\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

Size: px
Start display at page:

Download "\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016"

Transcription

1 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

2

3 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t - -XmWv. Cu Ncn-{X-kw-`-h-Øns {]m[m\yw Hm sø-sp- p-hm Ah-k-c-sam-cp- n-s m- m- Wv, C gn \hw-_ ]{ n\v kn.-fkv.sf k`-bpss t\xr-xz-øn Zzni-Xm_vZn BtLm-j-߃ \S- -Xv. kam-]\ ]cn-]m-sn-iƒ AXns ssh]peyw sim pw {i n- -s - p. t\m, _ -an _bven, sl dn t_ ko\n-b, sl dn t_ Pq\n-b, tpm tlmivkvh Øv, tpmk^v ]o v, tpmk^v s^ XpS-ßnb anj-\-dn-am Xpd- n B[p-\n-I-X-bpsS ]mx-bn-eqss k -cn- mwv ticfw Cs -Øn-\n-ev p ]ptcm-k-a\ ]mxbn-se-øn-b-xv F bmym yw kaq-lsø A\p-kva-cn- n- p-hm Zzni-Xm_vZn BtLm-j߃ klm-b-i-cam-bn. Ime-{]-hm-l-Øn ]e Ncn-{X-k-Xy-ßfpw hnkvar-xn-bn B p-t]m- IpI kzm`m-hn-i-am-wv. kxysø Xa-kvI-cn- phm\pw Ncn-{XsØ hf-s m-sn- p-hm-\p-ap t_m[-]q h- {i-a-ß-fpw \S p -Xn-\m bym kxy-߃ CS-bv nss Hm a-i-fn \n p ]pd-sø-spøv shfn-s -Sp-tØ- -Xm-h-iyam-Wv. B \ne-bn anj-\dn BK-a-\- Zzn-i-Xm- _vzn-tbm-s\p-_- n v 2012 apx \S- p-h ]cn- ]m-sn-iƒ {it -b-am-bn. GsXmcp BtLm-j-Øn\pw s]mxp-p\ a\- p-i-fn Nne Ne-\-߃ Df-hm- p-hm Ignbpw. F m hna i\w Wn- p-h-cp-øp- Xpw Akm-[m-c-W-a. s]cp- m-fp-iƒ pw D -h-߃ pw BtLm-j-ß-fpsS `mk-ambn CSw-]n-Sn Icn-a-cp p {]tbmkw Hcp-Zm-l-c- Ww.i_vZieyw as m-cp-zm-l-c-w-am-wv. Bbn-c- -W- n-\m-fp-iƒ ktω-fn v ]ncn- p-t]m-iptºmƒ A-h-ti-jn- n- p amen-\y-߃ thsdmcp {]iv\-am-wv. πmãniv amen-\y-߃ s]mxp-k-aq-l-øns IÆnse Ic-Smbn amdpw F -Xn\p kwi-b-an-. BtLm-j-ß-fpsS `mkambn Db-cp ^vfivkv t_m Up-Iƒ aæn\pw a\p-jy\pw `oj-wn-bmbn DS-a-ÿ-cn- msx Ahti-jn- p- Xpw ]Xnhp ImgvN-bm-Wv. ]mcn-ÿn-xni hnj-b-ß-fn kpo-hx ]pe Øp Z n-tw ym k` Zzni-Xm_vZn BtLm-j-ß-fn C mcyw Kuc-h-ambn ]cn- K-Wn p amxri Im n. ]cn-ÿnxn kwc- Ww an -t mgpw {]kw-k-øn-sem-xp-ßp \ΩpsS \m n {]hrøn-bneqss Bflm X sxfnbn- p-hm Npa-X-e- m v Ign- Xp «ml- \o-bw. ktω-f\thzn-bm-bn-cp s\lvdp tãunbhpw Bbn-c-߃ Xnßn-\n-d tim -bsø sxcp-ho-yn-ifpw ]cn-]m-sn-iƒ Ign- -txm-ssm w Xs amen-\y-߃ \o n shsn- m- n-bxv \s mcp amxr-i-bm-bn. Znh-k-߃ p- n Xs ^vfivkv t_m Up-Ifpw \o w snbvxxv IqSp-X {]iw-k-\o-b-am-bn. ^vfivkv t_m Up- Iƒ D]-tbm-Kn v t{km_mkpiƒ \n Ωn p F Xv as mcp {it -b-amb hkvxpx. anj-\-dn-am-cp-am-bp _ -Øn-eqsS ae-bmfn-iƒ p e`n am\-hn-i-x-bpss ktμ-i-߃ kaq-l-øn\p icn-bmb t\ -am-bn. a\pjys\ IqSmsX sszh-an F a\p-jym-h-xm-c-øns ktμ-iw ChnsS a\p-jys\ Db Øp-hm ]cym- ]vx-am-bn. AXns Hm a-iƒ DW Øn-b-tXmsSm w sszhw kr n `qansb aen-\-am- -cpxv F Hm a-bpss shfn-s -Sp-Øepw AS-bm-f-s - Sp-Ø-ep-ambn, Ah-km\ NSßmbn \S amen- \y-\n am P-\w. tum. tpm-kv ]m-d- -S-hn , ss{ikvxh k`bpss ImenI {]k- -amb ZuXysØ p-dn- p At\z-j-W-ßfpw, k`m then-iƒ -Xo-X-amb ss{ikvxh ZuXysØ- p-dn- p ]T-\-ßfpw N -Ifpw IqSn-h-c-hpIfpw, \oxnbv pw a\p-jz-xz-øn\pw ]cn-ÿn-xn kwc -WØn\pw th n-bp t]mcm- -ß-fn \ne-]m-sp-i-sf-sp p-hm hmb-\- msc t{]cn- n- pibpamwv kzx{ {]kn- o-i-c-w-amb \yphn-j amkn-i-bpss e y-߃. hmb-\- m-cpss \n t m-`-amb kw`m-h-\-iƒ am{x-amwv amkn-i-bpss hcp-am\ t{kmx-kv. hmb-\- m \yp hnj IpSpw- _-Ønse AwK-ß-fpw.

4 A-\p-h -Ø-\- ap -hn-[n-i-fpwhn-izm-k-hpw {]-km-zv- kmw Im-\-U Unkw-_ hn-zzm- m -D-Æn-tb-ip-hn-s\ -k-μ - in- -Xv- ]p - p-sn-en -h- -, G- txm -H-cp- `-h-\-øn -h- m-wv. ]- s, tem-iw F-ºm-Spw {In-kv-a-kv B-tLm-j-ß-fn B-Sp-I-fpw ]-ip- -fpw -hn-zzm- m-cpw H-s -bp- ]p - q-sp-iƒ D-]-tbm-Kn- n-cn- p- -Xp Im-Wmw! a-l-øm-b H-cp kw- `-h-øn-s h -Æ-\-I-fn a-\p-jy `m-h-\ B-e- m-cn-i-am-bn ]-e-xpw Iq- n tn - p- -Xv kzm-`m-hn-iw am-{x-am- Wv. A-ß-s\ C- p \-Ωp-sS {In-kva-kv k- - -ß-fn th-z-]p-kv-x-i- Øn Im-Wp- -Xn-t\- mƒ G-sd ]-e-xpw H-cp-an- p- p- v. {In-kv-Xo-b Po-hn-X-Øn \mw ap-dp-si ]n-sn- p- G- Xm-s - m hn-izm-k-ß-fpw Xn- I- pw th-z-]p-kv-x-i-sø A- Sn-ÿm-\-s -Sp-Øn X-s B- sw- m-wv Hm-tcm hn-izm-knbpw I-cp-Xp- -Xv. F- m A- h-bn ]-e-xpw \-Ωp-sS a-t\m-a-fi-e-øn Im-em- Im-e-ß-fm-bn A-Sn-t -ev - n- -s - Nn- m-co-xn-i-fpw A- h D- m- p- ]-cn-an-xn-iƒ- pw k- p-nn-x-xz-߃- pw A-Sn-s - p am-{x-am-wv \n-e-\n - p- -sx- v A-[n-Iam-cpw Xn-cn- -dn-bp- n-. C-Ø-c-Øn-ep- ap [m-c-w- I-fm-Wv Xp-d- a-\-t m-ss th-z-]p-kv-x-iw hm-bn- p- -Xn-\pw ]Tn- p- -Xn-\pw hn-lm-x-am-ip- -Xv. tb-ip P-\n- ]p - q- n F-{X ar-k-߃, A-h G- sx- mw X-cw F-s m-cp tnm-zyw ap-xn - -h-cpw Ip- n-ifpw A-S-ßp- H-cp {Kq- n-t\m-sp tnm-zn- -t mƒ In- nb D-Ø-c-߃ G-sd Nn- n- n- p- Xm-bn-cp- p. Xn-cp- n-d-hn-sb Ip-dn- p- hn-h-c-w-߃ a-øm-bn-bp-ss-bpw eq-t m-kn-s -bpw kp-hn-ti-j-ß-fn am-{x-am-w-t m D- -Xv. hn-zzm -am-cp-ss k-μ -i-\w \- -{Xw F- n-h a-øm-bn-bn am-{x-hpw B- n-s-b, amemj-am-cp-ss Km- \w, ]p - q-sv F- n-h eq-t m-kn-epw am-{x-am-wp- - Xv. A-h-bn-sem- pw ar-k-ß-tf Ip-dn- v ]-d- n- n-. hn-zzm- m -D-Æn-tb-ip-hn-s\ -k-μ -in- -Xv- ]p - p-snen -h- -, G-tXm -H-cp- `-h-\-øn -h- m-wv. ]-s, tem-iw F-ºm-Spw {In-kv-a-kv B-tLm-j-ß-fn B-Sp- I-fpw ]-ip- -fpw -hn-zzm- m-cpw H-s -bp- ]p - q-sp- Iƒ D-]-tbm-Kn- n-cn- p- -Xp Im-Wmw! a-l-øm-b H-cp kw-`-h-øn-s h -Æ-\-I-fn a-\p-jy `m-h-\ B-e- mcn-i-am-bn ]-e-xpw Iq- n tn - p- -Xv kzm-`m-hn-iw am- {X-am-Wv. A-ß-s\ C- p \-Ωp-sS {In-kv-a-kv k- - ß-fn th-z-]p-kv-x-i-øn Im-Wp- -Xn-t\- mƒ G- sd ]-e-xpw H-cp-an- p- p- v. \-ap- -ß-s\ am-{x-ta Nn- n- p-hm-\pw I-gn-bp-I-bp- p. Im-c-Ww sn-dp- w ap- X {In-kv-a-kv Im -Up-I-fn-epw kn-\n-a-i-fn-epw, A-cßp-I-fn-epw, ti- {]-`m-j-w-ß-fn-epw H-s B-bn \- Ωp-sS X-e-t m-dn B-g-Øn ]-Xn- p t]m-b Nn- m co-xn A-\p-k-cn- p am-{x-sa \-ap- n-xv hn-`m-h-\w sn-øp-hm km-[n- p-i-bp- p F- -Xm-Wv. ]p-ev- q- n ar-k-ß-fpw D- m-bn-cp- p F- p k- -ev-]n- p t]mb-xp sim- v Xo - -bm-bpw tzm-j-ß-sfm- p-an-. X- s -bp-a-, \-Ωp-sS {In-kv-a-kv \ms-i-ß-fn Iq-Sp-X Ip- p-߃- v Ip- m-sp-i-fm-bpw ]-ip- -fm-bpw amem-j-am-cm-bpw H-s th-jw si- n ]-s -Sp- mw F- Kp-W-hp-ap- v. ta -d- -Zr- m- w -Xn-I- pw -\n -t±m-j-am-bn-cn- mw. F- m - Ku-c-h-ap- - H-t -sd- B-flo-b-hn-j-b-ß-fn a-\p-jy-`m-h-\- Iq- n-t -Ø- hn-h-c-w-ß-fpw- ]q -Δ-I - n-x- B-i-b-ß-fpw -\q- m- p-i-fm-bn -A-Sn-bp-d- p- t]mb -ap -[m-c-w-i-fp-sam-s - th-z-]p-kv-x-i-sø- kz-x- { -a-\-t m-ss- hm-bn- p- -Xn-\p- hn-e-ßp-x-sn-bm-bn -amdp- p. C-Ø-cw- hy-h-ÿm-]n-x- hym-jym-\-ß-sf -kw-c- n- p- -Xn-\v- G-X-f-hp -h-sc- t]m-ip-hm-\pw -hn-izmkn-iƒ -a-sn- p- n-. b-ym - -Øn, F- m- amaq-ep- \yq \yq hnj hnj t^m t^m F F sn-bn- nmv thƒ-uv thƒ-uv

5 I-sf-bpw, B-Nm-c-ß-sf-bpw -X- n, th-z-]p-kv-x-iw- am- {X-am-Wv- X-ß-fp-sS- hn-izm-k-øn-\v- A-Sn-ÿm-\w- F- v -A-`n-am-\n- p- - \-h-k-`-i-fpw -{]-ÿm-\-ß-fpamwv ta - -d- -co-xn-bn-ep- Is -Ø-ens G- -hpwh-en-b -C-c-Iƒ- F- -Xpw -hy- -am-wv. A-h - A-Xp- a- \- n-em- p- n- - F- p-am-{xw. k- m-bn-bp-ss- I-Y (eq-t m-kv 19:1-10) \-s m-cpzm-lc-w-am-wv. Cu -`m-k-sø- p-dn- p- -s]m-xp-[m-c-w- G-Xm- v -C-{]-Im-c-am-Wv. Np- w -]n-cn- p- -h-\m-b- k- m-bn- ]m-]n-bpw- {Z-hym-{K-ln-bpw, A-gn-a-Xn- m-c-\pw- B-Wv. X-s - bm-{x-iƒ- n-s-bn - H-cn- - tb-ip- A- bm-sf- I- p-ap- p-i-bpw- A-bm-fp-sS- ho- n - cm-]m - p- I-bpw -sn-øp- p. tb-ip-hn-s - km- n- yw- \n-an-øw -k- m-bn- v- am-\-km- -cw- D- m-bn, tb-ip-hn-s\ -Abmƒ -kz- -c- n-xm-hm-bn- kzo-i-cn- p- p. A-ß-s\, c- n- -s - -h\mbn- am-dn-b-xp-sim- v, k- m-bn- X- s -kz-øn-s - ]-Ip-Xn -Z-cn-{Z - p- sim-sp- m-sa- pw, A-\ym-b-am-bn -k-ºm-zn- -]-W-Øn-s -\m-en-c- n- a-s- n -sim-sp- m-sa- pw- {]-Xn- - sn-øp- p. k mbn-bpss -I-Y- h-f-sc- sn-dp- w -ap-x -k- tu-kv-iqfn -\n- pw, ]n- o-sp- \n-c-h-[n -{]-kw-k-ß-fn - Iq-sSbpw, \-Ωp-sS- X-s -th-z-]p-kv-x-i -hm-b-\-bn-eq-ss-bpw- \mw -a-\x-]mtw- B- n-bn- p- v. F- m, bm-sxm-cpap -[m-c-w-i-fpw- C- m-sx, kz-x-{ -a-\-t m-ss, H-cpin-ip-hn-s -\n-jv -I-f- -X-tbm-sS -Cu- th-z-`m-kw -ho- pw -hm-bn- m, ta - d- -co-xn-bn - A- - th-z-]p-kv-x- I-Øn -tc-j-s -Sp-Øn-bn-cn- p- -Xv- F- p- hy- -am- Ipw. ]-e-xpw- ]n- o-sv- Iq- n-tn -Øm-Wv hy-h-ÿm-]n- X -{In-kv-Xo-b-hn-izm-kw- Cu- `m-kw -hn-h-cn- p- -sx- v- \mw- A- p-x-s -Spw. C-Xn-se F mw -hmiyw- G-sd -{i- - A -ln- p- p. "I -Øm-th, F-s - h-kv-xp -h-i-bn - ]m-xn- Rm - Z- cn-{z- p- sim-sp- p- p- p: h- -Xpw -N-Xn-hm-bn- hm-ßo- p-s - n - \m-ep -a-s-ßv- a-s- n -sim-sp- p- p -F- p- ]-d- p. "P-\w, 'A-h -]m-]n-bm-tbm-cp- a-\p-jy-s - Iq-sS -]m - m - t]m-bn'f- p- ]-d-bp-tºmƒ- A-Xn-t\m- Sp- -{]-Xn-I-c-W-sa- -\n-e-bn-em-wv- k- m-bn -X-s -`m-kw- hn-i-z-am- p- -Xv. b-ym - -Øn -A-sXm-cp 'i- ]-Y'Øn-s - cq-]-øn - X-s -bm-twm- th-z-]p-kv-x-i- Øn -Im-Wp- -Xv? ss_-_n-fn-s - hn-hn-[- ]-Xn- p-ifn -Cu- `m-kw- sh-tδ-sd -co-xn-i-fn-em-wv- tn -Øn-cn- p- -Xv. F -.sf-.hn, F.-B.-Fkv.hn t]m-se-bp- - ]p-xn-b -`m-jy-ß-fn, Z-cn-{Z - v- [-\w- ho-xn- p - \ -Ip-I- F- -{Io-b, k- m-bn -`m-hn-im-e-øn - \-S- Øm -t]m-ip- -Im-cy-am-sW- m-wv- txm- n- n- p- - Xv. F- m, G-sd- ]-g-b -`m-jy-am-b InMv Pbnwkv `mjm- -c-øn -C-Xn-\p- t\-tc -hn-cp- -am-bn- m-wp- Im- Wp- -Xv. V8: And Zacchaeus stood, and said unto the Lord; Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. A-Xp-t]m-se, \-Ωƒ- ]-c-º-cm- K-X-am-bn- D-]-tbm-Kn- p- - k-xy-th-z-]p-kv-x-i- Øn -Cu- `m-kw- sim-sp-øn-cn- p- -Xv- H- p-iq-sn- {i- m-]q -Δw- hm-bn- p-i: "k- m-bn-tbm -\n- p- I -Ømhn-t\m-Sp: "I -Øm-th, F-s - h-kv-xp-h-i-bn - ]m-xn- Rm - Z-cn-{Z- p- sim-sp- p- p- p: h- -Xpw -N-Xn-hmbn- hm-ßo- p-s - n - \m-ep- a-s-ßv- a-s- n- sim-sp- p- p- F- p-]-d- p'. "sim-sp- p- p- v' F- p-]-d- m -sim-sp-øp-sim- n-cn- p- p- F- p- am-{x-am- W - w. A- m-sx 'sim-sp- m - t]m-ip-i-bm-wv'f- -. A-Xm-b-Xv k- m-bn-bp-ss- C-ß-s\-bp- - {]-h - Ø-\-߃- \m-fn-xp-h-sc-bm-bn- A-bmƒ- Xp-S - p-h-cp- -Xm-Wv. eq-t m-kn-s - kp-hn-ti-j-øn-s -sam-øam-b -c-n-\-co-xn -ssi-eo-]-c-am-bn- hn-e-bn-cp-øn-bm-epw -a-dn-s m-cp- hym-jym-\w- Cu -`m-k-øn-\p- \ -Ip-hm - I-gn-bn-. k- m-bn-bp-ss h-n-\-߃- v A-\p-Xm-]-hpam-bn F-s - n-epw _- -ap-s - pw Im-Wp-hm I- gn-bp- n-. A-bmƒ A-\p-X-]n- p F- v \-Ωƒ `m-h-\- bn-eq-ss Iq- n-t - p-i-bm-wv. a- p- kp-hn-ti-j-ß-fn-sem- pw -Cu -`m-kw -Dƒ-s -Sp-Ønbn- n- m-ø-xp-sim- v- eq-t m-kn-s -kp-hn-ti-j-øns - B-Zn-a-cq-]-Øn-\p- am-{x-am-wv- Cu -hn-j-b-øn - B-[n-Im-cn-X. {Ko-Iv- `m-j-bn-ep- -C-Xn-s - aq-e-`m-jyw- Xn-c- p- sn- p-tºm-gpw, k- m-bn-bp-ss -ap -]-Xn-hm- Wv -kz-øv- ]- n-s - F- p-x-s -bm-wv- Im-Wp-hm - I-gn-bp-I. F-{X-tbm -{]m-h-iyw- Cu- `m-kw -k-xy-th-z- ]p-kv-x-i-øn - \n- pw -\mw- hm-bn- n- pw- hy-xym-kw- \-ap- v- A-\p-`-h-s -Sm-sX -t]m-ip- -Xv- F- p-sim- m- Wv? a-\p-jy- a-kv-xn-jv- -Øn-s - A-\p-h -Ø-\ -ap hn-[n F- -{]-Xn-`m-kw- sim- m-wn-xp -kw-`-hn- p- - Xv. "h-kv-xp-x-i-sf-bpw- \n-co- -W-ß-sf-bpw, X-߃ap-ºv- ap-x -t - ]n- p-s - p- t]m-cp- -hn-izm-k-ßsf- \ym-bo-i-cn- p-h - ]-cp-h-øn - h-f-s m-sn- p-i' F- v- Cu- am-\-kn-i -hym-]m-c-sø -e-fn-x-am-bn- \n -Δ- Nn- mw. Cu- hn-izm-k-ß-sf -{]-Xn-tcm-[n- p-hm -X-c- Øn-ep- - sx-fn-hp-iƒ -am-{xw -Dƒ-s m- p-i-bpw- a-dn- p- -h-sb- ]m-ts- X- n- -f-bp-i-bp-am-wv- C-Xn-s - H- cp-{]-txy-i-x. D-Zmlc-W-am-bn ]q- -Ip-dp-sI -t]m-ip- -Xv- A-]-i-Ip-\w- B-sW- v- D-d- p- hn-iz-kn- p- bmƒ -A-Xn-s\ -\ym-bo-i-cn- p- - sx-fn-hp-iƒ -am-{xam-bn-cn- pw- A-t -Zn-h-kw- ap-gp-h - Im-Wp-I. B-Zyam-bn- ]m-]-ß-fp-ss- G- p-]-d- n, A-Xn-eq-sS- ]m-]- a-bpw -c- -bpw, ]n- o-sv- k -{]-h -Øn-Iƒ -\n-d- hn-ip- - Po-hn-Xw - C-ß-s\-sbm-cp coxn-bmwv- \-Ωƒ- 5 \yq \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 5 Unkw-_ 2016

