kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

Size: px
Start display at page:

Download "kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc"

Transcription

1 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA Tel Published from Thiruvalla on ka-im-eni ]{XnI kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc ItØm-en m bmt m-_mb kwbp- - k-ac kanxn tim- -bw: Iv-\m-\m-b k-aq-l- Øn \n-e-\n - p- kz-hw-i hn-hm-l-\n-jvt-s -Xn-sc si.-kn.- B.-Fw. s t\-xr-xz-øn si.-kn.-b.-fw. Iv-\m-\m-b {^o- Uw aq-hv-sa v \n-e-hn h- p. {^o-uw aq-hv-sa n-s {]-h -Ø- \-߃- m-bn 101 Aw-K F-Iv-kn- Iyq- o-hv I-Ω- n-sb-bpw 15 Aw-K D-]-tZ-i-I-k-an-Xn-sb-bpw ]m-em tsmw-kv tn-º- lm-fn, si.-kn.- B.-Fw. hpw Iv-\m-\m-b I- tøm-en- m \-ho-i-c-w-k-an-xn si.-kn.-f.-f-kv. bpw kw-bp- -am-bn kw-l-sn- n- s]m-xptbm-kw sx-c-s -Sp-Øp. tim- -bw cq-]-x-bp-ss a-\p-jy- Xz-c-ln-X-am-b c- -ip- n-hm-zw a- \p-jym-h-im-i-ew-l-\-am-sw- pw, A-Xv km-am-\y-\o-xn- pw P-\m-[n-]-Xy-a-cym-Z-Iƒ- pw hn-cp- -am-sw- pw k-tω-f-\w {]-Jym- ]n- p. Cu hw-io-b hn-th-n-\- -sim- p- m- {InkvXob ip{iq-j-iƒ hnizm-kn-i-fpss Ah-Im-i-am-Wv. IqZm-i-Iƒ v ]Ww hmßp- Xv simspw ]mx-i-am-wv. {^m knkv ]m am - m- -bv- p \n-thz-\w tim-s-xn-sb k-ao-]n pw Øn-s\-Xn-sc i- -am-bn t]m-cm- Sp- -Xn-\pw Cu Zp-cm-Nm-c-sØ F-t - p-am-bn D- m-s-\w sn-øp- -Xn-\p-am-Wv, si.-kn.-b.-fw.- -Iv-\m-\m-b {^o-uw aq-hv-sa v F- {]-ÿm-\-øn-\p s]m-xptbm-kw cq-]w sim-sp-ø-xv. kw-bp- -k-a-c-k-an-xn cq-]o- I-cn- p- -Xn-\p-ap-ºv si.-kn.- B.-Fw. kw-ÿm-\ {]-kn-u v si.-tpm -Pv tpm-k-^n-s A- y- -X-bn \-S- N - m k-tωf-\-øn kz-hw-i-hn-hm-l-\njvt-bpw {]-iv-\-ß-fpw F- hnj-b-a-h-x-cn- n- v, si.-kn.-f.-fkv. {]-kn-u v Sn.-H. tpm-k-^v txm- p- kw-km-cn- p-i-bp- m-bn. Cu Zp-cm-Nm-cw k-ap-zmb-øn kr-jv-sn- p- \m-\m-hn- [-ß-fm-b {]-iv-\-ß-sf A-t±-lw \yqtbm v: 19- m-axv C y s] -tim-kvx s^temjn- ns tziob I h j Pq hsc Iyp kv hnt -Pn-se Iyp kv N v Hm^v tkm-un \S- pw. ]mã _m-_p tpm- Pv apjy {]kw-k-i-\m-wv. {InkvXphns c mw hc-hn-\mbn Hcpßmw F -XmWv Nn- m-hn-jbw. ]mã amxyp iaps^tem-jn- v tim {^ kv \yqtbm n th (\mj-w tim- -Un-t\ ) ]mã txmakv h -Kokv ({]-kn- U v), Pnw F{_-lmw (sk-{i- dn), sp-bnwkv txma-kv(bqøv tim Un-t\- ), B-eobv B {Upkv (teuokv tim- Unt\- ), ]mã F{_m-lmw Cu (sshkv {]kn-u v), shpn-tam txmakv ({S-j-dm ) F n-hcpw {]h Øn- p p. k-z- n-\p-ap-ºn A-\m-h-c-Ww sn-bv-xp. tim- -bw cq-]-x-bn -\n- pw ]p-d-øm- -s -Sp- hn-izmkn-iƒ A-\p-`-hn-t - n-h-cp- hn-th-n-\-hpw, a- p cq-]-x-i-fn tn-t -dp-hm sim-sp-t - n-hcp- h tim-g- -W-hpw, aq- mw- In-S ]u-c- m-cm-bn A-hn-sS I-gntb- n-h-cp- ÿn-xn-hn-ti-jhpw h-f-sc lr-z-b-kv-]r- m-bn A-t±-lw hn-h-cn- p. Xp-S - v, si.-kn.-b.-fw. tim- -bw: tim- -bw cq-]-x-bnse ]p-cp-j- m a- p cq-]-x-bnep- kv-{xo-i-sf hn-hm-lw I- gn- p- -Xn-s t]-cn X-ßfp-sS cq-]-x-bn -\n- p ]p-d- Øm- -s -Sp- \-S-]-Sn th-zim-kv-{x-]-c-am-bpw C- y- \nb-a-{]-im-c-hpw a-\p-jym-h-imi-]-c-am-bpw sx- m-sw- p ]- Zv-a-`q-j P-Ãn-kv si.-sn. txma-kv {]-kv-xm-hn- p. A-ß-s\ ]p-d-øm- m Cu cq-]-x-bv- v B-cn -\n- v A-h-Im-iw In- n-sb- pw, A-Xn-\v F- p-tc- J-I-fm-Wv lm-p-cm- m-\p- sx- p-ap- tnm-zy-ap-b -Ønb A-t±-lw, H-cp tc-j-bp-an- msx \-S- m- p- Cu \-S-]-Sn \n -Ø-em- -W-sa- v B-h-iys -Sp-I-bpw sn-bv-xp. tim- -bw sd-uv-t{im-kv S- h Hm-Un-t m-dn-b-øn \-S- Iv-\m-\m-b I-tØm-en- m \-ho- I-c-W-k-an-Xn-bp-sS hm -jn-i k-tω-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sn-bv- Xp kw-km-cn- p-i-bm-bn-cp- p A-t±-lw. Xp-S - v, I-gn- h -jw A- -cn- Iv-\m-\m-b kw-ÿm-\ Hm -K-ss\-knw-Kv sk- {I- -dn {io. sd-pn R- m-\n, kzhw-i-hn-hm-l-\n-jvt F- Zp-cm- Nm-c-sØ ti-c-f-a-æn -\n- v F- t - p-am-bn D- m-s-\w-sn-øm-\p- I -Ω-]-cn-]m-Sn-Iƒ A-h-X-cn- n- p. A-t±-l-am-Wv, si.-kn.- B.-Fw. Dw si.-kn.-f.-f-kv. Dw H- p-tn - v H-cp Iv-\m-\m-b {^o-uw aq-hv-sa v cq-]o-i-cn- - W-sa- \n -t±-iw ap-t m- p-h- -Xv. A-ß-s\-sbm-cp _m-\-dn-\p I-tØm-en- m \-ho-i-c-w-k-an- Xn ÿm-]-i t\-xm-hv, D-Xp- v H- d-h-w- -f-sø A-\p-kv-a-cn- v H- t -sd {]-ap-j F-gp-Xn-b ip- -c- -hn-hm-lw F- kv-a-c-wn-i {]-Im-i-\w sn-ø-s - p. {]-Im-i- \-I -Ωw \n -Δ-ln- p-sim- v Koh -Ko-kv tam Ip-dn-tem-kv sa- {Xm-t m-eo-øm, Hm-tcm ]p-d-øm- -en-eq-ss-bpw {In-kv-Xp-hn-s\-Øs -bm-wv ]p-d-øm- n-s m- ncn- p- -sx- p a-\- n-em- n cq- ]-X Cu \-S-]-Sn \n -Ø-em- - W-sa- v A-`y - n- p. sf.]n.kn. an-uv sh-ãv do-pn-b jmpn Um\n-tb {]kn-u v ]n- n H- n- -Wn-\n-c- m-\pw L- w-l- -am-bp- {]-h -Ø-\-]- -Xn-I-fn ]- m-fn-i-fm-im-\pw X-øm-dp-s - n, tim- -bw cq-]- X-sb-s m- v c-t m aq-t m-h - jw-sim- v Cu Pm-Xn-hn-jw O -±n- n- p I-f-bm-\m-Ip-sa- pw A-t±-lw ]-d- p. lm-fn Xnßn-\n-d- p-\n- n-cp- ap-gp-h t]-cpw B \n -t±-iw ssi-b-sn- w-ko-i-cn- p. tijw t]-pv 8 kzhwi hnhm-l-\njvt a\p-jym-h-im-i- ew-l\w: PÃnkv si.-sn. txmakv tum. sp-bnw-kv tim- q, A-Uz. Ip-am-cn C-μp-te-J, a- W -Im-Sv am-xyp Xp-S-ßn-b-h kw-km-cn- p. D- -bv- p-ti-jw Iv-\m-\m-b kz-hw-i-hn-hm-lhpw Ip-Spw-_-in-Yn-eo-I-c-Whpw F- hn-j-b-øn \-S- sk-an-\m-dn tpm -Pv sp. ]q-gn- m-e (bp.-f-kv.-f.) ap- Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. kn.- Fw. kn-dn-b- v tam-u-td- v snbv-xp. N - -bn si.-kn.-b.- Fw.- -s\ {]-Xn-\n-[o-I-cn- v si.- si. tpm-kv I- -Øn. sd- Pn R- m-\n, F- n-h-cpw Iv- \m-\m-b I-tØm-en- m \-ho- I-c-W-k-an-Xn (si.-kn.-f.-fkv.) sb {]-Xn-\n-[o-I-cn- v ]n.si. txm-a-kv Iq-S- q-cpw, jm-pn tpm-kv I-Æq-cpw {]-Xn- I-c-W-{]-kw-K-߃ \-S-Øn. k-an-xn {]-kn-u v n.-h. tpm-k-^v txm- p- tbm-k- Øn A- y- -\m-bn-cp- p. P-\-d sk-{i- -dn eq-t m-kv am-xyp kzm-k-x-hpw, sk-{i- dn tpm-wn Ip-cp-hn-f Ir-X- - X-bpw {]-Im-in- n- p. ih-kw-kvim-c-ip-{iq-j-isf CXn \n pw Hgn-hm- -tw. jm-pn Um-\n-tb ]n. kn. tp- - v tpm-kv im-ap-th G-{_-lmw ]n. G-{_-lmw sh- n am-xyp si.hn. txm-a-kv F-kv. ]n. P-bnw-kv am-xyp Ão-^ kmw txm-a-kv Um-f-kv: C -Uym s]- -t m-kv- tbm-k-øn- sk-{i- -dn ]m-ã U v, ]m-ã ]n. kn. tp- - v (H- (Um-f-kv) Hm-Un- F- n-h Xnc-s -Sp- -s - p. Xv ssz-h-k-`-bp-ts h-s-t A-tacn- -bn-se {]-[m-\ do-pn-b-wp-i- j-sø dn-t m - v A-h-X-cn- n- p. {S- P-bnw-kv (Um-f-kv) tpm. sk-{i- - `m-c-x kp-hn-ti-jo-i-c-w-øn-\pw, si.hn. txm-a-kv {]-h -Ø-\ h - -e-tlm-a) sk-{i- -dn, F-kv.]n. fn H- m-b an-uv sh-ãv do-pn-b j-d tpm-bn Xp-º-a h-c-hv-nn-ehv I-W- pw A-h-X-cn- n- p. Xp-S - tlm-a) {S-j-dm, G-{_-lmw ]n. \-Iƒ \ -In-bn- p- an-uv sh-ãv dn, tpm-kv im-ap-th ( H- -e- k-`m-h-f - -bv- pw G-sd kw-`m-h h -j-sø ]p-xn-b `-c-wk-an-xn-sb Xn-c-s -Sp-Øp. ÿm- p \-S- Xn-c-s -Sp- n G-{_-lmw (Um-f-kv) P-\-d do-pn-b Aw-Kp-eo-]-cn-an- \w H-gn-bp- {]-kn-u v ]m-ã 2018 h -j-sø `m-c-hm-ln-i-fm-bn Iu -kn Aw-Kw, sh- n am-xyp X-am-b k-`-i-fp-am-bn \n-e-hn h- txm-a-kv tim-in-bp-ss A- y- -Xbn sf. ]n. kn. Sm-_ -\m- nƒ à ) {]-kn-u v, ]m-ã si.hn. Xyp Ão-^ (Um-f-kv) Nm-cn- n U v ]m-ã jm-pn Um-\n-tb ]m-ã jm-pn Um-\n-tb (lyq- (Um-f-kv) ]-ªn-kn- n I-Wzo-\, am- -Xm-Wv. kzm-k-xw \n-bp- {]-knk-`m a-μn-c-øn- Iq-Sn-b s]m-xp- txm-a-kv (Um-f-kv) ssh-kv {]-kn- tim -Un-t\-, kmw txm-a-kv A-dn-bn- p.

