\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

Size: px
Start display at page:

Download "\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_"

Transcription

1 1 sk]v w-_ 2016

2

3 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw a t{smbpw tim bw kn.-fw.-fkv timtfppw PÃnkv si.- n.-txm-akv I s {]m \ ^m-z Pn ip n-bmwv knhn k Δo-kns i n tum. Un. _m_p t]mƒ acp-`q-an-bnse \ocp-d-h-iƒ dh.-f.kn txmakv amxm-]n-xm- ƒ v kvt\l-tømss n. tpm Pv _l- m {KŸ-ho- Ww IØp-Iƒ The Church Missionary Society Dr. Mathew Zachariah 26 hm ØIfpw hnti-j-ßfpw cmp si. h Kokv

4 ti-c-f-øn G-Xm\pw _m tlm- -ep-iƒ ]q- nb-xp aqew Sq-dn-kw ta-j-e-bn am-μyw D m-sb pw Sq-dn-kw h-f Øphm a-zy-\n-b-{ -W-߃ F-Sp-Øp-I-fb-Ww F- pw Nn-e i- n-bm-bn hm-zn p-sim- n-cn- p-i-bmwv. si.kn._n.kn a-zy-hn-cp- k-an-xn-bp-ss A-[y- _nj- v am sd-apn-tbm-kv C- - - \m-\nbn Cu \o- -Øn-s\-Xn-tc {]-Xn-I-cn- -Xv D-Nn-X-ambn. A-[m an-i am- -K-Øn-eqsS k - m ]-W-ap- m- m {i-an- p- -Xv \m-sn-\m- ]-Øm-sW- pw A-t±-lw Nq- n- m- n. a-zy-hn-]-w-\sø t{]m- mln- n- p-sim- v Sq-dn-kw h-f -Øp- -Xn A - -an- F- m-wv A-t±-lw A-\p-kv -a-cn- n- -Xv. tem-i-øv F-hn-sS-sbm-s a-zy-\n-b-{ -W-ß-ƒ G -s -Sp-Ønbn- p-t m, A-hn-sS-sb- mw a-zy-tem-_n A-Xn-s\ X-I p-hm {ian- n- p- v. ]-e Im-c-W-߃ \n-c-øn-bpw A-Xn-\-\p-k-cn- p- kml-n-cy-߃ kr- n- pam-wn-xv km-[n- p- -Xv. A-ta-cn- -bn \-S- n-em- n-b a-zy-\n-tcm-[-\w C- m-xm- n-b-xv a-b- p-a-cp- p-iƒ hym-]-i-am-bn {]-N-cn- n- p-sim- m-bn-cp- p. hym- P-a-Zy-hpw A-Xn-eq-sS D- m-ip- a-zy-zp-c- -ß-fp-am-Wv C-h D-b - Øp- a-s m-cp `o-j-wn. ti-c-f-øn F-Iv -ssk-kv h-ip- pw, s]m-eo-kpw Pm-{K-X ]pe -Øp- XpsIm v, C-Xp-h-sc hym-p-a-zy Zp-c- -߃ D m-bn-. F- m, a-b- p-a-cp- p-i-fp-ss-bpw I- m-hn-s -bpw hym-]-\w h - n- n- p- v. C-Xn-s ]n- n {]-h -Øn- p- i- n-i-sf I-s - Øp-hm `-c-w-iq-s-øn-\p I-gn-b-Ww. Xo-{h-hm-Z {]-ÿm-\-߃- pw a-b- p-a-cp- p hym-]m-c-hp-am-bn _- -ap- v. a-zy-\n-b-{ -W-ß-fn \n- p k - m-cn-s\ ]n- n-cn- p-hm C-t mƒ D-]-tbm-Kn- p- {]-[m-\ B-bp-[w Sq-dn-kw ta-j-e-bnse \- - -W- p-i-fm-wv. ti-c-f-øn-te- v h- p-sim- n-cn- p- Sq-dn-Ãp-Iƒ {io-e- -bn-te- pw tkm-h-bn-te- pw t]m-ip- p F- m-wv ]-d-bp Xv. hy-h-kmbn-i-fp-ss tim -{^ -kp-i-fpw C-t mƒ A-tßm- p t]m-ip- p- -s{x. k-aq-l-øn-s ]n- p-w t\-sn k - m-cn k-ω -±w kr- n- p-hm-\p- a-zy-tem-_n-bp-ss {i-aam-wn-xv. Sq-dn-kv- p-i-fpw hy-h-km-bn-i-fpw Iq-Sp-X-em-bn {io-e- -bn-te- p t]m-ip- -Xn-s Im-c-W-߃ th-sd-bm-wv. H- m-a-xv {io-e- -bn-se tlm- -ep-i-fn ti-c-f-øn-te-xn-t\- mƒ \n-c- p- Iƒ Ip-d-hm-Wv. a-s m- v {]-Ir-Xn-ku-μcytØm-sSm- w Ah ]pe Øp- hr-øn-bpw sh-sn- p-am-wv. ti-c-f-øn Sq-dn-Ãp-Isf A-I- p- ]-e L-S-I-ßfpap-s v `-c-w-i -Øm- ƒ {i- n- -Ww. ti-c-f-øn-se-hn-ss-bp-ap- am-en-\y-iq-ºm-c-ß-fpw Zp - K- -hpw B - m-wv A-d- p-f-hm- m-ø-xv? sx-cp-hp \m-bv- fp-ss i-eyw th-sd. F- mbn-s-ß-fnepw A-\p-`-h-s -Sp- K-Xm-K- X Ip-cp- p-iƒ a-s m- v. F- m- n-\pw D-]-cn-bm-bn G-Xp-k-a-b-Øpw h- p-s]-sm-hp- l -Øm-ep-Iƒ. ti-c-f-øn H-cp ]-cn-]m-sn kw- L- - Sn- n- p-hm C-hn-sS-bp- -h - p-x-s `-bm-i- -I-fp- v. F- m {I-ao-I-c-W-ß-fpw sn-bv-xp-i-gn-bp-tºmƒ l -Øm h-s - n-tem F- B-i- kw-lm-s-i-sc apƒ-ap-\-bn \n -Øp- p. Cu h-i i-ey-ß-sfm- p-an- m-ø {io-e- -tbm-sv Sq-dn-kv- p-iƒ- pw hy-h-km-bn-iƒ- pw Xm-ev-]-cyw txm- p-i kzm-`m-hn-iw. {ioe- -bn Ip-td- m-ew \n-e-\n- B-`y- -c-i-em-]w aq-e-am-wv Sq-dn- Ãp-Iƒ ti-c-fw Xn-c-s -Sp-Ø-Xv. {io-e- im- -am-b-txm-ss A- h A-tßm- p X-s bm-{x-bm-hp- p. tkm-h-bn-te- p Sq-dn-kv- p-iƒ t]m-ip- Xn-s t]-cn-epw ]- e-cpw k- -Sw ]-d-bp- p- v. F- m tkm-h-bn-se -C- -sø ÿn- Xn-sb- m-wv? Sq-dn-kw sim- v k-ln-si- v A-hn-Sp-sØ P-\-߃ `-c-w-iq-s-øn-s\-xn-sc Xn-cn- n-cn- p- p. {]-iv-\w Kp-cp-X-c-am- Ip- p F- v Xn-cn- -dn- k m ]p-xn-b \n-b-aw sim- p-h- n-cn- p- p. tkm-h-bn a-zy-c-ln-x tkm-wp-iƒ kr- n- p-hm- \m-wv \n-b-aw. Xp-d-km-b ÿ-e-߃, _o- p-iƒ, s]m-xp C-S-߃, s]m-xp \n-c-øp-iƒ, kw-ÿm-\- -tz-io-b ]m-x-iƒ F- n-h-sb- mw a-zy-ap- ta-j-e-bm-bn {]-Jym-]n- p-hm t]m-ip-i-bm-wv. Cu ta-j-e-bn a-zy-]n- p Im-W-s - m ]Xn-\mbncw cq-] ]n-g Cu-Sm- p- -Xn-\v ]p-xn-b \n-b-a-øn hy-h-ÿ-bp- v. Sq-dn-Ãp-Iƒ {]- [m-\-am-bpw F-Øp- Xv C-hn-sb-sbm-s -bm-wv. tkm-h-bm-wv am- Xr-I-bm-t - -sx- n Cu am-xr-i \-ap- pw ]n- p-s-cmw. Sq-dn-khpw a-zy-]m-\-hpw X-Ωn C-g-]n-cn-bm-Ø _- -an- F- -Xn-\p tic-f-øn X-s Zr- m- -ap- v. [m-cm-fw kz-tz-in-i-fpw hn-tz-in-ifp-am-b Sq-dn-Ãp-Iƒ -FØp- aq m-dn-se G-I ]- -\- -{X tlm-, ]- -\- -{X-]-Z-hn-bpw _m-dpw th-s - p-h- -Xm-bn hm - Ø-bp- m-bn-cp- p. km[m-c-w tlm- -em-bn X-s em-`-i-c-am-bn \-S-Øm-\m-hpw F- m-wv tlm- -ep-s-a ]-d-bp- -Xv. a-zy-\n-tcm-[-\w G -s -Sp-Øn-b _o-lm-dn-epw C-t mƒ A-Xn- \v F-Xn-cm-bn B-tcm-]-W-߃ C-hn-Sp-tØ-Xp-t]m-se D-b-cp-I-bm- Wv. F- m s\m-t_ k-ωm-\-tp-xm-hv -ssi-em-jv k-xym - nbpw kzm-an A- n-th-ipw _o-lm ap-jy-a-{ n- p ]n- p-w \ - In cw-k-øp h- -Xp {i-t -b-am-wv. ]-t ti-c-f-øn-se `q-cn-]- w cm-{ nb t\-xm- -fp-ss-bpw a-\x-km- n kq- n- p-im a-zy-ap-x-em-fn-am-cm-wv. _p- n-po-hn-iƒ- v A-h-sc `-b-hp-am-wv. tum. tpm-kv ]m-d- -S-hn , ss{ikvxh k`bpss ImenI {]k- -amb ZuXysØ p-dn- p At\z-j-W-ßfpw, k`m then-iƒ -Xo-X-amb ss{ikvxh ZuXy-sØ- p-dn- p ]T-\-ßfpw N -Ifpw IqSn-h-c-hpIfpw, \oxnbv pw a\p-jz-xz-øn\pw ]cn-ÿn-xn kwc -WØn\pw th n-bp t]mcm- -ß-fn \ne-]m- Sp-I-sf-Sp p-hm hmb-\- msc t{]cn- n- pibmwv kzx{ {]kn- o-i-c-w-amb \yphn-j amkn-i-bpss e y-߃. hmb-\- m-cpss \n t m-`amb kw`m-h-\-iƒ am{x-amwv amkn-i-bpss hcp-am\ t{kmx-kv. hmb-\- m \yp hnj IpSpw-_-Ønse AwK-ß-fpw. sk]v w-_

5 A`napJw P\-{]n-b-s\m w am -tøm-ω k-`-bn-se ko-\n-b ss-h-zn-i\m-b Xn-cp-h Xq-ºp-]m- v d-h. Sn. txm-a-kn-s bpw dn-. A- ym]n- I ]tcxbmb A- Ω txm-a-kn-s bpw a-i-\m-wv amxyp Sn. txm-akv. a-i cm-{ o-b- m-c-\m-ip- -Xn Xm - ]-cy-an m-bn-cp txma-kv A, ai-s\ ]-e-t mgpw im-kn- n- p v. ]T-\-Øn k-a - -\m-bn-cp- amxyp Sn. txma-kv apw_-bn-em-wv {]m-yan-i hn-zym-`ym-kw sn-bv-x-xv. A-Ω Xn-cp-h F-kv.kn.Fkv. kv-iq-fn-se A- ym- ]n-i-bm-bn-cp- -XpsIm v ]T-\w Iq-Sp-X k-a-bhpw Xn-cp-h -bn-em-bn-cp p. Xn-cp-h _m-dn-se A-`n-`m-j-I- \mwv. `m-cy A- m-ω sn-ß- q {In-kv-Xy timtf-pv {]n kn- -emwv. amxyp Sn txma-kp-ambn \yphn-j FUn- d mcmb tpm Pv amxyp kn, -tum.tpm tpm Pv AXym, tum.-amxyp timin ]p -bv msv F nh BKÃv 14 sshin v Xncp-h Sn_n-bn h v \S-Ønb A`napJ kw`m-j-ww. PÃnkv si.- n. txmakv Fß-s\-bmWv cmjv{sob {]h Ø-\-Øn-se-Øp-hm-\n-S-bm-b-Xv. {]txy-in v P\Xm Zƒ cmjv{so-b-ønte- v? A-Sn-b- -cm-h-ÿ- m-eøv, A-Xn-s\-Xn-sc A- sø am -tøm-ω k-` sa-{xm-t m-eo-ø-bm-bn-cp- bp-lmt m Xn-cp-ta-\n-sb-Sp-Ø I-Sp-Ø \n-e-]m-sm-wv cm-{ o-b-øn-en-d-ßp-hm, {]-txy-in- v P-\-Xm-cm-{ o-b-øn-te- n-d-ßp-hm-\p- {]-tnm-z\w. tim-tf-pn ]Tn- p- Im-eØv, I-em-e-b-cm-{ o-b-øn-epw, kw-ls-\m {]-h - Ø-\-ß-fnepw k-po-h-am-bn-cp- p. AXp-t]m-se-Xs, hn-izm-k-hp-am-bn _- -s - kw-hm-z-ß-fn-ep-ta -s - ncp p. km-aq-lni-{]-xn_- -X F- n-e- p-cn -Xv \m-j-w k -Δo-kv kv-io-anse {]-h -Ø-\-߃ aq-ehpw A- Xn-\v t\-xrxzw \-evin-b A- ym-]-icmb ]n.h tpm, kmw ^nen- v, tp _v amxyp F- n-h-cp-ss {]-tnm-z- \hp-amwv Rm \yp hnj\v \ Inb A`n-apJ kw`m-j-w-øn AXv hni-zo-i-cn- n- p- v. (2006 \yp hnj-\n {]kn- o-i-cn A`n-apJ kw`m-jww ho pw ]p\x{]kn oi-cn- p- p). k`-i-fpss C sø \ne-]m-sp-i-tfmsv F mwv A`n-{]mbw? \n-e-\n - p- hy-h-ÿnxn-tbm-sv A-\p-cq-]-s p-t]m-hp-i-bm-wv k-`-bn v. \o-xn- p- th- n-bp t]m-cm- w Xo - -bmbpw k-` G-s -Sp-t Zu-Xy-amWv. Zu-Xy-\n -Δ-l-W-Øn-\p-]-cn-bm-bn L-S\-I-tfm-SmWv k-`-bv- n- v Xm -]-cyw. A-Xn-s\-Xn-sc i- -ap-b -Øp {]ÿm\am-bn ]-c-amh-[n tn - v {]-h -Øn- n- p v. k-`m ip- {iq-j C- v kp-c- n-xam-b ta-j-e-bmwv; km-l-kn-i-x H pw X-s -bn. kp-c- n-xøøns H-fn-am-f߃, AY-hm Nn-X -]p- p-iƒ s]m-fn- v k-` k-aq-l-hp-am-bn C-S-s -SWw. k-`-sb- p-dn- v F-\n- v {]-Xym-i-bp v. Kp- W-]-cam-b am- -߃ k-`-bn \-S-t - -XmWv. {In-kv-Xp-Z -i-\-øn-s ]q -Øo-I-c-W-Øn-\mbn, e yw ap- ºn I p-sim v, tih-ew \n-e-\n - n-\p -th- n-b a-dn v, {]-hm-n-i-zu-xy-sa- t{i-jvtam-b ZuXyw G- s -Sp- p-hm k-` X-øm-dmIWw. k-º-øn-\pw, A-[n-Im-c-Øn-\pw, ]-Z-hn-Iƒ pw th- n k-` C- v Im-Wn- p- hy{k-x A-h-km-\n- n- Ww. axm-fl-ix h n- p- p v ]t BflnI- hf D m-ip- n F p ]d-bm-dp- v Xm -fpss A`n-{]mbw? am-cm-a I -h j, i-_-cna-e, ]-cp-a-e Xp-Sßn-b ]p-wy-ÿ-e-ß-fn-se mw ]-s -Sp- p- `- -cp-ss F-Æhpw, h-cp-am-\hpw h - n- p- -Xm-bn \mw Im-Wp p. F- m AXp-t]m-se X-s \m- n A-gn-a-Xn-bpw, A-{Iahpw h - n- p-h-cp p. ap-i-fn ]-d- ÿ-e-ß-fn t]m-ip- -h X-s -bm-wt m k-aq-l-øn Po-hn- p- Xv. F p-sim- m-wv H-cp hy-xym-kw k-aq-l-øn {]-Xn-^-en- m-øxv? Agn-aXn ]q Æ-ambn D m-s\w snøp-hm k mcns {ia-sø- p-dn- p {]Xn-I-cWw k - m-cn-s {]-h -Ø-\-߃ F mw \o-xn-]q -Δ-am-bn \-S- p- p-sh-t m, kq-xm-cy-x ssi-h-cn- p-sht m A- h-im-i-s -Sp- n. k-aq-l-øn-s F m L-S-\-I-fnepw Cu A-]-N-b-Øn-s {]-Xn-^-e-\-ap v. F- m kwÿm\-sø A-gna-Xn cln-x kw-ÿm-\-am- p-hm k - m {i-an- p p. \n-e-\n - p- L-S-\-Iƒ-s -Xnsc-bp t]m-cm- -am-ip-tºmƒ, A-Xv k - m-cm-sw- n-epw, k-`-bm-sw- nepw ]-cp-t - m-\p- a-\-t m-ssbpw, X-øm-sd-Sp-t m-sp Iq-sS-bp-am-bn-cn- -Ww C-S-s -ts- Xv. ]cn-ÿnxn kwc- -W-Øn\v G hpw ^e-{]-z-amb am Kw ] n-a-l ae-\n-c-iƒ kwc- n- p-hm-\p 5 sk]v w-_ 2016

