sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

Size: px
Start display at page:

Download "sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp"

Transcription

1 - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm -tum: sf.]n.knbv- Kw C-cp-]-Øn-sbm- p Aw-K F- v Im-\-U-bn-epw do-pn-b-\m-bn; {]- I-v-kn-Iyp- o-hv- - Dƒ-s -Sp- I-Ωn- nsb sx-sc-s -Sp-Øp. Y-a. {]-kn-u- m-bn ]m-ã s]- \n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn-bmbn ]m-ã s_- n am-xyp F- nbm ({]-kn-u -) v- ]m-ã kw h - ]m-ã s]-\n-tb sn-dnh-cp-ss t\-xr-xz-øn-ep- ]p-xnb Iu -kn F-Iv-kn-Iyp- o-hv I- s_- n am-xyq(sk-{i- -dn )]m-ã Ko-kv (ssh-kv - -{]-kn-u -) v ]m-ã Ωn- n cq-]o-ir-x-am-bn. H-tŒm-_ F-_n si. s_ (tpm.sk-{i- dn ){_-Z.km-_p am-xyq ({S-j-d ). 25 \v sf ]n kn P-\-d {]-kn- U -]m-ã v- tp- -_v- - tpm-wn-s - Im-\-U-bn-se C- ym s]-s s m-kv-xp ssz-h k-` _- -Øn- bpw, {_-Z t\m-_nƒ tpm-wn-s - bpw A- y- -X-bn tn - tbm- ep- A- q-dn - -cw hn-izm-kn- sf ]n kn a-lm-cm-{ tã- n-\v ]p-xn-b t\-xr-xzw ]m-ã ]n tpm-bv {]kn-u v ]p-s\: \-hw-_ 8 \v ]q-s\-bn \-S- s]m-xp-tbm-k-øn sf ]n kn a-lm-cm-{ tã- n-s h -j-sø ]p-xn-b 25 Aw-K t\-xr-xz-sø sx-c-s -Sp-Øp. ]m-ã ]n tpm-bv ({]-kn-u v), ]m-ã si Fw h -Ko-kv (ssh-kv {]-kn-u v), ]mã si F am-xyp (sk-{i- -dn), {_-Z h -Ko-kv F- {_-lmw (tpm-bn v sk-{i- -dn), {_-Z Fw kn h -Ko-kv ( {S-j-d ) F- n-h-cm-wv Xn-c-s -Sp- -s - -h. C-hsc IqSm-sX 20 Aw-K Iu kn sa-tº-gv-kn-s\-bpw Xn-c-s -Sp-Øp. {_-Z txm-a-kv am-xyp C-e- I-Ωn-j-W B-bn tk-h-\w A-\p-jvTn- p. km n ti-c-f-øn-s k-am-[m-\-øn-\mbn {]m - n- p-i. D-Ø-tc- y-bn ]-e-bn-s-ß-fnepw h - o-b I-em-]w B-fn- -S - n- p- -t m-gpw a-xku-lm -±w Im-Øp kq- n- \m-sm-wv ti-c-fw ]m-ã si. F. amxyp sk{i- dn {_-Z Fw kn h -Ko-kv {Sj-d C y-bn-se A-dn-b-s -Sp- A-t m-f-pn-ãv hn-im aw-k -hm- Un-sb ssn-\o-kv I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n X-ß-fp-sS _u- n-i ti- {μ-øn-te- v {]-_- w A-h-X-cn- n- m -Wn- p. I-gn- -am-kw A-h-km-\ B-gv-N-bn-em-bn-cp- p Cu {]-txy-i k-tω-f-\w. ss{ikv-x-h hn-izm-k-sø- - n ]Tn- m- ssn-\o-kv I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n D-b - \n-e-hm-c-øn D- H-cp K-th-j-W ÿm-]-\w ÿm-]n- n- p- v. F- m h -j-hpw \-S- p- Cu ÿm-]-\-øn-s K-th-j-W I-fp-sS sf-iy Iq- m-bv-a-bm-wn-xv. {]-kn-u m-bn Xn-c-s -Sp- s - ]m-ã s]-\n-tb sn-dnbm sf.]n.kn ÿm-]-i t\- Xm- -fn H-cm-fm-b ]m-ã Sn Pn D-Ω- -s a-i-\m-wv. \m-ep ]-Xn- m- m-bn Im-\-U-bn ]m - p- C-t±-lw ssm-dm -tum-bn-se sf.]n.kn sl-t{_m s]-s s m-kv-x N v A-tkm-kn-tb- v ]m-ã-dm-wv. ssh-kv{]-kn-u - v- ]m-ã kmw h -Ko-kv- - F-Uv-a n-se ti-cf s]-s -s m-kv-x A-kw-ªn k-`m ip-{iq-j-i-\m-wv. ]n.ssh.]n.f, k - -tu k-v-iqƒ k-po-h {]-h -Ø-I-\pw, Iw-]m-jv t^m G-jy U-b-d-Œ-cp-am-Wv. sk-{i- -dn-bm-b ]m-ã s_- n am-xyq bp-ssw- -Uv {In-kv- Xy s]-s -t m-kv -X s^-t m- jn- v- - ip-{iq-j-i-\m-wv. ]-Xn-t\-gp h -j-am-bn Im-\- U-bn ]m - p- C-t±-lw Nn-e 06 A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv {]-f-b Zp-cn-Xm-izm-k {]-h -Ø-\-߃ c- mw L- w Xp-S- -am-bn Xn-cp-h- : H-cp \q- m- n-\n-sbn ti-c-fw I- G- -hpw h-enb Zp-c- -Øn Zp-cn-Xw A-\p-`-hn- p- -h-sc k-lm-bn- m-\m-bn A- w-ªo-kv- - Hm-^v tkm-uv a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Œv \-S- n-em- p- ]p-\-c- [n-hm-k ]- -Xn-bp-sS c- mw L- w Un-kv-{Sn-Œv kq-{]- v d-h tum ]n F-kv ^n-en- v D-Xv- -Lm-S-\w snbv-xp. Xn-cp-h- Ip- - p-g {In-kv- {]apj At m-f-pnãv hnim awk hmun v ssn\okv IΩyq-WnÃv ]m nbpss Ww tim -^-d -kn ss{i-kv-x-h tem-isø {]-ap-j-sc {]-_- w A-h-X-cn- n- m ]m - n -Wn- m-dp- v. Cu h - jw hn-im aw-k hm-un- m-wv -Ww e-`n- -Xv. C- y ss{ikv-x-h hn-izm-k-sø F-ß-s\ kzo-i-cn- p F- pw A- Xn \n- v ssn-\-bv- v F- v ]Tn- m I-gn-bpw F- -Xp-am-bn-cp- p {]-_- -Øn-s hn-j-bw. ssh. ]n. C P-\d Iym-ºv kn-kw-_ hsc ap-f- p-g-bn dh. kn. kn. txmakv ]mã F. n. tpmk^v Chm. kmpp amxyp ]mã {]n kv txmakv ap-f- p-g: N v Hm-^v tkm-uv C C -Uy ti-c-f tã v ssh. ]n. C P\-d Iymºv Unkw-_ 24 apx 26 hsc apf- pg kotbm Ip v B. F^v Ip v I h j HmUn-t m-dn-b-øn \S pw. ssh. ]n. C kwÿm\ 07 Cu tim -^-d kn-s\- p-dn- p- s^-bv-kv-_p- v Ip-dn- n aw-k -hm-un A- [n-i-am - pw A-dn-bn- m-ø Nn-e N-cn-{X k-xy-߃ kq-nn- n- p. ssn-\-bn I- Ωyq-Wn-kw sim- p-h- ]m - n t\-xm-hv amthm _n-pnw-kv bq-wn-th-gv-kn- nbn-se sse-{_-d-dn kq- n- p-imc-\m-bn-cp- p. ssn-\-bn-se G- -hpw h-ep-xpw {]-i-kv-x-hp-am-b {_Z amxyp t n Xy A-kw-ªn Hm-^v tkm-uv k- `-bn \-S- {]-txy-i k-tω-f-\- Øn Un-kv-{Sn-Œv sk-{i- -dn d-h Sn hn ]u-tem-kv A-[y- X hln p. F Pn bp-ss ti-c-f-ønse Zp-cn-Xm-iz-k {]-h -Ø-\-߃- p t\-xr-xzw \ -Ip- an-j-\- dn d-h tum sf-k-iv sn-dn-bm tum kq-k sn-dn-bm a-[y-ta- J-em U-b-d-Œ d-h F s_-\ tkm-kv Un-kv-{Sn-Œv kn F {]-kn- U - v- d-h kmw C-f-º k - -tu k-v-iqƒ U-b-d-Œ kp-\n ]n h- cv-ko-kv Zq-X am-kn-i No-^v F- Un- d-h \n- v-k h-cv-ko-kv, Sn Fw am-xyp ( Kp-Uv \yqkv) ^n- n ]n am-xyp (kz -Ko-b [z-\n ) jm- Pn am-dm \m-ym Xp-S-ßn-b-h B- iw-k-iƒ A-dn-bn- p. Zp-cn-Xm-izmk {]-h -Ø-\-ß-fp-sS c- mw L- -am-bn {]-txy-i k-a-xn ]T-\w \- S-Øn Xn-c-s -Sp- -s - -h - m-bn H-cp tim-sn cq-]-bp-ss km-º-øn- I k-lm-b-am-wv \ -Ip- -Xv. {]- f-b k-a-bw ap-x F Pn k-` \- S-Øn h-cp- c- m {]-h -Ø-\- ߃- pw k-lm-b-߃- p-am-bn c- -c-t m-sn-tbm-fw cq-] C-Xn-t\m-S-Iw Nn-e-hn- -Xm-bn Un- 05 {]Imiv ]n. timin _n-pnw-kv bq-wn-thgv-kn- n Iymw-]-kv ÿm-]n- -Xv A-ta- 06

