Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Size: px
Start display at page:

Download "Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq"

Transcription

1 Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- à sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn txm-a-kn-s A- y- -X-bn ap-f- p-g-bn \-S- tã- v Iu -kn-en-em-wv sxsc-s -Sp- v \-S- -Xv. tpm-bn v sk-{i- -dn-bm-bn ]m-ã hn. ]n txm-a-kpw, {S-j-d-dm-bn ]m-ã si. km n Ipº\mSv (]Ø\wXn ): C- ym s]-s -t m-kv -Xv ssz-h-k- `-bp-ss ap P-\-d {]-kn-u pw k-`-bp-ss ip-{iq-j-i- m-cn {]-[m- \n-bp-am-b sl-t{_m _w- m-hn ]m-ã n. F-kv. G-{_-lmw (Ip- q- v 93) I -Ør-k- n-[nbn {]-th-in- p. sx-t - -d-ºn Ão-^ G-{_-lmw F- m-wv ]q - Æ-am-b t]-cv. izm-k-x-s-k-sø Xp-S - v P- \p-h-cn 30 -\v D- -I-gn- v Xn-cp-h- ]p-jv-]-kn-cn sa-un- tim-f- Pv B-ip-]-{Xn-bn {]-th-in- n- p. Xn-cn-sI s^-{_p-h-cn \m-en-\v ]pe -s Ip-º-\m-s `-h-\- Øn sim- p-h- p. F- m ho- pw tcm-kw aq - n- p-i-bm-bn-cp- p. Xn- ƒ cm-hn-se G-gv a- Wn-tbm-sS I -Ør-k- n-[n-bn {]-th-in- p. k-`-bp-ss P-\-d N v Hm^v tkmuv ticfm tã v ]m-ã sp tpm-k-^v Iu -kn sk-{i- -dn G{]n 10 \v sfiy {]m \ Xncph bn \S pw hm Ø Cu sfiyxbn Bflm X Ds n sszh{]h Øn \S pw. ]m-ã hn. ]n. ]m-ã ssh tam-\ntxmakv- Pn tpm-wpw, tpm-bn- v-{s-j-d-dm-bn ]m-ã ssh tam-\n-bpw sx-cs -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb ]m-ã kn. kn. txm-a-kv Iu -kn sn-b -am-\m-bn Xp-Scpw. P-\p-h-cn 9 mw Xo-b-Xn ap-f- pg-bn \-S- Iu -kn sx-scs -Sp- n ]m-ã -am-cm-b jn- _p. si am-xyp, hn-t\m-zv tp- - _v, ssh. sd-pn, G. n tpm-k- ^v, sp. tpm-k-^v, txm-a-kv Fw. ]p-fn-th-en, tpm-kv t_-_n, ]n. F sp-dmƒ-uv, n. F tpm -Pv, {In-Ã-^. n cm-pp, jn-pp a-øm-bn, tpm k Zm-\n-tb, si. Pn tpm, ssh. tam-\n, hn. ]n txm-a-kv F- n-h-sc h -j-sø 15 Aw-K tã- v Iu -kn-ew-k-ß-fm-bn sx-sc- -Sp-Øn-cp- p. ]m-ã sp tpm-k-^v h- w- Ip-fw Hm-Wm- v ]m-ã Hm. sp tpmk-^n-s a-i-\m-bn P-\n- p. hn-zy- `ym-k-\- -cw Xn-cp-h- im-tcm ss_-_nƒ tim-tf-pv, t`m- m C- ym ^pƒ tkm-kv-] Xn-tbm-f- P- n tim-tf-pv F- n-hn-s-ß-fn th-z-]t-\w ]q - Øn-bm- n. A-Sq ku-øv Un-kv-{Sn- 06 NACOG 2018 {]tamjw ao nwkv Umfkn d-h. sp-bnw-kv {_Z hnpp {_Z tuhnuv {_Z ^nen v dn- m -Uv txmakv Ipcphnf txmakv 2018 Pq-sse h-sc H- -e-tlm-a-bn \-S- p- \m-t m-kv 2018 {]-tam-j-w ao- nw-kv s^-{_p-h-cn 17 i-\n ssh-in- v 7 a-wn- v Um-f-kv sa-t{sm N - v Hm-^v tkm-un \-S- pw. d-h. _m-_p sf- n-s A- y- -X-bn \-S- p- k-tωf-\-øn \m-t m-kv 2018 Hu-tZym-Kn-I `m-c-hm-ln-iƒ 02 sk-{i- -dn-bm-bpw tã- v sk-{i- -dnbm-bpw bp-h-p-\-kw-l-s-\-bm-b kv-xy (U.C) tim-f-pn _n.f B-ep-h bq-wn-b {In- ]n.ssh.]n.f-bp-ss ÿm-]-i sk- bv- v ]Tn- p-tºm-gm-wv k-`-bp-ss {I- -dn-bm-bpw, ss_-_nƒ skmssk- n Hm-^v C- y ti-c-f Hm-Ivt m-kv -Xv bp-h-p-\ kw-l-s-\-bv - v bp-h-p-\-kw-l-s-\-bm-b s]-s kn-en-b-dn {]-kn-u m-bpw tk-h- (]n.ssh.]n.f) cq-]w \ -Ip- - \w sn-bv-xn- p- v. k-`-bp-ss th-z- Xv. Xp-S - v ssh-zo-i ]T-\-Øn- ]mt-im-e-bm-b sl-t{_m ss_- \m-bn A-ta-cn- -bn-se ss-iv-kkn F-Øp-I-bpw A-hn-sS \n- _nƒ tim-f-pn-s -bpw C- y ss_- _nƒ tim-f-pn-s -bpw Zo -L-Im-e v B.D., M.R.E. _n-cp-z-߃ t\- {]n -kn- B-bn-cp- p. C- y Sp-I-bpw sn-bv-xp. Xn-cn-sI C- ybn F-Øn B-{ m-bn-epw ti-c- ss_-_nƒ tim-f-pn-s {]-kn- U v F-a-dn- vkpw sf. ]n. kn. f-øn-epw k-`m {]-h -Ø-\-ß-fn Ip-º-\m-Sv sk ip-{iq-j-i-\pam-wv. k-`-bp-ss ko-\n-b P-\-d v sk-{i- -dn-bm-bn 10 h -j-hpw, ]- m-fn-bm-bn. k-`-bp-ss ti-c-f tãan-\n-ã ÿm-\w \ -In B-Z-cn- P-\-d {]-kn-u m-bn B-dv h - p. j-hpw k-`m t\-xr-xz-øn D- mbn-cp- p. A-ta-cn- -bn-se sf.]n.- k-`-bp-ss ÿm-]-i ]-tc-x- \m-b ]m-ã si. C. G-{_-lman-s -bpw (D-Æq-Æn km ) A- - ÿm-]-i-\p-am-wv. kn. ^m-an-en tim -^-d -kn-s Ω G-{_-lm-an-s -bpw ko-a- ]p- b-lq-z-\pw ]m-e-kv-xo-\pw, ]p- {X-\m-Wv. `m-c-x-øn-se s]-s t m-kv-xv N-cn-{X-tØm-sSm- w Iq- I `q-an-im-kv-{xw, Xn-b-\n-b-a k -tδ, th-z-]p-kv-x- n-hm-bn-t - Ip-Spw-_-am-Wv ]m- s]-s -t m-kv-xv à si. C. G-{_-lm-an-t -Xv. {]-ÿm-\w, th-z- 06 kwbp {]m \ G{]n 10\v ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq apf pgbn \S BtemN\m ao nwkn dh. kn. kn. txmakv BapJ ktμiw \ Ip p. ]mã si. kn. tpm kao]w apf pg: G-{]n 10\v Xn-cp-h- -bn \-S- p- tz-io-b {]m - - \ Cu Im-e-L- -Øn-te- p- ssz-ho-i \n-tbm-k-am- Wv. hy-xy-kv-x k-`-iƒ, H- n- p-tn - v {]m - n- ptºmƒ ssz-ho-i hn-sp-x-ep-iƒ Zr-iy-am-Ipw. sf.]n.kn. 06 U ln: C- y C -em -Uv an-j ÿm-]-i, Z-bm-hn-lm t{k-kv ss_-_nƒ tim-tf-pv F- n-h-bp-ss ÿm-]-i-\pw {]-kn- U p-am-bn-cp- tum. si. hn. t]mƒ ]n- (86) \n-xy-x-bn. B -U-am -kn ]-ªn-Iv t{]m-kn-iyq- B-bn tk-h-\w A-\p-jvTn- p h-c-sh t]mƒ ]n- ap- -Øn-aq- mw h-b-kn tb-ip-hn-s\ I-s -Øp-I-bpw X-s Po-hn-Xw ]q -Æ-ambpw C- y-bp-ss kp-hn-ti-jo-i-c-w-øn-\m-bn am- n-sh-bv- p-i-bp-am-bn-cp- p. H-cp Im-e-Øv B-bn-c- -W- n-\v bp-h-xo-bp-hm- - m-sc G-jybn \n- v X-s I -Ør-th-e-bn-te- v I-cw ]n-sn- p \-S-Øp-I-bpw sn-bv-x I -Ør-Zm-k tum. si. hn. t]mƒ-]n- {io ]- w Xm-Wp-]n- -bp-ss k-tlm-z-cohst C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn 06

