]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

Size: px
Start display at page:

Download "]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn"

Transcription

1 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I, ]p-g-bn -\n- pw a-sæ-sp-øv C-jv-Sn-I-bp- m- p-i, Hm-Spw a -]m-{x-ß-fp-ap- m- p-i, a-w-se-sp-øv ho-sp-]- Wn- v D-]-tbm-Kn- p-i. C-hn-Sp-sØ ]p-g-iƒ, k-º- Øv sim- p-\n-d- n-cn- p- p. `m-c-x- p-g, H-cp \n-[n-ipw-`-am-wv. `m-c-x- p-g-bn hn-im-e-am-b a- W - -c- p Im-Wmw. sh- w H- cp Nm-en-eq-sS I-S-en-te- v H-gp- In-t m-ip- p. B-cpw ti-j-cn- p- n-, Ir-jn- m-bn D-]-tbm-K-s - Sp-Øp- p-an-. h -j- m-e-øv, ]p-g-bn-se a-w I-S-en-te- v H- gp-in-t m-ip- p. B - pw ]-cm- Xn-bn-. th-\ - m-e-øv a-w tim-cn-sb-sp-øm, "]p-g \-in- pw; ]p-g a-cn- pw; ]-cn-ÿn-xn s{]m-^-k -am-cpw, So- -am-cpw s\- -Ø-Sn- p I-c-bpw, ]p-g-sb sim- p-t ' F- p ]-d- v \ne-hn-fn- pw. {I-j -a-w tem-_n-bm-wv ]p-g-bn -\n- pw a-w-se-sp- -cpsx- v, ]-cn-ÿn-xn t{]-an-i-sfsim- vv ]-d-bn- -Xv. ]m-d-a-w D- -m- m tim-sn-iƒ hn-e-a-xn- p- hn-tz-i sa-jn-\-dn hn - p- G-P p-am-cp-ss kw-`m-h- \-bpw, ]-cn-ÿn-xn s{]m-^-k - am-cp-ss t]m- - n-se-øp- p. Pntbm-f-Pn D-tZym-K-ÿ- m-cpw, ]m - n- m-cpw, {I-j -a-w am- ^n-b-bpw tn - v \-S-Øn-b Kq- Vm-tem-N-\-I-fm-Wv, ]p-g-bn -\n- aev]m Nmt m : 50 Znhkw se v BN-c-W-Øn\p tijw Ipsd hyxym-k-߃ P\-ß-fn- h p ImWp-am-bn-cn pw. Ct aev]m-t\. aev]m : "hnx Imehpw I- gn- p,. simbvøp Imehpw Ign- p. Rmt\m c n- s - n ' F tcmz\w Rm- tiƒ p- p, Nmt m hm Øm]{XnI hne `5.00/- Website: pw a-w-se-sp- -cp-sx- v ]-cnÿn-xn- m-sc-s m- -p ]-d-bn- - Xv. {I-j -a-w am-^n-b, a-{ nam-sc kzm-[o-\n- v ]p-g-bn -\n- pw a-w-se-sp- -cp-sx- v I-e- Iv-S -am ap-tj-\ {Km-am- -c-ßfn hn-h-c-ß-sf-øn- p. a-w tem-dn-iƒ ]n-sn-s -Sp- m, t]meo-kp-im - v I -]-\ sim-sp- Øp. a-w I-b- n-b s]- n-hmt m-i-fpw tem-dn-i-fpw ]n-sn-s -Sp- Øv, t]m-eo-kv tã-j ]-cn-kc-øv Iq- n-bn- p. ]p-g-sb A-ßs\ c- n- p!! `m-c-x- p-g-sb c- n- -Xn-s sx-fn-hp-i-fm-bn Ip- n- p-dw t]meo-kv tã-j ]-cn-k-c-øv Iq- n-bn- n-cn- p- \q-dp-i-w- n-\v a- W -h-n-iƒ Im-Wm-hp- -Xm-Wv. ti-c-f-øn-se ]p-g-tbm-c-ta-j-ebn-se t]m-eo-kv tã-j-\p-ifn, ]n-sn- n- p \-in- p-t]m-b B- bn-c- -W- n-\v hm-l-\-߃, a- W am-^n-b-bp-ss {Iq-c-hn-t\m- Z-Øn-s t\ -km- y-ß-fm-wv. \m- n a-g-s]-bv-xm, txm- Sp-I-fn sh- -sam-gp-in-bm, ]p-g-bn a-w-ep- m-ipw. a-g-sh- w-t]m-se ]p-g-a-w-epw {]-Ir- Xn-bp-sS H-cp h-c-zm-\-am-ip- p. a- g-sh- w-t]m-se ]p-g-a-w-epw kw-`-cn- mw. A-Xv D-]-tbm-K-s - Sp-Øp-I F- -Xm-Wv km-am-\y- _p- n. H-cp sim- ]p-g-a-w-en-\v 10 cq-]-sb- n, {I-j -a-w-en-\v 60 cq-]-bm-wv hn-e. H-cp-Sn- temdn tem-uv ]p-g a-w 1500 cq-]- bv- v In- p-sa- n, 9000 cq-] sim-sp- -Ww {I-j a-w-en-\v. ]p-g-a-w tim-cm Xp-S-ßnbm, {Km-a-{]-tZ-i-ß-fn-se sxmgn-em-fn-iƒ- v tpm-en-bpw, Iq-enbpw In- pw. ]- m-b-øp-iƒ- v h-cp-am-\-am-ipw. P-\-km-am-\y- Øn-\v, Nn-e-hv Ip-d- -Xpw, Kp- W-ta- -tb-dn-b-xp-am-b a-w e- `n- pw. X- q-ew \n -am-w ta-je-bn-se Nn-e-hv aq- n-sem- m-bn Ip-d-bv- mw. ]p-g-bn Ip-fw Ip-Øptºmƒ In- p- a-æp-sim- -v C- jv-sn-i-bp- m- mw. {Km-a-{]-tZ-iß-fn C-jv-Sn-I I-f-߃ k-poh-am-ipw. ]p-g-a-æp-sim- -v H- mw-x-cw "h-b -I- v-{_n-iv-kv' D- -m- mw. kn-a v C-jv-Sn-I-Iƒ- v ]-I-cw Kp-W-ta- -tb-dn-b-xpw, hn-e Ip-d- -Xp-am-b a-æn-jv-sn- I-Iƒ \n -Ωm-W-Øn-\m-bn D-]- tbm-kn- mw. B-tcm-Ky-Øn-\pw aæn-jv-sn-i-iƒ X-s \- -Xv. ]p-g-a-æp-sim- -v Hm-Sp- -m- mw. a-æn-s Kp-W-ta- -b-\pk-cn- v, a -]m-{x-\n -Ωm-W-Øn- pw, D-]-tbm-K-s -Sp-Ømw. ho- Sp-I-fp-sS ta - q-c-iƒ tim - {Io- n-\v ]-I-cw C-cp-ºv kv-{s-iv- -dpw, Hm-Spw hym-]-i-am-bn D-]- tbm-kn- p-sim- -n-cn- p- Cu- Im-e-Øv, Hm-Sp-Iƒ [m-cm-f-am-bn D-]-tbm-K-s -Sp-Ømw. Hm-Sp-hy-hkm-bw A-`n-hr- n-s -Spw. ]p-g-bn Ip-fw Ip-Øptºmƒ I-s -s-øp- ]m-d-iƒ s]m-sn-s -Sp-Øv \n -Ωm-W {]-h - Ø-\-߃- m-bn D-]-tbm-K-s -Sp- Ømw. Np-cp-ßn-b hn-e-bv- v D- ]-tbm- m- ƒ- v I-cn- - p In- p-sa- v am-{x-a-, ]- m-b-øp- Iƒ- v a-s m-cp h-cp-am-\w Iq-Snbm-bn-cn- pw. `m-c-x- p-g, s]-cn-bm t]mep h-en-b ]p-g-i-fn, ao- \o-f-øn-epw, ao- ho-xn-bn-epw, 3 ao- B-g-Ønepw, h-en-b Ip-f-߃ Hm-tcm ]- m-b-øp-iƒ- m-bpw, I-_-\n, Nn- q ]p-g t]m-ep- -h-bn ao- - \o-f-øn-epw ao- ho-xn-bn-epw, 3 ao- B-g- Øn-epw Ip-f-߃ Hm-tcm hm - Un-ep-am-bn \n -Ωn- p en-^v- v C- dn-tk-j-\n-eq-ss ]m-s-ß-fn-te- pw, ]-d-ºp-i-fn-te-bv- p-am-bn sh- -sa-øn- mw. {Km-ao-W P-\-X-bv- v Ip-Sn-sh- -hpw, Ir-jn-sh- -hpw k-ar- am-bn e-`n- pw. P-e-kw-`-c-W-Øn- \m-bn ]p-g-i-fn Ip-fw Ip-Øp- -txm-ss, H-cp P-e-hn-π-hw am-{xa- ; ti-c-f-øn H-cp h-en-b km- º-Øn-I hn-π-hw Iq-Sn \-S- pw. Im -jn-i ta-j-e-bn-epw, hym-hkm-bn-i- -\n -Ωm-W ta-j-e-bnepw ]p-ø-\p-w -hp- m-ipw. Iogm- q-cnse ssl-th \n -Ωm-Ww F-Xn - v _m-eniw ssl-th \n -Ωm-W-Øn-\mbn I-Æq-cn-se Io-gm- q-cn h- b \n-i-øn tdm-uv ]-Wn \-S- Øp- -Xn-\p- ti-c-f k - mcn-s \-S-]-Sn-sb F-Xn -Øp-sIm- v ]-cn-ÿn-xn {]-h -Ø-I-cpw cm-jv-{so-b ]m - n-i-fpw H-tc-t]mse cw-k-øp-h- v {]-Xn-tj-[w A-dn-bn- p-sim- n-cn- -bm-wv. b- Ym - -Øn, {]m-tbm-kn-i-x-e- Øn ]Tn- m ]-cn-ÿn-xn-hm- Zn-I-fpw cm-jv-{so-b- m-cpw ]-d-bp- X-c-Øn-ep- {]-iv-\-ß-ƒ h- b \n-i-øn-bp- ssl-th \n -Ωm-W-Øn D- m-ip- n-. 1) ]- -W-Øn -\n- v am-dn sslth \n -Ωn- p- -Xn-eq-sS ] - W hn-i-k-\w B ÿ-e-tø- p Iq-Sn hn-kv-xr-x-am-ip- p. 2) Iq-Sp-X si- n-s-߃, hym- ]m-c-ti-{μ-߃ Xp-S-ßn-b-h D- m-ip- -Xn-eq-sS, hn-i-k- \-hpw sxm-gn A-h-k-c-ßfpw h - n- p- p. 3) hn-i-k-\-an- m-sx In-S- p- `m-k-߃ ]p-tcm-k-a-\w t\- Sp- p. `q-an hn-e h - n- p- p {I-b-hn-{I-b-߃ Iq- Sp- p `q-an-bp-ss hn-ev-]-\- bn-eq-ss k - m-cn-\v c-pn-kvt{s-j C-\-Øn \n-ip-xn e-`n- p- p. si- n-s-ß-fn -\n- p- \n-ip-xn-iƒ th-sdbpw. 4) a-æn- p \n-i-ø-s -Sp- h-bep-iƒ X-Æo -Ø-S-ß-f-. a- g- m-e-øp h- p-tn-cp- P- ew G-Xm-\pw Zn-h-k-߃ am- {X-ta A-hn-sS si- n- n-s- p- p- q. Ir-jn-bn-s - n A- hn-sw X-cn-ip `q-an-t]m-se In- S- pw. 5) a-æn- p \n-i-øp- -Xn-eq-s-S, B a-æn a-g- m-e-øv P- ew ti-j-cn- -s -Sp- p. km- [m-c-w ÿ-e-am-sw- n B ÿ-e-øv a-c-߃ h-fcp- p. I-c-Ir-jn-Iƒ \-S- p- p. ssl-th-t]m-ep- ÿ- e-am-sw- n tdm-un-s C- cp-h-i-øpw a-c-߃ h- p-]n- Sn- n- mw. 6) Im-em-h-ÿ-sb ]- - p-sim- p A-\p-Iq-e-am- mw. s\ - Ir-jn-bn-eq-sS e-`n- p- ]- - n-s ]-cn-[n F-{X-sb- v Du-ln- m-hp- -tx-bp- q. 7) {]-tbm-p-\-c-ln-x-am-bn In-S- p- Ip- p-iƒ, D-b - {]-tz-i-߃, k- m-c-tbm-kyam-b tdm-up-i-fp-ss se-h-ente- v \n-c- m- p- -Xp aq-ew sam- - p- p-i-fpw {]-tbm-p-\- an- m-sx In-S- ÿ-e-ß-fpw {]-tbm-p-\-s -Sp-Ømw. 8) C-Ø-cw \n -Ωm-W {]-h - Ø-\-ß-fn-eq-sS A-t\-I - v sxm-gn-e-h-k-cw kr-jv-sn- s -Sp- p; km-º-øn-i D-b - e-`n- p- p. 9) ]- -W-ß-fn tdm-up ho-xn- Iq- n A-hn-Sp-sØ A- -co- w Iq-Sp-X a-en-\-x-c-am- p- -Xn \n- v H-gn-hm-Imw. ho-xn Iq- n-bm-epw F-en-th- -Uv tdm-uv ]-Wn-Xm-epw Htc ÿ-e-sø A- -co- a-en- \o-i-c-ww Iq-Sp-I-tb-bp- p. 10) si- n-sw s]m-fn- p-i-f-bp-i, ÿ-ew G-s -Sp- p-i Xp-S-ßnb-h-bm-bn k - m sn-e-hmt - n-h-cp- `o-a-am-b Xp- I em-`n- mw. 11) Np-cp- -Øn, cm-jv-{so-b- mcpw, ]-cn-ÿn-xn-hm-zn-i-fpw Iogm- q-cn-se ssl-th \n -Ωm- W-Øn-s\-Xn-sc i-_v-z-ap-b - Øp- -Xv A-Sn-ÿm-\-c-ln-Xw, _p- n-iq-\y-x-bp-am-wv. 12) hn-i-k-\m-h-iy-߃- m-bpw, a- v G-Xp B-h-iy-߃- pw h-b \n-i-øp-i-bpw A-XpsIm- v {]-Ir-Xn- v bm-sxmcp-hn-[ tzm-j-hpw kw-`-hn- p- n-. 13) I-c-`q-an-I-fp-sS hn-e-bpw Unam pw D-b -Øn-\n -Øp- - Xn-\pw A-Xp-h-gn k - m-cn- \v Iq-Sp-X d-h-\yq \n-ip-xnbn-\-øn e-`n- p- -Xn-\p- H-cp X-{ w am-{x-am-wv h- b \n-i-ø-en-s\-xn-sc-bp- ap-{zm-hm-iy-߃ F- Xn-cn- -dn-hm-wv \-ap- p th- -Xv. Io-gm- q ssl-th \n-e-hn-ep- ssl-th-bp-ss ap-i-fn-eq-ss F-enth- -Uv ]m-e-am-bn h- m A- Xn-\p th- {I-j a-w, I- cn- sa- -ep-iƒ kn-a v C-h F-{X-b-[n-Iw th- n-h-cp-sa- v Du-ln- m-hp- -tx-bp- q. A- t mƒ Io-gm- q-cn h-b-en-eq-ssbp- h-gn th- m F- p-h- m ]m-d a-w {I-j kn-a v G- P- - m - v Nm-I-c-bm-bn-cn- pw. _p- n-po-hn-iƒ- v _p- n-tam-iw h- -Xp-sIm- v A-h kp-t_m- [-an- m-sx h-b \n-i-øn-s\-xnsc i-_v-z-ap-b -Øp- -Xn bmsxm-cp im-kv-{xo-b A-Sn-Ø-d-bpan- F- v tim-a -sk -kv D- G-h - pw t_m-[y-s -Spw. ]p-g-a-w D-]-tbm-K-s -Sp-Øm ]m-sn- F- v imtyw ]n-sn- p- sa- {I-j am-^n-b-i-sf \ne-bv- p \n -Øm `-c-wm-[n-imcn-iƒ- p I-gn-b-Ww.

