KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p

Size: px
Start display at page:

Download "KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p"

Transcription

1 _nkn\-êv s{]m-ss^â

2 hy-xy-kv-x-amip-i F- mâ A-Xn-\À w a-äp-å-h-tc- mä an-i- -Xm-bn F-s - nepw \Â-Ip-hm³ R- Ä- v km-[n pw F- m-wv. C-Xph-sc-bpÅ Io-gvh-g- - -fnâ- \n pw hy-xy-kv-x-am-bn, D-bÀ Kp-W-ta³-a B-kz-Zn- phm\pw A-Xn-eq-sS FÃm-hÀ- pw H-cp-an- p-å h-fà- D-d- m- p-hm-\pw, H-cp an-i- h-gn sx-c-sª-sp- p-hm³ R- -tfm-ssm- w ] ptncq. ]-cn-an-xn-i-fnãm- H-«-\h[n A-h-k-c- Ä D-d- p-\â-ip- am-xr-im-]-cam-b H-cp _n-kn-\êv ssi-en-bm-wv amà- v-eo-uv ap-t m-«v sh- p- -Xv. hy-àn-]-cam-b kzm-x-{ y- n-\pw, hy-àn-]-cam-b tk-h- \- Ä pw A-Xn-ep-ap]cn t\-xr-xz-ti-jnbp-å hy-àn-xz- Ä pw k-hntij aqeyw IÂ- n- p- H-cp kw-hn-[-m\-am- -bm-wv amà- veo-uv F- B-ib-s cq-]-s -Sp- n-bn-«p-åxv. Im-e-L-«- n-sâ KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p G-ähpw an-i- Kp-W-ta -bmà- D-Xv-]- - -fn-eq-ss-bpw, A-h-bp-sS D-]-t`m-K- n-eq-ss an-i- em-`hpw D-d- p-h-cp n, e-t m-]e w Po-h-nX- -sf k-t m-j-`-cn-x-am p-isb a-l m-b e yw D-bÀ- n-]n-sn- p-ibpw aä-«n- se-hâ amà- -änw-kv F- \ho\ hn-] W-\-ssi-en-sb A-Sn-kv-Ym-\-am- n {]-hà- n- p-ibpw sn- p, Xn-I pw hy-xy-kv-xhpw k-hn-ti-j-hpamb H-cp _n-kn-\-êv B-i-b- n-sâ km-^-ey-amwv amà- v-eo-uv F kw-cw`w. B-[p-\n-I-hpw ]-c-¼-cm-k-xhpamb- _n-kn-\-êv ssi-en-i-fnâ-\n- pw A-\p-`-h-k- ¼-- pw {]-tnm-z-\hpw DÄ-sIm-ïn-«pÅ hnz-kv-[-cmb H-cp Iq-«w s{]m-^-j-\-ep-i-fmwv amà- veo-un-\v t\-xrxzw \Â-Ip- -Xv. am-ä -sf DÄ-s mïp-sim-ïv, temi k-aq-l- n-tâbpw hym-h-km-bn-i-tem-i- n-tâbpw {]-Xo- -I-sf Hcp-t]m-se \n-d-th-äp -Xn-\mbn, D-Xvv]- - fpw tk-h-\- fpw Xp-SÀ- -bm-bn \-ho-icn- p-sim-ïpw ]-cn-jv-i-cn- p-sim-ïpw b-ymà Kp-W-ta³-a-bp-sS i-cnbmb h-àm- -fm-bn am-dp-hm\pw amà- veo-uv e- y-an-sp p. B-ßmÀ- amb {]-bxv-\- n-tâbpw ]p-xp-a-bmà ssi-en-i-fp-ssbpw B-[p\nI kw-cw-`-i-xz- -fp-ssbpw {]-Xo-I-am-Wv amà- v-eo-uv F- B-i-bw. D-Õm-l-]qÀÆhpw {In-bm-ß-Ihpam-b {]-hà- -\- -fn-eq-ss A-Sn-Øm-\ku-Icy- Ä hn-i-kn- n- p-hm-\pw ]pxn-b km-t -Xn-I-hn-Zy-IÄ kzm-b- -am- phm\pw A-Xn-eq-sS hn-x-c-w mà pw D-]- t`m-àm- Ä pw an-i- kw-xr-]v-xnbpw h-cp-am-\hpw D-d- p-h-cp- p ssi-en-bm- Wv amà- v-eo-uv ]n³-xp-s-cp- -Xv. Xp-SÀ- bm-b ]-cn-io--e\- n-eq-ssbpw {]-tnm-z-\- fn-eq-ssbpw I-gn-hp-ä Hcp t\-xr-xz-\n c-sb hmà-s -Sp- p- -Xnepw A-Xn-eq-sS an-i- H-cp amà- -änw-kv ir-j-e h-fà- nsb-sp- p- -Xnepw amà- v-eo-uv AXo-h {i-²- ]-Xn- n- p- p. an-i- km-¼- n-i- `-{Z-Xbpw Øn-c-X-bpw D-d- p-h-cp- p- -Xnte- mbn i-cnbmb ZoÀ-L-ho- -W- ntâbpw i-àam-b km-¼ ni A-Sn- -d-bn-ep-am-wv amà- v-eo-uv F Cu kw-cw`w ]-Sp- p-bà- n-bn-«p-åxv. 2 I amà- v-eouv