2 - 2- BELIEVERS JOURNAL 2018 NOVEMBER 25 ]{Xm-[n] kanxn c m-[n-imcn dh. tpm v hn. -ta- m v snb am cmp Bcy- - n sshkv snb am hn k tpm v No^v FUn ]mã kmwip n amxyp amt\-pnwkv FUn- Fw.-hn. ^nen v Kƒ^v FUn ]mã _npp tpmbn k p-te-j amt\-p {_Z si. n. tpmjzm I -t -cn tim Un-t\- ]mã si. sp. amxyp ae-_m tim Un-t\- ]mã tpm_n si. tpm _neo-th-gvkv tpw hm jni hcn-kwjy C y-bn : 200 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U: $ 40 bp.-si: 20 Bbp-jvImew: 2000 cq] Kƒ^v cmpy-߃: 1500 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw _neo-thgvkv tpw P.O.Box:31 Manjadi.P.O., Thiruvalla Kerala, India BELIEVERS JOURNAL P.O.Box: Atlanta, GA USA Mob: (INDIA) OFFiCE: Ph: (USA) E- mail Website Adn-bn v _neo-thgvkv tpw-en hcp tej-\-ß-fn-sebpw ]Xnhp ]w n-i-fn-sebpw B i-b-ßfp-ssbpw A`n-{]m-b-ßfp-sSbpw DØ-c-hm-ZnXzw Fgp- Øp-Im p-am-{x-am-wv. ]{Xm-[n-] ti-c-f-øn-se A-Sp-Ø-Ime-Øm-bn A-c-tß-dp- kw-`-h߃ cm-{ o-b ap-x-se-sp- n-\p- th-zn-bm-bn am-dp- p F- -Xm-Wv k- Xyw. i-_-cn-a-e kv-{xo {]-th-i-\- hp-am-bn _- -s - v H-tcm-Zn-h-khpw ]p-d-øp h-cp- hm -Ø-Iƒ A-Xm-Wv sx-fn-bn- p- -Xpw.A-dnt m A-Xn-bm-sX-tbm cm-{ o-b ]m - n-iƒ a-d- p t]m-ip- H-cp k-xy-ap- v a-x-sø-bpw cm-{ o-bsø-bpw Iq- n- -e -Øn-bp- sxc-s -Sp- v X-{ -߃ \n-b-a-øn- \p \n-c- p- -X- F- -Xm-W-v A- Xv. A-Xn-s {]-k- -am-b H- m- Wv A-gn-t m-sv \o-b-a-k-`m a-fie-øn-se Xn-c-s -Sp- v A-km-[phm- n-b-xn-eq-ss-bpw I- -Xv. 951 se C- y P-\-{]m-Xn-\n-[y-\nb-a-Øn-se h-ip- v 123 sx-c-s - Sp- v A-gn-a-Xn-Iƒ \n -h-nn- n- p- v. A-Xp-{]-Im-cw Pm-Xn-a-X-`mj-hw-i A-Sn-ÿm-\-Øn sx-cs -Sp- v {]-Nm-c-Ww \-S-Øp- - Xpw thm- v tx-sp- -Xpw A-tbm- Ky-X-bv- v Im-c-W-am-Ipw. cm-{ ob-]m -Sn-Iƒ thm- n-\p-th- n Pm- Xn-bpw a-x-hpw D-]-tbm-Kn- -cp-sx- v 2017 se G-gw-K `-c-w-l-s- \m s_- n-s hn-[n A-k-μn-Kv- [-am-bn hy- -am- p- p- v. `-c- W-L-S-\-bv- v hn-t[-b-am-bm-wv cm- { o-b-]m -Sn-Iƒ {]-h -Øn-t - sx- -v A- -sø No-^v P-Ãn-kv Sn F-kv Xm- q t\-xr-xzw \ - In-b s_- v hy- -am- n-bn- p- v. sx-c-s -Sp- n-se a-x-pm-xn {]-tbm-kw A-gn-a-Xn-bm-bpw `-c-w- L-S-\m-ew-L-\-am-bpw I-W- m- p- -Xn-\p-]p-d-sa P-\-{]m-Xn-\n-[y- \n-b-aw 123mw h-ip- v {]-Im-cw Ip- -I-c-am-sW- pw A-X-\p-k-cn- v sx- H-cp ssi-am-{xw! 1978 Rm \m-emw- m- n ]Tn- p- Im-ew. Ip- p-{su-k-dn- v Nn- m- p-i-c-bn-se sk- v sk-_m- Ãy -kv ssl-kv -Iq-fn ]Tn- m t]m-bn-cp- Im-e-Øv kw-`-hn- H- cp Im-cyw C- pw Hm -Ω-bn sxfn-a-tbm-ss X-ßn-\n - p- p- v. Ip- p-\m-fn A-]-am-\-Øns h- n \n- k-a-bw F-ßs\ a-d- m I-gn-bpw? h-en-sbmcp Iq- -Øn-s C-S-bn ]-cn-lmk-ta- v \n- \n-an-j-ß-fpw Xp-S - p- m-b "I-Y-bn-se Szn-Ãpw' H- cp-\m-fpw a-d- p-i-bn-. kw-`-hw C-Xm-Wv. kv-iq-fn Izn-kv a- -cw \-S- p-i-bm-bn-cp- p. Ip- n-i-fp-ss A-dn-hv H- p hne-bn-cp-øm-\m-bn kw-l-sn- n- -Xmbn-cn- mw. h-en-sbm-cp lm-fn F- m Ip- n-i-fpw D- v. Izn-kv am-ã B- Zyw tnm-zyw ]-d-bpw. ]n- o-sv A- Xn-s D-Ø-c-am-bn \m-ep Im-cy߃ ]-d-bpw. A-\p-Iq-en- p- -h ssi s]m- -Ww. F- m-h-cpw \ aq-un-em-bn-cp- p. Izn-kv-am-à H-cp tnm-zyw ]- d- v, B-Zy-sØ Hm-]v-j ]-dbp-tºmƒ Ip-sd t] ssi s]m- pw. c m-a-tøxv ]d-bp-tºmƒ th-sd Ip-sd t] ssi s]m- pw. Ir-Xy-am-bn H- pw a-\- n-em-bn-s m- p-a-. \- -t]m-se ]Tn- p- Ip- n-iƒ ssi s]m- p- -Xp t\m- n, _m- n-bp- -h-cpw ssi s]m- p- p-sh- p am-{xw. [ym-\-ti-{μ- Øn-se t]m-se, sh-dp-sx ssi cm-{ o-b ap-x-se-sp- v \-S-Øp- -h c-s -Sp- v d-±m- m-\pw {In-an-\ ti-kv Np-a-Øm-\pw km-[n- p-sa- pw B hn-[n-bn-ep- v. B hn- [n-bn-eq-ss tim-s-xn ]-d- ]-d- Hm-tcm Im-cy-ß-fpw k-a-imeo-\ cm-{ o-b-km-l-n-cy-ß-fp-ssbpw ]- m-ø-e-øn {]-k- - am-wv. \-Ωp-sS `-c-w-l-s-\ hn-`mh-\w-sn-øp- -X-v a-x-\n-c-t]- -Xbm-W-v; A-Xn cm-{ o-b-hpw a-xhpw I-e -Ø-cp-Xv; cm-py-øv \-S- Øp- Hm-tcm sx-c-s -Sp- pw a- tx-x-c-\-s-]-sn-bm-wv; A-Xn-\m -Øs P-\-{]-Xn-\n-[n-bp-sS {]-h - Ø-\-ß-fpw C-S-s]-S-ep-I-fpw a-tx- X-c-am-bn-cn- -Ww F- m-w-v kp- {]ow-tim-s-xn ]-d- -Xv.C-hn-sS, A- Sp-Ø-h -jw h-cm-\n-cn- p- tem- I-v-k-`m sx-c-s -Sp- n-s\ e- yan- v h -Ko-b-hn-tZz-jw Np-c-Øp- {]-Jym-]-\-ß-fpw {]-kw-k-ß-fpw A- -co- -Øn D-b - p-xp-s-ßn. ti-c-f-øn-em-i-s, i-_-cn-a-e-bn kv-{xo-{]-th-iw A-\p-h-Zn- kp- {]ow-tim-s-xn-hn-[n \-S- m- p- -Xns\-Xn-sc I-em-]w A-gn- p-hn- -v cm- { o-b-t\- w sim-øm-\p- ]- -Xnbm-Wv Nn-e \-S- m- p- -Xv. C- Xn-\p ]-I-c-am-bn cm-{ o-b ap-{zmhm-iy-ß-tfm {]-h -Ø-\-an-I-thm kzo-im-cy-am-b \-b-ß-tfm kzo-imcy-x-tbm P-\-߃- p-ap- n h- bv- p-hm cm-{ o-b ]m - n-iƒ- v I-gn-b-Ww.a-X-hpw hn-izm-k-hp-sa- mw cm-{ o-b Xm -]-cy-ß-fp-ss Xn- S-tº- n-bm F- m-bn-cn- pw A- h-ÿ.c-hn-ss k-am-[m-\-]-c-am-b km-aq-ly-po-hn-xw \n-e-\n - ptºmƒ cm-{ o-b ]m - n-iƒ- v h- f - -bn-. a-\p-jy-sc X-Ωn-e-Sn- n- v kw-l -jw kr- n-s - n -am- Nn -Iƒ ] -ß-fm-Ip-tºmƒ... s]m- p- -h-cm-bn-cp- p A-[n-Ihpw. F-s Po-hn-X-Øn am-bm-ap- {Z ]-Xn- n- B tnm-zy-sø- pdn- p C-\n ]-d-bmw. Izn-kv-am-Ã-dp-sS H-cp tnm-zyw C-Xm-bn-cp- p: ""kq-cy-{]-im-i-øn \n- pw \-ap- p e-`n- p- hn- - an G-Xm-Wv? kq-cy-{]-im-i-øn \n- pw hn- m-an-t\m? Ip- n-iƒ- v A-Xn-i-bw! F- m-bm-epw ssi s]m- m sd- Un-bm-bn k-i-e-cpw \n- p. Hm-tcm Hm-]v-j ]-d-bp- -Xn-\-\p-k-cn- v sh-dp-sx ssi s]m- p-i-b-t th- q. B - pw bm-sxm-cp ss -j- \p-an- i-cn-bp-ø-cw G-sX- v A- h-km-\w Izn-kv-am-à ]-d-bp-i-bpw sn-øpw. ""hn- m-an F'' Izn-kv-am-à B-Zy-sØ Hm-]vj ]-d- p-i-gn- p. Ip-sd Ip- n-iƒ C-Xm ssi s]m- n. ""hn- m-an _n'' t\-c-sø ssi s]m- m-ø Ip- n-i-fn Ip-sd t] C-Ø-h-W ssi s]m- n ""hn- m-an kn'' C-Ø-h-W Ip-d- p-t] am-{xta ssi s]m- m D- m-bn-cp- p- q. Im-c-Ww _m- n-bp- -h-sc- mw t\-c-sø ssi s]m- n I-gn- n-cp- p. ""hn- m-an Un'' C-Ø-h-W Rm ssi s]m- n. lm-fn Iq- - n-cn D-b - p. Im-c-Ww ssi s]m- n-b-xv Rm am-{x-am-bn-cp- p. So- -am-cpw F- s t\m- n Nn-cn- p. ]-g-sømen-bn N-hn- n, Im sx- n, tdm- Un-se ]- Nm-W-I-Øn-te- v ho- W-h Rm-\m-Wv F- t]m-se A-h-sc- m-h-cpw F-s t\m- n. ""F- m-wv tam-s t]-cv?'' Iznkv am-ã Nn-cn- p-sim- p tnm-zn- p. ""sk-_m-ãy ''H- pw ]-X-dm-sX Rm a-dp-]-sn ]-d- p. ssi Rm A-t m-gpw D-b -Øn- n-sn- ncp- p. ""th-w-sa- n sk-_m-ãy-\p ssi Xm-gv-Ømw. Cu \m-w-t - Sn \n- pw c- -s -Smw. thtwm?'' Izn-kv-am-Ã-dp-sS kv-t\-ltøm-ss-bp- tnm-zyw. Ip- n-i-sf- mw \n- p Nn-cn- p- I-bm-Wv. So- -am-cpw A-S- n- n-sn- p Nn-cn- p- p. ""ssi Xm-gv-Øn-t m-sm'' A-Sp- Øp \n- hn-cp-x F-t m-sp ]- d-bp-i am-{x-a-. D-b -Øn- n-sn- p \n - p- F-s ssi ]n-sn- p Xm-gv -Øm t\m- p-i-bpw sn-bv -Xp. Rm A-h-s ssi X- n am- n. F-s ssi D-b -Øn-Ø-s ]n-sn- p. Cu tim-a-un-ko I- v Ip- n-iƒ ]n-s -bpw B -Øp Nncn- p. ""i-cn, sk-_m-ãy-\v C-\n ssi Xm-gv-Ømw. Rm i-cn-bp-ø-cw G- sx- p ]-d-bm t]m-hp-i-bm-wv'' Izn-kv-am-Ã-dp-sS kz-cw. ""kq-cy-{]-im-i-øn \n- pw \- ap- p e-`n- p- hn- -an G-XmsW- p sh- m...'' k-z- n-s\ B-Imw- -bp-ss apƒ-ap-\-bn \n - Øn-s m- v Izn-kv-am-à H- p \n -Øn. {_Z cmp Bcy- - n snb am {X-ta A-h - v \n-e-\n - m-\m- Iq. A-Xp-sIm- v C-hn-sS A-h e- yw-h-bv- p- -Xv Xo-c-tZ-i-Øns k-am-[m-\m- -co- w X-I - p- I F- -Xp-X-s. C-Xn X-s a-s m-cp k-xy-ap- v C- y k-aqlw A-Sn-ap-Sn a-xm-fl-i-am-wv. \- Ωp-sS {]m-tbm-kn-i cm-{ o-b-øntem, km-aq-ly Po-hn-X-Øn-tem, `- c-w-iq-s-hpw a-x-hpw X-Ωn-ep- th -Xn-cn-hv F- A - -Øn a- tx-x-c-xz-øn-\v Im-cy-am-b {]-k- n H- p-an-. `-c-w-l-s-\-t]mepw a-x-øn-\pw cm-{ -hy-h-lm-c- Øn-\p-an-S-bn-se A-Xn -h-c-ºp-iƒ \n -h-nn- n- n-.a-xn-\m C-Øcw hn-j-b-ß-fn I- n-t`-z-a-t\y \-Ωp-sS cm-{ o-b t\-xr-xz-øn-s \n-e-]m-sv C-c- -Øm n-s -bpw A- h-k-c-hm-z-øn-s -bpw em-`-]-cn-kc-am-wv.a-x-sø cm-{ o-b-øn-s A-Sn-ÿm-\-am-bn {]-Jym-]n- Cu- Im-e-sØ \n-e-]m-sp-i-fn -\n- pw a-x-sø-bpw cm-{ o-b-sø-bpw k- ºq -W-am-bpw th -s]-sp-ø-ww C- y-bp-ss cm-{ o-b-po-hn-x-øn h -Ko-b-X-hpw a-x-{`m- pw ]-S - p- ]n-sn- -txm-ss-bm-wv a-x-hpw cm-{ ob-hpw X-Ωn-ep- _- w ]p-\- cm-tem-n-\-bv- v hn-t[-b-am- p- p- -Xv.a-X-hpw cm-{ o-b-hpw th-dn- p- \n - -W-sa- Cu ho- -W-Øns kzm-`m-hn-i-am-b Xp-S - -sb- - \n-e-bn-em-wv `-c-w-iq-sw a-x-ap- - am-bn-cn- -Ww F- \n-e-]m-sv A- h-x-cn- n-ip- -Xv.H-cp cm-py-øn-se ap-gp-h B-fp-I-fpw H-tc a-x- Øn hn-iz-kn- m-epw `-c-w-iq-s- Øn-\v a-xw B-h-iy-an- F- -Xmbn-cn- -Ww \-Ωp-sS ho- -Ww.a- Xm-[n-jvTn-X cm-{ o-bw A- n-a-ambn F-Øn-t -cm C-S-bp- -Xv `-c- W-Iq-S-Øn-s a-x-h-xv-i-c-w-ønem-bn-cn- pw A-Xv G-sd A-]-I-S- I-c-hp-am-Wv.X-Ωn tn-cm-ø-h X- Ωn tn-cp-tºmƒ \- -Xv hn-j-en- ]v-x-am-ip- p. cm-{ o-bw hn-jw h- an- n- p- -Xv A-Xn a-xw I-ecp-tºm-gm-Wv. F- p-sim- v cm-{ ob-øn a-xw I-e-cp- p, A-s - n I-e -Øp- p? A-Xv a-x-sø h-f -Øm-t\m B-flo-b-X h - n- n- m-t\m A-. a-dn- p cm-{ o-bw i- -am- m-\pw A-[n-Im-cw ssib-s- m-\p-am-wv. B-flo-b-X-tbm [m -an-i-x-tbm C-Ø-cw _m- -h߃- v am-\-z-fi-am-ip- n-. a-xw cm-{ o-b-tøm-sv Iq- n-t -t - -Xv \n-e-\n-ev-]n-s X-s {]-iv-\-am- Ip-tºmƒ ta-ev-]-d- X-cw A- hn-ip- Iq- p-si- p-i-fp-ss A-[m - an-i-x-sb- p-dn- v A-h - v Nn- n- m-\m-ip- n-. B-flo-b-X-bn- m- Ø a-xw sh-dpw {]-l-k-\-am-wv. cm-{ o-b-tøm-sv Iq- v tn-cp- a-x- Øn B-flo-b-X-bn-.B-flo-b-Xbn- m-ø a-xw A-]-I-S-I-c-am-Wv. a-x-øn-s t]-cn B-bp-[-sa-Sp- m-sa- v A-Xp-sIm- v cm-{ o-b a-x-øn-s B-Nm-cy- m ]Tn- n- pw. B a-x-sø cm-{ o-b-øn \n- v th -Xn-cn- p Im-Wm X-s _p- n-ap- m-wv. Fw. hn. sk_m-ãy F- m-h-cpw izm-k-a-s- n- n-sn- p \n - -th, Izn-kv-am-à ]-d- ph- -Xv ]q -Øo-I-cn- p. ""hn- -an Un'' lm-fn H-cp \n-an-j-tø- v k-ºq -Æ \n-i-_v- Z-X. Ip- n-iƒ hm s]m-fn- p-\n- p. So- -am A-Xn-i-b-tØm-sS F- s t\m- n. ]n- o-sv Kw-`o-c ssiø-sn... sk-_m-ãy F- \m-emw- mp-im-c s]-s - p lo-tdm B- bn. s] -Ip- n-iƒ Iu-Xp-I-tØmsS F-s t\m- n \n- p Iq- p- Im _-lp-am-\-tøm-ss t\m- n. So- -am hm- -ey-tøm-ss-bpw. hm-kv -X-h-Øn F- m-wv kw- `-hn- -Xv? hn-im-e-am-b lm-fn H- -bv- v ssi s]m- n \n - ptºmƒ F-\n- v bm-sxm-cp k-tμl-hpw C- m-xn-cp- -sx- v? ssi Xm-gv-Øm Iq- p-im-c \n -t±-in- n- pw h-g-ßm-sx \n- -sx- v? Ip- n-i-fp-ss Iq- - n-cn ti- v Xo-cp-am- \w Rm am- m-xn-cp- -sx- p-sim- v? D-Ø-cw h-f-sc e-fn-xw. Rm H-cp ]p-kv-x-i-øn A-Xp hm-bn- n-cp- p. kq-cy-{]-im-i-øn \n- pw \-ap- p e-`n- p- -Xv hn- -an Un B-sW- p Rm t\-c-sø hm-bn- n- p- m-bn-cp- -Xp-sIm- m- Wv bm-sxm-cp Ip-ep- -hp-an- m-sx F-\n- v \n - m ss[-cy-ap- mb-xvȧ-sx, ]p-kv-x-i-øn-se A- dn-hp F-\n- p h- m-sx ss[-cyw ]-I - p X-cn-I-bpw, B A-dn-hns _-e-øn X-t -S-tØm-sS \n - p-i-bpw sn-bv-xp. h-en-sbm-cp Iq- -Øn-s C-Sbn H- -bv- v \n - p-i F- -Xv h-en-sbm-cp sh- p- 06

