am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

Size: px
Start display at page:

Download "am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ"

Transcription

1 20 hmeyw. P\phcn e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss, \p-w-ifp-ss k-xym-\- -c Im-e-b-f-hn- F-gp-Øp-Im ssz-h-zq-x-s\- t m-se k-zv-hm -Ø A-dn-bn- p- -h-cm-bn-cn- -Ww. \p-w-iƒs -Xn-sc k-xy-øn-s s]- -Iw Xo - p- -h-cm-bn-cn- -Ww am-[ya-߃. _-Z am-[y-a-{]-h -Ø- I-sc P-\w Im-Øn-cn- p- p-sb- v' tum. sk-_m-kv- y t]mƒ ]-d- p. sf.]n.kn. t m-_ ao- Unb ao- v 2019 F-gp-Øp-Imsc A-`n-kw-t_m-[-\ sn-bv-xp {]- kw-kn- p-i-bm-bn-cp- p A- t±lw. C- y ^o-\ -tim-uv ss_-_nƒ A-Sn-Ø-d-bn-em-Wv hni-i-e-\w sn-bv-xn-cn- p- -Xv. "tkm-tzmw, kz-h - -c-xn Xp-S-ßnb \n-c-h-[n Im-tem-Nn-X hn-j-b߃- v "Ip- -hpw in- -bpw'' {]- Xn-]m-Zn- p- \o-xn kw-ln-x th-zm-sn-ÿm-\-øn-em-wv. N - v Hm-^v tkm-uv ti-c-fm kv-t - v P-\-d I s-h -j P-\p-h-cn 21 ap-x -sim- p- m- C y-bpss {][m-\-a-{ n p th n F m Znh-khpw {]m n- p- -h-cmwv s]s -t m-kvxp- Im. B A\p-{Klw At±-l- Øns ]m n- m-c-\mb F\n- pw In p- p- v. {io[-c ]n (_n.-sp.-]n. {]kn-u v) CXv F m kwln-ifpw Adn- n-cp-s - n! dh. kn.-kn. txmakv sf.]n.kn. t m-_ ao-un-b ao- n tum. sk-_m-kv- y t]mƒ {]-kw-kn- p p ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv ti-c-fm kv-t - v 96 -a-xv P-\-d I -h j P-\p-h-cn 21 Xn- ƒ ap-x 27 Rm-b h-sc Xn-cp-h- m-bn-ep- k-`m kv-t -Un-b-Øn h- v \- S- pw. Xn- -fm-gv- ssh- In- v 5.30\v B-cw-`n- p- D-Xv-Lm-S-\ k-tω-f-\- Øn h- v kv-t - v Hm-h - kn-b d-h.kn.kn.txm-a-kv I h -j D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. "ssz-h-tøm-sp Iq-sS \-S- p-i' F- -Xm-Wv Cu {]m-hn-iy-sø I -h -j Xow. hn-]p-e-am-b {I-ao-I-c-W-ß-fm-Wv I -h -j- \n sn-bv-xp h-cp- -Xv. kz-tzkm-aq-ln-i, Xn- -Iƒ-s -Xnsc \pw-iƒ-s -Xnsc {]-tnm-z- \-Øn-s ]m-x-bn-epw k-xyw D- b -Øn- n-sn- v k-aq-l-sø \-bnt - -h-cm-wv F-gp-Øp-Im. I- -Xpw, ti- -Xp-am-b hm - i-øpw hn-tz-i-øp-ap- {]-kn- -cm-b sszh-zm-k- m ssz-h-h- N-\w ip-{iq-jn- pw. {]-kn- -cm-b Km-b-I kw-lw Km-\-ip-{iq-j- v t\-xr-xzw sim-sp- pw. ]m-kv-t -gv-kv tim -{^ -kv, hnhn-[ Un- m - p-sa p- I-fp-sS k-tω-f-\-߃, F- m Znh-k-hpw ssh-in- v 5.30 ap-x s]m-xp-tbm-kw, ss_-_nƒ mkv, Im-Øn-cn- v tbm-kw, kv-\m-\ ip-{iq-j-, R-m-bdm-gv-N cm-hn-se 8 a-wn ap-x Xn-cp-ta-i-tbm-Sv Iq- Sn B-bn-c- -W- n-\v- k-`m hnizm-kn-iƒ X-Sn- p-iq-sp- hn-ip- k-`m-tbm-kw-xp-s-ßn hn-hn-[ t{]m-{km-ap-i-fm-wv I -h -j-\v {I-ao-I-cn- n-cn- p- -Xv. I -h -j-s A-\p-{K-l- Øn-\m-bn Zn-h-k-hpw 3 t]-cv ho- X-hpw ti-c-f-øn-se hn-hn-[ Unkv-{Sn-Œp-Iƒ ti-{μo-i-cn- pw-d-]-hkn- p {]m - n- p sim- n-cn- p- I-bm-Wv. P-\p-h-cn 14 ap-x 19 h-sc I -h -j-s A-\p-{K-l- Øn-\m-bn {]-txy-i D-]-hm-k {]m - -\ k-`mkv-t -Un-b-Øn {I-ao-I-cn- n-cp p. kv-t - v Hm-h -kn-b d-h.- kn.kn.txm-a-kv P-\-d I -ho- \-dm-bpw A-Uv-an-\n-kv-t{S- o-hv A- kn-ã v ]m-ã ssh. sd-pn, kvt - v Iu -kn sk-{i- -dn ]m- à sp.tpm-k-^v F- n-h tpmbn v I -ho-\ -am-cm-bpw hn-]pe-am-b I-Ωn- n-bm-wv Cu {]-hniy-sø I -h -j-\n {]-h - Øn- p- -Xv. Ø-Iƒ Im-Øn-cn- n- m-sx D-S-\p- S tem-i-sø A-dn-bn- p- \- ho-\ am-[y-a {]-h -Ø-I k-xy- Øn-\m-bn Im-Øn-cn- -Ww. k- Xyw {K-ln- -W-sa- pw tum. sk-_m-kv- y t]mƒ ]-d- p. tem-iw Im-Øn-cp- hm -Ø _-Xv-e-tl-an-se ]p - q- n kw-`-hn- -Xv C-S-b- m A-dn-bn- -Xp-t]m-se am-[y-a-߃ k-xysø D-b -Ø-W-sa- pw A-t±lw Hm - n- p. ASp-Ø-bm{X Hm-K-kväv 6\v Published from Thiruvalla on Sn.]n.Fw. Xncph sk I sh j P\phcn 31 apx Xn-cp-h- : Zv s]-s -t m-kv-xv an-j Xn-cp-h- sk hm- - jn-i I -sh -j-\pw ssz-ho- I-tcm-K-im- n ip-{iq-j-bpw P- \p-h-cn 31 ap-x s^-{_p-h-cn 3 h-sc I-t m-sv n.-]n.-fw I sh -j {Ku- n \-S- pw. Zn-h-k-hpw cm-hn-se 7-\v ss_- _nƒ m-kv, 9.30 \v s]m-xptbm-kw, aq- n-\v Im-Øn-cn- v tbm-kw, ssh-in- v 5.45\v Km-\- ip-{iq-j, kp-hn-ti-j {]-kw- Kw, tcm-k-im- n {]m -Y-\ F- n-h-bpw i-\n-bm-gv-n 3 -\v {]- txy-i bp-h-p-\ ao- nw-ßv D- m-bn-cn- pw. ]-I tbm-k߃ Xn-cp-h- ]-ªn-Iv kv-t - Un-b-Øn-\v k-ao-]-ap- Sn]nFw B-cm-[-\m lm-fn \-S- pw. k-am-]-\ Zn-h-k-am-b Rm-b-dm-gv-N 9 \v kw-bp- k-`m-tbm-k-tøm-ss I -h j k-am-]n- pw. I -sh j-\v ap-t m-sn-bm-bn P-\p-h-cn 27\v kp-hn-ti-j-hn-fw-_-c dmen \-S- pw. Ch P-en- N v P\-d I sh j 20 apx a m-sn-bn Xncp-h : sk v txmakv C-h- P-en- N v Hm^v C- y 58- mw P\-d I -h- -j 20 apx 27 hsc a msn _n-j]v G{_lmw \K-dn \S- pw. 20- \v sshin v 7\v k` {]n-ssk-un- Mv _nj]v tum. txm-a-kv G- {_lmw ktω-f\w DZv-Lm-S\w snøpw. _nj]v tum. kn.-hn. am- Xyp A[y- X hln- pw. tpm- kmap-h ktμ-iw \ Ipw. Znh-khpw cmhnse 7.30\v tpm kmap-h-ens t\xr-xz- Øn ss nƒ mkv. 21 apx- 23 hsc ]I ka-bøv kphntij {]h Ø-I pw ssh- Zn-I p-ap ktω-f-\w. Znhkhpw cm{xn 6.30 apx s]mxptbm-k-ßfpw 24 apx 27 hsc cmhn-sebpw D -I-gn pw hn-hn- [ t_m Up-I-fpsS anj-\dn tbm-k-ßfpw \S- pw. 26\v cmhnse 10\v k`m-zn-\- kvtxm{x ip{iq-j-bn _nj v tum. txmakv G{_lmw {]`mjww \S-Øpw. 2\v \ho-i-cw Zv s]s -t mkvxp anj Xncp-h m I sh j-\n acp- Iu Zv s]s -t mkvxp an-j-s Xncp-h m I -sh- j-\n acp- - -bp-ss Iu {]h - Øn- pw. hcn-kwjy AS-bv p- -Xn-\p kuicyw D v thzn-bp-ssbpw bph-p\ {]h- - Ø\ t_m Un-s bpw ktω-f- \-Øn tum. _m_p si. h - Kokv {]kw-kn- pw. 27\v 7\v Xncp-h-Ømg ip{iq-j, 10\v kam- ]-\ ktω-f-\-øn kphn-tij the-bv m-bp Ip n-ifpss {]XnjvTm ip{iqj \S- pw. hnhn[ ktω-f-\-ß-fn _nj]v tum. Fw.-sI. timin, _nj- v tum. Sn.-kn. sndn-bm, _nj]v F.-sF. Ae-Ivkm-, P- n {InÃ-^, tp _v txmakv F nh {]kw-kn pw. Un- m- - Svsa v Hm^v ayqkniv B Uv I- ayq-wn-t -j Km\-ip-{iqj \S- Øpw. k`m sk{i- dn dh. am-xyqkv G{_lmw, {Sj-d dh. _npp txmakv F n-h-cpss t\-xr-xz- Øn IΩn n {]h Øn- p- p.

