P\- d {]-kn-u m-bpw B-dv h -j-hpw k-`m-t\-xr-xz-øn D- mbn-cp- p. A-ta-cn- -bn-se sf.-]n.kn ^m-an-en tim -^-d kn-s ÿm-]-i-\p-am-wv. tfm-sp- I-S- m-sv G-s -Sp- p- a-μn-c-߃, km-aq-ly-t -a-]- - Xn-Iƒ, ÿm-]-\-߃ F- n-h (ti-jw t]-pv 9)

2 2 ka-im-eni ]{XnI FUn-t m-dn-b s^{_phcn 05 snb am tpm h Kokv amt\-pnwkv FUn- ^n n cmpp lqã No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv.kmap-h dkn-u v FUn-t gvkv Ipcym-t mkv txm -Øn Pm kn F. h Kokv Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv jn_p ap -wim- n h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp \yqtbm v bp.si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv a p ]osn-tb- s_ n ]m - H etlma cmp G{_lmw tam kn hf- -h w Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : I sh j ]d-ºp-i-fnse {InkvXp Hcm-bncw ]pwy-i Ω-߃ sim pw t\sm-\m-hmø ]m]- -abmwv tbip-{in-kvxp-hns ]c-a-bm-k-øm e`y-am-ip- -Xv. Ahn- SpsØ ]mh-\-c w kie ]m]-ßfpw t]m n \sω ip o-i-cn- p- p-sb p Xncp-h-N\w Dd p \ Ip- p. tbip-{in-kvxp-hns {Iqip-a-c-W-amWv a\p-jy-h KsØ sszh-tømsp \nc- n- -Xv. ]m]nbmb a\p-jy\pw ]cn-ip- -\mb sszhhpw XΩn kwk K-Øn-em- Ip- Xv tbip-{inkvxp apjm- c-am-sw ktμiw kphn-ti-j-߃ \ Ip- p. sszh-øns a\p-jy-cq]w {InkvXp-hn Z in- p- p. {InkvXphns kvt\l-øns ]q ÆX tkm tkmym Ip nse {Iqin ImWp- p. tdmam- mcpw blq-z- mcpw tbip-hns {Iqip-a-c-W-Øn\p DØ-c-hm-Zn-I-fm-bn-cn mw. F m Ahn-Sp p c w Nn n-bxv tdmam- m pw blq-z- m pw th n am{x-a-. `mcx P\-Xbv pw IqSn-bm-Wv; kie a\pjy h K-Øn\pw th n-bm-wv. sszhw a\pjy-\m-bn-xo p ]m]n-isf hos -SpØp kz K-cm-Py-Øn-\-h-Im-in- I-fm- nb alm kw`hamwv kphn-ti-j-߃ {]tlm-jn- p- -Xv. CXv Ncn-{X-Ønse \nkvxpeyxbm-wv. Cßs\ H p Ncn-{X-Øn as m-cn- epw \S- n- n-. A p-x-߃ snøp- -hsc Znhy- m-cmbpw a\pjy sszh-ß-fmbpw IcpXn A\p-K-an- mdpw Bcm-[n- m-dp-ap- v. B A\p-bm-bn-Iƒ ax-{]-ÿm-\-ß-fmbn cq]-s -Sp-Ibpw Znhy- m aq Øn-I-fmbn amdp-ibpw snøp- p. CØcw ax-{]-ÿm-\-ß-sf mw hnhn[ Xcw Bflo-b-X-bpsS D]m-k\ {Ia-߃ krjvsn- p- p. Bfl-im- n, tcmk-ku-jyw, `uxoi t\ -߃ XpS-ßnb F m hnj-b-߃ pw ]cn-lm-c-øn\mbn hnhn[ aq Øn-Isf a\p-jy B{i-bn- p- p. Bflob Bÿm\-ß-fn-te v ` -P\ {]hm-lw. t\ ImgvN-Iƒ A n v kmbqpyw AS-bp- p. Bflob ti{μ-ß-fn Znhy-ssN-X\yw Ds v Aß-s\-bp- -h hniz-kn- p- p. ax-ßfpw aq Øn-Ifpw ]e-xm-sw- nepw Ahbn-se mw hym]-cn- p ssnx\yw H m-sw pw F m \Zn-Ifpw IS-ente v ]Xn- p Xpt]mse F m Bflob {]hm-l-ßfpw {]] krjvsm-hmb sszh-øn- hebw {]m]n- p psb pw Ah Icp-Xp- p. GXp hgn-bm{x snbvxmepw tam w {]m]n- m-sa hnizm-k-øn- \m-[mcw Cu Nn m-[m-cbmwv. hnip Xncp-sh-gpØpIfn-eqsS shfn-s kxyw Cu Nn m-[m-cbv v FXn-cm-Wv. aq Øn-I-fpsS Iq -Øn {InkvXp-hns \maw tn m-\m-hp- n-, alm- m s m- tam tzh- m s m- tam A ss nƒ shfn-s -Sp-Øp {InkvXp Ahn- SpsØ c Wy {]h Ønbpw \nkvxp-ey-am-wv. tbip-{inkvxp Imem-Xo-X-\m-Wv. ]usemkv olm {InkvXp-hns\ n h Wn- p- Xv Cß-s\-bm- Wv. "Ah AZr-iy-\mb sszh-øns {]Xn-abpw k Δ-kr-jvSn pw BZy-Pm-X\pw BIp- p. kz K-Øn-ep- Xpw `qan-bn-ep- Xpw Zriyam-bXpw AZr-iy-am-bXpw knwlm-k-\-ß-fm-is I Ør-Xz-߃ BIs hmgvn-iƒ BIs A[n-Im-c-߃ BIs ki-ehpw Ah apjm- cw krjvsn- -s p; Ah apjm- chpw Ah-\m-bn pw kiehpw krjvsn- s n-cn- p- p. Ah k Δ-Øn\pw apsº-bp- h ; Ah kieøn\pw B[m-c-am-bn-cn- p- p... Ah-\n k Δ kºq W-Xbpw hkn- p-hm\pw Ah {Iqin snmcn c w sim v Ah apjm- cw kam-[m\w D m- n. `qan-bn-ep- txm kz K-Øn-ep- txm ki-esøbpw Ahs\ s m v Xt msp \nc- n- m\pw ]nxm-hn\p {]kmzw txm n.' CXmWv tbip-{inkvxp. Ahn- Sp p {Iqin snmcn c w apjm- cw sszh-tømsp \nc pw kam-[m-\hpw a\p-jy-h K-Øn-\p- m-bn. Ncn-{X-Øn Cßs\ Hcp kw`hw sbcp-i-te-an am{xta \S- n- p- q. kie a\p-jy-cp-ssbpw hos -Sp- n-\mbn sszh-]p-{x-\mb tbip- hnesimspøp Ign- p. ss{ikvxh hnizm-k-øns B[mcw CXm-Wv. CXns\ icn-sh- p- -XmWv ]pxnb \nbaw apgp-h-\pw. tbip-{in-kvxp-hn-ep hnizmkw XnI pw hy n]chpw \nkvxpey-hp-am-wv. {InkvXp-hns\ A\p-K-an- p ` ]msp- -Xn-ß-s\- bmwv: ""al-xz-{]`p acn B -cy-{iqsi t\m n Rm Cu temim-uw-_-c-߃ \jvsw \nμyw Fs -Æp-t {]iwk H p-am-{xta {InkvtX-ip-hn arxyp-xs Nn n-º-imcyw k Δhpw X c -Øn-\mbv hnsp-t Xr m cw inc- n \n v Hgp-Ipt kvt\lw ZpxJw Ch-bn _ w A pxw apƒap-sntbm AXn-t{ijvTw {]] w BsI t\sn Rm XzPn- nepw axn-bmim Cu Znhy-kvt\-l-Øn\p Rm Fs ap pw \ Io-SWw''. aq Øn-Iƒt m, {]hm-n-i- m t m ax-{]-nm-c-i- m t m \ Im-\m-hmØ ]m]- -abpw hos -Sp pw Bflkt m-j-hp-amwv tbip-{inkvxp \ Ip- -Xv. a\p-jys\ ]m]-øn \n pw hos -SpØp ]m]- a \ In \nxy-a-c-w-øn \n pw \c-i-øn \n pw tamnn- n p \nxypohs\ \ In \nxyx Dd- m- n. C{Xbpw Imcy-߃ {InkvXp-hns {Iqip-a-c-W-Øm km[n- p. ac-wsø hn p Dbn sø-gp-t {InkvXp-hn hniz-kn- p- -h v F m-h pw kpc- n-xxzw In p- n-. ]pxn-b \nbaw shfn-s -Sp-Øp {InkvXp-hn-s\-bmWv \mw {]tlm-jn-t - -Xv. \n `m-ky-h-im ]e I sh j ]d-ºp-i-fn-sebpw {IqtkUp-Ifn-sebpw {InkvXp-hn\v Cßs\ Hcp cq]-an-. BWn- -gpxpw apƒ n-co-s-hp-an- mø {InkvXphns cq]-amwv AhnsS hc p Im p- -Xv. hnem- p-døv apdn-hp-i-fn- mø {InkvXp! snt mepw cmp-h-kv{xhpw [cn ainl! BsI IqSn Hcp am{ n-is timew! sshzypxn \ne- m "_ƒ_p-iƒ AW- m Cu {InkvXp-cq]w am p t]mipw! Rm temi-øns shfn- -amsw p ]d tbip-\m-y Ccp-fn-te v \S p hcp-tºmƒ Ccp- n Ccn- p- -h v {]Imiw e`n- p- p. Ct mƒ \ap v apƒ ncosw ImWmw. Cu A\p-`-h-߃ e`n- p- p. {InkvXp Ah-cpsS \my\pw I Ømhpw sszh-hp-ambn amdp- p. Ah ]n K-an- p- Xv Cu tbip-hns\bmwv. Ah Npw_n- p- Xv Cu kvt\l kzcq-]-s\- bmwv. hw-ßp- Xv {InkvXp-hns\ am{x-am-wv. PohnXw Xs {InkvXptI{μo-Ir-X-ambn amdp- p. Pohn- p- Xpw acn- p- Xpw {InkvXp! thdn C\n Hcp Pohn-Xw. Cu kvt\lsø Dt]- n v thsdmcp aq Ønsb txsm-\m-hp- n-. thsdmcp D]m-k-\-{Iaw Bhiy-an- msx hcp- p. C\n temisø ImWp- Xv {InkvXp-hns IÆn-eq-sS. Ncn- p- Xv B hgn-bn-eqss CXmWv Ipcn-ins hgn. kxy-øns ]mx. kvt\l-øns {]Im-iw. F m A -Im-c-i- n-sbbpw txmev]n- p- -XmWv tbip-hns km n- yw. {InkvXp-hn hniz-kn- p- -h-cpss ]m]-߃ F mw am pt]m-ip- p. tbip-hns c -Øm ip o-i-cn- -s -Sp- p. im]-߃ C\n C. ]nxm- - m-cpss Xe-ap-d-I-fpsS ]m]-ßfpw im]-ßfpw Ahsc ]n XpS-cp-I-bn-. Xe-ap-d-I-fpsS im]-߃ am p In m- \mbn {]txyi t\ ImgvN-Itfm {]m -\-Itfm Bh-iy-an-. F m ]m]-ßfpw im]-ßfpw Ft - p-ambn amdn-t m-bn. ]pxnb \nbaw Aß-s\-bmWv ]Tn- n- p- -Xv. Xe-ap-d-I-fpsS ]m]-߃ \sω th -bm-sp-sa ]Tn- n- XnI pw Zpcp-]-tZ-i-am-Wv. Xe-apd-I-fpsS im]-߃ {InkvXp-hn hniz-kn- p- -hsc ]n XpS-cn-. Ah {InkvXp-hn kzx-{ -cmwv ]pxnb krjvsn-i-fm-wv. "Im ao, \mw sszh-a- ƒ F p hnfn- -s -Sp-hm, ]nxmhv F{X A[n-Imcw \ In-bn-cn- p p'. sszh-a- ƒ v Fhn-sS-bmWv ]nxm- - m-cpss im]-߃? h n- -s -S-cp-Xv. ]cn-ip- m-flm-hn-\m ap{zbn-s-s - -h-cn im]-øns Nc-Sn-. ]m]-øns bpw im]-øn-s bpw adp-hne tbipi Ømhp simspøp Xo Øp. \nxy-{]-xym-i-bmwv {InkvXphn hniz-kn- p h-cpss Ah-Im-iw. ]m]-tam-n-\hpw Bfl-c- -bp-am- Wv tbip-hn hniz-kn- p- -h-cpss Bfl-k-t m-jw. c n- -s -Sp txmss tcmkhpw `uxoi kml-n-cy-ßfpw amd-w-sa- n-. a abamb icocw {Zh-Øn\p hnt[-b-am-wv. acww ico-csø Iog- S- pw. ]p\-cp- m\ \mfn ac-wsø txmev]n v \mw D m\w snøpw. tbip-hn hniz-kn- p- -h v amc-i-tcm-k-ßtfm A]-I-S-aWßtfm kw`-hn- p- Xv Xe-ap-d-I-fpsS im]wsim- -, a\p-jy v kw`-hn- p- sx mw {InkvXp hnizm-kn-iƒ pw `- hn- mw. A px tcmk-im n C pw D v. F m-h pw kujy-am-ip-sa- n AXp A pxw A -t m. F mh pw kujyw "F m-h pw BtcmKyw' F m-h pw kar n Fs mcp ap{zmhmiyw ]pxnb \nb-a- Øn-en-. tcmktam Btcm-Ky-tam, kºtøm Zmcn-{Zytam ac-wtam Poht\m GXm-bmepw kω-xw. F p Xs -bm-sw- nepw {InkvXphns kvt\l-øn \n pw th ]n-cn- m-\m-hn-. CXmWv ]usemkv olm-bpss sszh-im-kv{xw. BZna k`-bn tcmknifp m-bn-cp- p. IS`mchpw srcp- hpap- -h-cp- m-bn-cp- p. ] n-wn, B]-Øv, ]ou\w CsX mw D m-bn. CsXms ]nxm- - m-cpss im]w sim mtwm? F{_m-b-te-J\w \sω Hm Ω-s -Sp- Øp- X Cß-s\-bmWv :""a p Nne G hpw \s mcp Dbn sø-gpt ev]p e`n-t - -Xn\v D m-cww ssis m- msx t`±yw G p. thsd Nne ]cn-lm-kw, NΩ- n, Nße, XShv Ch-bm-ep ]co A\p-`-hn- p. It dv G p, Cu -hm-fm Adp- -s - p, ]co- n- s - p, hmfm sim -s - p, PS-bm-Sp-I-fp-sSbpw timem-sp-i-fp-ssbpw txm [cn- p, _p n-ap pw D]-{Zhhpw IjvShpw kln- p. ImSp-Ifp-I-fnepw ae-i-fnepw Kpl-I-fnepw `qan-bpss ]nf p-i-fnepw Dg p he- p. temiw Ah v tbmkyw Bbn-cp- n-. Ah F mhcpw hnizm-k-øm km yw e`n- n pw hmkvzø \nhrøn {]m]n- n.'' AtX, CXmWv bym {InkvXym-\n-Xzw. F m-hcpw kujyam-ip- n-. F m-hcpw [\n-i-cm-ip- n-. F m-h pw `uxni t\ ߃ D m-ip- n-. F m-h pw kpc- n-xxzw In p- n-. ]pxnb \nbaw shfn-s -Sp-Øp {InkvXp-hn-s\-bmWv \mw {]tlm-jnt - -Xv. \n `m-ky-h-im ]e I sh j ]d-ºp-i-fn-sebpw {IqtkUp-I-fn-sebpw {InkvXp-hn\v Cßs\ Hcp cq]-an-. BWn- gpxpw apƒ n-co-s-hp-an- mø {InkvXp-hns cq]-amwv AhnsS hc p Im p- -Xv. hnem- p-døv apdn-hp-i-fn- mø {InkvXp! snt mepw cmph-kv{xhpw [cn ainl! BsI IqSn Hcp am{ n-is timew! sshzypxn \ne- m "_ƒ_p-iƒ AW- m Cu {InkvXp-cq]w am p t]mipw! Rm temi-øns shfn- -am-sw p ]d tbip-\m-y Ccp-fn-te v \S p hcp-tºmƒ Ccp- n Ccn- p- -h v {]Imiw e`n- p- p. Ct mƒ \ap v apƒ n-cosw ImWmw. ssii-fn BWn- gp-xp- v, hnem- p-dsø apdn-hp-iƒ' IÆp- I-fn \n pw kvt\l-øns civan-iƒ \ap p t\sc-bmwv \S p hcp- Xv \sω c n- m! Ahn-Sp p ]d-bp p: "hcn-i, Fs ]n mse hcn-i, ad- -, \nß-fpss {Iqip IqSn FSpØp simƒi'.

