Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Size: px
Start display at page:

Download "Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw"

Transcription

1 05 hmeyw. P\phcn e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h -Øn At. hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI Published from Thiruvalla on {Klmw kvs bn kns IY sh n-øn-c-bn P\p-hcn Xncp-h : tic-f-ønse {][m\ s]s -t mkvxp k`-i-fpss kwkaw P\p-h-cn-bn hnhn[ k`-i-fpss Bÿm-\Øp \S- p- p. C- ym s]-s -t m-kv-xv ssz-h-k-`-bp-ss P-\-d- I h -j P-\p-h-cn h-sc Ip- º-\m-Sv \-S- pw. I -h -j-\p ap-t m-sn-bm-bn ap h -j-ß-fnte-xp t]m-se H-cm-gv-N \o- p \n- - p- D-]-hm-k D-W -Δp tbm- K-ß-fpw A-tX ]- -en \-S- pw. ""hn-iz-kn- m \o ssz-h-øns a-l-xzw Im-Wpw'' F- -Xm- Wv I -h -j Xow. I -h j-t\m-s-\p-_- n- v Xn- -fm-gv-n cm-{xn-bn {]-ap-j s]-s -t mkv-xv k-`-ifpss t\-xm- ƒ ]- s -Sp- p-i-bpw e-lp k-tμ-i߃ \- -Ip-I-bpw sn-øpw. snm- Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw txmakv ap -bv Um-f-kv: c- v ]-Xn- m- v ap-ºv `m-c-x-øn h- v Xs c- v B -a- -tfm-ssm- w c -km- n-xzw h-cn- B-kv-t{S-en-b an-j-w-dn tum. {K-lmw kv-s - bn-\v-kns C- y-bn-se an-j- W-dn Po-hn-X-hpw A- y-\n-an-jß-fpw A-{`-]m-fn-I-fn-te- v. a- e-bm-fn-bm-b hn-œ F-{_- lmw, kv-ssi-]m-kv F -d -ssbn -sa n-s _m-\-dn \n - Ωn- p- p The Least of These (Zn eo-ãv Hm-^v Zn-kv) F- t]- cn-ep- kn-\n-a-bp-ss Cw- o-jv ]-Xn- v 2019 s^-{_p-h-cn H- n- \v A-ta-cn- -bn dn-eo-kn-\v H- cp-ßp- p. A-\o-jv- Um-\ntb kw-hn-[m-\w sn-bv-xn-cn- p- Po-hn-X-I-Y-bv- v a-t\ml-c-am-bn c-n-\ \n -Δ-ln- n-cn- p- -Xv B -{Uq am-xyp-hm-wv. Ãoh _mƒ-uzn F- {]-ap-j tlm-fn-hp-uv \-S Dƒ-s -ss h Xm-c \n-c X-s -bm-wv Nn-{X- Øn A-Wn-\n-c- p- -Xv. C- ybn dn-eo-kv sn-øp- -Xn-\v apt m-sn-bm-bp- sk -k -jn- v \-S-]-Sn-I-fpw a- pw ]q -Øn-bm- n. a-e-bm-fw, ln-μn Xp-S-ßn C- y-bnse {]-ap-j `m-j-i-fn kn-\n-a A-Sp-Ø h -jw X-s sn-øm-\p- \-S-]-Sn-Iƒ ]q -Øn-bm-bn h- cn-i-bm-wv P-\p-h-cn 22-\v H-do- -bnse a-t\m-l -]q-cn h- v a- -fmb ^n-en- n-\pw Xn-tam-Yn- p-sam- w {Iq-c-am-bn Np-s -cn- -s - tum. {K-lmw kv-s -bn-\v-kns Po-h-Xym-Kw `m-c-x-øn-se {In-kv- Xo-b k-aq-l-sø am-{x-a-, tem- ae- -c-bn I sh j hk w Δm-gv-N ]-I sl-t{_m ss_- _nƒ tim-tf-pv {Km-Up-th-j, hym-gm-gv-n tkm-z-co k-tω-f-\w, sh- n D- -bv- v ti-jw hn-tz-i a-e-bm-fo k-tω-f-\w. i-\n cm-hnse t m-_ ao-un-b ao- v, ssh- Ip-t -cw bp-h-p-\-k-t -kv-iqƒ k-tω-f-\w F- n-h-bpw \-S- pw. Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se F- n-\v B- cw-`n- p- Xn-cp-h-Øm-g ip-{iqj-bn ]-Xn-\m-bn-c-߃ ]-s - Sp- pw. ]p-\-eq : A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Iv-Sv Iu -kn P-\-d I -h j P-\p-h-cn 8 ap-x 13 h-sc ]p-\-eq F.Pn I -h -j {Ku- n \-S- pw. 8\v ssh-in- v 6\v k-`m kq-{]- v d-h. tum. ]n.-f-kv. ^n-en- v I -h -j v 6 ap-x 9 h-sc \-S- p- s]m- Xp-tbm-K-ß-fn d-h. G-{_-lmw txm-a-kv (sn-ss ), d-h. tpm k h -Ko-kv (_mw- q ), d-h. tpm - v ]n. Nm-t m, d-h. tum. ]n.-f-kv.^n-en- v, d-h. Sn.-sP. kmap-h, tum. sf-k-iv sn-dnbm, d-h. {]-` n. X- -, d-h. si.-sp-. -am-x-yp, d-h. F-_n A- bn-cq F- n-h {]-kw-kn- pw. Xr-iq, F-d-Wm-Ip-fw, C-Sp- n, tim- -bw, B-e- p-g, ]-Ø-\w- Xn-, sim- w, Xn-cp-h-\- -]q-cw Pn- -I-fn-em-bn 53 sk- -\p-i-fm-wv A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv a-e-bmfw Un-kv-{Sn-Iv-Sn-\p- -Xv k- `-I-fn \n- m-bn t] I -h -j-\n hn-hn-[ tbm-kß-fn kw-_- n- pw. 9, 10 Xo-b-Xn-I-fn cm-hn-se 9 ap-x D- - v h-sc anj k-tω-f-\w, D- -I-gn- v 2.30 ap-x 4.30 h-sc Hm -Un-t\- j ip-{iq-j, 12\v cm-hn-se k- t -kv-iqƒ k-tω-f-\w, D- -I-gn- v bp-h-p-\ k-tω-f-\w F- nh \-S- pw. A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Iv-Sv Iu -kn F-Iv-kn-Iyq- o-hv I- Ωn- n Aw-K-ß-fpw a- v ssz-h-zmk- m-cpw hn-hn-[ tbm-k-ß-fn ip-{iq-jn- pw. 13 Rm-b-dm-gv-N cmhn-se 9 a-wn ap-x s]m-xp-k- `m-tbm-kw B-cw-`n- pw. k-`m kq- {]- v d-h. tum. ]n.-f-kv. ^nen- v k-am-]-\ k-tμ-iw \ -Ipw. G.-Pn. Iz-b Km-\-ip-{iq-j \n - Δ-ln- pw. d-h. F. cm-p snb -am-\m-bn I-Ωn- n I -h j {I-ao-I-c-W-߃- v t\-xr- D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. snm-δm-gv-n 9 ap-x ssh-in- v 5 h-sc ip-{iqj-i- sk-an-\m, 11 \v cm-hn-se tijw t]pv Xzw \ -Ip- p. ap-x i-\n-bm-gv-n h-sc ssh-in- 10 sf.]n.kn aounb t m_ ao v tum.sk_mãy t]mƒ apjymxnyn Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t mkv-xp ssz-h-k-`-bn-se am-[y-a {]- h -Ø-I-cp-sS-bpw F-gp-Øp-Im-cpsS-bpw B-tKm-f-X-e kw-k-aw (ao- Un-b t m-_ ao- v- 2019) 2019 P-\p-h-cn 19\v i-\n-bm-gv-n cm-hnse 10 a-wn ap-x Ip-º-\m-Sv I- -h -j-t\m-s-\p-_- n- v P-\-d- Iu -kn lm-fn \-S- pw. k-tω-f-\-øn B-Œnw-Kv sn-b -am ]m-ã kmw-ip- n Nmt m \n-e-ºq A- y- -\m-bncn- pw. sf.]n.kn P-\-d sk- {I- -dn ]m-ã si.kn tpm D- Zv-Lm-S-\w \n -h-ln- pw. {]-i-kv- X am-[y-a {]-h -Ø-I-\pw ap Fw.]n.bp-am-b tum.sk-_m-ãy- t]mƒ ap-jy {]-kw-k-i-\m-bncn- pw. sf.]n.kn P-\-d {]- kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-, A-hm -Uv tp-xm-hv kn.hn.am- Xyp, sf.]n.kn-bn-se P-\-d, kw-ÿm-\ X-e-ß-fn-se ap -\nc t\-xm- ƒ Xp-S-ßn-b-h ]-s - Sp- pw. I-sa-ºm-Sp-ap- a-\p-jy a-\- m- n-sb h-sc ]n-sn- p-ip-ep- n-b hm -Ø-bm-bn-cp- p. {]- kv-xp-x kw-`-hw {]-Xn-]mZn- p- 'The Least of These' (Cu sn-dn-b-h-cn H-cp-Ø ) F- tijw t]pv 9 _n-j-]v tum. txm-a-kv G-{_-lmw C-hm -P-en- N - v {]n-ssk-un-mv _n-j-]v Xn-cp-h- : sk- v txm-a-kv C- hm -P-en- - N - v Hm-^v C- y {]n-ssk- Un-Mv _n-j- m-bn tum. txm-a-kv G- {_-lmw Np-a-X-e-tb- p. 5 h -jtø- m-wv \n-b-a-\w. {]n-ssk- Un-Mv _n-j- v B-bn-cp- tum. kn.hn. am-xyp hn-c-an- -Xn-s\ Xp- S - m-wn-xv. k-`m sk-{i- -dn, {S-j-d F- o \n-e-i-fn {]- h -Øn- tum. txm-a-kv G-{_- lmw 2008 B-Wv _n-j-]v ÿm-\-tø- v D-b -Ø-s - -Xv. Ip-º-fmw-s]m-bv-I ap- -c-w-øv Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. `m-cy: C-S-bmd- p-f ]p-xp- - n {]-^. tacn G-{_-lmw. a- ƒ: sj-dn, sf-dn, tdm-jn. sf.-]n.-kn UnPn- en Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t mkv-xv ssz-h-k-`-bp-ss k-a-{k hnh-c-ß-fp-am-bn ipc.live F- sh- _v t]m - \n-e-hn h-cp- p. k-`-bp-ss ti-{μ Hm-^o-kv ap-x tem- k-`-iƒ h-sc ]-c-kv- ]-cw _- n- -s -Sp- Cu kwhn-[m-\-øn-eq-ss C -^ -ta-j ss-iv-t\m-f-pn-bp-ss A-\- km- [y-x-iƒ k-`m P-\-߃- v e- `y-am-ip- kw-hn-[m-\-am-wv H-cp- n-bn-cn- p- -Xv. ti-c-fm tã- v Iu -kn-en-s s{]m-p-iv-sm-bn I-gn- aq- p h -j-sø \n-c- -c ]-cn-{i-a-øn-s ^-e-am-bm- Wv t]m - bm-ym - y-am-ip- -Xv. tã- v Iu -kn am-t\- P-cm-b am-xyq-kv h -Ko-km-Wv C- Xn-s cq-]-i - -\- v t\-xr-xzw h-ln- -Xv. t_-kn-iv, Ãm -tu -Uv, {]nan-bw F- o {Xn-X-e kw-hn-[m- \-am-wv ipc.liveep-ss A-h-X-cn- n- p- -Xv. t_-kn-iv th -j-\n- sl-uvhm-^o-kv, sk, tem- - k-` F- o aq- v L-S-I-sØbpw ]-c-kv-]-cw _- n- n- p-ibpw A-Uv-an-\n-kv-t{S-j-\pw, A- u- v-kpw C-Xn-eq-sS sn-øm km-[n- pw. Ãm -tu -Uv th - j-\n - -Hm-tcm tem- k-`- pw A-h-cp-sS {]m-tz-in-i hn-hc-ß-sf- mw Dƒ-s -Sp-Øn-b kz- w sh-_v-ssk- v C-Xn \n - Ωn- p-i-tbm \n-e-hn-ep- ssk- p-iƒ C-Xn-te- v A-]v-tem-Uv sn-øp-i-tbm B-hmw. {]o-an-bw th -j-\n - -tkmjy- ao-un-bm-bp-ss km-[y-x-isf- mw Dƒ-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. hm -Ø-Iƒ ap-x, sse-hv t{]m- tijw t]pv 9 tijw t]pv 9