2 2 ka-im-eni ]{XnI FUn-t m-dn-b P\phcn 20 snb am tpm h Kokv amt\-pnwkv FUn- ^n n cmpp lqã No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv.kmap-h dkn-u v FUn-t gvkv Ipcym-t mkv txm -Øn Pm kn F. h Kokv Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv jn_p ap -wim- n h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn s]m Ω kmw kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv PÃkv N{μ-t_mkv kmw amxyp \yqtbm v bp.si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv a p ]osn-tb- s_ n ]m - H etlma cmp G{_lmw tam kn hf- -h w Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 150 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : {io[-c ]n -bpss Ipº-\mSv {]kwkw sxm-æq- n-b- m-a-xv Ip-º-\m-Sv I -sh -j-\n ]-s -Sp- ms\-øn-b _n.-sp.]n {]-kn-u v A-Uz. {io-[-c ]n- A-hn-sS \- S-Øn-b {]-kw-kw a-tx-x-c k-aq-lw N - sn-øp- p. ssh-hn-[y-ß-sf B-Z-cn- p- -Xm-Wv `m-c-xo-b-x ]-Øn-e-[n-Iw {]-[m-\ a-x-ß-sf kzo-i-cn- p-hm `m-c-xob - v I-gn- p. ssh-cp- y-ß-sf _-lp-am-\n- p- -Xm-Wv C- y tz-io-bx s]-s -t m-kv-xp-im F- m-zn-h-k-hpw C- y-bp-ss {]-[m- \ a-{ n- p-th- n-bpw `-c-w Iq-S-Øn-\p-th- n-bpw {]m - n- p- -h-cmwv. s]-s -t m-kv-xp-im-cp-ss B-cm-[-\-I-fn ]-s -Sp-Øn- p- v; H-cn-S-Øpw thm- p tnm-zn- n- n-. s]-s -t m-kv-xp-im-cp-am-bn \- kv-t\-l_- w kq- n- p p. A-h-cp-sS {]m - -\-bp-ss A-\p-{K-lw _n.-sp.- ]n. m - pw e-`n- p- p- v. ssh-cp- y-ß-sf _-lp-am-\n- p- {io-[-c -]n- C-ß-s\-sbms -bm-wv {]-kw-k-øn ]-d- -Xv. s]-s -t m-kv-xp-im-cp-ss \- kp-lr-øm-b {io-[-c -]n- -bv- v s]-s -t m-kv-xp-im-cp-ss hn-izm-k ]-c-am-b \n-e-]m-sp-iƒ A- dn-bmw. B \n-e-]m-sv cm-py-øn-s a-tx-c-x aq-ey-߃- v F-Xn-c-s - pw A-t±-l-Øn-\v t_m-[y-ap- v. H-cp s]-s -t m-kv-xp bp-h-xn i-_-cn-a-e {]-th-i-\w \-S-Øn i-_-cn-a-e-sb A-ip- -am- n-sb- p tkm-jy ao-un-b-bn \p-w {]-N-c-Ww \-S- p- k-μ -`-Øn-em-Wv Ip-º-\m-Sv I -sh -j-\n {io-[-c -]n- ]-s -Sp-Ø-Xv. i-_-cn-a-e-bp-ss Z -i-\w X-Øz-a-knbp-tS-Xm-Wv. ss{i-kv-x-h hn-izm-khp-am-bn A-Xp tn - p t]m-in-. ln-μp k- -ev-]-ß-tfm-sp tn - p \n-ev- p- -Xm-Wv i-_-cn-a-e. ss{ikv-x-h hn-izm-k-øn k -Δ a-xk- -ev-]-tam _-lp ssz-h-ß-tfm hn-{k-lm-cm-[-\-tbm C-. Cu hnizm-kw D- -h-cp-ss Iq- -am-wv s]- s -t m-kv-x. tb-ip-{in-kv-xp am- {Xw c- -I-s\- m-wv A-h G- p ]-d-bp- -Xv. tb-ip-h- m-sx th-sdmcp a- y-ÿ-\pw A-h - n-. C-Øcw hn-izm-k-ap- k-aq-l-øn s]- H-cp bp-h-xn i-_-cn-a-e Z -i- \w \-S-Øn-sb- hm -Ø kw-l ]-cn-hm-dn-\v t]m-epw hn-iz-kn- m- \m-hn-. H-cp {]-txy-i k-aq-ltøm-sp hn-tcm-[w P-\n- n- m-\p- Kq-V-X-{ -am-bn am-{x-ta C-Ø-cw hym-p hm -Ø-I-sf s]m-xp-k-aqlw hn-e-bn-cp-øp- p- q. A-lw {_- m-kv-an, X-Øz-a-kn Xp-S-ßn-b B-i-b-߃ ss{i-kv-xh-a-. ssl-μ-h-am-wv. kr-jv-sn-bpw kr-jv-sm-hpw H- -. a-\p-jy-\p ssz-h-hpw H- - a-\p-jy-\pw ssz-h-am-im I-gn-I-bn-. Xq-Wn-epw Xp-cp-ºn-epw ssz-h-ap-s - p ss_-_nƒ ]-d-bp- n-. i-_-cn-a-e-bp-ss B-flo-b-X X-Øz-a-kn-bp-tS-Xm-Wv. A-Xv ss{ikv-x-h hn-izm-k-hp-am-bn s]m-cp-ø-s -Sp- n-. i-c-ww hn-fn- p i- _-cn-a-e-bn t]m-bn C-cp-ap-Sn-s - p-am-bn A-ø- -s\ I- p km-bq- Py-a-S-bp- `- n {In-kv-Xo-b-a-. A-Xp-sIm- m-wv ss{i-kv-x-h hnizm-k-ap- -h i-_-cn-a-e-bn t]m-im X-øm-dm-Im-Ø-Xv. am-\-h ssa-{xn-bpw a-x ssa-{xn-bp-sa- mw C- p sx- p- -cn- s - n-cn- p- p. a-\p-jy-s\ kv-t\-ln- m a-xw X-s th-w-sa- p-t m? ssz-h-hn-izm-k-an- m-ø F-{X-tbm a-\p-jy-kv-t\-ln-i-fp v. A-h - v a-\p-jy-s\ _-lp-am-\n- m a-xw H-cm-h-iy L-S-I-a-. C- y-bn-se {]-[m-\ a-x-ß-fp-ss Nn- m-[m-c-i-fp-am-bn X-s ]- cn-tim-[n- p-i. C- mw a-x-øn-\v F-ß-s\ ln-μp-nn- m-[m-c-i-fmbn s]m-cp-ø-s -Sm-\m-hpw? _p- n-k-øn-\pw {In-kv-Xym-\n-Xz-Øn-\pw X-Ωn F-s - n-epw km-ay-ap-t m? A-, {In-kv-Xym-\n-Xz-Øn F-hn-sS-bm-Wv k -Δ-a-X ho- -W-ap- -Xv? hn-{k-lm-cm-[-\-bp- -Xv? X-Øz-a- n-bp- -Xv, A-lw {_- m-kv-an-bp- -Xv. Hmw-Im-c-hpw Ip-cnipw X-Ωn F- p _- w? F- m a-x-ß-fpw H- m-sw- pw X-Øza- n-bp-ss Z -i-\w {In-kv-Xo-b-am-sW- pw ]-d-bp- _n-j- p-am-sc hn-iz-kn- -cp-xv. tb-ip-{in-kv-xp-hn-eq-ss-bp- ho-s -Sp- pw ]m-]-tam- N-\-hpw c- -bpw \n-xy-x-bp-am-wv {In-kv-Xym-\n-Xzw ]-d-bp- -Xv. hnip- ss_-_nƒ sh-fn-s -Sp-Øp- -Xv B k-xy-am-wv. a-\p-jy-s\-bpw {]-]- -sø-bpw ho-s -Sp- m `q-an-bn-te- v C- d-ßn-h- ssz-h-]p-{x-\m-wv tb-ip-{in-kv-xp. A-hn-Sp- p a-\p-jy-cq- ]w ]q- ssz-h-am-wv. A-hn-Sp-sØ P-\-\-hpw Po-hn-X-hpw \n-kv-xpey-am-wv. tb-ip-{in-kv-xp {Iq-in snm-cn- c- -Øm-em-Wv a-\pjy-s ]m-]- -Sw Xo - -Xv. {]-]- -Øn-\p ho-s -Sp- p- m-b-xv. B \n -Ω-e c- w am-{x-am-wv ]m-]-sø l-\n- p- -Xv. C-\n ]m-]- tam-n-\-øn-\p th- n a-s m-cp bm-k-ß-tfm t\ - -I-tfm B-h-iy-an-. {Iq-in-se bm-kw \n-xy _-en-bm-wv. A-hn-Sp-sØ a-c-w-øm a- \p-jy-s a-c-w `n-xn-am-dp- p. A-hn-Sp- p D-bn -sø-gp-t - -Xn-\m \-ap- v \n-xy Po-h-s\ e-`n- p. \n-xy-x A-h-Im-i-am-bn. C-Xp hn-izkn- p- -h - v ]m-]-tam-n-\w tx-sn bm-{x sn-tø- -Xn-, t\ - Im-gv-N-Iƒ I-gn-t - -Xn-. tb-ip-{in-kv-xp-hn-eq-ss \n-xy c- -bv- v A-h-Im-in-I-fm-bn am-dp- p. {In-kv-Xym-\n-Xzw {In-kv-Xp ti-{μo-ir-x-am-wv. {In-kv-Xp-hn-s\ {]- [m-\-am-bn A-dn-bp- -Xv hn-ip- ss_-_n-fn-eq-ss-bm-wv. ]p-xn-b \nb-a {K-Ÿw tb-ip-{in-kv-xp-hn-s\- - n-bp- k-ºq -Æ sh-fn- m-sv \ - k-xy-k- -am-bn kw-l-]-cn-hm ss{i-kv-x-h \yq- \-]- -ß-sf Dƒ-s m- p- p-t m? {In-kv-Xphn-s\ B-cm-[n- p- -h-sc ]-cn-c- n- m Xmev-]-cy-s -Sp- p-t m? cm-py-øn-s a-tx-x-c hnizm-k-ß-sf _-lp-am-\n- p- p-t m? a-x-_- lp-e-x-bp-ss kz-cw tiƒ- m C-jv-S-s -Sp- pt m? a-xw D-t]- n- m-t\m C-jv-S-ap- a-xw kzo-i-cn- m `-c-w-l-s-\ \ -Ip- kzm-x-{ ysø Dƒ-s m- p- p-t m? an-j-\-dn {]-h -Ø- \-߃-s -Xn-sc \-S-Øn-b A-{I-a-ß-fn ]- m-øm-]-ap-t m? {io-[-c ]n- -sb-t m-sebp- -h-tcm-sp B-fl-]-cn-tim-[-\-bv- p-th- n tnm-zn- p t]m-ip- -Xm-Wv. Ip- p. {In-kv-Xp-hn Iq-sS-bp- B-fl-c- {]m-]n- -h tam- w tx-sn A-e-tb- -Xn-. F- m a-x-ß-fpw H- m-sw- p ]-d-bp- _n-j- p-am-cp- v. A- h ]-d-bp- -Xv \p-w-bm-wv. Zp-cp-]-tZ-i-am-Wv. Kp-cp-X-c-am-b th-z-hn- ]-co-x-am-wv. tb-ip-{in-kv-xp-hn-eq-ss-bp- c- -sb {]-tlm-jn- m \n-tbm-kn- -s - -h-cm-wv k-xy-{in-kv-xym-\n-iƒ. tb-ip-hn-s kv-t\- lw ]- p-sh-bv- p- -Xm-Wv kp-hn-ti-jw. A-ø- -\pw {In-kv-Xp-hpw _p- -\p-sa- mw H- m-sw- v ]-d-bp- ta-e- y- - m k-`m P-\- ß-sf h- n- p-i-bm-wv. {In-kv-Xp-hpw Ir-jv-W-\pw H- m-sw- v ]-d- n-s - n ln-μp k-tlm-z-c-߃ ]n-w-ßp-i-bn-. ln-μp-sh-t m ap- o-sa-t m th - Xn-cn- p \n -Øm-sX A-b - m-sc kv-t\-ln- p-i-bpw k-lm-bn- p- I-bpw sn-øp- -Xm-Wv ss{i-kv-x-hn-i-x. kv-t\-ln- m-\pw I-cp-W Im-Wn- m-\pw a-x-hpw Pm-Xn-bpw H-cp X-S- -am-i-cp-xv. Zm-ln- p- -h - v Ip-Sn- m sim-sp- p-i. hn-i- p- -h - v B-lm-cw \ -Ip-I \- -X-a-d-bp-hm h-kv-{xw \ -Ip-I ap-dn-th- -h-sc ip-{iq-jn- p-i _- - m-sc hn-sp-hn- p-i. C-Xm-Wv {In-kv-Xp-hn-s am-\n-s^-tãm. Pm-Xn k - n-^n- - p ]-cn-tim-[n- n- - Cu Zu-Xyw sn-tø- -Xv. {In-kv-Xo-b hn-izm-k-sø D- q-e-\w sn-øm B-lzm-\w sn-øp- -h-sc-t m-epw kv-t\-ln- m t{]-cn- n- p- -Xm-Wv tb-ip-hn-s kv-t\-lw. {In-kv-Xp-hn-s I-Æp-I-fpw I-c-ß-fp-am-bn ]m-h-s - -h-cp-ss C-Sbn Po-hn- a-z -sx-tc- -sb-t m-epw A-h-tl-fn- p- -h-cp- v. A- Ø-c- m - v {]-tnm-z-\w \ -Ip- -Xv kw-l-]-cn-hm i- n-i-fmsw- bm-ym - yw {io-[-c -]n- -sb-t m-se-bp- -h-sc- n-epw a-\- n-em-t - -Xp- v. ]m-h-s - -h-cp-ss C-S-bn Po-h- Im-cp-Wyw sn-bv-x {K-lmw sã-bn- -kn-s\-bpw ]n-t m-a-\-i-sf-bpw Np- p-sim- n- v c- p ]-Xn- m- v ]n- n-sp- p. {In-kv-Xym-\n-I-sf sim- p ap-sn- I-μ-am I-em-]-Øn-\v H-cp ]-Xn- m- v. ]o-u-\-ß-fp-ss ]- c-º-c. C-h -s m-s A-`-bw \ - In-b-Xv B-cm-sW- v {io-[-c -]n- sb-t m-ep- -h - -dn-bmw. k-xy-k- -am-bn kw-l-]-cnhm ss{i-kv-x-h \yq-\-]- -ß-sf Dƒ-s m- p- p-t m? {In-kv-Xp-hns\ B-cm-[n- p- -h-sc ]-cn-c- n- m Xm-ev-]-cy-s -Sp- p-t m? cm- Py-Øn-s a-tx-x-c hn-izm-k-ß-sf _-lp-am-\n- p- p-t m? a-x-_-lpe-x-bp-ss kz-cw tiƒ- m C-jv- S-s -Sp- p-t m? a-xw D-t]- n- m-t\m C-jv-S-ap- a-xw kzo-i-cn- m `-c-w-l-s-\ \ -Ip- kzm-x-{ y-sø Dƒ-s m- p- p-t m? an-j-\-dn {]-h -Ø-\-߃-s -Xn-sc \-S-Øn-b A-{I-a-ß-fn ]- m- Øm-]-ap-t m? {io-[-c ]n- -sb-t m-se-bp- -h-tcm-sp B-fl-]-cntim-[-\-bv- p-th- n tnm-zn- p t]m-ip- -Xm-Wv. ss{i-kv-x-h an-j-\-dn-am Cu cm-py-øn-te- v h- n- m-bn-cp-s - n \-Ωp-sS cm-pyw C- pw Zp-cm-Nm-c-ß-fp-sS \m-sm-bn Xp-S-cp-I-b- m-bn-cp- p-thm? A-h-c-s \-sω sh-fn- -Øn-te- v \-bn- -Xv. A-Xt k-xyw? cm-py-øn-s \-thm- m-\-øn ap-jy-]- p-h-ln- -Xv a- X \yq-\-]- -am-b ss{i-kv-x-h-cm-wv. A-h hm-fpw h-sn-bpw D-]- tbm-kn- n-. a-x-hpw Pm-Xn-bpw t\m- n-b- A-h \- sn-bv-x-xv. C-X-c a-x-kv-x-sc kv-t\-ln- m-t\ ss{i-kv-x-h an-j-\-dn-am ]-d- n- p- q. an-j-\-dn {]-h -Ø-I hn-tzz-j-øn-s {]-Nm-c-I-c-, kvt\-l-øn-s -bpw k-l-\-øn-s -bpw A-s m-kv-x-e- m-cm-wv. ss{i-kv-x-h B-cm-[-\m-e-b-߃ B-bp-[- p-c-i-f-. {]m - -\- I-fn i-{xp-kw-lm-c {In-b-I-fn-. i-{xp- -sf kv-t\-ln- -W-sa- m- Wv ss{i-kv-x-h k-tμ-iw. i-{xp-hn-t\m-sp -an- -Ww F- p Iq-Sn ]Tn- n- m-dp- v. C-Ø-cw hn-izm-kw Im-Øq-kq- n- p- k-aq-l-sø Xp-S- p am- -W-sa- v Nn- n- p- -Xv lo-\-a-t? {io-[-c -]n- -bp-ss ss{i-kv- X-h k-aq-l-tøm-sp- \n -hym-p kv-t\-lw _n.-sp.-]n-bn-epw {]-Xn- ^-en- -s. kw-l-]-cn-hm-dn-s\ hn-iz-kn- m-hp- H-cp-Im-ew D- m- I-Ww. A-h-cp-sS {]-h -Øn-sIm- m-wv A-Xp sx-fn-bn-t - -Xv. Ip- º-\m-Sp \n- pw {]m - n- n- p hn- [m-cm-fw an-j-\-dn-am C- y-bpss \q-dp-i-w- n-\p {Km-a-ß-fn-ep- v. Iq-sS Iq-sS B-{I-an- -s -Sp- A-h A-i-c-W-cm-Wv. kw-l-]- cn-hm-dm-wv A-h-sc I- -t - n Ip-cp- p- -Xpw A-Sn-t m-sn- p- -Xpw. {io-[-c -]n- Ip-º-\m-Sv \-S-Øn-b {]-kw-kw kw-l-]-cn-hm-dn-s F- m {]-h -Ø-I-cpw A-dn-bm-\n-S-bm- I-s. kw-c- -Ww \ -In-bn-s - n-epw B-{I-an- p-i-bpw sim- p-i-bpw snøn-s -s - n-epw an-j-\-dn-am A-dnbm C-S-bm-I-s. X- p- -Xpw sim- p- -Xp-sam-s Zp-cm-Nm-c-am-Wv. A- Xp D-t]- n-t - -Xm-Wv. A-Ø-cw H-cp \-thm- m-\w Iq-Sn-tb Xo-cq.

