Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Size: px
Start display at page:

Download "Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^"

Transcription

1 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ A-[n-I-am-Ip-hm H-cp Im-c-W-him-epw ]m-sn- m-ø-xm-ip- p-sb- p Hm -Ø-tUm-Iv-kv k-`m ta-e- y- _-t -en-tbm-kv am - tøm-ωm ]u-sem-kv Zzn-Xo-b. H-cm-fp-sS i-_v-zw am-{xw D-b - p tiƒ- p- -Xpw \n -_- -ambn H-gn-hm- -W-sa- pw k-tμ-i- Øn ]-d-bp- p. H-cp ip-{iq-j- m-c am-{xw \-S-Øp- C-S-hmb-\-I-fp-sS k-a-b-sam-gn-si a-s mcp k-a-b-øpw ssa- n-eq-ss-bp- H- -bmƒ i-_v-zw B-cm-[-\mk-a-b-ß-fn D- m-ip-hm ]m- Sp- -X-. s]m-xp {]m - -\-Ifpw hm-b-\-i-fpw Km-\-ß-fpw B- cm-[-\m-{i-a-øn-se \n -Øp-Iƒ t\m- n Iq- -am-bn-ø-s snm- nbn-cn-t - -Xm-Wv. B-cm-[-\-bn ap-gp-h hnizm-kn-i-sf-bpw k-po-h-am-bn ]- s -Sp- n- p- -Xn-\v t\-xr-xzw \ -Ip-I F- -Xm-Wv Km-b-I-kw- -sim- p- m- Imen-Øo- -t kv : hn[n ]d PUvPn v ÿew am w ÿew am p- Xv A{X tamiw Imcy-amtWm. L-Øn-s Np-a-X-e. ]-t ]-e tz-hm-e-b-ß-fn-epw B-cm-[-\-sb- -Xv Km-b-I-kw-L-Øn-s am- {Xw ]-cn-]m-sn-bm-bn am-dp- co-xnbm-wv I- p-h-cp- -Xv. B-Ibm, B-cm-[-\m-{I-a-Øn-ep- Km-\-߃ am-{xw, kw-_- n- p- F- m-h - pw ]m-sm-hp- X- Xn-cp-h- : N-cn-{X-߃- v hn-f-\ne-am-b a-e-bm-f- -c-bp-ss km-aqln-i ]-cn-h -Ø-\-Øn-\v \n - Æm-b-I kzm-[o-\w sn-ep-øn-b \-thm- m-\-øn-s lr-z-b-`q-anbn a-s m-cp N-cn-{X-kw-K-a-Øn- \v km- n-bm-ip- p. 2018se {In-kv-a-kv Zn-\-am-b Un-kw-_ 25 \v Xn-cp-h- ]-ªn- Iv tã-un-b-øn B-bn-cw kw- Ko-X- -cpw e- w t{im-xm- fp-am-bn a-[y Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-s B-flo-b N-cn-{X-Øn-\v ]p-ø G-Sp-Iƒ Xo - p- -Xm-Ipw ""H- m-bv ]m-smw tb-ip-hn-\m-bv'' kw- Ko-X-a-lm-kw-K-aw. \-ho-i-c-w-øn-s kw-l-sn-x ap-t - -Øn-\n-sS ssz-h-h-n-\- ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI c-øn-ep- ]-c-º-cm-k-x Cu-W߃ D-]-tbm-Kn- v Km-b-I-kw- Lw B-e-]n-t - -Xm-Wv. \-ΩpsS B-cm-[-\m-Ko-X-߃ tim-d-kv (Iq- -am-bn ]m-sp- -Xv) co-xn-bn B-e-]n-t - -h B-I-bm G- Imw-K B-em-]-\-hpw H-cm-fp-sS i- _v-zw am-{xw D-b - v tiƒ- p- - Xpw \n -_- -am-bpw H-gn-hm-t - -Xm-Wv. kw-ko-x D-]-I-c-W߃ \-Ωp-sS B-cm-[-\-bn \n -_- -an- m-ø-xm-ip- p. A- Y-hm B-h-iy-sa- n h-f-sc e- fn-x-am-b H-cp-]-I-c-Ww am-{xw D- ]-tbm-kn- m a-xn-bm-ipw. Km-\- ta-f-iƒ- v D-]-tbm-Kn- p- co- Xn-bn-ep- D-]-I-c-W-߃ \n - _- -am-bpw H-gn-hm-t - -Xm- Wv. kw-ko-txm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hn-izm-kn-i-fp-ss i-_v-zsø- mƒ A-[n-I-am-Ip-hm H- cp Im-c-W-h-im-epw ]m-sn- m-ø- Xm-Ip- p. Im -Ωn-I-t\m C-S-hmb-\-Iƒ \n -Δ-ln- p- ip-{iqj-i-tcm {]m - -\-I-tfm hm-b-\- Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ ]m-em-cn-h- w: I-cn-kv-am- n-iv \-ho- I-c-Ww ti-c-f I-tØm-en- m k- `-bn kw-`-hn- n- m-bn-cp-s - n bq-tdm- n-se k-` t]m-se ti-c-f k-`-bpw H-cp a-cp-`q-an B- Ip-am-bn-cp- p-sb- v _n-j- v am dm-t^ X- n. ""I-cn-kv-am- n-iv {]-ÿm-\-øn-s G- -hpw h-en-b ]m -iz-^-ew, C-Xp s]- -t mkv-xp ap-t - -sø _-e-s -Sp-Øn F- p- -Xm-Wv. I-cn-kv-am- n-iv {]- ÿm-\w h-f - -t mƒ s]- t m-kv-xv {Kq- p-i-fn-te- pw B- fp-iƒ t]m-im Ip-s-d-sbm-s Im-c-W-am-bn'' _n-j- v am dmt^ hn-e-bn-cp-øp- p. B-[p-\n-I Im-e-L- -Øn-se I-tØm-en- I-cn-kv-am- n-iv \-ho- I-c-W-sa-s m-s ]-d-bp- -Xv c- mw h-øn- m kq-\-l-tzmkn {]-I-S-am-b ]-cn-ip- m-fl hn-kv-t^m-s-\-øn-s Xp-S -I -a- ]- -Xn-bm-Wv. I-cn-kv-am- n-iv {]- _-t -en-tbm-kv am -tøm-ωm ]u-sem-kv Zzn-Xo-b ÿm-\w B-cw-`n- v A-º-Xp h - jw I-gn-bp-tºmƒ I-cn-kv-am- n-iv {]-ÿm-\-sø \mw a-\-kn-em- p- -Xv B-Zn-a k-`-bn-ep- m-b s]- -t m-kv-xv ]p-\x-kr-jv-sn- m \-S-Øn-b ssz-hn-i C-S-s]-S-em-bn- m-wv. C- y-bp-ss {]-txy-in- v ti-cf-øn-s km-l-n-cy-øn Cu s]- -t m-kv-xp A-\p-`-h-sØ hn-e-bn-cp-øp-tºmƒ C- v a- v ]- e k-`-i-fpw ar-x-{]m-b A-h-ÿbn-em-Ip-tºm-gpw ti-c-f I-tØmen- k-`-bn B-[ym-fln-I \-\- hp- a-æp- v. A-Xn-s {]-[m-\ Im-c-Ww ti-c-f-øn-se I-cn-kv-am- n-iv {]-ÿm-\w A-\p-{K-l-a-g-bmbn \-Ωp-sS \m- n s]-bv-xn-d-ßnb-xp-x-s -bm-wv. I-cn-kv-am- n-iv {]-ÿm-\-øns ]m -iz-^-e-ß-sf- p-dn- v ]- e-t m-gpw \n-tj-[m-fl-i-am-bn Nn- n- m-dp- v. ]-t I-cn-kv-am- n- (ti-jw t]-pv 9) _n-j- v am dm-t^ X n Iv \-ho-i-c-ww ti-c-f k-`-bn kw-`-hn- n- m-bn-cp-s - n bqtdm- n-se k-`-t]m-se ti-c-f k- `-bpw H-cp a-cp-`q-an B-Ip-am-bncp p. h-n-\m-[n-jvtn-x-am-b kp-hnti-j {]-tlm-j-ww ti-c-f I- tøm-en- k-`-bn im-kv-{xo-bam-bpw {]m-tbm-kn-i-am-bpw B-cw- `n- p- -Xv I-cn-kv-am- n-iv {]-ÿm- \-Øn-\p-ti-j-am-Wv. ]- p-im-e-øv \-Ωp-sS ssh- Zn-I-cp-sS {]-kw-k-sø- p-dn- v H- cp B-t -]-ap- m-bn-cp- p. hmbn txm- p- -Xv I-Y-bp-sS tasºm-sn tn -Øv hn-fn- p ]-d-bp- p-sh- v. A-Xn-\v h-n-\-hp-am-bp- _- w ip-jv- -am-bn-cp- p. F- m kp-hn-ti-j {]-tlm-j- W-߃ h-n-\m-[n-jvtn-x-am-i-wsa- v ti-c-f I-tØm-en- k-`sb ]Tn- n- -Xv I-cn-kv-am- n-iv {]- ÿm-\-am-wv. h-n-\w hm-bn- m, ]Tn- m, {]-kw-kn- m, {]-N-cn- n- m-\p-ap- H-c-`n-\n-th-iw ti-cf I-tØm-en- k-`-bn kr-jv- Sn- -Xv I-cn-kv-am- n-iv {]-ÿm-\-am- Wv. C- v Xn-cp-\m-fp-I-fp-sS H-cp- -ip-{iq-j-bp-ss `m-k-am-bn- v h-n- \-{]-tlm-j-w-ap- v. A-Xm-b-Xv ss_-_nƒ I -h -j. Cu h- (ti-jw t]-pv 9) Published from Thiruvalla on Xn-cp-h- : s{si-kv-x-h F-gp-Øp- Im-c-\pw bp-h-p-\-{]-h -Ø-I-\pam-b kmw sim- m-gn hn- n-^v C- y-bp-ss ]p-xn-b kn-c-h-bm-bn Np-a-X-e-tb- p. A-e-Iv-kv am-xyp hn-c-an- H-gn-hn-te- m-wv kmw sim- m-gn-sb hn- n-^v C- y-bpss t_m -Uv Xn-sc-s -Sp-Øv. Im-en- - v bq-wn-th-gv-kn- n-bn-se Fw-kn-F ]T-\-Øn-\p-ti-jw A- t±-lw hn- n-^v C- y-bn tn-cp-i-bpw Xp-S - v hn-im-j-]- -Ww, \m-kn-iv, su-dm-uq F- n-hn-s-ß-fn Xm-a-kn- v `m-jm- (ti-jw t]-pv 9) kmw sim- m-gn hn- n-^v C- y-bp-ss ]p-xn-b kn-.c-.h. Bbn-cw Km-b-IcpsS {In-kva-kv Km-\k y ]mã si.-kn.- F.Fw.- ]mã n.-fw.- tpmpn sf v tpm cmpp ` -h- -e amxyp amxyqkv Øn-s -bpw k-xy-kp-hn-ti-j- Øn-s -bpw Dƒ- m-ºp-iƒ lr- Z-b-Øn G- p-hm-ßn cq-]m- -c- Øn-s ku-ay-`m-h-am-bn am-dn-b P-\-k-aq-l-Øn-s B-cm-[-\- bn k-t m-j-øn-s sim- m- w H-cp- n-b-xv kw-ko-x-am-wv. ssz-h-øn- -te- v am-{xw I- Æp-Iƒ D-b -Øn {]m - -\m- ]q -Δw ap-t -dn-b ]n-xm- - m-cpss-bpw am-xm- -fp-ss-bpw I-Æocpw hn-b - pw ho-w a-e- -c-bnse a-æn B-flm- ƒ cq-]w sim- p. Du-j-c-am-bn-cn- p- I- \ - m- p-iƒ A-h-cp-sS lr-z-b- X-{ n-i-sf sxm- p-w -Øn-bt mƒ A-S - v ho-w h-cn-iƒ (ti-jw t]-pv 9)

