aounb ao v P\phcn 19\v

Size: px
Start display at page:

Download "aounb ao v P\phcn 19\v"

Transcription

1 FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue November-December maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss P-\-d I h -j P-\p-h-cn h-sc Ip- º-\m-Sv \-S- pw. I -h -j-\p apt m-sn-bm-bn ap h -j-ß-fn-te- Xp t]m-se H-cm-gv-N \o- p \n - p- D-]-hm-k D-W -Δp tbm-kß-fpw A-tX ]- -en \-S- p-sa- v k-`m-t\-xr-xzw ]-{X-k-tΩ-f-\- Øn A-dn-bn- p. Xn-cp-h- -bn- \-S- ]-{X-k-tΩ-f-\-Øn {]-kn- U v ]m-ã tp- -_v tpm, ssh-kv {]-kn-u v ]m-ã hn- tpm-k-^v, P-\-d sk-{i- dn d-h. tum. si.-kn. tpm, tpm. sk-{i- -dn ]m-ã txm-a-kv ^n-en- ]min-ÿm-\n Xq- p-i-b-dn \n- p c- -s]- B-kn-b-bv- v bp.f-kn cm-{ o-bm`-bw \ -I-W-sa- v sk-\- si n: {In-kvXo-b hn-izm-k- Øn-s t]-cn ]m-in-ÿm-\n Xq- n sim-e-bv - p hn-[n-bv - -s v, P-bn-en I-gn- n-cp- B-kn-bm _o-_n-sb cm-{ o-b k-ω -±-߃s m-sp-hn hn- -b-bv- p-hm Xocp-am-\n- p-sh- nepw C-h-cp-sS Poh-\p `oj-wn \n-e-\n - p- km-l-n-cy-øn bp-f-kn C- h - v cm-{ o-b A`-bw \ -I-Wsa- p si p- n-bn \n- p- dn- ]-ªn- sk-\- dm v t]mƒ v, {S-j-dm k-pn t]mƒ F- nh kw-_- n- p. ""hn-iz-kn- m \o ssz-h-øns a-l-xzw Im-Wpw'' F- -Xm-Wv I -h -j Xow. I -h -jt\m-s-\p-_- n- v Xn- -fm-gv-n cm- {Xn-bn {]-ap-j s]-s -t m-kv- Xv k-`-ifpss t\-xm- ƒ ]-s - Sp- p-i-bpw e-lp k-tμ-i-߃ \ -Ip-I-bpw sn-øpw. snm-δm-gv-n ]-I sl-t{_m ss_-_nƒ tim-tf-pv {Km-Up-th-j, hym-gmgv-n tkm-z-co k-tω-f-\w, sh- n D- -bv- v ti-jw hn-tz-i a-e-bm-fo k-tω-f-\w. i-\n cm-hn-se t m- _ ao-un-b ao- v, ssh-ip-t -cw Akw-ªokv Hm^v tkmuv P\-d I h j Hcp- -߃ Bcw-`n- p ]p-\-eq : A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Iv-Sv P-\- d I -h -j P-\p-h-cn 8 13 h-sc ]p-\-eq F.Pn I -h j {Ku- n \-S- pw. 8 mw Xob-Xn ssh-in- v 6 a-wn- v k-`m kq- {]- v d-h. tum. ]n.-f-kv. ^n-en- v D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. Xr-iq, F- d-wm-ip-fw, C-Sp- n, tim- -bw, B- e- p-g, ]-Ø-\w-Xn-, sim- w, Xncp-h-\- -]p-cw Pn- -I-fn-em-bn 53 sk- -\p-i-fm-wv A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv a-e-bm-fw Un-kv-{Sn-Iv- Sn-\p- -Xv k-`-i-fn \n- mbn t] I -h -j-\n hn-hn-[ tbm-k-ß-fn kw-_- n- pw. 9,10 Xo-b-Xn-I-fn cm-hn-se 9 ap-x ssh-in- v 5h-sc ip-{iq-j- I- m - m-bn sk-an-\m \-S- Øpw. 11 mw Xo-b-Xn sh- n-bm-gv- N cm-hn-se an-j k-tω-f-\-hpw D- -I-gn- v Hm -Un-t\-j ip- {iq-j-bpw \-S- pw. 12\v (i-\n) cmhn-se k-t -kv-iqƒ k-tω-f-\- hpw D- -I-gn- v bp-h-p-\ (kn.- F) k-tω-f-\-hpw \-S- pw. Rm-bdm-gv-N cm-hn-se 9\v B-cw-`n- p- kw-bp- -k-`m-tbm- -K-tØm-sS I -h -j k-am-]n- pw. d- h.]n.-f-kv. ^n-en- v k-am-]-\ k- tμ-iw \ -Ipw. d-h.g-{_-lmw txm-a-kv (sn-ss ), d-h. tpm k h -Ko-kv (_mw- q ), d-h. tpm - v ]n. Nm-t m, d-h. tum. ]n.-f-kv. ^n-en- v, d-h. Sn.-sP. kmap-h, F-Iv-kn-Iyq- o-hv I-Ωn- n Aw-K-߃ F- n-h-cpw hn-hn-[ tbm-k-ß-fn ip-{iq-jn- p-w. {]-knu v {Sw]n-t\m-Sm-h-iy-s - p. F- p-h -jw ap -]v A-d-Ãp sn-ø-s - v h-[-in- bpw Im-Øp I-gn- n-cp- B-kn-bm-sb (53) kp-{]ow tim-s-xn-bm-wv hn- -bv- m D-Ø-c-hn- -Xv. \-hw-_ 7 \v C-h kz-x-{ bm- -s p. ]m-in-ÿm-\n C-hcp-sS Poh-\p `o-j-wn-bp- -Xm-bn `-b-s -Sp- p-sh- v {Sw-]n-\-b- I- Øn t]mƒ ]-d p. B-kn-bmbp-sS a-c-w in- H-gn-hm- p- - Xn-\p th- n Xm hm-zn- n-cp- psh pw t]mƒ ]-d p. F p-sim w {In-kvXo-b hn-izmk-øn-s t]-cn ]min-ÿm P-bn-en ]-ou-\w A-\p-`-hn-t - n h- C-h-scbpw C-h-cp-sS Ip- Spw-_mw-K-ß-sfbpw k-lm-bn- p- -Xn-\pw, bp-f-kn-te- v sim- ph-cp- -Xn-\p-ap- Nn-e-hp-Iƒ- p ^- v cq-]o-i-cn- p-hm a-x-t\-xm- m-tcm-sv B-h-iy-s - n- ps pw t]mƒ ]-d p. A- p Ip- n-i-fp-ss am-xm-hm-wv Bkn-b _o_n. bp-h-p-\-k-t -kv-iqƒ k-tω-f- \w F- n-h-bpw \-S- pw. Rm-bdm-gv-N cm-hn-se F- n-\v B-cw-`n- p- Xn-cp-h-Øm-g ip-{iq-j-bn ]- Xn-\m-bn-c-߃ ]-s -Sp- pw. I h -j-\v ]-s -Sp- p- F- m-h - pw `- -Ww \ -Ip- -Xn-\p- {I-ao-I-c-W-߃ sn-bv-xp h-cp- p. k-kym-lm-c-am-bn-cn- pw \ -Ip- - Xv. P-e-{]-f-b-Øn-s -bpw a- pw ]- m-ø-e-øn Nn-e-hp Np-cp- nbp- I -h -j-\m-bn-cn- pw \- S-Øp-I-sb- pw `m-c-hm-ln-iƒ A- dn-bn- p. ]-ªn-kn- n I -ho-\-dmbn Fw.-hn. ^n-en- pw tpm-pn sf- v am-xyq-kpw {]-h -Øn- p- p. C{ktb knhnenb kns\xntc lamkv AXn{Iaw: bp.fkv {]tabw bp.f X n hm-jn-mv-s : C-{k-tb kn-hnen-b -kn-s\-xn-sc `o-i-c kw-l- S-\-bm-b l-am-kv \-S-Øp- A- {I-a-ß-sf A-]-e-]n- p sim- v bpss\- -Uv \m-j -kv P-\-d A- kw-ªn-bn, bp-f-kv A-h-X-cn- n- {]-ta-bw aq- n c- p `q-cn-]- w e-`n- m-xn-cp- -Xn-s\ Xp-S - v ]-cm-p-b-s - p. Un-kw-_ 6 hym-gm-gv-n-bm-wv {]-ta-bw N - -bvs -Sp-Ø-Xv.193 Aw-K A-kw-ªn- sf.]n.kn t m_ aounb ao v P\phcn 19\v Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s t m-kv-xp ssz-h-k-`-bn-se am-[ya {]-h -Ø-I-cp-sS-bpw F-gp-Øp- Im-cp-sS-bpw B-tKm-f-X-e kw-k-aw 2019 P-\-h-cn 19\v i-\n-bm-gv-n cmhn-se Ip-º-\m-Sv I -h -j-t\m- S-\p-_- n- v P-\-d Iu -kn lm-fn \-S- pw. k-tω-f-\-øn B-Œnw-Kv snb- -am ]m-ã kmw-ip- n Nmt m \n-e-ºq A- y- -\m-bn-cn- pw. sf.-]n.kn P-\-d sk-{i- dn ]m-ã si.kn tpm D-Zv-Lm- S-\w \n -h-ln- pw. sk- p-e ta- J-e-bn \n- pw {]-ap-j-cm-b-h-sc Iq-Sm-sX sf.]n.kn P-\-d {]- kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm, A-hm -Uv tp-xm-hv kn.hn.- am-xyp F- n-h ap-jym-xn-yn-iƒ B-bn-cn- pw. sf.]n.kn-bn-se P- \-d, kw-ÿm-\ X-e-ß-fn-seap -\n-c t\-xm- ƒ B-iw-k-Iƒ t\-cpw. ti-c-f-sø Iq-Sm-sX a- v kwÿm-\-ß-fn- \n- pw A-ta-cn-, Im-\-U, Cw- - v, Hm-kv-t{S-en-b, Kƒ-^v cm-py-ß-fn- \n- pw {]-Xn- \n-[n-iƒ ]-s -Sp- pw. tijw t]pv 4 ]n.kn.f.f.si abman: Hm sse cpnkvt{sj ssm-d-t m: 2019 Pq-sse 4 7 h- sc a-bm-an F-b -t]m - v I -h j sk -dn \-S- p- 37- m-a- Xv ]n.kn.f.f.si tim -{^ kn-s Hm -sse c-pn-kv-t{s-j sh-_v-ssk- v D-Zv-Lm-S-\w \m-j- W I -ho-\ ]m-ã ]n ]n sn-dn-bm l- n-t{km-hv (ss-iv-k- v): D- `- -W-k-a-b-Øv ]-c-ky-am-bn {]m - n- p- -Xn-\v G -s -Sp- Øn-bn-cp- hn-e- v l- n-t{km-hv an-un kv-iqƒ A-[n-Ir-X ]n h-en- p. sk-]v- w-_-dn A-]-I-S- Øn ]-cn-t - k-l-]mtn- v th- n {]m - n- p- -Xn-\v F- mw m-kv hn-zym - n-\n-bm-b l- m A-e D- `- -W-k-a-b-Øv a- v si.kn.tpm \n -Δ-ln- p. ssmtdm-t m k-tbm tkm-kv-] A- kw-ªn k-`m-lm-fn \-S- {]- tam-j-w tbm-k-øn \m-j- W sk-{i- -dn hn-pp txm-a-kv, \m-j-w {S-j-dm _n-pp tpm - Pv F- n-h ]-cn-]m-sn-iƒ hn-i-zn- I-cn- p. F- sh-_v ssk- n-eq-ss Un-kw-_ 31 -\-Iw c-pn-ã sn-øp- -h - v ku-p-\y \n-c- p-iƒ e-`y-am-ipsa- v `m-c-hm-ln-iƒ A-dn-bn- p. ]m-ã si.kn.tpm ^v-tfmdn-u (\m-j-w I -ho-\ ), hn- Pp txm-a-kv Um-f-kv (\m-j-w sk-{i- -dn), _n-pp tpm - v Im- \-U, (\m-j-w {S-j-d ), C- hm.{^m- v-fn G-{_-lmw H -emt m (\m-j-w bq-øv tim -Unt\- ), kn-ã A-\p Nm-t m (te-uo-kv tim -Un-t\- ) F- nh-c-s-ßp- `-c-w k-an-xn-bm-wv se - a-bm-an tim -^-d -kn- \p t\-xr-xzw \-ev-ip- -Xv. ]ckyambn {]m n p Xn\v hnzym niƒ v G s SpØnbncp hne v ]n hen p hn-zym - n-i-sf -Wn- -Xn-\m-Wv kv-iqƒ A-[n-Ir-X-sc {]-tim-]n- n- -Xv. {]n -kn- en t{^m-ãv hn- Zym - n-i-sf k-ao-]n- p C-\n ap- X C-hn-sS B-h -Øn- -cp-sx- v ap- -dn-bn- v \ -Ip-I-bm-bn-cp- p. F- m ^-Ãv en-_ - n C - Ãn- yq- v hn-zym - n-iƒ- v th- n cw-k-øv h-cn-i-bpw, kv-iqƒ {]n kn- m-fn-s \-S-]-Sn hn-zym - n-ifp-ss au-en-im-h-im-i-øn-t -ep- I-S- p-i-b- -am-sw- pw, \-S-]-Sn ]n h-en- -W-sa- v B-h-iy-s - Sp-I-bpw sn-bv-xp. C-Xv kw-_- n- v {]n -kn- m-fn-\v I-Ø-b- -Xn-s\ Xp-S - m-wv Xo-cp-am-\w ]n -h-en- p- -Xn-\v {]n -kn- m \n -_- n-x-\m-b-xv. kv-iqƒ A-[n-Ir-Xcp-sS \-S-]-Sn-sb hn-zym - n-i-fpw am-xm-]n-xm- -fpw A-`n-\-μn- p. X - w H-gn-hm-b-Xn C-cp Iq- cpw kw-xr-]v-x-cm-wv. bn 87 cm-py-߃ A-\p-Iq-en- p. 57 t] F-Xn -Øpw thm- p sn-bv- X-t mƒ 33 Aw-K-߃ thm-s -Sp- n \n- pw am-dn-\n- p. bp-f A-kw-ªn-bn l-am-kn-s\-xn-sc bp-f-kv sim- p-h- {]-ta-bw ]- cm-p-b-s -Sp- -Xv N-cn-{X-Øn-em-Zyam-bm-Wv. ss]-im-nn-i A-{I-a-߃-s - Xn-sc \n-߃ {]-I-Sn- n- \n-»- -X, \n-ß-fp-ss X-\n-\n-dw shfn-s -Sp-Øp- -Xm-sW- v thm- n ]-s -Sp- m-sx am-dn \n- Aw-Kw cm-{ -ß-sf hn-a -in- p-sim- p C- {k-tb Aw-_m-kn-U Um-\n Um-\ ]-d- p. l-am-kn-s A- {I-a-W-ß-sf A-]-e-]n- p- {]- ta-bw ]m- m- n N-cn-{X-Øn-s `m- K-am-I-W-sa- v bp-f-kv Aw-_mkn-U \n- n tl-en-bp-ss A-`y - Y-\-bpw ^-e-h-øm-bn-. `q-cn-]- w Aw-K-ß-fpw {]-tab-sø A-\p-Iq-en- -Xn-\v C-{ktb {]-[m-\-a-{ n s_- -an \- μn A-d-bn- p. ]m-e-ã-bn {]-kn- U v sa-l-ap-zv A- m-kv {]-ta-bw ]-cm-p-b-s - -Xn k-t m-jw {]- I-Sn- n- p. {Sw-]n-s ap-j-tø- I- Sp-Ø {]-l-c-am-wn-sx- v l-am-kv h- m-hv A-dn-bn- p.

