sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp"

Transcription

1 - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm -tum: sf.]n.knbv- Kw C-cp-]-Øn-sbm- p Aw-K F- v Im-\-U-bn-epw do-pn-b-\m-bn; {]- I-v-kn-Iyp- o-hv- - Dƒ-s -Sp- I-Ωn- nsb sx-sc-s -Sp-Øp. Y-a. {]-kn-u- m-bn ]m-ã s]- \n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn-bmbn ]m-ã s_- n am-xyp F- nbm ({]-kn-u -) v- ]m-ã kw h - ]m-ã s]-\n-tb sn-dnh-cp-ss t\-xr-xz-øn-ep- ]p-xnb Iu -kn F-Iv-kn-Iyp- o-hv I- s_- n am-xyq(sk-{i- -dn )]m-ã Ko-kv (ssh-kv - -{]-kn-u -) v ]m-ã Ωn- n cq-]o-ir-x-am-bn. H-tŒm-_ F-_n si. s_ (tpm.sk-{i- dn ){_-Z.km-_p am-xyq ({S-j-d ). 25 \v sf ]n kn P-\-d {]-kn- U -]m-ã v- tp- -_v- - tpm-wn-s - Im-\-U-bn-se C- ym s]-s s m-kv-xp ssz-h k-` _- -Øn- bpw, {_-Z t\m-_nƒ tpm-wn-s - bpw A- y- -X-bn tn - tbm- ep- A- q-dn - -cw hn-izm-kn- sf ]n kn a-lm-cm-{ tã- n-\v ]p-xn-b t\-xr-xzw ]m-ã ]n tpm-bv {]kn-u v ]p-s\: \-hw-_ 8 \v ]q-s\-bn \-S- s]m-xp-tbm-k-øn sf ]n kn a-lm-cm-{ tã- n-s h -j-sø ]p-xn-b 25 Aw-K t\-xr-xz-sø sx-c-s -Sp-Øp. ]m-ã ]n tpm-bv ({]-kn-u v), ]m-ã si Fw h -Ko-kv (ssh-kv {]-kn-u v), ]mã si F am-xyp (sk-{i- -dn), {_-Z h -Ko-kv F- {_-lmw (tpm-bn v sk-{i- -dn), {_-Z Fw kn h -Ko-kv ( {S-j-d ) F- n-h-cm-wv Xn-c-s -Sp- -s - -h. C-hsc IqSm-sX 20 Aw-K Iu kn sa-tº-gv-kn-s\-bpw Xn-c-s -Sp-Øp. {_-Z txm-a-kv am-xyp C-e- I-Ωn-j-W B-bn tk-h-\w A-\p-jvTn- p. km n ti-c-f-øn-s k-am-[m-\-øn-\mbn {]m - n- p-i. D-Ø-tc- y-bn ]-e-bn-s-ß-fnepw h - o-b I-em-]w B-fn- -S - n- p- -t m-gpw a-xku-lm -±w Im-Øp kq- n- \m-sm-wv ti-c-fw ]m-ã si. F. amxyp sk{i- dn {_-Z Fw kn h -Ko-kv {Sj-d C y-bn-se A-dn-b-s -Sp- A-t m-f-pn-ãv hn-im aw-k -hm- Un-sb ssn-\o-kv I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n X-ß-fp-sS _u- n-i ti- {μ-øn-te- v {]-_- w A-h-X-cn- n- m -Wn- p. I-gn- -am-kw A-h-km-\ B-gv-N-bn-em-bn-cp- p Cu {]-txy-i k-tω-f-\w. ss{ikv-x-h hn-izm-k-sø- - n ]Tn- m- ssn-\o-kv I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n D-b - \n-e-hm-c-øn D- H-cp K-th-j-W ÿm-]-\w ÿm-]n- n- p- v. F- m h -j-hpw \-S- p- Cu ÿm-]-\-øn-s K-th-j-W I-fp-sS sf-iy Iq- m-bv-a-bm-wn-xv. {]-kn-u m-bn Xn-c-s -Sp- s - ]m-ã s]-\n-tb sn-dnbm sf.]n.kn ÿm-]-i t\- Xm- -fn H-cm-fm-b ]m-ã Sn Pn D-Ω- -s a-i-\m-wv. \m-ep ]-Xn- m- m-bn Im-\-U-bn ]m - p- C-t±-lw ssm-dm -tum-bn-se sf.]n.kn sl-t{_m s]-s s m-kv-x N v A-tkm-kn-tb- v ]m-ã-dm-wv. ssh-kv{]-kn-u - v- ]m-ã kmw h -Ko-kv- - F-Uv-a n-se ti-cf s]-s -s m-kv-x A-kw-ªn k-`m ip-{iq-j-i-\m-wv. ]n.ssh.]n.f, k - -tu k-v-iqƒ k-po-h {]-h -Ø-I-\pw, Iw-]m-jv t^m G-jy U-b-d-Œ-cp-am-Wv. sk-{i- -dn-bm-b ]m-ã s_- n am-xyq bp-ssw- -Uv {In-kv- Xy s]-s -t m-kv -X s^-t m- jn- v- - ip-{iq-j-i-\m-wv. ]-Xn-t\-gp h -j-am-bn Im-\- U-bn ]m - p- C-t±-lw Nn-e 06 A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv {]-f-b Zp-cn-Xm-izm-k {]-h -Ø-\-߃ c- mw L- w Xp-S- -am-bn Xn-cp-h- : H-cp \q- m- n-\n-sbn ti-c-fw I- G- -hpw h-enb Zp-c- -Øn Zp-cn-Xw A-\p-`-hn- p- -h-sc k-lm-bn- m-\m-bn A- w-ªo-kv- - Hm-^v tkm-uv a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Œv \-S- n-em- p- ]p-\-c- [n-hm-k ]- -Xn-bp-sS c- mw L- w Un-kv-{Sn-Œv kq-{]- v d-h tum ]n F-kv ^n-en- v D-Xv- -Lm-S-\w snbv-xp. Xn-cp-h- Ip- - p-g {In-kv- {]apj At m-f-pnãv hnim awk hmun v ssn\okv IΩyq-WnÃv ]m nbpss Ww tim -^-d -kn ss{i-kv-x-h tem-isø {]-ap-j-sc {]-_- w A-h-X-cn- n- m ]m - n -Wn- m-dp- v. Cu h - jw hn-im aw-k hm-un- m-wv -Ww e-`n- -Xv. C- y ss{ikv-x-h hn-izm-k-sø F-ß-s\ kzo-i-cn- p F- pw A- Xn \n- v ssn-\-bv- v F- v ]Tn- m I-gn-bpw F- -Xp-am-bn-cp- p {]-_- -Øn-s hn-j-bw. ssh. ]n. C P-\d Iym-ºv kn-kw-_ hsc ap-f- p-g-bn dh. kn. kn. txmakv ]mã F. n. tpmk^v Chm. kmpp amxyp ]mã {]n kv txmakv ap-f- p-g: N v Hm-^v tkm-uv C C -Uy ti-c-f tã v ssh. ]n. C P\-d Iymºv Unkw-_ 24 apx 26 hsc apf- pg kotbm Ip v B. F^v Ip v I h j HmUn-t m-dn-b-øn \S pw. ssh. ]n. C kwÿm\ 07 Cu tim -^-d kn-s\- p-dn- p- s^-bv-kv-_p- v Ip-dn- n aw-k -hm-un A- [n-i-am - pw A-dn-bn- m-ø Nn-e N-cn-{X k-xy-߃ kq-nn- n- p. ssn-\-bn I- Ωyq-Wn-kw sim- p-h- ]m - n t\-xm-hv amthm _n-pnw-kv bq-wn-th-gv-kn- nbn-se sse-{_-d-dn kq- n- p-imc-\m-bn-cp- p. ssn-\-bn-se G- -hpw h-ep-xpw {]-i-kv-x-hp-am-b {_Z amxyp t n Xy A-kw-ªn Hm-^v tkm-uv k- `-bn \-S- {]-txy-i k-tω-f-\- Øn Un-kv-{Sn-Œv sk-{i- -dn d-h Sn hn ]u-tem-kv A-[y- X hln p. F Pn bp-ss ti-c-f-ønse Zp-cn-Xm-iz-k {]-h -Ø-\-߃- p t\-xr-xzw \ -Ip- an-j-\- dn d-h tum sf-k-iv sn-dn-bm tum kq-k sn-dn-bm a-[y-ta- J-em U-b-d-Œ d-h F s_-\ tkm-kv Un-kv-{Sn-Œv kn F {]-kn- U - v- d-h kmw C-f-º k - -tu k-v-iqƒ U-b-d-Œ kp-\n ]n h- cv-ko-kv Zq-X am-kn-i No-^v F- Un- d-h \n- v-k h-cv-ko-kv, Sn Fw am-xyp ( Kp-Uv \yqkv) ^n- n ]n am-xyp (kz -Ko-b [z-\n ) jm- Pn am-dm \m-ym Xp-S-ßn-b-h B- iw-k-iƒ A-dn-bn- p. Zp-cn-Xm-izmk {]-h -Ø-\-ß-fp-sS c- mw L- -am-bn {]-txy-i k-a-xn ]T-\w \- S-Øn Xn-c-s -Sp- -s - -h - m-bn H-cp tim-sn cq-]-bp-ss km-º-øn- I k-lm-b-am-wv \ -Ip- -Xv. {]- f-b k-a-bw ap-x F Pn k-` \- S-Øn h-cp- c- m {]-h -Ø-\- ߃- pw k-lm-b-߃- p-am-bn c- -c-t m-sn-tbm-fw cq-] C-Xn-t\m-S-Iw Nn-e-hn- -Xm-bn Un- 05 {]Imiv ]n. timin _n-pnw-kv bq-wn-thgv-kn- n Iymw-]-kv ÿm-]n- -Xv A-ta- 06

2 - 2- BELIEVERS JOURNAL 2018 NOVEMBER 25 ]{Xm-[n] kanxn c m-[n-imcn dh. tpm v hn. -ta- m v snb am cmp Bcy- - n sshkv snb am hn k tpm v No^v FUn ]mã kmwip n amxyp amt\-pnwkv FUn- Fw.-hn. ^nen v Kƒ^v FUn ]mã _npp tpmbn k p-te-j amt\-p {_Z si. n. tpmjzm I -t -cn tim Un-t\- ]mã si. sp. amxyp ae-_m tim Un-t\- ]mã tpm_n si. tpm _neo-th-gvkv tpw hm jni hcn-kwjy C y-bn : 200 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U: $ 40 bp.-si: 20 Bbp-jvImew: 2000 cq] Kƒ^v cmpy-߃: 1500 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw _neo-thgvkv tpw P.O.Box:31 Manjadi.P.O., Thiruvalla Kerala, India BELIEVERS JOURNAL P.O.Box: Atlanta, GA USA Mob: (INDIA) OFFiCE: Ph: (USA) E- mail Website Adn-bn v _neo-thgvkv tpw-en hcp tej-\-ß-fn-sebpw ]Xnhp ]w n-i-fn-sebpw B i-b-ßfp-ssbpw A`n-{]m-b-ßfp-sSbpw DØ-c-hm-ZnXzw Fgp- Øp-Im p-am-{x-am-wv. ]{Xm-[n-] ti-c-f-øn-se A-Sp-Ø-Ime-Øm-bn A-c-tß-dp- kw-`-h߃ cm-{ o-b ap-x-se-sp- n-\p- th-zn-bm-bn am-dp- p F- -Xm-Wv k- Xyw. i-_-cn-a-e kv-{xo {]-th-i-\- hp-am-bn _- -s - v H-tcm-Zn-h-khpw ]p-d-øp h-cp- hm -Ø-Iƒ A-Xm-Wv sx-fn-bn- p- -Xpw.A-dnt m A-Xn-bm-sX-tbm cm-{ o-b ]m - n-iƒ a-d- p t]m-ip- H-cp k-xy-ap- v a-x-sø-bpw cm-{ o-bsø-bpw Iq- n- -e -Øn-bp- sxc-s -Sp- v X-{ -߃ \n-b-a-øn- \p \n-c- p- -X- F- -Xm-W-v A- Xv. A-Xn-s {]-k- -am-b H- m- Wv A-gn-t m-sv \o-b-a-k-`m a-fie-øn-se Xn-c-s -Sp- v A-km-[phm- n-b-xn-eq-ss-bpw I- -Xv. 951 se C- y P-\-{]m-Xn-\n-[y-\nb-a-Øn-se h-ip- v 123 sx-c-s - Sp- v A-gn-a-Xn-Iƒ \n -h-nn- n- p- v. A-Xp-{]-Im-cw Pm-Xn-a-X-`mj-hw-i A-Sn-ÿm-\-Øn sx-cs -Sp- v {]-Nm-c-Ww \-S-Øp- - Xpw thm- v tx-sp- -Xpw A-tbm- Ky-X-bv- v Im-c-W-am-Ipw. cm-{ ob-]m -Sn-Iƒ thm- n-\p-th- n Pm- Xn-bpw a-x-hpw D-]-tbm-Kn- -cp-sx- v 2017 se G-gw-K `-c-w-l-s- \m s_- n-s hn-[n A-k-μn-Kv- [-am-bn hy- -am- p- p- v. `-c- W-L-S-\-bv- v hn-t[-b-am-bm-wv cm- { o-b-]m -Sn-Iƒ {]-h -Øn-t - sx- -v A- -sø No-^v P-Ãn-kv Sn F-kv Xm- q t\-xr-xzw \ - In-b s_- v hy- -am- n-bn- p- v. sx-c-s -Sp- n-se a-x-pm-xn {]-tbm-kw A-gn-a-Xn-bm-bpw `-c-w- L-S-\m-ew-L-\-am-bpw I-W- m- p- -Xn-\p-]p-d-sa P-\-{]m-Xn-\n-[y- \n-b-aw 123mw h-ip- v {]-Im-cw Ip- -I-c-am-sW- pw A-X-\p-k-cn- v sx- H-cp ssi-am-{xw! 1978 Rm \m-emw- m- n ]Tn- p- Im-ew. Ip- p-{su-k-dn- v Nn- m- p-i-c-bn-se sk- v sk-_m- Ãy -kv ssl-kv -Iq-fn ]Tn- m t]m-bn-cp- Im-e-Øv kw-`-hn- H- cp Im-cyw C- pw Hm -Ω-bn sxfn-a-tbm-ss X-ßn-\n - p- p- v. Ip- p-\m-fn A-]-am-\-Øns h- n \n- k-a-bw F-ßs\ a-d- m I-gn-bpw? h-en-sbmcp Iq- -Øn-s C-S-bn ]-cn-lmk-ta- v \n- \n-an-j-ß-fpw Xp-S - p- m-b "I-Y-bn-se Szn-Ãpw' H- cp-\m-fpw a-d- p-i-bn-. kw-`-hw C-Xm-Wv. kv-iq-fn Izn-kv a- -cw \-S- p-i-bm-bn-cp- p. Ip- n-i-fp-ss A-dn-hv H- p hne-bn-cp-øm-\m-bn kw-l-sn- n- -Xmbn-cn- mw. h-en-sbm-cp lm-fn F- m Ip- n-i-fpw D- v. Izn-kv am-ã B- Zyw tnm-zyw ]-d-bpw. ]n- o-sv A- Xn-s D-Ø-c-am-bn \m-ep Im-cy߃ ]-d-bpw. A-\p-Iq-en- p- -h ssi s]m- -Ww. F- m-h-cpw \ aq-un-em-bn-cp- p. Izn-kv-am-à H-cp tnm-zyw ]- d- v, B-Zy-sØ Hm-]v-j ]-dbp-tºmƒ Ip-sd t] ssi s]m- pw. c m-a-tøxv ]d-bp-tºmƒ th-sd Ip-sd t] ssi s]m- pw. Ir-Xy-am-bn H- pw a-\- n-em-bn-s m- p-a-. \- -t]m-se ]Tn- p- Ip- n-iƒ ssi s]m- p- -Xp t\m- n, _m- n-bp- -h-cpw ssi s]m- p- p-sh- p am-{xw. [ym-\-ti-{μ- Øn-se t]m-se, sh-dp-sx ssi cm-{ o-b ap-x-se-sp- v \-S-Øp- -h c-s -Sp- v d-±m- m-\pw {In-an-\ ti-kv Np-a-Øm-\pw km-[n- p-sa- pw B hn-[n-bn-ep- v. B hn- [n-bn-eq-ss tim-s-xn ]-d- ]-d- Hm-tcm Im-cy-ß-fpw k-a-imeo-\ cm-{ o-b-km-l-n-cy-ß-fp-ssbpw ]- m-ø-e-øn {]-k- - am-wv. \-Ωp-sS `-c-w-l-s-\ hn-`mh-\w-sn-øp- -X-v a-x-\n-c-t]- -Xbm-W-v; A-Xn cm-{ o-b-hpw a-xhpw I-e -Ø-cp-Xv; cm-py-øv \-S- Øp- Hm-tcm sx-c-s -Sp- pw a- tx-x-c-\-s-]-sn-bm-wv; A-Xn-\m -Øs P-\-{]-Xn-\n-[n-bp-sS {]-h - Ø-\-ß-fpw C-S-s]-S-ep-I-fpw a-tx- X-c-am-bn-cn- -Ww F- m-w-v kp- {]ow-tim-s-xn ]-d- -Xv.C-hn-sS, A- Sp-Ø-h -jw h-cm-\n-cn- p- tem- I-v-k-`m sx-c-s -Sp- n-s\ e- yan- v h -Ko-b-hn-tZz-jw Np-c-Øp- {]-Jym-]-\-ß-fpw {]-kw-k-ß-fpw A- -co- -Øn D-b - p-xp-s-ßn. ti-c-f-øn-em-i-s, i-_-cn-a-e-bn kv-{xo-{]-th-iw A-\p-h-Zn- kp- {]ow-tim-s-xn-hn-[n \-S- m- p- -Xns\-Xn-sc I-em-]w A-gn- p-hn- -v cm- { o-b-t\- w sim-øm-\p- ]- -Xnbm-Wv Nn-e \-S- m- p- -Xv. C- Xn-\p ]-I-c-am-bn cm-{ o-b ap-{zmhm-iy-ß-tfm {]-h -Ø-\-an-I-thm kzo-im-cy-am-b \-b-ß-tfm kzo-imcy-x-tbm P-\-߃- p-ap- n h- bv- p-hm cm-{ o-b ]m - n-iƒ- v I-gn-b-Ww.a-X-hpw hn-izm-k-hp-sa- mw cm-{ o-b Xm -]-cy-ß-fp-ss Xn- S-tº- n-bm F- m-bn-cn- pw A- h-ÿ.c-hn-ss k-am-[m-\-]-c-am-b km-aq-ly-po-hn-xw \n-e-\n - ptºmƒ cm-{ o-b ]m - n-iƒ- v h- f - -bn-. a-\p-jy-sc X-Ωn-e-Sn- n- v kw-l -jw kr- n-s - n -am- Nn -Iƒ ] -ß-fm-Ip-tºmƒ... s]m- p- -h-cm-bn-cp- p A-[n-Ihpw. F-s Po-hn-X-Øn am-bm-ap- {Z ]-Xn- n- B tnm-zy-sø- pdn- p C-\n ]-d-bmw. Izn-kv-am-Ã-dp-sS H-cp tnm-zyw C-Xm-bn-cp- p: ""kq-cy-{]-im-i-øn \n- pw \-ap- p e-`n- p- hn- - an G-Xm-Wv? kq-cy-{]-im-i-øn \n- pw hn- m-an-t\m? Ip- n-iƒ- v A-Xn-i-bw! F- m-bm-epw ssi s]m- m sd- Un-bm-bn k-i-e-cpw \n- p. Hm-tcm Hm-]v-j ]-d-bp- -Xn-\-\p-k-cn- v sh-dp-sx ssi s]m- p-i-b-t th- q. B - pw bm-sxm-cp ss -j- \p-an- i-cn-bp-ø-cw G-sX- v A- h-km-\w Izn-kv-am-à ]-d-bp-i-bpw sn-øpw. ""hn- m-an F'' Izn-kv-am-à B-Zy-sØ Hm-]vj ]-d- p-i-gn- p. Ip-sd Ip- n-iƒ C-Xm ssi s]m- n. ""hn- m-an _n'' t\-c-sø ssi s]m- m-ø Ip- n-i-fn Ip-sd t] C-Ø-h-W ssi s]m- n ""hn- m-an kn'' C-Ø-h-W Ip-d- p-t] am-{xta ssi s]m- m D- m-bn-cp- p- q. Im-c-Ww _m- n-bp- -h-sc- mw t\-c-sø ssi s]m- n I-gn- n-cp- p. ""hn- m-an Un'' C-Ø-h-W Rm ssi s]m- n. lm-fn Iq- - n-cn D-b - p. Im-c-Ww ssi s]m- n-b-xv Rm am-{x-am-bn-cp- p. So- -am-cpw F- s t\m- n Nn-cn- p. ]-g-sømen-bn N-hn- n, Im sx- n, tdm- Un-se ]- Nm-W-I-Øn-te- v ho- W-h Rm-\m-Wv F- t]m-se A-h-sc- m-h-cpw F-s t\m- n. ""F- m-wv tam-s t]-cv?'' Iznkv am-ã Nn-cn- p-sim- p tnm-zn- p. ""sk-_m-ãy ''H- pw ]-X-dm-sX Rm a-dp-]-sn ]-d- p. ssi Rm A-t m-gpw D-b -Øn- n-sn- ncp- p. ""th-w-sa- n sk-_m-ãy-\p ssi Xm-gv-Ømw. Cu \m-w-t - Sn \n- pw c- -s -Smw. thtwm?'' Izn-kv-am-Ã-dp-sS kv-t\-ltøm-ss-bp- tnm-zyw. Ip- n-i-sf- mw \n- p Nn-cn- p- I-bm-Wv. So- -am-cpw A-S- n- n-sn- p Nn-cn- p- p. ""ssi Xm-gv-Øn-t m-sm'' A-Sp- Øp \n- hn-cp-x F-t m-sp ]- d-bp-i am-{x-a-. D-b -Øn- n-sn- p \n - p- F-s ssi ]n-sn- p Xm-gv -Øm t\m- p-i-bpw sn-bv -Xp. Rm A-h-s ssi X- n am- n. F-s ssi D-b -Øn-Ø-s ]n-sn- p. Cu tim-a-un-ko I- v Ip- n-iƒ ]n-s -bpw B -Øp Nncn- p. ""i-cn, sk-_m-ãy-\v C-\n ssi Xm-gv-Ømw. Rm i-cn-bp-ø-cw G- sx- p ]-d-bm t]m-hp-i-bm-wv'' Izn-kv-am-Ã-dp-sS kz-cw. ""kq-cy-{]-im-i-øn \n- pw \- ap- p e-`n- p- hn- -an G-XmsW- p sh- m...'' k-z- n-s\ B-Imw- -bp-ss apƒ-ap-\-bn \n - Øn-s m- v Izn-kv-am-à H- p \n -Øn. {_Z cmp Bcy- - n snb am {X-ta A-h - v \n-e-\n - m-\m- Iq. A-Xp-sIm- v C-hn-sS A-h e- yw-h-bv- p- -Xv Xo-c-tZ-i-Øns k-am-[m-\m- -co- w X-I - p- I F- -Xp-X-s. C-Xn X-s a-s m-cp k-xy-ap- v C- y k-aqlw A-Sn-ap-Sn a-xm-fl-i-am-wv. \- Ωp-sS {]m-tbm-kn-i cm-{ o-b-øntem, km-aq-ly Po-hn-X-Øn-tem, `- c-w-iq-s-hpw a-x-hpw X-Ωn-ep- th -Xn-cn-hv F- A - -Øn a- tx-x-c-xz-øn-\v Im-cy-am-b {]-k- n H- p-an-. `-c-w-l-s-\-t]mepw a-x-øn-\pw cm-{ -hy-h-lm-c- Øn-\p-an-S-bn-se A-Xn -h-c-ºp-iƒ \n -h-nn- n- n-.a-xn-\m C-Øcw hn-j-b-ß-fn I- n-t`-z-a-t\y \-Ωp-sS cm-{ o-b t\-xr-xz-øn-s \n-e-]m-sv C-c- -Øm n-s -bpw A- h-k-c-hm-z-øn-s -bpw em-`-]-cn-kc-am-wv.a-x-sø cm-{ o-b-øn-s A-Sn-ÿm-\-am-bn {]-Jym-]n- Cu- Im-e-sØ \n-e-]m-sp-i-fn -\n- pw a-x-sø-bpw cm-{ o-b-sø-bpw k- ºq -W-am-bpw th -s]-sp-ø-ww C- y-bp-ss cm-{ o-b-po-hn-x-øn h -Ko-b-X-hpw a-x-{`m- pw ]-S - p- ]n-sn- -txm-ss-bm-wv a-x-hpw cm-{ ob-hpw X-Ωn-ep- _- w ]p-\- cm-tem-n-\-bv- v hn-t[-b-am- p- p- -Xv.a-X-hpw cm-{ o-b-hpw th-dn- p- \n - -W-sa- Cu ho- -W-Øns kzm-`m-hn-i-am-b Xp-S - -sb- - \n-e-bn-em-wv `-c-w-iq-sw a-x-ap- - am-bn-cn- -Ww F- \n-e-]m-sv A- h-x-cn- n-ip- -Xv.H-cp cm-py-øn-se ap-gp-h B-fp-I-fpw H-tc a-x- Øn hn-iz-kn- m-epw `-c-w-iq-s- Øn-\v a-xw B-h-iy-an- F- -Xmbn-cn- -Ww \-Ωp-sS ho- -Ww.a- Xm-[n-jvTn-X cm-{ o-bw A- n-a-ambn F-Øn-t -cm C-S-bp- -Xv `-c- W-Iq-S-Øn-s a-x-h-xv-i-c-w-ønem-bn-cn- pw A-Xv G-sd A-]-I-S- I-c-hp-am-Wv.X-Ωn tn-cm-ø-h X- Ωn tn-cp-tºmƒ \- -Xv hn-j-en- ]v-x-am-ip- p. cm-{ o-bw hn-jw h- an- n- p- -Xv A-Xn a-xw I-ecp-tºm-gm-Wv. F- p-sim- v cm-{ ob-øn a-xw I-e-cp- p, A-s - n I-e -Øp- p? A-Xv a-x-sø h-f -Øm-t\m B-flo-b-X h - n- n- m-t\m A-. a-dn- p cm-{ o-bw i- -am- m-\pw A-[n-Im-cw ssib-s- m-\p-am-wv. B-flo-b-X-tbm [m -an-i-x-tbm C-Ø-cw _m- -h߃- v am-\-z-fi-am-ip- n-. a-xw cm-{ o-b-tøm-sv Iq- n-t -t - -Xv \n-e-\n-ev-]n-s