3 3 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn hn\hpw hym-jym-\hpw s^{_phcn 05 {]h-n-\-߃ hym-jym-\n- p-tºmƒ tum. k\ojv sndn-bm kxy-h-n-\sø bym ambn {]kw-kn- Ww (Rightly divide the word of God) F- -Xv X-s P-\-tØm-Sp- ssz-h-øns am- -an- m-ø I-ev-]-\-bm-Wv (2 Xn-sam. 2:15). ssz-h-h-n-\-ønse G-sXm-cp hn-j-b-hpw i-cn-bmb \n-e-bn a-\- n-em- -Ww F- n h-n-\w i-cn-bm-b \n-e-bn hn-`-pn- p-hm (hym-jym-\n- phm ) km-[n- -Ww. h-n-\w hym- Jym-\n- p- -Xn-\p F- v {]-am-wam-wp- -Xv? Hm-tcm-cp-Ø - pw bp- w F- pw B-flo-I h - - \-bv- v D-X-Ip- -sx- pw t_m- [y-ap- \n-e-bn h-n-\w hym- Jym-\n- p-hm kzm-x-{ yw D- t m? F- -Xv Ku-c-h-ta-dn-b H- cp tnm-zy-am-wv. Hm-tcm-cp-Ø - pw C-jv-S-ap- -Xv t]m-se h-n- \w hym-jym-\n- p-hm h-n-\w A-\p-h-Zn- p- n- F- -Xm-Wv H- hm- n Cu tnm-zy-øn-\p D- Ø-cw. h-n-\w hym-jym-\n- p- - Xn-\p h-n-\-øn-\p A-Xn-t -Xmb H-cp co-xn-bp- v. {]-am-w-ap- v. h-n-\w {I-ao-Ir-X-am-bn ]Tn- p- hy- n-iƒ- v A-Xv hy- - hp-am-wv. _-tcm-h-bn-ep- hn-izmkn-iƒ X-߃ tiƒ- p- h- N-\w A-ß-s\ X-s -tbm (i-cn-bm-b hym-jym-\-am-twm) F- v ]-cn-tim-[n- p- kz-`m-hw H- mw \q- m- n X-s D- mbn-cp- p. ssz-h-h-n-\w i-cn-bm-b \n-e-bn-em-twm A- -tbm hym- Jym-\n- p- -Xv F- v Xn-cn- -dn-bphm-\p- hn-th-n-\-h-cw B-Zn-a-Ime-Øv hn-izm-kn-iƒ- v D- m-bncp- p F- v hy- w. C pw sszh-p-\-øn-\p B-h-iy-ap- H- m- Wv Cu hn-th-n-\-h-cw. th-z-]p-kv-x-i Im-t\m sszh-p-\-øn-\p \-ev-i-s - -txm-ss h-n-\-hym-jym-\-øn-\p- A-Snÿm-\-{]-am-Ww ssz-hm-flm-hv hy- -am-bn \-ap- v B-te-J-\w sn-bv-xp X- p. A-Xp X-s -bm- Wv th-z-]p-kv-x-i hym-jym-\- Øn A-`n-Im-ay-am-b-Xv. A-Xv \mw C-{]-Im-cw hm-bn- p- p. ""btlm-h-bp-ss ]p-kv-x-i-øn A- t\z-jn- p hm-bn- p t\m- p-hn ; A-h-bn H- pw Im-Wm-Xn-cn- bn- ; H- n-\pw C-W C- m-xn-cn- -bp-an- ; A-h-s hm-b-t m I- ev-]n- -Xv; A-h-s B-flm-h-t{X A-h-sb Iq- n-h-cp-øn-b-xv'' (sbi-øm. 34:16). \-ap-t m ssz-hw X-s B-flm-hn-\m sh-fn-s - Sp-Øn-bn-cn- p- p. ssz-hw \-ap- v \ -In-b-Xv A-dn-hm-\m-bn ssz-h-øn \n- p- B-flm-hns\ A-t{X {]m-]n- -Xv. A-Xv R- ߃ am-\p-j m-\w D-]-tZ-in- p- h-n-\-ß-fm A- ; B- flm-hv D-]-tZ-in- p- h-n-\-ßfm X-s {]-kv-xm-hn- p sim- v B-flo-I- m - v B-flo-I-amb-Xv sx-fn-bn- p- p (1 sim-cn. 2:10 14). ssz-h-h-n-\-hym-jym-\- tøm-sp- _- -Øn am-\p-jn- I m-\w D-]-tZ-in- p- B- i-b-߃ ]m-sn- F- -Xv ssz-hmflm-hv hy- -am- p- p. h-n-\- sø h-n-\w sim- v hym-jym- \n- p. ssz-hm-flm-hv \ -Ip- k-tμ-iw Dƒ-s m- p-i F- - Xm-Wv hn-izm-kn-i-fp-ss I-S-a. ""\n߃ Xn-cp-sh-gp-Øp-I-sf tim-[- \ sn-øp- p.'' (you digently search the Scriptures because you think you have eternal life in them) (tbm-l. 5:39). ssz-h-h-n-\-øn- \p Zn-hy-Xzw A-Y-hm ssz-h-izmko-b-x I-ev-]n- p-hm Nn-e {]- txy-i \n-_- -\-I-fpw B-i-bß-fpw hym-jym-\-ß-fpw Nn-e I- p-]n-sn- n- p- v. h-f-sc h-iy-amb \n-e-bn A-h A-h A-h- X-cn- n- -bpw, A-h-cp-sS si-wnbn A-t\-I A-I-s - p t]m- Ip-I-bpw sn-bv-xn- p- v. Cu h- iy-am-b hym-jym-\-am-wv A-en-Kdn F- Hm-a-\-t -cn A-dn-b-s - Sp- A-\ym - hym-jym-\w. h- N-\-Øn C- m-ø-xpw h-n-\w D-t±-in- m-ø-xp-am-b A-\ym - w h-n-\-øn A-Sn-t - n- p- co-xn. C-h B-flo-I-sa- pw ssz-hn-i-sa- pw txm- p-sa- n-epw ssz-h-h-n-\-hym-jym-\- Øn Kp-cp-X-c-am-b tzm-j-߃ h-cp-øn-sh- hym-jym-\-co-xn-bm- Wv. A-en-K-dn- hym-jym-\w F- Hm-a-\-t -cn A-dn-b-s -Sp- A-\ym - hym-jym-\-co-xn ssz-h-h-n-\ hym-jym-\-cw-k-øpw ssz-h-im-kv-{x-cw-k-øpw h-f-sc Kp-cp-X-c-am-b tzm-j-߃ h-cp- Øn-sh- n- p- v. {]-h-n-\-hn-j-btøm-sp- _- -Øn-epw Cu hym-jym-\-co-xn tzm-jw sn-bv-xn- p- v. A-Xv ]n- m-se hn-i-zo-icn- p- -Xm-Wv. h-n-\w ]-cn-tim-[n- p-tºmƒ C-W In- m-ø-xpw hy- -X C- m-ø-xp-am-b hn-j-b-ß-fn am- \p-jn-i B-i-b-߃ tn - phm ]m-sn- F- pw, a-d- n-cn- p- Im-cy-߃, A-Y-hm sszhw hn-i-z-am- m-ø Im-cy-߃ ssz-h-øn-\p- -Xv F- p- \ne-bn a-\- n-em-t - -Xm-Wv. sh-fn-s -Sp-Øn-bn-cn- p- hn-jb-߃ sh-fn-s -Sp-Ø-s - \n-ebn-epw sh-fn-s -Sp-Ø-s - A-fhn-epw am-{xw a-\- n-em- p-i F- -Xp-am-Wv ssz-hw B-{K-ln- p- -Xv. F-gp-Xm- p-dw hm-bn- p- - Xpw hym-jym-\n- p- -Xpw h-n-\- tøm-sp- _- -Øn-epw tbm- Ky-a-. ss_-_nƒ hym-jym-\- Øn ]-e-cpw kz- w B-i-b߃ A-h-k-tcm-Nn-X-am-bn tn - p- {]-h-w-x ssz-h-im-kv-{x cw-k-ß-fn k -Δ-km-[m-c-W-am- Wv. {]-txy-in- pw `m-hn-im-e imkv-{x-tøm-sp- _- -Øn. C- Xv h-n-\-hn-cp- -am-b-xpw Kp-cp-Xc-hp-am-b ]-e D-]-tZ-i ssh-ir-x߃- pw h-gn Xp-d- p- p-ap- v. ss_-_n-fn-se hm-n-i-ß-sf A-h F-gp-Xn-b ]- m-ø-ew, k-μ -`w, hym-i-c-w ssi-en F- n-h ]-cn-k-wn- p b-ym-hn-[n hym-jym-\n- p- -Xn-\p ]-I-cw, F-gp-X-s - hn-j-b-߃- v am-\p-jn-i _p- n-bn D-Zn- p- sx- m-b B-flo-I A - w A-Sn-t - n p- hym-jym-\-co-xn-bm-wv A-\ym - hym-jym-\w. Cu hym-jym-\-øn F-gp-Øn-s N-cn-{X-]-c-am-b ]- m-ø-e-sø X- n- -f-bp-i-tbm A-h-K-Wn- p-i-tbm \n-km-c-h - -cn- p-i-tbm sn-øp- p-sh- p am-{x-a-, F-gp-X-s - hn-j-b-øn-s k-μ -`-Øn-\p t\-sc hn-]-co-x-amb B-i-b-߃, B-g-am-b B-flo-I k-xy-߃ hn-`m-h-\w sn-øp- p F- p- hym-p-`m-h-øn A-h-X-cn- n- p- p. {]-h-n-\-hn-j-b-ß-fp-ss hym- Jym-\-Øn am-\p-jn-i B-i-b߃ tn - p- -Xv h-f-sc Kp-cp-Xc-am-b Zp-cp-]-tZ-i-߃ X-e-s]m- p- -Xn-\p ap-jm- -c-am-bn- p- v. am-\p-jn-i _p- n sim- v a-\- n- em- p-hm km-[n- m-ø hn-j-b߃- v am-\p-jn-i B-i-b-ß-ƒ sim- v hn-i-zo-i-c-ww \ -Iphm B-fp-Iƒ {i-an- p- -Xv sim- m-wv Cu hn-]-øv h-n-\-hym- Jym-\-cw-K-Øv D- m-ip- -Xv. B- I-bm, {]-h-n-\w F-ß-s\-sbms hym-jym-\n- -Ww F- -Xv kw-_- n- v A-Sn-ÿm-\-]-c-am-bn Nn-e Im-cy-߃ \mw a-\- n-emt - -Xp- v. Cu A-[ym-b-Øn {]-h-n-\w F-ß-s\ hym-jym-\n- mw F- -Xv hn-i-zo-i-cn- p-hm-\m- Wv R-߃ B-{K-ln- p- -Xv. {]-h-n-\-hym-jym-\-cw-k-øv {]-[m-\-am-bpw c- p \n-e-i-fn-ep- hym-jym-\-ß-fm-wv \n-e-hn-ep- -Xv. B- -co-i hym-jym-\-hpw \n-g s]m-cp-ƒ hym-jym-\-hpw. \n-g s]m-cp-ƒ hym-jym-\w (Typology) F t]cn A\ym- - (Alegorical) hym-jym-\-am-wv C- v ]-e-cpw h-n-\ hym-jym-\- cw-k-øv D-]-tbm-Kn- p- -Xv. A- {]-Im-cw \n-g s]m-cp-ƒ hym- Jym-\w F- `m-h-øn A- \ym - hym-jym-\w \-S-Øn C- q- ssz-h-p-\-sø h-gn sx- n- p- p. D-Ø-a-Ko-X- -Øn-se k- `-bpw {In-kv-Xp-hpw F- hym- Jym-\w A-\ym - hym-jym-\w, \n-g s]m-cp-ƒ hym-jym-\w F- hym-p `m-h-øn I-S- p h- H-cp sh-fn- Zq-X B-Wv. h-i-xn-cn-hn- m-ø hn-izm-kn-iƒ C- q- -cp-ss si-wn-bn A-I-s - p t]m-bn. D-Ø-a-Ko-X-tØm-Sp- _- -Øn am-{x-a-, {]-h-n-\ hn-j-b-ß-fn-epw Cu hy-xn-n-e- \w Kp-cp-X-c-am-b `-hn-jy-øp-iƒ h-cp-øn sh- n- p- v. A-\ym - hym-jym-\w A-Y-hm A-en-K-dn- hym-jym-\w ss_-_n-fn-se hm-n-i-ß-sf A-h F-gp-Xn-b ]- m-ø-ew, k- μ -`w, hym-i-c-w ssi-en F- nh ]-cn-k-wn- p b-ym-hn-[n hym- Jym-\n- p- -Xn-\p ]-I-cw, F-gp- X-s - hn-j-b-߃- v am-\p-jn- I _p- n-bn D-Zn- p- sx- mb B-flo-I A - w A-Sn-t - n p- hym-jym-\-co-xn-bm-wv A-\ym - hym-jym-\w. Cu hym-jym-\-øn F-gp-Øn-s N- cn-{x-]-c-am-b ]- m-ø-e-sø X- n- -f-bp-i-tbm A-h-K-Wn- p- I-tbm \n-km-c-h - -cn- p-itbm sn-øp- p-sh- p am-{x-a-, F-gp-X-s - hn-j-b-øn-s k- μ -`-Øn-\p t\-sc hn-]-co-x-am-b B-i-b-߃, B-g-am-b B-flo-I k-xy-߃ hn-`m-h-\w sn-øp- p F- p- hym-p-`m-h-øn A-h- X-cn- n- p- p. Cu hym-jym-\- Øn F-gp-X-s - h-n-\-øn-s (ti-jw t]-pv 8)

4 4 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn hn\hpw hym-jym-\hpw s^{_phcn 05 hn\hymjym-\-øns Ncn{Xw tum. tpm -k kn. ^n-en v {-In-kv-Xo-b hn-izm-k-tøm- Sp- _- -Øn-epw D-]-tZ-i-ßtfm-Sp- _- -Øn-epw, ssh-]- co-xy-߃ D- m-ip- -Xv h-n-\- hym-jym-\ co-xn-i-fn-se A- -cw aq-e-a-t{x. _-lp-hn-[ hym-jym-\- ߃ C- v Xn-cp-sh-gp-Øn-t\m-Sp- _- -Øn D- -Xv sim- pw, A-Xv _-lp-hn-[ D-]-tZ-i߃- v h-gn sx-fn- p- -Xv sim- pw i-cn-bm-b-xv F- v F- v Xncn- -dn-bp- -Xn-\p i-cn-bm-b hym- Jym-\w F- v F- -Xv kw-_- n- v hy- -am-b t_m-[yw th-z-]- Tn-Xm-hn-\v D- m-ti- -Xv B-hiy-am-Wv. th-z-hym-jym-\ N-cn-{X-Øns B-cw-`w \mw Im-Wp- -Xv D -]-Øn ]p-kv-x-i-øn-em-wv. ssz-h-h-n-\-sø hym-jym-\w Iq- Sm-sX X-s a-\p-jy-\v a-\- n- em-ip- `m-j-bn ssz-hw A- cp-fn-s -bv-xn- pw, A-Xv Zp -hym- Jym-\w sn-bv-x ]-g-b ]m-ºn-s hym-jym-\-am-wv B-Zm-an-\pw, l- Δ-bv- pw hn-izm-ky-am-bn txm- nb-xv. F- m-e-øpw Zp -hym-jym- \ tøm-sm-wv a-\p-jy-\v {]n-bw. {]-txy-in- pw ssz-h-p-\-øn-\v. tam-i-bp-ss Im-ew B-b-t m-tg- pw F-gp-X-s - h-n-\-ß-fp-ss hym-jym-\-߃ \-S-Øp- -Xv \mw Im-Wp- p. ]n- o-sv ssz-h- P-\-Øn-s km-aq-ln-i \-ho-ic-w-øn-\p \n-zm-\-am-bn ssz-hh-n-\-sø B- -co-i-am-bn hym- Jym-\n- p- N-cn-{Xw \mw Im- Wp- -Xv s\-l-aym-hv 8:1-18 hm- Iy-ß-fn-em-Wv. A-Sn-a-Xz-Øn \q- m- p-iƒ Po-hn- p a-s-ßn-h- sb-lq-z P-\-Øn-\p h-n-\w hy- -am-bn a-\- n-em- p- -Xn- \p hym-jym-\-hpw hym-jym-\n-bpw B-h-iy-am-bn-cp- p. tam-si-bp-ss \ym-b-{]-am-ww A-Sn-a-Xz-Im-e-Øv A-h hn-kv-a-cn- p t]m-bn-cp- p. A-h - v h-n-\-øn-s {]-Xn-]m- Z-\-co-Xn h-i-an- m-bn-cp- p. X- qew {]-kv-xp-x hn-j-b-߃ kw- _- n- v {Km-ly-ap- -h A-Xv hn-i-zo-i-cn- p \ -ti- n-bn-cp- p. A-Sn-a-Xz-Øn I-gn- n-cp- -h - v h-n-\w F-gp-X-s - F- {_m-b `m-j h-i-an- m-xn-cp- -Xpw hym-jym-\w B-h-iy-am- n. F- {km C-hn-sS A-\p-h -Øn- -Xv B- -cn-i hym-jym-\-am-bn-cp- p. A-h-cp-sS ]n-xm- - m-cp-ss Ime-sØ Hm - n- p sim- v, tamsi-bv- v ssz-hw \ -In-b h-n- \-Øn-s {]m-[m-\yw F-{km hy- -am- p- p. h-n-\w F-gp-X-s - Im-e-hpw A-Xv hm-bn- p- -h Po-hn- p- Im-e-L- -hpw X-Ωnep- A- -c-hpw hym-jym-\w A- \n-hm-cy-am- p- p. ]-g-b-\n-b-a hym-jym-\-øn-\p sb-lq-z- m kzo-i-cn- n-cp- -Xv B- -co-i hym-jym-\w B-bn-cp- p. sb-lq-z d- n-am Cu hnj-b-øn {]m-ho-wyw t\-sn-bh B-bn-cp- p. sb-lq-z d- nam-cpw im-kv-{xn-am-cpw A-\ym - co-xn-bn ssz-h-h-n-\w hni-zo-i-cn- p- -h B-bn-cp- n-. bn-{km-tb-en-s N-cn-{Xw A-Snÿm-\-am- n A-h-tcm-Sp- sszhn-i C-S-s]-S-epw ssz-hw A-hcn \n- pw {]-Xo- n- p- hnj-b-ß-fpw A-Xn-\p th- n-bp- I-ev-]-\-I-fpw {I-ao-Ir-X-am-bn A- h-x-cn- n- p-i-bm-wv sn-bv-xn-cp- -Xv. A-\ym - hym-jym-\-øn-s B-hn -`m-hw H- mw \q- m- n-s A-h-km- \-tøm-sp Iq-Sn-X-s A-\ym - hym-jym-\w {In-kv-Xo-b k- aq-l-øn I-S- p Iq-Sn. A-Xn- \p Im-c-W-߃ ]-e-xm-wv. H- ma-xm-bn Im-t\m-\n-I {K-Ÿ-߃ F- m-h-cp-ss I-øn-epw D- m-bncp- n-. A-Xp-t]m-se X-s am- \p-jn-i X-Øz-im-kv-{X-ß-fn B-{i-bn- p Po-hn- hy- n-iƒ- v X-ß-fp-sS X-Xz-Nn- -Iƒ- v hym-jym-\-øn-\p