2 2 FUn-t m-dn-b cm-pp X-c-I am-\-h-cm-in- v k-am-[m- \hpw ssz-h-øn-\v a-l-xzhpw A - n- v tem-i-sa-ßpw tb-ip- {In-kv-Xp-hn-s P-\-\-kva-c-W ]p-xp- p- {In-kva-kv kp-zn-\w a-lm-k-t mj-sø hn-fw_-cw sn-øp p-. `-h-\-ß-fn \- - {X-Zo-]-߃ sx-fn-bn- pw, {Inkva-kv k-ωm-\-߃ ssi-am-dnbpw, ]- n-i-fn Xn-cp- -Ω-ßfn ]-s -Sp-Øpw, hn-`-h-k-ar- am-b Un- ]m - n-i-fpw, a- Zy-k - m-c-hpw F mw {In-kvakv B-tLm-j-ß-fp-sS `m-k-ambn-øo - p v. FUn-t m-dn-b t_m Uv hm -ØIƒ, ]-c-ky-߃ a- p-c-n-\-iƒ A-b-t - hn-emkw k Δ-P-\-Øn-\p e-`y-am-ip- a-lm-k-t m-jw {In-kv-Xp-hn-s P-\-\-sØ- pdn- v ]-g-b-\n-b-a-{]-h-n-\-ß-fp-ss ]q -Øo-Ic-Ww \m-ep kp-hn-tij-ß-fnepw hn-i-z-am-bn {]-Xn-]m- Zn- p- p v. cm-{xn-bn B- n - Iq- -Øn-\v Im-h Im-Øv sh-fnbn ]m -Øn-cp- B- n-s-b- m - v Zq-X {]-Xy- -\m-ip p. Zq- X A-h-tcmSv: `-b-s -ts m, k - Δ-P-\-Øn-\pw D- m-ip-hm-\p- a- lm-k-t m-jw Rm \n-ß-tfm- Sp kp-hn-ti-jn- p p. I -Øm-hmb {In-kv-Xp F- c- n-xm-hv C- v Zm-ho-Zn-s ]- -W-Øn \n߃- m-bn P-\n- n-cn- p p. eqs m-kv 2:8 a-\p-jy-h - -Øns ]m-]-tam-n-\-øn-\m-bn- m-wv tb-ip-i -Øm-hv `q-an-bn Pm-X-\mbXv. Zpx-Jn-X - v A-hn-Sp- v B- izm-k-zm-b-i-\mwv. tcm-kn-iƒ- v hn-sp-x sim-sp- p-hm {]m-]v-xnbp- k -Δ-i- -\m-b tb-ip-i - Øm-hv F m-h-tcbpw kv-t\-ln- ss nƒ ]T\Øn ]s Sp m hnkωxn\v ]ncn p hn Poh\ mc DSaÿs\Xnsc sem kyq v ^b snbvxp ]n ]n sn-dn-bm B -_-\n: B -_-\n I kv-{s- I-º-\n-bn B-gv-NtXm-dpw \-S-Øn-h-cp- ss_-_nƒ ]T-\-Øn ]-s -Sp- m hn-k- Ω-Xn- -Xn-\v ]n-cn- p-hn- Po-h-\- m-c I-º-\n D-S-a-ÿ-s\-Xn-sc tum-f \- -]-cn-lm-c-øn- \v tem kyq- v ^-b sn-bv-xp. en Iu- n k -Iyq- v tim-s-xnbn I-gn- hm-cm- y-am-wv Poh-\- m-c d-b timƒ-am, I- º-\n D-S-a-ÿ tpm-b-en-s\-xn-sc ti- v ^-b sn-bv-x-xv. a-b- v a-cp- v hn -]-\- m-c- \m-bn-cp- p I-º-\n D-S-a-ÿ tpm-b. tim-s-xn in- n- -s - p P-bn-en I-gn-b-sh Po-hn-X-Øn- \v ]-cn-h -Ø-\w D- m-ip-i-bpw, sn-bv-x Ip- -ß-fn ]- m-ø-]n- p-i-bpw sn-bv-xn-cp- p. P-bn hn-tam-nn-x-\m-b tpm-b 2016 em- Wv I -kv-{s- I-º-\n B-cw- `n- -Xv timƒ-am-s\ tpm-enbn {]-th-in- n- p-i-bpw sn-bv- Xp. X-s Po-hn-X-Øn-se am- -߃- v D-Ø-c-hm-Zn-sb- v hn-iz-kn- p- {In-kv-Xp-hn-s\ a- p- -h - v Im-Wn- p-sim-sp- p-i F- e- y-am-wv B-gv-N-tXm-dpw kw-l- Sn- n- p- ss_-_nƒ ]T-\-Øneq-sS a- p- -h-sc t_m-[y-s -Sp- Øm {i-an- p- -sx- v tpm-b ]-d-bp- p. H-cp a-wn- q ]T-\-Øn-\v th- X-\-hpw C-bmƒ Po-h-\- m - v \ -In-bn-cp- p. B-dv am-k-tømfw timƒ-am ss_-_nƒ ]T-\- m-kn t]m-bn-cp- p-sh- n-epw ]n- o-sv t]m-ip- n-s - v Xo-cp-am- \n- p. C-Xm-Wv C-bm-sf ]n-cn- phn-sm Im-c-Ww. F-s ÿm-]-\- Øn F- p-th-w-sa- v Rm-\m- Wv Xo-cp-am-\n- p- -sx- v D-S-aÿ-\pw, F-s a-x-kzm-{ y- Øn C-S-s]-Sp- p F- Po-h-\- m-c-s X - -hp-am-wv C-t mƒ tim-s-xn-bp-ss ap-ºn tem kyq- m-bn F-Øn-bn-cn- p- -Xv. cm-pp X-c-I (No-^v F-Un- ), jm-pn a-wn-bm- v (am-t\-pnw-kv F-Un- ), txm-a-kv ap- -bv- (F-Iv-kn-Iyq- n-hv F-Un- ) d-h. tum. F. bp tpm -Pv (k- v F-Un- ), d-h s]m-sn-b txm-a-kv (A-t m-kn-tb- v F-Un- ), ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- (k- v F-Un- ), d-h. Um-\n-tb im-ap-th (A-Uv-ssh-k-dn t_m -Uv), G-{_-lmw ]n G-{_-lmw (A-Uv-ssh-k-dn t_m -Uv), txm-a-kv am-xyp tpm-bn-kv (A-t m-kn-tb- v F-Un- ) p p. PmXn, a-x, h -, enw-k hn-`-p-\-߃- v C-hn-sS {]-k- nbn. ssz-\wzn-\ Po-hn-X-Øn \mw A-\p-`-hn- p- {]-iv-\-ß-sfbpw, {]-tem-`-\-ß-sfbpw A-Xn-Pohn- p-hm ssz-hw \-Ωn D-cphm-IWw. X- q-em-wv imiz-x k- am-[m-\hpw k-t m-jhpw e-`y-am- Ip- Xv. ss_-_n-fn tc-j-s -Sp-Ønbn-cn- p- ""im-temw'' F- ]-Z- Øn-\v k-am-[m-\w F- m-wv A - -am- p- Xv. tb-ip-hn-s P-\- \-sø- p-dn- v sb-i-ømhv 9:6. \- ap- v H-cp in-ip P-\n- n-cn- p p. \-ap- v H-cp a-i \ -I-s - n-cn- p p. B-[n-]Xyw Ah-s txmfn C-cn- pw. Ah- p A- p-xa-{ n, ho-c\mw sszhw, \n-xy-]n- Xm-hv, k-am-[m-\-{]-`p F- t] hn-fn- -s -Spw. sb-i-øm-hn-s {]- hn-\w km- m-xv-i-cn- -s - n-cn- p p. Dr. A U George (Pastor, Peaceway Community Church in Dallas) Salvation through Jesus Christ is the most important subject that the bible presents (John 20:31). Preserving faith in perilous times and preparing for the coming of the Lord are integral parts of Christian life. The book of Hebrews portrays Jesus Christ as the author and finisher of our faith (Hebrews 12:2) as well as the danger of neglecting this great salvation (Hebrews 2:3). However, apostasy will be an important phenomenon of the end time (1 Timothy 4:1). The apostle Paul calls this phenomenon in history as, the perilous times (2 Timothy 3:1). The word perilous describes a society that is barren of virtue but abounding with vices; a society that shows a form of godliness, but denies its power (2 Timothy 3:5). Concerning the end time, Jesus Himself have said; For false christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect (Matthew 24:24). Would it be possible to preserve our faith when we are confronted with such perilous times? The bible clearly shows that it is possible to preserve our faith and stay focused tdm-a `-c-w-øn A-k- p- cm-b blzp-\w A-h-cp-sS tam- N-\-Øn-\m-bn H-cp \ cm-pm-hns\ Im-Øn-cn- p- Im-e-L- -Ønem-Wv sb-lq-zy-bn-se t_-xv-e-tlan tb-ip P-\n- p- Xv. k-am-\- X-Iƒ G-sd-bp- Im-e-L- -Ønem-Wv \mw C- v Po-hn- p- Xv. tem-i-p-\-x-bn _-lp-`q-cn-]- hpw ssz-\wzn-\ Po-hn-X-Øn A-k- p- -cmwv. ITn-\-{]-b-Xv-\w sn-bv-xn pw Po-hn-X-Øn H pw t\-sp-hm I-gn-bm-Ø-Xn-ep- \ncm-i t]-dp- P-\-hn-`mKw. tem- I-Øn-se H-cp `-c-w-i -Øm- ƒ pw CXn-s\m pw im-iz-x- ]-cn-lm-cw \ -Ip-hm\pw {]m-]v- Xc. ssz-h-am-wv G-Xp {]-iv-\- Øn-s bpw ]-cn-lm-ci. B-Nm-c-ß-fn A-[n-jvTn-Xamb B-tLm-j-߃- - p-dw {In-kv- Xp F-s ]m-]-]-cn-lm-c-øn-\mbv Im -h-dn-bn bm-k-am-bn-øo - PRESERVATION OF FAITH IN PERILOUS TIMES on Jesus Christ even in the most difficult circumstances. Therefore, unveiling the life and faith of Jewish people would be helpful for a child of God to preserve the faith and stay focused on Jesus Christ. The Jewish history portrays a clear example on how they preserved their faith and spiritual identity. The foundation of Jewish faith and national identity was threatened after Nebuchadnezzar s invasion of Jerusalem. After the destruction of Jerusalem and the Temple the Jews could have easily lost their spiritual and national identity, because their pride of being a chosen race came to a complete halt. In addition to the national and religious crisis the people of Judah were displaced into a kingdom where they were vulnerable to various compromises. The book of Daniel demonstrates some of the ordeals the Jews had to encounter in Babylon. The bible forbids the Jews from eating food offered to idols. Therefore, the Jewish young men refrained from eating the food provided in the palace in order to keep themselves from being defiled. When Daniel decided to worship his God despite the royal order to worship the king, he was thrown into the den of lions. When the three Hebrew children refused to worship the Babylonian God, they were thrown into the fiery furnace. The book of Esther further demonstrates that the Jews lived a distinct community life even when they were living far away from their land. As a matter of fact, the Jews refined their faith in Yahweh while they were in Babylon and rejuvenated their national identity in s - bm-ym yw \mw Aw- Ko-I-cn- p-tºmƒ am-{x-am-wv {Inkv-a-kn-s k-tμ-iam-b k-am-[m- \w \-Ωn ]-I-c-s -Sp- Xv. {Inkv-Xp \-Ωn P-\n- p-tºm-gm-wv {In-kv-Xp-hn-s a-t\m-`m-hw _mly-am-bv A-\p-Zn-\-Po-hn-X-Øn {]-I-S-am-Ip- Xv. {In-kv-Xp-hn-s a-t\m-`m-hw F- m-wv? i-{xp sf kv-t\-ln- p-i, \- -bm Xn -sb P-bn- p-i, A-b - mcs\ \n-s -t m-se X-s kv-t\- ln- p-i. a- p- -h-cp-ss Zpx-J-ßfn-epw, I- -ß-fnepw ]- m-fnbmip-i Xp-Sßn-b ss{i-kv-x-h B-Z -i-߃ kz-po-hn-x-øn {]-I-S-am-Ip- -Xm-Wv b-ym - amb {In-kv-Xp-hn-s a-t\m-`mhw. tb-ip-hn-s P-\-\-Øn-\v ti-jam-wv t_-xv-e-tlw N-cn-{X-{]-kn- n B - n- p- Xv. CXp-t]mse tb-ip D- ]- -Whpw `-h-\- hpw A-\p-{K-ln- -s - -Xm-bn- Øo-cpw. {In-kv-Xp lr-z-b-ß-fn P- \n -s A-hn-sS-bm-Wv b-ym - k-t m-j-hpw, k-am-[m- \hpw {]-Xym-ibpw e-`y-am-ip- Xv. a generation, of which majority were not born in Judah. After the destruction of the Temple the Jews moved their focus from the building, the Temple, to the book, the word. The Jews in Exile satisfied most of their spiritual aspirations by focusing on the word. This is seen in the shift in focus from priests to the scribes in the later part of Judaism. The scribes apparently played a more important role because the ordinary Jew who was born and raised up in Babylon did not read or write Hebrew. Therefore, the Jews needed the help of someone who could teach them the Hebrew Scripture in Aramaic. With the emergence of the new scribal class a scriptural education was emphasized, especially because of their status in Babylon. The new desire for the study of the scripture prompted the Jews to live and lead more orthodox life style and gave them a yearning to return to their land. The renewed interest in the scripture protected the Jews in Babylon from compromising their faith in such a pluralistic context. Certainly such attitude brought opposition and hatred towards the Jews. But their renewed interest in the Scripture and spiritual life became a kind of counter culture for them to stand for it at any cost. Psalm 119 describes the shift from the Temple to the Scripture, in which the psalmist almost places the Scripture equal to God. The Jews in exile probably observed the circumcision laws and practices more stringent than they were before. The mark of circumcision made the Jews distinct from others that constantly reminded Cont.on p 4

3 h B-flo-I {]-h -Ø-\-Øn-\m-bn Nn-e-hm- p-hm A-h - p I-gn-bmsX-t m-bn. \n-ew hn- Xp-I-bn H-cp `m-ksa- n-epw A-s m-kv-x-e- m-cp-ss Imev- h- -Xp Xn-I- pw \- -Xp X- s. H- pw sim-sp- m-ø-h-sc- mƒ, Ip-d-s - n-epw sim-sp- p- h sa- -am-w-t m. A-h sim-sp- Ø-Xn-s A-\p-{K-l-hpw {]-Xn-^-ehpw A-h - p In-t - -Xp-am-Wv. F- m C-cp-h-cpw ssz-h-tim-]-øn- \p ]m-{xo-`q-x-cm-bn Xo - p a-cn- p ho-gp- Im-gv-N \-sω h-f-sc Nn- n- n-t - -Xm-Wp. th-z-hym-jym-x- -fn h-f-sc Ip-g- n D- m- nb H-cp th-z-`m-k-am-wn-xp. Cu tim- N-\o-b-am-b Zp-c- w C-h - p kw- `-hn- -Xn-s Im-c-Ww F- m-bn-cp- p F- p \-ap- p im- -am-bn ]-cntim-[n- mw. k -Δ m-\n-bm-b ssz-h-øn-\p H-cn- -epw sx- p ]- p- I-bn- -t m. 1. \n-ew hn-ev- p-hm C-h-sc t{]-cn- n- h-kv-xp-x F- m-bn-cn- mw? _ - -_m-kv F- te-hy X-\n-bv- p- m-bn-cp- \n-ew hn- p A-s m-kv-x-e- m-cp-ss Im-ev- h- -Xm-bn 4:36, 37 \mw hm-bn- p- p. Cu \- {]-hr-øn sn-bv-x-xn- \m _ - -_m-kv H-cp {]-iw-km ]m-{x-am-bn Xo - p F- p I-cp- Xmw. A- m-cyw A-\-\ym-kn-\pw k-^o-c-bv- pw Xo-sc ]n-sn- n-. a- s m-cmƒ {]-iw-kn- -s -Sp- -Xp Nne - p Xo-sc C- -a-. B-I-bm B-kq-b F- tcm-kw C-h-sc _m- [n- p F- p I-cp-Xmw. 2. \n-ew hn- p sim- p-h- m k-`-bn \- H-cp ÿm-\w ssi-hcn- p-hm I-gn-bpw F- pw A-h I-cp-Xn-bn-cn- -Ww. A-[n-Im-c Zp - tωm-lw F- X-I-cm-dpw C-h - p- m-bn F- p Nn- n- p-hm \ymbw D- v. 3. {Z-hym-{K-lw. \n-e-øn-s hn- 3 e-bn Ip-td-sb-Sp-Øp h-bv - p-hm p-sa- pw, ]p-d-ta t\m- p-tºmƒ A-h-sc t{]-cn- n- -Xp {Z-hym-{K-lw H-cp h-en-b ]- n-bm-sw- p a-\pjy - p A- m-sx a-s - m-wv? th-z-]p-kv-x- txm- -W-sa- pw A-I- I-Øn \n-c-h-[n ]m-]-ß-sf- - n ]- Øp I-b-dp-tºmƒ am-{xw D- A- d-bp- p. F- n-epw k-i-e-hn-[ tzmj-øn-\pw h-ÿ P-\w a-\- n-em- n-bm a-xn- aq-ew F- p ]-d-bp- -Xp {Z-hym-{K-lw F- p ]-d-bp- ]m-]- am-wv. H-t -sd ]m-]-ß-fn Ip-Sp-ßn ho-w-h A-\p-X-]n- p b-ym-ÿm- \-s - -Xm-bn \mw Im-Wp- p. F- m {Z-hym-{K-lw F- ]m-]-øn- \p C-c-bm-bn Xo - -h B-cpw X- s b-ym-ÿm-\-s - p h- -Xm-bn \mw Im-Wp- n-. {Z-hym-{K-l-Øn- \p c- p-h-i-ß-fm-wp- -Xv. H- p sx- m-b am - -Øn-eq-sS a- p- -h-cpss ]-Ww A-]-l-cn- p-hm-\p- B- kmºøn-i hn-j-b-øn {K-lw. a-t -Xp ssz-hw \ -In-bn- p- A-hn-iz-kv-X-X ]p-e -Øn-b `u-xo-i k-º-øv Xn-cp-\m-a-a-l- Xz-Øn-\m-bn Nn-e-h-gn- m-\p- a-\- n- m-bv-a. C-h c- pw H-cp t]m-se Z-º-Xn-I-fp-sS Zmcp-W A- yw in- m -l-am-wp. hn-izm-kn-iƒ {Zhym-{K-lw hn-t m-s-ww. 4. I-]-S-`- n. \n-e-øn-s hn-ebn Ip-sd F-Sp-Øp h- p F- p am- {X-a-, ap-gp-h Xp-I-bpw sim- ph- n-cn- p- p-sh- v \-Sn- -Xm-Wv a- s m-cp {]-[m-\ sx- v. `- n-bp-ss thjw [-cn- p A-Xn-s i- n-sb Xy- Pn- p-hm A- y-im-e-øn-s e- -W-am-Wv. I-]-S-`- I -Ømhn \n- pw im-]w G- p hm-ßpw. A-ta-cn- -bn H-cp k-`m-ip-{iq-j- ]mã si. tpmbv N-cn-{X ]- m-øew (A-s m.{]hr.5:1 11) A-\-\ym-kv F- p t]-cp- Cu ]p-cp-j X-s `m-cy-bp-ss A- dn-thm-sp-iq-sn H-cp \n-ew hn- -Xn sx-s m- p-an-. A-Xp A-s m-kv-xe- m-cp-ss A-Sp- sim- p-h- - Xpw \- am-xr-i X-s. F- m I -Øm-hn-s B-flm-hn-s\ ]-co- n- p-hm A-h X-Ωn H-Ø- Xp im-]-im-c-w-am-bn-øo - p. 9 mw hm-iy-øn ""\n-߃ X-Ωn H-Ø-sX- v'' F- ]-s{xm-kn-s tnm-zy-øn \n- pw C-h km-[mc-w H-cp Im-cy-Øn-\pw tbm-pn- p- -h B-bn-cp- n- F- p [z-\n- p- -Xm-bn I-cp-Xp- p. G-Xm-bmepw km-[m-c-w F- m Im-cy-߃- pw A-`n-{]m-b-hy-Xym-k-ap- Nne Z-º-Xn-I-fpw, ssz-h-th-e-bv- p-th- n ssi-xp-d- p sim-sp- p-hm a- Sn- p- Im-cy-Øn h-f-sc tbm-pn- p- -h-cm-bn Im-W-s -Sm-dp- v. kphn-ti-j {]-h -Ø-\-߃- m-bpw a- p- -h-cp-ss \- -bv- m-bpw, X-ß-fpsS `u-xo-i \- -bn \n- pw \n - t m-`-am-bn Nn-e-hn-Sp-hm X-ß-fpsS ` -Øm- - m-sc D-tØ-Pn- n- p- kv-{xo-iƒ `-h-\-øn-epw, k-`-bnepw, tz-i-øn-epw F- m-e-øpw A- \p-{k-l-am-wv. A- m-ø-h tz-i- Øn-\pw k-`-bv- pw im-]-hp-am-wv. C-hn-sS `m-cym-` -Øm- - m X-ßfp-sS h-kv-xp- ƒ F- mw hn- n-. H- cp \n-ew am-{x-ta hn- -Xm-bn Im-Wp- p- q. B \n-e-øn-s hn-e ap-gp- I B-cm-[-\-bv - m-bn H-cp B-e-bw ]-Wn-bp-hm Xm-ev-]-cy-s - kw-`hw hm-bn- m-\n-s-bm-bn. h-f-sc Ip-d- p ]-Ww am-{x-ta A-t±-l-Øn-s ]- -ep- m-bn-cp- p- q. D- Xp-IsIm- v H-cp sn-dn-b k-`m-lmƒ ]- Wn-bp-hm-\m-bn A-t±-lw H-cp in-ev- ]n-sb G-ev-]n- p. B in-ev-]n, Cu sn-dn-b Xp-I sim- v B-e-b-Øns ap -`m-k-hpw {]-th-i-\ I-hm-Shpw ]Wn-Xp. H-cp sn-dn-b B-e-bam-sW- p txm- n-bm B-fp-Iƒ A-I-tØ- p h-cp-hm a-sn Im-Wn- sb- p-am-bn-cp- p in-ev-]n \ -In-b B-tem-N-\. F- m I -Ør-Zmk Cu B-tem-N-\-sb ]m-ts \ncm-i-cn- p. Im-c-Ww I-]-S-`- n-bp-ss H-cp {]-Xo-I-am-bn X-s k-`m-lmƒ ]-Wn-tb- -Xn- F- D-d- -Xo-cp-am- \-am-bn-cp- p A-t±-l-Øn-\v. A-I- Øp F- p-t m A-Xp am-{xw ]p-d- Øpw Im-Wn- m a-xn F- B-ib-Øn A-t±-lw D-d- p \n- p. Xn- I- B-flm - \-Ωp-sS F- m tk-h-\-ß-fn-epw D- m-bn-cn- -s. a- Øm.6:1. \mw sn-øp- k -{]-hr-øn F- p-x-s B-bn-cp- m-epw A-Xns ]n-ºn-ep- B- -cn-i ip- n F- m-sw- -s{x I -Øm-hp t\m- p- -Xv. lr-z-bw ip- -am-ip- n- msb- n ssz-hw {]m - -\ tiƒ- bn-. k- o. 86:18, D- -h-߃ shdp- -s -Spw. sb-i. 1:14 18 kw-ko-xw kzo-im-cy-a-. B-tam. 5:23, 6:5 tbip-{in-kv-xp C-l-tem-I-Øn-em-bn-cp- -Im-e-Øv X-s h-kv-{x-øn-s sxm-ß am-{xw sxm- kv-{xo-bv- p A- p-x tcm-k-im- n-bp- m-bn. F- m A-h-s A- n-bv- m-bn No- n- p hn-`-pn-s -Sp-Øp-h - v B - pw tcm-k-im- n D- m-b-xm-bn Im-Wp- n-. A-h-s i-co-c-øn kv-] - in- -h-cpw, I- -Ø-Sn- -h-cpw, ssi- Im-ep-Iƒ Xp-f- -h-cpw H- pw A-h- \n \n- p- i- n A-\p-`-hn- n-. a-\p-jy ]p-d-ta-bp- -Xp t\m- p- p I -Øm-thm lr-z-b-ß-sf Xq- n t\m- p- p. [-\-hm- m h- en-b Xq-I-Iƒ `-fim-c-øn \nt -]n- p. F- m c- p-im-in- H- cp hn-[-h-sb-bm-wp tb-ip {]-iwkn- -Xp. lr-z-b-ß-sf tim-[-\ sntijw t]pv 4