2 - 2- BELIEVERS JOURNAL 2018 FEBRUARY 10 ]{Xm-[n] kanxn c m-[n-imcn dh. tpm v hn. -ta- m v snb am cmp Bcy- - n sshkv snb am hn k tpm v No^v FUn ]mã kmwip n amxyp amt\-pnwkv FUn- Fw.-hn. ^nen v Kƒ^v FUn ]mã _npp tpmbn k p-te-j amt\-p {_Z si. n. tpmjzm I -t -cn tim Un-t\- ]mã si. sp. amxyp ae-_m tim Un-t\- ]mã tpm_n si. tpm _neo-th-gvkv tpw hm jni hcn-kwjy C y-bn : 200 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U: $ 40 bp.-si: 20 Bbp-jvImew: 2000 cq] Kƒ^v cmpy-߃: 1500 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw _neo-thgvkv tpw P.O.Box:31 Manjadi.P.O., Thiruvalla Kerala, India BELIEVERS JOURNAL P.O.Box: Atlanta, GA USA Mob: (INDIA) OFFiCE: Ph: (USA) E- mail Website Adn-bn v _neo-thgvkv tpw-en hcp tej-\-ß-fn-sebpw ]Xnhp ]w n-i-fn-sebpw B i-b-ßfp-ssbpw A`n-{]m-b-ßfp-sSbpw DØ-c-hm-ZnXzw Fgp- Øp-Im p-am-{x-am-wv. ]{Xm-[n-] B-i- m-p-\-i-am-b kw-`-hß-fm-wv \-Ωp-sS Np- p-]m-spw \-S- p- -Xv. `-c-w-l-s-\-bpw Io-gv-hg- -ß-fpw D-d- p-\ -Ip- A-h- Im-i-߃ Fhn-sSbpw \n-tj-[n- s Sp- p. Ign- Znh-kw Ip- ºm-\m- v D m-b kw`-hw AXo-h Kuc-hw A -ln- p- -XmWv. N- v Hm-^v tkm-uv C C Uym tic-fm kv-t - n-s D-S-a-ÿ-X-bnep- -Xpw. Ip-º-\m-Sv _-ty N pw _-ty te-un-kv ss_- _nƒ tim-tfppw ÿn-xn sn-øp- ÿew, sk-bv- v s]m-fn- v I- tø-dn H-cp cm-{ o-b ]m - n-bp-ss sim-sn IpØn-b kw`-hw AXo-h Ku-c-h-I-c-amWv.tIc-f-Øn s]- -t m-kv-xns Cu- n w F- dn-b-s -Sp- ÿeøv Ac-tßdnb Zu -`m-ky-i-cam-b Cu kw`hw \sω Hm -Ωn- n- p -Xv tic-f-øn-se-hn-ssbpw s]- -t m-kv- X kp-c- n-x-c-s - mwv. G-Xp \n-an-jhpw CØ-cw B-{I-a-W߃ F-hn-sSbpw D- m-ip-hm-\p- km- y-xbpw X- n- -f-b-\mhn. `mc-xsø kphn-ti-jn-icn pi F henb ZuXy-hpambn tic-f-øn-se-ønb hntzi anj-wdn hcy-\ymb tdm_ v F^v Ip v k`-bv mbn hmßnb ÿe-ømwv Ct mƒ k`bpw ss nƒ timtfppw ÿnxn snøp- -Xv. A-ß-s\-bp- ÿ-e-øv \-S- B-{I-a-Ww A-]-e-]n-t - -Xm-Wv. C-Xv a-x- \n-c-t]- -X-bv- v `w-kw h-cp-øp- H- m-wv F- -Xm-Wv k-xyw. a-x-\n-c-t]- -X a-tx-x-c-xzw F- -Xv sim- v F- m-wv A - k-`m kz-øp- ƒ kw-c- n- -s -S-Ww am- p- -Xv. F- m a-x-ß-tf-bpw k- a-`m-h-\-tbm-spw Xp-ey _-lp-am-\- tøm-ss-bpw Im-Wp-hm I-gn-bp- I F- m-wv A - -am- p- -Xv. `- c-w h - -Øn \n- pw G-h-cpw {]-Xo- n- p- -Xpw A-Xm-Wv. H- cn- -epw kzm - Xm-ev-]-cy-߃- m-bn B-{I-a-W-Øn-s ]m-x-bneq-ss k- -cn- p-hm ]m-sn-. A- Xn-\ - w \yq-\-]- -Øn-\v F- mw \-ev-in sim-sp- p-i F- - a-dn- v `-c-w-iq-sw H-cp a-x-tøm- Spw B-`n-ap-Jyw ]p-e -Øm-sX a- X-hn-ap- -am-bn am-dn F- m-h-tcbpw H-cp t]m-se Im-W-Ww. a-x- Øn-s t]-cn-tem hn-izm-k-øn-s t]-cn-tem B-cpw C-hn-sS B-{I-an- -s -Sp-I-tbm kz-øp- ƒ I-tødp-I-tbm sn-øp-hm ]m-sn-. A- X- m-sb- n C -Uy-sb-t m-se \m-\-pm-xn-a-x-ÿ A-[n-h-kn- p- H-cp cm-py-øv A-Xv A-h-km- \n- m-ø a-x-ssh-c-øn-\pw I-el-߃- pw Im-c-W-am-Ipw. A-Xp sim- v X-s a-x-\n-c-t]- -X {]m-w-hm-bp t]m-se kw-c- n- s -ts- -Xm-Wv. A-ß-s\ H- n-\p km-[n- n- m-sb- n P-\-ß-fp-sS k-am-[m-\ Po-hn-Xw X-I-cp-I-bpw A-Xv k-aq-l-øn-s \n-e-\n-ev-]n- \p X-s `o- -Wn B-Ip-I-bpw sn-øpw. `q-cn-]- w \n-b-aw ssibn-se-sp- m-\pw X-ß-fp-sS Cw-Kn- X-߃ A-Sn-t -]n- m-\pw Xp-Sßp-tºmƒ P-\m-[n-]-Xy-hpw kzm- X-{ y-hpw a-tx-x-c-xz-hp-am-wv `oj-wn-bn-em-hp-i. A-Xn-s Zq-c-hym- ]-I {]-Xym-Lm-X-߃, Cu A- {I-an- q- -ß-sf A-gn- m-sm A- \p-h-zn- p- -h - v ]n- o-sv \n-b- 01 {_Z cmp Bcy- - n snb am { n- m-\m-sb- p h-cn-. kw-`-h- K-Xn-Iƒ ssi-hn- p t]m-ipw-ap-ºv C-S-s]-Sm `-c-w-t\-xr-xz-߃ X- bm-dm-i-ww. a-x-sø {]-Xy- -h - -cn- m-sx-bm-sw- n-epw `q-cn-]- a-x-øn-s A-Sn-ÿm-\-Øn-ep- `-c-w-iq-s ÿm-]-\w h-gn cm- Py-Øn-s {]-iv-\-߃- v ]-cn-lmcw I-s -Øm-\m-hp-I-bn-. A-Xv H-cp a-xm-[n-jvtn-x `-c-w-iq-s-a-s - n t]m-epw Cu Im-cyw km-[yam-ip-i-bn-s - -Xm-Wv N-cn-{Xw \ - Ip- ]mtw.cu {]-{In-b-bn B- Zyw X-I - -s -Sp- -Xv a-x-\n-c-t]- -X-sb- D- -X-am-b k-a-kr nt_m-[-sø-bm-wv. AXp-sIm v CØcw a-xm- -X-bv-s -Xn-sc Pm- {K-X ]m-en- p-hm-\pw G-Xv hn-[- Øn-ep- a-x-xo-{h-hm-z-sø-bpw sn-dp- p-hm-\pw ]p-tcm-k-a-\ ho- -W-Øn-e-Sn-bp-d- a-x-\n-c-t]- k- -]-sø G-Xp-hn-t[-\-bpw kw-c- n- p-i-bpw sn-øp-hm \mw {]-Xn- m-_- -cm-hp-i. h - Ø-am-\-Im-e k-aq-l-øn D-b-cp- C-Ø-cw sh- p-hn-fn-iƒ I- ns - v \-Sn- p-hm \-ap- v B- hn-. F- m ]- w sim-fp-øn {]-I-S-\-tam, {]-Xn-t -[ dm-en-tbm [ -W-tbm \-S-Øp-I-b- \mw sntø- -Xv. \mw H-cp A- -Øn-s - bpw ]m-\-]m-{x-øn-s -bpw ]- p- Im-c-sW- v a-\- n-em- n. I-Æp- \o-tcm-ss ssz-h-k- n-[m-\-øn- ap- p a-s- n {]m - n- p-ibm-wv th- -Xv. k-`m kw-l-s-\m hy-xy-k-an- m-sx ssz-h-k- n-[n-bnte- v G-I-a-\-t m-ss \-Ωp-sS hnj-a-x-i-sf ]-I-cp-hm \mw H-cp- -sa- n k -Δ-i- -\m-b sszhw \-Ωp-sS {]m - -\ ti- v kz - -Øn \n- pw D-Ø-cw B-cp-fn- Ø-cpw. B {]m - -\ {]-Xn-Im-c a-t\m-`m-h-tøm-ss-b- a-dn- v kvt\-l-`m-h-tøm-ss. i-{xp-hn-s\ kv-t\-ln- p-hm ]Tn- n- \m-ys A-\p-bm-bn-Iƒ B-{I-a ]m-xb-, kz - -Øn \n- pw Xo C- d- n A-h-sc Z-ln- n- p I-fp-hm- \p-a-. A-h-h-cp-sS am-\-km- -c- Øn-\v th- n, C-Ø-cw A-{I-a-W am - -ß-fn A-h ]n- n-cn-bphm th- n \mw {]m - n- -Ww. kz- w ` -Øm-hpw Ip- p-ß-fpw A-{I-an-I-fm sim- -s - v sh- v sh-æo-dm-bn Xo - -t mƒ A-h-cpsS kw-kv-im-c ip-{iq-j \-S- p- - Xn-\v ap- -sa m-un kv-s -bn -kv F- [o-c h-\n-x ]-d- p C-Xp sn-bv-x-h-tcm-sv Rm -an- p- p F- v. A-Xm-Wv {In-kv-Xp am - w. A-Xp X-s \m-apw ]n- p-s-c-ww. 08 N v Hm^v tkmuv ticfm tã v P\d I h... F- p t\-sn-bn- pw \n-xy-x \-ap- v \-jv -S-am-bm A-XpsIm- v F- p em-`-am-wv D- -Xv F- pw A- t±-lw Iq- n-t -Øp. Rm-b-dm-gv-NsØ kw-bp- k-`m-tbm-k-øn-\v Iu -kn sk-{i- -dn ]m-ã sp tpm-k-^v A- y- -\m-bn-cp- p. ]m-ã ssh sd-pn k- o -Ø-\w hm-bn- p. ]m-ã tpm -k Zm- \n-tb k- o -Ø-\ {]-t_m-[-\w \-S-Øn. hn-ip- Xn-cp-ta-i ip-{iqj-bv- v Hm-h -kn-b ]m-ã kn kn txm-a-kv t\-xr-xz-hpw ]m-ã Fw Ip- - n k-tμ-i-hpw \-ev- In. {_-Z tpm-k-^v a- -Øp-Im-e \-μn {]m-im-in- n- p I- em-b-f-hn-se ssz-h-k-`m `-c-w-kan-xn Aw-K-߃- v bm-{x A-b- pw, Im-e-L- -Øn-te- p- ssz-h-k-`-bp-ss `-c-w-kan-xn Aw-K-ß-sf k-`m-tbm-k-øn- Hm-h -kn-b ]m-ã kn txma-kv {]m - n- v \n-b-an- p. ]m-ã - am-cm-b si. ssh Ko-h -Kn-kv, k- Æn G-{_-lmw, {In-Ã-^ n cm- Pp, ssh tpm-kv, n. F tpm -Pv, ]n. Pn im-ap-th, txm-a-kv Fw. ]p-fn-th-en, kn. F-kv Cu-tim, {_-Z si. G-{_-lmw F- n-h {]m - n- p. ]m-ã si. kn tpm- Wn-s {]m - -\-tbm-spw B-io - hm-z-tøm-spw I -h -j k-am- ]n- p. 22- mw Xo-b-Xn ]m-ã ssh sd- _mekphntijoicwøn ]pø NphSpshbv pambn jmeøv hn._n.fkv. Xn-cp-h- : _m-e-kp-hn-ti-j-i-c-w-øn-\v ]p-ø ]mty-]- -Xn-bpam-bn B-cw-`n- n-cn- p- jm-e-øv hn._n.f-kn-s D-Zv-Lm-S-\ k-tω-f- \w 2018 s^-{_p-h-cn 8 mw Xo-b-Xn hym-gm-gv-n ssh-in- v 4 a-wn- v a- m-sn C-hm- -en- N - v B-Un-t m-dn-b-øn sh- v \-S- p. an- à B. Ãm -en A- y- -\m-bn-cp- {]-kv-xp-x k-tω-f-\w jm-e- Øv hn. _n.f-kn-s sn-b -am an-ã si. kn. sn-dn-bm D-Zv-Lm-S- \w \n -Δ-ln- p. ti-c-f-øn-epw h-s-t C -Uy-bn-te- pw hy-xy-kv-x-hpw ]p-xp-abpw \n-d- ]p-ø ]mt-]- -Xn- v t\-xr-xzw \ -Ip- -Xv ]m-ã hn. ]n. ^n-en- v, ]m-ã cm-pp B-\n- m-sv, ]m-ã A-\n sim-sntøm- w, ]m-ã F-_n G-{_-lmw, an-ã si. kn. sn-dn-bm, B. Ãm -en, tpm txm-a-kv, ]m-ã tx-p- v tp- -_v h -Ko-kv Xp-S-ßnb-h-cm-Wv. {]-kv-xp-x {]-h -Ø-\-߃- v an-ã si. kn. sn-dn-bm sn-b - am-\m-bpw, d-h. k-æn Xm-gmw-]- w {]-kn-u m-bpw, an-ã tpm txm-a-kv sk-{i- -dn-bm-bpw, ]m-ã tx-p-kv tp- -_v h -Ko-kv U-b-d-Iv- S-dm-bpw, ]m-ã t_m-h-kv B {S-j-d-dm-bpw, an-ã C. si. a-øm-bn, ]m-ã jymw Ir-jv-W tpm. sk-{i- -dn-am-cm-bpw t\-xr-xzw \ -In. Pn-bp-sS A- y- -X-bn Hm-h - kn-b ]m-ã kn kn txm-a-kv D-Xv-Lm-S-\w sn-bv-xv B-cw-`n- tbm-k-øn ]-Δ tim -^-d kv, ip-{iq-j-i k-tω-f-\w, te-unkv ao- nw-kv, ss_-_nƒ tim-tf-pv {Km-Up-th-j, hn-hn-[ Un- m - vsa p-i-fp-ss k-tω-f-\w, k -tu kv-iqƒ- bp-h-p-\ k-tω-f-\w Xp- S-ßn-b-b-h I -h -j-t\m-sv A- \p-_- -am-bn \-S-Ø-s - p. hn-hn- [ tbm-k-ß-fn ]m-ã -am-cm-b {]n -kv txm-a-kv, ]n. B t_- _n, jn-_p. si am-xyp, hn-t\m-zv tp- - v, hn. Hm. h -Ko-kv, ]n. sf G-{_-lmw, sd-pn am-xyp imkv-xmw-tim-, A-\n-jv G-e- m-d, ]n. kn sn-dn-bm, sp-bnw-kv dn- m -Uv, tpm txm-a-kv, tpm-kv F-Æn- m-sv, Ip-cy tpm -Pv, am- Xyp si ^n-en- v, G-{_m-lmw h - Kn-kv, hn. ]n txm-a-kv, tum-iv-s sp-bv-k txm-a-kv, tum-iv-s kn. n eq-bn-kv-ip- n, F. n tpmk-^v, kmw-ip- n am-xyp, F-_n n tpm-bn, ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv-, hn. hn A-ev-Iv-km-, A- tim-iv am-xyp A-e-Iv-kv, _n-\p tpm -Pv, tpm ^n-en- v, kp-_mjv kn Zm-\n-tb, kn-ã A- - Ω ss\-\m F- n-h hn-hn-[ tbm-k-ß-fn {]-kw-kn- p. n. Fw am-a-, _m-_p sn-dn-bm, hn. n G-{_-lmw, G-{_m-lmw am-xyp sim- m-c- -c, si. Fw sn-dn-bm, G-{_-lmw am-xyp tim- -bw, tpm- tpm-k-^v ]n, kn. Fw h- - e-zm-kv, k-pn tpm -Pv, ]n. F spdmƒ-uv, txm-a-kv-ip- n G-{_-lmw, jn-pp a-øm-bn, tpm-kv t_m-_n F- n-h hn-hn-[ tbm-k-߃- v A- y- -X h-ln- p. ]m-ã ssh tpm-kn-s t\-xr-xz-øn-ep- I- -h -j Iz-b Km-\-ip-{iq-jbv- v t\-xr-xzw \-ev-in. P-\-d I -h -j-s hn-]p-e-am-b {I-ao- I-c-W-߃- v Hm-h -kn-b ]m-ã- kn kn txm-a-kv P-\-d I ho-\-dm-bpw, ]m-ã -am-cm-b sp. tpm-k-^v, ssh sd-pn F- n-h tpm-bn v P-\-d I -ho-\-dm-bpw D- hn-]p-e-am-b I-Ω- n-bpw _nen-th-gv-kv t_m -Uv ssh-kv {]- kn-u v {_. kn. ]n h -Kn-kv, {_. tpm-k-^v a- -Øp-Im-e F- nh-cpw t\-xr-xzw \-ev-in. NACOG ]-s -Sp- p-i-bpw tim -^-d -kv H-cp- -ß-sf- p-dn- v hn-i-zo-i-cn- p- I-bpw sn-øpw. d-h. sp-bnw-kv dn- m -Uv (\m-j-w {]-kn-u v), d-h. ^n-tpm-bv tpm -k (ssh-kv {]-kn-u v), {_-Z hn-pp txm-a-kv (sk-{i- -dn), {_-Z tu-hn-uv Ip-cp-hn-f ({S-j-d ), ]m-ã s_- -an h -Ko-kv (bq-øv tim -Un-t\- ), A-Ωn-Wn am-xyp (F.Fw. {]-kn- U v), {_-Z {]-km-zv Xo-bm-Sn- (ao-un-b tim -Un-t\- ) Xp-S-ßnb-h-cp-sS t\-xr-xz-øn-ep- I-Ω- n-bm-wv {]-h -Ø-\-߃- v Np-a-X-e h-ln- p- -Xv. \m-t m-kv Iz-b-dn-s ayq-kn-iv ss\- pw Um-f-kv {]-tamj-w ao- nw-kn \-S- pw. Iq-Sp-X hn-h-c-߃- v