A-Sn-ÿm-\-am- Ip- p. B- -co-i hym-jym-\- Øn ssz-h-h-n-\-øn-s hm-n- I L-S-\-bpw, hym-i-c-w-hpw, ]- m-ø-e-hpw, N-cn-{X-hpw A-Snÿm-\-am- p-tºmƒ, A-\ym - (A-en-K-dn- ) hym-jym-\- Øn am-\p-jn-i `m-h-\-bm-wv ap- n- p \n - p- -Xv. am-\p-jn-i `m-h-\-bn-se B-flo-I-X h-n-\- Øn A-Sn-t - n- p- co-xn. ssz-h-h-n-\-øn H-cp Im-cyw ]m-sn- F- v hy- -am-bn ]-d-bptºmƒ, A-Xn-s\ e-lq-i-cn- p Im-Wn- p- -Xn-\pw am-\p-jn-i _-e-lo-\-x-sb km-[q-i-cn- p- - Xn-\pw {]-kv-xp-x hn-j-b-sø ]- m-ø-e-øn \n- pw A-I- n, X-ß-fp-sS am-\p-jn-i Nn- -sb km-[q-i-cn- p- H-cp hn-i-zo-ic-ww B-flo-I `m-h-øn \ - Ip- co-xn-bm-wv A-\ym - hym-jym-\w A-\p-h -Øn- p- - Xv. D-Ø-a-Ko-X-Øn-se kv-{xo-bpss i-co-c-sø- p-dn- p- h -Æ- \-Iƒ A-»o-ew F- p Nn- n- p- -h, A-Xn-se ]-cm-a -i-ß-sf {In-kv-Xp-hpw k-`-bpw X-Ωn-ep- B-flo-I _- -am-bn A-h-X-cn- n- p- -Xv C-Xn-\p D-Ø-a-Zr-jv- Sm- -am-wv. k-`-sb- p-dn- p- {]-h-n-\-ß-fpw kq-n-\-i-fpw ]- g-b-\n-b-a-øn C- F- k- h-cp-ss `m-j-i-fn e-`y-am-bn F- -Xpw A-\p-{K-l-I-c-am-bn. h-n- \- hym-jym-\-øn C- pw am- \p-jn-i B-i-b-ß-fm-Ip- A- \ym - -߃ A-Sn-t - n- p- -h D-s - n-epw, h-n-\w hym- Jym-\n-t - -Xv - -h-n-\-sø h- N-\w sim- v F- {]-am-w- Øm B-sW- -Xv hy- -am-bn {]-Jym-]n- -s - n- p- -Xn-\m C- v P-\-߃- v sx- n \n- pw I-c-I-b-dp-hm A-h-k-c߃ D- v. F- n-epw a-\p-jn-i P-U-Øn-s ssh-im-cn-i-x-bv- v Du- \ -In-bp- A-\ym - hym-jym-\-tøm-sm-wv hn-izmkn-iƒ- v {]n-bw F- -Xv h-f-sc Ku-c-h-tØm-sS Im-tW- hn-jb-am-wv. D-Ø-a-Ko-X hym-jym-\- Øn B- -co-i hym-jym-\-øn- \p F-Xn-sc A-\ym - hym-jym- \n-iƒ ]-S-hmƒ F-Sp-Ø-Xpw, h- I-Xn-cn-hn- m-ø hn-izm-kn-i-fpw k-`-i-fpw am-\p-jn-i P-Uw A- \p-k-cn- p A-hn-th-I-am-bn {]-h - Øn- -Xpw A-\ym - hym-jym- \w a-\p-jy-s\ ssh-im-cn-i-am-bn F-ß-s\ kzm-[o-\n- p- p F- - Xn-s hy- -am-b sx-fn-hm-wv. A-\ym - -hym-jym-\-øn-s h- iy-x-bn a-xn-a-b-ßn-b hn-izmkn-iƒ, Xn-cp-h-N-\ k-xy-øn-s\- Xn-sc \n-e-sim- ]-cn-xm-]-i-cam-b ÿn-xn hn-ti-jw A-\ym - hym-jym-\ Øn-s h-iy-x F-{X Kp-cp-X-cw F- v hn-fn-t m- Xp- p. h-n-\-hym-jym-\-øn-se {]- [m-\-l-s-i-߃ h-n-\-hym-jym-\-øn-\p kzo- Im-cy-am-b am - w A-h-ew-_n- p- -Xp sim- v i-cn-bm-b \n-k-a- \-Øn F-Øp- p F- v D-d- nam - n eq-y Xp-S-ßn-sh- B-flo-I \-ho-i-c-w-tøm-sv _- -s - p ssz-h-h-n-\ hym-jym-\-øn Ir-Xy-X-bpw hy- -X-bpw h-c-ww F- -Xv kw-_- n- v hn-izm-kn-iƒ- v i- -am-b t_m- yw D- m-ip-ibpw, X -^-e-am-bn ssz-h-h-n-\-sø s\-l-aym-hp k-ln-x-ap- sszh-`- - m hym-jym-\n- -Xv t]m-se B- -co-i-am-bn hym-jym-\n-t - -Xv B-h-iyw F- p- X-Xzw ho- pw {]m-[m-\y-tøm-ss A-h-X-cn- n- -s - p. hn-izm-k-øm-ep- \o-xo-i-c-ww, Ir-]-bm-ep- c- F- n-xym-zn hn-j-b-߃ h-f-sc hy- -X-tbm-sS {]-Jym-]n- p-hm C-Sbm-b-Xv Cu hym-jym-\ A-Sn-ÿm-\-Øn-t -em-wv. \n-c- m-ø ]-e-xpw ssz-h-h-n- \-Øn Im-Wp-hm I-gn- p. X-ß-fp-sS a-\- n-s\ Xr-]v-Xn-s - Sp-Øp- -Xn-\v h-n-\-sø h-fs m-sn- p hym-jym-\n-t - -Xv ]- e - pw A-\n-hm-cy-am-bn. {]-kw- K-I-cn-epw F-gp-Øp-Im-cn-epw Nne Cu k-{º-zm-b-øn-\p ]n- mse t]m-b-xn-\m A-t\-I C- h-cp-ss si-wn-bn A-I-s -Sphm C-S-bm-bn. Im-t\m-\n-I {K- Ÿ-߃ kz- -am-bn ssi-h-iw C- m-ø-h - v C-h-cp-sS hy-xn- N-en- -s - hn-i-zo-i-c-w-߃ a- \- n-em- p-hm am - w D- mbn-cp- n-. {I-ta-W A-Xv Aw-Ko- Ir-X hym-jym-\-am-bn ]-e-cpw kzo-i-cn- p. Cu sx- m-b hym- Jym-\-co-Xn h-n-\-øn-\pw {In-kv- Xo-b hn-izm-k-øn-\p X-s -bpw tzm-j-am-bn `-hn- p- p F- v a- \- n-em- n-b `- - m h-n-\ hym-jym-\-øn-\p i-cn-bm-b am - w B- -co-i hym-jym-\w F- v F-{km-bp-sS hym-jym-\-sø D- -cn- p ÿm-]n- p-hm C-S-bmbn. b-tlm-h-bp-ss ]p-kv-x-i- Øn B-cm- p A-t\z-jn- p, s]m-cpƒ I-s -Øp-I F- sszhm-fl {]-t_m-[-\w B- -co-i Xyw C-h hn-kv-a-cn- p-i-bpw, X- ß-fp-sS `m-h-\-iƒ h-n-\-ønt B-flo-I `m-h-øn A- Sn-t - n- p-i-bpw sn-øp-i am- {X-am-Wv sn-øp- -Xv. C-Xm-Wv A- \ym - hym-jym-\w. am - n eq-y Xp-S-ßn-sh- B-flo-I \-ho-i-c-w-tøm-sv _- -s - p ssz-h-h-n-\ hym-jym- \-Øn Ir-Xy-X-bpw hy- -Xbpw h-c-ww F- -Xv kw-_- n- v hn-izm-kn-iƒ- v i- -am-b t_m- yw D- m-ip-i-bpw, X -^e-am-bn ssz-h-h-n-\-sø s\-laym-hp k-ln-x-ap- ssz-h-`- - m hym-jym-\n- -Xv t]m-se B- -co-i-am-bn hym-jym-\n-t - - Xv B-h-iyw F- p- X-Xzw ho- pw {]m-[m-\y-tøm-ss A-h-Xcn- n- -s - p. hn-izm-k-øm-ep- \o-xo-i-c-ww, Ir-]-bm-ep- c- F- n-xym-zn hn-j-b-߃ h- f-sc hy- -X-tbm-sS {]-Jym-]n- p-hm C-S-bm-b-Xv Cu hym- Jym-\ A-Sn-ÿm-\-Øn-t -em-wv. A-Xp-sIm- v Ir-{Xn- p-im - v h- N-\-sØ h-f-s m-sn- p-hm I- gn-bm-ø H-cp ÿn-xn-hn-ti-jw \- ho-i-c-w Im-e-ti-jw D- m-bn. h-n-\w km-[m-c-w- m - pw A- p ]-d-bp-hm km-[n- n- F- -Xv h-n-\ hym-jym-\ N-cn-{Xw ]-cn-tim-[n- m a-\- n-em-ipw. d- n-\n-kw B- -co-i hym-jym-\- co-xn A-h-ew-_n- v ap-t -dn F- n-epw, {]-kv-xp-x am - -Øn-s Zp -hy-bw aq-ew A-h h-n-\-øns ]-cn-[n hn- v t]m-ip- A-hÿ D- m-bn F- v N-cn-{Xw km- n- p- p. B-I-bm i-cn-bm-b am - w I-s -Øn-b-Xn-\p ti-jw bp- -am-b Nn-e am-\-z-fi-߃ A-tXm-Sp tn -Øv \mw A-\p-h - Øn-t - -Xp- v. ssz-h-zm-k- m A-h-sb h-f-sc {]m - -\- tbm-spw k-a - -W-tØm-Spw \-ap- v ap-ºn A-h-X-cn- n- n- p- v. 1. hm- p-i-fp-ss hym-jym-\w B-i-b-ß-sf cq-]-s -Sp-Øp- -Xv A- -c-ß-fpw A- -c-߃ tn - p- m-ip- hm- p-i-fp-am- Wv. A-Xp-sIm- v B-i-b kwhm-z-\-øn hm- p-iƒ- pw A- h-bp-ss L-S-\-bv- pw h-f-sc {]m- [m-\y-ap- v. ssz-h-h-n-\ hym- Jym-\-Øn i-cn-bm-b B-i-bw \-ap- v e-`n- p- -Xn-\p Hm-tcm hm- p-i-fp-ss-bpw L-S-\ {]-txy- Iw {i- n- p-hm-\pw, L-S-\ -{]-Im-cw A-h-sb hym-jym-\n- p-hm-\pw B-h-iy-ap- v. Hm-tcm `m-j-bn-epw hm- p-iƒ- v k-hnti-j-am-b B-i-b hym-]v-xn-bpw A - hym-]v-xn-bp-ap- v. A-hbp-sS D- m-c-ww t]m-epw h-f-sc {i- -tbm-ss sn-tø- Im-cy-am- Wv. h-n-\w i-cn-bm-bn hym-jym- \n- p- -Xn-\p hm- p-i-sf i-cnbm-b A - -Øn a-\- n-em- p-hm-\pw hn-i-zo-i-cn- p-hm-\pw km-[n-t - -Xp- v. 2. k-μ -`-ß-fp-sS / km-l- N-cy-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-ep- hym-jym-\w ]T-\-hn-t[-b-am- p- th-z-`m- K-Øn-s ]- m-ø-ew F- v F- -Xv hy- -am-bn a-\- n-em- p- I F- -Xm-Wv h-n-\-hym-jym-\- Øn-se Zzn-Xo-b L-S-Iw. k-μ - `-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn h- N-\-sØ hym-jym-\n- p- -Xn-\p Np-h-sS tn - p- Im-cy-߃ {i- n-t - -Xp- v. a. {]-kv-xm-hy th-z-`m-k-øn- \p sxm- p ap-ºpw ]n-ºp-ap- hm- Iy-߃ {i- n- p-i. {]-kv-xm-hy th-z-`m-k-øn-se {]-Xn-]m-Zyw B- -co-i-am-twm km-zr-iy-am-twm (ti-jw t]-pv 8)

5 5 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn lmcm apx ]tflmkv hsc s^{_phcn 05 ]mã t]mƒ ae-bsn hn-pm-xo-b-cp-ss C-S-bn-ep- kp-hn-ti-j-{]-h -Ø-\w B-cw-`n- -Xn-s\- - n A-t m-kv-x-e-{]-hr- Øn-I-fp-sS ]p-kv-x-iw 8:4 ap-xepw 11:19 ap-x-ep-ap- th-z-hm-iyß-fn-epw ]-d-bp- p. A-t m-iy-bn kp-hn-tijw {]-kw-kn- Ip-t{]m-kp-Imcpw Ip-td-\- m-cpw {Ko- p-im-tcm- Sm-Wv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- -Xv. _n.-kn.300- sk-eyq- -kv \n-t - (Seleucus Nicator 1) A-t m-iy-]- -Ww \n -Ωn- p. sk-eyq- cm-pm- - m-cp-ss Iogn h-f-sc th-kw h-f - p. C- hn-sp-sø G- -hpw ]-g-b ]- -Ww {Ko- p-im-cp-ts-xm-bn-cp- p. A- t m-iy-bn-se hn-im-e-am-b k- hn-ti-j-x-sim- p Xn-I- pw \- ho-\-am-b H-cp an-j-\-dn-kw-cw-`w B-cw-`n- m I-gn- p. ]n- o- Sv kn-dn-b tz-i-hm-kn-i-fm-b A-d-_n-Iƒ ]- -W-a-Xn-en-\p ]pd-øp-h- v Xm-a-kn- p. ]- -Ww h- f - -t mƒ C-h A-I-Øm-bn. _m-_n-tem-wn {]-hm-kn-i-fmbn-cp- sb-lq-z- m-cn Ip-d- pt] -Iq-Sn C-hn-sS-h- p Xm-a-kn- p. H- mw-ÿm-\-øv {Ko- p- Im, c- mw-ÿm-\-øv A-d-_n- Iƒ, aq- mw-ÿm-\-øv sb-lq- Z- m-cpw h- p. Cu aq- p-hn-`m-k- Øn-ep- -h-cp-ss C-S-bn kp-hnti-jw {]-kw-kn- -s - p. Im-c- Ww {Ko- p-`m-j F- m hn-`m-kw P-\-X-bv- pw A-dn-bm-am-bn-cp- p. sb-lq-z- m {Ko- p-im-tcmssm- w Xp-ey A-h-Im-i-߃ ]- n- p. G.-Un.33- -\pw 40- -\pw C- S-bv- m-wv k-` ÿm-]n- -s - sx- v A-t m-iy-bn A-\p-am- \n- -s -Sp- p. A-t m-iy-bn-se k-` F- m hn-pm-xo-b k-`-iƒ- pw am-xr-i-bm-wv. A-Xv F- m hn-pm-xo-b k-`-i-fp-ss-bpw am-xmhm-bn-cp- p. kp-hn-ti-jo-i-cn- - -s -Sm-Ø tz-i-ß-fn kp-hn-tij-zu-xy-hp-am-bn t]m-b-xv A- Ae-Ivkm-{ n-bm-bnse ]T-\-tI{μw _ -_mkpw ]utemkpw At m-iy-bn {]h Øn- p-sim- n-cp- -t mƒ tdma N{I-h Øn-bm-bn-cp utzm-kns ImeØv G.-Un.42- sbcp-i-te-an maw D mb-t mƒ At m-iy-k` sbcp-itew k`bv v kmº-øn-i-k-lmbw \ In BZysØ {InkvXob Iq m-bva-bpss amxri ImWn- p. A v sbcp-i-te-an {InkvXym-\n-Iƒ v ]ou-\-ap- m-b-t mƒ Ah FtU- m-bnepw At m-iy-bnepw FØn kphn-tijw Adn-bn- p. ChnsS sblq-z-c- m-ø, hnpm-xo-b Iq -ambn hnizm-k-øn h p. hnpm- Xo-b-cn \n pw h -h {InkvXob km yw kq n- n-cp- p. kphn-ti-j-i-cp-ss kw-k-a-`qan ambm-ø Nn-{X߃ t m-iy-bn \n- m-wv. sb-cp-itew k-` sb-lq-z- m-cp-ss C-Sbn am-{xw H-Xp-ßn-\n- p. {Inkv-Xym-\n-Iƒ F- t]-cp- m- n-b-xpw hn-hm-zw D- m-b-xpw A-t m-iy-bn \n- m-wv. k-`m-t\-xm- ƒ k-tω-fn- n-cp- H-cp {]-[m-\ ti-{μ-am-bn-cp- p C-hn-Sw. ]-t{xm-kv, ]u-tem-kv, _ - -t_m-kv, Xo-Øq-kv, tbm-l- m, am -t m-kv, bq-zm, _ - _m-kv, io-em-kv, tum.-eq-t m-kv C-h-sc- m-h-cpw A-t m-iy-bn \n- m-wv a- p ÿ-e-ß-fn an-j- \-dn-bm-{x-iƒ sn-bv-x-xv. kp-hn-ti-j-߃ F-gp-Xn-s - A v CuPn-]vXns Xe-ÿm-\-amb AeIvkm- { n-bm-bnse _p n-po-hn-i-fp-ssbpw ]WvUn-X- m-cpssbpw kmwkvim-cni th-zn-bmbn amdnb Ae-Ivkm- { nbm sse-{_-dn-bpss t] hfsc {]kn- am-bn-cp p. {Ko p kwkm-cn- p I -h-s- m-cmb sblq-z- m ChnsS [mcmfw D m-bn-cp- p. Ae-Ivkm- Z t{k ns {][m\ Xe-ÿm-\-ambn amdnb Cu \K-c- Øn ax-]-t-\-cw-køv \nc-h[n At\z-j-W-ßfpw ]T- \-ßfpw \-S- p. ss nfpw hn-\-z i-\hpw XΩn tbmpn- n- p- -Xn\v Zm i-\n-i-amb ^ntem-bpss (Philo) t\xr-xz-øn [mcmfw ]T-\-߃ \S- p. Hcp ss{ikvxh sszh-imkv{x ]T-\-tI{μw Bcw-`n- m AhnsS ss nƒ ]WvUn-X- m-cpss Hcp-\nc Xs D m-bn-cp- p. ]t - qkv (G.-Un PÃo, Smknb F n-h XpS- -an-sp-ibpw s a v, Hmdn-K F nh Cu ]T-\-tI-{μsØ imkv{xo-b-amb coxn-bn cq]- s -Sp-Øn-sb-Sp- p-ibpw snbvxp. tπt m-bpss Nn -Iƒ Ae-Ivkm-{ n-bm-bnse sszhimkv{x ]T-\-tI-{μsØ kzm[o-\n- n-cp- p. satøm-unbq-kv, ]mw^n-eq-kv, ]nsb-dn-bq-kv, slcm- -kv, sxtbmt m-ã-kv, ]o XpSßnb ]WvUn-X- m Ae-Ivkm- { n-b ]T-\-tI-{μ-Ønse {]K- -cmb BNm-c- m Bbn-cp- p. -Xp A-t m-iy-bn \n- m-sw- v ]-cm-a -in- -s -Sp- p. A- t m-iy-bn-se _n-j- m-bn-cp- C- m-øn-tbm-kv kp-hn-ti-j-ßsf- p-dn- v F-gp-Xp-tºmƒ a-ømbn kp-hn-ti-j-øn \n- p-am- {Xw D- -cn- p- -Xm-bn tc-j-s - Sp-Øn-bn-cn- p- p. kn-dn-b tc-j-i-fn kn-ums -bp-ss-bpw C- m-øn-tbm-kns -bpw Ir-Xn-I-fn a-øm-bn kp-hn-ti-jw D-]-tbm-Kn- n-cn- p- p. a-øm-bn kp-hn-ti-jw c-nn- -s - -Xp A-t m-iy-bn h- mbn-cp- p F- v kv-{so- (Streeter) i- -am-bn hm-zn- p- At ym-iy-bn-se ayq-kn-b-øn-s I-hmSw p. A-t m-iy {In-kv-Xo-b {]- tlm-j-w-øn-s Cu- n- -sa- \n-e-bn-epw kp-hn-ti-j-zu-xy-ßfp-ss kn-cm-ti-{μ-sa- \n-e-bnepw sb-cp-i-te-an-s\- mƒ D- - Xn {]m-]n- n-cp- p. G.