A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn"

Transcription

1 A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse sxø-߃' F t\mh h Øam-\-Im-e-Øns {]Xn-k- n-i-fpss ]cn-t -Z-amWv. `mhn-sb- p-dn- p BIp-e-X-I-fpw \ne-\n p A[n- Imc hyh-ÿn-xn-tbm-sp {]Xn-tcm-[hpw \nd Cu t\mh A[n-\n-thi kwkvim-c-øns IS- p-i-b- - tømss Hcp P\-kw-kvIrXn Fßs\ \nt»jw XI -s -Sp- p-sh v hy -am- p- p. A[n-\n-th-i-Øns Zpc- -^-e-߃ Hcp \m nse ]cn-ÿn-xn-bnepw kv{xobnepw Gev]n p BLmXw F{X-tØmfw hn\m-i-ic-am-sw hkvxpx ac- m v F ÿe-cm-in-tbbpw, \ -bpss {]Xo-I-amb Dºn n F ti{µ-i-ym-]m- {XsØbpw ASn-ÿm-\-am n At\z-jn- p-i-bmwo tej-\-øn. ka-im-eni Pohn-XsØ Nqgv p-\n p thh-em-xn-iƒ cn-\-bn-eqss A\p-`-h-th-Zy-am- n-ø-cp kmln- Xy-Im-c-\mWv Aw_n-Im-kp-X amßm-sv. B[p-\nI Ime-L- -Øn a\pjypo-hn-x-øn A\yw\n p-t]m- Ip \ bpw ss\k n-i-xbpw Xncn- p-]n-sn- p-hm DØ-cm-[p-I-\n-I-\mb Cu Fgp-Øp-Im-c Xs cn- \-I-fn-eqsS {ian- p- p. At±-l-Øns F a-i-sp, ac- m- nse sxø-߃ F o t\mh-ep-i-fn \nxm ]mcn-ÿn-xni Pm{KX ]pe Øp Hcp Fgp-Øp-Im-cs\ Is -Ømw. ]cn-ÿn-xn, kv{xo, ZfnXv XpS-ßn DØ-cm-[p-\n-IX IÆ-b-bv p hnhn[ ]cn-k-c-߃ kq vahpw auen-i-hp-ambn Cu t\mh-ep-i-fn At±lw AS-bm-f-s -Sp-Øp- p. inev]-l-s-\-bnepw {]ta-b-ønepw Gsd hyxy-kvx-x-iƒ ]pe Øp t\mh-emwv Aw_n-Im-kp-X amßm-sns ac- m- nse sxø-߃. {XnIm-e-߃ IqSn- p-g- p-in-s- p Hcp {]tl-fn-i-bmbn A\p-hm-NI a\- n Ah-ti-jn- p cn-\- bmwv ac- m- nse sxø-߃. BtKm-f-h-Xv -c-w-øns X{ -ß-fn-sem- mb D]-t`m-K-kw-kvIm-c-Øns sisp-xn-ifpw AXn-s\-Xn-sc-bp {]Xn-tj-[hpw t\mh-en A\m-hr-X-am-Ip- p. Iº- q tim -sb ]pcm- X-\-tIm- bpw AXn-t\mSp _ -s ac- m v F IS-tem-c-{Km-a-hp-amWv t\mh-ens `qan-i. acn- -h v Pohn- n-cn- p- -h-tc- mƒ {]m[m\yw simsp- p ÿe-amwv ac- m- v. acn- p-t]mb ]q n-i sxø-ßfmbn amdp-sa pw Ahsc kwc- n-t - Xv Pohn- n-cn- p- -h-cpss A\- -c-x-e-ap-d-bm-sw pw ac- m- p- Im hniz-kn- p- p. X\-Xmb \m p-h-g- -ßfpw X\n-a-Ifpw ambw Ie-cmsX Ah ImØp-kq- n- p- p. P\n-ar-Xn-I-fp-sS, \nkq-vm-fl-i-x-bpss Imh m-cmwv ac- m- p-im. CXn-hrØ LS-\-bnepw hnj-b-kzo-i-c-w-ønepw DØ-cm-[p-\n-I t\mh-ens khntij-x-iƒ h p-]pe Øp t\mh-emwv ac- m- nse sxø-߃. AXn-\m Xs ]cn-ÿn-xnbpw kv{xobpw Cu t\mhens ti{µ-ÿm-\øv {]Xn-jvTn- -s - n-cn- p- -Xmbn ImWmw. kv{xobpw {]Ir-Xnbpw XΩn-ep kam- \X A\m-Zn-Imew apx kmlnxy kmln-txy-xc N -Iƒ v hnt[-b-am-bn- p- v. {]Ir-Xnsb kv{xotbm- Sp-]-an v {]Ir-Xn-bn amxrxzw Btcm-]n- p coxn F m Ime-ß-fnepw tzi-ß-fn-ep-ap- v. Cu kmayx hnnn- \w snøp-tºmƒ, DØ-cm-[p-\nI kmln-xy-n -Iƒ v hgn-sbm-cp- p- ]cn-ÿnxn hn m-\obw, s^an-\n-kw, Ct m s^an-\nkw XpS-ßnb \nc-h[n m\-ta-j-e-ifn-tebv v t\mh ssiimcyw snøp hnj-b-߃ tnt -dp- -Xmbn ImWmw. A[n-\n-th-i-Øns IpSn-e-X-{ -߃ ac- m- nse sxø-߃ F t\mh-en F{]-Imcw Bhn-jv -cn- s - n-cn- p p F At\z-j-W-amWv Cu tej\w. Ncn-{X-Ønepw kmln-xy-øn-ep-apƒs ss Pohn-X-Øns \m\m taj-e-i-fn ]e-x-c-øn A[n-\n-th-i-߃ kw`-hn- m-dp- v. Ah-bmWv tzi-søbpw Ime-sØbpw Ncn-{X-h-Xv -cn- p- Xpw kwkvim-c-ß-fpss `mhnsb ]p\ \n Æ-bn- p- -Xpw. A[n-\n-th-i-Øns KqV- PESQUISA- International Journal of Research Vol.2, Issue-1, November

