Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Size: px
Start display at page:

Download "Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn"

Transcription

1 Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss 95 ma-xv P-\-d I h -j Iq-Sn-bm-b a-lm-tbm-kw 2019 P-\p-h-cn 13 Rm-b ap-x 20 Rm-b h-sc Ip-º-\m-Sv slt{_m -]p-c-øv X-øm-dm- p- hnim-e-am-b ]- -en \-S- pw. km n ]mã si. kn. ]mã hn k tpmk^v C-Xn-\v ap-t m-sn-bm-bn P-\p-hcn 6 ap-x 12 h-sc ]- -en D- ]-hm-k {]m - -\ \-S- pw. P-\- h-cn 6 \v ssh-in- v 5.30\v D-]-hmk {]m - -\ Xp-S-ßpw.12 \v i- \n-bm-gv- ssh-in- -sø tbm-ktøm-ss k-am-]n- pw. "hn-iz-kn- m ssz-h-øn-s a-l-xzw Im-Wpw' F- -Xm-Wv Cu h -j-sø Nn- m-hn-j-bw. 13\v ssh-in- v 5.30\v sf.]n.kn P-\- d {]-kn-u v ]m-ã tp- -_v 71- m-axv kwÿm\ ]n.-ssh.-]n.-f. Iymºns Hcp- -߃ Bcw-`n p Ipº-\mSv: 2018 Unkw-_ 26,27,28 F o Xob-Xn-Ifn ASq am tømωm bqøv sk -dn sh v {Iao-Icn- n-cn- p kwÿm\ ]n.-ssh.-]n.-f. Iymºns {]myani Imcy-߃ v {]m -\-tbmss XpS w Ipdn- p. 71 m-axv Iymºns t]mã ap kwÿm\ ]n.-ssh.- ]n.-f. {]kn-u v ]mã hn k kmap-th {]Imi\w snbvxp. tic-f-ønse F m Pn -I-fn \n p-ap Hmtcm hy n-isf Iymºns tim -Hm Un-t\- am-cmbn \nb-an- p. AtXm-sSm w {]o -c-pn-kvt{s-j t^mapw hnxcww snbvxp. BZyw cpn-ã snøp t] - p Xmak kuicyw Iymºv sk -dn e`y-am-wv. FIvtkm-Ukv 2018 F \ma-t[-b-øn ""{InkvXptb-ip-hns \ `S-\mbn \obpw Ft msv IqsS I w kln-...'' (2 Xnsam.2:3) F thz-`m-ksø B[m-c-am- n-s m v ""B an Hm^v ss{iãv'' F p- -XmWv Iymºv Xow. {]o -c-pn-kvt{s-j t^mw & hnfw-_c t\m okv tic-f-ønse F m tajem `mchm-ln-iƒ pw \ In-bn- p- v. IqSmsX 06 ]mã txmakv {_Z kpn ^nen v t]mƒ tpm D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. P-\- d sk-{i- -dn ]m-ã tum: si.- kn.tpm A-[y- -X h-ln- pw. 14 \v Xn- ƒ 5.30\v hn-hn-[ s]- -t m-kv -Xv k-`-i-fp-ss eo-tugv-kv ]-s -Sp- p- sf-iy k-tωf-\w \-S- pw. 15 \v snm-δ cm-hnse 10\v sl-t{_m ss_-_nƒ tim-f-pv _n-cp-z-zm-\w, 17 \v hymgw D- -bv- v 1.30 \v tkm-z-cn k-am-pw k-tω-f-\w, 18 \v 06 G. Pn. ae-bmfw Unkv{SnIvSv P\-d I h j P\p-hcn 8 13 hsc ]p-\-eq : A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Iv-Sv P-\- d I -h -j P-\p-h-cn 8 13 h- sc ]p-\-eq G.-Pn. I -h -j {Ku- n h- v \-S-Ø-s -Spw. P-\ph-cn 8\v kq-{]- v ]m-ã tum. ]n. F-kv. ^n-en- v D-Zv-L-Sm-\w sn-øp- a-lm-k-tω-f-\w 13\v \-S-Ø-s - Sp- kw-bp- B-cm-[-\-tbm-Spw I -Ør-ta-i-tbm-Spw Iq-Sn k-am-]n- ]m-ã tum. ]n. pw. ]m-ã -am-cm-b G-{_-lmw txma-kv (sn-ss ), tpm -k h -Ko-kv (_mw- q ), tpm - F-kv. ^n-en- v Pv ]n. Nm-t m, Sn.-sP. km-ap-th F- n-h-cm-wv ap-jy-{]mkw-kn-i. ip-{iq-j sk-an-\m, an-j k-tω-f-\w, Hm - Un-t\-j ip-{iq-j, k -tu kv-iqƒ bp-h-p-\ k-tω-f- \-߃ Xp-S-ßn-b-h I -h -j-t\m-s-\p-_- n- p \-S-Øs -Spw. G.-Pn. Iz-b B-cm-[-\-bv- v t\-xr-xzw \ -Ipw. kphn-ti-j-i F. kmw \nxy-x-bn {]ikvx ss{ikvxh Fgp-Øp-Im-c\pw Akw-ªokv Hm^v tkmuv thƒuv ae-bmfn aounb Atkm-kn-tb-j AssUz-k-dp-amb kphn-ti-j-i F.kmw (82) \nxy-x-bn. kwkvimcw Unkw-_ 7\v sh n-bmgvn cmhnse 8 awn apx πmaqsv G.-Pn. Chm- -en-ãniv sk -dn Bcw-`n v 11.30\v aeap-iƒ G.-Pn. skan-tø-cn-bn kwkvimcw \S-Øn. F.-Pn. bph-p\ hn`m-k-amb kn.-f.-bpss {]Ya P\-d sk{i- -dn-bmbn 1958 sxc-s -Sp- -s F. kmw Hcp ]Xn- m- ne-[niw (1976 hsc) X ÿm-\øv XpS p. ticf ]ªnIv k hokv IΩo-j-\n Db DtZym-K-ÿ-\m-bn-cp- p. HutZym- KnI tpmen-tbm-ssm w kphn-ti-j-km yw Pohn-X-ssi-en-bm- nb hy n-bm-bn-cp- p. G.-Pn. ZqX amkn-i-bpss Zo L-Ime ]{Xm- [n-]\pw G.-Pn. k`-bnse hnhn[ Xe-ß-fn ]Z-hn-Iƒ hln- n- p- m-bn-cp- p. s]s -t mkvxp k`-i-fpss sfiy {]ÿm-\- ß-fn ap \nc {]h Ø-I-\m-bn-cp- p. {]`m-j-i\pw ]cn-`m-j- I\pw kwlm-s-i\pw Ncn-{X-Im-c\pw Fs ms \ne-bn D ze-amb {]h Ø-\-߃ ImgvN-sh AXpey {]Xn`-bm-bn-cp p F. kmw. Ime-Øn\v ambn- m-\m-hmø Isøm- p-iƒ \ Inb F.-km-ans th ]msv s]s -t mkvxv kaq-l-øn\v I\Ø \ w Xs -bm-wv. `mcy: tacn. a ƒ: Ubv v, ss{_ v, Unsse- v. s]s -t m-kvx amdm-\mym tkmkv] N v P\-d I h j s]-s -t m-kv-x am-dm-\m-ym tkm-kv-] N - n-s (]n.-fw.pn N - v) 14 m-a-xv P-\-d I -h -j 2018 Unkw-_ h-sc k-`-bp-ss sl-uv-izm -t -gv-kv _n - Unw-Kn-se I -tω {]-b lm-fn h- v \-S-Ø-s -Sp- - Xm-Wv. 24 Xn- ƒ ssh-in- v 6.00\v P-\-d {]-kn-u v ]m- à si.-si. tpm-k-^v I -h -j D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw h-sc ssh-in- v 6.00\v \-S- p- s]m-xp-tbm-k-ß-fn ]m-ã -am-cm-b A-\o-jv (G-e- m-d), A-Pn B -Wn (dm- n), Pn. sp. A-e-Iv-km- (]n.-fw.-pn.-kn. ti-c-f tã- v {]-kn-u v, Xn-cp-h-\- -]p-cw), A-Pn sf-k-iv (A-Sq ) F- n-h ssz-h-h-n-\w ip-{iq-jn- pw. 25 snm-δ ap-x 27 hym-gw h-sc ]-I tbm-k-ß-fn ]m-ã -am-cm-b tpm-kv ^n-en- v (_-lv-ssd ), jn-_p sf- v (Xn-cp-h-\- -]p-cw), sp-bnw-kv D-Ω (sn-t m- ), si. ssh. _m-_p (U -ln), tdm-bn D-Ω (B-e- p-g), tpm tpm - v (sh- n-bm ), kn-ã s] -kn-kv tpm (U ln), Fw. si. kv-i-dn-b (sh -a-wn) F- n-h-cpw, 28 sh- n k-am-]-\-tbm-k-øn ]n.-fw.-pn.-kn. ti-c-f tã- v sk-{i- -dn ]m-ã B.-kn. Ip- p-tam k- o -Ø-\ ip-{iq-j-bpw, ]n.- 06 Iƒ v {Kq ns D -tim-sn-bn ]s -Sp-Ø-Xn\v t\ mƒ {][m-\-a{ n si. ]n. Hen-s -Xnsc {]Xn-tj[w H-cp s]s -t m-kv-xv {]-ÿm- \-Øn-se bp-h-p-\-߃ ]-c-kv- ]-cw sn-fn hm-cn-sb-dn-b \-S- Øp- p. ap-xn - -h Im-Wn- -Xv bp-h-p- \-߃ B-h -Øn- p- p. sim-º t]m-ip- -Xv tam-g-bv- v h-gn F- m-w-t m sx simdn-b-bnse {]- apj Iƒ v {Kq mb bqwn-^n-t j N v F m-h jhpw \S- Øp D -tim-sn-bn ]s -Sp-Ø- Xn\v t\ mƒ {][m-\-a-{ n-s - Xnsc {]Xn-tj-[w. Unkw-_ BZy-hmcw t\ mfn \S "thƒuv kωn v 18' [mcmfw temi-t\-xm- ƒ ]s - Sp-Øp. hnhmz Iƒ v k`-bpss ÿm]-i k ayqßv aq ÿm]n bqwn-th-gvk ]okv s^u-td-j BWv D -timsn kwl-sn- n- -Xv. aqwns ao nw-kp- I-fnse ÿnc ]cn-]m-sn-bmb \qdv IW- n\v t] ]s -Sp- p k- aql hnhm-l-øn \n v t\- mƒ {][m-\-a{ n hn p-\n- p. F- m D -timsn DXvLm-S\w snøm Xm FØn-bn-cp- p. simdn-b-bn bqwn-^n-t -j- N v F Iƒ v k` ÿm- ]n k ayqßv aq ss nfns\ sx mbn hymjym-\n v h- {]Imiv ]n. timin º Bfln-I _nkn-\kv, km{am- Pyw ÿm]n- p. 07