3 a-t\m-`m-h Ä hn-p-b- -fn-te- v \-bn- p- p Po-hn-X- nâ IqSp-X Iq-Sp-X D-b-c- -fn-se- p-hm³ B-{K-ln- p- - ip-`m-]v-xn-hn-izmkn-ifpw ]-cn-{i-a-im-en-i-fp-am-b hy-àn-xz- Ä v H-«-\h-[n A-h-k-c- -fm-wv amà- v-eo-uv ap-t m-«p-sh- p- Xv. Kp-W-ta ]- p-sh- p- -Xn-sâ t\-«ä FÃm-hÀ pw B-kz-Zn- p-hm\pw A-Xn-eq-sS FÃm-hÀ pw an-i- em-`w t\-sn-sb-sp phm-\pw k-lm-b-i-am-b hf-sc e-fn-xam-b H-cp Uyp-h ¹m-\m-Wv amà- v-eo-uv A-h-X-cn- n- p- Xv. ap-dp-si ]n-sn- p- aq-ey- Ä \n -fp-ss Po-hnX-s ]-cn-t]m-jn- n pi hn-izmky-x: Kp-W-ta- -bp-å D-Xv-]- - fpw tk-h-\- fpw D-d- m- p-i-bpw A-Xn-th-K- nâ {]Xn-^ew \Â-Ip-Ibpw sn- p- hn-iz-k-\o-bam-b kw-cw`w. k-xykô-x: \o-xn-bp-àamb Ir-XyXbpw kp-xm-cy-xbpw D-d- p-h-cp- -W-sa v \n-jv- IÀ-jn- p-i-bpw \n-co- n- p-ibpw sn- p- k-xy-k-ôam-b kw-cw`w. ho Ww ]-cn-jv-ir-xhpw kp-øn-c-hpam-b aä-«n-se-hâ amà- -änw-kv kw-hn-[m-\- n-eq-ss an-i-hp-ä D-Xv-]- - -fpw tk-h-\- -fpw hn-xc-ww sn-bv-xp-simïpw A-Xn-eq-sS Iq-SpX _n-kn\kv A-h-k-c- -Ä kr-ãn- p-ibpw sn-bvxp-sim-ïpw tem-iw ap-gp h³ Aw-Ko-I-cn- p- H-cp U-b-d-Iv-äv skãnw-kv I-¼-\n-bm-bn ]p-tcm-k-an- p-i. ZuXyw an-i-hn-tâbpw G-tIm-]-\- n-tâbpw D-bÀ- aq-ey- Ä D-bÀ- n- n-sn p-simïv ]-cn-jv-ir-xhpw kp-øn-c-hpam-b Hcp aä-«n-se-hâ amà- -änw-kv kw-hn-[m-\- n-eq-ss D-bÀ- Kp-W-ta- -bp-å D-Xv- ]- - -Ä am{xw hn-xc-ww sn- p- Xn-I pw kz-x-{ am-b hn-x-c-w- m-cp-ss Im-cy- -aam-b Hcp hn]-w-\ irw-j-e krãn-s Sp p-ibpw Ah-sc Hm-tcm-cp- -tcbpw tem-tim- -c-\n-e-hmchpw A-km-am\y t\-xrxz-ti-jn-bp-ap-å kw-cw-`- I-cm- n hmà-s -Sp- p-ibpw sn- pi. k-a-`mh-\: bmsxmcp hn-[- n-ep-å thà-xncn-hp-iä pw hn-th-n-\- Ä pw C-S-\ÂImsX, kw-cw-`- n-sâ Ip-S- o-gn-ep-å FÃm-hcp-tSbpw A-h-Im-i- fpw B-\p-Iq-ey- -fpw Hcp-t]m-se kw-c- n- -s -Sp-sa- B-ZÀ-iw D-bÀ- n- n-sn- p- kw-cw`w. D-Xv-]-Xn-jvWp-X: A-Sn-Øm-\ B-ZÀ-i- - fnâ-\n pw aq-ey- -fnâ-\n pw hy-xn-n-en- msx Xs, ]p-xn-b- Im-ew ap-t m-«p-sh- p B-h-iy-I-X-I-sf Xn-cn- -dn-bp-hm\pw Im-em-\pkr-Xamb am-ä -sfbpw ]-cn-jv-im-c- -tfbpw DÄ-sIm-Å-p-hm-\p-w I-gn-bp kw-cw`w. k-a-{k-w: A-Sn-Øm-\-X-Xz- -fpw [mà-½n-i- Xbpw am-\-z-þ- fpw ap-dp-si- n-sn p-sim-ïv k-a-{kam-bn ap-t -dp- kw-cw`w. B-ßmÀ -X: Øn-c-X-bp-tSbpw k-xy- ntâbpw B-[n-Im-cn-I-X-bp-tSbpw h-àm- -fmbn hà- n- p kw-cw`w. hn\-bw: kà-æ-kr-ãmhmb ssz-h-t m- Sp-Å B-Z-chpw \-µnbpw \n-e-\nà n-simïv klkw-cw-`- -fp-ss {]-hà- -\- Ä pw kâ-t -cn\pw If- w h-cp- m-sx-, hn-\-bm- \zn-x-am-bn {]-hà- n- p kw-cw-`w 3 I amà- v-eouv

4 tamà Sp eouv CþtIm-ta-gv-k (Hm -sse³ tjm- v, amà- v-eo-uv Un-kv-{Sn-_yq-t«-gvkn\pam{Xw) amà- v-eo- amà- v-eo-uv Un-kv-{Sn-_yq«À D]t`màm Ä amà- v-eo- (amà- v-eo-uv tìm-gvkv amà- v-eo-uv Un-kv-{Sn-_yq-t«-gvkn\pam{Xw) amà- v-eo-uv s{]mu-îv Un-kv-{Sn-_yq-j³ kn-kvddw C-Xph-sc CÃm-Xn-cp, H-cp aä-«n se-hâ amà- -änw-kv ¹mäv-t^m-an-eqsS, hy-xykv-xcm-b \nà-½m-xm- -fp-ss AXnhn-in-ãam-b D-Xv-]- - Ä, CþsIm-ta-gv-kv kw-hn-[m-\- n-eq-ssbpw amà- v-eo-un-sâ {_m³u-uv kv-täm-gv-kv irw-j-e-i-fn-eq-ssbpw s{]m-tam-«v sn- p- -Xn-\pÅ a-säm-cp an-i- A-hk-cw Iq-Sn amà- v-eo-uv A-h-X-cn- n p p. CþtIm-ta-gv-kn-sâ t\-«ä F-t mä -th-w-sa- nepw hm- p-ibpw hnâ- p-ibpw sn- mw. tem-i- n-se-hn-ssbpw hm- p-ibpw hnâ- p-ibpw sn mw. hy-àn]-cam-b Hm -sse³ A-\p-`-h-w. kà- -ti-jn-sb F-fp- - nâ t{]m-õm-ln- n- p-hm³ I-gn-bp p. I-Ì-ta-gv-kn-s\ F-fp- - nâ ]p\-øm]n p- -Xnt\m doamà -äv sn p Xn\pw I-gnbp p. kz-im-cy-x-bn-te- p-å I-S- pib-äw F txm- Â D-ïm-Ip- nã. Iq-Sp-XÂ hen-b HmÀ-U-dp-IÄ t{]mk-êv sn- p-hm-\p-å ku-i-cyw. th-k- nâ _n-kn-\-ên-s\ hn-e-bn-cp- p- - Xn-\p-Å ku-icyw. kw-xr-]vxn-tbm-sp-iq-sn ss\-êà-kn-i-ambn _n-kn\-êv h-fà- p- -Xn-\p-Å ku-icyw. ka-bw em-`n mw. bm-{x-bp-ss B-Ip-e-X-IÄ H-gn-hm mw. `u-xn-iam-b kv-täm-dp-i-fp-ss t\-«- Ä P-\-{]nb-X. XÕ-a-b kw-xr-]vxn. D-Xv-]- - Ä ]-co- n- p-hm³ I-gn-bp p. km-aq-ln-iam-b kzo-imcyx. Hm -sse³ ]À-t -kp-i-fp-ss hn-izmky-x hà-²n- n- p p. ^-e-{]-z-am-bn {_m³-uv sn- p-hm³ I-gnbp p. D-Xv-]- - -fp-ss hn-]p-eam-b t{i-wn e-`y-am- p-hm³ I-gn-bp p. aä-«n se-hâ amà- -änw-kn-sâ t\-«- Ä sndn-b \n-t -]- n-eqss B-cw-`w Ip-dn- mw. \n-t -] Ä ]-c-amh-[n {]-tbm-p-\- s -Sp- p- -Xn-\p-Å A-hkcw. k-a-b-]-c-ambpw km-¼ n-i-ambpw ]qà kzm-x-{ yw. B-tKm-f hym-]m-c- n-\p-å km[y-x. an-i-hpä I-Ì-aÀ k-t mà«pw ]-cn-io-e-\- km-[y-x-ifpw. hy-àn-xz-hn-im-k- n-\p-å ku-icyw. ]-tcm- am-b a-säm-cp h-cp-am-\-amà- w IqSn. Po-hn-X-\n-e-hm-cw D-bÀ- p- -Xn-\p-Å km-l-ncyw. hy-àn-]-cam-b A-Sp- Ä D-Xv-]- - - fp-ss -hn-izmkyx D-d- m- p p. {]m-b-tam, -enw-k-tam, a-x-tam, I-gn-hp- Itfm F- bm-sxm-cphn[ hn-th-n-\- Ä pw Øm-\-anÃ. shà- zâ Hm-^o-kv ku-i-cy-t m-sp- Iq-Sn-b kzbw- sxm-gnâ kw-cw-`- -sf ]-cn-n-b-s -Sp- p p. t\-xr-xz-\n-ci-sf hmà-s -Sp- p-hm³ k-lm-bn- p p. Iq-SpXÂ km-aq-ln-i_-ô- -fpw hyàn-]-cam-b Aw-Ko-I-mc-hpw. 4 I amà- v-eouv

