hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv"

Transcription

1 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu -kn P-\-d sk-{i- k m ab- p-a-cp v ti p-iƒ Cc- n-bmbn Xn-cp-h-\- -]p-cw: ti-cfw a-b- p-a-cp- n-s X-eÿm-\-am-Ip- p. a-b- p-a-cp- v ti-kn-s i-x-am-\w G- -hpw D-b - kw-ÿm-\-ambn ti-c-fw am-dn ap h -j-tø-xn-t\- mƒ C-c- ntbm-fw ti- p-i-fm-wv c-pn- à sn-bv-x-xv ti-kp-iƒ Nm - v sn-bv-xp. a-b- p-acp- v D-]-tbm-Kw X-S-bp- -Xn- \p- {]-h -Ø-\-߃ G- tim-]n- n- p- -Xn-\pw i- ns -Sp-Øp- -Xn-\p-am-bn \m - t m- n-iv I -t{smƒ _yqtdm hn-fn- tbm-k-øn sh- I-W- n-em-wv kw-ÿm-\- sø a-b- p-a-cp- v hym-]-\w hy- -am- p- -Xv. sf.-pn.-]n. hn-p-b tic-fw kzo-i-cn- \-S-]-Sn-Iƒ A-h-X-cn- n- p. a-b- p-a-cp- p- I-fp-sS e-`y-x X-S-bp- -Xnt\m-sSm- w B-h-iy-I-X Ipd-bv- p- -Xn-\p- {]-h -Ø- \-ß-fpw ti-c-fw sn-bv-xp-hcp- p- v. C-Xp c- pw ^-e- {]-Z-am- n-bm-se a-b- p-a-cp- v D-]-tbm-Kw Ip-d- p-sim- p-h-cm-\m-iq. t]m-eo-kpw F-Iv-ssk-kpw Dƒ-s -ss hnhn-[ h-ip- p-iƒ tn - v C- Xn-\p- {]-h -Ø-\-߃ B-hn-jv- -cn- p- p- v. aev]m -dn d-h. A-te-Kp Io-tlm. \m- Km-em- n-se cm-jv-{so-b t\-xm- tfm-sv kw-km-cn- p-i-bm-bn-cp- p A-t±-lw. B-k- -am-b kw-ÿm-\ \nb-a-k-`m Xn-c-s -Sp- n-t\m-s-\p- _- n- v _n.-sp.]n `-c-w-øn-se- Øn-bm \m-km-em n k-a-{k hn-i-k-\w \-S- n-em- p-sa- p- {]-Nm-c-W-sØ- p-dn- v {]-Xn-I-cn- p-i-bm-bn-cp- p Io-tlm. ]-W- Øn-\p-th- n {In-kv-Xo-b hn-izmk X-Xz-kw-ln-X-I-sf _-en I-gn- -cp-xv. {In-kv-Xym-\n-I-sf C- y-bn \n- v D- q-e-\w sn-øp-hm I- si- n C-d-ßn-bn-cn- p- -h-sc A- [n-im-c-øn F-Øn- -W-tamsb- v ho- pw B-tem-Nn- p-i. 237 hm Øm]{XnI hne `5.00/- Website: I-gn- aq- p h -j-am-bn C- ybn D-S-\o-fw C-h ss{i-kv-xh-sc ]o-un- n- p- p, B-cm-[-\me-b-߃ A- n- n-c-bm- p- p, ss{i-kv-x-h-sc \-Sp-tdm-Un-en- v a - Zn- p- p. ss{i-kv-x-h hn-zym - n-i-sf H- -s -Sp-Øp- ]o-u-\- ߃- v t\-xr-xzw \ -Ip- -h-sc A-[n-Im-c-Øn sim- p-h-c-wtam-sb- v d-h. Io-tlm tnm-zn- p. h -Ko-b ]m - n-i-fp-ss B-Xy- n-i e- yw F- m-sw- v thm- -am a-\-kn-em- -Ww. hn-tz-icm-py-ß-fn \n- p-ap- ss{i-kv- X-h a-x-t\-xm- - m - v ti-{μ k - m hn-k \n-tj-[n- p- ps - pw A-t±-lw kq-nn- n- p. P- \-kw-jy-bn 88 i-x-am-\w t] ss{i-kv-x-h-cm-wv C-hn-sS. awn- q-cnse ss{ikvxh kviqfp-iƒ AS p a-wn- q : a-wn- q-cn-epw Cw- ^m-en-ep-ap- {In-kv-Xy an-j-\- dn kv-iq-fp-iƒ `o-i-c-cn \n- pap- `o-j-wn-sb-øp-s - v A-S- p. Im -t -bn-]m-iv I-Ωyq-Wn-Ãv ]m - n F- kw-l-s-\-bp-ss `oj-wn-sb Xp-S - m-wv ss{i-kv- X-h kv-iq-fp-iƒ A-S- -Xv. I-tØm-en- kv-iq-fp-i-fn-se hn-zym-`ym-km- -co- -sø `o-j- Wn-bn-eq-sS X-I - m t\m- cp-sx- v a-wn- q-cn-se hn-zym-`ymk a-{ n d-tu-jymw `o-i-c - v ap- -dn-bn- v \ -In. kw-ÿm-\-sø H-cp e- tøm-fw hn-zym - n-iƒ- v hn-zym- `ym-kw ]-I-cp- -Xv Cu ss{i-kv- X-h kv-iq-fp-i-fm-sw- pw A-h - s -Xn-sc `o-j-wn-ap-g- -cp-sx- pw A-t±-lw kq-nn- n- p. K-h -sa v kv-iq-fp-iƒ- v th- -{X kp-c- G -s -Sp-Ønsb- n-epw am-xm-]n-xm- ƒ. Ip- n- I-sf kv-iq-fn A-b- m a-sn- p-i-bm-wv. F- m-wv `o-i-c-cp-ss B-h-iy-sa- v kv-iqƒ A-[n-Imcn-Iƒ sh-fn-s -Sp-Øn-bn- n-s - nepw `o-j-wn H-gn-bm-sX kv-iqƒ Xp-d- p- n-s - \n-e-]m-sn-em-wv A-[n-Im-cn-Iƒ. a-wn- q-cn-se 72 I-tØm-en- kv-iq-fp-i-fpw 17 l-b sk- - dn kv-iq-fp-i-fpw aq- v tim-f-pp-ifpw A-S- p-in-s- p-i-bm-wv. `oj-wn ]n -h-en- m-sx kv-iq-fp- Iƒ Xp-d- n-s - \n-e-]m-sm-wv am-t\-pv-sa n-\p- -Xv. `o-j-wn sh-dp-sx-b-s - pw ap -Im-e-ßfn-se A-\p-`-hw sh- p-t\m- ptºmƒ F- pw kw-`-hn-t - m-sa- pw _- -s - -h A-dn-bn- p. t\-c-sø Cw-^m-en-epw kp- p-hnep-am-bn c- v {]n -kn- mƒ-am-c-s- w F- p-t]-sc `o-i-c sh-sn-sh- p-sim- p. an-j-\-dn kv-iq-fp-iƒ- v th- -{X kw-c- -Ww \ - Im K-h -sa n-\v I-gn-bp- n- t{x. _n- n {K-lmw bm-{x-bm-bn A-ta-cn- : tem-i- {]-i- kp-hn-tij {]-`m-j-i tum. _n- n {K-lmw (99) \n-xy-x-bn {]-th-in- p. bp.-fkn-se t\m -Øv Im-c-sse-\-bn-se h- k-xn-bn C- -se cm-hn-se F- n-\m-wv A- yw. kw-kv-imcw am v 2\v. F-gp-]-Xv h - jw kp-hn-ti-j-{]-kw-k-th-zn-ifn \n-d- p-\n- _n- n-{k-lw N-cn-{X-Øn G- -hpw Iq-Sp-X t]-tcm-sv {]-kw-kn- n- p- hy- n-bm-bm-wv A-dn-b-s -Sp- -Xv. t\-cn- pw Sn.hn bn-eq-ss-bpw km- -sse- v {]-t -]-W-ß-fn-eq-sSbp-am-bn tem-i-hym-]-i-am-bn 21 tim-sn B-fp-I-tfm-Sv A-t±-lw {]-kw-kn- n- p-s - m-wv I-W- v. t{]-jn-x-{]-h -Ø-\-Øn-s `m-k-am-bn tem-i-øn-se an- cm- Py-ß-fpw k-μ -in- n- p- A-t±lw ti-c-fw Dƒ-s -ss C- y-bnse hn-hn-[ kw-ÿm-\-ß-fn-epw h- n- p- v. e-fn-x-am-b `m-j-bn kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- p- -Xmbn-cp- p A-t±-l-Øn-s co-xn. "ss_-_nƒ C-ß-s\ ]-d-bp- p' F- -Xm-bn-cp- p A-t±-l-Øns {]n-b-s - {]-tbm-kw. sf-k-t\m-h ap-x tpm - Pv-_p-jv h-sc-bp- ]-e bp.-fkv {]-kn-u p-am-cp-ss-bpw A-Sp- Ø kp-lr-øpw D-]-tZ-i-I-\pam-bn-cp- p _n- n-{k-lmw. dn- - Uv \n-iv-k Dƒ-s -ss ]-e {]- kn-u p-am-cpw A-h-cp-sS Po-hn- X-Øn _n- n-{k-lm-an-s hy- n-]-c-am-b {]m -Y-\ G-sd km- z-\w \ -In-sb- v km- ys -Sp-Øn-bn- p- v {]-kn- U v sd-bv-k, _n- n-{k-lm-an- \v bp.-f-kn-se ]-c-tam- -X knhn-en-b _-lp-a-xn-bm-b {^o- Uw sa-u k-ωm-\n- p. kp-hn-ti-j-{]-h -Ø-\-ßfn h-ew-ssi-bm-bn-cp- `m-cy cq-øv s_ A- -cn- p. a- -fn G- -hpw {]-i-kv- X d-h. {^m- v-en {K-lm-am- Wv. _n- n-{k-lmw C-hm -P-en- Ãn-Iv A-tkm-kntb-j-\v t\-xr-xzw \ -Ip- p. 1990Ifn B-cw-`-Øn B-tcm-Ky-{]-iv-\- ß-sf Xp-S - v {Klmw kp-hn-ti-j- {]-N-c-W-cw-K-Øv k-po-h-a- m-bn-cp- p , ssm-dt m-bn-se -{]-kw- K-Øn A-t±-lw X-f - p ho-wp. a- c-w-sø `-b-an-s - pw kz -K- Øn-te- v t\m- n- m - p- psh- pw A-t±-lw ]-d- p. A- t±-l-øn-s `m-cy cq-øv B-bncp- p ip-{iq-j-bn kp-{]-[m-\ ]- p h-ln- -Xv. Po-hn-X-Im-ew apgp-h ]-cn- m-\-ap- {K-lmw bm-{x-bn, ssz-h- -a-bp-ss D- d-t m-ss-bp- A-h-s D-d-hn-Sw H-cn- -epw D-t]- n- n-. a-c-wti-jw Po-hn-X-sØ- p-dn- v [oc-hpw {]-Xym-i-tbm-sS-bpw kwkm-cn- m hn-izm-kw A-h-s\ A-\p-h-Zn- p \-hw-_ 7 \mbn-cp- p _n- n {Km-lm-an-s P- \-\w. bq-øv t^m ss{i-ãn-se bp-h-p-\-{]-h -Ø-I-\m-bpw k- tx _m-]v- n-ãv an-\n-kv-{s-dmbpw {]-h -Ø-\-am-cw-`n- _n- n- {K-lmw 2005 hn-c-an- p- -Xph-sc B-dp ]-Xn- m- v ss-en-hnj-\n-eq-ss \-S-Øn-b {Iq-tk-Uv e- - -W- n-\m-fp-i-fp-ss Pohn-X ]-cn-h -Ø-\-Øn-\n-S-bm- nbn- p- v.185 cm-py-ß-fn-em-bn 215 an-ey P-\-߃ _n- n {Km-lman-s {]-kw-kw {i-hn- n- p- -Xmbn I-W- m- -s -Sp- p.un. sf-k-t\m-h, en -U _n. tpm -k,dn- m -Uv \n-ivk Xp-S-ßn-b A-ta-cn- {]-kn-u p-am-cp-ss kv-]n-cn-nz A-ssUz-k-dm-bn-cp- p _n- n {Km-lmw.e-fn-X-am-b `m-j-bn kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- p- - Xn _n- n-{k-lmw {]-I-Sn- n- ncp- Xm -]-cyw {]-iw-k-\o-bam-bn-cp- p. {]m-b-m-[n-iy-øm tiƒ-hn-bpw Im-gv-N-bpw `m-ko-iam-bn \- -s -s - n-epw a-cn- p- -Xp-h-sc Xn-I- pw B-tcm-Kyhm-\m-bn-cp- p. txmam: kphn-ti-jo-i-c-w- Øn k`-iƒ F p-sim- v Xmev]cyw ImWn- p- n-, aev]mt\? aev]m : {InkvXp-hns\ Adn-bm-Ø-h, {InkvXp-hns\ Fßs\ {]kw-kn pw? Xncp-h am tømωm timtfpv kpthm-fpn hn`mkw kph W-Pq-_nen BtLm-j-ß-fpsS kam-]\w kptc-jvtkm]n Fw.-]n. DZvLm-S\w snøp- p. CSØp\n v: _nj v kæn G{_-lmw, tpm Pv amω sim q, {]n kn- tum. sfkn. si. tpm, s{]m^. ex ]n. sndn-bm, s{]m^. Fw.sF. B {Uqkv, s{]m^. ]n.-kn. tpm, AUz. kptcjv timin F n-h thzn-bn

