am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ"

Transcription

1 20 hmeyw. P\phcn e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss, \p-w-ifp-ss k-xym-\- -c Im-e-b-f-hn- F-gp-Øp-Im ssz-h-zq-x-s\- t m-se k-zv-hm -Ø A-dn-bn- p- -h-cm-bn-cn- -Ww. \p-w-iƒs -Xn-sc k-xy-øn-s s]- -Iw Xo - p- -h-cm-bn-cn- -Ww am-[ya-߃. _-Z am-[y-a-{]-h -Ø- I-sc P-\w Im-Øn-cn- p- p-sb- v' tum. sk-_m-kv- y t]mƒ ]-d- p. sf.]n.kn. t m-_ ao- Unb ao- v 2019 F-gp-Øp-Imsc A-`n-kw-t_m-[-\ sn-bv-xp {]- kw-kn- p-i-bm-bn-cp- p A- t±lw. C- y ^o-\ -tim-uv ss_-_nƒ A-Sn-Ø-d-bn-em-Wv hni-i-e-\w sn-bv-xn-cn- p- -Xv. "tkm-tzmw, kz-h - -c-xn Xp-S-ßnb \n-c-h-[n Im-tem-Nn-X hn-j-b߃- v "Ip- -hpw in- -bpw'' {]- Xn-]m-Zn- p- \o-xn kw-ln-x th-zm-sn-ÿm-\-øn-em-wv. N - v Hm-^v tkm-uv ti-c-fm kv-t - v P-\-d I s-h -j P-\p-h-cn 21 ap-x -sim- p- m- C y-bpss {][m-\-a-{ n p th n F m Znh-khpw {]m n- p- -h-cmwv s]s -t m-kvxp- Im. B A\p-{Klw At±-l- Øns ]m n- m-c-\mb F\n- pw In p- p- v. {io[-c ]n (_n.-sp.-]n. {]kn-u v) CXv F m kwln-ifpw Adn- n-cp-s - n! dh. kn.-kn. txmakv sf.]n.kn. t m-_ ao-un-b ao- n tum. sk-_m-kv- y t]mƒ {]-kw-kn- p p ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv ti-c-fm kv-t - v 96 -a-xv P-\-d I -h j P-\p-h-cn 21 Xn- ƒ ap-x 27 Rm-b h-sc Xn-cp-h- m-bn-ep- k-`m kv-t -Un-b-Øn h- v \- S- pw. Xn- -fm-gv- ssh- In- v 5.30\v B-cw-`n- p- D-Xv-Lm-S-\ k-tω-f-\- Øn h- v kv-t - v Hm-h - kn-b d-h.kn.kn.txm-a-kv I h -j D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. "ssz-h-tøm-sp Iq-sS \-S- p-i' F- -Xm-Wv Cu {]m-hn-iy-sø I -h -j Xow. hn-]p-e-am-b {I-ao-I-c-W-ß-fm-Wv I -h -j- \n sn-bv-xp h-cp- -Xv. kz-tzkm-aq-ln-i, Xn- -Iƒ-s -Xnsc \pw-iƒ-s -Xnsc {]-tnm-z- \-Øn-s ]m-x-bn-epw k-xyw D- b -Øn- n-sn- v k-aq-l-sø \-bnt - -h-cm-wv F-gp-Øp-Im. I- -Xpw, ti- -Xp-am-b hm - i-øpw hn-tz-i-øp-ap- {]-kn- -cm-b sszh-zm-k- m ssz-h-h- N-\w ip-{iq-jn- pw. {]-kn- -cm-b Km-b-I kw-lw Km-\-ip-{iq-j- v t\-xr-xzw sim-sp- pw. ]m-kv-t -gv-kv tim -{^ -kv, hnhn-[ Un- m - p-sa p- I-fp-sS k-tω-f-\-߃, F- m Znh-k-hpw ssh-in- v 5.30 ap-x s]m-xp-tbm-kw, ss_-_nƒ mkv, Im-Øn-cn- v tbm-kw, kv-\m-\ ip-{iq-j-, R-m-bdm-gv-N cm-hn-se 8 a-wn ap-x Xn-cp-ta-i-tbm-Sv Iq- Sn B-bn-c- -W- n-\v- k-`m hnizm-kn-iƒ X-Sn- p-iq-sp- hn-ip- k-`m-tbm-kw-xp-s-ßn hn-hn-[ t{]m-{km-ap-i-fm-wv I -h -j-\v {I-ao-I-cn- n-cn- p- -Xv. I -h -j-s A-\p-{K-l- Øn-\m-bn Zn-h-k-hpw 3 t]-cv ho- X-hpw ti-c-f-øn-se hn-hn-[ Unkv-{Sn-Œp-Iƒ ti-{μo-i-cn- pw-d-]-hkn- p {]m - n- p sim- n-cn- p- I-bm-Wv. P-\p-h-cn 14 ap-x 19 h-sc I -h -j-s A-\p-{K-l- Øn-\m-bn {]-txy-i D-]-hm-k {]m - -\ k-`mkv-t -Un-b-Øn {I-ao-I-cn- n-cp p. kv-t - v Hm-h -kn-b d-h.- kn.kn.txm-a-kv P-\-d I -ho- \-dm-bpw A-Uv-an-\n-kv-t{S- o-hv A- kn-ã v ]m-ã ssh. sd-pn, kvt - v Iu -kn sk-{i- -dn ]m- à sp.tpm-k-^v F- n-h tpmbn v I -ho-\ -am-cm-bpw hn-]pe-am-b I-Ωn- n-bm-wv Cu {]-hniy-sø I -h -j-\n {]-h - Øn- p- -Xv. Ø-Iƒ Im-Øn-cn- n- m-sx D-S-\p- S tem-i-sø A-dn-bn- p- \- ho-\ am-[y-a {]-h -Ø-I k-xy- Øn-\m-bn Im-Øn-cn- -Ww. k- Xyw {K-ln- -W-sa- pw tum. sk-_m-kv- y t]mƒ ]-d- p. tem-iw Im-Øn-cp- hm -Ø _-Xv-e-tl-an-se ]p - q- n kw-`-hn- -Xv C-S-b- m A-dn-bn- -Xp-t]m-se am-[y-a-߃ k-xysø D-b -Ø-W-sa- pw A-t±lw Hm - n- p. ASp-Ø-bm{X Hm-K-kväv 6\v Published from Thiruvalla on Sn.]n.Fw. Xncph sk I sh j P\phcn 31 apx Xn-cp-h- : Zv s]-s -t m-kv-xv an-j Xn-cp-h- sk hm- - jn-i I -sh -j-\pw ssz-ho- I-tcm-K-im- n ip-{iq-j-bpw P- \p-h-cn 31 ap-x s^-{_p-h-cn 3 h-sc I-t m-sv n.-]n.-fw I sh -j {Ku- n \-S- pw. Zn-h-k-hpw cm-hn-se 7-\v ss_- _nƒ m-kv, 9.30 \v s]m-xptbm-kw, aq- n-\v Im-Øn-cn- v tbm-kw, ssh-in- v 5.45\v Km-\- ip-{iq-j, kp-hn-ti-j {]-kw- Kw, tcm-k-im- n {]m -Y-\ F- n-h-bpw i-\n-bm-gv-n 3 -\v {]- txy-i bp-h-p-\ ao- nw-ßv D- m-bn-cn- pw. ]-I tbm-k߃ Xn-cp-h- ]-ªn-Iv kv-t - Un-b-Øn-\v k-ao-]-ap- Sn]nFw B-cm-[-\m lm-fn \-S- pw. k-am-]-\ Zn-h-k-am-b Rm-b-dm-gv-N 9 \v kw-bp- k-`m-tbm-k-tøm-ss I -h j k-am-]n- pw. I -sh j-\v ap-t m-sn-bm-bn P-\p-h-cn 27\v kp-hn-ti-j-hn-fw-_-c dmen \-S- pw. Ch P-en- N v P\-d I sh j 20 apx a m-sn-bn Xncp-h : sk v txmakv C-h- P-en- N v Hm^v C- y 58- mw P\-d I -h- -j 20 apx 27 hsc a msn _n-j]v G{_lmw \K-dn \S- pw. 20- \v sshin v 7\v k` {]n-ssk-un- Mv _nj]v tum. txm-a-kv G- {_lmw ktω-f\w DZv-Lm-S\w snøpw. _nj]v tum. kn.-hn. am- Xyp A[y- X hln- pw. tpm- kmap-h ktμ-iw \ Ipw. Znh-khpw cmhnse 7.30\v tpm kmap-h-ens t\xr-xz- Øn ss nƒ mkv. 21 apx- 23 hsc ]I ka-bøv kphntij {]h Ø-I pw ssh- Zn-I p-ap ktω-f-\w. Znhkhpw cm{xn 6.30 apx s]mxptbm-k-ßfpw 24 apx 27 hsc cmhn-sebpw D -I-gn pw hn-hn- [ t_m Up-I-fpsS anj-\dn tbm-k-ßfpw \S- pw. 26\v cmhnse 10\v k`m-zn-\- kvtxm{x ip{iq-j-bn _nj v tum. txmakv G{_lmw {]`mjww \S-Øpw. 2\v \ho-i-cw Zv s]s -t mkvxp anj Xncp-h m I sh j-\n acp- Iu Zv s]s -t mkvxp an-j-s Xncp-h m I -sh- j-\n acp- - -bp-ss Iu {]h - Øn- pw. hcn-kwjy AS-bv p- -Xn-\p kuicyw D v thzn-bp-ssbpw bph-p\ {]h- - Ø\ t_m Un-s bpw ktω-f- \-Øn tum. _m_p si. h - Kokv {]kw-kn- pw. 27\v 7\v Xncp-h-Ømg ip{iq-j, 10\v kam- ]-\ ktω-f-\-øn kphn-tij the-bv m-bp Ip n-ifpss {]XnjvTm ip{iqj \S- pw. hnhn[ ktω-f-\-ß-fn _nj]v tum. Fw.-sI. timin, _nj- v tum. Sn.-kn. sndn-bm, _nj]v F.-sF. Ae-Ivkm-, P- n {InÃ-^, tp _v txmakv F nh {]kw-kn pw. Un- m- - Svsa v Hm^v ayqkniv B Uv I- ayq-wn-t -j Km\-ip-{iqj \S- Øpw. k`m sk{i- dn dh. am-xyqkv G{_lmw, {Sj-d dh. _npp txmakv F n-h-cpss t\-xr-xz- Øn IΩn n {]h Øn- p- p.