X-s {]-iv-\-am- Ip-tºmƒ ta-ev-]-d- X-cw A- hn-ip- Iq- p-si- p-i-fp-ss A-[m - an-i-x-sb- p-dn- v A-h - v Nn- n- m-\m-ip- n-. B-flo-b-X-bn- m- Ø a-xw sh-dpw {]-l-k-\-am-wv. cm-{ o-b-tøm-sv Iq- v tn-cp- a-x- Øn B-flo-b-X-bn-.B-flo-b-Xbn- m-ø a-xw A-]-I-S-I-c-am-Wv. a-x-øn-s t]-cn B-bp-[-sa-Sp- m-sa- v A-Xp-sIm- v cm-{ o-b a-x-øn-s B-Nm-cy- m ]Tn- n- pw. B a-x-sø cm-{ o-b-øn \n- v th -Xn-cn- p Im-Wm X-s _p- n-ap- m-wv. Fw. hn. sk_m-ãy F- m-h-cpw izm-k-a-s- n- n-sn- p \n - -th, Izn-kv-am-à ]-d- ph- -Xv ]q -Øo-I-cn- p. ""hn- -an Un'' lm-fn H-cp \n-an-j-tø- v k-ºq -Æ \n-i-_v- Z-X. Ip- n-iƒ hm s]m-fn- p-\n- p. So- -am A-Xn-i-b-tØm-sS F- s t\m- n. ]n- o-sv Kw-`o-c ssiø-sn... sk-_m-ãy F- \m-emw- mp-im-c s]-s - p lo-tdm B- bn. s] -Ip- n-iƒ Iu-Xp-I-tØmsS F-s t\m- n \n- p Iq- p- Im _-lp-am-\-tøm-ss t\m- n. So- -am hm- -ey-tøm-ss-bpw. hm-kv -X-h-Øn F- m-wv kw- `-hn- -Xv? hn-im-e-am-b lm-fn H- -bv- v ssi s]m- n \n - ptºmƒ F-\n- v bm-sxm-cp k-tμl-hpw C- m-xn-cp- -sx- v? ssi Xm-gv-Øm Iq- p-im-c \n -t±-in- n- pw h-g-ßm-sx \n- -sx- v? Ip- n-i-fp-ss Iq- - n-cn ti- v Xo-cp-am- \w Rm am- m-xn-cp- -sx- p-sim- v? D-Ø-cw h-f-sc e-fn-xw. Rm H-cp ]p-kv-x-i-øn A-Xp hm-bn- n-cp- p. kq-cy-{]-im-i-øn \n- pw \-ap- p e-`n- p- -Xv hn- -an Un B-sW- p Rm t\-c-sø hm-bn- n- p- m-bn-cp- -Xp-sIm- m- Wv bm-sxm-cp Ip-ep- -hp-an- m-sx F-\n- v \n - m ss[-cy-ap- mb-xvȧ-sx, ]p-kv-x-i-øn-se A- dn-hp F-\n- p h- m-sx ss[-cyw ]-I - p X-cn-I-bpw, B A-dn-hns _-e-øn X-t -S-tØm-sS \n - p-i-bpw sn-bv-xp. h-en-sbm-cp Iq- -Øn-s C-Sbn H- -bv- v \n - p-i F- -Xv h-en-sbm-cp sh- p- 06

3 2018 NOVEMBER 25 BELIEVERS JOURNAL ssjpp txmakv Rmdbv , km-t -Xn-I-hn-Zy A-\p-Zn- \w hn-im-kw {]m-]n- p-sim- n-cn- p- h -Ø-am-\ Im-e-Øv ssk- _ kp-c- \n-c- -c-am-bn tnm- Zy Nn- -am-bn-s m- n-cn- p-i-bm- Wv. Ip- -Ir-Xy-ß-fp-sS txm-xpw A- Xn-s -d kz-`m-h-hpw ]-cn-tim-[n- ptºmƒ Ku-c-h-ta-dn-b-Xpw `-c-w kw-hn-[m-\-sø X-I - p- -Xp-amb \n-b-a ew-l-\-ß-fm-wv ssk- _ C-S-ß-fn A-c-tß-dn-s m- n-cn- p- -Xv. Iw-]yq-, sk t^m Xp-S-ßn-b Un-Pn- D-]- I-c-W-߃ D-]-tbm-Kn- p-sim- v C -d -s\- v tk-h-\-ß-fn \n-c- -c-am-bn A-Xn-{I-a-߃ A-c-tßdn-s m- n-cn- p-i-bm-wv. \n-b-a kw-hn-[m-\-øn-s -d Zp - -e-x Ip- -hm-fn-iƒ- v k-lm-b-i-am-hp- k-a-im-eo-\ A-h-ÿ-bm-Wv I- ph-cp- -Xv. k-i-e {]-h -Øn-I-fpw C -d -s\- v irw-k-e D-]-tbm-Kn- v sim- v \-S-Øp- h -Ø-am-\ Ime-Øv hy-iv-xn- pw `-c-w kw-hn- ARTICLE ABRAHAM KURIAN NAVEEN This Book has no connection to Edward Bellamy's Book 1898 "The Blindman's world," where the narrator talks about his passion towards Mars and his study towards that. Here as the title states, it has to do with our ability to see from a blind person's world in this massive world of ours where we are always running profusely to attain more significant achievements in life. I had an extraordinary experience while I was in IIM, Ahmedabad studying for a Course which I am passionate about, i.e., the SHRM. And as part of the course, we had to visit a Blind people's association which was very close to the campus. Initially, I was ambivalent to this thought of attending a blind people association as it was a new experience for me, but as we reached there and I met the people out there who were blind, yet having a smile on ssk-_ X- n- p-iƒ ]-e-hn-[w [m-\-øn-\pw am-{x-a- cm-{ -Øns -d \n-e-\n - n-\pw Iq-Sn-bm-Wv C-Xv `o-j-wn-bm-hp- -Xv.tem-Iw B- tkm-f {Km-aw B-Ip-I-bpw, F- ns\-bpw \o-b-{ n- p- -Xv I-ºyq- dpw C -s\- p-sa- co-xn-bn-te- pw tem-iw am-dn. G-sd X- n- p- I-fp-sS tem-i-am-wn- v C -s\- n-s -Xv. Un-Pn-, Hm -sse, F-Sn-Fw, sam-ss_ _m- n-mv F- n-ß-s\ hn-hn-[-co-xn-i-fn \-S- p- km-º-øn-i X- n- p-iƒ tem-i-cm-py-ß-fn-se-ßpw A-c-tßdp- Im-e-L- -am-wn-xv. Cu X- n- p-iƒ cw-k-øv h-cp- -Xv ]-e-hn- [-Øn-em-Wv lm- nw-kv, ^n-jnw-kv F- n-ß-s\-bm-wv X- n- p-iƒ \- S- p- -Xv.H-cp Iw-]yq- -dn-te-t m irw-k-e-bn-te-t m A-\-[n-Ir-X-ambn {]-th-in- -em-wv lm- nw-kv. F- m C-Xn \n- pw hy-xy-kv-xam-bn tk-h-\ \n-tj-[ co-xn-bpw a-s m-cp Ip- -Ir-Xy-am-Wv. ]m-kv-th- Up-Iƒ, s {I-Un- v Im -Uv hn-i- Zmw-i-߃-Xp-S-ßn-b A-Xo-h kpc- m hy-i-xn-k-x hn-h-c-߃ Ip- X-{ am - -ß-fn-eq-sS b-ym - t{km-x- n \n-s - -t]m-se txm- n- n- p- X-c-Øn tnm - Øn-sb-Sp- p- co-xn-bm-wv ^njnw-kv. B-Zm-b hn -]-\, h-ºn- em-`w, hn- -gn- ta-f F- n-ßs\-bp- k-tμ-iw Cu sa-bn-enepw, hm-sv-kv B- n-epw H-tcm hy- n- pw e-`n- p- p. ^v-fn-]v-im - n-epw B-a-tkm-Wn-epw H-cp cq-]- bv- p s] -s{su-hv In- p-sa- pw 20,000 cq-]-bp-ss kv-am -Sv t^m 1,000 cq-]-bv- p In- p-sa- pw ]-d- p- hm-sv-km-]v k-tμ-iw H-cn- To Blindman's World their face broke my heart. I know they can't see me and again they saw me through their heart by exhibiting their warm, hospitable nature to ensure we were made comfortable. I was perplexed entirely to strike a conversation with them, boggling my mind what questions to ask. However, within a few minutes, I managed to collect few items to strike a meaningful conversation with them. And they responded with a beautiful smile. And here it was a selfreflection for me that it's not the Big titles or the big office that we hold enables you to smile at your workplace, its actually the small things that fulfill you and the heart to see those little things. It could be the morning tea, a chat with your colleague, a confident team, even having a chair to sit down etc.and when you appreciate these small things then life has a greater meaning, and when that occurs remember to be ever grateful to your creator who has lavished these little things in your life which actually brings excellent smile in each one of us. As we were waiting in the queue, The facilitator came up, and we were asked to keep our mobile phones and glasses inside a locker cabinet, to prevent any hindrance in participation for the next -se- n-epw In- m-ø-h Ip-d-hmbn-cn- pw. H- w \ -In-bn-cn- p- en- v I- m H- t\m- -Øn ^vfn-]v-im - n-t -tbm, B-a-tkm-Wns -tbm X-s -sb- p txm- mw. n- v sn-bv-xm-se-øp- -Xv C-Øcw Cu tim-ta-gv-kv ssk- n-s A- tx cq-]-øn-ep- t]-pn. C-Øcw k-tμ-iw e-`n- p- Bƒ B- Xn-t\m-Sv {]-Xo-I-cn- v hy- n-k-xhn-h-c-߃ \ -In- -gn- m ]- Øp t] -t m {Kq- n-tem Cu k- tμ-iw hm-sv -km- n A-b- m A- b- m am-{x-ta ap-t m- p-t]m-im I-gn-bq F- k-tμ-i-am-wv e-`n- p- -Xv. A-Xn-\m I-_-fn- n- -s - -Xm-bn A-dn-bm-sX \n-߃ B k-tμ-iw t^m -th-uv sn-øptºmƒ kp-lr-øp- -fm-b ]-Øp t]-sc- q-sn Cu si-wn-bn-te- p -Wn- p- p-sh- p Np-cp- w.a- Xn-\p ti-jw F-Øn-t -cp- t]- Pp-I-fn \n-߃ \ -Ip- _m- v hn-h-c-߃ X- n-sb-sp- pw. A- hn-ss \n- pw B-cw-`n- p- X- n- v. \n-ß-fp-ss _m- v A- u- ns -tbm, s{i-un- v Im -Un-s -tbm hn-h-c-߃ h- v \n-߃ A-dn-bmsX `o-a-am-b Xp-I tem-twm-bm, hm-l-\w hm-ßn-tbm A-X-s - n ]-Ww X- n-sb-sp- p-i-tbm sn-øp- p.c- y-bn-se aq- p {]-ap-j _m- p-i-fp-ss t]-cn-ep- hym-p B- p-i-fn-eq-ss kz-im-cy-hn-h-c-߃ X- n-sb-sp- p- p-sh- v I-s -Ønb, I-en-t^m -Wn-b-bn-se ssk- _ kp-c- m-ÿm-]-\-am-b C-sk- n-se am -sh-b K-th-j-I-\pw kv-sem-hm-iy kz-tz-in-bp-am-b eq- m-kv kv-s -^ -tim-bm-wv. C- Finding Vision in the darkness activity, where it can deface the purpose of the action. So as requested, we left our mobile phones and glasses in a locked cabinet near the activity room. While my classmates were busy doing that, my attention fell on the wall where there were many instructions mentioned. It captioned as "Vision in the Dark," a journey into the world of blindness. I was curious to learn that how can a vision be available in the darkness when there is no light and as I kept pondering on that thought. I began to understand that light is inevitable and as it plays a vital role in our sight, And suddenly I recollect a verse from the Bible -Psalms 119:105, states that "the Word of God is a Lamp unto my feet and light to my path." It is thought-provoking to reflect on what episode of life are we in currently, for which we need the lamp unto our feet, and further, we need light to the path to see where we are heading to. And this thought struck me, where we are blind in one way or the other since we may be clueless to comprehend where we are standing and where we are heading to, though we may have few planned aspirations to reach at the top of the chain someday. But if you ask a teenager or a baby boomer what holds their tomorrow? They are blinded entirely to give a definite answer. My friends from this Blind Peoples association has more insight to see what holds their tomorrow as they have little desires and aspirations in life which discourages them from panicking about their unseen tomorrows. On the contrary, those who claim to see are always distressed on a daily basis and stressed out in every venture of our life. If you ask any freshers, they are blinded to see a career being shaped without holding any experience, and Others who have their jobs are blinded to see their future being with a beautiful partner for marriage because of their past relationship mishaps, And to those who are married, they are blinded to recognize their marriage being successful because of high expectations from their spouses life. Aren't we all are blinded to see the better picture of life bestowed for us. Then I further read the instruction inscribed below on the wall, which mentioned about the guidance for those who have high Blood Pressure and have claustrophobia, anxiety asthma, epilepsy or any other kind of seizure etc.to abstain from going to the dark room for the next activity. Then I realized after reading it t mƒ h C-S-]m-Sp-I-f-S- w _m- v A- u- n-eq-ss \-S- p- -Xpw C-h - v X- n- n-\v Iq-Sp-X k-lmb-i-am-hp- p- v.s{]m-^-j-w _n-cp-z-[m-cn-iƒ h-sc ]- n-i-bn-eps - v s]m-eo-kv sh-fn-s -Sp-Øn. {]-tem-`-\-ß-fn ho-gp- a-e-bmfn-i-sf th-kw h- n- m-sa- -Xm- Wv X- n- p-im-sc C-tßm- m-i -jn- p- -Xv. ]n-sn- -s -Sm km-[y- X Ip-d-sh- -Xpw ]n-sn- -s - m-epw Pm-ayw e-`n- m ti-c-f-øn km- [y-x Iq-Sp-X-em-sW- -Xp-am-Wv a- s m-cp Im-c-Ww.F.Sn.Fw sa-jo- \n \n- p-t]m-epw D-]-t`m-I-Xm- -fp-ss ]-Ww A-]-l-cn- -s -Sp- Im-e-am-Wn-Xv. hn-tz-i cm-py- m ]-co- -Wm -Yw Ip- -Ir-Xy߃- m-bn Xn-c-s -Sp- p- -Xv \- Ωp-sS cm-py-sø-bm-wv. \-Ωp-sS A-b kw-ÿm-\-ß-fn \n- p- -h t]m-epw F.Sn.Fw X- n- n- \m-bn D- w-sh- p- -Xv ti-c-fsø-bm-wv. tem-i P-\-kw-Jy-bpsS ]m-xn-bn-e-[n-iw t]-cpw ssk- _ C-S-߃ D-]-tbm-Kn- p- -hcm-wv.ssk-_ Ip- -Ir-Xy-ß-fp-sS Im-cy-Øn H- pw kp-c- n-x-a- m- Ø tem-i-sø aq- m-a-sø G- - hpw h-en-b cm-py-am-wv C- y-sb- v ssk-a -ss- v dn-t m - v. am sh-b-dp-iƒ, kv-]m-ap-iƒ, dm -kwsh-b, Xp-S-ßn-b-h-sb-bm-Wv ssk-_ B-{I-a-W-ß-fp-sS ]-cn- [n-bn s]m-sp-øn-b-sx- v sska -ss- v A-dn-bn- p. dn-t m - v {]- Im-cw kv-]mw, t_m- v-kv Xp-S-ßnb-h-bp-sS G- -hpw Iq-Sp-X B- {I-a-W-߃- v C-c-bm-Ip- c- ma-sø cm-py-am-wv C- y. s\- v-h - v h-gn-bp-f-f B-{I-a-W-ß-fp-sS Im-cy-Øn C- y-bv- v aq- mw ÿm-\-am-wp-f-f-xv. dm -kw-sh-bdp-i-fp-ss Im-cy-Øn \m-emw ÿm- \-hpw. A-Xn-\m \mw G-sd I- cp-xn-bn-cn-t - -Xp- v. carefully none of us are eligible to enter this darkroom, since we all are anxious or scared of something in life, especially when things don't go as per our plan. Again I recollect another beautiful verse from the bible Philippians 4:6 -"Do not be anxious about anything, but keep all things in prayer." As I pondered on this verse and the impact of being in the shoes of a blind person slowly crept in, and Suddenly it dawned to me how beautiful life has been to enjoy the beauty what the good creator has lavishly provided to humanity,and yet we misuse his blessings. This has been a cathartic moment where it took me through a realization world, where I had tears rolling out of my eyes. That moment in my life was priceless, and I realized that it was all worth it. I have been so blessed with his amazing grace to see life in its fullest, and I would continue to be blind, if I did not enjoy every moment of my life and appreciate the people and the circumstances around me, rather than looking life as a rat race to compete. So it is important to take moments to enjoy. That's where I start counting my blessings. (Continue...)

4 - 4- BELIEVERS JOURNAL 2018 NOVEMBER 25 tsmwkv B Wn Ph : ]q-øp-ºn-i-sf-t m-se hn- Zym-e-b Xn-cp-ap- -Øv ]m-dn-\-s-t - -h-cm-wv Ip- n-iƒ. A-hn-sS {]- Ir-Xn- I-\n- -cp-fn-b l-cn-xm-` -D- m-i-ww. Iq- n-\v Xp-ºn-I-fpw, Infn-I-fpw D- m-i-ww. {]m-w-hm-bphm-b Hm-Iv-kn-P-s \- km-ao-]yw D- m-i-ww. hr- -e-xm-zn-i-fpw A- h \ -Ip- X-W-epw sim- v k- º- -am-i-ww. P-e-kw-c- -W am - -߃ A-h-ew-_n- p- kw-hn- [m-\-߃ D- m-i-ww. Du - -]- cn-]m-e-\w hn-zym-e-b-øn-s {h-xam-bn kzo-i-cn- -Ww. am-en-\y-kwkv- -c-w cw-k-øv ]p-ø Km-Y- Iƒ c-nn- -s -S-Ww. si- n-s-hpw A- \p-_- -kw-hn-[m-\-ß-fpw ]-cnÿn-xn ku-lr-z-am-bn-cn- -Ww. hnhn-[-ir-jn-i-fpw ]q-t m- -hpw, Huj-[-tØm- -hpw D- m-i-ww. A- ßn-s\ Ip- n-iƒ- v ]mty-]- -Xn- - p-dw hn-zym-e-b-ap- -Øp-\n- v ]Tn- m A-\-h-[n-Im-cy-߃ D- m-h-ww. Po-hn-I-fp-sS B-hm-khy-h-ÿ A-Xn-s ]q -Æ-X-bn-tebv- v F-Øp- -Xn-\v ssp-h-am-en- \y-ß-fpw D- m-i-ww. ]- - n-s hnzym-e-b-ønepw Xncp-ap- Øpw lcn-xm-`-\n-d-bs! h-iy-x-bpw {]-Ir-Xn-bp-sS kp-k- - hpw A-\p-`-h-th-Zy-am-I-Ww. A-sX F-s l-cn-x-hn-zym-e-b-k- -ev-]w C-ß-s\ \o-fp- p. a-c-am-wv a-dp-]-sn {]-Ir-Xn-tbm-Sv a-\p-jy Im- p- {Iq-c-X-Iƒ- p- a-dp-]-sn a-cam-wv. hn-zym-e-b A- -W-Øn-s A-\n-hm-cy-X- - p-dw a-c-߃ h- p-]n-sn- n- p-i -X-s -th-ww. Iq- Sp-X Hm-Iv-kn-P hn-k - n- p- B, am-hv Xp-S-ßn-b h -a-c߃ ap-x, I-Æp-Iƒ- v Ip-fn - a-tb-ip- ]q-t m- -hpw, `m-c-x-øns B-bp -tδ-z ]m-c-º-cyw hn-fnt m-xp- Hu-j-[-k-ky-tØm- -ßfpw D- m-h-ww. s\ -Ir-jn-h-sc `w-kn-bm-bn sn-bv-xp-h-cp- hn-zyme-b-߃ D-s - -Xv «m-l-\o-bam-wv. k-ky-tøm- -ß-fpw D- mh-ww. C-h-sb- mw \-Sp- -Xpw, ]- cn-]m-en- p- -Xp-sa- mw Ip- n-iƒ X-s -bm-h-ww. F- m k-ky-ßsf- p-dn- pw B-g-Øn-ep- A-dnhv F- m hn-zym - n-iƒ- p-ap- m- I-Ww. a-cw F- -Xv H-cp h-c-amsw- -k-xyw hn-zym - n-iƒ B- g-øn a-\- n-em- -Ww. P-e-kw-c- -W kw-hn-[m-\-߃ P-e-Øn-s A-aq-ey-X Hm-tcm Ip- n-bpw Xn-cn- -dn-b-ww. A-\m-hiy-am-bn P-ew ]m-gm- m C-S-bmhm-Xn-cn- -Ww. H-cp m- n-tem, I- n-tem sh- -sa-sp-øv ssi-i-gp- Im Ip- n-iƒ io-en- -Ww. ip- -P-e-am-Wv e-`n- p- -Xv F- v D- d- p-h-cp-ø-ww. _-ln -K-a-P-ew hr- -ß-fpw txm- -ß-fpw \-\- m- \p-]-i-cn- p- -co-xn-bn k- -am- -Ww. P-e-P-\y-am-b tcm-k-߃ D- m-ip- km-l-n-cyw H-gn-hm- s -S-Ww. hn-zym-e-b A- -W-Øn P-ew si- n- n-s- p-hm A-\p-h- Zn- -cp-xv. ^-e-{]-z-hpw, im-kv-{xob-hp-am-b P-e-hn-\n-tbm-Kw hn-zyme-bm- -co- -Øn cq-]-s -S-Ww. P-ew Xm-gv- v a-æn-te- p-x-s C- d-ßp- -Xn-\p- km-l-n-cyw krjv-sn- -s -S-Ww. P-e-t{km-X- p- Iƒ hr-øn-bm-bn kq- n- -s -S- Ww. hn-zym-e-b-ap- -ß-fn sss kv Dƒ-s -ss P-ew B-gv- n-d-ßp- -Xn-\v X-S- w kr-jv-sn- p- H- pw D- m-ip-hm ]m-sn-. a-g-sh- -sø ]n-sn- p-\n -Øm-\pw ^-e- {]-Z-am-bn D-]-tbm-Kn- m-\pw I- gn-b-ww. a-g-sh- kw-`-c-wn \n - Ωn- - -S-Ww. am-en-\y-sø hn-`-h-am- -Ww A-ÿm-\-Øp- hn-`-h-am-wv am-en-\yw; A-h A-ÿm-\-Øv B- Im-sX t\m- p-i-bpw i-cn-bm-b ÿm-\-tø-bv- v F-Øn- p-i-bpw sn-øp-tºmƒ am-en-\y-sa- -Xv hn- `-hw X-s -bm-bn ]-cn-w-an- p- p. am-en-\y-ß-sf c- m-bn- Ø-s Xn-cn- -Ww. ssp-h-sa- pw A-ssP-h-sa- pw. ssp-h-am-en-\yw kw-kv- -cn- p- -Xn-\v A-\p-tbm- Py-am-b _-tbm-kym-kv πm v hn- Zym-e-b-Øn D- m-i-ww. _-tbm- Kym-kn \n- v D- - - n Dƒs -ss ]m-n-iw sn-øp-hm X- hn-[-øn-ep- -Xv {I-a-s -Sp-Ø-Ww. A-ssP-h-am-en-\y-߃ hn-zym-e-bß-fn sim- p-h-cm-\p- km-[y- X ]-c-am-h-[n Ip-d-bv- -Ww. _- tbm-kym-kv πm p-iƒ h-f-sc \- m-bn ]-cn-]m-en- p- -Xn-\p- kw-hn-[m-\w {I-ao-I-cn- -Ww. πm- Ãn-Iv Dƒ-s -ss-bp- A-ssP-h-amen-\y-߃ F-tdm-_n-Iv πm p-i-fnte-bv - v Ir-Xy-am-b C-S-th-f-I-fn sim- p-t]m-ip- -Xn-\p- kw-hn- [m-\w H-cp- -Ww. Ip-d- v ssp-ham-en-\y-߃ hn-zym-e-b-øn-s H- cp {]-txy-i tim-wn \n-t -]n- -Ww. ]- n-iƒ- p- `- -Wam-bn A-Xv am-d-s. ]- n-i-fpw \- Ωp-sS hn-zym-e-b-øn-\v {]n-b-s - h X-s -bm-bn ]-cn-w-an- -s. ]-cn-ÿn-xn ku-lr-z si- n-s-߃ Im- pw sh-fn- -hpw I-b-dn-bn-dßp- ]T-\-ap-dn-Iƒ; ]-I ^m- \pw _ƒ-_p-i-fpw {]-h -Øn- n- m B-h-iy-an- m-ø X-c-Øn-ep- si- n-s-\n -Ωm-W-hpw hn-\ym-khpw D- m-h-i-ww. ]-cn-ÿn-xnt m, B-tcm-Ky-Øn-t\m `w-kw h- cp-øp- \n -Ωm-W h-kv-xp- ƒ D-]-tbm-Kn- p- -Xm-h-cp-Xv hn-zym-eb-si- n-s-߃. hn-zym-e-b-si- n-s߃ I-Sp-Ø-\n-d-߃- p-]-i-cw Ip- n-iƒ- v {]-tnm-z-\-hpw I-Æn- \v Ip-fn -a-bpw ]-I-cp- \n-d- m - Øp-Iƒ-sIm- v k-º- -am- -Ww. l-cn-x-n- -߃ ]m-en- -s -S-Ww hn-zym-e-b-hp-am-bn _- -s -Sp- F- m Im-cy-ß-fn-epw Ão, Nn- v tπ- p-iƒ, Ão mkp-iƒ XpWn-k- n-iƒ F nh D-]-tbm- Kn- -s -S-Ww. a-jn-t -\ -D-]-tbm- Kn- p- X-c-Øn-te-bv- v Ip- n-ifp-ss io-e-sø ]-cn-w-an- n- - Ww. hn-zym-e-b-ß-fn-se F- m ]- cn-]m-sn-i-fn-epw Xp-Wn-sIm- p- _m-\ \n -_- -am- -Ww. {]-Ir- Xn ku-lr-z A-e- m-c-ß-fm-i-ww A-e- -cn- p- -Xn-\v D-]-tbm-Kn- phm. Xp-Wn-Øp-hm-e-Iƒ io-eam- -Ww. Ip- n-i-fp-ss t{]m-p-œp- Iƒ- pw {]-N-c-W-{]-h -Ø-\-߃- pw ]-cn-ÿn-xn ku-lr-z h-kv- Xp- ƒ am-{xw D-]-tbm-Kn- -Ww. D-]-lm-c-߃- v hn-øp-i-fpw, ssx-i-fpw \ -Ip- am-xr-i ioe-am- -Ww. B-lm-c-߃ ]m-gv-kem-bn hm-ßp- -Xn-\v X- p-]m-{x߃ D-]-tbm-Kn- -Ww. πm-ãn-iv t]-\-iƒ H-gn-hm- s -S-Ww. Un-kv-t]m-kn-_nƒ I- p- Iƒ, tπ- p-iƒ, kv-t{sm-iƒ, mp-iƒ, kv-]q-wp-iƒ F- n-h H- gn-hm- -Ww. Sn-jyp-t]-, t]- ta-i-hn-cn F- n-h-bpw H-gn-hm- s -S-Ww. ^m-ãv-^p-uv, Pw-Kv-^p-Uv F- n-h H-gn-hm- -s -S-Ww. ssph-ir-jn, Iq- p-ir-jn F- n-h ioe-am- -Ww. a-g- p-gn \n -Ωm-Ww, a-g-sh- kw-`-c-wn-iƒ F- n-h Xp-S-ß-Ww. Im -_ hn-k - -\w ]-c-am-h-[n Ip-d-bv- p-i. C- y-bn-se H-cp-h -j-sø Im -_ hn-k - -\w B-tfml-cn 2 S B-Wv. ti-c-f-øn A-Xn-epw Iq-Spw. \-Ωp-sS hn-zyme-b-߃ Im -_ \yq-{s hn- Zym-e-b-ß-fm-bn ]-cn-w-an- n- -Ww. hn-zym-e-ß-fn-te-bv- v Ip- n-iƒ h- cp- -Xn-\v ssk- nƒ t{]m- m-ln- n- -Ww. Im -_ U-tbm-Ivssk-Uv A-an-X-am-bn hn-k - n- -s -Sm-\p- km-[y-x-iƒ Ip-dbv- -Ww. t]- -dp-iƒ I-Øn- p-if-bp- A-h-ÿ-bpw H-gn-hm- -s - S-Ww. Du - -kw-c- -Ww {h-x-am- -Ww Du - -kw-c- n-x D-]-I-c-Wß-sf-s m- v k- º- -am- -Ww, Hmtcm hn-zym-e-b-hpw. 06

5 2018 NOVEMBER 25 BELIEVERS JOURNAL i-_-cn-a-e-bn ti-{μw ]-Ww \ -In-bn- pw `- - v ku-icyw H-cp- n-bn-s - pw \ -In-b ]-Ww F- p sn-bv-xp F- pw ti-{μa-{ n tnm-zn- -Xv tim-c ti- n-t. F-_n Um-f-kv th- ku-i-cyw {I-ao-I-cn- n-s - n Ip-º-\m- pw tnm-zn- m-\pw ]-d-bm-\pw B-fm-bn F- Im-cyw D-d- m-b-t m. 2. K-P X-an-gv-\m- n h \m-iw hn-x- p.ti-c-f-øn-epw t]-am-cn. {]-Ir- Xn-bp-sS ap- -dn-bn-s m- pw \-Ωp-sS P-\-X K-Wy-am- m-ø-sx- m timtc kp-_n Zp-_m-bv km- -c ti-c-f-sa- n-epw ssz-h-øn-s kz- w \m-ss- p t]-cps - n-epw sn-ip-øm-s Ip-Sn-In-S- v C-hn-sS-bm-bn-t m-bn. 3. H-cp t\-xm-hv D-]-hm-kw \-S-Øp- -X-dn- n-t tim-sc. {]-K- {]-kw-kn- p-s - m-w-t m ]-c-kyw k-æn sn-ß- q t]m-im ]- m-ø-h hn-j-an- - t\-xm-hn-s A-Sp-Ø ko-k {]-kw-kw D-]-hm-k {]m- -\- bn ip-{iq-jn- -h {]-kw-kn- -Xn-s tim- n-bm-bn-cn- pw. ]n.kn.f.f.si a-bm-an: Hm -sse c-pn-kv-t{s-j D-Xv-Lm-S-\w sn-bv-xp Ip-cy k-j-dn-b ssm-d-t m: 2019 Pq-sse 4 ap- X 7 h-sc a-bm-an F-b -t]m - v I -h -j sk -dn sh- v \- S-Ø-s -Sp- 37 a-xv ]n.kn.f.f.si tim -{^ kn-s Hm -sse c-pn-kv -t{s-j sh-_v-ssk- v D-Xv-Lm-S-\w \m-j- W I -ho-\ ]m-ã si.kn.tpm \n -Δ-ln- p. ssm-tdm-t m k-tbm tkm-kv- ] A-kw-ªn k-`m-lm-fn \-S- {]-tam-j-w tbm-k-øn \mj-w sk-{i- -dn hn-pp txm-a-kv, \m-j-w {S-j-d-dm _n-pp tpm - Pv F- n-h hn-hn-[ ]-cn-]m-sn-iƒ hn-i-zn-i-cn- p. hn-hn-[ s]- -t m- kv-xv k-`-i-fp-ss ip-{ip-j-i- m-cpw hn-izm-kn {]-Xn-\n-[n-I-fpw tbm-k- Øn kw-_- n- p. F- sh- _v ssk- n-eq-ss Un-kw-_ 31 \- Iw c-pn-ã sn-øp- -h - v ku- P-\y \n-c- p-iƒ e-`y-am-ip-sa- v `m-c-hm-ln-iƒ A-dn-bn- p. ]m-ã si.kn.tpm ^v-tfmdn-u (\m-j-w I -ho-\ ), hn- Pp txm-a-kv Um-f-kv (\m-j-w sk-{i- -dn), _n-pp tpm - v Im- \-U, (\m-j-w {S-j-d ), C-hm. {^m- v-fn G-{_-lmw H -em-t m (\m-j-w bq-øv tim -Un-t\- ), kn-ã A-\p Nm-t m (te-uo-kv tim -Un-t\- ) F- n-h-c-s-ßp- `-c-w k-an-xn-bm-wv 2019 se a- bm-an tim -^-d -kn-\p t\-xr- Xzw \-ev-ip- -Xv. 01 A-kw-ªo-kv Hm-^v... kv-{sn-œv sk-{i- -dn d-h Sn hn ]u-tem-kv A-dn-bn- p. ]p-\-c-[n-hm-k {]- h -Ø-\-ß-fp-sS aq- mw L- -am-bn 26 ho-sp-iƒ \n -an- p \ -Ip- ]- -Xnbp-sS {]-h -Ø-\-߃ B-cw-`n- p I-gn- -Xm-bpw A-t±-lw A-dnbn- p. sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv c-pn-kv-t{s-j In-t m-^v D-Xv-Lm-S-\w \n -Δ-ln- p \n-_p sh- -h- m-\w (ao-un-b tim -Un-t\- ) H -em-t m: 2019 Pq-sse 25 ap-x 28 h-sc ^v-tem-dn-u-bn-se H - em-t m ]- -W-Øn sh- v \-S-Ø-s -Sp- ]-Xn-t\m-gm-a-Xv t\m -Øv A-ta-cn- sf.]n.kn Ip-Spw-_ kw-k-a-øn-s c-pn-kv-t{s-j Int m-^v \-hw-_ 11 \v Rm-b-dm-gv-N ssh-in- v 5.30\v sf.]n.kn H -emt m ssz-h-k-`-bn sh- v \-S-Ø-s - p. tem- I -ho-\ ]m-ã tpm -Pv txm-a-kv A- y- -X h-ln- p. tz-io-b `m-c-hm-ln-i-fm-b ]m-ã B -d-wn tdm- n (sn-b -am ), {_-Z