2 2 ka-im-eni ]{XnI snb am tpm h Kokv bp.- F-kv. -P-\-d tim -Hm Un-t\- ^n n cmpp lqã No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv. kmap-h dkn-u v FUn- Ipcym-t mkv txm -Øn Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp bp. -si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- kmw ]Wn- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv si.- n.-tpm-jz tpm Im p-]-d-ºn- cmp G{_lmw tpm k tpm v Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : FUn-t m-dn-b Iv\m\m-b- m-cpss hwi-ip n temi-n-cn-{x-ønse G hpw ]mh-\-amb ]ndhn \S- Xv t_xve-tl-an-em-wv. adnb F I\yI ]cn-ip- m-flm-hn\m K `w [cn p tbip F Ip n\p P w simsp- p- p. tpmk-^v tbip-hns hf Ø- -\mbn Xo p. blq-z Ah-cpsS ain-lm-bv mbn ImØp-Im-Øn-cp Ime- L- -am-bn-cp p AXv. Zmho-Zns Ipe-Øn \n m-bn-cn- Ww Ah-cpsS ainl htc- -Xv. blqz P\-X-bpsS c -I\pw kam- [m-\-{]-`phpw B ainl Bbn-cn- pw. aømbn tbip-hns P\-\-sØ- n Fgp-Xp- -Xn-ßs\: A{_-lm-ans ]p{x-\mb Zmho-Zns ]p{x tbip-{in-kvxp-hns hwim-h-en. t_xve-tl-anse Ip n Ncn-hn BSp-Isf cm{xn ImØpsIm- n-cp CS-b- m-tcmsp amemj ]d p : "`b-s -ts, C-Xm kie P\-Øn\pw th n-bp henb kt m-j-øns kzzm Ø Rm \nßsf Adn-bn- p- p. Zmho- Zns ] -W-Øn \n-ß-ƒ- mbn Hcp c -I I Øm-hmb {InkvXp C p P\n- n-cn- p- p. tbip-hns\ {InkvXp-hmbn, ain-l-bmbn AwKo-I-cn- m ]ptcm-ln-x- m pw im-kv- {Xn-am pw Ign-bmsX t]mbn. blqz Xncpsh-gp-Øp-I-fn ]d- n-cn- p c -I-\mWv tbip-sb- -h v kω-xn- m-\m-hp- n-. ]m]-c-ln-x-amb PohnXw \bn tbip-hns ip{iq-j-iƒ c -I-t -Xm-bn-cp- p. Ahn- Sp p _ - msc hnsp-hn- p. Ipcp-S v ImgvN \- In. tcmkn-iƒ v kujy-ta-in. acn- -hsc D-bn n- p. sszh-cm-py-øns kphn-tijw hnfw-_cw snbvxp. Xncp-sh-gp-Øp-I-fn {]Imcw Ahn-Sp p acn- p. Ahn-SpsØ ac-w-øm a\p-jy-h - Øn-\p sszh-tømsp \nc p e`n- p. Ahn-Sp p I- -d hn p-bn sø-gp-t - -Xn-\m \ap v D- bn- - ns {]Xymi e`n- p. Dbn sø-gp-t - - h-\mb tbip-{inkvxp temi c n-xm-hm-wv. Zmho-Zns k -Xn-bmbn P\n p acn p Dbn sø-gp-t tbip-{in-kvxp-hns\ Hm Øp-sImƒI. AXm-Ip p Fs kphntijw F- m-wv ]utemkv «olm ]d-bp- - Xv. kz -hw-i-øn s -h-sc-bm-bn-cp p tbip-{inkvxp injy- m-cmbn sxc-s -Sp-Ø- Xv. kz- -Øn-te v h p-sh- nepw kz - m tbip-hns\ ssis m- n-. Ahs\ {Iqin {Iq-in- F p Bt{Im-in- Xv kz w P\X X-s -bm-bn-cp- p. tbip-{in-kvxp-hns\ C pw blq-z-p-\x {InkvXp-hmbn, ain-l-bmbn AwKo-I-cn- p- n-. tbip-{in-kvxp-hns Dbn sø-gp-t ev]pw kz Km-tcm-l- Whpw blqz axsø _e-lo-\-am- n. Ahn-SpsØ bmkw aqew Ft - p-ap hos Sp p km[n-s -Sp-Øp. C\n ]m]- ß-fpsS ]cn-lm-c-øn-\mbn Hcp bmkhpw Bh-iy-an-. alm-]ptcm-kn-x\pw th. ss[cy-tømsp Ir]m-k-\-tØm-S-SpØp sn- mw. Hen-hp-a-e-bn \n pw I Ømhp kz Km-tcm-lWw snbvxtijw injy- m amfn-i-ap-dn-bn Hcp-an- p-iq-sn, ]cn-ip- m-flmhns kv\m\-øn-\m-bn. simsp- m- -Sn- p- -Xp-t]m-ep i_vzw s]s v BIm-i-Øp-\n- p mbn. Ah ktω-fn hosp apgph \nd- p. Ah A\y-`m-j-I-fn kwkm-cn- p. AhnsS BZna k`-cq]w sim p. B k`-bnse As m-kvx-e- mcpw P\-ß-fp-sa mw blqzm ax-øn s - -h-cm-bn-cp- p. tbip-{inkvxp blq-z- m-cpss am{xw c -I-\m-sW p injy- m t]mepw Icp-Xn-bn-cp- p. Cu [mc-w-iƒ ]n o-sp-amdn h- p. ]s{xm-kn-\p- mb shfn- msv ]pxnb ZuXy-Øn\p t{]c- W-bm-bn. CXc PmXn-I-fn s -hcpw tbip-{in-kvxp-hns k`bpss AwK-ß-fm-sW v injy- m v t_m[y-s - p. tbip-{inkvxp blq-z- m-cpss am{xw ain-l-b-. Ahn-Sp p kie P\-Øn-s bpw c -I-\m-Wv. Ahn-sSsØ {Iqip-a-c-W- Øm a\p-jy-h K-Øn\p tamn\w e`n- p. tbip-{in-kvxp-hn hniz-kn- p- -h-cpss Iq -amwv Xncp-k-`. blq-z-s\t m, bh- \-s\t m C. tbip-{in-kvxp-hn hniz-kn p ]m]- a {]m]n- p- -h F mw Xncp-k-`-bn s -h-cm-wv. \qdp-\q-dm-bncw kaq-l-ß-fmbn ss{ikvx-h \ne-\n-ev p- p. \nc-h[n Bcm-[\m coxn-iƒ, BNm-c-߃. ]t tbip- {InkvXp am{xw c n-xmhpw I Øm-hp-am-sW p F m ss{ikvxh kaq-l-ßfpw hniz-kn- p- p. {InkvXp-am{Xw Bcm-[y! tbip-{in-kvxp-hns\ c n-xm-hmbn kzoi-cn c p-e- tømfw blq-z- m-cp- v. Ah ain-lm-\niv Pyqkv F t]-cn- Adn-b-s -Sp- p. Ah-cn `qcn-`m-khpw Ata-cn- -bn-em-wv. blq-z-hw-i-p F v Ah-Im-i-s -Sp thsdmcp kaq-l-amwv Iv\m\m-b- m. F.Un. 345 anun CuÃn \n pw Iv\mbn txmam-bpss t\xr-xz-øn simsp-ß- q-cn h n-d-ßn-b-h-cm- Wn-h. c p-e- -tømfw hcpw ItØm-en m bm-t m-_mb Iv\m\m-b- m. Cu k`-iƒ hnts- n-h Iv\m-\m-b- m-cpss kwjy AXn-tesd hcpw. Iv\m\m-b- m-cmb amxm-]n-xm- ƒ p P\n- -h-cpss a fpss hnhmlw am{xta Iv\m\mb k`-iƒ \S-Øn-sIm-Sp- -bp- q. hwi-ip- n-bn A`n-am\w sim p Iv\m\mb k`-bpss ip -c- -hm-z-øn-s\-xnsc k`m-p-\-߃ Xs {]Xn-tj[w blq-z- m-cm-sw [mc-w-bn bn{k-tb-en-te p sim p-h- -hcpss Imcy-Øn t]mepw Xocp-am- \-sa-sp- m-\m-hmsx bn{k-tb Ipg p \nev p-i-bm-wv. ip c- -hmzw blq-z\v Hcp ]g- Y am{x-am-wv. blq-z hwiip nsb n ]d-bp- -Xn Imcyap-s p hmz-øn-\p-th n kω-xn- mw. ]t Iv\m\mb- m v Fßs\ Cßs\ Hcp \ne-]msp kzoi-cn- m\mhpw? Iv\m\mb kap-zmbw Hcp {InkvXo-b k`-bt? {InkvXym-\n-Xz- Øn ip c -hm-z-øn\p {]k- n-bpt m? tbip-{in-kvxphns ]pwyml c -tø- mƒ hep-xmtwm blqz c w? Iv\m\mb c -Øn\v tbiphns c -tø- mƒ ]cn-ip- nbpt m? Db Øp- p. Iv\m\mb kaqlw Hcp {InkvXob k`m hn`m-k-am-sw v ]-d-bp- p. tbip-{in-kvxp-hn hniz-kn- p Gh pw {InkvXpk`-bpsS AwK-am-Imw. CXmWv F m ss{ikvxh k`- I-fpw kzoi-cn- n-cn- p \ne-]m-sv. \mb t m \ºq-Xn-cnt m Zfn-Xt\m CXc kpdn-bm-\n-{in-kvxym-\nt m Iv\m\mb k`bpss AwKXzw e`n- -bn. a tømωm mcn s] Ip- nsb Iv\m\m-b- m-c hnhmlw Ign- m k` hnts- n-h-cpw. hwi-ip- n-bpss t]cn AwKXzw simsp- mø GsX- nepw ss{ikvxh k`-iƒ Dt m-sb- -dn-bn-. Iv\m\mb k`- Iƒ F.-kn.-kn-bn AwK-am-Wv. Iv\m\mb k`-bpss ip -c- -hmzw ss{ikvx-h-hn-izm-k-øn\p Xs FXn-ct? anun CuÃnse ]e-ÿ-e-ß-fn \n pw h Ggp tkm- {X-ß-fn s -h-cmwv Iv\m\m-b- m F- p hmzn- p- -h-cp- v. I -h-s- m-c-\mb Iv-\mbntXm-a-bmWv Chsc tic-f-øn sim p-h - Xv. ss{ikvxh ]ou-\-øn \n pw c s]-sm- h -h-cmimw Ch. Iv\mbn sxmωt\m-ssm w tpmen- p-h- -h-cm-sw pw Nne hmzn- p- p. Iv\m\mb m GXp tzi-øp-\n pw FØn-b-Xm-sW- -Xn-s\- n X -ap- v. F n-epw Ah hntz-in-i-fmsw p ]d-bmw. ASp-Ø ImeØv \S-Ønb Un.-F.F ssãp-iƒ shfn-s -Sp-Øp- -Xv anun CuÃn-sebpw C- y-bn-sebpw Po\p- I-fpsS Hcp k -c-k-aq-l-am-wn-h-sc- v. 345 apx 1910 hsc ip -c- -hmzw C mbn-cp- p. Iv\mbn-tXmam \mb kv{xosb hnhm-lw Ign- n-cp- -Xmbn ]cm-a i-ap- v. blq-z-\p-t]mepw hwi-ip n Ah-Im-i-s - Sm-\m-hn-. m\n-i-fn m\n-bm-bn-cp item-tam cmpm-hn\v GsXms cmpy-ßfnse kv{xoiƒ `mcy-am-cm-bp- m-bn-cp- p. Ah-cn P\n a -fpss ]c-º-c-iƒ v F p hw-i-ip n? A{_-lm-an-\p-t]mepw A\y-hw-i-P-bmb lmkm-dn k -Xn-bp- mbnt? C-kv-am-tb-ens B ]mc-º-cy-at Ad_v P\-X-bv p- Xv? temi-øns F m timwn-te pw NnXdn-t mb blq-z\v F v hwi-ip n? Ct mƒ C{k-tb-en-te v IpSn-tbdns m n-cn- p blq-z- m-sc mw ip -c- -ap- -h-cmtwm? blq-z- m-cm-sw [mc-w-bn bn{k-tben-te p sim p-h- -h-cpss Imcy-Øn t]m-epw Xocp-am-\-sa-Sp- m-\m-hmsx bn{ktb Ip-g p \nev p-i-bm-wv. ip -c- -hmzw blq-z\v Hcp ]g- Y am{x-am-wv. blq-z hwi-ip nsb n ]d-bp- -Xn Imcy-ap-s p hm-z-øn-\p-th n kω-xn- mw. ]t Iv\m\mb m v F- ßs-\ Cßs\ Hcp \ne-]msp kzoi-cn- m\mhpw? Iv\m\mb kap-zmbw Hcp {InkvXob k`-bt? {InkvXym-\n-Xz-Øn ip c -hm-z-øn\p {]k- n-bpt m? tbip-{in-kvxp-hns ]p-wyml c -tø- mƒ hep-xmtwm blqz c w? Iv\m\mb c - Øn\v tbip-hns c -tø- mƒ ]cn-ip- n-bpt m? tbiphns c w kie ]m]hpw t]m n \sω ip o-i-cn- p- p. si-sp _op-øm-e sismø _op-øm ho pw P\n- ncn- p- p. tbip-hns c w \sω sszh-øns a -fm n Xo- Øp. tbip-{inkvxp Ahn-SpsØ c -Øm kºm-zn- - XmWv Xncp-k-`. PmXntbm axtam hwitam H pw {InkvXp-hpam-bp kjn-xz-øn\p XS- -a-. kzhwi hnhm-l-\njvt sim v tzmj-a-t -bp- q. blq-z- m-cpss CS-bn-emWv G hpw IqSp-X P\n-XI-ssh-I-ey-߃ Im-Wp- -Xv. Iv\m\mb \mb kap-zm-b-ß-fnse P\n-XI sshi-ey-ß-fpss {][m\ ImcWw kzhwi hnhm-l-\n-jvt-bmsw v ]T\ dnt m p-iƒ D v. Iv\m\mb kaqlw {InkvXob hn`m-k-am-sw- n kzhw-ihn-hml\njvt Dt]- n- -Ww. ss{ikvxh hncp- -amb \ne- ]m-smwv kzhwi-ip- n-hm-zw. tbip-{in-kvxp-hns k`-bn GXp a\p-jy\pw {]th-i-\- ap- v. Iv\m\mb k` AXn\p A\p-hmZw \ Ip- n-s - n F-t m ] n-ti-sp- v. blq-z-c-cp-a {InkvXym-\n-I-fp-a Iv\m\m-b- m F -\ne-bn-emwv Iv\m\mb kap-zm-bw. CXns DØ-c-hm-ZnXzw B mwv? c p-e w hcp ItØm-en m bmt m-_mb Iv\m- \mb kaqlw C\n F{X-\mƒ IqSn ti-c-f-øns {InkvXob `q]-s-øn- tijn pw? k`-hn- p-t]mbhcpss FÆ-amWv k`-bn-ep- -Xn-t\- mƒ F p-iqsn Iv\m\mb sa{xm- m Hm p-i. kzhwi hnhm-l-\njvt ss{ikvx-ha p am{x-a a\p-jym-h-imi \ntj[w IqSn-bm-Wv. sszh-øn\p apj-]- -an ; F n- ]ns...

3 3 Ih -tãm-dn Iv\m\m-b k-aqlw ka-im-eni ]{XnI hwi-au-eo-i-x-bpss P\nXI {]iv\-߃ tum. sdpp Fw. timc bp.-f-kv.f. Ct mƒ Ata-cn- -bnse tb bqwn-th-gvkn- n-bn kb nãv Bb tej-i Ign c p ]Xn- m- mbn Ata-cn- -bn kvx\m _pz imkv{x- \pw A ym-]-i- \p-am-wv. Iv\m\mb ]mc-º-cy- Øn A`n-am-\n- p At±lw B[p\nI sshzy- P-\-XnI imkv{x-cw-ksø Adn-hp-I-fpsS ] m-ø-e- Øn Iv\m\m-b- m-cpss CSbnse hwi-au-en-i-x-bpss A]-I-S-ß-sf- p-dn v \njv]- -amb Hcp imkv{xob hni- I-e\w \S-ØpI-bmWv Cu tej-\-øn. GItZiw ]Xn-t\gv \q m- p-iƒ v ap ]v a y-]q Δ-tZi-Øp-\n pw tic-f-øn-tebv v IpSn-tbdn ]m Ø Fgp-]-Ønc v IpSpw-_-ß-fpsS ]n Xp- S - m-cmwv Iv\m\mb {InkvXym-\n-Iƒ F v hniz-kn- s -Sp- p. hyxykvx ItØmen m kpdn-bm\n hnizm-km-nmc-߃ ]n p-s-cp c p-e- tømfw Iv\m\m-b- m C v temi-sa-ºmspw hym]n p InS- p- p. {]txy-i-amb ]e BNmcm-\p-jvTm-\-ßfpw Iv\m\m-b- m ]n p-s-cp- p-s - nepw a v {InkvXob k`m kap-zm-b-ß-fn- -\n v Ahsc th Xn-cn- p- \n Øp- Xv ]Xn-t\gv \q m- p- I-fmbn ]n p-s p-t]m-cp p F v ]d-b-s -Sp kzhw-i-hnhm-l-\njvt F k{º-zm-b-am- Wv. temi kmaq-ly-n-cn-{x- Øn Xs A]q Δ-ambn ImWp F tum-kman k{º- ZmbamWv Iv\m\mb c,-hw-iip n hmz-ß-fp-ssbpw AXn - \n pw Dcp-Øn-cn- p-h hwi auen-i-x-bp-ssbpw ASn-ÿm-\w. DZv`-hhpw ]cn-wm-ahpw Iv\m\mb hwi-au-eo-i-x-bpss ASn-ÿm-\-Im-cWw F tum- Km-an-bpsS ]n Xp-S m-hn-p-b-am- W-t m. BZna Iv\m\mb IpSntb- - m F tum-kman F hnhm-l-k-{º-zmbw sxc-s -Sp- ØXv {][m-\-ambn c p Imcy߃ sim m-bn-cn- mw. 1. IpSn-tb-dn-]m Ø ]pxnb tzisø k o Æ-amb kmaqlni kmwkv m-cn-i-x-i-tfm- Sp `bhpw ]pxnb tzisø `mj-i-fpss ku-lr-zan- m-bvabpw tn p kmaq-lni H -s -Sp-Ø. 2. a y-]q Δ-tZ-i-Øp-\n pw IpSn-tb-dnb Iv\m\m-b- m Ah Dt]- n- p-t]m tziøv ]nxm-a-l ]n p- S n-cp F tum-kman am -an- msx ]pxnb \m nepw {]mh Øn-I-am- n. Cu Imc-W-ß-fn GsX- nepw H -bvt m, As - n c- pw Iq m-tbm, AXp-a-s - n Cu Imc-W-ß-fpsS IqsS k o Æ-ß-fmb Imen-I, kmwkvim-cni hyhÿn-xn-iƒ CS-tN v F tum-kman k{º-zm-b-øn\v ASn-ÿm-\-an- n-cn- mw. CXn- \n pw Hs hyxy-kvxambn BZy-Im-e-L- -ß-fn ]nxr-tzi BNm-c-߃ kwc- n- m-\mbn XpSßn ]n osv aueo-i-x-bpss A`nam-\-`mhw ssis m- -Xp-amhmw. ta -d c v Imc- W-ß-sfbpw Ipdn v hni-zambn ]cn-tim-[n- mw. \m-emw \q- m- n ti-c-f- Øn ss{i-kv-x-h D- m-bn-cp- p F- v hn-iz-kn- -s -Sp- ps - n-epw ss{i-kv-x-h H-cp B-kq-{Xn-X a-x-sa- \n-e-bn i- -am-bn-cp- n-. A-tX k-a-bw Pm-Xn-hy-h-ÿ-bpw A-Xn-t\m-S-\p- _- n- p- A-bn-Øw t]m-ep- B-Nm-c-ß-fpw i- -am-bn-øs \n-e-\n- n-cp- p. a- y-]q - Δ-tZ-i-Øp-\n- p t]m-cm-\p- Im-c-Ww km-aq-ln-i-tam, km-º- Øn-I-tam, cm-jv-{so-b-tam B-bncp- m-epw, ti-c-f-øn ÿn-c-xma-kw Xp-S-ßn-b-t mƒ Iv-\m-\mb- m sf-u n- n ss{i-knkn -Iq-Sn I-S- p-t]m-hm-sx X- c-hp-an-. Pm-Xn, a-x, B-Nm-c-ßfp-sS-bpw `m-j-bp-ss-bpw th-ens - p-i-fn H-Xp-ßn- -gn-bm \n -_- n-x-cm-bn-øo - Iv-\m- \m-b- m - v hw-i-h - -\-hn-\v F -tum-km-an kzo-i-cn- m-sx am - -an- m-xm-bn. X-e-ap-d-Iƒ a- dn- v Aw-K-kw-Jy s]-cp-in-bt mƒ a-e-bm-f-`m-j kz- -am- nb ]p-xn-b-x-e-ap-d F -tum-kman-bp-ss H- -s -Sp-Ø-en -\n- pw ]p-d-øp h-cm-xn-cp- -Xn-\v A- sø km-aq-ln-i hy-h-ÿ-iƒ h- en-b ]- v h-ln- p. sn-t -Sv-Ifn tc-j-s -Sp-Øn-bn-cn- p- -{]- Im-cw ]p-xn-b \m- n-se `-c-wm- [n-im-cn-iƒ A-\p-h-Zn- p sim-sp- Ø Pm-Xn ÿm-\w X- n-epw Xmsg-bp- Pm-Xn-I-fn-ep-am-bn _- -s -Sp- -Xn-\v X-S- -am-bn. tate- n-s-bn-ep- Pm-Xn- m A- h-cp-ss hw-i-ip- n ]-cn-]m-e-\- Øn-\m-bn Iv-\m-\m-b- m-cp-am-bp- hn-hm-l-_- w t{]m- m-ln- n- p-an-. Cu km-l-n-cy-øn F -tum-km-an H-cp tnm-bn-kv F- -Xn-ep-]-cn-bm-bn Iv-\m-\m-b- mcp-ss B-h- -iy-i-x-bm-bn am-dn. ]p-d-s - p-t]m- a- y-]q -ΔtZ-i-Øv B-N-cn- n-cp- F tum-km-an-bp-ss ]n- p-s - am-{xam-wv ]p-xn-b tz-i-øv Xp-S - v t]m- -Xv F- c- m-a-sø hm- Z-am-Wv Iv-\m-\m-b- m - v Iq-Sp- X kzo-im-cyw. B-Zy \q- m- p- I-fn a- p- Pm-Xn-I-fn A- ]q -Δ-am-bn-cp- hw-i-ip- n b- lq-z hn-izm-k-d-d- n-s ]-cn-]me-\-øn-\m-bn ]n- p-s - p F- - Xpw, Iv-\m-\m-b- m-cp-ss ]q -Δn- I {In-kv-Xym-\n-I-fm-bn am-dn-b b-lq-z-cm-bn-cp- p F- p- hnizm-k-hpw B-bn-cp- n-cn- -Ww Cu Nn- m-k-xn-bp-ss A-Sn-ÿm- \w. Xn-c-s -Sp- -s - P-\w F- v b-lq-z-sc- - n th-z-]p-kv-x-i- Øn-se ]-cm-a -i-hpw b-lq-z-]mc-º-cyw A-h-Im-i-s -Sm Iv-\m- \m-b- m - v {]-tnm-z-\-am-bn-cn- mw. b-lq-z-]m-c-º-cyw Dƒ-s ss-bp- hw-i-ip- n Nn- ]n- o- Sp- X-e-ap-d-I-fn Iv-\m-\m-tb- X-c hn-hm-l-_- -߃- v i- - am-b am-\-kn-i X-S- -am-bn-\n- p. ti-c-f-øn Xp-S -Im-e L- -ßfn-ep- m-b Pm-Xn a-x, km-aq-ln- I ]-cn-h -Ø-\-߃ Iv-\m-\m-b- m-cp-ss hw-i-t_m-[w h-f -Øm- \pw A-Xp-h-gn Iv-\m-\m-b km-aqly in-yn-e-x H-gn-hm- m-\pw Imc-W-am-bn. Im-e-{I-a-Øn a- p ss{i-kv-x-h k-ap-zm-b-ß-fp-ss Aw-Ko-Im-c-hpw _-lp-am-\-hpw Iv- \m-\m-b- m-cp-ss hw-i-t_m-[w, hw-i-ip- n hm-z-øn-te-bv- pw c- -ip- n hn-izm-k-øn-te-bv- pw h-f - p. Aw-K-kw-Jy-bn h-f - s - n-epw `q-an-im-kv-{x-]-c-am-bn H- -s - ti-{μ-ß-fn kz-bw H- Xp-ßn-Iq-Sn-b Iv-\m-\m-b- m-cn Cu `q-an-im-kv-{x-]-c-am-b H- -s - Sp-Ø hw-i au-en-i-xm-t_m- [w i- n-s -Sp-Øm D-]-I-cn- p. b-lq-z ]m-c-º-cy-hm-z-hpw Iv-\m-\m-b ]n- p-s - -bpw bp- n-bn-e-[n-jvtn-x-am-wv Iv- \m-\m-b- m-cp-ss b-lq-z-]m-c-ºcy-hn-izm-kw. b-lp-z hw-i-au-en- I-X-sb- p-dn- pw b-lq-z-b-nm-cm- \p-jvtm-\-ß-sf Ip-dn- pw h-f-sc hn-]p-e-am-b sx- n- m-c-w-iƒ hym-]-i-am-bn {]-N-cn- n- p- v. D- Zm-l-c-W-Øn-\v Iv-\m-\m-b hw-iau-en-i-x-bpw b-lq-z-hw-i-au-en- I-X-bpw H- p-x-s -bm-sw- pw, B-Zy-tØ-Xv c- m-a-tø-xn-s ]n- p-s - -bm-sw- pw D- [mc-w- au-en-i-am-bn sx- m-wv. ap - ]v ]-cm-a -in- n-cn- p- -Xp-t]mse Iv-\m-\m-b hw-i-au-en-i-x-bpss A-Sn-ÿm-\-X-Xzw F -tum- B-[p-\n-I A-dn-hp-I-fp-sS sh-fn- -Øn im-kv-{xw hw-i-ip- n-bp-ss-bpw hw-i-au-en-i-x-bp-ss-bpw `m-hn-sb kw-i-b-zr-jvsn-tbm-ss-bm-wv ho- n- p- - Xv. b-lq-z-cp-ss _p- n-iq -Ω-X-bp-sS hn-e A-h-cp-sS am-dm-tcm-k-ß-fm-sw- p- A-dn-hv H-cp R-Sp- -tøm-ss-bm-wv A-Sp-Ø-Im-e-Øv tem-iw a-\- n- em- n-b-xv. km-aq-ln-i-am-tbm kmw-kv-im-cn-i-am-tbm `q-an-im-kv-{x-]-c-am-tbm H- -s - a-\p-jy-hw-i, h - ]n- p-s - -Iƒ hm-cn- q- n-b P-\n-X-I-tcm-K-ßfp-sS I-W- v F-Sp-Øv Xp-S-ßn-bn-t -bp- q. ^u- F-^-Iv-Sv F- Hm-a- \-t -cn A-dn-b-s -Sp- F -tum-km-an-bp-ss ^-e-am-b P-\n-X-I-am-dm-tcm-K߃ A-jv-I-\m-jn b-lq-z-sc ]n-sn-iq-sn-b-xp-t]m-se b-lq-z-cn-epw I - -iam-bn F -tum-km-an ]-cn-]m-en- p- Iv-\m-\m-b- m-sc _m-[n- n- p-t m F- -Xv hn-iz-am-b ]T-\-Øn-eq-sS-tb a-\-kn-em- m km-[n- q. Km-an B-sW- n b-lq-z-hw-iau-en-i-x-bp-ss A-Sn-ÿm-\w b- lq-z-hn-izm-k B-Nm-c-A-\p-jvTm- \-ß-fm-Wv. b-lq-z-hw-i-au-en-i-x b-lq-z N-cn-{X-Øn-ep-S-\o-fw tkm-{x, hn-izm-k, B-Nm-c-A-\pjvTm-\ ip- n-iƒ- v A-Xo-h-{]m- [m-\yw sim-sp-øn-cn- p- -Xm-bn Im-Wmw. hn-ip- th-z-]p-kv-x-i- Øn-se ]-g-b-\n-b-a-øn (b-lq- Z-cp-sS txm-d) Nn-e {]-txy-i kml-n-cy-ß-fn cm-jv-{so-b Im-c-Wß-fm A-\y-a-X hn-hm-l-_- - ߃ \n-cp- m-l-s -Sp-Øp- kw-`-h-߃ tc-j-s -Sp-Øn-bn- ps - n-epw a- p ]-e k-μ -`-ßfn-epw hn-hm-l-øn-eq-ss A-\y-a- X-ÿ b-lq-z-cm-bn ]-cn-h -Ø- \w sn-bv-x kw-`-h-߃ hn-i-zam-bn {]-Xn-]m-Zn- p- p. b-lq-z- P-\-X-sb A-Sn-a-Xz-Øn -\n- pw tam-nn- n- v cm-jv-{s-au-en-i-x-bv- v cq-]w sim-sp- m G- -hpw A- [n-iw {]-b-xv-\n- v tam-i b-lq-zhw-i-øn s]-sm-ø I-dp-Ø h - -Im-cn-bm-b kn-t m-d-sb hnhm-lw I-gn- -Xv H-cp D-Zm-l-c-Ww am-{xw. A-Xp-t]m-se th-z-]p-kv- X-I-Øn-se k-zm-nm-c-i-y-i-fn-se {]-[m-\-i-ym-]m-{x-hpw Zm-ho-Zv cm- Pm-hn-s -bpw an-in-lm-bp-ss-bpw am-xm-a-ln-am-b dq-øv (\-tbm-anbp-ss a-cp-a-iƒ) b-lq-z-b- m-ø sam-_m-b hw-i-øn -\n- pw b- lq-z-bm-bn ]-cn-h -Ø-\w sn-bv- X-h-fm-W-t m. N-cn-{X-Øn-se b- lq-z a-x-]-cn-h -Ø-\-Øn-s {]- [m-\ \n-jv-ir-jv-x X-s b-lq- Z a-x-hn-izm-k-\ym-b-{]-am-w-ßtfm-sp- Iq-dv {]-Jym-]-\-hpw A- h-bp-ss I - -i-am-b B-N-c-Whpw B-bn-cp- p. k-ao-]-im-e b-lq-z-n-cn-{xw hn-izm-k-øn-s h-f - -bn a- X-]-cn-h -Ø-\-Øn-\p ]- v F- Sp-Øv Im-Wn- p- p. aq- mw \q- m- n ss{i-kv-x-h-k-`-bp-ss hym-]-i-am-b {]-N-c-W-sØ t\- cn-sm G-jym-ssa-\-dn (B-[p- \n-i Xp - n Dƒ-s -Sp- {]-tziw) B-bn-c- -W- n-\v a- p Pm-

