kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc"

Transcription

1 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA Tel Published from Thiruvalla on ka-im-eni ]{XnI kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc ItØm-en m bmt m-_mb kwbp- - k-ac kanxn tim- -bw: Iv-\m-\m-b k-aq-l- Øn \n-e-\n - p- kz-hw-i hn-hm-l-\n-jvt-s -Xn-sc si.-kn.- B.-Fw. s t\-xr-xz-øn si.-kn.-b.-fw. Iv-\m-\m-b {^o- Uw aq-hv-sa v \n-e-hn h- p. {^o-uw aq-hv-sa n-s {]-h -Ø- \-߃- m-bn 101 Aw-K F-Iv-kn- Iyq- o-hv I-Ω- n-sb-bpw 15 Aw-K D-]-tZ-i-I-k-an-Xn-sb-bpw ]m-em tsmw-kv tn-º- lm-fn, si.-kn.- B.-Fw. hpw Iv-\m-\m-b I- tøm-en- m \-ho-i-c-w-k-an-xn si.-kn.-f.-f-kv. bpw kw-bp- -am-bn kw-l-sn- n- s]m-xptbm-kw sx-c-s -Sp-Øp. tim- -bw cq-]-x-bp-ss a-\p-jy- Xz-c-ln-X-am-b c- -ip- n-hm-zw a- \p-jym-h-im-i-ew-l-\-am-sw- pw, A-Xv km-am-\y-\o-xn- pw P-\m-[n-]-Xy-a-cym-Z-Iƒ- pw hn-cp- -am-sw- pw k-tω-f-\w {]-Jym- ]n- p. Cu hw-io-b hn-th-n-\- -sim- p- m- {InkvXob ip{iq-j-iƒ hnizm-kn-i-fpss Ah-Im-i-am-Wv. IqZm-i-Iƒ v ]Ww hmßp- Xv simspw ]mx-i-am-wv. {^m knkv ]m am - m- -bv- p \n-thz-\w tim-s-xn-sb k-ao-]n pw Øn-s\-Xn-sc i- -am-bn t]m-cm- Sp- -Xn-\pw Cu Zp-cm-Nm-c-sØ F-t - p-am-bn D- m-s-\w sn-øp- -Xn-\p-am-Wv, si.-kn.-b.-fw.- -Iv-\m-\m-b {^o-uw aq-hv-sa v F- {]-ÿm-\-øn-\p s]m-xptbm-kw cq-]w sim-sp-ø-xv. kw-bp- -k-a-c-k-an-xn cq-]o- I-cn- p- -Xn-\p-ap-ºv si.-kn.- B.-Fw. kw-ÿm-\ {]-kn-u v si.-tpm -Pv tpm-k-^n-s A- y- -X-bn \-S- N - m k-tωf-\-øn kz-hw-i-hn-hm-l-\njvt-bpw {]-iv-\-ß-fpw F- hnj-b-a-h-x-cn- n- v, si.-kn.-f.-fkv. {]-kn-u v Sn.-H. tpm-k-^v txm- p- kw-km-cn- p-i-bp- m-bn. Cu Zp-cm-Nm-cw k-ap-zmb-øn kr-jv-sn- p- \m-\m-hn- [-ß-fm-b {]-iv-\-ß-sf A-t±-lw \yqtbm v: 19- m-axv C y s] -tim-kvx s^temjn- ns tziob I h j Pq hsc Iyp kv hnt -Pn-se Iyp kv N v Hm^v tkm-un \S- pw. ]mã _m-_p tpm- Pv apjy {]kw-k-i-\m-wv. {InkvXphns c mw hc-hn-\mbn Hcpßmw F -XmWv Nn- m-hn-jbw. ]mã amxyp iaps^tem-jn- v tim {^ kv \yqtbm n th (\mj-w tim- -Un-t\ ) ]mã txmakv h -Kokv ({]-kn- U v), Pnw F{_-lmw (sk-{i- dn), sp-bnwkv txma-kv(bqøv tim Un-t\- ), B-eobv B {Upkv (teuokv tim- Unt\- ), ]mã F{_m-lmw Cu (sshkv {]kn-u v), shpn-tam txmakv ({S-j-dm ) F n-hcpw {]h Øn- p p. k-z- n-\p-ap-ºn A-\m-h-c-Ww sn-bv-xp. tim- -bw cq-]-x-bn -\n- pw ]p-d-øm- -s -Sp- hn-izmkn-iƒ A-\p-`-hn-t - n-h-cp- hn-th-n-\-hpw, a- p cq-]-x-i-fn tn-t -dp-hm sim-sp-t - n-hcp- h tim-g- -W-hpw, aq- mw- In-S ]u-c- m-cm-bn A-hn-sS I-gntb- n-h-cp- ÿn-xn-hn-ti-jhpw h-f-sc lr-z-b-kv-]r- m-bn A-t±-lw hn-h-cn- p. Xp-S - v, si.-kn.-b.-fw. tim- -bw: tim- -bw cq-]-x-bnse ]p-cp-j- m a- p cq-]-x-bnep- kv-{xo-i-sf hn-hm-lw I- gn- p- -Xn-s t]-cn X-ßfp-sS cq-]-x-bn -\n- p ]p-d- Øm- -s -Sp- \-S-]-Sn th-zim-kv-{x-]-c-am-bpw C- y- \nb-a-{]-im-c-hpw a-\p-jym-h-imi-]-c-am-bpw sx- m-sw- p ]- Zv-a-`q-j P-Ãn-kv si.-sn. txma-kv {]-kv-xm-hn- p. A-ß-s\ ]p-d-øm- m Cu cq-]-x-bv- v B-cn -\n- v A-h-Im-iw In- n-sb- pw, A-Xn-\v F- p-tc- J-I-fm-Wv lm-p-cm- m-\p- sx- p-ap- tnm-zy-ap-b -Ønb A-t±-lw, H-cp tc-j-bp-an- msx \-S- m- p- Cu \-S-]-Sn \n -Ø-em- -W-sa- v B-h-iys -Sp-I-bpw sn-bv-xp. tim- -bw sd-uv-t{im-kv S- h Hm-Un-t m-dn-b-øn \-S- Iv-\m-\m-b I-tØm-en- m \-ho- I-c-W-k-an-Xn-bp-sS hm -jn-i k-tω-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sn-bv- Xp kw-km-cn- p-i-bm-bn-cp- p A-t±-lw. Xp-S - v, I-gn- h -jw A- -cn- Iv-\m-\m-b kw-ÿm-\ Hm -K-ss\-knw-Kv sk- {I- -dn {io. sd-pn R- m-\n, kzhw-i-hn-hm-l-\n-jvt F- Zp-cm- Nm-c-sØ ti-c-f-a-æn -\n- v F- t - p-am-bn D- m-s-\w-sn-øm-\p- I -Ω-]-cn-]m-Sn-Iƒ A-h-X-cn- n- p. A-t±-l-am-Wv, si.-kn.- B.-Fw. Dw si.-kn.-f.-f-kv. Dw H- p-tn - v H-cp Iv-\m-\m-b {^o-uw aq-hv-sa v cq-]o-i-cn- - W-sa- \n -t±-iw ap-t m- p-h- -Xv. A-ß-s\-sbm-cp _m-\-dn-\p I-tØm-en- m \-ho-i-c-w-k-an- Xn ÿm-]-i t\-xm-hv, D-Xp- v H- d-h-w- -f-sø A-\p-kv-a-cn- v H- t -sd {]-ap-j F-gp-Xn-b ip- -c- -hn-hm-lw F- kv-a-c-wn-i {]-Im-i-\w sn-ø-s - p. {]-Im-i- \-I -Ωw \n -Δ-ln- p-sim- v Koh -Ko-kv tam Ip-dn-tem-kv sa- {Xm-t m-eo-øm, Hm-tcm ]p-d-øm- -en-eq-ss-bpw {In-kv-Xp-hn-s\-Øs -bm-wv ]p-d-øm- n-s m- ncn- p- -sx- p a-\- n-em- n cq- ]-X Cu \-S-]-Sn \n -Ø-em- - W-sa- v A-`y - n- p. sf.]n.kn. an-uv sh-ãv do-pn-b jmpn Um\n-tb {]kn-u v ]n- n H- n- -Wn-\n-c- m-\pw L- w-l- -am-bp- {]-h -Ø-\-]- -Xn-I-fn ]- m-fn-i-fm-im-\pw X-øm-dp-s - n, tim- -bw cq-]- X-sb-s m- v c-t m aq-t m-h - jw-sim- v Cu Pm-Xn-hn-jw O -±n- n- p I-f-bm-\m-Ip-sa- pw A-t±-lw ]-d- p. lm-fn Xnßn-\n-d- p-\n- n-cp- ap-gp-h t]-cpw B \n -t±-iw ssi-b-sn- w-ko-i-cn- p. tijw t]-pv 8 kzhwi hnhm-l-\njvt a\p-jym-h-im-i- ew-l\w: PÃnkv si.-sn. txmakv tum. sp-bnw-kv tim- q, A-Uz. Ip-am-cn C-μp-te-J, a- W -Im-Sv am-xyp Xp-S-ßn-b-h kw-km-cn- p. D- -bv- p-ti-jw Iv-\m-\m-b kz-hw-i-hn-hm-lhpw Ip-Spw-_-in-Yn-eo-I-c-Whpw F- hn-j-b-øn \-S- sk-an-\m-dn tpm -Pv sp. ]q-gn- m-e (bp.-f-kv.-f.) ap- Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. kn.- Fw. kn-dn-b- v tam-u-td- v snbv-xp. N - -bn si.-kn.-b.- Fw.- -s\ {]-Xn-\n-[o-I-cn- v si.- si. tpm-kv I- -Øn. sd- Pn R- m-\n, F- n-h-cpw Iv- \m-\m-b I-tØm-en- m \-ho- I-c-W-k-an-Xn (si.-kn.-f.-fkv.) sb {]-Xn-\n-[o-I-cn- v ]n.si. txm-a-kv Iq-S- q-cpw, jm-pn tpm-kv I-Æq-cpw {]-Xn- I-c-W-{]-kw-K-߃ \-S-Øn. k-an-xn {]-kn-u v n.-h. tpm-k-^v txm- p- tbm-k- Øn A- y- -\m-bn-cp- p. P-\-d sk-{i- -dn eq-t m-kv am-xyp kzm-k-x-hpw, sk-{i- dn tpm-wn Ip-cp-hn-f Ir-X- - X-bpw {]-Im-in- n- p. ih-kw-kvim-c-ip-{iq-j-isf CXn \n pw Hgn-hm- -tw. jm-pn Um-\n-tb ]n. kn. tp- - v tpm-kv im-ap-th G-{_-lmw ]n. G-{_-lmw sh- n am-xyp si.hn. txm-a-kv F-kv. ]n. P-bnw-kv am-xyp Ão-^ kmw txm-a-kv Um-f-kv: C -Uym s]- -t m-kv- tbm-k-øn- sk-{i- -dn ]m-ã U v, ]m-ã ]n. kn. tp- - v (H- (Um-f-kv) Hm-Un- F- n-h Xnc-s -Sp- -s - p. Xv ssz-h-k-`-bp-ts h-s-t A-tacn- -bn-se {]-[m-\ do-pn-b-wp-i- j-sø dn-t m - v A-h-X-cn- n- p. {S- P-bnw-kv (Um-f-kv) tpm. sk-{i- - `m-c-x kp-hn-ti-jo-i-c-w-øn-\pw, si.hn. txm-a-kv {]-h -Ø-\ h - -e-tlm-a) sk-{i- -dn, F-kv.]n. fn H- m-b an-uv sh-ãv do-pn-b j-d tpm-bn Xp-º-a h-c-hv-nn-ehv I-W- pw A-h-X-cn- n- p. Xp-S - tlm-a) {S-j-dm, G-{_-lmw ]n. \-Iƒ \ -In-bn- p- an-uv sh-ãv dn, tpm-kv im-ap-th ( H- -e- k-`m-h-f - -bv- pw G-sd kw-`m-h h -j-sø ]p-xn-b `-c-wk-an-xn-sb Xn-c-s -Sp-Øp. ÿm- p \-S- Xn-c-s -Sp- n G-{_-lmw (Um-f-kv) P-\-d do-pn-b Aw-Kp-eo-]-cn-an- \w H-gn-bp- {]-kn-u v ]m-ã 2018 h -j-sø `m-c-hm-ln-i-fm-bn Iu -kn Aw-Kw, sh- n am-xyp X-am-b k-`-i-fp-am-bn \n-e-hn h- txm-a-kv tim-in-bp-ss A- y- -Xbn sf. ]n. kn. Sm-_ -\m- nƒ à ) {]-kn-u v, ]m-ã si.hn. Xyp Ão-^ (Um-f-kv) Nm-cn- n U v ]m-ã jm-pn Um-\n-tb ]m-ã jm-pn Um-\n-tb (lyq- (Um-f-kv) ]-ªn-kn- n I-Wzo-\, am- -Xm-Wv. kzm-k-xw \n-bp- {]-knk-`m a-μn-c-øn- Iq-Sn-b s]m-xp- txm-a-kv (Um-f-kv) ssh-kv {]-kn- tim -Un-t\-, kmw txm-a-kv A-dn-bn- p.