3 3 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn XØz-a-knbpw {InkvXo-b-Xbpw P\phcn 20 an- {In-kv-Xym-\n-Iƒ- pw kw-kv- Ir-X `m-j h-i-an- m-ø-xn-\m-epw ln-μp-a-x {K-Ÿ-߃ hm-bn- n- n- m- Ø-Xn-\m-epw Cu hm- p-i-fp-ss i- cn-bm-b A - -hpw B-i-b-hpw A-h - v A-dn-bn-. XXv Xzw Akn {InkvXym-\n-Iƒ mbn Hcp ]T\w tum. tpm k kn. ^nen- v, tum. k\ojv sndn-bm ln-μp-a-x-øn D-]-tbm-Kn- -s - p h-cp- A-k-tXm am k- Xv-K-a-b (A- -Im-c-Øn \n- pw sh-fn- -Øn-te- v F-s \- bn- m-epw), k-xy-ta-h P-b-tX (k-xyw P-bn- -s ), ar-txym am A-ar-Xw K-a-b (a-c-w-øn \n- pw Po-h-\n-te- v F-s \-bn- m-epw) F- n-xym-zn \n-c-h-[n {]- tbm-k-߃ {In-kv-Xym-\n-I-sfbpw B-I -jn- n- p- v. Zu -`m-ky- I-c-sa- p ]-d-b-s, an- {In-kv- Xym-\n-Iƒ- pw kw-kv-ir-x `mj h-i-an- m-ø-xn-\m-epw ln-μpa-x {K-Ÿ-߃ hm-bn- n- n- m-ø- Xn-\m-epw Cu hm- p-i-fp-ss i- cn-bm-b A - -hpw B-i-b-hpw A-h - v A-dn-bn-. X- q-ew {Inkv-Xym-\n-Iƒ Cu hm- p-iƒ tiƒ- p-tºm-gpw D- -cn- p-tºmgpw A-h-bp-sS i-cn-bm-b B-ib-Øn-e- Im-cy-߃ a-\-kn-em- p- -Xv. {In-kv-Xo-b ]-Z-{]-tbm- K-߃- v k-am-\-am-b {]-tbm-k߃ tiƒ- p-tºmƒ X-s {Inkv-Xo-b A - w B ]-Z-{]-tbm- K-߃- v \-ev-ip-hm C-Xp-aq-ew ]-e {In-kv-Xym-\n-I-fpw X-øm-dm- Ip- p. F- m ln-μp- ƒ ]-dbp- hm- p-i-fpw, {In-kv-Xym-\n- Iƒ {]-kv-xp-x B-i-b-߃ ]- d-bp- -Xpw X-Ωn A - X-e- Øn A-P-K-Pm- -cw D- v F- -Xv ]-e - pw Xn-cn- -dn-bp-hm km-[n- p- n- F- -Xm-Wp h-kv- Xp-X. ssl-μ-h X-Xz-im-kv-{Xw {]- [m-\-am-bpw 6 Nn- m-[-c-wn-ifn h-f-sc hn-]p-e-am-bn-cn- p- H- m-wv. Cu X-Xz-im-kv-{X Nn- m-[m-c-iƒ j-uv Z -i-\-߃ F- -dn-b-s -Sp- p. aq-hm-bn-c- Øn ]-cw h -j-ß-fn-se hn-]peo-i-c-w-øn-eq-ss {I-ao-I-cn- s - X-Xz-im-kv-{X-ß-fp-sS k-amlm-c-am-wv j-uv Z -i-\-߃ F- -dn-b-s -Sp- -Xv. X-Xz-im-kv-{Xß-fp-sS hn-i-k-\-øn-s ^-eam-bn \m-ep th-z-ß-fpw [m-cm-fw D-]-\n-j-Øp- -fpw, a-lm-`m-c-xw, `-K-h-Xv Ko-X, cm-am-b-ww Xp-S-ßnb C-Xn-lm-k-{K-Ÿ-ß-fpw B- hn -`-hn- p. C h Iq-Sm-sX a- v A-t\-Iw {K-Ÿ-ß-fpw ssl-μ-h X-Xz-im-kv-{X-Øn-s hn-`m-h-\-ß- fm-bn {]-kn- o-i-cn- -s - n- p- v. ln-μp- ƒ hn-ip- {K-Ÿ-ß-fmbn Im-Wp ]-cw ]pkv-x-i-߃ D-s - p ]-d-b-s - Sp- p. N-tμm-Ly F- -dn-b-s -Sp- D-]-\n-j-Øn-se H-cp {]-kv-xm-h- \-bm-wp X-Xv Xzw A-kn. {In-kv- Xp-hn-\pw G-I-tZ-iw h - j-߃ ap-ºv F-gp-X-s - -Xm-Wp Cu D-]-\n-j-Øv. Cu hm- n-s i-cn-bm-b A - w a-\-kn-em- p- -Xn-\p, N-tμm-Ly D-]-\n-j-Øv F-gp-X-s -Sp- -Xn-\pw h-f-sc Ime-߃ ap-ºv F-gp-X-s - E-tKz- Zw hm-bn-t - -Xp- v. E-tKz-Z- Øn A-lw {_- m-kv-an F- s m-cp {]-kv-xm-h-\ \mw Im-Wp- p. Rm ]-c-{_- -am-b sszh-am-ip- p F- -Xm-Wp B hm- n-s A - w. B-I-bm Rm X-s -bm-wp Cu {]-]- - Øn-s {k-jv-sm-hv. th-zm- X- Xz-im-kv-{X-{]-Im-cw {k-jv-sm-hpw kr-jv-sn-bpw H- p X-s -bm-wv. A-Xp-sIm- v G-sXm-cp kr-jv-sn- pw Xm ssz-h-am-wp F- p A-h-Im-i-s -Sp-hm-\p- kzm-x- { yw ssl-μ-h X-Xz-im-kv-{Xw \-ev-ip- p. C- m-e-øv kp-]-cn- Nn-X-am-b Bƒ ssz-h-߃ F- ]-cm-a -i-߃ Cu X-Xz-imkv-{X-Øn-s kw-`m-h-\-bm-wv. X- Xv Xzw A-kn F- hm- ns A - w \o-bpw A-Xp X-s F- m-wv. k-μ -`-{]-Im-c-hpw ln-μpa-x X-Xz-im-kv-{X-{]-Im-c-hpw \mw hn-j-bw ]Tn- m {]-]- -Ønse F- m kr-jv-sn-bpw ssz-h-øns `m-k-am-wv A-s - n sszhw X-s -bm-wv X-Xv Xzw A-kn F- -Xv A - -am- p- -Xv. sszh-sø hn-hn-[ `m-k-ß-fm-bn hn- `m-kn- m km-[n- m-ø-xn- \m, ssz-h-øn-s kr-jv-sn-bpw ssz-hw X-s -bm-wv F- -Xm-Wp Cu X-Xz-im-kv-{Xw hn-`m-h-\w sn-øp- B-i-bw. th-zm- w ]n- p-s-cp-, ln-μpa-x X-Xz-im-kv-{X-Øn A-Sn-bpd- H-cp `- -\p Xm-\pw ssz-ham-wp "A-lw {_- m-kv-an' F- p ]-d-bp-hm km-[n- p- p. Xm am-{x-a- Hm-tcm kr-jv-snbpw A-h-\p ssz-hw X-s -bm- Wv. ssl-μ-h X-Xz-im-kv-{X-{]-Imcw a-\p-jy-s G- -hpw h-en-b ]m-]w A-s - n sx- v F- p ]-d-bp- -Xv Xm ssz-h-øn \n- pw hn-`n- -am-wp F- p- Nn- -bm-wv. A-k-tXm am-k-xv-k-ab (A-k-Xy-Øn \n- pw F- s k-xy-øn-te- v \-bn- -Wsa) F- -Xn-s i-cn-bm-b A - w C-{]-Im-c-am-Wv; ""Rm ]- c-{_- -Øn-s `m-k-am-wv. A-Xn- \m X-s Rm ]-c-{_- -am- Ip- p. F- m F-s A-dn-hn- m-bv-a-bm, ssz-h-øn \n- pw X-cw Xm-W H-cp hy- n-bmsw- p Rm F-s - p-dn- p Nn- n- p- p. A-Xv A-k-Xy-amb H-cp hn-izm-k-am-wv. Cu hnizm-kw F-s A-dn-hn- m-bv-abn X-f- n-cn- p- p. Cu A-hnizm-k-Øn \n- pw, Rm-\pw ssz-h-am-wv F- p- k-xy-øns Xn-cn- -dn-hn-te- v F-s \- bn- -W-sa.'' ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-{]-Imcw H-cp hy- n Xm ssz-h-amsw- p F-t mƒ Xn-cn- -dn-bp- pthm A- m-wp A-h-\p tam- w ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-{]-Im-cw H-cp hy- n Xm ssz-h-amsw- p F-t mƒ Xn-cn- -dn-bp- p-thm A- m-wp A-h-\p tam- w e-`n- p- -Xv. A - m Xm-\pw ssz-h-am-wp F- p- a-\p-jy-s Xn-cn- -dn-hn-s\-bm-wv ln-μp-a-x X-Xz-imkv-{X-Øn tam- w A-s - n c- F- p ]-d-bp- -Xv. {In-kv-Xo-b hn-izm-k-øn-se kp-hn-ti-j-øn-\p k-am-\-am-b ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-am-Wp X-Xv Xzw A-kn F- -Xm-Wp Nn-e {In-kv-Xym-\n-I-fp-sS Nn-. a-\p-jy ssz-h-am-wp F- Xn-cn- -dn-hn-te- v a-\p-jy-sc \-bn- p- k-tμ-i-am-wv X-Xv Xzw A-kn. F- m ss_-_n-fn-s kp-hn-ti-j-hpw X-Xv Xzw A-kn-bpw X-Ωn bm-sxm-cp _- -hpw C-s - -Xv {]-txy- Iw {i- n- p-hm B-h-iy-ap- v. e-`n- p- -Xv. A - m Xm-\pw ssz-h-am-wp F- p- a-\p-jys Xn-cn- -dn-hn-s\-bm-wv ln-μpa-x X-Xz-im-kv-{X-Øn tam- w A-s - n c- F- p ]-d-bp- -Xv. {In-kv-Xo-b hn-izm-k-ønse kp-hn-ti-j-øn-\p k-am-\-amb ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-am-Wp X-Xv Xzw A-kn F- -Xm-Wp Nne {In-kv-Xym-\n-I-fp-sS Nn-. a- \p-jy ssz-h-am-wp F- Xn-cn- -dn-hn-te- v a-\p-jy-sc \-bn- p- k-tμ-i-am-wv X-Xv Xzw A- kn. F- m ss_-_n-fn-s kphn-ti-j-hpw X-Xv Xzw A-kn-bpw X-Ωn bm-sxm-cp _- -hpw C- s - -Xv {]-txy-iw {i- n- phm B-h-iy-ap- v. ss_-_nƒ c- v hn-j-b-ßfn Du- \-ev-ip- p. kr-jv- Sn H-cp Im-c-W-h-im-epw {k-jv-smhn-\p Xp-ey-a-. c- m-a-xm-bn, kr-jv-sn-iƒ F- m- m-e-øpw ssz-h-sø t]m-se B-Ip-hm B-{K-ln- p-i-bpw A-Xn-\p {ian- p-i-bpw sn-øp- p. eq-kn-^ F- Zq-X-\m-Wv ssz-h-sø t]mse B-Ip-hm A-s - n sszh-øn-\p ap-i-fn X-s knw-lmk-\w ÿm-]n- pw F- p A-h- Im-i-s - -Xm-bn h-n-\-øn Im- Wp- p. A-Xv \mw C-{]-Im-cw hmbn- p- p; ""Rm kz - -Øn I-b-dpw; F-s knw-lm-k-\w ssz-h-øn-s \- -{X-߃- p ao-sx sh- pw; D-Ø-c-Zn- n-s A-Xr-Øn-bn k-am-k-a ] -Δ-X- Øn-t Rm C-cp- -cp-fpw; Rm ta-tlm- -X-߃- p aosx I-b-dpw; Rm A-Xyp- -Xt\m-Sp k-a-\m-ipw'' F- -t m \o lr-z-b-øn ]-d- -Xp (sbi.14:13, 14). B e- y-øn F-Øphm eq-ko-^-dn-\p A- p km- [n- n-. X-\n- v \-ev-i-s - D- - X ÿm-\-øp \n- pw Xm ]pd- - -s - p. F- n-epw ssz-htøm-sv k-a-\m-i-ww F- p- X-s A-Xym-{K-l-Øn-\p i-a-\w h- n-. Im-e-N-{Iw ]p-tcm-k-an- p- -X-\p-k-cn- p, e- y-{]m-]v- Xn- v ]p-xn-b X-{ -ß-fp-am-bn eqko-^ X-s bm-{x Xp-S-cp- p. ssz-h-tøm-sv Xp-ey-\m-bn Xo-cphm-\p- e- y-øn X-s A- Sp-Ø {i-aw \mw Im-Wp- -Xv G- Z txm- -Øn-em-Wv. ssz-h-øns kr-jv-sn-bm-b a-\p-jy-s\ X- s h-cp-xn-bn-em- n A-h - v ssz-h-am-bn Xo-cp-hm-\p- eq-ko- ^-dn-s B-{K-l-hpw e- y-hpw l-δ-tbm-sv eq-ko-^ ]-d-bp- hm- p-i-fn kp-hy- -am-wv. A- Xv \mw C-{]-Im-cw hm-bn- p- p; ""]m-ºp kv-{xo-tbm-sp-a-cn- -bn- \n- -bw \n-߃; A-Xp Xn- p- \m-fn \n-ß-fp-ss I-Æp Xpd- -bpw \n-߃ \- -Xn- -I-sf A-dn-bp- -h-cm-bn ssz-h-sø-

4 4 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn XØz-a-knbpw {InkvXo-b-Xbpw P\phcn 20 t m-se B-I-bpw sn-øpw F- p ssz-hw A-dn-bp- p F- p ]-d- p.'' (D-ev-].3:4, 5). eq-ko-^-dn-\p G-Z txm- - Øn-epw X-s e- yw t\-sp-hm km-[n- n-. F- n-epw ssz-h-sø t]m-se B-Ip-hm km-[n- pw F- p- H-cp {]-Xo- a-\p-jya-\-kn B-g-am-bn ]-Xn- n- phm A-h-\p km-[n- p. X- q-ew an-{k-bow cm-pm- - m-cm-b ^-dthm- m-cpw tdm-a `-c-wm-[n-imcn-i-fn ]-e-cpw X-ß-sf-Ø-s ssz-h-ß-fm-bn I-cp-Xn-bn-cp- p. A-Xp t]m-se X-s \mw B- bn-cn- p- `m-c-x-øn-epw kz-b- {]-Jym-]n-X-cpw a- p- -h-cm ssz-h-sa- p I-cp-X-s -Sp- -h-cpam-b Bƒ ssz-h-ß-sf Im-Wp- p. X-s -bp-a-, Xm tb-ip- {In-kv-Xp-hm-Wv F- -h-im-i-s - p sim- v, ssz-h-tøm-sv k-a-xzw A-h-Im-i-s - a-\p-jy-sc-bpw Cu `m-c-x-øn X-s \mw I- p. Xm ssz-h-am-sw- Nn- bpw ssz-h-øn-\p k-a-\m-sw- Nn- -bpw cm-py-øn-s -tbm Ime-L- -Øn-s -tbm hy-xym-k-an- m-sx a-\p-jy k-aq-l-øn \mw sx-fn- p Im-Wp-tºmƒ A-h-bp-sS B-hn -`m-hw eq-ko-^dn B-bn-cp- p F- -Xv {In-kv- Xym-\n-I-fm-b \mw A-dn- n-cn- p-hm B-h-iy-ap- v. Xm ssz-h-tøm-sv k-a-\msw- pw ssz-h-am-sw- p-ap- Nn- a-\p-jy-cn Im-em-Im-e-ßfm-bn D- v. F- n-epw A-Xn-s\mcp Zn-hy ]-cn-th-jw \mw Im-Wp- -Xv ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-Ønem-Wv. {k-jv-sm-hpw kr-jv-sn-bpw X-Ωn H-cp hy-xym-k-hpw C-s - X-Xz-im-kv-{Xw A-lw {_- mkv-an F- snm- n kp-hy- - am-bn sx-fn-bp- p. Cu {]-Ir-Xnbn Im-Wp- Xq-Wn-epw Xp-cp- ºn-epw k-kym-zn-i-fn-epw, Po-h- P- p- -fn-epw a-\p-jy-cn-epw Xp- S-ßn k-i-e-øn-\pw Cu X-Xzim-kv-{Xw ssz-ho-i-x Z -in- p- p. kr-jv-sn-iƒ F- mw X-s {k-jv-sm-hn-s `m-kw F- -Xm-Wp Cu X-Xz-im-kv-{Xw. Cu X-Xz-imkv-{X D-]-tZ-i-sØ th-zm- w F- p ]-d-bp- p. ln-μp-a-x X-Xz-imkv-{X-Øn-s ]-cn-jv- -cn- cq-]- am-wp th-zm- X-Xz-im-kv-{X-sa- p ]-d-bmw. {In-kv-Xo-b k-aq-l-øn-epw, kp-hn-ti-j hn-ln-x k-`-i-fn t]m-epw ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{XtØm-Sv A-`n-\n-th-i-ap- hy- n- Iƒ [m-cm-f-ap- v. C- y-bn-sebpw P -Ω-\n-bn-se-bpw {In-kv- Xym-\n-I-fm-Wv Cu X-Xz-im-kv-{XtØm-Sv Iq-Sp-X Xm-ev-]-cyw Im- Wn- p- -h. Im-c-Ww A-h - v C-cp-Iq- - pw B-cy- m-tcm-sv hwio-b-am-bn H-cp _- -ap- v F- -Xm-Wv. A-h C- pw ln-μp-a- X X-Xz-im-kv-{X-߃ A-h - v C- pw B-th-iw \-ev-ip-, ssh- Im-cn-I _- -ap- hn-j-b-am-bncn- p- p. bn-{km-tb-en-t\m-sp- _- -Øn-epw \-ap- v Cu a-t\m- `m-h-hpw {]-Xn-`m-k-hpw hy- -ambn Im-Wp-hm km-[n- pw. an- {k-bo-an-s A-Sn-a-Xz-Øn \n- pw b-tlm-h-bm-b ssz-hw A- p-x-ß-fm-epw A-S-bm-f-ß-fmepw hn-sp-hn- p, sn- -S I-S-Øn, th -]m-sn-s A-\p-`-h-Øn ]p- Xn-b N- -ß-fpw hn-[n-i-fpw \-ev- In F- n-epw A-h-cp-sS a-\-kn D- m-bn-cp- an-{k-bow B-cm-[- \m aq -Øn-bm-b Im-f- p- n A- h-sc hn- p t]m-bn-cp- n-. ]p-xnb km-l-n-cy-øn Im-f- p- n- v b-tlm-h F- p t]-cp \-ev- In B-cm-[n- p- Nn-{Xw \mw Im-Wp- p. ]p-d- m-sv ]p-kv-x-iw ap-x a-em-jn {]-h-n-\w h-sc bn-{km-tb P-\-Øn hn-pm-xob X-Xz-im-kv-{X kzm-[o-\w \mw hy- -am-bn Im-Wp- p. ssz-hw h-f-sc Ir-Xy-am-bn X-s A-cp-f- {In-kv -Xo-b k-aq-l-øn-epw, kp-hn-ti-j hnln-x k-`-i-fn t]m-epw ln-μp-a-x X-Xzim-kv -{X-tØm-Sv A-`n-\n-th-i-ap- hy- n- Iƒ [m-cm-f-ap- v. C- y-bn-se-bpw P -Ω- \n-bn-se-bpw {In-kv -Xym-\n-I-fm-Wv Cu X-Xzim-kv-{X-tØmSv Iq-Sp-X Xm-ev-]-cyw Im- Wn- p- -h. Im-c-Ww A-h - v C-cp-Iq- - pw B-cy- m-tcm-sv hw-io-b-am-bn H-cp _- -ap- v F- -Xm-Wv. A-h C- pw lnμp-a-x X-Xz-im-kv-{X-߃ A-h - v C- pw B-th-iw \-ev-ip-, ssh-im-cn-i _- -ap- hn-j-b-am-bn-cn- p- p. bn-{kmtb-en-t\m-sp- _- -Øn-epw \-ap- v Cu a-t\m-`m-h-hpw {]-Xn-`m-k-hpw hy- -am-bn Im-Wp-hm km-[n- pw. HmwIm-chpw tbip-{in-kvxphpw m-sp-iƒ \-ev-in-bn- pw hn-pm-xob X-Xz-im-kv-{X-ß-tfm-Sm-bn-cp- p A-h-cp-sS {]-Xn-]-Øn. A-Xpt]m-se X-s k-`m-im-e-b-f-hnepw hn-pm-xo-b X-Xz-im-kv-{X߃ k-`-bn I-S- p Iq-Sn {]- bm-k-߃ kr-jv-sn- -Xv \mw Im- Wp- p. m-\-hm-zn-iƒ simtem-ky k-`-bn D- m- n-b {]- bm-k-߃ Nn- -d-bm-bn-cp- n-. C-cp-]-sØm- mw \q- m- n `mc-x-øn-se {In-kv-Xym-\n-I-fp-sS C-S-bn ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{Xw {]-Pm-]-Xn- -{In-kv-Xp F- \n-ebn I-S- p Iq-Sn k-`m- -co- w Xm-dp-am-dm- n. Cu Zp-cp-]-tZ-iw G- -hp-a-[n-iw _m-[n- -Xv kp-hnti-j hn-ln-x k-`-i-sf-bm-bn-cp- p F- -Xv hn-j-b-øn-s Kuc-hw hn-fn-t m-xp- p. ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-߃ A-\p-k-cn- p Po-hn- -h-cm-wp {In-kv-Xo-b k-aql-øn-epw Cu X-Xz-im-kv-{XsØ ]p-xn-b hym-jym-\w \-ev-in sim- p-h- -Xv F- -Xv {i-t -bam-b Im-cy-am-Wv. {]-Pm-]-Xn- -{Inkv-Xp F- -Xv sim-sn-b Zp-cp-]-tZiw B-sW- pw ln-μp-a-x X-Xzim-kv-{X-hpw {In-kv-Xo-b ssz-him-kv-{x-hpw X-Ωn bm-sxm-cp _- -hpw C-s - pw c- v ]-Xn- m- p-iƒ- v ap-ºv R-߃ Imcy-Im-c-W k-ln-xw ssz-h-h-n-\ sh-fn- -Øn {]-Jym-]n- -Xv aqew {]-Pm-]-Xn- -{In-kv-Xp Zp-cp-]-tZiw kp-hn-ti-j hn-ln-x k-`-isf hn-s m-gn- p t]m-ip-hm C- S-bm-bn. F- n-epw c- v ]-Xn- m- p-iƒ- v ti-jw, Cu A-Sp-Ø Im-e-Øv ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{XsØ D- n sim- p \-S- p- H-cp kp-hn-ti-j-hn-ln-x kp-hnti-j-i ln-μp-a-x-øn-se Hmw Im-cw A-Y-hm \m-z-{_- w tbip-{in-kv-xp-hm-wv F-s m-cp \- ho-\ D]-tZ-i-hp-am-bn cw-k-{]-thiw sn-bv-xp-sh- p am-{x-a- ]- c-ky-am-bn {]-Jym-]n- p-i-bpw sn-bv-xp. C-Xp sh-fn-hm- p- k- Xyw F- -Xv a-\p-jy-\p P- -\m e-`n- p- X-Xz-im-kv-{X Z -i-\- ߃ X-e-ap-d-Iƒ F-{X am-dn-a-dn- m-epw hn- p t]m-in- F- - Xm-Wv. Po-h-\p- ssz-h-sø A- Sp-Ø-dn- n- pw, A-h-s {]-h - Øn-bpw ho-s -Sp- pw A-\p-`-hn- n- pw ho- pw ]q -Δ-Im-e am-\pjn-i X-Xz-im-kv-{X-ß-sf ]n -Kan- p-hm a-\p-jy lr-z-bw sh- º sim- p- p. B-sI h-cp- am- w F- -Xv am-\p-jn-i X- Xz-im-kv-{X-sØ {In-kv-Xo-b h-ev- -cn- p- -Xn `m-c-x-øn-se {In-kv-Xym-\n-I-fp-sS C-S-bn {]- Nm-c-Øn-en-cn- p- H-cp t«m-iam-wv X-Xv Xzw A-kn. F- m {In-kv-Xo-b hn-izm-k-hp-am-bn, D- ]-tz-i-hp-am-bn H-cp hn-[-øn-epw _- n- n- p-hm km-[n- m-ø, _- n- n- p-hm ]m-sn- m-ø H- cp ln-μp-a-x X-Xz-im-kv-{X-am-Wp X-Xv Xzw A-kn. X-Xv Xzw A-kn F- {]-tbm- Kw F- p-sim- v {]-Nm-cw t\- Sp- p? A-Xn-\p- D-Ø-cw F- - Xv {In-kv-Xo-b hn-izm-kn-iƒ A- Y-hm ho-s -Sp- -s - ssz-h-p- \w h-f-sc th-kw hn-pm-xo-b X- Xz-im-kv-{X-ß-fn B-Ir-jv-S-cm- Ip- p F- -Xm-Wv. bn-{km-tb P-\w an-{k-bo-an \n- p ]p-d-s - -Xp ap-x-ep- N-cn-{X-hpw, {In- kv-xo-b k-`-bp-ss I-gn- c- mbn-cw h -j-ß-fn-se N-cn-{X-hpw C- m-cyw hn-fn-t m-xp- p. \-ho- I-c-W-߃ D- m-ip- p F- nepw A-Xn-s B-bp-kv h-f-sc Npcp- -am-wv. tbm-tk-^n-s\ A-dn-bm-Ø H- cp X-e-ap-d D- m-bn F- p ]-dbp- -Xv t]m-se, \-ho-i-c-w-sø Xp-S - p, A-Xn-s {]-k- n-bpw k-a - -W-hpw A-Xn-\p \-ho-i-c- W I -Øm- ƒ \-ev-in-b hn-ebpw Xn-cn- -dn-bm-ø X-e-ap-d h- cp-tºmƒ, hn-l-s-\-hm-zn-iƒ A- Y-hm k-ωn-{i P-\w X-ß-fp-sS hn-pm-xo-b X-Xz-im-kv-{X-߃ {In-kv-Xo-b ]-Z-ssi-en-bn ]p- Xp-X-e-ap-d-I-sf A-`y-kn- n- p h- gn sx- n- pw. A-ß-s\-bp- hcmwv X-Xv Xzw A-kn, \m-z-{_- w {In-kv-Xp, {]-Pm-]-Xn- -{In-kv- Xp X-Xz-im-kv-{X-߃ h-iy-am-b ]-Z-{]-tbm-K-ß-fn Iq-Sn {In-kv- Xo-b hn-izm-kn-i-fp-ss C-S-bn-te- v h-en- n-g-bv- p- -Xv. C-Xm-Wp C- p ti-c-f-øn-se {In-kv-Xo-b k-aq-l-øn I- p h-cp- -Xv. hn-pm-xo-b X-Xz-im-kv-{X-߃ {In-kv-Xo-b `m-h-øn I-S- p h- cp-tºmƒ A-Xn-s\ sn-dp-øp \nev- p- -Xn-\p ]-I-cw, B X-Xzim-kv-{X-Øn-s h-iy-x-bn hnizm-kn-iƒ a-b-ßn-t m-ip- -Xv Zp-cp-]-tZ-i-I - v H-cp kp-h -Æ A-h-k-c-am-bn am-dp- p. {In-kv-Xo-b hn-izm-kw A-Xv \n-kv-xp-ey-am-wv. A-Xp-am-bn Xpe-\w sn-øm-hp- H-cp X-Xz-im- {In-kv-Xo-b hn-izm-kw A-Xv \n-kv-xp-eyam-wv. A-Xp-am-bn Xp-e-\w sn-øm-hp- H-cp X-Xz-im-kv-{X-hpw `q-an-bn C- F- p- t_m-[y-tøm-ss, kp-hn-tij tlm-j-ww t]m-epw ss_-_nƒ am- {Xw A-Sn-ÿm-\-am- n ap-t -dp-hm hn-izm-kn-i-sf R-߃ B-lzm-\w sn-øp- p. kp-hn-ti-j tlm-j-w-øn- \p, {In-kv-Xo-b D-]-tZ-i hym-jym-\-øn- \p am-\p-jn-i X-Xz-im-kv -{X-ß-sf D- cn-t - B-h-iy-ta-bn-. ss_-_nƒ am-{x-am-wv {In-kv-Xo-b hn-izm-k-øn- \pw kp-hn-ti-j-øn-\pw B-[m-cw kv-{x-hpw `q-an-bn C- F- p- t_m-[y-tøm-ss, kp-hn-tij tlm-j-ww t]m-epw ss_- _nƒ am-{xw A-Sn-ÿm-\-am- n ap-t -dp-hm hn-izm-kn-i-sf R- ߃ B-lzm-\w sn-øp- p. kphn-ti-j tlm-j-w-øn-\p, {Inkv-Xo-b D-]-tZ-i hym-jym-\-øn- \p am-\p-jn-i X-Xz-im-kv-{X-ßsf D- -cn-t - B-h-iy-ta-bn-. ss_-_nƒ am-{x-am-wv {In-kv- Xo-b hn-izm-k-øn-\pw kp-hn-tij-øn-\pw B-[m-cw F- p- \- ho-i-c-w ap-{zm-hm-iy-sø D- cn- p sim- v R-߃ Cu hnj-b-øn hn-cm-a-an-sp- p.