4 4 Before saying I Do Rev. Sanil John One of the remarkable characteristics of God s Word is its ability to speak to our contemporary life and decisions with precision and clarity. And so when it comes to the most important decision that most of us will ever make other than our decision to accept Christ as our Savior, selecting a marriage partner, thankfully, the Bible has a lot of wisdom and instructions to give to our lives. There is no chapter or book or section entitled How to select a suitable marriage partner in God s Word. But as it is with most instances of life, the Word of God gives us guidelines and guideposts throughout its pages that have stood the test of time. Having birthed in the heart of a loving heavenly Father, who is the author and creator of marriage, we ignore God s Word at our own peril when it comes to this life altering decision of our lives. First and foremost, the one requirement that is not up for debate biblically is the issue of whether the person is a believer or not. The Word of God is very clear on this matter and a compromise is not allowed under any circumstances. The Apostle Paul states Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? (2 Corinthians 6:14). This very clear directive from God s Word does not allow for compromise or exceptions. If you are already a believer of the Lord Jesus Christ, the first and foremost requirement is that your spouse to be is also a born again believer. I would even add that rather than settling for the most basic requirement of being a believer, we should be regarding his or her relationship with Christ to be the most important criterion. The long term success of a Christian marriage is vitally dependent on both the husband and wife looking to Christ for their help and trusting Him to sustain them. As C.S. Lewis has aptly said When I have learned to love God better than my earthly dearest, I shall love my earthly dearest better than I do now. Love for Christ becomes the foundation and the driving force behind our love, admiration and respect for each other in a marriage setting. Ensuring that the others persons walk with Christ is solid and of paramount importance for them in their lives, as best as you could assess from a human perspective, should be a top and indispensable priority in the life of a believer. It is in our human nature to be attracted to a person initially based on his or looks and physical appearance. But the Bible cautions us to consider the character of a person and regard it to be more important than their physical traits. As the Word of God states, Charm is deceitful and beauty is vain, But a woman who fears the Lord, she shall be praised (Proverbs 31:30). In the Book of Genesis there is an interesting contrast between the selection of Rebekah as Isaac s wife (chap. 24) and Jacob s choice of Rachel, rather than Leah (chap. 29). A closer study of these two choices helps us to understand the consequences of choosing strictly based on looks and outward appearance. Abraham sent his oldest and most trusted servant to select a wife for Isaac, within the guidelines he laid down (Genesis 24:2-4). Abraham wanted to make sure that the wife of Isaac will be a woman who is selected from his own people and not from the Canaanites who were doomed for destruction. The test which the servant wisely devised (24:13-14) was one which revealed the character of the young woman she would be a servant at heart, willing to give water to the stranger and his camels. Jacob, on the other hand, chose a wife for himself. He was unwilling to marry Leah, the older daughter, even though that was the accepted custom in those days (29:26). Jacob favored Rachel over Leah, not because of her character, but because of her looks and her personality (29:17). Jacob made his choice strictly based on looks with no mention of any regard on his part for Rachel s character. As the story unfolds in Genesis, it is very clear to us that Leah was preferred by God to be Jacob s wife over Rachel. Outliving her younger sister, Leah bore many more children to Jacob notably Judah who will become the tribe of the Messiah and Levi who will become the priestly tribe in service to the Lord. Even in death, Leah found honor more than Rachel. Leah was buried in the cave of Machpelah, beside Abraham and Sarah, Isaac and Rebekah (49:31), while Rachel was buried along the way to Bethlehem (35:19). These two stark different approaches to choosing our spouse illustrate the wisdom of following the advice of Proverbs and God s Word. While it may be physical attraction that first draws you to a person, let it always play a second fiddle to the more important trait of character that often does not fade with the passing of time. Marriage is often described as a marathon and not a sprint and rightfully so. It requires patience and perseverance over the long haul to ensure its success. The book of Proverbs offers a myriad of qualities that characterize a wise husband and these traits A-hn-iz-kv-X-X ]p-e -Øn-b Z-º-Xn-I-fp-sS Zmcp-W A- yw øp- I -Øm-hn-s ap-ºn bm-sxm- pw a- d- n-cn- p- n-. b-ym - B-flo-I D-W -Δn-s e- -W߃ F-s - m-sa- p \mw A-dn- n-cn-t - Ww. A-s m-kv-x-e-{]-hr-øn-iƒ hm-bn- m A-Xp {K-ln- m I-gn-bpw. 1. {]m - n- m-\p- B-{K-lw. 2. ssz-h-p-tøm-sp Iq- m-bv-a B- N-cn- m-\p- B-{K-lw. 3. a- p- -h-tcm-sv kphn-ti-jw A-dn-bn- m-\p- B-fl-`m-cw. 4. B- flo-i {]-h -Ø-\-߃- p-th- n-bpw, a- p- -h-cp-ss \- -bv- p-th- n-bpw \n -t m-`-ambn sim-sp- p-hm-\p- k- - -X. hm-zy kma-{kn-iƒ. D-]-tbm-Kn- p D-W -Δp Km-\-߃ \- m-bn ]m-sp-tºmƒ D- m-ip- "C-f- w' B- flo-i D-W -Δn-\m-bn ]-cn-k-wn- -cp-xv. are to be desired in a wife as well to ensure happiness and joy in marriage in the long run. Kind and compassionate (12:10), hardworking (12:11), exercising self-control (12:15), willingness to be corrected and listen to counsel (12:15), truthful (12:17), gentle tongue (12:18), generous (14:21), humble (15:25), faithful and reliable (17:17), integrity (19:1), forgiving (19:11), honest (29:24) are seen as exemplary in the eyes of the Lord. The Bible lists many more desirable qualities in Proverbs that shows again the importance that the Lord gives to the heart of a man or woman. While no potential spouse is perfect in any of these areas, it will serve us good to pay more attention to these qualities than things that might be important even culturally or socially. The way a person treats those who cannot repay them for their kindness or generosity and even his or her parents gives us an early glimpse into how well they function in a relationship setting. If possible, money management and issues such as giving to the Lord should be considered to avoid problems in the future. A person s involvement in their local church and mission and volunteer initiatives give us an understanding to their heart for the body of Christ and His mission in this world. No amount of planning or careful scheming can ever be a substitute for a life of prayer as we seek the will of God for our lives. It is never too early to start praying for the Lord to lead you to the right person. In Genesis, as Abraham sought a wife for his son, the chapter is filled with prayer and looking to the face of God for guidance. No such prayer is seen in the life of Jacob as he desired for a wife. Pray without ceasing for this important decision and even when you feel as though you have prayed enough, pray again. I cannot emphasize enough the need to have the Lord s guidance and leading in this matter. It is also wise to listen to the Godly counsel of your pastors and respect the wishes of your parents as much as possible when it comes to choosing your partner for life. It shows humility on our part to listen and take heed the advice and wisdom of those who have gone down this path before us. Above all, I pray that more than ever, after we have chosen wisely according to the plan of God, our marriages will truly reflect the glory of our God in this world. sf.]n.kn t m_ aounb ao v P\phcn 19\v 1 mw t]-pv Xp-S ]p-c-kv-im-c hn-x-c-w-hpw, an-i- kr- n- Iƒ- p- A-hm -Up-I-fpw hn-x-c-ww snøpw. A-h-tem-I-\w, ]p-xn-b ]- -Xn A-h-Xc-Ww, N -, Aw-K-Xz hn-x-c-ww, sf-un Im -Uv hn-x-c-ww F- n-h-bpw D- m-ipw. Cu h j-amzyw Ipº-\mSv I- h jt\m-s-\p-_- n mwv sf.-]n.kn t m-_ ao-un-b A-tkm-kn-tb-j cq-]oir-x-am-b- Xv. C-Xn-s `m-k-am-bn t\m -Ø-ta-cn- -bnepw ]p-xn-b Nm-]v- cq-]n-i-cn- -s - p am - v 23\v bp.f.c-bn t m-_ ao- pw ]p-xn-b Nm-]v- cq-]o-i-c-w-hpw \-S- pw. t m-_ ao- n-\p `m-c-hm-ln-i-fm-b kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq (B-Œnw-Kv snb -am ), k-pn a-øm-bn Im-tX- v (P-\. sk- {I- -dn), ]m-ã cm-pp B-\n- m-sv, jn-_p ap- - m- n, ^n- n cm-pp (sk-{i- -dn-am ) ^n- n ]n am-xyp ({S-j-dm ), tsm-wn Un sn- Δq- m-c (P-\. tim -Un-t\- ), ]m-ã -amcm-b A- Ip- v C-e- q, kn.]n.tam- \m-bn, tdm-bn hm-i-øm-\w, k-tlm-z-c- m-cmb Ip-cy ^n-en- v, jm-pn am-dm-\m-ym,si._n.sf-k-iv, jm-pn Im-c-bv-, hn-tpm-bv kv-i-dn-b, sh- n am-xyp, D-Ω F-_-t\- k, \n-_p sh- -h- m-\w, Fw.hn.^n-en- v, cm-p B-cy- - n, tpm -Pv G-{_-lmw, kn-ã Ãm em eq- v Xp-S-ßn-b F-Iv-kn- Iyq- n-hv Aw-K-߃ t\-xr-xzw \-ev-ipw. t m- _ ao- n-t\m-s-\p-_- n- v ]p-xn-b ]p-kv- X-I-ß-fp-sS {]-Im-i-\w \-S-Øp- -Xn-\m-bn {]-km-[-i ap -Iq- n 1000 cq-] ^o-k-s- v c- Pn-kv-S sn-tø- -Xm-Wv. Iq-Sp-X hn-h-c߃- v: ,

5 5 sff]nkn Umfkv Nm]v dn\v ]pxnb t\xrxzw tum. am-xyp tpm-bn-kv C -tum A-ta-cn- {]-kv- n-s Um-fk - v Nm-] -v d - n-s ]p-xn-b `m-c-hm-ln-i-sf Xn-c-s -Sp-Øp. sf. F. ]n. kn. bp-ss ÿm-]-i sn-b -am Pn -kvt- am k-jd - n-b Xn-c-s -Sp- v {]-{In-b-Iƒ- p t\xr-xzw \ -In. ]p-xn-b h -jø - n-se `m-ch - m-lni-fm-bn ao-\m \n-_p ({]-kn-u v), cm-pp X-cI - (ssh-kv {]-kn-u v), kmw a-øm-bn (sk-{i- d - n ), tpm-pn A-eI - k -v v (tpm-bn v sk-{i- d - n ), hn X-cI - ({S-jd - ) F- n-hs - cbm-wv Xn-cs - -Sp-ØX - v. Nm-]v- A-Uv-ssh-k-dn t_m Uv Aw-Kß - f - m-bn ]n.kn.am-xyp, A\p-]a - sh- n-ts-jv, s{]m-^. tpm-bn ]- m- p-atw, G-en- p- n {^m -kn-k,v {^n-ik -v t-v am ssa- nƒ F- n-hs - cbpw t\m-an-t\- v sn-bx v- p. Nm-] v- {]-kn-u v B-bn A-htcm-[n- s - -Sp- ao-\m \n-_p, Umf- n A-dn-b-s -Sp- km-aq-ly kmw-ki -v m-cn-i am-[y-a cw-kß - f - n-se k-po-h{- ]-h -ØI - b - m-w.v Im-eß-fn Xn-cp-h\ - - ] - p-cw Hmƒ skbn v-kv tim-tf-pv B -Sv-kv -_v sk-{i- d - n-bpw bq-wn-b Iu -kne-dpw B-bn-cp- p. Xp-S - v am-[y-ac - w- K-tØ- v I-S - p h- p sim- p Zqc-Z -is - A-hX - m-ci - b - m-bn \n-ch - [ - n ]-cn-]m-sn-iƒ Im-gv-N-sh-bv- p-i-bp m-bn. ]n- o-sv 15 h -j-߃ Gjym-s\- n A-hX - m-ci - b - pw \yq-kvdo-ud - pw Xp-S - v P-bvl - n-μv So-hn-bnepw A-hX - m-ci - B-bn-cp- ao-\ Ct mƒ ^v-f-th-gv-kv -So-hn- p-th- n {]-h -Øn- p- p- v. Iq-Sm-sX 2001 ap- X kz- c - P - X n F- ayq- k n- I v B -Uv Um -kv kvi - qƒ \-SØ - p-ibpw s{]m-s^-j-w \m-s-i-cw-køv k-po-ha - m-bn hy- n-ap-{z ]-Xn- n p-sim- n-cn- p-ib - pw sn-øp- ani- kw-lm-s-i-bpw am-[y-a {]-h - Ø-Ib - p-am-wv ao-\m \n-_p. ssh-kv {]-kn-u v cm-pp X-cI ti-cf - Ø - n Zo -LI - m-ew Zn-\ -{X-ß-fn dn-t m - -dm-bn tk-h\w A-\p-jvTn- p-ib - pw hn-hn-[ B\p-Im-en-I {]-kn- o-i-c-w-ß-fn A-\-h-[n te-j-\-߃ c-nn- n- p-ap am-[y-a{- ]-Xn-`b - m-wv. I-gn- 15 h -j-am-bn Um-f- n \n- pw kz -am-bn F-Iv-kv-{]-kv sl-dmƒ-uv F- ]-{Xw \-S-Øp-I-bpw km-aqly-kmw-ki v- m-cn-i ta-je - I - f - n {]h -Øn- p- {]-hm-kn kw-l-s-\iƒ- v t\-xr-xzw h-ln- p-ib - pw snøp- p. sk-{i- d - n B-bn Xn-cs - -Sp- s - kmw a-øm-bn ti-c-f-øn sk v tpm -kv tim-f-pn-se bqwn-b am-kk - n F-Un- d - pw, c-yw am-kk - n-s P-\d- F-Un- d- p-am-bn-cp p. ti-cf - m {Sn-_yp-W {]-kn- oi-cw - Ø - n-s am-t\-pnw-kv F-Un- B-bn-cp- kmw, Um-fk - v a-eb - m-fn A-tkm-kn-tb-j-s C-t m-g-sø {]-kn-u v Iq-Sn-bm-Wv. tpm-bn v sk-{i- d - n B-b tpm-pn sx-cs - Sp-Ø A-e-Iv-km- thƒ-uv a-ebm-fn Iu -kn-en-s t m-_ C- PRESERVATION OF FAITH.. mixed with hatred towards them, which provided them with the opportunity to renew their religious and cultural superiority. In the absence of the Temple, the Jews developed a creative way of coming together probably not exclusively for spiritual matters but all that related to their lives. The Greek word Synagogue simply means coming together. There is no explicit reference for the existence of synagogues during the exile, but there are implicit references in the Bible that shows Synagogues existed. When Ezekiel was in Babylon, elders of different families came together probably to discuss the matters related to the Jews (Ezek 14:1). When Ezra returned to Jerusalem there were formal gatherings which could have later been called the Synagogues. The Synagogues functioned as centers for Jewish learning and social gatherings. The Synagogue gathering consisted of daily prayer and reading of the Scripture. In their daily prayer, they recited scripture (Deut 6:1-9; 11:13-25). The purpose of the recital of the Scripture was to educate every Jew about their national and spiritual identity. In all the trials and tests they underwent, the Jews showed that it is possible to preserve ones faith even in the midst of adverse cultural circumstances. In fact, they demonstrated that it is possible to renew and rejuvenate their faith and spiritual identity even in such a hostile atmosphere. How can we preserve our faith during perilous times and prepare for the coming of the Lord? First, we have to learn God s word and commit our lives to live by what it says (Matthew 28:20). Second, believe that the word of God will walk us through every situation in our life (2 Timothy 3:16; Joshua 1:8; Psalm 119:105). Third, cultivate a desire to grow in the Lord and reach the fullness of Christ (Ephesians 4:13, 24). Fourth, consistently examine our spiritual life through fasting and prayer and strengthen our relationship with Jesus and fellow believers (2 Corinthians 13:5; Luke 2:52). Fifth, strengthen the weak and support the needy inside and outside the body of Christ (Mark 6:35-41). Sixth, nurture a compassionate heart towards the lost (Matthew 9:35-38). Seventh, pay undivided attention to the coming of the Lord (Matthew 24:36-42; Revelation 19:7). Perilous times may be ahead of us. But the Lord will be with us till the end. Jesus said, Let not your heart be troubled; you believe in God, believe also in Me. In My Father s house are many mansions, if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also (John 14:1-3). He will not leave us or forsake us. Cont from p 2 them that they were a special people for God. The institution of circumcision became more popular because it provided the elders an opportunity to educate the younger generation, especially when they did not have the organized institutions such as the Temple. The Jews could have emphasized the Sabbath much more than it used to be before the exile. It gave them the opportunity to demonstrate their exclusivism and religious superiority to the world. When the Jews did not take part in the common festivals of Babylon they must have attracted a lot of attention tijw t]pv 9

6 6 Xncp-hmbv-sam-gnIƒ B-Z -i-hm-z-ß-f... d-h.tpm -Pv am-xyp, ]p-xp- - n tb-ip-{in-kv-xp-hn-s Xn-cp-hmbv-sam-gn-Iƒ sh-dpw B-Z -i-hm-z߃ am-{x-am-bn-cp- n-. kz- Pohn-X-Øn {]m-tbm-kn-i-am- n- Im- Wn- m-ø H-cp D-]-tZ-i-hpw tbip ]-d- n- n-. i-{xp- -sf kvt\-ln- p-hm-\pw sn-in- -Øv A- Sn- p- -h-\v a-dp-sn-in-sv Im- n-s m- Sp- p-hm-\pw kz -Ko-b ]n-xm-hv k -Kp-W-]q -W-\m-bn-cn- p- - Xp-t]m-se k -Kp-W-]q -W-\m-Iphm-\pw tb-ip-hn-\p I-gn- p. X- s [m -Ωn-I {]-am-w-߃ a- p- -h-cp-ss ta A-Sn-t - n- m {i-an- m-sx, \- -bp-ss-bpw ssz-h-kz-`m-h-øn-s -bpw aq -Øna-Xv-`m-h-am-bn-cp- p tb-ip. Cu {]- ]- -Øn-s A-Sn-ÿm-\-{]-am-W߃ D-]-tZ-i-ß-fn-eq-sS A-h D-b -Øn- m- n. sh-dpw I -]-\-Ifp-sS H-cp \o- ]- n-i \ -Ip-Ibm-bn-cp- n- {In-kv-Xp. im-kv-{xnam-sc-t m-se-b- A-[n-Im-c-ap- h-\m-bn- -s{x A-h D-]-tZ-in- - Xv. im-kv-{xn-am a- p- -h-sb A- Sn-ÿm-\-am- n D-]-tZ-in- -t mƒ "Rm-t\m \n-ß-tfm-sv ]-d-bp- p' F- p- A-[n-Im-c kz-c-am-wv tbip I -Øm-hn- \n- pw D- m-b- Xv. "Rm tem-i-øn-s sh-fn- am-sw- pw hm-xn B-Ip- p-sh- pw \- n-b-s-\m-ip- p-sh- pw' A- h sh-dp-sx ]-d- -X-. X- n hn-iz-kn- p- -h-sc- mw A-Xp hmkv-x-h-am-bn A-\p-`-hn- n-cp- p. {Inkv-Xp-hn-te- p I-S- p h-cp- -h - v k-t m-j-tøm-ss C-ß-s\ ]- d-bp-hm I-gn-bpw. "C-Xm H-cp a- \p-jy, A-h-\n k-i-e im-kv- {Xo-b k-xy-ß-fpw am-\-kn-i k- Xy-ß-fpw Xm-Xzn-I k-xy-ß-fpw Dƒ-s m- p In-S- p- p.' H-cn- H-cp {In-kv-Xo-b tbm-k-øn Km- n-pn C-{]-Im-cw {]-kv-xm-hn- p. "{In-kv-Xym-\n-I-fm-b \n-߃ F- mh-cpw Iq-Sp-X Iq-Sp-X {In-kv-Xphn-s\-t m-se Po-hn- p-hm B- cw-`n- -Ww. {In-kv-Xp-hn-s D-]-tZi-߃ H- pw am-bw tn - m-sx Po-hn-X-Øn {]m-tbm-kn-i-am- - Ww. {In-kv-Xp a-x-øn-s ti-{μ k-tμ-iw kv-t\-l-am-i-bm kv-t\- lw \n-ß-fp-ss {]-h -Ø-\-i- nbm- n am- -Ww.' tb-ip-hpw C-X-c-a-X-ß-fn-se tzho-tz-h- m-cpw X-Ωn-ep- {]-[m-\ hy-xym-k-ß-fn H- v, a- v a-x-ßfn-se- mw a-\p-jy tz-ho-tz-h- msc tx-sn-t m-bn- pw I- p-ap- m-sx \n-cm-i-cm-bn- -gn-bp-tºmƒ, C-hnsS tb-ip I -Øm-hv ]m-]n-i-fm-b a-\p-jy-sc tx-sn h-cn-i-bm-wv. tem- I-Øn-\p \ -Im I-gn-bm-Ø Znhy-k-am-[m-\w ku-p-\y-am-bn A- h a-\p-jy - v \ -Ip-I-bm-Wv. Po-h-P-ew B-h-iy-ap- -h -s - mw bm-sxm-cp ]- m-t`-z-hpw Iq- Sm-sX [m-cm-f-am-bn \ -Ip- p. k- aq-l-øn H- -s - hy-`n-nm-cn-wnbm-b i-a-cy- m-cn-tbm-sv tb-ip H- cn- ]-d- p: "Cu sh- w Ip- Sn- p- -h-s\- mw ho- pw Zm-ln- pw. Rm sim-sp- p- sh- w Ip-Sn- p- -h-t\m H-cp-\m-fpw Zm-ln- p-i-bn-. Rm sim-sp- p- sh- w A-h-\n \n-xy-po-h- -te- v s]m-ßn h-cp- \o-cp-d-h-bmbn-øo-cpw' (tbm-l.4:5). b-cp-itew k-μ -i-\-th-f-bn bm-t m- _n-s In-W- n \n- pw sh- w tim-cn h-b \n-d-sb Ip-Sn- tijw k-t m-j-tøm-ss bm-{x Xp- S - km-[p kp-μ -knw-kn-\v s]mcn-sh-bn-en ]n-s -bpw Zm-ln- p. A-t m-gm-wv I -Øm-hv A-cp-fn-s bv-x Cu Po-h-h-N-\-Øn-s i- n-sb- p-dn- v kp-μ -knw-kv i-cn- pw t_m-[-hm-\m-b-xv. D-S X- s U-b-dn-bn A-t±-lw Ip-dn- p: "I-gn- ]-Xn-\m-ev h -j-ßfm-bn Rm tb-ip-hn-s\ I- pap- n-bn- v. A- p ap-x C- p-hsc B-flo-b Zm-l-Øn Rm ]-c-h-i-\m-bn- n-.' iq-te-an-sb-t mse b-cp-i-tew ]p-{xn- m-tcm-sv \- tb-ip-hpw C-X-c-a-X-ß-fn-se tz-ho-tz-h- m-cpw X-Ωn-ep- {]-[m-\ hy-xym-k-ß-fn H- v, a- v a-x-ß-fn-se- mw a-\p-jy tz-ho-tz-h- m-sc tx-sn-t m-bn- pw I- p-ap- m-sx \n-cm-i-cm-bn- -gn-bp-tºmƒ, C-hn-sS tb-ip I -Øm-hv ]m-]n-i-fm-b a-\pjy-sc tx-sn h-cn-i-bm-wv. tem-i-øn-\p \ -Im I-gn-bm-Ø Zn-hy-k-am-[m-\w ku-p-\y-am-bn A-h a-\p-jy - v \ -Ip-Ibm-Wv. Po-h-P-ew B-h-iy-ap- -h -s - mw bm-sxm-cp ]- mt`-z-hpw Iq-Sm-sX [m-cm-f-am-bn \ -Ip- p. k-aq-l-øn H- - s - hy-`n-nm-cn-wn-bm-b i-a-cy- m-cn-tbm-sv tb-ip H-cn- ]- d- p: "Cu sh- w Ip-Sn- p- -h-s\- mw ho- pw Zm-ln- pw. Rm sim-sp- p- sh- w Ip-Sn- p- -h-t\m H-cp-\m-fpw Zmln- p-i-bn-. Rm sim-sp- p- sh- w A-h-\n \n-xy- Po-h- -te- v s]m-ßn h-cp- \o-cp-d-h-bm-bn-øo-cpw' ap- pw ]-d-bmw : "F-s {]n-b sh- -bpw Np-h- pw D- -h. ]- Xn-\m-bn-cw t]-cn A-Xn-t{ijvT X-s. A-h-s hm-bv G- - hpw a-[p-c-ap- -Xv. A-h k -hmw- K-kp-μ-c X-s. b-cp-i-tew ]p- {Xn- m-tc, C-h-\-s{X F-s {]nb, C-h-\-s{X F-s kv-t\-ln- X ' (D-Ø-a.5:10, 16). X-s ip-{iq-j Xp-S-cp-hm \n -hm-l-an- m-ø A-h-ÿ-bn F-Øn-b H-cp bp-h-ssh-zn-i D- m-bn-cp- p. A-t±-lw tcm-kn-bmbn \n-cm-i-s - v \n-cm-i-\m-bn Pohn- p-tºmƒ H-cp {]m - -\m tlm-fn-s `n-øn-ta C-ß-s\ H- cp hm-n-iw Ip-dn- n- n-cn- p- -Xp I- p. "tb-ip C-hn-sS-bp- v. C- hn-ss F- pw kw-`-hn- mw.' A- t±-lw A-Xp ho- pw ho- pw hmbn- p. C-Xv F-\n- pw kw-`-hn- ptam F- p Nn- n- v A-t±-lw B {]m - -\m-tlm-fn-te- p I-b-dn. Cu tb-ip A-t±-l-sØ-bpw Im- Øv A-hn-sS D- m-bn-cp- p. A-t±lw A-hn-sS ap-g- m-en-en-cp- v X- s `m-c-ß-sf- mw tb-ip-hn-t\m-sv ]-d- p. \n-cm-i-bpw C- m-`w-k-hpsa- mw tb-ip-hn-s ]m-z-]ot- Øn k-a - n- p. ap- n-t \n- v F-gp-t - -t mƒ A-t±-lw H- cp ]p-xn-b a-\p-jy-\m-bn am-dn. ]q - W-am-b ssz-ho-i tcm-k-im- n I- c-ÿ-am- n. Po-h-\pw i- n-bpw ssn-x-\y-hpw D- m-l-hpw \n-d- -h-\m-bn I -Øm-hn-s h-ben A- zm-\n- m Xo-cp-am-\n- p-sim- v a-s-ßn-t m-bn. B-bn-c- -W- n-\p In-tem-ao- -dp-iƒ k- -cn- v A-t\-I-tcm-Sv kp-hn-ti-jw A-dn-bn- p. C-Xv Cu te-j-i-s A-\p-`-h-am-tWm F- p Nn- n- p- hm-b-\- m D- m-ipw. A-sX, Xo - -bm-bpw C-Xv F-s A-\p-`h-am-Wv. a- -t\-i-cp-ss A-\p-`-h-am- Wv. C-Xv Xm- -fp-ss-bpw A-\p-`-ham-I-Ww. {]n-b kp-lr-tø, tbip H-cp kn- m- w am-{x-a- A- h Po-hn- p- H-cp A-\p-`-hw Iq-Sn-bm-Wv.