2 2 ka-im-eni ]{XnI FUn-t m-dn-b sabv 20 snb am tpm h Kokv amt\-pnwkv FUn- ^n n cmpp lqã No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv.kmap-h dkn-u v FUn-t gvkv Ipcym-t mkv txm -Øn Pm kn F. h Kokv Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv jn_p ap -wim- n h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp \yqtbm v bp.si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv a p ]osn-tb- s_ n ]m - H etlma cmp G{_lmw tam kn hf- -h w Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : kp-\-μm-]p-jv-i ti-kn X-\n-s -Xn-sc U -ln s]meo-kv B-fl-l-Xym-t{]-c-W-Ip- w Np-a-Øn-b-t mƒ i-in-x-cq Szn- -dn \n- p X - m-ew ssk Hm-^v sn-bv-xp. F- n- m-cn- kn k-ln- m h-øm-ø-xn-\m-em-sw- p hn-i-zo-i-c-ww. F- m- Wv F- n- m-cn- -kn F- v i-in-x-cq \n -Δ-Nn- p- -Xn-ß-s\- bm-wv. ""a- p- -h-cp-ss \n -`m-ky-øn k-t m-jw I-s -Øp- -Xm-Wv F- n- m-cn- -kn.'' Iq-Sp-X F- n- m-cn- -kn t\-cn- Sp- -Xn-\p- ap-tº X-cq Szn- -dn \n- p Hm-Sn c- -s]- p. F- n- m-cn- -kn H-cp _m-[-t]m-se km-aq-ly-am-[y-a-ß-fn ]-S-cp-I-bm-Wv. {i- n- n-s - n F-{X am-\-kn-i ]-Iz-X-bp- -hsc-bpw A-Xp Io-gv-s -Sp-Øpw. Xn- -bp-ss ]-I - -bm-bn C-Xn-s\ Im-Wmw. C -s\- n-se B-{^n- ]m-b-em-wv F- n- m-cn- -kn. F-hn-tS- pw H-gp-In \-S- p ]-S - p ]n-sn- mw. G-Xp hn-f-\n-e-søbpw \-in- n- mw. km-aq-ly-xn- -bpss hym-]-\-am-wv F- n- m-cn- -kn. A-[-a hm-k-\-i-sf h-f -Øp- am- \-kn-i X-e-am-Wv C-Xv. ]q -Æ-X-bn-te- p- {]-bm-w- Øn a-\p-jy-s\ \-bn- p- -Xv A- h-s Np- p-]m-sp-i-fm-wv. X-e-ap-d-Ifn-eq-sS cq-]-s - p h- \- -bp-ss kw-kv-im-c-am-wv aq-ey-߃. A-hbn-e-[n-jvTn-X-am-b Po-hn-X co-xn-bm- Wv \- a-\p-jy-s\ kr-jv-sn- p- - Xv. Ip-Spw-_w, hn-zym-e-b-߃, a- X-ÿm-]-\-߃ {]-Xy-b-im-kv-{X߃ C-h-sb- mw Ip-eo-\-am-b a- \- n-s\ kr-jv-sn- mw. \- -Xn- -Isf th -Xn-cn- -dn-bm-\p- I-gn-hns\-bm-Wv hn-th-iw F- p hn-fn- p- -Xv. hn-zym-`ym-kw A-dn-hp \ - Ip- p. hn-th-i-am-wv a-\p-jy-s\ m-\n-bm- p- -Xv. A-dn-hp-Iƒ Xn- -bv- v D-]-tbm-Kn- mw. D- -X hn-zym-`ym-k-ap- -h-cn Nn-e h- en-b {In-an-\-ep-I-fm-Ip- -Xv I- n- n-t? A-h-cp-sS ta-j-e-bn-se A- dn-hp-iƒ Iq-Sn Xn- -bv- v D-]-tbm- Kn- p- p. {In-an-\ a-\- p- H- cp F- -\o-b Xn- {]-h -Øn-bn-te- v Xn-cn- m A-Xn F- -\o-b-dnw-kv ssh-z-kv- yw Im-Wmw. tum-iv-s-td- v D- Bƒ B-cp-sS-sbm-s -sb- n-epw ]n- m- ºp-d I-Y-Iƒ A-t\z-jn- n-d-ßn-bm Iq-Sp-X I-Y-Iƒ I-s - Øp- -Xp kzm-`m-hn-iw am-{x-am-wv. A- -t m-ss Po-hn- m-\pw kw-km-cn- m-\pw I-gn-bp-I-sb- - Xp am-\y-x-bp-ss e- -W-am-Wv. \m-ev- -h-e-bn \n- v G-Xp am-\y-s\-bpw No-Ø-hn-fn- m B - pw I-gn-bpw. F- m No- Ø hn-fn- p- -h-t\m-sp A-tX `m-j-bn {]-Xn-I-cn- m-xn-cn- m A-ev-]w kw-b-\-hpw hn-th-i-hpw B-h-iy-am-Wv. tkm-kn- p-i-fn c-an- p- -Xv H-cp X-cw am-\-kn-i ssh-i-ey-am-wv. \-Ωƒ tiƒ- p- ]-e-xpw k-xy-am-bn-cn- -W-sa- n-. ]-e-xn-epw t\-cpw \p- W-bpw D- m-imw. H-cp hn-`m-kw B-fp-I-sf c- p ]-Xn- m- p-iƒ l-cw sim- n- H-cp ]-{Xw D- m-bn-cp- p. A-Xn h-cp- -sx- pw k-xy-amsw- p hn-iz-kn- n-cp- Ip-sd ]-c-am - n-iƒ C- pw A-Xn-s tim- n-iƒ \n-[n-t]m-se kq- n- p- p- v. B ]-{X- m-c-s\- bpw ]-{X-sØ-bpw A-Sp-Ø-dn- n-cp- -h - v A-Xn-s hn-izmky-x-bn _-lp-am-\w C-. A-Xn {]-Xy- -s - ]-e hm -Ø-I-fpw \q-dp-i-x-am-\w k- Xy-am-bn-cp- p. A-Xm-Wv Nn-e ]-c-am - n-i-sf Cu ]- -cm-tkmtbm-s-sp- n- -Xv. A-Xn F-gp-Xn-bn-cp- an- -Xpw k-xy-ß-fm-bncp- p; Nn-e-Xv \q-dp-i-x-am-\w A-k-Xy-ß-fpw. ]-e-xpw A - yk-xy-ß-fpw. dn-t m - nw-kn Im-Wn-t - Ir-Xy-X A-t±-lw ]m-en- m-sx-bm-wv ]-{X-{]-h -Ø-\w \-S-Øn-b-Xv. B-sc- n-epw ]-d-bp- -Xp ti- p I-Y-Iƒ ]-S- p-hn-spw. A-Xn-s k-xym-h-ÿ t{im-kv sn- p sn-øp-hm {i- n- n-. Nn-e-Xn k-xy-øn-s Aw-iw Im-Wpw. ]-t A-]-hm-Z-Øn-s Nn-d-Ip-I-fm-Wv I-Y-]- d-bp- -h kr-jv-sn- n-cp- -Xv. {In-an-\ ssa -Uv D- ]-{Xm-[n- ] C-sX- mw a-km-e tn -Øv C -s\- n hm-cn C-Sp- p. tkmjy ao-un-b-bn-se F- n- m-cn- -kn-iƒ A-h ssh-d-em- p- p. ]- -cm-kn-bpw F- n- m-cn- -kn-i-fpw tn - p \p-w-bp-ss k- o -Æ tem-iw kr-jv-sn- p- p. A-h ]-d-bp- -sx- mw k- Xy-sa- v s]m-xp-tem-iw sx- p [-cn- p- p. A-h-cp-sS hym-jym- \-Øn-\v hn-izm-ky-x-tb-dp- p. k-aq-l-sø kw-{`-a-øn-\-sn-a-ifm- m t]m-epw A-h - v I-gn-bp- p. Cu ssh-d- p _m-[- tb - p- -h ]n-s F- n- m-cn- -kn-i-fp-ss A-Sn-a-I-fm-Ip- -Xv kzm-`m-hn-iw. \-h am-[y-a-߃ G- -hpw h-en-b km-[y-x-bm-wv. a-\p-jy _- -߃ i- n-s -Sp-Øm-\pw \- -bp-ss Iq- m-bv-a-bv- pw A- F n- m-cn- kn Xe am{x-ap a\p-jy-sc-b \ap v th - Xv. lrzbw IqSn thww. Adnhv am{x-am-sw- n A]-I-S-am-Wv. AXp No n- p- -Xm-Wv. sim p- -Xm-Wv. hnthiw IqSn-th-Ww. AXn\p am{xta lrz-b-øns s\mº-c-߃ Adn-bm ] q. ] -cm-knbpw F n- m-cn- kn-ifpw IqSn kmaq-ly-am-[y-a-ßsf Iog-S- m A\p-h-Zn- m shfn w Ccp-fm-Ipw. Ccp- ns i n-iƒ IpSpw-_ß-sfbpw k`- I-sfbpw B{I-an- pw. Imf-s]-s p ti m Ib FSp- m hc-s. Xn -Iƒs Xn-scbp t]mcm w F \ne-bv mwv F m amen- \y-ßfpw C s\- n-te v hen- p-sim- n-sp- -Xv. hms timcn-iƒ v kpk- hpw Zp K- hpw Hcp-t]msebmWv. kuc-`y-hmk\bmti- -h hngn p `mfi-ß-fpss I h-s- m-cm-ip- Xp F{X Zb-\obw! h G-sd {]-tbm-p-\-s -Spw. \n -`m-ky-h-im C-h-bn {]-N-cn- p- tkm-kn- p-i-fm-wv C- v ssh-d-em-ip- -Xv. ap-jy-[m-cm am- [y-a-߃- pw C-jv-Sw s\-k- o-hv tãm-do-km-wv. A-Xn-t\ hm-b- \- m-cp- q F- m-wv am-[y-a D-S-a-I-fp-sS hn-i-zo-i-c-ww P-\- Øn-s\- m-wv C-jv-Sw A-Xp X-߃ sim-sp- p- p. U-b-_- n- Iv tcm-kn- v ]- -km-c-bn- Nm-b-sIm-Sp- p- -Xp-t]m-se. i-cn am-{xw sn-øm ]q -Æ-\- a-\p-jy. sx- p-ip- -߃ h-cmw. F- m Ip-Spw-_-ß-fpw `q-an-bn-se ]-dp-zo-k-bm-i-w-sa- n-. `mcy-bpw ` -Øm-hpw X-Ωn A-`n-{]m-b hy-xym-k-߃ Im-Wmw. a- ƒ h-gn-sx- n-sb- p h-cmw. A-b - m-c-s ho- n-te- v Iyma-d- -Æp-I-fp-am-bn C-cn- p- -Xv am-\y-x-b-. a-\p-jy-\m-bn Po-hn- p-i; s]- cp-am-dp-i F- -Xm-Wv \- kw-kv- Im-cw. G-sX- n-epw Z-º-Xn-Iƒ I- e-l-øn-em-sb- p ti- m s]m- Sn- p sxm-w-ep-sam-s tn -Øv A-h-sc- - n I-Y-Iƒ kr-jv-sn- p- p. k-aq-l-øn am-\y-cm-bn Pohn- p- kv-{xo-i-sf- - n A-]-hm- Z-I-Y-Iƒ {]-N-cn- n- p- -Xv F-{X lo-\-am-wv. F-{X-tbm Ip-Spw-_-ßsf-bm-Wv tkm-jy ao-un-b-bn-se a-t\m-tcm-kn-iƒ A-]-am-\n- n- p- Xv. a- -sf A- -S- -Øn h-f - Øm-\p- D-Ø-c-hm-Zn-Xzw am-xm- ]n-xm- ƒ- m-wv. hm- v-kv B- nse Bƒ-Iq- -߃- -. A- -\pw A-Ω-bv- pw txm- m-ø th-z-\ h- -h - pw txm-t - -Xn-. h- -hcp-ss-bpw Ip-Spw-_-ß-fn-te- v H-fn- p t\m- m C -s\- v am-[ya-߃- v A-h-Im-i-an-. s]m-enkn-s -bpw tim-s-xn-bp-ss-bpw tpmen B-cpw C-h - v D-S-º-Sn sim- Sp-Øn- n-. kz-im-cy-x-iƒ am-\n- -s -S- Ww. a-s m-cm-fp-ss X-I - -bn-tem ho-gv-n-bn-tem k-t m-jn- p- -Xv F-{X lo-\-am-wv. A-[-a-a-\- p- Iƒ- v am-{x-ta A-ß-s\ sn-øm I-gn-bq. Po-hn-X {]-iv-\-ß-fn s]-sp- -h-sc k-lm-bn- m {ian- -b-t th- -Xv. lr-z-bw X-I - -h-sc i- o-i-cn- p-hm I-S-a-bn-t? Po-hn-X-bm-{X-bn Xm-gv-N-I-fpw ho-gv-n-i-fp-sam-s h-cmw. F- m-h-cpw Zm-º-Xy-Øn hn-p-bn-s - p h-cn-. F-{X hn-ip- -s - bpw a- ƒ- v h-gn-sx- mw. A-ß-s\-bp- -h-sc- - n I-cp-X-epw hn-nm-c-hpw D- m-ip- -X-t am-\y-x? A-cp-Xv; a- p- -h-cp-ss kz-im-cy-x-i-fn-te- v I-S- p-sn- p- h-sc t{]m -km-ln- n- -cp-xv. A-h-cp-sS ao-un-bm {]-h -Ø-\- Øn \- -bp-ss {]-Im-i-an-. kv-t\-l-øn-s hym-]m-c-an-. sszhn-i ]- -Xn-bp-sS `m-k-a- A-h. i-cn X-cq-dn-s th-z-\ k-aql-øn-s th-z-\-bm-bn am-d-ww. F- n- m-cn- -kn- p Nn-In- I-s -Øn-tb a-xn-bm-iq. X-e am-{x-ap- a-\p-jy-sc-b- \-ap- v th- -Xv. lr-z-bw Iq- Sn th-ww. A-dn-hv am-{x-am-sw- n A-]-I-S-am-Wv. A-Xp No - n- p- -Xm-Wv. sim- p- -Xm-Wv. hn-th-iw Iq-Sn-th-Ww. A-Xn- \p am-{x-ta lr-z-b-øn-s s\m-º-c-߃ A-dn-bm ]- q. ]- -cm-kn-bpw F- n- m-cn- -kn-i-fpw Iq-Sn km-aq-ly-am-[y-aß-sf Io-g-S- m A-\p-h-Zn- m sh-fn- w C-cp-fm-Ipw. C-cp- ns i- n-iƒ Ip-Spw-_-ß-sf-bpw k-`-i-sf-bpw B-{I-an- pw. Im-f-s]-s - p ti- m I-b F-Sp- m h-c-s. Xn- -Iƒ-s - Xn-sc-bp- t]m-cm- w F- \n-e-bv- m-wv F- m am-en-\y-ß-fpw C -s\- n-te- v h-en- p-sim- n-sp- -Xv. hm-s tim-cn-iƒ- v kp- K- -hpw Zp -K- -hpw H-cp-t]m-se-bm-Wv. ku-c-`y-hm-k-\-bm-ti- -h hn-gn- p `m-fi-ß-fp-ss I- -h-s- m-cm-ip- -Xp F-{X Z-b- \o-bw! A-]-hm-Z-ß-fn-se k-xym-k-xy-߃ Xn-cn- -dn-bm G- sd {]-bm-k-am-wv. s]-s - v B-tc-bpw hn-[n- -cp-xv. B-tcm-sS- n-epw hm-in Xo - m tkm-jy ao-un-b-sb D-]-tbm-Kn- -cp- Xv. {In-an-\-en-s ssi-øn-se txm- p-t]mse-bm-wv F- n- m-cn- -kn- m-c-s ssi-øn \-h am-[y-a-߃. ]-e-xpw a- d- m-\pw a-d-bv- m-\pw D- -Xm-Wv. Im- Wp- -sx- mw hn-fn- p ]-d-b-cp-xv. tiƒ- p- -sx- mw hn-iz-kn- -cp-xv. ap-dn-hpsi- m I-gn- n-s - n-epw ap-dn-th- -hsc sxm-gn- -cp-xv. \-ap- v a-\p-jy-xz-ønte- v a-s-ßmw. kv-t\-l-hpw I-cp-X-epw I-cp-W-bpw kw-b-a-\-hpw D- kw-kv-imcw sh-fn- -Øn-t -Xm-Wv; {In-kv-Xp-hn-t - Xm-Wv.

3 3 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn lmcm apx ]tflmkv hsc sabv 20 ]o-u-\-im-e-øp F-s^-tkm-kn h- p kp-hn-tij-th-e sn-bv-x-t mƒ I-\ym-a-dn-b-an-s\- q-sn sim- p-h- p F- p ]m-c-º-cyw ]-d-bp- p. A-ß-s\ a- c-ww h-sc F-s^-tkm-kn Xm-a-kn- p F- p ]mc-º-cyw ]-d-bp- p. Cu ÿ-e-øp I-tØm-en- -cm- Wv A-[n-Iw k-μ -in- p- -Xv. Cu ]m-c-º-cyw C-hnsS \n-e-\n - p-tºm-gm-wv sb-cp-i-te-an h- p I- \ym-a-dn-bw kz- - -Øn-te- v F-Sp- -s - p F- pw I-\ym-a-dn-bw a-cn- n- n-s - pw a-s m-cp ]m-c-º-cyw I- tøm-en- k-` D-b -Øn- n-sn- p- -Xv. Fs^-tkm-kv tej-\-ß-fpss dmwn ]mã t]mƒ ae-bsn ]-tflm-kv Zzo-]n \n- pw ho- pw t_m- n I-b-dn Ip-km- Um-kn-bn F-Øn. A-Sp-Ø bm- {X N-cn-{X-{]-kn- -am-b F-s^tkm-kn-te- m-wv. h-gn-bn R- ߃ Xp - n-bn h-f-sc {]-kn- -am-b ex tjm n Ib-dn. ChnsS \n Ωn- p sexdn-ep hkv{x-ß-sf- p-dn pw _mkp-i-sf- p-dn pw Ah hfsc hni-z-amb hnh-c-w-߃ \- -Ip- p. Look about Turkey s Leather (Xp n-bnse ex t\m- p-i). A-hn-sS F-Øn-bt mƒ tim-^n Ip-Sn- m X- p. Cu tim-^n b-a\n \n- pw h- cp- p. kp-μ-cn-i-fpw kp-μ-c- m-cpw A-Wn-s m-cp-ßn e-x-dn-ep- Pm- - p-iƒ [-cn- p Im-Wn- p-xcp- p. B - pw hn-e-iq-sn-b Pm- - p-iƒ hm-ßm I-gn-bn-. F- m H- p-c- p-t] hm-ßp-ibpw sn-bv-xp. C- -en- m Xp - n e-x Pm- - p-iƒ- v Hm -U sim-sp- p- p. A-h - v Xp - n-bn- \n- pw In- p- -Xv hn-e Ip-d- e- X-dp-I-fm-Wv. C- -en-bn-epw a- p bqtdm-]y cm-py-ß-fn-epw Xp - nbn-se e-x Pm- - p-iƒ- v {]nb-ap- v. Kƒ-^n-epw C-h I-b- n A-b- p- p \-hw-_ 4 -\v R-߃ F-s^-tkm-kn F-Øn. B-Zyw I-\ym-a-dn-b-Øn-s t]-cn-ep- B-{i-a-Øn t]m-bn. C-Xp I- tøm-en- k-`-bm-wv \-S-Øns m- p-t]m-ip- -Xv. am-\-h-s ]m-]-hn-tam-n-i-\mb tb-ip-{in-kv-xp-hn-s\ {Iq-in X-d- -t mƒ H-cp-Iq- w kv-{xo-ifpw Nn-e in-jy- m-cpw {Iq-in-\- cn-si A-Xn-I-Tn-\-am-b am-\-kn- I hy-y-bm I-c- pw ap-d-hnfn- pw sim- p \n- p. A- q- - Øn tem-i-{]-im-cw a-\p-jy-\mbn `q-an-bn sh-fn-s -Sp-hm ssz-hw sx-c-s -Sp-Ø K -`-]m- {Xw Np-a- I-\ym-a-dn-b G- -hpw A-[n-Iw Zpx-J-Øn Im -h-dnbp-ss Np-h- n \n- p. A-t mƒ tb-ip-i -Øm-hv G- -hpw A-[n- Iw kv-t\-ln- in-jy-\m-b tbml- m-\pw A-hn-sS D- m-bn-cp- p. tb-ip ]-d- p: -kv-{xo-tb, C-Xm \n-s a-i, C-Xm \n-s A-Ω- (tbm-l.19:26,27). A-ß-s\ ]o-u-\-im-e-øp F-s^-tkm-kn h- p kp-hn-tij-th-e sn-bv-x-t mƒ I-\ym-adn-b-an-s\- q-sn sim- p-h- p F- p ]m-c-º-cyw ]-d-bp- p. A-ßs\ a-c-ww h-sc F-s^-tkmkn Xm-a-kn- p F- p ]m-c-ºcyw ]-d-bp- p. Cu ÿ-e-øp I- tøm-en- -cm-wv A-[n-Iw k-μ - in- p- -Xv. Cu ]m-c-º-cyw C- hn-ss \n-e-\n - p-tºm-gm-wv sbcp-i-te-an h- p I-\ym-a-dn-b kz- - -Øn-te- v F-Sp- -s - p F- pw I-\ym-a-dn-b a-cn- n- n-s - pw a-s m-cp ]m-c-º-cyw I-tØm-en- k-` D-b -Øn- n-sn- p- -Xv. C-ßs\ hn-izm-k-øn-\pw k-xy-øn- \pw \n-c- m-ø ]m-c-º-cy si- p-i-y-iƒ {]-N-cn- n- p- -Xn- ln-μp- -sf-bpw ap- o-ß-sf-bpw t]m-se I-tØm-en- k-aq-lhpw ap- n-em-wv. an-tøm-f-pn-iƒ Cu a-x-ß-fp-ss-sb- mw A-Snÿm-\ I- p-iƒ D-d- n- m- {ian- p-h-cp- p. A- -sø Im-e-Øp P-\- ߃ a-e-ap-i-fn-epw Ip- n -{]-tzi-ß-fn-epw Xm-a-kn- n-cp- p. Imc-Ww bp- -߃ D- m-bm i- {Xp- ƒ h-cp- -Xp Im-Wm I- gn-bpw. I-\ym-a-dn-b-Øn-s B-{i-a- Øn Xm-sg ]-d-bpw-{]-im-cw F- gp-xn-h- n-cn- p- p: Meryem Ana is a place of worship. ChnsS {]m \Iƒ t] -dn Fgp-Xnh- n-cn- p- p. sbcp-i-te-an hnem-]-a-xn-en {]m -\-Iƒ Fgp-Xn-h-bv p- -Xp-t]m-se. The money paid at the Gate as an entrance fee goes completely to the municipality of selcuk. Cu ÿew henb Ip ns api-fnem-wv. R߃ Fs^-tkm-knse XI ] -W-Øn EFES OREN YER EPHESUS Archaeological site. ChnsS ]utemkv As mkvx-e ark-tømsv bp w snbvxp. Research History of Ephesos. The Early Ephesos Late 7th millennium 334 B.C. The Hellenistic Ephesos. 3 _n.-kn. ap-x 1 _n.-kn. h-sc. C-hn-sS-bm-Wv {]-kn- A- tbm-wn-b kn- n. _n.-kn. c- mw-\q- m- n-se tdm-a A-Uvan-\n-kv-t{S- -Uv ]m - v. Cu ]- - Ww en-kn-am- -bm-wv ÿm-]n- - ]-g-b \-K-c-Øn-s {]u-vn-bp-ss X-I - kv-am-c-i-߃ k- m-c-øn-\n- S-bn R-߃ I- p. hn-hn-[ i-{xp- -fp-ss B-{I-a-W-Øm-epw {]-Ir-Xnt m-`-øm-epw (h -`q-i-ºw) X-I - -Sn- \-K-c-Øn-s A-h-in-jv-S-ßfn-eq-sS k- -cn- p Im-Wm I-gn- p. si- n-s \n -Ωm-W-Øn-\p-]-tbm- Kn- n-cp- sim-øn-sb-sp-ø ]m-d-i-fpw cq-]-ß-fpw sim-øp-]-wn-i-fpw ]p-cm-h-kv-xp K-th-j-I-cp-sS Xp-S -am-\-am-b D -J-\-\-Øm Nn-I-s - Sp-Øv k- m-cn-i-fp-ss Nn- -bv- pw F-gp-Øn-\pw t^m-t m F-Sp- m-\pw C-S-bm- p- p. F-s Iq- -Øn h- an- B-fp-I-fpw A-h-cp-sS Iyma-d-I-fn Cu I- p-i-fpw C-Sn- p-s]m-fn- tim- -I-fpw a-xn-ep-i-fpw cq-]-ß-fpw ssi-bpw X-e-bpw Im-epw t]m-b tz-ho- -tz-h- m-cp-ss sn-fnbn s]m-xn- p-in-s- p- I -{]-Xn-a-I-fpw ]-I -Øn-bn- p- v. Xv. F-s^-tkm-kn-te- v a-e-bn \n- m-wv P-ew sim- p-h- -Xv. `q-i-º-øm X-I - p X-cn- -Wam-bn-cn- p- ]- -W-Øn-s sxcp-hn-eq-ss R-߃ k-μ -in- p h-en-b N-cn-{Xw D-d-ßp- F-s^tkm-kn : The library of Celsus The Temple of Domitian Hydeion The Heracles Gate Roman Emperor was the all world. The Nymphaeum Traiani The Varius Bath The so-called Alytrarchs stoa The Temple of Hadrian ChnsS tsmbvse- p-iƒ \n - Ωn- n-cp- p. G hpw [\n-i-\mb a\p-jy BZyw sh w D]- tbm-kn- pw. ]n osv a p- -h B sh w D]-tbm-Kn- pw. The Ochagon ChnsS ihkw-kvimcw \S-Øn-bn-cp- p. Emporors Valentinian Valens and Gration writes the following The so-called House of pleasure sex Tourism. A meøv skivkv Sqdn-k- Øn G hpw ap n \n Xv simcn- m-wv. c mw-ÿm\w Fs^-tkm-kn\pw Bbn-cp- p. s{xan-tømkv ChnsS Xma-kn- p kphn-ti-j-the snbvxp. F- s^-tkmkv henb hn{kl hm- Wn-`-im-e-bm-bn-cp p. AXm Im- Wp p The Great Theatre. ]utem-kns ImeØp Fs^tkm-kn hn{k-l-ßsf D m- n hn p ÿe-am-bn-cp- p t] v Ccn- m-hp tã- Un-b-am-bn-cp- p. ] nwn InS- ncp ark-ßsf Agn- p-hn p tã- Un-b-Øn {InkvXym-\n-Isf ]o-un- n- n-cp- p. knwl-ßsf Agn- p-hn- p. ]utemkv arkbp w snbvxp. R߃ tãun-b-ønse ]o- U-\-ÿ-eØp \n p-sim p {]m- n- p. sxm -Iƒ CS-dnt m-bn. ]e-cp-ssbpw IÆp-Iƒ \nd- p. ]ecpw hnxpºn Ic- p. Hellenistic Fountain House The Theatre Gymnasium Milestones The church of Mary. Chn- SpsØ {InkvXy ] n-ifpw ÿm]\ßfpw Xp n-bnse Hmt m-am (Ottoman) `cw-hmgvn-bn XI Øp. Harbour Gymnasium and the Hall of Verulanus. Fs^-tkm-knse The Church of Mary Cu N n-emwv aq mw kp -l-tzmkv (The council of church) IqSnbXv.