6 Cu -th-z-`m-k-øv - A-t\z-jn- p- -Xv. Cßs\ Nn- n- p-hm- \m-wv- \-Ωp-sS- X-e-t m -sndp- w- ap-x - ]-cn-io-en- n- -s - n- p- -Xv. Im-em-Im-e-ß-fm-bn- th-z-]p-kv-x-i- X - -a- Iƒ- \-S-Øn-b-h-sc-bpw, hym-jym-\-߃- F-gp- Xn-b-h-sc-bp-sam-s - Cu -hm-iyw- hn-j-an- n- n- p- m-hmw. A-h-cpw- Cu- am-\-kn-i -hym-]mc-øn - \n- pw -ap- -c- m-sx -t]m-bn- p- v. hy-h-ÿm-]n-x -ho- -W-am-b "A-\p-Xm-]-Øn-eq-sS -am-{xw- ]m-]-tam-n- \w'f- -Xn-\p -hn-cp- -am-bn-t m-ipw- F- p -`-b- v- k- m-bn-bp-ss `m-hn-bn-te- p- -{]-Xn- -bm- n- am- p- I-bm-Wv- A-h-cn - Nn-e - sn-bv-x-xv. hn-jym-x-am-b - th-z-]p-kv-x-i- I-a -dn-i-fn CXn\v- hy-xy-kvx- A-`n- {]m-b-߃- Im-Wmw. Nmƒ-kv- kv] -P-s\- t]m-se-bp- -h "`m-hn-im-e-sø'xp-w- p- p-sh- n - am-xyp- ^nen-]v- jm-^v, P-bnw-kv -tim-^v-am -Xp-S-ßn-b-h -k- m-bn-bp-ss- ]q -Δ-Im-e- kz-`m-h-am-wv- kz-øp- ]- n-sse- p- hn-h-cn- p- p. B-Uw-Iv -fm - v, txm-a-kv - timiv -Xp-S-ßn-b-h - c- p -ho- -Wßtf-bpw- H-cp-t]m-se- kzo- I-cn- p- p- v. F- m- ]n - m-e- Iq- n-t - -ep-i-sfbpw -hym-jym-\-ß-tf-bpw- Xn-cp-Ø-ep-I-sf-bpw- X- n- -f- v- B-Zn-a-cq-]-sØ -B-{i-bn- p- - A-t\z-j-I- \v, k- m-bn-bp-ss- h-n-\-߃- A-bm-fp-sS -{]-Xn- b-, a-dn- v- Xm -F- pw -Xp-S - p- t]m- n- p- -Po-hn- X-aq-ey-ß-sf p-dn- p- -A-\p-`-h-km- y-am-sw- v- Xo - p- I - n- mw. A-ß-s\-sb- n, Cu- th-z-`m- Kw -D -Ir- -am-b -\n-c-h-[n- th-z-nn- -\-ß-fn-te- v h- gn-xp-d- pw. hn-izm-kn-i-fp-ss- C-S-bn - \n- pw -]m-]n -F- p- ap-{z- Ip-Øn -{`- -\m- -s - -bm-fm-wv- k- m-bn. A-bmƒ -[- \n-i-\pw -Np- - m-cn -{]-[m-\n-bpw- B-bn-cp- p- F- v- \mw- hm-bn- p- p. C-Xp -c- p-am-wv -A-bmƒ-s -Xn-cmb- Ip- -߃. X-ß-sf- A-Sn-a-ØØn - B- n-bn-cn- p- -tdm-a-km-{am-py-øn-s -{]-Xn-\n-[n-bm-W-bmƒ. Np- w-]n-cn- p- -sxm-gn-en -G -s - n-cp- n- -F- n - [-\n-i-\m-b- A-bmƒ- v -k-aq-l-øn -D- -X-ÿm-\we-`n- p- -Xn\v XSk-ß-sfm- p-an-. A-t mƒ, A-bmfp-sS- sxm-gn-em-wv -A-bmƒ- ]m-]n-bm-bn- Nn-{Xo-I-cn- s -Sp-hm -Im-c-Ww. P-\-Øn-\v- A-bm-fp-sS -sxm-gn - F- m-sw- -Xn-t\- mƒ -A-bmfp-sS- hy- n -Po-hn-X- Øn-s - hn-ip- n-sb- p-dn- pw- aq-ey-ß-sf p-dn- p-sam- pw -At\z-jn- p-hm-\p- - k- -\- n-. A-s - n Ø-s - I-Wn-i- m-c-\m-b -H-cp- C -Iw-Sm-Iv-kv- Hm^o-k-sd -tem-i-sø-hn-ss, G-Xp-Im-e-Øm-Wv -P-\w -C- -s - n- p- -Xv? ssi- q-en- hm-ßm-sx- Ir-Xy-X-tbmsS -tpm-en-sn-øp- -A-bmƒ- v -ÿm-\-i-b- w (Np- - m-cn -{]-[m-\n) In- p-i -F- -Xv kzm-`m-hn-iw. I-Wn- Unkw-_ i-x-tbm-ss- ]-Ww- sne-h-gn- - Iq-sS- sn-øp-sa- n - H-cp -D-tZym-K-ÿ - k-º- -\m-bn- Xo-cp- -Xn - F- m- W- p-xw? F- n- pw- k- m-bn-sb- F- p-sim- m-wv- ]m-]n-bm-bnk-aq-lw- Im-Wp- -Xv? km-aq-ln-i -\o-xn-tb- mƒ -{]- I-S-\m-fl-I -Bflo-b-X-bv- v -{]m-[m-\yw- \ -Ip- - a- X-hy-h-ÿ-bn - k- m-bn-bp-ss -Po-hn-X-aq-ey-߃- v - {i- -e-`n- msx- t]m-ip- p. \n-e-hn-ep- - a-xm-nm-c߃ -B-h-iy-s -Sp- -Xn-epw -A-[n-I-am-Wv- kz-øn-s - ]-Ip-Xn- Z-cn-{Z - m-bn- Zm-\w -sn-øp-i- F- -Xv. A-Xpt]m-se, A-\ym-b- am - -ß-fn-eq-sS- A- -Xm - Po-hn- p- -sx- v- D-Ø-a-t_m-[yw -D- -H-cmƒ- p- am-{x-am- Wv, A-ß-s\- F-s - n-epw- t\-sn-bn- p-s - n - \men-c- n -a-s- n- sim-sp- p-hm - Xm -k- - -\m-sw- vk-aq-l- a-s y -X-e -D-b -Øn- n-sn- v -]-d-bp-hm - I-gnbp-I. A-bm-fp-sS- B-hm-Z-sØ -P-\w- J-Wv-Vn- p- pan-. sxm-gn-en-s - t]-cn -]m-]n-sb- pw- hn-ip- -s\- p-ap- -X-cw-Xn-cn-hp-I-sf- tb-ip- Aw-Ko-I-cn- p- n-. Np- - m-sc- mw- ]m-]n-i-sf- - k-aq-l-øn-s -ap -hn- [n-sb -tb-ip -a-s m-c-h-k-c-øn - ]-d- - D-]-a-bn-epw (Np- - m-c-\pw-]-co-i-\pw) X- n- -f-bp- p- v. ]m-]- sø p-dn- pw- B-flo-b-X-sb- p-dn- p-ap- - \n-ehn-ep- - [m-c-w-i-sf-sb- mw -k- m-bn-bp-ss- km- yw- sh- p-hn-fn- p- p. k- m-bn-bp-ss h-n-\-߃ A-h-s Pohn-X ho- -W-sØ- p-dn- p- km- yw X-s -bm-wv. \mfpi-fm-bn A-bm-fp-sS \- -bp-ss ]- p ]- n-bn- p- h-cpw tb-ip-hn-s -sbm- w D- m-bn-cp- ncn mw. ]-s A-h Dƒ-s - p \n-ev- p- a-x hy-h-ÿ-bn ]m-]- hpw tam- -hp-sam-s a- p co-xn-i-fn-em-wv hym-jym- \n- -s -Sp- -Xv. tz-hm-e-b -ti-{μo-ir-x-am-wv B hyh-ÿ. bm-k-ß-fn-eq-ss, A-Y-hm c- -snm-cn- n-en-eqss-bm-wv ]m-]- -a km-[y-am-hp-i. B ]m-]-tam-n-\- Øn-s G-I ti-{μw tz-hm-e-b-hpw, A-Xn-s Ip-Ø- I kz-bw \o-xo-i-cn- p- -h-cm-b s]u-tcm-ln-xy -taem-f h -K-߃- pw. ssz-h-cm-pyw- -W-Øn -sh-fn-s -Spw -F- v -in-jy- K-W-߃- v- txm- n- n- p- -Xn-\v- k- m-bn-bp-ss -ho- n-se- tb-ip-hn-s -k-μ -i-\w -Im-c-W-am-bn -F- v ]Xns\m mw hmiy-øn -Im-Wmw.(A-h C-Xp ti- p-sim- n-cn- p-tºmƒ A-h sb-cq-i-te-an-\p k-ao-]n- n-cn- -bm-epw ssz-h-cm-pyw -W-Øn sh-fn-s -Spw F- p A-h - p txm- p-i-bm-epw A-h H-cp D-]-a-bpw- Iq-sS ]-d- -Xp F-s - m...). tb-ip A-h-t\m-Sp: "C-h-\pw A-{_m-lm-an-s a-i B-I-bm C- p Cu ho- n- p c- h- p. Im-Wm-sX t]m-b-xn-s\ Xn-c- p c- n- m-\-t m a-\p-jy-]p-{x h- -Xp" F- p ]-d- p. bm-ym-ÿn-xn-i 'A-{_-lm-an-s -k- -Xn-I-fm-Wp -X߃'F- A-`n-am-\n- p- -Xn-s\- tb-ip- X- n- -fb-dm-wv -]-Xn-hv. hn-izm-kn-i-fp-ss -]n-xm-hm-w-s m -A- \yq \yq hnj hnj t^m t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

7 {_-lmw. B -]m-c-º-cy-ap- -h -A-N- -e-am-b, Zr-Vhn-izm-k-Øn-\p-S-a-Iƒ -B-bn-cn- pw- F- m-wv hn-h-. - Im-W-s -Sm-sX-t]m-b-B-Sm-Wv. bm- I-bn-. A-bmƒ- Im-Wm-sX-t]m-b- B-S- H-tc- k-a-b-øv- sszhoim-\p-{k-l-߃- v- ]m-{x-am-hp- Ym-ÿn-Xn-I- a-x-øn-\p- ap-ºn - A- I-bpw- A-Xp-t]m-se- X-s - tem-i-øn-\p- kz-bw- A- bm-fn-se- \- - Im-Wm-s -Sm-sX- t]m- \p-{k-l-am-bn-am-dp-hm-\p-ap- - D-Ø-c-hm-Zn-Øw- t]-dp- h-cpam-w-h. B- ]-c-º-c-bn-te- v- P-\n-X-I- ]m-c-º-cy- -B-i-b-hpw- ]p-\ -Nn- -\w- B-h-iy-s -Sp- p. Ip-I-bm-Wp- m-b-xv.'im-wm-sx-t]m-b'fsø- mƒ -{]m-[m-\yw -hn-izm-k-po-hn-x-xn-s - D-d- n- ssz-h-øn-s -I-Æn - \n- pw -B - m-wp -Im-WmsX- t]m-ip-hm -I-gn-bp-I? Iq- w-sx- n-b-t mƒ, h-gn- \m-sw- - hym-jym-\-߃- G-sd-bp- v- ss_-_n-fn. F- m - tb-ip-hn-s -Im-gv-N- m-sn -hn-izm-kw -D-s - A-dn-bm-X-e- -t mƒ, k-ap-{z-øn-s - A-Km-[-XIfn t]m-bn -H-fn- m -{i-an- -t mƒ -F- mw -F- pw- F-hn- v- [z-\n- n- p- -Xn-t\- mƒ -H-cp -hn-izm-kn-bn -sszhw -{]-Xo- n- p- - ^-e-߃- ]p-d-s -Sp-hn- p- -Xn- ss-bpw- F-Øp- -Xm-W-s m- ssz-h-øn-s - I-Æp-Iƒ. \m-wv- {]m-[m-\yw. A-h - m-wv c- -bn-te- v, ssz-hcm-py-øn-te- v -{]-th-in- p-hm - I-gn-bp-I. P- w-sim- bn-e-. - a-dn- v -a-\p-jy-zr- n-i-fn -am-{x-am-wv.tb-ip- A-t mƒ- G-sXm-cm-fpw- Im-Wm-Xm-hp- -Xv -ssz-h-zr- n- v- R-߃- A-{_-lm-an-s -k- -Xn-bm-Wv- F- p- ho- k- m-bn-bp-ss- `-h-\w- k-μ -in- -Xp- Im-c-Ww -b-ym - ºp -]-d-bp- -h-sc- tbm-l- m - kv-\m-]-i -]-cn-lkn- p- -Xv- C-ß-s\-bm-Wv - 'A-{_-lmw- R-߃- v- - - k-aq-l-øn-\m-wv. A-bm-sf- - n- A-h-cp-sS- [m-c- -Øn - am-\-km- -cw -D- m-bn-cn- p- -Xv- A-bmƒ- ]n-xm-hm-bp-s - v -D- w -sim- p-]-d-hm -Xp-\n-b-cp- W -Io-gv-ta - a-dn-bp- p- v-c-hn-ss. a-\p-jy-\pw -a-\pjy-\pw- X-Ωn-ep- - a-xn -si- p-iƒ- s]m-fn- p- am- - Xv - Cu -I- p-i-fn -\n- v- A-{_-lm-an-\p- a- -sf- D-fhm- m -ssz-h-øn-\p -I-gn-bpw' (a-øm-bn 3:9). s -Sp- - ssz-h-cm-py-øn-s -A-\p-`-h-sa-s - v- in-jy- K-em-Xy- te-j-\-øn - ]u-tem-k v-c-xn-\v- A-ev-]w- IqsS -hn-im-e-am-b- H-c - w- \-ev-ip- p. (K-emXy 3:7, n-cn- p-tºmƒ -A-h -sb-cp-i-te-an-\p- k-ao-]n- n-cn- - m-c-s- -ap- -k-aq-lw- cp-nn- -dn-bp- p. 'A-h - C-Xv - ti- 16). ssz-hw- D-S-º-Sn -\-ev-ip- -Xv -A-{_-lm-an-\pw- A-hs k- -Xn p-am-wv; A- m-sx -k- -Xn-Iƒ- - ; B h - p -txm- p-i-bm-epw- A-h H-cp D-]-a-bpw-Iq-sS ]- bm-epw, ssz-h-cm-pyw, -W-Øn -sh-fn-s -Spw- F- - -G-I-k- -Xn -{In-kv-Xp-hm-Wv - C-Xm-Wv- ]u-tem-kn-s - d- -Xp F-s - m :(hm-iyw 11). ssz-h-cm-pyw- - ]- w. k-ºq -Æ-am-bn- H-cmƒ -a- p- -h - v- A-\p-{Kl-am-bn -am-dp-i -h-gn- kz-bw- A-\p-{K-ln- -s -Sp-I -F- k-º-øn-s -Iq- n-h-bv - -en-s\-xn-cm-wv k- m-bn-bp-ss W-Øn - sh-fn-s -Spw- F- v - A-h - v - txm- n. -B-i-bw- {]-h -Øn-]-Y-Øn - tb-ip- Im- n-b- am- a-t\m-`m-hw. Xm k-ºm-zn- p- -Xn-s ]-Ip-Xn k-aql-øn-se A-i-c-W - m-bn \o- n-h-bv p-, A-dn- Xr-I-s m- w- a-s m- n-. B -A - -Øn - tb-ip-hn- \p -am-{x-am-wv -A-{_-lm-an-s - k- -Xn- F- - ]-Z-hn- t m A-dn-bm-sX-sbm A-\ -l-am-bn- F-s - n-epw p- -i-cn-bm-b -A -l-x. ]u-tem-kv- Xp-S-cp- p - tbip-hn-s -am-xr-i -]n- p-s-cp- -h-cm-wv- A-{_-lm-ay -k- X- Pm-{K-X ]p-e -Øp- k- m-bn-bn ssz-h-cmssi-h- p-t]m-sb- n A-Xn-s \m-en-c- n a-s- p-hm -Xn-Iƒ. tb-ip- k- m-bn-sb -a- p- h-cp-ss- A-\p-{Kl-Øn-\p -ap -K-W-\- \ -In-t m-cp- - H-cp-h-\m-bn- Im- s D-]m-k-I-cm-bn tb-ip-hn-s\m- w bm-{x sn-øp-, Py aq-ey-߃ Zo-]v-X-am-bn-cn- p- p. ssz-h-cm-py-øn- Wp-I-bpw- A-h-\pw- A-{_-lm-an-s - k- -Xn- X-s - A-h-t\ \n-c- -cw {i-hn- p-hm hm-rv-o Im- p- F- p- D-d- n- p -]-d-bpw, A-Xm-W-h-s -bpw -A-h-s - {In-kv-Xp-k-aq-lw, X-ß-fp-sS I-Æp-Iƒ Xp-d- v Cu Ip-Spw-_-Øn-s -bpw -c- -bp-ss- tl-xp-sh- v shfn-hm- k-xy-sø Im-Wp-I am-{x-am-wm-h-iyw. A-Xn-\-h X- p-i-bpw -sn-øp- p. b-ym - - c- - F-s v tbip- ømdm-ip-tºmƒ k- m-bn F- hy- n am-{x-a- A- ]Tn- n- -Xn-ß-s\-bm-Wv. ]n - m-e-øv, C-Xn -\n- p- bm-fp-ss `-h-\-hpw ssz-h-cm-py -k-aq-l-øn Aw-K߃ X-s -bm-w-t m F- Xn-cn- -dn-hp- m-ip- p. F-{X-tbm- `n- -am-b -]Tn- n- -ep-i-fm-wv -{In-kv-Xp-a-Xwkzo-I-cn- p -h-cp- -Xv! k-º-øn-s Ip- p-iq-s-en- m-sx, A-Xp ]- n-s-s -Sptb-ip-hn-s -{]-Xn-I-c-W-Øn-s - c- mw-`m-kw 'Im-WmsX- t]m-b-xn-s\- Xn-c- p- I- p-]n-sn- p-i-bm-wv a- Po-hn-X ssi-en Hm-tcm-cp-Ø-cpw Xn-c-s -Sp- p- n-s-, A-gn-a-Xn-bpw A-\o-Xn-bpw \n-tij-an- m-ø H-cp \p-jy-]p-{x-s - Zu-Xyw- F- -Xm-Wv. "Im-Wm-sX-t]mb'F- - hn-ti-j-ww -k- m-bn- v- F-ß-s\-bm-Wv -C- Np- p-ap- -h-cn, \mw ]m-]n-iƒ F- p ap-{z-ip-øn A- Øm-Wv ssz-h-cm-pyw -bm-ym - y-am-ip- -Xv. \-ap- v W-ßp-I? A-bmƒ- B- k-aq-l-øn - X-s - Po-hn- ncp- -Bƒ- B-Wv. {]-[m-\- Np- w-]n-cn-hp-im-c-\pw- [- I-`m-h-ß-sf, \-Ωp-sS kz-bw \o-xo-i-c-w-ß-fp-ss Xn- I- n-b-h-cn-epƒ- -ss A- -eo-\-am-bn-cn- p- ssz-hn- \n-i-\pw. ta-bn- m-\m-bn- h-\y-x-i-fn-te- v- sx-fn-bn- s - -t mƒ- Iq- w -sx- n-t m-b -G-Im-In-bm-b- B- n - Pyw -W-Øn sh-fn-s -Sp-sa- v \-ap- pw Xo - an-cw am- n, Z -in- p-hm I-gn-bp- p F- n ssz-h-cm- Ip- n-bp-ss -hn-h-c-ww -Xo - -bm-bpw -A-bmƒ- v- tn-cp- bm- mw. 77 \yq \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 77 Unkw-_

