aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv"

Transcription

1 1 05 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ hmeyw. 22 e w. 19 hne `.4.00 Tel \yq-u -ln: F-s ap- n-en- p k-l-{]-h -Ø-I-sc sh-sn-sh- p sim- n- pw H-cn- -t]m-epw a-c-w-`-bw txm- n-bn-. X- ns m- p-t]m-b-h - p th- n {]m - n- -W-sa- -Xm-bn-cp- p ssz-hw B-h-iy-s - -sx- p ^m. tsmw D-gp- m-en. ]-Xn-s\- p amk-sø X-S-h-d Po-hn-X-Øn-s A-\p-`-h-߃ am-[y-a-ß-tfm-sp ]- p sh- p-tºm-gm-wv ^m. D-g-hn- \m ssz-h-øn A - n- A- N- -e-am-b hn-izm-k-sø- - n ]- d- -Xv. "2016 am - v A- n-\m-wv `o- I-c-cp-sS ]n-sn-bn-em-ip- -Xv. X- ns m- p-t]m-b B-Zy kw-lw Ip-td Zq-cw k- -cn- ti-jw a- s m-cp kw-l-øn-\p ssi-am-dn. \m-ep X-h-W-bm-bn ]-e ÿ-eß-fn-te- p am- n-s m- n-cp- p. I-Æp-Iƒ aq-sn-s - n-bn-cp- p. X- n-s m- p-t]m-b-h H-cn- t]m-epw tam-i-am-bn s]-cp-am-dp-itbm D-]-{Z-hn- p-i-tbm sn-bv-xncp- n-. B-Zy-L- -Øn Nn-e t\-c-ß-fn ssi-im-ep-iƒ si- -sim- p- m- Published from Thiruvalla on "X- n-s m- p-t]m-b-h - p-th- n {]m - n- p-hm ssz-hw B-h-iy-s -- p' ka-im-eni ]{XnI jmpn am-dm-\mym sl-t{_m : ss_-_n-fn ]-cam -in- n- p- ]-g-b N-cn-{X-\-Kc-sØ sl-t{_m-\n A-{_-lman-s Im-ew ap-x-ep- a-iv-t]- e Kp-l-bp-sS A-h-Im-iw ]-e-kv- Xo-\n-Iƒ- m-sw- v bp-s\-kvtim {]-ta-bw ]m-km- n-b-xn-s\ F-Xn -Øv sim- v bn-{km-tb a-{ n-k-`m tbm-k-øn-\n-ss {]-[m- \ a-{ n s_-\ym-ao s\-x-\ymlp, ss_-_n-fn-se N-cn-{X-`m-Kw hm-bn- v sx-fn-hv \ -In. Pq 30 \v sh- n-bm-gv-n-bm- Wv bp-s\-kv-tim-bn ]-e-kv- Xo C- m-cyw D- -bn- v {]-tabw A-h-X-cn- n- -Xv. sl-t{_m-\nse C-t m-g-sø ]m-{xn-b - okv i-h-ip-so-cw ap- o-߃- -h- Im-i-s - -Xm-sW- pw A-Xn-t bn{km-tb {][m-\-a{ n ss nƒ hmbn v sxfnhv \ In ep- A-[n-Im-cw X-߃- v A- \p-h-zn- v X-c-W-sa- p-am-bn-cp- p {]-ta-b-øn-se {]-[m-\ B-hiyw. 3 thm- p-iƒ-s -Xn-sc 12 thm- n-\v {]-ta-bw ]m-km-bn. 6 cm- Py-߃ hn- p- \n- p. b-ym - -Øn C-t m-g-sø ]m-{xn-b - o-kv i-h-ip-so-cw F- Kp-l, A-{_-lm-an-s i-h-ip- So-c-am-Wv. C-hn-sS bn-k-lm- n-t\- bpw bm-t m-_n-s\-bpw A-S- w sn-bv-xn-cp- p. {In-kv-Xp-hn-\pw 3000 h -j-߃- pw ap-ºv X-s sb-lq-z- m - v h-f-sc {]m-[m-\yap- m-bn-cp- ÿ-e-am-wv a-iv-t]- em Kp-l. F.-Un. 614 slt_m A-d-_n-I-fp-sS A-[n-\nth-i-Øn-em-bn. A-{_-lm-an-s i-h-ip-so-c-øn-\v A-h C-{_mlow tam-kv-iv F- m-wv hn-fn- ncp- -Xv. F- m 1967 se 6 \mƒ \o- v \n- A-d-_v bn-{km-tb bp- -Øn bn-{km-tb Cu ÿ-ew Xn-cn- v ]n-sn- -S- n. \n-ehn sh-ãv _m- n-em-wv C-t mƒ Cu i-h-ip-so-cw ÿn-xn sn-øp- - Xv. N-cn-{Xw hn-kv-a-cn- p-sim- m- Wv bp-s\-kv-tim {]-ta-bw ]m-km- n i-h-ip-so-cw ]-e-kv-xo-s ss]-xr-i kz-øm-bn {]-Jym-]n- - j-bn am-{x-am-wp kw-km-cn- ncp- -Xv. A-h - v Cw- o-jv `m-j \- h-i-hp-an- m-bn-cp- p.' 18 am-k-tøm-fw ]p-dw-tem-ihp-am-bn H-cp _- -hp-an- m-bn-cp- p. hm-bp-k- m-c-ap- ap-dn-bnem-bn-cp- p X-S-hn ]m - n- n-cp- -Xv. In-S- m-\pw C-cn- m-\pw apdn-bn H-cp kv-t]m- v I-j-Ww am-{x-am-wp- m-bn-cp- -Xv. c- p X-h-W ]-\n _m-[n- n-cp- p. Hcp X-h-W I-Sp-Ø txmƒ th-z-\-bpw. H-cn- -epw a-c-w-`-bw txm- nbn-cp- n-. F- m, A-Xn-`o-Ic-am-b A-\n- n-x-xzw A-\p-`-hn- n-cp- p. F- p X-s kw-`-hn- m-epw {]-Xo- -Iƒ \-jv-s-am-bncp- n-. ssz-h-hn-izm-k-hpw {]m - Y-\-bpw am-{x-am-wv F- m L- - Øn-epw ]n-sn- p \n -Øn-b-Xv. \nc-h-[n t] X-\n- p-th- n {]m - Yn- p- p-s - v A-dn-bm-am-bn-cp- p. I -ap- n sh-sn-tb- p how I-\ym-kv-{Xo-Iƒ- v th- n-bpw {]m -Yn- n-cp- p. Xv. {]-ta-bw ]m-km- n-b-x-dn- A- v ap-x bn-{km-tb bp-s\- kv-tim-bp-ss {]-Jym-]-\-sØ hna -in- p-i-bpw sx- v Xn-cp-Ø-Wsa- v B-h-iy-s -Sp-I-bpw sn-bv- Xn-cp- p. Xp-S - v Pq-sse 9 \v Iq- Snb bn-{km-tb a-{ n-k-`m tbm- K-Øn hn-j-bw N - -bm-bn. {]- [m-\ a-{ n s\-x-\ym-lp X-s {]- `m-j-w-øn-\n-ss C-Xn-s sx-fnhn-\m-bn ss_-_n-fn-se N-cn-{X tc- J-I-fm-Wv B-[m-c-am- n-b-xv. A- t±-lw ss_-_nƒ Xp-d- v hm-bn- `m-kw D - -Øn ]p-kv-x-iw 23 s 16 ap-x 19 h-sc-bp- `m-kß-fm-bn-cp- p. ""A-{_-lmw F-t{^m-s hm- v k-ω-xn- v ln-xy tiƒ-s F-t{^m ]-d- -Xv t]m-se I- -h-s- m - v \-S- p- \m-\q-dv ti- sh- n A-h-\v Xq- n sim-sp-øp. C-ß-s\ a-t{a-bv- cn-si F-t{^m-\p- a-iv-t]-e \ne-hpw A-Xn-se Kp-l-bpw \n-e- Øn-s A-Xn -Øn- -cn-si-bp- k-i-e hr- -ß-fpw A-h-s \- \yq-u -ln: ss{i-kv-x-h ]p-tcmln-x-sc-bpw I-\ym-kv-{Xo-I-sfbpw tim-s-xn-i-fn \n- pw A- I- n-\n -Øm-\p- _m Iu kn-en-s \o- w ]-cm-p-b-s - p. A-h - v A-`n-`m-j-I-cm-bn {]-h - Øn- m-sa- v kp-{]ow tim-s-xn D-Ø-c-hn- p. C-Xp kw-_- n- ti-c-fm ssl-t m-s-xn-bp-ss D- Ø-c-hn-s\-Xn-sc _m Iu -kn- Hm-^v C- y \ -In-b l -Pn cm-py-sø ]-c-tam- -X \o-xn-]o- Tw X- p-i-bm-bn-cp- p. ^m.-txma-kv ]p-xp-ti-cn, kn-ã So-\ tpm-kv, kn-ã Fw.-sS-kn F- nh \n-b-a-]-t-\w ]q -Øn-bm- nsb- n-epw ti-c-fm _m Iu- kn 2004 Aw-K-Xzw \n-tj- n-bn- n-cp- p. B-h-iy-Øn-\p `- sxm-gn-en-s ]-cn-[n-bn h- -Ww X- n-cp- p. c- p X-h- [n- p. C-Xn-s\-Xn-sc A-h tic-f ssl-t m-s-xn-sb k-ao-]n- - p- bm-bn-cp- p l -Pn- m - v {]mcp-sa- hn-nn-{x hm-zw D-b -Øn- W {]-ta-l-\n-e cq- -am-bn D-b - -t mƒ ssh-zy-k-lm-b-hpw I-bpw 2006 ti-c-fm sslt m-s-xn l -Pn- m - v A-\p- ti-c-fm _m Iu -kn \n- Iv-So-kv sn-øm-\p- A-\p-hm-Zw \ -In. A-h-cp-sS B-h-iy-߃ D- -bn- p- -Xn-\m-bn ]-e-h- w Iq-e-am-bn D-Ø-c-hv ]p-d-s -Sp-hn- tj-[n- -Xv. _m Iu -kn N- ho-un-tbm Zr-iy-߃ Nn-{Xo-I-cn- p-i-bpw sn-bv-xp. F- m _m- -Øn-se c- v (F- v), A-Uz- - n-cp- p. C-Xn ]-e-t m-gpw D- Iu -kn ssl-t m-s-xn D- v-kv \n-b-a-øn-se 24 mw h-ip- v ]-{Z-hn- p- -Xm-bn A-h A-`n- Ø-c-hn-\v F-Xn-sc kp-{]ow-tim- F- n-h-bp-ss ew-l-\-am-sw- pam-bn-cp- p _m Iu -kn-en- \-bn- p-i-bm-bn-cp- p. F- m, S-Xn-sb k-ao-]n- p-i-bm-bn-cp- p. H-cn- t]m-epw D-]-{Z-hn- p-ibp- m-bn-. A-h A-d-_n `m- tijw t]pv 9 ssh-zn-i- -I-\ym-kv-{Xo Po-hn- s hm-zw. Xw {]-Xn-^-e-Øn-\v A -l-x-bp- tijw t]pv 9 aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv h -j-ß-fm-bn {In-kv-Xo-b {]-h -Ø-\-߃ \-S-Øp- bm-fm-wv cm-lp -Km- n. ln-μp-thm {In-kv-Xym-\n-tbmsb- v cm-lp -Km- n sh-fns -Sp-Ø-Ww kp-{_- - Wy-kzm-an a-x-ta-xm-bm-epw cm-{ o-bw \- m-bm t]m-sc! t{]-jn-x {]-h -Ø-I - v A-`n-`m-j-I-cm-Im-sa- v kp-{]ow-tim-s-xn ]-e-kv-xo-\v C -t]m-fn Aw-K-Xzw ]m-co-kv: ]-e-kv-xo-\v A- m-cm-jv-{s A-t\z-j-W kw-l-am-b C - t]m-fn Aw-K-Xzw e-`n- p. bn-{k-tb i- -am-b F-Xn - p {]-I- Sn- n-s - n-epw s_-bv-pn-mn \-S- C -\m-j-w s]m-eo-kv Hm -K-ss\-tk-j-s tbm-k-øn thm-s -Sp- n-eq-ss-bm-wv Aw-K- Xzw \ -In-b-Xv. ]-e-kv-xo-\pw tkm-f-a Zzo-]n-\pw Aw-K-Xzw \ - In-sb- v C -t]mƒ Szo- v sn-bv-xp. ]-e-kv-xo-\v C -t]m-fn Aw-K-Xzw \ -Ip- thm-s -Sp- v A-Sp-Ø h -jw h-sc Zo - n- - W-sa- v t\-c-sø bn-{km-tb B-h-iy-s - n-cp- p. F- m Aw- Ko-Im-cw \ -In-b-Xp-am-bn _- -s - v bn-{km-tb {]-Xn-I-cn- n- n-. ]-e-kv-xo-s\ cm-py-am-bn ]-cn-k-wn- m-ø-xn-\m C -t]mfn Aw-K-Xzw \ -I-cp-sX- m-bn-cp- p bn-{km-tb \n-e-]m-sv. K-c-hm-kn-I-fm-b ln-xy-cp-ss ap- ºm-sI A-{_-lm-an-\v A-h-Im-iam-bn D-d- v In- n. A-Xn-\v ti-jw A-{_-lmw X-s `m-cy-bm-b kmdm-sb I-\m tz-i-øn-se slt{_m F- a-t{a-bv- -cn-si-bp- a-iv-t]-em \n-e-øn-se Kp-lbn A-S- w sn-bv-xp. C-ß-s\ ln-xy B \n-e-hpw A-Xn-se Kp-l-bpw A-{_-lm-an-\v iv-a-im- \m-h-im-i-am-bn D-d- n- p sim-sp- Øp'' F- hm-iy-ß-fm-wv s\- X-\ym-lp sk-\- n-\v ap-ºm-si hm-bn- -Xv. bp-s\-kv-tim-bpw sf- Iy-cm-jv-{S-k-`-bpw \n-e-]m-sv Xncp-Ø-W-sa- pw ÿ-ew X-ß-fpsS ]n-xm- - m - v A-h-Im-is - -Xm-sW- pw s\-x-\ym-lp ]- d- p. bn-{km-tb X-ß-fp-sS cm-py-sø G- -hpw h-en-b c- ma-sø {]-[m-\ \-K-c-am-bm-Wv sl-t{_m-s\ Im-Wp- -Xv. sl-t{_m-\n-se a-iv-t]-em-kp-l-bp-ss ap -]n ]m-ã ho-b-]p-cw tpm - p-ip- n-bpw `m-cy-bpw