2 2 hm Øm]{XnI FUn-täm-dnb F mwv kphn-tijw? thz-]p-kvx-i-ønse ]pxn-b-\n-b-a-øn Fgp-X-s - n-cn- p \mep kphn-tij-߃ D v. aømbn Fgp-Xnb kphn-ti-jw, a s mkv Fgp-Xnb kphn-ti-jw, eqs mkv Fgp-Xnb kphn-ti-jw, tbml- m Fgp-Xnb kphn-ti-jw. CXn aøm-bnbpw tbml- m\pw tbip-{in-kvxp-hns 12 injy- m-cn s]- -h-cm-bn-cp- p. tbip-{in-kvxp-hns kphn-ti-j-øns Bcw`w F mwv a s mkv Xs cn- \-bn H mw A ymbw H mw hmiy-øn tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p- -Xv. \mep kphn-ti-j-ß-fp-ssbpw XpS- -Øn Cu Bƒ Fgp-Xnb kphn-tijw F v Xes - mbn Fgp-Xn-t Øn- p- v. Euvangelion (Evangel) F {Ko p ]Z-Øn \n mwv tkmkv] F ]Zw D m-b-xv. tkmkv] F m Good News \ hm Ø, kphm Ø F w h j-߃ Ign- n pw kphn-tijw \ hm Ø-bm-bn-Øs XpS-cp- p. AXv tbip-{in-kvxp-hns kphn-tijw F p-x-s -bmwv, kphn-tijw F hm ns\ D]-tbm-Kn- p- Xv _ -s -Sp-Øp- -Xv.- \mep kphn-ti-j-icpw tbip-{in-kvxp-hns kphn-tijw F v Dt±-in- Xv tbip- {In-kvXp-hns Pohn-Xw, D]-tZ-iw, ip{iq-j-iƒ F mw Dƒs -Spw. ip{iq-j-bn ]Tn- n- -ep-iƒ, A p-x-߃, tcmk-hn-sp-x, ]nim-np- sf Hgn- n-, sszhcmpy ktμ-iw, kvt\lw, tkh-\w, \oxn-bp kaq-lw, tkmjy B, A\oXn \nd kaq-l-tømsv A{I-a-c-lnX kao-]-\-ßfpw Xncp-Ø-ep-I-fpw, ImWs -Sp temi-øn-\p-a- pdw \nxy-x-bn-te pw kz -cm-py-øn-te pw a\p-jysc Xøm-dm- p ]cn-io-e-\-hpw, B ]cn-io-e-\-øn c -I-\mb sszh-øns Bhiyhpw F mw Dƒs Spw. ]pxn-b-\n-b-a-ønse \mep kphn-tij-ß-fnepw a\p-jy-\mbn Ah-X-cn-, sszh- ]p-{x-\pw, a\p-jy-]p-{x-\p-amb tbip-{in-kvxp-hns PohnX Ncn-{X-ßfpw snbvxn- Ifpw F mw F mw Dƒs -Sp-Øn-bn- p- v. AXp-sIm- p-xs kphn-ti-jsø XXz-Nn-, D]-tZ-i-߃, ]Tn- n- -ep-iƒ, kmaqly hyxn-bm-\-øn-\p Nne am - \n t±-i-߃, A -Im-c-i- n-isf ]pd-øm-, \oxnbpw kvt\l-hp-ap sszhcm-py-øns {]h Ø-\-߃ Ch-sb mw Dƒs -Sp- p. 1. kphn-tijw Hcp hy n-bm-wv (Gospel is a person) ""Zmho-Zns k -Xn-bmbn P\n p acn v Db sø-gp-t - n-cn- p tbip-{inkvxp-hns\ Hm Øp-sImƒI. AXm-Ip p kphn-tijw-'' F ]utemkv «olmbpss {]kvxm-h\ {it -b-am-wv. "sszh-øns kphn-tijw' F mwv as m-cn- SØv Xm ]cm-a in- p- Xv AXm-bXv am\-h-pm-xn-bpss apgp-h hntam-n-\- Øn-\pw, Pohn-X-hn-P-b-Øn-\pw, c bv pw axn-bmb sszhoi ] Xn-bmWv c - I-\mb sszh-]p-{xs temi-øn-te- p hc-hv. B hchv temi-n-cn-{xsø G.- Un. F pw _n.-kn. F pw c mbn Xncn- p. hn\w PUw [cn- -h-\mwv tbip-{inkvxp F v tbml- m «olm hni-zo- I-cn- p- p. sszh-øns kie kºq Æ-Xbpw tzl-cq-]-amb {InkvXp-hn hkn- p p F v ]usemkv simsem-ky-te-j-\-øn Xd- n- p-]-d-bp- p. tbip-hns P\-\-Øn\p apºp-xs Xm am\-h-pm-xn-bpss c -I-\m-bn-cn pw F p {]h- Nn- p- p. Ahs P\\w Xs a\p-jy-\m A, ]cn-ip- m-flm-hn-\m Bbncn- pw. Aßs\ Xm P\sØ Ah-cpsS ]m]-ß-fn \n p hnsp-hn- m-\n-cn- p- -Xp-sIm v Ahs t]cv "tbip' F m-bn-cn- -Ww- F v sszh-zq-x apjm- cw Adn-bn pw e`n- p. c -I-\mb {InkvXp a\p-jy-h -Øns ]m]-hn-tam-n- \-I-\m-bn-Øo p. AsXmcp kphn-tijw Xs k Δ-P-\-X-Iƒ p-ap almk-t mjw I Øm-hmb {InkvXp F c n-xmhv t_xvetl-an Zmho-Zns ] -W-Øn P\n Ncn{X kw`-hw. 2. sszh-øns kphn-tijw F p-sim- mwv tbip-{in-kvxp-hns Ncn-{XsØ "sszh-øns kphn-tijw' F p ]d-bp- -Xv. ImcWw D v. a\p-jy-h w ]m]-tam-n-\-øn-\mbn _en A Ww \S-Øn-bn-cp- p. ]m]-]-cn-lm-c-øn-\mbn- kzbw-]o-u-iƒ \S-Øn-bn-cp- p ]cn-lm-c-{in-b-iƒ \S-ØpI \c-_en hsc, Xo m-s-\-ti-{μ-߃ kμ in- p-i, ]Ww, kºøv \ In sszhsø {]oxn-s -Sp-Øm {ian- p-i, Bcm-[- \m-e-b-߃ \n Ωn pw BXp-c-ip-{iqj \S-Ønbpw tzh-{]-km-z-øn\p {ian- p-i, Bcm-[-\-Iƒ, ]qp-iƒ, ax-i Ω-߃, at{ m- m-c-w-߃ Xp-S-ßnb ax-]-c-amb NS-ßp-I-fm sszhsø hcp-xn- p-h-cp-øm-sa hrym {Inb-Iƒ Aßs\ \o pt]m-ip p sszhm-\p-{k-l-øn-\m-bp a\p-jys A -c-ln-x-amb {ia-߃. ]pwy-{]-h Øn-Iƒ, \ {]h Øn-Iƒ bym a\p-jys kz`mhw Bbn-cn- Ww. F m Ah-bpw Imcy-km- y-øn-\mbn kzm -X-bpsS ]q Øo-I-c-W- Øn\pw Bbn-cn- -cp-xv. c -bp-ss, ap n-bp-ss, hntam-n-\-øns am w a\p-jy F mw ax-ß-fn-eqssbpw XXz-Nn- -I-fn-eq-sSbpw {ian- p-sim-t -bn-cn- p- p. AsX mw ]cm-p-b- Ønte sims -Øn- p- p. a\p-jys Cu \n -lm-bm-h-ÿ-bn sszh-øn\pw a\p-jy\pw at y GI a y-ÿ-\mbn sszh-]p-{x-\mb {InkvXp temi-øn Imek-ºq Æ-X-bn Ah-X-cn- p. ]q Æ sszhhpw ]q Æ a\p-jy-\p-amb {InkvXp, Ah sszh-]p-{x-\m-i-bm ]m]-]-cn-lmcw \ In, a\p-jy-]p-{x-\m-i-bm ]m]n- I-fmb a\p-jy p-th- n, a\p-jys\ {]Xn {]mb- n-ø-_-en-bm-bn-. a\p-jy-h - Øns c bv mbpw A\p-{K-l-Øn-\m-bpap sszh-øns Cu Ncn{X ] - Xnsb sszh-øns kphn-tijw F p ]d-bp- p. {Iq-in-s h-n-\w \-in- p-t]m- Ip- -h - p t`m-j-xz-hpw c- n- -s -Sp- \-ap-t m ssz-h-i- n-bpw B-Ip- p (1sImcn. 1 18) ssz-h-øn-s kp-hn-ti-jw ssz-h-i- n-tbm-ss {]-Z -in- -n- -s -Sp- p F- p km-cw. 3. sszh-cm-py-øns kphn-tijw tbip-{in-kvxp-hns Ncn{X {]th-i-\-øn Xs ip{iqj Bcw-`n- -t mƒ Xm tlmjn- Xv "sszh-cmpyw kao-]n- n-cn- p p am\-km- -c-s p kphn-ti-j- Øn hniz-kn- n F m-bn-cp- p. tbip {]kvxm-hn- Xv sszh-cm-py-øns kphntijw Bbn-cp- p (a t mkv 1:14,15). "kphn-ti-j-øn hniz-kn- n ' F- p tbip ]d- -t mƒ X n Øs hniz-kn- m-\p Blzm-\-am-bn-cp- p. a\p-jy-pmxn Im-Øn-cp c -I, avinlm Xm Xs F p {]Jym-]n- n-cp- p. sszh-cm-py- Øns kphn-tijw F m sszhw `cn- p cmpy-am-bn-cn- Ww temiw F m- Wv. temi-øns apgp-h I Ømhv tbip-hmwv; DS-a-ÿ-Xbpw Xt -Xp-X-s. temi-øns I Ømhv (LORD) Xm Bbn-cn-s, cmpmhv (King) Xm - B-bncns, temi-øns `cww sszh-cm-py-øn-t -Xm-bn-cn- -Ww. k Δ-P-\-X-tbmSpw Xm Blzm\w snbvxp ki-ecpw Pohn- p- Xpw {]h Øn- p- -Xp-sa mw H m-axv ap K-W\ \ ti- Xv sszh-cm-py-øn\pw \oxn \nd kaq-l-øn\pambn-cn- Ww (a-ømbn 6:33). \oxn \nd Hcp kaql krjvsn- mbn kie a\p-jy-scbpw Xm amsn-hn-fn- p- p. sszh-øns Iq p-{]- h Ø-I-\m-bn-cn- m-\mwv sszhw a\p-jy-s\- p-dn v Dt±-in- p- -Xv. Dev]Øn ]pkvx-i-øn B sszh-im-kv{x-øns XpS w ImWm\pw the snbvhm\pw txm w Im m\pw a\p-jys\ \ntbm-kn p (D-ev]-Øn. 2:15). sszhw XpS-ßn-h krjvsn-i Ωw XpS-cp- -Xn\v a\p-jys\ \ntbm-kn- -bm-bn-cp- p. \n ΩmW {]h Ø-\-ß-fn ] m-fn-i-fm-ip- -Xn-eqsS `qan-bn Pohn- p Ime-tØmfw sszh-cm-py-øns {]h Øn-I-fn a\p-jy G s -Sp- -Xn-eq-sS, F mw Hcpt]mse ip o-i-cn- -s v kz -cm-py-øns ]uc- m F p sxfn-bn- p-i-bm- Wv, Cu temi-po-hn-x-øn. the snøm a\- n- m-ø-h Xn m t]mepw tbmky-\ F ]usem-kns {]kvxm-h\ {it -b-am-wv. kxv{]-h Øn-I-fn h n- p-h-cn-i, I Ω-\n-c-X-cm-bn-cn- p-i, kmaqly {]Xn-_- -X-bp DØa ]uc- m-cm-bn-cn- pi XpS-ßnb km y-po-hn-x-øn-eqss \mw sszh-cm-py-øns kphnti-j-øns km n-i-fm-ip-i-bm-wv. 4. tcmk-ku-jyhpw ]nim-nn \n- p hnsp-x Imcm-Kr-l-Øn Bbn-cp tbml- m kv\m]-i tnmzn p: "hcp-hm-\p avinlm \o Xs tbm?' tbip adp-]-sn-bm-bn- -d- -Xn-ß-s\-bmWv: ""Ipcp-S ImWp- p, aps- \S- p- p, IpjvT-tcm-Kn-Iƒ kujy-am-ip- p, acn- -h Dbn p- p, sszh-cmpyw kphn-ti-jn- p- p... XpS-ßn-bh tbip snøp- -Xv, sn v tbml- m\v dnt m v simsp- m-\mwv tbip ]d- -Xv. tcmk-ku-jyw, ]nim-np-_m-[-bn \n- p hnsp-x, ac-w-øn-t -ep Pbw CsX mw kphn-ti-j-øns `mk-am-wv. kphn-tijw Xs -bm-wv, sszh-cm-py- Øns kphn-ti-j-am-wv. {InkvXp-hn hniz-kn- p Gh pw ]m]-tam-n\w e`n- p- p, sszh-a- ƒ F p Ah-Im-ihpw ]Z-hn-bpw, tbip-{in-kvxp-hp-ambn Hcp hy n-]-c-amb _ w, ]cn-ip- m-flm-hns \ h-c-߃ e`n- p- -Xv, ]m]- Øns \pi-øn \n p kzmx-{ yw, k`-bpss Iq m-bva, ac-w-ti-j-ap Dbn sø-gp-t ev]pw ico-c-øns al-xzo-i-c-w-hpw, kz -cm-py-tø- p {]thi-\w, \nxyx sszh-km- n- y-øn, {InkvXp-hns apjw Z in- CsX mw {InkvXp-hn \mw BIp-tºmƒ e`n- p sszhni hmkvzm-\-߃ BWv. CXt ]utemkv «olm km n- p IÆp I n- n- m-øxpw snhn ti n- n- m-ø-xpamb Imcy-߃ (1 simcn. 2:9). 5. \nxy-x-bpss kphn-tijw ac-w-tijw a\pjys Ahÿ F m-bn-øo-cpw. ac-ww-sim v F mw Ahkm-\n- p- p-sh- n, PohnXw A -an- m-ø-xm-bn-cn- pw. a-c-wm-\- -c Po-hn-XsØ- p-dn- v a-x-߃-s m- pw \n- -b-an- m-ø-xp-sim- v, ]p-\ -P- -hm-zw (Regene ration) B-flm-hn-s A- yw (annihilation of the soul) Xp-S-ßn ]-e kn- m- -߃ ]Tn- n- v Xr-]v-Xn-s -Sp-Øm {i-an- p- p. F- m a-c-wm-\- -cw F- v F- v hy- -am-bn ]Tn- n- -Xv {In-kv-Xp-am-{X-am-Wv. ac-w-øn-t a\p-jy-h -Øn\v Pb-ap v F pw Xs ac-w-øm ac- WsØ C m-xm n ki-e pw \nxy-po-hs\ e`y-am- n. Xm Xs hgnbpw kxyhpw Poh\pw F pw, X n hniz-kn- p- -h acn- mepw Pohn pw F v kwi-b-te-i-sat\y ]Tn- n- p, AXp Pohn-X-Øn sxfn-bn- p-im-wn- bpw snbvxp. {Iqin- -s v acn v AS- -s tbip Xm aq mw \mƒ ac-w-øn \n v Dbn sø-gp-t - p. {InkvXp-hn hniz-kn- p Gh pw tbip ]pxn-sbmcp ÿew Hcp- p p F mwv kz -cm-py-sø- p-dn p ]d- Xv (tbm-l- m 14:1 f). Xm ÿew Hcp- p p F pw, B ÿe-tø p Xs a -fmb (in-jy-cm-b) Gh-scbpw ho pw h p tn Øp-sIm pw F pw Dd p \ In. X n hnizkn- p- -h v, kzoi-cn- p- -h v \nxy-po-h-s\- p-dn- p Dd- v, {]Xymi \ In. ]p{x-\p- -h\p Poh-\p- v... (1 tbml. 5:10f). \nxy-c- -bp-ssbpw \nxy-x-bp-ssbpw kz -cm-py-øn-s bpw kphn-ti-j-amwv tbip {]kw-kn- Xpw Xs Pohn-X-Øneq-sSbpw Dbn sø-gp-t -ev]n-eq-ssbpw \ap v ImWn- p-x- -Xv. 6. kphn-ti-j-tlm-jww ax-{]-n-c-w-a kphn-tijw GsX- nepw ax-øns hi-b-. kphn-ti-j-øn\v ]cn-[n-bn. ]cn-an-xn-i-fn-. AXp kºq Æ-am-Wv, ki-e p-ap- -Xm-Wv. {InkvXp-hn P\-\- Øn- ZqX- m tlmjn- -Xv "k Δ-P-\-߃ p-ap alm-k-t mjw' F m- Wv. temi-ønse kie P\-X-I-sfbpw sszhw Xs ]p{xs\ \ Ip-hm X hæw kvt\ln p (tbm-l. 3:16), F -Xnepw kie P\-X-I-sfbpw injy-cm n F {InkvXp-hns B-lzm-\-Ønepw (a-ømbn 28:18-20) temi-øn Hcp {]txyi ax-hn-`mkw krjvsn- p-i-b tbip-hns ZuXyw F p hy -am-wv. a\p-jy-h - Øns ]m]-tam-n-\-øn-\mbn Hcn- -embn ]m]-]-cn-lmc _en-bmbn {Iqin- -s {InkvXp-hn B{i-bn- p Gh pw {InkvXp F pw c -I-\m-Wv. ax-i Ωß-fpw, _en-ifpw, ]cn-lm-c-{in-b-ifpw, Xo m-s-\-ßfpw \SØn a\p-jy ]nim- Nns ASn-a-I-fmbn Pohn- Xp axn-bm- pi, CXm c -I-\mb {InkvXp \nßsf txsn-h- n-cn- p- p. Ah-\n ic-w-s v ]m]- a kzoi-cn- p-i, kar- -I-c-amb Pohn-X-Øn\v DS-a-bm-Ip- -Xn\v kmøm A, Pohn- p {InkvXp Xs \nßfn hkn- s (1 Jn.4:4) F kvt\l-øns ktμ-i-amwv kphn-tijw (2 simcn 5:14-15). kv-\m-\w I-gn- n- m A- kp-hn-ti-jw A-dn-bn- m-\-t{x {In-kv-Xp F-s A-b- -Xp (1sIm-cn. 1 17) a-x I -Ωm-Zn-Iƒ- v A-Xo-X-am-Wv kp-hn-ti-jw F- p {]-Jym-]-\-am-bn-cp- p A-Xv. 7. kphn-tijw {Iqins hn\w ]gb ]m]-a-\p-jys\ {InkvXp-hn-t\m-Sp-IqsS {Iqin- p A\p-`hw (tdm-a 6:6, Kem-Xy 2:20, 5:24) ]m]-]-cn-lm-c-øn-\mbn kzbw _en-bm- -ens ip{iqj (F-{_m-b 12:2), Poh\pw hnip- nbpw sszh-øn\p {]km-z-hp-amb bmk-ambn ka n- p Pohn-X-ssien (tdm-a 12:1 4), timxºp awn \ne-øp-howp NmIp- -Xn-eqsS A[nIw ^ew Imbv p snsn-t]mse (tbm-l. 12:24; a s m. 8:35), At\-I-cpsS c -bv mbn adp-hn-e-bmbn Pohs\ \ Ip- Ibpw ip{iqj Gev m-\-, ip{iq-jn- -s -Sp-hm-\p Xmgvabpw ka -Whpw (a s mkv 10:45, aømbn 20:28), A\oXn \nd hyh-ÿn-xn-bm kxyw {Iqin- -s -Sp Ah-k-c-ß-fn {InkvXp \nanøw k n-bn m ka-c-øn\p Xøm-sd-Sp- p- -Xv, (a-ømbn 21:12-16), sszh-cmpyw \nanøw Ah-\-hs "{Iqiv Npa v {In-kvXp-hns\ ]n ]- p (a s mkv 8:14, eqs mkv 9:23), kie P\-X-I-sfbpw sszhtømsv Hcp-an- n- p {Iqins A px kzm[o-\-ap (Fs^-ky 2:16), A -Im-c-i- n-i-fp-ss-ta Ptbm- hw sim m-snb {Iqin-se Pb-Øns {]h Ønsb tlmjn- p (K-em-Xy 2:15), ac-w-øn \n- p Dbn sø-gp-t ev]n-s, Dbn sø-gp-t -ev]n \n v \nxy-x-bn-te- p {]th-i-\-øns hn-\-amwv kphn-ti-jw. ssd v. dh.- kæn G{_lmw No^vFUn-

