hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

Size: px
Start display at page:

Download "hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw"

Transcription

1 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p- Xv. ]-Xn-hv co-xn-bnâ-\n- v hmà- m-\p-`-h- n-te-bv- v hm-b-\- m-c³ {]-th-in- -W-sa- nâ hm-b-\-bn-eq-ss hmà- -bv- v hn-j-b-am-b kw-`hs Im-Wm\pw tiä- m\pw I-gn-b-Ww. Zr-iy-{im-hy am-[y-a- -fn-eq-ss, Im-gv-N-bn-eq-sSbpw tiä-hn-bn-eq-ssbpw kw-`-h-s - p-dn- -dn-bp-t¼mä hm-b-\-bn-eq-ss Im-Wm\pw tiä- m\pw Iq-Sn A- hk-c-sam-cp- p-i-sb- Im-gv-N- m-sm-wv a-äv am-[y-a- -fp-ss shãp-hn-fn-sb A-Xn- Po-hn- m³ A -Sn am-[y-a- Ä- v k-lm-b-i-am-bxv. C -s\ h-cp-t¼mä, Zr-iy- {im-hy am-[y-a- -fp-ss {]-txy-xi-sf A-t]- n- v A -Sn am-[y-a- n-\v hm-b-\mkp-jw Iq-«n-t À- -s -«H-cp Kp-Ww Iq-Sn-bm-Ip p. Cu km-[y-x-iq-sn tnà- XpsIm-mImw Zr-iy-am-[y-a- n-sâ shãp-hn-fn-sb A -Sn am-[y-a- Ä \n-jv-i-cp-ww X-Ån- -f-ªxv. B-Jym-\]-{X-{]-hÀ- -\- n-sâ ]-co- -W-^-e-ambm-Wv Zr-iy-hn-kva-bw hmà- -bnâ {]-Xn-^-en- n- m³ km[n Xv. H-cp Zriyw hm-b-\- mc-sâ a-\- Ên kr-ãn- m³ D-X-Ip- L-S-I- -sfãmw-x-s - hmà- -bnâ DÄ-t -cp-t¼mgm-wv hm-b-\ Im-gvN- p k-a-am-ip- Xv. 'Xm-gp-ho-W I-SIÄ. hm-l-\- -fp-ss i- Ð-tIm-em-l-e- -fnãm-sx \n-i-ðam-b sx-cp-hpiä. ]-«m-f- m-cp-ss _q-«-sn-i-fpss I\ kz-cw -am-{xw \n-i-ð-x-bnâ tiä- mw. \-K-c- n-se pw I-\- Pm- {K-X-bm-Wv'. t_mw-_v kv-t^m-s\-s Xp-SÀ- v \n-im-\nb-aw {]-Jym-]n- H-cp \-Kc- n-sâ b-ymà- Nn{Xw {]-Xn-^-en- n- p- km- Â]n-I D-Zm-l-c-W-am-WnXv. Im-gv-N-bv pw tiä-hn pw F- -s\-bm-wv H-cp hmà- _-Z-em-Ip- -sx v Cu hm-n-i- Ä sx-fn-bn- p- p.

2 103 Ip-ä-Ir-Xyw, Im-bnIw, A-Xym-lnXw, cm-{ãobw, kmw-kv- m-cn-iw F- n - s\ hmà- I-sf A-Xn-sâ kz-`m-hhpw B-Jym-\-ssh-Nn-{Xy- fpw ]-cn-k-wn- v thà-xn-cn- mw. hmà- m-jym-\- n-sâ A-SnØm-\ L-S-I- -sfãmw FÃm hmà- -I-fnepw A-S- n-bn-«p-å-xm-bn Im-Wm-sa- n-epw C-h-bpsS G-ä- p-d- n-em-wv hy-xy-kv-x-x-c- n-ep-å hmà- -I-fp-sS B-Jym\-s kzm-[o-\n- p- -sx pw I- s- mw. {]-[m-\-ambpw F-«v L-S-I- -fm-wv hmà- n-bn-ep-åxv: 1, hm- p-iä 2, _nw-_- Ä 3, hm-iy- Ä 4, B-Jym-\-L-S\ 5, B-Jym-\ kz-`m-hw 6, Im-e kq- N\ 7, Ø-e-kq-N\ 8, B-Jym-\- n-sâ e- yw. Cu F-«p-L-S-I- -fpss kq- vaam-b Iq-«n-t À- -em-wv A-\p-`-hthZy-am-Ip- hmà- -IÄ kr-ãn- p- Xv. Imbn-I hmà- IÄ, Ip-ä-Ir-Xy B-Jym\w, kmw-kv- mcn-i hmà- IÄ, cm-{ãob hmà- -IÄ F- n -s\ \m-ev hn-`m-k- -fn-em-bn B-Jym-\ L-S-I- -fp-ss km- n[yw I-s- mw Imbn-I hmà- -IÄ I-fn-Im-Wp- A-\p--`-h-am-Wv Imbn-I hmà- -bnâ-\n- v hm-b-\- m-c³ {]-Xo- n- p- Xv. A-Xn-\m C-Xn-\v A-\p-Iq-eam-b _nw-_ Ä-sIm-v k-ar-²-ambn-cn pw Im-bn-I- hmà-. Hmtcm I-fn-bp-tSbpw A-\p-`-h-hp-am-bn _-Ô-s -«_nw-_- Ä Imbn-I hmà- -I-fn kr-ãn- m³ I-gn-bWw. AXp-sIm-p-X-s -bm- Wv t\-cnt«m Sn.hn-bn XÂ-k-a-bamtbm I-fn-I--hÀX-s ]n-sä Zn-h-k-s ]- {Xhpw hm-bn- m-kz-zn- p- -Xv. B-Jym-\-]-{X-{]-hÀ- -\- n-sâ km-[y-x-iä G- ähpw Iq-Sp-X ]-co- -W- Ä- v hn-t[-b-am- nb-xv kv-t]mà-sv-kv dn-t mà-«n nem-wv. X\n-a \n-e-\nà- p- hmà- mhx-cw ssi-en-x-s Imbn-I hmà- m-h- X-c-W- n-\v te-j-ià D-]-tbm-Kn- p. {]-txy-iw sa-\-sª-sp- hm- p-ifpw ssi-en-ifpw D-]-tbm-Kn- v kr-ãn-s -Sp- _nw-_- -fp-ss k-ap- -b- -fm-wv Hmtcm Imbn-I hmà- -bpw. Hmtcm I-fn-bp-tSbpw km-t Xn-I]-Z- Ä timà- nw- n t\-cn-s«t]m-se-bp-å A-\p`-hw hm-b-\-bn-eq-ss D-m- n-sb-sp- m-\p-

3 104 Å {i-a-am-wv C-Xn-eq-sS \-S- p- Xv. I-fn-Im-Wp- A-\p`-hw D-m- n-sb-sp- p- -Xn-\v ]pd-ta I-fn-tbm-Sp-Å hmb-\- mc-sâ am-\kn-i_-ô- n-se ssh-im-cn-imwi-s D-±o-]n- n-s -Sp- p- - Xn-\p-Å {i-ahpw Im-bn-I-hmÀ- -IÄ \-S- p- pv. hmà- -bnâ DÄ-s m-åp ssh-im-cn-i-x \n-d-ª _nw-_- Ä A-Xn-\v sx-fn-hmwv. B-Zn-a-[ym s mcp- -ap-å H-cp L-S-\ C -cw hmà- -I-fn DÄ-s m-ncn p- -Xm-bn Im-Wmw. B-apJw (hmà- -bn-te-bv- v \-bn- p- `m-kw), a-[yw (hmà- m-i-co-cw), A- yw (hmà- -bp-ss D-]-kw-lmcw) F n-h DÄ-s m-åp- - Xm-Wv in-ev-]-ls-\. hnhn-[ hmà- -I-fp-sS B-ap-J-hm-Iy- Ä ]cn-tim-[n- mâ Cu L-S-I- Ä I-s- m-\m-ipw. 1, I-dp- nepw sh-fp- nepw I-cp- Ä\o- n X-e-t mdp-sim-v t]m-cm-«w \-bn- p- N- Xp-cw-K- -f- n-te-bv- v Im-ev-]\n-I `w-kn-iq-sn B-hm-ln- v ]pxn-b D-b-c- Ä Iog-S- p-i-bmwv AeIv-km-{µ tim-kv-ä-\n-bp-iv F- d-jy- m-cn 1. 2, I- p-cp-«n-bp-å Hä t\m-«- nâ GXp-sIm-¼-t\bpw \n-e-bv- p-\nà- m-\p-å B-Úm-iàn, Xo-cp-am-\- -fnâ A-Wphn-S hy-xn-n-en- m- IÀ- -i- mc³, G-Xv BÄ- q-«- nepw th-dn-«p-\nâ- p- t{s-uv-amà mb sam-«-e. hy-jm- Xcm-b Xm-c- -tf- mfpw P-\-{i-²... I-fn- m-tc- mä, I-fn-tb- mä hen-b Imgv-N-bm-bn amdn-b ]n-bà eq-kn timfn-\ hn-knâ D-t]- n- p-i-bm-wv 2. 3, e³: \m-emw-zn-\w tim-cn-s m-cn-bp- a-g-bv pw B-Xn-tY-bcm-b Cw- -n-s\ c- n- m-\m-bnã. Bj-kv ]-c-¼-c-bn-se H mw ss-ìnâ Hm-kv-t{S-en-b-bv- v 239 d kn-sâ P-bw 3. 4, Zmw-_p-Å: G-jy³ {In -äv So-an X-s DÄ-s -Sp- m- sk-e-îà-am-cpss \-S-]-Sn-s -Xn-sc hm p-sim-p-å B-{I-a-W- n-\v sxm-«p-]n- m-se _mäp-simpw kuc-hv Kmw-Kp-en a-dp]-sn \Â-In-b-t mä G-IZn-\ {In- -än-se A- - - m-cpss ]-«n-i-bnâ C- y³ So-an-sâ Zm-Zbpw C-cp- p-d- n- p. 10,000 F- am-{ n-i kw-

4 105 Jy-bn-te-bv- v 33 d -kn-sâ Zq-c-hp-am-bn I-fn- m-\n-d- n-b Kmw-Kp-en _m-än-mv Zpjv-I-cam-b ]n- nâ B-{I-a-W-sa- X-sâ ]-Xn-hv ssi-en- v hn-s \Â-In, ]-Xps e yw ssi-h-cn- p-i-bm-bn-cp- p 4. hy-xykv-x Imbn-I hmà- -I-fp-sS Xp-S- - -fm-wv ap-i-fnâ D-²-cn- Xv. hmà- -bn-te-- v hm-b-\- mc-s\ sim-s- n- p-ibpw hmà- m-i-co-c-s - p-dn- v B-Imw- D-m- n-s m-sp- p-i-bp-am-wv B-ap-J- nâ sn- p- Xv. hmà- -bnâ {]-[m-\-ambpw A-S- n-bn-cn-t - 1. hm- p-iä, 2. _nw-_- Ä, 3. hm-iy- Ä, 4. B-Jym-\LS\, 5. B-Jym-\ kz-`m-hw, 6. Im-e-kq-N\, 7. Ø-e-kq-N\, 8. B- Jym-\- n-sâ e yw F- n-h- Imbn-IhmÀ- -bn-epw I-s- m-\m-ipw. Cu L-S-I- -fp-ss kq- v-aam-b D-]-tbm-K-am-Wv hmb-\- msc A-\p-`-h-n- n- p- hmà- - IÄ kr-ãn- p- Xv ]-Zm-h-enIÄ, ssi-en-iä-/_nw-_ Ä Hmtcm Imbn-Ihn-t\m-Z- n\pw kz- -am-bn krãns -Sp- hm- piä, ssi-eniä, _nw-_- Ä F- n-hbpv. {]m-y-an-i-x-e- nâ Cu hm- p-i-fp-ss k-ap- -b-am-wv A-\p-`-h-X-ew hm-b-\- m-c-\nâ kr-ãn- p- -Xn-\p-Å A-Sn- -dbm-ip- Xv. sn-kv Xm-cam-b kmivj-bp-ss hmà- -bnâ N-Xp-cw-K- -fw, B- Úmi-àn F n-h DZm-l-c-W-amWv. hn-[n-ià- m-hn-sâ Ip- mbw, \n-b- { n Â, ssa-xm-\- n-se sl-uv-am-jv F n-h sd-^v-dn-sb- hm- v kq-nn- n- m³ D-]-tbm-Kn- ]-Z- -fm-wv. (B-[mcw: ssa-xm\-s sl-uv-am-jv C- v hn-can- p- p). X-IÀ- p, c- n- m-\m-bnã, Iq-ä³hn-P-bw, Np-cp-«n-s -«n, hn- -äp-iä ]ngp-xv, I- n-ss-ìv, hn-iz-cq-]w-im-«n, hn -äv sim-bv-xv(b-[mcw: Hm-ko-kn-\v 239 d kv hnp-bw). X-IÀ- p, c- n- m-\m-bnã F- o hm- p-iä {In -äv a-õ-c- n-\v H-cp t]m-cm-«- n-sâ ]-cn-th-jw \Â-Ip p. Np-cp-«n-s -«n-sb -Xv i-àn--am-sâ ap- nâ t]m-cm-sn txmâ-hn-bn-e-i-s -«ZpÀ-_e-s\ kq-nn- n- p p. hn- -äp-iä ]n-

5 106 gpxv, hn- -äp-iä sim-bv-xv F n-h t\-«- -fp-ss ]-«n-i-sb tzym-xn- n- p p. sim- p-i, ]n-gp-sx-sp p-i Xp-S- n-b-h Im-bn-Im-Jym-\- nâ t\-«- -fp-ss ]-cymb-]-z- -fm-ip p. C- -s\-bp-å hm- p-i-fnâ-\n- m-wv _nw-_- Ä D-Û-hn- p- Xv. Hmtcm Imbn-I hn-t\m-z- n\pw kz- -am-bn hn-i-kn- n-s -Sp- _nw-_- Ä [m-cm-f-apv. a-ebm-f ]-{X-{]-hÀ- -\-cwk- v kv-t]mà-sv-kv t]m-se C-{X-b-[n- Iw _nw-_- Ä {]-tbm-kn- p- a-säm-cp ta-j-ebpw Im-WnÃ. sn-kvxm-cam-b kmivj-bp-ss hmà- X-s ]cn-tim-[n- mw. I-dp- nepw sh-fp- nepw I-cp- - Ä \o- nþsn-kv t_mà-unâ I-cp- Ä \o nþ X-e-t m-dp-sim-v t]m-cm-«w \-bn- p- N-Xp-cw-K- -f- n-te-bv- v Im-ev-]\n-I `w-kn-iq-sn B-hm-ln- v ]pxn-b D-b-c- Ä Io-g-Sp- p-i-bm-wv A-e-Iv-km-{µ tim-kv-ä-\n-bp-iv F- d-jy- m-cn(n-xp-cw-k- -f- n-\v N- w-nmà- n kmivj). t]m-cm-«ho-cy- n-sâ H-cp N-Xp-cwK- -fnn-{xw snkv-t_mà-um-bn ]-cn-wan- p- -Xm-bn Im-Wp p. I-dp pw sh-fp pw XoÀ- p- N-Xp-cw-K- -f- n-sâ _nw-_w a-t\m-a-þ-e- n-se- p p. N-Xp-cw-K- -fhpw X-e-t mdp-sim-på t]mcm-«hpw ]n- n-sp-t¼mä, d-jy³ kp-µ-cn-bp-ss Im-ev-]\n-I`w-Kn- Iq-Sn hmà- -bnâ B-hm-ln- p p. A-t mä ap- v hy-xykv-x _nw-_- Ä XoÀ- p- -Xn-sâ hy- Xykv-X hm-b-\m-\p`-hw e-`n- p. hmà- -bv-s m- w kmivjbp-ss t^mt«m sim-sp- n-sã- nâ A-Xpa-Xn hm-b-\- m-c³ p-`n-x-\m-im³. C{X-sbm-s _nw- _- Ä tnà- p-t¼mä A-Xn-sâ ]qà-wx ssi-h-cp -Xv kmivj-bp-ss Nn-{Xt m-ss-bmwv. I- p-cp-«n-bp-å Hä t\m-«- nâ GXp-sIm-¼-t\bpw \n-e-bv- p-\nà- m-\p- Å B-Úm-i-àn. C-hn-sS I-fn- -f- n-se d-^v-dn-sb B-\- m m-t\m-sm-wv hnti-jn n n-cn- p- Xv. Xo-cp-am-\- -fnâ A-Wphn-S hy-xn-n-en- m- IÀ- -i- m-c³ F- Xp-SÀ- p-å hmiyw IÀ- -i- m-c\m-b H-cp ]m- m-\nâ-\n- v I-fnsb \n-b-{ n- p- d-^v-dn-bn-te- på t_m-[-]qà-ham-b ]-cn-wm-a-am-wv kq-nn- n-

