Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Size: px
Start display at page:

Download "Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw"

Transcription

1 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd kv, kpnxv IÆq, tpm Xmcp, F n-h-cmwv Cu cw- KsØ {]ap-j. ""R߃ s]-s t m-kvx-c- - -R-߃ Ir]bpsS kphn-ti-j-i '' F t]cn Cu h j-amzyw s^bvkv _p n-eqss {]N-cn Hcp t]mãn-eqss Cu cw- KsØ kphn-ti-j-i \bw hy - am- - n-øp-s-ßn-bn-cn- p- p. \yq P\ NOVEMBER, 2013 Pages 12 tic-f-øn dmun- s{kbvkv k`-iƒ hym]-i-am-ip- p. temi-saßpw s{]m - à v s]-s -t mkvxv k`m cwkøv ]pxnb {]Xn-`m-k-ambn hym]i AwKo-Imcw t\sns m- n-cn- p dmun- s{kbvkns\ tic-f-ønse \h {]kw-k-icpw Nne \yqp\- td-j k`-ifpw Gs -SpØp Ign- p. dmun- s{kbvkns D]- m-xm-hmb dh.- tpm-k^v {]n kv F knwk- q ]mã v ]m m-xy-tem-iøv e`n h hc-thev]ns NphSp ]nsn- mwv tic-f-ønepw Cu cwkøv ]co- -W-߃ \S- p- -Xv. Published From Thiruvalla on Reg. No. KL/KTM/209/ News Paper RN.No /96 Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw a-kv- - n hm-l-\m-]-i-s-øn a-c-w-a-s- ]m-ã A-\n tpm-bn (38), jn-_p km-ap-th (35) F- nh-cp-ss kw-kv-im-c ip-{iq-j-iƒ ]p- \-eq-cn-epw I-S-º-\m- p-am-bn \-S-Øn. sf.- -]n.- -kn.- -]p-\-eq Ip- n-t m-ww k-`m ip-{iq-j-i-\m-b ]m-ã A-\n tpm-bn k-μ -i-i hn-k-bn H-am- \n-se-øn-b-xm-bn-cp- p. a-kv-i- n tpm-en-bn-em-bn-cp- I-S-º-\m-Sv sf.- -]n.- -kn.- -k-`mw-k-hpw a-kv-i- v H.- -]n.- -F.- -k-`mw-k-am-b jn-_p km-ap-th F- n-h k- -cn- n-cp- hm-l-\- Øn a-s m-cp hm-l-\w C-Sn- m-wv A-]-I-S-ap- m-b-xv. a-kv-i- n-se kqdn \-hw-_ H- n-\m-bn-cp- p A- ]-I-Sw. A-]-I-S-Øn ]- m-gn kz-tzin-bm-b tpm-_n P-bnw-kv cm-pp F- a-e-bm-fn-bpw a-c-w-a-s- p. ]m-ã A-\n tpm-bv 1996 ap-x td-j k`-bmbn XpS w Ipdn ]e k`-ifpw Ct mƒ dmun- s{kbvkv k`-i-fmbn cq]m- -c-s p sim n-cn- p-i-bm-wv. {]kw-k-i tpm temd kv emwv dmun- s{kbvkv {]kw-kn p XpS-ßp- -Xv. ]n osv kpnxv tpmk-^v, tpm Xmcp, kxojv ]cp-a-e, spbnwkv taa-\, c nxv cmpp, ]mã- alm-cm-p XpS-ßn-b-hcpw Cu cwk-tø v tn p h p. tic-f- Øn-se BZy dmun- s{kbvkv k`-sb v Ah-Im-i-s -Sp- Xv ap- ºv sf.-]n.-kn-bnse ]mã-dm-bn-cp sp-bnwkv taa\ Ip w-ip-føv ]mã A\n tpmbn pw jn_p kmap-th-en\pw IÆp-\o-tcmsS hns sf.- -]n.- -kn.- -]p-\-eq sk -dnse ip-{iq-j-i-\m-bn-cp- p. ]p- -e Nm- n- p- -bn 14 h - j-hpw Xp-S - v Ip- n-t m-w- Øpw ip-{iq-jn- p-i-bm-bn-cp- p. ]n.- -ssh.- -]n.- -F.- -k -tu-kv- Iqƒ tã- v sk X-e-ßfn k-po-h {]-h -Ø-I-\pw \n-c-h-[n ]-Z-hn-Iƒ h-ln- n-cp- B-fp-am-Wv. `m-cy en-kn, a- ƒ: A-e A-\n, A-e. Ip- -Øp- p-g s\- naq- n a-cp-x-\m-sv sf- v tpm-bn-bpss-bpw Nn- -Ω-bp-sS-bpw a-i-\m-bncp- p. k-tlm-z-c-߃: k-pn (Zp-_mbv), sd-pn (a-kv-i- v), an-\n, _n-pp (ku-zn), A-Pn (bp.- -F.- -C), tb-ip-zmkv.-kw-kv-im-c ip-{iq-j-iƒ aq- p ÿ-e-ß-fn-em-bn \-S-Øn. h P-\mh-en I-Æp-\o-tcm-sS bm-{x ]-d-bms\-øn-bn-cp- p. I-S-º-\m-Sv: a-kv-i- n \n-cym-x-\mb Xp-h-bq sf.- -]n.- -kn.- -k-`mw-kw jn- _p km-ap-th-en-s kw-kv-im-cw \- hw-_ 5 -\v I-S-º-\m- v \-S- p. s\- n-ap-iƒ ap-i-tf-øv Ip-Spw-_mw-K-am- Wv. `m-cyw tªm-kw, a-iƒ: Pq-en-bm k-tlm-z-c-߃: B-\n-b-Ω h -Kokv, F -kn h -Ko-kv, tj -fn Ipcy, ssj-\n cm-pn. {]Ir-Xn-kp-μ-c-amb simsss- \m-en A tz-iob hnzym n-i-tfmspw A[ym-]-I-tcm-Sp-sam w Bflob A co- -Øn , , Bcw-`n \yq {Intb-j N m- Wv. Akw-ªokv Hm^v tkmunse ]mã-dm-bn-cp kpnxv tpmk^v F.-Pn.-_- -ap-t]- n v Nß-\m-t»- cn-bn Bcw-`n s{kbvkv Iayp- Wn nbmwv C q- -Ønse G hpw henb k`. Ir]-bpsS kphn-ti-j-i-cpss ASn-ÿm\w ]utem-kns tej- \-ß-fm-Wv. ""blq-zs d n-bmbn \ym-b-{]-am-w-øn Iosg \ntbm- Kn- -s v PU-Øn shfn-s tbip-hn-s\-bmwv ]t{xmkv apx-ep- As m-kvx-e- m {]kw-kn- - dmun- s{kbvkns tic-f- Ønse BZy- k` Ip w-ip-f-sø \yq {Intb-j N mwv. Cu k`bpss ÿm]-i {_Z P-bnwkv taa\ lmte-eq-øm-bpss tnmzy߃ v adp-]sn \ Ip- p.? ]utemkv ]d-bp- Xp t]mse R߃ \nß-tfmsv Adn-bn- - Xn\v hncp- -amb "as mcp kphntijw' F v Rm dmun- s{kbvkns\ hnti-jn- n- m kxy-øn ]utemkv ]d- Xv Ir]-bpsS kphn-ti-j-am-wv. As m.-{]-h Øn- 14- mw A-[ymbw 3- mw hmiy-øn Ir]-bp-sS hn-\- sa pw, 20- mw A[ym-b-Øn Ir]- bpss kphn-tijw F- pw ]utemkv ]d- -XmWv R-߃ {]kw-kn- p- -Xv. Ir]-bpsS kphn-ti-j-a- m-ø-xmwv "as mcp kphn-tijw' F v R߃ hniz-kn- p- p.? \yq P\-td-j k`-bpss ]n p-s -bmtwm \n߃? Aßs\ ]d-bm-\m-hn-. \yqp- \-td-j F Xv B`-c-W-an-Sp s]s -t mkvxv k`-sb v Icp-Xnbm axn. R߃ XnI pw hyxykvx-am-wv.? F mwv \n߃ ]d-bp hyxykvxx? ASn-ÿm-\-]-c-ambn c -bpss `{Z-X-bn R߃ hniz-kn- p- p. Ir]-bm \nb-{ n- -s -Sp- -h - v c \jvs-s -Sp-I-bn-. kphn- C y hwi-p-\mb kn v ]ptcm-ln-x-s bpw ssn\okv amxm-hn-s bpw ai-\mbn knwk- q-cn P\-\w. {]my-ani hnzym- `ymkw ate-jy-bn-em-bn-cp- p. ]T- \-tijw sf.- n.-i k mbn tpmen snøp-tºm-gmwv tpmk^v {]n kv F t]cv kzoi-cn- -Xv. Xv. F m ]utem-kn\v sszhw hy-xy-kvx-amb shfn- m-smwv \ - In- -b-xv. AXv PU-Øn shfn-s {InkvXp-hn-s\-b ]utem-kns D n shfn-s {InkvXp-hn-s\- bmwv R߃ {]kw-kn- p- -Xv.'' ]utemkv c n- -s t mƒ X\n- v ap-ºp As m-kvx-e- mcpss ASp- t]mip-hm A\p- Price Rs. 10/- Ir]-bpsS {]hm-n-i : tpmk^v {]n kv Ct mƒ Gjy-bnse G hpw henb k`-i-fn-sem- mb "\yq {Intb-j N n's ko\n-b ]mã-dmbn tkh\w A\p-jvTn- p- p. 150 cmpy-ß-fn Sn.-hn.- t{]m{kmw {]t -]Ww snbvxn- p- v. Zn ko{i v Sp F^ vekv kivk-kv, tlmƒs\kv & hnivtsm-dn-bkv enhnwkv, A sadn- Uv t^h XpS-ßnb s_ãv sk ]pkvx-i-߃ {]kn- o- I-cn- p. tlmƒs\kv & hnivtsmdn-bkv enhnwkv F ]pkvxiw Ata-cn- -bn dneo-kmbn 6 amk-am-b-t m-tg pw tsm v 100- ÿm\w t\sn. temi-sa-ºm-spap k`-i-fn AXnYn {]kw- K-I-\mbn Wn- -s p sim ncn- p- p. `mcy: sh Un h-zn- msx ]cn-ip- m-flmhv Ahs\ acp-`q-an-bn sim p t]mbn tbip-{in-kvxp-hns\ kw_- n ]pxnb shfn- msv \ In. AXmWv ]utemkv Xs tej-\-ß-fn-eqss shfn-s -Sp-Øn-bn-cn- p "Ir]- bpss kphn-tijw' As m.-{]-h.14:3- Ir]-bpsS hn\w F pw 20:24- tijw t]pv 5 "R߃ Ir]-bpsS kphn-ti-j-i ' {_Z Pbnwkv taa\ ti-j-ß-fn ImWp tbip-hn-s\- b-, ]utem-kn-eqss shfn-s -Sp-Øs tbip-hn-s\-bmwv ]pxn-b-\nba k` AwKo-I-cn-t - -Xv F- v R߃ hniz-kn- p- p. a v A-s mkvx-e- m-sc mw blqz d n-bm-bncp tbip-hn-s\-bmwv {]-kw- -Kn- - Xv. AØ-csamcp kml-n-cy-øn ]utem-kn\v Dbn sø-gp-t {InkvXp hyxy-kvx-amb sh-fn- msv \ In. AXmWv ]utem-kn-s tej-\-߃. AXv ]Tn- p-i-bpw ]Tn- n- p-ibpw AwKo-I-cn- p- Ibpw snøp- p F -XmWv RßfpsS hyxy-kvx-x. s]s -t m-kvxn tej-\-ßfpss ]T-\-Øn\v \ Ip- -Xns B-bncw asßv {]m[m\yw tamsi- pw Zmho-Zn\pw \ Ip- p. a-s mcp Imcyw s]s -t m-kvxn-s ASnÿm\ D]-tZ-i-ß-fn \o-xo-i-c- Whpw hnip- o-i-c-whpw Dt m? As m-kvx-e-{]-h -Ønsb ASnÿm-\-s -SpØn D]-tZ-iw D m- nb-xmwv s]s -t m- -kvxn\v kw`hn sx v.?kv\m\-ønepw a pw \nß-ƒ- v Fs - nepw hyxym-k-apt m? \ΩpsS G hpw henb X - w tbip-hns \ma-øn th-twm ]nxm-hn-s bpw ]p{x-s bpw ]-cnip- m-flm-hn-s bpw \ma-øn thtwm kv\m\w F m-wv. AXmbXv "in the name of' F- m-wv s]s -t m-kvxn kv\m-\-øn\v ]d-bp- -Xv. R߃ "in to the name of' F mwv ]d-bp- -Xv. Ipd- p- IqsS hy -am n ]d- m {InkvXp-hn-t\mSv tncpi F -Xm- Wv {][m-\w. Cu ASn-ÿm\ hy- Xym- -k-amwv kv\m\-øn-ep- -Xv.?tIc-f-Øn Ct mƒ dmun- s{kbvkn\v F{X k`-ifp v \n-߃ H {]ÿm-\-amtwm? {][m-\-ambpw Ip w-ip-fsø Fs k`, kpnxv tpmk-^ns Nß-\m-t»cn s{kbvkv Iayp-Wn n, tpm Xmcp-hns A -ense k`, ASq-cn ]mã c nøv cmpp-hns k`, sim Øv ]mã alm-cm-ps k`, kxojv ]cp-a-ebpss k`, XpS-ßnbhbmWv Cu Bib-Øn ]c-kv]cw kl-i-cn- p- -Xv. CXp-hsc Hcp {]ÿm-\- ambn cq]-s - n- n-.