2 2 ka-im-eni ]{XnI FUn-t m-dn-b P\phcn 05 snb am tpm h Kokv amt\-pnwkv FUn- ^n n cmpp lqã No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv.kmap-h dkn-u v FUn-t gvkv Ipcym-t mkv txm -Øn Pm kn F. h Kokv Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv jn_p ap -wim- n h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp \yqtbm v bp.si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv a p ]osn-tb- s_ n ]m - H etlma cmp G{_lmw tam kn hf- -h w Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : l Øm-ep-Iƒ C mø \msv C\nbpw CXv A\p-h-Zn- -cp-xv. kln- m-hp- -Xn IqSp-X-em-bn. Xe-Xn-cn Ipsd t\xm- - mcpw ^mkn-ãp-ifpw IqSn \sω sim msim-e-sn-øp-i-bm-wv. Ah \ΩpsS hgn XS-bp- p. A w ap n p p. hml-\-߃ ASn p XI p- p. IS-I-tºm-f-߃ v Xobn-Sp- p. InW- n amen\yw sim n-sp- p. t_mws_-dn-bp- Xv Bƒ Iq -Øn- \n-s-bn-te- m-wv. ] p-iƒ t]mse-bmwv Ah v I p-iƒ. P\- q- sø B{I-an- m Ah-cpsS ssiøn hsn-hmfpw Ipdp-h-Sn-I-fp-ap- v. Poh c n- m ]mbp Bw_p-e kns\ t]mepw IØn- pw. IÆn ImWp- -sx mw X n- -ØI pw. Ch v {`m m-wv. apgp-h- v. NnIn simsp-øm ]q W-ambpw t`z-am-ip {`m v. \nbaw ssiøn-se-sp- p Chsc `b v \mw C\n F{X \mƒ Pohn pw! Cu l Øm {`m - msc ]nsn p si m CXmWv ka-bw. {]fbs Sp- Xn-bn \n pw \mw Ic-I-bdn hcp- -tx-bp- q. l Øm-ep-Iƒ sim p- mb \jvsw F{Xtbm timsn-i-fm-wv. B XpI axn-bm-bncp p {]f-bm\- c ticfw \n Ωn- m. \ΩpsS \ni-_vzx alm-]m-]-am-wv. Hcp \msns\ Cßs\ Ip nt m-dm- p- Xv I p-sim p \nkw-k-x-cm-bn-cn- -cp-xv. P\-ß-fpsS A zm-\hpw ]W-hp-amWv s]mxp-ap-x-ep-i-sf- mw. s]meokv hml-\-øn\p Xobn-Sp-tºmƒ \ΩpsS ]W-am-Ip p Nmºem-Ip- -Xv. si.-f-kv.-b.-sn.kn _kn\p Is -dn-bp-tºmƒ P\-ßfpsS k mc kui-cy-am-wv \jvs-am-ip- -Xv. hgn-bm-{x- m-cs\ XS p \n Øm BcmWv Ch v A[n-Imcw \ In-b-Xv? C-XmtWm cmjv{sobw? CXmtWm s]mxp-{]-h Ø\w? Cß-s\-bmtWm \thm- m\ aqey-߃ \ne-\n tø- Xv? A, Cu t]m v Ftßm- m-wv? Chsc \bn- p- -h-cpss e yw F mwv? F{Xtbm Bfp-IfpsS XymK-]q W-amb tkh-\-߃ sim p ]Sp-Øp-b Øn-b-XmWv \h-ti-c-fw. PmXn h Ko-bX-Iƒs -Xnsc s]mcp-xnbpw aqvm-nm-cßsf tnmzyw snbvxp-amwv \thm- m\ ticfw krjvsn- -Xv. F m ax kaq-l-ßfpw Cu t]mcm- -Øn- ] m-fn-i-fm-wv. F m ax-ß-fnepw \ho-i-cww D m-bn- p- v. a- tx-xc aqey-ß-fn-te- p apt - sø XS-bp kml-n-cy-amwv C- p- -Xv. BNm-cm-\p-jvTm-\-ß-fpsS t]cp-]-d v tic-fsø bp - -f-am- m Cdßn ]pd-s - -h-cpss Dt±-i-ip- nsb kmwkvim-cni ticfw Xncn- -dn-bp- p- v. \h-ti-c-f-øns Poh \thm- m\ aqey-ß-fm-wv. axm-[n-]-xytam ax-\n-cm-ktam AXn-en-. ticf-ønse IΩyq-Wnkw t]mepw axkv\m\w snø-s - -Xm-Wv. sszh \ntj-[-øn-e-[n-jvtn-x-amb \ne-]m-sn- \v {]k- n-bn-s v GXp kjmhn\pw Adn-bmw. ax-hn-izm-k-ß-fp-ssbpw BNmc-ß-fp-sS-bp-sams t]cp ]d v h Ko-bX Cf n hnsp ^m-kn- Ãp i n-iƒ P\-ß-fpsS Poh\pw kzøn\pw `oj-wn-bmbn amdn-bn-cn- p- p. a p-a-x-ß-fn s] -h-sc shdp- p at\m-`mhw sszhn-i-a-. a\p-jys\ ax-øns tbm P-m- Xn-bp-sStbm ASn-ÿm-\-Øn-e k-vt\ln-t - Xpw _lp-am-\n-t - -Xpw. ax-߃ H -s -Sp-Ø-ens Xpcp-Øp-Iƒ krjvsn- p- p- mhmw. ]t am\-hn-ix a\p-jysc H mbn ImWp- p. kvt\lhpw I- cp-w-bp-an- mø axw ss]im-nn-iam-wv. hmsf-sp- m ]Tn- n- p axw \ap- m-h-iy-apt m? amc-im-bp-[-߃ kw`-cn- p-sh- p B- cm-[-\m-e-b-ß-fn GXp sszh-øn-s km n-[y-am-wp- Xv? A hmfpw hsn-bp-ambn s]cp-h-gn-bn-te v HmSn ASp- p Cu sndp- - m-cn- F p-xcw ax-t_m-[-am-wp- Xv? ax-øns ad-hn B{I-aWw \S-Øp- -h kzbw ]cn-lm-ky-cm-ti- n-h-cpw. `oj-wn-s -Sp-Ønbpw sh n-s m pw ChnsS GsX- nepw axsø hf Øm-\m-hptam? A- ßs\ Hcp Ime-L w D m-bn-cp- p. B Imew Ign p; B tem-ihpw AkvX-an- p. `c-w-l-s\ ax-{k-ÿ-a-. P\m-[n-]Xy aqey-ßfpw Ah-Im-i-ßfpw kwc- n- m-\p- -Xm-W-Xv. lnμp-hns km m KnI {]am-w-ßf {InkvXym-\n-bp-tS-Xv. ap o-ans ax-hn-izm-k-ß-f _p -a-x- mc-t -Xv. Hmtcm axhpw hyxy-kvx-am-wv. F{Xtbm kwkvim-c-߃, F{Xtbm hnizm-k-[m-c-iƒ, hyxy-kvx-amb ax-{]-t_m-[-\-߃. F- m BNm-cm-\p-jvTm-\-ß-sfbpw kwc- n- p ax kwhn-[m-\-a Pp- Uo-j-dn. ]t F m ]uc- m pw Xpey-Xbpw \oxnbpw kwc- - W-hpw `c-w-l-s\ Dd p \ Ip- p. ]e BNm-c-ß-sfbpw FXn p tims-xn-hn-[n-iƒ D m-im-dp- v. AXn-t\m-Sp {]Xn-tj[w {]I-Sn- n-t - Xv s]mxp-ap-x \in- n- p-sim pw P\-ß-fpsS Poh A]-l-cn pami-cp-xv. ax h Ko-b-X-bn A[n-jvTn-X-amb cmjv{sob ]m n-i-sf-t mepw e n- n- p \ne-]m-sp-iƒ P\m-[n-]-Xy-Øns Imh m F- - `nam-\n- p cmjv{sob ]m n-iƒ kzoi-cn- p-tºmƒ cmjv{so-b-øn\p aqey-tim-jww kw`-hn- p- p. tim {Kkv ]mf-bøn Ft m Ipg w kw`hn- n-cn- p- p. CXp H Znhkw sim p \S X-. cm{xnime-ß-fn h Kob i n-i-fpss AØmg hncp- n ]s -Sp- p- -h-cpss FÆw IqSp- p. ]I apgp-h Ch Id-Xo tim {K-km-Wv. km m Km n-pn-sb-t]mepw txmev]n- p tim {Kkv. cm{xn-bn tkmuvtk-bpss Afn-b- m-cmbn amdp- p. Hcp ]t Cu \ne-]m-sm-bn-cn mw tim {K-kns \thm- m-\- hncp- -X-bpsS Imc-Ww. sxcp-hpbp w `b-s -Sp p; AXp Poh-s\-Sp- p- p. Cu bp -Øn Bcpw Pbn- n ; Cßs\-b \msns\ Imt - -Xv. s]meo-kns\ Is -dn pw hml-\-߃ v Xobn pw sxcp-hn sime-hnfn \S-Øp- -h. BcmWv Cu sndp- - msc Cd n hnsp- -Xv? BcpsS _p n-bm-wnxv? B mwv CXp sim p-t\ w? sndp- - msc I pw amc-im-bp-[-ß-fp-ambn sxcp-hn-en-d- p cmjv{sob t\xm- sf Hm Øp \ap v e n- mw. Ah am[y-a-ß-fn-eqss \S-Øp Bt{Im-i-߃ sim v s]mxp kaq-l-øn\v F p t\ -am-wp- Xv? Cßs\bmtWm i nsx-fn-bn-t - Xv? ]m n hf tø- -Xv. Hcn- ep-a-. Hmtcm l Ømepw Hmtcm Zpc- -am-wv. P\- q- sø th -bm-sp-i-bm-wv. l Øm-ep-Iƒ {]Jym-]n- p- -h v t\ -ta-bp q. F m ax-hn-`mkßtfmspw Xpey-\oXn ImWn- m D DØ-c-hm- ZnXzw Kh sa n-\p- v. tims-xn-hn-[n-iƒ \S- n-em-t - Xpw Ahcm-Wv. kp{]ow tims-xn-s -Xnscbp {]Xn-tj[w Adn-bn-t - Xv apjy-a-{ n-bpss hml-\-hyq-l-øns apºn NmSn-hoWm-I-cp-Xv. s]mxp-ap-x Xosh pw hgn-bm-{x- msc B{I-an pw l Øm \S- Øp- -Xns\ Fßs\ \ymbo-i-cn pw? P\m-[n-]-Xy-Øn kzmx-{ y-sa- m Acm-N-I-hm-Z-a-. Kh- sa ns\ Xncp-Øp-hm-\p [m ΩnI DØ-c-hm-ZnXzw {]Xn-] Øn\p- v. Ah kzm I Ω-\n-c-X-cmbncn -Ww. F m k m snøp- -\ Imcy-߃ Dƒs m m Ah m-i-ww. P\-߃ Xncs -Sp-Ø-h-cmWv `c-w-øn-en-cn- p- -Xv. Ahsc `cn- m A\p-h- Zn- -Ww. k m-cn-s\-xnsc Icn-s m-sn-im-wn pw l Øm {]Jym- ]n p \S- p- Xpw \nxy-sxm-gn-embn ImW-cp-Xv. Aev]w kln-jvwp- X-Im-Wn- p-i. \msf B pw A[n-Im-c-Øn hcm-a-t m. tim {Kkv ]mf-bøn Ft m Ipg w kw`-hn- n-cn- p- p. CXp H Znhkw sim p \S X-. cm{xnime-ß-fn h Kob i n- I-fpsS AØmg hncp- n ]s -Sp- p- -h-cpss FÆw IqSp- p. ]-I- apgp-h Ch Id-Xo tim {K-km-Wv. km m Km n-pn-sbt]mepw txmev]n- p tim {Kkv. cm{xn-bn tkmuvtk-bpss Afnb- m-cmbn amdp- p. Hcp ]t Cu \ne-]m-sm-bn-cn mw tim {K-kns \thm- m-\- hncp- -X-bpsS Imc-Ww. sxcp-hp-bp w `b-s -Sp p; AXp Poh-s\-Sp- p- p. Cu bp -Øn Bcpw Pbn- n ; Cßs\- b \msns\ Imt - -Xv. s]meo-kns\ Is -dn pw hml-\-߃ v Xobn pw sxcp-hn sime-hnfn \S-Øp- -h. BcmWv Cu sndp- - msc Cd n hnsp- -Xv? BcpsS _p n-bm-wnxv? B mwv CXp sim p-t\ w? sndp- - msc I pw amc-im-bp-[-ß-fp-ambn sxcp-hn-en-d- p cmjv{sob t\xm- sf Hm - Øp \ap v e n- mw. Ah am- [y-a-ß-fn-eqss \S-Øp Bt{Imi-߃ sim v s]mxp kaq-l-øn- \v F p t\ -am-wp- Xv? C-ß-s\- bm-twm i n-sx-fn-bn-t - Xv? ]m n hf tø- -Xv. Hcn- -ep-a-. Hmtcm l Ømepw Hmtcm Zpc- -am- Wv. P\- q- sø th -bm-sp-i-bm- Wv. l Øm-ep-Iƒ {]Jym-]n- p- h v t\ -ta-bp q. F m \-jv- S-s -Sp- Xv s]mxp-p-\-øn-\m-wv. l Øm F alm-hn-]-øn-s\- Xn-sc \ap v t]mcm-s-ww. l- -Øm- \S-Øp cmjv{sob ]m n-iƒ- v kw`m-h-\-iƒ \ In-s p hym-]mc hyh-kmb ÿm]-\-߃ Xocp-am-\n- -Ww. l Øm-ep-Im - v thm n-s p P\-߃ {]Jym-]n- -Ww. l Øm Zn\-Øn D m- Ip \jvsw l Øm-ep-Im-cn \n- pw CuSm- -Ww. s]mxp apx \- in- n- p- -hsc Xpd- -en AS-bv- p-ibpw Ah-cn \n pw \jvs-]- cn-lmcw CuSm- p-ibpw snø-ww. s]meo-kp-imcpw a\p-jy-cm-wv. P\-ß-fpsS Poh c n- m-\n-dßp Ahsc Is -dn-bp- -hsc I- Tn-\-ambn in n- -Ww. l Øm-ens ]m]-`mcw F m cmjv{sob ]m n-iƒ pw D v. B-Z- iw ]d-bp tim {K-kp-Im-c-\pw hnπhw {]kw-kn- p IΩyq-Wn-Ãp- Im-c\pw BNmc kwc- -I-sc p Ah-Im-i-s -Sp _nsp-]n- m-c\pw [m Ωn-I-ambn Ip -hm-fn-i-fm-wv. F{Xtbm timsn-i-fpss \jvs-a-mwv Ch hcp-øn-bxv? P\-Po-hnXw Zpxk-l-am- nb Ch v F p \ym-bo-i-c-w-amwv ]d-bm-\p- -Xv? cmjv{so-b- m- Pohn- p- Xv P-\-ß-sf-s m- m-wv. F m P\- ߃ Pohn- p- Xv A zm-\n- mwv; Ic-a-S- p-am-wv. Hcp Znhkw \msp \n -e-am-bm F{Xtbm IpSpw-_-߃ IS-s -Wn-bn-em-Ip- p. _nkn-\-kp-iƒ \jvs-øn-em-ip- p. kmº-øni Acm-P-IXzw D m- Ip- p. CsXm pw Adn-bm-Ø-h-c F m BtLmj-I. l Øm {]Jym-]n- p- -h v thm pw ]Whpw \ In F p Xocp-am-\n- m Xocm-hp- -tx-bp- q Cu {]iv\w. cmjv{so-b-øn\v AXo-X-ambn Nn n- p Hcp P\-X Fgp-t -ev -Ww. {]f-b-im-e-øv HmSn-sb-Ønb sndp- - m am-{xw axn Cu Iq mbva hnp-bn- n- m-. cmjv{sobw F p-am-is ; a-xw G- Xp-am-I-s. hgn-x-s-bp, A- w ap- n- p l Øm C\n A-\p-h-Zn- n-s p hnfn p ]d-bp bphm- ƒ kwl-sn- p-i. CXp X-s -bm- Wv am Kw. Ct m-gmwv kw-l-snt - -Xv. I]S cmjv{so-b-øn-s\- Xn-sc t]mcm-ts ka-b-am-wn-xv. l Øm hnap tic-fw. \- -bpss tic-fw. `b-an- msx k -cn- m- D kzmx-{ -Øn-te v F- Øm C\n F{X Xmakw?

