MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

Size: px
Start display at page:

Download "MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]"

Transcription

1 1 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn Tel hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on ka-im-eni ]{XnI ssk-t^mbpss \qdmw hm jn-iw B-N-cn- p-sa- v ]m-{xn-b - o-kv _mh {In-kv-Xp-hn-\m-bn c- -km- nxzw h-ln -Xv A- pe- w t] am-cm-a : Hm-t m-a `-c-w-ime-øv c- -km- n-xzw h-ln- A- p-e- w kp-dn-bm-\n {In-kv- Xym-\n-I-fp-sS kv-a-c-w-bp-ss \qdmw hm -jn-iw B-N-cn- p-hm X-øm-sd-Sp- p- p. ssk-t^m 2015 F- m-wv i-xm- n- v \m-a- I-c-Ww sn-bv-xn-cn- p- -Xv. B- I-am-\ kp-dn-bm-\n k-`-bp-ss ]- c-am- y tam-tdm tam C- m-øn-tbm-kv A-t{]w Zzn-Xob ]m-{xn-b - o-kv _m-h-bm- Wv i-xm- n B-tLm-j-sØ- - n {]-Jym-]n- -Xv. am-cm-a I- -h -j-\n \-S-Øn-b {]-kw- K-Øn ssk-t^m 2015s\- - n hn-i-zo-i-cn- p. kp-dn-bm-\n Hm -Ø-tUm-Iv-kv k-` 2015 "ssk-t^m' F- -dn-bs -Sp- Iq- -s m-e-bp-ss \q-dmw hm -jn-iw B-N-cn- p-i-bm-wv. -sim- p- m- _mdp-im-cpss ssibn \n pw ÿnc-ambn kw`m-h\ hmßn BfmWv hn.-fw. kp[o-c. azy-]m-\hpw Pohn-X-Øns ioe-am-bn-cp- p - -tkm-ipew tkm]m-e B-Z iw {]kw-kn- p-hm\p -XmWv, {]h Øn- p-hm-\p- -X-s v hn.-fw. kp[o-c sxfn-bn ncn- p- p. tam-tdm tam C- møn-tbm-kv A-t{]w Zzn-Xo-b ]m-{xn-b - okv _m-h am-cm-a I -sh -j-\n {]-kw-kn- p p Hm-t m-a `-c-w-im-e-øv \q-dv h -jw ap -]v e- - -W- n-\v {In-kv-Xym-\n-I-sf sim-s m-sp- n. ssk-t^m F- -Xn-\ - w hmƒ F- m-wv. A- p-e- w imtcm s^tem-jn v N n\v ]pxnb t\xrxzw tpm txm-a-kv, Sn.-]n.-G-{_-lmw, ]n.-fw.tpm, G-{_-lmw tpm-k-^v, si.-pn.-am-xyp, F.-Fw.-_m-_p Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v N- - v ]p-xn-b `m-c-hm-ln-i-fm-bn ]m-ã- tpm txm-a-kv ({]-kn- U v), ]m-ã Sn.-]n.-G-{_-lmw (B-Iv-Snw-Kv {]-kn-u v), ]m-ã ]n.-fw.-tpm- (ssh-kv {]-kn- U v), ]m-ã G-{_-lmw tpm-k- ^v (P-\.-sk-{I- -dn am-t\-pnw-kv Iu -kn ), ]m-ã si.-pn.-am- Xyp (P-\.-sk-{I- -dn, an-\n-tã-gv-kv Iu -kn ), ]m-ã si.- n.-txma-kv (sk-{i- -dn, am-t\-pnw-kv kp-dn-bm-\n {In-kv-Xym-\n-I-fm-Wv A-Xn sim- -s - -Xv. A-t\-Iw ]- n-i-fpw \-in- -s - p. e- - -W- n-\v B-fp-Iƒ sim- -s - Sp-I-bpw A-`-bm - n-i-fm-bn \m- PohP-ew tx-sn... am-cm-a I -sh -j k-am-]-\-k-tω-f-\øn ]-s -SpØ-h t^m-t m: F.C.a-cp Iu -kn ), ]m-ã ]n.-pn.-tp- -_v (sk-{i- -dn, am-t\-pnw-kv Iu -kn ), ]m-ã tpm- k si.-km-ap-th (sk-{i- dn, am-t\-pnw-kv Iu -kn ), ]m- à ]n.-hn.-tp- -_v (sk-{i- -dn, am-t\-pnw-kv Iu- -kn ), {_-Z F.-Fw.-_m-_p F-d-Wm-Ip-fw ({S-j-dm ) {_-Z n.-h.-s]m-sn- p- v ]-cp-a-e (h - nw-kv sk-{i- dn), {_-Z tpm-bn kn.-zm-\n-tb A-Sq (tpm-bn v sk-{i- -dn), k- `o-i-c-hm-zn-iƒ X- n-s m p-t]m-b _n-j- p-am Sp-hn-Sp-I-bpw sn-bv-xp. kz- w \m- n X-s A-`-bm - n-i-fmbn. a-x-xo-jv-w-x-bpw hn-th-n-\- hpw Iq- -s m-e-bn-te- v \-bn- p. \q-dv h -j-߃- v ti-jw C- pw C-dm- n-epw, kn-dn-bbn-epw C-tX ÿn-xn- hn-ti-jw. G-Xm- \pw a-wn- q-dp-iƒ- p- n H- cp e- -Øn A-º-Xn-\m-bn-cw {In-kv-Xym-\n-Iƒ A-h-cp-sS `-h- \-ß-fn \n- pw {Km-a-ß-fn \n- pw Xp-S- p-am- s p. Ip- p-ß-fpw bp-h-p-\-ßfpw `o-i-c-cp-ss B-{I-a-W-Øn \n- pw c- -s]-sp-hm-\m-bn ]-emb-\w sn-bv-xp. kn-dn-b-bn-se tlm-z-c- m-cm-b G-{_-lmw D-Ω s]m-sn-bm-sn, am-xyp tpm sa-gp-th- -en (sa-º eo-k A-^-tb-gv-kv), sa-º -am-cm-bn ]m-ã -am-cm-b n.- -Pn.- tim-in, tpm h -Ko-kv, ^n- n tp- -_v, n.-pn.-tpm - p-ip- n, tpm hn.-tp- -_v, si.-sp.-^n-en- v, tp- -_v tpm - v si, F- nh-sc sa-º -am-cm-bpw Xn-c-s -Sp- Øp. n.-ssh.-sp-bnw-kv imtcm Nn -{U -kv tlmw In-fn-b- -d amt\-p-cm-bn {]-h -Øn- p- p. ÿn-xn-bpw hy-xy-ÿ-a-. {In-kv- Xym- -\n-i-fpw ap- o-ß-fpw `o-i-ccp-ss B-{I-a-W-Øn-\v C-c-bm-Ip- p. ]- n-i-fpw, Z-b-dm-I-fpw, k- `-I-fpw am-{x-a- a-\p-jy-s -bpw a-\p-jy-xz-øn-s -bpw i-{xp- fm-b `o-i-c-hm-zn-iƒ tam-kv-ip- Iƒ t]m-epw X-I -Øp. ]p-tcmln-x-cpw C-am-ap-I-fpw sim-e- snø-s -Sp- p. c- v h -j-am-bn c- v sa-{xm-t m-eo-ø-am X- ns m- v -t]m-i-s - p. A-h-sc- - n C- pw bm-sxm-cp hn-h-c-hpan. tijw t]-pv 9 Ih tãmdn L hm -kn 03 C y tz-io-b-x-bpw ln-μp tz-io-b-xbpw kphn-ti-j-øn\p H-cp c- -km- n-iqsn O-Øo-kv-K-Uv-: _m-ã Un-kv-{Sn- Œn I- -I-eym F- ÿ-esø ]m-ã Pn-Pn ]n.t]mƒ ip- {iq-j-i-\m-bn-cn- p- sf.]n.kn k-`-bn-se hn-izm-kn-bpw sk-{i- dn-bp-am-bn-cp- 32 h-b-kp- kpa-dp F- bp-hm-hm-wvv P-\p-h-cn 23- -\v A-Xn-Zm-cp-W-am-bn sim- s - -Xv. P-\p-h-cn 22 A - -cm-{xn 1 a-wn-tbm-ss ho- n \n- pw ]n- Sn- p-sim- p-t]m-bn A-Sp-Øp- H-cp Im- n sim- v t]m-bn tztlm-]-{z-hw G - n- p. A-Sp-Ø Zn-h-kw cm-hn-se A-t\z-jn- n-dßn-b _- p- ƒ- pw kp-a-dp-hns `m-cy-bv- pw Im-tW- n h- Im-gv-N sr- n- p- -Xm-bn-cp- p. H- cp Iq- w B-fp-Iƒ kp-a-dp-hn-s\ tijw t]-pv 9

2 2 ka-im-eni ]{XnI snb am tpm h Kokv bp.- F-kv. -P-\-d tim -Hm Un-t\- ^n n cmpp lqã No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv. kmap-h dkn-u v FUn- Ipcym-t mkv txm -Øn Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp bp. -si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- kmw ]Wn- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv si.- n.-tpm-jz tpm Im p-]-d-ºn- cmp G{_lmw tpm k tpm v Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : FUn-t m-dn-b P\m-[n-]-Xy-Øns hnpbw Bw BZvan-bpsS hnpbw P\m-[n-]-Xy-Øns Dbn sø-gpt -ev]m-wv. tipvcnhmƒ U ln-bpss apjy-a-{ n-bm-b-t mƒ _n.- sp.]n hnd-ß-en p t]mbn. ]Xn- m- p-i-fmbn U ln `cn- n-cp tim {Kkv A]-am-\-`m-c-Øm \new-s]m-øn. A p h j-øn-\p- n U lnsb C y-bnse BZysØ Agn-aXnclnX kwÿm-\-am- p-sa {]Jym-]-\-amWv apjy-a-{ n- -tk-c-bn \n pw BZyw D m-b-xv. tim -td- p-iƒ timsn- -W- n\p ]W-sam-gp- n-bn pw tim n t]cp Xp n-t Ø Icp-Ø-\mb \tc-{μ-tam-znbpw 24 ti{μ-a-{ namcpw 120 Fw.]n amcpw Xe-ßpw hneßpw HmSn \S p {]kw-kn- n pw _n.-sp.]n sb Ft P\-߃ X n- -f p? ]Xn- m- p-ifmbn U lnbn hmw-cp-fnb tim {K-kns\ F p-sim v P\- ߃ XqsØ-dn p? ]Whpw {]Xm-]hpw A[n-Im-chpw kwl-s- \m-_-ehpw P\m-[n-]-Xy-Øn H p-a- m-sb hn[n-sb-gp-øt CXv! Agn-a-Xn-s -Xnsc Nqep-ambn Cd-ßnb shdpw km[m-c-w- mcpss Iq mbva cmjv{sob ]m nisf XqsØ-dn ImgvN-bv mwv temiw km n-bm-b-xv. L hm-]-kntbm Xo{hln-μp-Xz-\n-e-]m-Sp-Itfm H pw kwl-]-cn-hm-dn\p thm p _m m-bn-. \ -cmb Xºp-cm- - m-sc-t m-se-bmbn tim {Kkv t\xm ƒ. bym -Øn U lnbn \S- -sx- m-wv? Bw BZvansb A[n-Im-c- Øn-te- n-bxv BcmWv? km[m-c-w- m-cmb P\- ß-fpsS ASn-ÿm-\m-h-iy-ßsf ]cn-k-wn- m-sxbp `c-w-iq-s-ß-fm-bn-cp p U ln-sb hmw- Xv. F m-øcw Agn-a-Xn-I-fp-sSbpw Xe-ÿm-\- ambn U ln amdn. h Ko-b-Xsb {]own- n p thm p t\sm XpS-ßn-bXv tim {Kkv BWv. _n.-sp.]n bpw B hgn Xs k -cn-s p am{xw. F m-øcw amen-\y-ß-sfbpw cmjv{so-b- Øn-te v sim ph n- Xpw tim {K-km-Wv. tim {K-knse Zp K w U lnsb aq p s]møn- p. P\-ß-ƒ s]mdpxn ap n. kwl-]-cn-hmdpw tim {K-kn-t\- mƒ sa a-s p P\-߃ -dn-bmw. tim n kz w t]cpw Xp n \S- p \tc-{μ-tamzn ln-μp-xz-i- n-bpss XS-hn-em-sW pw P\-߃ v t_m y-ap v. ax-\n-c-t] ]m n-isf acp- n\p t]mepw In mø ÿnxnbn-se-øn-bn-cp- p. AÆml-km-c-bpsS Bƒ q- -Øn-s\m pw snøm ] n-s pw sxfn- p. tipvcnhmƒ P\-Øns {]Xo- bm-bxv Aß-s\-bm-Wv. CX-c-cm-jv{So-b-]m n-i-fp-ambn t\m ptºmƒ Bw BZvan Hcp cmjv{sob i n-b-. ]t AsXmcp P\- Iob Iq m-bva-bm-wv. hn.-sf.]n Ifp-sSbpw tim -td- p-i-fp-ssbpw cmjv{sob _q jzi-fp-ssbpw t^m -k- -Xv. atx-x-c-øn hnizkn- p- -h-cpss HØp tnc-emsw p ]d-bmw. hyh-kmb sxmgnem-fn-iƒ, tncn \nhm-kn-iƒ, IpSn-tb- - m, sf. n taj-e-bnse sndp- - m Ch-sc mw s\ pw s\ nbpw simsp-ømwv tipvcnhmfn-t\m-ssm w Nqep-ambn Cd-ßn-b-Xv. eupn-lmzv Ah n-. L hm-]-kn- pw AXn CS-an-. t_mw_p- m- p- -htcm Is dn-bp- -htcm Ah-cpsS kwl-øn-en-. {InkvXym-\nbpw ap oapw lnμphpw D v. Zfn-Xcpw tncn-\nhmkni-fp-ap- v. Agn-aXnclnX kwÿm-\w. Id ]pc-fmø A[n-Im-cw. atx-xc aqey-ß-fpss {]Imi-\w. sh w, shfn- w, ]m n-sw, hkv{xw, Btcm-Kyw, hnzym-`ymkw, ax-kzm-x{ yw CsX mw F m-h pw e`y-am-i-w-sa hnizmk- m-cmwv tipvcnhmfns ]n mse IqSn-b-Xv. ax-\n-c-t]- -]m n-iƒ p apt -dp-hm-\m-bn-. CS-Xp-] {]ÿm-\-߃ apc- p-hmz߃ sim pw sh n-\n-c-ø-ep-iƒ sim pw hwi-\mi `oj-wn-bn-em-wv. cmjv{sob ss]xr-i-an- m-ø-h-cpss ]m n-bmwv Bw BZvan. P\- q- sø Cf n adn- m tipvcnhmfn\p Ign-bp- Xv At±-l- Øns kxy-k- -X-bm-Wv. tim {K-kns thm p _m mwv tnm p t]mb-sx-t m p- I. F p-sim v tim {K-kn-s\bpw _n.-sp.-]nbpw P\-߃ ssihn p F p a\- n-em- m Kth-j-W-ß-fpsS Bh-iy-an-. Agna-Xnbpw [q Øpw Al- bpw P\-߃ C\n sh p s]mdp- n- -bns - -Xn\v CXne-[nIw F p sxfn-hmwv th Xv? IpSpw-_-hm-gvNbv p {]k- n-bn-s p C\n-sb- nepw tim {Kkv Xncn- -dn-b-ww. cmpysø I p apsn- p- -h-scbpw h Ko-b-Xbv p Iq p \nev p- -h-scbpw am n \n Øn-bm B ]m n-bn F{X t\xm- ƒ ImWpw? ]m nsb IpSpw-_-kz-Øm- nbpw JP-\mhv sim -b-sn pw \S- p JZ hkv{x-[m-cn-i-fpss \ X C p temiw ImWp- p. C y-bpss atxxcaq-ey-߃ Db Øn- n-sn- p- -h-tcm-ssm- -amwv P\-߃. ax-xo-{h-hm-z-{]-ÿm-\-߃ cmpysø inyn-e-am- pw. C y tzio-b-x-bn atx-xc \ne-]m-sp-iƒt {]k- n-bp- q. ax-xo-{h-hmzw P\-߃ v KpWw snøp-i-bn-. Bw BZvan-bpsS hnpbw BÀmZw \ Ip-s - nepw tipvcnhmfn-s\ ImØn-cn- p- Xv A n ]co- -I-fm-Wv. _q jzm ]m n- Ifpw h Kob kwl-s-\-ifpw At±-l-Øn\p F pw sh p-hn-fn-bmbn-cn- pw. A[n-Im-c-Øn-se-Øp- -Xn-t\- mƒ kml-kn-i-amwv Agna-Xn-c-lnX `cww \S-Øp- -Xv. Pt\m-]-Im-c-{]-Zamb ] -Xn-Iƒ \S- n-em- -W-sa- n DtZym- K-ÿ- m-cpss kl-i-cww IqSntb Xocq. Agn-aXncln-X-amb DtZym- K-ÿ-hrμw D m-i-ww. Bw BZvan-bpsS hnpbw tic-f-øn\p ]mt-am-sb n! \ΩpsS `c-w-kw-hn-[m-\-ß-fnse Nph- p-\m-s-iƒ C\nsb -gn-bpw! ssi qenbpw kzm[o-\-hp-an- msx Imcy-߃ km[n- msa \ne hc-ww. hnt Pv Hm^o-kn Ib-dn-bn-d-ßp- -h-cpss IjvS- m-sp-i-sf- nepw `cn- p- -h Adn-b-Ww. k m Hm^o-kp-Iƒ kpxm-cy-am- m C\n F{X \mƒ IqSn cmjv{so-b-em-`-tømss Hcn- epw k`m- y- - m {]kvxmh\ \S-Ø-cp-Xv. k`bv p cmjv{so-b-an ; P\-߃ kzx-{ cm-wv. Ahsc GsX- nepw simsn- o-gn \n Øp-hm\pw {ian- -cp-xv. GXp Xcw Xn bpw ]m]-am-wv. timg- msc kwc- n- m sa{xm- m ap n- n-d-ßp-tºmƒ k`bpss ZuXyw as m- mbn amdmw. AXp ]msn-. ImØn-cn- -Ww? ssi qen hmßn- p- -h-cpss ix-am\w Imcyambn Ipd-bp- n-. km[m-c-w- m- v k m Hm^o-kn \n pw ka-b-_- n-x-ambn Fs - nepw km[n p In -W-sa- n F{Xtbm IS-º-Iƒ! Bcp-sS-sb mw Imep ]nsn- -Ww! B s mw ssi qen simsp- -Ww. DtZym-K-ÿ- msc Fß-s\bpw kln- mw. Cu nen ]m n-bpss t\xm-hns\ hsc Imep ]nsn- mte Chn-sSs - nepw km[n- q. CS-Xp-ap- -Wnbpw he-xp-ap- -Wnbpw amdn amdn ticfw `cn- p- p. thsdmcp tnmbvkv C msb p Ah P\-ßsf hniz-kn- n- p- p. tic-f-cm-jv{sobw kwip- -am-tit? {]_p- -cmb P\X thm p snøp \msm-wn-xv. F m-hcpw At\ym\yw th -s - -h. ]ckv]cw Adn-bm-hp- -h. Agn-aXncln-X-amb Hcp `cww tic-f-øn- \p- m-hptam? P\-ß-fp-ambn ASp-Øn-S-]-g-Ip hcmwv \ΩpsS P\- {]-Xn-\n-[n-I-sf- mw. ax-ÿm-]-\-ß-fp-ambn \ _ -ap- -h. a\p-jy-ku-lm ±w Gsd-bp \msmwv tic-fw. atx-xc aqey-߃ hnizm-k-{]-am-w-ambn kzoi-cn P\-X-bmWv \Ωƒ. tic-f-p-\-x-bpss kwkvim-c-øn-s\m w cmjv{sob t\xrxzw hcp- n-. Agn-a-Xn- -cln-x-amb cmjv{sobw C\nbpw \ΩpsS kz]v\w am{xw. Agn-a-Xn-bpsS Id ]pc-fmø cmjv{so-b- m Ipd-hmWv. cmjv{sob {]h Ø-\-Øn-\n-d-ßn-bn v Ahn-ln-X-ambn kzøp kºm-zn- m-ø-h-cmbn F{X t]cp- v? BZ iw ]d p \S- p ]ecpw Im]Sy- m-cm-wv. kpxm-cy-amb `cww D m-i-ww. Pt\m-]-Imc-{]-Z-amb ] -Xn-Iƒ sim p hc-ww. AXns t]cn [q tøm Agn-a-Xntbm D m-i-cp-xv. \msns hni-k-\-kz-]v\-߃ v aß-te-ev]n- p- -Xm-bn-cp p CS-Xp-] {]ÿm-\-ß-fpss \ne-]m-sp-iƒ ]e-xpw. sh n \nc-ønbpw simsn- Ip-Ønbpw \msns hni-k-\sø apc-sn- n- p- hsc P\-߃ shdp- p- p. sime-]m-x-i-cmjv{sobw C\n A[n-I-\mƒ apt m p sim p t]mim-\m-hn-s p Xncn- -dn-hmwm-hiyw. ax-ta-e- y- - m-cp-ambn \ _ w ]pe Øp- -h-cmwv an cmjv{sob t\xm- -fpw. axsø X n- -d v Ah v \ne-\n-ev]pan-. timg-hm-ßmø cmjv{sob ]m n-iƒ Dt m F -dn-bn-. azyhy-h-km-bn-i-fpss ]Ww ] m-ø-h-cmbn Bsc- n-ep-apt m? hy ntbm ]m ntbm GsX- nepw ka-bøv ]Ww ssi - n-bn- p- v. hyh-km-bn-ifpss ]Ww Ah v IqSntb Xocq. ]ns Fßs\ ]m n ^ p- m-ipw? Ce- \v timsn-iƒ sne-hm- pw? cmjv{so-b-øns im]-amwv timg. ]m n-^- n\p thsd hgn- Iƒ Is tø ka-b-am-bn. timg-hn-hm-z-øn s Sp- -hsc kwc- n- m ax-t\-xm- ƒ {ian- -cp-xv. \nbaw \nb-a-øns hgn p t]mi-s -sb p Nn n- -Ww. timg-hn-hm-z-øn s] bmƒ {InkvXym-\n-bm-bm Abmƒ v ]n pw {]Jym-]n- m sa{xm- m! lnμp-hm-bm kap-zm-b-t\-xm- ƒ. ap o-am-bm ax-t\-xmhv! ]msn-. CXp h o-b-x-bm-wv. F n\v cmjv{so-b- m-cpss Agn-a-Xn- I-fn ax-t\-xm- ƒ ] p-im-cm-ip p? F m {InkvXym-\n-Ifpw tim {K-kp-Im-cmtWm? F m Cughcpw IΩyq-Wn-Ãp-Im-cmtWm? F m \mb- mcpw ka-zqcw ]men- p- -h-cmtwm? A. F m ap o-ßfpw ap ow eokmtwm? ax-hn-izmkw thsd, cmjv{sobw thsd. cmjv{so-b- m-cpss ]m]- d IgpIn If-bp-hm-\p DØ-c-hm-ZnXzw kap-zmb t\xm- - m n. cmjv{so-bsø AXns hgn p hn-sp-i. F m-h pw Xpey- \oxn e`n- p pthm? atxxc-aq-ey-߃ kwc- n- -s -Sp- pthm? CsXm-s -bmwv kap-zmb t\xm- ƒ t\mt - -Xv. Bflo-bXsb cmjv{so-b-hp-ambn Iq n- p-g- -cp-xv. cmjv{so-b- msc cmpn hbv n-t - Xpw ax-ta-e- y- - m-c-. sszhøns t]cn Agn-aXn \SØp tae- y- - m k`- Iƒ p- m-imw. Ah ÿm\-xymkw snø-w-sa p cmjv{so-b- m ]d- m F p txm pw? AXv ] n- m-cpss Imcy-amsW p B m-w-dn-bm-ø-xv. cmjv{so-b- m Agn-aXn snøp- Xv ]m n-bpss t]cn-em-w-t m. F m tae- y- - m snøp- -sx mw sszh-øns t]cn-emsw-t m p-i. k` Hcp {]Xn-]- -a-. `c-wm-[n-im-cn-iƒ p th- n {]m n- p kaq-l-am-w-xv. P\-ß-fpsS \ bv p th n `c-w-i Øm- ƒs m w {]h Øn-t - -h-cp-am-wv. atx-xc aqeyß-fp-ssbpw a\p-jym-h-im-i-ß-fp-ssbpw kwc- -I-cmWv k`m- y- - m. cmjv{so-b-em-`-tømss Hcn- epw k`m- y- - m {]kvxm-h\ \S- Ø-cp-Xv. k`bv p cmjv{so-b-an ; P\-߃ kzx-{ -cm-wv. Ahsc GsX- nepw simsn- o-gn \n Øp-hm\pw {ian- -cp-xv. GXp Xcw Xn bpw ]m]-am-wv. timg- msc kwc- n- m sa{xm- m ap n- n-d-ßp-tºmƒ k`-bpss ZuXyw as m- mbn amdmw. AXp ]msn-. Bw BZvansb t\m n ]Tn-t ÿnxn-bn-seøn \mw. Agn-a-Xn-bn- m-øhsc am{xta ]n Xp-Wbv q F p ]dbm-\p B hw kap-zmb t\xm- - m p- m-i-ww. Bw BZvan-bpsS Im v tic-f-ønepw hoiptam? \ap v ImØn-cn- mw.