2 2 ka-im-eni ]{XnI snb am tpm h Kokv amt\-pnwkv FUn- ^n n cmpp lqã No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv. kmap-h dkn-u v FUn-t gvkv Ipcym-t mkv txm -Øn Pm kn F. h Kokv Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv jn_p ap -wim- n h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp \yqtbm v bp. -si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv a p ]osn-tb- s_ n ]m - H -e-tlma cmp G{_lmw tam kn hf- -h w Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : FUn-t m-dn-b Dg-p menens kphn-tijw! A q n Aº-Ømdp Znh-k-߃ `oi-c-cpss XS-hn I-gn- ^m. tsmw Dg-p m-en tamnn-x-\m-b-t mƒ ]d- -Xn-ßs\-bm-Wv. ""Hcn- epw ac-w-`bw txm n-bn-cp- n-. F m AXn- `o-i-c-amb A\n- n-xxzw A\p-`-hn- n-cp- p. sszh-hn-izm-khpw {]m -\bpw am{x-amwv F m L -Ønepw ]nsn p \n Øn-b- Xv. apdn- p- n X\n- m-bn-cp t\c-ß-fn ]msnbpw {]m n- p-amwv Ign- n-cp- -Xv. sba-\n-te v t]mb-xp-xs sszh- Øns \ntbmkw A\p-k-cn- m-bn-cp- p. X n-s m pt]m-b-h v IqSn {]m n- -W-sa- m-bn-cp p sszhw Bh-iy-s - -Xv. AhcpsS a\w am -Øn\p th nbpw \nc- cw {]m n- n-cp- p.'' Ai-c-Wsc klm-bn- p ZuXy-Øn G s - n-cp ^m. tsmw Dgp m-enens PohnXw Ign H -c-h jw kw`-h-p-\- I-am-bn-cp- p. IÆn apºn h mwv Iq p{]h Ø-I-cmb I\ymkv{Xo-Isf `oi-c h[n- p- -Xv. Ah tsma- s\ IÆp-Iƒ si n clky kt -X-Øn-te v sim p-t]m-ip- p. DSp-Xp-Wn p adp- Xp-Wn-bn- msx Hcp IjWw kvt]m n InS pw Ccp pw ]Xns\- p-am-k-߃. ISpØ {]ta-lw. GIm- -X. IrXy-ambn ` - Whpw acp pw e`n- n pw ico-c-`mcw 82 Intem-bn \n pw 55 Abn Ipd- p. `oi-c Fgp-Xn-sIm-Sp-ØXv Iyma-dbv p apºn ]d- p. HmSn-c- -s]-s-w-sa p Hcn- t]mepw txm n-bn-. sszh-øns lnx-øn\pth n ]q- W-ambn ka n p {]m - n- \mfp-iƒ! X n-s m p t]mbh-cpss am\-km- -c-øn-\p-th- nbpw {]m n- m-\p Znhy- \n-tbm-kw. HSp-hn kzmx-{ y-øns N- {I-hm-f-Øn FØn-b-t mgpw ssz-h-øn\p kvtxm{xhpw {]m- - n F m-h pw \μn-bpw. C\n Hcp PohnXw Ds - n AXpw Ipcn-in-s hgn. t{]jnx ZuXyw X-s. X n-s m- p-t]mbn H -c-h - jw XS-h-d-bn ]m n Xo{hhm-Zn-I-tfmSp tsma- \v hntcm-[- tam {]-Xn-tj-[tam C. Iq p-{]- h Ø-Isc sim -h v am\- km- -c-ap- m-i-ww. sszh-kvt\- Bflob t]mcm- -Øn-se ap -Wn-t m-cm-fn-ifmwv anj-\-dn-am. Ah v {]m \ Bhiy-am-Wv. ]t \ΩpsS {]m \ am{xw t]mcm Ah v. kvt\lhpw Iq m-bvabpw Icp-Xepw e`y-am- Ww.Hmtcm {]mtz-in-i-k-`-ifpw anj-s\- n IqSp-X Nn n- -Ww. F{X t] \ΩpsS k`-i-fn \n pw anj {]h Ø-\-߃ mbn t]mbn- p- v. Ah-cpsS {]h Ø-\-]- -Xn- Iƒ v ] m-fn-i-fm-ip- pt m?a\p-jysc kvt\ln- p- -h-cpss am -amwv {InkvXym-\n- Xzw. F m-hcpw sszh-øns ka-kr-jvsn-i-fmsw pw axtam P-m-Xn-t-bm Ipetam t\m- m-sxbm-wv a\p-jysc kvt\ln-t - -sx pw {InkvXym-\nXzw ]Tn- n- p- p. Cu ktμiw a\pjysc H n- n- p- -Xm-Wv. sszh-tømsp a\pjysc _ n- n- p- -Xm-Wv. CXc ax-k-aq-lßsf shdp- p- -X {InkvXp-hns am w. lw Ah - v a\- n-em-i-ww. CXp am{xta At±lw {]Xo- n- p- p- q. XS-h-d-bnse Hmtcm Znh-khpw sszh-tøm-ssm- -am-bn-cp- p-sh- p tsma- ]d-bp- p. A\p-`hn- -Xn-s\- n am{xta ]d-bp- p- q. Hcn- epw Ah Xs D]- {Z-hn- n- n-s pw axwamd Bh-iy-s - n- n-s pw shfn-s -Sp- Øp- p. X n-s m- p t]mb kwlw GXm-sW- v X\n- -dn-bn-. AXp-sIm p Xs GsX- nepw kwlsø ]gn- p- n-. Bsc- nepw tamn-\-{zhyw \ In-tbm, BcmWv A s\ tamnn- n- m CS-s]- Xv CsX mw At±-l-Øn\v Ct mgpw A m- Xw. sszh-øn-ep Dd hnizmkw, t{]jn-x-{]-h Ø-\-Ønse kxy-k- -X, \n Ω-e-amb Pohn-X-ho- Ww CsX mw shfns -Sp-Øp- -XmWv Cu anj-\-dn-bpss km yw. BtcmSpw hntzzj-an- m-sx, sim m ]nsn- -h v th n {]m n- p-, XShn-en- -hsc kvt\ln- p a\- v. CXp {InkvXp-hns `mhw Xs -bm-wv. CXmWv Dgp- m-ens kphn-tijw! {InkvXp-hns c hpw amwk-hp-ap Po-h-s kphn-ti-jw. tsma- -s\- n Fs mw A`yq-l-ß-fm-bn-cp p {]N-cn- n-cp- -Xv. {Iqin Xd p sim p-sb hm Ø-Iƒ hsc {]N-cn- n-cp- p. Aßs\ \Ss - nepw AXn-i-bn- m-\n-. anun CuÃn AXp km[m-c- W-kw-`-h-am-W-t m. c -km- n-xz-øn-te- p hnfn-bmwv {InkvXp-hns am w. F{Xtbm F{Xtbm c -km- n-iƒ. ss{i-kvx-h-n-cn{xw Xs c -km- n-i-fp-ts-xm-wv. Ah-cpsS c -Øn Nhn- msx ss nƒ \msp-i-fn-eqss \S- m-\m-hptam? temi-n-cn-{x-øn C p-hsc D m-bn- n- mø {Iqc-amb ]ou- \-ß-fn-eqsS ss{ikvx-h-k-aqlw IS p-t]m-ip- p. F nepw t{]- jn-x-{]-h Ø\w \ne p t]mip- n-. "hcn-i, {Iqin- -s -SpI...' F Znhy-hnfn sim p anj-\-dn-am temi-saßpw t]mip- p. k-`-iƒ ]e-xm-imw, D]-tZ-i-ß-fn hyxym-k-߃ ImWmw. ]- t t{]jn-x-th-e-bv p th n t]mim t{]cn- n- p LSIw sszh-kvt\lw Xs -bm-wv. høn- m-\n-se-ønb ^m. tsmw Dgp- m-en Bcm-[-\m-at y ]d- -Xv: ""tbip-hns hm p-iƒ v ImtXm pi F -XmWv {][m-\w. Pohn-X-Øn F p-xs kw`-hn- mepw amxm-]n-xm- ƒ a -ƒ- p th n {]m n- -Ww.'' tsma- -s\-t mse PohnXw {InkvXp-hn\p th n ka n ae-bm-fn-i-fmb Bbn-c- -W- n\p t{]jn-x-{]-h Ø-I temi- Øns hnhn-[-bn-s-ß-fn {InkvXp-hns ÿm\m-]-xn-i-fm-bn- p- v. `uxn-i-kp-j-߃ ]cn-xy-pn v kmaq-ly-tk-h-\-߃ snøp Ch-sc- n ]e-t mgpw tzmssj-i-zr- p-iƒ A]-hm-Z-߃ {]Ncn- n- m-dp- v. BXp-c-{]-h Ø-\-ta-J-e-Isf an -t mgpw \n _- n-x-a-x-]-cn-h Ø-\-hp-ambn _ -s -Sp-Øn-bmWv hna i-i ImWp- -Xv. hnzym-`ym-k-ÿm-]-\-ßfpw BXp-cm-e-b-ß-fp-sa mw Ah-cpsS ZrjvSn-bn ax-]-cn-h Ø-\-tI-{μ-߃! az sxtckbv p t\sc \S-Ønb \nμy-amb ]cm-a i-߃ Bsc-bmWv thz-\n- n- m-ø-xv. anj-\dn {]h Ø-I-cn- mø temiw F v Ccp-f-S- -XmWv! Ah kaq-l-øns {]Im-i-tKm-]p-c-ß-fm-Wv. \ bpss Zo]- ß-sf AW p If-b-cp-Xv. anj-\dn {]h Ø-\-Øns \ -I-f- \p-`-hn- p- -h-cmwv `mc-xo-b! \h`mc-x-øns inev]n-i-fmwv Ah. t{]jn-x-{]-h Ø-I-cpsS BXy- niamb e yw kaqlsø D -cn- p- -Xm-Wv. Zmcn-{Zy-Øn \n v, A -hn-izm-kß-fn \n v, Xn -bn \n v. anj-\-dn-am-cpss kt -X-߃ t\m p-i. AhnsS txm pw hsnbpw a v amc-im-bp-[-ß-fp-an-. ax-hn-tzzjw ]c-øp- -sxm- p-an-. ]msm\pw {]m n- m\pw hmbn- m-\p-ap kt -X-߃ am- {Xw. Ah v e`n Adnhp a p- -h v ]I p simsp- p- p. Ah-cpsS IÆn apºn ImWp- -h-cmwv A \pw AΩbpw ktlm-z-c-ßfpw. ^m. Dgp- m-ens PohnXw Xs AXn\p sxfn-ht? amxm-]n-xm- -sfbpw ktlm-z-c-ß-sfbpw hospw \mspw Dt]- n p {InkvXp-hns ]n mse sba-\n t]mim sszhw ]d- p. AhnsS A\m-Y-cp-tSbpw A- i-c-w-cp-tsbpw ]cn-]m-e-i-\m-bn. B aæn acn p how I\ymkv{Xo-I-sf- n Hm p-i. `uxn-i- Po-hnXw XyPn v IjvS- m-sn-s am- w Xnc-s -Sp- m A-h-sc t{]cn- n LSIw F mwv? {Inkv-Xp-hns kvt\lw. AhcpsS c w hnfn p ]d-bp- Xv AXp am- {X-am-Wv. anj-\dn {]h Ø-\-Øn G - s -Sp F m-hcpw tsma -s\-t mse XS-hn-em-I-W-sa- n-. tamnn- n- -s -Sm-dp-an-. an -hcpw sim -s - Sp-I-bm-Wv. Poht\m ac-wtam G- Xm-bmepw kω-xw. kºm-zy-sø- p-dn v thh-em-xn-iƒ C. Pohn- X-sØ- p-dn v BIp-e-X-I-fp-an-. F mw sszh-lnxw t]mse. Ahn- SpØ hgn-i-fn! a sf sszh-th-ebv v hn ae- c ss{ikvx-h-ip-spw-_-ßsf Hm - Øv \ap v A`n-am-\n- mw. amxm- ]n-xm- -fpss {]m -\bpw Xmev]- cyhpw sszh-cm-py-øns A`n-hr- n- v \nzm-\-am-bn. anj-\dn {]h -Ø-\-Øn G s - n-cn- p ae-bm-fn-i-fpss Hcp enãv FSp-Øm \mw B -cy-s -Spw. sszhkvt\-l-øns hnfw-_-c-am-w-xv. temi-saßpw anj-\-dn-am-cmb ae-bm-fn-i-fp- v. XymK-]q Δw {InkvXob tk-h-\w snøp- -h. {InkvXp-hns Pohn-X-ssien Xnc-s -SpØ anj-\-dn-amsc \ap v A`n-hmZyw snømw. Ah ItØm-en- tbm s{]m -Ãt m {_Z-dt\m Bbn-s m- -s. tbip-hns kvt\lw ] p hbv p- -h. Ah mbn {]m n- p-i. Ah v ssi-øm-ß \ Ip-I. Ah-cpsS Bh-iy-ß-fn Iq mbva ImWn- p-i. anj {]h Ø-\-Øn ] m-fn-i-fm-ip-i. Ah \ΩpsS ktlm-z-c-ßfm-wv. \ΩpsS ÿm\-]-xn-i-fm-wv, \ap v ]I-c-amWv Ah {]h Øn- p Xv. Ah v \Ω-fm-Wp- Xv; \Ωƒ am{x-am-wp- -Xv. Bflob t]mcm- -Øn-se ap -Wn-t m-cm-fn-i-fmwv anj-\-dnam. Ah v {]m \ Bh-iy-am-Wv. ]t \ΩpsS {]m \ am{xw t]mcm Ah v. kvt\lhpw Iq m-bvabpw Icp-Xepw e`yam- Ww. Hmtcm {]mtz-in-i-k-`-ifpw anj-s\- n IqSp-X Nn n- - Ww. F{X t] \ΩpsS k`-i-fn \n pw anj {]h Ø-\- ߃ mbn t]mbn- p- v. Ah-cpsS {]h Ø-\-]- -Xn-Iƒ v ] mfn-i-fm-ip- pt m? a\p-jysc kvt\ln- p- -h-cpss am -amwv {InkvXym-\n-Xzw. F m-hcpw sszh-øns ka-kr-jvsn-i-fm-sw pw axtam P-m- Xn-t-bm Ipetam t\m msxbmwv a\p-jysc kvt\ln-t - sx pw {InkvXym-\nXzw ]Tn- n- p- p. Cu ktμiw a\p-jysc H n- n- p- -Xm-Wv. sszh-tømsp a\p-jysc _ n- n- p- -Xm- Wv. CXc ax-k-aq-l-ßsf shdp- p- -X {InkvXp-hns am w. XS-hn-em- p- h p th nbpw {]m n ^m. tsmw Dgp- m-enen shfn-s - Xv tbiphns kphnti-j-am-wv. {Iqins ktμ-i-am-wv. Dbn ns {]Xym-i-bm-Wv. {]]- -Øns tamn-\-am-wv!

3 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn Pb Po-hnXw sh- w A- n-bn Xn-f- n- v Nq-Sm- n-bm A-Xv \o-cm-hn-bm-ipw, F- m A-Xp X-Wp- n- m a p-i- -bm-bpw am-dpw. C-h aq- pw hy-xy-kv-x kz- `m-h-ap- -Xm-W-t m, A-h H-tc ]-Zm - w X-s bm-sw- n-epw. C-{]-Im-c-ap- cq-]m- -co-i-c-wamwv ]-cn-ip- m-flm-hn-s A- n-bn-eq-ss Hm-tcm ss{i-kv-x-h-\n-epw kw-`-hn-t - -Xv. Xm-t_m a- e-bn -h- v ssz-hn-i sh-fn- -Øn tb-ip-\m-y-s ap-jw kq-cy-s\-t m-se sh- n-øn-f-ßn-b-t m-gm- Wt m cq-]m- -co-i-c-ww kw-`-hn- -Xv. A n-bm-ep kv\m\w ^m. spbnwkv a m- (Imcn-kv`-h ÿm]i Ub-d-IvS ) tb-ip-\m-y ]-cn-ip- mflm-hn-epw A- n-bm-epw \-sω kv-\m-\-s -Sp-Øp-sa- v a -t mkv, eq- m kp-hn-ti-j-i hn-ip- kp-hn-ti-j-øn tc-j-s -Sp- Øp- p- v (a -t m. 3:11, eq- m. 3;16). P-dp-k-te-an-se ]- - p-kv- Xm-bn ]-cn-ip- m-flm-hv Xo-\mhp-I-fp-sS cq-]-øn Hm-tcm-cp- Ø-cn-epw C-d-ßn h- -Xp-sIm- v A-Xv B-flm-hn-\m-epw A- n-bmep-ap- kv-\m-\-am-bn [m-cm-fw t] I-cp-Xp- p- v. A- n-bm-ep- kv-\m-\w ]-cn-ip- m-flm-hn-ep- kv-\m-\-øn-\p-ti-jw {In-kv- Xo-b-Po-hn-X-Øn-ep-S-\o-fw ]n-im- Nv, PUw, tem-iw F- o \n-xyi-{xp- -tfm-sp- \n-c- -c-am-b t]m-cm- -Øn ]-cn-ip- m-flm-hv \ -Ip- {]-txy-i ssz-h-ir-]- bm-sw- m-wv. ""`q-an-bn Xo-bn-Sm-\m-Wv Rm h- -Xv. A-Xv C-Xn-\-Iw I-Øn-Pz-en- n-cp-s - n! F-\n- v H-cp kv-\m-\w kzo-i-cn- m-\p- v; A-Xp \n-hr-øn-bm-ip-thm-fw Rm F-{X sr-cp-ßp- p!'' (eq- m. 12:49,50). I -Øm-hn-s Cu h-n-\w \m-an-hn-ss [ym-\n-t - - Xp- v. ""\-Ωp-sS ssz-hw Z-ln- n- p- A- n-bm-wv'' F- sszh-h-n-\w C-hn-sS Iq- n-t -Øp hm-bn- -Ww (sl-{_m. 12:29). ]- g-b-\n-b-a-øn ssz-hw A- n-bneq-ss-bm-w-t m ]-e-t m-gpw {]- Xy- -s - -Xpw kz-bw sh-fn-s - Sp-Øn-b-Xpw (]p-d. 3:2, 13:21; Zm- \n. 7:9; P-sd. 20:9; 1 cm-pm. 12:24). ssz-hw kw-km-cn- -Xpw A- n-bpss a- y-øn-eq-ss-bm-w-t m. ""\nß-sf ]Tn- n- m B-Im-i-Øp- \n- v X-s kz-cw \n-ß-sf tiƒ- n- p. `q-an-bn X-s a-l-ømb A- n Im-Wn- p. A- n-bp-ss a-[y-øn \n- v A-hn-Sp-sØ hm- p-iƒ \n-߃ ti- p'' (\nb-am. 4:36). ]-cn-ip- m-flm-hv sszhw X-s, A-Xn-\m ]-cn-ip- mflm-hpw A- n-bm-wv. A-Xp-sIm- m-w-t m B-flm-hn-s\ si-sp- Øn- -f-b-cp-sx- Xm- o-xv ]utem-kv A- -kv-txm-e \-ap- v \ -Ip- -Xv (1 sx-k. 5:20). Xo-bp-sS G-Xm-\pw k-hn-tij-x-iƒ \-ap- p ]-cn-tim-[n- mw. 1. Xo sh-fn- w \ -Ip- p. A- Xp-sIm- m-w-t m Xm tem-i- Øn-s sh-fn- -am-sw- v tb-ip kz-bw sh-fn-s -Sp-Øn-b-Xpw tem- I-Øn-s sh-fn- -am-bn {]-tim- `n- p-hm X-s A-\p-Km-an-Itfm-Sv B-lzm-\w sn-bv-x-xpw (a- Øm. 5:14; tbm-l. 8:12, 12:46). 2. Xo Du - w \ -Ip- p. A- n-t]m-se I-Øn-Pz-en- p- kq-cy-xm-]-øn-eq-ss `q-an-bn-se Po-h-Pm-e-߃ i- n-kw-`-cn- p- -Xp-t]m-se ssz-hm-flm-hn-s kv-t\-lm- n H-cp-h-\n I-Øn- Pz-en- p-tºm-gm-wv H-cp-h B- flm-hn B- -cn-i-i- n D- h-\m-bn-øo-cp- -Xv. C-tX- - n P- sd-an-bm {]-hm-n-i C-{]-Im-cw ]-d-bp- p: ""lr-z-b-sø Z-ln- n- p- A- n F-s A-ÿn-Iƒ- p- n A-S- n- n-cn- p- -Xpt]m-se F-\n- v A-\p-`-h-s - p'' (P-sd. 20:9). ssz-h-am-b I -Ømhv kq-cy-\pw ]-cn-n-bp-am-sw- v k- o -Ø-I ]-d-bp- -Xv (k- o. 84:11). 3. A- n ]m-i-s -Sp-Øp- p. Xo-bn B-lm-cw ]m-i-s -Sp- Øp- -Xp-t]m-se ssz-h-kv-t\- lm- n-bn I-Øn-Pz-en- n- -s - Sp- -h ssz-h-kv-t\-l-øn-epw ]-c-kv-t\-l-øn-epw {In-kv-Xp-hns ]m-i-s - ]-Iz-X-bm - km- n-i-fm-bn am-dpw. A-ß-s\-bp- -h {]-hm-n-i-\m-b G-en-bmsb-t m-se ]-d-bpw ""ssk-\y-ßfp-ss ssz-h-am-b I -Øm-hn-s\- {]-Xn Rm A-Xo-h-Xo- v-w-xbm I-Øn-Pz-en- p-i-bm-wv (1 cm-pm. 19:14). A-Xn-\m ]u-temkv A- -kv-txm-e C-{]-Im-cw ]- d-bp- p, ""Xo- v-w-x-bn amμyw Iq-Sm-sX B-flm-hn Pz-en- p- -h-cm-bn I -Øm-hn-s\ ip- {iq-jn- p-hn '' (tdm-am. 12:11). 4. A- n ip- o-i-cn- p- p. I- Øn-Pz-en- p- A- n-bn-em-wt m sim- kz -Æ-hpw sh- nbpw ip- o-i-cn- p- -Xv. A-XpsIm- m-w-t m, ""A- n-tim-[-\- sb A-Xn-Po-hn- p- \-iz-c-am-b kz -Æ-sØ- mƒ hn-e-tb-dn-b- Xm-bn-cn- pw ]-co- -I-sf A-Xn- Po-hn- p- hn-izm-kw'' F- v hn. ]-t{xm-kv F-gp-Xn-b-Xv (1 ]-t{xm. 1:7). Hm-tcm-cp-Ø-cp-sS-bpw hn-ip- -Po-hn-X-Øn-s am- v A- n-ip- o-i-c-w-øn-eq-ss sh-fn-s -Sp-sa- v hn. ]u-tem-kpw F-gp-Xn-h- n- p- v (1 sim-cn. 3:13). 5. A- n Z-ln- n- v \-in- n- p- p. Xo I-Øn-bm-ep- m-ip- \m-i-\-jv-s-߃ \-ap- -dn-bm-at m. ""ko-tbm-\n-se ]m-]n-iƒ ]-cn-{`m- -cm-bn-cn- p- p. A-[ - an-i-sf hn-d-b {K-kn- n-cn- p- p. \-Ωn-em - p Z-ln- n- p- A- n-tbm-ssm- w h-kn- m-\mhpw? \n-xy-pzm-e-bn \-Ωn B - p Po-hn- m I-gn-bpw? (sb-i. 33:14). ]m-]n-i-sf-s m- v \n-d- n-cp- tkm-tzmw-k-tam-dm A- n-bm \-in- n- -s - N-cn- {Xw \-ap- -dn-bm-a-t m. G-en-bmsb _- -\-ÿ-\m- n Im-cm-Krl-Øn-e-S-bv- p-hm-\pw sim- p-hm- \pw A-l-kn-bm cm-pm-hv c- p- X-h-W 50 ho-xw Kp- -I-sf A- b- p-sh- n-epw B-Im-i-Øp-\n- v ssz-hw A- -n-bn-d- n A-h-sc \- in- n- p (2 cm-pm. 1:9 12). A-k- m - n-i-x, A-ip- n, a-\-t m- `w, Zp -hn-nm-c-߃, {Z-hym-k- n, A-ip- `m-j-ww, A-a - jw, t{im-[w, Zp-jv-S-X Xp-S-ßnb Xn- -I-sf ]-cn-ip- m-flm-hm- Ip- A- n-bn-eq-ss A-\p-Xm-]- P-\y-am-b lr-z-b-øn I-Øn-\- in- n- -Ww (sim-sem. 3:5 8). A- n-bm-ep- kv-\m-\- sø- - n ]-d-bp- c- p kp-hn-ti-j-`m-k-ß-fn-epw ""ho-ip-ap-dw A-h-s ssibn-ep- v A-h I-fw sh- Sn- m- n, tkm-x-ºv A-d- pc-bn ti-j-cn- p-i-bpw ]- Xn-cv si-sm-ø Xo-bn Z-ln- n- p-i-bpw sn-øpw'' F- s -gp-xn-bn- p- v. ]-Xn-cp ]m- p- {]-{In-b ip- o-i-cn- X-s. I-cn-kv-am- n-iv \-ho-i-c-w-øn-s h-k- - Im-ew I-gn- p-sh- v F- \n- p txm- p- p, C-\nbpw i-c-xv-im-e-hpw A-Xn th-\ - m-e-hp-am-wv h-cp- -Xv A-Y-hm C-\n-bp-ap- Im-e-L- w ip- o-i-c-w- Øn-s Im-e-L- -am-wv. 6.A- n cq-]m- -c-s -Sp-Øp- p. sh- w A- n-bn Xn-f- n- v Nq-Sm- n-bm A-Xv \o-cm-hnbm-ipw, F- m A-Xp X-Wp- n- m a- p-i- -bm-bpw am-dpw. C- h aq- pw hy-xy-kv-x kz-`m-h-ap- -Xm-W-t m, A-h H-tc ]-Zm - w X-s -bm-sw- n-epw. C-{]- Im-c-ap- cq-]m- -co-i-c-w-am-wv ]-cn-ip- m-flm-hn-s A- n-bn-eqss Hm-tcm ss{i-kv-x-h-\n-epw kw- `-hn-t - -Xv. Xm-t_m a-e-bn h- v ssz-hn-i sh-fn- -Øn tbip-\m-y-s ap-jw kq-cy-s\-t mse sh- n-øn-f-ßn-b-t m-gm-wt m cq-]m- -co-i-c-ww kw-`-hn- -Xv (a-øm. 17:2). B-Im-i-Øp- \n- p- an-s m-fn ]-Xn- v am-\- km- -c-øn-eq-ss cq-]m- -co-i-c- Ww kw-`-hn- -t mƒ {In-kv-Xym- \n-i-sf sim-s m-sp- n-b kmhqƒ tb-ip-hn-s Xo-{h-h-N-\- tlm-j-i-\m-b ]u-tem-km-bn amdn. A-\p-Xm-]-Øn-epw am-\-km- c-øn-epw ssz-hm-flm-hn-\m H- cp-h cq-]m- -co-i-c-ww X-s t\-sn-sb-sp- p- p. A-Xp-sIm- m- W-t m tb-ip-\m-y C-{]-Im-cw ]-d- -Xv ""k-xy-am-bn Rm \nß-tfm-sp ]-d-bp- p, \n-߃ am- \-km- -c-s - v in-ip- -sf-t mse B-Ip- n-s - n, kz -K-cm- Py-Øn {]-th-in- p-i-bn- '' (a- Øm. 18:3). \n-߃ ho- pw P- \n- p- n- m-sb- n kz -K-cm-Py- Øn {]-th-in- p-i-bn- F- tb-ip-hn-s \n- -tz-tam-kn-t\m- Sp- \n -t±-i-øn-s -bpw s]mcpƒ C-Xp-X-s (tbm-l. 3:5). ta -]-d- A- n A-\p-`-hß-fn-eq-sS H-cp ss{i-kv-x-h I- S- p-t]m-tb a-xn-bm-hq! ]-g-b a- \p-jy-s\ D-cn- p-i-f- v ]p-xnb a-\p-jy-s\ [-cn- p-sim- p- A-\p-Zn-\ Po-hn-Xw H-cp A- nb-\p-`-h-am-wv (F-t^. 4:22-24; sim-tem. 3:9). P-U-tØ-bpw tem- I-tØ-bpw A-h-bp-sS hn-im-c-ßtfm-spw tam-l-ß-tfm-spw Iq-Sn tbip-hn-t\m-sp-iq-ss {Iq-in- p-sim- p- Po-hn-X-hpw A- n-bn-eqss I-S- p-t]m-i X-s (K-em. 5:24). a- p- -h - m-bn kz-bw Iodn-ap-dn- -s - pw No -s - p-ap- tb-ip-hn-s Im -h-cn-bn-se _- en-po-hn-xw kzm-b-ø-am- p- - Xpw A- n-b-\p-`-hw X-s (tdma. 12:1). I -Øm-hn-\v kz- -am-bn Xo - p-sim- v Po-hn-X-hpw a-c- W-hpw I -Øm-hn-s\-{]-Xn Xr-Wam- p- -Xpw "F-\n- p Po-hn-Xw {In-kv-Xp-hpw a-c-ww t\- -hp-am- Wv' F- ap-{zm-hm-iyw kzm-b-øam- n-bp- ss{i-kv-x-h-po-hntijw t]pv 8