2 BELIEVERS JOURNAL 2018 DECEMBER 10 ]{Xm-[n] kanxn c m-[n-imcn dh. tpm v hn. -ta- m v snb am cmp Bcy- - n sshkv snb am hn k tpm v No^v FUn ]mã kmwip n amxyp amt\-pnwkv FUn- Fw.-hn. ^nen v Kƒ^v FUn ]mã _npp tpmbn k p-te-j amt\-p {_Z si. n. tpmjzm I -t -cn tim Un-t\- ]mã si. sp. amxyp ae-_m tim Un-t\- ]mã tpm_n si. tpm _neo-th-gvkv tpw hm jni hcn-kwjy C y-bn : 200 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U: $ 40 bp.-si: 20 Bbp-jvImew: 2000 cq] Kƒ^v cmpy-߃: 1500 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw _neo-thgvkv tpw P.O.Box:31 Manjadi.P.O., Thiruvalla Kerala, India BELIEVERS JOURNAL P.O.Box: Atlanta, GA USA Mob: (INDIA) OFFiCE: Ph: (USA) E- mail Website Adn-bn v _neo-thgvkv tpw-en hcp tej-\-ß-fn-sebpw ]Xnhp ]w n-i-fn-sebpw B i-b-ßfp-ssbpw A`n-{]m-b-ßfp-sSbpw DØ-c-hm-ZnXzw Fgp- Øp-Im p-am-{x-am-wv. ]{Xm-[n-] ti-c-f-øn A-Sp-Ø Ime-Øm-bn D- m-b kw-`-h-߃ F- mw Im-Wn- p- -Xv a-x-tø-bpw hn-izm-k-tø-bpw Zp-cp-]-tbm-Kw sn- -øp- -Xm-Wv. a-x-sø-bpw cm-{ o-bsø-bpw Iq- n- -e -Øn-bp- sxc-s -Sp- v X-{ -߃ \n-b-a-øn- \p \n-c- p- -X se C- y P-\-{]m-Xn-\n-[y-\n-b-a-Øn-se h-ip- v 123 sx-c-s -Sp- v A-gn-a-Xn-Iƒ \n -h-nn- n- p- v. A-Xp-{]-Im-cw Pm-Xn-a-X-`m-j-hw-i A-Sn-ÿm-\- Øn sx-c-s -Sp- v {]-Nm-c-Ww \-S-Øp- -Xpw thm- v tx-sp- -Xpw A-tbm-Ky-X-bv - v Im-c-W-am-Ipw. cm- { o-b-]m - n-iƒ thm- n-\p-th- n Pm-Xn-bpw a-x-hpw D-]-tbm-Kn- -cpsx- v 2017 se G-gw-K `-c-w-l-s- \m s_- n-s hn-[n A-k-μn-Kv- [-am-bn hy- -am- p- p- v. `-c-w- L-S-\-bv - v hn-t[-b-am-bm-wv cm-{ o- b-]m - - n-iƒ {]-h -Øn-t - -sx- -v A- -sø No-^v P-Ãn-kv Sn F-kv Xm- q t\-xr-xzw \ -Inb s_- v hy- -am- n-bn- p- v. sx-c-s -Sp- n-se a-x-pm-xn {]- tbm-kw A-gn-a-Xn-bm-bpw `-c-w-l- S-\m-ew-L-\-am-bpw I-W- m- p- - Xn-\p-]p-d-sa P-\-{]m-Xn-\n-[y-\n-baw 123 mw h-ip- v {]-Im-cw Ip- -Ic-am-sW- pw A-X-\p-k-cn- -v sx-cs -Sp- v d-±m- m-\pw {In-an-\ ti-kv Np-a-Øm-\pw km-[n- p-sa- pw B hn-[n-bn-ep- v. C-hn-sS, FUn-k txma-kv thßq, ]u-tem-kv Xn-sam-sY-sbmkn-\p F-gp-Xn-b c- mw te-j-\- Øn Xn-sam-sY-sbm-kn-\p sim- Sp- p- D-]-tZ-iw `o-cp-xz-øn-s B-flm-hn-s\-b-, i- n-bp-ts-bpw kv-t\-l-øn-s -bpw kp-t_m-[- Øn-s -bpw B-flm-hm-Wv ssz-hw \-ap- v \ -In-b-Xv. ]u-tem-kv Pohn-X-Øn-s F- m ta-j-e-i-sf-bpw X-c-Ww sn-bv-x-h-\m-wv, A-s msg- mw Xm i- n-tbm-spw kv-t\- l-tøm-spw kp-t_m-[-tøm-spw IqsS-bm-Wv s]-cp-am-dn-b-xpw {]-Xn-Icn- -Xpw. ]u-tem-kv tdm-am-te-j- \-Øn ]-d-bp- -Xv ssz-hw \-ap- p \ -In-b-Xv `o-cp-xz-øn-s B- flm-hn-s\-b-, tdm-a. 8:15, i- nbp-ts-bpw {]-h. 1:8, 6:8, kv-t\-l- Øn-s -bpw B-fl-\n-b-{ -W-Øns -bpw B-flm-hm-Wv. B-flm-hns\- p-dn- v Nn- n- p-tºmƒ sbi-øm-hv ]-d- n-cn- p- -Xv. A-hs -ta b-tlm-h-bp-ss B-flm-hp B-h-kn- pw, m-\-øn-s -bpw hn-th-i-øn-s -bpw B-flm-hp, B- tem-n-\-bp-ss-bpw _-e-øn-s -bpw B-flm-hp, ]-cn- m-\-øn-s -bpw b-tlm-h `- n-bp-ss-bpw B-flmhp X-t. sb-i.11:2. kp-hn-ti-jhn-tcm-[n-i-fp-ss-bpw kp-hn-ti-j D- cm-{ o-b Xo-c-s -Sp- n-\v a-xw D-]-tbm-Kn- -cp-xv A-Sp-Ø-h -jw h-cm-\n-cn- p- tem-i-v-k-`m sx-c-s -Sp- n-s\ e- y-an- v h -Ko-b-hn-tZz-jw Np-c-Øp- {]-Jym-]-\-ß-fpw {]-kw-k-ßfpw A- -co- -Øn D-b - p-xp- S-ßn. ti-c-f-øn-em-i-s, i-_-cna-e-bn kv-{xo-{]-th-iw A-\p-h- Zn- kp-{]ow-tim-s-xn-hn-[n \-S- m- p- -Xn-s\-Xn-sc I-em-]w A-gn- p-hn- -v cm-{ o-b-t\- w sim-øm-\p- ]- -Xn-bm-Wv \-S- m- p- -Xv. cm-{ o-b ap-{zm-hm-iy-ß-tfm {]-h - Ø-\-an-I-thm kzo-im-cy-am-b \-bß-tfm kzo-im-cy-x-tbm P-\-߃- p-ap- n h-b-v- m -I-gn-bm-sX h -Ko-b-hn-Im-tcm-tØ-P-\w A-Xn- Po-h-\-cm-{ o-b-am- p- p. a-x-\n-ct]- -X-bpw A-X-\p-k-cn- p- sx-c-s -Sp- v {]-h -Ø-\-ß-fpw D- m-i-ww F- m-w-v ssl-t m- S-Xn kp-zr-v-am-b `m-j-bn ]-dbp- -Xv. A- m-xp- cm-{ o-b C- S-s]-S-ep-Iƒ `-c-w-l-s-\-bv- pw \n-b-a-øn-\pw A-\p-kr-X-a-. a- Xw F- -Xv- hy- n A-h-s B- flo-b ip- o-i-c-w-øn-\p-]-tbm-kn- p- kn- m- -hpw XXz-kw-ln- X-bpw hn-izm-k-{]-am-w-ß-fp-am-wv. A-Xv- A-h-s B-flo-bXbv p th- n-bp- -Xm-Wv-. a-x-hn-izm-knbm-b ]u-c-s\ A-h-s B-flo-b ip- o-i-c-w-øn-\v- km-l-n-cyw H- cp- n-s m-sp-t - -Xn-em-Wv- G-h- CS-b- te-j-\-߃ (The Pastoral Epistles) 2 XnsamsYsbmkv ]-{Z-]n-I-fp-sS-bpw C-S-bn {]-h - Øn- p-i-bpw {]-kw-kn- p-i-bpw sn-ø-w-sa- n ap-i-fn ]-d- ncn- p- B-flm-hn-s\ \-ap- p B- h-iy-am-wv. kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- p- -Xn-\p- [o-c-x-bpw A-Xn-\p- t{]-c-i-i- n-bpw kp-hn-ti-j- Øn-eq-sS-bm-Wv F- p hy- -am- p-i-bm-wv. kp-hn-ti-j-tlm-j-w- Øn-epw Zu-Xy-\n -Δ-l-W-Øn-epw ]-cn-ip- m-flm-hn-s \n-d-hpw i- n-bpw B-h-iy-am-Wv. I -Øm-hmb tb-ip-hn-s km- y-tø-bpw F- p ]-d-bp-tºmƒ I -Øm-hn-s km- yw F- -Xv I -Øm-hn-s\- p-dn- p- km- yw F- p-am-{xam-wv. 1 sim-cn. 1:5, a-s m-cp-hn-[- Øn ]-d- m I -Øm-hn-s\ km- n- p-i A - m kp-hn-tijw {]-kw-kn- p-i. kp-hn-ti-jw F- -Xn-s\ ]u-tem-kv ap-ºv hnti-jn- n- n-cn- p- -Xv a-l-xz-ap- kp-hn-ti-jw F- m-wv 1 Xn-sam. 1:11. kp-hn-ti-jw F- -Xv \- hm -Ø-sb- m-w-t m, A-Xv tbip-{in-kv-xp-hn-s -bpw {]-h -Ønbpw h-n-\-hpw tlm-jn- p- -Xm- W-t m, tbm-l:15: ]o-emtøm-kn-s ap-ºn \- km- yw h-ln- {In-kv-Xp-tb-ip, 1 Xn-sam. 6:14, A-Xm-W-t m hn-izmkn-i-fp-ss {]-tnm-z-\-hpw ss[-cyhpw. ]u-tem-kv tdm-am-k-`-bv- pth- n te-j-\w F-gp-Xn-b-t mƒ kp-hn-ti-j-sø- p-dn- v e- n- cp-xv, tdm-a. 1:16, `o-cp-xzw `-b-hpw e- -hpw D-f-hm- pw. {Iq-in-s h- N-\w t`m-j-xz-am-bn txm- n-b {Ko- p-im - p 1 sim-cn.1:23, hn-izkn- p- -h - p A-Xv ssz-h-i- cpw {i- n-t - -Xv. B-flo-b a- Wv-U-e-Øn-epw ÿn-xn H- pw hy- Xy-kv-X-a-. k-`-sb B-flo-I-ambn ap-t - p- -Xn-epw B-flm- -sf t\-sp- -Xn-epw D-]-cn-bm-bn C- sø k-`-bn-se B-fp-I-fn ]-ecpw ÿm-\-am-\-߃- v ]p-d-si t]m-ip- p F- -Xm-Wv h-kv-xp-x. G-h-cpw Hm - -Ww kz - -Øn Cu tem-i-øn-se ÿm-\-am-\- ߃-t m km-º-øo-i t{i-jv -TXbv- -\-k-cp-w-am-tbm A- I - Øm-hv {]-Xn-^-ew X-cp- -Xv. a-dn- v ssz-h-øn-\v th- n {]-h -Øn- -Xn-\-\p-cn- m-wv. Hm-tcm Xn-c-s - Sp- p-iƒ A-Sp- p-tºm-gpw cm-{ ob-t\-xr-xzw a-x-km-aq-ln-i t\-xm- -sf {]o-wn- n- p- Im-gv-N \mw I- p-sim- n-cn- p-i-bm-wv-. A-[n- Im-c-cm-{ o-b-øn I-Æpw-\- n-cn- p- a-x-km-aq-ln-i t\-xm- ƒ A-h-cp-sS a-x-km-aq-ln-i hn-`m-kß-fn kzm-[o-\-ap- v- F- v- cm- { o-b -t\-xr-xz-sø t_m-[n- n- p- -Xn-\m-bn Nn-e ÿm-\m -Yn-Iƒ- pw ÿm-\m -Yn-Iƒ {]-Xn-\n-[m- \w sn-øp- cm-{ o-b- m - n-iƒ- pw A-\p-Iq-e-am-b \n-e-]m-sp-iƒ F-Sp- p- -Xv- C-Ø-c-Øn-em-Wv-. ]u-c A-h-s thm- v- tc-j-s - Sp-Øp- -Xv- ÿm-\m -Yn-bp-sS an- I-hpw A-bmƒ {]-Xn-\n-[m-\w snøp- cm-{ o-b-øn-s B-i-b-hpw XpS n-bm-bn ]-cn-h -Øn- p. ]-s {]-tlm-jn- p- -h - p Nn-et mƒ A-]-am-\-hpw \n-μ-bpw h- cp-øn-bn-cp- p. A-Xp-sIm- m-wv I -Øm-hn-s km- y-sø-bpw A-h-s _- -\m-b F-s -bpw-ipdn- p e- n- m-sx kp-hn-ti-j- Øn-\m-bn ssz-h-i- n- p H-Øh-Æw \o-bpw F-t m-sp-iq-ss I- w k-ln-. C-hn-sS ]u-tem-kv H- pw Iq- m-sx-bpw Ip-d-bv- m-sxbpw ]-d-bp-i-bm-wv, kp-hn-ti-j- Øn-\p-th- n-bp- X-S-hpw D-]-{Zh-hpw A- m-e-øv h-f-sc km-[mc-w-am-bn-cp- p. H-cp Ip- -hm-fn-bmbn- - m Xm _- -\m-bn-cn- p- - Xv a-dn- v kp-hn-ti-jw \n-an-øw F- p N- q- -tøm-spw ss[-cytøm-spw ]-d-bp-i-bm-wv. \o-tdm N- {I-h -Øn-bp-sS X-S-hp-Im-c-\- (_- -\- ) a-dn- v I -Øm-hn-s kphn-ti-jw \n-an-øw X-S-hp-Im-c-\m- Wv F- p ]-d-bp-i-bm-wv F-s^. 3:1; 4:1, ^n-tem:9, I -Øm-hn-s - _- F- p ]-d-bp-tºmƒ Xm kp-hn-ti-j-øn-s {]-Xn-]m-Z-Øn- \m-bn _- -\m-bn-cn- p- p F- p am-{x-a-, X-S-hn-t\m-Sp- _- - Øn A-\p-`-hn- p- k-i-e-imcy-ß-fpw I -Øm-hn-s I-c-ß-fn kp-c- n-x-am-bn-cn- p- p F- A - -hpw D- v. tdm-a A-[n- {_Z cmp Bcy- - n snb am I-W- n-se-sp-øm-wv-. F- m, ]u-c-s thm- -h-im-iw tc-j-s - Sp-Øm-\p- A-h-s hn-im-c, hn- Nm-c [m-c-i-sf a-x-km-aq-ln-i t\- Xm- -fp-ss C-S-s]-S -aq-ew X-S- - s -Sp-Øp-I-bm-Wv-. C-Xn-s\-bm-Wvkp-{]ow-tIm-S-Xn \n-in-x-am-bn hna -in- p- -Xv-. a-x-km-aq-ln-i t\- Xm- -fp-ss-tbm, hn-`m-k-ß-fp-ss-tbm C-Ø-c-Øn-ep- C-S-s]-S-ep-Iƒ Xn-c-s -Sp- p-{]-{in-b-bn {]-Xy- -am-tbm ]-tcm- -am-tbm D- mbm A-Xv- P-\-{]m-Xn-\n-[y-\n-b-a- Øn-se 123(3) h-ip- p-{]-im-cw A- km-[p-hm-ip-sa- pw Xp-S - v- {]-kv- Xp-X -ÿm-\m -Yn-bp-sS Xn-c-s - Sp- v- A-km-[p-hm-sW- pw kp-{]owtim-s-xn-hn-[n {]-Jym-]n- p- p. hn- [n-sb cm-{ o-b- m - n-i-fpw a-x-kmaq-ln-i t\-xr-xz-hpw kzm-k-xw snøp- p- v-. F- n-epw hn-[n-bp-ss A- x-k-ø F-{X-am-{Xw Dƒ-s m- v Xn-c-s -Sp- p-{]-{in-b kp-xm-cyhpw kw-ip- -hp-am-ipw F- -Xv- Im- Øn-cp- v- Im-tW- -Xm-Wv-. A ymbw 1 Im-cn-Iƒ- p ]u-tem-kn-s P-UsØ X-S-hn-e-S-bv - mw F- m B- flm-hn-s\ X-S-hn-e-S-bv- m km- y-a-. kp-hn-ti-j-øn-\m-bn sszh-i- n-s m-ø-h-æw \o-bpw F- t m-sp Iq-sS I- w k-ln- p-i, Xn-sam-sY-sbm-kpw ]u-tem-kn-s\- t m-se-bpw H- -hpw kp-hn-ti-j- Øn-\m-bn I- w A-\p-`-hn- phm H-cp-ß-Ww, ]u-tem-kn-s I- -X-sb- p-dn- v c- v sim-cn- ym te-j-\-øn H-cp \o- ]- n-i ]u-tem-kv sim-sp-øn- n- p- v, hnhn-[-\n-e-i-fn-epw ]-e ÿ-e-ß-fnepw ]-e-cm-epw ]-e {]-bm-k-߃ kp-hn-ti-j-tlm-j-ww \n-an-øw I- w k-ln- n- n- p- v 2 sim-cn. 11: I- w k-ln- p-i F- {]-tbm-kw ]-e {]m-h-iyw Cu te- J-\-Øn ]-cm-a -in- n- p- v t\m- p-i, 2:3,9, 4:5. Cu I- w k-lnt - -Xv kz- -i- n-bn-tem, _- e-øn-tem A- a-dn- v ssz-h-i- n-s m-ø-h-æ-am-bn-cn- -Ww. C- hn-ss kp-hn-ti-j-øn-\m-bn X- t m-sp-iq-ss I-jv-Sw k-ln- m B-lzm-\w \ -Ip-I-bm-Wv. kp-hnti-j-øn-\m-bn Im-cm-Kr-l-Øn-e- S-bv- -s - ]u-tem-kv _- -\- ÿ-\m-bn In-S- p-sim- m-wv Cu k-tμ-iw \ -Ip- -Xv. (Xp-S-cpw...) BELIEVERS JOURNAL Kandankeril Bldg, Kumbanad P.O., Thiruvalla Ph:

3 2018 DECEMBER 10 BELIEVERS JOURNAL F. kmans\ A\p-kva-cn p-tºmƒ ]-Xn-hn- m-sx A - -cm-{xnbv- p ti-jw D-W - B `- - t\m-sv `m-cy tnm-zn- p, F- m.f- p ]- n. sn-dn-sbm-c-kz-ÿ-x F- v ]-d- v \n-h - n-cp- p, a-ifpw F-Øn Nq-Sp sh- w H-s \-ev-in A-ev-]w h -Ø-am-\-sams ]-d- v Po-hn-X-bm-{X-bn k- -X k-l-nm-cn-bm-bn-cp- `m-cytbm-sv {]m - n- m-\m-h-iy-s - m-wv \n-jv-i-f- -\m-b F.kmw km ho- pw In-S- -bn-te- v t]m-b-xv. t]m-ip- -Xn-\v ap-ºv " C-\n Rm H- p hn-{i-an- -s " F- p Ip-Spw- _mw-k-ß-tfm-ss ]-d- -Xv A-t±l-Øn-s A- y-bm-{xm sam-gn-bmsw- v B - pw txm- n-b-xp-an-. F- n-epw km-dn-\v bm-{x-bp-ss k-a-b-a-sp-øp F- -dn-hp- m-bn-cpt m, B-thm? c- m-gv-n ap-ºv πm-aq-sv G.-Pn.- k-`-bn-se {]-kw-k-øn \n-xy-poh-s ku-μ-cy-am-bn-cp- p h-c- p Im- n-b-xv, A- -sø k-am-]-\ {]m - -\-bn kmw km-dn-s \o- {]m - -\-bpw ]-Xn-hn-epw {]- Xym-im \n -`-cw X-s -bm-bn-cp- p. A-ß-s\ A-]q -Δ \n-an-j-ß-fn-eqss-bm-wv Cu A-Sp-Ø Zn-h-k-ßsfm-s I-S- p t]m-b-xv. th-k-øn-tem-sm B-{K-ln- km-dn-s\ th-k-øn Hm-Sn- n- F- p ]-d- v Im-ep-Iƒ- -kzÿ-x t\-cn-ts- n h-s - n-epw a- s -sxm-cm-sf- m-fpw th-k-øn-tem- Sp- H-cp a-\-kn-s D-S-a-bm-bn- m- Wv kmw km Po-hn- -Xv. `- -cmb ]n-xm- - m-cp-ss k-a - -W-hpw t\-cpw Zu-Xy-t_m-[-hpw I- p h- ARTICLE ABRAHAM KURIAN NAVEEN At this stage, I recollect Mr. Sanjay who is one of the fond lecturers of the class, who said: "Don't forget to enjoy the journey even while you are searching for the Tiger." Every time I remember this story, it brings a smile to my face contemplating to that great fact of reality. I was blessed to meet fun, and knowledgeable people in this journey of IIM, Ahmedabad and these are a few moments that I cherish for the rest of my life. I have heard this proverb numerous times, that a "Blind cannot lead another blind." But this act of being in the darkroom for more than 1 hour has broken all norms of human thinking and capabilities. The irony part was that we were led by Mr. Jaydev an utterly blind person inside this sizeable dark room. It was C-\n Rm H- p hn-{i-an- -s f - kmw km A-h-sbm-tcm- pw Po-hn-X-Øn-te- v ]-I -Øn-sb-gp- Xp- -Xn H- pw ep- v Im-Wn- n- n-. hn-zym-`ym-km-\- -cw A-[ym- ]-\ tpm-en-bn k -ho-kv Po-hn- Xw B-cw-`n- kmw km-dn-\v k tu k-v-iqƒ {]-h -Ø-\-ß-fn hym-]r-x-\m-ip-hm sh-tdm- pw B-tem-Nn-t - -Xn- -t m. A- m-e-øv bp-h-p-\ {]-h - Ø-\w k-po-h-am- n bp-h-x-e-apd-sb i- -am- -W-sa- m-{k-ln- km-dn-s\ ssz-hw ss{i-ãv Aw-_mkn-tU-gv-kv F- F.Pn.bp-h-P-\ kw-l-s-\-bp-ss i- o-i-c-w-øn- \m-bn h-gn Xp-d- n- p. A-t±-lw sk-{i- -dn-bm-bn-cp- Im-e-Øv {]mtz-in-i X-ew ap-x i- -am-b A- Sn-Ø-d-bn- p L- w L- -am-bn k-poh-am- n. ti-c-f-øn-se s]-s -t m-kv- Xv F-gp-Øp-Im-cn-se A-Xn-{i-t b-\m-sbm-cp ap-t m- - m-c-\m-bncp- p kmw k. A-t±-l-sØ G- h-cpw B-Z-c-thm-sS t\m- n Im-Wp- -Xm-Wv Rm I- p h-f - -Xv. ku-ay-hpw e-fn-x-hp-am-b Po-hn-X ssi-en- p-s-a-bp-am-bn-cp- km-dnte- p G-sXm-cm-fn-\pw th-kw I- S- p sn- m-am-bn-cp- p. h-en- -sndp- -sa-s m- v A-t±-l-Øn-s ]- Zm-h-en-bn-en-s - p- -Xpw {i- nt - -Xp X-s -bm-wv. ]-cn-io-e-i, {]-`m-j-i, kw-lm-s-i, F-gp-Øp-Im-c, N- cn-{x-im-c, ]-cn-`m-j-i, Xp-S-ßn H-tc k-a-bw hn-hn-[ ta-j-e-i-fn kq-cy-tim-` t]m-se Pz-en- p \n- p. k - m k -Δo-kn-se D-b - ]-Z-hnI-fn ]n-sn- -Xp ]-Wn To Blindman's World Finding Vision in the darkness quite an experience where I was not able to fathom how this is going to be possible in the first place. But as we entered that room, all I could hear was the instructor's voice and the shoulder of the person standing right in front of me as my comfort hold of positioning. Mr. Jaydevs voice was quite loud and clear, and he knew exactly what we have to do at every juncture of step. As we took baby steps and touched the wall to gauge our path forward, I clustered by strength after that 3 minutes of realization that there is no turning back, Then I gave in to my other senses that God has blessed me with and slowly moved forward and overcoming each echelon of an emotional upsurge. Suddenly I understood what Paul(a character from the Bible) felt after he had lost his sight and found a vision of Christ. Where in that dark moment he saw Christ who changed his entire life. It's at those times of our life we are liberated to see a greater truth of purpose. This again reflected a verse from the Bible, 1 Corinthians 10:12 - "Therefore let anyone thinks he stands form, take heed lest he falls." It is essential to heed the voice of God your creator and understand that his plans are for our good and not to harm us and to give us hope,and a future( Jeremiah 29:11) Embrace this truth,and you will be liberated from your Stereotype thinking. Imagine now if I haven't heard Mr. Jaydev's voice consistently then there is a possibility that I could have got lost and like a lost sheep, I would have been away from the group wandering in the darkness. So in life also its so vital that we keep hearing the voice of God consistently and keep our self-calm in all circumstances so that there would be no panic situation arising even though life may throw some surprises at you. There were absolutely no words to describe the Instructors dedication, Mr. Jaydevs skill who knew exactlywhat to expect at each juncture of that dark room was mind-blowing. He was so accurate in giving us the realm of each situation and prepared us beautifully on our expectation of every step that we take, whether it was the bell on the corner, the climb, the uneven wall, the five steps towards the chair, etc. All our steps were so wonderfully ordained for our utmost comfort so that there wouldn't be any mishap situation that he couldn't handle it. Our God also knows every step of our life, and we shouldn't at any cost be perplexed with the uncertainty of life that is coming before us. Every setback sets the stage of a more magnificent comeback, Let life takes its course with the knowledge that all things will work out for good to those who love God, as he never puts his children to a risk that he can't handle it. Similarly Mr. Jaydev never, even for a moment put us in a place where we couldn't feel it. But the more significant revelation is Mr. Jaydev though he is blind had a fantastic sense of insight, where he was the king in that place, calling our names periodically and a checking parameter to ensure that we are under his surveillance. This has made me realize how much more is our God the creator of all, who is not blind and looks after us magnificently even after we jm-p tpm C-S-bv- m-sv (am-[y-a {]-h -Ø-I, F-gp-Øp-Im-c ) D- -Xv hn-iz-kv -X-X-tbm-sS Xo -Øn- m-wv kp-hn-ti-j-øn-s ku-ay- \m-b _-lp ap-j {]-Xn-`-bm-bn ]- cn-e-kn- -Xv. ]-I-cw h-bv- m I-gn-bm-Øh-Æw P-\-lr-Z-b-ß-fn ÿm-\- d- n- p-hm I-gn- `- -\m-wt±-lw. Xn-cp-h-\- -]p-cw sim-æn-bq F- {Km-a-Øn P-\n- p h-f - A-t±-lw ip- {Km-a-Wy-Øn-s K- w Po-hn-X-Øn F- pw ]-I - p sim-t -bn-cp- p. ]n- o-sv tpmen-tbm-sp- _- -Øn \-K-c- Øn-te- v ]-dn- p \-S-s - -Xv, ]n - m-e-øv b-ty- w k- -cn- v kphn-ti-j-øn-s h- m-hm-ip-hm Xp-W-bm-bn. Po-hn- n-cp- F -]- Øn c- p h -j-ß-fn A-dp-]- Øn-c- p h -j-hpw kp-hn-ti-j {]-N-c-W-Øn-\v {]-Y-a ÿm-\w \- ev-in-b a-l-\o-b hy- n-xz-am-wv kmw km. I-cn-b kp-hn-ti-j-i - v D- Zm-Ø am-xr-i-bm-wv kmw km. A-sXm-c ]q -Δ `m-ky-am-wv. sxmgn-en-s-hpw s]m-xp k-aq-l-hpw H- cp t]m-se an-j ^o -Um-bn In- p-i F- -Xv. ]-ªn-Iv k -Δo-kv I-Ωo-j-\n-se tpm-bn -dv sk-{i- dn dm- n-em-wv A-t±-lw dn- -b snøp- -Xv. km-dn-s aq- v a- -fn c- v t]-cpw ssuz- pw, Un-sse- pw kz-im-cy {]-h -Ø-\-ß-fn-em- Wv D- -X ]T-\-Øn-\p ti-j-hpw G -s - n-cn- p- -Xv. ss{_- v ti- {μ k -Δo-kn-epw. ssuz- pw Rm- \pw H- n- v thƒ-uv hn-j-\n {]- h -Ø-I-cm-bn-cp- p. h-gn-hn- \o- -߃- v H-cp sn-dp-hn-c t]mepw A-\- m-ø kw-ip- Po-hn- Xw \-bn- p- -Xn A-Xo-h Pm- {K-X-bp- -bm-fp-am-bn-cp- p kmw km F- -Xv C-hn-sS Nn- -\o-bw X-s -b-t. Xn-cp-h-\- -]p-c-øv \n- pw F- s {Km-a-Øn-se-Øm 80 In-tem ao- F- n-epw Zq-c-ap- v. ap- -Xv h -j-߃- v ap-ºv A-hn-sS F- Øp-I F- -Xv F-{X-tbm t -i-ic-hp-am-wv. F- n- pw tpm-en- n-sbn k-a-bw I-s -Øn G-Xp {Kma-Øn-ep-sa-Øn {In-kv-Xp-hn-s\-bpw {Iq-in-s\-bpw D-b -Øp-hm sh- ºp- Po-hn-X-am-bn-cp- p kmw km.a-hn-ss F-Øn A- p ]-d- hm- pw Po-hn-X-hpw F-s bpw kzm-[o-\- -Xp Iq-Sn sim- m- Imw Rm-\pw F- pw A-t±-l-sØ B-Z-c-thm-sS Hm - p- -Xv. A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv k- aq-l-øn-\v F- pw B-Z-c-thm-Sp am- {X-ta A-t±-l-sØ kv-a-cn- p-hm I-gn-bq. k-`m {]-h -Ø-\-ß-fn {]-txy-in- v bp-h-p-\ kw-l-s-\-bmb ss{i-ãv Aw-_m-k-tU-gv-kn-s\ N-e-\m-fl-I-am- p- -Xn A-t±-l- Øn-s tk-h-\w A-\n -h-n-\o-bam-wv.k -Δo-kn \n- p-sam-cmƒ kw-lm-s-i-\m-b-xn-s an-i-hn-em-wv kn.f h-f - -Xpw am-xr-i-bm-b- Xpw. F-gp-Øp-Im-c F- \n-ebn km-dn-s kw-`m-h-\-iƒ G- sd t{i-jvt-am-wv. \n-c-h-[n {K-Ÿßƒ c-nn- A-t±-lw \q-dn-e-[n- Iw ]p-kv-x-i-ß-fm-wv a-e-bm-f-ønte- v `m-jm- -cw sn-bv-x-xv. Zq- X -am-kn-i-bn C-{X-b-[n-Iw c-n- \ \-S-Øn-bn- p- a- m-cpw D- mhp-sa- v txm- p- n-. Zq-X ]- {Xm-[n-] k-an-xn-bn-epw G- -hpw A- [n-i-im-ew {]-h -Øn- a-s m-cmƒ C-. k - p-te-j am-t\-p, A- tkm-kn-tb- v F-Un-, tim -{Sn- _yq- n-wkv F-Un-, d-kn-u -dv F- Un-, No-^v F-Un- Xp-S-ßn-b Np-a-X-e-I-fn-em-bn \m -]-søm- p h -jw F.Pn. Zq-X am-kn-ibv- p th- n tk-h-\w sn-øphm A-t±-l-Øn-\p I-gn- p.kmdn-s G-sXm-sc-gp-Øpw F-Øn-t cp- n-sw I -Øm-hn-epw A-hn-SpsØ {Iq-in-te- pw X-s -bm-bn-cp- p. H-cn- Rm F-k- n-tb tpm-jz km-dn-t\m-sv tnm-zn- p, B- cp-ss {]-`m-j-w-am-wv A-ß-sb {In-kv-Xp-hn-te- -Sp- n- -Xv, D-S D- Ø-cw F. kmw km. e-fn-xam-b ssi-en-bn lr-z-b `n-øn- I-fn I -Øm-hn-s\ h-c-bv- p- - Xn h-cw e-`n- n-cp- hy- n-bmbn-cp- p kmw km. F-{X-tbm F- k- n-tb tpm-jz am A-t±-l- Øn-eq-sS ]p-xp-po-h t\-sn-bn- p- m-imw. A-t\-I-sc {In-kv-Xp-hne-Sp- n- p- -Xn-s\m-cp Nm-e-I i- n X-s -bm-bn-cp- p kmw km. 06 don't deserve it because of our selfish desires. Where we only listen to our benefit and being so self-centered in our approach even to this great creator, in our calling on to him when we see there is an immense need for something. This Journey has given me a Clear vision in the dark, its something like an Oxymoron, and this is precisely the strategic revelation I took back when I finished the course. The Course not only equipped me to think strategically, but has also given me a vision of life to a greater tomorrow i.e. to value the things I possess today and the people around me, to enjoy the journey, and to be ever grateful to our creator for all that he has done and going to do in our life. Lastly, I would like to end by stating this quote, " The only thing worse than being blind is having sight but no vision"-helen Keller. Nothing can be done without hope and confidence. Motivational, Hope, Faith, Confidence. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart. (ENDING)