3 3 hm Øm]{XnI hn._n.-f-kn X - w-xm\m Ipd p axn sht -j ss nƒ kviqƒ (VBS) A-h-[n- m-e-øv Ip- n-i-fpss B-I-am-\ h-f - -sb k-lm-bn- p- Z -i-\-ß-fpw Im-gv-N- m-sp-ifpw ]- p-sh-bv- p- -Xn-\p- th-zn- I-fm-bm-Wv 1960 I-fn B-cw-`n- -Xv. hm-iy-߃, an-j-\-dn N-cn-{X-߃, Cu-W-Øn-s\m-Ø Cu-c-Sn-Iƒ, Nn- {X-c-N-\, Nm-banS Xp-S-ßn k-ωn- {i-ß-fm-b co-xn-i-fn-eq-ss 10 Zn-h-ktØ- p \-S-Ø-s -Sp- hn.-_n.-fkn kw-_- n- p- -Xv G-h - pw B-th-i-I-c-am-b H-cp A-\p-`-hw X- s -bm-bn-cp- p. H-cp h -jw k-t -kv-iqƒ ]Tn- m-epw e-`n- p- -Xn-epw A-[n-Iw Im-cy-߃ ]Tn- m-\pw {K-ln- m- \pw 10 Zn-h-k-sØ hn.-_n.-f-kv k- lm-bn- pw. kn.-f-kv.-f-kv.fw Nn -{U -kv (Special service mission) s k-l-i-c-wtøm-ss (k-`m hy-xymk-an- m-sx F- m-h - pw ]-s -Sp- m-hp- hn-[-øn ) _mw- q-cn-se s_w-km-c-s]- v ss_- _nƒ tim-f-pn \n- v 1960 I-fn B-cw-`-an- hn.-_n.-f-kv C-t mƒ Hmtcm k-`m-hn-`m-k-߃- pw hn.-_n.-fkv Un- m - p-sa p-iƒ D- v. Para Church Organisation F- \n-ebn kz-x-{ -am-bn {]-h -Øn- p- hn.-_n.-f-kp-i-fpw D- v. G-sXm-cp k-zp-t±-iy-tøm-sp-iq-sn hn.-_n.-f-kv \-S-Øp-hm Xp-S- w Ip-dn- p-thm A-sX Z -i-\-øn \n- v hy-xn-nen- v hn.-_n.-f-kv A-h-[n- m-e-sø H-cp F -ss-bn -sa v ]-cn-]m-sn-bmbn X-cw-Xm-Wn-cn- p- p F- p ]-dbm-xn-cn- m I-gn-bn-. tb-ip-{in-kv-xp-hn-s-\ I -Ømhpw c- -I-\p-am-bn lr-z-b-øn (Po-hn-X-Øn ) kzo-i-cn- p- -Xn-eqsS, Po-hn-X-hy-Xn-bm-\w A- -S- w, Po-hn-X-e- yw, Nn- m-k-xn-bn-ep- am- w, \- -bv- m-bp- lr-z-b-hm-, kv-t\-l-øn-s -bpw tk-h-\-øn-s - bpw B-flm-hn {]-h -Øn- p-i, a- \p-jy-\- -bv- v D-X-Ip- {]-h -Ø- \-ß-fn ]- m-fn-i-fm-ip-i Xp-S-ßnb A-t\-I Kp-W-I-c-am-b ^-e-߃ Ip- n-i-fp-ss Po-hn-X-Øn D-f-hm- Im hn.-_n.-f-kp-iƒ k-lm-bn- p- p. X- n-an-øw kv-iq-fn-se ]T-\- Øn-epw hn.-_n.-f-kn kw-_- n- p- -h ap -]- n-bn F-Øn-bncp- p. C- v \-S- p- hn.-_n.-f-kp-iƒ A-Ø-cw Z -i-\-߃ ]-I-c-s -Sm k-lm-bn- p- p-thm F- p Nn- n- - Ww? hn.-_n.-f-kv B-cw-`n- p- Znh-kw X-s ss^-\ tu X-ømsd-Sp- n-\p- H-cp- -am-wv Nn-e ÿ- e-ß-fn-se {]-[m-\ \-S-]-Sn-Iƒ. hn.- _n.-f-kv eo-u B-bn h-cp- -h-cpss Z -i-\w, k-ao-]-\w C-h hn.-_n.- F-kv Un- m - p-sa n-s \n -t±-i߃ I -i-\-am-bn ]m-en- -s -Sp- pt m F- v C-S-h-I- m-cpw hn-imcn-am-cpw {i- n- -Ww. k-t -kv-iqƒ A- ym-]-i-cpw hn.-_n.-f-kv \-S-Øn- p-im-cpw, F-ß-s\-sb- n-epw hn.- _n.-f-kv \-S-Øn-Øo - -s F- \yq-{s k-ao-]-\w ]- - m D-t]- n- v, A-h-cp-sS t\-xr-xz-hpw, t\m- -hpw hn.-_n.-f-kp-iƒ- v D- m-bncn- -Ww. Ip- n-iƒ F- m Zn-h-k-hpw am tøm-ay F-Øn-t -cp- p-t m? Ir-Xy-k-a-b- Øv lm-p-cm-ip- p-thm? th-z-hm-iy߃ a-\-]m-t-am- p- p-t m? mn A- -S- -tøm-ss s]-cp-am-dp- p-thm? Xp-S-ßn-b Im-cy-ß-fn {i- n-t -Ww. hn.-_n.-f-kv A- ym-]- I m- p-iƒ Ku-c-h-am-b ssi-imcyw sn-øp- p-t m, B-h-iy-an- m- Ø kw-km-c-co-xn-i-fpw s]-cp-am- -ßfpw C-h-sb- mw \n-b-{ n- -s -S- Ww. X- - w Xm-\m Xm-\m ]m- p-iƒ hn.-_n.-f-kn \- -Xm-sW- n-epw A-Ø-cw ]m- p-i-fp-ss A-Xn-{]-k-cw ]m-sn-. kp-hn-ti-j-k-tμ-iw Dƒs m- ]m- p-iƒ, Po-hn-X-Øn F- pw ]m-sn D-W -Ø-s -Sp- -Xn-\v k-lm-b-i-c-am-b ]m-sp-iƒ B-bn-cn- -Ww ]Tn- n-t - -Xv. F -ssbn -sa n-s A-Xn-{]-k-cw D- m- Im-Xn-cn- m {i- n- - Ww. Visual electronic media I-fn I- p Xo - m ta-em-ø hn-[w I-em-]- cn-]m-sn-iƒ D- v. A-Ø-cw I-em-]- cn-]m-sn-iƒ hn.-_n.-f-kn ho- pw A-h-X-cn- n- m Ip- n-iƒ- v t_md-sn-bm-bn-cn- pw F- p ]-d-tb- -Xn- -t m. Ku-c-h-X-c-am-b A- -co- am-bn-cn- pw Nn- n- p- hn-zym - n- Iƒ C-jv-S-s -Sp-I. A-ß-s\ Nn- n- m-sx D-g- - mcm-bn \-S- p- -h-cn Nn- m-io-ew h-f -Øn-sb-Sp- m hn.-_n.-f-kv C- S-bm- -Ww. A-Xp-sIm- v I-em-]-cn- ]m-sn-iƒ \-S-Øn Ip- n-i-sf tkm- n- Smw F- X-{ w D-t]- n- p- -Xm- Wv A-`n-Im-ayw. Ip- n-iƒ, Ip- n-iƒ A-, Hm-tcm ap-xn - ]u-c- m-cm-sw- t_m-[w \-S-Øn- p-im - p- m-bn-cn- -Ww. Ip- n-i-fn-se "Adult' hy- n-xz-sø I-cp-]n-Sn- n- -bm-bn-cn- -s hn.-_n.- F-kv e- yw. ss^-\ tu t{]m- {Kmw I-gn-bp- -Xpw C- m-xm-bm-epw th- n-. ap-ºv 12 Zn-h-kw hn.-_n.-f-kv D- m-bn-cp- Im-e-Øm-Wv ss^-\ tu-bpw a- pw. Hcmgv-N \o p ho- p \n-ev- p- hn.-_n.-f-kp-iƒ- v ss^-\ tu I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ th- F- p h-bv- mw. D-s - n X-s e-fn-x-am-bn-cn- -s. ss^- \ tu-bv- v \ -Ip- A-an-X {]m- [m-\y-hpw, A-an-X B-th-i-hpw hn.- _n.-f-kn-s e- y-øn-se-øm I-gn-bp- n- F- A-]-I-Sw H-gn-hm- m-\m-wv Cu \n -t±-iw. {In-kv-Xo-b k-a - -W-an- m-ø-hcpw c- n- -s -Sm-Ø-h-cpw ssj sn-øm hn.-_n.-f-kv th-zn-i-sf Zpcp-]-tbm-K-s -Sp-Øp- -h-cpw hn.- _n.f-kv A- ym-]-i-cm-bn ]Tn- n- m t]m-i-cp-xv. A-X-h - pw, Ip- n-iƒ- pw {]-ÿm-\-øn-\pw H-cpt]m-se tzm-j-i-c-am-bn-cn- pw F- v ]-d-tb- -Xn- -t m. B-flo-I Im-cy߃ B-flo-b X-s ssi-im-cyw sn-ø-s! 2018 se hn.-_n.-f-kv G- w A- \p-{k-l-i-c-am-bn, A- -S- -]-c-am-bn, ]-s -Sp- p- F- m-h - pw Po-hn- X-Øn H-cp "kw-`-hw' B-bn cq-]m- -c-s -S-s F- B-iw-k-I-fpw {]m - -\-I-fpw t\ - p-sim- v am -txm-ay. I-]-S ip-nn-xz-t_m-[-øn-s ]n-sn-bn-em-twm \mw? Po-kv ]n t]mƒ I-]-S-ip-Nn-Xz-t_m-[-Øn-s X-S-hnem-Wv \mw a-e-bm-fn-i-sf- p ]-d- m- A-Xn-i-b s -ts- -Xn-. D-]-t`m-K kw-kv-im-c-øn-s `m-k-am-b Cu I-]S ip-nn-xz-t_m-[-am-wv C- v πm-ãn-iv Dƒ-s -ss-bp- am-en-\y-߃ \m- n \n-d-bp- -Xn-\p- Im-c-W ß-fn {]- [m-\-sa- p ]-d- m-epw A- p-x-s -ts- -Xn-. B-lm-c-Im-cy-Øn-epw \n-xy-pohn-x-øn-s k -h-im-cy-ß-fn-epw Cu ip-nn-xz-t_m-[w \-sω th- -bm-sp- p. Nm-W-Iw sim- v sa-gp-in-b X-dbn sn-dn-sbm-cp X-g- m-b hn-cn- v In- S- p-d-ßn-b _m-eyw a-[y-h-b-kn-se- Øn-b-h - v Hm -a-im-wpw. I-gn- p- B-lm-c ]-Zm - -߃ B X-d-bn ho-wm-epw A-sX-Sp-Øv I-gn- p- -Xn sx- pw _p- n-ap- v txm- n-bn- n-. \m- n -]p-d-sø Ip-f-Øn C-d-ßn-\n- v tim-cn-sb-sp- p- sh- -am-wv Ip-Sn- m-\pw Ip-fn- m-\pw ]m-n-i-øn-\pw D- ]-tbm-kn- n-cp- -Xv. Xn-f- n- m- n Ip-Sn- p- -Xp-t]m-epw A-]q -Δ kw-`-h-ambn-cp- p. ap- -sø s]m-sn-bn X-e-Ip- Øn-a-dn- v I-fn- n- pw A e -Pn-bp-tStbm Xz-Iv tcm-k-ß-fp-ts-tbm ]n-sn-bn B-cpw s]- n-cp- n-. F- m C-t m? ]- p-tx- m D- ]-tbm-kn- n-cp- D-an- -cn ]- n-s C- \m-a-en-s\ \-in- n- pw F- p-]-d- v t]-ãp-i-fn-te- v P-\-ß-sf B-I - jn p Xp-S-ßn. ssi-hnc sim- v A- a -Øn ]- p-tx- n-cp- -h Iq-Sp-X hr- Øn- m-bn {_-jp-iƒ D-]tbm-Kn- p Xp- S-ßn. ]- p s]m-ßn-b-xn-s t]-cn C- v Z- m-ip-]-{xn- p ap- n Iyq \n - p-i-bm-wv ]p-xn-b X-e-ap-d. Z- tcm-k-ß-fm-sw- n A-Xn-\pw Ip-dhn. \- m-bn I-gp-In-b A-ep-an-\n-bw, ]n- m-w ]m-{x-ß-fn B-lm-cw hn-f- ºn I-gn- v Ão, Nn- v m-kp-i-fn sh- -hpw Ip-Sn- v A-Xp ]n-s -bpw I- gp-in D-]-tbm-Kn- p h- n-cp- \-tωm- Sv A-Xv ip- -a- F- p ]-d- m-wv Un-kv-t]m-kn-_nƒ tπ- p-i-fpw m-kp- I-fpw sim- p-h- -Xv. A-h \n -Ωn- p- ^m-œ-dn-i-fn-se A-h-ÿ \-ap- -dn bn-. F- m-epw A-h I-gp-Im-sX D-]- tbm-kn- m \-ap- p a-sn-bp-an-. a-cp- p Ip-Øn h-bv- p- kn-dn- p-iƒ t]m-epw D-]-tbm-K-ti-jw Xn-f- sh- -Øn I-gp-In ho pw D-]-tbm-Kn- n-cp- Im-e-hpw am-dn. H-s ip-nn-xz- Øn-s t]-cn! kv-{xo-iƒ B -Øh-Im-e-ip-Nn-Xz-hp-am-bn _- -s - v A- e- n D-W- n-b Xp-Wn-Iƒ D-]-tbm-Kn n-cp- n-s-øv Ir-{Xn-a \m-]v-in-\p-iƒ ]- c-ky-ß-fp-ss k-lm-b-tøm-ss I-b-dnh- p. A-h D-]-tbm-K-ti-jw F- p sn-ø-w-sa- -Xv C-t m-gpw \-ap- -dn-bn-. B-lm-c-tijw sh- -ap-]-tbm-kn- v ssi-bpw ap-j-hpw I-gp-In-bn-cp- \mw C-t mƒ \m-]v-in t]- sim- v Xp- S-bv- p- -Xm-Wv ip-nn-xz-øn-s ]p-xnb co-xn. ho-sp-i-fn A-Ω-am ssi-sim- v D- m- n-bn-cp- A-lm-c-Øn-\p ]-Icw ]m-bv- p sn-bv-x `- -W-ß-fm-bn. C-h-bp-sS \n -Ωm-W-Øn F-{X-am-{Xw ip-nn-xzw ]m-en- n- p s - v \-ap- -dnbn-. B-I -j-i-am-b ]m-bv- - p-i-fpw {_m -Up-I-fp-am-Wv \-ap- p th- -Xv. A-Sp-Øp- I-S-bn-se \-ap- p ]-cn-nb-ap- hy- n F-Sp-Øp-X-cp- \m-c ßm-sh- -tø- mƒ \-ap- p hn-izmkw ]m-bv- p sn-bv-xp h-cp- Pyq-kp- I-fn-em-Wv. A-Xn F-s m-s -bm-wv A-S-ßn-bn-cn- p- -sx- p \-ap- -dn-bns - n-epw. A - w tam-i-am-b-txm ]p-gp D- txm Cu- h- n-cn- p- -txm B-b ]- B-lm-c-tijw sh- -ap-]-tbm-kn- v ssi-bpw ap-j-hpw I-gp-In-bn-cp- \mw C-t mƒ \m-]v-in t]- sim- v Xp-S-bv- p- -Xm-Wv ip-nn- Xz-Øn-s ]p-xn-b co-xn. ho-sp-ifn A-Ω-am ssi-sim- v D- m- n-bn-cp- A-lm-c-Øn-\p ]-I-cw ]m-bv- p sn-bv-x `- -W-ß-fm-bn. C-h-bp-sS \n -Ωm-W-Øn F-{Xam-{Xw ip-nn-xzw ]m-en- n- p s - v \-ap- -dn-bn-. B-I -j-i-am-b ]mbv- - p-i-fpw {_m -Up-I-fp-am-Wv \-ap- p th- -Xv. A-Sp-Øp- I- S-bn-se \-ap- p ]-cn-n-b-ap- hy- n F-Sp-Øp-X-cp- \m-cßm-sh- -tø- mƒ \-ap- p hn-izm-kw ]m-bv- p sn-bv-xp h-cp- Pyq-kp- I-fn-em-Wv. A-Xn F-s m-s bm-wv A-S-ßn-bn-cn- p- -sx- p \-ap- -dn-bn-s - n-epw. g-ß-fpw ]- -dn-i-fpw \-ap- p th-. \- \n-d-hpw B-Ir-Xn-bp-ap- {^jv km-[-\-ß-fp-ss ]n m-se t]m-ip- -h A-Xn H-fn- n-cn- p- hnjmw-iw I-W- n-se-sp- p- n-. [m-\ys m-sn-i-fpw I-dn ]u-u-dp-i-fpw ]m-bv- - p-i-fn-em- n I-º-\n-Iƒ X-cp- -Xv hn-e sim-sp-øp hm-ßp- \mw A-h F-ß-s\-bp- -h-bm-bn-cp- p F- v A- t\z-jn- m-dn-. H-s H-cp hn-izm-kw. \-Ωp-sS Po-hn-X-Øn A - -k-abw am- n-h-bv- m \-ap- p I-gn- m Cu I-] S-am-b ip-nn-xz-t_m-[-øn \n- p ]p-d-øp-h-cm \-ap- p I-gn-bpw. ]m-bv- - p `- W-ß-fn \n- pw ]q - W-am-bn A-I- p-\n - p-i. \-Ωp-sS B-lm-cw \mw X-s -A-s - n \- ap- p hn-izm-k-ap- \-Ωp-sS A-b - q- -Øn D- m- n-sb-sp- p-i. ]- - -dn-i-fpw ]-g-ß-fpw C-ß-s\ ho- n-tem \m- n-tem Ir-jn sn-øm-\p- A-h-kc ߃ kr- n- p-i. `- -W-ssi-en am-{x-a- Po-hn-X-ssi-en-bn-epw am- w h- cp- -txm ss C- p \-sω Io-gv-s -Sp- Øn-bn-cn- p- Nn-e tcm-k-߃ X-s h-gn-am-dpw. C-ß-s\ H-cp Xo-cp-am-\-sa- Sp-Øm \m- n-se πm-ãn-iv am-en-\y-ønepw a- p am-en-\y-ß-fn-epw \- Ip-d-hph-cpw.]-cn-k-cw hr-øn-ti-sm- p- -Xn \n- v ]n- n-cn-bm-\p- {]-tnm-z-\ hpw D- m-ipw.

4 4 hm Øm]{XnI ENGINEERING, PG, NURSING COURSE ADMISSIONS CHRISTIAN EDUCATION, HEALTH AND DEVELOPMENT SOCIETY ODDANCHATRAM (TALUK), DINDIGUL DISTRICT, TAMIL NADU The Christian Education, Health and Development Society, established in the year1974 with the noble objectives of excellence in creative nation building and enhancement of human values through selfless service, sacrifice and commitment, runs the following colleges in Oddanchatram. Spiritual nurturing through daily prayers, worship services and retreats forms an integral part of the campus life. CHRISTIAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, ODDANCHATRAM Estd: 2001 (Phone no , Mobile (Principal) ) B.E and B. Tech Courses 1. Mechanical Engineering 2. Civil Engineering 3. Computer Science and Engg. 4.Electronics and Communication Engineering 5. Electrical and Electronics Engineering 6. Information Technology ME Courses Applied Electronics Power Electronics and drives Computer Science & Engg. Qualification: As per AICTE and Anna University Chennai norms POST GRADUATE PROGRAMMES-2015 M.E - Applied Electronics M.E - Power Electronics & Drives M.E - Computer Science & Engineering M.E - Manufacturing Engineering M.E - Construction Engineering & Management CHRISTIAN POLYTECHNIC COLLEGE, ODDANCHATRAM (Phone , mobile(principal) ) Established in 1984, the College offers the following Diploma courses in Engineering. 1.Mechanical Engineering 2. Civil Engineering 3.Computer Science and Engg. 4. Electronics and Communication Engineering 5.Electrical and Electronics Engineering 6. Information Technology. 7. Automobile Engineering Qualification: A pass in SSLC for the 1st year. For direct 2nd year admission, a pass in higher secondary with mathematics as one of the subjects. REV. JACOB MEMORIAL CHRISTIAN COLLEGE, AMBILIKKAI (Phone mobile(principal) ) Established in 1997 the college offers the following courses. BCA BBA B.Sc. (Biochemistry) B.Sc. (Physics) B.Sc. (Mathematics) B.Com B. Com C.A B.A. (Tamil) M.Com (Finance) B.E. English For further details please contact the respective principals or the Associate Director, Mobile

5 5 hm Øm]{XnI kup-\y sh-_v-ssk- p-iƒ k-μ -in pi ]cky \nc v hnhm-lw, _nkn-\ hm -Øm ]-{XnI ]pkv-x-i-߃ v s{]-b t^m C y bpssw -Uv N - v Hm-^v C y v kw_- -am-b-xv, [m ΩnI, Bflo-b ktμ-i-ß-fpss kvt]m -j jn v Ch-IfpsS ]c-ky-߃ \evim-hp- -Xm-Wv.]c-ky-\n-c v Xmsg- -dbpw {]Imcw: apgp-h t]pv 7500/- cq] Act]Pv 3750/ cq], Im t]pv 1850/ cq] per c.m/per column Rs 40/- hnhml ]ckyw 500/ cq]. ]pdw t]pv 25% A[n-Iw. BZysØ t]pn- ]ckyw tn p- -X-. ]c-ky-߃ ]c-ky-xpi klnxw t\cn v Hm^o-kntem X]m ap-tj-\tbm, C -sa-bnentem Abbv m-hp- -Xm-Wv. WHO WILL LISTEN TO THIS APPEAL?