4 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn Pb Po-hnXw- ]n.pn. h -Ko-kv "-"b-tlm-h-sb Im-Øn-cn- p- -h i- Iv-Xn-sb ]p-xp- pw; A-h I-gp-I -amsc-t]m-se Nn-d-Iv A-Sn- p-i-b-dpw-; A-h X-f - p-t]m-im-sx Hm-Sp-I-bpw o-wn- p-t]m-im-sx \-S- p-i-bpw -sn-øpw'' (sb-i.40:-31). H-cp Zn-h-kw I -j-i-cm-b -tpm-wpw- - am- - - pw- h-\-øn-eq- -ss \-S- p- -tºmƒ H- cp I-gp-I- -s Iq-Sv I- p. tpm - a-c- Øn I-b-dn I-gp-I-s Iq- n-ep- m-bncp- c- p ap- -I-sf-Sp-Øp. A-Xn- -sem- v tpm-wpw a-s m- v am - pw- ho- n sim- p- -t]m-bn -tim-gn-ap- -tbm- -ssm- w A-S-sh- v hn-cn-bn- p. tim-gn- p- p-ß-tfm- -ssm- w I-gp-I -Ip- pw h-f - p-h- p. -tpm - X-\n- p e-`n- I-gp-I- -\p- kzo- n- F- p t]-cn- p. tim-gn- p- p-ß- -tfm- -ssm- w h-f - kzo- n-bpw A-h-bn- - H- n- -s\-t]m-se B-bn-cp- p. -tim-gn- p- p-ß-tfm- -ssm- w a-æn Nn-I- p a- Æn-c-sb sim-øn-s -dp- p-i-bpw- I -j- I \ -Ip- tim-gn-øo- I-gn- v hni- -S- p-i-bpw- sn-bv-xp. H-cp Zn-h-kw kzo- n Ip-f-Øn- -\-cn-in \n - p- -tºmƒ B P-e-Øn B-Im-i-Øn ]-d- p- H-cp I-gp-I-s cq-]w Zr-iy-am-bn. kzo- n ap-i-fn- -te- p t\m- n. X-s cq-]-km-zriy-ap-f-f H-cp ]- n- B-Im-i-Øn ]-d- p- p. X-f-f-t m-gn X-s Ip- p-ßtfm-spw I-gp-I -Ip- n- -t\m-spw hn-fn- p- ]-d- p,-"-"ip- p-ß-tf, H-cp I-gp-I - \n߃- p ap-i-fn h- -an-sp- p- v. Hm-Sn c- -s]-sp-i.'' kp-c- m - w kzo- n Hm- Sn- -t m-bn- H-cp sn-sn-bp- -ss Io-gn I-b-dn- -sb- n-epw A-hn- -ss-bn-cp- p- -sim- v B- Im-i-Øn ]-d- p- ]- n- -sb kzo- n k-kq-iv-j-aw \n-co- n- p. X-f-f-t m-gn ]-d- p, "-"- -{Iq-c-\m-b B ]- n- -sb t\m- n-bn-cp- m \n-\- v I-gp-Øp th-z-\ ]n-sn- pw.'' \n-߃ ]d p-bcp-hm\m-bn ho- pw P\n- hcm-wv kzo- n ]q -Æ-h-f - -sb-øn. tim-gn- -I- tfm- -ssm- w h-f-cp-i-bpw- tim-gn- -sb t]m- -se s]-cp-am-dp-i-bpw sn-bv-x I-gp-I-s\ -tpm- Ip-Spw-_w- sim- p. s]m-cn- I-gp-Is\ Xn- v B Ip-Spw-_w k-t m-jn- p. am- - - v X-\n- p e-`n- ]-cp- n -Ip- n-\v B-jv-en F- m-wv t]-cn- -Xv. B- jv-en-bpw X-f-f-t m-gn- -sb t]m- -se a-æn Nn-I-bp-I-bpw Ir-jn- m-c \ -Ip- X- hn-spw [m-\y-ß-fpw Xn- p-i-bpw sn-øp-ambn-cp- p. am-k-߃ I-gn- -t mƒ H-cp Zn-\w Ip-f-Øn- -se sh-f-f-øn B-Im-i- Øv Nn-d-Ip-hn-cn- p ]-d- p- H-cp I-gp-Is Zr-iy-w B-jv-en-bp- -ss I-Æn s]- p. B-jv-en A-Xv-`p-X-s - p, "-"i-cn- pw F-s A-tX cq-]w. Rm-\pw B ]- n- -sb t]mse X-s C-cn- p- p.'' B ]- n- -sb t]m- -se X-\n- pw ]-d- m I-gn-bp- -tam F- v B-jv-en Nn- n- p. B-jv-en X-s Nn-d-Iv Ip-S- p- -t\m- n. \o- -f-ap-f-f Nn-d-Ip-Iƒ \ne-øp ap- n. X-f-f-t m-gn B-jv-en- -sb imkn- p, "-"B-jv-en, \o F- m-wo sn-øp- -Xv? Po-h-\pw sim- v Hm-Sn c- -s]-sp- I. A-s - n B h-en-b ]- n \n- -s B-lm-c-am- pw.'' B-jv-en -sh-f-f-øn sx-fn- X-s cq-]-øn- -te- p t\m- n Nn- n- p,-"-" Rm Cu tim-gn-i-sf t]m- -se-b- C-cn- p- -Xv. Rm hy-xy-kv-x-\m-wv. B-Im-i-Øn- - ]- d- p- B h-en-b ]- n- -bp- -ss cq-]-am-wv F-\n- p-f-f-xv. F-s I-Æp-Iƒ, F-s Xq-h, F-s \o- Nn-d-Ip-Iƒ, F-s hm-, F-s Iq- -Øp-aq -Ø Np- p- Iƒ...'' A-h-\v A-dn-bm-am-bn-cp- p. X-\n- p- ap-i-fn ]-d- p- B ]- n- -sb t]m- -se Xm-\pw- A-Xn-cn- m-ø B-Im-i-hn-Xm- \-Øn D-b - p-]-d-t - -h-\m-wv. A- h - H- p {i-an- p- -t\m- p-hm X-s Xocp-am-\n- p. A-h- -s A-Ω A-h-s\ Xn-cn- p-hn-fn- p,-"-"ip- -t, {Iq-c-\m-b B ]- n- -sb-bpw t\m- n A-hn- -ss \n - m- -sx. \n- -s I-gp-Øn-\p th-z-\-bp- m-ipw.'' X-s k-tlm-z-co-k-tlm-z-c -am- A-h-s\, \nm-c, A-l- m-cn, hy-xy-kv-x-\m-ip-hm {i-an- p- -h F- p ]-cn-l-kn- p-hn-fn- t m-gpw A-h ]-d- p-hm-\p-f-f X-s {iaw Xp-S - p. A-h A-h-cp- -ss I-fn-bm- ep-i-fpw A-`n- -{]m-b-{]-i-s-\-ß-fpw A-h-K- Wn- p- -sim- v H-cp h-en- -sbm-cp ]m-d-bp- -ss ap-i-fn I-b-dn X-s Nn-d-Ip-Iƒ hn-s - Øn Ip-Xn- p. H-cp km-[m-c-w tim-gn ]-d- p- -Xn-epw G-Xm-\pw A-Sn Zq-cw Iq-Sp- X am- -{Xw ]-d- p-hm I-gn- B-jven X-e-bn-Sn- v X-d-bn ho-wp. a- p timgn-iƒ Nn-cn- p, ]-cn-l-kn- p. F- m A- h ho- pw ho- pw ]-cn- -{i-an- p-hm Xocp-am-\n- p. Hm- -tcm X-h-W-bpw A-h-s ]- cn- -{i-aw sa- -s - ^-ew Im-Wn- p. A-Ω I-c- p- -sim- p ]-d- p, "-"B-jv-en, \o F- n-\m kz-bw Ip-cp-Xn- -sim-sp- p- -Xv?- \n- -s Cu at-b-ø-cw A-h-km-\n- n- q. \o H-cp tim-gn-bm-bn- m-wv P-\n- -Xv. \o H-cp tim-gn- -sb t]m- -se s]-cp-am-d-ww. A- m- -sx \o H-cp ho-c-\m-ip-hm ]-cn- -{i-an- -. \o \n- -s k-tlm-z-co-k-tlm-z-c - am-cp- -ss A-Sp-Øn-cn- p-i.'' Cu k-a-bw, B-jv-en X-s \o- p Iq -Ø Np- p-iƒ ]m-d-bn- D-c-kn. X- s hn-im-e-am-b Nn-d-Ip-Iƒ A-h hn- S -Øn. A-h-\n - B-Xv-a-hn-izm-kw A- e-b-sn- p. B-Im-i-Øn ]-d- p- X- s Ip-Spw-_mw-K-ß-sf I- -t mƒ A- h-\n B-th-iw C-c- p-i-b-dn. B-Imi-Øp ]m-dn- -d- p-hm th- n P-\n- A-h X-s i-iv-x-am-b Nn-d-Ip-hn-S - Øn hm-bp-hn- -te- v Du-fn-bn- - p ]-d- p. A-h-\v F-s - n- m-ø k-t m-jw txm- n. B-Im-i-Øn G-Xm-\pw X-h- W h- -an- A-h X-s A-Ω-bp- -ss-bpw k-tlm-z-c-ß-fp- -ss-bpw A-Sp- Xn-cn- -si ]-d-s -Øn A-h-tcm-Sp ]-d- p, "-"Rm F-s ]-cn- -{i-a-øn hn-p-bn- p. Rm ]-d- m-\m-bn P-\n- -h-\m-wv. F-\n- p hn-s X-cn-I. hn-s. ]p-gp- -fpw- - tim-gn-øo- \n-d- Po-hn-X-Øn-\pw hn-s.'' B-bnc- -W- n-\v A-Sn D-b-c-Øn-epw tiƒ- m-hp- hn-[w hn-p-b-t`-cn- -tbm- -ss A- h B B-Im-i-Øn- -s hn-cn-am-dn- -te- v ]-d- p-b - p. C-S-bv- p tnm-zn- -s, -tem-i-am-ip- tim-gn- q- n A-S-bv- -s - n-cn- p- - kzo- n- -sb- p t]-cp-f-f ]-cp- n- -Ip- ns\-t]m- -se B-tWm \mw? `q-an-bn H-cn- S-Øn-cp- v sim-øn- -s -dp- n Xn- v Po-hn- p-hm-\- m- -sx a-s m- pw \-ap- p sn-øphm I-gn-bp-I-bn- F- hn-izm-k-øns N- - q- n- -em- -twm- - \mw h-f - p-h- ncn- p- -Xv?- F- m- b-ym - -Øn \mw I-gp-I -am-cm-wv. \mw B-jv-en- -sbt]m-se B-Ip-hm P-\n- -h-cm-wv. ]-d- p-hm, D-b-c-Øn ]-d- p-b-cp-hm P- \n- -h-cm-wv! ssz-h-øn-\v \-Ωp- -ss Po-hn- X-sØ- p-dn- v hy-iv-x-am-b H-cp- e- y-ap- v! A-h-\n \mw B-cm-Wv F- p a-\- kn-em- n-bm am- -{X-ta \-ap- -Xn-\p I- gn-bq!- C- p \mw B-cm- -sw- v Hm -Ωn- p- I! \mw hm-e-, X-e-bm-Wv! \mw hn-ip- cm-p-io-b ]p- -tcm-ln-x h -K-am-Wv. I -Xr- cm-py-øn-\p- -th- n \-ap- p a-l-øm-b Im-cy-߃ sn-øp-hm-\p- v. hnp-b-øn-te v bm{x snøpi sim-sp-ø-b-t -Ww. A-t mƒ \n-߃- p ku-jyw h-cpw. A- h-s ssi \n-ß-sf hn- v \o-ßmsx C-cn- p- -Xv F- p F- p \n-ß-ƒ- p A-dn-bmw F- p ]- d- q. (1i-ap 6:1 3).- Cu kw-`-h-øn-\p-ti-jw i- ap-th bn-{km-tb-ey-sc A-\p- Xm-]-Øn-te- p \-S-Øn b-tlmh-tbm-sp {]m - -\ I-gn- p- - Xpw s^-en-kv-xy-sc hn-p-bn- p- -Xpw \mw Im-Wp- p. C-tXm- Sp- _- -Øn \mw C-ß-s\ hm-bn- p- p, ]n-s i-ap-th H-cp I-s -Sp-Øp an-kv-s]-bv- pw ti-øn-\pw a-t y \m- n. C-{XtØm-fw b-tlm-h \-sω k-lmbn- p F- p ]-d- p A-Xn- p G-s_ - -G-sk F- p t]-cn- tijw t]pv 8 tum.-fw.-f-kv.-i-ap-th ]p-tcm-ln-x-\m-b G-en-bpsS Im-e-Øv b-tlm-h-bp-ss s]- -Iw ]n-sn- -s - p. bn-{km-tb a- ƒ s^-en-kv-xy-cp-ss ap-ºn txm-t m-sp-i-bpw ssz-h-øn-s s]- -Iw A-h ]-Sn-s -Sp- p-ibpw sn-bv-xp. s^-en-kv-xy ssz-h-øn-s s]- -Iw F-Sp-Øv G-_- - -G-k-cn \n- pw A-kvtXm-Zn-te- p sim- p-t]m-bn ZmtKm-s t -{X-Øn sh- p. ]n-t -Zn-h-kw A-kv-tXm-Zy F- gp-t - p t\m- n-b-t m-ƒ ZmtKm b-tlm-h-bp-ss s]- -I- Øn-\p ap-ºm-si ho-wp-in-s- p- -Xm-Wp I- -Xv. A-h A-sX- Sp-Øv A-Xn-s ÿm-\-øp X- s \n -Øn-sb- n-epw ]n-t -Znh-kw ho- pw Zm-tKm- b-tlmh-bp-ss s]- -I-Øn-\p ap-ºn ho-wp-in-s- p- -Xp I- p. ZmtKm-s X-e-bpw ssi- -Øn-bpw D-Ω-c- -Sn-ta ap-dn- p In-S- p. D-S am-{xw ti-jn- p.- b-tlm-h-bp-ss s]- -Iw aq-ew b-tlm-h-bp-ss ssi A-kv-tXm- Zy-cp-sS ta- `m-c-am-bn-cp- p. A- kv-txm-z-n-epw A-Xn-s A-Xn-cp- I-fn-epw D- -h - p aq-e-tcm-kw _m-[n- p. C-Xp kw-`-hn- -Xv b-tlm-h-bp-ss s]- -Iw aq-eam-sw- v A-kv-tXm-Zy a-\- n- em- n. s]- -Iw A-h-cp-sS C-Sbn C-cn- -cp-xv, C-Xp aq-e-am- Wv ssz-h-øn-s I-cw \-Ωp-sS ta-epw \-Ωp-sS tz-h-\m-b Zm-tKms ta-epw A-Xn-I-Tn-\-am-bn-cn- p- -Xv F- - -h ]-d- q. A- h B-f-b- v s^-en-kv-xy-cp-ss F- m {]-`p- - m-sc-bpw hn-fn- p- Iq- n. bn-{km-tb-ey-cp-ss ssz-h- Øn-s s]- -Iw kw-_- n- p \mw F- p sn-ø-ww F- v A- h tnm-zn- p.- b-tlm-h-bp-ss s]- -Iw K- Øn-te- p sim- p-t]m-im s^-en-kv-xy \n -t±-in- p. K- Øn s]- -Iw F-Øn-b-tXm-sS A-hn-sS h-en-b `o-xn-bpw ]-cn- {`-a-hpw _m-[n- p. A-hn-sS-bpw aq-e-tcm-k-_m-[ D- m-bn. A-h C-Xp-aq-ew s]- -Iw F-t{Im- -\n-te- p sim-sp-ø-b- p. -s]- -Iw F- t{im-\n-se-øn-b-t mƒ A-h ]-cn-{`-an- p \n-e-hn-fn- m- Xp- S-ßn. \-sω F- m-h-sc-bpw sim- p-hm- bn-{km-tb-ey s]- -Iw sim-sp-øp-hn- n-cn- -bm-sw- v A-h ]-d- p.- F-t{Im-\y B-f-b- v s^en-kv-xy-cp-ss k-i-e {]-`p- - msc-bpw Iq- n-h-cp-øn. -bn-{kmtb-ey-cp-ss ssz-h-øn-s s]- - Iw \-sω-bpw \-Ωp-sS P-\-sØbpw sim- m-xn-cn-t - -Xn-\p A-Xn-s\ hn- -b- p I-f-b-W-w, A- Xp ho- pw A-Xn-s ÿ-e-tø- p t]m-i-s F- p ]-d- q. (1i-aq-th 5:11). A-hn-sS h-enb a-c-w-`o-xn-bp- m-bn. A-h-cpsS \n-e-hn-fn B-Im-i-tØm-fw D-b - p. ssz-h-øn-s ssi A-hn-sS A-Xn-`m-c-am-bn-cp- p. \nc-h-[n t] a-c-w-s - p. a-cn- msx ti-jn- -h aq-e-tcm-k- Øm _m-[n-x-cp-am-bn.- -b-tlm-h-bp-ss s]- -Iw G- gp-am-kw s^-en-kv-xy tz-i-ømbn-cp- p. F- m s^-en-kv- Xy ]p-tcm-ln-x- m-sc-bpw {]- ivvvvv-\- m-sc-bpw h-cp-øn. \mw b- tlm-h-bp-ss s]- -Iw kw-_- n- p F- p-sn-tø- p?. A-Xn-s\ A-Xn-s ÿ-e-tø- p hn- -bt - -Xp F-ß-s\ F- p R- ߃- p ]-d- q X-cp-hn F- p tnm-zn- p. A-Xn- p A-h \n-߃ bn-{km-tb-ey-cp-ss sszh-øn-s s]- -Iw hn- -b- p- p F- n sh-dp-sx A-b- m-sx H-cp {]m-b- n-ø-hpw A-h- p