3 2018 NOVEMBER 25 BELIEVERS JOURNAL ssjpp txmakv Rmdbv , km-t -Xn-I-hn-Zy A-\p-Zn- \w hn-im-kw {]m-]n- p-sim- n-cn- p- h -Ø-am-\ Im-e-Øv ssk- _ kp-c- \n-c- -c-am-bn tnm- Zy Nn- -am-bn-s m- n-cn- p-i-bm- Wv. Ip- -Ir-Xy-ß-fp-sS txm-xpw A- Xn-s -d kz-`m-h-hpw ]-cn-tim-[n- ptºmƒ Ku-c-h-ta-dn-b-Xpw `-c-w kw-hn-[m-\-sø X-I - p- -Xp-amb \n-b-a ew-l-\-ß-fm-wv ssk- _ C-S-ß-fn A-c-tß-dn-s m- n-cn- p- -Xv. Iw-]yq-, sk t^m Xp-S-ßn-b Un-Pn- D-]- I-c-W-߃ D-]-tbm-Kn- p-sim- v C -d -s\- v tk-h-\-ß-fn \n-c- -c-am-bn A-Xn-{I-a-߃ A-c-tßdn-s m- n-cn- p-i-bm-wv. \n-b-a kw-hn-[m-\-øn-s -d Zp - -e-x Ip- -hm-fn-iƒ- v k-lm-b-i-am-hp- k-a-im-eo-\ A-h-ÿ-bm-Wv I- ph-cp- -Xv. k-i-e {]-h -Øn-I-fpw C -d -s\- v irw-k-e D-]-tbm-Kn- v sim- v \-S-Øp- h -Ø-am-\ Ime-Øv hy-iv-xn- pw `-c-w kw-hn- ARTICLE ABRAHAM KURIAN NAVEEN This Book has no connection to Edward Bellamy's Book 1898 "The Blindman's world," where the narrator talks about his passion towards Mars and his study towards that. Here as the title states, it has to do with our ability to see from a blind person's world in this massive world of ours where we are always running profusely to attain more significant achievements in life. I had an extraordinary experience while I was in IIM, Ahmedabad studying for a Course which I am passionate about, i.e., the SHRM. And as part of the course, we had to visit a Blind people's association which was very close to the campus. Initially, I was ambivalent to this thought of attending a blind people association as it was a new experience for me, but as we reached there and I met the people out there who were blind, yet having a smile on ssk-_ X- n- p-iƒ ]-e-hn-[w [m-\-øn-\pw am-{x-a- cm-{ -Øns -d \n-e-\n - n-\pw Iq-Sn-bm-Wv C-Xv `o-j-wn-bm-hp- -Xv.tem-Iw B- tkm-f {Km-aw B-Ip-I-bpw, F- ns\-bpw \o-b-{ n- p- -Xv I-ºyq- dpw C -s\- p-sa- co-xn-bn-te- pw tem-iw am-dn. G-sd X- n- p- I-fp-sS tem-i-am-wn- v C -s\- n-s -Xv. Un-Pn-, Hm -sse, F-Sn-Fw, sam-ss_ _m- n-mv F- n-ß-s\ hn-hn-[-co-xn-i-fn \-S- p- km-º-øn-i X- n- p-iƒ tem-i-cm-py-ß-fn-se-ßpw A-c-tßdp- Im-e-L- -am-wn-xv. Cu X- n- p-iƒ cw-k-øv h-cp- -Xv ]-e-hn- [-Øn-em-Wv lm- nw-kv, ^n-jnw-kv F- n-ß-s\-bm-wv X- n- p-iƒ \- S- p- -Xv.H-cp Iw-]yq- -dn-te-t m irw-k-e-bn-te-t m A-\-[n-Ir-X-ambn {]-th-in- -em-wv lm- nw-kv. F- m C-Xn \n- pw hy-xy-kv-xam-bn tk-h-\ \n-tj-[ co-xn-bpw a-s m-cp Ip- -Ir-Xy-am-Wv. ]m-kv-th- Up-Iƒ, s {I-Un- v Im -Uv hn-i- Zmw-i-߃-Xp-S-ßn-b A-Xo-h kpc- m hy-i-xn-k-x hn-h-c-߃ Ip- X-{ am - -ß-fn-eq-sS b-ym - t{km-x- n \n-s - -t]m-se txm- n- n- p- X-c-Øn tnm - Øn-sb-Sp- p- co-xn-bm-wv ^njnw-kv. B-Zm-b hn -]-\, h-ºn- em-`w, hn- -gn- ta-f F- n-ßs\-bp- k-tμ-iw Cu sa-bn-enepw, hm-sv-kv B- n-epw H-tcm hy- n- pw e-`n- p- p. ^v-fn-]v-im - n-epw B-a-tkm-Wn-epw H-cp cq-]- bv- p s] -s{su-hv In- p-sa- pw 20,000 cq-]-bp-ss kv-am -Sv t^m 1,000 cq-]-bv- p In- p-sa- pw ]-d- p- hm-sv-km-]v k-tμ-iw H-cn- To Blindman's World their face broke my heart. I know they can't see me and again they saw me through their heart by exhibiting their warm, hospitable nature to ensure we were made comfortable. I was perplexed entirely to strike a conversation with them, boggling my mind what questions to ask. However, within a few minutes, I managed to collect few items to strike a meaningful conversation with them. And they responded with a beautiful smile. And here it was a selfreflection for me that it's not the Big titles or the big office that we hold enables you to smile at your workplace, its actually the small things that fulfill you and the heart to see those little things. It could be the morning tea, a chat with your colleague, a confident team, even having a chair to sit down etc.and when you appreciate these small things then life has a greater meaning, and when that occurs remember to be ever grateful to your creator who has lavished these little things in your life which actually brings excellent smile in each one of us. As we were waiting in the queue, The facilitator came up, and we were asked to keep our mobile phones and glasses inside a locker cabinet, to prevent any hindrance in participation for the next -se- n-epw In- m-ø-h Ip-d-hmbn-cn- pw. H- w \ -In-bn-cn- p- en- v I- m H- t\m- -Øn ^vfn-]v-im - n-t -tbm, B-a-tkm-Wns -tbm X-s -sb- p txm- mw. n- v sn-bv-xm-se-øp- -Xv C-Øcw Cu tim-ta-gv-kv ssk- n-s A- tx cq-]-øn-ep- t]-pn. C-Øcw k-tμ-iw e-`n- p- Bƒ B- Xn-t\m-Sv {]-Xo-I-cn- v hy- n-k-xhn-h-c-߃ \ -In- -gn- m ]- Øp t] -t m {Kq- n-tem Cu k- tμ-iw hm-sv -km- n A-b- m A- b- m am-{x-ta ap-t m- p-t]m-im I-gn-bq F- k-tμ-i-am-wv e-`n- p- -Xv. A-Xn-\m I-_-fn- n- -s - -Xm-bn A-dn-bm-sX \n-߃ B k-tμ-iw t^m -th-uv sn-øptºmƒ kp-lr-øp- -fm-b ]-Øp t]-sc- q-sn Cu si-wn-bn-te- p -Wn- p- p-sh- p Np-cp- w.a- Xn-\p ti-jw F-Øn-t -cp- t]- Pp-I-fn \n-߃ \ -Ip- _m- v hn-h-c-߃ X- n-sb-sp- pw. A- hn-ss \n- pw B-cw-`n- p- X- n- v. \n-ß-fp-ss _m- v A- u- ns -tbm, s{i-un- v Im -Un-s -tbm hn-h-c-߃ h- v \n-߃ A-dn-bmsX `o-a-am-b Xp-I tem-twm-bm, hm-l-\w hm-ßn-tbm A-X-s - n ]-Ww X- n-sb-sp- p-i-tbm sn-øp- p.c- y-bn-se aq- p {]-ap-j _m- p-i-fp-ss t]-cn-ep- hym-p B- p-i-fn-eq-ss kz-im-cy-hn-h-c-߃ X- n-sb-sp- p- p-sh- v I-s -Ønb, I-en-t^m -Wn-b-bn-se ssk- _ kp-c- m-ÿm-]-\-am-b C-sk- n-se am -sh-b K-th-j-I-\pw kv-sem-hm-iy kz-tz-in-bp-am-b eq- m-kv kv-s -^ -tim-bm-wv. C- Finding Vision in the darkness activity, where it can deface the purpose of the action. So as requested, we left our mobile phones and glasses in a locked cabinet near the activity room. While my classmates were busy doing that, my attention fell on the wall where there were many instructions mentioned. It captioned as "Vision in the Dark," a journey into the world of blindness. I was curious to learn that how can a vision be available in the darkness when there is no light and as I kept pondering on that thought. I began to understand that light is inevitable and as it plays a vital role in our sight, And suddenly I recollect a verse from the Bible -Psalms 119:105, states that "the Word of God is a Lamp unto my feet and light to my path." It is thought-provoking to reflect on what episode of life are we in currently, for which we need the lamp unto our feet, and further, we need light to the path to see where we are heading to. And this thought struck me, where we are blind in one way or the other since we may be clueless to comprehend where we are standing and where we are heading to, though we may have few planned aspirations to reach at the top of the chain someday. But if you ask a teenager or a baby boomer what holds their tomorrow? They are blinded entirely to give a definite answer. My friends from this Blind Peoples association has more insight to see what holds their tomorrow as they have little desires and aspirations in life which discourages them from panicking about their unseen tomorrows. On the contrary, those who claim to see are always distressed on a daily basis and stressed out in every venture of our life. If you ask any freshers, they are blinded to see a career being shaped without holding any experience, and Others who have their jobs are blinded to see their future being with a beautiful partner for marriage because of their past relationship mishaps, And to those who are married, they are blinded to recognize their marriage being successful because of high expectations from their spouses life. Aren't we all are blinded to see the better picture of life bestowed for us. Then I further read the instruction inscribed below on the wall, which mentioned about the guidance for those who have high Blood Pressure and have claustrophobia, anxiety asthma, epilepsy or any other kind of seizure etc.to abstain from going to the dark room for the next activity. Then I realized after reading it t mƒ h C-S-]m-Sp-I-f-S- w _m- v A- u- n-eq-ss \-S- p- -Xpw C-h - v X- n- n-\v Iq-Sp-X k-lmb-i-am-hp- p- v.s{]m-^-j-w _n-cp-z-[m-cn-iƒ h-sc ]- n-i-bn-eps - v s]m-eo-kv sh-fn-s -Sp-Øn. {]-tem-`-\-ß-fn ho-gp- a-e-bmfn-i-sf th-kw h- n- m-sa- -Xm- Wv X- n- p-im-sc C-tßm- m-i -jn- p- -Xv. ]n-sn- -s -Sm km-[y- X Ip-d-sh- -Xpw ]n-sn- -s - m-epw Pm-ayw e-`n- m ti-c-f-øn km- [y-x Iq-Sp-X-em-sW- -Xp-am-Wv a- s m-cp Im-c-Ww.F.Sn.Fw sa-jo- \n \n- p-t]m-epw D-]-t`m-I-Xm- -fp-ss ]-Ww A-]-l-cn- -s -Sp- Im-e-am-Wn-Xv. hn-tz-i cm-py- m ]-co- -Wm -Yw Ip- -Ir-Xy߃- m-bn Xn-c-s -Sp- p- -Xv \- Ωp-sS cm-py-sø-bm-wv. \-Ωp-sS A-b kw-ÿm-\-ß-fn \n- p- -h t]m-epw F.Sn.Fw X- n- n- \m-bn D- w-sh- p- -Xv ti-c-fsø-bm-wv. tem-i P-\-kw-Jy-bpsS ]m-xn-bn-e-[n-iw t]-cpw ssk- _ C-S-߃ D-]-tbm-Kn- p- -hcm-wv.ssk-_ Ip- -Ir-Xy-ß-fp-sS Im-cy-Øn H- pw kp-c- n-x-a- m- Ø tem-i-sø aq- m-a-sø G- - hpw h-en-b cm-py-am-wv C- y-sb- v ssk-a -ss- v dn-t m - v. am sh-b-dp-iƒ, kv-]m-ap-iƒ, dm -kwsh-b, Xp-S-ßn-b-h-sb-bm-Wv ssk-_ B-{I-a-W-ß-fp-sS ]-cn- [n-bn s]m-sp-øn-b-sx- v sska -ss- v A-dn-bn- p. dn-t m - v {]- Im-cw kv-]mw, t_m- v-kv Xp-S-ßnb-h-bp-sS G- -hpw Iq-Sp-X B- {I-a-W-߃- v C-c-bm-Ip- c- ma-sø cm-py-am-wv C- y. s\- v-h - v h-gn-bp-f-f B-{I-a-W-ß-fp-sS Im-cy-Øn C- y-bv- v aq- mw ÿm-\-am-wp-f-f-xv. dm -kw-sh-bdp-i-fp-ss Im-cy-Øn \m-emw ÿm- \-hpw. A-Xn-\m \mw G-sd I- cp-xn-bn-cn-t - -Xp- v. carefully none of us are eligible to enter this darkroom, since we all are anxious or scared of something in life, especially when things don't go as per our plan. Again I recollect another beautiful verse from the bible Philippians 4:6 -"Do not be anxious about anything, but keep all things in prayer." As I pondered on this verse and the impact of being in the shoes of a blind person slowly crept in, and Suddenly it dawned to me how beautiful life has been to enjoy the beauty what the good creator has lavishly provided to humanity,and yet we misuse his blessings. This has been a cathartic moment where it took me through a realization world, where I had tears rolling out of my eyes. That moment in my life was priceless, and I realized that it was all worth it. I have been so blessed with his amazing grace to see life in its fullest, and I would continue to be blind, if I did not enjoy every moment of my life and appreciate the people and the circumstances around me, rather than looking life as a rat race to compete. So it is important to take moments to enjoy. That's where I start counting my blessings. (Continue...)