4 - 4- BELIEVERS JOURNAL 2018 DECEMBER 10 tdm_n iap-th s]-s -t m-kv-xn-s hnizm-k-{]-am-w-ß-sf- - n-bpw tcm-kim- n-sb- - n-bp-sam-s s]-s t m-kv-x - v X-s B-i- Xp- S-ßp- Im-e-Øn-Xm, s]-s -t mkv-xn-s am-lm-fly-ß-fp-am-bn H- cp ]p-kv-x-iw hn-]-wn-bn-se-ønbn-cn- p-i-bm-wv. U -ln IIT bnse tkm-tjym-f-pn {]-^-k k - t_-iz km-lq F-gp-Xn-b "s]-s t m-kv-x-en-kw B v s]m-fn- n-ivkv Hm-^v I -h -j C C - Uy' (Pentecostalism and Politics of conversion in India) F- ]p-kv-x-i-am-wv C- y-bn-se s]-s -t m-kv-xv hn-izm-kn-i-sf- - n h-kv-xp-\n-jvt-am-b \n-co- -Wß-fp-am-bn N - -bm-bn-cn- p- -Xv. tiw-{_n-uv-pv bq-wn-th-gv-kn- n {]-kv {]-kn- o-i-cn- n-cn- p- ]pkv-x-i-øn. Xn-I- ln-μp-a-x hn-izm-kn-bm-b {K-Ÿ-Im-c ap hn-[n G-Xp-an- m-sx-bm-wv s]-s t m-kv-x-sc- - n ]Tn- m Xp-\n- n-d-ßp- -Xv. cm-p-ÿm-\n-se s]-s -t m-kv -Xv hn-`m-k-sø ap - \n -Øn \-S-Øn-b ]T-\-Øn-\m-bn A-h-tcm-sSm- w am-k-߃ sn-eh-gn- m-wv {i-t -b-am-b I-s -Øep-Iƒ \-S-Øn s]m-xp-k-aq-l-øn- \p ap -]n A-h-X-cn- n- n-cn- p- -Xv. s]-s -t m-kv-xn-s N-cn- {X-hpw h -Ø-am-\-hpw am-{x-a- A- sxm-cp k-aq-l-øn h-cp-øn-b am- -ß-fpw ]T-\-hn-t[-b-am- p- txm-ssm- w s]-s -t m-kv-xn-s - bpw a-x-]-cn-h -Ø-\-Øn-s -bpw s]s -t m-kvxp-im-sc- n Hcp ]pkvxiw cm-{ o-b-hpw N - -bv- v hn-t[-b-am- p- p. "kp-hn-ti-j-a-dn-bn- p-i F- ss{i-kv-x-h Zu-Xyw G-s - Sp-Ø-h s]-s -t m-kv-x-cm-sw- pw G- -hp-a-[n-iw a-xw am- w s]- s -t m-kv-xn-te- m-sw- pw ]pkv-x-i-øn I-s -Ø-ep- v. s]- s -t m-kv-xn-s ta- -I-sf- - n {]-tlm-jn- p- ]p-kv-x-i-øn tcm-k-im- n, A-\y-`m-j Xp-S-ßnb hn-j-b-߃- v ]n- p-w Iq-Sn \ -Ip- p- v. cm-py-sø {]-ap-j bq-wn-th-gv-kn- n-i-fm-b JNU, Sm- C -Ãn- yq- v Hm-^v tkm-jy k- b -kv, IIT Im -]q, IIT U ln, IIT dq - n-bn-epw ]-Øn-e-[n- Iw hn-tz-i bq-wn-th-gv -kn- n-i-fn-epw Cu ]p-kv-x-i-øn-se A-[ym-b߃ A-h-X-cn- n- -s - p F- -Xv Cu ]p-kv-i-x-øn-s aq-ey-ap-b - Øp- p. C- y-bn-se {In-kv-Xym-\n- Xz-sØ- - n-bp- ]T-\-Øn-\v ]- n-b ]p-kv-x-i-am-bm-wv lm -kv tpm-kv Cu ]p-kv-x-i-sø A-h- X-cn- n- p- -Xv. C -Uy-bn-se s]- s -t m-kv-xn-s\- - n-bp- ]T-\- Øn t\-cn-sp- hn-s-hv \n-i-øp- -Xn-\v Cu {K-Ÿw k-lm-b-i-amhp-sa- v A-t±-lw A-`n-{]m-b-s - Sp- p. kp-zo -L-am-b B-dv A[ym-bß-fm-Wv Cu ]p-kv-x-i-øn-ep- - Xv. H-cp K-th-j-W {K-Ÿ-Øn-\p- m-ti- F- m tn-cp-h-i-fp-a-sßn-bn- p- Cu {K-Ÿ-sØ Xp-d- a-\-tkm-ss-bm-wv K-th-j-I kzo-i-cn- n- p- -Xv. ]p-kv-x-i-øns B-ap-J-Øn, C -Uy cm- { o-b ]- m-ø-e-øn {In-kv -Xym- \n-i-sf- - n-bpw, a-x-]-cn-h -Ø-\- sø- - n-bpw ss{i-kv-x-h-]o-t-sb- - n-bp-sam-s hn-i-zo-i-cn- p- p- v. K-th-j-W-Øn-\m-bn cm-p-ÿm- \-Øn-se-Øn-b-ti-jw, hn-izm-kn- I-fp-am-b A-\p-`-h-ß-fpw km-lq ]- p-sh- p- p- v. c-p-]p-{x-cp-ss tim- -bm-b cm-pÿm-\n F-ß-s\ s]-s -t mkv-xv F-Øn-t - p-sh- v hn-h-cn- p- c- mw A-[ym-b-Øn s]- ]me- msv: sf.-]n.-kn. He-h-t msv sk I h j 2019 P\phcn 7 apx 13 hsc AI-tØ-Ø-d, imtew ss nƒ kviqƒ {Ku n \S- pw. ]mã am-cmb cmpp ]qh- m-e, Fw. si. tpmbv, A\ojv txmakv (dm n), sdpn imkvxmw-tim-, h Kokv G{_lmw (dm- n), si. sp. amxyp (]p-\-eq ), _m_p tpm Pv (]-Ø-\m-]pcw), cmpp B\n- m-sv, cmpp F. G{_lmw (im-tew, ss nƒ kviqƒ Ub-d-IvS ) F n-h {]kw-kn- pw. ]I tbmk-ß-fn ]mã am-cmb s{]bvkv I Ø, ctajv Ipa-c-Iw, Fw. sp. kpn F n-hcpw {]kw-kn- pw. 13\v Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se 8 a-wn- v kv-\m-\ ip-{iq-j-bpw, 9 a-wn- v kw-bp- B-cm-[-\bpw I- Ør-ta-i-bpw k-am-]-\ k- tω-f-\-hpw \-S- pw. im-tew sa-e-uo-kv Km-\-ip-{iq-j \n -h-ln- pw. sf-]n-kn H-e-ht m-sv sk an-\n-ã ]m-ã Fw.sI. tpm-bv, sk-{i- -dn ^n-en- v txm-a-kv Xp-S-ßn-bh-cp-sS t\-xr-xz-øn hn-]p-e-am-b {I-ao-I-c-W-߃- v t\-xr-xzw \ -In h-cp- p. ]-_vfn-kn- n I -ho-\-dm-bn ]m-ã ]o- Sn-Fw {]-h -Øn- p- p. s\sp-ºm-t»cn: sf.-]n.-kn. s\sp-ºm-t»cn Gcnbm I h j 2019 P\p-hcn 31, s^{_p-hcn 1,2,3 Xob-Xn-I-fn Icn-bmSv si.-h. Ipcn-b-h kv SuWn \S- pw. Gcnbm {]kn-u v ]mã kæn amxyp DZvLm-S\w snøp- Xpw I Ør-Zm-k- m-cmb si. kn. tpm (s\-sp-{ºw), h okv G{_lmw (dm- n), Sn\p tpm Pv sim m-c- -c, {]n kv txmakv dm n F n-h sszh-h-n\w {]kw-kn- p- -Xp-amWv ]Ø-\m-]pcw imtew thmbvkv Km\-߃ Be-]n- pw. Ip- w-ip-fw: C- y s]-s -t mkv-xp ssz-h-k-` Ip- w-ip-fw sk I -h j Unw-k-_ 20 ap-x 23 h-sc Ip- w-ip-fw tem- -kv ]m-e-kv Hm-Un-t m-dnb-øn \- S- pw. ]m-ã kmw h - o-kv (Ip- w-ip-fw sk an-\n-ã ) ]m-ã sd-pn im-kv-xmwtim-, ]m-ã k-æn Ip-cn-b hm-f-iw, ]m-ã si.sp. txm-a-kv Ip-a-fn, ]m-ã ^n-en- v ]n txm-a-kv F- n-h {]-kw-kn- pw. ]n. ssh.]n.f, k-t -kv- qƒ hm -jn-i-hpw \-S- pw. s -t m-kv-xn-s N-cn-{X-hpw D- W -Δp-sa- mw hn-i-z-am-bn {]-Xn-]m- Zn- p- p- v. cm-p-ÿm-\n-se B- Zn-hm-kn- hn-`m-k-ß-fn Pm-Xn-lnμp- -tf- m-fp-]-cn-bm-bn s]-s t m-kv -Xv kzm-[o-\w sn-ep-øn-sb- - v ]p-kv-x-iw hn-h-cn- p- p. A- p-x tcm-k-im- n-bpw hy- n-ifp-ss Po-hn-X-Øn D- m-b cq-]m- -c-ß-fpw s]-s -t m-kv-xn-te- v P-\-ß-sf B-\-bn- p. B-Znhm-kn hn-`m-k-øn \n- p-x-s bp- X-t±-io-b an-j-\-dn-am k- `m-h-f - -bv- v Du - w, ]-I-cp-Ibpw sn-bv-xp. B-Zn-hm-kn-hn-`m-K- Øn-s "a-x-]-cn-h -Ø-\w' A-h - v h-cp-øn-b kw-h-c-w \- -sø- - n-bpw Cu A-[ym-bw N - -snøp- p. aq- m-a-sø A-[ym-b-Øn a- Xw-am- -ß-sf- - n-bp- hn-izm-kn- I-fp-sS-bpw k-`-bp-ss-bpw Im-gv-N- m-sp-i-fpw kp-hn-ti-j-hn-tcm-[n-ifp-ss-bpw kw-l-]-cn-hm kw-l-s- \-bp-ts-bpw \n-e-]m-sp-i-fpw hn-i- Zo-I-cn- p- p. {In-kv-Xy an-j-\- dn-am-cn \n- p- km-º-øn-i em-`-øn-\m-wv a-xw am- -sa- m-wv kw-l-]-cn-hm-dn-s B-t -]w. am- \-km- -c-hpw tcm-k-im- n-bpw t\- Sn-b-h X-ß-fp-sS Po-hn-X-co-Xn-ep- m-b ]-cn-h -Ø-\w \n-an-øw kmaq-ln-i-am-bpw km-º-øn-i-am-bpw t\-sn-b ]p-tcm-k-xn-i-fm-wv A-hcn Im-Wp- -sx- pw Pm-Xn-hy-hÿ-bn-epw A- -Im-c-Øn-epw A- Sn-a Xp-ey-am-b Po-hn-Xw \-bn- -h - v b-ym - kzm-x-{ yw \ -Inb-Xv {In-kv-Xy hn-izm-k-am-sw- pw Cu \ym-bw hy- -am- n-øcp- p. am-\-km- -c-øn-eq-ss A- Sn-ÿm-\ Po-hn-X-߃- p- m-b ]- cn-h -Ø-\-hpw km-aq-ln-i ]p-tcm- K-Xn-bpw a-\-kn-em- n-ø-cp- \nco- -W-߃. A-Sp-Ø A-[ym-b-Øn s]- s -t m-kv-xv, kv-{xo k-aq-l-øn- \v \ -In-b hn-tam-n-\-øn-s N- cn-{x-am-wv hn-h-cn- p- -Xv. a-zy-]m- \-Øn-\pw a-b- p-a-cp- n-\pw am-{xa- F- m km-aq-ln-i Xn- -Iƒ- pw A-Sn-s - n-cp- X-ß-fp-sS ` - Øm- - m - v ]p-xn-b hn-izm-k- Øn-eq-sS ssi-h- ]-cn-h -Ø-\w F-ß-s\ X-ß-fp-sS Po-hn-X-Ønepw am- -ap- m- n-sb- v kv-{xo k- aq-lw km- y-s -Sp-Øp- p. B- flo-i-am-bn am-{x-a- `u-xo-i-am-b ]p-tcm-k-xn- pw s]-s -t m-kv-xv hn-izm-kw Im-c-W-am-bn-cn- p- p. B-cm-[-\-Iƒ- m-bn F-Øn-t -cp- -h-cn-se h n- kv-{xo ]- mfn-øw F- p-sim-s - -Xn-\v \nc-h-[n t]-cp-ss km- y-ß-tfm-ss km-lq D-Ø-cw-I-s -Øp- p- v. ]-cn-ip- m-flm-hn-s A- p-x {]- hr-øn-iƒ Xp-d- a-\-t m-ss C- hn-ss Nq- n- m- -s -Sp- p. s]-s -t m-kv-xn-te- p- a- X-]-cn-h -Ø-\-Øn-s cm-{ o-bhpw a-x-{]-n-c-w {i-a-ß-sf A- {I-aw sim- pw F.-Pn.-H. te-_- en {]-h -Øn- p- kw-l-s-\- I-sf D-]-tbm-Kn- pw X-S-bm-\p- {i-a-ß-tf-bpw A-Sp-Ø A-[ym-b- Øn Xp-d- p Im- p- p. cm-pÿm K-h -sa n-s Iq-sS ]n- p-w-bn C-Ωm-\p-th an-j {]-h -Ø-\-ß-sf X-I - p- -Xn-\v, Fd-Wm-Ipfw: sf.-]n.-kn. Fd-Wm-Ipfw sk I h j 2019 P\p-hcn 3 6 hsc ] p-cpøn A Pp-\ amã {Ku n \S- pw. sk ip{iq-j-i ]mã kæn Ae-Ivkm- DZvLm-S\w snøp- Xpw ]mã am-cmb si. tpmbn, tpmb aøm-bn, ]n. kn. sndn-bm, kæn Ipcy, kn. kn. G{_-lmw, spbnwkv Ae-Ivkm- F n-h {]kw-kn- p- -Xv. sk Izb Km\-߃ Be-]n- pw. ]p{xnim kwlsk I h j kp-hn-ti-j hn-tcm-[n-iƒ, \-S-Ønb {]-h -Ø-\-߃ hn-i-z-am-bn hnh-cn- p- p- n-hn-ss. B n {In-kv- Xy kw-l-s-\-iƒ- v F.-Pn.-H. te-_-en k - m X-s ]-Wsam-gp- p-i-bm-wv. a-x-kzm-x-{ y- Øn-\p-th- n ]m- m- p- \n-ba-߃ {In-kv-Xp-a-X-Øn-te- p- ]-cn-h -Ø-\-ß-sf A-Xo-h Zp-jv- I-c-am- p-tºmƒ "L -hm- -kn' F- Hm-a-\-t -cn-ep- {In-kv-Xp-a-X- Øn \n- p- a-x-]-cn-h -Ø-\- ߃- v \n-b-a-]n- p-w \-ev-ip-ibpw sn-øp- p. H-Sp-hn {K-\-Y-Im-c F-Ønt -cp- \n-k-a-\-ß-fpw s]-s t m-kv-xn-s i- n {]-tlm-jn- p- -Xm-Wv. A-Sn-a-Xz-Øn-epw A- -Im-c-Øn-epw h-kn- P-\-k-aql-߃- v kzm-x-{ y-hpw ]p-tcm- K-Xn-bpw tlm-jn- s]-s -t mkv-xv km-[m-c-w- m-cp-ss a-x-amsw- v km-lq k-a - n- - p- p. Xm-ev-Im-en-I-am-bp- km-º-øn-i t\- -ß-f- a-dn- v hn-i-zo-i-cn- m I-gn-bm-Ø X-c-Øn-ep- A- -cmflm-hn-ep- m-b ]-cn-h -Ø-\-ß-fm- Wv s]-s -t m-kv-xn-s i- n A- p-x-i-c-amw hn-[w tcm-k-im- nbpw s]-s -t m-kv-xn \-S- p- p- v. s]-s -t m-kv-xn-s i- n Xn-cn- -dn- kw-l-]-cn-hmdpw A-h-sc ]n- p-w-bv- p- `-c- W-Iq-S-ß-fpw Cu hn-izm-k-k-aq-lsø _p- n-ap- n- p-i-bm-sw- v I- s -Øp- {K-Ÿ-Im-c s]-s t m-kv-x -s -Xn-sc ]-c-º-cm-k-x k-`-iƒ D-b -Øp- B-tcm-]-Wß-fpw Im-Wm-sX-t]m-Ip- n- F- -Xpw {i-t -b-am-wv. tiw-{_n-uv-pv bq-wn-th-gv-kn- n {]-kv ]p-d-øn-d- n-b 200 e-[n-iw t]-pp- lm -Uv I-h ]p-kv-x- I-Øn-\v 99 bp.-f-kv. tum-f-dm-wv ap-j-hn-e. Hm -sse tãm-dm-b amazon.in 595 cq-]-bv- p e-`n- p- Cu K-th-j-W-{K-Ÿw th- Z-hn-Zym - n-iƒ- pw, s]-s -t mkv-xv K-th-j-I - pw am-{x-a- ss{i-kv-x-h tem-i-øn-\p X-s H-cp ap-x - q- m-wv. S-\-I-fmb tkmzcn kam-pw, ]n.ssh.-]n.-f. k kviqƒ F n-h-bp-ss- hm jn-ihpw kwbp Bcm-[-\bpw \S- pw. ]mã am-cmb knpp si. txma-kpw, jmpn hncp- nepw ]ªn-kn n I ho-\ am-cmbn {]h Øn- p- p. ]p\-eq : sf.-]n.-kn. Iap-Ipw-tNcn au v sl tam k`-bpss B`n-ap-Jy-Øn Nn m-t»cn k`m {Ku n 2018 Unkw-_ hsc kphn-ti-j-tbm-khpw kwko-x-hncp pw \S- pw. Znh-khpw sshin v 6.30 apx 9hsc \S- p I h j-\n ]mã amcmb t]mƒ tkm]m-e-ir-jvw, ]n. kn. sndn-bm, APn B Wn F n-h {]kw-kn- pw. spdp-ktew thmbvkv Ggw-Ipfw Km\-ip-{iqj \n Δ-ln- pw. ]mã si. ]n. tpmkv ip{iq-j-iƒ v t\xrxzw \ Ip- p. P\-d I h j ]Ø-\m-]pcw: _ty tkmkv] Akwªn 29 m-axv P\-d I h j 2019 P\p-hcn hsc ]Ø-\m-]pcw _ty {Ku n \S- pw. dh. tpmbn ]n. DΩ DZvLm-S\w snøp- Xpw ]mã am-cmb kæn ^nen- v, spbnwkv tpm Pv, t man tpmk- ^v, hn_n XnsamYn t_mh F n-h sszh-h-n\w {]kw-kn- p- -Xp-am-Wv. _ty tkmkv] Akwªn Izb Km\-ip-{iqj \n Δ-ln- p- p. ss nƒ m v, ip{iq-ji ktω-f-\w, bph-p-\-ao- nw-kv, ktlm-z-cn-k-am-pw, kwbp Bcm-[\bpw \S- pw. A`n-\-μ-\-߃ sf ]n kn k-t -k-v-iqƒ tã- v Xm-e- v ]-cn-tim-[-\-bn hm-iysa-gp-øn H- mw ÿm-\w t\-sn-b sp-^n tpm-kv. sf]nkna- sk -dn A-bn-e-d k-`m ip-{iq-j-i ]m-ã kn.- n. tpmkn-s -bpw, kv-an-xm tpm-kn-s -bpw a-i.28 an-\n- n 90 hm-iy߃ d-^-d -kv k-ln-xw Im-Wm-sX F-gp-Xn-bm-Wv ti-c-f-øn-s hn-hn-[ `m-k-ß-fn \n-s -Øn-b a -k-cm - n-i-sf ]n -X- n Cu an-sp- H- mw ÿm-\w t\-sn-b-xv.i-gn- SSLC ]-co- bn F- m hn-j-b-߃- pw A+ t\-sn-b sp-^n k-v-iqƒ X-e- Øn-epw H- -t\-iw k-ωm-\-߃ t\-sn-bn- p- v.