4 4 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn Iv\m\m-b k-aqlw v hf-sc-b-[niw P\n-X-I-tcm- K-߃ hmcn- q- n ]q- - Æ-am- nb Hcp ]T\w AjvI- \m-jn blq-z-cpss _p n-iq- Ω- Xbpw Te-Saehs t]mep- Rc- ºp-tcm-K-ß-fpw F -tum-km-anbpss ^-e-ambn H n- p ]cn-wan p {]-Xy- -s kz`m-h-ß-fmsw v sxfn-bn- p. CXp-Iq-SmsX P\n-X-I-{]m-cm-_v[ß-fp-sS Hcp hen-b `mwvu-s - p-xs AjvI-\mjn blq-z Npa- p- -Xmbn sxfn- n- p- v. Chcn hyxy-kvx-ambn F -tum- Kman I -i-ambn BN-cn- m- Xn-cn- m-xn-cp a[y-]q Δ-tZi blq-z v Cu P\n-XI im]- Øns ^ew A\p-`hn-t - nh- n-. Iv\m\mb hwi-ip- n-bpss P\n-X-I-{]-iv\-߃ A-jv-I-\m-jn b-lq-z-cp-ss C- S-bn \-S-Øn-b-Xp-t]m-se hn-]pe-am-b-txm sx-t C- y {_mlv-a-w-cp-ss C-S-bn \-S-Øn-b- Xp-t]m-se \n-b-{ n-x-am-tbm B- b P-\n-X-I ]T-\-߃ H- pw Iv- \m-\m-b- m-cp-ss C-S-bn \-S- Øn-bn- n-. ss{i-kv-x-h k-`-iƒ t{]-jn-x k-`-i-fm-sw- hn-izmkw sx- n- p- -Xp-sIm- p- Ip- -t_m-[w aq-e-tam A-tXm Ime-l-c-W-s - Pm-Xn-hy-h-ÿ-bpsS ]n- p-s - - m-cm-sw- p- ]-gn H-gn-hm- m th- n-bm-twm F- -dn-bn- ; G-Xm-bm-epw Iv-\m- \m-b- m-cp-ss F -tum-km-an F- h-kv-xp-x ]p-dw-tem-iw A-[n- Iw {i- n- n- n-. {]-txy-in- pw tz-io-b, A- -tz-io-b im-kv-{xcw-k-øv Iv-\m-\m-b F -tum-kman N - m-hn-j-b-ta B-bn- n-. A- Xp-sIm- p-x-s ssh-zy-im-kv- {X-]-c-tam P-\n-X-I-im-kv-{X-]-c-amtbm ]T-\-߃ H- pw X-s \- S- n- n-. F-gp- q-dp-h -j-øn-e- [n-iw F -tum-km-an k-º-zm-bwsim- v A-jv-I-\m-jn b-lq-z hm-cn- q- n-b I-Sp-Ø P-\n-X-I {]m-cm-_v-[-ß-fp-ss Xn-cn- -dn-hn-, A-Xn-s C-c- n-bn-e-[n-iw F -tum-km-an B-N-cn- Iv-\m-\mb- m ssh-zy, am-\-kn-i, P-\n- X-I {]-iv-\-ß-fp-ss C-cp- n X- p- -Xv i-cn-b-. A-{]n-b sh-fns -Sp-Ø-ep-I-sf `-b- v `m-hn-bpss im-]-am-tb- m-hp- A-dn-hp- Iƒ I- n- F- v \-Sn- p- -Xv B - pw Kp-W-I-c-a-. hw-i-au-en-i-x-bp-ss Im-en-I {]-iv-\-߃ t{]-jn-x-k-` F- {In-kv-Xob A-Sn-ÿm-\-X-Xzw Iv-\m-\m-b hw-i-au-en-i-x-bv- v F- pw H-cp {]-iv-\-am-bn-cp- p. B-Zn-a Ip-Sntb- - m - v D- m-bn-cp- hw-ik- -c `o-xn A- -sø ti-c-f- Øn-se km-aq-ln-i hy-h-ÿ-bn- a- p Pm-Xn-a-X-ÿ A-\p-`-hnhwi-au-eo-I-X-bpsS P\nXI {]iv\- Ä Xn- m-sc t{]m- m-ln- n- v b-lq- Z-a-X-]-cn-h -Ø-\w \-S-Øn-b-Xmbn N-cn-{Xw tc-j-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. B-[p-\n-I b-lq-z-n-cn-{x- Øn-em-I-s, `q-ao-im-kv-{x-]-c-ambn H- -s - p-t]m-b G-Xm-\pw b- lq-z D-]-h - -ß-fn-sem-gn-sI (A- -a-\m-jn, tdm-a-b-lq-z ) ap-jy- [m-c-bn-ep- b-lq-z a-x-]-cn-h - Ø-\w ]-c-s kzm-k-xw sn-øp- -Xm-bn Im-Wmw. B-Nm-cm-\pjvTm-\-ß-fp-sS Im - -iy-kz-`mh-ß-fp-ss hy-xym-k-øn c- mbn-xn-cn- m-hp- Hm -Ø-tUm-Ivkv, dn-t^mw-uv b-lq-z - v hy-xykv-x ]-cn-h -Ø-\ \n-_- -\- Iƒ D- - - m-sx b-lq-z a-x- Øn-te-bv- v hn-hm-lw aq-e-tam hn-izm-kw aq-e-tam D- ]-cn-h - Ø-\-Øn-\v H-cp hn-e- pw \n-ehn-en se b-lq-z k -tδ- {]-Im-cw 52% b-lq-z-hn-hm-l-ßfn-epw H-cp ]- m-fn (h-c-t\m, h- [p-thm) b-lq-tz-x-c a-x-hn-izmkn-bm-sw- v Nq- n- m-wn- p- p. \n-e-\n - n-s\ `-b- v b-lq- Z-a-X {]-ap-j A-\y-a-X hn-hml-øn-te -s -Sp- b-lq-z-bp-hm- -sf A-h-cp-sS b-lq-z-a-x-ønte-bv- v ]-cn-h -Ø-\w sn-øn- m \n-c- -c-am-bn t{]m- m-ln- n- p- -Xn-\m-bn Im-Wmw. ta - -d- ap-jy-[m-c-bn-ep- b-lq-z-cn -\n- pw hy-xy-kv- X-am-bn F -tum-km-an A-\p-jvTn- p-t]m- Nn-e b-lq-z-hn-`m-k-ßfpw D- v. F-gp- q-dv h -j-øn-e- [n-iw A-jv-I-\m-jn b-lq-z-cpw tdm-am b-lq-z-cpw F -tum-km-an km-am-\yw I - -i-am-bn-x-s ]n- p-s - n-cp- p. bq-tdm- n H- -s - p-t]m-b Cu b-lq-z-hn-`m-k߃ k-aq-l A-h-K-W-\-sIm- pw H-cp ]-cn-[n-h-sc a- v sh-fp- Iv-\m-\m-b- m-cp-ss B-Nm-cm-\p-jvTm-\-߃ b-lq-z-cn -\n- pw sa- n-bm-\n-iv b-lq-z-cn - \n- pw h-f-sc hy-xy-kv-x-am-wv. ti-c-fo-b-x-bp-ss A-\p-`-h-ß-fn-eq-sS I-S- p-h- -h-bmsw- n-epw ]-e hn-hm-lm-\p-_- -am-b Iv-\m-\m-bm-Nm-c-ß-fpw a- y-]q -Δ tz-i-ß-fn-se kmw-kv- m-cn-i N-S-ßp-I-fp-am-bm-Wv Iq-Sp-X _- w. sa- n-bm-\n-iv b-lq-z c- m-bncw h -j-ß-fm-bn ss{i-kv-x-h hn-izm-k-hpw b-lq-z A-\p-jvTm-\-ß-fpw ap-dp-si ]n-sn- p-tºmƒ b-lq-z-]m-c-º-cy-hpw A-h-Im-i-s -Sp- Iv-\m-\m-b- m N-cn-{X-K-Xn-bn F- hn-ss sh- m-wv A-Sn-ÿm-\ b-lq-zm-nm-c-߃ \-jv-s-s -Sp-Øn-b-Xv F- -Xv Nn- m-hn-jb-am-t - -Xm-Wv. {]-txy-in- v ]-Xn-t\-gv \q- m-t m-fw F -tum-km-an Im - -iy-am-bn Im- Øp kq- n- m-\p- b- m-i- n Im-Wn- -t mƒ ]m-c-º-cym-\p-_- -am-b a- p B-Nmc-߃ F- n-\v ssi-hn- p F- -Xv tnm-zy-nn-lv-\-am-bn A-h-ti-jn- p- p. Ø h - - m-cp-ss {`-jvtv sim- p-am-wv F -tum-km-an ]n -Xp- S-cm \n -_- n-x-cm- -s - -Xv. B-[p-\n-I-Im-e-Øv C-h-cpw a- v ap- Jy-[m-cm b-lq-z-sc-t m-se a-x- ]-cn-h -Ø-\w Aw-Ko-I-cn- p-ibpw H-cp ]-cn-[n-h-sc t{]m- mln- n- p-i-bpw sn-øp- p. b-lq-z ss{i-kv-x-h {In-kv-Xp-a-Xm-cw-`-Im-e-Ø b- lq-z-a-x-øn -\n- pw ]-cn-h -Ø- \w sn-bv-xv {In-kv-Xym-\n-I-fm-sb- n-epw b-lq-zn-zm-nm-c-߃ ]n- p- S-cp- H-cp hn-`m-kw b-lq-z-cm-wv sa- n-bm-\n- v b-lq-z. a-[y-]q - Δ-tZ-i-Øv Xp-S-ßn-b Cu {]- ÿm-\-øn-\v C-t mƒ c- p e- -tøm-fw Aw-K-kw-Jy-bp- v. C-h-cn `q-cn-`m-k-hpw C-t mƒ A-ta-cn- -bn I-gn-bp- p. A-{K- N -Ω ]-cn-to-z-\-t]m-ep- A- Sn-ÿm-\ b-lq-zm-nm-c-߃ Xp-S - p-t]m-cp- C-h {In-kv-Xp-hns\ c- -I-\m-bn Aw-Ko-I-cn- p- p. a-[y-]q -Δ-tZ-i-Øp X-s k-am-\-im-e-l- -ß-fn a-x-]-cnh -Ø-\w \-S-Øn-sb- v hn-iz-kn- -s -Sp- Iv-\m-\m-b- m C- Ø-cw B-Nm-c-߃ Ip-Sn-tb-dn- ]m - p- -Xn-\v ap -]v B-N-cn- ncp- p-thm F- v tc-j-s -Sp-Ønbn- n-. Iv-\m-\m-b- m-cp-ss b-lq-z-]m-c-º-cyw Iv-\m-\m-b- m-cp-ss B-Nm-cm- \p-jvtm-\-߃ b-lq-z-cn -\n- pw sa- n-bm-\n-iv b-lq-z-cn - \n- pw h-f-sc hy-xy-kv-x-am-wv. ti-c-fo-b-x-bp-ss A-\p-`-h-ß-fneq-sS I-S- p-h- -h-bm-sw- n-epw ]-e hn-hm-l-\p-_- -am-b Iv-\m- \m-bm-nm-c-ß-fpw a- y-]q -Δ tzi-ß-fn-se kmw-kv- m-cn-i N-Sßp-I-fp-am-bm-Wv Iq-Sp-X _- w. sa- n-bm-\n-iv b-lq-z c- m-bn-cw h -j-ß-fm-bn ss{i-kv- X-h hn-izm-k-hpw b-lq-z A-\pjvTm-\-ß-fpw ap-dp-si ]n-sn- ptºmƒ b-lq-z-]m-c-º-cy-hpw A- h-im-i-s -Sp- Iv-\m-\m-b- m N-cn-{X-K-Xn-bn F-hn-sS sh- m- Wv A-Sn-ÿm-\ b-lq-zm-nm-c߃ \-jv-s-s -Sp-Øn-b-Xv F- - Xv Nn- m-hn-j-b-am-t - -Xm-Wv. {]-txy-in- v ]-Xn-t\-gv \q- m-t mfw F -tum-km-an Im - -iy-ambn Im-Øp kq- n- m-\p- b- m-i- n Im-Wn- -t mƒ ]mc-º-cym-\p-_- -am-b a- p B-Nmc-߃ F- n-\v ssi-hn- p F- - Xv tnm-zy-nn-lv-\-am-bn A-h-tijn- p- p. hw-i-au-en-i-x-bp-ss P-\n-X-I-`m-cw B-[p-\n-I A-dn-hp-I-fp-sS sh-fn- -Øn im-kv-{xw hw-i-ip- n-bp-ss-bpw hw-i-au-en-i-x-bpss-bw `m-hn-sb kw-i-b-zr-jvsntbm-ss-bm-wv ho- n- p- -Xv. b- lq-z-cp-ss _p- n-iq -Ω-X-bp-sS hn-e A-h-cp-sS am-dm-tcm-k-ß-fmsw- p- A-dn-hv H-cp R-Sp- tøm-ss-bm-wv A-Sp-Ø-Im-e-Øv tem-iw a-\- n-em- n-b-xv. km-aqln-i-am-tbm kmw-kv-im-cn-i-amtbm `q-an-im-kv-{x-]-c-am-tbm H- - s - a-\p-jy-hw-i, h - ]n- p- S - -Iƒ hm-cn- q- n-b P-\n-X-Itcm-K-ß-fp-sS I-W- v F-Sp-Øv Xp-S-ßn-bn-t -bp- q. ^u- F-^-Iv-Sv F- Hma-\-t -cn A-dn-b-s -Sp- F tum-km-an-bp-ss ^-e-am-b P-\n-X- I-am-dm-tcm-K-߃ A-jv-I-\m-jn b-lq-z-sc ]n-sn-iq-sn-b-xp-t]m-se b-lq-z-cn-epw I - -i-am-bn F tum-km-an ]-cn-]m-en- p- Iv-\m- \m-b- m-sc _m-[n- n- p-t m F- -Xv hn-iz-am-b ]T-\-Øn-eq-sSsb a-\-kn-em- m km-[n- q. blq-zs P\n-XI {]mcm_v[w Endogamy, inbreeding, consanguinous marriage XpSßnb {]P-\-\-co-Xn-Iƒ birth developmental abnormalities, congenital defects, mental retardation XpS-ßnb Akp-J߃ h n- m CS-bm pw F imkv{x-kxyw hfsc Ime-ambn P\n-XI imkv{x- ASn-h-c-bn p ]Tn- n- p h- kvxp-x-i-fm-wv. AjvI-\m-jn, tdmam blq-z-cpss CS-bn A- [n-i-ambn ImW-s -Sp CØcw P\n-XI tcmk-ß-fpss DZv`hw F tum-kmanbnte-bv mwv hnc Nq p- -Xv. CØ-c-Øn ]T-\-hn-j-b-am-bn- p ]e amdmtcm-k-ßfpw early onset tcmk߃ F hn`m-k-øn s]sp- p. CXp-Iq-SmsX ASp-Ø-Im-e- Ømbn {i n- m XpS-ßn-bncn- p late onset P\n-XI tcmk-ß-fpw IqSpX i -ambn F tum-kman ]n Xp-S-cp blq-z-scbpw a y-]q Δ-{]-tZisØ ]e ap ow hn`m-k-søbpw bqtdm- nepw djy-bnepw Zzo- ]p-i-fn H -s - p-t]mb a p h- - m-scbpw BWv A[n-I-ambn ]nsn-iq-sn-bn-cn- p- -Xv. hnhn- [ A _p-z-tcm-k-߃, lm v, In-Uv\n tcmk-߃ ssl- - ss -j F n-h-tbm-ssm w schezophrenia, depression, lipolar disease XpS-ßnb am\- kni tcmk-߃ Dƒs -ss-bp late onset tcmk-߃ v F tum-kmanbpss ^e-ambn henb h -\-bp- -Xmbn ASp-Ø-ImeØv sxfn-bn- -s - n-cn- p-i-bm- Wv. hfsc hni-z-ambn P\n-X-I- ]-T\w F-Øn-bn- p Hcp kaql-amwv AjvI-\mjn blq-z. Fgp- q-dp h j-øn-e-[niw kmaq-ln-i-ambn H -s v F t-um- Kman XpS-cm \n _- n-x-cmb Ch Ipd Ime-L- w-sim- tijw t]-pv 8