2 2 ka-im-eni ]{XnI snb am tpm h Kokv bp.- F-kv. -P-\-d tim -Hm Un-t\- ^n n cmpp lqã No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv. kmap-h dkn-u v FUn- Ipcym-t mkv txm -Øn Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp bp. -si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- kmw ]Wn- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv si.- n.-tpm-jz tpm Im p-]-d-ºn- cmp G{_lmw tpm k tpm v Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : FUn-t m-dn-b Iv\m\m-b- m-cpss hwi-ip n temi-n-cn-{x-ønse G hpw ]mh-\-amb ]ndhn \S- Xv t_xve-tl-an-em-wv. adnb F I\yI ]cn-ip- m-flm-hn\m K `w [cn p tbip F Ip n\p P w simsp- p- p. tpmk-^v tbip-hns hf Ø- -\mbn Xo p. blq-z Ah-cpsS ain-lm-bv mbn ImØp-Im-Øn-cp Ime- L- -am-bn-cp p AXv. Zmho-Zns Ipe-Øn \n m-bn-cn- Ww Ah-cpsS ainl htc- -Xv. blqz P\-X-bpsS c -I\pw kam- [m-\-{]-`phpw B ainl Bbn-cn- pw. aømbn tbip-hns P\-\-sØ- n Fgp-Xp- -Xn-ßs\: A{_-lm-ans ]p{x-\mb Zmho-Zns ]p{x tbip-{in-kvxp-hns hwim-h-en. t_xve-tl-anse Ip n Ncn-hn BSp-Isf cm{xn ImØpsIm- n-cp CS-b- m-tcmsp amemj ]d p : "`b-s -ts, C-Xm kie P\-Øn\pw th n-bp henb kt m-j-øns kzzm Ø Rm \nßsf Adn-bn- p- p. Zmho- Zns ] -W-Øn \n-ß-ƒ- mbn Hcp c -I I Øm-hmb {InkvXp C p P\n- n-cn- p- p. tbip-hns\ {InkvXp-hmbn, ain-l-bmbn AwKo-I-cn- m ]ptcm-ln-x- m pw im-kv- {Xn-am pw Ign-bmsX t]mbn. blqz Xncpsh-gp-Øp-I-fn ]d- n-cn- p c -I-\mWv tbip-sb- -h v kω-xn- m-\m-hp- n-. ]m]-c-ln-x-amb PohnXw \bn tbip-hns ip{iq-j-iƒ c -I-t -Xm-bn-cp- p. Ahn- Sp p _ - msc hnsp-hn- p. Ipcp-S v ImgvN \- In. tcmkn-iƒ v kujy-ta-in. acn- -hsc D-bn n- p. sszh-cm-py-øns kphn-tijw hnfw-_cw snbvxp. Xncp-sh-gp-Øp-I-fn {]Imcw Ahn-Sp p acn- p. Ahn-SpsØ ac-w-øm a\p-jy-h - Øn-\p sszh-tømsp \nc p e`n- p. Ahn-Sp p I- -d hn p-bn sø-gp-t - -Xn-\m \ap v D- bn- - ns {]Xymi e`n- p. Dbn sø-gp-t - - h-\mb tbip-{inkvxp temi c n-xm-hm-wv. Zmho-Zns k -Xn-bmbn P\n p acn p Dbn sø-gp-t tbip-{in-kvxp-hns\ Hm Øp-sImƒI. AXm-Ip p Fs kphntijw F- m-wv ]utemkv «olm ]d-bp- - Xv. kz -hw-i-øn s -h-sc-bm-bn-cp p tbip-{inkvxp injy- m-cmbn sxc-s -Sp-Ø- Xv. kz- -Øn-te v h p-sh- nepw kz - m tbip-hns\ ssis m- n-. Ahs\ {Iqin {Iq-in- F p Bt{Im-in- Xv kz w P\X X-s -bm-bn-cp- p. tbip-{in-kvxp-hns\ C pw blq-z-p-\x {InkvXp-hmbn, ain-l-bmbn AwKo-I-cn- p- n-. tbip-{in-kvxp-hns Dbn sø-gp-t ev]pw kz Km-tcm-l- Whpw blqz axsø _e-lo-\-am- n. Ahn-SpsØ bmkw aqew Ft - p-ap hos Sp p km[n-s -Sp-Øp. C\n ]m]- ß-fpsS ]cn-lm-c-øn-\mbn Hcp bmkhpw Bh-iy-an-. alm-]ptcm-kn-x\pw th. ss[cy-tømsp Ir]m-k-\-tØm-S-SpØp sn- mw. Hen-hp-a-e-bn \n pw I Ømhp kz Km-tcm-lWw snbvxtijw injy- m amfn-i-ap-dn-bn Hcp-an- p-iq-sn, ]cn-ip- m-flmhns kv\m\-øn-\m-bn. simsp- m- -Sn- p- -Xp-t]m-ep i_vzw s]s v BIm-i-Øp-\n- p mbn. Ah ktω-fn hosp apgph \nd- p. Ah A\y-`m-j-I-fn kwkm-cn- p. AhnsS BZna k`-cq]w sim p. B k`-bnse As m-kvx-e- mcpw P\-ß-fp-sa mw blqzm ax-øn s - -h-cm-bn-cp- p. tbip-{inkvxp blq-z- m-cpss am{xw c -I-\m-sW p injy- m t]mepw Icp-Xn-bn-cp- p. Cu [mc-w-iƒ ]n o-sp-amdn h- p. ]s{xm-kn-\p- mb shfn- msv ]pxnb ZuXy-Øn\p t{]c- W-bm-bn. CXc PmXn-I-fn s -hcpw tbip-{in-kvxp-hns k`bpss AwK-ß-fm-sW v injy- m v t_m[y-s - p. tbip-{inkvxp blq-z- m-cpss am{xw ain-l-b-. Ahn-Sp p kie P\-Øn-s bpw c -I-\m-Wv. Ahn-sSsØ {Iqip-a-c-W- Øm a\p-jy-h K-Øn\p tamn\w e`n- p. tbip-{in-kvxp-hn hniz-kn- p- -h-cpss Iq -amwv Xncp-k-`. blq-z-s\t m, bh- \-s\t m C. tbip-{in-kvxp-hn hniz-kn p ]m]- a {]m]n- p- -h F mw Xncp-k-`-bn s -h-cm-wv. \qdp-\q-dm-bncw kaq-l-ß-fmbn ss{ikvx-h \ne-\n-ev p- p. \nc-h[n Bcm-[\m coxn-iƒ, BNm-c-߃. ]t tbip- {InkvXp am{xw c n-xmhpw I Øm-hp-am-sW p F m ss{ikvxh kaq-l-ßfpw hniz-kn- p- p. {InkvXp-am{Xw Bcm-[y! tbip-{in-kvxp-hns\ c n-xm-hmbn kzoi-cn c p-e- tømfw blq-z- m-cp- v. Ah ain-lm-\niv Pyqkv F t]-cn- Adn-b-s -Sp- p. Ah-cn `qcn-`m-khpw Ata-cn- -bn-em-wv. blq-z-hw-i-p F v Ah-Im-i-s -Sp thsdmcp kaq-l-amwv Iv\m\m-b- m. F.Un. 345 anun CuÃn \n pw Iv\mbn txmam-bpss t\xr-xz-øn simsp-ß- q-cn h n-d-ßn-b-h-cm- Wn-h. c p-e- -tømfw hcpw ItØm-en m bm-t m-_mb Iv\m\m-b- m. Cu k`-iƒ hnts- n-h Iv\m-\m-b- m-cpss kwjy AXn-tesd hcpw. Iv\m\m-b- m-cmb amxm-]n-xm- ƒ p P\n- -h-cpss a fpss hnhmlw am{xta Iv\m\mb k`-iƒ \S-Øn-sIm-Sp- -bp- q. hwi-ip- n-bn A`n-am\w sim p Iv\m\mb k`-bpss ip -c- -hm-z-øn-s\-xnsc k`m-p-\-߃ Xs {]Xn-tj[w blq-z- m-cm-sw [mc-w-bn bn{k-tb-en-te p sim p-h- -hcpss Imcy-Øn t]mepw Xocp-am- \-sa-sp- m-\m-hmsx bn{k-tb Ipg p \nev p-i-bm-wv. ip c- -hmzw blq-z\v Hcp ]g- Y am{x-am-wv. blq-z hwiip nsb n ]d-bp- -Xn Imcyap-s p hmz-øn-\p-th n kω-xn- mw. ]t Iv\m\mb- m v Fßs\ Cßs\ Hcp \ne-]msp kzoi-cn- m\mhpw? Iv\m\mb kap-zmbw Hcp {InkvXo-b k`-bt? {InkvXym-\n-Xz- Øn ip c -hm-z-øn\p {]k- n-bpt m? tbip-{in-kvxphns ]pwyml c -tø- mƒ hep-xmtwm blqz c w? Iv\m\mb c -Øn\v tbiphns c -tø- mƒ ]cn-ip- nbpt m? Db Øp- p. Iv\m\mb kaqlw Hcp {InkvXob k`m hn`m-k-am-sw v ]-d-bp- p. tbip-{in-kvxp-hn hniz-kn- p Gh pw {InkvXpk`-bpsS AwK-am-Imw. CXmWv F m ss{ikvxh k`- I-fpw kzoi-cn- n-cn- p \ne-]m-sv. \mb t m \ºq-Xn-cnt m Zfn-Xt\m CXc kpdn-bm-\n-{in-kvxym-\nt m Iv\m\mb k`bpss AwKXzw e`n- -bn. a tømωm mcn s] Ip- nsb Iv\m\m-b- m-c hnhmlw Ign- m k` hnts- n-h-cpw. hwi-ip- n-bpss t]cn AwKXzw simsp- mø GsX- nepw ss{ikvxh k`-iƒ Dt m-sb- -dn-bn-. Iv\m\mb k`- Iƒ F.-kn.-kn-bn AwK-am-Wv. Iv\m\mb k`-bpss ip -c- -hmzw ss{ikvx-h-hn-izm-k-øn\p Xs FXn-ct? anun CuÃnse ]e-ÿ-e-ß-fn \n pw h Ggp tkm- {X-ß-fn s -h-cmwv Iv\m\m-b- m F- p hmzn- p- -h-cp- v. I -h-s- m-c-\mb Iv-\mbntXm-a-bmWv Chsc tic-f-øn sim p-h - Xv. ss{ikvxh ]ou-\-øn \n pw c s]-sm- h -h-cmimw Ch. Iv\mbn sxmωt\m-ssm w tpmen- p-h- -h-cm-sw pw Nne hmzn- p- p. Iv\m\mb m GXp tzi-øp-\n pw FØn-b-Xm-sW- -Xn-s\- n X -ap- v. F n-epw Ah hntz-in-i-fmsw p ]d-bmw. ASp-Ø ImeØv \S-Ønb Un.-F.F ssãp-iƒ shfn-s -Sp-Øp- -Xv anun CuÃn-sebpw C- y-bn-sebpw Po\p- I-fpsS Hcp k -c-k-aq-l-am-wn-h-sc- v. 345 apx 1910 hsc ip -c- -hmzw C mbn-cp- p. Iv\mbn-tXmam \mb kv{xosb hnhm-lw Ign- n-cp- -Xmbn ]cm-a i-ap- v. blq-z-\p-t]mepw hwi-ip n Ah-Im-i-s - Sm-\m-hn-. m\n-i-fn m\n-bm-bn-cp item-tam cmpm-hn\v GsXms cmpy-ßfnse kv{xoiƒ `mcy-am-cm-bp- m-bn-cp- p. Ah-cn P\n a -fpss ]c-º-c-iƒ v F p hw-i-ip n? A{_-lm-an-\p-t]mepw A\y-hw-i-P-bmb lmkm-dn k -Xn-bp- mbnt? C-kv-am-tb-ens B ]mc-º-cy-at Ad_v P\-X-bv p- Xv? temi-øns F m timwn-te pw NnXdn-t mb blq-z\v F v hwi-ip n? Ct mƒ C{k-tb-en-te v IpSn-tbdns m n-cn- p blq-z- m-sc mw ip -c- -ap- -h-cmtwm? blq-z- m-cm-sw [mc-w-bn bn{k-tben-te p sim p-h- -h-cpss Imcy-Øn t]m-epw Xocp-am-\-sa-Sp- m-\m-hmsx bn{ktb Ip-g p \nev p-i-bm-wv. ip -c- -hmzw blq-z\v Hcp ]g- Y am{x-am-wv. blq-z hwi-ip nsb n ]d-bp- -Xn Imcy-ap-s p hm-z-øn-\p-th n kω-xn- mw. ]t Iv\m\mb m v F- ßs-\ Cßs\ Hcp \ne-]msp kzoi-cn- m\mhpw? Iv\m\mb kap-zmbw Hcp {InkvXob k`-bt? {InkvXym-\n-Xz-Øn ip c -hm-z-øn\p {]k- n-bpt m? tbip-{in-kvxp-hns ]p-wyml c -tø- mƒ hep-xmtwm blqz c w? Iv\m\mb c - Øn\v tbip-hns c -tø- mƒ ]cn-ip- n-bpt m? tbiphns c w kie ]m]hpw t]m n \sω ip o-i-cn- p- p. si-sp _op-øm-e sismø _op-øm ho pw P\n- ncn- p- p. tbip-hns c w \sω sszh-øns a -fm n Xo- Øp. tbip-{inkvxp Ahn-SpsØ c -Øm kºm-zn- - XmWv Xncp-k-`. PmXntbm axtam hwitam H pw {InkvXp-hpam-bp kjn-xz-øn\p XS- -a-. kzhwi hnhm-l-\njvt sim v tzmj-a-t -bp- q. blq-z- m-cpss CS-bn-emWv G hpw IqSp-X P\n-XI-ssh-I-ey-߃ Im-Wp- -Xv. Iv\m\mb \mb kap-zm-b-ß-fnse P\n-XI sshi-ey-ß-fpss {][m\ ImcWw kzhwi hnhm-l-\n-jvt-bmsw v ]T\ dnt m p-iƒ D v. Iv\m\mb kaqlw {InkvXob hn`m-k-am-sw- n kzhw-ihn-hml\njvt Dt]- n- -Ww. ss{ikvxh hncp- -amb \ne- ]m-smwv kzhwi-ip- n-hm-zw. tbip-{in-kvxp-hns k`-bn GXp a\p-jy\pw {]th-i-\- ap- v. Iv\m\mb k` AXn\p A\p-hmZw \ Ip- n-s - n F-t m ] n-ti-sp- v. blq-z-c-cp-a {InkvXym-\n-I-fp-a Iv\m\m-b- m F -\ne-bn-emwv Iv\m\mb kap-zm-bw. CXns DØ-c-hm-ZnXzw B mwv? c p-e w hcp ItØm-en m bmt m-_mb Iv\m- \mb kaqlw C\n F{X-\mƒ IqSn ti-c-f-øns {InkvXob `q]-s-øn- tijn pw? k`-hn- p-t]mbhcpss FÆ-amWv k`-bn-ep- -Xn-t\- mƒ F p-iqsn Iv\m\mb sa{xm- m Hm p-i. kzhwi hnhm-l-\njvt ss{ikvx-ha p am{x-a a\p-jym-h-imi \ntj[w IqSn-bm-Wv. sszh-øn\p apj-]- -an ; F n- ]ns...

3 3 Ih -tãm-dn Iv\m\m-b k-aqlw ka-im-eni ]{XnI hwi-au-eo-i-x-bpss P\nXI {]iv\-߃ tum. sdpp Fw. timc bp.-f-kv.f. Ct mƒ Ata-cn- -bnse tb bqwn-th-gvkn- n-bn kb nãv Bb tej-i Ign c p ]Xn- m- mbn Ata-cn- -bn kvx\m _pz imkv{x- \pw A ym-]-i- \p-am-wv. Iv\m\mb ]mc-º-cy- Øn A`n-am-\n- p At±lw B[p\nI sshzy- P-\-XnI imkv{x-cw-ksø Adn-hp-I-fpsS ] m-ø-e- Øn Iv\m\m-b- m-cpss CSbnse hwi-au-en-i-x-bpss A]-I-S-ß-sf- p-dn v \njv]- -amb Hcp imkv{xob hni- I-e\w \S-ØpI-bmWv Cu tej-\-øn. GItZiw ]Xn-t\gv \q m- p-iƒ v ap ]v a y-]q Δ-tZi-Øp-\n pw tic-f-øn-tebv v IpSn-tbdn ]m Ø Fgp-]-Ønc v IpSpw-_-ß-fpsS ]n Xp- S - m-cmwv Iv\m\mb {InkvXym-\n-Iƒ F v hniz-kn- s -Sp- p. hyxykvx ItØmen m kpdn-bm\n hnizm-km-nmc-߃ ]n p-s-cp c p-e- tømfw Iv\m\m-b- m C v temi-sa-ºmspw hym]n p InS- p- p. {]txy-i-amb ]e BNmcm-\p-jvTm-\-ßfpw Iv\m\m-b- m ]n p-s-cp- p-s - nepw a v {InkvXob k`m kap-zm-b-ß-fn- -\n v Ahsc th Xn-cn- p- \n Øp- Xv ]Xn-t\gv \q m- p- I-fmbn ]n p-s p-t]m-cp p F v ]d-b-s -Sp kzhw-i-hnhm-l-\njvt F k{º-zm-b-am- Wv. temi kmaq-ly-n-cn-{x- Øn Xs A]q Δ-ambn ImWp F tum-kman k{º- ZmbamWv Iv\m\mb c,-hw-iip n hmz-ß-fp-ssbpw AXn - \n pw Dcp-Øn-cn- p-h hwi auen-i-x-bp-ssbpw ASn-ÿm-\w. DZv`-hhpw ]cn-wm-ahpw Iv\m\mb hwi-au-eo-i-x-bpss ASn-ÿm-\-Im-cWw F tum- Km-an-bpsS ]n Xp-S m-hn-p-b-am- W-t m. BZna Iv\m\mb IpSntb- - m F tum-kman F hnhm-l-k-{º-zmbw sxc-s -Sp- ØXv {][m-\-ambn c p Imcy߃ sim m-bn-cn- mw. 1. IpSn-tb-dn-]m Ø ]pxnb tzisø k o Æ-amb kmaqlni kmwkv m-cn-i-x-i-tfm- Sp `bhpw ]pxnb tzisø `mj-i-fpss ku-lr-zan- m-bvabpw tn p kmaq-lni H -s -Sp-Ø. 2. a y-]q Δ-tZ-i-Øp-\n pw IpSn-tb-dnb Iv\m\m-b- m Ah Dt]- n- p-t]m tziøv ]nxm-a-l ]n p- S n-cp F tum-kman am -an- msx ]pxnb \m nepw {]mh Øn-I-am- n. Cu Imc-W-ß-fn GsX- nepw H -bvt m, As - n c- pw Iq m-tbm, AXp-a-s - n Cu Imc-W-ß-fpsS IqsS k o Æ-ß-fmb Imen-I, kmwkvim-cni hyhÿn-xn-iƒ CS-tN v F tum-kman k{º-zm-b-øn\v ASn-ÿm-\-an- n-cn- mw. CXn- \n pw Hs hyxy-kvxambn BZy-Im-e-L- -ß-fn ]nxr-tzi BNm-c-߃ kwc- n- m-\mbn XpSßn ]n osv aueo-i-x-bpss A`nam-\-`mhw ssis m- -Xp-amhmw. ta -d c v Imc- W-ß-sfbpw Ipdn v hni-zambn ]cn-tim-[n- mw. \m-emw \q- m- n ti-c-f- Øn ss{i-kv-x-h D- m-bn-cp- p F- v hn-iz-kn- -s -Sp- ps - n-epw ss{i-kv-x-h H-cp B-kq-{Xn-X a-x-sa- \n-e-bn i- -am-bn-cp- n-. A-tX k-a-bw Pm-Xn-hy-h-ÿ-bpw A-Xn-t\m-S-\p- _- n- p- A-bn-Øw t]m-ep- B-Nm-c-ß-fpw i- -am-bn-øs \n-e-\n- n-cp- p. a- y-]q - Δ-tZ-i-Øp-\n- p t]m-cm-\p- Im-c-Ww km-aq-ln-i-tam, km-º- Øn-I-tam, cm-jv-{so-b-tam B-bncp- m-epw, ti-c-f-øn ÿn-c-xma-kw Xp-S-ßn-b-t mƒ Iv-\m-\mb- m sf-u n- n ss{i-knkn -Iq-Sn I-S- p-t]m-hm-sx X- c-hp-an-. Pm-Xn, a-x, B-Nm-c-ßfp-sS-bpw `m-j-bp-ss-bpw th-ens - p-i-fn H-Xp-ßn- -gn-bm \n -_- n-x-cm-bn-øo - Iv-\m- \m-b- m - v hw-i-h - -\-hn-\v F -tum-km-an kzo-i-cn- m-sx am - -an- m-xm-bn. X-e-ap-d-Iƒ a- dn- v Aw-K-kw-Jy s]-cp-in-bt mƒ a-e-bm-f-`m-j kz- -am- nb ]p-xn-b-x-e-ap-d F -tum-kman-bp-ss H- -s -Sp-Ø-en -\n- pw ]p-d-øp h-cm-xn-cp- -Xn-\v A- sø km-aq-ln-i hy-h-ÿ-iƒ h- en-b ]- v h-ln- p. sn-t -Sv-Ifn tc-j-s -Sp-Øn-bn-cn- p- -{]- Im-cw ]p-xn-b \m- n-se `-c-wm- [n-im-cn-iƒ A-\p-h-Zn- p sim-sp- Ø Pm-Xn ÿm-\w X- n-epw Xmsg-bp- Pm-Xn-I-fn-ep-am-bn _- -s -Sp- -Xn-\v X-S- -am-bn. tate- n-s-bn-ep- Pm-Xn- m A- h-cp-ss hw-i-ip- n ]-cn-]m-e-\- Øn-\m-bn Iv-\m-\m-b- m-cp-am-bp- hn-hm-l-_- w t{]m- m-ln- n- p-an-. Cu km-l-n-cy-øn F -tum-km-an H-cp tnm-bn-kv F- -Xn-ep-]-cn-bm-bn Iv-\m-\m-b- mcp-ss B-h- -iy-i-x-bm-bn am-dn. ]p-d-s - p-t]m- a- y-]q -ΔtZ-i-Øv B-N-cn- n-cp- F tum-km-an-bp-ss ]n- p-s - am-{xam-wv ]p-xn-b tz-i-øv Xp-S - v t]m- -Xv F- c- m-a-sø hm- Z-am-Wv Iv-\m-\m-b- m - v Iq-Sp- X kzo-im-cyw. B-Zy \q- m- p- I-fn a- p- Pm-Xn-I-fn A- ]q -Δ-am-bn-cp- hw-i-ip- n b- lq-z hn-izm-k-d-d- n-s ]-cn-]me-\-øn-\m-bn ]n- p-s - p F- - Xpw, Iv-\m-\m-b- m-cp-ss ]q -Δn- I {In-kv-Xym-\n-I-fm-bn am-dn-b b-lq-z-cm-bn-cp- p F- p- hnizm-k-hpw B-bn-cp- n-cn- -Ww Cu Nn- m-k-xn-bp-ss A-Sn-ÿm- \w. Xn-c-s -Sp- -s - P-\w F- v b-lq-z-sc- - n th-z-]p-kv-x-i- Øn-se ]-cm-a -i-hpw b-lq-z-]mc-º-cyw A-h-Im-i-s -Sm Iv-\m- \m-b- m - v {]-tnm-z-\-am-bn-cn- mw. b-lq-z-]m-c-º-cyw Dƒ-s ss-bp- hw-i-ip- n Nn- ]n- o- Sp- X-e-ap-d-I-fn Iv-\m-\m-tb- X-c hn-hm-l-_- -߃- v i- - am-b am-\-kn-i X-S- -am-bn-\n- p. ti-c-f-øn Xp-S -Im-e L- -ßfn-ep- m-b Pm-Xn a-x, km-aq-ln- I ]-cn-h -Ø-\-߃ Iv-\m-\m-b- m-cp-ss hw-i-t_m-[w h-f -Øm- \pw A-Xp-h-gn Iv-\m-\m-b km-aqly in-yn-e-x H-gn-hm- m-\pw Imc-W-am-bn. Im-e-{I-a-Øn a- p ss{i-kv-x-h k-ap-zm-b-ß-fp-ss Aw-Ko-Im-c-hpw _-lp-am-\-hpw Iv- \m-\m-b- m-cp-ss hw-i-t_m-[w, hw-i-ip- n hm-z-øn-te-bv- pw c- -ip- n hn-izm-k-øn-te-bv- pw h-f - p. Aw-K-kw-Jy-bn h-f - s - n-epw `q-an-im-kv-{x-]-c-am-bn H- -s - ti-{μ-ß-fn kz-bw H- Xp-ßn-Iq-Sn-b Iv-\m-\m-b- m-cn Cu `q-an-im-kv-{x-]-c-am-b H- -s - Sp-Ø hw-i au-en-i-xm-t_m- [w i- n-s -Sp-Øm D-]-I-cn- p. b-lq-z ]m-c-º-cy-hm-z-hpw Iv-\m-\m-b ]n- p-s - -bpw bp- n-bn-e-[n-jvtn-x-am-wv Iv- \m-\m-b- m-cp-ss b-lq-z-]m-c-ºcy-hn-izm-kw. b-lp-z hw-i-au-en- I-X-sb- p-dn- pw b-lq-z-b-nm-cm- \p-jvtm-\-ß-sf Ip-dn- pw h-f-sc hn-]p-e-am-b sx- n- m-c-w-iƒ hym-]-i-am-bn {]-N-cn- n- p- v. D- Zm-l-c-W-Øn-\v Iv-\m-\m-b hw-iau-en-i-x-bpw b-lq-z-hw-i-au-en- I-X-bpw H- p-x-s -bm-sw- pw, B-Zy-tØ-Xv c- m-a-tø-xn-s ]n- p-s - -bm-sw- pw D- [mc-w- au-en-i-am-bn sx- m-wv. ap - ]v ]-cm-a -in- n-cn- p- -Xp-t]mse Iv-\m-\m-b hw-i-au-en-i-x-bpss A-Sn-ÿm-\-X-Xzw F -tum- B-[p-\n-I A-dn-hp-I-fp-sS sh-fn- -Øn im-kv-{xw hw-i-ip- n-bp-ss-bpw hw-i-au-en-i-x-bp-ss-bpw `m-hn-sb kw-i-b-zr-jvsn-tbm-ss-bm-wv ho- n- p- - Xv. b-lq-z-cp-ss _p- n-iq -Ω-X-bp-sS hn-e A-h-cp-sS am-dm-tcm-k-ß-fm-sw- p- A-dn-hv H-cp R-Sp- -tøm-ss-bm-wv A-Sp-Ø-Im-e-Øv tem-iw a-\- n- em- n-b-xv. km-aq-ln-i-am-tbm kmw-kv-im-cn-i-am-tbm `q-an-im-kv-{x-]-c-am-tbm H- -s - a-\p-jy-hw-i, h - ]n- p-s - -Iƒ hm-cn- q- n-b P-\n-X-I-tcm-K-ßfp-sS I-W- v F-Sp-Øv Xp-S-ßn-bn-t -bp- q. ^u- F-^-Iv-Sv F- Hm-a- \-t -cn A-dn-b-s -Sp- F -tum-km-an-bp-ss ^-e-am-b P-\n-X-I-am-dm-tcm-K߃ A-jv-I-\m-jn b-lq-z-sc ]n-sn-iq-sn-b-xp-t]m-se b-lq-z-cn-epw I - -iam-bn F -tum-km-an ]-cn-]m-en- p- Iv-\m-\m-b- m-sc _m-[n- n- p-t m F- -Xv hn-iz-am-b ]T-\-Øn-eq-sS-tb a-\-kn-em- m km-[n- q. Km-an B-sW- n b-lq-z-hw-iau-en-i-x-bp-ss A-Sn-ÿm-\w b- lq-z-hn-izm-k B-Nm-c-A-\p-jvTm- \-ß-fm-Wv. b-lq-z-hw-i-au-en-i-x b-lq-z N-cn-{X-Øn-ep-S-\o-fw tkm-{x, hn-izm-k, B-Nm-c-A-\pjvTm-\ ip- n-iƒ- v A-Xo-h-{]m- [m-\yw sim-sp-øn-cn- p- -Xm-bn Im-Wmw. hn-ip- th-z-]p-kv-x-i- Øn-se ]-g-b-\n-b-a-øn (b-lq- Z-cp-sS txm-d) Nn-e {]-txy-i kml-n-cy-ß-fn cm-jv-{so-b Im-c-Wß-fm A-\y-a-X hn-hm-l-_- - ߃ \n-cp- m-l-s -Sp-Øp- kw-`-h-߃ tc-j-s -Sp-Øn-bn- ps - n-epw a- p ]-e k-μ -`-ßfn-epw hn-hm-l-øn-eq-ss A-\y-a- X-ÿ b-lq-z-cm-bn ]-cn-h -Ø- \w sn-bv-x kw-`-h-߃ hn-i-zam-bn {]-Xn-]m-Zn- p- p. b-lq-z- P-\-X-sb A-Sn-a-Xz-Øn -\n- pw tam-nn- n- v cm-jv-{s-au-en-i-x-bv- v cq-]w sim-sp- m G- -hpw A- [n-iw {]-b-xv-\n- v tam-i b-lq-zhw-i-øn s]-sm-ø I-dp-Ø h - -Im-cn-bm-b kn-t m-d-sb hnhm-lw I-gn- -Xv H-cp D-Zm-l-c-Ww am-{xw. A-Xp-t]m-se th-z-]p-kv- X-I-Øn-se k-zm-nm-c-i-y-i-fn-se {]-[m-\-i-ym-]m-{x-hpw Zm-ho-Zv cm- Pm-hn-s -bpw an-in-lm-bp-ss-bpw am-xm-a-ln-am-b dq-øv (\-tbm-anbp-ss a-cp-a-iƒ) b-lq-z-b- m-ø sam-_m-b hw-i-øn -\n- pw b- lq-z-bm-bn ]-cn-h -Ø-\w sn-bv- X-h-fm-W-t m. N-cn-{X-Øn-se b- lq-z a-x-]-cn-h -Ø-\-Øn-s {]- [m-\ \n-jv-ir-jv-x X-s b-lq- Z a-x-hn-izm-k-\ym-b-{]-am-w-ßtfm-sp- Iq-dv {]-Jym-]-\-hpw A- h-bp-ss I - -i-am-b B-N-c-Whpw B-bn-cp- p. k-ao-]-im-e b-lq-z-n-cn-{xw hn-izm-k-øn-s h-f - -bn a- X-]-cn-h -Ø-\-Øn-\p ]- v F- Sp-Øv Im-Wn- p- p. aq- mw \q- m- n ss{i-kv-x-h-k-`-bp-ss hym-]-i-am-b {]-N-c-W-sØ t\- cn-sm G-jym-ssa-\-dn (B-[p- \n-i Xp - n Dƒ-s -Sp- {]-tziw) B-bn-c- -W- n-\v a- p Pm-