2 2 ka-im-eni ]{XnI FUn-t m-dn-b P\phcn 20 snb am tpm h Kokv amt\-pnwkv FUn- ^n n cmpp lqã No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv.kmap-h dkn-u v FUn-t gvkv Ipcym-t mkv txm -Øn Pm kn F. h Kokv Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv jn_p ap -wim- n h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp \yqtbm v bp.si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv a p ]osn-tb- s_ n ]m - H etlma cmp G{_lmw tam kn hf- -h w Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : {io[-c ]n -bpss Ipº-\mSv {]kwkw sxm-æq- n-b- m-a-xv Ip-º-\m-Sv I -sh -j-\n ]-s -Sp- ms\-øn-b _n.-sp.]n {]-kn-u v A-Uz. {io-[-c ]n- A-hn-sS \- S-Øn-b {]-kw-kw a-tx-x-c k-aq-lw N - sn-øp- p. ssh-hn-[y-ß-sf B-Z-cn- p- -Xm-Wv `m-c-xo-b-x ]-Øn-e-[n-Iw {]-[m-\ a-x-ß-sf kzo-i-cn- p-hm `m-c-xob - v I-gn- p. ssh-cp- y-ß-sf _-lp-am-\n- p- -Xm-Wv C- y tz-io-bx s]-s -t m-kv-xp-im F- m-zn-h-k-hpw C- y-bp-ss {]-[m- \ a-{ n- p-th- n-bpw `-c-w Iq-S-Øn-\p-th- n-bpw {]m - n- p- -h-cmwv. s]-s -t m-kv-xp-im-cp-ss B-cm-[-\-I-fn ]-s -Sp-Øn- p- v; H-cn-S-Øpw thm- p tnm-zn- n- n-. s]-s -t m-kv-xp-im-cp-am-bn \- kv-t\-l_- w kq- n- p p. A-h-cp-sS {]m - -\-bp-ss A-\p-{K-lw _n.-sp.- ]n. m - pw e-`n- p- p- v. ssh-cp- y-ß-sf _-lp-am-\n- p- {io-[-c -]n- C-ß-s\-sbms -bm-wv {]-kw-k-øn ]-d- -Xv. s]-s -t m-kv-xp-im-cp-ss \- kp-lr-øm-b {io-[-c -]n- -bv- v s]-s -t m-kv-xp-im-cp-ss hn-izm-k ]-c-am-b \n-e-]m-sp-iƒ A- dn-bmw. B \n-e-]m-sv cm-py-øn-s a-tx-c-x aq-ey-߃- v F-Xn-c-s - pw A-t±-l-Øn-\v t_m-[y-ap- v. H-cp s]-s -t m-kv-xp bp-h-xn i-_-cn-a-e {]-th-i-\w \-S-Øn i-_-cn-a-e-sb A-ip- -am- n-sb- p tkm-jy ao-un-b-bn \p-w {]-N-c-Ww \-S- p- k-μ -`-Øn-em-Wv Ip-º-\m-Sv I -sh -j-\n {io-[-c -]n- ]-s -Sp-Ø-Xv. i-_-cn-a-e-bp-ss Z -i-\w X-Øz-a-knbp-tS-Xm-Wv. ss{i-kv-x-h hn-izm-khp-am-bn A-Xp tn - p t]m-in-. ln-μp k- -ev-]-ß-tfm-sp tn - p \n-ev- p- -Xm-Wv i-_-cn-a-e. ss{ikv-x-h hn-izm-k-øn k -Δ a-xk- -ev-]-tam _-lp ssz-h-ß-tfm hn-{k-lm-cm-[-\-tbm C-. Cu hnizm-kw D- -h-cp-ss Iq- -am-wv s]- s -t m-kv-x. tb-ip-{in-kv-xp am- {Xw c- -I-s\- m-wv A-h G- p ]-d-bp- -Xv. tb-ip-h- m-sx th-sdmcp a- y-ÿ-\pw A-h - n-. C-Øcw hn-izm-k-ap- k-aq-l-øn s]- H-cp bp-h-xn i-_-cn-a-e Z -i- \w \-S-Øn-sb- hm -Ø kw-l ]-cn-hm-dn-\v t]m-epw hn-iz-kn- m- \m-hn-. H-cp {]-txy-i k-aq-ltøm-sp hn-tcm-[w P-\n- n- m-\p- Kq-V-X-{ -am-bn am-{x-ta C-Ø-cw hym-p hm -Ø-I-sf s]m-xp-k-aqlw hn-e-bn-cp-øp- p- q. A-lw {_- m-kv-an, X-Øz-a-kn Xp-S-ßn-b B-i-b-߃ ss{i-kv-xh-a-. ssl-μ-h-am-wv. kr-jv-sn-bpw kr-jv-sm-hpw H- -. a-\p-jy-\p ssz-h-hpw H- - a-\p-jy-\pw ssz-h-am-im I-gn-I-bn-. Xq-Wn-epw Xp-cp-ºn-epw ssz-h-ap-s - p ss_-_nƒ ]-d-bp- n-. i-_-cn-a-e-bp-ss B-flo-b-X X-Øz-a-kn-bp-tS-Xm-Wv. A-Xv ss{ikv-x-h hn-izm-k-hp-am-bn s]m-cp-ø-s -Sp- n-. i-c-ww hn-fn- p i- _-cn-a-e-bn t]m-bn C-cp-ap-Sn-s - p-am-bn A-ø- -s\ I- p km-bq- Py-a-S-bp- `- n {In-kv-Xo-b-a-. A-Xp-sIm- m-wv ss{i-kv-x-h hnizm-k-ap- -h i-_-cn-a-e-bn t]m-im X-øm-dm-Im-Ø-Xv. am-\-h ssa-{xn-bpw a-x ssa-{xn-bp-sa- mw C- p sx- p- -cn- s - n-cn- p- p. a-\p-jy-s\ kv-t\-ln- m a-xw X-s th-w-sa- p-t m? ssz-h-hn-izm-k-an- m-ø F-{X-tbm a-\p-jy-kv-t\-ln-i-fp v. A-h - v a-\p-jy-s\ _-lp-am-\n- m a-xw H-cm-h-iy L-S-I-a-. C- y-bn-se {]-[m-\ a-x-ß-fp-ss Nn- m-[m-c-i-fp-am-bn X-s ]- cn-tim-[n- p-i. C- mw a-x-øn-\v F-ß-s\ ln-μp-nn- m-[m-c-i-fmbn s]m-cp-ø-s -Sm-\m-hpw? _p- n-k-øn-\pw {In-kv-Xym-\n-Xz-Øn-\pw X-Ωn F-s - n-epw km-ay-ap-t m? A-, {In-kv-Xym-\n-Xz-Øn F-hn-sS-bm-Wv k -Δ-a-X ho- -W-ap- -Xv? hn-{k-lm-cm-[-\-bp- -Xv? X-Øz-a- n-bp- -Xv, A-lw {_- m-kv-an-bp- -Xv. Hmw-Im-c-hpw Ip-cnipw X-Ωn F- p _- w? F- m a-x-ß-fpw H- m-sw- pw X-Øza- n-bp-ss Z -i-\w {In-kv-Xo-b-am-sW- pw ]-d-bp- _n-j- p-am-sc hn-iz-kn- -cp-xv. tb-ip-{in-kv-xp-hn-eq-ss-bp- ho-s -Sp- pw ]m-]-tam- N-\-hpw c- -bpw \n-xy-x-bp-am-wv {In-kv-Xym-\n-Xzw ]-d-bp- -Xv. hnip- ss_-_nƒ sh-fn-s -Sp-Øp- -Xv B k-xy-am-wv. a-\p-jy-s\-bpw {]-]- -sø-bpw ho-s -Sp- m `q-an-bn-te- v C- d-ßn-h- ssz-h-]p-{x-\m-wv tb-ip-{in-kv-xp. A-hn-Sp- p a-\p-jy-cq- ]w ]q- ssz-h-am-wv. A-hn-Sp-sØ P-\-\-hpw Po-hn-X-hpw \n-kv-xpey-am-wv. tb-ip-{in-kv-xp {Iq-in snm-cn- c- -Øm-em-Wv a-\pjy-s ]m-]- -Sw Xo - -Xv. {]-]- -Øn-\p ho-s -Sp- p- m-b-xv. B \n -Ω-e c- w am-{x-am-wv ]m-]-sø l-\n- p- -Xv. C-\n ]m-]- tam-n-\-øn-\p th- n a-s m-cp bm-k-ß-tfm t\ - -I-tfm B-h-iy-an-. {Iq-in-se bm-kw \n-xy _-en-bm-wv. A-hn-Sp-sØ a-c-w-øm a- \p-jy-s a-c-w `n-xn-am-dp- p. A-hn-Sp- p D-bn -sø-gp-t - -Xn-\m \-ap- v \n-xy Po-h-s\ e-`n- p. \n-xy-x A-h-Im-i-am-bn. C-Xp hn-izkn- p- -h - v ]m-]-tam-n-\w tx-sn bm-{x sn-tø- -Xn-, t\ - Im-gv-N-Iƒ I-gn-t - -Xn-. tb-ip-{in-kv-xp-hn-eq-ss \n-xy c- -bv- v A-h-Im-in-I-fm-bn am-dp- p. {In-kv-Xym-\n-Xzw {In-kv-Xp ti-{μo-ir-x-am-wv. {In-kv-Xp-hn-s\ {]- [m-\-am-bn A-dn-bp- -Xv hn-ip- ss_-_n-fn-eq-ss-bm-wv. ]p-xn-b \nb-a {K-Ÿw tb-ip-{in-kv-xp-hn-s\- - n-bp- k-ºq -Æ sh-fn- m-sv \ - k-xy-k- -am-bn kw-l-]-cn-hm ss{i-kv-x-h \yq- \-]- -ß-sf Dƒ-s m- p- p-t m? {In-kv-Xphn-s\ B-cm-[n- p- -h-sc ]-cn-c- n- m Xmev-]-cy-s -Sp- p-t m? cm-py-øn-s a-tx-x-c hnizm-k-ß-sf _-lp-am-\n- p- p-t m? a-x-_- lp-e-x-bp-ss kz-cw tiƒ- m C-jv-S-s -Sp- pt m? a-xw D-t]- n- m-t\m C-jv-S-ap- a-xw kzo-i-cn- m `-c-w-l-s-\ \ -Ip- kzm-x-{ ysø Dƒ-s m- p- p-t m? an-j-\-dn {]-h -Ø- \-߃-s -Xn-sc \-S-Øn-b A-{I-a-ß-fn ]- m-øm-]-ap-t m? {io-[-c ]n- -sb-t m-sebp- -h-tcm-sp B-fl-]-cn-tim-[-\-bv- p-th- n tnm-zn- p t]m-ip- -Xm-Wv. Ip- p. {In-kv-Xp-hn Iq-sS-bp- B-fl-c- {]m-]n- -h tam- w tx-sn A-e-tb- -Xn-. F- m a-x-ß-fpw H- m-sw- p ]-d-bp- _n-j- p-am-cp- v. A- h ]-d-bp- -Xv \p-w-bm-wv. Zp-cp-]-tZ-i-am-Wv. Kp-cp-X-c-am-b th-z-hn- ]-co-x-am-wv. tb-ip-{in-kv-xp-hn-eq-ss-bp- c- -sb {]-tlm-jn- m \n-tbm-kn- -s - -h-cm-wv k-xy-{in-kv-xym-\n-iƒ. tb-ip-hn-s kv-t\- lw ]- p-sh-bv- p- -Xm-Wv kp-hn-ti-jw. A-ø- -\pw {In-kv-Xp-hpw _p- -\p-sa- mw H- m-sw- v ]-d-bp- ta-e- y- - m k-`m P-\- ß-sf h- n- p-i-bm-wv. {In-kv-Xp-hpw Ir-jv-W-\pw H- m-sw- v ]-d- n-s - n ln-μp k-tlm-z-c-߃ ]n-w-ßp-i-bn-. ln-μp-sh-t m ap- o-sa-t m th - Xn-cn- p \n -Øm-sX A-b - m-sc kv-t\-ln- p-i-bpw