C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

Size: px
Start display at page:

Download "C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv"

Transcription

1 KERMAL / 2007 / PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn- mhp- \n-e-bn \n- n-cp- C-dm- \pw hn-tz-i cm-py-ß-fp-am-bp- _- w GXp ka-bhpw a y ]q tziøv Hcp bp w s]m n ]pds -Sphm-\p km-l-n-cy-øn-te- v G-Ø-s - n-cn- p-i-bm-wv. \mfp- I-fmbn Cdm-s\-Xnsc A-ta-cn- -bpss t\-xr-xz-øn \-S- n-em- n-t]mcp- D-]-tcm-[-Øn-\v A-h-sc X- f -Øm-\m-bn- n-s - v A-h-cp-sS {]- Xn-I-c-W-Øn \n- v hy- -am-wv. C-dm-s Xo-{h-hm-Z a-x-t\-xm-hm-b A-b-Øp- Jp-ta-\n X-s H-cp {]-Jym-]-\-Øn-eq-sS C-dm-s sndp-øp-\n -]n-s ho-cyw ho- pw sh-fn-s -Sp-Øn-. ""Cu k-a-bw ap- X tem-i-øn-s G-Xp-`m-K-Øpw C-{k-tb-en-s\ Aw-Ko-I-cn- m-øh - v C-dm G-Xp-hn-[ k-lm-bhpw sn-bv-xp sim-sp- pw'' F- m- Wv Jp-ta-\n-bp-sS {]-kv-xm-h-\. C- {k-tb Im -k _m-[n- H-cp- Syqa B-sW- pw A-Xp \o- w sn-ø-s -ts- -Xm-sW- pw A-Xv X- ߃ \o- w sn-øp-sa- pw Jp-ta- \n {]-kv-xm-hn- p.- I WmSI anjwdn AUvan\nkv-t{S dmbn ]mã Fw Ip n NpaXetb- p I WmSI kvt v aebmfw dopnb AUvan\nkv-t{S ohv Hm^okv ]mã si. kn. tpm DZvLm-S\w snøp- p. (tã v t_ Uv sk{i- -dn, ticfm tã v) Xp-S-ßnb-h {]-kw-kn- p. hnhn-[ s]-s -t m-kv-xp k-`m-hn-`m- K-ß-sf {]-Xn-\n-[m-\w sn-bv-xv ]m- à -am-cm-b si. hn. tpm -k, kn. Hm. tpm, em -k ]n. a- Øm-bn, _n-pp h-en-b-]-d-ºn, Pn- Fw-\yq-kv Hm -sse I -Wm-S-I _mw q : C- ym ssz-h-k-` I -Wm-S-I kv-t - v a-e-bm-fw do-pnb an-j-wdn A-Uv-an-\n-kv-t{S- -dmbn ]m-ã Fw. Ip- - n Np-a-Xe-tb- p. sk-]v- w-_ 19\p A-K-c slm-c-am-hv (enw-k-cm-p-]p-cw) C- ym ssz-h-k-`m-tlm-fn \-S- {]-txy- I-tbm-K-Ønem-Wv Npa-Xe Gs - Sp-Ø-Xv. Cu ktω-f-\-øn C- ym ssz-h-k-` \m-j-w sd{]- k t nhv ]m-ã si. kn. tpm A- y- -\m-bn-cp- p. N - v Hm-^v tkm-uv C C -Uy I -Wm-S-I tã- v a-e-bm-fw do-pn-b Hm-^n-kv _mw- q sim-ø- q tdm-un-ep- k- bm-iv-kv kn.- -C.-Hm sk -dn-\p k-ao- ]-am-wv. N - v Hm-^v tkm-uv C C -Uy \mj-w sd-{]-k -t - nhv d-h. si.- -kn.