4 4 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn Iv\m\m-b k-aqlw v hf-sc-b-[niw P\n-X-I-tcm- K-߃ hmcn- q- n ]q- - Æ-am- nb Hcp ]T\w AjvI- \m-jn blq-z-cpss _p n-iq- Ω- Xbpw Te-Saehs t]mep- Rc- ºp-tcm-K-ß-fpw F -tum-km-anbpss ^-e-ambn H n- p ]cn-wan p {]-Xy- -s kz`m-h-ß-fmsw v sxfn-bn- p. CXp-Iq-SmsX P\n-X-I-{]m-cm-_v[ß-fp-sS Hcp hen-b `mwvu-s - p-xs AjvI-\mjn blq-z Npa- p- -Xmbn sxfn- n- p- v. Chcn hyxy-kvx-ambn F -tum- Kman I -i-ambn BN-cn- m- Xn-cn- m-xn-cp a[y-]q Δ-tZi blq-z v Cu P\n-XI im]- Øns ^ew A\p-`hn-t - nh- n-. Iv\m\mb hwi-ip- n-bpss P\n-X-I-{]-iv\-߃ A-jv-I-\m-jn b-lq-z-cp-ss C- S-bn \-S-Øn-b-Xp-t]m-se hn-]pe-am-b-txm sx-t C- y {_mlv-a-w-cp-ss C-S-bn \-S-Øn-b- Xp-t]m-se \n-b-{ n-x-am-tbm B- b P-\n-X-I ]T-\-߃ H- pw Iv- \m-\m-b- m-cp-ss C-S-bn \-S- Øn-bn- n-. ss{i-kv-x-h k-`-iƒ t{]-jn-x k-`-i-fm-sw- hn-izmkw sx- n- p- -Xp-sIm- p- Ip- -t_m-[w aq-e-tam A-tXm Ime-l-c-W-s - Pm-Xn-hy-h-ÿ-bpsS ]n- p-s - - m-cm-sw- p- ]-gn H-gn-hm- m th- n-bm-twm F- -dn-bn- ; G-Xm-bm-epw Iv-\m- \m-b- m-cp-ss F -tum-km-an F- h-kv-xp-x ]p-dw-tem-iw A-[n- Iw {i- n- n- n-. {]-txy-in- pw tz-io-b, A- -tz-io-b im-kv-{xcw-k-øv Iv-\m-\m-b F -tum-kman N - m-hn-j-b-ta B-bn- n-. A- Xp-sIm- p-x-s ssh-zy-im-kv- {X-]-c-tam P-\n-X-I-im-kv-{X-]-c-amtbm ]T-\-߃ H- pw X-s \- S- n- n-. F-gp- q-dp-h -j-øn-e- [n-iw F -tum-km-an k-º-zm-bwsim- v A-jv-I-\m-jn b-lq-z hm-cn- q- n-b I-Sp-Ø P-\n-X-I {]m-cm-_v-[-ß-fp-ss Xn-cn- -dn-hn-, A-Xn-s C-c- n-bn-e-[n-iw F -tum-km-an B-N-cn- Iv-\m-\mb- m ssh-zy, am-\-kn-i, P-\n- X-I {]-iv-\-ß-fp-ss C-cp- n X- p- -Xv i-cn-b-. A-{]n-b sh-fns -Sp-Ø-ep-I-sf `-b- v `m-hn-bpss im-]-am-tb- m-hp- A-dn-hp- Iƒ I- n- F- v \-Sn- p- -Xv B - pw Kp-W-I-c-a-. hw-i-au-en-i-x-bp-ss Im-en-I {]-iv-\-߃ t{]-jn-x-k-` F- {In-kv-Xob A-Sn-ÿm-\-X-Xzw Iv-\m-\m-b hw-i-au-en-i-x-bv- v F- pw H-cp {]-iv-\-am-bn-cp- p. B-Zn-a Ip-Sntb- - m - v D- m-bn-cp- hw-ik- -c `o-xn A- -sø ti-c-f- Øn-se km-aq-ln-i hy-h-ÿ-bn- a- p Pm-Xn-a-X-ÿ A-\p-`-hnhwi-au-eo-I-X-bpsS P\nXI {]iv\- Ä Xn- m-sc t{]m- m-ln- n- v b-lq- Z-a-X-]-cn-h -Ø-\w \-S-Øn-b-Xmbn N-cn-{Xw tc-j-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. B-[p-\n-I b-lq-z-n-cn-{x- Øn-em-I-s, `q-ao-im-kv-{x-]-c-ambn H- -s - p-t]m-b G-Xm-\pw b- lq-z D-]-h - -ß-fn-sem-gn-sI (A- -a-\m-jn, tdm-a-b-lq-z ) ap-jy- [m-c-bn-ep- b-lq-z a-x-]-cn-h - Ø-\w ]-c-s kzm-k-xw sn-øp- -Xm-bn Im-Wmw. B-Nm-cm-\pjvTm-\-ß-fp-sS Im - -iy-kz-`mh-ß-fp-ss hy-xym-k-øn c- mbn-xn-cn- m-hp- Hm -Ø-tUm-Ivkv, dn-t^mw-uv b-lq-z - v hy-xykv-x ]-cn-h -Ø-\ \n-_- -\- Iƒ D- - - m-sx b-lq-z a-x- Øn-te-bv- v hn-hm-lw aq-e-tam hn-izm-kw aq-e-tam D- ]-cn-h - Ø-\-Øn-\v H-cp hn-e- pw \n-ehn-en se b-lq-z k -tδ- {]-Im-cw 52% b-lq-z-hn-hm-l-ßfn-epw H-cp ]- m-fn (h-c-t\m, h- [p-thm) b-lq-tz-x-c a-x-hn-izmkn-bm-sw- v Nq- n- m-wn- p- p. \n-e-\n - n-s\ `-b- v b-lq- Z-a-X {]-ap-j A-\y-a-X hn-hml-øn-te -s -Sp- b-lq-z-bp-hm- -sf A-h-cp-sS b-lq-z-a-x-ønte-bv- v ]-cn-h -Ø-\w sn-øn- m \n-c- -c-am-bn t{]m- m-ln- n- p- -Xn-\m-bn Im-Wmw. ta - -d- ap-jy-[m-c-bn-ep- b-lq-z-cn -\n- pw hy-xy-kv- X-am-bn F -tum-km-an A-\p-jvTn- p-t]m- Nn-e b-lq-z-hn-`m-k-ßfpw D- v. F-gp- q-dv h -j-øn-e- [n-iw A-jv-I-\m-jn b-lq-z-cpw tdm-am b-lq-z-cpw F -tum-km-an km-am-\yw I - -i-am-bn-x-s ]n- p-s - n-cp- p. bq-tdm- n H- -s - p-t]m-b Cu b-lq-z-hn-`m-k߃ k-aq-l A-h-K-W-\-sIm- pw H-cp ]-cn-[n-h-sc a- v sh-fp- Iv-\m-\m-b- m-cp-ss B-Nm-cm-\p-jvTm-\-߃ b-lq-z-cn -\n- pw sa- n-bm-\n-iv b-lq-z-cn - \n- pw h-f-sc hy-xy-kv-x-am-wv. ti-c-fo-b-x-bp-ss A-\p-`-h-ß-fn-eq-sS I-S- p-h- -h-bmsw- n-epw ]-e hn-hm-lm-\p-_- -am-b Iv-\m-\m-bm-Nm-c-ß-fpw a- y-]q -Δ tz-i-ß-fn-se kmw-kv- m-cn-i N-S-ßp-I-fp-am-bm-Wv Iq-Sp-X _- w. sa- n-bm-\n-iv b-lq-z c- m-bncw h -j-ß-fm-bn ss{i-kv-x-h hn-izm-k-hpw b-lq-z A-\p-jvTm-\-ß-fpw ap-dp-si ]n-sn- p-tºmƒ b-lq-z-]m-c-º-cy-hpw A-h-Im-i-s -Sp- Iv-\m-\m-b- m N-cn-{X-K-Xn-bn F- hn-ss sh- m-wv A-Sn-ÿm-\ b-lq-zm-nm-c-߃ \-jv-s-s -Sp-Øn-b-Xv F- -Xv Nn- m-hn-jb-am-t - -Xm-Wv. {]-txy-in- v ]-Xn-t\-gv \q- m-t m-fw F -tum-km-an Im - -iy-am-bn Im- Øp kq- n- m-\p- b- m-i- n Im-Wn- -t mƒ ]m-c-º-cym-\p-_- -am-b a- p B-Nmc-߃ F- n-\v ssi-hn- p F- -Xv tnm-zy-nn-lv-\-am-bn A-h-ti-jn- p- p. Ø h - - m-cp-ss {`-jvtv sim- p-am-wv F -tum-km-an ]n -Xp- S-cm \n -_- n-x-cm- -s - -Xv. B-[p-\n-I-Im-e-Øv C-h-cpw a- v ap- Jy-[m-cm b-lq-z-sc-t m-se a-x- ]-cn-h -Ø-\w Aw-Ko-I-cn- p-ibpw H-cp ]-cn-[n-h-sc t{]m- mln- n- p-i-bpw sn-øp- p. b-lq-z ss{i-kv-x-h {In-kv-Xp-a-Xm-cw-`-Im-e-Ø b- lq-z-a-x-øn -\n- pw ]-cn-h -Ø- \w sn-bv-xv {In-kv-Xym-\n-I-fm-sb- n-epw b-lq-zn-zm-nm-c-߃ ]n- p- S-cp- H-cp hn-`m-kw b-lq-z-cm-wv sa- n-bm-\n- v b-lq-z. a-[y-]q - Δ-tZ-i-Øv Xp-S-ßn-b Cu {]- ÿm-\-øn-\v C-t mƒ c- p e- -tøm-fw Aw-K-kw-Jy-bp- v. C-h-cn `q-cn-`m-k-hpw C-t mƒ A-ta-cn- -bn I-gn-bp- p. A-{K- N -Ω ]-cn-to-z-\-t]m-ep- A- Sn-ÿm-\ b-lq-zm-nm-c-߃ Xp-S - p-t]m-cp- C-h {In-kv-Xp-hns\ c- -I-\m-bn Aw-Ko-I-cn- p- p. a-[y-]q -Δ-tZ-i-Øp X-s k-am-\-im-e-l- -ß-fn a-x-]-cnh -Ø-\w \-S-Øn-sb- v hn-iz-kn- -s -Sp- Iv-\m-\m-b- m C- Ø-cw B-Nm-c-߃ Ip-Sn-tb-dn- ]m - p- -Xn-\v ap -]v B-N-cn- ncp- p-thm F- v tc-j-s -Sp-Ønbn- n-. Iv-\m-\m-b- m-cp-ss b-lq-z-]m-c-º-cyw Iv-\m-\m-b- m-cp-ss B-Nm-cm- \p-jvtm-\-߃ b-lq-z-cn -\n- pw sa- n-bm-\n-iv b-lq-z-cn - \n- pw h-f-sc hy-xy-kv-x-am-wv. ti-c-fo-b-x-bp-ss A-\p-`-h-ß-fneq-sS I-S- p-h- -h-bm-sw- n-epw ]-e hn-hm-l-\p-_- -am-b Iv-\m- \m-bm-nm-c-ß-fpw a- y-]q -Δ tzi-ß-fn-se kmw-kv- m-cn-i N-Sßp-I-fp-am-bm-Wv Iq-Sp-X _- w. sa- n-bm-\n-iv b-lq-z c- m-bn-cw h -j-ß-fm-bn ss{i-kv- X-h hn-izm-k-hpw b-lq-z A-\pjvTm-\-ß-fpw ap-dp-si ]n-sn- ptºmƒ b-lq-z-]m-c-º-cy-hpw A- h-im-i-s -Sp- Iv-\m-\m-b- m N-cn-{X-K-Xn-bn F-hn-sS sh- m- Wv A-Sn-ÿm-\ b-lq-zm-nm-c߃ \-jv-s-s -Sp-Øn-b-Xv F- - Xv Nn- m-hn-j-b-am-t - -Xm-Wv. {]-txy-in- v ]-Xn-t\-gv \q- m-t mfw F -tum-km-an Im - -iy-ambn Im-Øp kq- n- m-\p- b- m-i- n Im-Wn- -t mƒ ]mc-º-cym-\p-_- -am-b a- p B-Nmc-߃ F- n-\v ssi-hn- p F- - Xv tnm-zy-nn-lv-\-am-bn A-h-tijn- p- p. hw-i-au-en-i-x-bp-ss P-\n-X-I-`m-cw B-[p-\n-I A-dn-hp-I-fp-sS sh-fn- -Øn im-kv-{xw hw-i-ip- n-bp-ss-bpw hw-i-au-en-i-x-bpss-bw `m-hn-sb kw-i-b-zr-jvsntbm-ss-bm-wv ho- n- p- -Xv. b- lq-z-cp-ss _p- n-iq -Ω-X-bp-sS hn-e A-h-cp-sS am-dm-tcm-k-ß-fmsw- p- A-dn-hv H-cp R-Sp- tøm-ss-bm-wv A-Sp-Ø-Im-e-Øv tem-iw a-\- n-em- n-b-xv. km-aqln-i-am-tbm kmw-kv-im-cn-i-amtbm `q-an-im-kv-{x-]-c-am-tbm H- - s - a-\p-jy-hw-i, h - ]n- p- S - -Iƒ hm-cn- q- n-b P-\n-X-Itcm-K-ß-fp-sS I-W- v F-Sp-Øv Xp-S-ßn-bn-t -bp- q. ^u- F-^-Iv-Sv F- Hma-\-t -cn A-dn-b-s -Sp- F tum-km-an-bp-ss ^-e-am-b P-\n-X- I-am-dm-tcm-K-߃ A-jv-I-\m-jn b-lq-z-sc ]n-sn-iq-sn-b-xp-t]m-se b-lq-z-cn-epw I - -i-am-bn F tum-km-an ]-cn-]m-en- p- Iv-\m- \m-b- m-sc _m-[n- n- p-t m F- -Xv hn-iz-am-b ]T-\-Øn-eq-sSsb a-\-kn-em- m km-[n- q. blq-zs P\n-XI {]mcm_v[w Endogamy, inbreeding, consanguinous marriage XpSßnb {]P-\-\-co-Xn-Iƒ birth developmental abnormalities, congenital defects, mental retardation XpS-ßnb Akp-J߃ h n- m CS-bm pw F imkv{x-kxyw hfsc Ime-ambn P\n-XI imkv{x- ASn-h-c-bn p ]Tn- n- p h- kvxp-x-i-fm-wv. AjvI-\m-jn, tdmam blq-z-cpss CS-bn A- [n-i-ambn ImW-s -Sp CØcw P\n-XI tcmk-ß-fpss DZv`hw F tum-kmanbnte-bv mwv hnc Nq p- -Xv. CØ-c-Øn ]T-\-hn-j-b-am-bn- p ]e amdmtcm-k-ßfpw early onset tcmk߃ F hn`m-k-øn s]sp- p. CXp-Iq-SmsX ASp-Ø-Im-e- Ømbn {i n- m XpS-ßn-bncn- p late onset P\n-XI tcmk-ß-fpw IqSpX i -ambn F tum-kman ]n Xp-S-cp blq-z-scbpw a y-]q Δ-{]-tZisØ ]e ap ow hn`m-k-søbpw bqtdm- nepw djy-bnepw Zzo- ]p-i-fn H -s - p-t]mb a p h- - m-scbpw BWv A[n-I-ambn ]nsn-iq-sn-bn-cn- p- -Xv. hnhn- [ A _p-z-tcm-k-߃, lm v, In-Uv\n tcmk-߃ ssl- - ss -j F n-h-tbm-ssm w schezophrenia, depression, lipolar disease XpS-ßnb am\- kni tcmk-߃ Dƒs -ss-bp late onset tcmk-߃ v F tum-kmanbpss ^e-ambn henb h -\-bp- -Xmbn ASp-Ø-ImeØv sxfn-bn- -s - n-cn- p-i-bm- Wv. hfsc hni-z-ambn P\n-X-I- ]-T\w F-Øn-bn- p Hcp kaql-amwv AjvI-\mjn blq-z. Fgp- q-dp h j-øn-e-[niw kmaq-ln-i-ambn H -s v F t-um- Kman XpS-cm \n _- n-x-cmb Ch Ipd Ime-L- w-sim- tijw t]-pv 8