6 6 hm Øm]{XnI A Ip v Ce- q \n߃ B-bn-cn- pw-t]m-se {In-kv-Xp-hn-te- p hcni (Just as I am...) ss n-fpw D-b -Øn- n-sn- p sim- v tem-i-øn-eq-ss k- -cn- v tbip-{in-kv-xp-hn-s\ {]-kw-kn- _n- n-{klmw k-am-\-x-i-fn- m-ø kp-hn-ti-j- I-\mWv. am-\-km- -c-hpw ]m-]-tam-n-\-hpw B-fl-c- -bpw {]-kw-kn- _n- n-{k-lmw {In-kv-Xp-hn-s ÿm-\-]-xn-bm-bn- m-wv H-cm-bp- p ap-gp-h D-tZym-Kw \n -h-ln- -Xv. kp-hn-ti-jw am-{xw {]-kw-kn- _n- n-{k-lmw F- m {]-kw-k-i - pw am- Xr-I-bm-Wv. _n- n-{k-lmw ]-d-bp- p: ""tb-ip-{in-kv-xp h-f-sc e-fn-x-am-bn ]- d- n-cn- p- Im-cy-߃ \m-am-wv k- o -Æ-am- p- -Xv. sn-dn-b sn-dn-b hm- N-I-߃, km-[m-c-w-]-z-߃ D-]-tbm- Kn- p a-\- n-em- p- `m-j-bn D-]-a- I-fpw I-Y-I-fpw sim- m-wv tb-ip -Imcy-߃ P-\-ß-tfm-Sp hn-i-zo-i-cn- -Xv.'' tb-ip-hn-s\-bpw A-s m-kv-x-e- m-sc-bpam-wv {]-kw-k-øn-\v _n- n-{k-lmw am- Xr-I-bm- n-b-xv. ""\n-߃ ho- pw P-\n- p- -Xn-\v \nß-fp-ss ]m-]-ß-sf G- p-]-d- v tbip-{in-kv-xp-hn hn-iz-kn- v, hy- n-]- c-am-bn tb-ip-hn-s\ c- n-xm-hpw I - Øm-hp-am-bn ssi-sim- m a-xn. \nß-sf-ø-s sh-sn- m- n Nn-e-sX- mw hn- v A-s - n i-cn-bm- n-b ti-jw h-cp-hm-\-, {]-Xyp-X \n-ß-fm-bn-cn- p- A-tX \n-e-bn ssz-h-tøm-sp A- Sp-Øp h-cp-hm-\m-wv B-h-iy-s -Sp- -Xv. A-Xp-sIm- m-wv ]-e {Iq-tk-Up-I-fnepw, D- \n-e-tbm-ss Rm h-cp- p I -Øm-th (sp-ãv B-kv sf Bw) F- Cw- o-jv Km-\w R-߃ ]-e-t mgpw ]m-sm-dp- -Xv'' ip-{iq-j-sb- - n _n- n-{k-lmw ]-d-bp- -Xm-Wn-Xv. H-cp _m-]v- n-ãv ]m-ã-dm-bn ip-{iqj B-cw-`n- _n- n-{k-lmw ]n- o-sv tem- I-Øn G- -hpw A-[n-Iw B-fp-I-tfm- Sp kp-hn-ti-jw A-dn-bn- {]-kw-k-i- \m-bn am-dn ap-x _n- n-{k-lmw {Iq-tk-Uv {]-kw-k-i-\m-bn tem-i-saßpw k- -cn- p. ""F-s `-h-\w kz - K-Øn-em-Wv. Cu tem-i-øn Iq-Sn Rm k- -cn- p- p-sh-t -bp- q.'' H- cp ]-t Cu t_m-[y-am-bn-cn- mw \n- Xy-X-sb- - n \n-c- -cw {]-kw-kn- m A-t±-l-sØ t{]-cn- n- -Xv. ssn-\o-kv an-j-\-dn-bp-ss a-i-fm-b cq-øn-s\ Po-hn- X ]- m-fn-bm-bn sx-c-s -Sp- p-tºmƒ _n- n-{k-lmw ]-d- -Xv Rm I -Ømhn-s\ A-\p-K-an- p- p, \o F-s ]n - K-an- m a-xn-sb- m-wv. a-c-ww h-sc cq-øv _n- n-{k-lm-an-s\ \n-g -t]m-se ]n Xp-S - p. Ip-Spw-_ Po-hn-X-Øn-s `-{Z-X-bn Cu Z-º-Xn-Iƒ am-xr-i Im- n. ]-W-tam {]-i-kv-xn-tbm A-[n-Im-ctam A- Po-hn-Xw F- k-tμ-iw F- t m-gpw D-b -Øn Im- n. cm-py-øn-s {]-kn-u v ]-Z-hn-sb- mƒ h-en-b D- tzym-k-am-wv kp-hn-ti-j th-e-sb- -t±lw hn-iz-kn- n-cp- p. A-[n-Im-c-Øn-s - bpw [-\-Øn-s -bpw F- m {]-tem-`-\- ß-tf-bpw A-Xn-Po-hn- m _n- n-{k-lman-\v I-gn- p. tb-ip-{in-kv-xp-hn-s ÿm-\-]-xn F- \n-e-bn B-bn-cp- p _n- n-{k-lman-s {]-kw-k-߃. A-ta-cn- -sb-]- nbp- A-t±-l-Øn-s {]-kw-kw {i-t b-am-wv. ""s]-cn- n-kv kw-kv-im-c-ønt H-cp cm-jv-{sw ]-Sp-Øp-b -Øn. A- Xp ]-cm-p-b-s - p. ko-k X-s i- nbn cm-jv-{sw ]-Sp-Øp-b -Øn. A-Xpw ]-cm-p-b-s - p. \-Ωp-sS ]q -Δn-I sszh-hn-izm-k-øn-t sf-iy-\m-sp-iƒ ]-Sp-Øp-b -Øn. F- m A-Xp sszh-cm-py-sø am-\n- p- n-s-tøm-fw Imew \n-e-\n-ev- p-i-bpw C-X-c cm-py-ßsf- mƒ t{i-jv-st-am-bn-cn- p-i-bpw snøpw... ssz-hw A-ta-cn- -bv- v H-cp D- - X-am-b `-c-w Iq-S-sØ \ -In. C-hnsS tim -k -t{s-j Iym-ºp-I-tfm, kz-im-cy kz-øp- -fp-ss-ta-ep- I-S- m-{i-a-w-ß-tfm H-cp-h-s\ hn-nm-c-w sn-bv-xv Ip- - m-c-\m-sw- v Im-Wp- - Xn-\p ap-ºp- Ip- m-tcm-]-w-ß-tfm C- m-ø-xn ssz-h-øn-\v \-μn. G-sXmcmƒ- pw C-hn-sS i-_v-zn- mw, a-\- p- Xp-d- mw. \-ap- n-hn-ss kw-km-c-kzm-x- { y-hpw ]-{X-kzm-X-{ y-hpw D- v. Iq- Sm-sX \-ap- v a-x-kzm-x-{ yw X- n-cn- p- -Xp sim- v ssz-h-øn-\v \-μn ]- d-bmw... F- m-h - pw Xp-ey A-h-k-cß-fp-sS H-cp cm-py-am-wv sf-iy-\m-sp- Iƒ. A-ta-cn- - m-cm-b \-ap- n- v tem- I-Øn-se G- -hpw D-b - Po-hn-X \ne-hm-cw D- v. F- m cm-py-am-i-am-\- am-bn ssz-h-sø \-Ωp-sS Po-hn-X-Øn \n- p ]p-d- - n \mw A-]-I-S-Øn s]- n-cn- p- p. \n-\-th-bn kw-`-hn- - Xp-t]m-se H-cp B-flo-b \-thm- m-\w \-ap- m-h-iy-am-wv. tb-ip ]-d- p- ""\n- \-th- m \ym-b-hn-[n-bn Cu X-eap-d-tbm-Sp H- n- p F-gp-t - p A-Xn-s\ Ip- w hn-[n- pw. ]m-]-ß-fn \n- p- a- \w Xn-cn- n-s - n A-ta-cn- -bv- pw \ym-b-hn-[n-bp-s - v ]-d-bp-hm _n- n-{k-lmw i- n- n-. A-ta-cn- `-c- W-Iq-S-߃ X-\n- p \ -In-b B-Z-chv Ip-d-bp-tam-sb- p _n- n-{k-lmw `-bs - n-. cm-py-øn-s Xn- -Iƒ-s -Xnsc {]-hm-n-i-`m-j-bn _n- n-{k-lmw \nc-h-[n {]m-h-iyw {]-kw-kn- n- p- v. {In-kv-Xp-tI-{μo-Ir-X-am-b Po-hn-Xhpw {]-kw-k-hp-am-wv _n- n-{k-lm-an-s\ hy-xy-kv-x-\m- p- -Xv. hn-ip- Xn-cp-shgp-Øp-Iƒ am-{x-am-wv X-s {]-kw-k߃- v B-[m-cw. {]-kw-k-]ot-ß-fn D-S-\o-fw ss_-_nƒ ssi-øn D-b - Øn- n-sn- p-sim- v "ss_-_nƒ C-ßs\ ]-d-bp- p' F- p D-ss -kv-x-cw ]- d-bpw. Po-hn-X {]-am-w-ß-fp-ss-bpw {]- iv-\-]-cn-lm-c-ß-fp-ss-bpw am -K-tc-J ss_-_nƒ B-sW- v _n- n-{k-lmw hniz-kn- p- p. tb-ip-{in-kv-xp tem-i-c- -I-\m-sW- p _n- n-{k-lm-an-s F- m {]-kw-kß-fn-epw tiƒ- mw. tb-ip-{in-kv-xp-hns \n-kv-xp-ey-x-bm-wv {]-kw-k-ß-fpss Im-X. tb-ip-{in-kv-xp-hn-eq-ss am- {Xw e-`n- p- ]m-]-tam-n-\-hpw ho-s - Sp- pw \n-xy-po-h-\pw `m-hn {]-Xym-i-bpam-Wv {]-kw-k-ß-fn B-h -Øn- p tiƒ- p- -Xv. {In-kv-Xp-tI-{μo-Ir-X-amb Po-hn-X-am-Wv \n-xy-x-bv- v A-h-Imin-bm- p- -sx- v _n- n-{k-lmw ]Tn- n- p. hy- n-]-c-am-b c- B-h-iy-am-Wv. A-Xn-s B-Zy-]-Sn Rm ]m-]n-bm-sw- Ip- -k-ω-x-am-wv. F-s ]m-]-߃- v ]-I-c-am-bn tb-ip a-cn- p-sb- p hniz-kn- -Ww. tb-ip-hn-s\ I -Øm-hpw c- -I-\p-am-bn Po-hn-X-Øn {]-Xn-jvTn- -Ww. A-t m-gm-wv {In-kv-Xp-hn ]p- Xn-b kr-jv-sn-bm-ip- -Xv. ]p-xp-p-\-\w F- p- -Xv ]-cn-jv-i-c-w-a- cq-]m- -cw B-Wv. tb-ip-{in-kv-xp-hn-s {Iq-ip-a-c- W-Øn-eq-sS-bp- c- -sb- - n-bp- k-tμ-i-am-wv X-s {]-kw-k-sø hy- Xy-kv-X-am- p- -Xv F- p _n- n-{k-lmw ]-d-bp- p. ""a- -t\-i hn-j-b-ß-sf- p-dn- v F- \n- v {]-kw-kn- p-hm I-gn-bpw. B {]- kw-k-߃ H- pw B - pw C-S - -bm- I-bn-. k -{]-h -Øn-Iƒ sn-øp- -Xns\- p-dn- pw km-aq-ln-i D- -a-\-sø- p-dn- pw F-\n- p kw-km-cn- m-\m-hpw. A-h-sb- p-dn- v {]-kw-kn- m B-fp- Iƒ I-ø-Sn- pw. F- m Rm {Iqin-te- v h-cn-i-bpw c- -sø- p-dn- v kw-km-cn- p-i-bpw sn-øp-tºmƒ B-fp- Iƒ C-S-dn-t m-ip- p. {Iq-in-s C-S - kw-`-hn- p- -Xn-\p- Im-c-Ww A- Xp c- -bv- p- G-I h-gn B-b-Xn-\mem-Wv. "ssz-h-cm-py-øn-te- v H-scm- h- gn-am-{x-ta-bp- p' F- p tb-ip ]-d- p. A-Xp {Iq-in-s h-gn-bm-wv.'' Cu \n-e- ]m-sn \n- p H-cn- -epw A-t±-lw hy- Xn-N-en- n- n-. H-cm-bp- p-ap-gp-h C-Xp {]-kw-kn- p; hn-iz-kn- p. 95 m-a-sø h- b- n A-ta-cn- -bn-se H-cp ss-en-hnj Nm-\-en-\v A-\p-h-Zn- A-`n-ap-J- Øn ]-d- -Im-cy-ß-sf- - n dn-t m - ]-d- p, A-º-Xp h -j-ß-ƒ- v ap- ºv ]-d- A-tX k-tμ-i-am-wv Xm C-t m-gpw B-h -Øn- p- -Xv. ]u-temkpw ]-s{xm-kp-sam-s {]-kw-kn- A- tx kp-hn-ti-jw B-bp- p ap-gp-h _n- n-{k-lmw {]-kw-kn- p. a-s m-cp-ø-\n-epw c- -bn- ; \mw c- n- -s -Sp-hm B- Im-i-Øn-s Io-sg tb-ip-hn-s \m-aw am-{xw- Zm-ho-Zn-s k- -Xn-bm-bn P-\n- p a-cn- p D-bn -sø-gp-t - tb-ip-{inkv-xp-hn-s\ Hm -Øp-sImƒ-I. A-Xm-Ip- p F-s kp-hn-ti-jw! C-Xm-Ip- p _n- n-{k-lm-an-s -bpw kp-hn-ti-jw. kp-hn-ti-jw I-Ym-{]-kw-K-a-. hm- N-I- I-k -Ø-. {Iq-in-s km- n-bm- Ip- -Xm-Wv. `-b-tøm-spw hn-d-b-tem-spw sn-tø- Zu-Xy-am-Wv. kp-hn-ti-j-øns {]-`p-hm-b _n- n-{k-lm-an-\v B t_m-[y-am-wv D- m-bn-cp- -Xv. A-\p-`h-Øn \n- p _n- n-{k-lmw ]-d-bp- p: ""A-t\-I P-\-߃ ssz-h-øn \n- p H-cp k-tμ-iw e-`n- p- -Xn-\m-bn Rm kw-_- n- I -sh -j tã-un-bß-fn X-Sn- p Iq-Sn-bn- p- v. H-cp kphn-ti-j-i F- \n-e-bn ]-e-t mgpw {]-kw-k-]o-t-øn \n- v ip-{iq-jn- m Rm _p- n-ap- n-bn- p- v. F- m Hm-tcm {]m-h-iy-hpw F-s _- e-lo-\-x-iƒ Hm-Sn A-I-ep-I-bpw i- n ]p-xp- p-i-bpw sn-bv-xn- p- v. B k- μ -`-ß-fn-se- mw B-flm-hn am-{x-a- i-co-c-øn-epw ssz-ho-i i- n-sim- v \n-d-b-s -Sm km-[n- p. ]-e k-ab-øpw ssz-hw F-\n- v h-f-sc A-Sp- Øv bm-ym - y-hm-\m-bn A-\p-`-h-s - n-cp- p. a-cn- p sim- n-cn- p- H-cp-h a-cn- p-sim- n-cn- p- -h-tcm-sp kz -K- Øn-\p-th- n Zq-X-dn-bn- m X- -h- Æw A-Zr-iy-cm-b am-em-j-am F-s i-co-c-sø kv-] -in- p- -Xn-\m-bn sszhw A-b- n- p- v.'' _n- n-{k-lmw {Iq-in-s {]-kw-k-i-\m- Wv. kp-hn-ti-j-øn-s Aw-_m-k-U B-Wv. G-sX- n-epw k-`-bp-ss h- mhm-bn- - A-t±-l-sØ ss{i-kv-x-h tem- Iw Im-Wp- -Xv. X-e-\m-cp Io-dn-bp- D- ]-tz-i-߃ ]-d- v B-tc-bpw A-º-c- n- n-. H-cp k-aq-l-sø-bpw B-{I-an- n-. F- m Xn- -Iƒ-s -Xn-sc H-cn- t]m-epw au-\w ]m-en- n-. ]m-]-øn-s\- Xn-sc \n-c- -cw bp- w sn-bvxp. D-]-tZ-i-Øn-\v A-Xo-X-am-bn F- m k-aq-l-ß-fp-am-bn A-t±-lw _- w ]pe -Øn. I-tØm-en- m k-` _-lp-am-\n- p- kp-hn-ti-j-i-\m-wv _n- n-{k-lmw. tpm -t]mƒ am -]m- m c- m-a H-cn- ]-d- p: "t\m- q.. {K-lmw, \-Ωƒ k-tlm-z-c- m-cm-wv'. C ym k-μ- -i-\ th-f-bn a-z -sx-tc-k-sb k-μ -in- m k-a-bw I-s Øn. a-x-t\-xm- - m-cp-am-bn \- kp-lr- Xv _- w ]p-e -Øn-bn-cp-s - n-epw a- X-ß-sf- mw H- m-sw- v _n- n-{k-lmw hn-iz-kn- n-cp- n-. ""G-Xp-a-X-am-bm-epw km-c-an-. \n-߃ B-flm - -X-bp- h-cm-bn-cp- m am-{xw a-xn F- v ti- p ]-g-in-b ]- -hn-t]m-se Kp-cp-X-c-amb sx- v th-sdm- p-t m-sb- p kw-ibn- -Ww. {In-kv-Xo-b hn-izm-kw k-xyam-sw- n, A-Xv sh-dp-sam-cp a-x-ambn- n-cn- p-i-bn-. a-xw F- -Xv ssz-hsø F-Øn- n-sn- m-\p- a-\p-jy-s ]-cn-{i-a-am-wv. \n-l- p A-\p-k-cn- v ssz-h-øn-tem ssz-h-ß-fn-tem hn-iz-kn- p-sim- v... ssz-h-sø-tbm ssz-h-ßsf-tbm B-cm-[n- p- -Xm-Wv a-xw F- v \n -h-nn- p- p. a-x-øn F- pw F-ß-s\-bp-am-Imw. F- m b-ym - {In-kv-Xym-\n-Xzw F- -Xv ssz-hw a-\pjy-s\ tx-sn-sb-øp- hy- n-]-c-am-b H-cp _- w X-s -bm-wv.'' Cu \n-e- ]m-sn A- yw h-sc _n- n-{k-lmw D-d- p \n- p. tem-i-po-hn-x-øn I-jv-S-X-I-fpw {]-Xn-k- n-i-fpw h-cpw. I-jv-S-X-bn-epw ]m-sp-hm-, {]-Xym-in- m I-gn-b-W-sa- hn-izm-kw {]-I-Sn- n- p- -Xm-Wv _n- n-{k-lm-an-s c-n-\-iƒ. ss_-_nƒ Pohn-X-Øn-s {]-am-w-am-bn kzo-i-cn- p 185 cm-py-ß-fn k-μ -in- p 21.5 tim- Sn P-\-ß-tfm-Sp kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- p. tem-i-øn-se G- -hpw A-[n-Iw P- \-ß-sf kzm-[o-\n- hy- n-i-fn H- cm-fm-bn _n- n-{k-lmw tim-`n- p- p. Pohn-X-Øn {Iq-i-S-bm-fw D- Cu kphn-ti-j-i kz -Ko-b `-h-\-øn-te- v a-s-ßn. \-μn: _n- n-{k-lmw, A-ß-bp-sS Pohn-X-hpw ip-{iq-j-bpw hy-xy-kv-x-am-bncp- p. I -Øm-hn-s Im-l-fw [z-\n- ptºmƒ ho- pw Im-Wmw.