8 - ssz-h-cm-py-øn Hm-tcm hy- n- - pw Ah-iyw D- m-bn-cn- - aq-eyt_m-[-am-wn-hn-ss {]-k- -am-b hn-j-bw. Cu th-z-`m-kw D- -cn- v \-S-Ø-s -Sp- {]-kw-k-߃ s]m- Xp-sh A-h-km-\n- p- -Xv 'k- m-bn-sb t]mse tb-ip-hn-s\ lr-z-b-øn C- p \o kzo- I-cn- p-tam...' F- n-ß-s\ am-{x-am-wv. 'k- mbn-sb t]m-se X-ß-fp-sS kz-øn-s ]-Ip-Xn Z-cn-{Z - pw, A-gn-a-Xn-bn-eq-sS, ssi- q-en-bn-eq-ss, sn-tø- tpm-en Ir-Xy-am-bn sn-øm-sx, kz-p-\ ]- -]m-x-øneq-ss-sbm-s t\-sn-b-xn-s \m-en-c- n Xn-cn-sI- \ - Ip-hm -X-øm-dp- -h F-gp-t - p \n - p-i' F-s mcp B-lzm-\w H-cn- t]m-epw {In-kv -Xym-\n-bp-sS kphn-ti-j {]-kw-k-ß-fn tiƒ- m-\n-s-bn- F- -Xv ssz-h-cm-py-øn \n- pw F-{X Zq-sc-bm-Wv A-h F- -Xn-\v sx-fn-hm-wv. k-tlm-z-c-t\m-sv \n-km-cm F- p ]-d-bp- -Xp-t]m-epw A-h-t\m-Sp- ]o-v-\-am-bn I-W- m- p-, Xp-em-kp-sIm- -f- m, tpm-en- n-s-bn kz-im-cy B-h-iy-߃- v k-a-bw D-]-tbm-Kn- p- -Xv, F- n-\v H-cp I-j-Ww I-S-em-kv tam- n- p- -Xp-sams N-Xn-hm-bn t\-sp- -Xn-\ Xp-ey-am-bn I-W- m-t - n h-cpw! A-\ym-b-am-bn B-cpw H- pw-k-ºm-zn- m- Xn-cn- p-i F- -Xv kz -K-cm-Py-Øn-s A-h-ÿ-bm- Wv. A-ß-s\-sbm-cp cm-py-øn B-cpw ssi- q-en hm-ßp- n-. D-tZym-K-ÿ-cpw `-c-wm-[n-im-cn-i-fpw, s]m- Xp-P-\-hpw A-h-cp-sS D-Ø-c-hm-Zn-Ø-߃ Ir-Xy-am-bn \n-d-th- p- p. ssz-hw X-s k-i-e kr- n-iƒ- p-ambn H-cp- n-bn-cn- p- hn-`-h-߃ H-cp sn-dn-b i-x-am- \w Bƒ- m ssib-s- n- h-bv- p- n-. {]-Ir-Xn-sb B-cpw Nq-j-Ww sn-øp- n-. tb-ip- Xp-S - v- ]-d-bp- D-]-a-bpw -Cu- hn-j-b-hp-ambn- _- -s - -Xm-Wv. Zq-c-tØ- p -t]m-ip- - b-p-am- \ - Zm-k -am - v- Xm-e- p-iƒ- \ -Ip- -Xpw -A-h-csX-ß-s\- D-]-tbm-Kn- p -F- p- hn-h-cn- p- - I-Y. sbcp-i-te-an-te- p- - bm-{x-bp-ss- C-S-bn-em-tWv tbip - sb-cn-tlm-hn-eq-ss -I-S- p -t]m-ip- -Xpw -k- m-bn-bpss -`-h-\w -k-μ -in- p- -Xpw. ]n-s - mƒ- A-h - sbcp-i-te-an - {]-th-in- p-hm-\p- -Xm-Wv. X-s - Po-hn-X- Øn-se- G- -hpw -{]-[m-\-s - - Zu-Xy-\n -Δ-l-W-Øn-\mWv sbcp-i-te-an-te- v tbip -t]m-ip- -Xpw. ssh-in-b- thf-bm-sw- n-epw- ssz-h-cm-py-øn-s - km-º-øn-i -im-kv {Xw- in-jy- m-sc- ]Tn- n- - -Xn-s - B-h-iyw -tb-ip- Im-Wp- p. D-]-a-bn-se- Zp- -Zm-k -Xm-e- p-ip-gn- n-sp-ibpw -a- p- -h - -Xn-\m - A-\p-{K-l-I-c-am-b -{]-h Øn- I-fn - G -s -Sm-sX-bpw -C-cn- p- p. \-ap- v ]-cn-nn-x-am-b kp-hn-ti-jo-i-c-w tam-u C- ß-s\-bm-Wv: {]-kw-kw ti- p-sim- n-cn- p- -h-sc- mw ]m-]n-i-fpw A-[-a Po-hn-Xw \-bn- p- -h-cp-am-wv. {]kw- Unkw-_ KI-\n - q-sn h-n-\w {i-hn- p- -Xn-s ^-e-am-bn ]m- ]-sø- p-dn- v A-h - v t_m-[-ap- m-bn A-h A- \p-x-]n- p- p, tb-ip-hn-s\ lr-z-b-øn kzo-i-cn- p- p. A-Xn-\p ti-jw A-h \n -Ω-e-am-b Po-hn-Xw \- bn- p- -h-cm-bn Xo-cp- p.\q- - p-i-fm-bn Cu cw-k-߃ B-h -Øn- -s - n- pw, ss{i-kv-x-h hy- n-po-hn-x- Øn, km-aq-ln-i, km-º-øn-i hy-h-lm-c-ß-fn, hnip- n-bp-ss I-Wn-i-X Im- p- -h-cm-bn Xo-cp- p-t m F- -Xv a-s m-cp hn-j-bw. G-Xm-bmepw tb-ip-hn-s k- m-bn-bp-am-bp- Iq-Sn- m-gv-n ta -hn-h-cn- tam- U-en Xn-cp-In -I-b- p- -Xv -i-cn-b- - X-s. Cu- th-z-`m-k-sø -A-Sn-ÿm-\-am- n- H-cp-_-Z - kphn-ti-j-{]-kw-k -am-xr-i- C-ß-s\- A-h-X-cn- n- mw: {]-kw-ki : "F-s -tiƒ- p- -h-sc, \n-ß-fn - ]- e-cpw -D-Zm-Ø-am-b -Po-hn-X-߃- v- D-S-a-I-fm-Wv. (F mh-cpw -]m-]n-i-sf- v- Rm - hn-[n- p- n- ). \n-ß-fn-se- \- -I-sf- Xn-cn- -dn-bp-hm - {In-kv-Xp-hn-s -A-\p-bm-bn- Iƒ -F- p- \-Sn- p- - R-߃- ]-e-t m-gpw- hn-ap-j-cm- Wv. \n-ß-fn - ]-e-cpw- k-º-øn-s - Ip- p-iq-s-se- - ]m-]-sø- a-\- p-sim- p -sh-dp- p- -h-cpw -A-Xn-s\- Xn-sc-bp- - t]m-cm- -ß-fn - ]- p-tn-cp- -h-cpw- ssi- q-en, kz-p-\-]- -]m-xw -Xp-S-ßn-b-h-bn-eq-sS- A-\ - l-am-bn- H- pw -k-ºm-zn- m-ø-h-cpw- B-Wv. a-\p-jycn-se -\- -I-sf- Xn-cn- -dn- v- F- m- th -Xn-cn-hp-I-sfbpw- D-t]- n- p-hm - Rm - B-Zy-am-bn- F-s -Øs -bpw, \n-ß-sf- m-h-tc-bpw -B-lzm-\w- sn-øp- p. ]- p-h-bv -en-s -bpw -]-c-kv -]-c-kv -t\-l-øn-s -bpw- ]m- X-I-fn - \mw- A-t\ym-\yw- Aw-Ko-I-cn- v -ap-t -dp-tºmƒb-ym - -ssz-h-cm-py-øn-s - km-ao-]yw -\-ap-s m-cpan- v- A-\p-`-hn- m -I-gn-bpw hn-izm-k- Po-hn-Xw- k-ºp- -am- p-hm, \-Ωp-sS A\ph Ø\ ap hn[ni-fp-ss- ta -hn-p-bw -t\-ts- -Xv - A- Xym-h-i-am-Wv. hy-h-ÿm-]n-x -b-lq-z-a-x-øn-\p- ap - ]n -tb-ip -A-h-X-cn- n- -Xpw- A-Ø-c-Øn-ep- -H-cp- ]p-xn-b -Nn- m-]- -Xn-bm-Wv. \yq \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

9 PÃnkv si.- n. txmakv Cu c- p hn-j-b-ßfn F-s A-dn-hn s - mbpw (ssi-hn-c-en FÆm am{xw Nne-scm- I H -s - mbpw A`n-`m-j-I kwl-sn-x-ambpw H - Nm-\-ep-Iƒ Dƒ-s ss-bp- am-[y-a߃ \n-c- -c-am-bpw H-cp _- -hpw D- -hn- bn Xs thsd Hcn-SØpw D m-bn- n-. Nm\-ep \v ap-ºv H-cn- -epw gn-si) ]ckv]cw t]mcm-snb Hcp Ime-L w C y- G-I-]- o-b-am-bpw n-cp- n-. F- m Iƒ Dƒs -ss-bp am[y-a-߃ \nc- -c-ambpw GI- A-`n-`m-j-I-cp-sS A- 2016s c- mw `m-kw ap- ]- o-b-ambpw A`n-`m-j-I-cpsS AXn-{I-a-ß-sf- - nbp hm Ø-Iƒ {]kn- -s -Sp-Øn-s m- n-cp- - Xn-{I-a-ß-sf- - n-bp- X ti-c-f-øn Cu hm -Ø-Iƒ {]- c- p hn-j-b-߃ X-Ωnep- _- -tam, _- - Ah-cpsS `mkw ]d- p-sim- n-cp- -Xp-sIm v t mƒ A`n-`m-j-I tkmjy aounb D]-tbm-Kn v kn- -s -Sp-Øn-s man- m-bv-a-tbm A-Y-hm A{]-Im-c-samcp adp-`m-k-ap-s v Nne s - nepw n-cp- -t mƒ A-`nkw-L -j-tam D-S-se-Sp- Adn-bm Ign- p. am[y-a-{]-h Ø-I-cn \n pw `m-j-i tkm-jy p-i-bpw, A-Xp Xp-S - A`n-`m-j-I p t\cn-ts- n-h tztlm-]-{z-h-i-yao-un-b D-]-tbm-Kn- v p-sim- p-h-cn-i-bpw Iƒ GI-]- o-b-ambn A`n-`m-j-I Aßs\ Adnbn- p-sim- n-cp- p. F m tkmjy aounb hgn- A-h-cp-sS `m-kw ]-d- ]-c-tam- -X \o-xn-]o-t- p-sim- n-cp- - Øn-s C-S-s]-S-ep-Iƒ bp {]Nm-c-W-Øns {lkzx aqew hfsc Ipd- Xp-sIm- v A-{]-Imc-sam-cp a-dp-`m-k-ap- h-sc sn-s -Øp-I-bpw p-t] am{xta A`n-`m-j-I-cpsS `mkw AdnsN-bv-Xn-cn- p- p. n p p. s - v Nn-e -s - nepw A-dn-bm I-gn- A-`n-`m-j-I-cpw am[y-a-߃ p e`n- n- p kui-cy-߃ aqew t]m-eo-kpw X-Ωn A- Cu kwl j-øn A`n-`m-j-I am{x-amwv Ip - Y-hm A-`n-`m-j-I-cpw Nne Pp-Uo-jy \ym-bm- Xp- aqew Ah-cpsS CS-bn Cu kwl j-߃ p m-sc v s]mxp-p-\-ßsf Adn-bn- p-sim- n-cp- - p. am-[y-a-{]-h - Ø-I-cn \n- pw [n-]- m-cpw X-Ωn A- A`n-`m-j-I am{x-amwv Imc-W- m-sc v ImWp p A-`n-`m-j-I - p t\- Y-hm A-`n-`m-j-I-cpw F Xv A`n-`m-j-I p IqSp-X tcmj-øn-\n-s-bmcn-ts- n-h- tz-tlm- tum-iv-s -am-cpw X-Ωn n. A`n-`m-j-I kwl-sn p \n p- -Xp-sIm v ]-{Z-h-I-Y-Iƒ G-I- ap-ºv ]-e k-μ -`-ß-fnepw kw-l -j-߃ D- bn D m-ip- -Xm-bm Ah p- th n a p h o- Ah s -Xn-cmbn GsX- nepw tikp-iƒ tims-xn- ]- o-b-am-bn A-`n- m-bn- p-s - n-epw am- e- m {]Xn-^ew hmßmsx tikp-iƒ \S-Øns m-sp- p-sa v am[y-a-{]-h ØI p a\- n-em-bn. `m-j-i A-ß-s\ [y-a-{]-h -Ø-I a-s mcp cw-k-øp- -h-cp-am-bn AXp-t]m-se-Xs am[y-a-{]-h Ø-I s -Xn-cmbn A-dn-bn- p-sim- n-cp- p. F- m tkmjy ao-un-b h-gn- m-bn-cp- p. A-]q -Δw p tikp-iƒ \S-Øm A`n-`m-j-Isc In m- kw-l -jw D- m- m-dn- A`n-`m-j-I {Inan-\epw knhnepw Bbn simspbp- {]-Nm-c-W-Øns {l-kz-x aq-ew h- [y-a-{]-h -Ø-I-cpw p-i-fn IS- p-iq-sn-bn- p- -Xmbpw Rm a\- n- Nn-e k-μ -`-ß-fn am- sx-h-cp-sa- p Bi am[y-a-{]-h Ø-I-cpsS a\- f-sc Ip-d- p-t] am- t]meokpw XΩn Dck-ep-Iƒ D m-bn- n- Ipsd- m-e-ambn Cu c p hn`m-k- m-cp-tsbpw em- n. {X-ta A-`n-`m-j-I-cpsS `m-kw A-dn- n- s p ]d- p-iq-sm. CS-bn \ne-\n- n-cp kzc-t C m-bva-bpss F m kwl-sn-xambn am[y-a-{]-h Ø- kw`hw aqew am{xw DS-se-SpØ kwl jw s]m n-sø-dn- -em-bn-cpt m AtXm H -s Hcp p- p. 9 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 9 Unkw-_ 2016

10 henbxmbn Bfn- -Øn-b- XmtWm F v ]d-bm-\m-hp- n-. Hcp Kh-s v πousd kw_- n- p A]-Io Øn-I-camb Hcp hm Ø Nm\-ep-I-fn {]Xy- s - -XmWv Ct m-gsø kwl j-øns kxz-c-amb Imc-Ww. C -gn Pqsse ]Xn- \m-en\v sship-t cw sslt m-s-xn-bnse Hcp Kh-s v πou s]mxp-h-gn-bn h v Hcp kv{xosb ]c-ky-ambn ssewkn-i-ambn ]oun- n p F pw Abmƒs -Xn-cmbn t]meokv tikv FSpØbmsf AdÃp snbvxp F p-ap hm Ø A`n-`m-j-Is apgp-h t]cpw ]d v F m am[ya-ß-fnepw {]kn- o-i-cn- p. XpS p {]kvxpx A`n- `m-j-is\xnsc-bp hnnm-cw am[y-a-߃ {]txy- In v Nm\-ep-Iƒ N snbvxp. B kw`hw kw_- n v {]kvxpx A`n-`m-j-I hfsc hn]-co-x-amb Hcp \ne-]msv D m-bn-cp hnhcw {]kn- -s -Sp-Ø- W-sa v At±lw hfsc {]mhiyw A`y n- n pw am[y-a-߃ AXp {]kn- -s -Sp-Øn-bn-s - p ]cmxn At±lw tkmjy aounb hgn Adn-bn- p. B kw`-h-ønse icn AYhm sx v F msw v F\n- -dn-bn-. Adn- mepw AXv ]d-bm Rm Hcp- -a-. AXv timsxn apºmsi hcp tikm-b-xp-sim v Rm A`n-{]mbw ]d-bp-i-bn-. F m hm Ø-Ifpw am[y-a-hn-nm-c-w-ifpw GI-]- o-b-am-b-xp-sim v A`n-`m-j-I p`n-xcm-bn. B tiknse ]cm-xn- mcn Dƒs -ss-bp km n-iƒ apn-kvt{s p apºmsi simspø clky-samgn A`n-`m-j-I-s\-Xn-cmb coxn-bn am[y-a߃ XpS pw {]kn- -s -Sp-Øn-s m- n-cn- p- p. Cu Imcy-Øn am[y-a-߃ snbvxxv hfsc sx mbn-t mbn F v A`n-`m-jI tbmkw Hcp {]ta-b- Øn IqSn ]d- p. B hnhcw t]mepw am[y-a߃ {]kn- -s -Sp-Øm-Xn-cp- -Xns\ XpS p ]n osv D mb kw`-h-]-c-º-c-iƒ ChnsS hnh-cn- m Rm Dt±-in- p- n-. am[ya tpmen p ]Tn- p hnzym n-iƒ pth n aq p \mep ÿm]-\-ß-fn Rm Ign Ipsd h j-ß-fmbn ]T-\- m-kp-iƒ FSp- m-dp- v. GI-]- o-b-ambn am[y-a-߃ A`n-`m-j-I s -Xncmb hm Ø-Iƒ XpSsc XpSsc {]kn- -s -Sp-Øp- Xp I -t mƒ F\n p {]bm-k-ap- m-bn. a\pjym-h-imi IΩo-j snb am Bbn-cp PÃnkv sp.-kn. timinbpw Umw tk^v n IΩn n snb am PÃnkv kn.-f. cma-n-{μ \mbcpw apºv ticf sslt m-sxn PUvPn-am-cm-bn-cp- p. Unkw-_ Ah c p-t]cpw Ft msv t^mwn hnfn v Hcp k Sw ]d- p. ta -d kwl jw kw_- n v c p hn`m-k- m-scbpw hna in- p-sim v Ah am[y-a-ß-tfmsp ]d- -Xn A`n-`m-j-Isc am{xw Ip -s -Sp-Øp- -Xmbn Ah ]d p F v hm Ø-I-fmbn am[y-a-߃ {]kn- -s -SpØn F mwv Ah Ft msp ]d- -Xv. am[y-a-ß-fn h p-sim- n-cp hm Ø-Iƒ Hcp `mkw am{x-ambn {]kn- -s -Sp-Øn-s m- n-cp- -Xp-sIm v AXp tiƒ p-ibpw hmbn- p-ibpw snøp s]mxp-p- \-ß-fpsS CS-bn A`n-`m-j-I am{x-amwv CXn Ip - m-sc [mcw ]c-øp- -Xn am[y-a-߃ hfsc hnp-bn p ImWpw. A`n-`m-j-I-cpsS hi-bmbn Hcp Zo L-amb {]kvxm-h\ ticfm tem ssswkn {]kn- o-i-cn- Xv hmbn- m Cu kw`-h-øn G hpw henb sx v snbvxn- p Xv am[y-a-߃ BWv F p [mcw AXp hmbn- n- p- -h p- m-bn- p-s - n B hmb-\- mcpw sx p-im-c-. Cu hnj-b-øn Hcp hiw am{xw \nc- -cambn am[y-a-߃ {]kn- -s -Sp-Øn-s m- n-cn- p- Xp \ymbo-i-cn- m ]mspt m? am[y-a-߃ p `c-w-l-s-\-bn simsp-øn- p aueni Ah-Imiw \njv]- -ambpw \ymb-h Øn-bmbpw {]h Øn- m- \p _m yx am[y-a-߃ nt? am[y-a-ß-fpss ]cn-c- -bv p- th n C Uy ]m e-sa v ]mkm- nb {]kv Iu kn BIvSv {]Imcw {]kv Iu kn cq]-s -Sp-Ibpw am[y-aß-fpss {]h Ø\w kw_- n v ]e-t m-gmbn Ah am\-z-wvu-߃ {]kn- -s -Sp-Øp-Ibpw snøm-dp- v {]kv Iu kn Hm^v C Uym ]pd-s -Sp-hn Norms of Journalisstic conduct Cßs\ ]d-bp- p. The fundamental objective of Journalism is to serve the people with news,views, comments and informations on matters of public interest in a fair and accurate unbaised and sober manner (STTP / Press council - inc.in/old website/norms 2010). GsXmcp hnjbw kw_- n pw am[y-a-߃ Ip -a- Xpw ] -]m-x-hn-ap- hpw Bbn-cn- -W-sa- p {]kv Iu kn-ens imk\ am[y-a-߃ B hnj-b-øn ]men- n- pt m? F v Ah Xs adp-]sn ]d- n- p GI kμ `w "P\w' F Nm\-en-eqsS n.-pn. taml Zmkv F tp WenÃv \S-Ønb Hcp Ah-tem-I\w am{x-am-bn-cp- p. Cu Imcy-Øn am[y-a-߃ Ah-ew-_n- -Xpw, Ahew-_n- p-sim- n-cn- p- -Xp-amb GI-]- o-b-amb \ne-]m-sns\ hna in- p-sim v At±lw hnti- \yq \yq hnj hnj t^m t^m F F sn-bn- nmv thƒ-uv thƒ-uv

11 jn- n- Xv AXv {]Xy- -Øn \ymb-c-ln-x-am-bncp p F m-wv. Zo L-Imew A`n-`m-j-I-\m-bn-cp Rm \ymbm-[n-]-\mbn Ign v A`n-`m-j-I-cpsS sxmgnens\ kw_- n- p \nc-h[n tikp-i-fn hn[n ]d-tb- n-h- n- p- v. Ah-bn Nne tikp-i-fn A`n-`m-j-I v A\p-Iq-e-ambn hn[n ]d-bp-ibpw F m `qcn-] w tikp-i-fn A`n-`m-j-I t m A`n-`m-jIhrØnt m hn]-co-x-am-bn- p hn[n-ifmwv Rm ]d- n- p- Xv. Fs \ymbm-[n-]-\m- nb sxmgn A`n-`m-j-I-hrØn Bbn-cp p F p- -Xp-sIm v A`n-`m-j-Icpw a p- -hcpambp X -߃ kw_- n v \ymb-hn[n ]d-tb- n-h- t mƒ A`n-`m-j-I-h-r-Øn-tbm-Sp Fs IS- m-spsim v Ah -\p-iq-e-ambn \ne-]msssp- p- Xp \ymb-c-ln-x-amwv F v F\n v DØa t_m y-ap- m-bn-cp- p. AXp a\- n-em- nb hnim-ex sim mimw PUvPn ÿm\-øp -\n pw Rm ]Snbn-d-ßn-b-t mƒ A`n-`m-j-I F\n p \ Inb henb bm{x-b-b p AXy w lrz-b-kv]r- mbn Ah am n-b-xv. \oxn- \ym-b-]-cn-]m-e\ Imcy-Øn am[y-a-߃ \ In-bn- p kw`m-h-\-iƒ \nko-a-am-wv, A`n-\- μ-\o-b-hp-am-wv. F m AtX-k-abw ]e tikp- I-fnepw am[y-a-߃ \S-Øn-bn- p {]kn- o-i-c-wßfpw ]cm-a i-ßfpw \oxn-\n Δ-l-WsØ tzmjambn _m[n- n- p-s - p ]c-am sø am[y-a߃ Adn- n-cn-t - -Xm-Wv. AXp IqSp-X-em-bp- m-bxv Nm\-ep-I-fpsS a -cn- p N -Iƒ hfsc-b-[n-i-am-b-xn-\p-ti-j-am-wv. am[y-a-ßsf hf-scb-[niw hnj-an- n- n- p as mcp hnj-b-ap- v. ]m esa nepw \nb-a-k-`-i-fnepw `c-w-l-s\ \ In-bn- p {]nhn-te-pp-ifpw Ah-Im-i-ßfpw. Ah ]et mgpw GI-]- o-b-ambn am[y-a-߃s -Xn-cmbn {]tbm-kn- -s -Sp kμ `-ß-fn \oxn-\ymb timsxn i -amb `mj-bn \nb-a-k-`-isf imkn- n- p- v. B Imcyw kw_- n p F\n p ]d-bm Ah-kcw In n-bn- p- -t m-sg mw am[y-a-ßsf i -ambn ]n m-ßn-s m p am{xw Rm A`n- {]mbw ]d- n- p- -Xv, AXv Ip -a- Xpw \njv]- hpw BI-W-sa- p Fs DØa t_m yw sim p am{x-am-wv. A`n-`m-j-Icpw am[y-a-{]-h Ø-Icpw XΩn Ct mƒ \S- p-sim- n-cn- p iox-k-acw AYhm kwl jw \o p-\n p- -Xm-bm AXns `hnjy-øp-iƒ am[y-a-߃ pw, \oxn-\ymb hyhÿbv pw B] -c-am-sw v Rm hniz-kn- p- p. Cu Imcy-Øn\p am[ya t\xm- ƒ Ah-cpsS ] v \n Δ-ln- m-\p DØ-c-hm-ZnØw ad- -cp-xv hmb-\- m-cpss {i bv v \yp hnj amkni hmb-\- m-cpss kw`m-h-\-iƒsim v am{x-amwv Hmtcm amkhpw IS-an- msx A -Sn p t]mip- -Xv. Ih-dn 100 cq]m-sb v A -Sn- n-cn- p- Xv BZyw simsp-øn-cn- p UnIvf-td-j am p-hm Xmakw t\cn-sp- Xv sim m-wv. h jw txmdpw 200 cq]m kw`m-h-\-bmbn hcn- m Xcps - n am{xta amkni aps-ßmsx {]kn- o-i-cn- p-hm km[n- p-i-bp- p. am\y hmb-\- m 200 cq] IW- m n hm jni kw`m-h\ Ab- -W-sa- - `y n- p- p. c p h j-tø v 350 cq]mbpw aq p h j-tø v 500 cq]m-bp-amwv kw`m-h- \-bmbn \ ti- -Xv. amkni {Ia-ambn F m amkhpw In -W-sa pw A mw XobXn hsc In n-bn-s - n ssen-t^m-wn _ -s -Sp-Ibpw snøp \qdp IW- n\v hcn- m-cmwv R߃ p- -Xv. Rß-fpsS kmº-øni _p n-ap v a\- n-em n amkw txmdpw kw`m-h-\-iƒ Xcp- -hcpw Xß-fpsS BtLm-j- thf-i-fn kw`m-h-\-iƒ Xcp- -hcpw D -Xp sim mwv 1992 apx Hcp e hpw aps-ßmsx R߃ {]kn- o-i-cn p hcp- -Xv. G hpw ani ss{ikvxh {]kn- o-i-c-w-ambn Xocp-hm Rßsf klm-bn F m am\y hmb-\- m pw lrzbw \nd \μn. hnhml ]c-ky-߃, t^mt m-iƒ, kavcwm-rvp-en-iƒ, a v ]c-ky-ßfpw R߃ \yqhnj-\n simsp- p-hm Xocp-am-\n- n- p- v. ]c-ky-߃ X pw, kw`m-h-\-iƒ X pw \yphnj amkn-isb klm-bn- -W-sa- -`y n- p- p. Id kn-bpss Imcy-Øn {]Xn-k n t\cn- Sp- Xv sim v IpSn-»nJbp -h pw ]cn-n-b-s -Sp-Øp- -Xns `mk-ambn Ab p sim n-cn- p- -h pw amkni XpS v e`n- -W-sa- n Unkw-_ 15\v aptº kw`m-h\ Ab p Xtc- -Xm-Wv. tpm Pv amxyp kn( amt\-pnmv FUn- )tum.-amxyp timin ]p -bv msv (]-ªn-j ) 11 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 11 Unkw-_ 2016