4 4 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn lmcm apx ]tflmkv hsc sabv 20 s]mfn p XI ] nbpw ]cn-k-chpw The American society of Ephesus, Inc Cu ÿew Gs - Sp-Øn-cn- p- p. sk v tacokv N v \memw \q m- n ]Wn- X-Xm-Wv. Chn-sS- Ip- n-i-fp-ssbpw apxn - h-cpssbpw kv\m\- sxm niƒ Im-Wmw. AhnsS apxn -h-cpss kv\m\hpw apgp- I kv\m\hpw \S- p. F-^-tkm-kn-s N-cn-{X- G-Sp-I-fn-te- v ]p-cm-x-\ {Ko- v \-K-c-am-Wv F-^-tkm-kv. C-Xv C-t mƒ Xp - n-bp-ss (G-jym-ssa-\ ) ]-Sn- m-td Xo-c-Øv ÿn-xn sn-øp- p. G-jym-ssa-\-dn-se G- -hpw h-en-b \-K-c-am-bn-cp- p F-^tkm-kv. F-s^-tkm-kv F- hm- n-s A - w A-b- -Xv F- m-wv. Xp - n-bp-ss kv-ap - (C-kv-ao-dn-\p)-bn -\n- pw 72. In.- ao. sx- v ÿn-xn sn-øp- p. C- -sø t]-cv sk -kp-ti F- m-wv. B-Zy kv-t\-lw hn- p-if- p F- -Xm-Wv F-s^-tkmkv k-`-sb- - n sh-fn- m-sv ]p-kv- X-I-Øn tb-ip-{in-kv-xp B- flm-hn-eq-ss ]-d-bp- Ip- w. kv-t\-l-hpw hn-izm-k-hpw A- b- co-xn-bn sim- p-\-s- p- D-d- w Xq-ßn-I-fm-b hn-izmkn-iƒ Cu X-e-ap-d-bn-epw [mcm-fw Im-Wm I-gn-bpw. F-^-tkm-kv ssa-\ G-jymbp-sS G- -hpw h-ep-xpw kp-μ-chp-am-b \-K-c-am-bn-cp- p. A-tbm- Wn-b F- p a-s m-cp t] Cu \-K-c-Øn-\p- m-bn-cp- p. H-cp hn- I-kn- \-K-cw F- -t]m-se Xn- -bn-epw Zp-jv-S-X-I-fn-epw ap- n \n- n-cp- p. F-s^-tkm-kn k-ωn-{i P- \-X-bm-bn-cp- p. B-dp-tKm-{X-ßfn -s - P-\-X. b-h-\ ({Ko- v) P-\-X C-hn-sS Ip-Sn-tb-dn ]m - p- -Xn-\p ap-ºv C-hn-sS H-cp P-\- X D- m-bn-cp- p. Cu B-Zn-hmkn-I-sf Iq-Sm-sX {Ko-kn-se A- ty-\-bn \n- pw Ip-Sn-tb-dn ]m -Ø a-s m-cp tkm-{x-h - w D- m-bn-cp- p. am-{x-a-, b-h-\ P- \-X-sb Iq-Sm-sX sb-lq-z-cn -\n- pw th -Xn-cn- -s - v \m-em-samcp Iq- C-hn-sS-bp- m-bn-cp- p. A-Xp-sIm- p Iq-Sn-bm-Wv tbm-l- m-\pw ]u-tem-kpw tum.-eqt m-bp-sa- mw C-hn-sS an-j-wdn-am-cm-bn h-cm Im-c-W-am-b-Xv. am-{x-a- sim-cn- n-se-t m-se hy-h-km-b {]m-[m-\y-ap- H-cp Xp-d-ap-Jw C-hn-sS D- m-bn-cp- p. C-hn-sS kp-hn-ti-j-hp-am-bn Fs^-tkm-kv Ncn-{X-Øn F-Øp-tºmƒ A -Ø-ao-kv tz-hnbp-ss h-f-sc {]-kn- -am-b t - {Xw a-x-øn-epw A- -hn-izm-k- Øn-ep-sa- -t]m-se Ip- -Ir-Xy߃- pw A-gn-a-Xn- pw A-gn- m- -Øn-\pw hy-`n-nm-c-øn-epw F- m-hn-[ tæ- -X-Iƒ- pw t]-cpti- -Xm-bn-cp- p. N-cn-{X-Øn-s ]n-xm-hv F- -dn-b-s -Sp- sltdm-tum- -kv X-s {]-kn- N- cn-{x-]p-kv-x-i-øn Cu \-K-csØ- p-dn- v ]-d- n-cn- p- p. ssk-d-kv F- t] -jy (C-dm ) N-{I-h -Øn B-Zyw B- {I-an- \-K-c-am-Wv F-s^-tkmkv. A- m-e-øp tem-i-øn hym-h-km-bn-i-am-bpw a-x-]-c-ambpw D- -Xn {]m-]n- n-cp- \-K-cam-Wv F-s^-tkm-kv. ssk-d-kv B \-K-c-Øn D-]-tcm-[w G - s -Sp-Øn-b-t mƒ F-s^-tkmkp-Im A-h-cp-sS tim- -a-xnen \n- v H-cp h-sw A -Ø-aokv tz-hn-bp-ss t -{X-Øn-t-e- pw h-en- p ap-dp- n-s - n _- n- n- p. Im-c-Ww F-s^-tkmkv \-K-cw tz-hn-bp-ss kw-c- - W-Øn Io-gn-em-Wv F- m-bn-cp- p A-h-cp-sS hn-izm-kw. F- m tz-hn- p H-cp i- n-bpw F-s^-tkm-kn \n- pw t]m-bn- v \m-ep-h - jw I-gn- v ]u-tem-kv k-`-bv- v te-j-\-sagp-xn. ]u-tem-kn-s Im-e-Øv k-`-bv- v \- B-flo-b \n-e-hm-cw D- m-bn-cp- p. F- m A-Sp-Ø t\-xr-xz-øn-te- v h- t mƒ sim-sn-b sn- m-bv- ƒ A-hn-sS I- S- p-iq-sn. \n- em-hy a-x-ÿm-]-i-\m-b \ns m-em-thm-kv A-t m-iy- m-c-\m-b H-cp sb-lq-z a-xm-\p-km-cn-bm-bn-cp- p. \n- -emhy Nn- m-k-xn ]u-tem-kv ÿm-]n- ]p-xn-b \n-b-a-k-`-bn I-S- p-iq-sn. D- m-bn-cp- n-. c- n- m-\p-ambn-. A- mw \q- m- n-\p-ti-jw F-s^-tkm-kv ]- -Ww `q-i-º- Øm X-I - p. C-hn-Sp-sØ {Inkv-Xym-\n-Iƒ h-en-b ]o-u-\w G -t - n-h- p. G.-Un. 70 ap- X 170 h-sc B-bn-cp- p F-s^tkm-kv k-` \n-e-\n- -Xv. ]-g-b \-K-c-Øn-s {]u-vnbp-ss X-I - kv-am-c-i-߃ k- m-c-øn-\n-s-bn R-߃ I- p. hn-hn-[ i-{xp- -fp-ss B- {I-a-W-Øm-epw {]-Ir-Xn-t m-`- Øm-epw (h -`q-i-ºw) X-I - - Sn- \-K-c-Øn-s A-h-in-jv-Sß-fn-eq-sS k- -cn- p Im-Wm I-gn- p. si- n-s \n -Ωm-W-Øn- \p-]-tbm-kn- n-cp- sim-øn-sb- Sp-Ø ]m-d-i-fpw cq-]-ß-fpw sim- Øp-]-Wn-I-fpw ]p-cm-h-kv-xp K- th-j-i-cp-ss Xp-S -am-\-am-b D - J-\-\-Øm Nn-I-s -Sp-Øv k- m-cn-i-fp-ss Nn- -bv- pw F-gp- Øn-\pw t^m-t m F-Sp- m-\pw C- S-bm- p- p. F-s Iq- -Øn h- an- B-fp-I-fpw A-h-cp-sS Iym-a-d-I-fn Cu I- p-i-fpw C- Sn- p-s]m-fn- tim- -I-fpw a- Xn-ep-I-fpw cq-]-ß-fpw ssi-bpw X-e-bpw Im-epw t]m-b tz-ho- -tzh- m-cp-ss sn-fn-bn s]m-xn- p-in-s- p- I -{]-Xn-a-I-fpw ]-I -Øn-bn- p- v. H-cp-Im-e-Øv ssn-x-\yw D- m-bn-cp- t -{Xß-fp-sS A-h-in-jv-S-ß-fpw hn-{kl-ß-fpw ]p-cm-h-kv-xp K-th-j-Icp-sS ]T-\-Øn-\v D-]-I-cn- p- p. _n.-kn. 11- mw \q- m- n A- tbm-wn-b (C-tbm-Wn-b) {Ko- p-im ÿm-]n- p. Im-bv-sÃ, an-bm- F- o \-Zn-I-fp-sS k- a-x-e-øn-em-bn-cp- p Cu \-K-cw ÿn-xn-sn-bv-xn-cp- -Xv. F-s^tkm-kv G-jy-bn-se G- -hpw h- en-b Xp-d-ap-J ]- -W-am-bn-cp- p. tbm-l- m-\pw ]u-tem-kpw Cu Xp-d-ap-Jw h-gn-bm-wv F-^-tkmkn F-Øn-b-Xv. bq-{^- o-kv, sa-k-s m-øm-anb, sa-un- -td-\n-b, sim-temky, e-thm-zn-iy, K-em-Xy, k - Ko-kv ap-x-em-b A- -sø {]-[m- \ ÿ-e-ß-fn-te- v tdm-up-i-fpw h-gn-i-fpw F-s^-tkm-kn \n- pw D- m-bn-cp- p. a- p k-º- cm-py-ß-fn D- ev-]m-zn- n- -s -Sp- h-kv-xp- ƒ hn-ev- -s -Sp- h-en hn-ev-]-\-ime-bm-bn-cp- p F-s^-tkm-kv. C -Uy I-º-\n-Iƒ a- v kwÿm-\-ß-fn D-ev-]m-Zn- n- -s - Sp- h-kv-xp-h-i-i-fpw Kr-tlm- ]-I-c-W-ß-fpw B-Uw-_-c-km-[- \-ß-fpw B-Zyw hn- -gn- p- am - - v ti-c-fw F- -t]m-se-bm-bncp- p F-s^-tkm-kv. G-jy-bn-se h-en-b I-tºmf-\-K-cw F- \n-e-bn tdm-a K-h -W B-Zyw G-jy-bn h- n-d-ßn-b \-K-cw F-s^-tkm-kv B-bn-cp- p. tem-i-øn-se F- m hym-]m-cn-i-fp-ts-bpw hym-h-km-bn- I-fp-tS-bpw `-c-wm-[n-im-cn-i-fp-tsbpw Sq-dn-Ãp-I-fp-tS-bpw {]-[m-\ k-t -X-am-bn-cp- p C-hn-Sw. \-ΩpsS t_mw-s_-t]m-se-tbm I - -Ø t]m-se-tbm H-cn-Sw. C- v Zp-_m-bv tem-i-øn-se G- -hpw h-en-b I-tºm-f-hpw Sqdn-Ãp-tI-{μ-hpw B-b-t]m-se. ]- t {]-Ir-Xn-t m-`-߃ Ip- sxm- n-bm- n. C- -sø a-\p-jy- \n -Ωn-X-am-b h -\-K-c-ß-sf- mw \m-sf `q-i-º `o-j-wn t\- cn-sp-i-bm-wv. _n.-kn en-un-b-bn-se t{im-k-kv Cu \-K-c-sØ Io-gvs -Sp-Øn. _n.-kn. 546 h-c t] - jy (C-dm ) `-c-wm-[n-]-cp-ss Io-gn-em-bn-cp- p-sh- v N-cn-{X-Imc-\m-b sl-tdm-tum- -kv tc-j-s - Sp-Øp- p. _n.-kn.412- Cu {]- tz-iw {Ko-kn-se B-X -kn-s\- Xn-sc Xn-cn- p. F- m _n.- kn a-lm-\m-b A-e-Iv-km- Z t{k- v Cu \-K-cw Io-g-S- n. _n.-kn.244- A-e-Iv-km- dp-ss ]n -Km-an-bm-b en-kn-am- kv tim- si- n Cu \-K-c-sØ kw-c- n- p. C- v Cu tim- -Isf- p-dn- p- kv-a-c-w-iƒ A- b-hn-d- mw. F- m F-s^tkm-kv \-K-c-Øn-s {]u-vn hnfn- -dn-bn- p- [m-cm-fw N-cn-{Xkw-`-h-߃ c- p {]m-h-iyw t\- cn- p Im-Wm I-gn- -Xv C-hn- Sp-sØ N-cn-{X-sa-gp-Øn-s an-ihm-bn-øo - p. _n.-kn. 133-h-sc kn-dn-b, s] -K-aw F- o cm-p-hw-i-ß-fpss \n-b-{ -W-Øn-em-bn-cp- p Cu \-K-cw! B-ky-bn-se G-gp k-`-i-fn {]-[m-\-s - k-` C- hn-ss-bm-bn-cp- p. ]u-tem-kv C- hn-ss aq- p-h -jw Xm-a-kn- psim- m-wv F-s^-tkm-kv k-` ÿm-]n- -Xv. F- m Cu k-`bv- v `m-hn-bn kw-`-hn- m t]m-ip- A-\ - -sø- p-dn- pw ]u-tem-kv {]-h-nn- n-cp- p (A.-{].20:29,30). ]u-tem-kv h-enb Xym-Kw k-ln- pw I-Æp-\o hm -Øpw sim- p _p- n D-]- tz-in- p-sim-sp-ø k-`-bm-wn-xv. F-s^-tkm-kn \n- pw t]m-bn- v \m-ep-h -jw I-gn- v ]u-tem-kv k-`-bv- v te-j-\-sagp-xn. ]u-tem-kn-s Im-e-Øv k- `-bv- v \- B-flo-b \n-e-hm-cw D- m-bn-cp- p. F- m A-Sp-Ø t\-xr-xz-øn-te- v h- -t mƒ sim-sn-b sn- m-bv- ƒ A-hn-sS I-S- p-iq-sn. \n- -em-hy a-x-ÿm- ]-I-\m-b \n-s m-em-thm-kv A- t m-iy- m-c-\m-b H-cp sb-lq-z a-xm-\p-km-cn-bm-bn-cp- p. \n-s mem-hy Nn- m-k-xn ]u-tem-kv ÿm-]n- ]p-xn-b \n-b-a-k-`-bn I-S- p-iq-sn. \n- em-en-t m-bn F- {Ko- p-]-z-øn-\v A-bv-ta-\n-I-fp-sSta A-[n-Im-cw \-S-Øp- -bmƒ F- A -X-Y-am-Wv. P-\-sØ Io-gv-s -Sp-Øn `-cn- p-i F- co- Xn. sb-lq-z a-xm-\p-km-cn-i-fn D- m-bn-cp- ]p-tcm-ln-x- m, (ti-jw t]-pv 8)