5 5 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn hn-\hpw i nbpw a-\p-jy-n-cn-{x-øn k-am-\-x-i-fn- m-ø H- cp Im-e-L- -Øn-em-Wv C-cp-]-Øn-sbm- mw \q- m- n-se kp-hn-ti-j-i Po-hn- p- -Xv. Cu `q-ap-j-øp \n- v a-\p-jy-po-h Xp-S- p am- m-\p- `-bm-\i-am-b ti-jn- v D-S-a-IfmWv-\mw. kz-b-\m-i-øn-te- p- H-cp ]m- X-bn \-Ωp-sS ]m-]-߃ tem-i-sø F- Øn- n-cn- p- p. C-Ø-c-sam-cp _r-l- Ømb [m -Ωn-I {]-Xn-k- n-bp-ss ap-j-øv A- y-i-ev-]-\ Ip-td- q-sn a-l-ø-c-am-b I- S-a-bm-bn am-dn-bn-cn- p- p. ssz-hw tnm-zn- p- -sx- pw! hnh Ø\w: s{]bvkn amxyp ]me-øn- \mw ti- n- p- -Xn h- v Xm-Wv. {In-kv-Xp-hn-\p th- n Øn hm-bn- p- -Xp t]m-setbm G- -hpw h-en-b sh- p-hn-fn tbip Xo-cp-am-\-߃ F-Sp- m B- X-߃ {]-Xym-in- p- Xp A-h-X-cn- n- p: ""kz - -Øn- lzm-\w sn-øp-i am-{x-a- \-Ωp- t]m-se-tbm D- a-lm D-W -Δp- epw `q-an-bn-epw k-i-e A-[n-Imc-hpw ss Zu-Xyw, {In-kv-Xp-hn-\p th n I-fp-sS A-`m-hw \n-an-ø-tam, {In- F-\n- p \-ev-i-s - n-cn- p- A-\p-bm-bn-I-sf kr- n- p-i kv-xo-b th-e- m ]-e-t m-gpw p. B-I-bm \n-߃ ]p-d-s - F Xp Iq-Sn-bm-Wv. \mw kv-{xo- \n-cp- m-l-s - p t]m-ip- p. F- p, ]n-xm-hn-s -bpw ]p-{x-s -bpw ]p-cp-j- m-sc kv-\m-\-s -Sp-tØ- n-cp- m-epw, ssz-hw C-t m-gpw ]-cn-ip- m-flm-hn-s -bpw \m-a- -Xm-Wv. \mw k-`-bp-ss Iq- mbv-a-bn-te- v {]-h -Øn- p-i-bpw F- mw k-aq- Øn kv-\m-\w I-gn- n- pw Rm- a-\-km- -c-s - -hl-ß-fn-epw tkm-{x-ß-fn-epw \n- \n-ß-tfm-sp I-ev-]n- -Xp H-s bpw sc sim p-h-tc Xm-Wv. C-Xm- v X-s \m-a-øn-\m-bn P-\- {]-am-wn- m X- -h-æw D- Wv ]n-xm-hv, ]p-{x, ]-cn-ip- m- sø hn-fn- p-i-bpw sn-øp- p. apsc ]-tz-in- pw-sim p k-i-e-pm-xn- flm-hv F- \m-a-øn-s s]mcpƒ. gp-tem-i-hpw kz-ta-[-bm {In-kv-Xp- I-sf-bpw in-jy-cm- n-s mƒhn ; ""G-Xp a-\p-jy-s\-bpw {Inhn-te- p Xn-cn-bn- F- v \mw Rm-t\m tem-im-h-km-\- kv-xp-hn Xn-I- -h-\m-bn \ndp-tø Xn- p Xn-cp-sh-gp-Øn \n- v A-dn-bptØm-fw F- m-\m-fpw \n-ß-tfm- G-Xp a-\p-jy- p (tdm-a 10:13 21). Sp-Iq-sS D v'' (a-øm-bn 28:-18 - s\-bpw {]-t_m-[n- n- -bpw G- kp-hn-ti-j Zu-Xyw am-\p-jn- 20). I -Øm-hp B {]-kv-xm-h-\- Xp a-\p-jy-t\m-spw k-i-e m- I- -am-bn A-km-[y-am-bn txm- pwbn \-Ωp-sS Zu-Xy-Øn-\v B- \-tøm-spw Iq-sS D-]-tZ-in- bpw'' ]-s ""ssz-h-øn- p k-i-e- h-iy-am-b-sx- mw kw{k-ln- p. (sim-sem-ky 1:28) snhpw km- y-a-t m'' (a -s m-kv tb-ip I-ev-]n- p, ""F-s tø h-cm-wv \mw. 10:27). in-jy- m A-h-cp-sS `m- A-[n-Im-c-tØm-sS t]m-ip-i.'' tb-ip I-ev-]n- p, ""F-s Kw `w-kn-bm-bn sn-bv-xp. A-ßs\ ""kz - -Øn-epw `q-an-bn-epw k-ie km- n-[y-hpambn t]m-ip-i.'' H-cp X-e-ap-d-bv- p- n X- A-[n-Im-c-hpw F-\n- p \-ev- ""Rm-t\m tem-im-h-km-\-tøm- s tdm-am-km-{am-py-øn-ep-s-\o- I-s - n-cn- p- p. t]mipi'' (a- fw F- m-\m-fpw \n-ß-tfm-sp-iq-ss fw {In-kv-Xo-b-kw-L-߃ s]-cp- Øm-bn 28:18) A-h-s A-[n-Imc D- v'' (a-øm-bn 28:19). F- p I-Ø- -hn-[w Cu sn-dn-b Iq- -{]-Jym-]-\w C- m-bn-cp-s - kw-`-hn- m-epw Zu-Xyw Xn-I-bv- w h-f - p. D-t -j-c-ln-x-cm-b, n B a-lm-zu-xy-øn\v \ymbo-i-c-w-hpw pw h-sc Im-em-h-km-\-tØm-fw `o-cp- -fm-b H-cp Iq- -Øn \n- {]-tnm-z-\-hpw C- F- m-\m-fpw ]-cn-ip- m-flm-hn-eq- v, ""kp-hn-ti-j-øn H-cp ]- m-sx t]m-tb-s\. F- m B ss \-tωm-sp Iq-sS C-cn- m-sa- p m-fn-bm-ti- Xn-\v'' F-hn-sS A-[n-Im-c-Øn Io-gn kz - ob-i- n tb-ip hm- v ]-d- p. F-s m- t]m-im-\pw F- v sn-øm-\pw F- B - n- p `q-an-bn-se cp hm-kvzøw! A-Xv F-{X B- v D-t]- n- m-\pw `-b-an- m-ø km-øm-\y i- n-sb \-ap- v X- izm-k-i-cw B-Wv! H-cp kp-hn-ti-j kw-l-am-bn A- I - m-\m-ipw. tb-ip-hn-\p kz - ""X-s \m-a-øn-\m-bn... H-cp h am-dn (1 sim-cn- y 9:23). B- -Øn-epw `q-an-bn-epw k-i-e A- P-\-sØ'' hn-fn- p th -Xn-cn- phm-\p- Zn-a {In-kv-Xym-\n-I-ƒ ""`q-tem-i- [n-im-c-hpw D v. ssz-h-øn-s `m-hn ]- sø Iogvta adn p'' F- v ]- tb-ip I-ev-]n- p, ""F-s ]- -Xn-sb- - n A-s m-kv-x-e {]-hr- d -Xn H-cp A-Xn-i-b-hp-an. -Xn-bp-ambn t]m-ip-i.'' "B- Øn-I-fn bm-t m-_v kq-nn- n- a-lm-zu-xyw C- pw \-S- p I-bm \n-߃ ]p-d-s - p... k- p- p (A-s m-. {]-hr-øn-iƒ {]k- -amwv. {In-kv-Xp-hn-s I- I-e-Pm-Xn-I-sf-bpw in-jy-cm- ns mƒ-hn '' 15:14). Iq-Sp-X ^-ew Im-Wp- n- ev-]-\-tbm, ssz-h-øn-s a-lm- (a-øm-bn 28:19). m-ø-xn-\m-tem, _-lp-p-\w ho-s -Sp- v ]- -Xn-tbm am-dn-t m- \mw kv-{xo-i-sf-bpw ]p-cp-j- msc-bpw ssz-h-øn- -te- p Xn-cn-bp- -Xv bn- n-. {In-kv-Xp-hn-s k-tμ-i- kp-hn-ti-jo-i-cn-t - Im-Wm-Ø-Xn-\m-tem, N-cn-{X- hp-am-bn tem-i-sø t\-sp- ssz- izm-kn-i-sf Xß-fpsS Np- p-]m- Sp-I-fn ]-e-t m-gpw B-Zy-ambn- B-fmw-{]-Xn kp-hn-ti-j-the sn-øp-hm k- -cm- p-i F -Xm-Wv. R-ß-fp-sS F- m {Iq-tk-Up-I-fn-epw tbm-k-߃ B-cw-`n- p- -Xn-\p am-k-߃- p ap -t] kz- -Po-hn-Xw sim v {In-kv-Xp-hn-s\ km- o- I-cn- p- -Xn-\p \q-dp-i-w- n-\v, B-bn-c- -W- n-\v B-fp-I-sf ]- cn-io-en- n- p- {In-kv-Xy sse- ^v B -Uv hn- v-\-kv m-kp-iƒ R-߃ \ -Im-dp v. a- p- -hsc {In-kv-Xp-hn-te- p \-bnt -Xv F-ß-s\-sb- v R- ߃ A-h-sc ]Tn- n- p- p. A- h-cm-wv {Iq-tk-Un-s k-a-b-øp Iu -kn-e am-cmbn tk-h-\w sn-øp- -Xv. ]p-xn-b hn-izm-kn-iƒ k-`-ifn-te- p I-S- p h-cp-tºmƒ A- h-sc B-flo-b-am-bn h-f -Øp- - Xn-\p- kw-l-ß-sf R-߃ k-`-i-fn X-s A-`y-kn- n- p- p. A-ß-s\ R-߃ hy- n- K-X hn-izm-kn-i-sf-bpw ]m-ã A-S- -ap- k-`-sb-bpw ]-cn-ioen- n- p- p. F- m {In-kv-Xym-\n- I-fpw ""tem-im-h-km-\-tøm-fw'' (a-øm-bn 28:20)- {In-kv-Xp-hn-s\ ti- n- n- m-ø-h-cp-ss A-Sp- kp-hn-ti-jw F-Øn- p- -Xn ]- m-fn-i-fm-ti -Xm-Wv. k-`-bp-ss Cu ti-{μ-zu-xyw \n-d-th- p- -Xn-\p t\-xr-xzw \ - Im B-i-b-hn-\n-a-b-Øn {]m- K -`y-ap- Nn-e-sc ssz-hw kphn-ti-j-øn-\p- {]-txy-i Xme- v G - n- n- p v. kp-hn-tij {]-h -Ø-I F- \n-e-bn s]m-xp hn-izm-k-{]-jym-]-\- Øn am-{x-a-, a-lm-\n-tbm-ktøm-sp- s]m-xp-k-a - -W-Ønepw \mw sf-iy-s - n-cn- p- p. a-\p-jy-n-cn-{x-øn k-am-\- X-I-fn- m-ø H-cp Im-e-L- -Ønem-Wv C-cp-]-Øn-sbm- mw \q- m- n-se kp-hn-ti-j-i Po-hn- p- -Xv. Cu `q-ap-j-øp \n- v a-\pjy-po-h Xp-S- p am- m-\p- `- bm-\i-am-b ti-jn- v D-S-a-I-fm- Wv- - \mw. kz-b-\m-i-øn-te- p- H-cp ]m-x-bn \-Ωp-sS ]m-]- ߃ tem-i-sø F-Øn- n-cn- p- p. C-Ø-c-sam-cp _r-l-øm-b [m -Ωn-I {]-Xn-k- n-bp-ss ap-j- Øv A- y-i-ev-]-\ Ip-td- q-sn a- l-ø-c-am-b I-S-a-bm-bn am-dn-bncn- p- p. ap- -dn-bn- v \ -Im-\pw \ymb-hn-[n hy- -am- m-\pw ]m-]n- I-sf am-\-km- -c-øn-te- p \- bn- m-\pw ssz-h-ir-] ]-c-ky-am- m-\pw Im -h-dn-bn-te- pw {Iqin In-S- p- ssz-h-hpw a-\pjy-\p-am-b-h-\n-te- pw P-\-Øn\v Zn-i Im- p- -Xn-\pw iq-\y-am-b I- -d-sb Nq- n- m- p- -Xn-\pw ]pc-api-fn kp-hm -Ø tlm-jn- tijw t]pv 8 ho-wp-t]m-b a-\p-jy-cm-in-sb ap-gp-h hn-sp-hn- m-\pw A-\p-{K-ln- m-\pw D- ssz-h-øn-s kv-t\-l-kv-ar-w-am-b hm-rvo-sb A-h-s X-\- Xm-b {]-Ir-Xn \-sω Hm -Ωn- n- p- p. kp-hn-tijo-i-cn- m ho pw ho- pw \-ap- v I-ev-]-\ e-`n- p- p. ]-t Nn-e-t mƒ \mw X-f - \n-an- Øw Dƒ-h-en-bp- p. H-cp ]-t \-ap- v e-`n- -a-bv- pw c- -bv- p-ap- \-Ωp-sS \-μn Ip-d- -Xm-Imw. {In-kv-Xp-hn-t\m-Sp- \-Ωp-sS kv-t\- lw X-Wp-Øp t]m-b-xm-imw. Po-hn-X-Øn-se ]- e Im-cy-ß-fn ap-gp-ip- -Xv kp-hn-ti-j-øn-\p- \-Ωp-sS hn-fn- p a-ß-te - n-t - mw. hn-i hy-h-ÿ- v C- pw am- w h- n- n-. ""hn-iz-kn- p- -h-sc {]-kw-k-øn-s t`m-j-xz-øm c- n- m ssz-h-øn- p {]-km- Zw txm- n'' (1 sim-cn- y 1:21). `q-an-bp-ss A-Xn-tcm-fw kp-hn-tijw {]-kw-kn- m-\m-wv ssz-hw X-s P-\-sØ hn-fn- n-cn- p- - Xv: ""F- m A-h hn-iz-kn- m- Ø-h-s\ F-ß-s\ hn-fn- -t]- n- pw? A-h ti- n- n- m-ø-h- \n F-ß-s\ hn-iz-kn- pw? {]- kw-kn- p- -h C- m-sx F-ßs\ tiƒ- pw? B-cpw A-bbv m-sx F-ß-s\ {]-kw-kn- pw?'' (tdm-a 10:14 15). kp-hnti-j {]-tlm-j-ww G-Xp am -t -\-bpw, ssz-hw \-sω B- p- G-Xp C-S-Øpw- B-Wv X- s P-\-Øn-s G- -hpw h-en-b D-Ø-c-hm-Zn-Ø-hpw A-[n-Im-c-hpw. tb-ip-hn-s t\-cn- p- I-ev- ]-\-bm-wn-xv F- v \mw a-d- cp-xv. H-cp I-Ω- n B-kq-{X-Ww sn-bv-x Im-cy-]-cn-]m-Sn A- C- Xv. t]m-bn kp-hn-ti-jw {]-N-cn- n- m \-ap- v a-s m-cp Im-c-Whpw Cs - n -t]mepw {In-kv-Xphn-s I-ev-]-\ [m-cm-f-am-wv. sszhw t\-cn- v \ -In-b I-ev-]-\ [n- -cn- m \mw ss[-cy-s -Sptam? \-Ωp-sS kz-im-cy-kp-j-hpw kp-c- -bpw ssz-h-øn-s D-Xv- Ir-jvS hn-fn- p ap -]n h-bv- m \mw ss[-cy-s -Sp-tam? F- m ssz-h-p-\-øn-\pw \ - I-s - I-ev-]-\-bm-Wn-Xv F- v \mw hn-kv-a-cn- m-xn-cn- p-i. sx- -tem-\n-iy-bn-se {In-kv-Xym-\n- Iƒ- v A-t m-kv-x-e-\m-b ]u- sem-kv- - F-gp-Xn, ""\n-ß-fp-ss A- Sp- \n- p I -Øm-hn-s h- N-\w ap-g-ßn-s - -Xp a-s -szm- \y-bn-epw A-Jm-b-bn-epw am-{xa- ; F- m-s-hpw \n-߃- p sszh-øn-ep- hn-izm-kw {]-kn- am-bn-cn- p- p'' (1 sx- -sem-\n- Iy 1:8). RßfpsS kp-hn-ti-j {Iqtk-Up-I-fp-sS {]-[m-\ Zo -L-Ime ^-e-ß-fn H- mbn Rm a\- n-em- p- Xv A-kw-Jyw hn-

6 6 ka-im-eni ]{XnI By the Grace of God the Christa Panthi Ashram Feollowship is completing 75 years of its faith journey and nearing the celebrations of the Platinum Jubilee of its witness in North India. The celebrations will be held on 14 th & 15 th of the October This brochure is just a reminder to our friends with whose prayerful support the work of the Ashram is enlarged and enriched. We request you to unite with our fellowship in prayer and thanking God for His marvelous ways in which it was led in the past and His continuing guidance in its life and witness. Remembering the Past The History of Christa Panthi Ashram starts with the fellowship of the founders of the Ashram at Serampore College when they were students there. Rev. Dr. C.E. Abraham, the Registar and later Principal of the College was instrumental to its formation. Eventually the Holy Spirit prepared them for the missionary work in North India. They also had made up their minds to do voluntary service on 'faith line', depending entirely on the promises of God, not to appeal for funds nor borrow money from others for their needs. On 30th of October, 1942, Rev.K.T.Thomas, Rev.M.P. Mathew and Rev. John Verghese were dedicated for the new task at a special service organized for the purpose by the Church leadership and the faith community at St. Thomas Church, Tiruvalla. Thus, with the blessings and moral support of the Church, the 'trio' set out in full faith and in a spirit of adventure on 2nd of November 1942 to the place which was yet to be shown to them by the Lord. After about ten months of sojourn in Bilaspur area, the founders were guided by the Spirit of God to Sihora, the Geographical centre of India, on 13th September Sihora - The community and the course of Action The work started by these three men at Sihora began to grow steadily. Young men and women with Christian calling PATRON His Grace The Most Rev. Dr. Joseph Mar Thoma Metropolitan VISITOR PRESIDENT His Lordship The Rt. Rev. Gregorios Mar Stephanos Episcopa (Delhi Diocese) joined the fellowship. With the opening of the Women's branch at Sihora town, the male members moved to the village at Darshani where some land was purchased and later this place has become the headquarters of the Ashram. Volunteers-men and women joined the community without expecting any material remuneration-some for short period of three years each, others to continue as permanent members who have accepted the Ashram as their home. The Ashram upholds Simplicity (poverty), obedience and chastity as its basic principles. Simplicity of living in personal life as well as in the life of the community is an ideal followed by the Ashram. People from different homes, with diverse backgroung, of different age group live together as members of one family. Members have no personal income and all their needs are met from the 'common purse'. Every member of the Ashram set apart their time every day for worship, study, manual labor and ministering to the needs of others. The theme "Thy will be done" is the motto TODAY THE ASHRAM COMMUNITY CONSISTS OF Permanent Members - 17 Volunteers - 3 Doctor -1 Evangelists - 7 Easow Mar Timotheos Centre Students - 4 Hostels: Sneh Bhavan (Boys) - 15 Asha Bhavan (Girls) - 14 Destitute Home (Shanti Bhavan) Inmates - 7 Christa Panthi Ashram PLATINUM JUBILEE ( ) Darshani, P.O. Sihora, M.P Phone: , of the Ashram. Being the first mission station under the Mar Thoma Church in the entire North India, the fellowship of the Ashram became instrumental in the establishment of many parishes and pioneered many evangelistic endeavours in North India. During the course of the past 75 years, activities have increased on all fronts. Aim of the Ashram has always day School, V.B.S, Fellowship Meetings, Youth meetings, Awareness classes, Coaching Classes & 10 Days camps at Mela Places - Roop Nath and Satdhara. In Saras Doli Village believers meet regularly in houses. An Evangelist is appointed by the Asham for their spiritual leadership. Training in Evangelism and Rural Development: The Easow Mar Timotheos LITERACY & EDUCATION Balwadi - 5, Nursery School -1 (Under CP Ashrarn) Primary School-2, Middle School-3, Higher Secondary School-2 (Under Gram Jyoti Society) RURAL DEVELOPMENT Awareness Programme House for the houseless Weaving & Knitting Centre for Adivasi Ladies at Imlapura Integrated Development of Bhattia Village been presenting Christ to the people amongst whom it is placed. Started with the cleaning of wounds, taking care of children, joining hands with the government and NGO's in relief and rehabilitation at times of drought and famine, the Ashram has intervened in to every human situation of need and became channels of God's compassionate love. Ashram Activities Mission Centres : Talad, Darshani, Abhana, Gorah, Guttehi & Pan Umaria. Evangelists and their families stay in these centres. The main activities are- Village & House Visits, Camps in Villages, Sun- Centre for Training in Evangelism and Rural Development, established here in the Ashram premises by the Church is a grand tribute to the memory of the late Bishop, who was a member of the Ashram for 22 years. The centre has completed 28 years in the ministry of training the dedicated youth for evangelistic work in the village mission centres. Hostels: It was in the year 1992 that the Ashram fellowship decided to start hostels for tribal boys and girls to mark the Golden Jubilee of the Ashram. Since 1993 the hostel facility is pro- vided to a limited number of boys and girls from the remote village. The Ashram takes care of their needs and prepares them for a disciplined and responsible life Medical Work In 1967 Dr. Sosamma Philip (Sister of the Late Metropolitan, Dr. Alexander Mar Thomas) arrived at Sihora to take charge of the medical needs of the villagers. The small clinic grew to a fullfledged hospital with 20 beds, diagnostic equipment, a pathological laboratory, and an operation theatre. After Dr.S.Philip's 32 Years of selfless services, no one has taken her place as a permanent doctor and this resulted in a setback in the medical work. Now the hospital is functioning as a Primary Health Centre. Care for the aged and neglected (Shanti Bhavan) Witness of the Ashram is shared also through caring the old, disabled and neglected people in the society. Old People take refuge in Shanti Bhavan (Destitute home) when they have no one to take care of. The Ashram also gives shelter and care to those who are physically and mentally challenged, neglected by the relatives and society. Besides the inmates here, aroung 100 old people from the surrunding villages are supported with food grains, medicines etc. PLATINUM JUBILEE PROJECTS A Prayer hall at Saras Doli Village Dhyana Kendram (A Meditation / Retreat Centre for individuals and families). To build a facility to accommodate 50 people. The God who sees the end from the beginning is working His purpose out. His love has no limit. His Grace has no measure. His power has no boundary known to any human. In His mighty hands we dedicate ourselves that He many renew, recreate and transform us to His likeness and help us to be used continually as instruments of His transformative mission. With deepest gratitude to the Almighty Heavenly Father Yours in His Service Rev. Thomas Varghese Acharya Phone : ,