7 7 hm Øm]{XnI K `ÿ inip-hns IÆp-I-fpsS cq]o-i-cww tum. Un. kj-dn-b Xpº-a t\m Øv ""`b- -chpw AXn-i-b-I-chp-ambn Fs krjvsn- n-cn- -bm Rm \n-\ v kvtxm{xw snøp p'' (k- o. 139:-14). K `ÿ inip-hns BZyw hn-i-kn- p Ah-bh-ß-fn H mwv I-Æv. K `- [m-cww \S- p-tºmƒ X-s IÆp-I-fpsS cq]o-i-c-whpw XpS-ßp- p. Hcp kv{xobpss K `-Im-e-amb H- -]Xp amkhpw Ggp Znh-khpw aq- m-bn- mwv ]T\ kui-cy-øn-\mbn sshzy-imkv{xw hn`-pn- n-cn- p- -Xv. BZysØ aq p amkw (1 st Triemester), c m-asø aq p amkw (2 nd Triemester), aq m-asø aq p amkw (3 rd Triemester) C-Xn B-Zy-sØ aq- p am-k-øn-s {]m-cw-` Zn-h-k-ßfn -Ø-s I-Æn-s cq-]o-ic-w-{]-{in-b B-cw-`n- p- p. X-e-t m cq-]-s -Sp- -Xn-\v ap-ºp-x-s I-Æp-Iƒ cq-]-s - Sp- p. C-hn-sS-bm-Wv ssz-h-h- N-\-Øn-s B-[n-Im-cn-I-X. ""`b- -c-hpw A-Xn-i-b-I-c-hp-am-bn F-s kr-jv-sn- n-cn- -bm sam-ss_ t^m-wn-s\ A-ar-Xp-t]m-se Im-Wp- -h A-Xn-s\ A-[n-I-am- m-xn-cn- p- -Xm-Wv \- -Xv. Zp-cp-]-tbm- Kw sim- v A-]-I-S-Øn Nm- Sp- -Xp-t]m-se X-s -bm-wv, A-[n-I D-]-tbm-Kw h-cp-øn-hbv- p- hn-\-bpw. Ip- n-i-fn-se sam-ss_ t^m - D-]- tbmkw N - sn-ø-s -ts- - Xp-X-s. F- v h-b- n-\p Xmsg-bp- Ip- n-iƒ Iq-Sp-X-embn sam-ss_ t^m D-]- tbm-kn- -cp-sx- v tem-im-tcm- Ky-kw-L-S-\ X-s \n -t±-iw ]p-d-s -Sp-hn- n- p- v. samss_ t^m I-º-\n-I-fpsS kw-l-s-\-bpw Ip- n-iƒ- v sam-ss_ t^m ku-{i-bam-sw- n-epw D-]-tbm-Kw Zq-jyap- m- p- n- F- pw ]-ckyw sn-øp- p-s - n-epw A- [n-i D-]-tbm-Kw \n-cp- m-ls -Sp-Øm \n -t±-in- p- p-ap- v. A-dn-b-s -Sp- Zq-jy-ßsf-s m-s -sb- p t\m- mw. td-un-tb-j F-Iv-k-td D-]-tbm-Kw aq-eap- td-un-tb-j-s\- p-dn- v F- m-h - pw A-dn-bmw. samss_ t^m-wn \n- v td- Un-tb-j-\p- v. ]-t, C-h c- pw h-f-sc hy-xy-kv-x-am-wv. td-un-tbm {^o-iz -kn X- cw-k-ß-fp-ss A-tß-b- -Øp \n - p- F-Iv-kv-td, A-bssW-knw-Kv td-un-tb-j F- hn-`m-k-øn-em-wv h-cp- -Xv. A-Xm-b-Xv \n- n-x A-f-hn Iq-Sn-bm tim-i-ß-fp-ss Un.- F.F X- m-{x-i-fp-ss kz-`mh-øn am- w h-cp- -Xn-eq-sS Rm \n-\- v kv-txm-{xw snøp- p.'' B-Zy-sØ aq- v am-k-øn- (1 st Triemester) I-Æn-s F- -]-Xv i-x-am-\-hpw cq-]-s -Sp- p. _m- n-bp- 20 i-x-am- \w {]-k-h-øn-\v sxm- p ap-ºp- aq- v B-gv-N-I-fn-em-Wv \- S- p- -Xv. tem-i P-\-kw-Jy-bp-sS G- I-tZ-iw ]-Øp-i-X-am-\w Im-gv- N ssh-i-ey-ap- -h-cm-wv. tic-f-øn-s km- -c-x-bpw `- -W-co-Xn-bpw an-i- -Xm-bn-cp- -Xp-sIm- v G-I-tZ-iw 5 i- X-am-\w am-{x-am-bn-cp- p. F- m C- -sø hn-i-e-am-bns m- n-cn- p- kw-kv-im-cw ho- pw K -`-ÿ-in-ip- -fp-ss A- -X h - n- n- p-sim- n-cn- p- p. am-xm-]n-xm- -fp-ss A- -X-bpw, A-\m-ÿ-bpw inip-hn-s\ K -`m-h-ÿ-bn X- s ]q -Æ-am-b, `m-ko-i-amtbm A- -X-bn-te- v X- nhn-sm-dp- v. A-Xp-sIm- v K - `-Im-ew i-co-c-øn-epw a-\- n- epw B-flm-hn-epw {i- m-ep- fm-bn-cn- -Ww. K -`-[m-c-ww H-cp km-[m-c- W i-co-c-im-kv-{x-]-c-am-b kzm- `m-hn-i kw-`-hw am-{x-am-wv tim-i-hn-l-s-\-øn-\v X-I-cm kw-`-hn- p-i-bpw A -_p-z-imc-w-am-bn-øo-cp-i-bpw sn-øpw. F- m sam-ss_ t^m- Wn-ep- td-un-tbm X-cw-K߃ tcm-k-ß-sf t\-cn- p _m- [n- p- {^o-iz -kn- v C- pd-ap- ssa-t{im-th-hv A-Sp- p- I-fn D-]-tbm-Kn- p- X-c- Øn-ep- -h-bm-wv. C-h td-untbm kw-t{]- -W-Øn-\v D-]- tbm-kn- p- X-cw-K-ß-fp-sS A-Sp-Øp-h-cpw. td-un-tbm-bp-ts- Xv 100 sa-km-sl-uv-kv F- n ssa-t{im-th-hn (ssa-t{imth-hv A-Sp- n ) 2450 sa-kmtlm-uv-kpw, km-[m-c-w samss_ t^m-wn 900 sa-kmsl-uv-kv {^o-iz -kn-bn-ep-am- Wv {]-k-c-ww. ssa-t{im-th-hv A-Sp- n B-lm-cw ]m-iw snøp- -Xn-\v D-]-tbm-Kn- p- -Xns\- mƒ Xm-gv- {^o-iz -knbm-wv sam-ss_ t^m-wnte-xv. ]-t, sam-ss_ t^m- Iq-Sp-X k-a-bw h-f-sc - A-Sp-Øv tn -Øv D-]-tbm-Kn- m i-co-c-`m-kw Nq-Sm-Ipw F- v F- m-h - pw A-dn-bmw. F- m C-Xv im-co-cn-i-am-bn F- {X-am-{Xw A-]-I-S-I-c-am-sW- v (Physiological Process) A-Xn-s\ H-cp tcm-k-am-bn I-W- m- n A-\m-h-iy Nn-In- m-hn-[n-iƒ- v tum-iv-s -am - v t{]-c-w D- m- n-s m-sp- m-xn-cn- m K -`n-wn-i-fpw, _- p- -fpw {i- m-ep- -fm-i-ww. ""a- ƒ b-tlm-h \ -Ip- A-h-Im-ihpw D-Z-c-^-ew A-h X-cp- {]-Xn-^-e-hpw X-s.'' C-hn-sS-bp- H-cp {]-[m-\ {]-iv-\w H-cp Ip-Spw-_n-\n K - `n-wn B-sW- -dn-bp- -Xp X- s B-Zy-sØ aq- v am-k-øns ]-Ip-Xn B-Ip-tºmƒ am- {X-am-Wv. K -`-Im-e-Øn-s B- Zy-sØ aq- m-gv-n-bpw, A-h-km- \-sø aq- m-gv-n-bpw K -`-ÿ in-ip-hn-s I-Æp-I-sf kw-_- n- n-s-tøm-fw h-f-sc {]m-[m- \yw A -ln- p- \m-fp-i-fm- Wv. K -`n-wn-bm-wv F- v A- dn-b-tºm-tg- pw I-Æn-s cq- ]o-i-c-ww ]-Ip-Xn I-gn-bpw. I-Æn-s h-f - -bv- v G- -hpw A-Xym-h-iyw th- -Xv hn- -an _n timw-π-iv-km-wv. a-cp- p tjm- p-i-fn -\n- v In- p- hn- -an-\p-i-sf \n-tj-[n- p- n-. F- m A-Xn-t\- mƒ in-ip-hn-\v {]-tbm-p-\w sn-øp- v am-xm-hn-s ^m-iv-sdn-bn X-s D- m- p- hn- ]T-\-߃ sx-fn-bn- n- n-. A- b-ssw-knw-kv t{i-wn-bn h- cm-ø-x-c-øn-ep- X-cw-K-ßfm-b-Xn-\m sam-ss_ X-cw- K-߃ t\-cn- v tim-i-߃- v X-I-cm h-cp-øp- -Xm-bn sxfn- n- n-. Zo -L D-]-tbm-Kw td-un-tbm {^o-iz -kn X- cw-k-߃ Zo -L-\m-fpw i-co-ctøm-sv tn -Øp-]-tbm-Kn- ptºm-gp- hy-xn-bm-\-߃ 1990 ap-x 2000 h-sc-bpw 2000 ap-x 2005 h-sc-bp-ap- ]T- \-ß-fn-eq-sS-bpw \n-co- n- n- pw A-]-I-Sw hy- -X-tbm-sS I-s -Øm km-[n- n- n-. Npcp-ßn-b Nn-e Im-e-]-T-\-߃ sam-ss_ t^m X-e-t mdn-se Im -k-dn-\p Im-c-W-sa- v \n-co- n- n- p-s - n-epw Cu ]T-\-Øn-se ssh-i-ey߃, A-Ø-cw I-s -Ø-ep- Iƒ- v im-kv-{xo-b ]n -_-ean-s - v ÿn-co-i-cn- p-i-bm- Wv sn-bv-xn- p- -Xv. su -am - n \n- p- H-cp ]T-\- Øn I -Æ R-c-ºn-\v D- m- Ip- Syq-a (A-Iyq-Ãn-Iv \yqtam-d) Iq-Sp-X-em-sW- v I-s - Øn-bn- p- v. Ip- n-iƒ-s - m-wv {]- m-an-\p-i-fm-wv. A-Xn-\v No-c ap-x-em-b C-e- -dn-iƒ A-[n- Iw sh- p-t]m-im-sx ]m-n-iw sn-bv-xv I-gn- p- -Xm-Wv \- - Xv. Io-S-\m-in-\n-I-fp-sS A-an-X {]-tbm-k-øn-\v km-[y-x-bp- ]- - -dn-iƒ h - n- -Ww. sn-dn-b ao-\p-i-fpw h-f-sc \- -Xm-Wv. a-øn ap-x-em-b ao-\p- Iƒ h-f-sc {]-tbm-p-\w snøpw. Im- n, I-dp-Ø tnm- -te- p-iƒ, \yq-un -kv, sf-kv- {Iow C-h H-gn-hm- -Ww. H-cp m-kv ]m, H-cp ap- C-h I- gn- m {i- n- -Ww. I-h-dp ]m H-gn-hm- p- -Xv \- -Xm- Wv. Im- n-bn A-S-ßn-bn-cn- p- I-^o, tnm- -te- p-ifn A-S-ßn-bn-cn- p- Im - t_m ssl-t{u- v C-h K -`ÿ in-ip-hn-s X-e-t m-dn samss_ t^mwpw Ip n-ifpw tum. ]n.-f. apl-ωzv Ip v, saun- timf-pv, Xncp-h-\- -]pcw txy-i-x? 1. X-e-t m-dn-s h-f - c- v h-b- p-h-sc Xz-cn-X-K-Xnbn \-S- p- p. ]-{ - p h-b- p-h-sc Np-cp-ßn-b txm-xn-epw. 2. tim-i-ß-fp-ss hn-l-s-\w \-S- p- p. hn-l-sn- p- tim-i-߃- v td-un-tbm X-cw-K-ß-fp-sS Du - w B-]-Øm-Imw. 3. sn-dp- -Øn-se td-un-tbj B-Ko-c-Ww Xp-S-ßnbm A-[n-I tum-kv ap- Xn - -h-sc- mƒ ]-Xn- -Sßm-Ipw. sam-ø td-un-tbj-s B-Kn-c-W A-f-hv A- ß-s\ Iq-Sp-I-bpw Zo -L- \m-f-sø D-]-tbm-Kw aq-ew tim-i-x-i-cm kw-`-hn- m- \p- km-[y-x Iq-Sp-I-bpw sn-ømw. 4. td-un-tbm X-cw-K-߃ Iq- Sp-X-em-bn B-Kn-c-Ww snø-s -Sp- p. A-ÿn-I-fp-sS I- n- p-d-hpw tim-i-ß-fp-ss kp-xm-cy-x-bpw aq-ew Ip- n-ifn X-cw-K-߃ Iq-Sp-X-embn h-en-s -Sp- -s -Sp- p. 5. Ip- n-iƒ- v \o-fw Ip-d-hmb-Xn-\m X-cw-K-ssZ - Lyw i-co-c-{]-xn-_nw-_- sk-dn-t m-pn B -Uv tum- -ssa F- F -sskw ]pd-s -Sp-hn- m Im-c-W-am-Ipw. C-h I-Æn-s h-f - -sb tzmj-am-bn _m-[n- pw. {l-kz-zrjv-sn-t m Zo -L-Zr-jv-Sn-t m Im-c-W-am-tb- mw. am-xm-hm-im X-øm-dm-Ip- -h ]p-i-h-en, a-zy-]m-\w (ti-c-f-øn h-f-sc Ip-d-hm- Wv) kz- -am-b Nn-In- A- Xm-b-Xv th-z-\ kw-lm-cn-iƒ, Ãn-tdm-bn-Uv, B n-_-tbm- n-ivkv D-d- -Kp-fn-I-Iƒ C-h H-gnhm- -Ww. A-\m-h-iy-am-bn ssen-hn-j, sam-ss_ t^m-, I-ºyq- -dp-iƒ C-h D-]- tbm-kn- m ]m-sn-. i-_v-z-aen-\o-i-c-ww K -`-ÿ in-ip-hn- \v tzm-j-i-c-am-wv. tijw t]pv 8 Øn-\v h-f-sc A-Sp-Øm-Ip- I-bpw td-un-tbm X-cw-K-߃ tzm-j-^-e-߃- v km- [y-x Iq-Sp-I-bpw sn-øpw. \n -t±-i-߃ {^m -kn-se B-tcm-Ky-a- { m-e-bw {]-txy-iw ]-d- ncn- p- Im-cyw ""A-]-I-S-km- [y-x X- n- -f-bm km-[n- n- n- m-ø-xn-\m {]-txy-i {i- ]-Xn- n- -Ww.'' F- m h-cm hn-zq-c km- y-x-bp- t\-cn-b A-]-I-SsØ t]-sn- v h-f-sc ku-i-cy- {]-[m-\n-bm-b H-cp Po-hn-X D- ]-I-c-W-sØ D-t]- n-t - - Xn-. F- p h-b- n-\p Xm-sgbp- Ip- n-i-fn \n-b-{ n-x co-xn-bn A-\p-h-Zn- mw. c- p h-b- n-\p Xm-sg Xo - bm-bpw th-. Ip- n-iƒ D-]- tbm-kw kz-bw \n-b-{ n- m km-[y-x-bn- m-ø-xn-\m h-fsc A-Xym-h-iy L- -ß-fn am-{xw A-\p-h-Zn- p- -Xm-bn-cn- pw \- -Xv. td-un-tbm kn- -ep-iƒ i- n Ip-d- n-cn- p-tºm-gpw, kv- ]o-un bm-{x sn-øp- hml-\-ß-fn-epw Xo - -bm-bpw D- ]-tbm-kn- m-xn-cn- p-i. _otpm-ev-]m-z-\-sø X-S- -s -Sp- Øp- -txm-ssm- w tim-i-hn-l- S-\-hpw X-I-cm-dn-em-Imw. A-XpsIm- v t^m i-co-c-`m-k-øv tn -Øv-h-bv- m-sx _m-kp-ifn kq- n- p-i. A-Xym-h-iy hn-fn-iƒ- p am-{xw D-]-tbm-Kn- p-i. ""lm -Uv {^o'' D-]-I-c- W-߃, kv-]o- t^m F- n-h-bpw D-]-tbm-Kn- p-i. (B-flo-b-bm-{X am - v 2017)

