MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]"

Transcription

1 1 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn Tel hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on ka-im-eni ]{XnI ssk-t^mbpss \qdmw hm jn-iw B-N-cn- p-sa- v ]m-{xn-b - o-kv _mh {In-kv-Xp-hn-\m-bn c- -km- nxzw h-ln -Xv A- pe- w t] am-cm-a : Hm-t m-a `-c-w-ime-øv c- -km- n-xzw h-ln- A- p-e- w kp-dn-bm-\n {In-kv- Xym-\n-I-fp-sS kv-a-c-w-bp-ss \qdmw hm -jn-iw B-N-cn- p-hm X-øm-sd-Sp- p- p. ssk-t^m 2015 F- m-wv i-xm- n- v \m-a- I-c-Ww sn-bv-xn-cn- p- -Xv. B- I-am-\ kp-dn-bm-\n k-`-bp-ss ]- c-am- y tam-tdm tam C- m-øn-tbm-kv A-t{]w Zzn-Xob ]m-{xn-b - o-kv _m-h-bm- Wv i-xm- n B-tLm-j-sØ- - n {]-Jym-]n- -Xv. am-cm-a I- -h -j-\n \-S-Øn-b {]-kw- K-Øn ssk-t^m 2015s\- - n hn-i-zo-i-cn- p. kp-dn-bm-\n Hm -Ø-tUm-Iv-kv k-` 2015 "ssk-t^m' F- -dn-bs -Sp- Iq- -s m-e-bp-ss \q-dmw hm -jn-iw B-N-cn- p-i-bm-wv. -sim- p- m- _mdp-im-cpss ssibn \n pw ÿnc-ambn kw`m-h\ hmßn BfmWv hn.-fw. kp[o-c. azy-]m-\hpw Pohn-X-Øns ioe-am-bn-cp- p - -tkm-ipew tkm]m-e B-Z iw {]kw-kn- p-hm\p -XmWv, {]h Øn- p-hm-\p- -X-s v hn.-fw. kp[o-c sxfn-bn ncn- p- p. tam-tdm tam C- møn-tbm-kv A-t{]w Zzn-Xo-b ]m-{xn-b - okv _m-h am-cm-a I -sh -j-\n {]-kw-kn- p p Hm-t m-a `-c-w-im-e-øv \q-dv h -jw ap -]v e- - -W- n-\v {In-kv-Xym-\n-I-sf sim-s m-sp- n. ssk-t^m F- -Xn-\ - w hmƒ F- m-wv. A- p-e- w imtcm s^tem-jn v N n\v ]pxnb t\xrxzw tpm txm-a-kv, Sn.-]n.-G-{_-lmw, ]n.-fw.tpm, G-{_-lmw tpm-k-^v, si.-pn.-am-xyp, F.-Fw.-_m-_p Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v N- - v ]p-xn-b `m-c-hm-ln-i-fm-bn ]m-ã- tpm txm-a-kv ({]-kn- U v), ]m-ã Sn.-]n.-G-{_-lmw (B-Iv-Snw-Kv {]-kn-u v), ]m-ã ]n.-fw.-tpm- (ssh-kv {]-kn- U v), ]m-ã G-{_-lmw tpm-k- ^v (P-\.-sk-{I- -dn am-t\-pnw-kv Iu -kn ), ]m-ã si.-pn.-am- Xyp (P-\.-sk-{I- -dn, an-\n-tã-gv-kv Iu -kn ), ]m-ã si.- n.-txma-kv (sk-{i- -dn, am-t\-pnw-kv kp-dn-bm-\n {In-kv-Xym-\n-I-fm-Wv A-Xn sim- -s - -Xv. A-t\-Iw ]- n-i-fpw \-in- -s - p. e- - -W- n-\v B-fp-Iƒ sim- -s - Sp-I-bpw A-`-bm - n-i-fm-bn \m- PohP-ew tx-sn... am-cm-a I -sh -j k-am-]-\-k-tω-f-\øn ]-s -SpØ-h t^m-t m: F.C.a-cp Iu -kn ), ]m-ã ]n.-pn.-tp- -_v (sk-{i- -dn, am-t\-pnw-kv Iu -kn ), ]m-ã tpm- k si.-km-ap-th (sk-{i- dn, am-t\-pnw-kv Iu -kn ), ]m- à ]n.-hn.-tp- -_v (sk-{i- -dn, am-t\-pnw-kv Iu- -kn ), {_-Z F.-Fw.-_m-_p F-d-Wm-Ip-fw ({S-j-dm ) {_-Z n.-h.-s]m-sn- p- v ]-cp-a-e (h - nw-kv sk-{i- dn), {_-Z tpm-bn kn.-zm-\n-tb A-Sq (tpm-bn v sk-{i- -dn), k- `o-i-c-hm-zn-iƒ X- n-s m p-t]m-b _n-j- p-am Sp-hn-Sp-I-bpw sn-bv-xp. kz- w \m- n X-s A-`-bm - n-i-fmbn. a-x-xo-jv-w-x-bpw hn-th-n-\- hpw Iq- -s m-e-bn-te- v \-bn- p. \q-dv h -j-߃- v ti-jw C- pw C-dm- n-epw, kn-dn-bbn-epw C-tX ÿn-xn- hn-ti-jw. G-Xm- \pw a-wn- q-dp-iƒ- p- n H- cp e- -Øn A-º-Xn-\m-bn-cw {In-kv-Xym-\n-Iƒ A-h-cp-sS `-h- \-ß-fn \n- pw {Km-a-ß-fn \n- pw Xp-S- p-am- s p. Ip- p-ß-fpw bp-h-p-\-ßfpw `o-i-c-cp-ss B-{I-a-W-Øn \n- pw c- -s]-sp-hm-\m-bn ]-emb-\w sn-bv-xp. kn-dn-b-bn-se tlm-z-c- m-cm-b G-{_-lmw D-Ω s]m-sn-bm-sn, am-xyp tpm sa-gp-th- -en (sa-º eo-k A-^-tb-gv-kv), sa-º -am-cm-bn ]m-ã -am-cm-b n.- -Pn.- tim-in, tpm h -Ko-kv, ^n- n tp- -_v, n.-pn.-tpm - p-ip- n, tpm hn.-tp- -_v, si.-sp.-^n-en- v, tp- -_v tpm - v si, F- nh-sc sa-º -am-cm-bpw Xn-c-s -Sp- Øp. n.-ssh.-sp-bnw-kv imtcm Nn -{U -kv tlmw In-fn-b- -d amt\-p-cm-bn {]-h -Øn- p- p. ÿn-xn-bpw hy-xy-ÿ-a-. {In-kv- Xym- -\n-i-fpw ap- o-ß-fpw `o-i-ccp-ss B-{I-a-W-Øn-\v C-c-bm-Ip- p. ]- n-i-fpw, Z-b-dm-I-fpw, k- `-I-fpw am-{x-a- a-\p-jy-s -bpw a-\p-jy-xz-øn-s -bpw i-{xp- fm-b `o-i-c-hm-zn-iƒ tam-kv-ip- Iƒ t]m-epw X-I -Øp. ]p-tcmln-x-cpw C-am-ap-I-fpw sim-e- snø-s -Sp- p. c- v h -j-am-bn c- v sa-{xm-t m-eo-ø-am X- ns m- v -t]m-i-s - p. A-h-sc- - n C- pw bm-sxm-cp hn-h-c-hpan. tijw t]-pv 9 Ih tãmdn L hm -kn 03 C y tz-io-b-x-bpw ln-μp tz-io-b-xbpw kphn-ti-j-øn\p H-cp c- -km- n-iqsn O-Øo-kv-K-Uv-: _m-ã Un-kv-{Sn- Œn I- -I-eym F- ÿ-esø ]m-ã Pn-Pn ]n.t]mƒ ip- {iq-j-i-\m-bn-cn- p- sf.]n.kn k-`-bn-se hn-izm-kn-bpw sk-{i- dn-bp-am-bn-cp- 32 h-b-kp- kpa-dp F- bp-hm-hm-wvv P-\p-h-cn 23- -\v A-Xn-Zm-cp-W-am-bn sim- s - -Xv. P-\p-h-cn 22 A - -cm-{xn 1 a-wn-tbm-ss ho- n \n- pw ]n- Sn- p-sim- p-t]m-bn A-Sp-Øp- H-cp Im- n sim- v t]m-bn tztlm-]-{z-hw G - n- p. A-Sp-Ø Zn-h-kw cm-hn-se A-t\z-jn- n-dßn-b _- p- ƒ- pw kp-a-dp-hns `m-cy-bv- pw Im-tW- n h- Im-gv-N sr- n- p- -Xm-bn-cp- p. H- cp Iq- w B-fp-Iƒ kp-a-dp-hn-s\ tijw t]-pv 9

2 2 ka-im-eni ]{XnI snb am tpm h Kokv bp.- F-kv. -P-\-d tim -Hm Un-t\- ^n n cmpp lqã No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv. kmap-h dkn-u v FUn- Ipcym-t mkv txm -Øn Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp bp. -si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- kmw ]Wn- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv si.- n.-tpm-jz tpm Im p-]-d-ºn- cmp G{_lmw tpm k tpm v Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : FUn-t m-dn-b P\m-[n-]-Xy-Øns hnpbw Bw BZvan-bpsS hnpbw P\m-[n-]-Xy-Øns Dbn sø-gpt -ev]m-wv. tipvcnhmƒ U ln-bpss apjy-a-{ n-bm-b-t mƒ _n.- sp.]n hnd-ß-en p t]mbn. ]Xn- m- p-i-fmbn U ln `cn- n-cp tim {Kkv A]-am-\-`m-c-Øm \new-s]m-øn. A p h j-øn-\p- n U lnsb C y-bnse BZysØ Agn-aXnclnX kwÿm-\-am- p-sa {]Jym-]-\-amWv apjy-a-{ n- -tk-c-bn \n pw BZyw D m-b-xv. tim -td- p-iƒ timsn- -W- n\p ]W-sam-gp- n-bn pw tim n t]cp Xp n-t Ø Icp-Ø-\mb \tc-{μ-tam-znbpw 24 ti{μ-a-{ namcpw 120 Fw.]n amcpw Xe-ßpw hneßpw HmSn \S p {]kw-kn- n pw _n.-sp.]n sb Ft P\-߃ X n- -f p? ]Xn- m- p-ifmbn U lnbn hmw-cp-fnb tim {K-kns\ F p-sim v P\- ߃ XqsØ-dn p? ]Whpw {]Xm-]hpw A[n-Im-chpw kwl-s- \m-_-ehpw P\m-[n-]-Xy-Øn H p-a- m-sb hn[n-sb-gp-øt CXv! Agn-a-Xn-s -Xnsc Nqep-ambn Cd-ßnb shdpw km[m-c-w- mcpss Iq mbva cmjv{sob ]m nisf XqsØ-dn ImgvN-bv mwv temiw km n-bm-b-xv. L hm-]-kntbm Xo{hln-μp-Xz-\n-e-]m-Sp-Itfm H pw kwl-]-cn-hm-dn\p thm p _m m-bn-. \ -cmb Xºp-cm- - m-sc-t m-se-bmbn tim {Kkv t\xm ƒ. bym -Øn U lnbn \S- -sx- m-wv? Bw BZvansb A[n-Im-c- Øn-te- n-bxv BcmWv? km[m-c-w- m-cmb P\- ß-fpsS ASn-ÿm-\m-h-iy-ßsf ]cn-k-wn- m-sxbp `c-w-iq-s-ß-fm-bn-cp p U ln-sb hmw- Xv. F m-øcw Agn-a-Xn-I-fp-sSbpw Xe-ÿm-\- ambn U ln amdn. h Ko-b-Xsb {]own- n p thm p t\sm XpS-ßn-bXv tim {Kkv BWv. _n.-sp.]n bpw B hgn Xs k -cn-s p am{xw. F m-øcw amen-\y-ß-sfbpw cmjv{so-b- Øn-te v sim ph n- Xpw tim {K-km-Wv. tim {K-knse Zp K w U lnsb aq p s]møn- p. P\-ß-ƒ s]mdpxn ap n. kwl-]-cn-hmdpw tim {K-kn-t\- mƒ sa a-s p P\-߃ -dn-bmw. tim n kz w t]cpw Xp n \S- p \tc-{μ-tamzn ln-μp-xz-i- n-bpss XS-hn-em-sW pw P\-߃ v t_m y-ap v. ax-\n-c-t] ]m n-isf acp- n\p t]mepw In mø ÿnxnbn-se-øn-bn-cp- p. AÆml-km-c-bpsS Bƒ q- -Øn-s\m pw snøm ] n-s pw sxfn- p. tipvcnhmƒ P\-Øns {]Xo- bm-bxv Aß-s\-bm-Wv. CX-c-cm-jv{So-b-]m n-i-fp-ambn t\m ptºmƒ Bw BZvan Hcp cmjv{sob i n-b-. ]t AsXmcp P\- Iob Iq m-bva-bm-wv. hn.-sf.]n Ifp-sSbpw tim -td- p-i-fp-ssbpw cmjv{sob _q jzi-fp-ssbpw t^m -k- -Xv. atx-x-c-øn hnizkn- p- -h-cpss HØp tnc-emsw p ]d-bmw. hyh-kmb sxmgnem-fn-iƒ, tncn \nhm-kn-iƒ, IpSn-tb- - m, sf. n taj-e-bnse sndp- - m Ch-sc mw s\ pw s\ nbpw simsp-ømwv tipvcnhmfn-t\m-ssm w Nqep-ambn Cd-ßn-b-Xv. eupn-lmzv Ah n-. L hm-]-kn- pw AXn CS-an-. t_mw_p- m- p- -htcm Is dn-bp- -htcm Ah-cpsS kwl-øn-en-. {InkvXym-\nbpw ap oapw lnμphpw D v. Zfn-Xcpw tncn-\nhmkni-fp-ap- v. Agn-aXnclnX kwÿm-\w. Id ]pc-fmø A[n-Im-cw. atx-xc aqey-ß-fpss {]Imi-\w. sh w, shfn- w, ]m n-sw, hkv{xw, Btcm-Kyw, hnzym-`ymkw, ax-kzm-x{ yw CsX mw F m-h pw e`y-am-i-w-sa hnizmk- m-cmwv tipvcnhmfns ]n mse IqSn-b-Xv. ax-\n-c-t]- -]m n-iƒ p apt -dp-hm-\m-bn-. CS-Xp-] {]ÿm-\-߃ apc- p-hmz߃ sim pw sh n-\n-c-ø-ep-iƒ sim pw hwi-\mi `oj-wn-bn-em-wv. cmjv{sob ss]xr-i-an- m-ø-h-cpss ]m n-bmwv Bw BZvan. P\- q- sø Cf n adn- m tipvcnhmfn\p Ign-bp- Xv At±-l- Øns kxy-k- -X-bm-Wv. tim {K-kns thm p _m mwv tnm p t]mb-sx-t m p- I. F p-sim v tim {K-kn-s\bpw _n.-sp.-]nbpw P\-߃ ssihn p F p a\- n-em- m Kth-j-W-ß-fpsS Bh-iy-an-. Agna-Xnbpw [q Øpw Al- bpw P\-߃ C\n sh p s]mdp- n- -bns - -Xn\v CXne-[nIw F p sxfn-hmwv th Xv? IpSpw-_-hm-gvNbv p {]k- n-bn-s p C\n-sb- nepw tim {Kkv Xncn- -dn-b-ww. cmpysø I p apsn- p- -h-scbpw h Ko-b-Xbv p Iq p \nev p- -h-scbpw am n \n Øn-bm B ]m n-bn F{X t\xm- ƒ ImWpw? ]m nsb IpSpw-_-kz-Øm- nbpw JP-\mhv sim -b-sn pw \S- p JZ hkv{x-[m-cn-i-fpss \ X C p temiw ImWp- p. C y-bpss atxxcaq-ey-߃ Db Øn- n-sn- p- -h-tcm-ssm- -amwv P\-߃. ax-xo-{h-hm-z-{]-ÿm-\-߃ cmpysø inyn-e-am- pw. C y tzio-b-x-bn atx-xc \ne-]m-sp-iƒt {]k- n-bp- q. ax-xo-{h-hmzw P\-߃ v KpWw snøp-i-bn-. Bw BZvan-bpsS hnpbw BÀmZw \ Ip-s - nepw tipvcnhmfn-s\ ImØn-cn- p- Xv A n ]co- -I-fm-Wv. _q jzm ]m n- Ifpw h Kob kwl-s-\-ifpw At±-l-Øn\p F pw sh p-hn-fn-bmbn-cn- pw. A[n-Im-c-Øn-se-Øp- -Xn-t\- mƒ kml-kn-i-amwv Agna-Xn-c-lnX `cww \S-Øp- -Xv. Pt\m-]-Im-c-{]-Zamb ] -Xn-Iƒ \S- n-em- -W-sa- n DtZym- K-ÿ- m-cpss kl-i-cww IqSntb Xocq. Agn-aXncln-X-amb DtZym- K-ÿ-hrμw D m-i-ww. Bw BZvan-bpsS hnpbw tic-f-øn\p ]mt-am-sb n! \ΩpsS `c-w-kw-hn-[m-\-ß-fnse Nph- p-\m-s-iƒ C\nsb -gn-bpw! ssi qenbpw kzm[o-\-hp-an- msx Imcy-߃ km[n- msa \ne hc-ww. hnt Pv Hm^o-kn Ib-dn-bn-d-ßp- -h-cpss IjvS- m-sp-i-sf- nepw `cn- p- -h Adn-b-Ww. k m Hm^o-kp-Iƒ kpxm-cy-am- m C\n F{X \mƒ IqSn cmjv{so-b-em-`-tømss Hcn- epw k`m- y- - m {]kvxmh\ \S-Ø-cp-Xv. k`bv p cmjv{so-b-an ; P\-߃ kzx-{ cm-wv. Ahsc GsX- nepw simsn- o-gn \n Øp-hm\pw {ian- -cp-xv. GXp Xcw Xn bpw ]m]-am-wv. timg- msc kwc- n- m sa{xm- m ap n- n-d-ßp-tºmƒ k`bpss ZuXyw as m- mbn amdmw. AXp ]msn-. ImØn-cn- -Ww? ssi qen hmßn- p- -h-cpss ix-am\w Imcyambn Ipd-bp- n-. km[m-c-w- m- v k m Hm^o-kn \n pw ka-b-_- n-x-ambn Fs - nepw km[n p In -W-sa- n F{Xtbm IS-º-Iƒ! Bcp-sS-sb mw Imep ]nsn- -Ww! B s mw ssi qen simsp- -Ww. DtZym-K-ÿ- msc Fß-s\bpw kln- mw. Cu nen ]m n-bpss t\xm-hns\ hsc Imep ]nsn- mte Chn-sSs - nepw km[n- q. CS-Xp-ap- -Wnbpw he-xp-ap- -Wnbpw amdn amdn ticfw `cn- p- p. thsdmcp tnmbvkv C msb p Ah P\-ßsf hniz-kn- n- p- p. tic-f-cm-jv{sobw kwip- -am-tit? {]_p- -cmb P\X thm p snøp \msm-wn-xv. F m-hcpw At\ym\yw th -s - -h. ]ckv]cw Adn-bm-hp- -h. Agn-aXncln-X-amb Hcp `cww tic-f-øn- \p- m-hptam? P\-ß-fp-ambn ASp-Øn-S-]-g-Ip hcmwv \ΩpsS P\- {]-Xn-\n-[n-I-sf- mw. ax-ÿm-]-\-ß-fp-ambn \ _ -ap- -h. a\p-jy-ku-lm ±w Gsd-bp \msmwv tic-fw. atx-xc aqey-߃ hnizm-k-{]-am-w-ambn kzoi-cn P\-X-bmWv \Ωƒ. tic-f-p-\-x-bpss kwkvim-c-øn-s\m w cmjv{sob t\xrxzw hcp- n-. Agn-a-Xn- -cln-x-amb cmjv{sobw C\nbpw \ΩpsS kz]v\w am{xw. Agn-a-Xn-bpsS Id ]pc-fmø cmjv{so-b- m Ipd-hmWv. cmjv{sob {]h Ø-\-Øn-\n-d-ßn-bn v Ahn-ln-X-ambn kzøp kºm-zn- m-ø-h-cmbn F{X t]cp- v? BZ iw ]d p \S- p ]ecpw Im]Sy- m-cm-wv. kpxm-cy-amb `cww D m-i-ww. Pt\m-]-Imc-{]-Z-amb ] -Xn-Iƒ sim p hc-ww. AXns t]cn [q tøm Agn-a-Xntbm D m-i-cp-xv. \msns hni-k-\-kz-]v\-߃ v aß-te-ev]n- p- -Xm-bn-cp p CS-Xp-] {]ÿm-\-ß-fpss \ne-]m-sp-iƒ ]e-xpw. sh n \nc-ønbpw simsn- Ip-Ønbpw \msns hni-k-\sø apc-sn- n- p- hsc P\-߃ shdp- p- p. sime-]m-x-i-cmjv{sobw C\n A[n-I-\mƒ apt m p sim p t]mim-\m-hn-s p Xncn- -dn-hmwm-hiyw. ax-ta-e- y- - m-cp-ambn \ _ w ]pe Øp- -h-cmwv an cmjv{sob t\xm- -fpw. axsø X n- -d v Ah v \ne-\n-ev]pan-. timg-hm-ßmø cmjv{sob ]m n-iƒ Dt m F -dn-bn-. azyhy-h-km-bn-i-fpss ]Ww ] m-ø-h-cmbn Bsc- n-ep-apt m? hy ntbm ]m ntbm GsX- nepw ka-bøv ]Ww ssi - n-bn- p- v. hyh-km-bn-ifpss ]Ww Ah v IqSntb Xocq. ]ns Fßs\ ]m n ^ p- m-ipw? Ce- \v timsn-iƒ sne-hm- pw? cmjv{so-b-øns im]-amwv timg. ]m n-^- n\p thsd hgn- Iƒ Is tø ka-b-am-bn. timg-hn-hm-z-øn s Sp- -hsc kwc- n- m ax-t\-xm- ƒ {ian- -cp-xv. \nbaw \nb-a-øns hgn p t]mi-s -sb p Nn n- -Ww. timg-hn-hm-z-øn s] bmƒ {InkvXym-\n-bm-bm Abmƒ v ]n pw {]Jym-]n- m sa{xm- m! lnμp-hm-bm kap-zm-b-t\-xm- ƒ. ap o-am-bm ax-t\-xmhv! ]msn-. CXp h o-b-x-bm-wv. F n\v cmjv{so-b- m-cpss Agn-a-Xn- I-fn ax-t\-xm- ƒ ] p-im-cm-ip p? F m {InkvXym-\n-Ifpw tim {K-kp-Im-cmtWm? F m Cughcpw IΩyq-Wn-Ãp-Im-cmtWm? F m \mb- mcpw ka-zqcw ]men- p- -h-cmtwm? A. F m ap o-ßfpw ap ow eokmtwm? ax-hn-izmkw thsd, cmjv{sobw thsd. cmjv{so-b- m-cpss ]m]- d IgpIn If-bp-hm-\p DØ-c-hm-ZnXzw kap-zmb t\xm- - m n. cmjv{so-bsø AXns hgn p hn-sp-i. F m-h pw Xpey- \oxn e`n- p pthm? atxxc-aq-ey-߃ kwc- n- -s -Sp- pthm? CsXm-s -bmwv kap-zmb t\xm- ƒ t\mt - -Xv. Bflo-bXsb cmjv{so-b-hp-ambn Iq n- p-g- -cp-xv. cmjv{so-b- msc cmpn hbv n-t - Xpw ax-ta-e- y- - m-c-. sszhøns t]cn Agn-aXn \SØp tae- y- - m k`- Iƒ p- m-imw. Ah ÿm\-xymkw snø-w-sa p cmjv{so-b- m ]d- m F p txm pw? AXv ] n- m-cpss Imcy-amsW p B m-w-dn-bm-ø-xv. cmjv{so-b- m Agn-aXn snøp- Xv ]m n-bpss t]cn-em-w-t m. F m tae- y- - m snøp- -sx mw sszh-øns t]cn-emsw-t m p-i. k` Hcp {]Xn-]- -a-. `c-wm-[n-im-cn-iƒ p th- n {]m n- p kaq-l-am-w-xv. P\-ß-fpsS \ bv p th n `c-w-i Øm- ƒs m w {]h Øn-t - -h-cp-am-wv. atx-xc aqeyß-fp-ssbpw a\p-jym-h-im-i-ß-fp-ssbpw kwc- -I-cmWv k`m- y- - m. cmjv{so-b-em-`-tømss Hcn- epw k`m- y- - m {]kvxm-h\ \S- Ø-cp-Xv. k`bv p cmjv{so-b-an ; P\-߃ kzx-{ -cm-wv. Ahsc GsX- nepw simsn- o-gn \n Øp-hm\pw {ian- -cp-xv. GXp Xcw Xn bpw ]m]-am-wv. timg- msc kwc- n- m sa{xm- m ap n- n-d-ßp-tºmƒ k`-bpss ZuXyw as m- mbn amdmw. AXp ]msn-. Bw BZvansb t\m n ]Tn-t ÿnxn-bn-seøn \mw. Agn-a-Xn-bn- m-øhsc am{xta ]n Xp-Wbv q F p ]dbm-\p B hw kap-zmb t\xm- - m p- m-i-ww. Bw BZvan-bpsS Im v tic-f-ønepw hoiptam? \ap v ImØn-cn- mw.