3 3 Ih tãmdn L hm -kn ka-im-eni ]{XnI AJWvU `mcxw F Xv hs v A^vKm-\n-ÿm apx sx v I\ym-Ip-amcn As - n {ioe hscbpw Ing v aym am atejy hsc-bp Hcp henb `q{]-tziw AXmWv lnμp tziob hmzn-i-fpss a\- n. KpP-dm-Ønse kviqfp-i-fn Imhyh -cww \S-Øp-hm \S-]-Sn-I-sf-Sp- p kml-n-cyw. Cu kml-n-cy-øn L hm -kn p ] nb aæv DØ {]-tzipw, sszh-øns kz w \mss- -dn-b-s -Sp tic-f-hpw h jsø ss{ikvxh km n- y-ap tic-fsø Ct mƒ ssãv sibv mbn FSp-Øn v ]n osv Hcp tjm ]o mbn Db Øn m p-hm-\mwv hniz-lnμp ]cnj-øv, B. F v. F v. XpS-ßnb kwl-s-\-ifptsbpw {iaw. tic-f-øn\v Ah {]txyi {i \ Ip- p. {InkvXpaX-Øn \n pw lnμp-a-x-ønte v ax-]p-\ ]-cn-h Ø\w \S-Øp- -h-cpss ]Sw ]{X-ß-fn hcp- Xv C m-e-ß-fn km[m-c-wbm-bn-cn- p- p. Hcp ]{Xw AXm-bXv ae-bmf at\mca Hcp kμ `-Øn FSpØp ]d- p, L hm kn-bn-eqss XncnsI lnμp-a-xønte v h -h-cpss Iq -Øn s] -t mkvxp hnizm-kn-i-fp-ap-s v. C y tz-io-b-x-bpw ln-μp tz-io-b-xbpw sk v txm-a-kv C-hm- -en- N - v Hm-^v C- y-bp-ss P- \-d I -sh j-t\m-s-\p-_- n- p k-`m B-ÿm-\-Øp \- S- L -hm- -kn- H-cp ss{i-kv-x-h ho- -Ww hn-j-b-sø- - n-bp- sk-an-\m-dn _n-j- v tum.kn.hn-. am-xyp \-S-Øn-b {]-`m-j-ww. dn-t m - v: d-h. tpm-bn am-xyp C y tzio-bx F Xv 1857 se in]mbn el-f-tbm-sp- IqSn cq]w {]m]n- -Xm-sW pw AXn\v Imc-W- m G. H. lyqw, tkm]m-e-irjvw tkmjte, almflm Km n, Ph-l - em s\lvdp, si. kn. _m\- Pn, ktcm-pn\n \mbn-up- - C- hscms t\xrxzw \ Inb C y \mj-w tim {KmWv. 562 kzx-{ \m- p-cm-py߃ C y bq-wn-b\n tncm-xn-cp- km-l-ncyw A- p- m-bn-cp p. F m lnμp tzio-bx F ImgvN- msv 1875 kzman Zbm-\μ kc-kzxn ÿm- ]n Bcy-k-am-Phpw _me-kw- Km-[c Xne-Iv, hocv kh, kzman hnth-im-\-μ F nhcpw, kzx{ C y-bn B. F v. F v. hniz-lnμp ]cnjøv F o kwl-s-\-ifpw tn p {]h Ø\ ^eambn cq]-s - -Xm-Wv. ln-μp- ƒ am-{x-am-wv b-ym - a- ƒ F- pw A- m-ø-h Pm-c k- -Xn-I-fm-sW- pw H-cp ti-{μ-a-{ n X-s {]-kw-kn- km-l-n-cy-øn-epw, C- y tzio-b hn-ip- {K-Ÿw `-K-h-Xv Ko- X B- p-hm-\m-bn B-tem-N-\-bp- km-l-n-cy-øn-epw C- y I-em-e-b-ß-fn F- p ]Tn- n- -W-sa- v R-߃ Xo-cp-am-\n- pw F- pw ]p-cm-x-\ `m-j-bmb kw-kv-ir-xw C- y-bn \n - _- -am-bn ]Tn- n- -W-sa- pw hm-zn- p- -h `-c-w-øn-te-dn-b km-l-n-cy-am-wv C- v `m-c-x- Øn \n-e-hn-en-cn- p- -Xv. A- Xn-]p-cm-X-\ Im-e-Øp-X-s `mc-x-øn -\n- pw e- -bn-te- v a- \p-jy ]p-jv-]-i hn-am-\-øn bm-{x sn-bv-xn-cp- -Xp-sIm- v B-Zy-am-bn hn-am-\w ]-d-øn-b-xv ssd- v k-tlm-z-c- m B-sW- v ]Tn- n- p-hm ]m-sn-s - v H-cp hn-`m-kw Nn- n- p- p. K-W-]-Xnsb kr-jv-sn- -Xv πm-ãn-iv k -Pdn-bn-eq-sS-bm-sW- v A-h Nn- n- p- p. -`m-c-xw H-cp sslμ-h cm-jv-{sw- B-sW- v B. F- v. F- n-s X-e-h ho- pw hn- pw B-h -Øn- v {]-Jym-]- \w \-S-Øn-s m- n-cn- p- kml-n-cy-am-wv C-t mƒ \n-e-hn-encn- p- -Xv. A-J-Wv-U `m-c-xw F- -Xv h- S- v A-^v-Km-\n-ÿm ap-x sx- v I-\ym-Ip-am-cn A-s - n {io-e- h-sc-bpw In-g- v aym am a-te-jy h-sc-bp- H-cp h-en-b `q-{]-tz-iw A-Xm-Wv lnμp tz-io-b hm-zn-i-fp-ss a-\- n. Kp-P-dm-Øn-se kv-iq-fp-ifn Im-hy h - -c-ww \-S-Øphm \-S-]-Sn-I-sf-Sp- p- km-l- N-cyw. Cu km-l-n-cy-øn L hm- -kn- p ]- n-b a-æv D- Ø -{]-tz-ipw, ssz-h-øn-s kz- w \m-ss- -dn-b-s -Sp- ti-c-fhpw h -j-sø ss{i-kv-xh km- n- y-ap- ti-c-f-sø C- t mƒ ss-ãv si-bv- m-bn F-Sp- Øn- v ]n- o-sv H-cp tjm ]o- m- bn D-b -Øn- m- p-hm-\m-wv hniz-ln-μp ]-cn-j-øv, B. F- v. F- v. Xp-S-ßn-b kw-l-s-\-i-fpts-bpw {i-aw. ti-c-f-øn-\v A-h {]-txy-i {i- \ -Ip- p. {Inkv-Xp a-x-øn -\n- pw ln-μp-a- X-Øn-te- v a-x-]p-\ -]-cn-h -Ø- \w \-S-Øp- -h-cp-ss ]-Sw ]-{Xß-fn h-cp- -Xv C- m-e-ß-fn km-[m-c-w-bm-bn-cn- p- p. H-cp ]- {Xw A-Xm-b-Xv a-e-bm-f a-t\m-ca H-cp k-μ -`-Øn F-Sp-Øp ]- d- p, L hm- -kn-bn-eq-ss Xncn-sI ln-μp-a-x-øn-te- v h- h-cp-ss Iq- -Øn s]- -t m-kv- Xp hn-izm-kn-i-fp-ap-s - v. {Inkv-Xym-\n-I-fp-sS Iq- -Øn-se -Xo- {h-hm-zn-i-sf- p- ]p-d-ta-bp- h I-cp-Xp- s]- -t m-kv-xp- Im-tc-t m-epw ln-μp-a-x-øn-te- v Xn-cn-sI tn - p-hm ]m-c- º-cy k-`-i-fp-ss Cu- n- -am-b ti-c-f-øn A-h - p I-gn-bpw F- k-tμ-i-am-wv A-h tem- I-Øn-\p \ -Ip- -Xv. L hm- -kn-bn-eq-ss Xn-cn-sI a-x-]-cn-h - Ø-\w sn-ø-s -Sp- -h - v e- ß-fm-Wv hm-kv-zm-\w sn-ø-s -Sp- -Xv F- -Xv B- -cy-p-\-i-ambn-cn- p- p. hn-iz-ln-μp ]-cn-j-øn-s H- cp D- -X t\-xm-hv Cu A-Sp-Ø k-a-b-øv U -ln-bn \-S- tem-i ln-μp a-lm k-tω-f-\- Øn {]-kw-kn- p : 800 h -j߃- p-ti-jw kzm-`n-am-\-ap- H-cp ln-μp `-c-w-øn h- p. C- \n-bm-wv b-ym - -Øn `m-c-xw H-cp ln-μp-cm-jv-{sw B-tI- -Xv. hwi-l-xy-bp-ss h-gnbn lnμp tzio-bx C p i n {]m]n p hcn-i-bm-wv. Ah-cpsS {][m\ hmzw axhpw tzio-b-xbpw XΩn kwtbm-pn- n- s -Sp Ah-ÿ-bmWv Bhiyw F m-wv. a p- -h Wn- -s -SmØ AXn-Yn-Iƒ, As - n hntz-in-iƒ, cmpy-t{zm-ln- Iƒ. \mev km y-x-i-fmwv Ah-cpsS apºn hc p Im p- Xv. 1. sslμh ax-øn-te v asßn hcp-i. (L hm kn) 2. `mc-x-øn c mw Xcw ]uc- m-cmbn ]m m A\p-h- Zn mw. ]s aueni Ah-Im-i-߃ H pw Xs tnmzn- -cp-xv. 3. ÿew hn p-sim- -Ww. {InkvXym-\n-Iƒ v tdman-te v t]m- Imw. As - n Ata-cn- -bntem, Cw - ntem t]mimw. ap o-߃ ]m n-ÿm-\ntem Atd-_y-bntem t]mimw. IΩyqWnÃvIm v ssn\-bntem djy-bntem t]mimw. 4. api-fn ]d- -hbv v kzoim-cy-a-s - n ]ns bp h v Htc- Hcphgn. hwiob ip o-i-c-ww, AXm-bXv ln ve ImWn amxr-i. blq-zsc apgp-h sims m-sp n ip o-i-cn- -Xp-t]m-se I-fn- Db Ønb kp{]-[m\ ap{zm-hm-iy-߃ C{]-Imcw Bbn-cp- p. R߃ lnμp- ƒ F mw H m-wv, lnμp-ÿm lnμp- ƒ v, ]m n-ÿm ap o-߃ v, I_ ÿm {InkvXym-\n-Iƒ v- F v. B. F v. F v. Im 1925 apx Bh Øn p ]d-bp- Xv apifn ]d sslμh tzio-b-x-bm-wv apx Bcyk-am-Pw, lnμp alm-k-`, B. F v. F v. F o kwl- S-\-Iƒ lnμp ax-øn-te- p ]cn-h Ø\w ip o-{zob F -t]-cn ]Xn- m- p-i-fmbn \S-Øn-s m- n-cp- -Xm-Wv ÿm-]n-x-amb hniz-lnμp ]cn-jømwv L hm kn F t]cv {]Npc {]Nm-cØnem n-b-xv. lnμp- ƒ am{x-amwv bym a ƒ F pw A m-ø-h Pmc k -Xn-I-fm-sW pw Hcp ti{μa{ n Xs {]kw-kn kml-n-cy-ønepw, C y tziob hnip {KŸw `K-hXv KoX B p-hm- \mbn Btem-N\bp kml-n-cy-ønepw C y Iem-e-b-ß-fn F p ]Tn- n- -W-sa v R߃ Xocp-am-\n pw F pw ]pcm-x\ `mj-bmb kwkvirxw C y-bn \n _- -ambn ]Tn- n- - W-sa pw hmzn- p- -h `c-w-øn-te-dnb kml- N-cy-amWv C v `mc-x-øn \ne-hn-en-cn- p- -Xv. A-Xn-s A - w, ap {]-[m-\- a-{ n hm-pv-t]-bn-sb-t m-epw A- h kzm-`n-am-\-ap- H-cp sslμ-h t\-xm-hm-bn Aw-Ko-I-cn- p- n- F- m-wv. A-Xv A- p-x- I-c-am-bn-cn- p- p. C- y ln-μp cm-jv-{sw B- - W-w F- p- {]-Jym-]-\-߃ ]- t \-S- p-i-gn- n-cp- -Xm-Wv. F- m C-t mƒ A-Xv h-f-sc Du - n-x-am-bn tz-io-b X-e- Øn {]m-h -Øn-I-am- p-hm Xp-S-ßn. \-Ωƒ \n- w-k-x-cm-bncp- -Xn-s Im-c-Ww, A-Xp \- sω h-f-sc _m-[n- n-cp- n- F- -Xp-sIm- m-hmw. C- -sø h - o-b hm-zn-i-fp-ss `m-j-bn C- y C-. `m-c-xw am-{xw. `m-c- Xw F- m `-c-x-s cm-pyw. hn- y-] -Δ-Xw h-sc am-{xw D- mbn-cp- -Xv, ]n- o-sv `m-h-\-bn sx-t m- p h-f - p. H-cp cm-jv-{sw F- \n-e-bn ssl-μ-h-a-xw H-cn- -epw C- ysb H- m- n-bn-cp- n-. hn-`n- am-b ]-e-xn-s\ H-cn- -epw H- mbn Im-Wp-hm ssl-μ-h km-aqly im-kv-{x-øn-\v I-gn-bp-I-bn-. B. F- v. F- v. Nm-Xp - h -Æy-sØ-bm-Wv ]n- p-w- n-cp- -Xv. Nm-Xp -h -Æy-Øn-\v A-I- Øp- -h-cm-wv ln-μp- ƒ. A-Xn- \p ]p-d-øp- -h ]p-d-pm-xn-iƒ A-Y-hm X- -s - -h B-bn-cp- p. A-Xn-\pw ]p-d-øm-bn-cp- p Z-fn-X-cpw, B-Zn-hm-kn-I-fpw, tkm- {X-h - - m-cpw. {_n- o-jp-im B-Zy sk -k-kv F-Sp-Ø-t mƒ ln-μp- -fp-ss F-Æw Ip-d-hm-bncp- p. ]n- o-sv {In-kv-Xym-\n, kn- p-im, _p- -a-x- m, ]m-gv-kn- Iƒ, P-bn-\- m, \n-co-iz-c-hm-zn- Iƒ F- n-h A- m-ø-h-sc-sb- mw ln-μp- -fp-ss Iq- -Øn F- gp-xn. A-ß-s\-bm-Wv C- y-bn `q-cn-]- w ln-μp- -fm-b-xv. Z-fn-