8 8 hm Øm]{XnI Fw.hn. sk_mãy, simt msv H-cp-an- p Po-hn- -Ww F- n-\m-wv hn-hm-lw I-gn- p- -Xv? Cu tnm-zy- Øn-\v "hw-i-h - -\-hn-\p-th- n' F- H- -sbm-cp D-Ø-c-am-Wv \n-߃- v ]-d-bm-\p- -sx- n, Rm A-Xn-t\m-Sp tbm-pn- p- n-. hn-hm-l-øn-s {]-[m- \ e- yw hw-i-h - -\-hv B-Wv F- p ]-d-bp- - Xn-t\m-Spw Rm tbm-pn- p- n-. Xn-cp-sh-gp-Øpw C- -d- -h-tbm-sp tbm-pn- p- n-. X- Xp-W F- -Xm-Wv hn-hm-lw sim- v D-t±in- p- ]-c-a-{]-[m-\-am-b Im-cyw. a-\p-jy G-I- \m-bn-cn- p- A-h-ÿ H-gn-hm- p-i-bm-wv hn-hm-lw sim- v {]m-y-an-i-am-bn D-t±-in- p- -Xv (D-ev-]-Øn 2:18). hw-i-h - -\-hn-\p c- mw-ÿm-\-ta D- q. C- v Im-cy-ß-sfm-s B-sI am-dn-a-dn- n-cn- p- p! {]m-b-ap- A-Ω-bv- v Iq- n-\p-th- n, ho- n `- -Ww ]m-iw sn-øm-\pw a- pw, kv-{xo-[-\-am-bn e- `n- p- ]-W-Øn-\p-th- n... F- n-ß-s\ hn-hm-l- Øn-s e- y-߃ B-sI am-dn-bn-cn- p- p. H-cp-an- p Po-hn- p-i F- e- y-øn \n- pw F-{X-tbm A-I-se F-Øn-\n - p- p! hn-hm-lw I-gn- -h-cpw, hn-hm-l-øn-\m-bn H-cpßp- -h-cpw, hn-hm-lw I-gn- n- p- -h-cpw {i- n-t - H-cp Im-cy-ap- v. hn-hm-ln-x H-cp-an- p Po-hn- - Ww. B-Zy-hn-hm-lw B-Zmw- -l-δ X-Ωn-em-bn-cp- p. B-Zm-an-s hm- p-iƒ {i- n- p-i: ""F-t m-sp IqsS C-cn- m \o X- n- p- kv-{xo'' (D-ev-]-Øn 3:12). C-Xm-Wv `m-cy. ` -Øm-hn-s Iq-sS A-hƒ D- m-i- Ww. A-Y-hm, ` -Øm-hn-s Iq-sS Pn-hn- -Ww. H-cpan- p Po-hn- m I-gn-bm-Ø-h I-eym-Ww I-gn- cp-xv. Kƒ-^v-Im-cpw a- pw hn-hm-lw I-gn- m-s\m-cp-ßptºmƒ, H- p-in `m-cy-sb A-tßm- p sim- p-t]m- Im-\p- ]- -Xn-bp- m-i-ww. A-s - n A-h \m- n h- v ÿn-c-xm-a-k-am- m H-cp-ß-Ww. A- msx I-eym-W-Øn-\p th- n \m- n h- v, I-eym- Ww I-gn- v, Ip-d- p Zn-h-k-߃ am-{xw H-cp-an- p I- gn- v, hn-tz-i-tø- v a-s-ßn, ]n- o-sv c- p sim- w I-gn-bp-tºmƒ ho- pw h- v... Cu ]-cn-]m-sn sszh-h-n-\-am-b ss_-_nƒ {]-Im-cw sx- p X-s -bm- Wv. `m-cy-bp-ss-bpw a- -fp-ss-bpw ap-ºn Ip-Spw-_- \m-y-\m-bn D-b - p \n -t - p- -h, H-cp A-Xn- Yn F- \n-e-bn am-{xw H-Xp-ßp- Im-gv-N! Ip- Spw-_-\m-Y kz- w Ip-Spw-_-Øn A-Xn-Yn-bm-Ip- -Xv i-cn-b-. l-wn-aq A-Y-hm a-[p-hn-[p: "a-[p-hn-[p' F- a-e-bm-f-hm- n-\p i-_v-z-xm-cmh-en-bn sim-sp-øn- p- A - w, "hn-hm-lm-\- c-ap- B-Zy-am-kw', "B-\-μ-am-kw' F-s m-s -bm- Wv. hn-hm-lw I-gn- \m-fp-i-fn h-[q-h-c- m Im- Wn- p- A-Sp- -hpw N-ßm-Ø-hpw H- p th-sd-øs -bm-wv. sxm- p-cp-ωn-bp- \-S-Ø-hpw, In- m-cw 7 mw t]pv XpS ]- n, ]q-, ap-b, {]m-hv, e-hv t_ -Uv-kv C-h-bp-am-bn C- S-]-g-In-bm Cu Po-hn-I-fp-sS tz-l-øp I-S- p-iq-sp- Toxoplasma F- kq- v-a-po-hn A- Ω-bp-sS ssi-bn - q-sn-bpw a- pw `- -W-Øn I-S- pw. C- Xv K -`-ÿ in-ip-hn-\v Im-gv-N \-jv-s-s -Sm Im-c-W-am-Ipw. K -`-Øn-s A-h-km-\- sø aq- v B-gv-N-Iƒ in-iphn-s I-Æp-I-fp-sS cq-]o-i-c- W-Øn-s {]-[m-\ \m-fp-i-fm- Wv. Cu k-a-bw t_- -dn km- [-\-߃, tlm- `- -Ww, Zo -L-Zq-c-bm-{X-Iƒ C-h H-gnhm- -Ww. K -`-Im-e-Øv F-Ivk-td, te-k c-iv-an-iƒ Xp-Sßn-b-h-bv- v hn-t[-b-cm-im-xncn- p-i-bm-wv \- -Xv. i-co-c- Øn-se tcm-a-h-f - X-S-bphm te-k Nn-In- tx-sp- K `ÿ inip-hns IÆp-I-fpsS cq]o-i-cww -h K -`-Im-e-Øv A-Xn-\v ap- Xn-cm-Xn-cn- p- -Xm-Wv \- -Xv. K -`-Øn-s A-h-km-\- sø aq- v B-gv-N-bn in-iphn-s I-Æp-I-fn Nn-e am- - ߃ kw-`-hn- pw. I-Æn-s cq-]o-i-c-w k-a-b-øv B-Zy B-gv-N-I-fn D- m-b c- - pg-ep-iƒ A-{]-Xy- -am-ip-ibpw A-tXm-sSm- w Im-gv-N R- c-ºp-i-tfm-ssm- w ]p-xn-b c- - p-g-ep-iƒ D- m-hp-i-bpw sn-øpw. \- \m-fp-iƒ t\m- n-bpw a-lm- m-cp-ss P- -Zn-\w t\m- n-bpw {]-k-hw Hm- -td-j- \n - q-sn-bpw a- pw t\-c-sø B- n-bm Ip- v sh-fn- - Øn-s tem-i-øn-te- m-wv {]-th-in- p- -Xv. A-t mƒ aq- v B-gv-N-sIm- v ]q -Øn-bmt - Im-cy-߃ c-t m, aq- IpSpw_ PohnXw t m Zn-h-k-߃ sim- v i- cn-bm- m I-Æv {i-an- pw. C-hn-sS Ip- n-\v Im-gv-Nssh-I-eyw D- m-im km-[y- X h-f-sc-bp- v (Reginopathy of Prematurity). P-\n- v ]-tøm, ]- Xn-\-t m Zn-h-kw ap-x Ip- n-s Im-gv-N \-ap- v {i- n- m km-[n- pw. Ip- n-s I-Æn-s c- -Sn ap-i-fn hnc-ep-iƒ ]n-sn- v h-i-ß-fn-te- v N-en- n- m A-Xv Ir-jv- W-a-Wn-bn \-ap- v a-\- n-em- mw. {]m-b-am-ip-t m-dpw {]m-b- Øn-\p ]- n-b I-fn- m- -߃ I- Æn-\v ap-i-fn Im-Wn- v Im-gv- N ]-cn-tim-[n- mw. ]-e \n-d߃ am-dn am-dn Im-Wn- v Ip- n-s ap-j-sø `m-h t`-zß-fn Im-gv-N a-\- n-em- mw. Ip- n P-\n- v G-gp h-b- p-h-sc- ]-d- n-epw, sim- -epw, Nn-Wp-ß-epw H-s -bm-bn X- ß-fp-tS-Xp am-{x-am-b H-cp tem-i-øn A-h Pohn- p- p; A-Y-hm tem-iw A-h-cn-te- v H-Xp-ßp- p. B-Zm-an-s\-bpw l-δ-sb-bpw t]m-se A-h B- bn-øo-cp- p; F- p-sh- m, Cu tem-i-øn A- h c- p t]-cpw am-{xw! kz- w A-Ω-bpw kz- w A- -\pw kz- w k- tlm-z-c-ß-fpw kv-t\-ln-x- m-cpw H-s "kz - -Ønse I- p-dp-ºp-iƒ' B-bn-Øo-cp- \m-fp-i-fm-wv a- [p-hn-[p-\m-fp-i-sf- p ]-d-bmw. G-tXm am-bm-tem-i- Øv ]q-ºm- -I-sf-t m-se ]m-dn- -d- v, D- -kn- v, B- Sn-Øn-an -Øv... l-wn-aq F-{X \mƒ?: ]p-xn-b `m-cym-` -Øm- - m-cp-ss kv-t\-l-{]-i-s- \-߃ ]-e-t m-gpw Nn-e B-gv-N-Iƒ am-{x-ta \n-e- \n - p- -Xm-bn I- p-h-cp- p- q. B-cw-`-iq-c-Xzw am-{xw! ]-t ssz-h-h-n-\-am-b ss_-_nƒ l-wnaq-wn-s\- p-dn- v H-cp Im-cyw ]-d-bp- p- v. A-Xp H- cp h -jw \o- p- -\n - -Ww F- -Xm-Wv h-n-\-ønse {]-am-ww (B-h -Ø-\w 24:5). l-wn-aq-wn-s ssz -Lyw kw-_- n- v H-cp X - w D- -bn- m-\- Rm C-Xv F-gp-Xp- -Xv. hn-hm-lw I-gn- v Npcp- w Nn-e Zn-h-k-߃- p- n, `m-cy-sb \m- n "D-t]- n- v', tpm-en-bv- m-bn Kƒ-^v t]m-ep- ÿ- e-ß-fn-te- v t]m-ip- - ` -Øm- - m H- p Hm - Øn-cn- m th- n-bm-wv Rm C-Xv kq-nn- n- -Xv. H-cp-an- v Po-hn- n-s - n-ep- tzm-j-߃: `m-cy-bpw ` -Øm-hpw H-cp-an- p Po-hn- -Ww. A- ß-s\ H-cp-an- p Po-hn- p- -Xp \n-an-øw F- p \- jv-sw Po-hn-X-Øn h- m-epw A-Xp k-ln- m X- t -Sw Im-Wn- -Ww. ss_-_n-fn-se H-cp {]-am-ww A-\p-k-cn- p- -Xp \n-an-øw D- m-ip- G-Xp \- jv-s-øn-\pw D-Ø-c-hm-Zn km- m ssz-h-am-sw- Im-cyw a-d- -cp-xv. ssz-hw A-Xn-\p {]-Xn-{In-b snbv-xp-sim- pw. `m-cy-bpw ` -Øm-hpw H-cp-an- p Po-hn- n-s - n H-cp-]m-Sv {]-iv-\-ß-fp- v. Nn-e-Xv Nq- n- m-wn- mw: (1) A-Pn-tX-{μn-b-Xzw \n-an-øw km-øm-\m ]-co- n- -s -Sm-\pw txm- p -t]m-im-\pw km-[y-xbp- v. (1 sim-cn- y 7:5). `m-cy A-Sp-Øn- m- Ø ` -Øm-hn-s\-bpw, ` -Øm-hv A-Sp-Øn- m-ø `m-cy-sb-bpw ho-gv-øm ]n-im-nn-\v h-f-sc F- fp- -am-wv. ""]p-cp-j ho- n C- ; Zq-c-bm-{X t]m-bn-cn- p- p'' F- pw ]-d- v, A-\y-]p-cpj-s\ ho- n-te- v -Wn- p- H-cp kv-{xo-sb \mw k-zr-i-hm-iy-߃ 7:19 Im-Wp- p- v. (2) a-\p-jy G-I-\m-bn-cn- p- -Xv \- - F- p ]-d- p-sim- m-wv ssz-hw hn-hm-l-sø A- h-x-cn- n- n-cn- p- -Xv. hn-hm-lw I-gn- -h `mcy-tbm-sp-iq-ss Po-hn- m-sx, ho- pw B \- - m-ø (\- -X- m-ø) A-h-ÿ-bn-te- v am-dp- -Xv, ssz-h-tøm-spw ssz-hw A-h-X-cn- n- hnhm-l-tøm-spw Im-Wn- p- A-\m-Z-c-hpw A-htl-f-\-hp-am-Wv. A-Xn-s -sbm-cp A-\p-{K-l-\- jv-sw Po-hn-X-Øn-ep- m-ip-sa- p D-d- m-wv. (3) H-cp-an- p Xm-a-kn- m-ø-xp-aq-ew, a- ƒ \-in- p-t]m-im C-S-h-cp- -Xm-bn I- p-h-cp- p. B -a- ƒ am-{x-a- s] -a- -fpw \-in- p-t]m- Ip- p. Nq-j-W-Øn-\n-c-bm-Ip- s] -Ip- n-ifn `q-cn-`m-kw t]-cp-ss-bpw A- -\pw A-Ω-bpw ]-c-kv-]-cw A-I- p I-gn-bp- -h-cm-wv F- -Xm- Wv hm-kv-x-hw. F-t m-gpw Iq-sS-bp- m-im H-cp Xp-W B-h-iyam-Wv. a-\p-jy-s im-co-cn-i-hpw am-\-kn-i-hpw ssh- Im-cn-I-hpw B- ym-fln-i-hpw F- n-ß-s\-bp- F- m X-e-ß-fn-epw A-h-s\m-cp Xp-W B-h-iy-am-Wv. A-Xp-sIm- v H-cp-an- v Po-hn- m X-øm-dp- -h am- {Xw hn-hm-ln-x-cm-bm a-xn. bp- Im-e-b-f-hn Im-gv-Nssh-I-eyw D-s - n am-xm- ]n-xm- ƒ a-\- n-em- m {i- m-ep- -fm-i-ww. G-gp h-bp I-gn- m ]n-s Nn-In- -sim- v h-en-b {]-tbm-p-\w D- m-i-bn-. Ip- n-iƒ `- - Ww I-gn- m-\pw, \n -_- w ]n-sn- p- -Xv H-gn-hm- m-\pw, _p- n hn-i-kn- m-\pw a- pw ss-en-hn-j Im - q-w-iƒ, sam-ss_ -t^m, I-ºyq- F- n-h-sb sim- p-im-e-ßfn t{]m- m-ln- n- p- -Xv I-Æn-\pw B-tcm-Ky-Øn-\pw s]m-xp-th lm-\n-i-c-am-wv. am-xm-]n-xm- -fp-ss A- -X-bpw A-\m-ÿ-bpw sszhm-{i-bw C- m-bv-a-bpw, \n-c-]- cm-[n-bm-b Ip- p-߃- v ]- e-hn-[ B-bp-jv-Im-e k-ºm-zy߃ t\-sn-s m-sp-øn- p- v F- -Xv \n-j-[n- m-\m-hm-ø k- Xy-ß-fm-bn A-h-ti-jn- p- p. Ip-Spw-_-Po-hn-X-Øn-te- v {]-th-in- p- -Xn-\v ap-ºp-xs kv-{xo-bp-ts-bpw ]p-cp-jt -bpw lr-z-b-øn tb-ip- I -Øm-hv D-cp-hm-bm lr-zb-zr-jv-sn {]-Im-in- pw, A-IsØ a-\p-jy \mƒ- p-\mƒ i- n-s -Spw. tb-ip F D- -Øn h- \m-fn F- p am- w h- p F- n X-s Rm D- -Øn G- -Xm-se F- p-tam-zw h- p F- n! F- v D-d-s - m-smw. tb-ip Po-hn-X-Øn h- m F- mw i-cn-bm-ipw. X- e-ap-d-i-fp-ss A- -X am-dpw! (\-Ωp-sS am-kn-i P-\p-h-cn 2018)

9 9 hm Øm]{XnI \q- m- p-i-fp-ss ss{i-kv-x-h- ]m-c-º-cyw A-h-Im-i-s -Sp-s - nepw ssl-μ-h-a-x-øn-s th-cp- Iƒ \-Ωp-sS B-Nm-cm-\p-jvTm-\- ß-fn C- pw B-gv- n-d-ßn- n- S- p- p. ho-sp ]Wn-bp-tºmƒ Kr-l-ÿm-\-\n -W-bw, ]p-c-hm-kvtxm-en, ]m-ep-im- v, ap-lq -Ø߃ F- nh A-h-bn Nn-e-Xp am-{xw. H-cp k-a-{k-]-t-\-øn-\p hn-t[- b-s -Sp-Øn-bm C-h-bn-se- mw ]-Xn-bn-cn- p- Zp -`q-x-ß-fp-ss hym-]m-cw hy- -am-bn Im-Wmw. A-h-bn Nn-e-Xv C-hnsS ]T-\- hn-t[-b-am- p-i-bm-wv. si- n-s-߃ ]-Wn-bp-tºmƒ hm-kv-xp-im-kv-{xn-bp-ss \n -t±-i- {]-Im-c-ap- ÿm-\-\n -W-b-hpw ]-Wn-I-gn-bp-tºmƒ ]p-c-hm-kvtxm-en, ]m-ep-im- v F- o N-Sßp-I-fpw an- lr-z-b-ß-fn-epw ÿm-\w-]n-sn- n- p- v. ÿm-\w-sx- n ho-sp-]-wn-xm, A-Xn Xma-kn- p- -h Nn-e tzm-j-^-e߃ A-\p-`-hn-t - n-h-cp-sa- p {]-Nm-c-ß-fp- v. A-Xp-sIm- p-xs ÿm-\n -W-b-Øn-\p Jym-Xnbp- hm-kv-xp-im-kv-{xn-bp-ss k- lm-bw Nn-e-scm-s tx-sp- p. Kr-l-ÿm-\-\n -W-b-Øn-\p A-an-X {]m-[m-\yw \ -In-h-cp- - X-n-\p ln-μp-a-xw \n-c-øp- - ]pcm-w-i-y C-{]-Im-c-am-Wv: `q-an hm-kv-xp-tz-h F- A-kp-c-s A-[o-\-X-bn-em-Wv. A-Xp-sIm- p `q-an-bn \-S-Øp- G-sXmcp \n -am-w-{]-h -Ø-\-Øn-\pw Cu B-cm-[-\m-aq -Øn-bp-sS {]o- Xn-bpw {]-km-z-hp-ap- m-bn-cn- - Ww t]m-epw. hm-kv-xp-tz-h-s tz-l-øv Ip- Sn-sIm- p- Kp-W-Im-cn-I-tfm tzm-j-im-cn-i-tfm B-b i- n- Iƒ (C-h-sb tz-h- m, A-kp-c- m, K- -h- m F-s m-s hn-fn- pw) D-s - pw A-Xp-sIm- v hm-kv-xp-tz-h-s\-bpw Cu tzl-ÿ-aq -Øn-I-sf-bpw ]q-pn- p {]o-xn-s -Sp-Øm-sX `q-an-bn \- S-Øp- \n -Ωm-W-{]-h -Ø-\- ߃- p ]-e A-\ -Y-ß-fpw X- S- -ß-fpw kw-`-hn- p-sa- p-am- Wp ]p-cm-ww A-h-Im-i-s -Sp- Xv. "hm-kv-xp' `q-an-bp-ss A-[n-Imcn-bm-bn-Øo - hn-[-hpw sslμ-h-]p-cm-w-߃ ]-cm-a -in- p- p- v. A-Xv C-{]-Im-c-am-Wv: tzhm-kp-c-bp- -Øn (tz-h- m-cpw A-kp-c- m-cpw X-Ωn-ep- m-b bp- w) a-lm-]-cm-{i-an-bpw A-kp-c- {]-am-wn-bp-am-b hm-kv-xp-]pcpjs\ tz-h- m H-ØptN - v `q-an-bn-te- p h-en-s -dn- p F- pw A-ß-s\ hm-kv-xp-tz-h F- A-kp-c h-s- p-in-g- p X-e-bpw sx- p-]-sn- m-dv ]m-zß-fp-am-bn ho-wp `q-an-bm-si hym-]n- p-in-s- p- p. H-cp sn-dnb Xp- p `q-an-bn t]m-epw Cu \n-e-bn hm-kv-xp-hn-s km- n- [yw D-s - v C-h hn-iz-kn- p- p. A-Xp-sIm- v hm-kv-xp-]p-cp-js tz-l-øv \n -am-w-{]-h -Ø- Krl-ÿm-\-\n W-bhpw ]pc-hm-kvtxm-enbpw hmkvxp-tz-h\pw \-߃ \-S-Øp-tºmƒ A-t±-l-Øn-\v A-kzm- [o-\-tam, A-]-I-S-tam, a- p hn-j-a-ß-tfm h- cm-hp- hn-[-øn-em-sw- n X-Øp-ey-am-b ^-ew B Kr-l-sØ B-{i-bn- p Po-hn- p- -h - v D- m-ip-sa- pw B-b-Xn-\m ÿm- \n -W-bw {]m-[m-\y-ap- -Xm-sW- pw sslμ-h-a-xw hn-iz-kn- p-t]m-cp- p. C-\n \-ap- p hn-ip- ss_-_n-fn-te- p t\m- mw. ""A-cp-tWm-Z-b-]p-{X-\m-b ip-{im, \o F-ß-s\ B-Im-i-Øp-\n- p ho-wp? Pm- Xn-I-sf Xm-gv-Øn- -f- -h-t\ \o F-ß-s\ sh-t - p \n-e-øp-ho-wp! Rm kz -K-Øn I-b-dpw; F-s knw-lm-k-\w ssz-h-øn-s \- -{X-߃- p ao-sx h-bv- pw; D-Ø-c Zn- n-s A-Xn -Øn-bn k-am-k-a-] -Δ-X-Ønt Rm C-cp- -cp-fpw; Rm ta-tlm- -X-߃- p ao-sx I-b-dpw; Rm A-Xyp- -X-t\m-Sp k-a-\m-ipw'' F- -t m \o lr-zb-øn ]-d- -Xv. (sb-i. 14:12-14). A-ßs\-sb- n sh-t - p `q-an-bn-te- p ho-wpt]m-b-xv B-cv? eq-kn-^-dpw Iq- -cpw X-s b-t? C-ß-s\ ssz-h-øm sh-t - p ho- W-h-s\-bpw A-h-s Zp -`q-x-ß-sf-bpw {]o- Xn-s -Sp-Øn-bpw {]-km-zn- n- pw th-w-tam ssz-h-a- ƒ `-h-\w ]-Wn-tb- -Xv? A-dn-bmsX-bm-sW- n-epw \mw \-S-Øp- ]-e N-Sßp-I-fpw I- v A-kp-c-K-Ww F- `q-x-k- Ww s]m- n- n-cn- p- p- m-ipw. ho-sp-]-wn I-gn- v Kr-l-{]-th-i-\ Zn-hkw "]p-c-hm-kv-txm-en' F- Hm-a-\-t -cn hm-kv-xp-tz-h-s\-bpw ap-jym-xn-yn-bm-bn - Wn- p-h-cp-øp- p (]-e {In-kv-Xo-b k-ap-zmb-ß-fpw "]p-c-hm-kv-txm-en' F- t]-cn X- s -bm-wp Kr-l-{]-th-i-\ N-S-ßv \-S-Øp- -Xv). F- m-wv Cu ]p-c-hm-kv-txm-en? "]pc' hm-kv-xp-tz-h-\v A - n- p-i, _-en-b - n- p-i F- m-wv C-Xn-\ - w. hm-kv-xp-tz-h Cu ho- n {]-km-zn- -W-sa- n H-cp _- en A-Y-hm bm-kw \-S-Ø-Ww. A-Xn-\p- bm-k-h-kv-xp-hm-wp ]-ip-hn ]m. ]p-xn-b-ho- n-se ]p-xn-b A-Sp- n ]p- Xn-b I-e-Øn-\p- n Cu bm-k-h-kv-xp D-]- tbm-kn- p-th-ww B-Zy-sØ Xo A-Sp- n ]- I-cm. C-\n hm-kv-xp-tz-h \- m-bn {]-km- Zn- -W-sa- n ]m Xn-f- p -Xq-h-I-X-s th-ww! Cu ]m h- -h -s - mw sim-sp- Øp k-t m-jn- n- v A-ß-s\ ho- n Xm-akw B-cw-`n- m A- p-ap-x tz-h-\pw aq - Øn-I-fpw ho-sn-t -epw h-kv-xp-hn-t -epw Ip- Sn-sIm- v k -h-aw-k-f-ß-fpw \ -Ipw F- m- Wv hn-izm-kw. C-ß-s\-sbm-s sn-bv-xp, aplq -Ø-hpw t\m- n A-Xn h-kn- p- -h - v B-bp-cm-tcm-Ky-ku-Jyw e-`n- p- p-sh- pw k- -ev-]n- p-h-cp- p. A-ev-]w ssh-in-t m-sb- n-epw Im-cy-ßfp-sS t]m- p Xn-cn- -dn- ssz-h-a- ƒ C- G-en-bm-kv am-xyp, F-d-Wm-Ip-fw "]p-c' hm-kv-xp-tz-h-\v A - n- p-i, _-en-b - n- p-i F- m-wv C-Xn-\ - w. hm-kv-xp-tz-h Cu ho- n {]- km-zn- -W-sa- n H-cp _-en A-Y-hm bm-kw \-S-Ø- Ww. A-Xn-\p- bm-k-h-kv-xp-hm-wp ]-ip-hn ]m. ]p-xn-b-ho- n-se ]p-xn-b A-Sp- n ]p-xn-b I-e-Øn-\p- n Cu bm-k-h-kv-xp D-]-tbm-Kn- p-th-ww B-Zy-sØ Xo A-Sp- n ]-I-cm. C-\n hm-kv-xp-tz-h \- m-bn {]-km-zn- -W-sa- n ]m Xn-f- p-xq-h-i-x-s th- Ww! Cu ]m h- -h -s - mw sim-sp-øp k-t mjn- n- v A-ß-s\ ho- n Xm-a-kw B-cw-`n- m A- pap-x tz-h-\pw aq -Øn-I-fpw ho-sn-t -epw h-kv-xp-hnt -epw Ip-Sn-sIm- v k -h-aw-k-f-ß-fpw \ -Ipw F- m- Wv hn-izm-kw. C-ß-s\-sbm-s sn-bv-xp, ap-lq -Øhpw t\m- n A-Xn h-kn- p- -h - v B-bp-cm-tcm- Ky-ku-Jyw e-`n- p- p-sh- pw k- -ev-]n- p-h-cp- p. Xn -\n-s - mw ]n -Xn-cn-bm H- pw A-am- n- -cp-xv. \mw \-ap- p X-s _- -\-߃ h-cp-øn-h-bv- m-xn-cn- -s. hm-kv-xp-hn-[n-{]-im-c-ap- ÿm-\n - W-b-tam Im-e-\n -W-b-tam H- p-an- m-sx b-tlm-h-bp-ss A-`n-jn- - m tn - p {]m -Yn- v ssz-h-km- n-[y-øn \-S-Ø-s -Sp- \n -am-w-{]-h -Ø-\-ßsf Im-Øp-kq- n- p- -Xpw A-\p-{K-l-am- p- -Xpw \-Ωp-sS ]n-xm-hmw sszhw X-s -bm-sw- p \- m-bn Xn-cn- -dn-bp-i. Pm-Xo-b-th-cp-Iƒ ]n-gp-sx-dn- p-sim- v \-Ωp-sS N-S-ßp-I-sf- mw Xn-cp-h-N-\m-[n-jvTn-X-am- mw. ""H-cp A-\ - -hpw \n-\- p `-hn- -bn- ; H-cp _m-[-bpw \n-s Iq-Sm-c-Øn- \v A-Sp- -bn- '' (k- o. 91:10) F- hm-kv-zm-\-am-w-t m \-sω ss[-cy-s -SptØ- -Xv. ""C-Xm, X-\n- p ]m - p-s m-cp P-\w; Pm-Xn-I-fp-sS Iq- -Øn F- Æ-s -Sp- -Xp-an- '' (kw-jy. 24:9). (Kp-Uv-\yq-kv G-{]n 2017)