3 3 Ih tãmdn L hm -kn ka-im-eni ]{XnI AJWvU `mcxw F Xv hs v A^vKm-\n-ÿm apx sx v I\ym-Ip-amcn As - n {ioe hscbpw Ing v aym am atejy hsc-bp Hcp henb `q{]-tziw AXmWv lnμp tziob hmzn-i-fpss a\- n. KpP-dm-Ønse kviqfp-i-fn Imhyh -cww \S-Øp-hm \S-]-Sn-I-sf-Sp- p kml-n-cyw. Cu kml-n-cy-øn L hm -kn p ] nb aæv DØ {]-tzipw, sszh-øns kz w \mss- -dn-b-s -Sp tic-f-hpw h jsø ss{ikvxh km n- y-ap tic-fsø Ct mƒ ssãv sibv mbn FSp-Øn v ]n osv Hcp tjm ]o mbn Db Øn m p-hm-\mwv hniz-lnμp ]cnj-øv, B. F v. F v. XpS-ßnb kwl-s-\-ifptsbpw {iaw. tic-f-øn\v Ah {]txyi {i \ Ip- p. {InkvXpaX-Øn \n pw lnμp-a-x-ønte v ax-]p-\ ]-cn-h Ø\w \S-Øp- -h-cpss ]Sw ]{X-ß-fn hcp- Xv C m-e-ß-fn km[m-c-wbm-bn-cn- p- p. Hcp ]{Xw AXm-bXv ae-bmf at\mca Hcp kμ `-Øn FSpØp ]d- p, L hm kn-bn-eqss XncnsI lnμp-a-xønte v h -h-cpss Iq -Øn s] -t mkvxp hnizm-kn-i-fp-ap-s v. C y tz-io-b-x-bpw ln-μp tz-io-b-xbpw sk v txm-a-kv C-hm- -en- N - v Hm-^v C- y-bp-ss P- \-d I -sh j-t\m-s-\p-_- n- p k-`m B-ÿm-\-Øp \- S- L -hm- -kn- H-cp ss{i-kv-x-h ho- -Ww hn-j-b-sø- - n-bp- sk-an-\m-dn _n-j- v tum.kn.hn-. am-xyp \-S-Øn-b {]-`m-j-ww. dn-t m - v: d-h. tpm-bn am-xyp C y tzio-bx F Xv 1857 se in]mbn el-f-tbm-sp- IqSn cq]w {]m]n- -Xm-sW pw AXn\v Imc-W- m G. H. lyqw, tkm]m-e-irjvw tkmjte, almflm Km n, Ph-l - em s\lvdp, si. kn. _m\- Pn, ktcm-pn\n \mbn-up- - C- hscms t\xrxzw \ Inb C y \mj-w tim {KmWv. 562 kzx-{ \m- p-cm-py߃ C y bq-wn-b\n tncm-xn-cp- km-l-ncyw A- p- m-bn-cp p. F m lnμp tzio-bx F ImgvN- msv 1875 kzman Zbm-\μ kc-kzxn ÿm- ]n Bcy-k-am-Phpw _me-kw- Km-[c Xne-Iv, hocv kh, kzman hnth-im-\-μ F nhcpw, kzx{ C y-bn B. F v. F v. hniz-lnμp ]cnjøv F o kwl-s-\-ifpw tn p {]h Ø\ ^eambn cq]-s - -Xm-Wv. ln-μp- ƒ am-{x-am-wv b-ym - a- ƒ F- pw A- m-ø-h Pm-c k- -Xn-I-fm-sW- pw H-cp ti-{μ-a-{ n X-s {]-kw-kn- km-l-n-cy-øn-epw, C- y tzio-b hn-ip- {K-Ÿw `-K-h-Xv Ko- X B- p-hm-\m-bn B-tem-N-\-bp- km-l-n-cy-øn-epw C- y I-em-e-b-ß-fn F- p ]Tn- n- -W-sa- v R-߃ Xo-cp-am-\n- pw F- pw ]p-cm-x-\ `m-j-bmb kw-kv-ir-xw C- y-bn \n - _- -am-bn ]Tn- n- -W-sa- pw hm-zn- p- -h `-c-w-øn-te-dn-b km-l-n-cy-am-wv C- v `m-c-x- Øn \n-e-hn-en-cn- p- -Xv. A- Xn-]p-cm-X-\ Im-e-Øp-X-s `mc-x-øn -\n- pw e- -bn-te- v a- \p-jy ]p-jv-]-i hn-am-\-øn bm-{x sn-bv-xn-cp- -Xp-sIm- v B-Zy-am-bn hn-am-\w ]-d-øn-b-xv ssd- v k-tlm-z-c- m B-sW- v ]Tn- n- p-hm ]m-sn-s - v H-cp hn-`m-kw Nn- n- p- p. K-W-]-Xnsb kr-jv-sn- -Xv πm-ãn-iv k -Pdn-bn-eq-sS-bm-sW- v A-h Nn- n- p- p. -`m-c-xw H-cp sslμ-h cm-jv-{sw- B-sW- v B. F- v. F- n-s X-e-h ho- pw hn- pw B-h -Øn- v {]-Jym-]- \w \-S-Øn-s m- n-cn- p- kml-n-cy-am-wv C-t mƒ \n-e-hn-encn- p- -Xv. A-J-Wv-U `m-c-xw F- -Xv h- S- v A-^v-Km-\n-ÿm ap-x sx- v I-\ym-Ip-am-cn A-s - n {io-e- h-sc-bpw In-g- v aym am a-te-jy h-sc-bp- H-cp h-en-b `q-{]-tz-iw A-Xm-Wv lnμp tz-io-b hm-zn-i-fp-ss a-\- n. Kp-P-dm-Øn-se kv-iq-fp-ifn Im-hy h - -c-ww \-S-Øphm \-S-]-Sn-I-sf-Sp- p- km-l- N-cyw. Cu km-l-n-cy-øn L hm- -kn- p ]- n-b a-æv D- Ø -{]-tz-ipw, ssz-h-øn-s kz- w \m-ss- -dn-b-s -Sp- ti-c-fhpw h -j-sø ss{i-kv-xh km- n- y-ap- ti-c-f-sø C- t mƒ ss-ãv si-bv- m-bn F-Sp- Øn- v ]n- o-sv H-cp tjm ]o- m- bn D-b -Øn- m- p-hm-\m-wv hniz-ln-μp ]-cn-j-øv, B. F- v. F- v. Xp-S-ßn-b kw-l-s-\-i-fpts-bpw {i-aw. ti-c-f-øn-\v A-h {]-txy-i {i- \ -Ip- p. {Inkv-Xp a-x-øn -\n- pw ln-μp-a- X-Øn-te- v a-x-]p-\ -]-cn-h -Ø- \w \-S-Øp- -h-cp-ss ]-Sw ]-{Xß-fn h-cp- -Xv C- m-e-ß-fn km-[m-c-w-bm-bn-cn- p- p. H-cp ]- {Xw A-Xm-b-Xv a-e-bm-f a-t\m-ca H-cp k-μ -`-Øn F-Sp-Øp ]- d- p, L hm- -kn-bn-eq-ss Xncn-sI ln-μp-a-x-øn-te- v h- h-cp-ss Iq- -Øn s]- -t m-kv- Xp hn-izm-kn-i-fp-ap-s - v. {Inkv-Xym-\n-I-fp-sS Iq- -Øn-se -Xo- {h-hm-zn-i-sf- p- ]p-d-ta-bp- h I-cp-Xp- s]- -t m-kv-xp- Im-tc-t m-epw ln-μp-a-x-øn-te- v Xn-cn-sI tn - p-hm ]m-c- º-cy k-`-i-fp-ss Cu- n- -am-b ti-c-f-øn A-h - p I-gn-bpw F- k-tμ-i-am-wv A-h tem- I-Øn-\p \ -Ip- -Xv. L hm- -kn-bn-eq-ss Xn-cn-sI a-x-]-cn-h - Ø-\w sn-ø-s -Sp- -h - v e- ß-fm-Wv hm-kv-zm-\w sn-ø-s -Sp- -Xv F- -Xv B- -cy-p-\-i-ambn-cn- p- p. hn-iz-ln-μp ]-cn-j-øn-s H- cp D- -X t\-xm-hv Cu A-Sp-Ø k-a-b-øv U -ln-bn \-S- tem-i ln-μp a-lm k-tω-f-\- Øn {]-kw-kn- p : 800 h -j߃- p-ti-jw kzm-`n-am-\-ap- H-cp ln-μp `-c-w-øn h- p. C- \n-bm-wv b-ym - -Øn `m-c-xw H-cp ln-μp-cm-jv-{sw B-tI- -Xv. hwi-l-xy-bp-ss h-gnbn lnμp tzio-bx C p i n {]m]n p hcn-i-bm-wv. Ah-cpsS {][m\ hmzw axhpw tzio-b-xbpw XΩn kwtbm-pn- n- s -Sp Ah-ÿ-bmWv Bhiyw F m-wv. a p- -h Wn- -s -SmØ AXn-Yn-Iƒ, As - n hntz-in-iƒ, cmpy-t{zm-ln- Iƒ. \mev km y-x-i-fmwv Ah-cpsS apºn hc p Im p- Xv. 1. sslμh ax-øn-te v asßn hcp-i. (L hm kn) 2. `mc-x-øn c mw Xcw ]uc- m-cmbn ]m m A\p-h- Zn mw. ]s aueni Ah-Im-i-߃ H pw Xs tnmzn- -cp-xv. 3. ÿew hn p-sim- -Ww. {InkvXym-\n-Iƒ v tdman-te v t]m- Imw. As - n Ata-cn- -bntem, Cw - ntem t]mimw. ap o-߃ ]m n-ÿm-\ntem Atd-_y-bntem t]mimw. IΩyqWnÃvIm v ssn\-bntem djy-bntem t]mimw. 4. api-fn ]d- -hbv v kzoim-cy-a-s - n ]ns bp h v Htc- Hcphgn. hwiob ip o-i-c-ww, AXm-bXv ln ve ImWn amxr-i. blq-zsc apgp-h sims m-sp n ip o-i-cn- -Xp-t]m-se I-fn- Db Ønb kp{]-[m\ ap{zm-hm-iy-߃ C{]-Imcw Bbn-cp- p. R߃ lnμp- ƒ F mw H m-wv, lnμp-ÿm lnμp- ƒ v, ]m n-ÿm ap o-߃ v, I_ ÿm {InkvXym-\n-Iƒ v- F v. B. F v. F v. Im 1925 apx Bh Øn p ]d-bp- Xv apifn ]d sslμh tzio-b-x-bm-wv apx Bcyk-am-Pw, lnμp alm-k-`, B. F v. F v. F o kwl- S-\-Iƒ lnμp ax-øn-te- p ]cn-h Ø\w ip o-{zob F -t]-cn ]Xn- m- p-i-fmbn \S-Øn-s m- n-cp- -Xm-Wv ÿm-]n-x-amb hniz-lnμp ]cn-jømwv L hm kn F t]cv {]Npc {]Nm-cØnem n-b-xv. lnμp- ƒ am{x-amwv bym a ƒ F pw A m-ø-h Pmc k -Xn-I-fm-sW pw Hcp ti{μa{ n Xs {]kw-kn kml-n-cy-ønepw, C y tziob hnip {KŸw `K-hXv KoX B p-hm- \mbn Btem-N\bp kml-n-cy-ønepw C y Iem-e-b-ß-fn F p ]Tn- n- -W-sa v R߃ Xocp-am-\n pw F pw ]pcm-x\ `mj-bmb kwkvirxw C y-bn \n _- -ambn ]Tn- n- - W-sa pw hmzn- p- -h `c-w-øn-te-dnb kml- N-cy-amWv C v `mc-x-øn \ne-hn-en-cn- p- -Xv. A-Xn-s A - w, ap {]-[m-\- a-{ n hm-pv-t]-bn-sb-t m-epw A- h kzm-`n-am-\-ap- H-cp sslμ-h t\-xm-hm-bn Aw-Ko-I-cn- p- n- F- m-wv. A-Xv A- p-x- I-c-am-bn-cn- p- p. C- y ln-μp cm-jv-{sw B- - W-w F- p- {]-Jym-]-\-߃ ]- t \-S- p-i-gn- n-cp- -Xm-Wv. F- m C-t mƒ A-Xv h-f-sc Du - n-x-am-bn tz-io-b X-e- Øn {]m-h -Øn-I-am- p-hm Xp-S-ßn. \-Ωƒ \n- w-k-x-cm-bncp- -Xn-s Im-c-Ww, A-Xp \- sω h-f-sc _m-[n- n-cp- n- F- -Xp-sIm- m-hmw. C- -sø h - o-b hm-zn-i-fp-ss `m-j-bn C- y C-. `m-c-xw am-{xw. `m-c- Xw F- m `-c-x-s cm-pyw. hn- y-] -Δ-Xw h-sc am-{xw D- mbn-cp- -Xv, ]n- o-sv `m-h-\-bn sx-t m- p h-f - p. H-cp cm-jv-{sw F- \n-e-bn ssl-μ-h-a-xw H-cn- -epw C- ysb H- m- n-bn-cp- n-. hn-`n- am-b ]-e-xn-s\ H-cn- -epw H- mbn Im-Wp-hm ssl-μ-h km-aqly im-kv-{x-øn-\v I-gn-bp-I-bn-. B. F- v. F- v. Nm-Xp - h -Æy-sØ-bm-Wv ]n- p-w- n-cp- -Xv. Nm-Xp -h -Æy-Øn-\v A-I- Øp- -h-cm-wv ln-μp- ƒ. A-Xn- \p ]p-d-øp- -h ]p-d-pm-xn-iƒ A-Y-hm X- -s - -h B-bn-cp- p. A-Xn-\pw ]p-d-øm-bn-cp- p Z-fn-X-cpw, B-Zn-hm-kn-I-fpw, tkm- {X-h - - m-cpw. {_n- o-jp-im B-Zy sk -k-kv F-Sp-Ø-t mƒ ln-μp- -fp-ss F-Æw Ip-d-hm-bncp- p. ]n- o-sv {In-kv-Xym-\n, kn- p-im, _p- -a-x- m, ]m-gv-kn- Iƒ, P-bn-\- m, \n-co-iz-c-hm-zn- Iƒ F- n-h A- m-ø-h-sc-sb- mw ln-μp- -fp-ss Iq- -Øn F- gp-xn. A-ß-s\-bm-Wv C- y-bn `q-cn-]- w ln-μp- -fm-b-xv. Z-fn-