6 {ia-øn ] m-fn-bm-ip-i-sb- -Xm-Wv. e - -W- n\v snsn-iƒ hbv p- -Xnepw ^e-{]-z-amb \S- ]-Sn-bm-W-Xv. tic-f-øn knfkvsf k` am{xta AXn\v A\p-Iqe \ne-]m-ss-sp-øp p Km-Uv-Kn hy- n-]-cam-b A-`n-{]m-b-Øn-\v {]-k- n-bn. F- m ]- n-a-l- -hpw, ]-cn-ÿn-xnbpw kwc- n- -s -S-W-sa- p-f-f-xn-\v X - -an. Nn-e \n-_- -\-Iƒ hym-]mc-sø X-S- -s -Sp-Øp- Xp-sIm- v {]-bm-k-ap- m-bn F- p -Xv bm-ym - y-amwv. C- hnss, hn-i-k\-sø kw-_- n- p- Im-gv-N m-sn-\v am- -ap- m-ti- n-bn-cn- p p. \m-i-øn-s hn-øv ]m- Ip- hn-ik-\w \-ap- m-h-iy-an. F- m Po-hn-X- \n-e-hm-cw sa- -s -Sp-Ibpw thww. h-cp- X-e-ap-d-bv- v hm-k-tbm-kyam-b {]-Ir-Xn-sb \-ev-ip-hm-\p- {]- Xn_- -X \-ap- p- m-bn-cn- Ww. A-Sn-b- -c-am-bn \m- n \-S- m-t \n -Ωm-W-{]-h -Ø-\-߃ ]m-cnÿnxn-i {]-iv-\-߃ Iq-Sm-sX \-S- m- p-hm k - m {i-an- pw. Xo-c-{]-tZi-sØ I-S-em-{Ia-Ww \mw t\-cn-sp- {]-iv- \-amwv. A-hn-sS I n-s-w-sa- v ap-d-hn-fn-iq- p- At\- I-cp v. I n-s-w-sa- n ]m-d-s]m- n- Ww. I-S-em-{Ia-W-Øn-\v A-Sn-b- -c-{]-iv-\-]-cn-lm-c-am-wv P-\-߃ B-h-iy-s -Sp- Xv. A-h-cp-sS ho-sp-iƒ kw-c- n- s -SWw. F- m, I-S t m-`-øns k-ab-øv A-h-cp-sS ho-spiƒ. kw-c- n- -W-sa- n, ]- n-a- L- -Øn \n- S- w I v C-hn-sS F-Ø-Ww. (C-hn- S-sb mw h txm-xn-ep- A-gna-Xn \-S- p- p- v). A-hn-sS ÿm-]n- p- I p-iƒ I-S h-en-s -Sp- p- I-bm-sW- n, A-Xv I-S-en-s Bhm-k hy-hÿ-sb X-s km-c-am-bn _m-[n- pw. I-S-em-{I-aW-sØ t\- cn-sp- -Xn-\v _-Z -am -K߃ No^v sk{i- dn X-e- Øn A-t\z-jn- p h-cp p. sk]v w-_ KmUvKn CubnsS \S-Ønb Hcp {]`m-j-w-øn J\\w kl-i-c-w-ta-j-e-bnse BImhp F p ]d-bp-i-bp- mbn k-l-i-c-w-ta-je-sb J\-\w G-ev-]n- Xp-sIm- p am{xw A-gna-Xn A-h-km-\n- p-sa- v I-cp-Xp- n. F- hn-ssbpw ]-gp-xp-iƒ I-s -Øp-hm C-hn-Sp-sØ P- \-߃- v km-[n- p p. I-S -Xoc-Øv \-S- p- \n - Ωm-W-{]-h -Ø-\-ß-fp-sS t^mt m k-ln-x-ap- dnt m - v h-sc B-h-iy-s - n-cn- p-i-bmwv! hnam-\-øm-h-f-øn-s\-xn-cmtwm? hnam-\-øm-h-f-øn-s\-xn-c-. B-d -ap-f-sb- p-dn- v k - m hy- am-b \n-e-]m-sv F-Sp-Øn- p v. s\ -h-b X-Æo -X-S \n-baw, `q-]-cn-jv-i-c-w -\nb-aw Xp-Sßn-b ]-Xn\m-tem-fw \n-b-aß-sf ew-ln p-sim- m-wv H- cp aq-e-[-\-i- n- p- th n, H-cp Ip-Ø-I-bv- p- th- n A-\pa-Xn t\-sp-hm {i-an- p- Xv. ]-e-x-c-ønep- \n-b-aß-sf Im- n ]-døn-sim- v hn-am-\- Ømh-fw A-\p-h-Zn- p-hm-\p- A-Snb- -c km-l- Ncyw C-t m-gn. hn-am-\-ømh-fw th- F, a- dn v, \n-b-a-߃ ew-ln- m-sx-bpw, ]-cn-ÿn-xn- p X- I - t\-cn-sm-sx-bp-am-bn-cn- -W-sa- p am{xw si-f-kv-b -Sn-kn a-{ n-bm-bn-cp- -t mƒ F-s - mw t\- -߃ ssi-h-cn- p-hm km-[n- p sif-kv-b Snknbp-sS hmßepiƒ kp-xm-cy-am- nsb- p- -Xm-Wv F-Sp-Øv ]-d-tb- Xv, t\-c-sø, F mh -jhpw _-kp-i-fp-ss hn-e-iq-sn h- n-cp- n-s-øv, Ccp- ]Xv ix-am\w hn-e-ip-d- p. kvs]b ]msv-kp-iƒ, ss nwkv sajo-\p-iƒ, kv]ouv Kth W-dp-Iƒ F nh-bp-ss-sb mw hn-e aq- n c- m-bn Ip-d- p. _kv k Δo-kp-Iƒ hym-]n- n p. _-kp-iƒ hm-ßp- -Xn\v s\tkm-jn-tb- Uv ] t kv A-h-km-\n- n v, Hm ss U- B-cw-`n p. _-kp-iƒ hm-ßp-tºmƒ e-`y-am- Im-am-bn-cp- I-Ωo-j Xp-I th- p h p. sif-kv -B Snknbp-sS C- -\ a-x K-Wy-am-bn h - n p. S-b-dn-s B- bp- v 80,000 In.-ao dn \n- pw h-sc-bmbn. tdm-u-]-i-s-߃ Ip-d p. Rm ap -ssi-b-sp-ø H- m-wv tdmuv tk^v n AtXm-dn n BIv v. tdmuv tk^v n BIv v, I -i-\amb sn nmv F nh sim- m-bn-cn mw A-]-I-S-߃ Ip-d- Xv. C sk]vt gvkv ÿm-]n- p-hm km-[n p. sif-kv -B Snknbnse A-gna-Xn Ip-d-bv- p-hm I-Sp-Ø \- S-]-Sn-Iƒ kzo-i-cn p. ta -X- n A-gna- Xn C m-xm-ip-tºmƒ Xm-sg-Ø- n kzm- `m-hn-i-ambpw Ip-d-bp-a-s m. sif-kv- B Snkn em-`-i-c-am-bn F- v ]-d-bmw. Pe-hn-`-h-a-{ n-sb \ne-bn F mwv kz-]v-\߃?

7 v - ti-c-f-øn-se ap -Xp-i-X-am\w P-\-߃- p am-{xsa C- v ip- o-i-cn- Ip-Sn-sh- -sa-øn- p-hm km- [n- p- p p. ]-g-b-im-ew t]mse, \-Zn-I-fn-se -sh- w A-{X kp-c- n-x-a m-xn-cns, F m-h pw ip- o-i-cn- Ip-Sn-sh- -saß-s\ F-Øn pw F- mwv Nn- n- p Xv c- m-axv, \-Ωp-sS \-ZnI-sf Fß-s\ ip- o-i-cn- msa- p-f-f-xmwv. C- v {]-[m-\-ambpw am-en\yw h-ens -dn-bp -Xv \-Zn-I-fn-te- mwv. k-ao-s]-bp-f-f In-WdpIƒ-t]mepw a-en-\-s - n-cn- p p. \-Zn-I-fn P-e-km- n[yw D-d- m- Ww. a-g-sh- w X- S-tb- Xn-\v `q-an-bn [m-cm-fw a-g- p-gn-iƒ D- m-t - n-bn-cn- p p. Nn-e \q-x-\ ]- -XnIƒ, X-t±-i-kz-b- `-c-w-h-ip- pam-bn tn - v B-tem-Nn- p \-S- n-em- phm B-{K-ln- p p. \n Ωm-W ta-j-e-bn-se A-gna-Xn Xp-S- p-am- p-hm k - m {]-Xn- m-_- -amwv. A-sX k-abw, \n - Ωm-W-sØ- p-dn- p- \-Ωpq-sS Im-gv-N- mspw am-d- Ww. \-ap- n- v s]-s - p ^e-߃ B-Wv B- h-iyw. tdm-uv Sm sn-øww, I-cn v si- -W-sas ms. F -Po-\n-bd m - v G- hpw Iq-Sp-X Xm -]-cy-ap t]m-kv- p-iƒ F- v ]-d-bp Xv ssa\, tap Cdn-tK-j Unhn-j-\p-I-fmWv. ImcWw, A-hn-sS \n- v ]-Ww k-ºm-zn- mw. Nn-e D-tZym- K-ÿ, am-xm-]n-xm -sf ip-{iq-jn -Ww F- Im-c- W-Øm ÿ-ew am- w B-h-iy-s -Sp-tºmƒ A-h-cm-{Kln- p- -Xn-s\- mƒ A-Sp-Ø ÿ-e-tø v ÿewam w sim-sp- p-tºmƒ kw-xr-]v -Xc. Imc-Ww A-hn-sS {][m-\ t{]m-p-iv -Sp-Iƒ Ip-d-hm-bn-cn- mw. F- m srm-sn-bn-s-bn Im-gv -N- m-sn-\v am- -ap- mip-i km- [ya. tum.-fw.fw txmakv ]-d- Xp-t]mse, hn-i-k-\- Øns Hmtcm \m-ºnepw \m-i-øn-s hn-øv ]m-is -Sp p. ]-cn-ÿn-xn-sb ]-cn-k-wn- m-sx-bp-f-f hn-ik-\-{]-h -Ø-\-߃ F pw tzm-j-i-c-amwv. Im -jn-i-ta-j-e-bn-se D-bn -sø-gp-t - n-s\ D- t±-in- m-bn-cp- p Ip- -\m-sv ]m-t Pv. F- m kzman-\m-y hn-`m-h-\ sn-bv-x-xn \n pw F{Xtbm A-I p-t]mbn. Ip-sd I p-si- v \-S-Øn- p- v; Ip- - \m- n-sebpw th-º-\m- n-sebpw I v t]m- -sb- msx Im-Xem-b {i- ]-Xn- n- p-hm km-[n- msx t]mbn. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A[n-Im-cw P-\-\- -bv - m-bn hn\n-tbm-kn Ww 2006 amxyp Sn. txm-a-kv K-Xm-K-X-a{ nbmbn-cp- t mƒ \yq hn-j F-Un- amxyp tim-in ]p- -bv m-sv \-SØn-b A-`n-ap-JØns {]k `mk-߃. cm-{ nb-øn-te- v h-cp-hm-\p- Imc-Ww H- p hni-zo-i-cn mtam? Zn-hw-K-X\m-b bqlm-t\m am -tømω Xn-cp-ta-\n-bpsS ]p-kv-x-i-ßfpw {]-kw-k-ß-fp-am-wv A-Xn-\v kml-ncy-sam-cp- n-bxv. A-Sn-b- -cm-h-ÿ- m-eøv, A- Sn-b- -cm-h-ÿ-bv-s -Xn-sc Xn-cp-ta-\n-bp-sS F-gp-Øp- Ifpw \n-e-]m-sp-ifpw F-s kzm-[o-\n p. Xn-cp-ta-\nbp-sS ssi- S tam-i-am-bn-cp- -Xn-\m Nn-e I-Øp- Ifpw te-j-\-ßfpw F-gp-Xp-hm Rm k-lm-bn- n- p v. F-ß-s\-bm-Wv bqlm-t\m Xn-cp-ta-\n-bp-am-bn _- -s -Sp-hm-\n-S-bm-bXv? F-s ]n-xm-hv Xn-cp-h Fkv. kn. ]- n hn-im-cn-bmbn-cn- p-tºmƒ Xn-cp-ta-\n-bp-sS A-b - m-c-\m-bncp p. Xn-cp-ta-\n- p Ip- ni-sf hen-b C- -am-bn-cp- p. ]Ømw m- n ]Tn- p-tºmƒ Xn-cp-ta-\n-sb F-gp- Xp- -Xn k-lm-bn- p-hm Rm sn p-am-bn-cp p ss{i-kv-x-h [m -Ωn-I-X cq-]-s -Sp-Øp-hm Xn-cpta-\n-bp-am-bp- _- w k-lm-bn- p-sh- p I-cpXmtam? Xo - -bm-bpw. km-aq-lni\o-xn pw kzm-x-{ y-øn\pw th- n-bp t]m-cm- -ß-fn G -s -Sm-Xn-cn- p -Xv ]m-]-am-sw- v Rm hn-iz-kn- p p. A-ßs\-sbmcp \n-e-]m-sn-te- v F-Øn-t -Xv bqlm-t\m Xncp-ta-\n-bp-am-bn A-Sp-Øn-S-s]-Sp-hm km-[n- -Xn-\memWv. bqlm-t\m Xn-cp-ta-\n-bp-am-bp- A-ß-bp-sS _- w hy- n-xz hn-i-k-\-øn\pw Zm -i\n-i A-Sn- Ø-d-Iƒ cq-]-s -Sp-Øp-hm\pw k-lm-bn- p F- m- Ws m ]-d- Xv. A-sXm- p hn-i-zo-i-cn mtam? kzm-x-{ y-øn\pw \o-xn pw th- n-bp t]m-cm- ß-fn F-s kzm-[o-\n- c- p kw-`-h-ß-fp- v H v, k kn.]n. cm-a-kzm-an A-ø Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn tkz- Om-[n-]-Xn-bm-bn hm-gp- Ime-Øv G-{_lmw am - tømω sa-{xm-s m-eo-ø F-Sp-Ø \n-e-]m-smwv. Cu ]m-c-ºcyw k-`-bn h-f -Øn-sb-Sp-ØXv bqlm-t\m am -tømω sa-{xm-s m-eo-ø-bmwv. A-Sn-b- -cm-hÿ-bn-se A-\o-Xn-Iƒ-s -Xn-sc i- -ap-b -Øm ss[-cy-s - _n-j- m-wv bqlm-t\m Xn-cp-ta-\n. (bqlm-t\m Xn-cp-ta-\n-bp-sS I-Øp-I-fn Nne-Xv A- \y-{x tn -Øn-cn- p p) k-` C-t mƒ kzm-x-{ y-øn\pw \o-xn pw th- nbp t]m-cm- -ß-fn ]-s -Sp- p- n m-sb- v A- `n-{]m-b-apt m? k-`-iƒ C-t mƒ `u-xn-i-t\- ß-ƒ p th- n-bm-wv {i-an- p- Xv. h-kv-xp-h-iiƒ h - n- -t mƒ k- o - Æ-X-Iƒ Iq-Sn. dn-kv-iv F-Sp- p-hm k-`-iƒ- v {]- bm-k-ambn. k-º-øn-s\ ti-{μo-i-cn- v H-cp ]pxn-b aqey-t_m-[w X-s cq-]-s - p-h-cn-i-bmwv. k-`-bnepw cm-{ -Ønepw C-Xm-Wv ÿnxn. B-tKm-f-h - -c-wtøm-ss C-Xv i- -ambn. C-Xn-\p hy-xy-kv-x-am-bn k- 7 sk]v w-_ 2016

8 ºØn-t\m-Sv H-cp ]pxn-b aqey-t_m-[w h-f -Øn-sb- Sp- p-hm k-`-iƒ- v km-[n -Ww G-Xp hn-t[- s\bpw k-º-øp- m- p- -h - v k-`-bnepw cm-{ - Ønepw ap-jymk-\w e-`n- p- ÿn-xn am-dww. hn-i-k-\-sø- p-dn- v F- m-wv A-ß-bp-sS kz-]v\w? P-\-ß-fp-sS Pohn-X \n-e-hm-cw sa- -s -Sp-Øp-hm hn- I-k-\-{]-h -Ø-\-߃- v km-[n- Ww. kv -am - v kn- n A-Xn-\p k-lm-bn- -bn F- p txm- p- p-t m? F-{X i-x-am-\w B-fp-Iƒ- v tpm-en e-`n- p-sa -Xv {]m[m-\y-a -ln- p p. CXn-t\m-S-\p-_- n- p a- p ]- e Im-cy-ß-fp v. K-Xm-K-X-a-{ n-sb- \n-e-bn F- m-w-ß-bp-ss kz- ]v\w? si. Fkv. B.Sn.knbn A-gn-a-Xn-bp-s - v F-\n- v t_m- y-ambn. A-Xn-\p C-S-\ne- m-cp- v A-Xv \n - Ø-em- p-hm I-]yq- -h - -c-whpw tsm- k- {º-Zm-bhpw G -s -Sp-Øn-bn-cn- -bmwv. hm-ß {]- {Inb kp-xm-cy-am- pw. A-\m-h-iy-s -e-hp-iƒ Ip-d v, tim - -td-j em-`-i-c-am- p-i-sb- -Xm-Wv F-s e- yw. C-t mƒ {]-Xn-am-kw 12 tim-sn-bm-wv si-f-kv- B -Sn-kn-bp-sS \- w. ]pxn-b _-kp-iƒ Cd- n ap -k - m ssib-sn hm-ßn-bn-cp- -t m? C-d n-b k-a-b-øp ssibsn e-`n-s - nepw ]-e h- n-ifpw I- - p-d-ømwv. C- -\-s e-hv hf-sc Iq-S- Xp-X-emWv. F.Pnbp-sS dn-t m - n A-gn-a-Xn \-S- - Xmbn Cu-bn-sS I p. A-Xv ]Tn- p h-cn-i-bmwv. ti-{μ K-h -sa v {]-Jym-]n Ccp-]-Øn-tbgp ixam\w dn-k -th-j-s\- p-dn v F- m-wv A-`n-{]mbw? A-Xv R-ß-fp-sS ]m - n-bp-ss \-bw Iq-Sn-bmWv. a-fi I-Ωo-j R-ß-fm-Wv sim- p h- Xv. ]n- m- -hn- `m-k-øn-ep- P-\-߃ ap-jy-[m-c-bn h-cp- -Xp-hsc dn-k -th-j Xp-S-cWw. A-[n-Im-c-sØ- p-dn- v F- m-w-`n-{]mbw? A-[n-Im-cw P-\-ß-fp-sS \- -bv- m-bn-cn- Ww. Xn-c- n-\n-s-bn \yq hn-j am-kn-i-bv- v \ In-b A-`n-ap-J-kw-`m-j-W-Øn-\p \μn. D- -X-aq-ey-߃ D- b -Øn- n-sn- v H-cp an-i- a-{ n-bm-bn-øo-cp-hm- C-Sbm-I-s -sb- v B-iw-kn- p- p * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * bplm-t\m am -tøm-ω sa-{xm-s m-eo-ø-bp-ss F- gp-øp-i-fm-wv cm-{ o-b-øn-te- n-d-ßp-hm a{ n amxyp Sn. txm-a-kn-s\ t{]-cn- n- Xv. bplm-t\m Xn-cp-ta-\n-bp-sS Nn-e I-ØpIƒ: 1976 B-K-kv- v 25mw Xob-Xn {]-[m-\-a{ n C-μn-cm-Km- n- -b- I-Øns ]q -Æ-cq-]w Cw- o-jn \n- v C-{]-Im-cw ]-cn-`m-j-s -Sp-Ømw. sk]v w-_ {]n-b-s - {ioa-xn Km- n, tim -{K-kns H-cp kv-t\-ln-x F- \n-e-bnepw cm-py-øn-s `m-hn-bn Xm-Xv-]-cy-ap- H-cm-sf- \ne-bnepw Xm-sg- -d-bp- h-kv-xp-x-iƒ Rm Xm- -fpss ap-ºn k-a - n- p p. A-Sn-b- -cm-h-ÿ {]-Jym-]n- p-i-sb- k-a-tbm-nn-xam-b- \-S-]-Sn-bn-eq-sS Xm- ƒ Cu cm-py-søbpw A- Xn-se P-\-ß-sfbpw H-cp hen-b A-]-I-S-Øn \n- p c- n p. A-e-l-_m-Zv ssl-t m-s-xn-bp-ss hn-[nsb-øp-s - p Xm- ƒ {]-[m-\-a-{ n]-zw cm-pn-h- n-cps - n Cu cm-py-øp Ip-sd- m-e-tø- v H-cp K- h -sa n m-sx h-cp-am-bn-cp p. A-Sn-b- -cm-h-ÿ {]-Jym]-\w D-S\-Sn k -^-e-߃ D-f-hm- p-ibpw cm-py-øp-s-\o-fw k-am-[m-\hpw k - `-c-whpw ssi-h-cp-øp-ibpw sn-bvxp. F- m ti- {μ-kwÿm-\ K-h -sa- p-iƒ ]-g-b A-gn-a-Xn-bn-te pw ]n-sn- n m-bv-a-bn-te pw Xn-cn p-t]m-ip- -Xn-\v G-sd am-k-߃ th- n-h- n F- p ]-d-bp- -Xn F-\n- p tj-z-ap v. cm-{ o-b ]m - n-i-fp-ss C-S-s]-S C m- Ø-Xp-aq-ew hn-zym-`ym-k-a-fi-e-øn-ep m-b k-am-[m- \hpw Im-cy-ti-jnbpw H-cp ap-x - q- p-x-s -bmwv. Im jn-i hy-h-km-b a-fi-e-ß-fn-ep m-b sf-izcyhpw Aß-s\ Xs. F- m A-Sn-b- -cm-h-ÿ-bv v Cu cm-py-sø P-\- ߃ \ -ti- n h- hn-e hf-sc Iq-Sp-X-em-sW- p kw-jy-h -[n- p-h-cp- H-t -sd P-\-߃ Nn- n- p p. sam-dm -Pn-tZ-im-bn-sb-t m-se-bp- h-sc P-bn-en-e-S-bv- p-i-bpw s]m-xp-p-\m-`n-{]m-b-ßfpw hm -Ø-Ifpw {]- kn- o-i-cn- p- -Xn-\p ]-{X-߃- p kzm-x-{ yw l- \n- p-ibpw sn-bv-xn-cn- p- ]-cn-x-ÿn-xn R-ßsfsbm-s \n-cm-im-`-cn-x-cm- p p. A-Sn-b- -cm-h-ÿ {Ita-W \o- w sn-ø-w-sa v Cu cm-py-sø B-bn-c- -W-Øn-\p P-\-ß-fp-sS t]-cn Rm A-`y - n- p p. A-Xp s]-s - p \o- w sn-bv-xm hf-sc Kp-cp-X-cam-b {]-Xym-Lm-X-߃ D- m-imw. cm-{ nb- Ø-S-hp-Im-sc P-bn hn-ap- -cm- bpw ]-{X-ß-fp-sS ta-ep- \n-b-{ -W-߃ F-Sp-Øp-I-f-bp-Ibpw sn-bv- Xm A-sXm-cp hen-b B-izm-k-am-bn-cn- pw. F-\n- v H-cp At]- Iq-Sn-bp v. A-Sn-b- -cm-h-ÿ \n-e-\n -Øn-s m- p sx-c-s -Sp- p-iƒ \-S-Øp- Itbm `-c-wl-s-\ t`-zk-xn sn-øp-itbm A-cp-sX v. th-z-\bpw B-flm - bpw \n-d- H-cp lr-z-b-øn \n- p-b-cp- Cu hm- p-iƒ sx- n- -cn- -bn-s - p hn-iz-kn- p p. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * bplm-t\m Xn-cp-ta-\nbpsS tej\w ti-c-f-ønse ]-{X-߃ {]-kn- o-i-cn- m- -Xn-\m dnen-pn-b & skmssk n 1977 Pq - -sk-]v w-_ e -Øn {]-kn- o-i-cn p.