6 107 p- Xv. G-Xv BÄ- q-«- nepw th-dn-«p-\nâ- p- t{s-uv-amà mb sam-«- eþn-«-¼n-bp-ss tc-jm-nn{xw \Â-Ip p. ]m- m³, IÀ- -i- mc³, N«-¼n F- o hn-ti-j-w- -fn-eq-ss-bm-wv d-^vdn-sb A-h-X-cn- n- n-cn- p- Xv. hn-ti-jy-s AÀ k-¼p-ã-am- m³ A-\p-Iqeam-b hn-ti-j-w- -fm-wv C-hn-sS sim-sp- p- Xv. hmà- B-IÀ-j-I-am- p- Xpw A-Xn-\v i-àn-tb-äp- Xpw Cu hn-ti-j-w- -fmwv. hnjym-xcm-b Xm-c- -tf- mfpw P-\-{i-², Xm-c -sf a-dn-i-s- p- {]-ikvxn F o h-kvxpx a-\-knâ kr-ãn- -Xn-\v ti-j-am-wv I-fn-tb- mä, I-fn- mtc- mä hen-b Im-gv-N-bm-bn-amdn-b ]n-bà eq-kn tim-fn-\-sb- d-^v-dn {]-Xy- -\m-ip- Xv. d-^v-dn-sb- hm- v hmà- bn-sem-cn-s pw Im-Wp- nã. ]-Icw hn-ti-j-w- -fpw _nw-_- -fpw-sim-v AÀ- w kr-ãn- n-cn- p-i-bmwv. X-e-hm-N-Iambn ssa-xm\-s sl-uv-amjv' F pw D-]-tbm-Kn- n-cn- p p. kv-iqä H-cp I- fn- -f-am-ip-t¼mä d-^v-dn hn-zymà- n-i-fm-ip- I-fn- m-cp-ss sl-uv-am-jm-ip p. Zmw-_p-Å: G-jy³ {I -äv So-an X-s DÄ-s -Sp- m- sk-e-îà-am-cp-ss \-S-]-Sn-s -Xn-sc hm p-sim-p-å B-{I-a-W- n-\v sxm-«p-]n- m-se _mäp-simpw kuc-hv Kmw-Kp-en a-dp-]-sn \Â-In-b-t mä G-IZn-\ {In- -än-se A- - - m-cp-ss ]-«n-i-bnâ C- y³ {In- -äv So-an-sâ ZmZbpw C-cp- p-d- n- p(kmw-kp-en C-\n A- - - n-sâ ZmZ). hm- p-sim-p-å B-{I-aWw, _mäp-sim-p-å a-dp-]sn, C- y³ Soan-sâ Zm-Z, I-fn- -f- nâ H-cp bp-²-am-wv \-S- p- -Xv. hmfp-simpw txm p-sim-- p-aã B-{I-aWw; hm p-sim-mwv. hm- n-s\ hm-fm-bn hn-ti-jn- n- n-cn- p p. {]- Xn-Im-cw XoÀ- p -Xv _mäp-sim-mwv. X-\n-s -Xn-sc-bp-Å Ip-{]-N-c-W- - tfbpw \o- -t bpw I-fn-bn-se I-cp p-sim-m-wv Kmw-Kp-en sn-dp- p- Xv; ssi- -cp p-simã. _mäp-sim-p-å A-k-am-\y{]-I-S-\-sa- v hyàw. C -cw hn-ti-j-w- Ä Imbn-IhmÀ- -bnâ kp-e-`-am-bn Im-Wmw. C s\ `m-jm{]-tbm-k- -fn-eq-ss hm-b-\- msc I-fn- Im-Wp- -Xn-\- p-d-ap-å H-

7 108 cp tem-i-t -bv- v simp-t]m-im³ hmà- -IÄ- v I-gn-bp p hm-iy- Ä /A-]qÀ- -hm-iy Ä hm p-iä Iq-«n-t À- hm-iy- -fm-wv B-Jym-\\nÀ-h-l-W- n-sâ A- SnØm-\ L-SIw. hm-iy-l-s-\-bnâ ]pxp-a kr-ãn- m³ I-gn-b-Ww. IÀ- mhv, IÀaw, {In-b F- n-h-bm-wv hm-iy-l-s-\-bn-se A-SnØm-\ L-S-I Ä. F- mâ k-¼qà-w hm-n-i-sa- -Xn-ep]-cn hm-iy-l-s-\-bn-se hn-ti-j-w- -fp-tsbpw aäpw tn-cp-h-i-fm-wv hmà- -bp-ss ]p-xp-a-bv- m-[mcw. hm- p-iä, A]qÀ -hm-iy- Ä, hym-t -]-I- Ä Xp-S- n-b-h hmiyw t]m-sexs hmà- -bnâ B-ib -Ä kw-thz-\w sn- m³ D-]-tbm-Kn- p p. IÀ mhv, IÀ½w, {In-b F- -{I-a- n-em-wv a-e-bm-f- nâ hmiyw cq-]- s -Sp- Xv. G-jy³ {In -äv So-an X-s DÄ-s -Sp- m- sk-e-îà-am-cp-ss \-S-]-Sn-s -Xn-sc hm p-sim-p-å B-{I-a-W- n-\v sxm-«p-]n- m-se _m-äv simpw kuc-hv Kmw-Kp-en a-dp-]-sn \Â-In-b-t mä G-IZn-\ {In- -än-se A- - - m-cp-ss ]-«n-i-bnâ C- y³ So-an-sâ Zm-Zbpw C-cp- p-d- n- p'. Cu hmn-iw k-¼qà-wamwv. F- mâ IÀ- mhv, IÀ½w, {In-b F- {I-awsXän p-sim-v hmà- -bp-ss {]-[m-\m-i-b- n-te-bv- v hm-b-\- m-sc F- n- p-i-bm-wn-hn-ss sn-bv-x-xv. am-{xaã CXp-sIm-v hm-b-\-bp-ss k-hn-ti-jam-b Xm-fw kr-ãn p-sim-v hm-b-\- mc-s\ B-IÀ-jn- m³ km-[n- p-ibpw sn- p p. IÀ- mhv, IÀ½w, {In-b F n-hsb {I-aambn tnà- v ]qà- o-i-cn- m- hm-iy- -fm-wv A-]qÀ- -hm-iy Ä. H-cp hm-iy- n-sâ LS\ ]qà-w-am-imsx \nâ- p- -h-bm-wv C-h. Xp-SÀ- p-h-cp- - hmiy- Ä- q-sn tnà- p- am-{x-ta Nne-t mä Ch AÀ- -]qà-wx ssi-h-cn- p-i-bpåq. AÀ- -]qà-w-x-bp-å H- cp hmiy-- n-ep]-cn A-]qÀ-Wam-b hm-n-i- Ä-sIm-v A-Sp- hmiy--w hm-bn- p- -Xn-\p-Å t{]-c-w \Â-Im³ C -cw hm-iy- Ä- v I-gn-bp p. I- p-cp-«n-bp-å Hä t\m-«- nâ GXp-sIm-¼-t\bpw \n-e-bv- p-\nà-

8 109 m-\p-å B-Úm-iàn. Xo-cp-am-\- -fnâ A-Wphn-S hy-xn-n-en- m- IÀ- - i- m-c³...'.cu hmiy- Ä A-]qÀ-W- -fm-wv. B-sc- p-dn- mwv Cu hn-ti-j- W- -sf- v c-ma-s hmiy- nâ-t mepw hy-àaã. hm-b-\-sb-xp-sà p-simpt]m-im-\p-å t{]c-w Cu hm-iy- Ä \Â-Ip p. {In- -än-sâ tem-iw sh-fp- ]- m-bn {io-im- n-sâ ssi-i-fnâ sn- nd n. A-Xv {io-bp-ss I- nâ D-d- -t m-tg-bv pw C- y tem-i {In- -änsâ s\-dp- I-bn F- n-bn-cp p. ssi-hn-«hnp-bw C- y ssi- n-snbn-sem-xp n. txmâ-hnbp-ss h- nâ-\n- v hn-p-b- n-sâ sim-sp-ap-sn-bn-te-bv- v B H-scm-ä Iym- n-sâ A-I-ew. ]n-s B-th-i- n-sâ kv-t^m-s-\w...' 5. A-]qÀ-W hm-n-i- Ä sim-v s\-bv-sx-sp-, Szânþ20 {In- -äv a-õ-c- nâ C- y hn-p-bn- hmà- -bm-wnxv. Hmtcm hm-n-i- Ä I-gn-bp-t¼mgpw A-Sp- hm-n-i- n-te-bv- v I-S- p- -Xn-\p-Å Xn-Sp- w CXn-eqsS hm-b-\- m-c-\nâ kzm- `m-hn-i-ambpw Dm- p p H-ä- -Z Ä hmiy- Ä- p-]icw Hä -Z- Ä D-]-tbm-Kn p-sim-p-am{xw Bibw kwthz-\w sn- m³ {i-an- p- -co-xn hmà- -I-fn Im-Wmw. Imbn-I hmà- -I-fpsS X-e-s -«p-i-fnâ DÄ-s -ss H-ä-hm- p-iä D-]-tbm-Kn- p -Xv A-Xn-i-tbmàntbm-sS Im-cy- Ä tzym-xn- n- p- -Xn-\v k-lm-bn- p p. t]m-cm«w, Io-g-S n, Xq- p-hm-cn Xp-S n-b hm- p-iä D-Zm-l-c-W- -fm-wv. Io-g-S n' F- H-ä-hm- v X-e-hm-N-I-am-bn D-]-tbm-Kn- p p. I-fn H-cp t]m-cm-«-amwv. Io-g-S-  A-Xn-se B-Xy n-ihn-p-b-hpw. A-Xn-\m -s H-cp hm- n-sâ {]-Xy- AÀ- - n-\- p-dw H-fn-ªp-In-S- p- ]-tcm- AÀ- hpw hm-b-\- mc-sâ a-\-ên-se- p p. sndn-b Im-cy- Ä timà- nw- n hm-b-\-bp-ss km-{ampyw XoÀ- p- Xp-t]m-se-bm-Wv H-ä-hm- n-sâ i-àn- {]-I-S-am- p- -Xpw. B-th-i- n-sâ kvt^m-s\w, \o-e- am-em-j- q«w, ssi- n-snbn-sem-xp-  F o B-e- mcn-i {]-

9 110 tbm-k- fpw k-am-k- fpw Im-bn-Im-Jym-\- n-se- p p BJym-\L-S\ kw-`-h-ls-\, hy-h-lm-cl-s-\ F- n-h-bn-e-[n-jvtn-x-am-wv B-Jym-\-LS-\. kw-`-h-l-s-\-bnâ-\n- v hy-hm-lm-c-l-s-\-bn-te- p-å cq-]m- -c-am-wv B- Jym-\-]mT-am-bn- o-cp- Xv. t\à-tc-j-bn-ep-å Im-bn-Im-Jym-\w kw-`-h-l-s-\-bnem-wv A-h-X-cn- n- p- Xv. F- mâ A-Xv hy-hlm-c L-S-\-bn-te-bv- v am-dpt¼mä hm-b-\- m-sc Xr-]v-Xn-s -Sp- p- -co-xn-bnâ Iq-Sp-X DÂ- -WvTm-P-\-Iam-Ip p. hm-b-\-bnâ Xp-S-cm³ t{]-cn- n- p-i-sb- -Xm-Wv hy-h-lm-c-l-s-\-bp-ss e- yw. I-fn-bp-sS kzm-`mhn-i {I-a-Wn-I-bn-ep-Å kw-`-h-l-s-\sb A-«n-a-dn- p-ibm-wv hy-h-lm-c-l-s-\-bnâ sn- p- Xv. kw-`-h-l-s-\-bpw hy-h-lm-c-l-s-\bpw X-½n-ep-Å A- -c-am-wv B-Jym-\-L-S-\-bp-sS ImXÂ. I-fn-bp-sS kzm-`mhn-i {I-a-Wn-I-bn-ep-Å-Xm-Wv kw-`-h-ls-\. H-cp I-fn-bpsS XpS- w ap-xâ H-Sp- wh-sc Im-e-{I-a-Wn-I-bn In-S- p- A-SnØm-\ hn-hc- -fm-wv kw-`-h-l-s-\-bv- m-[mcw. {In -äv I-fn-bm-sW- nâ H- ma-s d -kv ap-xâ Xp-S- p- -Xm-W-Xv. ^p-sv-t_m-fn-em-sw- nâ In-t m^v. Xp-S- - nâ-\n- v B-Xy- n-i-am-bn hn-p-b- n-te-bv- p-å Ip-Xn- m-wv Htcm I-fn-bp-tSbpw kw-`-h- LS-\. spm-lm\-kv _ÀKv: {I- -äv tem-iw sh-fp- ]- m-bn {io-im- n-sâ ssi-i-fnâ sn- n-d- n. A-Xv {io-bp-ss I- nâ D-d- -t m-tg-bv- pw C- y tem-i {In- -än-sâ s\-dp-ti-bnâ F- n-bn-cp p. ssi-hn-«hnp-bw C- y ssi- n-snbnsem-xp- n...' Szânþ20 C- yþ]m-in-kv-xm³ {In -äv a-õ-c- nâ, I-fn-bp-sS hnpbw \nà- -bn- Iym- nâ-\n- m-wv C-hn-sS B-Jym-\w Xp-S- p- -Xv. F- mâ kw- `-h-{i-a-wn-i-bnâ tsm-kv t\-sn C- y _m-än-mv Xn-c-ªn-S- m-wv I-fn Xp-S- p- Xv. kw-`-h-{i-a-wn-i-bn-ep-å hn-h-c-w- nâ I-fn A-h-km-\n- m-dm-ipt¼m-gm- Wv C- yp-ss hn-p-bw Ip-dn- v {In- -än-sâ tem-iw sh-fp- ]- m-bn {io-im- n-