4 4 ka-im-eni ]{XnI Ih tãmdn L hm -kn PmXn-hy-h-ÿ-bp-sS _m- n-]{xw X-cpw, B-Zn-hm-kn-I-fpw t\m -Øv Cu-Ãv kw-ÿm-\-ß-fn-ep- tkm-{x-h - - m-cpw H-cn- -epw ln-μp- -fm-bn-cp- n-. C- y F- Im-gv-N- m-sp-xs {_n- o-jp-im-cp-ss `-c-w- Øn \n- p- m-b Im-gv-N- m-sv B-Wv. A-Xn-\p ap-ºv H-cp s]m- Xp I-d -kn-tbm, s]m-xp `-c-wtam, s]m-xp ]- m-f-tam, \n-b-a kw-ln-x-tbm C- m-ø Xn-I- pw hn-`n- -am-b `m-j-i-fpw `q-{]-tzi-ß-fp-ap- kz-x-{ \m- p-cm-pyß-fm-bn-cp- p C- y-bn. C- y tz-io-b-x F- -Xv a-lmflm Km- n-bpw, C- y \m-j- W tim -{K- pw, G. Hm. lyqw, tkm-]m-e-ir-jv-w-tkm-jse, k -Zm h- -`m-bn ]-t, P-h-l -em s\-lv-dp F- n-h h-f -Øn-s m- p h- -t mƒ, ln-μp tz-io-b-x-bv- p-th- n \ne-sim- -h kzm-an Z-bm-\-μ k- c-kz-xn, _m-e-kw-km-[-c Xn-e-Iv, kzm-an hn-th-im-\-μ, ho k- h - Xp-S-ßn-b-h-cm-bn-cp- p. ln-μp tz-io-b-hm-zw i- n {]m- ]n- -t m-gm-wv ap- ow cm-jv-{sw th-w-sa- B-h-iyw i- n-s - -Xv. A-Xn-s ]-cn-wn-x ^-e-ambm-wv ]m- n-ÿm F- cm-jv- {Sw D- m-b-xv. C- y kzm-x- { y k-a-c-øn B. F- v. F- n-s ]- v Xn-I- pw \n-cm-im-p- \-I-am-Wv F- v N-cn-{X ]Tn-Xm- ƒ- v A-dn-bmw. ssl-μ-h tzio-b hm-zn-i-fpw kzm-x-{ y k- a-c-øn k-po-h ]- m-fn-i-fm-bn-. -ln-μp k-am-pn-s G-Io-I-c- W-hpw kzm-x-{ y-hp-am-bn-cp- p A-h-cp-sS e- yw A-Xm-b-Xv 99 h -jw ap-ºv ssh-zy-im-kv-{x-øn _ncp-zw F-Sp-Ø tum. si. _n. sl-uv-tk-hm ]-d- -Xv : ln-μp- -fp-ss kzm-x-{ y-øn-\m-wv `mc-x-øn cm-jv-{so-b kzm-x-{ y- Øn-t\- mƒ ap -K-W-\ \ -ti- -Xv F- m-wv. am-{x-a- i- - am-b H-cp ln-μp cm-jv-{sw D- mh-w-sa- p-am-bn-cp- p A-t±-l-am-Wv B. F- v. F- v. \m-kv-]q-cn ÿm-]n- -Xv. Km- n-pn-sb h-[n- -Xn-\p-tijw, Lm-X-I H-cp D- -X Nn-Xv ]-h {_m- -W \m-yq-dmw tkm-uv-tk Hm-Sn-t m-bn-. t]m-eokn-\p A-t±-lw A-t mƒ X-s Io-g-S-ßn. A-t±-l-Øn-s {]-kn- -am-b hm- p-iƒ : - -Rm Km- n-pn-sb h-[n- p. Rm txm- n-s Im- n h-en- -t mƒ A- t±-l-øn-s Po-h am-{x-a- A- h-km-\n- -Xv F-t -bpw A-h-km- \n- p F- v F-\n- -dn-bm-am-bn-cp- p. F-s -AΩ-sb (`m-c-xmw- _) I-j-Ww, I-j-W-am-bn ap-dn- Cu a-\p-jy-s\ Rm F- p sn-ø-ww? H-cp D-Ø-a a-i-s I- S-a Rm \n -Δ-ln- p. F-s A- Ω-sb I-j-Wn- p-hm Iq- p-\n- -h-s\ kzm-`m-hn-i a-c-w-øn-\p hn- p-sim-sp-øn- -. h -j-߃- p ap-ºv in-h-tk- \-bp-ss ÿm-]-i _m -Xm- sd ]-d- p : Km- n-bp-ss {]- Xn-a-I-sf- mw h-en- p Xm-sg-bn- n- v tkm-uv-sk-bp-ss {]-Xn-a ÿm- ]n- -Ww. C- -gn- Nn-e amk-ß-fn C-tX B-h-iyw Nn-e Hcp cmjv{sw F \ne-bn sslμh-axw Hcn- epw C ysb H m- nbn-cp- n-. hn`n- -amb ]e-xns\ Hcn- epw H mbn ImWp-hm sslμh kmaqly imkv{x-øn\v Ign-bp-I-bn-. B. F v. F v. NmXp h Æy-sØ-bmWv ]n p- W- n-cp- -Xv. NmXp h Æy-Øn\v AI-Øp- -h-cmwv lnμp- ƒ. AXn\p ]pd-øp- h ]pd-pm-xn-iƒ AYhm X -s - h Bbn-cp p. AXn\pw ]pd-øm-bn-cp p Zfn- X-cpw, BZn-hm-kn-I-fpw, tkm{x-h - m-cpw. {_n o-jp-im BZy sk kkv FSp-Øt mƒ lnμp- -fpss FÆw Ipd-hm-bn-cp- p. ]n osv {InkvXym-\n, kn p-im, _p -a-x- m, ]mgvkn-iƒ, Pbn-\- m, \nco-iz-c-hm- Zn-Iƒ F n-h A m-ø-h-sc-sb mw lnμp- -fpss Iq -Øn Fgp-Xn. Aß-s\- bmwv C y-bn `qcn-] w lnμp- -fm-b-xv. Zfn-X-cpw, BZn-hm-kn-Ifpw t\m Øv CuÃv kwÿm-\-ß-fnep tkm{x-h - mcpw Hcn- epw lnμp- -fm-bn-cp- n-. a-x cm-jv-{so-b t\-xm- ƒ D-b - Øn-b-Xv a-d- p-t]m-im k-a-bam-bn- n- -t m. \m-yp-dmw- tkm-uv-sk-bp-ss hn - -{X-Øn-se {]-kv-xm-h-\ h- f-sc {i-t -b-am-wv \-hw- _ 15 -\v X-s Xq- n-te- p- - Xn-s X-te Zn-h-kw F-gp-Xn-b- Xv C-{]-Im-c-am-Wv. In the will, Godse advises Dattatraya, You are allowed to perform last rites of my body. You may perform them in any manner. But I am to express here with a specific wish. The river Indus (Sindhu), on the banks of which our prehistoric Rishis composed the Vedas, is the boundary of our Bharatvarsha, i.e., Hindustan. My ashes may be sunk in the holy Sindhu river when she will again flow freely under the aegis of the flag of Hindustan. That will be the sacred day for us. It hardly matters even if it took a couple of generations for realizing my wish. Preserve the ashes till then, and if that day would not dawn in your life time pass on the remains to posterity for translating my desire into reality. Xs `uxni icocw Zln- n- -Xn\p tijw kn p \Znbn am{xta Hgp- mhq F v {]txyiw hy-hÿ snbvxn-cn- p- p. am{x-a lnμp-ÿms Iogn Hgp-Ip \mƒhsc A- t±lw ImØn-cn- p-hm Xømdm-W-t{X. Ct mƒ kn p \Zn Hgp-Ip- Xv ]m n-ÿm-\n IqSn-bp-am-Wv. C y-bn IqSn am{x-amwv F p ]d-bm ] n-. AXns A w ]m nÿm C msx-bm-h-ww. tkm- Uvtk-bpsS {]kvxm-h-\-bpss kmcw C{]-Im-c-am-Wv. I am not in a hurry for my Salvation. I can wait. NnXm `kvaw BNmc {]Im-cw \na- \w sntø- Xv ]p\ P- -Øn\pw Aßs\ B- Xy- ni tam -Øn-\pw Bh-iyam-Wv. AXp-sIm- mwv hnizlnμp ]cn-j-øns t\xm- ƒ ]d- Xv ]m n-ÿm-\n-te v ]m Sm n-s\-bmwv Abbvt - Xv F v. ap {][m-\- a{ n hmpvt]-bn-bpss kp{]-kn- emtlm _ v bm{x- bpss ] m-ø-e-øn-emwv Cu tcmj {]I-S\w \S-Øn-b-Xv. The wish of Godse becomes clearer as we listen to what Guruji (M S Golwalkwer, the second Sarsangchalak of the RSS) says in his Bunch of Thoughts (widely considered as the second bible of the RSS, next only to his own We, or Our Nationhood Defined) in relation to the partition of India in 1947, There are some who tell us, Bygones and bygones. What is the use of raking up old dead issues. After all, Partition is now a settled fact. How is this ever possible? How can a son forget and sit idle when the sight of his mutilated mother stares him in the face everyday? Forget? No true son can ever forget or rest till she becomes once again her complete whole. If Partition is a settled fact, we are here to unsettle it (Bunch of Thoughts. p.127) L hm -kn-tbm-sp ss{ikvxh ho Ww F m-bn-cn- Ww? \-Ωp-sS cm-py-øn-s `-c-w- L-S-\ \-ap- v A-h-Im-i-am-bn X- n- p- au-eo-i A-h-Im-i-߃ D- v. a-tx-x-c P-\m-[n-]-Xy cmjv-{s-am-wv \-Ωp-sS cm-pyw. a-xw, hw-iw, h - w, \n-dw F- n-h-bpss A-Sn-ÿm-\-Øn hn-th-n-\- an- m-sx, C- y-bn F-hn-sS-bpw Xm-a-kn- p- -Xn-\pw, G-sX- nepw a-x-øn hn-iz-kn- m-\pw, hn-iz-kn- m-xn-cn m-\pw, hn-izkn- p- -Xv {]-N-cn- n- p-hm-\p-ap- A-h-Im-i-hpw kzm-x-{ y-hpw C- y-bn-se F- m ]u-c- m - pw D- v. A-Xp-sIm- v L hm- -kntbm-sv hn-tcm-[w th-twm?. a-xw am-dp-i F- p ]-d- m `-c-w- L-S-\m-\p-kr-X-am-b A-h-Im-iw D-]-tbm-Kn- p-i F- m-wv. A-Xv D-]-tbm-Kn- p- -Xn sx- pt m?. Xm-Xzn-I-am-bn C-. c- ma-xm-bn ssz-hw a-\p-jy-\v sim- Sp-Øn-cn- p- kzm-x-{ y-øn-s ln-μp tz-io-b-hm-zw i- n {]m-]n- -t mgm-wv ap- ow cm-jv-{sw th-w-sa- B-h-iyw i- n-s - -Xv. A-Xns ]-cn-wn-x ^-e-ambm-wv ]m- n-ÿm F- cm-jv-{sw D- mb-xv. C- y kzm-x- { y k-a-c-øn B. F- v. F- n-s ]- v Xn-I- pw \n-cmim-p-\-i-am-wv F- v N-cn-{X ]Tn-Xm- ƒ- v A-dn-bmw. ssl-μh tz-io-b hm-zn-i-fpw kzm-x-{ y k-a-c- Øn k-po-h ]- mfn-i-fm-bn-. ln-μp k- am-pn-s G-Io-I-c-Whpw kzm-x-{ y-hp-ambn-cp- p A-h-cp-sS e- yw. `m-k-am-w-xv. th-z-]p-kv-x-i-ønep-s-\o-fw a-\p-jy-s B kzm- X-{ yw Im-Wmw. A-\p-k-cn- m- \pw A-\p-k-cn- m-xn-cn- m-\pw D- kzm-x-{ yw ssz-h-z-ø-am-wv. sh-fn- m-sv ]p-kv-x-i-øn \mw Im-Wp- -Xv hm-xn - -\n- pw ap- p- I -Øm-hn-s\-bm-Wv. A- I-tØ- v -Wn- m am-{xw I- S- p-h-cp- tb-ip-{in-kv-xp. D-ev- ]-Øn ]p-kv-x-i-øn B-Zm-apw lu-δ-bpw Cu kzm-x-{ y-am-wv D-]-tbm-Kn- -Xv. tbm-ip-hm-bp-ss ]p-kv-x-iw 24 Cu kzm-x-{ ysø- - n ]-d-bp- p. C- y `-c- W-L-S-\, ssz-hw sim-sp-ø A- [n-im-cw, th-z-]p-kv-x-iw sim-sp- Ø A-[n-Im-cw C-h B-sc- n-epw D-]-tbm-Kn- p- p F- n \mw B-i- -s -ts- -Xp-t m?. tb-ip-{in-kv-xp-hn-s\ X-ß-fpsS-bpw tem-i-øn-s -bpw G-I c- -I-s\- v hn-iz-kn- p- -h-cpss Iq- -am-wv k-`. hn-izm-kn-ifp-ss k-aq-l-am-wv k-`. Cu hnizm-k-an- m-ø B - pw C-jv-Sap- n-s-tø- v t]m-imw. Z-fn-X - pw, kp-dn-bm-\n {In-kv-Xym-\n- Iƒ- pw t]m-imw. Im-c-Ww A- Xp a-\p-jy-s kzm-x-{ yw B- Wv.-A-Xv B-flm - -X-bp-sS hnj-bw-iq-sn-bm-wv. F- m b-ym - k- -Xn- Iƒ- F- pw -Pm-c-k- -Xn-Iƒ F- pw hn-fn- pw, 3 e- -hpw, B- [m Im -Upw, _n.]n.f. Im - Upw Im-Wn- v {]-tem-`n- n- pw `oj-wn-s -Sp-Øn-bpw L hm- -knbneq-ss Xn-cn-sI sim- p-t]m-ip- -Xv a-\p-jym-h-im-i ew-l-\-am- Wv. th-z-]p-kv-x-iw \ -In-bn- p- A-h-Im-i-Øn-s -bpw `-c-w- L-S-\-bp-sS-bpw ew-l-\-am-wv. A-Xv a-l-øm-b C- y `-c-w- L-S-\-tbm-Sp- F-Xn - m-wv. Cu A-Sn-ÿm-\-in-e-bv- v C-f- w X- n-bm, _-e- -bw D- mbm \-Ωp-sS cm-jv-{s-øn-s \ne-\n - n-\p `o-j-wn-bm-ipw. Two Nation Xnb-dn-bn Du- n-s m v lnμp tz-io-b-xbpw ap- ow tziob-xbpw i n {]m-]n- -t mƒ \- ΩpsS {]nb-s cm-jv{sw aq- mbn apdn- -s - Xv `b-tøm-spw \- Sp- -tømspw IqSn am-{xta \ap v Hm phm- Ign-bq. tijw t]-pv 8