5 A-Xn-hn-in-ãam-b D-Xv-]- - -fp-ss hn-]p-eambt{iwn A-Xn-hn-in-jvSamb D-Xv-]- - -fp-ss hn-]p-eam-b H-cp t{i-wn e-`y-am- n-simv. FÃm-hn-`mKw P-\- Ä- pw k-t m-jw ]-IÀ- p -\Â-Ip-I-bpw, Iq-SmsX {]-kv-xp-x D-Xv-]- - -fp-ss Kp-W-ta- D-]-tbm-Kn- p- -Xn-\pw, B-kz-Zn- p- -Xn-\pw, t{]m-õmln- n- p- -Xn\pw, Hmtcm D-]-t`m-àm-hn\pw {]-Xn^-ew D-d- m- p-i-bpw sn pi F- {]-tnmz-\m-ß-iam-b H-cp B-i-b- n-sâ km-^-ey-am-wv amà- v-eouv. DXv`m-K- Ä ImÀjn-I D-Xv-] - Ä `-t ym-xv-] - Ä B-tcm-Ky kw-c- Ww ku-µcy kw-c- Ww cp-nn- q-«piä Kr-tlm-Xv-]- Ä hy-ànkw-c- Ww kz-im-cy D-Xv-] - Ä h-kv-t{xm-xv-]- Ä _m-kp-iä Kr-tlm-Xv-]- Ä a ]m-{x Ä 5 I amà- v-eouv

6 HmÀant ï {][m\s «Imcy Ä timw-]-³tk-j³ ¹m³ FÃm-hÀ- pw ]-e-as- v {]-Xn-^-e Ä D-d- m- p- G-ähpw e-fn-xam-b Uyp-hÂ-¹m³ G-ähpw an-i D-Xv-]- - -fp-ss hn-]p-eam-b H-cp tij-cw A-h-X-cn- n p-simïv e-t m-]e- w P-\- -fp-ss Po-hn-X -sf D-bÀ- Kp-W-ta- -bn-eqss k-t m-j-`-cn-x-am p-i F- - {]-tnm-z-\m-ß- Iam-b H-cp B-i-b-am-Wv amà- v-eo-uv D-bÀ- n- ]n-sn- p- -Xv. FÃm-änepw D]-cn-bmbn {]-kv-xp-x D-Xv-]- - -fp-ss Kp-W-ta- B-kz-Zn- p-ibpw t{]m-õm-ln- n- p-ibpw sn- p- -Xn-eq-sS FÃm-h À- pw B-IÀ-j-Iamb {]-Xn^-ew D-d- m- p-i-bpw sn- p- p F- -Xm-Wv amà- v-eo-uv kw-cw-`- n-sâ k-hn-tij-x. FÃm-hÀ pw A-Xn-cp-I-fnÃmsX A-h-k-c- Ä H-cp- p-, I -kyq-aà tem-bâ-än t{]m-{km-w A-Sn-kv-Ym-\-am- n cq-]-s -Sp n-b am-xr-im-]-cam-b H-cp Po-hn-X-ssi-en-bm-Wv amà- v-eo-uv ap-t m-«p-sh- p- -Xv. -CXph-sc Xp-SÀ- p-h-cp- - ssi-en-i-fnâ \n pw hy-xy-kv-x-ambn, ani Kp-W-ta- - B-kz-Zn- p-hm\pw D-bÀ Po-hn-X-hn-P-bw D-d- m- p-hm-\pw A-Xn-eq-sS hensbm-cp am-ä- n-\v Xp-S w Ip-dn- p-hm\pw R- -tfm-ssm- w tncq. kv-]nâþhm-hà - t]m-bnâv hm-eyp, Un-kv-{Sn-_yp-«-À B-Zy-s ]À-t bvkv \-S- p-t¼mäxs (B-Iv-än-thj-\p ap-¼m-bn) t_mw-kv I-W- m- p- -Xn-\mbn t]m-bnâv hm-eyp D]tbmKn- p p. FÃm amà- veo-uv D-Xv-]- - Ä pw Hcp t]m-bnâv hm-eyp- \n-ý-bn- n-«pïv. (1 t]m-bnâv hm-eyp = 10 cq-]) - _n-kn\-kv thmfyw Un-kv-{Sn-_yq«À Hm-tcm X-h-W ]À-t -bv-kv B-hÀ- n- p-t¼m-gpw (B-Iv-än-th-j-\p -ti-jw) t_mw-kv I-W- m- p- -Xn-\mbn _n-kn\-kv thmfyw A-\p-h-Zn- p- p. FÃm amà- veo-uv D-Xv-]- - Ä pw Hcp _n-kn\-kv thm-fy-amwv \n-ý-bn- n-«p- Å-Xv. (_n-kn\-kv thmfyw = 1 cq]) - A-Iyp-a-teäUv _n-kn\-kv thmfyw (B-Zy-s ]À-t bv-knsâ _n-kn\-kv thmfyw DÄ-s -Sp n) t]-gv-k WÂ _n-kn\-kv thm-fy-hpw {Kq v _n-kn\-kv thm-fyhpw tnà- p-å kwjy. - t]-gv-kwâ _n-kn\-kv thmfyw. -- {Kq v _n-kn\-kv thm-fyhpw{]-xnamk t]-gv-kwâ _n-kn\-kv thm-fy-hpw \n- -fp-ss Io-gnÂ-h-cp- {Kq- p- IfpsS _n-kn\-kv thm-fyhpw tnà- p-å hmeyp. -- bq-wn-th-gvkâ _n-kn\-kv thmfyw I-¼-\n-bp-sS sam w _n-kn\-kv thmfyw. -- \n- Ä- p ap-i-fn-ep-å-hà sim-ïp-h-cp- Un-kv-{Sn- _yq-«à-amà \n- -fp-ss t¹-kv-saâv {So-bp-sS `m-k-am-bncn pw. Izmfn-ss^bnw-Kv Sow -- t_mw-kv I-W- m- p-t¼mä D-Ä-s -Sp- m-xn-cp G-ähpw Iq-SpXÂ t]m-bnâv hm-eyp t\-sp- Sow. t] Hu-«v Sow - Sow _nâ-unw-kv t_mw-kv IW- p-iq-«p- Xn-\p-th-ïn ]-cn-k-wn- p- G-ähpw Ip-dª t]m-bnâv hmeyp t\-sp- c-ïma-s Sow. Sow - t¹-kv-saâv s\-äv-hà- nâ \n- -fp-ss Io-gnÂ-h-cp- FÃm t¹-kv-saâp-i-fpw. {Kq- v - kv-t]m -kà s\-äv-hà- nâ DÄ-s -Sp \n- -fp-ss d-^-dâkv (ip-]mà-i sn- -s -Sp- hà). 6 I amà- v-eouv

7 t¹-kv-saâ v s\-äv-hà- v (]-c-am-h-[n 2 So-ap-IÄ am{xw) t¹-kv-saâv s\-ävhà- nse Hmtcm Aw-K- fpw H- p-inâ t\-cn-«p Xn-csª-Sp -htcm A-sÃ- nâ H-cp amà- veo-uv Un-kv-{Sn-_yq-«À AY-hm A-bm-fp-sS A-]vsse³ Xn-c-sª-Sp -htcm B-bn-cn pw. So-w - bp So-w - F _n kn Un C F^v kv-]nâþhm-hà A en-anä-uv su-]v v kv-]nâþhm-hà kv-t]m -kà s\-äv-hà- v (]-cn-[n-bnãm- {Kq- piä) kv-t]m -kà s\-ävhà- n-se FÃm Aw-K- fpw amà- veo-uv Un-kv-{Sn-_yq-«-dpsS t\-cn-«p-å d-^-dâkv (ip-]mà-i-iä) B-bncn pw. F Un _n C bp kn F^v A en-anä-uv hn-uv v A en-anä-uv su-]v v - 7 I amà- v-eouv