2 C- -gn- B-gv-N-bn ssn-\- bn-se k-`-i-fp-ss-bpw, H-fn-hv k-`- I- -fp-ss-bpw t\-xr-\n-c-bn-ep- ip-{iqj-i-tcm-ssm- w Nn-e Zn-h-k-߃ ]- n-sp-hm-\pw {]m - n- p-hm-\pw ip- {iq-jn- p-hm-\p-ap- A-h-k-cw sszhw F-\n- v X- p. \-ap- v th- n am- -{Xw Nn- n- p-i-bpw {]-h -Øn- p- I-bpw sn-øp- -Xp am-dn tem-i-cm- Py-ß-fn ssz-h-{]-h -Øn-I-fp-sS ]- m-fn-i-fm-ip-hm hy-xy-kv-x \ne-i-fn ssz-hw \-sω- p-dn- v B- {K-ln- p- p F- -Xm-Wv hm-kv-xhw. I-gn- Un-kw-_-dn-se X-Wp- Øp-d- Nn-e Zn-h-k-ß-fn Nn-e c-l-ky k-`-iƒ k-μ -in- p-hm- \pw, i-_v-zw ]p-d-øp tiƒ- m-sx `-{Z-am-bn A-S-bv- -s - ap-dn-i-fn ta - q-c-bn X-e ap- -Ø- -h-æw D-b - v hn-izm-kn-iƒ B-cm-[n- p- -Xp-I- v I-Æp-\o-tcm-Sv ssz-h-k- n-[n-bn k-a - n- p-hm-\pw F-\n- n-s-bm-bn. Cu cm-py-øn-\m-bn {]m - -\-bn I-c-߃ tim -t - -Xn-\m-bn B-lzm-\w sn-øp-hm-\m- Wv Cu h-cn-iƒ Ip-dn- p- -Xv am-{xw ]p-dw-tem-i-øn-\v hm-xne-ev-]w Xp-d- p-sim-sp-ø tem-i-ønte- -hpw P-\-kw-Jy-bp- ssn-\- sb- cm-pyw C- v am- -Øn-s H- cp \n -Æm-b-I L- -Øn-em-Wv.- ss{i-kv-x-h hn-izm-kn-i-fp-ss F- -Æ-Øn Im-Wp- A-`q-X-]q -Δam-b h - -hn-\v ]n- n ]-c-am - - X-tbm-sS I-Æp-\o-scm-gp- n-b-h-cpw, D-]-h-kn- p- -h-cpw [m-cm-f-ap- v. kp-hn-ti-j Z -i-\-ap- m-bn-cp- am- Xm-]n-Xm- ƒ \-Ωp-sS sim- p-iq- mbv-a-i-fn t]m-epw ssn-\- v th- n {]m - n- n-cp- H-cp Im-ew a- d- m-\m-hn-. ]o-u-\-øn-s A-esbm-en-Iƒ i- -am-bn-cp- Im-e- Øp t]m-epw ssz-h-h-n-\-øn-s {]- Xn-Iƒ Hm-tcm hy- n-bp-ss ]- -epsa-øn- p-hm Po-h ]-W-bw h- tum.-sp n Pbvk p-t]m-b-h-cn Ip- n-i-fpw Iu-am-c- m-cp-sam-s -bp- m-bn-cp- p. 23- ma-sø h-b- n ssn-\-bp-ss kphn-ti-jo-i-c-w-øn-\m-bn Po-hn-X-apgn- p-h- H-cp s] -Ip- n F-s kp- -lr-øm-bn-cp- p. I-Øp-I-sf-gp- Xp- -tºmƒ ss{i-kv-x-h Np-h-bp- hm- - p-i-fp-]-tbm-kn- m-sx ]-I-cw h-bv- m-\p- ]-Z-ß-fp-sS H-cp \o- en-ãv A-h-sfm-cn- X- -txm- - p- p I-fn-epw 80- -I-fn-epw {]-Xn-k- n-iƒ- n-s-bn-eq-ss ]-S - p ]n-sn- kp-hn-ti-j-øn-s A- n-bn Ip-cp-Ø k-`m-a- -fn Zriy-am-b-Xv ssz-h-h-n-\-tøm-sp- ]q -Æ-hn-t[-b-Xz-hpw, B-g-am-b {]m - -\m Po-hn-X-hpw, ]-cn-ip- mflm-hn-eq-ss-bp- A- p-x-ß-fpw lmte-eqø sszzhm-cni hcn-kwjym \nc- p-iƒ C y-bn 1 h jtø v 150- cq] C y-bn Bbp-jvImew 3000 cq] hntz-i-tø v bp.-f-kv.-f. 1 h jw 50 tumf Kƒ^v 1 h jw 2000 cq] bp.-si. 1 h jw 40 ]u v The Editor, HALLELUJAH UJAH,, Post Box No.. 1 Tiruvalla Ph: , lmte-epøm ]c-ky-\n-c- p-iƒ Size Multicolor Black & White 2 Page 30,000/- 20,000/- 1 Page 20,000/- 12,000/- ½ Page 10,000/- 6,000/- ¼ Page 5,000/- 3,000/- 10cm x 3 column 3,000/- 2,000/- 10cm x 2 column 2,000/- 1,200/- 5cm x 2column 1,000/- 750/- Minimum 5cm x1column /- Matrimonial Rs For 3 Issues: Rs.1000 lm-te-eqø ssn\- mbn {]m n mw A-S-bm-f-ß-fp-am-bn-cp- p. Sn.- -F-kv.- -]n.- -Fw.- -F- cm-jv-{so-b kw-l-s-\-bp-ss Aw-Ko-Im-c-ap- k-`-iƒ `-c-w-iq- S-Øn-s Aw-Ko-Im-c-Øn Io-gn-ep- m-bn-cp- p. kmw-kv-im-cn-i hn-π-h Im-e-Øv cq-]w sim- ssn-\o-kv ]m-c-º-cy k-`-i-fp-ss h-c-thm-ss ta - -d- cm-jv-{so-b kw-l-s-\- I-fp-sS Io-gn-ep- m-bn-cp- -Xpƒ-s ss k-`-i-sf- mw \n-tcm-[n- -s - p. A- v D-W -Δn-s h-en-tbm-cp Xp-S- -am-bn-cp- p. \-K-c-h-Xv- -c-w-hpw, {Km-ao-W-cp-sS h -txm-xn-ep- Ip- Sn-tb- -hpw Iq-sS-bm-b-t mƒ c-pn- à sn-øm-ø \-K-c ti-{μo-ir-x Iq- m-bv-a-i-fp-ss F-Æw s]-cp-in. cm- { o-bm-[n-im-c-øn-ep- k-`-i-fpw, {Km-a-ß-fn-ep- -h-bp-a- m-sx X-s 60,000 c-pn-tã -Uv k-`-i-fpw, B-bnc- -W- n-\v Iq- m-bv-a-i-fpw B D- W -hn cq-]w sim- p. ssn-\m N - v Iu -kn (CCC) Hm-tcm h - j-hpw 20 ss_-_nƒ kv-iq-fp-i-fneq-ss-bpw H-cp sk-an-\m-cn-bn-eq-ssbpw 200 ip-{iq-j-i-sc k-`-iƒ- v th- n H-cp- n-sb-sp- p- p. C-tX N - v Iu -kn-en-\v am-{x-am-wv ss_-_nƒ A- -Sn- p ]p-d-øp-hn-sphm Aw-Ko-Im-c-ap- -Xv. 4 5 aney tim- n ss_-_n-fp-i-fm-wv hm -jn-i-am-bn ]p-d-øn-d-ßp- -Xv. ho- p-k-`-iƒ I-jv-S-X-bn-eq-sS ]- Wn-b-s -Sp- -h-bm-wv. k-`-iƒ F- m-bn-s-hpw D-s - n-epw \n-b-{ -W߃- v Ip-d-hn-. F- n-cp- m-epw ]o-u-\w C- v B cm-py-øn-s ap- J-ap-{Z-b-. h-s- sim-dn-b-bn-epw a- pw \-S- p- ]o-u-\-øn-s th- Z-\m-P-\-I-am-b A-\p-`-h-߃ \-ΩpsS {]m - -\m hn-j-b-am-t - p- Im-ew A-Xn-{I-an- n-cn- p-i-bm-wv. e- - -W- n-\m-fp-i-fm-wv A-hn-sS {Iq-c-am-bn ]o-un- n- -s -Sp-I-bpw, hn-nm-c-w-bn- m-sx a-c-ww Im-Øv X-S-hn-em- -s -Sp-I-bpw sn-øp- -Xv. ssn-\ C- p ]-t a-s m-cp X-e- Øn-em-Wv \n-ev- p- -Xv. A-hn-S-hnsS-bm-bn \-S- p- ]o-u-\-߃- v Im-c-W-am-Ip- -Xv hn-tz-i G-P -kn- I-fp-am-bn {]-I-S-\-tam, kw-i-bm-kv- ]-Z-tam B-b _- -߃, cm-jv-{sob A-[n-Im-c-tØm-sS G-sX- n-epw \n-e-bn-ep- \n-tj-[-߃, A-\utZym-Kn-I Iq- m-bv-a-iƒ h-cp-øp- sx- n- m-c-w-iƒ, A-gn-a-Xn- m-cm-b t\-xm- ƒ- v ]n-g Cu-Sm- m ss{i-kv-x-h \n-an-ø-ap- m-ip- A-h-k-c-߃ C-h-sbm-s -bm-hmw ap-x-em-wv F-Sp-Øp ]-d-b- Ø- -\n-e-bn \-K-c-tI-{μo-Ir-X-amb kp-hn-ti-jo-i-c-w {]-h -Ø-\- ߃ hym-]n- -Xv. C -s\- v D-]-t`m- m- -fp-ss G- -hpw h-en-b ]- v h- ln- -Xv ""H- Ip- n'' F- \n-e-]m-sns {]-Nm-c-hpw, ]- -W-ß-fn-te- p- A-\n-b-{ n-x-am-b Ip-Sn-tb- -hpam-wv \pw 18- -\pw a-t[y {]m-bap- Ip- n-i-fp-ss-bn-s-bn A-]-I- S-I-c-am-b G-Im- -X-bpw, B-fl-l- Xym Nn- -I-fp-ap- -Xm-bn A-Sp-ØnsS H-cp k -tδ sh-fn-s -Sp-Øn-bncp- p. sim-bv-øn-\v sh-fp-øn-cn- p- \n-ew. {In-kv-Xp-hn kv-t\-lw ]-I-c-s - m am-{xw a-xn sabv 12- -\v kn- p-hm s{]m-hn -knep- m-b i- -am-b `q-i-ºw A-t\- I c-l-ky-k-`-i-sf sh-fn- -Øn-se- Øn- p. H-fn- n-cp- hn-izm-k k- aq-lw k-lm-b-l-kv-x-ß-fp-am-bn F- m ta-j-e-i-fn-te- pw C-d-ßn-s - p. h-f - H-cp L- -Øn-se-Øptºm-gp- {]-Xn-k- n-iƒ ]-e-t mgpw {]m-cw-`-im-e {]-iv-\-ß-tf- mƒ h-ep-xm-bn-cn- pw. am- -Øn-s C- me-l- -Øn \n-jv- -f- -cm-b Cu ssz-h-a- -fp-ss Np-h-Sp-Iƒ D-d- p \nev-]m \mw {]m - n-t - -Xp- v. _m-ly-i- n-i-fp-ss {]-tem-`-\- ߃ km-º-øn-i-am-bpw, ssz-h-imkv-{x-]-c-am-bpw, k-`-bp-ss ÿm-]-\- h-xv- -c-ww kw-_- n- p-sam-s hn-izm-k k-aq-l-øn-s\-xn-cm-bn D- b-cp- p- v. k-`-i-fp-ss H-cp h-en-b irw-j-e X-s h-f -Øn-s m- p h-cp- H-cp ssz-h-`r-xy F-t m- Sv ]-d- -txm - p- p, ""ssn-\o-kv k-`-bn ]n-f - p- m- p-hm-\p- {i-a-߃ \-S- p- p. R-ß-fp-sS G- I {]m - -\ k-` H- m-bn \n-ev-ti- Ww. t]-cpw, {]-i-kv-xn-bp-sam- pw hn-j-b-am-im-sx ]o-u-\-ta-ev- p- cm-py-ß-fn-te- v an-j-\-dn-am-sc A- b- p- -Xn-\m-bn k-` \n-e-\n-ev-ti- Ww.-'' H-cp \n-an-jw Nn- n- n- v A- t±-lw ]-d- hm- p-iƒ lr-z-bkv-] -in-bm-bn-cp- p. ""km-º-øn-iam-tbm a-t m k-lm-bn- mw F- [m-c-w-bn h- H-cp hn-tz-i kw- L-S-\ A-[n-Iw Xm-a-kn- m-sx X- sf.-]n.kn {]b Sh Nß-\m-t»cn (t]meokv Izm t -gvkn\v ]n hiw) s{]bvkv & h jn- v, Bg-Øn-ep hn-\-[ym\w, {]m -\, hnsp-x D]-hmk {]m \: F m sh n-bm-gvnbpw apx 1aWn hsc F m Rmb-dm-gvNbpw Bcm-[\: hsc ]mã tdmbn ]qh- me sf.-]n.kn {]b Sh, Nß-\m-t»cn Ph: PRAYER CELL {]m -\bv v adp-]sn In m-ø-xn-\m \n߃ `mcs -Sp- pt m? sszh-h-n\w hnizm-k-tøm-sp-iqsn A\p-k-cn v Pohn-XsØ {Ia-s -Sp-Øp-hm \n߃ Xøm-dmtWm? F m Rßfpw \nß-tfm-ssmøv {]m n- mw. F m-hn-h-c-ßfpw R߃ cl-ky-ambn kq n- p- -Xm-Wv. Prayercell, Ponkunnam P.O., Kerala, Pin Ph : s Iq- m-bv-a-i-fp-ss F-Æ-sa-Sp- phm F-t m-sm-h-iy-s - p. R-ß-fpsS kw-kv-im-c-øn F-s - n-epw F-Æn-Øn- -s -Sp-Øp-tºmƒ \mw ssz-h-{]-h -Øn-sb ]-cn-an-x-s -Sp- Øp-I-bm-Wv. C- p \-S- p- sszh-{]-h -Øn-bn F-Æ-hpw, I-W- pw, dn-t m - p-a- h-ep-xv F- v R- ߃ \n- -bn- p.-'' a-dp-h-iw Iq-Sn ]-d-b-s, F- m an-j-\-dn-am-cpw H-cp t]m-se-b-. A-t\-I hn-tz-i an-j- \-dn-am \n-kzm - -am-bn Po-hn-Xw k-a - n- v 8 10 h -j-߃ sim- v `m-j h-i-am- n ssn-\o-kv k-`-sb {]m-tz-in-i t\-xr-xz-øn-epw kz-`mh-øn-epw \n-e-\n -Øp-hm A- tlm-cm-{xw ssi-øm-ß \ -Ip- p-ap- v.- F-gp-Xp-hm-s\m-cp-]m-Sp- v. F- nepw A-[n-I-sa-gp-Xp- -Xn-e- -t m Im-cyw. \-Ωp-sS {]-Xn-I-c-W-am-Wv ap- Jyw. {]m - -\ X-s -bm-h-s Xp- S- w. h -j-ß-fm-bn a-[y-ÿ-x-b- W- p- -h - v k-t m-jn- m h- I-bp- v. k-a - n-x-cm-b \-Ωp-sS bph-x-e-ap-d kp-hn-ti-j-hp-ta- n X-ßfp-sS hn-zym-`ym-k-hpw, Po-hn-X-hpw sim- v cm-py-ß-fn-te- v I-S- pt]m-i-s. ssn-\-bn-se k-`m t\-xr- Xz-߃- v tdmƒ tam-u-ep-i-fn-. ssz-hw X-s A-h-sc Ir-]-bn ]- cn-io-en- n- -s. -tem-i k-º-zv-l-s- \-bn X-s i- -am-b kzm-[o-\- am-ip- Cu cm-pyw ssz-h-ir-]-bn k-º- -cm-i-s. kp-hn-ti-j Z -i-\- hpw, k-a - -W-hpw ssi-tam-iw h- p sim- n-cn- p- \-Ωp-sS k-`- I-fn an-j-\-dn Z -i-\w B-fn- - Øp-hm \-ap- v {]m - n- mw. s\- t m-fn-b H-cn- ]-d- p ""ssn- \ D-d-ß-s. Im-c-Ww A-h-fp-W - m tem-iw hn-d-bv- pw.-'' kp-hnti-j i- n-bm ssn-\o-kv k-`- Iƒ D-d- p-\n- v tem-i-sø N-en- n- -s F- v \-ap- m-in- mw.-