-Un.44- sb-cp-i-te-an sl-tcm-zm-bn \n- p- m-b ]o-u-\-am-bn-cp- p A-t m-iy-bn-se k-`-bp-ss D-b - -bv- pw {]m-[m-\y-øn-\pw Imc-W-am-b-Xv. ]u-tem-kpw _ - - _m-kpw u-tzym-kn-s Im-esØ m-a-sø- p-dn- v A-K- _m-kv {]-h-nn- p- -Xn-\p ap-ºv (A.-{].11:28) H-cp h -j- m-etøm-fw A-t m-iy-bn H- n- p-{]-h -Øn- p. _ - -_m-kpw ]u-tem-kpw A-t m-iy-bn {]- h -Øn- p-sim- n-cp- -t mƒ tdm-a N-{I-h -Øn-bm-bn-cp- u-tzm-kn-s Im-e-Øv G.- Un.42- sb-cp-i-te-an m-aw D- m-b-t mƒ A-t m-iy-k-` sb-cp-i-tew k-`-bv- v km-º-øn- I-k-lm-bw \ -In B-Zy-sØ {In-kv-Xo-b Iq- m-bv-a-bp-ss am-xr- I Im-Wn- p. A- v sb-cp-i-tean {In-kv-Xym-\n-Iƒ- v ]o-u- \-ap- m-b-t mƒ A-h F-tUm-bn-epw A-t m-iy-bn-epw F- Øn kp-hn-ti-jw A-dn-bn- p. C- hn-ss sb-lq-z-c- m-ø, hn-pm-xob Iq- -am-bn hn-izm-k-øn h- p. hn-pm-xo-b-cn \n- pw h- -h {In-kv-Xo-b km- yw kq- n- n-cp- p. ti-c-f-øn-epw ]mc-º-cy kp-dn-bm-\n-i-fn -s - -hsc- mƒ kz-`m-h-ip- n-bpw Po-hn- X-hn-ip- n-bpw kq- n- p- -h ]n- m-se h-cp- -h-cm-sw- p-im- Wmw. A-t m-iy-bn \n- pw Pm- Xn-I-fp-sS C-S-bn-se kp-hn-ti-jth-e-bv- v B- w Iq- n. tdm-a `-c-w-im-e-øpw {In-kv-Xym-\n- Iƒ ]o-u-\-߃ t\-cn-s - n-epw G.-Un \p-ti-jw ]-e cm-pyß-fn-epw {In-kv-Xo-b hn-izm-k- Øn h- -h-cp-ss Hu-tZym-Kn-I a-x-am-bn {In-kv-Xp-a-Xw \n-e-sim- -t mƒ A-t m-iy H-cp ti-{μ B-ÿm-\-am-bn am-dn Hm-fw h -jw A-d-_n-Ifp-sS C-S-bn-epw {In-kv-Xym-\n-Iƒ D- m-bn-cp- p. A-t m-iy Dƒs -ss-bp- ÿ-e-ß-fn-ep- P- \-X {Ko- v A-dn-bp- -h B-bncp- -Xp-sIm- v kp-hn-ti-j-{]- h -Ø-\-Øn-s hym-]-\-i- n h - n- n- m Im-c-W-am-bn. ap- ºv {In-kv-Xo-b tim- -I-fm-bn-cp- C-hn-S-ß-fn kp-hn-ti-j-øn-\p a-ß-te- -t mƒ aq- mw-in-s cm- Py-ß-fm-b C- y-bn-epw G-jy `q-j-wv-u-øn-s a- p cm-py-ßfn-epw ssn-\-bn-epw d-jy-bn-epsa- mw kp-hn-ti-jw kzo-i-cn- p- -h-cp-ss F-Æw Iq-Sn-h-cp- p. G-jy, B-{^n-, ku-øv A-ta-cn- cm-py-ß-fn C- v h-en-b D-W -Δv \-S- p- p. A- t m-iy-bn sh- v in-jy- m - v "-{In-kv-Xym-\n-Iƒ-"F- p t]- cm-bn (A.-{].11:26). A-Xn-\p-ap-ºv sb-lq-z- m - n-s-bn-se H-cp A- hm- -c-hn-`m-k-am-bn {In-kv-Xym-\n- I-sf I- n-cp- p. F- m Pm- Xn-Iƒ kp-hn-ti-jw kzo-i-cn- -

6 6 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn lmcm apx ]tflmkv hsc s^{_phcn 05 acp- - ]T-\-kwLw At ym-iy-m ayq-kn-b-øn- s -Sp-I-bpw A-h-cp-sS C-S-bn {]-kw-kn- -s -Sp-I-bpw sn-bv-xt mƒ in-jy- m-cp-ss kz-`m-h-cq- ]o-i-c-w-øn-epw s]-cp-am- -Ønepw D- m-b {]-txy-i-x-bm {In-kv-Xym-\n-Iƒ F- ]-cn-lmk-tøm-ss hn-fn- -s - -Xv A-`nam-\-]q -Δw Aw-Ko-I-cn- -s - p. C- v tem-i-øn-se G- -hpw h- en-b am - w {In-kv-Xo-b am - - am-wv. G.-Un. 46 B-b-t mƒ A- t m-iym-k-` \- si- p-d- p- - Xpw H-cp h-en-b Iq- -am-bn h-f - -Xpw B-bn-cp- p. m-aw-aq-ew Zp-cn-Xw A-\p-`-hn- n-cp- sb-cpi-tew k-`-sb [-\-]-c-am-bn k- lm-bn- m A-h - v I-gn- p F- h-en-b t\- -ap- m-bn. am- {X-a- tem-i-kp-hn-ti-jo-i-c-w- Øn-epw hn-pm-xo-b-cp-ss C-S-bnse kp-hn-ti-j-th-e-bn-epw k- `m-ÿm-]-\-߃- pw A-t m-iyk-` ap-jy- ]- p-h-ln- p. A-t m-iy-bn-epw a- p ÿ-eß-en-epw ÿm-]n- -s - ss_- _nƒ ]T-\ ti-{μ-߃ sb-cp-ite-an \n- pw G-I-tZ-iw ap- qdp In-tem-ao- h-s- m-bn ÿn-xnsn-øp- A-t m-iy-bn G.-Un ep-kn-bm-\n-em-wv A- t m-iy ]T-\-tI-{μw ÿm-]n- -Xv. A-t m-iy kv-iq-fn-s ss_-_nƒ hym-jym-\-co-xn h-fsc {]-kn- -am-bn-cp- p. A-cntÃm- -en-s Nn- -I-tfm-Sv Iq-dp- ]p-e -Øn-b A-t m-iy kv- Iqƒ d- n-am-cp-ss B-hn-jv-Im-cco-Xn-tbm-Sv km-ao-]y-ap- -Xm-bncp- p. C-hn-sS tb-ip-{in-kv-xp-hn-s ssz-h-xz-hpw a-\p-jy-xz-hp-am-b `m-h-ß-sf B-[n-Im-cn-I-am-bn ]T-\-hn-t[-b-am- n-bn-cp- p. ss_-_nƒ kw-_- n- p N-cn-{X- ]-c-hpw km-ln-xy-]-c-hp-am-b hne-bn-cp-ø \-S-Øn. A-e-Iv-km-{ n-bm-bn-se ]T- \-ti-{μ-øn-se ]T-\-ß-fn \n- pw hy-xy-kv-x-am-b A-h-X-c-Wco-Xn, A-t m-iy-bn-se ]T-\-tI- {μ-øn-\p D- m-bn-cp- p. ssz-him-kv-{x hn-j-b-ß-sf- p-dn- p B-g-am-b ]T-\-ß-fpw ho- -Wß-fpw \-S-Øn. ss{i-kv-x-h _p- n-po-hn-iƒ- v Ku-c-h-I-c-am-bn Nn- n- m C-hn-Sp-sØ ]T-\- ߃ D-]-I-cn- p. ss{i-kv-x-h hnizm-k-{]-am-w-ß-sf kw-_- n- v kw-i-b-ß-tfm sh- p-hn-fn-itfm, hn-a -i-\-ß-tfm D- m-bt mƒ B-[n-Im-cn-I-am-bn ]T-\- ti-{μ-øn-se ]-Wv-Un-X- m {]- iv-\-]-cn-lm-cw \-S-Øn. F-tU- m-bn-se ]T-\-tI-{μw F-tU- m-bn-se ]T-\-tI-{μsØ- p-dn- p t\-c-sø kq-nn- n- n-cp- p. kp-hn-ti-jw B-Zyw {]- N-cn- n-cp- F-tU- m-bn-te- m- Wv sb-cp-i-te-an \n- pw Nn- X-dn-t m-b-h Ip-Sn-tb-dn-b-Xv. A- v G- -hpw {]m-[m-\y-ap- -ÿe-am-bn-cp- p C-Xv. _n.-kn.136- ÿm-]n- H-cp kz-x-{ cm-py-ambn-cp- H-kv-tdm-sW-bp-sS X-eÿm-\-am-Wv F-tU- m. sa-tkms m-søm-an-bm-bn-epw F-tU- m- bn-epw tb-ip-{in-kv-xp-hpw in-jy- m-cpw kw-km-cn- A-d-am-b (kp-dn-bm-\n) `m-j-bm-wv C-hn-sS \n-e-hn-ep- m-bn-cp- -Xv. A-d-amb `m-j-bp-ss "-]n- -søm- n - "F- m-wv F-tU- m A-dn-b-s - n-cp- -Xv. A-e-Iv-km-{ n-bm, A- t m-iym-t]m-se X-s {]n-kn- -am-bn-cp- p F-tU- m-bn-se ssz-h-im-kv-{x-]-t-\-ti-{μ-hpw. ]u-c-kv-xy kp-dn-bm-\n k-`-i-fpss ssz-h-im-kv-{xw cq-]-s -Sp- Øp- -Xn-epw {]m-tbm-kn-i X-e- Øn sim- p-h-cp- -Xn-epw F- tu- m {]-ap-j ]- p-h-ln- n-cp- p. A-±m-bn, am-dn F- o th-z- ]-Wv-Un-X- m-cp-ss Nn- -I-fm-Wv ]u-c-kv-xy (In-g- ) k-`-i-fpss ssz-h-im-kv-{x-øn-s A-Sn- Ø-d ]m-in-b-xv. C-h-sc "-In-g- ns {]-t_m-[-i -"F- v hn-fn- s - p. am A-t{]w (373) dm-_p- (435), C- m-kv (457) Xp-S-ßnb-h F-tU- m-bn-se {]-kn- cm-b ssz-h-im-kv-{x- - mcmwv. am A-t{]-an-s kv-xp-xn- p- I-fn txm-a-kv A-t m-kv-x-es C- y t{]-jn-x Zu-XysØ- p-dn- pw c- -km- n-xzsø- p-dn- pw tc-j-s -Sp-Øn-bncn- p- p. C-t±-lw F-tU- m-bnse {]-kn- th-z-]-wv-un-x-\mbn-cp- p. Hm-Iv-kv-t^m -Uv bq-wnth-gv-kn- n {]-kn- o-i-cn Hyms of Mar Epherim F- kv- Xp-Xn- p-i-fp-ss ti-j-c-øn ]nim-nn-s hn-em-]w F- I-hn- X-bn-epw C- y-bn F-Øn-b hym-]m-cn-bm-b Iv-\m-bn txm-ωm, A-t m-kv-x-e-\m-b txm-a-kn-s A-ÿn-Iƒ C- y-bn \n- pw a-s- n-s m- p-h- p F- N-cn- {X ]-cm-a -i-ap- v. \m-emw-\q- m- n-se N-cn-{X-Im-c-\m-b dq-^n-\- kpw C- m-cyw i-cn-h-bv- p- p. "-am A-t{]-an-s\ F-tU- m-bnse Uo- F- m-wv hn-fn- s - -Xv. G.-Un.489- Cu ]T- \-ti-{μ-øn-s {]-h -Ø-\w A- h-km-\n- n- p."(b-tkm-f ss{ikv-x-h-k-` \q- m- p-i-fn-eq-ss sp.-kn.-tz-hv t]-pv 256). F-tU- m-bn-se am A- t{]w G.-Un sam-skms m-tøm-an-bm-bn-se \n-kn-_- kv ]- -W-Øn P-\n- p. G.- Un mw h-b- n kv-\m- \-s - p. I-em-im-e-bn-se hn-zym- `ym-km-\- -cw F-tU- m-bn h- p. A-hn-sS \- A- ym-]-i- \m-bn {]-h -Øn- p. j- q c- m-a, Pq-en-b F- n-h-cp-ss ]o-u-\-im-e-øv hn-izm-kn-i-tfmssm- w \n- p t]m-cm-sn. ]o-u-\- Im-e-Øv hn-izm-k-i-sf {In-kv-Xphn-izm-k-Øn \n-ev- m t{]- cn- n- p. F-tU- m-bn-se Ip- n -{]-tz-i-øv Hm-Sn A-`-bw {]m-]n-t - -Xm-bpw h- p. A- hn-ss Kp-cp-Ip-e co-xn-bn in-jysc h-n-\w ]Tn- n- p. ]n- o-sv {]- kn- -am-b F-tU- m ]T-\-tI- {μ-am-bn am-dn. k-`m-]n-xm-hv, th-zm- ym-]- I, I-hn, th-z-]-wv-un-x, km-aq-ly-{]-h -Ø-I F- o \n-e-bn {]-kn- -\m-bn. ap- -Xnb- n -]-cw {K-Ÿ-߃ A-t±lw c-nn- n- p- v. am A-t{]w {In-kv-Xo-b-am-b Io -Ø-\-km-ln- Xy-Øn-s in-ev-]n-bm-bn-cp- p. kp-dn-bm-\n km-ln-xy-øn-s tx-p- m-wv I-hn-bm-b A-t{]w. F- n-kv-tim- k-`-i-fp-ss B- cm-[-\-i-fn A-t±-l-Øn-s Io -Ø-\-߃ C- pw D-]-tbm- Kn- p- p. ]-cn-ip- m-flm-hn-s ho-w, kp-dn-bm-\n- m-cp-ss kqcy F- o t]-cp-i-fn A-t±lw A-dn-b-s - n-cp- p. Cu aq- v ti-{μ-ß-fn am- {X-a- t] -jy ]T-\-tI-{μ-hpw D- m-bn. F-tU- m-bn-se am A-t{]-an-s ]T-\-ß-fp-sS kzm- [o-\w \n-kn-_n-kn-se ssz-h-imkv-{x-]-t-\ ti-{μ-øn-\p i- n At miy ayqknbw Sqdn-Ãp-Iƒ mbn skiyq-cn n Ihm-Shpw Ign p hensbmcp si n-s-k-ap- -b-øneqss IS- p B pw hnkvab-i-c-amb ImgvN-Iƒ ImWm Ign-bpw. t]mip ÿe-ß-fnse Nne Fgp-Øp-I-sf- nepw Ipdns -Sp- m Ign-bp p. Fgp-Xm D]-I-cn- p- p. Hatay = Antoyka Treasures of Turkey Chn-SpsØ BZna a\p-jyscbpw cmpm- - mscbpw Ahn- Sp-sØ- - n-bp F m hnh-c-ßfpw Cu ayqkn-b-øn-ep- v. Xp n-bpss Hcp henb \nt ]w Chn-sS-bp- v. Hatay Arkeolgy Muzesi (Hatay Archeology Museum) Ahmarian culture Anticoh History. This under the French Jebelal-Aquara. temi-ønse G hpw henb tij-cn- -s samtk p- I-fpsS (Mosaic) Hcp Ie-h-d-bm-Wv. G.-Un. c mw-\q- m- nepw aq mw \q m- nepw Daphne \n pw ]utem-kn-s P ÿ-e-amb k kp-kn \n pw samtk- p-iƒ sim p-h- p. The New Hatay Archaeology Museum contains one of best collections of Mosaics in the world. c mw \q m- nepw aq mw \q m- nepw samtk- p-iƒ Ut m-\n-bn (Daphone) \n pw ]utem-kns P -ÿ-e-amb k kp-kn \n pw hen-b-txm- Xn samtk- ns k cw sim p-h- p. Chn-SpsØ samtk p-iƒ tpm ±m-\nse temi-{]-kn- -amb au_m samtk- p-iƒ v Xpey-am-Wv. B ÿehpw c p-{]m-hiyw kμ in- Xv acp- {Kq n Iq-Sn-bm-Wv. Cu ayqkn-b-øn _n.kn apx hsc-bp Alvamcn-b Ncn-{Xhpw kwkvim-chpw tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. ChnsS BZn-a-a-\p-jy apx B[p-\nI a\p-jy-ncn-{xw-hsc tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. Idrimi the son of Illi - Itimma, servants of Teshub. He who is in the house of his father, he is the noble son. BZycmP-hwiw apx F m `c-wm-[n-im-cn-i-fpss Ncn-{Xhpw {]Xn-a-Ifpw Ah D]-tbm-Kn- n-cp Bbp-[-߃, Irjn-B-bp-[-߃, ho p-]-i-c-w-߃, hkv{x-߃, hosp-i-fpss amxr-i-iƒ XpSßn [mcmfw hn m-\-{]-z-amb hkvxp-x-iƒ Cu ayqknb-øn {]Z in- n- n- p- v. Rß-ƒ HmSn-\-S v I p. F m- n-t bpw t^mt m-iƒ A Ip v FSp-Øp. `mcy-bp-ambn hcp Sqdn-Ãp-Iƒ {]Xn-a-I-fpsS ap n, B {]Xn-a-Iƒ ]nim-nn-t -Xm-bmepw At m-tfm-tz-h-t -tbm, A Ø-aokv tzhn-bp-ts-tbm, _m tz-h-t tbm ZpjvS- mcpw {Iqc- m-cp-amb cmpm- - m-cp-ts-xm-bmepw `mcysb AXns F mw ap n {]Z in- n- n p t^mt m FSp- p- p. At m-iy-bnse tdma `c-wm-[n-im-cn-i-fpss Imew G.