2 X-{ -ß-fn-sem- mb Sqdn-kw hni-k-\-øns hnp-b-a-{ -ß-fn H mbn amdp-tºmƒ ]n m-ºp-døv \jvss -Sp- Xv kmwkvim-cni X\n-abpw ]Icw hbv m-\m-hmø ss]xr-i-hp-am-wv. CØcw \ntj-[m-fl-i-i- n-i-fpss Nhn- -Sn-bn Ac- p-xo-cp- Xv \ne-bv mø \ -bpss Dd-hn-S-ß-fmWv F bmym yw A[n-\n-th-i-Øns ImS bp n-iƒ v apºn ap p-a-s- p- -h {Kln- msx t]mip- p. Cu A -Xbvs -Xn-sc-bp {]Xn-tj-[-amWv ac- m- nse sxø-߃ Db Øp- -Xv. A[n-\n-th-i-Øns ^e-ambn aæpw s]æpw Fßs\ aen-\-am- -s -Sp p F -Xns t\ m-gvn-i-fmwv ac- m- nse sxø-߃ F t\mh BJym\w snøp- -Xv. Pohs \ne-\n-ev]n-\m-[mcw {]Ir-Xnbpw kv{xobp-am-wv. hnøv G p-hmßn apf- n- p {]Ir-Xnbpw _opw G p-hmßn inip F ]q Æ-X-bntebvs -Øn- p kv{xobpw kmln-xy-kw-_- n-bmb shdpw kmay-i-ev]-\-i-fn HXp-ßp- n-. adn v c pw H p Xs -bm-wv. ]c-kv]-c-]q-c-i-amb Cu LS-I-߃ Xs -bmwv krjvsn pw Poh\pw \nzm-\w. Ch kwc- n- -s -ts- -Xns\ kw_- n Bi- -bpw, Cu LS-I-߃ {]Xn-Iq-em-h-ÿ-bn FØn-s -Sptºm-gp kwl j-søbpw ac- m- nse sxø-߃ F t\mh-en\v \ms-iob am\w \ Ip- p. Sqdn-k- Øns `mk-ambn XI -Iƒ G p-hmßn A]-I-S-I-c-amb ]pxpa \n _- -]q w G p-hm-ß-s -Sp ac- m- nse ]cn-ÿn-xnbpw kam\ Zpc- -Øn-\-Sn-s -Sp Dºn n F \mbn-im-i-ym-]m-{xhpw Pohs XpS bpss AS-bm-f-am-Wv. "Cu `qan-bn, Cu aæn Rm\p-ap v `qkp-c- m-sc' F v Bh-em-Xn-tbmsS hnfn- p-]-d v Xs ÿm\- ap-d- n- m {ian- p Ip n- m-ø sxø-øns Ah-X-c-W-Øn-eqsS ]cn-ÿnxn \mi-øn-s\-xn-sc-bp ap -dn-bn- mwv t\mh-enãv \ Ip- -Xv. "C v a\p-jy-\mwv F mw Xocp-am-\n- p- -Xv. kz w hn[n am{xa-, `qan-bpss hn[nbpw Ah \n Æ-bn- p p' F sxø-øns hm p-i-fn A eo-\-am-bn-cn- p- Xv Fgp-Øp-Im-cs hyy Xs -bm-wv. Iº- q tim -tbbpw ac- m v IS- p-d-tøbpw ti{µo-i-cn v \S- n-em- m t]mip Sqdn-k-Øns hcpwh-cm-bvi-i-sf- p-dn v t_m[y-hm-\mb temd kv F ]cn-ÿnxn {]h Ø-Is Ah-X-c-W-Øn-eq-sSbpw kw`m-j-w-øn-eq-ssbpw ac-w-øn-eq-ssbpw ]cn-ÿn-xn-hn-[zw-k\w F{X-am{Xw hn\m-i-i-c-amb Hcp kw`-ham-bmwv t\mh-en \n_- n- n-cn- p- -sx v {]Y-a-ZrjvSym hmb-\- m v t_m[yw hcp- p. temd kpw Iº- q Sqdnkw tim -td-j Fw.-Un. Kncn-[-c\pw XΩn-ep IqSn- m-gv bpw hmkzm-z-ßfpw \nd t\mh-ens ap -Øn-sbm ]Xmw A[ymbw `mhn-sb- p-dn v BIp-e-s -Sp cn-bn-xm-hns Xs sxm s]m- p \ne-hn-fn-bpss tcjob BJym-\-am-Wv. Sqdn-k-Øn-eqsS ka-{k-hn-i-k-\-amwv e y-am- p- -sx p ]d Fw.-Un. v temd kv \ Ip adp-]sn {it -b-am-wv. ] -\- {X tlm -ep-ifpw kznωnwkv ]qfp- Ifpw akmpv ]m e-dp-ifpw tkmƒ^v p-ifpw F p-hcn ]mx-ifpw A m-cm-jv{s hnam-\-øm-h-f-ßfpw ISen t]mip ap p-h\v Fßs\ D]-bp- -am-ip- p-sh v temd kv tnmzn- p- p. ]pxnb ] Xn \S- nem- m XpS-ßp- -txmss ]c-º-cm-kx sxmgn-ep-i-fn \n pw ]n m-dp km[m-c-w- m-sc- p-dn pw temd knse ]cn-ÿn-xn-kvt\ln Bi- -s -Sp- p- v. Sqdn-kw-sIm p am{xw hni-knx cmpy-ß-fpss ] n- I-bn Ib-dn- - n-bn- p cmpy-ß-sf- p-dn- p Kncn-[-cs ]cm-a i-øn\v Ahn-S-ß-fn \S- p- Xv skivkv Sqdn-k-am-sW pw N -bn hn -s -Sp- Xv ico-c-ßfpw BNm-c-ßfpw A\p-jvTm-\-ßfpw a v kmwkv mcni kºm-zy-ß-fp-am-sw- p Ic-W-Ø-Sn- p t]mse-bp adp-]-sn \ Im temd kn-\m-bxv Abmƒ Atß-b w Bflm -bp {]Ir-Xn-kvt\lnbmbXn-\m-em-Wv. acp- p-i-s-bn tpmen-bp temd kv B sxmgn taj-e-bn \n w-k-\m-bmwv hym]-cn- p- -Xv. CXn-s\- p-dn v Bcm kplr-ømb IrjvW Ip- n-tbmsv temd kv ]d-bp adp-]sn "Xm\pw Hcp acp- p-is \S- p-i-bm-wv. `qan-tbmfw henb acp- p-is' F m-wv. Cu hm p-i-fn Xpfp-ºn-\n p temd kns Bflm X Af-h- -Xm-Wv. "BtKm-f-h-Xv -c-w-øn-\p-th n apx-em-fnø cmpy-ßfpw _lp-cmjv{s IpØ-I-Ifpw tn v Is -Ønb DtØ-PIacp- mwv Sqdn-kw. Sqdn-Ãn-eqsS \msp-np- p Xv Htc kabw A[n-\n-thi cmjv{so-b-øns kwkvimchpw kmº-øni imkv{xhp-am-wv. Sqdnkw Hcn- epw kmº-øni hf -bv p Ffp- -h-gn-b-. adn v Zcn-{Z-cm-Py-߃ kzbw ih- pgn txm p G m-sm-w-xv. AXns Z mƒ]-wn-bmwv'. CXmWv Sqdn-ksØ- p-dn- p temd kns ImgvN- m-sv. ]cn-ÿn-xn pw ss]xr-i-øn\pw th n `c-w-iq-s-tømspw A[n-Im-c-h -tømspw Iem]w Im nb temd kv F ]cn-ÿnxn kvt\ln, ]cn-ÿn-xn-bpss ka-xp-en- Xm-hÿ \in- n- p On{Z-i- n-i-tfm-ts- p-ap n sim -s -Sp- -txm-ss A[n-\n-thii n-iƒ hnp-b-øns BZy-]-S-hp- Xm- p- p. X߃ p-th n acn temd kn-s\-t mepw ac- m- p-im t\m p-si- p-iƒ p apºn ad- p- p. sszh- PESQUISA- International Journal of Research Vol.2, Issue-1, November