2 2 hm Øm]{XnI FUn-täm-dnb kphn-ti-jo-i-cww C mø k`-iƒ ax-{]-ÿm\w am{xw I-gn- -Zn-h-kw H-cp-ho- n sn- -t mƒ \n- -dpt]m-epw C-Sm-Ø H-cp sn-dn-b-ip- n ta-i- p-d-øp I-bdn-\n- v A- m- -s\ ]- -sø-dn hn-fn- p- p... F-s - - -t mƒ Pm-fy-X-tbm-sS A-h-s -b-ω ]- d- p: "A-h-\n-ß-\m tn- m, tz-jyw-h- m A- m- s\ sx-dn hn-fn- pw. F- m sn-øm-\m.. Cu sn-dp- s\-s m- p txm- p." Rm-\-h-s\-t\m- n sn-dp-xm-sbm- p \m- p I-Sn- - Xpw A-h-s -b-ω ]-d- -Xpw H- n- v: ''tz Cu am-a t]m-eo-km... C-ß-s\ ]-d- m Ip- n-s\ ]n-sn-t m- p-t]m-ipw.'' A-tXm-sS sn- A-S-ßn. X-f-f-bp-sS k-t m-jw I-f- v F-s Ip-cp-ØwsI- \m- v tnm-zn- p'' C-Øn-cn-t m- C-h-s\ \n-߃- v C-t mƒ I -t{smƒ-sn-øm ]- o-t C-\n F- t mƒ A-Xp \-S- pw?'' Cu tnm-zyw an- -hm-dpw c- -I -Øm- -tfm-spw tnm- Zn-t - H- m-wv. sim- p-ip- n-i-fp-ss hn-ir-xn, Im- Wp- -h - p ap-gp-h A-tcm-N-I-am-bm-epw ]-e ho- p- Im-cpw I- n-\p Im- p-]n-sn- -t]m-se A-\-ßm-Xn-cn- pw. H-cp hm- p sim- p-t]m-epw X-S-bn-. Ip- n-iƒ i- y-ap- m- m-xn-cn- m Ip-td \yq-un kpw-]p-gp-ßn tim-gn- -dn-bp-am-bn Sn.hn.bp-tS-tbm I-ºyq- -dn-s -tbm ap- n sim- n-cp-øpw. A-h-\-hn-Sn-cp- v A-Xn-am-\p-jy-cm-b Im - q I-Ym- ]m-{x-ß-sf- - v A-h-sc- A-\p-I-cn- pw. hm-in-]n-sn- v A-h-cp-sS th-jw-[-cn- p \-S- pw. samss_ t^m-wn-tem I-ºyq- -dn-tem D-f-f sk-bn-an-eqss _m- v tdm-_-dn-bpw tam-t m -sd-bv-kpw I-fn- pw. A-Xn-eq-sS X-\n- p P-bn- - -W-sa- n a- p-f-f-h-sc sim- p-i-tbm \-in- n- p-i-tbm th-w-sa- p ]Tn- pw. Iq-Sp-X th-kw Iq-Sp-X-em-sf sim- p- -h-\m-wp hn-pbn F- p sx- n- -cn- p- p. I-Y ]-d-bm-\pw D-]-tZ-in- m-\pw ho- n Im -t m- m-cn-... D- - n ''I -{So-kv, B Hmƒ-Uv s^-tem" tbm-sp kw-km-cn-t -s - v A-Ω hn-e- pw. ]-I-cw Sn.hnbn-se Im - m-in-\p hn-e-bn- m-ø X-d ko-cn-b Im-Wm-\n-cp-Øpw. I- ym-ww I-gn- m s] -Ip- n B-Zyw-sN-tø- I -Ωw A-Ωm-bn-b-Ω F- k-xz-sø A-Sn- -a -Ø- Ww F- pw \m-øq-s\ ho- n-se- - hm -Un -t mepw ti- n- q-ss- pw. Ip-Spw-_-ß-fn F-ßs\ Kp- -I-sf kr- n- mw? {InkvXp k`-bpss {][m-\hpw {]Xy- -hp-amb e -W-amWv kphn-ti-jo-i-c- Ww. anj {]h Ø-\-ßsf {][m-\-ambn A mbn Xncn- n-cn- p- p. anj, Ch P-en-kw, I th j, c, Ub-tem-Kv CXn {][m-\-s - Xv kphn-tijo-i-cww (Evangelism) Xs. ss{ikvxh k`-bpss Bcw`w tbip-{in-kvxphns hc-thm-sp-iq-ss-bm-wv. tbip-{inkvxp At m-kvx-e- msc Xnc-s -Sp-Øp, Ah v sszhni Ir]-Ifpw hc-ßfpw \ In A[n-Im-c-s -SpØn anj-\n-te v Ab-bv p-i-bm-bn-cp- p. Ah-cpsS ZuXy-Øns H m-asø ap K-W\ kphn-tijo-i-cww Bbn-cp- p. {Iqin- -s - v, Db sø-gp-t p Pohn- p {InkvXp Xs temi-øns I Øm-hv, c -I, hos -Sp- p-im-c, \ymbm-[n-]xn Aßs\ F mw F mw F -h {]kw-kn- p, {]N-cn- n- p. Ah-cpsS hm p-iƒ ti -h Ah-cpsS {]kw-k-ønse {][m\ ktμ-i-am-bn-cp {InkvXp F c -Is\ Pohn- X-Øn kzoi-cn- m Xøm-dm-bn. As m-kvx-e- m-cpss hm p-iƒ ti v hniz-kn- -h v Pohn-X-Øn Hcp ]pxnb Z i\w e`n- p, Ah cq]m- -c-s - p, ]pxpkr-jvsn-i-fmbnøo p. {InkvXp Ah-cpsS lrz-b-ß-fn I Ømhpw c -I\pw \my-\p-ambn {]Xn-jvTn- -s - p. ssiam w snbvx Pohn-X-Øn\p (an exchanged life) DS-a-I-fmbn {InkvXp Xß-fn Pohn- p- p, "C\n Pohn- p- Xp Rm\-, {InkvXp-hs{X F n Pohn- p- Xv' F -h ss[cy-]q Δw hnfn- -dn-bn- m XpS-ßn. Poh-t\m, ac-w-ønt\m `qan-bn-ep- txm `qan p aosx-bp- -txm, BImi-Ønsetbm bmsxmcp i n pw Xß-fpsS hnizm-ksø XIn-Sw-a-dn- p-hm Ign-bmsXhn[w Ah temiw Dt]- n- -h-cm-bn-øo p. Gdnb A p-xßfpw AS-bm-f-ßfpw I v Ah v {InkvXp bmym y-hm-s\ v t_m y-s - p. X߃ p hkvxp-h-i-iƒ hn v B XpI As m-kvx-e- msc Gev]n- p, Hcp s]mxp JP-\m-hm n kiehpw Ah v s]mxp-ap-x-em-bn. injy- mcpss {]h Ø- \-^-e-ambn s]s -t mkvxp \mfn\p tij-am-bn-cp p hniz-kn- -h v Pohn-Xhpw, PohnXw hnizm-k-hp-am-bn-øo -Xv. Ccp-]Xmw \q m- nse s] -t mkvxp Icn-kvam- niv am\-km -c-a- m-bn-cp p Ah-cp-tS-Xv. AXm-bXv ]W-tØmSpw kºøn-t\mspw hns-]-d-bmsx Zimwiw simspøv IW- p-xo p ax-]-c-amb Hcp NS-ß- m-bn-cp p BZy \q m- nse k`-bv v. \mw ]d- p-h hnjbw kphn-ti-jo-i-cww (Evangelism) BWv. ""hniz-kn- p- -h-cpss D n \n p Xncp-sh-gpØp ]d-bp- -Xp-t]mse Poh-P-e-Øns \Zn- Iƒ HgpIpw F mwv'' hn\w ]d-bp- -Xv. F p-sim- mwv At\I hy n-ifpw k`-ifpw ip{iq-j-icpw kphn-ti-jo-i-c-w-øn\v ap Xq w \ Im-Ø-Xpw, AXh-cpsS Pohn-X-ssi-en-b- m-ø-xpw. Imc-Ww, hfsc hy -am-wv. Ah c n- s - -h-c-. c n- -s - -h-cn \n v kzm`m-hn-i-ambpw Poh-P-e-Øns \Zn-Iƒ Hgp- Intb Xocq. Hcn- t]mepw Hcp kphn-tij {]Xn hnx-cww snøm-ø-h-cpw, h -hn-t[-b\bpw kphn-tijw Adn-bn- Ww F lrz-b-`mcw C m-ø-hcpw {InkvXym-\n-I-sf v A`n-am-\n- p- Xpw Xr]vXn-s - n-cn- p- Xpw Zb-\ob ImgvNbm-Wv. Ah {InkvXym-\n-Iƒ A m-xn-cp- n- p-iqsn Xß-fpsS t]cn-s\m w _nj- v, dh. ^mz, dh-d v, ]mã XpS-ßnb sss n-ep-iƒ Fgp-Xn- n-sn- n- p- -Xv, X߃Xs hnh-c-iq-\y-x-bn h n-x-cm-bn- -gn-bp p F -XmWv bmym yw. kphn-ti-jo-i-cww \S-ØmØ {InkvXob the- m, Iqen- m-cmb sxmgnem-fn-iƒ am{x-am-wv. Ah snøp tpmen-bpss Iqen hmßp Iqen- mcpw BSp-I-sf- p-dn v (a-\p-jy-c- -sb- p-dn- v) hnnm-c-an- m-ø-h-cp-am-wv. Xß-fpsS hnhc-iq-\y-x-sb- n X߃ Xs t_m[-hm- m-c F p am{x-a-, Xß-fpsS A_- -ß-fn kzbw \ymbo-i-c-whpw \oxo-i-c-whpw \SØn IqSp-X Acm-N-I-Xz- Øn-epw, Zmcn-{Zy-Ønepw Bfln-Ihpw euin-i-hp-amb Zmcn-{Zy-Ønepw PohnXw X n- \o- p- p. IqSm-sX, sszhw snbvx \ -I-sf- p-dn-t m, A\p-{K-l-ß-sf- p-dnt m sx pw kvtxm{x-bmkw A n- m-sx, sszhoi A\p-{K-l-Øn-\mbn ho pw ho pw bmnn- bpw Xß-fpsS t`mtk- -I-fn D]-tbm-K-s -Sp-Øp- -Xn\v h msx {]Xo- n- bpw snøp p. kphn-ti-jo-i-c-w-øn G s -SmØ as mcp Iq \oxo-i-cww Is -Øp- -Xv, BgvN apgp-h\pw \S-Øp ho p-{]m -\, D]-hmk {]m -\, Bcm-[-\, `h-\-k-μ i\w XpS-ßnb Iem-]-cn-]m-Sn-I-fn hym]r-x-cmbn sss v t{]m{kmw \S- Øn-s m- m-bn-cn- pw. ASpØ ImeØv XpS-ßnb as mcp Iem-]-cn-]m-Sn-bmWv ]niv\n- p-iƒ, Sq \S-Øp- -Xns\ "anj Sq ' F Hma-\-t \ In P\sØ h n- m {ian- p- -Xv. kphn-ti-jo-i-c-w-øn \n v Hgn- p-am-dm Is - Øp as mcp \ms-i-amwv s{]bvkv & h jn- v. I Øm-hns\ ]m pw Bcm-[- \bpw \SØn kpjn- n- v, Imcyw t\smw F m-w-h [cn- n-cn- p- -Xv. Cu Iem- ]-cn-]msn simgp- n- p- -Xn-\mbn 50 t] ]s -Sp- p k`-bn t mepw Iot_m Upw, sakm-t^mwpw XpSßn kie i_vz-tim-em-l-e-ßfpw ImWpw. B ku v knãhpw H-cp-]t I Øm-hns\ {]km-zn- n- m Nne \evip ImWn- bpw BImw. Hcp ku v knã-øns ]Ww Ds - n 50,000 t] v Hcp kphn-tij {]Xn hnx-cww snbvxn-cp-s - n sszhw {]km-zn v A\p-{Kln-t t\w F -h v ]cn- m-\-an- m-ø-xmwv ZpxJ-I-cw. ]cn- m-\-an- m-bvibm Fs P\w \in- p p' F ` -cpss \ne-hnfn F{X hmkvx-hw F nepw kap-zmb k`-i-fn-te p h m Ip m-\bpw I Ωm-Zn-Ifpw sim v I Ømhns\ hc- -h-c-bn \n Ømw F Nn -bmwv \S-Øn- p-im Aßs\ Nn n- n-s - nepw Ipd- -] w Bcm-[-\bv p IS- p-h-cp- -h-sc-sb- nepw snm - Sn p \n Øm Cu Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ axn-bmipw F -h -dn-bmw. I Ømhns tai, Xncp-h-Ømgw, Ip m-\, am v F t]cn Ft mgpw \S-Øm PmK-cq-I-cmbn \nev -bmwv t\xm- ƒ. ImcWw P\-Øn-\v, D n {InkvXp-hns\ kzoi-cn- m\v Xmgvabpw k -\ pw C m-ø-xp-sim- v, Rmb-dm-gvN-I-fnse k`-i-fne Ct m-gsø {Iao-I-c-W-ßtfm-sSm w Bflm -ambn kl-i-cn- pi F -XmWv t]mfn-kn. ] n, k`, {SÃn-amcpw lm n-bmwv ImcWw Ip _m-\, Xncp-h-Ømgw D -t mƒ kvtxm{x ImgvN IqSp- X ]ncn- p-in- pw. Bcm-[-\, IqSn-h-c-hp-Iƒ Ch-Iƒs m w anj {]h Ø\-߃ v 50% F nepw {]m[m\yw Du \ ImØ k`-isf k`-iƒ F hnfn-t -cn\v A l-c-. CS-h-I, _P- p-iƒ Xøm-dm- p-tºmƒ, anj {]h Ø- \-߃ v, kphn-ti-jo-i-c-w-øn\v 50% XpI hi-bn-cp- Øp- pthm? F p {i n- p-i. I]-S-`- -cmb hymp {InkvXym-\n-Itf F I Øm-hns kwt_m-[\ \n߃ tiƒ m-sx-bn-cn- -W-sa- n _P- n \oxn ]pe Øp-I. ssd v. dh.- kæn G{_lmw No^vFUn- B -Ip- n-bm-tw H- p-in Ip-d- -Xp 3-4 s]- Æp-ß-sf-sb- n-epw h-f-bv- m ]- -Ww... A- - n X- \n a-wp- q-k-\m-h-w-sa- pw AXn-eqsS ]Tn- pw. \n-b-am-\p-k-c-ww c- m-i -Øm- ƒ Ip- n-sb X- n- q-sm. kv-iq-fn-se am-jpam t\m- m-t\ ]m-sn-.. ]- co- -sb-gp-xp- F- m-h-cpw P-bn- pw. A- -cw-t]mepw A-dn-b-W-sa- n-. F- n-epw H-cp {Xn- n-\p tim- nb-sn- pw. ]n-sn- -s -Sn-. C-\n ]n-sn- m ]n-sn- km-dns ]-Wn t]m-ipw... Cs- - n Nm-\-en-se am-aamcpw B n-am-cpw-iq-sn I-f-bn- p-x-cpw. t]m-eo-kv ]n-sn- m-epw X- n- q-sm... X- -W-sa- n- t\m- n-bm-epw A-h-cp-sS ]-Wn I-f-bmw... A-Xn-\p th-td Nn-e am-a- m-cpw k- lm-bn- pw. ap-t - v hn-cn-bpw-ap-tº Ip- n-sb Sq-ho-e Hm-Sn- m ]Tn- n- pw. I-fn- m sam-ss_ -t^m sim-sp- pw, F- n- p a-i-s an-sp- p-]-d- p \m- p-im-cp-ss-ap-ºn sr-fn-bpw. ]-Ømw-X-cw I-gn- m D-S-t\ sn- Sqho-e-dn\v hm-in ]n-sn- pw. ho- p-im - p K-Xn-bn-t epw h- n-th-w-sa- p ''Ip- n-\v'' hm-in. k-ω-xn- nt Nm-Ip-sa- v `o-j-wn. s]-t{smƒ-hm-ßm Im-in- \p I- m-hn-s _n-kn-\- v, As- - n ssi-søm-gnem-bn am-e s]m- n- mw. F- mw I-gn- p ]-d- p-t]m- Ip-tºmƒ H-cm-I-kn-U v... i-eyw Xo - p. ]-e-ho- p- Im-cpw sh-t -j-\m-ip-tºmƒ ]-d-bp- -Xm ''tlm... C- \n kv-iq-fp-xp-d- pw-h-sc Cu i-eyw k-ln- -W-at m'' v \m- n-se {^o- - m-cpw A-h-cp-sS {^- - m-cpw X- I -Øp Xn-a - p-i-bm-wv. C-Xn-s\m-s F-cow ]p-fow Iq- m kn-\ntase \m-b-i- m-cpw... I-Sn- m-s m- m-ø dialogue Dw full time sh-f-f-hpw -A-Sn- p I- -\pw-]p- I- v, 100 B-\-bp-sS(Nn-e - v 100 JCB bp-ss) I-cp-Øpap- \m-b-i t]m-eo-kn-s\tbm cm- o-b- m-c-t\-tbm t]-sn-bn-... A-h-sc X- pw, sx-dn-hn-fn- pw. th- n-h- m X- -bv- pw hn-fn-bv- pw. C-Xp-I- v B-th-iw aq-ø ^m -kv bq-ø- m C- Xm-c-Øn-s Nn-{Xw h- s]- n-bp-am-bn B-\- p-d-øv B-Zy tjm Im-Wm h-cpw. Xm-c-Øn-s ^v-f-iv-kn ]m-e-`n-tj-iw \-S-Øpw. A-ß-s\ sn-øp-tºmƒ Xm-sg-ho-Wv N-Ø-h-s ho- nse ]- n-wn-am- m C- -Xm-cw H-cp cq-]-t]m-epw sim-sp- Øn-t -epw hn-j-aw txm- m-sx A- zm-\n- p- X-an-gt\-bpw _w-km-fn-tb-bpw a- -s\- p hn-fn- pw. B-cpw \n-b-{ n- m-\n-... \n-b-{ n- p- -Xv C- - hp-a-. km-aqly-a-cym-z Xo-sc-bn-. F- p ]-cn-]m-sn-\- S- m-epw A-hn-sS- mw A-e-t m-e-ap- m- p-hm Ip-td A-e-h-em-Xn-Iƒ h-cpw. Ip-fn- m-sx ap-sn \o- n-h-f -Øn tem-th-ãv ]m -kp-an- v bike C-c-ºn- v \-S- p- Ip-tdsb-Æw. B-sf-s m- n- m-bm-epw {]-Iy-Xn \-in- n- n- m-bmepw IpSpw-_w Ip-fw-tXm- n-bm-epw kz- w Im-cyw \- S- -Ww F- co-xn-bn a-e-bm-fn-sb am- n-b-xm-cm- Wv...??? 2030 `m-c-xw tem-i-øn-se G- -hpw h-en-b i- nbm-im Ip-Xn- p-tºmƒ a-e-bm-fn bp-h-xzw F- m ta- J-e-bn-epw ]n-t m- p-t]m-ip- p. ]p-cm-x-\ `m-c-x-øns hn-zym-`ym-k kmw-kv- m-cn-i ti-{μ-ß-fm-b ]m-seo-]p-{x-bpw \-f-μ-bpw ÿn-xn-sn-bv-x _o-lm-dn-s C- -sø A-h-ÿ-bm-hpw \m-sf ti-c-f-øn-\pw. Ip-Spw-_-ß-fn N- v, ap-øv, t{_m-kn-s\ h-f -Øn \-Ω-fo \m-sn-s\ Kp- -I-fp-sS kz- w \m-sm- pw... I-S- m-sv : kp-[o-jv.f-kv.f k-_v C -kv-s]-œ Hm-^v t]m-eo-kv.

3 3 hm Øm]{XnI CS-hI Npa-X-e- m aq p h j-tø v Bhs CS-hI ssiÿm\ (Managing Committee) kan-xn-bpss sxc-s - Sp v F m h jhpw \S-Øp Hcp ]Xn-hm-Wn-t m-gp- -Xv. Hcp `c-w-kanxn Npa-Xe G -tijw Imcy-߃ ]Tn- p-h-cp-tºm-tg pw h Xpw {]h Øn- m-\p kabw AXn-{Ian- n-cn- pw. CS-h-I-bn ]e-x-c-ønep ] -Xn-Iƒ (projects) Xøm-dmt - Xv Hcp ÿesø anj-\dn {]h Ø-\-߃ v AXy- m-t]- n- X-am-Wv. Cu kml-n-cy-øn \ΩpsS Hmtcm CS-h-I-I-fn-sebpw ssiÿm\ kan-xn-i-fpss Imem-h[n aq p h jtø-s v `c-w-l-s-\-bn am w hcp-ø-ww. ASp-Øp-h-cp k`m-{]- Xn-\n-[n-a-WvUe tbmk-øn `c-w- L-S-\-bn am w hcp-øm th \S-]-Sn-Iƒ kzoi-cn- m {]Xn-\n[n k`m-a-wvu-emw-k-߃ Nn n p {]h Øn-t - n-bn-cn- p- p. ssiÿm\ kan-xn-bpss A y- kzm`m-hn-i-ambpw hnimcn Xs Bbn-cn- p-a-t m. sshkv {]kn-u v, sk{i- -dn, {SÃn, A u- v, IΩ n AwK-߃ Ch-cp-sSsb mw {]h Ø-\-Im-em-h[n aq p h j-tø v F p \n -bn- p-ibmwp th -Xv. {][m\ Npa-X-e- m 2 tsan IqSp-X {]h Øn- m A\p-h-Zn- -bp-a-cp-xv. Hcp CS-h-I-bn as mcp Soans\ ]cn-io-en- n- p- - Xn\pw P\-ß-fpsS ] m-fnøw h n- n- p- -Xn\pw Npa-X-e- m-cpss Imem-h[n ]c-am-h[n 2 tsw AXm-bXv 6 h j-ambn \n -bn- p-ibpw thww. CS-hI Npa-X-e- m-cmbn {]h - Øn- p- -h-cn IrXy-\n-jvT, {]h - Ø-\-Ønse I Ω-\n-cX Ch Xr]vXn- I-c-a-s - n ssiÿm\ kan-xnbnse 60% Bfp-Iƒ Bh-iy-s -Sp- - X-\p-k-cn v sshkv {]kn-u v, sk{i- -dn, {SÃn, A u- v Chsc Bh-iy-sa- n \o w snbvxv ]pxnb `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp- p- -Xn-\p kml-n-cyhpw D mbn-cn- -Ww. {Ia-t -Sp-Iƒ D m-bm \o w snøm aq p h jw hsc kln-t - n-h-cp-at m F p `b v `cw Imem-h[n Hcp h j-tø p am{xw F Ct m-gsø ÿnxn XpScp- -Xn\v {ian- p- Xv ]ptcm-k-a-\-{]- h Ø-\-߃ v XS w Bbn-cn- pw. am tøm-ay an\n vkv Fgp-Xm-\pw, A u v Fgp-Xm\pw Adn-bm taem-ø-hsc sk{i- -dnbpw {SÃnbpw A u- pambn sxc-s -Sp- p- Xp Imc-Ww, Ah aqew hnim-cn-am kln-t - nh-cp ] - m-sp-iƒ F{X-sb v AhtcmSp tnmzn- m a\- n-em-ipw. hnhn[ CS-h-I-I-fn {]h Øn- n- pfvf hnim-cn-am X߃ sk{i- -dnam, {SÃn-am, A u- v XpS-ßnb-h-cn \n v kln ]ou-\-߃ F{X-sb v k`-bnse ] - m-tcmsv At\z-jn- m hnh-cn- p-x-cpw. F m IqSp-X AwK-ßfpw, kmº-øni `{Z-X-bp-ap CS-h-I-Ifn Imcy-߃ an -hmdpw apdt]mse \S-Øm ]cn-n-b-kº- cmb Aflm-btcm AXp-a-s - n Hm^okv {Iao-I-c-W-ßfpw pw a pw D m-bn-cn- pw. F m _lp- `q-cn-] w CS-h-I-I-fp-sSbpw ÿnxn AX-. c pw aq pw CS-h-I-I-fpsS Npa-X-e-bp hnim-cn-am `c-w-l-s- \-{]-Imcw ssiÿm-\-kan-xnbpw s]mxp-tbm-khpw a pw a pw \SØn A- Xns dnt m pw a pw `{Zm-k\ Hm^o-kn ka n- m F{X-am{Xw t i-߃ kln-t - n-h-cp p F p a\- n-em- p-i. krjvsn-]-c-ambn bmsxmcp {]tbm-p-\-hp-an- mø C- Øcw Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ v A w hcp-øm Hcp ]cn-[n-hsc klm-bn- pw, ssiÿm\ kan-xn-bpss Imemh[n aq p h j-tø-s v Xocp-am- \n- m. IqSmsX Npa-X-e- m-cmbn sxcs -Sp- -s -Sp sk{i- -dn, {SÃn, A u- v Ch v B IrXyw \n Δ-ln- p- -Xn-\m-h-iy-amb ]cn-ioe\w \ In k n-^n- - p-iƒ \ Ip Hcp kwhn-[m-\hpw \ap v D m-bn-cn- -Ww. k n-^n-t v timgvkv ]m m-im-ø-hsc Npa-Xe ÿm\-ß-fn {]th-in- n- m ]msn-. CS-h-I-I-fpsS kpk-a-amb \S-Øn- p-iƒ pw Ime-L- -Øns sh p-hnfn-isf I -dn v CS-h-I-I-fpsS I Ω-]-cn-]m-Sn-Iƒ IqSp-X kpo-ham- p- -Xn\pw \ap v Hcp Agn- p- ]Wn Bh-iy-am-bn-cn- p- p. k`m-{]- Xn-\n[n awvu-emw-k-ßfpw ] - mcpw, _nj- p-amcpw C m-cy-øn Bh-iy-amb kl-i-cww \ IWw F At]- -tbm-ss, am tøm-ay shfn-]m-sv ]p-kv-xiw k-ºq -Æ hym-jym\w 2 mw ]-Xn v s{]m-^. si.kn. Um-\n-tb 400 t]-pv 325 cq], {]-kn- o-i-cn- p. Contact Suvartha Bhavan, Panachamoottil Bldg., Near Pvt. Bus Stand Tiruvalla , Phone : (O) c pxcw Zpc- -߃..! F- m ssz-h-`- -cm-b-h B-fl-\n-b-{ -Ww ssi-hn-sm-sx, Cu kw-`-hn- -Xn-eq-sS ssz-hw F- m-wv ]Tn- n- p- -sx- v B-cm-bp- -h-cm-wv. `- -\m-b C-tøm-_n-s k-º-øpw a- -fpw \-in- pt]m-b hm -Ø-tI- -t m-ƒ, A-[-c-ß-fm ]m-]w sn-øp-i-tbm sszh-øn-\v t`m-j-xzw B-tcm-]n- p-i-tbm sn-øm-sx, b-tlm-h X- p, b-tlm-h F-Sp-Øp, b-tlm-h-bp-ss \m-aw hm-gv-ø-s -Sp-amdm-I-s F- v G- p-]-d-bp- p- v. F.-sF. tpm p-ip n F- m-zn-h-k-hpw D-W-cp-tºm-tg Zp-c- -hm -Ø-I-fm-Wv \-sω Im-Øn-cn- p- - Xv. A-h-sb- mw I- pw ti- pw k-aq-l- Øn-s a-\x-km- n- ]-t a-c-hn- p-ign- p. sim-e-]m-x-i-ß-fp-ss-bpw ]o-u- \-ß-fp-sS-bpw bp- -ß-fp-sS-bpw a- pw X -k-a-b kw-t{]-j-w-ß-fpw C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv-kv km-t -Xn-I-X D-]-tbm-Kn- v {Iq-c-Ir-Xy-ß-sf B-kv-]-Z-am- n X-ømdm- n-bn- p- ho-un-tbm-sk-bn-ap-i-fp-sa- mw hn-im-c-c-ln-x-am-b (a-\x-im-kv-{x- Øn -kv-in-tkm-bn-uv F- kz-`m-hssh-i-eyw) H-cp k-aq-l-sø cq-]-s -Sp- Øp-hm-\p- D-Zy-a-Øn-em-Wv. Zp-c- -ß-sf s]m-xp-hn c- m-bn Xncn- mw. a-\p-jy a-\x-]q -Δw sn-øp- h-bpw B-I-kv-an-I-am-bn kw-`-hn- p- -hbpw. tb-ip-hn-s A-Sp- Nn-e h- v K-h -Æ-dm-b ]o-em-tøm-kv Nn-e K- eo-e- m-sc hm-fp-sim- v sim- p-i-f- kw-`-hw A-dn-bn- -t mƒ tb-ip \- ev-in-b a-dp-]-sn Zp-c- -ß-sf- - n-bp- ho- -W-ß-fn-se ap -hn-[n-i-sf-bpw hym- Jym-\-ß-sf-bpw kw-_- n- p- -h-bmbn-cp- p: B K-eo-e- m C-Xv A-\p-`hn- -bn F- m K-eo-e- m-cn-epw-h- v ]m-]n-iƒ B-bn-cp- p-sh- v \n-߃- v txm- p- p-thm? A- -, am-\-km- -c-s - Sm- m \n-߃ F- m-h-cpw A-ß-s\- X-t \-in- p-t]m-ipw F- v Rm \nß-tfm-sv ]-d-bp- p. A-, io-tem-lm-anse tkm-]p-cw ho-wv a-cn- p-t]m-b B ]- Xn-s\- p-t] b-cq-i-te-an ]m - p- k-i-e-a-\p-jy-cn-epw Ip- - m B-bn-cp- p F- v txm- p- p-thm? A- -, am- \-km- -c-s -Sm- m \n-߃ F- m-hcpw A-ß-s\-X-t \-in- p-t]m-ipw F- v Rm \n-ß-tfm-sv ]-d-bp- p(eqt m.13:1 5). C-hn-sS ]-d-bp- c- v kw-`-h-ß-fn H- v h-s- ]-e-kv-xo-\n-se K-eo-e-bnepw, a-t -Xv b-lq-zy-bn-se b-cq-i-te-an-epam-wv kw-`-hn- -Xv. H-sc-Æw am-\p-jn-i- C- S-s]-S - -]o-em-tøm-kv a-\x-]q -Δw snbv-x-xv- -aq-e-hpw, a-t -Xv (tkm-]p-cw ho-w- Xv) B-I-kv-an-I-am-bn -kw-`-hn- -Xp-am-Wv. Xo-{h-hm-Zn-I-fm-b b-lq-z- m - v tdma -ta-ev-t m-bv-a-tbm-sv I-Sp-Ø A-a - jw D- m-bn-cp- A- m-e-øv `-c-w-iq- S-tØm-Sv G- p-ap- -p- I-em-]-ß-fpw A- h-sc A-a - -sn-øp- ssk-\o-i-\-s-]-sn- I-fpw ]-Xn-hm-bn-cp- p. A-Xp-am-bn _- - s - m-bn-cn- mw a-x-i -Ω-ß-fn ]-s - Sp-Øp-sIm- n-cp- K-eo-e- m-sc ]o-emtøm-kn-s ]- m-fw sim-e-s -Sp-Øn-b- Xv. io-tem-lm-an-se tkm-]p-cw ho-wv ]- Xn-s\- p-t] a-cn- kw-`-h-sø- - n a- v th-z-`m-k-ß-fn ]-cm-a -i-ß-fn-. Kotlm D-d-h-sb X-S- p-\n -Øn io-temlmw Xp-c- -Øn-eq-sS \-K-c-Øn-\-I-sØ io-tem-lmw Ip-f-Øn-te- v F-Øn- p- ]p-cm-x-\ P-e-hn-X-c-W kw-hn-[m-\-øns `m-k-am-bn ]-Wn-b-s - tkm-]p-c-ambn-cn- mw X-I - p-ho-w-xv. B kw-`-hw P-\-߃ a-d- n- n- m-bn-cp- p. Zp-c- -ß-fn-eq-sS ssz-hw a-\p-jy - v k-tμ-i-߃ \-ev-ip- p- v.- A-{]-Xo- n- X-am-b Zp-c- -߃ a-\- n ssh-im-cn- I-am-b ]n-cn-ap-dp- -ß-fp- m- mw. an- h-cpw -t m-`-w \n-b-{ n- m-\m-hm-sx, F- s - n-ep-sam-s ]-d-bp-i-bpw {]-h -Øn- p-i-bpw sn-øpw. F- m ssz-h-`- - cm-b-h B-fl-\n-b-{ -Ww ssi-hn-smsx, Cu kw-`-hn- -Xn-eq-sS ssz-hw F- m-wv ]Tn- n- p- -sx- v B-cm-bp- h-cm-wv. `- -\m-b C-tøm-_n-s k-º- Øpw a- -fpw \-in- p-t]m-b hm -Ø-tI- -t m-ƒ, A-[-c-ß-fm ]m-]w sn-øp-itbm ssz-h-øn-\v t`m-j-xzw B-tcm-]n- p-i-tbm sn-øm-sx, b-tlm-h X- p, b-tlm-h F-Sp-Øp, b-tlm-h-bp-ss \maw hm-gv-ø-s -Sp-am-dm-I-s F- v G- p- ]-d-bp- p- v. -c- v hm -Ø-I-fpw P-\-lr-Z-b-ß-fn c- p-x-cw hn-im-c-ß-fm-wv D- m- p- - Xv. ]o-em-tøm-kv K-eo-e- m-sc sim- n- kw-`-h-øn i- -am-b tcm-jw D-fhm-Ip-I kzm-`m-hn-i-am-wv (tb-ip-hn-s\ K-eo-e- m-c-\-bn- m-wv P-\-߃ I-W- m- n-bn-cp- -Xv). io-tem-lm-an-se tkm-]pcw ho-w-xv ssz-h-in- -bm-bn hym-jym- \n- -s -Sm-\m-Wv km-[y-x (a-t -Xv a-\pjy \-S- m- n-b in- -bpw). Zp-c- -߃ kw-`-hn- p-tºmƒ c- -s - -h-cp-ss \o-xn-bm-wv A-h-sc c- n- -sx- pw, a- cn- -h a-lm-]m-]n-i-fm-bn-cp- p, ssz-hin- - aq-e-am-wv A-h a-cn- -sx- p-ap- [m-c-w- k-aq-l-øn-ep- v. A-Xn-\m - Ø-s A-h-cp-sS ap -Im-e sn-bv-xn-itfm, ]q -Δn-I-cp-sS tzm-j-ß-tfm H-s - Nn-I- v I-s -Øm B-fp-I-ƒ Xn-Sp- w Iq- pw (]n-d-hn-bn-te Ip-cp-S-\m-b `n- - m-c-s\ Nq- n-, in-jy- m tb-iphn-t\m-sv: Kp-tcm, C-h Ip-cp-S-\m-bn ]nd- -Ø- -h-æw B-cv ]m-]w sn-bv-xp? C-h-t\m? C-h-s A-Ω-b- - m-tcm? (tbm-l.9:1 4)F- v tnm-zn- -Xv C-Xn-\v D- Zm-l-c-W-am-Wv). F- m tb-ip A-hcp-sS ap -hn-[n-i-sf Xn-cp-Øn. ssz-h-{]- hr-øn sh-fn-hm-ti- -Xn-\m-Wv A-h-\v Cu ÿn-xn h- -Xv F- v ]-d- p. A-Xp-t]m-se, Cu c- v kw-`-h-ßfpw h-cm-\n-cn- p- H-cp h-en-b hn-]-øns kq-n-\-bm-sw- v tb-ip ]-d- p. am-\-km- -c-s - n-s - n B h-en-b hn- ]-Øn A-h-sc- mw \-in- p-t]m-ip-sa- v I -Øm-hv ap- -dn-bn- v \-ev-in. G.- Un. 70- tdm-a ]- m-fw b-cq-i-te-w ]n- Sn-s -Sp-Ø k-a-b-øv b-cq-i-te-an-\p- n Ip-Sp-ßn-t m-b- b-lq-z- m \-K-ctØm-sSm- w \m-i-øn-\n-c-bm-bn. F- m in-jy- m {In-kv-Xp-hn-s ap- dn-bn- v Hm -Øv t\-c-tø-x-s Hm-Sn-t mbn c- -s - n-cp- -p. \-in- p-t]m-im-xn-cn- p-hm am-\-km- -c-s -Sp-I F- v Hm-tcm Zp-c- -Øn-\v ap-ºpw ]n-ºp-am-bn ssz-hw a-\p-jy-tcm-sv ]-d-bp- p- v. h-cp-hm-\p- tim-]-øn - \n- v H-gn- v Hm-Sn-t m-ip-hm D- h- gn A-Xv am-{x-am-wv.