- -tpm kzoic-wtbm-k-øn\v tijw Hm^nkv D-Zv -Lm- S-\w snbvxp. ]m-ã -am-cm-b C. sp. tpm -k, Fw. sf. Cu-,tXm-a-kv t]mƒ Pq-Wn-b, ktlm-z-c- m-cmb tpm.]n. ss\- \m, G-{_-lmw ^o-en-s m-kv C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv kv -t - v dn-t m - Nm-t m si. txma-kv Xp-S-ßn-b-h B-iw-k-b-dn- p.- A- -tz-io-b sszhk-`-bp-ss {]-txy-i Aw-Ko-Im-c ]-{X-߃ ]m- à -am-cm-b spbv-tam si.-_m-_p, `- -h -k-e, Pn.-hn-\p, tpm-k-^v.- ]n. tpm, c-xo-jv F- n-h - v-]m- à si. kn. tpm -\ -In.-sIm-Ø- q k-bm-iv-kv kn.-c. Hm. sk -dn- \p k-ao-]w ssz-h-k-` I -Wm-S-I kv-t - v a-e-bm-fw do-pn-b Hm-^o-kns k-a - -Ww \m-j-w {]-Xn-\n- [n \n -h-ln- p. kw-ÿm-\-øv sszh-k-`-bv- p ]p-xn-b {]m-tz-in-i k- `-I-fpw, sk -dp-i-fpw, kv-iq-fp-i-fpw Xp-S-ßphm ]- -Xn-bn- n-cn- p- -Xmbn ]m-ã Fw. Ip- - n ]-d- p.- I-gn- B-gv-N-bn \yq-tbm - n \-S- sf-iy-cm-jv-{s k-`-bpss 67 m-a-xv P-\-d A-kw-ªn-bn `o-i-c-hm-z-øn-\v B-fpw A - -hpw \ -In k-lm-bn- p- C-dm {]- kn-u v ap-l-ω-zv A-l-Ω-Zv- \n-pm-zv 120 cm-jv-{s-x-e-h -am-sc-bpw, hn-hn- [ cm-py-ß-fp-ss {]-[m-\-a-{ n-amtcbpw cmpm- - m-tc-bpw, {]Xn-\n- [n-i-tfbpw km n \ndpøn C-{ktb-en-s\-Xn-sc B- -Sn- p. C-{ktb a-c-w-øn-s h- n-em-sw- pw A-Xn-km-l-kn-I-X-bn Ip-Snam-{X-sa A-h - v Cu km-l-n-cy- Øn \n-e-\n - p-hm I-gn-bp- I-bp- p F- pw C-dm {]-kn- U v {]-Jym-]n- p. C-{k-tb-en-s G-Xm-{I-a-W-sØ-bpw t\-cn-sp-hm X-߃ i- -cm-sw- pw C-{k-tb- X-߃-s m-cp `o-j-wn A-s - pw A-t±-lw {]-kv-xm-hn- p. \n- Pm-Zn-s {]-kw-kw \-S- p-sim- ncn- p-tºmƒ C-{ktb {]-Xn-\n-[n- Iƒ A-kw-ªn _-ln-jv-i-cn- v k- tω-f-\-ÿ-e-øv {]-Xn-I-cn- p. F- ssh. ]n. C. kwÿm\iymºv apf pgbn apf pg: C Uym ]q -Ækp-hn-ti-j ssz-h-k-` ti-c-fm tã- v ssh. ]n. C. kw-ÿm-\ Iym-ºv 2012 Un-kw: 24, 25, 26 Xo-b-Xn-I-fn k-`m B-ÿm-\-amb ap-f- p-g-bn h- v \-S-Øp- - Xn-\v hn-]p-e-am-b {I-ao-I-c-W߃ B-cw-`n- n-cn- p- p. 24\v cmhn-se \v kw-ÿm-\ sk- {I- -dn A-Pn Ip-f-ß-c-bp-sS A- y- -X-bn kw-ÿm-\ {]-kn- U v ]m-ã ssh. sd-pn Iym-ºv D-Zv-Lm-S-\w sn-øpw. hn-hn-[ sk- ]m-ã ssh. sd-pn A-Pn Ip-f-ß-c -\p-i-fn-em-bn ss_-_nƒ m-kp- Iƒ, Iu -kn-enw-kv m- p-iƒ, ss_-_nƒ I-em a- -c-߃, knwt]m-kn-bw, ssh. ]n. C. N-cn- {Xm-h-tem-I-\w F- o ]-cn-]m-sn- Iƒ {I-ao-I-cn- n-cn- p- p. hntz-io-b-cpw kz-tz-io-b-cp-am-b sszh `r-xy -am t\-xr-xzw \ - In ip-{iq-jn- p- p. ssh. ]n. C. Iz-b Km-\-ßfm-e-]n- pw. Iym-ºv ^o-kv. 150 cq-]. Iym-ºn-s hn-p-b-øn-\m-bn hn-hn-[ I-Ω- n-iƒ {]-h -Øn- p- p. G-h-cp-sS-bpw {]m - -\-bpw k-lm-b-k-l-i-c-w-ß-fpw B-`y - n- p- p.- ]mã si.kn. kæn p n FUypt j UbdŒ ]m n : ]mã si.kn. kæn p nsb N v Hm^v tkmuv ticfm dopnb FUypt j UbdŒdmbn \nban p. 16 h jambn k`mip{iqji\mb Ct±lw kt kv- qƒ, ssh.]n.- C. {]h Ø\ßfpsS t\xrxz- Øn {]h Øn n p v. CMS ss_-_nƒ skan\mcn _mw q, s^bvøv ss nƒ timtfpv ]m- n, ICTS Xncph F nhnsßfn thz]t\w \S-Øn-bn- p ]mã kæn- p n. {In-kv- m c- p-zn-h-k-øn-\p-ti-j-w C- {k-tb {]-[m-\-a-{ n s_- -an s\x-\ym-lphns - cq- -am-b a-dp- ]-Sn-bm-Wv G-Xp k-a-b-hpw a-[y-]q - -tz-i-øv A-Xn-`o-I-c-am-b H-cp bp w s]m-sn-]p-d-s -Sp-hm-\p- kml-n-cy-øn-te- v hn-c Nq- p- - Xv. C-dm- {]-kn-u n-s {]-Jym- ]-\w X-߃- p t\-sc-bp- a-c- W-hn-[n-bm-sW- pw, C-{km-tb-ens `p-]-s-øn \n- pw Xp-S- p am- pw F- p- \npm-zn-s ap {]- kv-xm-h-\ F-Sp-Øp ]-d- s\-x- \ym-lp, blq-z- m i- -cm-sw- pw G-Xp X-S- -ß-sf-bpw X-߃ X-c-Ww sn-øp-sa- pw {]-Jym-]n- p. C-dm {]-kn-u v bq. F- n {]-kw-kn- Zn-h-k-sØ- p-dn- v ""B ]-cn-lm-kn-bp-ss hm- p-iƒ ti- v lm-fn C-cp- -h - v A- sxm-cp Zq -Zn-h-k-am-bn-cp- p'' F- v C-{km-tb {]-[m-\-a-{ n {]- Xn-I-cn- p. b-lp-z- m-cp-ss cm-py-amb C-{km-tb-en-s {]-[m-\-a-{ n F- p- \n-e-bn X-ß-fp-sS i- {Xp-hm-b C-dm-s ssi-øn H-cp Im-c-W-h-im-epw A-Wp-hm-bp-[w C- m F- v D-d- p-h-cp-tø- -Xv X- s D-Ø-c-hm-Zn-Xz-am-sW- p- s\- Xm-\ym-lp-hn-s {]-kv-xm-h-\-bm- Wv C-t mƒ Cu ta-j-e-sb ho- pw bp `o-xn-bn-te- v \-bn- n- p- -Xv.