kn.fw. G-{_-lmw (sk-{i- -dn), {_-Z tpm -k G-{_- lmw ({S-j-dm ), ^n -en h -Ko-kv (bq-øv tim -Un-t\- ), tem- te-uo-kv tim -Un-t\- kn-ã A- p txm-a-kv, {]-b tim -Un-t\- ]m-ã am-xyq tpm-k-^v F- n-h tim -{^ -kn-s C-Xp-h-scbp- {]-h -Ø-\ ]- -Xn-Iƒ hn-i-zn-i-cn- p. tim -{^ -kn-s sh- _v ssk- v D-Xv-Lm-S-\-hpw In-t m-^v c-pn-kv-t{s-j-\pw H -em-t m sf.]n.kn k-`-bp-ss ko-\n-b ip-{iq-j-i ]m-ã tp- -_v am-xyp \n -Δ-ln- p. "sf.]n.kn thm-bn-kv" F- t]-cn ]p-d-øn-d- n-b tim -{^ kv k-πn-sa v do-pn-b {]-kn-u v d-h.tum.tpm-bn G-{_-lmw {]-Imi-\w sn-bv-xp. "C-Xv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw Im-ew " F- p- sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kn-s Nn- m-hn-j-bw A- ssuz-k-dn t_m -Uv Aw-Kw ]m-ã tdm-bn hm-i-øm-\w k-tω-f-\- Øn A-h-X-cn- n- p. tem- I -ho-\ {_-Z sd-pn h -Ko-kv kzm-k-x-hpw tem- sk-{i- -dn {_-Z A-e-I-v-km- tpm -Pv \-μnbpw ]-d- p. A-ssUz-k-dn t_m -Uv Aw-K-ß-fm-b cm-pp s]m-t m-en, km-apth hn. Nm-t m, kw-ÿm-\ {]-Xn-\n-[n s_- n tpm -Pv, ao-un-b tim -Un-t\- \n-_p sh- -h- m-\w, {]m-tz-in-i I-Ω- n `m-c-hm-ln- Iƒ Xp-S-ßn-b-h t\-xy-xzw \ -In. A-Sp-Ø {]-tam-j-w tbm-kw Un-kw-_ 16 Rm-b-dm-gv-N ssh-in- v 5 \v \yq-tbm - v C- ym {In-kv- Xy A-kw-ªn k-`m-lm-fn \-S-Ø-s -Spw. F- m hym-gm-gv-n-i-fn-epw ssh-in- v 9 10 h-sc (EST) {]-txy-i {]m - -\-bv- m-bn th -Xn-cn- n- p- v F- t^m \-º-dn-eqsS F- B-I-v-k-kv tim-uv \ -In {]m - -\m sse-\n {]- th-in- mw. Iq-Sp-X hn-h-c-߃- pw c-pn-kv-t{s-j-\pw F- sh-_v-ssk- v k-μ -in- m-hp- - Xm-Wv. G-{]n 25 \-Iw c-pn-ã sn-øp- -h - v Ip-d- \n-c- p-iƒ e-`y-am-bn-cn- p-sa- v `m-c-hm-ln-iƒ A-dn-bn- p. Pbvtam-l AXn-cp-,

6 - 6- BELIEVERS JOURNAL 2018 NOVEMBER 25 tpm v ^nen v sxt c s]s -t mkvxp k`-i-fnse Xtº-d-Snbpw Ae bpw tnmzyw: k`m-tbm-k-øn\v BsI- qsn k`m-t\-xm-hns IpSpw-_mw-K-ß-sfm-gn v \mev t]cmwv D -Xv. ]s Xtº-d-Snbpw Ae-dn-Iq-hnbp {]kw-khpw ImcWw Ab m v {]`m-j-whpw \ Bflob KoX-ßfpw tiƒ mt\m a\- n-em- mt\m km[n- p- n-. kmam- \y-t_m[w Ch n-s - nepw sszhoi Imcy-ß-fm-Wt m Ah snøp- Xv F v hnnm-cn v i_vz-a-en-\o-i-c-w-øn\v ]cmxn simsp- m\pw Ign-bp- n-. kln v Pohn- p-i-bmwv. Xm- -fpss {]Xn-I-cWw {]Xo- n- p p. sp^n tpm_v, hst ]d-ºn, ]\-b-ºme DØcw: Cu hnj-b-sø- p-dn v Rm\ev]w \nco- Ww \S-Øn. Nne-tcmSv CXns ImcWßfpw At\z-jn- p. At\z-j-W-Øn hnnn-{x-amb adp-]-sn- I-fmWv In n-b-xv. 1. ] v Ip v kmbv]v Xtº-d-Sn- n-cp- p. 2. sxmgp-øn ]ip- -fn-s - n sxmgpøp hrøn-bmbn InS- pw. ]ip- -fp-s - n sxmgpøp aen-\-amipw (hn-izm-kn-i-fp-s - n- i_vz-tim-em-lew D m-ip-sa v A w) 3. cmpmhv D n-søv cmp-tim-em-lew D mipw (sszhw D n-søv kvxpxn KoX߃ Dbcpw F w) P\-km-{μ-Xbpw a p i_vz-a-en-\o-i-c-wßsfm pw C m-xn-cp Ime-L- -Øn, apxn -h kv\m\-s -Sp- Xv henb A]-cm-[-am-sW v Nn n- n-cp- -h-cpss CS-bn, B -cn-iøv kv\m\w \S- p- p-s v Adn-bn- m Ip v kmbv]v Xtº-dSn- n-cp- - Xmbn ti n- p- v. AXpw {InkvXob Bcm-[-\-bp-ambn Hcp _ -hp-an-. Xo{h-amb \ne-]m-sp-i-fp C m-ani cmpy-ß-fnse {InkvXym-\n-Iƒ Xtº-dp -I- n- p-t]m-ep-an-. Cu t]mepw Ib-dmsX IX-I-S v i_vzw shfn-bn t]mim-sx-bmwv Ah tbmkw IqSp- -Xv. ChnsS Ae-dp- -h Ahn-sS-s p hfsc kuay-amb {]`m-jww \S-Øm-dp- v. 10 ]ip- -fp sxmgp-øn Hcp ]ip-hn\p am{xw Xn m-\p Xo C p simsp- p- Xv tami-am-wv. Hcp ]ip am{x-ap sxmgp-øn 10 ]ip-hn-\p Xo C p simsp- p- Xpw `wkn-ti-sm-wv. (tiƒhn- m v Atcm-N-I-ap- m-ip hn[w Bflob ` Ww hnf-ºcpxv F w) cmpmhv k`-bn Bk-\-ÿ\m-sW- n Bcpw i_vz-a-en-\o-i-cww \S-Øm-dn-. \S-Øn-bm Xe t]mip-sa v Dd- m-wv. N hpw DNn-X-hp-ambn am{xta kwkm-cn- m ]msp- q. (I Ømhv k`-bn-ep-s - n \ymb-hn[n Dd- m-wv. A\-\ymkv k^od Zº-Xn-Iƒ Ah-cpsSXmb kºøv kw_- n v Hcp sndnb I w ]d- -t mƒ imco-cni acww kw`-hn- p. kzbw {Iao-I-cn- msx Xncp-h-Ømgw BN-cn- -t mƒ ]ecpw acn- pibpw tcmkn-ifpw Bbn. C v Xosh- n-sim \S-Ønb tijw Xncp-h- Ømgw BN-cn- mepw Ip m\ ssis m- mepw H pw kw`-hn- n-. ImcWw [\y- \mb GIm-[n-]Xn AhnsS C -t m). kuay-x-bpss Bflm-hn, hfsc `wkn-bmbn am{x-ta -]p-xn-b-\n-b-a- k-`m-tbmkw \S-Ømhp F v hn-\-ap v. hn-\-߃ Xmsg- p-dn- p- p. 1. ""ktlm-z-c- m-tc, Hcp a\p-jy GsX- nepw sx n AI-s - p-t]m-bm Bflo- I-cmb \n߃ Aß-s\-bp- -hsc kuay-x-bpss Bflm-hn bym-ÿm-\-øm- phn ; \obpw ]co- -bn AI-s -Sm-Xn-cn- p-hm kq n- p-simƒho (K-em-Xy 6:1). (kuay-x-bpss Bflm-hp- -h-cmcpw Ae-dm-dn- ). \nß-fpss kuayx kie a\pjycpw Adn-bs (^n-en- y 4:5) 2. ""k`-sbm-s bpw Hcp-an- p-iqsn F m-hcpw A\y-`m-j-I-fn kwkm-cn- p- p-sh- n Bfl-h-c-an- m-ø-htcm Ahn-izm-kn-Itfm AIØp h m \n߃ v {`m p v F p ]d-bp-i-bn- tbm? F m-hcpw {]h-nn- p- p-sh- ntem Ahn-izm-kntbm Bflh-c-an- m-ø-ht\m AIØp h m F m-h-cp-ssbpw hm n-\m Ah\v ]m]-t_m[w 01 {]apj At m-f-pnãv... cn- -bn \n- v ssn-\-bn an-j- \-dn {]-h -Ø-\-Øn-\v h- {]- kv-_n- o-cn-b an-j-\-dn tpm sse- Ãp-h - m-bn-cp- p B-Zyw sb -Nn-Mv bq-wn-th-gv-kn- n F- m- Wv A-Xv A-dn-b-s - -Xv. ssn-\-bn hn-zym-`ym-k, _u- n-i-cw-k-øv hn-π-i-c-am-b B-ib-߃ sim- p-h- Ãp-h - n-s\ C- v I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n Hm - p- n-. cm-p-`-c-w-øn \n- v ssn- \-sb P-\-ß-fp-sS dn- -ªn- v B- m {]-[m-\ ]- v h-ln- -Xv B- cm-wv. N-cn-{X-]p-kv-X-I-ß-fn - F- mw k bm -sk B-Wv ssn- \-sb B-[p-\n-I P-\m-[n-]-Xy-`-c- W kw-hn-[m-\-øn sim- p-h- -Xv F- pw ÿm-]n- n- p- v. F- m ]-e N-cn-{X-Im-c- mcpw ]-d-bm C- -s -Sm-Ø H-cp k-xyw. k bm sk-\n-s\-ipdn- v D- v. A-Xm-b-Xv; dn- -ªn-Iv Hm-^v ssn-\-bp-ss cm-{ ]n-xmhm-b k - -bm sk H-cp {Inkv-Xp hn-izm-kn-bm-bn-cp- p. A-tacn- -bn-epw tlm-t m-ßn-epw ]T- \w ]q -Øn-bm- n-b k - -bm sk cm-p-`-c-w-sø km-øm-s {]-Xo-I-am-bn I- p. ssz-h-øn-s a- -fp-ss A- -kpw, kzm-x-{ yhpw A-h-Im-i-ß-fpw I-h -s -Sp- p- cm-p-`-c-ww X-\n- v ]n-im- Nn-s {]-Xo-I-am-bn-cp- p. k - bm sk dn- -ªn-Iv Hm-^v ssn- \-bp-ss ]n-xm-hm-bn-cp- p B-ZysØ {]-kn-u v. tum-iv-s-dm-bpw - F-gp-Øp-Im-c-\m-bpw, X-Xz- m-\nbm-bpw, hn-π-h-im-cn-bm-bpw {]-tim- `n- k - -bm - -sk-\n-\v {]-tnm- Z-\w {In-kv-Xp-hn-izm-kw B-bn-cp- p. ssn-\-bn-se P-\m-[n-]-Xy hnπ-h-øn-s D-Z-b-\- -{X-ambn-cp- p Cu hn-π-h-im-cn. ssn-\-bn-se Iz-hn-ßv cm-p-hwi-øn-s `-c-ww A-h-km-\n- n- kn -lm-bn hn-π-h-øn-s A-a-c- m-c B-bn-cp- p k - -bm - sk dn- -_v-fn-iv Hm-^v ssn-\-bp-ss B-Zy-sØ s{]m-hn-j- W {]-kn-u m-bn Xm A-[n- Im-c-ta- p. Xm ]n- o-sv \m-j-wen-ãv ]m - n Hm-^v ssn-\ ÿm- ]n- p. F.Cu.Un. _ƒ-_p-iƒ, ss^hv-ãm D-]-I-c-W-߃, _ƒ-_p- I-fp-sS Ir-Xy-X-bm - hn-\ym-k߃ F- n-h F- m hn-zym-e-b-ßfn-epw D- m-i-ww. A-\m-h-iy-ambn sx-fn- p-in-s- p- _ƒ-_p- I-tfm, {]-h -Øn- p- ssh-zyptxm-]-i-c-w-ß-tfm D- m-h-cp-xv. Du - -kw-c- -W-]mT-߃ F- m-hn-zym - n-i-fpw Dƒ-s m- - Ww. tkm-fm ]m-\-ep-iƒ h- psim- v Du - -kw-c- -W-cw-K- Øv kz-bw-]-cym-]v -X-X ssi-h-cn- phm Hm-tcm hn-zym-e-߃- pw I- k - -bm - -sk- n-s {]-[m- \ B-i-bw K-h -sa v \-bn-t - -Xv N-{I-h -Øn-am-c- ]-I-cw P- \-ß-fm-Wv K-h -sa n-s A-h- Im-in F- -Xv am-thm G-s -Sp-Øp. ssn-\-bn {In-kv-Xp-hn-izm-ksØ D- q-e-\w sn-øm {i-an- p- I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n- v X-ß-fpsS ]q -Δ N-cn-{Xw {In-kv-Xp-hn-izmk-am-bn C-g-tN - v In-S- p- -Xv A-h-K-Wn- m-\m-hn-. I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n-bp-ss B-Yn-t[-b-Xzw Kw-`ocw B-bn-cp- p F- v hn-im aw- K -hm-un X-s s^-bv-kv-_p- v t]m-ãn Ip-dn- p. F- m s^bv-kv-_p- v Kq-Knƒ F- o ssk- p-iƒ tªm- v sn-bv-x-xv ssn-\okv I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n P-\-ß-fpsS kzm-x-{ yw l-\n- p- p F- -Xn-s sx-fn-hm-sw- v hn-im aw-k -hm-un Ip-dn- p. 04 hnzym-e-b-ønepw... gn-b-ww. l-cn-x hn-zym-e-bw \-Ωp-sS kz- ]v-\w am-{x-am-bn A-h-ti-jn-t - H- -, a-dn- v bm-ym - y-am- p-hm I-gn-bp- H-cp kp-μ-ck- -ev-]-am-wv. F- m-h-cpw ssitim -Øm C- m-i- n-tbm-ss A-Wn-\n-c- m, B-i-b-߃ kzcq-]n- v hy- -am-b Zn-im-t_m-[- tøm-ss ap-t -dn-bm, \-Ωp-sS hn- Zym-e-b-hpw l-cn-x-hn-zym-e-b-am-ipw. l-cn-x-hn-zym-e-b-øn-se A- ym-]- I-cm-Ip- -Xpw G-sd A-`n-am-\w X- s! hcpw; Ah F m-h-cmepw hnth-nn- -s -Spw. Ahs lrz-b-c-l-ky-ßfpw shfn-s - p-h-cpw. Aßs\ Ah km mwkw howv, sszhw hmkvx-h-ambn \nß-fpss CSbn D v F v G v ]d p sszhsø Bcm-[n- pw... sszhw Ie- -Øns sszh-a hnip- - m-cpss k Δ-k-`-I-fnepw F -t]mse kam-[m-\-øns sszh-a-t{x....-rm \n߃ v Fgp-Xp- Xv I Øm-hns Iev]\ BIp p F v Ah Xncn- -dn p sim s (1 simcn. 14:23 37). Hcp-hs Bflob A\p-jvTm\w a -h\v Bizm-k-ambn amdww F kmam-\yt_m[w A[nIw Xma-kn- msx Ah v D m-ip-sa v {]Xo- n- mw. ]cmxn Xev mew simsp- m-xn-cn- p-i. ]cmxn simsp-øm t]meokpw timsxnbpw Ahsc ]oun- n p F p ]d v \n Ωe lrz-b-cmb hnizm-kn-i-fn \n v AXns t]cn k-l-xm]w txspw. tims-xn-s -e-hn-\p ]ncnhpw D m-ipw. i_vz-a-en-\o-i-cww \S- ØpI hgn, k`m-tbmkw As m-kvx-eni Iev]-\-Iƒ v hn]-co-x-ambn \S-ØpI hgn, \nco-iz-c-hm-zn-ifpw kphn-tij hntcm-[n-ifpw tbmk-ßsf FXn p-ibpw Ae-t m-es -Sp-Øp-Ibpw snøm-dp- v. Ah kxy-ssz-hsø FXn p-i-bmsw v \Ωƒ [cn- cp-xv, {]N-cn- n- -cp-xv. \ΩpsS ]cn- m-\- p-d-hn-s\bpw ]nsn p-ti-sn-s\bpw BWv an -t mgpw Ah FXn p- -Xv. Znh-khpw a\- p-]p-xp n cq]m- -c-s -Sm-Ø-h-sc mw (a-\-kn\v am w hcm-ø-h-sc- mw), hnizm-kn-i-fm-bmepw Ahn-izm-kn-I-fm-bmepw X߃ snøp- -sx mw icn-bm-sw t_m y-øn-emwv snøp- -Xv. Ae-dp- -hs hnnmcw Xs Ae sszh-øn-\n- - am-sw- m-wv. AXns\ FXn p- -hs hnnm-c-hpw, Xß-fpsS FXn pw {]Xn-tcm- [hpw Cuiz-c-\n-jvS-am-sW- m-wv. sszh-ønepw ac-wm-\- c Pohn-X-Ønepw hnizm-kan- m-sx-bn-cp ap apjy-a{ n {io \mb-\m Hcn- tnmzn p: Bcm-[-\m-e-b-Øn k Δ-i- -\mb `K-hm D-s - n, ""`K-hm\pth n F n\v ]mdmhv \n Ww?'' Bcm-[-\m-e-b-Øns api-fn CSn-sh- m-xn-cn- m CSn-an- c m-i-hnw F n\v ÿm]n- Ww? `K-hm\v CSn-an- -ens\ t]sntbm? At±-l-Øns bp n-nn- -bn AXv icn-bmb tnmzy-am-wv. Hcp-hs ap Ime A\p-`-h-ßfpw Ct m-gsø Nn m-k- Xn-Ifpw kzm[o-\-ß-fp-amwv Ahs Ct m-gsø hm p-ifpw {]h Øn-Ifpw {]Xn-^en- n- p- -Xv. \Ωfnepw kaq-l-ønepw sszh-øns ]cn- m-\-øn-s\-xn-cmbn Db ps]m-ßp hnnm-c-ßfpw k -ev]-ßfpw {InkvXp-hn-t\m-Sp A\p-k-c-W-Øn-\pambn Iog-S- -W-sa- n (2 simcn. 10:5) \Ωn am w Bh-iy-am-Wv. sszh-cm-py-øn-\p-th- nbmwv {]h Ø\sa nepw \Ωƒ X Im-cy- m-c-\m-sw- n a p- -h\v \ΩpsS {]h Ø\w sim v D m- p _p n-ap v \Ωƒ ]cn-k-wn- m-dn-. F m I Ømhn-\n-jvS-{]-Im-c-ap k`m-tbmkw F mwv \Ωƒ IqSp- -Xv, [\y-\mb GIm-[n-]- Xn-bmb cmpm-[n-cm-p kt m-j-tømss \ΩpsS CS-bn F mwv Bk-\-ÿ-\m- Ip- Xv? 10 h j-ß-fmbn ÿnc-ambn {]kn- o-i-cn- p-sim- n-cn- p "tnmtzym-øc-thzn' ]pkvx-i-am- m Xmev]-cy-s -Sp- p. kl-im-cn-i-fm-im Xmev]- cy-ap- -h hnhcw Adn-bn- p-i. GEORGE PHILIP THEKKEKARA. PHONE NO: Nn -Iƒ ] -ß-fm... hn-fn X-s -bm-bn-cp- p. I-tØm-en- -\m-bn h-f -Ø-s - Rm Aƒ-Øm-c-_m-e-\m-bpw thtzm-]-tz-i A- ym-]-i-\m-bpw si-kn-ssh-fw sk-{i- -dn-bm-bpw I-tØmen- m-k-`-sb tk-hn- Rm, H-cp \m-fn ss_-_nƒ-{]-im-c-ap- Nne k-xy-߃ a-\- n-em- n-b-xn-s\-øp-s - v, I-tØm-en- m-k-` hn- v ssz-h-a- -tfm-sp tn - -t mƒ, sim-t - m-sp a- p hn-izm-kn-i-fm-cpw D- m-bn-cp- n-. h-en-sbm-cp Iq- -Øn-s \-Sp-hn H- -bv- v...-ssz-h-øn-\p kv-txm- {Xw. A-hn-Sp-sØ Ir-]! ]p-kv-x-i-øn-se A-dn-hn-s _-e-øn H- -bv- v \n - m-\p- N- q- w X- ssz-h-øn-\p kv-txm-{xw! ss_-_nƒ F- B ]p-kv-x-iw. A-Xn-se A-dn-hp-Iƒ...-A-sX, B ]p-kv-x-i-øn-s _-e-øn H- -bv- v \n - m-\n-s-bm-bn. hn-iz-kn- p kv-\m-\-ta- v ssz-h-a- -fp-ss Iq- -tøm-ss tn -s - nepw ]-e-t m-gpw Rm H- -s - p t]m-ip- A-h-ÿ-bp- m-bn. ]-t A-dn- k-xy-߃- p-th- n \n-e sim- m - -A-Xp H- -bv- m-sw- n-epw- -ssz-hw C- p-h-sc k-lm-bn- p. txm-ev-]n- m-\pw H- -s -Sp-Øm-\pw t\m- n-b [m-cm-fw a-\p-jy-cp- m-bn-cp- p-sh- n-epw ssz-hw A-h-cp-sS Iq- -Øn-ep- m-bn-cp- n-. A- ß-s\ ssz-hw A-\p-Iq- -e-am-b-xp-sim- v B - pw C-Xp-h-sc F-fn-b-hs\ X-I - m I-gn- -Xp-an-. ssz-h-øn-\p \-μn. ssz-h-a- -tf, ss_-_nƒ F- ]p-kv-x-iw ]-I - p X-cp- A-dnhn-s A-Sn-ÿm-\-Øn \mw [o-c-x Im-Wn-bv- p-i. \mw H- -s - m-epw D-d- p-\n - p-i.

7 2018 NOVEMBER 25 BELIEVERS JOURNAL ]m-ã tp- -_v am-xyp Um-f-kv: C- y s]- -t mkv-xv ssz-h-k-` sl-t{_m Umf-kv k`mw-khpw, Xn-cp-h- B- n-en-øm- \w ]-g-º- n lu-kn ]m-ã tp- -_v am- Xyp (k-æn- 66) lr-z-bm-lm-xwaq-ew ti-c-f-øn h- v \n-xy-xbn {]-th-in- p. kw-k-v-im-cw \S-Øn. ]-tc-x-s k-l-[ -Ωn-Wn kq-k-ω (im- -Ω) am-xyp ]-Ø- \w-xn- a-wn-bm- v Ip-Spw-_mw-K-am- Wv. a- ƒ: jn-t\m-pv - _n-pn am- Xyp, a-t\m-pv - {In-Ão am-xyp. ]m-ã Sn.Fw.tP- -_v dm- n: h-b-e- Ø-e sf.]n.- kn k-`m ip-{iqj-i-\pw C-S- pfw X-In-Sn- p-d- Øv Ip-Spw-_mw-Khp-am-b ]m-ã Sn.Fw.tP- -_v (X- - 62) \n-xy-x-bn {]- th-in- p. kw-k-v-im-cw H-tŒm-_ 11 \v sf.]n.kn dm- n ssh- w s_-ty k-`-bp-ss sk-an-tøcn-bn \-S- p. ]m-ã -am-cm-b si.kn.txm-a-kv, cm-pp ]q-h- me, jn-_p s\-sp-th-en, kn.kn.f-{_-lmw, h -Ko-kv G- {_-lmw Xp-S-ßn-b-h ip-{iq-j- Iƒ- v t\-xr-xzw \ -In. `m-cy: Ip-º-g am-fn-tb- kp-io-e tp- -_v. a- ƒ: t^- _ tp- -_v (A-[ym-]n-I), tkm- Pn tp- -_v (A-_p-Zm-_n). a-cpa- ƒ: en-tpm tpm -Pv (Xn-cp-h- \- -]p-cw), en m tkm-pn (A- _p-zm-_n). si. kn. kmap-th ]p\-eq : s\- n- - n Kn-se-bm- Zn (sa-gp-th-en, aq-tø-dn Ip- Spw-_mw-Kw) I-cn- -Øn sn-dnbm km-ap-th (si.-kn. kmap-th 80). \-hw-_ 6 -\v \n- h -j-߃ sf-]n.kn ^m-an-en tim -^-d -kv \m-j-w sd-{]- sk o-hv B-bn-cp- p. Hm sse ss_-_nƒ Ã-Un an-j- \n k-po-h-am-wv. `m-cy sp- n am-xyq 2019 se sf ]n kn ^man-en tim -^-d -kv \m-j-w te-uo-kv tim- -Hm-Un-t\- -cm-wv. k-v-im -_-tdm F-_-t\-k ti-c-f s]-s -tim-kv-x N -Nv ]m-ã B-Wv F-_n si.s_ Adn-bn v _neo-thgvkv tpw-en-te- p tej-\-߃, hm - Ø-Iƒ a v F m IØn-S- ]m-sp-ifpw Ipº-\mSv Hm^okn-te v am{xw Ab-bv p- I. Believers Journal Kandankeril Bldg, Kumbanad P.O., Thiruvalla Pin: Ph: \n Xy X bn Xy-X-bn {]-thin- p. kw-kv-imc-ip-{iq-j 9 sh- n πm-t -cn N - v Hm-^v tkm-uv sk-an-tø-cn-bn ]m-ã Fw. F. t_-_n \-S-Øn. `-h-\-øn \-S- ip-{iq-j-bn ]m-ã -am-cm-b G- {_-lmw am-xyp, tpm-kv Nm-t m, tdm-bn tpm, n. Un. _m-_p, km-p Cu-tim, k-pn ^n-en- v, tpm - v Um-\n-tb F- n-h ip-{iq-jn- p. _n-eo-th-gv-kv tp-wen-\p-th- n ]m-ã si. sp. am- Xyp A-\p-tim-N-\w A-dn-bn- p. t`m- m BHEL Zo -L-\m-fp- Iƒ Po-h-\- m-c-\m-bn-cp- p. sf.- ]n.-kn. t\m -tø do-pn-b Iu -kn Aw-Kw, sf.-]n.-kn. ]p-\-eq sk {S-j-dm, I-Ω- n-bw-kw, πm-t -cn s_-ty sf.- ]n.