5 5 Ih tãmdn \mspw hn-i-k-\hpw ka-im-eni ]{XnI B-d p-f hn-am-\-øm-h-f-øn-s\-xnsc Aim-kv-{Xn-bhpw A-]-Iz-hpam-b hm-z-k-xn-iƒ tic-f-i- w (2015 s^-{_ph-cn 8) hm-cn-i-bn h- IpΩ-\w cm-p-ti-j-c-s te-j-\-tøm-sp- {]-Xn-IcWw 1. ]-W-s m-gp- n-s -bpw, A- [n-im-c-i- n-bp-ts-bpw a-d-hn B-d- p-f-bn hn-am-\-øm-h-fw ]-Wn-bm ho- pw \-S- p- \o- -sø P-\-Io-b {]-Xn-tcm-[-apb -Øn sn-dp-øp txm - n- p- I X-s sn-øpw. C-\n H-cp X-cn a-æn-hn-ss C-Sm- A-\p-h-Zn- n-. I- n-cm-jv-{so-b t`-z-sa-t\y s]m- Xp-k-aq-l-Øn-s Xo-cp-am-\-am- Wn-Xv'. B-d- p-f-bn hn-am-\-øm-hfw h-tc- -Xv a-[y-xn-cp-hn-xmw-iqdn-se P-\-ß-fp-sS B-h-iy-am-Wv. e- - -W- n-\v P-\-߃ C-Xn- \p Np- p-ap- 4 Pn- -I-fn \n- v hn-tz-i cm-py-ß-fn tpm-en sn-øp- p. A-h-cp-sS bm-{xm ku- I-cyw {i- n-t -t? a- y-xn-cphn-xmw-iq H-cp A- -tz-io-b F-Uyq-t -j-w l- v B-bn am-td- -Xm-bn-cp- p. cm{ ob m A-Xn m-xm n. C-\n-bpw A-Xn-\p- km- y- X G-sd-bm-Wv. \- Im-em-h-ÿ, \- Ip-Sn-sh- w Xp-S-ßn, hn-zym- `ym-k-hpw (an-i-hp- dn- -tb -Uv {Kq- v A-ß-s\) A- -tz-io-b cw-k-ß-fn A-t\-I \- km-l- N-cy-ap- a- y-xn-cp-hn-xmw-iq A- -tz-io-b {i- -bm-i -jn- m C-\n A-[n-I-\mƒ th-. A-X- m-sx ]-W-s m-gp- pw A- [n-im-c-i- n-bp-am-wv F-b - t]m - n-s ]n- n-se- v ]-d- v P-\-ß-fp-sS knw-]-xn ]n-sn- p-]- m {i-an- p- A-S-hv hn-e-t mhn-. Xn-cp-h-\- -]p-c-øp Xm-akn- p- -h-cm-twm B-d- p-fbn a-æn-s-twm F- p Xo-cp-am- \n-t - -Xv. A-Xv B-d- p-f- m Xo-cp-am-\n- p-sim- pw. B-d- p-fbn-se 51 i-x-am-\w Cu ]- -Xns -Xn-cm-sW- n A-h-cp-sS A- `n-{]m-bw {i- n- p- -Xn Im-cyap- v. A-X- m-sx Nn-e ]-W- m- p-i-fp-ss-bpw X-ev-]-c I- n-ifp-ss-bpw hm-s-i-h- m-hm-bn A- `n-\-bn- p- -h Z-b-hm-bn a- p- h-sc F- n-\v D-]-{Z-hn- -Ww. 2) si.-pn.-f-kv. {Kq- v \- ev-in-b ]m-cn-ÿn-xn-im-lm-x-]-t- \ A-t]- ti-{μ-k - m X- n-b km-l-n-cy-øn, hn-am-\- Øm-h-f \n -Ωm-W ]- -Xn-bn-se A-Wn-b-d \o- -ß-sf- p-dn- pw, B-d- p-f-bp-ss ss]-xr-i-ø-\n-a- IpΩ-\w cm-p-tijc Iƒ kw-c- n- m \-S-Øp- \o- -ß-sf- p-dn- pw ]m-cn-ÿn-xn-im-lm-x ]T-\- ß-fp-sS t]-cn \-S- p- I- - -fn-i-fpw s]m- -Ø-c-ß-fpw B - m-w-dn-bm-ø-xv. ]-cn-ÿn- Xn-bp-sS t]-cn "]-Wv-Un-X- m ' ]-d- p-sh-bv- p- -sxm-s F- {X _m-en-i-hpw A-_- -ß-fp-amsW- v ]-I -t]m-se kv-]-jv-sam-wv. 3) B-d- p-f-bn hn-am-\- Øm-h-fw ]- n- F- v kp-{]ow tim-s-xn i- -am-bn hy- -am- nbn- pw C-hn-Sw X-s th-w-sa- v hm-in-]n-sn- p- -Xn-\v ]n- n h-en-b Kq-Vm-tem-N-\ \-S- p- p- v. kp-{]ow-tim-s-xn-bn kzo-icn- p- Xo-cp-am-\-߃ A-h - p e-`n- n-cn- p- tc-j-i-fp-ss A-Sn-ÿm-\-Øn-epw h-ip- p-i-fpss A-Sn-ÿm-\-Øn-ep-am-Wv. A- X- m-sx P-\-ß-fp-sS B-h-iytam, k-xy-k- -X-tbm H- pw A-hn-sS hn-e-t m-in-. C-Xv \ymb-am-b P-\-Io-b B-h-iy-sa- v sx-fn-bn- m- si.-pn.-f-kv snøp- \-S-]-Sn-I-sf A-tß-b- w ]n- p-w-bv- -Ww, A-`n-\-μn- - Ww. 4) ti-c-f-øn \m-ev hn-am- \-Øm-h-f-ß-fm-Wv D- -Xv. \mepw C -\m-j-w ]-Z-hn D- h-bpw. 600 In-tem-ao- \o-f-ap- ti-c-f-øn 4 hn-am-\-ømh-f-sø- mƒ Iq-Sp-X F- n- \m-wv? hn-am-\-øm-h-f-ß-sf ]- H-cp \- ]- -Xn \-S- m- p-tºmƒ, A-Xn-\v Xp-c- w-h-bv- p- I-dp-Ø ssi-i-fm-wv Hmtcm {]-iv-\-ß-fpw I-s -Øn-s m- p-h-cp- -Xv. Cu {]-iv-\-߃ F- v ]-d-bp- -Xv shdpw X-am-i-sb-t ]-d-bm-s\m- q. s\-sp-ºmt»-cn F-b -t]m - n-s Hm-l-cn-bp- a-ebm-f a-t\m-c-a- m-cpw, \q-dp-i-w- n-t\- ÿ-ew A-Xn-\p Np- p-]m-spw hm-ßn-iq- n-bncn- p- cm-jv-{so-b t\-xm- -fp-am-wv, B-d- p-f ]- -Xn- v ]m-c ]-Wn-bp- I-dp-Ø I- c-ß-sf- v hy- -a-t? A-Xn-\p ]-cn-lm-cam-bn a-x-hpw h - o-b-x-bpw H-s Xp-dp- mbn D-]-tbm-Kn- m Nn-e-sc Iq- p-]n-sn- v hm- S-I Kp- -I-fm- n-bn-cn- p- p F- p am-{xw. c-kv-]-cw _- n- n- p- tdm-up- Iƒ ho-xn-iq- p-i-bpw K-Xm-K-X ku-i-cy-߃ h - n- n- p-i-bpw sn-bv-xm a-xn-sb- hn-z-kv-[ \n -t±-i-sø `-c-wm-[n-im-cn-iƒ B-kq-{Xn-X-am-bn A-h-K-Wn- p- I-bm-Wv. Zq-c-]-cn-[n kw-_- n- Imcyw ti-c-f-øn-\p _m-[-i-am- msx H-gn-hn-\v km- y-x-bp- v. tic-f-øn-s h-en- w Ip-d-hm-sW- n-epw P-\-km-{μ-X-bpw hn-tz-iß-fn tpm-en sn-øp- -h-cp-ss F-Æ-hpw, `m-hn-bn-se km- y-xbp-am-wv I-W- n-se-sp-t - -Xv. A-X- m-sx tdm-uv \- m- n- qts F- hm-z-k-xn D- -bn- v X-S- -hm-zw D- -bn- -b- th- -sx- -Xpw H-cp P-\m-[n-]-Xy hy-hÿ-bn-se A-{]m-tbm-Kn-I-Xsbbpw Ku-c-h-am-bn Im-W-Ww. 5) B-d- p-f-bp-ss ss]-xr-i k-º-øn-t\-bpw, ]m-cn-ÿn-xn-i L-S-\-tb-bpw, B-hm-k-hy-h-ÿtb-bpw ]p-cm-h-kv-xp k-t -XtØ-bp-sa- mw tzm-j-i-c-am-bn _m-[n- p- -Xm-Wv B-d- p-f hnam-\-øm-h-f-]- -Xn F- v kp-hy- -am-bn I-gn- -Xm-Wv. B-d- pf \-Ωp-sS tz-io-b ss]-xr-i-am- Wv. B ss]-xr-i-sø X-I - p- I F- B-tKm-f A-P- -bm-wv H-cp hn-`m-kw `-c-wm-[n-im-cn-i-fpss ]n -_-e-tøm-ss si.-p-n.-fkv {Kq- v \-S- m- m {i-an- p- -Xv. Cu ]-d-bp- -sxm-s Nn-e X-S- -hm-z-ß-fm-bn D- -bn- p- \p-w-iƒ am-{x-am-wv. hn-am-\- Øm-h-fw A-Xn-s h-gn- pw, B- d- p-f {Km-aw A-Xn-s \n-e-bnepw Xp-S-cpw. 6) t\m- q, B-d- p-f-bn hnam-\-øm-h-f-a- C-h e- y-an- Sp- -Xv. F-b-tdm-{Umw t]m-fn-kn B-Wv. hn-am-\-øm-h-f-hpw A-Xn- \v Np- p-]m-spw tn - v hym-h-kmbn-i hm-wn-py-ti-{μ-am- n am- p- hn-]p-e e- y-am-wp- -Xv. hy-h-km-bw F- p ti- m ]p-i-xp- p- Nn-e ^m-iv-s-dn-i-fmsw- v txm- n-t m-ipw. A-Øcw ^m-iv-s-dn-iƒ \-S-Øm C-hnsS ÿ-e-an-, aq-e-[-\w ]-e-a-sßp th- n-h-cpw. H-cp-]-t, C- hn-ss D-t±-in- p- ]m - n-s k- ap- -bw, sf.sn. ]m - v, hn-zym- `ym-k ÿm-]-\-߃, tlm- C-h-sbm-s -bm-bn-cn- pw F- p I-cp-Xmw. \n- -b-an- m-ø Im-cysØ- p-dn- v th-h-em-xn-s -ts- - X-. G-Xm-bm-epw A- -co- - Øn-\pw Im-em-h-ÿ-bv- pw A- \p-tbm-py-a- m-ø-sxm- pw D- m-in- F- v I-cp-Xmw. 7) A-im-kv-{Xo-b ]- -Xn F- v hn-hn-[ Hu-tZym-Kn-I G-P kn-iƒ X-s Nq- n- m-wn- n- p- Cu hn-am-\-øm-h-f ]- - Xn-bn 10 i-x-am-\w sj-b F- Sp-Øv t{]m-p-iv-sn ]- m-fn-bm-hp- I-bm-Wv ti-c-f k - m sn-bv- X-Xv. C-Xv ti-c-f P-\-X-tbm-Sp- sh- p-hn-fn-bm-wv. \m-sn-s A- hpw sh- -hpw ap- n- p- ]- - Xn-bn k - m ]- m-fn-bm-hptºmƒ \m-sp-apsn- p- -h - v Iq- p-\n - p-i-bm-wv b-ym - - Øn C-h sn-øp- -Xv. k - m J-P-\m-hp ap-gp-h sim- -b-sn- p- -Xm-sc- v ]T-\ dn-t m - v ]p-d-øp-sim- p-h-cn-i. sh-dp-sx P-\-sØ ]-d- v, hn- Uv-Vn-I-fm- m-sx-bn-cn- q. H-cp h- y-ω- n Xn-cp-h-\- -]p-c-øv Nn- p-ta-s-bn-en-cp- v ]-d- {]-kv- Xm-h-\-bm-Wv, "sh- -hpw A- hpw ap- n- p- p' F- v. _m-ey- Im-e kv-a-c-w-i-fn-se H-cp I-hn- Xm-i-I-e-am-tb C-Xn-s\ I- m a-xn. ti- m hn-nm-cn- pw, B- d- p-f ]m-s-sø sh- -hpw tnmdpw I-gn- m-wv B-d- p-f- m Pohn- p- -sx- v A-sX- mw 50 h -jw ap-ºp- I-Y. C-t mƒ I-Y am-dn. 8) Cu hn-[w \n-b-a-hn-cp- {]-h -Ø-\-߃ \-S-Øn-b si.- Pn.-F-kv {Kq- n-\v F- m-hn-[ H- Øm-i-I-fpw \ -Im `-c-wm-[n- Im-cn-Iƒ X-øm-dm-Ip- -Xn-\v ]n- n G-sd Zp-cq-l-X-Iƒ D- v. H-cp \- ]- -Xn \-S- m- ptºmƒ, A-Xn-\v Xp-c- w-h-bv- p- I-dp-Ø ssi-i-fm-wv Hm-tcm {]-iv-\-ß-fpw I-s -Øn-s m- p-h-cp- -Xv. Cu {]-iv-\-߃ F- v ]-d-bp- -Xv sh-dpw X-am-isb-t ]-d-bm-s\m- q. s\-sp-ºmt»-cn F-b -t]m - n-s Hm-l-cnbp- a-e-bm-f a-t\m-c-a- m-cpw, \q-dp-i-w- n-t\- ÿ-ew A- Xn-\p Np- p-]m-spw hm-ßn-iq- n-bncn- p- cm-jv-{so-b t\-xm- -fpam-wv, B-d- p-f ]- -Xn- v ]m-c ]-Wn-bp- I-dp-Ø I-c-ß-sf- v hy- -a-t. A-Xn-\p ]-cn-lm-c-ambn a-x-hpw h - o-b-x-bpw H-s Xp-dp- m-bn D-]-tbm-Kn- m Nne-sc Iq- p-]n-sn- v hm-s-i Kp- - I-fm- n-bn-cn- p- p F- p am- {Xw. 9) hn-am-\-øm-h-f-]- -Xn th- F- v 74 Fw.-F.-F-am H- n- p \ -In, H.-F.-hn-bpw kp- K-X-Ip-am-cn-bpw Fw.-Sn. hm-kp-tzh \m-b-cpw t]m-ep- kmw-kv- Im-cn-I {]-Xn-`-Iƒ, hn.-b. Irjv-W-ø-sc-t m-ep- \n-b-a-]-wv- Un-X Xp-S-ßn km-aq-ly-kmw-kv- m-cn-i ta-j-e-i-fn-se H-t -sdt hn-am-\-øm-h-f-øn-s\-xn-sc \n-e-]m-ss-sp-øn- pw A-sXm- pw tijw t]-pv 8