3 3 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn Cu a-\p-jy-s Po-hn-Xw \n-߃ A-dn-bm-Xn-cn- -cpxv P\phcn 05 h-f-sc sn-dn-b {]m-b-øn X-s tdm- -s^- X- n-ep- b-ym - ssz-h hn-fn Xn-cn- -dn- p. 'ssz-hw X-s -tb-ev- n- k-º-øns \- Im-cy-hn-Nm-c-I-\m-Ip-I' F- -Xm-bn-cp- p A-Xv. Xs B-Zy-sØ i-º-fw ap-x tpm-en-bn \n- v hn-c-an- p- -Xv h-sc-bpw tpm Ir- Xy-am-bn Xs h-cp-am-\-øn-s ]-Øn-sem- v(z-imw-iw) ssz-ho-i {]- h -Ø-\-߃- m-bn am- n h- n-cp- p Xs tpm-en-bp-ss {]mcw-`-im-eøv, ^- n- m-ø-xn-s t]-cn _m- v sp-]v-xn sn-øp-hm \-S-]-Sn Xp-S-ßn-b H-cp k-`m-a-μn-cw Xm ap -I-sø-Sp-Øv 2000 tumf ]n-cn-s -Sp-Øv A-Xv ho-s -Sp- p-i-bp- m-bn. A- v ti-h-ew 21 h-b- v am-{x-am-bn-cp- p tpm-wns {]m-bw. h-cp-am-\w h - n- ptºm-sgm-s Xs k-lm-b hn-x-c-w-hpw ]-e \n-e-i-fn h - n- psim- n-cp- p. Po-h-Im-cp-Wy cw-k-øv kp-h -Æ N-cn-{Xw F-gp-Xn-b tpm Un tdm- -s^- txm-a-kv- ap- -bv- A-ta-cn- -bn-se hn-zym-`ymk-]-c-hpw km-aq-ln-i D- -a-\w e- y-am- n-bp-ap- an- ss-en-hnj t{]m-{km-ap-i-fp-ss-bpw H-Sp-hnem-bn ]-Xn-hm-bn tiƒ- p- H-cp {]-kv-xm-h-\-bm-wv " Cu ]-cn-]m- Sn \n-ß-fp-ss ap-ºn A-h-X-cn- n- -Xv tpm Un-tdm- -s^- s^u-t -j " F- v. H-cp Zn-hkw ]-e X-h-W A-t\-I ]-cn-]m- Sn-I-fn B-h -Øn- -s -Sp- Cu s^u-t -js ]n- n-se 'tpm Un tdm- -s^- ' F- hy- n B-cm-Wv F- A-t\z-j- Ww \-sω sim-s -Øn- p- -Xv tem-iw B-Z-c-thm-sS Hm - p- ssz-h-`- -\m-b H-cp a-\p-jy-kvt\-ln-bp-ss ap- n-te- m-wv. H-cp C-Xn-lm-kw P-\n- p- p I-h-e-Iƒ txm-dpw \m- p-a-cp- p-iƒ hn- pw D-]-Po-h-\-Øn-\mbn A- -d Nn- -d sn- -Sn-hn-Zy-I-fpam-bn \-S- n-cp- H-cp em-s-ssh-zys B-dp a- -fn H-cm-fm-bn P-\n- H-cp km-[m-c-w- m-c X -sd _n-kn-\-kv km-{am-py-øn-eq-ss tem-iw Io-g-S- n-b I-Y-bm-Wv-tdm- -s^- -dn -sd-xv. {]-i-kv-x-am-b Nn- m-tkm bq-wn-th-gv-kn- n (1892), tdm- v-s^- C -Ãn- yq- v t^m sa-un- dn-tk - v, \yq-tbm - v (1901), Zn P-\-d F- Uyp-t -j t_m -Uv (1902), Zn tdm- v-s^- ^u-t -j (1913) Iq-Sm-sX A-t\-Iw a-\p-jtym-]-im-c-{]-z-am-b {]-ÿm-\- ߃- v Xp-S- w Ip-dn- tdm- s^- A-ta-cn- -bp-ss _n-kn-\- tdm- s^ ]-d-bp p G- -hpw a-l-ø-c-am-b-xv t\-sm-\m-bn Nn-e-t mƒ I-øn-ep- sim- m-sa- p txm- p- -Xv A - w D-t]- n-t - n h-cp- -Xn `-b-s -ss- -Xn- \n-߃ H-cp hn-p-bn-bm-bn am-dm B-{K-ln- p-s - n ]-e-cpw N-hn- n tx- ]-g-b ]m-x-bn \n- p am-dn hy-xy-kv-x-am-b a-s m-cp ]m-x sh- n-sø-fn- m {i-an- p-i. H-cp [-\n-i-\m-bn am-dp-i F- H-tc H-cp e- yw am-{x-am-wv \n-ß-fp-ss ap-ºn-se- n, \n-߃ H-cn- -epw A-hn-sS F-Øm t]m-ip- n-. tdm- s^- C -Ãn- yq- v t^m sa-un- dn-tk - v kv -Po-h-Im-cp-Wy N-cn-{X-Øn F-gp-Xn-t -Ø kp-h -Æ A- ym-bw {In-kv-Xo-b hn-izm-k- Øn A-[n- n-x-am-b A-Sn-Ø-dbn \n- m-bn-cp- p sn-bv-x-xv F- v A-Xn -sd F-{X Kp-W-t`m- m- ƒ- v A-dn-bmw F- -Xv kw-i-b-am-wv. C- v ]-Xn-\m-bn-c- -W- n-\v tum-f {Km -dm-bn ssi- - p- A-t\-Iw im-kv-{x hn-zym - n-iƒ t]m-epw H-cp sszh-`- -\m-b hy- n-bm-wv C-Xn sd ]n- n-se- v A-dn-bm h-gn-bn X -sd 97-a-sØ h-bn a-cn- p a -a-d- -tdm- s^- ÿm-]n- X -sd X-s t]-cn-ep- s^u-t -j-\n-eq-ss A-ta-cn- -bn-se a-\p-jy-kv-t\-l- ]-c-am-b {]-h -Ø-\-߃- v C- pw i-x-tim-sn-iƒ H-gp-Ip- p F- -Xv A-hn-kv-a-c-Wo-b-am-b h-kv- Xp-X-bm-Wv. a-t\m-l-c-am-b {]-Xo- -I-fpsS _m-ey-sam- pw B-bn-cp- n- - tpm Un tdm- -s^- -dn -sd- Xv. hn- yw tdm- -s^- -dn -sd-bpw F-en-k tu-hn-uv-k-wn -sd-bpw aq-ø a-i-\m-bn P-\n- tpm h-f - p h- -Xv _m-]v-sn- Ãv hn-izm-k ]- m-ø-e-øn-embn-cp- p. am-xm-hv X- n h-f - Øn-sb-Sp-Ø `- n-bn A-[njvTn-X-am-b Po-hn-Xw sn-dp-{]m-b- Øn X-s tb-ip-{in-kv-xp-hns\ X -sd kz- w c- -I-\pw I -Øm-hp-am-bn kzo-i-cn- p- -Xn- \v C-S-bm- n. _n F- -dn-b-s - n-cp- ]n-xm-hv hn- yw tdm- -s^- sn-dp-{]m-b-øn a- ƒ- v \ -In-b I-Sp-Ø {]m-tbm-kn-i Po-hn-X ]-cn-io-e-\w Ip- n-i-sf h- f-sc Ir-Xy-\n-jvT-bp- -h-cpw I- Wn-i- m-cp-am- n. a- -sf km-tcm-]-tz-iw ]Tn- n- p- -Xn _n h-f-sc {i- n- n-cp-s - n-epw G-Xm- v H-cp Ip- Ø-gn- Po-hn-X-am-bn-cp- p X td-xv. I-h-e-tXm-dpw X- n- v ]-Wn- I-fp-am-bn \-S- n-cp- ]n-xm-hv Xm kzm-b-ø-am- n-b hn-]-w- \ X-{ w tpm-wn-s\-bpw ]Tn- n- p. F- m X- n- -, hn-]-w-\ X-{ -am-wv tpm ]Tn-s -Sp-Ø- Xv. X -sd em-s ssh-zy-øn -\n- pw In- p- ]-W-am-bn-cp- p Ip- Spw-_-sØ G-sd- p-sd ]- n-wnbn \n- v I-c-I-b- n-b-xv. tz-isam-s -bpw A-e- p-xn-cn- v h -j-øn c-t m aq-t m X-h- W am-{x-am-wv _n `-h-\-øn F-Øn-bn-cp- -Xv. ]n-xm-hv h-cp- - Xpw t]m-ip- -Xpw F-t m-gm-sw- v! A-dn-bm-Ø-Xp-sIm- v B-dp a- -fp- B Ip-Spw-_w an- -t mgpw B-i- -bn-em-bn-cp- p I-gn- -Xv. C-Xv tpm-wn-s\ Nn-e D-d- Xo-cp-am-\-߃ F-Sp- m sndp-{]m-b-øn X-s k- -\m- n-øo -Øp. A-ß-s\ ]-Xn-\m-dm-a-sØ h- b- n tpm aq- p am-kw ssz- Ly-ap- H-cp I-d-kv-t]m- -kv tim-gv-kn-\p tn - p. _p- v Io- nw-kv (I-W-s -gp-øv) B-bn-cp- p hn-j-bw. tpm-en-bn {]-thin- v A-[n-Iw Xm-a-kn-bm-sX tpm Ir-Xy-am-b ]- -Xn-I-fn-eqsS k-l-{] -Ø-I-sc- mƒ an-ihv sx-fn-bn- p. F- n-t\-sd- -d-bp- p, A-Sp-Ø ]-Øv h -jw I-gn- -t mƒ X -sd 27-a-sØ h-bn A-ta-cn- ]- -W-am-b ohv-e n-se G- -hpw h-en-b F-Æ ip- o-i-c-w im-e-bp-ss D-S-a-ÿ- \m-bn tpm am-dn. X -sd \n- - b-zm -Vy-Øn -sd-bpw ITn-\m- zm-\-øn-s -bpw A-\- -c-^-eam-bn-cp- p {]-kv-xp-x Po-hn-X hn- P-bw. H-cp Im-e-Øv tem-i-n-cn-{x- Øn X-s G- -hpw k-º- -\mb _n-kn-\-kp-im-c B-bn am-dn tpm Un tdm- -s^- ko-\nb. A-ta-cn- -bn-se B-Zy-sØ _n- y-s\-b F- ]-Z-hn X-\n- v kz- -am-wv. A-t±-lw ÿm-]n- Ãm -tu -Uv Hm-bn I-º-\nbn -\n- m-bn-cp- p A-t±-l-Øns k-º-øns G-dn-b ]- pw kz-cq-]n- -Xv.

4 4 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn Cu a-\p-jy-s Po-hn-Xw \n-߃ A-dn-bm-Xn-cn- -cpxv P\phcn 05 H-cp k-a-b-øv A-ta-cn- -bnse Hm-bn hn-]-wn-bp-ss 90 i-xam-\-hpw Ãm -tu -Uv Hm-bn I- º-\n-bp-sS t]-cn-em-bn-cp- p. X sd I-º-\n-bn ]-Ww \n-t -]n- H-cmƒ- v t]m-epw \- -ap- m- I-cp-sX- v X-\n- v \n -_- -ap- m-bn-cp- p. B Im-cy-Øn Xm Im-Wn- D-t±-i-ip- n G-sd {]-iw-k-\o-b-am-wv. H-cp k-a-b-øv tdm- -s^- dn -sd _n-kn-\-kv km-{am-py- Øn -sd {Zp-X-K-Xn-bn-ep- h-f - -bn hn-d-fn-]n-sn- C-X-c _n-kn- \-kp-im-cp-ss k-ω - -X-{ -ßfp-sS ^-e-am-bn Ãm -tu -Uv Hmbn I-º-\n-bp-sS Hm-bn ta-je-bn-ep- k -hm-[n-]-xy-sø X- I - p-hm A-ta-cn- K-hs v {]-txy-i \n-b-a ]-cn-jv- Im-c-Øn-eq-sS I-º-\n-sb hn-`-pns - n-epw A-Xv A-t±-l-Øn-\v Iq- Sp-X t\- -am-bn am-dn-b-sx-bp- q Iq-Sp-X I-º-\n-Iƒ hn-hn-[ t]-cp-i-fn hn-hn-[ ta-j-e-i-fnte- v h-f - -Xp-sIm- v A-Xv X -sd B-kv-Xn ]-e a-s-ßv- h - n- n- p. C- v A-ta-cn- -bn {]- kn- -am-b F-Iv-tkm, snt{hm, F- o I-º-\n-Iƒ A-hbn Nn-e-Xm-Wv. D-Zn- p-b-cp- kq-cy-s\-t m-se tdm- -s^- dn -sd _n-kn-\-kv km-{am-pyw ]- e ta-j-e-i-fn-te- v ]-S - p ]- en- p- k-a-b-øv, X -sd 55-asØ h-b- n Xm X-s ]-Sp- Øp-b -Ø _n-kn-\-kv km-{am-py- Øn \n- pw tpm dn- -b - sa v F-Sp-Øp. Im-c-Ww a-s m- p-a-, ^n-em-t{ m-^n-bn-epw B- flo-b {]-h -Ø-\-ß-fn-epw Iq-Sp- X k-po-h-am-im th- n-bm-bncp- p A-ß-s\ sn-bv-x-xv. h-f-sc sn-dn-b {]m-b-øn tdm- s^-ã-à X-s tdm- -s^- X- n-ep- b-ym - ssz-h hn-fn Xn-cn- -dn- p. 'ssz-hw X-s -tb-ev- n- k-º-øn -sd \- Im-cy-hn-Nm-c- I-\m-Ip-I' F- -Xm-bn-cp- p A- Xv. X -sd B-Zy-sØ i-º-fw ap- ohvem Unse teiv hyq skantø-cn-bnse tdm s^ dpss ihipsocw tdm- v-s^- -dpw `m-cybpw Po-hn-X aq-ey-ß-fpw kw-`m-h-\-i-fpw k-t -kv-iqƒ A- ym-]-i, {S-Ãn, m - v, Xq- p-im-c F- o ip-{iq-j-i-fpw tpm k-t m-j-tøm-ss sn-bv-xp-t]m- p.ssz-h-`- -\pw ssz-h-h-n-\w A-\p-k-cn- p- -h-\pw X -sd {In-kv-Xo-b hn-izm-k-tøm-sv A - w t]m-epw hn- p-ho-gv-n Im-Wn- m-ø Ip-Spw-_ kv-t\-ln-bm-b hy- n F- X -sd k -t -cv A-h-km-\w h-sc-bpw Xm \n-e-\n -Øn.. Po-hn-X-Øn H-cn- -epw Xm ]p-i-h-en- p-i-tbm a-zy-]n- p-i-tbm sn-bv-xn-cp- n-. X -sd k-º-øn -sd knw-l-`m-k-hpw km-aq-ln-i \ -a-bv- pw ssz-ho-i Im-cy-߃- pw th- n hn-iz-kv-x-x-tbm-ss Nn-e-h-gn- tpm Un tdm- -s^-, G-sXm-cp {In-kv-Xo-b _n-kn-\-kp-im-c-\pw ]n -]- m ]- n-b t{i-jvt-am-xr-i X-s -bm-wv F- -Xn-\v kw-i-b-an-. X tpm-en-bn \n- v hn-c-an- p- -Xv h-sc-bpw tpm Ir-Xy-ambn X -sd h-cp-am-\-øn-s ]-Ønsem- v(z-imw-iw) ssz-ho-i {]- h -Ø-\-߃- m-bn am- n h- n-cp- p X -sd tpm-en-bp-ss {]m-cw-`-im-e-øv, ^- n- m-ø-xns t]-cn _m- v sp-]v-xn sn-øphm \-S-]-Sn Xp-S-ßn-b H-cp k-`ma-μn-cw Xm ap -I-sø-Sp-Øv 2000 tum-f ]n-cn-s -Sp-Øv A-Xv hos -Sp- p-i-bp- m-bn. A- v tih-ew 21 h-b- v am-{x-am-bn-cp- p tpm-wn -sd {]m-bw. h-cp-am-\w h - n- p-tºm-sgm-s X -sd k-lm-b hn-x-c-w-hpw ]-e \n-e-ifn h - n- p-sim- n-cp- p. A-Sn-a-Ø-Øn \n- v tam-nn- -s - A-Sn-a-I-fm-b I-dp-Ø h - - m - p-th- n {]-txy-i k- lm-b-߃ sn-øp- -Xn tpm G-sd Xm - -cyw Im- n-bn-cp- p. A-ta-cn- k-aq-lw G-sd A-h- Rv-P-tbm-sS I- n-cp- H-cp hn-`m- K-am-bn-cp- p A- m-e-sø I-dp- Ø h - - m. hn-zym-`ym-k-ta-je-bn I-dp-Ø-h - - m-cm-b kv- {Xo-I-fp-sS D- -a-\-øn-\p-th- n tpm - n-b-bn B-cw-`n- kvs] -am tim-f-pn -sd ]n- nepw {]-tnm-z-\-am-b-xv A-Sn- -a - Ø-s - -h-tcm-sp- X -sd k-lm- \p-`q-xn-bm-bn-cp- p. tem-i \n-e-hm-c-øn-ep- D- -X-hn-Zym-`m-k ÿm-]-\w ÿm- ]n- v A-Xn-\v bq-wn-th-gv-kn- n Hm- ^v Nn- m-tkm F- t]-cv \ -Iptºmƒ A-Xn X -sd t]-cv a-\- q -Δw H-gn-hm- n-b-xv Xm sszhw \ -In-b k-i-e k-º-øn sd-bpw ti-h-ew Im-cy-hn-Nm-c-I am-{x-am-sw- Xn-cn- -dn-hm-bn-cp- p. A-ta-cn- s^-u-d K-hs v km-º-øn-i-am-bn {]-Xnk- n t\-cn- H-cp L- -Øn A- -sø {]-ap-j [-\-Im-cy-ÿm-]- \-am-b sp ]n tam -K-s\ k-ao-]n- -t mƒ A- v 20 an- y bp F- kv tum-f kw-l-sn- n- -Xv tpm- Un tdm- -s^- -dn-s k-lmb-øm-em-bn-cp- p. -A-Xn-sem- pw - X -sd ap-{z Nm -Øp-hm Xm H-cn- -epw Xp-\n- n-cp- n. A-t\-I sa-un- I- p-]n- Sn-Ø-߃- v h-gn sx-fn- K-thj-W ]T-\-߃- v th- n Xm ssi-b-b- v k-lm-bw \ -In-bn-cp- p. sim- - p-gphn -sd i-ey- Øn \n- pw tem-i-øv e- ߃ a-cn- p-tºmƒ A-Xn -sd K- th-j-w-øn-\m-bn tim-sn-iƒ Nne-h-gn- -Xv ^-ew I- -t mƒ K- h -sa -dn-\p t]m-epw A-{]m-]yam-bn-cp- H-cp kw-k-xn-bm-bn-cp- p A-Xv sa-un-kn-\n t\m-_ k-ωm-\w I-c-ÿ-am- nb A-e-Iv-kn-kv Im-cƒ F- {^- v k -P-\v K-th-j-W-Øn-\v ^- v \ -In-b-Xv tdm- -s^- s^u-t -j B-bn-cp- p. A- m-e-øv A-ta-cn- -bp-ss sx- kw-ÿm-\-ß-fn F-Æq-dne-[n-Iw ssl-kv-iq-fp-iƒ {]-h - Øn- -Xv tdm- -s^- s^ut -j-\ -sd ^- nw-kv aq-e-am-bncp- p. _n-kn-\- n tdm- -s^- ]p-e -Øn-b _p- n-iq -Ω-Xbpw hy-xy-kv-x-x-i-fpw km-aq-ln- I D- m-c-w-ß-fn-epw Po-h-Im-cp- Wy ta-j-e-i-fn-epw sim- p-h- t mƒ C- pw A-ta-cn- -bn-se sk- p-e cw-k-øp- _-lp k- º- -sc-t m-epw kzm-[o-\n- p- X-c-Øn Zm-\ [ -Ω cw-k-øv H- cp kw-kv-im-cw X-s A-t±-lw kr- n-s -Sp- p-i-bm-bn-cp- p. hy- n-]-c-am-b Po-hn-X- Øn, ap-s-ßm-sx ]- n-bn t]m-ip-i am-{x-a-, ]- n-bn-se B-flo-b-hpw `-c-w-]-c-hp-am-b Im-cy-ß-fn k-po-h-am-bn ]- psim- p-hm-\pw tpm F-t mgpw Xm - -cyw Im- n-bn-cp- p. A- t±-lw Aw-K-am-bn-cp- Cleveland Eriet Sreet Baptist Mission Churchse k-t -kv-iqƒ A- ym-]-i, {S-Ãn, m - v, Xq- p- Im-c F- o ip-{iq-j-i-fpw tpm k-t m-j-tøm-ss sn-bv- Xp-t]m- p.ssz-h-`- -\pw ssz-hh-n-\w A-\p-k-cn- p- -h-\pw X -sd {In-kv-Xo-b hn-izm-ktøm-sv A - w t]m-epw hn- p-hogv-n Im-Wn- m-ø Ip-Spw-_ kvt\-ln-bm-b hy- n F- X -sd k -t -cv A-h-km-\w h-sc-bpw Xm \n-e-\n -Øn.. Po-hn-X- Øn H-cn- -epw Xm ]p-i-h-en- p-i-tbm a-zy-]n- p-i-tbm sn-bv- Xn-cp- n-. X -sd k-º-øn -sd knw-l-`m-k-hpw km-aq-ln-i \ -abv- pw ssz-ho-i Im-cy-߃- pw th- n hn-iz-kv-x-x-tbm-ss Nn-eh-gn- tpm Un tdm- -s^-, G-sXm-cp {In-kv-Xo-b _n-kn-\-kp- Im-c-\pw ]n -]- m ]- n-b t{ijvt-am-xr-i X-s -bm-wv F- -Xn- \v kw-i-b-an-.