5 5 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn ss nƒ \msp-iƒ at -h sim mcw Chn-sS-bmWv kv\m]i tbml- ms\ XS-hn C Xpw hnip- s inc v tozn- Xpw tbml- msâ XS-h-d-bpsS ine-iä n-s-bnâ tkymtkm thmtdmkv at -h tltdm-tzkv cmpmhns tim -bv p- nse sim mc-am-bn-cp- p. {Sm -kvtpm- -Zm-\n Xmsg Nmhp-I-S ImW-Ø- -co- Xn-bn ]Wn-Xn-cn- p sim mcw. Ncn-{X-]-c-amb Cu ÿe- ØmWv kv\m]i tbml- ms\ ss{sm mb sltdmzv A n- mkv Imcm-Kr-l-Øn AS- Xpw hnip- s inc v tozn- Xpw F mwv ^vtfhn-bkv tpmkn- ^kv (A/XVIII, 5,2) ]d-bp- -Xv. tpmkn-^-kns A`n-{]m-b-Øn A- m-eøv Pohn- n-cp G -hpw hnip- -cmb a\p-jy-cn Hcm-fmbn-cp p tbml- m ( m-\- kv\m\w \evin-bn-cp- -Xn-\m kv\m]-i F -dn-b-s - n-cp- p. tbip-{in-kvxp-hns apt msn; bmly _n k -dnb F {]- hm-n-i ). GXm v 2000 h -jw ap ]mwv tbml- ms in-cto-zw \S- -Xv Pqsse ap- X- "lwtk-dn-b A m-zan Hm- ^v B Svkpw' "tpm tz-\n-b Un- m p-sa v Hm^v B n-izn- o-kpw' kl-i-cn v cmp-sim- m-c-ønepw at -dkv \Kcw ÿn-xn snbvxncp Ip n ap-i-fnepw ]pcm-hkvxp- ƒ kw_- n v J\\w \S-Øn-h-cn-I-bm-Wv. at -dkv tim -sbbpw AXn- \v Xmsg-bp ] -W-sØbpw tpmko-^kv hfsc hni-z-ambn hnh-cn- n- p v (B/VII,6). Dƒdn- v Pmkv] ko- vsk F P Ω ]cy-th-j-i-\mwv at dkv tim ho pw Is -ØnbXv (1807). Xmsg-bp ] Ww I p-]n-sn- Xv ^mz s^en-ivkv ado Bt_ (1909) F {^ v suman-\n- k-\ymkn Bbncp- p. alm-\mb tim -Ã-ss N{I-h Øn-bp-sS Im-ew apx am{xta hn-ip- -\m-sp-i-fn-te v ss{ikvx-h Xo- m-s\w \S- Øn-bn-cp- p- q F hkvxpx at -h te v sim p-t]m-bn. tpm Zm- Kh sa ns A\p-hm-Z-tØm- Sp-Iq-Sn-bmWv Cßs\ sn-bvx- -Xv. F m XnI pw hnp-b-i-c-am-bncp Cu at -dkv J\\w kw- _- n v Ch bm-sxm pw {]kn- o-i-cn- n-. c -ma-søbpw aq- -m-a-søbpw a-t -dkv J\-\-߃ v t\xr-xzw \evin-bxv 'Studium Biblicum Franciscanum' F Pdp-k-se-anse ÿm]-\-øn-se {]i-kvx-cmb s{]m^-k am B-bn-cp hn- - Po-entbm Im\n-tbm tim t_m ( ) bpw ant te ]n ndnt m ( ) bpw Bbn-cp- p. BZ-y-sØ J\\w Ime-L- -Ønepw c m-am-tøxv ImeØpw Bbn-cp- p. ]pcm-h-kv-xp ]T\w kw_- n A n-a dnt m n Cu J\- \ß-fpsS ^ew Dƒs -Sp-Øn-bncp- n-. F- nepw {it -b-amb {]mcw-`-hn- -h-c-߃ Dƒs m- n- psim v GXm\pw tej-\-߃ {]kn- o-i-cn- n-cp- p. tim -t_m kwl-ønse AwK-ß-fm-bn-cp kvx-\n mthm semt{^-ubpw antj-te ]n n-dn-t mbpw Ifna ]m-{x-ß-sf- p-dn pw \mw-bß-sf- p-dn pw bym-{iaw Hcp {]_- hpw Hcp tej-\hpw {]kn- o-i-cn- n- p- v. ]p-cm-hkvxp \mw hnkva-cn- -cp-xv. At mtg pw at -dkv Hcp hnp-\-{]- tz-i-am-bn v c c \q m v Ign- n-cp- p. 19- mw \q m- n ]pcm-h-kvxp-]-cy-th-j-i Cu ] Ww ho pw I- p-]n-sn- -Xn-\ptijw Ctßm- v Xo m-s-i h p-xp-s-ßn-bp- q. Ata-cn- -bn h v A`n-jn- -\mb C. spdn hm U-am ( ) 1968 PqWn Hcp {]mcw-`-]-co- -W-J-\\w \S-Øn. C- Xv aq m-gvn- mew \o p-\n- p. CXn-\nsS Ah at -d-kn Is -Ønb 4, 973 ]pcm-hkvxp Ah-in-jvS-߃ Ata-cn- -bnimkv{x-øns ImgvN- m-sn ^mz tim t_m {i ti{μo- I-cn- Xv {][m-\-ambpw tim bpss J\-\-Øn-em-bn-cp- p. CXns ^e-ambn Ah-km\w tim -bpss πm\ns Hcp Nn{Xw Xøm-dm- n. Ip n -ap-i-fn-ep- mbn-cp sim m-c-øns Dƒ`m-K- Øns Xd-bpsS πm BZyambn At±lw Xøm-dm- n. alm- \mb sltdmzv cmpm-hns \m\mh Æ Nn{X-the snbvx tim tbm-sp-iq-snb sim- m-c-ß-fn H m-bn-cp p at -dkv tim F v BZy-ambn sxfn-bn- Xpw ^mz tim t_m \bn kwl- am-bn-cp- p. hm-kvxp-in-ev]w kw- _- n pw Ifn-a ]m-{x-ßfpw \mw-b-ßfpw kw_- n pw D- sxfn-hp-iƒ-sim- v, spmko- ^kv lmkvtam-wn-b Iem-]- sø- p-dn pw H mw blq-z-i-em- ]-sø- p-dn pw \-evip- hnhc-߃ icn-bmwv F v BZyambn Dd- p-h-cp-øn-bxpw Cu At\z-j-I-kw-L-am-bn-cp- p. ^mz ]n n-dt m A{]-Xo- n-x-ambn s]s v acn- p. AXn-\p-ti-j-amWv lwtk-dnb kwlw J\\w ]p\-cm-cw- `n- -Xv. 'Studium Biblicum Franciscanum se c- v X-e-apd C- m-en-b {^m -kn-kv-i ]- fin-x J-\-\w A-h-km-\n- n- n- S-Øp-\n- m-wv lw-tk-dn-b kw- Lw J-\-\w B-cw-`n- -Xv. J-\-\-Øn-\v D-]-tbm-Kn- m-\p- D-]-I-c-W-ß-fpw km-a-{kn-i-fpw km-t -Xn-I hn-zy-bpw 21- mw \q- m- n-t -Xm-bn-cp- p. hn-i-z-am-b B - n-tbm-f-pn- k -th-bv- pw J-\-\-߃- pw ti-jw lwtk-dn-b A- m-z-an Hm-^v A -Svkn-s K-th-j-W-kw-Lw sl-tdm-zn-s tim- -tbm-sp-iq-sn-b cm-p-sim- m-c-øn-s -bpw Xm-g-sØ ]- -W-Øn-s -bpw hn-i-z-am-b H-cp h-kv-xp-in-ev-] hn-h-c-w-hpw H-cp ]p-\-cm-hn-jv -I-c-W-hpw X-øm-dm- n. R-ß-fp-sS J-\-\-Øn-s G- -hpw h-en-b ^-e-ß-fn H- v, tim- -bp-ss i-h-ip-so-c-ß-fp-ss, ap -]p {]-Xo- n- n- n- m-ø, ew- _-am-\-am-b am-\w B-bn-cp- p. D- Zm-l-c-W-Øn-\v, 1.5 ao- -dn Xmsg D-b-c-ta-bp- q F- v I-cp-Xnbn-cp- ]-Sn- m-td tim- -bp-ss a-xn-en 8.75 ao- D-b-c-ap- H- cp a-xn-ep- m-bn-cp- p. th-sdm-cp D-Zm-l-c-Ww tim- -bp-ss 15.5 ao- B-g-ap- lm-kv-tam-wn-b P-ekw-`-c-Wn R-߃ I- p-]n-sn- v ]q -Æ-am-bpw Ip-gn- p. tl-tdm-zns Im-e-Øp-X-s C-Xv D-]-tbm- Kn- n-cp- p F- v sx-fn-bn- m I-gn-bpw. Cu `m-k-øv h-f-sc k-º- am-b ]p-cm-h-kv-xp A-h-in-jv-S߃ ]p-d-øp-sim- p-h-cm I- gn- p. B-sI 50 K-th-j-W-In- S-ßp-Iƒ Ip-gn- p. a-t -d-kn-s Ip-So-c-ß-sf- p-dn- v sa- -s - A- dn-hv e-`n- p- -Xn-\m-Wv C-h Ipgn- -Xv. A-Xp-t]m-se-X-s, Xm-gsØ ]- -W-sØ- p-dn- pw Iq-Sp- X A-dn-bp- -Xn-\v C-Xm-h-iy-ambn-cp- p. hm-kv-xp-in-ev-]w kw-_- n- ]T-\-sØ- p-dn- p ]-d- m R- ß-fp-sS A-t\z-j-W-Øn-s {]- [m-\-s - ^-ew a-t -d-kv ]- -W- Øn-s N-cn-{X-]-c-am-b aq- v L- -߃ \n -Æ-bn- m I-gn- psh- -Xm-Wv. A-Xp-t]m-se-X-s si- n-s-ßfn-se ÿ-ew hm-kv-xp-in-ev-]- Øn F-ß-s\ hn-i-kn- n- p F- v a-\- n-em- -epw. si- n-s-ß-sf H- -bv- pw si- n-s-k-ap- -b-ß-fmbpw ]Tn- p. A-h-bp-sS kn- m- m-sn-ÿm-\-øn-ep- ]p-\ -\n - Ωn-Xn X-øm-dm- p-i-bpw sn-bv-xp. kv-am-c-i-ß-fp-ss hm-kv-xp-in-ev-]- hn-h-c-ww k-nn-{x-hpw k-aq -Øhp-am-b tc-j-i-tfm-sp-iq-sn B-bncp- p. ]q -Æ-am-b Cu hn-h-c-ww C-t mƒ Cu K-th-j-W-`q-an-bn Im-Wm-\n- m-ø si- n-s-ß-fn-te- pw hym-]n- n- p. hm-kv-xp-in-ev-] \n-co- -W߃- p-ti-jw R-߃ {Xn-am- \ Ip-So-c-am-Xr-I-Iƒ D- m- n. ]n- o-sv kn- m- -]-c-am-b ]p-\ - \n -Ωn-Xn- v C-Xv H-c-Sn-Ø-d-bm-bncn- pw. tum-dn- v kv-xw-`-ß-fp-ssbpw A-tbm-Wn-Iv ({Ko- v) kv-xw- `-ß-fp-sS-bpw k-hn-ti-j-am-b Nn- {Xo-I-c-W-hpw tl-tdm-tz-kn-s sim- m-c-øn-s kn- m- -]-c-am-b ]p-\ -\n -Ωm-W-hpw R-ß-fp-sS {]-h -Ø-\-Øn-s \n-e-hm-cw kq- Nn- n- p- -Xm-Wv. hn-i-z-am-b si- n-s-hn-i-i-e-\- Øn-\pw ]p-cm-h-kv-xp-im-kv-{x-ønse X- p-iƒ \n -Æ-bn- -en-\pw tbml- ms\ XS-hn-en ÿew Ip-So-c-ß-fp-sS Np-h-cp-I-fp-sS ]- cn-tim-[-\-bv- p-a- p-dw, R-ß-fpsS K-th-j-W-co-Xn ]n -Xp-S - - Xv Xm-c-X-ay-]p-cm-h-kv-Xp \n-co- - W-hpw hm-kv-xp-in-ev-]-\n-co- -Whp-am-Wv. ssk-\n-im-h-iy-߃- m-bn \n -Ωn- H-cp-Iq- w tim- - I-fn H- m-bn-cp- p a-t -d-kv. tijw t]-pv 8

6 6 ka-im-eni ]{XnI JORDAN ISRAEL PALESTINE SINAI EGYPT ssz-h-]p-{xsâ \m-«n-eqss... TOURS FROM USA, UK, CANADA, Middle East & India... \yq-u ln, apw-ss_, _mw q, sim- n F- n-hn-s-ßfn \n pw bm-{xm-kw-l-߃. tami hmkvzø \msv Zqsc \n p I Xv s\t_m-bpss api-fn \n m-wv. B ImgvN \Ωp-sSbpw IÆp-Iƒ v Ipfn a \ Ip- p. CuPn]vXv ko\mbv C{k-tb ]me-kvxo - tpm ±m hnip- - \msv bm{x Kƒ^v, kμ in- p {][m\ ÿe-߃ CuPn]vXv : CuPn-]vjy ayq-knbw, ]nc-an-up-iƒ, kv^n-ßvkv, BZy \q m- p-i-fnse B-cm-[-\m-e-b-߃, ss\- \Zn-bn-eqsS t_m v bm{x, kqbkv I\m XocØp IqSn bm{x, apƒ -S v ko\m-bva-e, ]Øp Iev]-\-Iƒ e`n ÿew. bn{km-tb ]me-kvxo : sbcq-itew \K-cw, Heo-hv ae, I -Ømhp {]m - -\ ]Tn- n ÿew, Hm-im\ hoyn, KZvk-a-s\ txm- w, tb-ip ap p-ipøn {]m- - n- ]md. c m-bn-cw h j-øn- -]-cw ]g- -ap- Hen-hv hr -ß-fpw, t_-xv-e-tlw tbi-phn-s P -ÿ-ew, B- n-s-b- m v ZqX- m {]-Xy- -amb ÿ-ew, tbm-l- m- kv\m]-is P -ÿew, tkm tkm-ym, sbcn-t m, _Y\n : t_zvsk-bvzm-ip-fw, ZmhoZv cmpm-hns ih-ip-so-cw, ]co- m-a-e, k m-bn I Øm-hns\ ImWm Ib-dnb A-Øn-hr- w, a t m-kns amfn-i-ap-dn, s_sy-\n-bn adn-b-bp-ssbpw am Ø-bp-sSbpw `h-\w, emk-dns\ Dbn n I -d, Nmhp-I-S, tbip Ipcnipw Npa- p-t]mb hgn, ]oem-tømkv hn[n-{]-kvxm-hn aμn-cw, apƒ n-cosw NqSn-b-bn-Sw, Ipcn-ins hgn-bnse ]Xn- mev ÿe-߃, tb-ip-hns\ Ipcn-in Xd ÿ-ew, Xe-tbm-Sn-Sw, I -Øm-hns\ AS- nb I -d-txm- -Øn Bcm-[-\, I -Øm-hp-bn sø-gp-t I d. kntbm, \{k-øv, Im\, tbm ±m \Zn : K{_n-tb ZqX adn-bbv p {]Xy- -s - ÿ-ew, tbmk-^n-s - bpw adn-b-bp-ssbpw `h- \w, tbmk-^n-s ]Wnim-e, tb-ip _mey- Imew Nne-hn ÿ-e߃. ] -sh- -sø ho- m- n-b Im-\m-bnse I-eym-W-ho-Sv, Xm-t_m- ae, tb-ip kv\m\-ta tbm- ±m \Zn. Keoe XSm-I-Øn t_m p-bm-{x: ]cky ip{iq-j Bcw-`n I-^- - -lqw, Kn-cn-{]-`m-jWae, tbip sh- -Øn\p ao-sx \-S- Keoe XSm- I-Øn-eqsS t_m- pbm-{x. tpm ±m- s\t_m ] ΔXw : tamsi Ah-km-\-am-bn hmkv-z-ø \m-sv Z- in s\-t_m ] Δ-Xw. ASp-Ø bm-{x sk]v- w-_ 18 Ata-cn-, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n pw- t\cn p Sqdp-Iƒ. k`-iƒ pw anj kwl- S\Iƒ pw th n {]txyiw ]mt -PpIƒ! Ch Rß-fpsS {]txy-i-x-bmwv Ãm tlm -ep-i-fn Xmakw aq p-t\-chpw hn`-h-k-ar- -amb ` Ww ani- -bm{xm kui-cy-߃ tjm nwkv Ah-k-c-߃ Bflob Nn -Iƒ DW Øp ]T-\-ßfpw Bcm-[-\bpw {]K-Xv`-cmb sskup-i-fpss tkh-\w. acp- No^v FUn- A Ip v Ce- q t\xrxzw \evip- p. MARUPPACHA Ph: ,Mob: Website :