8 14 hn-[- nâ t\-«- Ä B-kz-Zn- p-hm³i-gn-bp- km-¼ n-i kzm-x-{ yw do-s«-bnâ em`w 20% hsc Sow _nâ-unw-kv t_mwkv 12% saâ-dnw-kv t_mw-kv 6% tjm- nw-kv t_mw-kv 6% ^m-ìv {Sm- v dn-hmà-uv A-Iyp-a-te-äo-hv s]à-t^m-a³-kv t_mw-kv 10%þ25% bq-wn-th-gv-kâ eo-uà-jn- v t_mwkv 20% bq-wn-th-gv-kâ {Sm-h ^ v 6% bq-wn-th-gv-kâ sh-ln- nä ^ v 6% bq-wn-th-gv-kâ lu-kv ^ v 6% Ub-a v C³-skâo-hv 10% bq-wn-th-gv-kâ U-ba v ]qä C³-Iw 10% {][m\ k-hn-ti-j-x-iä Po-hn-Xw ]cn-t]m-jn- n- p-hm³ 6 hn-[- n-ep-å h-cpam-\ t{km-x-êp-iä 1. Zn-h-tk-\-bp-Å h-cp-am\w 2. BgvN-bn-epÅ hcp-am\w 3. amkw-txm-dp-ap-å h-cp-am\w 4. AÀ-²-hmÀjn-I h-cp-am\w 5. hmà-jn-i-h-cp-am-\w 6. B-tKm-f- h-cp-am-\- n-sâ 5 hn-[- n-ep-å ]- p-iä i-àam-b am-t\-pv-saân-\p-io-gnâ {]-hà- n- p- kp-øn-cam-b aä-«n-se-hâ amà- -änw-kv kw-hn-[m-\w 1. sf.f-kv.h km y-s -Sp n-b 2. ^pä-kv-si-bnâ _n-kn\kv su-enh-dn kw-hn-[m\w Hm-t«m-taj³ 3. tem-tim- -c \n-e-hm-c-apå 4. \q-x-\amb km-t Xn-I hn-zy-iä t\-xr-xz\n-c a-äp-x-c- n-ep-å t\-«- Ä kup\y sa-un-  C³-jp-d³kpw D- -X- hn-zym-`ym-k- n-\p-å kv-tim-fà-jn pw e-fn-xam-b Uyp-h amà- -änw-kv ¹m³ A-Iyp-a-te-äo-hv _n-kn-\êv thmfyw C³-^n-\n-äv su-]v-xv ImÂ- p-te-j³ t\m dm- v Un-tam-j³ U-b-d-Iv-tä-gv-kv t_mw-kv 3%þ17% t{]m-^n-äv sj-b-dnw-kv 5% t\m ^vfjv Hu-«v t\m Izm«t\m sssw s{^bnw t^mà A- o-th-gv-kv en-an-äve-kv A- o-hv-saâv-kv 8 I amà- v-eouv

9 do-s«-bnâ em-`w ^-kv-äv ]À-t -bv-kv (GIv-än-thj-\v ap³]v) 10% Ingnhv 20% dn- o-äv Ingn-hv ]À-t -bv-kv (GIv-än-thj-\v tijw) do-s«-bnâ em-`w do-s«-bnâ em-`w Sow _nâ-unw-kv t_mw-kv Xm-sgbp-Å \n-c-bnâ (Uu sse³) B-sc- n-epw Ht m A-Xn-e-[n-Itam D-Xv-]- - Ä ]À-t -bv-kv sn-bvxpsim v Hcp A- u v B-Iv-än-th-äv sn-bv-xmâ, A-bm-fp-sS ap-i-fn-se \n-c-bn-ep-å-hà v (A-]v sse³) t]m-bnâv hm-eyp-hn-sâ A-Sn-Øm-\- nâ Sow _nâ-unw-kv t_m-w-kn-\v AÀ-l-X D m-bn-cn- pw. s{]m-u-iv-äv ]À-t -bv-kv B-Iv-än-th-j-\n-eq-sS D m-ip t]m-bnâv hmeyp A-Sn-Øm-\-am- n-bmwv t¹-bv-kvsaâv s\-ävhà- pw, t¹-bv-kv-saâv s\-ävhà- n-s\ A-Sn-Øm-\-am- n-bmwv Sow _nâ-unw-kv t_m-wkpw I-W- m- p- Xv. 600 PV (Izm-fn-ss^-bn- v Sow) SowþF Xm Ä 300 PV (t] Au-«v Sow) Sowþ_n t_mwêv =R = X A-Xn-cp-I-fnÃm t_mw-kv ]-cn-[n t] Hu-«n-\v AÀ-l-cm-Ip- B-Zy-s tpm-un v 1:2 / 2:1, Xp-SÀ- p-h-cp tpm-un-iä v 1:1 1 t]m-bnâv hmeyp = 10 cq] am nw-kv t] Hu-«v i-x-am-\w þ 12% su-bvv-en Iym- nwkv / ko-enwkvv þ {]-Xn-Zn\w 7500 cq] t_mw-kv sk-änâ-saâv ]n-co-uv þ {]-XnZn-\ sk-änâ-saâv Sow sk-änâ-sa-âv þ H-cp Zn-h-k-sa- -Xv C y³ kabw 0:00 apxâ 24:00 h-sc-bm-wv. H-cp Zn-hk-s t] Hu-«v sxm-«-sp- {]-hr n Znh-kw s{i-un-äv sn- p- -Xm-bn-cn- pw. DZm-lcWw SowþF 300 ]n hn 500 ]n hn 1000 ]n hn 2000 ]n hn Sowþ_n 300 ]n hn 500 ]n hn 1000 ]n hn 2000 ]n hn t_m-wêv (X) M M M M I amà- v-eouv

10 saâ-dnw-kv t_m-w-kv \n- -fpss t\-cn-«p-å ]-cn-n-b-s -Sp- -ep-iä (d-^dâ) Xm Ä DZm-lcWw t\-cn-«p-å d-^-dâ B-gv-N-tXm-dp-ap-Å \n- -fpss Sow _nâ-unw-kv t_mw-kv \n- -fp-ss sa³-u-dnw-kv t_mw-kv F 52,500 3,150 _n 45,000 2,700 kn 25,000 1,500 Un 18,000 1,080 F _n kn Un B-gv-N-tXm-dpw R 8,430 cq-] hoxw \n- Ä v saâdnw-kv t_m-w-km-bn e-`n- p-xp-s- p p \n- Ä t\-cn-«p ]-cn-n-b-s -Sp- - -hà Sow am- nw-kv s]-tb-gv-kn-s\ sim p-h-cp- ap-d-bv- v, A-h-cp-sS Hcp BgvN-bnse sam w Sow _nâ-unw-kv t_m-wkn-sâ 6% FÃm Xn- -fm-gv-n-txmdpw \n- Ä- v e-`n p-sim-t -bn-cn- pw. tjm- nw-kv t_mw-kv \n- -fpss t\-cn-«p-å ]-cn-n-b-s -Sp- -ep-iä (d-^dâ) Xm Ä D²m-lcWw t\-cn-«p-å d-^-dâ B-gv-N-tXm-dp-ap-Å \n- -fpss Sow _nâ-unw-kv t_mw-kv \n- -fp-ss sa³-u-dnw-kv t_mw-kv F 52,500 3,150 _n 45,000 2,700 kn 25,000 1,500 Un 18,000 1,080 F _n kn Un B-gv-N-tXm-dpw R 8,430 cq-] hoxw \n- Ä v tjm- nwkv t_m-w-km-bn e-`n- p-xp-s- p p \n- Ä t\-cn-«p ]-cn-n-b-s -Sp- - -hà Sow am- nw-kv s]-tb-gv-kn-s\ sim p-h-cp- ap-d-bv- v, Ah-cpsS Hcp BgvN-bnse sam w Sow _nâ-unw-kv t_m-wkn-sâ 6% FÃm Xn- -fm-gv-n-txmdpw \n- Ä- v tjm-]n-w-kv t_m-w-kmbn e-`n p-sim-t -bn-cn- pw. 10 I amà- v-eouv t_mw-kv sk-änâ-saâv ]n-co-uv þ A-Xm-Xv B-gvN-bnÂX-s sk-änâ- sn- p p. B-gv-N-bp-sS k-a-b-]-cn[n I-W- m- p -Xv FÃm Xn- -fm-gv-nbpw AÀ-²-cm-{Xn 1 a-wn ap-xâ Xp-SÀ- p-h-cp Rm-b-dmgv-N AÀ-²-cm-{Xn 12 a-wn h-sc- B-bn-cn- pw (C- y³ ka-bw A-Sn-Øm-\-am- n). t\-cn-«p-å ]-cn-n-bs -Sp- -ep-i-fn-eqss (U-b-d-Iv-äv d-^-dâ-kv) B-gv-N-tXmdpw I-W- m- -s - Sp t_mw-kv Xp-I FÃm Xn- -fm-gv-n-txmdpw A-\p-h-Zn- p- -Xm-bn-cn- pw.