5 5 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn NnIn- -bn-se hn-p-b߃ P\phcn 05 G-Xv A-kp-J-Øn-\pw tum- Iv-S-sd I- m-se i-cn-bm-hp-i-bp- q F- v Nn- n- v Nn- -d A-kp- J-߃- pw B-ip-]-{Xn-Iƒ-tXmdpw I-b-dn-bn-d-ßn ]-W-hpw k-ab-hpw sn-e-h-gn- v I-jv-S-s -Sp- l-x-`m-ky-sc Np- p-]m-spw \-ap- v Im-Wp-hm km-[n- pw. H-cp ]-\n h- m Ip-cp-ap-f-Ipw Xp-f- n-bne-bpw ]-\n- q - -bn-e-bpw tn - Øv H-cp I-jm-bw Ip-Sn- v ]-\n-sb A-I-t - -Xn-\p ]-I-cw ]m-c-kn- m-tamƒ Sm-_v-e- v I-gn- v A-h-km- \w In-Uv-\n X-I-cm-dn-em- p- -hcm-wv A-[n-I-hpw. \-Ωp-sS ]n-snbn \n-ev-im-ø Nn-e A-kp-J߃ D- v. D-Zm-l-c-W-Øn-\v Im -k, lm - n-s A-kp-Jw, i-kv-{x-{in-b B-h-iy-ap- tcm-k߃ C-h-bv-s m-s B-[p-\n-I ssh-zy-im-kv-{x-øn-s k-lm-bw tx-s-ww. F- m A-tXm-sSm- w \-ap- v kp-e-`-am-bn e-`n- p- ]- -acp- p-iƒ D-]-tbm-Kn- pw ap-i-fn ]-d- A-kp-J-ß-tfm-Sv ]-S-sh- mw. F-\n- -dn-bm-hp- Nn-e H- - aq-en-iƒ hm-b-\- m-tcm-sv ]- p-hbv- p- -Xn k-t m-j-ap- v. Rm -X-s F-s Ip-Spw-_-Øn- ]-co- n- v A-dn- Im-cy-߃ am-{x-am-wv ]- p-h-bv- p- -Xv. Iym -k-dn-\p- a-cp- v 18 h -j-߃- p ap-ºv "kt im-temw' F- ]-{X-Øn ]-c-ky-s -Sp-Øn-b ""G-Xv Iym k-dn-\p-ap- ]- -a-cp- v'' F- X- e-s - n ]-c-ky-s -Sp-Øn-b-Xpw H-cp C- m-en-b I-tØm-en- m ssh-zn-i I- p-]n-sn- -Xp-am-b a- cp- m-wn-xv. I- m -hm-g-bp-ss c- t m aq-t m C-e-Iƒ F-Sp-Øv sn-dp-xm-bn A-cn- v (h-i-ß-fnse sn-dn-b ap- -piƒ sn-øn-am- n-b-xn-\p ti-jw)-an-iv-kn-bn-en- v Ip-g-ºv ]-cp-h-øn-em- p-i. B em-b-\n-bn 500 {Kmw sn-dp-tx tn -Øn-f- n B an-{in-x-øn 4 ts-_nƒ kv-]q hn-kv-in-tbm {_m -Un-tbm tn -Øn-f- n d- {^n-p-td- -dn kq- n- p-i. A- Xn -\n- pw Ip-d- v F-Sp-Øv H-cp sn-dn-b Ip- n-bn-tem a-t m F-Sp- Øv (A-Xpw d-{^n-p-td- -dn h-bv- -Ww) A-Xn -\n- pw H-cp So kv- ]q ho-xw cm-hn-se-bpw D- -bv- pw ssh-in- pw sh-dpw h-b- n 10 Zn-h-kw I-gn- p-i. 10 Zn-h-kw Xp-S - -bm-bn I-gn- -Xn-\p-ti-jw 10 Zn-h-kw a-cp- v \n -Øp-I. ho- pw 10 Zn-h-kw I-gn- p-i. ho- pw 10 Zn-h-kw I-gn- m-xn-cn- p- I. A-ß-s\ Xp-S - -bm-bn A-kp- Jw t`-z-am-bn F- v hn-z-kv- - m ]-d-bp- -Xp-h-sc I-gn- -Ww. hnizm-k-tøm-ss I-gn- -Ww. sn-dnb Ip- n-bn-te- v B-h-iym-\p-kc-Ww h-en-b Ip- n-bn -\n- pw ]- I-cmw. F-s `m-cy-bv- v 18 h -jw ap- ºv kv-x-\m - p-zw h- v Hm- -tdj, Io-tam-sXm-dm- n, td-un-tbj F- mw sn-bv-xp. B Nn-Indh. tpmbn amxyp Atem -Xn tum-œ -am -an p-i C-\n Iym -k-dn-s\bpw lm - v- tªm- n-s\bpw t]-sn-t! c- p-h -jw ap-ºv ho- pw F-s `m-cy-bv- v Iym -k ]n-sn-s]- p. C-Ø-h-W A-ÿn-I-fn-em-Wv ]n-sn-s]- -Xv. F-s kv-t\-ln-x H-cp ssh-zn-i F-t m-sv tnm-zn- p ""F- v Nn-In- -bm-wv sim- -Ω-bv- v sn-øp- -Xv '' Rm ]-d- p ""5 hn-[-øn-ep- Nn-In- -bm-wv!'' A-sX- m-wv A-t±-lw ho- pw tnm-zn- p. H- m-a-sø Nn-In- {]m - -\-bm-wv. c- m-a-xv ]-cp-a-e B-ip-]-{Xn-bn Im -k Nn-In- m hn-`m-k-øn, aq- m-a-xv B-e- p-g-bn-ep- tum. tkm-a-kp-μc-øn-s tlm-an-tbm Nn-In-, \m-em-a-xv I -Æm-S-I-bn-se jn-tam-k-bn-ep- ]- -a-cp- v, A- m-a-xv I- m -hm-g-bp-ss a-cp- v. A-t±-l-Øn-\v A- p-x-am-bn. C-sX- mw ]-c-kv-]-cw tn-cp-tam? G-Xv a-cp- v I-gn- m-epw \-Ωƒ Im- n-bpw Nmb-bpw Ip-Sn- p- p, No-c ap-x-em-b ]- - -dn-iƒ I-gn- p- p. C-sXm-s ]-c-kv-]-cw tn-cp-tam F- v \mw tum-iv-stdm-sv tnm-zn- p- n- -t m. Nn-e tum-iv-s -am-tcm-sv tnm-zn- m A-h ]Tn- -Xn-\- p-d-øp- bm-sxm- pw A-h k-ω- Xn- n-. A-Xp-t]m-se tcm-kw h- m tcm-k-tøm-sp- bp- -am-wv. C- y-bpw ]m- n-ÿm-\pw X-Ωn bp- -ap- mbm an-en- -dn, F-b -t^m-gv-kv, t\-hn ]n-s Sn.-hn-bn -Iq-Sn-bp- {]-N-c-W bp- w. C-sX- mw-iq-ss sn-bv-xp bp- w P-bn- p- -Xp-t]m-se-bp- H-cp ]-cn-]m-sn. -tbm-ssm- w Cu a-cp- pw I-gn- p. C- pw F-s `m-cy Po-h-t\m- Sn-cn- p- p. Io-tam-sXd n F-Sp- ptºmƒ A-Xn-s ]m -iz-^-e߃ I-gn-h-Xpw C- m-xm- p- -Xn- \v cm-hn-se-txm-dpw ]-g- - n Ip- Sn- p- -Xv \- -Xm-Wv. Zn-h-kw H- cp I-cn- p-ho-xw Ip-Sn- m h-fsc \- -Xm-Wv. F-s `m-cy-bv- v C-sX- mw sn-bv-xp. A-Xp-sIm- v ap-sn Io-tam sxm-dm- n F-Sp-Øt mƒ 1/4 am-{x-ta sim-gn- p q. c- p-h -jw ap-ºv ho- pw F- s `m-cy-bv- v Iym -k ]n-sn-s]- p. C-Ø-h-W A-ÿn-I-fn-em-Wv ]n-sn-s]- -Xv. F-s kv-t\-ln-x H-cp ssh-zn-i F-t m-sv tnm-zn- p ""F- v Nn-In- -bm-wv sim- - Ω-bv- v sn-øp- -Xv'' Rm ]-d- p ""5 hn-[-øn-ep- Nn-In- - bm-wv!'' A-sX- m-wv A-t±-lw ho- pw tnm-zn- p. H- m-a-sø Nn- In- {]m - -\-bm-wv. c- m-a-xv ]-cp-a-e B-ip-]-{Xn-bn Im - k Nn-In- m hn-`m-k-øn, aq- m-a-xv B-e- p-g-bn-ep- tum. tkm-a-kp-μ-c-øn-s tlm-an-tbm Nn-In-, \m-em-a-xv I -Æm-S-I-bnse jn-tam-k-bn-ep- ]- -a-cp- v, A- m-a-xv ap-i-fn - -d- I- m -hm-g-bp-ss a-cp- v. A-t±-l- Øn-\v A- p-x-am-bn. C-sX- mw ]-c-kv-]-cw tn-cp-tam? G-Xv a-cp- v I-gn- m-epw \-Ωƒ Im- n-bpw Nmb-bpw Ip-Sn- p- p, No-c ap-x-emb ]- - -dn-iƒ I-gn- p- p. C- sxm-s ]-c-kv-]-cw tn-cp-tam F- v \mw tum-iv-s-tdm-sv tnm-zn- p- n- -t m. Nn-e tum-iv-s -am-tcm- Sv tnm-zn- m A-h ]Tn- -Xn-\- p-d-øp- bm-sxm- pw A-h k-ω-xn- n-. A-Xp-t]m-se tcm- Kw h- m tcm-k-tøm-sp- bp- -am-wv. C- y-bpw ]m- n-ÿm- \pw X-Ωn bp- -ap- m-bm anen- -dn, F-b -t^m-gv-kv, t\-hn ]ns Sn.-hn-bn -Iq-Sn-bp- {]-N-c- W bp- w. C-sX- mw-iq-ss sn-bv- Xp bp- w P-bn- p- -Xp-t]m-sebp- H-cp ]-cn-]m-sn. ITn-\-amb hb-dn-f w ` -W-Øns Ipg w simt m at m D m-ip ITn-\- amb AXn-km-c-Øn\v H c C v \of-ap Hcp IjWw C n sndp-xmbn Acn Xv No\- n ASp- -Øp-h v NqSm n AXn H c Sokv]q ISpIv s]m n- -Xn (F-Æ-sbm pw Hgn- m-sx) \ mbn NqSm- n-b-xn 1 ts_nƒ kv]q ] kmc tn Øv Cf n ] -km-cbv v {_u \nd-am-ip-tºmƒ H c m v sh w tn Øv Cf n Xnf- n v h n v 1 m v sh w B p-i. B emb-\n-bn \n v 1/2 m v IpSn- m GXv hb-dn-f- hpw s]s v \nevipw. AXym-hiyw F n _m n Ccn- p 1/2 m pw IqSn ]n osv IpSn- mw. lm - v tªm- n-\p- a-cp- v lr-z-b-øn-se c- -[-a\n-ifn sim-gp- v A-Sn- p-iq-sn c- -tbm- w X-S- -s - v lr-t{zm-k- Øn-te- pw Xp-S - v lr-z-b-kv- Xw-`-\-Øn-te- pw a-c-w-øn-te- pw \-bn- p- tcm-k-am-w-t m lm - n-se tªm- v F- -dn-b-s - Sp- -Xv. Ip-sd h -j-߃- pw ap- ºv F-s H-cp kv-t\-ln-x-\n -\n- m-wv Cu a-cp- n-s\- - n F-\n- v A-dn-hv e-`n- p- -Xv. Ip-td h - j-߃ B-cp-tS-bpw ta ]-co- n- p-hm A-h-k-cw e-`n- n-. A-Xn-\m hn-kv-ar-xn-bn-em-bn. kw-k-xn lr-z-b kw-_- -am-b A-kp-J-Øn-t -Xm-I-bm A-Xv ]-co- n- p- Bƒ- v h- -Xpw kw-`-hn- m A-Xn-s D-Ø-c-hm- Zn-Xzw G-ev-I-W-a-t m F- m R-ß-fp-sS Iq- m-bva-bn-ep- A-[n-Iw km-º-øn-iti-jn C- m-ø H-cm-fn-\v lm - n- \v 4 tªm- v D- m-bn. ss_-]mkv i-kv-{x-{in-b-bpw tum-iv-s - am hn-[n- p. B-Zy-am-bn Cu a-cp- v A-h - v sim-sp-øp. k -P-dn Iq-Sm-sX-X-s ]q -Æ kp-jw {]m-]n- p. Cu a-cp- v sim-sp-ø hn-h-cw tum-iv-s-tdm-sv A-h ]-d- n-. ""R-߃ ]m-h-ß-fm-wv {]m - n- p'' F- p am-{xw ]-d- p. ]n- o-sv ]-e - pw Cu a-cp- pw {]m - -\-bpw aq-ew ]q -Æ kp-jw {]m-]n- p. c- p-h -jw ap-ºv H-cp cm-{xnbn ]p-e -s c- p-a-wn- v F- \n- v ssi-bp-ss dn-ãn-\v c- pw \- th-z-\ h- p. A-ev-]w I-gn- v tim-f t_m-wn-s A-hn-tS- v A-Xv ]-S - p. Xp-S - v H-cp s\- s -cn- n t]m-se-bpw ]-S - p. lm - v A- m- n-s e- -W-߃ B-sW- v t_m- y-am-bn. Ip-d- v C- n-bpw sh-fp-øp- n-bpw Iq-Sn C- v sh- w Xn-f- n- v Ip-Sn- p-sim- v In-S- p. {]m - n- p. A-ev-]w I-gn- v D-d-ßn-t m-bn. cm-hn-se 5.30\v ]-Xn-hp-t]m-se Ip-Spw-_ {]m - -\-bv- v F-gp-t - -t mƒ ho- pw ]-g-b-t]m-se th-z-\ Xp- S-ßn. {]m - -\ s]-s - v \n - Øn-bn- v C-Xn-\p- ]- -a-cp- v H- cp tum-kv D- m- n I-gn- p. Ip- Spw-_m-wK-ß-fp-sS \n -_- -Øn- \v B-Zyw Ip-º-\m-Sv s^-tem-jn- v B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S - v Xncp-h- bnse H-cp ]p-xn-b B-ip-]- {Xn-bn-epw ]-cn-tim-[-\-iƒ \-S- Øn. aq- v tªm- v D- v. H- v 80% a-t -Xv 70% a-t -Xv H-cp sn-dn-b tªm- pw. D-S-\-Sn B -Pn-tbm-πm- Ãn sn-ø-w-a-t{x. Cu tcm-k-øn- \v Rm ]- -a-cp- p-sim- v a- p- -h - v Nn-In- \n -t±-in- p- I-bpw F-\n- v h- -t mƒ B - Pn-tbm-πm-Ãn sn-øp-i-bpw sn-bv- Xm- A-Xv ssz-h k- n-[n-bn \o-xo-i-cn- -s -Sp-I-bn-s - v t_m- y-am-b-xn-\m B-ip-]-{Xnbn -\n- pw Un-kv-Nm - v hmßn ho- n -h- v F-s Nn-In- sn-bv-xp. C-t mƒ Rm kp-j-ambn-cn- p- p. \- hn-izm-k-ap- h am-{xw C-Xv ]-co- n- m axn. Idp-I- p v a-cp- pw D-]-tbm-K-{I-a-hpw H-cp-]n-Sn I-dp-I- p- v ]-dn-s -Sp- Øv \- m-bn I-gp-In A-ev-]w sh- w X-fn- v I- v D-c-en C-Sn-t m, A-c-I- n A-c-t m sn-dn-b Xp- Wn-bn A-cn- v F-Sp-Øv 1/2 mv \o-cv sh-dpw h-b- n cm-hn-setxm-dpw 10 Zn-h-kw I-gn- m tªm- p-iƒ am-dn ]q -Æ-kp-J-am- Ipw. km-[m-c-w B-bp -th-z a-cp- p-iƒ I-gn- p-tºm-gp- ]-Yyw t\m- -Ww. G-Xv A-kp-J-hpw kp-j-s -Sp- Øp- -Xv ssz-h-am-wv A-Xv {]- txy-iw kv-a-cn- v hn-izm-k-tømss Nn-In- sn-ø-ww. \-Ωp-sS Im-e-K-Xn-Iƒ ssz-h-øn-s ssi-øn-em-wv.