3 2018 FEBRUARY 10 BELIEVERS JOURNAL sx-t - -d-ºn Ão-^ G-{_-lmw F- ]m-ã Sn. F- kv. G-{_-lm-an-t\m-Sv F-\n- v F- pw B-Z-c-hm-Wv txm- n-bn- p- -Xv. A-Xn-\v ]-e Im-c-W-ßfp- v Ip-º-\m-Sv slt{_m-\n-te- v ]T-\-Øn-\m-bn F-Øn-b A- p-ap-x A-t±-lsØ Rm A-Sp-Øv \n-co- n- n- p- v. s]-s -t m-kv-xn-se am-\y-am-b H-cp ap-j-am-bn- m-wv F- \n- v A-t±-l-sØ- p-dn- v F- t m-gpw txm- n-bn- p- -Xv. H-cp B-h-iy-hp-am-bn X-s A-Sp- F-Øp- -h-sc k-lm-bn- p- {]-Ir-X-am-bn-cp- p A-t±-l-Øn Rm I- n- p- -Xv. sf.]n.kn.- v ]p-d-øp- Bƒ F- \ne-bn Cu {]-ÿm-\-øn F- \n- v G- -hpw Xm-ev-]-cyw txm- n-bn- p- -Xv ]m-ã Sn. F-kv. G-{_-lm-an-t\m-Sv X-s -bm-wv. B-Z-c-Wo-b-cpw _-lp-am-\y-cp-amb A-\-h-[n ssz-h-`r-xy- m Cu {]-ÿm-\-øn-ep- v F- -Xv a-d- p- n-. s]-s -t m-kv-xn-\v sh-fnbn a- v ss{i-kv-x-h k-aq-l-ßfn am-{x-a- s]m-xp-k-aq-l- Øn s]-s -t m-kv-xn-s am- \y-am-b ap-j-am-bn-cp- p I -Ømhn-s Zm-k ]m-ã Sn. F-kv. G-{_-lm-an-t -Xv. hn-hn-[ s]m- Xp-k-aq-l-ß-fn s]-s -t mkv-xn-s\ {]-Xn-\n-[o-I-cn- v kwkm-cn- p-tºmƒ ku-ay-x-tbm-ssbp- X-s {]-`m-j-w-߃ B- sc-bpw X-t m-sv A-Sp- n- p-i-bm- Wv sn-øm-dp- -Xv. B-fp-I-sf C- FUn-k txma-kv thßq, ]mã Sn. Fkv. G{_lmw Fs Kpcp\mY f- n-a-dn- p- ]-Wv -Un-tXm-Nn-X-amb {]-`m-j-w-ß-sfm- pw Xm \- S-Øn-bn- n-s - n-epw ku-ay-am-b X- s hm- p-iƒ B-sc-bpw F- pw B-I -jn- n- p- v. ]m-ã Sn.F-kv.G-{_-lm-ans ip-{iq-j-i-fn F-\n- v G- - hpw C- -ap- -Xv Im -Ωn-I ip-{iqj-i-fm-wv. hn-hm-l-ip-{iq-j-bpw I -Ør-ta-im ip-{iq-j-bpw an-x-amb hm- p-i-fn-eq-ss-bpw `w-kn-bm-bpw Xm sn-øp- -Xv F-\n- v k-t mjw ]-I - n- p- v. Nn-e k-a-b-ßfn tz-jy-s -Sp- ]m-ã Sn. F- kn-s\ I- n- p-s nepw A-Xnt\- mƒ th-kw hm- -ey-tøm-ss C-S-s]-Sp- -Xp F-s A- p-x-s - Sp-Øn-. X-s X-I - p-hm Nn-e ti- {μ-߃ \-S-Øn-b Kq-V-\o- -߃ am-\-kn-i-am-bn A-t±-l-sØ o- Wn- n- k-μ -`-ß-fp- v. F- m k-a-nn-ø-x ssi-hn-sm-sx-bpw k- ln-jv -W-X-tbm-sS-bpw A-Ø-cw B- {I-a-W-ß-sf A-t±-lw A-Xn-Po-hn- p. A-t±-l-tØm-Sv _-lp-am-\- tøm-sp-iq-sn-b `-bw F- m-h - pw D- m-bn-cp- p. A-t mƒ-ø-s A- t±-l-sø kv-t\-ln- p-hm h-ensbm-cp-iq- w F-t m-gpw IqsS D- mbn-cp- p F- -Xm-Wv hm-kv-x-hw. Ip p mb F v ASp ap h hnfn ptºmƒ thzhnzym - niƒ v At±lw ] m Bbncp p. Kp-cp-\m-Y F- \n-e-bn A-t±-l-sØ- p-dn- v H-Øn-cn \- CS-b- te-j-\-߃ (The Pastoral Epistles) a-dn- v km-[y-x-i-sf- p-dn- v hy- -am- p-i-bm-wv C-hn-sS snøp- -Xv. A-t m-kv-x-e-\m-b ]u-tem-kv C-hn-sS Xn-sam-sY-sbm-kn-s\ kwt_m-[-\ sn-øp- -Xv, ssz-h-øns a-\p-jy F- m-wv, ssz-h- Øn-s a-\p-jy F- m F- v? A-Xn-s\ ssz-h-øn-s kz- w F- B-i-b-Øn-em-Wv, ]-g-b-\n-b-a- Øn ]-e `- - m-sc-bpw sszh-øn-s a-\p-jy F- p hn-fn- n- p- v. tam-si-sb-bpw (B-h. 33:1, k- o. 90), i-ap-th-en-s\-bpw, 1 i-ap.9:6, si-a-øm-hn-s\-bpw 1 cm- Pm. 12:22. Xn-sam-sY-sbm-kn-s\-bpw C-tX {]-tbm-k-øn-em-wv ]u-temkv hn-fn- p- -Xv, 1 Xn-sam.6:11, 2 Xn-sam.3: F- n- v ]u-tem-kv ]-d-bp- -Xv, hn-t m-sp-i, ]n- p-s-cp- I, s]m-cp-xp-i, ]n-sn- p-simƒ-i. C-hn-sS ]u-tem-kv ]-d-bp- -Xv A- Xp hn-t m-sn, A-Xm-b-Xv X - w, hm-kzm-zw, A-kq-b, i-wvt, Zq-j- Ww, Zp- w-i-bw, B-Zm-b kq-{xw, {Z-hym-{K-lw F- n-ß-s\ ip-{iq-jsb X-S- -s -Sp-Øp- Im-cy-ß-sf hn-t m-sp-i. Iq-Sm-sX Xn-cp-h-N-\- Øn hn-t m-sp-hm ]-d- n-cn- p- a- p-]-e Im-cy-ß-fp-ap- v. a-\p-jy-cp-ss Po-hn-X-Øn hogv-n-i-fpw Xm-gv-N-I-fp-ap- v, C-h G- Xv k-a-b-øpw B - pw kw-`-hn- k-`-bp-ss t\-xr-xz-\n-c-bnem-bn-cn- p- Xn-sam-sY-sbm-kns\ ip-{iq-j-bn D-d- n- p-hm-\pw ap-t -dp-hm-\p-am-wv C-hn-sS Nn-e \n -t±-i-ß-fpw B-tem-N-\-I-fpw F-gp-Øp-Im-c \n -t±-in- p- -Xv. Xn-sam-sY-sbm-kv Xm B-cm-Wv F- p Hm - n- p-i-bm-wv. A-Xmb-Xv Xm ssz-h-øn-s a-\p-jy B-Wv, ssz-h-øn-s h-i-bpw kz- -hp-am-wv. A-Xp-sIm- v ssz-h- Øn-s I-c-ß-fn kp-c- n-x-am- Wv F- p- B-izm-k-hm- p-iƒ \ -Ip-I-bm-Wv C-hn-sS, H-cp a-\xim-kv-{x- -s ]m-s-h-tøm-sp-iq- Sn-b k-ao-]-\-am-wn-xv, A - m Xn-sam-sY-sbm-kn-s _-e-lo-\-x- I-sf Im-Wn- p-sim-sp-øp. ip-{iqj-bn-ep- F-cn-hn-s\-bpw D- ml-sø-bpw si-sp-øp-hm ]utem-kv {i-an- p-i-b- ; a-dn- v {]- iv-\-ß-sf-bpw {]-Xn-Iq-e-ß-sf-bpw A-Xn-Po-hn- p-hm t{]m- m-ln- n- p-i-bm-wv; a-s m-cp hn-[-øn ]-d- m t]m-cm-bv-a-i-sf- p-dnsszhøns a\pjy 1 XnsamsYsbmkv 6:11 22 mw. F- m hn-izm-kn-iƒ h-fsc Pm-{K-X-bp- -h-cm-bn-cn- -Ww, tb-ip-{in-kv-xp ]-d- p, ]-co- bn A-I-s -Sm-Xn-cn- m D-W - n-cp- p {]m - n- n...a-øm. 26:41. km-øm ssz-h-a- -sf \- in- n- p-hm-\pw {]-tem-`n- p-hm- \pw {i-an- p ip-{iq-j-i-sf C- m- Xm- p-hm h-f-sc-b-[n-iw {i-an- p- p {]-txy-in- v Cu Zn-h-kß-fn. A-Xp-sIm- v ]-e Im-cyß-sf hn-t m-s-ww. 1. bu-δ-\-tam-l-ß-sf hn-t m- S-Ww 2 Xn-sam.2:22. B-[p-\n-I tem-i-øv bu-h-\- m-cp-ss tam-l-ß-fpw B-{K-l-ßfpw Xm-ev-]-cy-ß-fpw ]-e-x-c-ønem-wv Im-Wp- -Xv. P-Un-I A-`nem-j-ß-fpw bu-h-\-tam-l-ß-fpw ]-e-cp-ss-bpw B-flo-I-Po-hn-X-sØ F-Sp-Øp- -f-bm-dp-ap- v. tbm-l- m ]-d-bp- -Xv tem-i-tø-bpw tem-i-øn-ep- -Xn-s\-bpw kv-t\- ln- -cp-xv F- -t{x, 1 tbm-l 2: F- m C- -sø X-e-apd ]-e-xn-s\-bpw kv-t\-ln- v sszh-kv -t\-l-sø \-in- n- p-i-bm-wv sn-øp- -Xv. 2. {Z-hym-{K-lw hn-t m-s-ww, 1 Xn-sam. 6:10 ]-W-hpw {]-Xm-]-hpw a-c-wtøm-sp-iq-ss A-h-km-\n- p-i-bm- Wv F- m C-Xn-t\m-Sp- Xm-ev- Hm -Ω-Iƒ F-s a-t\m-ap-ip-c- Øn F- pw X-fn -t m-ss \n - p- p- v. A- v sl-t{_m -]pc-øn-\v C-{X-bpw B -`m-s-an- m-bncp- p. sl-t{_m ss_-_nƒ tim-f-pn-se a-e-bm-f hn-`m-k-øn A-\p-`-h-k-º- -cm-b ]n-xm- - m m- p-iƒ \-bn- n-cp- kph -Æ-Im-ew Iq-Sn-bm-bn-cp- p A- Xv. X-s m- p-iƒ k-c- -am-bncp- p. A-t±-l-Øn-s \n-jv-i-f- - Xzw F-s h-f-sc B-I -jn- n- p- v. Ip- n-i-tfm-sv F- m-h-tcm-spw-xs H-tc a-t\m-`m-h-øn C-S-s]- Sp-I-bpw A-h-cp-sS B-h-iy-߃ {i- -tbm-ss tiƒ- p-i-bpw sn-øpam-bn-cp- p. B-bn-c- -W- n-\v injy-k-º-øn-s\ D- m- p-hm ]m- à Sn.F-kv. G-{_-lm-an-\v I-gn- p. C-tX ss_-_nƒ tim-f-pns ]q -Δ-hn-Zym - n Iq- m-bv-a-bpss sk-{i- -dn F- \n-e-bn Nne h -j-ß-fm-bn {]-h -Øn- phm I-gn-bp- -Xv F-s Po-hn-X- Øn-se `m-ky-hpw ]-Z-hn-bp-am-bn I- cp-xp- p. I-gn- h -jw \-S- C- y ss_-_nƒ tim-f-pv {Km-Upth-j-\n A-t±-l-Øn-\v Cu Iq- m-bv -a-bp-ss h-i-bm-bn ^-e-iw \ - In B-Z-cn- p-hm I-gn- -Xv H- cp A-\p-{K-l-am-bn R-߃ I-cp- Xp- p P-\p-h-cn-bn _n-eo-thgv-kv tp-w-en-\v B-cw-`w Ip-dn- ptºmƒ ]m-ã Sn. F-kv. G-{_- lmw \ -In-b ]n- p-w a-d- mh-x-. sf.]n.kn. P-\-d I h -j-\n B-Zy {]-Xn ]m-ã si. kn. tpm-wn-\v \ -In _neo-th-gv -kv tp-w {]-Im-i-\w snbv-x-xv Sn. F-kv. G-{_-lm-am-Wv. A-t±-l-sØ C -hyq sn-øp-hm- \pw H-s e-`n- A-h-k-c-ß-fn Iq-Sp-X A-Sp-Ø-dn-bp-hm Ign- n p- v. Po-hn-X-Øn Xm A- `n-ap-jo-i-cn- {]-Xn-k- n-i-sf- pdn- v k-hn-kv-x-c-am-bn X-s kwkm-cn- n- p-ap- v. X-s X-I - phm Nn-e ti-{μ-߃ \-S-Øn-b Kq-Vm-tem-N-\-I-sf- p-dn- v Xn-I- pw t_m-[yw A-t±-l-Øn-\p- mbn-cp- p. F- m A-h-tcm-sS- mw am-\y-am-bn C-S-s]-Sp-I-bm-bn-cp- p Xm sn-bv-x-xv. ]-e k-tω-f-\-ß-fn-te- pw A- t±-l-sø -Wn- p-i-bpw th-zn ]- n-sp-i-bpw sn-øp-hm A-h-kcw F\n pap mbn. X-s k-ab-\n-jvt h-f-sc F-Sp-Øp-]-d-tb- h-kv-xp-x-bm-wv. B-sc-bpw ap-jn- n- m-sx Ir-Xy-k-a-b-Øp-X-s k-tω-f-\-ÿ-e-sø-øp-i-bpw B- cp-ss-bpw k-a-bw I-h - sn-ømsx Zu-Xy-\n -Δ-l-Ww \-S-Øn a- S-ßp-I-bpw sn-øp- -Xm-bn-cp- p X- s ]-Xn-hv. sl-t{_m -]p-c-sø- p-dn- p- F-s Hm -Ω-I-fp-sS ta- n - p-d-øv sl-t{_m _w- m-hpw A-hn-sS I-tk-c-bn C-cn- p- ]m-ã Sn. F-kv. G-{_- lm-apw ]- -t m-ss \n-e-\n - pw. C-Xv H-cp \- -am-wv. ssz-h-k- `-bv - v \n-i-ø-s -Sm-Ø \- -߃ H- pw X-s -bn- F-s -\n- -dn- ]-cyw sim- v \n-xy-x H-cn- -epw \- -am- -cp-sv. [-\w A-[n-I-am-bn Xo - m ssz-h-øn \n- pw a- \p-jy A-I- p-t]m-imw, A-XpsIm- v ]-W-tØm-Sp- B -Øn H-gn-hm- n ssz-h-sø e- y-am- n ap-t -d-ww. 3 Zp - -S- v hn-t m-s-ww, 1 simcn. 6:18 tb-ip-hn-s\ A-\p-K-an- p- h Po-h-s sh-fn- -Øn \-S- - W-sa- m-wv ss_-_nƒ ]Tn- n- p- -Xv. F- m C- p A-t\-I C- cp- n-epw, A-[m -Ωn-I-X-bn-epw \- S- p- p. 4. hn-{k-lm-cm-[-\ hn-t m-s-ww 1 sim-cn. 10:14 hn-{k-lm-cm-[-\ F- p ]-d-bp- -Xv ]-e-cpw sx- n- -cn- m-dp- v, hn-{k-l-ß-fp-ss ap- n ho-wp \- a-kv-i-cn- p-i F- -Xn-s\-bm-Wv ]- e-cpw Im-Wp- -Xv. F- m A-X- m a-dn- v hy- n-tbm h-kv-xp- sf-tbm A-an-X-am-b Xm-ev-]-cy-hpw, {]m-[m-\y-hpw \ -In kv-t\-ln- p- p-thm A-Xm-Wv ss_-_nƒ `mj-bn hn-{k-l-cm-[-\ F- p D- t±-in- p- -Xv. ssz-h-a- ƒ F- p A-h-Im-i-s -Sp- -h hn-{k-lm-cm- [-\ hn-t m-s-ww. 5. h-cp-hm-\p- ssz-h-tim-]- Øn \n- pw hn-t m-s-ww a-øm. 3:7 ]mã kmwip n amxyp No^v FUn bmw. F- m am-\p-jn-i-am-b \ne-bn C-Ø-cw th -]m-sp-iƒ F- t m-gpw th-z-\m-p-\-iw X-s -bm- Wv. H-cp B-flo-b ss]-xr-i-ap- Ip-Spw-_-Øn P-\n- C-t±lw sf.]n.kn. {]-ÿm-\-sø i-cn-bm-b Zn-im-t_m-[w \ -In aq- p-]-xn- m- p-iƒ \-S-Øn. ]n-xmhn \n- v e-`n- sh-fn- w X- s X-e-ap-d-I-fn-te- pw ]-I - p- \ -In. A-h B Zo-]-in-J si- Sm-sX kq- n- p- p. A-t±-ltØm-Sv ]p-e -Øn-b A-tX _- w X-s X-e-ap-d-I-tfm-Spw A- tx _-lp-am-\-tøm-ss \n-e-\n - Øp-hm ssz-hw k-lm-bn- p- - Xn h-f-sc k-t m-j-ap- v. {]- txy-in- v _-lp-am-\y-\m-b ]m- à h- G-{_-lm-an-t\m-Spw kn-ã Ãm -em eq- n-t\m-spw. Hm - p-hm \- Hm -Ω-I-fpw ]n -]- p-hm \- am-xr-i-bpw sh- v \n-xy-hn-{i-a-øn-\m-bn I - Ør-k- n-[n-bn-te- v t]m-b ]m- à Sn. F-kv. G-{_-lm-an-s Zo]vXamb Hm -Ω-I-fp-sS ap-ºn in-c- v \-an- p- p. XpS XnsamsYsbmkv ssz-h-øn-s \ym-b-hn-[n-bn \n- pw hn-t m-sp-hm-\p- B-lzm- \-am-wv C-hn-sS Im-Wp- -Xv. tbml- m kv-\m-]-i bn-{km-tb P-\-Øn-\p sim-sp- p- ap- -dn-bn- pw sh- p-hn-fn-bp-am-wv C-Xn-eq-sS Im-Wm I-gn-bp- -Xv. 6. k-i-e-`m-c-hpw ap-d-si ]- p- ]m-]-hpw hn-t m-s-ww, G-{_m. 12:1 2. hn-izm-k-po-hn-x-øn ap-d-si ]- p- ]m-]-ß-fp- v. A-Xn \n- pw ssz-h-a- ƒ H-gn- p-\n - - Ww, H-cn- -epw i-{xp A-]-hm-Zw ]-d-bp-hm C-S \ -I-cp-Xv. hn-t m-ts- -Xp-am-b Im-cy-߃ ]-d- -Xn-\p-ti-jw ]n -Xp-S-tc- ]-e Im-cy-ß-sf- p-dn- v C-hn-sS {]- kv-xm-hn- p- p- v. 1. \o-xn (B-h.16:20) 2. `- n, hn-izm-kw, kv-t\-lw, k-am-[m-\w, ku-ay-x, -a (1 Xnsam. 6:11, 2 Xn-sam:2:22) 3. {In-kv-Xp-hn-s Im - p-h-sv (1 ]-t{xm. 2:21) ssz-h-a- ƒ A-h-cp-sS {In-kv- Xo-b Po-hn-X-Øn ]n- p-s-tc- - Xm-b ]-e Im-cy-ß-fm-Wv \o-xn, A-Xn-\v t\m-l \-s m-cp D-Zm-l-c- W-am-Wv. `- n, A-Xn-\p C-tøm- _v \-s m-cp am-xr-i-bm-wv. hn-izmkw, A-{_-lmw \-s m-cp D-Zm-lc-W-am-Wv. kv-t\-l-øn-\v A-s mkv -X-e-\m-b tbm-l- m. k-am-[m- \w, C-Xn-\p ]-e-sc D-Zm-l-c-W-ambn F-Sp- mw. i-tem-tam-\pw tbip-{in-kv-xp-hn-epw a- p ]-e `- - m-cn-epw Im-Wmw. (XpScpw...)