5 5 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn kl-\-øns km n-iƒ P\phcn 20 ""F-s ` -Øm-hpw c- v B -a- -fpw I-gn- 20 h -jam-bn tb-ip-hn-t\m-ssm- w kz - -Øn-ep- v. C-Xp-h-sc Cu `q-anbn F-s -bpw a-i-sf-bpw {]- Xym-i-tbm-sS-bpw k-am-[m-\- tøm-ss-bpw \n-e-\n -Øn-b-Xv tem-i-sa-ßp-ap- ssz-h-p-\-øns {]m - -\-bm-wv. C-t m-gpw F-\n- v B-tcm-Spw ]-cm-xn-tbm ]-cn-`-h-tam C-. Hm-tcm h -jhpw I-gn-bp-t m-dpw ssz-h-øns Ir-] Iq-Sp-X-em-bn Rm A- \p-`-hn- -dn-bp- p.'' 69 mw h-b- n- epw m-uo-kv sã-bn -kn-s hm- p-i-fn \n-d- p-\n - p- -Xv {In-kv-Xp-hn-s `m-h-am-wv. ` - Øm-hn-s\-bpw c- v ]n-t m-a-\- I-sf-bpw Np-s -cn- -h-tcm-sv ""Rm- -an- p'' F- p ]-d- m- Uo-kn-s a-\x-i-cp-øn-\v C-cp-]- Xmw h -j-øn-epw Nm- -ey-an-! Hm-kv-t{S-en-bm-bn-se H-cp kz- Im-cy-ÿm-]-\-Øn m-uo-kv sã-bn -kv s\-gv-km-bn ]m - v sssw tpm-en sn-øp- p. B-tcm- Ky-ap- Im-e-Øpw I -Ω-\n-c-Xbm-I-W-sa- \n- -b-zm -Vyw k-]v-x-xn-tbm-sv A-Sp- p- m- Un-kn Z -in- mw. hn-hn-[ B- flo-b {]-h -Ø-\-ß-fn-epw m- Uo-kv k-po-h-am-wv. Ip- n-i-fp-ss C-S-bn-se {]-h - Ø-\-ß-fn-em-Wv Iq-Sp-X k-abw sn-e-h-gn- p- -Xv. F- m B- gv-n-bn-epw c- p X-h-W H-cp kv- Iq-fn hn-zym - n-iƒ- m-bn ss_-_nƒ m-kv Xp-S - -bm-bn \-S-Øn h-cp- p. Cu {]m-b-ønkl-\ao PohnXw ` Øm-hn-s bpw ]nt m-a-\-i-fp-ssbpw IØn- -cn ih-i-co-c-øn\v Acn-In \n v muokv sãbn kv Dds ]msn ""Because He lives I can face tomorrow...'' P\p-hcn 23 \v Ccp-]Xv h j-߃ ]n n-sp-tºmƒ sãbn kv IpSpw-_-Øn\v th n \nc- cw {]m n- p-sim- n-cn- p- -h-cpss a\- n tnmzy-߃ Db-cp- p. muokv Ct mƒ Fhn-sS-bmWv? Ah F p snøp p? A v Ip n-bm-bn-cp Ftÿ-dns `mhn? {Klmw sãbn kns I Ω-`q-an-bmb Hdo-k-sb- p-dn- v... muokv sãbn kns h Ø-am-\-Ime PohnXsØ hmb-\- m mbn hc p Im p-i-bmwv am[ya {]h Ø-I-\mb jn_p ap w-im- n. ]p-xp-h -j-øn-se H-cp k- t m-j-hm -Ø A-dn-bn- p sim- m-wv m-uo-kv Xp-S-ßn-b-Xv. Rm \m-ep sn-dp a- -fp-ss ap- Ø-»n B-bn-cn- p- p P-\ph-cn 10 \v G-I-a-Iƒ F-tÿ-dns H-cp a-iƒ Iq-Sn ]n-d- p. spbv (6), H-_-Zzm (4), X-_o-Ym (2) F- n-h - v H-cp k-tlm-z-cn- Iq-Sn Iq- n-s\-øn. Hm-kv-t{S-en-bmbn-se Izq -kv-em -Un sãbn -kv Ip-Spw-_-Øn-se G-gpt] k- p-jv-s-cm-wv. \-jv-s-ßfp-ss I-W-s -Sp-Øv Po-hn-X-sØ \n-cm-i-s -Sp-Øp-hm A-h C- jv-s-s -Sp- n-. ssz-hw A-dn-bmsX H- pw kw-`-hn- p- n- F- Xn-cn- -dn-hm-wv k-l-\-øn-s ]-cym-b-am-b m-uo-kv sã-bn kn-s I-cp-Øv! ]n-t m-a-\-i-sf I-c-h-e-b-Øn-em- n a-c-w-an- m-ø tem-i-tø- v bm-{x-bm-b {K-lmw sã-bn -kv `m-c-x a-\- p-i-fn C- pw I- Øn Pz-en- p- p. kp-j-k-ar- -amb cm-py-øn \n- pw H-do-k-bnse Ip-{Km-a-Øn-se-Øn Ip-jvTtcm-Kn-I-fp-sS hr-w-߃ H- n-b sã-bn -kv Ip-Spw-_-tØm-Sv sim-spw {Iq-c-X Im- n-b-h-tcm-sv m-uo-kv -an- -t mƒ tem-iw A-h - v ap-ºn X-e-Ip-\n- p-ibm-bn-cp- p. m-uo-kv A- pw C- pw D- -Øn ]m-sp- p ""tb-ip Po-hn- p- -Xp sim- v F-\n- v \m-sf-sb A-`n-ap-Jo-I-cn- mw..'' epw X-\n- v Ip- n-i-tfm-sv kw-h- Zn- p-hm A-h-k-cw e-`n- p- - Xn k-t m-j-ap-s - v m-uokv ]-d- p. ho- n-se-øn-bm-epw \m-ep sim- p-a- -tfm-ssm- -ap- k-l-hm-kw B-Àm-Zw ]-I-cp- p. sa-un- tum-iv-s -am-cm-b F-tÿ-dpw ` -Øm-hv cq-s_ kv-tim- pw B-flo-b {]-h -Ø-\- ß-fn Iq-Sp-X {i- sn-ep- muokv sã-bn kn-s\m- w te-ji F-tÿ-dpw ai H-_-Zzmbpw