7 7 ka-im-eni ]{XnI hm ØIƒ N - v Hm-^v tkm-uv P-\-d I -sh -j 2018 P-\p-h-cn 22 ap-x 28 h-sc ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv C C -Uy ti-c-f tã- v 95 -m-a- Xv P-\-d I -sh -j 2018 P- \p-h-cn 22 ap-x 28 h-sc Xn-cp-h- cm-a -Nn-d-bn-ep- k-`m kv-t - Un-b-Øn- h- v \-S- pw. I sh -j-s \-S-Øn- n-\m-bp- {]-Y-a B-tem-N-\m tbm-kw sszh-k-`m ti-c-fm kv-t - v Hm-h -knb-dp-ss A- y- -X-bn ap-f- pg ko-tbm -Ip- n \-S- p A- -am-en: km-ln-xy cw- K-sØ k-a-{k kw-`m-h-\- p- ss{i-kv-x-h kmln-xy A- m-z-an-bp-ss a- lm-i-hn si.hn.-sska A-hm -Uv tpm- - v tim-in ssa-e-{]-bv- v e- `n- p. "t]m-imw hn-ip- \m- n-te- v' F- tpm- - v tim-in-bp-ss bm-{xmhn-h-c-w {K-Ÿ-am-Wv A-hm -Un- P-\p-h-cn 15 ap-x I -sh -j- \v kv-t -Un-b-Øn D-]-hm-k {]m - -\ \-S-Øp- -Xn-\pw Xo-cpam-\-am-bn. I -sh -j-\n kztz-i-øpw hn-tz-i-øp-ap- sszh-zm-k- m ssz-h-h-n-\w ip-{iqjn- pw. I -sh -j Iz-b Km-\-߃ B-e-]n- pw. ]m-ã - am-cm-b sp. tpm-k-^v, ssh. sd- Pn, tpm -k Zm-\n-tb- F- n-h- t\-xr-xzw \-ev-in. \v A -l-am- -b-xv. a-t\m-c-a _p- vkm-wv Cu {K-Ÿ-Øn-s {]-km- [-I. _m-e-km-ln-xyw, Io -Ø- \w, ssz-h-im-kv-{xw, N-cn-{Xw Xp- S-ßn-b ta-j-e-i-fn ]-Xn m- p- I-fm-bn tpm- - v tim-in sn-bv- Xp-h-cp- tk-h-\-ß-sf A- m- Z-an hn-e-bn-cp-øn. sk-]v-xw-_ 10\v \m-kv Hm-Un-t m-dn-b-øn \- S- "kv-ar-xn k- y' t{]m-{kman -sh- v {]-i-kv-x Km-\-c-N-bnss{I-kv-X-h km-ln-xy A- m-z-an ]p-c-kv- m-cw tpm- -Pv tim-in- v \n-_p sh- -h- m-\w \yq-tbm - v: A-ta-cn- -bn-se B-Zy a-e-bm-fn s]- -t m-kv-xv k-`-bpw sf.]n.kn t\m -Ø-ta-cn- Cu-kv-t do-pn-b-\n-se {]-ap-j k-`-bp-amb \yq-tbm - v C- ym {In-kv-Xy A-kw-ªn h- f - -bp-ss A-º-Xmw h -j-øn {]-th-in- n-cn- p- p. A-dp-]-XpI-fp-sS A-h-km-\-Øn a-e- - c-bp-ss a-æn \n- pw A-ta-cn- sf-iy-\m-sp- I-fn-te- v Ip-Sn-tb-dn ]m -Ø Np-cp- w Nn-e sszha- -fp-ss {i-a-^-e-am-bn kz- `m-j-bn sszh-sø B-cm-[n- p-hm-\m-bn B-cw-`n- Iq-Sn-h-chm-Wv C- ym {In-kv-Xy A-kw-ªn F- t]- cn C- v A-dn-b-s -Sp- A-ta-cn- -bn-se B-ZysØ a-e-bm-fn s]- -t m-kv-xv k-` s^- {_p-h-cn 18 \m-wv k-`-bp-ss {]-h -Ø-\w Hu- -tzym- Kn-I-am-bn B-cw-`n- -Xv. A- v ]-Xn- m- p-iƒ \yq-tbm - v \-K-c-Øns hn-hn-[ `m-k-ß-fn Iq-Sn-h- n-cp- k-` 2015 ap-x tem-ßv sf-e- n se-hn ssu F- Xm-hv tpm - v ]o- Nn- q, tpm - v tim-in- v A-hm -Upw {]-i-kv-xn ]- {X-hpw k-ωm-\n- p. t{]m- {K-m-an-s kw-lm-s-i-cm-b ^n-_m Iym-jv A-hm -Uv \ -In B-Z-cn- p. A- m- Z-an {]-kn-u v sp.kn.tz-hv k-tω-f-\w D-Zv -Lm-S-\w sn-bv -Xp. tpmbv tpm A-[y- -X h-ln- p. tsm-wn Un.sN-Δq- m-c A-hm - Uv tp-xm-hn-s\ ]-cn-n-b-s -Sp-Øn. h - o-kv Ip-cy {]-kw-kn- p. "\- t]m s]m-cp-xn-b-h ' F- {K- Ÿ-Øn-s {]-Im-i-\w Fw.F. tpm-bn, C.sP.-ss]-en- v \ -In \n -Δ-ln- p. en-tpm h- -Ko-kv ]me-a- w Ir-X- -X tc-j-s -Sp-Øn. {]-i-kv-x Km-b-I _n-t\m-bv Nmt m-bp-ss t\-xr-xz-øn kw-ko- X-hn-cp- pw \-S- p. A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Iv-Sv Iu -kn kn.-f. Iym-ºv kam-]n p Ip- n- m-\w: F.-Pn. a-e-bm-fw Unkv-{Sn-Iv-Sv Iu -kn-en-s bp-h- P-\-hn-`m-K-am-b ss{i-ãv Aw-_mk-tU-gv-kn-s hm -jn-i bp-h-p- \-Iym-ºv sk-]v- w-_ 5 8 h-sc C-Sp- n Pn- -bn-se Ip- n- m-\-øv am _-tk-en-tbm-kv F- n-\odnw-kv tim-tf-pn h- v \-S- p. sk-]v-xw-_ 5 \v ssh-kv {]- kn-u v ]m-ã jn-pp h - o-kns A- y- -X-bn Iq-Sn-b tbm-k-øn kn.-f. {]-kn-u v ]m-ã tdm-bv-k tpm-wn Iym- ºv D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp. Xp-S - p- Zn-h-k-ß-fn ap-jym-yn- Xn-I-fm-b ]m-ã {]-`m. n. X- - (Ip-ssh- v), ]m-ã A-\n A-e-Iv-km- (apw-ss_) F- nh-cpw F.-Pn. a-e-bm-fw Un-kv-{Sn- Iv-Sv Iu -kn A-kn-à v kq- {]- v d-h. tum. ]n.- F-kv. ^nen- v, s_-ty ss_-_nƒ timtf-pv {]n -kn- mƒ d-h. si.-sp. \yq--tbm - v C- ym {In-kv-Xy A-kw-ªn kp-h -Æ Pq-_n-en \n-d-hn ]- -W-Øn kz- -am-bn hm-ßn-b hn-kv-xr-x-amb aq- v G- ÿ-e-øv ssz-h\m-a a-l-xz-øn- \m-bn \n-e-sim- p-h-cp- p. C- ym {In-kv-Xy A-kw-ªn k-`-bp-ss ko-\n-b ip-{iq-j-i-\m-bn d-h. tum. hn -k h - n-bpw sk-{i- -dn-bmbn ]n.f.km-ap-th-epw, {S-j-d-dm-bn kmw tpm-wpw {]-h -Øn- p-h-cp- p. Un-kw-_ 30 \v i-\n-bm-gv-n kp-h -Æ Pq-_nen kv-txm-{x ip-{iq-j k-`m- -W-Øn \-S-Ø-s - Spw. C-Xn-\p-ap-ºm-bn 15 Zn-h-kw \o- p-\n - p- D-]-hm-k {]m - -\-Iƒ D- m-bn-cn- pw. 10 bp-h- Xn-Iƒ- v hn-hm-lk-lm-bw \ -Ip-I, `m-c-x-ønepw hn-hn-[ kw-ÿm-\-ß-fn-ep-am-bp- 50 an-j kv-t -j-\p-iƒ G-s -Sp-Øv ]p-xn-b {]-h -Ø-\-߃ B-cw-`n- p-i, hn-[-h-i-fm-b 50 k-tlm-z-cn-am - v F- m am-k-hpw km-º-øn-i k-lm-bw \ -Ip-I, F-gp-]-Xv h-b-kn-\p ap-i-fn {]m-b-ap- am-xm-]n- Xm- -sf {]-txy-i D-]-lm-cw \ -In B-Z-cn- p-i Xp-S-ßn-b-h Pq-_n-en h -j-øn \-S-Ø-s -Spw. F.-Pn. a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Iv-Sv Iu -kn A-kn-à v kq-{]- v d-h. tum. ]n.- F-kv. ^n-en- v Iym-ºn {]-kw-kn- p p am-xyp F- n-h-cpw hn-hn-[ tbm- K-Øn {]-kw-kn- p. ku-øv C- y A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv bp-h-p-\-hn-`m-k-øns (NYM) {]-kn-u m-b d-h. en -k ]n. km-ap-h F.-Pn. a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Iv-Sv Iu kn a-[y-ta-j-e U-b-d-Iv-S d- h. n.-hn.-]u-tem-kv, Z- n-w-ta- J-e U-b-d-Iv-S d-h. si.-ssh. hn -{^-Uv cm-pv, D-Ø-c-ta-J-e U-b-d-Iv-S d-h. ]n. t_-_n, ]m- à {]n -kv txm-a-kv (dm- n), C-hm. Pn-^n tbm-l- m (sf.- kn.-]n.-f-^v), {_-Z am-xyp Ipcy (-Zp-_m-bv) C-hm. jm-p tpm C-S- m-sv F- n-h hn-hn- [ sk-j-\p-i-fn m-kp-iƒ F- Sp-Øp cw bp-h-xn bphm- ƒ Iym-ºn ]-s -Sp-Øp. {]-kn- {In-kv-Xo-b-Km-bn-I kn-ã t] -kn-kv tpm-wpw, C- hm. am-xyp Sn. tpm-wpw kw-lhpw kw-ko-xm-cm-[-\ \-S-Øn. {Kq- v ss_-_nƒ ]T-\-Øn-\v ]m- à kmw C-f-º t\-xr-xzw \ -In. Un-t_- n-\v {_-Z jm- P tpm C-S-bv- m-sv tam-utd- B-bn-cp- p. tum. A-\n- X tpm- n-bp-ss-bpw, ]m-ã kmw. ]n. eq-t m-kn-s -bpw t\- Xr-Xz-Øn N - -bn km-aq-lyam-[y-a-߃ \-Ωp-sS Po-hn-X- Øn sn-ep-øp- kzm-[o-\- sø- p-dn- pw Zp:kzm-[o-\-sØ- p-dn- pw N - sn-bv-xp. an-j N-e- v tbm-k-øn C-hm. Pn-^n tbm-l- m {]-kw- Kn- p. kn.-f. sk-{i- -dn ]m-ã sk-_m-ãy-s A- y- -X-bn Iq-Sn-b k-am-]-\ k-tω-f-\-øn F.-Pn. a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Iv-Sv Iu -kn {S-j-d d-h. F. cm- P k-am-]-\ k-tμ-iw \ -In. sn-dp-h- I -h -j sn-dp-h- : C- ym s]- -t m-kv-xv ssz-h-k-` th-ßq sk -dns -bpw In-fn-am-\q G-cn-b-bp-sS-bpw \yq sse-^v _n-ªn- sk-an- \m-cn-bp-ss-bpw t\-xr-xz-øn sn-dp-h- I -h -j Un-kw-_ 24 ap-x 31 h-sc sn-dp-h- \yq sse-^v sk-an-\m-cn-bn h- v \- S-Ø-s -Spw. sk ip-{iq-j-i d-h. tum. tpm -k Um-\ntb D-Zv-Lm-S-\w sn-øp- I -h -j-\n ]m-ã tpm -k ta-a-\, ]m-ã A-Pn B -Wn, ]m-ã A-\o-jv G-e- m-d, ]m-ã ]n.-kn. sn-dn-bm, ]m-ã h - o-kv F-{_-lmw, ]m-ã _m-_p sndn-bm, ]m-ã kp-tc-jv _m-_p, ]m-ã si. tpm-bn F- n-h h-n- \w ip-{iq-jn- p-i-bpw ]-Ø-\m-]p-cw im-tew thm-bv-kv Km-\ ip-{iqj \n -Δ-ln- p-i-bpw sn-øp-w. sk I -h -j Ip- -d: sf.-]n.kn Ip- -d sk I -sh- -j Un-kw-_ 20 ap-x 24 h-sc Ip- -d B-dp-ap-dn- -S ta-te-xn B-Un-t m-dn-b-øn \-S- pw. sk ]m-ã hn.ssh. txm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sn-øp- I sh -j-\n ]m-ã k-pp am-th-en- -c, ]m-ã. n. Un _m-_p, ]m- à si. sp txm-a-kv Ip-a-fn, sf.]n.kn. ti-c-fm tã- v sk-{i- -dn ]m-ã jn-_p s\-sp-th-en, ]m-ã ^n-en- v ]n. txm-a-kv, ]m-ã t_-_n I-S-º-\m-Sv Xp-S-ßn-b-h ssz-h-h-n-\w ip-{iq-jn- p-w. Xmt_m thm-bn-kv D-Ω- q Km-\-߃- v t\-xr-xzw sim-sp- pw. ss_- _nƒ m- v, s]m-xp-tbm-kw, D-W -Δv tbm-kw,- k -tu kv-iqƒ. ]n.- ssh.-]n.f, tkm-z-cn k-am-p hm -jn-i-ß-fpw D- m-bn-cn- pw.