10 10 hm Øm]{XnI {]IrXn D m-b-t mƒ tx\o- - Iƒ D mtbm? DØ-c-an-. {]Ir-Xnbn c n-e-iƒ BZy-ap- m-bn. AXn- \-SpØv tx\o- -Ifpw D m-bn. F mbmepw a\p-jy-t\- mƒ BZyw tx\o- -Iƒ D m-bn.-]-cm-kww D m-bmte {]Ir-Xn-bnse ]pjv]-e-xm-zn-iƒ v ]pjv]n- m\pw Imbv m-\p-am-iq. ]pjv]n- mepw Imbv mepw am{xta F m Pohn-Iƒ pw Pohn- m-\m-iq. temi-ønse G hpw henb hnimcw hni- m-wv. hni- -I- m ` Ww Ignt ] q. ` Ww Ign- m ` - W-߃ D m-i-ww. ` -W-ap- m- Im `t ym-xv]m-z\w D m-i-ww. F m Pohn pw CW-tN-cp-tºmƒ k -Xn-I-fp- m-ip- p. hr -e-xm-zn- Iƒ ]cm-k-w-øn-eqss ]pjv]n- p p Imbv p- p. ]cm-k-w-ønse {][m\ ] mfn tx\o- -I-fm-Wv. AXp-sIm- mwv {]Ir-Xn-tbbpw temi-søbpw \ne-\n Øp- -Xn {][m\n tx\o- - I-fmWv F p ]d-bp- -Xv. tx\o- -Irjn hfsc efn-xhpw IuXp-I-]-c-hpamb Hcp Irjn-bmWv tx\o hf Ø. abpw \nco- W ]msh-hp-ap GsXm-cmƒ pw kpk-a-ambn tx\o- -Irjn \S-Ømw. tx\o- -IfpsS hni pw Zmlhpw AI- p- -Xn- \mbn tx\pw ]qsºm-snbpw tij-cn- p- -txm-ssm w {]Ir-Xn-bn ]cm-k- Whpw \S- p- p. tx\o- -Iƒ ]I-e- n-tbm-fhpw cm{xnbpw \S- p- -h-cm- Wv. kqcy-in-c-w-ß-fm D m-ltømss cmhnse Xs ]q -fn-se- Øp- p. cmhnse tij-cn- p tx\n Pemwiw Ipd-bpw. ImcWw {]Ir-Xnbpw tx\o- -Ifpw \ne-\nâ pw inh aº-d-ºøv {]kn-u v, tx\o I ji s^u-td-j, Xr»q Pn m IΩ n cmhnse A -co- -Øn Cu w IqSp-X-em-Wv. Xs Zmlw Xo p- txm-ssm w IpSpw-_-Ønse a p- h pw Icp-Xn-h-bv p-ibpw snøpw. Zmlw Xo m ico-c-ønse H masø Ad-bn-te v Xpºn-ss sim v ]q -fn \n v ]qt hen v FØn- pw. CXns\ s\ivsm F p ]d-bp- p. F mwv tx {]Ir-Xn-bnse ]pjv]-ß-sfbpw Ce-I-fp-sSbpw a[y-{k-ÿn-bn \n v e`n- p a[p-c-ap {Zmh-I-amWv a[p (s\-ivsm ) F t]cn - A-dn-b-s - Sp- -Xv. Cu ]qt tx\o- -Iƒ ` n- -Xn\p tijw tx\o- - q- nse tx\-d-bn-te v Xncn v shbv p-tºmgmwv icn-bmb tx Xøm-dm-Ip- -Xv. sndp-tx-\o- bpw sndp-tx\pw tx\p-ev]m-z-i-cmb tx\o- -Ifpw sndp-tx-\o- -Ifpw Dƒs -Sp KWamWv ssla-t\m-]v o-c. CXn tx\o- -I-fpsS temi-amb F sk IpSpw- _-Ønse saen-t]m-wns\ Cu IpSpw- _-Øn s juv]-z-ß-fmwv sndp tx\o- -Iƒ AYhm kv{snwkv sekv _okv. sndp-tx-\o- -I-fmWv hnin-jvsamb sndp-tx Dev]m-Zn- n- p- -Xv. Cu A px {]Xn-`-Iƒ D-Xv]m-Zn- n- p tx\n\v Ah Æ-\o-b-amb al- Xz-am-Wp- -Xv. sndp-tx-\o- -Iƒ kky-ß-fnse DØa ]cm-k-w-k-lmbn-i-fp-am-wv. Cu P\p-kp-I-fpsS sndnb icocw CXc tx\o- -Iƒ v {]th-in- m Ign-bmØ sndp-]p-jv]- ß-fn t]mepw kμ in v a[phpw ]qsºm-snbpw tij-cn- p- -Xn\v klm-b-i-am-wv. `mc-x-øn DS-\ofw {]txy-in v ] n-a-l- -Ønepw ]q Δ- L- -Ønepw hs v Ing- ae-{º-tzi-ß-fnepw t{smkw kv]ojo-kn s - Sp sndp-tx-\o- -Iƒ I p-h-cp- p. tic-f-øn-ep-s-\ofw ImWp sndp-tx-\o- -bpss P\p v {SntKmW Cdn-Pn-s - okv BsW v Ata-cn- bnse kvanøv tkmwn-b t{sm n- dnk v sk -dnse imkv{x- -\mb tum. tuhnuv dq_n- ns klm-b-tømss ÿnco-i-cn- n-cn- p- p. {]Ir-Xn-Irjn \S-Øm Xmev]-cyap F m-hcpw tx\o Irjnbpw \S-Ø-W-sa v R߃ A`y n- p- p. Hcp h j-øn 45 Znhkw \o p-\n p ka-{k-amb ]cn-ioe\w \SØn XnI tx\o I j- I-\mbn am m-\p ]cn-io-e\w R߃ \S-Øp- p- v. tic-f-ønse Hmtcm hy nbpw tx\o I j-i-cm- I-W-sa v R߃ A`y n- p- p. ]g-߃ Ign- p-tºmƒ {i n-t Imcy-߃ ]-g-߃ [m-cm-fw `- -W-Øn Dƒ-s -Sp-Ø-Ww. tum-iv-s -am-cpw U-b- o-jy -am-cpw F-t m-gpw Hm -Ωn- n- p- p. Iym -k, lr-t{zm-kw Xp-S-ßn-b ]-e-x-cw tcm-k-ß-sf sn-dp- m, simf-kv-t{smƒ Ip-d-bv- m, A-an-X h-æw A-I- m... C-ß-s\ ]-g-ß-fp-ss Kp-W- K-W-߃ \n-c-h-[n-bm-wv. ]-s I-gn- p- co-xn-sb B-{i-bn- m-wv i-cn-bmb Kp-W-߃ e-`y-am-ip-i. ]-g-߃ cm-hn-se sh-dpw-h-b- n I- gn- m Kp-Ww Iq-Spw. cm-hn-se \-ΩpsS Z-l-\ ti-jn-bpw B-Kn-c-W ti-jnbpw Iq-Sp-X-em-bn-cn- pw. ]-g-ß-fp-ss k- Ø A-tX-]-Sn In- pw. i-co-c-øn-e-sn- p- hn-jmw-i-ß-sf \o- m-\pw \- -Xm-Wv. am-{x-a-, ]-g-ßfn -\n- pw In- p- Du - w Im-c-Ww a- p `- -Ww A-an-X-am-bn I-gn- m txm- n-. C-Xp-h-gn i-co-c-`m-cw Ip-dbv- m-\pw k-lm-b-i-c-am-ipw. km-[mc-w F- m-h-cpw D- -`- -W-Øn-\v tijw U-k - v cq-]-øn-em-wv ]-g-߃ I-gn- p- -Xv. Z-ln- m G-sd k-a-bw F-Sp- p- B-lm-c-Øn-s\m- w ]-g-߃ I-gn- p-tºmƒ t]m-j-i Kp-W-߃ i-cnbm-bn i-co-c-øn-\v e-`n- m-sx-t]m-ipw. ]-g-ß-fn t{]m- o-s -bpw sim-gp- n-s - bpw Aw-iw Ip-d-hm-b-Xn-\m A-h Z- ln- m a- p `- -W-]-Zm - -߃ Z- ln- m-s\-sp- p- -{X k-a-bw th-. h-f-sc F-fp- w Z-ln- p- ]-g-߃ B- am-i-b-øn -\n- v sn-dp-ip-s-en-te- v t]m-im th-k-øn X-øm-dm-Ip- p. F- m "sl-hn'bm-b `- -Ww C-Xns\ X-S- -s -Sp-Øpw. B-am-i-b-Øn-ep- `- -W-hpw Z-l-\-c-k-hp-am-bn ]-g߃ I-e-cp-tºmƒ ap-gp-h-\pw No-Øbm-Ipw. A-Xn-\m sh-dpw-h-b- n-tem {]-[m-\-`- -W-Øn-\v ap-tºm ]-g-߃ I-gn- p-i. shfn-]m-sv ]p-kv-xiw k-ºq -Æ hym-jym\w 2 mw ]-Xn v s{]m-^. si.kn. Um-\n-tb 400 t]-pv, 325 cq], {]-kn- o-i-cn- p. Contact Suvartha Bhavan, Panachamoottil Bldg., Near Pvt. Bus Stand Tiruvalla , Phone : (O) Hm-d- v, sn-dp-\m-c-ß C-sXm-s I-gn- m A-kn-Un- n Iq-Sp-sa- p- -Xv sx- m-b [m-c-w-bm-wv. F- m ]-g-ßfpw h-b- n F-Øp-tºmƒ B - sse kz-`m-h-ap- -Xm-bn am-dp-sa- m- Wv K-th-j-W-߃ sx-fn-bn- p- -Xv. Pyq-kv A-t m-g-t mƒ X-øm-dm- n Ip- Sn- p- -Xm-Wv D-Ø-aw. Ip-sd-s» B-bn Ip-Sn- p- -Xm-Wv \- -Xv. D-an-\o-cp-am-bn Pyq-kv I-e-cp- - Xv Z-l-\-sØ k-lm-bn- pw. ]-g-߃ ap-gp-h-\m-bn I-gn- m ss^-_ \-jv- S-s -Sp-I-bn-. ssh- -an-\p-i-fpw [m-xp- -fpw Iq-Sp-X-em-bn A-S-ßn-bn-cn- p- - Xv sxm-en-bp-ss sxm- v Dƒ-h-i-Øm-Wv. A-Xp-sIm- v sxm-en I-gn-h-Xpw sn- Øn- -f-b-cp-xv. h-f-sc I- n-bp-s - n ap-dn- n- v sxm-en-bp-ss Dƒ-h-i-Øv h-cp- `m-kw h-sc I-gn- p- -Xm-Wv \- Xv. aq- v Zn-h-kw A-Sp- n- v a- v B-lmc-߃ H-gn-hm- n ]-g-߃ am-{xw I-gn- p- -Xv i-co-c-øn -A-Sn- p-iq-sp- hn-jmw-i-ß-sf \n -ho-cy-am- pw. C-Xm- Wv ""{^q- v ^m-ãv''. A-t mƒ ]-e-x-cw ]-g-߃ I-gn- -Ww. Iq- n- -e -Øn k- em-uv cq-]-øn-epw I-gn- mw. aq- v Znh-kw ]-g-߃ am-{xw I-gn- p-i. ]-g- m-dp-iƒ am-{xw Ip-Sn- p-i. C-{]-Im-cw ""{^q- v ^m-ãv'' h-gn {]- txy-i D-W -Δpw {]-k-cn- pw e-`n- pw. ku-μ-cyw, tcm-k-{]-xn-tcm-[-i- n, i- cn-bm-b i-co-c-`m-cw C-h-sb- mw ssih-cn- m-\m-ip-a-s{x! ]-g-ß-fp-ss Io-S- \m-in-\n-bp-ss Aw-iw I-f-bm D- n- sh- -Øn Ip-sd t\-c-an- p-sh- n- v \- m-bn I-gp-In-bm a-xn. (ÃpshUv tabv 2017)