3 ßfpw a\p-jycpw acn- -hcpw GI-a-\-t mss h Øn- n-cp Iº- q tim -bn Xt±-i-hm-kn-Iƒ pw ]m v G s -Sp-Øn. acn v sxø-ß-fmbn amdnb ]q n-i pw CXv AwKo-I-cn- m _p n-ap- p kwk-xnbm-bn-cp- p. \ntbm shfn- -ßfpw dtãm-d p-ifpw ss\ v p-ifpw Bƒs -cp-am- -ßfpw sim v tim bn-sebpw ac- m- n-sebpw cm{xn-iƒ ]I-em-Ip- -Xn-s\- p-dn- mwv Ip n- m-ø sxø-øn-s bpw {_ -c- -kn-s bpw Bi-. cm{xn-i-fn- mø ]I-ep-Iƒ am{x-am-ip Xv {]Ir-Xn-bpsS Ak- p-en-xm-h-ÿ-bmwv {]I-S-am- p- Xv. ]c-º-cm-kx sxmgn-ep-i-fn G s - n-cn- p Xt±-io-b p ]Icw ac- m- n ]c-tz-in- Iƒ s]cp-in-bn-cn- p- p. cm -I aæp-am- p-ibpw tim {Io v snøp b{ -ß-fp-sSbpw ]Wn- m-cpssbpw i_vz-øm apj-cn-x-amwv ac- m- v. Ahn-sS-\n pw IpSn-sbm-gn- p-t]m-ip- -h v ]Icw `qan ]Xn- p-\ In IpSn-sbm-gn- n- -s -Sp-tºmƒ In p \jvs-]-cn-lmc kwjy-bn-emwv ]pxp-x-e-ap-d-bpss IÆv. ]c-º-cm-kx sxmgn am{xw ssih-i-ap X߃ ae-{º-tz-i-ß-fn Fßs\ Poh \ne-\n Øpw F i -bv p-t]mepw Ah n-s-bn ÿm\-an-. kz w InS- m-shpw ss]xr-ihpw Ime-Sn-bn \n v Du pt]m-ip-tºmgpw \jvs-]-cn-lm-c-sa t]cn e`n- p t\m p-si- p-iƒ v hiw-h-z-cm-ip Xt±-i-hm-kn-Ifn-eqsS A[n-\n-th-i-sa IpSn-e-X-{ -Øns I si- mwv \ap v t_m[y-am-hp-i. Iº- q tim -bn ]ms -SpØv Ib-td- -h-cmbn ac- m v \nhm-kn-iƒ amdp A\y-h-Xv -c-w-øn-eqss A[n-\n-th-i-Øns sn -Sn-hnZy ]q Øn-bm-Ip- p. IS-en \n pw Ib-dn-h-cp `oam-im-c-\mb R ns\ Hm Ωn- n- p-sim- mwv FkvI-th- F Iq b{ w ac- m- ns\ \nt»jw XpS- p-am- p- -Xv. ]q n-i-cpss I -d-ifpw, X߃ v kz -ambncp InS- m- S-ßfpw b{ ss timcn-sb-spøv \in- n- p- Xv ImWm\pw, AXn-s\-Xnsc i_vz-ap-b Øm\pw ac- m- n A[n-I-amcpw D m-bn-cp- n-. Xs IpSn-ense Ccn- -e-i-bn IpSn-bn-cn- p sszh-߃ pw, \mec sk v `qan pw th n Ah-km\w hsc ]nsn- p-\n- Xv Dºn n F \mbni am{x-am-wv. Ah-km\w Ahfpw A[n-\n-thi kwkvim-c-øns Xpdp- p-no- mbn amdp- n-søv ac- m- ns ]cn-ÿn-xn-\miw ]q Æam-Ip- p. hnik\w sim v apj- mb amdn-t mb ac- m v F ÿe-cmin Ah-km-\-`m-KØv Zriy-am-Wv. ac- m- ns X\Xv hn`-h߃ v ]Icw hntz-in-isf BI jn- m-\p t_m km-bn-ifpw Hm n-up- Ifpw hf Ø-s - p. \mep-si- p-ifpw Huj-[-k-ky-ßfpw ]ngp-sx-spøv ac- m- n ÿm]n- -s - p. F ph-cn- m-x-bpss Kmw`o-cyhpw BƒØn-c pw hml-\-øn-c pw. akmpv ]m e-dp-iƒ, tbmk ]cn-io-e-\-a-t߃, sl Øv p-iƒ XpS-ßn-bh \nd ac- m v AtN-X-\-amb tim {Io v ImSmbn Ah-ti-jn- p- p. ac- m- nse ]mcn-ÿn-xni Zpc- -tøm-ssm w Iq n-hm-bn- m-hp- -XmWv Dºn n F IYm-\m-bn-I-bpsS Pohn-X-hn-Imk ]cn-wm-a-߃. t\mh-en Hcp P\-kw-kvIm-csØ samø-øn AS-bm-f-s -Sp-Øp IYm- ]m-{x-amwv Dºn- n. Ahƒ Hcp {]Xo-I-am-Wv h mø \ -bpss {]Xo-Iw. [mcmfw kv{xoi-ym-]m-{x-߃ Ib-dn-bn-d-ßn-t m-ip t\mh-en t]cp-t]mse hyxy-kvxx ]pe Øn BZy w \nd- p-\n p Icp- Øp IYm-]m-{X-amWv Dºn- n. t\mhen ]cm-a in- p ÿe-øns \mihpw Dºn- n v t\cn-ts- n-hcp Zpc-\p-`-h-ßfpw ]e-t mgpw GI-Xm-\X ssis m- p- p. t\mh-en A[n-\n-th-i-Øns Cc-bmbn hmwn-py-h-xv -cn- -s -Sp kv{xokz-xz-amwv Dºn- n. ac- m- nse BZy-hn-tZ-in-I-fmb kmbn- n-s\bpw azm-ω-tbbpw B {Z-X-tbmsS kzoi-cn Dºn n Xs -bmwv A[n-\n-th-i-X-{ -߃ v hn]wn Is - Øp A[n-Im-cn-h -Øn-s bpw `c-w-iq-s-øn-s bpw ssi n-sn-bn srcn- -a v aen-\-bm- -s -Sp- -Xv. kv{xobpw ]cn-ÿn-xn-bp-sa mw A\m-Zn-Imew apx ]pcp-js \nb-{ -W-Øn Iogn-em-Wv. Ah\p tbmpn hni-k-\-x-{ -ß-fn-eqsS c n-s\bpw hi-øm- m Ct mfw ]pcpj ta t mbva Pm{KX ]pe Øp- p. Hcp kv{xo F \ne-bn Dºn n IS- p-t]m-ip hnhn[ PohnX kml-n-cy-߃ t\mh-en ImWmw. kvss{xw-x-bpss hnhn[ `mh-t`-z-߃ Ah-fn an n-a-d-bp- p. BZy-`m-KØv A -\- -cmb hntz-in- Iƒ v Xs IpSn-en A`bw \ Ip-tºmƒ kv{xok-l-p-amb A\p-Iº Dºn- n-bn Z in- m-w. Cu {]hr-ønsb IS t m-sxn tnmzyw snøp-tºmƒ tnmzy-i-c-߃ p apºn BZyw Ahƒ ]X-dp- p. "Hcp KXn-bp-an- m-ø-hsc IpSn-bn \n n-d- n-hn-sm X\n- m-bn-. AXv sx m-sw- n IS t m-sxn Fs \msp-i-s-øn-t m' F p ]d-bm-\p Xt -Shpw Xm t]m-cn-abpw DS-\Sn ImWn- m\pw Dºn n Xøm-dm-Ip- p. kv{xoi-sf- p-dn- p ac- m- p-im-cpss ImgvN- msv at -sxmcp kaq-l-øn-ep-sa- -t]mse Krl-`-c-Whpw ]c-º-cm-kx sxmgn-ep-i-fp-am-bn-cp- p. Xs \mec sk v `qan-bn sxø-߃ hkn- m XpS-ßn-b-Xn\p ]n mse Ahƒ v Ipe-sØm-gn-emb ao I- -hsw Dt]- n v kuµ-cy-h I hkvxp- - PESQUISA- International Journal of Research Vol.2, Issue-1, November