3 - 3 lm-te-eqø bm{x- n-s-bn kmwip n Nmt m \ne-ºq ae-bmfn s]s -t m-kvxnsâ 10 a -Ø-c-߃ Ipcnipw Ip m-bhpw XpSßn k`m cmjv{sobw hsc a-e-bm-fn s]-s -t m-kv-xn-s ]-Øp a- -Ø-c-߃ F- Cu ]- c-º-c-bn-se A-h-km-\ e- -am-wn- Xv. F-s hy- n-]-c-am-b I-s -Øep-I-fp-sS-bpw \n-co- -W-Øn-s - bpw A-Sn-ÿm-\-Øn F-gp-Xn-b-hbm-Wn-Xv. ap-jy-[m-cm s]-s -t m-kv-xp {]-ÿm-\-ß-fm-b sf.- -]n.- -kn., Cu e- -Øn F-gp-Xp-hm F.- -Pn.-, N - v Hm-^v tkm-uv F- o {]-ÿm-\-߃ k-`m cmjv-{so-b-øn-s G- -hpw \n-μy-am-b I-fn-Iƒ- v th-zn-bm-bn Rm t\-c-sø X-øm-dm- n-b en- s]-s -t m-kv-x - pw A-`n-am-\- Ãn-se A- p hn-j-b-߃ A-h-tijn- p- p. F-gp-Xn-Øp-S-ßn-b- {Xn ]-Øp a-wn- v ti-j-am-wv Rm- Xp-S-ßn-bn- v Im-e-ta-sd-bm-bn. C-e- -t\m-s-\p-_- n- v Cu am-wv F.- -Pn-bp-sS Cu a-μn-cw. cmt mƒ hn-j-b-߃ en-ãv sn-bv-xncp- p. A-Xn {]-[m-\-s - ]-sø- Xv. a-s-ßn-t m-cp-tºmƒ Rm hn.- B si- n-sw Im-Wp-hm t]m-b- aq- v k-`-i-fn-epw \-S- p- cm-jv-{so-b h-sw-h-en-i-fpw A-[n- Æw Xn-c-s -Sp-Øv F-gp-Xm-sa- m- Im-c In-S-a- -c-ß-fpw s]-s -t m-kv-xv F- B-i-b-Øns X-s I-S- I-Øn-h-bv- p- A-]-I-S-I-c-am-b {]- Sn-tbm-Sv A-d- -d- v H-cp Im-cyw ]-d- Wv Xo-cp-am-\n- n-cp- -Xv. F- m p. ""]m-ã-td, ]- -W-Øn-\-I-Øv C-\n-sbm-cp Xn-c-s -Sp- v \-S-ØmsX _m- n-bp- A- p hn-j-b- Wn- -bp-hm km-[n- -t m. \n-߃- C-{X a-t\m-l-c-am-b H-cp N - v ]- h-w-x-bm-wv. ß-fpw Np-cp- -am-bn ]-cm-a -in- v v _p- n-ap- n-s - n A-Xn-s ap- m-lw \-in- v B-cm-[n- p- -Xnepw F-{X-tbm \- -Xm-Wv {]-`m-x aq-lw hn-zym-`ym-k cw-k-øv F-{X- n-t mƒ ti-c-f-øn-se s]m-xp k- Cu Ip-dn- p-iƒ A-h-km-\n- n- p- ºn H-cp Ip-cn-iv ÿm-]n- p IqtS? H-cp N - v F- Xn-cn- -dn-hn-\v B-cm-[-\. ]- v s]-s -t m-kv-xp tbm D-b-c-Øn-se-Øn. s]-s -t m- I-bm-Wv. 1. Ip-cn-iv: ti-c-f-øn s]- \- - -X-t?'' k-`-iƒ Ip-d-hm-bn-cp- Im-e-Øv aq- kv-xv k-`-iƒ ]m-tã-gv-kn-s hns -t m-kv-xv B-cw-`n- -t mƒ -i- A-t±-l-Øn-s a-dp-]-sn F-s pw \m-epw a-wn- q \-S- m-bncp- p B-cm-[-\- v t]m-bn-cp- -Xv. Øn sk- p-e Un-{Kn \n Zym-`ym-k tbm-ky-x-bp-ss Im-cy- -cm-b k-ap-zm-b k-`-i-fp-ss D-]- A- p-x-s -Sp-Øn. ""D- -t m. R- tz-i-߃- pw B-Nm-c-߃- p-sa- ߃ Ip-cn-iv ÿm-]n- p-i-gn- p''. X-s -bp-a-, A- v C- -tø-xn-s am-t - p- Im-ew A-Xn-{I-an- n- Xn-sc A-Xn-cq- -am-b hn-a -i-\-am- cm-{xn-bm-b-xp-sim- v F-s {i- bn A-Xv s]- n-cp- n-. am-dn Nn- I-cy-an- m-bn-cp- p. A- v ]-Øp a- ssz-hw ip-{iq-j `-c-ta-ev-]n- p- \q-dn-sem- p t]m-epw bm-{xm ku- cn- p- p.- Wv \-Ωp-sS ]n-xm- - m A-gn- p hn- -Xv. B -`m-s-]q -Æ-am-b ]- n- n- p- -h-cp-ap-s - v t_m-[y-am- Wn- v B-cm-[-\ \-S-Øn-b km-l- -Xv Un-{Kn t\m- n-bm-twm? H-cn- I-fp-t]- n- v, hn-izm-k-øn-\v th- bn.- N-cyw A-Xm-Wv. F- m-en- v ap- n- -ep-a-. ]-t {]-ÿm-\-߃ n C-d-ßn-t m- -t mƒ hn- p t]m- N - v Hm-^v tkm-un-s Xp-Sßn \n-c-h-[n k-`-i-fp-ss e- ]m- v B-fp-I-fpw kz- w hm-l-\-øn- Ww. k-`m P-\-߃ \n-e-hm-c-ap- - \v ap- n-\v k-`-bp- v. \-s m-cp ]- \n - - -am-bpw tbm-ky-x t\m- - ]- n-bn-ep- k-i-e-hpw D-t]- n- Iq- -Øn \mw D-t]- n- - Un Ip-cn-iv {]n v sn-bv-xn- p- v. F-Øp- -h-cm-wv. A-s - n - h-cpw hn-zym-`ym-k-ap- -h-cpw B-bn- Xm-Wv Ip-cn-iv. ]-t B-cm-[-\m-e-b-Øn-\v ap- Ø-s bm-{xm ku-i-cy-߃ C- p- n-s-øv tbm-ky-x-i-fp- ip-{iqj-i- m - v Iq-Sp-X `w-kn-bm-bn tem-i-øn-se-hn-ss-bpw Ip-cn-iv ºn h-bv- m \-ap- n- pw a-snbm-wv. am-dn h-cp- km-aq-ly- -cm- a-bw am-t - p- Im-ew F-t A- ip-{iq-j sn-øp-hm km-[n- pw. jv-sw t]m-se-bp- v. B-cm-[-\m k- ss{i-kv-x-hn-ix-bp-ss A-S-bm-f-am- Wv. Ip-cn-iv Im-Wp-tºmƒ {Iq-in- s - {In-kv-Xp-hn-s\ Hm - m-ø n \m-sf \m-an-xv sn-øp-sa- v F- 3. bq-wn-t^mw hn-zym-`ym-k tbm-ky-x-bn- m-ø-hjv-{so-b km-l-n-cy-ß-fn C- -s - Xn-{I-an- p.- ]n- -s ssz-hw ip-{iq-j \ -Ip- B-cp- v? ]u-tem-kv ]-d-bp-tºm-se \n- p-d- p- v.- s]-s -t m-kv-xn-se ]m-ã - sc F- p sn-øpw? A-h - v k-`m {Iq-in-e- m-sx \-ap- v {]-iw-kn- phm F- m-wp- -Xv? \-Ωp-sS B- Pm-Xo-b-am-sW- p-sam-s ]-d-bp- s m- p-t m? sh- j - pw I- kp-hn-ti-j {]-h -Ø-\-߃- v F- Ip-cn-iv km-øm-\y-am-sw- pw, am - v Hu-tZym-Kn-I th-jw F- ip-{iq-j X-s th-w-sa- n- -t m.- cm-[-\m Km-\-ß-fn-epw {]-kw-k-ßfn-ep-sa- mw \mw {Iq-in-s\ D-b - Øn X - n- v k-a-bw I-f-bm-\n- B-bn- -gn- p. F- n-epw ]-d-b-s Xv {]-tbm-p-\-s -Sp-Ø-s.- A-Xn-hn-ip- - m-tcm-sv C- m-cy- dp-ø ]m pw bq-wn-t^mw t]m-se {X F-{X am - -ß-fp- v. A-h A- Øpw. ]-t B-cm-[-\m-e-b-Øns ap-ºn-tem ap-i-fn-tem `n-øn-bn- 2. B-cm-[-\m k-a-bw {U-kv tim-uv s]-s -t m-kv-xn-se s -Sp- v. B hn-j-bw A-h-km-\n- n- -s.- Ip-d- p-iq-ss hy-xy-kv-x-am-b H-cp 5. k-`m cm-jv-{so-bw/xn-ctem H-cp Ip-cn-iv h-bv- p- -Xn-s\- R-ß-fp-sS tem- k-`-bn ip-{iq-j-i- m - v th- -Xm-bn-cp- ap-jy-[m-cm s]-s -t m-kv-xp p-dn- v \-ap- v Nn- n- m-t\ h-ø.- cm-hn-se 8 a-wn- v B-cm-[-\ Xp-Sßpw. km-[m-c-w s]-s -t m-kv- bn-cp- p G- -hpw \- -Xv. ]m-ã, N - v Hm-^v tkm-uv F- o {]-ÿm- p. A- - m-cp-ss tfm-l X-s -bm- {]-ÿm-\-ß-fm-b sf.- -]n.- -kn.-, F.- -Pn.- D-Ø-tc- y-bn-se s]-s -t m- a-bpss kzmx-{ y-øn-te v kv-xp k-`-i-fn \- ]- pw Ipcn-iv ÿm-]n- n- p- v. A-tacn- -bn-se H- p an- a- e-bm-fn s]-s -t mkv-xp k-`-i-fn-epw Ipcn-iv ]p-d-tøm tã- Pn-tem `n-øn-bntem D- v (Ip-cn-ins t]-cn h-g- p- m- n X- n- n-cn- k-`-bp-ap- v).- ti-c-f-øn-epw Im-cy-߃ amdn-h-cp- -Xn k-t m-j-ap- v. I- gn- Zn-h-kw Rm tim-gn-t m- Sv sn- p. A-kw-ªo-kv Hm-^v tkm- Uv ku-øv C- ym P-\-d kq-{]- v d-h.-hn.-sn.-g-{_-lmw F-s A- t±-lw ]-Wn-Xp-sIm- n-cn- p- a- t\m-l-c-am-b N - v Im-Wn- p. timgn-t m-sv ]- -W-Øn-\-I-Øv F- m Xv k-`-i-fn 10 a-wn-bm-w-t m B- cm-[-\m k-a-bw. ]- v k-ap-zm-b ]- n-iƒ hn- n-d-ßn-b-h - -]- n ]ncn- v hn-izm-kn-iƒ ho- n-te- v a- S-ßp-tºmƒ A-h -s -Xn-tc th-z- ]p-kv-x-i-hpw ]n-sn- v s]-s -t mkv-x B-cm-[-\- v t]m-ip- -Xv H- cp th -]m-sm-bn-cp- p. (\-ap- -sxms -bm-w-t m th -]m-sv) A-Xn-cm-hn-se ssz-h-sø B- cm-[n- p-hm am- n h-bv- p- -Xm- Wv D-Ø-aw. ti-c-f-øn-se h - n- p h-cp- Nq-tS-dn-b Im-em-h-ÿbn F-{X-bpw th-kw F- m k-`- I-fpw 7 a-wn- -tø- v B-cm-[-\m k-a-bw am- -W-sa- m-wv F-s A- `y - -\. Nq-Spw k-ln- v D-d-ßn, D- si.- -C.- -G-{_-lmw D-]-tbm-Kn- thjw tfm-l k-am-\-am-bn-cp- p. F- p-sim-t m A-Xv tpm - v h - Ko-kv sim- v H-Xp-ßn-t m-bn. Ipd- -]- w H-cp -Pn tim-f F- n-epw ]m-ã -am - v th- -Xm-Wv. 4. A-Sn-ÿm-\ hn-zym-`ym-k tbm-ky-x s]-s -t m-kv-xn-se ip-{iq-j- I- m-cp-ss A-Sn-ÿm-\ hn-zym-`ym-k tbm-ky-x F- m-wv? ssz-ho-i ip- {iq-j- v A-Ø-c-sam-cp tbm-ky-xbp-ss B-h-iy-ap-t m? B-Zy-Im-eß-fn B-h-iy-an- m-bn-cp- p. Imc-Ww k-aq-l-øn 10 i-x-am-\- Øn Xm-sg-bm-bn-cp- p km-am-\yhn-zym-`ym-k-sa- n-epw e-`n- -h. C- \-߃ k-`m cm-jv-{so-b-øn-s G- -hpw \n-μy-am-b I-fn-Iƒ- v th-znbm-bn Xp-S-ßn-bn- v Im-e-ta-sd-bm-bn. C-e- -t\m-s-\p-_- n- v Cu aq- v k-`-i-fn-epw \-S- p- cm-jv-{so-b h- Sw-h-en-I-fpw A-[n-Im-c In-S-a- -cß-fpw s]-s -t m-kv-xv F- B- i-b-øn-s X-s I-S- I-Ønh-bv- p- A-]-I-S-I-c-am-b {]-h-w- X-bm-Wv. C- q- -Øn Iq-Sp-X P-\m- [n-]-xy-kz-`m-h-ap- sf.- -]n.- -knbn A -am-b - pw thm- -h-im-iap- -Xn-\m k-`m cm-jv-{so-b-øns Zp-jn- p-iƒ Hm-tcm tem- k-`-bn-te- pw B-gv- n-d-ßp- p.- P-\m-[n-]-Xy Xn-c-s -Sp- p- Iƒ k-`- v A-\p-tbm-Py-am-tWm F- v \mw am-dn Nn- n-t - p- k-a-b-am-bn. Xn-c-s -Sp- - m-sx k-`-sb `-cn- p-hm a-s - m-swmcp am - w F- v tnmzn- m X - m-ew F-\n- v ]pxnb \n -t±i߃ H pw C. F- n-kv-tim- kn-bpw P-\m-[n-]-Xy-hpw tn - am -tøm-ω k-`-bp-ss co-xn Ip-td- q-ss sa- -am-sw- v txm- p- p. Sn.- -]n.- -Fw.- -tam-u F- n-kv-tim- -kntbm-sv tn - p \n-ev- p- -Xm-Wv. A-hn-sS A -am-b-\v \q- n \m - - Øn-\m-em-bn-c-Øn t]mepw CSan-. ]n s `c-w-øn. F- m-bm-epw a-e-bm-fn s]-s t m-kv-xn-s a- -Ø-c-ß-fn k- `m cm-jv-{so-b-hpw Xn-c-s -Sp- pw ap-jy-ÿm-\-øn-\v A -l-am-b-xm- Wv. hn-i-z-am-bn N - sn-ø-s -ts- p- hn-j-b-am-i-bm X - mew \n -Ø-s. s]-s -t m-kv-xn-s 10 a- - Ø-c-߃ ]-d- p Xp-S-ßn-b Rm 14 F-Æw ]-d- p-i-gn- p. th-sd-bpw Im-Wpw. ]-t A-h-km- \n- n- p-tºmƒ lr-z-bw Xp-d- p ]- d-b-s, H-Øn-cn a- -Ø-c-ß-fpw Ipd-hp-I-fpw H-s Nq- n- m-wn- phm ]- p-sa- n-epw C-Xv \-Ωp-sS X-d-hm-Sm-Wv. C-Xn-s \- - v th- n-bpw, D-b - - v th- n-bp-ap- B-g-am-b B-{K-l-Øn \n- m-wv Nn-e ]n-g-hp-iƒ Nq- n- m-wn- p- -Xv. Cu a- -Ø-c-ß-sf- mw D- s - n-epw a-e-bm-fn s]-s -t mkv-xn-\v H-Øn-cn \- -I-fp- v. B \- -I-fn Nn-e-Xp Iq-Sn Nq- n- m- Wn- m-sx Cu Ip-dn- v A-h-km-\n- n- m-\m-hn-.- A-Sp-Ø e- -Øn : s]-s t m-kv-xv \- -bp-ss X-d-hm-Sv -an- p- -Xv \- -Xp-X-s. ]- t a-d- p- -Xm-Wv G- -hp-ap-nn-xw. tdm-_ - v {_u-wn-s hm- p-i-fm- Wn-Xv. th-z-\m-p-\-i-am-b Hm -Ω-Ifn Po-hn- p- \q-dp-i-w- n-\m-fp- Iƒ \-ap- v Np- p-ap- v. hy- n-i-tfm- Spw h-kv-xp- -tfm-spw F- p th- I-Æn Im-Wp- -Xn-t\m-sS- mw shdp- pw ssh-cm-ky-hpw h- p-]p-e -Øp- -h-cpw [m-cm-fw. kz-bw si- n-bp-b - Øn-b X-S-h-d-bn ho - p-ap- p- -Xns Im-c-Ww h-f-sc e-fn-x-am-wv; - a A-\p-`-hn- p-hm-\pw -a sim-sp- p-hm-\pw I-gn-bp- n-. ]-I-bpw shdp- p-sam- p-an- m-sx im- -am-bpw k- t m-j-]q -Æ-am-bpw Po-hn- p-i F- - -am-w-t m a-d- p I-f-bp-I F- -Xp sim- p-t±-in- p- -Xv. i-cn X- t, Po-h-\v Xp-eyw kv-t\-ln- -bmƒ sim-sn-b h- -\ Im- n-b-xv a-d- p- - Xp X-s {i-a-i-cw. C-\n a-d- p F- n-cn- -s B hy- n-sb t\-cn- v Im- Wp-tºm-tgm? Xo - n-, A-ß-s\- sbm-cm-sf F- pw Im-Wp-I-bm-sW- n-tem? B-sI-bp- a-\x-k-am-[m- \w Iq-Sn \-jv-s-am-hn-t. C-sXm-cp D- Zm-l-c-Ww am-{xw. C-ß-s\ F-{X-b- [n-iw kw-`-h-߃. a-d- p I-f- m -an- p- -Xn-\v ]-I-c-am-hn-. a-d-t - -Xv a-d- p-i-bpw -ant - -Xv -an- p-i-bpw th-ww. H- -dn-bp-i. -a; Zo -L-am-b kzm-x- { y-øn-te- p- hm-xn-em-w-xv.- H-c - -Øn hn-ip- ss_- _nƒ -a-bp-ss ]p-kv-x-i-am-wv. G- Z-\n Xp-S-ßn-h- ew-l-\-øn-s N-cn-{Xw am-bn- p I-f- v a-\p-jy-h - -sø ho-s -Sp- p-hm kz - o-b ]n-xm-hv Im- n-b -a-bp-ss hn-h-c- Ww. ]-g-b-\n-b-a-øn bm-lv-th-sb kw-t_m-[-\ sn-øp- -Xp X-s "Zo - L- -a-bpw a-lm-z-b-bpw D- -h ' F- m-wv. B Zo -L- -a-bp-ss {]- Z -i-\w \-S- -txm tkm -tkm-ymbn. kz- w ]p-{x {]m-w-th-z-\ A-\p-`-hn- p-tºmƒ G-Xp ]n-xm-hns lr-z-b-am-wv th-z-\-s -Sm-Ø-Xv. \-jv-s-s - a-\p-jy-h - -tøm-sv - an- p-hm-\p- \o-xn-]q -h-am-b hn-e A-Xm-bn-cp- p {Iq-io-I-c-Ww. -abp-ss \n -Δ-N-\-am-b {Iq-in-te- v t\m- p- -Xm-cm-bm-epw \q- m- p- Iƒ ]-g- -ap- ]m-]-øn \n- pw tam-n-\w {]m-]n- p- p A-Y-hm sszh-cm-py-øn-te- v A-bmƒ {]-th-in- p- p. B-flm-hn Z-cn-{Z-cm-b-h - pw Zpx-Jn- p- -h - pw D-]-{Z-hn- -s -Sp- -h - p-sam-s (a-øm-bn 5:3), {]- Zm-\w sn-øm-sa- v tb-ip ]-d- ssz-h-cm-pyw Im-W-s -Sp- H-cp `u- Xn-I tem-i-a-, lr-z-b-øn \n- v lr-z-b-øn-te- v hym-]n- p- ""\o- Xn-bpw k-am-[m-\-hpw ]-cn-ip- m-flmhn-ep- k-t m-j-hpw'' (tdm-a.-14:17) B-Wv. in-ip-xp-ey-am-b H-cp \n -Ωe lr-z-b-tøm-sp am-{x-ta \-ap- -Xv A-h-Im-i-am- p-hm I-gn-bq (a - t m.-10:15). Hm-tcm ho- pw P-\-\-ßfn-epw kw-`-hn- p- -Xv A-Xm-Wv. c- n- -s -Sp-I F- -Xn-s {Ko- v ]- Z-am-b "tkm-tkm' F- hm- n-\v "a- \-kn-s ku-jyw' F-s m-c - -ap- v. Po-hn-X-Øn A-\p-`-hn-t - n h- I-jv-S-߃- v D-Ø-c-hm-Zn-I-fmb-h-sc a-\-kn-s X-S- -en A-S- n- n-cn- p-tºmƒ F-ß-s\ ku-jy-ap- m-ipw? F-ß-s\ ssz-h-cm-pyw A- \p-`-hn- p-hm I-gn-bpw? ssh-zy-imkv-{xw t]m-epw k-ω-xn- p- p ]p-dta-bp- Nn-e tcm-k-ß-fp-ss t]m-epw Im-c-Ww -an- -s -Sm-Ø lr-z-b-amsw- v. I-S-s - ]-Xn-\m-bn-cw Xm-e- v C-f- p In- n-sb- n-epw ti-h-ew 100 sh- n- m-in-\v th- n Iq- p-im-c-s sxm- - v ]n-sn- p- A-bmƒ Po-hn- p- -Xv ]-e-t m-gpw \-Ωn ]-e-cpss-bpw D- n-e-t? I-cp-W Im-Wn- m-ø Zm-k-s\ Z-fin- n- p- -h-cpss I-øn G - n- p- p b-p-am-\ (a-øm-bn 18:21-35). th-z-]p-kv-x-i sh-fn- m-sn "Z-fin- n- p- -h ' Zpcm-flm-hm-sW- n ]-e t]m-cm- -ßfp-sS-bpw Im-c-Ww ]n-sn-in- n-bn-t? Z-b-hm-bn 21 Zn-h-kw D-]-hm-k-hpw 10 a-wn- q {]m - -\-bp-sam-s \n - Øn lr-z-b-]q -hw -an- p-hm X- øm-dm-hp-i. Nn-e-tcm-sSm-s -a tnm-zn- p-hm-\pw Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øncp-s - n ap-ºn Xp-d- n- n-cn- p- Chm. A\ojv txmakv sh q- nd -Xv k-ar- -am-b ssz-h-cm-py-am-wv. B - pw am-bn- p-i-f-bp-hm I-gn-bm-Ø \-Ωp-sS-sbm-s ]m-]w H- \n-an-jw sim- v H-cp e-fn-x-am-b hn-izm-k-øn-s G- p-]-d- n-en ]n- Xm-hv -an- n-t? -a {]m-]n- phm am-{x-a-, -a sim-sp- p-hm- \pw \mw ]Tn- -Ww. \-Ωp-sS a-\- n- se X-S-h-d-Iƒ A-]-c-s kzm-x-{ ysø-b-, \-Ωp-sS X-s kzm-x-{ ysø-bm-wv l-\n- p- -Xv. H-t m - p-i, a-d- p- -Xv H-cp th-z-\m kwlm-cn am-{xw. F- m -a b-ym - Hu-j-[-hpw. -an- p- lr-z-b- Øn \n- p th-ww ]-e-xpw a-d- p I-f-tb- -Xv. A-Xv \-sω kzm-x-{ y- Øn-te- v \-S-Øpw.

4 - {_-lmw, k-æn Ip-cy, si.- -sp.- -txma-kv, _m-_p sn-dn-bm, ]n.- -F.- -am- Xyp, tpm -k Um-\n-tb, kn- à B-\n-b-Ω Ão-^ F- n-h {]-kw-kn- pw. Un-kw-_ 5 -\v k- tlm-z-co k-am-pw, 6 -\v kw-bp- D- ]-hm-k {]m - -\, 7\v Pq-_n-en k- tω-f-\w, 8 \v kw-bp- B-cm-[-\m tbm-kw, ]p-{xn-im kw-l-\-i-fp-ss hm -jn-iw F- n-h-bpw \-S- pw. 7\v \-S- p- Pq-_n-en ao- nw- sf.-]n.-kn.-]p-xp n sk Pq_nen I h j ]p-xp- - n: sf.- -]n.- -kn.- -]p-xp- - n sk -dn-s kn -h Pq-_n-en I -h -j Un-kw-_ 3 8 h-sc ]p-xp- - n-bn \-S- pw em-cw- `n- sf.- -]n.- -kn.- -]p-xp- - n sk -dns 25- m-a-sø I -h -j-\m-wn-xv. 8 k-`-i-tfm-sm-cw-`n- sk -dn C- t mƒ 26 k-`-i-fp- v. ]m-ã ]n.- F.- -am-xyp sk ip-{iq-j-i-\m-bn t\-xr-xzw \ -Ip- p. ]m-ã km-pp tpm-k-^v (sshkv {]-kn-u v), ]m-ã si.- -si.- -kv- I-dn-bm (sk-{i- -dn), ]m-ã jm-p tpm - v, hn.- -Fw.- -txm-a-kv (tpm-bn v sk-{i- -dn-am ), kn.- -am-xyp ^n-en- v ({S-j-dm ) F- n-h-cm-wv a- p `m-c-hmln-iƒ. ]m-ã {]-Xm-]v knw-kv (snss ), ]m-ã -am-cm-b h -Ko-kv G- Kn ti-c-f B-`y- -c h-ip- v a-{ n Xn-cp-h- q cm-[m-ir-jv-w, tpmkv si.- -am-wn Fw.- -]n.- -F- n-h-cpw ]- s -Sp- pw. Cu k-tω-f-\-øn sk Pq-_n-en kp-h-\o {]-Im-i- \w sn-øp- -Xpw sk sh-_vssk- n-s D-Zv-Lm-S-\-hpw \n -Δ-ln- pw. I -ho-\-dm-bn ]m-ã km-pp tpm-k-^pw, tpm-bn v I -ho-\-dmbn ]m-ã si.- -si.- -kv-i-dn-bm-bpw -{]- h -Øn- p- p.- en-hnw-kv th ao- nw-kv apw-ss_-bn apw-ss_: en-hnw-kv th an-\n-kv- {So-kn-s t\-xr-xz-øn sa-bv 29, 30 Un-kw-_ 1 Xo-b-Xn-I-fn apwss m -Up- v ss{_- v ssl-kv- Iq-fn en-hnw-kv th ao- nw-kv F- t]-cn I -h -j \-S- p- p. {]- hm-n-i ]m-ã tpm -k ta-a- \ ap-jy-{]-kw-k-i-\m-wv. i-\n-bm-gv- N ]-I D-]-hm-k D-W -Δv tbm-k߃ \-S- pw. dn-ssh-h F-t mkv Km-\-am-e-]n- pw. ]m-ã en-hnw- Kv-à k-j-dn-bm t\-xr-xzw \ - Ipw.- A p-x-i-c-amb sszhni hnsp-x {]b sk 24 hours \n߃ A\p-`-hn- p GXv {]iv\-߃ pw sszhm-flm-hns Btem-N-\-{]-Imcw {]m n,v A px hnsp-xepiƒ sszhw \ Ip- p. \nß-fpss IpSpw-_-Øns {]m \m hnj-b-߃ pw I h j satk-pp-iƒ pw _ -s -SpI. NIGIL VARGHESE, Sharon Gospel Ministries, ARA Complex, Kuttippady Junction, Mannanam, Kottayam Mobile No , , , lm-te-eqø HUo-j-bn kaql hnhmlw H-Uo-j: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-` sim-dm- p- v Pn- -bp-ss B-`n-ap-Jy-Øn sk-]v-xw-_ \v k-`m hn-izm-kn-i-fn \n -[-\-cmb \m-ev bp-h-xo-bp-hm- -fp-ss hn-hmlw \-S-Øn. sf.- -]n.- -kn.- -H-do-km kwÿm-\-øn B-Zy-am-bn- m-wv C-Øc-sam-cp ip-{iq-j \-S-Ø-s - -Xv. ip- {iq-j-iƒ Un-kv-{Sn-Iv-Sv ]m-ã jm- Pn tk-hy A-[y- -X h-ln- p. hnhm-l-ip-{iq-j ]m-ã ^n-en- v _ntkm-bv \n -Δ-ln- p. ]m-ã Pn-Pn ]n.- -t]mƒ, h-n-\ ip-{iq-j \n -Δ-ln- p. ]m-ã tum.- -G-en-lq-Zv _m-lv, ]m-ã {]-ho sam-l- n, ]m-ã lm-t\m- v en-a, ]m-ã k-tcm-pv sim- -]m-wn, ]m-ã sk -t_m _n-tkm-bn F- n-h-cpw, k-tlm-z-c- m-cn hn-p-bv-ip-am sf-b v, F- n-h-cpw B-iw-k-Iƒ A-dn-bn- p. B-Zy-am-bn sim-dm- p- v Pn- -bn \-S-Øn-b k-aq-l hn-hm-l-øn-s [- X-ø ]-cn-io-e-\ ti-{μw Im-k -tkm-uv: sf.- -]n.- -kn.- -Imk -tkm-uv sk -dn-s B-`n-ap-Jy- Øn Im- -ßm-Sv A-em-hn ]- n- v k-ao-]w F-_-t\-k X-ø ]- cn-io-e-\ ti-{μw B-cw-`n- p. ]m-ã tpm -k Ip-cy-s A-[y- -Xbn ]m-ã k-t m-jv am-xyp D-Zv- Lm-S-\w sn-bv-xp. ]m-ã k-pn G- {_-lmw, ]m-ã _n-\p _n, ]m-ã kp-\n _m-_p, ]m-ã iymw cm- Pv F- n-h ao- n-ßn ]-s -Sp-Øp. \-k-lm-bw sf.- -]n.- -kn.- -jm -P k-`-bm- Wv \n -Δ-ln- -Xv. H-cp e- w cq-]m 4 k-tlm-z-cn-am - v ho-xn- v \ -In ]-cw hn-izm-kn-i-fpw, a- p- h-cpw ip-{iq-j-bn ]-s -Sp-Øp. Bkvt{S-enb s]à v tic-f-øn \n v D]-cn-]-T-\-Øn\pw tpmen- p-ambn Bkvt{S-en-bm-bnse s] Øn hcp- -h v hnip- n-bnepw th ]m-snepw kxy-ssz-hsø Bcm-[n- p-hm HcnSw ÿew: 445, CHARLES STREET, NORTH PERTH Bcm-[\m kabw: SUNDAY 9.30 TO Contact : Pr.Roshan Thomas, 62 Glendale Ave., Hamersley-6022 Western Australia Phone : F.-Pn.-a-e-_m k tu-kviqƒ ]co Unkw-_ 1 \v timgn-t msv: F.-Pn.-a-e-_m k tu-kviqƒ hm jni ]co Unkw-_ 1 \v \S- pw. AXmXv {]mtz-ini k`-i-fn kq sshk am-cpss t\xr-xz-ønembn-cn- pw ]co-. cpn-ã snømø k- tu-kviq-fp-iƒ F{Xbpw s]- s v cpnã snø-w-sa v sk{i- dn Adn-bn- p. DØ-c- -S-emkv aqey \n Æbw Unkw-_ 17 snm- Δm-gvN \ne-ºq k`-bn \S- pw. SCHOOL OF HEALING AND DELIVERENCE FIVE DAYS INTENSIVE TRAINING PROGRAMM Conducted by Pastor HEBIC SIMON & Team. Bbn-c-߃ v hnsp-x-en\pw kujy-øn-\p-ambn ]cn-ip- m-flmhv Cu Ime-L- -Øn D]-tbm-Kn- p-sim- n-cn- p ip{iqj. k`m- hy-xym-k-a-t\y- \qdpiw- n\p ip{iq-j-i- m hnsp-x ip{iq-j-bv mbn k -cm- -s - p-sim- n-cn- p- p. a\p-jy-a-\- v, icocw, Bflmhv F n-h-sb- ti{μo-icn v Xncp-h-N-\m-Snÿm\Øn Bfl-\n-b-{ n-x-amb m p-iƒ. At m-kvtxm-eni D]-tZ-i-Ønepw t\xr-xz-ønepw A[n-jvTn-X-amb {]ÿm-\w. Prophetic Teaching Anointed Deliverance sessions Spirit filled Prayer & Counselling Powerful Impartation for Healing for Registration Nov: Ernakulam : Dec: 9-13 Bangalore : Jan : 28-Feb 1. Raipur :