7 7 hnhml ]q Δ ssewkni _ ߃ ]m] n³sd ]«nibnâ DÄs Sp mtam? txmakv- ap bv B-flo-b Im-cy-ß-fn h-fsc k-po-h-am-bn {]-h -Øn- p- Nn-e bp-h-p-\-ß-fp-am-bn A-Sp-Øv C-g-In-b-t mƒ A-h [-cn- p-h- ncn- p- Nn-e Nn- m-k-xn-iƒ {Kln- m I-gn- -Xv A- -cm - -Øn sr- n- m t]m- -Xmbn-cp- p. A-Xn-sem- m-wv hn-hml ]q -Δ ssew-kn-i _- -sø- - n-bp- A-h-cp-sS ho- -Ww. hn-hm-l-øn-\p ap-ºp- ssew-kn- I _- -߃ ss_-_n-fn-\v F- Xn-c- F- pw a-dn- v hn-hm-l Pohn-X-Øn-se A-hn-iz-kv-X-X am-{xam-wv ]m-]w F- p-am-wv A-h sx- n- -cn- n-cn- p- -Xv-. ssew-kn- I A-cm-P-I-Xzw \-S-am-Sp- A-tacn- k-aq-l-øn Po-hn- p- A-Ø-cw Ip- p-ß-fn A-ßs\-sbm-cp A-`n-{]m-bw D- m-ip- -Xn sx- v ]-d-bm-\m-in-. F- m ss_-_n-fn-s sh-fn- - Øn A-Xv hn-i-zo-i-cn- p sim-sp- Ø-t mƒ A-h ]-d-bp- -Xv am-xm- ]n-xm- -tfm k-`-tbm A-Ø-cw Imcy-ß-fn th- \n -t±-i-߃ \ -Ip- n- F- -Xm-Wv. 1 sim-cn- y 6: h-sc-bp- hm-iy-߃ H-cp ` -Øm-hn-t\m-Spw `m-cy-tbm-sp-a- ]-d-bp- -Xv; G-sXmcp ssz-h-ss]-x-en-t\m-sp-ap- I - -\-bm-w-xv. "I -Øm-hn-t\m-Sp ]- n-t -cp- -h-t\m A-h-\p-am-bn G- Im-flm-hp B-Ip- p. Zp - -S- p (Fornication) hn- p Hm-Sp-hn. a-\pjy sn-øp- G-Xp ]m-]-hpw i- co-c-øn-\p ]p-d-øm-ip- p. Zp - - S- p-im-c-t\m kz- -i-co-c-øn- p hn-tcm-[-am-bn ]m-]w sn-øp- p. ssz-h-øn-s Zm-\-am-bn \n-ß-fn C-cn- p- ]-cn-ip- m-flm-hn-s a- μn-c-am-ip- p \n-ß-fp-ss i-co-cw F- pw \n-ß-sf hn-e-bv- p hm-ßn-bncn- -bm \n-߃ Xm- m-߃- p- -h-c- F- pw A-dn-bp- n- tbm? B-I-bm \n-ß-fp-ss i-cocw-sim- p ssz-h-sø a-l-xz-s - Sp-Øp-hn. "Zp - -S- v' A-Y-hm Fornication F hm n\v Webster's Dictionary \ Ip \n ΔN\w "c v t] XΩn D-`b k-ω-x-{]-im-cw sn-øp- ssew- Kn-I _- w' F- m-wv-. F- p-sim- v C-Ø-cw A-hnip- -am-b _- -߃ ss_-_nƒ F-Xn - p- p? A-Xn-\v im-co-cn-ihpw am-\-kn-i-hp-am-b Im-c-W߃ Iq-Sm-sX \-Ωp-sS \n-xy-c- sb h-sc-bpw _m-[n- p- L-S-Ihpw A-Xn Dƒ-s - n- p- v. {]-[m- \-s - Nn-e kw-k-xn-iƒ am-{xw C- hn-ss sim-sp- p- p. 1. C-Xv Ip- -t_m-[-hpw `-b-hpw H- cm-fn kr- n- p- p. G-Im- - X-bn-te- pw H- -s -Sp-Ø-en-te- pw hy- n-i-sf \-bn- p- p. kz-b-e- -bpw \n-μ-bpw D-f-hm- p- p. 2. ip- -a-\x-km- n-sb C- m-sxbm- p- p. ]-I-bpw hn-tcm-[- hpw D- n P-\n- m C-S-bm- Ip- p. 3. Xn-c-kv-I-c-W-hpw C- m-`w-k-hpw h-cp-øp-hm C-S-bm- p- p. 4. k-am-[m-\ Po-hn-Xw C- m-sxbm- p- p. Xm-ev- -cy-an-s - nepw ho- pw A-tX ]m-]-{]-h - Øn B-h -Øn- p-hm \n -_- n- -s -Sp- p. 5. A-\m-h-iy-am-b K -`-[m-c-ww aq-ew K -`w A-e-kn- n- m \n -_- n- -s -Sp- p. 6. ssew-kn-i tcm-k-߃- v H-cp ]- t Im-c-W-am-bn-Øo-cp- p. 7. Nn-e k-μ -`-ß-fn `o-j-wn- Iƒ- pw Iq-Sm-sX Xm -]-cy-an- m-ø-h-cp-ss Cw-Kn-X-Øn-\pw h-g-ßp-hm t{]-cn- n- -s -Sp- p. 8. `-{Z-am-b Ip-Spw-_-Po-hn-X-sØ- p-dn- p- kz-]v-\-߃- v a- ß-te - p- p. X- q-ew Xm-akn- p- hn-hm-l-øn-te-t m A-hn-hm-ln-X Po-hn-X-Øn-tet m A-Xv A-h-sc X- n-bn-sp- p. 9. Po-hn-X-Øn-se b-ym - e- yw \- -s -Sp-Øp- p. 10. G-Im-{K-X \- -am- p- p. a-\- n ]m-]-nn- -Iƒ \n-d- p- p. 11. \- Po-hn-X km- yw \- -am- p- p. 12. `m-hn Ip-Spw-_ Po-hn-X-sØ C- Xv km-c-am-bn _m-[n- p- p. 13. Im-e-{I-ta-W C-Xv a- p ssew-kn- I ]m-]-ß-fn-te- pw \-bn- p- p. Im-a-Øn-\v A-Sn-a-s - v- A- \n-b-{ n-x-am-b ssew-kn-i A-cm- P-I-Xz-Øn-te- v A-Xv sim- pt]m-ipw. [-\-\- w, am-\-\- w, P-bn -hm-kw F- o ]-cn-wn-x ^-e-߃ ]n-d-si-bp- m-ipw. 14. h-g- n-te- pw H-cp ]-s a-c- W-Øn-te- pw A-Xv \-bn- pw. 15. b-ym - kv-t\-l-sø- - n-bp- ho- -Ww C-Ø-cw {]-h - Øn-Iƒ Zp -_-e-s -Sp-Øp- p. 16. ]-c-a-{]-[m-\-am-bpw C-Xv ssz-hhp-am-bp- _- -sø Kp-cp-Xc-am-bn _m-[n- p- p. 17. B-flo-b Po-hn-Xw \-bn- phm I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bp-fhm-Ip- p. A-`n-\-b Po-hn-X-Ønte- m-hpw A-Xv ]-Xn-sb sim- p-t]m-ip-i. H-Sp-hn s]m-xp- P-\ a- y-øn ap-jw aq-sn A- gn- p-ho-gp- -Xv B-fl-l-Xybn-te-bv- v \-bn- p-hm km- y-x-bp- v. 18. ]-cn-ip- m-flm-hn-s {]-h -Ø- \-Øn-\v X-S- -ap- m- pw. {]m -Y-\m Po-hn-Xw \- -am-ipw. ssz-ho-i ]- -Xn-Iƒ Po-hn-X- Øn \-S- m-sx h-cpw. 19. ssz-hw h- n-cn- p- hn-hn-[ Xm-e- p-iƒ th- \n-e-bn tim-`n- m-sx h-cpw 20. ssz-ho-i Im-cy-ß-tfm-Sp- hnc- n H-Sp-hn tem-i-øn-te- v X- n-bn-sp-hm C-S-bm- pw. A-Xv H-Sp-hn \-c-i-øm Xo ]n-sn- p-i-bpw sn-øpw. ssz-htøm-tsm- -ap- \n-xy-x \- - am- p-hm C-Xv Im-c-W-am-bn- Øo-cp- p. C-{X-bp-sam-s F-gp-Xn-b-Xv bp-h-p-\-ß-fn H-cp A-h-t_m- [w kr- n- m th- n am-{x-am- Wv. A-h-sc `-b-s -Sp-Øp-hm-\p- H-cp B-bp-[-am-bn ap-i-fn ]- d- kw-k-xn-iƒ D-]-tbm-Kn- phm ap-xn - -h {i-an- -cp-xv. a- dn- v, kv-t\-l-øn-epw {]m -Y-\-bnepw B-flo-b Iq- m-bv-a-bn-epw \mw A-h-cp-sS ap-ºm-si am-xr-i-bp- h-cm-bn {In-kv-Xo-b Po-hn-Xw \-bn- p- -txm-ssm- w A-h-k-cw t]mse kv-t\-l-øn -sd B-flmhn ]-cn-ip- m-fl \n-tbm-k- Øm {]m -Y-\-tbm-sS A-h-sc Im-cy-߃ ]-d- p a-\- n-em- - Ww. Im-cy-߃ Iq-Sp-X h-j-fm- Ip- -Xn-\p ap-ºv ]m-ã-dp-am-tbm A-s - n B-flo-b ]-Iz-X-bp- -h ap-jm- n-c-tam A-Ø-c- mtcm-sv kw-km-cn- p- -Xv D-Nn-X-ambn-cn- pw.

8 8 tbm-\ \-ap- v k-a-kz-`m-hw D- a-\p-jy jm-pn a-wn-bm- v G-en-bm-hv \-ap- v k-a-kz-`mh-ap- a-\p-jy F- v Xn-cp-hN- \w tc-j-s -Sp-Øn-bn-cn- p p. F- m G-en-bm-hn-s kz-`m-htam Po-hn-X-coXntbm hn-izm-ktam \- Ωn Z -in- p-hm {]-bm-kamwv. F- m {]-hm-n-i\mb tbm-\m-bp-ss kz-`m-h-am-wv \-ap- v Im-Wm C- v I-gn-bp- Xv. sszho-i Z i-\w e-`n tbm-\. B-flm- -sf- p-dn- v `m-c-ap tbm-\. ssz-h-i-ev-]-\ A-\p-k-cn- p X-s ip-{iq-j-bv- m-bn C-dßn-Øn-cn p. ho- n \n pw C-dßn-b-t mƒ Ing- v C-dm- n-se \n\-th ]- -W-Øn t]m-iww. ssz-hw G-ev-]n- ip-{iq-j \n-dth -Ww F- \ D-t±-iyw am-{xta D- m-bn-cp- p q. Xp-d-apJ-Øv sn- -t mƒ Great Britain (X - iokv) F- v t_m -Up sh- H-cp I- I p. \n-\-th-bv- v t]mi- Wtam AtXm ]-Sn m-tdm- v t]mbn Cw- - n sn- v kp-hn-tijw A-dn-bn -Wtam F- p- Nn- m-ipg- w a-\- n-ep- mbn. H-Sphn ssz-h-i-ev-]-\i-sf ew-ln- v Cw- - n-te- v Xs -t]mimw F- v Xo-cp-am-\n p. \n-\-th-bv- v t]m-bm I- -X-bm-bn-cn- pw. ]m- m-xy \m- n-te- v t]m-bm km- º-Øo-I-am-bn A-ev-]w t\- w D- mipw F- v Xo-cp-am-\n- tbm- \m \-Ωp-sS k-akz-`m-h- m-c Xs. I- -en Ib-dn D-d-ßnt mb tbm\m-sb Iym-]v- hn-fn- p-w -Øn tnmzyw sn-bv-x-t mƒ Rm H-cp F-{_mb. I-Sepw I- cbpw D- m n-b kz ob sszham-b b-tlm-h-bp-ss ip-{iq-j-i F- v kp-μ-cam-b A-\p-`-hkm yw ]-d-bp tbm-\m \-ΩpsS kz-`m-h- m-c X-s -bmwv. \- Ωp-sS km yw ]m- m-xy cm-py- Øpw, In-g- cm-pyøpw Hcpt]m-se ]-d-bp-hm tbm-\-sb-t mse \m-apw X-øm-dm-Wv. tbm-\-bp-ss ]m- mxy-tam-lw Imc-Ww I- -Øn-emb-Xv I- -ense ti-jw B-fp-I-fmWv. A-h-cpsS km-[-\-߃ ap-gp-h I-S-en h-en-s -dn-b-s p. Poh-\v `oj-wn t\-cn p. ]m-hw a- yhpw H-cp-]m-Sv I- -s p. h-gn at y A- v-em n-iv k-ap-{z-øn tbm-\m ho-wp-sh- n a yw Ip-d- -Xv 5000 ssa F- nepw aq- p Znh-kw sim- v k- -cn- n-cn- -Ww. A- Xmb-Xv a-wn- q-dn 65 ssa kv- ]o-un ` -Ww t]mepw I-gn- m-sx B-{^n- -bp-ss ]-Sn- msd Xo-cpw Np- n sx-t m- v KpUvtlm- v ap\-ºv Np- n C- y a-lmk-ap-{z-øn IS- v B-{^n- -bpss Ing-t Xo-cw Np- n h-s-t m- v Hm-Sn sn- -S IS- v tbm\m-sb \n-\-th-bn-se I-S-temc-Øv N - ±n p. A- v kqb-kv I-\m C m- Xn-cp- -Xn-\m-em-Wv a- y-øn-\v C- {Xbpw Zqcw Hm-tS- n-h- -Xv. tbm-\-mtbm-sv ssz-hw -an p. ho pw ip-{iq-j B-cw-`n p. Zq-Xp ti- P-\w c- n- -s p. F- m tbm-\-mbp-ss {]-Xn-Ic-Ww hn-nn- {X-am-bn-cp p. Xm {]-kw-kn- Xpt]m-se Imcyw A-tX]-Sn \-S- Ww. H-cp e- -Øn-C-cp-]-Xn-\mbn-cw t] \-in- p t]m-ip- -Xn tbm-\-mbv- v bm-sxm-cp hn-jahpw C, a-dn- v Xm ]-d- Imcyw \-S- m-ø-xn-ep- tz-jyw tbm\m-sb A-e- n. B cm-pyw ap-gp-h \-in- n- p-hm B-bn-cp- p-sh- n F- n-\v tbm-\m-sb B -ÿ-e-tø- v ho pw hn- v {]-kw-kn- n- p F- v tbm-\m Nn- n- n. a-dn- v Xm h-en-b-h-\m-ip-hm e-`n- A-hkcw \- -s -Xv tbm\m-sb th-z-\n- n- p. D-t±-in- -Imcyw \-S- m-sx h- cp-tºmƒ, e-`n- p-sa- v Nn- n- v ÿm-\-߃ e-`n- m-sx h-cptºmƒ ]-ecpw C-tX kz-`m-hw X- s ]p-d-sø-sp- pw. \-Ωp-sS Np pw \-in p-t]m-ip- A-t\-Imbn-cw Po-h-s\- mƒ \-Ωp-sS t\- - Øn-\v {]m-[m\yw \-ev-ip- -h tbm-\m-bp-ss ]pxn-b ]-Xn- piƒ X-s. F- m \-dp- v ho-w-t mƒ Rm sx- p-im-c F-s I-Sen F-dnbp-I F- v ss[-cy-tøm- Sv Ip- -t_m-[-tøm-sv ]-d-bp tbm-\m C- v \-ap- v Np pw A-\yamWv. iu- sn-bv-x-xn-t\- mƒ ]-Xn-aS-ßv ]m-]w snbv-x Zm-ho-Zv ssz-h-k- n-[n-bn \o-xn-am-\mbnøo - p. iutem ]m-]-ß-fn X-s a-cn pw ]m-]w t_m-[-am-bt mƒ A-Xn-s\ aq-sn-sh-bv- m-sx G- p-]-d-bp-ibpw a-t\m-l-cam-b k- o -Ø-\-sa-gp-Xn Xn-cp-h-N-\- tøm-sv tn - p-i-bm-bn-cp- p Zmho-Zv sn-bv-xxv. Zm-ho-Zn-s\-bpw, kv-t\-l-zqx³ {^m -kn-kv F. txm- -Øn tbm-\m-sbbpw t]m-se kz- w sx- v G- p-]-d-bp-hm kz- w sx- v k-ω-xn- p-hm-\p- a-\- m-wv \- ap- v \- -am-bn-cn- p- Xv. ]m-]w sn-øp-hm ss[cyw D-s - n G- p-]-d-bp-hm\pw ss[cyw D- m- I-Ww. tbm-\m \-ap- v k-a-kz-`m-hap- a-\p-jy Xs. F- m tbm-\-msb-t m-se ssz-h-i- -Øn- \v \mw sn-hn sim-sp- p- n. A-s m-cn- \-S p-t]m- ]m-x-bn a-e-bnd-ßn h-cp-am-bn-cp-s m-cp hr- Zn-\hpw sh-fp-ø Pp- bpw \o- sh -Xm-Snbpw hew-ssibn-sem-cp Du- p-h-sn-bp-ambv, C-Sw-Iøn-sem-cp ss_-_n-fp-ta n. ap-jn-s m-cp Xp-Wnk- n CSw-tXm-fnepw "kv-txm{xw Im-Wmw, I -Øm-h-\p-{K-ln- s ; F p-snm n, ssi-]n-sn- p-ω-h pw X- n-ø-tem-snbpw t]m- n-cp- m kv-t\-ln-x- Im-Øn-cp- tpm-en-s m-cp I-Øp-In- n H-cp k- y-bn cm{xn h- n- m-bv \-S- sh, ]m-x-tbmcw In-S- p- p, "]p-wy ]p-kvx-iw', A-cn-In-em-h-Snbpw Xp- amw Xp-Wn-k- nbpw I- p hnc- p hn-d ]q- p hn-fn- am-{x-bn sxm- hc- p I-WvTw \n-e- p-t]m-bv... ]-e-cp-amh-gn h- p; Npw-_-\-ta- p hm-ßn-tbm B-sc-Sp- pw? F-hn-tS-s -Sp- p-ao... PUw ssi-sim-sp-øp Nn-cn- p t]m- h, lm! I w! ssi-hn- p k-l-x-]n- p th-kw \-S- th, kv-t\-lw a-c-hn- p I-ÆS- p X-]- n-em- p t]m-bv... "kv-t\-lnx ' \n- -e-\mbv, h-c- -\o - m-ep-t]m