5 5 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn lmcm apx ]tflmkv hsc sabv 20 tem-i-øn-se A- p-x-ßfn H- m-bn-cp- A -Ø-ao-kv (B -s -an-kv) tz-hn-bp-ss {]-[m- \-t -{Xw F-s^-tkm-kn-em-bncp- p. Cw- o-jn ""U-bm-\'' F- -dn-b-s -Sp- A -Ø-ao-kv tzhn-bp-ss ap-jy B-cm-[-\m-tI-{μam-Wn-Xv. B-I-bm hn-{k-lm-cm- [n-iƒ C-hn-sS H-gp-In F-Øn-bncp- p. {]m-no-\-im-e-sø G-gv A- p-x-ß-fn H- m-bn-cp- p A -Ø-ao-kv tz-hn-bp-ss t - {Xw. B-bn-cw kv-x-\-ß-fp- tzho-hn-{k-l-am-wv A -Ø-ao-kv tzhn-bp-ts-xv. F-s^-tkm-kn-se t -{X-Øn B-bn-cw th-iyam D- m-bn-cp- p F- p ]-d-bs -Sp- p. Cu tz-hn-bp-ss t]- cn C-h th-iym-hr-øn \-S- Øn-bn-cp- p. hy-h-km-b Xp-d-ap- J-\-K-c-sa- \n-e-bn C-hn-sS F-Øn-bn-cp- I- -h-s- m-cpw `- c-wm-[n-im-cn-i-fpw [-\n-i- m-cmb k- m-cn-i-fp-sa- mw C-hn-sS Xn- pw-ip-sn- pw a-zn- pw c-an- pw Xn-an -Øn-cp- p. A-t m-kv-x-e- m-cp-ss Im-e-Øv Cu \-K-cw hn- {K-lm-cm-[-\-sIm- pw ta- -XsIm- pw A-[m -Ωn-I-X-sIm- pw tkm-tzmw tkm-tam-d-t]mse A-[x-]-Xn- n-cp- p. 425 A- Sn \o-f-hpw 82 A-Sn ho-xn-bp-ap- A -Ø-ao-kv t -{X-Øn-\p 60 A-Sn D-b-c-ap- m-bn-cp- p. 120kv-Xq-]-ß-fm \n -Ωn- -s - t -{Xw a-\p-jy \n -Ωn-Xn-bpsS a-lm- p-x-am-bn-cp p. t -{Xw ]-Wn-X k-a-b-øv Hm-tcm kv-xq-]-ß-fpw Hm-tcm cm- Pm-hn-s kw-`m-h-\-bm-bn-cp- p. 36 F-Æw kz -Æ-X-In-Sp s]m-xn- v `w-kn-h-cp-øn-b-xm-bn-cp- p. Cu t -{X-Øn-s ta - -Wn \n -Ωn- -Xv ssk-{]-kn (Ips{]m-kv) \n- p sim- p-h- X- Sn-sIm- m-bn-cp- p. Iq-Sm-sX \otdm N-{I-h -Øn-bp-sS-bpw, s -\- Zn-sbm-kv, l-{zn-b, tk-th-dn-sbmkv F- o tdm-a ssi-k - m-cpss-bpw t]-cn-ep- \n-c-h-[n t - {X-߃ F-s^-tkm-kn D- m bn-cp- p. C- -sø C -Uyt]m-se hn-{k-lm-cm-[-\-bn F- s^-skm-kv h-f-sc {]-kn- -am-bncp- p. Po-h-\p- ssz-h-sø hn- {K-l-ß-fn H-Xp- n Im-Wp- A- -hn-izm-kn-i-fm-b a-\p-jy ssz-h-tøm-sv Im- p- {Iq-c-X-bm- Wv aq -Øo-]q-P-Iƒ. ssz-hw -an- m-ø ]m-]-am-wn-xv. A- -hn-izm-k-߃- pw A-\m-Nmc-߃- pw F-s^-tkm-kv Ip-{]- kn- -am-bn-cp- p. C-hn-sS G-ekp-I-fpw X-In-Sp-I-fpw a-{ -X-{ ß-fpw C-{μ-Pm-e-hn-Zy-I-fpw P-]- ß-fpw A -Ø-ao-kv tz-hn-bp-ss t]-cn-ep- F-s^-ky en-]n-ifn {]-Nm-c-Øn-ep- m-bn-cp- p. tcm-k \n-hm-c-ww, k- mt\m- -]m-z-\w, hn-hn-[ B-h-iy߃- p-th- n-bp- t\ - Imgv-N-I-ƒ (Im-cy-km- y-߃- v) F- n-h-bn F-s^-tkm-kv t -{Xw {]-kn- -am-bn-cp- p. A-t m-kv-x-e-\m-b tbm-l- m-s I- -d D-s - v ]-d-bp- hn-ip- tbm-l- m-s t]-cn-ep- ]- n-bp-ss A-h-in-jv-S-߃ I- n- v ]-Sn-Iƒ C-d-ßp-tºmƒ Cu {]-kn- t -{X-Øn-s H- cp kv-xq-]w am-{xw C- v A-hnsS Im-Sp-I-fp-sS C-S-bn \n-ev- p- -Xp Im-Wmw. eq-t m-kv kp-hn-ti-j-hpw A-s m-kv-x-e {]-hr-øn-i-fp-ss ]p-kv-x-i-hpw c- Nn- tum. eq-t m-kn-s I- d-bpw Cu `m-k-øm-wv. sh-dpw iv-a-im-\-aq-i-x A-hn-sS X-fw si- n \n-ev- p- p. G-jym ssa- \-dn-se tz-h-zm-kn-am-cp-ss A-Ωbm-bn \n-e-\n- Cu tz-hn-bp-ss A Ø-aokv tzhn-bpss t {Xw G-Xp Ip- -hm-fn-bpw A -Ø-ao-kv tz-hn-bp-ss t -{X-Øn-\p- n h m A-h kp-c- n-x-cm-bn-cp- p. A-hn-sS \n- pw Ip- -hm-fn-isf ]n-sn- p-sim- p-t]m-bn in- n- m I-gn- n-cp- n-. C pw ]e a-x-ti-{μ-ß-fn-epw Ip- -hm-fn-i-sf H-fn- n- p-h-bv- p- -Xp Im-Wmw. Xo-{h-hm-Zn-Iƒ H-fn- n-cn- p- -Xpw h-f-cp- -Xpw a-x-ti-{μ-ß-fn-em-wv. C-h k-am-[m-\-{]n-b-c-, a-\p-jy-sc txm- n-\pw t_mw-_n-\pw sim- p X-I - p- Zp-jv-S- m-cm-wv. i- n -bn- p-t]m-bn. C- mw cm-py-øn-s `m-k-am-bn am-dn-b F-sY-tkm-kn hn-{k-l-߃- v bm-sxm-cp ÿm-\-hp-an-. C -Uy-bn-se tz-h-zm-kn-am-cpss aq-e am-xm-hv sb- -Ω-bm-Wv. su- m ta-j-e-bn-se Zp -`q- X-ß-fn {]-[m-\n-bm-wv sb- - Ω. A-t mƒ X-t I -Æm-S-Ibn-se jn-tam-k-bn sb- -Ω-bv- v t -{X-ap- v. `r-kp-ip-e-ønse P-a-Z- n a-l -jn Im-in-cm- Pm-hm-b {]-tk-\-pn-øn-s a- Iƒ tc-wp-i-sb hn-hm-lw I-gn- p. A-h \ -Ω-Zm-Xo-c-sØ B- {i-a-øn Xm-a-kn- p. C-h - v A- v B -a- ƒ. H-cn- tc-wp-i \-Zn-bn sh- w F-Sp- m t]m-bn. A-hn-sS km-ezcm-pm-hm-b Nn-{X-c-Y-\pw `m-cybpw P-e-{Io-U sn-øp- -Xp tc- Wp-I I- p. Nn-{X-c-Y Ip-fn- p- -Xv H- p-iq-sn t\m- n. A- h-s i-co-cw I- p. H-cn- H- cp B-e- p-g- m-cn Xo-h- n-bn bm-{x sn-øp- p. Po -kpw Pm- - p-an- H-cp-hƒ. A-hƒ hn-hmlw C-jv-S-s -Sp- n-. F-s ssi-øn C- ym Sp-tU a-e-bmfw C-cn- p- p. A-Xn-se t]-pp- Iƒ a-dn- p t\m- p-tºmƒ ]-cky-øn H-cp ]p-cp-j. A-hsf B cq-]w A-{X B-I -jn- p, a-\- n D-S- n. \- kuμ-cy-ap- -h. bp-h-xn-bp-ss a-\- n B ]p-cp-j-s am-bm-ø Nn-{Xw ]-Xn- p. Iq-sS- q-ss A-Xp t\m- n c-kn- p-i-bm-bncp- p. A-Xp-t]m-se ]p-cp-j-kuμ-cy-am-kz-zn- tc-wp-i. sh- sa-sp- m-sx, ssh-in B-{i-a- Øn F-Øn. im-]w G- p-hmßn tz-h-zm-kn-am-cp-ss A-Ω-bmbn am-dn. s b- -Ω-bp-sS D-]-{Z-h-ap- [mcm-fw I- -S, a-dm-øn, sx-ep- v am-xr-`m-j-bp- kv-{xo-iƒ {]m - -\-bv- m-bn a-zv-\q-cn h- cm-dp- v. sb- -Ω-sb- - n hn-i-zam-bn an-j-\-dn-\m-zw am-kn-ibn F-gp-Xn am - n ku-zn A-td-_y-bn-se bm-{xbn Xn-cp-h-\- -]p-cw F-b - t]m - n -\n- pw -_p- -s\ F- dn- I- v- F- ]p-kv-x-iw hmßn-bn-cp- p. hym-k F-gp-Xn F- p ]-d-bp- Ko-X-bpw a-lm- `m-c-x-hpw c- p B-cy-{_m- -W tn - v F-gp-Xn-b-Xm-sW- pw Irjv-W H-cp k- - -I-Ym-]m-{Xam-sW- pw ]-d-bp- ]p-kv-x-i- Øn ]-c-ip-cm-a-s an-tøm-f-pn ]-d-bp-tºmƒ sb- -Ω-sb- - n-bpw ]-d-bp- p- v. tc-wp-i-sb ]n-xmhm-b a-l -jn-bp-ss B- A- \p-k-cn- v \m-em-a-sø a-i-\m-b ]-c-ip-cm-a sim- p. C -Uy-bn hn-{k-l-ß-fp- t -{X-ß-sf- mw ]p-\x-]-{xnjvtn- -bpw h -t -{X k-ap- b-ß-fm-bn si- n-s m- p-i-bpw sn-øp-tºmƒ G-jy-bn-epw bptdm- n-ep-am-bn \n-d- p \n- A -Ø-ao-kv tz-hn-bp-ss A-h-tijn- p- aq -Øn-bv- v ]-I-cw t -{X-Øn-s H-cp Xq-Wp am- {Xw A-h-ti-jn- n-cn- p- -Xp Im-Wm `m-kyw e-`n- p. `q-i-º- Øn t\- m-fn-se tz-ho- -tz-h- m-sc- mw X-I - -Sn- -Xm-bn ]-{X-ß-fn hm -Ø-bm-bn. a-\pjy-lr-z-b-ß-fn h-kn- m B-{K-ln- p- Po-h-\p- sszh-sø hn-{k-l-ß-fn Im- n-ipdp- n D-cp- n-h- n-cn- p- p! G-Xp Ip- -hm-fn-bpw A -Øao-kv tz-hn-bp-ss t -{X-Øn-\p- n h- m A-h kp-c- n- X-cm-bn-cp- p. A-hn-sS \n- pw Ip- -hm-fn-i-sf ]n-sn- p-sim- p-t]mbn in- n- m I-gn- n-cp- n-. C- pw ]-e a-x-ti-{μ-ß-fn-epw Ip- -hm-fn-i-sf H-fn- n- p-h-bv - p- - Xp Im-Wmw. Xo-{h-hm-Zn-Iƒ H-fn- n-cn- p- -Xpw h-f-cp- -Xpw a-xti-{μ-ß-fn-em-wv. C-h k-am-[m- \-{]n-b-c-, a-\p-jy-sc txm- n- \pw t_mw-_n-\pw sim- p X-I - p- Zp-jv-S- m-cm-wv. Cu t -{X-Øn-se B-bn-cw th-iy-iƒ sn-øp- Zp - -S- v tk-h-\-߃ tz-hn-bp-ss C-jv-S- {]-Im-c-ap- ]-hn-{x-x-bm-bn I- n-cp- p. C -Uy-bn tz-h-zmkn-am-cp-ss th-iym-hr-øn-sb ]- hn-{x-x-bm-bn Im-Wp- ln-μp antøm-f-pn -t]m-se. Cu ]m-]-]- n-e-am-b F-s^-tkm-kn-te- m- Wv ]m-]-hn-tam-n-i-\m-b tb-ip- {In-kv-Xp-hn-s kp-hn-ti-j-hp-ambn- tbm-l- m-\pw ]u-tem-kpw F-Øn-b-Xv. k-ωn-{i-p-\-x, [m - Ωn-I A-[x-]-X-\-Øn Iq- p-ip- Øn-b, k- m - o-b-x \-jv-s-s - P-\w. A- -hn-izm-k-øn-epw A-\m-Nm-c-Øn-epw si- p-]n-w- ]m-]n-i-fp-ss k-t -Xw. Ip- -hm-fn-i-fp-ss B-hm-k-tI-{μw. C-ß-s\-bp- \-K-c-Øn \n - Ω-e kp-hn-ti-jw i- n-tbm-ss {]-tlm-jn- m tbm-l- m-\pw ]u-sem-kn-\pw I-gn- p.