7 hm ØIƒ ka-im-eni ]{XnI am[y-a-{]-h Ø-I aqey-ß-fn \n p hyxn-n-en- -cpxv: tum. tdmkv h Kokv tim- -bw: [m -an-i aq-ey-ß-fn -\n- p hy-xn-n-en- m-øh-cm- I-Ww am-[y-a-{]-h -Ø-I-sc- p \m-j-w bq-wn-th-gv-kn- n Hm- ^v A-Uzm -kv-uv eo-k Ã-Uo-kv (\p-hm -kv) ssh-kv Nm k-e tum. tdm-kv h -Ko-kv. a-t\m-c-a kv-iqƒ Hm-^v I-ayq-Wnt -j (am-kv-timw) ]-Xn-aq- mw _m- n-s _n-cp-z-zm-\w \n - h-ln- p-i-bm-bn-cp- p A-h. Ip- - m-c-\- m-ø H-cm-sf hy- nl-xy \-S-Øp- X-c-Øn-ep- sx- m-b hm -Ø-I-tfm hn-h-cß-tfm a-s -s - n-epw Xm -]-cy-ß-fp-ss t]-cn H-cn- -epw \ -I-cp-Xv. tim-s-xn-bp-ss ]-cn-k-w-\-bn-ep- ti-kp-i-fn A- `yq-l-ß-fp-ss t]-cn am-[y-a-߃ hn-nm-c-w \-S-Øn Ip- - msc {]-Jym-]n- p- co-xn i-cn-b-. hm -Ø-I-sf-t m-se X-s A-h e-`n- p- h-gn-i-sf-bpw hn-a -i-\m-fl-i-am-bn am-{x-ta k- ao-]n- m-hq. hm -Ø-I-fn Ir-Xy-X-bpw hn-izm-ky-x-bpw D-d- m- p-i F- h-en-b sh- p-hn-fn F- pw am-[y-a-߃- p ap- n-ep-s - pw tdm-kv h -Ko-kv ]-d- p. sf.-]n.-kn.-ti-cfm tã v I h j Xriq-cn Ipº-\mSv: C ym s]s -t mkvxv sszh-k` ticfm tã ns 4 m-axv I h j Unkw-_ 2 6 hsc Xriq-cn \S- pw. Ign aq v I h j-\p-iƒ \ne-ºq-cn-em-bn-cp p \S- -Xv. tã v I h j\piƒ Pn -Iƒ amdn amdn \S-Ø-W-sa- p Iu kn Xocp-am-\-{]-Im-c-amWv Xriq-cn-te v am n-b-xv. -sf.-]n.-kn.ap P\- d tã v {]kn-u m-bn-cp ]mã si.-fw.-tpm-k-^v tã v I h j c m-[n-im-cn-bmbn {]h Øn- pw. I h j k_v IΩ- n-isf Xnc-s -Sp- p- -Xn\v th n tã v Iu kn-ens {]txyi tbmkw Pq 9 \v Xriq s\ n- p v sf.-]n.-kn.-lm-fn \S- pw. I h js hn]p-e-amb \S-Øn- n-s\- n Cu tbmk- Øn h v Xocp-am-\n- pw. Unkw-_ 6 \v tã v I h j kwbp k`m tbmk-øn ]me- m-sv, Xriq, Fd-Wm-Ipfw Pn - I-fnse k`m ip{iq-j-i- mcpw hnizm-kn-i-fpw ]s -Sp- -W-sa pw tã v I h j ka-bøv Cu Pn -I-fn sf.-]n.-kn-bpss sk /tem I h j-\p-iƒ \S-Ø-cp-sX pw tã v {]kn- U v ]mã si.-kn.-txm-akpw tã v sk{i n ]mã ^nen v ]n.- txm-akpw kwbp {]kvxm-h-\-bn-eqss Adn-bn- p. I WmSI tã v sf.]n.kn. ]mã n.un. txmakv {]knu v ]m-ã n. Un. txm-a-kv, ]m-ã h -Ko-kv am-xyp, C.hn.tkm-a s_w-k-fp-cp. C- ym s]- -t mkv-xv ssz-h-k-` (sf.]n.kn) I - Wm-S-I tã- n-\v ]p-xn-b `m-c-hmln-i-sf sx-c-s -Sp-Øp. ]m- à n. Un. txm-a-kv ({]-kn- U v), ]m-ã si. F-kv. tpmk-^v (ssh-kv {]-kn-u v), ]m- à h -Ko-kv am-xyp (sk-{i- dn), {_-Z ]n. hn. t]mƒ (tpmbn v sk-{i- -dn), {_-Z C. hn. tkm-a ({S-j-d ) F- n-h sxc-s -Sp- -s - -Xv. G-{]n 20\v slm-d-am-hn-se sl-uv-izm -t -gvkn \-S- sx-c-s -Sp- n-\v ]n. hn. am-xyp(no-^v C-e- I-Ωo-j-W ), si. ]n. tpm -Pv, tpm -Pp-Ip- n, si. Fw. tp- -_v F- n-h t\-xr-xzw \ -In. I - Wm-S-I tkm-h kw-ÿm-\-ß-fn \n- m-bn 500 Hm-fw hn-izm-kn-ifpw ip-{iq-j-i-cpw ]-s -Sp-Øp. ip-{iq-j-i-cn-epw hn-izm-kn-i-fn \n- pw 40 t]-sc Iu -kn Aw-K-ß-sf-bpw Xn-c-s -Sp-Øp. sf. ]n. kn P-\-d {]-kn-u v ]m-ã tp- -_v tpm sx-cs -Sp- -s - F-Iv-kn-Iyq- o-hv Aw-K-߃- pw, Iu -kn Aw-K-߃- pw k-xy-{]-xn- hm-n-iw snm- n sim-sp- p-i-bpw A-\p-{K-l {]m - -\ \-S-Øp-Ibpw sn-bv-xp. kzx-{ -k-`-i-fpss ktω-f\w Um-f-kv: 19- m-a-xv C- y s]- s -t m-kv-x s^-tem-jn- ns tz-io-b I -h -j- Pq h-sc \yq-tbm - v Iyq -kv hn-t -Pn- \S pw. Pq 21- -\v \-S- p- kw-bp- B-cm-[-\- tbm-ss k-am-]n- pw. A-ta-cn- bn-ep- kz-x-{ s]-s -t mkv-xv k-`-i-fp-ss Iq-Sn-h-c-hn-\v Cu h -jw kv-t]m -k snøp- -Xv Un-b ]m - n-ep- \yq-tbm - v tkm-kv-] A-kw- ªn-bm-Wv.]m-à _m-_p tpm - v {]-[m-\ {]-kw-k-i-\m-bn-cn- pw. {]-kn-u v txm-a-kv h - Ko-kv t\-xr-xzw \ -Ipw. tamfn cmpp, tacn tpmk-^v, _npn txma-kv, kn- n-bm ]m-h-a-wn cm-p B-cy- - n n-cn- p- -Xv. ]m-ã Um-\n-tb km-apth F-gp-Xn-b ""{In-kv-Xp-hn-s A- v-em m: t\m -Ø-ta-cn- -bnepw Im-\-U-bn-epw ]m - p- a- h-c-hpw A-\- -c-kw-`-h-ß-fpw'' e-bm-fn s]- -t m-kv-xp hn-izmkn-i-fp-ss C-S-bn-ep- F-gp-Øp- _- -am-b C-\-Øn-epw, kn-ã {In-kv-Xp-hn-s ]p-\-cm-k-a-\ kw- Im-sc t{]m- m-ln- n- p- tam-fn cm-pp-hn-s ""t{]-jn-x-{]- si.]n.u-ªp.f-^v Cu h -jsø A-hm -Up-Iƒ {]-Jym-]n- kw-_- -am-b C-\-Øn-epw ]p-kv- Im-iw'', kp-hn-ti-j-{]-h -Ø-\ p. hn-hn-[ am- y-a-ß-fn 2014 X-I hn-`m-k-߃- p- A-hm - A- -Sn- p-h- n- p- Ir-Xn- Un-\ -l-\-am-bn. kn-ã ta-cn Iƒ- m-wv tpm-k-^v F-gp-Xn ti-c-fm F-Ivkv-{]-kn {]-kn- o-i-cn- -Xm-b A-hm -Up-Iƒ \ -In-bn-cn- p- -Xv. ap h -j-ß-sf A-t]- ""en- n-tamƒ'' F- I-Y-bpw, n- v hn-hn-[ hn-`m-k-ß-fn-ep- C-tX {]-kn- o-i-c-w-øn {]- Ir-Xn-I-sf X-cw-Xn-cn- pw, bp-h-p- kn- o-i-cn- {_-Z km-ap-th \ hn-`m-k-sø {]-txy-iw ]-cn-k- Ko-h - o-kn-s ""Zn Hmƒ-Uv ]nbm-t\m'' F- Cw- o-jv Wn- p-am-wv A-hm -Uv \n -Æ-bn- I-hn-XtI-c-fm s]- -t m-kv-xv ssd-t -gv-kv t^m-dw A-hm -Up-Iƒ {]-Jym-]n- p ]mã Um\n-tb kmap-th, tum. hn.-pn. Ipcy, {_Z kmapth Koh Ko-kv, {_Z tpmbn-tam Koh Ko-kv, sht -j ss nƒ kviqƒ ^vtfmdnum: hnhn[ k`ifpss k-licwtømss F m-h -j-hpw \SØn hcp 19- maxv sht- j ss nƒ kviqƒ Pq 8 13 h-sc skuøv ^vtfmdnum sf-]n-kn k`bn \S pw. kam]-\- Znhkw Pq 13 sshin v 6.30 \v hn_n-fkv sken{_js `mkambn hnhn[ t{]m{kmapifpss {]-Z -i-\w D mbncn pw. ]mã- - amcmb si.kn.tpm (^vtfmdnum), tpm- txmakv, spbnwkv apf-h\ F- nh t\xrxzw \ Ipw. tpm Pv aømbn ho pw ikv{x-{in-b v hnt[-b-\m-bn H- -e-tlm-a: D-]-tZ-in-bp-sS a-i F- t]-cn {]-kn- -\m-b tpm -Pv a-ømbn kn.-]n.-f. v ho- pw In-Uv-\n am- n-sh-bv- i-kv-{x-{in-b. 14 h -jw ap - ]v In-Uv-\n am- n-sh- A-t±-l-Øn-\v ho- pw U-bm-en-kn-kv th- n h- km-l- N-cy-Øn A-{]-Xo- n-x-am-bn In-Uv-\n e-`y-am-hp-i-bm-bn-cp- p. C-Xn-\-Iw 28 k -P-dn-Iƒ- v hn-t[-b-\m-b tpm -Pv a-øm-bn Po-hn- n-cn- p- Xv A- p-x-am-wv. ssz-h-p-\-øn-s {]m - -\-bm-wv X-s hn-sp-x-en-s A-Sn-ÿm-\-sa- v A-t±lw ]-d- p. Xp-S - pw {]m - -\ A-t]- n- p- p. \Ωƒ XΩn Hcp Imcyw hmb-\- m-cmwv R߃ v Bfl-hnizmkw ]I-cp- -Xv. GsX- nepw k`m-hn-`m-k- Øns Bi-b-{]-N-c-W-Øn-\p {]kn- o-ic-w-a- acp-. tbip-{in-kvxphpw hnip Xncp-sh-gp-Ø-I-fp-amWv acp- - -bpss {]tnm- Z-\w. Hmtcm c m-gvn-bnepw acp- {]kn- o-i-cn- p- Xv henb kmº-øni _m[y-x-bm-wv. _lp-am-\ycmb hmb-\- m-cpss hcn-kw- Jybpw kw`m-h-\-bp-am-wv {][m\ hcp-am-\-am w. bpw, kn-ã kn- n-bm ]m-h-a- Wn F-gp-Xn kz - o-b-[z-\n-bn {]-kn- o-i-cn- ""hm-jv ssa ^o- v Hm tem -Uv'' F- Cw- o-jv te-j-\w B-fl-{]-tNm-Z-\ hn-`m- K-Øn-epw, kn-ã _n-pn txm-akv F-gp-Xn ssk-t^m-kv Iz - - fn-bn {]-kn- o-i-cn- ""ss{i-ãv C kmw-kv'' F- Cw- o-jv B - n- ƒ ssz-h im-kv-{x-]-cam-b hn-`m-k-øn-epw (bp-h-p-\ hn- `m-kw), tum-œ hn.pn. Ipcy F-gp-Xn Hm -sse-\n {]-kn- o- I-cn- ""C-tam-j-W-en t^m- -kv-sv sx-dm- n C A-tUm-f-k v-kv {Ko-^v h - v: hm- v sl -]v-kv sl -Øn {Ko-hnw-Kv'' Cw- o-jv Iu -kn-enw-kv hn-`m-k-øn-epw, tpm-tam Ko-h - o-kn-s ""\ns ssz-h-sø F-Xn-tc - m '' F- Km-\w kw-ko-x hn-`m-k-ønepw A-hm -Up-Iƒ- v A -l-ambn. A-hm -Up-Iƒ 2015 Pq-sse 02 ap-x 05 h- sc ku-øv I-tcm-en-\m-bn, {Ko hn- n h- v \-S-Ø-s -Sp- ]n.kn.f.f.si tim -^d -kn hn-x-c-ww sn-øp- -Xm- Wv. Xm-a-k-ku-I-cyw D-d- p-h-cp- Øp-hm A-hm -Up tp-xm- ƒ F-{X-bpw s]- - v tim -^-d kn-\v c-pn-kv-{s sn-øp-hm-\-`y - n- p- p. si.]n.u-ªp.f-^v t\m -Øv A-ta-cn- -bp-ss {]-kn-u m-bn tum-œ _m-_p txm-a- pw, ssh-kv {]-kn-u m-bn ]m-ã txm-a-kv In-S-ßm-en-epw, sk-{i- -dn-b-bn {_-Z cm-p B-cy- - n-bpw, tpm-bn v sk-{i- -dn-bmbn ]m-ã tpm txm-a- pw, {Sj-d-dm-bn {_-Z tpm-bn-kv ]n. am- Xyq-kpw te-un-kv tim -Un-t\- -dm-bn kn-ã tj -fn Nm-t mbpw {]-h -Øn- p h-cp- p. acp- - -bpss sabn-enwkv enãv ]pxp- p- p. IpSn-»n-I- msc sabn-enwkv enãn \n pw \ot - n-h-cp- -Xn tjz-ap- v. Pq c mw e w apx IpSn-»nI m v acp- e`n- p- -X-. sabn-enwkv enãn \n pw t]scm-gnhm-im km[y-x-bp- -h Zb-hmbn DS Xs Hm^o-kp-ambn _ -s -Sp-I. C ybn FhnsS \n pw t\cn v _m v A u- n acp- - -bpss hcn-kwjy Ab-bv mw. sam-ss_ : Ab- -Xn-\p-tijw Zb-hmbn Fkv -Fw-Fkv snøp- Itbm t^m hnfn- p-itbm snøp-i. acp- - -bpss {]h Ø- \-߃ Hcp sszhn-i-ip-{iq-j-bm- Wv. Zb-hmbn R߃- mbn {]m n- p-i. kw`m-h-\-ifpw hcn-kw-jybpw \ In kl-i-cn- p-i. acp- amt\-pnwkv t_m Uv ]Ww Abv p Bfns d^d kv \ºdpw t]cpw t^m \ºdpw Adn-bn- p-at m MARUPPACHA, South Indian Bank, Branch : Thiruvalla Account Number: , IFSC Code: SIBL