- Un. 63 apx 610 hsc Bbn-cp- p. ]utem-kn\pw IpSpw- _-Øn\pw tdma ]ucxzw In nb Imcy-ßfpw Cu ayqknb-øn tcj-s -Sp-Øn-bn-cp- p. c -km- n-i-fmb {InkvXym-\n-I-sf- p-dn pw anj-\-dn-amsc- p-dn pw ayqkn-b-øn hnh-cn p ]d-bp- p. G.-Un. A mw-\q- m- n ChnsS c -km- n-bmb Samandaog s\- - nbpw ]d-bp- p. Mosaic ground from in Sleukia, Pieria, Celik region in 1939 belonged to around Martyrium (a church structure built over a burial ground of a christian saint A.D.526 St. Simon Manastri Martyrium. {InkvXob c -km- n-ifpss ]pd-øph-cmø hnh-c-߃ ChnsS tcj-s -Sp-Øn-bn- p- v. B - n- m C-S-bm-bn. sam- -kp-sa- m-bn-se Xn-btUm-dn-s Nn- m-k-xn-i-tfm-sv Xm-ev-]-cyw P-\n- n- \ -ssk A-e-Iv-km-{ n-b ssz-h-im-kv- {X-Nn- -I-tfm-Sv hn-tbm-pn- p. A- t m-iy ssz-h-im-kv-{x-øn- A-t ym-iy-bn kp-h-\o -tjm- v \-S-Øp- a-cn-b-tbm-ssm- w ]m-ã t]mƒ a-ebsn s -bpw th-z-hym-jym-\-ssi-enbp-ss-bpw B-[n-Im-cn-I-h- m-hmbn-cp- p Xn-b-tUm. A-t±-lw "- km -Δ-{Xn-I k-`-bp-ss {]-t_m- [-I F- p A-dn-b-s - p-"(btkm-f ss{i-kv-x-h-k-` \q- m- p- I-fn-eq-sS t]-pv 256). G.-Un Im-e-L- - Øn A-t m-iy, F-tU- m, A-e-Iv-km-{ n-b, t] -jy F- o ta-j-e-i-fn A-d-am-b- -kndn-bm-\n `m-j-i-fn-ep- th-z-]- T-\-tI-{μ-߃ h-f-sc i- -ambn {]-h -Øn- n-cp- p. A-t m-iym A-d-_n ap- oß-fp-ss ssi-i-fn A-a - txm-ss A-t m-iy {In-kv-Xob knw-lm-k-\-øn-\pw am- w kw-`-hn- p. A-Xp Zn-bm -_- -dnte- pw A-hn-sS-\n- v a -Zo-\nte- pw am- n. ]n- o-sv kn-dn-b-bnse tlmw-kn-te- pw H-Sp-hn U-am-kv-I-kn-te- pw am- n ÿm- ]n- p. kn-dn-bm-bn B-`y- -c-bp- w D- m-bn. sf.-f- n-s ssi-i-fn-em-b-t mƒ B-ÿm-\w se-_-tem-\n-te- v am- n-bn-cn- p- p. F- n-epw ] -Δ-X-Øn-s `m- K-am-bn sim-øn-bn-cn- p- Kpl-bn-se B-Zy-knw-lm-k-\w C- (ti-jw t]-pv 9)

7 7 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn lmcm apx ]tflmkv hsc s^{_phcn 05 H- mw \q- m- n-se kw-kv- Im-c-Øn-\p Xp-S- -an- -Xv tdm-ans cm-jv-{so-b A-[n-Im-cw am-{xa-, ]m- m-xy-tem-i-øn-epw ]u-c-kv-xy-tem-i-øn-epw \n-d- p-\n- b-h-\ ({Ko- v) cm-jv- {So-b A-[n-Im-c-tØm-Spw {Ko- v `m-j-tbm-sp-am-wv. _n.-kn.146- sim-cn- v ]n-sn-s -Sp- -s - -txmss I-S-Øn-s m- p-h- {Ko- v A-Sn-a-I-fpw A-h-cp-sS hn- m- \-hpw tdm-am- m-cp-ss `-h-\-߃ A-e- -cn- p- -Xn-\p D-]-tbm- Kn p. {Ko- v A-Sn-a-Iƒ tdm-am- mcp-ss `-h-\-ß-fn ho- p-tpm-en- Iƒ sn-øp-hm-\pw A- m-]-i-cmbpw ssh-zy- m-cm-bpw I-W-s gp-øp-im-cm-bpw Ir-jn-bn-S-ß-fptS-tbm hym-]m-c-ÿm-]-\-ß-fp-tstbm ta -t\m- - m-cm-bpw tdman \n-b-an- n-cp- p. Iq-Sm-sX G-Y -kv, tdm-uv-kv, X -io-iv Xp-S-ßn-b \-K-c-ß-fn-se {Ko- p k -Δ-I-em-im-e-I-fn {Ko- p-`mj h-i-ap- m-bn-cp- tdm-a bphm- ƒ tn - p-]-tn- p. tdmw {Ko- p-`m-j kw-km-cn- p- \-K-c-am-bn am-dp- co-xnbn {Ko- p-`m-j-bpw kw-kv-imc-hpw hym-]n- p. {Ko- p-im X- ß-sf bp- -Øn txm -]n- -hcp-ss-ta kmw-kv-im-cn-i-hn-p-bw t\-sp-i-bp- m-bn. tdm-an-se {]- kn- km-ln-xy-im-c-\m-bn-cp- Pp-h-ss\ C-{]-Im-cw ]-cm-xns - p. -F-s k-l-tdm-am- msc ap-gp-h-\pw {Ko- p-a-b-am-b H- cp \-K-c-sØ F-\n- v h-ln- m- \m-hn-. A-e-Iv-km- -dp-ss ssk-\n-ihn-p-b-߃ ]p-xn-b-\n-b-a-ønse kw-`-h-ß-tf-sd-bpw A-c-tßdn-b tdm-a In-g-t ]-Ip-Xnbn {Ko- p kw-kv-im-cw hym- ]n- m B-cw-`n- -Xv {Ko- p hym-]m-cn-i-fn-eq-ss-bm-wv. a-lm- \m-b A-e-Iv-km- -dp-ss ssk- \n-i hn-p-b-߃ ]u-c-kv-xy-tem- I-Øn b-h-\m-b-h - -c-wsø h-en-b A-f-hn Xz-cn-Xs -Sp-Øn. {Ko- p kw-kv-im-c- Øn-s kzm-[o-\-hpw A-e-Iv-km- -dn \- m-bn th-cp-d-bv- m Im-c-Ww tkm-{i- o-kn-s in-jy- \m-b A-cn-tÃm- n-en-s in- - W-Øn h-f - -Xpw {]-kn- km-ln-xy-im-c-\m-b tlm-a-dn-s C-e-n-b-Un-s kzm-[o-\w h-f - Øn-sb-Sp-Ø b-h-\ ]m-c-º-cy-hpam-bn-cp- p. FtU-k \Â-Ip- kq-n-\iä Ncn{Xw ti-jn- n- p- Xv. ayq-kn-bw Im-gvIƒ _n.-kn.334- sl- n-kv-t]m- v ap-dn- p-i-s- v G-jym-ssa-\- dn-se-øn-b (Xp - n) A-t±-lw {Km-\n- -kv \-Zn- p k-ao-s] D- m-b bp- -Øn t] -jy -cm- Py-sØ ]-cm-p-b-s -Sp-Øn. G- jym-ssa-\-dn B-[n-]-Xyw D-d- n- A-e-Iv-km- Cu-Pn-]v-Xnte- v \o-ßn. A-hn-sS A-e-Iv-km- { n-b \-K-cw ÿm-]n- p. kn-dn-bsb-bpw Cu-Pn-]v-Xn-t\-bpw Io-g- S- n-b-ti-jw A-t±-lw In-g-t m- p \o-ßn. A -t_-em-bn- h- v t] -jy ssk-\y-sø A- na-am-bn txm - n- p. _m-_n-tem-, t] -jy, kq-km, t]- -kn, t]m-eo-kv F- o cm-py-ß-fp-ss X- e-ÿm-\-ß-fpw kz- -am- n. X-s ssk-\n-i ]q -Δ-tZi-sØ kv-{xo-i-sf hn-hm-lw I- acp- - bm-{xm-kw-lw F-tU-k-bn-se `- -W-im-e-bn A-e-Iv-km- -dp-ss a-c-w-ti-jw km-{am-py-øn A-h-Im-in-Iƒ C- m-ø-xn-\m X- s ssk-\ym-[n-]- m ]- n-s -Sp-Øp. A-ß-s\ ssa-\ G-jm-bpw kn-dn-bm-bpw A- t m- -kv sk-eyq- -kv ssi-h-i-s -Sp-Øn. G-jym-ssa-\-dn-se sk-eyq- n-up-i-fpss B-[n-]-Xyw X-t±-i-hm-kn-Iƒ A-h-cp-sS kzm-x-{ y-sø D-d- n- p A-h-cp-tS-Xm-b cm-py-߃ ÿm-]n- -txm-ss -bn- p-hm Xp-S-ßn. F- m kn-dn-b-bn sk-eyq- n-kp-i-fp-ss `-c-ww \n-e-\n- p. ]m-e-kv-xo-\n-s cm-jv-{so-b-hy-h-lm-c-ß-fn A-hcp-sS kzm-[o-\w i- -am-bn Xp-S - p. _n.-kn h-sc-bp- Im-e-b-f-hn kn-dnb-bn-se B n-tbm- -kv aq- m-a (a-lm-\m-b B n-tbm- -kv) ]m-\n-bm-kv bp- - Øn Cu-Pn-]v-Xn-s\ txm - n- p. A-tX-Øp-S - v ]-e-kv-xo-\n-s \n-b-{ -Ww Gs - Sp-Øp. sb-lq-z- m-cp-ss ]p-xn-b `-c-wm-[n-im-cn-bm-bn. gn- m t{]m- m-ln- n- p. ap- - Xn-\m-bn-cw t] -jy- m-sc (Ad-_n-I-sf) {Ko- p-`m-j ]Tn- n- p-hm Xp-S-ßn. C- y-bn \- S-Øn-b ssk-\n-i hn-p-b-ß-fneq-ss A-t±-lw X-s km-{am-pysø kn- q-\-zo-h-sc hym-]n- n- p. _m-_n-tem-wn-se B-Uw-_- c-hpw ti-fn-i-fpw A-t±-l-Øn-s i-co-c-sø _-e-lo-\-am- n-b-xns ^-e-am-bn ]-\n _m-[n- v _n.-kn.324- X-s 32- m-a-sø h-b- n A-e-Iv-km- \n-cym- X-\m-bn. A-e-Iv-km- -dp-ss a-c-w-tijw km-{am-py-øn A-h-Im-in- Iƒ C- m-ø-xn-\m X-s ssk-\ym-[n-]- m ]- n-s -Sp- Øp. A-ß-s\ ssa-\ G-jmbpw kn-dn-bm-bpw A-t m- -kv sk-eyq- -kv ssi-h-i-s -Sp-Øn. G-jym-ssa-\-dn-se sk-eyq- n- Up-I-fp-sS B-[n-]-Xyw X-t±-ihm-kn-Iƒ A-h-cp-sS kzm-x-{ ysø D-d- n- p A-h-cp-tS-Xm-b cm- Py-߃ ÿm-]n- -txm-ss -bn- p-hm Xp-S-ßn. F- m kndn-b-bn sk-eyq- n-up-i-fp-ss `-c-ww \n-e-\n- p. ]m-e-kv-xo-\ns cm-jv-{so-b-hy-h-lm-c-ß-fn A-h-cp-sS kzm-[o-\w i- -am-bn Xp-S - p. _n.-kn h-sc-bp- Im-e-b-f-hn kn-dn-b-bn-se B n-tbm- -kv aq- m-a (a-lm- \m-b B n-tbm- -kv) ]m-\n-bmkv bp- -Øn Cu-Pn-]v-Xn-s\ txm - n- p. A-tX-Øp-S - v ]- e-kv-xo-\n-s \n-b-{ -Ww G-s - Sp-Øp. sb-lq-z- m-cp-ss ]p-xn-b `-c-wm-[n-im-cn-bm-bn. sk-eyq- n-up-i-fp-ss B-[n- ]-Xy-Øn A-h-cp-sS X-e-ÿm- \w A-t m-iy-bm-bn-cp- p. A-hntS- v Pq-X- m H-gp-In-sb-Øn ÿn-c-xm-a-k-am- n. _n.-kn.63- t]mw-]n kn-dn-b-sb H-cp tdma {]-hn-iy-bm- n. A-t m-iy tdm-am- m-cp-ss aq- m-a-sø \- K-c-am- n-øo -Øp. A- v kn-dnb A-t m-iy F- \-K-cw C- v Xp - n-bn-se H-cp \-K-c-ambn am-dn-bn-cn- p- p. C-hn-sS-sb- mw {Ko- p-`m-j-bpw km-ln-xyhpw B-g-Øn h-f - p. A-Xv ]m- m-xy-cp-ss-bpw ]u-c-kv-xy-cpam-b P-\-߃- n-s-bn kw-kv- Im-c-Øn-s H-cp s]m-xp-am-[y-aw {]-Zm-\w sn-bv-xp. H-tdm- -kv \- Zn- -c-bn-ep- A-t m-iy-bm-bncp- p sk-eyq- -kn-s X-eÿm-\w. H- m-a-sø ]v-tsm-f-an-bp-ss Im-e-Øv Cu-Pn-]v-Xn-te- v \m-sp- I-S-Ø-s - H-cp-Iq- w sb-lq-z- m A-e-Iv-km-{ n-b-bn ÿnc-hm-k-ap-d- n- p. A-hn-sS A-hcp-sS \n-e hm-wn-py-øn-eq-ss h- f-sc sa- -s - n-cp- p. Cu-Pn-]v-Xnse ]v-tsm-f-an `-c-w-i -Øm- ƒ b-lq-z- m-tcm-sv \- co-xn-bn s]-cp-am-dn. bp-h-x-e-ap-d {Ko- v `m-j ]Tn- p. A-ß-s\ {Ko- pco-xn-iƒ kzo-i-cn- p. ]v-tsm-f-an ^n-em-u -^-kn-s `-c-w-im-e- Øm-Wv sk-]v- -Pn v F- p A- dn-b-s -Sp- ss_-_n-fn-s {Ko- v ]-Xn- v c-nn- -s - -Xv.

8 ka-im-eni ]{XnI s^{_phcn 05 {]h-n-\-߃ hym-jym-\n- p-tºmƒ 3 mw t]pv XpS hm-nym - -hpw N-cn-{X-hpw ]q - Æ-am-bpw A-h-K-Wn- -s -Sp- p. X-ß-fp-sS am-\p-jn-i Nn- m-k-xn- I-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-epw k-`m- ]-c-am-b hn-izm-k-co-xn-i-fp-ss A- Sn-ÿm-\-Øn-epw Dƒ-sIm- phm I-gn-bm-Ø ssz-h-im-kv-{x hn-j-b-߃- v, X-ß-fp-sS a-\- n-s\ kw-xr-]v-xn-s -Sp-Øp- - Xn-\v, F-gp-X-s - h-n-\-ønt X-ß-fp-sS B-i-b-߃ h- en-b B-flo-I k-xy-߃ F- hym-tp-\ A-Sn-t - n- p- co- Xn-bm-Wv A-\ym - (A-en-K-dn- ) hym-jym-\w. Cu hym-jym- \-Øn-\p h-n-\-]m-fin-xyw B- h-iy-an-. Im-c-Ww X-ß-fp-sS B- i-bw hn-i-zo-i-cn- p-hm a-\pjy h-n-\-sø D- -cn- p-i am- {X-am-Wv A-\ym - hym-jym-\- Øn A-Y-hm A-en-K-dn- hym-jym-\-øn sn-øp- -Xv. A-Xp-sIm- v A-\ym - hym-jym-\-øn-s e- yw F- - Xv h-n-\-sø hym-jym-\n- p-i F- -Xn-ep-]-cn, X-ß-fp-sS am-\pjn-i B-i-b-߃ h-n-\-tøm- Sv Iq- n-t -Øv h-n-\-øn-s i- cn-bm-b B-i-b-sØ hn-i-e-am- p-i F- -Xm-sW- v hy- -am- Ip- p. am-\p-jn-i Im-Xp-Iƒ- v kzo-im-cy-am-b `m-jm ssi-en-bnepw h-iy-x-bn-epw A-h-X-cn- n- p- -Xn-\m P-\-lr-Z-b-ß-fn B-g-am-b kzm-[o-\-hpw Cu hym- Jym-\-Øn-\p e-`n- p- p. K-l-\- am-b ]T-\w B-h-iy-an-s - -Xpw Cu hym-jym-\-co-xn A-\p-h - Øn- p-hm A-t\-Iw ip-{iq-j- I- m-sc t{]-cn- n- p- p. h-iy-xbm-w-t m Zp-cp-]-tZ-i-ß-fpw Zpcp-]-tZ-i-I-cpw hym-]m-cw sn-øp- X-{ w. G-Z txm- -Øn ssz-h-h-n-\w Zp -hym-jym-\w sn- B-e- m-cn-i-am-twm F- v a-\- n-em- p-hm Cu ]-cn-tim-[-\ k-lm-bn- pw. b. h-n-\-øn {]-Xn-]m-Zn- ncn- p- hn-j-b-øn-s hn-i-zmwi-߃ B A-[ym-b-Øn X- s -tbm, A-Xn-\p ap-tºm ]ntºm D- A- ym-b-øn-tem ]pkv-x-i-øn-tem \ -In-bn-cn- pw F- -Xn-\m {]-kv-xm-hy th-z `m-k-øn-\p ap-ºpw ]n-ºpw D- A- ym-b-߃ {i- -tbm-ss ]-cntim-[n-t - -Xpw B-h-iy-am-Wv. c. Nn-e k-μ -`-ß-fn hn-jb-sø Ip-dn- v Iq-Sp-X hn-i-zo-ic-w-߃ \ -Im-sX H-cp hm-iy- Øn am-{xw hn-j-bw {]-Xn-]m-Zn- n-cn- mw. A-ß-s\-bp- hn-j-b߃ a-\- n-em- p- -Xn-\p sxm- p ap-ºpw ]n-ºpw {]-Xn-]m-Zn- n-cn- p- hn-j-b-ß-sf hy- -am-bn ]-cn-tim-[n-t - -Xm-h-iy-am-Wv. k-μ -`w a-\- n-em- n h-n- \w hym-jym-\n p- -Xn-\p Nph-sS tn - p- hn-j-b-߃ Iq- Sn ]-cn-k-wn- p- -Xv k-lm-b-ic-am-wv. a. ]T-\-hn-t[-b-am- p- th- Z-`m-K-Øn D-]-tbm-Kn- n-cn- p- hm- p-i-fp-ss i-cn-bm-b A - -hpw B-i-b-hpw a-\- n-em- p- -Xn-\p th-z-`m-k-øn-s ]- m- Ø-ew A-Y-hm k-μ -`w hy- - am-bn a-\- n-em-t - -Xp- v. Npcp- -Øn, hm- p-i-fp-ss A - w a-\- n-em- p- -Xn-\p k-μ - `w hy- -am-bn a-\- n-em-t - - Xv B-h-iy-am-Wv. H-cp hm- n-\p ]-e k-μ -`-ß-fn-epw hy-xy-kv-xam-b A - -hpw B-i-b-hpw D- bv-x km-øm-\pw h-iy-x F- X-{ -Øm ssz-h-p-\-sø h-gnsx- n- p- -Xv \mw Im-Wp- p. A-\ym - hym-jym-\-øn-s tzm-j-߃ 1. A-\ym - hym-jym-\-øns H- m-a-sø tzm-jw F- -Xv, A-Xv h-n-\-sø hym-jym-\n- p- n- F- -Xv X-s -bm-wv. sszh-h-n-\-øn-se {]-Xn-]m-Zy hn-jb-ß-fp-ss k-μ -`w, hym-i-c-ww