12 tum. Un. _m_p t]mƒ tum.un. _m_p- t]mƒ sh - m Xßsf F pw Iogmcfpw ASn-a-Ifpw Bbn \ne-\n Øm-\mWv tamln- -sx- n Ah X߃ v thz-]p-kvxiw e`y-am- -cp-xm-bn-cp p F v ]d- Xv h Æ-hn-th-N-\-Øn-s\-Xnsc s]mcp-xnb B v _nj v sukva v Sp p. \oxn- mbn Zmln- p GXv hnπ-h- Im-cn-bp-sSbpw ssibn sn p-s]-sm-hp G hpw i - amb Bbp[w ss n-fmwv F v Sp phpw Iq cpw Icp- Xn. thz-]p-kvx-i-øns Cu {]m[m-\yhpw cmjv{snbam-\hpw {i n- -s - Xv km -cx hym]-i-am-hp-ibpw A Sn {]Nm-c-Øn hcn-ibpw snbvx-xn\v tijambncp- p. \ho-i-c-w-øns {]tbm- m- -fmwv A[n-Im-cÿm-\-ßsf sh p-hn-fn- m-\p ss[cyw ]I-cp am\ns^tãm Bbn ss n-fns\ Ah-X-cn- n- sx v ]dbm-dp- v. H w bmym-ÿn-xn-icpw Xß-fpsS \ne-]m-sn\v _ew ]I-cm ss n-fn Xs hi I p. bqtdm-]y \thm- m-\-øn\v apºv km[m-cw kmbn- n\v ss nƒ kpdn-bm\n {InkvXym-\nI-fpsS ]gb ]m p-kvxiw t]msetbm alm-]p-tcm-ln-x- mcpss Dudo-ap-I-fp-sSbpw XpΩo-ap-I-fp-sSbpw Hcp ]cn-jvir- X-cq]w t]msetbm A\p-{K-ln- m\pw i]n- m\pw D]- tbm-kn- m-hp hmiy-ß-fpss Ie-h-dbpw blq-z- m ] bn Fgp-Xn-bXv t]mse tim ns Ioi-bn Xp nt m-\p sszh-h-n-\hpw Hs Bbn- - msx ss nƒ F p ]d-bp p F -dn-bm km[m-c-w- mcs\ _m[y-x-s -Sp-Øp {KŸ-ambn ImWm Ign- ncp- n-. AXm-bXv ss nƒ B[ym-flnI ktμiw F -Xn-ep-]cn ampn- p-im-cs tbm a{ -hm-zn-bp-sstbm Bbp[w am{xw Bbn-cp- p. Aßs\ Hcp km[\w Bim-cn-bp-sSbpw aqim-cn-bp-ssbpw ssihiw FØp- - Xns\ `b- -h-cmwv ]Xn- memw \q m- n ssh n- ^ns\ FXn Ø-Xv. ]Xn-\mdmw \q m- nepw ss nƒ ]cn-nbw hym]-i-am-hp- Xv "BSv CS-b-s\bpw `mcy ` Øm-hn-s\bpw P\w ] - m-c-s\bpw' ]Tn- n- p- -Xnte v \bn pw F `bw ss nƒ Cw o-jn-te v hnh Ø\w snbvx Nne s - nepw D m-bn-cp- p. am n eqy t]mepw ""Hcp-Ø s]mcpƒ Xncn- p-x-cm- m Fßs\ {Kln pw'' F v tnmzn FtXym- Unkw-_ ]y jwvus\ A\p-kva-cn- n- pamdv Ahn-Zym-ew- Ir-X-amb A am-b- m v ss nƒ {Kln- m thtzm-]-tziw H w D m-hww F v Icp-Xn-bn-cp- p. ]Xn-s\ mw \q m- ns DØ-cm -Øn-emWv ss nƒ B pw hmbn- m-hp {KŸ-ambn bqtdm- n AwKo-I-cn- -s - -Xv. _u n-i-tem-iøv ss nƒ kzm[o\w snep-øn-bxpw GXm v \thm- m-\-tømsv tn Øp -hm-bn- m-hp- -Xm-Wv. ""]Tn- m \ap v c v ]pkvx-i-ß-fp- v, sszh-lnxw shfn-s -Sp- Øp thz-]p-kvx-ihpw sszh-i n shfn-s -Sp- Øp krjvsn-bpw. BZy-tØXv ]Tn- m ]cn-tim- [nt ]mt-]p-kvx-i-amwv c m-a-tøxv'' F v {^m knkv t_ ( ) ]d- p. XpS ph c v \q m- p-i-fn imkv{xo-b- m-\-øn D mb h \ Cu {]kvxm-h-\-bn \n v XpSßp- -Xmbn Izo k-e v k Δ-I-em-im-e-bnse ]o lmcn-k \nco- n- n- p- v. F m {]IrXn {kjvsm-hns i nbpw hnth-ihpw sxfnbn- p- p-s - nepw {kjvsm-hns kz`mhw Adnb-W-sa- n thz-]p-kvxiw Xs -bmwv icww F v t_ -Xs ]d- Xpw ChnsS Hm an- -Ww. Keo-entbm, t_mbv XpS-ßn-bhscms {]Ir-Xn-sbbpw imkv{x-søbpw ]Tn- -h-cm-wv. AhcpsS At\z-j-W-ß-fpsS hni-zmw-i-ßtfm Ah FØn-t \nk-a-\-ßtfm Cu {]Ir-X-Øn ]cn-tim-[n-t - -Xn-. Ah-cpsS {]tnm-z\ t{kmxkv thz-]p-kvx-i-am-bn-cp p F mwv ]dbm {ian- p- -Xv. k o Ø\w 19:1, tdmam-te-j\w 1:20 F nh then-bpss c v hiøp \n pw hmbn- m-hp- -Xm-sW- nepw Adn-hns ]pxnb A[ymb-߃ cnn- phm Ah t{]c-i-ambn F -XmWv ChnsS {][m-\w. ss n-fns ]p\ hm-b-\-iƒ Ncn-{X-Øns Z i-\sø cq]-s -Sp-Øm klm-bn- p. Hssd-ØmbpsS A v ]pkvx-i-ß-fn a\p-jy-cm-in-bpss Ncn{Xw ]cn-an-x-s -Sp-Øm-h-X- F v Is -Øm klm-bn- Xpw as m- -. kmln-xyw, kwko-xw, \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

13 Nn{X-I-e, inev]-ie F n-ßs\ \thm- m-\-ap-{z-iƒ sxfn- n- p ka-kvx-ta-j-e-i-sfbpw thz-]p-kvxiw kzm[o-\n- p. `mcxw t]mse Hcp _lp-kz-c-k-aq-l-øn ss nƒ ]p\ hm-b-\bv v hnt[-b-am-ti- -Xp- v. cmpmdmw taml- tdm-bnbpw tpmjzm am jvam\pw XΩn \S hmz-{]-xn-hm-z-ßfpw Ipa-c- bpw B v_n-j v shãvtim pw XΩn D mb kwhm- Zhpw blq-z-k-aq-l-øn GI- ssz-h-hn-izmkw P\sØ cq]w {]m]n- Xv {]hm-km-\- -c-am-sw v Imc Bwkvt{Smßv ]d-bp- Xv A\p-kva-cn- psim v sszh-cq-]-߃ {i -bv mbn a -cn- p ]uc-kvxy-tz-iøv ]pxnb Hcp sl a-\yq- nivkv D mti- -Xp v F v hmzn- p kpir-x-cm-pns\ t]mse D -h-cpss Nn m-]- -Xn-Ifpw `mc-x-øn ss nfns kzm[o-\-x-sb- p-dn v {]Xn-]m-Zn- p-tºmƒ ad- p-iq-sm. ae-bm-fn v ss nƒ e`y-amb ImesØ _u n-im- -co- -a C v Cu \m n-ep- -Xv F v kqnn- n- p- Xv ss nƒ Ign ]Øn-cp-\q- ]Xv sim -ambn \ΩpsS kaq-l-ønepw kmln- Xy-Ønepw snep-øp kzvt{]-c-w-iƒ Xncn- -dn-bp- -Xn \n v \sω XS-b-cpXv F v ]d-bm-\m-wv. thz- ]p-kvxiw c p-h w apdn- p-i-s- m Ign-bm-Ø, A\p- \n-anjw ]cn-wm-a-hn-t[-b-amb \Zn-sb-t m-se-bmwv F v Hm an- n- m-\mwv CXv ]d-bp- -Xv. txmam-«o-lm-bpss ImeØv ]pxn-b-\nbaw C. Iv\mbn sxmωm-bpss ImeØpw AXv C sø cq]- Øn e`y-am-bn-cp- ncn- m-\n-s-bn-. F nepw km m At{^mØv Imew Bb-t m-tg pw sshzn- I s - nepw ss nƒ C sø cq]-øn Xs e`y-am-bn-cp- n-cn- -Ww. B ss nƒ ]I Øn Fgp- Xn-bn-cp- n-cn- -Ww. AXv IqSp-X {]Xn-Iƒ e`y-am- m-\p-am-hmw, Hcp B ym-fln-im-\p-am\w F \nebnepw Bhmw. Ct mgpw thz-]p-kvxiw kz w ssib- -c-øn ]I Øn-sb-gpXn sszhsø {]km-zn- n- p ip m-flm- ƒ D -t m. IvtfmUn-bkv _p m- \ h ImeØv \ΩpsS dºm- m thz-]p-kvxiw ae-bm-f-øn B n-bxpw AtX a\-t mss Bh- Ww. AXm-bXv ae-bmfw ss nƒ D m-ip- -Xn\v apºp Xs ae-bm-fn v ss nƒ D m-bn-cp- p. AXv sshzn-i pw, Ah-cn Xs kpdn-bm\n Adnbm-hp- -h pw Bbn-cp p {]m]vxw F p am{xw. AXns kmaq-ln-i-am-\-߃ {i n- p-hm X hæw Bcpw AXv ]T-\-Ønt\m hna i-\-ønt\m hnt[-b-am- n-bn-cp- p-an-. a tdm-bpss Imew apx-emwv tic-f-øn \thm- m\w XpS-ßp- Xv F mwv Fs ] w. t]m p-ko-kp-im-cpss ImeØv [\m-fl-i-ambpw EWmfl-I-ambpw kmwkv m-cni `qan-i-bn CS-s]-S-ep-Iƒ D m-bn. A twm-kv]m-xncn BZy-tØ-Xn\pw sas\- knkv c m-a-tø-xn\pw AS-bm-f-߃. U p-im-cm-is tlm Øqkv ae-_m-dn- q-knepw hm do-us IØp- I-fnepw am{xw BWv AS-bm-f-߃ Ah-ti-jn- n- - Xv. {_n o-jp-imcpw ioa-bn \n v h kpdn-bm\n ]nxm- - mcpw tic-fob kaq-lsø H mbn ImWmt\m Ah-cpsS \thm- m-\-øn-eqss Hcp ]pxnb bpkw krjvsn- Ww F Nn -tbmss Fs - nepw snømt\m {ian p F v txm p- n-. {_n o-jp-im v hym]m-chpw AXn\v Bh-iy-am-b{X cmjv{snbm-[n-im-chpw am{xw Bbn-cp p IuXp-Iw. kpdn-bm\n ]nxm- - m-cm-is kz w hnizmkw ] n- -hsc B hnizm-k-øn Dd- n- m-\m-hp A\p-jvTm- \-hn-[m-\-ß-fn-emwv {i n- -Xv. AXp-sIm- mwv a tdm apx-emwv \ΩpsS \thm- m-\-n-cn{xw XpSßp- Xv F v t\csø ]d- -Xpw. a tdm Hcp anj-wdn Bbn-cp p a\- p-sim- v. sshzn-i-\m-im tamln v ssk\n-i-\mb Bfmbn-cp- p-ht m At±-lw. ax-]-cn-h Ø\w At±-l- Øns e yw Bbn-cp- n-. F p-am-{x-a t {Xß-sfbpw At±lw BZ-cn- n-cp p. a tdm-bpss {io]- fl-\m` ` n-sb- p-dn v sim m-c-øn i pæn ]d- n- p- v. B kw`-h-øn\v `mjy-t`zw D v. Xncp-hn- Xmw-Iq-dns Ncn-{X-h-gn-Iƒ ]cm-a in- p Fs tej-\-ß-fn H p-c- n-søv Rm A mcyw ]cma in- n- p-ap- v. F nepw a tdm Xncp-hn-Xmw-Iq-dns Ipe-tZ-h-Xsb BZ-cn- n-cp- p. {]mtz-ini P n-am-cn \n v CXc t {X-ß-fpsS kzøv hos -Sp- m-\mbn tzhkzw `cww Gs -Sp-ØXpw At±-l-Øns Cuizc-hn-izm-k-Øn\pw lnμp-a-x-tøm-sp _lp-am-\- Øn\pw sxfn-hm-wv. thw-sa- n Znhm-\mbn XpS-cmam-bn-cp- n pw \m m-nm-c-߃ ]men- p Hcp lnμp Znhm-\m-Ip- -XmWv \ Xv F v azn-cm-in-bnse Kh Wsdbpw {_n -\nse ]m e-sa n-s\bpw t_m[y-s -Sp- Ønb hy n Bbn-cp p a tdm. AXm-bXv a tdm axw am m {ian anj-wdn Bbn-cp- n-. At±lw ss n-fnse ka-z i-\hpw Kncn-{]-`m-j-W-Ønse kphn-tij ssnx-\yhpw Dƒs m- p-sim v Xs Npa-X-e-bn Gev]n- -s P\-k-aq-l-Øns ]ptcm- K-Xn pw H w Ah-cnse {InkvXym-\n-Isf kphn-tij-zo-]vxn-bn \ho-i-cn- m\pw tamln alm-flmhv Bbn-cp- p. a tdm C ASn-Ø-d-bn-emWv tic-f- Øns \thm- m\w ^ew I -Xv. a tdm Znhm- \m-bxv henb ku`m-ky-ambn kn. tii-h hnh-cn- p- -Xns Imc-Whpw as m- -. a tdm dkn-u pw Znhm\pw Bbn h n- m-bn-cp- p-sh- n ""Gg-Pm-Xn- Iƒ v A v A`bw FhnsS In p-am-bn-cp p F pw Cu cmpysø hnzym-`ym-k \ne-hmcw Fßs\ 13 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 13 Unkw-_ 2016

14 \n p-am-bn-cp p F pw Duln- p-hm km[y-a-. lnμp-tz-h-kz-߃ pw A sø Du z-\n HSp-ßp-Itb KXnbp- m-bn-cp- p- q. a tdm-bpss Poh-Ncn{Xw Fgp-X-s -ts H m-wv. Xncp- -sim- nsb kw_- n- n-s-tøm-fw, AXn\v X {]m[m-\yap Ncn-{X-]p-cp-j-\m-Wt±lw F mwv "Pohn-X-kacw' F Bfl-I-Y-bn tii-h ]d- n- p- -Xv. F m a tdm Xncp-hn-Xmw-Iq-dn hcp-tºmƒ ae-bm-f-øn thz-]p-kvxiw D m-bn-cp- n-. AXpsIm v a tdm hmbn Cw ojv thz-]p-kvxiw BWv tic-f-ønse \thm- m-\-øn\v hgn-sx-fn- Xv F v thww ]d-bm. a tdm hmbn ss nƒ kmaq-lni]-cn-h Ø-\-Øn\pw hnzym-`ymk ]ptcm-k- Xn pw XZzmcm tic-fob \thm- m-\-øn\pw Imc- W-am-bn. B[p-\nI ae-bm-f-km-ln-xy-ønse {InkvXob kzm[o-\x AXns DØ-c-`m-K-ambn tn Øp-hm-bn- p-ibpw Bhmw. Hcp IΩ-Xn- -W- n ]d- m \q -ºXv kwh- -c-߃ ( ) sim v Hcp IΩyq-WnÃv a{ n-k-`-bv mbn tic-fsø ]cp-h-s -Sp-Øn-b-Xn ss n-fn\v henb ] p- v. a tdm I Xncp-hn-Xmw-Iq-dn ASn-a-Iƒ D mbn-cp- p. sszhw krjvsn a\p-jy v apgp-h DSa sszh-amwv F v a tdm ]Tn- Xv ss n-fn \n m- Wv. Cw - nse N v anj\dn skmssk n hneyw hn _ t^m-gvkn-s\m w \n BZ i-im-en-i-fpss kaq-l-am-bn-cp p F Xpw ChnsS kva -Ø-hy-a-t{X. Xncp-hn-Xmw-Iq-dnepw sim n-bnepw ASna kzømbn-cp- p, `qan-t]mse Xs aq v Xcw, P w, ]m w, ImWw. DS-abv v ]q Æhpw ÿnchpw Bb Ah- Imiw D ASn-a-bmWv P w. Hcp \n n-x-im-etø v {]Xn-^ew simspøv H w \n Øp- Xv ]m w. hne-bpss ]Ip-Xntbm aq n ct m simspøv A\n- n-x-im-e-tø v hmßp-ibpw B XpI XncnsI In ptºmƒ ASnasb ]gb DS-a-ÿ\v as- n-s m-sp- pibpw snøp- Xv ImWw. a tdm Cu ]cn-]m-snbnse A\ymbw dmwn-bpss {i -bn s]sp-øn Unkw-_ 6 AYhm 987 hr niw 21 BWv ASn-ahym-]mcw \n Ø-em- p hnfw-_-c-øns Xob-Xn. hnfw-_cw Cßs\: ""]fl-\m` h `n h n-[ Ω h \o cmp-cm-tpizco dmwn e vao-`mbn alm-cm-pmhv Ah Iƒ kie-am\ P\-߃ pw {]kn- -s -Sp-Øp hnfw-_-cw. Cu cmpy-ønep -hcpw ]pd-cm-py-øn D hcpw Cu kwÿm-\øv ]e PmXn-I-fnepw D Ip p-ip- n-i-sfbpw s]æp-ß-sfbpw em`-kw-k-xn-bmbn v Npcp-ßnb hnebv v hmßn- bpw Gdnb Unkw-_ hnebv v hnev p-ibpw ]nd-\m- p-sa sim p-t]m- Ibpw BbXv Xpd-ap-JØv ÿe-ß-fn ] m-c-h-ibn Adn-bp- -h-i v Xocph hmßn- -bpw, CXn hæw Bfp-Isf hn p Imcyw Hcp It m-sa-cymz {]Im-c-am-bn v Xo n-cn- -sim pw CXv F{Xbpw acym-z-sispw Zpcy-ibv pw Bbn- p Imcyw \S- msx Ccn-t - p- -Xn\v {]kn- -s -Sp-Øp- Xv Fs - m : Irjn apx-em-bn- p the-iƒ v AXXv Zn p- I-fnse acym-z-t]mse Ipd-h, ]d-b, ]pe-b, ], ae-b, ths apx-emb Bf-Sn-bmsc IpSn-bm-\-h- msc XΩn H nbpw P hpw ]m -hp-am-bn v \Sp-h aqø Ic- -d-sc-s m v B[mcw FgpXn hmßn bpw simsp- bpw Ahcv Irjnthe Imcy-߃ snøn- ph-cn-ibpw amaq-em-bn v F m Zn nepw \S- p-h-cp acym-z-{]-imcw H Xv HgnsI tijw PmXn- msc Ahc-h-cpsS hwi-øn D -h F nepw a v Bsc- nepw hn bpw hmßn- bpw ] m-c-h-i p Xocph hmßn- bpw Acp-sX v Dd- m-bn v I n- n-cn- p- p. Cu I \ ewln v Bfp-Isf hn bpw hmßn- bpw snbvxm Ah-cnsS hkvxp-hi k Δ-kzhpw ] mc-h-ibmbn v tn Øv hep-xm-bn- p in bpw snbvxv \m n \n pw ]pd-øp-i-f-bp-ibpw snøpw F 987- m-am v hr ni amkw 21- mw Xob-Xn. a tdm-bpss Hcp {][m\ ]cn-jv mcw \oxn- \n Δ-l-W-ta-J-e-bn Bbn-cp- p. ss nƒ hmbn a tdmbv p apºv {_m -W\v Hcp \oxn, iq{z\v as m- v, Ah Æ\v thsdm v Cß-s\-sbms Bbn-cp- p. a tdm Ah-X-cn- n kn m w in Ip -søbmwv Ip -hm-fn-sb-b B{i-bn- n-cn-t - Xv F - Xm-bn-cp- p. Hcp sime-]m-xiw \S- m sime-]m-x- I-amWv apjy LS-Iw. snbvxxv {_m -W-\m-bmepw NWvUm-f-\m-bmepw sime sime-x-s. sbcp-itew tzhm-e-b-øn {]m n p kztz-in-bp-ssbpw hntz-in-bp-ssbpw {]m \ tiƒ Ww F v bmlvshtbmsv At]- n itemtam-s\-bmwv t {X-`-cWw Gs -SpØ a tdm Hm an- n- p- -Xv. a tdm t {X-߃ Cßs\ Gs -Sp-Ø- Xp-sIm- mwv ]n m-eøv Ah Æ v t {X-{]- th-i\w Dd- p-h-cp-øm Xncp-hn-Xmw-Iq alm-cm-pmhn\v Ign- -Xv. k m t {X-߃ v am{xw Bbncp p hnfw-_cw _m[iw F v Hm p-i. Xncp-hn- Xmw-Iq-dns kmaq-lni \thm- m-\-ønse {][m-\- s Hcp AS-bm-f- -e-i-bm-bn-cp p t {X-{]-th-i\ hnfw-_cw Ft m p-tºm-gmwv ss nfpw t {X- {]-th-i-\hpw XΩn-ep _ w sxfn-bp- -Xv. CXp-t]mse Xs {][m-\-amwv B[p-\nI hnzym-`ym-k-øn\v anj-w-dn-am \ Inb {]m[m-\yw. \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