6 6 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn PmXnbpw P-\-X-Ifpw sabv 20 -A-{_lmw s_ -l tim-gn-t m-sv \m-sv `-cn- n-cp- -Xv ]p-d-b- m-cm-bn-cp- p. A-Xp-sIm- v tim-gn-t m-sv "]p-d-b-s sxm- n" F- m-wv A-dn-bs - n-cp- -Xv. {Ko- p-im sxm- n-sb "Xn- o-kv" F- m-wv hn-fn- n-cp- -Xv. Xm-a-c-t»-cn -\m-zm-]p-cw tz-i-߃ Dƒ-s -Sp- `q-hn-`m-kw ]p-d-b-km-a- - m `-cn- n-cp- -Xp-sIm- v C-hn-Sw Ip-dpw-]p-d-b-\m-Sv F- m-wv hn-fn- n-cp Xv. PmXn-am-]n-\n-bp-sS Im-Wm- p-d߃ -Pm-Xn kw-h-c-ww sim- v B-Zn-hm-kn Z-fn-Xv iq-{z P-\-hn- `m-k-ß-sf ap- m- w sim- p-hcm-sa- `-c-w-l-s-\m-hm-kv-zm-\w kzo-i-cn- p-tºmƒ, Nm-Xp -h - Wy-hy-h ÿ-sb \mw Aw-Ko-Icn- m _m-[y-ÿ-cm-sw- p `- c-w-l-s-\ Hm -Ω-s -Sp-Øp- p. Pm-Xn kw-h-c-w-sa- -Xv ]- n-i- Pm-Xn- -]- n-i-h - - -iq-{z-p-\-hn-`m- K-߃- m-bn `-c-w-l-s-\ \ - Ip- hm-kv-zm-\-am-wv. iq-{z-\ps - n A-hn-sS {_m- -W-\pw, -{Xn-b-\pw, ssh-iy-\pw, kzm- `m-hn-i-am-bpw D- m-bn-cn- -W-at m. A-Xn-\ - w C- y `-c- W-L-S-\ Pm-Xn-hy-h-ÿ-tb-bpw Nm-Xp -h -Wy-tØ-bpw Aw-Ko-Icn- p- p-sh- m-wv. `-c-w-l-s-\m in-ev-]n-i-fn {]-[m-\n-bpw Z-fn-Xcp-sS an-in-lm F- v hn-ti-jn- n- -s -Sp- -h-\p-am-b tum: Awt_-Zv- Nm-Xp -h -Wy hy-hÿ-sb Aw-Ko-I-cn- p- p F- m- Wv, \mw a-\- n-em- p- -Xv. "Pm-Xn-am-]n-\n' C-hn-sS H-cp tnm-zy-ap-b-cp- p. Nm-Xp -h -Wy hy-h-ÿ {]-Imcw iq-{z Xm-gv- Pm-Xn- m-c-\msw- pw, {_m- -W D-b - Pm-Xn- m-c-\m-sw- pw \n- -bn- p- Xn-s A-f-hp-tIm - "Pm- Xn-am-]n-\n' B-cm-Wv I- p-]n-sn- -Xv? G-Xv ÿm-]-\-am-wv Pm-Xn am-]n-\n- v Aw-Ko-Im-cw \ -Inb-Xv? Nm-Xp -h -Wy hy-h-ÿ-sb Aw-Ko-I-cn- p- -h B-Zyw apt m- p-sh- B-]v-X hm-iyw Nm- Xp -h -Wyw am-b-kr-jv-sw F- m-wv. am-bm-kr-jv-sw F- -Xn- v ssz-h-z-øw; A-Y-hm ssz-h- Øm kr-jv-sn- -s - -Xv F- m- Wv hym-jym-\w. ln-μp- -fp-ss H- cp th-z{k-ÿ-sa- \n-e-bn B- Z-cn- -s -Sp- E-tKz-Z-Øn (10 mw a-fi-ew kq- w 90 Cu `m-kw ]n - m-e-øv Iq- n-tn - s - -Xv F- H-cp B-tcm-]-Whpw D- v) hn-cm-sv ]p-cp-j F- ssz-h-øn-s ap-j-øp-\n- pw {_m- -W-\pw ssi-øn -\n- v -{Xn b-\pw, Xp-S-bn -\n- v ssh-iy-\pw ]m-z-øn -\n- pw iq-{z-\pw D- -hn- p F- m-wv tc- J-s -Sp-Øn-bn-cn- p- -Xv. E-jn-h-cy- m kw-kv-ir-x- Øn F-gp-Xn sh- E-tKz-Z-hm- Iy-߃ ssz-h-h-n-\-ß fm-wv. A-Xv Xn-cp-Øp-hm a-\p-jy-\v A-\p-hm-Z-an-. th-z-h-n-\ {]- Imcw Hm-tcm Pm-Xn-bpw Cu-iz-c- \n- -b-am-wv. Pm-Xn-am-dm a-\pjy\v A-h-Im-i-an-. A-Xv {]-Ir- Xn \n-tj-[-hpw ssz-h-\n-tj-[-hpam-wv. ssz-h-z-ø-am-bn Nm-Xp -h - Wy hy-h-ÿ-bp- m- n-bn-cn- p- -Xv Hm-tcm Pm-Xn-bpw Hm-tcm I - Ω-߃ A-\p-jv-Sn- p- -Xn-\v th- n-bm-wv. ssz-h-]q-p-bv- m-bn hn-[n- -s - \-ºq-Xn-cn {_m- - W, X-s I -Ω-߃ A-\p-jv- Sn- p-tºmƒ {_m- -W-s ]m-ztk-h m-bn iq-{z \n-tbm-kn- -s - n-cn- p- p. {_m- -W-s I - -\ ew-ln- m iq-{z-\v A- h-im-i-an-. Nm-Xp -h -Wy-hy-hÿ-b-\p-k-cn- v \-ºq-Xn-cn {_m- -W D- -X Pm-Xn-bpw ]p-eb Xm-gv- Pm-Xn-bp-am-Wv. \-ºq- Xn-cn-bp-tS-bpw ]p-e-b-s -bpw I - Ωw F- m-wv? \-ºq-Xn-cn-bp-sS ap-jy-am-b I -Ωw Cu-iz-c-]q-P-bm-Wv. shbn-epw a-g-bpw sim- mø H-cp ta - q-c-bp-ss Xm-sg \m-ep-npa-cp-iƒ- p- n, I- n-s -tbm, tem-l-øn-s tbm H-cp hn-{k-lsø \n-xy-hpw Ip-fn- n- pw, ]- p-sp- n- pw, s]m- -Wn-bn- pw, ]qam-e sim- -e- -cn- pw ]m-epw, ]- g-hpw, A-hn-epw, a-e-cpw, i - c-bpw, tx-\pw, ]m - m-bk-hpw Xp-S-ßn-b A-ar-tX-Øv sim-sp- Øp \-ºq-Xn-cn tz-h-]q-p sn-øp- p. {]-]- -sø kr-jv-sn- p F- v hn-iz-kn- p- ssz-h-øn-s sn-dn-b-cq-]-am-wv Cu hn-{k-lw. s]m- pw sh- n-bpw ]- -teml-hpw sim- p- m- n-b Cu hn- {K-lw ssz-h-øn-s {]-Xn-cq-]-am- Wv. hn-{k-l-øn-\v k-a - n- p- - Xv ssz-h-øn-\v sim-sp- p- -Xpt]m-se bm-wv. ssz-h-øn-\p- - Xv, ssz-h-øn-s {]-Xn-]p-cp-j- \pw tk-h-i-\p-am-bpw ]q-pm-cn-sb G - n- p- p. A-h-sb- mw kzo- I-cn- v ]q-pm-cn ssz-h-øn-s t]- cn hn-izm-kn-sb A-\p-{K-ln- p- p. ssz-h-øn-s t]-cn `- k-a - n- p- F- m t\ - - -Imgv-N-I-fpw h-gn-]m-sp I-fpw ]q-pmcn ti-j-cn- p t -{X-]m-e-I-\mb cm-pm-hn-s\ (Du-cm-f-s\/k - m-cn-s\) G - n- p X-s I - Ωw ]q -Øn-bm- p- p. t -{X- N-{I-h -Øn-am-sc, cm-pm- - m-sc, \m-sp-hm-gn-i-sf N-cn-{X-Øn-s cm-p-]m-x-bn \n v iq-{z- m F- v ap-{z-ip-øn ]p-d-øm- n-b-xm-cm-wv? tem-i-n-cn-{x-øn X-s H-cp am-xr-im-cm-pm-hm-bn B-Z-cn- -s -Sp- au-cy-n-{i-h -Øn A-tim-I-s\ B-cm-Wv iq-{z- \m- n-b-xv? C- y-bp-ss kmw-kv-im-cn-i a-ln-a-sb A- n-a-dn- p au-cy- m-sc Xm-gv- PmXn- m-cm- n-b-xv B-cm-Wv? iq-{z-s \o-n-xz-hpw, {_m- -W-s Hu- -Xy-hpw \n -Æbn- p- A-f-hp-tIm - -Pm-Xn-am-]n-\n- -B-cm-Wv D- m- n-b-xv? au-cy- m, Xm-gv- iq{z Pm-Xn-bn -s]- -h-cm-sw- v I-ev-]n- m `-c-w-l-s-\m-hn-z-kv-z-sc Np-a-X-e-s -Sp-ØnbXv B-cm-Wv? bp.]n.bn-se D-]-ap-Jy-a-{ n si.]n.au-cy, A-tim-I-N-{I-h -Øn-bp-sS ]n pd m-c Z-fn-Xv-]- w Nm -Øn iq-{z-\m-bn- m-wv `-cn- p- -Xv. a-\p-jy-s\ Xm-gv- Pm-Xn- mc, F- pw D-b - Pm-Xn- m-c F- p X-cw-Xn-cn- m `-c-w-l-s-\m in-ev-]n- Iƒ- v A-[n-Im-cw \ -In-b-Xv B-cm-Wv? ]m-e-i, -{Xn-b-\m-Wv, cm-pmhmwv. cm-pm-hn-s sf-iz-cyw Irjn-bp-tS-bpw hym-]m-c-øn-s -bpw hn-i-k-\-øn-eq-ss bm-wv. A-Xn- \ - w I -j-i-cpw hym-]m-cn-ifp-am-b ssh-iy A-`n-hr- n-s - S-W-sa- mwv. Nm-Xp -h -Wy-hy-h-ÿ-bn {_m- -W, -{Xn-b, sshiy F- n-h-cp-sssb- mw Xm-sg- X- n \n - p- -Xv iq-{z-\m-wv. iq-{z ]m-z-ß-fm-wv. C-h-bm-Wv a-æn kv-] -in- p \n - p- - Xv. a-æn-se s]m-sn-bpw A-gp- pw iq-{z-\n-ep- v. hr-øn-bn- m-ø iq-{z-\v t -{X-Øn-\v ]p-d-øp- \n - p-hm-t\ A-h-Im-i-ap- q. A-ip- -am-b Im-ep sim- v A- º-e-ap- -Øv N-hn- m ]m-sn-. A- h A-ip- - m-c - "sf- Ø' m-c-\m-wv. A-h Ip-fn- pip- n-bm-bn h- m-epw A-º-e-ap- -Øv {]-th-i-\-an-. ho- pw A- h I -Ωw A-\p-jvTn- m a- Æn-te- pw, sn-fn-bn-te- pw t]m-im-\p- -Xm-Wv. A-tX k-abw A-h, a-æn In-f- p, I- p-]q- n, s\- p-hn-x- pw, \-ºq-Xncn- pw A- -P-\ Øn-\pw D-Æn- \-ºq-Xn-cn-Iƒ- pw A-ar-tX-Øn- \p- A- -hpw a-s - mw D- m- p- -h \m-wv. A-h-\p- m- p- -sx- mw tz-h-\v kzo-i-cn- mw. ]q-pm-cn- v `p-pn- mw. F- m tz-h-\pw ]q-pm-cn-bp-ap-f-f A-ºe-ap- -Øv ]p-e-b N-hn- m ]m- Sn-. ]- n- pw, ]- n- pw, ]-iphn-\pw \-S- m-hp- h-gn-bn -Iq- Sn ]p-e-b-\v \-S- m -t]m-epw A- \p-hm-z-ap- m-bn-cp n-. A-Xmb-Xv, k-h -W-ln-μp-Xz- -a-\p-hm-zn- I-fp-sS Nm-Xp -h -Wy-hy-h-ÿ, Nm-Xp h -Wy-hpw A-kvv-] -iz- X-bpw kr-jv-sn- km-l-n-cy- Øn {_m- -W-\v ]m-z-]q-p snøp-i, F- I-S-a-b- m-sx iq-{z- \v a-s m-cp Nn- m-tem-i-tam `u- Xn-I-tem-I-tam C-. C-Xm-Wv Z- fn-x s A-h-ÿ. Cu A-h-ÿ Pm-Xn kw-h-c-ww-sim- v k - m D-tZym-Kw t\-sn, am- m-sa- m-wv C- y `-c-w-l-s-\-bpw Z-fn-Xv _p- n-po-hn-i-fpw ]-d-bp- Xv. iq-{z-km-{am-pyw A-\m-Zn-Im-ew-ap-X Nm-Xp - h -Æy-hy-h-ÿ \n-e-\n- n-cp- psh- k-h -Æ ln-μp-xz-hm-zw N- cn-{x-]-c-am-bn A-Sn-ÿm-\-an- m- Ø-Xm-Wv. 16 \m- p cm-pm- - m h-s-t -C- y-bn-epw tn-c- -tnm-f- -]m-fiy-cm-p- - m sx- n- y- (ti-jw t]-pv 8)

7 7 hm -ØIƒ ka-im-eni ]{XnI sabv 20 Uªyp. Fw. C. kwko-x-\ni kz o-b-\n Qcn dm n-bn I-cn-bw-πm-hv: 2019 P-\p-h-cn-bn \-S- p-hm t]m-ip- I-cn-bwπm-hv I -h -j-s k-]v-x-xn B-tLm-j-ß-fp-sS `m-k-am-bn {]- i-kv-x Km-b-I-sc A-Wn-\n-c-Øns m- v U-ªyp. Fw. C. k-t kv-iqƒ an-\n-kv-{sn H-cp- p- kz - o-b-\n -Q-cn F- kw-ko- X-\n-i-bpw kp-hn-ti-j {]-`m-j- W-hpw sa-bv 20- -\v dm- n Im- m- W-Øv G-_-t\-k {Ku- n \-S- pw. U-ªyp. Fw. C. P-\-d -{]- kn-u v d-h. tum. H. Fw. cm- Pp- p- n D-Xv-Lm-S-\w sn-øp- k- tω-f-\-øn Km-b-I-cm-b tpm- _n tpm, Pn-Pn kmw, _n-pp Xn-cp-h- : ssh.]n.c. Xn-cp-h- tkm-w {]-Y-a Iym-ºv Imt_m-Zv Xn-cp-h- I -h -j kv-t -Un-b-Øn \-S- p. ssh.- ]n.c. kw-ÿm-\ {]-kn-u -dv ]m-ã F. n. tpm-k-^v D-Zv-Lm- S-\w sn-bv-xp. ]m-ã _m-_p sn-dn-bm A- y- -X h-ln- p. sk-{i- -dn km-_p hm-g- q- - Øn, ssh.-]n.-c.kw-ÿm-\ sk-{i- -dn am-xyp t_-_n, k-t kv-iqƒ kw-ÿm-\ sk-{i- -dn ]m- Ã km-ep h -Ko-kv F- n-h {]-kw-kn- p. ayq-kn-iv ss\- n ]m-ã kn.kn.txm-a-kv ap-jy {]- `m-j-ww \-S-Øn. hn-hn-[ sk-j-\p-i-fn tum-. P-bn-k txm-a-kv, tum. F- _n txm-a-kv, C-hm. Pn-^n tbml- m, ]m-ã -am-cm-b jn-_p si.am-xyp, A-\o-jv G-e- m-d, m-uv-k tpm, {]n -kv dm- n F- n-h m-kp-iƒ \-bn- p. _n-tl-hn-b-d s{s-bn-\n-mv, ]mã cmp Nmt m t_mtum-em Uv dopn-b {]kn-u v _m-en-]m-d (A-kmw): C- ym s]-s -t m-kv-xv ssz-h-k-` t_m-tum- -em -Uv do-pn-b {]- kn-u m-bn ]m-ã cm-p Nmt m \n-b-an-x-\m-bn. sf-]n-kn A-cp-Wm-N -{]-tz-iv tã- v {]-kn- U m-bn-cp- ]m-ã cm-p Nmt m X -ÿm-\w cm-pn-h- -Xns\ Xp-S - v G-{]n 12 \v Iq-Snb P-\-d Iu- -kn-em-wv \nb-a-\w \-S-Øn-b-Xv. I-gn- \m-ev ]-Xn- m- n-e- [n-i-am-bn D-Ø-tc- y-bn kphn-ti-j {]-h -Ø\w \-S-Øn-hcp- ]m-ã cm-p Nm-t m A- cp-wm-n {]-tz-in-se B-ZysØ s]-s -t m-kv-xv an-j-\-dnbm-wv. \n-c-h-[n k-`-i-fp-ss ÿm- ]-I-\m-b A-t±-lw kp-hn-ti-j hn-tcm-[n-i-fp-ss {Iq-c-am-b a -±- \-Øn-\v ]-e {]m-h-iyw hn-t[-b- \m-bn- p- v. F-Xn - p-i-fp-ss \- Sp-hn-epw X-t±-in-b-cm-b B-bn-c- ]-ºm-hm-en, cm-po-kv ]m-ºm-sn, Pn- _n tu-hn-uv, kmw-k tpm-, Pm -k tpm-k-^v, sim- ptam dm- n F- n-h Km-\-ß- fm-e- -]n- pw. P-bv-k Zm-\n-tb Hm -s -kv-t{s-j \n -Δ-ln- pw. k-t -kv-iqƒ an-\n-kv-{sn U-b-d- Iv-S tum. Fw. si. kp-tc-jv t\-xr-xzw \ -Ipw. I-gn- G- gp Z-i-I-ß-fm-bn kw-ko-x-øn-eqss ssz-hw U-ªyp. Fw. C. {]- ÿm-\-tø-bpw t\-xr-xz-søbpw ssz-h-cm-py-øn-s hn-i-k- \-Øn-\m-bn D-]-tbm-Kn- p- -Xns\-tbm -Øp- kv-txm-{x-ip-{iqj-bm-bn- m-wv kz - o-b-\n -Q-cn H-cp- n-bn- p- -Xv. ayq-kn-iv ss\- v, Un-thm-j, anj N-e- v, Sm-e v ss\- v, skbnw-kv, sk-j-\p-iƒ D- m-bncp p. ]-Øv t] ]q -Æ k-a-b kphn-ti-j th-e-bv- p th- n k- a - n- p. tkm- -W t]-{s ]m- Ã ssh.-tpm-kv, ]m-kv-t -gv-kv si.fw.sn-dn-bm, Fw.C.km-apth, n.fw.am-ω-, A-\n-b - Ip- v km-ap-th, su- o-kv h -Ko-kv, si.hn.ko-h - o-kv, tdm- _n am-xyp, _n-pn _n.sn-dnbm, F-_n Ip-cy, F- n-h hn-hn-[ sk-j-\p-i-fn A- y- -X h-ln- p. C-hm.tdm-j, F-_n, ª- F- n-h kw-ko-x ip-{iqj- v t\-xr-xzw \ -In. ]m-ã si.hn.ko-h - o-kv, km-_p hmg- q- -Øn, F-_n Cu-, kmw-k n.kmw, ]m-ã _n- Pn _n.sn-dn-bm F- n-h t\-xr-xzw \ -In. -W- n-\v hn-izm-kn-i-sf {In-kv- Xp-hn-\m-bn t\-sp- -Xn-\v A-t±-l- Øn-\p I-gn- n- p- v. B-km-an-se A- p-pn- -Iƒ Dƒ-s - -Xm-Wv kz-x-{ t_mtum-em v Iu -kn. A-Sp- Ø c- p h -j-øn-\p- n Cu {]-tz-i-ß-fn \q-dp k-`-iƒ ÿm-]n- p-i F- -Xm-Wv e- ysa- v ]m-ã cm-p Nm-t m ]- d- p. \yq C Uym ss nƒn v ]p{xnim kwl-s-\-iƒ p ]pxnb `mc-hm-ln-iƒ ssh.]n.c. Xn-cp-h- m tkm-w Iym-ºv k-am-]n- p ]m-bn- m-sv: \yq C- ym ss_- _nƒ N - n-s ]p-{xn-im kw-l- S-\-I-fm-b k-t -kv- qƒ, \yq sse-^v bq-øv s^-t m-jn- v, \yq C- ym hn-a -kv s^-t m-jn- v F- n-h-bv- v ]p-xn-b `m-c-hm-ln- I-fm-bn- C-hm.-A-`n-em-jv am-xyp (k-t -kv- qƒ), C-hm.-kmw ]o- (-bq-øv-s^-t m-jn- v), kn-ã - en-k-ω cm-tp-jv (hn-a -kv s^t m-jn- v) F- n-h-sc Xn-c-s - Sp-Øp. ÿm-\-sam-gn-bp- sk-{i- -dnam-cm-b ]m-ã tpm - v Nmt m, ]m-ã sp.-tb-ip-zm-kv,- kn-ã Ip- p -tam-ƒ ]o-, - tpm-bn v sk-{i- -dn-am-cm-b kphn.-kmw tbm-l- m-,- kp-hn.- si.f.-ãm- -en F- n-h - pw ip- {iq-j-bn \n- pw hn-c-an- p- ko-\n-b ip-{iq-j-i ]m-ã si.kn.-]o-, ]m-ã si.fw am- Xyp F- n-h - pw G-{]n 12\p k-`m B-ÿm-\-Øp \-S- k- tω-f-\-øn bm-{x-b-b- p \ - sim - -Ø: _-ty hn-kv-uw Nm-cn- n ^u-t -j-s B-`n-ap- Jy-Øn- B-cw-`n- _-ty ss_-_n-ƒ tim-f-pn-s D -Lm- S-\w ta-bv 6 \v {]-kn-u v d-h: tum: si. tpm- -Pv txm-a-kv \n - Δ-ln- p. sim - -Ø t\-lm- n tim-f-pv-nm- -en \-S- k-tωf-\-øn sf.-]n.-kn. Xn-tbm-f- Pn- t_m -Uv sn-b -am d- h: si.]n txm-a-kv A- y- -X h-ln- p.d-h: tum: F-Un-k txm-a-kv ap-jy-k-tμ-iw \ -In. In.- ]p-xn-b `m-c-hm-ln-iƒ- p kzo-i-c-w-hpw \ -In. k-`m {]-kn-u v d-h.-txm-akv ^n-en- v ip-{iq-j-iƒ- p t\- Xr-Xzw \ -In. -tum.-sp-bv-k txm-a-kv,- d-h.-jm-pn kn.un F- n-h {]-kw-kn- p. ss nƒ timfpv DZvLmS\w ]m-ã kq-c-pv tam-l, ]m-ã ]n.tb-ip-zm-k F- n-h {]-kw- Kn- p. h-s-t C- y-bn-se kphn-ti-jo-i-c-w-øn-\v k-tlm-zcn k-tlm-z-c- -am-sc {]m-]v-x-cm- p-i F- e- y-tøm-ss B- cw-`n- tim-f-pn-\v A-bm- Aw- Ko-Im-c-ap- v. Cu ÿm-]-\-øn ku-p- \y {]-th-i-\w B-{K-ln- p- h Xm-sg sim-sp-øn-cn- p- \- º-dn _- -s -Sp-I (si.]n txm-a-kv ) ASp-Ø-bm{X sk-]v- w-_ 10