10 111 sâ ssi-i-fnâ sn- n-d- n-bxv. C c- nâ Im-bn-Im-Jy-\- nâ cq-]-s - Sp n-b Nn-«-h-«- Ä hm-b-\- m-cnâ DÂ- WvT \n-e-\nà- n A- y- nâ Ahsc kw-xr-]v-x-cm- m³ ]-cym-]v-x-am- p p. C- y txmäp; {in-e- ss^-\-enâ Zmw-_p-Å: ]-cn-io-e-i³ am-dn-bxp-sim-sm pw Sow ]mtw ]Tn- n-sã- v C- y H-cn- Â-Iq-Sn sx-fn-bn p. {Xn-cm-{ã G-I-Zn-\- nâ A-Xn-tY-bcm-b {ioe- -tbm-sv cmw a-õ-c- n-epw C- y txmä-xv k-l-pam-b _-e-lo-\-x-iä ]p-d- p-im-«n-bm-wv. {io-e- -bp-am-bp-å a-õ-c- nâ C- y txm-äp-sh- -Xm-Wv hmà-. Cu txmâ-hn- p-]n- n-se C- y³ So-an-sâ kz`m-hk-hn-ti-j-x-bn-eq-ss-bm-wv Im-bn- Im-Jym-\w Xp-S- p- Xv. ap³-\m-b-i³ k\-xv P-b-kq-cybpw ^m-ìv _u-fà Nman-µ hmkpw kv-]n³ am-{ n-i³ ap- - ap-c-fo-[-c-\p-anãm-sx C-d- n-bn-«pw C- y- p-taâ \m-ep-hn- -än-sâ hnp-bw {io-e- ]n-sn-s -Sp- p. BZyw _m-äv snbv-x C- y \nýn-x Hm-h-dn F-«p-hn- -än-\v 220 d -sk-sp p. ASn-bn- h-c-bn-«hmiy-am-wv kw-`-h-l-s-\-bp-ss Xp-S- w. F- mâ hyhlm-c L-S-\-bn A-Xv B-dma-s hmiy- n-te-bv- v amdn. {io-e- 48 Hm-hdn B-dv hn -äv \-ã- nâ e yw I-p' F- hmiy-am-wv B-dm-a-t -Xm-bn h-cp- Xv. kw-`-h-l-s-\-bnâ CXv G-ähpw A-h-km-\-am-Wv D-]-tbm-Kn-t -Xv. ho-- pw A-ev-]w ap-t m-«p-ib-dn ^v-fm-jv _m- n-se- p-i-bmwv. 95 d -sk-sp- p- - Xn-\n-sS B-dv hn -äv \-ã-s -«{io-e -sb atl-e P-b-hÀ-[-\-bpw (94 t\m-«u«v) D-]pÂ-N-µ-\-bpw (45 t\m-«u«v) A-]-cm-Pn-Xam-b G-gmw-hn- -änâ sd-t m-uv Iq-«psI-«v ]-Sp- p-bà- n-bm-wv hn-p-b- n-te-bv- v \-bn- -Xv. ]n- o-sv B-dma-s J-Þn-I-bn-em-Wv kw-`-h-l-s-\-bp-ss Xp-S- - n-se- p- Xv. BZyw _m-äv-snbv-x C- y-bv- v th-k-ta-dn-b-x-sã- n-epw `-{Zam-b XpS- w In-«n-sb- m-epw A-Xv ap-x-em- m-\m-bnã'. si-^n-tâ-bpw(34), ]Tm-tâ-bpw(36

11 112 t\m-«u-«v) an-i- {]-I-S-\- -fmwv H-Sp-hn s]m-cp-xm-hp- kv-tim-dn-te-bv- v Soan-s\ F- n- -Xv' F- A-hkm-\ hmn-iw F- n-\nâ- p -Xv kw-`-h-l-s-\-bnse C- y-bp-ss _m-änw-kv F- n-\nâ- p- n-s- mwv. C- y-bp-ss ]-cm-p-b- nâ-\n- p-xps- n A-Xn-sâ Im-c-W- -fn-eq-ss k- -cn- v {i-e- -bp-ss hnp-b-t^màap-e hn-h-cn- v B-dma-s J-Þn-I-bn I-fnbp-sS Xp-S- - n-te-bv- v Ip-X-dn-am-dn C- y-bp-ss _m-än-mv A-h-km-\n- p- n-s- mwv Cu Im-bn-Im-Jym-\w A-h-km-\n- p- Xv. hn-p-b-s m-sn ]m-dn- {io-e- ³ I-fn- m-cpss t\-«- fpw A-Xn-\n-S-bv- v hn-h-cn- n-cn- p- p. C- y-bm-wv C- hn-ss hnp-bw t\-sn-b-n-cp- -sx- nepw X-e-s «pw X-e-hm-N-Ihpw C- y-³ So-an-sâ {]-I-\S-s hn-e-bn-cp- p- -Xm-Ipw. C- y- m-c\m-b hm-b-\- mc-sâ ]- - p-\n- v B-Jym-\w \nà-h-ln- -Xn-\m-em-Wv hnp-bw h-cn- {io-e- -tb- mä txmä C- y-bp-ss I-fn- v {]m-[m-\y-ta-dn-bxv BJym-\-kz-`m-hw hn-h-c-zm-\w \nà-h-ln- p-i-sb- hm-à- -bp-ss {]m-yan-i Zu-Xy-t m-ssm- w hm-bn- m³ t{]-cn- n- p-i-sb- e- yw Iq-Sn DÄ-t -cp-t¼m-gm-wv hmà- -bv- v B-IÀ-j-Iam-b B-Jym-\- n-sâ kz-`m-hw ssi-h-cp- Xv. hn-h-c- Ä hm-b-\- mc-\v kzo-i-cy-am-bn txm- -W-sa- nâ hmà- hm-b-\m- -a-am-iww. hmà- bn-se I-Y' I-s- n F-gp- p-hn-zy-bn-eq-ss I-Y-]d-ªv hm-b-\- m-cp-ss {i-²-]n- Sn- p-\nà- p- -XmI-Ww B-Jym-\-sa- v se-kv shâ ]-d-bp- p 6. Xp-S w, a-[yw, H-Sp- w F- n -s\ {]-txy-i {I-a-Wn-I-bn timà- n- W n-b hmà- mhx-c-w ssi-en-bne-[n-jvtn-x-am-wv B-Jym-\- n-sâ kz-`mhw. Xp-S w, a-[yw, H-Sp- w F- n-h-bp-åxpw Po-hn-X-am-Ip- Iym-a-d-bn-eq-sS t\m n, {]-txy-i B-ibw, k-tµ-iw F n-h \Â-In hm-bn- m³ t{]-cn- n- p- -Xp-am-Wv B-Jym-\-sa- v HmÀtem sk³-jy-en-se Inw amà- w hn-e-bn-cp- p- p 7. ImÂ-]\n-I I-Ym-co-Xn D-]-tbm-Kn- v F- -s\ hmà- A-h-X-cn- n- m-sa-

12 113 m-wv B-Jym-\-]-{X-{]-hÀ -\w sh-fn-hm- p- -sx- v Zn ]mw _o- v t]m-kv-änse ^o-t -gv-kv F-Un-äÀ B³ kv-an- v \n-co- n- p- p 8. Zn si³-km-kv Ìm-dn-se ta-cn se s\m-em-sâ A-`n-{]m-b- nâ k-xy-k-ô-x-bp-åxpw lr-z-b- nâ G-äphm- m-hp- -Xp-am-Wv B-Jym-\-hmÀ- 9. I-Ym-]m-{X- -fnepw cw-k-k-po-i-c-w- nepw Im-e- n-sâ N-e-\- -fnepw {i-²-bq- n-s m-m-wv B-Jym-\w \nà-h-ln- -s -Sp- Xv. ]-t -{µn-b- -fn-eqss H- cp hmà- A-\p-`-h-am- n-sb-sp- p- -Xn-\v A-\n-hm-cyam-b L-S-I- -sfãmw A- Jym-\-\nÀ-h-l-W- n-se A-kw-kvIr-X h-kv-xp- -fm-ip- p. I-Ym-]m-{X- -fp-ss Nn-{Xo-I-cWw, cw-km-h-xc-ww Xp-S- n-b-h-bn-eq-ss kv-]à-ihpw a-whpw t]mepw A-\p-`-h-th-Zy-am- m³ I-gn-bWw. kw-`-h-cw-k- Ä hmà- -bnâ Nn-{Xo-I-cn- p- -Xn-eq-sS t\c-s D-m-bn-«p-Å Nn-e kw-`-h- -fp-ss A-\p-`-h- Ä hm-b-\- mcpss HmÀ-½-bnÂ-h-cp p. Cu kv-a-c-w-iä ]pxn-b hmà- -bn-se cw-k- -fp-am-bn Xm-c-Xayw sn m³ hm-b-\- mc-s\ k-lm-bn- p p. Idp- nepw sh-fp- nepw I-cp- Ä \o- n X-e-t mdp-sim-v t]m-cm-«w \-bn- p- N-Xp-cw-K- -f- n-te-bv v Im-ev-]-\n-I `w-kn-iq-sn B-hm-ln- v ]pxn-b D-bc- Ä Io-g-S- p-i-bm-wv A-e-Iv-km-{µ tim-kv-ä-\n-bp-iv F- d-jy- mcn. sn-kv t_mà-un-se I-cp- Ä \o-  A-Xn-hn-Z-Kv-²am-b cw-k-nn-{xo-i-c-w- n-eq-ss-bm- Wv te-j-i³ hn-i-z-am- n-bn-cn- p- Xv. I-dp pw sh-fp pw C-S-I-eÀ- N-Xp-cw-K- -f- n-se t]m-cm-«w t\-cn-«p-å bp-²-am-bn hm-b-\- m-cn-se- p p. N-Xp-cw-K- -f- n-se hn-z-kv-²am-b Np-h-Sp-am-ä-t m-ssm- w Im-ev-]\n-I ku-µcyw Iq-Sn hmà- bnâ B-hm-ln-s -Sp- -t mä hm-b-\- mc-\v hm-b-\ hen-sbm-cp DÕhw X-s -bm-ip p. H-cp {]-txy-i cw-k-t -bv- v hm-b-\- mc-s\ B-hm-ln- n-cp- p- -Xm-Wv B-Jym-\-sa- v bp-wn-th-gv-kn-än Hm-^v ta-cn-emâv tim-tf-pv Hm-^v tpà-w-en-k- nse ko-\n-bdm-b Sm-a-c F Ju-cn \n-co- n- p- p 10. F-s kw-`-h-ø-e-t bv- v simp-t]m-iq kw`-hw Rm³ Im-Ws«. Im-gv-N-bn-eq-sSbpw a-w- n-eq-ssbpw

13 114 kv-]à-i-\- n-eq-ssbpw Rm³ a-\-kn-em- -s«þf- m-wv Hmtcm hm-b-\- m-c-\pw hmà -sb k-ao-]n- p-t¼mä \n-i-ð-am-bn B-{K-ln- p- -sx- v A-t±-lw ]-dbp- p. I- p-cp-«n-bp-å Hä t\m-«- nâ GXp-sIm-¼-t\bpw \n-e-bv- p-\nà- m-\p-å B-Úm-iàn. Xo-cp-am-\- -fnâ A-Wphn-S hy-xn-n-en- m- IÀ- - i- mc³. G-Xv BÄ- q-«- nepw th-dn-«p-\nâ- p- t{s-uv-amà mb sam-«- e...' I- p-cp-«n-bp-å H-ä-t\m-«- nâ GXp-sIm-¼-t\bpw \n-e-bv- p-\nà- m-\p-å B-Úm-i-ànþF- hmiy- n-eq-ssx-s Imcyw hy-à-amwv. Cu hmiyw hmbn- p-t¼mä hm-b-\- à Im-gv-N- m-wv {]-kàn. hm-b-\- m-c³ Cu kw`-hw ZÀ-in- p-i-bm-wv sn- p- -Xv. C-Sª sim¼-s\ I- p-cp-«n \n-e-bv- p-\nà- m-\p- Å ]m- m-sâ B-Úmi-àn I-fn- -f- n-te-bv- v B-tcm-]n- -s -Sp-I-bm-Wv sn- p- Xv. km[m-c-w hmà- m-hx-c-w co-xn-bã B-Jym-\-co-Xn-bn-ep-ÅXv. dnt mà-«à hn-h-c-zm-\w am{xw \nà-h-ln- p-t¼mä Nn{Xw h-c-bv- p- Xp-t]m-se hmb-\- mc-sâ {i-²-]qà- -ambpw ]n-sn-s -Sp- p- X-c- nâ hn-h-c- Ä G- tim-]n- n- v A-h-X-cn- n- p-i-bm-wv B-Jym-\ ]-{X-{]-hÀ- -I³ sn- p- -Xv. \nà- _-Ô-]qÀ-hw \nà-½n-s -Sp- p- hm- p-ifpw ssi-en-ifpw D-]-tbm-Kn- v ssh-imcn-i-x kr-ãn- m-sx kzm-`m-hn-i-am-bp-m-ip- I-Y-]-d- nâ co-xn-bnâ hmà- A- h-x-cn- n- m-\m-i-w-sa- v ^v-tfmdn-u Sp-tU-bn-se I-âv ^o- À F-Un-äÀ kq-kn ^v-sf-anw-kv hn-i-zo-i-cn- p- p 11. b-ymà- h-kv-xp-x-ifpw hn-i-zmw-i- fpw kzo-icn v, A-h D-]-tbm-Kn- v I-Y-]-d-b-em-Wv B-Jym-\ hmà- m-h-x-c-w-sa- v tpm Imäpw hy-à-am- p- p Im-e-kq-N\ Im-ew N-cn-{X- n-sâ `m-k-amwv. Im-e-an-Ãm- b-ymà- kw-`-h- -fp-ss hn-hc-ww A-]qÀ- -amwv. C- v kw-`-hn- -Xpw H-cp hà-jw ap-¼v \-S- -Xpw hy-

14 115 Xykv-X am-\-kn-im-h-ø-bm-wv hm-b-\- m-cn-ep-m- p-i. A-Xn-\mÂ- -s Ft mä' F tnm-zy- n-\v hmà- m-jym-\- nâ G-sd {]-k-àn-bpv. A-Xn-\m-em- Wv Zn U-Åm-kv tam-wnw-kv \yq-kn'se tsmw tlm-v Im-e- n-sâ N-e-\- n-\v B- Jym-\-\nÀ-h-l-W- nâ G-sd kzm-[o-\-ap-s- v ]-d-ª-xv 13. I-Ym-]m-{X- n-sâ cw-kk-po-i-c-w n-s\m- w hmà- -bp-ss XpS- w ap-xâ H-Sp- w h-sc-bp-å k-a-b- n-sâ {]-hm-l- nepw {]-txy-iw {i-²n- -W-sa- v A-t±-lw \n-co- n- p p. H-ä \n-anj-s B-thiw-sIm-v ssa- Â B-RvPtem ap - v hn-câsh p-t]m-ip- I-Y-bn-se \m-b-i-\m-bn-«v ap -Xv hà-j-am-ip- p' 14. Im-ew hmà- bn-se {][m-\ L-S-I-am-sW- -Xn-\v an-i- D-Zm-l-c-W-am-Wv Cu hà. H-ä \nanj-s B-thiw-sIm-v ssa- Â B-RvPtem aq- - v hn-câ-sh p-t]m-ip- I-Y-bn-se \m-b-i-\m-bn-«v ap -Xv hà-j-am-ip- p'þf- B-Zy-hmN-Iw hà- -am-\- Im-e- nâ-\n- v `q-x-im-e- n-te-bv- p-å B-Jym-\- n-sâ Xn-cn p-t]m- n-s\ kq-nn- n- p p. hmà- -bnâ ]n- o-sp-å Im-e- n-sâ {]-bm-ww C- -s\: 20 ]u-n-sâ ]- -bhpw Ì-¼p-IÄ- p-ap-i-fn-eq-ss-bp-å \-á-tbm-«hpw ap- v ]-Xn-äm-p-ap -s I-Y-bmWv. Xp-SÀ- -t m-«v 1975 B-K-kv-Xv \m-en-\v \-S- kw-`-h-hn-h-c-w-amwv. hà-j- Ä- p-ti-jw ]-g-b-kw`-hw s]m-sn-x-«n-sb-sp- v ]-{X-te-J-IÀ ssa- Â B-RvP-tem-bp-sS A-Sp-s - p-i-bmwv. te-j-ià A-t±l-s tx-sn-sb- p-t¼mä slà-«v t^mà-uv-j-b-dnâ d-kv-tämdâv _n-kn\- Êv \-S- p-i-bm-bn-cp p se {I- -än-sâ e-lp-hn-h-c-whpw Cu hmà- m-jym-\- n-eq-ss hmb-\- mc-\v e-`n- p- pv. Cw- -pw Hm-kv-t{S-en-bbpw X-½n-Â \S-, k-a-\n-e-bn-tebv- v t]m-ip-sa- v D-d- m-bn- -gn-ªn-cp- ss-ìn-sâ \memw Znh-kw D- -I-gn- ªp-Å A-c-kn-I³ \n-an-j- fn-sem- nâ Im-Wn-I-fp-tSbpw I-fn- m-cp-tsbpw lrz-bw kv-xw-`n- n p-sim-v B-RvPtem F- n \qâ-_-ô-anãmsx. ImbnI