4 4 hm Øm]{XnI am tømωm kviqƒ So-t -gvkv Atkm-kn-tb-j kw-ÿm-\ {]kn-u v tpmkv t]mƒ P\-d sk{i- dn kpn Ae-Ivkv A\p-tam-Z-\-߃ BZ-cm-RvP-en-Iƒ hnhm-lw, _nkn-\ v kw_- -am-b-xv, [m ΩnI, Bflo-b ktμ-iß-fpss kvt]m -j jn v Ch-I-fpsS ]c-ky-߃ \evim-hp- -Xm- Wv.]c-ky-\n-c v Xmsg- -dbpw {]Imcw: apgp-h t]pv 7500/- cq] Act]Pv 3750/ cq], Im t]pv 1850/ cq] per c.m/per column Rs 40/- hnhml ]ckyw 500/ cq]. ]pdw t]pv 25% A[n-Iw. BZysØ t]pn- ]ckyw tn p- -X-. ]c-ky-߃ ]c-ky-xpi klnxw t\cn v Hm^o-kntem X]m ap-tj-\tbm, C -sa-bn-entem Abbv mhp- -Xm-Wv. ss_-_nƒ {]-`m-j-w ]cº-c th-z-hk w 40 {]-kw-k߃ d-h. k-æn G-{_lmw More videos Click: ]cky \nc v - bible topics bishop sunny abraham Suvartha Bhavan, Near Pvt. Bus Stand P.O.Box - 84, Tiruvalla , Phone : (O) Ihn-bq : am tømωm k`m sshzn-i Atß-Ømsg dh.- tum. F.-Fw. G{_lmw (98) \ncym-x-\m-bn. kxv\ {InkvXob _ p-ipew B{iaw ÿm]- I\pw timb-º-øq, Xriq CSh-I-I-fn hnim-cn-bp-am-bn-cp- p. `mcy: Cc-hn-t]-cq πmth-en adn-bm-ω. a -ƒ: amxyp G{_- lmw, h n G{_-lmw (C-cp-hcpw Im\-U), ^nen v G-{_-lmw (\hn apwss_), eo\ txmakv (A-[ym-]n-I, Fkv knf- v-f-kv- F-kv, dm n). acp-a- ƒ: B\n, tum en (C-cp-hcpw Im\-U), Zo] (\hn apwss_), tpmbn- (dm- n). Page: 350, Rs. 300/- Hard Bound Demmy 1/8 \yqsu ln: C y C- -e- Uv anj {]kn-u pw Kp-cp- {Kmw t{kkv ss nƒ tim-tf- Pv ÿm]-i-\p-amb dh. tum. si.-hn. ]n (t]mƒ 74) {Ko ]m v hn 20 \ncym-x-\m-bn. Infn-am-\q as- n-e- m\w IpSpw- _mw-k-am-wv. `mcy: Ipº-fmw-s]mbvI apf-th-en ] n- s]- cp-ºm B\n. a ƒ: AP-bv, span, spkn (aq-hcpw bp.-f-kv), kppbv (U ln), hnpbv (bp.- si). acp-a- ƒ: sl Ø, Pbvk, tuhnuv (aq-hcpw bpf-kv), FbvtIm (U ln), F hn (bp-si.). Ncn-{X-Øn DS-\ofw Hcp P\X F \ne-bn G -hp-a- [niw A{I-a-W-߃ p hnt[- b-cm-bxv PqX- m-cm-wv. Gjysbbpw CuPn-]vXn-s\-bpw bqtdm- n-s\bpw Ic-am Kw _ n- n- p X{ -{]-[m-\- amb {]tz-i-amwv {]mno\ bn{km-tb cmpyw. AXn-\m- Xs Ncn-{X-Øn F m ]Stbm- -ßfpw PqX- m-cpss s\ n-eq-ss-bmwv IS p s]mbv-s m- n-cp- -Xv. Z nw alm-]-y-øn-eqss tic-f-øn-se-ønb \jvs-tkm-{x߃ Pohn- n-cp kt -X-ß-fnte pw s_ -l Xs At\z-jWw hym]n- n p- p. \ Ipcp-ap-fIv e`n- p hb-\m- n PqX-hym-]m-cn-Iƒ hfsc \q m- p-i-tfmfw hkn- n-cp- p. AXns L\-ti-jn- p-i-fmwv C{km-tb amxr-i-bn-ep hb-\m- nse alm-ine kvamc-i-߃, I -d-iƒ (Dolmens), \m p-i- p-iƒ, \ -ßm- Sn-Iƒ (Burial Urns) XpS-ßn-b-h. AUz. hnivs B Wn \q ]{Xm-[n-], hyh-lmcw \nba amkn-i, timgn-t msv A{_lmw s_ l t^m : , website : ]pkvxi hnx-cww Hcp ip{iq-j-bm-wv \n߃ pw ] m-fn-i-fm-i-cptxm? ap -Xn-e-[nIw kn.-un.-iƒ, A ]-txmfw ]pkvx-i-߃. hnx-c-w-øn\v t\xrxzw \ Ip- -h v {]txyiw UnkvIu v. hni-z-hn-h-c-߃ v _ -s -SpI: kphm Øm `h, ]\- -aq- n _n Unw-Kvkv, ss{]h v _kv Ãm Un\p kao-]w, Xncp-h , Phone : (O)