8 8 ka-im-eni ]{XnI sabv 20 4 mw t]pv XpS te-hy, km-am-\y-p-\w F- o ÿm-\-߃ {In-kv-Xym-\n-I-fp-sS C-S-bn-epw k-`-bn-epw \-S- m- m {i-an- -h-cm-wn-h. C- pw Nn-e sa-bn sse k-`-i-fn Cu co-xn Xp-S-cp- p- v. G-I a-\-t m-ss h -Øn- ncp- k-tlm-z-c-kw-l-sø A- bv-ta-\n-sb- pw A-[n-Im-cn-I-sf- pw c- m-bn Xn-cn- p. C-ß-s\ k-`-bn D- -\o-n-xz-߃ sim- p-h- p. C- -sø \-Ωp-sS C -Uy k-`-i-fn-epw Cu-hn-[w D- -\o-n-xz-ß-fpw k-h -W-cpw A-h -W-cpw F- `n- -X-I-fpw D-S-se-Sp-Øn- p- v. sh-fn- m-sv ]p-k-v-x-i-øn F-s^-tkm-kv k-`-bp-ss G-gp- Kp- W-߃ ]-d-bp- p: Rm \n-s {]-hr-øn-bpw {]-b-xv-\-hpw k-lnjv-w-x-bpw sim- -cp-xm-ø-h-sc \n-\- p k-ln- p-iq-sm-ø-xpw A- s m-kv-x-e- m-c- m-xn-cn-s R- ߃ A-s m-kv-x-e- m F- p ]-d-bp- -h-sc \o ]-co- n- p I- - m F- p I- -Xpw \n-\- p k-ln-jv-a-w-x-bp- -Xpw F-s \m-aw \n-an-øw \o k-ln- -Xpw X-f - p-t]m-im-ø-xpw Rm A-dn-bp- p (sh-fn.2:1 3). C-{X-bpw \- Kp-W-߃ D- m-bn- pw B-Zy-kv-t\-lw hn- p- I-f- p F- Kp-cp-X-c-am-b Ip- -ap- v. ssz-h-kv-t\-lw hn- p F- p ]-d- m A-h P-Un-I-cmbn, ssz-h-i-ev-]-\-sb D-t]- n- p F- m-w - w. ssz-h-h-n-\w hn- p ssz-th-jv-sw D-t]- n- p kz- -_p- n-bn-epw kz- w i- n-bn-epw kzm - -X-bn-ep-am-Ip- hn-izm-kn ssz-h-kv-t\-l-sø Fs^-tkm-kv Ncn-{X-Øn hn- p tem-i-kv-t\-l-øn-\p A-Sna-bm-Ip- p. A-h kzm - -cpw A-l- m-cn-i-fpw B-bn am-dp- p. ssz-h-k-`-bp-ss A-Y-hm {In-kv- Xp-k-`-bp-sS {]m-[m-\y-sø te- J-\-Øn-eq-sS F-Sp-Øp-]-d-bp- p. ]u-tem-kn-s Im-cm-Kr-l-te-J- \-ß-fn H- m-a-tø-xm-wv F- s^-ky - p F-gp-Xn-b te-j-\w. A-Xp-sIm- p Iq-Sn-bm-Wv te-j- \-ß-fp-sS dm-wn F- p hn-fn- s - -Xv. Cu te-j-\-øn k-` {In-kv-Xp-hn-s i-co-cw, k-` {Inkv-Xp-hn-s a-μn-cw, k-` H-cp a - Ωw, k-` a-w-hm- n, k-` H-cp t]m - -fw F- o hn-j-b-ß-sf h-f-sc B-g-ta-dn-b B-flo-b-ho- -W-Øn ]u-tem-kv k-`-sb A-h-X-cn- n- p- p. hn-ip- - m-cpw hn-izm-kn-ifpw, k-` {In-kv-Xp-hn kz - - Øn-se k-i-e B-fln-Im-\p-{K-l߃, ssz-hw hn-izm-kn-iƒ- pth- n sn-bv-x h -Im-cy-߃, {In-kv-Xp-hn-s c- -Øm-ep- hn-sp-x, ssz-h-ln-x-øn-s a - Ωw, kz - -Øn-epw `q-an-bn-epw {In-kv-Xp-hn H- m-bn-t -cp- A-\p-`-hw, A- m-c-am-b ]-cn-ip- m-flm-hv, hn-izm-kn ]-cn-ip- mflm-hn-\m ap-{z-bn- n-cn- p- p F- k-xyw, ssz-h-i- n-bp-ss {]-Z -i-\w, hn-izm-kn kz - - Øn, Ir-]-bm-ep- c-, {Inkv-Xp \-ap- p-th- n sn-bv-x 10 Im-cy-߃ Xp-S-ßn k-`-bp-ss A- t\-i a -Ω-߃ ]u-tem-kv te- J-\-Øn-eq-sS F-gp-Xn Hm -Ωn- n- p- p. {In-kv-Xp tb-ip X-s aq-e-i- m-bn-cn-s \n-ß-sf A- t m-kv-x-e- m-cpw {]-hm-n-i- mcpw F- A-Sn-ÿm-\-Øn ]- Wn-b-s - n-cn- p- p- (F-s^.2:19-22). ({In-kv-Xym-\n-Xzw t\-tcm-snb \m-sp-i-fn-eq-ss, t]mƒ a-e-b- Sn, t]-pv 64). PmXn-am-]n-\n-bp-sS Im-Wm- p-d߃ 6 mw t]pv XpS bn-epw `-cn- n-cp- _n.kn 400 Ime-Øv. C- y-bn Nm-Xp -h -Wy hy-h-ÿ-bp- m-bn-cp- n-. C- t mƒ iq-{z- m F- v ap-{z-ip- Ø-s - au-cy- m B-Wv _n.kn. 320 C- y-bn-se G- -hpw h-en-b iq-{z-km-{am-pyw ÿm-]n- p- -Xv. {_m- -W-\m-b Nm-W-Iy-\m-Wv ip-{z N-{I-h -Øn N-{μ-Kp-]v-X-au-c-s {]-[m-\-a-{ nbm-bn-cp- -Xv. Cu kw-`-hw aucy-bp-k Øn Nm-Xp -h -Æy-hyh-ÿ D- m-bn-cp- n- F- Imcyw \-sω Hm -Ω-s -Sp-Øp- p. au-cy km-{am-py ÿm-]-i-sc iq- {Z- m F- v ap-{z-ip-øn-b-xv B- cm-wv? au-cy-im-e-sø {]m-no-\-x-ang-i-øn \m-sp-hm-gn-i-fm-b tnc- -tnm-f- -]m-fiy P-\-X-bpw, Ipdn- n ap-ss, ]m-sse, a-cp-xw, sx-bv-x Xn-W-I-fn h-kn- ncp- th-s, th-e, D-g-h, ao- \-h, ]-c-x-h F- o P-\-hn-`m- K-ß-fpw X-Ωn Pm-Xn-]-c-am-b D- b - - -Xm-gv-N-Iƒ D- -bn-cp- n- F- m-wv kw-l-im-e km-ln-xy߃ \-sω t_m-[y s -Sp-Øp- -Xv. C-S-b-cn -\n- p tn-c-cm-p- - m-cpw, ]-c-x-h-cn \n- v ]mfiy-cm-pm- m-cpw D-b - p-h- p-sh- m-wv N-cn-{Xw. tn-c-cm-p- - m-cn c- p-im- J-I-fp- m-bn-cp- p. B-X -im-jbpw; ]p-d-b-im-j bpw. H- mw tnc-km-{am-py ÿm-]-i, s\-spwtn-c-em-x I-c-hq B-Wv X-eÿm-\-am n-bn-cp- -Xv. ]p-d-bim-j-bn -s]- tn-c-n-{i-h -Øn C-cpw-]p-d-bv-tk-e-Øn-\-Sp-Øv X- I-Sq B-Wv X-e-ÿm-\-am- n \m-sp-hm-wn-cp- -Xv. A- v \m-sph-gn-i-fm-b s\-spw-]p-d-bcpw, tzi-hm-gn-i-fm-b Ip-dpw-]p-d-b-cp-ap- m-bn-cp- p. tim-gn-t m-sv \m-sv `-cn- n-cp- -Xv ]p-d-b- m-cm-bn-cp- p. A-Xp-sIm- v tim-gn-t m-sv "]p-d-b-s sxm- n" F- m-wv A-dn-b s - n-cp- -Xv. {Ko- p-im sxm- n-sb "Xn- o-kv" F- m-wv hn-fn- n-cp- -Xv. Xm-a-c-t»-cn -\m- Zm-]p-cw tz-i-߃ Dƒ-s -Sp- `qhn-`m-kw ]p-d-b-km-a- - m `-cn- n-cp- -Xp-sIm- v C-hn-Sw Ip-dpw- ]p-d-b-\m-sv F- m-wv hn-fn- n-cp- -Sn-ÿm-\-Ønem-Wv? `m-c-x- p-g ap-x s]-cn-bm h-sc-bp- `q-{]-tz-i-߃ sim- p- s\-spw-]p-d-b \m- n-se ]pd-b-cm-pm- - m F-hn-sS-t m-bn? ]p-e-b-\m tim- -si- n-b ]p-e-b cm-pm- m-cp-ss ]n- p-d- m C- s -hn-ss-bm-wv? ]p-e-b-cm-pm- - m-cp-ss N-cn-{Xw F-ßn-s\ bm- Wv A-{]-Xy- -am-b-xv? N-{I-h -Øn-am-sc, cm-pm- - m-sc, \m-sp-hm-gn-i-sf N-cn-{X- Øn-s cm-p-]m-x-bn \n- v iq- {Z- m F- v ap-{z-ip-øn ]p-d- Øm- n-b-xm-cm-wv? tem-i-n-cn-{x- Øn X-s H-cp am-xr-im-cm-pmhm-bn B-Z-cn- -s -Sp- au-cy-n- {I-h -Øn A-tim-I-s\ B-cm-Wv iq-{z-\m- n-b-xv? C- y-bp-ss kmw-kv-im-cn-i a-ln-a-sb A- n-adn- p au-cy- m-sc Xm-gv- Pm-Xn- m-cm- n-b-xv B-cm-Wv? iq-{z-s \o-n-xz-hpw, {_m- -W-s Hu- - Xy-hpw \n -Æbn- p- A-f-hptIm - -Pm-Xn-am-]n-\n- -B-cm-Wv D- m- n-b-xv? au-cy- m, Xm-gv- iq-{z Pm-Xn-bn -s]- -h-cm-sw- v I-ev-]n- m `-c-w-l-s-\m-hn-z-kv- Z-sc Np-a-X-e-s -Sp-Øn b-xv B- cm-wv? bp.]n.bn-se D-]-ap-Jy-a- { n si.]n.au-cy, A-tim-I-N-{Ih -Øn-bp-sS ]n- p-d m-c Z- fn-xv-]- w Nm -Øn iq-{z-\m-bn- m- Wv `-cn- p- -Xv. a-\p-jy-s\ Xmgv- Pm-Xn- m c, F- pw D-b - Pm-Xn- m-c F- p X-cw-Xncn- m `-c-w-l-s-\m in-ev-]n- Iƒ- v A-[n-Im-cw \ -In-b-Xv B-cm-Wv? C-Xn-s ]n- n H-cph Kq-Vm-tem-N-\ \-S- n- p s - v C- y-bp-ss kmw-kv-imcn-i-n-cn-{x-hpw `-c-w-n-cn-{x-hpw \-sω t_m-[y-s -SpØp- p. iq-{z-pm-xn- m - v kw-h-c- Ww F- B-i-bw `-c-w-l-s-\min-ev-]n-i-fp-ss H-cp Hu-Zm-cy-am-bn- m-wv {]-Io -Øn- -s -Sp- -Xv. Nq-j-I-cp-sS-bpw X- n- p-im-cp-ssbpw Hu-Zmcy-am-bn- p hn-a -in- s -Sp-I-bpw sn-øp- p. H-cp Imcyw hy- w: "Cu Hu-Zm-cy- Øn-\v th- n h-en-sbm-cp P-\- hn-`m-k-sø `n- mw-tz-ln-i-fm- n am- n-sb-sp-øp'. A-Xn-\v `-c- W L-S-\-sb- a-lm-i- n-sb X-s C-t m-gpw D-]-tbm-K-s -Sp- Øp- p. Nm-Xp -h -Wy-hy-h-ÿ-sb cq-]-s -Sp-Øn-b Pm-Xn-am-]n-\n X- I -sø-dn- p N-cn-{Xm-[n-jvTn-X k-aq-l-sa- ]-Z-hn ho-s -Sp-Øv A-[n-Im-c-tI-{μ-߃ ]n-sn-s -Sp- p-i F- -Xm-Wv iq-{z-p-\-hn-`m- K-sa- v ap-{z-ip-ø-s - -h-cp-ss P- \m-[n-]-xy I-S-a. ]n- m- w \n - p- P-\-X-bp-sS kmw-kv-im-cn- I-hpw km-º-øn-i-hp-am-b tam- N-\w `q-an ho-sv, sxm-gn F- o au-eo-im-h-im-i-߃ km- m-xv- I-cn- pw-hn-[w `-c-w-l-s-\ s]mfn-s gp-xp- -Xn-eq-sS am-{xw F- v A-h X-s Xn-cn- -dn-b-ww. A-h-cp-sS N-cn-{Xw A-h X-s ]Tn- -Ww. N-cn-{Xw A-dn-bm-Ø H-cp P-\-X-bv- v N-cn-{Xw kr-jv- Sn- m I-gn-bn-.