15 116 temi-s sr-«n- B -kw`-hw {In- -än-se BZy kv-{so- nmv' B-bn-cp p. Cw- o-jv hn -äv Io- À A-e³ t\m«pw t_m-_v hq-a-dp-am-bn-cp- p {IoknÂ. \-gvk-dn F³-Un \n- v sp-^v txmw-k ]-s -dn-bm-\m-bn X- m-sd-sp- p p. A-s¼-bÀ-am-cm-b tsmw kv-s]³-kdpw _nâ B-sebpw Pm-{K-X-tbmsS ]n- n-te-bv- v Däp-t\m- n \nâ- p p. s]«- v A-t A-ä- p-\n- v BRvPtem Ip-Xn- p-i-bm-wv...'. C -s\ t]m-ip- p ]n- n-se hn-h-cww. s]-«- px-s hà- -am-\-im-e- n-te-bv- v B-Jym-\-sa- p p. A- s\-sbm- v sn- m³ Rm³ A-tem-Nn- n-cp-t -bnã'. A- v aà âv t\-hn-bnâ D-tZym-K-Ø-\mbn-cp- C- v 54 h-b-êp-å BRvPtem ]d-bp p. F-sâ Iq-«p-Im-c-s\m- w I-fn- Im-Wm-s\- n-b-xm-bn-cp p. I-fn-bmI-s«t_m-d-Sn- n- v ap-t -dp- p. Kym-e-dn-bn Xn- n-bn-cp- Im-Wn-IÄ- -n-s-bnâ-\n- v ka-bw simãm³ F-s - nepw GÀ- m- Sm- m³ B-tem-N-\ h p. s_-äp-sh- p Rm-t\m-Sn'. N-cn-{X-am-bn -amdn-b kv-{so- n-mv BRvPtem HmÀ- p p. hà- -am-\hpw `q-xhpw C-S-I-eÀ- p-å Im-e-{I-a- Wn-I-bn-eq-sS-bmWv Cu hmà- -bp-ss B-Jym-\-\nÀ-hl-Ww km-[y-am- n-bn-cn- p- Xv Øekq-N\ F v? F-hnsS? Bcv? F- n- -s\-bpå tnm-zy- -fm-wv Htcm kw-`-h- n-tâbpw hmà- m-jym-\w hm-bn- m³ B-cw-`n- p- hm-b-\- mc-sâ a-\-ênep-m-ip- Xv. Cu tnm-zy- Ä a-\-ên-ep-m- p- B-Imw- -bm-wv hm-b-\-bv- v t{]- c-w \Â-Ip- Xv. H-cp kw-`-hwþa-xv F-hn-sS \S- p F- -dn-bm-\p-å Xz-c hmb-\- m-c³ {]-I-Sn- n- p -Xv kw`-hw X-\n- v F-{X-t m-fw _-Ôw D-m- p- p-s- -Xv I-s- p- -Xn-\v Iq-Sn-bmWv. C-Xp Iq-SmsX, kw-`-h- n-sâ cw-k-nn-{xo-ic-ww km-[y-am- -W-sa- nâ Ø-e-kq-N-\ e-`n-t --Xv A-\n-hm-cy-X-bmWv. F- nâ-am-{xta hmà- -bnâ H-cp kw-`h-s ]p-\-cm-hn-jv-i-cn- m-\miq. H-cp kw-`-h- n-sâ hn-i-z-hn-h-c- Ä DÄ-s m-ån- v Øew, k-abw,

16 117 ssh-im-cn-im-\p`-hw F n-h hy-à-am- n-bm-wv hmà- m-jym-\w \nà-h-ln-t -- sx- v km³ {K-{_n-tb hm-en \yq-kv t]-t -gv-kn-se P- n-^à FdntIm hy-àam- p- p 15. F- m-wv B-Jym-\-sa- -Xn-s\- p-dn- v U-b-täm-W _n- v \yq-kv tpà- W-en-se ssa- v FÂ. sn- v-tjm-«v ]-d-bp- hm-n-i- nâ B-Zy-ap-Å-XpX-s Ø-e-]-cm-aÀ-i-amWv. F-\n- v Ø-e-kq-N-\ Xcq, A- -co- w F-s A-\p-`-hn- n- s«'sb- v Xp-SÀ- v A-t±-lw ]-d-bp p: hmà- -tbm-ssm- w F-s Xp-Scm³ t{]-cn- n- q, A-Sp -Xv F- m-sw- -dn-bm-\p-å t{]-c-w F- n-ep-wà- q...' A-t±-lw Xp-S-cp p. Im-bn-Im-Jym-\- nâ G-ähpw {]-k-à-am-b-xm-wv Ø-e-]-cm-aÀiw. {In- -än-sâ lr-z-b-`q-anbmb temà-uv-kn-se ssa-xm-\- nâ B-j-kv ]-c-¼-c-bn-tebv- v Xp-Wn-bp-cn-ªv B-RvP-tem F-Sp- v Nm-Sn-b-Xv 1975 B-Kkv-X \m-en-\mwv. Cw- pw Hm-kv-t{S-en-bbpw X-½n \S-, k-a-\n-e-bn-te-bv- v t]m-ip-sa- v D-d- mbn-i-gn-ªn-cp- ss-ìn-sâ \memw Znh-kw D- -I-gn-ªp-Å A-c-kn-I³ \n-an-j- -fn-sem- nâ Im-Wn-I-fp-tSbpw I-fn- m-cp-tsbpw lrz-bw kv-xw-`n- n p-sim-v B- Útem F nþ \qâ _-Ô-anÃmsX! ImbnI temi-s sr-«n- B-kw`-hw {In- -än-se B-Zy kv-{so- n-mv B-bn-cp p' þcu-kw`-hw F-hn-sS \S- p F- -dnbm-\p-å hm-b-\- mc-sâ B-Imw- ]qà- o-i-c-w- n-\v Ø-e-Nn-{Xo-Ic-Ww D- -c-am-ip- p. hmà- C- -s\ Xp-S-cp p: Cw- o-jv hn- -äv Io- À A-e³ t\m«pw t_m-_v hq-a-dp-am-bn-cp- p A- t mä {Io-knÂ. \-gvk-dn F³-UnÂ-\n- v sp-^v txmw-]v-k ]-s -dn-bm-\m-bn X- m-sd-sp- p p. A-s¼-bÀ-amcmb tsmw kv-s]³-k-dpw _nâ A-sebpw Pm-{K-Xtbm-sS ]n- n-te-bv- v Däp-t\m- n-\nâ- p p. s]«- v A-t A-ä- p-\n- v ]n-d- ]-Sn B-Útem Ip-Xn- p-i-bmwv. ]n- n-\-sp-t -bv- v Hm-Sn-sb nb B bphm-hv Ì-¼p-IÄ- p-ap-i-fn-eqss Nm-Sn- S- v \-gvk-dn F³-Un-te-bv- v ]m-bp p.

17 118 H-Sp-hn tì-un-b- n-se C-cp-]-Xn-\m-bn-c-t m-fw Im-Wn-IÄ- m-bn H-cp tp-xmhn-sâ `m-h- nâ sk-eyq«v. au-v kv-äm³-kn-te-s n-b B-Ú-tem-sb t]m-eokv Im- p-\nâ- p-m-bn-cp p. ]n-d- ]-Sn I-Ì-Un-bnÂ!'. H-cp {In -äv ssa-xm-\n-bp-ss hy-àam-b Nn{Xw Cu hmà- \Â-Ip- p. ]-s -dn-bm-\p-å X- m-sd-sp v, A-s¼-b-dp-sS ]n- n-te-bv- p-å Däp-t\m Â, kv-ä-¼p-iä- p ap-i-fn-eq-ss Nm-Sn- -S Â, \-gvk-dn F³-Un-te-bv- v ]mbâ, H-Sphn tì-un-b- n-se Im-Wn-IÄ- v t\-sc sk-eyq-«pw.. {In -äv ssa-xm\n, A- Xn-\p-Npäpw tì-un-b- n-se Im-Wn-IÄþF n-h Cu hm-n-i- -fn-eq-ss hy-àamwv. F-hn-sS-bm-Wv I-fn-\-S- p- -sx v {In- -än-sâ lr-z-b-`q-anbmb tem-uvkn-se ssa-xm\w' F- hm-n-i- n-eq-ss hm-b-\- mc-\v a\kn-em-ip p BJym-\- n-sâ e yw Gsd ]-{X-am-²y-aØm-]-\- fpw hn-t\m-z-hy-h-km-b- n-sâ `m-k-am-bn-«m- Wv ]{X -sf Im-Wp- Xv. hn-h-c-zm-\-am-wv {]m-yan-ie- y-sa- nepw hn-t\m-z- n\pw hmà- -I-fn {]m-[m\yw \Â-Ip- -Xp-Im-Wmw. hmà- -bp-ss kw-th-z-\ -a-x ]-e-t mgpw hn-e-bn-cp- p -Xv hn-t\m-z- n-sâ A-Sn-Øm-\- n-em-wv. I- ev]n-xi-y-bp-ss tn-cp-h-iä A- -s\-bm-wv hmà- m-h-x-c-w- n-sâ `m-k-am-bxv. hmà- hm-bn- n- p-i-sb- -Xm-Wv hmà- m B-Jym-\-I-cm-sâ ap- n-ep-mti- {]m-yan-i e- yw. hn-h-c-zm-\w kmà-h-{xn-iam-b h-kv-xpxbm-sw- nepw hmb-\-bv- v t{]-cn- n- p- n-sã- nâ B-e- yw ]qà- o-i-cn- p-i-bnã. Im-bn-I- hmà- hm-bn- p-t¼mä I-fn-Im-Wp- A-\p`-hw hm-b-\- mc-\nâ P-\n- n- m³ I-gn-bWw. Zr-iy-am-[y-a- -fp-ss hc-hv A- -Sn-am-[y-a -sf A-{]-k-à-am- ptam F- B-i -sb CÃm-Xm- nb-xv hm-b-\ A-\p-`-hn- n- p-isb- X-{ - n-eq-ss-bmwv. ss-en-hn-j\ntem t\-cnt«m I-fn-I--hÀ t]mepw Imbn- I hmà- hm-bn- m³ XmÂ-]cyw Im-Wn- p- -Xn-\v ]n- nâ A-Xn-sâ B- Jym-\ NXp-c-X-bmWv. hm-b-\ A-\p-`-h-am- p-i-bm-wv B-Jym-\- n-sâ e- yw.

18 119 Cu A-\p-`-h-am-  {]-{In-b-bm-Wv B-Jym-\- n-sâ kz`m-h k-hn-ti-j-x-i-fnte-bv- v hmà- m-jym-\-imc-s\ \-bn- Xv. XpS- w ap-xâ H-Sp- wh-sc hm-b-\- mc-s\ hmà- -bnâ Xp-S-cm³ \nà-_-ôn-x-am- p- -co-xn-bnâ kw`-hw hn-h-cn- p- -Xn-s\-bm-Wv B-Jym-\am-bn hy-h-lcn- p- -sx- v Zn k t{im-wn- n-fnse ^o-t -gv-kv F-Un-ädmb si³ tdm-kv hy-à-am- p- p 16. k-xy-am-ip- FÃn³ I-jv-W- -fn-t  amw-kw snà- v B-Im-c-ku-jvT-h-ap-Å-Xm- p- co-xn-bm-wv B-Jym-\-sa- v ko-änâ t]m-kv-äv Câ-en-P³-k-dn-se kvän-ss^³ do-uv ko-sa³-kv ]-d-bp- p 17. C-sXÃmw B-Xy- n-i-am-bn B-Jym-\- n-te-bv- m-wv hn-câ Nq-p- Xv. {In- -än-se B-Zy \-á-tbm-«- n-\v C- v ap- -XvþF- hmà- B-Jym-\- n-sâ e- y-]qà- o-i-c-w- n-\v an-i- D-Zm-l-c-W-amWv. ap- -Xv hà-jw ap- ¼v \-S- H-cp kw`-hw hà- -am-\þ`q-x-im-em-jym-\- -fn-eq-ss a-t\m-l-c-am-bn B-Jym-\n- p p. C- v X-sâ A-km-am-\y ss[-cy-s - p-dn-t mà- p- Xpt]mepw A-t±-l- n-\v `-b-amwv. slà-«v t^mà-uv sj-b-dnâ d-kv-tämdâv _nkn\-kv \-S- p-i-bm-wv {In -äv kv-{so- n-mn-se X-e-sXm-«³' C- -s\-bm-wv hà- -am-\-im-em-jym-\- n-eq-ss hmà- k-am-]n- p- Xv. Xp-S- hpw H-Sp- hpw hà- -am-\-im-e- nâ \-S- p- Cu hmà- `q-x-im-e- n-teb- v C-S- n-ss H- fnªp-t\m- p-ibpw sn- p p. A -s\ sn- m³ Rm³ B-tem-Nn- n-cp-t -bnã...' A- v aà âv t\-hnbnâ D-tZym-K-Ø-\m-bn-cp-, C- v 54 h-b-êp-å BRv-Ptem ]-d-bp p. F-sâ Iq-«p-Im-c-s\m- w I-fn-Im-Wm-s\- n-b-xm-bn-cp- p. I-fn-bmI-s«t_m-d-Sn- n- v apt -dp p. Kym-e-dn-bn Xn- n-bn-cp- Im-Wn-IÄ- n-s-bnâ-\n- v ka-bw simãm³ F-s - nepw GÀ- m-sm- m³ B-tem-N-\-h p. A- -s\-bm-wv h-kv-{xap-cn-ªv Hm-Sm-\p-Å ]-cn-]m-sn NÀ- -sn- -s -«Xv. A-Xn-\n-sS s_-än-\p-tm F- shãp-hnfn. a-säm pw B-tem-Nn- nã. s_-äp-sh p; Rm-t\mSn' þ N-cn-{X-am-bn-amdnb kv-{so- n-mv BRv-Ptem HmÀ- p p.

19 120 ]-{X- nepw So-hn-bnep-sam-s ]-Swh- -txm-ss B-sI \m-w-t -Smbn. Sn.hn-bn B-RvPtem-bp-sS Nn{Xw I-v ho-«p-imà A- w-hn«p. {]m-tzin-i Iu kn-en-se Aw-Kam-b B-RvPtem-bp-sS AÑ-\v C-Xv Xm- m-hp- -Xn-e- p-d-am-bncp p. Xm-a-k -Ø-eam-b skâv BÂ-_-³-kn-se ]- nâ H¼-Xv t]cpw I- nsb Xn-cn- -dnªp. Hm-kv-t{S-en-b-bn-ep-Å ]-g-b Im-ap-In t]mepw t^m-wnâ hn-fn- p...' hmà- Xp-S-cp p. \m-sio-b ap-lqà- - Ä kr-ãn- v B-Jym-\- n-sâ hn-t\m-z e yw ]qà- o-i-cn- p- a-säm-cp hmà- -bm-wv Htc-sbm-cp tkmä! l ow lo-tdm'. s]-jm-hm-dn-se J- pw tì-unbw. ]-I-c- m-cp-ss s_- nâ, C- y-bpss ]- mw-\-¼à tp-gv-kn-b-wn-ªv A-ÐpÄ l ow hopw Du-gw Im- n-cp p. 64þmw an-\p«v. tim- v kp-jv hn-µà knmv, A-`n-tj-Iv bm-z-hn-s\ Xn-cn- p-hn-fn- p p. ]I-cw kv-ss{s- -dm-bn l ow I-fn- -f- n-te-bv v. ap-t ap- v an-\p-«v...hnw-knâ-\n- v Iym-]-ä³ sh- n-ts-jn-sâ t{im-kv h p. t_m-iv-kn-\p- Ån Ir-Xy-\nÀ-h-l-W- n-\v l- ow, F-t mtgm d-un-bm-bn- -gn-ªn-cp p! C yþ1, ]m-in-kv-xm³þ0. l- o-an-sâ I- n A- m-cm-{ã tkmä 18. Ø-eþIm-e kq- N-\-IÄ DÄ -ss B-Jym-\- n-sâ kz-`m-h- Ä {]-I-Sn- n- p- Cu hmà- e- y-]qà- o-i-c-w- n-\v an-i- D-Zm-l-c-W-amWv. BImw- \n-e-\nà- p-s m-p-å B-Jym-\- n-eq-ss hm-b-\- Xp-S-cm³ t{]- cn- n- p- -Xn-\v A-\n-hm-cyam-b L-S-I- -fp-ss kw- n-]v-x-amwv Cu L-S-I- - fnâ DÄ-s m-åp- Xv. hm- p-iä B-Jym-\-\nÀ-h-l-W- n-sâ {]m-yan-i L-S- Iw am-{x-amwv. hm- p-ifpw hm-n-i- fpw \nà-an-s -Sp- p- _nw-_- -fm-wv B- Jym\-s A-\p-`-h-X-e-hp-am-bn _-Ôn- n- p- I- n-bm-ip- Xv. kw-`-h-l-s-\- bp-tsbpw hy-hlm-cl-s-\-bp-tsbpw thà-xn-cn-hv iq-\yam-b H-cp aq-i-am-{x-amwv. I-fn-bp-sS kw-`-h-l-s-\-bn-ep-å B-Jym\s Cu ap-i-bnâ D-cp n-sbm-gn- m- Wv hy-hlm-cl-s-\- cq-]-s -Sp- p- -Xv.