-kn. sk-{i- -dn, {S-j-d, F-gp- Øp-Im-c F- o \n-e-i-fn {]- h -Øn- n- p- v. {In-kv-Xo-b {]-kn- o-i-c-w-ß-fn si.-kn. km-apth t`m- m F- Xq-en-I \ma-øn \n-c-h-[n te-j-\-߃ F- gp-xn-bn- p- v. `m-cy: G-en- p- n (dn-. D-tZym- K-ÿ t]m-eo-kv Un- m - v-sa v a- [y-{]-tz-iv). a- ƒ: kq-k, kphn. km-p. a-cp-a- ƒ: _m-_p tpm, B-\n. sp.ta-gv- -kn Xn-cp-h-\- -]p-cw:.g. Pn. hng-hq k-`w-k-hpw Xn-cp-h-\- -]p-cw Cu-Ãv sk- k-t -kv-iqƒ I -ho-\-dp-am-b hn -sk v km-dns `m-cy sp. ta- gv- -kn \-hw.13 \v \n-xy-x-bn tn - -s - p. kw-kvim-cw \SØn. a- ƒ: dn-tpm-bv hn -sk v, dn-\n hn -sk v. Sn.Fw am-xyq (86) ssa-e-{]: A-cmw-tIm ap D-tZym- K-ÿ sx-t tim-e-øv Sn.Fw am-xyq (86) \n-cym-x-\m-bn. N - v sf ]n kn Xn-cp-h-\- -]p-cw t\m -Øv sk -dn-se hn-hn-[ Npa-X-e-Iƒ \n -h-ln- n- p- ]m- à F-_n sf ]n kn sh-ºmbw sk-s kv-t]m -k an-\n- Ã-cm-Wv. l-s -ep-øm ss{i-kv-xh ]-{X-Øn-s hm -Øm {]-Xn-\n- [n-bpw, sf kn ]n F-^v Im-\- U ÿm-]-imw-k-hp-am-wv. k-poh k-`m {]-h -Ø-I-\m-b {_-Z km-_p I -tω sf ]n kn sk- {I- -dn-bm-wv. k-`-i-fp-ss sf-iy-x-bv - pw Im- Hm-^v tkm-uv ssz-h-k-` Iu- -kn sa-º-, ]-Ø-\w-Xn- Un-kv-{Sn-Œv sk- {I- -dn, ssa-e-{] sh-ãv sk-{i- dn F- o \n-e-i-fn {]-h -Øn- n-sp- v. kp-hn-ti-j-th-etbm-sp- Xm-ev-]-cyw \n-an-øw tpm-en cm-pn sh- p ssa-e-{]-bn {]- h -Ø-\w B-cw-`n- p, Xp-S - v 1990 N - v Hm-^v tkm-uv {]-h - Ø-\-tØm-Sp tn - p, kz- w ÿ-e-øp k-`m-lmƒ ]-Wn-bm ap -ssi F-Sp-Øp. kw-k-v-im-cw h-k-xn-bn ip-{iq-j-bv- v tijw ssa-e-{] sh-ãv N - v Hm- ^v tkm-uv k-`-bp-ss I-co-e-øsØ sk-an-tø-cn-bn \SØn. `m-cy tim-im-ω Ip-_-fmws]m-bv-I \n-d-b-\q Ip-Spw-_m-Kam-Wv. a- ƒ: t_m-_n (_mw- q ) _n-pp. a-cp-a- ƒ: s_- n, ta-gv-kn. adn-bmω txmakv Xriq : Nmemw-]m-Sw sf.- ]n.-kn. k-`mw-kam-b In-g-t - Xn ]-tc-x-\mb si. Fw. txm-a-kn-s `mcy a-dn-bm-ω txm-a-kv (81) \-hw-_ 14\v \n- Xy-X-bn {]-th-in- p. kw-kv-imcw ]n-t -Zn-h-kw k-`m sk-an-tøcn-bn ]m-ã si. B cm-p \n -Δ-ln- p. `-h-\-øn \-S- ip-{iq-j-iƒ- v ]m-ã sd-pn h - Ko-kv t\-xr-xzw \ -In. I -Ør- Zm-k- m-cm-b si. kn. D-Ω, t_-_n G-{_-lmw, F.-Un. tpm -k, n.-fw. tpm-k-^v, kn. hn. Nm-t m F- n-h ip- {iq-jn- p. _n-eo-th-gv-kv tp-wen-\p-th- n ]m-ã si. sp. am-xyp A-\p-tim-N-\w A-dn-bn- p. a- ƒ: ]m-ã si. n. a-ømbn, tam-fn, ta-cn, t{k-kn, tpmfn, cm-pp, tpm-bv-kn. a-cp-a- ƒ: B-\n, ]m-ã F-^v. Ão-^, _m-_p, sd-pn, t\m-_n, en-kn, tpm-bn. 01 sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b-... \-U-bn ]p-xn-b k-`-iƒ B-cw- `n- p- -Xn-\m-bpw ]- -Xn-Iƒ cq- ]o-i-cn- p-sa- v `m-c-hm-ln-iƒ Kp- Uv-\yq-kn-t\m-Sv ]-d- p. lu-kv tπm- p-iƒ hn-ev-]-\-bv- v Ip-º-\m-Sp sa-bn tdm-un \n- p 400 ao- A-I-e-Øn ho-sn-\p A-\p-tbm-Py-am-b lu-kv tπm- p-iƒ hn-ev-]-\-bv- v. 10 sk v, 8 sk v, 7 sk v (C-S-\n-e- m th- ). t^m , klmbn pi... C-cp hr- -I-fpw X-I-cm-dn-em-b Kr-l-\m-Y k-lm-bw tx-sp- p sf. ]n. kn. CS-a k`mw-k-amb cm-p Nm-t m I-gn- c- v h -j-am-bn C-cp hr- -I-fpw X-I-cm-dnem-bn h-f-sc-b-[n-iw I- w A-\p-`-hn- p- p. X-Sn-an- n tpm-en sn-bv-xn-cp- C-t±-lw In-Uv-\n tcm-k- Øm `m-c-s - v Nn-I- -bn-em-b-xn-\m tpm-en- v t]m-ip-hm km-[n- p- n-. tkm-ip-ew sa-un- tim-sf-pv, A-\- -]p-cn tlm-kv-]n- F- n-hn-s-ßfn c- p h -j-tøm-f-am-bn Nn-In \-S-Øp- p. C-t mƒ sim- w sa-un-kn- n tlm-kv-]n- -en Nn-In- -bn Xp-S-cp- p. B-gv-Nbn c- v U-bm-en-knkv ho-xw sn-bv-xp sim- n-cn- p- p. C-Xn-\n- S-bn ]-e {]m-h-iyw a- - n-ø-hpw \yp-tam-wn-b-bpw _m-[n- v h- f-sc-b-[n-iw t -i-ß-fn Iq-sS t]m-bn. Ct mƒ BgvN-bn \mev Ubm-en-knkv snø-w-sa- mwv tumivs am \n t±-in- n-cn- p- - Xv. \- -bp-ss D-d-hv h- m-ø am-\y hm-b-\- m Cu {]n-b-s - -h-s\ k-lm-bn- p-hm A-`y - n- p- p. Nn-In - m-bn `m-cn- Xp-I B-h-iy-am-b Cu ÿn-xn-bn Cu Ip-Spw-_-Øn-\m-bn {]m - n- phm-\pw k-lm-b-øn-s I-cw \o- phm-\pw A-t]- n- p- p. CS-a s^u-d _m n NnIn- -bpss Bh-iy-Øn-\mbn A u v XpS-ßn-bn- p- v. kn. cm-p, s^-u-d _m- v C-S-a, Alc No: , IFSC Code: FDRL hnemkw: cm-p Nm-t m, Sn- p `-h, C-S-a ]n.h. ]p-\-eq , t^m Un-kv-{Sn-Œv I -h -j tim- -bw: N - v Hm-^v tkm-uv C C -Uy tim- -bw Cu-kv- v Unkv-{Sn-Œv I -h -j \-hw-_ 29 ap-x Un-kw-_ 2 h-sc am-ßm- \w a-μn-cw ]o-sn-i-bn ssa-xm-\-øp \-S- pw. Un-kv-{Sn-Œv ]m-ã hn.]n.txm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. ]m-ã -am-cm-b A-\n sim-sn-tøm- w, A-\o-jv G-e- m-d, si.sp.txm-a-kv Ip-a-fn, A-Pn B -Wn F- nh hn-hn-[ Zn-h-k-ß-fn h-n-\-{]-`m-j-ww \-S-Øpw. Zn-h-k-hpw ssh- In- v 6 ap-x 9 h-sc-bm-wp I -h -j. Un-kw-_ 2\p cm-hn-se 9.30 ap-x 1.00 h-sc kw-bp- B-cm-[-\. kv-t - v Hm-h -ko-b ]m- à kn.kn.txm-a-kv ap-jy-k-tμ-iw \ -Ipw. sn-ß- q ss{i-kv- v knw-tk-gv-kv Km-\-ip-{iq-j \n -h-ln- p-sa- p ]-ªn-kn- n I -ho-\ - am-cm-b ]m-ã ]n.f.cm-p, ]m-ã i-in-[-c Fw.Fw. F- n-h A- dn-bn- p. hf- -h w: Akwªn Hm^v tkmuv hf- -h w CuÃv k`bpss B`n-ap-Jy-Øn 2018 \hw-_ 29 Unkw-_ 2hsc kphn-tij-tbm-khpw kwkox hncp pw \S- pw. Znh-khpw sshin v 6 awn apx 9 hsc- \-S- p I h j-\n ]mã am-cmb spbnwkv Fw. t]mƒ, APn B -Wn, ]n. Fkv. tpm Pv, A\ojv Ge- md F n-h {]kw-kn- pw. \ncww loenwkv saeun Km\-ip-{iqj \n Δln- pw. ]mã eme- Pn. ip{iq-j-iƒ v t\xrxzw \ Ip- p. snß- q : N v Hm^v tkmuv ticfm dopn-b snß- q sk I h j 2018 Unkw-_ 6 9 hsc Hm-Xd Fw.Pn. tkma satωmdnb {Ku n \S- pw. sk ]mã si. sp. tpmkv DZvLm-S\w snøp tbmk-øn dh. tum. si. kn. kæn- p n (sszh-k` Hmh kn-b ) ]mã amcmb APn B Wn dm n, si. kpn NmØ-t -cn, tpmtam amxyp, an nkv Pm kn kæn- p n F n-h hnhn[ Znh-k-ß-fn hn-\-{]-`m-jww \S-Øpw. Unkw- _ 9\v kwbp Bcm-[-\bpw, I Ør-taibpw D- m-bn-cn- pw. ]mã tpmtam amxyp apjy-k-tμiw \ Ipw. ]I D]-hmk {]m -\, ]mtãgvkv tim ^-d kv, F.-F. ssh.-]n.-c., Fkv.- F-kv. ktω-f\w F nh \S- pw. sk Izb Km\-ip-{iqj \n Δln- pw. 01 ssh. ]n. C. P-\d Iym-ºv... {]kn-u v ]mã G. n tpmk-^ns A y- -X-bn IqSp ktω-f-\-øn tã v Hmh kn-b dh. kn. kn txmakv Iymºv DZvLm-S\w snøpw. Chm. kmpp tpm amxyp, ]mã {]n kv txmakv dm n F n-hcpw a p sszh-zm-k- mcpw hnhn[ sk -\p-i-fnse m p-iƒ v t\xrxzw \evipw. Gsd ]pxpa-i-tfmss \S- p Cu h jsø Iymºn\v ssh. ]n. C kwÿm\ sk{i- dn amxyp t n-bpss t\xr-xz-øn tã v t_m Uv hn]p-e-amb {Iao-I-c-W-߃ snbvxp hcp- -Xmbn ]ªn-kn n I ho-\ ]mã ^n n tpmk^v Adn-bn- p. SHALOM MINISTRIES - COCHIN ssz-h-øn-s A-f-h- Ir-]-bm I-gn- 13 h -j-sø {]-h - Ø-\-Øn-s ^-e-am-bn hm-g- m-e-bn H-cp ÿ-ew k-` cq-]o-ir- X-am- p-hm C-S-bm-bn. F- m Cu k-`-bv- v H-cp sk-an-tø-cnbp-ss B-h-iy-ap- v. B-b-Xn-te- v G-I-tZ-iw 12 e- w cq-]-bpss B-h-iy-ap- v. A-Xn-\m-bn ssz-h-p-\-øn-s hn-e-tb-dn-b {]m - -\-bpw k-l-i-c-w-hpw A-`y - n- p-sim- p- p. SHALOM MINISTRIES, A/c No: , IFSC Code: FDRL , SWIFT Code: FDRLINBBIBD

8 Printed & Published by Peter Mathew Owned By M.V. Philip Mekkattu House, Payippad P.O, Alappuzha , Samkutty Mathew Koipurath House, Makkapuzha.P.O., Ranni,PTA , Peter Mathew, Valliyathu House, Kallumkal P.O., Thiruvalla, PTA Published From P.B. No. 8, R.S.P.O.Thiruvalla, Pin: Pathanamthitta (Dist) & Printed at Cochin Printech Pvt Ltd., Udyogamandal P.O., Ernakulam Dist. Kerala, Editor - Samkutty Mathew.