6 6 ka-im-eni ]{XnI lm shãv Sohn-tbm-sSm w tpm ±m - -]m-e-kvxo - -C-{k-tb - -ko-\m-bv- -Cu-Pn-]vXv Ct mƒ cpnã snøp- -h v {]txyi kup-\yw. c I-s \m- n-eq-ss... tum. ]n.-pn. hàkoknsâ Bßob t\xrxzw bm{xm kwl-øns ho-untbm kn.un \ Ip- p. hntz-i-øp- -h v t\cn v tpm ±m-\n FØm {Iao-I-c-Ww. CsXmcp {]txyi bm{xm-\p-`-h-am-wv. temi-øns hnhn[ cmpy-ß-fn \n p-ap- -h Cu bm{x-bn ] p-tn-cp- p. \yqu ln, apwss_, _mw q, snss, Xncp-h-\- -]p-cw, sim n F o Fb t]m p-i-fn \n pw bm{x. bm{x snøp ÿe-߃ C{k-tb t_xvetlw, sbcp-itew, _Y\n, \{k-øv, iacy, Im\, akvz-e, \bow, slt{_m, Xn_-cymkv, sakntzm, ssl^, I tω, tpm, ss -Ahohv, spcnt m, Jpw{_m, F Icow CuPn]vXv m_m, t\mbn_, ko\mbv, sibvtdm tpm ±m AΩm, az_, s\t_m bm{xm {Iao-I-c-W-߃ v DS _ -s -SpI Mobile: , Cu bm{x-bpss {]txy-i-x-iƒ tami hmkvzø \msv Zqsc-\n pw Z in s\t_m ] Δ-X-Øn \n pw bm{xm-cw`w Keoem S-en t_m p-bm{x tbip tbml- m-\m kv\m\-ta tpm ±m- \Zn- -S-hn kvtxm{x ip{iqj Ipcn-ins hgnsb [ym\-bm{x Acn-a-Xy- m-c tpmk-^ns I d txm -Øn Bcm-[-\bpw I Ør-ta-ibpw ]q Δ ]nxm- - m-cpss I -d-i-fp slt{_m kμ i\w sl Ω KtZm bp w \S- m t]mip sakntzm Xmgvhcbn-eqsS bm{x ^nen- ns ssik-cy-bn kμ i\w sbcp-itew tzhm-ebw \n Ωn- m Xøm-sd-Sp- p ssºnƒ C Ãn yq- nse FIvkn-_n-j- Nmhp-I-S-ense A\p-`-h-߃ bn{k-tb a ƒ XmhfaSn ÿeøp IqSn {]bmww sn -S XocØv cm{xn hn{iaw kqbkv I\m IS p sibvtdm-bn-te v ss\ \Zn-bn I bm{xbpw AØm-ghpw CuPn-]vjy ayqkn-bw, ]nc-anup-iƒ, kv^nßvkv, tpmk^pw adn-bbpw tbip p- p-ambn Hfn p ]m Ø ÿe-߃.. Hm Ω-bn kq n- m F{X-sb{X ÿe-ßfpw ImgvN-Ifpw... _p nw-kv XpS-cp p G{]n 29 apx sabv 8hsc In association with Maruppacha

7 7 ka-im-eni ]{XnI hm ؃ ]mã si.-fw.tpmwn\v A- ym-rv-pen Xn-cp-h- : C- ym s]-s- -t m-kv-xp ssz-h-k-`-bp-ss ap {]-kn-u pw a-e- _m-dn sf.]n.kn bp-ss B-Zy A-t mkv-x-e-\p-am-b ]m-ã si.-fw. tpm- (86) \n-cym-x-\m-bn s^-{_p-h-cn \men-\v Xn-cp-h- sa-un- an-j B- ip-]-{xn-bn h- m-bn-cp- p a-c-ww. a-cn- p- -Xn-\v c- m-gv-n ap-ºv h-sc-bpw I -h -j Dƒ-s -ss-bp- hn-hn-[ B-flo-b ip-{iq-j-i-fn k-po-h-am-bn ]-s -Sp-Øn-cp- p am - v 10 \v ]-cp-a-e \-Sp-hn-te-tXm- n am-ω-s -bpw tim-im-ω-bp-ss-bpw a-i-\m-bn P-\n- p. Ip-º-\m-Sv sl-t{_m ss_-_nƒ kv-iq-fn-se th-z-]-t-\-øn-\v ti-jw 1950 txm- bv- m-sv k-`-bp-ss ip-{iq-j-i-\m-bn a-e-_m-dn sf.- ]n.kn bp-ss t\-xr-xzw G-s -Sp-Øp. C- v 34 sk -dp-i-fpw 600- A-[n-Iw k-`-i-fpw D- a-e-_m-dn sf.-]n.-kn-bp-ss I-cp-Øp- h-f - -bn kp-{]-[m-\ ]- v h-ln- -Xpw si.-fw.- tpm-wm-wv sn-ß- q sk -dn-s Np-a-X-e k-` G - n- p. 11 k-`-i-fp-am-bn Xp-S-ßn C- v 30 A-[n-Iw k-`-iƒ sn-ß- q sk -dn-ep- v ap-x 10 h -jw sf.-]n.kn bp-ss ti-c-f-tã- v {]-kn-u m-bn-cp- p. C-Xn-\v ti-jw P-\- d tpm-bn v sk-{i- -dn-bm-bn. C-Xn-\v ap -]v tã- v ssh-kv {]-kn-u m-bpw an-j t_m -Uv Dƒ-s -ss hn-hn-[ t_m -Up- I-fp-sS Np-a-X-e tã- v Iu -kn-ep-i-fn h-ln- n- p- v. Xn-cp-h- Xm-gmw-]- -Øv ]-tc-x-\m-b ]m-ã si.fw Nmt m-bp-ss (`- Ip- n-b- ) a-iƒ ]-tc-x-bm-b a-dn-bm-ω tpm-wm-wv ]m-ã si.fw tpm-wn-s `m-cy. a- ƒ: tpm Fw. I -tω (cm-pp), ]m-ã tp- -_v si. tpm (k-æn), tim-im-ω tim-c, kq-k Ip-cp-hn-f (F- m-h-cpw bp.-f-kv.-f). ]mã F_n amω Um-f-kv: s]-s -t m-kv-xv bq- Øv tim -{^ -kv Hm-^v Umf-kv (]n.-ssh.-kn.-un)s ]p-xnb `m-c-hm-ln-i-fm-bn ]m-ã F- _n am-ω (-{]-kn-u v), tdm- _n cm-pp (tim- -Hm -Un-t\- sf.-]n.-kn.cutã dopn-b ktlm-zcn kampw `mc-hm-ln-iƒ ]n.-ssh.-kn.un.- -`m-c-hm-ln-iƒ tdm_n cmpp I sh j\pw hm jni ktω-f-\hpw Ge- md: timgn- m\w _ty- N v Hm^v tkmuv I -sh- j\pw 8 maxv hm jni k- tω-f-\hpw am v 5 apx 7 h- sc timgn- m\w _ty {Ku- n- h v \S- pw. ]mã ]n.- Fw t n-bpss A y- -X-bn- ]mã Fkv. tuhnuv I- -sh j DZvLm-S\w snøpw. ]mã am-cmb APn B - Wn dm n, kp_mjv Ipa-c-Iw, s_ n ]n.-tpm A, X m-hq hneywkv F n-h {]kw-kn- pw. ]mã iin cml-h t\xrxzw \ Ipw. PmIvk amxyp ), Pm-Iv-k am-xyp ({S-jdm ), tjm-wn ]n.-txm-a-kv (]- ªn-kn- n tim- -Hm -Un-t\- ), kmw am-xyp (A-tkm.-{S-j-dm ), ^n- n kmw (Hm-Un- ), {]-tam- Zv Um-\n-tb (kv-t]m -Sv-kv tjmwn ]n.- txm-akv tumivs-td v e`n- p kmw amxyp tim -Un-t\- ), se- n tim-cp- Xv (ayq-kn-iv tim -Un-t\- ), I- Ω- n Aw-K-ß-fm-bn sp-dn cm-p, en -kn kmw, F-_n h -Ko-kv, tpm -Pn h -Ko-kv F- n-h-sc-bpw Xn-c-s -Sp-Øp. Ip w-ipfw: Chm. kmp kn tp -_n\v apkm- ^ ep-ff _n. B Aw-t_-ZvI _n-lm- - bqwnth-gvkn nbn \n v tkm-tjym- -f-pn tumivstd v e`n p. Chm-ep-th- nßv & kn -ssk-knßv {Intb- ohv eou jn v Hm^v s]-s -t mkvx kv & Zb C -^vfp-h kv C C y IΩyq-Wn- n F -Xm-bn-cp p Kth-jW hnj-bw. ]g n Noc ho n dn.f n-\o-b kn.bp.- tp -_ns ai-\m-wv. sf.kn.]n.-f^ns t\m tø dop-\ tim-un-t\- -dmbpw, Ip w- Ipfw bpsw- Uv s]s -t m-kvxv s^t m-jn- ns P\-d sk{i- -dn-bmbpw {]h Øn- p- p. sf.]n.kn. ac- Øw-tImSv k`-bnse AwK-am-Wv. Nq {Kma- ]- m-bøn sluv A u- mbn tpmen snøp p. sf.-]n.-kn.-c tum Unkv{SnIvSv `mc-hm-ln-iƒ \yqtbm v: C ym s]s t mkvxv sszh-k-`-bpss t\m- Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.-cutã dopn-bs ]pxnb `mchm-ln-i-fmbn tkm^n h Kokv ({]-kn-u v), Fen-k-_Øv txmakv (sshkv {]kn-u v), joem t]mƒ (sk-{i- -dn), tpmbvkv a-e-_m kw-ko-x-hn-cp- v Xn-cp-h- : k-xyw an-\n-kv-{so-kn-s t\-xr-xz-øn-epw B-e-t m-sv {_- Z-d k-`-bp-ss k-l-i-c-w-øn-epw I-Æq B-e-t m-sv πm- m ss-a- Xm-\-Øp sh- v am - v h-sc kw-ko-x-hn-cp- pw kp-hn-ti-j-{]- `m-j-w-ß-fpw \-S- pw. {]-i-kv-x -{]-`m-j-i-\m-b ]n.-f-kv.x-ºm, G-{_-lmw sn-tºm-e, tum.kn.-hn.h-s-h-\, C.-F-kv.-sd-Pn F- n-h {]-`m-j-w-߃ \-S-Øpw. _n-t\m-bn Nm-t m, C-Ωm-\p-th sl - {Sn, Pn-Pn kmw, en-pn, tb-ip-zm-kv F- o {]-i-kv-x ss-{i-kv-x-h Kmb-I-cp-sS t\-xr-xz-øn-ep- Km-\-k- y \-S- pw. am - v 28\v πmkm {Ku- n ho -sn-b-dp-i-fp-ss hn-x-c-w-hpw \-S- pw. k-xyw an- \n-kv-{so-kn-s\ Iq-Sm-sX kp-hn. hn.-fw.-am-xyp, kp-hn.-si.-hn.-tpm, kp-hn. hn.-sp.-txm-a-kv, A-e-Iv-km- hn.-fw.,- ]n.-pn.-am-xyp, si.- kn.-tbm-l- m Xp-S-ßn-b-h t\-xr-xzw \ -Ipw. sf.-]n.-kn. Fd-Wm-Ipfw sk I h j kam-]n- p F-d-Wm-Ip-fw: sf.-]n.-kn. F-d-Wm-Ip-fw sk I -h -j P-\ph-cn 29 ap-x s^-{_p-h-cn 1 h-sc F-d-Wm-Ip-fw txm- pw-]-sn-bn \- S- p. cm-{xn-tbm-k-ß-fn ]m-ã tum. ^n-en- v. ]n txm-a-kv, ]m- à si.-kn. im-ap-th, tum. am-xyp tpm -Pv F- n-h {]-kw-kn- p. Rm-b-dm-gv-N \-S- kw-bp- B-cm-[-\-bn ]m-ã tpm Sn. am- Xyp I -Ør-ta-i ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw \-ev-in. ]m-ã si.-kn. tpm ap-jy-{]-`m-j-ww \-S-Øn. tkm-z-co-k-am-pw k-tω-f-\hpw, ]n.- ssh.-]n.f k -tu kv-iqƒ kw-bp- k-tω-f-\-hpw \-S- p. tp- _v ({S-j-dm ), spbvkn txmakv (bqøv tim Un-t\- - ), sfdokv tp _v (]n.-ssh.- ]n.-f.-te-uokv tim Un-t\- ) F n-h Xnc-s -Sp- -s - p. Xe-ap-d-Iƒ v ssiam-dp-hm Ncn-{X-Øns Ipdn-am-\-߃, sszh-{]-h Øn-bpsS hnh-c-w-߃ c mw ]Xn v 750 t]pp-iƒ sskkv {Iu ¼ (am-k-kn sskkv) `. 500 C tum : sf.-]n.-kn.-a-[y-{]-tziv tã nse C tum Unkv{SnIvSv `mc-hm-ln-i-fmbn ]mã tpm k amxyp ({]-kn-u v), ]mã Un.-tPmbn (sk-{i- -dn), ]mã A\n Ipam ({S-j-dm ) F n-hsc Xnc-s -Sp-Øp. Unkv{SnIvSv kwbp Bcm-[-\-tbm-S-\p-_- n- mwv Xnc-s -Sp v \S- -Xv. Bcm-[-\-bn tã v sshkv {]kn-u v ]mã si.-sp.-]u-temkv A[y- X hln- p. tã v sk{i- dn ]mã h Kokv amxyp {]kw-kn- p. s]s -t m-kvx Cb _p v 2015 ae-bmfn s]s -t mkvxv kaq-l-øns B-cw-`-Øn-s bpw, hf bpssbpw ka{k hnh-c-w-߃ s]s -t mkvxv apt - -Øn\v KXn-thKw ]I \qdp-i-w- n\v ap Wn {]h Ø-I-cpsS Poh-N-cn{X Ipdn- p-iƒ \qdn-e-[niw s]s -t mkvxv k`m {]ÿm-\-ß-fpss hnh-c- W-߃ s]s -t mkvxv temiøv kw`-hn sndpxpw hep- Xp-amb kw`-h-߃ 1908 apx 2014 hsc Hmtcm h jhpw s]s -t mkvxv Ncn- {X-Øn kw`-hn Imcy-ß-fpsS Ime-K-W\ {Ia-Øn-ep hnh-c-w-߃ tic-f-ønse Hmtcm Pn -bn-sebpw ap\n-kn- m-en n/ ] mbøv Xncn- p k`-i-fpss FÆw. ]mtã-gvkns t]cv, t^m \º XpSßn ae- -bm-fn s]s -t mkvxv kaq-l-sø- p-dn v Adn-tb- -sx- mw... C y-bn Xm-]m Nne-hv ku-p\yw. _m v hgn ]Ww AS-bv m XmXv]-cy-s -Sp- -h t^m hnfn- p-i. A u v \º SMS eqss Adn-bn- pw. Hallelujah, Near YMCA, Tiruvalla, Kerala Ph: / /