5 2018 DECEMBER 10 BELIEVERS JOURNAL {_Z kn. hn. amxyphn\v sf]nkn t m_ aounb Ahm Uv Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s t m-kv-xv ssz-h k-`-bn-se am-[ya {]-h -Ø-I-cp-sS-bpw F-gp-Øp- Im-cp-sS-bpw A- -tz-io-b kw-l- S-\-bm-b sf.]n.kn t m-_ ao- Un-b A-tkm-kn-tb-j-s 2018 se am-[y-a ]p-c-k-v-im-cw Kp-Uv-\yq-kv No-^v F-Un- {_-Z kn.hn am- Xyp-hn-\v. ss{i-kv-x-h km-ln-xy am-[ya cw-k-ß-fn-epw k-`m {]-h -Ø-\- ß-fn-epw- kv-xp-xy -l-am-b k-a-{k kw-`m-h-\-i-sf- am-\n- v sf.]n.- kn t m-_ ao-un-b A-tkm-kntb-j Hm-tcm h -j-hpw \-ev-ip- hn-in- am-[y-a ]p-c-k-v-im-c-am- Wn-Xv. \-hw.27 \v Xn-cp-h- -bn Iq- Sn-b F-I-v-kn-Iyq- o-hv I-Ω- n-bn c- m-[n-im-cn ]m-ã si.kn.tpm-, B-Œnw-Kv {]-kn-u- v ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq F- n-h A-hm -Uv {]-Jym-]n- p. P- \-d sk-{i- -dn k-pn a-øm-bn Im-tX- v A-hm -Uv tp-xm-hn-s - kw-`m-h-\-iƒ hn-h-cn- p. am-[y-a {]-h -Ø-I-cm-b {S-jdm ^n- n ]n am-xyp,p-\-d tim -Un-t\- tsm-wn Un sn-hq- m-c, ]m-ã A- -Ip- v C- e- q, ]m-ã kn.]n.tam-\m-bn, si._n sf-k-iv F- n-h k- nln-x-cm-bn-cp- p. ss{i-kv-x-h am-[y-a tem-i-øv G-sd kp-]-cn-nn-x-\m-wv A-hm - Uv tp-xm-hm-b- -Kp-Uv \yq-kv No- ^v F-Un- kn.hn.am-xyp. a-e-bmfn s]-s -t m-kv-xp k-aq-l-øns N-cn-{X-tØm-sSm- w k- -cn- - {_Z kn. hn. amxyp A-t±-lw- C- ym s]-s -t mkv-xv ssz-h-k-`-bp-ss hn-hn-[ ta- J-e-I-fn-epw \n -Æm-b-I ]- m-fn- Øw h-ln- n- p- v. sf.]n.kn- kn -h Pq-_nen kp-h-\o, bp-h-p-\ Im-l-fw Xp-S-ßn-b {]-kn- o-i-c-ß-fp-ss F- Un-, -]n. ssh.]n.f kw-ÿm- \ F-I-v-kn-Iyq- n-hv Aw-Kw, -k-`m Iu -kn Aw-Kw F- n-ß-s\ hn-hn-[ ]-Z-hn-I-fn A-t±-lw tkh-\w A-\p-jvTn- n- p- v. s]-s -t m-kv-xv ]-{X-{]-h - Ø-\ cw-k-øv \n-d-km- n- y-am-bn \n-e-sim- p- kn.hn.am-xyp tp - W-en-kw cw-k-øp {]-h -Øn- p- s]-s -t m-kv-x-cm-b F- m-hcp-ss-bpw tpy-jvt k-tlm-z-c-\m-wv. sk- p-e ]-{X-ß-fn {]-h -Øn- p- -h-cpw A-t±-l-Øn-s kp-lr- Xv h-e-b-øn-ep- v. ]-cn-an-x-am-b hm- p-iƒ sim- v F-gp-Øn \q- X-\ ssi-en kr- n-s -Sp- p- kn.hn.bp-ss te-j-\-ß-fpw Ip-dn- p-i-fpw Nn- m-hn-j-b-ß-fpw {it -b-am-wv. X-s {]-h -Ø-\ an- I-hn-eq-sS- -s]-s -t m-kv -Xn-se H- t -sd F-gp-Øp-Im-sc-bpw ]-{Xm-[n- ]- m-sc-bpw- -kr- n-s -Sp-Øn- p- v. Im-em-Im-e-ß-fn k-`-bn I- S- p Iq-Sn-b Po -W-X-Iƒ-s -Xnsc X-s i- -am-b F-Un-t m-dnb-ep-i-fn-eq-ss H-cp Xn-cp-Ø i- n-bm-bn \n-e-sim- p- p. A-\mflo-I-X-tb-bpw Zp-cm-Nm-c-ß-sf-bpw \-J-in-Jm- w F-Xn - p-i-bpw k- `m t\-xm- - m-sc i-cn-bm-b Zn-ibn-te- v \-bn- m X-s F-gp- Øp-Iƒ D-X-In-bn- p- v. ti-c-f s]-s -t m-kv-xp k- `-I-fp-sS sf-iy-x-bv - pw Kp-Uv \yqkv _m-e-tem-i-øn-eq-ss-bp- kphn-ti-j {]-h -Ø-\-߃- pw X- s an-i- kw-`m-h-\-iƒ N-cn-{X- Øn-en-Sw tx-sn-bn- p- v. "hn-ip- \m- n-te-s m-cp bm-{x' F- X- s ]p-kv-x-iw k- m-c km-ln- Xy-Øn-se an-i- Ir-Xn-I-fn-sem- m-wv.. ss{i-kv -X-h km-ln-xy A- m-z-an, sf.]n.kn ti-c-fm tã- n-s {]-Y-a am-[y-a ]p-c-k-v-im-cw, k - k-an-xn, tem-tkm-kv ss_- _nƒ tim-tf-pv, Ip-ssh- v {In-kv- Xy ssd-t -gv-kv A-tkm-kn-tbj, s^-tem-jn- v Hm-^v {In-kv- Xy N - -kv Xp-S-ßn-b k-an-xn- I-fp-sS ]p-c-k-v-im-c-߃- p-s-a-bm- W-t±-lw. ku-ay-hpw e-fn-x-hp-am-b Pohn-X ssi-en- v D-S-a-bm-b kn.hn.- am-xyp Xr-iq B-ev-]m-d sf.]n.- kn k-`mw-kw B-Wv. `m-cy A-Ωn- Wn am-xyp. a- ƒ: B-in-jv, D-jkv, a-cp-a- ƒ: \n-ωn, _n-tpm-bv, sim- p a- ƒ: Im-te-_v, en-hm- \, F-bv-U ]pkvxi {]-Im-i-\w kp-hn-ti-j-{]-kw-k-i-\pw F-gp-Øp-Im-c-\p-am-b ssj-pp Um-\ntb,A-Sq c-nn- _n-eo-th-gv- -kv tp-w ]-ªn-t -j -kv ]p-d-øn-d- n-b "\o D-]-{Z-hn- p- tb-ip" F- {K-Ÿw ap-f- p-g-bn-se Np - v Hm-^v tkm-uv B-ÿm-\-Øp-h- p \-S- k-tω-f-\-øn _-lp-am-\- s - ti-c-f tã- v Hm-h -kn-b d-h. kn.kn. txm-a-kv {]-Im-i-\w snbv-xp. ssjpp Um\n-tb ASq _neo-thgvkv tpw-en Fgp- Xnb tej-\-ß-fpss kam-lm-cw. Ct mƒ ]pkvxi cq]- Øn e`y-amwv "\o D]-{Z-hn- p tbip' tic-f-ønse {][m\ _p v Ãmfp-I-fnepw F m {]apj P\-d I h j\pi-fn-epw, _neo-thgvkv tpw Ãmfnepw Cu _p v e`y-am-wv. hne 150 cq]. IqSp-X hnh-c-߃ v t^m : , Pbvtam-l AXn-cp-,