8 8 ka-im-eni ]{XnI 3 mw t]pv XpS Xhpw A- n-bn-eq-ss-bp- I-S- t]m-i X-s (tdm-am. 14:8; ]nen. 1:21). Xo-bn-eq-sS I-S- p-t]mbm I-Wn-i-am-bpw s]m- -te- - pw, ]-e-xpw sh- p-sh-æo-dm- Ipw, G-sd hn-ß-epw th-z-\-bpw A-\p-`-hn-t - n-h-cpw. F- m A-t mƒ cq-]m- -co-i-c-ww kw- `-hn- pw, tb-ip-hn-s kz- -ambn am-dpw, A-ß-s\ \n-xy-po-hn- X-Øn F-Øn-t -cp-i-bpw snøpw. \-sω C- pw Po-hn- p- h-\m-b tb-ip hn-fn- p- -Xv shdpw {In-kv-Xym-\n-I-fm-bn-cn- p-hm- \- ]n-s -tbm, km- n-i-fpw injy-cp-am-bn-øo-cp-hm-\m-wv (a- Øm. 28:19; A-. 1:8). A- n-bneq-ss ip- o-i-cn- -s -Sp- ss{ikv-x-h-po-hn-xw km- n-po-hn-xhpw in-jy-xz-po-hn-x-hpw X-s. I-Wn-i-am-bpw ss{i-kv-x-h- Po-hn-Xw k-l-\-øn-s Po-hn-Xw X-s. G-sd th-z-\-i-fn-eq-ss, tcm-k-ß-fn-eq-ss, Xn-c-kv-I-c-W-ßfn-eq-sS, th -]m-sp-i-fn-eq-ss H- s I-S- p-t]m-b-t m-gpw ssz-htøm-sv H- n-t - p Po-hn- ]-gb-\n-b-a-øn-se tpm-_v ]-d- - Xv {i- n- m-epw: ""A-ß-sb- pdn- v Rm ti- n-t D- m-bn-cp- p- p. F- m, C-t mƒ F- s I-Æp-Iƒ A-ß-sb Im-Wp- p'' (tpm-_v 42:5). ]-cn-ip- m-fl kv-\m-\-øn-eq-ss A- p-x-tcm-kim- n-bpw hn-sp-x-epw t\-sn im- n-bp-ss-bpw k-am-[m-\-øn-s - bpw ]p-xp-po-hn-xw ]q-in ssz-h- Øn-s D- p X-s I- p-sim- v Z -i-\-ß-fpw, sh-fn-]m-sp-ifpw, {]-h-n-\-ß-fpw A-\p-`-hn- psim- p-t]m-ip- I-cn-kv-am- n- p-iƒ ]-cn-ip- m-flm-hn-s A- n-kv-\m-\-øn-eq-ss I-S- p-t]m- Ip-tºmƒ am-{x-ta kz - -ÿ-\mb ]n-xm-hv ]-cn-]q -Æ-\m-bn-cn- p- -Xp-t]m-se ]q -Æ-X {]m-]n- phm-\pw ssz-h-øn-s hn-ip- n A n-bm-ep kv\m\w ssz-hw tnm-zn- p- -sx- pw 5 mw t]pv XpS p- -Xn-\pw ssz-h-hp-am-bp- \n-c- n-\p am - w sx-fn- p- -Xn- \p-am-wv ssz-h-øn-s ÿm-\m- ]-Xn-Iƒ F- \n-e-bn \mw hnfn- -s - n-cp- Xv. ho-wp-t]m-b a-\p-jy-cm-insb ap-gp-h hn-sp-hn- m-\pw A- \p-{k-ln- m-\pw D- ssz-h-øns kv-t\-l-kv-ar-w-am-b hm- RvO-sb A-h-s X-\-Xm-b {]- Ir-Xn \-sω Hm -Ωn- n- p- p. kphn-ti-jo-i-cn- m ho pw ho- pw \-ap- v I-ev-]-\ e-`n- p- p. ]-t Nn-e-t mƒ \mw X-f - \nan-øw Dƒ-h-en-bp- p. H-cp ]-t \-ap- v e-`n- -a-bv- pw c- bv- p-ap- \-Ωp-sS \-μn Ip-d- - Xm-Imw. {In-kv-Xp-hn-t\m-Sp- \- Ωp-sS kv-t\-lw X-Wp-Øp t]mb-xm-imw. Po-hn-X-Øn-se ]-e Imcy-ß-fn ap-gp-ip- -Xv kp-hn-tij-øn-\p- \-Ωp-sS hn-fn- p a- ß-te - n-t - mw. ]n-xm-hn- -Sp- I-b-dn-t m-ip- -Xn-\p ap - ]p- \-Ωp-sS I -Øm-hn-s A- y h-n- p-iƒ A-t m-gm-wv- \- Ωp-sS Zu-Xy-Øn-s ti-{μ-sø \-sω Hm -an- n- p- -Xv. kp-hn-ti-jo-i-c-w-øn-\p- h-cw A-h-K-Wn- m ]m-sn-. A- Xv {]-tbm-p-\-s -Sp-Øm-Xn-cn- p- -Xp A-\p-k-c-W-t -Sm-Wv. kphn-ti-j-i F- \n-e-bn, ssz-ho-i I-ev-]-\-tbm-Sp- A- \p-k-c-w-bpw ssz-ho-i-zm-\-ønkzm-b-ø-am- p-hm-\pw I-gn-bp-Ibp- q (a-øm. 5:48; 1 ]-t{xm. 1:15,16). ""\mw C-t mƒ ssz-h-øns a- -fm-wv. \mw F- m-bn- Øo-cp-sa- v C-Xp-h-sc-bpw sh-fns - n- n-. F- n-epw H-cp Im-cyw \m-a-dn-bp- p; A-hn-Sp- p {]-Xy- -\m-ip-tºmƒ \mw A-hn-SpsØ-t m-se B-Ipw. A-hn-Sp- v B-bn-cn- p- -Xp-t]m-se \mw A- hn-sp-sø Im-Wp-I-bpw sn-øpw. Cu {]-Xym-i-bp- -h A-hn-Sp- p ]-cn-ip- -\m-bn-cn- p- -Xpt]m-se X-s -Ø-s hn-ip- - \m- p- p'' (1 tbm-l. 3:2,3). tpm -±m-\n h- v ]-cn-ip- mflm-hn-ep- kv-\m-\w kzo-i-cn- v h-n-\w -tlm-jn- pw A- p- X-ß-fpw tcm-k-im- n-bpw hn-sp-xepw \-S-Øn-s m- pw Im -h-cnbn-te- v bm-{x sn-øp-tºm-gm-wv tb-ip-\m-y C-{]-Im-cw ]-d- - Xv ""F-\n-s m-cp kv-\m-\w kzo- I-cn-t - -Xp- v. A-Xn-\m-bn Xo- v-w-xm-]q -Δw Rm Im-Øncn- p- p'' (eq- m. 12:50). ]o-em-tøm-kn-s A-c-a-\- bn Xp-S-ßn-b A- n-bm-ep- kv-\m-\w ]-cy-h-km-\n- p- -Xv Im -h-cn hn-cn-am-dn X-s N- p-t]m-epw X-I - -s - v A-hkm-\-sØ Xp- n c- w-h-sc \- ap- m-bn Nn- n-s m- v, ""F- mw ]q -Øn-bm-bn-cn- p- p'' F- p ]- d- p-sim- v B-flm-hn-s\-t mepw k-a - n- -t m-gm-wv (tbm-l. 19:30). P-dp-k-te-an ]-cn-ip- mflm-hn-\m ]q-cn-x-cm-b A- -kvtxm-e- m-cpw B-Zn-a-ss{I-kv-X-h hn-izm-kn-i-fpw, ]n- o-sv A-\-\ymkn-s ssi-h-bv-]n-eq-ss ]-cn-ip- m-flm-hm \n-d- ]u-temkpw k-l-\-øn-s ]m-\-]m-{xta- n X-ß-fp-sS c- -km- yam-ip- A- n-_-en-bn-eq-ss I-S- p-t]m-b-t m-gm-wv kz- - o-b a- l-xz-øn D-]-hn-jv-S-\m-bn-cn- p- {In-kv-Xp-hn-\p k-ao-]w ]-{ - p tkm-{x-ß-sf hn-[n- p- -hcm-bn ]-{ - p knw-lm-k-\-ßfn D-]-hn-jv-S-cm-b-Xv (a-øm. 19:28). H-cp-h-\n-se ]-cn-ip- m-flmhn-s km- n- y-øn-s A-f-hv A-dn-bp- -Xv A-h k-l-\-øns Xo- q-f-bn-eq-ss I-S- p-t]m- Ip-tºm-gm-Wv (1 ]-t{xm. 4:13, 14). tcm-k-im- n In- n, B-tcm-Kyw t\-sn, \-jv-s-s - B-`-c-W-hpw ]- W-hpw Xn-cn- p-in- n, B-{K-ln- \- tpm-en In- n, \- Po-hn-X-]- m-fn-sb e-`n- p, Ip- n-i-sf-bpw e-`n- p, ÿ-ew hm-ßn, \- ho- Sp-h- p Xp-S-ßn-bp- In- -ep-i-fpss-bpw t\- -ß-fp-sS-bpw I-cn-kvam- n-iv km- y-߃ tiƒ- ptºm-gpw hm-bn- p-tºm-gpw Rm F-t m-sp-x-s tnm-zn- m-dp- v, "ssz-h-ta, C-h tb-ip-hn-s\-{]- Xn F-s - n-epw \-jv-s-am- n-bn- p-t m, k-ln- n- p-t m, C- m- Xm- n-bn- p-t m, iq-\y-h - -cn- n- p-t m' F-s m-s. kp-{]- kn- h-n-\-tlm-j-i-\m-b _n- n {Kmw C-{]-Im-cw ]-d-bm-dp- v, "{]n-b {In-kv-Xym-\n-tb, \o I-cnkv-am- n- m-b-xn ]n- o-sv \n-\- v k-l-\-ß-sfm- p-an-s - p ]- d- m \o-sbm-cp {In-kv-Xym-\ntb A- m F- v'. ]-cn-ip- m-flm-hn-\m Po-hn- Xw \-bn- ]u-tem-kn-s \ - I-en-s km- yw ti- m-epw. "Ah {In-kv-Xp-hn-s Zm-k- m-cmtwm? D- -Ø-s\-t m-se Rm- \pw ]-d-bp- p, Rm Ip-sd- qss sa- -s - Zm-k-\m-Wv. A-hsc- mƒ h-f-sc-tb-sd Rm- A- [zm-\n- p; h-f-sc- q-sp-x Im-cm- Kr-l-hm-kw A-\p-`-hn- p. F-Æa- -hn-[w {]-l-c-ta- p; ]-e-x-h-w a-c-w-h-{ -Øn-e-I-s - p. A- p {]m-h-iyw b-lq-z-cp-ss ssi-ifn -\n- v H- p-ip-d-sb \m -]- Xv A-Sn ho-xw Rm sim- p. aq- p {]m-h-iyw h-sn-sim- v A- Sn- -s - p. H-cn- I-s -dn-bs - p. aq- p {]m-h-iyw I- -e-]- I-S-Øn -s]- p. H-cp cm-{xn-bpw H- s Aw-Ko-I-c-W-hp-am-Wv \-ΩpsS ap-jy-{]-tnm-z-\w. Zu-Xy-\n - h-l-ww Hm-tcm kp-hn-ti-j-i- \pw hn-`n- -am-bn-cn- pw. B-tcm- Kyw \-in- p- -Xn-\m-epw ITn-\- ]o-u-\-øm-epw Nn-e-t mƒ c- - km- n-xz-øm t]m-epw Nn-ecp-sS Po-hn-X-Øn A-h-cp-sS Zu- Xyw t\-c-sø ]q -Øn-bm-Ip- p. ssz-hw sn-øm X- ip-{iq-j bu-δ-\-øn X-s ]q -Øo-Icn- tb-ip-hn-s Im-cy-hpw A- ß-s\-bm-bn-cp- p. a- p Nn-e - v im-co-cn-im-tcm- Ky-Øm-epw a-\x-i- n-bm-epw Zo - L-Im-e ip-{iq-j sn-øm km-[n- p- p. ]-cn-ip- m-flm-hn-s hy- -am-b \n -t±-i-an- m-sx hn-c-an- m-t\m a-s m-cp ip-{iq-j tx-smt\m R-߃ ss[-cy-s -Sn-. ]utem-kv ""\- t]m s]m-cp-xp, (Xs ) Hm- w Xn-sI- p, hn-izm-kw Im-Øp'' (2 Xn-sam-sY-sbm-kv- - 4:7). A-Xp-sIm v "\o-xn-bp-ss In-co-Sw... \o-xn-bp- \ym-bm-[n-]-xn-bmb I -Øm-hp... \ -Ipw'' F- v A-h-\p D-d- p e-`n- p- (2 Xn-sam-. 4:8). H-cp hn-[-øn A-s - n a-s m-cp hn-[-øn-ep- Xym-Kw k- m-c-kp-hn-ti-j-i-cp-ss k-l-bm- {Xn-I-cm-Wv. bm-{x aq-e-ap- o- Ww, G-Im- -X, {]n-b-s - -h-cn \n- p- th -]m-sv, k-l-{]-h - Ø-I-cm-ep- A-kz-ÿ-X, A- kw-xr-]v-x-am-b Po-hn-X km-l-ncy-߃, \n-cm-im-p-\-i-am-b ^-e߃ F- n-h A-h-sc h-e-bv- p- p. a- p {In-kv-Xym-\n-Iƒ B-kz- Zn- p- Nn-e kp-j-k-t m-j߃ t]m-epw D-t]- n- m \- ap- v H-cp-]-t B-lzm-\w D mtb- mw. \-Ωp-sS I -Øm-hn-s X-s a- p th-e- m - p e-`n- ncn- p- h-en-b km-º-øn-i -\- - Iƒ Im-Wp- -Xv \-sω \n-cm-is -Sp-Øn-tb- mw. a-s m-cmƒ B-h-iy-s - n-t m \-Ωp-sS kz- k- - -{]-Im-ctam A- ssz-h-øn-s B-h-iy- {]-Im-c-am-Wv \-Ωp-sS Xym-Kw F- n ""\mƒ-txm-dpw X-s {Iq-iv F-Sp-Øpw-sIm- v'' tb-ip-hn-s\ A-\p-K-an- p- -Xp Iq-Sp-X F- fp- -am-ipw (eq-t m-kv 9:22). X- f-cp-i, sx- n- -cn- -s -Sp-I, ]-cnl-kn- -s -Sp-I F- m F- msw- p tb-ip-hn-\p A-dn-bmw. A-h ""]m-]w H-gn-sI k -Δ-Ønepw \-ap- p Xp-ey-am-bn ]-co- n- -s - -h-\-t{x'' F- v Xn-cp-h-N- \w ]-d-bp- p (F-{_m-b 4:15). Zu-Xy-\n -h-l-w-øn-ep- kphn-ti-j-i-s k-l-\-i- n-bpw ÿn-tcm- m-l-hpw k-a - -Whpw F- m {]-Xn-^-e-ß-fn-epw h- v G- -hpw an-i- -Xv A-h-\p t\- Sn-s m-sp- pw. ""\- v, \- -h-\pw hn-iz-kv-x-\p-am-b Zm-k-t\'' (a- Øm-bn 25:21) F- I -Øm-hns h-n-\-ß-tf- mƒ tiƒ- m B-th-i-`-cn-X-am-b H- pw Cu tem-i-øn-en-. 4 mw t]pv XpS p. C-ß-s\ s^-en-kv-xy H-Xpßn, ]n-s bn-{km-tb- tz-itø- p h- -Xp-an-. i-ap-th-ens Im-e-sØm-s -bpw b-tlm-hbp-ss ssi s^-en-kv-xy - p hntcm-[-am-bn-cp- p-. (1i-ap 7:12,13) C-cp-]-Xp h -jw ap-ºp bn- {km-tb-ey s^-en-kv-xy-sc t\- cn-sp-hm H-cp- -s - n-cp- n-. F- m C-t mƒ ssz-hw X-s h-en-b hn-sp-x A-h- - p shfn-s -Sp-tØ- -Xn-\v A-h-cp-sS i-{xp- -sf A-h-cp-sS F-Xn-sc h-cp-am-dm- n. A- v {]-Xo-Im-fl- I-am-bn A-h b-tlm-h-bp-ss s]- -Iw bp- -`qan-bn sim- ph- p. C-t mƒ A-h ]-c-am - -am-bn ssz-h-øn- -te- p Xncn- p. A- v A-h - v ssz-hw {]-Xo-Im- -I-am-tb D- m-bn-cp- p- p-sh- n C- v ssz-hw A- h - v bm-ym - y-am-bn-øo - p. A- v ap -hn-[n-tbm-ss bp- w-sn-bv-xp. C- m-i-s A-h A-h-cp-sS ]m-]-߃ G- p-]-d- v A-\p-X- ]n- p.- - A- v A-h Z-b-\o-b-ambn ]-cm-p-b-s - p. F- m- C- v ssz-h-øn-s -I-cw A- p- X-I-c-am-bn A-h-sc i-{xp- -fn \n- pw hn-sp-hn- p-i-bpw b-tlmh A-h - p ap-ºm-bn t]m-ip- I-bpw sn-bv-xp. s^-en-kv-xy-cpss ta-ep- bn-{km-tb-ey-cp-ss hn-p-b-sø Xp-S - v i-ap-th cp ]-I-epw I-S-en H-gp-In-\-S- p. Xp-S-sc-Øp-S-sc-bp- bm-{x-iƒ- n-s-bn, \-Zn-I-fn - pw sim- - m-cn -\n- pw kz- - m-cn -\n- pw hn-pm-xo-b-cn -\n- pw F-\n- v A-]-I-S-ß-fp- m-bn. \-K-c- Øn -h- pw hn-p-\-{]-tz-i-øp-h- pw I-S-en -h- pw A-]-I-S-ßfn A-I-s - p. hym-p-k-tlm-zc-cn -\n- p- A-]-I-S-߃- pw Rm A-[o-\-\m-bn. ITn- \m-[zm-\-øn-epw hn-j-a-k- n-ifn-epw \n-c-h-[n cm-{xn-i-fn-se Pm- K-c-W-Øn-epw hn-i- n-epw Zm-l- Øn-epw ]-e-t m-gpw D-]-hm-k- Øn-epw X-Wp- n-epw \- -X-bnepw Rm Po-hn- p. C-h-bv-s - mw ]p-d-ta, k-i-e k-`-i-sf-bpw- Ip-dn- p- F-s D-Xv-I-WvT A- \p-zn-\w F-s A-e- n-s m- pan-cn- p- p'' (2 sim-cn. 11;23-28). {In-kv-Xym-\n-Iƒ temi-sa- ºm-Spw {]-Xn-k- n-iƒ, a -±-\- ߃, ]o-u-\-߃, c- w-nn- ep-iƒ, Xn-c-kv-I-c-W-߃ Xp-Sßn-b-h-bn-eq-sS I-S- p-t]m-ip- Cu Im-e-L- -Øn \m-apw A- h-bp-ss-sb- mw {]-Xym-Lm-X߃ H-cp-X-c-Øn A-s - n a-s m-cp-x-c-øn A-\p-`-hn- psim- n-cn- p-i-bm-w-t m, H-cp A-h-b-hw th-z-\n- p-tºmƒ F- m A-h-b-h-ß-fpw B th-z-\- bn ]- p-sim- p- -Xp-t]m-se (1 sim-cn. 12:12-26). `n- n- p-iq- Sm-sX kv-t\-l-øn-epw sf-iy- Øn-epw G-tIm-Z-c k-tlm-z-c-ßsf-t m-se k-t m-jn- p- -htcm-sp-iq-ss k-t m-jn- pw, th- Z-\n- p- -h-tcm-sp-iq-ss th-z-\n- pw a- p- -h-sc I-gn-h-Xpw B- iz-kn- n- pw i- n-s -Sp-Øn-bpw ]-c-kv-]-cw `m-c-߃ h-ln- pw Xn- -bv- p ]-I-cw Xn- sn-øm-sxbpw ]o-un- n- p- -h-sc i-]n- msx A-\p-{K-ln- p sim- pw a- p- -h-sc I-gn-h-Xpw k-lm-bn- pw \-ap- v H-sØm-cp-an- v H-cp k-`-bm-bn ]-cn-ip- m-flm-hn apt m- p-\o-ßmw (tdm-a. 12:9 21; ^n-en. 3:13,14). ]-g-b Po-hn-X-Ønep- m-b ho-gv-n-i-sf-bpw A-]q - Æ-X-I-sf-bpw hn-kv-a-cn- v \-ΩpsS F- m-am-b I -Øm-hn-s\ F- t m-gpw ap- n I- p-sim- v kz - -am-ip- \n-xy-k-ωm-\-øn- \m-bn \-ap- v {]-bm-ww sn-ømw (^n-en. 3:13,14). F-s - m \- Ωp-sS ]u-c-xzw kz - -Øn-em-Wv (^n-en. 3:20). A- n-bm-ep- kv-\m-\-sø- - n ]-d-bp- c- p kp-hn-ti-j- `m-k-ß-fn-epw ""ho-ip-ap-dw A-hs ssi-bn-ep- v A-h I-fw sh-sn- m- n, tkm-x-ºv A-d- p-cbn ti-j-cn- p-i-bpw ]-Xn-cv si-sm-ø Xo-bn Z-ln- n- p-ibpw sn-øpw'' F-s -gp-xn-bn- p- v. ]-Xn-cp ]m- p- {]-{In-b ip- o- I-cn- X-s. I-cn-kv-am- n-iv \- ho-i-c-w-øn-s h-k- -Im-ew I-gn- p-sh- v F-\n- p txm- p- p, C-\n-bpw i-c-xv-im-e-hpw A- Xn th-\ - m-e-hp-am-wv h-cp- - Xv A-Y-hm C-\n-bp-ap- Im-e- L- w ip- o-i-c-w-øn-s Im-e- L- -am-wv. {In-kv-Xo-b-Po-hn-X-ku-[w D- d- ]m-d-ta ]-Wn-X-h A-hkm-\w h-sc A-Sn-]-X-dm-sX k- ln- p-\n- p-sim- v c- {]m-]n- pw (a-øm. 24:13). ]-co- -I-fpw {]-tem-`-\-ß-fpw D- m-ipw, ]o- U-\-߃ A-`n-ap-Jo-I-cn-t - nh-cpw; F- m a-c-ww-h-sc hniz-kv-x-cm-bn tb-ip-hn-s kv-t\- l-øn H- n-t - p-\n- m \mw hn-p-b-in-co-sw t\-sp-i-bpw A-h-t\m-sSm-Øv B-bn-cn- p-ibpw sn-øpw (sh-fn. 2:10,11; k- o. 91:14). \n-ß-tfm-tcm-cp-ø-tcm-spw lr-z-b-øn ]-cn-ip- m-flm-hns A- n I-S- p-h- v ip- o-icn- p-i-bpw ]-hn-{xo-i-cn- p-ibpw i- -cm- p-i-bpw sn-ø-s F- v B-iw-kn- p-i-bpw {]m - n- p-i-bpw sn-øp- p. hnp-b-øn-te v bm{x snøpi an-kv-s]-bv- pw ti-øn-\pw a- t y H-cp I- p-\m- n. G-_ - - G-k b-tlm-h C-{X-tØm-fw \-sω k-lm-bn- p F- v t] - hn-fn- p. C-cp-]-Xp h -jw ap-ºv bn- {km-tb-ey s^-en-kv-xy-tcm-sp ]- cm-p-b-s - A-tX-ÿ-e-Øm-Wv C-t m-ƒ A-h hn-p-bn- n-cn- p- -Xv. \mw ]-cm-p-b-s - ÿm-\- Øv X-s \-ap- p hn-p-bn- phm I-gn-bp-sa- v Cu `m-kw \- sω ss[-cy-s -Sp-Øp- p. s^-enkv-xy ]-cm-p-b-s - -Xv bn-{kmtb-ey ssz-h-øn-s co-xn-bn Im-cy-߃ sn-bv-x-xp-sim- m- Wv F- k-tμ-i-am-wv C-hn-sS \n- pw e-`n- p- -Xv. hn-p-bw ssz-h-øn \n- p am-{x-am-wv F- v Hm -an- n- p- -Xn-\m-Wv A-hn-sS k-lm-b-øn-s I- v- \m- n A-Xn-\v G-_ - -G-k F- p t]-cn- -Xv. ssz-hw C-{X-tØmfw A-h-sc k-lm-bn- p F- pw A-h ssz-h-øn-s {]-am-w-ßfn \n-e-\n- m ssz-hw A- h-sc Xp-S - m-bn k-lm-bn- psa- pw hn-fn- -dn-bn- p- -Xm-bncp- p A-Xv. A-h ssz-h-sø D-t]- n- v kz- -h-gn-i-fn Imcy-߃ sn-øp-hm Xp-S-ßn-bt mƒ ssz-hw A-h-sc D-t]- n- p-i-bpw ho- pw A-Sn-a-Xz-Ønte- p t]m-hp-i-bpw sn-bv-xp F- pw Hm -Øm sim- mw.