11 ^m-ìv {Sm- v dn-hmàuvv {Ia. \w am- n-wkv t]m-bnâv hmeyp tbm-ky-x k-a-b-]-cn-[n D-]-lm-c- n-sâ kz-`m-hw ]n. hn. B-Iv-än-th-äv sn- p- Znh-kw ap-xâ 7Znh-kw am{xw amà- v-eo-uv Kn-^v-äv ]m- v A-Iyp-a-te-äo-hv s]à-t^m-a³-kv t_mwkv A-Iyp-a-te-äo-hv s]à-t^m-a³-kv t_mw-kv Ém-_v (10% þ 25%) Un-kv-{Sn-_yq-«-dneqsStbm A-bm-fp-sS {Kq- p-i-fn-eqsstbm B-hÀ- n- p-å ]À-t -kp-i-fn-eq-ss kz-cq-]n- p {Kq- v _n-kn\-kv thmfyw am{xw ]-cn-k-wn- p kv-t]m -kà s\-ävhà- n-s\ A-Sn-Øm-\-am- n-bmwv A-Iyp-a-te-äo-hv s]à-t^m-a³-kv t_mw-kv I-W- m- p- -Xv. {Ia \w. s]à-t^m-a³-kv t_mw-kv sehâ A-Iyp-a-te-äo-hv t_mw-kv thmfyw i-x-am-\w 1 _n-kn\-kv A-tkm-kn-tbäv 1 F._n.hn þ 7500 F._n.hn 10 % 2 Un-kv-{Sn-_yq«À 7501 F._n.hn þ F._n.hn 13 % 3 kq- À Un-kv-{Sn-_yq«À F._n.hn þ F._n.hn 16 % 4 I -kä«âv F._n.hn þ F._n.hn 19 % 5 ko-\n-bà I -kä«âv F._n.hn þ F._n.hn 22 % F._n.hn pw A-Xn-\p a-i-fnepw 25 % *Un-^-d³-jy ImÂ- p-te-j³ t_mw-kv sk-änâ-saâv ]n-co-uv þ A-Xm-Xv am-kw Xs sk-änâ- sn- p p. am-k- nsâ -]-cn[n I-W- m- p -Xv B-Zy-Zn-h-kw AÀ-²-cm-{Xn 1 a-wn ap-xâ B am-k- n-sâ A-hkm-\ Znhkw AÀ-²-cm-{Xn 12 a-wn h-sc- B-bn-cn- pw (C- y³ ka-bw A-Sn-Øm-\-am- n). t_mw-kv Xp-I FÃm am-k- n-sâbpw B-Zy B-gv-N-bnÂXs A-\p-h-Zn- p- -Xm-bn-cn- pw. U-b-d-Iv-tä-gvkv t_mw-kv U-b-d-Iv-tä-gv-kv t_mw-kv Ém-_v (3% þ 17%) Un-kv-{Sn-_yq-«-dneqsStbm A-bm-fp-sS {Kq- p-i-fn-eqsstbm B-hÀ- n- p-å ]À-t -kp-i-fn-eq-ss kz-cq-]n- p {Kq- v _n-kn\-kv thmfyw am{xw ]-cn-k-wn- p kv-t]m -kà s\-ävhà- n-s\ A-Sn-Øm-\-am- n-bmwv A-Iyp-a-te-äo-hv s]à-t^m-a³-kv t_mw-kv I-W- m- p- -Xv. {Ia \w. HmÀ-K-ss\-tk-j³ dn-iz-bà-saâv {Kq- v 1 {Kq- v 2 {Kq- v 3 1 Cà t{_m -kv knâ-hà tkmä-uv ¹m-än-\w t{_m -kv knâ-hà tkmä-uv ¹m-än-\w Cà Cà tkmä-uv ¹m-än-\w dm v t{_m -kv knâ-hà tkmä-uv ¹m-än-\w Ubaïv i-x-am\w 3 % 6 % 9 % 13 % 17 % *Un^-d³jy Im p-te-äà t_mw-kv sk-änâ-saâv ]n-co-uv þ A-Xm-Xv am-kw Xs sk-änâ- sn- p p. am-k- nsâ -]-cn[n I-W- m- p -Xv B-Zy-Zn-h-kw AÀ-²-cm-{Xn 1 a-wn ap-xâ B am-k- n-sâ A-hkm-\ Znhkw AÀ-²-cm-{Xn 12 a-wn h-sc- B-bn-cn- pw (C- y³ ka-bw A-Sn-Øm-\-am- n). t_mw-kv Xp-I FÃm am-k- n-tâbpw B-Zy B-gv-N-bnÂXs A-\p-h-Zn- p- -Xm-bn-cn- pw. 11 I amà- v-eouv