6 6 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn kl-\-øns km n-iƒ P\phcn 20 AtΩ, am v... Hm-kv-t{S-en-bm-bn-se H-cp kz-im-cy-ÿm-]-\-øn m-uo-kv sã-bn -kv t\-gv-km-bn ]m - v sssw tpm-en sn-øp- p. B- tcm-ky-ap- Im-e-Øpw I -Ω-\n-c-X-bm-I-W-sa- \n- -b- [m -Vy k-]v -X-Xn-tbm-Sv A-Sp- p- m-un-kn Z -in- mw. hn-hn-[ B-flo-b {]-h -Ø-\-ß-fn-epw m-uo-kv k-po-h-am- Wv. Ip- n-i-fp-ss C-S-bn-se {]-h -Ø-\-ß-fn-em-Wv Iq-Sp- X k-a-bw sn-e-h-gn- p- -Xv. F- m B-gv-N-bn-epw c- p X-h-W H-cp kv-iq-fn hn-zym - n-iƒ- m-bn ss_-_nƒ m-kv Xp-S - -bm-bn \-S-Øn h-cp- p. Cu {]m-b-øn-epw F- \n- v Ip- n-i-tfm-sv kw-h-zn- p-hm A-h-k-cw e-`n- p- - Xn k-t m-j-ap-s - v m-uo-kv ]-d- p. m-uo-kv sã-bn -kv a-i-tfm-spw sn-dpa-i-tfmsp-sam w Øp- -h-cm-sw- v m-uo-kv A- `n-am-\-tøm-ss ]-d- p. a- fpss ]-cn-n-c-w Xn-c- m-b-xn- \m F-tÿ C-t mƒ tpm-en sn-øp- n-. hn-hn-[ B-flo-b Iq- m-bv-a-iƒ- v F-tÿ-dpw cq-s_- \pw t\-xr-xzw \ -In h-cp- p sa-bv 8 \m-bn-cp- p C-h-cpsS hn-hm-lw. X-ß-fp-sS ]-c-º-cm- KX th-jw [-cn- m-sx `m-c-xtøm-sp- kv-t\-lw aq-ew kmcn-bp-sp-øm-wv F-tÿ hn-hml th-zn-bn F-Øn-b-Xv. C-cp-h-cpw Hm-kv-t{S-en-bm-bn-se P-bnw-kv Ip v bq-wn-th-gv-kn- n-bn \n- m-wv ssh-zy-im-kv-{x _n-cp-zw t\-sn-b-xv. Iw-Km-cp-hn-s \m- n-em-sw- n-epw m-un sã-bn -kn-s lr-z-bw `m-c-x-øn-em-wv. {K-lmw sã-bn -kv Xp-S-ßn-sh- H-do-kbn-se {]-h -Ø-\-߃ k-po-ham-bn ap-t m- p \-bn- p- -Xn m-uo-kv D- p-i-bm-wv. a-bq -_- n-se {]-kn-tlmw, {K-lmw sãbn -kv sa-tωm-dn-b tlm-kv-]n-, ^n-en- v B -Uv Xn-tam-Øn sa-tωm-dn-b t_m-bv-kv tlm- à F- n-h-bp-ss {]-h -Ø-\- ߃ hn-im-e-am-bn sim- n-cn- p- p. C-Xp Iq-Sm-sX k-`m ÿm]- \-Øn-epw {i- n- p- p- v. k-a - -W-hpw Xym-K-k- - -X-bp-ap- H-cp Sow C-hn-sS-bp-s - v m- Uokv hy- -am- n. F- m Imcy-߃- pw hn-zq-c-øn-cp- v am - -\n -t±-iw \ -Ip- -Xv m-uokv X-s -bm-wv. H-cp ]-ªn-kn- nbpw C- m-sx hn-izm-k-øm am- {Xw \-S-Øp- {]-h -Ø-\-ß-fm- Wv C-sX- v m-uo-kv Hm -Ωn- n- p. C- y P-\-X-sb- - n-bp- {K-lm-an-s B-fl `m-c-hpw kz- ]v\-hp-am-wv c- p ]-Xn- m- m-bn k-^-e-am-ip- -sx- v A-h Iq- n-t -Øp P-\p-h-cn-bn m-un-kpw F-tÿ-dpw sim- p-a-iƒ sp-bv- \pw H-do- -bn t]m-bn-cp p. A- Xn-\p-ti-jw 2015 \hw-_-dn a- Ftÿ-dpw cq-_\pw Ip -ni-tfm-ssm w Z sxco-k A-hm -Uv kzo-i-cn- p-hm-\m-bn B-Wv m-uo-kv sã-bn -kv H-Sp-hn C- y-bn-se- Øn-b-Xv P-\p-h-cn 23 Zm-cp-W kw- `-h-øn-\p-ti-jw A- v h -jw Iq-Sn m-uo-kpw F-tÿ-dpw H- do- -bn D- m-bn-cp- p. a-i-fpss D-]-cn-]-T-\-Øn-\m-bn 2004 Pq- sse-bn-em-wv Hm-kv-t{S-en-bm-bnte- v a-s-ßn-b-xv `m-c- Xw ]-c-tam- -X _-lp-a-xn-i-fnsem- m-b "]-fl-{io' \ -In m- Uo-kn-s\ B-Z-cn- p. F-t mƒ th-w-sa- n-epw C- y k-μ -in- m-\p- aƒ- n- nƒ F -{Sn hnk K-h -sa A-\p-h-Zn- ncp p Kƒ-^v a-e-bm-fn {Inkv-Xy ssd-t -gv-kv t^m-d-hpw k- o -Ø-\w hm -Øm ]-{Xn-Ibpw kw-bp- -am-bn m-uo-kv sã-bn -kn-s\ B-Z-cn- p. bp.- F.C km- yw h-ln- G- -hpw h-en-b ss{i-kv-x-h k-tω-f-\-ßfn-sem- m-bn-cp- p jm -P-bn \-S- -Xv. Xp-S - v bp.-f-kv.-f, Im-\-U Xp-S-ßn-b cm-py-ß-fn-epw m-uo-kv {In-kv-Xp-hn-s km- nbm-bn. C- pw ]-e cm-py-ß-fn-te- v -Wn- m-dp-s - n-epw {]m - n- p \n-tbm-kw D-s - n am- {X-ta k-ω-xw A-dn-bn- q. A-Sp- Ø-bn-sS ti-c-f-øn-se H-cp kp- {]-[m-\ k-tω-f-\-øn-te- v m- Un-kn-s\ -Wn- -t mƒ hn-\- b-]q -hw A-h \ -In-b a-dp-]- Sn ""h-º k-tω-f-\-ß-fn ]- sa-un- tum-iv-s -am-cmb F-tÿ-dpw ` -Øm-hv cqs_ kv-tim- pw B-flo-b {]-h -Ø-\-ß-fn Iq-Sp- X {i- sn-ep-øp- -hcm-sw- v m-uo-kv A-`n-am- \-tøm-ss ]-d- p. a- fpss ]-cn-n-c-w Xn-c- m-b- Xn-\m F-tÿ C-t mƒ tpm-en sn-øp- n-. hn-hn-[ B-flo-b Iq- m-bv-a-iƒ- v F-tÿ-dpw cq-s_-\pw t\- Xr-Xzw \ -In h-cp- p sa-bv 8 \m-bn-cp- p C-hcpsS hn-hm-lw. X-ß-fp-sS ]-c-º-cm-kx th-jw [-cn- msx `m-c-x-tøm-sp- kv -t\- lw aq-ew km-cn-bp-sp-øm- Wv F-tÿ hn-hml th-znbn F-Øn-b-Xv. Nm-c-Øn \n- pw D-bn -sø-gp-t - hn-izm-kw 2015 \-hw-_ 22, km-aq-ly \o-xn- p- a-z sx-co-k C - \m-j-w A-hm -Uv kzo-i-cn- p-hm-\m-wv m- Uo-kv sã-bn -kv apw-_-bn-se-øn-b-xv. k-tωf-\ th-zn- -cn-in Im-Øp \n- aq- v bp-hm- ƒ m-un-kn-s\ B-t«-jn- p. a- -fm-b F- tÿ-dn-s -bpw ^n-en- n-s -bpw k-l-]m-tn-iƒ B-bn-cp- p A-h. hn-im-c \n -`-c-am-bn A-h ]-d- p Xp-S-ßn ""{]n-b-s - Iq- p-im-c ^nen- v C- pw R-ß-fp-sS lr-z-b-øn Po-hn- p- p. H-cp sx- pw sn-øm-ø A-h-sc F- n-\m- Wv Np-s -cn- -sx- v C-t m-gpw a-\- n-em-ip- n-. ]-t Cu kw-`-hw A-bm-fp-sS Po-hn-X-sØ am- n a-dn- p. am-{x-a- B n-bp-ss {]-Xn-I-c-Ww R-ß-sf B-g-am-bn kzm-[o-\n- p. H-Sp-hn R- ߃ H-cp Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øp. ^n-en- n-s tbip-hn-s\ A-bmƒ- pw th-ww. C- v apw-_-bnse N - n k-po-h-am-bn ]-s -Sp- p-i-bpw {]- h -Øn- p-i-bpw sn-øp- p.'' ^n-en- n-s -bpw F-tÿ-dn-s -bpw k-l-]m- Tn-I-fp-sS km- yw m-un-kn-s\ Cu-d-\-Wn-bn- p. bm-{x ]n-cn-bp-tºmƒ A-h H-cp Im-cyw {]-txy-iw Hm -Ωn- n- p ""R-ß-sf I-s - v F- tÿ-dn-t\m-sp ]-d-b-ww. R-߃ {In-kv-Xym-\n- I-fm-sb- v ]-d- m A-hƒ s]-s - v hn-izkn- n-.'' H -]-Xpw F- pw h-b- p- ^n-en- n-s\-bpw Xn-tam-Øn-sb-bpw \-jv-s-s -s - n-epw A-h aq-ew B-bn-c- -W- n-\v B-flo-b a- sf X-\n- v e-`n- -Xn m-uo-kv ssz-h-øn-\v a-l-xzw I-tc- p- p. I-Øn- m-º-em- n-bm-epw Nm-c-Øn \n- pw D-bn -sø-gp-t - p- -Xm-Wv {In-kv-Xp hnizmkw F- -Xn-\v C-Xn-\- p-dw sx-fn-hp-iƒ thtwm!! s -Sp- p-hm C-t mƒ Xm-ev-]- cy-an-. sn-dn-b tbm-k-ß-fm-wv F-\n- v {]n-bw.'' ]n-t m-a-\-i-sf I-c-h-e-b- Øn-em- n a-c-w-an- m-ø tem-itø- v bm-{x-bm-b {K-lmw sãbn -kv `m-c-x a-\- p-i-fn C- pw I-Øn Pz-en- p- p. kp-jk-ar- -am-b cm-py-øn \n- pw H-do-k-bn-se Ip-{Km-a-Øn-se-Øn Ip-jvT-tcm-Kn-I-fp-sS hr-w-߃ H- n-b sã-bn -kv Ip-Spw-_- tøm-sv sim-spw {Iq-c-X Im- n-bh-tcm-sv m-uo-kv -an- -t mƒ tem-iw A-h - v ap-ºn X-e- Ip-\n- p-i-bm-bn-cp- p. m-uo-kv A- pw C- pw D- -Øn ]m-sp- p ""tb-ip Po-hn- p- -Xp sim- v F-\n- v \m-sf-sb A-`n-ap-Jo- I-cn- mw..''

7 7 ka-im-eni ]{XnI Ih -tãm-dn A c sh-fn w P\phcn 20 ip`-hm Ø-I-fpsS Imc-W-h Xøm-dm- nbxv: k-pn a-øm-bn Im-tX- v I -j-i Ip-Spw-_-Øn P-\n- p h-f -Ø-s - -Xn-\m-emhmw sn-øp- -sx- mw F-gp-Xp- -sx- mw \q-dv ta-\n hn-f-b- W-sa- {]-Xym-i A-t±-l-Øn-\p- v. H-t -sd \- F-gp- Øp-Im-sc-bpw F-Un- -am-sc-bpw s{si-kv -X-h tem-i-øn- \p k-ωm-\n- \-s m-cp Kp-cp-hpw Iq-Sn-bm-b kn.hn.am-xyphn-s F-Un-t m-dn-b-ep-i-fpw Nn- m-hn-j-b-ß-fpw B-izmk-hpw B-flo-b {]-tnm-z-\-ß-fpw B-bn- p v. kn.hn.km F- hn-fn-t]- cn-\p a-e-bm-f s]-s -t m-kv- Xn a-s m-cp ap-j-hp-c-bp-ss B- h-iy-i-x-bn-. a-e-bm-f s]-s t m-kv-xp ]-{X-{]-h -Ø-I-cn-se X-e-sb-Sp- p- ku-ay-ap-j-am-wv Xr-iq I-Æm-d No-c-I-Øv h - n am-xyp F- Kp-Uv-\yq-kv No-^v F-Un- kn.hn.am-xyp. A-c-\q- m- p-im-e-am-bn s]- s -t m-kv-xp B-i-b-ß-sf '\- hm -Ø-bm-bn' \-ap- p ]-Icp- 'ap-jy ]-{Xm-[n-] '. s]-s -t m-kv-xn-s B-Zy X-e-ap-d ap-x C- m-ew h-scbpw hn-izm-kn k-aq-l-øn-\p B- flo-b {]-tnm-z-\-am-b B-i-bw \-e-in Nn- n- n- p- hy- n-xz- Øn-\p D-S-a-bm-b kn.hn ti-c-f s]-s -t m-kv-xp ]-{X-{]-h -Ø- \-Øn-\p Du-Spw ]m-hpw \-ev-inb am-[y-a {]-h -Ø-I-\m-Wv. A-c-\q- m- v Im-e-sØ k-a- {K kw-`m-h-\-i-sf am-\n- v sf- ]nkn-bn-se F-gp-Øp-Im-cp-sS-bpw am-[y-a {]-h -Ø-I-cp-sS-bpw sf- Iy-th-Zn-bm-b sf.]n.-kn t m-_- ao-un-b \-ev-ip- am-[y-a ]pc-kv-im-c \n-d-hn-em-w-t±-lw. F-gp-Øv H-cp ip-{iq-j-bm-sw- C-jv-S-߃/C-jv-S-߃ pw ssz-h-øn-s A-cp-f- m-sp- I-fm-Wv \mw F-gp-tX- -sx- pw s]-s -t m-kv-xn-se F-gp-Øp- Im-sc snm- n ]Tn- n- Kp-cp-hpw Iq-Sn-bm-Wv kn.hn.am-xyp. ]m-ã - am-cm-b A- Ip- v C-e- q, kmw-ip- n N-t m \n-e-ºq, hn.- ]n.^n-en- v, k-pn.a-øm-bn Im-tX- v F- n-h A-h-cn Nn-e-cm-Wv. X-s Po-hn-Xw, F-gp-Øpw Nn- -bpw bm-{x-i-fpw sim- v F- pw k-{in-b-am-wv. X-e- -\w Im-Wn-t - n-s-øp t]m-epw a- μ-kv-an-x-\m-bn \n-d- p \n - p- kn.hn. bp-ss Po-hn-X-hpw F- gp-øpw F- pw em-fn-xy-sim- v \n-d- -Xm-Wv. B-i-b-ß-sf, ]q-\n-em-hp-zn- p- hm- p-iƒ sim- v hm-b- \- m-sc B-flo-b-X-bn-te- pw Nn- -I-fn-te- pw Nn- -I-fn-te- pw \-bn- m ssz-hw Ir-] \- ev-in-b F-gp-Øp-Im-cn A-{K-K- Wy-\m-Wv. Im-Sv ]-Ip-Xn \-S- m ]ns ]p-d-tø- p- Xp-S- -amsb- p ]-d-bp-tºm-se-bm-wv kn.- hn.-bp-ss F-gp-Øpw Po-hn-X-hpw. F- m ]-Ip-Xn-I-fn-epw Xp-S- -ßfp-sS D-j-kv \-ap- v Z -in- mw.? G- -hpw C- - - ]p-kv-x-iw. ]m-ã si.c G-{_-lm-an-s B-fl-I-Y-bm-b tb-ip-{in-kv-xphn-s G-fn b Zm-k, a- p- -h-cp-ss bm-{xm-hn-h-c-w-߃? Po-hn-X-sØ kzm-[o-\n- n- p- B-flo-b t\-xm- ƒ. ]m-ã si.c G-{_-lmw, ]m-ã kn.si.zm-\n-tb, ]m-ã ]n.fw.^n-en- v, ]m-ã Sn.Pn D-Ω, ]m-ã hn. Sn tpm-k-^v. ]m-ã -a-cm-b kn.si Zm-\n-tb-en-s -bpw hn.sn.tpm-k-^n-s -bpw \ -Ω-߃ G-sd Nn-cn- n- p-i-bpw Nn- n- n- p-i-bpw sn-bv-xn- p- v. ]m-ã Sn.Pn D-Ω k-zm Ku-c-h- m-c-\m-bn-cp- p-sh- nepw A-t±-l-Øn-s {]-kw-k-ß-fpw ss_-_nƒ m-kp-i-fpw G- sd kzm-[o-\n- n- p- v.? C- -s - {]-kw-k-i. ]m-ã -am-cm-b si.c G-{_-lm-apw hn.f txm-a-kpw? C- -s - B-flo-b Km-\-߃ ]-g-b {]-Xym-i Km-\-߃ F- mw C- -am-wv. "h-bv- p-i \n - `m-cw A-h ]m-z-øn ' F- ]-g-b Km-\-Øn-se Cu h-cn- Iƒ F-s ]-e-t m-gpw G-sd B-izm-kn- n- n- p- v. Po-hn-Xbm-{X-bn H-t -sd {]-iv-\-ß-fpw Zp-jn-I-I-fpw th-z-\-i-fpw D- m-bn- p- -t mƒ ssz-h-øn F- mw A - n- v au-\-am-bn-cn- m I-gn-bp- p.? hn-t\m-zw. bm-{x-iƒ. I-gn- 50 h -j-ß-fm-bn bm-{x-iƒ sn-øp- p. C- t mƒ bm-{x-iƒ t]-sn-bm-hp- p.? C- -s - B-lm-cw. e-fn-x-am-b B-lm-cw? G- -hpw C- - - ]p-kv-x-iw. ]m-ã si.c G-{_-lm-an-s B-fl-I-Y-bm-b tb-ip-{in-kv-xp- H-t -sd {]-iv-\-ß-fpw Ip- -s - Sp-Ø-ep-I-bpw th-z-\-i-fpw X-s Po-hn-X-Øn-ep- m-b-t m-sgm-s A-h X-c-Ww sn-øm ssz-hw I-cp-Øp \-ev-in. B-c-hm-c-߃- n-s-bn-epw H- -bv- n-cn- m-\-t±-l- Øn-\p I-gn-th-sd-bm-Wv. I -j-i Ip-Spw-_-Øn P-\n- p h-f -Ø-s - -Xn-\m-em-hmw sn-øp- -sx- mw F-gp-Xp- -sx- mw \q-dv ta-\n hn-f-b-w-sa- {]-Xym-i A-t±-l-Øn-\p- v. H-t sd \- F-gp-Øp-Im-sc-bpw F- Un- -am-sc-bpw s{si-kv-x-h tem- I-Øn-\p k-ωm-\n- \-s m-cp Kpcp-hpw Iq-Sn-bm-b kn.hn.am-xyp-hns F-Un-t m-dn-b-ep-i-fpw Nn- mhn-j-b-ß-fpw B-izm-k-hpw B- flo-b {]-tnm-z-\-ß-fpw B-bn- p v. sn-dp-{]m-b-øn X-s hmb-\m tem-i-øv k-{in-b-\m-bn-cp- A-t±-lw H-t -sd ]p-kv-x-iß-fp-ss-bpw B-\p-Im-en-I-ß-fpsS-bpw hm-b-\-bp-ss k-l-bm-{xn- I-\m-bn. B - mw sf.]n.kn-bnse {In-kv-Xo-b sse-{_-dn X-s hm-b-\-tem-i-sø k-º- -am- n. A-Xp sn-dp-{]m-b-øn X- s F-gp-Øn-te- p \-bn- p. {]- kn- s{si-kv-x-h km-ln-xy-imc km-ap-th ta-\ ]-{Xm-[n-]- \m-bn-cp- Po-h a- -bn I-Ybpw I-hn-X-bpw F-gp-Xn-Øp-Sßn.sI.Pn txm-a-kn-s hn-iz-zo- ]w am-kn-i-bn-epw sf-]n.kn {]- kn- o-i-c-w-am-b ko-tbm Iml-f-Øn-epw a- p k-`m-{]-kn- o- kn.-hn.-amxyp ]mã n.-f-kv. G{_-lm-an-t\m-sSm w I-c-W-ß-fn-epw ÿn-cw F-gp-Øp- Im-c-\m-bn. ]m-ã si.c.f-{_-lmw F- gp-øp-ta-j-e-bn G-sd t{]m- m-ln- n- p.bp-h-p-\-ß-sf t{]m- m-ln- n- m ko-tbm Im-l-f-Øn {]-txy-iw ]w- n ]m-ã si.c G-{_-lmw A-\ph-Zn- n-cp- p. ]n - m-e-øp bph-p-\ Im-l-f-Øn-s Xp-S- -Ø- Øn-\p A-Xp t{]-c-i-am-bn. F- gp-øp tem-i-øv {i- n- -s - txm-ss F-gp-Øn H-cp kn.hn X-s -b H-cn-S-hpw ssi-en-bpw cq- ]-s -Sp-Øn. B-i-b-߃ e-fn-x hn-s G-fn-b Zm-k, a- p- -h-cp-ss bm-{xm-hn-h-c-w-߃? {]-h -Ø-\ ta-j-e-iƒ. k-`m-{]-h -Ø-\w. ]n. ssh.]n.f bp-ss cq-]o-i-c-w-øn-\p tijw ti-c-f-øn H-t -sd-bn-s-ß-fn bq-wn- p-iƒ cq-]o-i-cn- m bm-{x sn-bv-xn- p- v.? Po-hn-X-sØ ]n-sn- p-e- kw-`-hw. ]- -bp-ss a- ƒ Kp-Uv \yq-km-wv; R-ß-f- m-sb-s m-cn- a-iƒ D-j-kv ]-d- Zn-h-kw Rm G-sd I-c- p. C-t m-gpw A-tXm - p-tºmƒ D- p \o-dpw.? G- -hpw k-t m-j-ap-f-hm- n-b-xv. F-\n- p sim- p a-i P-\n- Zn-\w. F-s a-æv (i-co-cw) \- - X-s -s -\n- -dn-bmw.]-s sim- p a- -sf Im-Wm ssz-hw Ir-] sn-bv-xp. hm- p-i-fn-eq-ss tim -Øn-W- n hm-b-\- m - p k-ωm-\n- p. F-h-cn tlmw {Iq-tk-Un-s {]-h -Ø-I-\m-bn tim- -b-øv F- Øn-b-tXm-sS A- -c-߃ A-t±l-Øn-s Po-hn-Xmw-in-bm-bn. hm- p-i-fpw Nn- -I-fpw C- -s -Sp- -h-cp-ss Iq- p-im-cm-bn. X-s Hm- ^o-kn ssh-ip-t -c-ß-fn n.- Fw am-xyp, ]-tc-x-\m-b hn.-fw am-xyp F- n-h ÿn-cw k-μ - i-i-cm-bn. A-Xp Kp-Uv-\yq-kn-s Xp-S- -Øn-\p h-gn-sbm-cp- n. F-gp-Øn-t\m-sSm- w k-`-i-fpss sf-iy{]-h -Ø-\-Øn-\pw Poh-Im-cp-Wy{]-h -Ø-\ ta-j-e-ifn-epw k-po-h-am-bn. F-gp-Øn-t\m-sSm- w bm-{x-ifpw C- -s - n-cp- kn.hn.am-xyw hn-tz-i cm-py-ß-fn-epw t\m -Øn- y-bn-epw H-t -sd bm-{x-iƒ \- S-Øn-bn- p- v. Hm-tcm bm-{x-i-fnepw A-t\-Iw A-\p-`-h-߃ t\- cn-ts- n h- n- p- v. A-h-sb- mw F-gp-Øn-\pw ]p-kv-x-i \n -Ωm- W-Øn-\pw Dƒ-t{]-c-I-am-bn. A-c-\q- m- v Im-e-sØ F-gp- Øn-t\m-sSm- -hpw ti-c-fm s]- s -t m-kv-xn-s\m- -hpw \-S- kn.hn.am-xyp-hn-\p hn-hn-[ kw-l- S-\-I-fp-sS-bpw sf.]n.kn ti-cfm kv-t - n-s -bpw s{si-kv-x-h A- m-u-an-bp-ss-bpw ]p-c-kv-imc-߃ e-`n- n- p- v. H-t -sd k- `m kw-l-s-\ I-fn t\-xr-\n-cbn-ep- m-bn-cp- p. `m-c-x ss_- _nƒ skm-ssk- n-bp-ss ÿm-]- I-cn-sem-cm-fm-bn-cp- p. sf.]n.kn-bp-ss P-\-d, kwÿm-\ Iu -kn-ep-i-fn Aw- K-am-bn-cn-cp- n- p- v. C-t mƒ sf.]n.kn-bn-se F-gp-Øp-Im-cpsS-bpw am-[y-a {]-h -Ø-I-cp-sSbpw B-tKm-f kw-l-s-\-bm-b sf.]n.kn.t m-_ ao-un-b A- tkm-kn-tb-j-s sn-b -am Iq- Sn-bm-Wv.