9 - 9 {]hm-kn-ifm-b C- y-bn \n- p- bu-δ-\- m A-`n-ap-Jo-I-cn- p- sh p-hn-fniƒ dh. s]msn-b txmakv A-ta-cn- -bn {]-hm-kn bu-h-\- m-cm-bn I-S- p h- n- p- {In-kvXo-b hn-izm-kn-iƒ ]- e X-c-Øn-ep- sh p-hn-fn-iƒ t\-cn-ts- -Xp- v. bm-ym-ÿn-xn- Iam-b H-cp Po-hn-X-ssi-en-bn \n pw D-Zm-c-a-Xn-Ifm-b hy- n- I-fp-sS H-cp k-aq-l-øn-te-bv- v h-cp-tºmƒ hf-sc hy-xy-kv-xamb H-cp A-\p-`-h-Øn-te-bv- m-wv \-Ωp-sS bu-h-\- m I-S- p-h-cp- Xv. kv-iqƒ Po-hn-X-Øn-te-bv- v A-h I-S- p-tºmƒ ssz-h-øns \m-aw F-Sp-Ø, tb-ip F- p- \m-aw X-s X- n am- p- A- [ym-]-i-sc-bpw, Po-hn-Xw F- p ]- d-bp -Xv sssw π-kv am- π-kv Nm kv (k-abw, h-kvxp, A-hkcw) F- n-h-bp-ss H-cp B-I- Øp-I-bm-Wv F-s m-s ]Tn- n- p- A-[ym-]-I-scbpw B-Wv Iq-Sp-X-em-bn Im-Wp- Xv. Po-hn-X- Ø-n-\v H-cp A - -tam, D- t±iytam D- -Xm-bn ]-d-bm-sx \mw Cu Im-Wp- -Xn A- p-dtø- v H pw F- p ]-d-bp- -hcm-wv CØ-cw A-[ym-]I, {]- txy-in- pw ^n-kn-iv-kv ]Tn- n- p- A-[ym-]I. I-e ]Tn- n- p- A-[ym-]-I ]Tn- n- p-tºmƒ ]-dbpw H-cp h-kv-xp-hn-s kuμcyw AY-hm a-t\m-lmcn-x F pw ]-d-bp -Xv A-Xn-s\ Fß-s\ ho- n- p pthm A-Xn- \-\p-k-cn- p- H- m-wv F- p ]- d- m B-Xy- n-i-am-bn H-cp h- kv-xp-hn-s\- p-dn- v a-t\ml-cw F- p ]-d-bp-hm km-[n- p-i-bn ; F- m-w-xn-s A w. A-Xpt]m-se X-s `m-jm A-[ym-]- I ]Tn- n- p-tºmƒ ]-d-bpw \mw D-]-tbm-Kn- p- hm- p-iƒ- v B-Xy- n-i-am-bp-, Ir-Xy-am-bp- H-cp A - w C F-s ms ]-d-bpw. hym-jym-\-ß-fpssbpw a- p km-l-n-cy-ß-fp-ssbpw sh-fn- -Øn A-\p-am-\n-s -Sp- p- -Xm-Wv hm- p-i-fp-ss A - w F- H-cp Iq- ]Tn- n- p p. C- {]-Im-cw D- A-[ym-]-Icpw a-tx- X-c-Xz-Øn-s t]-cn-ep- D-Zm-c-Nn- m-k-xn-ifpw \n-d- hn-zym-`ymk-ÿm-]-\-ß-fn sn- p s]- p I-gn-bp-tºmƒ A-h-cp-sS ]T-\w I- gn- v sh-fn-bn h-cp-tºmtg pw F- m-wv b-ym - kxyw F- m-wv b-ym - {In-kv- Xo-b-X ]Tn- n- p -Xv F-s ms -bp- Im-cy-ß-fn H-cp B- i-b- p-g- -tøm-sp Iq-Sn B-bncn pw A-h ]pd-øp h-cp- Xv. {In-kvXo-b hn-izm-kw a- p- hnizm-km-nm-c-ß-fn \n pw hy- Xy-kv-X-am-bn-cn- p- p F- p- H- cp B-i-b- pg- w C-hn-sS h-cp- X-e-ap-d-bn D- m-bn h-cm-dp v. B-Zy-Im-e-ß-fn- A-ta-cn- bnepw C- y-bnepw H-s D- mbn-cp- D- -X \n-e-hm-cw ]p-e - Øn-bn-cp- kv-iqƒ H-s ssz-hh-n-\-øn \n pw D-tØP-\w {]m-]n- -h tz-hm-eb-ß-tfm-sptn - p \-S-Øn-bn-cp- kv-iqƒ B-bn-cp- p F- p N-cn-{X-Øn-eqsS \-ap- p a-\- n-em-ip- p v. F- m Cu Im-e-ß-fn {]m - - \m Iq -ß-tfm, {In-kv-Xym-\n-XzsØ- - n-bp- ]T\-ßtfm t{]m -km-ln- n- -s -Sp- n ; A- tx ka-bw hnhn-[ kmw-kv-imcn-i Iq- m-bv-a-iƒ A-\p-h-Zn- -s -Sp- Ibpw sn-øp p. {In-kv-Xpa-kv ko-k F- p- -Xn-\v tlm-fntu ko-k F- p \m-a-ic-ww sn-ø-s -Sp p. tb-ip-hn-s \maw hn-ip- am-b co-xn-bn {]m - - \-I-fn \n pw Km-\-ß-fn \n- pw H-gn-hm- -s -Sp p. C- sxm-s bpw \-Ωp-sS I -ap- ºn X-s \-S- p-ibpw \-ΩpsS X-e-ap-d-Iƒ Nn- m-ip-g- - Øn A-I-s -Sp-Ibpw snøp p. C-{]-Im-cw D- H-cp Ime-L- -Øn \mw \-sω X-s \-Ωp-sS X-e-ap-d-I-fp-sS ap-ºn amxr-i D- -h-cm-bn H-cp- n F- Sp- Ww. kz-`m-hw \- m -Ww F- p {]-kw-kn- p-ibpw \-ΩpsS kz-`m-hw \- m-im-xn-cn- p- Ibpw sn-øp- co-xn H-cn- -epw \-Ω-fn D- m-i-cpxv. km-º- Øn-I A- S- w Ip- pß-sf ]Tn- n- p-ibpw A-tX ka-bw \mw I-S-`m-c-Øn ap-ßn-t m-ip- A-\p`-hw D- m-i-cpxv. sszh-hn-\w \-Ωp-sS Po-hn-X-Øn A-en- p tn-cs. \-Ωp-sS bu- Δ-\- m ]Tn- p- h-n-\-߃ A-h-cp-sS Po-hn-X-Øn {]m-h - Øn-I-am- p-hm C-S-bm-Is. ssz-hn-\w {]-kw-kn- m-\p- H- cp hnj-bw F- -Xn-s\- mƒ D- ]-cn Po-hn-X-Øn \n-d-th nsim- v Po-hn- m-\p- H- m-bn- Øo-cs. B-h -Ø\w 4:5 7 h- sc- -bp- hm-iy-ß-fn Im-Wp- Xp-t]m-se ssz-h-øn-s I-ev- ]-\-Ifpw {]-am-w-ßfpw \-ΩpsS D- n C-cn- p- -Xn-eq-sS hn-ti-j-x-bp- H-cp P-\-am-bn \mw Xo-cs. ssz-hw A-Sp-Øp h-kn- p- H-cp a-l\o-b Pm-Xn B-bn \-ap- p Xo-cmw. ae-bm-f-ønse ani IrXn pw kwko-x-øn\pw FIvkv{]kv sldmƒuv Ahm Uv ani IrXn p Ahm Uv kæn amfn-tb- G p-hm-ßp p ani kwkoxøn\p Ahm Uv ssj\n Cutim G p-hm-ßp- p. sff]nkn Umfkv Nm]v 4 mw t]-pv Xp-S e- I-Ωo-j-W B-bn-cp- p. {S-j-d B-bn Xn-c-s -Sp- -s - hn- X-c-I, _m- v Hm-^v A- ta-cn- -bp-ss Hm- -td-j Sow am-t\- P B-Wv. {Sq am-iv-kv ao-un-b-bp-ss U-b-d-Œ, ^v -f-th-gv -kv So-hn-bp-sS A- ta-cn- do-p-w am-t\-p, ti-cfm s]- -t m-ã ssd-t -gv-kv t^m-dw tpm-bn v sk-{i- -dn F- o \n-e-i-fn hn-hn-[ am-[y-a-cw-k-ßfn X-s an-i-hpw ]m-s-h-hpw sx-fnbn- q sim- n-cn- p- k-po-h-aw- Kw Iq-Sn-bm-Wv. Nm-]v- A-Uv sshk-dn Aw-Kw ]n.kn. am-xyp hn-zym - n {]-ÿm-\-øn-eq-ss km-aq-ly {]-h -Ø-\-ß-fp-sS ap -\n-c-bn F-Øn-b k-po-h Aw-K-am-Wv. Fw. Pn bq-wn-th-gv-kn- n-bp-ss ap sk-\- v sa-º, _-l-dn C- y kv -Iqƒ t_m -Uv sa-º F o \n-e-bn {]h Øn C-t±-lw Um-f-kn-se C -hn-mv F-a-dmƒ-Uv hm-en tlmw HmtW-gv-kv A-tkm-kn-tb-j-s Xn-cs -Sp- -s - {]-kn-u v Iq-Sn-bm- Wv. A-\p-]-a sh- n-ts-jv A-dn-b-s - Sp- am-[y-a {]-h -Ø-I-bpw t m- _ dn-t m - Sn.hn bp-ss \yq-kv sl-õp-am-wv. Um-f- n-se km-aq-ly am-[y-a-cw-k-ß-fn \n-d-km- n-[yw ]-I-cp- s]m-^. tpm-bn ]- m- p-atw sf. F. ]n. kn-bp-ss Um-f-kv Nm-]v- -dn-s k-po-h Aw-Kw Iq-Sn-bm-Wv. {]-kv - n-s B-cw-`w ap-x Um-f- n k-po-h-am-bn \n-e-sim- q- G-en- p- n {^m -kn-kv 1972 ap-x Um-f- n-se km-aq-ly-{]-h - Ø-\-ß-fn hym-]r-x-bm-bn-cp- p. C- y A-ta-cn- t\-gv-k-kv A- tkm-kn-tb-j-s ÿm-]-i {]-kn- U v Iq-Sn-bm-Wv. A-Uv -ssh-k-dn Aw-K-am-b {^n-iv kv-tam ssa- nƒ 1995se C- y C -Ãn- n-bq- v Hm-^v _n-kn-\-kv amt\-pp-sa v _n-cp-z-[m-cn-bpw ss-ivkm-kn-se A-h v ^n-\m -jy {Kq- n-s ÿm-]-i-\pw, kn. C. H-bpam-Wv. Iq-Sm-sX thƒ-uv a-e-bm-fn Iu -kn-en-s t m-_ _n-kn-\- kv t^m-dw sk-{i- -dn-bp-am-wv. Um-f-kv Nm-]v- -dn-s ]p-xn-b t\-xr- Xz-\n-c-sb sf-]n-kn U-b-d-Œ t_m -Uv sn-b -am tum. _m-_p Ão-^, ssh-kv sn-b -t]-gv-k hn-\o-x \m-b, t_m -Uv sk-{i- -dn tum. am-xyp tpm-bn-kv, {]-kn-u v sd-\n sa-lv-dm, P-\-d sk-{i- -dn txm-a-kv am-xyp, lq-ã Nm-]v - {]- kn-u v sp-bnw-kv Iq-S Xp-S-ßn-bh A-\p-tam-Zn- p B-iw-k-Iƒ t\ - p.