5 5 lm-te-eqø Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 mw t]pv XpS Ir]-bpsS kphn-tijw F pw ]utemkv ]d-bp- Xv Cu shfn- m- SmWv. AXns ]q Øo-I-c-W-amWv ""Rm\m-Ip- Xv Ir]-bm-em-Ip p'' F v ]utemkv ]dbp -Xv. {]apj dmun- s{kbvkv k`m ÿm]- I- -\m-b spbnwkv taa\ lmte-eq- øm- -tbmsv ]d- p. (t_mivkv Im- Wp-I). slh en ^oãv Dƒs -ssbp \yqp-\-td-j k`-iƒ s]- s^bvkv_p- n h t]mãv CS-dp s\ nsn ns \mzam-bn-cp p Fs kwko-x-h-gn-ømc-bn Rm\-dn Ah-Xm-fw. F\n v \ m hni- p.- A v sf.-]n.-kn.-\m-k- q N n-emwv ]nxm-hn\v ip{iq-j. B nƒ Ign- -W-sa v Aan-X-amb tamlw a\- n Ib-dn- q-sn... ]nxm-hn-t\msv ]d- p. Ioi-bn Imin-... ]nxmhns adp-]sn Cß-s\-bm-bn-cp p: tbip A - -t\msv Ic p tnmzn- p-hm... AXn-ibw t]mse Hcp awn-tbm U ]nxm-hns\ txsn-h- p. Aßs\ sszhw Fs BZy B{Klw \nd-th- n-b-t mƒ hbkv aq v. B henb ] -W-Øn \n v \ -bpss {Kma-amb Xpcp-Øn- m- nte- p bm{x. BZysØ kviqƒam w c mw mkn ]Tn- p-tºm-gm-wv. Sn.-kn.- hm-ßp-hm IqsS h Xv ASpØ ho n hncp- ph tn n. Fs amxm-]n-xm- ƒ k`m-im-cy-ß-fn hym]r-x-cm-bn-cp- -Xn-\m-emWv Sn.- kn.-hm-ßp-hm as mcmsf ]d- b- p- -Xn\v \n - n-x-cm-b-xv. Hcp Bdp-h-b-kp-Im-cs at\m-\ne Bbn-cps nepw Ifn- q- p-imsc ]ncn-bpi F Xv F\n v {]mw t]mb-xp-t]m-se-bm-bn-cp- p. hnxp- ºp lrz-b-hp-am-bmwv Xpcp-Øn- msv kviqfns ]Sn-bn-d-ßn-b-Xv... Ipkr-Xn v Ipd-shm- p-an- mbn-cp-s - nepw A ym-]-i v Ft mssmcp {]txyi kvt\ltam ]cn-k-w-\tbm Hs -bp- m-bn-cp- p. Rm t]mip hm Ø Adn v kmaq-ly-]mtw ]Tn- n Kucn- p n So Fs amtdmsv tn Øv \n Øn Ipsd Ic v Fs A\p-{K-ln- p. ]n osv CShn-SmsX Fs txsn-h So dns X]m-ep-Iƒ Hcp Imcy-sas ]Tn- n- p, ""Kpcp sszhw Xs bmwv F kxyw.'' Ggp kviqfp-i-sf- nepw amdn ]Tn- n- p v. Nncn- m\pw, Nn n- phm\pw, Ic-bp-hm\pw Fs ]Tn- n Ipsd Hm Ω-I-fpw...!! ÿew-am w F p tiƒ ptºmƒ s\ n-sn- m-wv. B kabøv ]mgvk-t\-pp-iƒ ]e-t mgpw Hcp ac-w-ho-sns {]XoXn P\n- n- p thzn-i-fmbn amdn-bn-cp- p. Hm Ω-I-fpsS `mfi-s - p-i-fpambn ]pxnb ta n p-d-ß-fnte v Rß-fpsS IpSpw_w Aßs\ amdn-s m-t -bn-cp- p. ]qh-øq, Ipº-\m-Sv, shæn- p-fw, XpS-ßnb Xncp-hn-Xm-Iq-dns H pan ÿe-ßfpw, AXp-t]mse Xncp-h-\- -]p-chpw Fs bpw Fs ktlm-z-cn-am-cp-ssbpw kmaqln-i, kmwkvim-cn-i, hy nxz hni-k-\-øn henb ] v \ Inb ÿe-ß-fm-wv. B Ip- n-iƒ Ic-bp-hm ]msn F kxyw Adn-bm-sa- nepw Bcpw Adn-bm-sX...-Bcpw ImWm-sX... s]m n- -c- n- p- v. A pw t^kv_p pw t^mwpsam pw C mø ImcWw Hm Ωap m-sn Dcp Hcp kphn-ti-j-is thz-\-iƒ ais Hm Ω- p-dn- p-iƒ Iƒ IpØn- p-dn- p Hcp sim p Ub-dn-bp- m-bn-cp- p. Ub-dn-bn-segpØp XpS-ßn-bXv Xncp-h-\- -]pcøv Xma-kn- p-tºm-gm-wv.- A-s - \n v hbkv ]n m-eøv Fs Ub-dn- p-dn- p-iƒ hmbn v Fs a\- n-em- p-hm Fs - bω Hcp-]mSv {ian- n- p- v. IqsS H p-an I -Ø-c-ßfpw I p-]n- Sn- p. Aßs\ Ubdn FgpØv timuv `mj-bm-bn... AXp ]n osv hmbn- p-tºmƒ Ft m Hcp kpjan- m-bva... ImcWw ]expw F\n v Xs a\- n-em-im-sx-bmbn.. AXn-\m Ub-dn-sb-gpØv \ne- p. Xpcp-Øn- m v Xma-kn- ptºmƒ Rmb-dmgvN hcm ImØncn- pw. k tu-kviqƒ Ip n-iƒ sim p-h-cp ]nsn-b-cn-s - p-iƒ Xpd- p-hm AΩsb klm-bn- phm F\n- n-jvs-am-bn-cp- p. ]ns k`m-tbm-k-øn Xtºdp sim p-hm AXnepw simxn... A v Xtºdv sim p-hm a -c-am- Wv. tnmzn- p-tºmƒ XncnsI simsp-øn-s - n apxn -h-cn \n pw Nhn pw sxmgnbpw hsc In pw... thz\ am m-\p cmkßfpw kwko-x-øn-ep v F -dn- Xpw Gsd sshin-bm-wv. k`m-tbm-k-øn a p Ip n-iƒ Ip w snbvxmepw in F\n- m- Wv... Aßs\ Bscm-s tbm IqSn iwvt IqSn-b-t mƒ ]nxmhv Fs Xpcp-Øn- m v k`m-lmfns ]Sn v ]pd-øn-d- n c p awn- q shbn-eøp \n Øn. Fs shbn-e-øp \n Øn-b- Xns ImcWw a\- n-em msx, A -t\msv Hcp-Xcw tzjytam ]Itbm Hs txm n. P\m-e- Iƒ n-s-bn-eqss ]mhw A - - m t\m p- p- v. F nse Bflm-`nam\w tnmzyw snø-s \nan-j-ßfm-bn-cp p AXv. A s\ t]sn- n- mhpw klm-bn- p-hm Bcpw h n-. Np p-s]m- p shbn-en, Fs ]ou-iƒ n-s-bn, {InkvXp A\p-`-hn- -]o-um-\p-`-h-sø- pdn v ]nxmhv ]d-bp- Xp Rm {ihn- p. c p awn- q Rm \n p. Bin hmzw ]d- -Xpw...- ]m-gvk-t\-pn-te-t m-sn...-a-ω-bpss kmcn-øp-ºn apjw ad v Rm apdn- p- n IS- p. k Sw kln- -h-ømsx s]m n-s m n Ic- p. ]nxmhv Fs A p ]Tn- n Hcp henb kxy-øns hym]vxn C v s -t mkvxv k`-i-fp-ambn {]I-Samb c v hyxn-bm-\-ß-fm-wp- mb-xv. AXn ]pd-ta-bp- Xv B`cWw A\p-h-Zn- p p F -Xm-Wv. c m-a-tøxv D]-tZ-i-]-c-am-Wv. AXn ]g-b-\n-b-a-øn\v {]m[m- \yw Ipd v tbip-{in-kvxp-hn-te v {]kw-k-߃ ti{μo-i-cn- -s p F- -Xm-Wv. F m dmun- s{kbvkn hcp-tºmƒ tbip-{inkvxp-hn-t\-t mepw ]utem-kns Rms\mcp ]nxm-hm-b-t m-gm-sw- \n v a\-kn-em-hp- p... A\y snbvx sx p-iƒ Gs -SpØ {InkvXp-hns XymKw \mw ]et mgpw a\- n-em- msx t]mhp- p.. Ip n-iƒ A -S- -tømss Ccn- p-hm ]nxmhv kzoi-cn apd as m- m-bn-cp- p...! C -sxms Hm p-tºmƒ A`n-am\w txm p- p. \mep-h-bkv {]mb-am-b-t mƒ aq p NmSp Hcp ssk nƒ hmßn-ø-cp-hm aωn-tbmss ]d- p. A v Imcyw t\sp-hm AΩ hgn-bmwv A s apºn-se-øp- - Xv... ]t \qdp-cq] t]mepw hnebn- mø ap m-sp ssk nƒ F\n v \ntj-[n- -s - p. AXns bpw ImcWw Dƒs m- p-hm Fs "henb' A`n-am\w A\p-h- Zn- n-. k`m-lm-fn-s bpw ]mgvkt\-pn-s bpw `nøn-bn NmSpsIm- p IdpØ ]msp- m-ipw...- AXp ]msn- m-bn-cp- p...-a-ßs\ B henb taml-øn\v Rm NnX Iq n... {]IrXn I\n- p-\ Inb sh h n-bpw, sncn p apdn- p- h nbpw Hs HmSn- p-tºmƒ C sø cmp-iob {]uun-bp- hml-\-߃ HmSn- p- -Xn-t\- mƒ kpj-am-bn-cp- p. ]n osv A mw mkn ]Tn- p-tºm-gm-wv simxn-xosc ap m- S ssk n-tfm-sn- p- -Xv. A v R߃ ]qh-øq-cn-em-bn-cp- p. AXpw as mcp ho n h- v...! AXv I n- m-hww ]n osv Fs B{Kl-߃s m pw A - FXn-cp-\n- n- n-. kviqfnepw timf-pn-epsa mw F hpw \ ssk nfpw ss_ pw Imdpsams F\n v hmßn-ø- p... B kzmx{ yw ]e-t mgpw Aan-X-ambn D]-tbm-Kn- p-hm txm p-tºmƒ A s apjw Hm Ω hcpw... AtXmsS AXn-s\ms Hcp AXn h-cºv Rm Xs \n -bn- n-cp- p. ]qh-øq-cn R߃ Xma-kn- p Ime-L- -Øn-emWv s{]m^j-w kwko-x-øn-te v NphSv hbv p- -Xv. ]mgvk-t\-pv...-k-`mtlm-fn\v ]pd-in Hcp Nmbv]v t]mse-bm-wv A sø ImesØ G hpw sa -amb ]mgvk-t\-pv. ]t ag-bp Znh-k-ß-fn kωm-\n- p s\mº-c-߃ thsdbpw. ag-sh w tnm s m-en v t\m p-_p- p-i-fn ajn ]S-cp- - shfn- m-sp-i-fpss IÆn-eq-sStb a\- n-em- p-hm km[n q F - XmWv ASn-ÿm-\-]-c-amb hyxymkw. {_Z-d k`-iƒ ]Tn- n- p c -bpss `{ZX F hmzsø dmun- s{kbvkv AwKo-I-cn- p- p. Ir]-bn h -h v \nxyx \jvs-s -Sn-. c n- -s Hcmƒ tbip-{in-kvxp-hns\ X n- -dbmsx c \jvs-s -Sn F -Xm- Wv dmun- s{kbvkns ASn- Ø-d. CXn ]Xn-bn-cn- p G- hpw henb A]-I-Sw c -bpss `{Z-X F Bi-b-Øn\v {]Nmcw \ Ip-tºmƒ ssz\w Zn\ PohnX hnip- n-bpss D]-tZi hnj-b-߃ _e-lo-\-am-ip p F -Xm-Wv. Cu t\ Ø AXn hc-ºn dmun- s{kbvkv ]utem-kns Nn- m-[mc pw A p-d-tø v hnizmkn-isf \bn-t - m-sa- -XmWv Cu \h {]Xn-`m-k-Øns A]-I- Sw. dmun- s{kbvkn-s\- p-dn- pw Xms\-ßs\ CXn-te v F- Øn-s p F pw tpmk^v {]n kv F p ]d-bp- p... ASpØ e w lmte-eq-øm-bn hmbn- p-i. Ãm en tpm Xp-I v s\ v thz-\n- n- p- v. kwko-x-øns {]Ya ]mt-ßfpw t{]m m-l-\hpw e`n- Xv ho n \n p-x-s -bm-wv. ]m p-ifpw {]- kw-k-ßfpw tiƒ p-hm aωn kq- n- n-cp Imk- p-i-fn kzbw ]msnb ]m p ]nsn pw Krtlm-]-Ic-W-ß-fn sim n Xmfw ]nsn pw hf p. Zo L-Z in-i-fmb amxm- ]n-xm- ƒ CsX mw I n v, Cu ]cn-io-e-\-߃ pw ]co- -W߃ pw au\m-\p-hmzw \ In. Rm ]msnb ""\n alm-kvt\lw tbip-th...'' F ]m p ti v Xme- p-]-cn-tim-[-\-bn hn[n-i Ømhmbn FØnb Pbnwkv ]osn-i-ae ]n osv X\n-s m w ]msp-hm Ah-kcw \ In. A v Rm ]msp-tºmƒ s] Ip- n-i-fpss i_vz-am-bn-cp- p. en\n-ama C mø tãpp-i-fn F\n v U_nƒtdmfm-Wv. tkmtfm... ]ns Pbnw-k- m-b-t\m-ssm w Uypsh- v. Fs amxr-k-tlm-z-c Pbnwkv tpmwpw, Pbnwkv ]osn-i-a-ebnepw X t{]m m-l\w ]nev- m- -eøv Fs Gsd kzm[o-\n- n- p v F Xv ]d-bmsx hø. Fs ss_ v kz]v\w km m-xv -cn Zn\w: ""] mbv v C\n-ap-X- Zimwiw simsp-t Imcy-an-. CjvSw t]mse ]Wap v'' F-s ms ]d tia- mcpss Ip-Øp-hm- p-iƒ ti -t m-ƒ Fs a\-kv thz-\n- p. amkmamkw an w ]n-sn ]Ww sim v Fs ]nxm-hv F\n v hmßnb kωm-\-øn\v tiƒt n h ap\-h hm p-iƒ Fs thz-\n- n- p. A pw ]n-xm-hns apjw {]k- -am-bn-cp- p, AXp-t]mse Xs t{]jn-x-th-e-bpss `mkambn Xtß- n-h as mcp ÿe- Øp-h v Hcp-]m p ]msp-hm-\p taml-hp-ambn k`-bpss Hcp thznbn Ib-dp-hm hne- n-bxv Rm Po kv ]m n p F "henb sx v' snbvxxp apew... Hcp ÿew-am w Ign-bp-tºmƒ Hcm-gvN-tØ v AΩ ]mxn InS- nem-ipw. Cu si n-s -dp pw Agn- p-s]-dp pw ]ns Iq phnizm-kn- Isf ]ncn- -Xn-ep thz-\-bpw...! F mw ASp- n-s -dp n Hcp ÿeøp hbv p-tºmƒ NnesXms \jvs-s - -Xmbn txm pw. Iq -Øn ]nxm-hns {]kw-k- pdn- p-ifpw t]mbn- p- m-hpw. Cu IqSp-am- -Øn-s bnsbn FhnsSsbm t]mb-xmhpw AsXm-s...- A-SpØ ÿew-am- -Øns ASp- ns -dp- -en ] v t]mbn-sb v Icp-Xnb ]expw Xncn-sI- n- pw. ]mã am-cpss a ƒ aqsp-iodnb \n -dn v Imf-h n HmSn p \S- p- -Xp-Im-Wp-hm Ipd p taemf- m v CjvS-am-bn-cp-s - nepw Rßsf amtdm-s-sp- n v Ic v {]m n Hcp Iq w hnizm-kn-iƒ X kvt\lhpw hm -ey-hp-amwv Rßsf Fs - n-ep-sams B n-øo Ø-Xv. apsn-b-\mb ]p{xs {]h Øntbm-f-an-s - nepw hnizmk ewl- \-Øns NmbvhpIƒ F nepw IS p IqSn-sb hkvxpx Fgp- X-s -SmsX Fs sh ]qim-\m- {K-ln- p- n-. ]p\ P- -Øn hniz-kn- p- n-s - nepw C\n Hcp P w IqSn F\n- p-s - n ho psamcp kphn-ti-j-is ai-\mbn ]nd- phm-\mwv Gsd-bnjvSw.-A-Xn-t\mfw alm-`mkyw as m- n-\p-an-. C v Xncn- p-t\m- p-tºmƒ Hcp Imcyw ]d-bmsx hø. ap m- Sn Dcp- p-xp-s-ßnb thz-\-i-fn \n pƒs m v Du w Pohn-X- Øn-s\mcp t{]c-i-i n Xs -bmbn-cp- p. C{X-tØmfw sim p-h sszh-øn\v kvtxm{xw. \n߃ v ]pxnb t]mfnkn FSp- p- -Xn\pw, \nß-fpss ]Ww kpc- n-x-ambn \nt -]n- p- -Xn\pw R߃ \nßsf klm-bn- mw. -C.G. kmw-ip n & km-dmω kmwip n Chief Life Insurance Advisors. Corporate Club Member, Chairman's Club Member sxmgn-e-h-kcw C y-bnse F m ÿe-ß-fn \n pw LIC C jz-d kv AssUz-k amsc Bh-iy-ap- v. Ipd tbmkyx SSLC ]m v. am\y-amb ÿnc hcp-am\w kºm-zn- mw. DS Rßfp-ambn _ -s -Sp-I. C y-bnse F m LIC {_m p-i-fn-sebpw {]oanbw t]mfn-kn-iƒ Rß-fpsS Hm^okn IqSn AS- p-hm Ah-k-cw. OFFICE: LIC of India, Jeevan Jyothi Policy Service Centre, Unity Tower Opp. Pvt.Bus Stand, Pulamon, Kottarakkara Ph: , , Kn Km spw`-h, G\mØv ]n.-h., ]Ø-\w-Xn (Dist).