4 fpss hnev]\ \S-tØ- n-h-cp- p. GsXmcp bmym-ÿn-xni kaq-l-øn-ep-sa- -t]mse Dºn- n v Xs \m nse kv{xo]p-cp-j- m-cn \n pw CXns t]cn ]gn tiƒt - n-h- p. AØcw A]-hm-Z-{]-N-c-W߃ p snhn simsp- msx Xs \mec sk v `qan-bpss ] -b-øn-\p-th n t]mcm-sp Dºn- nsb BZym-h-km\w ImWmw. ac- m- nse ]e ]pcp-j- m-cp-ssbpw \n{z-bn Dºn n Xo -\-en p F ]cma ihpw AXns\ {]Xy- o-i-cn- p kw`-h-ßfpw t\mh-en ImWmw. ]pcp-j- msc BI jn- m t]m kuµcyw Dºn- n-bpss kzøm-bn-cp- p-sh v CXn \n p a\- n-em- mw. hf Ø-Ω-bpsS ac-whpw hnhm-l-øns aq mw-\mƒ Xs ]ncn- p-t]mb `ocp-hmb ` Øm-hns Hm Ωbpw AXn-Po-hn v snωo F t\mh-en Pohn-X-Øns A -X-e-߃ txsp-tºmƒ km[mcw kv{xoiƒ -\y-amb Hcp-Xcw Aam-\p-jnI ]cn-thjw Dºn n v e`n- p- p. \mec sk v `qan-bpss ] -b-øn-\p-th- n-bp PohnX ka-c-øn Ah-km\w Dºn- nbpw Nqj-W-hn-t[-b-bm-Ip- p. Akm-[mcW ssh`hw sim v Ahƒ Hgn- m-bn-cp ]pcp-js t`mk-xr-jvwbv v Ahƒ At_m-[m-h-ÿ-bn hiw-h-z-bm-b-t mƒ A_-ebpw A\m-Y-bp-ambn H -s -Sp Dºn- n-sb-bmwv \mw ImWp- -Xv. em v Assk sa v Hm^o-k temln-xm- F m BgvNbpw Ahsf Hm^o-kn FØn- v, A\ym-b-ambn ssi qen hmßn HSp-hn ] bw Ab m-cn- v \ Ip- p. AXp Xncn- p-]n-sn- m-\p Hm -Øn-\n-S-bn NXn-bn-eq-sS-bm-sW- nepw Ahƒ v \jvs-am-bxv AXp-hsc B pw ASn-bd hbv mø kv{xoxz-am-bn-cp- p. At_m-[m-h-ÿ-bn Ahsf Zpcp-]-tbmKw snbvx-h A[n-Im-c-h -Øns hnhn[ t{iwn-i-fpss {]Xn-\n-[n-I-fm-Wv. Sqdn-k-Øn-s bpw a pw t]cn \S- p hni-k-\-øn\p ]n nse sisp-im-cy-ÿ-x-bm- Wn-hnsS ad-\o n shfn- -Øp-h-cp- -Xv. ChnsS \nb-a-]m-e-i \nb-a-ew-l-i-cm-ip- p. kv{xoi-cocw tihew D]-t`m-K-h-kvXp-hm-Ip- p. ac- m- p-im \jvs-]-cn-lmcw hmßn IpSn-sbm-gn- p-t]m-b-t mƒ Bi-b- -h-fm-bn- p-t]mepw "F\n v snehn\v sxcv Xv k m-c, F\n v k m-cn ' F v Dºn- n-bpss [m jvsyw \nd hm p-i-fn \nd- p-\n p- Xv ]pcp-j- m p tbmpn Xt -S-am-Wv. `mc-xob ImgvN- m-sn ]nxr- ƒ v tij-{inb sntø- Xpw Ahsc th -hn[w BZ-cn-t - Xpw ]p{x- m-cm-wv. ChnsS ac- m v F IS-tem-c-{KmasØ AXns F m {]txy-i-x-i-tfmspw IqSn s\ n-te n kwc- n- m-s\m-cp-ßp Dºn- n-bn \nd- p-\n p- Xpw Xt±-io-b-cmb ]pcp-j- m n- msxt]mb ]ucp-j-am-wv. \n mc em`-øn-\p-th