10 - 10 "tam-jv -Sn- B-lm-cw a-[pc-x-cw' F- v ss_-_n-fn k- Zr-iy-hm-Iyw 20:17 ]-d- ncn- p- -Xv h-f-sc lr-zy-am-bn txm- n-tb- mw. F- m A- Xn-t\m-Sv tn -Øp ]-d- n-cn- p- -txm "]n- o-sv A-h-s hm-bn N-c \n-d-bpw"f- m- Ip- p. ssew-kn-i A-Xn-{]-k-c-ßfp-sS bp-k-øn-em-wv \mw Pohn- p- -Xv. I-gn- H-t m c- t m Z-imw-_v -Z-߃- p ap-ºph-sc a-\p-jy `m-cy-m-` -Xr-_- -߃- v am-\y-am-b ]-cn-]mh-\-xz-hpw ]-cn-ip- n-bpw I-ev- ]n- n-cp- p. B-Zy-Im-ew-ap-X-se a-\p-jy-\n ssew-kn-i-xr-jv- W-bpw B-k- n-i-fpw D- mbn-cp- p-sh- -Xv ss_-_n-fn - Ø-s hy- -am- n-bn- p- v. F- m A-Xn-cp-hn- _- -ß- fpw A- -S- -an- m-bv -a-bpw A-«oe-X-bpw h - n- p-h-cp- Im-e- Øp-X-s b-tlm-h-bm-b sszhw, a-\p-jy-\v X-s kz- w ssi-hn-c-ep-i-fm in-em-en-jn- X-am-b ]-Øp-I-ev-]-\-Iƒ \ - hnhm-tl-xc _ w {InkvXob ho -W-Øn tum. amxyptpmbnkv, Hlmtbm In. A-X-\p-k-cn- v Po-hn- m t{]-cn- n- p. B {]-am-w-߃ a- \p-jy-s k-am-[m-\-]-c-hpw k- p-jvt-hp-am-b \n-e-\n-ev -]n-s B- [m-cw X-s -bm-wv. ]-e cm-py-ßfn-se-bpw `-c-w L-S-\-I-fpw {Inkv-Xo-b-X-Xz-im-kv-{X-ß-fn A-Sn- ÿm-\-s -Sp-Øn-bm-bn-cp- -Xn- \m hy- n-_- -߃- pw, Ip- Spw-_-`-{Z-X-b-bpw, km-aq-ly-\o-xnbv- pw ]-c-kv-]-c-hn-izm-k-߃- pw B-cm-Py-ß-fn si- p-d- p- m-bn-cp- p. {]-txy-in- pw tima -sh -Øp cm-py-ß-fn {_n- o-jv ta-[m-hn-xz-hpw, an-j-\-dn-amcp-ss {]-h -Ø-\-hpw {In-kv-Xy B-Z -i-߃- v B-Z-c-hpw k-ω- Xn-bpw \-ev-in-bn-cp- -Xm-bn N-cn- {Xw sh-fn-s -Sp-Øp- p. F- m im-kv-{x-km-t -Xn-I hn-π-h-tøm-ss a-\p-jy-\v A-t\ym- \yw kw-th-zn- m-\pw, kz-x-{ -ambpw c-l-ky-am-bpw C-S-s]-Sp- -Xn- \pw \n-c-h-[n t{km-x- p-iƒ {]- Nm-c-Øn-em-bn. D-Zm-l-c-W-am-bn C -s\- pw kv-am - v t^m-wp-ifpw a-\p-jy-s kz-`m-h-co-xn-iƒ X-s am- n-a-dn- p. B-sc-bpw G- Xp k-a-b-hpw c-l-ky-am-bn _- - s -Sm-\pw c-l-ky-߃ Xp-d- p-im- m-\pw B - pw km-[n- p-sa- mbn. A-tXm-sSm- w A-S-ßn-sbm-Xpßn Ip-Spw-_- -ß-fn am-{xw H- Xp-ßn \n- -h ]p-xn-b ta- n ÿ-e-߃ I-s -Øn. ]p-cp-j- \pw kv-{xo- pw B-{K-lw txm- nbm G-Xp _- -Øn-\pw ap-xn- BEST COMPLIMENTS FROM JOHN JOSEPH & FAMILY SHIRLEY,SHELBY, SHAINA SUNNNYVALE, TX cm-sa- Nn- m-k-xn-bn-te-bv- v a- \-kn-s\ hn-im-e-am- n. ]p-cp-j-\v A-\y-kv -{Xo-I-fp-am-bn _- -s -Smsa- n kv-{xo- v F- p -sim- v B-bn- q-sm? Xp-ey-X-bpw k-a-xzpw A-h-Im-i-am- n-sb-sp- p-tºmƒ, ]p-xp-xm-bn In-fn -Øp-h- s^an-\n-ãp Nn- m-k-xn- m, kv-{xo- I-sf Iq-Sp-X kz-x-{ y-tam-ln- I-fm- n. ` -Øm-hn-s\ b-p-am-\- \m-bn I-cp-tX- -Xn-s - pw, a-s mcp ]p-cp-j-\n B-I -j-ww txm- n-bm A-h-\p-am-bn im-co-cn-i- _- w ]p-e -Øp- -Xn sx- ns - pw a- p- -h-sc t_m- y-am- n-øp-s-ßn. hn-hm-l-po-hn-x-øn-\p- n \n- p-sim- v B-Wpw s]-æpw ssew-kn-i-x B-kz-Zn- m ss_- _nƒ \n-jv- -jn- p-tºmƒ, C- -sø ]p-tcm-k-a-\ Nn- m-k-xn- m hn-ip- -am-b B-dmw {]-am- W-sØ A-Sn- p s]m-sn-bm- n- gn- p. ]-e-cm-py-ß-fn-epw hy-`n- Nm-cw H-cp Ip- -I-c-am-b kw-`-h-a- m-xm-bn-cn- p- p. G- -hpw H-Sp-hn C-Xm C - Uy-bn hn-hm-tl-x-c-ssew-kn-i- _- w {In-an-\ Ip- -a-s - v kp- {]ow-tim-s-xn, ]p-xp-xm-bn-hn-[n {]- ÿm-hn- -Xv tj-z-i-c-am-bn txm- p- p. am-{x-a- ]p-cp-j kv-{xo-bpss A-[n-Im-cn-bp-a- F- -Xpw Iq- Sn A-tXm-sSm- w tn -Øp {]-ÿmhn- n-cn- p- p. hn-hm-tl-x-c-ssew- Kn-I _- w {In-an-\ Ip- -am-ip- p-sh- v C-{X-bpw Im-ew ap-dp-si- n-sn- n-cp mw h-ip- v d-±m- p- hn-[n-bp-am-wv C-tXm-sSm- w {]m-_-ey-øn h-cp- -sx- v \mw Nn- n- -Ww. C-Xn - -cw [m -Ω- I-Nyp-Xn-bpw k-zm-nm-c-tim-j-whpw \-ap- v C-\n-bpw Im-tW- nh-cp-tam, e- m-i-cw! ` -Øm-hv kv -{Xo-I-fp-sS b-p-am- \ A-s - pw, Xp-ey-X-bv- p- A-h-Im-iw ]p-\-ÿm-]n- p-i- am- {X-am-Wv ]p-xn-b hn-[n-sim- v km- m-xv- -cn- m t]m-ip- -sx- pw sh-dp-sx ]-d-bm-sa-t -bp- q. ssew-kn-i _- -Øn-\v ]pcp-j-\pw kv-{xo-bv- pw kz-bw \n - W-bn- m-\pw, hn-hm-tl-x-c-_- - ß-fn-te- v \-bn- -s - m Ip mw t]-pv Xp-S te v Db Øn. kmº-øni ]cnjvim-c-ß-fpss apt m-sn-bm-bp DZm-c-h-XvI-cW \S-]-Sn-Iƒ Bcw- `n- p. tkmjy-enãv coxn-bn-ep kmaq-ln-i-{iaw t{]m m-ln- t mƒ Xs 90-I-fn \S- m- nb kmº-øni am -߃ Dƒs m- m kºzvhyhÿbv v ASn-ÿm-\-an-Sp-Ibpw snbvxp. tamtwm-s]m-fokv IΩoj, cmpm- - m-cpss khn-tijm-[n-im-c-߃ \n Ø-em- XpS-ßnb \S-]-Sn-Ifpw {i n- s - p. s\{lp-hn-s\-t mse imkv{xm-h-t_m[w D m-bn-cp `c-wm-[n-im-cn-bm-bn-cp p Cμn-cm- Km- n. kmaq-lniw: k hmt«-jnbmb kmº-øni hf -bv- mwv Cμn-cm-Km n {]map-jyw \evin-b-xv. \yq\-]- -߃, ] n- I-PmXn ] n-i-h Kw, kv{xoiƒ F n-h p- th n {]txyi ] -Xn-Iƒ \S- m- n. C ybpss hn`-p\w \yq\-]- -ßfpsS ta krjvsn apdn-hp-iƒ DW- m {]txyiw {i n- p. F m FXn p-i-sfbpw adn-i- I-c-am-hp-I-bn-s - pw hn-[n- ]-d-bptºmƒ 157 h -jw ]-g- -ap- \nb-aw X-s -bm-wv C- m-xm-bn- Øo - -Xv. C-\n-bn-t mƒ \mw C-Xp-h-sc I- pw hn-iz-kn- p-an-cp- \-ΩpsS A-b-ev- m-tcm a- p ]p-cp-j-\pam-tbm, kv-{xo-i-fp-am-tbm H-sØmcp-an- v \-S- p-i-tbm, In-S- p-itbm sn-bv-x-xp -I- m-epw s\- n- Np-fn-t -. A-h-cp-sS ]-c-kv-]-ck-ω-x-tøm-sp- Iq-Sn-b Po-hn-X -cl-ky-ß-fn-te-bv- v kz-im-cy-x-bnte- pw H-fn- p- t\m- m {ian- p- \-Ω-fm-bn-cn- pw Ip- - m. hn-hm-l-tøm-ss kz- w ssew-kn-i kzm-x-{ y-øn-t Xo-cp-am-\w F-Sp- m-\p- B-Wns -bpw s]-æn-s -bpw A-h-Im-iw C- m-xm-ip- n-s - pw hn-[n- shfn-hm- p- p. sf-]n-kn 497- mw h- Ip- p-{]-im-cw, hn-hm-ln-x-bm-b kv {Xo- v ` -Øm-hp-am-bn- v A- m-sx ssew-kn-i-_- -Øn G -s - v c- Xn-kp-Jw A-\p-`-hn- -W-sa- n ` -Øm-hn-s A-\p-hm-Zw th-wam-bn-cp- p. A-s - n ` -Øm-hn- \v A-\y-]p-cp-j-s\-Xn-tc ]-cm-xn- \-ev-im-\pw, X-Zzm-cm ]p-cp-j am- {Xw in- m -l-\m-ip-i-bpw sn-øpam-bn-cp- p. C-Xv ]p-cp-j-t\m-sp- hn-th-n-\-am-bn tim-s-xn I-s - Øn. ss{i-kv -X-h-k-`-bp-sS-bpw a- pw A-an-X-am-b-k-Zm-Nm-c Xm-Xv-]-cyw kw-c- n- m th- n ]-g-b-ime-øv tem -Uv -sa- m-sf D- m- nsh- \n-b-a-߃ Im-e-l-c-W-s]- -Xm-sW- v A- w-k hn-[n- I - Øm- ƒ hn-[n-bn Iq- n-t - p- I-bpw sn-bv -Xn-cn- p- p. A-t mƒ ss{i-kv -X-h-k-`-sb- n-epw `m-cy-` - Xr-_- -sø ]-cn-]m-h-\-am-bn I- cp-xp- p- m-bn-cp-s - Im-gv -N- mss- n-epw C-{X-bpw \mƒ \-Ωp-sS C -Uy-bn D- m-bn-cp- -t m. `mc-xo-b kw-kv- m-c-øn \n-e-\n- n-cp- `m-cy-` -Xr-_- -Øn sh- w tn - p- C-Ø-cw l - Pn-I-fpw hn-[n-i-fpw km-aq-ly-`-{z- X-bv- v C-f- w h-cp-øp-sa- - Xn kw-i-b-an-. kz- w C-W-bn Xm-ev-]-cyw ad- n-s m-cn- epw Cu [oc-h-\n-xsb S v Aen-K ap ow k h-i-emim-ebv v \yq\-] ]Zhn Dd- m- p _n Ah-X-cn- n- p. h Kob el-f-iƒ \S- n-ssøms km z\hp-ambn Ah HmSn-sb-Øn. C y Hcp atx-xc cm{ ambn \ne-\n t - -Xns Bh-iy-I-X cmpysø t_m-[y-s -Sp- -Øn mw `c- W-L-S\m t`z-k-xn-bn-eqss atx- X-cXzw F hm v `c-w-l-s-\- bpss B-ap-J-Øn Fgp-Xnt ØXp am{xw axn cmpy-øn\v Cμn-cm-Pn-tbmSv \nxm BZ-chv \ne-\n- Øm. A m-cmjv{s _ -߃: _w m-tz-ins hntam-n\w shdpw c m-gvn-iƒ p- n-emwp km[y-am-b-xv. BWh k -amb Ata-cn- bpss Ggmw I S C y alm-k-ap-{z-tø v ]m n- -ÿm\p Ih-N-hp-ambn \oßn-bn- p-t]mepw Cμnc ]X-dn-bn-. ]m n-ÿm c m-b-txmss C- ybv v G hpw henb kpc- m-`o-j-wn-bmwv C m-xm-b-xv. knwe Icm F -dn-b-s -Sp B Icm hntzi _ -ß-fnse G hpw henb t\ -ambn C pw Ip-d-bp- -Xpw, a- p- -h F- pw \-ev-im X-øm-dm-hp- ÿn-xn- hn-ti-j-ap- -t mƒ, kp- Jw tx-sm a-\p-jy-\p- k- l-p-hm-k-\ A-]m-c-am-Wv. A- Xpw- h-f-sc ]p-xp-a-tbm-ss B- kz-zn- p- -Xv c-k-i-c-am-ip- p. c- p h -jw ap-ºv ]p-xp-a-whm- n ` -Øm-hn-t\m-sSm- w H- tc-in-s- -bn In-S- p-sim- v Im-ap-I-\p-am-bn Nm- p -sn-bv-x- Xpw, k-ln- m-\m-hm-sx A-hsf ar-ko-b-am-bn sim-e-sn-bv-x- Xpw \-Ωp-sS \m- n-se H-cp {Inkv -Xo-b Ip-Spw-_-Øn-em-bn-cp- ph-t m. "H-cp-h-s `m-cy-bp-am-bn hy- `n-nm-cw sn-øp- -h Iq- p-im-cs `m-cy-bp-am-bn hy-`n-nm-cw snøp- p. hy-`n-nm-cn-bpw hy-`n-nmcn-wn-bpw a-c-w-in- A-\p-`-hn- -Ww". (te-hy. 20:10). Cu Im- Wp- B-I -j-w-xz-hpw kuμ-cy-hpw sh-dpw sxm-en- p-d-sø am-b-i-fm-sw- v k-zr-iy-hm-iyw 31:30 ]-d- n-cn- p- p. "emh-wyw hym-p-hpw, ku-μ-cyw hy - -hpw B-Ip- p. b-tlmh -`- n-bp- kv-{xo-tbm {]-iwkn- -s -Spw'. "` -Øm-hv `m-cy-bv - pw, `m-cy ` -Øm-hn-\pw I-S-s - n-cn- p- - Xv sn-ø-s. `m-cy-bp-ss i-co-c-ønt, A-hƒ- - ` -Øm-hn-\m- Wv A-[n-Im-c-ap- -Xv. \n-ß-fpss A-Pn-tX-{μn-b-Xzw \n-an-øw km-øm \n-ß-sf ]-co- n- m-xn-cn-t - -Xn-\v tn - n-cn- p-ho " (1 sim-cn. 7:3 5). B- b-xn-\m ssz-hw \-ev-in-bn-cn- p- I-ev-]-\-I-fpw am - -\n - t±-i-ß-fpw am-{x-am-bn-cn- -s \- Ωp-sS Po-hn-X ]-Ÿm-hn-se Zo- ]-hpw h-gn-im- n-bpw. hn-hm-l-pohn-xw ]-cn-]m-h-\-am-bn kq- n- p-hm-\pw, ssew-kn-i-kp-j-øn- \m-bn a- m-sc-bpw {]m-]n- m-\pw C-S-h-cm-Xn-cn- -s. F-t^-ky 5:33 kv-a-c-w-bn-en-cn- -s "{Inkv-Xp k-`-sb kv-t\-ln- p- - Xp-t]m-se Hm-tcm-cp-Ø-\pw Xm- m-s `m-cy-sb X-s -t m-se kv-t\-ln-, `m-cy-tbm ` -Ømhn-s\ `-b-s -ts- -Xp-am-Ip- p'. \ne-\n-ev p- p. tkmhy v bqwnb-\p-ambn Dujva-f-amb _ w \ne-\n- -t mƒ Xs AhcpsS A^v-Km CS-s]-S-en-s\-Xntc cwk-øp-h- p BWh hnkvt^m-s\w \S-Øn-sb nepw BWh \ncm-bp-[o-i-c-w-øns i -bmb h m-hm-bn. Cμnc D m-bn-cp-s - n : Cμn-cm-{]n-b-Z in-\nsb P\-߃ Zn\w{]Xn kvacn- p \m-fp-i-fm- Wn-Xv. cmpyøv ^mknãv i n- Iƒ Agn- m-sp-tºmƒ, h KobX ^Ww hns Øn BSptºmƒ, _p- n-po-hn-i-sfbpw kmwkvim-cni {]h Ø-I-scbpw sims m-sp p-tºmƒ, kmº- ØnI a -Ø-c-߃ Im n- q- ptºmƒ, C -\-hne IØn- -b-dptºmƒ, AXn Øn-bn [oc-p-hm- m Zn\w {]Xn shsn-tb p acn- p-tºmƒ, s]mxp-ta-jem ÿm- ]-\-ß-sfbpw _m p-i-sfbpw X p-s-bv p-tºmƒ \mw Cμncm-Km- nsb Hm Øp-t]m-Ip- p. kzmx- y-zn\ ]tc-un\v hntzi AXn-Yn-sb-t]mepw In mø \mw-t -Sn-te v \mw Iq p-ip- Øp-tºmƒ Adn-bmsX Cμn-cm-Km- n- p-th- n B{K-ln- p- p. AtX Cμn-cm-{]n-b-Z in-\n p ac- W-an-.

11 - - Fw.sI. l-cn-ip-am H-cp h-kv-xp-hn-s t\-sc Ip-sd t\-cw t\m- n-bn-cp- m, A-Xp a-s m-cp e- y-tøm-ss \- sω t\m- p- -Xm-bn A-\p-`-hs -Spw. H-cp I-tk-c-bm-sW- ncn- s. A-Xn-s\ A -]w t\- cw kq- n p-t\m- n-bm A-Xv C-cn- m-\p- h-kv-xp F- -Xn- \- p-dw A-kv-Xn-Xz-sØ tnmzyw sn-øp-itbm \-Ω-fp-ambn kv -t\-l-tzz-j-c-ln-xam-b _- -Øn-se H-cp I-Æn-bm-hp- Itbm sn-øpw. Itk-c H-cp D-ev ]- -a m-xm-hp-ibpw A-Xv kwhm-zm-fl-iam-b k-a-ky-bm-ip- Ibpw sn-øpw. F- m-wv A-Xns s]m-cpƒ? A-Xv t\m- p- bm-sf hn-nm-c-w-sn-øm Xp-S- v v 11 kv-t\-ltam tzz-jtam? ßpw. A-Xv C-cn- m-\p- -Xm- Wt m F- p hn-nm-cn- -t mƒ Ym - y-sø H- n-sb-sp- m I-gnbm-sX h-cpw. A-t mƒ \n-d-߃ ho pw t\m- n-bm a-s m-cp tem- Iw \-Ωp-sS a-\- n D- m-ip-sa- w D- m-hp-i-bmwv. a-c-ßfpw ]m-d-ifpw A-cp-hnbpw aq- p AXn-t\m-Sv H-cp _- w txm- n-bncp p. F- m sh-dp-sx t\m- nbn-cp- -t mƒ A-hy- am-b a-\- n-s B-k- n-bm-bn hn-\y-kn- -s -Sp p. mwv. Im-Wp- p F- p txm- ptºmƒ I-Æp-I-f-S-bv- p-i. ]n-s ]pxn-b hm-xm-b-\-ß-fm-bn tem- I-sØ Xpd- p Im-Wn- p p. A-Xv C-cn- m-\p- h-kv-xp A ; a-s nt\m th- nbp- -XmWv. hm- p-iƒ- v ]n-sn-s -Sp- m ]- m-ø B- -cn-i-`m-h-߃ B-hnjv-I-cn- m a- -hn-ts-bv-s - n-epw I-ÆpI-sf A-b- p-i. A-Xn-\p-ti-jw BZyw C-Xm-Wv I-hn-bp-sS kn- nbpw D- Ø-c-hm-Zn-Ø-hpw. \mw I- p ]- A-Xv H-cp A-\y{K-l Po-hn-bmWv. A-Xn-\v B-tcmSpw hnt[-b-xz-an. h-øm-xm-hp-tºmƒ I- hn A-Xn\pw hm- p-i-sfx-s B- I- h-kv-xp-hn-s\ a-\- n Im- Wm {i-an- p-i. A-Xn-s\ i- cn-n-bn- h-kv-xp-hn-s\ ]pxn-b A - w sim-sp- m I-gn-bptºm-gm-Wv A-Xv H-cp kv-t\-l- søbpw kzo-i-cn- p- n. {i-bn- p p. A-Xmb-Xv Ihn-X H- cp b-ym - -h-kv -Xp-X-bp-sS shdpw cn pw I- -Xn \n pw hy-xy-kv X-am-bn-cn pw a-\- n-se Im-gv-N. I-e-bp- m-ip- -Xv. a\- iq-\y-am- n-bm-te A- I-em-Imc-s h-kv-xp- ƒ C- ß-s\-bp- m-ip- -XmWv. A-h B Im-gv -N-bm-Wv Iym -hm-kn ]- hn-ss \n- v ]pxn-b h-kv-xp- fpw A - -ßfpw ]n-d-hn-sb- G-sXm- n-s\ \n-co- n- mepw A- Xn-\v A-]-cXzw sx-fn- p-in- pw. Sp- p-i-bp q. a-\- \n-d- n- sn-dp-h- : sf.-]n.- kn. th-ßq sk -dn-s - bpw sn-dp-h- \yq sse-^v _n-ªn- skan-\m-cn-bp-ss-bpw In-fn-am- \q G-cn-bm-bp-sS-bpw t\-xr-xz-øn \-S- p- sn-dp-h- I h -j Un-kw-_ h-sc sn-dp-h- \yq sse-^v {Ku- n \- S-Ø-s -Spw. th-ßq sk {]-kn-u v d-h.-tum.- tpm -k Um-\n-tb D-Zv-Lm- S-\w sn-øpw. ]m-ã -am-cm-b sd-pn im-kv-xmw-tim-, A-Pn B -Wn, tpm -k ta-a-\, {]n -kv txma-kv, h - o-kv F-{_-lmw, _m-_p k- y-sb t\m- n-bm, A-kv -Xa- \tam cm-{xn-bp-ss h-cthm A ; H- cp am-\pjn-i {]-iv-\-am-bn am-dpw. A-Xv X - -Øn-eqsStbm a-\-\- Øn-eqsStbm ]-cn-l-cn- m-\p- hn-j-b-am-bn cq-]m- -c-s -Spw. k- y a-\p-jy Nn- -bn-eq-ss X-s A-t\z-jn- p t]m-bn I-s -tø- Zm -i\n-i {]-iv-\-am-bn am-dpw. a-\p-jy-\p-am-bn bm-sxm-cp A-Sp- hpw Im-Wn- m-ø k- y Zp -{Kl-am-bn Im-W-s -Sp p. B Zp-cplX-sb h -W-ß-fn Nm-en- m Nn-{X-Im-c-\pw, hm- p-i-fn B-hmln- m I-hnbpw H-cp-sº-Sp p. Nn-e-t mƒ \n-d-߃- v B bm- b-ym - hn-h-c-w-am-i-cpxv; A-Xv I-hn-bp-sS D- n ]-Xn- H-cp A-\p-`-h-Øn-s hf-sc hy- n-]- cam-b ]p-d-øp-nm-s-emwv. A-hn-sS c- p Im-cy-߃ kw-`-hn- p p. H v, A-Xv I-hn F- \n-e-bn-ep- hy- n-]-cam-b bm-ym - y- Øn-s \q-dp-iq- w tnm-zy-ß-fn \n- p- B-hn -`m-h-amwv. c v, Xm ]-d-bm D-t±-in- p- Im-cy- Øn-s G-ItZ-i hm-kv-x-hn-i-xsb- - n-bp- hn-ti-jhpw I-em- Imc-s m-\-am-wv c-n-\-bn \n-d-bp- Xv. F-{X-am{Xw A-dnhpw a-\-\hpw G-dp pthm A-{XtØm-fw I-e m-\ ]q -W-am- Ip p. {]-kn- k-dn-b-en-ãv Nn-{X- Im-c-\m-bn-cp- km -h-tzm Zm-en ]-d- Xv, H-cp h-kv -Xp-hn-s\ H- p t\m- n-bn- v I-Æ-S- n-cp- -ti-jw 26- m-axv sndp-h- I h j sn-dn-bm, si.f. F- {_-lmw, hn.-sp. txm-akv F- n-h {]-kw-kn- pw. \yq sse-^v knwtk-gv-kv kw-ko-x ip-{iqj \-bn- pw. Zn-h-khpw cm-hn-se-bpw D- -bv- pw D-W -Δv tbm-khpw hym-gm-gv-n 2 -\v tkm-z-co k-am-pw hm - jn-iw, sh- n-bm-gv-n D- -bv- v 2 -\v \yq sse- ^v _n-ªn- sk-an-\m-cn ]q -Δhn-Zym - n k-tω-f-\w, i-\n-bm-gv- N 80 ssh-zn-i hn-zym - n-i-fp-ss _n-cp-z-zm-\ k-tω-f-\w F- n-h \- S- pw. _n-cp-z-zm-\ k-tω-f-\-øn d-h.tum.sf-k- v sn-dn-bm (F.- Pn. thƒ-uv an-j -kv kv-{]nw-kv- ^o -Uv, bp,-f-kv.-f) A-\p-{K-l {]-`m-j-ww \-S-Øpw. 2 a-wn- v ]n.- ssh.-]n.f- -k-t -kv- qƒ hm - jn-iw \-S- pw. 100 kv-iqƒ, tim-tf- Pvv hn-zym - n-iƒ- p- ]T-\ k- lm-bw, Iym -k tcm-k k-lm-b hn-x-c-ww, X-ø an-j k-lm-b hn-x-c-ww F- n-h \-S-Ø-s -Spw. kw-bp- B-cm-[-\-bn ]m-ã tpm dn- m -Uv I -Ør-ta-i- v t\-xr-xzw \ -Ipw. sk-{i- -dn ]m- à Pn-\p tpm, ]-ªn-kn- n I ho-\ ]m-ã tpm -k F., {_-Z kmw kn.-um-\n-tb, F- n-h t\-xr-xzw \ -Ip- p. t^m \-º : , sf.-]n.kn. cmp-ÿm tã n\v ]pxnb t\xrxzw d-h.-tum.tpm -Pv kn.h -Ko-kv, ]m-ã ]n.-fw.-txm-a-kv ]m-ã tpm tz-h-ky, Fw.-sI.-Nm-t m, _n-\p Sn.-am-Xyp P-bv- q : sf.-]n.kn. cm-pÿm tã- v `m-c-hm-ln-i-sf Xnbp-sS ÿm-]-i-\m-wv. an-uv-sh-ãv kn-u v tj -fn k-pn, sk-{i- - s -t m-kv-xv s^-tem-jn- v k-`- U m-bn jo-pm k-pn, ssh-kv {]- c-s -Sp-Øp. d-h.-tum.tpm -Pv do-pn-b {]-kn-u m-bpw, ]n-kn- dn-bm-bn tpm-_n-tamƒ P-bnw-kv, {Sj-dm-dm-bn kp-pm sd-pn F- n-h- kn.h -Ko-kv {]-kn-u v, ]m-ã \m- v I -ho-\-dm-bpw -{]-h -Øn- ]n.-fw.-txm-a-kv ssh-kv {]-kn- n- p- v. ssh-kv {]-kn-u v ]m- cpw Xn-c-s -Sp- -s - p. U v, ]m-ã tpm tz-h-ky à ]n.-fw.-txm-a-kv C-t mƒ P- sk-{i- -dn, Fw.-sI.-Nm-t m tpm.- bv- q k-`m ip-{iq-j-i-\m-wv. sksk-{i- -dn, _n-\p Sn.-am-Xyp {S-jdm, jm-pn ]m- - P-\.-Iu - tã- v ]n.-ssh.-]n.-f.-{]-kn- {I- -dn ]m-ã tpm tz-h-ky.. kn {]-Xn-\n-[n F- n-h-cm-wv ]p- U m-bn ]m-ã P-bnw-kv ^n-en- {_n-kv-s_-bv : Hm-kv-t{S-en-b C- Xn-b `m-c-hm-ln-iƒ. tã- v I h -j-t\m-s-\p-_- n- v \-S- P- c-xo-jv ]n.-pn, sk-{i- -dn-bm-bn jn- ^-d -kn-s H-º-Xm-a-Xv k-tω-f- v, ssh-kv {]-kn-u m-bn ]m-ã y s]-s -t m-kv-x tim - \-d t_m-un-bn-em-wv Xn-c-s - Pp G-{_-lmw, {S-j-dm-dm-bn A- \w 2019 G-{]n am-kw h- Sp- v \-S- -Xv. \n tpm -Pv F- n-h-cpw Xn-cs -Sp- -s - p. tã- v k -tu- Øv-ssk-Uv {In-kv-Xy tim-tf- sc {_n-kv-s_-bv-\n h- p (t\m - cm-p-ÿm tã- v cq-]o-ir-xam-b 2007 ap-x ]m-ã tpm -Pv kv-iqƒ t_m -Uv sn-b -am-\m-bn Pv,151 ^v-tem-œv-s kv-{so- v, F-sh - kn.h -Ko-kv Cu tã- n-\v t\-xr- ]m-ã ]n.-fw.-txm-a-kv Xn-c-s - ]m - v-, Izo -kv em -Uv ) Xzw \ -Ip- p. Um-f-kn-se B- Sp- -s - p. \-S- p- -Xn-\p- H-cp- -߃ ]ptcm-k-an- p- -Xm-bn \m-j-w {]- Zy-Im-e k-`-bm-b sl-t{_m s]- tã- v tkm-z-co k-am-pw {]-knkn-u- v- ]m-ã txm-a-kv- tpm - I -tø -Xv F- v Zm-en ]-d- p. A-t mƒ BZyw I- h-kv-xp-hns a-s m-cp ap-j-amipw ]-I -Øs -Sp-I. C-Xn I-e-bp-sS m-\- ap- m-ipw. {]ap-j I-hn s^ -Un-\m -kv s] mthm H-cn- F-gpXn, Xm \n-txy-\ Im-Wm-dp- m-bn-cp- a-c-ßfpw ]m-d-ifpw A-cphnbpw H-cp Znh-kw ]p-xp-xm-bn D- m-bxp-t]m-se txm- n-sb v. F pw Im-Wm-dp- Np- p-]m-sn, H-cp Zn-h-kw A-hn-sS-bp- h-kv -Xp- ƒ s]-s - v {]-Xy- -s -Xp t]m-se txm- p p. F p-sim- m-wv Cß-s\ Nn- n- p- Xv? B h-kv-xp- ƒ I-hn-bp-sS A-Iw tem-i-߃ Xp-d- m-\p- D-]-I-c- W-ß-fm-hp-I-bmWv. ]pxn-b A - Um-f-kv: thƒ-uv a-e-bm-fo Iu kn A-ta-cn- do-pn-b ]-cn-ÿn- Xn t_m-[-h-xv-i-c-w-øn-\m-bn \n - an- p A-Sp-Ø Im-e-Øp dn-eo-kv snbv-x lr-kz Nn-{Xw bq-syq-_n ssh-d-em-ip- p. A-tXm-sSm- w a-ebm-f a-æn-\pw A-ta-cn- a-æn- \p {]-Ir-Xn kw-c- -W-Øn-\v ]p- Xn-b A-dn-hpw D-W -hpw, bp-h X-eap-d-bp-sS {]-Xn- -bpw B-bn am-dp- p. Cw- o-jn-epw a-e-bm-f-øn-epw D- c- p sn-dp aq-hn-iƒ B-bn dn-eo-kv sn-bv -X-Xm-bn F-Iv -kn-iyq- ohv s{]m-uyq-k Iq-Sn-bm-b U-ªyq. Fw. kn. A-ta-cn- do-pn-b snb -am {io.]n.kn.am-xyp ]-d- p. H-am s{]m-hn -kv sn-b - am {io.sn. si.hn-p-b s{]m-uyqk-dm-bpw A-ta-cn- `m-c-hm-ln- Iƒ k-l s{]m-uyq-k -am-cp-am-bn \n -an- tjm -Sv ^n-enw c-nn- p kwhn-[m-\w sn-bv-x-xv t\m-h-en-ãv Iq- Sn-bm-b s{]m-s^- si. ]n. am- Xyp B-Wv. Cw- o-jn AN OATH FOR SURVIVAL F- t]-cn-epw a-ebm-f-øn D-W -hv F- t]-cn-ep- Hmkvt{Senb C y s]s t mkvx tim ^d kv Pv A-dn-bn- p. ""ssz-h-`-b-øn hnip- n-sb Xn-I- p-simƒ-i''(2simcn. 7:1)F- 'Xow' A-Sn-ÿm-\-am- n kz-tz-i-øpw, hn-tz-i-øp-ap- A-`n-jn- -cm-b I -Xr-Zm-k- m ssz-h-h-n-\w ip-{iq-jn- p- -Xm-Wv. bq-øv sk-j, ^m-anen sk-j, te-uo-kv sk-j F- n-ß-s\ hn-hn-[ sk-j-\p-iƒ \-S- pw. t^m cp- m a-s m- v A-hn-tS- v Cd-ßn h-cn-i-bn. H-cp sh- t]- -dn H-cp B\-sb h-c-bv- p-tºmƒ, B t]- -dn-ep- mbn-cp- B-bn-c- -W- n-\v A- Zr-iy-cq-]-߃ ]n -hm-ßp p. Nn-{X-Im-c F m-twm Xn-cs -Sp- p -Xv A-Xp am{xw sx-fn- p h-cp- p. hm-fn-\p H-cp `m-hp-i-xz-hpan ; F- p-]-d- m kv-t\- ltam tzz-j-tam-bn. F- m A-Xv F-Sp-Øv D-]-tbm-Kn- p- h-s a-\- n-em-wv hmƒ F- m-sw- v \n- -bn- -s]-sp- Xv. C-Xm-Wv I-e-bp-sS s]mcpƒ. Uªyq. Fw. kn Atacn dopnb dneokv snbvx "B HmØv t^m k sshh ;' Hcp ]pxnb "DW hv ' am-wv {]-Ir-Xn kw-c- -W-Øn-\v th- -Xm-b h-f-sc A-[n-Iw hn-h-c߃ A-S-ßn-b a-t\m-l-c-am-b Nn- {X-߃ bp-syq-_n Iq-Sn e-`n- p-i. I-hn-bq, Xn-cp-h- -bn i- -c-aw-kew ]-ªn-Iv kv-iqƒ am-t\-pv-sa pw A- ym-]-i-cpw a- p A-`n-t\-Xm- fpw Iym-a-dm-am- m-cpw A-I-gn- p {]-h -Øn- m {]-kv-xp-x Nn-{X߃ tem-i-øn-\p Im-gv-N sh- -Xv. Cw- o-jv ]-Xn- v thƒ-uv a-e-bm-fn Iu -kn \yq tp-gv-kn-bn \-S- Øn-b t m-_ tim -s^-sd kn dn-eo-kv sn-bv-x-t mƒ a-e-bmfw ]-Xn- v i- -c-aw-k-ew ]-ªn-Iv kv- Iq-fn h- v t m-_- P-\-d sk- {I- -dn {io. kn. bp. a-øm-bn kzn- v Hm I -aw \n -h-ln- p dn-eo-kv sn-bv-xp. A-ta-cn- do-pn-b snb -am {io. ]n. kn. am-xyp A-[y- -X h-ln- tbm-kw ]-Ø-\w-Xn- Pn- m ]- m-b-øv ssh-kv {]-kn- U v {io. tpm -Pv am-a sim- q, Xn-cp-h- ap-\n-kn- sn-b -am {io. sn-dn-bm t]m-f- n-d- F- n-h kw-bp- -am-bn D-Xv-Lm-S-\w sn-bv-xp. kw-hn-[m-b-i s{]m-^k si. ]n. am-xyp Nn-{X-ß-fp-sS D- -S- -sø- - n {]-Xn-]m-Zn- p. t m- _ P-\-d sk-{i- -dn kn. bp. a- Øm-bn, thƒ-uv a-e-bm-fo Iu kn-en-s Zo -L-ho- -W-sØ {]- Io -Øn- p-i-bpw A-t\-I - v A- dn-hv ]-I-c-s F- v B-iw-kn- p-ibpw sn-bv-xp. ti-c-f Iu -kn {]-kn-u- v {io. tpm -Pv Ip-f-ß-c Nn-{X-Øn-s s{]m-u- -\v ]n- n- {]-h -Øn- -h-sc ap- -I-WvTw {]-iw-kn- -txm-ssm- w Xm t\-xr- Xzw sim-sp- p- {]-h -Ø-\-ß-sf ]- n hn-h-cn- p-i-bpw sn-bv-xp.