6 6 ka-im-eni ]{XnI P\phcn 05 JORDAN ISRAEL PALESTINE EGYPT Departures from USA, UK, CANADA, MIDDLE EAST & INDIA.. ASp-Ø-bm-{X s^{_p-h-cn 18 bm{x snøp {][m\ ÿe-߃ tpm -±m : A-tΩm, tam-hm-_v, ]n-kv-im sim-sp-ap-sn, Kn-e-bm-Zv, tpm -±m Xm-gv-h-c. bn-{km-tb : tkmem Ip- p-iƒ, ^n-en- n-s ssi-k-cy, tbm-, ssl-^, ss A-ho-hv, I -tω ] -Δ-Xw, s_-lm-bv Km -U, sb-cn-tlm ]- -Ww, \- t{k-øv {Km-aw, Kn -Km, Nm-hp-I-S, a-kv-z-e-{km-aw, i-a-cy, _-ty, \-bow, Im-\, bm-t m-_n-s In-W, a-iv-t]-e, sl-t{_m, G-em-Xm-gv-h-c, sl -Ω-KtZm, K-eo-e- -S, tpm -±m \-Zn, sb-cp-i-tew, _-Y-\n, t_-xv-e-tlw, Xmt_m -a-e, ko-tbm -a-e, H-en-hp-a-e, tkm -tkm-ym, I-øm-^m-hn-s A-c-a-\, Ipcn-in-s h-gn, A-cn-a-Xy- m-c tpm-k-^n-s I- -d-tøm- w, Jpw-{_m. Cu-Pn-]v-Xv: ko-\m-bv, tlm-tc-_v, am-dm, F-en-w, ^-d-thm-\n-iv hn-t -Pv, sn- -S, kq-b-kv I-\m, ss\, kv-^nw-kv-kv, ]n-c-an-up-iƒ, ]p-cm-x-\ k-`-iƒ.

7 7 ka-im-eni ]{XnI hm -ØIƒ P\phcn 05 Icnkva {IqtkUv P\p-hcn 27 \v Xncp-h : sf.-]n.kn s{]-b sk k-`-bp-ss t\-xr-xz- Øn I-cn-kv-am {Iq-tk-Uv P-\ph-cn 27 ap-x s^-{_p-h-cn 3 h- sc \-S- pw. Xn-cp-h- a- m-snbn-ep- s{]-b sk tã-unb-øn \-S- p- {Iq-tk-Uv k- `-bp-ss ko-\n-b ]m-ã-dpw sf.- ]n.kn tã- v ssh-kv {]-kn-u pam-b ]m-ã cm-pp ]q-h- m-e D- Zv-Lm-S-\w sn-øpw. s{]-b sk- thm-bv-kv Km- \-߃ B-e-]n- pw. ]m-ã -amcm-b jn-_p txm-a-kv, km-_p h -Ko-kv F- n-h A-Xn-Yn {]- ]mã cmpp ]qh- me kw-k-i-cm-bn-cn- pw. C-h-sc- q-smsx ]m-ã -am-cm-b si.kn. tpm-, tk-hy sp-bnw-kv, ]n.kn sn-dn-bm, {]n -kv dm- n, si. Ipº-\m-Sv h-cp-tºm-ƒ Ip-º-\m-Sv I -sh -j-\n a-cp- - -bp-ss Iu- -dn h-cn-kw-jy A-S-bv- m-\p- ku-i-cyw H-cp- nbn- p- v. h-cn-kw-jy A-S-bv- m- h-cp-tºmƒ dm- Iq-Sn sim- ph-cn-i. dm- - \- -s - v t]m-sb- n d-^-d -kv \-º Z-b-hm-bn Ip-dn- p sim- p-h-cn-i. a-cp- - hnj-s kn.un.i-fpw Zo-]v-Xn ]-ªnt -j -kn-s ]p-kv-x-i-ß-fpw ku-p-\y \n-c- n a-cp- - Iu- -dn \n- pw e-`n- pw. ss_-_nƒ-\m-sv bm-{x _p- n-ßn-\p- ku-i-cy-hpw H-cp- n-bn- p- v. sl-t{_m {Ku- n-\v F-Xn -h-i- Øm-bp- {Ku- n-em-wv kv- mƒ {]-h -Øn- p- -Xv. Iq-Sp-X hn-h-c-߃ v: ]mã jn_p txma-kv ]mã km_p h Kokv sp. txm-a-kv, h -Ko-kv t_-_n, txm-a-kv am-ω, _m-_p sn-dnbm, A-e-Iv-kv sh- n- F- n-h-cpw {]-kw-kn- pw. sk I h j Xncp-h : im-tcm s^-tem-jn- v N - v Xn-cp-h- sk I h -j 20 ap-x 24 h-sc txm- -`m-kw s_-ty im-tcm N - v {Ku- n \-S- pw. sk an-\n-ã ]m-ã Fw.-Fw.-tPm-Wns A- y- -X-bn P-\-d sk-{i- -dn ]m-ã G-{_-lmw tpm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. ]m-ã -am-cm-b n.-sp. i-ap-th, si.-sp. am-xyp, tpm -k si.-i-ap-th, h -Ko-kv G-{_- lmw, n.-ssh. sp-bnw-kv F- nh {]-kw-kn- pw. 24 \v kw-bp- B-cm-[-\-bpw Xn-cp-h-Øm-g ip-{iq-j-bpw \-S- pw.