15 t\csø ]d- Xpt]mse kpdn-bm\n {InkvXym-\n- Iƒ v ss nƒ {]m]y-am-bn-cp- n-. t]m -Kokv anj-w-dn-am ItØm-en- -cm-bn-cp- p. Ah Xoc-tZi-ß-fn hym]-i-ambn ax-]-cn-h Ø\w \S-Øn-sb- nepw hnzym-`ym-k-øn Ah p {i D m-bn-. ]Xn-\mdpw ]Xn-t\gpw \q m- p-i-fn ss nƒ hmb\ ItØm-en- m-k` t{]m m-ln- n- n-cp- n- -t m. F FwFkv (e anj-\dn skmssk n), knfw- Fkv (N v anj-\dn skmssk n), _n.-fw.-fkv (_mk anj-\dn skmssk n) anj-\dn-am-cmwv ss nƒ t{]m m-ln- n- -Xv. Ah thz-]p-kvxiw ae-bm-f-øn-em- n-bxv AXv km[m-c-w- m v {]m]yam-im Bbn-cp- p. AXv {]N-cn- n- m-\mwv Ah A Sn ChnsS FØn- -Xv. ss nƒ ae-bm-f-ønem- n-bxv \thm- m-\- Øns c v LS-I-߃ v Imc-W-am-bn. H m-axv ae-bmf KZy-Øn\v AtXmsS Hcp am\- I-am-XrI D m-bn. AXn\v apºp-xs \ap v KZyw D m-bn-cp p F Xv icn. F m AXv PmXn A\p-kcn pw `q{]-tziw A\p-k-cn- Xpw {]Xn-`n- -am-bn-cp- p. tim bw apx Ip w-ipfw hsc F v GI-tZ-i-ambn \n Δ-Nn- m-hp `q{]-tz-iøv \mb- mcpw kpdn-bm\n {InkvXym-\n-Ifpw D]-tbm-Kn- ncp KZy-amWv tic-f-øn Fhn-sS-sb- nepw G hpw IqSp-X P\-߃ D]-tbm-Kn- n-cp KZyw F v s_bven v NmØp-ta-t\m ]d- p-sim-sp-øn-s-ømwv aebm-f-k-zy-øns am\-i-`mhw \msmb Ipdp- w-]-sn-bn t]mepw kmbn v ] n- qsw XpS-ßn sxmωm F hm[ymcpw ]Øp Ip n- I-fpw. ]ndsi A[ym-]-I ]usemkv, Ip n-i-fpss kwjy Ccp-]-Øn-c v AXpƒs -ss-bp hnh-c-߃ knfwfkns dnt m p-i-fn-ep- v. F m Rß-fp-tSXv t]mse bmym-ÿn-xn-i-amb CS-ß-fn Ah v anj tãj- \p-iƒ D m-bn-. Fs ]nxm-a-ln-bpss amxp-e s]mbv m- n Nmt m A{_lmw aev]m, `mky-kvac-wm l-\mb amxyqkv am _ \-_m-kns amxmal, anj-w-dn-am-tcmsv ASp w ]pe Øn F v ]d v "Ducp-hn-e v' Iev]n- -h-cmwv A m- p-im. HSp-hn ]pen-t m n Xncp-ta-\n-bpsS {]txyi \n-߃- v H-cp ]-t X-am-i-bm-bn txm- p-am-bn-cn- pw, _- -an s_-bn-en-sbt m-se Xym-tKm-Pz-e-am-b H-cp {In-kv-Xo-b Pohn-Xw \-bn- p-i-bpw \-Ωp-sS s]m-xp-kaq-l-øn-\pw kw-kv- m-c-øn-\pw C-{X-tbsd kw-`m-h-\-iƒ \ -Ip-I-bpw sn-bv-x H-cp hy-ivv-xn I-tØm-en- m k-`-bn-tem Hm - Ø-tUm-Iv-kv k-`-bn-tem B-bn-cp-s - n, A-h A-t±-l-sØ C-Xn-\-Iw hn-ip- -\mbn {]-Jym-]n- p-i-bpw A-t±-l-Øn-s t]- cn ]- n ]-Wn-bp-I-bpw Xn-cn-I-Øn- p- I-bpw `-fim-cw ÿm-]n- p-i-bpw a- pw snbv-tx-s\. dh.-tum.-si.-fw.-tpm Pv Iev]\ th n-h p At±lsØ I_-d-S- m. F m tim bw apx sxt m v Ahÿ AXmbn-cp- n- -t m. AXp-sIm v Ahn-sS-sbms Ah v anj-\p-iƒ D m-bn-cp- p. Cu anj-\p-i-fn-sems dou am D m-bn-cp- p. Hcp sndnb ]pc.- C- mesø hmb-\-ime t]mse Xs, GXm- v. AhnsS Hcp Db Xd ImWpw. AXn-t Ibdn \n v dou am ss nƒ hmbn- pw. ]ns kmtcm-]-tz-i߃ AS-ßnb CX-c-Ir-Xn- I-fpw. sndp-ss]-x-߃ v D]-Im-cm w Cw o-jn \n v ]cn-`m-j-s -Sp-Ønb IY-Iƒ, azy-\n-tcm-[n\n, Dcp-Øn-cn-bp- -Xv. Imbw-Ipfw ^nen-t mkv dºm\pw ankv{skv j hp- ns C Uy ]n {Knw XpS-ßnbh ]pen-t m- n C q v dºm\pw ]cn-nbw D m-bn-cp Cßs\ hmbn- n-cp- p. ] n- q-s-ß-fn ]Tn `mj-bm-wt m dºm ss nƒ. AXn \n v Imet`-Zw B[p-\nI hnzym-`ymkw t\sm Ign-bm-Xn-cp Xe- sim v \ymbo-i-cn- m-hp am w am{x-amwv ap-dbv v Zv ankvuv P\-td-j Cu dou ]cn-]msn NmØp-ta-t\m D]-tbm-Kn `mj-bnepw ImWp- -Xv. D]-Im-c-{]-Z-am-bn. c m-axv ss nƒ hnh Ø\w \thm- m-\ -h-gnbnse `mj, en]n, hmb-\m-io-ew, s]mxp-hn-zym-`ymkw \mgn-i- - m-bxv s_bven \mw D]-tbm-Kn- p F o \mev taj-e-i-fn-sebpw anj-\dn CS-s]-S-ep-Iƒ A -c-߃ cq]-s -Sp-Øn-bXn\m-em-Wv. hs -gp-ønepw tic-fo-b -\-thm- m-\-øntebv v \ Inb kw`m-htimse-gp-ønepw NXp-c-h-Sn-hn \n pw apt m- p \-Iƒ {it -b-am-wv. CXn-s\ms ASn-ÿm-\-am-bXv bm{x-bm-wt m Cu Dcp A -c-߃ kqnn- n- p- ss nƒ Xs. `mj-bp-ssbpw en]n-bp-ssbpw Imcy- -Xv. Øn hnti-jn- pw. hnzym-`ym-k-sø- p-dn v ]dbptºmƒ, Fs ss n-fns \thm- m-t\m p-j-amb kw`m-h- \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv Unkw-_ 2016 c v B p-ip- n-iƒ,

16 \-bpss Hcp Xew IqsS {lkzambn ]cm-a in- p-sim v Cu {]_ w D]-kw-l-cn- mw. aebmf kmln-xy-ønse ss nƒ kzm[o-\-x-sb- p-dn- mwv ]d-bm t]mip- - Xv. ax-km-ln-xy-ønepw ax-\n-c-t] kmln- Xy-Ønepw ss nƒ kqn-\-iƒ hy -ambn ImWmw. ax-km-ln-xy-øn ss nƒ kzm[o-\x snep-øn-bxv A{X {][m-\-amtwm F v tnmzn- cp-xv. ss nƒ hym]-i-ambn hmbn- -s -Sm-Xn-cp ImeØv DZ-bw-t]-cq kp -l-tzm-kns Imt\m\p- I-fnepw "kwt -]-th-zm -Ønepw Icn-bm- n aev]ms ""thz-x ''Ønepw ss nƒ ASn-ÿm- \-[m-c-bm-hp- Xv \thm- m\ {]h-w-x-i-fpss `mkambn Xs ImW-Ww. Xo XpS-ßnb A\m-Nm-c߃s -Xnsc Xocp-am-\n- p-tºmƒ A n-a-\ym-b-hn- [n-sb- p-dn v kqnn- n- p- Xv Hm pi. ""Xºp-cms Xncp-ap-ºn \ simew X y- simew F pw A \pw sndp- \pw F pw Ffn-b-h\pw s]cn-b-h\pw F pw C. AsX Ft?'' Imt\m\m Xs hni- Zo-I-cn- p- p v ASpØ hmiy-øn. A n-a-\ym-bhn[n thf-bnepw Xncp-h-Øm-g-ta-i-bnepw hen- -s -dp- -an F -XmWv Imc-Ww. A twmkv ]mxn-cn-bpss ]pø ]m\bpw NXpc- yhpw apx sndn-bm am n-fbpw si.-hn. sskawpw cnn- - alm-im-hy-߃ hsc Ihn-X-bnepw timfn kv azmω apx t]m n- c dm^n hsc t\mh-enepw I -Øn h Kokv am nf apx kn.- sp. txmakv hsc \ms-i-ønepw ss n-fns kzm[o- \X hy -am-wv. kxy-th-z-]p-kvx-i-øns ae-bmfw InMv Pbnwkv th j-\nse Cw ojv t]mse at\m-l-camsw mwv F\n v F pw txm n-bn- p- -Xv. `mj hf-cp-ibpw ssien-iƒ amdp-ibpw snbvx-xn-s\m w ]pxnb hnh Ø-\߃ D m-im-xn-cp- -Xn-\m-emWv adns mcp [mcw D]-cn-X-e-Øn am{xw {i n- p- -hcn Dcp-Øn-cn- Xv F mwv Fs ] w. ]md- pdsø hnsp-i. kn.-hn. _me-ir-jvw\pw kxojv _m_p ]ø- qcpw bym-{iaw Bbp- ns ]pkvxiw- hnem-]- hr- -Ønse Im v F o IrXn-I-fn D]-tbm-Kn- p ss nƒ `mjbpw kxy-th-z-]p-kvx-i-sø- p-dn- p Cu \nco- -Whpw ]n.-hm.kn.bpw AXn-tesd Hmim- \bpw `mj-bnse hyxn-bm-\-sø- p-dn- p \nco- - Whpw icn-h-bv p- -Xm-Wv. Npcp- n- -d- m tic-fob \thm- m-\-ønse AXn-{]-[m-\-amb Hcp-]s G hpw hen-b t{]cw thz-]p-kvxiw Xs BWv. {io\m-cm-b-w-s\bpw N - Unkw-_ ºn-kzm-an-I-sfbpw a -Øp-]-fl-\m-`-s\bpw H pw ss nƒ t\cn v kzm[o-\n- n F v ]d-bm-am-bncn pw F v Rm\pw kω-xn- p- p. F m AhcpsS {]h Ø-\-߃ v Ac-sßm-cp-ßn-bXv ss nƒ ae-bm-fn v e`y-am-b-xns XpS -bm-wv. ss nƒ hnizm-kn-iƒ v ax-{kÿw BWv, kwibw th. F m AXv hnizm-kn-i-fpss ax- {KŸw am{x-a-. a\p-jy-cm-in-bpss Ncn-{X-Ønse hgnhn-f- m-w-xv. AXp-sIm- mwv C pw {InkvXym-\n-Iƒ \yq\-]- -am-bn-cn- p ticf kaq-l-øn BZ i- Øn-s bpw Z i-\-øn-s bpw Xe-Øn ss nƒ \n Æm-b-I-amb Hcp kzm[o\w Bbn-cn- p- -Xpw. ""AkvXo-tXy-thm-]-e_v[y'' F v \mw ss n-fn hmbn- p- n-. F m BXy- n-i-ambn ss nƒ ]d- p-x-cp- Xv AXv Xs BWv: Cuiz-c kzm k Δ{X D v F v Hm an- p-sim v Cuiz-c-km- m m-c-øn-\mbn bxv\n- p-i. `mk-h-x-k-]vxm-l-ß-fnepw amcm-a I h j- \nepw {]kw-kn- p- -bm-fmwv Rm. `mk-h-x-]m-t-߃ ss nƒ D]-tbm-Kn pw ss nƒ `mk-h-x- -cm-amb-wmzn {]tbm-p-\-s -Sp-Ønbpw ]d- p-sim-sp- ptºmƒ as mcp ax-øns {KŸ-amWv Rm D]-tbm- K-s -Sp-Øp- Xv F v t{imxm- -fn `qcn-]- hpw {Kln- m-dn-. AXmWv thz-øns km Δ-{Xn-I-X-sb- p-dn v Fs t_m[-hm-\m- p- -Xv. AXp-sIm- mwv ae-bm-f-øn hmbn- p thz-]p-kvxiw ax-t`-zsat\y ae-bm-fn-bpss al-ss]-xr-i-amwv F v Rm Icp-Xp- -Xpw \q-dmw P- -Zn-\ Biw-k-Iƒ Ip- -Ω Zm-\n-tb ]m-d- -S-hn sx- n-bq B-iw-k-Iƒ t\cp p a- -fpw sim- p a- -fpw \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

17 \n߃ XS-h-d-bn-emtWm? n. tpm Pv _l- m Iu k-e & sxdm- n-ãv a- y-im-e bq-tdm- n-se G-tXm H-cp P-bn-en A- I-s - H-cp km-[p a-\p-jys A-\p-`-h-am-Wn-Xv. H-cp sn-dn-b Ip- -Øn-\v ]n-sn- s - Cu km-[p I -j-is\ t]m-eo-kp-im Im-cm- {K-l-Øn-se-Øn- p. C-cp- \n-e-h-d-bn-se-øn-b A- bmƒ ]nd-in Im-cm-{Kl- Øn-s C-cp-ºp-hm-Xn-ep-Iƒ A-S-bp- i-_v-zw \n-cmi-tbm-ss ti- p. X-S-h-d-bn-se A-c- -sh-fn- -Øn A-bmƒ `n-øn-bn Nm-cn-bn-cp- p. \n-e-h-d-bn-se a- s m-cp hn-s-hn-eq-ss C- p-sim-sp- p- `- -W-hpw I-gn- v A-bmƒ A-hn-sS In-S- p. c- -s -Smw F- p- F- m B-i-I-fpw A-bm-fn \n- pw A-{]-Xy- -am-bn. A-ßs\ A-bmƒ A-hn-sS \o- C-cp-]-Xv h -j-߃ In-S- p. ]-e-t m-gpw a-cn- m A-bmƒ B-{K-ln- n- p- v. ]-s km-[n- n- n-. kz-bw i-]n- v \n-cm-i-\m-bn A- bm-ƒ D- -Øn I-c- n- p- v. ]-s B-cv tiƒ- m. A-bm-fp-sS Zo-\-tcm-Z-\-ß-sf- mw C-cp- n-se \n-i-_v-z-xbn A-en- p-tn - p. H-cp-Zn-h-kw I-Sp-Ø \n-cm-ibn A-bmƒ tcm-jm-ip-e-\m-bn Nm-Sn-sb-gp-t - v Imcm-{K-lØn-s C-cp-ºv hm-xn-en i- n-bm-bn N-hn- n, ]n-sn- p-ip-ep- n A-bmƒ A-e-dn. hm-xn-en-s Hm-Sm-ºep-Iƒ Xn-cn- p. A- p-x-sa- v ]-d-b-s hm-xn-ep-iƒ ]p-d-øp-\n- v ]q- n-bn- n- m-bn-cp- p. A-Xv ]p-d-tø- v Xp-d- p. Xm-gn- v ]q- n-bn- n- m-ø Im-cm-{K-l-Øn-em-bncp- p B ]m-hw a-\p-jy C-cp-]-Xv h -jw In-S- -Xv. A-bmƒ X-S-h-d-bn-em-bn-cp- p; I- n-s -bpw C-cp-ºn-s - bpw X-S-h-d-b-, kz- w a-\- n-s -bpw Nn- -I-fp-sS-bpw X-S-h-d-bn. B a-\p-jy-\v B X-S-h-d F-t Xp-d- m-am-bn-cp- p. ]-s A-bmƒ A-Xv sn-bv-xn-. Im-c-Ww kz- w Nn- -bm-wv B a-\p-jy-s\ Cu hn-[-øn-em- n-b- Xv. Rm H-cn- -epw Xp-d- m-\m-hm-ø 17 Im-cm-{K-l-Ønem-sW- Nn- -bm-wv Cu km-[p a-\p-jy-s\ X-S-hn-em- n-b-xv. A- -cm - -Øn tim-sn- -W- n-\m-fp-iƒ ]-e- X-c-Øn-ep- C-cp-º-gn-Iƒ- p- n-em-wv. A-h-c-h D- m- n-bn- p- X-S-h-d-I-fn. kz- w hn-izm-k-øn-s - bpw, A-hn-izm-k-Øn-s -bpw, kz- w a-t\m-`m-h-øn-s - bpw X-S-h-d-bn F-{X Po-hn-X-߃ F-cn- -S-ßn-bn- p- v. c- -s -Sm F- v sn-ø-ww. Change your attitude, Change your altitude- a-t\m-`m-hw am-dp-t m-dpw \mw Iq- Sp-X kzm-x-{ y-øn-te- pw D-b-c-ß-fn-te- pw F-Ønt -cpw F- k-xyw \mw Xn-cn- -dn-b-ww. A-Xn-\v kz- A-h-ÿ-sb- - n-bp- B-g-ta-dn-b H-c-h-t_m-[w, Xncn- -dn-hv \-ap- p- m-i-ww. A-Xm-b-Xv H-cp kz-bw I- s -Ø self discovery \-ap- m-h-iy-am-bn-cn- p- p. Know thyself F- v \q- m- p-iƒ- v ap-ºv tkm-{i- o-kv ]-d- n- p- v. F- n-\m-wv kz-bw A-dn-bp- -Xv, I-s -Øp- -Xv. \mw kr-jv-sn- X-S-h-d-Iƒ I-s -Øm \-Ωp-sS sx- mb a-t\m-`m-h-ß-fp-ss N-ß-e-I-sf s]m- n- m. k - -kv ss n-se B-\-sb X-f- n-cn- p- -Xv N-ße sim- -. sh-dpw N-c-Sn. Im-c-Ww B-\-bp-sS a-\- n F- pw Im-en N-ß-e-bm-Wv. H-cp -Zn-h-kw k - -kv ss n-\v Xo ]n-sn- p. B-\-sbm-gn- v _m- n-sb- mh-cpw Hm-Sn c- -s - p. B-\-b-hn-sS \n- v sh- v a-cn- p. B-\-bp-sS a-\- n F- pw N-ß-e-bm-Wv Im-en. B N-ß-e s]m- n- m ]- n-s - v B-\-bv- v ]-t A-dn-bmw. A-Xp-sIm- v A-Xv s]m- n- m B-\ {i-an- n-. ]-cm-p-b-s -Sp- -h ]-e-t m-gpw Cu B-\-bp-sS [m-c-w-bp- -h-cm-wv. Po-hn-X-Øn ]-cm-p-b-s -Sp- -h-cp-ss-sb- mw a-t\m- `m-h-hpw, [m-c-w-i-fpw hn-i-e-am-wv. Im-em-Im-e-ß-fn \-Ωp-sS a-t\m-`m-h-ß-fpw [m-c-w-i-fpw hn-izm-k-ß-fpw hn-e-bn-cp-ø-s -S-Ww. -An unevaluated life is not worth living-f- tkm-{i- o-kv ]-d- -Xv Hm - p-i. A-ßs\-bm-Wv \-Ωp-sS X-S-h-d-I-sf- - n hn-e-ßp-i-sf- - n-bp- bm-ym - yw a-\- n-em- p-i. `-bw, \-jv-s-t_m-[w, tim-]w, Ip- -t_m-[w Xp-S-ßn- \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv Unkw-_ 2016