9 9 ka-im-eni ]{XnI hm ØIƒ X- n-s m- p-t]m-b-h - p-th- n... 1 mw t]pv XpS ssl-t m-s-xn D-Ø-c-hn C- S-s]-tS- Im-cy-an-s - v hy- - am- n-b P-Ão-kp-am-cm-b F.-sI.- kn-{in, A-tim-Iv `q-j F- nh-cp-ss s_- v ssh-zn-i- -I-\ymkv-{Xo hr-øn F- n-h sxm-gn A-s - pw Po-hn-X-co-Xn-bm-sW- pw hn-[n-bn Nq- n- m- n. a-x- ]-c-am-b ÿm-\w h-ln- p- -h-cpw a-{ n-am-cpw Fw.-]n-am-cpw Fw.-F.- F-am-cpw A-S- -ap- P-\-{]-Xn-\n- [n-i-fpw A-`n-`m-j-I-cm-bn {]-h - Øn- p- p-s - -hm-z-hpw tim-s- Xn Aw-Ko-I-cn- p. \n-b-am-[ym-]-\- Øn-ep- -h - v am-{x-am-wv A-`n- `m-j-i-cm-bn-iq-sn {]-h -Øn- m A-\p-hmZ-ap- -sx- pw I-\ym-kv- {Xo-I-sf-bpw ssh-zn-i-sc-bpw A- \p-h-zn- m a- p sxm-gn ta-je-i-fn \n- p- -h-cpw A-h-Imi-ap- -bn- p-sa- p-ap- _m Iu -kn-en-s hm-zw tim-s-xn Aw-Ko-I-cn- n-. ssl-t m-s-xn D- Ø-c-hv C- m-cy-øn hy- -X h-cp-øn-bn- p-s - pw kp-{]ow tim-s-xn C-S-s]-tS- Im-cy-an-s - pw P-Ão-kp-am-cm-b F.-sI. kn- {In-bpw A-tim-I `q-j-wpw hy- -am- n. tim-s-xn D-Ø-c-hv A-t\-I - v B-izm-k-am-bn am-dn. A-`n-`mj-I-cm-b ssh-zn-i-cpw I-\ym-kv- {Xo-I-fpw lm-p-cm-ip- an- tikp-i-fpw ]m-h-s - -h-cpw ^o-kv \ -In a- v A-`n-`m-j-I-sc h-bv- m I-gn-bm-Ø-h-cp-am-b-h - pth- n-bm-wv. \n-c-h-[n a-\p-jymh-im-i {]-iv-\-ß-fpw tim-s-xn-bpss {i- -bn sim- p-h-cp-hm C-h - p I-gn- n- p- v. {]-txy- In- v D-Ø-tc- y kw-ÿm-\- ß-fn-se ]m-h-s - P-\-ß-fp-sS {]-iv-\-߃. Iq-Sm-sX, P-bn an- \n-kv-{sn-bp-ss `m-k-am-bpw A- mlw ]-d- p. `o-i-c ]o-un- n- n-. a-cp- pw `- -W-hpw F-Øn- p X- n-cp- p. {]-ta-lw D- mbn-cp- -Xn-\m c- p-h- w A-kp- Jw aq - n- -t m-gpw ssh-zy-klm-bw \ -In. 556 Zn-h-k-Øn- \p- n G-I-tZ-iw 230 A- [n-iw Kp-fn-I-Iƒ X-\n- p X- p. dw-km -am-k-øn t\m-ºp t\m- p- Im-e-Øpw X-\n- p aq- p t\-cw `- -Ww \ -In-bn-cp- psh- pw A-t±-lw Iq- n-t -Øp. "ssz-hw k-xy-am-sw- -Xns Po-hn- p- km- y-am-wp Rm. F-s a-\-kv sx-fn- p X-s -bn-cn- p- p. X-S-hn I-gn- \m-fp-i-sf- p-dn- v H- pw H- fn- -h-bv- m-\n-. F-s tam-n-\- Øn-\m-bn ]-W-tam a-t -sx- nepw X-c-Øn-ep- tam-n-\ {Z-hytam sim-sp-ø-xm-bn A-dn-hn- am-[y-a Iq-Sn- m-gv-n-bn ^m.- tsmw D-gp- m-en ]-d- p. {]- ta-lw aq-ew I-Sp-Ø o-w-ap- m-bn-cp- p ^m. tsmw h-f-sc Ipd- p am-{x-am-wp kw-km-cn- -Xv. X-\n- p th- n {]m -Yn- C- ybn-se ln-μp, ap- nw k-tlm-z-c- m-cpƒ-s -ss-bp- -h-tcm-sp \-μn ]-d-bm-\pw A-t±-lw a-d- n-.' sk I h j dm n: sf.-]n.-kn.-dm n shãv sk 94- m-axv sk I h j s^{_p-hcn 7 11 hsc dm n C n-b- md s]\n-tb {Ku n \S- pw. ]mã si.-si.-sn-dn-bms A[y- -X-bn ]mã txmakv h Kokv, ]mã ]n.-hn.-tpm a-μ-a-cp-xn, si.-f.-amxyp F n-h-c-sßnb IΩ nsb Xnc-s -Sp-Øp. tej-\-߃ Wn- p- p I-dp-I- m : ss{i-kv-x-h {]-kn- o-i-c-w-am-b {In-kv-Xy t^m- kv A-hm -Un-\m-bn te-j-\-߃ -Wn- p- p. {]m-b-t`-z-sa-t\y-b - pw-f-gp-xm-hp- -Xm-Wv. hn-j-bw: ""k-xy-kp-hn-ti-j-hpw B-[p-\n-I {]-h-w-x-i-fpw''. sx-c-s -Sp- -s -Sp- te-j-\-øn-\v \-hw-_-dn \-S- p- {]-txy-i k-tω-f-\-øn Iym-jv A-hm -Uv \ -Ipw. t^m : t{]-jn-x {]-h -Ø-I - v A-`n-`m-j-I-cm-Im-sa- v... 1 mw t]pv XpS ap-dn- p- n X-\n- m-bn-cp- t\-c-ß-fn ]m- p-]m-sn-bpw {]m - Yn- p-am-wv I-gn- n-cp- -Xv. X-Shn-se C-cp- \m-fp-iƒ hn-izmk-sø B-g-Øn ]-Xn- n- phm-\pw ssz-h-tøm-sp Iq-Sp-X A-Sp- m-\p-am-wp {i-an- -Xv. sba-\n-te- p t]m-b-xp X-s sszh-øn-s \n-tbm-kw A-\p-k-cn- m-bn-cp- p. X- n-s m- p t]m-bh - p Iq-Sn th- n {]m -Yn- - W-sa- -Xm-bn-cp- p ssz-hw B- h-iy-s - n-cp- -Xv. A-h-cp-sS a-\wam- -Øn-\p-th- n-bpw \n-c- -cw {]m -Yn- n-cp- p. Zo -L-\mƒ C-Sp-ßn-b ap-dnbn I-gn-tb- n h- -Xn-\m \- S- m t\-cn-b _p- n-ap- p- v. `o- I-c-cp-sS ]n-sn-bn \n- p tam-nn- X-\m-bn H-am-\n-se-Øn-b-t mƒ tsm-a- -s Xq- w 56.5 In-tem B-bn-cp- -Xv h-øn- m-\n-se ]- cn-n-c-w-߃- p-ti-jw c- m-gv- N sim- p 62 In-tem B-bn sa- -s - n- p- v. ssh-zn-i Po-hn-X- Øn-se A- -S- -hpw {]m -Y-\-Ifpw sim- p Zo -L-am-b G-Im- hm-k-øn-\n-s-bn-epw a-t\mss[-cyw \-jv-s-am-bn-s - v A-t±- sx-bp-ap- P-bn k-μ -i-\- Øn-s `m-k-am-bn hn-nm-c-w-ø- S-hp-Im-cm-bn I-gn-bp- -h-sc-bpw A-\ym-b-am-bn X-S-hn-em- -s - h - pw \o-xn-hm-ßn-sim-sp- m A-`n-`m-j-I-cm-b ssh-zn- I - pw I-\ym-kv-{Xo-Iƒ- pw I- gn- n-cp- p.

10 10 ka-im-eni ]{XnI F.-sF. tpm p-ip n si- n-sw ]-Wn-bp- -h-cp-ss I-ønep- H-cp D-]-I-c-W-am-Wv Xq- p-i-. `n-øn si- p-tºmƒ ta-ev- p-ta C-jv- Sn-I Ir-Xy-am-bn- h-bv- p-hm A-Xv D- ]-tbm-kn- p- p. _m-t_ cm-pm-hm-b s\-_q-j-zv-t\-k \-in- n- b-cq-i-tew tz-hm-e-bw ho- pw ]-Wn-bp- -Xn-\v t] -jy cm-pm-hm-b tim-sc-iv I-ev-]- \ ]p-d-s -Sp-hn- -X-\p-k-cn- v B-e-bw ]-Wn-bp-hm {]-hm-k-øn -\n- v a-sßn-h- - B-Zy-kw-L-Øn-s X-e-h-\pw b-lq-zm-cm-pm- - m-cp-ss X-e-ap-d-bn s - -h-\p-am-b- sk-cp- m-t_ B-e-b- Øn-s A-Sn-ÿm-\w C- p. ]-t, b- lq-z- m-cp-ss i-{xp- ƒ t] -jy-bn ]n- o-sv h- cm-pm-hn-t\m-sv ]-cm-xn-s - -Xn-s ^-e-am-bn ]-Wn \n -Øn-h-bv- p- -Xn-\v cm-pm-hv I-ev-]n- p. A-ß-s\ A-t\-Iw h -j-߃ B-e-bw-]-Wn ap- S-ßn- n-s- p-. F- m, \n-߃ B-ebw ]-Wn-bp-I F- v l- m-bn-bpw sk- J-cym-hpw {]-h-nn- -X-\p-k-cn- v A-h ss[-cy-s - v ]-Wn ]p-\-cm-cw-`n- p (F- {km.4:24 5:2; 6:14 15). sk-j-cym-hv 4 : -ssk-\y-øm-e-, i- n-bm-e-, F-s B-flm-hn-\m-et{X F- v ssk-\y-ß-fp-ss b-tlm-h A-cp-fn-s -øp- p. -sk-cp- m-t_-en-s ap-ºn-ep- a-lm-] -Δ-X-ta \o B? \o k-a-`q-an-bm-bn-øo-cpw; A-Xn-\v Ir-] Ir- ] F- B -t m-ss A-h B-Wn- - v (tsm-]v tãm - -A-h-km-\w h-bv- p- I- v) I-b- pw...sk-cp- m-t_-en-s kz- w i-co-c-øn-s B-Ir-Xn-bn A-kw-Xr-]v- X-cm-bn A-Xv ]-cn-l-cn- m- ITn-\-{]-b-Xv-\w snøp- - A-t\-I-cp- v. i-co-cm-ir-xn, \n-dw ap-x-emb-h-sb- - n sn-dp- -Øn ti- hn-a -i-\-hpw ]- cn-lm-k-hpw a-\- n ho-w hn-øp-t]m-se h-f - v kz- w cq-]-hpw \n-d-hpw i-_v-z-hp-sa- mw tami-am-sw- A-]-I -j-xm-t_m-[-tøm-ss A- - ap-j-cm-bn I-gn-bp- B-fp-I-fp- v. ]-t, A- h-cn hn-kv-a-b-i-c-am-b [m-cm-fw I-gn-hp-Iƒ Xncn- -dn-b-s -Sm-sX -In-S- p- p- m-hpw. Z i\w ssz-hw k-t m-jn- p- Xq- p-i- -Iƒ! th n {]-h -Øn- p- -Xn -\n- v hn- p-\n- -h ho- pw ssz-h-ln-xw \n-h - Øn- p- -Xn-\m-bn X-ß-fp-sS D-]-I-c- W-߃ (Xq- p-i- - -t]-\, ssa- v, kw- Ko-tXm-]-I-c-W-߃, Xq-º, Iq- m-en, a-gp, tim-sm-en, sã-x-kv-tim- v, kn-dn- v, I-{Xn-I, I-ºyq- ap-x-em-b-h-sb kq-nn- n- p- p) I-øn-se-Sp- p-tºmƒ kz - w k-t m-jn- p-i-bm-wv. B ssi- I-sf i- o-i-cn- p- -Xn-\m-bn ssz-h- Øn-s B-flm-hv k-zm Pm-K-cn- p-sim- n-cn- pw. F-Xn-cm-bn D-b-cp- F- m {]- Xn-k- n-i-fpw k-a-`q-an-bm-bn-øo-cpw. ssz-hw k-t m-jn- p- -Xv B D-]-I-c- W-ß-fp-sS a-t\m-lm-cn-x-bn-tem km-t - Xn-I ssh-z-kv-[y-øn-tem A-, A-Xv B- cp-ss ssi-i-fn, F- v e- y-øn-\mbn ]n-sn- n-cn- p- p F- -Xn-em-Wv. \- kp-hn-ti-jn- p- -h-cp-ss Im ] -Δ-X-ß-fn F-{X a-t\m-l-cw F- v Xn-cp-sh-gp-Øn ]-d- n-cn- p- -Xv ku-μ-cy B-kzm-Z-I-s ho- -W- Øn a-t\m-l-c-am-bn-cn- -W-sa- n-. ]-t ssz-h-øn-s Im-gv-N-bn A-hcp-sS Im a-t\m-l-c-am-wv. kz- w i-co-c-øn-s B-Ir-Xn-bn A-kw-Xr-]v-X-cm-bn A-Xv ]-cn-l-cn- m- ITn-\-{]-b-Xv-\w sn-øp- - A-t\-Icp- v. i-co-cm-ir-xn, \n-dw ap-x-em-b-hsb- - n sn-dp- -Øn ti- hn-a -i-\- hpw ]-cn-lm-k-hpw a-\- n ho-w hn- Øp-t]m-se h-f - v kz- w cq-]-hpw \nd-hpw i-_v-z-hp-sa- mw tam-i-am-sw- A-]-I -j-xm-t_m-[-tøm-ss A- - ap-j-cm-bn I-gn-bp- B-fp-I-fp- v. ]- t, A-h-cn hn-kv-a-b-i-c-am-b [m-cmfw I-gn-hp-Iƒ Xn-cn- -dn-b-s -Sm-sX -In- S- p- p- m-hpw. \-Ωp-sS \n-d-sø-bpw i-co-c-øn-s cq-]-sø-bpw \mw F-ßs\ Im-Wp- p-sh- -txm, a- p- -h F- ß-s\ Im-Wp- p-sh- -txm A-, ssz- [ym\w ssi Cu B-e-b-Øn-\v A-Sn-ÿm-\-an- n-cn- p- p, A-h-s ssi X-t A-Xv Xo - pw...k -Δ-`q-an-bn-te- pw Du-Sm-Sns - p- b-tlm-h-bp-ss G-gv I-Æv skcp- m-t_-en-s I-øn-se Xq- p-i- I- v k-t m-jn- p- p...(4:6 10)ssZ-h- Øn-s B-flm-hn-s\ kq-nn- n- p- - Xm-Wv G-gv I-Æp-I-ƒ (sh-fn- m-sv 5:6). X-S- -am-bn \n- {]-iv-\-ß-sf-bm-wv a- lm-] -Δ-Xw F- v D-t±-in- -Xv. A-Xv ssz-h-øn-s B-flm-hn-\m k-a-`q-anbm-bn-øo-cpw F- v {]-hm-n-i hn-fn- p-]-d-bp- p (cm-pm-hn-s a-dp-]-sn B- e-bw-]-wn- v A-\p-Iq-e-am-bn- m-wv h- -Xv). - ssz-h-øn-s D-t±-i-߃ \n-h - Øn- m- k-a - n- -s - Hm-tcm-cp-Øsc-bpw ssz-hm-flm-hv i- o-i-cn- pw, A-h-cp-sS ap-ºn-ep- ] -Δ-X-k-am-\-amb X-S- -߃ k-a-`q-an-bm-bn-øo-cp-sa- pw h-n-\w \-sω Hm -Ωn- n- p- p. ]- Wn ]p-\-cm-cw-`n- p- -Xn-\m-bn ss[-cys - v sk-cp- m-t_ Xq- p-i- I-ønse-Sp-Ø-t mƒ kz - w k-t m-jn- p. i-{xp-`-b-hpw, km-l-n-cy-ß-fp-ss k- Ω -±-hpw, a- v {]-Xn-Iq-e-ß-fpw \n-an-øw I-gn- \m-fp-i-fn ssz-h-øn-\ph-øn-s I-Æp-Iƒ F-ß-s\ hn-e-bncp-øp- p-sh- -Xn-\m-Wv {]m-[m-\yw. an- Zym-\y-sc `-b-s - v H-fn- n-cp- v tim-x- ºv sa-xn- p- H-cp `o-cp-hm-bn-cp- Kn- Z-tbm-s\: A- -tbm ]-cm-{i-a-im-en-tb F- m-wvv ssz-hw hn-fn- -Xv (\ym-bm.6). tb-lq-hn-s\ cm-pm-hm-bn A-`n-tj-Iw sn-øm F-Øn-b {]-hm-n-i-in-jy A-h-s\ \m-b-im F- v hn-fn- p-tºmƒ R-߃ F- m-h-cn-epw-h- v B-tcm-Sv F- v tb-lq tnm-zn- p- p, \n-t m-sp-xt \m-b-im F- -h ho- pw ]-d-bp- p (2-cm-Pm.9). ssz-hm-flm-hv \-sω F- v hn-fn- p- p, F-ß-s\ Im-Wp- p F- -Xn-\m-Wv {]m-[m-\yw. ssz-hw \-ΩpsS I-øn-se D-]-I-c-W-ß-fn-epw, \-ΩpsS {]-hr-øn-bp-ss D-t±-i-ß-fn-epw k- t m-jn- p-tam F- -Xn-\m-Wv b-ym - -Øn aq-ey-ap- -Xv. tam-i-bp-ss I- øn-se h-sn-bpw, Zm-ho-Zn-s I-øn-se I- hn-w-bpw, sk-cp- m-t_-en-s I-øn-se Xq- p-i- -bpw t]m-se, ssz-h-w \-Ωnepw, \-Ωp-sS I-øn-se D-]-I-c-W-ß-fnepw, hm-bn-se hm- p-i-fn-epw ssi-ifp-ss {]-hr-øn-bn-epw k-t m-jn- p-ibpw ssz-h-i- n sh-fn-s -Sp-Øp-I-bpw sn-ø-s.