20 121 Im-e-kq-N-\bpw Ø-e-kq-N-\bpw C-h-sbÃmw DÄ-s m-åp- cw-k-k-po- I-c-W-hp-w hy-hlm-c L-S-\-bp-sS `m-k-amwv. Im-e-kq-N-\-bnÃm- B-Jym-\w hmb-\- m-c-\nâ A-]qÀ- am-b hm-b-\m-\p`-hw am-{x-ta kr-ãn- q. AXp-t]mse s -bm-wv Ø-e-kq-N-\-bp-sS Im-cy-hpw. H-cp kw`-hw A-Xv F-hn-sS \S- p F- -dn-bm-\p-å B-Imw- hm-b-\- m-c³ {]-I-Sn- n- p -Xv kw-`-h-hp-am-bn X-\n-s -{X _-Ô-ap-s- v a-\-ên-em- m-\mwv. Im-bn-Im-Jym-\w BÀ- p-th-n F- n-\m-wv F-gp-Xp- -sx t_m-[y-ap-s- nâ am-{x-ta B-Jym-\-Imc-\v X-sâ Im-gv-N- m-sv B-Jym-\- nâ hy-à-am- m³ I-gn-bp-I-bp-Åq. C-hn-sS-bm-Wv B-Jym-\e- y- n-sâ {]-kàn. B-Jym-\- n-se G-ähpw sndn-b L-S-Iam-b hm- p-i-fnâ-\n- v XpS- n hm-n-i- n-eq-ss _nw-_- n-te-bv- v IS- v Ø-e-]-cm-aÀ-iw \Â-Im³ cw-km-h- Xc-Ww \-S n, Im-e-kq-N-\ \Â-In Xn-I pw hy-xy-kv-xam-b H-cp L-S-\m-k-ap bw A-h-X-cn- n- p-i-bm-wv Im-bn-I-hmÀ- m-h-x-c-w- n-eq-ss sn- p- Xv. C-hsbÃmw Iq-Sn-t -cp-t¼m-gm-wv Øq-eam-b B-Jym-\-co-Xn-bnÂ-\n- v hmà- -bv- v tamn-\w e-`n- p- Xv. I-fn-bn B-cv P-bn- p-sa- B-Imw- bpw I-fn-bn Hmtcm \n-an-j-hp-ap-m-ip- D-tZz-K-P-\-Iam-b kw-`-h- -fpw B-Jym-\-L-S-\-bn DÄ-t -cp-t¼m-gm-wv A-\p-`-hn- n- p-i-sb- e yw km- mâ- -cn- -s -Sp- Xv Ipä-Ir-Xy B-Jym-\w hmà- -I-fn G-ähpw Iq-Sp-X t]-sc B-IÀ-jn- p- Xpw Iq-Sp-X-em-fp- IÄ hm-bn- p- Xpw Ip-ä-Ir-Xy B-Jym-\- -fmwv. Im-bnIw, kmw-kv- m-cniw, cm-{ão-bw F o hmà- -IÄ XmÂ-]-cy-ap-Å-hÀ am{xw hm-bn- p-t¼mä Ip-ä-Ir- Xy- -sf- p-dn- p-å hmà- -IÄ FÃm hm-b-\- m-cnepw XmÂ-]-cy-ap-m- p p. sim-e-]m-xiw, tam-jww, `-h-\-t`-z\w, _-emâ-õw-kw F- n -s\ \o-fp- Ipä-Ir-Xy- -fp-ss ]n- nâ H-cp I-Y-bv- p-å hn-j-b- Ä-X-s -bp-m-ipw. C-Xn-\m Np-cp-f-gn-bp- kw-`-h- -fp-ss D-Å-d-I-fn-te-bv- v {]-th-in- p- -Xn-\v hm-b-\- mc-\v kzm-`m-hn-i-ambpw DÄ-t{]-c-W D-m-Ip p. km-[m-cw t\m-h-ep-i-tf- mä

21 122 A-]-kÀ-]I t\m-h-ep-iä Iq-Sp-X B-fp-IÄ hm-bn- p- p F -Xv H-cp bm-ymà- y-am-wv. A-]-kÀ- I t\m-h-ep-i-fn-te-bv- v hm-b-\- mà B-IÀ-jn- -s -Sp- - Xn-sâ a-\:im-k-v-{xw-x-s -bm-wv Ip-ä-Ir-XyhmÀ- -I-tfm-Sp-Å B-IÀ-j-W- n-\v ]n- n-ep-ap-åxv. `mh-\-sim-v sa-\-sª-sp- p- I-Y-bp-sS a-e- w-a-dn- n-ep- I-fm-Wv Ip-äm-t\z-jW t\m-h-ep-i-fnâ hm-b\-sb B-IÀ-jn- p- -sx- nâ, b- YmÀ- kw-`-h- nâ Ip-ä-IrXyw \-S- p- -bmä kr-ãn-s -Sp- p- {]-tl-fn-i- I-fm-Wv Ipä-Ir-XyB-Jym-\ sf {i-t²-b-am- p- Xv. kw-`-h- -fp-ss Hcp k-amlm-cw-x-s -bm-wv hmà- -I-fn-eq-sS A-h-X-cn- n- p- Xv. kw-`h- -tfm-tcm pw hy-xy-kv-x-hp-am-bn-cn- pw. sx-fn-hp-iä \-in- n- m\pw A-t\z-jW-s h-gn-xn-cn- p-hn-sm-\p-ap-å {i-a- Ä hà-j- Ä \o- A-t\z-j-W- n-\v X-s h-gn-sh-bv- pw Ip-ä-Ir-Xy-hmÀ- -I-fp-sS k-hn-ti-j-x-iä Ipä-Ir-XyhmÀ- -I-fn {]-[m-\-ambpw \m-s-io-b-x, hmà -sb B-IÀ-j- I-am- p- hm- piä, _nw-_ Ä, ssi-en-iä, hm-iy- Ä, B-Jym-\-LS-\, k-hn-ti-jamb B-Jym-\-kz-`mhw, Im-e-kqN-\, Ø-e-kqN-\, hy-xy-kv-xam-b e- yw F- o L-S-I- Ä DÄ-t À- n-cn- pw F. \m-s-io-bx Ipä-Ir-Xy- -fp-ss \m-s-io-b-x-bm-wv H- m-a-xm-bn F-Sp- -]-d-tb- k-hntij-x. BJym-\- n-\- p-dw kw-`-h- Ä kr-ãn- p- \m-s-io-b-x-bm-wv C cw hmà- -I-sf D-Xv-I-WvTm-P-\-I-am- p- -Xv. A-Xn-\m B-Jym-\-\nÀ-h-l-Ww sim-sã- nepw kw-`-h- n-sâ k-hn-tij-x-sim-v hm-b-\- m-c³ Ip-ä-Ir-Xy hmà- -I-fn-te-bv- v B-IÀ-jn- -s -Sp p. F- mâ kw-`-h- n-sâ kw- n-]v-xw hnh-cn- v hm-b-\-bp-ss B-IÀ-j-Wo-b-X \-ã-s -Sp- p- hmà- m-h-x-c-w-co-xn hmb-\- Xp-S-cm³ hnlm-x-am-bn- ocpw. \m-s-io-b ap-lqà- - Ä \n-d-ª Ip-ä-Ir- Xy B-Jym-\- -Ä H«pw \m-s-io-bx tnmà p-t]m-im-sx A-h-X-cn- n- m³ I-gn-

22 123 bww. IWn- p-ipf- -c Iq-«-s m-e-t -kn-se {]-[m-\-{]-xn-i-fn-sem-cmfm-b _n-\o-jn-s\ ]n-sn-iqsn-b kw`-hw hmà- -bm-bn A-h-X-cn- n- co-xn \ms-io-bm- Jym-\- n\v an-i- D-Zm-l-c-W-am-Wv 19. k-]v-xw-_à 30 sh-ån-bmgv-n ]p-eà-s H- cp-awn-tbm-ss ti-c-f- nâ-\n- på t]m-eo-kv kw-lw AXo-h c-l-ky-am-bn X- an-gv-\m-«nâ B-\-a-e-bv- -Sp- p-å X-½mw-]-Xn-bn-se- p p. A-[n-Iw BÄ- mà- nãm- {]-tziw. hen-b Ir-jn- -f- -fpw A-h-bv- p-\-sp-hnâ H-ä-s -«ho-sp-ifpw. hm-l-\- -fnâ h- n-cp t]m-eo-kv kw-lw Ip-sd bm-{x-snbv-x ti-jw kw-l- n-ep-m-bn-cp- hà h-m-l-\- nâ-\n- nd- n ImÂ-\-S-bm-bn apt m-«p-\o n. X-½mw-]-Xn-bn j ap-j Ku-À F- -bm-fp-ss hn-im-eam-b sx- n³ txm- n-\v \-Sp-hn Øn-X-n-sN- p- sndn-b ho-sm-bn-cp- p e- yw. kw-lw ho-sv h-fªp. ho-sn-\v ]p-d- p-in-s- n-cp- BÄ D-WÀ- v _-l-f-ap-m- n-sb- nepw t]m-eo-kv hm-xnâ X-Ån- pd- v A-I- p-i-s p. ti-c-f- nâ tim-fnf- w kr-ãn- I-Wn- p-ipf- -c Iq-«-s m-e-t -kn-se {]-[m-\-{]-xn-i-fnâ H-cmfmb _n-\o-jn-s\ F-XnÀ-s m- pw t\-cn-sm-sx kà- nä C³-kv-s]-ÎÀ cm-a-n-{µ\pw kwl-hpw ]n-sn-iqsn. _n-\ojn-s\m- w k-tlm-z-c³ tkm-ipâ, k-lm-bn Zm-\ntb F- n-h-tcbpw t]m-eo-kv I-kv-ä-Un-bn-se-Sp- p...' Imbn-I hm-à- -I-fn-se-t m-se Ip-ä-Ir-Xy hmà- -I-fnepw B-Jym-\- nsâ s]m-xp-l-s-i- Ä I-s- m-sa nepw. hmà- -I-fp-sS kz-`m-h-a-\p-k-cn v L-S- I- -fp-ss {]m-[m\yw G-dnbpw Ip-d-ªp-an-cn- p-w. {]m-[m\yw t\m- n A-h-X-cn- n- p-i-sb -Xv Ip-ä-Ir-Xy B-Jym-\ -sf kw-_-ôn- v CXp-sIm-pX-s G-sd {]-k-à-am-wv _n. hmà -sb B-IÀ-j-I-am- p- hm- piä, _nw-_ Ä BJym\-s B-IÀ-jIam- p- -Xn\v D-]-tbm-Kn- p- hm- p-iä Ip-ä- Ir-Xy B-Jym-\- -fp-ss k-hn-ti-j-x-bmwv.

23 124 sam-ss_â t^m-wn-eq-ss {]-Xn-IÄ \-S n-b B-i-b-hn-\n-a-b-am-Wv A-\- -cm-a³ sim-e-t -knâ \nà- m-b-i sx-fn-hm-b-xv' 20. sim-e-t kv, \nà- m-b-i sx-fnhv, {]-am-zam-b, tim-fnf- w, ]n-sn-bnâ, A-d-ÌnÂ, I-ÌUn, dn-am³uv, H-fn- m-h-fw, Iq-«-s m-e, Ip-ä-]-{Xw, kq-{x-[m-c³, ssi-hn-e v, Kq-V-]-²Xn, Ir- Xyw-\-S p-i Xp-S- n-b-h Ip-ä-Ir-Xy B-Jym-\- -fnâ s]m-xp-th D-]-tbm-Kn- p- hm- p-i-fm-wv. D-]-tbm-Kn- v ]-gin-b ]-Z- Ä- v ]I-cw ]pxn-b hm- p-iä kr-ãn- p- Xpw km-[m-c-w-amwv. aq- m-dnâ hn-p-\am-b ku-icyw H- p-tnà- -t mä B-\µpw A³-]pcmPpw IrXyw \nà-h-ln- p-ibpw sn-bvxp' 21. hn-p-\am-b ku-icyw F- -Xv k- µà-`- n-\v A-\p-k-cn- v kr-ãns -Sp- -s «hm- mwv. `À- m-hn-s\ simebv p-sim-sp- \-h-h-[p-hn-sâ Ip-dn- Sn' þf- -hmà- -bn-emwv Cu hm- p-]- tbm-kn- Xv. Fgp-Xn X- m-dm- n-b Xnc- -Y A-Sn-Øm-\-am- n hn-`mh-\w snbvx sime-]m-x-i- n-sâ hmà- -bm-wnxv. Kp-cp-hm-bq-cn-se tem-uv-pnâ \-S- m-sx-t]mb sim-e-]m-x-iw' F- X-e-s -t«m-ss X- m-dm n-b hmà- -bnâ {]-Xn B-kq-{X- Ww snbvx sim-e-]m-x-i- n-sâ KqUm-tem-N-\-bmWv Ip-dn- -Sn'bm-bXv. kw-`-h- Ä- -\p-kr-x-am-bn ]pxn-b hm- p-iä kr-ãn-s -Sp- p-t¼m-gm-wv ]pxn-b `mhx-ew hm-b-\- m-cnâ D-WÀ- m³ I-gn-bp- Xv kn.hmÀ- m-_nw-_- Ä k- oà- am-b _nw-_ Ä-sIm-v k-ar-²-aã Ip-ä-Ir-Xy hmà- IÄ. Imbn- I B-Jym-\- -fnâ-\n- v Xn-I pw hy-xy-kv-x- fm-b _nw-_- -fm-wv Ip-ä-Ir-Xy B-Jym-\- -fn-ep-åxv. efn-xamb _nw-_- -fm-wv km-[m-c-w Ip-ä-Ir-Xy hmà- - I-fn D-]-tbm-Kn- m-dp-åxv. C-{Xbpw Ir-Xyam-b co-xn-bnâ F-gp-Xn X- m-dm n-b bm-{xm-]²-xn Im-