9 ... F- m A-Xn-s hym-]v-xn F- p-am{xw D- mbn-cn- -W-am-bn-cp p. A-Xv F-{X \m-f-tø- p \o- ns m- p t]m-ip-hm-\mwv? P-\-߃- p \- -am-bn-cn- p- ]u-c-kzm-x-{ y-øn \n- p P-\-ß-fp-sS {i- am- m-\m-bn-cn pw hf-sc B-I -j-i-am-b Ccp-]Xn- \ km-ºøn-i t{]m-{kmw. Cu km-ºøn-i t{]m-{kman-s\ - n B pw tnm-zy-ap- m-hm-\n-s-bn. C-h \-S- n h-cp-øm-\m-wp \mw tim -{K-kn\p thm- p snbv -Xp `-c-w-øn-te- p {]-th-in- n- Xv. A-Xn A-h txm p. Cu km-ºøn-i ] -Xn \-S- n h-cp-øp- - Xn-\p s]m-xp-p-\-]n- p-wbpw, k-l-ic-whpw thww, P-\-ß-fp-sS ]- -Xn-bm-bn P-\-߃ Im-WWw. s]m-eokv `-c-w-øn -Io-gn-en-cn- p- P-\-X-bv - v A-Xp km- [ya. ]-{X-kzm-X-{ yw Im-cy-am-bn \- -s - p. C- ybp-ss kzm-x-{ y-t]m-cm- -Øn s]- -hcpw P-bn-en-\I- Øv A-S-bv - -s - -h-cm-bn In-S- p-tºmƒ P-\-߃ Cu km-ºøn-i ]- -Xn-bn B-I -jn- -s -Sp-hm C-Sbn. C- p cm-{ o-b kw-k-xn-i-sf - n {]-[m-\-a-{ n-bpss {]-Jym]-\w am-{x-ta-bp p. ]-{X-kzm-X-{ yw \- - s -Sp-Øn-bn- n, U-tam-{I-kn- p `w-kw h-cp-øn-bn- n F- p an- ]-{X-ß-fn-epw {]-kv -Xm-h-\ Im-Wmw. C- p ]-{X-߃ hm-bn- p-hm-\p- P-\-ß-fp-sS Xm-ev -]cyw \-in- n-cn- -bmwv. sam-dm -Pn ap-x-em-bh-sc ]p-d-øn-d- n-hn- v ]-{X-߃- p Nn-e cm-{ o-b hm -Ø-Ifpw hna -i-\-ßfpw {]-kn- -s -Sp-Øm-\p- kzm-x-{ yw sim- Sp-Øp-IqtS? ]m- n-ÿm bp- -Im-e-Øpw-a- pw D- mbn-cp- A-Sn-b- -cm-hÿ t]m-cm-bn-cn p-tam? tim -{K-kn-s bpw ]m -e-sa ns bpw Xo-cp-am-\-߃ a-\- n-em- n-bm Cu A-Sn-b- -cm-h-ÿ s]-s - -hkm-\n- m t]m-ip- n F- p a-\- n-em- mw. C- t mƒ G-Im-[n-]-Xy-`-c-W-Øn-en-cn- p- t\-xm- ƒ- p t_m-[y-s S-Ww \m- n kp-c- n-xm-h-ÿ ÿm-]n-xam-sb v, B t_m-[w A-{X F-fp- w h-cn-i-bn. tisk-sp-øn-cn- p- -h X-s As{X hn-[n-i -Øm ƒ. ]-{X-{]-h -ØI v F-{X-\mƒ ]-{X-{]-h Ø-\w \ndp-ø-em- m-hp- `-hn-j-xv -^e-sø t]-sn- p ap-tºm pt]m-ip-hm I-gn-bpw. C-t mƒ ]-{X-߃ K-h -sa p- I- n-i-fp-ss {Km-a-t^m dn- m -Up-If-s{X. s]m-xp- P-\-߃- p ]-e A-h-i-XIƒ, km-aq-lniambpw cm- { nb-ambpw D- v. K-h -sa ns ssi-iƒ `m-c-am- Ip- km-l-n-cy-߃ D- v. C-h K-h -sa- n-s\bpw s]m-xp-p-\-ß-sfbpw A-dn-bn- p s]m-xp-p-\m-`n-{]m-bw cq-]o-i-cn- m km-[ya. s]mxp-tbm-k-߃ ]m-sn. `-c-w-iqs-sø hn-a -in- p-iqsm. ]-{X-ß-fn F-gp-Xn- qsm. C-Xv F-{X-\mƒ h-ln-t - n-h-cpw? C-Xp P- \ß-sf izm-kw ap- n- p-i-bmwv. F mw ip-`-sa- m- Wp ]-{X-ß-fn `-c-wi- n {]-kn- -s -Sp-Øp- Xv. F- m P-\-߃-t m? 1949se H-cp C-S-b-te-J-\-hpw 1950se H-cp \-h-h- -c k-tμ-ihpw h-gn am -tøm-am-k-`-bp-ss km-aqlni Z -i-\-øn-\p sa-{xm-t m-eo-ø cq-]w \ In. kz-øp-s-a-ÿ- mcpw sxm-gn-em-fn-ifpw X-Ωn t]m-cm- w \-S- p tem-i-hy-h-ÿn-xn-bn \mw Po-hn- p- p. ax-sø sh-dp- p- Xpw {In-kv -Xp-am -K{]-am-W-ß-fp-sS D-b - X-Øz-ß-sf \n-cm-i-cn- p- -Xpam-b I-ayq-Wn-kam-Wv C- p a -±n-xcmb sxm-gn-em-fn-i-fp-ss t\-xrxzw h- ln- bpw A-h-cp-sS A-h-i-Xm-]-cn-lm-c-߃- m-bn t]mcm- w sn-øp-ibpw sn-øp- Xv. C-Xp {In-kv -Xp-k`-sb D- W -tø- -tbm? I-ayq-Wn-k-tØm-Sp \-ap- p ssh-cw D- s - n C -sø \- am-b kz-øp-s-a hy-h-ÿnxntbm-sp \-ap- p kjy-x ]m-sn-s v Hm - Ww. c pw bp- -Øn-te- p \-S-Øn- p- X-Øz-ßfmWv. I-ayq- Wnk-sØ F-Xn-cn-tS- -Xv A-Xn-s\ K-h -sa n-s\-s m- v A-Sn- -a -Ønbpw A-Xn-s A-Sn-ÿm-\-{]-am-Wßsf X-Øz-]-c-am-bn B-t -]n- pa, ]ns tbm I-ayq- Wn-k-Øn-e-S-ßn-bn-cn- p- {In-kvXo-b km-ºøn-i \o- Xn-\ym-bw ^-e-i-cam-b am -K-ß-fn \-S- n h-cp-øp- -Xn-\p {]-b-xv -\n- p- -Xn-\m-emWv. \-Ωp-sS B-lm-ckm-[-\-ßfpw kzøpw D- m- n-ø-cp- Iq-en m-tcm- Sp \o-xn Im-Wn- mw. `q-kzøpw In-S- m-s-hp-an m-ø km- [p-h -K-߃- p \-Ωp-sS ssi-h-i-ap- -Xn -\n- v \ In Ah-sc kz-øp-s-a-ÿcm n-øo - mw. ]m - p- -Xn-\p- ho-spw, tpm-en sn-bv -Xp D-]-Poh-\w I-gn- bpw k-ºm-zn- p-ibpw sn-øp- -Xn-\p- kzm-x-{ y-hpw, Ip- p-߃- p ]Tn- p- -Xn\pw I-fn- p- -Xn\pw X-ßfp-sS I-gn-hpI-sf hn-i-kn- n- p- -Xn-\p-ap- A-h-k-chpw ssh-zy-k-lm-bhpw G-h-cp-tSbpw P- m-h-im-i-amwv. C- Xn-s\ A-h-K-Wn- p- cm-{ hpw hy-h-ÿn-xnbpw {Inkv -Xo-ba. cm-{ nb t\-xm- - m-sc km-aq-lnikm- ºØn-I \o-xn ÿm-]n- p- \n-b-a-\n -Ωm-W-߃ mbn t{]-cn- n- bpw k-lm-bn- bpw sn-øp- -txm-sp Iq- Sn \-Ωp-sS sndn-b km-l-n-cy-ß-fn Cu km-aq-lni- \o-xn \-ap- p {]m-tbm-kn-i-am- mw. Hmtcm C-S-h-I-I-fnepw ]m - n-s-an m-ø B-fp-I-fp-sS F-Æ-a-dn- v Ah-sc k- lm-bn- p- -Xn-\p- am -K-߃ \-ap- m-cm-bmw. kz-øp- S-a-ÿ X-ß-fp-sS a-c-w-]-{xn-i F-gp-Xp-tºmgpw {In-kvXob Ip-Spw-_`m-K D-S-º-Sn-Iƒ D- m- p-tºmgpw F-t mgpw \-tωm-sp-iq-ss-bp- Z-cn-{Z- m - p IqsS Hml-cn sim- Sp ptam? I -Øm-hn {]n-bsc, C-Xp Ip-sd \o- Xpw km-[m-c- W ]-cn-n-b-s - n- p- F- nkv -tim- I-Øp-I-fn \n- p hy-xym-k-s - -Xpam-b H-sg-gp-Øm-bn-t m-bn F- p \n-߃ hn-nm-cn- p p. F- n Rm A- p-x-s -Sp- n. Im-e-ÿn-Xn- -\p-k-c-wam-b {In-kvXo-b Zq-Xv k- `mw-k-߃- p sim-sp- p -Xv k-`-bp-ss Np-a-X-e-bmWv. k-` {]-hm-n-i ip-{iq-j \n-d-th-t - -X-t{X. \ym-bw sh- w t]m-sebpw \o-xn h- mø txmsp-t]m-sebpw H- gpi-s F -Xv C -sø tem-i-øn\p Zq-Xp X-s. 9 sk]v w-_ 2016

10 PÃnkv si.- n.-txm-akv tim -bw kn.fw.f-kv tim-tf-pn-s Zzn-i-Xm- n B-tLm-j-ß-fp-sS `m-k-ambn C- y dn- ªn- n-s {]-knu v kw_- n tbm-k-am-bn-cp- s m A-hbn - G- hpw {]-[m-\-am-bn-cp- Xv. tbm-km- y- ti-c-f kwÿm-\ K-h -W P-kv- o-kv ]n. k-zm-in-hw B- bn-cp- p. B tbm-k-øn kn.fw.f-kv tim-tf-pn-s A-Snÿm-\ {]-tnm-z\-t{km- X-km-bn _- -an _-bv-en Xp-S-ßn-b-h ]-cm-a -in- s - n-cp-s - nepw A -sø Xn-cp-hn-Xmw-Iq cm-py-øn-se Zn-hm ÿm-\w h-ln- n-cp- ti-w a -t{sm-sb- - n- Imcyam-b ]-cm-a -iw h- n-cp- n F-s -\n- p txm- p- p. \q-dp sim- w ap-ºv knfwfkv -tim-tf-pv A-dn-b-s - n-cp- -Xv tim- -bw tim-tf-pv F- t]-cn-em-sw- v F-s ]q -Δn-I-cn \n- v Rm a-\-kn-em- n-bn- p- v. C- Xn-s B-cw-`-sØ kv-a-cn- p-tºmƒ hn-kv-a-cn- s -Sp-hm ]m-sn- m-ø H-cp a-l-xv-hy- n-bm-wv ti- W a -t{sm. F-s sn-dp- -Øn an-kv Cu-Ãv F- a-zm-ω ÿm-]n- t_- In Km - kv-iq-fn h- m-wv ti-w a -t{sm-bp-ss t]-cv B-Zy-am-bn Rm ti- -Xv. A-Xv a -t{sm-xp-cp-øpam-bn _- -s - p-am-bn-cp- p. Im-b-en Iq-Sn t]m- Ip- h- n- m - v -cm-{xn-bn h-gn-im-wn- p- a -t{sm hn-f- v Im-Wp-hm kv-iq-fn \n- p t]mb-xv F-s kv-ar-xn-a-fi-e-øn-ep- v am - v am-kw h-sc C sø kn.fw.f-kv timtfpv Im-º-knemWv C -ao-unb- v h-sc-bp- m-kp-ifpw kn.fw.f-kv ssl-kv-iq-fpw, an- mew) Ct mg-sø timtfpv Im-º-kn X-s bm-wv Rm ]Tn- n-cp- Xv. A-hn-sS-bp- {Km-a kv- Iqƒ F- e-iv-n lmƒ Xn-cp-hn-Xmw-Iq cm-py-ønse dop v B-bn-cp- dm- Wn e- v-ao-`m-bn \ In-b kw-`m-h\ sim- m-wv ]- Wn-Xo -Ø-sX- v B Ime- Øp ]d- p ti- n- p- m-bn-cp p. tx- px-sn sim- v ]Wn-X {Kma kviqfn-s Xm-sg-bp- X-dIƒ t]mepw tx p ]e-i-iƒ Bbn-cp- p. ^m, Ce- Iv{SnIv sse v F nh C m-xn-cp Ime-ß-fn t]mepw axn-bmb shfn- hpw anx-amb XWp pw i- -k-ao-i-cwhpw H-Øp-tN - a-s m-cp e-iv-n lmƒ Rm th-sd I- n- n. Cu tim-tf-pn-s ÿm-]-\-øn-\v Xn-cp-hn-Xmw-Iq cmp-ip-spw-_w \ In-b kw-`m-h-\-iƒ \mw Hm -t - -XmWv. B Ip-Spw-_-sØ- p-dn- v H-Øncn Hm -Ω- Iƒ F- n \n-d- p-\n - p p. {io-nnøn-c Xncp-\mƒ a-lm-cm-pm-hn-s P- -Zn-\w A- me-øv kv- Iq-fp-I-fn sim- m-sn-bn-cp p. cm-pm-hn-s ap-gp-h t]cpw ]-d-bp- Ip- n- v H-cp s] -kn k-ωm-\-amti-w a -t{sm-bpw, d-h._- -an _-bv-enbpw _-e-lo-\- cm- -s hn-`m-k-߃- v hn- Zym-`ym-kw \ -Ip- -Xn-\p th- n snbv-x ]-cn-{i-a-߃ H- cn- epw hn-kv-a-cn- -s -Sm-Xncn -s F- v Rm B-iwkn- p p. Un kv-iqfpw {]-h -Øn- n-cp- Xv. Cu Im-º-knte- p Rm IS- p h-cp- -Xv 1946 Pq am-k-ønem-bn-cp- p. Im-º-kn-se t{k- v lmƒ, Nm, {Kma kv-iqƒ Xp-S-ßn-b-h F m m-kp-i-fnepw s]- h - p th- n s]m-xp-hm-bn D-]-tbm-Kn- -s - n-cp- p-. C aoun-tb v apx anun- kviqƒ mkp- Iƒ hscbp knfw-fkv timtf-pns\ sam-ø- Øn Adn-b-s - n-cp- Xv knfw-fkv timtfpv timºu v F m-bn-cp p Pq am-kw ap-x 1950 am - v am-kw h-sc-bpw, 1953 Pq- am-kw ap-x 1955 am p am-kw h-sc-bpw (G-I-tZ-iw B-dp h -j- sk]v w-_

11 bn e-`n- p-am-bn-cp p. s] -kn F- p tiƒ- ptºmƒ Nn-cn-h-cp- p-sh- n A-Xn-s A -sø hne A-dn-bm-ØXp-sIm- m-wv. c mw tem-i-a-lm-bp- ImesØ F m hyh-kmbime-ifpw bpt m- ]-I-c-W-߃ hn - p- ^m-œ-dn-i-fm-bn am- -s - - Xn-\m s] -kn \n -Ωm-Ww ]q -Æ-am-bn \ne- p t]m-bn-cp p. s] -kn A- p kz -Æ-Xp-ey-ambn-cp p. cm-pm-hn-s ap-gp-h t]cpw D- -cn- p -Xv c-k-i-cam-bn-cn pw F- p I-cp-Xp p. ln-kv ssl\-kv {io- ]-Zv-a\m-` h- n-]m-e, k -Ip-e-ti-J-c]-Xn In-co-S]- Xn a-t kp -Øm a-lm-cmpm, cm-acm-p _-l- Zq -jwtj -PMv, ss\ v Hm-^v Zv {_n- o-jv Fw-]-b {io NnØn-c Xn-cp-\mƒ _m-e-cm-a-h -Ω a-lm-cm-pmhv Xn-cp-a-\kp-sIm- v (F-\n- p ap-gp-h t]cpw ]- d-bp-hm km-[n- m- -Xn-\m s] -kn In- nbn ) C-ß-s\-sbm-cp D- -X-ÿm-\n-bm-b hy- n Xncp-hn-Xmw-Iq a-lm-cm-py-øn-s ]-c-am-[n-im-cn B- bn-cp- p F- -Xv ]p-xn-b X-e-ap-d- v hniz-kn- p-hm km-[n- p-sa- p txm- p- n-. a-lm-cm-pm-hn-s `m-kn-\n ]q-bw Xn-cp- -\mƒ Ku-cn ]m - Δ-Xn `m-bn X-ºp-cm- n P-\n- -t mƒ R-߃- v H-cp Zn-h-kw A-h-[n- In- n. am-xm-hv Im -Øn-I Xn-cp-\mƒ X-ºp-cm- n Xn-cp-h-b H-gn- p F- Im-c-W-Øm kv-iqƒ Ip- n-iƒ- v ]q-h -]-g-hpw ]- -km-c-bpw hn- X-c-Ww sn-bv-xp. B ss]-x-em-wv Fgp-]XpI-fn F-Øn-b C- -sø ap-jym-xn-yn. tem-im k-a-kv-xm kp-jn-t\m `-h- p ( ) F- v C- -sø {]-kw-kw A-h-km-\n- -t mƒ Ah D cn hmniw CtX timtfpv Imº-kn h v \-S-Ø-s - A-Jn-e tem-i ss{i-kv-x-h bp-h-p-\ tim -{^ -kn-s D-Zv-Lm-S-\-Øn- {io Nn-Øn-c Xn-cp-\mƒ _m-e-cm-a-h -Ω a-lm-cm-pm-hv D- -cn- n-cp- p-sh- -Xv H-cp bm-zr- n-i G-Io-`-hn- -em-bn Rm Im-Wp- n-. Cu B-]v-X-hm-Iy-Øn-\v Xn-cp-hn-Xmw-Iq cm-p-ip-spw-_w \ -Ip- {]m-[m-\yw Rm-\n-t mƒ a-\- n-em- p- p. Rm Xn-cp-h-\- -]p-c-øv sk-j -kv P-Uv-Pn B- bn-cp- -t mƒ I-h-Sn-bm sim- m-c-øn t]m-bn-cp- -Xpw Hm - p- p. sim- m-c-øn-s ]q-ap-j-sø-øn F-s hn-\-bm-\zn-x-\m-bn kzo-i-cn- a-lm-cm-pm-hnt\m-sv Rm ]-d- -Xv Rm H-cn- A-ß-bp-sS {]-P B-bn-cp- p F- m-wv. A-t±-l-Øns Im-e-Øp- m-b N-cn-{X {]-kn- -amb t -{X-{]-th-i-\ hn-fw-_-c-øn-\v ti-w a t{sm \-S- m- n-b hn-π-h-i-c-am-b {]-h -Ø-\-߃ kzm-[o-\n- n- p-s - v Z-fn-Xv _- p F- Xq-en-Im \m-a-øn A-dn-b- -s -Sp- {K-Ÿ-Im-c k-a - n- p- p. Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-s \-thm- m-\ \m-b-icn D- -X-\m-bn-cp- p ti-w a -t{sm. tim- bw tim-tfpn-s ÿm-]-\-tøbpw h-f - -tb-bpw kv-a-cn- p-tºmƒ ti-w a -t{sm-tb-bpw _- an _-bn-en-tb-bpw hn-kv-a-cn- p-hm B - pw km- y-a-. C- y {]-kn-u n-\m DZvv-Lm-S-\w snø-s - Zzn-i-Xm- n B-tLm-jn- p- Cu ÿm-]- \w Cu a-l-xvhy n-i-sf hn-kv-a-cn- p-hm H-cn- -epw ]m-sn-. tim- -bw tim-tf-pv F- t]-cv hnkv-ar-xn-bn B- p t]m-im-xn-cn- p- -Xn-\p th- n ti-w a -t{sm Zn-\-Øn B t]-cn-\v {]m- [m-\yw \ -Ip- ^-e-iw A-\m-Om-Z-\w sn-ø-s - -Xn-s\ Rm-\pw A-`n-\-μn- p- p. C- y C- v H-cp dn ªn- m-wv. F- m-h-sc-bpw C- y `-c-w-l-s-\ F- \n-b-a-øn-\p Iogn sim- p-h- n-cn- p- p. C- y {]-[m-\-a-{ n \-tc-{μtam-zn A-ta-cn- -bn-se ]m -e-sa n-s Ccp-k-`-Isfbpw A-`nkw-t_m-[-\ sn-bv-xv {]-kw-kn- -t mƒ Cu `-c-w-l-s\-sb hn-ti-jn- n Xv F- mwv. C- y `-c-wls-\ Du- \ -Ip- H-cp hn-jbw F m P-\-߃- p-ap- hn-zym-`ym-k-amwv. hninjy, Z-fn-Xv hn-`m-k-øn-\pw, ] n-i-h K-Øn\pw, ]n- m- hn-`m-k-øn -s - -h- pw hn-zym-`ym-kw \ -Ip- -Xn-s {]m-[m\yhpw am -K-\n -t±-i- k- Xy-ß-fpw Du- n- -d-bp p. F- m C-Xn\pw F{Xtbm h -j-߃- - p-dw kn.fw.fkv tim-tf-ppw kn.fw.f-kv kv-iqfpw Cu ta-j-e-bn hn-π-h-i-cam-b am- -߃ kr- n p. ti-w a -t{sm-bpw, d-h._- -an _-bv-enbpw _-e-lo-\-cm- -s hn-`m-k-߃- v hn-zym-`ym-kw \ -Ip- -Xn-\p th- n snbv-x ]-cn-{i-a-߃ H-cn- epw hn-kv-a-cn- -s -Sm-Xn-cn -s F- v Rm B- iw-kn- p p. (2016 Pq 11\v kn.fw.f-kv timtf-pv s{k-bn- v tlm-fn \-S-Ø-s - ti-w a -t{sm Zn-\- ktωf\øn snbv-x ap-jy {]-`mjww) XncpØv: B-K-Ãv e- w am-kn-i-bn {]-kn- o-i-cn- ap -s -cn-bm F- te-j-\-øn H mw JWvUnI H mw hmn-i- Øn sa-bv F- n-\v F- -Xn-\p-]I-cw sa-bv C-cp-]-Øn-sb- n-\v F- v Xn-cp-Øn hm-bn- p-i. sx- p h- -Xn tj-zn- p- p. FUn- - C Nm Pv 11 sk]v w-_ 2016