8 8 ka-im-eni ]{XnI G-jy-bn-se G- -hpw h-en-b Ip-cn-iv ]m- n-ÿm-\n I-dm- n: G-jy-bn-se G- -hpw h-en-b Ip-cn-iv ]m- n-ÿm- \n. 140 A-Sn D-b-c-Øn-ep- _p- - v {]q-^v Ip-cn-iv I-dm- n-bn-se tkm-c J-{_n-ÿm sk-an-tø-cn-bn-em-wv ÿm- ]n- p- -Xv. {In-kv-Xy hy-h-km-bn-bm-b ] -th-kv sl dn Kn- m-wv Ip-cn-iv \n -am-w-øn-\p ]-Ww ap-s- n-bn-cn- p- -Xv. \n -am-w-{]-h -Ø-\-ß-sf kw-_- n- hn-h-c-߃ \n -am-ww A-h-km-\n- pw-h-sc sh-fn-s -Sp-Øn-bn-cp- n-. F- m, 21 ap-kv-enw sxm-gn-em-fn-i-fn 20 t]-cpw \n -am- W-Øn-\n-sS a-s-ßn-t m-bn-cp- p. S I-W- n-\p Ão-epw C-cp-ºpw kn-a pw D-]-tbm-Kn- m-wp Ip-cn-in-s \n -am-ww ]q -Øn-bm- n-bn-cn- p- -Xv. _p- - v {]q-^m-b-xn-\m B- {I-a-W-ß-sf A-Xn-Po-hn- m-\pw km-[n- pw. 20 A-Sn Xm-gv- N-bn A-Sn-Ø-d \n -an- m-wv Ip-cn-iv ÿm-]n- n-cn- p- sx- v ] -th-kv sl -dn Kn ]-d- p. I-dm- n-bn-se 2.1 tim-sn h-cp- P-\-kw-Jy-bn ]-Øp-e- -Øn Xm-sg am-{x-am-wv {In-kv-Xy P-\-kw-Jy I-dm- n-bn-se {In-kv-Xy ]- n-bn \-S- Nm-th B-{I-a-W-Øn \qdn-e-[n-iw t] sim- -s - n-cp- p. kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 1 mw t]-pv Xp-S Xp-S - p \-S- N - -bn, hn-j-bm-h-x-c-w-tøm-spw I -Ω- ]- -Xn-I-tfm-Spw {]-Xn-I-cn- v, si.- kn.-f.-f-kv. s A-ta-cn- -bnep- k-am- -c-{]-ÿm-\-am-b Iv- \m-\m-b A-tkm-kn-tb-j Hm- ^v t\m -Øv A-ta-cn- (si.-f.- F.-F.)- -bp-ss {]-Xn-\n-[n-I-fmsb-Øn-b tpm-bn H-d-h-W- p-fw, tpm -Pv sp. ]q-gn- m-em F- nh-cpw bm-t m-_m-b k-`-bn-se Iv-\m-\m-b hn-`m-k-sø {]-Xn-\n- [o-i-cn- v Ip- p-]-d-ºn ]p- qkv, si.-kn.-b.fw s\ {]-Xn- \n-[o-i-cn- v si.-si. tpm-kv I- -Øn, A-Uz. C-μp-te-Jm tpm-k-^v, ^m. jn-_p si.-]n., s{]m-^. Cu- F- n-h-cpw kwkm-cn- p. {]-iv-\m-h-x-c-w-tøm- Spw I -Ω-]- -Xn-tbm-Spw si.-kn.- B.-Fw. Iv-\m-\m-b {^o-uw aqhv-sa v F- t]-cn i- -amsbm-cp kw-bp- k-a-c-k-an-xn cq-]o-i-cn- p {]-h -Øn- p- -Xnt\m-Spw ]q -Æ-am-bn tbm-pn- psim- p- -Xm-bn-cp- p. {]-Xn-Ic-W-ß-sf- mw. Cu kw-cw-`-øn- \v bm-t m-_m-b Iv-\m-\m-b hn- `m-k-øn-s Iq-Sn ]- m-fn-ø-ap- 5- mw t]-pv Xp-S m-ip-sa- v Ip- p-]-d-ºn ]p- q-kv D-d- p-\ -In. {]-ta-b-øneq-ss B-cw-`n- p- k-a-c-]-cn-]m- Sn-Iƒ-s m- w, _n-pp D-Xp- p-tikn-ep- m-b A-\p-Iq-e-hn-[n-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn-ep- \n-b-a- \-S-]-Sn-Iƒ- pw hn-p-b-km-[y-xbp-s - v A-Uz. C-μp-te-J A- `n-{]m-b-s - p. tim- -bw cq-]-x, Io-gn-sem-cp cq-]-x-bn- m-sx A- Xn-cq-]-X-bm-b-Xn-s -bpw H-cp kzbm-[n-im-c (kp-pp-cn-kv N - v) k- `-sb- -t]m-se {]-h -Øn- p- - Xn-s -bpw ]n- n-ep- I- - fn-iƒ h-øn- m Im-cym-e-b-hpam-bn _- -s - v sh-fn- -ØpsIm- p-h-tc- -Xp-s - v ^m. jn-_p si.]n. A-`n-{]m-b-s - p. kz-hw-i-hn-hm-l-\n-jvt F- Zp-cm-Nm-cw F-Sp-Øp-I-f-bp-hm th- A-\p-Iq-e \-S-]-Sn-Iƒ kzo-i-cn- -W-sa- v tim- -bw cq- ]-Xm- y- -t\m-sv B-h-iy-s - psim- p- {]-ta-bw k-tω-f-\w ]m- m- n Cu hn-j-bw kw-_- n- v {^m -ko-kv am - m- m-bv- p \n-th-z-\w \ -Ip- -Xn-\pw, C -Uy kn-hn tim-s-xn-sb k-ao-]n- p- -Xn-\pw Xo-cp-am-\n- p. tbml- msâ XS-h-d-bpsS In-g- p-\n- v B-{I-a-W-ap- mbm P-dp-k-se-an-s\ {]-Xn-tcm-[n- p-i F- e- y-am-wv C-Xn-\p ]n- n D- m-bn-cp- -Xv. {In-kv-Xphn-\v ap -]pw ]n -]p-ap- G-Xm- \pw \q- m- p-i-fn C-Ø-cw B- {I-a-Ww D- m-tb- pw F- v `-bs - n-cp- p. P-dp-k-se-an-\p-ti-jw Cu tim- -I-fm-Wv {Ko- v hm-kv-xp-inev-]-øn-s A- n-a-im-e (lm-kvtam-wn-b ) cq-]-hpw sl-tdm-znb, B-Zy-Im-e tdm-a F- o am-xr-i-iƒ- p D-Zm-l-c-W-hpw (amk-zm), sl-tdm-zn-tbm, ln -ti- \n-b, kn-t{]m-kv, tum- v, A-e- Iv-km-{ n-tbm F- n-h-bm-wv Cu tim- -Iƒ). A-Xp-sIm- v R- ß-fp-sS K-th-j-W-kw-Lw ]- na-xo-c-øv (sh-ãv _m- n ) G-sdk-a-bw sn-e-h-gn- v a-t -d-kn-s\ Iq-Sp-X sa- -s - co-xn-bn A- dn-bm {i-an- p. C-h-bp-sS ss]-xr-i-øn-s sh-fn- -Øn C-Xn-s kn- m- - ]-c-hpw hm-kv-xp-in-ev-]-]-c-hp-am-b ]p-\ -\n -Ωn-Xn kr-jv-sn- m I- gn- p. lw-tk-dn-b A- m-z-an Hm-^v B -Sv-kn-s ]p-cm-h-kv-xp-k-th-j- W-kw-Lw C-t mƒ {i-an- p- -Xv Ip-So-c-ß-fp-sS kw-c- -Ww \n-e- \n -Ø, A-\m-Ãn-tem-kn-kv ]p- \ -\n -Ωn-Xn F- n-h-bn-em-wv. {Sm -kv tpm -Zm-\n-se a-t -d-kns ]p-\ -\n -Ωn-Xn-sb- p-dn- v Cu te-j-\w F-gp-Xn-b Bƒ a- t -d-kn-s ]p-cm-h-kv-xp-im-kv-{xhpw hm-kv-xp-in-ev-]-hpw kw-_- n- v B-Zy-am-bn H-cp {]-_- w X-øm-dm- n {]-kn- o-i-cn- p. a-t -d-kn-s N-cn-{X-sØ- pdn- v im-kv-{xo-b-am-bn X-øm-dm- nb A- n-a-dn-t m - m-wv C-Xv. anem-\n-se F-Un-tkm-Wn tx-dm km- m {]-kn- o-i-cn-, "a-t -dkv' I F io j-i-ap, Pdpksew Jerusalem Studium Biblicum Franciscanums - s Collectio Maior F A m-z-aniv XpS {]kn- o-i-c-w-øn 53- mw hmey-ambn Cu dnt m v {]kn- o-i-cn- n- p- v. Ipº-\mSv sk ]n.ssh.]n.f. `mcm-hm-lniƒ Ipº-\mSv: C Uym s]s -t mkvxv sszh-k-`- Ipº-\mSv sk ]n. ssh ]n. F. bpss te p `c-w-k-an-xnsb amcma sf. ]n. kn. lmfn \S P\-d t_mun-bn sxc-s - Sp-Øp. {]kn-u mbn PÃn s\sp-th-en-, sk{i dn-bmbn Chm. ªk Ipgn- m-e, {Sj-dm-dmbn s\hn aßm v, ]ªn-kn n I ho- \-dmbn Um\n-tb tpm Pv Ipº-\m-Sv, sshkv {]kn-u p-am-cmbn Chm. Imte_v Pn. tpm Pv, Chm. G{_lmw h Ko-kv, tpmbn v sk{i- -dn-am-cmbn ^n n ^nen- v, Chm. spbvk si. kmw, tã v {]Xn-\n-[n-bmbn kp\n ]q - n- F n-h-scbpw IΩn n AwK-ßfmbn ªk txma-kv, PntPm Bd- p-f, Pnt\mbv tpm, sdbvk G{_lmw, imap-th tpm Pv, npn kn. X - F n-h Xncs Sp -s - p. ]mã G{_lmw iap-th dnt -WnwKv Hm^ok-dm-bn- {]h Øn- p. ]mã Sn. sp. G{_-lmw, ]mã jn_p s\sp-th-en, Chm. spbnwkv tpmbn F n-h {]kw-kn- p. hwi-au-eo-i-x-bpss P\nXI {]iv\-߃ 1 mw t]-pv Xp-S n-cp- co-xn-bn -\n- pw hy-xyÿ-am-bn-cp- p. A-Xy-]q -Δ-am-bn \-S- n-cp- Iv-\m-\m-b k- -c hnhm-l-߃ H- -s - k-ap-zm-b-{`jv-sp-i-fn-epw Ip-Spw-_-hn-em-]-ßfn-epw H-Xp-ßn-\n- p. I-gn- ]- Xn-t\-gv \q- m- p-i-fm-bn Iv-\m-\mb hw-i-au-en-i-x t\-cn- {]-iv- \-ß-fp-sS ]-Xn- -S-ßv C- -sø X-e-ap-d h-f-sc Np-cp-ßn-b Im-e- Øn-\p- n A-\p-`-hn- p-i-gn- p. tz-io-b-x \-jv-s-am-b hw-i-au-en-i-x ti-c-f-øn Ip-Sn-tb-dn- m - Ø Iv-\m-\m-b- m A-h-cp-sS a- y-]q -Δ-tZ-i tz-io-b-x ap-dp-si- n-sn- m {i-an- -Xv kzm-`m-hn-iam-w-t m. k-ln-jv-wp-x-bv- v t]-cp-ti- ti-c-f-am-i-s IpSn-tbdn-b Iv-\m-\m-b- m-cp-ss tz-io-b hn-{`m- n I-\n-thm-sS Dƒ-s m- p. Im-e-{I-a-Øn a- y-]q -ΔtZ-io-b-X F -tum-km-an F- hn-hm-l-k-{º-zm-b-øn-te-bv- pw hn-hm-lm-\p-_- -B-Nm-c-Øn-tebv- pw Np-cp-ßn. a-e-bm-f-`m-j kz- -am- n-b-txm-ss Im-e-{I-a- Øn A-Xn-{I-an- v Io-gv-s -Sp- Øm {i-an- m-ø Xn-cp-hn-Xmw- Iq - -sim- n (ti-c-f) tz-io-b-xbpw Iv-\m-\m-b- m {]-Xn-tj-[w H- pw C- m-sx kz- -am- n. I-gn- \q- m- n-s A- ytøm-ss D- m-b Iv-\m-\m-b- mcp-ss hn-]p-e-am-b A-ta-cn-, bq-tdm-]y Ip-Sn-tb- w c- mw Ip- Sn-tb- - m-cp-ss tz-io-b-hn-{`m- n- v ]p-xn-b am-\-߃ \ -In. {]- txy-in- v ]p-xn-b tz-i-sø c- N v Hm-^v tkm-uv ^m-an-en tim -{^ -kv Pq-sse 9 ap-x 12 h-sc \yq-tbm - v: t\m Øv A- tacn N v Hm^v tkmuns Ccp]XmaXv ^manen tim- -{^- -kv 2015 Pq-sse 9 ap-x 12 h- sc I-W-Œn - v kv m-t^m -Uv ln - tlm- - -en sh- v \-S- pw. d-h. dq-un t_m- v, _n-j- v B {Uq _n -U, ]m-ã {InkvU -tkm, ]m-ã H-a tpm - v F- n-h-cmwv Cu {]m-hn-iysø tim -{^- kn-s ap-jy {]-kw-k-i-. ""C-Xm Rm th-kw h-cp- p'' F- -Xm-Wv Nn mhnjbw. ]m-ã tam-\n am-xyp, \yqtbm- - v (\m-j-w {]-kn- mw Ip-Sn-tb- - m-cp-ss c- mw X-e-ap-d _-lp.-tz-io-b-x-bp-ss A-kz-`m-hn-I-X-bn Ip-cp-ßn hwi-ip- n-bp-ss {]-k-iv-xn-sb tnm- Zyw sn-øm -Xp-S-ßn. in-yn-e-amb Ip-Spw-_-_- -ß-fp-sS ]-dp-zok-bm-b A-ta-cn- -bn P-\n- p h-f - c- mw X-e-ap-d Iv-\m-\mb- m tz-io-b-x C- m-ø, hnizm-k-[n-jvtn-x-a- m-ø hw-i-auen-i-x-bp-ss D-d- n- m-bv-a Nq- n- m-wn- m Xp-S-ßn. {]-txy-in- v b-lq-z-]m-c-º-cyw A-h-Im-is -Sp- Iv-\m-\m-b- m, b-lq- Z ]n- p-s-cm-ø hw-i/c- -ip- n ]n -Xp-S-cp- -Xn-s {]-k- n F- m-wv? F- tnm-zy-øn-\p ap -]n ]-g-b-x-e-ap-d Ip-Sn-tb- - m ]-I- p \n - p- p. X-eap-d-Iƒ B-h -Øn- p-]-tn- b- lq-z-]m-c-º-cy hn-izm-k-sø- mƒ a- y-]q -Δ-tZ-i tz-io-b-xbm-wv Iv-\m-\m-b hw-i-au-en-i- X-bp-sS A-ÿn-hm-cw F- A- dn-hv Dƒ-s m- m I-gn-bm-Ø ]-g-b-x-e-ap-d ]p-xn-b X-e-ap-d-bpsS bp- n-bn-ep-d- p \ym-b-hm-z߃- p ap -]n aq-i-cm-ti- nh-cp- p. A-Xn -Øn-I-fn- m-ø tem-iw thƒuv sshuv sh_v (www) Ipcpßn A{]-Xy- am-ip `qan-im-kv{x, kmaq-ly, kmwkvim-cni AXn Øn-Iƒ tic-f-ønse bph-x-e-ap-d-bnse Iv\m\m-b- m-sc-s m v Atacn- -bnse c mw Xe-ap-d-bpsS tnmzy-߃ Bh Øn- n- p- p. kmaq-ly, k`m \nb-{ -W-ß-sf- Ibpw `b v ]ndp-]n-dp- -ep-iƒ am{x-amb C sø tnmzy-߃ Ime-Øn-s, Adn-hns ae-sh- U v), ]m-ã cm-p kv- -dn-b, \yq-tp-gv-kn (ssh-kv {]-kn- U v), {_-Z h -Ko-kv h -Ko-kv, Um-f-kv ({S-j-dm ), ]m-ã Ãm en tpm - v, ^n-em-z -^n-b (bq- Øv tim -Un-t\- ), F- n-h-cpss t\-xr-xz-øn hn-]p-e-am-b \m-j-w I-Ω- n-bpw ]m-ã -amcm-b F.Fw. h -Ko-kv, tpm-tpm Zm-\n-tb, ^n-tpm-bn tpm- k, cm-p G-{_-lmw, Nmt m tpm - v, ^n-en- v txm-akv, G-{_-lmw Sn. tpm-kv, tpm - v txm-a-kv, hn -k h -Kokv, Pm-hn tpm - v, ]n.fw.- tpm - v, Nmƒ-kv txm-a-kv, tpmtam tpm-, k-æn D-Æq-Æn - F- n-h \m-j-w- {]-Xn-\n-[n- I-fm-bpw ]m-ã k-æn Xm-gmw- ]- w (ao-un-b tim -Un-t\- ), ]m-ã tpm ]n. sk -hn (Hm-Un- ), kn-kv- Ip- ptamƒ am-xyp, kn-kv- kq-k _n tpm F- n-hcpw tim - {^ -kn-s {I-ao-I-c-W-߃- v t\-xr-xzw \ -Ip- p. d-h. kn- Un. G-{_-lmw tem- I- ho-\-dm-b-pw {_-Z tu-hn-uv Ipcp-hn-f tem- tim -Un-t\- -dmbpw, {_-Z tpm - v h -Ko-kv, d-h. sd-pn ]n. sn-dn-bm, d-h kn-kn am-xyp-f- n-h tem- I-Ω- n `m-c-hm-ln-i-fm-bpw {]-h -Øn- p h-cp- p. -]m- n-en Bc-h-ß-fmbn amdmsx Xc-an-. Imen-I, tziob kmaqly {]k- n-bn- mø F tum-kman k{ºzmbw sxfnbn- m Ign- n- n mø blq- Z-]m-c-º-cy-Øns t]cn am- {Xw hcpw-x-e-ap-dbv v kzoim-cyam-iptam F v I -dn-b-ww. B-i-b-ßfpw XXz-ßfpw {]Xyb-im-kv{X-߃t]mepw A\n-b- { nb Adn-hp-I-fpsS IpsØm-gp- n IS-]p-g-Ip-tºmƒ blq-z- ]m-c-º-cy-sa I n-xp-cp-ºn F -tum-km-an v F{X-Imew ]nsn- p-\n m-\mhpw F v Nn n-t - -Xm-Wv. hf-cp AwK-kwJy; Npcp-ßp P\n-XI ssuth kn n Iv\m\m-b- m-cpss am{x-amb P\n-X-I-L-S-\-sb- p-dn v imkv{xob ]T-\-߃ H pw \S- n- p- -Xmbn Adn-hn-. \q m- p-i-fpss P\n-XI hn m\w ]Xn-t\gp \q m- p-i-fpss inbreeding pattern D Iv\m\mb- m-cpss P\n-XI LS-\-sb- p-dn v Bg-ambn Nn n- m t{]cn- n- p- p. Iv\m\m-b- mcpss F tum-kman Ncn-{X-Øns ]Ip-Xn-bn Xmsg-am{Xw ]g- -ap AjvI-\mjn blq- Z-cpsS P\n-X-I-im-]-Øns A- dnhv Iv\m\m-b- m-cpss P\n-X- I-`m-hn-sb- p-dn- p `oxn-bv v Bgw-Iq-Sp- p. AwK-kw-Jy-h - n- p-t mdpw hni-kn-t - - Xn\p-]-Icw Npcp-ßp P\n-XI ssuth kn n ]mc-ºcy ]n p- S -bpss t]cn Hcp P\n-XI ZpxJm- y-øn-te-bv mtwm Iv\m\m-b- msc \bn- p- -Xv?