n ]mc-º-cy-søbpw ss]xr-i-søbpw hn p-xp-e-bv m Xøm-dmb Xt±-io-b-tcmSpw hni-k-\-øns ad-hn aæn-s\bpw s]æn-s\bpw Hcp-t]mse NqjWw snøp, BtKm-f-h-Xv -c-w-øns ]pø X{ -߃ Gs -SpØv hym]n- n- p A[n-Im-c-h -tøm-spap AS-ßmØ ]Ibpw {]Xn-tj-[-hp-amWv Dºn- n-bpss hm pw {]h Øn-bpw. AXns {]Xn-^-e-\-amWv temln-xm- s ]pcp-j-xzsø Adp-sØ-SpØv IS-ense-dn Dºn- n-bn ImWp- -Xv. Xs Nmcn-{XysØ \in- n- m CS-\n-e- m-c-\m-b-hs ]pcp-j-xzsø \in- n- -t mƒ {]Ir-Xn-t]mepw Ah-tfm-Sp-tN p-\n- p. AXp-hsc Ah-fpsS at\m-\n-e-bpss {]Xy- o-ic-w-sa a n hnim-c-hn- p-_v[-amb IS temln-xm- s ]X-\-tØmsS im -am-ip ImgvN ImWmw. Xnc-am-e-ss -I-fn \n pw A\-]-XyXm ZpxJa-\p-`-hn- n-cp A - n v e`n Ip mwv Dºn- n. Ahƒ Ah-km\w FØn-t -cp- Xpw IS ss -øn Xs. A v cm{xn apsºm-cn- -ep-ap- m-im-ø hn[-øn IS Cf-In-s m n, ]mxn-cm-bv p-tijw hnj-ap IS m-ºp-iƒ Ic-bn-tebv p Ib-dn-h- p XpS-ßnb ]cm-a i-߃ {]Ir-Xnbpw AXn-t\m-Sn-Wßn Pohn- p a\p-jy-cpƒ -ss-bp Poh-Pm-e-ßfpw XΩnep At`-Zy-_- sø kqnn- n- p- p. B timbva kwkvim-c-øns tijn- p-i-fn Nne-Xp-IqSn t\mh-ense a p Nne kv{xoi-ym-]m-{x-߃ Ah-ti-jn- n- p- p. ac- m- ns s\dnbpw samdbpw ImØp-kq- n- n-cp kv{xoxz-]-cn-th-j-am-bn-cp p Dºn- n- v. t\ hn]-co-x-kz-`mhw h p-]p-e Øp- -h-fm-bn-cp- p alna F s] Ip- n. PohnXw Bkz-Zn- m th n-bp- -Xm-sW ImgvN- m-smwv Ahsf \bn- p- -Xv. A[n-\n-thi i n-iƒ v InS- msw Xosd-gpXns mspøv ae-{º-tz-i-tø-bv v IpSn-tb-dp ac- m v \nhm-kn-i-sf-t m-se kv{xoxz-øns ]cnip- n v hne-i-ev]n- msx Pohn-Xm-kzm-Z-\-Øns ]pxnb taj-e-i-fn-tebv v IpSn-tb-dp-I-bm-W-hƒ. \q m- p-iƒ p apºp kw`-h-ßfpw tzi-n-cn-{x-ßfpw Cg-tN Øv ]min at\m-l-c-am- nb t\mh-en P n- Ip-Sn-bm- m-c-s-ßp ^yqu hyh-ÿn-xn-bpss sim -cp-xm-bva-ifpw hnj-b-e-º-s-xzhpw IS- p-h-cp- p- v. X\n v hg-ßmø Noa F tx hn-ev]-\- mcn s] Ip- nsb ] n-wn- n v sim a F P nbpw, Imf-Im- n- sø the- mcn \oen-s -dp-ansb ]ng- n v NmØs P\-\Øn\v Imc-W- m-c-\mb hmgp- -hcpw kv{xosb D]-t`m-Kn- p-xo p A[o-i-Xz-kw-kvIm-c-Øns Imh-em-f- m-cm-wv. "azm-ω-s Æv \ PESQUISA- International Journal of Research Vol.2, Issue-1, November