11 11 ka-im-eni ]{XnI hnhml ]c-ky-߃ v 1000 cq] ]c-ky-߃ ssen-t^m-wnepw kzoi-cn pw t^m : acp- - -bn {]kn- o-i-cn- p ]ckyßfpss XpI \nß-fp-ss A- u n \n pw t\cn v _m n AS-bv mw. hnhml ]cky߃ kup-\y-ambn sh_vssk- n {]kn- o-i-cn pw. MARUPPACHA South Indian Bank, Branch : Thiruvalla Account Number: IFSC Code: SIBL RE LOCATE TO DALLAS FOR YOUR DREAM HOUSE!!! CALL REALTOR MATHEW C. SAMUEL SFR, ABR, SRES, SRS, GRI, AHWD cell BEAM REAL, ESTATE LLC WEBB CHAPEL RD DALLAS TX Tel: , Fly from USA kndn-b {InkvXy s]s t mkvxv bphmhv 28 hb- v. akvi- n tpmen snøp- p. c n- -s - v, kv\m\-s v A`n-tjIw {]m]n A\ptbm-Py-cmb bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p (7.30 pm pm) only Syrian Pentacostal boy. Pastors family 25 year 174 cm. White & Handsome. Sound engineer Ministry oriented Ernakulam. The girl must have a pentacostal experience and passion for Lord's work along with the job. Seeking alliance from (Non ornaments wearing) those who working India or aboard. Talent to sing is preferred DOCTORS WANTED MBBS/Specialists doctors are urgently Wanted for a mission hospital in Coochbehar, West Bengal. Attractive Salary, Free accommodation, Food from hospital Canteen. Retired, Junior, Out from Medical college - All committed doctors can apply. Contact immediately : , , or hnev]-\bv v Xncp-h, a\-bv - nd 10 sk v ÿehpw 3200 kvizb ^o v 4 s_uvdqtamsp-iq-snb hospw hnev]-\bv v MATRIMONIALS snss -bn ae-bmfw Bcm-[-\ snss -bn ]pxn-b-xmbn hcp- h-sc ae-bm-fw Bcm-[-\-bn-te v kzm-kxw snøp- p. ÿew Chromepet, Airport \pw Tambaram -Øn\pw \Sp v Church of God (Full Gospel) In India No: 25/2 New colony 13th cross street Chromepet Chennai - 44 Pastor. C.K. Reji SUNDAY CLASS 9-10 AM MALAYALAM WORSHIP 10 AM PM Phone , Mob: MARUPPACHA HOLY LAND TOURS Jordan-Israel-Sinai-Egypt 10 TH FEBRUARY, 2018 s]-s -t m-kv-xv bph-xn t\- gv-kv (27/5'4'') kuzn M.O.H tpmen. Cu am-kw A-h-km- \w \m- n h-cp p. A\p-tbm- Pyam-b s]-s -t m-kv-xv bphm- -fp-ss am-xm-]n-xm- -fn \n- v hn-hmlm-tem-n-\-iƒ -Wn- p- p Im-\-U-bn tpm-en-bp- s]- s -t m-kv-xv bp-hm-hv 28, 5' 11", Wheatish, BBA with Concentration in Finance. A-\ptbm-Py-am-b bp-h-xn-i-fp-ss am- Xm-]n-Xm- -fn \n- pw hn-hmlm-tem-n-\-iƒ -Wn- p- p , NIGHTS & 11 DAYS IN HOLY LAND Contact: Law Office of Mathew Vairamon Dr.Mathew M Vairamon, M.S., LL.M., Ph.D Houston, Texas Attorney & Counselor at Law Accredited General and Family Mediator Notary Practice in Immigration Law, Social Security, Non profit exemption from IRS, Personal injury, Business Law, Contract, Power of Attorney and Wills Phone # Proposals invited from pentecostal parents (T.P.M) for their son (29/170 c.m) B.Tech + M.B.A, working in M.N.C looking for a fair, God fearing and professionally qualified girls s] -t mkvxv bphxn (tnc-a {InkvXy ) 32 hbkv 150 cm M.A M.Phil, BEd, ss{]h v kviqƒ So hnzym- `ym-k-ap- Xpw tpmen-bp- - Xp-amb s]s -t mkvxv bphm- -fpss amxm-]n-xm- fn \n pw hnhm-lm-tem- N\Iƒ Wn- p- p , ^n n cm-pp lqã

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla , Phone: tpm ±m C{k-tb sbcp-itew ]me-kvxo ko\mbn CuPn]vXv bm{x R.N.I. Reg No.67619/97 Postal Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Date of Publication ssz-h-]p-{x-s bpw {]-hm-n-i- m-cp-ssbpw Xn-cp-sh-gp-Øp-I-fp-sSbpw \m- n-eqss... JORDAN ISRAEL PALESTINE EGYPT Departures from USA, UK, CANADA, MIDDLE EAST & INDIA.. Kƒ^v, Ata-cn-, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n pw- t\cn p Sqdp-Iƒ. k`-iƒ pw anj kwl-s\iƒ pw th n {]txyiw ]mt -PpIƒ! \yq-u ln, apw-ss_, _mw q, sim- n F- n-hn-s-ßfn \n pw bm-{xm-kw-l-߃. DS _p- v snøpi Hm Ω-bn kq n- m F{X-sb{X ÿe-ßfpw ImgvN-Ifpw... MARUPPACHA Ph: ,Mob: , bm{x snøp {][m\ ÿe-߃ C{k-tb : t_xvetlw, sbcp-itew, _Y\n, \{k-øv, iacy, Im\, akvz-e, \bow, slt{_m, Xn_-cymkv, sakntzm, ssl^, I tω, tpm, ss Ahohv, spcnt m, Jpw{_m, F Icow CuPn]vXv : m_m, t\mbn_, ko\mbv, Ibvtdm tpm ±m : AΩm, az_, s\t_m Cu bm{x-bpss {]txy-i-x-iƒ tami hmkvzø \msv Zqsc-\n pw Z in s\t_m ] Δ-X-Øn \n pw bm{xmcw`w Keoem S-en t_m p-bm{x tbip tbml- m-\m kv\m\-ta tpm ±m- \Zn- -S-hn kvtxm{x ip{iqj Ipcn-ins hgnsb [ym\-bm{x Acn-a-Xy- m-c tpmk-^ns I d txm -Øn Bcm-[-\bpw I Ør-ta-ibpw ]q Δ ]nxm- - m-cpss I -d-i-fp slt{_m kμ i\w sl Ω KtZm bp w \S- m t]mip sakntzm Xmgvhcbn-eqsS bm{x ^nen- ns ssik-cy-bn kμ i\w sbcp-itew tzhm-ebw \n Ωn- m Xøm-sd-Sp- p ÿew Nmhp-I-S-ense A\p-`-h-߃ bn{k-tb a ƒ XmhfaSn ÿeøp IqSn {]bmww sn -S XocØv cm{xn hn{iaw kqbkv I\m IS p sibvtdm-bn-te v ss\ \Zn-bn I bm{xbpw AØm-ghpw CuPn-]vjy ayqkn-bw, ]nc-anup-iƒ, kv^nßvkv, tpmk^pw adn-bbpw tbip p- p-ambn Hfn p ]m Ø ÿe-߃.. Website : Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

UCM DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE PRESENTS SEASON

UCM DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE PRESENTS SEASON UCM DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE PRESENTS BECOME A SEASON SUBSCRIBER! Dh m wh ym : UCM Dm f Th D Uvy f C M PO Bx 800 M 113 Wbg, MO 64093 A Cv Sy M A bb, y y k F bf h bx ff. T v y k f F g wh y k, h f h

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

TESA IP40 protection against dust (TLC) Connector for a forward thinking approach to your overall quality control system

TESA IP40 protection against dust (TLC) Connector for a forward thinking approach to your overall quality control system V : 30.0.20 P x VA www.p. V 22 - EN N P p k, Cp y w A V IP0: A IP0, E b p y, y 7, E! P I v p b A E k w p b f 3 p, w IP7, w-c p. A b PC k w EA IP7 B IP7 p q - I EA Lk C (LC) f fw k pp y v qy y A w y w p

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

What areas are affected? Bucklands. Beach. Eastern. Beach. Half Moon Bay. Mellons. Bay. Howick. Highland. Cockle Bay. Park. Shelly. Botany Downs.

What areas are affected? Bucklands. Beach. Eastern. Beach. Half Moon Bay. Mellons. Bay. Howick. Highland. Cockle Bay. Park. Shelly. Botany Downs. ? F S cb c w v w b w. c b vc w b c. ffc? w f c b w? Y b vc c I c b w c vc f vw vw w fqc, w 1. v w 2, wc fw b fqc b cc j c. Y Nw b Nw b Nw b c P w S c P c w P S P b O O 2: w P 3: f b f c, cc wb f f w v

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

SPACE TYPES & REQUIREMENTS

SPACE TYPES & REQUIREMENTS SPACE TYPES & REQUIREENTS 2 Fby 2012 Gys Sh Typ: K E H 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Ajy D (Hh Sh) F A Dsps Th fs f phys hs vv sps f h hhy fsy f vs. Phys s hf w fss wss hh vy hy-bs s f hhy fsy hs. Gy sps sh

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

2014 CANADIAN SURF LIFESAVING CHAMPIONSHIPS PROGRAM

2014 CANADIAN SURF LIFESAVING CHAMPIONSHIPS PROGRAM 2014 CANAIAN URF LIFEAVING CHAMPIONHIP PROGRAM Lv Lv vy b v, w,, w Lv y w k Lv z by I Oy C (IOC) Cw G F T IOC z I L v F (IL) w v v IL N Mb Oz v b v T Lv y v by v C I Lv W C z I L v F Cw Lv C z Ry L v y

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6 P 1 P 2 y sd fx s d fsh z ys P 3 P 4 my, ms, m, m, m, m P 6 d d P 7 m y P 5 m m s P 10 y y y P 8 P 9 s sh, s, ss, sd sds, s, sh sv s s P 11 s P 12,, m, m, m,, dd P 13 m f m P 18 h m s P 22 f fx f fsh fm

More information

Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics.

Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics. Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics. I. Review: Comparison of ionic and molecular compounds Molecular compounds Ionic

More information

The Periodic Table of Elements

The Periodic Table of Elements The Periodic Table of Elements 8 Uuo Uus Uuh (9) Uup (88) Uuq (89) Uut (8) Uub (8) Rg () 0 Ds (9) 09 Mt (8) 08 Hs (9) 0 h () 0 Sg () 0 Db () 0 Rf () 0 Lr () 88 Ra () 8 Fr () 8 Rn () 8 At (0) 8 Po (09)

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1225 Exam I John I. Gelder February 4, 1999 Name KEY TA's Name Lab Section Please sign your name below to give permission to post your course scores on homework, laboratories and exams. If you do

More information

THE ROOST. Thanks, Brad. Sad faced hurdy-gurdy girl, City of cobbles, Where the muddy Meuse Marks cathedral floors With fingers of flood.

THE ROOST. Thanks, Brad. Sad faced hurdy-gurdy girl, City of cobbles, Where the muddy Meuse Marks cathedral floors With fingers of flood. THE ROOST H f Bg, vy, b kw w--y f b cc. Hwv b cgz, g g, f y f p, w kw cy. W p cfy w pc bg pb cp w Uvy f Lg. H y w f c c f f Lg' b Fcp p (W pb pc fg F p 2007 fw cp vb f $6.50) Sc bg pb Lg I g I g c p I

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3 - - - - ff ff - - - - - - B B BB f f f f f f f 6 96 f f f f f f f 6 f LF LZ f 6 MM f 9 P D RR DD M6 M6 M6 M. M. M. M. M. SL. E 6 6 9 ZB Z EE RC/ RC/ RC/ RC/ RC/ ZM 6 F FP 6 K KK M. M. M. M. M M M M f f

More information

CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models

CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models CHEM 130 Exp. 8: Molecular Models In this lab, we will learn and practice predicting molecular structures from molecular formulas. The Periodic Table of the Elements IA 1 H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 3 5

More information

elegant Pavilions Rediscover The Perfect Destination

elegant Pavilions Rediscover The Perfect Destination Pv Rv T Pf D W... T O Lv! Rv p f f v. T f p, f f, j f f, bw f p f f w-v. T f bk pv. Pv w b f v, pv f. W, w w, w f, pp w w pv. W pp v w v. Tk f w v k w w j x v f. W v p f b f v j. S f f... Tk Y! 2 3 p Pv

More information

Fuzzy Reasoning and Optimization Based on a Generalized Bayesian Network

Fuzzy Reasoning and Optimization Based on a Generalized Bayesian Network Fuy R O B G By Nw H-Y K D M Du M Hu Cu Uvy 48 Hu Cu R Hu 300 Tw. @w.u.u.w A By w v wy u w w uy. Hwv u uy u By w y u v w uu By w w w u vu vv y. T uy v By w w uy v v uy. B By w uy. T uy v uy. T w w w- uy.

More information

NAME: SECOND EXAMINATION

NAME: SECOND EXAMINATION 1 Chemistry 64 Winter 1994 NAME: SECOND EXAMINATION THIS EXAMINATION IS WORTH 100 POINTS AND CONTAINS 4 (FOUR) QUESTIONS THEY ARE NOT EQUALLY WEIGHTED! YOU SHOULD ATTEMPT ALL QUESTIONS AND ALLOCATE YOUR

More information

- n-bmbn \ap v hf-cm Ignbpw

- n-bmbn \ap v hf-cm Ignbpw sszh-` - n-bb - p v h n- n- p- p. kp`m. 1027 hnizmkw sim v hn-\s kv] in- Ww - Be- pg VOLUME 3 ISSUE 10 PAGE 12 Rs 5 KERMAL/2013/50525 sszh-øn\v Ah-KW - n- m ] mø Bflo-bi - - n-bmbn \ap v hf-cm Ignbpw?

More information

Remote Sensing Applications for the Historic Environment

Remote Sensing Applications for the Historic Environment m S App H Em L H Em m S 4 C B P m k m m. B m S App H Em L H Em m S 4 m C A Im H Em. B m m H Lp U S D m S C U P m k B m S App H Em L H Em m S 4 m A m A W k? A pp :. Tpp. Px. mk.. S S mk.. Cp S mk B m m

More information

Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29,

Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29, Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29, 2013 email IMPORTANT: On the scantron (answer sheet), you MUST clearly fill your name, your student number, section number, and test form (white cover

More information

Help us transform the Central Suburbs bus network Tell us what you think

Help us transform the Central Suburbs bus network Tell us what you think Hv F p p 1 p 2 p 3 b pp cg p f vc pg 5 6 Cc f vc f pg 3 T v: Fp fbc f pg 8, fbc f AT.gv.z/NN c f AT.gv.z/NN? C v ( pg 4) c (09) 366 6400. Hp f C Sbb b T Fbc p f 1 Ocb 10 Dcb 2015 vg pbc p f Ac f fg Ac

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34.

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34. .. - 2-2009 [661.87.+661.88]:543.4(075.8) 35.20:34.2373-60..,..,..,..,.. -60 : /... ;. 2-. : -, 2008. 134. ISBN 5-98298-299-7 -., -,,. - «,, -, -», - 550800,, 240600 «-», -. [661.87.+661.88]:543.4(075.8)

More information

Made the FIRST periodic table

Made the FIRST periodic table Made the FIRST periodic table 1869 Mendeleev organized the periodic table based on the similar properties and relativities of certain elements Later, Henri Moseley organized the elements by increasing

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

Chemistry 126 Final Examination, Prof. Hanson, May, Section B or D (circle one) Seat Coordinate Name

Chemistry 126 Final Examination, Prof. Hanson, May, Section B or D (circle one) Seat Coordinate Name Chemistry 126 Final Examination, Prof. Hanson, May, 2004 Section B or D (circle one) Seat Coordinate Name DO NOT OPEN THIS EXAM UNTIL INSTRUCTED TO DO SO Each asterisk () is 5 points. There are 40 s, for

More information

Jacob Moves To Egypt Genesis 45:17-50:26

Jacob Moves To Egypt Genesis 45:17-50:26 Lesson 033 Jacob Moves To Egypt Genesis 45:17-50:26 MEMORY VERSE ROMAN S 8:28 And w e know that all things w ork together for good to those w ho lov e God, to those w ho are the c alled ac c ording to

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

Fall 2011 CHEM Test 4, Form A

Fall 2011 CHEM Test 4, Form A Fall 2011 CHEM 1110.40413 Test 4, Form A Part I. Multiple Choice: Clearly circle the best answer. (60 pts) Name: 1. The common constituent in all acid solutions is A) H 2 SO 4 B) H 2 C) H + D) OH 2. Which

More information

9/20/2017. Elements are Pure Substances that cannot be broken down into simpler substances by chemical change (contain Only One Type of Atom)

9/20/2017. Elements are Pure Substances that cannot be broken down into simpler substances by chemical change (contain Only One Type of Atom) CAPTER 6: TE PERIODIC TABLE Elements are Pure Substances that cannot be broken down into simpler substances by chemical change (contain Only One Type of Atom) The Periodic Table (Mendeleev) In 1872, Dmitri

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

SOUTH. Bus Map. From 25 October travelsouthyorkshire.com/sbp

SOUTH. Bus Map. From 25 October travelsouthyorkshire.com/sbp SOUT SFFIL u Mp F Ocb 1 N Sff p vb f Tv Su Y If Sff vuc/sp Sff u Pp - v Sff Sff u Pp cu w pv u w: u p bu w b vu c f u-p v Fqu vc ub f u Fw u c bu w w f cc v w cv f? 3 f-p p Sff bu Ipv cu fc b up % 0,000

More information

Chemistry Standard level Paper 1

Chemistry Standard level Paper 1 Chemistry Standard level Paper 1 Thursday 12 May 2016 (morning) 45 minutes Instructions to candidates Do not open this examination paper until instructed to do so. Answer all the questions. For each question,

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

7. Relax and do well.

7. Relax and do well. CHEM 1215 Exam II John II. Gelder October 13, 1999 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 5 different pages. The last page includes a periodic table and a solubility

More information

Chapter 30 Design and Analysis of

Chapter 30 Design and Analysis of Chapter 30 Design and Analysis of 2 k DOEs Introduction This chapter describes design alternatives and analysis techniques for conducting a DOE. Tables M1 to M5 in Appendix E can be used to create test

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

Chapter y. 8. n cd (x y) 14. (2a b) 15. (a) 3(x 2y) = 3x 3(2y) = 3x 6y. 16. (a)

Chapter y. 8. n cd (x y) 14. (2a b) 15. (a) 3(x 2y) = 3x 3(2y) = 3x 6y. 16. (a) Chapter 6 Chapter 6 opener A. B. C. D. 6 E. 5 F. 8 G. H. I. J.. 7. 8 5. 6 6. 7. y 8. n 9. w z. 5cd.. xy z 5r s t. (x y). (a b) 5. (a) (x y) = x (y) = x 6y x 6y = x (y) = (x y) 6. (a) a (5 a+ b) = a (5

More information

2. T H E , ( 7 ) 2 2 ij ij. p i s

2. T H E , ( 7 ) 2 2 ij ij. p i s M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L Y S I S O F T E M P E R A T U R E D I S T R I B U T I O N I N C O M P O S I T E P L A T E S D U R I N G T H E R M A

More information

CHEM 108 (Fall-2003) Exam Final (100 pts)

CHEM 108 (Fall-2003) Exam Final (100 pts) CHEM 108 (Fall-2003) Exam Final (100 pts) Name: -------------------------------------------------------------------------------, SSN -------------------------------- LAST NAME, First (Circle the alphabet

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th n r t d n 20 0 : T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l

More information

Prayer. Volume III, Issue 17 January 11, Martin Luther King Jr. Prayer. Assumption Catholic School 1

Prayer. Volume III, Issue 17 January 11, Martin Luther King Jr. Prayer. Assumption Catholic School 1 Vm III, I 17 J 11, 2017 TROJAN NEW W Rpb Cz, E Cmm, L L L, d A Ch wh bd mm d mk p. P M Lh K J. P Gd h h h Am d A h wd, W w h h hh w; w whh M w h bh. A w whh h h wd w B h wd pwh, Ad h p p hk. A w whh m

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

FULL PRESCRIBING INFORMATION

FULL PRESCRIBING INFORMATION HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION T gg f G f ffv S f pbg f f G G (p p j) INJECTION, GEL f INTRAMUSCULAR SUBCUTANEOUS I US Appv: 192 ---------------------------------------INDICATIONS AND USAGE ---------------------------------------

More information

STANDARDISED MOUNTINGS

STANDARDISED MOUNTINGS STANDARDISED MOUNTINGS for series 449 cylinders conforming to ISO 21287 standard Series 434 MOUNTINGS CONFORMING TO ISO 21287 - ISO 15552 - AFNOR NF ISO 15552 - DIN ISO 15552 STANDARDS applications Low

More information

Modified from: Larry Scheffler Lincoln High School IB Chemistry 1-2.1

Modified from: Larry Scheffler Lincoln High School IB Chemistry 1-2.1 Modified from: Larry Scheffler Lincoln High School IB Chemistry 1-2.1 The development of the periodic table brought a system of order to what was otherwise an collection of thousands of pieces of information.

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

Erlkönig. t t.! t t. t t t tj "tt. tj t tj ttt!t t. e t Jt e t t t e t Jt

Erlkönig. t t.! t t. t t t tj tt. tj t tj ttt!t t. e t Jt e t t t e t Jt Gsng Po 1 Agio " " lkö (Compl by Rhol Bckr, s Moifi by Mrk S. Zimmr)!! J "! J # " c c " Luwig vn Bhovn WoO 131 (177) I Wr Who!! " J J! 5 ri ris hro' h spä h, I urch J J Nch rk un W Es n wil A J J is f

More information

HEAGAN & CO., OPP. f>, L. & W. DEPOT, DOYER, N. J, OUR MOTTO! ould Iwv ia immediate vltlui. VEEY BEST NEW Creamery Butter 22c ib,

HEAGAN & CO., OPP. f>, L. & W. DEPOT, DOYER, N. J, OUR MOTTO! ould Iwv ia immediate vltlui. VEEY BEST NEW Creamery Butter 22c ib, #4 NN N G N N % XX NY N Y FY N 2 88 N 28 k N k F P X Y N Y /» 2«X ««!!! 8 P 3 N 0»9! N k 25 F $ 60 $3 00 $3000 k k N 30 Y F00 6 )P 0» «{ N % X zz» «3 0««5 «N «XN» N N 00/ N 4 GN N Y 07 50 220 35 2 25 0

More information

Mains LasagneAlForno LinguineCarbonara PenneGorgonzolawithRocket VPenneSorrentino(Addchickenfor 1) VLasagneVerdura

Mains LasagneAlForno LinguineCarbonara PenneGorgonzolawithRocket VPenneSorrentino(Addchickenfor 1) VLasagneVerdura EyBMnu AbMn-S FOnbf6pm 2Cu 3 3Cu 6 S VTmnm VTmnm VMuhmbknmnh whwhupu VMn VMuhmng VCbbn VGB VGBM VGBM VBuh Mn LgnAFn LngunCbn PnnGgnwhRk VPnnSnnAhknf VLgnVu VAubgnPmgn VAubgnPmgn CnnnVuSpnhGgn LngunBgn

More information