5 5 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn ss nƒ \msp-iƒ at -h sim mcw Chn-sS-bmWv kv\m]i tbml- ms\ XS-hn C Xpw hnip- s inc v tozn- Xpw tbml- msâ XS-h-d-bpsS ine-iä n-s-bnâ tkymtkm thmtdmkv at -h tltdm-tzkv cmpmhns tim -bv p- nse sim mc-am-bn-cp- p. {Sm -kvtpm- -Zm-\n Xmsg Nmhp-I-S ImW-Ø- -co- Xn-bn ]Wn-Xn-cn- p sim mcw. Ncn-{X-]-c-amb Cu ÿe- ØmWv kv\m]i tbml- ms\ ss{sm mb sltdmzv A n- mkv Imcm-Kr-l-Øn AS- Xpw hnip- s inc v tozn- Xpw F mwv ^vtfhn-bkv tpmkn- ^kv (A/XVIII, 5,2) ]d-bp- -Xv. tpmkn-^-kns A`n-{]m-b-Øn A- m-eøv Pohn- n-cp G -hpw hnip- -cmb a\p-jy-cn Hcm-fmbn-cp p tbml- m ( m-\- kv\m\w \evin-bn-cp- -Xn-\m kv\m]-i F -dn-b-s - n-cp- p. tbip-{in-kvxp-hns apt msn; bmly _n k -dnb F {]- hm-n-i ). GXm v 2000 h -jw ap ]mwv tbml- ms in-cto-zw \S- -Xv Pqsse ap- X- "lwtk-dn-b A m-zan Hm- ^v B Svkpw' "tpm tz-\n-b Un- m p-sa v Hm^v B n-izn- o-kpw' kl-i-cn v cmp-sim- m-c-ønepw at -dkv \Kcw ÿn-xn snbvxncp Ip n ap-i-fnepw ]pcm-hkvxp- ƒ kw_- n v J\\w \S-Øn-h-cn-I-bm-Wv. at -dkv tim -sbbpw AXn- \v Xmsg-bp ] -W-sØbpw tpmko-^kv hfsc hni-z-ambn hnh-cn- n- p v (B/VII,6). Dƒdn- v Pmkv] ko- vsk F P Ω ]cy-th-j-i-\mwv at dkv tim ho pw Is -ØnbXv (1807). Xmsg-bp ] Ww I p-]n-sn- Xv ^mz s^en-ivkv ado Bt_ (1909) F {^ v suman-\n- k-\ymkn Bbncp- p. alm-\mb tim -Ã-ss N{I-h Øn-bp-sS Im-ew apx am{xta hn-ip- -\m-sp-i-fn-te v ss{ikvx-h Xo- m-s\w \S- Øn-bn-cp- p- q F hkvxpx at -h te v sim p-t]m-bn. tpm Zm- Kh sa ns A\p-hm-Z-tØm- Sp-Iq-Sn-bmWv Cßs\ sn-bvx- -Xv. F m XnI pw hnp-b-i-c-am-bncp Cu at -dkv J\\w kw- _- n v Ch bm-sxm pw {]kn- o-i-cn- n-. c -ma-søbpw aq- -m-a-søbpw a-t -dkv J\-\-߃ v t\xr-xzw \evin-bxv 'Studium Biblicum Franciscanum' F Pdp-k-se-anse ÿm]-\-øn-se {]i-kvx-cmb s{]m^-k am B-bn-cp hn- - Po-entbm Im\n-tbm tim t_m ( ) bpw ant te ]n ndnt m ( ) bpw Bbn-cp- p. BZ-y-sØ J\\w Ime-L- -Ønepw c m-am-tøxv ImeØpw Bbn-cp- p. ]pcm-h-kv-xp ]T\w kw_- n A n-a dnt m n Cu J\- \ß-fpsS ^ew Dƒs -Sp-Øn-bncp- n-. F- nepw {it -b-amb {]mcw-`-hn- -h-c-߃ Dƒs m- n- psim v GXm\pw tej-\-߃ {]kn- o-i-cn- n-cp- p. tim -t_m kwl-ønse AwK-ß-fm-bn-cp kvx-\n mthm semt{^-ubpw antj-te ]n n-dn-t mbpw Ifna ]m-{x-ß-sf- p-dn pw \mw-bß-sf- p-dn pw bym-{iaw Hcp {]_- hpw Hcp tej-\hpw {]kn- o-i-cn- n- p- v. ]p-cm-hkvxp \mw hnkva-cn- -cp-xv. At mtg pw at -dkv Hcp hnp-\-{]- tz-i-am-bn v c c \q m v Ign- n-cp- p. 19- mw \q m- n ]pcm-h-kvxp-]-cy-th-j-i Cu ] Ww ho pw I- p-]n-sn- -Xn-\ptijw Ctßm- v Xo m-s-i h p-xp-s-ßn-bp- q. Ata-cn- -bn h v A`n-jn- -\mb C. spdn hm U-am ( ) 1968 PqWn Hcp {]mcw-`-]-co- -W-J-\\w \S-Øn. C- Xv aq m-gvn- mew \o p-\n- p. CXn-\nsS Ah at -d-kn Is -Ønb 4, 973 ]pcm-hkvxp Ah-in-jvS-߃ Ata-cn- -bnimkv{x-øns ImgvN- m-sn ^mz tim t_m {i ti{μo- I-cn- Xv {][m-\-ambpw tim bpss J\-\-Øn-em-bn-cp- p. CXns ^e-ambn Ah-km\w tim -bpss πm\ns Hcp Nn{Xw Xøm-dm- n. Ip n -ap-i-fn-ep- mbn-cp sim m-c-øns Dƒ`m-K- Øns Xd-bpsS πm BZyambn At±lw Xøm-dm- n. alm- \mb sltdmzv cmpm-hns \m\mh Æ Nn{X-the snbvx tim tbm-sp-iq-snb sim- m-c-ß-fn H m-bn-cp p at -dkv tim F v BZy-ambn sxfn-bn- Xpw ^mz tim t_m \bn kwl- am-bn-cp- p. hm-kvxp-in-ev]w kw- _- n pw Ifn-a ]m-{x-ßfpw \mw-b-ßfpw kw_- n pw D- sxfn-hp-iƒ-sim- v, spmko- ^kv lmkvtam-wn-b Iem-]- sø- p-dn pw H mw blq-z-i-em- ]-sø- p-dn pw \-evip- hnhc-߃ icn-bmwv F v BZyambn Dd- p-h-cp-øn-bxpw Cu At\z-j-I-kw-L-am-bn-cp- p. ^mz ]n n-dt m A{]-Xo- n-x-ambn s]s v acn- p. AXn-\p-ti-j-amWv lwtk-dnb kwlw J\\w ]p\-cm-cw- `n- -Xv. 'Studium Biblicum Franciscanum se c- v X-e-apd C- m-en-b {^m -kn-kv-i ]- fin-x J-\-\w A-h-km-\n- n- n- S-Øp-\n- m-wv lw-tk-dn-b kw- Lw J-\-\w B-cw-`n- -Xv. J-\-\-Øn-\v D-]-tbm-Kn- m-\p- D-]-I-c-W-ß-fpw km-a-{kn-i-fpw km-t -Xn-I hn-zy-bpw 21- mw \q- m- n-t -Xm-bn-cp- p. hn-i-z-am-b B - n-tbm-f-pn- k -th-bv- pw J-\-\-߃- pw ti-jw lwtk-dn-b A- m-z-an Hm-^v A -Svkn-s K-th-j-W-kw-Lw sl-tdm-zn-s tim- -tbm-sp-iq-sn-b cm-p-sim- m-c-øn-s -bpw Xm-g-sØ ]- -W-Øn-s -bpw hn-i-z-am-b H-cp h-kv-xp-in-ev-] hn-h-c-w-hpw H-cp ]p-\-cm-hn-jv -I-c-W-hpw X-øm-dm- n. R-ß-fp-sS J-\-\-Øn-s G- -hpw h-en-b ^-e-ß-fn H- v, tim- -bp-ss i-h-ip-so-c-ß-fp-ss, ap -]p {]-Xo- n- n- n- m-ø, ew- _-am-\-am-b am-\w B-bn-cp- p. D- Zm-l-c-W-Øn-\v, 1.5 ao- -dn Xmsg D-b-c-ta-bp- q F- v I-cp-Xnbn-cp- ]-Sn- m-td tim- -bp-ss a-xn-en 8.75 ao- D-b-c-ap- H- cp a-xn-ep- m-bn-cp- p. th-sdm-cp D-Zm-l-c-Ww tim- -bp-ss 15.5 ao- B-g-ap- lm-kv-tam-wn-b P-ekw-`-c-Wn R-߃ I- p-]n-sn- v ]q -Æ-am-bpw Ip-gn- p. tl-tdm-zns Im-e-Øp-X-s C-Xv D-]-tbm- Kn- n-cp- p F- v sx-fn-bn- m I-gn-bpw. Cu `m-k-øv h-f-sc k-º- am-b ]p-cm-h-kv-xp A-h-in-jv-S߃ ]p-d-øp-sim- p-h-cm I- gn- p. B-sI 50 K-th-j-W-In- S-ßp-Iƒ Ip-gn- p. a-t -d-kn-s Ip-So-c-ß-sf- p-dn- v sa- -s - A- dn-hv e-`n- p- -Xn-\m-Wv C-h Ipgn- -Xv. A-Xp-t]m-se-X-s, Xm-gsØ ]- -W-sØ- p-dn- pw Iq-Sp- X A-dn-bp- -Xn-\v C-Xm-h-iy-ambn-cp- p. hm-kv-xp-in-ev-]w kw-_- n- ]T-\-sØ- p-dn- p ]-d- m R- ß-fp-sS A-t\z-j-W-Øn-s {]- [m-\-s - ^-ew a-t -d-kv ]- -W- Øn-s N-cn-{X-]-c-am-b aq- v L- -߃ \n -Æ-bn- m I-gn- psh- -Xm-Wv. A-Xp-t]m-se-X-s si- n-s-ßfn-se ÿ-ew hm-kv-xp-in-ev-]- Øn F-ß-s\ hn-i-kn- n- p F- v a-\- n-em- -epw. si- n-s-ß-sf H- -bv- pw si- n-s-k-ap- -b-ß-fmbpw ]Tn- p. A-h-bp-sS kn- m- m-sn-ÿm-\-øn-ep- ]p-\ -\n - Ωn-Xn X-øm-dm- p-i-bpw sn-bv-xp. kv-am-c-i-ß-fp-ss hm-kv-xp-in-ev-]- hn-h-c-ww k-nn-{x-hpw k-aq -Øhp-am-b tc-j-i-tfm-sp-iq-sn B-bncp- p. ]q -Æ-am-b Cu hn-h-c-ww C-t mƒ Cu K-th-j-W-`q-an-bn Im-Wm-\n- m-ø si- n-s-ß-fn-te- pw hym-]n- n- p. hm-kv-xp-in-ev-] \n-co- -W߃- p-ti-jw R-߃ {Xn-am- \ Ip-So-c-am-Xr-I-Iƒ D- m- n. ]n- o-sv kn- m- -]-c-am-b ]p-\ - \n -Ωn-Xn- v C-Xv H-c-Sn-Ø-d-bm-bncn- pw. tum-dn- v kv-xw-`-ß-fp-ssbpw A-tbm-Wn-Iv ({Ko- v) kv-xw- `-ß-fp-sS-bpw k-hn-ti-j-am-b Nn- {Xo-I-c-W-hpw tl-tdm-tz-kn-s sim- m-c-øn-s kn- m- -]-c-am-b ]p-\ -\n -Ωm-W-hpw R-ß-fp-sS {]-h -Ø-\-Øn-s \n-e-hm-cw kq- Nn- n- p- -Xm-Wv. hn-i-z-am-b si- n-s-hn-i-i-e-\- Øn-\pw ]p-cm-h-kv-xp-im-kv-{x-ønse X- p-iƒ \n -Æ-bn- -en-\pw tbml- ms\ XS-hn-en ÿew Ip-So-c-ß-fp-sS Np-h-cp-I-fp-sS ]- cn-tim-[-\-bv- p-a- p-dw, R-ß-fpsS K-th-j-W-co-Xn ]n -Xp-S - - Xv Xm-c-X-ay-]p-cm-h-kv-Xp \n-co- - W-hpw hm-kv-xp-in-ev-]-\n-co- -Whp-am-Wv. ssk-\n-im-h-iy-߃- m-bn \n -Ωn- H-cp-Iq- w tim- - I-fn H- m-bn-cp- p a-t -d-kv. tijw t]-pv 8

6 6 ka-im-eni ]{XnI JORDAN ISRAEL PALESTINE SINAI EGYPT ssz-h-]p-{xsâ \m-«n-eqss... TOURS FROM USA, UK, CANADA, Middle East & India... \yq-u ln, apw-ss_, _mw q, sim- n F- n-hn-s-ßfn \n pw bm-{xm-kw-l-߃. tami hmkvzø \msv Zqsc \n p I Xv s\t_m-bpss api-fn \n m-wv. B ImgvN \Ωp-sSbpw IÆp-Iƒ v Ipfn a \ Ip- p. CuPn]vXv ko\mbv C{k-tb ]me-kvxo - tpm ±m hnip- - \msv bm{x Kƒ^v, kμ in- p {][m\ ÿe-߃ CuPn]vXv : CuPn-]vjy ayq-knbw, ]nc-an-up-iƒ, kv^n-ßvkv, BZy \q m- p-i-fnse B-cm-[-\m-e-b-߃, ss\- \Zn-bn-eqsS t_m v bm{x, kqbkv I\m XocØp IqSn bm{x, apƒ -S v ko\m-bva-e, ]Øp Iev]-\-Iƒ e`n ÿew. bn{km-tb ]me-kvxo : sbcq-itew \K-cw, Heo-hv ae, I -Ømhp {]m - -\ ]Tn- n ÿew, Hm-im\ hoyn, KZvk-a-s\ txm- w, tb-ip ap p-ipøn {]m- - n- ]md. c m-bn-cw h j-øn- -]-cw ]g- -ap- Hen-hv hr -ß-fpw, t_-xv-e-tlw tbi-phn-s P -ÿ-ew, B- n-s-b- m v ZqX- m {]-Xy- -amb ÿ-ew, tbm-l- m- kv\m]-is P -ÿew, tkm tkm-ym, sbcn-t m, _Y\n : t_zvsk-bvzm-ip-fw, ZmhoZv cmpm-hns ih-ip-so-cw, ]co- m-a-e, k m-bn I Øm-hns\ ImWm Ib-dnb A-Øn-hr- w, a t m-kns amfn-i-ap-dn, s_sy-\n-bn adn-b-bp-ssbpw am Ø-bp-sSbpw `h-\w, emk-dns\ Dbn n I -d, Nmhp-I-S, tbip Ipcnipw Npa- p-t]mb hgn, ]oem-tømkv hn[n-{]-kvxm-hn aμn-cw, apƒ n-cosw NqSn-b-bn-Sw, Ipcn-ins hgn-bnse ]Xn- mev ÿe-߃, tb-ip-hns\ Ipcn-in Xd ÿ-ew, Xe-tbm-Sn-Sw, I -Øm-hns\ AS- nb I -d-txm- -Øn Bcm-[-\, I -Øm-hp-bn sø-gp-t I d. kntbm, \{k-øv, Im\, tbm ±m \Zn : K{_n-tb ZqX adn-bbv p {]Xy- -s - ÿ-ew, tbmk-^n-s - bpw adn-b-bp-ssbpw `h- \w, tbmk-^n-s ]Wnim-e, tb-ip _mey- Imew Nne-hn ÿ-e߃. ] -sh- -sø ho- m- n-b Im-\m-bnse I-eym-W-ho-Sv, Xm-t_m- ae, tb-ip kv\m\-ta tbm- ±m \Zn. Keoe XSm-I-Øn t_m p-bm-{x: ]cky ip{iq-j Bcw-`n I-^- - -lqw, Kn-cn-{]-`m-jWae, tbip sh- -Øn\p ao-sx \-S- Keoe XSm- I-Øn-eqsS t_m- pbm-{x. tpm ±m- s\t_m ] ΔXw : tamsi Ah-km-\-am-bn hmkv-z-ø \m-sv Z- in s\-t_m ] Δ-Xw. ASp-Ø bm-{x sk]v- w-_ 18 Ata-cn-, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n pw- t\cn p Sqdp-Iƒ. k`-iƒ pw anj kwl- S\Iƒ pw th n {]txyiw ]mt -PpIƒ! Ch Rß-fpsS {]txy-i-x-bmwv Ãm tlm -ep-i-fn Xmakw aq p-t\-chpw hn`-h-k-ar- -amb ` Ww ani- -bm{xm kui-cy-߃ tjm nwkv Ah-k-c-߃ Bflob Nn -Iƒ DW Øp ]T-\-ßfpw Bcm-[-\bpw {]K-Xv`-cmb sskup-i-fpss tkh-\w. acp- No^v FUn- A Ip v Ce- q t\xrxzw \evip- p. MARUPPACHA Ph: ,Mob: Website :