4 - 4- BELIEVERS JOURNAL 2018 NOVEMBER 25 tsmwkv B Wn Ph : ]q-øp-ºn-i-sf-t m-se hn- Zym-e-b Xn-cp-ap- -Øv ]m-dn-\-s-t - -h-cm-wv Ip- n-iƒ. A-hn-sS {]- Ir-Xn- I-\n- -cp-fn-b l-cn-xm-` -D- m-i-ww. Iq- n-\v Xp-ºn-I-fpw, Infn-I-fpw D- m-i-ww. {]m-w-hm-bphm-b Hm-Iv-kn-P-s \- km-ao-]yw D- m-i-ww. hr- -e-xm-zn-i-fpw A- h \ -Ip- X-W-epw sim- v k- º- -am-i-ww. P-e-kw-c- -W am - -߃ A-h-ew-_n- p- kw-hn- [m-\-߃ D- m-i-ww. Du - -]- cn-]m-e-\w hn-zym-e-b-øn-s {h-xam-bn kzo-i-cn- -Ww. am-en-\y-kwkv- -c-w cw-k-øv ]p-ø Km-Y- Iƒ c-nn- -s -S-Ww. si- n-s-hpw A- \p-_- -kw-hn-[m-\-ß-fpw ]-cnÿn-xn ku-lr-z-am-bn-cn- -Ww. hnhn-[-ir-jn-i-fpw ]q-t m- -hpw, Huj-[-tØm- -hpw D- m-i-ww. A- ßn-s\ Ip- n-iƒ- v ]mty-]- -Xn- - p-dw hn-zym-e-b-ap- -Øp-\n- v ]Tn- m A-\-h-[n-Im-cy-߃ D- m-h-ww. Po-hn-I-fp-sS B-hm-khy-h-ÿ A-Xn-s ]q -Æ-X-bn-tebv- v F-Øp- -Xn-\v ssp-h-am-en- \y-ß-fpw D- m-i-ww. ]- - n-s hnzym-e-b-ønepw Xncp-ap- Øpw lcn-xm-`-\n-d-bs! h-iy-x-bpw {]-Ir-Xn-bp-sS kp-k- - hpw A-\p-`-h-th-Zy-am-I-Ww. A-sX F-s l-cn-x-hn-zym-e-b-k- -ev-]w C-ß-s\ \o-fp- p. a-c-am-wv a-dp-]-sn {]-Ir-Xn-tbm-Sv a-\p-jy Im- p- {Iq-c-X-Iƒ- p- a-dp-]-sn a-cam-wv. hn-zym-e-b A- -W-Øn-s A-\n-hm-cy-X- - p-dw a-c-߃ h- p-]n-sn- n- p-i -X-s -th-ww. Iq- Sp-X Hm-Iv-kn-P hn-k - n- p- B, am-hv Xp-S-ßn-b h -a-c߃ ap-x, I-Æp-Iƒ- v Ip-fn - a-tb-ip- ]q-t m- -hpw, `m-c-x-øns B-bp -tδ-z ]m-c-º-cyw hn-fnt m-xp- Hu-j-[-k-ky-tØm- -ßfpw D- m-h-ww. s\ -Ir-jn-h-sc `w-kn-bm-bn sn-bv-xp-h-cp- hn-zyme-b-߃ D-s - -Xv «m-l-\o-bam-wv. k-ky-tøm- -ß-fpw D- mh-ww. C-h-sb- mw \-Sp- -Xpw, ]- cn-]m-en- p- -Xp-sa- mw Ip- n-iƒ X-s -bm-h-ww. F- m k-ky-ßsf- p-dn- pw B-g-Øn-ep- A-dnhv F- m hn-zym - n-iƒ- p-ap- m- I-Ww. a-cw F- -Xv H-cp h-c-amsw- -k-xyw hn-zym - n-iƒ B- g-øn a-\- n-em- -Ww. P-e-kw-c- -W kw-hn-[m-\-߃ P-e-Øn-s A-aq-ey-X Hm-tcm Ip- n-bpw Xn-cn- -dn-b-ww. A-\m-hiy-am-bn P-ew ]m-gm- m C-S-bmhm-Xn-cn- -Ww. H-cp m- n-tem, I- n-tem sh- -sa-sp-øv ssi-i-gp- Im Ip- n-iƒ io-en- -Ww. ip- -P-e-am-Wv e-`n- p- -Xv F- v D- d- p-h-cp-ø-ww. _-ln -K-a-P-ew hr- -ß-fpw txm- -ß-fpw \-\- m- \p-]-i-cn- p- -co-xn-bn k- -am- -Ww. P-e-P-\y-am-b tcm-k-߃ D- m-ip- km-l-n-cyw H-gn-hm- s -S-Ww. hn-zym-e-b A- -W-Øn P-ew si- n- n-s- p-hm A-\p-h- Zn- -cp-xv. ^-e-{]-z-hpw, im-kv-{xob-hp-am-b P-e-hn-\n-tbm-Kw hn-zyme-bm- -co- -Øn cq-]-s -S-Ww. P-ew Xm-gv- v a-æn-te- p-x-s C- d-ßp- -Xn-\p- km-l-n-cyw krjv-sn- -s -S-Ww. P-e-t{km-X- p- Iƒ hr-øn-bm-bn kq- n- -s -S- Ww. hn-zym-e-b-ap- -ß-fn sss kv Dƒ-s -ss P-ew B-gv- n-d-ßp- -Xn-\v X-S- w kr-jv-sn- p- H- pw D- m-ip-hm ]m-sn-. a-g-sh- -sø ]n-sn- p-\n -Øm-\pw ^-e- {]-Z-am-bn D-]-tbm-Kn- m-\pw I- gn-b-ww. a-g-sh- kw-`-c-wn \n - Ωn- - -S-Ww. am-en-\y-sø hn-`-h-am- -Ww A-ÿm-\-Øp- hn-`-h-am-wv am-en-\yw; A-h A-ÿm-\-Øv B- Im-sX t\m- p-i-bpw i-cn-bm-b ÿm-\-tø-bv- v F-Øn- p-i-bpw sn-øp-tºmƒ am-en-\y-sa- -Xv hn- `-hw X-s -bm-bn ]-cn-w-an- p- p. am-en-\y-ß-sf c- m-bn- Ø-s Xn-cn- -Ww. ssp-h-sa- pw A-ssP-h-sa- pw. ssp-h-am-en-\yw kw-kv- -cn- p- -Xn-\v A-\p-tbm- Py-am-b _-tbm-kym-kv πm v hn- Zym-e-b-Øn D- m-i-ww. _-tbm- Kym-kn \n- v D- - - n Dƒs -ss ]m-n-iw sn-øp-hm X- hn-[-øn-ep- -Xv {I-a-s -Sp-Ø-Ww. A-ssP-h-am-en-\y-߃ hn-zym-e-bß-fn sim- p-h-cm-\p- km-[y- X ]-c-am-h-[n Ip-d-bv- -Ww. _- tbm-kym-kv πm p-iƒ h-f-sc \- m-bn ]-cn-]m-en- p- -Xn-\p- kw-hn-[m-\w {I-ao-I-cn- -Ww. πm- Ãn-Iv Dƒ-s -ss-bp- A-ssP-h-amen-\y-߃ F-tdm-_n-Iv πm p-i-fnte-bv - v Ir-Xy-am-b C-S-th-f-I-fn sim- p-t]m-ip- -Xn-\p- kw-hn- [m-\w H-cp- -Ww. Ip-d- v ssp-ham-en-\y-߃ hn-zym-e-b-øn-s H- cp {]-txy-i tim-wn \n-t -]n- -Ww. ]- n-iƒ- p- `- -Wam-bn A-Xv am-d-s. ]- n-i-fpw \- Ωp-sS hn-zym-e-b-øn-\v {]n-b-s - h X-s -bm-bn ]-cn-w-an- -s. ]-cn-ÿn-xn ku-lr-z si- n-s-߃ Im- pw sh-fn- -hpw I-b-dn-bn-dßp- ]T-\-ap-dn-Iƒ; ]-I ^m- \pw _ƒ-_p-i-fpw {]-h -Øn- n- m B-h-iy-an- m-ø X-c-Øn-ep- si- n-s-\n -Ωm-W-hpw hn-\ym-khpw D- m-h-i-ww. ]-cn-ÿn-xnt m, B-tcm-Ky-Øn-t\m `w-kw h- cp-øp- \n -Ωm-W h-kv-xp- ƒ D-]-tbm-Kn- p- -Xm-h-cp-Xv hn-zym-eb-si- n-s-߃. hn-zym-e-b-si- n-s߃ I-Sp-Ø-\n-d-߃- p-]-i-cw Ip- n-iƒ- v {]-tnm-z-\-hpw I-Æn- \v Ip-fn -a-bpw ]-I-cp- \n-d- m - Øp-Iƒ-sIm- v k-º- -am- -Ww. l-cn-x-n- -߃ ]m-en- -s -S-Ww hn-zym-e-b-hp-am-bn _- -s -Sp- F- m Im-cy-ß-fn-epw Ão, Nn- v tπ- p-iƒ, Ão mkp-iƒ XpWn-k- n-iƒ F nh D-]-tbm- Kn- -s -S-Ww. a-jn-t -\ -D-]-tbm- Kn- p- X-c-Øn-te-bv- v Ip- n-ifp-ss io-e-sø ]-cn-w-an- n- - Ww. hn-zym-e-b-ß-fn-se F- m ]- cn-]m-sn-i-fn-epw Xp-Wn-sIm- p- _m-\ \n -_- -am- -Ww. {]-Ir- Xn ku-lr-z A-e- m-c-ß-fm-i-ww A-e- -cn- p- -Xn-\v D-]-tbm-Kn- phm. Xp-Wn-Øp-hm-e-Iƒ io-eam- -Ww. Ip- n-i-fp-ss t{]m-p-œp- Iƒ- pw {]-N-c-W-{]-h -Ø-\-߃- pw ]-cn-ÿn-xn ku-lr-z h-kv- Xp- ƒ am-{xw D-]-tbm-Kn- -Ww. D-]-lm-c-߃- v hn-øp-i-fpw, ssx-i-fpw \ -Ip- am-xr-i ioe-am- -Ww. B-lm-c-߃ ]m-gv-kem-bn hm-ßp- -Xn-\v X- p-]m-{x߃ D-]-tbm-Kn- -Ww. πm-ãn-iv t]-\-iƒ H-gn-hm- s -S-Ww. Un-kv-t]m-kn-_nƒ I- p- Iƒ, tπ- p-iƒ, kv-t{sm-iƒ, mp-iƒ, kv-]q-wp-iƒ F- n-h H- gn-hm- -Ww. Sn-jyp-t]-, t]- ta-i-hn-cn F- n-h-bpw H-gn-hm- s -S-Ww. ^m-ãv-^p-uv, Pw-Kv-^p-Uv F- n-h H-gn-hm- -s -S-Ww. ssph-ir-jn, Iq- p-ir-jn F- n-h ioe-am- -Ww. a-g- p-gn \n -Ωm-Ww, a-g-sh- kw-`-c-wn-iƒ F- n-h Xp-S-ß-Ww. Im -_ hn-k - -\w ]-c-am-h-[n Ip-d-bv- p-i. C- y-bn-se H-cp-h -j-sø Im -_ hn-k - -\w B-tfml-cn 2 S B-Wv. ti-c-f-øn A-Xn-epw Iq-Spw. \-Ωp-sS hn-zyme-b-߃ Im -_ \yq-{s hn- Zym-e-b-ß-fm-bn ]-cn-w-an- n- -Ww. hn-zym-e-ß-fn-te-bv- v Ip- n-iƒ h- cp- -Xn-\v ssk- nƒ t{]m- m-ln- n- -Ww. Im -_ U-tbm-Ivssk-Uv A-an-X-am-bn hn-k - n- -s -Sm-\p- km-[y-x-iƒ Ip-dbv- -Ww. t]- -dp-iƒ I-Øn- p-if-bp- A-h-ÿ-bpw H-gn-hm- -s - S-Ww. Du - -kw-c- -Ww {h-x-am- -Ww Du - -kw-c- n-x D-]-I-c-Wß-sf-s m- v k- º- -am- -Ww, Hmtcm hn-zym-e-b-hpw. 06