8 8 ka-im-eni ]{XnI P\phcn 05 C Un-s] U v _m]v nãv k`-i-fpss hm jni I h j Nm-Ø- q : C -Un-s] -U v _m-]v- n-ãv k-`-i-fp-ss 51 m-a-xv hm -jn-i I -h -j, s^- {_p-h-cn 6 10 h-sc Nm-Ø- q _m-]v- n-ãv ss_-_nƒ tim-tf-pv {Ku- n \-S- p- -Xm-Wv. k- t -kv-iqƒ A- ym-]-i k-tωf-\w, k-tlm-z-cn k-tω-f-\w, ]mtã-gv-kv tim -^-d -kv, kv-\m- \ ip-{iq-j, ss_-_nƒ m-kv F- o ip-{iq-j-iƒ \-S- pw. Nm-Ø- q _m-]v- n-ãv ss_- _nƒ tim-tf-pv & sk-an-\m-cn-bpss 43 m-a-xv _n-cp-z-zm-\ k-tω-f- \w cm-hn-se 10 a-wn ap- X tim-tf-pv B-Un-t m-dn-b- Øn \-S- pw. I -h -j Km-b-I kw-lw Km-\-ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw \-ev-ipw. 10 mw Xob-Xn kw-bp- B-cm-[-\-tbm-Sp- Iq-Sn I -h -j k-am-]n- pw. \n-e-ºq : A-K-s tkmkv-] an-j-s 24- m-a-xv P-\-d I -h -j P- \p-h-cn h-sc \n-e- ºq A-K-s ln -kn \-S- pw. ]m-ã ]n.-fw.- A-e-Iv-km- D-Zv-Lm-S- \w sn-øpw. ]m-ã -am-cmb F-_n G-{_-lmw, si.- F.-G-{_-lmw, tpm-k-^v C-S- m- n, tpm-bv ]m-d-bv- F- n-h {]-kw-kn- pw. ]m-kv-t -gv-kv ao- nw-kv, bp-h-p-\ k-tω-f-\w, k tu-kv-iqƒ k-tω-f-\w, h-\n-xm k- ti-c-fw, X-an-gv-\m-Sv, B-{ m-{]-tziv, H-do-km, B-kmw F- o kwÿm-\-ß-fn \n- v hn-izm-kn- Iƒ ]-s -Sp- pw. I -h -j-s A-\p-{K-lo-Xam-b \-S-Øn- n-\p-th- n c- m- [n-im-cn d-h. kmw txm-a-kn-s t\-xr-xz-øn 71 Aw-K-I-Ωn- n {]-h -Øn- p- p. ]m-ã kn. tkm-f-a (I -ho-\ ), ]m-ã tpm -k B. (sk-{i- -dn), {_-Z km-_p tpm -Pv (tpmbn v sk-{i- -dn), d-h. si. F- kv. am-xyp (J-Pm -Pn), ]m-ã si.- n. t_-_n (s{]-b sk-{i- -dn), tum. si.-tdm-bn-tam (]- ªn-Ãn I -ho-\ ) F- n-h-cm- Wv a- v `m-c-hm-ln-iƒ. I -h j-s A-\p-{K-l-Øn-\m-bn sszh-a- ƒ {]m - n- -W-sa- v A- dn-bn- p- p. "F.kmw ss{i-kv-x-h-k-aq-l-øn-\p \ -In-b-Xv A-aq-ey kw-`m-h-\-iƒ' Xn-cp-h- : kp-hn-ti-j km-ln-xy cw-k-øv k-po-h km- n-[y-am-bncp- {]-i-kv-x ss{i-kv-x-h F-gp- Øp-Im-c-\pw am-[-y-a-{]-h -Ø-I-\pam-bn-cp- F.kmw ss{i-kv-x-hk-aq-l-øn-\p \ -In-b kw-`m-h- \-Iƒ A-aq-e-y-am-bn-cp-s - pw, A- t±-lw kp-hn-ti-j Zo-]-in-J D-b - Øn- n-sn- p-hm Po-hn-Xw k-a - n- {In-kv-Xp-`- -\m-bn-cp-s - pw A-kw-_v-fo-kv Hm-^v tkm-uv thƒ-uv a-e-bm-fn ao-un-b A-t m- kn-tb-j A-\p-kv-a-cn- p. k -K-{]-Xn-`-sIm- v ssi-c-fnsb A-\p-Kr-lo-X c-n-\-bm k- º- -am- n-b X-s G-gp h -jsø A- -zm-\-^-e-am-wv k-ºq - Æ Po-h ]T-\ ss_-_nƒ. F- gp-øn-s ssh-hn-[y X-e-ß-fn kw-`m-h-\ \ -In-b hy- n-bmbn-cp- p. B-d-c Z-im-_v-Z-w kmln-x-y-{]-h -Ø-\-ß-fn k- oh-am-bn-cp- p. sn-dp- w ap-x kp-hn-ti-jn-i-c-w-øn-\p k-a-bw th -Øn-cn- n-cp- p. F.Pn.bn-se bp-h-p-\-ß-fp-ss C-S-bn-se {]-h - Ø-\-߃ B-cw-`n- -t mƒ A- Xn-s {]-Y-a sk-{i- -dn-bm-bn kphn-ti-j tk-h-\w B-cw-`n- A- t±-lw, \n-x-y-hn-{i-a-øn-te- v {]- th-in- p- -Xp h-sc bp-h-p-\-ßfp-ss C-S-bn-se {]-h -Ø-\-ßfn k- o-h-am-bn-cp- p. {In-kv-Xp ti-{μn-ir-x-k-tμ-iß-fm-bn-cp- p A-t±-l-Øn-s c- N-\-I-fp-sS-bpw, {]-`m-j-w-ß-fpss-bpw ap-j-ap-{z. cm-{xn-i-sf ]- I-ep-I-fm- n A-t±-lw hn-h -Ø- \-Øn G -s - n-cp- p. \q-dn-e- [n-iw {K-Ÿ-߃ sa-gn-am- w snbv-xn- p- v. ^pƒ sse-^v Ã-Un ss_-_n-ƒ Iq-Sm-sX en-hnw-kv ss_-_n-fn-s a-e-bm-fw X - a-bm-b Zn-h-y-k-tμ-iw F- ]p- Xn-b-\n-b-aw, F.-sF.-hn. A-Snÿm-\-am- n-bp- a-e-bm-fw ss_-_n-fn-s X - -a F- n-hbn-epw ]- m-fn-øw h-ln- n- p- v. A-t\-I - v am-xr-i-bm-b {]-Xn- `m-[-\-\m-b kmw km-dn-s hntbm-kw ss{i-kv-x-h ssi-c-fn- v H-cp \-jv-s-am-wv. Un-kw.11 \v Xn-cp-h- In-g- -ap-øq Kn -Km {In-tb-j- \n \-S- A-\p-kv-a-c-W k-tωf-\-øn A- P-\-d sk-{i- -dn ]m-ã t]mƒ am-f A- -y- -\m-bn-cp- p. A- P-\-d {]- kn-u v ]m-ã Un. Ip- ptam, A- sk-{i- -dn ]m-ã k-pn sn-dn-bm F- n-h A-\pkv-a-c-W {]-`m-j-ww \-S-Øn. AKs P\-d I h j tω-f-\w, ]q -Δ hn-zym - n k-tω-f-\w Xp-S-ßnb-h-bpw \-S- pw. h-\n-xm k-tω-f-\-øn A-\p A-e-Iv-kv {]-kw-kn- pw. ti-c-fw Iq-Sm-sX X-an-gv- \m-sv, I -Æm-S-I, B- { m, U -ln kw-ÿm- \-ß-fn \n- p- sszh-zm-k- m-cpw ssz-h-a- fpw kw-_- n- pw. A-K-s an-js kw-ko-x hn-`m-k-am-b F.-Pn.- Fw.-ayq-kn-Iv-kv Km-\-ip-{iq-j \n - Δ-ln- pw. ]m-ã t]mƒ a-e-b-sn ip{iq-j-i- m-tcm-ssm w \ΩpsS Xe-ap-d-Iƒ kxy-øns h m- -fmbn amdww \yq C ym ss nƒ N v kt -kviqƒ & bqøv s^temjn v kwÿm\ P\-d Iymºv k`m {]kn-u v dh.-txm-akv ^nen v DZvLm-S\w snøp- p. ]m-bn- m-sv: B-[p-\n-I {In-kv-Xob X-e-ap-d-Iƒ k-xy-øn \-S- p- -h-cm-sw- v a- p- -h km- yw ]-d-b-w-sa- pw A-h k- Xy-Øn-s h- m- -fm-bn am-d-wsa- pw k-`m-{]-kn-u v d-h.-txma-kv ^n-en- v {]-kv-xm-hn- p. Unkw h-sc ]m-bn- m-sv \yq C -Uym ss_-_nƒ sk-an-\m-cn Nm- -en \-S- k-t -kv-iqƒ 51- m-a-xv C -Un-s] -U v _m-]v- n-ãv I -h -j Nm-Ø- q : C -Un-s] -U v _m-]v- n-ãv k-`-i-fp-ss 51- m-a-xv hm -jn-i I -h -j s^-{_ph-cn 6 10 h-sc Nm-Ø- q _m- ]v- n-ãv ss_-_nƒ tim-fpv- {Ku- n \-S- pw. Nm-Ø- q _m- ]v- n-ãv ss_-_nƒ & sk-an-\mcn-bp-ss 43- m-a-xv _n-cp-z-zm-\ k- tω-f-\w s^-{_p-h-cn 9 -\v \- S pw. c- m-[n-im-cn d-h.kmw txma-kn-s t\-xr-xz-øn 71 Aw- K I-Ω- n {]-h -Øn- p- p. ]m- à kn.-tkm-f-a (I -ho-\ ), ]m-ã tpm -k B (sk- {I- -dn), km-_p tpm -Pv (tpm.- sk-{i- -dn), d-h.-si.-f-kv.-am-xyp (J-Pm -Pn), ]m-ã si.- n.-t_- _n ({]-b sk-{i- -dn), tum.-si.- tdm-bn-tam (]-ªn-kn- n I -ho- \ ) F- n-h-cm-wv a- v `m-c-hm-ln- Iƒ. Zn s]-s -t m-kv-xv anj I h j 2019 hnp-b-hmu... P\phcn Xncp-h-\- -]p-cw, Unam-]q... '' Xriq, a[pssc... '' apwss_, ]mf-bw-tim-ss... '' XqØp- p-sn, Xncp-h... '' 31 s^{_p. 3 sim m-c- c... s^{_p-hcn 6 10 \mk tim-hn, timgn-t msv... s^{_phcn tim -bw, timb-º-øq... s^{_p-hcn snss... am v 6 10 ]Ø-\w-Xn-, IS-eq... am v s_wk-fq-cp, [mcn-hmƒ... am v aq m, \mt{køv... G{]n 4 7 ]c-a-ip-sn, I - \... G{]n km Δ-tZ-iob {]m -\m-hmcw... G{]n (F m k`-i-fnepw D]-hm-k-{]m -\bpw ImØn-cn- p-tbm-k-hpw) dm n, Xncp- n-d- n... G{]n tx\n, jnt mkv... sabv 2 5 Ip q, tkew... sabv 9 12 si okv... sabv knwk-]q... sabv 30 Pq 2 Izmem-e-ºq... Pq 6 9 bp.-f-kv.f (C- ym-\, s] kn th-\n-b)pqsse & bq-øv s^-tem-jn- v P-\-d Iym-ºv D-Xv-Lm-S-\w sn-bv-xv {]- kw-kn- p-i-bm-bn-cp- p. tum.sp-bv-k txm-a-kv, d- h.f.tpm-k-^v, d-h.-a-\n sim-sn-tøm- w, d-h. jm-pn kn.- Un., tum. Fw.sI kp-tc-jv, tum.-sp-kn sp-bv-k F- n-h m-kp-iƒ F-Sp-Øp. ss_-_nƒ m-kv, {In-kv-Xy am-pn-iv tjm, Ip-dn- n: \yq C- y N - v Ip-dn- n ssh.]n.kn.f bp-ss t\-xr- Xz-Øn P-\p-h-cn 20 -\v 3 5 h- sc Ip-dn- n, tim- -bw, Xn-cp-h-, dm- n F- o sk -dp-i-fn _n- ªn-b Izn-kv s^-ãv sa-km ss_-_nƒ Izn-kv \-S- pw. B-h- -Ø-\ ]p-kv-x-iw, eq-t m-kns kp-hn-ti-jw F- n-h-bm-wv ]mt-`m-k-߃. H- mw k-ωm-\w k-t -kv-iqƒ A- ym-]-i ao- nw- Kv, Iu -kn-enw-kv Xp-S-ßn-b t{]m-{km-ap-iƒ \-S-Ø-s - p. k- Xy-Øn \-S- p-i F- -Xm-bn-cp- p Iym-ºn-s Nn- m-hn-j-bw. a- l-\o-bw thm-bv-kv Km-\-ip-{iq-j \n -Δ-ln- p. sk-{i- -dn-am-cm-b kphn-ti-j-i- m-cm-b kmw ]o-, A- `n-em-jv am-xyp F- n-h Iym-ºn- \v t\-xr-xzw \ -In. \yq C- y N - v Ip-dn- n ssh.]n.kn.f _n-ªn-b Izn-kv hm-jnw-kv sa-jo, c- mw k-ωm- \w an-iv-k s{sk -U, aq- mw k-ωm-\w Un- sk- v Iq-Sm-sX A- p t] - v t{]m- m-l-\ k- Ωm-\-hpw A-\-h-[n k -s{s]-kv Kn-^v- p-i-fpw D- m-bn-cn- pw. k- `m-hy-xym-k-sa-t\y G- m-h - pw ]-s -Sp- mw. c-pn-kv-t{s-j ^o-kv 50 cq-] am-{xw. Hm -sse- \m-bn c-pn-ã sn-øm-hp- -Xm-Wv. s\-sp-ºm-t»-cn ss_-_nƒ I -sh -j s\-sp-ºm-t»-cn: C- ym s]-s t m-kv-xv ssz-h-k-` s\-sp-ºmt»-cn G-cn-b 6- m-a-xv ss_-_nƒ I -sh -j P-\p-h-cn 31 ap- X s^-{_p. 3h-sc I-cn-bm-Sv si.h Ip-cn-b- -kv {Ku- n \-S- pw. G-cn-bm I -ho-\ ]m- à k-æn am-xyp D-Zv-Lm-S-\w \n -Δ-ln- pw. ]m-ã si.kn tpm, ]m-ã h - n-kv F-{_- lmw, ]m-ã Sn-\p tpm - v, ]m- à {]n -kv txm-a-kv F- n-h {]-kw-kn- pw. im-tew thm-bv-kv, ]-Ø-\m-]p-cw Km-\-ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw \-ev-ipw. Rm-b-dm-gv-NsØ kw-bp- B-cm-[-\-bn tum.kn. n eq-bn-kv-ip- n ap-jy {]-`m-j-i-\m-bn-cn- pw. {Sn\n-Um-Uv, F k h-tum... Pqsse P a\n... Pqsse kzn vk e v...bkãv 2 4 kndm entbm ({^o-su )... BKÃv 8 11 ]mcokv... BKÃv e... BKÃv au v tlk (]n.-f.-pn)... sk]v w-_ t]m v tamgvkv_n (]n.-f.-pn)... sk]v w-_ ^npn... sk]v w-_ \yqkn-em Uv...sk]v w-_ sa _... sk]v w-_ t\ mƒ... HIvtSm-_ 2 5 sk {Um-_mZv... HIvtSm-_ 3 6 PΩp, I v... HIvtSm-_ U ln, B U-am kv...hivtsm_ simln-a, \mkv]q... HIvtSm-_ htum-z-c, Xncp- Xn... HIv. 31 \hw-_ 3 Zp_mbv... \hw-_ 5 8 ]p\-eq, sim... \hw-_ si\nb (s\-bvtdm-_n)...\hw-_ hm jni bph-p-\-iymºv... \hw-_ Fd-Wm-Ipfw, sh q...\hw-. 28 Unkw. 1 sim m-hnf ({io-e- )... Unkw-_ 27 31