k-lm-bn- p- I-bpw sn-øp- -Xm-Wv ss{i-kv-x-hn-i-x. kv-t\-ln- m-\pw I-cp-W Im-Wn- m-\pw a-x-hpw Pm-Xn-bpw H-cp X-S- -am-i-cp-xv. Zm-ln- p- -h - v Ip-Sn- m sim-sp- p-i. hn-i- p- -h - v B-lm-cw \ -Ip-I \- -X-a-d-bp-hm h-kv-{xw \ -Ip-I ap-dn-th- -h-sc ip-{iq-jn- p-i _- - m-sc hn-sp-hn- p-i. C-Xm-Wv {In-kv-Xp-hn-s am-\n-s^-tãm. Pm-Xn k - n-^n- - p ]-cn-tim-[n- n- - Cu Zu-Xyw sn-tø- -Xv. {In-kv-Xo-b hn-izm-k-sø D- q-e-\w sn-øm B-lzm-\w sn-øp- -h-sc-t m-epw kv-t\-ln- m t{]-cn- n- p- -Xm-Wv tb-ip-hn-s kv-t\-lw. {In-kv-Xp-hn-s I-Æp-I-fpw I-c-ß-fp-am-bn ]m-h-s - -h-cp-ss C-Sbn Po-hn- a-z -sx-tc- -sb-t m-epw A-h-tl-fn- p- -h-cp- v. A- Ø-c- m - v {]-tnm-z-\w \ -Ip- -Xv kw-l-]-cn-hm i- n-i-fmsw- bm-ym - yw {io-[-c -]n- -sb-t m-se-bp- -h-sc- n-epw a-\- n-em-t - -Xp- v. ]m-h-s - -h-cp-ss C-S-bn Po-h- Im-cp-Wyw sn-bv-x {K-lmw sã-bn- -kn-s\-bpw ]n-t m-a-\-i-sf-bpw Np- p-sim- n- v c- p ]-Xn- m- v ]n- n-sp- p. {In-kv-Xym-\n-I-sf sim- p ap-sn- I-μ-am I-em-]-Øn-\v H-cp ]-Xn- m- v. ]o-u-\-ß-fp-ss ]- c-º-c. C-h -s m-s A-`-bw \ - In-b-Xv B-cm-sW- v {io-[-c -]n- sb-t m-ep- -h - -dn-bmw. k-xy-k- -am-bn kw-l-]-cnhm ss{i-kv-x-h \yq-\-]- -ß-sf Dƒ-s m- p- p-t m? {In-kv-Xp-hns\ B-cm-[n- p- -h-sc ]-cn-c- n- m Xm-ev-]-cy-s -Sp- p-t m? cm- Py-Øn-s a-tx-x-c hn-izm-k-ß-sf _-lp-am-\n- p- p-t m? a-x-_-lpe-x-bp-ss kz-cw tiƒ- m C-jv- S-s -Sp- p-t m? a-xw D-t]- n- m-t\m C-jv-S-ap- a-xw kzo-i-cn- m `-c-w-l-s-\ \ -Ip- kzm-x-{ y-sø Dƒ-s m- p- p-t m? an-j-\-dn {]-h -Ø-\-߃-s -Xn-sc \-S-Øn-b A-{I-a-ß-fn ]- m- Øm-]-ap-t m? {io-[-c ]n- -sb-t m-se-bp- -h-tcm-sp B-fl-]-cntim-[-\-bv- p-th- n tnm-zn- p t]m-ip- -Xm-Wv. ss{i-kv-x-h an-j-\-dn-am Cu cm-py-øn-te- v h- n- m-bn-cp-s - n \-Ωp-sS cm-pyw C- pw Zp-cm-Nm-c-ß-fp-sS \m-sm-bn Xp-S-cp-I-b- m-bn-cp- p-thm? A-h-c-s \-sω sh-fn- -Øn-te- v \-bn- -Xv. A-Xt k-xyw? cm-py-øn-s \-thm- m-\-øn ap-jy-]- p-h-ln- -Xv a- X \yq-\-]- -am-b ss{i-kv-x-h-cm-wv. A-h hm-fpw h-sn-bpw D-]- tbm-kn- n-. a-x-hpw Pm-Xn-bpw t\m- n-b- A-h \- sn-bv-x-xv. C-X-c a-x-kv-x-sc kv-t\-ln- m-t\ ss{i-kv-x-h an-j-\-dn-am ]-d- n- p- q. an-j-\-dn {]-h -Ø-I hn-tzz-j-øn-s {]-Nm-c-I-c-, kvt\-l-øn-s -bpw k-l-\-øn-s -bpw A-s m-kv-x-e- m-cm-wv. ss{i-kv-x-h B-cm-[-\m-e-b-߃ B-bp-[- p-c-i-f-. {]m - -\- I-fn i-{xp-kw-lm-c {In-b-I-fn-. i-{xp- -sf kv-t\-ln- -W-sa- m- Wv ss{i-kv-x-h k-tμ-iw. i-{xp-hn-t\m-sp -an- -Ww F- p Iq-Sn ]Tn- n- m-dp- v. C-Ø-cw hn-izm-kw Im-Øq-kq- n- p- k-aq-l-sø Xp-S- p am- -W-sa- v Nn- n- p- -Xv lo-\-a-t? {io-[-c -]n- -bp-ss ss{i-kv- X-h k-aq-l-tøm-sp- \n -hym-p kv-t\-lw _n.-sp.-]n-bn-epw {]-Xn- ^-en- -s. kw-l-]-cn-hm-dn-s\ hn-iz-kn- m-hp- H-cp-Im-ew D- m- I-Ww. A-h-cp-sS {]-h -Øn-sIm- m-wv A-Xp sx-fn-bn-t - -Xv. Ip- º-\m-Sp \n- pw {]m - n- n- p hn- [m-cm-fw an-j-\-dn-am C- y-bpss \q-dp-i-w- n-\p {Km-a-ß-fn-ep- v. Iq-sS Iq-sS B-{I-an- -s -Sp- A-h A-i-c-W-cm-Wv. kw-l-]- cn-hm-dm-wv A-h-sc I- -t - n Ip-cp- p- -Xpw A-Sn-t m-sn- p- -Xpw. {io-[-c -]n- Ip-º-\m-Sv \-S-Øn-b {]-kw-kw kw-l-]-cn-hm-dn-s F- m {]-h -Ø-I-cpw A-dn-bm-\n-S-bm- I-s. kw-c- -Ww \ -In-bn-s - n-epw B-{I-an- p-i-bpw sim- p-i-bpw snøn-s -s - n-epw an-j-\-dn-am A-dnbm C-S-bm-I-s. X- p- -Xpw sim- p- -Xp-sam-s Zp-cm-Nm-c-am-Wv. A- Xp D-t]- n-t - -Xm-Wv. A-Ø-cw H-cp \-thm- m-\w Iq-Sn-tb Xo-cq.

3 3 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn XØz-a-knbpw {InkvXo-b-Xbpw P\phcn 20 an- {In-kv-Xym-\n-Iƒ- pw kw-kv- Ir-X `m-j h-i-an- m-ø-xn-\m-epw ln-μp-a-x {K-Ÿ-߃ hm-bn- n- n- m- Ø-Xn-\m-epw Cu hm- p-i-fp-ss i- cn-bm-b A - -hpw B-i-b-hpw A-h - v A-dn-bn-. XXv Xzw Akn {InkvXym-\n-Iƒ mbn Hcp ]T\w tum. tpm k kn. ^nen- v, tum. k\ojv sndn-bm ln-μp-a-x-øn D-]-tbm-Kn- -s - p h-cp- A-k-tXm am k- Xv-K-a-b (A- -Im-c-Øn \n- pw sh-fn- -Øn-te- v F-s \- bn- m-epw), k-xy-ta-h P-b-tX (k-xyw P-bn- -s ), ar-txym am A-ar-Xw K-a-b (a-c-w-øn \n- pw Po-h-\n-te- v F-s \-bn- m-epw) F- n-xym-zn \n-c-h-[n {]- tbm-k-߃ {In-kv-Xym-\n-I-sfbpw B-I -jn- n- p- v. Zu -`m-ky- I-c-sa- p ]-d-b-s, an- {In-kv- Xym-\n-Iƒ- pw kw-kv-ir-x `mj h-i-an- m-ø-xn-\m-epw ln-μpa-x {K-Ÿ-߃ hm-bn- n- n- m-ø- Xn-\m-epw Cu hm- p-i-fp-ss i- cn-bm-b A - -hpw B-i-b-hpw A-h - v A-dn-bn-. X- q-ew {Inkv-Xym-\n-Iƒ Cu hm- p-iƒ tiƒ- p-tºm-gpw D- -cn- p-tºmgpw A-h-bp-sS i-cn-bm-b B-ib-Øn-e- Im-cy-߃ a-\-kn-em- p- -Xv. {In-kv-Xo-b ]-Z-{]-tbm- K-߃- v k-am-\-am-b {]-tbm-k߃ tiƒ- p-tºmƒ X-s {Inkv-Xo-b A - w B ]-Z-{]-tbm- K-߃- v \-ev-ip-hm C-Xp-aq-ew ]-e {In-kv-Xym-\n-I-fpw X-øm-dm- Ip- p. F- m ln-μp- ƒ ]-dbp- hm- p-i-fpw, {In-kv-Xym-\n- Iƒ {]-kv-xp-x B-i-b-߃ ]- d-bp- -Xpw X-Ωn A - X-e- Øn A-P-K-Pm- -cw D- v F- -Xv ]-e - pw Xn-cn- -dn-bp-hm km-[n- p- n- F- -Xm-Wp h-kv- Xp-X. ssl-μ-h X-Xz-im-kv-{Xw {]- [m-\-am-bpw 6 Nn- m-[-c-wn-ifn h-f-sc hn-]p-e-am-bn-cn- p- H- m-wv. Cu X-Xz-im-kv-{X Nn- m-[m-c-iƒ j-uv Z -i-\-߃ F- -dn-b-s -Sp- p. aq-hm-bn-c- Øn ]-cw h -j-ß-fn-se hn-]peo-i-c-w-øn-eq-ss {I-ao-I-cn- s - X-Xz-im-kv-{X-ß-fp-sS k-amlm-c-am-wv j-uv Z -i-\-߃ F- -dn-b-s -Sp- -Xv. X-Xz-im-kv-{Xß-fp-sS hn-i-k-\-øn-s ^-eam-bn \m-ep th-z-ß-fpw [m-cm-fw D-]-\n-j-Øp- -fpw, a-lm-`m-c-xw, `-K-h-Xv Ko-X, cm-am-b-ww Xp-S-ßnb C-Xn-lm-k-{K-Ÿ-ß-fpw B- hn -`-hn- p. C h Iq-Sm-sX a- v A-t\-Iw {K-Ÿ-ß-fpw ssl-μ-h X-Xz-im-kv-{X-Øn-s hn-`m-h-\-ß- fm-bn {]-kn- o-i-cn- -s - n- p- v. ln-μp- ƒ hn-ip- {K-Ÿ-ß-fmbn Im-Wp ]-cw ]pkv-x-i-߃ D-s - p ]-d-b-s - Sp- p. N-tμm-Ly F- -dn-b-s -Sp- D-]-\n-j-Øn-se H-cp {]-kv-xm-h- \-bm-wp X-Xv Xzw A-kn. {In-kv- Xp-hn-\pw G-I-tZ-iw h - j-߃ ap-ºv F-gp-X-s - -Xm-Wp Cu D-]-\n-j-Øv. Cu hm- n-s i-cn-bm-b A - w a-\-kn-em- p- -Xn-\p, N-tμm-Ly D-]-\n-j-Øv F-gp-X-s -Sp- -Xn-\pw h-f-sc Ime-߃ ap-ºv F-gp-X-s - E-tKz- Zw hm-bn-t - -Xp- v. E-tKz-Z- Øn A-lw {_- m-kv-an F- s m-cp {]-kv-xm-h-\ \mw Im-Wp- p. Rm ]-c-{_- -am-b sszh-am-ip- p F- -Xm-Wp B hm- n-s A - w. B-I-bm Rm X-s -bm-wp Cu {]-]- - Øn-s {k-jv-sm-hv. th-zm- X- Xz-im-kv-{X-{]-Im-cw {k-jv-sm-hpw kr-jv-sn-bpw H- p X-s -bm-wv. A-Xp-sIm- v G-sXm-cp kr-jv-sn- pw Xm ssz-h-am-wp F- p A-h-Im-i-s -Sp-hm-\p- kzm-x- { yw ssl-μ-h X-Xz-im-kv-{Xw \-ev-ip- p. C- m-e-øv kp-]-cn- Nn-X-am-b Bƒ ssz-h-߃ F- ]-cm-a -i-߃ Cu X-Xz-imkv-{X-Øn-s kw-`m-h-\-bm-wv. X- Xv Xzw A-kn F- hm- ns A - w \o-bpw A-Xp X-s F- m-wv. k-μ -`-{]-Im-c-hpw ln-μpa-x X-Xz-im-kv-{X-{]-Im-c-hpw \mw hn-j-bw ]Tn- m {]-]- -Ønse F- m kr-jv-sn-bpw ssz-h-øns `m-k-am-wv A-s - n sszhw X-s -bm-wv X-Xv Xzw A-kn F- -Xv A - -am- p- -Xv. sszh-sø hn-hn-[ `m-k-ß-fm-bn hn- `m-kn- m km-[n- m-ø-xn- \m, ssz-h-øn-s kr-jv-sn-bpw ssz-hw X-s -bm-wv F- -Xm-Wp Cu X-Xz-im-kv-{Xw hn-`m-h-\w sn-øp- B-i-bw. th-zm- w ]n- p-s-cp-, ln-μpa-x X-Xz-im-kv-{X-Øn A-Sn-bpd- H-cp `- -\p Xm-\pw ssz-ham-wp "A-lw {_- m-kv-an' F- p ]-d-bp-hm km-[n- p- p. Xm am-{x-a- Hm-tcm kr-jv-snbpw A-h-\p ssz-hw X-s -bm- Wv. ssl-μ-h X-Xz-im-kv-{X-{]-Imcw a-\p-jy-s G- -hpw h-en-b ]m-]w A-s - n sx- v F- p ]-d-bp- -Xv Xm ssz-h-øn \n- pw hn-`n- -am-wp F- p- Nn- -bm-wv. A-k-tXm am-k-xv-k-ab (A-k-Xy-Øn \n- pw F- s k-xy-øn-te- v \-bn- -Wsa) F- -Xn-s i-cn-bm-b A - w C-{]-Im-c-am-Wv; ""Rm ]- c-{_- -Øn-s `m-k-am-wv. A-Xn- \m X-s Rm ]-c-{_- -am- Ip- p. F- m F-s A-dn-hn- m-bv-a-bm, ssz-h-øn \n- pw X-cw Xm-W H-cp hy- n-bmsw- p Rm F-s - p-dn- p Nn- n- p- p. A-Xv A-k-Xy-amb H-cp hn-izm-k-am-wv. Cu hnizm-kw F-s A-dn-hn- m-bv-abn X-f- n-cn- p- p. Cu A-hnizm-k-Øn \n- pw, Rm-\pw ssz-h-am-wv F- p- k-xy-øns Xn-cn- -dn-hn-te- v F-s \- bn- -W-sa.'' ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-{]-Imcw H-cp hy- n Xm ssz-h-amsw- p F-t mƒ Xn-cn- -dn-bp- pthm A- m-wp A-h-\p tam- w ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-{]-Im-cw H-cp hy- n Xm ssz-h-amsw- p F-t mƒ Xn-cn- -dn-bp- p-thm A- m-wp A-h-\p tam- w e-`n- p- -Xv. A - m Xm-\pw ssz-h-am-wp F- p- a-\p-jy-s Xn-cn- -dn-hn-s\-bm-wv ln-μp-a-x X-Xz-imkv-{X-Øn tam- w A-s - n c- F- p ]-d-bp- -Xv. {In-kv-Xo-b hn-izm-k-øn-se kp-hn-ti-j-øn-\p k-am-\-am-b ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-am-Wp X-Xv Xzw A-kn F- -Xm-Wp Nn-e {In-kv-Xym-\n-I-fp-sS Nn-. a-\p-jy ssz-h-am-wp F- Xn-cn- -dn-hn-te- v a-\p-jy-sc \-bn- p- k-tμ-i-am-wv X-Xv Xzw A-kn. F- m ss_-_n-fn-s kp-hn-ti-j-hpw X-Xv Xzw A-kn-bpw X-Ωn bm-sxm-cp _- -hpw C-s - -Xv {]-txy- Iw {i- n- p-hm B-h-iy-ap- v. e-`n- p- -Xv. A - m Xm-\pw ssz-h-am-wp F- p- a-\p-jys Xn-cn- -dn-hn-s\-bm-wv ln-μpa-x X-Xz-im-kv-{X-Øn tam- w A-s - n c- F- p ]-d-bp- -Xv. {In-kv-Xo-b hn-izm-k-ønse kp-hn-ti-j-øn-\p k-am-\-amb ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-am-Wp X-Xv Xzw A-kn F- -Xm-Wp Nne {In-kv-Xym-\n-I-fp-sS Nn-. a- \p-jy ssz-h-am-wp F- Xn-cn- -dn-hn-te- v a-\p-jy-sc \-bn- p- k-tμ-i-am-wv X-Xv Xzw A- kn. F- m ss_-_n-fn-s kphn-ti-j-hpw X-Xv Xzw A-kn-bpw X-Ωn bm-sxm-cp _- -hpw C- s - -Xv {]-txy-iw {i- n- phm B-h-iy-ap- v. ss_-_nƒ c- v hn-j-b-ßfn Du- \-ev-ip- p. kr-jv- Sn H-cp Im-c-W-h-im-epw {k-jv-smhn-\p Xp-ey-a-. c- m-a-xm-bn, kr-jv-sn-iƒ F- m- m-e-øpw ssz-h-sø t]m-se B-Ip-hm B-{K-ln- p-i-bpw A-Xn-\p {ian- p-i-bpw sn-øp- p. eq-kn-^ F- Zq-X-\m-Wv ssz-h-sø t]mse B-Ip-hm A-s - n sszh-øn-\p ap-i-fn X-s knw-lmk-\w ÿm-]n- pw F- p A-h- Im-i-s - -Xm-bn h-n-\-øn Im- Wp- p. A-Xv \mw C-{]-Im-cw hmbn- p- p; ""Rm kz - -Øn I-b-dpw; F-s knw-lm-k-\w ssz-h-øn-s \- -{X-߃- p ao-sx sh- pw; D-Ø-c-Zn- n-s A-Xr-Øn-bn k-am-k-a ] -Δ-X- Øn-t Rm C-cp- -cp-fpw; Rm ta-tlm- -X-߃- p aosx I-b-dpw; Rm A-Xyp- -Xt\m-Sp k-a-\m-ipw'' F- -t m \o lr-z-b-øn ]-d- -Xp (sbi.14:13, 14). B e- y-øn F-Øphm eq-ko-^-dn-\p A- p km- [n- n-. X-\n- v \-ev-i-s - D- - X ÿm-\-øp \n- pw Xm ]pd- - -s - p. F- n-epw ssz-htøm-sv k-a-\m-i-ww F- p- X-s A-Xym-{K-l-Øn-\p i-a-\w h- n-. Im-e-N-{Iw ]p-tcm-k-an- p- -X-\p-k-cn- p, e- y-{]m-]v- Xn- v ]p-xn-b X-{ -ß-fp-am-bn eqko-^ X-s bm-{x Xp-S-cp- p. ssz-h-tøm-sv Xp-ey-\m-bn Xo-cphm-\p- e- y-øn X-s A- Sp-Ø {i-aw \mw Im-Wp- -Xv G- Z txm- -Øn-em-Wv. ssz-h-øns kr-jv-sn-bm-b a-\p-jy-s\ X- s h-cp-xn-bn-em- n A-h - v ssz-h-am-bn Xo-cp-hm-\p- eq-ko- ^-dn-s B-{K-l-hpw e- y-hpw l-δ-tbm-sv eq-ko-^ ]-d-bp- hm- p-i-fn kp-hy- -am-wv. A- Xv \mw C-{]-Im-cw hm-bn- p- p; ""]m-ºp kv-{xo-tbm-sp-a-cn- -bn- \n- -bw \n-߃; A-Xp Xn- p- \m-fn \n-ß-fp-ss I-Æp Xpd- -bpw \n-߃ \- -Xn- -I-sf A-dn-bp- -h-cm-bn ssz-h-sø-

4 4 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn XØz-a-knbpw {InkvXo-b-Xbpw P\phcn 20 t m-se B-I-bpw sn-øpw F- p ssz-hw A-dn-bp- p F- p ]-d- p.'' (D-ev-].3:4, 5). eq-ko-^-dn-\p G-Z txm- - Øn-epw X-s e- yw t\-sp-hm km-[n- n-. F- n-epw ssz-h-sø t]m-se B-Ip-hm km-[n- pw F- p- H-cp {]-Xo- a-\p-jya-\-kn B-g-am-bn ]-Xn- n- phm A-h-\p km-[n- p. X- q-ew an-{k-bow cm-pm- - m-cm-b ^-dthm- m-cpw tdm-a `-c-wm-[n-imcn-i-fn ]-e-cpw X-ß-sf-Ø-s ssz-h-ß-fm-bn I-cp-Xn-bn-cp- p. A-Xp t]m-se X-s \mw B- bn-cn- p- `m-c-x-øn-epw kz-b- {]-Jym-]n-X-cpw a- p- -h-cm ssz-h-sa- p I-cp-X-s -Sp- -h-cpam-b Bƒ ssz-h-ß-sf Im-Wp- p. X-s -bp-a-, Xm tb-ip- {In-kv-Xp-hm-Wv F- -h-im-i-s - p sim- v, ssz-h-tøm-sv k-a-xzw A-h-Im-i-s - a-\p-jy-sc-bpw Cu `m-c-x-øn X-s \mw I- p. Xm ssz-h-am-sw- Nn- bpw ssz-h-øn-\p k-a-\m-sw- Nn- -bpw cm-py-øn-s -tbm Ime-L- -Øn-s -tbm hy-xym-k-an- m-sx a-\p-jy k-aq-l-øn \mw sx-fn- p Im-Wp-tºmƒ A-h-bp-sS B-hn -`m-hw eq-ko-^dn B-bn-cp- p F- -Xv {In-kv- Xym-\n-I-fm-b \mw A-dn- n-cn- p-hm B-h-iy-ap- v. Xm ssz-h-tøm-sv k-a-\msw- pw ssz-h-am-sw- p-ap- Nn- a-\p-jy-cn Im-em-Im-e-ßfm-bn D- v. F- n-epw A-Xn-s\mcp Zn-hy ]-cn-th-jw \mw Im-Wp- -Xv ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-Ønem-Wv. {k-jv-sm-hpw kr-jv-sn-bpw X-Ωn H-cp hy-xym-k-hpw C-s - X-Xz-im-kv-{Xw A-lw {_- mkv-an F- snm- n kp-hy- - am-bn sx-fn-bp- p. Cu {]-Ir-Xnbn Im-Wp- Xq-Wn-epw Xp-cp- ºn-epw k-kym-zn-i-fn-epw, Po-h- P- p- -fn-epw a-\p-jy-cn-epw Xp- S-ßn k-i-e-øn-\pw Cu X-Xzim-kv-{Xw ssz-ho-i-x Z -in- p- p. kr-jv-sn-iƒ F- mw X-s {k-jv-sm-hn-s `m-kw F- -Xm-Wp Cu X-Xz-im-kv-{Xw. Cu X-Xz-imkv-{X D-]-tZ-i-sØ th-zm- w F- p ]-d-bp- p. ln-μp-a-x X-Xz-imkv-{X-Øn-s ]-cn-jv- -cn- cq-]- am-wp th-zm- X-Xz-im-kv-{X-sa- p ]-d-bmw. {In-kv-Xo-b k-aq-l-øn-epw, kp-hn-ti-j hn-ln-x k-`-i-fn t]m-epw ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{XtØm-Sv A-`n-\n-th-i-ap- hy- n- Iƒ [m-cm-f-ap- v. C- y-bn-sebpw P -Ω-\n-bn-se-bpw {In-kv- Xym-\n-I-fm-Wv Cu X-Xz-im-kv-{XtØm-Sv