5 5 hm Øm]{XnI {]kwkw \n-߃- v ]m-]-sø aq-sn-h-bv- m I-gn-bn- th-z-]p-kv-x-i-øn ssz-hw F- p ]-d-bp- p F- -dn-bp- -Xn- \p- B-Imw- -t]m-se C- v tem-i-øn F- v kw-`-hn- p- p F- -Xn-s\- - n B-fp-Iƒ- v bm-sxm-cp D-Xv- -WvT-bp-an- F- s -\n- p-d- m-wv. B-fp-Iƒ- v km-aq-ly-im-kv-{x-sø- p-dn-t m X-Xz-im-kv-{X-sØ- p-dn-t m cm- { -X-{ -sø- p-dn-t m tiƒ- m Xm-Xv-]-cy-ap-s - v txm- p- n- A-Xp \-ap- v B-h-iy- Øn-\p e-`n- p-i-gn- p! ssz-h- Øn-\p ]-d-bm-\p- -Xv F- m-sw- p tiƒ- m-\p- hn-i- p- -hcm-wv C- p- P-\-Øn-\p- -Xv. A-Xp-sIm- v C- v, hn-izm-knbp-ss Po-hn-X-Øn-se ]m-]-sø- p-dn- p hm-bn- m \-ap- v k- Zr-i-hm-Iy-߃ 28:13 te- v t\m- mw: ""X-s ew-l-\-ß-sf a-dbv- p- -h- p ip-`w h-cn-i-bn- ; A-h-sb G- p-]-d- p D-t]- n- p- -h-t m I-cp-W- e-`n- pw.'' Zn-h-k-߃ I-gn-bp-t m-dpw cm-{xn- Iƒ I-gn-bp-t m-dpw ]m-]-hp-am-bn \o-ßp-, A-Xp-am-bn Xp-S - v t]m-ip- hy- n-i-sf \mw Xncp-sh-gp-Øn \n-c- -cw Im-Wp- p. _m-ly-im-gv-n-bn a- m-tc- m-fpw A-h A-`n-hr- n-s -Sp- t m F- v \-ap- v txm- n-t m- Ipw. ]-s ssz-hw ]-d-bp- p, ""X-s ew-l-\-ß-sf a-d-bv- p- h- p ip-`w h-cn-i-bn- '' (k-zr-i-. 28 :13). Xn-cp-sh-gp-Øp ]-d-bp- p, ""]m-]-øn-s i-º-fw a-c-w-at{x'' (tdm-a 6:23). A-Xm-Wv sszhn-i \n-b-aw. ""a-\p-jy hn-sx- p- -Xp X-t sim-øpw'' (K-em- Xy 6:7) F- v Xn-cp-sh-gp-Øp ]- d-bp- p. X-s ]m-]w B-cpw A- dn-bp- n- F- v Nn- n- p- A- t\-i C- p- v. F- m A-ßs\-b-, F-s - m ssz-hw F- mw Im-Wp-I-bpw A-dn-bp-I-bpw sn-øp- p. Cu \m-fp-i-fn k - Δ-i- -\m-b ssz-hw X-s \ymb-hn-[n-bp-ss I-c-߃ \o- pw. a-cp-`q-an-bp-ss ]n- m-ºp-d-ßfn I-gn- tam-si-bp-ss I-Ybm-Wv ]p-d- m-sv ]p-kv-x-i-øn-ep- -Xv. ssz-hw I-Øp- apƒ- -S - n-s cq-]-øn tam-si- p {]- Xy- -s - -t mƒ A-h B-Sp-Isf ta-bn- p-i-bm-bn-cp- p. sszhw ]-d- p, ""tam-si, \o F-s P-\w B-Ip- bn-{km-tb-en-s\ an-{k-bow tz-i-øp \n- v sim- p-t]m-i-ww. Rm A-{_-lman-\pw A-h-s X-e-ap-d-bv- pw hm- Kv- -Z-Øw sn-bv-x tz-i-tø- p \o A-h-sc \-bn- -Ww.'' A-t mƒ tam-si ]-d- p, ""]-t b-tlm-th, Rm B-cpa-. F-\n- v F -]-Xp h-b- m- bn, F-s X-e \-c- p, F-s sxm-en Np-fn- p, Rm hr- - \m-bn, Rm kw-km-cn- p-tºmƒ hn- pw.'' ssz-hw ]-d- p, ""\o t]m-i- Ww. \n-\- v ]-d-bm-\p- hm- p- I-fpw ss[-cy-hpw Rm \ -Ipw. \n- n-eq-ss Rm A- p-x-߃ {]-h -Øn- pw. bn-{km-tb -a- sf an-{k-bo-an-se A-Sn-a-Ø-Øn \n- pw _- -\-Øn \n- pw hm- Kv- -Z-Ø-\m- n-te- p \-bn- m-\p- I-gn-hv Rm \n-\- v \ -Ipw.'' A-ß-s\ F -]-Xmw h-b- n tam-si b-tlm-h-bm-b ssz-h-øns hn-fn A-\p-k-cn- p. A-t\-I k-a-b-ß-fn-epw sszhw X-s Zm-k-s\ I-s -Øm sk-an-\m-cn-bn-te-t m k-º- - n-s-bn-te-t m A- t]m-im-dp- - Xv. a-cp-`q-an-bp-ss ]n- m-ºp-d-ß-fnte-t m _n- n k - -tu F- a- \p-jy-s\- n- m t_-kv t_mƒ I-fn- -f-øn-te-t m, Un. F. aq-un F- hy- n- m-bn jq I- S-bn-te-t m ssz-hw t]m-ipw. h-\m- -c-ß-fn \n- v, B - pw ti- p-tiƒ-hn t]m-ep-an- m- Ø, Po-hn-Xw ssz-h-øn-\p A-Snb-d-hp h-bv- m X-øm-dm-b H-cph-s\ ]-cn-ip- m-flm-hn-\m A- `n-tj-iw sn-bv-xv, I -Øm-hm-b tb-ip-{in-kv-xp-hn-s kp-hn-ti-j- I-\m-bn A-b-bv- m ssz-hw Xnc-s -Sp- p- -Xv \mw C- v Im- Wm t]m-ip-i-bm-wv. ssz-hw tam-si-sb Xn-c-s -Sp-Øp, sszhw A-h-s\ D-]-tbm-Kn- p. am-{xa-, ssz-h-øn-\p \n-s -bpw D- ]-tbm-kn- mw. ]-t ""F-\n- v h-f-sc {]m-b-am-bn-. F-s -s m- v H-cp {]-tbm-p-\-hpw C-. F- s Po-hn-X-Øn-s \- Im-ew I- gn- p'' F- v \n-߃ ]-d-t - pw. km- o-i-cn- m \n - ptºmƒ \n-ß-fp-ss Im-ep-Iƒ hnd-t - mw, kw-km-cn- p-tºmƒ \n-߃ hn- n-tb- mw. P-\- q- sø Im-Wp-tºmƒ \n-߃ ]-Xdn-tb- mw. ]-t \n-߃ kz-bw G-ev-]n- p sim-sp-øm ssz-h- Øn-\p \n-ß-sf {]-tbm-p-\-s -Sp- Øm I-gn-bpw. A-h-s ln-x- Øn-\pw ]-cn-ip- m-fl i- n- pap- \n-ß-fp-ss k-ºq -Æ k- a - -W-am-Wv A-h-\v B-h-iyw. A-ß-s\ ssz-hw tam-si-sb hn-fn- p. tam-si ssz-h-p-\-sø an-{k-bo-an \n- v sn- -S h- gn-bm-bn \-S-Øn; A- p-x-߃ Xp-S-sc-Øp-S-sc sn-bv- -Xp. ]-s a-cp-`q-an-bn ]m-dtbmsv I - n- m-sx A-Xn-s\ A- Sn- p sim- v tam-si ssz-h-tøm- _n n-{klmw IpSpw_w `mcybpw a fpw Sv A-\p-k-c-W-t -Sp {]-h -Øn- p. tam-si-bp-ss A-\p-k-c-Wt -Sp \n-an-øw A-h-\p hm-kv- -Z- Ø-\m- n {]-th-i-\-an- F- v ssz-hw ]-d- p. A-Xp-sIm- v, \q- n-bn-cp-]-xmw h-b- n tam-si s\-t_m ] - Δ-X-Øn \n- p. Zo -L-\m-fp- Iƒ Xm kz-]v-\w I-, s]m-cp- Xn-b, {]m - n-, ssz-hw X-cp-sa- v hn-iz-kn- B hm-kv-z-ø-\m-sv tam-si D-b-c-Øn \n- v t\m- n- - p. B s\-t_m ] -h-x- Øn h- p ssz-h-øn-s Zm-k- \m-b tam-si a-cn- p. tam-si-bpss a-c-ww ssz-hn-i ]- -Xn-I-sf X-S- -s -Sp-Øn-bn-. ssz-hn-i ]- -Xn-Iƒ \-sω- Np- n- - n-bm-wv F- v \-Ωn ]- e-cpw Nn- n- m-dp- v. ]-s \- sω- q-sm-sx ssz-hw ap -t]m- p t]m-ipw. ssz-h-øn-\p \o-tbm Rm-t\m Iq-Sn-tb Xo-cp F- v Nn- n- -cp-xv. A-ß-s\-b-. ssz-hn- I ]- -Xn ssz-h-zm-k- m-sc Iq- Sm-sX \-S- pw. ""Rm \n-s A-\p-{K-ln- p- I-bn-, Rm \n-\- v P-bw X-cn- I-bn-. \o aq-sn-h-bv- m {i-an- p- ]m-]w \o- n- -f- n- F- n Rm \n-s \ym-bw hn- [n- pw'' F- v ssz-hw \-tωm-sp ]-d-bpw. ]-s, \-Ωƒ ]-d-bpw, ""Fs ap-dp-si- n-sn- n-cn- p- B Zp-jn- io-ew D-t]- n- m F- \n- v I-gn-bp- n-.'' C-, \n-߃- v I-gn-I-bn-. ]-s \n-߃ ssz-h-sø A-\p-h-Zn- m, sszh-øn-\p I-gn-bpw. ssz-h-sø A- \p-h-zn- m-ø C-S-tØm-fw B ]m-]-{]-hr-øn-i-fpw, \n-ß-sf ]m- ]-Øn _- n- p- N-ß-e-Ifpw X-I - m \n-߃- v I-gn- I-bn-. Nn-e B-bn-cw X-h-W {i-an- n- p- m-ipw. A-h Nn-e \-ho- I-c-W-߃ h-cp-øp-i-bpw A-ßs\ sn-øp-sa- v {]-Xn- -sb-sp- p-i-bpw sn-øpw. ]-s, A-h H-cn- -epw sn-øp-i-bn-. A-h ]m-]w sn-bv- -Xp-sIm-t -bn-cn- pw. A-h-cp-sS B-flm-hv \-in- pw. A- ß-s\ A-h \-c-i-øn \n-xy- X sn-e-hn-spw. ]-t, ssz-hw ]-d-bp- p, ""Ir-]-bm-e-t m \n-߃ hn-izmkw-aq-ew c- n- -s - n-cn- p- -Xv; A-Xn- pw \n-߃ Im-c-W-a- ; ssz-h-øn-s Zm-\-a-t{X-bm-Ip- p. B-cpw {]-iw-kn- m-xn-cn- m {]- hr-øn-i-fpw Im-c-W-a- '' (F-s^ky 2:8 9 ). {In-kv-Xo-b Po-hn- X-Øn hn-p-bw t\-sm-\p- G- I-am - w ]-cn-ip- m-flm-hn-s\, _n n-{k-lm-ans {]kw-kw- ssz-h-sø A-Xv sn-øm A-\ph-Zn- p- -Xm-Wv. \n-ß-fn Nn-e ]-cm-pn-x-sct m-se-bm-wv {In-kv-Xo-b Po-hn- Xw \-bn- p- -Xv. P-b-an-, k- t m-j-an-, i- n-bn-, Po-hn-X- Øn-s G- -hpw D-Ø-a-am-b-sXm- pw \n-߃- v e-`n- p- n-, F- m F-hn-sS-bm-Wv sx- n-b-xv F- v \n-߃ A-º-c- p- p. ]p-d-ta, F- mw ta- -bm-bn Im- W-s -Sp- p. \n-߃- v- - Np- pw H- cp {]-`m-h-e-bw D-s - p ]p-d-ta F- m-h-cpw I-cp-Xp- p. _m-ly-ambn \n-߃- v H-cp hn-ip- n-bp-ss th-j-ap- v. ]-t A-I-ta \n߃ ]m-]w aq-sn-h-bv- m ]-cn- {i-an- p-i-bm-wv. \-ap- v ]n-sn- -s -Sm-sX ]m- ]-hp-am-bn Xp-S-cm I-gn-bp-sa- v \mw hn-iz-kn- p- p. ]-t \- ap- v I-gn-bn- F- v ssz-hw ]-dbp- p. \-ap- v I-gn-bn- F- v tem-iw ]-d-bp- p. \-ap- v I-gnbn- F- v {]-Ir-Xn ]-d-bp- p. F- p-sim- v? F-s - m ]m-]w sn-bv- -Xp ]n-sn- -s -Sm-sX t]m-bh B-cp-an-. tem-i-n-cn-{x-øn B-cpw ]m-]-hp-am-bn k-am-[m-\- tøm-ss ap-t m- p t]m-bn- n-. A- Xv km- y-a- F- v ssz-hw ]-d- n- p- v. \ym-b-hn-[n-bp-ss knw-lm-k-\- Øn ssz-h-ap -]m-si \mw \n - pw. A-Xv Ku-c-h-ta-dn-b Imcy-am-Wv. ssz-hw hn-ip- -\m-b ssz-h-am-wv. ]m-]w A-\p-h-Zn- m A-h-\v I-gn-bn-. ""]-t, ssz-h-ta Rm k-`-bn t]m-bn. Rm F-s I-S-߃ ho- m {ian- p, Rm k-aq-l-øn-\p \- h-\m-im {i-an- p. Hm, ssz-h-ta, Rm A-h-sb- mw snøm {ian- p'' F- v \mw ]-d-t - pw. F- m ssz-hw ]-d-bp- p, ""X-s ew-l-\-ß-sf a-d-bv- p- h- p ip-`w h-cn-i-bn- '' (k-zr-i-. 28 :13). am-{x-a-, ""]m-]-øn-s i-º-fw a-c-w-a-t{x'' (tdm-a 6:23). Iq-Sm-sX Xn-cp-sh-gp-Øp ]- d-bp- p, ""\n-ß-fp-ss ]m-]-^-ew \n-߃ A-\p-`-hn- pw'' (kw-jym- ]p-kv-x-iw 32:23). Im-e-߃- p ap -t]m, A-s - n C- -setbm \n-߃ sn-bv-x ]m-]w \nß-sf tx-sn h-cpw F- v D-d- nt m-fq. ssz-hw \-c-i-sø- - n \- ap- v ap- -dn-bn- v \ -Ip- p; A- h-s\ \n-tj-[n- p- -Xn-s\- p-dn- p A-h ap- -dn-bn- v \ -Ip- p; a-\-km- -c-s -Sm A-h \- tωm-sp ]-d-bp- p. ssz-hw C-sX- mw Im-Wp-I-bpw kw-`-hn- p- sx- mw A-dn-bp-I-bpw ""X-s ew- L-\-ß-sf a-d-bv- p- -h- p ip- `w h-cn-i-bn- '' (k-zr-i-. 28:13) F- v ]-d-bp-i-bpw sn-øp- p. ]n-sn- -s -Sm-sX t]m-imw F- v [-cn- p \n-ß-fn Nn-e C- t mƒ ]m-]w sim- v I-fn- p- p. \n-߃ ]m-]w sim- v I-fn- p- I-bm-sW- n A-Xm-Wv tem-i- Øn-se G- -hpw A-]-I-S-I-c-am-b Im-cyw. Xn-cp-sh-gp-Øp ]-d-bp- p, ""\n-s Zp- -X X-t \n-\- p in- -bpw \n-s hn-izm-k-xym-k߃ \n-\- p Z-fi-\-hp-am-Ipw; A-Xp-sIm- p \o \n-s ssz-ham-b b-tlm-h-sb D-t]- n- -Xpw F-s `-bw \n-\- p C- m-xn-cn- p- -Xpw F-{X tzm-j-hpw ssi- pw B-bp- -sx- p A-dn- p I- p-simƒ-i'' (bn-sc-aym-hv- - 2:19). Xn-cp-h-N-\w C-{]-Im-cw ]-d-bp- p, ""a-i-t\, I -Øm-hn-s in- \nc-kn- -cp-xv; A-h im-kn- ptºmƒ ap-jn-i-bp-a-cp-xp. I -Ømhp Xm kv-t\-ln- p- -h-s\ in- n- p- p.'' Xn-cp-sh-gp-Øp ]-d-bp- p, ""G-Xp in- -bpw X - m-ew k-t m-j-i-c-a- Zpx-J-I-c-a-t{X F- p txm- pw; ]n- -tø-xn-tem A-Xn-\m A-`ym-kw h- -h - p \o-xn F- k-am-[m-\ ^-ew e-`n- pw'' (F-{_m-b 12 :11). \-ap- v _m-e-in- \ -Ip-sa- pw \-Ωp-sS lr-z-b-øn-te- v I- S- p h-cm A-h A-Xn-s\ X- I - p-sa- pw ssz-hw ]-d-bp- p. \-sω tb-ip-hn F-Øn- p- - Xn \n- pw ssz-h-sø X-S-bm H- n-\pw I-gn-bn-. A-h A-{Xam-{Xw \-sω kv-t\-ln- p- p. ssz-hw X-s kv-t\-lw \-Ωn snm-cn- n-cn- p-i-bm-wv. F- v sn-bv-xpw {In-kv-Xp-hn-te- p \- sω F-Øn- -Ø- A-f-hn \- sω kv-t\-ln- p- ssz-h-øn-\p Rm \-μn-b - n- p- p. c- -bv- v a- p am -K-an-. c- n- -s -Sphm a- p am - -hp-an-. F- v sn-ø-ww F- v \n߃- v A-dn-bn-t? \n-ß-fp-ss ]m-]-߃ ssz-h- Øn- -te- p sim- p-h- v, ""sszh-ta, C-Xm F-s ]m-]-߃'' F- v ]-d- p-sim- v \n-߃- v ]m-]-߃ G- p ]-d-bmw. th-z-]pkv-x-iw ]-d-bp- p, ""\-Ωp-sS ]m- ]-ß-sf G- p-]-d-bp- p F- n A-h \-tωm-sp ]m-]-ß-sf - an- p k-i-e A-\o-Xn-bpw t]m- n \-sω ip- o-i-cn- m X- -h-æw hn-iz-kv-x-\pw \o-xn-am-\pw B-Ip- p'' (1 tbm-l- m 1:9). sszhw ]-d-bpw, ""X-s ew-l-\-ßsf G- p-]-d- p D-t]- n- p- h-t m I-cp-W e-`n- pw'' (k-zri-. 28:13). \n-ß-fp-ss ]m-]w F-{X hn-cq- ]-hpw A-ip- -hpw B-sW- n-epw \n-߃- v A-Xv ssz-h-øn-\-sptø- p sim- p-h- v, t]-cv ]-d- p A-Xn-\p -a tnm-zn- mw. ssz-hw \n-s kv-t\-ln- p- p, A-Xp-sIm- v A-h \n-t m-sv -an- pw, A-h \n-s ip- o- I-cn- pw, \n-s ]m-]-߃ I-gp- In- -f-bpw. F- n- v, ssz-hw \n- \- v th- n sn-bv-x-xv F- msw- p \n-\- v a-e-ap-i-fn tlm-jn- m I-gn-bpw! hn-h -Ø-\w: am-xyp ]m-e-øn-

6 6 hm Øm]{XnI p- n- m-sb p hn n^v Bg-ambn hnizkn- p. F m Cu IqZm-i-bn A -ho- p-i-tfm-ssm w {InkvXp km n yw D v; AXv Hcp cmpmhv Xs km{am-py- Øns F m `mk-ß-fnepw ^e-øn (Virtually) Ds p ]d-bp hn-[-ønep km n yamsw- m-bn-cp p hn n- ^ns A`n-a-Xw. "tim k-_vãm jn-tbj ' (Consubstantiation) F v hnfn- -s - Sp-s - n-epw, hn n^v Cu ]Zw D]-tbm- Kn- n- n-. Cu ]Z-{]-tbmKw sx n- m-c-wm- P-\-I-am-Wv. Fs - m A -ho- p-ifpw, ico-c-c- -ßfpw k-am\ (Conequal) amsw p ]d-bpi km[y-a-. ImcWw A -ho- p-iƒ `uxo-i-]-zm -ß-ƒ (Material Substances) BWv. F m icoc-c- -ß-fpsS km- n yw {]Xo-Im-flI (Symoblic) hpw IuZm-in-I (Sacramental) hpw BIp- p. B-I-bm c p kam-\-]- Zm -ß-ƒ (Coequal Substances) IqZm-ibn kl-h Øn- p- p. (Co-exist) F p]-d-bpi icn-b-. 11 Xs D]-tZ-i-ß-fpsS {]Nm-c-I-cmbn ]mh-s ] - m A-Yhm {]kw-k-i F t]-cn Hcp kwl-øn\v hn n^v cq]w \evin. Ahy- -ambn kwkm-cn- p- -h, ]ndp-]n-dp- p- -h, simø ]d-bp- -h F o A - -߃ D "sem m Up-Iƒ' (Lollards) F ]cn-lmk-t -cn Ch Adn-b-s -Sp- p. thz-]pkvx-i-`m-k-߃ Bh Øn v Dcp-hn-Sp {]Ir-X- m F \ne-bnepw Cu t] Ch p simsp-øp. Ch-cn ]e pw th {X hnzym-`ymkw D m-bn-cp- n-. tihew km[m-c-w- m-cmb Ch-cpsS hkv{x-[m-c-whpw A\m-I j-i-am-bn-cp- p. Hmd- v, Nph- v, \oe F o \nd-߃ IqSn-I-e \nd-øn-ep Xp-Wn-bm (Russet) \n Ωn-X-amb {Kmao-W-h-kv{X-ambn-cp p Ch-cp-tS-Xv. Ch-cpsS hkv{x- Øns \ndsø ASn-ÿm-\-am n C-h- p "Nph Xe-bp- -h ' (Red heads) F t]cpw D m-bn. CØ-c-Øn-ep h- kv{xw [cn- v, ssibn hsnbpw ]nsn- v, a p kºm-zy-ßtfm km[-\-km-a-{k-ln- Itfm C m-sx, Hcn-SØpw ÿnc-ambn Xma-kn- m-sx c p-t] hoxw D kwl-ß-fmbn ]ncn v Cw - ns ap nepw aqe-bnepw sn- p kphn-ti-j- Øn-\pw, hn n-^ns D]-tZ-i-߃ pw {]N-cWw \evin. At\-I-I Ah {i- tbmss tiƒ p-i-bpw, ssi-s m-f-fp- Ibpw sn-bvx-xn-s ^e-ambn Cw - n B-flob ssnx-\y-øns Ae-b-Sn-Iƒ D m-bn. hn n-^ns A p kvt\ln-x eøo `mj-bn Fgp-Xnb hƒtk n (Vulgate) \n p Cw o-jn-tebv p thz- ]p-kvxiw `mjm- cw snbvxp. CXns D]-tbmKw ]e-cnepw Imcy-{]-k- -amb am -߃ hcp-øn. Ah X a snødh. tum. n.-]n. G{_lmw \ho-i-c-w-øns {]`mx \ {Xw: tpm hn n^v (D.-F.-Un ) tpm hn- n-^v D.-F.-Un Cw- - n-se h-s-t tbm - v sj-b-dn hn- n-^v F- {K-ma-Øn `q-pm-x-\m-bn. A- -sø ]-Xn-hn {]-Im-cw X-s t]-cn-t\mssm- w X-s {Km-a-Øn-s t]-cm-b hn- n- ^v Iq-Sn tn -Øp. Hm-Iv-kv-t^m -Uv k - h-i-em-im-e-bn \n- p-ap- H-cp ]-fin- X-\pw, X-Øz-Nn- -I-\pw, th-z-]p-kv-x-i hym-jym-xm-hpw B-bn-cp- p C-t±-lw. tπt m, A-K-Ãn, txm-a-kv A-Izn-\m-kv, tdm- _ - v t{km-sk-ss -sã F- n-h-cp-ss kzm- [o-\w C-t±-l-Øn {]-I-S-am-Wv. Ip-sd- mew _m-en-b tim-f-pv sd-iv-s-dm-bn {]-h - Øn- -Xp Iq-Sm-sX e- -h -Øv Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn C-S-h-I- - - m-c-\m-bpw {]- h -Øn- p. {]-kw-k-øn-\v h-en-b ÿm-\w C-t±-lw I-ev-]n- n-cp- p. hn- n-^v C-{]-Imcw ]-d- p.... `qan-bn a\p-jy p snøm-hp G hpw DZm-Ø-amb ip{iq-j-bmwv sszhh-n\w {]kw-kn- p-i-sb- p- -Xv. ] - m s{x Cu \ntbmkw {]-txyiw \- evi-s - n- p- -Xv. BI-bm sszhw Ahcn \n p Cu ip{iqj {]txyiw Bhiy-s -Sp- p. CtXmSp IqSn Ah sszh- Øn- mbn a sf Dcp-hm-t - -Xm-Wv. Cu Ae y-øn-\m-bn- m-ip- p. sszhw k`sb hnhmlw snbvxn-cn- p- -Xv... hn n^v k`-sbbpw cmjv{s-søbpw Kuc-h-_p ym t\m n ImWp-I-bpw, AhbpsS Xn -I-sf cq -ambn hna in- p-ibpw snbvxp. Ir]-bm-ep I -Ør-Xzw (Dominion by Grace) F X-s kn m- -amwv hn n-^n-s ]Tn- n- -fn apjyam-b-xv. hn-izm-k-øns ASn-Ø-d-bmbn thz-{k-ÿsø Ct±lw I n-cp- p. `cn- p-hm-\p A-h-Im-iw \ne-\n-ev p- Xp icn-bmb Kh sa n-em-wv. k`-bnepw cmjv{s-ønepw sx mb `c-wm-[n-im-cn-iƒ v \nipxn simsp-t - -Xn-, k` k`m kzøp- ƒ sx mbn D]-tbm-Kn- p ] w Ahsb ssih-i-am- p-hm cm-pmhn\v A[n-Im-c-ap- v. ]m m-b-pss sx p- Iƒ Xncp-Øp- -Xn-\pw th n-h- m Ip - m-c-\mbn {]Jym-]n- p- -Xn\pw P\- ߃ v Ah-Im-i-ap v F n-{]-im-c-ap \n t±-i-ßfpw {]-kvxp-x kn m- - Øns `mk-am-bn-cp- p. F.-Un {KnKdn ]Xn-s\m- m-a ]m m hn n-^n\v FXn-cmbn aq v I-ev]-\- Iƒ ]p-d-s -Sp-hn- p. Ah-bn H m-atøxv HmIvkvt^m Uv k h-i-em-im-ebv pw, c m-a-tøxp Im- -_-dn-bn-sebpw e -\n-se-bpw sa{xm- m pw, aq- ma-tø-xv Cw nse cmpm-hmb F- tuz Uv aq m-a\pw Fgp-Xn-bn- p- -Xm-Wv. hn n-^ns ]-søm ]Xp ]Tn- n- -Iƒ sxc-s -SpØv Ahsb ]m m ]gn- -Xn- \v ]pdta hn n-^ns\ XS-hn-em-t - -XmsW- pw, \ym-b-hn-kvxmcw \SØn hn- n-^ns adp-]sn Fs p a\- n-em- n. Ahsb Xs Adn-bn-t - -Xm-sW pw {]kvxpx Iev]-\-I-fn ]m m Bh-iys - n-cp- p. F m Iev]-\-Iƒ Cw - n- henb {]Xn-I-cWw Df-hm- n-bn-. F.-Un hn n^v Fgp-Xnb De Veritatae Sacrae Scripturae (On the Truth of the Holy Scriptures) F {KŸ-Øn taev]-d {]am-wsø Ct±lw hni-z-am- n. Bfln-Ihpw euin-i-hp-amb Xe-ßfn-t -ep A-[n-Imcw sszh-øn \n p ]m- mbpw CXc k`m-[n-im-cn-i-fm-ip a y-h Øn-I-fnepw IqSn Ic-K-X-am-Ip p F ]Tn- n- -sb hnivfn^v \nc-kn- p. tpm hn n-^v tpm l v kmh-\-tdmf \ho-i-c-w-øns Zo]w sxfn-bn- -h `qkz-øp- ƒ `qhp-s-a-bn \n p a yh Øn-bn IqSn IpSn-bm\p \n ±njvs hyh-ÿ-i-fn {]Imcw Irjn- mbn \evip- Ah-ÿm-hn-ti-jsØ [z\n- n- p Xc-Øn-ep {]kvxp-x D]-tZiw Bt -]m lhpw X -s -ts- Xpw BsW- m-bn-cp p hn n-^ns \n t±-iw. sszhni Ir] sszh-i-c-ß-fn \n p B pw e`y-am-ip- p. A-Xn\p a yh Øn-I-tfmSv bm-sxmcp hn[ hnt[-b- Xzhpw C. CXp hni-z-am- p-hm De Dominio Divino (Concerning Divine Lordship, 1375), De Civili Dominio (Concerning Civil Lordship 1376) F o c p {K-Ÿßƒ hn n^v cnn- p. F. Un s]m n- p-d-s I j-i-hn-π-hsø km[q- I-cn- m hn- n-^ns ta kqnn- n X- Øzw D]-tbm-K-s -Sp-Øn-b-Xmbn ]d-b-s - Sp- p. GXm-bmepw C-tXm-Sp IqSn hn n- ^n\v D -X-Ip-e PmX-cpsS kw{]oxn \jvs-s - p. De Ecclesia (The Church) F- \m-a-t[- b-øn a-s m-cp {K-Ÿ-hpw F.Un hn- n-^v N-a- p. k-`-sb- m F- v? sa- {Xm- m, atm-[n-]- m, k-\ym-k-]- - m Xp-S-ßn-b-h A-[m -Ωn-I-Po-hn-Xw \-bn- m t]m-epw A-h-scm-s Iq-Sn-t - - Xm-tWm k-`? F- n-xym-zn tnm-zy-߃ {]- kv-xp-x {K-Ÿ-Øn- C-t±-lw D- -bn- ncp- p. A-{]-Im-c-ap- kw-l-s-\ k-` A- m-sb- p hn- n-^v D-ss -kv-x-cw tlm-jn- p. ssz-h-øm c- n- -s - -h-cpw, sxc-s -Sp- -s - -h-cpw B-b-h-cp-sS K-W-am- Wp k-`-sb- v C-t±-lw hy- -am- n. C- {]-Im-c-ap- k-` A-Zr-iy-am-Wv. k-`mw-k- Xzw ssz-hn-i sx-c-s -Sp- n A-Sn-ÿm- \-s - -Xm-I-bm, G-sX- n-epw Zr-iy-k-`bv-t m A-Xn-s A-[n-Im-cn-I-ƒ-t m k- `mw-k-xz-øn-te-bv- p- {]-th-i-\w \n-b- { n- p- -Xn-t\m, X-S- -s -Sp-Øp- -Xnt\m I-gn-bp-I-bn-. am-{x-a-, ]m- m-bv-t m sa-{xm-t\m B-cm-Wv b-ym - Aw-K-߃ F- p A-dn-bp-hm-\pw km-[y-a-. c- -bv- v \n-zm-\-am-bn- p- -Xp k-`-bn-se Aw-K- Xz-tam, ]u-tcm-ln-xy am- y-ÿ-tam A-, a-dn- v, c- -bv- v B-[m-cw ssz-hn-i sx-cs -Sp- m-wv. C-Δn-[ Nn- -Iƒ D-Zv-tLmjn- p- -Xn hn- n-^v B-sc-bpw `-b-s - n-. A-\p-Nn-X-sa- p Xm hn-iz-kn- k- `m Im-cy-ß-sf k-t m-n-sa-t\y hn-a -in- p- -Xn C-t±-lw ap -]- n-bn X-s B-bn-cp- p. {]m-b- n-øw, hn. Ip - m- \, C-h kw-_- n- k-`m ]Tn- n- -I-sf hn- n-^v tnm-zyw sn-bv-xp. ]-Z-hn-bn-epw, I - Ø-hy-\n -h-l-w-øn-epw ta-ev-]- - m-c- \pw, ]- - m-c-\pw X-Ωn hy-xym-kw ]m- Sn- m-sb- v C-t±-lw ]Tn- n- p. h-n-\-tlmj-ww A-h-cp-sS {]-[m-\ Np-a-X-e-bm-Wv. A-flm-b-cpw h-n-\w tlm-jn- m I-S-s - -h-cm-ip- p. ]- - m-c-t\m-sp- c-l-ky-amb Iu-Zm-in-I Ip-º-km-cw A-\m-h-iy-am- Wv. hn- n-^v c-l-ky-ip-º-km-c-sø "snhn-bn-ep- Ip-ip-Ip-ip- v' F- v A-]-lkn- p. ]m-]hn-tam-n-\-øn-\v tdm-a I- tøm-en- m k-` \n -t±-in- ]m-]-hn-tam- N-\- o- n-s {]-k- n-tb-bpw C-t±-lw A- ]-e-]n- p. C-t±-l-Øn-s A-`n-{]m-b-Øn ]m-]-hn-tam-n-\- o- v "km-øm-s si-wn' am-{x-am-wv. ]m- m-bp-ss A-\ym-Zr-iy-am-b ta-e-[n-im-c-øn-\v th-z-]p-kv-x-im-sn-ÿm-\w C-s - v C-t±-lw hm-zn- p-i-bpw sn-bv-xp. D.-F.-Un Xm F-gp-Xn-b De Potestate Papae (On the Power of the Pope) F {KŸ-Øn C mcyw hn n^v hni- Zo-I-cn- p. ]m m-bpss c at -sxm-cmfpss c -tb- mƒ kp-\n- n-x-am-sw p ]d-bpi A-km- y-am-sw v Ct±lw Dd- n- p ]d- p. c n- -s - p-sh Dd v B pw C m-xn-cns, ]m m apx CSh-I- - - m-c hsc B pw Xß-fpsS A[n-Im-c-sØ- p-dn pw Xo ]d-bp-i km[y-a-. 6 ]m m-sbbpw ]p-tcm-ln-xm-[n- ]Xy (hierarchy) søbpw A n-{in-kvxphmbn Nn{Xo-I-cn- -Xn\p ]pd-ta, ]m mbpss A\p-bm-bn-Isf "c w IpSn- p \oc- -bpss ]{ p ]p{xn-am-cmbn' hnfn v Bt -]n- p-i-bp- m-bn. Nph p XpSp- Ø Ihn-fpw, IpS-h-b-dp-ap k-\ym-k-]- - m-scbpw hn n^v Xs hna i-\-øn \n p Hgn-hm- n-bn-. H n IqSp-X `{Zm-k-\-߃ A[n-Im-c-Øns Iogn-em- p ]Xn-hv, hnip- AYhm, hnip- -a-xn-bmbn Hcm-sf HutZym-Kn-I-ambn {]Jym-]n- p Imt\m-\o-I-c-Ww, ]pwyhm-f- m-sc-bpw, ]pwy-h-xn-i-sf-bpw Bcm- [n- p ]Xn-hv, Xo - m-s-\-øn\p t]mip coxn F- n-ß-s\-bp Imcyß-sfbpw hn n^v FXn Øp. D.-F.-Un {]kn- o-i-cn De Eucharistia (The Euchuarist) F IrXnbn h-kvxp-am-t m-]-tz-isø AYhm hkvxp-t`-zsø (Transubstantiation) hn n^v Jfin v Fgp-Xn. ] - m-c hmgvønb A -ho- p-iƒ I Øm-hn-s Xncp-i-co-c-Øn-s -bpw,- Xn-cp-c- -Øn-s - bpw kmcmw-i-ambn cq]m- -c-s -Sp- p-sh- pw, F m A- -ho- p-i-fpss `mh- Øn\v (Accidents/Appearance) hyxn-bm-\w `hn- p- n- m-sb pw BWv tdma ItØm-en m k` Cu D]-tZ-i-Øn\v simsp-øn-cn- p- hymjym-\w. F.-Un IqSnb em d \memw ktω-f-\-amwv tdma ItØm-en m k`-bpss AwKo- IrX D]-tZ-i-ambn hkvxp-am- sø kzoicn- -Xv. F.-Un se s{s v ktωf-\hpw Cu kn m- -Øn\v A\p-Iq-eamb {]Jym-]\w \S-Øn. hn. Ip _m-\- bn A -Øn-s bpw ho n-s bpw kmcmw-i-øn\p (Substance) am w kw`-hn-