8 8 ka-im-eni ]{XnI L hm -kn 4 mw t]-pv Xp-S cmjv{sob A[n-Imcw D]- tbm-kn v C y-bnse ap o-ßtftbm {In-kvXym-\n-I-tftbm tkm{x-h - m-sctbm L hm -kn-bn-eqss ]p\-]-cn-h Ø- \w snøn- m-\p {iaw Bimky-a-. C- ym alm-cm-py-øns atx-x-c-xz-øn\v oww h m \-Ωp-sS lrzbw thz- \n- -Ww. Im-c-Ww \mw \ΩpsS cmjv{s-sø kvt\ln- p- p. \ΩpsS Ab cmpy-ß-fmb ]m nÿm, {ioe-, aym am XpSßnb cmpy-ß-sfms GIm-[n- ]Xy `c-w-ønepw ] mf `c-w- Ønepw Ccp- -t mƒ C ym alm-cmpyw 1947 apx Hcp P\m- [n-]xy atx-xc cmjv{s-ambn \ne-\n p p F Xv Bizmk-I-c-am-Wv. AXp-sIm- mwv \mw \ΩpsS cmpy-øn-\p-th n {]m n- p- -Xv. \ΩpsS A- Jne tzio-bx (Pan India)-tbbpw {Inkv-Xob Bflob {]Xn- _- -X-tb-bp-amWv AXp ImWn- p- -Xv. \ap v Hcp kmaqly {]Xn-_- X IqSn-bp- v. Zm-cn-{Zy-Øn I-gn-bp- -h k-`- p- n-ep-ap- v. A-h-sc kvt\-ln- -Ww, I-cp-X-Ww, A-hcp-sS B-h-iy-ß-fn A-h-sc k- lm-bn- -Ww. hn-ip- bm-t m- _n-s te-j-\w c- mw A-[ymb-Øn Cu km-aq-ly {]-Xn-_- -X-tb- - n-bm-wv ]-d-bp- -Xv. Zmcn-{Zy-Øn-en-cn- p- -h - v `- - W-hpw ]p-x- pw sim-sp- -Ww. A-h-cp-sS D- -a-\w \-Ωp-sS I-Sa-bm-Wv. ]-W-hpw, B-[m Im - Upw, _n. ]n. F. Im -Upw Im- Wp-tºmƒ ]-co- n- -s -Sp- hn-izm-kn-iƒ- v ssiøm-ß sim-sp- p-hm \mw _m- y-kv- X-cm-Wv. thz-]p-kvxi ho -W-Øn th-z-]p-kv-x-i ho- -W- Øn L hm- -kn G-h - pw th- H-c-Xym-h-iy hn-j-b-am-wv. a-s-ßn h-cn-i F- m-w-t m th- Z-]p-kv-X-Iw B-Zn-tbm-S- w ]m- ]-Øn ho-wp-t]m-b am-\-h-pm- Xn-tbm-Sv B-h -Øn- v B-h -Øn- v B-h-iy-s -Sp- -Xv. \o-xn-am- \pw hn-ip- -\pw kv-t\-l-hm-\pam-b kz - o-b ]n-xm-hm-b sszh-hp-am-bp- k-l-hm-kw, Iq- mbv-a-bm-w-t m \-Ωp-sS b-ym - `-h-\w. B `-h-\-øn-te- v, tbip-{in-kv-xp ap-jm- n-cw a-s-ßnt m-ip- -Xm-Wv b-ym - L hm- -kn. a-\p-jy-s am-\-hn-i-xsb _-lp-am-\n- m-sx Pm-Xn hyh-ÿn-xn-bn-te- v a-s-ßp- -Xv L hm- -kn-bm-twm A-tXm A- Sn-a-Ø-Øn-te- p- a-s- -amtwm F- p-iq-sn Nn- n-t - nbn-cn- p- p. H-cp h-kv-xp-x F-Sp-Øp ]-dbp-hm-\m-{k-ln- p- p. Cu cm-pysø a-lm-`q-cn-]- w h-cp- ssl-μ-h k-tlm-z-c-߃ a-tx- X-c-Xz-Øn hn-iz-kn- p- -h-cpw hn-im-e a-\-kv-i-cpw a-x-k-ln-jv- Wp-X h- p-]p-e -Øp- -h-cpw B- Wv. C-hn-Sp-sØ \yq-\-]- -ß-fpsS kp-c- n-x-xz-øn-\v A-h h- ln- p- ]- v A-Xp-ey-am-Wv. A- h-sc Hm -Øv kv-txm-{xw sn-bv- Xv A-h - p-th- n {]m - n-t - -Xp \-Ωp-sS I -Ø-hy-am-Wv. B-Xy- n-i-am-bn L hm- kn-bp-ss {]-iv-\w [m -Ωn-I-X-bpsS-bpw k-xy-k- -X-bp-sS-bpw {]-iv-\-am-wv. [m -Ωn-I-X-bpw, k- Xy-k- -X-bpw au-en-i A-h-Imi-ß-fpw D-b -Øn- n-sn-t - \- Ωp-sS `-c-wm-[n-im-cn-iƒ- v A- Xn-\v km-[n-t - -Xn-\v \-ap- v {]m - n- mw. B-d p-f hn-am-\-øm-h-f-øn-s\-xnsc 5 mw t]-pv Xp-S N - -sn-øm-\p- a-\- v t]m-epw `-c-wm-[n-im-cn-iƒ Im-Wn- n-. kzm - Xm-ev-]-cy-߃ h- p-]p-e -Øp- Fw.-F.-F.-amcpw, s\sp-ºm-ti-cn `q-an hm-ßnbn p- -hcpw A-h C- m- p-imtc A-, Ip-sd I-hn-X-sb-gp-Xnsb- v I-cp-Xn kmw-kv- m-cn-i \m-b-i F- v te-_ H- n- m kw-kv- m-cw D- m-in- F- v Xncn- -dn-hn- m-sx hn-h-c-an- m-ø-hsc X- n-te- n-bm A-h - v hnh-c-ap- m-hn- F- v Hm - -Ww. I-Y-bn- m-ø Im-cy-߃- v a-dp- ]-Sn t]m-bn- v N- - -t]m-epw A - l-x-s - -X-. 10) \o-xn-tx-sn 108 Zn-h-k-am- Wv B-d- p-f-bn k-xym-{k-lw \-S- -Xv. ss]-xr-i-]m-cn-ÿn-xn- I kw-c- -W-N-cn-{X-Øn-se sf- Xn-lm-kn-I C-S-s]-S B-bn-cp- p A-Xv. h - o-b-x-bpw P-\-ß-fp-sS A- -X-bpw Nq-j-Ww sn-bv-xv hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn \n- v Iqen- v hn-fn- p-h-cp-øn-b P-\-ßfm-tWm \o-xn tx-sn 108 Zn-h-kw k-a-cw \-S-Øn-b-Xv. Cu \m-s-iw I- v km-am-\y-p-\w Nn-cn- -b- msx F- p ]-d-bm! 11) ]- m-b-øv d-h-\yq A- [n-im-cn-i-fp-ss A-\p-a-Xn-tbm-sStb s\ -h-b \n-i-øm ]m- Sp- p. A-Xv In- n-bn- n-. G-Xv t{]m-p-iv-sn-\pw, kv-si- v, πm, F-Ãn-ta- v, t{]m-p-iv-sv dn-t m - v, km-[y-xm-]-t-\ dn-t m - v, _m- v tem tc-j-iƒ Xp-S-ßn-b-h-sb- mw \ -ti- -Xp- v. C-hn-Sp-sØ ]- m-b-øv d-h- \yq A-[n-Im-cn-I-fp-sS Im-cyw H- pw ]-d-tb-. C-{X txm- ymk-߃ \-S- p- ÿ-e-ap-t m? C-Xn-s\m-s _-Z kw-hn-[m-\- ߃ D- m- n P-\-ß-sf c- s -Sp-tØ- -Xn-\p ]-I-cw k - m Po-h-\- m - v In-º-f-Øn- \p- km-l-n-cyw kr-jv-sn- p- hy-h-ÿn-xn-sb- p-dn- v H- pw ]- d- v ]p-i-tg-. 12) thym-a-bm-\-a-{ m-e-b-øns -bpw, {]-Xn-tcm-[ a-{ m-e-b- Øn-t -bp-sa- mw n-b-d -kv I- º-\n- v In- n-bn- p- v F- -Xp i- cn-x-s. ]-t, P-\-Io-b {]-Xntcm-[-sØ a-dn-i-s- v, \m-sn-s ss]-xr-iw X-I - m-\p- H-cp ]- -Xn-bp-am-bpw ap-t m- p-t]m- Im-sa- v B-cpw I-cp-X-. a- y-xn-cp-hn-xmw-iq-dn-se, {]- txy-in- v B-d- p-f-bv- v Np- p-]m- Sp-ap- P-\-ß-fp-sS {]-Xn-I-c-Wam-Wv \mw A-dn-tb- -Xv. A- msx Xn-cp-h-\- -]p-c-øpw F-d- Wm-Ip-f-Øpw D-d-ßp- -h-cp-ts-x-. 13) ti-c-f-øn hn-am-\-ømh-f-øn-s\-xn-cm-b t]m-cm- -Øn _n.-sp.]n k-po-h-am-bn cw-k-øp- v. kn.-]n.fw A-S- -ap- cmjv-{so-b-{]-ÿm-\-ß-fpw i- -ambn cw-k-øp- v. hn.-f-kv. A-Nyq- Xm-\-μ-\pw, hn.- -Fw. kp-[o-c-\p-sa- mw k-a-c-ap-j-øv F-Øn sf- Iy-Zm -Vy-a-dn-bn- n- p- v. Cu-hn-[-sam-cp P-\-Io-b apt - -sø G-sX- n-epw A-[n-Imc-cm-jv-{So-b, km-º-øn-i ]n -_- ew D-]-tbm-Kn- v A- n-a-dn- m-sa- v B-cpw I-cp-tX-. Cu ]- -Xn-s -Xn-cm-bn _- -s - p ssi-sxm-sp- -h-cpw A- Sp- p- -h-cpw \m-dn, \m-i-am-ip- I-b- m-sx H- pw t\-sp-i-bn-. t\-sn-b-sxm-s \-jv-s-s -Sp-Ibpw sn-øpw. C- m-ø H-cp P-\- Io-b ap-t - -sø D- v F- v ]- d- m-tem, Ip-sd hm-s-i- m-sc cw-k-øv C-d- n-bm-tem, A-Xn-\p P-\-Io-b ap-t - w F- p ]-d-bcp-xv. 14) G-Xv ]m - n `-cn- m-epw G- Xv ]m - n ]-d- m-epw B-d- p-fbn H-cp-X-cn a-æv C-\n C-Sm-sa- v B-cpw hym-tam-ln A- Xv R-߃ A-\p-h-Zn- n-. a-æv C-S-tWm th- -tbm F- v B-d- p-f- m ]-d-b-s, Xncp-h-\- -]p-cw-im-cpw, B-e- p-g- m-cpw, I-Æq-cp-Im-cpw A-Xn C-S-s]-tS- m. 15) ]-º-bm-dn-s P-e-t{km-Xm-Wv B-d- p-f \o -Ø-S-hpw, s\ -h-b-epw, \o - m-epw. C-h \n-i-øp- -txm-ss ]-º-bn-se \o-scm-gp- v \n-e-bv- pw. h-ensbm-cp kw-kv-ir-xn Hm -Ω-bm-bn am-dpw. B-d- p-f h-b-en-se snfn, B-d- p-f- -Æm-Sn-bp-sS \n - Ωm-W-Øn-\v A-\n-hm-cy-am-Wv. A- Xpw X-I-cpw. B-d- p-f I-Æm-Sn-bpsS \n -Ωm-Ww G-Xm-\pw h -jw am-{x-ta C-\n Im-Wm I-gn-bq. C-Xn Iq-Sp-X A-_- ߃ tiƒ- -twm? ]-º-bn-se sh- w B-d- p-f-bn \n- v! I- Æm-Sn D- m- p- -Xv a-æp-sim- m-wv! ]-º Xp-S-ßp- -Xv i-_-cna-e-bn \n- m-wv. B-d- p-f-bn \n- v 80 In.-ao- Zq-sc. I-Æm-Sn D- m- p- -Xv tem-lw sim- m-wv, a-æp-sim- -. P-\-ß-sf ]m- n-em- m a-x-n-cn-{x-ß-fpw hn-izm-kß-fpw A-hn-izm-k-ß-fpw, A-\o-Xn \n-d- hy-h-ÿn-xn-i-sf-bpw ho- pw Xm-tem-en- m {i-an- p- - Xv bm-sxm-cp Im-c-W-hpw F-Xn - m C-s - n-epw, F-hn-sS \nt m Ip-sd Nn-e- n-i-sf sim- ph- p Xp-d- p hn- n- v A-]q -Δw Nne- n-sb I-s -Øn-sb- p-h-sc ]- d-bm a-sn Im-Wn- m-ø kw-kv- m-cw Im-Wn- p- \-Ωp-sS ]-{Xß-fpw a-x-ß-fpw ]-d-bp- -Xv ip- A-_- -am-sw- v, Xn-cn- -dnbm C-hn-Sp-sØ km-am-\y-_p- nbp- P-\-X-bv- p I-gn-hp- v.