5 Nc- m-sw p ti t m' F p tnmzn- p ]pxnb Ime-Øns h m-hmb temln-xm- -\n A p-cn- p- Xpw `qx-ønt\m, `mhn-t m, h Ø-am-\-Ønt\m AXn-cn v Xncn- m-\m-hmø CtX A xtnmz\ Xs -bm-wv. t\mh-ens Ah-km-\-`m-KØv I\-I-cm-Ps Bbq thz _o v dntkm v AS- -ap ÿm]-\-߃ v hn]wn txsn ]pxnb Ime-Øns sxø-ambn Dºn n Ah-X-cn- n p- p. Dºn- n-bpss DS kar- nbpw sim p Nncnbpw ho pw ho pw hmwn-py-h-xv -cn- -s -Sp- p. ac- m- ns X\n-abpw kwkv m-c-hpsa mw I -h-s-h-xv -cn- -s -Sp ImgvN ]cn-]q Æ \n w-k-x-tbmss t\mh-enãv Cu `mk-ß-fn Ah-Xcn- n- p- p. ac- m- nse ]cn-ÿn-xn- -\p-`-h-s kam-\-zp-c- -amwv Dºn- n pw kw`-hn- -Xv. ac- m- nse aæpw s]æpw Hcp-t]mse Nqj-W-Øn\p hnt[-b-am-bn. c n-s\bpw ss\k ni ]cn-x-ÿn-xn-i-fn \n - S Øn-am n tihew D - -am n am n-bxv BtKm-f-h-Xv -c-w-øn-s bpw A[n-\n-th-i-Øn-s bpw X{ ß-fn-sem- mb Sqdn-k-am-Wv. ac- m v F A]q ÿe-cm-insb AXns F m khn-ti-j-x-i-tfmspw IqSn Adn- Xpw A\p-`-hn- Xpw Dºn- n-bm-wv. Ah-km\whsc Xs bpw Xs Nqgv p-\n p ]q n- I-c-S-ßp aæn-s\bpw ImØp-kq- n- m Hcp-ºn- n-d-ßn-bxv ac- m- ns Cu ]p{xn-bm-wv. \in- n- s -Sp ]cn-ÿn-xnbpw Nqj-W-hn-t[-bbmb kv{xobpw A\p-`-hn- p thz-\bpw H -s -Sepw hni-k-\- Øns t]cn ASn-t -ev]n- -s -Sp \mtim- p-j-amb ]pxp-abpw H p-x-s -bm-wv. Cu ImgvN- m-sn \n p-sim v ac- m- nse sxø-߃ F t\mh-ens\ kao-]n- p-tºmƒ Ct m s^an-\nãv ho -Whpw Cu cn-\-bn Dƒt n-cn- p- -Xmbn ImWmw. kv{xobpw {]Ir-Xnbpw ssph-]-c-ambn {]txy-i-x-iƒ sim pw hym]m-c-ß-fnse Xpey-XsIm pw H p-x-s -bm-sw ImgvN- m-smwv ]cn-ÿnxn kv{xohm-z- Øn-\-Sn-ÿm-\w. ]pcp-j-ta t mbva hyh-ÿnxn si n-s m- nb AXn h-c-ºp-iƒ p- n \n p-sim v \yq\-]- -Øns kzm -em-`-߃ mbn A\ym-b-ambn sim -sn-ø-s -Sp Cu c p LS-I-ßfpw H p-t]mse kwc- n- -s -ts- -Xm-Wv. ImcWw kky-e-xm-zn-i-fp-ssbpw sshhn- y-am Pohn-h -ßfp-sSbpw a\p-jy-s bpw `mhn {]Ir-Xn-bnepw kv{xobnepw \n n-]vx-am-wv. ]e-xcw hnim-c-߃ \mbn-ibpss lrz-bsø ayn- p-tºmƒ AXn-\-\p-kr-X-ambn t m`n- p-ibpw im -am-hp-ibpw snøp IS Hcp kqn-i-amwv. FkvI-th- F Iq b{ w Ib-dn-bn-d-ßnb ac- m pw Imam-Xp-c-cmb At\Iw ]pcp-j- m-cpss t`mk-xr-jvw-bv -Sn-a-s Dºn- n-bpss ico-chpw H p Xs -bm-wv. A[n-\n-th-i-X-{ - Øns KqV-h-i-ß-fn-sem- mbn s]æp-s-ens\ BtLm-jn- p ]ckyw F I -h-s-x-{ -søbpw t\mh ]cn-l-kn- p- p- v. kzm`m-hn-i-x-bpss khn-ti-j-x-isf \n Ωm \w snøp A[n-Im-cn-h -Øns IpSn-e-X-{ -ß-tfmSpw {]Xn-tem-a-i- n-i-tfm-sp-ap {]Xn-tj-[-amWv ac- m- nse sxø-߃. Sqdn-k-Øns ad-hn Zpc-aqØv {]Ir-Xnsb \in- n- p-, ]cn-ÿn-xn-bpss k p-en-xm-hÿ ]mts \in- n- p A[n-Imc DtZym-K-ÿt{i-Wn-tbmSpw, Xmev m-eni em`w am{xw {]Zm\w snøp ]pø hni-k-\-\-b-ß-tfm-sp-ap Ie-lamWv Cu t\mh. A[n-\n-th-i-X-{ -Øns \nkq-v-\o- -ßfn On -`n- -am-ip- Xv aæpw s]æp-amsw bmym yw Ac- n- p-d- n- m ac- m- nse sxø-߃ F t\mh-en-eqss Aw_n-Im-kp-X amßmsv {ian- n-cn- p- p. tihew D]-cn-π-h-amb ]pi-gvø-ep-iƒ p-a- pdw B Øn-]n-Sn BW-[n-Im-c-cq- ]-ß-fpsS {]tem-`-\-߃ v \n _- -]q w hg-tß- n-h-cp kv{xobptsbpw {]Ir-Xn-bp-tSbpw Zpc-hÿ H m-sw t_m[yw CXn-eqsS A\p-hm-N-I v e`n- p- p. klm-bi {KŸ-߃ 1. Aw_n-Im-kp-X amßm-sv, ac- m- nse sxø-߃, Id v _pivkv, Fcp-taen ]c-ta-iz-c ]n-, ae-bmf kmlnxyw Ime-L- -ß-fn-eqsS, Id v _pivkv, tum. si.-si. inh-zmkv (F-Un- ), ae-bmf t\mh c m-bn-c-øn-\p-tijw, ]m n-dkv _pivkv, tum. si.-si. inh-zm-kv, tum. hn.-kn. kp{]n-b, tum. kt mjv am\n-t cn, s^an-\nkw, ZfnXv kmlnxyw, ]c-ky-ie, amfp-_ ]ªn-t -j kv, 2013 B\p-Im-en-I-߃ 1. acn- -h-cpss Hm Ω-Iƒ, Fw.-B. atl-jv, ae-bmfw dnk v tpw sk]vxw-_ Unkw-_ kv{xok-a-xz-nn- -bnse {]Ir-Xn-]m-T-߃, ayqkv tacn tpm v, hn m\ssic-fn, BKÃv 2010 PESQUISA- International Journal of Research Vol.2, Issue-1, November