6 - 6- BELIEVERS JOURNAL 2018 DECEMBER 10 tpm v ^nen v sxt c C mw ax-ønse jnbm- kp n hn`m-k-ß-fpss t]mcm w tnmzyw: C mw ax-ønse hnhn[ hn`m-k-ß-sf- p-dn- -dn-bm-\m-{k-ln- p- p. jnbm/kp n hn`mk-ß-fpss i{xp-xbv v Imc-W-sa v? Cdm- nse kp n hn`m-k- m-cmb `oi-c-hm-zn-isf kuzn Atd_y klm-bn- p- -sx- p-sim v? Cdms\ B{I-an- -W-sa v C{km-tb B{Kln- p- -Xp-t]m-se-Xs, Kƒ^nse C m-ani cmjv{s-ß-fpw as mcp C m-ani cm{ -amb Cdms\ B{I-an- -W-sa v Bh-iy-s -Sp- Xv F p-sim v? ap\o, aqhm- p-]pg DØcw: temi-ønse C mw-a-x-hn-izm-kn-i-fn 80 ix-am-\-øn-\-spøv kp n-i-fm-wv, jnbm-iƒ 20 ix-am-\-øn-\-spøv hcpw. `uxn-i-am-bxv F mw Dt]- n v, F m Imcy-ß-fnepw sszhsø am{xw I v, sszh-øn ebn- p-tn-cm {ian- p kq^n-iƒ (Sufi) Fs mcp C m-ani hn`mkw aq m-a-xm-bp- v. IqSmsX sndnb thsd hn`m-k-ß-fp- v. kuzn Atd-_y-bnse hlm-_n-iƒ (Wahabis), se_-t\m-\nse {Uqkp-Iƒ (Druz), kndn-bm-bnse Aem-hn-Iƒ (Alawites), ]m nÿm-\nse Al-Ω-Zo-b (Ahmadiyas). IqSmsX F. Un Kpcp-\m-\m v ÿm]n kn p-a-xhpw, G. Un an k- lp-ssk Aen (_-lm-d- ) ÿm]n _lmbn axhpw C m-ans kzm[o-\-ønemwv ÿm]n-x-am-b-xv. apl-ωzv \_n-bpss ]n Km-ansb (J-eo-^m-sb)- p-dn- p ]n Kman (J-eo-^m) Bsc- p X -amwv jnbm kp n hn`m-k-ß-fp- m-im Imc-Ww. F. Un. 632 Pq 8 mw XobXn apl-ωzv \_n acn- p-tºmƒ Xs ]n Km-ansb \n -bn- n-cp- n-. Xnc-s -Sp- n-eqss ]n Km-ansb \n -bn- -W-sa v kp n hn`mkw Bh-iy-s - t mƒ, apl-ωzv \_n-bpss _ phpw acp-a-i-\p-amb Aen aptj\ ]n Kman hc-wsa v jnbm hn`mkw itn- p. Aß-s\-bmWv BZy-ambn jnb kp n hn`m-k-ß-fp- m- Ip- -Xv. kp n hn`m-k- m v Bflob t\xrxzhpw, `uxoi t\xr-xzhpw c m-wv. F m jnbm-hn-`m-k- mcpss Bflo-b-t\-Xr-Xzw, `uxoi cmjv{sob t\xr-xz-søbpw `cn- p- p. DZm-l-c-W-Øn\v jnbm-iƒ `qcn-]- -ap Cdm-\n Ab-sØm sjmta\n t\xmhm-bn-cp- -Xp-t]m-se. kp n-iƒ Jpdm IqSmsX apl-ωzv \_n-bpss hn-\-ßfpw {]h Ønbpw {]am-w-ambn Icp-Xp- p. {]mtz-ini C mani t\xr-xz-øns Xocp-am- \-ßfpw kp n-iƒ v {]am-w-ß-fm-wv. F m jnbm-iƒ v Ah-cpsS Cam-ans (\-_n-bpss ac-w-ti-j-ap Ah-cpsS Bflob t\xm-hv) hm p-iƒ v am{xta B[n-Im-cn-I-X-bp- q. ItØm-en- t]m n\v simsp- p {]m[m-\y-amwv jnbm-iƒ Ah-cpsS Cam-an\v simsp- p- -Xv. F m, 9 mw \q m- n, G. Un. 874, Ah-cpsS 12 m-asø Cam-amb alvznsb ImWm-Xm-bn. alvzn Xncn- p-h-cp-sa- mwv jnbm-iƒ hniz-kn- p- -Xv. tbip-{in-kvxp-hns as-ßn-hchv {InkvXym-\n-Iƒ {]Xo- n- p- -Xp-t]m-se, alvzn-bpss Xncn- p-h-chpw jnbm-iƒ {]Xo- n- p- p. alvzn h p Ign- m temiw apgp-h\pw alvzn-bpss `c-w-øn Iogn-em-Ip-sa pw C m-ani temiw DS-se-Sp- p-ibpw snøp-sa v jnbm-iƒ hniz-kn- p- p m-axv kwÿm\ ]n.-ssh.-]n.-f... UnPn- tim n-iƒ hnhn[ hmsvkm v {Kq p-i-fn e`y-am-wv. {]o -c- Pn-kvt{S-js Imem-h[n Unkw-_ 15\v Ah-km-\n- pw Unkw- _ 26, 3:00pm apx kvt]m v cpn-kvt{s-j Bcw-`n- pw. 100 cq] \ In Hmtcm-cp-Ø pw cpn-kvt{s-j snømw. 01 s]s -t m-kvx... Fw.-Pn.-kn. P-\-d sk-{i- -dn ]m-ã tp- -_v t\-i-a-wn k-am-]-\-ktμ-iw \ -Ip-I-bpw sn-øpw. ]m-ã si. si. tpm-k-^v Xn-cp-h-Øm-g ip-{iq-j \n -Δ-ln- pw. 26 -\v k -tu kv-iq-fn-s -bpw, hn-a -kv s^tem-jn- n-s Iq- m-bv-a-bpw, k-tlm-z-c- m-cp-ss tbm-k-hpw, 27\v ]n.-fw.- Pn. bq-øv-kn-s -bpw ao- nw-kp-iƒ \-S- pw. 25,27 Xo-b-Xn-I-fn Im-Øncn- p tbm-k-߃ D- m-bn-cn- p- -Xm-Wv. ]n.-fw.-pn.-kn. ayq-kn-iv Sow Km-\-ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw \ -Ipw. ]m-ã si. si. tpm-k-^v P-\- d I -ho-\-dm-bn 14 Aw-K F-Iv-kn-Iyq- o-hv I-Ωn- n-bp-ss Np-a-X-ebn B-bn-cn- pw I -h -j \-S-Ø-s -Sp-I. hm -jn-i k-tω-f-\w ]-Ø-\w-Xn- : s]-s -t m-kv-xv Iu -kn Hm-^v C -Uy-bp-sS ]p-{xn-im kw-l-s-\-bm-b s]s- -t m-kv-x hp-a -kv Iu -kn-ens ku-øv tkm hm -jn-i k-tω-f-\-hpw Zp-cn-Xm-izm-k k-lm-b hn-x-c-w-hpw ]-Ø-\w-Xn- Np-c-fn-t m-sv sf.]n. kn k-`-bn \-hw- _ 26- mw Xo-b-Xn cm-hn-se 10 ap-x 1 a-wn h-sc \-S- p. -]n-u-ªpkn kw-ÿm-\ `m-c-hm-ln-iƒ kw-_- n- tbm-k-øn kn-ã e-fn- Xm tpm -Pv A-Sq ap-jy k-tμ-iw \ -In. - k-tω-f-\-øn - -Xn-cp-h-\- -]p-cw sim- w ]-Ø-\w-Xn- B-e- p-g Pn- -I-fn \n- pw Xn-c-s - Sp- -s - 14 t] - v 5000 cq-]m ho-xw Zp-cn-Xm-izm-k klm-bw hn-x-c- Ww sn-bv-xp. Ip- p-tamƒ Cu- -, am-b am -j, Zo-]v-Xn, sa-dn- \m tpm F- n-h k-tω-f-\-øn-\v t\-xr-xzw h-ln- p. sf.]n.kn. Bbq sk tkmzcn kampw tpxm fmbn sim m-c- c: sf.]n.kn tkmzcnkampw sim mc c tajem Xme p ]cntim[\bn Bbq sk H mw ÿm\w t\sn tp- Xm fmbn. ASq CuÃv, ASq shãv sk dpiƒ c mw ÿm- \hpw A sk aq mw ÿm\hpw Icÿam n. tebmω tpm Pv Bbq, DZb Intjm sim w s]cn\msv F nh hy nkx Nmºy jn v ] n p. {]knu v Ip Ω _ an, sk{i dn tkm^n h Kokv F nhcpss t\xrxzønep IΩn nbmwv Xme p ]cntim[\bv p t\xrxzw \ InbXv. sh- n 1.30 \v hn-tz-i a-e-bm-fn hn-izm-kn-i-fp-ss (F.B.sF) kw-k-aw, 19 \v i-\n cm-hn-se 8\v kv-\m-\w, 9.30\v sf.]n.kn t m- _ ao-un-b ao- v, 1.30 \v k tu-kv- qƒ ]n.ssh.]n.f k- tω-f-\w F- n-h \-S- pw. Zn-h-khpw cm-hn-se 5.30\v {]-`m-x-[ym- \w, F- n-\v ss_-_nƒ m-kv, cmhn-se 10 \v s]m-xp-tbm-kw, 1.30\v an-j-w-dn k-tω-f-\w F- n-h-bp- m-ipw. ssh-in- v 5.30\v kp-hnti-j k-tω-f-\w. C- y-bn-se hn-hn-[ tã- p-ifn \n- pw Iq-Sm-sX bp.f-kv.f, bp.si, Hm-kv -t{s-en-b, Im-\-U, {io- F m Kƒ^nse Ad_n cmjv{s-ø-e-h- m-sc mw kp n-hn-`m-k- m-cmwv kp n- I-fmb Ad-_n-`-cW I Øm- ƒ jnbm-hn-`m-k- m-cmb Cdms\ `b- p-ibpw shdp- p- Ibpw snøp- p. ImcWw jnbm-i-fpss hnizm-k-a-\p-k-cn v alvzn h p-i-gn- m BZyw snøp- Xv kuzy Atd-_y-bnse a bpw sazo-\mbpw kp n hn`m-k- m-cpss ssibn \n v tamnn- n- p-i-bm-bn-cn- pw. AXp Ign v am{xta Ata-cn- -tbbpw C{km-tb-en-s\bpw ]cm-pb-s -SpØn C{km-tb-en-ep A - -AIvk tamkv v ssihi-s -SpØn Hcp C m-ani temi-k m ]Sp-Øp-b Øp-I-bp- q. kp n-i-fmb Ad- _n-tem-isø Akz-ÿ-X-Iƒ- -Sp-Wo-jy, CuPn-]v v, en_n-b, sba, _l-dn F nhn-s-ß-fn \S- Xpw \S- p-sim- n-cn- p- -Xp-amb P\-Iob apt - -ß-fpw kwl jßfpw alvzn-bpss BK-a-\-Øns kqn-\-bmbn Hcp hountbm Nn{Xo-I-cWw Cdm `c-w-iqsw Xøm-dm n Cdm-\n ImWn- p- p- v. Cdms hfsc hy -amb Cu ImgvN- m-sn Ad_n cmjv{s-߃ H pw k p-jvs-c. temi-øn\p e`n- p C \ FÆbpsS 25 ix-am\w kuzn Atd-_y-bpsS ssih-i-am-wv. AXv ssih-i-s -Sp-Øm- \mwv Cdm ax-]-c-amb ImgvN- mspw AWzm-bp-[hpw hni-kn- n- p- -sx v Ad_n `c-w-i Øm- ƒ Nn n- p- p. AXn-\m-emWv Cdms\ \in- n- -W-sa v kuzn Atd- _ybpw _l-dn\pw hn n-enivkv sh_vssk v shfn-s -Sp-Ønb \b-x-{ -tc-j-iƒ {]Imcw Ata-cn- sb \n _- n- p- -Xv. ASn- p-dn v: bn{km-tb cmjv{sw temi-cm-{ -ßsf {]tim-]n- n- p- Xv Ft mgmwv Fß-s\-bm-Wv F dn-bn-. ss n-fn skj-cymhv 14 sszhw C{]-Imcw Acp-fn-s -øp p: ""Rm kie P\-X-I-sfbpw sbcp-i-te-an-s\-xnsc bp -Øn-\mbn Iq n-h-cp-øpw...-sb-cp-i-te-an-t\msp bp w snbvx kie P\-X-I-sfbpw in n- p-hm- \p _m[ CXm-Ip p; Ah \nh p \n p-tºmƒøs Ah-cpsS amwkw No gp-in-t mipw; Ah-cpsS IÆv AXns XS-Øn sh- p-xs No -gp-in-t mipw; Ah-cpsS \mhv hmbn Øs No -gp-in-t m-ipw...'' (\yqt{sm t_mw_v D]-tbm-Kn- -s -Sp Hcp bp -tam, GsX- nepw _m[tbm CXp-hsc kw`-hn- n- n- møxn\m, kao-]-`m-hn-bn CXp kw`-hn-t - -Xm-Ip- p). 10 h j-ß-fmbn ÿnc-ambn {]kn- o-i-cn- p-sim- n-cn- p "tnmtzym-ø-c-thzn' ]pkvx-i-am- m Xmev]-cy-s -Sp- p. kl-im-cn-i-fm-im Xmev]-cy-ap- -h hnhcw Adn-bn- p-i. GEORGE PHILIP THEKKEKARA. PHONE NO: Ip-º-\m-Sv I -h -j-... G-gv h -j-sø cm- -I A- [zm-\-am-wv ^pƒ sse-^v Ã-Un ss_-_nƒ a-e-bm-f ]-cn-`m-j-bv- v th- n h- -Xv A-Xn-s ko-\n-b P-\-d F-Un- F- \n-e-bn B t{]m-p-œn-\v N-c-Sp h-en- v e- y-{]m-]v-xn-bn-se-øn- p-hm kmw km-dn-s Pm-{K-X X-s -bm- Wv Im-c-Ww F- p ]-d-tb- n h- cpw. N-cn-{X-Im-c F- \n-e-bnepw an-i- kw-`m-h-\-iƒ \-ev-inbn- p- v kmw km. F.Pn. Zq-X am-kn-i-bp-ss apgp-h {]-Xn-I-fpw _-b v sn-bv- Xp kq- n- p- p- -t±-lw F- msw v Hm -Ω. H- w X-s s]- -tim-kv-xv Im-cp-sS C-S-bn C- {X-bpw an-i-s m-cp tlmw sse-{_- dn a- m -s - n-ep-ap-t m-sb- pw kw-i-b-am-wv. {In-kv-Xo-b N-cn-{X ]T-\-Øn K-th-j-Ww \-S-Øp- e-, _q- m, _ -Ω,t\- mƒ, Kƒ-^v cm-py-߃ Xp-S-ßn tem- I-Øn-s hn-hn-[ `m-k-ß-fn \n- p- ]m-ã -am-cpw hn-izm-kn-ifpw ]-s -Sp- pw. 20\v cm-hn-se 8\v kw-bp- k-`m-tbm-k-øn `- n-\n -`-c-amb Xn-cp-h-Øm-g ip-{iq-j-bn ]- Xn-\m-bn-c- -W- n-\v hn-izm-kn- Iƒ ]-s -Sp- pw. tã- v/do-pn-b `m-c-hm-ln-i-fpw ko-\n-b ]m-ã - am-cpw ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw \ -Ipw \v k-am-]-\ k- tω-f-\w. I-gn- h -j-ß-fn \n- pw hy-xy-kv-x-am-bn I -h -j- 03 C-\n Rm H- p... an- -h-cpw Cu sse-{_-dn-bneq-ss I-S- p t]m-bn- p- m-h-ww. H-cp K-th-j-W ]T-\-tI-{μ-Øn-\p th- hn-in- -hpw k-º- -hp-amb ]p-kv-x-i k-º-øp- v km-dns tlmw sse-{_-dn-bn. sf.kn. ]n. F-^v Dƒ-s -ss \n-c-h-[n sf-iy {]-h -Ø-\-ß-fpsS k-po-h t\-xr-xz-øn-ep- m-bncp- p.a-\-h-[n B-Z-c-hp-I-fpw A- hm -Up-I-fpw km-dn-s\ tx-sn-sb- Øn-bn- p-ap- v. ti-c-f s]- -timk-xv k-aq-l-øn-\v k-am-\-x-i-fn- m-ø kw-`m-h-\-iƒ \-ev-in ]n - ]-t - p- H-cp h-gn Xp-d- n- n- m- Wv A-t±-lw bm-{x-bm-b-xv. {In-kv- Xp-hn-s\-bpw A-hn-Sp-sØ {Iq-ins\-bpw A-t\-I-cn-se-Øn- m Hm-Sn-b B `- -s\ Un-kw-_ aq- n-\v ]p-e -s aq- v ap- -Xn-\v I -Øm-hv hm-cn-sb-sp-øv C-dp-sI \n ]-s -Sp- p- -h - v D- -bv- pw cm-{xn-bn-epw k-ky B-lmc-am-Ipw (sh-pn-t -dn-b ) {I-ao-Icn- p-i. {]-f-b-s -Sp-Xn D- m-b k-l-n-cy-øn Nn-e-hv Np-cp- p- -Xn-s `m-k-am-bm-wn-sx- v `m-chm-ln-i-fm-b ]m-ã tp- -_v tpm (P-\-d {]-kn-u v), ]m- à tum: si.kn.tpm (P-\- d sk-{i- -dn), ]m-ã hn -k tpm-k-^v (ssh-kv {]-kn-u v), ]m-ã txm-a-kv ^n-en- v (tpmbn v sk-{i- -dn, k-pn t]mƒ ({Sj-d ) F- n-h A-dn-bn- p. ]-ªnkn- n P-\-d I -ho-\-dm-bn Fw.hn.^n-en- pw I -ho-\-dm-bn tpm-pn sf- v am-xyq-kpw ]-c-ky- {]-h -Ø-\-߃- v t\-xr-xzw \ -Ip- p. ]p-w - v X-s s\- n-te- v tn -Ø-W-bv- p-i-bm-bn-cp- n-cn- mw. a-\-kn \n-d- p Xp-fp-ºp- B-Z-c-thm-sS Cu Ip-dn- n-\v A - -hn-cm-a-an-sp- p. C-Xv kmw kmdn-s\ Ip-dn- v ]q -W-am-sbm-cp A- \p-kv-a-c-w-a-. A-t±-l-Øn-s A-\p-kv -a-c-ww H- -bv -s -gp-xp-hm am-{xw Rm h-f - n- p-an-.c-xp ]q -W-am-I-W-sa- n C-Xp t]mep- \n-c-h-[n Ip-dn- p-iƒ H-Øp tn-c-ww. A-cp-hn-Iƒ H-Øp tn - v ]pg-bm-ip- -Xv t]m-se. B ]p-g-bpss \-\-hp ]-S - n-s-øv Hm -a-iƒ ]- - m-bn I-e-ß-tfm-fw \n-e-\n-ev- Ip-I X-s sn-øpw. A-Xp k-xyam-wv, B-cp am-bn- m-epw am-bn- m I-gn-bm-Ø k-xyw. k-v-iqƒ So- -dm-bn-cp- ta-cn kmw B-Wv `m-cy. ssuz- v, ss{_- v, Un-sse- v F- n-h a- -fpw.