8 8 ka-im-eni ]{XnI hm -ØIƒ P\phcn 20 ]n.kn.f.f.si tim -{^ -kn-s c-pn-kv-t{s-j Xo-b-Xn \o- n ^v-tfm-dn-u: 2019 Pq-sse 4 ap-x 7 h-sc a-bm-an F-b -t]m v I h -j sk -dn sh- v \-S- p- 37- a-xv ]n.kn.-f.-f.-si tim -{^ -kn-s c-pn-kv-t{s-j- \v \n-c- v C-f-thm-Sp-Iq-Sn e-`n- p- -Xn-s A-h-km-\ Xo-b-Xn P- \p-h-cn 31te- v \o- n. ku-i-cy- {]-Z-am-b \n-e-bn Hm -sse-\neq-ss c-pn-kv-t{s-j sn-øm-hp- - Xm-Wv. Xm-a-k-hpw B-lm-c-hpw A-S-ßn-b ^pƒ ]m-t -Pv F-Sp- p- -h - v tim -{^ -kv sk -dn-t\m-sv G- -hpw A-S-p-Øp- dq-ap-iƒ e-`n- p-hm km- y- X Iq-Sp-X-em-sW- v `m-c-hm-ln- Iƒ A-dn-bn- p. G- -hpw sa- -amb \n-e-hm-c-øn `- -Ww \ - Ip-hm-\p- {I-ao-I-c-W-ß-fm-Wv \m-j-w I-Ω- n-bpw {]m-tz-in- I I-Ω- n-bpw A-S-ßn-b kw-lm- S-I sn-bv-xp h-cp- -Xv. 'ssz-h-øn-s A-Xy- -i- ASq shãv sk I h j ASq : sf.-]n.-kn.-a-sq shãv sk I h j s^{_phcn hsc sf.-]n.-kn.-]p-xpae _ty k`-bpss kl-i-c- W-tØmsS Ggw-Ipfw Henhv BUn-t m-dn-b-øn \S- pw. n \-Ωp-sS a Iq-Sm-c-ß-fn ' (2sIm-cn 4:7)'("The Excellence of God's Power in Us" 2 Corinthians 4:7.) F- -Xm-Wv tim -{^ -kv Nn- m-hn-j-bw. Cw- o-jn-epw a- e-bm-f-øn-epw Cu hn-j-b-ß-sf p-dn- v {]-K- -cm-b {]-kw-k-i h-n-\ ip-{iq-j \-S-Øp-sa- v `mc-hm-ln-iƒ A-dn-bn- p. ]m-ã si.kn.tpm ^v-tfm-dn-u (\mj-w I -ho-\ ), hn-pp txma-kv Um-f-kv (\m-j-w sk-{i- -dn), _n-pp tpm - v Im-\-U, (\m-j-w {S-j-d ), C-hm. {^m- v-fn G-{_-lmw H -em-t m (\m-j-w bq-øv tim -Un-t\- ), kn-ã A-\p Nm-t m (te- Uo-kv tim -Un-t\- ) F- n-hc-s-ßp- `-c-w k-an-xn-bm-wv 2019 se a-bm-an tim -^-d -kn- \p t\-xr-xzw \-ev-ip- -Xv. Iq-Sp- X hn-h-c-߃- pw c-pn-kv-t{sj-\pw ]mã am-cmb txmakv tpmk- ^v, F_n G{_-lmw, si.-sp.- txm-a-kv, kmp tpmbn, {]n kv txma-kv, jn_p s\spth-en, tum.-tpmbn tpmk-^v F n-h {]kw-kn- pw. BHUTAN TOURS (2NIGHTS) Paro-Thimphu. FROM KOCHI / INDIA (AIRPORT) Contact : sh_vssk- n \yq C Uym ss nƒ N v P\-d I h j ]m-bn- m-sv: \yq C -Uym ss_- _nƒ N - v P-\-d I -h j s^-{_p-h-cn 14 ap-x 17 h-sc ]m-bn- m-sv \yq C -Uym ss_-_nƒ sk-an-\m-cn t_m-bvkv tlm-ã {Ku- n h- p \- S- pw. k-`m {]-kn-u v d-h. txm-a-kv ^n-en- v I -h -j D-Xv-Lm-S-\w sn-øpw. tum. A- e-iv-km- ^n-en- v, tum. spbv-k txm-a-kv, ]m-ã hn.-kn.- tbm-l- m, tum. hn.- n. G-{_- dm- n: sf.-]n.-kn. dm- n sh-ãv sk 95- m-a-xv I -h -j s^-{_p-h-cn 6 ap-x 10 h-sc dm- n C- n-b- m-d sf.-]n.-kn. s]- \n-tb {Ku- n -sh- v \-S- pw. sk {]-kn-u v ]m-ã si.si. sn-dn-bm {]m - n- v B-cw-`n- p- tbm-k-ß-fn ]m- à txm-a-kv ^n-en- v (sh- - ]mã t]mƒ ae-b-snbpss ]pxnb Ncn-{X -]p-kvxiw... Ggv k`-i-fpss \msv Xp n lm-cm, FtU- m, At m-iy, X tkm-kv, I -tzm-iy, \njy... {]kn DØ-tc- y anj-w-dn-bmb ]mã t]mƒ ae-b-sn-bpss P\-{]nb ]pkvx- I-amb A p-x-hn-sp-x-en\p tijw 22- ]cw ]pkvx-i-߃ cnn p {]kn- o-i-cn- p. AXn Ncn-{X-]p-kvX-I-ß-fmb lnμpxz kwkvim-chpw Bcy- -{Zm-hnU hnhm-z-hpw, C y kwkvim-c-øns ASn-th-cp-Iƒ, ]ncanup apx tkm tkmym hsc, {InkvXym- \nxzw txtcm-snb \m n-eqss F o ]pkvx-i-߃ v tijw CXm A[n-Iw t]cpw ImWmØ BZn-a-Ime ss{ikvxh Ncn- {X-hp-ambn hmb\- m-cpss apºn Ggp k`-i-fpss \msp-iƒ : Xp n (lm-cm FtU m, At m-iy, X tkm-kv, I -tzm- Iy, \njym) Ah-X-cn- n- p- p. I sh j Ãmfp-I-fn e`n pw lmw, ]m-ã Fw.-Ip- - n, ]m- à F-_n G-{_-lmw, ]m-ã ]n.-kn. sn-dn-bm, ]m-ã n.- ssh.-tpm -k, ]m-ã n.- Fw.-]m- - C-hm. _n-\p h-st»-cn- -c, kn-ã Nn- -Ω cm- P F- n-h hn-hn-[ tbm-k-ßfn {]-kw-kn- pw. a- - - n s{]-bv-kv thm-bvkpw \yq C -Uym ss_-_nƒ N - v Km-b-I kw-l-hpw Km-\ ip-{iq-j \n -Δ-ln- pw. Wn), ]m-ã si. kn. txm-a-kv (Xn-cp-h-\- -]p-cw), ]m-ã txma-kv am-ω (tim- -bw), ]m-ã _n. tam-\- (Im-bw-Ip-fw), ]m- à am-xyp si. h -Ko-kv (Xriq ), kn-ã Kn-cn-Pm kmw (]p- \-eq ) F- n-h h-n-\-ip-{iq-j \n -Δ-ln- pw. 7 \v tkm-z-cn-kam-pw hm -jn-iw, ]n.-ssh.-]n.-f., ss_-_nƒ m-kv, ]-Δ ao- nw-kv ]m-tã-gv-kv tim -^-d kv, h-\n-xm k-tω-f-\w, k-t kv-iqƒ bp-h-p-\ k-tω-f-\w, kv- \m-\ ip-{iq-j, F-gp-Øp-Im-cp-sS kw-k-aw F- n-h-bpw I -h -jt\m-sp A-\p-_- n- v {I-ao-I-cn- n- p- v. 17 \v \-S- p- I -Ør-ta-itbm-Sp Iq-Sn-b kw-bp- B-cm- [-\-tbm-ss I -h -j k-am- ]n- pw. sf.-]n.-kn. dm- n sh-ãv sk 95 m-a-xv I -h -j k -tu-kv-iqƒ kw-bp- hm - jn-i k-tω-f-\-hpw \-S- pw. 10\v I -Xr-ta-i-tbm-Spw kw-bp- B- cm-[-\-tbm-spw Iq-Sn I -h j k-am-]n- pw. dm- n sf.-]n.-kn. sh-ãv sk ]n.-ssh.-]n.-f. Iz-b Km- \-ip-{iq-j-bv- v t\-xr-xzw \ Ipw e-[niw t]pp-i-fp Cu ]pkvx-i-øns apj-hne 300 cq]. kup-\y-\nc- n P\p-h-cn, s^{_p-hcn amk-ß-fn 200 cq]bv v \ Ip- p. t]mtãpv Nm v kup-\yw. Pastor Paul Malayadi, Carmel Centre, Malayadi, Vinoba Nikethan P.O., (Via) Aryanad, Trivandrum, Kerala Phone : , sh_vssk v kμ in- pi acp- kup-\y-ambn sh_vssk- n \n pw Uu temuv snømw.\n߃ temi-øns Fhn-sSbm-sW- nepw F m amkhpw 07, 22 Xob-Xn-I-fn acp- hmbn- mw.