18 b hn-im-c-߃ \-sω X-S-h-d-bn-em- n \n-jv -{In-b-cm- pw. sx- m-b [m-c-w-iƒ, a-t\m-`m-h-߃, Nn- -Iƒ, Po-hn- X-sØ- - n-bp- {]-Xo- C- m-bv-a, ITn-\-am-b \n-cm-i- Iƒ H-s \-sω X-S-h-d-bn-se-Øn- p- p. Po-hn-X-Øn F- m ku-i-cy-ß-fp-ap- Ip- n-bm-wv b-xn. Un-{Kn aq- mw-h -jw ]Tn- p- b-xn-bp-ss Po-hn- Xw ]-cn-xm-]-i-c-am-wv. sx- m-b [m-cm-fw [m-c-w-iƒ, Nn- -Iƒ A-Xp-aq-e-ap- m-ip- \n-cm-i-iƒ, b-xn-sb apgp-h-\m-bpw \n-jv-{in-b-\m- n-bn-cn- p- p. ]Tn- m \- _p- n, a-t\m-l-c-am-b ssib- -cw, bm-sxm-cp km- º-Øn-I _p- n-ap- pw C-. ]-s m-kn t]m-im Xm-ev-]-cy-an- m-sx F- pw Nn- n- n-cn- p- b-xn. am-\- n-i tcm-k-øn-\v a-cp- v B-h-iy-an-, ]-s kz-bw kr-jv-sn- X-S-h-d-bn \n- pw b-xn ]p-d-øp- h-c-ww. C-ß-s\-bp- -h-tcm-sp- Aldous Huxely bp-ss k- tμ-i-an-xm-wv. There is only one corner of the univer-e you can be certain of improving and that is your own self. \-ap- v \-sω am- n-sb-sp- mw F- Im-cy-Øn bm-sxm-cp kw-i-b-hpw-th-. Po-hn-X-Øn hn-p-bn- n- p- -h-sc- mw A-ß-s\ a-\- v ]p-xp- n cq-]m- -c-s - h-cm-wv. A-Xn-\p- th- n-bm-wv ssz-hw \-sω kr-jv-sn- -Xv. A-Xn-\v B-Zyw B-h-iyw ""kp-j-am-im-\p- a-\- v''. F-\n- v {]-iv-\-߃ D- v, F-\n- -Xv am- n-sb-sp- - Ww F- B-g-ta-dn-b A-h-t_m-[-am-Wv B-h-iyw. \n- \- v kp-j-am-im a-\- p-t m F- v tb-ip tnm-zn- tnm-zy-øn-s A - w A-Xm-Wv. ]-e-xn-s -bpw A-Sn-a-bm-bn X-S-hn In-S- m-\- sszhw kr-jv- -Xv. H-cp tp-xm-hm-bn hn-cp- -i- n-i-sf UNION CHRISTIAN COLLEGE, ALUVA Tel: , , , hm -U-s\ B-h-iy-ap- v B-ep-h bq-wn-b {In-kv-Xy tim-tf-pv hna -kv tlm-kv- -en-te- v hm -U-s\ B-h-iyap- v. _n-cp-z-[m-cn-i-fpw Ip-Spw-_-]-c-am-b _m- [y-x-i-fn- m-ø-h-cp-am-b kv-{xo-i-fn \n- pw A-t]- -Iƒ kzo-i-cn- p- p. A-t]- -Iƒ kzo-i-cn- p- A-h-km-\ Xo-b-Xn: 2016 Un-kw-_ am-t\-p Io-g-S- n ap-t m- p-t]m-im-\m-wv ssz-hw \-sω sim- v D-t±-in- p- -Xv. \mw Io-g-S-t - -Xv \-sω X-s -bm- Wv. \mw kr-jv-sn- X-S-h-d-I-sf. A-t mƒ \n-߃ kz- X-{ -cm-ipw. Cu kzm-x-{ yw B-Zyw \-ap- v \ -ti- -Xv ssz-h-am-wv. "]p-{x \n-߃- v kzm-x-{ yw h- cp-øn-bm \n-߃ km- m kz-x-{ -cm-ipw.' B kzm-x-{ yw t\-sn-sb-sp- p-i. ]n-s \n-߃- v sszhw X- Xm-e- p-i-sf, i- n-i-sf k-a- - -am-bn D-]- tbm-kn- m ]- pw. C-hn-sS \n-߃ A-Sn-a-ØØn \n- pw cm-p-]-z-hn-bn-te- v F-Øn-t -cpw hn-hm-l ]w- n \yp-hn-j h-cn- m - pw A-h-cp-sS _- p- ƒ- pw hn-hm-l ]-c-kyw \ -Ip- -Xn-\v ^o-kv Cu- Sm- p- -X-. Xn-I- pw ku-p-\yw. h-cn- m-c-s t]-cpw ta -hn-em-k-hpw H-t m-sp-iq-sn-b I-Øpw ]-c-ky-tøm-ssm- -a-b- p- I-Øn D- m-bn-cn- -Ww. Cu-sa-bn-em-sW- n h-cn- m-c-s Cusa-bn-en \n- p th-ww I-Ø-b- p-hm. Ham\n \gvkv, am tømωm bphmhv, 28 hbkv, sim w Pn A\ptbmPyamb hnhmlmtemn\iƒ Wn p p. samss_ akvi n Hmbn Iº\nbn sa m\n hn`mkøn tpmen, am tømωm bphmhv, 30 hbkv, sim w Pn A\ptbmPyamb hnhmlmtemn\iƒ Wn p p. samss_ Proposals are invited for a Syrian Christian Marthomite boy(29) sshhm-lniw Chief Officer, Merchant Navy, tall ( 6.2) fair, graduate in Nautical Science, hailing from a respectable family in Central Travancore, from parents of well groomed, educated, girls upholding good family values. Marthomite /CSI/ Orthodox/Jacobite/RC preferred.contact Cell ]p\ hnhmlw amenbn A[ym]nI, 36 hbkv, Fw.-Fkvkn, _n.- FUv am -tøm-ωm bp-h-xn ]p-\ -hn-hm-l-øn-\v A-\ptbm-Py-cm-b bp-hm- -fp-ss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\iƒ -Wn- p- p. 8 h-b-kp- a-i- \p- v Inviting alliance for 28yr old marthomite boy, young, vibrant, handsome,talented and God fearing ; Looking for smart, beautiful and God fearing Christian girl. Diploma in fire and safety Engineering. Was sales executive in Dubai for 5 yrs and now settled in hometown running his own business. Marthomite Upper middle class Contact no Unkw-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

19 --- F-ta -PnMv kv-]n-cn- -zm-en- n R-ß-fp-sS \m- p-im k-am-z-cn- p- ]p-w-ym-hm-\m- Wv a -t m-kv I-io-im. km-zm A- -am-sc-t m-semc- -\- C-t±-lw. k-\-ym-k t{i-jvt, th -]m-sp- Im-c-\m-b hn-c-. bm-a-{]m - -\-I-fpw D-]-hm-khpw au-\-hr-x-hp-am-bn 7/24- -Dw B-flo-b]-Y-Øn-se k-a - n-x-\m-b d-h. kn-tbm k- m-cn. F-gp-X-s - -Xpw F-gp-X-s -Sm-Ø-Xp-am-b {]m - -\-I-fpw, o- _m-bpw Iyw-Xm-bpw ip-_-tlm-bpw sa-\-tlm-bpw snm- n-snm- n, E-Xp-t`-Z-ß-f-dn-bm-sX, lr-z-b-\n-e-hd-bv- -I-sØ ÿn-cw hmk-ÿ-\m-b Xm-]-k t{ijvt. k-`-bp-ss A-\phm-Z-an- m-sx X-s \m- p-im A-t±-l-sØ enhnmv sk-bn pw kn- -\pam-bn {]-Jym]n- p. H- pc- p t] - v A- p-xtcm-k-im- n e-`n- p-sh- pw ti- p-tiƒ-hn-bp-.v-h-cp Bƒ-ssZ-h-sØ In- m-sx Zm-ln- pw h-e- pw I-gn- n-cp- \m- p-im - v In- n-b C-c-sb B-tLm-j-am-bn B-cm- [n- v B-fl\n -hr-xn-bnem-bn. a -t m-kv I-ioi-bp-sS t{im-wn-iv _m- n-e Izm -t -gv-kn-\p k- ao-]-am-wv kq-kn- p- o-ss ho-sv. kq-kn- p- n Fw. timw ]-co- F-gp-Xp- Im-e-Øm-Wv A-Ω F-en- -\n hn-k-bn \m-sp-\o-ßn-b-xv. A-[n-Iw Xm-a-knbm-sX C-S-Xp-]- Nn- m-k-xn- m-c A- C-S- Xp-]- m-lm-xw h- v X-f - p In-S- n-em-bn. h - n- n- I-Ω-o-j-s t\-xr-x-z-øn-ep- k-lm-b k-l-i-c-w k- - -kw-lw A- -s\ A-\m-Ym-e-b- Øn-em- p-hm-\pw kq-kn- p- n-bv- v \n - -\ hn-hml ^ v ti-j-cn- p-hm-\p-ap- Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øt mƒ kq-kn- p- n ]-d- p: "th-, F-s - -s\ Rm t\m- n-t m-fmw. B-cp-tSw k-lm-bw th.' k-zm-nm-c k- - -kw-lw kq-kn-sb hn-c- n: 's]-æ-t, sk n-b-t, H- - -s, B -Xp-Wbn- m-sx sse-^n-s\- p an-\n-aw Km-c n-bm-sn' F- -^m-z -Pn s m-s. kq-kn hm-xn-e-s- p, h - n- n- I-Ωoj ]n- n-cn- p. H-cp ]-I-e- n t\-c-øv Ip-i-em-t\-z-j-W-Øns\-Øn-b a-dn-bm-ω-t -S-Øn-bm-W-Xp B-Zyw I- - Xv: kq-kn- p- o-ss ho-sn-s `n-øn-bn {Xo-Un-bmbn an- n-øn-f-ßp- A-h-y- cq-]w. a-dn-bm-ω tn- -Øn Xm-f-Sn-bm-bn X-d-bn X- n-b-e- p ho-w,v B- -cy Nn- -am-bn. \m- p-im Hm-Sn- q-sn. ta m ]- - mscm-sp si-ωm-i -am-cpw ]- n {]-am- Wn-I-fpw cm-jv-{snb Ipw-`-tIm-W-ßfpw \n-b-a-]m-e-i-cpw \m-kv-xn-i-cpw ]-d- -t\-cw-sim v ho-spw ]-cn-kc-hpw I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. k- - -k-zm-nm-c kw-lw tnm-cm ]- -en- p. Nm-\ ]-S-sb-Øn X k-a-b {]-t -]-W-hpw No-ho-Sp N - -bpw Xp-S-ßn. ÿ-ew hn-im-cn d- h. A-l-tdm-\- [q-]w-h- v Zn-h-y- Z -i-\-øn-s D-S-a-ÿm-h-Im-iw G- s -Sp-Øp `-fim-cw ÿm-]n- p-i- bpw,hnip kz -Æ-sIm-Sn-a-c-Øn-\p- G - m-sm- p-i-bpw sn-bv-xp. kqkn- p- n-tb-bpw A- -t\-bpw sh-t - v sn-øn- v Z -i-\ ho-sn-t\m-sp tn - v aƒ- n t{im ]- n-bpw [ym-\-ti- {μ-hpw ]-Wn-bp-hm-\p- Kq-Vm-tem- N-\-bn-em-bn k- n-{znw kw-lw. F- n- pw kq-kn- p- n ]p-d-øp-h- n-. A- -Sp-Øn-cp- v I- n tim-cns m-sp-øp-sim- n-cp- p. tkem. P-\- q- w t\m- n-\n -t \n-g cq-]w tx-tpm-a-b-\m-b Zn-hy]p-cp-j- \m-bn ]-cn-w-an- p. hn-ip- cq-]w ssi-i-fp-b -Øn A-i-co-cn-bn {]-I-ºn- p; "C-hƒ F-s {]n-b-]p-{xn, C-h-fn Rm {]-km-zn- n-cn- p- p.' d-h. h-μy A-l-tdm-\- k -Δi- n-bpw kw-`-cn- v, sxm- bn-s-dn, Im -ap- p hn-d- v, k-_v-an-j-\mbn A-t -Uv: "A-ß-bv- v ÿ-ew am-dn-t m-tbm-t m, hn-ip- -s ho-sv A-s{]-bm-Wv. C-hn-sSm-cp s]-æpw C-S-Xp-h-iw ^v-fm- m-b A- -\pw am-t{xm- p.' "C-, kz -KØn-\p sx- p-]- n-. kz- w B- flkm-bq-p-y-øn-\m-bn ]-cn-{i-an- p- -h-tc- mƒ a- p- -h - v th- n I-Øn-sb-cn-bp- kq-cy- P- -ßfn-em-Wv Rm {]-km-zn- p- -Xv.' 19 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 19 Unkw-_ 2016

20 {Inkv y amt\-pvsa v - 26 Bfl-hn-izm-khpw h n- p- p. tkm^vsv kvin pw CIyphpw _p n-ssh-`-h-øn (IQ) ]pd-in-em-bn-cp Nnesc- nepw Pohn-X-Øn Db hnpbw t\sp- p. F m AXn-_p- n-am- m-cmb ]ecpw a p- -h-tcm-sp s]cp-am- -Ønepw a p- -h-cp-ambn kulrzw ÿm]n- p- -Xnepw ]cmpb-s -Sp- p. ImcWw F mwv? sshimcni ka-\n-e-bpss A]-cym-]vX-X-bmWv ImcWw. {]h Ø-\ -ta-j-ebn ani {]I-S\w ImgvN shbv p- -Xn\v ASn-ÿm\w th Kp-W-amWv sshim-cni _p n (Emotional Quotient).hy n Pohn-X-Ønepw HutZymKoI Pohn-X-Ønepw ]Sn-]-Sn-bmbn Db-cp- -Xn\v sshim-cni ka-\ne AXym-h-iy-am-Wv. AXp-sIm- mwv DtZym-Km n-isf Xnc-s -Sp- p- -Xn\v Iº-\n-Iƒ _p n-i n sxfn-bn- p- -Xn-\p Fgp-Øp-]-co IqSmsX E.Q. hpw ]cn-tim-[n- p- Xv. kz w hnim-cßsf Xncn- -dn v icn-bmb hn[-øn AwKo-I-cn- p- I, A\ycpsS hnim-c-ßsf \ mbn {Kln v ]c-kv]-c- _ w Dd- m- pi F n-h-bv p tijn-tb-bmwv CXp kqnn- n- p- Xv. Hm p-i, a p- -h-cp-ambn s]mcp-ø-s -Sm-\p Ignhv, `wkn-bmbn Bi-b-hn-\n-abw \S-Øp-I, Bfl\nb{ -Ww, ]pxnb kml-n-cy-ß-fp-am-bn- CWßm-\p Ign-hv, A\ysc t{]m m-ln- n- m-\p hmk- \, XpS-ßnb tkm^v v kvin kv F mw sshim-cn-i- _p- nbpambn _ -s - n-cn- p- p. as m-cp-hn-[-øn ]d- m, GsXms timgvkpiƒ ]Tn v tbmkyx t\snbmepw I ataj-e-bn Db-cp- -Xn\v KWy-amb ] v hln- p tkm^v v kvin kn\v ]n n \n Æm-bI ÿm\øv sshim-cni _p n ps v ad- -cp-xv. {][m-\-s tkm^v v kvin kv I Ω taj-e-bn ani {]I-S\w ImgvN-shbv p Xn\v Hcp hy nsb klm-bn- p Nne {]txyi tkm^v v kvin kpiƒ Xmsg {]Zn-]m-Zn- p- p Bi-b-hn-\n-ab tijn G hpw {][m-\-s {]m]vxn-i-fn H mwnxv. GXv cwkøv hnp-bn- m\pw ^e-{]-z-amb Bibkw- (Soft Skill Management) dh. G{_lmw ]n. h n sszhw \ -sx- v I temisø IqSp-X at\m-l-c-am- p- Xpw krjvsnbpss ka-{kx \ne-\n Øp- - Xp-amb GsXmcp sxmgnepw sszh-k- n-[n-bn am\y-am-wv. GXv sxmgnepw hnpbn- p-hm hy n-]-c-ambn Nne kma y-߃ (Skills) IqSntb Xocq. -Xm-e- p-i-fpss D]-a-bn (aømbn 25:14 30) k Kssh`-h-Øns bpw (Creativity) kma y-øn-s bpw (Skill) ]e XXz-߃ tbip ]Tn- n- p- p- v. Hmtcmhy nbpw sszh-øn p Xpey-amb krjvsn-bm-wv. AXp-sIm v Hmtcm hy n-bp-ssbpw kma yhpw Ignhpw A h-ømbn hn\n-tbm-kn- -W-sa v sszhw B{K-ln- p- p. Ah B hy n pw kaq-l-øn\pw BI-am\w D]-Im-c-{]-Z-am-I-Ww. F mwv tkm^v v kvin kv GXv taje-bn-ep- tpmen snøp- -Xn\pw ani {]I-S\w ImgvN shbv p- -Xn\pw Nne- {]-txyi kma y-߃ A\n-hm-cy-am-Wv. Hmtcm ÿm]-\hpw DtZym-Km n-i-fn Xn-cbp- Xv CØcw Nne kma y-ß-fm-wv. CØcw kvin kv DtZym-Km n- I-fn Dt m F -dn-bm-\mwv amt\-pvsa v, ssãpw C hyqhpw Hs \S-Øp- -Xv. tpmen snøm-\p tbmky-xbv p ]pd-ta- D-tZym-Km n-iƒ txsp CØcw kma y-ßsf "tkm^vsv kvin ' F -dn-bs -Sp- p. ]mtty-xc {]h Ø-\-߃, ]cnioe\ mkp- Iƒ XpS-ßnb am Kß-fn-eqsS sndpxpw hep-xp-amb tkm^vsv kvin Hmtcm hy n pw t\sm-hp- -hbmwv. a -c-øn-s bpw am -Øn-s bpw C sø bpk- Øn \mw \ΩpsS Ign-hp-Ifpw k K ssh`-h-ßfpw \nc- cw sa -s -Sp-Øp-Ibpw am w A\n-hm-cy-ap- n-søv am w hcp-øp-ibpw thww. CXv amt\-pvsa ns am{xw Bh-iy-a-, DtZym-Km -I-fp-sSbpw Bh-iy-am-Wv. Imc- Ww, CØcw kvin \ΩpsS hy n-]-c-amb kzømsw v Hm p-i.- am-{x-a GsX- nepw ÿm]-\-øn {]h Øn- p-sim v am{xta \ap v \ΩpsS kvin hf Øm Ignbq F pw Hm p-i. Ign-hp-Iƒ sa s -Sp-Øp-tºmƒ AsXm-sSm w \ΩpsS A`n-am\hpw Unkw-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

21 thz\w Bh-iy-am-Wv. Bi-b-hn-\n-ab ]mshw F Xv B{i-bn v Imcy-߃ a-\- n-em- m\pw \ mbn kwkmcn- m\pw Imcy-߃ a p- -h v hy -am- n-s m-sp- m-\p IgnhmWv v. Bib hn\n-a-b-øns AZ-ay-amb Dt±iyw Pbhpw txmevhnbp-a, XΩn X-Ωn IqSp- X a\- n-em- m th n-bm-wv. hm p-sim- m-bmepw ico-c-`mj sim m-bmepw Bi-b-߃ hy -ambn {]I- Sn- n- m Ign-b-Ww. GXv taj-e-bnepw hnp-bn- -Wsa- n A -i- bv v CS \ ImsX Bib hn\nabw \S-Ø-Ww. s]mcp-ø-s -Sm-\p tijn hy n Pohn-X-Øn-em-bmepw IpSpw-_-Po-hn-X-Ønem-bmepw HutZym-KnI Pohn-X-Øn-em-bmepw hnp-bn- m- \p Hcp ]ms-h-am-wn-xv. ]e-xcw kml-n-cy-ß-fp-ambpw tpmen-i-fp-ambpw Bfp-I-fp-ambpw s]mcp-ø-s - pt]mim\p tijn PohnX hnp-b-øn\v AXy- mt]- n-x-am-wv. s]mcp-ø-s -Sm-\p tijn-bpss {]m[m\yw a\- n-em n ]utemkv D]-tZ-in- p p: "B pw Xn bv p ]Icw Xn snømsx... Ignbp-sa- n \nß-fm Bthmfw kie a\p-jy-tcmspw kam-[m-\-am-bn-cn- n ' (tdma 12:17 18).\-ΩpsS {]h Ø\ taj-e-bn-se am -Øn-\-\p-k-cn v \ΩpsS Adn-hns N{Ihmfw hni-kn- -Ww. am -Øns Nph-sc-gp-Øp-I-fp-ambn s]mcp-øp-s -Sp-hm Ign-b-Ww. t\xrxz ]mshw Hcp kw-lsø \bn- m\pw, \n t±-i-߃ \ Im\pw, F m-h-tcbpw Hcp-an n v tpmen-iƒ Xo m- \p Ign-hm-WnXv. ta t\m w hln- pi, ]pxnb Bib-߃ Bhn-jvI-cn v \S- n-em- p-i, tpmen-iƒ GtIm- ]n- n- p-i, Soap-Isf ssiim-cyw snøp-i, Npa-X-e-Iƒ hoxn v \ Ip-I, ]cn-io-e\w \ Ip-I, a p- -h-cp-ambn tn v Xocp-am-\-sa-Sp- pi, kwl j-߃ Hgn-hm- pi Ch-sb mw t\xrxz KpW-Øn {][m-\-s - -h-bm-wv. a p- -h-cp-ambn Btcm-Ky-]-c-amb _ w D X hnzym-`ym-k-ap At\-I IpSpw-_-Po-hn- Ønepw HutZym-KnI cwkøpw ]cm-p-b-s -Sp-hm-\p ImcWw hy n-_- -߃ \ne-\n Øm\pw a p- -h-cpambn s]mcp-ø-s v t]mim-\p-ap Ignhv Ah n F -Xm-Wv. AXp-sIm v hy n-po-hn-x-ønepw I Ω taj-e-bnepw hnp-bn- m A -]q Æhpw Btcm- Ky-I-c-hp-amb kulm ±-ßfpw CS-s]-S-ep-Ifpw krjvsn- -Ww. B ym-flni Xe-Ønep Hcp t\xm-hn\pw CXv _m[-i-am-wv. Hcp B ym-flni t\xm-hns {]h Ø\ hnp-bhpw Btcm-Ky-I-c-amb _ -߃ krjvsn- m-\p Abm-fpsS {]m]vxnbpw XΩn At`- Zy-amb _ -ap- v. hy n-_- -ß-fpsS {]m[m\yw Hm an- n- p-sim v AXns \n]p-wx h n- n- m ]utemkv ]d-bp p: "imty-ømtem Zpc- `n-am-\-ømtem H pw snømsx Xmgva-tbmsS Hmtcm-cp-Ø a p- hsc Xs - mƒ t{ijvt-s\ v FÆn-s mƒho ' (^nen nb. 2:3). C{]-Imcw Btcm-Ky-I-c-amb _ -߃ krjvsn- m ka -\mb Hcp hy n, GXv ÿm]-\-øn-s bpw ani BkvXn-bm-Wv. A\ysc kt m-jn- n- phm {ian- p-tºmƒ e`n- p `mkyamwv kt mjw - tpmhn v Bkq-{XWw sndpxpw hep-xp-amb F m Imcy-ßfpw IrXyambn Bkq-{XWw snbvxv hy -am-b- e- y-tømss {]h Øn- m-\p sshz-kv[y-amwnxv. ]cym-]vx-amb Bkq-{XWhpw ITn\ ]cn-{i-ahpw I Ω ]Y-Ønse Npa-X-e-Iƒ A`n-am-\-I-c-ambn ]q Øo-I-cn- m klmbn- p- p. \n Δ-ln-t Npa-X-e-I-sf- p-dn v GItZ-i-amb cq]hpw `mhhpw a\- n Im-W-Ww. AXn- \m-h-iy-amb ka-bw, A zm\w F n-hsb nbpw kqjva-x-tbmss a\- n-em- -Ww. Bkq-{X-W-Øns {]m[m\yw tbip Hm an- n- p p: "\n߃ Bsc- nepw Hcp tkm]pcw ]Wn-bm C n- m BZyw Ccp v AXv Xo m hi-bpt m F v IW v t\m p- n- tbm? (eqt mkv. 14:28). tbmpn- p {]h Ø\w H -s t\xrxzw F Xv C v Ime-l-c-W-s Bi-b-am-Wv. F m kwlwtn p {]h Ø\w C v km Δ-{Xn-I-am-Wv. kl-{]-h Ø-I-cp-ambn tn v s]mxpe yw ap \n Øn {]h Øn- m-\p ]msh-am-wn-xv. Xs sszh-cmpy ip{iqj XpS-cp-hm ]{ pt]c-s-ßp At m-kvtxme m-cpss Hcp Soans\ tbip k -am- n. km[m-c-w- m-cmb injy- m-sc-s m v Akm-[m-c-W-amb Imcy-߃ tbip \n Δ-ln- Xv Sow h n-eq-ss-bm-wv. Sow h n-eqss Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw Ign-hp-Ifpw Adn-hp-Ifpw ÿm]- \-Øn-\msI D]-I-cn- -Ø- -hæw D]-tbm-Kn- p- txm-ssm w `mhn-bn-te v th t\xm- - msc krjvsn- p- -Xn\pw klm-bn- p- p. \ΩpsS hy n-xz-øns bpw s]cp-am- - Øns bpw Xmt m sk ^v CtaPv BWv. Cu sk ^v CtaPv amdp-tºmƒ \ΩpsS hy n-xzhpw s]cpam- hpw \mw am p-i-bmwv snøp- -Xv am Iv sh amƒkv \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv Unkw-_ 2016