4 - 4- BELIEVERS JOURNAL 2018 FEBRUARY 10 B-I-bm \n-߃ ]p-d-s - v ]n-xm-hn-s -bpw ]p-{x-s -bpw ]-cn-ip- m-flm-hn-s -bpw \m-a- Øn kv-\m-\w I-gn- n- pw Rm- \n-ß-tfm-sv I-ev-]n- -sxm-s bpw {]-am-wn- m X- -h-æw D- ]-tz-in- pw-sim- v k-i-e-pm-xn-isf-bpw in-jy-cm- n-s mƒ-ho (a-øm-bn.28:19,20) tb-ip-{in-kv-xphn-s a-lm-\n-tbm-kw (great commision) F- -dn-b-s -Sp- Cu th-z-`m-kw ssz-h-k-`-bp-ss h-en-b Zu-Xy-sØ-bpw \n-tbm-ksø-bpw Ip-dn- p- -Xm-Wv. kphn-ti-jo-i-c-ww F- h-en-b Zu- Xy-\n -Δ-l-W-Øn-\p i- n-bpw Du -hpw ]-I-cm-\m-Wv ]-cn-ip- m-flm-hn-s\ k-`-bv- m-bn \ - In-b-Xpw A-s m. 1:8. Cu kphn-ti-jw k-i-e-pm-xn-iƒ- pw km- y-am-bn `q-tem-i-øn H- s -bpw {]-kw-kn- -s -Spw. A- t mƒ A-h-km-\w h-cpw (a-ømbn 24:14). Pm-Xn-Iƒ, cm-py-߃ F- n-ß-s\ hy-xy-kv-x-am-bn Nne `m-jm- -c-ß-fn Im-W-s -SpkphntijoIcWw k`bpss henb ZuXyw d-h. kp-io am-xyp UPG an-un Cu-Ãv B-{^n- -bp-ss tim -Un-t\- -dpw (22 cm-py-߃) Ip-ssh- v N - v Hm-^v tkm-uv (ti-c-fm tã- n-\p Io-gn-ep- k-`-iƒ H-gn-sI) Hm-h -kn-b-dpw B- Wv. C -Uy B -an-bn ta-p-dm-bn-cp- p ap-x A-ta-cn- -bn Xm-a-kn- p- p. Um-f-kv t{im-kv hyq N - v Hm-^v tkm-uv k-`mw-kw. tdm-_ - v F-^v. Ip- v sk n- \-dn sk-en-t{_-j-s I -ho-\-dm-bn thƒ-up-an-j \nb-an- p. bq-wn-th-gv-kn- n Hm-^v ^o-\n-iv-kn-epw eo tim-f- Pn-epw A-[ym-]-I ]m-ã F. n. txm-a-kn-s a-iƒ t{k-kn am-xyp-hm-wv `m-cy. a- -fm-b A-e am-xyp-hpw B am-xyp-hpw A-t m -Wnam-cm-Wv. p-s - n-epw F-Øv-t\m-kv (Ethnos) F- {Ko- v-]-z-am-wv C- hn-ss D-]-tbm-Kn- n-cn- p- -Xv. C- Xn-\v P-\-hn-`m-K-߃ (People group) F- m-w - w. A - m tem-i-sa-ßpw Nn-X-dn- n-s- p- F- m P-\-hn-`m-K-ß-fn-te- pw kp-hn-ti-jw F-Øn-t -c-ww. A-t mƒ A-h-km-\w D- m-ipw F- -s{x I -Øm-hv ]-d- n-cn- p- -Xpw. \n-s I -Øm-hn-s h-chn-s\ _- -s -Sp-Øp- -h-cm-bn-cn- -Ww F- h-n-\-hpw C-tXm-Sv tn -Øp-hm-bn- mw. I -Øm-hn-s a-s-ßn-h-c-hn-\m-bn Im-Øn-cn- p- psh- v A-`n-am-\n- p- k-` {]- [m-\-zu-xy-am-b kp-hn-ti-jo-i-c-wsø A-h-K-Wn- p- p. A-Xp-sIm- p-x-s I -Øm-hn-s a-s-ßn-hcn-hn-s\ Xm-a-kn- n- p- -Xpw k- `-bm-wv F- v ]-d-bmw. C-hn-sS-bm-Wv hn-hn-[ P-\-hn- `m-k-ß-sf e- y-am- n \-S-Øp- UPG (Unreached People Group) t{]m-{km-an-s {]-txy-i-x. Cu k- a-b-øv _m-]v n-ãv k-`-i-fpw A- Nn-e P-\-hn-`m-K-ß-fn-te- v C-d-ßn sn- p-hm I-gn-bm-Ø \n-e-bn-ep- X-S-k߃ {]-Xn-k- n kr-jv-sn- m-dp- v. \n-b-a-øn-eq-ss kp-hn-ti-jo-i-c-w-sø X-Sbp- cm-py-ß-fpw P-\-hn-`m-K-ß-fpw A-Xn {]-[m-\-am-wv km-aq-ln-i km-º-øn- I ]- m-ø-ew ]-e-t m-gpw X-S-k-am-Ip- p Z-cn-{Z P-\-hn-`m-K-ß-fn-te- v sn- ptºmƒ kp-hn-ti-j-tøm-ssm- w `- -Ww, h-kv-{xw, ssh-zy-k-lm-bw Xp-S-ßn-b-hbpw B-h-iy-am-Ip- p. A-Ø-cw sh- p-hn-fn-i-sf A-Xn-Po-hn- p-hm ssz-h-p-\- Øn-s -bpw ssz-h-zm-k- m-cp-ss-bpw Iq- -b {]-h -Øn-bn-eq-sS am-{x-ta km-[y-am- Ip-I-bp- q. k-`m-kw-l-s-\m hy-xym-k-߃- - p-d-øv H-cp Z -i-\-hpw k-a - -Whp-am-Wv B-h-iyw kp-hn-ti-jo-i-c-w-øn-\p X-S-k-am-bn \n - p- ss]-im-nn-i i- n-i-fp-ss-ta ssz-ho-i {]-h -Øn Im-Wp-hm I-gn-bp- -Xn-s A-\p-`-hkm- y-߃ Cu cw-k-øv {]-h -Øn- p- -h-cn \n- pw tiƒ- p- -Xv \-Ωp-sS hn-izm-k-sø h - n- n- pw. kw-ªn Hm-^v tkm-uv k-`-bpw h- en-b ap-t - w \-S-Øn-bn- p- v. I- gn- 15 h jøne[niambn N v Hm^v tkmupw Cu e- ytøm-ss {]-h -Øn- p- p d-h. si B -tu-gv-k Np-a- X-e-tb- -t mƒ UPG {]-h -Ø-\- ߃ Ip-d- p-iq-sn {I-ao-Ir-X-am-b \n-e-bn-te- v am-dn F- p ]-d-bmw. A-t±-l-Øn-\p-Io-gn c- v do-pnb-w tim -Un-t\-t -gv-kn-s\ {]- h -Ø-\ ku-i-cy-øn-\m-bn \n-ban- p. Ip-ssh- v Hm-h -kn-b (tic-fm tã- n Dƒ-s -Sm-Ø k-`-iƒ) d-h. kp-io am-xyp-hn-s\ an- Un Cu-Ãv & B-{^n- -bp-ssbpw d-h. hn. hn. A-e-Iv-km- -dns\ ku-øv G-jy-bp-sS-bpw Np-a- X-e \ -In \n-b-an- p. tum. nw-ln thƒ-up-an-j U-b-d-Iv-S-dm-bn-cn-s B-cw-`n- FINISH CHALLANGE F- ]- -Xn A-t±-lw FINISH COM- MITMENT F- m- n am- n F - Find - I-s -Øp-I I - Intercede - a-[y-ÿ-x h- ln- p-i N - Nurture - t]m-jn- n- p-i I - Invest - \n-t -]n- p-i S - Send - A-b- p-i H - Harvest - sim-øp-i. C-Xv H-cp-sh- p-hn-fn-bm-bn-cp-s - n C- v A-Xn-s\ ssz-h-p-\-øn-s k- a - -W-am-bn am- n Zu-Xy-\n -Δ-l- Ww \-S-Øp-hm-\m-Wv A-t±-lw B- lzm-\w sn-øp- -Xv. F- m-wv UPG? F- sh-_v-ssk- v {]-Im-cw (C-Xns\ B-[m-Im-cn-I tc-j-bm-bm-wv tem-i-sa-ßpw I-W- m- p- -Xv) tem-i-am-si ]o- nƒ {Kq- p- I-fm-Wv (P-\-hn-`m-K-߃) D- -Xv. Xømdm nbxv: ]mã kmwip n amxyp _neothgvkv tpw No^v FUn H-cp- P-\-hn-`m-K-Øn-s B-sI kw- Jy-bn 2% 5% F- n-epw kp-hnti-jw F-Ø-s - -h-tcm am-\-km- -cm-\p-`-hw {]m-]n- -h-tcm A-s - n B hn-`m-k-sø A do- v- Uv ]o- nƒ {Kq- v UPG B-bn I- W- m- p- p P-\-hn-`m-K߃ tem-i-am-si UPG K-W-Ønem-Wv. `m-c-x-øn 2537 P-\-hn-`m-Kß-fp- -Xn 2276 Dw UPG hn-`m- K-Øn-em-Wv F- - w Cu P-\- hn-`m-k-ß-fn-te- v C-d-ßn-sN- p- - Xn-\p X-S-k-am-bn [m-cm-fw h-kv- Xp-X-I-fp- v. {]-[m-\-am-bpw hn-hn- [ P-\-hn-`m-K-ß-fp-sS {]m-tz-in-i `m-j A-dn-bm-Ø-Xv B-Wv. A-hcp-sS a-xw, km-aq-ly kmw-kv-imcn-i ]- m-ø-ew C-h-sbm-s X- S- -ß-fm-Wv. F- m {I-ao-Ir-Xam-b ]-cn-io-e-\-hpw k-a - -W-hpw sim- v C-Xn-s\ A-Xn-Po-hn- phm I-gn-bpw. I-gn- c- v h - j-߃-sim- v ssz-h-k-`m bp.]n.- Pn. s{]m-p-iv-sv-aq-ew F-Æq-dn-e-[n- Iw P-\-hn-`m-K-ß-fn-te- v F-ØntN-cp-hm I-gn- p F- -Xv {]- kv-xm-hyw B-Wv. Nn-e P-\-hn-`m-K-ß-fn-te- v C- d-ßn sn- p-hm I-gn-bm-Ø \ne-bn-ep- X-S-k-߃ {]-Xn-k- n kr-jv-sn- m-dp- v. \n-b-a-øn-eq-ss kp-hn-ti-jo-i-c-w-sø X-S-bp- cm-py-ß-fpw P-\-hn-`m-K-ß-fpw A- Xn {]-[m-\-am-wv. km-aq-ln-i km-º-øn-i ]- m-ø-ew ]-e-t mgpw X-S-k-am-Ip- p. Z-cn-{Z P-\-hn- `m-k-ß-fn-te- v sn- p-tºmƒ kphn-ti-j-tøm-ssm- w `- -Ww, h- kv-{xw, ssh-zy-k-lm-bw Xp-S-ßnb-h-bpw B-h-iy-am-Ip- p. A-Øcw sh- p-hn-fn-i-sf A-Xn-Po-hn- phm ssz-h-p-\-øn-s -bpw sszh-zm-k- m-cp-ss-bpw Iq- mb {]-h - Øn-bn-eq-sS am-{x-ta km-[y-am-ip- I-bp- q. k-`m-kw-l-s-\m hy- Xym-k-߃- - p-d-øv H-cp Z -i- \-hpw k-a - -W-hp-am-Wv B-hiyw. kp-hn-ti-jo-i-c-w-øn-\p X-S- -am-bn \n - p- ss]-im- Nn-I i- n-i-fp-ss-ta ssz-ho- I {]-h -Øn Im-Wp-hm I-gnbp- -Xn-s A-\p-`-h-km- y߃ Cu cw-k-øv {]-h -Øn- p- -h-cn \n- pw tiƒ- p- -Xv \-Ωp-sS hn-izm-k-sø h - n- n- pw. H-cp cm-py-øv {]-h -Øn- ph- n-cp- H-cp-Iq- w kp-hn-ti-j- I-sc H-cp {]-txy-i-hn-`m-kw P-\- ߃ Xm-a-kn- n-cp- {Km-a-Ønte- v {]-th-in- n- p-i-bn- m-bncp- p. A-t m-gm-wv B {Km-a-Ønse F-cp-a-Iƒ-s - mw A-kp-Jw _m-[n- -Xv. ]-e-hn-[ {]m - -\- Iƒ A-h \-S-Øn ]-cm-p-b-s - -t mƒ H-Sp-hn kp-hn-ti-j-isc tx-sn-sb-øn. A-h-cp-sS {]m - -\-bm F-cp-a-Iƒ ku-jyw {]m-]n- p-i-bpw B {Km-aw kphn-ti-j-øn-\m-bn Xp-d- -s -Sp- I-bpw sn-bv-xp. a-øm-bn 16:18 Rm F-s k-`-sb ]-Wn-bpw ]m-xm-f tkm-]p-c-߃ A-Xn-s\ P-bn- -bn- F- v A-cp-fn-sN-bv- X-Xv k-`-bp-ss \m-y-\m-b {In-kv- Xp-hm-W-t m. k-`-bp-ss h-en-b Zu-Xyw \mw Xn-cn- -dn-tb- Im-ew A- Xn-{I-an- n-cn- p- p. h-en-b Z - i-\-tøm-ss-bpw B-g-am-b k-a - -W-tØm-sS-bpw P-\-hn-`m-K-ßfn-te- v kp-hn-ti-j-øn-s shfn- -hp-am-bn C-d-ßmw. \-Ωp-sS I -Øm-hn-s h-c-hn-s\ _- s -Sp-Øp- -h-cm-imw.