7 hm ØIƒ ka-im-eni ]{XnI am[y-a-{]-h Ø-I aqey-ß-fn \n p hyxn-n-en- -cpxv: tum. tdmkv h Kokv tim- -bw: [m -an-i aq-ey-ß-fn -\n- p hy-xn-n-en- m-øh-cm- I-Ww am-[y-a-{]-h -Ø-I-sc- p \m-j-w bq-wn-th-gv-kn- n Hm- ^v A-Uzm -kv-uv eo-k Ã-Uo-kv (\p-hm -kv) ssh-kv Nm k-e tum. tdm-kv h -Ko-kv. a-t\m-c-a kv-iqƒ Hm-^v I-ayq-Wnt -j (am-kv-timw) ]-Xn-aq- mw _m- n-s _n-cp-z-zm-\w \n - h-ln- p-i-bm-bn-cp- p A-h. Ip- - m-c-\- m-ø H-cm-sf hy- nl-xy \-S-Øp- X-c-Øn-ep- sx- m-b hm -Ø-I-tfm hn-h-cß-tfm a-s -s - n-epw Xm -]-cy-ß-fp-ss t]-cn H-cn- -epw \ -I-cp-Xv. tim-s-xn-bp-ss ]-cn-k-w-\-bn-ep- ti-kp-i-fn A- `yq-l-ß-fp-ss t]-cn am-[y-a-߃ hn-nm-c-w \-S-Øn Ip- - msc {]-Jym-]n- p- co-xn i-cn-b-. hm -Ø-I-sf-t m-se X-s A-h e-`n- p- h-gn-i-sf-bpw hn-a -i-\m-fl-i-am-bn am-{x-ta k- ao-]n- m-hq. hm -Ø-I-fn Ir-Xy-X-bpw hn-izm-ky-x-bpw D-d- m- p-i F- h-en-b sh- p-hn-fn F- pw am-[y-a-߃- p ap- n-ep-s - pw tdm-kv h -Ko-kv ]-d- p. sf.-]n.-kn.-ti-cfm tã v I h j Xriq-cn Ipº-\mSv: C ym s]s -t mkvxv sszh-k` ticfm tã ns 4 m-axv I h j Unkw-_ 2 6 hsc Xriq-cn \S- pw. Ign aq v I h j-\p-iƒ \ne-ºq-cn-em-bn-cp p \S- -Xv. tã v I h j\piƒ Pn -Iƒ amdn amdn \S-Ø-W-sa- p Iu kn Xocp-am-\-{]-Im-c-amWv Xriq-cn-te v am n-b-xv. -sf.-]n.-kn.ap P\- d tã v {]kn-u m-bn-cp ]mã si.-fw.-tpm-k-^v tã v I h j c m-[n-im-cn-bmbn {]h Øn- pw. I h j k_v IΩ- n-isf Xnc-s -Sp- p- -Xn\v th n tã v Iu kn-ens {]txyi tbmkw Pq 9 \v Xriq s\ n- p v sf.-]n.-kn.-lm-fn \S- pw. I h js hn]p-e-amb \S-Øn- n-s\- n Cu tbmk- Øn h v Xocp-am-\n- pw. Unkw-_ 6 \v tã v I h j kwbp k`m tbmk-øn ]me- m-sv, Xriq, Fd-Wm-Ipfw Pn - I-fnse k`m ip{iq-j-i- mcpw hnizm-kn-i-fpw ]s -Sp- -W-sa pw tã v I h j ka-bøv Cu Pn -I-fn sf.-]n.-kn-bpss sk /tem I h j-\p-iƒ \S-Ø-cp-sX pw tã v {]kn- U v ]mã si.-kn.-txm-akpw tã v sk{i n ]mã ^nen v ]n.- txm-akpw kwbp {]kvxm-h-\-bn-eqss Adn-bn- p. I WmSI tã v sf.]n.kn. ]mã n.un. txmakv {]knu v ]m-ã n. Un. txm-a-kv, ]m-ã h -Ko-kv am-xyp, C.hn.tkm-a s_w-k-fp-cp. C- ym s]- -t mkv-xv ssz-h-k-` (sf.]n.kn) I - Wm-S-I tã- n-\v ]p-xn-b `m-c-hmln-i-sf sx-c-s -Sp-Øp. ]m- à n. Un. txm-a-kv ({]-kn- U v), ]m-ã si. F-kv. tpmk-^v (ssh-kv {]-kn-u v), ]m- à h -Ko-kv am-xyp (sk-{i- dn), {_-Z ]n. hn. t]mƒ (tpmbn v sk-{i- -dn), {_-Z C. hn. tkm-a ({S-j-d ) F- n-h sxc-s -Sp- -s - -Xv. G-{]n 20\v slm-d-am-hn-se sl-uv-izm -t -gvkn \-S- sx-c-s -Sp- n-\v ]n. hn. am-xyp(no-^v C-e- I-Ωo-j-W ), si. ]n. tpm -Pv, tpm -Pp-Ip- n, si. Fw. tp- -_v F- n-h t\-xr-xzw \ -In. I - Wm-S-I tkm-h kw-ÿm-\-ß-fn \n- m-bn 500 Hm-fw hn-izm-kn-ifpw ip-{iq-j-i-cpw ]-s -Sp-Øp. ip-{iq-j-i-cn-epw hn-izm-kn-i-fn \n- pw 40 t]-sc Iu -kn Aw-K-ß-sf-bpw Xn-c-s -Sp-Øp. sf. ]n. kn P-\-d {]-kn-u v ]m-ã tp- -_v tpm sx-cs -Sp- -s - F-Iv-kn-Iyq- o-hv Aw-K-߃- pw, Iu -kn Aw-K-߃- pw k-xy-{]-xn- hm-n-iw snm- n sim-sp- p-i-bpw A-\p-{K-l {]m - -\ \-S-Øp-Ibpw sn-bv-xp. kzx-{ -k-`-i-fpss ktω-f\w Um-f-kv: 19- m-a-xv C- y s]- s -t m-kv-x s^-tem-jn- ns tz-io-b I -h -j- Pq h-sc \yq-tbm - v Iyq -kv hn-t -Pn- \S pw. Pq 21- -\v \-S- p- kw-bp- B-cm-[-\- tbm-ss k-am-]n- pw. A-ta-cn- bn-ep- kz-x-{ s]-s -t mkv-xv k-`-i-fp-ss Iq-Sn-h-c-hn-\v Cu h -jw kv-t]m -k snøp- -Xv Un-b ]m - n-ep- \yq-tbm - v tkm-kv-] A-kw- ªn-bm-Wv.]m-à _m-_p tpm - v {]-[m-\ {]-kw-k-i-\m-bn-cn- pw. {]-kn-u v txm-a-kv h - Ko-kv t\-xr-xzw \ -Ipw. tamfn cmpp, tacn tpmk-^v, _npn txma-kv, kn- n-bm ]m-h-a-wn cm-p B-cy- - n n-cn- p- -Xv. ]m-ã Um-\n-tb km-apth F-gp-Xn-b ""{In-kv-Xp-hn-s A- v-em m: t\m -Ø-ta-cn- -bnepw Im-\-U-bn-epw ]m - p- a- h-c-hpw A-\- -c-kw-`-h-ß-fpw'' e-bm-fn s]- -t m-kv-xp hn-izmkn-i-fp-ss C-S-bn-ep- F-gp-Øp- _- -am-b C-\-Øn-epw, kn-ã {In-kv-Xp-hn-s ]p-\-cm-k-a-\ kw- Im-sc t{]m- m-ln- n- p- tam-fn cm-pp-hn-s ""t{]-jn-x-{]- si.]n.u-ªp.f-^v Cu h -jsø A-hm -Up-Iƒ {]-Jym-]n- kw-_- -am-b C-\-Øn-epw ]p-kv- Im-iw'', kp-hn-ti-j-{]-h -Ø-\ p. hn-hn-[ am- y-a-ß-fn 2014 X-I hn-`m-k-߃- p- A-hm - A- -Sn- p-h- n- p- Ir-Xn- Un-\ -l-\-am-bn. kn-ã ta-cn Iƒ- m-wv tpm-k-^v F-gp-Xn ti-c-fm F-Ivkv-{]-kn {]-kn- o-i-cn- -Xm-b A-hm -Up-Iƒ \ -In-bn-cn- p- -Xv. ap h -j-ß-sf A-t]- ""en- n-tamƒ'' F- I-Y-bpw, n- v hn-hn-[ hn-`m-k-ß-fn-ep- C-tX {]-kn- o-i-c-w-øn {]- Ir-Xn-I-sf X-cw-Xn-cn- pw, bp-h-p- kn- o-i-cn- {_-Z km-ap-th \ hn-`m-k-sø {]-txy-iw ]-cn-k- Ko-h - o-kn-s ""Zn Hmƒ-Uv ]nbm-t\m'' F- Cw- o-jv Wn- p-am-wv A-hm -Uv \n -Æ-bn- I-hn-XtI-c-fm s]- -t m-kv-xv ssd-t -gv-kv t^m-dw A-hm -Up-Iƒ {]-Jym-]n- p ]mã Um\n-tb kmap-th, tum. hn.-pn. Ipcy, {_Z kmapth Koh Ko-kv, {_Z tpmbn-tam Koh Ko-kv, sht -j ss nƒ kviqƒ ^vtfmdnum: hnhn[ k`ifpss k-licwtømss F m-h -j-hpw \SØn hcp 19- maxv sht- j ss nƒ kviqƒ Pq 8 13 h-sc skuøv ^vtfmdnum sf-]n-kn k`bn \S pw. kam]-\- Znhkw Pq 13 sshin v 6.30 \v hn_n-fkv sken{_js `mkambn hnhn[ t{]m{kmapifpss {]-Z -i-\w D mbncn pw. ]mã- - amcmb si.kn.tpm (^vtfmdnum), tpm- txmakv, spbnwkv apf-h\ F- nh t\xrxzw \ Ipw. tpm Pv aømbn ho pw ikv{x-{in-b v hnt[-b-\m-bn H- -e-tlm-a: D-]-tZ-in-bp-sS a-i F- t]-cn {]-kn- -\m-b tpm -Pv a-ømbn kn.-]n.-f. v ho- pw In-Uv-\n am- n-sh-bv- i-kv-{x-{in-b. 14 h -jw ap - ]v In-Uv-\n am- n-sh- A-t±-l-Øn-\v ho- pw U-bm-en-kn-kv th- n h- km-l- N-cy-Øn A-{]-Xo- n-x-am-bn In-Uv-\n e-`y-am-hp-i-bm-bn-cp- p. C-Xn-\-Iw 28 k -P-dn-Iƒ- v hn-t[-b-\m-b tpm -Pv a-øm-bn Po-hn- n-cn- p- Xv A- p-x-am-wv. ssz-h-p-\-øn-s {]m - -\-bm-wv X-s hn-sp-x-en-s A-Sn-ÿm-\-sa- v A-t±lw ]-d- p. Xp-S - pw {]m - -\ A-t]- n- p- p. \Ωƒ XΩn Hcp Imcyw hmb-\- m-cmwv R߃ v Bfl-hnizmkw ]I-cp- -Xv. GsX- nepw k`m-hn-`m-k- Øns Bi-b-{]-N-c-W-Øn-\p {]kn- o-ic-w-a- acp-. tbip-{in-kvxphpw hnip Xncp-sh-gp-Ø-I-fp-amWv acp- - -bpss {]tnm- Z-\w. Hmtcm c m-gvn-bnepw acp- {]kn- o-i-cn- p- Xv henb kmº-øni _m[y-x-bm-wv. _lp-am-\ycmb hmb-\- m-cpss hcn-kw- Jybpw kw`m-h-\-bp-am-wv {][m\ hcp-am-\-am w. bpw, kn-ã kn- n-bm ]m-h-a- Wn F-gp-Xn kz - o-b-[z-\n-bn {]-kn- o-i-cn- ""hm-jv ssa ^o- v Hm tem -Uv'' F- Cw- o-jv te-j-\w B-fl-{]-tNm-Z-\ hn-`m- K-Øn-epw, kn-ã _n-pn txm-akv F-gp-Xn ssk-t^m-kv Iz - - fn-bn {]-kn- o-i-cn- ""ss{i-ãv C kmw-kv'' F- Cw- o-jv B - n- ƒ ssz-h im-kv-{x-]-cam-b hn-`m-k-øn-epw (bp-h-p-\ hn- `m-kw), tum-œ hn.pn. Ipcy F-gp-Xn Hm -sse-\n {]-kn- o- I-cn- ""C-tam-j-W-en t^m- -kv-sv sx-dm- n C A-tUm-f-k v-kv {Ko-^v h - v: hm- v sl -]v-kv sl -Øn {Ko-hnw-Kv'' Cw- o-jv Iu -kn-enw-kv hn-`m-k-øn-epw, tpm-tam Ko-h - o-kn-s ""\ns ssz-h-sø F-Xn-tc - m '' F- Km-\w kw-ko-x hn-`m-k-ønepw A-hm -Up-Iƒ- v A -l-ambn. A-hm -Up-Iƒ 2015 Pq-sse 02 ap-x 05 h- sc ku-øv I-tcm-en-\m-bn, {Ko hn- n h- v \-S-Ø-s -Sp- ]n.kn.f.f.si tim -^d -kn hn-x-c-ww sn-øp- -Xm- Wv. Xm-a-k-ku-I-cyw D-d- p-h-cp- Øp-hm A-hm -Up tp-xm- ƒ F-{X-bpw s]- - v tim -^-d kn-\v c-pn-kv-{s sn-øp-hm-\-`y - n- p- p. si.]n.u-ªp.f-^v t\m -Øv A-ta-cn- -bp-ss {]-kn-u m-bn tum-œ _m-_p txm-a- pw, ssh-kv {]-kn-u m-bn ]m-ã txm-a-kv In-S-ßm-en-epw, sk-{i- -dn-b-bn {_-Z cm-p B-cy- - n-bpw, tpm-bn v sk-{i- -dn-bmbn ]m-ã tpm txm-a- pw, {Sj-d-dm-bn {_-Z tpm-bn-kv ]n. am- Xyq-kpw te-un-kv tim -Un-t\- -dm-bn kn-ã tj -fn Nm-t mbpw {]-h -Øn- p h-cp- p. acp- - -bpss sabn-enwkv enãv ]pxp- p- p. IpSn-»n-I- msc sabn-enwkv enãn \n pw \ot - n-h-cp- -Xn tjz-ap- v. Pq c mw e w apx IpSn-»nI m v acp- e`n- p- -X-. sabn-enwkv enãn \n pw t]scm-gnhm-im km[y-x-bp- -h Zb-hmbn DS Xs Hm^o-kp-ambn _ -s -Sp-I. C ybn FhnsS \n pw t\cn v _m v A u- n acp- - -bpss hcn-kwjy Ab-bv mw. sam-ss_ : Ab- -Xn-\p-tijw Zb-hmbn Fkv -Fw-Fkv snøp- Itbm t^m hnfn- p-itbm snøp-i. acp- - -bpss {]h Ø- \-߃ Hcp sszhn-i-ip-{iq-j-bm- Wv. Zb-hmbn R߃- mbn {]m n- p-i. kw`m-h-\-ifpw hcn-kw-jybpw \ In kl-i-cn- p-i. acp- amt\-pnwkv t_m Uv ]Ww Abv p Bfns d^d kv \ºdpw t]cpw t^m \ºdpw Adn-bn- p-at m MARUPPACHA, South Indian Bank, Branch : Thiruvalla Account Number: , IFSC Code: SIBL