22 DR. MATHEW ZACHARIAH Dr. Mathew Zachariah (Charlie), Professor Emeritus of University of Calgary (81) passed away at Rocky View Hospital, Calgary on 25 October, Dr. Zachariah was a professor at the Faculty of Education at the University of Calgary from 1969 to He is the recipient of numerous awards and honours including the Alberta Human Rights Award in 1989 and he was the first Canadian to receive the Honorary Fellow designation from the Comparative and International Education Society, USA (CIES). He was a prolific author and published many books, articles and essays. He has also published short stories and poems. The leitmotif of his life was to be a promotor of justice and fairness to people denied their dignity and were oppressed by the dominant economic and cultural institutions.he was an Anglican all his life and became more active in the life of his Church after retirement. We have serialised his article MY SEARCH FOR MY GREAT GRANDFATHER,THE VENERABLE OOMMEN MAMEN, ARCHDEACON OF MAVELIKARA OF THE CMS (CHURCH MISSIONARY SOCIETY), ANGLICAN CHURCH OF INDIA ( ), in New Vision magazine. We express our deepest grief and sorrow on the demise of Dr. Mathew Zachariah. Editor Letter to the Editor Ref: Dr Parakadavil s editorial on New Vision November 2016 issue. I congratulate Dr Parakadavil for throwing light on the necessity of implementing Unified Civil Code by the Central Government. All these years our slogan or watchword was Unity in Diversity ; but we never had unity but only diversity, and diversity is a negative concept, not positive. It is in this context, this U.C.C. becomes relevant. Atleast we try to have unity especially with regard to marriage, divorce and remarriage, which has become confusing and complicated. India is a multireligious country of which Hinduism, Islam and Christianity are the main having varied ritual practices. All the religious Heads should meet separately and analytically study the 16 questionnaire issued by the Law Commission and they must have the courage to eliminate the ages old obsolete practices hitherto followed and to trim down and Polish what is inevitably necessary to be retained for continuous practice and presented to L.C. for approval. As pointed out by Dr Parakadavil, there is no room for the minority religions to be scared of a Hindavalkaranam if U.C.C. is implemented and at the same no religion can take the law in its hands. In this connection I have requested Justice K T Thomas to kindly reproduce his article on this subject he published in Mathrubhumi weekly in New Vision also for the benefit of its readers. Koshy Oommen Trivandrum, [m Ωn-I-tcmjw Bfn- -Øs \hw-_ 2016se \yq hnj amkn-i-bn ""sszh-øns kz w \msns {]txy-i-x-iƒ'' F Xe-s - n PÃnkv si.- n. txmakv Fgp-Xnb {it -b-amb tej-\-tøm-sp {]Xn-I-c-W-amWv Cu Ipdn- v. ""am p-hn N -ßsf'' F Ihn-samgn D -Øn DZvtLm-jn- p tic-f-p-\-x-bpss [m ΩnI tcmj-øn\p Xncn-sIm-fp-Øp-hm Cu tej\w D]-I-cn- p-sa- n \ v. ""sszh-øns kz w \msv '' F v ] v Btcm \ma-i-cww snbvx Cu \msns\ ""]nim-nns kz w \msv'' F p \ma-i-cw NS-ßn\p \mw C p km n-i-ft? tej-i c p kwk-xn-iƒ apjy-ambn Nq n- m-wn- p- p. (1) ]Wn-ap-S- v, _ v F t]cn-ep in W cln-x-amb Agn- m- w. _ p Znh-km-N-c-W-Øn Hmtcm ]uc-s bpw Ah-Im-i-߃ \ntj-[n- pi am{x-a tic-f-øn GI-tZiw 1700 timsn cq]m \jvsw kw`-hn- p- p-sh v Hcp D -c-wn-bn IqSn tej-i Nq n- m-wn- p- p. tic-f-øns Ab kwÿm-\-ß-fn Hcn-SØpw A\p-h-Z-\o-b-a- mø Cu Agn- m w F psim v sszh-øns kz -\m-smb tic-f-øn `c-wm-[n-im-cn-i-fpw, \oxn-\ymb ]othpw A\p-h-Zn- p- p-sh tej-is tnmzyw \qdp ix-am-\hpw {]k- - am-wv. (2) sszh-øns kz \m n cmjv{sob HØm-i-tbm-Sp-IqSn hnf-bm-sp t\m p-iqen sxmgn-ep-d p ] Xn F{Xtbm _men-ihpw, A]-cn-jvIr-Xhpw BsW v tej-i ka n- p- p. am[y-a-߃ _ v A\p-Iq-en-Isf bmsxmcp Imc-W-h-imepw t{]m m-ln- n- -cpxv F \n t±iw kzmk-xm l-am-wv. P\-Po-hn-XsØ kvxw`n- n- p X _ ns hnp-b-øns Ipdn-tIm F Nn Hcn- epw sszh-øns kz \msn\p `qj-w-a-. tpmen snømø Bƒ m p t\m p-iqen simsp- -W-sa v ]d-bp- Xp XnI pw \nb-a-hn-cp- -am-sw p ]d-bpi am{x-a hfsc tcmjm-ip-e-amb {]Xn-I-cW `mj-bn AXns\ ip sxωm-sn-øcw F mwv tej-i hnti-jn- n- p- -Xv. CXn-t\mSp B p hntbm-pn- p-hm Ignbpw? tic-f-øn-e- msx temi-øn as m-cn- SØpw Aß-s\-sbmcp G msv \S- p- n-s v Adnhpw A\p-`-hhpw D tej\ I Ømhv ]d-bp- -Xns\ JWvUn- p-hm Ign-bptam? in m l-amb Cu Ip sø eml-h-_p- n-tbmsp IqSn ImWm-Xn-cn- p-hm-\p s]mxpxmev]cy hyh-lm-c-am-bn tikmbn ]cn-k-wn-t - -Xt? XnI pw A]-cn-jvIr-X-amb {]h-w-x-i-fpss \mcm-b-th-cp-iƒ Adp- p- -Xn-\p kwcw-`-øn hn`m-ko-bx IqSmsX tic-f-p-\x H mbn ] p-tntc XmWv. sszh-øns kz -\m-sm n \ap p Cu sim p-ti-c-fsø ImØp-kq- n- mw. dh. tum. Fw.-sP. tpmk-^v, tim bw Cuknkn _mw q Unkw-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

23 dh. F. kn. txmakv Xncph btlmhbmb sszhw \nesø s]msnsim v a\pjys\ \n Ωn n v Ahs aq n Pohizmkw DuXn, a\pjy Poh\p tzlnbmbn Xo p (Dev]Øn 2:7) a\pjy A w sim p am{xa, sszhøns hmbn IqSn hcp kiehn\w sim pw Pohn p p. (aømbn 4:4). l-cn-x-iw F- a-lm- p-xw A qdptim-sn h -j-sø N-cn-{X-ap- \-Ωp-sS sim- p-`q-tkm-f-øn-s ap-iƒ-]-c- n P-e-hpw a-æpw th - Xn-cn- v (I-c-bpw I-S-epw) Po-h-s B-cw-`-Øn-\v ]- m- Ø-e-X-e-sam-cp- p-hm ssz-hw C-cp- q-dp tim-sn h - j-sa-sp-øp. ap- q-dp-tim-sn h -j-߃- - p-dw B-Zyam-bn k-ap-{z-øn G-I-tIm-i-Po-hn-Iƒ kr-jv-sn- s - p. kq- v-a-po-hn-i-fm-wv C- v `q-an-bn Im-Wp- F- m Po-h-cq-]-ß-fp-tS-bpw A-Sn-Ø-d. \-Ωp-sS a- \p-jy-i-co-c-hpw Cu Po-hn-I-fp-sS k-hn-ti-j-am-b Iq- m-bv-a-bm-wv. tim-sn- -W- n-\p h -j-ß-sf-sp-øv Cu kq- v-a-pohn-iƒ \n-c- -c-am-b P-\-\ -a-c-w -A-gp-I {]-{In-bbn-eq-sS `q-an-bp-ss ap-iƒ-]-c- n-ep- - -ssp-h-l-s-\-bpss k-º-øv h - n- n- p-sim- n-cp- p. -A-Sp-Ø L- -am-b ]m-b-ep-iƒ- v A-Xn-Po-h-\-Øn-\p- ssp-hk-º-øv cq-]-s - p-i-gn- -t mƒ ssz-hw ]m-b-ep-isf cq-]-s -Sp-Øn. ]m-b-ep-i-fp-ts-bpw P-\-\ -a-c-w -Agp-I {]-{In-b-bn-eq-sS Ip-d- p-iq-ss th-k-øn k- ap-{z-øn-epw I-c-bn-epw ssp-h-k-º-øv I-\w-h- p Xp- S-ßn. ]m-d- p-d-øv ]- n- n-sn- p- h-f - ]m-b-ep-i-fp-ss th-cp-i-fp-ss A-{K-Øn-ep- A-æmw-iw ]m-d-i-sf Xp-f- p. ]m-d-s]m-sn-s -Sp-Ø [m-xp- -fpw Po-hm-Wp- -fpw ssp-h-k-º-øpw Iq-Sn-t - v cq-]-s - -Xm-Wv t -Zw (humus). G-I-tZ-iw \m -]-Xv tim-sn h -jw sim- v `q-an-bp-ss ap-iƒ-]-c- n cq-]-s - ]m-b l-cn-x B- h-c-ww A- -co- -Øn-se Im -_ ssu Hm-Iv -ssk- Uv h-en-s -Sp-Øv, Hm-Iv-kn-P Xn-cn-sI ]-ºp-sN-bv-Xv P- p- ƒ- v A-Xn-Po-h-\-Øn-\v B-h-iy-am-b Po-h-hmbp A-Xn-s C-cp-]-Xp i-x-am-\-øn F-Øn- p. -]n- o-sv ]p- p-h -K-ß-fpw a-æn-c-bpw A-S- w Cu `q-anbp-ss ap-iƒ-]-c- n h-f-sc k- o -Æ-am-b H-cp ssph -hy-h-ÿ-bm-bn kr- n- -s - p. A-Xn A-h-km-\- sø I-Æn-bm-Wv a-\p-jy. ap- q-dv tim-sn h -jw sim- v cq-]-s - Cu ssp-h-hy-h-ÿ-bn A-Xn-{]- [m-\-am-b-xpw a-lm- p-x-hp-am-b H-cp kr- n-bm-wv l- cn-x-iw. ]m-d-s]m-sn- v ^-e-am- n P- p-tem-i-øn-\v B- h-iy-am-b `- -Ww ]m-iw-sn-øp-hm I-gn-bp- G-I A-Sp- -f l-cn-x C-e-I-fm-Wv. A-Xn-\p- C- -\w ku-tcm -P-hpw. I- v ^-e-am-ip- -Xv ]m-d-s]m-sn- m a-æm-in-. ]m-d-s]m-sn- p-hm D-Øc-hm-Zn-Ø-s - k-ky-tem-i-øn-se th-cp-i-fpw A-h-sb ]m-iw sn-øp-hm D-Ø-c-hm-Zn-Ø-s - kq- v -a-po-hn-ifpw a-æn-c-i-fpw l-cn-x-i-hpw tn - p- \n-c- -c {]- Xn-{]-h -Ø-\-ß-fn-eq-sS am-{x-ta t -Zw cq-]-s -Sp-I-bp- q. ]m-d s]m-sn- v a-æp- m-bn F- -Xv im-kv -{Xw C- v ]Tn- n- p- G- -hpw h-en-b a- -Ø-c-am-Wv. t -Zw A-Xn-s ]q -Æ-X \n-e-\n -Ø-W-sa- n Nne km-l-n-cy-߃ H-Øn-W-tß- -Xp- v. A-Xn-s Xm-]w C-cp-]-Øn-\m-ep ap-x ap- -Øn-c- v Un-{Kn sk n-t{k-upw A-dp-]-Øn-b- p ap-x F-gp-]-Øn-c- p i-x-am-\w h-sc P-e-km- n-[y-hpw C-cp- pw A-\nhm-cy-am-Wv. Im -_ A-dp-]-Xp i-x-am-\-hpw ss\-{s- P B-dp-i-X-am-\-hpw D- m-i-ww. aq-e-i-ß-sf- mw th-cp-iƒ- v `- n- p-hm ]m-i-øn B-bn-cn- -Ww. a-æn-se aq-e-i-ß-sf ]m-n-iw sn-øp- -Xv hn-hn-[ C- \w _m-œo-cn-b-i-fm-wv. Cu A-h-ÿ \n-e-\n -Ø-Wsa- n H-cp ssp-h-]p-x a-æn-\v A-\n-hm-cy-am-Wv. kqcy-xm-]w a-æn t\-cn- v ]-Xn- p-hm ]m-sn-. A-Xmb-Xv a-æv \- -am-i-cp-xv. a-æn-s ti-jn-bpw L-S-\- bpw \- -s -Sp- -Xpw s]-s - v h-c- p-w-ßp- -Xpw- - Cu t -Z-Øn-s ]q -Æ-X ssi-h-cn- m-ø-xp sim- m-wv. -cm-k-h-f-ß-fpw- -ssp-h-h-fw F- t]-cn hnhn-[ -I-º-\n-I-fpw k - m-cpw hn-x-c-ww sn-øp- h- kv-xp- -fpw a-æn-s ho-cyw si-sp-øp-i-bm-wv. {]-Ir- Xn-bp-sS h-gn am-{x-am-wv A-Xn-\v ]-cn-lm-cw. `m-c-x-a- Æn-s\ a-cp-`q-an-bm- m-sx k-l-{km- -߃ \n-e-\n - 23 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 23 Unkw-_ 2016

24 v Øn-b-Xv C-hn-Sp-sØ \m-s C- \w ]-ip- -fm-wv. A- w X-cp- A- -]q -Æ-bm-b t -ZsØ A-Xn-s ]q -Æ-X-bn \n-e-\n -Øphm th- kq- v -a-po-hn-i-sf D-ev -]m-zn- n- p- -Xv C-h-bp-sS B-am-i-b-am-Wv. A-Xp-sIm- v ]-ip-hn-s\ \-Ωp-sS ]q -Δn-I tkm-am-xm-hv F- v hn-fn- p. H-cp ]-t B-Sp-I-fp-sS _m-lp-ey-am-bn-cn- mw A-td-_y tz-iw C- v a-cp-`q-an-bm-b-xn-\p ]n- n. H-cp N-Xp-c-{i A-Sn l-cn-x C-e-bn H-cp- Zn-h-kw h- p-]-xn- p- kq-cy-{]-im-i-øn-s A-f-hv i-cm-i-cn F-Æm-bn-cw sa-gp-ip-xn-cn I-Øn- p-h- m e-`n- p- {]-Im-i Du -P-am-Wv. ]-I ap-gp-h C-{X-bpw sa-gp- Ip-Xn-cn I-Øn- p-h- m e-`n- p- Du -P-Øn-s hne- -I-W- m- p-i. C-{X-bpw Du -Pw H-cp ]-I ap-gph l-cn-x C-e-bn ho-gp-tºmƒ H-cp N-Xp-c-{i A-Sn l-cn-x-iw D-ev-]m-Zn- n- p- A- -Pw 4.5 {Kmw B-Wv. A-Xn 1.5 {Kmw th-cp-i-fn-te- pw 1.5 {Kmw X- p-i-fnte- pw _m- n 1.5 {Kmw ^-e-ß-fn-te- pw t]m-ip- p. Cu 1.5 {Kmw am-{x-am-wv P- p-tem-i-øn-\v `- - W-Øn-\p th- n-bp- e-`n- p- A- -Pw. H-cp Zn-h-kw I-Øp-hm th- sa-gp-ip-xn-cn-bp-ss hne ]-Øp-cq-]-bm-sW- n H-cp-Zn-h-k-sØ H- -c-in-tem- {Kmw `- -Ww I-gn- p-hm th- Du -P-Øn-s hne F- v tim-sn cq-]-bm-wv. A-f-hn- m-ø \- Zm-\-߃- v \-μn ]-d-bp-i. `- -W-Øn-s ap-ºn A-l- -cn- m-xn-cn- p-i. Ir-jn sn-øp- -Xv a-\p-jy-\-, `- - Ww ]m-iw sn-øp- -Xpw a-\p-jy-\-. \mw I-gn- p- \m-fn-ti-c-øn-se Im -ky-hpw a- p [m-xp- -fpw C-cp- q-dv tim-sn h -j-߃- p -ap-ºv Cu `q-an-bp-ss ]m-dbp-ss `m-k-am-bn-cp- p. I- v ^-e-am-ip- Cu k- o - Æ {]-{In-b ap- q-dp tim-sn h -j-sø N-cn-{Xw t]-dp- -Xm-Wv. I- v ^-e-am- n-b i- n kr- m-hn \n- pw ]p-d-s - -Xm-Wv. The creative energy from God A-ß-s\-sb- n Cu `q-an-bn-se [m-xp- ƒ F- n- \p- th- n-bp- -Xm-Wv? `q-an-bp-ss l-cn-x B-h-c-Whpw ssp-h-k-º-øpw \n-e-\n - -W-sa- n Cu [m- Xp- ƒ A-\n-hm-cy-am-Wv. A-ß-s\ `q-an \-ap- v i-cocw X- A-Ω-bpw a-æv (t -Zw) K -`-]m-{x-hp-am-ip- p. Po-h X- ssz-hw ]n-xm-hpw. B-tcm-Ky-tØmsS Zo -L-Im-ew ku-jy-tøm-ss `q-an-bn Po-hn- - W-sa- n am-xm-hn-t\-bpw ]n-xm-hn-t\-bpw A-\p-k-cnt - -Xp- v. `q-tkm-f-øn-s ap-iƒ-]-c- n-ep- t -Z-Øn-s t\ - Ø B-h-c-W-hpw A-h-bn-se A-\- -tim-sn kq- v-a Po-hn-I-fpw k-ky-tem-i-hpw Po-h-tem-I-hpw G-I-ssPh-hy-h-ÿ B-sW- Xn-cn- -dn-hn- m-sx-bp- Hm-tcm a-\p-jy C-S-s]-S-ep-I-fpw Cu ssp-h-hy-h-ÿ-bn B- Unkw-_ Lm-Xw G-ev-]n- pw. Rm c-l-ky-øn D- m- s -Sp-I-bpw `q-an-bp-ss A-t[m-`m-K-ß-fn \n -Ωn- s -Sp-I-bpw sn-bv-x-t mƒ F-s A-ÿn-Iq-Sw \n-\- v a-d-hm-bn-cp- n- (k- o-ø-\w 137:15). ]m-d-bp-ss `m-k-am-bn-cp- Im -ky-tam a- v G-sX- n-epw [m-xp- -tfm H-cp Po-h-\p- ^-e-am-bn Xo-cp- -Xv G- -hpw Ip-d- -Xv F-Æm-bn-cw h -j-sø {]-{In-b-bm-Wv. A-Xm-Wv \-Ωp-sS `- -W-Øn-eq-sS A-ÿn-bm-bpw amwk-am-bpw c- -am-bpw am-dp- -Xv. A-Xn-\m \n-e-sø s]m-sn-bn \n- pw a-\p-jy-s\ \n -an- p F- p- -Xm- Wv im-kv-{x-hpw bp- n-bpw. Ip-c-ßn \n- pw ]-cn- W-an- p- m-bn F- v ]-d-bp- -Xv ti-h-ew H-cp kn- m- -hpw A-Xn-\p-a- p-dw A- -hn-izm-k-hp-am-bn Xo-cp- p. A-Ω `q-an-sb sim- -b-sn- p- -h D-]-t`m-K-h-kv-Xp- ƒ \n -an- p-hm J-\-\w \-S-Øn [m-xp- ƒ Xp-c-s -Sp- p-tºmƒ A-Ω-bp-sS K -`-]m-{xam-wv Xp-c- p- -Xv. Xm - m-en-i em-`-øn-\p th- n I -j-i Cu a-æn hn-jw I-e -Øp-tºmƒ A-Ωbp-sS K -`m-i-b-øn-em-wv hn-jw I-e -Øp- -sx-t m - p-i. A-Xn-s hn-e Po-h X-s - -B-bn-cn- pw. Npcp- -Øn cm-py-øn-s hn-i-k-\-am-]n-\n Ip-Xn- p-bcp-tºmƒ A-Ω `q-an h- y-bm-bn am-dp-i-bm-wv. ]m-d-bn-ep- \q- n-sb- v aq-e-i-ß-fpw k-ky-ß-fp-ss thcp-iƒ- v `- n- p-hm ]m-i-øn-ep- -X-. t^m-kv- ^vd-kpw s]m- m-jpw ss\-{s-p-\pw Im -_-Wpw a-æn Zzn-I-Wn-Im-cq-]-Øn-epw {Xn-I-Wn-Im-cq-]-Øn-ep-am-Wv ÿn-xn sn-øp- -Xv. C-h th-cp-iƒ- v h-en-s -Sp- phm km-[n- -bn-. A-h-sb G-I-I-Wn-Im-cq-]-Ønem- p- ]m-n-iw \n -Δ-ln- p- -Xv a-æn-ep- Pohm-Wp- -fm-wv. C-Xn-\p th- hy-xy-kv-x C-\-ß-fnep- _m-œo-cn-b-iƒ G-sd D-ev-]m-Zn- n- p- ^m-œdn-bm-wv \m-s ]-ip-hn-s B-am-i-bw. A-Xn-\m \m- S ]-ip-hn-s Nm-W-I-hpw aq-{x-hpw Ir-jn-bn A- p-xw kr- n- p-sa- v \-sω ]Tn- n- -Xv Ir-jn B- flo-b-{]-{in-b-bm-sw- v I-s -Øn-b Ir-jn im-kv-{x- _-k-h-{io kp-`m-jv ]-te- B-Wv. a-\p-jy- \n -an-x em-_p-i-fn H-cp Po-h-\pw kr- n- -s -Sp- n-. C-h-sb th -Xn-cn- v Ip- n-bn-em- n-bm A-h hn-x-c-ww sn-øp- -h - pw D-ev-]m-Zn- n- p- -h - pw sim- -em-`w D- m-ip-i-bpw I -j-i Z-cn-{Z-\m-Ip-Ibpw sn-øpw. H-cp {Kmw a-æn tim-sn- -W- n-\v _m- Œo-cn-b-Iƒ A-\-h-[n C-\-ß-fn-em-bn Po-h-s Hm-tcm L- -Øn-epw A-h-bp-sS [ -Ωw \n -Δ-ln- p- p. C-Xv {]-Ir-Xn-bn-eq-sS kr- n-i -Øm-hv \-ap- v \ -In-bn- p- v. tim-sn- -W- n-\v sl-œ `q-an- v Po-hm-Wp- sf \ -Ip-hm G-Xv I-º-\n- v km-[n- pw? C-h I - j-i-\n A-Sn-t - n- p- Ir-jn im-kv-{x- Ip-Ø-I-º-\n-I-fn \n- pw ssi- - p- tim-sn-i-fp- \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