Iq-Sp-X Xm-ev-]-cyw Im- Wn- p- -h. Im-c-Ww A-h - v C-cp-Iq- - pw B-cy- m-tcm-sv hwio-b-am-bn H-cp _- -ap- v F- -Xm-Wv. A-h C- pw ln-μp-a- X X-Xz-im-kv-{X-߃ A-h - v C- pw B-th-iw \-ev-ip-, ssh- Im-cn-I _- -ap- hn-j-b-am-bncn- p- p. bn-{km-tb-en-t\m-sp- _- -Øn-epw \-ap- v Cu a-t\m- `m-h-hpw {]-Xn-`m-k-hpw hy- -ambn Im-Wp-hm km-[n- pw. an- {k-bo-an-s A-Sn-a-Xz-Øn \n- pw b-tlm-h-bm-b ssz-hw A- p-x-ß-fm-epw A-S-bm-f-ß-fmepw hn-sp-hn- p, sn- -S I-S-Øn, th -]m-sn-s A-\p-`-h-Øn ]p- Xn-b N- -ß-fpw hn-[n-i-fpw \-ev- In F- n-epw A-h-cp-sS a-\-kn D- m-bn-cp- an-{k-bow B-cm-[- \m aq -Øn-bm-b Im-f- p- n A- h-sc hn- p t]m-bn-cp- n-. ]p-xnb km-l-n-cy-øn Im-f- p- n- v b-tlm-h F- p t]-cp \-ev- In B-cm-[n- p- Nn-{Xw \mw Im-Wp- p. ]p-d- m-sv ]p-kv-x-iw ap-x a-em-jn {]-h-n-\w h-sc bn-{km-tb P-\-Øn hn-pm-xob X-Xz-im-kv-{X kzm-[o-\w \mw hy- -am-bn Im-Wp- p. ssz-hw h-f-sc Ir-Xy-am-bn X-s A-cp-f- {In-kv -Xo-b k-aq-l-øn-epw, kp-hn-ti-j hnln-x k-`-i-fn t]m-epw ln-μp-a-x X-Xzim-kv -{X-tØm-Sv A-`n-\n-th-i-ap- hy- n- Iƒ [m-cm-f-ap- v. C- y-bn-se-bpw P -Ω- \n-bn-se-bpw {In-kv -Xym-\n-I-fm-Wv Cu X-Xzim-kv-{X-tØmSv Iq-Sp-X Xm-ev-]-cyw Im- Wn- p- -h. Im-c-Ww A-h - v C-cp-Iq- - pw B-cy- m-tcm-sv hw-io-b-am-bn H-cp _- -ap- v F- -Xm-Wv. A-h C- pw lnμp-a-x X-Xz-im-kv-{X-߃ A-h - v C- pw B-th-iw \-ev-ip-, ssh-im-cn-i _- -ap- hn-j-b-am-bn-cn- p- p. bn-{kmtb-en-t\m-sp- _- -Øn-epw \-ap- v Cu a-t\m-`m-h-hpw {]-Xn-`m-k-hpw hy- -am-bn Im-Wp-hm km-[n- pw. HmwIm-chpw tbip-{in-kvxphpw m-sp-iƒ \-ev-in-bn- pw hn-pm-xob X-Xz-im-kv-{X-ß-tfm-Sm-bn-cp- p A-h-cp-sS {]-Xn-]-Øn. A-Xpt]m-se X-s k-`m-im-e-b-f-hnepw hn-pm-xo-b X-Xz-im-kv-{X߃ k-`-bn I-S- p Iq-Sn {]- bm-k-߃ kr-jv-sn- -Xv \mw Im- Wp- p. m-\-hm-zn-iƒ simtem-ky k-`-bn D- m- n-b {]- bm-k-߃ Nn- -d-bm-bn-cp- n-. C-cp-]-sØm- mw \q- m- n `mc-x-øn-se {In-kv-Xym-\n-I-fp-sS C-S-bn ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{Xw {]-Pm-]-Xn- -{In-kv-Xp F- \n-ebn I-S- p Iq-Sn k-`m- -co- w Xm-dp-am-dm- n. Cu Zp-cp-]-tZ-iw G- -hp-a-[n-iw _m-[n- -Xv kp-hnti-j hn-ln-x k-`-i-sf-bm-bn-cp- p F- -Xv hn-j-b-øn-s Kuc-hw hn-fn-t m-xp- p. ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-߃ A-\p-k-cn- p Po-hn- -h-cm-wp {In-kv-Xo-b k-aql-øn-epw Cu X-Xz-im-kv-{XsØ ]p-xn-b hym-jym-\w \-ev-in sim- p-h- -Xv F- -Xv {i-t -bam-b Im-cy-am-Wv. {]-Pm-]-Xn- -{Inkv-Xp F- -Xv sim-sn-b Zp-cp-]-tZiw B-sW- pw ln-μp-a-x X-Xzim-kv-{X-hpw {In-kv-Xo-b ssz-him-kv-{x-hpw X-Ωn bm-sxm-cp _- -hpw C-s - pw c- v ]-Xn- m- p-iƒ- v ap-ºv R-߃ Imcy-Im-c-W k-ln-xw ssz-h-h-n-\ sh-fn- -Øn {]-Jym-]n- -Xv aqew {]-Pm-]-Xn- -{In-kv-Xp Zp-cp-]-tZiw kp-hn-ti-j hn-ln-x k-`-isf hn-s m-gn- p t]m-ip-hm C- S-bm-bn. F- n-epw c- v ]-Xn- m- p-iƒ- v ti-jw, Cu A-Sp-Ø Im-e-Øv ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{XsØ D- n sim- p \-S- p- H-cp kp-hn-ti-j-hn-ln-x kp-hnti-j-i ln-μp-a-x-øn-se Hmw Im-cw A-Y-hm \m-z-{_- w tbip-{in-kv-xp-hm-wv F-s m-cp \- ho-\ D]-tZ-i-hp-am-bn cw-k-{]-thiw sn-bv-xp-sh- p am-{x-a- ]- c-ky-am-bn {]-Jym-]n- p-i-bpw sn-bv-xp. C-Xp sh-fn-hm- p- k- Xyw F- -Xv a-\p-jy-\p P- -\m e-`n- p- X-Xz-im-kv-{X Z -i-\- ߃ X-e-ap-d-Iƒ F-{X am-dn-a-dn- m-epw hn- p t]m-in- F- - Xm-Wv. Po-h-\p- ssz-h-sø A- Sp-Ø-dn- n- pw, A-h-s {]-h - Øn-bpw ho-s -Sp- pw A-\p-`-hn- n- pw ho- pw ]q -Δ-Im-e am-\pjn-i X-Xz-im-kv-{X-ß-sf ]n -Kan- p-hm a-\p-jy lr-z-bw sh- º sim- p- p. B-sI h-cp- am- w F- -Xv am-\p-jn-i X- Xz-im-kv-{X-sØ {In-kv-Xo-b h-ev- -cn- p- -Xn `m-c-x-øn-se {In-kv-Xym-\n-I-fp-sS C-S-bn {]- Nm-c-Øn-en-cn- p- H-cp t«m-iam-wv X-Xv Xzw A-kn. F- m {In-kv-Xo-b hn-izm-k-hp-am-bn, D- ]-tz-i-hp-am-bn H-cp hn-[-øn-epw _- n- n- p-hm km-[n- m-ø, _- n- n- p-hm ]m-sn- m-ø H- cp ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-am-Wp X-Xv Xzw A-kn. X-Xv Xzw A-kn F- {]-tbm- Kw F- p-sim- v {]-Nm-cw t\- Sp- p? A-Xn-\p- D-Ø-cw F- - Xv {In-kv-Xo-b hn-izm-kn-iƒ A- Y-hm ho-s -Sp- -s - ssz-h-p- \w h-f-sc th-kw hn-pm-xo-b X- Xz-im-kv-{X-ß-fn B-Ir-jv-S-cm- Ip- p F- -Xm-Wv. bn-{km-tb P-\w an-{k-bo-an \n- p ]p-d-s - -Xp ap-x-ep- N-cn-{X-hpw, {In- kv-xo-b k-`-bp-ss I-gn- c- mbn-cw h -j-ß-fn-se N-cn-{X-hpw C- m-cyw hn-fn-t m-xp- p. \-ho- I-c-W-߃ D- m-ip- p F- nepw A-Xn-s B-bp-kv h-f-sc Npcp- -am-wv. tbm-tk-^n-s\ A-dn-bm-Ø H- cp X-e-ap-d D- m-bn F- p ]-dbp- -Xv t]m-se, \-ho-i-c-w-sø Xp-S - p, A-Xn-s {]-k- n-bpw k-a - -W-hpw A-Xn-\p \-ho-i-c- W I -Øm- ƒ \-ev-in-b hn-ebpw Xn-cn- -dn-bm-ø X-e-ap-d h- cp-tºmƒ, hn-l-s-\-hm-zn-iƒ A- Y-hm k-ωn-{i P-\w X-ß-fp-sS hn-pm-xo-b X-Xz-im-kv-{X-߃ {In-kv-Xo-b ]-Z-ssi-en-bn ]p- Xp-X-e-ap-d-I-sf A-`y-kn- n- p h- gn sx- n- pw. A-ß-s\-bp- hcmwv X-Xv Xzw A-kn, \m-z-{_- w {In-kv-Xp, {]-Pm-]-Xn- -{In-kv- Xp X-Xz-im-kv-{X-߃ h-iy-am-b ]-Z-{]-tbm-K-ß-fn Iq-Sn {In-kv- Xo-b hn-izm-kn-i-fp-ss C-S-bn-te- v h-en- n-g-bv- p- -Xv. C-Xm-Wp C- p ti-c-f-øn-se {In-kv-Xo-b k-aq-l-øn I- p h-cp- -Xv. hn-pm-xo-b X-Xz-im-kv-{X-߃ {In-kv-Xo-b `m-h-øn I-S- p h- cp-tºmƒ A-Xn-s\ sn-dp-øp \nev- p- -Xn-\p ]-I-cw, B X-Xzim-kv-{X-Øn-s h-iy-x-bn hnizm-kn-iƒ a-b-ßn-t m-ip- -Xv Zp-cp-]-tZ-i-I - v H-cp kp-h -Æ A-h-k-c-am-bn am-dp- p. {In-kv-Xo-b hn-izm-kw A-Xv \n-kv-xp-ey-am-wv. A-Xp-am-bn Xpe-\w sn-øm-hp- H-cp X-Xz-im- {In-kv-Xo-b hn-izm-kw A-Xv \n-kv-xp-eyam-wv. A-Xp-am-bn Xp-e-\w sn-øm-hp- H-cp X-Xz-im-kv-{X-hpw `q-an-bn C- F- p- t_m-[y-tøm-ss, kp-hn-tij tlm-j-ww t]m-epw ss_-_nƒ am- {Xw A-Sn-ÿm-\-am- n ap-t -dp-hm hn-izm-kn-i-sf R-߃ B-lzm-\w sn-øp- p. kp-hn-ti-j tlm-j-w-øn- \p, {In-kv-Xo-b D-]-tZ-i hym-jym-\-øn- \p am-\p-jn-i X-Xz-im-kv -{X-ß-sf D- cn-t - B-h-iy-ta-bn-. ss_-_nƒ am-{x-am-wv {In-kv-Xo-b hn-izm-k-øn- \pw kp-hn-ti-j-øn-\pw B-[m-cw kv-{x-hpw `q-an-bn C- F- p- t_m-[y-tøm-ss, kp-hn-tij tlm-j-ww t]m-epw ss_- _nƒ am-{xw A-Sn-ÿm-\-am- n ap-t -dp-hm hn-izm-kn-i-sf R- ߃ B-lzm-\w sn-øp- p. kphn-ti-j tlm-j-w-øn-\p, {Inkv-Xo-b D-]-tZ-i hym-jym-\-øn- \p am-\p-jn-i X-Xz-im-kv-{X-ßsf D- -cn-t - B-h-iy-ta-bn-. ss_-_nƒ am-{x-am-wv {In-kv- Xo-b hn-izm-k-øn-\pw kp-hn-tij-øn-\pw B-[m-cw F- p- \- ho-i-c-w ap-{zm-hm-iy-sø D- cn- p sim- v R-߃ Cu hnj-b-øn hn-cm-a-an-sp- p.