8 8 ka-im-eni ]{XnI G-jy-bn-se G- -hpw h-en-b Ip-cn-iv ]m- n-ÿm-\n I-dm- n: G-jy-bn-se G- -hpw h-en-b Ip-cn-iv ]m- n-ÿm- \n. 140 A-Sn D-b-c-Øn-ep- _p- - v {]q-^v Ip-cn-iv I-dm- n-bn-se tkm-c J-{_n-ÿm sk-an-tø-cn-bn-em-wv ÿm- ]n- p- -Xv. {In-kv-Xy hy-h-km-bn-bm-b ] -th-kv sl dn Kn- m-wv Ip-cn-iv \n -am-w-øn-\p ]-Ww ap-s- n-bn-cn- p- -Xv. \n -am-w-{]-h -Ø-\-ß-sf kw-_- n- hn-h-c-߃ \n -am-ww A-h-km-\n- pw-h-sc sh-fn-s -Sp-Øn-bn-cp- n-. F- m, 21 ap-kv-enw sxm-gn-em-fn-i-fn 20 t]-cpw \n -am- W-Øn-\n-sS a-s-ßn-t m-bn-cp- p. S I-W- n-\p Ão-epw C-cp-ºpw kn-a pw D-]-tbm-Kn- m-wp Ip-cn-in-s \n -am-ww ]q -Øn-bm- n-bn-cn- p- -Xv. _p- - v {]q-^m-b-xn-\m B- {I-a-W-ß-sf A-Xn-Po-hn- m-\pw km-[n- pw. 20 A-Sn Xm-gv- N-bn A-Sn-Ø-d \n -an- m-wv Ip-cn-iv ÿm-]n- n-cn- p- sx- v ] -th-kv sl -dn Kn ]-d- p. I-dm- n-bn-se 2.1 tim-sn h-cp- P-\-kw-Jy-bn ]-Øp-e- -Øn Xm-sg am-{x-am-wv {In-kv-Xy P-\-kw-Jy I-dm- n-bn-se {In-kv-Xy ]- n-bn \-S- Nm-th B-{I-a-W-Øn \qdn-e-[n-iw t] sim- -s - n-cp- p. kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 1 mw t]-pv Xp-S Xp-S - p \-S- N - -bn, hn-j-bm-h-x-c-w-tøm-spw I -Ω- ]- -Xn-I-tfm-Spw {]-Xn-I-cn- v, si.- kn.-f.-f-kv. s A-ta-cn- -bnep- k-am- -c-{]-ÿm-\-am-b Iv- \m-\m-b A-tkm-kn-tb-j Hm- ^v t\m -Øv A-ta-cn- (si.-f.- F.-F.)- -bp-ss {]-Xn-\n-[n-I-fmsb-Øn-b tpm-bn H-d-h-W- p-fw, tpm -Pv sp. ]q-gn- m-em F- nh-cpw bm-t m-_m-b k-`-bn-se Iv-\m-\m-b hn-`m-k-sø {]-Xn-\n- [o-i-cn- v Ip- p-]-d-ºn ]p- qkv, si.-kn.-b.fw s\ {]-Xn- \n-[o-i-cn- v si.-si. tpm-kv I- -Øn, A-Uz. C-μp-te-Jm tpm-k-^v, ^m. jn-_p si.-]n., s{]m-^. Cu- F- n-h-cpw kwkm-cn- p. {]-iv-\m-h-x-c-w-tøm- Spw I -Ω-]- -Xn-tbm-Spw si.-kn.- B.-Fw. Iv-\m-\m-b {^o-uw aqhv-sa v F- t]-cn i- -amsbm-cp kw-bp- k-a-c-k-an-xn cq-]o-i-cn- p {]-h -Øn- p- -Xnt\m-Spw ]q -Æ-am-bn tbm-pn- psim- p- -Xm-bn-cp- p. {]-Xn-Ic-W-ß-sf- mw. Cu kw-cw-`-øn- \v bm-t m-_m-b Iv-\m-\m-b hn- `m-k-øn-s Iq-Sn ]- m-fn-ø-ap- 5- mw t]-pv Xp-S m-ip-sa- v Ip- p-]-d-ºn ]p- q-kv D-d- p-\ -In. {]-ta-b-øneq-ss B-cw-`n- p- k-a-c-]-cn-]m- Sn-Iƒ-s m- w, _n-pp D-Xp- p-tikn-ep- m-b A-\p-Iq-e-hn-[n-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn-ep- \n-b-a- \-S-]-Sn-Iƒ- pw hn-p-b-km-[y-xbp-s - v A-Uz. C-μp-te-J A- `n-{]m-b-s - p. tim- -bw cq-]-x, Io-gn-sem-cp cq-]-x-bn- m-sx A- Xn-cq-]-X-bm-b-Xn-s -bpw H-cp kzbm-[n-im-c (kp-pp-cn-kv N - v) k- `-sb- -t]m-se {]-h -Øn- p- - Xn-s -bpw ]n- n-ep- I- - fn-iƒ h-øn- m Im-cym-e-b-hpam-bn _- -s - v sh-fn- -ØpsIm- p-h-tc- -Xp-s - v ^m. jn-_p si.]n. A-`n-{]m-b-s - p. kz-hw-i-hn-hm-l-\n-jvt F- Zp-cm-Nm-cw F-Sp-Øp-I-f-bp-hm th- A-\p-Iq-e \-S-]-Sn-Iƒ kzo-i-cn- -W-sa- v tim- -bw cq- ]-Xm- y- -t\m-sv B-h-iy-s - psim- p- {]-ta-bw k-tω-f-\w ]m- m- n Cu hn-j-bw kw-_- n- v {^m -ko-kv am - m- m-bv- p \n-th-z-\w \ -Ip- -Xn-\pw, C -Uy kn-hn tim-s-xn-sb k-ao-]n- p- -Xn-\pw Xo-cp-am-\n- p. tbml- msâ XS-h-d-bpsS In-g- p-\n- v B-{I-a-W-ap- mbm P-dp-k-se-an-s\ {]-Xn-tcm-[n- p-i F- e- y-am-wv C-Xn-\p ]n- n D- m-bn-cp- -Xv. {In-kv-Xphn-\v ap -]pw ]n -]p-ap- G-Xm- \pw \q- m- p-i-fn C-Ø-cw B- {I-a-Ww D- m-tb- pw F- v `-bs - n-cp- p. P-dp-k-se-an-\p-ti-jw Cu tim- -I-fm-Wv {Ko- v hm-kv-xp-inev-]-øn-s A- n-a-im-e (lm-kvtam-wn-b ) cq-]-hpw sl-tdm-znb, B-Zy-Im-e tdm-a F- o am-xr-i-iƒ- p D-Zm-l-c-W-hpw (amk-zm), sl-tdm-zn-tbm, ln -ti- \n-b, kn-t{]m-kv, tum- v, A-e- Iv-km-{ n-tbm F- n-h-bm-wv Cu tim- -Iƒ). A-Xp-sIm- v R- ß-fp-sS K-th-j-W-kw-Lw ]- na-xo-c-øv (sh-ãv _m- n ) G-sdk-a-bw sn-e-h-gn- v a-t -d-kn-s\ Iq-Sp-X sa- -s - co-xn-bn A- dn-bm {i-an- p. C-h-bp-sS ss]-xr-i-øn-s sh-fn- -Øn C-Xn-s kn- m- - ]-c-hpw hm-kv-xp-in-ev-]-]-c-hp-am-b ]p-\ -\n -Ωn-Xn kr-jv-sn- m I- gn- p. lw-tk-dn-b A- m-z-an Hm-^v B -Sv-kn-s ]p-cm-h-kv-xp-k-th-j- W-kw-Lw C-t mƒ {i-an- p- -Xv Ip-So-c-ß-fp-sS kw-c- -Ww \n-e- \n -Ø, A-\m-Ãn-tem-kn-kv ]p- \ -\n -Ωn-Xn F- n-h-bn-em-wv. {Sm -kv tpm -Zm-\n-se a-t -d-kns ]p-\ -\n -Ωn-Xn-sb- p-dn- v Cu te-j-\w F-gp-Xn-b Bƒ a- t -d-kn-s ]p-cm-h-kv-xp-im-kv-{xhpw hm-kv-xp-in-ev-]-hpw kw-_- n- v B-Zy-am-bn H-cp {]-_- w X-øm-dm- n {]-kn- o-i-cn- p. a-t -d-kn-s N-cn-{X-sØ- pdn- v im-kv-{xo-b-am-bn X-øm-dm- nb A- n-a-dn-t m - m-wv C-Xv. anem-\n-se F-Un-tkm-Wn tx-dm km- m {]-kn- o-i-cn-, "a-t -dkv' I F io j-i-ap, Pdpksew Jerusalem Studium Biblicum Franciscanums - s Collectio Maior F A m-z-aniv XpS {]kn- o-i-c-w-øn 53- mw hmey-ambn Cu dnt m v {]kn- o-i-cn- n- p- v. Ipº-\mSv sk ]n.ssh.]n.f. `mcm-hm-lniƒ Ipº-\mSv: C Uym s]s -t mkvxv sszh-k-`- Ipº-\mSv sk ]n. ssh ]n. F. bpss te p `c-w-k-an-xnsb amcma sf. ]n. kn. lmfn \S P\-d t_mun-bn sxc-s - Sp-Øp. {]kn-u mbn PÃn s\sp-th-en-, sk{i dn-bmbn Chm. ªk Ipgn- m-e, {Sj-dm-dmbn s\hn aßm v, ]ªn-kn n I ho- \-dmbn Um\n-tb tpm Pv Ipº-\m-Sv, sshkv {]kn-u p-am-cmbn Chm. Imte_v Pn. tpm Pv, Chm. G{_lmw h Ko-kv, tpmbn v sk{i- -dn-am-cmbn ^n n ^nen- v, Chm. spbvk si. kmw, tã v {]Xn-\n-[n-bmbn kp\n ]q - n- F n-h-scbpw IΩn n AwK-ßfmbn ªk txma-kv, PntPm Bd- p-f, Pnt\mbv tpm, sdbvk G{_lmw, imap-th tpm Pv, npn kn. X - F n-h Xncs Sp -s - p. ]mã G{_lmw iap-th dnt -WnwKv Hm^ok-dm-bn- {]h Øn- p. ]mã Sn. sp. G{_-lmw, ]mã jn_p s\sp-th-en, Chm. spbnwkv tpmbn F n-h {]kw-kn- p. hwi-au-eo-i-x-bpss P\nXI {]iv\-߃ 1 mw t]-pv Xp-S n-cp- co-xn-bn -\n- pw hy-xyÿ-am-bn-cp- p. A-Xy-]q -Δ-am-bn \-S- n-cp- Iv-\m-\m-b k- -c hnhm-l-߃ H- -s - k-ap-zm-b-{`jv-sp-i-fn-epw Ip-Spw-_-hn-em-]-ßfn-epw H-Xp-ßn-\n- p. I-gn- ]- Xn-t\-gv \q- m- p-i-fm-bn Iv-\m-\mb hw-i-au-en-i-x t\-cn- {]-iv- \-ß-fp-sS ]-Xn- -S-ßv C- -sø X-e-ap-d h-f-sc Np-cp-ßn-b Im-e- Øn-\p- n A-\p-`-hn- p-i-gn- p. tz-io-b-x \-jv-s-am-b hw-i-au-en-i-x ti-c-f-øn Ip-Sn-tb-dn- m - Ø Iv-\m-\m-b- m A-h-cp-sS a- y-]q -Δ-tZ-i tz-io-b-x ap-dp-si- n-sn- m {i-an- -Xv kzm-`m-hn-iam-w-t m. k-ln-jv-wp-x-bv- v t]-cp-ti- ti-c-f-am-i-s IpSn-tbdn-b Iv-\m-\m-b- m-cp-ss tz-io-b hn-{`m- n I-\n-thm-sS Dƒ-s m- p. Im-e-{I-a-Øn a- y-]q -ΔtZ-io-b-X F -tum-km-an F- hn-hm-l-k-{º-zm-b-øn-te-bv- pw hn-hm-lm-\p-_- -B-Nm-c-Øn-tebv- pw Np-cp-ßn. a-e-bm-f-`m-j kz- -am- n-b-txm-ss Im-e-{I-a- Øn A-Xn-{I-an- v Io-gv-s -Sp- Øm {i-an- m-ø Xn-cp-hn-Xmw- Iq - -sim- n (ti-c-f) tz-io-b-xbpw Iv-\m-\m-b- m {]-Xn-tj-[w H- pw C- m-sx kz- -am- n. I-gn- \q- m- n-s A- ytøm-ss D- m-b Iv-\m-\m-b- mcp-ss hn-]p-e-am-b A-ta-cn-, bq-tdm-]y Ip-Sn-tb- w c- mw Ip- Sn-tb- - m-cp-ss tz-io-b-hn-{`m- n- v ]p-xn-b am-\-߃ \ -In. {]- txy-in- v ]p-xn-b tz-i-sø c- N v Hm-^v tkm-uv ^m-an-en tim -{^ -kv Pq-sse 9 ap-x 12 h-sc \yq-tbm - v: t\m Øv A- tacn N v Hm^v tkmuns Ccp]XmaXv ^manen tim- -{^- -kv 2015 Pq-sse 9 ap-x 12 h- sc I-W-Œn - v kv m-t^m -Uv ln - tlm- - -en sh- v \-S- pw. d-h. dq-un t_m- v, _n-j- v B {Uq _n -U, ]m-ã {InkvU -tkm, ]m-ã H-a tpm - v F- n-h-cmwv Cu {]m-hn-iysø tim -{^- kn-s ap-jy {]-kw-k-i-. ""C-Xm Rm th-kw h-cp- p'' F- -Xm-Wv Nn mhnjbw. ]m-ã tam-\n am-xyp, \yqtbm- - v (\m-j-w {]-kn- mw Ip-Sn-tb- - m-cp-ss c- mw X-e-ap-d _-lp.-tz-io-b-x-bp-ss A-kz-`m-hn-I-X-bn Ip-cp-ßn hwi-ip- n-bp-ss {]-k-iv-xn-sb tnm- Zyw sn-øm -Xp-S-ßn. in-yn-e-amb Ip-Spw-_-_- -ß-fp-sS ]-dp-zok-bm-b A-ta-cn- -bn P-\n- p h-f - c- mw X-e-ap-d Iv-\m-\mb- m tz-io-b-x C- m-ø, hnizm-k-[n-jvtn-x-a- m-ø hw-i-auen-i-x-bp-ss D-d- n- m-bv-a Nq- n- m-wn- m Xp-S-ßn. {]-txy-in- v b-lq-z-]m-c-º-cyw A-h-Im-is -Sp- Iv-\m-\m-b- m, b-lq- Z ]n- p-s-cm-ø hw-i/c- -ip- n ]n -Xp-S-cp- -Xn-s {]-k- n F- m-wv? F- tnm-zy-øn-\p ap -]n ]-g-b-x-e-ap-d Ip-Sn-tb- - m ]-I- p \n - p- p. X-eap-d-Iƒ B-h -Øn- p-]-tn- b- lq-z-]m-c-º-cy hn-izm-k-sø- mƒ a- y-]q -Δ-tZ-i tz-io-b-xbm-wv Iv-\m-\m-b hw-i-au-en-i- X-bp-sS A-ÿn-hm-cw F- A- dn-hv Dƒ-s m- m I-gn-bm-Ø ]-g-b-x-e-ap-d ]p-xn-b X-e-ap-d-bpsS bp- n-bn-ep-d- p \ym-b-hm-z߃- p ap -]n aq-i-cm-ti- nh-cp- p. A-Xn -Øn-I-fn- m-ø tem-iw thƒuv sshuv sh_v (www) Ipcpßn A{]-Xy- am-ip `qan-im-kv{x, kmaq-ly, kmwkvim-cni AXn Øn-Iƒ tic-f-ønse bph-x-e-ap-d-bnse Iv\m\m-b- m-sc-s m v Atacn- -bnse c mw Xe-ap-d-bpsS tnmzy-߃ Bh Øn- n- p- p. kmaq-ly, k`m \nb-{ -W-ß-sf- Ibpw `b v ]ndp-]n-dp- -ep-iƒ am{x-amb C sø tnmzy-߃ Ime-Øn-s, Adn-hns ae-sh- U v), ]m-ã cm-p kv- -dn-b, \yq-tp-gv-kn (ssh-kv {]-kn- U v), {_-Z h -Ko-kv h -Ko-kv, Um-f-kv ({S-j-dm ), ]m-ã Ãm en tpm - v, ^n-em-z -^n-b (bq- Øv tim -Un-t\- ), F- n-h-cpss t\-xr-xz-øn hn-]p-e-am-b \m-j-w I-Ω- n-bpw ]m-ã -amcm-b F.Fw. h -Ko-kv, tpm-tpm Zm-\n-tb, ^n-tpm-bn tpm- k, cm-p G-{_-lmw, Nmt m tpm - v, ^n-en- v txm-akv, G-{_-lmw Sn. tpm-kv, tpm - v txm-a-kv, hn -k h -Kokv, Pm-hn tpm - v, ]n.fw.- tpm - v, Nmƒ-kv txm-a-kv, tpmtam tpm-, k-æn D-Æq-Æn - F- n-h \m-j-w- {]-Xn-\n-[n- I-fm-bpw ]m-ã k-æn Xm-gmw- ]- w (ao-un-b tim -Un-t\- ), ]m-ã tpm ]n. sk -hn (Hm-Un- ), kn-kv- Ip- ptamƒ am-xyp, kn-kv- kq-k _n tpm F- n-hcpw tim - {^ -kn-s {I-ao-I-c-W-߃- v t\-xr-xzw \ -Ip- p. d-h. kn- Un. G-{_-lmw tem- I- ho-\-dm-b-pw {_-Z tu-hn-uv Ipcp-hn-f tem- tim -Un-t\- -dmbpw, {_-Z tpm - v h -Ko-kv, d-h. sd-pn ]n. sn-dn-bm, d-h kn-kn am-xyp-f- n-h tem- I-Ω- n `m-c-hm-ln-i-fm-bpw {]-h -Øn- p h-cp- p. -]m- n-en Bc-h-ß-fmbn amdmsx Xc-an-. Imen-I, tziob kmaqly {]k- n-bn- mø F tum-kman k{ºzmbw sxfnbn- m Ign- n- n mø blq- Z-]m-c-º-cy-Øns t]cn am- {Xw hcpw-x-e-ap-dbv v kzoim-cyam-iptam F v I -dn-b-ww. B-i-b-ßfpw XXz-ßfpw {]Xyb-im-kv{X-߃t]mepw A\n-b- { nb Adn-hp-I-fpsS IpsØm-gp- n IS-]p-g-Ip-tºmƒ blq-z- ]m-c-º-cy-sa I n-xp-cp-ºn F -tum-km-an v F{X-Imew ]nsn- p-\n m-\mhpw F v Nn n-t - -Xm-Wv. hf-cp AwK-kwJy; Npcp-ßp P\n-XI ssuth kn n Iv\m\m-b- m-cpss am{x-amb P\n-X-I-L-S-\-sb- p-dn v imkv{xob ]T-\-߃ H pw \S- n- p- -Xmbn Adn-hn-. \q m- p-i-fpss P\n-XI hn m\w ]Xn-t\gp \q m- p-i-fpss inbreeding pattern D Iv\m\mb- m-cpss P\n-XI LS-\-sb- p-dn v Bg-ambn Nn n- m t{]cn- n- p- p. Iv\m\m-b- mcpss F tum-kman Ncn-{X-Øns ]Ip-Xn-bn Xmsg-am{Xw ]g- -ap AjvI-\mjn blq- Z-cpsS P\n-X-I-im-]-Øns A- dnhv Iv\m\m-b- m-cpss P\n-X- I-`m-hn-sb- p-dn- p `oxn-bv v Bgw-Iq-Sp- p. AwK-kw-Jy-h - n- p-t mdpw hni-kn-t - - Xn\p-]-Icw Npcp-ßp P\n-XI ssuth kn n ]mc-ºcy ]n p- S -bpss t]cn Hcp P\n-XI ZpxJm- y-øn-te-bv mtwm Iv\m\m-b- msc \bn- p- -Xv?