24 125 api-\v F-gp-Xn \ÂIn-b ti-j-am-wv hn-zy `À- m-hn-s\ a-c-w- n-sâ a-[p-hn-[phn-te-bv- v -Wn- -Xv' 22. kzm-`m-hn-i-ambpw A-\- -cma-\v B- bm-{x a-c-w- n-sâ a-[p-hn-[p-hm-bn-cp p. `m-cybp-sam- p-å a-[p-hn-[p-hn-\v ap- m-dn-se n-b A-\- cma-\v e-`n -Xv a-c-w-t m-ssm- p-å a-[p-hn[p. k-µà-`- n\v tbm-pn- _nw-_- IÂ- -\-bv- v an-i- D-Zm-l-c-W-am-WnXv. CX-\p-k-cn- v sn-ss -bnâ-\n- v Xn-cn- p- ka-bw ap-xâ Xm-a-kn- p tlm-«-ep-i-fp-ss hn-h-cwh-sc Ir-Xy-am-bn sssw-ts-_nä t]m-se I-S-emkn tc-j-s -Sp- n-bn-cp- p'. kz- w `À- m-hn-s\ Im-ap-I-\p-am-bn tnà- v sime-s -Sp- m³ X- m-dm nb sssw-ts-_n-fn-s\- p-dn- m-wv ]-cm-aà-in- n-«p-åxv. {]- hr- n-bp-ss k-a-b-{i-a-' am-wv sssw-ts-_nä F- -hm- n-eq-ss sh-fn-hm- n-bn-«p- ÅXv. Xp-SÀ- p-h-cp- hm-n-i- nâ hn-zy Ip-dn- p-\â-in-b a-cw p-dn -Sn C- - s\-bm-bn-cp p' F- v ]-d-bp- pv. Hcp sim-e-]m-x-i- n-sâ Xn-c- -Y-bmWv Cu a- c-w- p-dn- Sn. a-säm-cp hmà- -bnâ, `o-xn-p-\-iam-b H-cp kn-\na-sb sh-ãp- co-xn-bnem-bn-cp- p {]-ho h-[w jm-pn B-kp-{X-Ww sn-bv-xxv. ]t, F-hntStbm H- v ]mfn. A-Xv jm-pn-sb \-bn -Xv P-bn-en-te-bv- m-bn-cp p. ssi-hn-e- p-a-wn- ªv ]m-fn-t m-b kw-hn-[m-\-s - -än jm-pn A-t\z-j-W D-tZymK-Ø-t\m-Sv ]-d- ª-Xn- -s\...' 23. F n -s\ Xn-c- -Y-bv- v A-\p-Iq-eam-b ]-Ým- -e-sam-cp- p-i-bm-wv sn- p- Xv. Xp-SÀ- v Xn-c- -Y-bp-sS cq-]- nâ B-Jym-\w \nà-h-ln- p p Un. hm-iy- Ä hm p-iä I- n-i-fm-bn hn-f- n-t À- v hm-iy-l-s-\-bnâ ]pxp-a kr-ãns -Sp- p-i-sb- -Xm-Wv Ip-ä-Ir-XymJym-\- -fn-sebpw shãp-hnfn. IÀ- mhv, IÀ½w, {Inb F- {I-a- n-epå ssi-en-am{xw ]n- p-sà p-sim-p-å c-n-\m-co- Xn- v hm-iy-l-s-\-bp-ss ]p-xp-a-\n-e-\nà- m-\m-hnã. Ch-sb {]-txy-i co-xn-bnâ

25 126 kw-tbm-pn- n- p-t¼m-gm-wv ]p-xp-a-bp-å hm-iy- Ä kr-ãn- -s -Sp- Xv. k-]v-xw-_à 30 sh-ån-bm-gv-n ]p-eà-s H-cp awn-tbm-ss ti-c-f- nâ-\n- p-å H-cp t]m-eo-kv kw-lw AXo-h c-l-ky-am-bn X-an-gv-\m-«n B-\-a-e-bv- -Sp- p-å X-½mw-]-Xn-bn-se- p- p'. I-Wn- p-ip-f- -c Iq-«-s m-e-t -kv kw-_- Ôn {]-Xn-IÄ lm-p-cpv, ]-t...' F- I-hÀ tì-dn-bp-ss B-Zy-hm-N-I-am-WnXv. Cu-hmIyw ]qà-w-am-sw- nepw Xp-SÀ- p-h-cp- A-[n-Iw BÄ- mà- nãm- {]- tziw. hen-b Ir-jn- -f- -fpw A-h-bv- v \-Sp-hn H-ä-s -«ho-sp-i-fpw. hm-l-\- -fnâ h- n-cp t]m-eo-kv kw-lw Ip-sd bm-{x-sn-bv-x-ti-jw kw-l- n-ep-mbn-cp- -hà hm-l-\- nâ-\n- nd- n ImÂ-\-S-bm-bn ap-t m«v \o- n. X-½mw-]-Xnbn j ap-j Ku-À F- -bm-fp-ss hn-im-eam-b sx- n³ txm- n-\v \-Sp-hn Øn-Xn-sN- p sim- p-ho-sm-bn-cp- p e- yw. kw-lw ho-sv h-f-ªp...' F- n - s\ sn-dpxpw h-ep-xpam-b hm-n-i- Ä C-S-I-eÀ- n-bmwv Cu hmà- -bp-ss F- gp- v \nà-h-ln- n-«p-åxv. {]-hr- n- v {]m-[m-\yw \Â-In-s m-p-å Cu hm-iy-co- Xn-bn-eq-sS N-Sp-e-X kr-ãn-s -Sp- m³ I-gn-bp p. A-Xn-i-tbm-àn {]-I-Sn- n- p- -Xn-\v ]I-cw \m-s-io-b-x kr-ãn-s -Sp- m-\mwv Cu c-n-\m-co-xn-bn-eq-ss te-j- I³ {i-an- n-«p-åxv. H w sn-dpxpw h-ep-xpam-b hm-iy- -fn-eq-ss hm-b-\-bv- v A-\p-Iq-eam-b Xm-fw kr-ãn- m\pw I-gn-bp- pv. hen-b Ir-jn- -f- fpw A-h-bv- v \-Sp-hn H-ä-s -«ho-sp-i-fpw' Cu hmà- -bn-se A-]qÀ-Wam-b scp hmiy-am-wnxv. Xp-SÀ- v Ip-d- p-hm-n-i- Ä- ptijw kw-lw ho-sv h-fªp' F- hmiyw Im-Wmw. hen-b hm-n-i- Ä- n-sbnâ sndn-b hm-iy- fpw D-]-tbm-Kn- n-cn- p-i-bm-wn-hnss. C- -s\-bp-å hm- Iyc-N-\ hm-b-\-bp-ss Xm-f-s -t mepw kzm-[o-\n- p- -Xm-bn Im-Wmw C. BJym-\L-S\ Im-bn-Im-Jym-\- -sf-t m-se -s kw-`-h-ls-\, hy-h-lm-cl-s-\ F- nh-bn-e-[n-jvtn-x-am-wv Ip-ä-Ir-Xy-hmÀ- -I-fp-tSbpw A-Jym-\-LS-\. kw-`-h-l-s-\-

26 127 bnâ-\n- v hy-h-lm-c-l-s-\-bn-te-bv- p-å Np-h-Sp-am-ä- n-\n-sn-bn-em-wv B-Jym-\- L-S-\- cq]w-sim-åp- Xv. Ip-ä-IrXyw \-S- p- -Xn-\v ap-¼v Ip-ä-IrXyw sn- p- BÄ kw`-hw B- kq-{x-ww sn- p- Xpw Xp-SÀ- p-å {i-a-hp-am-wv kw-`-h-l-s-\-bn-ep-å B-Jym-\- n-sâ Xp-S- -am-bn h-cp- Xv. H-cp sim-e-]m-x-i- n-sâ Xp-S- w-ap-xâ H-Sp- wh-sc hn-h-cn- p- co-xn Ip-ä-Ir-Xy B-Jym-\- -fnâ s]m-xp-hm-bn D-]-tbm-Kn- p-im-wmw. {]-Xn-sb A-d-Ìv sn-bv-xp-i-gn-ªmâ tnm-zyw-sn- -enâ sh-fn-hm-ip- Im-cy- Ä kw-`-h-l-s-\-bnâ- -s A-h-X-cn- n- p- co-xnbpw ]n- p-sà pt]m-cm-dpv. `o-xn-p-\-iam-b H-cp kn-\na-sb shãp- -co-xn-bn-em-bn-cp- p {]-ho h- [w jm-pn B-kq-{X-Ww sn-bv-xxv. ]t, F-hnsStbm H- v ]mfn. A-Xv jm-pnsb \-bn -Xv P-bn-e-d-bn-te-bv- m-bn-cp p. ssi-hn-e- p-a-wn-ªv ]m-fn-t m-b kw-hn-[m-\-s - p-dn- v jm-pn ]-d-ª-xn- s\: cw-kw H v: c-v am-k- Ä- p-ap-¼v H-cp Zn-\w. jm-pn-bp-ss ]-Åp-cn- n-bn-se hosv. ho-«n-se n-b _-Ôp- -tfm-sv jm-pn ]-dªp. Rm³ {]-ho-wn-\v th-n H-cp ]pxnb Im-dv hm n. A-Xv A-h³ am{xw Hm-Sn- mâ axn. cw-kw cv: H-cp am-kw ap-¼v jm-pn-bp-ss h-kxn. ho«nâ jm-pn-bp-ss `m-cy jm-znbp-ss _-Ôp- fpw {]-ho-wn-sâ _-Ôp- -fpw. C-hÀ- p-t\-sc jm-pn B-t{Im-in- p- p. `m-cy-bpam-b {]-ho \-S n-b A-hnln-X _-Ôw I-t m-ss ]n-sn-iqsn-b jm-pn-bp-ss am-t\-pà A-Pn k-ao-] v. FÃm-hcpw tiä-s jm-pn hn-fn- p-]-dbp p "\n-s Rm³ sh-«n-\p-dp- pw. ]-I-Xo-cm-sX jm-pn `m-cy jm-zn-sbbpw {]- ho-wn-t\bpw _-Ôp- -fp-ss ap- n-en-«v aà-±n p. C-\n C-hn-sS Ip-t]m-I-cp-sX- v B-Ú-bpw. {]-howp-sam- v _-Ôp- Ä tim-«-b-t -bv- v a-s n. cw-kw ap v: P-\h-cn H- n-\v ]-Åp-cp- n k-täj-\v ap- nâ ]mà- v sn-bv-xn-cp- jm-pn-bp-ss Xp-¼p- Â _-Ên-\pÄ-h-i-am-Wv cwkw. _-knâ I-bdn-b {]-ho

27 128 Ìocntbm A-gn- p p. tnm-zyw-snbv-x Po-h-\ m-tcm-sv C-Xv F-tâ-bm-sW- a- dp-]sn. X-s Hän-b A-Pn-sb sh-dp-sx hn-sn-sã- v `o-j-wn-bpw. cw-kw \mev: ap-¼v ]-d-ª A-tX-Øew. ka-bw ssh-ip-t cw. {]-ho-wn-sâ `oj-wn A-Pn-sb _-kn-se Po-h-\- mà [-cn- n- p p. Cu hnh-cw jm-pn- v ssi-am-dp- p. Ah-s\ X-IÀ- p-sa- v jm-pn-bp-ss {]-Jym-]\w. cw-kw A v: h-eym-sv t]m-f- n-d-bv-  sim p-tam-sâ ]p-c-bnsw. Znh-kw P-\-h-cn 23 cm-hn-se 11 awn. jm-pn-bp-ss _-kn-se a-säm-cp Po-h-\- m-c\m-b {]n³-kn-sâ hn-hm-l- n-s\ n-b jm-pn A-ta-cn- -bn-te-bv- v t]m-ip- _-Ôp sim ptam\pw Ip-Spw-_hpw F- m-wv a-s- p- -sx- v a-\-ên-em- p p. sim-e-]mx- Iw \-S- n-bmâ a-d-hp-sn- m³ ]än-b Ø-ew Dtm F- v cw-k-\n-co- Ww. Xp-SÀ- v I-eym-W- n-\v jm-pn-bpw {]-howpw c-v k-ab- v snãp p. kp-lr- p- - tfm-sm-bn C-cp-h-cp-tSbpw Ip- p-hm- piä. cwkw Bdv: Ø-ew ]-Åp-cn- n-bn-se cl-ky k-t Xw. Ip-{]-kn-²-Kp-m- -e-h³ {]n-b\pw jm-pn-bp-am-bn cl-ky NÀ-. {]Xn-tbm-Kn-sb h-i-h-cp- m³ jm-pn- v {]n-b³ k-lm-bw hm-kv-zm-\w sn- p p. Iq-«m-fn-I-tfbpw th-w-sa- nâ \Â-Imsa- v {]nb³. A-Sp- -Xm-bn {]-ho-wn-s\ F -s\ Ø-e-s - n- p-sa- v B- temn-\. ]n- o-sv Xo-cp-am-\- m-s\- pd- v NÀ- A-h-km-\n- n- p p. cw-kw Ggv: ^n-{_h-cn B-Zy-hmcw. jm-pn- v H-cp AÚmX t^m k-tµiw. jm-pn-bp-ss `m-cy jm-zn-bp-ss t]-cn-ep-å \m-ev _-Êp-IÄ {]-ho-wn-\v \Â-Ip -Xv kw-_-ôn- v jm-znbpw {]-howpw F-d-Wm-Ip-fw BÀ.Sn.H Hm-^o-kn F- n-sb- m-bn-cp- p k-tµiw. C-tXm-sS jm-pn-bp-ss D-Ån F-cn-ªp-In-S- n-cp- {]-Xn- Im-c- n-sâ I-\ B-fn- - m³ Xp-S n. {]-ho ]n-w- n-b-xn-\v ti-jw \n-g-em-bn IqSn-b _n-\p-hn-s\ jm-pn hn-fn- p p. {]-ho-wn-s\ F- v amà- - n-eq-ssbpw X-sâ A-Sp- -se- n- -W-sa- v \nà-t±iw.

28 129 cw-kw F«v: ^n-{_-h-cn 15þ\v ap- v a-wn- v G-äp-am-\qÀ Su. ap³-[m-c-w-b-\p-kcn- v ss_- p-am-bn G-äp-am-\q-cn-se n-b _n-\p-hp-am-bn {]-ho tim-«-b-t -bv- v. tam-l³-em-en-sâ B-cm-[-I\m-b {]-hown-t\msv D-Z-b-\m-Wv Xmcw' F- kn\n-a Im-Wm-sa- v bm-{xm-at²y _n-\p A-`n-{]m-b-s -Sp p. cw-kw H-¼Xv: B-µv Xn-t -ä-dnâ sk- âv tjm- n-ss ]-ex-h-w X-\n- v o-wsa- v _n-\phn-t\m-sv {]-ho. kn-\n-a I-p-I-gn-ªv \-K-c- nâ- -s -bp-å _mdn-te-bv- v ss_- nâ {]-howpw _n-\phpw F- p p. c-p-t]cpw a-zy-]n- p p. cm{xn 12.20þ\v \-K-c- nâ-\n- v {]-ho-wpw _n-\p-hpw- ss_- nâ G-äp-am-\q-cn-tebv- v a-s- p p. bm-{xm-at²y _n-\p sam-ss_-enâ ]p-d-s -«-Xm-bn BÀt m k- tµ-iw \Â-Ip p. kw-{im- n I-gn-ª-t mä C-hÀ k- -cn- ss_- n-\v ]p-d-inâ H-cp ]- am-cp-xn hm³. G-äp-am-\qÀ- v t]m-ti--xn-\v ]I-cw sa-un- Â tim-tf-pv `m-k-t -bv- v Xncn-ª-t mä {]-ho-wn-\v kw-ibw. H-cm-sf Im-Wm-\p-v F- a-dp-]sn. cw-kw ] v: cm-{xn 12.30þ\v sa-un- Â tim-tf-pn-\v k-ao-]w sn-½-\w-]sn. _n-\phpw {]-howpw k- -cn- n-cp- ss_- n-\v ap- nâ I-b-än am-cp-xn hm³ \ndp n. hm-\nâ-\n- n-d n-b jm-pnbpw {]n-b\pw _-e-am-bn {]-ho-wn-s\ hm-\nâ I-b-äp p. hm³ sa-un- Â tim-tf-pv `m-k-t -bv- v. cm-{xn 12.40þ\v Km-Ôn-\- KÀ kv-iqä Hm-^v sa-un- Â k-b³-kn-\v ap³h-iw hm³ \nà- p p. {]-ho-wnsâ a-sn-bn-te-bv- v scp si-«v t\m-«v hn-xdn. Cu Xp-I-sIm-v \o apw-ss_-bv-t m asäm t]m-bv-s m-å-w-sa- v B-Ú. C-t mäx-s bm-{x-sb- p-dn- v kq-nn- n- v I-s -gp-xn-\â-i-w-sa- v jm-pn B-h-iy-s -Sp p. ]-d-ª-{]-im-cw I-s -gp- Xn- -gn-ª-t mä {]-ho-wn-sâ I-gp- nâ Np-än-bn-cp txmà- v ap-dp- m³ {]nb-t\m-sv jm-pn-bp-ss \nà-t±-iw. cw-kw ]-Xn-s\m v: ]p-eàs 1.10þ\v h-eym-sv t]m-f- n-d-bv- Â ]p-c-bnsw. hm\nâ-\n- n-d n-b {]-ho-wn-sâ ar-x-tz-lw hm-g-i-fp-ss a-d-hnâ \ne- v In-