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3)

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) JpXzv_ 26.1.2007 _bvøp ^pxq-lv, e C sø JpXz-v_-bnepw A m-lp-hns KpW-\m-a-amb "dlvam ' F hnjbw Xs bmwv hnh-cn- p- -Xv. F m, C v lzo-kp-iƒ D -cn- p-sim- mwv CXv kw_- -ambn

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

Adp-]Xmwhm jni BtLm-j-߃ v

Adp-]Xmwhm jni BtLm-j-߃ v ti c f k m kmw kv Im -cn- I- h- Ip v ti c f km ln Xy A m -Z an {] kn- o- I c Ww HIvtSm-_ 2016 hne 10 cq] ticf kmln-xy- A m-zanbpss Adp-]Xmwhm jni BtLm-j-߃ v XpS- -am-bn. ticf kmln-xy-a- m-z-an-bpss 60-

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

Ckvemw {]_p- XbpsS axw F. A p dlow

Ckvemw {]_p- XbpsS axw F. A p dlow Ckvemw {]_p- XbpsS axw F. A p dlow {]kn o-i-cww, hnx-cww: Ckvemw C \m-j-w ]ªn-t -j kv, ticf Alva-Znøm apkvenw timwπivkv t^m v-tdmuv, IÆq 670 001 ISLAM PRABUDHADAYUDE MATHAM (Islam the Religion of Intellectuals)

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

t\m tø dopn-b hm jni I h j\pw ip{iq-ji skan-\mdpw

t\m tø dopn-b hm jni I h j\pw ip{iq-ji skan-\mdpw Annual Sub. 150 2010 \hw_ 15 Xn ƒ 1 Estd: 1978 Vol. XXXIII No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1 6 8 4 ]mã h Kokv G{_-lmw {]kw-kn- p- p. ]cn-`mj: ]mã kmap-th txmakv. \yqu ln: sf.]n.kn. t\m - tø dopn-b 40- maxp

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue Bs C Bs C p.s.p.t. B U7233 B wh fc shy fp. H.S. I B U7235 O s sh b h fc fp. vs cs bh s mc cs. Apps vy y wh s mm k s bs. Occ B U7046 B wh fc fp. Az B U7048 B wh vy fc fp. L.S. B U7276 Us cs mx cccy whs,

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract)

UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG Programme in Malayalam under Choice based Credit Semester System Scheme and Syllabus - implemented with effect from 2009 admission approved - Orders issued. GENERAL

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

hnizm-k-kw-c- -I I Ω-\n-c-X-bpsS 50 h j-߃ ]qpy-øn\v hne I ]n CS-b-t{i-jvT bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I I Ω-\n-c-X-bpsS 50 h j-߃ ]qpy-øn\v hne I ]n CS-b-t{i-jvT bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww "!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!" "!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!" "!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!" "!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw - 1 lm-te-eqø 401 VOL. 17 ISSUE 13 Pages 12 2004- se kp\m-an- v tijw `mc-xsø \Sp- nb DØ-cm-Jmfiv {]fbøn ac-w-kwjy {]h-n-\m-xo-x-ambn Db-cp p. ac- W-s - -h-cn {Inkv-Xob hnizm-kn- Ifpw Dƒs - n- p- m- -hm-sa

More information

ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m ^oentbm _p vkv time-t cn : Publisher :

ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m ^oentbm _p vkv time-t cn : Publisher : 1 ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m : Publisher : ^oentbm _p vkv time-t cn 682 311 2 ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw. ssh. tbml- m ap {]n kn-, sk v. ]ot gvkv timtf-pv, time-t -cn. ta - -c, IS-bn-cp v

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 08 am v 2016 e w 03 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120 cq]

More information

[m anixbpss am[ya kwkvimcw cq]s SWw: am ] Øn

[m anixbpss am[ya kwkvimcw cq]s SWw: am ] Øn 2013 NOVEMBER SEPTEMBER VOLUME: 2013 4Volume: NO: 54 E-mail: No: 3laityvoice@gmail.com kotdm ae-_m k` Aevamb IΩo-j aounb t^mdw tim bw dopn-b-w Iu kn-ens B`n-ap-Jy-Øn kwlsn n ktω-f\w Nß-\m-t»cn aounb hnt

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c-ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp- Iƒ F n-ß-s\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta, GA 30362, USA bjpathramonline@gmail.com

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

tum. hn.-]n. KwKm-[-c

tum. hn.-]n. KwKm-[-c tum. hn.-]n. KwKm-[-c A m-cmjv{s {]i-kvx-\mb Im k NnIn- -I. Ccn-ßm-e- ps \mj-w sslkviqƒ, ss{iãv timf-pv, Fd-Wm-Ipfw alm-cm-pmkv timf-pv, tim bw saun- timf-pv, Hmƒ C ym C Ãn- yq v H^v saun- kb k-kv, AU-bm

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information