5 2018 NOVEMBER 25 BELIEVERS JOURNAL i-_-cn-a-e-bn ti-{μw ]-Ww \ -In-bn- pw `- - v ku-icyw H-cp- n-bn-s - pw \ -In-b ]-Ww F- p sn-bv-xp F- pw ti-{μa-{ n tnm-zn- -Xv tim-c ti- n-t. F-_n Um-f-kv th- ku-i-cyw {I-ao-I-cn- n-s - n Ip-º-\m- pw tnm-zn- m-\pw ]-d-bm-\pw B-fm-bn F- Im-cyw D-d- m-b-t m. 2. K-P X-an-gv-\m- n h \m-iw hn-x- p.ti-c-f-øn-epw t]-am-cn. {]-Ir- Xn-bp-sS ap- -dn-bn-s m- pw \-Ωp-sS P-\-X K-Wy-am- m-ø-sx- m timtc kp-_n Zp-_m-bv km- -c ti-c-f-sa- n-epw ssz-h-øn-s kz- w \m-ss- p t]-cps - n-epw sn-ip-øm-s Ip-Sn-In-S- v C-hn-sS-bm-bn-t m-bn. 3. H-cp t\-xm-hv D-]-hm-kw \-S-Øp- -X-dn- n-t tim-sc. {]-K- {]-kw-kn- p-s - m-w-t m ]-c-kyw k-æn sn-ß- q t]m-im ]- m-ø-h hn-j-an- - t\-xm-hn-s A-Sp-Ø ko-k {]-kw-kw D-]-hm-k {]m- -\- bn ip-{iq-jn- -h {]-kw-kn- -Xn-s tim- n-bm-bn-cn- pw. ]n.kn.f.f.si a-bm-an: Hm -sse c-pn-kv-t{s-j D-Xv-Lm-S-\w sn-bv-xp Ip-cy k-j-dn-b ssm-d-t m: 2019 Pq-sse 4 ap- X 7 h-sc a-bm-an F-b -t]m - v I -h -j sk -dn sh- v \- S-Ø-s -Sp- 37 a-xv ]n.kn.f.f.si tim -{^ kn-s Hm -sse c-pn-kv -t{s-j sh-_v-ssk- v D-Xv-Lm-S-\w \m-j- W I -ho-\ ]m-ã si.kn.tpm \n -Δ-ln- p. ssm-tdm-t m k-tbm tkm-kv- ] A-kw-ªn k-`m-lm-fn \-S- {]-tam-j-w tbm-k-øn \mj-w sk-{i- -dn hn-pp txm-a-kv, \m-j-w {S-j-d-dm _n-pp tpm - Pv F- n-h hn-hn-[ ]-cn-]m-sn-iƒ hn-i-zn-i-cn- p. hn-hn-[ s]- -t m- kv-xv k-`-i-fp-ss ip-{ip-j-i- m-cpw hn-izm-kn {]-Xn-\n-[n-I-fpw tbm-k- Øn kw-_- n- p. F- sh- _v ssk- n-eq-ss Un-kw-_ 31 \- Iw c-pn-ã sn-øp- -h - v ku- P-\y \n-c- p-iƒ e-`y-am-ip-sa- v `m-c-hm-ln-iƒ A-dn-bn- p. ]m-ã si.kn.tpm ^v-tfmdn-u (\m-j-w I -ho-\ ), hn- Pp txm-a-kv Um-f-kv (\m-j-w sk-{i- -dn), _n-pp tpm - v Im- \-U, (\m-j-w {S-j-d ), C-hm. {^m- v-fn G-{_-lmw H -em-t m (\m-j-w bq-øv tim -Un-t\- ), kn-ã A-\p Nm-t m (te-uo-kv tim -Un-t\- ) F- n-h-c-s-ßp- `-c-w k-an-xn-bm-wv 2019 se a- bm-an tim -^-d -kn-\p t\-xr- Xzw \-ev-ip- -Xv. 01 A-kw-ªo-kv Hm-^v... kv-{sn-œv sk-{i- -dn d-h Sn hn ]u-tem-kv A-dn-bn- p. ]p-\-c-[n-hm-k {]- h -Ø-\-ß-fp-sS aq- mw L- -am-bn 26 ho-sp-iƒ \n -an- p \ -Ip- ]- -Xnbp-sS {]-h -Ø-\-߃ B-cw-`n- p I-gn- -Xm-bpw A-t±-lw A-dnbn- p. sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv c-pn-kv-t{s-j In-t m-^v D-Xv-Lm-S-\w \n -Δ-ln- p \n-_p sh- -h- m-\w (ao-un-b tim -Un-t\- ) H -em-t m: 2019 Pq-sse 25 ap-x 28 h-sc ^v-tem-dn-u-bn-se H - em-t m ]- -W-Øn sh- v \-S-Ø-s -Sp- ]-Xn-t\m-gm-a-Xv t\m -Øv A-ta-cn- sf.]n.kn Ip-Spw-_ kw-k-a-øn-s c-pn-kv-t{s-j Int m-^v \-hw-_ 11 \v Rm-b-dm-gv-N ssh-in- v 5.30\v sf.]n.kn H -emt m ssz-h-k-`-bn sh- v \-S-Ø-s - p. tem- I -ho-\ ]m-ã tpm -Pv txm-a-kv A- y- -X h-ln- p. tz-io-b `m-c-hm-ln-i-fm-b ]m-ã B -d-wn tdm- n (sn-b -am ), {_-Z kn.fw. G-{_-lmw (sk-{i- -dn), {_-Z tpm -k G-{_- lmw ({S-j-dm ), ^n -en h -Ko-kv (bq-øv tim -Un-t\- ), tem- te-uo-kv tim -Un-t\- kn-ã A- p txm-a-kv, {]-b tim -Un-t\- ]m-ã am-xyq tpm-k-^v F- n-h tim -{^ -kn-s C-Xp-h-scbp- {]-h -Ø-\ ]- -Xn-Iƒ hn-i-zn-i-cn- p. tim -{^ -kn-s sh- _v ssk- v D-Xv-Lm-S-\-hpw In-t m-^v c-pn-kv-t{s-j-\pw H -em-t m sf.]n.kn k-`-bp-ss ko-\n-b ip-{iq-j-i ]m-ã tp- -_v am-xyp \n -Δ-ln- p. "sf.]n.kn thm-bn-kv" F- t]-cn ]p-d-øn-d- n-b tim -{^ kv k-πn-sa v do-pn-b {]-kn-u v d-h.tum.tpm-bn G-{_-lmw {]-Imi-\w sn-bv-xp. "C-Xv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw Im-ew " F- p- sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kn-s Nn- m-hn-j-bw A- ssuz-k-dn t_m -Uv Aw-Kw ]m-ã tdm-bn hm-i-øm-\w k-tω-f-\- Øn A-h-X-cn- n- p. tem- I -ho-\ {_-Z sd-pn h -Ko-kv kzm-k-x-hpw tem- sk-{i- -dn {_-Z A-e-I-v-km- tpm -Pv \-μnbpw ]-d- p. A-ssUz-k-dn t_m -Uv Aw-K-ß-fm-b cm-pp s]m-t m-en, km-apth hn. Nm-t m, kw-ÿm-\ {]-Xn-\n-[n s_- n tpm -Pv, ao-un-b tim -Un-t\- \n-_p sh- -h- m-\w, {]m-tz-in-i I-Ω- n `m-c-hm-ln- Iƒ Xp-S-ßn-b-h t\-xy-xzw \ -In. A-Sp-Ø {]-tam-j-w tbm-kw Un-kw-_ 16 Rm-b-dm-gv-N ssh-in- v 5 \v \yq-tbm - v C- ym {In-kv- Xy A-kw-ªn k-`m-lm-fn \-S-Ø-s -Spw. F- m hym-gm-gv-n-i-fn-epw ssh-in- v 9 10 h-sc (EST) {]-txy-i {]m - -\-bv- m-bn th -Xn-cn- n- p- v F- t^m \-º-dn-eqsS F- B-I-v-k-kv tim-uv \ -In {]m - -\m sse-\n {]- th-in- mw. Iq-Sp-X hn-h-c-߃- pw c-pn-kv-t{s-j-\pw F- sh-_v-ssk- v k-μ -in- m-hp- - Xm-Wv. G-{]n 25 \-Iw c-pn-ã sn-øp- -h - v Ip-d- \n-c- p-iƒ e-`y-am-bn-cn- p-sa- v `m-c-hm-ln-iƒ A-dn-bn- p. Pbvtam-l AXn-cp-,