25 ss k-ωm-\-߃ I -j-i-t\-bpw a-æn-t\-bpw hn-e- psim-sp-øn- m-wv. mw. kr- n-bn k-ky-tem-i-øn Zyw snøp H-cp D-Zm-l-c-Ww t\mcm-k-h-f-ß-fpw Io-S-\m-in-\n-I-fpw \ -In I -j-i-t\- C-e-Iƒ ]-gp-øm sim-gn-bp-i F- bpw a-æn-t\-bpw h- n- A-tX A-h-ÿ a- p-cq-]- -Xm-Wv s]m-xp-th-bp- \n-b-aw. hmg-bpw I-cn-ºp-am-Wv C-e sim-gn- m-ø Øn ho- pw Xp-S-cp- p. Ip- n-bn In- p- -h \-ΩpsS a-æn-\pw Po-h-\pw Zp-c- -߃ k-ωm-\n- p-tam-sb- c- v k-ky-߃. c- n-t -bpw i-co-cw P-e-Øm \n - v B - -dn-bmw? A-h-bp-sS ]n-d-in-ep- Ip-Ø-I an-x-am-wv. A-Xn-s i-co-c-sø P-e-_m-jv-]o-I-c-Wkm-{am-Py-Xz i- n-i-fp-ss c-l-ky A-P- Xn-cn- -dnbp-tºm-tg- pw ssh-in-t m-bn-cn- pw. l-cn-x-hn-π-h-øn- cp h-kv-{x-am-bn ssz-hw \ -In. hm-g- p-e ]-gp- p- Øn -\n- pw kw-c- n- p-hm ]-gp-ø C-e-Iƒ H- eq-ss \-S- ]n-sn- -S- A- n-a-dn-bp-ss Zp-c- -߃ k-a-b-øv ]-g-øn-\p- kq- v-a-aq-e-i-߃ e-`n- pam-c-i-tcm-k-ß-fn-eq-ss \-Ωƒ t]-dp- p. A-h \-Ωp-sS -Xv Cu D-W-ßn-b C-e-I-fn -\n- p-am-wv. A-Xn-\m ]- n-wn am- p-sa- v ]-d- v \-sω h- n- H-cp im-kv- hm-g-bn \n- v ]-gp-ø ^-e-øn-\v Kp-W-hpw cp-nnbpw Iq-Spw. D-W-ßn-b C-e-Iƒ ap-dn- p-i-f-b-w-sa- v {X-Im-c-\pw \-ap- v \- -]-cn-lm-cw X- n-s - v am-{x-a-, H-cp G- p-]-d- n t]m-epw \-S-Øn-bn- n-. {]-Ir-Xnbp-sS h-gn \-Ωp-sS ap-ºn ssz-hw k-ar- -am-bn \ - -sx- m-wv? -ssz-h-øn-\v X-s kr- n-bn F-t m ]-d-bp- Ir-jn-im-kv-{X- ]-tcm- -am-bn ]-d-bp- In-bn- p- -t mƒ \m-sa- n-\v ho- pw Ip-Ø-I-fp-sS si- A-_- w ]- n-bn-cn- p- p. hm-g C-e-sIm-gn- p- kz- Wn-bn ho-wv h- n-x-cm-i-ww. `m-hw \ -Ip-hm a-d- p-t]m-bn. \-Ωƒ a-\p-jy sszh-øn-\p ]- n-b H-cp A-_- w Xn-cp-Ø-Ww. a-\p-jy ssz-h-am-ip-tºmƒ a-\p-jy F-hn-sS kr- n-i -Ωw G-s -Sp- p- p-thm C-hn-sS B-cm-Wv ssz-hw? Im -ky-øn-t -tbm C-cp- A-hn-sS kr- n-bp-ss Xm-fw sx- p-i-bm-wv. A-Xyp- - ºn-t -tbm Aw-iw i-co-c-øn Ip-d-bp-tºmƒ I-gn- X-s knw-lm-k-\-øn C-cp- v ssz-h-tøm-sv k-a- p- Im -kyw, A-b Kp-fn-I-Iƒ: I- v A- -ambn t\-cn- v I-gn- -bm-wv. A-Xn h-n-\-hpw A- n-bpw \m-ip-hm {i-an- p- a-\p-jy-s A-h-ÿ sb-i-ømhv ]-d-bp- p- v (sb-iøm\v. 14: C-hn-sS ]n-im- hm-bp-hpw P-e-hp-an-. `q-an(t -Zw)bp-an- -I- v am-{xta D- q. A-h `q-an-bp-ss K -`-]m-{x(t -Zw)Øn P- Nn-s\- p-dn- -, _m-_n-tem cm-pm-hn-s\- p-dn- m-wv ]-cm-a -iw hmiyw 4 t\m- p-i-). ^-ew ]m-n-iw snøp-hm ssz-hw l-cn-x C-e-Iƒ F- A-Sp- -f H-cp Im-Ø Kp-fn-I-Iƒ ]m -iz-tzm-j-ß-fn-te- v \-sω ho- -sa-sp-øv h-f - -X-, Po-h-\p- -X-. I- v ^-e-ama-lm- p-x-am-bn kr- n- n- p- -t mƒ \-Ωp-sS A-Sp- gv-øpw. Cu ^-e-߃ ]m-n-iw sn-øp-tºm-gpw A-Xnse Po-h-\pw A- n-bpw hm-bp-hpw ]q -Æ-am-bpw, P- -f-bn \-S- p- ]m-n-iw I-e-b-, sim-e-bm-bn am-dp-i-bm-wv. ap qdp tim-sn h -j-sø ]m-n-i-{]-{inb-bn-eq-ss cq-]-s - ^-e-øn-se Po-h-s\ A-c-a-Wn- bpw t_- v sn-øp-i-bpw sn-øp-tºmƒ P-emw-i-hpw ew `m-kn-i-am-bpw \- -s -Sp- p. h-d- -bpw s]m-cn- - q ]m-n-i-øn-eq-ss a-\p-jy hn-i-e-hpw hn-ir-xhpw A-]-I-S-I-c-hp-am- n am- p- p. A-ß-s\ I- v A- A-Sp- -f-bn-se ]m-n-iw lnw-k-bm-wv. ]q -Æ-ambn \- -s -Spw. A-ß-s\-sb- n \-Ωp-sS -am- p- {]-tem-`-\-øn \mw ho-gp- p. l-cn-x-i- s]-t{smƒ H-gn- v Hm-Sn-t - ss_- n Uo-k H- Øn I- v ^-e-am-ip-tºmƒ a-\p-jy-\n -Ωn-X A-Sp- gn- n- v h- n Ãm - m- p-hm ssz-h-tøm-sv {]m - n- -f-bn I- v A- -am-ip- p. a-\p-jy ssz-h-am-ip- m h- n Ãm - m-ip-tam? Cu i-co-c-øn-\v B-h-iyam-b-Xv F-s - v ssz-hw \n- -bn- n- p- v. A-Xn-\v hn- -Xn-s Zp-c- w. a-\p-jy ssz-h-øn-s kr- n {]- {In-b-bn I-Æn-bm-Ip- -Xn-\p-]-I-cw F-s - mw kr- cp- -am-b `- -Ww I-gn- n- v tcm-kw am-d-w-sa- v {]m - n- n- p-t m, A-Xv F-s - mw Po-hn-X-ku-I-cy-߃ n- p- -Xv ssz-h-sø ]-cn-l-kn- -em-wv. D-]-hm-khpw {]m - -\-bpw B-h-iy-am-bn h-cp- -Xv C-hn-sS-bm- \-ap- v \ -In-bn- p-s - n-epw A-h-sb- mw B-Xy- n- I-am-bn Zp-c- -ß-fm-bn `-hn- -bm-wv. Wv. {]m - -\-bn- m-ø D-]-hm-k-hpw D-]-hm-k-an- m- \-Ωp-sS i-co-cw \n -an-t - L-S-I-߃ Po-h (h- Ø {]m - -\-bpw hy - w. -io-e-߃ am- p-hm X- N-\w), A- n, hm-bp, P-ew, `q-an F- mw X-s H-cp øm-dm-im-sx tcm-k-߃ am- -W-sa- v {]m - n- p- - ^-e-øn-ep- v. I- v ^-e-am-ip- {]-{In-b-bn Cu Xv D-]-hm-k-an- m-ø {]m - -\-bm-wv. io-e-߃ am- A- v L-S-I-ß-fpw ^-e-øn k-a-rv-p-k-am-bn kwtbm-pn- n- -s - n-cn- p- p -A-Xn-s ]q -Æ-X-bn X- -Xv. {]m - -\ ssz-h-sø am-\-km- -c-s -Sp-Øp-hm- p-hm-\p- a-\- -cp-øn-\p th- n-bm-wv {]m - n-t s. kr- n k-ºq -Æ-am-Wv. H-cp Ip-d-hpw A-Xn C- \m-bn- -, kz-bw am-\-km- -c-s -Sp-hm-\m-Wv.. Ip-d-hp-s - v ]-d-bp- a-\p-jy (im-kv -{X- ) ssz-h-sø tnm-zyw sn-øp-i-bm-wv. ]q -Æ-X-sb tnm \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 25 Unkw-_ 2016

26 hm Ø-Ifpw hnti-j-ßfpw hyxykvx Nn -Iƒ thdn ImgvN-Iƒ C -gn \hw-_ 12 A -c-\-kcn hfsc Xnc- nem-bn-cp- p. X pwxm-f-hp-ambn Hcp-Iq- w. ktμ-i-tam-xp \n e Zriy-ß-fp-ambn as mcp Iq. ]Xm-I-Ifpw apøp- p-s-i-fp-ta n thsdmcp \nc. s]mcn-bp shbn-eøv Zmlian-\n- I-fp-ambn k tkhi. IÆn\v Ipfn a \ Ip ] Soj -Wn v Ipd v snøp ]nt HmSn-\-S- p- p. j ns s\ Øv S nmmb hmn-ihpw kq n p t\m n-b-t mƒ ssii-fn ssibp-d-ifpw. P\-Øn-\n-S-bn-eq-sSsb mw Ah-tcmSn Ib-dp- p. Dufn-bn p ad-bp- p. Ip n-ifpw ap-xn -h-cp-sa mw D]-tbm-K-Øn\v tijw aqe-i-fnen ncp IS-emkv mkp-ifpw Nc-Sp-s]m- nb sxm n-bp-sa- mw Ah ssii-fn-te n s]mßn-h- p. as mcp Iq as v \q Øv \nh Ønb ] XpWn-s\- -Sn Ip n-bn-te v Ah tij-cn ]mgvhkvxp- ƒ \nt -]n p p. BcmWo ]n-t sk v. knf-kvsf k`-bpss Zzni-Xm_vZn BtLmj kam-]\ ktω-f-\-øn\v AWn\nc lcnxi Ω tk\- bnse tkh-i-cm-bn-cp p Ch. tpmen, tdmupw ktω-f\ ÿe-hp-sa mw hrøn-bmbn kq n- p-i. tlmj-bm{x IS- p-t]mb hgn-øm-c-ifpw IqSn-\n- n-s-hp-sa mw srmsn-bn-s-bn Ch hrøn-bm- n. amen\y \nt -]-߃ {]txyi h n-bn Ib n k`-bpss ]d-ºp-i-fn \na-rvp\w snbvxp. ]c-ky-øn\p-]-tbm-kn ^vfivkv jo p-i-sf mw tijcn v Irjn- p-x-ip t{km _mkp-iƒ \n an- p Xnc- n-em-wn-h-cn-t mƒ. D -h-ßfpw s]-cp- m-fp-ifpw ktω-f- \ßfpw i n {]I-S-\-ß-fp-sa mw Ign-bp-tºmƒ ipno-i-cw sxmgn-em-fn-iƒ A\p`hn- p bmx-\-i-sfm pw tim bw-im Adn- n-. ImcWw lcn-x-tk-\-bpss I Ω Ipi-e-X. ticf \thm- m-\-øn\v kn.-fw.-fkv anj-\-dnam hgn-sbm-cp n: ]nw-dmbn hnp-b anj-\dn BK-a-\-Øns Ccp- qdmw hm jni BtLm-jß-fpsS kam-]\ ktω-f-\-øn apjy-a{ n ]nw-dmbn hnpb anj-\-dn-am \msn\v snbvx \ -Isf A\p-kva-cn- p. hnzym-`ymk cwkøpw PmXn hnth-n\w Ah-km-\n- n- p- - Xn\pw ASnaØ hyh-ÿnxn C mbva snøp- -Xn\pw ]n m hn`m-k-ßsf k`-bpss apjy-[m-c-bn sim p-h-cp- - Xn\pw anj-\-dn-am snbvx {]h Øn-I-sf-sb mw At±-l-Øns apjy-k-tμ-i-øn Du \ In ]d- p. tim bw s\{lp tãun-b-øn Hcp e -Øn-e-[nIw hcp hnizmk kaqlw ASp-t mspw Nn -tbmspw IqsS-bmWv AWn \nc- Xv apt m-sn-bmbn \S almt{]jnx dmen tim bw ] -W-Øn\v ]pxpa\nd- -Xm-bn-cp- p. {Sm^nIv tªm p- Iƒ hcmsx amen-\y-߃ Ah-ti-jn- n- msx A c \K-cn-bpsS ]hn-{xx ImØp-kq- n ktω-f-\-ambn CXv Hm a-i-fn tijn- pw. alm-bn-s-hi ]cn-ÿnxn hip- ns lcn-x-tk-\-bpss tkh\w hyxykvxx ]pe Øn.hnZym- `ymk kmaq-lni kmwkvim-cni awvu-e-ß-fn- Cu k` hln- p ] v icn-bmb cq]-øn hne-bn-cp-ø-s -S-Ww. B n-en apø-in v Bbp thz NnIn s]m Ip- -Øn-\-SpØv Nnd- -Shv {Kma-Ønse k m bp.]n kviqfn\v apºn \n p B nen ap-ø-in v {]mbw \q -ºXn\v tase. At\Iw Xe-ap-d-Iƒ v XWepw Ipfncpw \ Inb B n-en v CubnsS Hc-kpJw ]n v tcmkw. \ms `mj-bn ]d- m XSn snxp n p-i. Ip n-iƒ pw apxn -h p-sa mw Hcp-t]mse k -Sambn. Ip n-iƒ apø-insb Hm Øv {]m -\- XpS-ßn. ac-øn\v Nph- n \n -h Ihn-X-Iƒ snm n. Ah- Na {]m \m KoX-߃ ]msn. Ah-km\w sshzy- m FØn. Bbp thz acp- p-iq v tx\n Nmen v ac-øns tisph `mkøv ]pc n, NmWIw sagpin XSn s]mxn- p. 30 ASn Db-c-Øn-ep tisp `mkøv FØp- -Xn\v {]txyi tãpv \m p-imcpw hnzym n-ifpw tn s m-cp- n. B X- n \n mwv sshzy- m acp v te]\w snbvx-xv. Hcp \msv apgp-h {]m -\-bn-emwv acapø-in-bpss tcmk-ku-jy-øn-\mbn hm Ø-Iƒ Fgp-Xn-bXv ss\\m si.-tp- _v Unkw-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

27 27 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 27 Unkw-_ 2016

28 Unkw-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw...

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... s{]mhmjv tlmjv CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-]- -cm-jv{so-bw t\cnsp {]Xnk nbpw ^mknãv hn]øpw apx-em-fn-ø-hn-cp- hnπht mcm hpw _nsp-]n- -B -F-kv-Fkv

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w?

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w? 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A[ymbw H v BJym-\-X{ w t\mh-en kmlnxy-i-e-bpss auen-i-xbv pw Bkzm-Zy-Xbv pw ASnÿm-\-]-chpw A{Kn-a-hp-amb XØzw AXns cnbnxmhv Ah-ew- _n p BJym-\-X-{ -ß-fm-Wv. cn\ {]Im-iam-\-am-

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

FUnt mdnb... tum. tpmkv ]md- -S-hn. {InkvXp-hns kvt\l- k-tμiw tpm_n ]n. G{_lmw. IkvXq-cn-cw-K-\ KmUvKn mwv Ime-L- -Øns Bhiyw _nj v txmakv si.

FUnt mdnb... tum. tpmkv ]md- -S-hn. {InkvXp-hns kvt\l- k-tμiw tpm_n ]n. G{_lmw. IkvXq-cn-cw-K-\ KmUvKn mwv Ime-L- -Øns Bhiyw _nj v txmakv si. NEW VISION FOR A CHANGING WORLD is an ecumenical magazine owned by a Nava Darshan Trust, a Public Charitable Trust registered in1999. This periodical, originally started in 1992 as a bimonthly entitled

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

(1) Pq - -Pqsse 2015

(1) Pq - -Pqsse 2015 (1) (2) hne: 300.00 cq] hne: 200.00 cq] hne: 480.00 cq] hne: 150.00 cq] (3)... Pq - Pqsse 2015 ]pkvxiw 4 e w 1 hne ` 20... - FUnt mdnb apple 04 tamzn... sipvcnhmƒ...]ns am[y-aßfpw 06 ]n. _k v - ASn-b -cm-h-ÿ-

More information

Women in The Bible. Michal (aojä)

Women in The Bible. Michal (aojä) Women in The Bible Michal (aojä) aojä F t]cnsâ AÀ w btlm-hsbt mse BcpÅq Cu kv{xosb bn{km-tb-ensâ {]Ya cmpm-hmb iueosâ c m-as aiä F pw tkmeym- ns\ txmev]n Zmho-Znsâ `mcy F p-apå c v am\-z-wvu- n-ep-amwv

More information

in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Vol. 5 No. 6, 15 June 2017

in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Vol. 5 No. 6, 15 June 2017 Vol. 5 No. 6, 15 June 2017 in hnth-i-]q w am{xw Hcp F p-h-b- p-im-cs\ Ahs AΩ Xos m- n-sim v s]m -te-ev]n kw`hw Ign Znhkw an hm Øm am[y-a-ßfpw dnt m p snbvxn-cp- p. sxmsp-]p-g-bn-emwv AXv \S- -Xv. ssen-hn-j

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X)

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) ]Xnaq mw ticf \nbak` (THIRTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) h\hpw ]cn-ÿn-xn-bpw hnt\m-z-k- m-chpw (FOREST, ENVIRONMENT AND TOURISM) ssph sshhn[y kwc- -Ww, FIvÃ

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3)

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) JpXzv_ 26.1.2007 _bvøp ^pxq-lv, e C sø JpXz-v_-bnepw A m-lp-hns KpW-\m-a-amb "dlvam ' F hnjbw Xs bmwv hnh-cn- p- -Xv. F m, C v lzo-kp-iƒ D -cn- p-sim- mwv CXv kw_- -ambn

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information