5 FEBRUARY 10 BELIEVERS JOURNAL ssjpp txmakv Rmdbv , I-gn- Zn-h-kw ti-c-f- Øn Zr-iy-am-b kq- -aq, ªqaq, sd-uv aq F- n B-Im-i hn-kv-a-bw ]-e-x-c-øn-em-wv hym- Jy-\n- -s -Sp- -Xv. H-cp hn-`m-kw ssz-h-im-kv-{x Nn- -I- m A-Xns\ I -Øm-hm-b tb-ip-{in-kv-xphn-s h-c-hn-s\ kw-_- -am-b {]- h-n-\ \n-hr-øn-i-c-w-am-bn Nn-{Xn- I-cn- p- -Xpw hym-jym-\n- p- - Xpw I- p. A-Xn-\v A-h I-s - Øn-b hm-iyw b-tlm-h-bp-ss h- ep-xpw `-b- -c-hp-am-b \mƒ h-cpw ap-sº kq-cy C-cp-fm-bpw N-{μ c- -am-bpw am-dn t]m-ipw F- hm-iy-am-wv. Cu {]-h-n-\ hm-iy߃ k-xy-am-sw- n-epw A-Xv F- \yqtbm v: AGIFNA Cu-tà do-pn-b-s hm -jn-i ao- nw-kv I-gn- Zn-h-kw im-tew A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-un sh- v \-S- p-ibp- m-bn se-bpw {]-h -Ø-\-߃- m-bn d-h. hn -k tpmkv, d-h. tpm -Ip- n h -Ko-kv, {_-Z txmw-k ]- n, jm-pn sndn-bm-\pw, d-h. Cu- - h -Ko-kv, sa -kv tim -Un-t\-, kn-ã en-kn k-æn, te-uo-kv tim -Un-t\-, {_-Z t]mƒ h -Ko-kv, bq-øv tim -Un-t\-, I-Ωn- n Aw-K-ß-fm-bn {_-Z tpm -Pv n. Nm-t m, tpmk-^v k- -dn-bm-tb-bpw Xn-c-s -Sp- p-i-bp- m-bn. 50 ]-cw G.Pn. k-`-iƒ tn - -Xm-Wv G.Pn. Cu-tà do-pnb 1990 B-cw-`n- -Xm-b Cu s^-tem-jn- v 27 h -jw hn-p-b-i-c-hpam-bn ]n- n- p-sim- v ]p-xn-b ]- -Xn-I-tfm-Sv ]p-xp-h -j-øn-te- v {]- th-in- p- p. ªq sd-uv aq {]-Xn-`m-kw t mƒ kw-`-hn- pw F- v B - pw ]-d-bp-hm I-gn-bp-I-bn-. temiøn A]q Δambn am{xw kw`hn p H mwv ªq aq, sduv aq, kq aq F nh tn v hcp Xv. Chsb mw `b- Øns bpw hnizmkøns bpw A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv hy-jym-\n- mdv. F- m A-Xn-s B-h-iyap-t m. `bsø txm n m \ap v Adnhns\ Iq p]nsn mw. hnzym`ymk]cambn F hpw D Xnbn \n p kaqlw t]mepw AdnhpIƒ pa pdw A- ambn ]excw hnizmkßfn IpSpßn t]mip p v. N-cn- {X-Øn B-Zy-am-bn- - C-Ø-cw B-Im-i hn-kv -a-b-߃ {]-I-S-am-Ip- -Xv. C-Xn-\v ap- -sa C-Xv sh-fns - -Xv em-wv.axn-\p-ti-jw 152 h -j-߃ I-gn- m-wv CØc-sam-cp {]-Xn-`m-kw kw-`-hn- p- - Xv. C-Xn-\v hen-b hm -Øm {]m- [m\yw h-cp-hm-\p- Imc-Ww C- Xv H-cp km-[m-c-w N-{μ-{K-l-Wa, \n-ch-[n {]-txy-i-x-iƒ D- H- m-bn-cp p. A-Xn-\p- Imc-W-߃ ]-e-xmwv. H- ma-sø Imc-Ww P-\p-h-cn 31\v \-S- N- {μ-{kl-ww ]q -W N-{μ-{K-l-Wam-bn-cp p, am-{x-a N-{μ-\n-te- p- `q-an-bp-ss Zq-cw Ipd- v `q-an-bp-ss Iq-Sp-X A-Sp-Øv F- A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv Cu-tà do-p-b km-c-yn-iƒ ]-Ø-\m-]p-cw: s_-ty tkm-kv-] A-kw-ªn-bp-sS 28 m-a- Xv P-\-d I -h -j 2018 P- \p-h-cn 11 ap-x 14 h-sc ]-Ø- \m-]p-cw s_-ty I -h -j sk -dn h- v A-\p-{K-l-I-c-ambn \-S-Ø-s - p. 11 -\v ssh-in- v k- `m Hm-h -kn-b tum. tpm-bn ]n. D-Ω {]m - n- v D-Zv-Lm-S-\w snbv-x tbm-k-ß-fn ]m-ã -am-cm-b A-\o-jv G-e- m-d, tpm - v ]n. Nm-t m, Sn-\p tpm - v, _n-pp am-xyp F- n-h ap-jy-{]-kw-k-i- \m-bn-cp- p. hym-gm-gv-n ip-{iq-j-i k-tω-f-\-tøm-ss B-cw-`n- tbm- Kw Rm-b-dm-gv-N kw-bp- m-cm-[-\- tbm-spw Xn-cp-h-Øm-g ip-{iq-j-tbm- Spw Iq-Sn k-am-]n- p. ]-I tbm- K-ß-fn ]m-ã -am-cm-b kn. si. am-xyp, G. sp.nm-t m, Fw. H. A-\n-b, A-\o-jv sn-ß- q, ]n. n. am-xyp, an- n-kv s{k-bv-kv Øp- Xp-sIm- v km-[m-c-w ]u- -W-an-Zn-h-k-sØ- mƒ 14% Iq-Sp- X h-en- -Øn N-{μ-_nw_- sø Im-Wp-hm I-gn-bpw. AXpsIm- m-wv C-Xn-s\ kq- -aq F- -dn-b-s -Sp- Xv. A-Sp-Ø {]- txy-i-x H-cp am-k-øn-se X-s c- ma-sø ]q -W N-{μ-\m-Wv P- \p-h-cn 31\v D- m-bxv. P\p-hcn 2\v B-Imi-Øv ]q -W N-{μ Zriy-am-b-XmWv. saß-s\ kw-`-hn- p- {]-Xn-`mk-sØ ªq-aq F- m-wv A-dn-b-s -Sp- Xv. B k- ab-sø `q-an-bp-ss A- -co- -Øns {]-txy-i-x Imc-Ww N-{μ-_nw- _w Npa- p I-e - Hmd- v \n-d- Øn-emIpw AXp-sIm- v c- -N- {μ AY-hm sd-uv aq F pw A-dn-b-s -Sp- Xv. N{μ-{K-l-W-Øn-\v Im-c-W-am- Ip- -Xv kq-cy {]-Im-iw `q-an-bn ]-Xn- p-tºmƒ A-Xn \n pw D- f-hm-ip- `q-an-bp-ss \n-g N-{μ- \n ]-Xn- p-tºm-gmwv. A-Xn-\v kq-cy-\pw, `q-an-bpw, N-{μ\pw t\ - tc-j-bn h-cww. Cß-s\ kw-`hn- p-tºmƒ `q-an kq-cy-s bpw N- {μ-s bpw C-S-bn-em-Ipw. km-[m-c- W \n-e-bn Cß-s\ kw-`-hn- p -Xv sh-fp-ø hm-hp Zn-h-kamWv. A-]q -Δw Zn-h-k-ß-fn-se ]p -W N-{μ-{Kl-Ww kw-`-hn p- I. `q-an-bp-ssbpw N-{μ-s bpw {`a-w {]-X-e-Øn B-dp Un{Kn sn-cn-hp v. B {]X-ew A-dn-bs -Sp -Xv F-en-]v-Sn- sπ-bn F- mwv. Aß-s\ B {`-a-w {]X-ew X-Ωn \-S- p- A-]q - Δam-b {I-ao-I-c-W-Øn-em-Wv {Kl- Ww kw-`-hn- p- Xv. N-{μ-{Kl-Ww ]u -am-kn Zn-h-k-ß-fn-epw, kq-cy- {Kl-Ww A-a-hm-kn Zn-h-k-ß-fnep-am-Wv kw-`-hn- p- Xv. kq-cy- {Kl-Ww F- {]-Xn-`m-kw N-{μs \n-g `q-an-bn ]-Xn- p- - Xn-s\-bm-Wv ]-d-bp- Xv. F- m F mw A-am-hm-kn Zn-h-k-ß-fnepw, ]u -W-am-kn Zn-h-k-ß-fnepw {Kl-Ww kw-`-hn- m-ø-xn-s Imc-Ww F-en-]v-Sn- sπ-bn-\p- I-fp-sS {I-ao-Ic-Ww \-S- mø-xp sim- m-wv. Aß-s\ N-{μ-s bpw `q-an-bp-ssbpw {`-a-w-]-y-߃ X- Ωn \-S- p- iq-\ym-i-i-øn-ep- km- -ev-]o-i {I-aoI-c-W ÿm- \-ß-sf-bm-Wv cm-lp F pw ti- Xp F pw ]-d- n-cp- Xv. ]q - W-ambpw Zr-iy-am-Ip- -{K-l-W-kab-Øv N-{μ ]q -W-ambpw A- {]-Xy- -am-ti- -XmWv. F- m `q-an- v hm-bp-afi-ew D- -Xn- \m Aß-s\ kw-`-hn- m-sx N- {μ-s\ aßn-b Nph- p \n-d-øn Im-Wp p. A-Xn-\p Imc-Ww `uam- -co- -Øn-eq-sS IS- p t]m- Ip- kq-cy-c-iv-an-iƒ A-]-{`w-i- s_ty tkmkv] Akwªn P\d I h j kam]n p D-Ω Xp-S-ßn-b-h ip-{iq-jn- p. i-\n-bm-gv-n \-S- kv-\m-\ ip-{iqj-bn 22 t] kv-\m-\-ta- p. I -h -j-t\m-sp tn - v Hmh -ko-b-dp-ss A- y- -X-bn A- Sp-Ø c- p h -j-tø- p- hnhn-[ `-c-w k-an-xn-sb Xn-c-s - Sp-Øp. Hm-h -kn-b, A-kn. Hmh -kn-b, an-j U-b-d-Iv-S, C- hm- -en-kw U-b-d-Iv-S F- n-htcm-ssm- w {]-kn-u v B-bn ]m- à kn. si. am-xyp, ssh.{]-kn- U m-bn ]m-ã G. sp. Nm-t m, P-\-d sk-{i- -dn-bm-bn ]m-ã Fw.H. A-\n-b, {S-j-d-dm-bn ]m- à tpm-wn t]mƒ F- n-h-cpw, bp-h-p-\ hn-`m-k-am-b kn. F-kv. U-b-d-Iv-Sm-bn ]m-ã _n-pp am-xyphn-t\m-ssm- w I -Ør ip-{iq-j-icm-b jo-ep sn-dn-bm, jn-pp kn. B, tum. Pn-_n tpm - v F- n-h b-ym-{i-aw {]-kn-u v, sk- {I- -dn, {S-j-d-dm-bpw k-t -kv-iqƒ `m-c-hm-ln-i-fm-bn ]m-ã -am-cm-b tpm-tpm ]n. tpm - v ({]-kn- U v), kn-_n Ip- q- v (sk- {I- -dn), cm-po-hv tpm -Pv ({S-j-d ) F- n-h-cpw, k-tlm-z-cn hn-`m-k-amb s_-ty hn-a -kv s^-temjn- v `m-c-hm-ln-i-fm-bn k-tlm-zcn-am-cm-b h- -Ω am-xyp (apwss_), kq-k A-\n-b, c- n- \n sn-dn-bm F- n-h-sc {]-kn- U v, sk-{i- -dn, {S-j-d F- o \n-e-i-fn-epw {]-h -Øn- p- -Xm- Wv. Øn-eq-sS hf- v N-{μ-\n ]-Xn- p- p Cß-s\ ]-Xn- p- {]Imi c-iv-an A-Xn-\p ti-jw {]-Xn-^en- pw. B k-ab-øv X-cw-KssZ Lyw Ip-d- {]-Im-i-c-iv-an- Iƒ hn-k-c-w-øn \- -am-ip- Ibpw X-cw-K-ssZ Lyw D- Hmd v, Npa- v c-iv-an-iƒ \-ap- v Zriy-am-Ipw X-ev-^-e-am-bn- m-wv N-{μs\ Npa- v \n-d-øn Im-Wp- Xv. Cßs\ \q- m- p-i-fm-bn {]-Ir-Xnbn kw-`-hn p-sim- n-cn- p- - Xm-Wv CØ-cw kw-`-h߃. AXpsIm- v X-s A-Xn-\v hen-b {]k- n th-z-]p-kv-x-i-]-c-am-bn D- s - v \-ap- v ]-d-bp-hm I-gnbp-I-bn. Cu kw-`-h-ß-fn-eq-ss \-ap- v a-\- n-em- p-hm I-gnbp -Xv th-z-]p-kv-x-i {]-h-n-\- ߃ F mw im-kv-{x k-xy-ß-fmsw- pw, A-Xv \n-d-th-d-s -Sp-sa- p-amwv. A-Xn-\v tb-ip-{in-kv-xphn-s hchp-ambn _- - n- ptºmƒ kw-`-hn- p -Xv tb-ip-{inkv-xp-hn-s h-c-hn-s \m-fpi-sf \-ap- v a-\- n-em- p-hm I-gnbpw F- mwv. tb-ip-{in-kv-xp as-ßn hcpw F -Xv k-xy-amwv. F- m B \mfpw \m-gn-ibpw B pw A-dn-bp-hm I-gn-bn. \n-\-bm-ø \n-an-j-øn B-Wv I -Øm-hn-s h-chv. AXp-sIm- v B ]-c-aamb kxyw F-t mƒ kw-`-hn pw F- v B pw ]-d-bp-hm I-gnbn. Fw-]n-F bp-si \m-j-w tim -^-d -kv sh-bv -kv: bp-si-bn-ep- a-e-bm-fn s]-s -t m-kv-xv hn-izm-kn-i-fp-ss ]-Xn-\- m-a-xv \m-j-w tim -^-d -kv 2018 am - v 30 ap-x sh-bv -kn \-S-Ø-s -Sp- p. cm-py-øn-s \m-\m-`m-k-ß-fn -\n- pw hn-tz-i-ß-fn -\n- p-am-bn a-e-bm-fn hn-izm-kn-i-fpw {]-kw-k-i-cpw F-Øn-t -cp- Cu kw-k-aw bp-si-bn-ep- F- m hn-`m-kw s]-s -t m-kv-xv hn-izm-kn-i-fp-ss-bpw G- -hpw h-en-b kw-k-a-am-wv am - v 30 ap- X G-{]n 1 h-sc sh-bn -kn-se \yq-t]m - n (St Julian's School, Heather Road Newport, Wales NP19 7XU) \-S-Ø-s -Sp- p. sh- n, i-\n Zn-h-k-ß-fn cm-hn-se 09:30 ap-x cm-{xn 09:00 a-wn h-sc-bpw Rm-b-dm-gv- cm-hn-se 09:30 ap-x D- -bv- v- - 01:00 a-wn h-sc kw-bp- B-cm-[-\. MPA UK {]-kn-u v ]m-ã Sn F-kv am-xyp A-h-dp-Iƒ {]m - n- p D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. I -Øm-hn {]-kn- ]m-ã. sd-pn am-xyp im-kv- -Xmw-tIm-, ]m-ã. F ]o-, F- n-h ap-jym-xn-yn-iƒ B-bn-cn- pw. Iq-Sm-sX bq-øv sk- -\n ]m-ã kn. F-kv. tdm-_n -k, k-tlm-z-cn-am-cp-ss sk- -\n kn- à ssj-\n txm-a-kpw ip-{ip-jn- p- -Xm-bn-cn- pw. Fw-]n-F bp-si \m-j-w Iz-b Aw-K-ß-tfm-sSm- w ]m-ã km-ap-th hn- Km-\ ip-{iq-j-iƒ- v t\-xr-xzw \ -Ipw. "hn-izm-k-øn-s \- t]m s]m-cp- Xp-I; \n-xy Po-h-s\ ]n-sn- p simƒ-i' F- -Xm-Wv C-{]m-h-iy-sØ tim -^-d -kv Xow. B-fl \n-d-hn-ep- B-cm-[-\, h-n-\-[ym-\w, I Ør-ta-i, Iq-Sm-sX bp-h-p-\-߃- pw Ip- n-iƒ- pw k-tlm-z-cn-am - pw th- n-bp- hn-hn-[ sk- -kv D- m-bn-cn- pw. {]-kn-u v ]m-ã n F-kv am-xyp, ssh-kv {]-kn-u v ]m-ã k-pn am-xyp, sk-{i- -dn ]m-ã hn k G-{_-lmw, tpm-bn v sk-{i- -dn ]m-ã tum-wn ^n-en- v, \m-j-w {S-j-d {_-Z am-ω tpm - v, tim -s^-d -kv I -ho-\ ]m-ã Un-tKmƒ eq-bn-kv, tem- tim -Un-t\- ]m-ã Pn-\p am- Xyp, ao-un-b tim -Un-t\- C-h. tum-wn txm-a-kv, ayq-kn-iv tim -Un-t\- {_-Z. tu-hn-uv am-ω, bq- Øv tim -Un-t\- ]m-ã s_ am-xyp, {]-b tim -Un-t\- ]m-ã kn-kn No-c, te-uo-kv tim - Un-t\- kn-ã h- -Ω txm-a-kv F- n-h-cp-ss t\-xr-xz-øn-ep- kw-lw tim -^-d -kn-\v t\-xr-xzw \ -Ip- p. ]mã G. n. tpmk^v N v Hm^v tkmuv Iu kn AwKw apf pg: N - v Hm-^v tkm- Uv ti-c-f tã- v Iu -kn Aw- K-am-bn sx-c-s -Sp- -s - ]m- à F. n. tpm-k-^v ssh.]n.- C. U-b-d-Iv -S-dpw F-d-Wm-Ip-fw Unkv-{Sn-Iv-Sv ]m-ã-dp-am-wv. (I-gn- e- w Iu -kn Aw-K-ß-fpsS hm -Ø-bn C-t±-l-Øn-s t^m-t m tn - p-hm I-gn- n-.)