9 9 ka-im-eni ]{XnI ip{iq-jm k-lmbn NncnbpwImcyhpw tum.-tpm Pv kmap-h 1 Xn-sam 2:5 ""ssz-hw H-cph-\-t m; ssz-h-øn-\pw a-\p-jy - pw a-[y-ÿ-\pw H-cp-h... a-\pjy-\m-b {In-kv-Xp-tb-ip X-s. K-em. 3:20 ""H-cp-Ø am-{xw F- n a-[y-ÿ th- n h-cn- I-bn- ; ssz-h-tam H-cp-Ø am- {Xw. tb-ip-{in-kv-xp-hn-s t]-cp-ifp-ss H-cp ]- n-i X-s ss_-_nfn-ep- v. A-h-s\, A -^-bpw H- ta-k-bpw, Im-cy-ÿ, kp-μ-c, D-Z-b-\- -{Xw, im-tcm-\n-se ]- \n-\o - q-hv, Xm-gv-h-c-bn-se Xm-ac, h-n-\w, Zm-ho-Zn-s th-cpw hwi-hpw, sb-lq-zm-bn-se knw-lw F- n-ß-s\ hn-fn- n-cn- p- p. \-Ωp-sS I -Øm-hn-\v ss_- _nƒ \ -In-bn-cn- p- A-t\- I t]-cp-i-fn H- m-wv ""a-[yÿ '' F- -Xv. th-z-`m-kw ho- pw hm-bn- p-i. F- m-wv a-[y-ÿ F- p ]-d- m? C-S-bn \n - p- hy- n-bm-wv a-[y-ÿ. c- p I- n-i-sf X-Ωn c- n- n- p- I-bm-W-bm-fp-sS tpm-en. hn-b- v-\mw bp- -Im-e-sØ a- [y-ÿ-\m-bn-cp- p sl -dn Inkn-Rv-P. Cu-Pn-]v- n-se {]-kn- U v A -h km-z-øn-\pw bn- {km-tb {]-[m-\-a-{ n sa-\- tlw s_-kn-\p-an-s-bn a-[y-ÿ- \m-bn {]-h -Øn- -bm-fm-wv A- ta-cn- {]-kn-u v Pn-Ωn Im -. ss_-_nƒ ]-d-bp- p, ""sszhw H-cp-h-\-t m, ssz-h-øn-\pw a-\p-jy - pw a-[y-ÿ-\pw H-cph... a-\p-jy-\m-b {In-kv-Xp X- t ''. C-Xn-t\m-Sp- _- - Øn \m-ep Im-cy-߃ Rm \n-ß-fp-ss {i- -bn sim- p h- cp- p: 1.c- p I- n-iƒ X-Ωn D- m-ip- A-`n-{]m-b-hy-Xym-k߃ F-fp- -Øn ]-cn-l-cn- m I-gn-bm-sX h-cp-tºm-gm-wv H-cp a-[y-ÿ-s\ hn-fn- p- -Xv. C-hn-sS k -Δ-i- -\m-b ssz-h-hpw a-\p-jy-ip-e-hpw X-Ωnem-Wv {]-iv-\w. B-Zn-bn sszsszh-øn\pw a\p-jy\pw at[y Hcp a[y-ÿ A-]m-I-X-I-fpw A-a-fn-Ifpw ]- p-tºmƒ Nn-e hn-zy-{]- tbm-kn- v h-f-sc th-k-øn X- Sn-X- m {i-an- p- -h-cp- v. A-{]-Im-c-ap- c- p {]-Xn-Ic-W-߃ \-ap- v t\m- mw. H-cp kv-iqƒ A- ym-]-i m- n C-cp- v Ip- n-i-sf ]Tn- n- m-sx D-d-ßp-I-bm-bncp- p. A-t mƒ A-Xm kv-iqƒ C -kv-s]-iv-s ]-cn-tim-[-\- bv- m-bn an- -th-k-øn {]-kv-xp-x m- n-te- v I-S- ph-cp- p. A- ym-]-i sr- nbp-w - v t\m- n-b-t mƒ tzjy-`m-h-øn \n-ev- p- C kv-s]-iv-s-sd-bpw, Nn-cn- p-sim- n-cn- p- hn-zym - n-i-sfbp-am-bn-cp- p I- -Xv. D-S -Xs - A- ym-]-i {]-tbm-kn- hn-zy: ""C-{]-Im-c-am-bn-cp- p X-]-kpw D-d- -hpw hm-ev-ao-in a-l -jn X-]-kv snbv-x-xv'' F- p ]-d- v A-`n-\- b-`m-h-øn A- ym-]-\w Xp-S - p. A-Xn-s A-Sn-ÿm-\-Øn A-`n-\-b-tØm-Sp-Iq-Sn ]Tn- n- phm A-km-[m-c-W I-gn-hp- A- ym-]-i-\m-bn A-t±-l-sØ ]-cn-k-wn- v tpm-en- -b- w \ - Ip-hm C -kv-s]-iv-s ip-]m - i sn-bv-x-xm-wv H-cp I-Y. H-cp h-en-b ]- - -dn- -S-bn H-cp kv-{xo-sn- v ]m-h-bv- m-bpss ]-Ip-Xn-`m-Kw th-w-sa- m-hiy-s - p. A-hn-sS ]-Ip-Xn ap-dn- ]m-h-bv- m hn-ev- p- ]-Xnhn- m-xn-cp- n- pw kv-{xo X-s B-h-iyw ]-d- v I-S-bn-se tpmen- m-c-s\ A-e- n. F-s - n-epw ]-cn-lm-cw I-s -Øm-sa- v I-cp- Xn tpm-en- m-c am-t\-p-cp-ss ap-dn-bn-te- v I-S- p-sn- p. F- m {]-kv-xp-x kv-{xo A-bmsf A-\p-K-an- -Im-cyw tpm-en- mc {i- n- m-sx-t]m-bn. am-t\- P-cp-sS ap-ºm-si sn- v: ""A-hnsS H-cp a- n- v ]-Ip-Xn ]m-h-bv- m th-w-sa- v itn- p- p'' sh- v D- -Øn hn-fn- p ]-d- -tijw Xn-cn- p t\m- n-b-t mƒ A-Xm B kv-{xo C-Xp ti- p-sim- hn\ Nn Iƒ tum. Fw.Fkv. km-aph v \n-ev- p- p. A-t mƒ amt\-p-tcm-sv tpm-en- m-c ]-d- -Xv: ""Cu am-\y h-\n-x-bv- v A-Xn-s a-t ]-Ip-Xn th- W-sa- v ]-d- n- p- v''. G-Xmbm-epw X-Sn-X- m {]-tbm-kn- hn-zy ^-en- p. ]-Ip-Xn ]mh-bv- m ap-dn- -Xv kv-{xo- v sim-sp-øv am-\y-x-tbm-ss bm- {X-]-d- p. ta - -d- c- p I-Y-Ifpw X-{ -]-c-am-bn hn-zy-{]-tbm- Kn- -Xn-s D-Zm-l-c-W-ß-fm-Wt m. H- pw ssh-im-sx {]-Xn- I-cn- -Xm-Wv a-s m-cp Im-cyw. C- Xv Nn-e-cp-sS I-gn-hm-Wv. A-Xv \- -bv- m-tbm Xn- -bv- m-tbm D-]-tbm-Kn- mw. sx- n- m-c-w- Iƒ A-I- p- -Xn-\pw, A-_- w ]n-w- -Xn \n- pw c- -s -Sp- -Xn-\pw a- pw C-{]- Im-c-ap- {]-Xn-I-c-W-߃ k- lm-b-i-c-am-sb- v h-cmw. F- m k-xy-sø h-f-s m-sn- p-hm-\p- ]-co- -bpw C- txm-ssm- w D- m-ip- p. k-xysø _-en-i-gn- p-sim- v {]- tbm-kn- p- hn-zy-iƒ ]n- o- Sv lm-\n-i-c-am-bn Xo-cp-hm-\n-Sbp- v. hw a-\p-jy-s\ X-s kz-cq-]-ønepw km-zr-iy-øn-epw kr-jv-sn- p. \-Ωƒ Ip-c-ßn \n- p- m-bsx- v hn-iz-kn- m-\m-wp \n߃- m-{k-l-sa- n A-Xm-bnt m-fq. Rm A-h-sb-t m-seb- C-cn- p- -Xv, Rm A-hsb-t m-se-b- {]-h -Øn- p- - Xv, F-\n- v hm-g- -gw C-jv-S-hp-a-! A-h-sc ssz-hw B- n-b txm- -Øn-se hr- -^-e-߃ A-h - v C-jv-Sw t]m-se Xn- mam-bn-cp- p, H-sc-Æw H-gn-sI- -\- -Xn- -I-sf- p-dn- p- A-dn-hns hr- -^-ew. Xn- p- \mfn A-h a-cn- pw F- p sszhw ]-d- p. B-Zm-apw `m-cy-bpw ssz-h-iev-]-\ ew-ln- p-i-bpw ]m-]n-ifm-bn-øo-cp-i-bpw sn-bv-xp. A- ß-s\ a-\p-jy-ip-ew ap-gp-h-\pw ]m-]-øn ho-wp. tdm-a. 5:12 ""A-Xp-sIm- v G- I a-\p-jy-\m ]m-]-hpw ]m-]- Øm a-c-w-hpw tem-i-øn I- S- p. C-ß-s\ F- m-h-cpw ]m-]w sn-bv-i-bm a-c-ww k-i-e a- \p-jy-cn-epw ]-c- n-cn- p- p''. B-Zmw A-\p-k-c-W-t -Sv Im- Wn- A-t -cw im-co-cn-i-am-bn a-cn- n- n-. F- m-e-h B-flo- I-am-bn a-cn- p. a-c-ww th -]m- Sm-Wv. im-co-cn-i a-c-ww F- -Xv tz-ln-bpw B-flm-hpw tz-l- Øn \n- pw th -s]-sp- -Xm- Wv. B-flo-b a-c-w-am-i-s, a-\pjy ssz-h-øn \n- pw th - s]-sp- -Nm-Wv. A-ß-s\ \mw kv-t\-l-hm-\mb ssz-h-øn-s i-{xp- -fm-bn am-dn. Xm-\p-am-bn Iq- m-bv-a B-Ncn- p- -Xn-\m-bn- m-bn-cp- p sszhw B-Zm-an-s\ kr-jv-sn- -Xv. B Iq- m-bv-a hn-t -Zn- -s - p. F- m ssz-hw B-Zm-an-s\-bpw A- h-s k- -Xn ]-c-º-c-i-sf-bpw hn-fn- p- p: ""a-s-ßn h-cq, Rm \n-ß-sf kv-t\-ln- p- p''. a-\p-jy-\pw X-s A-Sp-tØ- v a-s-ßn h-cp- -Xn-\p- G-I h-gn X-s ]p-{x-\m-b tb-ip-{inkv-xp B-sW- v ssz-h-øn-\-dnbm-am-bn-cp- p. H-cp ]p-tcm-ln-x- \n-eq-ss-b-, G-sX- n-epw k - {]-hr-øn-i-fn-eq-ss-b-, a-dn- v tbip-{in-kv-xp-hn-eq-ss. tb-ip ]-d- p ""Rm X-s h-gn-bpw k- Xy-hpw Po-h-\pw B-Ip- p...'' 2. a-[y-ÿ C-cp-I- n- I-fp-sS-bpw Xm-ev-]-cy-sØ ]-cn- K-Wn- p- p. A-h ]- w ]n-sn- p-i-bn-. K-em. 3:20 A-h H-cp-h-s a-[y-ÿ-\-. \-Ωp-sS a-[y-ÿ- \m-b tb-ip-{in-kv-xp ssz-h-øns Xm-ev-]-cy-߃ kw-c- n- ptºmƒ X-t km-[p- -fpw \n- -lm-b-h-cp-am-b \-jv-s-s - ]m- ]n-sb-bpw A-h ]-cn-k-wn- p- p. \mw Po-hn-X-Øn ITn-\-amb Im-cy-߃ sn-bv-xn-cn- p- p. C-\n \-ap- v Xn-cn- p t]m-bn ho- pw B-cw-`n- p-hm I-gn-I-bn-. H-cp ]- m-f- m-c-\v bp- -ap- - Wn-bn h- v ITn-\-am-bn ap-dn-th- p. Iym-]v- A-h-s A-Sp-Øp ap- p Ip-Øn-bn-cp- n- p tnm-zn- p ""tam-t\, Rm \n-\- p th- n F-s - n-epw sn-tø- -Xpt m?'' ]- m-f- m-c ]-d- p ""km, F-\n- p th- n F-s - n-epw sn-øp-hm H-cm-sf F-\n- m-h-iy-an-. Rm sn-bv-x Imcy-ß-sf \o- n- -f-bp-hm I-gnbp- H-cp-h-s\-bm-Wv F-\n- mh-iyw''. A-tX, A-Xm-Wv tb-ip snøp- -Xv. \n-߃ tb-ip-hn-s\ \nß-fp-ss Po-hn-X-Øn-te- p - Wn- p-i-bpw \n-ß-fp-ss ]m-]-ßsf G- p ]-d-bp-i-bpw sn-øptºmƒ, A-h \n-ß-fp-ss ]m-]- ß-sf -an- p-i am-{x-a-, C- Xp-h-sc-bpw H-cp ]m-]-hpw sn-bv- Xn- n- m-ø-h F- t]m-se \nß-sf ]-cn-k-wn- p-i-bpw snøpw. A-Xn-s\-bm-Wv \o-xo-i-c- Ww F- p hn-fn- p- -Xv. \mw \o- Xo-I-cn- -s -Sp- p. 3. H-cp a-[y-ÿ hn-p-bn- -W-sa- n, C-cp-I- n-i-fpw A-t\ym-\yw \n-c- p {]m-]n- m a-\- p- -h-cm-bn-cn- -Ww. c- p i-{xp- ƒ H-cp ta-i- ncp-h-i-hpw C-cn- p- p. A-h A- t\ym-\yw t\m- n-bn-cn- p- p. H- cp I- n ssz-hw. A-h ]m-]n- I-sf kv-t\-ln- p- p, A-h-sc I- cp-xp- p. A-h-\m-Wv ]m-]n-sb B ta-i-bv- -cn-in-te- p -Wn- -Xv sb-i 1:8 ""h-cp-ho, \-ap- p X-Ωn hm-zn- mw...'' 2 ]- s{xm. 3:9 B-cpw \-in- p t]m- Im-sX F- m-h-cpw am-\-km- -cs -Sp-hm ssz-hw C- n- p- p F- p Im-Wp- p. ]m-]n-i-sf kzo-i-cn- m ssz-hw H-cp- -ap- -h-\m-wv sh-fn 3:20 ""Rm hm- Xn - \n- p ap- p- p'' \n߃- v am-c-i-am-b H-cp tcm-kap-s - pw C-\n A- v B-gv-N Iq-Sn am-{x-ta \n-߃- v B-bpp- q F- pw I-cp-Xp-I. Cu tcm-k-øn-\v ^-e-{]-z-am-b a-cp- pw e-`y-a-. \m-emw B-gv-N-bn H-cp tum-iv-s \n-ß-sf k-ao-]n- n- p ]-d-bp- p ""Cu tcm-k-øn- \v H-cp a-cp- p R-߃ I- p-]n- Sn- p-. Cu Kp-fn-I I-gn- q, \n߃ ]q -Æ ku-jyw {]m-]n- pw''. Kp-fn-I I-gn- p- -Xn-\p ]- I-cw ""Rm I-gn- -bn- '' F- p ]-d- p \n-c-kn- m \n-߃ \- c-i-øn-te- p t]m-ipw, Xo -. Rm H-cp hn-hm-l-zq-xv \-S- Øp-I-bm-sW- p I-cp-Xp-I. Rm h-c tpm-wn-t\m-sv ""Cu \n - p- kv-{xo-sb X-s \nb-am-\p-kr-x `m-cy-bm-bn kzo-icn- p- -Xn-\p \n-\- p k-ω-x-amtwm? tcm-k-øn-epw B-tcm-Ky- Øn-epw Zm-cn-{Zy-Øn-epw k-º- Øn-epw A-h-sf kv-t\-ln- p-ibpw t]m- n ]p-e -Øp-I-bpw _- lp-am-\n- p-i-bpw sn-øp-tam? ""sn-øpw'' F- p h-c a-dp-]-sn ]-d- p. Xp-S - p Rm \-h-h-[p-hnt\m-sv C-tX tnm-zyw tnm-zn- ptºmƒ ""C- F-t m F-\n- p I-gn-I-bn- '' F-t m B-Wv D-Øc-sa- n A-h-sc `m-cym-` -Øm- - m-cm-bn {]-Jym-]n- p-hm F-\n- p I-gn-I-bn-. c- p t]- cpw X-øm-dm-I-Ww''. 4. H-cn- \n-߃ tb-ip-hns\ \n-ß-fp-ss c- -I-\m-bn kzo- I-cn- p I-gn- m \n-߃ A- h-\p-am-bn H- m-bn-øo-cpw''. A- h {Iq-in snm-cn- c- w sim- v A-h ap-jm- n-cw k- am-[m-\w D- m- n... X-t m-sp \nc- n- m-\pw...'' Nn-e \m-fp-iƒ- p ap-ºv i- n-tb-dn-b ]-i-bp-ss H-cp ]-ckyw Rm Im-Wp-I-bp- m-bn. ]-i-bp-ss _-e-sø- p-dn- v hni-zo-i-cn- p- -Xn-\m-bn A-h c- p a-c- -j-w-߃ tn -Øv H- n- p. Ip-d- p I-gn- v A-h-sb th -s]-sp-øm {i-an- p. ]-t km-[n- n-. Iq-Sp-X _-ew D-]- tbm-kn- -t mƒ a-c- -j-ww a- s m-cp `m-k-øv s]m- n F- n-epw ]-i tx- `m-kw C-f-Im-sX D-d- p X-s \n- p. ss_-_nƒ ]- d-bp- p ""ssz-h-øn \n- pw \-sω th -]n-cn- p- -Xm-cv?'' ssz-h-øn-\pw a-\p-jy - pw a-t[y H- a- y-ÿ... A-h-\m- Wv tb-ip. C- p X-s A-h-s\ kzo-i-cn- p-i. A-h-\p th- n Pohn- p-i. ]mã si.-c.g{_-lm-ans Bfl-I-Y-bpsS \memw ]Xn v ]pd-øn-d-ßn Ipº-\mSv: sf.-]n.-kn.-bpss ÿm]-i-cn-sem-cm-fmb ]mã si.-c. G{_-lm-ans {]kn- -amb Bfl-IY "tbip {InkvXp-hns Ffnb Zmk ' F {KŸ-Øns \mem-axv ]Xn v ]pd-øn-d-ßn. ]mã n.-f-kv. G{_lmw, Fw.-Fw. G{_-lm-an\v \ In {]Im-i\w \n hln- -p. kz Ko-b-[z\n ]ªn-t -j kn\mwv hnx-cw Npa-X-e. Atacn- -bnse hnhn[ tim {^ kp-i-fnepw tic-f-ønse {]apj ]pkvxiime-i-fnepw ]pkvxiw e`y-am-wv. tim n-iƒ v ^n n ]n.-amxyp: \bm-{km-bn bph-p-\-k-tω-f\w tsmsdmt m: Im\-Um-bnse hnhn[ ] -W-ß-fn \n p bph-p- \-߃ ]s -Sp- p Im\Um kv]ncn-nz bqøv dn{so v Hcp- ߃ ]q Øn-bm- p- p. Ncn-{X-{]-kn- -amb \bm-{k-bn n tk vkv Ae-b kv N v Iymºv sk -dn Pq 6 \v Bcw-`n- p Bflob ktω-f-\-øn tumivs n.]n.h Kokv m p-iƒ \bn- pw. ]mã _n\p tp _v A y- -X- hln- pw. kv]ncn- z bqøv ayqkniv Sow Km\-ip-{iq-j v t\xrxzw \ Ipw. \nc- -h[n {]txy-i-xif-s-ßnb Cu- k-tω-f-\-øns {]o dpn-kvt{s-j Bcw- `n- -Xmbn kwlm-s-i Adn-bn- p. {_Z kmw ]Sn- m-td- -c, PntPm tpm, spdmƒuv tp -_v, ªkn ^n n F n-h t\xrxzw \ Ipw. keme bqøv dn{so v keme: ]pxp-k-a -W-Øn\pw Bflob apt - -Øn\pw hgn-sbmcp n H.-]n.-F. keme bqøv dn{so- v kam-]n- p. s] -t m-kvx Akwªn akv - ns {_m v k`-bmb H.-]n.-F. kem-e-bn v {InkvXy A\Ivkv lmfn-emwv dn{so v \S- Xv. {_Z txmakv tpm Pns A y- -X-bn kmwk tpm Pv, kt mjv X -, s^bvøv F{_-lmw, A\ojv amth-en, su nkv sndn-bm, tpm_n txma-kv F n-h hnhn[ sk -\p-iƒ v t\xrxzw \ In. tum.amxyp kn.h Kokv apjy ktμiw \ In.

10 10 ka-im-eni ]{XnI F.-sF. tpm p-ip n hn-hm-l-zn-h-kw ho- n -\n- pw ]pd-s -Sm-\m-bn X-øm-sd-Sp-Øp-\n-ev- p- F-s kv-t\-ln-x-s A-cn-In-se-Ønb H-cp hr- -am-xm-hv B ssi-i-fn ]n- Sn- v, ap-j-tø- v kq- n- p-t\m- ns m- v ]-d- p- -\n-s ]- -bp-ss A- tx Om-b X-s -bm-wv \n-\- p- -Xv. \n-s I- -t mƒ Rm A-dn-bm-sX A-h-s\ Hm -Øp-t]m-bn! F-s kv-t\- ln-x-s ssi-i-h-{]m-b-øn -Ø-s A-t±-l-Øn-s ]n-xm-hv a-cn- p-t]m-bncp- p. X-s ]n-xm-hn-s cq-]w Hm -Ωns -Sp- m kv-t\-ln-x-\p-t]m-epw {]- bm-k-am-bn-cp- n-cn- mw. F- m h-f-sc h -j-߃- p-ap- ºv tem-i-øn -\n- v a-s-ßn-b ]n-xmhn-s cq-]w B hr- -bp-ss a-\- n am-bm-sx In-S- n-cp- p. tkm-jy ao- Un-b-I-fpw t^m-t m-{km-^n-bp-ss \q-x- \-km-t -Xn-I-X-bpw ho-un-tbm-bpw C- [ym\w Z i\w ]- -bp-ss Nn-{Xw.!! c-øn Xm-a-kn- n- p, \n-xy-hpw X- t m-ssm- w `- -W-Øn-\v C-cp-Øn. `- -Ww I-gn- p- -Xn-\n-S-bn Zm-ho-Zv B ap-j-tø- v ]-e-{]m-h-iyw t\m- n- m-wpw. X-t m-ssm- w C-cn- p- -Xv tbm-\m-ym X-s -sb- v txm- n- n- pw-hn-[w B a-i-\v ]n-xm-hn-s A-tX Om-b B-bn-cp- n-cn- -Ww. \n-s Cu ap-jw Im-Wp-tºmƒ Rm A-dn-bm-sX \n-s ]n-xm-hn-s\ Hm -Øp-t]m-Ip- p F- v F-s kv-t\-ln-x-t\m-sv B hr- -am-xm-hv ]-d- -t]m-se sa-^o-t_msi-øn-t\m-sv Zm-ho-Zv cm-pm-hpw ]-d- p- Im-Wpw. ap-s- -sc-bpw Ip-cp-S-sc-bpw shdp- p- kz-`m-h- m-c-\m-wv Zm-ho-Zv F- v Xn-cp-sh-gp-Øv ]-d-bp- p. F- m ap-s- -\m-b sa-^o-t_m-si-øn-s\ Im- Wp-tºmƒ sh-dp- -, kv-t\-l-am-wv txm- n-bn-cn- p-i. tbm-\m-ym-s Nn-{X- Øn t\m- p- -Xn-t\- mƒ hy- -ambn, sa-^o-t_m-si-øn-eq-ss tbm-\m-yms\ Po-h-t\m-sS- Im-Wp- -Xp-t]m-sebpw H- -an-cp- v `- n- p- -Xp-am-b {]- Xo-Xn Zm-ho-Zn-\v A-\p-`-h-s - n-cn- mw. \-h-pm-x-in-ip-hn-s\ Im-Wp-hm h- \-h-pm-x-in-ip-hn-s\ Im-Wp-hm h-cp- -h Ip- n-\v A- -s A-tX I-Æp-I-fm-Wv, A-Ω-bp-sS s\- n A-ß-s\ X-s - In- o- p- v F- n-ß-s\ in-ip-hn-\v B-cp-sS Om-b-bm-Wv F- v Nn-e-t mƒ N - sn-øm-dp- v. am-xm-hns -tbm ]n-xm-hn-s -tbm A-h-cp-sS ]q -Δn-Icp-sS-tbm Om-b \-Ωn Hm-tcm-cp-Ø-cn-epw P-\n-X-I-am-bn F-Øn-t -cp- -t]m-se, ho- pw P-\n- \-Ωn B-cp-sS Om-b-bm-Wv D- -sx- v a- p- -h D- p-t\m- p- p- v cp- -h Ip- n-\v A- -s A-tX I- Æp-I-fm-Wv, A-Ω-bp-sS s\- n A-ß-s\ X-s - In- o- p- v F- n-ß-s\ in-ip-hn- \v B-cp-sS Om-b-bm-Wv F- v Nn-et mƒ N - sn-øm-dp- v. am-xm-hn-s - tbm ]n-xm-hn-s -tbm A-h-cp-sS ]q -Δn- I-cp-sS-tbm Om-b \-Ωn Hm-tcm-cp-Øcn-epw P-\n-X-I-am-bn F-Øn-t -cp- t]m-se, ho- pw P-\n- \-Ωn B-cpsS Om-b-bm-Wv D- -sx- v a- p- -h D- p-t\m- p- p- v. D-b-c-Øn \n- pw P-\n- -h- ]n-xm-hn-s kz-cq-]w h-ln- p- p- v. kz-`m-hw, hm- p-i-ƒ, {]-hr- Øn-I-ƒ F- n-h-bn-eq-ss \-ap- p-th- n a-cn- \m-y-s\ a- p- -h Hm - phm C-S-bm-Ipw. Ir-{Xn-a-am-bn A-Xv D- m- p-hm-t\m, hym-p-am-bn A-tX `mhw A-\p-I-cn- m-t\m {i-an- p- -Xn Im-cy-an-, ssz-hw \-Ωn-te- v ]p-{x-s tx-p- v ]-cn-ip- m-flm-hn-eq-ss ]-I - v -X-cp-tºmƒ A-Xv kzo-i-cn- p-i-bpw sh-fn-s -Sm A-\p-h-Zn- p-i-bpw snbv-xm a-xn. Zm-ho-Zn-t\m-sSm- w `- -Ww I-gn- p- sa-^o-t_m-si-øv tbm-\m-ym- \m-bn A-`n-\-bn- m-t\m, tbm-\m-ym-s ssi-en-iƒ Ir-{Xn-a-am-bn A-\p-I-cn- mt\m H-cp-sº-tS- -Xn-. F-s kv-t\- ln-x hn-hm-l-zn-h-kw X-s ]n-xm-hns\ A-\p-I-cn- m {i-an- -tx-bn-, ]- t, X-s I- B hr- -am-xm-hn-\v X-s ]n-xm-hn-s\ Hm -Ω-h- -t]m-se \-ap- pw, \n-jv-i-f- -hpw \n -hym-p-hpam-b `- n-bn-eq-ss a- p- -h-cp-ss a-\- n kzm-`m-hn-i-am-bn {In-kv-Xp-hn-s cq-]w ]-Xn- p-\-ev-ip-hm C-S-bm-I-s. m-xn-cp- A- m-e-øv t^m-t m-tbm Nn-{X-ß-tfm H-s h-c- v Nn- n- v h-bv- p- -Xv Nn-e-th-dn-b Im-cy-am-bn-cp- -Xn- \m ]n-xm-hn-s Nn-{Xw A-t±-l-Øns ho- n C- m-bn-cp- p, a-\- n-epw C- m-bn-cp- p. F- n-epw X-s B-Ir-Xnbpw {]-Ir-Xn-bp-sa- mw Xm kz- -]n- Xm-hn-s cq-]w h-ln- p- -h-\m-sw- v B am-xm-hn-s hm- p-iƒ A-t±-lsØ Hm -Ω-s -Sp-Øn. ss_-_n-fn iu-en-s a-i-\m-b tbm-\m-ym-\p-am-bn Zm-ho-Zn-\p- _- w \-sω hn-kv-a-bn- n- pw. A-fn-b F- _- p-xz-øn-\- p-dw {]m-w-kv-t\-ln-x- \m-bn tbm-\m-ym-s\ A-t±-lw I-W- m- n-bn-cp- p. Zm-ho-Zn-s\ sim- p-hm iu cm-pm-hv ]-cn-{i-an- -t m-sg- mw tbm-\m-ym Zm-ho-Zn-\v A-\p-Iq-e-am-bn kw-km-cn- p-i-bpw c- -s -Sm h-gnsbm-cp- p-i-bpw sn-bv-xp. F- m \o cm-pm-hm-ip-tºmƒ F-s Ip-Spw-_- tøm-sv Z-b Im-Wn- -Ww F- v ap- ta X-s tbm-\m-ym Zm-ho-Zn-t\m-Sv A- `y - n- p-i-bpw A-t±-l-sØ-s m- v k-xyw sn-øn- p-i-bpw sn-bv-xn-cp- p. Ip-sd- m-ew I-gn- v s^-en-kv-xy-cp-ambp- bp- -Øn iu-epw tbm-\m-ym- \p-w a-cn- p-t]m-bn. ]n- o-sv Zm-ho-Zv cm-pmhm-bn-øo - p. tbm-\m-ym-t\m-sv sn-bv-x k-xyw Hm -Øv iu-en-s Ip-Spw-_-tØm-Sv Z-b Im-Wn- m Zm-ho-Zv Xo-cp-am-\n- p. c- p- Im-epw ap-s- m-bn-t m-b sa-^o-t_m-si- Øv F- H-cp a-i tbm-\m-ym-\v tijn- n-cn- p- p-sh- v A-dn- v, A-hs\ tx-sn- n-sn- v sim- p-h- v sim- mka-cn- kv t møv _m v Xncp-h m kphm Øm-`-h ti{μam n {]h Øn- p ""ka-cn- kv t møv _m v '' F- hkv{x tijcww tic-f-øn-\p ]pd-øp {Kma-ß-fnepw tn-cn {]tz-i-ß-fnepw, A l-x-bp- km[p- ƒ pw IqSmsX kp-hn-ti-jo-i-cww \S- p-sim- n-cn- p hnt -Pp-I-fn-epw, Bh-iym-\p-k-cWw anj-\dn kw-l-s-\-ifneqss hnx-cww sn-øp p. Cu {]h Ø-\-Øn ] p tncp- -Xn\v k`m-hy-xym-kan- msx Ghscbpw Wn- p sim p- p. tij-cn- p hkv{x-ßfpw, kw`m-h- \-Ifpw Xmsg ImWp- hnem-k-øn FØn-bv p-itbm, t^mwn _ -s -SpItbm snømw. kphm Øm `h, Sn.-sI. tdmuv, Xncph. t^m : {]h Ø-\- ssien 1. k`-i-fn \n pw, {InkvXo-b ÿm]-\-ß-fn \n- pw, kv qfp-i-fn \n pw. h-kv{x-ßfpw, kw`m-h-\-ifpw kzoi-cn- p- p. 2. hkv{x-߃ hnhn[ anj-\dn kwl-s-\-iƒ hgnbmbpw, t\cn pw hnxcww \S-Øpw. 3. h-kv{x-߃ hnx-cww snøp Xv kmº-øn-i-tijn Ipd- -h mbn-cn- pw. 4. D]-tbm-KtbmKy-amb hkv{x-߃ am{xta kzoi-cn- p-i-bp- q. 5. hkv{x-߃ Ae- n, as- n-ø-cww. t møv _m n \n v hkv{x-߃ kzoi-cn- p h 1. hkv{x-߃ FØn- p- -Xn-\p snehv ssi - p- -h Øs hln- Ww. AXn\v Ign-hn- m-ø-h v {]txyi ]cn-k-w-\-bn snehv hln v FØn pw. 2. GXp ÿe-øv, Ft mƒ, F{X-t] v hnx-cww \SØn F Hcp dnt m v Fgp-Xn-b-dn-bn- -Ww. hkv{x-߃ kzoi-cn- p ÿe-߃ : 1. FIvk _m -dn, imkv{xn tdmuv, tim bw t^m : , 2. Izbn-tem GP kokv sim w t^m , 3. timhq {]n v B Svkv IS-h-{, sim n t^m : , {]Imiv sh kv, FSXz Su, FSXz t^m , 5. ssk_ tim ]tdj, IhSnbm, Xncph\ ]pcw t^m , F nhn-s-ß-fmwv hkv{x-߃ kzoi-cn- p ÿe-߃. t møv _m p-ambn kl-i-cn- p-hm Xmev]-cy-ap- -h I ho\, t møv_m v, kphm Øm `h, Sn.sI. tdmuv, Xncp-h t^m : F hnem-k-øn _ -s -Sp-I. ho-spw ÿ-e-hpw hn-ev-]-\-bv- v ]m-bn- m-sv ap- p-tim- -bn 5 sk v ÿ-e-hpw ]p-xn-b-ho-spw, 5 sk pw C-cp-\n-e ho-spw hn-ev-]-\-bv- v TPM CONVENTION CALENDAR Kuala Lumpur... Jun USA (Ohio)... Jul Toronto... Jul Trinidad/El Salvador... Jul Germany... Jul Aug Switzerland... Aug. 7-9 Sierra Leone (Freetown)... Aug Paris... Aug London... Aug Mount Hagen (PNG)... Sept Port Moresby (PNG)... Sept Fiji... Sept New Zealand... Sept Australia (Melbourne)... Oct. 1-4 Nepal... Oct Tirupati... Oct Jammu/Cuttack... Oct Delhi/Andamans... Oct Kohima/Nagpur... Oct Nov Secunderabad... Nov. 5-8 Dubai... Nov Punalur... Nov Kenya (Nairobi)... Nov International Youth Camp... Nov Ernakulam/Vellore... Dec. 3-6 Kokkawila (Sri Lanka)... Nov