9 9 ka-im-eni ]{XnI hm -ØIƒ sabv 20 {In-kva-kv Km-\k y 1 mw t]pv XpS B-bn-c-ß-fp-sS B-cm-[-\m-Ko-Xß-fm-bn am-dn. \q- m- v I-gn- n- pw ]p-xp-a \-jv-s-s -Sm-Ø B Km-\-ß-fp-sS \-hym-hn-jv-im-c-am- Wv Un-kw-_ 25 {In-kv-a-kv k- y-bn Xn-cp-h- ]-ªn-Iv tã- Un-b-Øn A-c-tß-dp- -Xv. a-lm-i-hn si.-hn. ssk-a, a-[p-c-km-b-i Fw.-C. sn-dn-bm-, Sn.-sI. km-ap-h, km-[p sim- p-ip- v D-]-tZ-in, A- -Ω am- Ω, kn.-f-kv. am-xyp, C.-hn. h - Ko-kv, ]n.-hn. Np-Ωm, hn. \m- K, sp.-hn. ]o- Xp-S-ßn-b a -a-d- `- - m-cp-ss \mhn \n- pw A-S - v ho-w h- cn-iƒ C- pw e- -߃ G- p ]m-sp-tºmƒ A-Xn-s A-\p-`-hß-fn-eq-sS-bp- ]q -Δ-Im-e-bm- {X Iq-Sn-bm-Ipw ""H- m-bv ]m-smw tb-ip-hn-\m-bv''. B-bn-cw kw-ko-x- Unkw-_ 25 (snm-δ) ssh-in- v A- n-\v Xn-cp-h- ]-ªn-Iv tã-unb-øn A-Wn-\n-c- pw. A- p Km-\-߃ ho-x-ap- aq- v ]-c- º-c-Iƒ- n-ss {]-ap-j kw-ko-x- Ão-^ tz-h-ky, Km-b- I tum. sª-k ta-a-\ Xp-Sßn-b-h-cp-sS km- n-[y-hpw kw- Ko-X-k- y-bv- v am- v Iq- pw. ]- h -hn-j Nm-\ sn-b -am d-h. tum. si.-kn. tpm e-lpk-tμ-iw \ -Ipw. d-h.tum. si.-kn. tpm ({]- kn-u v), F.-Fw. cm-pp (snb -am ), n.-fw. am-xyp (P-\-d I -ho-\ ), `- -h -k-e (ayq-kn-iv P-\-d I -ho-\ ), tpm-pn sf- v am-xyq-kv (sk-{i- -dn), _n- n am-xyp (ayq-kn-iv I -ho-\ ), _n-\p h-s-ti-cn- c (t{]m-{kmw I -ho-\ ) F- nh-cp-ss t\-xr-xz-øn-ep- I-Ωn- THE ORDER OF WORSHIP AND MINISTRY Author Rev. Dr. T.K. Koshy Vaidyan TABLE OF CONTENTS Leading a worship A worship service (model) Order of worship service with lord s supper Baptismal service Procedure of the baptismal service Dedication Child dedication The laying of a foundation stone for house Dedication of a christian home Ground breaking ceremony for the church building Dedication of a church building Opening and dedication of a business center Ordination service Installation service for a n {]m-y-an-i {]-h -Ø-\-߃ Xp- S-ßn. hn-]p-e-am-b {I-ao-I-c-W߃- m-bn P-\-d I-Ωn- n cq- ]o-i-c-ww D-S \-S- p-sa- v `mc-hm-ln-iƒ A-dn-bn- p. Km-b-I-sc Xn-c-s -Sp- p- - Xn-\p- i-_v-z-]-cn-tim-[-\ tic-f-øn-se hn-hn-[ ti-{μ-ß-fn-embn sk-]v- w-_ 30\v ap -]v \-S- pw. Xm- -]-cy-ap- bp-h-xo-bphm- -fpw hn-zym - n-i-fpw k-`m- ]m-ã-dp-ss-bpw c- n-xm- -fp-ssbpw ip-]m -i-tbm-ss ]q-cn- n- t^m-ap-iƒ Xn-cn-sI \ -I-Ww. t^m-ap-iƒ B-h-iy-ap- -h onnai padam yeshuvinayi F- t^-kv-_p- v t]-pn e`n pw. B-bn-cw t] tn - p- A-hkm-\-L- -]-cn-io-e-\w Un-kw- _ B-Zyw Xn-cp-h- -bn \-S- pw. \q-dv t]-cv ho-x-ap- kw- L-am-Ipw {]m-tz-in-i-x-e-øn B-Zy-L- -]-cn-io-e-\w \-S-Øp- sx- v sn-b -am F.-Fw. cm- Pp, ayq-kn-iv I -ho-\ `- - h -k-e F- n-h A-dn-bn- p. t^m : , Rs. 450/- +(postage Rs. 100) pastor Recognition and installation of sunday school teachers: A service for leadership day The marriage ceremony Marriage engagement program: Betrothal A sample wedding service Sample of another wedding service An actual wedding ceremony The funeral service Order of funeral service Burial service Tips for leading effective meetings The church official board meeting The annual business meeting An event planning meeting A committee meeting 62 SERMONS FOR SPECIAL OCCASIONS HYMNS FOR SPECIAL OCCASSIONS s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn 1 mw t]pv XpS N-\ {]-tlm-j-ww ssi-en-bm- n am- m ti-c-f k-`-sb k-lmbn- -Xv I-cn-kv-am- n-iv {]-ÿm-\-am- Wv. ap-ºv H-cp bm-{ n-i Ip-º-kmc-am-bn-cp-s - n C- v hn-im-eam-bpw hn-i-z-am-bpw ]m-]-߃ G- p-]-d-b-epw {]m-b- n-øw snø-ep-sam-s \-ap- v kp-]-cn-nn-xam- n-b-xv I-cn-kv-am- n-iv, ap-t - - am-wv. A-Xp-t]m-se \-ap- v aqt m \m-tem ]m- p-i-tf D- m-bncp- p- q. "hm-hm tb-ip-\m-ym...', "Hm-im-\ Cu-i-\p k-x-xw..' Xp- S-ßn-b-h. F- m-en- v \-Ωp-sS B-cm-[-\-{I-a-ß-fn-epw {]m - - \m k-tω-f-\-ß-fn-epw ]m-sp- H- cp-]m-sv ]m- p-iƒ I-cn-kv-am- n-iv cw- K-Øp-\n- pw h- -h-bm-wv. B I-cn-kv-am- n-iv Km-\-ß-fp-sS-sbms h-en-b D-d-h s]m- n-b-xv Cu I-cn-kv-am- n-iv ap-t - -Øn-em-Wv. Ip-Spw-_-Po-hn-X-Øn-epw H-cp-]m-Sv \-ho-i-c-w-߃ \-S- p. a-zy-]m- \n-i-fp-ss am-\-km- -cw, th -s]- v t]m-b-h-cp-ss ]p-\-tc-io-i-c- Ww, Ip-Spw-_-ß-fn-se ]p-xn-b Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv 1 mw t]pv XpS I-tfm \-S-Øp-tºm-tfm, Iq- -am-bn {]m - -\-Iƒ \-S-Øp-tºm-tgm kw-ko-txm-]-i-c-w-ß-fn-eq-ss-bp- A-I-º-Sn i-_v-zw tiƒ- n- p- -Xv H-gn-hm- -Ww. Im -Ωn-I-s ]n- pw i-_v-z-hpw a-\- n-em- n A-X-\p-k-cn- v Km-b-I-kw-L-ßfpw C-S-hm-b-\- m-cpw hm-b-\-ifpw Km-\-ß-fpw B-e-]n-t - - Xm-Wv. ]m- m-xy-co-xn-bn-ep- kz-c-ß-fpw cm-k-ß-fpw \-Ωp-sS B-cm-[-\-bn D-]-tbm-Kn- phm ]m-sn-. Km-\-ß-fpw {]-Xnhm-Iy-ß-fpw B-cw-`n- p- -Xn-\pap-ºp- C-t{ m ayq-kn-iv Km-\- ß-fp-sS Hm-tcm Kp-Zm-I-fp-sS-bpw C-S-bn-ep- A-\m-h-iy-ssZ - Lyw, ap-x-em-bn hn-izm-kn-i-fp-ss A-\p-kyq-X-am-b B-cm-[-\m kw- _- -Øn-\v X-S- -am-ip- H- pw-x-s D- m-i-cp-xv. _n-j- ns k-tμ-i-øn ]-d-bp- p. Po-hn-X-ssi-en-Iƒ C-sXm-s I- cn-kv-am- n-iv Kp-W-^-e-am-Wv. A- Xp-sIm- v \-Ωp-sS Ip-Spw-_-ßsf \-ho-i-cn- p- {]-{In-b-bn I-cn-kv-am- n-iv {]-ÿm-\w H-cp-]m- Sv \- sn-bv-xn- p- v. F-{X-tbm a- Zy-]m-\n-Iƒ a-zy-h -P-\-Øn-te- v h- p, F-{X-tbm Ip-Spw-_- ߃ kp-hn-ti-j th-e- n-d-ßn- Øn-cn- p- C-sXm-s I-cn-kv-am- n- Iv ap-t - -Øn-s h-en-b kw-`mh-\-i-fm-bn F-\n- v txm- p- p. Im-cp-Wy-{]-h -Ø-\-߃ h -[n- p. C-S-hI-X-e-Øn B-{i-a-ßfn-te- v, B-Im-i-]-d-h-I-fp-sS A- Sp-tØ- v, _p- n-am-μy-ap- -h-sc ip-{iq-jn- p- ti-{μ-øn-te- v F- n-hn-s-ß-fn-sem-s k-μ -i- \w \-S-Øp- {]-h-w-x Iq-Sp-Xem-bn. B-ip-]-{Xn-I-fn-se `- - W-hn-X-c-Ww, s]m-xn-t m-dv \ - I Xp-S-ßn-b am-xr-im-]-c-am-b \- -{]-h -Ø-\-߃ \-Ωp-sS k- aq-l-øn-ep- m-im Im-c-W-ambn. a-s m-cp h-en-b kw-`m-h-\-bm- Wv Z-imw-iw. \n-ß-fp-ss kz-ønse H-tcm-l-cn, ]- n- pw ]m-hs - -h - pw B-ew-_-lo-\ - psam-s sim-sp- -W-sa- v ]Tn- n- -Xv I-cn-kv-am- n-iv ap-t - -am- Wv. "k-t im-te-'an BWv s]-s -t m-kv-xp ap-t - -sø- - n _n-j-]v am dm-t^ C-ßs\ A-`n-{]m-b-s - -Xv. 1 mw t]pv XpS im-kv-{x-]-c-am-b _- -s - kmt -Xn-I-ta-J-e-bn {]-h -Øn- p-i-bpw sn-bv-xp. {]-ap-j A- m-cm-{ ss_- _nƒ ]-cn-`m-jm kw-l-s-\-bm-b hn- n-^n-\v C- y-bn-e-s- w 105 cm- Py-ß-fn {]-h -Ø-\-ap- v em-wv tim- -bw kz-tz-in d-h. tp- -_v tpm -Pv Nn-e kv-t\-ln-xcp-am-bn tn - v hn- n-^v ss_- _nƒ ]-cn-`m-jm-{]-h -Ø-\-߃ C- y-bn B-cw-`n- -Xv. Xn-cp-h- ti-{μ-am-bn {]-h -Øn- p-h-cp- hn- n-^v C- y-bv- v C- v 28 `m-j-i-fn ss_-_nƒ ]-cn-`mjm-{]-h -Ø-\-ß-fpw hn-hn-[-kmaq-ln-i-hn-i-k-\ ]- -Xn-I-fpw D- v. su-dm-uq-wn-se ]-cn-io-e-\- ti-{μ-øn hn-hn-[ `m-jm-im-kv- {X-]-c-am-b ]-cn-io-e-\-߃ C- y-bn-se F- m ]-cn-`m-jm-kw- L-S-\-߃- pw \ -In h-cp- p. C-Xp-h-sc-bpw ss_-_nƒ e-`y-akmw sim- m-gn ]p-xn-b kn-.c-.h. m-ø `m-jm-k-aq-l-ß-fn I- S- p-sn- v `m-jm-]tn- v en-]n-xøm-dm- n `m-jm-hn-i-k-\-{]-h - Ø-\-ß-fpw ss_-_nƒ ]-cn-`mj-bpw hn- n-^v ]-cn-`m-jm-{]-h - Ø-I sn-bv-xp-h-cp- p. Kp-Uv-\yq-kv _m-e-tem-iw kwÿm-\ ssh-kv-{]-kn-u- v, ]nssh-]n-f P-\-d ssh-kv-{]-kn- U- v, `m-c-x- p-g I -sh -j B-Zy- m-e-kw-lm-s-i F- o \n-e-i-fn kmw sim- m-gn tic-f-øn tk-h-\w A-\p-jvTn- n- p- v. s{si-kv-x-h B-\p-Im-en- I-ß-fn Xp-S - -bm-bn F-gp-Xp- A-t±-lw Kp-Uv-ko-Uv am-kn- I-bp-sS No-^v F-Un- -dpw Hm sse Kp-Uv-\yq-kn-s sf-sn No-^v I -kƒ- -dp-am-wv. `m-cy: s_ -kn (ssl-kv - qƒ A-[ym-]n-I), a- ƒ: tpm-h-, Pm- \o-kv, tu-hv-tpm Im-tX- v. Xriq sim- m-gn Im-tX- v si.kn a-øm-bn, km-dm-ω F- n-h-cm-wv am-xm-]n-xm- ƒ. hne 95/ Xncp-h Zo]vXn _p vtjm- n ]pkvx- I-߃ t\cn v e`n- p- p. cpn-tã Uv X]m-en e`n-t - h Hmtcm ]pkvx-i-øn\pw 50 cq] A[nIw Ab-bv p-i. DEEPTHI PUBLICATIONS Planthottam Complex, Tiruvalla, Pathanamthitta, Kerala , India. Ph: , Mob: ,

10 10 ka-im-eni ]{XnI [ym\w sabv 20 F.-sF. tpm p-ip n hn-tz-i-øv sxm-gn snøp- -h a-s-ßn-sb-øp- -Xv ssi \n-d-sb ]-W-hp-am-bn- m- Wv F- H-cp [m-c-w s]m- Xp-sh _- p-an-{xm-zn-iƒ- pw \m- p-im - pw D-s - v ]-d-bmw. th-j-hn-[m-\-߃, [m-cm-fn-øw, Zm-\-[ -Ω-߃ ap-x-em-b-h I- v Bƒ h-enb [-\n-i-\m-bn F- v [-cn- p- I kzm-`m-hn-i-am-wv. Nn-e A-Xn-\v a-dp-]-sn-bm-bn: A-hnsS ]-Ww Im-bv- p- a-c-sam- p-an-, s]m-cn-sh-bn-e-øv tnm-c \o-cm- n ]-Wn-sb-Sp- Øn- m-wv k-ºm-zyw D- m- p- -Xv- F- v ]-d-bp- H-cp ssi-en \-Ωp-sS \m- n-ep- v. ]-Ww Im-bv- p- a-cw F- snm- v A-Ωq-Ω- -Y-bn-se `mh-\-bm-imw. am-º-g- m-e-øv Im- -Øv a-cw Ip-ep-ßp-tºmƒ am-hn - \n- v am-º-gw D-Xn - p-ho-gptºm-se, I-d -kn t\m- p-iƒ A-tX-]-Sn Im-bv- p-in-s- p- hr- -߃ H-cn-S-Øpw C-. ]-t, a-s m-cp-hn-[-øn ]- ]-Ww Im-bv- p- a-c-߃..! d- m \-ap- p-np- pw ]-Ww Im-bv- p- [m-cm-fw a-c-ß-fps - v ]-d-bmw. d-, sx-ßv, I-ap-Iv, sim-t m, Pm-Xn, {Km-ºq, Im- n, s\- n, I-ip-am-hv, am-hv, ]p-fn F- n-ß-s\- \-ap- v B- Zm-bw \-ev-ip- F-{X-sb-{X hr- -ß-fm-Wp- -Xv! hm-g, ss]-\m- nƒ, Np- v, Ip-cp-ap-f-Iv, G-ew, hm-\n-e, tx-bn-e, a- ƒ ap-xem-bn \m-wy-hn-f-iƒ F- hn- `m-k-øn -s -Sp-Øn-b \n-c-h-[n Ir-jn-Iƒ \-ap- p- v. A-Xm-Xv a-\p-jy-cn Hm-tcm-cp-Ø- -cp-ss-bpw K- w hy-xy-ÿ-am-wv. Ip- -Ir-Xy-߃ \-S- ÿ-e-øv t]m-eo-kv-\m-b-sb D-]-tbm-Kn- v A-t\z-j-Ww \-S-Øp- - Xv \-ap- v ]-cn-n-b-ap- v. Po-hn- n-cn- p-tºmƒ Hm-tcm- n-\pw sh-tδ-sd hm-k-\-bm-sw- n-epw Po-h \-jv-s-s -Sp-tºmƒ _m-iv-so-cn-b-i-fp-ss-bpw a- v kq- v-am-wp- -fp-ss-bpw {]-h -Ø-\-^-e-am-bn- A-h-bv- v s]m-xp-hmb a-s m-cp (Zp )K- w-, a-c-w-øn-s hm-k-\ D- m-ip- p. tz-i-sø Im-em-h-ÿ-bv- pw `q- {]-Ir-Xn- pw C-W-ßp- -h Xnc-s -Sp-Øv Ir-jn sn-ø-w-sa- p-am-{xw. N-, ]- -b ap-x-emb-h \-Ωp-sS \m- n kp-e-`-amb-xn-\m A-Xn-s {]m-[m-\yw \mw Xn-cn- -dn-bm-dn-. a- v kwÿm-\-ß-fn A-h-bv- v h-enb hn-e-bm-wv e-`n- p- -Xv. Npcp- -Øn, C-h-sb- mw ]-Ww Im-bv- p- a-c-߃ X-s..! Nn-e-X-cw ^-e-hr- -ß-fn h-en-b-txm-xn Im-bv- p-in-s- p- in-j-c-߃ `m-cw Xm-ßm \n Ä v Adn-bmtam? sf.-]n.-kn, F.Pn, NÀ v Hm^v tkmuv, imtcm³ Cu \mev {]apj s]s -t mkvxv k`-ifpss Bcw`w Fß-s\-bmWv? ticfm s]s -t m-kvxns Bcw-`-Ime Ncn{Xw ]pxnb Xe-ap-d v efn-x-ambn a\- n-em- mhp ]T-\w. Bcp-sSbpw ] w tncmsx XnI pw kxy-k- -amb Ah-X-c-Ww. Bcw-`-Ime s]s -t mkvxv {]h Ø-I-\mb ]mã hn.-sn.-txm-a-kns PohnX IY-bpsS ] m-ø-e-øn sf.-]n.-kn-bpss ka{k Ncn-{Xhpw CXc s]s -t mkvxv k`-i-fpss Bcw` Ncn-{Xhpw Hcp t\mh t]mse hmbn p t]mim-hp Ncn{X cn-\. kmwip n Nmt m \ne-ºq sf.-]n.kn Ncn-{Xhpw ]mã- hn.-sn.- txm-akpw t]pv 280/hne 200-cq] Ct mƒ 170 cq] v hn.-]n.-]n.- Bbn e`n- pw. hn.-]n.-]n.-bbn ]pkvxiw e`n- p-hm \nß-fpss hnemkw Fkv.-Fw.-F-kv.-Btbm hmsvkv B v Btbm F t^m \º-dnte v Ab- p- I. t]mãp-am ]pkvx-i-hp-ambn hcp-tºmƒ 170 cq]m \ In ]pkvxiw kzoi-cn- p-i. Ph: si-ev-]n- m-sx Im- -Øv H-Sn- pho-gm-dp- v. h-f-sc-tb-sd Im-bv- Iƒ D- m-bm hr- -Øn-\v A- h-bp-ss `m-cw h-ln- m {]m-]v- Xn- Im-Wp-I-bn-. Im-bv-Iƒ hnf-bpw-ap-ºv in-j-cw H-Sn- p-ho- Wm h-en-b \-jv-s-am-wv kw-`hn- p-i. A-Xn-\v {]-Xn-hn-[n-bmbn D-W-ßn-b I-ºp-Iƒ-sIm- v A-\p-tbm-Py-am-b Xm-ßv \-ev-ip- - co-xn-bp- v. hm-g, sx-ßv ap- X-em-b-h-sb I-ºp-Iƒ-sIm- v Du- v \-ev-in-bpw Im- n- D-e- v \n-ew-]-xn- m-sx I-b-dpsIm- v h-en- p-si- n-bpw kw-c- n- p- p. A-Xm-b-Xv, ^-ew \nd- p-\n-ev- p- in-j-c-߃- pw D-W- - -ºp-I-fp-sS Xm-ßv B-h-iy-am-bn-h-cmw F- v km-cw. ]-Ww Im-bv- p- a-c-߃- v D-W-ßn-b I-ºp-I-fp-sS Xmßv {]-tbm-p-\-s -Sp- -Xp-t]mse, \-Ωp-sS Po-hn-X-Øn-epw kw- `-hn- p- p- v. tcm-kw, hm - - Iyw, Zm-cn-{Zyw, Aw-K-ssh-I-eyw ap-x-em-b \n-c-h-[n ]-cn-an-xn-iƒ \n-an-øw Rm B - pw H-cp {]-tbm-p-\-an- m-ø sh-dpw D-Wßn-b I-ºv am-{x-am-wv F- v kzbw hn-e-bn-cp-øn \n-cm-i-cm-bnt m-ip- A-t\-I-cp- v. H-cn- G-eo-bm-hv Nq-c-s -Sn-bp-sS X-W-en In-S- v, C-t mƒ a-xn, b-tlm-th, F-s {]m-w-s\ F- Sp-Øp-sIm-t -W-ta, Rm F- s ]n-xm- - m-sc- mƒ H- pw \- -h-\- -t m F- v {]m - n- p (1-cm-Pm.19:4). \-Ωn-te- v X-s t\m- n kz- w t]m-cm-bv-a-i-fpw ssh-i-ey-ß-fpw tcm-k-ß-fp-sa- mw \n-an-øw, Rm B - pw {]-tbm-p-\-an- m-ø-h F- v kz-bw hn-e-bn-cp-øp- -h-cn hnjm-zw h- v \n-d-bmw. ssz-hw X- s Zq-X-s\ A-b- v G-eo-bm-hns\ X- n-bp-w -Øp- -Xm-bn Xncp-sh-gp-Øv ]-d-bp- p. X-f - ncn- p- -h-s\ hm- p-sim- v Xmßp-hm A-dn-tb- -Xn-\v b- tlm-h-bm-b I -Øm-hv F-\n- v in-jy- m-cp-ss \m-hv X- n-cn- p- p F- v sb-i-øm-{]-hm-n-i (50:4) ]-d-bp- p. \mw D-W-ßnb I-ºv am-{x-am-sw- v [-cn- ptºm-gpw a- p- -h-sc Xm-ßp- -Xn-\v, ^-ew \n-d- p-\n-ev- p- in-j-c-߃- v Du- v sim-sp- p- -Xn-\v {]-tbm-p-\- s -Smw. tbm -±m \-Zn-bp-sS Xo-cß-fn a-cw ap-dn- p-hm-s\- Øn-b G-eo-im {]-hm-n-i-s in-jy- m-cn H-cp-h-s tim- Sm-en Du-cn sh- -Øn ho- Wp (2-cm-Pm.6:5). A-tøm, I-jv- Sw b-p-am-\-t\, A-Xv hm-bv-] hm-ßn-b-xm-bn-cp- p F- v A- h \n-e-hn-fn- -t mƒ B tim-sm-en F-hn-sS-bm-Wv ho-w- Xv F- v tnm-zn- G-eo-i, A- h Nq- n- m-wn- ÿ-ew e- y-am- n H-cp tim sh- n F-dn- p. A- p-x-i-c-am-bn B C-cn-ºv s]m-ßn-h- p. h hr- -߃- n-s-bn \n- H- cp sn-dn-b I-ºn-s\ sh- n-sb- Sp-Øv h-en-b A- p-xw {]-h - Øn- -Xp-t]m-se, tem-iw \nm-c-sa- v K-Wn- p- H-cp D- W-ßn-b h-sn t]m-se-bp- -hsc-bpw ssz-h-øn-\v {]-tbm-p- \-s -Sp-Øm-\m-Ipw. tam-i-bpss h-sn A- p-xw {]-h -Øn- p- -Xn-\v D-]-tbm-Kn- -s - p. A-l-tcm-s D-W-ßn-b h- Sn H- cm-{xn-sim- v X-fn -Øv ]q-øv _-Zmw ^-ew Im-bv- p! \-Ωp-sS h-æ-hpw s]m- -hpw km-a - y-hpw hn-zym-]-cn- m-\-hpw Im-bn-I _-e-hpw a- v _m-ly-am-b I-gn-hp-I-fp-a-, ssz-hw Xn-c-s -Sp- p- hy- n-i-fp-ss F- m _-e-lo- \-X-I-fpw k-ln-xw A-h-sc D- ]-tbm-kn- m I -Øm-hn-\v km-[n- pw. sf.-]n.kn th-ßq sk `m-c-hm-ln-iƒ sn-dp-h- : sf.-]n.kn th-ßq sk h -j-sø `m-c-hm-ln-i-sf sx-scs -Sp-Øp. d-h. tum. tpm -k Um- \n-tb ({]-kn-u v), ]m-ã si. jm-pn, ]m-ã si. s_- n (ssh-kv {]-kn-u pam ), ]m-ã Pn-\p tpm (sk-{i- -dn), ]m- à _n-\p tam Fw., {_-Z Un. tpm - sim- m-c- -c: sf-]n-kn k-t -kv-iqƒ-kv A-tkm-kn-tb-j sim- m-c- -c ta-j-em k- tω-f-\-hpw hn-zym-`ym-k k-lm-b hn-x-c-whpw sim- m-c- -c t_ -ti-_ lm-fn \-S- p. ta-j-em {]-kn-u v ^n- n ]n. am-xyphn-s A-[y- -X-bn Iq-Sn-b k-tω-f-\w sim- m-c- -c sk ip-{iq-j-i ]m-ã Ip- n (tpm-bn v sk-{i- -dn-am ), ]m-ã tpm -k F. (]-ªn-kn- n), C-hm- en-ãv sp. tpm -k ({S-j-d ), ]m-ã si. cm-p, ]m-ã Fw.-kn.-tPm (Chm- -en-kw), ]m-ã {^m -kn-kv am-xyp ({]-b ) F- n-h Dƒ-s -ss 25 Aw-K I- Ω- n-sb sx-sc-s -Sp-Øp. k-t -kv-iqƒ ta-j-em k-tω-f-\w Zm-\n-tb tpm -Pv D-Zv-Lm-S-\w sn-øv-xp. tum.f-_n ]o- ap-jy {]-`m-j-ww \-S- Øn. ]m-ã -am-cm-b _n-pp-tam In-fn-h-b, tpm -Pv cm-p, h -Ko-kv G-{_-lmw, Ip- p-tam tim-in, sd-pn ]n.-sp. F- nh t\-xr-xzw \ -In.