7 v 7 hm Øm]{XnI s thz-]p-kvx-i-øns {]tbm-p\w a\- n-em- n. F m F. Un Cu `mjm- cw D]-tbm-Kn- p- -Xn \n p P\sØ k` XS- p. tdma ItØmen m k`-bpss A[n-Im-cn-Iƒ p hn n- ^ns D]-tZ-i-ß-fn A\n-b-{ n-x-amb Aa jw txm n-b-xns ^e-am-bn-cp p CsXm-s -bpw. sabv 21, B v _nj v tim s -s\-bpss A y- -Xbn e -\nse ªmbv v {^tb-gvkn IqSnb ktω-f\w AYhm `qn-e-\-k-tωf-\w12 hn n-^ns D]-tZ-i-߃ v \ntcm- [\w G s -Sp-Øn. IqSm-sX Bcm Fgp- X-s - p-sh p ImWn- msx Ccp-]-Øn- mep D]-tZ-i-߃ (Propositions) IqSn Xnc-kvI-cn- p. Ah Xmsg simsp-øn-cn- p- p. Xnc-kv -cn D]-tZ-i-߃: 1.AƒØm-c-bnse IqZm-i-bn A - Øn-s bpw ho n-s -bpw `uxn-i-kmcmwiw (Material Substance) ip o-i-c-w- Øn\p tijhpw \ne-\n-ev p- p. 2). AtX IqZm-i-bn h-kvxp (Subject) IqSmsX KpW-ß-ƒ (Accidents) Ah-tijn- p- p. 3) AƒØm-c-bnse IqZm-ibn Ahs Xs imco-cni-amb km n- y-øn (Corporal Presence) Bh-iy-ambpw, b-ym- -am-bpw, kwi-b-ln-x-ambpw {InkvXp C. 4) sa{xm AY-hm ] - m-c amc-i-amb ]m]-øn-em-sw- n Ah\p ] w si p- -Xn-t\m, A`n-tjIw snøp- -Xn-t\m, kv\m\-s -Sp-Øp- - Xnt\m H p-i-bn-. 5). Hcp hy n tbmkyamw hn[w ] m-øm-]-ap- -h-\msw- n _mly-amb F m Ipº-kmchpw A\m-h-iy-am-Wv., As - n Ah\v AXv {]tbm-p-\-c-ln-x-am-wv. 6) {InkvXp Xncp-h-Ømgw (Mass) ÿm]n- p-sh p kphn-ti-j-øn ]d- n- n-. 7)- sszhw kmøms\ A\p-k-cn-t - -Xm-Wv. 8)- ]m m X -s - -ht\m AYhm ZpjvS-a-\pjy-t\m, Aßs\ kmøms Ah-bhtam Bbn-cp- m {In-kvXp-hns hnizmkn-isf X\n- v ssik Xs \evinb-xm-sw- nepw Ah-cpsS ta X\n- v Hc-[n-Im-chpw C.9)-A -_- Bdm-a\p tijw B-scbpw Xs ]m m-bmbn Icp- Xp-hm ]msn ; F m {Ko p-im-sct mse \mw \ΩpsS X-s \nb-a-߃ v hnt[-b-ambn Pohn-t - -Xm-Wv. 10) k`m- [n-im-cn-iƒ- p `uxni kzøv D m-bncn- -W-sa- Xp hnip {KŸ-Øn-\p hncp- -am-wv. 11) Xm ssz-høm {`jvs-\m- -s - -Xm-sW p BZyta Xs {Kln- m-sx Hcp sa{xm\pw Bsc-bpw {`jvs- \m- p-hm ]msn-. 12) F m Ah {`jvsv Iev]n- m, AXp kw_- -ambn Zpcp-]-tZ-i-Itcm {`jvsv Iev]n- -s - ht\m BIp- p. 13) cmpm-hn-t\msv ta hn- Nm-c-W-bv mbn At]- n- n- p Hcp ]ptcm-ln-xs\ (Clerk) {`jvs-\m- nb sa{xm-\pw, B `mksø kan-xnbpw sszh- Øn\pw cmpm-hn\pw B `mk-øn\pw h - I-\m-Wv. 14) {]kwkw \n Øn-b-h, sszhh-n\w AYhm a\p-jy-cpss ÿm\-{`jvsns Imc-W-Øm {]kw-kn kphntijw tiƒ m-ø-h F n-h ÿm\- {`-jvs-cpw, \ymb-hn[n Znh-k-Øn sszh- Øn\v H p-im-cp-ambn KWn- -s -Spw. 15)- A-s m-kvx-eni knwlm-k-\-øn-s -tbm, ImtYm-enI sa{xm-s tbm at -sx- nepw A[n-Im-cn-bp-tStbm A\p-hmZw IqSmsX GsXmcp siωm-i\pw ] - m-c\pw sszhh-n\w tlmjn- p-i \nb-am-\p-kr-x-amsw p ]d-bp-i. 16) amc-i-amb ]m]-ønem-bn-cns Hcm-fpw, {]`pthm sa-{xm-t\m A F p {]-Jym-]n- pi 17) ]Xn-hmb ]m]-kz-`m-h-ap k`m-[n-im-cn-i-fn \n v `uxni kzøp- ƒ `uxni {]`p- ƒ v Xß-fpsS C m-\p-k-cww ]nsns -Sp- m-hp- -Xm-Wv. 18) Zimwiw ip amb `n -bm-wv. CS-h-I-P-\-߃ v AhcpsS ]ptcm-lnx m-cpss (Curate) ]m]w \nanøw Ah-sb XS- p-sh- m-hp- - Xpw, Xß-fpsS Xmev]cy {]Imcw a p- h - v sim-sp- m-hp- -Xpw B-Wv. 19) sa- {Xm- m-tcm, C-X-c ÿm-\n-i-tfm {]-txy-i- {]m - -\-Iƒ H-cp hy- n- m-bn \n-tcm- [n- n- p-s - n B hy- n- v A-h e-`n- p- -X-. 20) H-cmƒ G-sX- n-epw kz-imcy a-x-øn-s `m-k-am-bm A-Xv A-h-s\ Iq-Sp-X at-b-\m- p-i-bpw ssz-h-i-ev-]-\- Iƒ B-N-cn- p- -Xn A-tbm-Ky-\m- p- I-bpw sn-øp- p. 21) hn-ip- a-\p-jy kz- Im-cy-a-Xw ÿm-]n- -Xn ]m-]w sn-bv-xncn- p- p.22) kz-io-b a-x-ß-fn hn-izmkn-i-fm-bn- p- -h {In-kv-Xp-am -K-Øn-s `m-k-a-. 23) `n- p k-\ym-kn-iƒ sxm-gnen Iq-Sn X-ß-fp-sS D-]-Po-h-\w I-s - Ø-Ww. A- m-sx `n- m-s-\-øn Iq-Snbm-h-cp-Xv. 24) `n- p-k-\ym-kn-iƒ- v A- Y-hm {]-kw-k-i-\m-b `n- p k-\ym-kn- p `n- sim-sp- p- -h-\pw, A-h-sc ssis m- p- -h-\pw {`-jv-s-\m-wv.13 "sem- m -Up- -Iƒ' pw C- m-e-øp ITn- \-am-b D-]-{Z-h-߃ D- m-bn. F. Un {_n- o-jv ]m -e-sa v C-h -s -Xn-cmbn Xo-cp-am-\-߃ ssi-s m- p.14 F. Un Un-kw-_ 31 \v hn- n-^v \n-cym-x-\mbn. F- n-epw tdm-a I-tØm-en- m k-` hn- n-^n-s D-]-tZ-i-߃- v H-cp Im-e- Øpw Aw-Ko-Im-cw e-`n- -cp-sx- Nn- tbm-sp Iq-Sn F.-Un.1415 tim -à kn Iq-Sn-b k-tω-f-\-øn h- p hn- n- ^n-s D-]-tZ-i-ß-fp-sS Iq- -Øn C-cp- q- n A-dp-]-Øn-tb-gp F-Æw Iq-Sn sx- m-bn {]-Jym-]n- p-sim- v A-h-sb- mw \n-tcm-[n- p. Iq-Sm-sX hn- n-^n-s c-n-\-iƒ A- n- n-c-bm- p-hm-\pw X-s A-ÿn-Iƒ I- s -Sp-Øp Z-ln- n- p Nm-c-am- n kzn-^v- p \-Zn-bn H-gp- n- -f-bp-hm-\pw Xo-cp-am-\w F-Sp-Øp. ]-t F.-Un am-{x-am- Wv am - n A- m-a ]m- m-bp-ss \n - t±-i-{]-im-cw {]-kv-xp-x Xo-cp-am-\w \-S- nem- n-b-xv. F- m th-z-]p-kv-x-i-øn-s {]m-[m-\yw, {]-kw-k-øn-s A-\n-hm-cy-X, A-flm-b-cp-sS B-flo-b-X F- n-h A-Snÿm-\-am- n hn- n-^v t{im-uo-i-cn- D-]- tz-i-ß-fp-ss kzm-[o-\-i- n- p I-Sn- m C-Sp- -Xn-t\m, \n-b-{ n- p- -Xnt\m Cu {]-hr-øn aq-ew km-[n- n-. H- c - -Øn Cw- - n-t\- mƒ D-]-cn- s_mlo-ao-b (C-t mƒ sn-t m-t m-hm-iy)- bn hn- n-^n-s kn- m- -߃- v {]-Nmcw e-`y-am-bn.15 C-cp cm-py-߃ X-Ωn-epw, Hm-Iv-kv-t^m -Un-se-bpw t{]-kn-se-bpw k - h-i-em-im-e-i-ƒ X-Ωn-epw D- m-bn-cp- kp-lr-zv-_- w hn- n-^n-s B-i-b-߃ s_m-lo-an-b-bn F-Øp- -Xn-\pw A-h hym-]-i-am- p- -Xn-\pw k-lm-b-i-am-bn-cp- p. \ho-i-cwøns c -km n: tpm l v (D.-F.-Un )- k`-bpss Ncn-{X-Øn \ho-i-cw I Øm-hv, thz-im-kv{x-, ]fin-xt{i-jvt, {]kw-k-i F o \ne-i-fn ]pi-gvs] tpm l v s_mlo-ao-bbnse l n-s\svkv F {Kma-Øn Hcp ]mh-s IpSpw-_-Øn D.-F.-Un PmX-\m-bn. thz-im-kv{xw, XØz-imkv{Xw, F nh t{]kv k h-i-em-im-ebn A`y-kn- p. F.-Un t{]kn s{]m^-k-dmbn \nb-an-x-\m-bn. F. Un tpm l v ] - m-c-\m-bn-øo- p. XpS v F.-Un t{]kv k h- I-em-im-e-bpsS A y- -\m-bn. hn. AK- Ãn-s\-bpw, CXc k`m-]n-xm- - m-scbpw Ct±lw BZ-cn- p. Ah-cpsS cn-\-i-fn \n p e`n Nn -Iƒ X n \ho-i-c- Wm-i-b-߃ DW Øn hn p. IqSmsX tpm hn n-^ns D]-tZ-i-ß-fn-epw, Ir- Xn-I-fnepw BIr-jvS-\mb Ct±lw hn n- ^ns A\p-bm-bn-I-fn Hcm-fmbn ]cn- W-an- p. F m F m Im-cy-ß-fnepw hn n-^ns\ Ct±lw A\p-Iq-en- n-. hn. Ip _m\ ti{μo-i-cn- p h-kvxp-am-t m- ]-tz-iw, ]pwy-hm- m-tcmspw ]pwy-h-xn- I-tfmSpw D At]-, acn- -h mbn A n- p Ip m-\, F- o hnj-b-ßfn l n\v hn n-^ns\ ]n p-w-bv phm Ign n. F m hn n-^ns kzm[o\w l n F{X-tØm-fw D mbn-cp- p-sh- Xp NphsS tn Øn-cn- p {]kvxmhw hy -am- p- p. ""... kie a\p-jy-scbpw {InkvXphns {]am-w-ß-fn-te p Xncn p hnsp- -Xn\p Xs Fgp-Øp-Iƒ hgn-bmbn hn n^v snbvx A\-h-c-X-amb bxv\- Øm Rm BI jn- -s - p. hntijn pw ] - m temi-øns BVw-_- chpw {]Xm-]hpw Dt]- n pw {InkvXphns PohnX amxri {]Imcw As mkvx-e- m-sc-t mse Pohn- -W-sa- p At±-l-Øns {]kvxm-h-\-ifpw Fs BI jn- p.'' 16 t{]kv k h-i-em-im-e-bn P Ω- -Imcpw, mhp P\-Xbpw XΩn ISpØ a - c-øn-em-bn-cp- p. mhp-im-cpss tz-iob t_m[w s_mlo-an-b-bnse k`-bpss \ho- I-cW Xev]-c-Xbv v klm-b-i-ambn `hn- p. l v mhv P\-Xsb A\p-Iq-en- - Xn-\m P Ω Im Ct±-l-Øn\v FXncm-bn-cp- p. thz-]p-kvx-i-øns t{ijvt- X, k`-bpss ]mc-º-cyw, hn-\-tlm-j-w- Øn\p kzmx-{ yw, k`-bn Aflmb v D Ah-Imiw (DZm: A -ho- p- Iƒ ] - m-sc-t mse Xs ssis m- p- -Xn-\p Ah-Im-iw) -F o Imcyß-fn {it -b-amb A`n-{]mbw l n\v D m-bn-cp- p. hn n-^ns D]-tZ-i-ß-fpsS hym]-\- Øn- m-bp Xs {]h Ø-\-ß-fpsS at y hn n-^ns Trialogus F {KŸ- Øn\v l v \evinb ]cn-`mj Gsd k- lm-b-i-ambn `hn- p. k`m-[n-im-cn-i-fpss Zp hr-ø-x-sb-bpw, kna-wn17 XpS-ßnb Zpcm-Nm-c-ß-tfmSp Ah-cpsS A\p-Iqe Nn m-k-xn-sbbpw l v i -ambn Ip - s -Sp-Øn. ]m m-bpss \nipxn Npa-Ø k{º-zm-bsø Ah-K-Wn- m Ct±lw {]t_m-[n- n- p. ]m]-hn-tam-n\w ]Ww simsøp kºm-zn- m-sa D]-tZiw ]q- -Æ-ambpw l v Xnc-kvI-cn- p-i-bp- mbn. BI-bm ]m]-hn-tam-n-\- o- ns hym]m-csø Ct±lw FXn Øp. ]m- mbv p ]m]w kzb-tah hntam-nn- p-hm- Ign-bp- n-s - pw, F m sszhw \- evip ]m]-hn-tam-n\w Adn-bn- p-hm am{xta Ign-bp-I-bp- q-sh pw {]kvxmhn- p. Xs {]kw-k-ß-fn l v C mcy-ß-sf mw Bh Øn p ]d- n-cp- p. F.Un Xs tpm Ccp-]- Øn aq m-a ]m m l ns\ k`-bv n- X-c-\mbn {]Jym-]\w snbvxp. Iq-SmsX t{]kns\ k`m-in- W \S-]-Sn-I-ƒ p (Interdict) hnt[-b-am- n. ]m m-sb A\o- Xn-]-c-ambn A\p-Iq-en- m l v Hcpsº n-. \oxn-bp- -amb Imcy-ß-fn am{xw tae-[n-im-cn-isf A\p-k-cn- m axn-sb- -XmWv sszh-ln-x-hpw, thz- {KŸhpw ]Tn- n- p- -sx p l v itn- p. BI-bm Xms\m-cp-hn-[-Ønepw sx p- Ip- -߃ v hnt[-b-\- m-sb v l hmzn p t]m p. F.-Un hsc-bp ImeØp ]m m-sbbpw l n-s\bpw crvpn- n- phm ]e-hn[ {ia-ß-fp- m-bn. F m l pw Iq cpw ]m mbv pw CXc k`m- [n-im-cn-iƒ pw Iogvhg-tß- -Xm-sW- m-bn-cp p ]m m-bp-ssbpw \n_- -\. ]t l n\pw A\p-bm-bn-Iƒ pw CXv kzoim-cy-am-bn-cp- n-. GI-{In-kvXp-hns\ Bcm-[n- p- -h-cpw, kxy-øns GI-{]- am-wsø ]men- p- -h-cp-amb Ghcpw Dƒs m- p- -XmWv k`-sb- pw, ]m mb {InkvXp-hmWv k`-bpss inc-s - pw l pw A\p-Km-an-Ifpw Xd- n p {]-kvxmhn- p. F.-Un l v Fgp-Xn-b De Ecclesia (The Church) F {KŸ-Øn C mcyw l v hy -am- n. F- nepw l ns A`n-{]m-b-{]-I-S-\-߃ k`m-[n- Im-cn-Iƒ ]p n p X n- -f- p. C en ]s -SpØ Hcp bp -Øn\v ]Ww tijcn- m ]m]-hn-tam-n-\- o- ns hym]mcw am -ambn kzoi-cn- Xv l v ]c-ky-ambn Bt -]n- Xpw Fcn-bp Xobn FÆ ]I Xp t]mse Bbn. XpS p- mb kw`-h-hn-im-k-ß-fpss at y Zpcp-]-tZ-i- I-s\-t mse l n-s\ Ah X{ -]q Δw tim Ã- kp XSm-I-Øn\p kao-s]- bp Hcp tuman-\n- k\ym-km-{i-a- Øn XS-hp-Im-c-\m- n-bxp IqSmsX AXy-[n-I-amb ]ov-\-߃ p hnt[-b- \m n. F. Un \hw-_ 5 \p tpm Ccp-]-Øn-aq- m-a tim à kn hnfn p Iq nb ktω-f\w l ns\ Xnckv -cn- p-i-bpw, sx p-im-c-\mbn hn[n- p- Ibpw snbvxp. l ns D]-tZ-i-ßsf "l ns Zpcp-]-tZiw' (Husite Heresy) F p ]gn-nmcn ]n - n. l ns De Ecclesia F {KŸ-Øn \n v FSpØ Ccp-]-Øn-bmdv D]-tZ-i-߃ Cu ktωf\w \ncm-i-cn- p. Ah-bn NneXv Xmsg tn p- p. 1). ap hn-[n- -s (Predestinate) F mhcpw Dƒs m- p Iq -amwv k`. 9) ]t{xmkv k`-bpss Xe-bm-bn-cp- n ; Ct mgpw A. 10) {InkvXp-hns {]Xn- \n[n (Vicar of Christ) {InkvXp-hns PohnXw A\p-I-cn- m Ah {InkvXphns {]Xn-\n[n Bbn-cn- pw. 12) ]m mÿm\w cmp-io-bm-[n-im-c-øn \n p DSse-Sp-Ø-Xm-Wv. 17) As m-kvx-e- m-sct mse Pohn- m-ø-] w I ±n-\m-f- m As m-kvx-e- m-cpss bym ]n Kman-I-f-. 18) k` Zpcp-]-tZ-i-Isc Ip -s - Sp-ØWw; F m Ahsc A n- n-c-bm- p-hm euin-im-[n-im-c-øn\p hn p-sim- Sp- p-hm ]msn-. 20 [nj-w-im-en-bmb l v X\n v FXncmbn Db F m Btcm-]-W-ß-sfbpw \ntj-[n- p. Xs a\-km- nsb h n- v, kxy-sa v hniz-kn p G p-]-d Imcy-߃ k`m-[n-im-cn-i-fpss `oj- Wn p hgßn X n- -d-bp-hm l v Hcpßn-bn-. ^etam l ns\ h[n- p-hm F.-Un Pqsse 6\v tim -à knse IØo-{U-en tn ktω-f\w A na-xo-cp-am\w FSp-Øp. XpS v IØo-{Uen l v \nμy-ambn A]-l-kn- -s - p. hn. Ip _m\ at y IØo-{U-en\p shfnbn \nev p-hm l n-t\msv Bh-iys - p. ]n osv IØo-{U-en\v D n AƒØm-c-bn-te v ]ptcm-lnx hkv{xw [cn- n p l ns\ sim- p h p. Hcp B p _nj pw CX-c-sa-{Xm- mcpw Dƒs -Sp kwlw Xs ssii-fn ho p \nd Imkm \evin."-i-]n- s h\mb bqz-tb, c -bpss ]m\- ]m{xw \n n \n p R߃ FSp- p p' F p ]d- p-sim v l ns Ic-ß-fn \n v Imkm ]nsn p hmßn. Cu ZpjvIr-Xy-Øn\p apºn l ns {]Xn-I-cWw C{]-Im-c-am-bn-cp- p. ""F m Fs ]nxm-hpw, k h-i- -\p-amb sszh-øn, Fs I Ømhmb tbip-{in-kvxp-hn Rm B{i-bn- p- p. Ahs \ma-øn As{X Rm CXv hln- p- -Xv. Ah F n \n p Ahs c -bpss ]m\-]m{xw FSp- p- I-bn-. Ahs cmpy-øn C v AXn \n p Rm IpSn- p-sa AN- -e-amb {]Xymi F\n- p- v.'' 21 XpS v X n \n p ]utcm-lnxy hkv{x-߃ Ah FSpØp am n. Xs inc- nse sshzni] w (Tonsure) \o w snbvxp. "\c-i-ønse ]nim-np- ƒ p \ns Bflm-hns\ Gev]n p simsp- p p' sh p {]Jym-]n p sim v ]nim- Np- -fpss Nn{X-ß-tfmSp IqSn-bXpw, Zpcp- ]-tz-i-i-cn apjy (\m-kvxn-im-{kwn, (Arch-hertic) F v Fgp-Xn-b-Xp-amb Hcp IS-emkv IncoSw Xs Xe-bn Ah h p. l m-is At m-`y-\mbn C{]- Imcw {]Xn-h-Nn- p. ""Rm Aß-bm hos -Sp- -s Fs Bflm-hns\ Aß-bpsS Ic-ßfn, tbip-{in-kvxp-hn `c-ta-ev]n- p- p.'' 22 sime- -f-øn 31, 51 XpS-ßnb k o Ø-\-ß-fn \n pap-ff `mk-߃ D -cn- p-sim v l v ap n- mbn {]m n- p. ASpØp \n -hsc ss[cy-s -Sp-Øp- I-bpw, sx mb ]Tn- n- -Iƒ aqe-a-, adn p i{xp- -fpss KqVm-tem-N-\-bm C{]-Imcw h[n- -s -Sp psh p ]d-bp- Ibpw snbvxp. Xs ]Tn- n- -Isf \ntj-[n- p-hm Ah-km\ \nan-j- Ønepw l ns\ t{]cn- n- p-i-bp- m-bn. AXn\v l v C{]-Imcw ]d- p. ""bmsxmcp sx n-s\- p-dn pw F\n v t_m yw C m-xn-cn-s, GXp sx mwv Rm X n- -d-tb- -Xv... F m tbip- {In-kvXp-hns kphn-ti-j-øns kxy- Øn-\pw, hnip ]nxm- - m-cpss hymjym- \-߃ pw A\p-kr-X-ambn a\p-jys\ A\p-Xm-]-sØ- p-dn pw ]m]-hn-tam-n-\- sø- p-dn pw ]Tn- n- p-i-bm-bn-cp- p Fs {]kw-k-øns e yw. AXpsIm v kt m-jn- p Bflm-thmsS Rm Xøm-dm-Wv.'' 23 F.-Un Pqsse 6 \p l ns\ A n- n-c-bm- n. F n pw tim]w ASßmØ hntcm-[n-iƒ l ns `kvaw tij-cn v ss\ \Zn-bn Hgp- n. ImcWw `qansb Aip- -am- p-hm l ns `uxn-im-h-injvsw t]mepw Ahti-jn- -cp-sx v Ah v \n _ w D m-bn-cp- p. GXm v Hcp h j-øn\p