6 - 6- BELIEVERS JOURNAL 2018 NOVEMBER 25 tpm v ^nen v sxt c s]s -t mkvxp k`-i-fnse Xtº-d-Snbpw Ae bpw tnmzyw: k`m-tbm-k-øn\v BsI- qsn k`m-t\-xm-hns IpSpw-_mw-K-ß-sfm-gn v \mev t]cmwv D -Xv. ]s Xtº-d-Snbpw Ae-dn-Iq-hnbp {]kw-khpw ImcWw Ab m v {]`m-j-whpw \ Bflob KoX-ßfpw tiƒ mt\m a\- n-em- mt\m km[n- p- n-. kmam- \y-t_m[w Ch n-s - nepw sszhoi Imcy-ß-fm-Wt m Ah snøp- Xv F v hnnm-cn v i_vz-a-en-\o-i-c-w-øn\v ]cmxn simsp- m\pw Ign-bp- n-. kln v Pohn- p-i-bmwv. Xm- -fpss {]Xn-I-cWw {]Xo- n- p p. sp^n tpm_v, hst ]d-ºn, ]\-b-ºme DØcw: Cu hnj-b-sø- p-dn v Rm\ev]w \nco- Ww \S-Øn. Nne-tcmSv CXns ImcWßfpw At\z-jn- p. At\z-j-W-Øn hnnn-{x-amb adp-]-sn- I-fmWv In n-b-xv. 1. ] v Ip v kmbv]v Xtº-d-Sn- n-cp- p. 2. sxmgp-øn ]ip- -fn-s - n sxmgpøp hrøn-bmbn InS- pw. ]ip- -fp-s - n sxmgpøp aen-\-amipw (hn-izm-kn-i-fp-s - n- i_vz-tim-em-lew D m-ip-sa v A w) 3. cmpmhv D n-søv cmp-tim-em-lew D mipw (sszhw D n-søv kvxpxn KoX߃ Dbcpw F w) P\-km-{μ-Xbpw a p i_vz-a-en-\o-i-c-wßsfm pw C m-xn-cp Ime-L- -Øn, apxn -h kv\m\-s -Sp- Xv henb A]-cm-[-am-sW v Nn n- n-cp- -h-cpss CS-bn, B -cn-iøv kv\m\w \S- p- p-s v Adn-bn- m Ip v kmbv]v Xtº-dSn- n-cp- - Xmbn ti n- p- v. AXpw {InkvXob Bcm-[-\-bp-ambn Hcp _ -hp-an-. Xo{h-amb \ne-]m-sp-i-fp C m-ani cmpy-ß-fnse {InkvXym-\n-Iƒ Xtº-dp -I- n- p-t]m-ep-an-. Cu t]mepw Ib-dmsX IX-I-S v i_vzw shfn-bn t]mim-sx-bmwv Ah tbmkw IqSp- -Xv. ChnsS Ae-dp- -h Ahn-sS-s p hfsc kuay-amb {]`m-jww \S-Øm-dp- v. 10 ]ip- -fp sxmgp-øn Hcp ]ip-hn\p am{xw Xn m-\p Xo C p simsp- p- Xv tami-am-wv. Hcp ]ip am{x-ap sxmgp-øn 10 ]ip-hn-\p Xo C p simsp- p- Xpw `wkn-ti-sm-wv. (tiƒhn- m v Atcm-N-I-ap- m-ip hn[w Bflob ` Ww hnf-ºcpxv F w) cmpmhv k`-bn Bk-\-ÿ\m-sW- n Bcpw i_vz-a-en-\o-i-cww \S-Øm-dn-. \S-Øn-bm Xe t]mip-sa v Dd- m-wv. N hpw DNn-X-hp-ambn am{xta kwkm-cn- m ]msp- q. (I Ømhv k`-bn-ep-s - n \ymb-hn[n Dd- m-wv. A\-\ymkv k^od Zº-Xn-Iƒ Ah-cpsSXmb kºøv kw_- n v Hcp sndnb I w ]d- -t mƒ imco-cni acww kw`-hn- p. kzbw {Iao-I-cn- msx Xncp-h-Ømgw BN-cn- -t mƒ ]ecpw acn- pibpw tcmkn-ifpw Bbn. C v Xosh- n-sim \S-Ønb tijw Xncp-h- Ømgw BN-cn- mepw Ip m\ ssis m- mepw H pw kw`-hn- n-. ImcWw [\y- \mb GIm-[n-]Xn AhnsS C -t m). kuay-x-bpss Bflm-hn, hfsc `wkn-bmbn am{x-ta -]p-xn-b-\n-b-a- k-`m-tbmkw \S-Ømhp F v hn-\-ap v. hn-\-߃ Xmsg- p-dn- p- p. 1. ""ktlm-z-c- m-tc, Hcp a\p-jy GsX- nepw sx n AI-s - p-t]m-bm Bflo- I-cmb \n߃ Aß-s\-bp- -hsc kuay-x-bpss Bflm-hn bym-ÿm-\-øm- phn ; \obpw ]co- -bn AI-s -Sm-Xn-cn- p-hm kq n- p-simƒho (K-em-Xy 6:1). (kuay-x-bpss Bflm-hp- -h-cmcpw Ae-dm-dn- ). \nß-fpss kuayx kie a\pjycpw Adn-bs (^n-en- y 4:5) 2. ""k`-sbm-s bpw Hcp-an- p-iqsn F m-hcpw A\y-`m-j-I-fn kwkm-cn- p- p-sh- n Bfl-h-c-an- m-ø-htcm Ahn-izm-kn-Itfm AIØp h m \n߃ v {`m p v F p ]d-bp-i-bn- tbm? F m-hcpw {]h-nn- p- p-sh- ntem Ahn-izm-kntbm Bflh-c-an- m-ø-ht\m AIØp h m F m-h-cp-ssbpw hm n-\m Ah\v ]m]-t_m[w 01 {]apj At m-f-pnãv... cn- -bn \n- v ssn-\-bn an-j- \-dn {]-h -Ø-\-Øn-\v h- {]- kv-_n- o-cn-b an-j-\-dn tpm sse- Ãp-h - m-bn-cp- p B-Zyw sb -Nn-Mv bq-wn-th-gv-kn- n F- m- Wv A-Xv A-dn-b-s - -Xv. ssn-\-bn hn-zym-`ym-k, _u- n-i-cw-k-øv hn-π-i-c-am-b B-ib-߃ sim- p-h- Ãp-h - n-s\ C- v I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n Hm - p- n-. cm-p-`-c-w-øn \n- v ssn- \-sb P-\-ß-fp-sS dn- -ªn- v B- m {]-[m-\ ]- v h-ln- -Xv B- cm-wv. N-cn-{X-]p-kv-X-I-ß-fn - F- mw k bm -sk B-Wv ssn- \-sb B-[p-\n-I P-\m-[n-]-Xy-`-c- W kw-hn-[m-\-øn sim- p-h- -Xv F- pw ÿm-]n- n- p- v. F- m ]-e N-cn-{X-Im-c- mcpw ]-d-bm C- -s -Sm-Ø H-cp k-xyw. k bm sk-\n-s\-ipdn- v D- v. A-Xm-b-Xv; dn- -ªn-Iv Hm-^v ssn-\-bp-ss cm-{ ]n-xmhm-b k - -bm sk H-cp {Inkv-Xp hn-izm-kn-bm-bn-cp- p. A-tacn- -bn-epw tlm-t m-ßn-epw ]T- \w ]q -Øn-bm- n-b k - -bm sk cm-p-`-c-w-sø km-øm-s {]-Xo-I-am-bn I- p. ssz-h-øn-s a- -fp-ss A- -kpw, kzm-x-{ yhpw A-h-Im-i-ß-fpw I-h -s -Sp- p- cm-p-`-c-ww X-\n- v ]n-im- Nn-s {]-Xo-I-am-bn-cp- p. k - bm sk dn- -ªn-Iv Hm-^v ssn- \-bp-ss ]n-xm-hm-bn-cp- p B-ZysØ {]-kn-u v. tum-iv-s-dm-bpw - F-gp-Øp-Im-c-\m-bpw, X-Xz- m-\nbm-bpw, hn-π-h-im-cn-bm-bpw {]-tim- `n- k - -bm - -sk-\n-\v {]-tnm- Z-\w {In-kv-Xp-hn-izm-kw B-bn-cp- p. ssn-\-bn-se P-\m-[n-]-Xy hnπ-h-øn-s D-Z-b-\- -{X-ambn-cp- p Cu hn-π-h-im-cn. ssn-\-bn-se Iz-hn-ßv cm-p-hwi-øn-s `-c-ww A-h-km-\n- n- kn -lm-bn hn-π-h-øn-s A-a-c- m-c B-bn-cp- p k - -bm - sk dn- -_v-fn-iv Hm-^v ssn-\-bp-ss B-Zy-sØ s{]m-hn-j- W {]-kn-u m-bn Xm A-[n- Im-c-ta- p. Xm ]n- o-sv \m-j-wen-ãv ]m - n Hm-^v ssn-\ ÿm- ]n- p. F.Cu.Un. _ƒ-_p-iƒ, ss^hv-ãm D-]-I-c-W-߃, _ƒ-_p- I-fp-sS Ir-Xy-X-bm - hn-\ym-k߃ F- n-h F- m hn-zym-e-b-ßfn-epw D- m-i-ww. A-\m-h-iy-ambn sx-fn- p-in-s- p- _ƒ-_p- I-tfm, {]-h -Øn- p- ssh-zyptxm-]-i-c-w-ß-tfm D- m-h-cp-xv. Du - -kw-c- -W-]mT-߃ F- m-hn-zym - n-i-fpw Dƒ-s m- - Ww. tkm-fm ]m-\-ep-iƒ h- psim- v Du - -kw-c- -W-cw-K- Øv kz-bw-]-cym-]v -X-X ssi-h-cn- phm Hm-tcm hn-zym-e-߃- pw I- k - -bm - -sk- n-s {]-[m- \ B-i-bw K-h -sa v \-bn-t - -Xv N-{I-h -Øn-am-c- ]-I-cw P- \-ß-fm-Wv K-h -sa n-s A-h- Im-in F- -Xv am-thm G-s -Sp-Øp. ssn-\-bn {In-kv-Xp-hn-izm-ksØ D- q-e-\w sn-øm {i-an- p- I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n- v X-ß-fpsS ]q -Δ N-cn-{Xw {In-kv-Xp-hn-izmk-am-bn C-g-tN - v In-S- p- -Xv A-h-K-Wn- m-\m-hn-. I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n-bp-ss B-Yn-t[-b-Xzw Kw-`ocw B-bn-cp- p F- v hn-im aw- K -hm-un X-s s^-bv-kv-_p- v t]m-ãn Ip-dn- p. F- m s^bv-kv-_p- v Kq-Knƒ F- o ssk- p-iƒ tªm- v sn-bv-x-xv ssn-\okv I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n P-\-ß-fpsS kzm-x-{ yw l-\n- p- p F- -Xn-s sx-fn-hm-sw- v hn-im aw-k -hm-un Ip-dn- p. 04 hnzym-e-b-ønepw... gn-b-ww. l-cn-x hn-zym-e-bw \-Ωp-sS kz- ]v-\w am-{x-am-bn A-h-ti-jn-t - H- -, a-dn- v bm-ym - y-am- p-hm I-gn-bp- H-cp kp-μ-ck- -ev-]-am-wv. F- m-h-cpw ssitim -Øm C- m-i- n-tbm-ss A-Wn-\n-c- m, B-i-b-߃ kzcq-]n- v hy- -am-b Zn-im-t_m-[- tøm-ss ap-t -dn-bm, \-Ωp-sS hn- Zym-e-b-hpw l-cn-x-hn-zym-e-b-am-ipw. l-cn-x-hn-zym-e-b-øn-se A- ym-]- I-cm-Ip- -Xpw G-sd A-`n-am-\w X- s! hcpw; Ah F m-h-cmepw hnth-nn- -s -Spw. Ahs lrz-b-c-l-ky-ßfpw shfn-s - p-h-cpw. Aßs\ Ah km mwkw howv, sszhw hmkvx-h-ambn \nß-fpss CSbn D v F v G v ]d p sszhsø Bcm-[n- pw... sszhw Ie- -Øns sszh-a hnip- - m-cpss k Δ-k-`-I-fnepw F -t]mse kam-[m-\-øns sszh-a-t{x....-rm \n߃ v Fgp-Xp- Xv I Øm-hns Iev]\ BIp p F v Ah Xncn- -dn p sim s (1 simcn. 14:23 37). Hcp-hs Bflob A\p-jvTm\w a -h\v Bizm-k-ambn amdww F kmam-\yt_m[w A[nIw Xma-kn- msx Ah v D m-ip-sa v {]Xo- n- mw. ]cmxn Xev mew simsp- m-xn-cn- p-i. ]cmxn simsp-øm t]meokpw timsxnbpw Ahsc ]oun- n p F p ]d v \n Ωe lrz-b-cmb hnizm-kn-i-fn \n v AXns t]cn k-l-xm]w txspw. tims-xn-s -e-hn-\p ]ncnhpw D m-ipw. i_vz-a-en-\o-i-cww \S- ØpI hgn, k`m-tbmkw As m-kvx-eni Iev]-\-Iƒ v hn]-co-x-ambn \S-ØpI hgn, \nco-iz-c-hm-zn-ifpw kphn-tij hntcm-[n-ifpw tbmk-ßsf FXn p-ibpw Ae-t m-es -Sp-Øp-Ibpw snøm-dp- v. Ah kxy-ssz-hsø FXn p-i-bmsw v \Ωƒ [cn- cp-xv, {]N-cn- n- -cp-xv. \ΩpsS ]cn- m-\- p-d-hn-s\bpw ]nsn p-ti-sn-s\bpw BWv an -t mgpw Ah FXn p- -Xv. Znh-khpw a\- p-]p-xp n cq]m- -c-s -Sm-Ø-h-sc mw (a-\-kn\v am w hcm-ø-h-sc- mw), hnizm-kn-i-fm-bmepw Ahn-izm-kn-I-fm-bmepw X߃ snøp- -sx mw icn-bm-sw t_m y-øn-emwv snøp- -Xv. Ae-dp- -hs hnnmcw Xs Ae sszh-øn-\n- - am-sw- m-wv. AXns\ FXn p- -hs hnnm-c-hpw, Xß-fpsS FXn pw {]Xn-tcm- [hpw Cuiz-c-\n-jvS-am-sW- m-wv. sszh-ønepw ac-wm-\- c Pohn-X-Ønepw hnizm-kan- m-sx-bn-cp ap apjy-a{ n {io \mb-\m Hcn- tnmzn p: Bcm-[-\m-e-b-Øn k Δ-i- -\mb `K-hm D-s - n, ""`K-hm\pth n F n\v ]mdmhv \n Ww?'' Bcm-[-\m-e-b-Øns api-fn CSn-sh- m-xn-cn- m CSn-an- c m-i-hnw F n\v ÿm]n- Ww? `K-hm\v CSn-an- -ens\ t]sntbm? At±-l-Øns bp n-nn- -bn AXv icn-bmb tnmzy-am-wv. Hcp-hs ap Ime A\p-`-h-ßfpw Ct m-gsø Nn m-k- Xn-Ifpw kzm[o-\-ß-fp-amwv Ahs Ct m-gsø hm p-ifpw {]h Øn-Ifpw {]Xn-^en- n- p- -Xv. \Ωfnepw kaq-l-ønepw sszh-øns ]cn- m-\-øn-s\-xn-cmbn Db ps]m-ßp hnnm-c-ßfpw k -ev]-ßfpw {InkvXp-hn-t\m-Sp A\p-k-c-W-Øn-\pambn Iog-S- -W-sa- n (2 simcn. 10:5) \Ωn am w Bh-iy-am-Wv. sszh-cm-py-øn-\p-th- nbmwv {]h Ø\sa nepw \Ωƒ X Im-cy- m-c-\m-sw- n a p- -h\v \ΩpsS {]h Ø\w sim v D m- p _p n-ap v \Ωƒ ]cn-k-wn- m-dn-. F m I Ømhn-\n-jvS-{]-Im-c-ap k`m-tbmkw F mwv \Ωƒ IqSp- -Xv, [\y-\mb GIm-[n-]- Xn-bmb cmpm-[n-cm-p kt m-j-tømss \ΩpsS CS-bn F mwv Bk-\-ÿ-\m- Ip- Xv? 10 h j-ß-fmbn ÿnc-ambn {]kn- o-i-cn- p-sim- n-cn- p "tnmtzym-øc-thzn' ]pkvx-i-am- m Xmev]-cy-s -Sp- p. kl-im-cn-i-fm-im Xmev]- cy-ap- -h hnhcw Adn-bn- p-i. GEORGE PHILIP THEKKEKARA. PHONE NO: Nn -Iƒ ] -ß-fm... hn-fn X-s -bm-bn-cp- p. I-tØm-en- -\m-bn h-f -Ø-s - Rm Aƒ-Øm-c-_m-e-\m-bpw thtzm-]-tz-i A- ym-]-i-\m-bpw si-kn-ssh-fw sk-{i- -dn-bm-bpw I-tØmen- m-k-`-sb tk-hn- Rm, H-cp \m-fn ss_-_nƒ-{]-im-c-ap- Nne k-xy-߃ a-\- n-em- n-b-xn-s\-øp-s - v, I-tØm-en- m-k-` hn- v ssz-h-a- -tfm-sp tn - -t mƒ, sim-t - m-sp a- p hn-izm-kn-i-fm-cpw D- m-bn-cp- n-. h-en-sbm-cp Iq- -Øn-s \-Sp-hn H- -bv- v...-ssz-h-øn-\p kv-txm- {Xw. A-hn-Sp-sØ Ir-]! ]p-kv-x-i-øn-se A-dn-hn-s _-e-øn H- -bv- v \n - m-\p- N- q- w X- ssz-h-øn-\p kv-txm-{xw! ss_-_nƒ F- B ]p-kv-x-iw. A-Xn-se A-dn-hp-Iƒ...-A-sX, B ]p-kv-x-i-øn-s _-e-øn H- -bv- v \n - m-\n-s-bm-bn. hn-iz-kn- p kv-\m-\-ta- v ssz-h-a- -fp-ss Iq- -tøm-ss tn -s - nepw ]-e-t m-gpw Rm H- -s - p t]m-ip- A-h-ÿ-bp- m-bn. ]-t A-dn- k-xy-߃- p-th- n \n-e sim- m - -A-Xp H- -bv- m-sw- n-epw- -ssz-hw C- p-h-sc k-lm-bn- p. txm-ev-]n- m-\pw H- -s -Sp-Øm-\pw t\m- n-b [m-cm-fw a-\p-jy-cp- m-bn-cp- p-sh- n-epw ssz-hw A-h-cp-sS Iq- -Øn-ep- m-bn-cp- n-. A- ß-s\ ssz-hw A-\p-Iq- -e-am-b-xp-sim- v B - pw C-Xp-h-sc F-fn-b-hs\ X-I - m I-gn- -Xp-an-. ssz-h-øn-\p \-μn. ssz-h-a- -tf, ss_-_nƒ F- ]p-kv-x-iw ]-I - p X-cp- A-dnhn-s A-Sn-ÿm-\-Øn \mw [o-c-x Im-Wn-bv- p-i. \mw H- -s - m-epw D-d- p-\n - p-i.