5 5 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn kl-\-øns km n-iƒ P\phcn 20 ""F-s ` -Øm-hpw c- v B -a- -fpw I-gn- 20 h -jam-bn tb-ip-hn-t\m-ssm- w kz - -Øn-ep- v. C-Xp-h-sc Cu `q-anbn F-s -bpw a-i-sf-bpw {]- Xym-i-tbm-sS-bpw k-am-[m-\- tøm-ss-bpw \n-e-\n -Øn-b-Xv tem-i-sa-ßp-ap- ssz-h-p-\-øns {]m - -\-bm-wv. C-t m-gpw F-\n- v B-tcm-Spw ]-cm-xn-tbm ]-cn-`-h-tam C-. Hm-tcm h -jhpw I-gn-bp-t m-dpw ssz-h-øns Ir-] Iq-Sp-X-em-bn Rm A- \p-`-hn- -dn-bp- p.'' 69 mw h-b- n- epw m-uo-kv sã-bn -kn-s hm- p-i-fn \n-d- p-\n - p- -Xv {In-kv-Xp-hn-s `m-h-am-wv. ` - Øm-hn-s\-bpw c- v ]n-t m-a-\- I-sf-bpw Np-s -cn- -h-tcm-sv ""Rm- -an- p'' F- p ]-d- m- Uo-kn-s a-\x-i-cp-øn-\v C-cp-]- Xmw h -j-øn-epw Nm- -ey-an-! Hm-kv-t{S-en-bm-bn-se H-cp kz- Im-cy-ÿm-]-\-Øn m-uo-kv sã-bn -kv s\-gv-km-bn ]m - v sssw tpm-en sn-øp- p. B-tcm- Ky-ap- Im-e-Øpw I -Ω-\n-c-Xbm-I-W-sa- \n- -b-zm -Vyw k-]v-x-xn-tbm-sv A-Sp- p- m- Un-kn Z -in- mw. hn-hn-[ B- flo-b {]-h -Ø-\-ß-fn-epw m- Uo-kv k-po-h-am-wv. Ip- n-i-fp-ss C-S-bn-se {]-h - Ø-\-ß-fn-em-Wv Iq-Sp-X k-abw sn-e-h-gn- p- -Xv. F- m B- gv-n-bn-epw c- p X-h-W H-cp kv- Iq-fn hn-zym - n-iƒ- m-bn ss_-_nƒ m-kv Xp-S - -bm-bn \-S-Øn h-cp- p. Cu {]m-b-ønkl-\ao PohnXw ` Øm-hn-s bpw ]nt m-a-\-i-fp-ssbpw IØn- -cn ih-i-co-c-øn\v Acn-In \n v muokv sãbn kv Dds ]msn ""Because He lives I can face tomorrow...'' P\p-hcn 23 \v Ccp-]Xv h j-߃ ]n n-sp-tºmƒ sãbn kv IpSpw-_-Øn\v th n \nc- cw {]m n- p-sim- n-cn- p- -h-cpss a\- n tnmzy-߃ Db-cp- p. muokv Ct mƒ Fhn-sS-bmWv? Ah F p snøp p? A v Ip n-bm-bn-cp Ftÿ-dns `mhn? {Klmw sãbn kns I Ω-`q-an-bmb Hdo-k-sb- p-dn- v... muokv sãbn kns h Ø-am-\-Ime PohnXsØ hmb-\- m mbn hc p Im p-i-bmwv am[ya {]h Ø-I-\mb jn_p ap w-im- n. ]p-xp-h -j-øn-se H-cp k- t m-j-hm -Ø A-dn-bn- p sim- m-wv m-uo-kv Xp-S-ßn-b-Xv. Rm \m-ep sn-dp a- -fp-ss ap- Ø-»n B-bn-cn- p- p P-\ph-cn 10 \v G-I-a-Iƒ F-tÿ-dns H-cp a-iƒ Iq-Sn ]n-d- p. spbv (6), H-_-Zzm (4), X-_o-Ym (2) F- n-h - v H-cp k-tlm-z-cn- Iq-Sn Iq- n-s\-øn. Hm-kv-t{S-en-bmbn-se Izq -kv-em -Un sãbn -kv Ip-Spw-_-Øn-se G-gpt] k- p-jv-s-cm-wv. \-jv-s-ßfp-ss I-W-s -Sp-Øv Po-hn-X-sØ \n-cm-i-s -Sp-Øp-hm A-h C- jv-s-s -Sp- n-. ssz-hw A-dn-bmsX H- pw kw-`-hn- p- n- F- Xn-cn- -dn-hm-wv k-l-\-øn-s ]-cym-b-am-b m-uo-kv sã-bn kn-s I-cp-Øv! ]n-t m-a-\-i-sf I-c-h-e-b-Øn-em- n a-c-w-an- m-ø tem-i-tø- v bm-{x-bm-b {K-lmw sã-bn -kv `m-c-x a-\- p-i-fn C- pw I- Øn Pz-en- p- p. kp-j-k-ar- -amb cm-py-øn \n- pw H-do-k-bnse Ip-{Km-a-Øn-se-Øn Ip-jvTtcm-Kn-I-fp-sS hr-w-߃ H- n-b sã-bn -kv Ip-Spw-_-tØm-Sv sim-spw {Iq-c-X Im- n-b-h-tcm-sv m-uo-kv -an- -t mƒ tem-iw A-h - v ap-ºn X-e-Ip-\n- p-ibm-bn-cp- p. m-uo-kv A- pw C- pw D- -Øn ]m-sp- p ""tb-ip Po-hn- p- -Xp sim- v F-\n- v \m-sf-sb A-`n-ap-Jo-I-cn- mw..'' epw X-\n- v Ip- n-i-tfm-sv kw-h- Zn- p-hm A-h-k-cw e-`n- p- - Xn k-t m-j-ap-s - v m-uokv ]-d- p. ho- n-se-øn-bm-epw \m-ep sim- p-a- -tfm-ssm- -ap- k-l-hm-kw B-Àm-Zw ]-I-cp- p. sa-un- tum-iv-s -am-cm-b F-tÿ-dpw ` -Øm-hv cq-s_ kv-tim- pw B-flo-b {]-h -Ø-\- ß-fn Iq-Sp-X {i- sn-ep- muokv sã-bn kn-s\m- w te-ji F-tÿ-dpw ai H-_-Zzmbpw

6 6 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn kl-\-øns km n-iƒ P\phcn 20 AtΩ, am v... Hm-kv-t{S-en-bm-bn-se H-cp kz-im-cy-ÿm-]-\-øn m-uo-kv sã-bn -kv t\-gv-km-bn ]m - v sssw tpm-en sn-øp- p. B- tcm-ky-ap- Im-e-Øpw I -Ω-\n-c-X-bm-I-W-sa- \n- -b- [m -Vy k-]v -X-Xn-tbm-Sv A-Sp- p- m-un-kn Z -in- mw. hn-hn-[ B-flo-b {]-h -Ø-\-ß-fn-epw m-uo-kv k-po-h-am- Wv. Ip- n-i-fp-ss C-S-bn-se {]-h -Ø-\-ß-fn-em-Wv Iq-Sp- X k-a-bw sn-e-h-gn- p- -Xv. F- m B-gv-N-bn-epw c- p X-h-W H-cp kv-iq-fn hn-zym - n-iƒ- m-bn ss_-_nƒ m-kv Xp-S - -bm-bn \-S-Øn h-cp- p. Cu {]m-b-øn-epw F- \n- v Ip- n-i-tfm-sv kw-h-zn- p-hm A-h-k-cw e-`n- p- - Xn k-t m-j-ap-s - v m-uo-kv ]-d- p. m-uo-kv sã-bn -kv a-i-tfm-spw sn-dpa-i-tfmsp-sam w Øp- -h-cm-sw- v m-uo-kv A- `n-am-\-tøm-ss ]-d- p. a- fpss ]-cn-n-c-w Xn-c- m-b-xn- \m F-tÿ C-t mƒ tpm-en sn-øp- n-. hn-hn-[ B-flo-b Iq- m-bv-a-iƒ- v F-tÿ-dpw cq-s_- \pw t\-xr-xzw \ -In h-cp- p sa-bv 8 \m-bn-cp- p C-h-cpsS hn-hm-lw. X-ß-fp-sS ]-c-º-cm- KX th-jw [-cn- m-sx `m-c-xtøm-sp- kv-t\-lw aq-ew kmcn-bp-sp-øm-wv F-tÿ hn-hml th-zn-bn F-Øn-b-Xv. C-cp-h-cpw Hm-kv-t{S-en-bm-bn-se P-bnw-kv Ip v bq-wn-th-gv-kn- n-bn \n- m-wv ssh-zy-im-kv-{x _n-cp-zw t\-sn-b-xv. Iw-Km-cp-hn-s \m- n-em-sw- n-epw m-un sã-bn -kn-s lr-z-bw `m-c-x-øn-em-wv. {K-lmw sã-bn -kv Xp-S-ßn-sh- H-do-kbn-se {]-h -Ø-\-߃ k-po-ham-bn ap-t m- p \-bn- p- -Xn m-uo-kv D- p-i-bm-wv. a-bq -_- n-se {]-kn-tlmw, {K-lmw sãbn -kv sa-tωm-dn-b tlm-kv-]n-, ^n-en- v B -Uv Xn-tam-Øn sa-tωm-dn-b t_m-bv-kv tlm- à F- n-h-bp-ss {]-h -Ø-\- ߃ hn-im-e-am-bn sim- n-cn- p- p. C-Xp Iq-Sm-sX k-`m ÿm]- \-Øn-epw {i- n- p- p- v. k-a - -W-hpw Xym-K-k- - -X-bp-ap- H-cp Sow C-hn-sS-bp-s - v m- Uokv hy- -am- n. F- m Imcy-߃- pw hn-zq-c-øn-cp- v am - -\n -t±-iw \ -Ip- -Xv m-uokv X-s -bm-wv. H-cp ]-ªn-kn- nbpw C- m-sx hn-izm-k-øm am- {Xw \-S-Øp- {]-h -Ø-\-ß-fm- Wv C-sX- v m-uo-kv Hm -Ωn- n- p. C- y P-\-X-sb- - n-bp- {K-lm-an-s B-fl `m-c-hpw kz- ]v\-hp-am-wv c- p ]-Xn- m- m-bn k-^-e-am-ip- -sx- v A-h Iq- n-t -Øp P-\p-h-cn-bn m-un-kpw F-tÿ-dpw sim- p-a-iƒ sp-bv- \pw H-do- -bn t]m-bn-cp p. A- Xn-\p-ti-jw 2015 \hw-_-dn a- Ftÿ-dpw cq-_\pw Ip -ni-tfm-ssm w Z sxco-k A-hm -Uv kzo-i-cn- p-hm-\m-bn B-Wv m-uo-kv sã-bn -kv H-Sp-hn C- y-bn-se- Øn-b-Xv P-\p-h-cn 23 Zm-cp-W kw- `-h-øn-\p-ti-jw A- v h -jw Iq-Sn m-uo-kpw F-tÿ-dpw H- do- -bn D- m-bn-cp- p. a-i-fpss D-]-cn-]-T-\-Øn-\m-bn 2004 Pq- sse-bn-em-wv Hm-kv-t{S-en-bm-bnte- v a-s-ßn-b-xv `m-c- Xw ]-c-tam- -X _-lp-a-xn-i-fnsem- m-b "]-fl-{io' \ -In m- Uo-kn-s\ B-Z-cn- p. F-t mƒ th-w-sa- n-epw C- y k-μ -in- m-\p- aƒ- n- nƒ F -{Sn hnk K-h -sa A-\p-h-Zn- ncp p Kƒ-^v a-e-bm-fn {Inkv-Xy ssd-t -gv-kv t^m-d-hpw k- o -Ø-\w hm -Øm ]-{Xn-Ibpw kw-bp- -am-bn m-uo-kv sã-bn -kn-s\ B-Z-cn- p. bp.- F.C km- yw h-ln- G- -hpw h-en-b ss{i-kv-x-h k-tω-f-\-ßfn-sem- m-bn-cp- p jm -P-bn \-S- -Xv. Xp-S - v bp.-f-kv.-f, Im-\-U Xp-S-ßn-b cm-py-ß-fn-epw m-uo-kv {In-kv-Xp-hn-s km- nbm-bn. C- pw ]-e cm-py-ß-fn-te- v -Wn- m-dp-s - n-epw {]m - n- p \n-tbm-kw D-s - n am- {X-ta k-ω-xw A-dn-bn- q. A-Sp- Ø-bn-sS ti-c-f-øn-se H-cp kp- {]-[m-\ k-tω-f-\-øn-te- v m- Un-kn-s\ -Wn- -t mƒ hn-\- b-]q -hw A-h \ -In-b a-dp-]- Sn ""h-º k-tω-f-\-ß-fn ]- sa-un- tum-iv-s -am-cmb F-tÿ-dpw ` -Øm-hv cqs_ kv-tim- pw B-flo-b {]-h -Ø-\-ß-fn Iq-Sp- X {i- sn-ep-øp- -hcm-sw- v m-uo-kv A-`n-am- \-tøm-ss ]-d- p. a- fpss ]-cn-n-c-w Xn-c- m-b- Xn-\m F-tÿ C-t mƒ tpm-en sn-øp- n-. hn-hn-[ B-flo-b Iq- m-bv-a-iƒ- v F-tÿ-dpw cq-s_-\pw t\- Xr-Xzw \ -In h-cp- p sa-bv 8 \m-bn-cp- p C-hcpsS hn-hm-lw. X-ß-fp-sS ]-c-º-cm-kx th-jw [-cn- msx `m-c-x-tøm-sp- kv -t\- lw aq-ew km-cn-bp-sp-øm- Wv F-tÿ hn-hml th-znbn F-Øn-b-Xv. Nm-c-Øn \n- pw D-bn -sø-gp-t - hn-izm-kw 2015 \-hw-_ 22, km-aq-ly \o-xn- p- a-z sx-co-k C - \m-j-w A-hm -Uv kzo-i-cn- p-hm-\m-wv m- Uo-kv sã-bn -kv apw-_-bn-se-øn-b-xv. k-tωf-\ th-zn- -cn-in Im-Øp \n- aq- v bp-hm- ƒ m-un-kn-s\ B-t«-jn- p. a- -fm-b F- tÿ-dn-s -bpw ^n-en- n-s -bpw k-l-]m-tn-iƒ B-bn-cp- p A-h. hn-im-c \n -`-c-am-bn A-h ]-d- p Xp-S-ßn ""{]n-b-s - Iq- p-im-c ^nen- v C- pw R-ß-fp-sS lr-z-b-øn Po-hn- p- p. H-cp sx- pw sn-øm-ø A-h-sc F- n-\m- Wv Np-s -cn- -sx- v C-t m-gpw a-\- n-em-ip- n-. ]-t Cu kw-`-hw A-bm-fp-sS Po-hn-X-sØ am- n a-dn- p. am-{x-a- B n-bp-ss {]-Xn-I-c-Ww R-ß-sf B-g-am-bn kzm-[o-\n- p. H-Sp-hn R- ߃ H-cp Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øp. ^n-en- n-s tbip-hn-s\ A-bmƒ- pw th-ww. C- v apw-_-bnse N - n k-po-h-am-bn ]-s -Sp- p-i-bpw {]- h -Øn- p-i-bpw sn-øp- p.'' ^n-en- n-s -bpw F-tÿ-dn-s -bpw k-l-]m- Tn-I-fp-sS km- yw m-un-kn-s\ Cu-d-\-Wn-bn- p. bm-{x ]n-cn-bp-tºmƒ A-h H-cp Im-cyw {]-txy-iw Hm -Ωn- n- p ""R-ß-sf I-s - v F- tÿ-dn-t\m-sp ]-d-b-ww. R-߃ {In-kv-Xym-\n- I-fm-sb- v ]-d- m A-hƒ s]-s - v hn-izkn- n-.'' H -]-Xpw F- pw h-b- p- ^n-en- n-s\-bpw Xn-tam-Øn-sb-bpw \-jv-s-s -s - n-epw A-h aq-ew B-bn-c- -W- n-\v B-flo-b a- sf X-\n- v e-`n- -Xn m-uo-kv ssz-h-øn-\v a-l-xzw I-tc- p- p. I-Øn- m-º-em- n-bm-epw Nm-c-Øn \n- pw D-bn -sø-gp-t - p- -Xm-Wv {In-kv-Xp hnizmkw F- -Xn-\v C-Xn-\- p-dw sx-fn-hp-iƒ thtwm!! s -Sp- p-hm C-t mƒ Xm-ev-]- cy-an-. sn-dn-b tbm-k-ß-fm-wv F-\n- v {]n-bw.'' ]n-t m-a-\-i-sf I-c-h-e-b- Øn-em- n a-c-w-an- m-ø tem-itø- v bm-{x-bm-b {K-lmw sãbn -kv `m-c-x a-\- p-i-fn C- pw I-Øn Pz-en- p- p. kp-jk-ar- -am-b cm-py-øn \n- pw H-do-k-bn-se Ip-{Km-a-Øn-se-Øn Ip-jvT-tcm-Kn-I-fp-sS hr-w-߃ H- n-b sã-bn -kv Ip-Spw-_- tøm-sv sim-spw {Iq-c-X Im- n-bh-tcm-sv m-uo-kv -an- -t mƒ tem-iw A-h - v ap-ºn X-e- Ip-\n- p-i-bm-bn-cp- p. m-uo-kv A- pw C- pw D- -Øn ]m-sp- p ""tb-ip Po-hn- p- -Xp sim- v F-\n- v \m-sf-sb A-`n-ap-Jo- I-cn- mw..''