29 130 S n. ]n- o-sv sim-sp-hmä D-]-tbm-Kn- v {]-ho-wn-sâ I-gp- v jm-pn to-zn p. I- gp- v ap-dn- m³ ap- v {]m-hiyw sh-t«-n-h- p. C-Xp-I-gn-ªv jm-pn-bp-ss I- nâ-\n- v sim-sp-hmä-hm- n ar-x-tz-l- n-sâ a-äv A-h-b-h- Ä {]n-b³ ap-dn- p-am-än \S Ir-Xy- n-sâ XpS- w ap-xâ H-Sp- w h-sc cw-km-h-x-c-w-t m-ss Nn-{Xo-In-cn- n-cn- p-i-bmwv Cu hmà- bnâ. kw-`-h-l-s-\-bn-ep-å B-Jym-\-co- Xn- v an-i- D-Zm-l-c-W-amWv CXv. `À- m-hn-s\ sim-e-bv- v sim-sp -Xv \-h-h-[p-hn-sâ Ip-dn- -Sn 7 F- hmà- bpw kw-`-h-l-s-\-bn-e-[n-jvtn-x-amwv 25. aq- mà: `m-cybpw Im-ap-I\pw tnà- v A-\- -cma-s\ sim-e-s -Sp- nb-xv Ir-Xyam-b ]-²-Xn-b-\p-k-cn v. G-gp-Znh-kw ap¼v \-S- I-eym-W- n-\v ti-jw a- [p-hn-[p-hn-\m-bn ti-c-f- n-te-bv- v h-cm-sa- v A-\- -c-m-a\pw `m-cy hn-zybpw Xocp-am-\n- p...'. Cu Xo-cp-am-\- nâ-\n- m-wv hmà- m-jym-\- n-sâ Xp-S w. 'aq- mdnâ hn-p-\am-b ku-icyw H- p-tnà- -t mä B-\µpw A³-]p-cmPpw IrXyw \nà-h-ln- p-ibpw sn-bvxp. aq- m-dnâ sh- v sim-e-]mx-iw \-S- m³ km-[n- n-sã- nâ Xn-cp-h-\- -]p-c- v sh- v sn- m-\m-bn-cp- p ]²-Xn'. Cu ]-²- Xn-bn-te-bv- v hmà- -bv- v {]-th-in-t -n-h- nã. A-Xn-\v ap-t¼ IrXyw ]qà- nbm- m-\mbn. C-hn-sS sh- m-wv hmà- A-h-km-\n- p- Xv. H-cp kw-`-h- n-sâ hmà- -bnâ-\n- p]-cn {]-Xn-sb A-d-Ìv-sN- p-t¼mä Np-cp-fgn-bp- \n-ch-[n I-cy- -fp-am-bn _-Ô-s -«m-wv kw-`-h-l-s-\-bn-ep-å B- Jym-\- n-sâ \n-e-\nâ v. t]m-eo-kn-sâ tnm-zyw-sn- -enâ sh-fn-hm-ip- kw-`h-]-c-¼-c-i-fm-wv C-Xn-\v B-[m-c-am-bn h-cp- Xv. {]-am-zam-b ti-kp-i-fnâ tims- Xn hn-[n- p-ti-jw {]-Xn-sb i- n- mâ kw-`-hm-jym-\- n-\v {]-k-àn-bp-m-ipw. A-t mgpw kw-`-h-l-s-\-bnâ -s hmà- m-jym-\w \nà-æln- m-dpv. kw-`h-s A-tX-co-Xn-bn -s `m-jm-hy-h-lm-c-am- n-am-äp-i-bm-wv

30 131 kw-`-h-l-s-\-bnâ sn- p- Xv. F- mâ Im-bn-Im-Jym-\-km-[y-X-IÄ D-]-tbm-Kn- v hy-xykv-x B-Jym-\ k-t -X- -fn-eq-ss H-cp kw-`h-s A-h-X-cn- n- m-\p-å {i-a-am-wv hy-h-lm-c-l-s-\-bn-eq-ss \nà-h-ln- p Xv. {]-Xn B-cm-sW- v I-s- p-ibpw Ir-Xy-s - p-dn- p-å hn-i-z-hn-h-c- Ä tnm-zyw-sn- -enâ-\n- v sh-fn-hm-ip-ibpw sn- p-t¼m-gm-wv kw-`-h-l-s-\-bn-ep-å B-Jym-\- n-\v {]k-àn hà-[n- p- -Xv. F- mâ A-Xp-h-sc- L-«w-L-«-am-bp-m-Ip- sh-fn-s -Sp- -ep-i-fp-ss hmà- -I-fn hy-h-lm-c-l-s-\-bn-eq-ss-bm-wv kw`hw hn-h-cn- m³ {i-an- p- Xv. Npcp-f-gn-bm-\p-Å \n-ch-[n kw-`-h- -fn-te-bv- p-å Nq-p-]-e-I-I-fm-Wv C -cw hmà- IÄ. \-S- kw-`-h- n-sâbpw Xp-SÀ- på t]m-eo-kv A-t\z-j- W- n-sâbpw D-Å-d-I-fn-te-bv- mwv Cu hmà- -IÄ Np-cp-f-gn-ªv t\m- p- - Xv. {]-ho-wn-sâ X-e I-s n: jm-pn A-d-ÌnÂ'þF- -hmà- D-Zm-l-c-W-amWv. sim n: Un.ssh.F-kv.]n BÀ. jm-pn {]-Xnbmb sim-e-t -knâ DÄs -«G-äp-am-\qÀ ta-h- m-sv {]-ho-wn-sâ X-e C -se D- -bv- v t\-hâ t_-knse t\-hâ-jn- v dn- -b-dnw-mv bmà-un-sâ I-c-bn I-s- n. jm-pn-tbbpw k-lmbnbm-b G-äp-am-\qÀ kz-tz-in _n-\p-hn-t\bpw t]m-eo-kv A-d-kv-äv-sN-bv-Xp 26. sim-e-s -S n-b ti-jw {]-ho-wn-sâ i-co-c-`m-k- Ä ]-e-bn-s pw D-t]- n- p-i-bm-bn-cp- p. A-Xn X-e e-`n- -txm-ss-bm-wv {]-ho B-Wv a-cn- -sx- p-å i-àam-b sx-fn-hv e-`n- Xv. {]-ho-wn-s\ sim-e-s -Sp- n-b-xp-am-bn _-Ôs -«v \n-ch-[n hmà- -IÄ h- -Xn-sâ Xp-SÀ- -bmwv Cu hmà- -bpw. Un.ssh.F-kv.]n BÀ. jm-pn-sb A-d-Ìv snbv-x Imcyw Cu hmà- n-bnâ- s -bm-wv \Â-In-bn-«p-ÅXv. F- mâ X-e-I-s- n-sb- -Xm-Wv hmà- -bp-ss Xp-S- - nâ sim-sp- -Xv. Cu sim-e-]m-x-i-t -kp-am-bn _-Ô-s -«pm-b a-ä hmà- -IÄ pw hy-hlm-c-l-s-\-bn-epm-b B-Jym-\-kz-`m-hw I-s- mw. A- m-e- n-d n-b H-cp kn-\n-a-

31 132 bp-ss X-\n-bm-hÀ- -\-am-wv {]-ho h-[-t -sk- v A-h-X-cn- n- p-i-bm-wv te- JI³. {]-ho h-[w: tìm- v h-b-e³-kv F- Nn-{X- n-sâ X-\n-bm-hÀ- -\w F- -Xm-Wv hmà- -bp-ss X-e-s -«v. sim n: A-t[m-tem-Ihpw \n-b-a-]m-e-icpw H- p-tnà- v ]-Whpw s] pw kz- -am- m³ \-S- p- hn-{in-b-ifpw Ip-Sn- -Ibpw Nn-{Xo-I-cn- tìm- v h-b-e³kv' kn-\n-a-bp-ss C-Xn-hr- -hp-am-bn {]-ho h-[-t -kn-\v km-aytasd. Un.ssh.F-kv.]n jm-pn-sb-t m-ep-å H-cp I-Ym-]m{Xw Nn-{X- n-ep-v...' 27 C- -s\-bm-wv hmà- Xp-S- p- Xv. aq- m-dnâ-\n- v hn-fn- Hmt«m ss{u-hà A³-]-gI-sâ sam-ss_â h-gn sim-e-]m-x-i- n-\v -Wn- kw`-hw ti-{µo-i-cn-s -gpxn-b sim-e-]m-x-i- n-\v -Ww ss{u-h-dp-ss sam-ss_-enâ' 28 hy-hlm-cl-s-\-bn-ep-å B-Jym-\-kz-`m-ham-Wv {]-I-Sn- n- p- Xv. aq- mà: A-\- -cma-s\ sim-e-s -Sp n-b `mcymim-ap-i\pw Iq-«p-Im-c\pw hn-zym-e- v-an-bp-am-bn _-Ô-s «-Xv aq- m-dnâ-\n- v hn-fn- Hm-t«m-ss{U-hÀ A³-]-gI-sâ _n.f-kv.f³.fâ I-W- -\på sam-ss_â hgn. B-\-µn-sâ F-bÀ-sS sam-ss_-en-\v ap- m-dnâ td- v CÃm- -Xv ap-e-am-wv A³-]-gI-sâ sam-ss_â I-Sw F-Sp-t -n-h- Xv. ]-Xn-s\-«n-\v 11.06\v Cu sam-ss_-en-te-bv- v C³ Ip--f te-bv v' F- sa-tk-pv F n. Ip--f Um-an t_m-«n-mn-\v ti-jw B-\-µn-sâ Im-ap-In hn-zym-e- v-an \-¼-dpÅ sam-ss_-enâ-\n- v A-b- -Xm-WnXv. sim-e-]m-x-i- n-\p-å -W-am-bn-cp- p C-Xv...' sim-e-]m-x-i- n-\v ap-¼v IrXyw \-S- p- -Xn-\v -Wn- p- n-s- p-\n- v Xp-S- p- hmà- m-jym-\- n-sâ Xp-S- -am-wnxv. ti-kv sx-fn-ª-xn-\v ti-j-wam-wv Cu hmà- F-gp-Xp- Xv. A³-]-gI-sâ sam-ss_-enâ Un-eo-äv sn- m-sx kq- n- sa-tk-pp-iä

32 133 t]m-eo-kn-\v hn-e-s -«sx-fn-hm-ip-ibpw sn-bv-xp'. Cu hm-n-i-t m-ss-bm-wv hmà- A-h-km-\n- p- Xv. hy-hlm-c L-S-\-bn e-`n- hmà- m-jym-\- n-\v a-säm-cp an-i- D-Zm-l-c- W-amWv F-sâ AÑ-s\ B-cm C- -s\ sn-bv-xxv?' F- hmà- 11. cm-hn-se kv- Iq-fn-te-bv- v H-cp- n-hn-«a-ñ³ Po-h-\-äv In-S- p- Imgv-N Im-Wm³ a-iä B- kv-]-{xn-bn-se- p-t¼m-gp-m-ip- cw-k- -fmwv Cu hmà- m-jym-\- n-\v B-[mcw. N- -\m-tècn: F.Fkv.sF Fw.kn G-en-bm-kn-sâ ac-ww A-hn-iz-k-\ob-am-bn-cp p; N- -\m-tè-cn ]-«-W- n-\v. s]-cp- F³.F-kv.F-kv sa-un-  anj³ B-ip-]-{Xn-bn-se Câ³-ko-hv si-bà bq-wn-än-\p-ånâ 46 Im-c\m-b G-enbm-kv a-cn- p-in-s- p p. X-e-bv- p-]n- nâ hsn-sim--sn- -Xn-sâ I-dp- n-cp--]msv. B- kv-]-{xn-apä- v h³ P-\- q«w. C-Xn-\n-S-bn H-cp Po- v h- p-\n- p... kwlà-j- nâ simã-s -«Fw.kn G-en-bm-kn-sâ ap- -a-ifm-b H-¼- Xmw- m-kp-im-cn sj-dn³ AÑ-sâ tn-x-\-b-ä i-co-cw Im-Wm-s\- p- cw-k-am-wv Cu hmà- -bp-ss A-Sn-Øm\w. B-kv-]{Xn apä- v h³ P-\- q«w. C-Xn-\n-S-bn H-cp Po- v h- p-\n p. D-ÅnÂ-\n- v H-cp I-\ym-kv{Xn DÄ-s -ss Nn-e A-[ym-]-IÀ ]p-d- n-d n. A-hÀ- p-]n- nâ t]-sn- -c- H-¼-Xmw- m-kp-im-cn C-d- n-h- pþsj-dn³. Fw.kn G-en-bmkn-sâ a-iä...' s]-cp- F³.F-kv.F-kv sa-un-  an-j³ B-kv-]-{Xn-bp-sS Câ³-ko-hv si-bà bq-wn-än-\p-ånâ 46 Im-c-\m-b G-en-bm-kv a-cn- p-in-s- p- n-s- m-wv B- Jym-\- n-sâ Xp-S w. Xp-SÀ- v a-iä Im-Wm³ h-cp-t¼m-gp-m-ip- cw-k- -fm-wv A-h-X-cn- n- n-«p-åxv. F-sâ AÑ-s\ B-cm C -s\ sn-bvx-xv? A-ѳ a-cn p-t]m-tbm A-t½? cm-hn-se kv-iq-fnâ t]m-b-t mä Rm³ I--X-tà A-Ñs\' I-cªp-sIm-v A-Ñ-sâ X-e-]n-Sn- p-ip-ep- n-s m-v a-iä tnm-zn- p I-p-\n- -h-sc-t mepw I-c-bn- n- p-

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p

KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p _nkn\-êv s{]m-ss^â hy-xy-kv-x-amip-i F- mâ A-Xn-\À w a-äp-å-h-tc- mä an-i- -Xm-bn F-s - nepw \Â-Ip-hm³ R- Ä- v km-[n pw F- m-wv. C-Xph-sc-bpÅ Io-gvh-g- - -fnâ- \n pw hy-xy-kv-x-am-bn, D-bÀ Kp-W-ta³-a B-kz-Zn-

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8 P l a s r a d h i s m a n u a l f i r s. D a r C u s m r, W w u l d l i k y u bb a si n p r hf r m a n cf r m y u r p r d u c h a h a s b n m a n u f a c u r d m d r n f a c i l iu n id s r s r i c q u

More information

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n 2013 s^{_phcn 1 ticf k m X-t±-i-kz-bw-`-cW hip v e w 40þ41 Ab q«awkxz Iyms¼-bn³ {]txyi ]Xn v. P\p-hcnþs^{_p-hcn 2013 www.kudumbashree.org D-½³ N m-ï n a p-j y-a-{ n C-X pw N-c n-{ X h n-p-b-a mi-s «]

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED THE MIDWY & GMES GRDE 4 SOCI STUDIES DEEP IN THE HERT OF TEXS THE TEXS STR IUMINTED T Mw TECHER G F SOCIIES STUD Dp H f Tx T Tx S Im I w: z pc mb p f. Smmz f S. U v pm c c cq fm b Tx. C w f Tx S., c v

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es.