12 12 EXPRESS HERALD Vol. IX Issue: 51 tim -bm- n. Ah-km\w ªqÃm Hm -td-j-\n-eq-ss-bmwv `oi-csc Aa snbvx-xv. CXn\v Cμn-cm- Km- n v Poh Xs _en \evti n h p. kmº-øniw: C ysb Hcp kmº-øni i n-bm- p- -Xn\v DX-Ip Cμn-cm-Km- n-bpss \S- ]-Sn-Iƒ Ncn-{X-Øn Xnf-ßn-\nev p- p. lcn-x-hn-π-h-amwv AXn {][m-\w. ` y-kp-c- m- \n-baw _m[-i-am- p temi- Ønse GI-cm-Py-sa JymXn-bnte v C y hf Xv CXns ASn-ÿm-\-Øn-em-Wv. _m v tzikm-xvi-cw \S]Sn-Iƒ Cμn-csb hnπ-h-\m-bn-i-bpss ]cn-th-j-øn- tijw t]pv 10 ad- n-s m-cn- epw Cu [oc-h-\n-xsb ap - n cma-n-{μ, si. ]n-. kn. kn A[y- ]me- msv Pn -bnse {]ikvx-amb tzhot {X-amWv ssi Øn It - p-f-ßc t - {Xw. Faq- `K-hXn t {X-sa- pw CXv Adn-b-s -Sp- p. c p ssi -Øn-Iƒ {]Xn-jvT-bm-bp Cu t {X-Øn\v tim {K-kn\v sshim-cni _ -ap- v. kp{]ow-tim-sxn PUvPn ]n.- F-kv. ssiemkpw At±-l-Øns `mcybpw Xangv Ihbn-{Xn-bpam-b kuμc ssiemkpamwv ssi- Øn t {X-sØ- p-dn v BZy-ambn Cμn-cm-Km- ntbmsp ]d-bp- Xv. Chn-SsØ {]Xn-jvT ]m- hxn tzhn-bpss ssii-fmsw- mwp k -ev]w. "cm -k- m-cpss B{I-aWw `b v sh -Øn NmSnb tzhn, c p ssi-ifpw Db Øn inhs k- lmbw txspibpw sh -Øn Db p \nev p Ic-߃ I v inh ]m h-xnsb' c n- pibpw snbvxp-sh- mwp ]pcm-ww. ]m h-xn tzhn-bptsxn\p k- am-\-am-bn-cp p A v Cμn-cmPnbpsS Ah-ÿ. ASn-b- -cm-h- ÿ- -bv p-tijw 1977se sxcs -Sp- n tim {Kkv I\- Ø- ]-cm-pbw t\cn- p. A[n-Im-c- Øn-te-dnb P\Xm ]m n k - m Cμn-cm-Km- nsb th -bm- Sn. tims-xn-i-fn \n p tims-xn- I- -fn-te v Cμn-cm-Km- n v HmtS n h p. tim {K-kns sx-c-s -Sp v Nn -amb ]iphpw InSmhpw X߃ p thwsa v tzh-cmpv Aciv Ah-Imiw D -bn- Xns\ XpS v Nn- w achn n- p. tim {Kkpw C- μn-cb-pw XI -Sn Ah-ÿ. ssi Øn {]XnjvT \n `-b- Øn-s bpw kpc- -bp-ssbpw {]Xo-I-am-sW p ssiemkv Zº- Xn-I-fn \n v ti -dn Cμncm-Km n v AXp Xs Pohn-Xhp-ambn _ -s {]Xo-I-ambn txm n. XpS v si. Icp-Wm-I-c- \p-ambn kwkm-cn- p. I Wm-S-I- Ønepw B{ -{]-tz-inepw ssi- Øn Nn -Øn tim -{Kkv sxc-s -Sp- p-i-fn hnp-bn- p. XpS v 1980se s]mxp-sx-c-s - Sp- n ssi Øn HutZym-KnI Nn -am- s - p. B sxc-s -Sp- n h hnpbw ssih-cn v tim {Kkpw Cμn-cm-Km- nbpw i -ambn Xncn- p-h- p. ssi Øn tim {K-kns `mky-nn- -am-bn. CXn\p \μn {]Im-in- n- m si. Icp-Wm-Ic\pw hn.-fkv. hnp-b-cm-l-h- Fw-]n- p-sam w CμncmKm n 1982 Unkw 13\v t {Xw kμ in- p. XpS v AI-tØ-Ø-d-bnse IpSn-sh ] -Xnbpw ]me- msv tim -ssa-xm-\sø alm-k-tω-f- \hpw DZvLm-S\w snbvxn- mwp as-ßn-b-xv. ]me- msv cmpm-hns {]Xn-\n[n A v Cμn-cm-Km- n v ssi Øn Bte-J\w snbvx Hcp kz W tem v kωm-\-ambn \evin. CμncmKm n F m A - -Øn-epw s\{lp-hns A\- cm-h-im-in-bm-bn-cp- p. hnizm-k- Øn-s Imcy-Ønepw A s ]m- X-bn Xs -bm-bn-cp p Ah. atx-xc ktμi bm{x: Cμncm-Km- n-bpss 34- mw c- -km- n- Xz-Zn\w BNcn- p C v tim {Kkv Cu Ncn-{X-Zn\-hpw A\p-kva-cn- p- p. tim {Kkns\ P\-a-\-kp-I-fn- Bg- Øn ]Xn- n- m ssi -Øn Nn -Øn\p km[n- p. AXns\ sh m ] p as mcp Nn w C- Xp-hsc D m-bn- n-. C\n D m-ipsa- pw -txm- p- n-. Cμn-cm-Km- n-bpss Zo L-ho- -Whpw {]mtbm-kn-i-cm-jv{sob X{ - - Xbpw Db Øn- m- m Cu H- scm kw`hw axn. tim -{Kkn\v sshim-cni _ -ap ÿeambn GSmbn ssi Øn t {Xw amdp-ibpw snbvxp. Cu kw`hw kap-nnxw BN-cn- m\pw DPz-eamb Hm a-iƒ ]pxp- m\pw tim {Kkv {]Xn- m-_- -am- Wv. Cμn-cm-Km n Db Ønb ax- \n-c-t]- -Xbpw _lp-kz-c-xbpw P\-a-\-kn Bg-Øn-se-Øn- phm tim {Kkv t {X-]-cn-k-c- Øp-\n v tim -ssa-xm-\-tø p C v 8 In.ao \o atx-xc k-tμi bm{x \S-Øp- p. tim- {K-kv atx-xc ktμi bm{xbv v t\- XrXzw \evim Ign-bp- -Xn Rm A`n-am-\n- p- p. ]me- msv Unknkn {]kn-u v hn.si {ioi-wvt-\mwv kwlm-s- I. k Zm h -`mbv ]t -ens P -Zn\w IqSn-bm-Wn- v. B Dcp- p-a-\p-jys P -Zn-\hpw tim {Kkv BtLm-jn- p p. _n.sp.-]n.bpw B.-F-kv-.Fkpw ]t -ens\ am{xw sim m-sp-tºmƒ, AXn kt m-j-ta-bp- p. ]t, At±-lsØ B -.F-kv.- F-kn-te p ZsØ-S- -cptx F- v At]- n- p- p. B.-F-kv-.F-kns\ c p XhW \ntcm-[n- Ncn-{X-ap v. Km n-pnsb A- h sim -Xns\ XpS v 1948 B -.F-kv.-F-kns\ \ntcm-[n- Xv A sø B`y- c a{ n-bm-bncp h -`mbn ]t -em-wv Cμn-cm-Km- nbpw B.-F-kv.-Fkns\ \ntcm-[n- n-cp- p. hoc-km-y-i-tfsd: Cμn-cm-Km- n-bpss 66 h -jsø PohnXw Hcp kn\na t]mse kw`-h-_-lpe-amwv. Zpc- -ßfpw {]Xn-k- n- Ifpw Ahsc hnsmsx ]n p-s - p. Ip{]-kn- -amb Xnlm Pbnen hsc AS-bv -s - p. F- m, F m A n-]-co- -Isfbpw {]Xn-k- n-i-sfbpw AXn- Po-hn- m Ah v Ip n- mew apx Ak-am\y ss[cyhpw X- t -Shpw D m-bn-cp- p. ]WvUn- v Ph-l em s\{lp Ign- m- G hpw IqSp-X Imew C y `cn {][m-\-a{ n Ah-cm-Wv. C- y-sb C{X-b-[nIw kzm[o-\n- as mcp hy n D m-bn- n-. Cμncm-Km- n-bpss a{ n-k-`-bn - H- scm B X-cntb D p-sh I-a p-iƒ-t]mepw Db - p. Hcp [oc h\n-x-bpss hockm-y-bmwv C-μncm {]nb-z in-\n. cmjv{sobw: cmjv{so-b-øn simsp-apsn Ib-dp-Ibpw AKm-[- K Ø-Øn-te p Nhp n XmgvØs -Sp-Ibpw snbvx Ncn-{X-amWv Cu Dcp- p-h-\n-x-bv p- -Xv Cμn-cm-Km n {][m-\-a- { n-bmb tijw A[nIw ssh- ImsX cmjv{so-amb s]m n-sø-dn- Iƒ D m-bn. 69 ]m n ]nf-cp- Ibpw Cμn-csb HutZym-KnI]- w ]pd-øm- p-ibpw snbvxp. F m 1971se sxc- -Sp- n Ah aq n c p `qcn-]- tømss A[n-Im-c-Øn-se-Øn. GXm\pw BgvN-Iƒ p- n Xs _w m-tziv hntam-n-\-bp- - Øn\v Cμnc ] -s msn Im n. ]m n-ÿm-s\-xn-tc-bp hnp-btømss A sø {]Xn-] t\xmhv AS _nlmcn hmpvt]bv, Cμn-csb Zp KamXmsb p hsc hnfn- p. A[nIw sshimsx {]iv\-߃ ho pw Hm a-bn-t, Cμn-cm-Km- n-bpss Ncn{X {]kn- -amb s_ n kμ i\w? 1977se s]mxp-sx-c-s -Sp- n tim {K-kn\p I\Ø txm hn-tb \mfp-iƒ. Bdp-amkw Ign- -t m-gmwv _nlm-dnse s_ n- {Kma-Øn 11 Zfn-Xsc Np p-sim- -Xv. Ah-cpsS ssiiƒ si n shsn-h- -tijw Xobn-se-dn-bp-I-bm-bn-cp- p. Cμn-cmPn DSt\ _nlm-dn-te p ]pd-s - p. s_ n-bn-te- p tdmuv sh -s m- -Øn XI n-cp- p. Ah BZyw Imdnepw XpS v Po nepw ]n osv {SmIvS-dnepw bm{x XpS p. {SmIvS aæn ]px- - Xns\ XpS v Cdßn \S- m XpS-ßn. {Kmaw C\nbpw 15 In. ao AI-sebmWv. Ic-I-hn-s m-gp-ip \Zn. \S- p-t]mepw t]mim-\m-hmø Ah-ÿ. F m hgn-ifpw AS- p-in-s- p- p. F m-hcpw Xncn- p-t]m- Im Cμn-c-tbmSv At]- n- p. Ah Np pw-t\m- n. Hcp B\sb kwl-sn- n- mtam F m-bn-cp p tnmzyw. XpS v B\sb kwl-sn- n v Ah bm{x XpS p. aq -c-a-wn- q B\- p-d-øn-cp v Ah s_ nbn-se-øn. CXm-Zy-am-bmWv Cu kw`-h-øn-\p-tijw ]pd-ta-\n v AhnsS Bsc- nepw FØp- Xv. Zfn-XcpsS ZpxJØn ] p-tn v Ah-cpsS IÆo-scm- n-bmwv Cμn-cm-Km n as-ßn-b-xv. cmpy-sa-ºm-sp-ap ZfnXv ]n m hn`m-k-߃ v henb Bizm-khpw Bfl-hn-izm-khpw e`n \S-]-Sn-bm-bn-cp p CXv. Dcp- p-iq-sn. Pb-{]-Imiv \mcmbws t\xr-xz-øn Iem]w Xs DS-se-Sp-Øp. sxc-s -Sp- -s k m-cns DØ-chpIƒ A\p-k-cn- -cp-sx v At±lw t]meo-kn-t\m-spw ssk- \y- -tømspw Bh-iy-s - p. CXn- \nss Aem-lm-_mZv tim-sxn C- μn-cm-pn-bpss sxc-s -Sp v hn- Pbw Akm-[p-hm- pi-bpw Ahsc Atbm-Ky-bm- p-ibpw snbvxp. P\m-[n-]-Xy-Øn-s bpw `c-w- L-S-\-bp-sSbpw \ne-\n-ev]n\p Xs Kpcp-X-c-amb `oj-wn Db- kml-n-cy-øn- hnz-kvt[m- ]-tziw txsnb tij-amwv Cμncm-Km n ASn-b- -cm-hÿ {]Jym-]n- -Xv. ]n osv kp{]owtim-sxn ASn-b- -cm-hÿ {]- Jym-]n- Xv `c-w-l-s-\m-]-c-amsw p A`n-{]m-b-s -Sp-Ibpw sxc-s -Sp p hnpbw km[p-hm- p-ibpw snbvxp. ASn-b- -cmhÿ {]-Jym- -]n v Bdp amk-߃ p- n- Pb-{]-Imiv \mcm-b- W\pw a p t\xm- fpw Pbn tam-nn-x-cm-bn. Cμn-cm-Km- n-xs kzta[bm ASn-b- -cm-h-ÿ ]n hen p-ibpw snbvxp. F m 77se sxc-s -Sp- n tim {Kkv ]cm-p-b-s - p. For Private Circulation Only Printed and Published by Raju Tharakan. Layout: Global, Tiruvalla Ph: Printed at Cochin Printech, Ernakulam. For Private Circulation only Cμn-cm-Km- nsb Ah Xnlm- Pbn-en-e-S- p. Cμnc Xf n-. Ah P\-ß-tfm-sSm w \n p t]mcm-sn. 79se sxc-s -Sp- n hºn hnpbw ssih-cn- p- Ibpw snbvxp. CØ-h-Wbpw {][m-\a{ n ]Zw ZpjvI-c-am-bn-cp- p. Akm-an \o c -s m-cn- n-en\v CS-bm- nb hnzym n {]t m`w IqSn-bm-tem-N-\-bneqsS ]cn-l-cn- p. AtX-k-a-bw, ] m-_n ÿnxn-k-xn-iƒ hjfm-bn. `n{μ hm-ebpw kwlhw kph W t {XsØ Ah-cpsS ] nwn XpS p \o q: tim {K-kn-s\-Xntc D m- nb hnime kjy-øns ap{zm-hmiyw "Cμn-csb am q, cmpysø c n q' F - Xm-bn-cp- p. Cμn-cmPn Ahsc sh p-hn-fn- Xv as mcp ap{zm-hmiyw Db Øn-bm-Wv. ""Ah ]d-bp p Cμn-csb am p F v. F m \Ωƒ ]dbp p ] nwn XpS p \o p F v.'' Kco_n ltmthm F ap{zm-hmiyw sshzypxn XcwKw t]mse P\-ß-fpsS CS-bn-te p {]h-ln- p. Cu c p hcn-i-fn Cμn-cmPn Xs cmjv{so-b, kmº-øni XXz-imkv{Xw hy -am- p-i-bmwp snbvx-xv. hnim-e-k-jysø Cu sxcs -Sp- n \new-]-cnim- p-ibpw snbvxp. H -em-t m : 2019 Pq-sse h-sc ^v-tem-dn-u-bn-se H -em-t m ]- -W-Øn \-S-Ø-s -Sp- ]-Xnt\m-gm-a-Xv t\m -Øv A-ta-cn- sf.]n.-kn Ip-Spw-_ kw-k-a-øns c-pn-kv-t{s- -j In-t m-^v \-hw- -_ 11 \v sf.-]n.kn H -em-t m k- `-bn \-S- p. tem- I -ho- sf.]n.kn ^manen tim {^ kv cpnkvt{sj Int m^v DZvLmS\w \n Δln p \ ]m-ã tpm -Pv txm-a-kv A- - y- -X h-ln- p. tz-io-b `m-c-hm-ln- I-fm-b ]m-ã B -d-wn tdm- n (sn-b -am ), kn.fw. G-{_-lmw (sk-{i- -dn), tpm -k G-{_- lmw ({S-j-dm ), ^n -en h -Ko-kv (bq-øv tim -Un-t\- ), tem- te-uo-kv tim -Un-t\- kn-ã A- p txm-a-kv, {]-b tim -Unt\- ]m-ã am-xyq tpm-k-^v F- n-h tim -{^ -kn-s C-Xp-hsc-bp- {]-h -Ø-\ ]- -Xn-Iƒ hn-i-zn-i-cn- p. tim -{^ -kn-s sh-_v ssk- v D-Xv-Lm-S-\-hpw Int m-^v c-pn-kv-t{s-j-\pw H -emt m sf.-]n.-kn k-`-bp-ss ko-\nb ip-{iq-j-i ]m-ã tp- -_v am-xyp \n -Δ-ln- p. "sf.]n.kn thm-bn-kv' F- t]-cn ]p-d-ønd- n-b tim -{^ -kv k-πn-sa v do-pn-b {]-kn-u v d-h.- tum.tpm-bn G-{_-lmw {]-Im-i-\w sn-bv-xp. "C-Xv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw Im-ew' F- - p- sf.]n.-kn ^m-an-en tim- - {^ -kn-s Nn- m-hn-j-bw A- ssuz-k-dn t_m -Uv Aw-Kw ]m- à tdm-bn hm-i-øm-\w A-h-X-cn- n- p. tem- I -ho-\ sd-pn h -Ko-kv kzm-k-x-hpw tem- sk-{i- -dn A-e-Iv-km- tpm -Pv \-μn-bpw ]-d- p. A-ssUz-k-dn t_m -Uv Aw-K-ß-fm-b cm-pp s]mt m-en, km-ap-th hn. Nmt m, kw-ÿm-\ {]-Xn-\n-[n s_- n tpm -Pv, ao-un-b tim -Un-t\- \n-_p sh- -h- m-\w, {]m-tzin-i I-Ω- n `m-c-hm-ln-iƒ Xp-S-ßnb-h t\-xy-xzw \ -In. A-Sp-Ø {]-tam-j-w tbm-kw Un-kw-_ 16 \v \yq-tbm - v C- ym {In-kv- Xy A-kw-ªn k-`m-lm-fn \-S- Ø-s -Spw.F- m hym-gm-gv-n-i-fn-epw ssh-in- v {]-txy-i {]m - -\-bv- mbn th -Xn-cn- n- p- v F- t^m \-º-dn-eq-sS F- B-Iv-k-kv tim-uv \ -In {]m - -\m sse-\n {]-th-in- mw