12 a-\p-jym-h-im-i I-Ωo-j ap-ºm-si Nn-c-t -Ipcy-bv-]p a-i sim- -bv-]p ]-c-ky-hn-nm-c-w- m-bn \n -Ø-s - p. "F- m- X-s - tpm-en?' I-Ωo-j P-Uv-Pn. "h- -t m-gpw- tam-jv-sn- v \n-xy-hr-øn-i-gn- p t]m- Ip- p-km ' "H-cp-tam-j-W {]-Xn-bm-b Xm- ƒ- v-a- o-en-\v A- h-im-i-an-s - v A-dn-bm-tam?' "{]-Xn-bm-sW- n-epw Rm-\pw I-cw-sIm-Sp- p- ]uc-\m-b-xp-sim- v ]u-cm-h-im-i [zw-k-\w \-S- m kw-c- -Ww \ -In-tb ]- p F- em t]m-b v km-dn-\v A-dn-bm-tam?' "F- p ]u-cm-h-im-i [zw-k-\-am-wv \-S- -Xv?' "\n-e-hn F-s c- p ssii-fpw D-W-ßn H-Sn- p Xq-ßn-b hm-g-ss t]m-em-wv' "C-sX-ß-s\ kw-`-hn- p?' "I -Øm-hv D- m-\w sn-bv-x H-cp Cu-à ]m-xn-ccm-hn Rm-s\m-cp A-c-a-\-bn I-b-dn' "F- n-\v?' "I- A-c-a-\-bn I-b-dp- -Xp Ip - m-\ snm- m-\m-twm? km-sd- n-cv t]m-g?' "F- n- v?' "A-c-a-\-bv - p- n-se B-Zy-sØ \n-e-h-d Xp-d- -t mƒ Ip-Xn-c- -h \m-w-b-ti-j-c-am-bn-cp- p.i -Øm-hn-s\ Hm -Øv Ip-cn-ip-h-c- v H-cp-]n-Sn hm-cn a-sn-bn-en- p. c pw aq- pw \n-e-h-d-i-fn h{p sh- n-b-`-c-w-߃, \memw-ap-{z s]m- n- -t mƒ am-tam ti-j-c-߃ Umf, bq-tdm, ]u- v, dp- o-kv si- p-iƒ, B-dmw \n-e-hd-bn ssi-h- -Xpw I-gp-Øn ssi-h- p ho-w-xpw H-cp-an- m-bn-cp- p. A-Xv A-`n-h-μy ]n-xm-hn-s _-enjvt-am-b Xr- -c-ß-fm-bn-cp- p. ]n-xm-hn-s ssi-ap- Øn A-\p-{K-lw hm-ßn- m \o- n-b I-c-ß-fn A- t±-lw I-b-dn- n-sn- p. ss]- v -td- v -sim- v ap-dp- p- - Xp-t]m-se ]n-xm-hv I-cp-W-bn- m-sx ap-dp- n-b-t mƒ A-ÿn-Iƒ s]m-sn-b-cn-t]m-se sr-cn-bp- -Xp tiƒ- m-a-bn-cp- p. \-Ωp-sS ]p-en-t m-s km-dn-s ]n-sp- Ø-tØ- mƒ - p- Iym- v. Rm ]-d- p: "]n-xm-th, A-Sn-b-s A-hn-th-Iw s]m-dp- -Ww. ]-Wn-sb-Sp-Øp Po-hn- m-\p- ssibm-wv, ]- m-c tcm-kn-bm-wv, ho- n -Ip- p-߃ B-dpw \n-xy-tcm-kn-bm-b `m-cy-bpw- D- v. ]m-]n-bm-b F-t m-sp I-cp-W- txm- -Ww. A-ß-sb F-s - pw Hm - p-hm Cu Ip-cn-ip-am-e-am-{X-ta Rm-s\- sk]v w-_ I- -s {]m - -\ ^m-z -Pn Sp-Øn- p- p'. ]n-xm-hv Ip-cn-ip-am-e-bn I-b-dn- n-sn- p. Rm-\pw ]n-sn- p. ]n-sn-h-en-bm-bn. A-Xn-\n-S-bn ap- gn- v s]m - \m-w-b-߃ Nn-X-dn-ho-Wp. A-Xp-I -t mƒ ln- v-esd Np- I-Sn- -Xp-t]m-se ]n-xm-hv kp-\m-an-bm-bn. en-h sim- a -Øp- -Xp-t]m-se ho- pw ssibn - I-b-dn- n-sn- p. th-z-\ k-ln- m h-øm-sx Rm ]- d- p: ']n-xm-th B ]m-hw a-\p-jy Np-a- -Xv kz - Æ- p-cn-i- -t m, a-c- p-cn-i-t? s]-æpw ]n-s-t m-gnbp-an- m-ø A-hn-Sp-tØ-bv-s - n-\m Cu s]m -Ipcn-iv?' H-cp Np-g-en- m- m-bn ]n-xm-hv F-s c p-ssi-i-fpw ]n-sn- v- Xp-Wn ]n-gn-bp- -Xp-t]m-se ]n-gn- v Um-ta- Pm- n. Xm-gv- p-in-s- p- d-bn -th kn- -t]m-se \n- -e-am-bn- In-S- p- F-s - I-c-߃ D-b -Øm {i-an- n- p km-[n- n-. Rm ]-d- p: ']n-xm-th, C-\n Cu I-c-߃-sIm- v H-cp ]q- p-xp-d- m-\m-hn-. I- -s {]m - -\- ti- I -Øm-hn-s in-jy-\m-b A-ß-bp-sS Im-ep-]n- Sn- p Rm ]-d-bp- p: C-\n \- -h-\m-bn Po-hn- p-sim- mw. B Ip-cn-ip-am-e F-s - I-gp-Øn-en- p F-s A-\p-{K-ln- p hn-ip- ]n-xm-th! A-s - n-epw Ip-cnin-e- -t m Ip-cn-in - a-cn- v D-bn -sø-gp-t - I -Ømhn-e-t \-ap- p- Im-cyw? \n-e-h-d-bn - Ip-cn-ip-am-e C- \n-bpw A-dp-]-sX-Æ-ap -t m ]n-xm-th- ' A-{X-bpw ]-d- p-\n -Øn-b-Xp am-{x-ta F-\n-bv -t m - a-bp- p. t_m-[w ho-w-t mƒ tdm-u-cp-in c pssi-i-fpw si- -s - p-in-s- p-i-bm-wp Rm. 'sn-bv- Xp-h- \n-xy-sxm-gn - Xp-S - p-sn-bv -Xp Po-hn- p-hm H-cp \n-hr-øn-bp-an- m-ø-xn-\m c- mw \n-hr-øn-bmbn hn-i-emw-k s] -j A-\p-h-Zn- p-am-dm-i-ww'. G-Imw-K I-Ωo-j tim-s-xn-hn-[n: Nn-c-t Ip-cy-bv-]p -a-i sim- -bv- p, tam-j-ww \n- Xy-hr-Øn, 45 h-b-kv, k-ºq -Æ hn-i-emw-k-\m-bn Aw- Ko-I-cn- v tim-s-xn D-Ø-c-hm-bn-cn- p p.. \m-f-xp-ap- X {io-sf- n-s\ A-`n-h-μy ]n-xm-hn-s \n-e-h-d Imh - m-c-\m-bn am-kw A-øm-bn-cw-cq-] {]-Xn-^-e-Øn \n-b-an- v C-Xn-\m D-Ø-c-hm-bn-cn- p- p. A-`n-h-μy ssi-h-bv-]n-\m Nn- -`n- an-{in-x-am-b sf- n-s ssiƒ- p- _-em-dƒ-nm-zn- X-S-h Nn-In- -bv- p A-Uo-j-W B-bn-cw-cq-]-bpw A-c-a-\- m-cy-øn \n- -\p-h-zn- p- -Xm-bn-cn- pw.

13 C- p \mw Im-Wp- X-c- Øn-ep- knhn k -Δo-kv c- v \q- m- v t]m-epw ]-g- -ap- H-cp G- ms. C-\n H-c ]-Xv sim w I-gn-bp-tºmƒ Cu k-{º-zm-bw amdpw F- -Xnepw X - -an, `m-hn-bn-te- v F-Øn t\m- m k- Δ-i- I-Æv \ -In-bn- p- -h - n-s-bn. \n-ipxn, \n-baw, \n-b-a-]me-\w F- o ta-j-e-i-fn-te- v k - m tkh-\w H-Xp-ßp-tºmƒ b-ym-ka-bw \n-ip-xn sim- Sp- p-ibpw \n-b-a-øn-s D-Nn-Xam-b h-i-øp-iq-ss am{xw ]-Z-k- e-\w \n -Δ-ln- p-ibpw sn-øp- -h - v k - m-cp-am-bn C-S-s]-tS- n-h-cp- k-μ -`-߃ H-cp-]m-Sv Ip-d-bpw. F- m X - m-ew A-X t m ÿnxn. No-^v sk-{i- -dn-bm-wv F- -dn-bn- m-sx G-sX- nepw k - m-cm- ^o-kn sn- p-i-b-dm a-sn-bm- Wv F- v {io-am hn-p-bm-\μv Cu-bn-sS ]-d p. A-c-\q- m- v ap -]v A-ß-s\ H-cnS-Øv sn- p- I-b-dn-b-Xn-s Xn- -kva-c-w C- t mgpw F-s a-\- n-ep v. In- n- m-ew k-_vcpn-kv -{Sm I-t cn-bmwv ÿew. F-\n- v s]-cp- I-Øv H-Xp- ºm-hq-cn-se H-cn-Øn-cn ÿ-ew hn - Ww. C- -sø-t mse Hm-Sn-t m-bn a-s-ßm-hp- bm-{xmku-i-cy-ß-fn. k-_v-i-f-œ v Ah-[n In- m F-fp- -hpa. AXp-sIm- m-wv ap- ym th- n h- Xv. Fs Hm- ^o-kn-\-sp-øp- d-pn-kv-t{sj sf.pn-bpss Hm-^okn Xn-c n. F mw Hms, U_n-tfms. A- v F-\n- v H-cp sl-dmƒ-uv- Im D- m-bn-cp p. k-_v-if-œ -s - I-f-Œ - p t]mepw Hu-tZymKn-I hml- \w C m-ø Imew. Hm-^o-kn-te- v t]m-ip- h-gn In- n- me-øv I-b-dm \n- -bn p. B h-f- n H- cp hen-b a-cw D- m-bn-cp p. A-Xn-s Np-h- n h- n H-cp- n-bn p. Hm-^o-kv D-W - v h-cp- -tx-bp p. A-hn-sS H-cp I-tk-c-bp-sS ap- n- Rm Hm-Om-\n- p \n p. aq- v \m-ev an-\n- v I-gn- -t mƒ A-t±-lw ip- n-bm-wv kn-hn k -Δo-kn-s i n tum. Un. _m_p t]mƒ Xn-cp-h-\- -]p-c-sø H-cp [- \m-vy-s -bpw ho- n-\-iw Rm I- n- n-. -W߃ D- m-hm- n- -. A- Xv k - m-cp-tzym-k-ÿ-\v tn - -X- F- t_m-[yw D- m-bn- m-wv. i-º-f-øn-\- -ßm Xp-S- w ap- X io-en- -Ww A-s - n {]-tem-`-\-ß-fn hogm F-fp- -am-wv X-e-s]m- n. Rm hn-\-b- ]q -Δw hn-j-bw A-h-X-cn- n p. A-t±-lw tc-j hmßn t\m- n H- p c- v X- S-k-hm-Z-߃ D- -bn p. Rm- a-dp-hm-zw \n-cøn. Bƒ F-s A-Sn-ap-Sn t\m n, C-cp-]-Øn-bm-dv h-bkv, ssh- v B v ssh v. ^pƒ o-hv j v, \ I-^v _ Al m-cnbmb H-cp timtf-pv Ip-am-c F- v [-cn- n- p- mhpw. km- n F-hnsS? F- m-bn ]ns. A-Xn Rm howp. A- mcyw Hm -Øn-cp- n. hn-fn p-sim- phcmw F- v ]d- v ]p-d-øn-d-ßn-b-t mƒ ]n -hnfn. km- n-iƒ ]p-d-øp v. A-Xv s{]m-^vj-w km- n-if-t F- v ]d- v Rm C-dßn. A- hs -sbm-s H-cp K-a I-f-Œ-dmsW- a- n-em-wv F- v ]- dt m F- -dn- n. Rm Hm-^o-kn t]m-bn sl- Uv-Iv-fm - v in-h-cm-a-s\bpw ss{u-h kp-ip-am-c \m-bscbpw Im-dn Ib- n a-s-ßnsbøn. in-h-cm-a ]-g-b k kn.]n bqwn-t^m-an-emwv. km- [m-c-w k - m-cp-tzym-k-ÿ- msc mw sh- -ap pw sh- -Pp- mbpw [-cn -Ww F- m-bnn-cp- p k kn.]n-bp-ss \nb-aw Rm k -Δo-kn I-b-dp-tºm-gpw B C-\w A\yw \n- n-cp- n. in-h-cma-s\ I- -txm-ss k-_v-d-pn-kv- {Sm Nm-Sn-sb-gp-t p. B kv{xo tim- n-bn-ãm-bn tpm-en-bn {]-th-in -Xv in-h-cma-s sk- -\nemwv. ]n-s _-lfw. C-cn -Ww km. a-\- n-embn km. t\-c-sø H- -dn-bn- m-am-bn-cp- t m km. Nm-btbm Im ntbm km? D-gp- p h-stbm G-Ø-bv- m- tam k? (A- v h-s- {]-tbm-kw ]gw-s]m-cn {]-N-cn- n- n. I-Æq hsc Hm-Sp- h- n-iƒ h-gn Xn-cp-h-\- -]pc-øv F -]-Xp-I-fp-sS a- [y-øn F-Øn-b-Xm-Wt m B i w) 13 sk]v w-_ 2016

14 Xn-cn v Hm-^o-kn-se-Øn-b-t mƒ Rm Hcp kv- m- ^v-ao- n-mv hn-fn- v ta-i-bv- - pd-øv \n p- h-s a-\- -dnb-ww F- v D-]-tZ-in p. ]-cn-ioe-\w I-gn- v sim -Øv k-_v-i-f-œ B-bn Xp-S-ßp-tºmƒ A- F-\n-s -gp-xn. \n-s Io-gv-Po-h-\- m \ns `-b-s - v tpm-en sn-øpp- p F- v tiƒ- p- - Xn-s\- mƒ \n-t m-sp- kv-t\-l-_-lp-am-\-߃ sim- v \ns A-\p-k-cn- p- p F- v tiƒ- m- \m-bn-cn- pw Rm Im-tXm - p-i. A-h- - v Rm sim-sp- p- am-\-hpw A-h-tcm-Sv Im- p- a-cym-z-bpw A-h s]m-xp-p-\-tøm-sv Im- -Ww. A-Xn-\pw ap -]v 1965 Rm h- n-bq hn-t -Pv Hm-^o-k, H-cp Im-c- W-h h- p Im-cyw ]-d- p. a-dp-]-sn ti- p, C-dßn. F- n- v F-t m Hm -Øn-s - -t]m-se \n- p ]n-s Xn-cn- p h- p. h-g- p- m- m-\m-sw- v Rm `-b- p. In- n-b-xv A-\p-{K-lw. A-, Cu Kp-cp-Xzw sim- m-tw, C-{X sn-dp- -Øn-te ]m -h-xy-im-cmbn-t? A-s m-s ]m -h-xy-im-cm-i-w-sa- n \mev-]-xv \m-ev-]-ø- v h-b-km-i-ww. ]m -h-xy-im-c- m ]m v-kn- v Xp-S-ßn-b-Xv F-{X-tbm I-gn- m- Wv? a-e-bm-fn-i-tfm-sv t\m ]-d-bm t -iw F- [m-c-w sx- m-wv. ]-d-bmw. A-]-c-\v ]-d-bm-\p- -Xv -a-tbmss ti- n- v ]-d-b-ww. Im-cy-Im-c-W k-ln-xw hn-i-zo- I-cn- -Ww F- v am-{xw F-\n- v Xn-cp-h-\- -]p-cw k-_v-i-f-œ-dp-ss Hm-^o-kn ]-d-tb- n h- -Xv 2016 No-^v sk-{i- -dn- v ho- pw ]-d-tb- nh- p F- -Xm-Wv {i- n- m-\p- -Xv. ]- o-cm- v Ipg-en In-S- m-epw h-f-hv am-dm-ø hm-em-twm k - m-cp-tzym-k-ÿ-s a-\ v. tpm-en-tbm-sp- {]-Xn-_- -X-bm-Wv a-s m- v. tpm-en sn-øm-\m-wv i-º-fw. ^-b-ep-iƒ sim-dn-bn- v I-fn- m-\-. \-ap- v N- -߃ D- v. X-e-\m-cn-g Io-dn ]-cntim-[n- v kw-k-xn-iƒ B-sI Ip-cp- m-\p- B-bp- [-am-h-cp-xv N- -߃. Ir-Xy-k-a-b-Øv Hm-^o-kn-ep- mhp-i, I-tk-c-bn S - n-xq-hm-e-s m- w kz- w B- k-\-hpw D- m-bn-cn- p-i, ^-b-ep-iƒ I-gn-bp- -Xpw A-Xm-Xv Zn-h-kw ssi-im-cyw sn-øp-i C-sXm- pw A-km-[y-a-. th-cn-epw Im-bv- m-hp- N- -bm-w- Xv. th-w-sa- p txm- -W-sa- v am-{xw.kz-m-[o-\-x- Iƒ- v h-g-ßm-xn-cn- p-i F- -Xv C- -d- -Xn-s Xp-S - -bm-wv. C.]-fl-\m-`-\pw C.sP {^m -kn-kpw F.Pn.H bq-wn-b kw-l-sn- n- -Xv Rm k hokn I-b-dn-bn- m-wv. A-h-cp-sS bq-wn-b-s kzm-[o- \-Øn-\v t]m-epw A-h-c-h-cp-sS ^-b-en-s Im-cy-Øn A-h h-g-ßn-bn-cp- n-. ]-fl-\m-` B-Zyw s]m-xphn-zym-`ym-k-h-ip- n B-bn-cp- p. D-am-i- B-bncp- p Un-d-Iv. A-t±-lw F-t m-sv t\-cn- v ]-d- - Xm-Wv ]-fl-\m-` A-t±-l-Øn-s G- -hpw \- Kp- sk]v w-_ a-kv-x- m-cn H-cm-fm-Wv F- v. Xn-cp-h-\- -]p-c-sø H-cp [-\m-vy-s -bpw ho- n-\-iw Rm I- n- n-. -W-߃ D- m-hm- n- -. A-Xv k - m-cp-tzym-k-ÿ-\v tn - -X- F- t_m-[yw D- m-bn- m-wv. i-º-f-øn-\-i-øv H-Xp- -ßm Xp-S- w ap- X io-en- -Ww A-s - n {]-tem-`-\-ß-fn ho-gm F-fp- -am-wv. H-cp I-tk-c-tbm-Spw B-[-a -Wyw D- m-i-cp-xv. k-_v-if-œ-dm-bn-cp- c- v sim- -Øn-\n-sS Rm A- v I- tk-c-i-fn C-cp- p. \m-ev-]-xv sim- -Øn-\n-sS H- m-si ap- -Ø- n-epw. H-cp I-tk-c-bpw F-s - mƒ h-ep-xmsw- v F-\n- v H-cn- -epw txm- n-bn- n- F- v D-]-ap- Jy-a-{ n B-b th-f-bn B -. i- ]-d- -t mƒ Rm kn.c.sn-bn hn-zym- - n-bm-wv. A-t F-s a-\- n in-em-en-jn-xw I-W-s D-d- -Xm-Wv i- -dns hm- p-iƒ. \m-ev-]-xv h-b-kn ^n-\m -kv sk-{i- -dn B-b-t m-gpw A-º-Øm-dv h-b-kn Xp- -Sm B-[mc-sa-gp-Øv H- mw sa-º B-bn H-Xp- -s - -t m-gpw F- s ]n-s-en D-fp- p-i-tbm ao-i sn-dp-xm-hp-i-tbm sn-bv- Xn-. i- -dn-s hm- p-iƒ Hm-tcm k - m-cp-tzym-k-ÿ- \pw th-z-hm-iyw t]m-se I-cp-X-Ww. A-t mƒ cm-{ o-b kzm-[o-\-tam F- v tnm-zn- mw. A- hn-ss-bpw Hm - m H-cp kq- w D- v. Sp-tU-bv-kv an- \n-kv- Cu-kv Sp-tam-tdm-kv s]- n-j-w. C- -sø a- { n \m-f-sø l -Pn- m-c-\m-wv. A-Xn-\ - w a-{ nsb A-Xn-cn-\- p-dw `-b-s -ts- -Xn-s - pw Hm-tcm l - Pn- m-c-\pw a-{ n-sb-t m-se B-Z-cn- -s -S-W-sa- pw B-Wv. {]-iv -\-߃ D- m-imw. Ku-cn-b-Ω F-s Be- p-g-bn k-_v -I-f-Œ-dm- n. ]n.kn.a-e-iv -km- sx-dn- -Xn-\v tijw ]-co- P-bn- v F-Øp- B-Zy-sØ-bmƒ. t]m-bt mƒ am-xr-\n -Δn-ti-j-am-b hm- -ey-tøm-ss km-\- Up-hn-s H- mw-\n-e-bn H-cp tkm-^-bn N-{aw ]-Sn- n-cp- p sim- v Ku-cn-b-Ω ]-d- p. F-s ÿ-eam-wv. ip-]m -i- m h-cpw. A-bmw F s]m-fn- ojy. Rm-\pw Nn-e-t mƒ hn-fn-s - v h-cmw. _- v dnaw-_ bp B b-mv. bp -lm-hv F tem-mv I-cn-b. A-Xp-sIm- v sn-øm-hp- -Xv am-{xw sn-bv-xm a-xn. Up Hm -en hm- v bp Xn- v Cu-kv ssd- v. \m-ev-]-øn- \m-emw Zn-h-kw {Sm -kv -^v-dm-bn. A-Xv Ku-cn-b-Ω-bp-sS Ip- -a-. A-h C- -s - v am- n-b-x-. B {Sm -kv -^v sim- v F-s kz-`m-hw am-dn-bn-. Ku-cn-b-Ω-bp-sS hm- p-i-fp-ss hne t]m-b-xp-an-. Nn-e I-tk-c-Iƒ I-\-Iknw-lm-k-\-ß-fm-Imw. Nn-e-Xv Ip- -søm- n-i-fpw, c- ns\-bpw \n -Ω-aX-tbm-sS Im-Wm-\m-Wv kn-hn k -Δokv io-en-t - -Xv. kw-ip- -am-b kn-hn k -Δo-kv B-Wv P-\m-[n-]-Xy- Øn-s kp-c- m-i-h-nw. kn-hn k -Δo-kn-\m-I-s A- Xn-s ip- n-bm-wv i- n