6 lm-te-eqø 6 t\ mgvn : txmakv ap - txsn-t m-bxv blq-zsc Is -Øn-bXv tehysc alm-cm-jv{s-bnse s] ] -W-Øn Ct mgpw A v blq-z-ip-spw-_-߃ ]m p- p. teho hwi-p-cmb Chsc kμ in lmte-eqø FUn- txmakv a - -ens bm{xm-hn-h-c-ww. Hcp HIvtSm-_ amkw IqSn ]n n-sp-tºmƒ C y-bnse RßfpsS anj-wdn Pohn-X-Øn\v c v h-bkv XnI-bp-I-bm-Wv. F{X A- p- -X-I-c-am-bmtWm sim -Wn kphn-ti-j-th-e- mbn Rß-sf- Øn-b-Xv. AXnepw henb A p-xßfpw A\p-{K-l-ß-fp-amWv Hmtcm A\p-`-h-ß-fnepw sszhw Hfn- n p h n-cn- p- -Xv. ]mã kpn amxyp t\xrxzw \ Ip s^tem-jn v B{iw N v Hm^v tkmuv C y-bpss alm-cm-jv{sm, I Æm-S-I, tkmh F- n-h-bpss Xoc-tZ-i-apƒs sim- taj-esb ti{μo-i-cn v Rß-fpsS t\xr-xz-øn \S- p apwss_- -sim- anjs XzcnXKXn-bn-ep hf Xs sszh-{]-h Øn-b- msx as - mwv? 63 {Kma-ß-fn kpo-h-ambn \S- p kphn-tij/k`m {]h - Ø- -\-߃ v ]pdta tncn-\n-hm-kn- I-fmb \n [-\cpw, henb kmaqlni {]iv\-ambn amdns m n-cn- p- -Xp-amb Ip p-߃ mbn 11 s^tem-jn v InUvkv Km U-\p- Ifpw (\-gvk-dn-iƒ) anjs t\xr- Xz-Øn \S- p- p. hnfn- n-d- nb sszhw F{X hniz-kvx! \hn-apw-ss_-bnse ]\-then FØn-b-t mƒ BZyw snbvxxv sim -Wn-s\- n Hcp ]T\w \S-Øp-I-bm-bn-cp- p. Ahn-SpsØ Bflo-b, kmaq-ln-i, kmwkv mcni taj-e-isf ASp-Ødnbp-I-bmbn-cp- p e yw. {i -bn s {]- [m\ Imcyw sim -Wn Xma-kn- p blq-z- m-sc- p-dn- p- -Xm- Wv. ]\-th-en \n pw 35 Intem- ao- - - AI-se- n-s- p s] (pen) F ÿeøv Hcp blqz kn- -tkmkpw Ipsd blq-z- m-cp-aps - -dn- -t mƒxs Atßm- p t]mip-hm-s\m-cp-ßn-b-xm-wv. F m I Ømhv Rßsf ]d- -b Xv Ig- amk-amwv am{xw. Bscbpw hnfn- msx Bcpambpw _ -s -SmsX IÆpw ]q nsbmcp bm{x. Iq n\v Rß-fpsS anj tim Un-t\- ]mã A\n hm m-sc-bp- m-bn-cp- p. s] ]- -W-Øns GXm v a[y-`m-k-ømwv kn -tkmkv ÿnxn snøp- -Xv. CSp-ßnb sxcphn-eqss thww AXns ap n-se- Øp-hm. Np p-ap hgn-iƒ hgn-hm- Wn-`- m Itø-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. im_xv Znhkw GsX- nepw ]cn- ]msnbp m-ip-sa v IcpXn i\nbmgvn Znhkw cmhnse 10 awn- vxs Ahn-sS-sb-Øn. ]q n- n- S- p tk mwv Rßsf kzmkxw snbvx-xv. blqzm ] n-tbmsv tn p-in-s- p IS-bn hnhcw Xnc- ms\mcp-ßn-bxpw Hcmƒ tk p Xpd- p ImgvN-bmWv I - Xv. F{X sfiz-cy-i-c-amb ImgvN! hm-xn Xpd- Xv Hcp blq-z ; k tδm-]cn Hcp tehy! kotbm- kmwk s] I ; AXm-W-bmfpsS t]cv. hwi-\miw kw`-hn- psim n-cn- p Hcp P\-k-aq-l- Øns s] nse Ah-km\ IÆn. kt m-j-tøm-ss-sb- nepw Aev]w kt mnw kotbms apj- Øp- m-bn-cp- p, Rßsf D nte v Wn- -t mƒ. \q -ºXv h jw ]g- -ap kn -tkm-knte v {]th-in- -t mƒ ]s mcp i_-øp-\m-fn ]pkvx-i- p-cpƒ \nh Øn hmbn \ΩpsS kz w blq-zs\ Hm Ω h p. ]co-i- mcpss I]-S-`- nsb Icp-W-sIm v txmev]n blq-z-bpss _me-knwl-amb tbip-{inkvxp AZr-iy-s\- nepw IqsS-bp-s - p ss[cyamwv ssiap-x. ] n- p n Hmtcm pw kotbm ImWn- p-x- p. F{_m-b- \m-sw- nepw F{_mb `mj kotbm\v henb hi-an- m-bn-cp- p. kn\-tkm-kns ]pd-øp-\n- p Zriyw {]kvxpx `mjbn-ep ]e Fgp- Øp-Ifpw F m-sw v Xnc- n-bt m-gmwv Xm Xs \nc- -cx shfn-s -Sp-Øn-b-Xv. F m 89- -Imc-\mb Xs ]nxmhv DS hcp-sa- pw At±-l-Øn\v CsXms Adnbm-sa pw kotbm Iq n-t Øp. ]g-a-bpss kuμ-cy-sam pw A- h- -Im-i-s -Sm-\n-s - nepw Hcp hnip- n-bpss \nemhv AhnsS ]c p InS- p- v. sszhw "Ccn- p " hensbmcp ]otw AhnsSbp- v. {][m\ B-I j-whpw AXp-X-s. AXv Db pw s]mßn-bp-amwv Ccn- p- -Xv. Dbcw I m txm pw sszh-ønt\ AXn Ib-dp-hm ] q F v. Dbcw Ipd Hcp Itkc A-Sp-Ømbn InS- p- v. ]nxm- - m Xß-fpsS a -fp-ambn {]- kvxpx Itk-c-bn-en-cn- p-tºmƒ Db- Itk-c-bn-en-cn- p sszhw Ahsc A\p-{K-ln- p-sa- -Xns {]Xo-I-am-bn- mwv Aßs\ snøp- -sx v kotbm hni-z-am- n. km[m-cw {InkvXob tzhm-e- b- -ß-fn ImWp- -Xp-t]mse aiv- s] nse s_øv l- -F-temlow kn\-tkm-kns Dƒhiw _l-bpss amxr-i-bn Aev]w D- b- s mcp ÿm\w kn -tkm-kns ap nembp- v. Ahn-sS-bmWv ]- Øp Iev]-\-Iƒ tcj-s -Sp-Ønb XpI p-cp-fp-i-fn-cn- p- -Xv. {]mb- ]q Øn-bmb ]Øv blq-z- m-sc- nepw Ds - nte AXv Xpd p hmbn- p-i-bp- p. Npcpƒ H p ImWms\- nepw ] ptam F v Xnc- n-bt mƒ kotbm ho pw ]Øns IW v ]d- p. CXn-\n-S-bn kotbms ]n- Xm-hv kmwk tkmf-a s] I kn -tkm-kn h p. hfsc k- t m- -j-tømss R߃ v hμ\w ]d- p. ]Sp-hr-! Rßsf I- v \ mbn Nncn- p. h Imcy-߃ Xnc- n. admtn `mj-bmwv X- \n v \ mbdn-bm-hp- -Xv. 89 h j߃ p-apºv s] n-emwv Xm ]nd- -Xv. ]gb Ncn-{X-ß-sfms At±lw ]d- p-x- p. Ct mƒ A p blqz IpSpw- _-߃ am{xta s] n-ep- p. D - h- -cn an -hcpw hb- m-bn- -gn- p. _m n-bp- -h bn{km-tbente v IpSn-tb-dn-bncn- p- p. tbip-{in-kvxp-hn-s\- p-dn pw ain-lm-sb- p-dn psams R߃ N snbvxp. tbip blq-z-\m-sw- pw, Rß-fpsS tbip-hns\ \n߃ sim p-t]m-sb- p-sams Xami-cq-]-Øn At±lw ]d- p. tbip-{in-kvxp-hmwv bym ain-lmsb pw F{Xbpw thkw tbip h v bn{km-tb-ens cmjv{sw ÿm- ]n- p-sim-sp- p-sa pw Bbn-cam p `cww \S-Øp-sa- psams ]d- -t mƒ ]n-xmhpw ]p{x\pw adp-]sn Nncn- -bn-sem-xp- n. kotbm\v tpmen ap\n-kn- Hm^o-kn-em-Wv. SmIvkv Un m p-sa n. AXn \n v In p hcp-am\w sim mwv A wk IpSpw_w Ign-bp- -Xv. kn -tkm-kns Imcy-ß-sfms Fß-s\-bmWv \S- p- -sx- v tnmzn- -t mƒ ]nxmhv ]d- - Xv henb _p nap msw- mwv. bn{km-tb-en \nt m at m GsX- nepw {Km v e`n- p- pt m F tnmzy-øn-\v, "A -Ip ]Wn-Iƒ v t]mepw ]ncn-hn-s\-bmwv' B{i-bn- p- Xv F m-bn-cp p adp-]-sn. s] kn-\-tkm-knse ax-]-c-amb Npa-X-e-Iƒ \n Δ-ln- p kmwk s] I-dpw, kotb s] Idpw tej-i-t\m-ssm w km-º-øni Imcy-ß-fn blq-zs B Ønbpw ]nip pw Ip{]-kn- -am-wt m! im_-xv\mƒ XpS-ßp sh- n- -bmgvn \mepawn apx i\nbmgvn sship-t cw F p awn h- sc-bp kabw kn\-tkm-kns D- nse FÆ-hn-f- p-iƒ AW- p-hbv pw. A mø ka-b-ß-fn-sems hnf- p-iƒ IØn- p-h-bv - Ww. AXn\v Hgn- m-\p FÆ v amkw 1300 cq]-sb- nepw Nne-hm- Ipw. AXv At\Iw kμ `-ß-fn \ In-bXv Np p-ap lnμp-a-x-hnizm-kn-i-fm-wv. "s_s\ bn{km-tb ' F -dn- b- -s -Sp C y-bnse G hpw henb blqz kaq-l-øn s -h-cmwv s] nse blq-z- m. F.-Un.70- tdma N{I-h Øn-bm-bn-cp sss- -kns ImeØv XI -s c- m- -asø blqz tzhm-e-b-øns ]-X-\-Øns ImeØv temi-sa- ºmSpw NnX-dn-t mb blq-z- m-cn Hcp Iq C y-bn-ep-sa-øn-sb- mwv hniz-kn- -s -Sp- -Xv. \ndsb blq-z- m-cp-ambn t_mws_ Xpd-ap-J-tØ v Xncn Hcp henb I sim -Wns kao-]-{]-tziøv h v XI-cp-Ibpw tihew Ggp kv{xoifpw Ggp ]pcp-j- m-cpapƒs -ss14 t] am{x-amwv A]- I-S-Øn \n v c -s]- -Xv. Bem- _m-kn-\-sp-øp \h-km-h F {Kma-Øn-emWv Ah \o n- -b-dnb-xv. acn v Ic- -Sn blq-z- mcpss arx-tz-l-߃ AS- nb ]pcm- X\ I -d-iƒ Ncn-{X-kvam-c-I-ambn {]-kvxpx {Kma-Øn Ct m-gp-ap- v. ki-ehpw \jvs-s Ah Irjn snbvxpw FÆ-bm- n-bp-amwv Pohn- n-cp- -Xv. \h-km-h-\n \n pw IqSp-X A\p-Iqe kml- N-cy-ap sim -Wnse CXc {Kmaß-fmb s], tdml, ]men, Ajv- Sw F n-hn-s-ß-fn-te v IpSn-tb-dn- m- Øp. AhnShn-S-ß-fn Xma-kn- n-cp blq-z- m IpSpw_-t -cmbn (surname) kzoi-cn- n-cp- Xv {]- kv-xpx {Kma-ß-fpsS t]cp-ambn _- -s - m-bn-cp- p. tdml-bn Xmakn- n-cp- -h tdml- (Rohekar) F pw s] n Xma- kn- - n- -cp- -h (Penkar) F pw t]cn- -s\m w tn Øp. s] kn-\-tkm-kn \nb-a-]pkv-xiw (Torah) hmbn- p kmwk s] I-dns k s\-bnapw A-ßs\ h -Xm-Wv. AXp-tI- -t mƒ Fs IqsS-bp ]mã hm- msc ]d- Xv; ""]mã-dns t]cpw ]nev m-eøv Adn-b-s -Sp- Xv txmakv tpm v s] I F mbn-cn- p-sa v''. Ct mƒ ] th- - -dmwv Rm. C\n s] I B- bn- q-ss- n-. txmakv s] I! F m-bmepw AXns\mcp mkniv S p- v! "s_s\ bn{km-tb ' F m bn{km-tb-ens ]p{x F m- W w. Ch-cpsS ]mc-º-cy-a-\p-kcn v F.-Un \pw FUn 1400\pw CS-bn-ep ]Sn- msd C y-bnse-ønb tuhnuv dlm-_n-sb blq-z-hym-]m-cn, s_s\ bn{km-tben-s\- p-dn v tiƒ p-ibpw Ahcn \n v ka - m-cmb aq p t]sc Xnc-s -SpØv X aq-zp-ifpw a p blqz {KŸ-ßfpw blq-z-]mc-º-cy-ßfpw Ahsc A`y-kn- n- p. Ch "ImPn'Iƒ F -dn-b-s - p. \ymbm-[n-] F m-w-xns A w. 18- mw \q m- m-b-t mtg pw sim n-bnse blq-z- m-cpƒs ss a v blq-z-k-aq-l-hp-ambn _ - s ax-]-c-amb Imcy-ß-fn s_- t\ bn{km-tb-en-iƒ ]s -SpØp Xp- S-ßn. Ccp-]Xmw \q m- ns a[y- L- -Øn GXm- v 30,000 s_t\ bn{km-tb-en-iƒ C y-bn-ep- m-bncp- p. F m bn{km-tb- cmjv{sw \ne-hn h -txmss Xfn p-hm XpS-ßnb AØn-hr- -Ønse At\-Im-bncw Xfn-cp-Ifn s_t\ bn{km-tb-en-i-fp-ap- mbn-cp- p I-fn bn{km-tb-ente- p IpSn-tb w Xzcn-X-K-Xn-bnem-bn. Ct mƒ C y-bn samøw c m-bn-c-øn Xmsg s_t\ bn{km-tb-en-itf D miq F mwv GI-tZi IW- v. Ipsd- "sszhw Ccn- p- Xv' F p hniz-kn- p Itk-c. b-[niw t] apwss_-bnepw Xms\- bn-ep-ambn ]m p- p- v. tkmcmbpw Imembpw F c v {][m\ {Kq p-i-fmwv s_s\ bn{km-tb-en-i-fpss CS-bn-ep- -Xv. lnμn hm p-i-fmb tkmcm (sh-fp- v) bpw, Imem (I-dp- v)bpw kqnn- n- p- -Xp-t]mse \nd-amwv Ahsc th Xncn p LS-Iw. Idp-Ø-h a p PmXn-I-fp-ambn CS- I-e -h-cmsw m-wv Icp-X-s -Sp- -Xv. 20- mw \q m p hsc s_ bn{km-tb-en-iƒ X߃ blq-z- msc v kwt_m-[\ snbvxn-cp- n-. B[n-Im-cnI tcj-i-fn-sems axw tnmzn- n-cn- p `mkøv s_s\ bn{km-tb F m-w-h Fgp-Xp- -XvṘ߃ s] n sn v blq- Z- n Xnc- n-b-t mƒ B pw Adn-bn- m-bn-cp- p. bn{km-tb-en-ifpss ] n Adn-bmtam F tnmzy-øn\v Hcp kwi-b-hp-an- msx Hcp \m p-im-c hgn ]d- p- tijw t]pv 8