8 8 hm Øm]{XnI tijw l ns injy-\mb Ptdm-ans\bpw Ah Nps -cn- p. l ns h[w s_ml-ao-b-bn henb ]cn-h Ø-\-߃ v \mμn Ipdn- p. Ncn-{X-Im-c-\mb F v. kn. se^o-h Cßs\ tcj-s -Sp-Øp- p. ""... kmaqly hnπhøn mbn s_mlo-an-b-bnse A -co w NqSp ]nsn- n-cn- p- p. AXm-cw-`n- p- -Xn\p AS-bmfw Im n Adn-bn- p-i-bm-bn-cp p l ns ac-ww...'' l ns\ \njv -cpww h[n tim à kv ktω-f-\hpw Ct±-l- Øns D]-tZ-i-߃ sim pw, {]h Ø- \-߃ sim pw kzm[o-\n- -s - p-sh- Xp X -a kwk-xn-bm-wv. tdmam k`bnse "]m m-ÿm-]\-øp- mb ]nf v' Ah-km-\n- n- p-hm ktω-f\w \S-]Sn FSp-Øp-sh- Xv ChnsS Hm Ωn-t - p hkvxp-x-bm-ip- p. 25 l ns Zmcp- W-h-[-Øn\p tijw s_mlo-an-b-bn kvfmhp h K- m-cpss Hcp tziob kanxn cq]-sa-sp- p-i-bpw, P Ω A[o-i-XzsØ FXn p-i-bpw, l ns Nn -Iƒ v ]n pw \evip-ibpw snbvxp. tpm knkvim-bpss Iogn Hcp ssk\ni I n Xs kwl-sn-x-am-bn. {]kw-kn- m- \pw, A -ho- p-iƒ c pw thsd thsd kzoi-cn- m\pw D Aflm-b- m-cpss Ah-Im-iw, kmaq-lyhpw P\m-b-Ø-]-c-hpamb \ho-i-cww Ch e y-am n Ch {]h Øn- p-i-bp- m-bn. Ch-cn Xs Ccp-hn-`m-K- m D m-bn-cp- p. anx-hm-zn- Iƒ (Moderate Husites) {Iam-\p-K-X-amb \ho-i-c-w-øn\v \ne-sim- -t mƒ, Xo{hhm-Zn-Iƒ (Radical Husites) F mhn[ A[n- Im-c-߃ p-sa-xnsc hnπ-hm-fl-i-c-amb coxn-bn {]Xn-I-cn- p. H mw hn`mkw "ImenIvkvss kv' (Calixtines) F pw c mw hn`mkw "Xmt_m-ssd vkv' (Taborites) F pw Adn-b-s -Sp- p. Ccp- Iq- -scbpw Aa snøp-hm am n A m-a ]m m F.-Un epw, F.- Un epw Hmtcm Ipcnip bp w {]Jym-]n-s - n-epw, Chsc \n ho-cy-am- phm Ipcn-ip-bp- -߃ v Ign- n-. F. Un ImeØv IqSnb _mk ktω-f\w l ns A\p-bm-bn- I-fpsS Ah-Im-i-hm-Z-߃ ]cn-k-wn- p- I-bpw, {]iv\-ß-fpss ]cn-lm-c-øn-\mbn Xocp-am-\-߃ ssis m- p-ibpw snbvxp. ktω-f\w t{]kn h v D m- nb Hcp DS-ºSn (Compacts of Prague) bn IqSn {]kvxpx Ipg- -߃ v Xmev m-eni hncmaw C p. CXn-ep-]-cnbmbn a y-ime ]m m ÿm\sø \ho- I-cn- p- -Xn\v _mk ktω-f-\- ߃t m, Ahbv p apºv IqSnb ktωf-\-߃t m km[n- msx h p F Xp k`m \ho-i-c-w-øns {]m[m-\ysø FSpØp ImWn- p- p. ^vtfmd knse {]hm-n-i : kmh-\-tdmf (F.-Un ) Pntdm-emtam kmh-\-tdmf C -en-bnse s^dmd-bn F.-Un `qpm-x-\m-bn. sshzy-im-kv{xm-`y-k\w \S-Øn. {]W-bss\-cmiyw aqew P -tziw hn v s_mtfm- -bn-te v t]mbn. F. Un tuman- \n- k`mw-k-ambn k\ym-k-hrøn sxc-s -Sp-Øp. F.-Un C -enbnse ^vtfmd kv \K-c-Øn km am t m F k\ym-km-{i-a-øns A[n-]-\m-bn. Ct±lw Adn-b-s {]kw- K-I Bbn-cp- p. P\w {]hm-n-is i_vzw kmh-\-tdm-f-bn IqsS ti p. ""... Fs tiƒ p-i, As - n, sszh-øn \n p hcp hn-\-߃ tiƒ p-i. "{]mb- nøw snøpi' sb p ]d-bp-i-b- msx as m pw F\n p ]d-bp-hm-\n-. hcn-i, ]m]n-isf hcn-i, sszhw \nßsf hnfn- p- p... A tbm ^vtfmd tk (_m-_n-tem-wns\-t m-se), \n߃ \nß-fpss ]m]-\-zn- Iƒ v AcnsI Ccn- p- p. \n߃ \nßsf Xs IgpIn shsn- m- p-hm IÆp-\o-cns Hcp \Zn Xo p-i..'' 26 ] m-cp-ssbpw P\-Øn-s bpw Agna-Xn-bpw, Al- -bpw, BVw-_-c-hpw, kmh-\-tdm-fsb h msx thz-\n- n- n-cp- p. Ct±lw Xmsg ImWp hn[-øn hne-]n- -Xmbn ]d-bp- p. ""...-]- - m-sc- p-dn- m-tem-nn- p-tºmƒ s]m n- -c-bp-hm Rm \n _- n-x-\m- I- p. ITn-\-am-sbmcp in Ahsc ImØn-cn- p- p... hy`n-nm-cn-wnbmb k`sb, BI-am\ temi-øns apºmsi \o \ns Zpjn v {]Z in- n- n-cn- p- p. kz K-tØmfw AXns Zp K w FØp- Ibpw snøp- p.'' 27 BI-bm Cu Zri Imcy-߃ v FXn-cmbn {]t_m-[n- n- p-sim p \jvsamb BflnI txp v XncnsI {]m]n- phm k`m {]h Ø-I p t{]m ml\w \evip- -Xn kmh-\-tdmf kzm hym]r-x-\m-bn. F. Un {^m kp-am-bp- mb bp -Øn ^vtfmd kv \K-c- Øn\v henb \mi-\-jvs-߃ D m-bn. X \n-anøw kwpm-x-amb Zp Zi sszhtim-]-ambn Ct±lw Nn{Xo-I-cn- p. \K-chm-kn-I-fpsS ]m]-po-hnxw Ah-km-\n- n- p-i-bmwv sszhni \ymb-hn-[nbn \n v c {]m]n- m-\p GI-am K-sa v Ct±lw Nq n- m- n. {^ p cmpm-hmb Nmƒkv F m-as\ A\p-Iq-en- Xp IqSmsX k`-bpss \ho-i-c-w-øn\p th- n-bp sszhn-im-bp-[-ambn Nmƒkns\ ImWp-Ibpw snbvxp. Xs ]cn-{i-a-^e-ambn At\-I Zp hrøn shsn p kxv]-ÿmhnte v Xncn- p. A meøv ^vtfmd knse buh-\- m-cpss klm-b-tømsp IqSn Zp am K-Øns Icp- -sf p I H -\-h[n ]pkvx-i-ßfpw, BVw-_c thj-`q-jm-zn-i-fpw, \ - Nn-{X-ß-fpw, {]Xn-a-Ifpw, B`-c-W-ßfpw tij-cn v A n- n-c-bm- n. ^vtfmd kv \K-c-hm-kn-I-fpsS PohnXw If- -s -Sp- Øp Xn -bpss Agp- p-nm-ep-iƒ CtXmSp IqSn ipno-i-cn- -s -Sp-hm-\p aplq Øw kam-k-x-am-bn. thz-]p-kvxi hmb-\-bn At\-I p Hu piyw txm n-øp-s-ßn. A\ym-b-ambn kºm-zn kzøp- ƒ \nc-h[n t] XncnsI \evin. kv{xoiƒ efn-x-h-kv{x-[m-cww kzoi-cn- p. Zcn-{Z p klmbw e`y-am-b-txmss k\ym-k-hrøn A`n-Im-ay-sa p I p.29 X\nt m Xs ]n p-w-bv p sndnb Iq -Ønt\m am{xw ^vtfmd kv \K-csØ ipnn-bm- p-i Akm- y-sa v I -Xn-\m kmh-\-tdmf k m-cns klmbw txsn. ^vtfmd kv \K-c-Øn\v ]pxn-sbmcp \mb-is\ \evip-i-bmwv Xs e y-sa v Ct±lw shfn-s -Sp-Øn. B \mb-i tbip-{in-kvxp-h- msx a mcp-a-s pw -Ct±lw - Dss -kvxcw DZvtLmjn- p. sszhni `c-w-øn ASn-ÿm-\- s P\m-bØ `c-whyh-ÿnxn (Theocratic Democracy) ÿm]n- pi kmh-\-tdmf-bpss ]c-tam- X e y-am-bn-cp- p. "^vtfmd kv \K-c-Øns \nb-ahpw `c- Whpw' F tej-\-øn ^vtfm-d -kv \K-c-Øns [m ΩnI \ho-i-c-w-øn- mbp Imcy-߃ Ct±lw hnh-cn- n- p- v. azy-jm- p-iƒ AS-bv p-i, amz-i-hn-imcw Cf- n-hn-sp \rø-߃ \ntcm-[n- p-i, NqXm w \n Ø-em- pi XpSßn \nc-h[n ]cn-jv m-c-߃ Ct±lw A[n-Im-cn-ItfmSv Bh-iy-s - p. k`m-[n-im-cn-i-fp-ssbpw, \K-c-Np-a-X-e- m-cp-ssbpw sx mb {]h-w-x-iƒs -Xn-cmbn ]S-hm-tfm-ßn-b- Xn-\m, Ah-cn \n p klm-b-߃ e`n- msx t]mb-xn\p ]pd-ta, Ah-cn \n v D]-{Zhhpw X\n v Gevt n h p. ^vtfmd kv \K-c-Øns `c-wm- [n-im-cn-i-fmb saunkn IpSpw-_- m-cpw, Ae-Ivkm- Bdm-a 30 ]m mbpw (F.- Un ) X\n v hncp- -ambn Xncn- p. F. Un ]m m kmh-\-tdmfbv v tdman Ip -hn-nm-c-w-bv mbn FØp-hm Iev]\ simsp-øp. ]t ]m m-bpss Iev]\ Ct±lw Iq m- n-bn-. ]m m ^vtfmd kv \K-csØ "C UnIvSn's Iogn-em- n. kvs]bn, P Ω-\n, Cw - v, {^m kv, lwkdn F o cmpy-ß-fnse cmpm- - m-tcmsv Hcp s]mxp-k-tω-f\w hnfn p Iq p-hm kmh- \-tdmf Bh-iy-s - p. IqSmsX Ae-Ivkm- Bdm-a bym -]m m As p am{x-a b-ym- {InkvXym\n t]mepw As v Ct±-lw {]kvxm-hn- p. CXn Ip]n-X-\mb ]m- m kmh-\-tdm-f-bpss {]h -Ø-\ kzm-x{ yw \ntcm-[n- p-ibpw, F.-Un k`-bv n-x-c-\mbn {]Jym-]n- p-ibpw snbvxp. A[nIw Xmakn-bmsX Zpcbv v ASn-a-I-fm-bn-Øo P\w kmh-\-tdm-fsb X n- -d- p. {^m kn-kvi k`mw-k-ßfpw Ct±-l- Øns hntcm-[n-i-fm-bn. k m Ct±lsØ XSh-d-bn-em- n-b-xn\p ]pdta {Iqc-ambn tztlm-]-{zhw Gev]n v ^vtfmd- knse Hcp N -ÿ-eøv Xq n-en p sim p. XpS v NnX-bn-tebv v hen-s dn- p. F{Xbpw lo\-amb A yw \ Ip-I-bm-bn-cp p i{xp- -fpss e yw. AXn Ah hnp-bn-s - nepw kmh-\- tdmf XpS-ßnb {]hm-n-i-ip-{iq-j-bpw, k`m \ho-i-c-w-øn-s bpw \K-c-ip-No-Ic-W-Øn-s bpw kwcw-`-hpw, ^vtfmd- knse \K-c-Po-hn-X-sØbpw Ahn-SpsØ {]mtz-ini k`m-po-hn-x-søbpw kmc-ambn kv] in- Xp IqSmsX ]nev m-esø k`m \ho-i-c-wsø s]mxp-hmbpw kzm[o-\n- p. hn`m-ko-b-xbpss \mb-i-\mbpw, ax-{`m- -\mbpw Ct±-lsØ ho n- -h A m-eøv D m-bn-cp-s - n-epw, Xs Bi-b-ip- n-bpw, \njv -]-S-X-bpw, sszhni hnizm-k-hpw, P\-\- -bv m-bp AXym-th-ihpw hmgvøn-b-hcpw Ipds m pw Bbn-cp- n-. kvxpxn snmδmb ImtXm-enI hnizmkw {]Xn-]m-Zn- p The Triumph of the Cross F t]cn-ep Ct±-l-Øns IrXn hfsc hne-s - -Xm- Wv."ZznXob kv\m]i tbml- m ' F t]cn hn{ip-x-\mb kmh-\-tdm-f-bpss Pohn-Xhpw {]h Ø-\hpw Ah-tem-I\w snøp Bscbpw C pw F pw Nn m- [o-\cpw I tωm- p-icpw B pw F - Xn kwi-bn-t - -Xn-. WHO WILL LISTEN TO THIS APPEAL? tpm hn n-^v Cw - n-epw, tpm l v s_mlo-an-b-bn-epw, kmh-\-tdmf C - en-bnepw k`-bp-ssbpw tzi-øn-s -bpw Pohn-X- -{]-h Ø-\-ß-fn BZy-Im-eØv ipno-i-c-w-øns Zo]w sxfn- -h Bbn-cp- p. BI-bm ]Xn- mepw ]Xn- \ pw \q m- p-i-fnse \ho-i-cw DZya-߃ {][m-\-ambpw Ch-cn-eq-sS-bmWv Hcp Ncn-{X-Im-cs apºmsi A\m-h-cWw snø-s -Sp- -Xv. \ \nd Hcp temiw Ah kz]v\w I p. sszhni t_m[w, kvt\lw, klm-\p-`qxn F n-h-bm ]qcn-x-amb k`m PohnXw ssi-hcp-øphm Ah shº sim p. \n w-kmh-ÿbpw A_- -hn-izm-km-nm-c-ß-fpw, `uxni ]ptcm-k-xn-bpss ]n m-se-bp ]c- w-]m- nepw hn p-i-f- v, aqey-xmt_m-[hpw kwkv m-c-k-º- -Xbpw aqe- [-\-am-bp a\p-jy-k-aq-l-øns Bhn `m-h-øn- mbn Ah simxn- p. tpm hn n-^ns acww kzm`m-hn- I-am-bn-cp-s - n-epw, ac-w-ti-jhpw AXn- {Iq-c-am-bn- s{x k` tpm hn n-^ns\ I -Xv. tpm l pw, kmh-\-tdm-fbpw Zb-\o-bamw hn[w sime sn-ø-s - p. ]t {]mcw-`-ime \ho-i-c-w-ønse {Xnaq Øn-I-fmb Ch-cpsS {]b-xv\-߃ A]-N-b-am-bn-cp- n-. Ah-cpsS ta[m-i- n-bpw, Nn m-ssh-`-h-hpw, \ho-i-c-wm- Z i-ßfpw Dƒs m- p- -Xn A mesø k`bv v Ign-bmsX t]m-bxv k`bpss Zptcym-K-am-sW v \n -t mnw kω-xn-t - n-bn-cn- p- p. Ah-scbpw Ah {]Xn-\n-[m\w snbvx \ho-i-cw BZ i-ß-sfbpw C- mbva snøp-hm-\p GsXmcp \o hpw hrym bxv\-ß-fmbn ]cn-w-an- p. CXp ]Xn- mdmw \q m- nse k`m \ho-i-cw Ncn-{X-Øns ]pd-߃ hnfn-t m-xp kxy-a-t{x. XpS v D mb k`m \ho- I-cW {]{In-bbv v Ah-cpsS Pohn-Xhpw ktμ-ihpw amxr-i-bm-bn-øo p-sh p ]d-bp- -Xn A -i- -bv n-s-an. A- h snbvxxpw Nn n- Xpw AXp-t]mse ]nev m-eøv A\p-I-cn-s - CXns kqn-\. F m Ah {]tnm-z-\hpw t{]- c-wbpw Bbn ASpØ \q m- p-i-fn Xnfßn \n p. Ah-bm Bflob ssn- X-\y-Øn- m-bp A`n-hmRvO AZ-ay-amhp-I-bpw, eqy, Im hn, kznw n XpSßn-b-h `u-xn-i-x-bp-ssbpw BVw-_-c- Xz-Øn-s -bpw \o -b-øn IpSp-ßnt mb k-`-sb-bpw kaq-l-søbpw D- cn- p-hm ka n-x-cm-hp-ibpw sn-bvxp. \ A`n-e-jn- -h F nepw Xn bpss Xn- m-\p-`hw Ahcpw Npa-t - n h p. F m- k` \ho-i-cww km[n- X-am-b-t mƒ Ah-cpsS DZy-a-߃ v A hpw Kmw`o-cyhpw angn-th-in. A-ßs\ \ho-i-c-w-øn-eqss ss{ikvxh k`m- Po-hn-X-Øn Nme-I-i- n-i-fmbn amdnb Cu al-øp- ƒ k`-bpss Ncn-{X-Øn aßn-am-bmø tpymxn-kp-i-fmbn \ne-\nev p- p.