15 dh. F. kn. txmakv Xncph a-\p-jy-n-cn-{x-øn am- -ap- m- n-b I- p- ]n-sn-ø-ß-fm-wv Xo, Ir-jn, N-{Iw F- n-h. \m-k-cn- I-X-bn-te- v a-\p-jy Np-h-Sp-h- -Xv C-h-bn-eq-sS-bm- Wv. ti-j-cn- p `- n- a-\p-jy D-ev -]m-zn- n- v `- n- p- -h B-bn. A-ß-s\ A-h - v ÿn-c-xm-a-kw km- [y-am-bn. C-h a-\p-jy-s ]p-tcm-k-a-\-øn-s \m-gn-i- - m-bn \m-k-cn-i-n-cn-{xw A-h-Im-i-s -Sp-Øp-tºmƒ D- ev -]-Øn ]p-kv -X-Iw C-h-sb A-S-bm-f-s -Sp-Øp- -Xv F- ß-s\-bm-sW- v ]-cn-tim-[n-t - n-bn-cn- p- p. D-ev -]-Øn 1:29 tc-j-s -Sp-Øn-bn-cn- p- -Xv ""`qan-bn F-ßpw hn-øp- k-ky-ß-fpw hr- -Øn-s hn-øp- ^-ew Im-bv - p- k-i-e-hr- -ß-fpw C-Xm Rm \n-߃- v B-lm-c-am-bn X- n-cn- p- p; A-h \n-߃- v B-lm-c-am-bn-cn- -s.'' aq-e-`m-j ]-cn-tim-[n- p-tºmƒ C-Xv C-ß-s\ a-\- n-em- mw -`q-an-bn-se-ßpap- ]- -k-ky-ß-fpw hn-øp- hr- -Øn-s ^-eß-fp-am-wv a-\p-jy-\v ssz-hw I -]n- B-lm-cw. C-hbn `q-an, ^-ew C-h c- pw ssz-h-kr- n-bm-wv. F- m ssz-h-sø-t]m-se-bm-ip-hm {i-an- v G-Z -txm- w \- -s - a-\p-jy-\v e-`n- im-]w C- ß-s\-bm-Wv, ""\n-s \n-an-øw `q-an i-]n- -s - n-cn- p- p.... ap- pw ]-d- m-c-bpw A-Xn \n- v ap-f- pw. h-b-en-se k-kyw \n-\- v B-lm-c-am-Ipw.... ap-j-sø hn-b -t m-ss \o D-]-Po-h-\w I-gn- pw.'' (3:17, 18). ""D-]-Po-h-\w'' F- v hn-h -Ø-\w sn-bv-xn-cn- p- -Xv ""A- w'' F- - w h-cp- ""seslw'' (-lehem of Bethlehem) F- aq-e-]-z-øn \n- m-wv. C-hn-sS a-\p-jy-\v e-`n- im-]-øn `- -W-hp-am-bn _- - s - v c- v Im-cy-߃ {i- n-t - -Xm-Wv. H- v `q-an- v ]-I-cw h-b, c- v ^-e-øn-\p ]-I-cw A- w. Ir-jn-bp-tS-bpw Xo-bp-tS-bpw D-]-tbm-Kw ho-gv-n-bp-ss ^-e-am-bm-wv \y-mb-{]-am-w-{k-ÿw A-S-bm-f-s -Sp-Ønbn-cn- p- -Xv. `q-an ssz-h-kr- n-bm-sw- n h-b a-\p-jy \n -Ωn-X-am-Wv. Ir-jn-bp-sS A-Sn-Ø-d-bm-Wv h-b. h-b-en-se hn-f-bn ap-jy-am-b-xv [m-\y-ß-fm- Wv. [m-\yw sim- v a-\p-jy D- m- p- -Xv A- hpw. A-ß-s\ ^-ew ssz-h-kr- n-bm-sw- n A- w a-\p-jy-\n -Ωn-X-am-Wv. 2:4 C-Xn-t\m-Sv tn -Øv hm-bn- p-tºmƒ C-Xv H- p-iq-ss hy- -am-ipw. ""h-b-en-se sn-sn H- pw A- Xp-h-sc `q-an-bn D- m-bn-cp- n-.'' 1:9 13 h-sc-bp- hm-iy-ß-fn aq- mw Zn-h-kw X-s ssz-hw k-i-e X-cw k-ky-tem-i-hpw kr- n- -Xm-bn tc-j-s -Sp-Ønbn- p- v. 1:26 27 a-\p-jy-s kr- n-bpw tc-j-s -Sp- Øn-bn-cn- p- p. -F- m 2:5 ]-d-bp- p, ""\n-e-øv th-e sn-øp-hm a-\p-jy-\pw D- m-bn-cp- n-.'' b-lq- Z-\m-b ]-g-b-\n-b-a ]-fin-x bp. I-kp-t m-bp-ss A- `n-{]m-b-øn H- mw A- ym-b-øn tc-j-s -Sp-Ønbn-cn- p- -Xv A-dn-bm-sX-b- F-gp-Øp-Im c- mw kr- n-i-y C-{]-Im-cw tc-j-s -Sp-Øn-bn-cn- p- -Xv. I-kp-t m C-Xn-s\ C-ß-s\ hn-i-zo-i-cn- p- p. ssz-hw `q-an kr- n- p, F- m h-b kr- n- n-cp- n-. ssz-hw a-\p-jy-s\ kr- n- p, F- m h-bep-iƒ \n -Ωn- p- a-\p-jy-s\ kr- n- n-cp- n-. sszhw F- m-x-cw k-ky-ß-fpw kr- n- n-cp- p, F- m [m-\y-s -Sn-Iƒ (""h-b-en-se sn-sn-iƒ'') p-am-{x-ambn H-cn-Sw (""h-b '') kr- n- n-cp- n-. A-Xn-\m [m-\y-sn-sn-iƒ- p- am-{x-am-bn h-b, A- w F- nh a-\p-jy-\n -Ωn-X-am-Wv. C-h Ir-jn-bp-tS-bpw Xo-bptS-bpw I- p-]n-snø-ß-fp-ss ^-e-am-wv. a-\p-jy-]-x- \yqhnj amkn-i-bpss ]gb e -߃ hmbn mw \yqhnj amkn-i-bpss ]gb e -߃ e`n- p- p. F m amkhpw 28\v G hpw ]pxnb e -hpw hmbn- mw. XnI pw kup-\yw.\nß-fpss A`n-{]m-b-߃ tcj-s -Sp-Øp-hm\pw kui-cyw. Iw]yq- kui- -cyap F mh pw Cu {Iao-I-cWw {]tbm-p\w snøpw \yq hnj-\nte v ]c-ky-߃ Wn- p- p hnhmlw, Nc-aw, kvac-wm-rvp-en, XpS-ßn-b-h-bpsS ]c-ky-߃ Ifdnepw ªm v B v ssh nepw {]kn- o-i-cn- p- p. ]{Xm-[n-]-k-an-Xn-bw- K-ß-fp-ambn _ -s - m ]cky \nc v e`n- pw. t^m \º Ih c n simsp-øn-cn- p- p. tpm Pv amxyp kn am-t\-pnmv FUn-, sk]v w-_ 2016

16 \-Øn-s B-Zy-L- -am-bn \ym-b-{]-am-ww C-h-sb A- S-bm-f-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. -A-ß-s\ a-\p-jy ^- e-`p- n \n- pw [m-\y-`p- n-te- v ]-cn-w-an- p, ]m- ]-Øn-s ^-e-am-bn. ]n- o-sv t\m-l-bp-ss Im-e-Øv {]-f-b-øn-\pti-j-am-wv amwkw a-\p-jy-\v `- -W-am-b-Xv (9:3,4). tpm {In-tkm-Ãw F- k-`m-]n-xm-hv A-Xn-s\ kw- _- n- v ]-d- n-cn- p- -Xv ""To eat meat is not a permission but a concession, and that concession is not without a condition. Meat should not eat with blood." B-Zn-bn A-ß-s\ A- m-bn-cp- p F- v {Intkm-Ãw ]n-xm-hv Hm - n- p- p- v. amw-k-`- -Ww I-gn- B X-e-ap-d-bn X-s a-\p-jy cm-k-`p- mbn Xo-cp- Z-b-\o-b Nn-{X-hpw \-ap- v Im-Wmw (9:21). Po-h-\m-bn-cn- p- c- -Øn-\v ssz-hw ]-I-cw tnm- Zn- p- -Xv C- v \mw Im -k sk -dp-i-fn I-W- v t_m-[n- n- p-sim- n-cn- -bm-wv. a-\p-jy ^-e-`p- n \n- pw [m-\y-`p- pw Xp-S - v amw-k-`p- pw cm-k-`p- p-am-bn ]-cn-w-an- t mƒ A-h-cp-sS B-bpkv i-x-i-ß-fn \n- pw Z- i-i-ß-fm-bn Ip-d- -Xpw tc-j-s -Sp-Øp- p- v (6:3). H- v ap-x ]-Xn-s\m- v h-sc-bp- A- ym-b-ß-fn a-\p-jy-s {I-am-\p-K-X-am-b ]-X-\-Øn-s hn-hn-[ L- -ß-fm-Wv tc-j-s -Sp-Øn-bn-cn- p- -Xv. A-Xn `- - W-Øn h- am- -߃ H-cp ]-X-\-am-tbm ]-X-\- Øn-s ^-e-am-tbm X-s -bm-wv A-S-bm-f-s -Sp-Ønbn-cn- p- -Xv. ]-e ta-j-e-i-fn h- ]-X-\-Øn H- v am-{x-am-wn-xv. A-ev-]w im-kv-{xw t^m-kn ]T-\-im-kv -{X-im-J-Iƒ I-s -Ønb Nn-e hn-h-c-߃ \-ap- v k-lm-b-i-c-am-wv. Ir-jnbp-sS I- p-]n-sn-øw \m-k-cn-i-x A-h-Im-i-s -Sp- - Xp t]m-se a-\p-jy-\v t\- -߃ \ -In-bn- -s - v a- km- p-sk- v-kv bq-wn-th-gv-kn- n-bn-se t^m-kn ]T- \-hn-`m-kw ta-[m-hn Pm-sd-Uv U-b-a- v \n-co- n- p- p. F-gp-]-Ø- n-e-[n-iw ssh-hn-[y-am - ]- - -dn- I-fpw ^-e-ß-fpw A- n-h -K-ß-fpw I-gn- n-cp- a-\pjy Ir-jn-bp-sS I- p-]n-snø-øn-eq-ss hn-c-en-se- Æm-hp- G-Xm-\pw `- y-h-kv-xp- -fn-te- v H-Xp-ßn. A-Xn [m-\y-߃ ap-jy-ÿm-\w ssib-s- n. B- lm-c-øn ap-jy-]- pw A- -P-am-bn. A-Xn-s ^-eam-bn A-h-cp-sS i-co-c t]m-j-w-øn am-c-i-am-b hogv-n kw-`-hn- p. Ir-jn-bp-sS I- p-]n-sn-ø-øn-\p ap- ºv a-cn- -h-cp-ss t^m-kn-ep-iƒ ]-cn-tim-[n- p-tºmƒ A-h G-sXm-cp \m-k-cn-i k-aq-l-tø- m-fpw B-bpkpw B-tcm-Ky-hpw D-b-c-hpw D- -h B-bn-cp- p F- pw C- v \m-k-cn-i-cp-ss C-S-bn I- p-h-cm-dp- tcm- K-߃ H- pw X-s A-h - n- m-bn-cp- p F- pw U- b-a- v k-a - n- p- p. B Im-e-Øv a-c-w-ß-sf- mw X-s kzm-`m-hn-i a-c-w-߃ B-bn-cp- p. ]n -Ip-dn- v G-Z txm- -Øn lnw-k C- m-bn-cp- p. th- Z-]p-kv-X-Iw B-cw-`n- p- -Xpw A-h-km-\n- p- -Xpw (sb-i. 11: 6 9; sh-fn. 22:1 3) lnw-k-bn- m-ø H-cp tem- I-sØ {]-Xo- n- p-sim- m-wv. A-h-km-\w A-s - n e- yw F- m-i-w-sa- Z -i-\-øn \n- pam-wv B-cw-`w F-ß-s\ B-bn-cp- p F- Dƒ- m-gv- N e-`n- p- -Xv. e- yw F- m-wv F- Z -i-\-øn - -\n- p X-s th-ww- -C- -sø \-Ωp-sS \n-e-]m-sp- I-fpw {]-hrøn-i-fpw Po-hn-X-hpw cq-]-s -Sp-Øp-hm sk]v w-_ \yq hnj t^m F 16 sn-bn- nmv thƒ-uv

17 Po-hn-X-Øn-se ]-cp- ]-cp-ø bm-ym - y-ß-sf t\-cn-sm-\pw Dƒ-s m- m- \pw C- -sø X-e-ap-d-Iƒ- v km-[n- p- n-. Im-c- Ww A-h - v sn-dp- - Øn am-xm-]n-xm- ƒ sim-sp-øn- p- ]-cn-io-e-\-hpw, a- t\m-`m-h-hpw hn-i-e-am-sw- -Xm-Wv k-xyw. A-Xm-b-Xv a- -sf h-f - Øp- -Xn am-xm-]n-xm- ƒ- p- A- -X A-h Aw-Ko-I-cn- v H-cp Xp-d- a-\-t m-ss Ip-Spw-_-Øn-se C-fw-X-e-ap-d-I-sf hn-p-b-i-c-am-bn h- f -Øn-sb-Sp- m am-xm-]n-xm- ƒ X-øm-d-m-bn-s - n \-Ωp-sS Ip-Spw- _-߃ I-Z-\-I-Y-I-fm-bn am-dpw. ]- -bm-b Po-hn-Xm-\p-`-h-߃ C- m-ø, Po-hn-X-Øn-se {]-Xn-k- n-i-sf t\-cn-sm-ø hy- n-iƒ Po-hn-X-Øn ]-cm-p-b-s -Spw, A- s - n A-h- - v h-en-b t\- -ßsfm- p-an- m-sx \n-cm-i-cm-bn I-gntb- n-h-cpw. Iu -k-enmn-s\-øn-b dm-wn F- G-gmw m-kp-im-cn-bp-ss Im-cyw C-ß-s\-bm-Wv. ho- nse G-I a-iƒ. am-xm-]n-xm- ƒ bm-sxm-cp in- -W-hpw Ip- n- v sim-sp-øn-. I-jv-S- m-sv F- m-sw- v dm-wn- v A-dn-bn-., ho- n-se H-cp tpmen-bpw sn-øn-. am-xm-]n-xm- ƒ sn-øn- n- n- n-. G-gmw- m-kn ]Tn- p- Ip- n-bp-ss Xq- w Adp- ]Xp In-tem. cm-hn-se G-gv a-wn- v F-gp-t - pw. G-g-c- v kv-iqƒ _-kv h-cpw. F-gp-t - m-\pw, sd-un-bm-im-\pw F- pw am-xm-]n-xm- ƒ A-e-ap-d-bn-tS- n-h-cp- p! C-Xv H-cn- -epw \- co-xnb-. B-Wm-bm-epw s]- Æm-bm-epw h-f-sc t_m-[- ]q -Δ-am-b A-Sp- pw, Nn- bpw, \- aq-ey-ß-fpw h-f- n. tpm v _l- m Iu k-e & sxdm- n-ãv sc I -i-\-am-bn X-s ssi-i-h-øn-epw, _m-ey- Øn-epw \mw Ip- n-iƒ- v sim-sp-tø Xo-cq. Cu Nn- -Iƒ A-h-sc \- hy- n-xz-ß-fm- n am- pw, kwi-b-an-. dm-wn-bp-ss Im-cy-Øn C-Xv \-S- n- n-. H-cp-Zn-h-kw ssh-in- -sø `- -W-Øn Nn- th-w-sa- v dm-wn \n -_- w ]n-sn- p. A-h-km- \w cm-{xn ]-Ø-c- v dm-wn-bp-ss ]n-xm-hv G-tXm X- p-i-s-bn t]m-bn Nn- -\pw s]m-tdm- -bpw hm-ßn-s m- p-h- v I-gn- -ti-j-am-wv dm-wn In-S- m t]m-b-xv. in- -W-an- mbv-a-bp-ss H-cp ss -am-iv-kv B-Wv \mw C-hn-sS I- -Xv. kv-t\-lw Ip-d-bpw F- v hn- Nm-cn- v sn-dp- -Øn in- -Ww sim-sp-øv Ip- n-i-sf h-f -Øm a-sn Im-Wn- p- am-xm-]n-xm- fp-ss A- -X -a A -ln- p- n-. A-h-sc k-aq-l-t{zm-ln-isf- v hn-fn- m A-Xn H-c-Xni-tbm- n-bp-an-. C-\n-bpw a-s m-cp Ip- n-sb ]- cn-n-b-s -Sp-Ømw. t]-cv km-j H-_m-a. ]-Xn-\- p-im-cn-bm-b A-hƒ a-km-nyp-sk- v-kn-se am -Øm-kv ho-\n-bm -Un-\-Sp-Øp- dkvt md n tpm-en sn-øp- p. A-hn-SsØ bq-wnt^m-am-b \o-e j - pw, sxm- n-bp-a-wn- v. h-dp- Ø I-S hn-`-h-ß-fpw, an - v sj-bn- p-i-fpw hn - p- I-S-bm-Wv. ]-s H-cp Im-cyw Hm - p-i. km-j H-_m-a km-[m-c-w- m-cn-b-. km- m _m-c-iv H-_m-abp-sS a-iƒ. Im-jv Iu- -dn ]-Ww hm-ßp- tpm-en-bpw A-Xn-Yn-Iƒ- m-bn dtãmd n-se ta-i- D-Ø-c-hm-Zn-Xz-ß-fpw B D-Ø-c-hm-ZnØ߃ \ -Ip- {]- Xn-k- n-i-fpw {]m-tbm-kn-i- m-\-hp-am-wv \-Ωp-sS bp-h-xe-ap-d-sb hy- n-xz-hn-i-k-\-øn-te- pw, Im-cy- -a-x-bn-te- pw \-bn- p- -Xv F- k-xyw am-xm-]n-xm- ƒ B-g-Øn a-\- n-em- p-i. 17 sk]v w-_ 2016