9 9 ka-im-eni ]{XnI ip{iq-jm k-lmbn NncnbpwImcyhpw tum.-tpm Pv kmap-h 1 Xn-sam 2:5 ""ssz-hw H-cph-\-t m; ssz-h-øn-\pw a-\p-jy - pw a-[y-ÿ-\pw H-cp-h... a-\pjy-\m-b {In-kv-Xp-tb-ip X-s. K-em. 3:20 ""H-cp-Ø am-{xw F- n a-[y-ÿ th- n h-cn- I-bn- ; ssz-h-tam H-cp-Ø am- {Xw. tb-ip-{in-kv-xp-hn-s t]-cp-ifp-ss H-cp ]- n-i X-s ss_-_nfn-ep- v. A-h-s\, A -^-bpw H- ta-k-bpw, Im-cy-ÿ, kp-μ-c, D-Z-b-\- -{Xw, im-tcm-\n-se ]- \n-\o - q-hv, Xm-gv-h-c-bn-se Xm-ac, h-n-\w, Zm-ho-Zn-s th-cpw hwi-hpw, sb-lq-zm-bn-se knw-lw F- n-ß-s\ hn-fn- n-cn- p- p. \-Ωp-sS I -Øm-hn-\v ss_- _nƒ \ -In-bn-cn- p- A-t\- I t]-cp-i-fn H- m-wv ""a-[yÿ '' F- -Xv. th-z-`m-kw ho- pw hm-bn- p-i. F- m-wv a-[y-ÿ F- p ]-d- m? C-S-bn \n - p- hy- n-bm-wv a-[y-ÿ. c- p I- n-i-sf X-Ωn c- n- n- p- I-bm-W-bm-fp-sS tpm-en. hn-b- v-\mw bp- -Im-e-sØ a- [y-ÿ-\m-bn-cp- p sl -dn Inkn-Rv-P. Cu-Pn-]v- n-se {]-kn- U v A -h km-z-øn-\pw bn- {km-tb {]-[m-\-a-{ n sa-\- tlw s_-kn-\p-an-s-bn a-[y-ÿ- \m-bn {]-h -Øn- -bm-fm-wv A- ta-cn- {]-kn-u v Pn-Ωn Im -. ss_-_nƒ ]-d-bp- p, ""sszhw H-cp-h-\-t m, ssz-h-øn-\pw a-\p-jy - pw a-[y-ÿ-\pw H-cph... a-\p-jy-\m-b {In-kv-Xp X- t ''. C-Xn-t\m-Sp- _- - Øn \m-ep Im-cy-߃ Rm \n-ß-fp-ss {i- -bn sim- p h- cp- p: 1.c- p I- n-iƒ X-Ωn D- m-ip- A-`n-{]m-b-hy-Xym-k߃ F-fp- -Øn ]-cn-l-cn- m I-gn-bm-sX h-cp-tºm-gm-wv H-cp a-[y-ÿ-s\ hn-fn- p- -Xv. C-hn-sS k -Δ-i- -\m-b ssz-h-hpw a-\p-jy-ip-e-hpw X-Ωnem-Wv {]-iv-\w. B-Zn-bn sszsszh-øn\pw a\p-jy\pw at[y Hcp a[y-ÿ A-]m-I-X-I-fpw A-a-fn-Ifpw ]- p-tºmƒ Nn-e hn-zy-{]- tbm-kn- v h-f-sc th-k-øn X- Sn-X- m {i-an- p- -h-cp- v. A-{]-Im-c-ap- c- p {]-Xn-Ic-W-߃ \-ap- v t\m- mw. H-cp kv-iqƒ A- ym-]-i m- n C-cp- v Ip- n-i-sf ]Tn- n- m-sx D-d-ßp-I-bm-bncp- p. A-t mƒ A-Xm kv-iqƒ C -kv-s]-iv-s ]-cn-tim-[-\- bv- m-bn an- -th-k-øn {]-kv-xp-x m- n-te- v I-S- ph-cp- p. A- ym-]-i sr- nbp-w - v t\m- n-b-t mƒ tzjy-`m-h-øn \n-ev- p- C kv-s]-iv-s-sd-bpw, Nn-cn- p-sim- n-cn- p- hn-zym - n-i-sfbp-am-bn-cp- p I- -Xv. D-S -Xs - A- ym-]-i {]-tbm-kn- hn-zy: ""C-{]-Im-c-am-bn-cp- p X-]-kpw D-d- -hpw hm-ev-ao-in a-l -jn X-]-kv snbv-x-xv'' F- p ]-d- v A-`n-\- b-`m-h-øn A- ym-]-\w Xp-S - p. A-Xn-s A-Sn-ÿm-\-Øn A-`n-\-b-tØm-Sp-Iq-Sn ]Tn- n- phm A-km-[m-c-W I-gn-hp- A- ym-]-i-\m-bn A-t±-l-sØ ]-cn-k-wn- v tpm-en- -b- w \ - Ip-hm C -kv-s]-iv-s ip-]m - i sn-bv-x-xm-wv H-cp I-Y. H-cp h-en-b ]- - -dn- -S-bn H-cp kv-{xo-sn- v ]m-h-bv- m-bpss ]-Ip-Xn-`m-Kw th-w-sa- m-hiy-s - p. A-hn-sS ]-Ip-Xn ap-dn- ]m-h-bv- m hn-ev- p- ]-Xnhn- m-xn-cp- n- pw kv-{xo X-s B-h-iyw ]-d- v I-S-bn-se tpmen- m-c-s\ A-e- n. F-s - n-epw ]-cn-lm-cw I-s -Øm-sa- v I-cp- Xn tpm-en- m-c am-t\-p-cp-ss ap-dn-bn-te- v I-S- p-sn- p. F- m {]-kv-xp-x kv-{xo A-bmsf A-\p-K-an- -Im-cyw tpm-en- mc {i- n- m-sx-t]m-bn. am-t\- P-cp-sS ap-ºm-si sn- v: ""A-hnsS H-cp a- n- v ]-Ip-Xn ]m-h-bv- m th-w-sa- v itn- p- p'' sh- v D- -Øn hn-fn- p ]-d- -tijw Xn-cn- p t\m- n-b-t mƒ A-Xm B kv-{xo C-Xp ti- p-sim- hn\ Nn Iƒ tum. Fw.Fkv. km-aph v \n-ev- p- p. A-t mƒ amt\-p-tcm-sv tpm-en- m-c ]-d- -Xv: ""Cu am-\y h-\n-x-bv- v A-Xn-s a-t ]-Ip-Xn th- W-sa- v ]-d- n- p- v''. G-Xmbm-epw X-Sn-X- m {]-tbm-kn- hn-zy ^-en- p. ]-Ip-Xn ]mh-bv- m ap-dn- -Xv kv-{xo- v sim-sp-øv am-\y-x-tbm-ss bm- {X-]-d- p. ta - -d- c- p I-Y-Ifpw X-{ -]-c-am-bn hn-zy-{]-tbm- Kn- -Xn-s D-Zm-l-c-W-ß-fm-Wt m. H- pw ssh-im-sx {]-Xn- I-cn- -Xm-Wv a-s m-cp Im-cyw. C- Xv Nn-e-cp-sS I-gn-hm-Wv. A-Xv \- -bv- m-tbm Xn- -bv- m-tbm D-]-tbm-Kn- mw. sx- n- m-c-w- Iƒ A-I- p- -Xn-\pw, A-_- w ]n-w- -Xn \n- pw c- -s -Sp- -Xn-\pw a- pw C-{]- Im-c-ap- {]-Xn-I-c-W-߃ k- lm-b-i-c-am-sb- v h-cmw. F- m k-xy-sø h-f-s m-sn- p-hm-\p- ]-co- -bpw C- txm-ssm- w D- m-ip- p. k-xysø _-en-i-gn- p-sim- v {]- tbm-kn- p- hn-zy-iƒ ]n- o- Sv lm-\n-i-c-am-bn Xo-cp-hm-\n-Sbp- v. hw a-\p-jy-s\ X-s kz-cq-]-ønepw km-zr-iy-øn-epw kr-jv-sn- p. \-Ωƒ Ip-c-ßn \n- p- m-bsx- v hn-iz-kn- m-\m-wp \n߃- m-{k-l-sa- n A-Xm-bnt m-fq. Rm A-h-sb-t m-seb- C-cn- p- -Xv, Rm A-hsb-t m-se-b- {]-h -Øn- p- - Xv, F-\n- v hm-g- -gw C-jv-S-hp-a-! A-h-sc ssz-hw B- n-b txm- -Øn-se hr- -^-e-߃ A-h - v C-jv-Sw t]m-se Xn- mam-bn-cp- p, H-sc-Æw H-gn-sI- -\- -Xn- -I-sf- p-dn- p- A-dn-hns hr- -^-ew. Xn- p- \mfn A-h a-cn- pw F- p sszhw ]-d- p. B-Zm-apw `m-cy-bpw ssz-h-iev-]-\ ew-ln- p-i-bpw ]m-]n-ifm-bn-øo-cp-i-bpw sn-bv-xp. A- ß-s\ a-\p-jy-ip-ew ap-gp-h-\pw ]m-]-øn ho-wp. tdm-a. 5:12 ""A-Xp-sIm- v G- I a-\p-jy-\m ]m-]-hpw ]m-]- Øm a-c-w-hpw tem-i-øn I- S- p. C-ß-s\ F- m-h-cpw ]m-]w sn-bv-i-bm a-c-ww k-i-e a- \p-jy-cn-epw ]-c- n-cn- p- p''. B-Zmw A-\p-k-c-W-t -Sv Im- Wn- A-t -cw im-co-cn-i-am-bn a-cn- n- n-. F- m-e-h B-flo- I-am-bn a-cn- p. a-c-ww th -]m- Sm-Wv. im-co-cn-i a-c-ww F- -Xv tz-ln-bpw B-flm-hpw tz-l- Øn \n- pw th -s]-sp- -Xm- Wv. B-flo-b a-c-w-am-i-s, a-\pjy ssz-h-øn \n- pw th - s]-sp- -Nm-Wv. A-ß-s\ \mw kv-t\-l-hm-\mb ssz-h-øn-s i-{xp- -fm-bn am-dn. Xm-\p-am-bn Iq- m-bv-a B-Ncn- p- -Xn-\m-bn- m-bn-cp- p sszhw B-Zm-an-s\ kr-jv-sn- -Xv. B Iq- m-bv-a hn-t -Zn- -s - p. F- m ssz-hw B-Zm-an-s\-bpw A- h-s k- -Xn ]-c-º-c-i-sf-bpw hn-fn- p- p: ""a-s-ßn h-cq, Rm \n-ß-sf kv-t\-ln- p- p''. a-\p-jy-\pw X-s A-Sp-tØ- v a-s-ßn h-cp- -Xn-\p- G-I h-gn X-s ]p-{x-\m-b tb-ip-{inkv-xp B-sW- v ssz-h-øn-\-dnbm-am-bn-cp- p. H-cp ]p-tcm-ln-x- \n-eq-ss-b-, G-sX- n-epw k - {]-hr-øn-i-fn-eq-ss-b-, a-dn- v tbip-{in-kv-xp-hn-eq-ss. tb-ip ]-d- p ""Rm X-s h-gn-bpw k- Xy-hpw Po-h-\pw B-Ip- p...'' 2. a-[y-ÿ C-cp-I- n- I-fp-sS-bpw Xm-ev-]-cy-sØ ]-cn- K-Wn- p- p. A-h ]- w ]n-sn- p-i-bn-. K-em. 3:20 A-h H-cp-h-s a-[y-ÿ-\-. \-Ωp-sS a-[y-ÿ- \m-b tb-ip-{in-kv-xp ssz-h-øns Xm-ev-]-cy-߃ kw-c- n- ptºmƒ X-t km-[p- -fpw \n- -lm-b-h-cp-am-b \-jv-s-s - ]m- ]n-sb-bpw A-h ]-cn-k-wn- p- p. \mw Po-hn-X-Øn ITn-\-amb Im-cy-߃ sn-bv-xn-cn- p- p. C-\n \-ap- v Xn-cn- p t]m-bn ho- pw B-cw-`n- p-hm I-gn-I-bn-. H-cp ]- m-f- m-c-\v bp- -ap- - Wn-bn h- v ITn-\-am-bn ap-dn-th- p. Iym-]v- A-h-s A-Sp-Øp ap- p Ip-Øn-bn-cp- n- p tnm-zn- p ""tam-t\, Rm \n-\- p th- n F-s - n-epw sn-tø- -Xpt m?'' ]- m-f- m-c ]-d- p ""km, F-\n- p th- n F-s - n-epw sn-øp-hm H-cm-sf F-\n- m-h-iy-an-. Rm sn-bv-x Imcy-ß-sf \o- n- -f-bp-hm I-gnbp- H-cp-h-s\-bm-Wv F-\n- mh-iyw''. A-tX, A-Xm-Wv tb-ip snøp- -Xv. \n-߃ tb-ip-hn-s\ \nß-fp-ss Po-hn-X-Øn-te- p - Wn- p-i-bpw \n-ß-fp-ss ]m-]-ßsf G- p ]-d-bp-i-bpw sn-øptºmƒ, A-h \n-ß-fp-ss ]m-]- ß-sf -an- p-i am-{x-a-, C- Xp-h-sc-bpw H-cp ]m-]-hpw sn-bv- Xn- n- m-ø-h F- t]m-se \nß-sf ]-cn-k-wn- p-i-bpw snøpw. A-Xn-s\-bm-Wv \o-xo-i-c- Ww F- p hn-fn- p- -Xv. \mw \o- Xo-I-cn- -s -Sp- p. 3. H-cp a-[y-ÿ hn-p-bn- -W-sa- n, C-cp-I- n-i-fpw A-t\ym-\yw \n-c- p {]m-]n- m a-\- p- -h-cm-bn-cn- -Ww. c- p i-{xp- ƒ H-cp ta-i- ncp-h-i-hpw C-cn- p- p. A-h A- t\ym-\yw t\m- n-bn-cn- p- p. H- cp I- n ssz-hw. A-h ]m-]n- I-sf kv-t\-ln- p- p, A-h-sc I- cp-xp- p. A-h-\m-Wv ]m-]n-sb B ta-i-bv- -cn-in-te- p -Wn- -Xv sb-i 1:8 ""h-cp-ho, \-ap- p X-Ωn hm-zn- mw...'' 2 ]- s{xm. 3:9 B-cpw \-in- p t]m- Im-sX F- m-h-cpw am-\-km- -cs -Sp-hm ssz-hw C- n- p- p F- p Im-Wp- p. ]m-]n-i-sf kzo-i-cn- m ssz-hw H-cp- -ap- -h-\m-wv sh-fn 3:20 ""Rm hm- Xn - \n- p ap- p- p'' \n߃- v am-c-i-am-b H-cp tcm-kap-s - pw C-\n A- v B-gv-N Iq-Sn am-{x-ta \n-߃- v B-bpp- q F- pw I-cp-Xp-I. Cu tcm-k-øn-\v ^-e-{]-z-am-b a-cp- pw e-`y-a-. \m-emw B-gv-N-bn H-cp tum-iv-s \n-ß-sf k-ao-]n- n- p ]-d-bp- p ""Cu tcm-k-øn- \v H-cp a-cp- p R-߃ I- p-]n- Sn- p-. Cu Kp-fn-I I-gn- q, \n߃ ]q -Æ ku-jyw {]m-]n- pw''. Kp-fn-I I-gn- p- -Xn-\p ]- I-cw ""Rm I-gn- -bn- '' F- p ]-d- p \n-c-kn- m \n-߃ \- c-i-øn-te- p t]m-ipw, Xo -. Rm H-cp hn-hm-l-zq-xv \-S- Øp-I-bm-sW- p I-cp-Xp-I. Rm h-c tpm-wn-t\m-sv ""Cu \n - p- kv-{xo-sb X-s \nb-am-\p-kr-x `m-cy-bm-bn kzo-icn- p- -Xn-\p \n-\- p k-ω-x-amtwm? tcm-k-øn-epw B-tcm-Ky- Øn-epw Zm-cn-{Zy-Øn-epw k-º- Øn-epw A-h-sf kv-t\-ln- p-ibpw t]m- n ]p-e -Øp-I-bpw _- lp-am-\n- p-i-bpw sn-øp-tam? ""sn-øpw'' F- p h-c a-dp-]-sn ]-d- p. Xp-S - p Rm \-h-h-[p-hnt\m-sv C-tX tnm-zyw tnm-zn- ptºmƒ ""C- F-t m F-\n- p I-gn-I-bn- '' F-t m B-Wv D-Øc-sa- n A-h-sc `m-cym-` -Øm- - m-cm-bn {]-Jym-]n- p-hm F-\n- p I-gn-I-bn-. c- p t]- cpw X-øm-dm-I-Ww''. 4. H-cn- \n-߃ tb-ip-hns\ \n-ß-fp-ss c- -I-\m-bn kzo- I-cn- p I-gn- m \n-߃ A- h-\p-am-bn H- m-bn-øo-cpw''. A- h {Iq-in snm-cn- c- w sim- v A-h ap-jm- n-cw k- am-[m-\w D- m- n... X-t m-sp \nc- n- m-\pw...'' Nn-e \m-fp-iƒ- p ap-ºv i- n-tb-dn-b ]-i-bp-ss H-cp ]-ckyw Rm Im-Wp-I-bp- m-bn. ]-i-bp-ss _-e-sø- p-dn- v hni-zo-i-cn- p- -Xn-\m-bn A-h c- p a-c- -j-w-߃ tn -Øv H- n- p. Ip-d- p I-gn- v A-h-sb th -s]-sp-øm {i-an- p. ]-t km-[n- n-. Iq-Sp-X _-ew D-]- tbm-kn- -t mƒ a-c- -j-ww a- s m-cp `m-k-øv s]m- n F- n-epw ]-i tx- `m-kw C-f-Im-sX D-d- p X-s \n- p. ss_-_nƒ ]- d-bp- p ""ssz-h-øn \n- pw \-sω th -]n-cn- p- -Xm-cv?'' ssz-h-øn-\pw a-\p-jy - pw a-t[y H- a- y-ÿ... A-h-\m- Wv tb-ip. C- p X-s A-h-s\ kzo-i-cn- p-i. A-h-\p th- n Pohn- p-i. ]mã si.-c.g{_-lm-ans Bfl-I-Y-bpsS \memw ]Xn v ]pd-øn-d-ßn Ipº-\mSv: sf.-]n.-kn.-bpss ÿm]-i-cn-sem-cm-fmb ]mã si.-c. G{_-lm-ans {]kn- -amb Bfl-IY "tbip {InkvXp-hns Ffnb Zmk ' F {KŸ-Øns \mem-axv ]Xn v ]pd-øn-d-ßn. ]mã n.-f-kv. G{_lmw, Fw.-Fw. G{_-lm-an\v \ In {]Im-i\w \n hln- -p. kz Ko-b-[z\n ]ªn-t -j kn\mwv hnx-cw Npa-X-e. Atacn- -bnse hnhn[ tim {^ kp-i-fnepw tic-f-ønse {]apj ]pkvxiime-i-fnepw ]pkvxiw e`y-am-wv. tim n-iƒ v ^n n ]n.-amxyp: \bm-{km-bn bph-p-\-k-tω-f\w tsmsdmt m: Im\-Um-bnse hnhn[ ] -W-ß-fn \n p bph-p- \-߃ ]s -Sp- p Im\Um kv]ncn-nz bqøv dn{so v Hcp- ߃ ]q Øn-bm- p- p. Ncn-{X-{]-kn- -amb \bm-{k-bn n tk vkv Ae-b kv N v Iymºv sk -dn Pq 6 \v Bcw-`n- p Bflob ktω-f-\-øn tumivs n.]n.h Kokv m p-iƒ \bn- pw. ]mã _n\p tp _v A y- -X- hln- pw. kv]ncn- z bqøv ayqkniv Sow Km\-ip-{iq-j v t\xrxzw \ Ipw. \nc- -h[n {]txy-i-xif-s-ßnb Cu- k-tω-f-\-øns {]o dpn-kvt{s-j Bcw- `n- -Xmbn kwlm-s-i Adn-bn- p. {_Z kmw ]Sn- m-td- -c, PntPm tpm, spdmƒuv tp -_v, ªkn ^n n F n-h t\xrxzw \ Ipw. keme bqøv dn{so v keme: ]pxp-k-a -W-Øn\pw Bflob apt - -Øn\pw hgn-sbmcp n H.-]n.-F. keme bqøv dn{so- v kam-]n- p. s] -t m-kvx Akwªn akv - ns {_m v k`-bmb H.-]n.-F. kem-e-bn v {InkvXy A\Ivkv lmfn-emwv dn{so v \S- Xv. {_Z txmakv tpm Pns A y- -X-bn kmwk tpm Pv, kt mjv X -, s^bvøv F{_-lmw, A\ojv amth-en, su nkv sndn-bm, tpm_n txma-kv F n-h hnhn[ sk -\p-iƒ v t\xrxzw \ In. tum.amxyp kn.h Kokv apjy ktμiw \ In.