7 7 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn A c sh-fn w P\phcn 20 ip`-hm Ø-I-fpsS Imc-W-h Xøm-dm- nbxv: k-pn a-øm-bn Im-tX- v I -j-i Ip-Spw-_-Øn P-\n- p h-f -Ø-s - -Xn-\m-emhmw sn-øp- -sx- mw F-gp-Xp- -sx- mw \q-dv ta-\n hn-f-b- W-sa- {]-Xym-i A-t±-l-Øn-\p- v. H-t -sd \- F-gp- Øp-Im-sc-bpw F-Un- -am-sc-bpw s{si-kv -X-h tem-i-øn- \p k-ωm-\n- \-s m-cp Kp-cp-hpw Iq-Sn-bm-b kn.hn.am-xyphn-s F-Un-t m-dn-b-ep-i-fpw Nn- m-hn-j-b-ß-fpw B-izmk-hpw B-flo-b {]-tnm-z-\-ß-fpw B-bn- p v. kn.hn.km F- hn-fn-t]- cn-\p a-e-bm-f s]-s -t m-kv- Xn a-s m-cp ap-j-hp-c-bp-ss B- h-iy-i-x-bn-. a-e-bm-f s]-s t m-kv-xp ]-{X-{]-h -Ø-I-cn-se X-e-sb-Sp- p- ku-ay-ap-j-am-wv Xr-iq I-Æm-d No-c-I-Øv h - n am-xyp F- Kp-Uv-\yq-kv No-^v F-Un- kn.hn.am-xyp. A-c-\q- m- p-im-e-am-bn s]- s -t m-kv-xp B-i-b-ß-sf '\- hm -Ø-bm-bn' \-ap- p ]-Icp- 'ap-jy ]-{Xm-[n-] '. s]-s -t m-kv-xn-s B-Zy X-e-ap-d ap-x C- m-ew h-scbpw hn-izm-kn k-aq-l-øn-\p B- flo-b {]-tnm-z-\-am-b B-i-bw \-e-in Nn- n- n- p- hy- n-xz- Øn-\p D-S-a-bm-b kn.hn ti-c-f s]-s -t m-kv-xp ]-{X-{]-h -Ø- \-Øn-\p Du-Spw ]m-hpw \-ev-inb am-[y-a {]-h -Ø-I-\m-Wv. A-c-\q- m- v Im-e-sØ k-a- {K kw-`m-h-\-i-sf am-\n- v sf- ]nkn-bn-se F-gp-Øp-Im-cp-sS-bpw am-[y-a {]-h -Ø-I-cp-sS-bpw sf- Iy-th-Zn-bm-b sf.]n.-kn t m-_- ao-un-b \-ev-ip- am-[y-a ]pc-kv-im-c \n-d-hn-em-w-t±-lw. F-gp-Øv H-cp ip-{iq-j-bm-sw- C-jv-S-߃/C-jv-S-߃ pw ssz-h-øn-s A-cp-f- m-sp- I-fm-Wv \mw F-gp-tX- -sx- pw s]-s -t m-kv-xn-se F-gp-Øp- Im-sc snm- n ]Tn- n- Kp-cp-hpw Iq-Sn-bm-Wv kn.hn.am-xyp. ]m-ã - am-cm-b A- Ip- v C-e- q, kmw-ip- n N-t m \n-e-ºq, hn.- ]n.^n-en- v, k-pn.a-øm-bn Im-tX- v F- n-h A-h-cn Nn-e-cm-Wv. X-s Po-hn-Xw, F-gp-Øpw Nn- -bpw bm-{x-i-fpw sim- v F- pw k-{in-b-am-wv. X-e- -\w Im-Wn-t - n-s-øp t]m-epw a- μ-kv-an-x-\m-bn \n-d- p \n - p- kn.hn. bp-ss Po-hn-X-hpw F- gp-øpw F- pw em-fn-xy-sim- v \n-d- -Xm-Wv. B-i-b-ß-sf, ]q-\n-em-hp-zn- p- hm- p-iƒ sim- v hm-b- \- m-sc B-flo-b-X-bn-te- pw Nn- -I-fn-te- pw Nn- -I-fn-te- pw \-bn- m ssz-hw Ir-] \- ev-in-b F-gp-Øp-Im-cn A-{K-K- Wy-\m-Wv. Im-Sv ]-Ip-Xn \-S- m ]ns ]p-d-tø- p- Xp-S- -amsb- p ]-d-bp-tºm-se-bm-wv kn.- hn.-bp-ss F-gp-Øpw Po-hn-X-hpw. F- m ]-Ip-Xn-I-fn-epw Xp-S- -ßfp-sS D-j-kv \-ap- v Z -in- mw.? G- -hpw C- - - ]p-kv-x-iw. ]m-ã si.c G-{_-lm-an-s B-fl-I-Y-bm-b tb-ip-{in-kv-xphn-s G-fn b Zm-k, a- p- -h-cp-ss bm-{xm-hn-h-c-w-߃? Po-hn-X-sØ kzm-[o-\n- n- p- B-flo-b t\-xm- ƒ. ]m-ã si.c G-{_-lmw, ]m-ã kn.si.zm-\n-tb, ]m-ã ]n.fw.^n-en- v, ]m-ã Sn.Pn D-Ω, ]m-ã hn. Sn tpm-k-^v. ]m-ã -a-cm-b kn.si Zm-\n-tb-en-s -bpw hn.sn.tpm-k-^n-s -bpw \ -Ω-߃ G-sd Nn-cn- n- p-i-bpw Nn- n- n- p-i-bpw sn-bv-xn- p- v. ]m-ã Sn.Pn D-Ω k-zm Ku-c-h- m-c-\m-bn-cp- p-sh- nepw A-t±-l-Øn-s {]-kw-k-ß-fpw ss_-_nƒ m-kp-i-fpw G- sd kzm-[o-\n- n- p- v.? C- -s - {]-kw-k-i. ]m-ã -am-cm-b si.c G-{_-lm-apw hn.f txm-a-kpw? C- -s - B-flo-b Km-\-߃ ]-g-b {]-Xym-i Km-\-߃ F- mw C- -am-wv. "h-bv- p-i \n - `m-cw A-h ]m-z-øn ' F- ]-g-b Km-\-Øn-se Cu h-cn- Iƒ F-s ]-e-t m-gpw G-sd B-izm-kn- n- n- p- v. Po-hn-Xbm-{X-bn H-t -sd {]-iv-\-ß-fpw Zp-jn-I-I-fpw th-z-\-i-fpw D- m-bn- p- -t mƒ ssz-h-øn F- mw A - n- v au-\-am-bn-cn- m I-gn-bp- p.? hn-t\m-zw. bm-{x-iƒ. I-gn- 50 h -j-ß-fm-bn bm-{x-iƒ sn-øp- p. C- t mƒ bm-{x-iƒ t]-sn-bm-hp- p.? C- -s - B-lm-cw. e-fn-x-am-b B-lm-cw? G- -hpw C- - - ]p-kv-x-iw. ]m-ã si.c G-{_-lm-an-s B-fl-I-Y-bm-b tb-ip-{in-kv-xp- H-t -sd {]-iv-\-ß-fpw Ip- -s - Sp-Ø-ep-I-bpw th-z-\-i-fpw X-s Po-hn-X-Øn-ep- m-b-t m-sgm-s A-h X-c-Ww sn-øm ssz-hw I-cp-Øp \-ev-in. B-c-hm-c-߃- n-s-bn-epw H- -bv- n-cn- m-\-t±-l- Øn-\p I-gn-th-sd-bm-Wv. I -j-i Ip-Spw-_-Øn P-\n- p h-f -Ø-s - -Xn-\m-em-hmw sn-øp- -sx- mw F-gp-Xp- -sx- mw \q-dv ta-\n hn-f-b-w-sa- {]-Xym-i A-t±-l-Øn-\p- v. H-t sd \- F-gp-Øp-Im-sc-bpw F- Un- -am-sc-bpw s{si-kv-x-h tem- I-Øn-\p k-ωm-\n- \-s m-cp Kpcp-hpw Iq-Sn-bm-b kn.hn.am-xyp-hns F-Un-t m-dn-b-ep-i-fpw Nn- mhn-j-b-ß-fpw B-izm-k-hpw B- flo-b {]-tnm-z-\-ß-fpw B-bn- p v. sn-dp-{]m-b-øn X-s hmb-\m tem-i-øv k-{in-b-\m-bn-cp- A-t±-lw H-t -sd ]p-kv-x-iß-fp-ss-bpw B-\p-Im-en-I-ß-fpsS-bpw hm-b-\-bp-ss k-l-bm-{xn- I-\m-bn. B - mw sf.]n.kn-bnse {In-kv-Xo-b sse-{_-dn X-s hm-b-\-tem-i-sø k-º- -am- n. A-Xp sn-dp-{]m-b-øn X- s F-gp-Øn-te- p \-bn- p. {]- kn- s{si-kv-x-h km-ln-xy-imc km-ap-th ta-\ ]-{Xm-[n-]- \m-bn-cp- Po-h a- -bn I-Ybpw I-hn-X-bpw F-gp-Xn-Øp-Sßn.sI.Pn txm-a-kn-s hn-iz-zo- ]w am-kn-i-bn-epw sf-]n.kn {]- kn- o-i-c-w-am-b ko-tbm Iml-f-Øn-epw a- p k-`m-{]-kn- o- kn.-hn.-amxyp ]mã n.-f-kv. G{_-lm-an-t\m-sSm w I-c-W-ß-fn-epw ÿn-cw F-gp-Øp- Im-c-\m-bn. ]m-ã si.c.f-{_-lmw F- gp-øp-ta-j-e-bn G-sd t{]m- m-ln- n- p.bp-h-p-\-ß-sf t{]m- m-ln- n- m ko-tbm Im-l-f-Øn {]-txy-iw ]w- n ]m-ã si.c G-{_-lmw A-\ph-Zn- n-cp- p. ]n - m-e-øp bph-p-\ Im-l-f-Øn-s Xp-S- -Ø- Øn-\p A-Xp t{]-c-i-am-bn. F- gp-øp tem-i-øv {i- n- -s - txm-ss F-gp-Øn H-cp kn.hn X-s -b H-cn-S-hpw ssi-en-bpw cq- ]-s -Sp-Øn. B-i-b-߃ e-fn-x hn-s G-fn-b Zm-k, a- p- -h-cp-ss bm-{xm-hn-h-c-w-߃? {]-h -Ø-\ ta-j-e-iƒ. k-`m-{]-h -Ø-\w. ]n. ssh.]n.f bp-ss cq-]o-i-c-w-øn-\p tijw ti-c-f-øn H-t -sd-bn-s-ß-fn bq-wn- p-iƒ cq-]o-i-cn- m bm-{x sn-bv-xn- p- v.? Po-hn-X-sØ ]n-sn- p-e- kw-`-hw. ]- -bp-ss a- ƒ Kp-Uv \yq-km-wv; R-ß-f- m-sb-s m-cn- a-iƒ D-j-kv ]-d- Zn-h-kw Rm G-sd I-c- p. C-t m-gpw A-tXm - p-tºmƒ D- p \o-dpw.? G- -hpw k-t m-j-ap-f-hm- n-b-xv. F-\n- p sim- p a-i P-\n- Zn-\w. F-s a-æv (i-co-cw) \- - X-s -s -\n- -dn-bmw.]-s sim- p a- -sf Im-Wm ssz-hw Ir-] sn-bv-xp. hm- p-i-fn-eq-ss tim -Øn-W- n hm-b-\- m - p k-ωm-\n- p. F-h-cn tlmw {Iq-tk-Un-s {]-h -Ø-I-\m-bn tim- -b-øv F- Øn-b-tXm-sS A- -c-߃ A-t±l-Øn-s Po-hn-Xmw-in-bm-bn. hm- p-i-fpw Nn- -I-fpw C- -s -Sp- -h-cp-ss Iq- p-im-cm-bn. X-s Hm- ^o-kn ssh-ip-t -c-ß-fn n.