7 - - D-Ω F-_-t\-k Xp-º-a \yq-tbm - v: sf.- -]n.- -kn. t\m - Ø-ta-cn- Cu-tà do-pn-b-s 23- m-a-xv hm -jn-i I -h -j H- Iv-tSm-_ h-sc \yq-tbm - n \-S- p. \yq-tbm - v, \yq-tp-gv-kn, s] -kn -th-\n-bm, sa-dn-em -Uv, I- W-Iv-Sn- - v, a-km- p-k- v-kv Xp-S-ßn- 7 lm-te-eqø sf.-]n.-kn.-cu-tã do-pn-b tim -{^ -kv k-am-]n- p atzgvkv s{]b DZvLm-S\w snbvxp b kw-ÿm-\-ß-fn \n- p- c- m-bn-c-tøm-fw hn-izm-kn-iƒ ]- s -Sp-Ø k-tω-f-\w do-pn-b {]-kn- U v d-h.- -]n.- -^n-en- v D-Zv-Lm-S-\w snbv-xp. ]m-ã si.- -sp.- -txm-a-kv, d-h.- tß Iq- v-am F- n-h ap-jy-k-tμiw \ -In. Iq-Sm-sX d-h.- -tam-\n-kv tpm - v, jm-pn Im-c-bv-, d-h.- _tzÿm ss nƒ timfpv {KmPp-th-j sn-ss : sn-ss -bn-ep- tkm-a- Xn-]p-cw ti-{μ-am- n \-S- p h-cp- _-tz-ÿm ss_-_nƒ tim-f-pn-s {Km-Pp-th-j \-S- p. 82 hn-zym - n- Iƒ hn-p-b-i-c-am-bn ]T-\w ]q -Ønbm- n. I-gn- 12 sim- -am-bn kv- Xp-Xy -l-am-bn Cu ÿm-]-\w \-S- p h-cp- p. tum.- -Ãm -en si.- -txm-a-kv ap-jy-{]- `m-j-i-\m-bn-cp- p. U-b-d-Iv-S d-h.- k-æn Xm-gmw-º- w k - n-^n- - p- Iƒ hn-x-c-ww sn-bv-xp. tim-f-pv Uo tum.- -tpm-fn tpm-k-^v ss_- _nƒ hn-x-c-ww sn-bv-xp. tum.- -Um- \n tpm-k-^v, P-bv-tam Xn-cp-h- Xp- S-ßn-b-h B-iw-k A-dn-bn- p. km-ap-th tpm F- n-h hn-hn- [ ao- n-ßp-i-fn {]-kw-kn- p. Cw- o-jv a-e-bm-fw sk-j-\p-ifn \-S- B-cm-[-\m tbm-k-ß-fn d-h.- -C- n G-{_-lmw, d-h.- -hn.- -F.- -h -Kokv F- n-h Xn-cp-h-Øm-g ip-{iq-j \-S-Øn. ]m-ã -am-cm-b _m-_p txma-kv, si.- -]n.- -G-{_-lmw, tpm txma-kv, Pn-Pn h -Ko-kv, am-xyp -^n-en- v, h- m tpm -k F- n-h A- [y- -cm-bn-cp- p. do-pn-b {]-kn- U v d-h.- -]n.- -^n-en- v, sk-{i- -dn tpmk-^v hn-eyw-kv F- n-h t\-xr-xzw \ -In. {S-j-dm kmw txm-a-kv \- μn ]-d- p. do-pn-b-\v hn-hn-[ X-eß-fn t\-xr-xzw \ -In-b ]m-ã B -Wn tdm- n ^v-tfm-dn-um-bn-te- v ÿ-ew am-dp- -Xn-\m do-pn-bs h-i-bm-bn ]p-c-kv-im-cw \ -In B-Z-cn- p. ss nƒ I h j hcm- pg: sslth PwKvj\v k-ao- ]w P\p-hcn 9 12 hsc ss nƒ I h j \S- pw. ]mã jn_p s\sp-th-en DZvLm-S\w snøp tbmk-øn ]mã ]n.- sp.-p-bnw-kv, ]mã Pbnwkv Fw.- t]mƒ, ]mã K knw ]n.-tpm, ]mã _n.-tam-\- F n-h {]kw-kn- pw _-l-dn : A-Ω-am a- ƒ- v th- n I-c- v {]m - n-t - -Xv Ime-L- -Øn-s B-h-iy-am-Wv. X-e-apd-I-sf ssz-thm-flp-j-am-bn h-f -Øp- -hm-\p- \n-tbm-kw ssz-hw \ -Inbn-cn- p- -Xv am-xm- ƒ- m-wv ]m- à tp- -_v tpm ]-d- p. _- l-dn-\n Xp-S- w Ip-dn- "a-tz-gv-kv {]-b ' F- {]-ÿm-\-øn-s D-Zv- Lm-S-\w \n -Δ-ln- p-sim- v {]-kw- -Kn- p-i-bm-bn-cp- p A-t±-lw. _-l-dn C-Ωm-\p-th k-`-bn \- S- {]-txy-i k-tω-f-\-øn- ]mkv- txm-a-kv Nm-t m A-[y- - X h-ln- p. {]-i-kv-x {]-kw-k-i kn- à kq-k txm-a-kv Cu {]m- - - \m {]-ÿm-\-øn-\v t\-xr-xzw \ - Ip- p. F- m am-k-hpw B-Zy Xn- - fm-gv -N a-tz-gv -kv {]-b tu B-bn th - Xn-cn- v Xp-S - -bm-bn H-Øp Iq-Sn {]m - n- p- -Xn-\v tem-i-sa-ßpw {]m - -\m bq-wn- p-i-fm-cw-`n- p- -hm ]- -Xn-bp- -Xm-bn kq-k txm-a-kv lm-te-eq-øm-tbm-sv ]-d- p. Fd-Wm-Ipfw: tncm-s\- q ti{μam n {]h Øn- p kphn-tij Poh-Im-cpWy kwl-s-\-bmb kotbm tkmkv] an\n-kv{sokns B`n-ap-Jy-Øn sk]vxw- _ 17\v azy-øn\pw ab- p-a-cp- n\pw Bfll-Xy- p-sa-xnsc t_m[-h-xv -cw hml\ dmen s]cp-ºm-hq-cn \S- p. s]cp-ºmelcnhn-cp bm{x hq kn.-sf.-hn.-tpmbv DZvLm-S\w snbvxp. ]mã Pbnwkv F_-t\- k, ]mã ^n n t]mƒ, ]mã F.-sP.-tPm k, kmpp ]mwntb-en, Fw.-kn.-h Ko-kv, Chm.-]n.- kn.-b Wn F n-h ktμiw \ In. ]mã Pbnwkv F_-t\- k, ]mã ^n n t]mƒ, ]n.-hn.- amxyp F n-h t\xrxzw \ In. s\sp- w sjt -\mbpw I - \ kn.-f-^v.sf bpw kwbp- -ambn AKfn BZn-hmkn taj-e-i-fn azy-øn\pw ab- p-a-cp- n-\p-sa-xnsc t_m[-h -cw ktμ-ihpw ^nenw {]Z i-\hpw \S-Øn.

8 \yq C ym ss nƒ N v P\-d I h j ]mbn- msv: \yq C ym ss_- _nƒ N v P\-d I h j s^{_p-hcn hsc ]mbn- msv \yq C ym ss nƒ skan-\mcn t_mbnkv tlmã {Ku n \S- pw. k`m {]kn-u v ]mã txmakv ^nen v DZvLm-S\w snøpw. ]mã F_n G{_-lmw, ]mã txmakv amω, tum.-pbvk txma-kv, dh.-hn.-kn.-tbm-l- m, F nh {]kw-kn- pw. ss nƒ mkv, ]mtãgvkv skan-\m, kt -kviqƒ bph-p\ ktω-f-\w, hna kv s^tem-jn v ktω-f-\w, kv\m\ ip{iqj F nhbpw \S- pw. dh.-txm-akv ^nen v I ho-\-dmbn hnhn[v IΩ- n-iƒ cq]o-i-cn v {]h Øn p hcp- p. tum.-pbvk- txma-kv, dh.-hn.-kn.- tbm-l- m (t{]m-{kmw), I Xr-Zmk- m-cmb ]n. n.amxyp ({]-b ), sp.- tb-ip-zm-kv, ]n.-fw.-ip- q- p- Ip n (]-ªn-kn- n), n.-f-kv.-tpm-k-^v, Pn_p ss\-\m (^p-uv), txmakv amxyp (A-t m-a-tu-j ), hn.-si.- G-{_lmw (]m- p-]p-kvx-iw), n.-f.- ]-t{xmkv (A-td- p-sa v), Fw.-H.- tpm, n.-fw.-]m- - (thm-f- ntb-gvkv), Fw.-sF.-]o-, n.-ssh.- tpm k (I Xr-tai {Iao-I-c- Ww), jmpn kn.-un, Nmt m aømbn (^n-\m kv), sdpn si.-g- {_lmw (Iz-b ), kn.-si.-hn-p-b (Hm-^o-kv), si.-f.-txm-akv (kv\m- \w) F n-h hnhn[ IΩ- n-iƒ v t\xrxzw \ Ip- p. lm-te-eqø txsn-t m-bxv blq-zsc... 6 mw t]pv XpS X-cnI am{x-a-, AhnsS sim p sn v hnsp-ibpw snbvxp kmap-th Znth-I F blq-z-\mwv BZy-ambn Hcp kn -tkmkv `mc-x-øn \n Ωn- - p- -Xv. {_n ojv C y ssk\n-i- \m-bn-cp Ct±-l-tØm-sSm w At\Iw s_t\ bn{km-tb-en-ifpw A v ssk\y-øn-ep- m-bn-cp- p. ssakq-dnse cmpm-hm-bn-cp Sn p kp Øm bp -Øn ]nsn {_n- ojv ssk\n-isc \n ±m- -Wyw sime-s -Sp-Øn-bn-cp- p. F m s_t\ bn{km-tb-en-i-sf- p-dn v ti- Sn p-hns amxmhv ai-t\msv A-hsc sim -cp-sx pw, Jpdm-\n A-hsc k Δ-i- -\mb sszh-øm- Xnc-s -Sp- -s - -h-cm-sw v ]d- n- p-s pw Hm Ωn- n- p. A- ßs\ Poh Xncn- p-in- nb kmapth Znth- dpw Iq cpw sszh- Øn\v \μn kqn-i-am-bn- mwv sx - apwss_-bn "tk v Hm^v tagv-kn' F kn\-tkmkv ]Wn-X-Xv emwv s] n-ep s_øv l- -Ftemlow kn\-tkmkv \n Ωn- -Xv. Nne BgvN-Iƒ v apºmwv CXns 150- mw hm jniw BtLm-jn- -Xv. s_t\ bn{km-tb-en-i-fpss sk-an-tøcn ImWm-\mbn ko-tbms IqsS kn\-tkm-kns ]pd-tø- n- -d-ßp- -Xn\v apºv kmwk s]- I-dn-t\mSv bm{x ]d-bp-hm Hcn- qsn Xs -b-sp- sn p. A{_-lm-ans A\p-{Klw {InkvXp-tb-ip-hn qsn PmXn-Iƒ v In n-b-xn F\n pw In n-b-xns Hcwiw At±-l-Øns Iøn Xncn- Ins msp-øp. hnd-bv p ssisim- v AXv Xpd p t\m n-bn v F{_mb `mj-bn Rß-sfbpw A-\p-{K-ln- p. In nb A\p-{K-l-hpambn X mew kn\-tkm-kn-t\msv hns-snm- n. XpS v blq-zs I_-dn-Shpw I p. apgp-h ImSp-]n-Sn v InS- p- I-bm-Wv. hrøn-bm- n-bn-sm ]Wan-. ]t temiøv G -hp-a-[niw [\w ssih-i-ap Xv blq-z- m- msw mwv kxyw. ]Sn- md cmpy-ß-fnse kº-øns knwl-`m-khpw Ah-cpsS Iøn-em-Wv. ]d- n v F p-imcyw! kotbm Rß-fpsS an\n-kv- {Snsb pdn v Xnc- n. tncn-\n-hm- kn- -I-fpsSbnS-bn snøp {]h- - Ø-\-ß-sf- p-dn v ti -t mƒ X\n v Bth-i-am-bn. \n [-\-cmb Ip p-߃ mbn Hcp _me-`-h \n Ωn- p-hm-\p XmXv]cyw R߃ p-s v ]d- -t mƒ kotbm\v kt mjw Cc- n- p. Xs bpw `mcy-bp-ssbpw kz]v\hpw {]m -\-bp-amwv AØ-csamcp kwk-xn-sb v kotbm ]d- n v Rßsf ho n-te v Wn- p. Hcp A\m-Y- p- ns\ Ah ai-fmbn ZsØ-SpØv hf Øp- p- v. Itødn-b-t mƒ Xß-fpsS kzøp- -sf- n Ah s\spho t mss ]d- p. C\nbpw \jvs-am-imsx InS- p ÿe-߃ Zo L-Im-esØ Icm-dn\v hms-i v Xcp-hm\pw A- h Xøm-dm-Wv. Dt±iw c m-wv. H- v, kn -tkm-kp-iƒ XI p hogmsx \ne-\n Øp-hm Nne-hn-\p- ]Ww Is -Øp-I. c v, b- tlm- -h-bmb sszhsø hniz-kn- p- Hcp PmXn-bp-ambn tn v kaql-øn\v Hcp \ Imcyw snøp-i. apgp- - n-wn- m-cs ASpØv Ac- - n-wn- m-c ` -W-an-c- p- Xp t]mse, ASpØ amksø Nnehv Fßs\ \S-Øp-sa- -dn-bmsx hnizm-k-øn HmSp s^-temjn v B{iw N n\v kz]v\w am{xat simsp- m-\m- -hq! Hcp kz]v\w t]mse Ata-cn- aæn \n v sim -Wn-te v Rßsf sim p h -h Xo -bmbpw kz]v\-߃ I h j Fd-Wm-Ipfw: sakqkm an\nkv{sn I h j \hw-_ 15, 16 Xob- Xn-I-fn ]mem-cn-h w F o-jnbm HmUn-t m-dn-b-øn \S- p. dh.-a\p tat\m, ]mã Pn_p Fd-Wm- Ipfw F n-h {]kw-kn- p. kphn-tij {]h Ø\w sh -ds: F v.-fw.-sf-bpss sh ds {]b bqwn- ns B`n-ap-Jy- Øn HIvtSm-_ 21- \v ] m-b- Øns hnhn[ hm Up-Ifn kphntij {]h Ø\w \S-Øn. ]mã m\-zmkv t\xrxzw \ In. ]Ø-\m-]pcw I h j ]Ø-\m-]pcw; sf.-]n.-kn.-]-ø-\m- ]pcw Unkv{SnIvSv I h j Unkw-_ hsc ]Ø-\m-]pcw imtew {Ku n \S- pw, ]mã C.-kn.-tPm v DZvLm-S\w snøp- ao nw-kn dh.kmw tpm v, ]m-ã- amcmb tp _v tpm v, ^nen v ]n.-txm-a-kv, ]n.-sp.-p-bnw-kv, kmpp tpmk-^v, ]n.- n.-txm-a-kv, Hta-K kp\n F n-h {]kw-kn- pw. kv]ncn- z thmbvkv ASq Km\-ip-{iq-j v t\xrxzw \evipw. 8 km m-xv -cn- p-sa v kotbm\v Dd- p-sim-sp-øp. tihew blq-zs kn\-tkmkv I v as-ßn-t m-imsa v Icp-Xnb Rß-fpsS Iq p-imc-\mbn amdn-bxv sszh-øns kz- -tkm-{x-øn s Hcp tehy! ""blq-z-bpss _me-knw-l-amb tbip ain-lm-tb, \o F{X al-xz-ap- -h!'' F v {]m n- m-\- msx F p snøp-hm! ssh.-]n.-c.- Xm-e p ]cn-tim-[\ tim bw: N v Hm^v tkmuv tim- bw shãv Unkv{Sn-IvSns ssh.- ]n.-c.-xm-e p ]cn-tim-[\ ]md- pfw sszh-k`m lmfn \S- p. Unkv{SnIvSv tkmkv] Sow sk{i- dn ]mã tp _v Ipcym-t mkv DZvLm-S\w \n Δ-ln- p. ]md- pfw sszh-k` H mw ÿm\w t\sn. ]m n, Ipgn-a w F o k`-iƒ 2 mw ÿm\w ] n- p. ]mã tam- kn ]p qkv t\xrxzw \ In. D]-hmk {]m \ ]md- pfw: HIvtSm-_ Xob- Xn-I-fn N v Hm^v tkmuv _Ym- \y -lm-fn D]-hmk {]m \ \S- p. ]mã si.-c.-p-bvtam t\xrxzw \ In. sf.-]n.-kn.- tkm-zco kampw Ipº-\mSv: sf.-]n.-kn.-ti-cfm tã v tkmzco kampw ss nƒ kviqƒ 20- m-axv {KmPp-th-j k Δokv Unkw-_ 18- \v \S- pw. ]mã si.-kn.-txm-a-kns A y- -Xbn \S- p ktω-f-\-øn ]mã Sn.-F-kv.-G-{_lmw k n-^n- - p-iƒ hnx-cww snøpw. ]mã tp _v tpm apjy {]`m-jww \S-Øpw. kqk G{_lmw, A - Ω amxyp, tamfn- p n ss\\m F n-h t\xrxzw \ Ipw. hmiy-sa-gpøv a cw Xncp-h-\- -]pcw: XnaYn C Ãn- yq- ns hmiy-a- cw \hw-_ 17- \v s\øm- n Ic kn.-f-kv.-sf.-pq- _nen lmfn \S- pw. Unkv{SnIvSv I h j ] fw: N v Hm^v tkmuv ] fw Unkv{Sn-IvSns ]Øm-aXv hm jni I h j Unkw-_ 4 8-hsc Ipf-\S k`m {Ku n \S- pw. Chm.-]n.-sF.-G-{_-lmw, ]mã amcmb ]n.-sp.-p-bnw-kv, emk hn.-am- Xyp, kæn Ipcy, t]mƒ sim d F n-h {]kw-kn- pw. ss{iãv knwtkgvkv Km\-ß-fm-e-]n- pw. D]-hmk{]m -\bpw DW Δv tbmk-ßfpw ta msw: ta msw sf.-]n.-kn.- ^n-e-z ^ym N ns B`n-ap-Jy- Øn \hw.11 apx Unkw.1 hsc 21 Znh-ksØ D]-hmk {]m \ \S pw. A`n-jn- -cmb sszh-zmk- m {]kw-kn- pw. ]mã ss\\m ^nen v ChnsS ip{iqjn- p- p. t^m \ncww bp.-]n.-f^v I h j \ncww: \nc-wøpw ]cn-k-c-øpap 60- ]cw s]s -t mkvxv k`-i-fpss kwbp kwcw-`-amb \ncww bp.-]n.-f^ns 10- m-axv hm jni I h j Unkw-_ hsc \ncww U v ^man\v kao]w hnhn[ ]cn-]m-sn-i-tfmss \S- pw. ]mã si.-sn.-d-ω DZvLm- S\w snøp tbmk-ß-fn ]mã am-cmb si.-kn.-txm-akv, Sn.- sp.-km-ap-th, ]n.-kn.-sn-dn-bm, si.-f.-g-{_lmw XpSßn-b-h {]kw-kn- pw. _ty thmbnkv Km\-ip-{iqj \n Δ-ln- pw. ]mã kmwip n ss\\m, _nt\mbv amxyp, jn_p sf v XpS-ßn-b-h t\xrxzw \ Ipw.