7 2018 NOVEMBER 25 BELIEVERS JOURNAL ]m-ã tp- -_v am-xyp Um-f-kv: C- y s]- -t mkv-xv ssz-h-k-` sl-t{_m Umf-kv k`mw-khpw, Xn-cp-h- B- n-en-øm- \w ]-g-º- n lu-kn ]m-ã tp- -_v am- Xyp (k-æn- 66) lr-z-bm-lm-xwaq-ew ti-c-f-øn h- v \n-xy-xbn {]-th-in- p. kw-k-v-im-cw \S-Øn. ]-tc-x-s k-l-[ -Ωn-Wn kq-k-ω (im- -Ω) am-xyp ]-Ø- \w-xn- a-wn-bm- v Ip-Spw-_mw-K-am- Wv. a- ƒ: jn-t\m-pv - _n-pn am- Xyp, a-t\m-pv - {In-Ão am-xyp. ]m-ã Sn.Fw.tP- -_v dm- n: h-b-e- Ø-e sf.]n.- kn k-`m ip-{iqj-i-\pw C-S- pfw X-In-Sn- p-d- Øv Ip-Spw-_mw-Khp-am-b ]m-ã Sn.Fw.tP- -_v (X- - 62) \n-xy-x-bn {]- th-in- p. kw-k-v-im-cw H-tŒm-_ 11 \v sf.]n.kn dm- n ssh- w s_-ty k-`-bp-ss sk-an-tøcn-bn \-S- p. ]m-ã -am-cm-b si.kn.txm-a-kv, cm-pp ]q-h- me, jn-_p s\-sp-th-en, kn.kn.f-{_-lmw, h -Ko-kv G- {_-lmw Xp-S-ßn-b-h ip-{iq-j- Iƒ- v t\-xr-xzw \ -In. `m-cy: Ip-º-g am-fn-tb- kp-io-e tp- -_v. a- ƒ: t^- _ tp- -_v (A-[ym-]n-I), tkm- Pn tp- -_v (A-_p-Zm-_n). a-cpa- ƒ: en-tpm tpm -Pv (Xn-cp-h- \- -]p-cw), en m tkm-pn (A- _p-zm-_n). si. kn. kmap-th ]p\-eq : s\- n- - n Kn-se-bm- Zn (sa-gp-th-en, aq-tø-dn Ip- Spw-_mw-Kw) I-cn- -Øn sn-dnbm km-ap-th (si.-kn. kmap-th 80). \-hw-_ 6 -\v \n- h -j-߃ sf-]n.kn ^m-an-en tim -^-d -kv \m-j-w sd-{]- sk o-hv B-bn-cp- p. Hm sse ss_-_nƒ Ã-Un an-j- \n k-po-h-am-wv. `m-cy sp- n am-xyq 2019 se sf ]n kn ^man-en tim -^-d -kv \m-j-w te-uo-kv tim- -Hm-Un-t\- -cm-wv. k-v-im -_-tdm F-_-t\-k ti-c-f s]-s -tim-kv-x N -Nv ]m-ã B-Wv F-_n si.s_ Adn-bn v _neo-thgvkv tpw-en-te- p tej-\-߃, hm - Ø-Iƒ a v F m IØn-S- ]m-sp-ifpw Ipº-\mSv Hm^okn-te v am{xw Ab-bv p- I. Believers Journal Kandankeril Bldg, Kumbanad P.O., Thiruvalla Pin: Ph: \n Xy X bn Xy-X-bn {]-thin- p. kw-kv-imc-ip-{iq-j 9 sh- n πm-t -cn N - v Hm-^v tkm-uv sk-an-tø-cn-bn ]m-ã Fw. F. t_-_n \-S-Øn. `-h-\-øn \-S- ip-{iq-j-bn ]m-ã -am-cm-b G- {_-lmw am-xyp, tpm-kv Nm-t m, tdm-bn tpm, n. Un. _m-_p, km-p Cu-tim, k-pn ^n-en- v, tpm - v Um-\n-tb F- n-h ip-{iq-jn- p. _n-eo-th-gv-kv tp-wen-\p-th- n ]m-ã si. sp. am- Xyp A-\p-tim-N-\w A-dn-bn- p. t`m- m BHEL Zo -L-\m-fp- Iƒ Po-h-\- m-c-\m-bn-cp- p. sf.- ]n.-kn. t\m -tø do-pn-b Iu -kn Aw-Kw, sf.-]n.-kn. ]p-\-eq sk {S-j-dm, I-Ω- n-bw-kw, πm-t -cn s_-ty sf.- ]n.-kn. sk-{i- -dn, {S-j-d, F-gp- Øp-Im-c F- o \n-e-i-fn {]- h -Øn- n- p- v. {In-kv-Xo-b {]-kn- o-i-c-w-ß-fn si.-kn. km-apth t`m- m F- Xq-en-I \ma-øn \n-c-h-[n te-j-\-߃ F- gp-xn-bn- p- v. `m-cy: G-en- p- n (dn-. D-tZym- K-ÿ t]m-eo-kv Un- m - v-sa v a- [y-{]-tz-iv). a- ƒ: kq-k, kphn. km-p. a-cp-a- ƒ: _m-_p tpm, B-\n. sp.ta-gv- -kn Xn-cp-h-\- -]p-cw:.g. Pn. hng-hq k-`w-k-hpw Xn-cp-h-\- -]p-cw Cu-Ãv sk- k-t -kv-iqƒ I -ho-\-dp-am-b hn -sk v km-dns `m-cy sp. ta- gv- -kn \-hw.13 \v \n-xy-x-bn tn - -s - p. kw-kvim-cw \SØn. a- ƒ: dn-tpm-bv hn -sk v, dn-\n hn -sk v. Sn.Fw am-xyq (86) ssa-e-{]: A-cmw-tIm ap D-tZym- K-ÿ sx-t tim-e-øv Sn.Fw am-xyq (86) \n-cym-x-\m-bn. N - v sf ]n kn Xn-cp-h-\- -]p-cw t\m -Øv sk -dn-se hn-hn-[ Npa-X-e-Iƒ \n -h-ln- n- p- ]m- à F-_n sf ]n kn sh-ºmbw sk-s kv-t]m -k an-\n- Ã-cm-Wv. l-s -ep-øm ss{i-kv-xh ]-{X-Øn-s hm -Øm {]-Xn-\n- [n-bpw, sf kn ]n F-^v Im-\- U ÿm-]-imw-k-hp-am-wv. k-poh k-`m {]-h -Ø-I-\m-b {_-Z km-_p I -tω sf ]n kn sk- {I- -dn-bm-wv. k-`-i-fp-ss sf-iy-x-bv - pw Im- Hm-^v tkm-uv ssz-h-k-` Iu- -kn sa-º-, ]-Ø-\w-Xn- Un-kv-{Sn-Œv sk- {I- -dn, ssa-e-{] sh-ãv sk-{i- dn F- o \n-e-i-fn {]-h -Øn- n-sp- v. kp-hn-ti-j-th-etbm-sp- Xm-ev-]-cyw \n-an-øw tpm-en cm-pn sh- p ssa-e-{]-bn {]- h -Ø-\w B-cw-`n- p, Xp-S - v 1990 N - v Hm-^v tkm-uv {]-h - Ø-\-tØm-Sp tn - p, kz- w ÿ-e-øp k-`m-lmƒ ]-Wn-bm ap -ssi F-Sp-Øp. kw-k-v-im-cw h-k-xn-bn ip-{iq-j-bv- v tijw ssa-e-{] sh-ãv N - v Hm- ^v tkm-uv k-`-bp-ss I-co-e-øsØ sk-an-tø-cn-bn \SØn. `m-cy tim-im-ω Ip-_-fmws]m-bv-I \n-d-b-\q Ip-Spw-_m-Kam-Wv. a- ƒ: t_m-_n (_mw- q ) _n-pp. a-cp-a- ƒ: s_- n, ta-gv-kn. adn-bmω txmakv Xriq : Nmemw-]m-Sw sf.- ]n.-kn. k-`mw-kam-b In-g-t - Xn ]-tc-x-\mb si. Fw. txm-a-kn-s `mcy a-dn-bm-ω txm-a-kv (81) \-hw-_ 14\v \n- Xy-X-bn {]-th-in- p. kw-kv-imcw ]n-t -Zn-h-kw k-`m sk-an-tøcn-bn ]m-ã si. B cm-p \n -Δ-ln- p. `-h-\-øn \-S- ip-{iq-j-iƒ- v ]m-ã sd-pn h - Ko-kv t\-xr-xzw \ -In. I -Ør- Zm-k- m-cm-b si. kn. D-Ω, t_-_n G-{_-lmw, F.-Un. tpm -k, n.-fw. tpm-k-^v, kn. hn. Nm-t m F- n-h ip- {iq-jn- p. _n-eo-th-gv-kv tp-wen-\p-th- n ]m-ã si. sp. am-xyp A-\p-tim-N-\w A-dn-bn- p. a- ƒ: ]m-ã si. n. a-ømbn, tam-fn, ta-cn, t{k-kn, tpmfn, cm-pp, tpm-bv-kn. a-cp-a- ƒ: B-\n, ]m-ã F-^v. Ão-^, _m-_p, sd-pn, t\m-_n, en-kn, tpm-bn. 01 sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b-... \-U-bn ]p-xn-b k-`-iƒ B-cw- `n- p- -Xn-\m-bpw ]- -Xn-Iƒ cq- ]o-i-cn- p-sa- v `m-c-hm-ln-iƒ Kp- Uv-\yq-kn-t\m-Sv ]-d- p. lu-kv tπm- p-iƒ hn-ev-]-\-bv- v Ip-º-\m-Sp sa-bn tdm-un \n- p 400 ao- A-I-e-Øn ho-sn-\p A-\p-tbm-Py-am-b lu-kv tπm- p-iƒ hn-ev-]-\-bv- v. 10 sk v, 8 sk v, 7 sk v (C-S-\n-e- m th- ). t^m , klmbn pi... C-cp hr- -I-fpw X-I-cm-dn-em-b Kr-l-\m-Y k-lm-bw tx-sp- p sf. ]n. kn. CS-a k`mw-k-amb cm-p Nm-t m I-gn- c- v h -j-am-bn C-cp hr- -I-fpw X-I-cm-dnem-bn h-f-sc-b-[n-iw I- w A-\p-`-hn- p- p. X-Sn-an- n tpm-en sn-bv-xn-cp- C-t±-lw In-Uv-\n tcm-k- Øm `m-c-s - v Nn-I- -bn-em-b-xn-\m tpm-en- v t]m-ip-hm km-[n- p- n-. tkm-ip-ew sa-un- tim-sf-pv, A-\- -]p-cn tlm-kv-]n- F- n-hn-s-ßfn c- p h -j-tøm-f-am-bn Nn-In \-S-Øp- p. C-t mƒ sim- w sa-un-kn- n tlm-kv-]n- -en Nn-In- -bn Xp-S-cp- p. B-gv-Nbn c- v U-bm-en-knkv ho-xw sn-bv-xp sim- n-cn- p- p. C-Xn-\n- S-bn ]-e {]m-h-iyw a- - n-ø-hpw \yp-tam-wn-b-bpw _m-[n- v h- f-sc-b-[n-iw t -i-ß-fn Iq-sS t]m-bn. Ct mƒ BgvN-bn \mev Ubm-en-knkv snø-w-sa- mwv tumivs am \n t±-in- n-cn- p- - Xv. \- -bp-ss D-d-hv h- m-ø am-\y hm-b-\- m Cu {]n-b-s - -h-s\ k-lm-bn- p-hm A-`y - n- p- p. Nn-In - m-bn `m-cn- Xp-I B-h-iy-am-b Cu ÿn-xn-bn Cu Ip-Spw-_-Øn-\m-bn {]m - n- phm-\pw k-lm-b-øn-s I-cw \o- phm-\pw A-t]- n- p- p. CS-a s^u-d _m n NnIn- -bpss Bh-iy-Øn-\mbn A u v XpS-ßn-bn- p- v. kn. cm-p, s^-u-d _m- v C-S-a, Alc No: , IFSC Code: FDRL hnemkw: cm-p Nm-t m, Sn- p `-h, C-S-a ]n.h. ]p-\-eq , t^m Un-kv-{Sn-Œv I -h -j tim- -bw: N - v Hm-^v tkm-uv C C -Uy tim- -bw Cu-kv- v Unkv-{Sn-Œv I -h -j \-hw-_ 29 ap-x Un-kw-_ 2 h-sc am-ßm- \w a-μn-cw ]o-sn-i-bn ssa-xm-\-øp \-S- pw. Un-kv-{Sn-Œv ]m-ã hn.]n.txm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. ]m-ã -am-cm-b A-\n sim-sn-tøm- w, A-\o-jv G-e- m-d, si.sp.txm-a-kv Ip-a-fn, A-Pn B -Wn F- nh hn-hn-[ Zn-h-k-ß-fn h-n-\-{]-`m-j-ww \-S-Øpw. Zn-h-k-hpw ssh- In- v 6 ap-x 9 h-sc-bm-wp I -h -j. Un-kw-_ 2\p cm-hn-se 9.30 ap-x 1.00 h-sc kw-bp- B-cm-[-\. kv-t - v Hm-h -ko-b ]m- à kn.kn.txm-a-kv ap-jy-k-tμ-iw \ -Ipw. sn-ß- q ss{i-kv- v knw-tk-gv-kv Km-\-ip-{iq-j \n -h-ln- p-sa- p ]-ªn-kn- n I -ho-\ - am-cm-b ]m-ã ]n.f.cm-p, ]m-ã i-in-[-c Fw.Fw. F- n-h A- dn-bn- p. hf- -h w: Akwªn Hm^v tkmuv hf- -h w CuÃv k`bpss B`n-ap-Jy-Øn 2018 \hw-_ 29 Unkw-_ 2hsc kphn-tij-tbm-khpw kwkox hncp pw \S- pw. Znh-khpw sshin v 6 awn apx 9 hsc- \-S- p I h j-\n ]mã am-cmb spbnwkv Fw. t]mƒ, APn B -Wn, ]n. Fkv. tpm Pv, A\ojv Ge- md F n-h {]kw-kn- pw. \ncww loenwkv saeun Km\-ip-{iqj \n Δln- pw. ]mã eme- Pn. ip{iq-j-iƒ v t\xrxzw \ Ip- p. snß- q : N v Hm^v tkmuv ticfm dopn-b snß- q sk I h j 2018 Unkw-_ 6 9 hsc Hm-Xd Fw.Pn. tkma satωmdnb {Ku n \S- pw. sk ]mã si. sp. tpmkv DZvLm-S\w snøp tbmk-øn dh. tum. si. kn. kæn- p n (sszh-k` Hmh kn-b ) ]mã amcmb APn B Wn dm n, si. kpn NmØ-t -cn, tpmtam amxyp, an nkv Pm kn kæn- p n F n-h hnhn[ Znh-k-ß-fn hn-\-{]-`m-jww \S-Øpw. Unkw- _ 9\v kwbp Bcm-[-\bpw, I Ør-taibpw D- m-bn-cn- pw. ]mã tpmtam amxyp apjy-k-tμiw \ Ipw. ]I D]-hmk {]m -\, ]mtãgvkv tim ^-d kv, F.-F. ssh.-]n.-c., Fkv.- F-kv. ktω-f\w F nh \S- pw. sk Izb Km\-ip-{iqj \n Δln- pw. 01 ssh. ]n. C. P-\d Iym-ºv... {]kn-u v ]mã G. n tpmk-^ns A y- -X-bn IqSp ktω-f-\-øn tã v Hmh kn-b dh. kn. kn txmakv Iymºv DZvLm-S\w snøpw. Chm. kmpp tpm amxyp, ]mã {]n kv txmakv dm n F n-hcpw a p sszh-zm-k- mcpw hnhn[ sk -\p-i-fnse m p-iƒ v t\xrxzw \evipw. Gsd ]pxpa-i-tfmss \S- p Cu h jsø Iymºn\v ssh. ]n. C kwÿm\ sk{i- dn amxyp t n-bpss t\xr-xz-øn tã v t_m Uv hn]p-e-amb {Iao-I-c-W-߃ snbvxp hcp- -Xmbn ]ªn-kn n I ho-\ ]mã ^n n tpmk^v Adn-bn- p. SHALOM MINISTRIES - COCHIN ssz-h-øn-s A-f-h- Ir-]-bm I-gn- 13 h -j-sø {]-h - Ø-\-Øn-s ^-e-am-bn hm-g- m-e-bn H-cp ÿ-ew k-` cq-]o-ir- X-am- p-hm C-S-bm-bn. F- m Cu k-`-bv- v H-cp sk-an-tø-cnbp-ss B-h-iy-ap- v. B-b-Xn-te- v G-I-tZ-iw 12 e- w cq-]-bpss B-h-iy-ap- v. A-Xn-\m-bn ssz-h-p-\-øn-s hn-e-tb-dn-b {]m - -\-bpw k-l-i-c-w-hpw A-`y - n- p-sim- p- p. SHALOM MINISTRIES, A/c No: , IFSC Code: FDRL , SWIFT Code: FDRLINBBIBD