4 4 ka-im-eni ]{XnI Ih tãmdn L hm -kn PmXn-hy-h-ÿ-bp-sS _m- n-]{xw X-cpw, B-Zn-hm-kn-I-fpw t\m -Øv Cu-Ãv kw-ÿm-\-ß-fn-ep- tkm-{x-h - - m-cpw H-cn- -epw ln-μp- -fm-bn-cp- n-. C- y F- Im-gv-N- m-sp-xs {_n- o-jp-im-cp-ss `-c-w- Øn \n- p- m-b Im-gv-N- m-sv B-Wv. A-Xn-\p ap-ºv H-cp s]m- Xp I-d -kn-tbm, s]m-xp `-c-wtam, s]m-xp ]- m-f-tam, \n-b-a kw-ln-x-tbm C- m-ø Xn-I- pw hn-`n- -am-b `m-j-i-fpw `q-{]-tzi-ß-fp-ap- kz-x-{ \m- p-cm-pyß-fm-bn-cp- p C- y-bn. C- y tz-io-b-x F- -Xv a-lmflm Km- n-bpw, C- y \m-j- W tim -{K- pw, G. Hm. lyqw, tkm-]m-e-ir-jv-w-tkm-jse, k -Zm h- -`m-bn ]-t, P-h-l -em s\-lv-dp F- n-h h-f -Øn-s m- p h- -t mƒ, ln-μp tz-io-b-x-bv- p-th- n \ne-sim- -h kzm-an Z-bm-\-μ k- c-kz-xn, _m-e-kw-km-[-c Xn-e-Iv, kzm-an hn-th-im-\-μ, ho k- h - Xp-S-ßn-b-h-cm-bn-cp- p. ln-μp tz-io-b-hm-zw i- n {]m- ]n- -t m-gm-wv ap- ow cm-jv-{sw th-w-sa- B-h-iyw i- n-s - -Xv. A-Xn-s ]-cn-wn-x ^-e-ambm-wv ]m- n-ÿm F- cm-jv- {Sw D- m-b-xv. C- y kzm-x- { y k-a-c-øn B. F- v. F- n-s ]- v Xn-I- pw \n-cm-im-p- \-I-am-Wv F- v N-cn-{X ]Tn-Xm- ƒ- v A-dn-bmw. ssl-μ-h tzio-b hm-zn-i-fpw kzm-x-{ y k- a-c-øn k-po-h ]- m-fn-i-fm-bn-. -ln-μp k-am-pn-s G-Io-I-c- W-hpw kzm-x-{ y-hp-am-bn-cp- p A-h-cp-sS e- yw A-Xm-b-Xv 99 h -jw ap-ºv ssh-zy-im-kv-{x-øn _ncp-zw F-Sp-Ø tum. si. _n. sl-uv-tk-hm ]-d- -Xv : ln-μp- -fp-ss kzm-x-{ y-øn-\m-wv `mc-x-øn cm-jv-{so-b kzm-x-{ y- Øn-t\- mƒ ap -K-W-\ \ -ti- -Xv F- m-wv. am-{x-a- i- - am-b H-cp ln-μp cm-jv-{sw D- mh-w-sa- p-am-bn-cp- p A-t±-l-am-Wv B. F- v. F- v. \m-kv-]q-cn ÿm-]n- -Xv. Km- n-pn-sb h-[n- -Xn-\p-tijw, Lm-X-I H-cp D- -X Nn-Xv ]-h {_m- -W \m-yq-dmw tkm-uv-tk Hm-Sn-t m-bn-. t]m-eokn-\p A-t±-lw A-t mƒ X-s Io-g-S-ßn. A-t±-l-Øn-s {]-kn- -am-b hm- p-iƒ : - -Rm Km- n-pn-sb h-[n- p. Rm txm- n-s Im- n h-en- -t mƒ A- t±-l-øn-s Po-h am-{x-a- A- h-km-\n- -Xv F-t -bpw A-h-km- \n- p F- v F-\n- -dn-bm-am-bn-cp- p. F-s -AΩ-sb (`m-c-xmw- _) I-j-Ww, I-j-W-am-bn ap-dn- Cu a-\p-jy-s\ Rm F- p sn-ø-ww? H-cp D-Ø-a a-i-s I- S-a Rm \n -Δ-ln- p. F-s A- Ω-sb I-j-Wn- p-hm Iq- p-\n- -h-s\ kzm-`m-hn-i a-c-w-øn-\p hn- p-sim-sp-øn- -. h -j-߃- p ap-ºv in-h-tk- \-bp-ss ÿm-]-i _m -Xm- sd ]-d- p : Km- n-bp-ss {]- Xn-a-I-sf- mw h-en- p Xm-sg-bn- n- v tkm-uv-sk-bp-ss {]-Xn-a ÿm- ]n- -Ww. C- -gn- Nn-e amk-ß-fn C-tX B-h-iyw Nn-e Hcp cmjv{sw F \ne-bn sslμh-axw Hcn- epw C ysb H m- nbn-cp- n-. hn`n- -amb ]e-xns\ Hcn- epw H mbn ImWp-hm sslμh kmaqly imkv{x-øn\v Ign-bp-I-bn-. B. F v. F v. NmXp h Æy-sØ-bmWv ]n p- W- n-cp- -Xv. NmXp h Æy-Øn\v AI-Øp- -h-cmwv lnμp- ƒ. AXn\p ]pd-øp- h ]pd-pm-xn-iƒ AYhm X -s - h Bbn-cp p. AXn\pw ]pd-øm-bn-cp p Zfn- X-cpw, BZn-hm-kn-I-fpw, tkm{x-h - m-cpw. {_n o-jp-im BZy sk kkv FSp-Øt mƒ lnμp- -fpss FÆw Ipd-hm-bn-cp- p. ]n osv {InkvXym-\n, kn p-im, _p -a-x- m, ]mgvkn-iƒ, Pbn-\- m, \nco-iz-c-hm- Zn-Iƒ F n-h A m-ø-h-sc-sb mw lnμp- -fpss Iq -Øn Fgp-Xn. Aß-s\- bmwv C y-bn `qcn-] w lnμp- -fm-b-xv. Zfn-X-cpw, BZn-hm-kn-Ifpw t\m Øv CuÃv kwÿm-\-ß-fnep tkm{x-h - mcpw Hcn- epw lnμp- -fm-bn-cp- n-. a-x cm-jv-{so-b t\-xm- ƒ D-b - Øn-b-Xv a-d- p-t]m-im k-a-bam-bn- n- -t m. \m-yp-dmw- tkm-uv-sk-bp-ss hn - -{X-Øn-se {]-kv-xm-h-\ h- f-sc {i-t -b-am-wv \-hw- _ 15 -\v X-s Xq- n-te- p- - Xn-s X-te Zn-h-kw F-gp-Xn-b- Xv C-{]-Im-c-am-Wv. In the will, Godse advises Dattatraya, You are allowed to perform last rites of my body. You may perform them in any manner. But I am to express here with a specific wish. The river Indus (Sindhu), on the banks of which our prehistoric Rishis composed the Vedas, is the boundary of our Bharatvarsha, i.e., Hindustan. My ashes may be sunk in the holy Sindhu river when she will again flow freely under the aegis of the flag of Hindustan. That will be the sacred day for us. It hardly matters even if it took a couple of generations for realizing my wish. Preserve the ashes till then, and if that day would not dawn in your life time pass on the remains to posterity for translating my desire into reality. Xs `uxni icocw Zln- n- -Xn\p tijw kn p \Znbn am{xta Hgp- mhq F v {]txyiw hy-hÿ snbvxn-cn- p- p. am{x-a lnμp-ÿms Iogn Hgp-Ip \mƒhsc A- t±lw ImØn-cn- p-hm Xømdm-W-t{X. Ct mƒ kn p \Zn Hgp-Ip- Xv ]m n-ÿm-\n IqSn-bp-am-Wv. C y-bn IqSn am{x-amwv F p ]d-bm ] n-. AXns A w ]m nÿm C msx-bm-h-ww. tkm- Uvtk-bpsS {]kvxm-h-\-bpss kmcw C{]-Im-c-am-Wv. I am not in a hurry for my Salvation. I can wait. NnXm `kvaw BNmc {]Im-cw \na- \w sntø- Xv ]p\ P- -Øn\pw Aßs\ B- Xy- ni tam -Øn-\pw Bh-iyam-Wv. AXp-sIm- mwv hnizlnμp ]cn-j-øns t\xm- ƒ ]d- Xv ]m n-ÿm-\n-te v ]m Sm n-s\-bmwv Abbvt - Xv F v. ap {][m-\- a{ n hmpvt]-bn-bpss kp{]-kn- emtlm _ v bm{x- bpss ] m-ø-e-øn-emwv Cu tcmj {]I-S\w \S-Øn-b-Xv. The wish of Godse becomes clearer as we listen to what Guruji (M S Golwalkwer, the second Sarsangchalak of the RSS) says in his Bunch of Thoughts (widely considered as the second bible of the RSS, next only to his own We, or Our Nationhood Defined) in relation to the partition of India in 1947, There are some who tell us, Bygones and bygones. What is the use of raking up old dead issues. After all, Partition is now a settled fact. How is this ever possible? How can a son forget and sit idle when the sight of his mutilated mother stares him in the face everyday? Forget? No true son can ever forget or rest till she becomes once again her complete whole. If Partition is a settled fact, we are here to unsettle it (Bunch of Thoughts. p.127) L hm -kn-tbm-sp ss{ikvxh ho Ww F m-bn-cn- Ww? \-Ωp-sS cm-py-øn-s `-c-w- L-S-\ \-ap- v A-h-Im-i-am-bn X- n- p- au-eo-i A-h-Im-i-߃ D- v. a-tx-x-c P-\m-[n-]-Xy cmjv-{s-am-wv \-Ωp-sS cm-pyw. a-xw, hw-iw, h - w, \n-dw F- n-h-bpss A-Sn-ÿm-\-Øn hn-th-n-\- an- m-sx, C- y-bn F-hn-sS-bpw Xm-a-kn- p- -Xn-\pw, G-sX- nepw a-x-øn hn-iz-kn- m-\pw, hn-iz-kn- m-xn-cn m-\pw, hn-izkn- p- -Xv {]-N-cn- n- p-hm-\p-ap- A-h-Im-i-hpw kzm-x-{ y-hpw C- y-bn-se F- m ]u-c- m - pw D- v. A-Xp-sIm- v L hm- -kntbm-sv hn-tcm-[w th-twm?. a-xw am-dp-i F- p ]-d- m `-c-w- L-S-\m-\p-kr-X-am-b A-h-Im-iw D-]-tbm-Kn- p-i F- m-wv. A-Xv D-]-tbm-Kn- p- -Xn sx- pt m?. Xm-Xzn-I-am-bn C-. c- ma-xm-bn ssz-hw a-\p-jy-\v sim- Sp-Øn-cn- p- kzm-x-{ y-øn-s ln-μp tz-io-b-hm-zw i- n {]m-]n- -t mgm-wv ap- ow cm-jv-{sw th-w-sa- B-h-iyw i- n-s - -Xv. A-Xns ]-cn-wn-x ^-e-ambm-wv ]m- n-ÿm F- cm-jv-{sw D- mb-xv. C- y kzm-x- { y k-a-c-øn B. F- v. F- n-s ]- v Xn-I- pw \n-cmim-p-\-i-am-wv F- v N-cn-{X ]Tn-Xm- ƒ- v A-dn-bmw. ssl-μh tz-io-b hm-zn-i-fpw kzm-x-{ y k-a-c- Øn k-po-h ]- mfn-i-fm-bn-. ln-μp k- am-pn-s G-Io-I-c-Whpw kzm-x-{ y-hp-ambn-cp- p A-h-cp-sS e- yw. `m-k-am-w-xv. th-z-]p-kv-x-i-ønep-s-\o-fw a-\p-jy-s B kzm- X-{ yw Im-Wmw. A-\p-k-cn- m- \pw A-\p-k-cn- m-xn-cn- m-\pw D- kzm-x-{ yw ssz-h-z-ø-am-wv. sh-fn- m-sv ]p-kv-x-i-øn \mw Im-Wp- -Xv hm-xn - -\n- pw ap- p- I -Øm-hn-s\-bm-Wv. A- I-tØ- v -Wn- m am-{xw I- S- p-h-cp- tb-ip-{in-kv-xp. D-ev- ]-Øn ]p-kv-x-i-øn B-Zm-apw lu-δ-bpw Cu kzm-x-{ y-am-wv D-]-tbm-Kn- -Xv. tbm-ip-hm-bp-ss ]p-kv-x-iw 24 Cu kzm-x-{ ysø- - n ]-d-bp- p. C- y `-c- W-L-S-\, ssz-hw sim-sp-ø A- [n-im-cw, th-z-]p-kv-x-iw sim-sp- Ø A-[n-Im-cw C-h B-sc- n-epw D-]-tbm-Kn- p- p F- n \mw B-i- -s -ts- -Xp-t m?. tb-ip-{in-kv-xp-hn-s\ X-ß-fpsS-bpw tem-i-øn-s -bpw G-I c- -I-s\- v hn-iz-kn- p- -h-cpss Iq- -am-wv k-`. hn-izm-kn-ifp-ss k-aq-l-am-wv k-`. Cu hnizm-k-an- m-ø B - pw C-jv-Sap- n-s-tø- v t]m-imw. Z-fn-X - pw, kp-dn-bm-\n {In-kv-Xym-\n- Iƒ- pw t]m-imw. Im-c-Ww A- Xp a-\p-jy-s kzm-x-{ yw B- Wv.-A-Xv B-flm - -X-bp-sS hnj-bw-iq-sn-bm-wv. F- m b-ym - k- -Xn- Iƒ- F- pw -Pm-c-k- -Xn-Iƒ F- pw hn-fn- pw, 3 e- -hpw, B- [m Im -Upw, _n.]n.f. Im - Upw Im-Wn- v {]-tem-`n- n- pw `oj-wn-s -Sp-Øn-bpw L hm- -knbneq-ss Xn-cn-sI sim- p-t]m-ip- -Xv a-\p-jym-h-im-i ew-l-\-am- Wv. th-z-]p-kv-x-iw \ -In-bn- p- A-h-Im-i-Øn-s -bpw `-c-w- L-S-\-bp-sS-bpw ew-l-\-am-wv. A-Xv a-l-øm-b C- y `-c-w- L-S-\-tbm-Sp- F-Xn - m-wv. Cu A-Sn-ÿm-\-in-e-bv- v C-f- w X- n-bm, _-e- -bw D- mbm \-Ωp-sS cm-jv-{s-øn-s \ne-\n - n-\p `o-j-wn-bm-ipw. Two Nation Xnb-dn-bn Du- n-s m v lnμp tz-io-b-xbpw ap- ow tziob-xbpw i n {]m-]n- -t mƒ \- ΩpsS {]nb-s cm-jv{sw aq- mbn apdn- -s - Xv `b-tøm-spw \- Sp- -tømspw IqSn am-{xta \ap v Hm phm- Ign-bq. tijw t]-pv 8