9 9 hm Øm]{XnI p-sa- v tb-ip hy- -am-bn a- \- n-em- n-bn-cp- p. Xym-K-]-cam-b kv-t\-l-ap-s - n F- mw km-[y-am-wv F- v C-hn-sS sx-fn-bn- -s - n-cn- p- p. A-Xv Cu kv-t\-l-øn-s A-t -kv- X-e-\n tb-ip I- p. A-XpsIm- m-wv kz- w k-tlm-z-cß-sf G-ev- n- m-sx tb-ip X- s A-Ω-sb tbm-l- m-s I- øn G-ev- n- m Im-c-Ww. a-s m- p-iq-sn C-hn-sS {]-[m- \y-am-bn Nn- n-t - -Xp-.v tb-ip B-Zyw am-xm-hn-t\m-sm-wv ]-d- -Xv "kv-{xotb C-Xm \ns a-i ' a-dn-b tbm-l- m-s\ a-i-s\-t m-se kzo-i-cn-s - n am-{x-ta B _- -Øn-\v D-e- n kw-`-hn- m-xn-cn- p F- m-wv C-hn-sS A - -am- p- - Xv. c- p-t]-cp-ts-bpw a-\- n-s \n-e-hm-cw C-hn-sS {]m-[m-\yw A -ln- p- p. c- p t]-cpw A- h-c-h-cp-ss ÿm-\-ß-fn \n - p-tºm-gm-wv kv-t\-l-øn-s ]q -Æ-X sh-fn-s -Sp- -Xv. A- t m-gm-wv _- -ß-fn kv-t\- lw sh-fn-s -Sp- -Xv. C- v Xo - Øpw Z-b-\o-b-am-b Im-cy-ß-fm- Wv ]-e {]m-b-am-b am-xm-]n-xm- -fn \n- pw tiƒ- p-hm I-gn-bp- -Xv. G-Im- -X-bn-epw a- t\m-`m-c-ß-fm-epw ]-e am-xm-]n- Xm- - m-cpw hr- k-z-\-ßfn A-h-cp-sS Po-hn-Xw A-hkm-\n- n- p- p. b-tlm-h-bm-b ssz-hw C-{km-tb a- -sf- - n ]-d- n-cn- p- -Xp t]m-sehr cmb amxm]nxm ƒ Dt] n s Sp pthm? spbnwkv timin tpm v \-Ωp-sS \m- n-se H-cp ]-gs m- v C-{]-Im-camWv. -""B-hp- Im-e-Øv ssx ]-Øp- h- m B-]-Øv Im-e-Øv Im ]- Øv ]-dn- mw.'' -h-f-sc {i- tbm-spw ITn-\m-[zm-\w sn-bv- Xpw \- p-h-f -Øn-b ^-e-hr- - Øn \n- pw ^-ew B-{K-ln- m-ø G-Xv txm- - m-c-\m-wv D- -Xv. \- p-h-f -Øn-b B sn- Sn-bn \n- pw A-Y-hm B hr- -Øn \n- pw Hm-tc ^-eß-fpw ]-dn-s -Sp-Øv D-]-tbm-Ks -Sp-Øp-tºm-gpw B txm- - mc-s a-\- v Ip-fn-c-Wn-bp- p, X- s I-gn- \m-fp-i-fn-se ITn- \m-[zm-\ \n-an-j-߃ a-d- p- p. B-hp- Im-e-Øv ITn-\m- [zm-\w sn-bv-xv \- p-h-f -Ønbm B-]-Øv Im-e-Øv A- Xn - q-sn B-izm-kw e-`n- pw F- p- Nn- -bm-wv Hm-tcm txm- - m-c-\p-ap- -Xv. -ssz-h- Øn-s kz- w \m-ss- p hn-tijn- n- p- Cu \-Ωp-sS sim- p ti-c-f-øn-s ap- n-epw aqe-bn-epw hr- -k-z-\-߃ h - n- p-sim- n-cn- p- p F- p- -Xv Zpx-J-I-c-am-tbm-cp bm-ym - Yy-am-Wv. {In-kv-Xo-b `-h-\-ßfn \n- p-t]m-epw hr- -cm-b am-xm-]n-xm- - m ]p-d-øm- s -Sp- p F- p- -Xm-Wv G- - hpw \o-n-am-b Im-cyw. Help Age India F- v hr- -sc k- lm-bn- p- kw-l-s-\ \-S-Ønb ]T-\-Øn ti-c-f-øn hr- -k-z-\-߃ Iq h-f - -t]mse-bm-sw- p ]-d-bp- p F-Æ-Øn 150 B-bncp- hr- -k-z-\-ß-fp-ss kw- Jy C-t mƒ ap- q-tdm-fw F- Æw ti-c-f-øn am-{xw D-s - m-wv I-W- v. \- Ip-Spw-_- Øn ]n-d- hn-zym-k-º- -cmb a-lm- m -t m-epw X-ß-fp-sS am-xm-]n-xm- -sf hr- -k-z-\-ßfn B- p-hm \n -_- n-xcm-ip- p. God s Own Country F t]cv C\n Old s Own Country F- v B-bn-Øn-cp-tam F- v kw-i-bnt - n-bn-cn- p- p. \-Ωp-sS cm- Py-Øn-s kw-kv- m-c-hpw, ss]-xr-i-hpw, A-Xn-s aq-eyß-fpw a- v ]m- m-xy tem-i- Øn \n- pw h-f-sc hy-xy-kv- X-X D- m-bn-cp- p. F- m B ]m- m-xy kw-kv- m-cw C- t mƒ \-Ωp-sS \m- n-epw C-Sw ]n-sn-t m F- v txm- n-t m-ip- p. ]T-\-ß-fn-ep-sS-bpw \n-cn- -W-ß-fn-eq-sS-bpw H-s sxfn-bn- -s - n-cn- p- -Xv hr- -cmb-h X-ß-fp-sS a- -fm \n-ckn- -s -Sp-hm-\p- A-Xn-{]-[m- \-am-b Im-c-Ww kzm - a-t\m- `m-h-ap- -Xn-\m-em-Wv. kzm - - X sh-sn- v \- lr-z-b-øn-s D-S-a-Iƒ- v am-{x-ta A- yw h- sc-bpw b-ym - kv-t\-lw \ne-\n -Øm ]- p-i-bp- p. Iq- p-ip-spw-_ kw-kv- m-cw am-dn A-Wp-Ip-Spw-_ kw-kv- m-cw ^m-j-\m-bn-øp-s-ßn-b-txm-ssbm-imw am-xm-]n-xm- ƒ Hu- v B-bn Xp-S-ßn-b-sX- v Nn- n- p- -Xn-epw sx- n-. Hmƒ-Uv Cu-kv tkmƒ-uv F- snm- pam- n Hmƒ-Uv Cu-kv timƒ-uv- F- v snm- p- \yq-p-\-tdj X-e-ap-d-I-sf-bpw \-ap- v Im-Wm I-gn-bpw. am-xm-]n-xm- ƒ hr- -k-z-\-ß-fn h- p tn-cp- -Xn-\p- {]-[m-\ Im-c- W-߃ Nn-e \n-co- -I-cp-sS hn-e-bn-cp-ø-en C-{]-Im-c-am- Wv. 1. t\m- p-hm ho- n B-cpw C- m-ø-xp-sim- v. 2. a- ƒ hn-tz-i-ß-fn-em-b-xpsim- v. 3. a- -fp-am-bn- p- {]-iv-\- ߃ \n-an-øw 4. a-cp-a-iƒ Im-c-Ww {]-iv-\- Øn-em-b-h 5. kz- w C-jv-S-{]-Im-cw Xn-cs -Sp-Ø-h C-Xn X-ß-fp-sS a-cp-a-iƒ- Imc-W-am-Wv Iq-Sp-X -t -cpw hr- k-z-\-ß-fn A-`-bw {]m- ]n- n-cn- p- -Xv F- m-wv ]T- \-Øn-eq-sS a-\- n-em- p- -Xv. ss_-_n-fn \thm-an-bp-ss a- cp-a-iƒ cq-øv F- tam-hm-_y kv-{xn-sb C-hn-sS kv-a-cn- p- p! a-c-w-øn-s I-cn-\n-g-ep-Iƒ A-\m-[-am- n-b B Ip-Spw-_- Øn {]-Xym-i-bp-sS In-c-W߃ ho-in-b-xv Cu \- a-cp-a- Iƒ cq-øv Im-c-W-am-bn-cp- p. ]p-xn-b \n-b-a-øn tbm-l- ms kp-hn-ti-jw 19 : 26,27 hm- Iy-ß-fn \mw hm-bn- p- -Xv C-{]-Im-c-am-Wv. tb-ip I -Ømhv X-s A-Ω-bpw Xm kv-t\- ln- in-jy-\pw \n - p- -Xv I- n- v kv-{xotb, C-Xm \n-s a-i F- v A-Ω-tbm-Sv ]-d- p, ]n-s in-jy-t\m-sv C-Xm \n-s A-Ω F- pw ]-d- p. B \m-gn-i ap-x in-jy A- h-sf X-s ho- n ssi-t m- p. C-hn-sS \mw a-\- n-em- p- -Xv, X-s D-Z-c-Øn h-ln- -Xpw, Cu `q-an-bn X-\n- p P- w \-ev-in h-f -Øn-b-Xp-amb X-s A-Ω-tbm-Sp- tb-iphn-s B-g-am-b kv-t\-l-hpw, I- S- m-spw, I-cp-X-ep-am-Wv. tb-ip {Iq-in - n-s-bp-tºm-gpw B am- Xm-hn-s lr-z-b-an-sn- v {i- n- ncp- p F- p- -Xm-Wv hm-kv-xhw. tb-ip I -Øm-hn-s Zm-cp- W-am-b {Iq-iv a-c-ww Cu am- Xm-hn-s\ h-f-sc th-z-\-s -Sp- Øn- m-wpw. h-f-sc {]-txy-iam-bn \mw C-hn-sS A-dn-tb- - Xv tb-ip {Iq-in th-z-\-s -Sptºm-gpw X-s am-xm-hn-s\ {i- n- n-cp- p, ]-s C- -sø X-e-ap-d k-i-e kp-j-ß-fpw B- kz-zn- p-tºm-gpw A-h-sc P-\n- n- p h-f -Øn h-ep-xm- n-b am- Xm-]n-Xm- -sf a-d- p-t]m-ip- p. tb-ip-hn-\v a- -t\-iw k- tlm-z-c- m-cpw k-tlm-z-cn-am-cpw D- m-bn-cp- -t m. (a-øm-bn 13:55,56) F- n- pw F- p-sim- v X-s A-Ω-sb tbm-l- m F- in-jy-s\ G-ev- n- p? ho- n-ep- a- v k-tlm-z-cß-fp-ss ssi-øn F- p-tim- v X-s A-Ω-tb G-ev- n- n-? tb-ip {Iq-in - n-s- p-sim- v tbm-l- m-t\m-sv C-Xm \ns A-Ω F- ]-d-bp-tºmƒ tbm-l- m-s kz- w A-Ω-bpw B {Iq-in-s Np-h- n \n - p- p- m-bn-cp- p F- p \mw hmbn- p- p. (a-øm-bn 27:56) H- tc k-a-bw c- v A-Ω-am-sc-bpw t\m- p-hm-\p-d- D-Ø-c-hm-Zn- Xzw B in-jy-\v sim-sp- p-ibm-bn-cp-t m? tbm-l- m-\v F- ß-s\ c- v A-Ω-am-sc-bpw H- cp-t]m-se t\m- p-hm I-gn- p-im-wpw. C- -sø X-e-apd kz- w am-xm-]n-xm- -sf-t mepw t\m- p-hm I-gn-bm-sX A-h-sc hr- -k-z-\-ß-fn sim- m- p- p. tb-ip X-s am-xm-hn-s\ tbm-l- m-s ssi-øn am-{xw G-ev- n- phm a-xn-bm-b Im-c-W-ap- v. tb-ip tbm-l- m-\n \n-jv-i- ]-S-am-b kv-t\-lw I- p, B {Iq-in-s Np-h- n \n- pw amdm-sx tb-ip ]-d- A-h-km- \ hm- v F- mw \n-hr-øn-bmbn- ( Tetelestai ) B-sW- v h-f-sc hy- -am-bn ti- -Xv tbml- m-\m-wv. a-s - m in-jy- mcpw A-h-km-\ \n-an-jw Nn-X-dn Hm-Sn-b-t m-gpw tbm-l- m am- {X-am-bn-cp- p {Iq-in-s Np-h- n. C-ß-s\ Xym-K-am-b kv-t\- l-ap- -h-s I-øn X-s A- Ω-sb G-ev- n- m A- yw h- sc-bpw B-flm - -am-bn t\m- p-sa- v tb-ip A-dn- n-cp- p. Xz- v Np-fn-ßn-bm-epw, tnm-c-bpw \o-cp-an-s - n-epw, tpm-en-sbm- pw F-Sp- m {Xm- Wn C-s - n-epw X-s A-Ω-sb tbm-l- m kw-c- n- p-sim- bm-wv C- v X-ß-fp-sS a- fm D-t]- n- -s - v hr- -k- Z-\-ß-fn - m - p- -h ]-d-bp- -Xv. Rm a- -sf t]m- n h- f -Øn; A-h-tcm F-t m-sv a- - cn- n-cn- p- p... - Cu B-gam-b s\-sp-ho - p-i-tfm-ss-bm- Wv ]-e-cpw hr- -k-z-\-ß-fn I-gn-bp- -Xv F- p ]-d-bp- - Xn H-cp sx- p-an-. tb-ip-hpw X-s A-Ω-sb a-s m-cm-sf G- ev- n- p-h-t m A-Xp-sIm- v am- Xm-]n-Xm- -sf hr- -k-z-\-ßfn sim- m- n-bm-epw Ip-g- an- F- p Nn- n- p- -h Im- Wpw. tb-ip X-s A-Ω-sb t\m- p-hm-\- Cu `p-an-bn A-h-X-cn- -sx- v \-ap- -dn-bmw. tb-ip Cu `q-an-bn P-\n- -Xv ]m-]n-iƒ- m-bv a-cn- p-hm-\mbn-cp- p, ssz-ho-i Zu-Xyw \nhr-øn- m-\m-bn-cp- p. F- n- pw 9 am-kw X-s Np-a- D-Z-c-sØ a-d- n-, X-s h-f -Øn-b A- Ω-sb H-cp kp-c- n-x ssi-ifn G-ev- n- p-sim- m-wv B ssz-ho-i Zu-Xyw ]q -Øo-I-cn- -Xv. Cu tb-ip-hm-i-s \-ΩpsS am-xr-i. F-{X h-en-b Zu- Xy-ap- -h-cm-bm-epw, Xn-c- p- h-cm-bm-epw am-xm-]n-xm- -sf Hm - p-, A-h-tcm-sSm- w k- a-bw ]- n-sp- \- a-\- n-s D-S-a-I-fm-bn Xo-cmw. ""\n-s P- \n- n- A- -s hm- p ti-ƒ- ; \n-s A-Ω hr- -bm-bn-cn- p-tºmƒ A-h-sf \n-μn- -cp- Xv'' (kzr-i. 23:22). kphm -Øm-`-h {]-kn- o-i-cn _n n {K-lm-an-s ]p-kv-x-i߃ Average 200 pages Rs. 150 each