9 9 ka-im-eni ]{XnI hm -ØIƒ P\phcn 20 sf.]n.kn t m-_ ao-un-b-bp-ss 2017-se an-i- c-n-\-iƒ- p- A-hm -Up-Iƒ {]-Jym-]n- p tsm-wn Un sn-hq- m-c tum.txmw-k si.am-xyp-, tum._m-_p tpm th- -a-e-, jmpn am-dm-\m-y-, ]m-ã k-æn si.tpm Ip-º-\m-Sv: sf.]n.kn t m-_ ao-un-b-bp-ss 2017-se an-i- c-n- \-Iƒ- p- A-hm -Up-Iƒ {]- Jym-]n- p. ]p-kv-x-i-øn-\p- A-hm - Uv tum.txmw-k si.am-xyphn-\pw te-j-\-øn-\p- A-hm - Uv tum._m-_p tpm th- -ae-bv- pw I-Y-bv- p- A-hm -Uv ]m-ã k-æn si tpm-wn-\pw Sn.hn. tjm-bv- v lm -h-ãv Sn.hnbn jm-pn am-dm-\m-y-bp-ss \yqkv kv-t m-dn- pw e-`n- p. 'kv-]n-cn- sf-u -dn- n B- v kv-]n-cn- v Fw-]-th -Uv sse- ^v' F- {K-Ÿ-Øn-\m-Wv tum.- txmw-k si.am-xyp-hn-\p A- hm -Uv t\-sn-s m-sp-ø {K-Ÿw. s{si-kv-x-h tem-i-sø A- dn-b-s -Sp- ssz-h-im-kv-{x- - \m-b tum.txmw-k si.am- Xyp am-th-en- -c kz-tz-in-bpw Hmd tdm-_ - v bq-wn-th-gv-kn- n-bpss tim-tf-pv Hm-^v Xn-tbm-f-Pn ap Uo-\pw s{]m-^-k F-an-td- v-kp-am-wv. B-\p-Im-en-I-ß-fn ssz-h-im-kv-{x hn-j-b-߃ F- gp-xm-\p- A-t±-lw an-i- {]- `m-j-i-\pw Iq-Sn-bm-Wv. lm-te-ep-øm-bn {]-kn- o-icn- ']p-xn-b `q-an-bpw ]p-xn-b B- Im-i-hpw' F- te-j-\-øn-\m- Wv tum._m-_p tpm th- -ae-bv- v an-i- te-j-\-øn-\p- A-hm -Un-\p ]-cn-k-wn- -Xv. A- ym-]-i-\p-am-b tum._m-_p tpm lo-{_p, {Ko- v `m-j-ifn hn-z-kv-[-\m-wv.{_n- -\n Xma-kn- v k-`m-{]-h -\-tøm-ssm- w I-º-\n Hm-^o-k-\p-am-bn {]-h - Øn- p- p. H-t -sd Nn- -I-fpw sim- v F-gp-Øp-ta-J-e-bn k- Po-h-am-b tum._m-_p tpm A-dn-b-s -Sp- I -h -j {]- `m-j-i-\p-am-wv. Hm-Jn-Zp-c- -tøm-s-\p-_- n- v Zp-cn-X- -b-øn-em-b I-S-en-s a- -sf- p-dn- v lm -h-ãv Sn.hn.- bn- {]-kn- o-i-cn- ' Xo-cw tigp- p ; Xn-c-sb-Sp-Ø Po-h-X-tam - Øv ' F- \yq-kv kv-t m-dn an- I Sn.hn. tjm-bv- p- A-hm - Un-\p A -l-am-bn. s{si-kv-x-h ]-{X-{]-h -Ø-\ cw-k-øv c- v ]- Xn- m- p-im-e-am-bn k-po-h km- n- y-am-b jmpn am-dm-\m-y-bm- Wv Cu \yq-kv kv-t m-dn X-øm-dm- n-bn-cn- p- -Xv. sim- m-c- -c Xr- -Æ-aw-K sf.]n.kn k- `mw-k-am-b jm-pn, am-dm-\m-y thmbv-kv ]-{X-Øn-s am-t\-pnw-kv F- Un- -dpw, lm -h-ãv Sn.hn.bp-sS F-Iv-kn-Iyq- o-hv F-Un- -dp-am-wv. s{si-kv-x-h ssi-c-fn-bn-se {]- Y-a hm -Ø Nm-\-em-b lm -h- Ãv Sn.hn a-e-bm-fw, Cw- o-jv `mj-i-fn ]-cn-]m-sn-iƒ kw-t{]- j-ww sn-bv-xp h-cp- p. kz -Ko-b-[z-\n-bn {]-kn- o- I-cn- 'a-c-ao-s- m ' F- I-Ybv- m-wv ]m-ã k-æn si.tpm- Wn-\p an-i- I-Y-Iƒ- p- A- hm -Uv t\-sn-s m-sp-ø-xv. a-\pjy Po-hn-X-ß-fn cq-]m- -cw h- cp-øp- h-cn-i-fm-wv X-s an- I-Y-I-fp-sS-bpw {]-ta-bw. cm- P-ÿm-\n Np-cp Pn- -bn kp- Pm -K-Uv F- ÿ-e-øv I-gn- F- v h -j-ß-fm-bn k-`m-ip- {iq-j sn-øp- I -Ør Zm-k-\m- Wv ]m-ã k-æn. C- y B - an-bn kp-t_-zm B-bn-cp- C- t±-lw tpm-en cm-pn-sh- v kp-hnti-j th-e-bv- v C-d-ßp-I-bm-bncp- p. cm-p-ÿm-\n-se ssz-h-zmk- m-sc Dƒ-s -Sp-Øn cm-pÿm tkm-kv-] an-\n-kv-{sn cq- ]o-i-cn- p-i-bpw C-Xn-\-Iw aq-hmbn-c-tøm-fw {Km-a-ß-fn kp-hnti-jw F-Øn- p-i-bpw sn-bv-xn- p- v. C- -gn- sk-]v- w-_ am-k-øn C-t±-l-sØ-bpw Soan-s\-bpw Pm-tem Pn- -bn-se (cm-p-ÿm ) Hm-Uzm-Um {Km-a- Øn sh- v 150Hm-fw h-cp- kphn-ti-j hn-tcm-[n-iƒ {Iq-c-am-bn B-{I-an- p-i-bpw Kp-cp-X-c-am-bn ]-e - pw ]-cp-t - p-i-bpw sn-bv-xn-cp- p. B-\p-Im-en-I-ßfn Cu-Sp- I-Y-I-fpw te-j-\- ß-fpw F-gp-Xn-h-cp- C-t±-lw a- e-_m-dn-se X-\-Xp `m-jm-ssi-enbn km-ln-xy-c-n-\-iƒ \-S-Øp- F-gp-Øp-Im-c-\m-Wv. P-\p-h-cn 19\v Ip-º-\m-Sv I h -j-t\m-s-\p-_- n- v \-S- p- sf.]n.kn t m-_ ao-unb ao- n-t\m-s-\p-_- n- v \-S- p- k-tω-f-\-øn A-hm -Up- Iƒ hn-x-c-ww sn-øp-sa- v B- Œnw-Kv sn-b -am ]m-ã kmw- Ip- n Nm-t m \n-e-ºq, P-\-d sk-{i- -dn k-pn a-øm-bn Im-tX- v, {S-j-dm ^n- n ]n am-xyp F- n-h ]-{X- p-dn- n-eq-ss A-dnbn- p. sf ]n kn I -Wm-S-I kv-t - v I -h -j s^-{_p-h-cn 6 ap-x Nm-t m si txm-a-kv, s_w-k-fp-cp. s_w-k-fp-cp: sf-]n-kn I -Wm- S-I kv-t - v 32- a-xv hm -jn-i I -sh -j s^-{_p-h-cn 6 ap- X 10 h-sc slm-d-am-hv A-K-c sf-]n-kn sl-uv-izm -t -gv-kv {Ku- n \-S- pw. {]-kn-u v ]m-ã si.f-kv. tpm-k-^v I- -h -j D-Zv-Lm-S-\-w sn-øpw. ]m-ã -am-cm-b hn -k tpm-k- ^v, tum. si.kn. tpm-, kmw tpm -Pv, ^n-en- v ]n. txm-a-kv, si.f-kv. tpm-k-^v, jn-_p txma-kv, d-h. B -hn txm-a-kv, d- h. tpm-bv si. ]o-, B-\-μv e- F- n-h {]-kw-kn- pw. ]m- à -am-cm-b tpm-kv am-xyp, em k ]n.a-øm-bn F- n-h-cp-ss Icnkva {IqtkUv Xn-cp-h- : sf.-]n.kn s{]- b sk k-`-bp-ss t\- Xr-Xz-Øn I-cn-kv-am {Iqtk-Uv P-\p-h-cn 27 ap-x s^-{_p-h-cn 3 h-sc \-S- pw. Xn-cp-h- a- m-sn-bn-ep- s{]-b sk tã-un-b- Øn \-S- p- {Iq-tk-Uv k-`-bp-ss ko-\n-b ]m-ãdpw sf.-]n.kn tã- v sshkv {]-kn-u p-am-b ]m-ã cm-pp ]q-h- m-e D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. s{]-b sk thm-bv-kv Km-\-߃ B-e-]n- pw. ]m-ã -am-cm-b jn-_p txm-a-kv, km-_p h -Ko-kv F- n-h A-Xn-Yn {]-kw-k- I-cm-bn-cn- pw. C-h-sc- q-smsx ]m-ã -am-cm-b si. kn. tpm, tk-hy sp-bnw-kv, ]n.kn sn-dn-bm, {]n -kv dm- n, si. sp. txm-a-kv, h -Ko-kv t_-_n, txm-a-kv am-ω, _m-_p sn-dn-bm, A-e-Iv-kv sh- n- F- nh-cpw {]-kw-kn- pw. t\-xr-xz-øn I -Wm-S-I kv-t - v -]n.ssh.]n.f. Iz-b Km-\-߃ B-e-]n- pw. I -h -j-\n A-Xn-Yn-bm-bn d-h.b -hn txm-a-kn-s Km-\-ip-{iq-j-bpw D- m-bn-cn- pw. Zn-h-k-hpw cm-hnse 8.30 \v ss_-_nƒ m-kv, 10 \v s]m-xp-tbm-kw, ssh-in- v 6 \v kp-hn-ti-j k-tω-f-\w F- n-h \-S- pw. 7\v cm-hn-se 9 ap-x an-j N-e- v, D- -bv- v c- n-\v I -Wm- S-I ss_-_nƒ tim-tf-pn-se hn- Zym -Yn-I-fp-sS _n-cp-z-zm-\w. 8 sh- n D- -bv- v c- n- -\v tkm-zcn k-am-pw k-tω-f-\w, 9\v cmhn-se 9 \v an-j N-e- v D- bv- v c- n-\v k -tu kv- qƒ,- ]n.ssh.]n.f hm -jn-i k-tωf-\w F- n-h \-S- pw.

10 10 ka-im-eni ]{XnI [ym\w P\phcn 20 F.-sF. tpm p-ip n k- o -Ø-\w 57:4 F-s {]m-w knw-l-ß-fp-ss C-Sbn C-cn- p- p. A- n Pz-en- p- -h-cp-ss \-Sp-hn Rm In-S- p- p. ]- p-iƒ Ip- -ßfpw A-kv-{X-ß-fpw \m-hv aq - bp- hm-fpw B-bn-cn- p- a- \p-jy-]p-{x- m-cp-ss C-S-bn - Ø-t. Ip- -ß-fpw A-kv-{X-ß-fpw hm-fpw bp- -Øn-\p- B-bp-[- ß-fm-Wv. D- n \-tωm-sv bp- w sn-øp- a-\- v D- -h D- v. A-h-cp-sS D- n A- n Pzen- p- p- -]-I-bpw hn-tzz-j-hpw {]-Xn-Im-cm- n-bpw tim-]m- n-bpsa- m-am-wv A-h-cn Pz-en- p- -Xv. A-h - v \-Sp-hn s]- pt]m-ip- k-μ -`-߃ Cu tem-i-øn Po-hn- p- H-cp ssz-h-ss]-x-en-\v kzm-`m-hn-i-ambpw D- m-im-hp- -X-t{X. F- m 116- mw k- o -Ø- \-Øn Zm-ho-Zv ]-d-bp- p, F a-\-ta \o ho- pw kz-ÿ-am-bncn- p-i, I -Øm-hv \n-\- v D-]- Im-cw sn-bv-xn-cn- p- p (hm-iyw AKs tkmkv] anj 24 maxv P\d I h j \n-e-ºq : A-K-s tkm-kv-] an-j P-\-d I -h -j P- \p-h-cn h-sc A-K-s ln kv, \n-e-ºq {Ku- n \-S-Øp- -Xn-\p- H-cp- -߃ ]q -Ønbm-bn. {]-kn-u v ]m-ã ]n.fw.a-e-iv-km- D-Zv-Lm-S- \w sn-øpw. ip-{iq-j-i k-tω-f- \w, k -tu kv-iqƒ & bq-øv k-tω-f-\w, ]q -Δ hn-zym - n k- tω-f-\w, D-]-hm-k {]m - -\, k-`m {]-Xn-\n-[n k-tω-f-\w Xp- S-ßn hn-hn-[ t{]m-{km-ap-iƒ D- m-bn-cn- p-sa- v P-\-d sk- {I- -dn ]m-ã tpm-k-^v C-S- m- n A-dn-bn- p. ]m-ã F-_n G-{_-lmw, ]m-ã sj-ao sim- w, ]m-ã si.-f. G-{_-lmw, ]m-ã tpm-bn ]m-d-, ]m-ã tpm-k-^v C-S- m- n, ]m-ã ]n.fw. A-e-Iv-km-, kn-ã A-\p A-e-Iv-kv F- n-h {]-kw- Kn- pw. F.Pn.Fw ayq-kn-iv-kv kw-ko-x ip-{iq-j-iƒ- v t\-xr- Xzw \ -Ipw. A-tUm-Wm-bn tlmw-sa-bv-uv ^p-uv-kv tnm- -tf- v, N-Ω- n-s m-sn, A m-dp-iƒ, ap-f-ip-s]m-sn, IpSw-]p-fn, a- n-s m-sn, a- s m-sn, Im-c- v ti- v... B-h-iy-ap- ^p-up-iƒ Hm - U A-\p-k-cn- v sn-bv-xpsim-sp- -s -Spw. tlmw su-en-h-dn D- v Contact: A n Pzen- n- p- -h! X-\n- p-np- pw t{im-[m- n Pz-en- p- -Xv I- Zm-ho-Zv s]m-sp- -s\ ssz-h-sø [ym-\n- p, I-gn- \m-fp-i-fn X-s iu-en-s I-øn G-ev-]n- p-sim-sp- m-xn-cp- ssz-hw, s^-en-kv-xy-a- -s\ txm-ev-]n- m _-e-s -Sp-Øn-b ssz-hw, bn-{km-tb-en-\v cm-pm-hm-ip-sa- i-aq-th {]-hm-n-i-s hm- p-iƒ, X-s k-tlm-z-c- m-sc X- n- -f- n- v X- s A-`n-tj-Iw sn-bv-x ssz-h-øn-s ]- -Xn F- n-h-sb- - n-sb- mw B k-a-bw Hm -Øp-Im-Wpw. 7). ssz-hw sn-bv-x D-]-Im-c-ß-sf [ym-\n- p-tºmƒ \-Ωp-sS D- n h-en-b kz-ÿ-x D- m-ip- p. ]-et m-gpw ssz-hw sn-øp- D-]-Im-c߃ \mw a-d- p-i-f-bp-i-tbm Hm - m-sx t]m-hp-i-tbm sn-øp- -hcm-wv. F- m A-h-s D-]-Im-c߃ a-d- -cp-xv F- v ssz-h-h-n- \w \-sω Hm -Ωn- n- p- p (k- o. 103:1,2). ssz-hw sn-bv-x D-]-Im-cß-sf-bpw ssz-hw X- n- p- hm- Kv-Z-Ø-ß-sf-bpw [ym-\n- ptºmƒ \-Ωp-sS D- n Nq-Sv ]n-sn- p-i-bpw [ym-\-øn- Xo I- Øp-I-bpw sn-øpw (k- o. 39:3). Zpjv-S- m ap-ºn C-cn- p-tºmƒ, A-Y-hm, A- n Pz-en- p- -h-cpw knw-l-ß-fp-am-b-h-cp-ss \-Sp-hn A-I-s -Sp-tºmƒ ssz-h-sø [ym- \n- p-sim- n-cp- m D- n H-cp hn-ip- -am-b A- n I-Øpw. A-Xv Zp-jv-S- m-cp-ss D- n Pz-en- p- A- n-sb si-sp-øp- -Xn-\v C-S-bm- pw. 1i-aq-th 30:6 kn- m-kv A-am-te-Iy Xo-h- v Np- p-i-f- kw-`-h-øn, Zm-ho-Zn-s `mcy-am-sc-bpw a- -sf-bpw, Iq-sS-bp- -h-cp-ss `m-cy-am-sc-bpw a- -sfbp-sa- mw A-h sim- p-t]m-bn -F- v I- -t mƒ Zm-ho-Zn-s\ I- s -dn- p-sim- -W-sa- v kz- w tn-h-i ]-d- p. F- m Zm-ho- Zv ssz-h-øn- X- -Øm ss[-cy-s - p. ap-ºv Zm-ho-Zn-s\ sim- -W-sa- v I-ev-]n- v A-Xn-\mbn ]-cn-{i-an- -Xv iu cm-pm-hv B-bn-cp- p (1-i-aq. 19:1). F- m C-t mƒ kz- w tn-h-i-cn-eq-ss ]n-im-nv A-tX D-t±-i-Øn-\m-bn t]m-cm-sp-i-bm-wv. iu-en-s D- n Pz-en- A-tX A- n C- t mƒ X-s kz- w tn-h-i-cnepw Pz-en- p-sim- n-cn- p- p. F- m Zm-ho-Zv h-f-sc s]-s - v ssz-h-sø [ym-\n- p...-\-ωpss G-Xv {]-Xn-k- n-bn-epw G- - hpw s]-s - v ssz-h-øn-s k- lm-bw tx-sm \-ap- v A-h-k-cap- v F- -Xv h-en-b `m-ky-am-wv. Fd-Wm-Ipfw sk I h j Fd-Wm-Ipfw: sf.-]n.-kn.fd-wm-ipfw sk I h j P\phcn 3 6 hsc ] p-cpøn A Pp-\ amã {Ku n \S- p. sk- ip{iq-j-i ]mã kæn Ae-Ivkm- DZvLm-S\w snbvxp. ]m-ã am-cmb si.-f-kv.-k-æn, tpm kj-dn-bm, tpm Pv Cutim, s_ n tpmk-^v, ^nen v sp.-i- -S, knpp si.-txm-a-kv, Fw,-F.- o- kv XpS-ßn-b-h t\xrxzw \ In. hospw ÿ-e-hpw hn-ev-]-\-bv v N-ß-\m-t»-cn-bn F-kv._n. tim-tf-pn-\pw sa-{xm-t m-eo-ø ]- n- pw a-t y 17 sk pw 2100 kv-iz-b ^o- v ^ -Wn-jv ho-spw D-S hn-ev-]-\-bv- v (whatsapp) RE LOCATE TO DALLAS FOR YOUR DREAM HOUSE!!! CALL REALTOR MATHEW C. SAMUEL SFR, ABR, SRES, SRS, GRI, AHWD cell BEAM REAL, ESTATE LLC WEBB CHAPEL RD DALLAS TX Tel: , ho-sn-\v Xo-]n-Sn- m \mw D-S -Xs A- n-i-a-\-tk-\-sb hn-fn- p- -Xp-t]m-se, i-{xp-hn-s Xo Np- pw Pz-en- p-tºmƒ A-Xn-s _-e-sø si-sp-øm A-[n-Im-cap- I -Øm-hn-s\ F-{X-bpw-th- Kw [ym-\n- p-i. hn-izm-k-øm A-h Xo-bp-sS _-ew si-sp-øp F- v F-{_m-b 11- \mw hm-bn- p- p. Zp-jv-S-s Xo-b-ºp-I-sf H- s -bpw si-sp-øp-hm hn-izmkw F- ]-cn-n F-Sp-Øp-sIm- v \n-ev-]n F- v F-s^-ky 6 ]-d-bp- p. X-\n- p-np- pw t{im-[m- n Pzen- p- -Xv I- Zm-ho-Zv s]m-sp- s\ ssz-h-sø [ym-\n- p, I-gn- \m-fp-i-fn X-s iu-ens I-øn G-ev-]n- p-sim-sp- m- Xn-cp- ssz-hw, s^-en-kv-xy-a- s\ txm-ev-]n- m _-e-s -Sp-Ønb ssz-hw, bn-{km-tb-en-\v cm-pmhm-ip-sa- i-aq-th {]-hm-n-is hm- p-iƒ, X-s k-tlm-z-c- m-sc X- n- -f- n- v X-s A- Law Office of Mathew Vairamon Dr.Mathew M Vairamon, M.S., LL.M., Ph.D Houston, Texas Attorney & Counselor at Law Accredited General and Family Mediator Notary Practice in Immigration Law, Social Security, Non profit exemption from IRS, Personal injury, Business Law, Contract, Power of Attorney and Wills Phone # snss -bn ae-bmfw Bcm-[-\ Pastor. C.K. Reji `n-tj-iw sn-bv-x ssz-h-øn-s ]- -Xn F- n-h-sb- - n-sb- mw B k-a-bw Hm -Øp-Im-Wpw. A- t mƒ Zm-ho-Zn-s a-\- n H-cp ss[-cyw D- m-bn. F a-\-ta, \o ho- pw kz-ÿ-am-bn-cn- p- I, b-tlm-h \n-\- v D-]-Im-cw sn-bv-xn-cn- p- p F- v Zm-ho-Zv ]-d-bp- p. Hm-tcm {]-Xn-k- nbn-epw \-ap- v C-tX-t]m-se snøm-hp- -Xm-Wv. -{]m-w-s\ a-c- W-Øn -\n- pw I-Æn-s\ I- Æp-\o-cn -\n- pw Im-en-s\ hogv-n-bn -\n- pw hn-sp-hn- ssz-h- Øn-s D-]-Im-cw [ym-\n- t mƒ Zm-ho-Zn-s D- n-epw H-cp Xo I-Øn. B Xo hn-ip- -am-b- Xpw D-b-c-Øn -\n- v h- Xobp-am-bn-cp- p. A-Xv X-s tn-h- I-cp-sS-bp- n ]n-im-nv I-Øn-, Zm-ho-Zn-s\ sim- -Ww F- Nn- -bp-ss Xo-sb si-sp-øn- f- p. Ip- -hpw hm-fpw A-ºp- I-fp-sa- mw \n-jv-^-e-am-bn. Zmho-Zv ssz-h-tøm-sv B-tem-N-\ tnm-zn- p. ]p-tcm-ln-x-s\ hn-fn- v G-t^m-Zv D-]-tbm-Kn- v ssz-hln-xw F-s - v A-t\z-jn- p. ]n- p-s-cp-i, \o F-Øn- n-sn- pw, k-i-e-hpw ho- p-sim- pw F- ssz-ho-i A-cp-f- m- Sv Zm-ho-Zn-\v e-`n- p. A-am-te-Iysc I-s -Øp-hm-\pw txm-ev-]n- m-\pw ssz-hw Zm-ho-Zn-s\ Xp- W- p. ]p-d-sa-\n- v B-cpw ss[- cyw ]-I - p-x-cm-\n- m-sx-h-cp- th-f-i-fn b-tlm-h-bn- X- -Øm ss[-cy-s -Sp-Øn-b Zm-ho-Zn-s\-t m-se i-{xp-hn-s Xo-b-ºp-I-sf si-sp-øm sszhw \-ap- v Ir-] \-ev-ipw. 47- m-axv Be- pg I h j B-e- p-g: sf.-]n.-kn.-b-e- p-g sh-ãv sk -dn-s 47- m-a-xv Un-kv- {Sn-Iv-Sv I -h -j-\pw kw-ko-x km-bm- -hpw P-\p-h-cn 30 ap-x s^-{_p-h-cn 3 h-sc B-e- p-g sfiz-cy B-Un-t m-dn-b-øn \-S- pw. sk ip-{iq-j-i ]m- à G-{_-lmw tpm -Pv D-Zv-Lm- S-\w \n -Δ-ln- pw. ]m-ã -am-cm-b ^n-en- v ]n.- txm-a-kv, kmw tpm -Pv, kn.-tpm - Pv am-xyp, tp- -_v km-ap-th, A-\o-jv G-e- m-d, A-Pn B - Wn, A-\o-jv sim- w, jn-_n Pn.-km-ap-th F- n-h {]-kw- Kn- pw. snss -bn ]pxn-b-xmbn hcp- h-sc ae-bm-fw Bcm-[-\-bn-te v kzm-kxw snøp- p. ÿew Chromepet, Airport \pw Tambaram -Øn\pw \Sp v Church of God (Full Gospel) In India No: 25/2 New colony 13th cross street Chromepet Chennai - 44 SUNDAY CLASS 9-10 AM MALAYALAM WORSHIP 10 AM PM Phone , Mob:

11 11 ka-im-eni ]{XnI MATRIMONIALS / CLASSIFIEDS P\phcn hb-kp Cgh s]- -t mkvxv bphmhv B.Com Imivao-cn tim- m-t- mf Iºn-\n-bn tpmen. A\p-tbm-Py-amb Btem-N\ Wn- p- p , A-ta-cn- -bn tpm-en sn-øp- \m-sm {In-kv-Xy- s]-s -t m-kv-xv bphm-hv (37, 167 cm, Post Doctoral Associate, M.Sc. PhD working in universtiy) X-t -X- m-ø Im-c-W-Øm \n-b-a-]-cam-bn hn-hm-l-_- w th- -]n-cn- p _m-[y-x-bn- {In-kv-Xy s]-s -t mkv-x bp-h-xn-i-fp-ss am-xm- ]n-xm- -fn \n- pw B- tem-n-\-iƒ -Wn- p sim- p- p _m-[y-x-bn- m-ø ]p-\ -hn-hm-ln-xtc-bpw ]-cn-k-wn- pw , BORN AGAIN SYRIAN CHRISTIAN GIRL (26/5'4") SOFTWARE ENGINEER, BORN AND BROUGHT UP IN MUMBAI WORKING IN A UK BASED MULTINATIONAL COMPANY SEEKING PROPOSALS FROM QUALIFIED BOYS kmwip n Nmt m \ne-ºq-cns AXn-a-t\m-l-c-amb aq v cn-\-iƒ `mcy acn s]s t mkvxv ]mã, 47 hbv, 160 sk.-an. Db-cw, 14 hb- p ai-\p- v. kphn-tij the-bn ka -W-ap s]s t mkvxv bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ Wn- p- p hnev-]-\-bv v amth-en- -c-bn 6 sk v ÿ-e-hpw 2300 kv-iz-b -^o- v ho-spw, Xn-cp-h ]m-bn- m-sv 6 sk pw ]p-xn-b-ho-spw, Ip-º-\m-Sv 8 sk v ^v-tfm- pw hn-ev-]-\-bv- v Pentecostal parents invite proposal for their daughter 156cm 24,M.A, M.Phil, Ph.D aspirant seeking suitable alliance from the parents of God fearing ministry oriented, Post graduate, professionals preferably from Australia, U.S, Europe hospw ÿ-e-hpw hn-ev-]-\-bv v Ihn-bq-cn 30 sk v ÿ-e-hpw, 1500 sq.feet hospw hn-ev-]-\-bv- v sk pw hospw hnev -\bv v tim -bøp \n pw Ac-a-Wn- q ss{uhv, ]mºmsn Iqtcm- S tdmu-cn-in. 35 sk pw at\ml-c-amb ÿehpw B n ssivsv Unssk snbvx 4 s_uvdqw hospw, h mø InW, Np p-a-xn, Kcm- Pv, 8 Imdp-Iƒ v Hm ]m nwkv kuicyw sf.-]n.kn Ncn-{Xhpw ]mã hn.-sn.-txm-akpw ae-bmfn s]s -t mkvxv k`-i-fpss Bcw-`-N-cn-{X-Øns ka{k hnh-cww H- w sf.-]n.-knbpss BZy-Ime t\xm- -fn {]ap-j-\m-bn-cp ]mã Ip -Øpw-Ic Ip n-b- s Pohn-X IY-bpw. hne 200 cq] Ct mƒ 150 cq] {]`m-j-i Ac-\q- m- p-imew Xncp-h-N\ {]tlm-j-w-øn-eqss ae- -csb Cf- n-a-dn ]mã si.-kn. tpmwns Pohn-X-I-Y kmwip n Nmt m \ne-ºq-cns Xqen-I-bn-eq-sS... hne 100 cq] Ct mƒ 50 cq]. hn.-]n.]n Bbpw ]pkvx-i-߃ e`n- pw. hn.-]n. Nm Pmb 30 cq] IqsS tn Øv 330 cq] v 3 ]pkvx-i-߃ \nß-fpss ho n-seøpw hn.-]n.-]n. Bbn ]pkvxiw e`n- m B{K-ln- p- -h \nß-fpss hnem-khpw H w "3Books' F p-iqss sss v snbvxv SMS Or WATSAPP snøp-i. t^m : t^m snbvxv ]d- mepw axn-bmipw hnfn-t - p \º tbmwkotnm apx n.-fkv _me hsc tei-sa-ßp-ap s]s -t m-kvxv kaqlsø G -hp-a-[niw kzm[o-\n Cu Xe-ap-d-bnse alm-\mb sszh-`r-xy-\mwv tbmwko-tnm. ae-bmfn s]s -t mkvxsc kao-i-im-eøv G- -hp-a-[niw s\k- o-hmbn kzm[o-\n hy n-bmwv n.fkv _m-e. ka-im-eni hnj-b-ßfp-ambn _ -s v kmwip n Nmt m \ne-ºq Fgp-Xnb 38 tej-\-ß-fpss kam-lm-cw ḣne 150 cq]. Ct mƒ 100 cq] 450 cq] hne-bp Cu aq v ]pkvx-i-߃ Ct mƒ kup\y hne-bmb 300 cq]bv v e`n- p- p. 10 TH MARCH 2019

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla Ph: P\phcn 20 R.N.I. Reg No.67619/97 Postal Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Date of Publication JORDAN ISRAEL PALESTINE EGYPT Departures from USA, UK, CANADA, MIDDLE EAST & INDIA.. ASp-Ø-bm-{X am - v 10 bm{x snøp {][m\ ÿe-߃ tpm -±m : A-tΩm, tam-hm-_v, ]n-kv-im sim-sp-ap-sn, Kn-e-bm-Zv, tpm -±m Xm-gv-h-c. bn-{km-tb : tkmem Ip- p-iƒ, ^n-en- n-s ssi-k-cy, tbm-, ssl-^, ss A-ho-hv, I -tω ] -Δ-Xw, s_-lm-bv Km -U, sb-cn-tlm ]- -Ww, \- t{k-øv {Km-aw, Kn -Km, Nm-hp-I-S, a-kv-z-e-{km-aw, i-a-cy, _-ty, \-bow, Im-\, bm-t m-_n-s In-W, a-iv-t]-e, sl-t{_m, G-em-Xm-gv-h-c, sl -Ω-KtZm, K-eo-e- -S, tpm -±m \-Zn, sb-cp-i-tew, _-Y-\n, t_-xv-e-tlw, Xmt_m -a-e, ko-tbm -a-e, H-en-hp-a-e, tkm -tkm-ym, I-øm-^m-hn-s A-c-a-\, Ipcn-in-s h-gn, A-cn-a-Xy- m-c tpm-k-^n-s I- -d-tøm- w, Jpw-{_m. Cu-Pn-]v-Xv: ko-\m-bv, tlm-tc-_v, am-dm, F-en-w, ^-d-thm-\n-iv hn-t -Pv, sn- -S, kq-b-kv I-\m, ss\, kv-^nw-kv-kv, ]n-c-an-up-iƒ, ]p-cm-x-\ k-`-iƒ. Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED THE MIDWY & GMES GRDE 4 SOCI STUDIES DEEP IN THE HERT OF TEXS THE TEXS STR IUMINTED T Mw TECHER G F SOCIIES STUD Dp H f Tx T Tx S Im I w: z pc mb p f. Smmz f S. U v pm c c cq fm b Tx. C w f Tx S., c v

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew Cck T M B Cck P Cc Hy B Sw D Ec, Ec pp y y cc y w C F K TM c p b y by N Fz R F Ac (NFRA) pp w cc pc Y M Ip (YMI). T p y cc w $50 pp y c ( ). C F K TM p c b cc, p c, b pyc cvy. I w y wk b pv w v w pc w

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n 2013 s^{_phcn 1 ticf k m X-t±-i-kz-bw-`-cW hip v e w 40þ41 Ab q«awkxz Iyms¼-bn³ {]txyi ]Xn v. P\p-hcnþs^{_p-hcn 2013 www.kudumbashree.org D-½³ N m-ï n a p-j y-a-{ n C-X pw N-c n-{ X h n-p-b-a mi-s «]

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ

imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017 Pqsse sk]v w-_ VOL - 5 ISSUE - 3 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA imtcm k tu-kviqƒ `mc-hm-ln-iƒ 2017-2019 h j-tø- p `mc-hm-ln-isf sxc-s -SpØp ]mã G{_lmw aμ-a-cp-xn ]mã ]n.-f.nmt m- tdmjn txmakv

More information

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8 P l a s r a d h i s m a n u a l f i r s. D a r C u s m r, W w u l d l i k y u bb a si n p r hf r m a n cf r m y u r p r d u c h a h a s b n m a n u f a c u r d m d r n f a c i l iu n id s r s r i c q u

More information

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat P j S h 2016 Sy, Mch 20 TH 10 m - 5 m My, Mch 21 ST 10 m - 4 m Wh S Cv C >> T m xv cc vy w >> M h ch c bh m w m vv c >> Cc wh m ch b wy c w y b Shw b q. R h Mch 18h www.wvchw.cm Ah c m h Gk wy my wh c

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

Discovery Guide. And now, the fight you came for. Welcome to Center Theatre Group and The Royale by Marco Ramirez

Discovery Guide. And now, the fight you came for. Welcome to Center Theatre Group and The Royale by Marco Ramirez Dvy G W C T G T Ry by M Rz S y 1900 w bk w w w Jy S Jk w y : b w vyw w. T w y vv b y b w w. Tk k b b. W w b x w b y b? w y k y v? w b? bw? y w? D y v w w b? b w? T b bx y wy. R vw w yw M Rz v w w. Tk b

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC BOARD OF DIRECTORS Pd Pk E. K V-Pd B R S L Bd-Sw Ld Tk Nk Edwd A DB Dv S ADMINISTRATIVE TEAM Pvd v dvd w db B, Hd, Lww, d Rd Ld, M A Pb R.S.D., I Smm 2006 Vm 5 CEO

More information

-$! " #$%&! ' () * +,,,)* -./ ( 01! 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7 +,,

-$!  #$%&! ' () * +,,,)* -./ ( 01! 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7 +,, ((((( +,-. ()* $%&' "#! : :!, %& ' ()*+ $ " -$! " #$%&! ' () * +,,,)* -. ( 01! '% 6):7 -$'1& '*6 )78 %&! +,, 79.& 2* '3*4 0 (A 6>* & ' BC D$!E.?@$* '*! ;4 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p

KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p _nkn\-êv s{]m-ss^â hy-xy-kv-x-amip-i F- mâ A-Xn-\À w a-äp-å-h-tc- mä an-i- -Xm-bn F-s - nepw \Â-Ip-hm³ R- Ä- v km-[n pw F- m-wv. C-Xph-sc-bpÅ Io-gvh-g- - -fnâ- \n pw hy-xy-kv-x-am-bn, D-bÀ Kp-W-ta³-a B-kz-Zn-

More information

ConnectJuly Heartily Congratulations

ConnectJuly Heartily Congratulations cjy 2017 Oy F h Mmb f F Lc S Gp Awd f FL Id - B Hy M. Ahk Km A G, mmc Hd Id f h cb whch d h c d h wd. I h h mk cmp whch v-ch; h chvm vy dcv. I mm cb d hw h cmmm wk h pd ff d h j h b. W cfd w m, d m dp

More information

FAIR FOOD GRADE 8 SOCIAL STUDIES ICONIC EDIBLES LIGHTS CAMERA ACTION!

FAIR FOOD GRADE 8 SOCIAL STUDIES ICONIC EDIBLES LIGHTS CAMERA ACTION! FAIR FOO GRAE 8 SOCIA IES ICONIC EIBES IGHTS CAMERA ACTION! F F G Egh Icc Eb gh Cm Ac! I h w: cm c fm b q f h S F f Tx. Az h cb f v c hc gp. cb vpm h c h q Amc c. W, pc, cm b cc b f h Tx S F. m w f j v

More information

For personal use only

For personal use only F y Cy R Lm ACN 140 087 261 353 Rkby R Sb WA 6008 www.y.m. 9 h A 2018 CANYON GRANTED THE MINIM MARTAP BAUXITE PROJECT IN CAMEROON HIGHLIGHTS: Th Gvm f Cm h Cy x m m h Mm M Bx Pj Cm Pv w f h Pj f vy, hh,

More information

Dispelling Myths. The PLEA. More Joy in Heaven! Vol. 30 No. 2. Win a class set of Morley Callaghan s. See page 8. Teachers: more joy

Dispelling Myths. The PLEA. More Joy in Heaven! Vol. 30 No. 2. Win a class set of Morley Callaghan s. See page 8. Teachers: more joy P: Dp M T PLEA V. 30 N. 2 T p m bj m v b. U, m q m mp. I mp m z ppm b w v p mm m. T m p, wv, m p w - v pv, m- v. T T PLEA k U Tw Skw E Lw 30 m w C p m wk, b b m q m. T: F m m pp p p, k U P, PLEA m p k.

More information

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue Bs C Bs C p.s.p.t. B U7233 B wh fc shy fp. H.S. I B U7235 O s sh b h fc fp. vs cs bh s mc cs. Apps vy y wh s mm k s bs. Occ B U7046 B wh fc fp. Az B U7048 B wh vy fc fp. L.S. B U7276 Us cs mx cccy whs,

More information

Junior Soldiers Unit 13 : Lesson 1

Junior Soldiers Unit 13 : Lesson 1 J S U 1 : L 1 R Bb PURPOSE: T v c pp xp pc f Bb f fm B Pc. Ev bf m, G v c C b f. Ep 1: NLT) C Pp R: Ep 1:-10 NLT) 1 C 8:6 CEV) Ep :-5 CEV) T Bb c b cf m, pc fc m p f. T v c B Pc m f Bb. W vc f G W, p v

More information