7 2018 DECEMBER 10 BELIEVERS JOURNAL klm-bn- pi Hm -tøm-tum-i-v-kv ]m-c-º-cy-øn \n- pw s]-s -t m-kv-xv hnizm-k-øn-te- p h- am-xm-]n-xm- -fp-ss a-iƒ (26, 167) _m- -e Hm-^v tlm-kv-]n- A-Uv-an-\n-kv-t{S-j (BHA).kz-tZ-i-tØm hntz-i-tøm tpm-en-bp- A-\p-tbm-Py-cm-b bp-hm- -fp-ss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p sim- p- p. t^m , lnμp hnf- n-øe \mb-cn \n p hnizm-k-øn h amxm-]n- Xm- -fpss aiƒ (27, 155 cm) MCA, Software Engineer Bbn tpmen sn-øp- p. Xpey tbmky-x-bp bphm- -fpss am-xm-]n-xm- fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p- p. t^m : , {In-kv-Xy s]-s -t m-kv-xv bp-hm-hv (25, 5'8'') kpap-j, Diploma in Electrical & Electronics Engineer (DEEE), Diploma in Financial Accounting (DFA) Ct mƒ tpm-en sn-øp- p. A-\p-tbm-Py-cm-b bp-h-xn-i-fp-ss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\-iƒ - Wn- p- p. t^m : , , kmw_h {InkvXy s]-s -t m-kv-xv bp-hxn (28, 155 cm, BA, BEd, Ct mƒ tpm-en sn-øp- p. A-\p-tbm-Py-cm-b bphm fp-ss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p- p. t^m : , s]-s -t m-kv-xv ]m-ã-dp-ss a-iƒ ({In-kvXy tnc-a ) (38, 152 Cm, BA, MSoffice, Tally) A-\p-tbm-Py-cm-b bp-hm- -fp-ss am-xm-]n- Xm- -fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p- p. _m- y-x-ifn- m-ø ]p-\ -hn-hm-ln-x-sc-bpw ]-cn-k-wn- pw. t^m : , c n- -s v kv\m\-s v sszh-ir-]-bn \n p kmw_h s]-s -t m-kv-xv bp-hxn (24, 162 cm, B.Com, Tally, M.com Studying), A-\p-tbm-Py-cm-b bphm fp-ss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p- p. t^m : , Bcm[\meb ka Ww dm n: \yq C Uym ss nƒ N n\p-th n dm n Ios mgq-cn ]pxp-xmbn ]WnX Bcm-[-\-e-bØns ka -W-ip-{iqj 2018 \hw-_ 24 i\n cmhnse 9.30\v k`m {]kn-u v dh.-txm-akv ^nen v \n Δ-ln- p- -Xm-Wv. XpS v \S- p dm n kuøv sk amk-tbm-k-øn tum.sp-bvk txmakv ]mã am-cmb jmpn kn.- Un, hn.-kn. tbml- m, Fw.sP h okv, ]n.- n. amxyp, ktlm-z-cnam-cmb kqk sdpn, A mω amxyp, F n-h ktμiw Adn-bn- pw. ]mã amxyp txmakv k`m-ip-{iq-j-i-\mbn {]h Øn- p- p. lu-kv tπm- p-iƒ hn-ev-]-\-bv- v Ip-º-\m-Sp sa-bn tdm-un \n- p 400 ao- A-I-e-Øn ho-sn-\p A-\p-tbm-Py-am-b lu-kv tπm- p-iƒ hn-ev-]-\-bv- v. 10 sk v, 8 sk v, 7 sk v (C-S-\n-e- m th- ). t^m , Xriq ]mh-d n ]mep-hmbv s_ty k`mw-k-amb Beokv cmp (57) A v h jambn Iym k tcmk-øm `mc-s -Sp- p. Xriq saun- timf-pn Iym k-dn\v NnIn- -bn-em-wv. apgp-k-a-bhpw InS- n-em-b- Xn-\m F m Imcy-ßfpw snøp-hm ` Ømhns klmbw Bh-iy-am-bn-cn- p- p. ` - Ømhv cmtp-{μ Iqen-th-ebv v t]mbmwv IpSpw_w Ign- n-cp- -Xv. AXp-sIm v ]- Wn v t]mip-hm km[n- mø Ah-ÿ-bm-Wv. kz -ambn hosn-. Ct mƒ Hcp _ p-hns Imcp- Wy-Øm AhcpsS ho n Xma-kn- p- p. Ct mƒ lrzvtcm-kn-bmwv. aq p tªm p-iƒ h v Hm -tdj thw-sa v ]d- n-cn- p- p. c v s] a- -fmwv D Xv Ah-cpsS IeymWw Ign- p. kpa-\- p-i-fpss klm-b-øm-emwv C v R߃ Pohn- p- -Xv. Nne-hn\pw acp- n\pw hf-sc-b-[niw _p nap- p- p. BI-bm GsX- nepw hn[-øn-ep klmbw snøp-hm \ bpss Ddh -h- mø sszh-a- -fpss {]m -\bpw klm-b k-l-i-c-w-ß-fpw {]Xo- n- p- p. hnemkw: cmtp-{μ, C/o ]n.-hn. temd kv, Xt -cn-bn, Im -t»cn ]n.-h., ]mh-d- n, Xriq , t^m : \n Xy X bn Fkv.cmP (55) Bbq : sf.]n.kn hm-f-iw Cu- Ãv sl-t{_m k-`mw-kw I-f-bv- m- v hn-f-bn F-kv.cm-P (55) \-hw- _ 18\v \n-xy-x-bn. kw-kv-imcw 20\v sk ip-{iq-j-i ]m- à h -Ko-kv a-øm-bn-bp-ss t\-xr- Xz-Øn k-`m sk-an-tø-cn-bn \- S- p. `-h-\-øn \-S- ip-{iq-j-iƒ- v k-`m ip- {iq-j-i ]m-ã B -Wn Nm-t m t\-xr-xzw \ - In. `m-cy: kq-k-ω, a- ƒ: sd-bv-k (Zp-_m-bv), c -Pn. ]m-ã si ]n tam-l-\-zm-kv(63) sn-º-i-aw-k-ew: C- ym s]- t m-kv-xv ssz-h k-`m sn-º-i-aw- K-ew k-`m ip-{ip-j-i-\pw B-e- p-g ]- n- m-sv kz-tz-in-bp-am-b ]m- à :si ]n tam-l-\-zm-kv(63) \nxy- X-bn. kw-kv- m-c ip-{ip-j-iƒ A-t\-I ssz-hzm-k- m-cp-ss-bpw sszh-a- -fp-ss-bpw km- n-[y-øn ]mã ]n. G F- {_m-lm-an-s A-[y- -X-bn-epw, Nn-d-bn -Io-gv sk ip-{ip-j-i ]m.]n sp Zm-\n-tb-en-s t\- Xr-Xz-Ø-Øn-epw B-cw-`n- v a-e-ap-iƒ, sf-]n-kn Nnd-bn-Io-gv sk sk-an-tø-cn-bn \S-Øn. `m-cy: k-xn tam-l Zm-kv. Nn- -Ω tpm-k-^v (75) Xn-cp-h- : th-ß sf.-]n.-kn.k- `m ip-{iq-j-i ]m-ã kmw ]n.- tpm-k-^n-s am-xm-hv Nn- -Ω tpmk-^v (75) Unkw.4\v \nxy-x-bn. sf.-]n.-kn. ko-\n-b ip-{iq-j-i- \pw ta-ep-im-hv sk ]m-ã-dp-ambn-cp- ]-tc-x-\m-b ]m-ã ]n. n.tpm-k-^n-s `m-cy-bm-wv. kwkvimcw Unkw. 6\v temi-k-am-[m-\-øn-\p-th nbm- Wv Xm \ne-sim- p- Xv F v aq {]N-cn- n- p BWv k ayq ac-w-a-s- -Xv. AXn- \p-tijw Xs `mcy lm v Pm lm k`-bp-ssbpw _nkn-\- n- s bpw B[n-]Xyw Gs -Sp-Øp. simdn-b-bn Ch hym]-i- sn skan-tø-cn-bn ]mã n. F. sndnbm \SØn. `h-\-ønepw k`m-lm-fnepw \S ip{iq-j-iƒ v ]mã hn. C. Nm n t\xrxzhpw ]mã n.sp. F{_lmw apjy-k-tμihpw \ In. I Ør-Zm-k- m-cmb si. hn Nmt m, t]mƒ tkm]me-ir-jvw, Ipcym-t mkv txm -Øn, n. F. tpmk-^v, n. hn. t]mø XpSßn At\-I - I Ør-Zm-k- mcpw kmwkvim-cni, am[ya {]h Ø- Icpw, P\-{]-Xn-\n-[n-I-fmb Bt m B Wn Fw.- ]n., tpmk^v Fw. ]pxp-t»-cn, sdpn imap-th XpS-ßn-b-h A\p-tim-N\w Adn-bn- p. ]m-ã k-xo-jv. ]n. tpm-k-^v (DPC, ]m-ºm-sn), ]m-ã km. ]n.tpm-k-^v (IPC sn-ß-cq ) F- n-h-cm-wv a- v a- ƒ. acp-a- ƒ: h -Ω, knkn, sd\n. kq-k-ω txm-a-kv (59) sn-ß- q : jm -P k-tbm N - v Hm-^v- - tkm-uv- - ip-{iq-j-i ]m- à \n-_p txm-a-kn-s am-xm-hpw a- n- m- n am-xyp txm-a-kn-s (cm-p ) `m-cy-bp-am-b kq-k-ω txma-kv (59) \nxy-x-bn. kw-k-v-imcw \-hw-_ 20\v- - sn-ß- q sf- ]n-kn s^-bv-øv sk -dn-s A-ßm-Sn- sk-antø-cn-bn \-S-Øn. N - v Hm-^v- - tkm-uv- - ti-c-f tã- v- - Hm-h -ko-b ]m-ã kn.kn.txm-a-kv- -, ssh.sd- Pn, ]m-ã hn.]n.txm-a-kv- -, tum. jn-_p si.am- Xyp, ]m-ã {In-Ã-^ Sn.cm-Pp, ]m-ã jn-pp a- Øm-bn, ]m-ã - - txm-a-kv- - ss\-\m, ]m-ã -am-cm-b A-\o-jv- - Im-hm-ew, si.]n.tpm-kv- - th-ßq, A-\n G-{_-lmw F- n-h {]-kw-kn- p. ]m-ã ]n.si.- tim-in ip-{iq-j-iƒ- p t\-xr-xzw \ -In. t]-cnti-cn ap-t -en ho- n ap- -Øv Ip-Spw-_mw-K-am- Wp ]-tc-x. a- p a- ƒ: \n-pn txm-a-kv (jm -P), \n-j tdm-bv-kv (A-_p-Zm-_n). a-cp-a- ƒ: tpm-bv-kv \n-_p (jm -P), kn-pn \n-pn (Hm-kv-t{S-en-b), tdmbv-kv si.k-æn (A-_p-Zm-_n). 01 Iƒ v {Kq ns D -tim-sn-bn... ambn "AΩ' F -dn-b-s -Sp- p. Cu h jw \S Gjy ]k- ^n v thƒuv kωn n ap {][m-\-a{ n F v.-un. tzhku- Ubpw ]s -Sp-Øp. kar- n- pth n temi-øn\v kam-[m-\- amwv Bh-iy-sa- pw, F m cm- Py-߃ Xo{h-hmZw kvt]m k SHALOM MINISTRIES - COCHIN ssz-h-øn-s A-f-h- Ir-]-bm I-gn- 13 h -j-sø {]-h - Ø-\-Øn-s ^-e-am-bn hm-g- m-e-bn H-cp ÿ-ew k-` cq-]o-ir- X-am- p-hm C-S-bm-bn. F- m Cu k-`-bv- v H-cp sk-an-tø-cnbp-ss B-h-iy-ap- v. B-b-Xn-te- v G-I-tZ-iw 12 e- w cq-]-bpss B-h-iy-ap- v. A-Xn-\m-bn ssz-h-p-\-øn-s hn-e-tb-dn-b {]m - -\-bpw k-l-i-c-w-hpw A-`y - n- p-sim- p- p. SHALOM MINISTRIES, A/c No: , IFSC Code: FDRL , SWIFT Code: FDRLINBBIBD Rajendren, Federal Bank, Branch: Thrissur Main, A/C No: , IFSC Code: FDRL snøp-i-bm-sw- n kar- n A- km-[y-am-sw pw F v. Un. tzh- KuU ]d- p. AºXv cmpy-ß-fn \n mbn t] D -tim-sn-bn ]s - Sp-Øp. Itºm-Un-bnse {][m-\- a{ n l sk, aym amdns ]c-am-[n-imcn Bßv km kpin ap ]min-ÿm {][m-\-a{ n bqk^v dmkm -Kn-em\n F n-h kωn- n ]s -SpØ {]ap-j-cm- Wv. aqwns kwl-s\ ss{ikvxh aqey-߃ {]N-cn- n- p- h-cm-sw v sx n- -cn v t\ mfnse hep-xp-] ]m n-ifpw lnμpxz kwl-s-\-ifpw {][m-\- a{ n Hen C-Xn ]s -Sp- p- - Xn-s\-Xnsc {]Xntj[n- p. F m D -tim-sn-bn ]s - SpØ _n.-sp.-]n. t\xmhv hnpb tpmfn bqwn-^n-t N ns t\xmhv lm v Pm lm aqwmwv Cu D -tim-snbpss am Z in- F v am[y-a-ß-tfmsv ]d- p.