9 9 lm-te-eqø I h j Imbw-Ipfw: Im n Kn Km Akw-ªokv Hm^v tkmuv N ns B`n-ap-Jy-Øn I -h j\pw ss nƒ mkpw HIvtSm-_ 25, 26 Xob-Xn-I-fn Ag-IØv \S- p. ]mã spbvkv ]m -\msv {]kw- Kn- p. {]m -\ v Fd-Wm-Ipfw; Zo L-h j-ß-fmbn I Xr-ip-{iqj snbvx ]mã ssh.-]m- - AXym-k \nebn Fd-Wm-Ipfw saun- {SÃv Bip-]-{Xn-bn {]m \ Bh-iy-s -Sp- p. t^m : InS- p- p. ]c-ky-tbm-k-߃ btlmh \n n tkmkv] an\n-kv{sokns B`n-ap-Jy-Øn Fd-Wm-Ipfw apx Imk tkmuv hsc Unkw-_ BZy-hmcw azy-øn\pw ab- p-a-cp- n-\p-sa-xnsc kvt\l-k-tμi dmen \S-Øp- p. IÆq, Imk tkm-uv, timgn- m-sv, Xriq, Fd-Wm- Ipfw F o Pn -I-fn ]c-ky-tbmkw \S- Øp-hm-\m-{K-ln- p- -h Xmsg- -d-bp \ºdn _ -s -Sp-I. I h j, Izb ku v knãw F n-h pw _ -s -Sp-I. Pr.Ruble Varghese Jehova Nissy Gospel Ministry Aluva Phone: , ip{iq-j-i- m-cpss {i v: k`-i-fn kmº-øni srcp w A\p-`-hn- p ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m p th n ss[cy-ambn ip]m i snøm-hp- -Xm-Wv. sf.-]n.-kn.- O-Øo-kvKUv 8 m-axv P\-d I h j _nem-kv]q : sf.-]n.-kn.-o-øokvkuv tã v 8 m-axv P\-d I h j \hw-_ hsc {XnthWn `h _nem-kv]q-cn \S- p. sf.-]n.-kn.-tã v {]kn-u v ]mã Ipcp-hnf G{_lmw DZvLm- S\w snbvxp. ]mã tp _v tpm, ]mã si.-tpm-bn, tum.- tpmbn G{_lmw F n-h apjy- {]-kw-k-i-cm-bn-cp- p. bph-p\ ao nwkv I n-bq : As m-kvx-eniv bqøv aqhvsa ns I n-bq bqwn- ns bph-p\ ktω-f\w \hw-_ 2 \v sk {S lmfn \S- p. P\-d sk{i- dn ssjpp n.-i- n-bq A y- -\m-bn-cp- p. ]mã kn_n X - {]kw-kn- p. tpmxnjv G{_-lmw. _ntpm-bv, kpp F n-h t\xrxzw \ In. tajem ktω-f\w I n-bq : As m-kvx-eniv bqøv aqhvsa ns bph-p\ tajem ktω-f\w Unkw-_ 14- \v I nbq F_-t\-k lmfn \S- pw. _tdmu I h j _tdmu: ^tø-kpv sf.-]n.-kn.- k` \mev]xv h jw ]q Øo-I-cn- p- Xns `mk-ambn Unkw-_ hsc ^tø-kpv tdmkdn kviqƒ HmUn-t m-dn-b-øn aq p Znh-ksØ I h j \S- pw, sf.-]n.-kn.-p-\-d {]kn-u v ]mã tp _v tpm ip{iq-jn- pw. ]mã txmakv ]n.-x-c-i Chn-sS ip{iq-jn- p- p. tbmkw \S-Øm ap\nkn- tãunbw \ Inbn Xn-cp-h- : km- n A-t m-f-p- n-iv-kv s\- v h - n-s "kv-t\-l k-tμ-iw' t{]m-{kmw \-S-Øm Xn-cp-h- ap-\nkn- tã-un-bw \ -Im A-[n- Ir-X X-øm-dm-bn-. tbm-k-øn-\v ssa- v {]-h -Øn- n- m-\pw A-\phm-Zw t]m-eo-kv \ -In-bn-. \n- v Hm-^v {Sq-Øv U-b-d-Iv-S Fw.- -Fw. A- Iv-_ Xn-cp-h- -bn ss_-_n-fn-\pw {In-kv-Xp-hn-\pw F-Xn-sc \-S-Øn-b I- ]-S-hm-Z-߃- v a-dp-]-sn \ -Im-\p- hn-i-zo-i-c-w-tbm-k-am-wv cm-jv- {So-b k-ω -±-Øn-\v h-g-ßn X-S- - s -Sp-Øm {i-an- -Xv. F- m H- Sp-hn Xn-cp-h- im-tcm Hm-Unt m-dn-b-øn tbm-kw \-S-Øm kw-lm-s-i Xo-cp-am-\n- p-i-bm-bncp- p. \q-dp-i-w- n-\p hn-izm-kn-iƒ ]-s -Sp-Ø tbm-k-øn {_-Z spdn txm-a-kv, ]m-ã sp-bv-kv ]m- - \m-sv F- n-h Fw.- -Fw. A-Iv-_-dns hm-z-ß-ƒ- v a-dp-]-sn \ -In. kn.-c.-fw.-p-\-d Iymºv aw- me: 56- m-axv kn.-c.-fw.-p-\- d Iymºv s^bvøv Xntbm-f-Pn- skan-\m-cn-bn Unkw-_ hsc \S- pw. dh.-tum.- n.-pn.- tim-in, dh,-tum.- n.-]n.-g-{_-lmw, ]mã s_ k aøm-bn, ]mã ^nen v sndn-bm, tum.-f_n ]n.- _m-_p, {_Z ªk taa-\, F n-h hnhn[ skj-\p-i-fn mkp-iƒ \bn- pw, tpm tp _v ap p-tim- -, ]mã _mw q ]- -W-Øn-s lr-z-b-`m-kam-b sim-ta-gvky kv-{so- n Bflo-b B-cm-[-\-bn-te- v kzmkxw G{_lmw aμ-a-cp-xn, jmpn si, tum.-b\n tpm v, knã {]nbm kmw F n-h Iu kenwkv skj-\p-iƒ \bn- pw. tum.- ª-k taa-\, Ãm en F n-h kwkox ip{iqj \bn- pw. ]mã Ipcy amxyp, ]mã ^nen v G{_-lmw, ]mã tpm v h Kokv F n-h t\xrxzw \ Ipw. D-]-cn-]T-\-Ønt\m, tpm-en kw-_- -am-bn I-S- p-h-cp- -h pw _mw- q-cn Xm-a-kn- p- -h pw sf.]n.kn. N - v Hm-^v s^-bv-øv H-cp- p- B-fl\n-d-hn-ep- B-cm-[-bn-te pw hn-sp-x ip-{iq-j-bn-te- pw kzmk-xw sn-øp p. Iq-Sp-X hn-h-c-߃- v: ]m-ã kn-\p tpm-bn (_mw q ) C-h-. A-Pp A-e-Iv-kv (ticfw) snss t]mcq-cn-te v kzmkxw Bflob Bcm-[\ I.P.C.BETHEL ASSEMBLY PORUR Samayapuram, 7th Street, 15/2 Canara Bank Road ae-bmfw Bcm-[-\ pw, {]m -\m-h-iy-߃ pw, Iu k-enw-kv, ss_-_nƒ ÃUn apx-em-b-h v hnfn- p-i. Near Sri Ramachandra Medical College & Miot Hospital Time: Bcm-[\: 9AM AM kt kviqƒ: 8.15 AM to 9AM For more details: , , \n߃ kz]v\w ImWp Db-c-ß-fn-se-Øp-hm Ct mgsø \nß-fpss hnzym-`ymkw Ipd-sh v txm p- pthm? \n߃ pw t\smw t\gvknwkv taj-e-bn Db XkvXn- Ibpw iº-f-hpw... P\-d t\gvknwkv Ign- -h v tpmen-tbm-ssm w ]T\hpw \SØn Un{Kn Ic-ÿ-am- mw(p.c.b.sc). _n. Fkv. kn \gvknwkv Ign- -h pw Fw. Fkv. kn. \gvknw-kn\pw kph Æm-h-k-cw...

10 ]mã Pn.-ap-Ø-ø sh -ds: sf.- ]n.-kn.-sh- -ds sk -dnse H -ti- J-c-aw-Kew XpSen k`m ip{iq-j-i- \pw XpSen kotbm aμn-c-øn IpSpw-_mw-K-hpamb ]mã Pn.-ap- Ø-ø 61, HIvtSm-_ 22- \v \ncym- X-\m-bn. kwkvimcw \S- p. `mcy: Pm\- v, a ƒ ]mã Fw.-sP.-cm-Pn, ]mã jmpn, acp-a- ƒ: jnpm, kp\nx ]m-ã si.-f-kv. -km-ap-th ]pd-a w: Kyme-Ivkn \K Ing-hd- mem-bn F_- t\-k ho n ]m- à si.-f-kv.-kmap-th (kmw km - 66) \ncym-x- \m-bn. ticfm tã- v luknwkv t_m- Uv dn.-a- u vkv Hm^ok-dm-bn-cp- p. sf.-]n.-kn.-]o-cp-tasv sk -dn ip{iq-j-i-\mbn tkh-\- a-\p-jvtn- n- p- v. thzm-[ym-]-i\pw {]kw-k-i-\p-am-bn-cp- p. `mcy: Xncph m B-a- q Fgn-bn AΩn-Wn- p- n. a ƒ: {]n kn (So- Kh.- ssl-kviqƒ, hb-\m-sv), F_n (Hm- Un- Zp_m-bv), s{]bvkn (H-]vt msa-{sn-ãv) acp-a- ƒ: ]mã s_ kn hn.-tpm (h-b-\m-sv), kqk F_n (teivtjm tlmkv]n- Fd-Wm-Ip-fw), ªk hn.-tpmbv (Sm m tamt m-gvkv, tim -bw) txmakv amxyp-hns `mcym amxmhv Xncp-h-\- -]pcw: Im m- S _Y\n s s n ƒ timfpv {]n kn- mfpw bpssw- Uv {InkvXy s^tem-jn v Hm^v C ym {]kn- U pw tkmkv] anj t^m C ym snb am\pw, Zn tkmkv] {Sw_ v amt\-pnwkv FUn- -dp-amb dh.-txm-akv amxyphns `mcym amxmhv Nq p- ]-ei _Y-\n-bn sp.-t n So (68) HIvtSm-_ 24- \v \ncym- ARMY OF JESUS GOSPEL MINISTRIES C y-bnse 21 kwÿm-\-ßfn- 10,000 cw {]m \m t]mcm-fn-iƒ \nc- -c-ambn {]m n- p- p. hnizm-ktøm-spiqsn hnfn- p-i. {]txy- I-ambn Iu k-enwkv ku- Icyw D m-bn-cn- p- -Xm-Wv. ]mã A\n-b Ip v tpm v ARMY OF JESUS GOSPEL MINISTRIES Malayattoor P.O., Kalady via Ernakulam Dt., Ph: , bm{x-bm-b-h X-bm-bn. tkmzco kampw {]kn- U v, kt -kviqƒ sluv ankv{skv, So, kmaq-lni {]h ØI F o \ne-i-fn Zo L-Imew {]h Øn- n- p- v. aiƒ dn\n txmakv bpssw- Uv {InkvXy s^tem-jn v Hm^v C ym kphn-tij {]kw-ki, A- [ym-]n-i(_-y-\n) hn.-sf.h Kokv \ne-ºq : ae-_m Xntbm-f-Pn- timfpv {]kn- U v ]mã Pbnwkv h Kokns ]nxmhv hn.- sf.-h Kokv (83) \hw-_ 4 \v \ncym-x-\m-bn. tim bw ap -Øm-\Øv shfpø tams-bn IpSpw-_mw-K-am-Wv c n- -s v kv\m\-s tijw Ipº-\mSv slt{_m- \n thz-]-t\w \S-Øn. XpS v ]mã tpm v h Ko-kn-t\msSm w Nne h j-߃ I Xr-ip- {iqj snbvxp. si.-c.-g-{_-lmans {]kw-k-߃ G p ]d-bp- - Xn\v Ah-k-c-߃ e`n- n- p- v. ac- W-sØ- p-dn- pw, AS- -ip-{iq-jsb- p-dn pw k`m ip{iq-j-is\ Adn-bn- n-cp- p. kwkvimc ip{iqj-bn ]mã am-cmb si.-kn.-d- Ω, kæn tpm v, kn.-kn.-nmt m, si.-sf.-h Ko-kv, ]mkvi, si.-sp.-h Kokv F n-h ip{iqjn- p. N v Hm^v tkmuv Unkv{SnIvSv ]mã _n\p ]n.-ip-{iqj-iƒ v t\xrxzw \ In. a ƒ: ]mã spbnwkv h Kokv (Fw.- n.-kn.-{]-kn-u v), tum.-hn-hn.- txm-a-kv (s{]m-^.-bq-wn-b _nªn- skan-\m-cn), X -Ω, Hma-\, kqk, spbv\mω X Ω kmap-th ]Ø-\m-]pcw: Ip n- m v ]tc-x- \mb si.-fw.-km-ap-then (dn-.-dtzym-k-ÿ ]p\-eq t] an )s `mcy-bp-amb X Ω kmapth (86) \hw-_ 9 \v \ncym-x- h n- : Zn kuøv C ym As m-kvx-eniv N v Hm^v tkmuns bph-p-\-hn-`m-k-amb As m-kvx-eniv bqøv aqhvsa v (F.-ssh.-Fw.) 21 tej-\-ßsf Bkv]-Z-am n kwl-sn- n 4 m-axv sakm ss nƒ Iznkv a -c- Øn tic-f-øns hnhn[ Pn -Ifn \n mbn e-[niw t] ]s -Sp-Øp. H mw kωm-\- -Øp-Ibmb cq] Xncp-h-\- -]pcw \memw-nnd sf.-]n.-kn.-k-`mwkw _yqem tpmk-^pw, 2 mw kωm-\- Øp-I-bmb cq] s\øm- n Ic Fkv.-sF.-F.-Pn-bnse Pn knbpw, aq mw kωm-\-øp-i-bmb 5000 cq] v hngn w sf.-]n.-kn.-bnse imen-\nbpw Ic-ÿ-am- n. t{]m ml\ kωm-\-ambn 1000-cq] hoxhpw \ In. hnp-bn-iƒ v h n- lm-te-eqø bm-bn. ]Ø-\m- ]pcw sxt -SØv hf-hp-i-b-øn IpSpw-_mw-K-am-Wv. kwkvimcw sf.- ]n.-kn.-imtew N n \S- p. a ƒ: G{_lmw kmap-th (tam\n bp.-f-kv.-f)- -A- Ω G{_lmw (k-c-kp), h Kokv kmap-th - -(kmap) a-dn-bmω h Kokv (tam-fn), tpm v kmap-th (tpm vip- n, akv - v)- -sfhn tpm v (s_ kn), tum.-tp- _v kmapth (_m-_p) subvkn tp _v (k-pn), AUz.-tP- _v kmap-th tum.-tj en tpm k, ]tcx- \mb tdmbn kmap-th dh._m_p Fw.-tPm ^vtfmdnum: {Ko satum N v Hm- ^v tkmuv ÿm]- I ip{iq-j-i tim- bw aw- ImSv sh q as- ]mã _m- _p Fw.-tPm- - (62) \ncym-x-\m-bn. ^vtfmdn-u-bnse {Ko satumkv N v Hm^v tkmuns ko\n-b ]mã Bbn-cp p. tim bw _tk-en-bkv timf-pn \n pw sian-kv{sn-bn _ncpzw t\snb Ime-ØmWv ]q Æk-abw kphn-tij the v th n sszh-hnfn At±-l-Øn\v e`n- -Xv. ktx G-jym ss nƒ timf- Pn \n pw dneo-pn-bkv FPyp-t j-\n _ncp-zm-\- c _ncpzw kºm-zn tijw 1975 apx k`m ip{iq-j-bn hym]r-x-\m-bn emwv IpSpw_ ktaxw Can-{K v hnk-bn ^vtfmdn-um-bn FØnb-Xv. `mcy kqk _n.-tpm {]apj ss{ikvxh Km\ cn-bn- Xmhpw I-hn-b-{Xn-bp-am-Wv. a ƒ span tp -_v, sp n kqk, acpa-i : PnPp tp _v. ktlm-z-c߃: krvpp tpm, tacn tpm, sakm ss nƒ Iznkv _yqem tpmk-^n\v H mw ÿm\w [\-e van HmUn-t m-dn-b-øn \S As m-kvx-eniv N v Hm^v tkmuns 33- m-axv h\nxm ktωf\ thzn-bn F.-ssh.-Fw.{]kn- U v dntpm txma-kns A y- - X-bn Fkv.-sF.-F.-Pn.-P-\-d sk{i- dn ]mã spc-anbm kpμcw Iymjv k n-^n- - p-ifpw \ In. P\-d sk{i- dn ssjpp n.-i- nbq- Biwk Adn-bn- p. _mw q s]s -t mkvxv ktω-f\w kam-]n p _mw q : _mw q ae-bmfn s]s t mkvxv ktω-f-\-amb s]s t mkvxv 2013 kuøv C ym F.- Pn.-sk {S Unkv{SnIvSv Akn- à v kq{] v ]mã n.sp.- s_ n DZvLm-S\w snbvxp. I Æm-SI sf.-]n.-kn.-ip-{iq-ji ktω-f\w kam-]n p _mw q slmd-amhv: sf.-]n.-kn.- sluv Izm t gvkv lmfn HIvtSm- _ hsc \S I Æm-SI tã v sf.-]n.-kn.-ip-{iq-ji ktωf\w {]kn-u v ]mã hn tpmk^v DZvLm-S\w snbvxp, ]mã am-cmb _m_p sndn-bm, C.-Un.-sN- -Zp-ssc, Fw.-sP.-tU-hn-Uv, tum.csns -dnbm ss\\m F nh {]kw-kn- p. ]mã am-cmb n.- Un.-tXm-a-kv, hn.-un.-tpm, tpm v txma-kv, tpmbv G{_- lmw, ]n.-f.-tpm k, si.-si.- km-p, X - _ -an, h Kokv amxyp F n-h A[y- cm-bn-cp- p. Xncp-h-Ømg ip{iq-j- timb-º-øq-cn Bflob Bcm-[\ (IPC, CHAVADY) ÿew: ]me- msv tim-b-º-øq dq n si.-si.-nm-h-sn v kao]w kabw: Bcm-[\ (Rm-b ), D]-hmk {]m \ (sh n ) IqSmsX hnzym n-iƒ v th n-bp Iu k-enw-kv, {]m \ F n-hbpw \S-Ø-s -Sp- p. Pr.J.Johnson/Ph: Xncp-h-\- -]p-cøv sk m-dp-iƒ hnev]-\ v GRACE COUNSELING CENTER K.P.ROAD, KAYAMKULAM Imbw-Ipfw s{kbvkv Iu k-enwkv sk - dns B`n-ap-Jy-Øn k`m ip{iq-j-i- m v th n {]txyiw Iu k-enwkv timgvkv Bcw-`n- p- p. Imem-h[n Unkw-_ apx aq p amkw Bbn-cn- pw. k`m hn`mk hyxymk-sat\y F m ip{iq-j-i- m pw ]s -Sp- mw. IqSp-X hnh-c-߃ v _ -s -Sp-I. GRACEAMMA DAVID (Director) Ph: (Mob), Iƒ v ]mã hn tpmk^v t\xrxzw \ In. ]pxn-b-xmbn 24 t]sc ]mã am-cmbpw, 34 s]sc Chm- m-en-ãp-am-cmbpw Xnc-s - Sp-Øp. Xnc-s -Sp- -s - -h v th n-bp- A\p-{Kl {]m \ ]mã kmw tpm v \n Δ-ln- p. I Æm-S-I-bpsS hnhn[ Pn -I-fn \n pw, tkmh, Xan-gv\m-Sns CXc-`m-K-ß-eƒ F n-hn-s-ß-fn \n pambn A q-dn-e-[niw ip{iqj-i ]s -Sp-Øp. ]mã am-cmb si.-f-kv.-tpm-k-^v, n.-un.-txm-a-kv, {_Z ]n.-h.-km-ap-th F n-h t\xrxzw \ In. Xncp-h-\- -]p-cøv s\ bw ae-ap-i-fn 12 ASn hgn frontage D sk m-dp-iƒ (I- -d-iƒ) hnev]-\- v. t^m : ,