- C-tXm-sSm- w C-dm I-gn- bm-gv- \-S-Øn-b an-ssk ]-co- -W-߃ Kƒ-^v I-S-ep-I-fn \- p-c-an- p-in-s- p- F m A-ta-cn- I- -ep-i-sfbpw D-t±-in- mbn-cp- p. C-dm- v bp -k-a-b-øv Kƒ-^v I-S-ep-I-fn B-ta-J-e-Isf kw-c- n- p-hm th- n F- Øn-b bp- -I- -ep-iƒ bp- -tij-hpw C-dm-\pw C-{k-tb-epw X- Ωn-ep- t]m-cv \n-an-ø-hpw C-dms AWphm-bp[-\n -Ωm-Ww \nan-ø-hpw Cu ta-j-e-hn- p t]mbn-cp- n-. F- m D-S-s\ H-cp tijw 3 mw t]pn Xy- eou jn n amã _n-cp- Zw t\sn. Ct mƒ ^nen-ss - -knep- ASCM skan-\mcnbn tum- Œ Hm^v an\n-kv{sn snøp p. 30 h jambn ticfm t]meokn k okv snbvx Ct±lw k v C kv-s]œdmbn dn b snbvxp. ssz-hk`bpss N v t{kmøv anj Ub-dŒdmbncp p. C-t m-ƒ Nß-\mt»cn kuøv sk dns an\nãdpw snºpwxpcpøn k`m ip{iqji\pamwv. ]tcxbmb B knbmwv `mcy. spdmƒu,v sd-wmƒu,v sdmwmƒuv F- n-h- - a fmwv.

2 HIvtSm-_ YUGANTHYA SANDHESHAM Patron Rev. Shaji K. Daniel Chief Editor Rev. Shibu K. Mathew B.D. M.Th. Managing Editor Rev. J. Joseph Manager K.M. Jacob General Editor Christy P. John Editorial Director John P. Ninan Circulation Manager Jacob Itty Sub Editor Rev. A.T. Joseph Office Manager Pr. Shaiju Thomas Contributing Editors Rev. K. A. Oommen Rev. Zack Varghese, Tulsa Rev. Joby Varghese B.D. Rev. Biju B. Joseph B.D. Rev. Shaji Idukki Rev. Lovegi Mathews Elias B.D. Overseas Editors Rev. John Thomas, Houston Rev. Joe Kurian, England Nibu Vellavanthanam, Newyork Rev. Babu M. John, Florida Rev. Joy Abraham U.A.E Advisory Board Rev. T. V. George Rev. Sunny Thazhampallam Huston Dr. Kurian Abraham Rev. C. C. Thomas Rev. Thomas Paul, Mysore Rev. C. V. Andrews, Atlanta Rev. Rajan Samuel, K.S.A. A. V. Philipose, Dallas George Pappy, New York K. Abraham Konni Rev. T. Thomas John C. Philip, Houston Varghese George, Dubai Rajan Peter, Kuwait A. V. Daniel, Tennessee S. Samkutty, Kuwait Rev. K. O Mathew UAE Bro. C. P Varghese Bro. Ninan Mathew UAE Rev. P. C Cherian Viju Thomas, Dallas Co-ordinators Kuwait: A.V. Sunny Mathew Daniel Abudhabi: Rev. P.T Prasad Thomas Ninan Rev. Jose Mallissery Sharjah: Rev. Jose George Doha: Lalu Jacob Saudi Arabia: C. C. Chacko Saji Chacko Reji C. Abraham Philip Abraham England: Rohit Joseph Singapore: Manoj O. Jacob Canada : Jaison Varghese Jamaica: Mohan Florida: Samjee Varghese Dallas: Rev. Jose V. Ennicadu Varghese