- Fw am-xyp, ]-tc-x-\m-b hn.-fw am-xyp F- n-h ÿn-cw k-μ - i-i-cm-bn. A-Xp Kp-Uv-\yq-kn-s Xp-S- -Øn-\p h-gn-sbm-cp- n. F-gp-Øn-t\m-sSm- w k-`-i-fpss sf-iy{]-h -Ø-\-Øn-\pw Poh-Im-cp-Wy{]-h -Ø-\ ta-j-e-ifn-epw k-po-h-am-bn. F-gp-Øn-t\m-sSm- w bm-{x-ifpw C- -s - n-cp- kn.hn.am-xyw hn-tz-i cm-py-ß-fn-epw t\m -Øn- y-bn-epw H-t -sd bm-{x-iƒ \- S-Øn-bn- p- v. Hm-tcm bm-{x-i-fnepw A-t\-Iw A-\p-`-h-߃ t\- cn-ts- n h- n- p- v. A-h-sb- mw F-gp-Øn-\pw ]p-kv-x-i \n -Ωm- W-Øn-\pw Dƒ-t{]-c-I-am-bn. A-c-\q- m- v Im-e-sØ F-gp- Øn-t\m-sSm- -hpw ti-c-fm s]- s -t m-kv-xn-s\m- -hpw \-S- kn.hn.am-xyp-hn-\p hn-hn-[ kw-l- S-\-I-fp-sS-bpw sf.]n.kn ti-cfm kv-t - n-s -bpw s{si-kv-x-h A- m-u-an-bp-ss-bpw ]p-c-kv-imc-߃ e-`n- n- p- v. H-t -sd k- `m kw-l-s-\ I-fn t\-xr-\n-cbn-ep- m-bn-cp- p. `m-c-x ss_- _nƒ skm-ssk- n-bp-ss ÿm-]- I-cn-sem-cm-fm-bn-cp- p. sf.]n.kn-bp-ss P-\-d, kwÿm-\ Iu -kn-ep-i-fn Aw- K-am-bn-cn-cp- n- p- v. C-t mƒ sf.]n.kn-bn-se F-gp-Øp-Im-cpsS-bpw am-[y-a {]-h -Ø-I-cp-sSbpw B-tKm-f kw-l-s-\-bm-b sf.]n.kn.t m-_ ao-un-b A- tkm-kn-tb-j-s sn-b -am Iq- Sn-bm-Wv.

8 8 ka-im-eni ]{XnI hm -ØIƒ P\phcn 20 ]n.kn.f.f.si tim -{^ -kn-s c-pn-kv-t{s-j Xo-b-Xn \o- n ^v-tfm-dn-u: 2019 Pq-sse 4 ap-x 7 h-sc a-bm-an F-b -t]m v I h -j sk -dn sh- v \-S- p- 37- a-xv ]n.kn.-f.-f.-si tim -{^ -kn-s c-pn-kv-t{s-j- \v \n-c- v C-f-thm-Sp-Iq-Sn e-`n- p- -Xn-s A-h-km-\ Xo-b-Xn P- \p-h-cn 31te- v \o- n. ku-i-cy- {]-Z-am-b \n-e-bn Hm -sse-\neq-ss c-pn-kv-t{s-j sn-øm-hp- - Xm-Wv. Xm-a-k-hpw B-lm-c-hpw A-S-ßn-b ^pƒ ]m-t -Pv F-Sp- p- -h - v tim -{^ -kv sk -dn-t\m-sv G- -hpw A-S-p-Øp- dq-ap-iƒ e-`n- p-hm km- y- X Iq-Sp-X-em-sW- v `m-c-hm-ln- Iƒ A-dn-bn- p. G- -hpw sa- -amb \n-e-hm-c-øn `- -Ww \ - Ip-hm-\p- {I-ao-I-c-W-ß-fm-Wv \m-j-w I-Ω- n-bpw {]m-tz-in- I I-Ω- n-bpw A-S-ßn-b kw-lm- S-I sn-bv-xp h-cp- -Xv. 'ssz-h-øn-s A-Xy- -i- ASq shãv sk I h j ASq : sf.-]n.-kn.-a-sq shãv sk I h j s^{_phcn hsc sf.-]n.-kn.-]p-xpae _ty k`-bpss kl-i-c- W-tØmsS Ggw-Ipfw Henhv BUn-t m-dn-b-øn \S- pw. n \-Ωp-sS a Iq-Sm-c-ß-fn ' (2sIm-cn 4:7)'("The Excellence of God's Power in Us" 2 Corinthians 4:7.) F- -Xm-Wv tim -{^ -kv Nn- m-hn-j-bw. Cw- o-jn-epw a- e-bm-f-øn-epw Cu hn-j-b-ß-sf p-dn- v {]-K- -cm-b {]-kw-k-i h-n-\ ip-{iq-j \-S-Øp-sa- v `mc-hm-ln-iƒ A-dn-bn- p. ]m-ã si.kn.tpm ^v-tfm-dn-u (\mj-w I -ho-\ ), hn-pp txma-kv Um-f-kv (\m-j-w sk-{i- -dn), _n-pp tpm - v Im-\-U, (\m-j-w {S-j-d ), C-hm. {^m- v-fn G-{_-lmw H -em-t m (\m-j-w bq-øv tim -Un-t\- ), kn-ã A-\p Nm-t m (te- Uo-kv tim -Un-t\- ) F- n-hc-s-ßp- `-c-w k-an-xn-bm-wv 2019 se a-bm-an tim -^-d -kn- \p t\-xr-xzw \-ev-ip- -Xv. Iq-Sp- X hn-h-c-߃- pw c-pn-kv-t{sj-\pw ]mã am-cmb txmakv tpmk- ^v, F_n G{_-lmw, si.-sp.- txm-a-kv, kmp tpmbn, {]n kv txma-kv, jn_p s\spth-en, tum.-tpmbn tpmk-^v F n-h {]kw-kn- pw. BHUTAN TOURS (2NIGHTS) Paro-Thimphu. FROM KOCHI / INDIA (AIRPORT) Contact : sh_vssk- n \yq C Uym ss nƒ N v P\-d I h j ]m-bn- m-sv: \yq C -Uym ss_- _nƒ N - v P-\-d I -h j s^-{_p-h-cn 14 ap-x 17 h-sc ]m-bn- m-sv \yq C -Uym ss_-_nƒ sk-an-\m-cn t_m-bvkv tlm-ã {Ku- n h- p \- S- pw. k-`m {]-kn-u v d-h. txm-a-kv ^n-en- v I -h -j D-Xv-Lm-S-\w sn-øpw. tum. A- e-iv-km- ^n-en- v, tum. spbv-k txm-a-kv, ]m-ã hn.-kn.- tbm-l- m, tum. hn.- n. G-{_- dm- n: sf.-]n.-kn. dm- n sh-ãv sk 95- m-a-xv I -h -j s^-{_p-h-cn 6 ap-x 10 h-sc dm- n C- n-b- m-d sf.-]n.-kn. s]- \n-tb {Ku- n -sh- v \-S- pw. sk {]-kn-u v ]m-ã si.si. sn-dn-bm {]m - n- v B-cw-`n- p- tbm-k-ß-fn ]m- à txm-a-kv ^n-en- v (sh- - ]mã t]mƒ ae-b-snbpss ]pxnb Ncn-{X -]p-kvxiw... Ggv k`-i-fpss \msv Xp n lm-cm, FtU- m, At m-iy, X tkm-kv, I -tzm-iy, \njy... {]kn DØ-tc- y anj-w-dn-bmb ]mã t]mƒ ae-b-sn-bpss P\-{]nb ]pkvx- I-amb A p-x-hn-sp-x-en\p tijw 22- ]cw ]pkvx-i-߃ cnn p {]kn- o-i-cn- p. AXn Ncn-{X-]p-kvX-I-ß-fmb lnμpxz kwkvim-chpw Bcy- -{Zm-hnU hnhm-z-hpw, C y kwkvim-c-øns ASn-th-cp-Iƒ, ]ncanup apx tkm tkmym hsc, {InkvXym- \nxzw txtcm-snb \m n-eqss F o ]pkvx-i-߃ v tijw CXm A[n-Iw t]cpw ImWmØ BZn-a-Ime ss{ikvxh Ncn- {X-hp-ambn hmb\- m-cpss apºn Ggp k`-i-fpss \msp-iƒ : Xp n (lm-cm FtU m, At m-iy, X tkm-kv, I -tzm- Iy, \njym) Ah-X-cn- n- p- p. I sh j Ãmfp-I-fn e`n pw lmw, ]m-ã Fw.-Ip- - n, ]m- à F-_n G-{_-lmw, ]m-ã ]n.-kn. sn-dn-bm, ]m-ã n.- ssh.-tpm -k, ]m-ã n.- Fw.-]m- - C-hm. _n-\p h-st»-cn- -c, kn-ã Nn- -Ω cm- P F- n-h hn-hn-[ tbm-k-ßfn {]-kw-kn- pw. a- - - n s{]-bv-kv thm-bvkpw \yq C -Uym ss_-_nƒ N - v Km-b-I kw-l-hpw Km-\ ip-{iq-j \n -Δ-ln- pw. Wn), ]m-ã si. kn. txm-a-kv (Xn-cp-h-\- -]p-cw), ]m-ã txma-kv am-ω (tim- -bw), ]m-ã _n. tam-\- (Im-bw-Ip-fw), ]m- à am-xyp si. h -Ko-kv (Xriq ), kn-ã Kn-cn-Pm kmw (]p- \-eq ) F- n-h h-n-\-ip-{iq-j \n -Δ-ln- pw. 7 \v tkm-z-cn-kam-pw hm -jn-iw, ]n.-ssh.-]n.-f., ss_-_nƒ m-kv, ]-Δ ao- nw-kv ]m-tã-gv-kv tim -^-d kv, h-\n-xm k-tω-f-\w, k-t kv-iqƒ bp-h-p-\ k-tω-f-\w, kv- \m-\ ip-{iq-j, F-gp-Øp-Im-cp-sS kw-k-aw F- n-h-bpw I -h -jt\m-sp A-\p-_- n- v {I-ao-I-cn- n- p- v. 17 \v \-S- p- I -Ør-ta-itbm-Sp Iq-Sn-b kw-bp- B-cm- [-\-tbm-ss I -h -j k-am- ]n- pw. sf.-]n.-kn. dm- n sh-ãv sk 95 m-a-xv I -h -j k -tu-kv-iqƒ kw-bp- hm - jn-i k-tω-f-\-hpw \-S- pw. 10\v I -Xr-ta-i-tbm-Spw kw-bp- B- cm-[-\-tbm-spw Iq-Sn I -h j k-am-]n- pw. dm- n sf.-]n.-kn. sh-ãv sk ]n.-ssh.-]n.-f. Iz-b Km- \-ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw \ Ipw e-[niw t]pp-i-fp Cu ]pkvx-i-øns apj-hne 300 cq]. kup-\y-\nc- n P\p-h-cn, s^{_p-hcn amk-ß-fn 200 cq]bv v \ Ip- p. t]mtãpv Nm v kup-\yw. Pastor