11 11 lm-te-eqø a -fpss hnhm-l-øn\v Hcp ssen-t^m timfpw 500 cq]bpw ]mc-ºcy s]s -t mkvxv Ip- Spw-_-Ønse bphxn 26, 158, shfpø \ndw, M.Sc \gvknwkv kztz-itøm hntz-itøm tpm-enbp Bflobcmb s]s t m-kvxv bphm- -fn \n v hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p , , NRI Pentecostal parents invite matrimonial proposals from born again, baptized, professionally qualified boys, working abroad for their daughter, born again, baptized, family oriented with good spiritual and moral values. She is 27/5'2, born and brought up in Middle East and she is holding B.Tech Degree and currently working in a reputable Research Institute. If interested please respond with details and recent photograph to: Phone: , Suitable alliance invited for a believer Christian girl, convent educated, MA.M.Phil Degree, 162 cms, 28 years, born and brought up in Delhi, working with a reputable Non-Profit Organization as Senior executive from parents of born again, professionally qualified boys. please contact: kndn-b {InkvXy s]s t m-kvxv bphmhv 28, +2, shfpø \ndw, Business snøp- p. tpmen D txm C m-øtxm Bb s]s -t mkvxv bph-xn- I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n v A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn p sim p- p. lnμp _miv{ku- n \n p- h-scbpw ]cn-k-wn- pw , kndn-b {InkvXy s]s t mkvxv bphmhv 28, 164 skao, shfpø \ndw, +2, ITI, Muscat, Machine Operator Bbn tpmen snøp- p. km[m-cw IpSpw-_w, A\p-tbm-Py-cmb tpmen-bp bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n v hnhmlm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p mw h jw lmte-eq-øm-bn hnhml ]c-kyw {]kn- o-icn- p-hm Xm-Xv-]-cy-s -Sp- -h v ssen-t^m- hgnbpw ]c-ky-߃ \ Im-hp- -Xm-Wv , Xt -X- mø Imc-W-Øm hnhm-l-_ w \nb-a-{]-imcw th s]-sp-ønb _m[y-x-bn- mø kndn-b {InkvXy kphn-ti-j-i 38, 5'5, \ B-flobcmb s]s -t mkvxv bph- -Xn- I-fn \n v hnhm-lm-tem-n-\- Iƒ Wn p sim p- p , dn -tb Uv Kh sa v DtZym-Kÿs aiƒ tnc-a {In-kvXy- bphxn 25, 5'4, shfpø \ndw, B.Sc Fashion Technology, C- t m- -ƒ _mw q-cn Fw.-_n.-F.- sn-øp- p. A\p-tbm-Py-amb hn- Zym-`ymk tbmky-x-bp tpmenbp s]s -t mkvxv bphm- fpss amxm-]n-xm- -fn \n v hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- psim- p- p , s]s -t mkvxv bphmhv 37, 153, Crane Operator Bbn A_p-Zm_nbn tpmen snøp- p. A\p-tbm-Py-amb hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn p sim p- p. s]s -t mkvxv bphm-hv 30, 160, B.Th (su-dm-uq ),MBA tpmentbmsp IqSn kphn-ti-jthe snøp- p. c n- -s v kv\m\-s - v, \ hnzym-`ym-k-ap- Xpw, Db BflnI \nehmcw ]pe Øp- -Xp-amb s]s -t mkvxv bph-xn-i-fpss amxm-]n-xm- -fn \n v hnhmlm-temn\iƒ Wn p sim p- p hntz-iøv tpmen-bp \hw- _ BZyw \m n hcp s]s -t mkvxv bph-xn, 24, 5'5'' shfpø \ndw, B.Sc Nurse, hntz-iøv tpmen-bp s]s t mkvxv bphm- -fpss amxm- ]n-xm- -fn \n v hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn p sim p- p , kndn-b {InkvXy s]s t mkvxv bphxn GI-a-Iƒ 29, 5'4, shfpø \ndw, M.Sc (Chemistry), Fd-Wm-Ip-fØv tpmen snøp- p. A\p-tbm- Pycpw, Bflo-b-cpw, D X hnzym-`ymk tbmky-x-bpap Fd-Wm-Ip-ftØm hntz-itøm tpmen-bp bphm- -fpss amxm- ]n-xm- -fn \n v hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn p sim p- p , awn-a-e-bm-dns XocØv Bflob Bcm-[-\ v sf.-]n.kn _ty h jn v sk eb kv _n\v kao]w, awn-ae Ir]m-h-c-ip-{iq-j-I ]mã kpn ]n G{_lmw (Im\w kpn) t\xrxzw \ Ip- p. t^m : Bcm-[\: Rmb kt -kviqƒ D]-hm-k-tbmKw: sh n Bcm-[-\- -hn-sp-x - -ssz-hoi Btem-N\ Ipssh n F n-\n-b-dmbn tpmen-bp kzx{ k`m s]s -t mkvxv bph-xn 31, 167 skao, shfpø \ndw, B.Tech Electronics A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p. t^m : , c n- -s (kv\m-\-s - n- n- ) tnc-a {InkvXy s]s t mkvxv bphmhv 30, 5'4, Electrical & plumbing work snøp- p. A\ptbmPy-amb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p. t^m : A_p-Zm-_n-bn Hmbn Iº- \n-bn tpmen snøp kndnb {InkvXy s]s t mkvxv bphmhv 25, 5'10, B.Tech (28mw Znhkw Ah[n e`n- p tpmen), A\p-tbm-Pycmb Bfln-b-cmb s]s t mkvxv bph-xn-i-fpss amxm- ]n-xm- -fn \n v hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn p sim p- p. bp.-f.-bn tpmen-bp- -h v ap K-W-\. t^m : , tnc-a {InkvXy s]s t mkvxv bphxn 24, 145, kn.- n.- F v, kphn-ti-j-the snøp- bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n v hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p. t^m : tnc-a {InkvXy bphxn 33, Ccp-\n-dw, 5'3, S.S.LC., sxmgntem PmXntbm hnj-b-a-, kz -ambn 5 sk v ÿe-ap- v. hnizm-kn- I-fmb bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n v A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p , Middle East NRI Pentecostal parents invite proposals from born again, water baptized, spirit filled, qualified and employed boys (Post Graduate Engineers any discipline, IIT / IIMs, Scientists, CA, CFA, CMA, ICWA) based in USA, Europe, Canada, Australia, or Gulf for their Pentecostal daughter 25.7 / 157, non ornamental. She is born again, spirit filled and employed in the Gulf working in a Big 4 MNC. She is BCom, CMA, CA final and planning to pursue CFA studies. Please respond with details / photograph to : Phone Bh-iy-ap v 40- \pw 45- hbkn\pw at[y {]mb-ap {InkvXy kv-{xosb c p Ip p-ßsf t\m- p- -Xn\pw ho p-im-cy-߃ snøp- -Xn\pw Bh-iy-ap- v. Ip p-ßsf t\m n ]cn-n-bhpw, ]mkvt]m pw D mbn-cn- -Ww. 10- mw mkv ]m m-bn-cn- -Ww , s]s t mkvxv anj Fd-Wm-Ipfw I h j sim n: Zn s]s t mkvxv anj Fd-Wm-Ipfw I h j \hw- _ 28 apx Unkw-_ 1 hsc Fc-a- q \mj-w sslthbv v kao-]-ap s]s -t mkvxv I h j {Ku n \S- pw, Ipº-\m v ÿehpw hospw hnev]-\ v Ipº-\mSv PwKvj-\n F m hn[ kui-cytßmsv IqSnb Ccp-\ne hospw 6 sk v ÿehpw hnev]-\- v , INTERNATIONAL REVIVAL CHURCH, TORONTO P.O. BOX 30074, 5035 Hurontario St., Mississauga, ON L4W 0B0, CANADA. WORSHIP PLACE: 4150 Chesswood Dr. North York, ON M3J 2B9 Sunday Worship Service: Malayalam 9.00 a.m a.m. English a.m p.m. Sunday School a.m a.m Cottage Meeting: Friday 7.30 p.m p.m. Saturday Prayer Meeting: 7.30 p.m p.m. Youth Meeting/Ladies meeting: 2nd Saturday 7.30 p.m p.m. tic-f-ønse s]s -t mkvxv k`- I-fpsS C{]m-h-iysØ I h j- \p-i-fpss XpS w Ipdn- p- Xpw ]pxnb Km\-߃ cnn v Imk- p- Ifpw, knun-ifpw ]pd-øn-d- p- Xpw Cu I h j-\n-emwv. hnev]-\ v snß- q SuWn hospw ÿe-hpw, Fw.- kn.-tdm-un timfpv PwKvj-\n hkvxphpw hnev]-\ v t^m : ªkv timhfw Unkw-_ 8, 9, 10 Xob-Xn-I-fn ªknwKv s^ãv 2013 {IqtkUv Xncp-h-\- -]pcw timhfw ti{μo- I-cn v \S-Ø-s -Sp- p. Cu {Iqtk- Un temi-{]-ikvx ]mã kma- (]p-\-eq ), ]mã A\n-k si.-km-ap-th (TAMI {]-kn-u v Im\-U) F n-h sszh-h-n\w ip{iq-jn- p- p. ]I tbmk-߃ Bgm-Ipfw Zo]m HmUnt m-dn-b-øn (tim-h-fw) cmhnse 10 apx 2 hsc ]mã A\n-k si.-km-ap-th ip{iq-jn- p- p. Cu ao nwkv 35- ]cw sszh-k-`-i-fpss t\xr-xz-øn hn]p-e-amb hnhn[ IΩ- n-iƒ {]h Øn- p- p, P\-d tim Un-t\- am-cmbn ]mã kæn tpm, _mep timhfw F n-h {]h Øn- p- p. t^m : , Pastor John Thomas (647) Web: WHEN YOU ARE IN TORONTO, JOIN US FOR INDEPTH STUDY OF THE WORD AND SPIRITFILLED WORSHIP IN A FAMILY ATMOSPHERE.

12 - No. 1 Christian Newspaper HallelujaH Fortnightly Mob: , ]mã ^nen v ]n.-txm-akv ss nƒ skmssk n sshkv {]kn-u v sf.-]n.-kn.-ticfm tã v sk{i- dn ]mã ^nen v ]n.- txm-a-kns\ ss_- _nƒ skmssk n Hm^v C ym ticfm HmIvkn-e-dn-bpsS sshkv {]kn-u mbn \nb-an- p. tic-f- Ønse F m s]- s - -t mkvxv k`-ifp-ssbpw {]Xn-\n-[nbm-bn- mwv At±-lsØ Xnc-s -Sp- p- -Xv. Unssh s^ãn-h ] n- msv: Unssh s{]b an\n-kv{sokns B`n-ap-Jy-Øn hnhn[ k`-i-fpss kl-i-c-w-tømss ] n msv ISp-t m-bn- {Ku n Unkw-_ 4 8 hsc Unssh s^ãn-h \S- pw. ]mã am-cmb Fw.-hn.-h Ko-kv, n.-sp.-km-ap-th, ]n.-kn.-sndn-bm, _m_p sndn-bm, tpm si.-am- {]kn-u mbn _nj v dh.-tum.-kn.-hn.- am-xyp-hn-s\bpw, sk{i- -dn-bmbn dh.-tum.- amxyp h n-sbbpw Xnc-s -Sp-Øp. a v `mchm-ln-iƒ: tum.-tpm-k^v am _ -_m-kv, _nj v dh.-tum.-txm-akv si.-d-ω, tum.- k-j-dn-bmkv am At{]w, tum.-txm-akv am Xnsam-Yn-tbm-kv, tiw kmap-th Nc (sshkv {]kn-u v), Pn.-^n-en v ({S-j-dm ), 19 AwK HmIvkn-edn IΩ- n-sbbpw Xnc-s - Sp-Øp. \hw.2\v sim n Cfw-Ipfw am tømam N n \S-Ø-s hm jni tbmk-øn ]pxnb `mc-hm-ln-iƒ Npa-X-e-tb- p-. \yq C ym sszh-k` P\-d I h j Nn-ß-h-\w : \yq C- ym ssz-h-k-`-bp-ss P- \-d I -h -j P-\p-h-cn 8 12 h-sc Nnß-h-\w s_-ty-kv-zm \-K-dn \-S- pw. k- `m- {]-kn-u v ]m-ã hn.-f.-x-ºn D-Zv-Lm-S- \w sn-øpw. P-\-d sk-{i- -dn ]m-ã B.- G-{_-lmw, _n.-h - o-kv, si.-sp.-am-xyp Xp- S-ßn-b-h {]-kw-kn- pw. ss_-_nƒ m-kv, ]m-tã-gv-kv ao- nw-kv, k-tlm-z-co-k-tω-f-\w, k-t -kv-iqƒ- -ssh.-]n.-kn.-f k-tω-f-\w ap- X-em-b-h \-S- pw. Rm-b-dm-gv-N k-`m-tbm-ktøm-sp I -h -j k-am-]n- pw. hn-hn-[ I-Ω- n-i-sf Xn-c-s -Sp-Øp. {]m - -\: ]m- à tp- -_v am-xyp, km-º-øn-iw: ]m-ã tpm -Pv txm-a-kv, t{]m-{kmw: ]m-ã n.-fw.- Ip-cp-hn-f, {]-Nm-c-Ww: ]m-ã Ão-^ tp- -_v, `- -Ww: ]m-ã txm-a-kv F-{_-lmw, Xm-a-kw: ]m-ã sd-pn ]n. Ip-cp-hn-f Xp-S-ßnb-h-cm-bn-cn- pw. jn-_p k-j-dn-b P-\-d I -ho-\-dm-bn-cn- pw. Un-kw-_ 22 s]m-xp {]m - -\m Zn-\-am-bpw Xo-cp-am-\n- n- p- v. Xyp, tpmbn ]mdbv, h Kokv t n XpS-ßn-b-h {]kw-kn- pw. Xncp-h tkmkv]- Ft mkpw, X m-hq hn-eywkpw Km\-ip-{iq-j v t\xrxzw \ Ip- - p. ]mã Fw.-sI.-kvI-dn-bm, ]mã Un.-tPm-Wn- p n F nh t\xrxzw \ Ip- p. lm-te-eqø Hallelujah Periyillathu Thoppil Complex Near YMCA, Tiruvalla Pathanamthitta, Kerala, India. 12 Reg. No. KL/KTM/209/ Licence No. KL/CR/KTM/WPP-28/ Licensed to Post without Prepayment Posted on 15 th November 2013 at RMS Kottayam KERALA CHRISTIAN ASSEMBLY Established in Now the largest Malayalee Pentecostal congregation in Canada. We maintained its commitment to its Pentecostal heritage of worshipping Jesus Christ, preaching and teaching the complete biblical truth. Our goal is to be a channel of blessing to our members, our community and to the world at large. JOIN WITH US FOR: SUNDAY TORONTO, CANADA 10.30AM TO Other weekly programs: Sunday school am -every Sunday. Cell meeting- 8pm -every Friday Adult Bible study & Kids Club pm -every saturday, Our Address: 121 Norfinch Drive Toronto, Ontario, M3N 1W8 Church Phone: , ae-_m-dn\v th n {]m n- pi... tic-f-øns ]Ip-Xn-tbmfw hcp `qhn-`mkw Bdv Pn -I-fn-embn H c timsn-bn-e-[niw P\- ߃ P\-kw-Jy-bn {InkvXym-\n-I-fpsS FÆw A p ix-am-\-øn Xmsg kmaq-lyambpw hnzym-`ym-k-]-c-ambpw G hpw ]pd-in \n p BZn-hm-kn-Iƒ Dƒs ss hnhn[ P\- hn-`m-k-߃. IqSp-X hnh-c-߃ v _ -s -SpI ]mã cmp amxyp- {]kn-u v ]mã si.-si.-x sk-{i- dn ÿm]-i U-b-dŒ d-h. D-Ω F-{_lmw P\-d sk-{i -dn ]mã tpmbv Bep-waq- n Ch \ΩpsS ktlm-z-c-ß-fm-wv. \ΩpsS `mj kwkm-cn- p- -h-cmwv. ae-_m-dn tbip-hns kvt\lw ]I p \ Ip-hm {]Xn- m-_- -cmbn Hcp ap Wn kphn-ti-jo-i-cw {]ÿm\w ^pƒ tkmkv] s]s -t m-kvx N v Hm^v C ym ae-_m-dnepw Xan-gv\m- n-ep-ambn 25 tem k`-iƒ Cu {]h Ø-\-ßsf {]m -\-bn Hm pi / PRINTED,PUBLISHED & OWNED BY PLENCY GEORGE AND PRINTED AT MANGALAM PRESS, S.H.MOUNT.P.O.KOTTAYAM, KERALA AND PUBLISHED FROM HALLELUJAH, P.O.BOX.NO.1, PERIYILLATHU THOPPIL COMPLEX, TIRUVALLA,PATHANAMTHITTA DISTRICT,KERALA EDITOR: SAMKUTTY M.CHACKO.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw - 1 lm-te-eqø 401 VOL. 17 ISSUE 13 Pages 12 2004- se kp\m-an- v tijw `mc-xsø \Sp- nb DØ-cm-Jmfiv {]fbøn ac-w-kwjy {]h-n-\m-xo-x-ambn Db-cp p. ac- W-s - -h-cn {Inkv-Xob hnizm-kn- Ifpw Dƒs - n- p- m- -hm-sa

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1994 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

Women in The Bible. Michal (aojä)

Women in The Bible. Michal (aojä) Women in The Bible Michal (aojä) aojä F t]cnsâ AÀ w btlm-hsbt mse BcpÅq Cu kv{xosb bn{km-tb-ensâ {]Ya cmpm-hmb iueosâ c m-as aiä F pw tkmeym- ns\ txmev]n Zmho-Znsâ `mcy F p-apå c v am\-z-wvu- n-ep-amwv

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

Atbm-Ky F nepw BZ-cn- -s - -h

Atbm-Ky F nepw BZ-cn- -s - -h kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Dƒt -Pp-Ifn FUn-t m-dn-b 2 tkm{x߃txsn 3 h hgn-iƒ 4 Iznkv / hm Ø-Iƒ 5 Nn / hm Ø-Iƒ 6 Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 37

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

t\ml-bpss Imew t]mse...

t\ml-bpss Imew t]mse... kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Dƒt -Pp-Ifn F p-sim v IpSpw-_-Ø-I...? 2 IpUvamen/IhnX 3 hnizm-knbpw thjhpw 4 Izokv/ Km\w 5 Nn /hm Ø-Iƒ 6 Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No.

More information

temi-ønse G hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv Bcm-[-\m-ebw lyqã-wn, \n ΩmWw ]q Øn-bmbn

temi-ønse G hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv Bcm-[-\m-ebw lyqã-wn, \n ΩmWw ]q Øn-bmbn 1 lm-te-eqø 407 VOL. 18 ISSUE 16 Pages 12 16-30 SEPTEMBER, 2013 kuøn ym Akw-ªokv Hm^v tkmuv tim {^ kv: timgn-t msv Hcp-ßp p dh. ssuz- v kqd- v, tum.- tu-hnuv {Km v, dh.-hn.- n.-g-{_lmw timgn-t m-sv: Fkv.-sF.-G.Pn

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p.

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p. Dƒt -Pp-Ifn kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 37 Issue 24 FUn-t m-dn-b I-hnX h -h-gn-iƒ hm ؃ Nn /hm Ø-Iƒ 2 3 4 5 6 02 BKÃv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information