18 Iƒ H-cp- p- tpm-en-bp-am-wv km-j sn-øp- -Xv. th-\ - m-e A-h-[n- m-wv C-Ø-cw tpm-en-iƒ sn-øp- -Xv. Ip-td tum-f D- m- m-\-. km-[m-c- W- m-c-s Po-hn-X-Zp-cn-X-߃ a- ƒ A-dn-b-Ww, A-\p-`-hn- -Ww, A-Xn-eq-sS i- -am-b hy- n-xzap- -h-cm-bn bp-h-x-e-ap-d am-d-ww F- B-{K-lam-Wv A-ta-cn- {]-kn-u m-b _m-c-iv H-_m-a-bptS-Xv. I-jv-S- m-sp-i-fpw, {]-Xn-k- n-i-fpw \-Ωp-sS Iuam-c- m-sc Iq-Sp-X i- n-bp- -h-cm- pw F- k- Xyw am-xm-]n-xm- ƒ A-dn-b-Ww. A-Xp-sIm- v ssii-hw sxm- p-x-s D-Ø-c-hm-Zn-Ø߃ G-s -Sp- m- \p- km-l-n-cy-߃ Ip- n-iƒ- p- m-i-ww. A- Xv am-xm-]n-xm- ƒ t_m-[-]q -Δw sn-tø- -Xm-Wv. H- p-c- v am-k-øn-\v ap-ºv {Z-hy F- sn-dp- - m-c Kp-P-dm-Øn-se kq-d- n \n- v sim- nbn-se-øn. C-X-c-kw-ÿm-\ sxm-gn-em-fn-bm-bn. sim- n-bn-se A-t\-Iw ÿm-]-\-ß-fn Cu sndp- - m-c tpm-en-b-t\z-jn- v A-e- p-\-s- p. A- h-km-\w sim- n-bn-se H- cp t_- -dn-bn tpm-en In- n. ]n- o-sv B-cym-kv tlm- -en sh-bn- -dm-bn. A-Xp-I-gn- v H-cp timƒ sk -dn-epw, sncp- p-i-s-bn-epw, a-iv-sum- Wmƒ-Uv-kv Hu- v-se- nepw tpm-en sn-bv-xp. H- cp am-k-øn-\n-ss A- v Zn-h-k-tØm-fw sxm-gnsem- pw e-`n- m-sx, In- S- m-\n-s-an- m-sx A-e- p-\-s- p. Cu sn-dp- - m-c km-[m-c-w- m-c-\-. Kp- P-dm-Øn-se tim-so-iz-c-\m-b km-hv-pn t[m-em- nbp-ss a-i-\m-wv {Z-hy t[m-em- n-b F- v tiƒ- p-tºmƒ \-Ωp-sS Pn- m-k h - n- pw. t[mem- n-b Kp-P-dm-Øn-se l-tc-ir-jv-w U-b-a- v F- Iv-kv-t]m - v I-º-\n-bp-sS D-S-a-bm-Wv tim-sn cq-]m-bp-ss B-ÿn-bp- I-º-\n-bp-sS D-S-a. ]-s Po-hn-Xw F-s - v Po-hn-X-Øn Iq-sS ]Tn- t[m-em- n-b X-s a-i Po-hn-X-bm-Ym - y߃ t\-cn I- v a-\- n-em- n A-Xv A-\p-`-hn- v, A-Xn \n- pw ]Tn- -W-sa- v \n -_- -ap- -bmfm-wv. A-Xp-sIm- v kz- w a-i-s\ A-I-se-bp- H- cp kw-ÿm-\-tø- v A-b- p. ssibn Ggm-bncw cq-] am-{xw sim-sp-øv. aq- v tpm-un h-kv-{xw am- {X-ta a-i-\v A-\p-h-Zn- n- p- q. ]n-xm-hn-s kzm-[o- \w H-cn- -epw D-]-tbm-Kn- m ]m-sn-. ]-e ÿ-eß-fn tpm-en sn-ø-ww. A-ß-s\-bm-Wv {Z-hym t[m-em- n-b ti-c-f-øn F-Øn-b-Xv. \yq-tbm - sk]v w-_ Cu sn-dp- - m-c km-[m-c-w- m-c-\-. Kp-P-dm-Øn-se tim-so-iz-c-\m-b km-hv-pn t[m-em- n-bp-ss a-i-\m-wv {Z-hy t[m-em- n-b F- v tiƒ- p-tºmƒ \-Ωp-sS Pn- m-k h - n- pw. t[m-em- n-b Kp-Pdm-Øn-se l-tc-ir-jv-w U-b-a- v F-Iv-kvt]m - v I-º-\n-bp-sS D-S-a-bm-Wv tim- Sn cq-]m-bp-ss B-ÿn-bp- I-º-\n-bp-sS D-S-a. n-se tn-kv bq-wn-th-gv-kn- n-bn _n-kn-\-kv amt\-pv-sa n _n-cp-z-øn-\v ]Tn- -bm-wv {Z-hy. Ip-Spw-_-Øn-se Aw-K-߃ ]{ mw m-kv ]q -Øn-bm- n-b-ti-jw H-cp-am-kw G-sX- n-epw \- K-c-Øn Ip-sd-\mƒ ]-Wn-sb-Sp- -Ww F- -Xv t[mem- n-b Ip-Spw-_-Øn-s ]m-c-º-cy-am-wv. G-Xv bq-wn-th-gv-kn- n-bn ]Tn- p- -Xn-s\- mfpw Iq-Sp-X A-\p-`-h- k-º-øv k-aq-l-øn-se Xm- W-\n-e-bn {]-h -Øn- p-tºm-gm-wv In- p- -Xv F- k-xyw Po-hn-X- Øn \n- pw ]Tn- tim-so-iz-c-\m-b km-hv-pn t[m-em- n-bv v \- m-bdn-bmw. i-x-tim-so-iz-c- \m-b km-hv-po tem-i-saßpw A-dn-b-s -Sp- h- f-sc am-\y-\pw, a-\p-jy- Øap- hy-h-km-bn B- Wv. D-Ø-c-hm-Zn-Øß-fpw B D-Ø-c-hm-Zn-Ø-߃ \ -Ip- {]-Xn-k- n-i-fpw {]m-tbm-kn-i- m-\-hpam-wv \-Ωp-sS bp-h-x-e-ap-d-sb hy- n-xz-hn-i-k-\-ønte- pw, Im-cy- -a-x-bn-te- pw \-bn- p- -Xv F- k-xyw am-xm-]n-xm- ƒ B-g-Øn a-\- n-em- p-i. ssi \-\-bm-sx ao ]n-sn- m-\p- a-t\m-`m-h-am-wv ]-e am-xm-]n-xm- -fpw a- -sf ]Tn- n- m {i-an- p- -Xv. Cu a-t\m-`m-hw Po-hn-X-Øns F- m ta-j-e- I-sf-bpw _m-[n- p-i-gn- p. h-en-b A- zm-\-an- m-sx hn-p-bn- p-hm C-fw- X-e-ap-d-Iƒ {i-an- p- p. ]Tn- m-sx tim- n-b-sn- v am - v hm-ßn- m {i-an- p- -Xv, C- -sø Iu-am-c- m-cp-ss Po-hn-X-co-Xn-bm-bn. C-sX- mw Xp-S-ßp- - Xv Ip-Spw-_-Øn \n- v. A-Xp-sIm- v kv-t\-l- Øn A-[n-jvTn-X-am-b I -i-\-am-b in- -W-hpw, aq-ey-t_m-[-\-hpw sndp- -Øn -X-s Ip- n-iƒ- v sim-sp- m am-xm-]n-xm- ƒ X-øm-dm-I-Ww F- v kv-t\-l-tøm-sp-iq-sn A-h-tcm-Sv ]-d-bp- p

19 {KŸho Ww ss nƒ Nn -Iƒ P-Ãn-kv si. n.txma-kv A-Uz-t - v si.sf ss\-\m c-nn- ss_-_nƒ Nn- -Iƒ- h-n-\ hym-jym-\-øn-\p sh-dn-s m-cp k-ao-]-\w F- X-e-s - n kn.f-kv.f-kv _p- v-kv {]-kn- o-i-cn- {K-Ÿw hm-bn- p-hm km-[n- -Xn Rm h-f-sc k- p- -\m-wv. A-Uz-t - v ss\-\m- \pw Rm-\p-am-bp- Zo -L-Im-e kp-lr-zv-_- -am-wv A-Xn-\v ap-jy- Im-c-W-am-bn F-\n- p txm- p- -Xv. R-߃ a-{zm-kv tem tim-tf- Pn H-tc Im-e-L- -Øn ]-Tn- n-cp- Im-ew apx R-ß-fp-sS kp-lr-zv-_- w B-cw-`n- -Xm-Wv. A-t±-l-sØ Rm A-dn-bp-hm Xp-S-ßn-b-t mƒ ap-x Cw- o-jv `m-j-bn A-t±-l-Øn-\p- Xmev-]-cyw Rm {i- n- n- p- v. \n-b-a-]t-\w ]q -Øn-bm- n- -gn- v R-߃ c- p-t]m-cpw tim- -b-øm-wv A-`n-`m-j-I ]-cn-io-e-\w B- cw-`n- -Xv. tpm-k-^v am-fn-tb- F {]i-kvx-\mb A`n`mjIs Iogn Rm\pw A-Xp-t]m-se X-s {]i-kvx- \m-bn-cp ]n.si Ip-cy ko-\n-b A-Uz-t - n-s Iq-sS ss\- \m-\pw A-`n-`m-j-I ]-cn-io-e-\w B-cw-`n- p. an-x-`m-jn-bpw, in- - W Po-hn-X-Øn-\p h-f-sc {]m-[m-\yw sim-sp-øn-cn- -bm-fp-am-wv ss\-\m. H-tc Zn-h-k-am-Wv R-߃ c- p-t]-cpw A-`n-`m-j-I-cmbn F- tdmƒ sn-ø-s - -Xv. C- -tø-xp-t]m-se h- -txm-xn-ep- F- tdmƒ-sa v A- m-e-øv D- m-bn-cp- n-. R-ß-sf Iq- Sm-sX th-sd c- p-t]-sc am-{xw ti-c-f No-^v P-Ãnkv B-bn-cp- P-Ão-k v-a -km-cn-bp-ss _- n k-xy-{]-xn- sn-bv-xp. A- m-e-øv \-hm-k-x-\m-b A-`n-`m-j-I-s\ tim-s-xn- p a-s m-cp ko- \n-b A-`n-`m-j-I ]-cn-n-b-s -Sp-ØpI F-s m-cp Io-gv-h-g- w D- m-bn-cp- p. B- -cy-sa- p ]-d-b-s. R-ß-sf c- p-t]-sc-bpw ]-cn-n-b-s -Sp-Øm e-`n- -Xv ]n - m-e-øv ti-c-f-øn-se-bpw a- {Zm-kn-se-bpw ssl-t m-s-xn-i-fn No-^v P-Ãnkv ]-Z-hn h-sc F-Øn-b ]n. tkm-hn-μ \m-b F- ko-\n-b A-Uz-t - v B- bn-cp- p. R-߃ c- p-t]-cpw tim- -b-øv c- v hy-xy-kv-x ko-\nb h- o-e- m-cp-ss Iq-sS {]m-œo-kv sn-bv-xn-cp- Im-e-Øv tim- -bw ssh.fw.kn.f-bn-se {]Xnhm-c ]-cn-]m-sn B-bn-cp- tx - kv -tu -_n h-f-sc Im-cy-am-bn R-߃ ]-s -Sp- p-am-bn-cp- p Rm Un-kv-{Sn-Iv- v B v sk-j -kv P-Uv-Pn-bm-bn Pp-Uo-jy-dn-bn-te- p am-dn- -gn- v si.sf ss\-\m A-`n-`mj-I-\m-bn Xp-S - p {]m-œo-kv \-S-Øn-s m- n-cp- p. Cu Im-e- Øm-Wv A-t±-l-Øn ss_-_nƒ hn-j-b-ß-fn-ep- - Xm -]-cyw hn-i-kn- p- h- -sx- v F-\n- p txm- p- p. Cu {K-Ÿ-Øn-se Hm-tcm te-j-\-ß-fn-eq-ss-bpw A-t±-lw ss_- _n-fn-se ]-e h-n-\-ß-fpw hym-jym-\w sn-bv-x-t mƒ ]q -Δm-Nm-c \n-c-x-xzw ssi-hn- n-s - pw F-\n- p txm- p- p. \- -Xn- -Iƒ A-dn-bp-hm-\p- I-gn-hv a-\p-jy ssi-h-cn- -Xv hn-e- -s - I- \n Xn- -Xp-sIm- m-sw- pw A-Xn-\p-]p-d-tØ- p- ]-c-a- m- \-sø- - n a-\p-jy-\v Adn-bm I-gn- n- n-s - pw {K-Ÿ-Im-c ]-d-bp- k-μ -`-Øn A-Xp hn-izm-k-øm A-\p-`-h-th-Zy-am- t - -Xm-sW- v kq-nn- n- p- -Xn-eq-sS-bm-Wv th-z-bm-ym-kv-xn-i- Øw A-t±-lw {]-I-Sn- n- m Xp-S-ßp- -Xv. hn-izm-kn-i-fp-ss ]n-xm-hm-bn-xo - A-{_-lm-an-s\ A-t±-lw Im-Wp- -Xv Ip-Spw- _-kz-øv ho-xw h-bv- p-tºmƒ ]m-en-t - D-Ø-a D-Zm-l-c-Wam-bn- m-wv. a-\p-jy k-aq-l-øn-\v A-{_-lmw \ -In-bn- p- G- - hpw {]-[m-\-s - kw-`m-h-\-bm-bn Rm Im-Wp- -Xv 1. ssz-h- Øn-\v B-Zy-Pm-X- m-sc \-c-_-en-i-gn- p- ar-ko-b-am-b B-Nm-cw \n Ø-em- n-b-xpw 2. ]-e cq-]-øn-ep- {]-Xn-a-I-sf ssz-hß-fm-bn B-cm-[n- n-cp- -Xv A-t±-lw \n Ø-em- n-b-xpw 3. ]-e ssz-h-ß-fp-ss ÿm-\-øv H-cp ssz-hw am-{x-ta D- p F- v ÿm- ]n- -Xp-am-Wv. kn.fw.f-kv an-j-\-dn B-bn-cp- sl -{Sn t_- -dn-s a-i Ip-a-c-I-Øp th-º-\m- p Im-b-en \n- v I- Ip-Øn -Nn-d-bpw ]pc-bn-s-hpw \n -Ωn- -t mƒ, A-Xv C-Sn- p-t]m-im-sx _-e-s -Sp- Øm B- -cn-i-øv I- a-c-߃ h- p ]n-sn- n- -Xv {K-Ÿ-Im-cs A-`n-{]m-b-Øn k- o -Ø-\w 1 3 s {]-tnm-z-\-øn-emsw- v kq-nn- n- n- p- v. I- a-c-߃ b-ym - -Øn a-\pjy h- p-]n-sn- n- p h-f -Øn-b-Xm-tWm, A-tXm A-Xp ssz-hw X-s Im-b Xo-c-ß-fn-epw B- -cn-i-øpw ]n-sn- n- -Xm-tWm F- -Xn-s\- - n H-cp hn-hm-z-øn-\v A-h-k-cw H-cp-t - -Xn-epw I- a-c-߃ Cu c- p Xo-c-ß-fn-epw F- m-bn-s-øpw kp-e-`-ambn Im-Wp- -Xp-sIm- v kr- n-i Øm-hn-s I-em-hn-cp-Xm-bn Im- Wm Rm B-{K-ln- p- p. In-S- p- t\-cw \mw ssz-h-øn ]q -Æm-{i-bw h-bv- pi F- -Xn ]u-ckv-xy-k-`-i-fp-ss i-b-\- \akvim-c-øn-se Cu-c-Sn A-t±-lw D- -cn- n-cn- p- -Xv F-s h-f-sc kv-] -in- p. 2007mw B- v Pq am-kw H-cp Rm-b-dm-gv-N cm-{xn-bn Rm-\pw `m-cy-bpw am-{xw In-S- p-d-ßp- i-b-\-ap-dn-bn `o-i-c- m-cm-b X-kv-I-c- m I-S- v ap-dn-bn-epw A-Sp-Ø sn-dn-b ap-dn-bn-epw D- mbn-cp- hn-e-]n-sn- p- -sx- mw F-Sp-Øp-sIm- pt]m-b kw-`-h-øn R-߃ F- p-sim- v D-W - n- F- p ]-e-cpw tnm-zn- -t mƒ (R-ß-fn B-sc- n-epw H-cmƒ D-W - ncp-s - n X-kv-I-c- m-cp-ss ssibn D- m-bn-cp- G-sX- nepw B-bp-[w {]-tbm-kn- -s -Sp-am-bn-cp- p F- -Xn-\p bm-sxmcp kw-i-b-hpw C- ). Rm sim-sp-ø a-dp-]-sn C-{]-Im-c-am-bn-cp- p. _m-ey-øn F-s A-Ω- n ]-Tn- n- H-cp ]m- n (cm-hn-esø {]m - -\-bn ]m-sp- -Xn-\p th- n) D- H-cp Cu-c-Sn-bp- v. D-d- -Øn-\p kp-j-hpw X-s A-cn-sI \n- p Ir-]-bm D-d-ßm-sX-s _e-ambv ImØ Xn-cp-ta-\n- p a-l-øzw. F-\n- p Cu hn-i-zo-i-c-ww am-{x-ta \ -Im-\p- p F- v Rm A- h-tcm-sp ]-d- p. i-{xp -sf kv -t\-ln- p- -Xn-se a-\-im-kv -{Xw ss\-\m hn-h-cn- n-cn- p- -Xv h-f-sc lr-zy-am-bn- m-wv. AXn{]-Im-c-am-Wv. -an- p- -Xv ssz-h-øn-s kz-`m-h-hn-ti-j-am-wv. \-tωm-sp am-{x-a- \-Ωtfm-Sv i-{xp-x-bp- -h-tcm-spw ssz-hw -an- p- p. i-{xp \-ΩpsS k-tlm-z-c-\m-wv. tb-ip a-cn- -Xv \-Ωp-sS i-{xp-hn-\p-th- nbpw Iq-sS-bm-Wv, \-ap v lr-z-b-ip- n-bp-s - n \mw Xo - bm-bpw i-{xp-hn-s\ kv-t\-ln- pw. a-\-kn-se ]ncn-ap-dp- w H-gnhm- mw. \-ap- p X-s I- w h-cp- Im-cyw \mw H-cn- -epw 19 sk]v w-_ 2016