5 5 Ih tãmdn \mspw hn-i-k-\hpw ka-im-eni ]{XnI B-d p-f hn-am-\-øm-h-f-øn-s\-xnsc Aim-kv-{Xn-bhpw A-]-Iz-hpam-b hm-z-k-xn-iƒ tic-f-i- w (2015 s^-{_ph-cn 8) hm-cn-i-bn h- IpΩ-\w cm-p-ti-j-c-s te-j-\-tøm-sp- {]-Xn-IcWw 1. ]-W-s m-gp- n-s -bpw, A- [n-im-c-i- n-bp-ts-bpw a-d-hn B-d- p-f-bn hn-am-\-øm-h-fw ]-Wn-bm ho- pw \-S- p- \o- -sø P-\-Io-b {]-Xn-tcm-[-apb -Øn sn-dp-øp txm - n- p- I X-s sn-øpw. C-\n H-cp X-cn a-æn-hn-ss C-Sm- A-\p-h-Zn- n-. I- n-cm-jv-{so-b t`-z-sa-t\y s]m- Xp-k-aq-l-Øn-s Xo-cp-am-\-am- Wn-Xv'. B-d- p-f-bn hn-am-\-øm-hfw h-tc- -Xv a-[y-xn-cp-hn-xmw-iqdn-se P-\-ß-fp-sS B-h-iy-am-Wv. e- - -W- n-\v P-\-߃ C-Xn- \p Np- p-ap- 4 Pn- -I-fn \n- v hn-tz-i cm-py-ß-fn tpm-en sn-øp- p. A-h-cp-sS bm-{xm ku- I-cyw {i- n-t -t? a- y-xn-cphn-xmw-iq H-cp A- -tz-io-b F-Uyq-t -j-w l- v B-bn am-td- -Xm-bn-cp- p. cm{ ob m A-Xn m-xm n. C-\n-bpw A-Xn-\p- km- y- X G-sd-bm-Wv. \- Im-em-h-ÿ, \- Ip-Sn-sh- w Xp-S-ßn, hn-zym- `ym-k-hpw (an-i-hp- dn- -tb -Uv {Kq- v A-ß-s\) A- -tz-io-b cw-k-ß-fn A-t\-I \- km-l- N-cy-ap- a- y-xn-cp-hn-xmw-iq A- -tz-io-b {i- -bm-i -jn- m C-\n A-[n-I-\mƒ th-. A-X- m-sx ]-W-s m-gp- pw A- [n-im-c-i- n-bp-am-wv F-b - t]m - n-s ]n- n-se- v ]-d- v P-\-ß-fp-sS knw-]-xn ]n-sn- p-]- m {i-an- p- A-S-hv hn-e-t mhn-. Xn-cp-h-\- -]p-c-øp Xm-akn- p- -h-cm-twm B-d- p-fbn a-æn-s-twm F- p Xo-cp-am- \n-t - -Xv. A-Xv B-d- p-f- m Xo-cp-am-\n- p-sim- pw. B-d- p-fbn-se 51 i-x-am-\w Cu ]- -Xns -Xn-cm-sW- n A-h-cp-sS A- `n-{]m-bw {i- n- p- -Xn Im-cyap- v. A-X- m-sx Nn-e ]-W- m- p-i-fp-ss-bpw X-ev-]-c I- n-ifp-ss-bpw hm-s-i-h- m-hm-bn A- `n-\-bn- p- -h Z-b-hm-bn a- p- h-sc F- n-\v D-]-{Z-hn- -Ww. 2) si.-pn.-f-kv. {Kq- v \- ev-in-b ]m-cn-ÿn-xn-im-lm-x-]-t- \ A-t]- ti-{μ-k - m X- n-b km-l-n-cy-øn, hn-am-\- Øm-h-f \n -Ωm-W ]- -Xn-bn-se A-Wn-b-d \o- -ß-sf- p-dn- pw, B-d- p-f-bp-ss ss]-xr-i-ø-\n-a- IpΩ-\w cm-p-tijc Iƒ kw-c- n- m \-S-Øp- \o- -ß-sf- p-dn- pw ]m-cn-ÿn-xn-im-lm-x ]T-\- ß-fp-sS t]-cn \-S- p- I- - -fn-i-fpw s]m- -Ø-c-ß-fpw B - m-w-dn-bm-ø-xv. ]-cn-ÿn- Xn-bp-sS t]-cn "]-Wv-Un-X- m ' ]-d- p-sh-bv- p- -sxm-s F- {X _m-en-i-hpw A-_- -ß-fp-amsW- v ]-I -t]m-se kv-]-jv-sam-wv. 3) B-d- p-f-bn hn-am-\- Øm-h-fw ]- n- F- v kp-{]ow tim-s-xn i- -am-bn hy- -am- nbn- pw C-hn-Sw X-s th-w-sa- v hm-in-]n-sn- p- -Xn-\v ]n- n h-en-b Kq-Vm-tem-N-\ \-S- p- p- v. kp-{]ow-tim-s-xn-bn kzo-icn- p- Xo-cp-am-\-߃ A-h - p e-`n- n-cn- p- tc-j-i-fp-ss A-Sn-ÿm-\-Øn-epw h-ip- p-i-fpss A-Sn-ÿm-\-Øn-ep-am-Wv. A- X- m-sx P-\-ß-fp-sS B-h-iytam, k-xy-k- -X-tbm H- pw A-hn-sS hn-e-t m-in-. C-Xv \ymb-am-b P-\-Io-b B-h-iy-sa- v sx-fn-bn- m- si.-pn.-f-kv snøp- \-S-]-Sn-I-sf A-tß-b- w ]n- p-w-bv- -Ww, A-`n-\-μn- - Ww. 4) ti-c-f-øn \m-ev hn-am- \-Øm-h-f-ß-fm-Wv D- -Xv. \mepw C -\m-j-w ]-Z-hn D- h-bpw. 600 In-tem-ao- \o-f-ap- ti-c-f-øn 4 hn-am-\-ømh-f-sø- mƒ Iq-Sp-X F- n- \m-wv? hn-am-\-øm-h-f-ß-sf ]- H-cp \- ]- -Xn \-S- m- p-tºmƒ, A-Xn-\v Xp-c- w-h-bv- p- I-dp-Ø ssi-i-fm-wv Hmtcm {]-iv-\-ß-fpw I-s -Øn-s m- p-h-cp- -Xv. Cu {]-iv-\-߃ F- v ]-d-bp- -Xv shdpw X-am-i-sb-t ]-d-bm-s\m- q. s\-sp-ºmt»-cn F-b -t]m - n-s Hm-l-cn-bp- a-ebm-f a-t\m-c-a- m-cpw, \q-dp-i-w- n-t\- ÿ-ew A-Xn-\p Np- p-]m-spw hm-ßn-iq- n-bncn- p- cm-jv-{so-b t\-xm- -fp-am-wv, B-d- p-f ]- -Xn- v ]m-c ]-Wn-bp- I-dp-Ø I- c-ß-sf- v hy- -a-t? A-Xn-\p ]-cn-lm-cam-bn a-x-hpw h - o-b-x-bpw H-s Xp-dp- mbn D-]-tbm-Kn- m Nn-e-sc Iq- p-]n-sn- v hm- S-I Kp- -I-fm- n-bn-cn- p- p F- p am-{xw. c-kv-]-cw _- n- n- p- tdm-up- Iƒ ho-xn-iq- p-i-bpw K-Xm-K-X ku-i-cy-߃ h - n- n- p-i-bpw sn-bv-xm a-xn-sb- hn-z-kv-[ \n -t±-i-sø `-c-wm-[n-im-cn-iƒ B-kq-{Xn-X-am-bn A-h-K-Wn- p- I-bm-Wv. Zq-c-]-cn-[n kw-_- n- Imcyw ti-c-f-øn-\p _m-[-i-am- msx H-gn-hn-\v km- y-x-bp- v. tic-f-øn-s h-en- w Ip-d-hm-sW- n-epw P-\-km-{μ-X-bpw hn-tz-iß-fn tpm-en sn-øp- -h-cp-ss F-Æ-hpw, `m-hn-bn-se km- y-xbp-am-wv I-W- n-se-sp-t - -Xv. A-X- m-sx tdm-uv \- m- n- qts F- hm-z-k-xn D- -bn- v X-S- -hm-zw D- -bn- -b- th- -sx- -Xpw H-cp P-\m-[n-]-Xy hy-hÿ-bn-se A-{]m-tbm-Kn-I-Xsbbpw Ku-c-h-am-bn Im-W-Ww. 5) B-d- p-f-bp-ss ss]-xr-i k-º-øn-t\-bpw, ]m-cn-ÿn-xn-i L-S-\-tb-bpw, B-hm-k-hy-h-ÿtb-bpw ]p-cm-h-kv-xp k-t -XtØ-bp-sa- mw tzm-j-i-c-am-bn _m-[n- p- -Xm-Wv B-d- p-f hnam-\-øm-h-f-]- -Xn F- v kp-hy- -am-bn I-gn- -Xm-Wv. B-d- pf \-Ωp-sS tz-io-b ss]-xr-i-am- Wv. B ss]-xr-i-sø X-I - p- I F- B-tKm-f A-P- -bm-wv H-cp hn-`m-kw `-c-wm-[n-im-cn-i-fpss ]n -_-e-tøm-ss si.-p-n.-fkv {Kq- v \-S- m- m {i-an- p- -Xv. Cu ]-d-bp- -sxm-s Nn-e X-S- -hm-z-ß-fm-bn D- -bn- p- \p-w-iƒ am-{x-am-wv. hn-am-\- Øm-h-fw A-Xn-s h-gn- pw, B- d- p-f {Km-aw A-Xn-s \n-e-bnepw Xp-S-cpw. 6) t\m- q, B-d- p-f-bn hnam-\-øm-h-f-a- C-h e- y-an- Sp- -Xv. F-b-tdm-{Umw t]m-fn-kn B-Wv. hn-am-\-øm-h-f-hpw A-Xn- \v Np- p-]m-spw tn - v hym-h-kmbn-i hm-wn-py-ti-{μ-am- n am- p- hn-]p-e e- y-am-wp- -Xv. hy-h-km-bw F- p ti- m ]p-i-xp- p- Nn-e ^m-iv-s-dn-i-fmsw- v txm- n-t m-ipw. A-Øcw ^m-iv-s-dn-iƒ \-S-Øm C-hnsS ÿ-e-an-, aq-e-[-\w ]-e-a-sßp th- n-h-cpw. H-cp-]-t, C- hn-ss D-t±-in- p- ]m - n-s k- ap- -bw, sf.sn. ]m - v, hn-zym- `ym-k ÿm-]-\-߃, tlm- C-h-sbm-s -bm-bn-cn- pw F- p I-cp-Xmw. \n- -b-an- m-ø Im-cysØ- p-dn- v th-h-em-xn-s -ts- - X-. G-Xm-bm-epw A- -co- - Øn-\pw Im-em-h-ÿ-bv- pw A- \p-tbm-py-a- m-ø-sxm- pw D- m-in- F- v I-cp-Xmw. 7) A-im-kv-{Xo-b ]- -Xn F- v hn-hn-[ Hu-tZym-Kn-I G-P kn-iƒ X-s Nq- n- m-wn- n- p- Cu hn-am-\-øm-h-f ]- - Xn-bn 10 i-x-am-\w sj-b F- Sp-Øv t{]m-p-iv-sn ]- m-fn-bm-hp- I-bm-Wv ti-c-f k - m sn-bv- X-Xv. C-Xv ti-c-f P-\-X-tbm-Sp- sh- p-hn-fn-bm-wv. \m-sn-s A- hpw sh- -hpw ap- n- p- ]- - Xn-bn k - m ]- m-fn-bm-hptºmƒ \m-sp-apsn- p- -h - v Iq- p-\n - p-i-bm-wv b-ym - - Øn C-h sn-øp- -Xv. k - m J-P-\m-hp ap-gp-h sim- -b-sn- p- -Xm-sc- v ]T-\ dn-t m - v ]p-d-øp-sim- p-h-cn-i. sh-dp-sx P-\-sØ ]-d- v, hn- Uv-Vn-I-fm- m-sx-bn-cn- q. H-cp h- y-ω- n Xn-cp-h-\- -]p-c-øv Nn- p-ta-s-bn-en-cp- v ]-d- {]-kv- Xm-h-\-bm-Wv, "sh- -hpw A- hpw ap- n- p- p' F- v. _m-ey- Im-e kv-a-c-w-i-fn-se H-cp I-hn- Xm-i-I-e-am-tb C-Xn-s\ I- m a-xn. ti- m hn-nm-cn- pw, B- d- p-f ]m-s-sø sh- -hpw tnmdpw I-gn- m-wv B-d- p-f- m Pohn- p- -sx- v A-sX- mw 50 h -jw ap-ºp- I-Y. C-t mƒ I-Y am-dn. 8) Cu hn-[w \n-b-a-hn-cp- {]-h -Ø-\-߃ \-S-Øn-b si.- Pn.-F-kv {Kq- n-\v F- m-hn-[ H- Øm-i-I-fpw \ -Im `-c-wm-[n- Im-cn-Iƒ X-øm-dm-Ip- -Xn-\v ]n- n G-sd Zp-cq-l-X-Iƒ D- v. H-cp \- ]- -Xn \-S- m- ptºmƒ, A-Xn-\v Xp-c- w-h-bv- p- I-dp-Ø ssi-i-fm-wv Hm-tcm {]-iv-\-ß-fpw I-s -Øn-s m- p-h-cp- -Xv. Cu {]-iv-\-߃ F- v ]-d-bp- -Xv sh-dpw X-am-isb-t ]-d-bm-s\m- q. s\-sp-ºmt»-cn F-b -t]m - n-s Hm-l-cnbp- a-e-bm-f a-t\m-c-a- m-cpw, \q-dp-i-w- n-t\- ÿ-ew A- Xn-\p Np- p-]m-spw hm-ßn-iq- n-bncn- p- cm-jv-{so-b t\-xm- -fpam-wv, B-d- p-f ]- -Xn- v ]m-c ]-Wn-bp- I-dp-Ø I-c-ß-sf- v hy- -a-t. A-Xn-\p ]-cn-lm-c-ambn a-x-hpw h - o-b-x-bpw H-s Xp-dp- m-bn D-]-tbm-Kn- m Nne-sc Iq- p-]n-sn- v hm-s-i Kp- - I-fm- n-bn-cn- p- p F- p am- {Xw. 9) hn-am-\-øm-h-f-]- -Xn th- F- v 74 Fw.-F.-F-am H- n- p \ -In, H.-F.-hn-bpw kp- K-X-Ip-am-cn-bpw Fw.-Sn. hm-kp-tzh \m-b-cpw t]m-ep- kmw-kv- Im-cn-I {]-Xn-`-Iƒ, hn.-b. Irjv-W-ø-sc-t m-ep- \n-b-a-]-wv- Un-X Xp-S-ßn km-aq-ly-kmw-kv- m-cn-i ta-j-e-i-fn-se H-t -sdt hn-am-\-øm-h-f-øn-s\-xn-sc \n-e-]m-ss-sp-øn- pw A-sXm- pw tijw t]-pv 8