12 bq-wn-th-gv-kâ eo-uà-jn- v t_mw-kv bq-wn-th-gv-kâ eo-uà-jn- v t_m-w-kv (20%) tem-i- m-i-am-\-ap-å amà- v-eouv Un-kv-{Sn-_yq-«-À-am-cpsS B-hÀ- n- p-å ]À-t -kp-i-fn-eq-ss kz-cq-]n- p- bq-wn-th-gvkâ _n-kn\-kv thmfyw A-Sn-Øm-\-am- n-bmwv bq-wn-th-gv-kâ eo-uà-jn- v t_m-w-kv I-W- m- p- -Xv. bq-wn-th-gv-kâ eo-uà-jn- v t_m-w-kv FÃm A- ohà-amà pw Xp-ey-am-bn ho-xn- p \Â-Ip p. {Ia \w. B-h-iy-s -Sp ]n.hn. {Kq- v þ1 {Kq- vþ2 B-h-iyamb dm- v A-hmÀUv ixam\w 1 30,000 ]n.hn. 30,000 ]n.hn. t{_m -kv 2 kvämà 3 % 2 40,000 ]n.hn. 40,000 ]n.hn. knâ-hà 3 kvämà 4 % 3 60,000 ]n.hn. 60,000 ]n.hn. tkmä-uv 4 kvämà 6 % 4 100,000 ]n.hn. 100,000 ]n.hn. ¹m-än-\w 5 kvämà 7 % *\n- -fp-ss Hcpamks _nkn-\êv thmfyw \n-e-\nà- n t_mw-kv t\-sn-sb-sp- p-i. t_mw-kv sk-änâ-saâv ]n-co-uv þ A-Xm-Xv am-kw Xs sk-änâ- sn- p p. am-k- nsâ -]-cn[n I-W- m- p -Xv B-Zy-Zn-h-kw AÀ-²-cm-{Xn 1 a-wn ap-xâ B am-k- n-sâ A-hkm-\ Znhkw AÀ-²-cm-{Xn 12 a-wn h-sc- B-bn-cn- pw (C- y³ ka-bw A-Sn-Øm-\-am- n). t_mw-kv Xp-I FÃm am-k- n-tâbpw B-Zy B-gv-N-bnÂXs A-\p-h-Zn- p- -Xm-bn-cn- pw. {Sm-h sh-ln- nä tlmw bq-wn-th-gv-kâ C³-skâo-hv-kv bq-wn-th-gv-kâ C³-skâo-hv-kv A-\p-h-Zn- p Xv I¼\n-bpsS bq-wn-th-gv-kâ _n-kn\-kv thm-fy- nsâ 18% A-Sn-Øm-\-am- n-bmwv. amà- -eo-uv Un-kv-{Sn-_yq-«À-am-cn-eq-sS B-hÀ- n- p m-ip- ]À-t kp-i-fn-eq-ss kz-cq-]n- p- bq-wn-th-gv-kâ C³-skâo-hv-kv 6 am-k n-sem-cn-  sk-änâ sn- p- p. 6 amk-s k-a-b-]-cn-[n I-W- m- p -Xv P-\p-h-cn 1 ap-xâ Pq 30 h-scbpw Pq-em-bv 1 ap-xâ Un-kw- _À 31 h-sc-bp-am-wv. C³-skâo-hv P-\p-hcn, Pq-em-bv am-k- -fn-se B-Zy-s B-gv-N- X-s sk-änâ sn- p- -Xm-bn-cn- pw. dm- nw-kv {Sm-h ImÀ tlmw BsI tkmä-uv U-b-d-Iv-äÀ 1% 1% 1% 3% ¹m-än-\w 2% 2% 2% 6% Uba v U-b-d-Iv-äÀ 3% 3% 3% 9% *\n- -fp-ss Hcp amks _n-kn\-êv thmfyw \n-e-\nà- n t_mw-kv t\-sn-sb-sp- p-i. 12 I amà- v-eouv Uba -v C³-skâo-hv Uba- ïv C³-skâo-hv (10%) \m-ev X-e- -fmbn B-hÀ- n- p ]À-t -kp-i-fn-eq-ss kz-cq-]n- p t]-gv-k- W _n-kn\-kv thm-fy-s bpw kv-t]m -kà s\-ävh-à- n-s\bpw A-Sn-Øm- \-am- n-bmwv Uba - v C³-skâo-hv I-W- m- p- -Xv. t\-cn-«p-å ]-cn-n-b-s -Sp- -epiä (U-b-d-Iv-äv d-^dâ) U-ba - v C³-skâohvv % 4% +3% +2% +1% tbm-kyx þ U-ba v U-b-d-Iv-ä-À pw A-Xn-\p ap-i-fn-ep-å-hà pw. C³-skâo-hv sk-änâ-saâv ]n-co-uv þ amkw-txmdpw sk-änâ sn- p- p. H-cp am-k- n-sâ ]-cn-[n I-W- m- p Xv am-k- n-sâ B-Zy-Zn-h-kw AÀ-²-cm-{Xn 1 a-wn ap-xâ am-k- n-sâ A-h-km-\ Znh-kw AÀ-²-cm-{Xn 12 a-wn h-sc-bm-wv. t_mwkv XpI XpSÀ- p-h-cp- am-k- n-sâ B-Zy B-gv-N-bn X-s A-\p-h-Zn- p- -Xm-bn-cn- pw. \n- -fp-ss bq-wn-th-gv-kâ eo-uà-jn v t_mw-kv = \n- -fp-ss {Sm-hÂþsh-ln- näþtlmw C³-skâo-hpIÄ bp_nhn i-x-am\w B-sI-bpÅ- A- o-hà-am-cp-ss F- w bp_nhn C³-skâo-hv i-x-am\w = B-sI-bpÅ- A- o-hà-am-cp-ss F- w I-¼-\n-bp-sS \n-b-am-h-en-iä- -\p-kr-x-am-bn an-i- s]à-t^m-a³-kv Im-gv-N-sh- p- eo-uà-amà pw Un-kv-{Sn-_yq-«À-amÀ pw hà-j n-sem-cn  hn-tz-i-bm-{x- \-S- p- - Xn-\p-Å Hcp Hm-hÀ-ko-kv {Sm-h C³-skâohpw amà- v-eo-uv \Â-Ip- p. C-Xn-eq-sS tem-i- n-sâ hn-hn-[-`m-k- -fn-epå a-äv amà- v-eo-uv Un-kv-{Sn-_yq-«À-am-sc I p-ap-«phm\pw A-h-cp-sS A-\p-`-h- Ä ]- p-sh- p-hm\pw A-hk-c-sam-cp- p p. A-Xn-ep-ap- ]-cn-bm-bn C-hÀ- v I-¼-\n-bp-sS G-ähpw D-bÀ- X-e- n-ep-å ko-\n-bà am-t\-pv-saâv hn-z-kv-[-cp-am-bn ap-jm-ap-jw NÀ- -IÄ \-S- p- -Xn\pw hn-tz-i-cm-py- -fn-se {]-i-kv- Xamb hn-t\m-z-k- mcti-{µ- Ä k-µà-in- p-hm\pw A-hk-cw e-`n- p p. A-Xn-\mh-iy-am-bn h-cp- bm{x, Xm-a-kw, ` -Ww Xp-S n-b FÃm Nn-e-hp-Ifpw amà- v-eo-uv h-ln- p- -Xm-Wv. Cu B\p-Iqeyw A-\p-h-Zn- p- -Xn-te- mbn FÃm B-dv am-k nsem-cn- epw Un-kv-{Sn-_yq-«À-am-cp-sS ani s]à-t^m-a³-kv hn-e-bn-cp- p- -Xm-bn-cn- pw. bq-wn-th-gv-kâ _n-kn\-kv thm-fy- n-sâ 18% C-Xn-\m-bn amà- v-eo-uv \o- nsh- p- p. Hm-hÀ-ko-kv {Sm-h C³-skâo-hv A-\p-h-Zn- -Xn-\p-ti-jw an- w h-cp- s{i-un-äpiä, ImÀ, tlmw Xp-S n-b B-\p-Iq-ey- Ä- m-bn ]-cn-k-wn- p-ibpw sn- p p.