20 sn-ø-cp-x-t m. \-ap- pw i-{xp-hn-\pw s]m-xp-hm-b H-cp kz-`m-h-ap- v. c- p-iq- -cpw ]m-]n-i-fm-wv F- -Xm-Xm-Wv. ]-cn-ip- m-flm-hn-ep- kv-\m-\-sø- - n A-t±-lw Cu {K-Ÿ-Øn ]-d- -Xv hm-bn- -t mƒ kn.f-kv.sf k-`-bn-se _n-j- m-bn-cp- se-kv F-gp-Xn-bn- p- H-cp ]p-kv -X-Iw ss\-\m-s\ h-f-sc kzm[o- \n- n- p-s - v F-\n- p h-f-sc t\-c-sø A-dn-bm-am-bn-cp- p. B ]p-kv -X-Iw ss\-\m X-s F-\n- p X- n- p- v. ]m-]-sø- - n-bp- ss\-\m-s Im-gv -N- m-sv ]u-tem-kv A-t m-kv -X-e-s te-j-\-߃ h-gn B -Pn- -Xm-sW- v Rm I-cp-Xp- p. ]m-]-sø- - n F-\n- v `n- -am-b H-cp Im-gv -N- m-sp- -Xv A-t±-l-hp-am-bn kw-km-c-øn Rm ]-d- n- p- v. tb-ip-{in-kv -Xp-hn-s ]-e {]-t_m-[-\-ßfn IqSnbm-Wv A-{]-Im-c-sam-cp Im-gv -N- m-sv F- n D-f-hm-b-Xv. ]m-]w -an- -W-sa- v a-\p-jy {]m - -\-bn ]-d-bp-tºmƒ sn-bv -X sx- p Xn-cp-Øm-\p- A-h-k-cw e-`n- -W-sa- pw F-s s m- Xv Xncp-Øn- -W-sa- pw {]m- - n- m a-\p-jy X-øm-dm-Ip-s - n am-{x-sa ]m-]w -an- -W-sa F- p {]m - n- m \-ap- -h-imi-ap- p F- p hn-iz-kn- p- H-cm-f-m-Wp Rm. I -Øm-hn-s {]m - -\-bn Iq-Sn Cu th-z-im-kv -{Xw F-\n- p Im-Wp-hm km-[n- pw. km-aq-lni ]-cn-h -Ø-\-Øn-\v \n-b-aw H-cp D-]-I-c-W-am-sW- p- {K-Ÿ-Im-c-s hn-nn- -\w h-f-sc A - -h-øm-bn- p- -Xm-Wv. G-Xp \n-e-bn t\m- n-bm-epw AUz..-sI.-sF.ss\-\m-s h-n- \-hym-jym-\w th-dn-s m-cp k-ao-]-\-am-sw- p- -Xnn-\v F-\n- p kwi-bw C-. kºmzyw A-ta-cn- -bn-se h-f-sc {]-kn- -\m-b H-cp _n-kn-\-kv I -kƒ- v A-t±-l-Øn-s hm -jn-i A-h-[n- m-ew sn-e-h-gn- m Xn-cs -Sp-Ø-Xv B-{^n- -bn-se A-]-cn-jv-Ir-X-am-b H-cp Xo-c-tZ-i {Km-aw B-bn-cp- p. X-s Xn-c- p ]n-sn- s{]m-^v-j-w Po-hn-X-Øn \n- pw am-dn \n - m Xo -Øpw A-\p-tbm-Py-am-b ÿ-e-am-bn-cp- p A-Xv. H-cp Zn-h-kw ]p-d-øn-d-ßn-b A-t±-lw H-cp ao -]n-snø h- n I- p A-Xn-\-Sp-Øv sn- p. "C- -sø tpm-en I-gn-t m? A-Sp-Øp- \n- n-cp- ap- p-h-t\m-sv A-bmƒ Ip-i-ew tnm-zn- p. "I-gn- p..." " C-Xv Ip-d- p ao-t\ D- -t m" "F-\n- pw Ip-Spw-_-Øn-\pw I-gn-bm C-{X a-xn" "C-Xv ]n-sn- m F-{X k-a-bw th- n h- p?" " h-f-sc Ip-d- p k-a-bw am-{xw " "Iq-Sp-X k-a-bw ao ]n-sn- m-ø-sx- v?" " Rm ]-d- -t m, F-\n- pw Ip-Spw-_-Øn-\pw I-gn-bm C-{X a-xn.." "_m- n k-a-bw F- v sn-øpw" "Rm Iq-Sp-X k-a-bw D-d-ßpw, Iq-Sp-X t\-cw ho- n Ip- n-i-fp-am-bn sne-h-gn- pw, D- -`- -Ww I-gn- v a-c-ø-w-en In-S- p a-bßpw, ssh-in v Iq- p-im-tcm-ssm-øv ^p-sv-t_mƒ I-fn- pw, cm-{xn A-h-tcm-sSm- w ]m- p ]m-sn \r-øw sn-øpw..." C-Xv ti- -t mƒ A-ta-cn- - m-c-s D- n-se I -kƒ- p-w - p. A-bmƒ ]-d- p. "\n-߃ C-ß-s\ Po-hn- m t]m-c... Rm A-ta-cn- -bn-se G- -hpw h-en-b _n-kn-\-kv I -kƒ- v B-Wv. F-\n- v \n-ß-sf k-lmbn- m ]- pw. " "F-ß-s\" " \n-߃ Iq-Sp-X k-a-bw ao ]n-sn- m sn-e-h-gn- -Ww, A-t mƒ \n-߃- v Iq-Sp-X ]-Ww In- pw. A-Xp-sIm- v \n-߃- v kz- -am-bn H-cp t_m- v hm-ßmw. A-Xp-]-tbm-Kn- v \n-߃- v Iq-Sp-X ao ]n-sn- mw. A-t mƒ ao C-S-\n-e- m - v hn - m-sx t\-cn- v kw-kv-i-c-w im-e-iƒ- v Iq-Sp-X hn-e- v hn - mw. A-ß-s\ Iq-Sp-X em-`w In- p-tºmƒ \n-߃- v kz- -am-bn kw-kv- -c-w-im-e X-s Xp-S-ßmw. C-hn-sS \n- pw \n-߃- v \-K-c-Øn-te- v Xm-a-kw am-dmw. A-ß-s\ \n-߃- v ao kw-kv- -c-w-im-e-i-fp-ss irw-j-e X-s ]-Sp-Øp-b -Ømw." "C-Xn-s\m-s F-{X k-a-bw ]n-sn- pw?" "]-tøm C-cp-]-tXm h -jw" "A-Xn-\p ti-jw?" "A-Xn-\p ti-jw \n-߃- v \n-ß-fp-ss Iº\n-bp-sS sj-b-dp-iƒ hn- v tim-sn-iƒ k-ºm-zn- mw" "F- n- v? " " F- n- v \n-߃- v hn-{i-a Po-hn-X-Øn-\m-bn G-sX- n-epw Xo-c-tZ-i {Km-a-Øn sn-dn-b ho-sv hm-ßmw, Iq-Sp-X k-a-bw D-d-ßmw, Iq-Sp- X t\-cw ho- n Ip- n-i-fp-am-bn sne-h-gn- mw, D- -`- -Ww I-gn- v a-c-ø-w-en In-S- v a-b-ßmw, ssh-in- v Iq- p-im-tcm-ssm-øv ^p-svt_mƒ I-fn- mw, cm-{xn A-h-tcm-sSm- w ]m- p ]m-sn \r-øw sn-ømw. A-ß-s\ \n-ß-fp-ss B-{K-lw t]m-se Po-hn- mw"... ap- p-h :- "Cu I- - m-sv H- pw C- m-sx A-Xp X-s -b-t Rm C-t m-gpw sn-øp- -Xv?... *tl.. a-\p-jym...* *\o Po-hn- m th- n-bm-twm k-ºm-zn- p- -Xv?* *A-tXm k-ºm-zn- m th- n-bm-twm Po-hn- p- -Xv??? sk]v w-_

21 IØp-Iƒ Article of Rev.Dr.Valsan Thampu The title of the magazine is very well justified and illuminated when it carry articles like the one by Rev.Valsan Thampu. What a vehement and bifiting criticism on the bitterly hostile attitude of the upperclass Christian against the Dalit Christians. This article very well prove that its author is a Christian who upholds the higher values of Christianity. God made us human a little lower than God himself. Shakespear makes Miranda (Tumpet) say Oh how beautiful the mankind is. Yes, mankind is the roof and crown of God s creation. But the same man made re-creations are awkward. Rev. Valsan Thampu rightly said Dalitness is purely and indisputably a human creation One cannot but wonder at when as upperclass Christian like Rev. Valsan Thampu express theological anger in this manner. The pity of Christianity is that many of the illustrious Christians of today are incapable of conceiving things in the way Rev. Thampu did. One need not expect anything like this from the so called illustrations Christian around us to whom Christianity is nothing more than a spiritual convenience. They deplorably miss the radical cutting edge of Christian mission. Many a Christian of our time who do have a Bible in his hand, praise the Lord and Hallaeluah on his lips with full sleeve shirts is still under the unseen hangover of Manusmithi. From top to bottom (from Bishop to layman) a portion of Christianity is infested with such people. This article should be read and understood as an earnest endeavour to a good Christian to give vent to his Theological Anger as a strong motivating power for justice. It is to be seen as a spontaneous overflow of the long pent up long conceived spiritual indignation of a pious Christian. I have had the privilege to hear him preach the word of God many a time. And I very much admire him for his simple spiritual reasoning with minimum words without much Theological of bombardment. The Church worldwide is now-a-days is becoming replete with substandard Christians. The truth of Christianity is under fire and facing manifold challenges both from within and outside the Church. Our faith grasps only a small portion of truth keeping lion share of it unreckond. Rev. Thampu strikes hard at the root of one of such problems. Dalithness is a global issue. The hostile attitude to Dalits involve serious spiritual and moral crime. Almost all the major and minor religions of the world in one degree or other face this problem. It is obvious from history that Christianity has made immense contribution to the cultural progress of the world. Despite this fact it must also be noted that the history of Church remains partially tarnished by the practice of apartheid in South Africa, and the heinous racial discrimination against the blacks in America an elsewhere in the world. And the Indian Chapter of it is in no way better. No doubt Rev. Thampu wrote this article keeping in mind the history of world Christian Community is general and that of India in particular. Late Guru Nithya Chaithanya Yathi in one of his articles titled Communalism, Comprehension and Analysis rightly made a relevant comment regarding the plight of Dalit Christians in India. Figuratively he wrote that Dalit Christians are treated merely as the weak and numb weeds growing in the rich garden of the rich upperclass Christian community. Religious unity on the one hand and economic disunity on the other have kept them in limbo. What Yathi wrote out of his keen observation of the Christian Community exactly coincides with the some and substance of what Rev. Thampu wrote from his first hand experience as a pious Christian. What is most important to God and Christianity is being displaced by what is important to Church. Hence Dalit Christianity in the Church. The process started with the fall of Christianity first into the royal but unholy hands of paganism and later to papcy. The spirituality of Christanity was badly bruised and deformed during that period. The spiritually what we see today is not in its original from and nature. Throughout the length and breadth of the Bible and in the entire public ministry of Christ we come across innumerable exhortations and demonstrations emphasising the horizontal diamension of Christian spirituality. Jesus was a life-sustaining and a humanizing spirituality. He always kept his eyes and ears open to the agonizing cry of the poor and their spiritual and material needs. He never avoided the untouchable Samarians and Cannanites. Not only that he was very keen to assure that they are very well cared and 21 sk]v w-_ 2016

22 helped. His spirituality was in no way a bar to his furious cleansing of the temple. Above all he had no hesitation to shatter the ethinic barrier that separated the Jews and Samaritans. It is high time Christ appear and cleanse the spiritual distortions of the Church. Genuine Christians, wherever they be, may not find any difficulty to go in line with the learned view of Rev. Thampu that Dalitness is not a creation of God. The Statement simply goes to mean that Dalitness is an ungodly creation; ie Satanic. Wicked people are there everywhere who are agents of depravity. They freely run the workshop of Saten where weapons of racial discrimination, exploitation and suppression are profusely produced. Such wicked people are found in large numbers in the Church. It is through their hands that Dalitness and the like ungodly creations find its way into the Church. It is high time Christ appear and eliminate such people from the Church. The Christian Spiritual mind is on a gradual shift now in tune with globalization. One of the worst things happening in cristendom these days of globalization is unscrupulous cutting and pruning of theology in order to suit the purpose of prosperity theology. Ever since the time of Emporer Constantine s entry into Christianity we can see this evil trend operating within the Church. Rev.Thampu hits hard at the route of the issue and writes At the heart of Dalitness is an idea that might is right. Christianity is facing a formidable threat from the post modern version of might is right spirituality. The ultimate results is that the Church today is infested with millions of shallow believers. They cannot relish sound doctrine. Christians are becoming the worst enemies of Christianity. Let us dream along with Rev. Thampu and wait patiently for the emergence of an ecclesiology that can separate the Wheat from the Chaff. How long are we to wait with garlents and drums? When is Church going to withdraw its eyes and ears now constantly fixed on God alone to see the Dalitness of the Dalit Christians below? I do agree and join fully with Rev. Thampu who closes his well-meaning article with a sad descending note. Yet I for one do visualize the day when our covenant-keeping-god, who heard the agonizing cry of the Old Testament Dalit Christians in Egypt in the past, appear mounted on a Willuvandi to wipeout the tears of the now Dalit Christians. Because He is a wonder working God. Mathew T.A, Vaikom Mathew,Hill Palace, Thalayazham P O, Vaikom, Phone No * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Mullaperiyar Controversy-Article of Justice K.T.Thomas Had it been published in all Malayalam print medias, it would have cleared the entire ambiguity prevalent among the People of Kerala regarding this issue and the unnecessary prejudice they hold against Justice K T Thomas that he was supporting T N and not Kerala. Koshy Oommen, , Trivandrum * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Articles by Fatherjee Enclosed please find a cheque Rs.1000/-for the magazine as a donation.articles are thought provoking and enjoy reading them. Articles by Fatherjee is very good.many of us want to run the Church in that fashion, but the Achens are completly against it. Improvement is called for in proof reading. A tribute to KC, I was wondering whether the photo is of that KC or Rev.Thomas John. Dr.Thomas Mathew, Christian Fellowship Hospital, Mission to Orissa. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Dear sir, It is quite some time since I shared my views with the readers of New Vision. That was because of my feeling that I have passed the age of intellectually engaging with people. But the article by Rev. A.C Thomas in the current issue of New Vision has however roused me from my stupor and forced me to examine what he has written in the light of the Bible. (I am now in the latter part of eighties). The title of the article itself I find, as controversial Sasyahariyaya Deivam or God a vegetarian. I wonder who gave A.C Thomas Achen this idea that God needs material substances for nourishment. Has God got a sk]v w-_

23 physical body like ours which needs regular food and drinks to sustain itself? My concept is that God is Spirit and is not in need of material substances. Otherwise how did he exist before the Universe was created A.C. Thomas Achen starts with an assertion that Abraham, a negation of Human sacrifice. Achen should definitely know that Abraham is the person who was obedient to God to the extent that he was ready to sacrifice his beloved son Issac. Abraham did raise his hand to kill Issac as a sacrifice to God. Only the timely Divine intervention stopped him from doing so. It is not as Thomas Achen describes that Abraham saw a ram caught in thicket and so he caught the ram and sacrificed it in place of Issac. It Abraham had done so, he would have been disobeying God and would have surely missed the title of the Father of the Faithful and a place among the heroes of Faith. Achen cites copiously from the prohesies to show the distaste of God for Animal sacrifices. I am in full agreement with Achen in this respect. But the Bible consists of not only the Prophecies but all the 66 books including the law of Moses. of course, some of the provision of Moses Law are not applicable to Christians. Jesus sacrifice on the cross of Calvary has eliminated the need for repeated animal sacrifices as stipulated in the book of Leviticus. Similarly the circumcision and some other customs of the Jews are not applicable to Christians. But to assert the sacrifices were never desired by God will be wrong. More over in the New Testament, Hebrews 17:11 state clearly that without shedding of blood there is no remission of sins God sent His only son to this world to fulfil this vital requirement. This is a basic teaching of the Bible and to deny this will amount to denying the power of Jesus blood to wipe away the sins of mankind and that will be sacrilege. I would also like to contest the view expressed by A.C. Thomas Achen that the prophecy of Isaiah in Ch 11: Vs 6-9 are being fulfilled currently in this world. Far from leading to a non violent world as described by Prophet Isaiah in the above mentioned verses, the present world is heading for disaster of unprecedented brutality and terror. Our inability to understand the present reality is perhaps the gratest failure of the Church in India, today. The wiping out of Christianity from Iraq and Syria in recent years, the millions of refugees from these countries traversing the streets of Europe in search of refuge, the cruel killings of Christians in countries like Nigeria in Africa are the reality that the Church is trying to avoid today. The lack of prayers for these situations is a sin the Church in India is guilty of that present. (Prophet Samuel describes Failure of prayer where we ought to pray as a sin in ( I Sam 12:23). The Prophesy of Isaiah referred to by Achen above, pertains to different period when the Lord will be ruler of the world. (see Isaiah 11:10). Finally let me refer to the killing and eating of fish mentioned by A.C Thomas Achen. I have no idea of the world famous artist Kanai Kunjiraman. Term it as my ignorance. But I can tell with full confidence that Jesus never prohibited fishing or eating of fish. Even in one of his last appearances to his disciples after resurrection he was waiting on the beach for the disciples to return from their fishing. He had lit a fire of coal and has laid a fish over it. When the disciples arrived he asked them bring some of the fish you have caught now. I am sure that they would have had a hearty meal of fried fish there that day. (St. John 21:8-10). My answer or the answer of the Bible may not satisfy Artist Kunjiraman. But it is certain that Jesus never spoke against fishing or eating of fish. Let me end this intervention by offering a humble suggestion to my fellow belivers who are also the readers and subscribers of New Vision. Listen to our Achens with keen attention and examine whether what they say is according the Word of God, as the early Christians in Berea and did afterr listening to Apostle Paul and his coworkers. Let us follow the good example of the Berean Christians and I am sure our Lord and Master will commend us for doing so. I would like to assure A.C. Thomas Achen that I am in full support of his advocacy for vegetarianism. I try my best to avoid meat in my daily food. But my dispute is about misinterpreting the Bible K.P Luke Vydhian G1,G2 Tabernacle, Coxtown, Bangalore 5 k -Δ-{io si ]n eq- v ssh-zy F-gp-Xn-b {]-Xn-I-c-W-Øn-\v \-μn. G-sXm-cp hn-ip- {K-Ÿ-Øn-s hm-b-\- pw ssh-hn-[yam-b co-xn-iƒ {]-tbm-p-\-s -Sp-Ømw. hm-b-\m-co-xn A-\p-k-cn- v hymjym-\-ß-fpw hy-xy-kv-x-am-ipw. A-Xn-\p- kzm-x-{ yw \n-e-\n - p-tºmƒ am-{x-am-wv- B-tcm-Ky-]-c-am-b kw-hm-z-ß-fpw km-[y-am-i-bp- q. A-Xn-eq-sS-bm-Wv am-\-h-cm-in- pw kr- n- pw Kp-W-I-cam-b Z -i-\-ß-fn-te- v F-Øn-t -cp-hm \-ap- v km-[n- q. {]-]- -sø kr- n- -bpw ]-cn-t]m-jn- n- -bpw sn-øp-, ssz-h-øn \n- pw ]p-d-s -Sp- i- n-bm-b ""h-n-\''hpw (sb-i. 23 sk]v w-_ 2016