F- n-h A-h-K-Wn- p sim- v H- cp hn-i-zo-i-c-ww X- n-jv-s-{]-imcw \ -Ip- -Xn-eq-sS h-n-\-sø hym-jym-\n- p-i-b-, kz- w B- i-bw ÿm-]n- m h-n-\-sø D- -cn- p-i am-{x-am-wv A-\ym - hym-jym-\n-iƒ sn-øp- -Xv. h-f-sc B-flo-I ssn-x-\yw D- -sx- v X-ß-fp-sS lr-z-b-øn- txm- p- Im-cy-ß-sf sszhn-iw F- v ÿm-]n- m h-n- \-sø D- -cn- p p F- -Xm-Wv C-hn-sS kw-`-hn- p- -Xv. 2. A-\ym - hym-jym-\-øn- \p A-Sn-ÿm-\w ssz-h-h-n-\w F- -Xn-\v ]-I-cw hym-jym-\n-bpss am-\-kn-i `m-h-\-bm-bn hy-xn- N-en- p- p F- -Xm-Wv c- m-asø hn-]-øv. H-cn- - am-\p-jn- I `m-h-\-iƒ ssz-h-h-n-\-ønt A-Sn-t - n- -s -Sptºmƒ, hym-jym-\n-bp-ss \n-e-]m- Sp-I-fpw A-Xn-t\m-Sv tn - -s - Sp- p. X-s km-aq-ln-i-hpw hy- n-]-c-hp-am-b \n-e-]m-sp-iƒ C- hn-ss h-en-b H-cp kzm-[o-\-i- nbm-bn sh-fn-s -Sp- p. 3. A-\ym - hym-jym-\-øns aq- m-a-sø tzm-jw F- - Xv hym-jym-\n \ -Ip- hn-i-zo- I-c-W-߃ i-cn-tbm F- v ]-cntim-[n- p-hm H-cp am - -hpw C- F- -Xm-Wv. A-\ym - hym- Jym-\-Øn am-\p-jn-i `m-h-\- hn\hymjym-\-øns Ncn{Xw m-ip- p F- -Xv \-Ωp-sS km- [m-c-w kw-km-c-øn t]m-epw hy- -am-w-t m. ssz-h-h-n-\ hym-jym-\-øn-epw i-cn-bm-b A - w a-\- n-em- p- -Xn-\p hm- p-i-sf A-h D-]-tbm-Kn- n-cn- p- ]- m-ø-ew A-\p-k-cn- p hym-jym-\n-t - -Xp- v. b. ]T-\-hn-t[-b-am- p- th- Z-`m-K-Øn D-]-tbm-Kn- n-cn- p- hym-i-c-w-hpw {]-tbm-k-co-xn-bpw k-kq- v-aw ]-cn-tim-[n- pi. c. {]-Xn-]m-Zy hn-j-bw Xp-S - am-\-am-bn hn-i-zo-i-cn- p- p-thm A-tXm hm-bn- p- hy- n-i-fpss hn-nn- -\-Øn-\v hn-j-bw hn- Sp-I-bm-tWm F-gp-Øp-Im-c snøp- -Xv F- v ]-cn-tim-[n- p-i. th-z-`m-k-øv \n- v hm-b-\- m-c-\v F- v txm- n F- -X-, F- v B-i-b-am-Wv F-gp-Øp- Im-c ]-I - p \ -Ip- -Xv F- m-wv {]-[m-\w. A-Xn-\p G-Xp km-l-n-cy-øn-em-wv F-gp-Øp- Im-c F-gp-Xp- -Xv F- -Xv h- f-sc Ku-c-h-tØm-sS Im-Wp-hm B-h-iy-ap- v. F-gp-Xn-b k-μ - `w hy- -am-bn a-\- n-em- phm {i- -tbm-sv Iq-Sn-b ]T-\w B-h-iy-am-Wv. 3. N-cn-{Xw A-Sn-ÿm-\-am- n-bp- hym-jym-\w G-sXm-cp th-z-`m-k-øn-s - bpw hym-jym-\-øn aq- m-a-xv ]-cn-k-wn-t - hn-j-bw {]-Xn- ]m-zy hn-j-b-øn-s N-cn-{X ]- m-ø-e-am-wv. ssz-h-h-n-\w N- cn-{xm-[m-c-am-bn c-nn- -s - -Xm-Ibm N-cn-{X-Øn-\p h-n-\ hym- Jym-\-Øn h-f-sc {]m-[m-\y-ap- I-fpw k- -ev-]-ß-fpw C-S-X-S-hn- m-sx s]-cp-in h-cp- p. ssz-hh-n-\ k-xy-sø hy-xn-n-en- n- p- I F- -Xm-Wv A-\ym - hym- Jym-\-Øn-s e- y-hpw ^-ehpw. A-\ym - hym-jym-\-øns h- m- ƒ X-ß-fp-sS \n-e- ]m-sv \ym-bo-i-cn- p-hm A-t mkv-txm-e-\m-b ]u-tem-kv A- \ym - hym-jym-\w D-]-tbm-Kn- -Xm-bn A-h-Im-i-s -Sp- p. K-em. 4: \mw A-Xp hm-bn- p- p. Cu th-z-`m-kw {i- n- p hmbn- p t\m- n-bm, ]u-tem-kv C-hn-sS A-\ym - hym-jym-\w A-\p-h -Øn- p-i-b-s - pw, B- e- m-cn-i hym-jym-\w F-s - v hn-i-zo-i-cn- p-i am-{x-am-sw- pw a-\- n-em- p-hm km-[n- pw. B-i-b kw-hm-z-\-øn-\p B-e- m-cn-i {]-tbm-k-߃ am-\pjn-i kw-`m-j-w-ß-fn D- -Xn- \m, Xn-cp-sh-gp-Øn-epw A-e- mc h-n-\-߃ ]-e ÿ-e-øpw Im-Wp-hm km-[n- p- p. F- m h-n-\w hym-jym-\n- phm am-\p-jn-i ssi-en-i-fpw A- \ym - -ß-fpw D-]-tbm-Kn- p- - Xn-s\ ssz-h-h-n-\w A-\p-tam-Zn- p- n-. B-e- m-cn-i {]-tbm-kß-sf a-\- n-em- p- -Xn-\p {]- txy-i-am-b h-n-\-]t-\w B-h-iyam-Wv. F- n am-{x-ta A-h-bpsS i-cn-bm-b B-i-bw a-\- n-em- p-hm km-[n- p-i-bp- q. B- -co-i hym-jym-\w ss_-_n-fn-se Hm-tcm hm- pw hm-n-i-hpw A-Xn-s kzm- `m-hn-i B-i-b-Øn-epw A - - Øn-epw hym-jym-\n- p hn-i-zo-icn- p- co-xn-bm-wv B- -co-i hym-jym-\w. hm- p-i-fp-ss hym- I-c-Ww, ]- m-ø-ew ssi-en- F- n-h h-f-sc {]m-[m-\y-tøm-ss ]-cn-k-wn- p \-S-Øp- hym-jym- 4 mw t]pv XpS v. F-gp-Øn-s N-cn-{X ]- m- Ø-ew a-\- n-em- m-sx F-gp- Øp-Im-c F- v D-t±-iy-Øn F-gp-Xn F- v a-\- n-em- p-i km-[y-a-. F-gp-Xn-b k-a-bw, F- gp-xp-hm-\p- m-b km-l-n-cyw, F- gp-øn-s D-t±-iyw F- n-h h-n- \-hym-jym-\-øn Ku-c-h-tØmsS ]-cn-k-wn-t - -Xp- v. F-gp- Xn-b hy- n-sb- p-dn- pw X-s F-gp-Øn-s ssi-en-sb- p-dn- pw a-\- n-em- n-bm am-{x-ta h-n- \w i-cn-bm-bn a-\- n-em- p-hm km-[n- p-i-bp- q. 4. hym-i-c-ww A-Sn-ÿm-\-am- n-bp- hym-jym-\w {]-Xn-]m-Zy th-z-`m-k-øn-se `m-j-bp-ss hym-i-c-ww ({Km-a ) hy- -am-bn a-\- n-em- p-i F- -Xm-Wv h-n-\-hym-jym-\-øn-se A-Sp-Ø ]-Sn. {]-txy-in- pw th- Z-`m-Kw F-gp-Xn-b `m-j-bp-ss hym- I-c-W ssi-en. aq-e-`m-j-sb Ipdn- p- i-cn-bm-b {Km-lyw C- msx C-Xv a-\- n-em- p-i km-[ya-. F- n-epw C- v Hm-tcm `m-jbn-epw h-n-\w `m-jm- -cw snøp-tºmƒ, `m-jm- -cw sn-ø-s - `m-j-bp-ss hym-i-c-w ssi-enbn {]-Im-c-am-Wv ]-cn-`m-j-iƒ an- -hm-dpw \-S- p-i F- -Xn- \m, hm-b-\- m-c Xm ssi- Im-cyw sn-øp- `m-j-bp-ss hym- I-c-W ssi-en-sb h-f-sc {]m-[m- \y-tøm-ss X-s hym-jym-\- Øn ]-cn-k-wn-t - -Xp- v. B-e- m-cn-i {]-tbm-k-ß-fp-ss hym-jym-\w {]-h-n-\ hym-jym-\-øn h- f-sc {]m-[m-\y-ap- H-cp hn-j- \w. H-cp hm-t m hm-n-i-tam A- Xn-s kzm-`m-hn-i D-]-tbm-K-Ønse B-i-b-Øn X-s ]-cn-k- Wn- pw A-h-bp-sS ]- m-ø-e- Øn-s A-Sn-ÿm-\-Øn-epw hym- I-c-W-Øn-s A-Sn-ÿm-\-Ønepw hn-i-zo-i-cn- p- co-xn-bm-wv B- -co-i hym-jym-\w F- v e- fn-x-am-bn ]-d-bmw. ss_-_n-fn-t\m-sp- _- - Øn am-{x-a-, G-sXm-cp hn-jbw ]Tn- p- -Xn-\pw A-Xv F-gp- Xn-bn-cn- p- `m-j-bp-ss hym-ic-w co-xn, F-gp-Xn-b ]- m-øew, km-[m-c-w kw-km-c-øn {]-kv-xp-x ]-Z-Øn-\p- A - w F- n-h ]-cn-k-wn- p- hn-i-zo- I-c-W-am-Wv A - -]q -Æw F- -Xv km-am-\y \n-b-a-am-wv. Cu A-Sn-ÿm-\ \n-b-a-sø a-dn-i-s- p- hn-i-zo-i-c-w-߃ F-gp- Øp-Im-c-t\m kw-km-cn- p- hy- n-tbm D-t±-in- m-ø \n-ebn hm- p-i-sf h-f-s m-sn- p- ÿn-xn-bp- m- pw. ssz-h-h-n-\w a-\p-jy - v A- h-cp-ss kw-km-c `m-j-bn X- s sh-fn-s -Sp-Øn \ -In-b-Xn- \m, `m-j-bp-ss hym-i-c-w \nb-a-hpw, ]- m-ø-e-hpw a-\- n- em- n A-Xn -{]-Im-cw X-s hni-zo-i-cn-t - -Xv B-h-iy-am-Wv. A-ß-s\ sn-øp- -h - v am-{xta h-n-\-sø b-ym-hn-[n a-\- n- em- p-hm km-[n- p-i-bp- q. Xn-cp-sh-gp-Øn \n-g-ep-i-fpw kq- N-I-ß-fpw D-]-tbm-Kn- p- p F- n-epw A-h-bp-sS hym-jym-\-øn- \p ]n- n-epw B- -co-i hym- Jym-\ X-Xz-߃ A-\p-h -Øn- p- p F- n am-{x-ta k-xyw a-\- n-em- p-hm km-[n- p-ibp- q. h-n-\-sø h-n-\w sim- v hym-jym-\n- p-i F- -Xm-Wv {]-am-ww. h-n-\-sø `m-h-\ sim- pw am-\p-jn-i bp- n sim- pw hym-jym-\n- p- -Xv `q-j-w- F- v km-cw. A-\ym - hym- b-am-wv B-e- m-cn-i (typology) hym-jym-\w. Im-c-Ww {]-h-n-\- hn-j-b-߃ ]-e-xpw B-e- m-cn- I {]-tbm-k-ß-fm-em-wv sh-fn-s - Sp-Øn-bn-cn- p- -Xv. K-l-\-am-b hn-j-bw e-fn-x-am-bn A-h-X-cn- n- p- -Xn-\m-Wv B-e- m-cn-i {]- tbm-k-߃ km-[m-c-w-bm-bn D- ]-tbm-kn- p- -Xv. Xn-cp-sh-gp- Øn [m-cm-fw {]-tbm-k-߃ Cu \n-e-bn Im-Wm-hp- -Xm- Wv. I -Øm-hpw `q-an-bn B-bncp- -t mƒ ssz-hn-i hn-j-b߃ P-\-Øn-\p a-\- n-em- n sim-sp- p- -Xn-\p D-]-a-I-fpw A- e- m-c-ß-fpw D-]-tbm-Kn- p- -Xv \mw Im-Wp- p. {]-h-n-\-hn-j-b߃ Iq-Sp-X K-l-\-am-I-bm hn-j-bw a-\p-jy - v a-\- n-em- Ip- -Xn-\p th- n B-e- m-cn-i {]-tbm-k-߃ [m-cm-fw D-]-tbm- Kn- n- p- v. F- m {]-h-n-\ hnj-b-ß-fn-se ]-cm-a -i-߃ F- mw B-e- m-cn-i-߃ A- Xm- \pw. B-I-bm G-sXm-s hnj-b-ß-fm-wv B-e- m-cn-iw F- pw B- -cn-iw F- pw h-i-xncn- p a-\- n-em-t - D-Ø-c-hm- Zn-Øw hm-b-\- m-cn \n- n-]v- X-am-Wv. B-e- m-cn-i {]-Xn-]m-ZysØ B- -co-i-am-bn hym-jym- \n- p-i-tbm, B- -co-i hn-j-bsø B-e- m-cn-i-am-bn hym-jym- \n- p-i-tbm, sn-bv-xm Kp-cp-Xc-am-b sx- p-iƒ h-n-\-hym-jym- \-Øn h- p `-hn- pw F- -Xn- \m h-f-sc {]m - -\-tbm-spw k-a - -W-tØm-Spw ssz-h-`-btøm-spw ssi-im-cyw sn-tø- H- m-wv {]-h-n-\ hym-jym-\w. H-cp {]-Xn-]m-Zyw B-e- m-cn- I-tam B- -co-i-tam F- v a-\- Jym-\-Øn hym-jym-\w i-cn-tbm F- v ]-cn-tim-[n- p-hm D-]-Ic-W-߃ A-s - n ap-jm- -c߃ C- F- -Xv \mw ap-ºv I p. B- -co-i hym-jym-\- Øn G-sXm-cp hy- n- pw, hym- Jym-\w i-cn-tbm F- v ]p-\-c-htem-i-\w sn-øp- -Xn-\p- km-h- Im-iw D- v F- -Xv B- -co-i hym-jym-\-øn-s ta- -bmwv. Im-hyw, \n-g, A-e- m-c {]- tbm-k-߃ F- n-h Xn-cp-sh-gp- Øn Im-Wp- -Xn-\m B- co-i hym-jym-\w F-ß-s\ km- [y-am-ipw F- v ]-e-cpw B-i- - s -Sp-I-bpw, B- -co-i hym-jym- \-tø- mƒ D-]-cn A-\ym - hym-jym-\-sø B-t«-jn- phm Xm - -cy-s -Sp-I-bpw snøp- p. F- m B- -co-i hym- Jym-\w Im-hy-sØ Im-hy-am-bpw \n-g-en-s\ \n-g-em-bpw Im-cy-Imc-W k-ln-xw hn-i-zo-i-cn- p- p. \n-g-em-bn sh-fn-s -Sp-Ø-s - hnj-bw s]m-cp-fm-bn ssz-h-h-n-\w sh-fn-s -Sp-Øp-tºmƒ \n-g-en-s\ \n-g-em-bpw s]m-cp-fn-s\ s]m-cpfm-bpw B- -co-i hym-jym-\w sh-fn-s -Sp-Øpw. a-dn- p, ss_- _n-fn-se G-sX- n-epw H-cp hn-jb-sø, hy- n-sb, h-kv-xp-hn-s\ F-Sp-Øv Im-Wn- p, A-Xn-\p ]-gb-\n-b-a-øn \n- pw \n-g I- s -Øp- -Xv Ip-_p- n-i-fm-wv. A-Xv Zp -hym-jym-\-am-wv. ssz-hmflm-hv H-cp hn-j-bw \n-g-em-bn sh-fn-s -Sp-Øp-tºmƒ A-Xn-s s]m-cp-fpw hy- -am-bn X-s shfn-s -Sp-Øpw. A-Xn-\p am-\p-jn- I _p- n-bn-ep- hym-jym-\- ߃ B-h-iy-an- ; A-ß-s\ am- \p-jn-i _p- n-bn hym-jym-\n- p- -Xn-s\-bm-Wv A-\ym - hym-jym-\w A-Y-hm A-en-K-dn- hym-jym-\w F- v ]-d-bp- -Xv. C-Xv {In-kv-Xo-b hn-izm-k k-aq-l-øn-\p im-]-am-b H-cp hym-jym-\-co-xn-bm-wv. n-em- p-i F- -Xm-Wv hm-b-\- m-c-\v a-dn-i-s- p-hm-\p- H-cp I-S-º. F-gp-Xn-b hn-j-bw A-ßs\ X-s hn-i-zo-i-cn- p-tºmƒ bp- -am-b A - w e-`n- p- p F- n A-Xv B- -co-i-am-b {]- Xn-]m-Zy-am-Wv. F- m H-cp {]- tbm-kw B- -co-i-am-bn hym-jym- \n- p-tºmƒ bp- -am-b B-ibw e-`n- p- n-s - n A-Xv B- e- m-cn-i {]-tbm-k-am-wv. bp- - am-b-xv F- v C-hn-sS A - -am- p- -Xv {]-kv-xp-x hn-j-bw F- gp-xn-bn-cn- p- ]- m-ø-e-sø A-Sn-ÿm-\-am- n-bm-wv. H-cp hnj-bw B-e- m-cn-i-am-bn hym-jym- \n- p-tºmƒ ]- m-ø-e-hp-am-bn H-Øp-t]m-Ip- n-s - n A-Xv B-e- m-cn-i {]-tbm-kw A- F- v km-cw. Im-Wp- -Xv F- mw B-e- m-cn-i-am-bn hym-jym-\n- phm a-\p-jy-\v ssz-h-h-n-\w A- \p-hm-zw \ -Ip- n-. ssz-h-h-n- \-Øn-se {]-Xn-]m-Zy-߃ N-cn- {Xm-[m-cw B-I-bm `q-cn-`m-kw th-z-`m-k-ß-fpw B- -co-i-am-bn hym-jym-\n-t - -Xm-Wv. B- co-i hym-jym-\w k-μ -`-hp-am-bn Xp-e-\w sn-øp-tºmƒ tn - v t]m-ip- n-s - n am-{x-ta B- e- m-cn-i hym-jym-\-øn-\p hm- Xn Xp-d-t - -Xp- p. ssz-hmflm-hv \ -Ip- hn-th-n-\-{]m- ]v-xn-sb D-]-tbm-Kn- p hn-j-bw hy- -am-bn h-i-xn-cn- p a-\- n-em- p-i F- -Xv {i-a-i-c-am-b H-cp Im-cy-am-Wv. Cu h-i-xn-cn-hv A- ev-]w ITn-\m-[zm-\w B-h-iy-ap- H-cp hn-j-bw B-sW- n-epw, A- Xv sn-øp- H-cp hy- n- v am-{xta h-n-\w i-cn-bm-bn hym-jym-\n- p-hm km-[n- p-i-bp- q.