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es. PB FCNyM UNLP T g vg wk b b y y g b y F wk v b m b v gz w my y m g E bv b g y v q y q q ó y P mv gz y b v m q m mó g FCH CTHYOTROES P W P -C b } k < HP- qe q< - - < - m T

More information

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 p r o t e c t h um a n h e a l t h a n d p r o p e r t y fr om t h e d a n g e rs i n h e r e n t i n m i n i n g o p e r a t i o n s s u c h a s a q u a r r y. J

More information

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat P j S h 2016 Sy, Mch 20 TH 10 m - 5 m My, Mch 21 ST 10 m - 4 m Wh S Cv C >> T m xv cc vy w >> M h ch c bh m w m vv c >> Cc wh m ch b wy c w y b Shw b q. R h Mch 18h www.wvchw.cm Ah c m h Gk wy my wh c

More information

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew Cck T M B Cck P Cc Hy B Sw D Ec, Ec pp y y cc y w C F K TM c p b y by N Fz R F Ac (NFRA) pp w cc pc Y M Ip (YMI). T p y cc w $50 pp y c ( ). C F K TM p c b cc, p c, b pyc cvy. I w y wk b pv w v w pc w

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

-$! " #$%&! ' () * +,,,)* -./ ( 01! 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7 +,,

-$!  #$%&! ' () * +,,,)* -./ ( 01! 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7 +,, ((((( +,-. ()* $%&' "#! : :!, %& ' ()*+ $ " -$! " #$%&! ' () * +,,,)* -. ( 01! '% 6):7 -$'1& '*6 )78 %&! +,, 79.& 2* '3*4 0 (A 6>* & ' BC D$!E.?@$* '*! ;4 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7

More information

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story...

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story... Dv G W C T Gp, A T Af Hk T 39 Sp. M Mx Hk p j p v, f M P v...(!) Af Hk T 39 Sp, B,,, UNMISSABLE! T - f 4 p v 150 f-p f x v. Bf, k 4 p v 150. H k f f x? D,,,, v? W k, pf p f p? W f f f? W k k p? T p xp

More information

For personal use only

For personal use only F y Cy R Lm ACN 140 087 261 353 Rkby R Sb WA 6008 www.y.m. 9 h A 2018 CANYON GRANTED THE MINIM MARTAP BAUXITE PROJECT IN CAMEROON HIGHLIGHTS: Th Gvm f Cm h Cy x m m h Mm M Bx Pj Cm Pv w f h Pj f vy, hh,

More information

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC BOARD OF DIRECTORS Pd Pk E. K V-Pd B R S L Bd-Sw Ld Tk Nk Edwd A DB Dv S ADMINISTRATIVE TEAM Pvd v dvd w db B, Hd, Lww, d Rd Ld, M A Pb R.S.D., I Smm 2006 Vm 5 CEO

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

Dispelling Myths. The PLEA. More Joy in Heaven! Vol. 30 No. 2. Win a class set of Morley Callaghan s. See page 8. Teachers: more joy

Dispelling Myths. The PLEA. More Joy in Heaven! Vol. 30 No. 2. Win a class set of Morley Callaghan s. See page 8. Teachers: more joy P: Dp M T PLEA V. 30 N. 2 T p m bj m v b. U, m q m mp. I mp m z ppm b w v p mm m. T m p, wv, m p w - v pv, m- v. T T PLEA k U Tw Skw E Lw 30 m w C p m wk, b b m q m. T: F m m pp p p, k U P, PLEA m p k.

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

Solutions and Ions. Pure Substances

Solutions and Ions. Pure Substances Class #4 Solutions and Ions CHEM 107 L.S. Brown Texas A&M University Pure Substances Pure substance: described completely by a single chemical formula Fixed composition 1 Mixtures Combination of 2 or more

More information

2014 HIvtSm_À, hne `40. IqSv 2014 HIvtSm_À. ae_ mdnsâ Bc m-a- ns e ]\ n-\ oà] pj v] w.

2014 HIvtSm_À, hne `40. IqSv 2014 HIvtSm_À. ae_ mdnsâ Bc m-a- ns e ]\ n-\ oà] pj v] w. 2014 HIvtSm_À, hne `40 18 IqSv 2014 HIvtSm_À {]Xo bpss XWsemcp nb I q-«v-a m-b ae_ mdnsâ Bc m-a- ns e ]\ n-\ oà] pj v] w www.koodumagazine.com Indo Arab Manpower believes finding the right fit is critical

More information

3 in1. Instruction Booklet. Total Juicer JM3000

3 in1. Instruction Booklet. Total Juicer JM3000 3 1 T J JM3000 I Bk Thk y y h! Sh y & wh R : www..m/ R & Rvw y www.jm.m Sh y hv y q wh y w, Cm Sv L 1-800-231-9786 (US C). P h. 2 P R Sv h U C Bk. IMPORTANT SAFEGUARDS A Jm wh y y m. Wh, y h wy h, h w:

More information

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue

Blues. G.S.P.T. Blue. U7233 Blue with a green face and slightly red flop. H.S. Indo Blue Bs C Bs C p.s.p.t. B U7233 B wh fc shy fp. H.S. I B U7235 O s sh b h fc fp. vs cs bh s mc cs. Apps vy y wh s mm k s bs. Occ B U7046 B wh fc fp. Az B U7048 B wh vy fc fp. L.S. B U7276 Us cs mx cccy whs,

More information

SAMPLE LITANY OF THE SAINTS E/G. Dadd9/F. Aadd9. cy. Christ, have. Lord, have mer cy. Christ, have A/E. Dadd9. Aadd9/C Bm E. 1. Ma ry and. mer cy.

SAMPLE LITANY OF THE SAINTS E/G. Dadd9/F. Aadd9. cy. Christ, have. Lord, have mer cy. Christ, have A/E. Dadd9. Aadd9/C Bm E. 1. Ma ry and. mer cy. LTNY OF TH SNTS Cntrs Gnt flwng ( = c. 100) /G Ddd9/F ll Kybrd / hv Ddd9 hv hv Txt 1973, CL. ll rghts rsrvd. Usd wth prmssn. Musc: D. Bckr, b. 1953, 1987, D. Bckr. Publshd by OCP. ll rghts rsrvd. SMPL

More information

playsmri smri.in ss]-xr-i Im-bn-Ihn-t\m-Z Ä \-ap- p I-fn mw \-½p-sS kz- w I-fnIÄ Indian Heritage Games Taking India to the world

playsmri smri.in ss]-xr-i Im-bn-Ihn-t\m-Z Ä \-ap- p I-fn mw \-½p-sS kz- w I-fnIÄ Indian Heritage Games Taking India to the world smri.in playsmri ss]-xr-i Im-bn-Ihn-t\m-Z Ä \-ap- p I-fn mw \-½p-sS kz- w I-fnIÄ Indian Heritage Games Taking India to the world Hm-tcm cm-py- n-\pw, P-\-hn-`m-K- n\pw A-h-cp-sS kz- am-b `- -W-co-Xn- I-fpw,

More information

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION NDN RROD HSOR SSOON NOEOED NOEORD MONRE ND MONREND E ::fs S R:: ROH :; OH NO NO 63 - -- --- - ---------- ---- -- -- - 956 G ::6 ; - R HY NO E OF N N :S!;G NG : MGg R M g R H w b H m 92 py - B : p j Dg

More information

Remote Sensing Applications for the Historic Environment

Remote Sensing Applications for the Historic Environment m S App H Em L H Em m S 4 C B P m k m m. B m S App H Em L H Em m S 4 m C A Im H Em. B m m H Lp U S D m S C U P m k B m S App H Em L H Em m S 4 m A m A W k? A pp :. Tpp. Px. mk.. S S mk.. Cp S mk B m m

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

Tracing High-z Galaxy Kinematics

Tracing High-z Galaxy Kinematics T H- Gxy K v b k q Ey Wk THE KMOS 3D TEAM PI: NM Fö Sb D W, JT M, S Wy, E Wy, K B, A B, R B, G B, J C, R Dv, M Fb, M F, R G, S Kk, J Kk, P L, D L, I Mv, E N, D R, R S, S S, LJ T, K Tk, P v Dkk, + I C T!

More information

Last 4 Digits of USC ID:

Last 4 Digits of USC ID: Chemistry 05 B Practice Exam Dr. Jessica Parr First Letter of last Name PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Name: Last 4 Digits of USC ID: Lab TA s Name: Question Points Score Grader 8 2 4 3 9 4 0

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4.

Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4. te SelfGi ZltAn Dbnyei Intdtin ; ) Q) 4 t? ) t _ 4 73 y S _ E _ p p 4 t t 4) 1_ ::_ J 1 `i () L VI O I4 " " 1 D 4 L e Q) 1 k) QJ 7 j ZS _Le t 1 ej!2 i1 L 77 7 G (4) 4 6 t (1 ;7 bb F) t f; n (i M Q) 7S

More information

Discovery Guide. And now, the fight you came for. Welcome to Center Theatre Group and The Royale by Marco Ramirez

Discovery Guide. And now, the fight you came for. Welcome to Center Theatre Group and The Royale by Marco Ramirez Dvy G W C T G T Ry by M Rz S y 1900 w bk w w w Jy S Jk w y : b w vyw w. T w y vv b y b w w. Tk k b b. W w b x w b y b? w y k y v? w b? bw? y w? D y v w w b? b w? T b bx y wy. R vw w yw M Rz v w w. Tk b

More information

Supporting youth mental health & suicide prevention programs. Your schools mental health awareness journey begins here...

Supporting youth mental health & suicide prevention programs. Your schools mental health awareness journey begins here... Sg y m & v gm Y m w jy bg... C... 1. Wm 2. O Pg 3. Pg mb 4. Z2 y 5. A L Sy 6. FAQS 7. M 8. M f 9. M H Sv 10. USB g m v f z2 y 11. Ax M Cmmy S PA Am Cmmy Sk L P fm Pym fm Q C Avy My B Fy & P A f z2 v w

More information

Chair Susan Pilkington called the meeting to order.

Chair Susan Pilkington called the meeting to order. PGE PRK D RECREO DVOR COMMEE REGUR MEEG MUE MOD, JU, Ru M h P P d R d Cmm hd : m Ju,, h Cu Chmb C H P, z Ch u P dd, Mmb B C, Gm Cu D W Bd mmb b: m D, d Md z ud mmb : C M, J C P Cmmu Dm D, Km Jh Pub W M,

More information

THE GUILD OF RAILWAY RINGERS

THE GUILD OF RAILWAY RINGERS THE GUILD OF RAILWAY RINGERS WH EELTAPPER SUMME R 2 008 AGM TO WEST YORKSHIRE (LEE DS) FRIDAY 4TH - SUNDAY 6TH J ULY 2008 T AGM G w wk 4-6 J w W Yk, L. F g - p g pg 2. S: I w: T p L 09:22 / 09:37, g Bm

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

Contents FREE!

Contents FREE! Fw h Hu G, h Cp h w bu Vy Tu u P. Th p h pk wh h pp h. Th u y D 1 D 1 h h Cp. Th. Th hu K E xp h Th Hu I Ch F, bh K P pp h u. Du h p, K G u h xp Ch F. P u D 11, 8, 6, 4, 3. Th bk w K pp. Wh P p pp h p,

More information

FAIR FOOD GRADE 8 SOCIAL STUDIES ICONIC EDIBLES LIGHTS CAMERA ACTION!

FAIR FOOD GRADE 8 SOCIAL STUDIES ICONIC EDIBLES LIGHTS CAMERA ACTION! FAIR FOO GRAE 8 SOCIA IES ICONIC EIBES IGHTS CAMERA ACTION! F F G Egh Icc Eb gh Cm Ac! I h w: cm c fm b q f h S F f Tx. Az h cb f v c hc gp. cb vpm h c h q Amc c. W, pc, cm b cc b f h Tx S F. m w f j v

More information

August - November 2013 Class Schedule

August - November 2013 Class Schedule A - Nv 2013 C S S w m w mm v w m m w Hw v M w w m m! Im m w S M O 21 $15 P A I F D: S O 26 Tm: 9-1 F: $15 w/ $25 w v C w m Hmm TM Sv TM U w A m w S P Fm TM W w mv w z v Sv P m m D: F D 6 & S D 7 Tm: 9

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Table of Contents. AAU is Where you begin has everything to do with where you finish Why should I Join AAU?... 4

Table of Contents. AAU is Where you begin has everything to do with where you finish Why should I Join AAU?... 4 Tb U W b v w w 3 W I J U? G S U Mmb Im 5 U Vb Pm Ovvw 7 H Ev W b U Mmb? Ex v Pm (B) U I Pm Smm 3 S G Y S 5 U Vb R G 7 N mm S N Ev D 9 S WHERE YOU BEGIN HS EVERYTHING TO DO WITH WHERE YOU FINISH W v b

More information

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34.

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34. .. - 2-2009 [661.87.+661.88]:543.4(075.8) 35.20:34.2373-60..,..,..,..,.. -60 : /... ;. 2-. : -, 2008. 134. ISBN 5-98298-299-7 -., -,,. - «,, -, -», - 550800,, 240600 «-», -. [661.87.+661.88]:543.4(075.8)

More information

O W 1 L L LiXWJER. Memorial. W. M. Lawton Shone Bright. Park Planted. Legionaires. Yesterday. Met at Lowell

O W 1 L L LiXWJER. Memorial. W. M. Lawton Shone Bright. Park Planted. Legionaires. Yesterday. Met at Lowell ? BU M N N B W XW ; / W M G N U Y 93 VUM XXXV ] N 6 M W M B M B M N Y M M 27 93 G W B U ( ) $78752 ( 92683;) M /MM 5 B 238 j59m B jj? j x U «B B $73535 B U x M B $25 25 7878 35796 5 858 9886382 $7353665

More information

Express. Instruction Booklet. whole juicer JMB1000

Express. Instruction Booklet. whole juicer JMB1000 Ex h j JMB1000 I Bk Thk y y h! Sh y & h R :..m/ R & Rv y.jm.m Sh y hv y q h y, Cm Sv L 1-800-231-9786 (US C). P h. 2 P R Sv h U C Bk. IMPORTANT SAFEGUARDS A Jm h y y m. Wh, y h y h, h : R v : Rmv y k h

More information

k-aq-l-\- Ip-«n-I-fn-eq-sS

k-aq-l-\- Ip-«n-I-fn-eq-sS Student Empowerment for Environmental Development k-aq-l-\- Ip-«n-I-fn-eq-sS t\- À tjmà-«v ^nenw aõcw ]q-¼m-ä-bv-s m-cp ]q-t m-«w abcde bymà- ]-{X- n-sâ iàn t]m-cm-smw ¹m-Ìn-Iv hn-]- n-s\-xntc! THIRUVANANTHAPURAM

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1515 Exam II John II. Gelder October 14, 1993 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 8 different pages. The last two pages include a periodic table, a

More information

M10/4/CHEMI/SPM/ENG/TZ2/XX+ CHEMISTRY. Wednesday 12 May 2010 (afternoon) 45 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

M10/4/CHEMI/SPM/ENG/TZ2/XX+ CHEMISTRY. Wednesday 12 May 2010 (afternoon) 45 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES M10/4/CHEMI/SPM/ENG/TZ/XX+ 106116 CHEMISTRY standard level Paper 1 Wednesday 1 May 010 (afternoon) 45 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Do not open this examination paper until instructed to do so. Answer

More information

02/05/09 Last 4 Digits of USC ID: Dr. Jessica Parr

02/05/09 Last 4 Digits of USC ID: Dr. Jessica Parr Chemistry 05 B First Letter of PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Exam last Name Name: 02/05/09 Last 4 Digits of USC ID: Dr. Jessica Parr Lab TA s Name: Question Points Score Grader 2 2 9 3 9 4 2

More information