6 - 6- BELIEVERS JOURNAL 2018 FEBRUARY 10 tpm v ^nen v sxt c s]s t mkvxp k`ifnse A phn`mkw {]hmni m tnmzyw: Hcp {]hmni k`bn ip{iqjbv v hcp ps dn m A v k`bn BfpIƒ IqSpw. F mh pw AhcpsS `mhn Adnbp Xn Xmev]cyamWv. F m ip{iqjbv v tijw, k`bn ` m D mipitbm, k`bv v \ tbm D mip n. IqSpXepw tzmjamwv D mipi. ImcWw F mwv? - _n\p aømbn, amthen c DØcw: A-\y-`m-j-tbm, A-Xn-s hym-jym-\-tam, {]-h-n-\-tam H- pw H-cp s]-s -t m-kv-xp k-`-bn C-s - n A-sXm-cp k-`m-iq-sn-h-c-hm-bn K-Wn- m-\mhn-. Im-c-Ww C-sX- mw hn-iz-kn- p-i-bpw A-\p-`hn- p-i-bpw {]-Z -in- n- p-i-bpw sn-øp- G-I {Inkv-Xo-b-hn-`m-Kw s]-s -t m-kv-xp k-`m-hn-`m-k-am-wv. k-xym-flm-hn-s sh-fn-s -Sp-Ø tiƒ- m F- mh - pw C-jv-S-am-Wv. A-Xp-sIm- v {]-h-n-\ ip-{iqj sn-øp- -h - v \- Xn-c- m-wv. hn-th-n-\-h-csø- p-dn- v k-`-bn ]Tn- o-cn- m-ø-xp-im-c-ww, h- -h X- n- p-im-c-\m-twm, C-f- -s -cp- - m-c-\mtwm, `q-xw _m-[n- -h-\m-twm F- m - pw \n- -b-an-. b-ym - t\m- v {]-Nm-c-Ønep- -Xp-sIm- m-wv I- -t\m- pw {]-N-cn- p- -Xv cq-]-bp-ss I- -t\m- v C-d-ßm-Ø- Xn-s Im-c-Ww 5000 cq-]-bp-ss b-ym - -t\m- v {]-Nm-c-Øn-en- m-ø-xp-sim- m-wv. km- [m-c-w P-\-Øn-\v \- t\m- n-t\m-sv h-f-sc km-ay-ap- I- -t\m- v a-\- n-em- n-sb-sp- m-\p- ]-cn- m-\-an-. \- -Xm-sW- n-epw No-Ø-bm-sW- n-epw ]n-sn- -s -Sm-Ø t\m- v In- -W-sa-t km-[m-c-w P-\-Øn-\v Xm-ev-]-cy-ap- q. an- k-`mw-k-ß-fpw h-f-sc Xm-gv- km-aq-ln-i km-º-øn-i ÿn-xn-bn h- v I -Øm-hn-s\ kzo-i-cn- -h-cm-b-xp-sim- v, A-hn-izm-kn-I-fm-b k-º- - m-tcm-sv ]n-sn- p-\n-ev- p-hm, X-s s]-s - v k-º- -\m- p-, H-cp I -Øm-hn-s\-bm-Wv A-h - m-h-iyw. Im-c-Ww, P-U-hpw tem-i-hpw A-Xm- Wm-h-iy-s -Sp- -Xv. C -Uy-bn-se hn-izm-kn-i-sf- mw hy- n-]-c-am-bn X-e-Ip-Øn-\n- v {]m - n- n- pw D-]-h-kn- n- pw, Xtºdv ASn pw ssat{imt^mwn IqSn i_vzaen- \oicww \SØnbn pw, A-h-sc C -Uy-bn-se B-Zy-sØ ]-Xn-\m-bn-cw k-º- - m-cpss ]- n-i-bn C-Xp-h-sc H-cp hn-izm-kn- pw C-Sw ]n-sn- m G-I-k-Xy-ssZ-h-am-b I - Øm-hv A-\p-h-Zn- n- n-. hn-izm-kn-i-fp-ss ]-e {]m - -\-Iƒ- pw D-Ø-c-an- (bm-t m- _v 4:3). F- m {]m - -\-Iƒ- pw a-dp-]-sn In- n-bn-cp-s - n ]-e hn-izm-kn-i-fpw Aw- _m-\n-am-tc- m-fpw _n tk- v-kn-s\- m-fpw k-º- -cm-ip-am-bn-cp- p. s]-s - v k-º- - \m-bm A-X-h-sc B-flo-b \m-i-øn-te- v \-bn- p-sa- p- -Xp-sIm- v ]-e-cp-ss-bpw {]m - -\ {I-ao-I-cn- m-wv kz - w kzo-i-cn- p- -Xv. h-n-\w C-{]-Im-cw tc-j-s -Sp-Øn-bncn- p- p. ""th- -Xp-t]m-se {]m - n-t - -Xv F-ß-s\-sb- v \mw A-dn-bp- n- -t m. A-Xp-sIm- v B-flm-hv \-Ωp-sS {]m - -\-I-sf- mw sh- n- p-cp- n {I-ao-I-cn- -Xm-Wv a-dp- ]-Sn- m-bn ssz-h-k- n-[n-bn h-bv- p- -Xv'' (tdm-a 8:26, 27 kz-x-{ -]-cn-`m-j). Cu tem-i-po-hn-x-øn-se t\- -ß-sf- p-dn- v an- -h - pw Xm-ev-]-cy-am-b-Xn-\m, A- Xn-s\- p-dn- v kw-km-cn- p- t\-xm- -sf-bm-wv an- -h - pw B-h-iyw. A-Xn-\v A- s m-kv-x-en-i D-]-tZ-i-߃ B-h-iy-an-. k-txym-]-tz-iw {K-ln- m Xm-ev-]-cy-an- m-øh-\pw sxm-gn-sem- pw sn-øm Xm-ev-]-cy-an- m-ø-h-\pw ssz-h-sø `-b-an- m-ø-h-\pw, hn-ip- -Po-hn-Xw \-bn- p- -Xn-t\m-Sv F-Xn - p- -h-\p-am-b G-Xv A- -\pw A-S-tIm-S- \pw (sim- -cp-xm-ø-h )- a-e-bm-f-`m-jm-\n-l- p) I- -{]-hm-n-i-\m-imw. H-cp tz-i- Øv ]-cm-p-b-s - m-tem \m-dn-t m-bm-tem A-Sp-Ø tz-i-tø- v am-dn-t m-imw. sn-sn- - nbn C-cn- p- sn-sn-bm-b-xp-sim- v, thm-tcm- -an- m-ø-xn-\m F-hn-sS th-w-sa- nepw am- n h-bv- mw. ssz-h-sø `-b-an- m-ø-xp-sim- v G-Xv I- -km- yw th-w-sa- nepw ]-d-bmw. ssz-hw X- n -Iq-Sn kw-km-cn- p- p F- p a- p- -h-sc F-ß-s\-sb- nepw t_m-[y-s -Sp-Øn-bm, C-Xp-h-sc Po-hn-X-Øn In- n-bn- n- m-ø _-lp-am-\-hpw k- º-Øpw e-`n- p-i-bpw sn-øpw. B-flo-b A-`n-\-b-Øn-eq-sS e-`n- p- _-lp-am-\-hpw k-º-øp-am-wv {]-hm-n-i ip-{iq-j-bp-ss {]-tem-`-\-hpw B-I -j-wo-b-x-bpw. s]-s t m-kv-xp k-`-i-fn-ep- {]-hm-n-i- m-sc {]-[m-\-am-bpw A- v {Kq- p-i-fm-bn Xn-cn- mw. 01 Hcp bpkw Ahkm\n p... ]p-kv-x-i hn- m-\w, s]-s -t m-kv-xv ip-{iq-j-i - v am -K-Z -in, sf.]n.kn. 75 h -j-߃, sf.]n.kn. {l-kz-n-cn-{xw F- o {K-Ÿ-߃ c-nn- n- p- v. k-`-bp-ss ap-j-am-kn-i-bm-b ko-tbm Im-l-f-Øn-s No-^v F-Un- -dm-bn-cp- p. `m-cy: Ip-º-\m-Sv ]q-gn- m-em-bn ]-tc-x-bm-b ta-cn G-{_-lmw (sf.]n.kn. tkm-z-co k-am-pw ap {]- kn-u v, dn-. sl-uv-an-kv-{s-kv & A.E.O). a- ƒ: ]m-ã tum. n. h- G-{_-lmw (sf.]n.kn. ap P- \-d sk-{i- -dn, sf.]n.kn. ]- m-_v tã- v {]-kn-u v), C- y ss_-_nƒ tim-f-pv {]-kn-u v), B-\n tp- -_v (Ip-ssh- v), Ãm -em eq- v (C- y ss_-_nƒ tim-f-pv ssh-kv {]-kn-u v), tj -en Nm-t m (bp.f-kv.f.). a-cp-a- ƒ: Ip-gn- m-e sx-t -Xp- n-bn em-en G-{_-lmw (bp. F-kv. F.), ]p- m-sv a-ßm- v tp- -_v txm-a-kv (Ip-ssh- v), \n-c-ww a- -bv- sh -]-d-ºn ta-p hn.sf.eq- v, \n-e-ºq ]-\- -aq- n hn-p-bv ]n. Nm-t m (bp.f-kv.f). k-tlm-z-c : ]-tc-x-\m-b ]m-ã D-Ω G-{_-lmw. 01 N v Hm^v tkmuv ticfm tã v... Iv ]m-ã-dpw, Xp-h-bq k-`-bp-ss ip-{iq-j-i-\p-am-b C-t±-lw I-gn- ts-an-epw tã- v Iu -kn sk-{i- -dn B-bn-cp- p. 40 h -j-øn-e-[n-i-am-bn kp-hn-ti-j th-e-bn hy-]r-x-\m-bn-cn- p- C-t±-lw tpym-xn-am - w hm -Øm ]-{Xn-I-bp-sS am-t\-pnw-kv F-Un- -dpw s]- -t m-kv-x Iu -kn Hm-^v C -Uy-bp-sS ssh-kv {]-kn-u p-w, N - v Hm-^v tkm-uv ssd-t -gv-kv s^-tem-jn- n-s ssh-kv {]-kn-u p-am-bn {]-h -Øn- p- p. tã- v Iu -kn tpm-bn v sk-{i- -dn, s]- -t m-kv-x Iu -kn Hm-^v C -Uy P-\-d sk-{i- -dn, N - v Hm-^v tkm-uv ssd-t -gv-kv s^-tem-jn- v C -Uy P-\-d sk-{i- -dn, bq-øv U-b-d-Œ, ti-c-fm s]- t m-kv-x s^-tem-jn- v kw-ÿm-\ I-Ω- n Aw-Kw F- n \n-e-i-fn {]-h -Øn- n- p- v. sh- p- n-d kz-tz-in-bm-b ]m-ã si. Pn tpm B-dm- p-]p-g Im-hpw-ap-J-Øv ho- n si. kn tpm -Pns -bpw G-en-bm-Ω tpm -Pn-s -bpw a-i-\m-bn P-\n- p. ap-f- p-g au- v k-tbm sk-an-\m-cn-bn th-z-]-t- \w ]q -Øn-bm- n. sim- m-c- -c Un-kv-{Sn-Iv-Sn- n I-cn- w k-`-bp-ss ip-{iq-j-i, ti-c-fm tã- v Iu kn-en-ßv Un- m - v-sa v {S-j-dm-dp-am-Wv. {]-b sk -t_m -Uv Aw-K-am-bn {]-h -Øn- n- p- v. ti-c-fm tã- v {]-b sk U-b-d-Iv-S-dm-bn {]-h -Øn- p- ]m-ã hn. ]n txm-a-kv \n-e-ºq ap-tø-s- Øv ]m-d-bv- m-sv ho- n ]n. F-kv G-{_-lm-an-s -bpw A-Ωn-Wn G-{_-lm-an-s -bpw a-i-\m-bn P-\n- p. ap-f- p-g au- v k-tbm sk-an-\m-cn-bn th-z-]-t-\w ]q -Øn-bm- n. tim- -bw Cu-Ãv Un-kv-{Sn-Iv-Sv ip-{iq-j-i- \pw ]p-xp- - n k-`-bp-ss ]m-ã-dp-am-wv. k-t -kv-iqƒ, te-un-kv an-\n-kv-{sn F- n-h-bp-ss tkm-w {]- kn-u m-bpw, jm -P bp-ssw- -Uv {]-b s^-tem-jn- n-s ssh-kv {]-kn-u m-bpw, ]n. kn. sf tim- -bw tkm-w {]-kn-u m-bpw {]-h -Øn- n- p- v. ]m-ã ssh tam-\n I-c-hm-fq txm- -Øn ]p-ø ho- n tbm-l- m A- -Ω Z-º-Xn-I-fp-sS a-i-\mbn P-\n- p. ap-f- p-g au- v k-tbm sk-an-\m-cn-bn th-z-]-t-\w ]q -Øn-bm- n. tim- -bw Cu-Ãv Un-kv- {Sn-Iv-Sn- n A-t -cn k-`-bp-ss ip-{iq-i-\m-wv. C-hm- -en-kw t_m -Uv Aw-K-am-bpw {]-h -Øn- p- p. ssh. ]n. C Xn-cp-h- m tkm ^n-\m -kv sn-b -am-\m-bn {]-h -Øn- n- p- v. 1) h-n-\-sø `-b-ap- {]-hm-n-i- m (k-xy-øn-s B-flm-hp- {]-hm-n-i- m ) 2) Zp-cm-flm-hp- {]-hm-n-i- m (C-h-sc `-cn- p- -Xv k-xy-øn-s B-flm-h- ) 3) a-\- n txm- p- -sx- mw hn-fn- p-iq-hp- C-f- -s -cp- - m 4) am-\-kn-i ssh-i-ey-ap- -h (C-h am-\-kn-i tcm-kn-i-fm-wv. Nn-In- th- n-bh-cm-wv) 5) _p- n D-]-tbm-Kn- v X- n- p \-S-Øp- {]-hm-n-i- m _p- n D-]-tbm-Kn- v t]-sc-sp- p- {]-hm-n-i Xm-sg- -d-bp- ]-Z-k-º-Øp- -h-cmbn-cn- pw. hn-zym-`ym-k-ap- -h-s\-tbm ]-W- m-c-s\-tbm tbm-k-øn I- m A-h-cn-ß-s\ {]-h-nn- n-cn- pw: "\n-s Rm am-\n- pw. \o B-Im-i-Øp Iq-Sn ]-d- pw \o cm-pm- - m-tcm-spw `-c-w-i -Øm- -tfm-spw kp-hn-ti-jw A-dn-bn- pw. \o F-s P-\-Øn-s\m-cp X-W-em-bn-cn- pw'. H-cp ]-cn-n-b-hp-an- m-ø-h-tcm-sv {]-h-nn- m-hp- Nn-e hm-n-i-߃ 1) "\n-s ho-gv-n Im-Wm Im-Øn-cp- i-{xp-hn-s ap-ºn \n-s Rm am-\n- pw. \n-\- p ]p-xp-h-gn-iƒ Xp-d- p-x-cpw. \o ]-Wn-bm-Ø ho- n \o Xm-a-kn- pw. \o th-e sn-øm-ø ap- n-cn-h- n-bn \n- v \n-\- v A-\p-`-hw D- m-ipw. 2) "Po-hn-X-Øn h- -an- v t]m-cm-sp- Nn-e A- -Im-c i- n-iƒ C- m-fp-i-fn \ns -ta t\m- -an- n- p- v. Nn-e Zn-h-k-߃ ap- p-a-s- n {]m - n- p-hm B-tem-N-\ ]-dbp- p' 3) "a-i-s\, aq- v am-k-tø- v hm-l-\-bm-{x kq- n- p-i' 4) a-i-s\, \n-s Cu \m-fp-i-fn aq - -bp- sa-xn-h- n-bm- pw 5) I-gn- H-cp h -j-øn-\p- n c- p-x-h-w-bm-wv a-c-w-i-c-am-b B-]-Øv \ns hn- p-am-dn-b-xv. A-Xp F-s I-cp-W B-bn-cp- p''. tbm-k-ß-fn H-cp ]-cn-n-b-hp-an- m-ø k-tlm-z-cn-am-tcm-sv {]-h-nn- m-hp- Nn-e {]- h-n-\-߃ 1) h-b-dp-th-z-\-bm `m-c-s -Sp- k-tlm-z-cn I -Øm-hp \n-s sxm-sp- p 2) ` -Øm-hn-s\ Hm -Øv `m-c-s -Sp- k-tlm-z-cn...\o `-b-s -ts-. 3) Ip- p-߃- v Iq-sS-Iq-sS A-kp-J-ap- m-bn \n-cm-i-bn C-cn- p- k-tlm-zcn... 4) k-º-øv ssh-zy- m - v sim-sp- p- k-tlm-z-cn. I -Øm-hv \n- v sxm-sp- p. 5) Zm-º-Xy-_- w A- p-t]m-ip-hm i-{xp {]-h -Øn- n- v A- p-x-i-c-am-b hn-sp-x e-`n- Nn-e hy- n-po-hn-x-߃ C-hn-Sn-cp- p- v. 6) a-i-s h-gn-]n-g- t]m- n-s\ Hm -Øp `m-c-s -Sp- k-tlm-z-cn \o cm-{xn-im-e-ßfn ssz-h-k- n-[n-bn I-Æo-scm-gp- p-sa- n \n-s a-i-s\ hn-sp-hn- m-sa- v C-Xm ssz-h-øn-s B-flm-hv \n-s A-dn-bn- p- p. 7) hn-tz-i-bm-{x-bv- v H-cp-ßn i-{xp-h-gn ap-s- n-b Nn-e hy- n Po-hn-X-ß-sf Rm Im-Wp- p. 8) B-dp-am-k-Øn-\p- n Cu tz-i-øv A- p-x-s -Sp-Øp- H-cp kw-`-hw D- m- Im t]m-ip- p. A-Xv ssz-h-p-\w Im-Øn-cp- v {]m - n- p- hn-j-b-ß-fp-ss a-dp-]-snbm-wv. h-n-\-sø `-b-ap- {]-hm-n-i- m-sc H-gn- v, a- v \m-ep {Kq- n-ep- -h-cp-ss ip-{iq-j A-\p-`-hn- p- hy- n-iƒ- pw k-`-bv- pw ssz-hm-\p-{k-l-ap- m-in-s - v am-{x-a-, C- -s - n \m-sf tzm-jw kw-`-hn- p-i X-s sn-øpw. Im-c-Ww ssz-h-km- n-[yw k-`bn-tem ip-{iq-j-bn-tem C- m-bn-cp- -t m. hym-pm- m-hn-s ip-{iq-j k-t m-j-tøm-ss kzo-i-cn- p-h-t m! ip-{iq-j-i-s\ \n-߃ ]-co- n- n- -t m (sh-fn- m-sv 2:2). 01 kwbp {]m \... P-\-d sk-{i- -dn ]m-ã si. kn. tpm ]-d- p. ap-f- p-g-bn N - v Hm-^v tkm-uv B-ÿm-\-Øv s^-{_p. 6- \v \-S- k-`m t\-xm- fp-ss-bpw Iu -kn Aw-K-ß-fp-sS-bpw bp-h-p-\ {]-ÿm-\-ß-fp-ssbpw kw-bp- -tbm-k-øn A- y- -{]-kw-kw \-S-Øp-I-bm-bn-cp- p A- t±-lw. ]m-ã Sn. F-kv. G-{_-lmw, tum. t]mƒ-]n- F- n-h-cp-ss \ncym-w-øn k-tω-f-\w A-\p-tim-N-\w tc-j-s -Sp-Øn. N - v Hm-^v tkm-uv Hm-h -kn-b d-h. kn. kn.txm-a-kv A-\p-tim-N-\ {]-ta-bw A- h-x-cn- n- p. Xp-S - v \-S- tz-io-b {]m - -\m Zn-\ B-tem-N-\-bn hn-hn-[ k-`m-t\-xm- ƒ {]-kw-kn- p. ]m-ã -am-cm-b txm-a-kv ^n-en- v (\yq C- ym ss_-_nƒ N - v), B. G-{_-lmw (\yq C- ym ssz-h-k-`), H. Fw. cm-pp-ip- n (U-ªyq bp. Fw. C.), ]n. sp. txm-a-kv (I- p-a-e sszh-k-`) tdm-bv-k tpm-wn (G.Pn.), ]n. Fw tpm (im-tcm ), sp-bvk ]n. si. (s]-s -t m-kv-xv ssz-h-k-`), si. kn. k-æn- p- n (N - v Hm-^v tkm-uv do-pn-b ), sp-d-ωn-b kp-μ-cw (A-t m-kv-x-en-iv s]-s -t m-kv-xv k-`) Xp-S-ßn-b-h {]-kw-kn- p. sf.]n.kn. t\-xm- -fm-b ]m-ã si. kn. txm-a-kv, t_-_n h -Ko-kv, kn. kn. txm-akv, tpm-bv Xm-\-th-en N - v Hm-^v tkm-uv t\-xm- -fm-b ]m-tã-gv-kv ssh. sd-pn, sp. tpm-k-^v, F.Sn. tpm-k-^v, tpm-k-^v a- -Øp-Im-e, im-tcm t\-xm- -fm-b ]m-tã-gv-kv ^n- n tp- -_v, si. Pn. am-xyp Xp-S-ßn \n-c-h-[n t\-xm- ƒ ]-s -Sp-Øp. tim -Un-t\- ]m-ã kmw- Ip- n Nm-t m \n-e-ºq kzm-k-xw ]-d- p. 01 hst C UybpsS... ]p-{x-\m-bn-cp- p. h-s-s C- y-bn-se {]-[m-\ th-z-im-kv-{x-]t-\-im-e-bm-b l-cn-bm- \-bn-se t{k-kv ss_-_nƒ tim-f-pv X-s B-g-ta-dn-b ssz-ho-i Z -»-\- Øn-s km-^-eo-i-c-w-am-bn-cp- p. C- y-bn-se ss{i-kv-x-h t\-xm- fn A-t\-I t{k-kv ss_-_nƒ tim-f-pn-se ]q -Δ-hn-Zym - n-i-fm- Wv. kw-kv-im-c-ip-{iq-j hym-gm-gv-n cm-hn-se ]-{ - v a-wn- v tkmƒ- Um-Jm-\ I-Øo-{U {In-kv-Xy sk-an-tø-cn-bn h- v \-S- p- -Xm- Wv.