24 55:10) h-n-\w P-U-[m-c-Ww \-S-Øn-b tb-ip-{in-kv-xp-hpw Im-em-Xo-X-am-Ip-tºmƒ-X-s Xn-cp-sh-gp-Øp-Iƒ Im-e-Øn-\p- n cq-]- s - -h-bm-wv, A-h N-cn-{X _- n-x-am-wv. A-Xn-\m Xn-cp-sh-gp-Øp-Iƒ hm-bn-t - -Xv N-cn-{X-Øn-\-Xo-X-am-b-, A-h cq-]-s - N- cn-{x-hp-am-bn _- -s -Sp-Øn-th-Ww hm-bn- p-hm. th-z-]p-kv-x-iw, A-Xv cq-]-s - N-cn-{X-Im-e-L- -hpw ]- m-ø-e-hpw, am-\-h-cm-in-bp-ss N-cn-{X-K-Xn-bp-am-bn _- -s -Sp-Øn hmbn- p-hm-\m-wv C-hn-sS {i-an- -Xv. -ssz-hw B-flm-hm-Wv, ssz-h-øn-\v `- -Ww B-h-iy-an-. F- m ssz-h-sø kw-_- n- a-\pjy-s ]-cn-an-xn-iƒ- -I-Øp-\n- p- [m-c-w-iƒ N-cn-{X-Øn-s K-Xn- -\p-k-cn- v am-dn-bn- p- v, ]p-tcm-k-an- n- p- v. k- o -Ø-\w 50:9 13 h-sc-bp- `m-k-øv ssz-hw tnm-zn- p- -Xm-bn B-km-^v tc-j-s -Sp-Øn-bn- p- -Xv ]-cn-lm-k-tøm-ss-bp- tnm-zy-am-wv. k- ap-{z-øn-se P-e-hpw Im- n-se ar-k-ß-fpw F- mw ssz-h-øn-\p- -h B-bn-cn-s \-Ωp-sS sxm-gp-øn-se B-Sn-s amw-k-hpw A-Xns c- -hpw ssz-h-øn-\v hn-i- pw Zm-l-hp-a-I- p-hm th-w-tam F- tnm-zy-øn-se ]-cn-lm-k-hyw-ky-øn am-{xw X-e-s - n-s\ I- m a-xn. ssz-hw F- m-im-e-øpw H- p X-s. ssz-h-kz-`m-h-øn-\pw am- -an-. am- -ap- -Xv ssz-h-sø kw-_- n- a-\p-jy-s A-dn-hp- Iƒ- m-wv. A-Xv A-{_m-lm-an-\v D- m-b hn-π-h-i-c-am-b A-dn-hn \n- pw tam-si-bn-epw Xp-S - v {]-hm-n-i- m-cn-epw F-Øp-tºmƒ H- -c k-l-{km- -߃ sim- v ( _n. kn) h-f-sc h-en-b h-f - -bm-wv kw-`-hn- -Xv. ssz-h-øn-\v bm-kw B-h-iy-am-tWm F- a-\p-jy-hw-i-øn-s A-t\z-j-W-߃- v Cu H- -c k-l-{km- - m-e-øpw Xp-S - v tb-ip-{in-kv-xp-hn ]q -Æ-X-bn-se-Ønb sh-fn- m-sn-epw e-`n- D-Ø-c-߃ tim-dn-bn-sp-hm-hm am-{x-am-wv {]-kv-xp-x te-j-\-øn {i-an- n- p- -Xv. ""_m-e-s ta ssi-h- -cp-xv'' F- ssz-h-i- -Øn-eq-sS \-c-_-en ssz-h-øn-\v B-h-iy-an- F- H-cp Xn-cn- -dn-hn-te- m-wv A-{_m-lmw F-Øn-b-Xv. Im-c-Ww \-c-_-en \n-e-\n- H-cp kmw-kv-im-cn-i ]-cn-k-c-øn \n- m-wv A-{_m-lmw h-cp- -Xv. A-ß-s\ bn-{km-tb N-cn-{X-Øn \-c-_-en Xp-S - v Im-Wp- n-. F- m s]m-xp-sh F- m-h-cpw hym-jym-\n- p- -Xp-t]m-se bn-kv-lm- n- \p- ]-I-cw ssz-hw B-Sn-s\ \-ev-in F- v D-ev-]-Øn-]p-kv-X-Iw ]-d-bp- n-. -A-{_m-lmw X-e-s]m- n t\m- n-b-t mƒ B-Sn-s\-I- p F- p am-{x-ta ]-d-bp- p- q. A-Xv F-ß-s\ th-w-sa- n-epw hym-jym-\n- m-a-t m. lm-t_ c- -_-en \ -In-b-Xp-sIm- m-wv X-s bm-k-øn ssz-hw {]-km-zn- -sx- pw D-ev -]-Øn-]p-kv -X-I-Øn tc-j-s]-sp- Øn-bn- n-. -I -j-i-\p- -Xv Im-tb-\pw C-S-bp-\p- -Xv - -lm-t_-epw \ -In. A-Xn F- m-wv sx- v? Im-tb-\v kw-`-hn- ho-gv -N F- msw- v 4:7 \-ev -Ip- H- {]-kv -Xm-h-\-tb D- q. ""\o \- sn-bp- p F- n ''. A-Xm-b-Xv bm-k-øn-se ]m-i- n-g-b-, _- -Øn-se Xmf- n-g-bm-wv bm-k-\n-cm-k-øn-\v Im-c-Ww. bm-k-sø kw-_- n- v - -tb-ip-hn-s \n-e-]m-sn-\- p-dw H- pw X-s -bn-, ""bm-k-øn-e-, I-cp-Wbn-e-t{X ssz-hw {]-km-zn- p- -Xv.'' -Cu k-xyw {In-kv -Xp-hn-\p- ti-j-ap- Ir-]m-bp-K-Øn-te- v am-{x-a-, Im-e-Øn-\-Xo-X-am-b k-xy-am- Wv. B-Zy-\pw A- y-\p-am-b ssz-h-tøm-ssm- w \n-e-\n-ev - p- k-\m-x-\ k-xyw. a-\p-jy-sc ]n-sn- p-hm \n-tbm-kn- -s - X-s in-jy aq- p-{]m-h-iyw D-bn - n-\v km- yw h-ln- n- pw ao ]n-sn- p-hm t]m-b- Xn-ep- A-a -j-am-wv cm-{xn-bn ao X-S- p-h- -Xn-eq-sS I -Øm-hv {]-I-Sn- n- -Xv. s]-cp-ø ao -Iq- w \ -In-b-X- C-hn-S-sØ k- tμ-iw, ao I -Øm-hn-s \n-b-{ -W-Øn-ep- -Xm-sW- p- -Xm-Wv. A-Xn-\v A-h - v ao \-ev -ti- -Xv B-h-iy-am-bn-cp- p. ao e-`n- -Xm-Wv k-tμ-i-sa- n, A-Xm-Wv A-\p-{K-l-sa- n - -in-jy- m-sc- m-h-cpw h -In-S a- y-hy-h-km-bn-i-fm-bn am-dn-tb-s\. F- m \n-ßfp-ss Cu sxm-gn-en-t\m-spw a- ym-lm-c-tøm-sp-ap- B-{K-lw C- -tøm-sp-iq-sn A-h-km-\n- n-t - -Ww. C-\n \n-ß-fp-ss \n-tbm-kw a- \p-jy-sc ssz-h-cm-py-øn-\p- th- n t\-sp-i F- -Xm-bn-cn- -Ww. C- v Im-Wp- am-c-i tcm-k-ß-fn an- -h-bpw k-kym-lm-cn-i-tf- mƒ Iq-Sp-X amw-km-lm-cn-i-fn-em-wv Im-Wp- -Xv. A-ß-s\- sb- n A-\p-`-h-Øn-s sh-fn- -Øn - \n- p-x-s a-\- n-em- mw amw-km-lm-cw a-\p-jy-`- -W-a-s - p- -Xv. A-\p-`-h-hpw hn-izm-khp-am-bn t\ tc-j-bn-ep- _- w A-\n-hm-cy-am-Wv. lm-t_-en-s Im-e-Øv a-\p-jy amw-km-lm-cn A- m-bn-cp- p. A-Xp-sIm- p-x-s lm-t_-en-s bm-k-h-kv -Xp- ƒ H- pw lm-t_ `- n- p-hm C-S-bn-. F- m ]n- o-sv am-k-hpw `- -W-Øn Dƒ-s -Sp-Øn-b a- \p-jy bm-k-h-kv -Xp- -fpw `- n- p-hm B-cw-`n- p. -A-Xn-t -ep- A-h-Im-iw ]p-tcm-ln-x- m - p-am-wv. amw-km-lm-c-sø \ym-bo- I-cn- p-hm bm-k-߃ F- m kw-kv -Im-c-ß-fn-epw a-x-t\-xr-xzw D-]-tbm-Kn- n- p- v. -C-Xn-s\-Xn-sc-bp- \n-e-]m-sv i- -am- n-b-xv F- mw \q- m- p- ap-x-ep- bn-{km-tb {]-hm-n-i- m-cm-wv. A-Xm-Wv N-cn-{Xw. kw-hm-zw Xp-S-c-Ww. B-i-b-ß-fpw Z -i-\-ß-fpw- -ssh-hn-[y-am - -Xm-Wv. B ssh-hn-[y-øn-\p- n \n- p-x-s ""I-cp-W-bp- ]n-xm-hn-s I-cp-W-bp- a- -fm-bn'' Xo-cp-hm \-ap- v I-gn-b-Ww. A-Xn-\v k-lm-b-i-c-am-b Z -i-\-߃ \-ap- v cq-]-s -Sp-Ømw. lnwk-bn- m-ø H-cp tem-iw Z -i-\w I- p-sim- p X-s B-h-Ww C- -sø lnw-k-s -Xn-sc {]-Xn-I-cn- p-hm-\pw \n-e-]m-sp-iƒ i- - am- p-hm-\pw. ""\n-s cm-pyw h-c-w-ta'' F- v {]m - n- p-tºmƒ F-t m kw-`-hn- p-hm-\n-cn- p- H-cp bp-k-øn-\p- th- n-bp- Im- Øn-cn v am-{x-a-, h -Ø-am-\-Im-e-Øv A-{]-Im-c-ap- H-cp km-aq-lnihy-h-ÿn-xn- p- {]-h -Ø-߃- p- th- n -Iq-Sn-bm-Wv \mw \- sω-x-s k-a - n- p- -Xv. ""tem-im k-a-kv -Xm kp-jn-s\m `-h- p'' F- {]m - -\-bpw \-ap- v \ -Ip- k-tμ-iw A-Xp X-s -bm-wv. lnw-k-bn- m-ø H-cp tem-i-am-i-s \-Ωp-tS-Xv. d-h. G. kn. txm-a-kv sk]v w-_

25 The Church Missionary Society Mathew Zachariah Ph.D. Professor Emeritus of Education University of Calgary Calgary Alberta Canada On August 23, 1904, Mamen, as usual, took his evangelical walk when he would distribute pamphlets and speak about the saving grace of Jesus. He felt tired and decided to return home. On the way he stopped at a school. The children were away. He wrote a verse from the Bible on the black board with a note that the children should memorize it. He reached home, had his meal and went to bed for a nap. He did not rise from that sleep. I suspect that his death was discovered at 10: 00 pm which was recorded as the time of death. Let me return to my time at Birmingham University Library. For about an hour on the third day of my archival work, I did not come across any more correspondence from or about Mamen. Finally I opened a shoebox titled 1899 to Suddenly, I came across a hand-written In Memoriam. It said: The Venerable Archdeacon Oommen Mamen, Vicar of Christ Church Mavelikara, died almost suddenly at his residence at 10 pm on Tuesday 23 rd inst. I could not read any more. Two pools brimmed over and two streams wended their way down. It was as though I had just learned about Mamen s death. In a deep sense I had been in communion with him for over fifteen hours. The librarian who was sitting across from me looked at me puzzled. I asked for permission to have a few papers photocopied which was readily given. There is an elementary school in the formerly C.M.S now C.S.I (Church of South India) compound in Mavelikara named after Mamen. His tomb is in the CSI Church compound in Mavleikara. A statue of Mamen is in Bethel, a woman s organization affiliated with the CSI Church, in Tiruvalla. It was made in an arts school in Mavelikara founded by one of India s greatest visual artists, Raja Ravi Varma. More than all of these physical reminders, Mamen lives in the hearts of many people and his good works have endured for generations. Several of Mamen s children, grand children and great grand children have become notable in their own right. One of his grand children, A. M. Cherian, my mother s brother, did such notable service with the Boys Brigade and other institutions during his many years in Singapore that Queen Elizabeth II conferred on him an MBE (Member of the British Empire) in the 1950s, the only one in my extended family to receive such a signal honour. One of Mamen s great grandsons, Alexander Mar Thoma, became Metropolitan Bishop of the Mar Thoma Church. Another, my younger brother Alex, became principal of one of two very distinguished Christian Medical Schools in India, Christian Medical College (CMC) in Ludhiana, Punjab, India. In 1989, he also received the prestigious B. C. Roy Memorial Research Award from the President of India for introducing a problem-based curriculum in CMC and for encouraging its adoption in other medical schools in India. It has been said that Mamen s request to God about his children and the generations to come was based on an Old Testament prayer: Give me neither poverty nor riches; feed me with food that I need lest I be full and deny you, and say Who is the Lord? or I be poor and steal and profane the name of my God. (Proverbs 30.8) I know of no one who is very poor among Mamen s descendants. I also know of no one who is exceedingly rich. On August 23, 1964 there was a family reunion of Alummootil family the descendants of Oommen Mamen - in Mavelikara to commemorate the 60 th anniversary of Mamen s death. There was a petite, very pretty teenage girl there who was one of several parish youth group members who warmly welcomed the guests. She, like Mamen, came from an ancient Syrian Orthodox family that had become Anglicans. Little did she know then that she would marry one of Mamen s great grandsons some twelve years later. She is my wife Saro. I will now note something I have not shared with many people. I used to have the privilege of being an administrant (serving wine after the priest serves the bread to the faithful) at the Lord s Table in St. Andrew s Anglican Church in Calgary. When I was at the altar, I felt that Mamen was close by, looking at me with an approving smile. This may be nothing but self-delusion on my part; even if that were so, it is a comforting delusion. 25 sk]v w-_ 2016

26 hm Ø-Ifpw hnti-j-ßfpw cmp si. h Kokv a-c-wm-\- -c Po-hn-Xw k-xy-am-wv; sx-fn-hp-iƒ \n-c-øn im-kv-{x- e- : lr-z-bw {]-h Ø-\w \n-e- -ti-j-hpw a-\p-jy-s t_m-[w a-d-bp- n-s - m-wv ]p-xn-b I-s -Ø. ku-ømw-s k- Δ- I-em-im-e-bn-se im-kv-{x- \-S-Øn-b ]T-\-am-Wv a-c-wm-\- -c Po-hn-Xw k-xy-am-sw- v sx-fn-bn- n-cn- p- -Xv. A-ta-cn-, {_n-, Hm-kv-{Sn-b Xp-S-ßn-b cm-py-ß-fn \n- p- c m-bncøn-e-[n-iw B-fp-I-fn {_n- o-jv im-kv-{x- \-S- Øn-b ]T-\-Øn-em-Wv Cu I-s -Ø. ]n- p Ip- n-s Im- k Nn-In- -bv- v ]-Ww I-s -Øm Un-kv-I-kv Xm-cw dn-tbm H-fn-ºn-Iv sa-u te-e-øn-\v h- p dn-tbm Un P-\o-tdm: H-fn-ºn-Iv-kn e-`n- sh- n-sa-u Un-kv-I-kv-t{Xm Xm-cw Im- -k tcm-kn-bm-b _m-e-s Nn-In- -bv- m-bn te-e-øn-\v h-bv p- p. t]m-f- n-\v th- n sh- n I-s -Øn-b t]ym- am-e-tlm-hv-kv- n-bm-wv tem-i Im-bn-I am-am- -Øn-s k-tμ-i-øn-s\m- w \- -bp-ss {]-Xo-I-am-bn am-dp- -Xv. t]ym- -dn-s Im-cp-Wyw sn- p tn-cp- -Xm-I-s H-e-Iv kn-am-\v-v-am-in F- aq- v h-b-kp-im-c-\pw. sim- p-ip- n-i-fp-ss I-Æn-s\ _m-[n- p- sd- -t\m _v-fm-kv-t m-a F- A-]q- -Δ Im- -k tcm-k-øn-\v Nn- In- -bn-em-wv H-se-Iv. sa-u te-ew sn-øp-i-bm-sw- hn-h-cw am-e-tlm-h-kv- n X-s -bm-wv tem-i-sø A-dn-bn- -Xv. B-K-Ãv 26 h-sc \-S- p- te-e-øn-eq-ss In- p- Xp-I H-se-In-s Nn-In- -bv- m-bn \-ev-ip-sa- v am-e-tlm-hv-kv- n am-[y-a-ß-fn-eq-ss A-dn-bn- p. G-Z txm- w \n-e-\n- n-cp- {]-tz-i-sø bp-s\-kv-tim sl-dn-t -Pv ssk- m-bn {]-Jym-]n- p sx- C-dm- n-se A-l-h ta-j-e-sb bp-s\-kv-tim thƒ-uv sl-dn-t -Pv ssk- m-bn {]-Jym-]n- p. G-Z txm- w \n-e-\n- n-cp- p F- v hn-iz-kn- p- Cu {]-tz-iw N-Xp- n-\m-epw sh- -Øm-epw \n-d-b-s - -Xm-Wv. G- -hpw h-c -Xpw Xm-]-\n-e Iq-Sn-b-Xp-amb Im-em-h-ÿ-bn sh- -Øn-s km- n-[yw sim v N-Xp- v {]-tz-i-am-bn am-dn-b tem-i-øn-se G- -hpw h-en-b su - -bm-wn-xv I-fn k-±mw lp-ssk Cu {]-tz-i-sø sh- w h- n- v C-Xn-s\ H-cp h-c `qan-bm- m {i-an- n-cp- p. k - m hn-cp- kw-l-߃ C-hn-sS H-fn-Øm-h-fw H-cp- p- p F- -Xm-bn-cp- p Im-c-Ww. F- m C- -sø C-dm- v K-h -sa v Cu {]-tzi-sø kw-c- n- m-\pw ]-g-b A-h-ÿ-bn-te- v sim ph-cm-\pw {i-an- p. N-Xp- pw sh- -s - n-\pw D-]-cn-bm-bn N-cn-{X \-K-cß-fp-sS `q-an- Iq-Sn-bm-Wv Cu {]-tz-iw. ]p-cm-x-\ \-K-c-ß-fm-b D-dp- v, Du, ss C-dn-Sv F- n-h-bp-ss N-cn-{Xm-h-in-jv-S-ß-fpw Cu {]-tz-i-øp v. Du \-K-cw A-{_-lm-an-s P -ÿ-e-am-b Du F- v hn-iz-kn- p- p. C-dm- n-se ]-e N-cn-{X A-h-ti-jn- p-i-fpw sf-kv X-I -Øp-I-f- p. F- m G-Z txm- w ÿn-xn sn-bv-x A-l-h N-Xp- v {]-tz-iw F-Xp hn-t[-\-bpw kw-c- n- pw F- v C-dm- n {]-[m-\-a-{ n ssl-z A - -A-_m-[n ]-d- p. C-dm- n-se {]-ap-j \-Zn-I-fm-b bq-{^- o-kpw sss-{knkpw H-cp-an-s m-gp-ip- G-I ÿ-e-hpw A-l-h-cm-Wv. sh- -Øm \n-d-b-s - {]tz-i-am-b-xp-sim v C-hn-Sp-sØ P-\-߃ X-SnsIm v D m- n-b {]-txy-i t_m- n-em-wv k- -cn- p- -Xv._m-t_ tkm-]p-c-hpw Cu {]-tz-i-øm-wv \n-e-\n- n-cp- -Xv F- v N- cn-{x-im-c- am hn-iz-kn- p- p. XncpØv: Pqsse e- w am-kn-i-bn X-an-gv-\m- n ss{i-kv-x-h-cp-ss F-Æ-Øn F- io -j-i-øn h- hm -Ø-bn C- ybn 28 e- w ss{i-kv-x-h-cm-wp -Xv F- -Xn-\p-]-I-cw 240,080,016 F- p Xn-cp-Øn-hm-bn pi. cmp si.-h Kokv sk]v w-_

27 27 sk]v w-_ 2016

28 sk]v w-_

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED THE MIDWY & GMES GRDE 4 SOCI STUDIES DEEP IN THE HERT OF TEXS THE TEXS STR IUMINTED T Mw TECHER G F SOCIIES STUD Dp H f Tx T Tx S Im I w: z pc mb p f. Smmz f S. U v pm c c cq fm b Tx. C w f Tx S., c v

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8 P l a s r a d h i s m a n u a l f i r s. D a r C u s m r, W w u l d l i k y u bb a si n p r hf r m a n cf r m y u r p r d u c h a h a s b n m a n u f a c u r d m d r n f a c i l iu n id s r s r i c q u

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p

KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p _nkn\-êv s{]m-ss^â hy-xy-kv-x-amip-i F- mâ A-Xn-\À w a-äp-å-h-tc- mä an-i- -Xm-bn F-s - nepw \Â-Ip-hm³ R- Ä- v km-[n pw F- m-wv. C-Xph-sc-bpÅ Io-gvh-g- - -fnâ- \n pw hy-xy-kv-x-am-bn, D-bÀ Kp-W-ta³-a B-kz-Zn-

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es.

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es. PB FCNyM UNLP T g vg wk b b y y g b y F wk v b m b v gz w my y m g E bv b g y v q y q q ó y P mv gz y b v m q m mó g FCH CTHYOTROES P W P -C b } k < HP- qe q< - - < - m T

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

-$! " #$%&! ' () * +,,,)* -./ ( 01! 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7 +,,

-$!  #$%&! ' () * +,,,)* -./ ( 01! 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7 +,, ((((( +,-. ()* $%&' "#! : :!, %& ' ()*+ $ " -$! " #$%&! ' () * +,,,)* -. ( 01! '% 6):7 -$'1& '*6 )78 %&! +,, 79.& 2* '3*4 0 (A 6>* & ' BC D$!E.?@$* '*! ;4 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1994 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew Cck T M B Cck P Cc Hy B Sw D Ec, Ec pp y y cc y w C F K TM c p b y by N Fz R F Ac (NFRA) pp w cc pc Y M Ip (YMI). T p y cc w $50 pp y c ( ). C F K TM p c b cc, p c, b pyc cvy. I w y wk b pv w v w pc w

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC BOARD OF DIRECTORS Pd Pk E. K V-Pd B R S L Bd-Sw Ld Tk Nk Edwd A DB Dv S ADMINISTRATIVE TEAM Pvd v dvd w db B, Hd, Lww, d Rd Ld, M A Pb R.S.D., I Smm 2006 Vm 5 CEO

More information