6 6 ka-im-eni ]{XnI lm shãv Sohn-tbm-sSm w tpm ±m - -]m-e-kvxo - -C-{k-tb - -ko-\m-bv- -Cu-Pn-]vXv Ct mƒ cpnã snøp- -h v {]txyi kup-\yw. c I-s \m- n-eq-ss... tum. ]n.-pn. hàkoknsâ Bßob t\xrxzw bm{xm kwl-øns ho-untbm kn.un \ Ip- p. hntz-i-øp- -h v t\cn v tpm ±m-\n FØm {Iao-I-c-Ww. CsXmcp {]txyi bm{xm-\p-`-h-am-wv. temi-øns hnhn[ cmpy-ß-fn \n p-ap- -h Cu bm{x-bn ] p-tn-cp- p. \yqu ln, apwss_, _mw q, snss, Xncp-h-\- -]p-cw, sim n F o Fb t]m p-i-fn \n pw bm{x. bm{x snøp ÿe-߃ C{k-tb t_xvetlw, sbcp-itew, _Y\n, \{k-øv, iacy, Im\, akvz-e, \bow, slt{_m, Xn_-cymkv, sakntzm, ssl^, I tω, tpm, ss -Ahohv, spcnt m, Jpw{_m, F Icow CuPn]vXv m_m, t\mbn_, ko\mbv, sibvtdm tpm ±m AΩm, az_, s\t_m bm{xm {Iao-I-c-W-߃ v DS _ -s -SpI Mobile: , Cu bm{x-bpss {]txy-i-x-iƒ tami hmkvzø \msv Zqsc-\n pw Z in s\t_m ] Δ-X-Øn \n pw bm{xm-cw`w Keoem S-en t_m p-bm{x tbip tbml- m-\m kv\m\-ta tpm ±m- \Zn- -S-hn kvtxm{x ip{iqj Ipcn-ins hgnsb [ym\-bm{x Acn-a-Xy- m-c tpmk-^ns I d txm -Øn Bcm-[-\bpw I Ør-ta-ibpw ]q Δ ]nxm- - m-cpss I -d-i-fp slt{_m kμ i\w sl Ω KtZm bp w \S- m t]mip sakntzm Xmgvhcbn-eqsS bm{x ^nen- ns ssik-cy-bn kμ i\w sbcp-itew tzhm-ebw \n Ωn- m Xøm-sd-Sp- p ssºnƒ C Ãn yq- nse FIvkn-_n-j- Nmhp-I-S-ense A\p-`-h-߃ bn{k-tb a ƒ XmhfaSn ÿeøp IqSn {]bmww sn -S XocØv cm{xn hn{iaw kqbkv I\m IS p sibvtdm-bn-te v ss\ \Zn-bn I bm{xbpw AØm-ghpw CuPn-]vjy ayqkn-bw, ]nc-anup-iƒ, kv^nßvkv, tpmk^pw adn-bbpw tbip p- p-ambn Hfn p ]m Ø ÿe-߃.. Hm Ω-bn kq n- m F{X-sb{X ÿe-ßfpw ImgvN-Ifpw... _p nw-kv XpS-cp p G{]n 29 apx sabv 8hsc In association with Maruppacha

7 7 ka-im-eni ]{XnI hm ؃ ]mã si.-fw.tpmwn\v A- ym-rv-pen Xn-cp-h- : C- ym s]-s- -t m-kv-xp ssz-h-k-`-bp-ss ap {]-kn-u pw a-e- _m-dn sf.]n.kn bp-ss B-Zy A-t mkv-x-e-\p-am-b ]m-ã si.-fw. tpm- (86) \n-cym-x-\m-bn s^-{_p-h-cn \men-\v Xn-cp-h- sa-un- an-j B- ip-]-{xn-bn h- m-bn-cp- p a-c-ww. a-cn- p- -Xn-\v c- m-gv-n ap-ºv h-sc-bpw I -h -j Dƒ-s -ss-bp- hn-hn-[ B-flo-b ip-{iq-j-i-fn k-po-h-am-bn ]-s -Sp-Øn-cp- p am - v 10 \v ]-cp-a-e \-Sp-hn-te-tXm- n am-ω-s -bpw tim-im-ω-bp-ss-bpw a-i-\m-bn P-\n- p. Ip-º-\m-Sv sl-t{_m ss_-_nƒ kv-iq-fn-se th-z-]-t-\-øn-\v ti-jw 1950 txm- bv- m-sv k-`-bp-ss ip-{iq-j-i-\m-bn a-e-_m-dn sf.- ]n.kn bp-ss t\-xr-xzw G-s -Sp-Øp. C- v 34 sk -dp-i-fpw 600- A-[n-Iw k-`-i-fpw D- a-e-_m-dn sf.-]n.-kn-bp-ss I-cp-Øp- h-f - -bn kp-{]-[m-\ ]- v h-ln- -Xpw si.-fw.- tpm-wm-wv sn-ß- q sk -dn-s Np-a-X-e k-` G - n- p. 11 k-`-i-fp-am-bn Xp-S-ßn C- v 30 A-[n-Iw k-`-iƒ sn-ß- q sk -dn-ep- v ap-x 10 h -jw sf.-]n.kn bp-ss ti-c-f-tã- v {]-kn-u m-bn-cp- p. C-Xn-\v ti-jw P-\- d tpm-bn v sk-{i- -dn-bm-bn. C-Xn-\v ap -]v tã- v ssh-kv {]-kn-u m-bpw an-j t_m -Uv Dƒ-s -ss hn-hn-[ t_m -Up- I-fp-sS Np-a-X-e tã- v Iu -kn-ep-i-fn h-ln- n- p- v. Xn-cp-h- Xm-gmw-]- -Øv ]-tc-x-\m-b ]m-ã si.fw Nmt m-bp-ss (`- Ip- n-b- ) a-iƒ ]-tc-x-bm-b a-dn-bm-ω tpm-wm-wv ]m-ã si.fw tpm-wn-s `m-cy. a- ƒ: tpm Fw. I -tω (cm-pp), ]m-ã tp- -_v si. tpm (k-æn), tim-im-ω tim-c, kq-k Ip-cp-hn-f (F- m-h-cpw bp.-f-kv.-f). ]mã F_n amω Um-f-kv: s]-s -t m-kv-xv bq- Øv tim -{^ -kv Hm-^v Umf-kv (]n.-ssh.-kn.-un)s ]p-xnb `m-c-hm-ln-i-fm-bn ]m-ã F- _n am-ω (-{]-kn-u v), tdm- _n cm-pp (tim- -Hm -Un-t\- sf.-]n.-kn.cutã dopn-b ktlm-zcn kampw `mc-hm-ln-iƒ ]n.-ssh.-kn.un.- -`m-c-hm-ln-iƒ tdm_n cmpp I sh j\pw hm jni ktω-f-\hpw Ge- md: timgn- m\w _ty- N v Hm^v tkmuv I -sh- j\pw 8 maxv hm jni k- tω-f-\hpw am v 5 apx 7 h- sc timgn- m\w _ty {Ku- n- h v \S- pw. ]mã ]n.- Fw t n-bpss A y- -X-bn- ]mã Fkv. tuhnuv I- -sh j DZvLm-S\w snøpw. ]mã am-cmb APn B - Wn dm n, kp_mjv Ipa-c-Iw, s_ n ]n.-tpm A, X m-hq hneywkv F n-h {]kw-kn- pw. ]mã iin cml-h t\xrxzw \ Ipw. PmIvk amxyp ), Pm-Iv-k am-xyp ({S-jdm ), tjm-wn ]n.-txm-a-kv (]- ªn-kn- n tim- -Hm -Un-t\- ), kmw am-xyp (A-tkm.-{S-j-dm ), ^n- n kmw (Hm-Un- ), {]-tam- Zv Um-\n-tb (kv-t]m -Sv-kv tjmwn ]n.- txm-akv tumivs-td v e`n- p kmw amxyp tim -Un-t\- ), se- n tim-cp- Xv (ayq-kn-iv tim -Un-t\- ), I- Ω- n Aw-K-ß-fm-bn sp-dn cm-p, en -kn kmw, F-_n h -Ko-kv, tpm -Pn h -Ko-kv F- n-h-sc-bpw Xn-c-s -Sp-Øp. Ip w-ipfw: Chm. kmp kn tp -_n\v apkm- ^ ep-ff _n. B Aw-t_-ZvI _n-lm- - bqwnth-gvkn nbn \n v tkm-tjym- -f-pn tumivstd v e`n p. Chm-ep-th- nßv & kn -ssk-knßv {Intb- ohv eou jn v Hm^v s]-s -t mkvx kv & Zb C -^vfp-h kv C C y IΩyq-Wn- n F -Xm-bn-cp p Kth-jW hnj-bw. ]g n Noc ho n dn.f n-\o-b kn.bp.- tp -_ns ai-\m-wv. sf.kn.]n.-f^ns t\m tø dop-\ tim-un-t\- -dmbpw, Ip w- Ipfw bpsw- Uv s]s -t m-kvxv s^t m-jn- ns P\-d sk{i- -dn-bmbpw {]h Øn- p- p. sf.]n.kn. ac- Øw-tImSv k`-bnse AwK-am-Wv. Nq {Kma- ]- m-bøn sluv A u- mbn tpmen snøp p. sf.-]n.-kn.-c tum Unkv{SnIvSv `mc-hm-ln-iƒ \yqtbm v: C ym s]s t mkvxv sszh-k-`-bpss t\m- Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.-cutã dopn-bs ]pxnb `mchm-ln-i-fmbn tkm^n h Kokv ({]-kn-u v), Fen-k-_Øv txmakv (sshkv {]kn-u v), joem t]mƒ (sk-{i- -dn), tpmbvkv a-e-_m kw-ko-x-hn-cp- v Xn-cp-h- : k-xyw an-\n-kv-{so-kn-s t\-xr-xz-øn-epw B-e-t m-sv {_- Z-d k-`-bp-ss k-l-i-c-w-øn-epw I-Æq B-e-t m-sv πm- m ss-a- Xm-\-Øp sh- v am - v h-sc kw-ko-x-hn-cp- pw kp-hn-ti-j-{]- `m-j-w-ß-fpw \-S- pw. {]-i-kv-x -{]-`m-j-i-\m-b ]n.-f-kv.x-ºm, G-{_-lmw sn-tºm-e, tum.kn.-hn.h-s-h-\, C.-F-kv.-sd-Pn F- n-h {]-`m-j-w-߃ \-S-Øpw. _n-t\m-bn Nm-t m, C-Ωm-\p-th sl - {Sn, Pn-Pn kmw, en-pn, tb-ip-zm-kv F- o {]-i-kv-x ss-{i-kv-x-h Kmb-I-cp-sS t\-xr-xz-øn-ep- Km-\-k- y \-S- pw. am - v 28\v πmkm {Ku- n ho -sn-b-dp-i-fp-ss hn-x-c-w-hpw \-S- pw. k-xyw an- \n-kv-{so-kn-s\ Iq-Sm-sX kp-hn. hn.-fw.-am-xyp, kp-hn.-si.-hn.-tpm, kp-hn. hn.-sp.-txm-a-kv, A-e-Iv-km- hn.-fw.,- ]n.-pn.-am-xyp, si.- kn.-tbm-l- m Xp-S-ßn-b-h t\-xr-xzw \ -Ipw. sf.-]n.-kn. Fd-Wm-Ipfw sk I h j kam-]n- p F-d-Wm-Ip-fw: sf.-]n.-kn. F-d-Wm-Ip-fw sk I -h -j P-\ph-cn 29 ap-x s^-{_p-h-cn 1 h-sc F-d-Wm-Ip-fw txm- pw-]-sn-bn \- S- p. cm-{xn-tbm-k-ß-fn ]m-ã tum. ^n-en- v. ]n txm-a-kv, ]m- à si.-kn. im-ap-th, tum. am-xyp tpm -Pv F- n-h {]-kw-kn- p. Rm-b-dm-gv-N \-S- kw-bp- B-cm-[-\-bn ]m-ã tpm Sn. am- Xyp I -Ør-ta-i ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw \-ev-in. ]m-ã si.-kn. tpm ap-jy-{]-`m-j-ww \-S-Øn. tkm-z-co-k-am-pw k-tω-f-\hpw, ]n.- ssh.-]n.f k -tu kv-iqƒ kw-bp- k-tω-f-\-hpw \-S- p. tp- _v ({S-j-dm ), spbvkn txmakv (bqøv tim Un-t\- - ), sfdokv tp _v (]n.-ssh.- ]n.-f.-te-uokv tim Un-t\- ) F n-h Xnc-s -Sp- -s - p. Xe-ap-d-Iƒ v ssiam-dp-hm Ncn-{X-Øns Ipdn-am-\-߃, sszh-{]-h Øn-bpsS hnh-c-w-߃ c mw ]Xn v 750 t]pp-iƒ sskkv {Iu ¼ (am-k-kn sskkv) `. 500 C tum : sf.-]n.-kn.-a-[y-{]-tziv tã nse C tum Unkv{SnIvSv `mc-hm-ln-i-fmbn ]mã tpm k amxyp ({]-kn-u v), ]mã Un.-tPmbn (sk-{i- -dn), ]mã A\n Ipam ({S-j-dm ) F n-hsc Xnc-s -Sp-Øp. Unkv{SnIvSv kwbp Bcm-[-\-tbm-S-\p-_- n- mwv Xnc-s -Sp v \S- -Xv. Bcm-[-\-bn tã v sshkv {]kn-u v ]mã si.-sp.-]u-temkv A[y- X hln- p. tã v sk{i- dn ]mã h Kokv amxyp {]kw-kn- p. s]s -t m-kvx Cb _p v 2015 ae-bmfn s]s -t mkvxv kaq-l-øns B-cw-`-Øn-s bpw, hf bpssbpw ka{k hnh-c-w-߃ s]s -t mkvxv apt - -Øn\v KXn-thKw ]I \qdp-i-w- n\v ap Wn {]h Ø-I-cpsS Poh-N-cn{X Ipdn- p-iƒ \qdn-e-[niw s]s -t mkvxv k`m {]ÿm-\-ß-fpss hnh-c- W-߃ s]s -t mkvxv temiøv kw`-hn sndpxpw hep- Xp-amb kw`-h-߃ 1908 apx 2014 hsc Hmtcm h jhpw s]s -t mkvxv Ncn- {X-Øn kw`-hn Imcy-ß-fpsS Ime-K-W\ {Ia-Øn-ep hnh-c-w-߃ tic-f-ønse Hmtcm Pn -bn-sebpw ap\n-kn- m-en n/ ] mbøv Xncn- p k`-i-fpss FÆw. ]mtã-gvkns t]cv, t^m \º XpSßn ae- -bm-fn s]s -t mkvxv kaq-l-sø- p-dn v Adn-tb- -sx- mw... C y-bn Xm-]m Nne-hv ku-p\yw. _m v hgn ]Ww AS-bv m XmXv]-cy-s -Sp- -h t^m hnfn- p-i. A u v \º SMS eqss Adn-bn- pw. Hallelujah, Near YMCA, Tiruvalla, Kerala Ph: / /