9 9 ka-im-eni ]{XnI ip{iq-jm k-lmbn {In-kv-Xy FØn-Iv-kv kup-\y hnebv- v e-`n- p p tim bw: A-ta-cn- -bn-se skm-ssk n Hm^v {In-kv-Xy FØn-Ivkpw tpm -Pv-Su bq-wn-th-gv-kn- n {] pw kw-bp- -am-bn {]-kn- o-i-cn- n- p- Ã-Uo-kv C {In-kv-Xy FØn-Iv-kv F c- p hm-ey-øn-ep- {K-Ÿw ku-p-\y- \n-c- n \ -Ip- p cq-] hn-e-bp- Cu {K-Ÿ-Øn-s C- y ]-Xn- v ssz-h-im-kv-{x hn-zym - n-iƒ pw A ym-]-i pw Ah-cp-sS kz- w D-]-tbm-K-Øn-\mbn c-pn. X-]m A-S- w 230 cq-]-bv- v e-`n- p p. Xm -]-cy-ap- h Pm-^n C -\m-jw, Ip- p-]-d-ºn _n -Unw-Kvkv, Ip-dn- n, tim- -bw F- hn-em-k-øn _- -s -ts- -XmWv. ]mã am v a ±\ta p H- - m-ew: `m-c-x- p-g I -sh -j-s t\m- o-kv hn-x-c-ww sn-bv-x ]m-ã -am-sc kp-hn-ti-j-hn-tcm-[n-iƒ ar-ko-b-am-bn a -±n- p. s^-{_ph-cn 3 -\v H- - m-e-øn-\p k-ao-]w am-b- q-cn sh- m-wv a -±-\-ap- mb-xv. a -±-\-ta- ]m-ã -am-cm-b hn.kn.x- -, ]n.si.tam-l-\, tpmtam-, k-xy A-I-ºm-Sw F- n-h-sc ]-g-b- q k - m B-ip-]- {Xn-bn {]-th-in- n- p. ]-g-b- q- t]m-eo-kv ti-kv ^-b sn-bv-xp. I -sh -j `m-c-hm-ln-i-fm- -b ]n.si.-t_-_n, ]n.kn.-tpm -Pv F- nh ]m- -à -am-sc k-μ -in- p. {In-kv-Xp-hn-\m-bn c- -km- nxzw h-ln -Xv.. Hcp c -km- n IqSn 1 mw t]-pv Xp-S \mw Po-hn- p- ssh-hn-[y- Øn-s -bpw \m-\m-xz-øn-s -bpw ]- m-ø-e-am-wv. At\I kwkvimcßfp-ssbpw taj-e-bnemwv \mw Po-hn- p- -Xv. A-t\- I a-x-ß-fpw k-`m-hn-`m-k-ß-fpw A-ta-cn- -bn-epw a- y-]q -Δ tzi-ß-fn-epw C- y-bn-epw A-[n-hkn- p- p. kw-hm-zw A-Xp-sIm- p X-s A-Xy- m-t]- n-xam-wv. kz-ÿ-po-hn-x-øn-\pw \ne-\n - n-\pw \mw k-am-[m-\ kw-hm-z-ß-fn G -s -Sp-I-bpw a-\p-jy-\- -bv- pw \o-xn-bp-ss kw-c- -W-Øn-\pw H-cp-an- v apt -dp-i-bpw th-ww. X-I - -s - tem-i-øn H-cp i-co-c-øns `m-k-am-b {In-kv-Xo-b k-`- Iƒ H-cp-an- v tem-i-øn-\v km- yw \ -I-Ww. \n-t m-sv hy-h-l-cn- v \n-s D-Sp- v I-c-ÿ-am- p-hm B-{Kln- p- -h-\v \n-s ta-e- n Iq- Sn \ -Ip-hm ]-d-bp- p. ]m-ekv-xo-\n ]m-h-s - -h-\v H-cp ]p- X-t Im-Wp-I-bp- p. A-Xv ]- I k-a-bw h-kv-{xw t]m-se [- -cn- pw. cm-{xn ]p-x- m-bpw. A- Xp-sIm- m-wv tam-si-bp-ss \ymb-{]-am-ww ]-W-b-am-bn hm-ßnb ]p-x- v k- y-bv- p ap -t] sim-sp- p-hm ]-d-bp- -Xv. B A-h-Im-iw t]m-epw D-t]- n- phm X-øm-dm-b-Xp-sIm- m-wv I -Øm-hv ]-d-bp- -Xv A-h-Imin-I-sf A-Sn-b-d -sh-bv-t - nh- m-epw I-S-a-I-fp-sS A-Xn-cp- Iƒ h - n- n- p-i. A-Xn-eq-sSbm-Wv H-cmƒ {In-kv-Xym-\n-bmsW- v Xn-cn- -dn-bp- -Xv. A-ßs\ sn-øp-tºmƒ \mw `q-an-bpss D- pw tem-i-sø {]-Im-in- n- p- sh-fn- -hp-am-ip- p. {Inkv-Xo-b km- y-øn-s B - ^-bpw H-ta-K-bpw C-Xm-Wv. I - Øm-hv Cu a-l-øm-b Im-cyw ]Tn- n- p-i am-{x-a- X-s Pohn-X-Øn {]m-h -Øn-I-am- p-ibpw sn-bv-xp. Cu tem-i-øn X-\n- p- -sx- mw am-{x-a- X- s -Ø-s ]-cn-xy-pn- v X-s Po-h -t]m-epw \ -Ip-hm k- - -\m-bn. B \- Kp-cp-hn-s A-\p-bmbn-I-fpw hn-izm-k-sø ]-cn-xy- Pn- m-sx c- -km- n-xzw h-cn- p. A-ß-s\ km- y-øn-s a- Ip-tSm-Zm-l-c-W-ß-fm-bn. c- - km- n-xzw b-ym - k-`-bp-ssbpw hn-izm-kn-i-fp-ss-bpw A-S-bmf-am-bn am-dn. {]-iv-\ k- o -Æam-b Cu tem-i-øv C-Sp-ßn-b Nn- m-k-xn-bpw hn-`m-ko-b-x-bp-ss ap -hn-[n-i-fpw am- n-sh- v \-ΩpsS I -Øm-hn-s\ km- n- phm \-ap- v H-cp-ßmw. km-øm- \y i- n-i-tfm-sv t]m-c-sn- phm ssz-h-`-b-ap- F- m-h-cpw H-sØm-cp-an- v {]-h -Øn-t - k-a-b-øv H-tc hn-izm-kw ]- n- Sp- -h X-Ωn-ep- A-ss\-Iyhpw t]m-cm- -hpw ssz-h-ln-x-a-. {]-txy-in- v H-tc ss]-xr-i-hpw ]m-c-º-cy-hpw ]- n-sp- a-e- -cbn-se kp-dn-bm-\n {In-kv-Xo-b k- aq-lw ]m-{xn-b - o-kv _m-h ]-d- p. 1 mw t]-pv Xp-S h-f- p-h- v a -Zn- p-i-bm-bn-cp- p. a- v Nn-e Np- pw \n- v ssisim- n-]m-sp-i-bpw \r-øw sn-øp- I-bpw sn-øp- p- m-bn-cp- p. {Inkv-Xo-b-hn-izm-k-sØ X- n-]-dbm-tam F- v tnm-zn- p-sim- mbn-cp- p a -Z-\w. A-t\z-jn- v sn- -h A-Sp-Øv sn- m A-\p-h- Zn- m-sx `o-i-cm- -co- w kr- n- v A-I- n \n -Øn. kz- w `m-cybp-ss-bpw k-tlm-z-cn-bp-ss-bpw a- p- -h-cp-ss-bpw ap -]n h- v i- co-c `m-k-ß-fn I-Øn-bpw tim- Sm-en-bpw D-]-tbm-Kn- v B-g-am-b ap-dn-hp-iƒ D- m- n. aq- v ap-\- Iƒ D- B-bp-[w s\- n Ip- Øn-bn-d- n. {]m-w-th-z-\-bm ]n-s- v \n-e-hn-fn- p-tºm-gpw tb-ip-hn-s\ X- n-]-d-bm kp-a-dp X-øm-dm-bn-. c- w hm - v {]m-w sh-snbp- -Xp h-sc Np- pw \r-øw snbv-xpw B -Ø- -l-kn- pw `o-i-cm- -co- w kr- n- v A-h A-hnsS \n-e-bp-d- n- p. a-c-ww D-d- m- n-b-xn-\p-ti-jw am-{x-ta A-h A-hn-sS \n- v am-dn-bp- q. c- - Øn Ip-fn- ar-x-i-co-cw k-tlm- Z-cn-bp-sS km-cn-bn s]m-xn- v Nn-e hn-izm-kn-iƒ tn - v {Km-a- Øn sim- v h- -t m-gpw hn-smsx ]n- p-s - v h- kp-hn-ti-j hn-tcm-[n-iƒ t]m-eo-kn ]-cm- Xn-s - m Iq- -am-bn sim- v I- f-bp-sa- v `o-j-wn-s -Sp-Øp-Ibpw {In-kv-Xo-b-hn-izm-k-߃- v F-Xn-cm-bn ar-x-i-co-cw I-Øn- v I- f-bn- n- p-i-bpw sn-bv-xp. `m-cy- pw a- ƒ- p-sa-xn-sc-bpw `o-j- Wn D- -Xn-\m a-c-w-`o-xn-bn I-gn-bp- p. ` -Øm-hn-s Po-h A-]-l-cn- B hn-t -Pn \n- v Ip- n-i-sf-bpw Iq- n a-s -hn-ss-sb- n-epw am-dn-xm-a-kn- m B k- tlm-z-cn Xm-ev-]-cy-s -Sp- p. sf.]n.kn. P-\-d {]-kn-u v ]m-ã tp -_v tpm `h-\w k-μ -in- v km-ºøn-i k-lmbw \ In. ssz-h-sø `-b-s -Sp-I (1 ]-s{xm. 2:17) tz-ln-sb-bpw tz-l-sø-bpw \-c-i-øn-en-sm A-[n-Im-c-ap- ssz-h-sø. (a-øm. 10:28). sim- p-i-bpw Po-hn- n- -bpw sn-øp- ssz-h-sø a-c-w-øn-s -bpw ]m-xm-f-øn-s -bpw Xm-t m ssi-bn-ep- {In-kv-Xp-hn-s\ (B-h. 32:39; sh-fn.1:18). Xm am- {Xw A-a -Xy-X-bp- ssz-h-sø (1-Xn-tam 6:16). B-Im-i-hpw I-Sepw I-c-bpw D- m- n-b ssz-hsø (sh-fn. 14:7). k -Δ Pm-Xn- I-fp-sS-bpw cm-pm-hn-s\ (bnc.10:17) a-\p-jy-sc t]-sn- - -cp-xv (k-zr ). tz-l-sø sim- n- p ]n-s A-[n-I-am-bn H- pw sn-øm I- gn-bm-ø a-\p-jy-s\ (eq-t m. 12.4). aq- n izm-k-ap- a-\pjy-s\, D-d- p-\n- m-epw H-cp izmkw am-{x-amb a-\p-jy-s\. (sbi k- o. 39.5). a-cn- p-t]m- Ip- a -Xy-sc-bpw, ]p- p-t]m-se B-bn-Øo-cp- a-\p-jy-sc.- bpw (sb-i ]-t{xm.1.24,25). 2. ssz-h-sø A-\p-k-cn- pi: k-`m ,14. k-i-e a- \p-jy - pw th- -Xv. ao-jm "A-\p-k-c-W-ap- a- -fm-bn" \ne-simƒ-i. 1 ]-t{xm a-\p-jy-s\ A-\p-k-cn- -cp-xv ssz-h-sø- mƒ a-\-jy-sc {]-hr. 4.19, a-\p-jy D-]-tZi-ß-sf-bpw ]n-xr -]m-c-º-cy-ßsf-bpw. sb-i , bn-c , 27 32, am t m ssz-h-sø hn-iz-kn- pi: ssz-h-sø-bpw {In-kv-Xphn-s\-bpw hn-iz-kn-. tbm-l. 14.1, ssz-h-h-n-\-sø. 2 Zn- \ , {]-hr a-\p-jy-sc hn-iz-kn- -cp-xv a-\p-jy-sc-bpw k-i-e hn-[-amb am-\p-jn-i ]Tn- n- -ep-i-sfbpw. am -t m ssz-h-sø A-dn-bp-I A-Sp-Ø-dn-bp-I, cp-nn- -dn-bp-i (k- o. 34.8). {In-kv-Xp-hn-s a-c- W-]p-\cp- m-\-ß-sf A-\p-`-hn- -dn-bp-i. (^n-en. 3.10,11). a-\p-jy-s\ Adn-bm-Xn-cn- "B-sc-bpw P-U-{]-Im-cw A- dn-bp- n- ' 2sIm-cn ssz-h-øn-\p Zm-k- m-cmbn-cn- : kr- n-iƒ F- \n-ebn. k- o ho-s -Sp- s - -Xn-\m tdm-a hn-fn- p th -Xn-cn- -Xn-\m tdm-a. 1.1,2. "tb-ip-hn-s Nq-S-S-bm-fw tzl-øn h-ln- p- p K-em a-\p-jy - v Zm-k- m-cm-i-cp- NncnbpwImcyhpw tum.-tpm Pv kmap-h Io-S-\m-in-\n-I-sfm- pw e-`y-a- m-xn-cp- Im-e-sØ I- Y-bm-Wn-Xv. A- v aq- -bp-ss D- ]-{Z-hw sim-xp-in-s D-]-{Z-hsØ- mƒ Iq-Sp-X-em-bn-cp- p. I- n-en-s hn-s-hp-i-fn aq- ]- Xp-ßn-bn-cp- v A-Xn-t In- S- p- -bm-fn-s c- w Ip-Sn- p- -Xp-aq-ew aq- -I-Sn A-\p- `-h-s -Sp- p. C-Xp-aq-ew cm-{xnbn D-d- w i-cn-bm-im-sx t]m-ip- p. Xv 1 tim-cn am-\p-jo-i \n-b-a-߃- pw D- ]-tz-i-߃- pw sim-tem "{In-kv-Xp \n-an-øw G- h - pw Zm-k- ' 2 sim-cn ssz-h-sø {]-km-zn- n- : tdm-a. 12.1,2 1 sim-cn F-s^. 5.9, F-{_m lm-t\m- p Zr- m- -w. F-{_m a-\p-jy-sc {]-km-zn- n- -cp-xv A-h - p {In-kv-Xp-hn-s Zmk- m-cm-im I-gn-bn-. K-em 'Zr- n tk-h-i ' am-{xw, simtem b-lq-z D-Zm-l-c-Ww. 1 sx-k. 2.15, ssz-h-øn B-{ibw sh-bv- p-i: F- m- m-e-øpw k- o b-tlm-h-bn X-s B-{i-bn-. bn-c. 17.7, k- o a-cn- -h-sc Po-hn- n- p- ssz-h- ]p-{x (2 sim-cn. 1.9). 'hn-{i-an- p- -Xn-epw B-{i-bn- p- -Xnepw _-ew' sb-i a-\p-jy-cn B-{i-bn- -cp-xv a-\p-jy-cn B-{i-bn- p- h i-]n- -s - -h - -bn-sc sb-i "k-lm-bn- m Ign-bm-Ø a- \p-jy]p-{x-\n B-{i-bn- -cp-xv- -k- o P-\-Øn B-{i-bn- -h ho-wp-t]m-bn. k- o ssz-h-sø B-cm-[n- : ssz-h-sø am-{xw B-cm-[n- p-i. a-øm ]q -Æ lr-z-b-tøm- Spw i- n-tbm-spw B-h , k- I-e-Øn-\pw Im-c-W-hpw e- yhpw B[mchp-am-b-h-s\. tdm-a F-{_m. 2.10, sim-tem \n-xy-cm-pm-hpw A- -b- \p-am-b ssz-h-sø 1 Xn-tam a-\p-jy-s\ B-cm-[n- -cp-xv kr- n-i-fm-b a-\pjy-sc B- sc-bpw B-cm-[n- -cp-xv. {]-hr. ho- n A-Xn-Yn-Iƒ h-cptºmƒ A- v sn-bv-xn-cp- H-cp- Im-cyw A-Xn-Yn- m-bn I- n hn- p-sim-sp- p- -Xn-\p-ap-sº ho- pth-e- m-cn-sem-cm-sf A-Xn Iptd-t\-cw \n -_- n- v In-S-Øp-I F- p- -Xm-bn-cp- p. aq- -bp-ss h- b \n-d- p-i-gn- m - n-s A-Xn-Yn-sb I-Sn- p-hm-\n-s-bn- t m F- -Xm-Wv C-Xn-s ]n- nep- -Xv. a- p- -h-cp-ss kp-j-ku-i-cy߃- m-bn kz-b-ta-h Xym-Kw k-ln- p- -Xv [-\y-am-b A-\p-`hw X-s. F- m \n -_- n- v sn-øn- n- p- a-\p-jy-xz-c-ln- X-am-b Im-cy-߃ ]n- o-sv Xn-cn- -Sn- v Im-c-W-am-Imw. C-t mƒ ta - -d- co-xnbn D- Im-cy-߃ Np-cp- am-sw- n-epw \mw X-Sn-X- p- -Xn- \m-bn a- p- -h-sc ]-gn-nm-cn-t m- ]mã amxyp kmap-h {]kwkw sszh-søtbm a\p-jy-sctbm aq -bpss ISn 10.25,26, "kz-x-sh ap- p- -h-cpw, ]m- ]-bm-k-øn-s B-h-iy-ap- -h-cpam-b a-\pjy-sc {]-hr F-{_m a-cn- p- a-\p-jysc, -b-ap- a-\p-jy-sc. tdma ssz-h-øn {]-iw-kn- p- I: tdm-a. 2.18, 3.11, ^n-en k-i-e {]-iw-k-bv- pw ao-sx \maap- -h ssz-hw. s\-l {]-iwkn- p- -h b-tlm-hbn {]-iw-kn- -s, bn-sc. 9.23,24, 2 sim-cn tb-ip-hns {Iq-in am-{xw K-em ssz-h tx-p-kn {]-Xym-ibm tdm-a I- -ß-fn-epw _- e-lo-\-x-i-fn-epw tdm-a. 5.3, 2 sim-cn , 12.5,9. a-\p-jy-cn {]-iw-kn- -cp-xv 1. sim-cn B-cpw {]-iwkn- -cp-xv, 1. sim-cn B - pw {]-iw-k- n-san- m-xm-bn tdm-a \m-f-sb snm- n, k- Zr Zm-\-ß-sf snm- n k- Zr [-\w, _-ew, m-\w, C-Xp-I-sf snm- n, bn-sc ssz-h-øn {]-Xym-i sh-bv- p-i: k- o. 42.5,11, 43.5 hn-izm-k-hpw {]-Xym-i-bpw a- cn- p-bn -Ø tb-ip-hn sh-bv- p-i. 1 ]-t{xm a-l-xz-øn-s {]-Xym-i-bm-b {In-kv-Xp \-Ωn sim-tem `m-ky-i-c-am-b {]-Xym-i- -Xo-tØm tbm-l a-\p-jy-cn {]-Xym-in- -cp-xv Zr-iy-hpw Xm-ev- m-en-i-hpw B-b-Xn tdm-a. 8.24, eu-in-i {]-Xym-i-bv- p `w-kw h-cpw hn-em 4.20, 2 i-ap 19.10, tdm-a Ip- p. sx- p-iƒ A-dn- pw A-dn-bm-sX-bpw h-cp-øp- -Xns ]n- n a- p- -h-sc ]-gn- Nm-cm-\p- {]-h-w-x Im-Wp- p. "aq- -I-Sn'tb- mƒ th-z-\- bpw hn-j-a-hpw D- m- p- co- Xn-bn-ep- ]-cm-xn-i-fpw a- p-am- Imw Xn-sI- pw a-\p-jy-xz-c-ln- X-am-b {]-Xn-I-c-W-ß-fn-eq-sS D-f-hm-Ip- -Xv. A-Xp-t]m-se A-gn-a-Xn, ssi- q-en B-Zn-bmb-h-bn t\-cn- v C-S-s]-Sp- -Xn- \p ]-I-cw a- p- -h-cn-eq-ss snøn- n- v ssi-i-gp-ip-hm {i-an- p- -Xpw a-\p-jy-xz-an- m-bv-abm-wv. \-Ωp-sS B-h-iy-߃ \nh -Øn- p- -Xv a- p- -h A- h-cp-ss B-h-iy-߃ \n-h - Øn- p- -Xn-\v lm-\n-i-c-a- m- Ø-hn-[w B-bn-cn- -Ww.