8 Printed & Published by Peter Mathew Owned By M.V. Philip Mekkattu House, Payippad P.O, Alappuzha , Samkutty Mathew Koipurath House, Makkapuzha.P.O., Ranni,PTA , Peter Mathew, Valliyathu House, Kallumkal P.O., Thiruvalla, PTA Published From P.B. No. 8, R.S.P.O.Thiruvalla, Pin: Pathanamthitta (Dist) & Printed at Cochin Printech Pvt Ltd., Udyogamandal P.O., Ernakulam Dist. Kerala, Editor - Samkutty Mathew.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn-

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn- 2014 \hw-_ Pages 08 Vol: 5 Issue No.11 Ãohm Uv Atkm-kn-tb-j : kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2014-2016 H {]Xn:

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc

Ipº-\mSv I h j P\p-hcn hsc v Ipº-\mSv I h j P\p-hcn 13 20 hsc dh. si. kn. tpm Ipº-\mSv: C ym s] -t mkvxv sszh-k-`-bpss 89 maxv P\- d I h j 2013 P\p-hcn 13 20 hsc slt{_m ]p-cøv \S- pw. I h js kpk-a-amb \S-Øn- n-\p-th n hnhn[ k- _v

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

Cu hnj-b-øn {]m n- p- Ibpw \ncm-lmc kacw Ccn- p- Ibpw snøp- -h v, c m-bn-c- Øn-e-[nIw ip{iq-j-i- mcpw e - -W- n\v hnizm-kn-ifpw

Cu hnj-b-øn {]m n- p- Ibpw \ncm-lmc kacw Ccn- p- Ibpw snøp- -h v, c m-bn-c- Øn-e-[nIw ip{iq-j-i- mcpw e - -W- n\v hnizm-kn-ifpw KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 12 Unkw_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ap -s -cn-bm hne-s Poh c n q; cmjv{sob apx-se-sp v Ah-km-\n- n q N v Hm-^v tkm-uv tic-fm kv-t -

More information

]e-t mgpw k`-bv p- n tikp-iƒ D m-im ImcWw kpka-amb `c-w-l-s\ C m-ø-

]e-t mgpw k`-bv p- n tikp-iƒ D m-im ImcWw kpka-amb `c-w-l-s\ C m-ø- ]c-ºc timsxn hyh-lm-c-߃ v AdpXn thww k`-bv p- -n \S- p timsxn hyh-lm-c-߃ krjv- Sn- p BfloI timjww sndp-x-. t\xm- - m-cpss hn- `m-ko-b-x, A[n-Imc hsw-h-en, cmjv{sob AXn-{]-k-cw, {Kq nkw Ch-sbm-s -bmwv

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 10 April. 2011 Vol. 04 Issue: 07 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c- Ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp-iƒ F n-ßs\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta,

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

P\-d I h j-\p-iƒ v Xnc-ioe

P\-d I h j-\p-iƒ v Xnc-ioe Jan. 2010 Vol. 2 Issue : 2 RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/2009-11 Annual Subcription Rs. 100/- Pages: 12 P\-d I h j-\p-iƒ v Xnc-ioe P\-d I h j-\p-iƒ: sf. ]n. kn ]mã si. kn. tpm, N

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c-ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp- Iƒ F n-ß-s\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta, GA 30362, USA bjpathramonline@gmail.com

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

temi-ønse G hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv Bcm-[-\m-ebw lyqã-wn, \n ΩmWw ]q Øn-bmbn

temi-ønse G hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv Bcm-[-\m-ebw lyqã-wn, \n ΩmWw ]q Øn-bmbn 1 lm-te-eqø 407 VOL. 18 ISSUE 16 Pages 12 16-30 SEPTEMBER, 2013 kuøn ym Akw-ªokv Hm^v tkmuv tim {^ kv: timgn-t msv Hcp-ßp p dh. ssuz- v kqd- v, tum.- tu-hnuv {Km v, dh.-hn.- n.-g-{_lmw timgn-t m-sv: Fkv.-sF.-G.Pn

More information

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017 Pqsse sk]v w-_ VOL - 5 ISSUE - 3 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017-2019 h j-tø- p `mc-hm-ln-isf sxc-s -SpØp ]mã G{_lmw aμ-a-cp-xn ]mã ]n.-f.nmt m- tdmjn txmakv

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information