8 8 ka-im-eni ]{XnI L hm -kn 4 mw t]-pv Xp-S cmjv{sob A[n-Imcw D]- tbm-kn v C y-bnse ap o-ßtftbm {In-kvXym-\n-I-tftbm tkm{x-h - m-sctbm L hm -kn-bn-eqss ]p\-]-cn-h Ø- \w snøn- m-\p {iaw Bimky-a-. C- ym alm-cm-py-øns atx-x-c-xz-øn\v oww h m \-Ωp-sS lrzbw thz- \n- -Ww. Im-c-Ww \mw \ΩpsS cmjv{s-sø kvt\ln- p- p. \ΩpsS Ab cmpy-ß-fmb ]m nÿm, {ioe-, aym am XpSßnb cmpy-ß-sfms GIm-[n- ]Xy `c-w-ønepw ] mf `c-w- Ønepw Ccp- -t mƒ C ym alm-cmpyw 1947 apx Hcp P\m- [n-]xy atx-xc cmjv{s-ambn \ne-\n p p F Xv Bizmk-I-c-am-Wv. AXp-sIm- mwv \mw \ΩpsS cmpy-øn-\p-th n {]m n- p- -Xv. \ΩpsS A- Jne tzio-bx (Pan India)-tbbpw {Inkv-Xob Bflob {]Xn- _- -X-tb-bp-amWv AXp ImWn- p- -Xv. \ap v Hcp kmaqly {]Xn-_- X IqSn-bp- v. Zm-cn-{Zy-Øn I-gn-bp- -h k-`- p- n-ep-ap- v. A-h-sc kvt\-ln- -Ww, I-cp-X-Ww, A-hcp-sS B-h-iy-ß-fn A-h-sc k- lm-bn- -Ww. hn-ip- bm-t m- _n-s te-j-\w c- mw A-[ymb-Øn Cu km-aq-ly {]-Xn-_- -X-tb- - n-bm-wv ]-d-bp- -Xv. Zmcn-{Zy-Øn-en-cn- p- -h - v `- - W-hpw ]p-x- pw sim-sp- -Ww. A-h-cp-sS D- -a-\w \-Ωp-sS I-Sa-bm-Wv. ]-W-hpw, B-[m Im - Upw, _n. ]n. F. Im -Upw Im- Wp-tºmƒ ]-co- n- -s -Sp- hn-izm-kn-iƒ- v ssiøm-ß sim-sp- p-hm \mw _m- y-kv- X-cm-Wv. thz-]p-kvxi ho -W-Øn th-z-]p-kv-x-i ho- -W- Øn L hm- -kn G-h - pw th- H-c-Xym-h-iy hn-j-b-am-wv. a-s-ßn h-cn-i F- m-w-t m th- Z-]p-kv-X-Iw B-Zn-tbm-S- w ]m- ]-Øn ho-wp-t]m-b am-\-h-pm- Xn-tbm-Sv B-h -Øn- v B-h -Øn- v B-h-iy-s -Sp- -Xv. \o-xn-am- \pw hn-ip- -\pw kv-t\-l-hm-\pam-b kz - o-b ]n-xm-hm-b sszh-hp-am-bp- k-l-hm-kw, Iq- mbv-a-bm-w-t m \-Ωp-sS b-ym - `-h-\w. B `-h-\-øn-te- v, tbip-{in-kv-xp ap-jm- n-cw a-s-ßnt m-ip- -Xm-Wv b-ym - L hm- -kn. a-\p-jy-s am-\-hn-i-xsb _-lp-am-\n- m-sx Pm-Xn hyh-ÿn-xn-bn-te- v a-s-ßp- -Xv L hm- -kn-bm-twm A-tXm A- Sn-a-Ø-Øn-te- p- a-s- -amtwm F- p-iq-sn Nn- n-t - nbn-cn- p- p. H-cp h-kv-xp-x F-Sp-Øp ]-dbp-hm-\m-{k-ln- p- p. Cu cm-pysø a-lm-`q-cn-]- w h-cp- ssl-μ-h k-tlm-z-c-߃ a-tx- X-c-Xz-Øn hn-iz-kn- p- -h-cpw hn-im-e a-\-kv-i-cpw a-x-k-ln-jv- Wp-X h- p-]p-e -Øp- -h-cpw B- Wv. C-hn-Sp-sØ \yq-\-]- -ß-fpsS kp-c- n-x-xz-øn-\v A-h h- ln- p- ]- v A-Xp-ey-am-Wv. A- h-sc Hm -Øv kv-txm-{xw sn-bv- Xv A-h - p-th- n {]m - n-t - -Xp \-Ωp-sS I -Ø-hy-am-Wv. B-Xy- n-i-am-bn L hm- kn-bp-ss {]-iv-\w [m -Ωn-I-X-bpsS-bpw k-xy-k- -X-bp-sS-bpw {]-iv-\-am-wv. [m -Ωn-I-X-bpw, k- Xy-k- -X-bpw au-en-i A-h-Imi-ß-fpw D-b -Øn- n-sn-t - \- Ωp-sS `-c-wm-[n-im-cn-iƒ- v A- Xn-\v km-[n-t - -Xn-\v \-ap- v {]m - n- mw. B-d p-f hn-am-\-øm-h-f-øn-s\-xnsc 5 mw t]-pv Xp-S N - -sn-øm-\p- a-\- v t]m-epw `-c-wm-[n-im-cn-iƒ Im-Wn- n-. kzm - Xm-ev-]-cy-߃ h- p-]p-e -Øp- Fw.-F.-F.-amcpw, s\sp-ºm-ti-cn `q-an hm-ßnbn p- -hcpw A-h C- m- p-imtc A-, Ip-sd I-hn-X-sb-gp-Xnsb- v I-cp-Xn kmw-kv- m-cn-i \m-b-i F- v te-_ H- n- m kw-kv- m-cw D- m-in- F- v Xncn- -dn-hn- m-sx hn-h-c-an- m-ø-hsc X- n-te- n-bm A-h - v hnh-c-ap- m-hn- F- v Hm - -Ww. I-Y-bn- m-ø Im-cy-߃- v a-dp- ]-Sn t]m-bn- v N- - -t]m-epw A - l-x-s - -X-. 10) \o-xn-tx-sn 108 Zn-h-k-am- Wv B-d- p-f-bn k-xym-{k-lw \-S- -Xv. ss]-xr-i-]m-cn-ÿn-xn- I kw-c- -W-N-cn-{X-Øn-se sf- Xn-lm-kn-I C-S-s]-S B-bn-cp- p A-Xv. h - o-b-x-bpw P-\-ß-fp-sS A- -X-bpw Nq-j-Ww sn-bv-xv hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn \n- v Iqen- v hn-fn- p-h-cp-øn-b P-\-ßfm-tWm \o-xn tx-sn 108 Zn-h-kw k-a-cw \-S-Øn-b-Xv. Cu \m-s-iw I- v km-am-\y-p-\w Nn-cn- -b- msx F- p ]-d-bm! 11) ]- m-b-øv d-h-\yq A- [n-im-cn-i-fp-ss A-\p-a-Xn-tbm-sStb s\ -h-b \n-i-øm ]m- Sp- p. A-Xv In- n-bn- n-. G-Xv t{]m-p-iv-sn-\pw, kv-si- v, πm, F-Ãn-ta- v, t{]m-p-iv-sv dn-t m - v, km-[y-xm-]-t-\ dn-t m - v, _m- v tem tc-j-iƒ Xp-S-ßn-b-h-sb- mw \ -ti- -Xp- v. C-hn-Sp-sØ ]- m-b-øv d-h- \yq A-[n-Im-cn-I-fp-sS Im-cyw H- pw ]-d-tb-. C-{X txm- ymk-߃ \-S- p- ÿ-e-ap-t m? C-Xn-s\m-s _-Z kw-hn-[m-\- ߃ D- m- n P-\-ß-sf c- s -Sp-tØ- -Xn-\p ]-I-cw k - m Po-h-\- m - v In-º-f-Øn- \p- km-l-n-cyw kr-jv-sn- p- hy-h-ÿn-xn-sb- p-dn- v H- pw ]- d- v ]p-i-tg-. 12) thym-a-bm-\-a-{ m-e-b-øns -bpw, {]-Xn-tcm-[ a-{ m-e-b- Øn-t -bp-sa- mw n-b-d -kv I- º-\n- v In- n-bn- p- v F- -Xp i- cn-x-s. ]-t, P-\-Io-b {]-Xntcm-[-sØ a-dn-i-s- v, \m-sn-s ss]-xr-iw X-I - m-\p- H-cp ]- -Xn-bp-am-bpw ap-t m- p-t]m- Im-sa- v B-cpw I-cp-X-. a- y-xn-cp-hn-xmw-iq-dn-se, {]- txy-in- v B-d- p-f-bv- v Np- p-]m- Sp-ap- P-\-ß-fp-sS {]-Xn-I-c-Wam-Wv \mw A-dn-tb- -Xv. A- msx Xn-cp-h-\- -]p-c-øpw F-d- Wm-Ip-f-Øpw D-d-ßp- -h-cp-ts-x-. 13) ti-c-f-øn hn-am-\-ømh-f-øn-s\-xn-cm-b t]m-cm- -Øn _n.-sp.]n k-po-h-am-bn cw-k-øp- v. kn.-]n.fw A-S- -ap- cmjv-{so-b-{]-ÿm-\-ß-fpw i- -ambn cw-k-øp- v. hn.-f-kv. A-Nyq- Xm-\-μ-\pw, hn.- -Fw. kp-[o-c-\p-sa- mw k-a-c-ap-j-øv F-Øn sf- Iy-Zm -Vy-a-dn-bn- n- p- v. Cu-hn-[-sam-cp P-\-Io-b apt - -sø G-sX- n-epw A-[n-Imc-cm-jv-{So-b, km-º-øn-i ]n -_- ew D-]-tbm-Kn- v A- n-a-dn- m-sa- v B-cpw I-cp-tX-. Cu ]- -Xn-s -Xn-cm-bn _- -s - p ssi-sxm-sp- -h-cpw A- Sp- p- -h-cpw \m-dn, \m-i-am-ip- I-b- m-sx H- pw t\-sp-i-bn-. t\-sn-b-sxm-s \-jv-s-s -Sp-Ibpw sn-øpw. C- m-ø H-cp P-\- Io-b ap-t - -sø D- v F- v ]- d- m-tem, Ip-sd hm-s-i- m-sc cw-k-øv C-d- n-bm-tem, A-Xn-\p P-\-Io-b ap-t - w F- p ]-d-bcp-xv. 14) G-Xv ]m - n `-cn- m-epw G- Xv ]m - n ]-d- m-epw B-d- p-fbn H-cp-X-cn a-æv C-\n C-Sm-sa- v B-cpw hym-tam-ln A- Xv R-߃ A-\p-h-Zn- n-. a-æv C-S-tWm th- -tbm F- v B-d- p-f- m ]-d-b-s, Xncp-h-\- -]p-cw-im-cpw, B-e- p-g- m-cpw, I-Æq-cp-Im-cpw A-Xn C-S-s]-tS- m. 15) ]-º-bm-dn-s P-e-t{km-Xm-Wv B-d- p-f \o -Ø-S-hpw, s\ -h-b-epw, \o - m-epw. C-h \n-i-øp- -txm-ss ]-º-bn-se \o-scm-gp- v \n-e-bv- pw. h-ensbm-cp kw-kv-ir-xn Hm -Ω-bm-bn am-dpw. B-d- p-f h-b-en-se snfn, B-d- p-f- -Æm-Sn-bp-sS \n - Ωm-W-Øn-\v A-\n-hm-cy-am-Wv. A- Xpw X-I-cpw. B-d- p-f I-Æm-Sn-bpsS \n -Ωm-Ww G-Xm-\pw h -jw am-{x-ta C-\n Im-Wm I-gn-bq. C-Xn Iq-Sp-X A-_- ߃ tiƒ- -twm? ]-º-bn-se sh- w B-d- p-f-bn \n- v! I- Æm-Sn D- m- p- -Xv a-æp-sim- m-wv! ]-º Xp-S-ßp- -Xv i-_-cna-e-bn \n- m-wv. B-d- p-f-bn \n- v 80 In.-ao- Zq-sc. I-Æm-Sn D- m- p- -Xv tem-lw sim- m-wv, a-æp-sim- -. P-\-ß-sf ]m- n-em- m a-x-n-cn-{x-ß-fpw hn-izm-kß-fpw A-hn-izm-k-ß-fpw, A-\o-Xn \n-d- hy-h-ÿn-xn-i-sf-bpw ho- pw Xm-tem-en- m {i-an- p- - Xv bm-sxm-cp Im-c-W-hpw F-Xn - m C-s - n-epw, F-hn-sS \nt m Ip-sd Nn-e- n-i-sf sim- ph- p Xp-d- p hn- n- v A-]q -Δw Nne- n-sb I-s -Øn-sb- p-h-sc ]- d-bm a-sn Im-Wn- m-ø kw-kv- m-cw Im-Wn- p- \-Ωp-sS ]-{Xß-fpw a-x-ß-fpw ]-d-bp- -Xv ip- A-_- -am-sw- v, Xn-cn- -dnbm C-hn-Sp-sØ km-am-\y-_p- nbp- P-\-X-bv- p I-gn-hp- v.