7 2018 FEBRUARY 10 BELIEVERS JOURNAL \nxyxbn ]utemkv (79) sh ds: B-\- m-d F-en-hm-e-t m-ww `-h- \mw-k-hpw sh- -d-s sf.]n.kn. k-`m-hn-izm-kn-bpam-b ]u-tem-kv 79 \n-xy-x-bn. kw-kv-im-cw \-S- p. ]m-ã sd-pn-ip-am A- y- -X h-ln- p. ]m- à hn.f.k-æn ap-jy ip-{iq-j sn-bv-xp. ]m-ã sk -hm-t\m-kv, kp-hn. C. A-_n, ]m-ã F-kv. C. m-\-zm-kv F- n-h A-\p-tim-N-\w ]-d- p. `m-cy: I-a-ew. a- ƒ: D-jm, jo-em-ip-am-cn, ]-tc-x-\m-b a-wn-i-wvt, {]o-xm. a-cpa- ƒ: ]m-ã kn. F-_-t\-k, ]m-ã Ãm -en tpm, ]m-ã n. im-ap-th, an-\n. kpioe K tkm (59) sh ds: am -Øm-Wv-Uw Im-tcm-Sv tdm-u-cn-i- Øp Ip-Spw-_mw-K-hpw apw-ss_ tkm-uv-kv an-j k- `m-ip-{iq-j-i ]m-ã K -tkm-s `m-cy kp-io-e K -tkm (59) apw-ss_-bn \n-cymxbmbn. kw-kv- Im-cw \-S-Øn. ]m-ã B. {^m -kn-kv ip-{iq-j- Iƒ- v A- y- -X h-ln- p. ]m-ã Fw. ]n. tpm-k-^v ap-jy-ip- {iq-j \-S-Øn. ]m-ã -am-cm-b k-xy-t\-i, kmw, t_m-_-kv, F. n. X- -, tdm-_n -k, G-en, G-{_-lmw, tu-hn-uv F- n-h A-\p-tim-N-\w A-dn-bn- p. a- ƒ: tpm-wn-en, Hm -em v, s]-gv-kn, k-_n-\m. a-cp-a- ƒ: Pn-P tpm-wn-en, am - n sh- -d-s. {]-ko-\m (85) sh- -d-s: Ip-S- -\-aq-sv \p- n-tbm-sv ]o- hnem-k-øn Nm- m-øn -I-c im-tcm k-`m-hn-izmkn-bp-am-b ]-tc-x-\m-b X-ºn-bp-sS `m-cy {]-ko-\m (85) \n-xy-x-bn. kw-kv-im-cw \-S-Øn. ]m-ã ]n. jm-pn A- y- -X h-ln- p. ]m-ã Fw. ]n. tpmk-^v ap-jy-ip-{iq-j \-S-Øn. ]m-ã -am-cm-b _n.sp. {In-kv-Xp-Zm-kv, sse-^v t^m ss_-_nƒ tim-f-pv {]n -kn- mƒ, ssh. tbm-l- m, Un.]n.tPm, ^n-en- v Um-\n-tb, tpm-k-^v sf-k- v, Fw. sp. hn-p-b-ip-am F- n-h ip-{iq-jn- p. ]m-ã F-kv. Cu. m-\-zm-kv `-h-\-øn A-\p-tim-N-\w A-dn-bn- p. Ip-º-\m-Sv sk ]n ssh ]n F- v ]p-xn-b -t\-xr-xzw... ]m-ã ª-k Ip-gn- m-e s\-hn a-ßm- v Ip-º-\m-Sv: C- ym s]- -tim-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss G- -hpw h-en-b sk B-bn-cn- p- Ip-º-\m-Sv sk ]n ssh ]n F-bp-sS ]p- Xn-b `-c-w-k-an-xn ( ) 26 P-\p-h-cn Iq-Snb P-\-d t_m-un-bn \n-e-hn -h- p. ]m- à ª-k Ip-gn- m-e {]-kn-u m-bpw, s\- hn a-ßm- v sk-{i- -dn-bm-bpw Xn-c-s -Sp- s - p. ]n ssh ]n F tã- v s{s-j-d P-Ãn s\-sp-th-en A-[y- -X h-ln- p. ]m-ã txma-kv ss\-\m dn-t -Wnw-Kv Hm-^o-k B-bncp- p. ]m-ã jn-_p s\-sp-th-en A-\p-{Kl {]m - -\ \-S-Øn. ]m-ã -am-cm-b Sn F tpm-k-^v, tpm-kv h -Ko-kv, kn-t\m-pv tpm -Pv, ssj-pp si Fw, A-\n-b-\v-Ip- p kn hn, F-{_-lmw h -Ko-kv, sp-bv-k si kmw F- n-h-cpw hn -kn ]n am-a, t_-kn s_- n, tpm- n πm-øm-\-xv F- n-h {]-kw-kn- p.ssz-h \ -In-b sn-dn-b I-gn-hp-Iƒ ssz-h cm-py-øn-s hn-kv-xr-xn- pw si- p-d- n-\pw th- n Ip-º-\m-Sv sk -dn-se bp-h-p-ß-fm sn-bv-sx-sp- p-i F- -Xm-hpw {]-h -Ø-\-ßfp-sS hn-j F- v sk-{i- -dn A-dn-bn- p. a- v `m-c-hm-ln-iƒ: A-Pn Sn txm-a-kv, Im-te-_v Po tpm -Pv (ssh-kv {]-kn-u p-am ), ^n- n ^n-en- v, n-pn kn X- - (tpm-bn v sk{i- -dn-am ), Pn-t\m-bv tpm (s{s-j-d ), dn- n am-a (]-ªn-kn- n I -ho-\ ), sp-an sp am-xyp (Xm-e- v I -ho-\ ), P-Ãn s\-spth-en (tã- v {]-Xn-\n-[n). I-Ωn- n Aw-K-߃: B -hn tpm-k-^v, kmw am-xyp, B - _ - v kp-tc-jv, t^-_ ta-cn tpm, do-p sa -en. ]n.ssh.]n.f a-e- p-dw Pn- m k-tω-f-\w a-e- p-dw: ]n.ssh.- ]n.f a-e- p-dw tkm-w I-Ωn- n-bp-ss B-`n-ap-Jy- Øn P-\p-h-cn 26 \v-kphn-ti-j ]-cy-s-\ dm-en \-S- p. Pn- -bp-ss hn-hn-[-bn-sß-fn ]-c-ky tbm-k-ßfpw-{sm-iv- v hn-x-c-w-hpw \- S- p.ssh-in- v F-S-h-Æ-bn - \-S- an-\n I -h -j sf-]n-kn a-e-_m ta-j-em {]-kn-u- v ]m-ã tpm tpm -Pv D-Zv -Lm-S-\w-sN-bv -Xp. ]n.ssh.]n.f kw-ÿm-\ sk-{i- -dn sse-pp tpm -Pv kw-km-cn- p- p ]m-ã tpm-pn G-{_-lmw A- y-j-\m-bn-cp- p. ]n.ssh.]n.f kw-ÿm-\ sk-{i- -dn sse-pp tpm -Pv ap-jy {]-`m-j- Ww \-S-Øn.C-hm. s]-bv-k am-xyp, k-pn a-øm-bn Im-X- v, kmw sim- m-gn, sp-bnw-kv h - n, hn-t\m-jv, ]m-ã tp- -_v, ]m-ã si.fw. am-xyp-f- n-h {]-kw-kn- p. th-ww, sa-u kq- n- m-s\m-cp Iq-c {]n-kv-in- Um-\n-tb-en-\v sa-u-ep-iƒ kq- n- m a-s m-cp hm- S-I-ho-Sv F-Sp-t - n-h-cp-tam? F-s - m, Cu s] -Ip- n sa-uep-iƒ t\-sn-s m-t -bn-cn- p- p. C-h-fp-sS Ip-Spw-_w sn-dn-sbm-cp hm-s-i-ho- n-em-wv C-t mƒ I-gn-bp- -Xv. h-f-sc F-fn-b km-l-n-cy- Øn \n- p-e- v kp-h -W t\- -߃ sim-øp-i-bm-wv Cu Iu-am-c {]-Xn-`. t`m- m tz-io-b Pq-\n-b kv-iqƒ ao- n \n- v In- n-b aq- p kz -W-ß-fp-am-bn hn-p-b-hm-u-bv- -Sp-Øv aw-k-f-kn-cn-bn tz-io-b Pq- \n-b A-Xv-e- n-iv ao- n-s\-øn-b {]n-kv-in- A-hn-sS-bpw tam-i-am- n-bn-. Rm-b-dm-gv-N k-am-]n- ao- n Cu Ip- n c- p kz -Ww-Iq-Sn t\-sn. c- m-gv-n-bv- -Iw In- n-b-xv. tz-io-b-x-e-øn-se A- p kz -W-sa-U-ep-Iƒ. hn-im-j-]- -W-Øv \S tzio-b A- Pn m A-Xv-e- n- Iv-kn 400 ao- -dn kz- -Ww t\sn. t`m- m ao- n s] -Ip- n-i-fp-ss A hn-`m-kw 400,800 ao- Hm- -ß-fn-epw 4x400 ao- dn-te-bn-ep-am-bn-cp- p kz -Ww. aw-k-f-kn-cn-bn-se Pq-\n-b ao- n A- 16 hn- `m-k-øn-em-wv c- p kz -Ww t\-sn-b-xv. 400 ao- Hm- -Øn-epw 1000 ao- sa-uv-te-dn-te-bn-epw. ]m-embn \-S- kw-ÿm-\ kv-iqƒ Im-bn-I-ta-f-bn c- p kz -Ww t\-sn-bn-cp- p. sn-dn-b X-e-ß-fn In- nb k-ωm-\-߃ th-sd-bp-ap- v. Xn-cp-h-\- -]p-cw Pn- -bn-se Im- m- -S t]-tc-t m-ww kz-tz-in-\n-bm-wv {]n-kv-in-. A- F. Um- \n-tb Sm- n-mv sxm-gn-em-fn. sxm-gn tx-sn Ip-Spw-_w ]-Ø-\w-Xn- s\- n-a-e-bn-se-øn hm-s-i-bv- v H-cp sn-dn-b ho-ss-sp-øp I-gn-bp- p. A-Ω t{k-kn ho- -Ω-bm-Wv. {]n-kv- n-e-bp-ss tn- n sj-_ Um-\n-tb Iw-]yq- ]Tn- p- p. sj-_-bv- v Fw.Pn. k -h-i-em-im-e A-Xv-e- n-iv-kn k-ωm-\w In- n-bn- p- v. sf.]n.kn. ko-tbm s\ n-a-e Ip-º-\m-Sv k-`mw-k-am-wv. B-sI 6 kz -W sau Cu sim- p-an-sp- n I-c-ÿ-am n. t]-tc-t m-w-øv ap- -Xp-sIm- w-ap-ºv a -I- -sim- p ]-Wn-X ho-sv \n-ew-s]m-øp- \n-e-bn-em-wv. ]-Ø-\w-Xn- sk- v tpm -kv kv-iq-fn ]Tn- v Hm- w ]-cn-io-en- Cu an-sp- n C-t mƒ Xn-cp-h-\- -]p-cw Pn- -bn-se Xp- -Øn Fw.hn.F- v.f-kv.f-kn ]-Ømw- m-kv hn-zym - n-bm-wv. c- p-sim- -am-bn Xn-cp-h-\- -]p-c-øv km-bn-bn tpm-bv tpm-k-^n-s ta -t\m- -Øn-em-Wv ]-cn-io-e- \w. cm-py-øn-\v `m-hn-bn-te- v Im-Wm-hp- Xm-c-am-Wv Cu Ip- n-sb- v ]-cn-io-e-i-\pw ]-d-bp- p. F. Um\ntb, Xm n lukv, s\ nae ]n.h., Cchnt]cq, ]Ø\wXn, ]n timuv: , t^m : Federal Bank, A/c No: Eraviperoor Branch, IFSC Code: FDRL `m-c-x- p-g I -h -j H- - m-ew: {]-kn- -am-b `m-c-x- p-g I -h -j s^-{_p-h-cn 15 ap-x 18 h-sc H- - m-ew `m-c-x- p-gbn \-S- pw.]m-ã -am-cm-b {]n -kv txm-a-kv, txm-a-kv am-a, Sn-\p tpm -Pv,A-\o-jv txm-a-kv dm- n F- nh {]-kw-kn- pw. Ão-^ tz-h-kn, ]o- h -Ko-kv F- n-h-cp-ss t\-xr-xy-øn Km-\- ip-{iq-j \-S- pw. ss_-_nƒ m-kv, D-]-hm-k {]m - -\, bp-h-p-\ k-tω-f-\w F- n-h \-S- pw