10 10 ka-im-eni ]{XnI F.-sF. tpm p-ip n hn-hm-l-zn-h-kw ho- n -\n- pw ]pd-s -Sm-\m-bn X-øm-sd-Sp-Øp-\n-ev- p- F-s kv-t\-ln-x-s A-cn-In-se-Ønb H-cp hr- -am-xm-hv B ssi-i-fn ]n- Sn- v, ap-j-tø- v kq- n- p-t\m- ns m- v ]-d- p- -\n-s ]- -bp-ss A- tx Om-b X-s -bm-wv \n-\- p- -Xv. \n-s I- -t mƒ Rm A-dn-bm-sX A-h-s\ Hm -Øp-t]m-bn! F-s kv-t\- ln-x-s ssi-i-h-{]m-b-øn -Ø-s A-t±-l-Øn-s ]n-xm-hv a-cn- p-t]m-bncp- p. X-s ]n-xm-hn-s cq-]w Hm -Ωns -Sp- m kv-t\-ln-x-\p-t]m-epw {]- bm-k-am-bn-cp- n-cn- mw. F- m h-f-sc h -j-߃- p-ap- ºv tem-i-øn -\n- v a-s-ßn-b ]n-xmhn-s cq-]w B hr- -bp-ss a-\- n am-bm-sx In-S- n-cp- p. tkm-jy ao- Un-b-I-fpw t^m-t m-{km-^n-bp-ss \q-x- \-km-t -Xn-I-X-bpw ho-un-tbm-bpw C- [ym\w Z i\w ]- -bp-ss Nn-{Xw.!! c-øn Xm-a-kn- n- p, \n-xy-hpw X- t m-ssm- w `- -W-Øn-\v C-cp-Øn. `- -Ww I-gn- p- -Xn-\n-S-bn Zm-ho-Zv B ap-j-tø- v ]-e-{]m-h-iyw t\m- n- m-wpw. X-t m-ssm- w C-cn- p- -Xv tbm-\m-ym X-s -sb- v txm- n- n- pw-hn-[w B a-i-\v ]n-xm-hn-s A-tX Om-b B-bn-cp- n-cn- -Ww. \n-s Cu ap-jw Im-Wp-tºmƒ Rm A-dn-bm-sX \n-s ]n-xm-hn-s\ Hm -Øp-t]m-Ip- p F- v F-s kv-t\-ln-x-t\m-sv B hr- -am-xm-hv ]-d- -t]m-se sa-^o-t_msi-øn-t\m-sv Zm-ho-Zv cm-pm-hpw ]-d- p- Im-Wpw. ap-s- -sc-bpw Ip-cp-S-sc-bpw shdp- p- kz-`m-h- m-c-\m-wv Zm-ho-Zv F- v Xn-cp-sh-gp-Øv ]-d-bp- p. F- m ap-s- -\m-b sa-^o-t_m-si-øn-s\ Im- Wp-tºmƒ sh-dp- -, kv-t\-l-am-wv txm- n-bn-cn- p-i. tbm-\m-ym-s Nn-{X- Øn t\m- p- -Xn-t\- mƒ hy- -ambn, sa-^o-t_m-si-øn-eq-ss tbm-\m-yms\ Po-h-t\m-sS- Im-Wp- -Xp-t]m-sebpw H- -an-cp- v `- n- p- -Xp-am-b {]- Xo-Xn Zm-ho-Zn-\v A-\p-`-h-s - n-cn- mw. \-h-pm-x-in-ip-hn-s\ Im-Wp-hm h- \-h-pm-x-in-ip-hn-s\ Im-Wp-hm h-cp- -h Ip- n-\v A- -s A-tX I-Æp-I-fm-Wv, A-Ω-bp-sS s\- n A-ß-s\ X-s - In- o- p- v F- n-ß-s\ in-ip-hn-\v B-cp-sS Om-b-bm-Wv F- v Nn-e-t mƒ N - sn-øm-dp- v. am-xm-hns -tbm ]n-xm-hn-s -tbm A-h-cp-sS ]q -Δn-Icp-sS-tbm Om-b \-Ωn Hm-tcm-cp-Ø-cn-epw P-\n-X-I-am-bn F-Øn-t -cp- -t]m-se, ho- pw P-\n- \-Ωn B-cp-sS Om-b-bm-Wv D- -sx- v a- p- -h D- p-t\m- p- p- v cp- -h Ip- n-\v A- -s A-tX I- Æp-I-fm-Wv, A-Ω-bp-sS s\- n A-ß-s\ X-s - In- o- p- v F- n-ß-s\ in-ip-hn- \v B-cp-sS Om-b-bm-Wv F- v Nn-et mƒ N - sn-øm-dp- v. am-xm-hn-s - tbm ]n-xm-hn-s -tbm A-h-cp-sS ]q -Δn- I-cp-sS-tbm Om-b \-Ωn Hm-tcm-cp-Øcn-epw P-\n-X-I-am-bn F-Øn-t -cp- t]m-se, ho- pw P-\n- \-Ωn B-cpsS Om-b-bm-Wv D- -sx- v a- p- -h D- p-t\m- p- p- v. D-b-c-Øn \n- pw P-\n- -h- ]n-xm-hn-s kz-cq-]w h-ln- p- p- v. kz-`m-hw, hm- p-i-ƒ, {]-hr- Øn-I-ƒ F- n-h-bn-eq-ss \-ap- p-th- n a-cn- \m-y-s\ a- p- -h Hm - phm C-S-bm-Ipw. Ir-{Xn-a-am-bn A-Xv D- m- p-hm-t\m, hym-p-am-bn A-tX `mhw A-\p-I-cn- m-t\m {i-an- p- -Xn Im-cy-an-, ssz-hw \-Ωn-te- v ]p-{x-s tx-p- v ]-cn-ip- m-flm-hn-eq-ss ]-I - v -X-cp-tºmƒ A-Xv kzo-i-cn- p-i-bpw sh-fn-s -Sm A-\p-h-Zn- p-i-bpw snbv-xm a-xn. Zm-ho-Zn-t\m-sSm- w `- -Ww I-gn- p- sa-^o-t_m-si-øv tbm-\m-ym- \m-bn A-`n-\-bn- m-t\m, tbm-\m-ym-s ssi-en-iƒ Ir-{Xn-a-am-bn A-\p-I-cn- mt\m H-cp-sº-tS- -Xn-. F-s kv-t\- ln-x hn-hm-l-zn-h-kw X-s ]n-xm-hns\ A-\p-I-cn- m {i-an- -tx-bn-, ]- t, X-s I- B hr- -am-xm-hn-\v X-s ]n-xm-hn-s\ Hm -Ω-h- -t]m-se \-ap- pw, \n-jv-i-f- -hpw \n -hym-p-hpam-b `- n-bn-eq-ss a- p- -h-cp-ss a-\- n kzm-`m-hn-i-am-bn {In-kv-Xp-hn-s cq-]w ]-Xn- p-\-ev-ip-hm C-S-bm-I-s. m-xn-cp- A- m-e-øv t^m-t m-tbm Nn-{X-ß-tfm H-s h-c- v Nn- n- v h-bv- p- -Xv Nn-e-th-dn-b Im-cy-am-bn-cp- -Xn- \m ]n-xm-hn-s Nn-{Xw A-t±-l-Øns ho- n C- m-bn-cp- p, a-\- n-epw C- m-bn-cp- p. F- n-epw X-s B-Ir-Xnbpw {]-Ir-Xn-bp-sa- mw Xm kz- -]n- Xm-hn-s cq-]w h-ln- p- -h-\m-sw- v B am-xm-hn-s hm- p-iƒ A-t±-lsØ Hm -Ω-s -Sp-Øn. ss_-_n-fn iu-en-s a-i-\m-b tbm-\m-ym-\p-am-bn Zm-ho-Zn-\p- _- w \-sω hn-kv-a-bn- n- pw. A-fn-b F- _- p-xz-øn-\- p-dw {]m-w-kv-t\-ln-x- \m-bn tbm-\m-ym-s\ A-t±-lw I-W- m- n-bn-cp- p. Zm-ho-Zn-s\ sim- p-hm iu cm-pm-hv ]-cn-{i-an- -t m-sg- mw tbm-\m-ym Zm-ho-Zn-\v A-\p-Iq-e-am-bn kw-km-cn- p-i-bpw c- -s -Sm h-gnsbm-cp- p-i-bpw sn-bv-xp. F- m \o cm-pm-hm-ip-tºmƒ F-s Ip-Spw-_- tøm-sv Z-b Im-Wn- -Ww F- v ap- ta X-s tbm-\m-ym Zm-ho-Zn-t\m-Sv A- `y - n- p-i-bpw A-t±-l-sØ-s m- v k-xyw sn-øn- p-i-bpw sn-bv-xn-cp- p. Ip-sd- m-ew I-gn- v s^-en-kv-xy-cp-ambp- bp- -Øn iu-epw tbm-\m-ym- \p-w a-cn- p-t]m-bn. ]n- o-sv Zm-ho-Zv cm-pmhm-bn-øo - p. tbm-\m-ym-t\m-sv sn-bv-x k-xyw Hm -Øv iu-en-s Ip-Spw-_-tØm-Sv Z-b Im-Wn- m Zm-ho-Zv Xo-cp-am-\n- p. c- p- Im-epw ap-s- m-bn-t m-b sa-^o-t_m-si- Øv F- H-cp a-i tbm-\m-ym-\v tijn- n-cn- p- p-sh- v A-dn- v, A-hs\ tx-sn- n-sn- v sim- p-h- v sim- mka-cn- kv t møv _m v Xncp-h m kphm Øm-`-h ti{μam n {]h Øn- p ""ka-cn- kv t møv _m v '' F- hkv{x tijcww tic-f-øn-\p ]pd-øp {Kma-ß-fnepw tn-cn {]tz-i-ß-fnepw, A l-x-bp- km[p- ƒ pw IqSmsX kp-hn-ti-jo-i-cww \S- p-sim- n-cn- p hnt -Pp-I-fn-epw, Bh-iym-\p-k-cWw anj-\dn kw-l-s-\-ifneqss hnx-cww sn-øp p. Cu {]h Ø-\-Øn ] p tncp- -Xn\v k`m-hy-xym-kan- msx Ghscbpw Wn- p sim p- p. tij-cn- p hkv{x-ßfpw, kw`m-h- \-Ifpw Xmsg ImWp- hnem-k-øn FØn-bv p-itbm, t^mwn _ -s -SpItbm snømw. kphm Øm `h, Sn.-sI. tdmuv, Xncph. t^m : {]h Ø-\- ssien 1. k`-i-fn \n pw, {InkvXo-b ÿm]-\-ß-fn \n- pw, kv qfp-i-fn \n pw. h-kv{x-ßfpw, kw`m-h-\-ifpw kzoi-cn- p- p. 2. hkv{x-߃ hnhn[ anj-\dn kwl-s-\-iƒ hgnbmbpw, t\cn pw hnxcww \S-Øpw. 3. h-kv{x-߃ hnx-cww snøp Xv kmº-øn-i-tijn Ipd- -h mbn-cn- pw. 4. D]-tbm-KtbmKy-amb hkv{x-߃ am{xta kzoi-cn- p-i-bp- q. 5. hkv{x-߃ Ae- n, as- n-ø-cww. t møv _m n \n v hkv{x-߃ kzoi-cn- p h 1. hkv{x-߃ FØn- p- -Xn-\p snehv ssi - p- -h Øs hln- Ww. AXn\v Ign-hn- m-ø-h v {]txyi ]cn-k-w-\-bn snehv hln v FØn pw. 2. GXp ÿe-øv, Ft mƒ, F{X-t] v hnx-cww \SØn F Hcp dnt m v Fgp-Xn-b-dn-bn- -Ww. hkv{x-߃ kzoi-cn- p ÿe-߃ : 1. FIvk _m -dn, imkv{xn tdmuv, tim bw t^m : , 2. Izbn-tem GP kokv sim w t^m , 3. timhq {]n v B Svkv IS-h-{, sim n t^m : , {]Imiv sh kv, FSXz Su, FSXz t^m , 5. ssk_ tim ]tdj, IhSnbm, Xncph\ ]pcw t^m , F nhn-s-ß-fmwv hkv{x-߃ kzoi-cn- p ÿe-߃. t møv _m p-ambn kl-i-cn- p-hm Xmev]-cy-ap- -h I ho\, t møv_m v, kphm Øm `h, Sn.sI. tdmuv, Xncp-h t^m : F hnem-k-øn _ -s -Sp-I. ho-spw ÿ-e-hpw hn-ev-]-\-bv- v ]m-bn- m-sv ap- p-tim- -bn 5 sk v ÿ-e-hpw ]p-xn-b-ho-spw, 5 sk pw C-cp-\n-e ho-spw hn-ev-]-\-bv- v TPM CONVENTION CALENDAR Kuala Lumpur... Jun USA (Ohio)... Jul Toronto... Jul Trinidad/El Salvador... Jul Germany... Jul Aug Switzerland... Aug. 7-9 Sierra Leone (Freetown)... Aug Paris... Aug London... Aug Mount Hagen (PNG)... Sept Port Moresby (PNG)... Sept Fiji... Sept New Zealand... Sept Australia (Melbourne)... Oct. 1-4 Nepal... Oct Tirupati... Oct Jammu/Cuttack... Oct Delhi/Andamans... Oct Kohima/Nagpur... Oct Nov Secunderabad... Nov. 5-8 Dubai... Nov Punalur... Nov Kenya (Nairobi)... Nov International Youth Camp... Nov Ernakulam/Vellore... Dec. 3-6 Kokkawila (Sri Lanka)... Nov

11 11 ka-im-eni ]{XnI hnhml ]c-ky-߃ v 750 cq] ]c-ky-߃ ssen-t^m-wnepw kzoi-cn pw t^m : acp- - -bn {]kn- o-i-cn- p ]ckyßfpss XpI \nß-fp-ss A- u n \n pw t\cn v _m n AS-bv mw. hnhml ]cky߃ kup-\y-ambn sh_vssk- n {]kn- o-i-cn pw. MARUPPACHA South Indian Bank, Branch : Thiruvalla Account Number: IFSC Code: SIBL Pentecostal parents invite proposal for their daughter D.O.B. 24/4/87, height 5''3, B.Sc Nursing (Goa), MBA (UK), from parents of professionally qualified boys interested in God's ministry along with job , ]p\ hn-hmlw jm P-bn \n pw Hcp amksø Ah-[n v \m n h- cp- Xpw ]p\ hn-hmlw B- {K-ln- p- -Xp-amb kndn-b {InkvXy s] -t m-kvxv bphmhv 42, 5'6, SSLC _m-[y- X-Iƒ C. _m[y-x-i-ƒ C- mø s] -t m-kvxp bph- Xn-I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n pw Btem-N-\-Iƒ - Wn- p-sim- p- p P \m ImgvN C m-øxpw \n- -b-a-]-c-ambn hnhm-l-_- w th s -Sp-Ønb s] -t mkvxp bphmhv 38, 160 cm, BA, ]p\ hnhmlw B-{K-ln- p _m[y-x-iƒ C- mø A\p-tbm-Py-amb hn-hm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p , hospw ÿ-e-hpw hn-ev-]-\-bv v I q- md F n-\n-bdnwkv timf-pn\p kao]w 80 sk v ÿ-e-hpw hospw Suitable proposal invited from Born Again boys for our daughter, 23 years, B- Tech. Working in IT Company in Hyderabad Syrian Christian pentecostal parents from Chennai invites marriage proposal for their daughter (27, 158cm, B.Sc. Nursing, working in Chennai) from the parents of pentecostal professional boys preferably working abroad with details. interested parents may please contact Pentecostal NRI Parents Invite Proposal for their Daughter (23/156cm) Working as BSc Nurse in Bangalore. Parents from God Fearing Professionally Qualified Working Boys may Contact or ]p-\ -hn-hmlw \n-b-a-]-c-am-bn hn-hm-l_- w th -s]-sp-øn-bxpw bmsxm-cp _m- y-x-ifpw C m- Ø kn-dn-b {In-kv-Xobs] -t mkvxv bp-hm-hv 40 h- bkv 5.8 hn-tzi-øv tlm-kv- ]n- -en tdun-tbmf-pn ss-iv- \n-jy-\m-bn tpm-en sn-øp p. _m- y-x-iƒ C m-ø-xpw (_n.f-kv.kn. t\-gv-kv/_n.f- Uv) ssz-h-`-bhpw D- bp-h- Xn-I-fp-sS am-xm-]n-xm- -fn \n pw hn-hmlm-tem-n-\-iƒ -Wn- p-sim- p- p. (hn-tzi-øp- -h - v ap -KW-\, km-º-øn-iw {]-iv-\-a.) , Proposals invited from a suitable groom for a BSc Nurse. 25 years old 167 cm fair color from a known pentecostal family. Please contact mobile Or apw-_-bn am-xm-hn-t\m-ssm- w Xm-a-kn- p- a-iƒ hnhm-l-tam-n-\w t\snb t\-gvkv 35 h-b-kv, 5'4,' Ip- n-iƒ 2, s]- -t m--kv-xv, `m-cy a-cn- ]p-cp-j- m- v ap -K-W-\ kndn-b s]-s -t m-kv-xp bp-hm-hv 38, 5.7, ITI π-_nw-kv h - v sn-øp p. A-\p-tbm- Pycm-b s]-s -t m-kv-xp bph-xn-i-fp-ss am-xm-]n-xm- -fn- \n pw hn-hm-lm-tem-n\- I-ƒ -Wn- p p , ho-spw ÿ-e-hpw hn-ev-]-\-bv- v ]m-bn- m-sv sh- m- - n-bn 5 sk v ÿ-e-hpw ]p-xn-b C-cp-\n-e-ho-Spw, Xn-cp-h- s]-cn-ß-c-bn 6 sk v ÿ-e-hpw ho-spw hn-ev-]-\-bv- v sn-ß- q ]p-ø -ho- n -]-Sn- v G-g-c sk v ÿ-e-hpw ]p-xn-b C-cp-\n-e-ho-Spw hn-ev-]-\-bv- v (t{_m- th- ) MATRIMONIALS Xt X- mø Imc-W-Øm hnhml_ w th s]-sp-ønb s]s -t mkvxv bphmhv 36/170 sk.-ao, sf.- n.sf Ign v Ce-Iv{So-j t^m- - am-\mbn JØ-dn tpmen snøp- p. A\p-tbm-Py-amb hnhmlm-tem-n-\-iƒ Wn- p-sim- p- p. (t\-gvkp-am v ap K- W-\) , ]p\ hn-hmlw B{K-ln- p- Xpw Bkvt{S-en-bm-bn ÿn-cw tpmen-bp- Xpw I- tøm-en- - -bn \n pw c n- -s kpμ-c-\mb s]s t mkvxp bphmhv 36, 5'6 B.Com A\p-tbm-Pyamb bph- Xn-I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p-sim- p- p , kmºh s] -t mkvxp bphxn 24, 152 cm P\-d t\gvkv. s] -t mkvxp bphm- -fpss amxm-]n-xm- fn \n pw hnhm-lm-tem-n- \-Iƒ Wn- p-sim- p- p , s] -t mkvxv bphmhv (ItØm-en m k`-bn \n pw X\n v hnizm-k-øn h - Xv) 33 hb- v, Dbcw 5'10. Ccp- \n-dw. tpmen sp.kn._n Hm td-. c n- -s v hnizm-k- Øn \n p amxm-]n- Xm- -fn \n pw hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p (Pentecostal parents invite proposal for their legally divorced boy, 33 yrs./5.9" doing own business in Kerala. Parents from born again & God fearing girls, please respond with details and photograph to kv\m\-s v hnizm-k-k-`bn Bbn-cn- p bphmhv (MA) 27 5'5 (im-co-cn-i-ambn sndnb sshi-ey-ap- v) kam- \-am-btxm A m-øtxm Bb hnizm-k-k-`-bn D s] Ip- n-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn- p- p. Ct m-ƒ amxm-]n-xm- -tfmssm w Zp_m-bn Bbn-cn- p- p. sk]v w-_ BZyhmcw \m n hcpw Second marriage proposals (widows or divorced) are invited for pentecostal boy (29/ 178) well educated and working, fair and interested in ministry of Lord along with job. To see his photos in WhatsApp No from the parents of girls (pentecostal any) with no liabilities preferably working from abroad. Kindly contact Mob of parent s]- -t m-kv-xp ]m-ã-dn-s a- Iƒ, 24/162 sk.ao, _n.-timw, Fw._n.F. tpm-en sn-øp p. hn-zym-`ym-khpw tpm-en-bp-ap- B-flo-bcm-b bp-hm- -fpss am-xm-]n-xm- -fn \n- v hn-hmlm-tem-n-\-i-ƒ Wn- p- p. (hn-tzi-øv tpm-en D- -h - v ap- -KW-\) , ho p-tpm-en v Zp_m-bn s]s t mkvxp `h-\-ønte v ho p-tpm-en v kv{xosb Bh-iy-ap v ÿ-ew hn-ev-]-\-bv- v I-t m-sv 5 sk v ÿ-e-hpw ]p-xn-b C-cp-\n-e-ho-Spw, hn-ev-]-\-bv- v

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla , Phone: R.N.I. Reg No.67619/97 Postal Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Date of Publication lm shãv Sohn-tbm-sSm w Ct mƒ cpnã snøp- -h v {]txyi kup-\yw. FOLLOWING IN THE FOOT STEPS OF ST. PAUL THE ISLAND OF PATMOS SEVEN CHURCHES OF REVELATION 13 DAYS JOURNEY Fs^-skmkv s] - -sam-kv k -±nkv e-shm-zn ym AMPHIPOLIS NEAPOLIS BEREA KALAMBAKA ROME Kƒ^v, Ata-cn-, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n p h pw bm{xm kwl-øn tncm {Iao-I-c-W-߃ snøp- p. Christianity and its Beginnings kv-ap m Xp-b-ssY-c ^n-e-sz -^y PHILIPPI THESSALONICA VERGINA ANCIENT CORINTH VATICAN ]utemkv k -cn \msp-i-ƒ tbml- ms\ \msp-i-s-ønb ]tflmkv Zzo]v shfn- msp ]pkvx-i-ønse 7 k`-i-fpss \msp-iƒ ]pxnb \nb-a-im-esø \mspw \K-c-ßfpw kphn-ti-j-øn\p km yw hln \msp-iƒ ss nƒ ]Tn- p- -h v ]pxnb Z i\w \ Ip- p. Beyond PATMOS H-tŒm-_ 6\v bm{x ]tflmkv >S n > {Kokv > tdmw > høn- m shfn msv ]pkvx-i-ønse k`-iƒ ]utemkv k -cn \msp-iƒ Contact: , ]pxnb\nb-aøns -\m- n-eqss Hcp Znhy k mcw Patmos Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : John Karamyalil Iv\m\mb

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn-

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn- 2014 \hw-_ Pages 08 Vol: 5 Issue No.11 Ãohm Uv Atkm-kn-tb-j : kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2014-2016 H {]Xn:

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv?

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 MARCH Volume: 7 No: 9 Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ^m.tsmw, Asß-hnsS ad- n-cn- p p? temi- Øns hnhn[ timwp-i-fn \n v P\-tIm-Sn-IfpsS A cm-flm-hn \n p-b-cp Db Øp tnmzyw

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 06 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 10 April. 2011 Vol. 04 Issue: 07 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c- Ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp-iƒ F n-ßs\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta,

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information