9 9 ka-im-eni ]{XnI P\phcn 05 {Klmw kvs bn kns IY sh n-xn-c-bn 1 mw t]-pv Xp-S Nn-{X-Øns s{s]-h- v kv-{io-\nw- Kv Um-f-kn h- v I-gn- amkw Im-Wp-hm F-\n- pw A-hk-cw e-`n- p. A-hn-kv-a-c-Wo-b-amb H-cp kw-`-h-øns A-Xn-a-t\ml-c-am-b Zr-iy-h - -c-w-am-wv A- v A-hn-sS Z -in- -Xv. H- -c a- Wn- q-tdm-fw ssz -Ly-ap- N-e- n-{xw Xp-S-ßn- -gn- m ]ns kn-\n-a Xo-cp- -Xv h-sc-bpw \mw B-Imw- -bp-ss apƒ-ap-\-bnem-bn-cn- pw F- -Xn-\v kw-i-b-an-. The Least of These F- kn- \n-a-bp-ss ]- m-ø-ew \m-sams hm-bn- pw ti- -dn- n- p-ap- {K-lmw kv-s -bn-\v-kn -sd Ipsd Po-hn-X-I-Y-I-fp-sS k-am-lm-csam- p-a- ; A-Xn-\m X-s C- Xv \-Ωn H-cp B-h -Ø-\-hn-ck-X D-f-hm- n-. t\-cn- p- H-cp I-Y ]-d- n-en \n- pw Xn-sI- pw hy-xy-kv-x-am-bn, G-sd \m-s- Io-b-am-bn- pw ]-tcm- -am-bn- p-am- Wv b-ym - kw-`-h-ß-fp-ss Xo- {h-x H- pw tnm-cm-sx X-s N-cn- {X-Øns ]p-\-cm-jym-\w C-Xn \n -Δ-ln- n-cn- p- -Xv. am-\-hv _m-\ -Po(i -Ω tpm-jn) F- tp -W-en-Ãv K -`n- Wn-bm-b Xs `m-cy-bp-sam-øv an- I- H-cp Po-hn-Xw e- y-an- v H-do- -bn-te- v Xm-a-k-am- p- n-s- Øm-Wv I-Y B-cw-`n- p- -Xv. A- tx k-a-b-øv X-s -bm-wv H-do- -bn-se _m-cn-t -S-bn Ip-jvTtcm-Kn-I-sf ip-{iq-jn- p- ÿm- ]-\w \-S-Øp- tum. {K-lmw kvs -bn- kns (Ão-h _mƒ- Uzn ) e- yw a-x-]-cn-h -Ø-\- am-wv F- B-tcm-]-Ww D-b - p-h-cp- -Xv. Xp-S - v \m-s-io-bam-b kw-`-h-߃-s m-sp-hn am- \-hv _m-\ -Pn F- ]-{X dn-t m- - h-f-sc c-l-ky-am-bpw Ip-dp- p-h-gn-i-fn-eq-ss-bpw \-S-Øp- Xs A-t\z-j-W-Øn \n- pw ]p-d-øp-sim- p-h-cp- k-xy-amb I-s -Ø-ep-I-fm-Wv I-Y-bp-sS K-Xn-sb \n-b-{ n- p- -Xv. H-do- -bp-ss {Km-ao-W-`w-Kn kp-μ-c-am-bn H- n-sb-sp-ø Iym-ad \-sω sim- p-t]m-ip- -Xv C- y-bp-ss lr-z-b-øn-te- v X- s -bm-wv. C- pw k-aq-l-øn \-S-am-Sp- A-Rv-P-X-bp-sS-bpw A- -hn-izm-k-øns -bpw Nq-j- W-Øns bpw ]n- m-ºp-d- -Y-Ifn-se- m-wv A-Xv \-sω \-bn- p- -Xv. b-ym - tem-i-øns Xn-cn- -dn-hn-te- v sh-fn- w Im- m F-Øn-b an-j-\-dn-am-sc hntz-in-i-sf- pw Nq-j-I-sc- pw ]- d- p am- n \n -Øn-b-Xn-\v {In- - n-s\-bpw k- n ss- p - -sdbpw C- -s -Sp- kv-sd-bn -kns a-i \ -Ip- D-Ø-cw G- sd Nn- n- n- p- -Xm-Wv. tp -Wen-Ãv am-\-hv _m-\ -Pn tnm-zn- p- p- v '\o B-kv-t{S-en-b-bn \n- pw h- -X-t? F- v A-t mƒ ^n-en- v ]-d-bp- D-Ø-cw, 'A-.. Rm h- -Xv Cu a-æn -\n- m- Wv' F- v!. I-Æp-Iƒ k-p-e-ß-fm-ip- ]-e k-μ -`-ß-fpw Nn-{X-Øn-ep- v. Ip-jvT-tcm-Kn-I-tfm-Sv k-aq-lw Im-Wn- p- A-h-K-W-\-bpw H- - s -Sp-Ø-epw ]-e-t m-gpw \-Ωp-sS a-\- n t]m-d-te - n- pw. {]- txy-im tum. {K-lmw kv-s -bn- \v-kns -bpw Ip- p-ß-fp-ss-bpw {Iq-c-am-b sim-e-]m-x-i-øn-\v ap- ºpw ]n-ºp-ap- Nn-e cw-k-߃ G-Xp ITn-\ lr-z-b-sc-bpw ]n-sn- p-ip-ep- m t]m- -Xm-Wv. a-c- W-Øns {Km-^n- m-bp- cw-kß-sfm- pw Nn-{X-Øn C-s - nepw A-Xn-t\- mƒ _p- n-ap- m- Wv am-\-hv _m-\ -Pn-bp-sS-bpw m-un-kv kv-s -bn- -kns -bpw (jm-cn E-Kv-_n) ap-j-øv hn-cn-bp- `m-h hy-xym-k-߃ I- p- \n - m. \-Ωp-sS a-\- n Nnc-{]-Xn-jvT t\-sn-b kv-s -bn- kns Ip-Spw-_-Øn-\p ]- n-b kzm-`m-hn-i ap-j-߃ X-s -bm- Wv Nn-{X-Øn-ep-ap- -Xv F- -Xv \- Ωp-sS Im-gv- -sb Iq-Sp-X Po-hp- -Xm- p p. kp-hn-ti-j-{]-n-c-w {i-a-sam- pw kn-\n-a-bn t\-cn- v Im- Wm I-gn-bns - -Xp-t]m-se {Iq-c-am-b sim-e-]m-x-iw \n -Δln- -h-sc-bpw {Iq-c-I-Ym-]m-{X-ßfm-bn- - C-Xn A-h-X-cn- n- n-cn- p- -Xv-. A-h-cp-sS A-Rv-P-Xbn \n- pw kw-`-hn- H-cp {]-h - Øn-bm-bn- m-wv I-Ym-K-Xn-bn A-Xv X -a-b-xz-tøm-ss A-h-Xcn- n- n-cn- p- -Xv. C- y kw-kv- Im-c-sØ-tbm a- v aq-ey-ß-sf-tbm C-I-gv-Øp-hm-t\m hn-a -in- p-hmt\m D- H-cp {i-a-hpw Cu Nn-{X- Øn-en-. a-x-]-c-am-b Xo-jv-W _nw-_- ß-fpw H-cn-S-Øpw X-e Im- p- -Xpt]m-ep-an-. B-[p-\n-I tem-i- Øn H-cp an-j-w-dn-bp-ss Po-hn- Xw k-aq-l-øn h-cp-øp- A- s - n h-cp-tø- kzm-[o-\- Øns t{i-jvt-am-b H-cp X-e-am- Wv Cu kn-\n-a \-Ωp-sS ap-ºn Im-gv-N h-bv- p- -Xv. Xo - -bmbpw H-cn- -se- n-epw I- n-cn-t - Cu Nn-{Xw Ip-Spw-_-am-bn Im- Wp- -Xv \-Ωp-sS ]n X-e-ap-d-bv- pw G-sd {]-tbm-p-\w sn-øpw F- -Xn-\v kw-i-b-an-. sf.-]n.-kn UnPn- 1 mw t]-pv Xp-S {Km-ap-Iƒ, k -tu-kv-iqƒ, kvam - v m-kp-iƒ, Hm -sse ss_-_nƒ Izn-kv, kw-ko-xw, s{]- b sse Xp-S-ßn H- -\-h-[n Imcy-߃ C-Xn-epƒ-s -Sp- p. \n-ehn-se Iu -kn A-[n-Im-c-ta- D-S-s\ h-cp-øn-b G- -hpw {it -b-am-b \-S-]-Sn-bm-bn-cp- p ip- {iq-j-i- m - v Un-Pn- sf.- Un.-Im- -Uv G -s -Sp-Øn-b-Xv. Hm- ^o-kv kw-hn-[m-\-߃ ap-gp-h Un-Pn- -sse-kv sn-ø-s -Sp- -txmss G-Xv ip-{iq-j-i-\pw tem-i- tum.sk_mãy t]mƒ apjymxnyn 1 mw t]-pv Xp-S ti-c-f-sø Iq-Sm-sX a- v kwÿm-\-ß-fn \n- pw A-ta-cn-, Im-\-U, Cw- - v, Hm-kv-t{Sen-b, Kƒ-^v cm-py-ß-fn \n- pw {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s -Sp- pw. ]p-c-kv-im-c hn-x-c-w-hpw, an-i- kr- n-iƒ- p- A-hm -Up-Ifpw hn-x-c-ww sn-øpw. A-h-tem- Øn-s G-Xv tim-wn-en-cp- pw k-`m `-c-w kw-hn-[m-\-hp- -am-bn _- -s v B-h-iy-߃ \n -Δln- p-hm I-gn-bpw. ipc.live sh-_v t]m - -en-s\ ]-cn- -N-b-s -Sp-Øp- -Xn-\pw kw-ib-zp-co-i-c-w-øn-\p-am-bn F- m Pn- -I-fn-epw C-Xn-\-Iw hn-i-zo-ic-w tbm-k-߃ \-S- p I-gn- p. hn-i-zo-i-c-w m-kp-i-fpss D-Zv-Lm-S-\w Un-kw.10- -\v Xncp-h-\- -]p-cw \m-em- n-d sf.- ]n.-kn.-h -jn- v sk -dn ]m- à si.-kn.-txm-a-kv \n -Δ-ln- p. {S-j-dm tpm-bv Xm-\-th-en- A-[y- -X h-ln- p. I-\w, ]p-xn-b ]- -Xn A-h-XcWw, N -, Aw-K-Xz hn-x-c-ww F- n-h-bpw D- m-ipw. sf.]n.- kn-bn-se tem-i-sa-ºm-sp-ap- F- gp-øp-im-cpw am-[y-a {]-h -Ø-Icpw A-Wn-\n-c- p- k-tω-f-\- Øn k-` C- p t\-cn-sp- sh- p-hn-fn-i-fpw s{si-kv-x-h am-[ya [ -Ω-hpw N - sn-øpw. BHUTAN TOURS (2NIGHTS) Paro-Thimphu. FROM KOCHI / INDIA (AIRPORT) Contact : ]mã t]mƒ ae-b-snbpss ]pxnb Ncn-{X -]p-kvxiw P\p-h-cn-bn {]kn- o-i-cn- p p Ggv k`-i-fpss \msp-iƒ: Xp n lm-cm, FtU- m, At m-iy, X tkm-kv, I -tem-iy, \njy... {]kn DØ-tc- y anj-w-dn-bmb ]mã t]mƒ ae-b-sn-bpss P\-{]nb ]pkvx-i-amb A p-x-hn-sp-xen\p tijw 22- ]cw ]pkvx-i-߃ cnn p {]kn- o-i-cn- p. AXn Ncn-{X-]p-kvX-I-ß-fmb lnμpxz kwkvim-chpw Bcy- -{Zm-hnU hnhm-z-hpw, C y kwkvim-c-øns ASn-th-cp-Iƒ, ]nc-anup apx tkm tkmym hsc, {InkvXym-\nXzw txtcm-snb \m neqss F o ]pkvx-i-߃ v tijw CXm A[n-Iw t]cpw ImWmØ BZn-a-Ime ss{ikvxh Ncn-{X-hpambn hmb\- m-cpss apºn Ggp k`-i-fpss \msp- Iƒ : Xp n (lm-cm FtU m, At m-iy, X tkmkv, I -tem-iy, \njym) Ah-X-cn- n- p- p e-[niw t]pp-i-fp Cu ]pkvx-i-øns apjhne 300 cq]. kup-\y-\nc- n P\p-h-cn, s^{_p-hcn amk-ß-fn 200 cq]bv v \ Ip- p. t]mtãpv Nm v kup-\yw. Pastor Paul Malayadi, Carmel Centre, Malayadi, Vinoba Nikethan P.O., (Via) Aryanad, Trivandrum, Kerala Phone : ,

10 10 ka-im-eni ]{XnI [ym\w P\phcn 05 F.-sF. tpm p-ip n B-tcm-a tn-h-i ]- v A- w-sh- n-b I-S-Ø-\m-S I-Y-Iƒ-t]m-se, k-l-{km-_v-z߃- - p-d-øv hn-hn-[ \-Zo-X- S-ß-fn cq-]w-sim- ]p-cm-x- \ kw-kv-im-c-ß-fn-se- mw A- Xm-Xv P-\-k-aq-l-߃ X-e-ap-d- X-e-ap-d-bm-bn G- p-]m-sn-bn-cp- a-lm-im-hy-߃ A-Y-hm C-Xnlm-k-߃ D- m-bn-cp- p. sak-s m-tø-ay-bn-epw, C- y-bnepw C- -en-bn-epw C-dm-\n-epw Cw- - n-epw P -Ω-\n-bn-epw a- v A-t\-Iw tz-i-ß-fn-epw hn-iz- {]-kn- -am-b a-lm-im-hy-߃ c-nn- -s - n- p- v. _m-_n-tem- Wn-b Ir-Xn-bm-b Kn -K-tajn-s C-Xn-lm-k-hpw {Ko- v Ir-Xn-I-fm-b C-en-b-Upw H-Uon-bpw `m-c-x-øn-se a-lm-`m-c- X-hpw cm-am-b-w-hp-sa- mw A- q- -Øn s]-sp- p. an- -hmdpw F- m kw-kv-im-c-ß-fn-epw P-\-{]n-b-am-b \n-c-h-[n C-Xnlm-k-߃ D- m-bn- p- v. A- h hm-sam-gn-bm-bpw h-c-sam-gnbm-bpw X-e-ap-d-I-fn-te- v ssiam- w sn-ø-s -Sp- p. h-c-sam-gnbm-bn kq- n- -s - -h-bn 1 mw t]-pv Xp-S ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv tic-fm kv-t - v 96 m-a-xv P-\-d I -h -j-s hn-]p-e-am-b H-cp- -߃ ]p-tcm-k-an- p- p P-\p-h-cn 22 Xn- ƒ ap-x 26 Rm-b h-sc Xn-cp-h- m-bn-ep- k-`m kv-t -Un-b-Øn h- m-wv I -h -j \-S- p- -Xv. kv-t - v Hm-h -kn-b d-h.kn.kn. txma-kv I -h -j D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. kz-tz-i-øpw hn-tz-i- Øp-ap- I -Ør-Zm-k- m sszh-h-n-\w ip-{iq-jn- pw. Cu {]mhn-iy-sø I -h -j Xow "ssz-h-tøm-sp Iq-sS \-S- p-i" F- m-sw- v kv-t - v Hm-h -kob {]-Jym-]n- p. I -h -j-s hn-p-b-øn-\m-bn G-h-cp-sS-bpw `m- K-Øp \n- pw Iq- m-b {]-b-xv-\- Øn-\v Hm-h -kn-b B-lzm-\w sn-bv-xp. Nn-ß-h-\w: \yq C- y N - v Hm- ^v tkm-uv P-\-d I -sh j P-\p-h-cn 9 13 h-sc Nn-ßh-\w s_-ty-kv-y \-K-dn \-S- A-tUm-Wm-bn tlmw-sa-bv-uv ^p-uv-kv tnm- -tf- v, N-Ω- n-s m-sn, A m-dp-iƒ, ap-f-ip-s]m-sn, IpSpw-]p-fn, a- n-s m-sn, a- s m-sn, Im-c- v ti- v... B-h-iy-ap- ^p-up-iƒ Hm - U A-\p-k-cn- v sn-bv-xpsim-sp- -s -Spw. tlmw su-en-h-dn D- v Contact: \-Ωp-sS a-lm-im-hy-ß-fpw \-Ωp-sS kz-`m-h-ß-fpw! ]- v sn- -S - -c-bn -h- pw I-\m-\n- h- pw ]m- p-iƒ ]m-sn-b-h-cp-ss X-e-ap-d C-t mƒ _m-t_ -\-Zn-I-fp-sS Xo-c-Øv X-ß-sf _- -cm- n-b I-ev-Z-b- B-h-iys - n- pw ko-tbm -Ko-X-߃ ]m-sp-hm Iq- m- m-sx In- -c-ß-sf A-e-cn-hr- ß-fn Xq- n-bn- n-cn- p- p. k-xy-ssz-h-sø a-l-xz-s -Sp-Øp- Ko-X-߃ ]m- Sp-hm A-h X-øm-dm-Im-Ø-Xp-\n-an-Øw A-h-bp-sS Cu-W-߃ A-Sp-Ø X-e-apd-Iƒ- v ssi-am-dm-sx \-jv-s-s -Sp-Øn- -f- p. ap-ºv Zm-ho-Zpw B-km-^pw sb- Zp-Yq-\pw a- v kw-ko-x- -cp-sam-s ]m-sn-t m- n-cp- k- o -Ø-\-߃ Xn-cp-shgp-Øn D-s - n-epw, A-h G-Xv Cu-W-Øn ]m-sn-s m- n-cp- p-sh- -Xv C- v \-ap- v A-dn- p-iq-sm. A-h si- p-t]m-bn. a -a-d- p-t]m-b Nn-e-Xv ]n- o- Sv \q- m- p-iƒ- p-ti-jw I-s - Sp- -s -Sp-I-bpw A-h-bp-sS en-]n- Iƒ \n-kq-u-x-bp-ss Np-cp-f-gn- v `m-jm-hn-z-kv-[ X - -a sn-bv-xv {]-kn- -s -Sp-Øp-I-bpw (Kn -Kta-jv F- _m-_n-tem-wn-b C-Xn-lm-kw A- q- -Øn s]-sp- p) sn-bv-xn- p- v. F- m F- gp-xn-kq- n- m-sx, hm-sam-gn-bmbn-am-{xw \n-e-\n- -h ]n-ev- m-e- Øv X-e-ap-d-Iƒ- v G- p-]m-sphm km-[n- m-ø ]-e-hn-[ kml-n-cy-߃-\n-an-øw \-jv-s-am-bnt m-bn- p- m-imw. -_m-t_ -\-Zn-I-fp-sS Xo-c-Øv R-߃ C-cp- p. ko-tbm-s\ Hm - Ø-t mƒ R-߃ I-c- p. A- Xn-s \-Sp-hn-se A-e-cn-hr- -ßfn-t R-߃ R-ß-fp-sS In- -c-ß-sf Xq- n-bn- p. R-ß-sf _- -cm- n- sim- p-t]m-b-h : ko-tbm -Ko-X-ß-fn H- v snm- p-hn F- v ]-d- v Ko-X-ß-sfbpw R-ß-sf ]o-un- n- -h k- t m-j-sø-bpw R-ß-tfm-Sv tnm- ae- -c-bn I h j hk w pw. k-`m-{]-kn-u v ]m-kv- hn.f.x-ºn D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. ]m-kv-t -gv-kv Sn.sP im-ap-th, jn-_p txm-a-kv, _m-_p sn-dnbm, B.F-{_-lmw, tp- -_v am-xyp, A-\o-jv txm-a-kv, {]n kv txm-a-kv, _n-pp X-ºn Xp-Sßn-b-h cm-{xn tbm-k-ß-fn {]- kw-kn- pw. ]m-kv-t -gv-kv \q -Zn ap-, sd-pn Ip-cy, am - n ^n-en- v, _n-\p X-ºn Xp-S-ßn-b-h ]-I tbm-k-ß- -fn {]-kw-kn- pw. sh- n-bm-gv-n 2 a-wn- v kn-ã a- dn-bm-ω X-ºn-bp-sS t\-xr-xz- Øn \-S- p- k-tlm-z-cn k- tω-f-\-øn kn-ã ]-fl ap-x- Zn- p. R-߃ b-tlm-h-bp-ss Ko- Xw A-\y-tZ-i-Øv ]m-sp- -sx-ßs\?'-f- v k- o -Ø-\-ß-fn \mw hm-bn- p- p(k- o. 137-:1-4). ]- v sn- -S - -c-bn -h- pw I- \m-\n- h- pw ]m- p-iƒ ]m-sn-bh-cp-ss X-e-ap-d C-t mƒ _mt_ -\-Zn-I-fp-sS Xo-c-Øv X-ßsf _- -cm- n-b I-ev-Z-b- B-hiy-s - n- pw ko-tbm -Ko-X-߃ ]m-sp-hm Iq- m- m-sx In- -cß-sf A-e-cn-hr- -ß-fn Xq- n-bn- n-cn- p- p. k-xy-ssz-hsø a-l-xz-s -Sp-Øp- Ko-X߃ ]m-sp-hm A-h X-øm-dm- Im-Ø-Xp-\n-an-Øw A-h-bp-sS Cu-W-߃ A-Sp-Ø X-e-ap-d-Iƒ- v ssi-am-dm-sx \-jv-s-s -Sp-Øn- -f- p. ap-ºv Zm-ho-Zpw B-km- ^pw sb-zp-yq-\pw a- v kw-ko-x- -cp-sam-s ]m-sn-t m- n-cp- k- o -Ø-\-߃ Xn-cp-sh-gp- Øn D-s - n-epw, A-h G-Xv Cu-W-Øn ]m-sn-s m- n-cp- psh- -Xv C- v \-ap- v A-dn- p- Iq-Sm. A-h si- p-t]m-bn. RE LOCATE TO DALLAS FOR YOUR DREAM HOUSE!!! CALL REALTOR MATHEW C. SAMUEL SFR, ABR, SRES, SRS, GRI, AHWD cell BEAM REAL, ESTATE LLC WEBB CHAPEL RD en-bm {]-kw-kn- pw. i-\n-bm-gv- N cm-hn-se \-S- p- ssh.- ]n.kn.f.- k-t -kv-iqƒ kw-bp- X hm - -jn-i k-tω-f-\-øn-epw D- - v \-S- p- bp-h-p-\ k-tωf-\-øn-epw ]m-kv- A-\o-jv G- e- m-d ssz-h-h-n-\w ip-{ip-jn- pw. kn-ã s] -kn-kv tpm B-cm-[-\- v t\-xr-xzw \ -Ipw. s{si-ãv t^m C- y knw-tk-gvkv Km-\-ip-{ip-j- v t\-xr-xzw \ -Ipw. ]m-ã hn.f X-ºn snb -am-\m-bpw ]m-ã t_m-_ txm-a-kv P-\-d I -ho-\-dm-bpap- I -sh -j I-Ω- n {Iao-I-c-W-߃- v t\-xr-xzw \ - Ip- p. DALLAS TX Tel: , I-\m-\n F-Øn-b-ti-jw X- e-ap-d-x-e-ap-d-bm-bn Hm -Øn-cn- - Ø- -hn-[-øn P-\-Øn-\v H-cp {]-txy-i ]m- v ]Tn- n- v hm-bv-]m- T-am- n-s m-sp- -W-sa- pw, A- Xv A-h - v ]n-ev- m-e-øv H-cp km- y-am-bn-cn- p-sa- pw sszhw tam-i-bv- v \n -t±-iw \-ev-ip- p- v: '-F- m A-t\-Iw I-jv- S-ß-fpw A-\ - -ß-fpw A-h - v `-hn- p-tºmƒ A-h-cp-sS k- -Xn-bp-sS hm-bn -\n- v a-d- pt]m-im-ø Cu ]m- v A-h-cp-sS t\-sc km- yw ]-d-bpw...-b-ibm tam-i A- p-x-s Cu ]m- v F-gp-Xn bn-{km-tb -a- -sf ]- Tn- n- p-'(b-h -Ø-\w 31:21-22,30; 32:1-44). ]p-cm-x-\ C-Xn-lm-k-߃ A- Y-hm a-lm-im-hy-߃ t{i-jvt-amb I-em-cq-]-߃ am-{x-am-bn-cp- n-. A-Xn H-cp P-\-X-bp-sS hnizm-k-ß-fpw, ssz-h-k- -ev-]-ßfpw, a-c-wm-\- -c-po-hn-x-sø- - nbpw, `q-tem-i-sø- - n-bpw, hn-hn- [ Po-h-Pm-e-ß-sf- - n-bpw A-h- - Law Office of Mathew Vairamon Dr.Mathew M Vairamon, M.S., LL.M., Ph.D Houston, Texas Attorney & Counselor at Law Accredited General and Family Mediator Notary Practice in Immigration Law, Social Security, Non profit exemption from IRS, Personal injury, Business Law, Contract, Power of Attorney and Wills Phone # snss -bn ae-bmfw Bcm-[-\ Pastor. C.K. Reji p- [m-c-w-i-fpw Dƒ-s m- n-cp- p. Hm-tcm X-e-ap-d-bpw X-ß-fp-sS {]m-tbm-kn-i- Po-hn- X-Øn F-ß-s\ s]-cp-am-d- W-sa- v Xo-cp-am-\n- p- -Xn Cu Ir-Xn-I-ƒ h-en-b kzm-[o- \w sn-ep-øn-bn-cp- p. ho-c-i- Ym-]m-{X-ß-sf A-\p-I-cn- m- \p- t{]-c-w A-h-cn \msº-sp- p- p. H-c - -Øn, Hm-tcm P-\-X-bp-sS-bpw kz-`m-hß-fp-ss hn-øp-i-fm-bn A-Øcw Im-hy-ß-sf hn-ti-jn- n mw. tem-i-sa-ßp-ap- P-\-kaq-l-ß-fp-sS kz-`m-h-co-xn-iƒ cq-]-s - -Xn-\p-]n- n A-Xm-Xv `m-j-i-fn-se km-ln-xy-ß-fp-ssbpw I-em-cq-]-ß-fp-sS-bpw kzm- [o-\w {]-_-e-am-bn- p- v. N-Xnbpw Ip-X-{ -ß-fpw D-]-tbm-Kn- v h-º- m-sc ho-gv-øn-b-xpw, P- \-߃- p-th- n km-l-kn-iam-bn t]m-cm-sn {]m-w -sh-sn- -Xpw, ]-cn-xym-k-øn-s -bpw kv-t\-l-øn-s -bpw {]-Xn-_nw- _-ß-fp-sa- mw P-\-lr-Z-b-ßfn hn-hn-[-b-f-hn kzm-[o- \w sn-ep-øp- p. `m-h-\-i-fpw k- -ev-]-ß-fpam-b ho-c-n-cn-x-ß-sf- m-fpw tem-i-sø G- -hp-a-[n-iw kzm- [o-\n- p- -Xpw P-\-ß-fn kz-`m-h-cq-]o-i-c-w-hpw ip- o- I-c-W-hpw h-cp-øn-b-xp-am-b Ir-Xn {In-kv-Xp-hn-s kp-hn-tijw X-s -sb- -Xv \n-kv-x - am-b h-kv-xp-x-b-t{x. I-bv-]psh- -am-b am-d-sb a-[p-c-am- nb-t]m-se, ]m-]n- v cq-]m- -cw h-cp-øp- e-fn-x-kp-μ-c-hpw \n -Ω-e-hp-am-b a-lm-im-hy-at{x kp-hn-ti-jw. sf-iy s]-s -t m-kv-xv I -h -j Ip- w-ip-fw: s]-s -t m-kv-xv k-`-i-fp-ss sf-iy-th-zn-bm-b sf- Iy s]-s -t m-kv-xv kw-l-s-\-bp-ss Kp-Uv \yq-kv hm -jn-i I h -j Un-kw.13- -\v ap-\n-kn- Su lm-fn ]m-ã kmw h - Ko-kv D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp. sn-b -am- ]m-ã tpm -k ]n.-hn.- A-[y- -X h-ln- p. P-\-d sk-{i- -dn tum.-km-p kn.-tp- -_v B-ap-J {]-kw-kw \-S-Øn. ]m-ã si.-f.-g-{_-lmw {]-kw-kn- p. snss -bn ]pxn-b-xmbn hcp- h-sc ae-bm-fw Bcm-[-\-bn-te v kzm-kxw snøp- p. ÿew Chromepet, Airport \pw Tambaram -Øn\pw \Sp v Church of God (Full Gospel) In India No: 25/2 New colony 13th cross street Chromepet Chennai - 44 SUNDAY CLASS 9-10 AM MALAYALAM WORSHIP 10 AM PM Phone , Mob:

11 11 ka-im-eni ]{XnI MATRIMONIALS / CLASSIFIEDS P\phcn hb-kp Cgh s]- -t mkvxv bphmhv B.Com Imivao-cn tim- m-t- mf Iºn-\n-bn tpmen. A\p-tbm-Py-amb Btem-N\ Wn- p- p , A-ta-cn- -bn tpm-en sn-øp- \m-sm {In-kv-Xy- s]-s -t m-kv-xv bphm-hv (37, 167 cm, Post Doctoral Associate, M.Sc. PhD working in universtiy) X-t -X- m-ø Im-c-W-Øm \n-b-a-]-cam-bn hn-hm-l-_- w th- -]n-cn- p _m-[y-x-bn- {In-kv-Xy s]-s -t mkv-x bp-h-xn-i-fp-ss am-xm- ]n-xm- -fn \n- pw B- tem-n-\-iƒ -Wn- p sim- p- p _m-[y-x-bn- m-ø ]p-\ -hn-hm-ln-xtc-bpw ]-cn-k-wn- pw , hospw ÿ-e-hpw hn-ev-]-\-bv v N-ß-\m-t»-cn-bn F-kv._n. tim-tf-pn-\pw sa-{xm-t m-eo-ø ]- n- pw a-t y 17 sk pw 2100 kv-iz-b ^o- v ^ -Wn-jv ho-spw D-S hn-ev-]-\-bv- v (whatsapp) kmwip n Nmt m \ne-ºq-cns AXn-a-t\m-l-c-amb aq v cn-\-iƒ `mcy acn s]s t mkvx ]mã, 47 hbv, 160 sk.-an. Db-cw, 14 hb- p ai-\p- v. kphn-tij the-bn ka -W-ap s]s t mkvxv bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ Wn- p- p hnev-]-\-bv v amth-en- -c-bn 6 sk v ÿ-e-hpw 2300 kv-iz-b -^o- v ho-spw, Xn-cp-h ]m-bn- m-sv 6 sk pw ]p-xn-b-ho-spw, Ip-º-\m-Sv 8 sk v ^v-tfm- pw hn-ev-]-\-bv- v Pentecostal parents invite proposal for their daughter 156cm 24,M.A, M.Phil, Ph.D aspirant seeking suitable alliance from the parents of God fearing ministry oriented, Post graduate, professionals preferably from Australia, U.S, Europe hospw ÿ-e-hpw hn-ev-]-\-bv v Ihn-bq-cn 30 sk v ÿ-e-hpw, 1500 sq.feet hospw hn-ev-]-\-bv- v sf.-]n.kn Ncn-{Xhpw ]mã hn.-sn.-txm-akpw ae-bmfn s]s -t mkvxv k`-i-fpss Bcw-`-N-cn-{X-Øns ka{k hnh-cww H- w sf.-]n.-knbpss BZy-Ime t\xm- -fn {]ap-j-\m-bn-cp ]mã Ip -Øpw-Ic Ip n-b- s Pohn-X IY-bpw. hne 200 cq] Ct mƒ 150 cq] {]`m-j-i Ac-\q- m- p-imew Xncp-h-N\ {]tlm-j-w-øn-eqss ae- -csb Cf- n-a-dn ]mã si.-kn. tpmwns Pohn-X-I-Y kmwip n Nmt m \ne-ºq-cns Xqen-I-bn-eq-sS... hne 100 cq] Ct mƒ 50 cq]. hn.-]n.]n Bbpw ]pkvx-i-߃ e`n- pw. hn.-]n. Nm Pmb 30 cq] IqsS tn Øv 330 cq] v 3 ]pkvx-i-߃ \nß-fpss ho n-seøpw hn.-]n.-]n. Bbn ]pkvxiw e`n- m B{K-ln- p- -h \nß-fpss hnem-khpw H w "3Books' F p-iqss sss v snbvxv SMS Or WATSAPP snøp-i. t^m : t^m snbvxv ]d- mepw axn-bmipw hnfn-t - p \º tbmwkotnm apx n.-fkv _me hsc tei-sa-ßp-ap s]s -t m-kvxv kaqlsø G -hp-a-[niw kzm[o-\n Cu Xe-ap-d-bnse alm-\mb sszh-`r-xy-\mwv tbmwko-tnm. ae-bmfn s]s -t mkvxsc kao-i-im-eøv G- -hp-a-[niw s\k- o-hmbn kzm[o-\n hy n-bmwv n.fkv _m-e. ka-im-eni hnj-b-ßfp-ambn _ -s v kmwip n Nmt m \ne-ºq Fgp-Xnb 38 tej-\-ß-fpss kam-lm-cw ḣne 150 cq]. Ct mƒ 100 cq] 450 cq] hne-bp Cu aq v ]pkvx-i-߃ Ct mƒ kup\y hne-bmb 300 cq]bv v e`n- p- p. 18 TH FEBRUARY 2019

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla Ph: P\phcn 05 R.N.I. Reg No.67619/97 Postal Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Date of Publication ASp-Ø-bm{X Hm-K-kväv 6\v Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

For personal use only

For personal use only F y Cy R Lm ACN 140 087 261 353 Rkby R Sb WA 6008 www.y.m. 9 h A 2018 CANYON GRANTED THE MINIM MARTAP BAUXITE PROJECT IN CAMEROON HIGHLIGHTS: Th Gvm f Cm h Cy x m m h Mm M Bx Pj Cm Pv w f h Pj f vy, hh,

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017 Pqsse sk]v w-_ VOL - 5 ISSUE - 3 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017-2019 h j-tø- p `mc-hm-ln-isf sxc-s -SpØp ]mã G{_lmw aμ-a-cp-xn ]mã ]n.-f.nmt m- tdmjn txmakv

More information

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED THE MIDWY & GMES GRDE 4 SOCI STUDIES DEEP IN THE HERT OF TEXS THE TEXS STR IUMINTED T Mw TECHER G F SOCIIES STUD Dp H f Tx T Tx S Im I w: z pc mb p f. Smmz f S. U v pm c c cq fm b Tx. C w f Tx S., c v

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

(1) Pq - -Pqsse 2015

(1) Pq - -Pqsse 2015 (1) (2) hne: 300.00 cq] hne: 200.00 cq] hne: 480.00 cq] hne: 150.00 cq] (3)... Pq - Pqsse 2015 ]pkvxiw 4 e w 1 hne ` 20... - FUnt mdnb apple 04 tamzn... sipvcnhmƒ...]ns am[y-aßfpw 06 ]n. _k v - ASn-b -cm-h-ÿ-

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n 2013 s^{_phcn 1 ticf k m X-t±-i-kz-bw-`-cW hip v e w 40þ41 Ab q«awkxz Iyms¼-bn³ {]txyi ]Xn v. P\p-hcnþs^{_p-hcn 2013 www.kudumbashree.org D-½³ N m-ï n a p-j y-a-{ n C-X pw N-c n-{ X h n-p-b-a mi-s «]

More information

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat P j S h 2016 Sy, Mch 20 TH 10 m - 5 m My, Mch 21 ST 10 m - 4 m Wh S Cv C >> T m xv cc vy w >> M h ch c bh m w m vv c >> Cc wh m ch b wy c w y b Shw b q. R h Mch 18h www.wvchw.cm Ah c m h Gk wy my wh c

More information

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb Vol. 4 No. 3-4, 15 March-April 2016 sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb ÿm\-ß-fn FØn- pi F m amxm-]n-xm- -fpssbpw B{Khpw XmXv]-cy-hp-am-Wv. F m AXn- \p {iaøn an -h-cnepw HuNnXyw

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw...

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... s{]mhmjv tlmjv CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-]- -cm-jv{so-bw t\cnsp {]Xnk nbpw ^mknãv hn]øpw apx-em-fn-ø-hn-cp- hnπht mcm hpw _nsp-]n- -B -F-kv-Fkv

More information