11 11 ka-im-eni ]{XnI hnhml ]c-ky-߃ v 750 cq] ]c-ky-߃ ssen-t^m-wnepw kzoi-cn pw t^m : acp- - -bn {]kn- o-i-cn- p ]ckyßfpss XpI \nß-fp-ss A- u n \n pw t\cn v _m n AS-bv mw. hnhml ]cky߃ kup-\y-ambn sh_vssk- n {]kn- o-i-cn pw. MARUPPACHA South Indian Bank, Branch : Thiruvalla Account Number: IFSC Code: SIBL Pentecostal parents invite proposal for their daughter D.O.B. 24/4/87, height 5''3, B.Sc Nursing (Goa), MBA (UK), from parents of professionally qualified boys interested in God's ministry along with job , ]p\ hn-hmlw jm P-bn \n pw Hcp amksø Ah-[n v \m n h- cp- Xpw ]p\ hn-hmlw B- {K-ln- p- -Xp-amb kndn-b {InkvXy s] -t m-kvxv bphmhv 42, 5'6, SSLC _m-[y- X-Iƒ C. _m[y-x-i-ƒ C- mø s] -t m-kvxp bph- Xn-I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n pw Btem-N-\-Iƒ - Wn- p-sim- p- p P \m ImgvN C m-øxpw \n- -b-a-]-c-ambn hnhm-l-_- w th s -Sp-Ønb s] -t mkvxp bphmhv 38, 160 cm, BA, ]p\ hnhmlw B-{K-ln- p _m[y-x-iƒ C- mø A\p-tbm-Py-amb hn-hm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p , hospw ÿ-e-hpw hn-ev-]-\-bv v I q- md F n-\n-bdnwkv timf-pn\p kao]w 80 sk v ÿ-e-hpw hospw Suitable proposal invited from Born Again boys for our daughter, 23 years, B- Tech. Working in IT Company in Hyderabad Syrian Christian pentecostal parents from Chennai invites marriage proposal for their daughter (27, 158cm, B.Sc. Nursing, working in Chennai) from the parents of pentecostal professional boys preferably working abroad with details. interested parents may please contact Pentecostal NRI Parents Invite Proposal for their Daughter (23/156cm) Working as BSc Nurse in Bangalore. Parents from God Fearing Professionally Qualified Working Boys may Contact or ]p-\ -hn-hmlw \n-b-a-]-c-am-bn hn-hm-l_- w th -s]-sp-øn-bxpw bmsxm-cp _m- y-x-ifpw C m- Ø kn-dn-b {In-kv-Xobs] -t mkvxv bp-hm-hv 40 h- bkv 5.8 hn-tzi-øv tlm-kv- ]n- -en tdun-tbmf-pn ss-iv- \n-jy-\m-bn tpm-en sn-øp p. _m- y-x-iƒ C m-ø-xpw (_n.f-kv.kn. t\-gv-kv/_n.f- Uv) ssz-h-`-bhpw D- bp-h- Xn-I-fp-sS am-xm-]n-xm- -fn \n pw hn-hmlm-tem-n-\-iƒ -Wn- p-sim- p- p. (hn-tzi-øp- -h - v ap -KW-\, km-º-øn-iw {]-iv-\-a.) , Proposals invited from a suitable groom for a BSc Nurse. 25 years old 167 cm fair color from a known pentecostal family. Please contact mobile Or apw-_-bn am-xm-hn-t\m-ssm- w Xm-a-kn- p- a-iƒ hnhm-l-tam-n-\w t\snb t\-gvkv 35 h-b-kv, 5'4,' Ip- n-iƒ 2, s]- -t m--kv-xv, `m-cy a-cn- ]p-cp-j- m- v ap -K-W-\ kndn-b s]-s -t m-kv-xp bp-hm-hv 38, 5.7, ITI π-_nw-kv h - v sn-øp p. A-\p-tbm- Pycm-b s]-s -t m-kv-xp bph-xn-i-fp-ss am-xm-]n-xm- -fn- \n pw hn-hm-lm-tem-n\- I-ƒ -Wn- p p , ho-spw ÿ-e-hpw hn-ev-]-\-bv- v ]m-bn- m-sv sh- m- - n-bn 5 sk v ÿ-e-hpw ]p-xn-b C-cp-\n-e-ho-Spw, Xn-cp-h- s]-cn-ß-c-bn 6 sk v ÿ-e-hpw ho-spw hn-ev-]-\-bv- v sn-ß- q ]p-ø -ho- n -]-Sn- v G-g-c sk v ÿ-e-hpw ]p-xn-b C-cp-\n-e-ho-Spw hn-ev-]-\-bv- v (t{_m- th- ) MATRIMONIALS Xt X- mø Imc-W-Øm hnhml_ w th s]-sp-ønb s]s -t mkvxv bphmhv 36/170 sk.-ao, sf.- n.sf Ign v Ce-Iv{So-j t^m- - am-\mbn JØ-dn tpmen snøp- p. A\p-tbm-Py-amb hnhmlm-tem-n-\-iƒ Wn- p-sim- p- p. (t\-gvkp-am v ap K- W-\) , ]p\ hn-hmlw B{K-ln- p- Xpw Bkvt{S-en-bm-bn ÿn-cw tpmen-bp- Xpw I- tøm-en- - -bn \n pw c n- -s kpμ-c-\mb s]s t mkvxp bphmhv 36, 5'6 B.Com A\p-tbm-Pyamb bph- Xn-I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p-sim- p- p , kmºh s] -t mkvxp bphxn 24, 152 cm P\-d t\gvkv. s] -t mkvxp bphm- -fpss amxm-]n-xm- fn \n pw hnhm-lm-tem-n- \-Iƒ Wn- p-sim- p- p , s] -t mkvxv bphmhv (ItØm-en m k`-bn \n pw X\n v hnizm-k-øn h - Xv) 33 hb- v, Dbcw 5'10. Ccp- \n-dw. tpmen sp.kn._n Hm td-. c n- -s v hnizm-k- Øn \n p amxm-]n- Xm- -fn \n pw hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p (Pentecostal parents invite proposal for their legally divorced boy, 33 yrs./5.9" doing own business in Kerala. Parents from born again & God fearing girls, please respond with details and photograph to kv\m\-s v hnizm-k-k-`bn Bbn-cn- p bphmhv (MA) 27 5'5 (im-co-cn-i-ambn sndnb sshi-ey-ap- v) kam- \-am-btxm A m-øtxm Bb hnizm-k-k-`-bn D s] Ip- n-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn- p- p. Ct m-ƒ amxm-]n-xm- -tfmssm w Zp_m-bn Bbn-cn- p- p. sk]v w-_ BZyhmcw \m n hcpw Second marriage proposals (widows or divorced) are invited for pentecostal boy (29/ 178) well educated and working, fair and interested in ministry of Lord along with job. To see his photos in WhatsApp No from the parents of girls (pentecostal any) with no liabilities preferably working from abroad. Kindly contact Mob of parent s]- -t m-kv-xp ]m-ã-dn-s a- Iƒ, 24/162 sk.ao, _n.-timw, Fw._n.F. tpm-en sn-øp p. hn-zym-`ym-khpw tpm-en-bp-ap- B-flo-bcm-b bp-hm- -fpss am-xm-]n-xm- -fn \n- v hn-hmlm-tem-n-\-i-ƒ Wn- p- p. (hn-tzi-øv tpm-en D- -h - v ap- -KW-\) , ho p-tpm-en v Zp_m-bn s]s t mkvxp `h-\-ønte v ho p-tpm-en v kv{xosb Bh-iy-ap v ÿ-ew hn-ev-]-\-bv- v I-t m-sv 5 sk v ÿ-e-hpw ]p-xn-b C-cp-\n-e-ho-Spw, hn-ev-]-\-bv- v

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla , Phone: R.N.I. Reg No.67619/97 Postal Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Date of Publication lm shãv Sohn-tbm-sSm w Ct mƒ cpnã snøp- -h v {]txyi kup-\yw. FOLLOWING IN THE FOOT STEPS OF ST. PAUL THE ISLAND OF PATMOS SEVEN CHURCHES OF REVELATION 13 DAYS JOURNEY Fs^-skmkv s] - -sam-kv k -±nkv e-shm-zn ym AMPHIPOLIS NEAPOLIS BEREA KALAMBAKA ROME Kƒ^v, Ata-cn-, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n p h pw bm{xm kwl-øn tncm {Iao-I-c-W-߃ snøp- p. Christianity and its Beginnings kv-ap m Xp-b-ssY-c ^n-e-sz -^y PHILIPPI THESSALONICA VERGINA ANCIENT CORINTH VATICAN ]utemkv k -cn \msp-i-ƒ tbml- ms\ \msp-i-s-ønb ]tflmkv Zzo]v shfn- msp ]pkvx-i-ønse 7 k`-i-fpss \msp-iƒ ]pxnb \nb-a-im-esø \mspw \K-c-ßfpw kphn-ti-j-øn\p km yw hln \msp-iƒ ss nƒ ]Tn- p- -h v ]pxnb Z i\w \ Ip- p. Beyond PATMOS H-tŒm-_ 6\v bm{x ]tflmkv >S n > {Kokv > tdmw > høn- m shfn msv ]pkvx-i-ønse k`-iƒ ]utemkv k -cn \msp-iƒ Contact: , ]pxnb\nb-aøns -\m- n-eqss Hcp Znhy k mcw Patmos Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

`G 12 */" T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S.

`G 12 */ T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S. 01(( +,-. ()*) $%&' "#! : : % $& - "#$ :, (!" -&. #0 12 + 34 2567 () *+ '!" #$%& ; 2 "1? + @)&2 A5&2 () 25& 89:2 *2 72, B97I J$K

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6 P 1 P 2 y sd fx s d fsh z ys P 3 P 4 my, ms, m, m, m, m P 6 d d P 7 m y P 5 m m s P 10 y y y P 8 P 9 s sh, s, ss, sd sds, s, sh sv s s P 11 s P 12,, m, m, m,, dd P 13 m f m P 18 h m s P 22 f fx f fsh fm

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3 - - - - ff ff - - - - - - B B BB f f f f f f f 6 96 f f f f f f f 6 f LF LZ f 6 MM f 9 P D RR DD M6 M6 M6 M. M. M. M. M. SL. E 6 6 9 ZB Z EE RC/ RC/ RC/ RC/ RC/ ZM 6 F FP 6 K KK M. M. M. M. M M M M f f

More information

TESA IP40 protection against dust (TLC) Connector for a forward thinking approach to your overall quality control system

TESA IP40 protection against dust (TLC) Connector for a forward thinking approach to your overall quality control system V : 30.0.20 P x VA www.p. V 22 - EN N P p k, Cp y w A V IP0: A IP0, E b p y, y 7, E! P I v p b A E k w p b f 3 p, w IP7, w-c p. A b PC k w EA IP7 B IP7 p q - I EA Lk C (LC) f fw k pp y v qy y A w y w p

More information

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x Assignment ID: 1 Name Date Period Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x 5) au xv av xu 6) xbz x c xbc x z 7) a w axk a k axw 8) mn xm m xn

More information

SPACE TYPES & REQUIREMENTS

SPACE TYPES & REQUIREMENTS SPACE TYPES & REQUIREENTS 2 Fby 2012 Gys Sh Typ: K E H 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Ajy D (Hh Sh) F A Dsps Th fs f phys hs vv sps f h hhy fsy f vs. Phys s hf w fss wss hh vy hy-bs s f hhy fsy hs. Gy sps sh

More information

I;;"" I _ t. . - I...AJ_ ~I 11 \_-., I. LIfI.l..(!;O '{. ~- --~--- _.L...,.._ J 5" i. I! I \ 1/ \. L, :,_. RAmE ABSTRACT

I;; I _ t. . - I...AJ_ ~I 11 \_-., I. LIfI.l..(!;O '{. ~- --~--- _.L...,.._ J 5 i. I! I \ 1/ \. L, :,_. RAmE ABSTRACT 5 ;; _L_ 7 9 8 A Ll(;O '{ L _ OFFCAL RETURNS GENERAL ELECTON RAmE 98 9 w ;; (k4(ap 'A ' lee S'T'lTE 5'C TU AS c ; _ l6l>'

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

ConnectJuly Heartily Congratulations

ConnectJuly Heartily Congratulations cjy 2017 Oy F h Mmb f F Lc S Gp Awd f FL Id - B Hy M. Ahk Km A G, mmc Hd Id f h cb whch d h c d h wd. I h h mk cmp whch v-ch; h chvm vy dcv. I mm cb d hw h cmmm wk h pd ff d h j h b. W cfd w m, d m dp

More information

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw ss{xam-kni G{]n Pq 2017 ]pkvxiw 16 e w 2 (kz-imcy hnx-c-w-øn\p am{xw) ]{Xm-[n] kanxn dh.tpm k hdpkokv (snb am ) dh._n\p txmakv (No^v FUn ) {io.amω amxyp (I ho\ ) {io. ]n.sp.tpm Pv {io.kpp si.nmt m {io.tpm

More information

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn s{]mhn jy-e- s ktµiw ""simth- -I-fpsS Dd v Npa-cp-I-fpsS I\-a-, ]ns tbm AXn ]m - p- -h-cpss Fcnhpw ]pwy-hp-am-bn-cn- p p'' (Nm-h-d-b- s IØp-Iƒ v 1) \mw \ΩpsS sszh-hn-fnsb ad v AXn-\-SpØ IS-a-Isf Dt]- n

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ ]pkvxiw 03 2013 am v 20 1434 P. Due 07 13 e w 24 am su ISvPp C y³ P\-Xbv v e yw ]ng- -cpxv KpPvdm-Øns\ ]ptcm-k-xn-bp m- n-bxv Xm\m-sW v \tc-{µ-tamun hmzn- p- p- v. Aß-s\-sb- n "]ptcm-kxn F m F mwv? P\-Po-hn-X-Øns

More information

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1.

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1. Nm n Rmh n A Ω txmakv Iq n-bm-\n-bn Rmh- n Xd-hmSv imj adnbw (h n s\spw-]- n-ens `mcy) Ips -dnb Nm n txmakv DXp v Hutk v amxyp DXp v tn\- m-em-bn Ipcy tpmk^v B Wn DXp v amxyp sxmω Nm n Ipcy kvidnb ^m.

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

The Periodic Table of Elements

The Periodic Table of Elements The Periodic Table of Elements 8 Uuo Uus Uuh (9) Uup (88) Uuq (89) Uut (8) Uub (8) Rg () 0 Ds (9) 09 Mt (8) 08 Hs (9) 0 h () 0 Sg () 0 Db () 0 Rf () 0 Lr () 88 Ra () 8 Fr () 8 Rn () 8 At (0) 8 Po (09)

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

INSTRUCTIONS: Exam III. November 10, 1999 Lab Section

INSTRUCTIONS: Exam III. November 10, 1999 Lab Section CHEM 1215 Exam III John III. Gelder November 10, 1999 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 7 different pages. The last page includes a periodic table and

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

single-layer transition metal dichalcogenides MC2

single-layer transition metal dichalcogenides MC2 single-layer transition metal dichalcogenides MC2 Period 1 1 H 18 He 2 Group 1 2 Li Be Group 13 14 15 16 17 18 B C N O F Ne 3 4 Na K Mg Ca Group 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Al Ga

More information

UCM DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE PRESENTS SEASON

UCM DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE PRESENTS SEASON UCM DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE PRESENTS BECOME A SEASON SUBSCRIBER! Dh m wh ym : UCM Dm f Th D Uvy f C M PO Bx 800 M 113 Wbg, MO 64093 A Cv Sy M A bb, y y k F bf h bx ff. T v y k f F g wh y k, h f h

More information