9 9 ka-im-eni ]{XnI ip{iq-jm k-lmbn {In-kv-Xy FØn-Iv-kv kup-\y hnebv- v e-`n- p p tim bw: A-ta-cn- -bn-se skm-ssk n Hm^v {In-kv-Xy FØn-Ivkpw tpm -Pv-Su bq-wn-th-gv-kn- n {] pw kw-bp- -am-bn {]-kn- o-i-cn- n- p- Ã-Uo-kv C {In-kv-Xy FØn-Iv-kv F c- p hm-ey-øn-ep- {K-Ÿw ku-p-\y- \n-c- n \ -Ip- p cq-] hn-e-bp- Cu {K-Ÿ-Øn-s C- y ]-Xn- v ssz-h-im-kv-{x hn-zym - n-iƒ pw A ym-]-i pw Ah-cp-sS kz- w D-]-tbm-K-Øn-\mbn c-pn. X-]m A-S- w 230 cq-]-bv- v e-`n- p p. Xm -]-cy-ap- h Pm-^n C -\m-jw, Ip- p-]-d-ºn _n -Unw-Kvkv, Ip-dn- n, tim- -bw F- hn-em-k-øn _- -s -ts- -XmWv. ]mã am v a ±\ta p H- - m-ew: `m-c-x- p-g I -sh -j-s t\m- o-kv hn-x-c-ww sn-bv-x ]m-ã -am-sc kp-hn-ti-j-hn-tcm-[n-iƒ ar-ko-b-am-bn a -±n- p. s^-{_ph-cn 3 -\v H- - m-e-øn-\p k-ao-]w am-b- q-cn sh- m-wv a -±-\-ap- mb-xv. a -±-\-ta- ]m-ã -am-cm-b hn.kn.x- -, ]n.si.tam-l-\, tpmtam-, k-xy A-I-ºm-Sw F- n-h-sc ]-g-b- q k - m B-ip-]- {Xn-bn {]-th-in- n- p. ]-g-b- q- t]m-eo-kv ti-kv ^-b sn-bv-xp. I -sh -j `m-c-hm-ln-i-fm- -b ]n.si.-t_-_n, ]n.kn.-tpm -Pv F- nh ]m- -à -am-sc k-μ -in- p. {In-kv-Xp-hn-\m-bn c- -km- nxzw h-ln -Xv.. Hcp c -km- n IqSn 1 mw t]-pv Xp-S \mw Po-hn- p- ssh-hn-[y- Øn-s -bpw \m-\m-xz-øn-s -bpw ]- m-ø-e-am-wv. At\I kwkvimcßfp-ssbpw taj-e-bnemwv \mw Po-hn- p- -Xv. A-t\- I a-x-ß-fpw k-`m-hn-`m-k-ß-fpw A-ta-cn- -bn-epw a- y-]q -Δ tzi-ß-fn-epw C- y-bn-epw A-[n-hkn- p- p. kw-hm-zw A-Xp-sIm- p X-s A-Xy- m-t]- n-xam-wv. kz-ÿ-po-hn-x-øn-\pw \ne-\n - n-\pw \mw k-am-[m-\ kw-hm-z-ß-fn G -s -Sp-I-bpw a-\p-jy-\- -bv- pw \o-xn-bp-ss kw-c- -W-Øn-\pw H-cp-an- v apt -dp-i-bpw th-ww. X-I - -s - tem-i-øn H-cp i-co-c-øns `m-k-am-b {In-kv-Xo-b k-`- Iƒ H-cp-an- v tem-i-øn-\v km- yw \ -I-Ww. \n-t m-sv hy-h-l-cn- v \n-s D-Sp- v I-c-ÿ-am- p-hm B-{Kln- p- -h-\v \n-s ta-e- n Iq- Sn \ -Ip-hm ]-d-bp- p. ]m-ekv-xo-\n ]m-h-s - -h-\v H-cp ]p- X-t Im-Wp-I-bp- p. A-Xv ]- I k-a-bw h-kv-{xw t]m-se [- -cn- pw. cm-{xn ]p-x- m-bpw. A- Xp-sIm- m-wv tam-si-bp-ss \ymb-{]-am-ww ]-W-b-am-bn hm-ßnb ]p-x- v k- y-bv- p ap -t] sim-sp- p-hm ]-d-bp- -Xv. B A-h-Im-iw t]m-epw D-t]- n- phm X-øm-dm-b-Xp-sIm- m-wv I -Øm-hv ]-d-bp- -Xv A-h-Imin-I-sf A-Sn-b-d -sh-bv-t - nh- m-epw I-S-a-I-fp-sS A-Xn-cp- Iƒ h - n- n- p-i. A-Xn-eq-sSbm-Wv H-cmƒ {In-kv-Xym-\n-bmsW- v Xn-cn- -dn-bp- -Xv. A-ßs\ sn-øp-tºmƒ \mw `q-an-bpss D- pw tem-i-sø {]-Im-in- n- p- sh-fn- -hp-am-ip- p. {Inkv-Xo-b km- y-øn-s B - ^-bpw H-ta-K-bpw C-Xm-Wv. I - Øm-hv Cu a-l-øm-b Im-cyw ]Tn- n- p-i am-{x-a- X-s Pohn-X-Øn {]m-h -Øn-I-am- p-ibpw sn-bv-xp. Cu tem-i-øn X-\n- p- -sx- mw am-{x-a- X- s -Ø-s ]-cn-xy-pn- v X-s Po-h -t]m-epw \ -Ip-hm k- - -\m-bn. B \- Kp-cp-hn-s A-\p-bmbn-I-fpw hn-izm-k-sø ]-cn-xy- Pn- m-sx c- -km- n-xzw h-cn- p. A-ß-s\ km- y-øn-s a- Ip-tSm-Zm-l-c-W-ß-fm-bn. c- - km- n-xzw b-ym - k-`-bp-ssbpw hn-izm-kn-i-fp-ss-bpw A-S-bmf-am-bn am-dn. {]-iv-\ k- o -Æam-b Cu tem-i-øv C-Sp-ßn-b Nn- m-k-xn-bpw hn-`m-ko-b-x-bp-ss ap -hn-[n-i-fpw am- n-sh- v \-ΩpsS I -Øm-hn-s\ km- n- phm \-ap- v H-cp-ßmw. km-øm- \y i- n-i-tfm-sv t]m-c-sn- phm ssz-h-`-b-ap- F- m-h-cpw H-sØm-cp-an- v {]-h -Øn-t - k-a-b-øv H-tc hn-izm-kw ]- n- Sp- -h X-Ωn-ep- A-ss\-Iyhpw t]m-cm- -hpw ssz-h-ln-x-a-. {]-txy-in- v H-tc ss]-xr-i-hpw ]m-c-º-cy-hpw ]- n-sp- a-e- -cbn-se kp-dn-bm-\n {In-kv-Xo-b k- aq-lw ]m-{xn-b - o-kv _m-h ]-d- p. 1 mw t]-pv Xp-S h-f- p-h- v a -Zn- p-i-bm-bn-cp- p. a- v Nn-e Np- pw \n- v ssisim- n-]m-sp-i-bpw \r-øw sn-øp- I-bpw sn-øp- p- m-bn-cp- p. {Inkv-Xo-b-hn-izm-k-sØ X- n-]-dbm-tam F- v tnm-zn- p-sim- mbn-cp- p a -Z-\w. A-t\z-jn- v sn- -h A-Sp-Øv sn- m A-\p-h- Zn- m-sx `o-i-cm- -co- w kr- n- v A-I- n \n -Øn. kz- w `m-cybp-ss-bpw k-tlm-z-cn-bp-ss-bpw a- p- -h-cp-ss-bpw ap -]n h- v i- co-c `m-k-ß-fn I-Øn-bpw tim- Sm-en-bpw D-]-tbm-Kn- v B-g-am-b ap-dn-hp-iƒ D- m- n. aq- v ap-\- Iƒ D- B-bp-[w s\- n Ip- Øn-bn-d- n. {]m-w-th-z-\-bm ]n-s- v \n-e-hn-fn- p-tºm-gpw tb-ip-hn-s\ X- n-]-d-bm kp-a-dp X-øm-dm-bn-. c- w hm - v {]m-w sh-snbp- -Xp h-sc Np- pw \r-øw snbv-xpw B -Ø- -l-kn- pw `o-i-cm- -co- w kr- n- v A-h A-hnsS \n-e-bp-d- n- p. a-c-ww D-d- m- n-b-xn-\p-ti-jw am-{x-ta A-h A-hn-sS \n- v am-dn-bp- q. c- - Øn Ip-fn- ar-x-i-co-cw k-tlm- Z-cn-bp-sS km-cn-bn s]m-xn- v Nn-e hn-izm-kn-iƒ tn - v {Km-a- Øn sim- v h- -t m-gpw hn-smsx ]n- p-s - v h- kp-hn-ti-j hn-tcm-[n-iƒ t]m-eo-kn ]-cm- Xn-s - m Iq- -am-bn sim- v I- f-bp-sa- v `o-j-wn-s -Sp-Øp-Ibpw {In-kv-Xo-b-hn-izm-k-߃- v F-Xn-cm-bn ar-x-i-co-cw I-Øn- v I- f-bn- n- p-i-bpw sn-bv-xp. `m-cy- pw a- ƒ- p-sa-xn-sc-bpw `o-j- Wn D- -Xn-\m a-c-w-`o-xn-bn I-gn-bp- p. ` -Øm-hn-s Po-h A-]-l-cn- B hn-t -Pn \n- v Ip- n-i-sf-bpw Iq- n a-s -hn-ss-sb- n-epw am-dn-xm-a-kn- m B k- tlm-z-cn Xm-ev-]-cy-s -Sp- p. sf.]n.kn. P-\-d {]-kn-u v ]m-ã tp -_v tpm `h-\w k-μ -in- v km-ºøn-i k-lmbw \ In. ssz-h-sø `-b-s -Sp-I (1 ]-s{xm. 2:17) tz-ln-sb-bpw tz-l-sø-bpw \-c-i-øn-en-sm A-[n-Im-c-ap- ssz-h-sø. (a-øm. 10:28). sim- p-i-bpw Po-hn- n- -bpw sn-øp- ssz-h-sø a-c-w-øn-s -bpw ]m-xm-f-øn-s -bpw Xm-t m ssi-bn-ep- {In-kv-Xp-hn-s\ (B-h. 32:39; sh-fn.1:18). Xm am- {Xw A-a -Xy-X-bp- ssz-h-sø (1-Xn-tam 6:16). B-Im-i-hpw I-Sepw I-c-bpw D- m- n-b ssz-hsø (sh-fn. 14:7). k -Δ Pm-Xn- I-fp-sS-bpw cm-pm-hn-s\ (bnc.10:17) a-\p-jy-sc t]-sn- - -cp-xv (k-zr ). tz-l-sø sim- n- p ]n-s A-[n-I-am-bn H- pw sn-øm I- gn-bm-ø a-\p-jy-s\ (eq-t m. 12.4). aq- n izm-k-ap- a-\pjy-s\, D-d- p-\n- m-epw H-cp izmkw am-{x-amb a-\p-jy-s\. (sbi k- o. 39.5). a-cn- p-t]m- Ip- a -Xy-sc-bpw, ]p- p-t]m-se B-bn-Øo-cp- a-\p-jy-sc.- bpw (sb-i ]-t{xm.1.24,25). 2. ssz-h-sø A-\p-k-cn- pi: k-`m ,14. k-i-e a- \p-jy - pw th- -Xv. ao-jm "A-\p-k-c-W-ap- a- -fm-bn" \ne-simƒ-i. 1 ]-t{xm a-\p-jy-s\ A-\p-k-cn- -cp-xv ssz-h-sø- mƒ a-\-jy-sc {]-hr. 4.19, a-\p-jy D-]-tZi-ß-sf-bpw ]n-xr -]m-c-º-cy-ßsf-bpw. sb-i , bn-c , 27 32, am t m ssz-h-sø hn-iz-kn- pi: ssz-h-sø-bpw {In-kv-Xphn-s\-bpw hn-iz-kn-. tbm-l. 14.1, ssz-h-h-n-\-sø. 2 Zn- \ , {]-hr a-\p-jy-sc hn-iz-kn- -cp-xv a-\p-jy-sc-bpw k-i-e hn-[-amb am-\p-jn-i ]Tn- n- -ep-i-sfbpw. am -t m ssz-h-sø A-dn-bp-I A-Sp-Ø-dn-bp-I, cp-nn- -dn-bp-i (k- o. 34.8). {In-kv-Xp-hn-s a-c- W-]p-\cp- m-\-ß-sf A-\p-`-hn- -dn-bp-i. (^n-en. 3.10,11). a-\p-jy-s\ Adn-bm-Xn-cn- "B-sc-bpw P-U-{]-Im-cw A- dn-bp- n- ' 2sIm-cn ssz-h-øn-\p Zm-k- m-cmbn-cn- : kr- n-iƒ F- \n-ebn. k- o ho-s -Sp- s - -Xn-\m tdm-a hn-fn- p th -Xn-cn- -Xn-\m tdm-a. 1.1,2. "tb-ip-hn-s Nq-S-S-bm-fw tzl-øn h-ln- p- p K-em a-\p-jy - v Zm-k- m-cm-i-cp- NncnbpwImcyhpw tum.-tpm Pv kmap-h Io-S-\m-in-\n-I-sfm- pw e-`y-a- m-xn-cp- Im-e-sØ I- Y-bm-Wn-Xv. A- v aq- -bp-ss D- ]-{Z-hw sim-xp-in-s D-]-{Z-hsØ- mƒ Iq-Sp-X-em-bn-cp- p. I- n-en-s hn-s-hp-i-fn aq- ]- Xp-ßn-bn-cp- v A-Xn-t In- S- p- -bm-fn-s c- w Ip-Sn- p- -Xp-aq-ew aq- -I-Sn A-\p- `-h-s -Sp- p. C-Xp-aq-ew cm-{xnbn D-d- w i-cn-bm-im-sx t]m-ip- p. Xv 1 tim-cn am-\p-jo-i \n-b-a-߃- pw D- ]-tz-i-߃- pw sim-tem "{In-kv-Xp \n-an-øw G- h - pw Zm-k- ' 2 sim-cn ssz-h-sø {]-km-zn- n- : tdm-a. 12.1,2 1 sim-cn F-s^. 5.9, F-{_m lm-t\m- p Zr- m- -w. F-{_m a-\p-jy-sc {]-km-zn- n- -cp-xv A-h - p {In-kv-Xp-hn-s Zmk- m-cm-im I-gn-bn-. K-em 'Zr- n tk-h-i ' am-{xw, simtem b-lq-z D-Zm-l-c-Ww. 1 sx-k. 2.15, ssz-h-øn B-{ibw sh-bv- p-i: F- m- m-e-øpw k- o b-tlm-h-bn X-s B-{i-bn-. bn-c. 17.7, k- o a-cn- -h-sc Po-hn- n- p- ssz-h- ]p-{x (2 sim-cn. 1.9). 'hn-{i-an- p- -Xn-epw B-{i-bn- p- -Xnepw _-ew' sb-i a-\p-jy-cn B-{i-bn- -cp-xv a-\p-jy-cn B-{i-bn- p- h i-]n- -s - -h - -bn-sc sb-i "k-lm-bn- m Ign-bm-Ø a- \p-jy]p-{x-\n B-{i-bn- -cp-xv- -k- o P-\-Øn B-{i-bn- -h ho-wp-t]m-bn. k- o ssz-h-sø B-cm-[n- : ssz-h-sø am-{xw B-cm-[n- p-i. a-øm ]q -Æ lr-z-b-tøm- Spw i- n-tbm-spw B-h , k- I-e-Øn-\pw Im-c-W-hpw e- yhpw B[mchp-am-b-h-s\. tdm-a F-{_m. 2.10, sim-tem \n-xy-cm-pm-hpw A- -b- \p-am-b ssz-h-sø 1 Xn-tam a-\p-jy-s\ B-cm-[n- -cp-xv kr- n-i-fm-b a-\pjy-sc B- sc-bpw B-cm-[n- -cp-xv. {]-hr. ho- n A-Xn-Yn-Iƒ h-cptºmƒ A- v sn-bv-xn-cp- H-cp- Im-cyw A-Xn-Yn- m-bn I- n hn- p-sim-sp- p- -Xn-\p-ap-sº ho- pth-e- m-cn-sem-cm-sf A-Xn Iptd-t\-cw \n -_- n- v In-S-Øp-I F- p- -Xm-bn-cp- p. aq- -bp-ss h- b \n-d- p-i-gn- m - n-s A-Xn-Yn-sb I-Sn- p-hm-\n-s-bn- t m F- -Xm-Wv C-Xn-s ]n- nep- -Xv. a- p- -h-cp-ss kp-j-ku-i-cy߃- m-bn kz-b-ta-h Xym-Kw k-ln- p- -Xv [-\y-am-b A-\p-`hw X-s. F- m \n -_- n- v sn-øn- n- p- a-\p-jy-xz-c-ln- X-am-b Im-cy-߃ ]n- o-sv Xn-cn- -Sn- v Im-c-W-am-Imw. C-t mƒ ta - -d- co-xnbn D- Im-cy-߃ Np-cp- am-sw- n-epw \mw X-Sn-X- p- -Xn- \m-bn a- p- -h-sc ]-gn-nm-cn-t m- ]mã amxyp kmap-h {]kwkw sszh-søtbm a\p-jy-sctbm aq -bpss ISn 10.25,26, "kz-x-sh ap- p- -h-cpw, ]m- ]-bm-k-øn-s B-h-iy-ap- -h-cpam-b a-\pjy-sc {]-hr F-{_m a-cn- p- a-\p-jysc, -b-ap- a-\p-jy-sc. tdma ssz-h-øn {]-iw-kn- p- I: tdm-a. 2.18, 3.11, ^n-en k-i-e {]-iw-k-bv- pw ao-sx \maap- -h ssz-hw. s\-l {]-iwkn- p- -h b-tlm-hbn {]-iw-kn- -s, bn-sc. 9.23,24, 2 sim-cn tb-ip-hns {Iq-in am-{xw K-em ssz-h tx-p-kn {]-Xym-ibm tdm-a I- -ß-fn-epw _- e-lo-\-x-i-fn-epw tdm-a. 5.3, 2 sim-cn , 12.5,9. a-\p-jy-cn {]-iw-kn- -cp-xv 1. sim-cn B-cpw {]-iwkn- -cp-xv, 1. sim-cn B - pw {]-iw-k- n-san- m-xm-bn tdm-a \m-f-sb snm- n, k- Zr Zm-\-ß-sf snm- n k- Zr [-\w, _-ew, m-\w, C-Xp-I-sf snm- n, bn-sc ssz-h-øn {]-Xym-i sh-bv- p-i: k- o. 42.5,11, 43.5 hn-izm-k-hpw {]-Xym-i-bpw a- cn- p-bn -Ø tb-ip-hn sh-bv- p-i. 1 ]-t{xm a-l-xz-øn-s {]-Xym-i-bm-b {In-kv-Xp \-Ωn sim-tem `m-ky-i-c-am-b {]-Xym-i- -Xo-tØm tbm-l a-\p-jy-cn {]-Xym-in- -cp-xv Zr-iy-hpw Xm-ev- m-en-i-hpw B-b-Xn tdm-a. 8.24, eu-in-i {]-Xym-i-bv- p `w-kw h-cpw hn-em 4.20, 2 i-ap 19.10, tdm-a Ip- p. sx- p-iƒ A-dn- pw A-dn-bm-sX-bpw h-cp-øp- -Xns ]n- n a- p- -h-sc ]-gn- Nm-cm-\p- {]-h-w-x Im-Wp- p. "aq- -I-Sn'tb- mƒ th-z-\- bpw hn-j-a-hpw D- m- p- co- Xn-bn-ep- ]-cm-xn-i-fpw a- p-am- Imw Xn-sI- pw a-\p-jy-xz-c-ln- X-am-b {]-Xn-I-c-W-ß-fn-eq-sS D-f-hm-Ip- -Xv. A-Xp-t]m-se A-gn-a-Xn, ssi- q-en B-Zn-bmb-h-bn t\-cn- v C-S-s]-Sp- -Xn- \p ]-I-cw a- p- -h-cn-eq-ss snøn- n- v ssi-i-gp-ip-hm {i-an- p- -Xpw a-\p-jy-xz-an- m-bv-abm-wv. \-Ωp-sS B-h-iy-߃ \nh -Øn- p- -Xv a- p- -h A- h-cp-ss B-h-iy-߃ \n-h - Øn- p- -Xn-\v lm-\n-i-c-a- m- Ø-hn-[w B-bn-cn- -Ww.