9 9 ka-im-eni ]{XnI hm -ØIƒ s^{_phcn 05 s]-s -t m-kv-xv an-j sim- m-c- -c km -Δ-tZ-io-b I -h -j s^-{_p-h-cn 7 ap-x Nm-t m si.txm-a-kv sim- m-c- -c: Zn s]-s -t m-kv- Xv an-j k-`-bp-ss ti-c-f-ønse G- -hpw h-en-b I -h -j- \m-b sim- m-c- -c km -Δ-tZ-iob I -h -j s^-{_p-h-cn 7 ap-x 11 h-sc ]p-e-a 's^-bv- Øv tlmw' Pw-Mv-j I -h j {Ku- n \-S- pw. I h -j-\v ap-t m-sn-bm-bn 7 \v (_p-[ ) ssh-in- v aq- v a-wn- v ip-{`-h-kv-x-[m-cn-i-fm-b B- bn-c- -W- n-\v ip-{iq-j-i-cpw hnizm-kn-i-fpw ]-s -Sp- p- kphn-ti-j hn-fw-_-c Pm-Y sim- mc- -c Su h-gn I -h -j {Ku- n k-am-]n- p- -txm-ss I -h -j-\v Xp-S- -am-ipw. Zn-h-k-hpw cm-hn-se G-gn-\v ss_-_nƒ m-kv, 9.30 \v s]m- Xp-tbm-Kw, aq- n-\pw cm-{xn ]- Øn-\pw Im-Øn-cn- v tbm-kw, ssh-in- v 5.45\v kw-ko-x ip-{iqj, kp-hn-ti-j {]-kw-kw, tcm- K-im- n ip-{iq-j F- n-h-bpw i- \n-bm-gv-n aq- n-\v bp-h-p-\ k-tωf-\-hpw k-am-]-\ Zn-h-k-am-b Rmb-dm-gv-N cm-hn-se 9 -\v sim- m-c- -c sk k-`-bp-ss Io-gn-ep- 39 {]m-tz-in-i k-`-i-fn-se ip- {iq-j-i-cpw hn-izm-kn-i-fpw ]-s - Sp- p- kw-bp- k-`m-tbm-khpw D- m-bn-cn- pw. hn-hn-[ {]mtz-in-i `m-j-i-fn an-j {]-h - Ø-I Km-\-߃ B-e-]n- pw. k-`-bp-ss No-^v ]m-ã -am-cpw, ko-\n-b sk -d ]m-ã -am-cpw I -h -j-\n {]-kw-kn- pw. k-am-]-\ Zn-h-kw Rm-b ssh- In- v 5.45\v {]-txy-i ssz-ho-i tcm-k-im- n ip-{iq-j D- m-bn-cn- pw. tcm-k-im- n ip-{iq-j-bp-ss A-\p-{K-l-Øn-\m-bn P-\p-h-cn 26 \v sim- m-c- -c sk -dn-s Iogn-ep- {]m-tz-in-i k-`-i-fn-se hn-izm-kn-i-fpw ip-{iq-j-i-cpw ]- ]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 1 mw t]pv XpS Ip-º-\m-Sv sk ip-{iq-j-i-\pam-wv. k-`-bp-ss ko-\n-b P-\- d an-\n-ã ÿm-\w \ -In B- Z-cn- p. k-`-bp-ss ÿm-]-i ]- tc-x-\m-b ]m-ã si.-c.-g-{_- lm-an-s -bpw (D-Æp-Æn-km ) A- -Ω G-{_-lm-an-s -bpw ko-a- ]p-{x-\m-wv. `m-c-x-øn-se s]- t m-kv-xv N-cn-{X-tØm-sSm- w Iq- n-hm-bn-t - Ip-Spw-_-am-Wv ]m- à si.-c. G-{_-lm-an-t -Xv B-ep-h bq-wn-b {In-kv-Xy (bp.-kn) tim-f-pn _n.f bv- v ]Tn- p-tºm-gm-wv k-`-bp-ss bp-h-p-\ kw-ls-\- bmb s]- -t m-kv-xv bp-h-p-\ kw-l-s-\-bv- v (]n.-ssh.-]n.-f) cq-]w \ -Ip- -Xv. Xp-S - v ssh- Zo-I ]T-\-Øn-\m-bn A-ta-cn- bn-se ss-iv-k-kn F-Øp-I-bpw A-hn-sS \n- v _m- n-e Hm-^v Un-hn-\n- n-bpw, _n-cp-zm- -c _ncp-z-hpw t\-sp-i-bpw sn-bv-xp. Xncn-sI C- y-bn F-Øn B- { m-bn-epw ti-c-f-øn-epw k-`m {]-h -Ø-\-ß-fn ]- m-fn-bm-bn. k-`-bp-ss ti-c-f tã- v sk-{i- dn-bm-bn 17 h -jw tk-h-\w snbv-xp. Xp-S - v P-\-d sk-{i- dn-bm-bn 10 h -j-hpw P-\-d {]- kn-u m-bpw B-dv h -j-hpw k- `m-t\-xr-xz-øn D- m-bn-cp- p. A-ta-cn- -bn-se sf.-]n.kn ^man-en tim -^-d -kn-s ÿm- ]-I-\p-am-Wv. s -Sp- p- {]-txy-i D-]-hm-k {]m -Y-\ \-S- pw. C- y-bp-ss hnhn-[-bn-s-ß-fn \n- pw hn-tz-i cm-py-ß-fn \n- p-ap- ip-{iqj-i-cpw hn-izm-kn-i-fpw I -h j-\n ]-s -Sp- pw. 12-\v cm-hn-se k-`-bp-ss tic-f-øn-se 12 sk -dp-i-fn \n- pw X-an-gv-\m- n-se a-[p-c, \m-k - tim-hn, ]m-f-bw-tim-, Xq-Øp- p-sn, \-t{k-øv F- o sk - dp-i-fn \n- p- ]p-xn-b ip-{iqj-i-sc sx-c-s -Sp- p- tbm- K-hpw D- m-bn-cn- pw. sim- -h -jw s]-s t m-kv-xv an-j {]-h -Ø-\w sim- w Pn- -bn B-cw-`n- p-ibpw 1110 sim- m-c- -c-bn s^bv-øv tlmw ÿm-]n- p-i-bpw sn-bv-xp ap-x B-cw-`-amb sim- m-c- -c sk I h -j C- v 84a-Xv km -Δ-tZio-b I -h -j-\pw ti-c-f-ønse s]-s -t m-kv-xv an-j k- `-I-fp-sS G- -hpw h-en-b B-flob kw-k-a-hp-am-wv {io-e- -bn a-e-bm-fnbm-b ]m-ã t]mƒ kn-tem s]-s -t m-kv-xv an-j F- t]-cn ÿm-]n- k-`-bm-wv C- v tem-i-øn-se {]-ap-j s]-s t m-kv-xv k-`-i-fn H- m-bn h- f - p I-gn- Zn s]-s -t mkv-xv an-j '. tem-i-øn 65- ]-cw cm-py-ß-fn {]-h -Øn- p- s]-s -t m-kv-xv an-j k-`-bp-ss ti-c-f-øn-se B-ÿm- \ a-μn-cw sim- m-c- -c-bn-epw, C- y-bn sn-ss C-cp-º- n-bqcn-epw, A-ta-cn- -bn \yq bm - n-ep-am-wv. k-`m No-^v ]m-ã - F. Ão-^, U-]yq- n No-^v ]m-ã G-{_-lmw am-xyq, A- tkm-kn-tb- v U-]yq- n No-^v ]m- Ã. Pn. sp-bw F- n-h-cm-wv k- `-sb \-bn- p- -Xv. b-lq-z-\pw ]m-e-kv-xo-\pw, ]p- Xn-b \n-b-a k -th, th-z-]p-kv- X-I `q-an-im-kv-{xw, s]- -t mkv-xv {]-ÿm-\w, th-z-]p-kv-x-i hn- m-\w, s]- -t m-kv-xv ip- {iq-j-i - v am -K-Z -in, sf.- ]n.kn 75 h -j-߃ sf.-]n.-knbp-ss {l-kz-n-cn-{xw F- o {K- Ÿ-߃ c-nn- n- p- v. k-`-bp-ss ap-j-am-kn-i-bm-b ko-tbm Iml-f-Øn-s No-^v F-Un- -dm-bncp- p. `m-cy : Ip-º-\m-Sv ]q-gn- m-embn ]-tc-x-bm-b ta-cn G-{_- lmw (sf.-]n.kn tkm-z-cn k-am- Pw ap {]-kn-u v, dn-. sl-uvan-kv-{s-kv & F.C.H.). a- ƒ : ]m-ã tum. n. h -k G- {_-lmw sf.-]n.kn ap P-\-d sk-{i- -dn, sf.-]n.kn ]- m-_v tã- v {]-kn-u v, C- ym ss_- _nƒ tim-f-pv {]-kn-u v, B- \n tp- -_v (Ip-ssh- v), Ãm -em eq- v (C- ym ss_-_nƒ timf-pv ssh-kv {]-kn-u v) tj - en Nm-t m (bp.-f-kv.-f). a-cp-a- ƒ: Ip-gn- m-e sx-t -Xp- nbn em-en G-{_-lmw ]p- m-sv a-ßm-sv tp- -_v txm-a-kv (Ipssh- v), \n-c-ww a- -bv- sh -]-d-ºn ta-p hn.-sf. eq- v \n-e-ºq ]-\- -aq- n hn- P-bv ]n.-nm-t m (bp.-f-kv.-f) k-tlm-z-c : ]-tc-x-\m-b ]m-ã D-Ω G-{_-lmw. ]m-ã cm-pp B-\n- m-sv, ^n- n cm-pp, jn-_p ap- w-im- n, ^n- n ]n.am-xyp, tsm-wn Un sn-hq- m-c 1 mw t]pv XpS b -am ), k-pn a-øm-bn Im-tX- Øm-\w, Ip-cy ^n-en- v, jm-pn (snb -am ), ]m-ã kmw-ip- n v (P-\-d sk-{i- -dn), ]m-ã Im-c-bv- k-tlm-z-c- m-cm-b Nm-t m \n-e-ºq (ssh-kv sn- cm-pp B-\n- m-sv, ^n- n cm-pp, hn-tpm-bv k- -dn-b, sh-kv-fn amjn-_p ap- w-im- n (sk-{i- -dnam ), ^n- n ]n.am-xyp ({S-j-dm- sh- p-h- m-\w, Fw.hn.^n-en- v, Xyp, D-Ω G-_-t\-k, \n-_p amcm-a ), tsm-wn Un sn-hq- m-c (P- si.-_n. sf-k-iv, jm-pn am-dm-\m- I sh j \-d tim -Un-t\- ), ]m-ã -amcm-b A- -Ip- v C-e- q, {_-lmw, kn-ã à em eq- v F- Y, cm-p B-cy- - n, tpm- -Pv G- 1 mw t]pv XpS kn.-]n. tam-\m-bn, tdm-bn hm-i- n-h-sc sx-sc-s -Sp-Øp. am-[y-a {]-h -Ø-I-cp-sS-bpw F-gp-Øp-Im-cp-sS-bpw A-tkm-kn-tb-j 14 \v cm-hn-se 10 \v F-Iypsa-\n- k-tω-f-\-øn hn-hn- [ k-` ta-e-[y- - m ]-s -Sp- pw. D- - v c- n-\v t_m-[-h-xv- I-c-W k-tω-f-\-øn _n-j-]v D-Ω tpm -Pv kw-km-cn- pw. ssh-in- v \m-en-\v a-zy-h -P-\ k- an-xn t\-xr-xz-øn {]-txy-i Iq- m-bv-a-bpw \-S- pw. ip- -Pew e-`y-am- p- -Xn-\pw \-Zo-P-e- \n-c- v \n-b-{ n- p- -Xn-\pw tdm- Up-I-fp-sS A- -Ip- - -Wn \-S-Øp- -Xn-\pw hn-hn-[ k - m h-ip- p-iƒ {I-ao-I-c-Ww sn-bv-xp-hcp- p. si.-f-kv.-b.-sn.kn hn-hn- [ ÿ-e-ß-fn \n- v {]-txy-iw _-kv k -ho-kv {I-ao-I-cn- n- p- v. I -sh -j \-K-dn-epw ]- cn-k-c-øpw πm-ãn-iv, ^v-sf-iv-kv t_m -Up-Iƒ \n-tcm-[n- n- p- v. am-cm-a I -sh -j ]- cn-ÿn-xn I-Ωn- n B-`n-ap-Jy- Øn H-º-Xn-\v D- -bv- v c- n\v am-cm-a dn-{so- v sk -dn ]-cnÿn-xn sk-an-\m a-{ n am-xyp Sn. txm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. hm -Øm-k-tΩ-f-\-Øn P- \-d sk-{i- -dn tpm -Pv G-{_- lmw sim- -\m-sv, kn.-hn.-h -Ko-kv, km-ap-th k-t m-jv, A-\n am-cm-a, ]n.-]n.-a- -Ip- v, A-\o-jv Ip- - p-g, ]n.-f. k-pntam F- n-h ]-s -Sp-Øp. CXv \ho-i-c-w-øns AS-bmfw 1 mw t]pv XpS cq-]w sim- -Xv am-cm-a I h -j-s kzm-[o-\-øn-em-wv. C- m-e-øpw kw-k-x-am-b km-aqly-{]-h -Ø-\-߃ I-s -tø- -Xp- v. am-cm-a a-w - p-dhpw ]-º-bm-dpw A-Xn-s ssph-k-º-øp-sam-s kw-c- n- psim- p- {]-h -Ø-\-ß-fm-Wv Xp-S - p-h-cp- -Xv. k-`-bp-ss ]- cn-ÿn-xn ku-lr-z Im-gv-N- m-sns D-Zm-l-c-W-am-Wv Cu a-w - -c- pw Iq-Sn-h-c-hpw. kp-hn-ti-jo- I-c-W-Øn-\v H-cp ssp-hn-i am- \-ap- v. Po-h-s F- m `m-h-ßsf-bpw ]-cn-c- n- p- ssp-hn- I ho-s -Sp- n-s\ km- y-s -Sp- Øp- {]-{In-b-bm-Wv kp-hn-tijo-i-c-ww. k-a-kv-x kr-jv-sn-itfm-spw ]- n-sm-\p- -Xm-Wv kp-hnti-jw. kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- s -Sp-I am-{x-a- ; a-dn- v, Po-hn- p- bm-ym - y-ß-fn cq-]m- n- -c-øn-s A-\p-`-h-am-bn-Øo-c- Ww. A-t m-gm-wv h-n-\w P-Uw [-cn- p- -Xv. `q-an-bp-ss D- m-bpw tem-i-øn-s sh-fn- -am-bpw ssh-cp- y-ß-fp-ss a- y-øn {]-Xn-I-c-W-ti-jn-bp- hn-ømbpw \n-e-\n- v Z -i-\w ]p-xp- phm Cu h -j-sø I -h j-\pw ap-jm- -nc-am-i-s -sb- v {]m - n- p- p-sb- v tpm-k-^v am -tøm-ωm ]-d- p. lmcm apx ]tflmkv hsc 6 mw t]pv XpS t m-gpw A-t m-iy ]m-d-a-ebn Sq-dn-Ãp-I-sf B-I -jn- psim- p a- p Xp - n-bn-se {Inkv-Xy ayq-kn-b-߃-t]m-se kq- n- n-cn- p- p. k-μ -i-i-cmb {In-kv-Xy `- -P-\-߃ hnhn-[ \n-e-bn-ep- t^m-t m-iƒ F-Sp- p- p. A-t\-I `- n-]pc-k-cw Ip-ºn- p-h-w-ßp- p. C-kv-Xmw-_qƒ X-e-ÿm-\-amb In-g- tdm-am-km-{am-pyw X- I-cp- p. tdm-a -N-{I-h -Øn-bmb ]-Xn-s\m- m-a-s Im-e-Øp ap- ow A-[n-\n-th-iw D- m-bn. Hm-t m-a kp -Øm ap-l-ω- Zv c- m-a G-gp B-gvN \o- p-\n- bp- -Øn-eq-sS C-kv- Xmw-_qƒ ]n-sn- -S- p-i-bpw 1506 h -jw \o- p-\n- tdm-a -km- {am-pyw A-kv-X-an- p-i-bpw snbv-xp. A-ß-s\ a- p Xp - n-bnse `m-k-߃-t]m-se F-tU- m- bpw A-t m-iy-bn-epw C- mwh - -cn- -s - p. A-t m-iy-bnepw F-tU- m-bn-epw ss{i-kv-xh-cp-ss F-Æw \m-a-am-{x-am-bn Ip-d- p. {In-kv-Xy ]- n-iƒ ap- ow tam-kv-ip-i-fm-bn. R-߃ Kp-l-bn \n- pw C-d-ßp- -Xn-\p ap-ºv I-cp-\m-K- - n-bn-se {_-Z txm-a-kv am- Xyp {]m - n- p. A-Sp-Ø e- yw {]-kn- -am-b A-t m-iy ayq-kn-b-øn-te- m-wv. kn.fkv.fkv ]pkvx-i-hm Ø km[p sim p-ip v D]-tZin PohnXw Z i\w IrXn-Iƒ dh. tum. amxyp Um\n-b t{]jn-x-hrøn Pohn-X-{h-X-ambn kzoi-cn km[p sim p-ip v D]-tZinbpsS kºq Æ-Ir-Xn-Iƒ. km[phns Pohn-Xhpw Z i- \hpw A]-{K-Yn- p {]uv-amb Bap-J-]-T-\-tØmsS BZyambn {]kn- o-i-cn- p- p. ]c-a-{in-kvxym-\n-xzw, ]c-am-\-μ{inkvxobpohnxw, kv{xo[-\-xym-kw, hym]m-c-[ Ωw, ` n-c-kw, ae- -c-k-`bpw Bflob DW hpw, btlm-hm-`- - m p Bizmk-Ko-X-߃ XpSßn ]{ v IrXn-Iƒ; ]pkvx-i-cq-]-øn {]kn- o-i-cn- n- n- mø cn-\-i-fpw. _u v thmfyw Fgp- q-tdmfw t]pp-iƒ. hne: 600 cq] amcm-a I h j Ãmfp-I-fn 450 cq] am{xw kn.fkv.fkv. _p vtjm v