13 bq-wn-th-gvkâ U-ba - v ]qä C³-Iw I-¼-\n-bp-sS bq-wn-th-gv-kâ _n-kn-\êv thm-fy- n-sâ 10% C³-skâohvv I-W- m- p p. Hmtcm 12 am-k Im-e-b-f-hnepw amà- v-eo-uv Un-kv-{So-_yq-«À-amcn-eq-sS B-hÀ- n- p-å ]À-t -kp-i-ä A-Sn-Øm-\-am- n-bmwv bq-wn-th-gvkâ U-ba v ]qä C³-Iw ]-cn-k-wn- p-i. 12 am-k-sa- mâ P-\ph-cn ap-xâ U-n-kw-_À h-sc-bp-å Imew. P-\ph-cn amk-s B-Zy-s B-gv-N-bn t] Hu-«v A-\p-h-Zn- p- -Xm-bn-cn- pw. tbmkyx : Ub-a v Ub-d-IväÀ pw AXn-\p-ap-I-fn DÅhÀ pw. {Ia. HmÀ-K-ss\-tk-j³ dn-iz-bà-saâv dm- v \w. {Kq- v 1 {Kq- v 2 {Kq- v 3 ixam\w 1 Cà Cà Cà Uba v U-b-d-Iv-äÀ 4 % 2 Uba v U-b-d-Iv-äÀ Uba v U-b-d-Iv-äÀ Cà U-ºnÄ U-ba-ïv 3 U-ºnÄ U-ba-ïv U-ºnÄ U-ba-ïv U-ºnÄ U-ba-ïv tdm-bâ U-b-aïv. *\n- -fp-ss Hcp amks Pn_nhn \n-e-\nà- n t_mw-kv t\-sn-sb-sp- p-i. 6 % kv-s]-jyâ s_-\n-^n-äv F. U-b-a - v-kv sa-un-  C³-jp-d³-kv FÃm U-ba - v A- o-hà-amà pw amà- v-eo-uv sa-un-  C³-jp-d³-kv B-\p-Iq-eyhpw \Â-Ip p. _n.u-ºnä U-ba v l-bà F-Pyp-t -j-wâ kv -tim-fà-jn- v t{]m-{kmw l-bà F-Pyp-t -j-wâ kv-tim-fà-jn- v kz- -am- p-hm³ \n- -fp-ss {]n-b-s -«-hà- v ip-]mà-i sn- p-hm³ I-gn-bp- H-cp an-i- A-hkcw tbmkyx þ U-ºnÄ U-ba v \n -fp-ss bq-wn-th-gv-kâ U-ba-ïv ]qä C³Iw \o n-sh- n-cn- p- bp-_n-hn-bp-ss i-x-am\w = B-sI-bpÅ- A- o-hà-am-cp-ss F- w P U L S E em-`w ]- p-sh  h-à-jwtxmdpw ]- p-sh- p- em-`-hn-ln-xw þ 5% hmàjn-iem-`w ]- p-sh- p- -Xn-\p-Å k-a-b-]-cn-[n þ FÃm-hÀ-jhpw I-W- m- p- Ibpw A-Xm-Xv hà-jw X-s sk-änâ-saâv \-S- p--ibpw sn- p- p. tbmky-x þtdm-bâ U-b-aï v. 13 I amà- v-eouv Product : High Quality Products. User : Be a user to prove the quality & effectiveness. Learn : Study about the Product, Industry and the Compensation Plan. Share with at least 3 people and duplicate it. Then E A R N!!!

14 marklead.in amà- v-eo-uv amà-s -än- v ss{]h-äv en-anäuv 30/483þ5, cïmw \ne, t^mà- yq ¹m-k, ]q p w, Xr-ÈqÀ, tic-fwþ t^m -: , sa-bnâ: An ISO Certified Company M.R.P

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n 2013 s^{_phcn 1 ticf k m X-t±-i-kz-bw-`-cW hip v e w 40þ41 Ab q«awkxz Iyms¼-bn³ {]txyi ]Xn v. P\p-hcnþs^{_p-hcn 2013 www.kudumbashree.org D-½³ N m-ï n a p-j y-a-{ n C-X pw N-c n-{ X h n-p-b-a mi-s «]

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

playsmri smri.in ss]-xr-i Im-bn-Ihn-t\m-Z Ä \-ap- p I-fn mw \-½p-sS kz- w I-fnIÄ Indian Heritage Games Taking India to the world

playsmri smri.in ss]-xr-i Im-bn-Ihn-t\m-Z Ä \-ap- p I-fn mw \-½p-sS kz- w I-fnIÄ Indian Heritage Games Taking India to the world smri.in playsmri ss]-xr-i Im-bn-Ihn-t\m-Z Ä \-ap- p I-fn mw \-½p-sS kz- w I-fnIÄ Indian Heritage Games Taking India to the world Hm-tcm cm-py- n-\pw, P-\-hn-`m-K- n\pw A-h-cp-sS kz- am-b `- -W-co-Xn- I-fpw,

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8 P l a s r a d h i s m a n u a l f i r s. D a r C u s m r, W w u l d l i k y u bb a si n p r hf r m a n cf r m y u r p r d u c h a h a s b n m a n u f a c u r d m d r n f a c i l iu n id s r s r i c q u

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

For personal use only

For personal use only F y Cy R Lm ACN 140 087 261 353 Rkby R Sb WA 6008 www.y.m. 9 h A 2018 CANYON GRANTED THE MINIM MARTAP BAUXITE PROJECT IN CAMEROON HIGHLIGHTS: Th Gvm f Cm h Cy x m m h Mm M Bx Pj Cm Pv w f h Pj f vy, hh,

More information

M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7; ;J zy U;K z< mj ]!.,,+7;

M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7; ;J zy U;K z< mj ]!.,,+7; V 3U. T, SK I 1393/08/21 :,F! 1393/10/29 ::!n> 2 1 /M + - /E+4q; Z R :'!3Qi M $,7 8$ 4,!AK 4 4/ * /;K "FA ƒf\,7 /;G2 @;J\ M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7;

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

Tracing High-z Galaxy Kinematics

Tracing High-z Galaxy Kinematics T H- Gxy K v b k q Ey Wk THE KMOS 3D TEAM PI: NM Fö Sb D W, JT M, S Wy, E Wy, K B, A B, R B, G B, J C, R Dv, M Fb, M F, R G, S Kk, J Kk, P L, D L, I Mv, E N, D R, R S, S S, LJ T, K Tk, P v Dkk, + I C T!

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

`G 12 */" T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S.

`G 12 */ T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S. 01(( +,-. ()*) $%&' "#! : : % $& - "#$ :, (!" -&. #0 12 + 34 2567 () *+ '!" #$%& ; 2 "1? + @)&2 A5&2 () 25& 89:2 *2 72, B97I J$K

More information

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew Cck T M B Cck P Cc Hy B Sw D Ec, Ec pp y y cc y w C F K TM c p b y by N Fz R F Ac (NFRA) pp w cc pc Y M Ip (YMI). T p y cc w $50 pp y c ( ). C F K TM p c b cc, p c, b pyc cvy. I w y wk b pv w v w pc w

More information

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es.

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es. PB FCNyM UNLP T g vg wk b b y y g b y F wk v b m b v gz w my y m g E bv b g y v q y q q ó y P mv gz y b v m q m mó g FCH CTHYOTROES P W P -C b } k < HP- qe q< - - < - m T

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Express. Instruction Booklet. whole juicer JMB1000

Express. Instruction Booklet. whole juicer JMB1000 Ex h j JMB1000 I Bk Thk y y h! Sh y & h R :..m/ R & Rv y.jm.m Sh y hv y q h y, Cm Sv L 1-800-231-9786 (US C). P h. 2 P R Sv h U C Bk. IMPORTANT SAFEGUARDS A Jm h y y m. Wh, y h y h, h : R v : Rmv y k h

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat P j S h 2016 Sy, Mch 20 TH 10 m - 5 m My, Mch 21 ST 10 m - 4 m Wh S Cv C >> T m xv cc vy w >> M h ch c bh m w m vv c >> Cc wh m ch b wy c w y b Shw b q. R h Mch 18h www.wvchw.cm Ah c m h Gk wy my wh c

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

-$! " #$%&! ' () * +,,,)* -./ ( 01! 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7 +,,

-$!  #$%&! ' () * +,,,)* -./ ( 01! 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7 +,, ((((( +,-. ()* $%&' "#! : :!, %& ' ()*+ $ " -$! " #$%&! ' () * +,,,)* -. ( 01! '% 6):7 -$'1& '*6 )78 %&! +,, 79.& 2* '3*4 0 (A 6>* & ' BC D$!E.?@$* '*! ;4 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7

More information

TESA IP40 protection against dust (TLC) Connector for a forward thinking approach to your overall quality control system

TESA IP40 protection against dust (TLC) Connector for a forward thinking approach to your overall quality control system V : 30.0.20 P x VA www.p. V 22 - EN N P p k, Cp y w A V IP0: A IP0, E b p y, y 7, E! P I v p b A E k w p b f 3 p, w IP7, w-c p. A b PC k w EA IP7 B IP7 p q - I EA Lk C (LC) f fw k pp y v qy y A w y w p