11 11 ka-im-eni ]{XnI MATRIMONIALS / CLASSIFIEDS sabv 20 Pentecostal parents invites proposal for their son (28/181cm) working in Muscut as a Mechanical Engineer. He is coming on leave at second week of May Seeking Proposals from parents of God fearing, spiritual filled and proffesionally qualified girls preferably working abroad , (Whatsapp) SYRIAN CHRISTIAN PENTACOSTAL PAR- ENTS INVITE PROPOS- ALS FOR THEIR DAUGHTER (26/165) B.D.S., FROM PARENTS OF PROFESSIONALLY QUALIFIED BOYS. PLEASE CONTACT ]p\ hnhmlw hn-hm-l-tam-n-\w t\-sn-b kn-dn-b {In-kv-Xy s]- s -t m-kv-xp bp-h-xn. 33/ 165cm, US ]u-c-xzw, F.^n. s^-b, H-cp Ip- n-bp- v. hn-zym-`ym-k-tbm- Ky-X-bp- c- n- -s - US, Canda bp-hm- -fp-ss B-tem-N-\ -Wn- p- p , ]p\ hn-hmlw Xt -X- mø Imc-W-Øm- \nb-a-{]-imcw hnhm-ltam-nn-x-bmb s]s -t mkvxv bph-xn, (D.O.B 06/ 07/18) Ipssh v Fw.-H.-F- n t\gvkv Bbn tpmen snøp- p. _m y-x-i-fn-. sszh-`-bhpw hnzym-`ym-khp-ap- -Xp-amb bphm- fn \n pw hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn- p-sim- p- p. Ipssh- n tpmen-bp- -h p ap K-W-\ , hospw-ÿ-ehpw hn -\bv v Xncp-h, C-c-hn-t]-cq 8 sk pw ]pxn-b hospw hn-ev-]-\-b- v ae-bmf Bcm-[\ BhSn ta ss v FPn-\n-b-dnwKv timtfpv kao]w ]mã kn. A Ip v No. 70, I.P.C Peniel Prayer House, Srinivasan Nagar Etrn Veltech Vellanoor, Avadi Chennai, Mob: ]p\ hnhmlw ]p-\ hn-hm-lw B-{K-ln- p- am -tøm-ωm-bn \n- pw s]-s -t m-kv-xnte- p h- bp-h-xn 45 h- b-kv. an-un - m-kv ^m-anen. ]p-\ -hn-hm-lw I-gn- m B-{K-ln- p- -htcm, H-cp Ip- n-bp- -h-tcm B-b bp-hm- -fn \n- pw hn-hm-lm-tem-n-\ -Wn- p- p Pentecostal girl (re-marriage) 30 ys, Msc Nurse, 5'2', seeking spiritual and educated boys from pentecostal family. European countries preferred tnc-a {In-kv-Xy bph-xn, 27, 148cm, Zp-_m-bn B.Sc. t\-gvkv. hn-zym-`ym-kap- s]-s -t m-kv-xp bphm- -fp-ss am-xm-]n-xm- fn \n pw hn-hmlm-tem- N-\-Iƒ -Wn- p p REMARRIAGE Pentecostal girl 38, MA, No encumbrances. Seeking a spiritual pentecostal boy , ss_-_n-fp-iƒ, {In-kv-Xy _p-iv-kv, {In-kv-Xy `- n-km-\ kn.un.iƒ Zo-]v-Xn ]-ªn-t -j -kv πm-t m- w timw-π-iv-kv, Xn-cp-h- 1 snss -bn ae-bmfw Bcm-[-\ Pastor. C.K. Reji Law Office of Mathew Vairamon Dr.Mathew M Vairamon, M.S., LL.M., Ph.D Houston, Texas Attorney & Counselor at Law Accredited General and Family Mediator Notary Practice in Immigration Law, Social Security, Non profit exemption from IRS, Personal injury, Business Law, Contract, Power of Attorney and Wills Phone # RE LOCATE TO DALLAS FOR YOUR DREAM HOUSE!!! CALL REALTOR MATHEW C. SAMUEL SFR, ABR, SRES, SRS, GRI, AHWD cell BEAM REAL, ESTATE LLC WEBB CHAPEL RD DALLAS TX Tel: , Zn s]-s -t m-kv-xv an-j 2018 I sh -j I-e Izmem-e-ºq Pq 3 knwk-]q... Pq 7 10 bp.-f-kv.f... Pqsse {Sn\n-Um-Uv, F k h-tum.. Pqsse P a\n kzn vk e v... BK.3 5 kndm entbm ({^o-su ) ]mcokv e au v tlk (]n.-f.-pn)... sk]v w t]m v tamgvkv_n (]n.-f.-pn) ^npn \yqkn-em Uv snss -bn ]pxn-b-xmbn hcp- h-sc ae-bm-fw Bcm-[-\-bn-te v kzm-kxw snøp- p. ÿew Chromepet, Airport \pw Tambaram -Øn\pw \Sp v Church of God (Full Gospel) In India No: 25/2 New colony 13th cross street Chromepet Chennai - 44 SUNDAY CLASS 9-10 AM MALAYALAM WORSHIP 10 AM PM Phone , Mob: sa _ A tz-iob bph-p-\-iymºv... HIvtSm. 4 7 PΩp, I v U ln, B U-am kv simln-a, \mkv]q htum-z-c, Xncp- Xn... \hw. 1 4 Zp_mbv ]p\-eq, sim si\nb (s\-bvtdm-_n) t\ mƒ sk {Um-_mZv Fd-Wm-Ip-fw, sh q... ''29 Unkw.2 sim m-hnf ({io-e- )... Unkw acp- bpss sh_vssk v kμ in- pi 19 th August 2018

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla Ph: sabv 20 R.N.I. Reg No.67619/97 Postal Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Date of Publication Kƒ^v, Ata-cn-, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n pw- t\cn p Sqdp-Iƒ. k`-iƒ pw anj kwl-s\iƒ pw th n {]txyiw ]mt -PpIƒ! \yq-u ln, apw-ss_, _mw q, sim- n F- n-hn-s-ßfn \n pw bm-{xm-kw-l-߃. JORDAN ISRAEL PALESTINE EGYPT Departures from USA, UK, CANADA, MIDDLE EAST & INDIA.. Cu bm{x-bpss {]txy-i-x-iƒ tami hmkvzø \msv Zqsc-\n pw Z in s\t_m ] Δ-X-Øn \n pw bm{xm-cw`w Keoem S-en t_m p-bm{x tbip tbml- m-\m kv\m\-ta tpm ±m- \Zn- -S-hn kvtxm{x ip{iqj Ipcn-ins hgnsb [ym\-bm{x Acn-a-Xy- m-c tpmk-^ns I d txm -Øn Bcm-[-\bpw I Ør-ta-ibpw ]q Δ ]nxm- - m-cpss I -d-i-fp slt{_m kμ i\w sl Ω KtZm bp w \S- m t]mip sakntzm Xmgvhcbn-eqsS bm{x ^nen- ns ssik-cy-bn kμ i\w sbcp-itew tzhm-ebw \n Ωn- m Xøm-sd-Sp- p ÿew Nmhp-I-S-ense A\p-`-h-߃ bn{k-tb a ƒ XmhfaSn ÿeøp IqSn {]bmww sn -S XocØv cm{xn hn{iaw kqbkv I\m IS p sibvtdm-bn-te v ss\ \Zn-bn I bm{xbpw AØm-ghpw CuPn-]vjy ayqkn-bw, ]nc-anup-iƒ, kv^nßvkv, tpmk^pw adn-bbpw tbip p- p-ambn Hfn p ]m Ø ÿe-߃.. bm{x snøp {][m\ ÿe-߃ tpm -±m : A-tΩm, tam-hm-_v, ]n-kv- Im sim-sp-ap-sn, Kn-e-bm-Zv, tpm -±m Xmgv-h-c. bn-{km-tb : tkmem Ip- p-iƒ, ^nen- n-s ssi-k-cy, tbm-, ssl-^, ss A-ho-hv, I -tω ] -Δ-Xw, s_- lm-bv Km -U, sb-cn-tlm ]- -Ww, \- t{k-øv {Km-aw, Kn -Km, Nm-hp-I-S, a-kv-z-e-{km-aw, i-a-cy, _-ty, \-bow, Im- \, bm-t m-_n-s In-W, a-iv-t]-e, sl-t{_m, G-em-Xm-gv-h-c, sl -Ω-KtZm, K-eo-e- -S, tpm -±m \-Zn, sb-cp-i-tew, _-Y-\n, t_-xv-e-tlw, Xmt_m -a-e, ko-tbm -a-e, H-en-hp-a-e, tkm -tkm-ym, I-øm-^m-hn-s A-c-a-\, Ip-cn-in-s h-gn, A-cn-a-Xy- m-c tpmk-^n-s I- -d-tøm- w, Jpw-{_m. Cu-Pn-]v-Xv: ko-\m-bv, tlm-tc-_v, am-dm, F-en-w, ^-d-thm-\n-iv hn-t -Pv, sn- -S, kq-b-kv I-\m, ss\, kv-^nw-kv-kv, ]n-c-an-up-iƒ, ]p-cm-x-\ k-`-iƒ. Hm Ω-bn kq n- m F{X-sb{X ÿe-ßfpw ImgvN-Ifpw... ASp-Ø bm-{x Hm-K-kv- v 19 Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED THE MIDWY & GMES GRDE 4 SOCI STUDIES DEEP IN THE HERT OF TEXS THE TEXS STR IUMINTED T Mw TECHER G F SOCIIES STUD Dp H f Tx T Tx S Im I w: z pc mb p f. Smmz f S. U v pm c c cq fm b Tx. C w f Tx S., c v

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew Cck T M B Cck P Cc Hy B Sw D Ec, Ec pp y y cc y w C F K TM c p b y by N Fz R F Ac (NFRA) pp w cc pc Y M Ip (YMI). T p y cc w $50 pp y c ( ). C F K TM p c b cc, p c, b pyc cvy. I w y wk b pv w v w pc w

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

Contents FREE!

Contents FREE! Fw h Hu G, h Cp h w bu Vy Tu u P. Th p h pk wh h pp h. Th u y D 1 D 1 h h Cp. Th. Th hu K E xp h Th Hu I Ch F, bh K P pp h u. Du h p, K G u h xp Ch F. P u D 11, 8, 6, 4, 3. Th bk w K pp. Wh P p pp h p,

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8 P l a s r a d h i s m a n u a l f i r s. D a r C u s m r, W w u l d l i k y u bb a si n p r hf r m a n cf r m y u r p r d u c h a h a s b n m a n u f a c u r d m d r n f a c i l iu n id s r s r i c q u

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es.

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es. PB FCNyM UNLP T g vg wk b b y y g b y F wk v b m b v gz w my y m g E bv b g y v q y q q ó y P mv gz y b v m q m mó g FCH CTHYOTROES P W P -C b } k < HP- qe q< - - < - m T

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

Tracing High-z Galaxy Kinematics

Tracing High-z Galaxy Kinematics T H- Gxy K v b k q Ey Wk THE KMOS 3D TEAM PI: NM Fö Sb D W, JT M, S Wy, E Wy, K B, A B, R B, G B, J C, R Dv, M Fb, M F, R G, S Kk, J Kk, P L, D L, I Mv, E N, D R, R S, S S, LJ T, K Tk, P v Dkk, + I C T!

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

Supporting youth mental health & suicide prevention programs. Your schools mental health awareness journey begins here...

Supporting youth mental health & suicide prevention programs. Your schools mental health awareness journey begins here... Sg y m & v gm Y m w jy bg... C... 1. Wm 2. O Pg 3. Pg mb 4. Z2 y 5. A L Sy 6. FAQS 7. M 8. M f 9. M H Sv 10. USB g m v f z2 y 11. Ax M Cmmy S PA Am Cmmy Sk L P fm Pym fm Q C Avy My B Fy & P A f z2 v w

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC BOARD OF DIRECTORS Pd Pk E. K V-Pd B R S L Bd-Sw Ld Tk Nk Edwd A DB Dv S ADMINISTRATIVE TEAM Pvd v dvd w db B, Hd, Lww, d Rd Ld, M A Pb R.S.D., I Smm 2006 Vm 5 CEO

More information

Discovery Guide. And now, the fight you came for. Welcome to Center Theatre Group and The Royale by Marco Ramirez

Discovery Guide. And now, the fight you came for. Welcome to Center Theatre Group and The Royale by Marco Ramirez Dvy G W C T G T Ry by M Rz S y 1900 w bk w w w Jy S Jk w y : b w vyw w. T w y vv b y b w w. Tk k b b. W w b x w b y b? w y k y v? w b? bw? y w? D y v w w b? b w? T b bx y wy. R vw w yw M Rz v w w. Tk b

More information

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue Bs C Bs C p.s.p.t. B U7233 B wh fc shy fp. H.S. I B U7235 O s sh b h fc fp. vs cs bh s mc cs. Apps vy y wh s mm k s bs. Occ B U7046 B wh fc fp. Az B U7048 B wh vy fc fp. L.S. B U7276 Us cs mx cccy whs,

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

For personal use only

For personal use only F y Cy R Lm ACN 140 087 261 353 Rkby R Sb WA 6008 www.y.m. 9 h A 2018 CANYON GRANTED THE MINIM MARTAP BAUXITE PROJECT IN CAMEROON HIGHLIGHTS: Th Gvm f Cm h Cy x m m h Mm M Bx Pj Cm Pv w f h Pj f vy, hh,

More information

FAIR FOOD GRADE 8 SOCIAL STUDIES ICONIC EDIBLES LIGHTS CAMERA ACTION!

FAIR FOOD GRADE 8 SOCIAL STUDIES ICONIC EDIBLES LIGHTS CAMERA ACTION! FAIR FOO GRAE 8 SOCIA IES ICONIC EIBES IGHTS CAMERA ACTION! F F G Egh Icc Eb gh Cm Ac! I h w: cm c fm b q f h S F f Tx. Az h cb f v c hc gp. cb vpm h c h q Amc c. W, pc, cm b cc b f h Tx S F. m w f j v

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat P j S h 2016 Sy, Mch 20 TH 10 m - 5 m My, Mch 21 ST 10 m - 4 m Wh S Cv C >> T m xv cc vy w >> M h ch c bh m w m vv c >> Cc wh m ch b wy c w y b Shw b q. R h Mch 18h www.wvchw.cm Ah c m h Gk wy my wh c

More information

Table of Contents. AAU is Where you begin has everything to do with where you finish Why should I Join AAU?... 4

Table of Contents. AAU is Where you begin has everything to do with where you finish Why should I Join AAU?... 4 Tb U W b v w w 3 W I J U? G S U Mmb Im 5 U Vb Pm Ovvw 7 H Ev W b U Mmb? Ex v Pm (B) U I Pm Smm 3 S G Y S 5 U Vb R G 7 N mm S N Ev D 9 S WHERE YOU BEGIN HS EVERYTHING TO DO WITH WHERE YOU FINISH W v b

More information