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

Samson Is Born Judges 13

Samson Is Born Judges 13 Lesson 064 Samson Is Born Judges 13 MEMORY VERSE JUDGES 13:24 S o the wom an bore a son and called his nam e S am son; and the child grew, and the LORD blessed him. WHAT YOU WILL NEED: A large dark-colored

More information

The Early Church Acts 2:42-47; 4:32-37

The Early Church Acts 2:42-47; 4:32-37 Lesson 286 The Early Church Acts 2:42-47; 4:32-37 MEMORY VERSE ACTS 2:42 And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. WHAT YOU WILL

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

GOLDEN TEXT-"Doth not wisdom cry? and understanding put forth her voice?" (Proverbs 8:1).

GOLDEN TEXT-Doth not wisdom cry? and understanding put forth her voice? (Proverbs 8:1). Mustard Seed Sunday School Lesson for May 14, 2006 Released on May 10, 2006 "Wisdom's Invitation" GOLDEN TEXT-"Doth not wisdom cry? and understanding put forth her voice?" (Proverbs 8:1). SCRIPTURE LESSON

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

Simeon And Anna Luke 2:25-38

Simeon And Anna Luke 2:25-38 Lesson 209 Simeon And Anna Luke 2:25-38 MEMORY VERSE LUKE 2:26 And it had been rev ealed to him by the Holy S pirit that he would not see death before he had seen the Lord s Christ. WHAT YOU WILL NEED:

More information

The Shunammite Woman s Land Restored 2 Kings 8:1-6

The Shunammite Woman s Land Restored 2 Kings 8:1-6 Lesson 111 The Shunammite Woman s Land Restored 2 Kings 8:1-6 MEMORY VERSE 2 KIN GS 8:6 Restore all that w as hers, and all the proc eeds of the field from the day that she left the land until now. WHAT

More information

2. In Acts 18:23 we see the beginning of Paul s third missionary journey. What is his purpose?

2. In Acts 18:23 we see the beginning of Paul s third missionary journey. What is his purpose? Acts 18:23 20:38 April 2, 2015 1. In what area(s) throughout your life have you found yourself in a leadership position? What is one thing you have learned about being a good leader? 2. In Acts 18:23 we

More information

Paul Writes To Philemon Philemon 1:1-25

Paul Writes To Philemon Philemon 1:1-25 Lesson 344 Paul Writes To Philemon Philemon 1:1-25 MEMORY VERSE PHILEMON v.20 Yes, brother, let m e have joy from you in the Lord; refresh m y heart in the Lord. WHAT YOU WILL NEED: Several super bouncy

More information

Moses Dies Deuteronomy 34

Moses Dies Deuteronomy 34 Lesson 054 Moses Dies Deuteronomy 34 MEMORY VERSE Deuteronomy 34:10 But since then there has not arisen in Israel a prophet like Moses, whom the LORD knew face to face, WHAT YOU WILL NEED: Small cardboard

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Seventh Grade Bible Bible Course Outline

Seventh Grade Bible Bible Course Outline Crossings Christian School Academic Guide Middle School Division Grades 5-8 Seventh Grade Course Outline Unit One: How It All Began s will define and discuss biblical inspiration s will learn about days

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

Jesus and the Demons. Luke 4:31-37 April 22, 2018

Jesus and the Demons. Luke 4:31-37 April 22, 2018 Jesus and the Demons Luke 4:31-37 April 22, 2018 Isaiah 46:10 Declaring the end from the beginning, And from ancient times things which have not been done, Saying, My purpose will be established, And I

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

Youth Teacher 4 th Q Online Activities Lesson 1 Seekers for Jesus: Write It Out! What are some things you feel the Lord has called you to do for Him?

Youth Teacher 4 th Q Online Activities Lesson 1 Seekers for Jesus: Write It Out! What are some things you feel the Lord has called you to do for Him? Youth Teacher 4 th Q Online Activities Lesson 1 Seekers for Jesus: Write It Out! What are some things you feel the Lord has called you to do for Him? Lesson 1 Teen Scene Cryptogram Using the giveaway letters

More information

A Bride For Isaac Genesis 24:1-67

A Bride For Isaac Genesis 24:1-67 Lesson 021 A Bride For Isaac Genesis 24:1-67 MEMORY VERSE IS AIAH 62:5b "...as the bridegroom rejoic es ov er the bride, so shall your God rejoice over you. " WHAT YOU WILL NEED: Several appropriately

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

The Source of True Wisdom. Proverbs 1. Memory Verse: Proverbs 2:6

The Source of True Wisdom. Proverbs 1. Memory Verse: Proverbs 2:6 Chapter 2 The Source of True Wisdom Proverbs 1 Memory Verse: Proverbs 2:6 10 Vocabulary Quiz SAINTS Provide the dictionary definition. Proverbs 2:8 He guards the paths of justice, And preserves the way

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

Cyrus Helps The Exiles To Return Ezra 1:1-11

Cyrus Helps The Exiles To Return Ezra 1:1-11 Lesson 119 Cyrus Helps The Exiles To Return Ezra 1:1-11 MEMORY VERSE PS ALM 122:1 I w as glad w hen they said to m e, "Let us go into the house of the LORD." WHAT YOU WILL NEED: Ten to twelve stickers

More information

Youth Teacher Online Activities. Lesson 1. Seekers for Jesus. Word Search

Youth Teacher Online Activities. Lesson 1. Seekers for Jesus. Word Search Youth Teacher Online Activities Lesson 1 Word Search G E X K O F I S H H T N I Q Q G K K Y U K G R L G T E H M Y Y U J M R K I N G D O M O L A S L U A D L S Q A X Y D O Y D P P O B A W I T E S E H F Q

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

The Ten Commandments Exodus 19:20-20:17

The Ten Commandments Exodus 19:20-20:17 Lesson 043 The Ten Commandments Exodus 19:20-20:17 MEMORY VERSE MARK 12:30 'And you shall lov e the Lord your God w ith all your heart, w ith all your soul, w ith all your m ind, and w ith all your strength.'

More information

Prepare For Messiah Zechariah

Prepare For Messiah Zechariah Lesson 202 Prepare For Messiah Zechariah MEMORY VERSE Z ECHARIAH 9:9 Rejoic e greatly, O daughter of Z ion! S hout, O daughter of J erusalem! Behold, your King is c om ing to you; He is just and hav ing

More information

The Churches Of Macedonia Are Giving 2 Corinthians 8:1-7

The Churches Of Macedonia Are Giving 2 Corinthians 8:1-7 Lesson 323 The Churches Of Macedonia Are Giving 2 Corinthians 8:1-7 MEMORY VERSE 2 CORIN THIAN S 8:7 But as you abound in ev erything--in faith, in speec h, in know ledge, in all diligenc e, and in your

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

People in the Old Testament Word Search Puzzle

People in the Old Testament Word Search Puzzle People in the Old Testament Word Search Puzzle A B E L B H D E B O R A H G R V M U V F C L S A M U E L C V A H L O T Y P E N O A H R E U B E N D U N Y A O Z J P A U X H V O K E T D C L V N R Y S S A A

More information

Paul Writes About Faith Romans 3:21-5:5

Paul Writes About Faith Romans 3:21-5:5 Lesson 311 Paul Writes About Faith Romans 3:21-5:5 MEMORY VERSE ROMAN S 3:23-24 for all hav e sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grac e through the redem ption that

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Ananias And Sapphira Acts 5:1-11

Ananias And Sapphira Acts 5:1-11 Lesson 289 Ananias And Sapphira Acts 5:1-11 MEMORY VERSE ACTS 5:12 And through the hands of the apostles m any signs and w onders w ere done am ong the people. And they w ere all with one accord in S olom

More information

Peter And John Visit Jesus Tomb John 20:1-10

Peter And John Visit Jesus Tomb John 20:1-10 Lesson 279 Peter And John Visit Jesus Tomb John 20:1-10 MEMORY VERSE MARK 9:31 For He taught His disc iples and said to them, "The S on of Man is being delivered into the hands of m en, and they will kill

More information

Exploring. God s. Word. Activity Book New Testament 6 LESSON 7 9/18/15

Exploring. God s. Word. Activity Book New Testament 6 LESSON 7 9/18/15 Exploring God s Word Activity Book New Testament 6 LESSON 7 9/18/15 Love Coloring Sheet All Ages [L]ove one another (John 15:12b). Lesson 7: Love Page 52 N.T. 6: Part 2 Fruit of the Spirit Love Outline

More information

Jacob Moves To Egypt Genesis 45:17-50:26

Jacob Moves To Egypt Genesis 45:17-50:26 Lesson 033 Jacob Moves To Egypt Genesis 45:17-50:26 MEMORY VERSE ROMAN S 8:28 And w e know that all things w ork together for good to those w ho lov e God, to those w ho are the c alled ac c ording to

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

NT001. Matthew 5:17-18 (and other verses) CalvaryCurriculum.com

NT001. Matthew 5:17-18 (and other verses) CalvaryCurriculum.com NT001 Matthew 5:17-18 CalvaryCurriculum.com CalvaryCurriculum.com s CHILDREN S CURRICULUM - NT001 Copyright 2012 CalvaryCurriculum.com. All rights reserved. You may not, under any circumstances, sell,

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

FILL IN THE BLANKS: 3. "Now Laban had two daughters: the name of the elder was, and the name of the younger was." GENESIS 29:16

FILL IN THE BLANKS: 3. Now Laban had two daughters: the name of the elder was, and the name of the younger was. GENESIS 29:16 MEMORY VERSE: "The wicked man does deceptive work, but to him who sows righteousness will be a sure reward." PROVERBS 11:18 CIRCLE THE CORRECT WORDS: 1. "And it came to pass, when Jacob saw (REBEKAH, RACHEL)

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

Ruth Chooses To Stay With Naomi Ruth 1:1-18

Ruth Chooses To Stay With Naomi Ruth 1:1-18 Lesson 067 Ruth Chooses To Stay With Naomi Ruth 1:1-18 MEMORY VERSE RUTH 1:16 But Ruth said: Entreat m e not to leav e you, or to turn bac k from follow ing after you; for w herev er you go, I w ill go;

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Lot s Captivity And Rescue Genesis 14

Lot s Captivity And Rescue Genesis 14 Lesson 014 Lot s Captivity And Rescue Genesis 14 MEMORY VERSE GEN ES IS 14:20 And blessed be God Most High, Who has deliv ered your enem ies into your hand." And he gave him a tithe of all. WHAT YOU WILL

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

The Heavens Declare. Copyright 2005 by Raymond H. Myers. All rights reserved.

The Heavens Declare. Copyright 2005 by Raymond H. Myers. All rights reserved. The Heavens Declare Copyright 2005 by Raymond H. Myers. All rights reserved. 1 Sources for this Presentation: The Word of God Bullinger, E. W., The Witness of the Stars, Grand Rapids, Michigan, Kregel

More information

The Garden Of Gethsemane Luke 22:39-53

The Garden Of Gethsemane Luke 22:39-53 Lesson 273 The Garden Of Gethsemane Luke 22:39-53 MEMORY VERSE LUKE 22:40b "Pray that you m ay not enter into tem ptation." WHAT YOU WILL NEED: As many blank sheets of paper as the number of children in

More information

Module 2 Spirit-building 2 Tongues Session 2

Module 2 Spirit-building 2 Tongues Session 2 1 Spirit-building 2 Tongues Session 2 Module 2 Spirit-building 2 Tongues Session 2 We are going on a journey or an adventure together - systematic way Journey of discovering how to engage God in the spiritual

More information

Elisha Raises A Boy From The Dead 2 Kings 4:18-36

Elisha Raises A Boy From The Dead 2 Kings 4:18-36 Lesson 106 Elisha Raises A Boy From The Dead 2 Kings 4:18-36 MEMORY VERSE 2 KIN GS 4:33 He w ent in therefore, shut the door behind the tw o of them, and prayed to the LORD. WHAT YOU WILL NEED: Construction

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

IMPACT BIBLE STUDY DISCUSSION QUESTIONS MINISTRY IN GENTILE REGIONS. Day 1 Read Matthew 12:38-45, 15:1 16:12, Mark 7:1 8:26 and Luke 11:24-36

IMPACT BIBLE STUDY DISCUSSION QUESTIONS MINISTRY IN GENTILE REGIONS. Day 1 Read Matthew 12:38-45, 15:1 16:12, Mark 7:1 8:26 and Luke 11:24-36 IMPACT BIBLE STUDY DISCUSSION QUESTIONS MINISTRY IN GENTILE REGIONS Life of Christ - Lesson 13 Day 1 Read Matthew 12:38-45, 15:1 16:12, Mark 7:1 8:26 and Luke 11:24-36 1. What was meaningful to you in

More information

...whatever you do, do it all for the Glory of God. 1 Corinthians 10:31

...whatever you do, do it all for the Glory of God. 1 Corinthians 10:31 C l a s s i c a l C o n v e rs a t i o n s o f R i c e L a ke Po l i c i e s & P ro c e d u re s...whatever you do, do it all for the Glory of God. 1 Corinthians 10:31 S TAT E M E N T & P O L I C Y A G

More information

The Wiles of the Devil

The Wiles of the Devil The Wiles of the Devil Satan in the Early Church Acts 5:1-11; 16:16-34; 19:11-20 Lesson 9 Trinity Bible Church Sunday School July 31, 2011 Purpose of our study of the devil

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

JESUS AMAZING AUTHORITY LUKE 4:31-41

JESUS AMAZING AUTHORITY LUKE 4:31-41 JESUS AMAZING AUTHORITY LUKE 4:31-41 LUKE 4:32 32 They were astonished. LUKE 4:36 36 Amazement came over them all. Why were the people amazed? Where did they see His authority exercised? Jesus exercised

More information

Signs, End Of The Age And The Tribulation Matthew 24:3-28

Signs, End Of The Age And The Tribulation Matthew 24:3-28 Lesson 266 Signs, End Of The Age And The Tribulation Matthew 24:3-28 MEMORY VERSE MATTHEW 24:13 "But he who endures to the end shall be saved. WHAT YOU WILL NEED: As many photocopies of a picture of a

More information

Lesson 10 Teachings of Christ All Scriptures in this lesson are from the New King James Bible

Lesson 10 Teachings of Christ All Scriptures in this lesson are from the New King James Bible hrist ur aviour Lesson 10 Teachings of Christ All Scriptures in this lesson are from the New King James Bible 2 To prepare for this lesson, read: Matthew 5:1-14; Luke 10:25-37 Christ our Saviour, pages

More information

Elijah Helps A Poor Widow 1 Kings 17:8-24

Elijah Helps A Poor Widow 1 Kings 17:8-24 Lesson 098 Elijah Helps A Poor Widow 1 Kings 17:8-24 MEMORY VERSE 1 KIN GS 17:15 S o she went away and did according to the word of Elijah; and she and he and her household ate for m any days. WHAT YOU

More information