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

3 in1. Instruction Booklet. Total Juicer JM3000

3 in1. Instruction Booklet. Total Juicer JM3000 3 1 T J JM3000 I Bk Thk y y h! Sh y & wh R : www..m/ R & Rvw y www.jm.m Sh y hv y q wh y w, Cm Sv L 1-800-231-9786 (US C). P h. 2 P R Sv h U C Bk. IMPORTANT SAFEGUARDS A Jm wh y y m. Wh, y h wy h, h w:

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

f;g,7k ;! / C+!< 8R+^1 ;0$ Z\ \ K S;4 i!;g + 5 ;* \ C! 1+M, /A+1+> 0 /A+>! 8 J 4! 9,7 )F C!.4 ;* )F /0 u+\ 30< #4 8 J C!

f;g,7k ;! / C+!< 8R+^1 ;0$ Z\ \ K S;4 i!;g + 5 ;* \ C! 1+M, /A+1+> 0 /A+>! 8 J 4! 9,7 )F C!.4 ;* )F /0 u+\ 30< #4 8 J C! 393/09/0 393//07 :,F! ::!n> b]( a.q 5 O +D5 S ١ ; ;* :'!3Qi C+0;$ < "P 4 ; M V! M V! ; a 4 / ;0$ f;g,7k ;! / C+!< 8R+^ ;0$ Z\ \ K S;4 "* < 8c0 5 *

More information

k-aq-l-\- Ip-«n-I-fn-eq-sS

k-aq-l-\- Ip-«n-I-fn-eq-sS Student Empowerment for Environmental Development k-aq-l-\- Ip-«n-I-fn-eq-sS t\- À tjmà-«v ^nenw aõcw ]q-¼m-ä-bv-s m-cp ]q-t m-«w abcde bymà- ]-{X- n-sâ iàn t]m-cm-smw ¹m-Ìn-Iv hn-]- n-s\-xntc! THIRUVANANTHAPURAM

More information

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x Assignment ID: 1 Name Date Period Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x 5) au xv av xu 6) xbz x c xbc x z 7) a w axk a k axw 8) mn xm m xn

More information

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED THE MIDWY & GMES GRDE 4 SOCI STUDIES DEEP IN THE HERT OF TEXS THE TEXS STR IUMINTED T Mw TECHER G F SOCIIES STUD Dp H f Tx T Tx S Im I w: z pc mb p f. Smmz f S. U v pm c c cq fm b Tx. C w f Tx S., c v

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 p r o t e c t h um a n h e a l t h a n d p r o p e r t y fr om t h e d a n g e rs i n h e r e n t i n m i n i n g o p e r a t i o n s s u c h a s a q u a r r y. J

More information

MAHARASHTRA STATE POWER GENERATION COMPANY LIMITED [Plot No. G-9, Prakashgad, Bandra (E), Mumbai ] Website:

MAHARASHTRA STATE POWER GENERATION COMPANY LIMITED [Plot No. G-9, Prakashgad, Bandra (E), Mumbai ] Website: MAHARASHTRA STATE POWER GENERATION COMPANY LIMITED [P N. G-9, Pkh, B (E), Mumb 400051] Wb: www.h. PBLIC NOTICE Su bj MSPGCL Au P Rvw (APR) P FY 2008-09 u MYT mwk, u u FY 2007-08 m FY 2009-10 (C N 115 2008)

More information

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story...

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story... Dv G W C T Gp, A T Af Hk T 39 Sp. M Mx Hk p j p v, f M P v...(!) Af Hk T 39 Sp, B,,, UNMISSABLE! T - f 4 p v 150 f-p f x v. Bf, k 4 p v 150. H k f f x? D,,,, v? W k, pf p f p? W f f f? W k k p? T p xp

More information

2014 HIvtSm_À, hne `40. IqSv 2014 HIvtSm_À. ae_ mdnsâ Bc m-a- ns e ]\ n-\ oà] pj v] w.

2014 HIvtSm_À, hne `40. IqSv 2014 HIvtSm_À. ae_ mdnsâ Bc m-a- ns e ]\ n-\ oà] pj v] w. 2014 HIvtSm_À, hne `40 18 IqSv 2014 HIvtSm_À {]Xo bpss XWsemcp nb I q-«v-a m-b ae_ mdnsâ Bc m-a- ns e ]\ n-\ oà] pj v] w www.koodumagazine.com Indo Arab Manpower believes finding the right fit is critical

More information

Strategies to Prevent Amplified Mold Growth in Schools. Glenn Neuschwender P.G., President Enviroscience Consultants, Inc.

Strategies to Prevent Amplified Mold Growth in Schools. Glenn Neuschwender P.G., President Enviroscience Consultants, Inc. Pv Ap M Gw G Nw PG, P Ev C, I!" Bk G U L H U & W Nw p A Iv T W T L Nw E W Lv z 30 F F M b b N (p:// p =BENB & x & _ 60 NJ, w k N O I T A 4 TEAM DUC D/E N COVE A B RING G IL pp WHER LON 241 2 E 8 C q Y

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns!

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns! Chemistry 1304.001 Name (please print) Exam 5 (100 points) April 18, 2018 On my honor, I have neither given nor received unauthorized aid on this exam. Signed Date Circle the letters only. NO ANSWERS in

More information

Ash Wednesday. First Introit thing. * Dómi- nos. di- di- nos, tú- ré- spi- Ps. ne. Dó- mi- Sál- vum. intra-vé-runt. Gló- ri-

Ash Wednesday. First Introit thing. * Dómi- nos. di- di- nos, tú- ré- spi- Ps. ne. Dó- mi- Sál- vum. intra-vé-runt. Gló- ri- sh Wdsdy 7 gn mult- tú- st Frst Intrt thng X-áud m. ns ní- m-sr-cór- Ps. -qu Ptr - m- Sál- vum m * usqu 1 d fc á-rum sp- m-sr-t- ó- num Gló- r- Fí- l- Sp-rí- : quó-n- m ntr-vé-runt á- n-mm c * m- quó-n-

More information

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34.

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34. .. - 2-2009 [661.87.+661.88]:543.4(075.8) 35.20:34.2373-60..,..,..,..,.. -60 : /... ;. 2-. : -, 2008. 134. ISBN 5-98298-299-7 -., -,,. - «,, -, -», - 550800,, 240600 «-», -. [661.87.+661.88]:543.4(075.8)

More information

association r e f l e c t i o n s NATIONAL MODEL UNITED NATIONS NMUN SPONSOR OF THE WORLD S LARGEST COLLEGE MODEL UN

association r e f l e c t i o n s NATIONAL MODEL UNITED NATIONS NMUN SPONSOR OF THE WORLD S LARGEST COLLEGE MODEL UN NATIONAL COLLEGIATE CONFERENCE TM 2008-2009 NMUN NATIONAL MODEL UNITED NATIONS SPONSOR OF THE WORLD S LARGEST COLLEGE MODEL UN D Sk, D 2008-09 m y, N C C A (NCCA) p m 5,000 y m xp-b pm U N mpy pbm. O N

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

THE GUILD OF RAILWAY RINGERS

THE GUILD OF RAILWAY RINGERS THE GUILD OF RAILWAY RINGERS WH EELTAPPER SUMME R 2 008 AGM TO WEST YORKSHIRE (LEE DS) FRIDAY 4TH - SUNDAY 6TH J ULY 2008 T AGM G w wk 4-6 J w W Yk, L. F g - p g pg 2. S: I w: T p L 09:22 / 09:37, g Bm

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

Contents FREE!

Contents FREE! Fw h Hu G, h Cp h w bu Vy Tu u P. Th p h pk wh h pp h. Th u y D 1 D 1 h h Cp. Th. Th hu K E xp h Th Hu I Ch F, bh K P pp h u. Du h p, K G u h xp Ch F. P u D 11, 8, 6, 4, 3. Th bk w K pp. Wh P p pp h p,

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information