8 Printed & Published by Peter Mathew Owned By M.V. Philip Mekkattu House, Payippad P.O, Alappuzha , Samkutty Mathew Koipurath House, Makkapuzha.P.O., Ranni,PTA , Peter Mathew, Valliyathu House, Kallumkal P.O., Thiruvalla, PTA Published From P.B. No. 8, R.S.P.O.Thiruvalla, Pin: Pathanamthitta (Dist) & Printed at Cochin Printech Pvt Ltd., Udyogamandal P.O., Ernakulam Dist. Kerala, Editor - Samkutty Mathew.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce-

sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- sf. ]n. kn. ticfm tã v Ce- ]mã si. kn. txmakv {]kn-u v tdm_ v F^v Ip v `mcx BK-a\ ixm_vzn I h j P\p-hcn 21 apx 27 hsc Xncp-h N v Hm^v tkmuv tãun-b-øn Xncp-h : C ym sszh-k`m 90 m-axp P\-d I h j P- \p-hcn

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc v Ipº-\mSv I h j P\p-hcn 13 20 hsc dh. si. kn. tpm Ipº-\mSv: C ym s] -t mkvxv sszh-k-`-bpss 89 maxv P\- d I h j 2013 P\p-hcn 13 20 hsc slt{_m ]p-cøv \S- pw. I h js kpk-a-amb \S-Øn- n-\p-th n hnhn[ k- _v

More information

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017 Pqsse sk]v w-_ VOL - 5 ISSUE - 3 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017-2019 h j-tø- p `mc-hm-ln-isf sxc-s -SpØp ]mã G{_lmw aμ-a-cp-xn ]mã ]n.-f.nmt m- tdmjn txmakv

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c-ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp- Iƒ F n-ß-s\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta, GA 30362, USA bjpathramonline@gmail.com

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw - 1 lm-te-eqø 401 VOL. 17 ISSUE 13 Pages 12 2004- se kp\m-an- v tijw `mc-xsø \Sp- nb DØ-cm-Jmfiv {]fbøn ac-w-kwjy {]h-n-\m-xo-x-ambn Db-cp p. ac- W-s - -h-cn {Inkv-Xob hnizm-kn- Ifpw Dƒs - n- p- m- -hm-sa

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

temi-ønse G hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv Bcm-[-\m-ebw lyqã-wn, \n ΩmWw ]q Øn-bmbn

temi-ønse G hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv Bcm-[-\m-ebw lyqã-wn, \n ΩmWw ]q Øn-bmbn 1 lm-te-eqø 407 VOL. 18 ISSUE 16 Pages 12 16-30 SEPTEMBER, 2013 kuøn ym Akw-ªokv Hm^v tkmuv tim {^ kv: timgn-t msv Hcp-ßp p dh. ssuz- v kqd- v, tum.- tu-hnuv {Km v, dh.-hn.- n.-g-{_lmw timgn-t m-sv: Fkv.-sF.-G.Pn

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn-

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn- 2014 \hw-_ Pages 08 Vol: 5 Issue No.11 Ãohm Uv Atkm-kn-tb-j : kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2014-2016 H {]Xn:

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

Atbm-Ky F nepw BZ-cn- -s - -h

Atbm-Ky F nepw BZ-cn- -s - -h kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Dƒt -Pp-Ifn FUn-t m-dn-b 2 tkm{x߃txsn 3 h hgn-iƒ 4 Iznkv / hm Ø-Iƒ 5 Nn / hm Ø-Iƒ 6 Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 37

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information