10 10 ka-im-eni ]{XnI F.-sF. tpm p-ip n [ym\w hn-x-bv- p- -h hn-x- m ]p-ds - p, hn-x-bv- p-tºmƒ Nn-e-Xv h-gn-bcn-si ho-wp...-tb-ip-hn-s Cu D-]-a tem-i-{]-kn- -am-wv. D-]-a-bn I - Øm-hv hn-øn-s\ h-n-\w F- v hym- Jym-\n- v ]-d-bp- p- v. h-gn-b-cn-in-epw ]m-d-ÿ-e-øpw, ap- p-iƒ- n-s-bn-epw ho-w hn-øp-iƒ- v ap-f- v h-f - v D- t±-in- ^-ew \-ev-im km-[n- n-, hn- Øv sn- v ]-Xn- p- ÿ-e-øn-\-\pk-cn- m-wv A-h-bv- v F- v kw-`-hn- p- p-sh- v \n -Æ-bn- -s -Sp- -Xv. \- \n-e-øv ho-w-h X-s ap- -Xv, A-dp- ]-Xv, \q-dv ta-\n- F- ]-e A-f-hn-ep- hn-f-hm-wv \ -In-b-Xv. sh- -w, Imem-h-ÿ-, h-f-w F- n-h-bp-ss G- - pd- n-ep-iƒ- -\p-k-cn- m-imw hn-f-hv ]- e \n-e-bn-em-b-xv. a-\p-jy-s\ ssz-hw sa-\- -Xv a- Æp-sIm- m-wv F- v Xn-cp-sh-gp-Øv ]- d-bp- p. a-æn Im-W-s -Sp- a- ojyw, t^m-kv-^-d-kv, Im -kyw, C-cp- ºv, ap-x-em-b \n-c-h-[n L-S-I-߃ a- \p-jy-i-co-c-øn-epw D-s - v im-kv- {Xw ]-d-bp- p. ssz-hw aq- n Po-hizm-kw Du-Xn-b-t mƒ a- v Po-h-Pm-eß-fn Im-W-s -Sm-Ø Ip-sd hn-tij-kz-`m-h-ß-fpw \-ap- v e-`n- p. Nn- n- m-\pw im-kv-{x km-t -Xn-I-hn-Zy-Iƒ hn-i-kn- n- m-\pw, hm-tzym-]-i-c-w߃ \n -Ωn- m-\pw, D-]-tbm-Kn- m- \pw a- p-ap- I-gn-hpw hn-hn-[ I-em-hmk-\-I-fpw A-Xn-\v D-Zm-l-c-W-ß-fm-Wv. kv-t\-lw, -a, ]-tcm-]-im-cw, Im-cp- Wyw ap-x-em-b aq-ey-ß-fpw a-\p-jy- \n Im-W-s -Sp- p. hn-x-bv- -s -Sp- hn-øn -\n- v H- cp k-kyw ap-f- p-s]m- p- -t]m-se sh-dpw a-æm-b \-Ωn-te- v ssz-hw h- N-\-am-Ip- hn-øv \n-t -]n- -ptºmƒ, \-Ωn -\n- v H-cp ]p-xn-b sszho-i Po-h-s \m-ºv ]p-d-tø- v h-cp- p. A-Xv h-f-cp- -Xn-\v \mw A-\p-h- Zn- m \-Ωp-sS kz-`m-hw hn-e-tb-dn-b- Xm-bn-Øo-cpw. ti-c-f-øn-se sim- w ap-x B- e- p-g h-sc-bp- I-S -Øo-c-Øm-Wv I-cn-a-W Im-W-s -Sp- -Xv. ]- v A- hn-ss-\n- v I-b- p-a-xn-sn-bv-x I-b-dp - - -߃- n-s-bn ]- n-bn-cp- I-cn-a- W d-jy im-kv-{x- -cp-ss {i- bn -s - p. A-h A-Xv ]-cn-tim-[n- v A-Xn-e-S-ßn-bn-cn- p- [m-xp- ƒ h- f-sc hn-e-tb-dn-b-xpw {]-tbm-p-\-ap- - aæns hne..!! Z i\w tem-i-øn-se a-lm- m-cp-ss K-W-Øn {]-ap-j-ÿm-\w Km- n-pn- v D- v. \-ap- pw hn-e-bp- v. \mw F- n-s hn-øv ap-f- n- p- \n-e-am-wv F- -Xn-\-\p-kcn- m-wv \-Ωp-sS aq-eyw \n-e-sim- p- - Xv. a-z -sx-tc-k-bv- v tem-iw I-ev-]n- p- hn-e sf-kn-kv Xo-{h-hm-Zn-bm-b H-cp h-\n-x-bv- v tem-iw \-ev-ip-tam?. Km- n- Pn- v D- hn-e A-t±-l-Øn-s Lm-X- I tkm-uv-sk- v \-ev-i-p- -sx-ßn-s\? tb-ip-hn-\v tem-iw I-ev-]n- p- ÿm- \-hpw H- n-s m-sp-ø bq-zm-kn-s ÿm- \-hpw Xp-ey-am-Ip- -Xv F-ßn-s\? Xp-am-sW- v Xn-cn- -dn- p. C- v I-cna-W hm-wn-pym-sn-ÿm-øn J-\- \w sn-ø-s -Sp- p. hn-tz-i-tø- v I- b- p-a-xn sn-ø-s -Sp- p. C-e-Iv-t{Sm-Wn- Iv D - - -ß-fn-epw sk t^m-wp- I-fn-ep-sa- mw hym-]-i-am-bn D-]-tbm-Kn- -s -Sp- k -Iyq- v t_m -Up-Iƒ \n -Ωn- p- -Xn-\pw a- pw A-Xv D-]-tbm- Kn- -p- p- -t{x. H-cp hn-e-bpw C- msx In-S- I-S -Øo-c-sØ a-w-en-\v C- v h-en-b hn-e- In- p- -Xn-\v Im-c-Ww A-Xn A-S-ßn-bn-cn- p- [m-xp- fm-wv. Km- n-pn-sb- - n ]-d- p-tiƒ- m-dp- H-cp kw-`-hw D- v. s{s-bn-\n bm-{x sn-øp- Km- n- Pn-sb H-cn- H-cp sh- - m-c- A- Sn- p. X-s sn-in- -Øv A-Sn- km-bv- n-t\m-sv Km- n h-f-sc kv-t\-l-]q -Δw tnm-zn- -t{x, km A-ß-bp-sS ssi s\m- p-thm? B tnm-zyw km-bv- n-s\ e- n-x-\m- n-bn-cn- mw. A-lnw-k-bpsS X-Xz-Øn-eq-sS H-cp cm-py-sø {_n- o-jv A-Sn-a-Ø-Øn -\n- v tam-nn- n- m t\-xr-xzw \-ev-in-b Km- n-pn- v F-hn-sS-\n- m-wv A-Xn-\p- B-i-bhpw {]-tnm-z-\-hpw In- n-b-xv? H-cp sn- In- -Øv A-Sn- p- -h-\v a-t -Xpw Im-Wn- p-sim-sp- p-i F- v ]Tn- n- {In-kv- Xp-hn -\n- v X-s. tb-ip A-Xv {]- hr-øn-bn-eq-ss Im- n-ø- p. {Iq-in- p- -h-tcm-sp-t]m-epw -an- p-i-bpw A- h - m-bn {]m - n- p-i-bpw sn-bv-x {In-kv-Xp-hn-s\ kz- -Po-hn-X-Øn Km- n A-\p-I-cn- p. tem-i-øn-se a-lm- m-cp-ss K-W-Øn {]-ap-j-ÿm-\w Km- n-pn- v D- v. \-ap- pw hn-e-bp- v. \mw F- n-s hn-øv ap-f- n- p- \ne-am-wv F- -Xn-\-\p-k-cn- m-wv \-ΩpsS aq-eyw \n-e-sim- p- -Xv. a-z -sxtc-k-bv- v tem-iw I-ev-]n- p- hn-e sf-kn-kv Xo-{h-hm-Zn-bm-b H-cp h-\n-xbv- v tem-iw \-ev-ip-tam?. Km- n-pn- v D- hn-e A-t±-l-Øn-s Lm-X-I tkm-uv-sk- v \-ev-i-p- -sx-ßn-s\? tb-ip-hn-\v tem-iw I-ev-]n- p- ÿm- \-hpw H- n-s m-sp-ø bq-zm-kn-s ÿm- \-hpw Xp-ey-am-Ip- -Xv F-ßn-s\? C-Xp-h-sc \mw F-s - mw X-c-Ønep- hn-øp-i-fm-wv ap-f- p-h-f-cm A-\p-h-Zn- -sx- v Hm -Øp-t\m- p-i. I-bv-]pw sh-dp- pw ]-I-bpw A-kq-b-bpw \-Ωn h-f-cm A-\p-h-Zn- m-sx, kvt\-l-ap -Øn-bm-b h-n-\-amw ssz-hsø D- -Øn kzo-i-cn- v h-f-cm A-\p-h-Zn- m \mw hn-e-tb-dn-b-h-cmbn-øo-cpw. sh-dpw a-æm-b \mw, hn-etb-dn-b Zn-hy-am-b hn-øn-s\ ap-f- n- p- -Xn-\m-bn k-a - n- mw. MARUPPACHA CLASSIFIEDS kn a -Ω ssh-zynn-in- ho- n h- p Xn-cp-Ωp- p \-S-pthZ-\, ]n-s-en- p thz-\, k- n-sx, hn p amdmø Xe-th-Z-\, ]gin-b X- p-ap- piƒ, ho-gv-n-iƒ C-h aq-e-ap- m-ip- ti-sp-]m-sp-iƒ... kn- hn-[n {]-Im-c-ap- Nn-In- -s m- w Xn-cpΩv. X-e-I-d w, ss-i-im-ep-iƒ- v s]-cp- v C-h am-dp- -Xn-\p- Xn-cp-Ωp Nn-In-... ^pƒ t_m-un a-km-pnw-kv, hn-zkv- ]-cn-ioe-\w t\sn-b kv-{xo-iƒ kv-{xoi-sf Xn-cp-Ωp- p. ap Iq- n _p- v sn-øp-i. R-߃ ho- n F-Ømw. Ão-^ ssh-zy, Ip-º-\mSv, s\-sp-ºm-t»-cn F-b -t m - n-\p k-ao-]w ^vfm- v hn - -\-bv- v F m ku-i-cy-ß-tfm-spw IqSn-b F-b I- o-j ^v-fm- v hn - -\-bv- v. _m-øv A- m- n-uv aq- v ap-dn-iƒ. 915 kv-iz-b ^o v. {Ku- v ^v-tfm ]-Wn I-gn- n- Xv. s\-sp-ºm-t»-cn F-b t]m - n \n- pw 10 In-tem-ao. B-ep-hm sd-bn -th kv-t -j-\n \n- pw 3 In-tem-ao. _- -s -Sp-I C y: bp.f-kv.f: sk v ÿ-ehpw hospw hn - -\-bv- v Xn-cp-h Su-Wn \n- pw 4 In-tem-ao- AI-se 13 sk v ÿ-e-hpw 2900 kv-iz-b -^o- v hospw hn - -\-bv v. Xn-cp-h tim-g-t -cn tdm-un-\p k-ao-]w. _- -s -Sp-I: hkvxp hn ]-\bv v Xncp-h Ip - pg a tømam timtf-pn\v ASpØv (300 ao- ) 20 sk v ÿew hn ]-\bv v t^m : ROYAL GOSPEL ACADEMY Campus at Valliayila, Kaithaparambu, Adoor One month (2015 April 15 - May 15) intensive learning and training for "Youth Counseling and Evangelism". Young men interested in this can apply with bio data by postal mail or by to: Dr. V D Samuel, PB No. 7, Thrikkakara Kochi

11 11 ka-im-eni ]{XnI hnhml ]c-ky-߃ v 750 cq] ]c-ky-߃ ssen-t^m-wnepw kzoi-cn pw t^m : acp- - -bn {]kn- o-i-cn- p ]ckyßfpss XpI \nß-fp-ss A- u n \n pw t\cn v _m n AS-bv mw. hnhml ]cky߃ kup-\y-ambn sh_vssk- n {]kn- o-i-cn pw. MARUPPACHA South Indian Bank, Branch : Thiruvalla Account Number: IFSC Code: SIBL Suitable proposals invited from Pentecostal boy for my daughter,26yrs B-Tec,MBA Working in Dubai Government service & s]-s -t m-kv-xp kp-hn-tij-i 33, 180, +2, B.Th Untπm-a C an-j. _n.f. C an-\n-kv-{sn, H-cp {]-ap-j Kmb-I-kw-L-Øn-s eou-dmbpw {]-h -Øn- p- p. s{]m- ^-j-w Un-{Kn D- -Xpw kp-hn-ti-j th-e-bv- v k-a - -W-ap- -Xp-am-b bp-h-xn-ifn \n- v hn-hm-lm-tem-n-\- Iƒ -Wn- p- p E.Mail & Face Book : kv\m\-s Cugh bphxn 26/5'3' B.Sc, JAIIB, COPA, Ccp-\ndw, _m v Hm^o-k, s{]m^-j-w tbmky-x-bp Bflo-b-cmb bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. M4 marry , kmw-_-h s]-s m-t m-kv-xp bp-hmhv ( n.]n.fw) 30, 5'5'', PG in Public Relations. A-Uz -sss-knw-kv I- º-\nbn {In-tb- n-hv U-b-d-Œ. A- \p-tbm-pyam-b hn-hm-lm-tem-n\- Iƒ -Wn- p- p , Kottayam/Coimbatore... Feb Mar Madras... Mar Other Meeting... Mar. 16 Bangalore/Cuddalore... Mar Easter Week... Mar Apr (Fasting & Waiting Meetings in all Churches) Pathanamthitta/Dhariwal... Apr Munnar/Nazareth... Apr Paramakudi/Kattappana... Apr Ranni/Trichy... Apr May Coonoor/Shillong... May Theni/Salem... May Calcutta/Kellys... May Singapore... Jun. 4-7 Kuala Lumpur... Jun USA (Ohio)... Jul Toronto... Jul Trinidad/El Salvador... Jul Germany... Jul Aug Switzerland... Aug. 7-9 `mcy a-cn- -Xpw _m-[y-x-ifn m-ø-xpam-b kn-dn-b s]- s -t m-kv-xv bp-hm-hv, 48, 5'7'' A-\p-tbm-Pyam-b B-tem- N\-Iƒ -Wn- p p. _m- [y-x-i-fn m-ø-h - v ap - KW\ , U ln-bn ÿncxma-k-amb amxm-]n-xm- -fpss ai-ƒ 27 hb v 5' 3' BA Bed kviqƒ So -dmbn tpmen snøp (kmw-_h/s]s -t m-kvxv) A\p-tbm-Py-cmb bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. U ln-bn tpmen snøp- -h p ap K-W\. PmXn {]iv\-a tnc-a s]s -t mkvxv bp-h- Xn, 32 hb- v, 152 sk.-an, Dbcw. _n.f. {]m -\m-hcw D v. c n- -s v, kv\m\-s v sszh-ir-]- bn Pohn- p kphn-tijthebn ka Ww D bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p. sszh-zmk- m v ap K-W-\ "Proposal invited from parents of suitable girls for a pentecostal boy, Syrian Marthomite background 28/ 160 P.B.Sc(N) Govt hospitaldelhi, pursuing MBA-HA TPM CONVENTION CALENDAR Sierra Leone (Freetown)...Aug Paris...Aug London...Aug Mount Hagen (PNG)... Sept Port Moresby (PNG)... Sept Fiji... Sept New Zealand... Sept Australia (Melbourne)... Oct. 1-4 Nepal... Oct Tirupati... Oct Jammu/Cuttack... Oct Delhi/Andamans... Oct Kohima/Nagpur... Oct Nov Secunderabad... Nov. 5-8 Dubai... Nov Punalur... Nov Kenya (Nairobi)... Nov International Youth Camp...Nov Ernakulam/Vellore... Dec. 3-6 Kokkawila (Sri Lanka)...Nov Proposals are invited for a born again.baptist girl.26/ 5'2'' baptized and spirit filled. MBBS degree born and brought up in Ernakulam from professionally qualified boys. Ph.: s] -t mkvxp ]mã (30) 5.7, M.Th, B.Sc, kphn-tijthe v ka -W-ap s] -t mkvxp bph-xn-ifpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p- p , Ex NRI Pentecostal boy (TPM) 47 years old widower, having 2 children looking for a suitable companion. The boy well settled with an excellent business. All are welcome. call mobile or Proposals invited from a suitable groom for a BSc Nurse. 25 years old 167 cm fair color from a known pentecostal family. Please contact mobile Or MATRIMONIALS c- n- -s - v kv-\m-\-s - B- fl-kv-\m-\w {]m-]n- s]- t m-kv-xv kn-dn-b {In-kv- Xy bp-h-xn, 23, 5.5, _n.ss- Iv I-ºyq- F- n-\o-b, shfp-ø-\ndw. Ata-cn- bn-tem, bq-tdm ntem D- -h - v ap - KW-\. B-`c-Ww [-cn- p- h-scbpw kzo-i-cn- pw. _- -s -Sp-I: , kn-dn-b {In-kv-Xy s]-s t m-kv-xv (Sn.]n.Fw) bp-h- Xn, White, slim, Plus Two, ANM Nurse, C- t mƒ tpm-en-bn-. km-[m-c- W-Ip-Spw-_w. hn-tz-i-tøm \m- n-tem tpm-en-bp- bp-hm- -fp-ss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw B-tem-N-\- -Wn- p- p. \- _n-kn-\- pimsc-bpw ]-cn-k-wn- pw. U-bm-\, Nn-e- m Xn-tb- - dn-\p k-ao-]w, Xn-cp-h s] -t mkvxp ip{iq-j-i (30) 5.7, M.Div kphn-tijthe v ka -W-ap s]- -t mkvxp bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn- \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p- p kn-dn-b s]- -t m-kv-xv bp-h-xn, 24, 160 sk.-ao., Fw.-F. (-Cw- o-jv en- -td- ), _n.-f-uv, sk- v. C- t mƒ K-Ãv e-iv-n-d B-bn tpmen sn-øp- p. A-\p-tbm-Py-am-b hnhm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p- p Syrian christian missionary parents settled in mumbai invite proposals for their daughter (28" 163 cm) Bsc Nurse employed in mumbai from parents of God fearing and qualified pentecostal boys. Mob: , Syrian Christian pentecostal parents from Chennai invites marriage proposal for their daughter (27, 158cm, B.Sc. Nursing, working in Chennai) from the parents of pentecostal professional boys preferably working abroad with details. interested parents may please contact s] -t mkvxp bphmhv (33) 167 sk.-an, -F-kv.-F-kv.-F.-kn, tim {SmIv v h v sn-øp- - p. H w kphntij-th-e v ka -W-ap s] -t mkvxp bph-xn-i-fpss am-xm-]n- Xm- -fn \n pw hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn p- p , hospw ÿehpw hn ]-\bv v sim w Pn -bn sim m-c- -c- -I-cp-\m-K- n tdmun ]pøq s]t{smƒ ]ºn\v kao]w Xma-k-Øn\pw hyh-km-b-øn\pw A\p-tbm-Py-amb 30 sk v ÿehpw hospw hn ]-\bv v MARUPPACHA ADVERTISEMENT TARIFF Size Multicolour Black & White 2 page 30,000 20,000 1 page 20,000 15,000 ½ page 10,000 6,000 ¼ page 5,000 3,000 1clm x1column 65 Minimum 5cm x1 column 500 Matrimonial Rs. 750 for one issue Rs for - 3 Issues

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla , Phone: R.N.I. Reg No.67619/97 Postal Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Date of Publication Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue Bs C Bs C p.s.p.t. B U7233 B wh fc shy fp. H.S. I B U7235 O s sh b h fc fp. vs cs bh s mc cs. Apps vy y wh s mm k s bs. Occ B U7046 B wh fc fp. Az B U7048 B wh vy fc fp. L.S. B U7276 Us cs mx cccy whs,

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

Last 4 Digits of USC ID:

Last 4 Digits of USC ID: Chemistry 05 B Practice Exam Dr. Jessica Parr First Letter of last Name PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Name: Last 4 Digits of USC ID: Lab TA s Name: Question Points Score Grader 8 2 4 3 9 4 0

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw?

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw? E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r RN. 29559/78 Xn ƒ t]pv 19 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI Vol. XXXIX No.52 Price Rs.5/- CHURCHES WILL GET A FREE WEBPAGE! Detailed info with pictures and telephone

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

TESA IP40 protection against dust (TLC) Connector for a forward thinking approach to your overall quality control system

TESA IP40 protection against dust (TLC) Connector for a forward thinking approach to your overall quality control system V : 30.0.20 P x VA www.p. V 22 - EN N P p k, Cp y w A V IP0: A IP0, E b p y, y 7, E! P I v p b A E k w p b f 3 p, w IP7, w-c p. A b PC k w EA IP7 B IP7 p q - I EA Lk C (LC) f fw k pp y v qy y A w y w p

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3 - - - - ff ff - - - - - - B B BB f f f f f f f 6 96 f f f f f f f 6 f LF LZ f 6 MM f 9 P D RR DD M6 M6 M6 M. M. M. M. M. SL. E 6 6 9 ZB Z EE RC/ RC/ RC/ RC/ RC/ ZM 6 F FP 6 K KK M. M. M. M. M M M M f f

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7; ;J zy U;K z< mj ]!.,,+7;

M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7; ;J zy U;K z< mj ]!.,,+7; V 3U. T, SK I 1393/08/21 :,F! 1393/10/29 ::!n> 2 1 /M + - /E+4q; Z R :'!3Qi M $,7 8$ 4,!AK 4 4/ * /;K "FA ƒf\,7 /;G2 @;J\ M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7;

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

The Periodic Table of Elements

The Periodic Table of Elements The Periodic Table of Elements 8 Uuo Uus Uuh (9) Uup (88) Uuq (89) Uut (8) Uub (8) Rg () 0 Ds (9) 09 Mt (8) 08 Hs (9) 0 h () 0 Sg () 0 Db () 0 Rf () 0 Lr () 88 Ra () 8 Fr () 8 Rn () 8 At (0) 8 Po (09)

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS Useful Constants and equations: K = o C + 273 Avogadro's number = 6.022 x 10 23 d = density = mass/volume R H = 2.178 x 10-18 J c = E = h = hc/ h = 6.626 x 10-34 J s c = 2.998 x 10 8 m/s E n = -R H Z 2

More information

BNmcy Fw.- B. cmtpjv. {_ -N-cy-kq w 1

BNmcy Fw.- B. cmtpjv. {_ -N-cy-kq w 1 BNmcy Fw.- B. cmtpjv 1 Bbn-c- W- n-\m-fp-isf thz-ßfpw sshzni BN-c-W-ßfpw ]Tn- n BNmcy Fw.-B. cmtpjv Imiy] thz dnk v ^ut -j ÿm]-i-\m-wv. I Æm-S-Ibnse Hmw im n[mw Kpcp-Ipew BZy-ambn Hcp tic-fo-b\v "thzm-nm-cy'

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x Assignment ID: 1 Name Date Period Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x 5) au xv av xu 6) xbz x c xbc x z 7) a w axk a k axw 8) mn xm m xn

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

Atoms and the Periodic Table

Atoms and the Periodic Table Atoms and the Periodic Table Parts of the Atom Proton Found in the nucleus Number of protons defines the element Charge +1, mass 1 Parts of the Atom Neutron Found in the nucleus Stabilizes the nucleus

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information