10 10 hm Øm]{XnI New Delhi: In 2014, when lawyer Birender Sangwan visited his friend's brother at a hospital who had undergone a heart surgery, he inspected the box of coronary stent, a tube placed in the artery. "It kind of hit me...there was no bill and I couldn't find any details of price. My friend's brother had paid Rs 1,26,000 for the coronary stent. I felt the price was exorbitant," 37-year-old Sangwan tells ScoopWhoop News while sitting in his chamber at Rohini District Court. After doing some preliminary research, Sangwan shot a letter to Union Health Ministry complaining about overpricing of coronary stents installed in patients. He also filed an RTI application to ascertain under which category stents are classified in health sector - drugs or metals. "The RTI reply bewildered me. Firstly, I came to know that cardiac stents are exempted from Customs duty. Secondly, stents are notified as drugs but not covered under any price control mechanism in India because they were not included in the National List of Essential Medicines (NLEM). I had to get it to that list," Sangwan, who filed a HERE S WHY MILLIONS OF INDIANS SHOULD THANK THIS LAWYER FOR HIS WORK by Safwat Zargar Birender Sangwan petition in Delhi High Court in 2014 asking regulation on prices of stents, says. Sangwan's initial success came in July 2016 when the government included coronary stents in the NLEM list But the pricing regulation came six months later when coronary stents became part of the first Schedule of the Drug Prices Control Order (DPCO), WHAT DO YOU HAVE IN LIFE... THE RELIGION OR THE GOSPEL? Archbishop Jonathan Ansar Somebody once asked a Christian friend, I can t understand you Christians because India is the home of many religions that it is an exceedingly religious country. Why then do you introduce yet another religion and add to the confusion? Surely, India has enough religions. The Christian friend answered, Friend, I m not interested in *religion*, but I m deeply interested in the _Gospel_. * I would not walk across the streets for *religion*, but I m willing to go around the world for the sake of the _Gospel_. There is a difference between the two. *Religion* is man made; the *_Gospel_* is God given, Religion* is what man does for God; the *_Gospel_* is what God has done for man, *Religion* is man s search for God; the *_Gospel_* is God s search for man, *Religion* is man trying to climb the ladder of his own self-righteousness, with the hope of meeting God at the topmost rung; the *_Gospel_* is God coming down the ladder of the incarnation of Jesus Christ and meeting us as sinners at the lowest rung (forming the steps of a ladder), *Religion* is good views; the *_Gospel _* is good news. *Religion* is good advice; the *_Gospel_* is glorious announcement. *Religion* takes a man leaves him as he is; the *_Gospel_* takes a man as he is and makes him what he ought to be. *Religion* ends in an outer reformation; the *_Gospel_* ends in an inner transformation. *Religion* white washes; the *_Gospel_* washes white. *Religion* often becomes a farce; the *_Gospel_* is always a force, the power of God unto salvation to everyone who believes. There are many *religions*, but only one *_Gospel_* The final success of Sangwan's more than twoyear-old battle came on Tuesday when the government decided to cut prices of life-saving coronary stents by up to 85 percent. According to the government's orders - implemented with immediate effect - the maximum retail price of bare metal stents (BMS) and drug eluting stents (DES) will be Rs 7,623 and Rs 31,080, respectively, inclusive of VAT and other local taxes. Earlier, a patient, on average, had to cough up Rs 45,000 for BMS and RS 1.21 lakh on DES. A coronary stent is a tubeshaped device fixed in the arteries to keep them open so as to ensure proper supply of blood to the heart. More than five lakh stents of various categories are used in India annually. Most of them being imported from other countries. After Tuesday's order, dozens of his colleagues have been dropping by his office to congratulate him. His success has found many takers including Prime Minister Narendra Modi. "See, PM Modi is telling an audience that his government cares for poor and has reduced the price of cardiac stents," Sangwan says while flashing a calm smile. He shows a tweet from PM Modi's handle on his iphone in which Modi is addressing a rally and speaking about the price cut of stents. However, he doesn't mind. For Sangwan, this is not an isolated success. It's just a part of "larger social service" he has taken upon as a lawyer. Armed with PILs, writ petitions and RTIs, Sangwan has filed a number of petitions in various courts regarding various issues in the country. His petition last year ensured cleanliness and sanitation in Delhi after MCD workers went on prolonged strike due to non-payment of salaries. He also wanted government to make a surrogacy law for ensuring safety and financial security of surrogate mother and the child. During demonetisation, Sangwan also filed a petition asking government to allow usage of old currency notes in courts and marriages. "I spend two days of my week for the country," Sangwan, who practices at Delhi High Court and Rohini District Courts. "On Friday and Saturday, I work with my juniors and assistants to discuss issues concerning public and then use the law to ensure that wrongs are rectified." Hailing from Haryana's Sonipat area, Sangwan says the idea of "social service through law" came naturally. Brought up by his teacher parents', Sangwan says his upbringing made him care seriously about the issues in society. "Whenever something good happens from my efforts, I sleep better. It gives pleasure to my soul." Sangwan's new target is the price regulation of different kinds of implants for knee and hip replacement surgeries. "We are working on it. Once ready, we will go to court," he says.

11 11 hm Øm]{XnI Hm -a-iƒ \n-e-\n -Øn a-bn -hm-l-\w \n-c-øp-i-fn -\n- v hn-s-]-d-bp- p sjm -Wq : N-{I-Øn B- hn-b-{ w L-Sn- n- v ap-c- p-xp- S-ßn-b Im-ew, ti-c-f ]n-d-hn- v ap-ºv, ]m-e- m-sn-s \n-c-øp-ifn Cu N-{I-ß-fpw D-cp- p-xp- S-ßn. Sm-dn- h-gn-i-fpw hm-l-\- ß-fpw A-]q -h-am-b Im-e-Øm- Wv kn.f. am-xyp F- sn-dp- - m-c a-bn -hm-l-\w tamt m k -ho-kp-am-bn I-S- p-h- -Xv. B-fp-Iƒ I-b-dm-\pw C-dßm-\pw \n -Øn-bm, ]n-s ]p-d-øn-d-ßn-h- v F -Pn Xncn- v Ãm - v sn-ø-ww. I-b- -sa- Øp-tºmƒ F- m-h-cpw C-d-ßn X- p-i-bpw th-ww. C-Ø-c-Ønep- h- n-tbm-ss-bm-bn-cp- p Xp-S- w. ]n- o-sv Im-e-Øn-s\m- Øv _-kp-iƒ- pw F -Pn-\p- ]-g-b a-bn -hm-l-\w _-kv Sm-dn- h-gn-i-fpw hm-l-\-ß-fpw A-]q -h-am-b Im-e-Øm-Wv kn.f. am-xyp F- sn-dp- - m-c a-bn -hm-l-\w tam-t m k -ho-kp-am-bn I-S- p-h- -Xv. Iƒ- pw am- w h- p. sx- ti-c-f-øn-se timg-t cn-bn -\n- v (]-Ø-\w-Xn- Pn ) sjm -Wq-cn-te- v Po-hn-Xw ]-dn- p-\- -h. Cu km-[m-c-w I -j-i Ip-Spw-_w ]n- o-sv kw-ÿm-\-sø A-dn-bs -Sp- _-kv hy-h-km-bn-i-fmbn am-dn. 120 _-kp-i-fp- h- en-b {Sm -kv-t]m - v I-\v-]-\nbm-bn h-f - a-bn -hm-l-\w, sjm -Wq-cn-s kz-im-cy A-l- m-c-hp-am-bn am-dn. sjm -Wq-cnse-Øn-b am-xyp-hn-\v F- m k- lm-b-hpw \ -In-b-Xv a- -Øv tkm-hn-μ \m-b-cm-wv. s{su-hn- Mv sse-k -kp- Ip-Sn-tb- I -j-i _-kv k -ho-kv Xp- S-ßm Xo-cp-am-\n- -t mƒ k- lm-bn- tkm-hn-μ \m-b-tcm-sp- X-s t]-cv \n -tz-in- m B- h-iy-s - p. A- v X-an-gv-\m-Sn-s `m-k-am-bn-cp- p ]m-e- m-sv. ]-g- \n-ap-cp-i-\m-bn-cp- p A-h-cp-sS I -I- ssz-hw. ap-cp-i-s hm-l-\w, 'a-bn -hm-l-\w'. B t]-cm-bn-cp- p \n -tz-iw. ]n- o- Sv, a-bn -hm-l-\w \n-c-øp-ifn \n-d- p. ]m-e- m-sn-s {]-Xo-I-am-bn am-dn. Hm-tcm-h -jhpw _-kp-i-fp-ss F-Æw h -[n- p. ]n- o-sv ]m-e- m-sv, a-e- p-dw, tim-gn-t m-sv, Xr-»q, F-d-Wm- Ip-fw Pn- -I-fn-te- v k -ho-kv hym-]n- p. B-bn-c-Øn-e-[n-Iw t] - v tpm-en-bpw C-h \ - In. B-Zy-Im-e-Øv \m-ev 'in- n'bm-bn-cp- p an-\n-aw Nm -Pv. H-cp-Zn-h-k-sØ ]-c-am-h-[n I-f- F- p-cq-]. k- m-c-øn-\v an-\n-aw Nm -Pv 10 cq-]-bn-epw 15 cq-]-bn-epw F-Øn-\n - p-tºmgpw s]m-xp-k-xm-k-x kw-hn-[m- \w ]m-e- m-s sx-cp-ho-yn-iƒ- v ]-cn-n-b-s -Sp-Øn-b-Xn-s F- m s{i-un- pw C-h - p-xs. F- m, C-t mƒ Uo-k, sxm-gn-em-fn, k - m \n-ip-xn- Iƒ, C -jq-d -kv F- n-h-sb- mw h-en-b _m-[y-x-bm-b-txmss a-bn -hm-l-\w _-kv k - ho-kv X-f - p. I-gn- 10 h - j-øn-\n-ss, Hm-Sn-s m- n-cp- \n-c-h-[n _-kp-iƒ ]n -h-en- p. C-t mƒ 15 _-kp-iƒ am-{x-am- Wv Cu t]-cn Hm-Sp- -Xv. B - pw D-]-Im-c-an- m-sx Hm-Sp- sx- n-s\- Nn- -bn -\n- pw sxm-gn-em-fn-iƒ- v \ -Im-\p- F- m B-\p-Iq-ey-ß-fpw \ -In A-h B kw-cw-`-øn- \v Xn-c-»o-e-bn-Sp-I-bm-Wv. k-a-cn- -kv t m-øv _m- v Xn-cp-h- kp-hm -Øm-`-h ti-{μ-am- n {]-h -Øn- p- "k-a-cn- -kv t m-øv _m- v" F- h-kv- {X ti-j-c-ww ti-c-f-øn-\p ]p-d-øp- {Km-a-ß-fn-epw tn-cn {]-tz-i-ß-fn-epw A -l-x-bp- km- [p- ƒ- pw Iq-Sm-sX kp-hn-ti-jo-i-c-ww \-S- p-sim- n-cn- p- hn-t -Pp-I-fn-epw, B-h-iym-\pk-c-Ww an-j-\-dn kw-l-s-\-i-fn-eq-ss hn-x-c-ww sn-øp- p. Cu {]-h -Ø-\-Øn-\v ]- p tn-cp- -Xn- \v k-`m-hy-xym-k-an- m-sx G-h-sc-bpw -Wn- p-sim- p- p. ti-j-cn- p- h-kv-{x-ß-fpw kw-`m-h- \-I-fpw Xm-sg Im-Wp- hn-em-k-øn F-Øn-bv- p-i-tbm, t^m-wn _- -s -Sp-I-tbm sn-ømw. kp-hm -Øm `-h, Sn.sI. tdm-uv, Xn-cp-h-. t^m : {]-h -Ø-\ ssi-en 1. k-`-i-fn \n- pw, {In-kv-Xo-b ÿm-]\-߃ kv-iq-fp-i-fn \n- pw h-kv-{x-ßfpw kw-`m-h-\- I-fpw kzo-i-cn- p- p. 2. h-kv-{x-߃ hn-hn-[ an-j-\-dn kw-l-s-\-iƒ h-gn-bm-bpw t\-cn- pw hn-x-c-ww \-S-Øpw. 3. h-kv-{x-߃ hn-x-c-ww sn-øp- -Xv km-º-øn-i-ti-jn Ip-d- -h - m-bn-cn- pw. 4. D-]-tbm-K-tbm-Ky-am-b h-kv-{x-߃ am-{x-ta kzo-i-cn- p-i-bp- q. 5. h-kv-{x-߃ A-e- n, a-s- n-ø-c-ww. t m-øv-_m- n \n- v h-kv-{x-߃ kzo-i-cn- p- -h 1. h-kv-{x-߃ F-Øn- p- -Xn-\p- sn-e-hv ssi- - p- -h h-ln- -Ww. A-Xn-\v I-gn-hn- m-øz - v {]-txy-i ]-cn-k-w-\-bn sn-e-hv h-ln- v F-Øn- pw. 2. G-Xp ÿ-e-øv, F-t mƒ, F-{X t] - v hn-x-c-ww \-S-Øn F- H-cp dn-t m - v F-gp-Xn-b-dn-bn- -Ww. h-kv-{x-߃ kzo-i-cn- p- ÿ-e-߃ 1. F-Iv-k _m- -dn, im-kv-{xn tdm-uv, tim- -bw. t^m : Iz-bn-tem GP -ko-kv, sim- w t^m : , 3. tim-hq {]n v B -Sv-kv, I-S-h-{, sim- n t^m : , {]-Im-iv sh- -kv, F-S-Xz Su. t^m : , 5. ssk-_ tim -]-tdj, I-h-Sn-bm, Xn-cp-h-\- -]p-cw. t^m : F- n-hn-s-ß-fn-em-wv h-kv-{x-߃ kzo-i-cn- p- ÿ-e-߃. t m-øv _m- p-am-bn k-l-i-cn- p-hm Xm-ev-]-cy-ap- -h I -ho-\, t m-øv-_m- v, kp-hm -Øm-`-h, Sn.sI. tdm-uv, Xn-cp-h t^m : F- hn-em-k-øn _- -s -Sp-I Nncn-Nn Xr]vX-\m-b-h hcs tiz k`-bn s] Hcmƒ Xs hosn-\-sp-øp Xs hi Hcp ÿeøv Hcp ]ckyt_m Umbn Cßs\ FgpXn: ""]q Æ kwxr-]vxn-bn Pohn- p Hcmƒ v Cu ÿew kup-\y-ambn \ Ip- -Xm-Wv.'' [\-hm-\mb Hcp Irjn- m-c B hgn IS- p-t]m-b-t mƒ Cu ]c-ky-t_m Uv I p. Irjn- mc Cßs\ a\- n ]d- p, "GXm-bmepw Fs tiz kvt\ln-x Cu hkvxp Hgn-bm t]mip-ibm-wv. a m-sc- nepw tnmzn- p-sim p t]mip- -Xn\p apºv AsX-\n p tnmzn- -Ww. Rm Hcp ]W- m-c\pw Bh-iy-ap- -sx mw F\n v D p-xm-\pw, AXp-sIm v Cu hkvxp e`n- m Rm XnI pw tbmky-\mwv.'' C mcyw a\- n [ym\n- p-sim v tiz k`mw- K-Øns ASp- -se-øn. tiz tnmzn- p, ""F m Xm ƒ kwxr-]vx-\mtwm?'' "Xo -bm-bpw, F\n p th -sx mw D v' tiz ]d- p, ""kvt\ln-xm, \n߃ kwxr-]vx-s\- n F v Bh-iy-Øn-\mWv Cu ÿew tnmzn- Xv?'' tnmt v ]m e`n- p- Xv {_u \nd-ap ]ip- fn \n v! Ata-cn- -bn P\n- p-h-f {]mb-]q Ønbmbhcn Ggp ix-am\w Bfp-Iƒ (G-I-tZiw 164 e w) hnnm-cn- p- Xv IS-I-fn Ip n-i-fn e`n- p tnmt v ]m {_u \n-d-ap ]ip- sf Id-s -Sp- p- -Xm-sW- m-wv. bp.-f-kv. sub-dn-bpss tzio-b-xe-øn \S-Ønb Hcp k tδ-bmwo hnhcw shfn-s - Sp-Øn-b-Xv. AXm-bXv s] -kn hm-\nb kwÿm-\øv hkn- p P\-kw-Jy-bvs m-ø Bfp-Iƒ v Adn-bn tnmt v ]m Xøm-dm- p- Xv ]mepw, simt m-bpw, ] -km-cbpw tn Øm-sW- v. Ata-cn- -bnse 50 kwÿm-\-ß-fn \S-Ønb k tδ-bn At\z-jn- Xv ]m Dev]- -ß-sf- - n-bp P\-ßfpsS [mc-w-sb- - n-bm-wv. tnmt v ]m D m- p- -sx-ß-s\-sb v 48% P\-߃ v Adn-bn-. Irjnsb- - ntbm Ahn-sS-bp- m-ip [m\y-ß-sf- - ntbm Adn-hn- m-ø-h-cmwv A[n-I-hpw. kq am - p-i-fn FØp Cd- n, [m\y-߃ Ch-bp-sS-sbms {]Ir- Xn-Z-Ø-ambn e`n- p Ah-ÿ-sb- p-dn v ]e pw Adn-bn-. Statement about ownership and other particulars about NAVEEKARANAM VARTHA PATHIRKA as referred to be published about under rule of Registration of News Paper (Central) Rules, 1956 FORM IV 1. Place of Publication : Thiruvalla. 2. Periodicity of Publication : Monthly. 3. Printer s Name : Rev. Sunny Abraham, Nationality : Indian, Address : Panachamoottil Bldgs., Thiruvalla Editor s Name : Rev. Sunny Abraham, Nationality : Indian, Address : Panachamoottil Bldgs., Thiruvalla Name and address of individuals who own the News Paper and partners or Shareholders holding more than one percent of the capital : Rev. Sunny Abraham. I, Rev. Sunny Abraham hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief. (Sd/-) Rev. Sunny Abraham (Signature of Publisher)

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

Women in The Bible. Michal (aojä)

Women in The Bible. Michal (aojä) Women in The Bible Michal (aojä) aojä F t]cnsâ AÀ w btlm-hsbt mse BcpÅq Cu kv{xosb bn{km-tb-ensâ {]Ya cmpm-hmb iueosâ c m-as aiä F pw tkmeym- ns\ txmev]n Zmho-Znsâ `mcy F p-apå c v am\-z-wvu- n-ep-amwv

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn-

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn- 2014 \hw-_ Pages 08 Vol: 5 Issue No.11 Ãohm Uv Atkm-kn-tb-j : kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2014-2016 H {]Xn:

More information

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n 2010 am v ln.i 1389 Aa 1431 d: AΔ d: BJ ]pkvxiw 82 e w 3 hcn-kwjy 150 I. H {]Xn 15 I. 4 5 6 7 10 13 14 17 19 bpk-i_vzw apj- p-dn v Ckvemw kam-[m\w Biw-kn- p axw ]cn-ip- - msc ]nimnv kv] in- p- n lzvdøv

More information