10 10 ka-im-eni ]{XnI [ym\w s^{_phcn 05 F.-sF. tpm p-ip n a-\- n-s hn-im-c-x-e-ßfn km-l-n-cy-߃- v h-enb kzm-[o-\-ap- v. B-flo-b Nn- -I-fn G-Im-{K-am-bn a-\- n- s\ D-d- n- p-\n -Øm E-jnam \n-»-_v-z-am-b ÿ-e-ßfpw D-b - ] -Δ-X-ß-fp-am-Wv Xn-c-s -Sp-Øn-cp- -Xv. G-Im- [ym-\-øn-eq-ss ssz-h-kmao-]yw A-\p-`-hn- p- -Xn-\v hm-rv-on- n-cp- B-Nm-cy- m an- a-x-ß-fn-epw D- m-bn-cp- p. i-_v-z-tim-em-l-e-ß-fp-ssbpw h-en-b Xn-c- p-i-fp-ss-bpw \-Sp-hn Po-hn- p- \-K-c-hmkn-I-fp-sS a-\- v Xm-c-X-tay-\ Iq-Sp-X A-kz-ÿ-am-bn-cn- pw. ] -Δ-X-ß-fp-sS ap-i-fnse Ip-fn -Ω-tb-Ip- Im-emh-ÿ-bpw, Zr-iy-a-t\m-l-c-am-b Np- p-]m-sp-i-fpw, ip- -hm-bp-hpsa- mw i-co-c-øn-epw- a-\- n- epw \-thm-t -jw ]-I-cm k- lm-bn-t - mw. kr-jv-sn-xm-hmb ssz-h-tøm-sv A-Sp-Øp-sN- p- -Xn-\pw kw-k - -Øn-em- Ip- -Xn-\pw km-[n- p- -Xv a- \p-jy-\v G- -hpw B-\-μ-I-c-amb A-\p-`-h-am-Wv. A-Xn-\m-bp- Zm-lw D- -h-sc-bm-wv `- ] -Δ-X-ß-fpw ]q-wy-ÿ-e-ß-fpw! - m F- v hn-ti-jn- n- p- - Xv. a- p-a-\p-jy h-ep-sx- v I- cp-xp- [-\-hpw `u-xo-i-kp-jß-fp-sa- mw A-h - v A-{]-[m- \-am-bn-cn- pw. b-ym - `- - m G- -hpw hn-e-a-xn- p- -Xv ssz-h-km-ao-]y-am-bn-cn- pw. ssz-h-km- n- yw e-`n- p- a-\p-jy a-s - mw a-d- v C-cp- pt]m-imw. i-co-c-øn-\v `- -W-]m- \o-b-߃ t]m-se-bm-wv B-flmhn-\v ssz-h-km- n- yw F- v ]- d-bmw. `- -W-]m-\o-b-ß-tf- mfpw A-[n-Iw {]m-[m-\yw Zn-hym- Xn-c- p-i-fn -\n-s m-gn- v [ym-\-\n-c-x-am-bn ssz-h-kw-k - -Øn k-a-bw Nn-e-h-gn- m ]- n-b ÿm-\w F- \n-e-bn ] -Δ-X-ß-fpƒ-s -ss G-Xv ÿ- e-hpw ]-cn-k-wn- p- -Xn sx- n-. F- m A-h-bv- v Zn-hy-Xzw I-ev-]n- p-tºmƒ A-Xv A- -hn-izm-k-am-ipw. ]n-xm-hn-s -b-sp- -te- p- G-I h-gn ssz-h-]p-{x-\m-b tb-ip am-{x-am-wv. Rm -X-s h-gn-bpw k-xy-hpw Poh-\p-am-Ip- p, Rm ap-jm- n-c-a- m-sx B-cpw ]n-xm-hn-s -b-sp- F-Øp- n- F- v tb-ip-h- m-sx a- m-cpw C- p-h-sc A-h-Im-i-s - n- p-an-. \p-`-h-߃- v I-ev-]n- p- -h [m-cm-fw D- v. Nn-e L- -ß-fn `- -W-]m-\o-b-߃-t m Hu-j- [-߃-t m \-ev-im I-gn-bm- Ø A- p-x-i-c-am-b im-co-cn-i ku-jy-ß-fpw ssz-h-km-ao-]y- Øm ]-e - pw e-`n- m-dp- v. ssz-h-]p-cp-j-\m-b tam-i bmsxm- pw Xn- p-i-tbm Ip-Sn- p- I-tbm sn-øm-sx \m-ev-]-xv cmhpw \m-ev-]-xv ]-I-epw ho-xw c- p-h- w ] -Δ-X-Øn ssz-h-ap- ºm-sI Nn-e-h-gn- p (B-h.9:18). ssz-hw kw-km-cn- -Xp-\n-an-Øw tam-i-bp-ss ap-j-øn-s Xz- v {]- Im-in- p. 120 mw h-b- n tami-bp-ss a-c-w-k-a-b-øp-t]m-epw i-co-c-øn-s _-ew Ip-d-bm-sXbpw I-Æp-Iƒ a-ßm-sx-bp-an-cp- -Xv (B-h.34:7)A- p- m-b ssz-h-i- n-bp-ss kzm-[o-\w \nan-ø-am-bn-cn- mw. H-cn- tb-ip X-s in-jy- m-cn Nn-e-cp-am-bn H-cp D-b - a-e-bn-te- v {]m - n- m- I- b-dn-t m-bn-. {]m - n- p- thf-bn tb-ip-hn-s ap-jw kq-cys\-t m-se {]-Im-in- p-i-bpw h- kv-{xw sh-fn- w-t]m-se sh- bm-bn Xn-f-ßp-I-bpw sn-bv-xp. tam-i-bpw G-eo-bm-hpw A-hn-sS {]-Xy- -am-bn tb-ip-hn-t\m-sv kw-km-cn- p. A-t mƒ ]-t{xm-kv A-dn-bm-sX ]-d- p-t]m-bn: Kptcm, \mw C-hn-sS C-cn- p- -Xv \- -Xv. R-߃ aq- v Ip-Sn D- m- -s? H- v \n-\- pw, H- v tam-i-bv- pw, H- v G-eo-bm-hn- \pw. a-dp-cq-]-a-e-bn-se B Z -i- \w \n-an-øw A-hn-sS aq- v Ip- Sn D- m- mw (ÿ-e-øn-\v {]m-[m-\yw) F- ]-t{xm-kn-s B-i-b-sØ Xn-cp-Øp-hm-\m-Imw ta-l-øn -\n- v: C-h F-s {]n-b-]p-{x, C-h- Rm {]- km-zn- p- p, C-h-\v sn-hn-sim- Sp- n (a-øm.17:5) F- i-_v-zw ]n-xm-hv tiƒ- n- -Xv. Xm {]- km-zn- p- -Xv ti-h-ew H-cp ÿ- e-øn-tem h-kv-xp- -fn-tem A-, {]-Xyp-X, H-cp hy- n-bn - - X-s {]n-b ]p-{x-\n - -B-Ip- psh- v km-cw. X-s `-b-s -Sp- I-bpw X-s Z-b-bn {]-Xym-in- p-i-bpw sn-øp- -h-cn ssz-hw {]-km-zn- p- p F- v k- o -Ø- \-w- 147:11 ]-d-bp- p. F- m, H-cp `- -\v ssz-h- {]-Xy- -X-tbm ssz-h-km- n- ytam D- m-b-xv F-hn-sS h- mtwm, B ÿ-e-øn-\v Zn-hy-Xzw I-ev-]n- v, ]p-wy-ÿ-e-sa- v hnti-jn- n- p- -Xpw, ssz-h-`- - cm-bn Po-hn- Nn-e-cp-sS a-c-w-tijw A-h-cp-sS i-h-ip-so-c-øn sn- p- -h -s - mw- A-h-cp-tS-Xn- \v k-am-\-am-b A-\p-`-hw e-`n- psa- v {]-N-cn- n- p- -Xpw `- nsb hm-wn-`-am- p- - -Xn-\v D-Zm-lc-W-am-Wv. tam-i-bp-ss i-co-cw ssz-hw-x-s A-S- n-sb- - Xpw A-Xn-s ÿm-\w B - pw A-dn- p-iq-sm F- Xpw a-d- -cp-xv. hm-kv-x-h-øn ÿn-c-ambn ssz-h-i- n-bpw ssz-h-{]- Xy- -X-bpw bm-{ n-i-am-bn e- `n- p- - H-cp {]-txy-i-ÿ-ehpw I-_-dn-S-hpw `q-an-bn-en-. B-flo-bm-\p-`-h-߃ e-`n- p- -Xv G-sX- n-epw ÿ-e-øns -tbm {]-Ir-Xn-`w-Kn-bp-sStbm ] -Δ-X-ß-fp-sS-tbm {]- txy-i-x- sim- -. `q-an-bn-se G-sX- n-epw {]-txy-i ÿ-ehp-am-tbm h-kv-xp- -fp-am-tbm ssz-h-sø _- n- p-\n -Øphm a-\p-jy-\v km-[y-hp-a-. F- n-epw, ssz-hw C- n- ptºm-sgm-s -bpw X-s `- - m - v X-s -Øm sh-fn-s - Sp-Øp- -Xm-bn A-{_-lmw, bnk-lm- v, bm-t m-_v ap-x-emb A-t\-Iw `- - m-cp-ss N- cn-{x-w hy- -am- p- p. Xn-c- p-i-fn -\n-s m-gn- v [ym-\-\n-c-x-am-bn ssz-hkw-k - -Øn k-a-bw Nn-eh-gn- m ]- n-b ÿm-\w F- \n-e-bn ] -Δ-X-ß-fpƒs -ss G-Xv ÿ-e-hpw ]-cn-k- Wn- p- -Xn sx- n-. F- m A-h-bv- v Zn-hy-Xzw I- ev-]n- p-tºmƒ A-Xv A- -hnizm-k-am-ipw. ]n-xm-hn-s -b-sp- -te- p- G-I h-gn ssz-h- ]p-{x-\m-b tb-ip am-{x-am-wv. Rm -X-s h-gn-bpw k-xyhpw Po-h-\p-am-Ip- p, Rm ap- Jm- n-c-a- m-sx B-cpw ]n-xmhn-s -b-sp- F-Øp- n- (tbm-l.14:6)f- v tb-ip-h- msx a- m-cpw C- p-h-sc A-h- Im-i-s - n- p-an-.

11 11 ka-im-eni ]{XnI MATRIMONIALS / CLASSIFIEDS s^{_phcn 05 sslμh (K-W-I) ] m-øe-øn \n pw s] -t mkvxp hnizm-k-øn kv\m- \-s bphm-hv. 28, 168 cm Ccp-\ndw GI-a-I sa m- \n- Untπma F n-\nb (sim w Pn- ) kuzn-bn- Zam-an tpm-en k kz- `m-hn-bpw hn-zym-`ymk tbmky- X-bpw ku-μcyw D s]- - Ip- n-i-fp-ss c n-xm- -fn \n- pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ - -Wn- p- p. (B-`cWw [- cn- p h pw kzoi-cyw) , tnc-a s] -t mkvxv bp-hmhv 29 hbkv 5,4 _n.- F s] -t mkvxp bph-xn- I-fpsS amxm-]n-xm- -fn- \n pw hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ Wn p sim- p- p , Pentecostal girl 29, 5' inch, Software Engineer & Graduated, working as HR, mumbai settled. Seeking spiritual and educated boy RE LOCATE TO DALLAS FOR YOUR DREAM HOUSE!!! CALL REALTOR MATHEW C. SAMUEL SFR, ABR, SRES, SRS, GRI, AHWD cell BEAM REAL, ESTATE LLC WEBB CHAPEL RD kndn-b {InkvXy s] -t mkvxp bphxn sf.-]n.kn ]mã-dpss aiƒ, B.Sc (N), 28, 156 cm Bfln-Ihpw hnzym- `ym-khpw tpmen-bp-ap s]s -t mkvxv bphmhns amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ Wn- p- p ]p\ hn-hmlw Ata-cn- ]ucxzw D s] -t mkvxv bphmhv 32 hbkv ]mcmsaun- kw-_- -ambn tpmen-snøp- p. Ata-cn- -bn tpmen v km-[y-x-bp s] -t mkvxp bph-xn-ifpss amxm-]n-xm- -fn- \n pw hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ Wn- p sim p- p. (Ip n AΩ-tbm-sSm w Xma-kn- p- p) snss -bn ae-bmfw Bcm-[-\ Pastor. C.K. Reji snss -bn ]pxn-b-xmbn hcp- h-sc ae-bm-fw Bcm-[-\-bn-te v kzm-kxw snøp- p. ÿew Chromepet, Airport \pw Tambaram -Øn\pw \Sp v Church of God (Full Gospel) In India No: 25/2 New colony 13th cross street Chromepet Chennai - 44 SUNDAY CLASS 9-10 AM MALAYALAM WORSHIP 10 AM PM Phone , Mob: DALLAS TX Tel: , Syrian Christian Pentecostal Boy 36 Yrs, 6 Ft Wheatish, IT Engineer working in Canada holding PR status. Second marriage. Prefer technically qualified girls. Nurses excuse , lnμp Cg-h-bn \n pw c n- -s v kv\m\-s GNM bphmhv n]nfw 29/ 170 cm s] -t mkvxv bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p , ]p\ hn-hmlw Ata-cn- kn nk jn- p kndn-b {InkvXy s]- -t mkvxv (IPC) bph-xn 31, 162, BSc Nurse, Un-kw-_ Ah-km\w \m- n hcp- p. Ip- n-iƒ C. hcs\ sim- p-t]m-ipw. BSc Nurse, B.Tech. Professionally qualified. bphm- -fpss amxm-]n-xm- fn \n pw Btem-N\ Wn- p- p Xt -X- mø Imc-W- Øm \nb-a-{]-imcw hnhml tamnnx-bmb s]s -t mkvxv bphxn 36, 5'3'', B.Sc Nurse, Kuwait Ministry-bn t\gvkmbn tpmen snøp- p. _m[y-x-i-fn-. hnzym- `ymk tbmky-xbpw, sszh- `-b-ap- -Xp-amb bphm- fn \n v A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p. Ipssh- n tpmen snøp- -h- v ap K-W-\. am v ]Ip-Xn-tbm-sS Ah-[n v \m n hcp- p hntzi-øv tpm-en-bp- hnhm-l-tamn-\w I-gn- s]- -t m-kv-xv bp-hm-hv. 35 h- b- v 164 sk.ao. D-bcw, hn- Zym-`ym-k-ap- bp-h-xn-i-fpss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw hn-hmlm-tem-n-\-iƒ -Wn- p p. km-º-øn- Iw {]-iv-\a. B-Zy hn-hmlhpw ]-cn-k-wn- pw. A-Sp- Ø am-kw A-h-[n- v \m- n h-cpw snss -bn ae-bmf Bcm-[\ BhSn ta ss v FPn-\n-b-dnwKv timtfpv kao]w ]mã kn. A Ip v No. 70, I.P.C Peniel Prayer House, Srinivasan Nagar Etrn Veltech Vellanoor, Avadi Chennai, Mob: Law Office of Mathew Vairamon Dr.Mathew M Vairamon, M.S., LL.M., Ph.D Houston, Texas Attorney & Counselor at Law Accredited General and Family Mediator Notary Practice in Immigration Law, Social Security, Non profit exemption from IRS, Personal injury, Business Law, Contract, Power of Attorney and Wills Phone # Ipd Nne-hn `qan kz -ambn hosp-sh-bv p-hm ÿew C møh v ] m-b-ø-xn Ønbn s\ Irjnbv v tbmky-a- m-øxpw \ne-hn-ep \nba{]imcw \niøn FSpØp hosp shbv m-hp- Xpw Smdn ] m-bøp tdmun-t\msp tn GXm v ka-n-xp-cm-irxnbnep- Xpw tdmup-se-h-en \n v IjvSn v H -c- ASn am{xw XmgvN-bp- -Xp-amb ]Øv sk v \new BZm-b-I-c-amb hnebv v. hnev]-\bv v ]Ø-\m-]pcw SuWn \n pw Hcp Intem-ao- -dn-\p- n ]Ø- \w-xn Pn mxn Øn-bn ]p\-eq aqhm- p-]pg sslth-bn \n pw A p an\n v \S p Zqcw. sxm -SpØ tπm p-iƒ \niøn `h\ \n ΩmWw \S-Ønbn-cn- p- -Xn-\m t]mãn- msx sshzypxn IW \p kui-cyw. SuWnt\m-S-Sp-Øm-sW- nepw im -amb {Kmao-Wm- -co- w. F m-hn-`m-k- m pw Hcp-t]mse kui-cy-{]-z-amb semt -j. hnti-jm hnizm-kn-iƒ pw ]mã am pw hfsc kui-cy-{]-z-amb semt -j Xmev]-cy-ap- -h _ - s -SpI. tum. sf v Advt. Zn s]-s -t m-kv-xv an-j 2018 I sh -j I-e sim m-c- c \mk tim-hn, timgn-t msv tim -bw, timb-º-øq snss... am v 7 11 ]Ø-\w-Xn, IS-eq km Δ-tZ-io-b-{]m -\m-hmcw km Δ-tZ-io-b-{]m -\m-hmcw _mw q, [mcn-hmƒ aq m, \mt{køv ]c-a-ip-sn, I - \ dm n, Xncp- n-d- n Ip q, jnt mwkv... sabv 3 6 tx\n, tkew si okv Izmem-e-ºq Pq 3 knwk-]q... Pq 7 10 bp.-f-kv.f... Pqsse {Sn\n-Um-Uv, F k h-tum.. Pqsse P a\n kzn vk e v... BK.3 5 kndm entbm ({^o-su ) ]mcokv e au v tlk (]n.-f.-pn)... sk]v w t]m v tamgvkv_n (]n.-f.-pn) ^npn \yqkn-em Uv sa _ A tz-iob bph-p-\-iymºv... HIvtSm. 4 7 PΩp, I v U ln, B U-am kv simln-a, \mkv]q htum-z-c, Xncp- Xn... \hw. 1 4 Zp_mbv ]p\-eq, sim si\nb (s\-bvtdm-_n) t\ mƒ sk {Um-_mZv Fd-Wm-Ip-fw, sh q... ''29 Unkw.2 sim m-hnf ({io-e- )... Unkw

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla Ph: s^{_phcn 05 R.N.I. Reg No.67619/97 Postal Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Date of Publication ASp-Ø bm-{x G-{]n 17 Kƒ^v, Ata-cn-, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n pw- t\cn p Sqdp-Iƒ. k`-iƒ pw anj kwl-s\iƒ pw th n {]txyiw ]mt -PpIƒ! \yq-u ln, apw-ss_, _mw q, sim- n F- n-hn-s-ßfn \n pw bm-{xm-kw-l-߃. JORDAN ISRAEL PALESTINE EGYPT Departures from USA, UK, CANADA, MIDDLE EAST & INDIA.. bm{x snøp {][m\ ÿe-߃ C{k-tb : t_xvetlw, sbcp-itew, _Y\n, \{k-øv, iacy, Im\, akvz-e, \bow, slt{_m, Xn_-cymkv, sakntzm, ssl^, I tω, tpm, ss Ahohv, spcnt m, Jpw{_m, F Icow. CuPn]vXv: m_m, t\mbn_, ko\mbv, Ibvtdm. tpm ±m : AΩm, az_, s\t_m Cu bm{x-bpss {]txy-i-x-iƒ tami hmkvzø \msv Zqsc-\n pw Z in s\t_m ] Δ-X-Øn \n pw bm{xm-cw`w Keoem S-en t_m p-bm{x tbip tbml- m-\m kv\m\-ta tpm ±m- \Zn- -Shn kvtxm{x ip{iqj Ipcn-ins hgnsb [ym\-bm{x Acn-a-Xy- m-c tpmk-^ns I d txm -Øn Bcm- [-\bpw I Ør-ta-ibpw ]q Δ ]nxm- - m-cpss I -d-i-fp slt{_m kμ i\w sl Ω KtZm bp w \S- m t]mip sakntzm Xmgvhcbn-eqsS bm{x ^nen- ns ssik-cy-bn kμ i\w sbcp-itew tzhm-ebw \n Ωn- m Xøm-sd-Sp- p ÿew Nmhp-I-S-ense A\p-`-h-߃ bn{k-tb a ƒ XmhfaSn ÿeøp IqSn {]bmww sn -S XocØv cm{xn hn{iaw kqbkv I\m IS p sibvtdm-bn-te v ss\ \Zn-bn I bm{xbpw AØm-ghpw CuPn-]vjy ayqkn-bw, ]nc-anup-iƒ, kv^nßvkv, tpmk^pw adn-bbpw tbip p- p-ambn Hfn p ]m Ø ÿe-߃.. Hm Ω-bn kq n- m F{X-sb{X ÿe-ßfpw ImgvN-Ifpw... DS _p- v snøpi Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw

k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw k`m-]n-xm- - m-cpss sszh-imkv{xw tum. Pn. tnsnbøv ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information