11 11 hm Øm]{XnI thz-]p-kvx-i-øn Fgp- X-s - n-cn- p Hmtcmtcm thz-hm-iy-ßsf B[m-c-am- n-bm-wt m D]-tZ-i-߃ ÿm]n- p- -Xv. AXp-sIm v BZyw Xs thz-]p-kvx-i- Øns "Imt\m ' a\- n-em- -Ww. AXm-bXv thz-]pkvxiw Bcv Fgp-Xn, Ft mƒ, Fhn-sS, F n-\v, C v \ap v e`n- n-cn- p thz-]p-kvx-i-ß-fpss kamlmcw F v, Bcv \n -bn p? tdm-a I-tØm-en- m k-` D-]-tbm-Kn- p- 72 ]p-kv-x-iß-fp-ss ss_-_nƒ N-cn-{Xw F- v? Xp-S-ßn H-t -sd Im-cy-߃ \mw a-\- n-em- -Ww. A-Xp a- \- n-em- m-sx th-z-hm-iy-ßsf Iq- p-]n-sn- v D-]-tZ-i-߃ ÿm-]n- m {i-an- p- -Xv ip- A-_- -am-wv, t`m-j-ø-am- Wv. {In-kv-Xp-hn-izm-kw a- p a-xhn-izm-k-ß-sf-t m-se A- -hnizm-k-a-. D-bn -sø-gp-t - p Po-hn- p-, C- pw \-tωm-ssm- w Po-hn- p-, \-ap- v {]-Xy- -s - v X-s -Ø-s sh-fn-s - Sp-Øn-Ø-cm am-{xw \- -h-\mb {In-kv-Xp F- ssz-h-]p-{x- \m-wv \-Ωp-sS {In-kv-Xo-b hnizm-k-øn-s B-[m-cw. {Xn-tb- I ssz-h-øn-se {In-kv-Xp-hn-s\ a-\- n-em- m-ø-h {In-kv-Xym- \n-iƒ, {In-kv-Xp-hn-izm-kn-Iƒ F- t]-cn-\p tbm-ky-c-. {In-kv-Xp-hn-ep- hn-izm-ksø H-cp a-x-hn-izm-k-am-tbm, hn-izm-k-kw-ln-x-i-fn-ep- hnizm-k-tam, Ip-sd k-zm-nm-c ]Tn- n- -ep-i-fn-ep- hn-izm-k-tam B-bn hym-jym-\n- m A-Xn bm-ym - y-߃- p \n-c- m- Ø a-s m-cp A- -hn-izm-k a- X-Øn-s im-j-bm-bn A-[x-]- Xn- pw. \n-e-hn-ep- an- -hmdpw F- m {In-kv-Xp k-`-i-fpw {In-kv-Xp k-` F- t]-cn-\p tbm-ky-x-bn- m-sx {In-kv-Xp a- X-am-bn X-cw-Xm-Wn-cn- p- p F- -Xm-Wv hm-kv-x-h ÿn-xn. a-x-øn-s D-]-tZ-i-߃- - \p-kr-x-am-bn {In-kv-Xp-hn-izm-ksØ hym-jym-\n- v, B Nn- m- [m-c-bn P-\-ß-sf s{_-bn hm-jv sn-bv-xv snm - -Sn- p \n -Øn-bn-cn- p- Z-b-\o-b Imgv-N-bm-Wv \mw C- p Im-Wp- - Xv. A-Xn-s ^-e-am-bn {In-kv- Xp-hn-s kp-hn-ti-jw F- v F- v A-dn-bn-, c- n- -s -Sp-I F- m tem-i-øn \n- p- H-fn-t m- -am-bn I-cp-Xn, kz - - Øn-te- p t]m-im-\p- kz-b ]-cn-{i-a-øn-s I-f-cn-I-fm-bn Iq- m-bv-a tbm-k-߃, I sh -j-\p-iƒ, B-cm-[-\-Iƒ, t\ - -Im-gv-N, kv-txm-{x-im-gv-n, Nm-cn- n {]-h -Ø-\-ß-sf F- mw \n -Δ-Nn- p- p, X-ß-s-f \n-b-{ n- m H-cp-h th-ww F- [m-c-w-bn k-`m-ip-{iqj-i-s\ \n-b-an- v Z-imw-i-߃ \ -In k- n- p- p. "ssz-h-cm- Py-Øn-s kp-hn-ti-jw' tb-ip {]-kw-kn- p F- n, B kp-hnti-jw F-s - v ABCD A-dnbm-Ø-h-cm-bn sn-dn-b sn-dn-b Xp-cp-Øp-I-fm-bn "k-`-iƒ cq-]o- I-cn- v kzm - -X-bn-epw A-cm- N-I-Xz-Øn-epw Po-hn-Xw I-gn- p- Pe-kv\m-]-\-hmZw XΩn-e-Sn- n- p p Xo - p- p. C-Ø-cw I-gn- p Xo - -ens H- m-a-sø \-S-]-Sn-bm-Wv, H- m-a-sø a-x-i -Ω-am-b kv- \m-]-\w, A-s - nepw P-e-Ønep- ap-gp-i G-sX- n-epw H- cp a-x-i -Ω-Øn-eq-sS c- km- y-am-ipw F v s{]m- -à v k- `-Iƒ H- p-t]m-epw ]Tn- n- p- n-. F- m th-z-]p-kv-x-iw ]Tn- n- n- m-ø, ]p-xn-b-\n-b-a- Øn-s Xn-tbm-f-Pn F-s - v a- \- n-em- n-bn- n- m-ø ap-dn-ssh- Zy- m-cm-b-h P-\-sØ tl-an- v X-ß-fp-sS snm - -Sn-bn \n - Øm km-[m-c-w a-x-ß-fn-se ]p-tcm-ln-x-h - w sn-øp- -Xpt]m-se, A-[n-Im-c-hpw A-h-Imi-hpw X-ß-fp-sS-ta ÿm-]ns -Sp- p-hm-\m-bn, ]p-tcm-ln-xs s]-tdm- p \m-s-iw kv-\m-\- I -Ω-Øn-eq-sS A-Sn-t - n- p- p. P-e-kv-\m-]-\-I -Ωw \-S- Øn- -gn- m ]n-s kv-\m- \-s -Sp-Øp- B-fn-s A-Sn-abm-bn kv-\m-\-s -Sp- Bƒ B- Po-h-\m- w A-Sn-a-bm-bn Xp-S- -cpw. X-s h-cp-am-\-øn-s Z-imw-iw kv-\m-\-s -Sp-Øn-b "ssz-h-zm-k- \p' am-k- -Sn-bm-bn \ -In-s mt -bn-cn- pw. A-ß-s\ ]-e-sc Nm- n- p-]n-sn- v kv-\m-]-\w \ - In ]-Øp ho- p-im B-bn- -gn- m H-cmƒ- v sn-e-hp I-gnbm h-i-bm-bn. B-fn-s F- Æw Iq-Sn-bm ]-W-Øn-s h- c-hv F-{X-sb- v ]-d- -dn-bn- bpw th-. Kƒ-^n tpm-en-bp- 10 t]-sc In- n-bm 1 e- w cq-]m am-k-h-cp-am-\w H-cp "k-`mip-{iq-j-i-\v' Xo - -bm-wv. Cu km-º-øn-i-im-kv-{x-am-wv P-ekv-\m-]-\w F- a-x-i -Ω-Øns ]n- n. A-s m.-{]-h -Øn-Iƒ 2:38 ]-d- n-cn- p- -Xv {In-kv-Xpk-`-bp-sS B-cw-`-L- -Øn-se \- S-]-Sn-I-fm-Wv. A- v {In-kv-Xo-b Ip-Spw-_-߃ cq-]-s - p h-cp- tx-bp- q. sb-lq-z-a-x-øn -\n- pw, a- p a-x-ß-fn \n- pw hnizm-k-øn-te- p h-cp- -h - v H-cp a-x-i -Ωw B-h-iy-am-bn-cn- p- p F- v {In-kv-Xp-in-jy [-cn- n-cp- p. ss_-_n-tfm Xntbm-f-Pn-tbm ]Tn- n- n- m-ø {Inkv-Xp-in-jy - v A-X- m-sx a- s m- p sn-øm A-dn-bn- m-bncp- p. tb-ip-hn-s\ A-\p-K-an in-jy-cn Nn-e tbm-l- m kv-\m-]-i-s in-jy-k-w- Øn -s]- -h-cm-bn-cp- p. A-h ]Tn- a-x-a-t ]m-sq. hn-zym-hn-lo-\-cpw A-`y-kv-Xhn-Zy-cp-am-b-h Cu \q- m- n D- -h t]m-epw P-e-kv-\m-]-\w X-߃- p th-ww F- v itn- p- -h-cm-wv. tem-i-øn-s h- gn-i-fn \-S- v, B-bp- v sszth-jv-s-øn-\v hn-cp- -am-bn sne-h-gn- p- -h am-\-km- -c-s - Sp-tºmƒ, A-h - v H-cp a-x-i - Ωw Iq-Sn \-S-Øn-bns - n D- d- v e-`n- n-. A-ß-s\ am-\- m- -c-s - p-h-cp- -h - v tbip-{in-kv-xp B-sc- v A-dn-bn-, kp-hn-ti-jw F-s - v A-dn-bn-, th-z-]p-kv-x-iw F- p ]Tn- n- p- p F- -dn-bn-. {In-kv-Xob B-flo-b-X-bn in-ip-hm-bncn- p- C-h A-ß-s\ A-hcp-sS B-th-i-Øn (excitement) P-e-kv-\m-]-\w (ap-gp-i kv-\m-\w) kzo-i-cn- p- p. C-ßs\ P-e-kv-\m-]-\w kzo-i-cn- p- -h Po-h t]m-ip- \mƒ h-sc X-߃ G- kv-\m-]-\- sø \ym-bo-i-cn- p-sim- n-cn- pw. H-cp a-x-i -Ω-Øn-\v A-Sna-bm-bn-Øo - C-h H-cn- epw am-\-km- -c-øn-\p hn-t[- b-s -Sm-sX sn-bv-x sx- n-s\ \ym-bo-i-cn- v, B sx- n (]m- ]-Øn ) k-t m-jn- -bpw A - w I-s -Øp-I-bpw, G- txm h-en-b Im-cyw sn-bv-xp F- a- n A-l- -cn- -bpw A- `n-am-\n- -bpw, kz-bw ]p-i-gp-ibpw, kz-bw \ym-bo-i-c-ww I- s -Øp-I-bpw sn-øpw. F- pw A- -hn-izm-k-øn-epw \-gv-k-dn e-h-en-epw am-{xw Po-hn-Xw X- n-\o- p-i-bpw H-cn- -epw {Inkv-Xp-hn sh-fn-s - k-ºq -Æhpw A - -h-øp-am-b Po-hn-X- Øn-\v D-S-a-bm-Im-sX Po-hn- bpw sn-øpw. G-Xp Im-cy-Øn- \pw, D-]-hm-k {]m - -\-Iƒ \- S-Øn ssz-h-sø am-\-km- -cs -Sp-Øm-\p- hr-ym {i-a-am-bncn- pw Po-hn-X-Im-ew ap-gp-h-\pw. H-cn- -epw ssz-h-h-n-\-{]-im-cw am-\-km- -c-øn-\p hn-tz-b-s - Sp-Øm-Ø-Xn-\p Im-c-Ww, X- ߃ km-øm-\m \n-b-{ n- s -Sp- a-x-`- B-sW- -Xn- \p {]-Xy- -am-b sx-fn-hm-sw- v A-h-scm- p a-\- n-em- p- pan-. C-\n P-e-kv-\m-]-\-sØ- pdn- p ]-d-bmw. tb-ip-{in-kv-xp B-sc-bpw kv-\m-\-s -Sp-Øn-bn- n- (tbm-l. 4:2). tbm-l. 2: tb-ip in-jy-tcm-ssm- w kv-\m- \-s -Sp-Øn F- p ]-d-bp- `m- K-Øv, in-jy- m sn-bv-x-xn-s\ tb-ip hn-e- n-bn- F- p am- {Xw I-cp-Xp-I. tbm-l- m kv- \m-]-i ]-d- p ""Rm \nß-sf P-e-Øm kv-\m-\-s -Sp- Øp- p. F- m F-s ]n- mse h-cp- -h \n-ß-sf ]-cn-ip- m-flm-hn-epw Xo-bn-epw kv-\m- \w \-S-Øpw (a-øm-bn 3:11). A- Xm-b-Xv k-i-e a-x-i -Ω-ß-fpw _-en-i-fpw tb-ip-hn-s ip-{iqj-bp-ss Xp-S- -tøm-ss A-hkm-\n- p. C-\n-bpw a-x-i -Ωm- Zn-Iƒ C-. ]p-tcm-ln-x ip-{iqj-sb-s m- n-. ssz-hw t\-cn- v ]-cn-ip- m-flm-hn ip-{iq-j- Iƒ G-s -Sp-Øn-cn- p- p F- m-wv, A-s m.-{]-hr-øn-i-fnse s]-s -t m-kv-xp \mƒ ap- X-ep- ip-{iq-j. A-Xm-b-Xv taen P-e-kv-\m-]-\w C-, sblq-z- m ]-cn-h -Ø-\w sn-øp- -h-sc P-e-kv-\m-]-\w \-S-Ønbn-cp- p. A-X-h-km-\n- n-cn- p- p. C-\n-bpw ssz-hw t\-cn- p \ -Ip- ]-cn-ip- m-fl kv-\m- \w B-Wv B-h-iyw F- v sxfn-bn- p. tb-ip-{in-kv-xp P-e-kv-\m-]- \w sn-øm I-ev-]n- n- n-t F- p Nn-e hm-zn- m-dp- v. th-z- ]p-kv-x-iw ]Tn- m a-\- n-em- Ipw a-øm-bn 28:18-20 h-sc hm- Iy-߃ ]n- o-sv F-gp-Xn-t - s - H-cp en- Pn am-xr-i am-{x-am-sw- v (leter liturgical additon). a -s m-kv 16:8 16 h- sc H-dn-Pn-\ ssi-sb-gp-øp-{]- Xn-bn C- ]n- o-sv Iq- n-t - Nncn-Nn adn-b-t -S-Øn...! adn-b-t -SØn BSn\p πmhne ]dn- m- \n-d-ßn-b-t m-gmwv sszh-zq-x tn - Ønsb sim p-t]m-im hcp- -Xv. ""tn Øo t]mimw'' ""\otb-xmsm sndp- m...?'' ""I Ømhp ]d- n p h Xm'' ""\ob-hnss \n v Rm BSn\p Xo simsp-øn v hcmw'' adn-b-t -SØn πmhne ]dn v BSn\v simsp- pwhsc ZqX ImØp-\n- p. ""F m t]mbmtem?'' ""\ob-hnss Ccn-s Sm Rm\n-Øn...! Nmb-bn-Smw.'' adn-b-t -SØn Nmb-bn- p. Xfn-cp-I hdp-øxpw txßbpw i -c-bp-an- n-sn- p-ssz-h-zq-x\v simsp-øp. Im n- IpSn Ign v ZqX ]d- p. ""F m t]mimw.'' ""c p \S sh w timc-s...'' ""] n kabw Ign- p.'' ""\ob-hnss Ccn-s Sm Rm tz h p.'' tn Øn IpShp-ambn sh w timcm Cd-ßn. ""I Ømhv ]d m hn Xv adn-b-t -S-Ønsb HØncn IjvS-s -Sp-Ø-cpXv F v.'' ""I Ømhv Icp-W-bp- -h\m'' πmhne ]dn- m\pw Im n IpSn- m\pw kabw X p. ""C\n ] n t]mimw.'' tn Øn Hcp-\S sh w sim ph p Ign- p. ""tz C w hcmw'' sh w timcn, ]m{xw Igp-In, \new XqØp-hm-cn. ""tn Øo Fs IjvS-s -Sp-Øt '' sszh-zq-x Imep- ]n-sn- p. ""F m t]mim-sm. Rm\o Nt w ap pw H p amds '' Ab-bn InS XpWnsbSpØv AI-Øn p hmxnep ]q nbn-d-ßn-b-t mƒ k y-bm-bn. ""F m t]mim-sm...'' adn-b-t -SØn ap n-en-d-ßn. amem-j-am kz -Øn-te v tn -Ønsb FXn-tc- p. kz -I-hmSw IS v AI-tØ v IS- -t mƒ tn Øn H - -c- n. ""NXn- -t msm! timgn- qsv AS- n-...!'' Bimcn N{I-h Øn p ih-s n ]Wn-bp p 4 mw \q m- n tdma N{I-h Øn Pqen-b PmXob tzh- m v _en-]o-t-߃ ÿm]n v {InkvXob k`-bvs - Xnsc {]h Øn- p-xp-s-ßn. t] jysb Iog-S- p- -Xn-\p Pqen-bs apt - -Øn {InkvXp hnizm-kn-bmb Hcp ] mf- m-cs\ Ifn-bm n as mcp ] m-f- m-c tnmzn p: ""Xm - fpss X -\mb tbip Ct mƒ F p-sn-øp p?'' hnizm-kn-bmb ] m-f- m-c Xncn- -Sn p: ""At±lw \nß-fpss N{I-h Øn- p-th n ih-s n ]Wn-Xp-sIm- n-cn- p- p.'' GXm\pw amk-߃ p-tijw bp -`q-an-bn Pqen-b N{I-h Øn p amc-i-amb apdn-th- p. sxtbmsum v F Ncn-{X-Im-c tcj-s -Sp-Øp- -Xn-ßs\ ""Pqenb N{I-h Øn Xs acww ASp-Øn-cn- p p F p a\- n-em- n-b-t mƒ, Xs apdn-hn \n v Hgp-Inb c - Øn ssisxm- v, c w BIm-i-tØ p sxdn- n p ]d- p, ""\{km-b-t\, \o ki-ehpw Iog-S- n-bn-cn- p- p. Rm txm p.'' Ø-Xm-Wv F- -Xn-s sx-fn-hm- Wv, B `m-kw {_m- - n sim- Sp-Øn-cn- p- -Xv. Np-cp- -Øn H-cp a-x-i -Ωhpw c- -bv- v B-h-iy-an- m-xncn-s in-ip kv-\m-\-tam, ap-xn - kv-\m-\-tam c- pw {In-kv-Xob-a-, ]p-xn-b-\n-b-a-øn-s ]Tn- n- A- F- n-cn-s Cu hnj-b-߃ ssi-øn-se-sp-øv hnizm-kn-i-sf X-Ωn A-Sn- n- m km-øm H-cp- n-bn-cn- p- Nn-e Xp-dp- p-iƒ am-{xsa- v I-cp-Xp-I. a-x-ß-tfm-sp hn-s ]-d-bp-i, {In-kv-Xp-hn-s\ ]n -]- p-i, kv- \m-\-hm-zn-iƒ N-cn-{X-Øn c- - p-g-iƒ H-gp- n-b N-cn-{Xw \-tωm-sp ]-d-bp- -Xv I -Øm-hn- \v Cu h-i I -Ω-ß-tfm-Sp bmsxm-cp _- -hp-an- F- p-xs. k-`-bv- p ]p-d-øp-\n- p {Inkv-Xo-b hn-izm-k-øn-te- p {]- th-in- p- -h - v hn-izm-k-kv- \m-\w, ap-xn - kv-\m-\w A- h B-h-iy-s -Sp-s - n A- h-cp-ss k-a - -W-Øn-s A-Snÿm-\-Øn P-e-kv-\m-]-\w \ -Imw. X-߃ tem-i-øn-\p a-cn- p, {In-kv-Xp-hn-t\m-Sp tn-cp- p, ta-en {In-kv-Xp-hn-\m-bn ssz-h-cm-py-øn-\m-bn Po-hn- pw F- k-a - -Ww hn-fn- -dn-bn- p- km- y-øn-s A-h-kc-am-bn P-e-kv-\m-]-\-sØ I-W- m- mw. A-h-c-h-cp-sS hn-izmk D-d- n-\v C-Xv k-lm-bn- pw. F- m c- n- -s - -Xn-s ]q -Øo-I-c-W-am-Wv kv-\m-\w F- p ]-d-bm-xn-cn- -Ww. A-ßs\ ]-d-bp- -Xv {Iq-in ku-p- \y-am-bn hn-izm-k-øm e-`y-amb c- -bv- p hn-cp- -am-b \n-e- ]m-sm-wv. kv-\m-\w \- a-\- m- n- m-bp- A-t]- ({]m - -\)bm-bn I-cp-Xmw (1 ]- s{xmkv 3:21). {In-kv-Xo-b Ip-Spw-_-Øn P-\n- -h - v P-e-kv-\m-]-\w kvtxm-{x-{]m - -\, k-a - -Ww ({]-Xn-jvT), ssz-h-ir-]-bv- m-bp- A-t]- (1 ]-t{xm-kv 3:21) Ip- n-i-sf {In-kv-Xp-hn h-f - Øp- -Xn-\p- k-`-bp-ss D-Øc-hm-Zn-Xzw F- n-h {]-Jym-]n- p- -Xn-\p- A-h-k-c-am-bn hn-\ntbm-kn- mw. in-ip-kv-\m-\-tam, hn-izm-k kv-\m-\-tam c- pw {In-kv-Xo-b c- -bp-ss `m-k-a- m-ø-xn-\m i-wvt Iq-tS- -Xn-.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb Vol. 4 No. 3-4, 15 March-April 2016 sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb ÿm\-ß-fn FØn- pi F m amxm-]n-xm- -fpssbpw B{Khpw XmXv]-cy-hp-am-Wv. F m AXn- \p {iaøn an -h-cnepw HuNnXyw

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information