10 10 ka-im-eni ]{XnI F.-sF. tpm p-ip n [ym\w hn-x-bv- p- -h hn-x- m ]p-ds - p, hn-x-bv- p-tºmƒ Nn-e-Xv h-gn-bcn-si ho-wp...-tb-ip-hn-s Cu D-]-a tem-i-{]-kn- -am-wv. D-]-a-bn I - Øm-hv hn-øn-s\ h-n-\w F- v hym- Jym-\n- v ]-d-bp- p- v. h-gn-b-cn-in-epw ]m-d-ÿ-e-øpw, ap- p-iƒ- n-s-bn-epw ho-w hn-øp-iƒ- v ap-f- v h-f - v D- t±-in- ^-ew \-ev-im km-[n- n-, hn- Øv sn- v ]-Xn- p- ÿ-e-øn-\-\pk-cn- m-wv A-h-bv- v F- v kw-`-hn- p- p-sh- v \n -Æ-bn- -s -Sp- -Xv. \- \n-e-øv ho-w-h X-s ap- -Xv, A-dp- ]-Xv, \q-dv ta-\n- F- ]-e A-f-hn-ep- hn-f-hm-wv \ -In-b-Xv. sh- -w, Imem-h-ÿ-, h-f-w F- n-h-bp-ss G- - pd- n-ep-iƒ- -\p-k-cn- m-imw hn-f-hv ]- e \n-e-bn-em-b-xv. a-\p-jy-s\ ssz-hw sa-\- -Xv a- Æp-sIm- m-wv F- v Xn-cp-sh-gp-Øv ]- d-bp- p. a-æn Im-W-s -Sp- a- ojyw, t^m-kv-^-d-kv, Im -kyw, C-cp- ºv, ap-x-em-b \n-c-h-[n L-S-I-߃ a- \p-jy-i-co-c-øn-epw D-s - v im-kv- {Xw ]-d-bp- p. ssz-hw aq- n Po-hizm-kw Du-Xn-b-t mƒ a- v Po-h-Pm-eß-fn Im-W-s -Sm-Ø Ip-sd hn-tij-kz-`m-h-ß-fpw \-ap- v e-`n- p. Nn- n- m-\pw im-kv-{x km-t -Xn-I-hn-Zy-Iƒ hn-i-kn- n- m-\pw, hm-tzym-]-i-c-w߃ \n -Ωn- m-\pw, D-]-tbm-Kn- m- \pw a- p-ap- I-gn-hpw hn-hn-[ I-em-hmk-\-I-fpw A-Xn-\v D-Zm-l-c-W-ß-fm-Wv. kv-t\-lw, -a, ]-tcm-]-im-cw, Im-cp- Wyw ap-x-em-b aq-ey-ß-fpw a-\p-jy- \n Im-W-s -Sp- p. hn-x-bv- -s -Sp- hn-øn -\n- v H- cp k-kyw ap-f- p-s]m- p- -t]m-se sh-dpw a-æm-b \-Ωn-te- v ssz-hw h- N-\-am-Ip- hn-øv \n-t -]n- -ptºmƒ, \-Ωn -\n- v H-cp ]p-xn-b sszho-i Po-h-s \m-ºv ]p-d-tø- v h-cp- p. A-Xv h-f-cp- -Xn-\v \mw A-\p-h- Zn- m \-Ωp-sS kz-`m-hw hn-e-tb-dn-b- Xm-bn-Øo-cpw. ti-c-f-øn-se sim- w ap-x B- e- p-g h-sc-bp- I-S -Øo-c-Øm-Wv I-cn-a-W Im-W-s -Sp- -Xv. ]- v A- hn-ss-\n- v I-b- p-a-xn-sn-bv-x I-b-dp - - -߃- n-s-bn ]- n-bn-cp- I-cn-a- W d-jy im-kv-{x- -cp-ss {i- bn -s - p. A-h A-Xv ]-cn-tim-[n- v A-Xn-e-S-ßn-bn-cn- p- [m-xp- ƒ h- f-sc hn-e-tb-dn-b-xpw {]-tbm-p-\-ap- - aæns hne..!! Z i\w tem-i-øn-se a-lm- m-cp-ss K-W-Øn {]-ap-j-ÿm-\w Km- n-pn- v D- v. \-ap- pw hn-e-bp- v. \mw F- n-s hn-øv ap-f- n- p- \n-e-am-wv F- -Xn-\-\p-kcn- m-wv \-Ωp-sS aq-eyw \n-e-sim- p- - Xv. a-z -sx-tc-k-bv- v tem-iw I-ev-]n- p- hn-e sf-kn-kv Xo-{h-hm-Zn-bm-b H-cp h-\n-x-bv- v tem-iw \-ev-ip-tam?. Km- n- Pn- v D- hn-e A-t±-l-Øn-s Lm-X- I tkm-uv-sk- v \-ev-i-p- -sx-ßn-s\? tb-ip-hn-\v tem-iw I-ev-]n- p- ÿm- \-hpw H- n-s m-sp-ø bq-zm-kn-s ÿm- \-hpw Xp-ey-am-Ip- -Xv F-ßn-s\? Xp-am-sW- v Xn-cn- -dn- p. C- v I-cna-W hm-wn-pym-sn-ÿm-øn J-\- \w sn-ø-s -Sp- p. hn-tz-i-tø- v I- b- p-a-xn sn-ø-s -Sp- p. C-e-Iv-t{Sm-Wn- Iv D - - -ß-fn-epw sk t^m-wp- I-fn-ep-sa- mw hym-]-i-am-bn D-]-tbm-Kn- -s -Sp- k -Iyq- v t_m -Up-Iƒ \n -Ωn- p- -Xn-\pw a- pw A-Xv D-]-tbm- Kn- -p- p- -t{x. H-cp hn-e-bpw C- msx In-S- I-S -Øo-c-sØ a-w-en-\v C- v h-en-b hn-e- In- p- -Xn-\v Im-c-Ww A-Xn A-S-ßn-bn-cn- p- [m-xp- fm-wv. Km- n-pn-sb- - n ]-d- p-tiƒ- m-dp- H-cp kw-`-hw D- v. s{s-bn-\n bm-{x sn-øp- Km- n- Pn-sb H-cn- H-cp sh- - m-c- A- Sn- p. X-s sn-in- -Øv A-Sn- km-bv- n-t\m-sv Km- n h-f-sc kv-t\-l-]q -Δw tnm-zn- -t{x, km A-ß-bp-sS ssi s\m- p-thm? B tnm-zyw km-bv- n-s\ e- n-x-\m- n-bn-cn- mw. A-lnw-k-bpsS X-Xz-Øn-eq-sS H-cp cm-py-sø {_n- o-jv A-Sn-a-Ø-Øn -\n- v tam-nn- n- m t\-xr-xzw \-ev-in-b Km- n-pn- v F-hn-sS-\n- m-wv A-Xn-\p- B-i-bhpw {]-tnm-z-\-hpw In- n-b-xv? H-cp sn- In- -Øv A-Sn- p- -h-\v a-t -Xpw Im-Wn- p-sim-sp- p-i F- v ]Tn- n- {In-kv- Xp-hn -\n- v X-s. tb-ip A-Xv {]- hr-øn-bn-eq-ss Im- n-ø- p. {Iq-in- p- -h-tcm-sp-t]m-epw -an- p-i-bpw A- h - m-bn {]m - n- p-i-bpw sn-bv-x {In-kv-Xp-hn-s\ kz- -Po-hn-X-Øn Km- n A-\p-I-cn- p. tem-i-øn-se a-lm- m-cp-ss K-W-Øn {]-ap-j-ÿm-\w Km- n-pn- v D- v. \-ap- pw hn-e-bp- v. \mw F- n-s hn-øv ap-f- n- p- \ne-am-wv F- -Xn-\-\p-k-cn- m-wv \-ΩpsS aq-eyw \n-e-sim- p- -Xv. a-z -sxtc-k-bv- v tem-iw I-ev-]n- p- hn-e sf-kn-kv Xo-{h-hm-Zn-bm-b H-cp h-\n-xbv- v tem-iw \-ev-ip-tam?. Km- n-pn- v D- hn-e A-t±-l-Øn-s Lm-X-I tkm-uv-sk- v \-ev-i-p- -sx-ßn-s\? tb-ip-hn-\v tem-iw I-ev-]n- p- ÿm- \-hpw H- n-s m-sp-ø bq-zm-kn-s ÿm- \-hpw Xp-ey-am-Ip- -Xv F-ßn-s\? C-Xp-h-sc \mw F-s - mw X-c-Ønep- hn-øp-i-fm-wv ap-f- p-h-f-cm A-\p-h-Zn- -sx- v Hm -Øp-t\m- p-i. I-bv-]pw sh-dp- pw ]-I-bpw A-kq-b-bpw \-Ωn h-f-cm A-\p-h-Zn- m-sx, kvt\-l-ap -Øn-bm-b h-n-\-amw ssz-hsø D- -Øn kzo-i-cn- v h-f-cm A-\p-h-Zn- m \mw hn-e-tb-dn-b-h-cmbn-øo-cpw. sh-dpw a-æm-b \mw, hn-etb-dn-b Zn-hy-am-b hn-øn-s\ ap-f- n- p- -Xn-\m-bn k-a - n- mw. MARUPPACHA CLASSIFIEDS kn a -Ω ssh-zynn-in- ho- n h- p Xn-cp-Ωp- p \-S-pthZ-\, ]n-s-en- p thz-\, k- n-sx, hn p amdmø Xe-th-Z-\, ]gin-b X- p-ap- piƒ, ho-gv-n-iƒ C-h aq-e-ap- m-ip- ti-sp-]m-sp-iƒ... kn- hn-[n {]-Im-c-ap- Nn-In- -s m- w Xn-cpΩv. X-e-I-d w, ss-i-im-ep-iƒ- v s]-cp- v C-h am-dp- -Xn-\p- Xn-cp-Ωp Nn-In-... ^pƒ t_m-un a-km-pnw-kv, hn-zkv- ]-cn-ioe-\w t\sn-b kv-{xo-iƒ kv-{xoi-sf Xn-cp-Ωp- p. ap Iq- n _p- v sn-øp-i. R-߃ ho- n F-Ømw. Ão-^ ssh-zy, Ip-º-\mSv, s\-sp-ºm-t»-cn F-b -t m - n-\p k-ao-]w ^vfm- v hn - -\-bv- v F m ku-i-cy-ß-tfm-spw IqSn-b F-b I- o-j ^v-fm- v hn - -\-bv- v. _m-øv A- m- n-uv aq- v ap-dn-iƒ. 915 kv-iz-b ^o v. {Ku- v ^v-tfm ]-Wn I-gn- n- Xv. s\-sp-ºm-t»-cn F-b t]m - n \n- pw 10 In-tem-ao. B-ep-hm sd-bn -th kv-t -j-\n \n- pw 3 In-tem-ao. _- -s -Sp-I C y: bp.f-kv.f: sk v ÿ-ehpw hospw hn - -\-bv- v Xn-cp-h Su-Wn \n- pw 4 In-tem-ao- AI-se 13 sk v ÿ-e-hpw 2900 kv-iz-b -^o- v hospw hn - -\-bv v. Xn-cp-h tim-g-t -cn tdm-un-\p k-ao-]w. _- -s -Sp-I: hkvxp hn ]-\bv v Xncp-h Ip - pg a tømam timtf-pn\v ASpØv (300 ao- ) 20 sk v ÿew hn ]-\bv v t^m : ROYAL GOSPEL ACADEMY Campus at Valliayila, Kaithaparambu, Adoor One month (2015 April 15 - May 15) intensive learning and training for "Youth Counseling and Evangelism". Young men interested in this can apply with bio data by postal mail or by to: Dr. V D Samuel, PB No. 7, Thrikkakara Kochi

11 11 ka-im-eni ]{XnI hnhml ]c-ky-߃ v 750 cq] ]c-ky-߃ ssen-t^m-wnepw kzoi-cn pw t^m : acp- - -bn {]kn- o-i-cn- p ]ckyßfpss XpI \nß-fp-ss A- u n \n pw t\cn v _m n AS-bv mw. hnhml ]cky߃ kup-\y-ambn sh_vssk- n {]kn- o-i-cn pw. MARUPPACHA South Indian Bank, Branch : Thiruvalla Account Number: IFSC Code: SIBL Suitable proposals invited from Pentecostal boy for my daughter,26yrs B-Tec,MBA Working in Dubai Government service & s]-s -t m-kv-xp kp-hn-tij-i 33, 180, +2, B.Th Untπm-a C an-j. _n.f. C an-\n-kv-{sn, H-cp {]-ap-j Kmb-I-kw-L-Øn-s eou-dmbpw {]-h -Øn- p- p. s{]m- ^-j-w Un-{Kn D- -Xpw kp-hn-ti-j th-e-bv- v k-a - -W-ap- -Xp-am-b bp-h-xn-ifn \n- v hn-hm-lm-tem-n-\- Iƒ -Wn- p- p E.Mail & Face Book : kv\m\-s Cugh bphxn 26/5'3' B.Sc, JAIIB, COPA, Ccp-\ndw, _m v Hm^o-k, s{]m^-j-w tbmky-x-bp Bflo-b-cmb bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. M4 marry , kmw-_-h s]-s m-t m-kv-xp bp-hmhv ( n.]n.fw) 30, 5'5'', PG in Public Relations. A-Uz -sss-knw-kv I- º-\nbn {In-tb- n-hv U-b-d-Œ. A- \p-tbm-pyam-b hn-hm-lm-tem-n\- Iƒ -Wn- p- p , Kottayam/Coimbatore... Feb Mar Madras... Mar Other Meeting... Mar. 16 Bangalore/Cuddalore... Mar Easter Week... Mar Apr (Fasting & Waiting Meetings in all Churches) Pathanamthitta/Dhariwal... Apr Munnar/Nazareth... Apr Paramakudi/Kattappana... Apr Ranni/Trichy... Apr May Coonoor/Shillong... May Theni/Salem... May Calcutta/Kellys... May Singapore... Jun. 4-7 Kuala Lumpur... Jun USA (Ohio)... Jul Toronto... Jul Trinidad/El Salvador... Jul Germany... Jul Aug Switzerland... Aug. 7-9 `mcy a-cn- -Xpw _m-[y-x-ifn m-ø-xpam-b kn-dn-b s]- s -t m-kv-xv bp-hm-hv, 48, 5'7'' A-\p-tbm-Pyam-b B-tem- N\-Iƒ -Wn- p p. _m- [y-x-i-fn m-ø-h - v ap - KW\ , U ln-bn ÿncxma-k-amb amxm-]n-xm- -fpss ai-ƒ 27 hb v 5' 3' BA Bed kviqƒ So -dmbn tpmen snøp (kmw-_h/s]s -t m-kvxv) A\p-tbm-Py-cmb bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. U ln-bn tpmen snøp- -h p ap K-W\. PmXn {]iv\-a tnc-a s]s -t mkvxv bp-h- Xn, 32 hb- v, 152 sk.-an, Dbcw. _n.f. {]m -\m-hcw D v. c n- -s v, kv\m\-s v sszh-ir-]- bn Pohn- p kphn-tijthebn ka Ww D bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p. sszh-zmk- m v ap K-W-\ "Proposal invited from parents of suitable girls for a pentecostal boy, Syrian Marthomite background 28/ 160 P.B.Sc(N) Govt hospitaldelhi, pursuing MBA-HA TPM CONVENTION CALENDAR Sierra Leone (Freetown)...Aug Paris...Aug London...Aug Mount Hagen (PNG)... Sept Port Moresby (PNG)... Sept Fiji... Sept New Zealand... Sept Australia (Melbourne)... Oct. 1-4 Nepal... Oct Tirupati... Oct Jammu/Cuttack... Oct Delhi/Andamans... Oct Kohima/Nagpur... Oct Nov Secunderabad... Nov. 5-8 Dubai... Nov Punalur... Nov Kenya (Nairobi)... Nov International Youth Camp...Nov Ernakulam/Vellore... Dec. 3-6 Kokkawila (Sri Lanka)...Nov Proposals are invited for a born again.baptist girl.26/ 5'2'' baptized and spirit filled. MBBS degree born and brought up in Ernakulam from professionally qualified boys. Ph.: s] -t mkvxp ]mã (30) 5.7, M.Th, B.Sc, kphn-tijthe v ka -W-ap s] -t mkvxp bph-xn-ifpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p- p , Ex NRI Pentecostal boy (TPM) 47 years old widower, having 2 children looking for a suitable companion. The boy well settled with an excellent business. All are welcome. call mobile or Proposals invited from a suitable groom for a BSc Nurse. 25 years old 167 cm fair color from a known pentecostal family. Please contact mobile Or MATRIMONIALS c- n- -s - v kv-\m-\-s - B- fl-kv-\m-\w {]m-]n- s]- t m-kv-xv kn-dn-b {In-kv- Xy bp-h-xn, 23, 5.5, _n.ss- Iv I-ºyq- F- n-\o-b, shfp-ø-\ndw. Ata-cn- bn-tem, bq-tdm ntem D- -h - v ap - KW-\. B-`c-Ww [-cn- p- h-scbpw kzo-i-cn- pw. _- -s -Sp-I: , kn-dn-b {In-kv-Xy s]-s t m-kv-xv (Sn.]n.Fw) bp-h- Xn, White, slim, Plus Two, ANM Nurse, C- t mƒ tpm-en-bn-. km-[m-c- W-Ip-Spw-_w. hn-tz-i-tøm \m- n-tem tpm-en-bp- bp-hm- -fp-ss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw B-tem-N-\- -Wn- p- p. \- _n-kn-\- pimsc-bpw ]-cn-k-wn- pw. U-bm-\, Nn-e- m Xn-tb- - dn-\p k-ao-]w, Xn-cp-h s] -t mkvxp ip{iq-j-i (30) 5.7, M.Div kphn-tijthe v ka -W-ap s]- -t mkvxp bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn- \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p- p kn-dn-b s]- -t m-kv-xv bp-h-xn, 24, 160 sk.-ao., Fw.-F. (-Cw- o-jv en- -td- ), _n.-f-uv, sk- v. C- t mƒ K-Ãv e-iv-n-d B-bn tpmen sn-øp- p. A-\p-tbm-Py-am-b hnhm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p- p Syrian christian missionary parents settled in mumbai invite proposals for their daughter (28" 163 cm) Bsc Nurse employed in mumbai from parents of God fearing and qualified pentecostal boys. Mob: , Syrian Christian pentecostal parents from Chennai invites marriage proposal for their daughter (27, 158cm, B.Sc. Nursing, working in Chennai) from the parents of pentecostal professional boys preferably working abroad with details. interested parents may please contact s] -t mkvxp bphmhv (33) 167 sk.-an, -F-kv.-F-kv.-F.-kn, tim {SmIv v h v sn-øp- - p. H w kphntij-th-e v ka -W-ap s] -t mkvxp bph-xn-i-fpss am-xm-]n- Xm- -fn \n pw hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn p- p , hospw ÿehpw hn ]-\bv v sim w Pn -bn sim m-c- -c- -I-cp-\m-K- n tdmun ]pøq s]t{smƒ ]ºn\v kao]w Xma-k-Øn\pw hyh-km-b-øn\pw A\p-tbm-Py-amb 30 sk v ÿehpw hospw hn ]-\bv v MARUPPACHA ADVERTISEMENT TARIFF Size Multicolour Black & White 2 page 30,000 20,000 1 page 20,000 15,000 ½ page 10,000 6,000 ¼ page 5,000 3,000 1clm x1column 65 Minimum 5cm x1 column 500 Matrimonial Rs. 750 for one issue Rs for - 3 Issues

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla , Phone: R.N.I. Reg No.67619/97 Postal Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Date of Publication Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb Vol. 4 No. 3-4, 15 March-April 2016 sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb ÿm\-ß-fn FØn- pi F m amxm-]n-xm- -fpssbpw B{Khpw XmXv]-cy-hp-am-Wv. F m AXn- \p {iaøn an -h-cnepw HuNnXyw

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

apkvenweokv tcj-iƒ s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j {]km-[\w: mappilaheritagelibrary.com 2

apkvenweokv tcj-iƒ s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j {]km-[\w: mappilaheritagelibrary.com 2 Grace Books 1 {]km-[\w: s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j mappilaheritagelibrary.com 2 Malayalam Muslim League Rekhakal (Politics-Documents) Compiled by Syed Ashraf Thangal, Chettippady Editors : M.I. Thangal,

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X)

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) ]Xnaq mw ticf \nbak` (THIRTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) h\hpw ]cn-ÿn-xn-bpw hnt\m-z-k- m-chpw (FOREST, ENVIRONMENT AND TOURISM) ssph sshhn[y kwc- -Ww, FIvÃ

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 06 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information