8 C ym s]s t mkvxv sszhk` P\d I h j kam]n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v P\d I h j kam]n p ip{iq-j-tb- mƒ ssz-h-hp-am-bp- _- w h-enb-xv : d-h. kn. kn txm-akv 94 m-a-xv Ip-º-\m-Sv I -h -j\n k`m {]knu v ]mã tp _v tpm {]kwkn p. Ipº\mSv: Akm[yßsf km[yam p XmWv DbcØn \n pw e`n p i nsb v C ym s]s t mkvxv sszhk` ap BIvSnßv sk{i dn ]mã kmw tpm v ]d p. 94 m-a-xv Ip-º-\m-Sv I -h -j-s k-am-]-\-tbm-k-øn {]-`m-j-ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp- p A-t±-lw. ]-cn-ip- m-fl i- n D-b-c-Øn \n- pw e-`n- p- -Xm-Wv. tb-ip-{in-kv-xphn-s\ D-b - n- B-flm-hv D-b-c-Øn \n- p- -Xm-Wv. A-Xv {]m-]n- m hm- -tbm-ss Im- Øn-cn- -W-sa- v ]m-ã kmw tpm -Pv B-lzm-\w sn-bv-xp. sf.]n.kn. t\m -Øv A-ta-cn- sk -{S do-pn-b {]-kn-u v ]m-ã txm-a-kv tim-in A-[y- -X h-ln- p. P-\-d {]-kn-u v ]m-ã tp- -_v tpm, ]m-ã t_- _n h -Ko-kv, tpm-bn v sk-{i- -dn ]m-ã txm-a-kv ^n-en- v, ssh-kv {]-kn-u v ]m-ã hn -k tpm-k-^v, {S-j-d k-pn t]mƒ F- n-h {]-kw-kn- p. k-` P-\-d sk-{i- -dn ]m-ã si. kn. tpm k-am-]-\ k-tμ-iw \ -In. ss_- _nƒ {]-h-n-\-߃ \n-h -Øn-bm-Ip- -Xv Im-Wp-tºmƒ {]-Xo- ssi-hn-sm-sx ap-t dm I-gn-bp- -h-cm-i-w-sa- v ]m-ã si. kn. tpm ]-d- p. t\-c-sø ]-Xn-\m-bn-c-߃ ]-s -Sp-Ø `- n-\n -`-cm-b Xn-cp-h-Øm-g ip-{iq-j-bv- v sf.]n.kn. ko-\n-b an-\n-ã ]m-ã Fw. hn. h -Ko-kv Im -Ωn-I-Xzw h-ln- p. sf.]n.- kn. I -Æm-S-I tã- v {]-kn-u v ]m-ã n.un. txm-a-kv A- y- -X h-ln- p. ]m-ã -amcm-b hn. sp. txm-a-kv, txm-a-kv tpm -Pv F- n-h {]-kw-kn- p. kmw Ip-gn- m-e,. ]m-ã tdm-bn ]q-h- m-e, A-Pn I- p- F- n-h kw-ko-x ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw \ -In. A- Sp-Ø I -h -j 2019 P-\p-h-cn 13 ap-x 20 h-sc \-S- pw. G{_lmw kmapth tpm v H mw dm v t\sn {]-i-kv-x kw-ko-x- -\pw h -jn- v eo-u-dp-am-b G-{_-lmw km-ap-th tpm v (F-_n km-ap-h ) e- tim-f-pv Hm-^v ayq-kn- n-s G- -hpw D-b - tbm-ky-x-bm-b s^-tem-jn- v ]-co- -bn H- mw dm- v I-c-ÿ-am- n. Io-t_m -Uv s] -t^m-a kn s^-tem-jn- v t\-sp- B-Zy C- y- m-c Iq-Sn-bm-Wv F- {_-lmw se A- -tz-io-b hm -jn-i s^-tem-jn- v ]-co- -bn 200/200 am - pw t\-sn-s m- v Io-t_m -Uv s] -t^m-a -kn e- tim-f-pv Hm-^v ayq-kn- n-s s^-tem-jn- v ]-Z-hn t\-sn-b B-Zy C- y- m-c-\m-bn F-{_-lmw sa-bv- bp.si.bn-se e- tim-f-pv Hm-^v ayq-kn- n \-S- p- {Km-Up-th-j-\n ssh-kv Nm -k-e ]o- tpm G-{_-lm-an-\v s^-tem-jn- v \ -Ipw. N - v Hm-^v tkm-uv, sxm-sp-]p-g Un-kv-{Sn-Iv-Sv ]m-ã ]n.pn. km-ap-th-en-s -bpw eoem-ω km-ap-th-en-s -bpw a-i-\m-wv G-{_-lmw. `m-cy: t^-_, a-i d-b. ti-c-f bq-wn-th-gv-kn- n-bn \n- v M.Com Dw, Fw.Pn. bq-wn-th-gv-kn- n-bn \n- v MBA bpw t\-sn-bn- p- v. Iq-Sm-sX A-ta-cn- -bn-se ªq-^o -Uv tim-tf-pn \n- v B.Mus Dw e- tim-f-pn Hm-^v ayq-kn- n \n- v So-t -gv-kv sse-sk -kn-tb- pw t\-sn-bn- p- v. G-jy {In-kv-Xy tim-f-pv Hm-^v ayq-kn- n-s -bpw kn-un-fw-f-kn-s -bpw No-^v F-Iv-kn-Iyq- n-hm-wp G-{_-lmw. Iq-Sm-sX 2016 ap-x CASIO C-e-Iv-tSm-Wn-Iv Io-t_m - Un-s C- y-bp-ss ARTI-ST AMBASSADOR Iq-Sn-bm-Wv G-{_-lmw. C- y-bn-epw Kƒ-^v cm-py-ß-fn-epw, A-ta-cn- -bn-epw A-t\-Iw bq-wn-th-gv-kn- n-i-fnepw th-zn-i-fn-epw s] -t^m-a -kp-i-fpw, ayq-kn-iv h -Iv-tjm- p-i-fpw \-S-Øn-bn- p- v. ]n-kn-\m-iv Xp-S-ßn-b A- -tz-io-b {In-kv-Xy kw-k-a-ß-fn-epw tim -^-d -kp-i-fnepw h -jn- v eo-uv sn-bv-xn- p- v. Website: N v Hm^v tkmuv ticfm tã v P\d I h j\n tã v Hmh knb dh. kn. kn. txmakv I Ørtaibv v t\xrxzw hln p p Xn-cph : ssz-h-hp-am-bn- p- _- - tø- mƒ {]m-[m-\y-a -ln- p- H- pw Cu tem-i-øn C-. ip-{iq-j-bv- m-bn \mw Hm- Sn \-S- v A-Xv \n -Δ-ln- p-tºmƒ ssz-hhp-am-bn- p- _- w \- -s - p t]m-bm \-Ωp-sS \n-xy-x \- -s -Spw. tem-i-øn F- m- n-t\- m-fpw h-ep-xv ssz-hw \-ap- mbn H-cp- n-bn-cn- p- \n-xy-x-bm-wv. sszhw H-cp- p- \n-xy cm-py-sø- p-dn- p- Z -i-\w D- n Xn-f-bv- p-tºmƒ A-Xv {]m- ]n-t - -Xn-\v {]-Xo-Iq-e km-l-n-cy-߃ h- m-epw \mw D- m-l-øn a-sp- n- m-sx B-flm-hn F-cn-hp- -h-cm-bn I -Øm-hn-s\ tk-hn- -Ww F- v ]m-ã kn kn txm-akv ]-d- p. Xn-cp-h- -bn-se N - v Hm-^v tkm-uv k-`m tã-un-b-øn \-S- 95- m-a-xv P-\-d I -h -j-s k-am-]-\ tbm-k- Øn ap-jy k-tμ-iw \-ev-ip-i B-bn-cp- p A-t±-lw. I-jv-S-X-bp-sS-bpw {]-Xn-Iq-eß-fp-sS-bpw \-Sp-hn hn-fn- ssz-h-sø a- d- v \mw Po-hn- -cp-xv tem-i-øn ]-e-xpw t\-sn-sb-sp- m \-ap- v I- gn-bpw, t]-cv {]-i-kv-xn, [- \w, am-\w A-ß-s\ F- mw. 02 AGIFNA 2018 c-pnkvt{sj Xp-S-ßn AGIFNA 2018 BZy cpnkvt{sj dh. cmp ^nen n \n v dh. am\pth tpm k kzoicn p p \yq-tbm - v: AGIFNA 2018 c-pn-kv- -t{s-j In-t m-^v ao- nw-kv P-\p-h-cn am-kw 27 mw Xo-b-Xn i-\n-bm-gv-n im-tew A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm-uv N - n \S p. I -ho-\ d-h. am-\p-h tpm -k-s A- y- -X-bn {I-ao-I-cn- -s - k-tω-f-\-øn \m-j-w sk-{i- -dn _n-\p am-xyp, {S-j-d tpm eq-t m-kv F- n-h tim -{^ -kn-s {I-ao-Ic-W-ß-sf-bpw `u-xn-i-am-b B-h-iy-ß-sf-bpw Ip-dn- pw, d-h. en -k A-{_-lmw bp-h- P-\-ß-fp-sS ]- m-fn-ø-sø- p-dn- pw, ^v- -tfm-d -kv tpm -k k-tlm-z-cn-am-cp-ss ao- nw- Kn-s\- p-dn- pw kw-km-cn- p. tem- I-Ωn- n-sb {]-Xn-\n-[o-I-cn- v txmw-k ]- nepw am-xyp ]n. Nm-t m-bpw kw-km-cn- p. tim -{^ -kn-s B-Zy kv- -t]m -k -jn- v c-pn-kv- -t{s-j d-h. cm-p ^n-en- n \n- pw I -ho-\ G- p-hm-ßn-s m- v c-pn-kv- -t{s-j-\v B-cw-`w Ip-dn- p. Xp-S - v A-t\- I-cn \n- v kv- -t]m -k -jn- pw c-pn-kv- -t{s-j-\pw kzo-i-cn- p. a-t\m-l-c-am-b tlm-fn-tu C - -Dw, tdm- -à I -h -j sk -dp-am-wv Pq am-kw 28 ap-x Pq-sse am-kw 1 h-sc \-S- p- tim -{^ -kn-\v th-zn-bm-ip- -Xv. A-\p-{K-lo-X hn-sp-x-en ip-{iq-j- Iƒ sn-øp- ssz-h-zm-k- m Cu ao- n-ßn-te- v F-Øn-t -cpw. tim -{^ -kn-s A- \p-{k-l-øn-\v F- m Xn- -fm-gv-n-bpw {]m - -\-Iƒ t^m-wn Iq-Sn \-S- p- p. Iq-Sm-sX hn-]p-e-am-b H-cp tem- I-Ωn- n-bpw \m-j-w I-Ωn- n-tbm-ssm- w {]-h -Ø-\-Øn ]- m-fn-i-fm-wv d-h. Fw.F-kv. a-øm-bn-bp-ss {]m - -\-tbm-spw, txmw-k ]- n-en-s Ir-X- -X-tbm-Spw Iq-Sn tbm-kw ]-cy-h-km-\n- p. Iq-Sp-X hn-h-c-߃- m-bn tim -{^ -kv sh-_v- -ssk- v k-μ -in- p-i: Printed & Published by Peter Mathew Owned By M.V. Philip Mekkattu House, Payippad P.O, Alappuzha , Samkutty Mathew Koipurath House, Makkapuzha.P.O., Ranni,PTA , Peter Mathew, Valliyathu House, Kallumkal P.O., Thiruvalla, PTA Published From P.B. No. 8, R.S.P.O.Thiruvalla, Pin: Pathanamthitta (Dist) & Printed at Cochin Printech Pvt Ltd., Udyogamandal P.O., Ernakulam Dist. Kerala, Editor - Samkutty Mathew.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED THE MIDWY & GMES GRDE 4 SOCI STUDIES DEEP IN THE HERT OF TEXS THE TEXS STR IUMINTED T Mw TECHER G F SOCIIES STUD Dp H f Tx T Tx S Im I w: z pc mb p f. Smmz f S. U v pm c c cq fm b Tx. C w f Tx S., c v

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue Bs C Bs C p.s.p.t. B U7233 B wh fc shy fp. H.S. I B U7235 O s sh b h fc fp. vs cs bh s mc cs. Apps vy y wh s mm k s bs. Occ B U7046 B wh fc fp. Az B U7048 B wh vy fc fp. L.S. B U7276 Us cs mx cccy whs,

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew Cck T M B Cck P Cc Hy B Sw D Ec, Ec pp y y cc y w C F K TM c p b y by N Fz R F Ac (NFRA) pp w cc pc Y M Ip (YMI). T p y cc w $50 pp y c ( ). C F K TM p c b cc, p c, b pyc cvy. I w y wk b pv w v w pc w

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat P j S h 2016 Sy, Mch 20 TH 10 m - 5 m My, Mch 21 ST 10 m - 4 m Wh S Cv C >> T m xv cc vy w >> M h ch c bh m w m vv c >> Cc wh m ch b wy c w y b Shw b q. R h Mch 18h www.wvchw.cm Ah c m h Gk wy my wh c

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

FAIR FOOD GRADE 8 SOCIAL STUDIES ICONIC EDIBLES LIGHTS CAMERA ACTION!

FAIR FOOD GRADE 8 SOCIAL STUDIES ICONIC EDIBLES LIGHTS CAMERA ACTION! FAIR FOO GRAE 8 SOCIA IES ICONIC EIBES IGHTS CAMERA ACTION! F F G Egh Icc Eb gh Cm Ac! I h w: cm c fm b q f h S F f Tx. Az h cb f v c hc gp. cb vpm h c h q Amc c. W, pc, cm b cc b f h Tx S F. m w f j v

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

3 in1. Instruction Booklet. Total Juicer JM3000

3 in1. Instruction Booklet. Total Juicer JM3000 3 1 T J JM3000 I Bk Thk y y h! Sh y & wh R : www..m/ R & Rvw y www.jm.m Sh y hv y q wh y w, Cm Sv L 1-800-231-9786 (US C). P h. 2 P R Sv h U C Bk. IMPORTANT SAFEGUARDS A Jm wh y y m. Wh, y h wy h, h w:

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC BOARD OF DIRECTORS Pd Pk E. K V-Pd B R S L Bd-Sw Ld Tk Nk Edwd A DB Dv S ADMINISTRATIVE TEAM Pvd v dvd w db B, Hd, Lww, d Rd Ld, M A Pb R.S.D., I Smm 2006 Vm 5 CEO

More information

Supporting youth mental health & suicide prevention programs. Your schools mental health awareness journey begins here...

Supporting youth mental health & suicide prevention programs. Your schools mental health awareness journey begins here... Sg y m & v gm Y m w jy bg... C... 1. Wm 2. O Pg 3. Pg mb 4. Z2 y 5. A L Sy 6. FAQS 7. M 8. M f 9. M H Sv 10. USB g m v f z2 y 11. Ax M Cmmy S PA Am Cmmy Sk L P fm Pym fm Q C Avy My B Fy & P A f z2 v w

More information

< < or a. * or c w u. "* \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * *

< < or a. * or c w u. * \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * * - W # a a 2T. mj 5 a a s " V l UJ a > M tf U > n &. at M- ~ a f ^ 3 T N - H f Ml fn -> M - M. a w ma a Z a ~ - «2-5 - J «a -J -J Uk. D tm -5. U U # f # -J «vfl \ \ Q f\ \ y; - z «w W ^ z ~ ~ / 5 - - ^

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

Express. Instruction Booklet. whole juicer JMB1000

Express. Instruction Booklet. whole juicer JMB1000 Ex h j JMB1000 I Bk Thk y y h! Sh y & h R :..m/ R & Rv y.jm.m Sh y hv y q h y, Cm Sv L 1-800-231-9786 (US C). P h. 2 P R Sv h U C Bk. IMPORTANT SAFEGUARDS A Jm h y y m. Wh, y h y h, h : R v : Rmv y k h

More information

Contents FREE!

Contents FREE! Fw h Hu G, h Cp h w bu Vy Tu u P. Th p h pk wh h pp h. Th u y D 1 D 1 h h Cp. Th. Th hu K E xp h Th Hu I Ch F, bh K P pp h u. Du h p, K G u h xp Ch F. P u D 11, 8, 6, 4, 3. Th bk w K pp. Wh P p pp h p,

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

For personal use only

For personal use only F y Cy R Lm ACN 140 087 261 353 Rkby R Sb WA 6008 www.y.m. 9 h A 2018 CANYON GRANTED THE MINIM MARTAP BAUXITE PROJECT IN CAMEROON HIGHLIGHTS: Th Gvm f Cm h Cy x m m h Mm M Bx Pj Cm Pv w f h Pj f vy, hh,

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es.

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es. PB FCNyM UNLP T g vg wk b b y y g b y F wk v b m b v gz w my y m g E bv b g y v q y q q ó y P mv gz y b v m q m mó g FCH CTHYOTROES P W P -C b } k < HP- qe q< - - < - m T

More information

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6 P 1 P 2 y sd fx s d fsh z ys P 3 P 4 my, ms, m, m, m, m P 6 d d P 7 m y P 5 m m s P 10 y y y P 8 P 9 s sh, s, ss, sd sds, s, sh sv s s P 11 s P 12,, m, m, m,, dd P 13 m f m P 18 h m s P 22 f fx f fsh fm

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story...

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story... Dv G W C T Gp, A T Af Hk T 39 Sp. M Mx Hk p j p v, f M P v...(!) Af Hk T 39 Sp, B,,, UNMISSABLE! T - f 4 p v 150 f-p f x v. Bf, k 4 p v 150. H k f f x? D,,,, v? W k, pf p f p? W f f f? W k k p? T p xp

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8 P l a s r a d h i s m a n u a l f i r s. D a r C u s m r, W w u l d l i k y u bb a si n p r hf r m a n cf r m y u r p r d u c h a h a s b n m a n u f a c u r d m d r n f a c i l iu n id s r s r i c q u

More information

Tracing High-z Galaxy Kinematics

Tracing High-z Galaxy Kinematics T H- Gxy K v b k q Ey Wk THE KMOS 3D TEAM PI: NM Fö Sb D W, JT M, S Wy, E Wy, K B, A B, R B, G B, J C, R Dv, M Fb, M F, R G, S Kk, J Kk, P L, D L, I Mv, E N, D R, R S, S S, LJ T, K Tk, P v Dkk, + I C T!

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

Dispelling Myths. The PLEA. More Joy in Heaven! Vol. 30 No. 2. Win a class set of Morley Callaghan s. See page 8. Teachers: more joy

Dispelling Myths. The PLEA. More Joy in Heaven! Vol. 30 No. 2. Win a class set of Morley Callaghan s. See page 8. Teachers: more joy P: Dp M T PLEA V. 30 N. 2 T p m bj m v b. U, m q m mp. I mp m z ppm b w v p mm m. T m p, wv, m p w - v pv, m- v. T T PLEA k U Tw Skw E Lw 30 m w C p m wk, b b m q m. T: F m m pp p p, k U P, PLEA m p k.

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

T h e C e n t r e f o r U l t r a h i g h b a n d w i d t h D e v i c e s f o r O p t i c a l S y s t e m s ( C U D O S )

T h e C e n t r e f o r U l t r a h i g h b a n d w i d t h D e v i c e s f o r O p t i c a l S y s t e m s ( C U D O S ) T h f U h g h b w h D v f O p S y ( U D O S ) A N N U A R E P O R T 2006 54 Dg 2006 UDOS b g p p g f f b wh h A y. Nw hf Ivg UDOS gh w D A Mh f h M M Thgy RMIT Uvy hf Ivg. Wh RMIT w fy j h b 2008, A y

More information

Foothill Productions

Foothill Productions Mk Gm F P F P fm - m-m p mpy. F P pv p v : m p p f fm v v vpy ppy p m p b/mk vpm. T m f b : Pv y py jb mk w ppy vp pf -w mmy vb m p v p py m. Pv m w vp p f b. E fy y pf v m v pm. V Iy 12345 EL MONTE ROAD

More information