Varghese W ilson Varghese N. M. Jacob Houston: James Samuel Tennassee: Thomas Chacko Chicago: Alex Ninan Detroit: Roy Markose Philadelphia: Jacob Varghese New Jersy : Rev. Rajan Skaria New York: Rev. Benchamin Thomas Rev. A. M. Varghese Yohannan Yohannan Achankunju A. Mathew Boston : Vinod Washington Siatil: Rev. M. G. Abraham Okalahoma: Wilson John California: Reni Yuganthya Sandhesham P.O. Box - 66, Thiruvalla - 1 Ph : Mob : ]{Xm-[n-]-te-J\w am[ya߃ hm Ø-I-fn kxy-k- -X-]m-en- Ww Nne {IokvXob am[y-a-߃, sk zp-e am- y-a-߃ ]pe Øp \oxn-t]mepw hm Ø-Iƒ {]ko- o-i-cn- p- - Xn ImWn- p- n F Xv thz-\n- n- p Hcp bmym yamwv. t`mjv p-ifpw hymp h Ø-am-\-ßfpw Fgp-Xp-hm\pw ]c-øp-hm\pw Nne am[y-a-߃ ImWn- p hy{kx sndn-bi-x-am\w hmb-\- m v kwxr]vxn D m- pw. F m _lp-i-x-am\w hmb-\- mcpw X߃ hmbn- Xpw Adn- Xpw kxy-øn\v \nc- mø t`mjv p-i-fmwv F v Adnbptºmƒ Ak-Xy-am-bmh {]N-cn- n am[y-a-tøm-sp _lp-am\w Ipd-bp-Ibpw {]kvxpx am[y-asø Ah- tbmss ho n- p-ibpw shdp- p-ibpw snøpw. hymp hm Ø-Iƒ v s]s v ssatepv In pw. Bsc t^m kv snbvxmtwm hm Ø {]N-cn- n -s - -Xv. {]kvxpx hy nbpss Bflm-`n-am-\-Øn\v Aev]-\m-fsØ v aß-te-ev]n- mw. hm Ø-{]-N-cn- n- p- -h pw hmbn- p- -h pw GtXm- Imcyw km[n p F kwxy-]vxnbpw D m-tb mw F m CXv \ne-\n-ev p- -X-. hymp-{]-n-c-w-ß-fn IqSn Hcp hy ntb F pw Xf ØnbnSmw F v Bcpw Icp-X-cp-Xv. tbip hy`n-nmc k -Xn-bm-sW- pw, adnb tbip-hns Imap-In-bm-sW pw Hs F{Xtbm hymp-߃ tbiphns\xnsc Db Øn-bn- p- v. F m AsX mw si -Sßn. tbip- ssz-h-]p{x-\mbn Dbn sø-gp-t p. kxysø F pw apsn-h-bv p-hm Ign-bp-I-bn, AXv C s n \msf Dbn sø-gp-t -ev pi Xs snøpw. ]{XßfneqsSbpw Dua-I-Øp-I-fneqsSbpw, ssen-hn-j-\n-eq-ssbpw XpS Hs B pw hymp-߃ {]N-cn- n v hy n hntcm[w Xo mw. Imcy-ßfpsS \np-ÿn-xn-tbm, kxytam Adn-bm-sX-bpw, At\z-jn- m-sxbpw Bsc- nepw kzm Xmev]-cy-Øn Xcp- sx mw am-[ya {]h Ø-I Xß-fpsS hm Ø-bm- cpxv. Btcm-]Ww Fhn-sS-\n v D mbn, Bscm-s -bmwv CXns ]n n, Ah-cpsS e yw F m-wv, AXns Dd-hnSw At\zjn v s]mxp-p\ \ - m-twm, hy n hntcm[w Xo m- \mtwm F v a\- n-em- n, AXv {]kn- o-i-cn- v a p- -hsc Adn-bn-t DØ-c-hm-ZnXzw am[y-a-߃ p- -XmWv AXmWv ]{X [ Ωw. ]mã ssjpp txmakv Rmd-bv Bflm- -fpss \nkq-ux btlm-h-bmb sszhw Xs kz w Ic-ß-fm aæp sim p a\pjy icocw \n Ωn- p. B icoc-øn-te v sszhw Poh-izmkw DuXn. sszh-øn \n pw ]pds B Poh-izm-k-amWv a\p-jys\ Poh-\p- -h-\m- n-bxv. sszh- Øn \n pw ]pd-s Poh-izmk-amWv a\p-jys Bflmhv, B Poh-izmkw aæm-ip ico-cøn- h p X n-b-t mƒ Df-hm-b- XmWv a\p-jys {]mw, Aßs\ a\p-jy icn-c-hpw, {]mw-\pw, Bflmhpw D -h-\mbn Xo p. tzlw icn-c-øn\p {Ko p `mj-bn ""tkma'' F ]Z-hpw, F{_mb `mj-bn ""Flv tkw'' F ]Zhpw BWv D]-tbm-Kn- n-cn- p- Xv. ]g-b-\n-b-a-øn \q n-sb v hmiy-ß-fn-embn \q n-c-cp-]-ønbmdp {]hm-iy-hpw "Flv tkw'' F Cu ]Zw D]-tbm-Kn- n-cn- p- p., ]pxnb \nb-a-øn \q n-ccp-]-øn-c v hmiy-ß-fn-embn \q n- \m-ev]-øn-bmdp {]h-iyw ""tkma'' ]Zw D]-tbm-Kn- n-cn- p- p. thz- ]p-kvxi ]Tn- n- {]Imcw icocw F Xv ]t -{µn-b-ß-fm \n Ωn-X-amb H m-wv. Aÿn-bpw, amkw-hpw, a -bpw, Xz pw D Bflm- -fpss \nkq-u-x-i-fn-te v ico-c-øns {][m\ I Øhyw F Xv a\p-jy\v Bh-iy-am-bn-cn- p- -Xns\ kzoi-cn- p-i, tbmpn- p-hm Ign-bm-Ø-Xn-t\mSv {]Xo- I-cn- p-i, CjvSm-\n-jvS-߃ {]I- Sn- n- pi F -Xm-Wv. thz-]pkvxi {]Imcw F m ]m]- Øns bpw Dd-hnSw a\pjy ico-cam-wv. a\p-jy\v Hcp icocw Ds - p Imcy-Øn am{xw Bcpw CXp-h-tcbpw X w D -bn- n n ImcWw Zriy-ambn \mw AXns\ ImWp p F -Xn-\m. _mly temi-øp \n pw th -sx mw kzoi-cn- p icncw ]e-t mgpw sszhoi {]amww kw_- -ambn aen-a-k-am-ip- Xv ImWmw. tzln tzln F -Xn\p {Ko p `mjbn ""kyqt '' F ]Z-amWv D]- tbm-kn- n-cn- p- -Xv. F{_mb `mjbn "" s\t^jv'' F ]Zhpw. hn-ip- -thz ]pkvx-i-øn B- si \m\p- n-ap- -Øn-c v hmiy-ßfn-embn \m\p n A ]-Øn-H ]Xv {]hmiyw Cu ]Z-߃ D]-tbm-Kn- n-cn- p- p. a\p-jys {]mws\ am{x-a F m Poh-Pm-e-ß-fpsSbpw {]mws\ hnip thz-]pkvxiw Cu ]Zw sim v A am- p- p. G hpw A[nIw hna i\ Dulm-t]m-l-ßfpw, kz]v\-ßfpw, Bi- -I-fpw, sx n mc-w-i-fpw, `mh-\-ifpw kxy-øn\v \nc- m-ø-\n-e-bn {]N-cn- n- p a y-a-߃ A-Xn \n v ]n Xncn-bWw t`mjv ns Bflm-hn BWv t`mjv v hm Ø-Iƒ {]N-cn- n- -s -Sp- X.v - Ih-e-bn ti -Xpw, Nmb- Sbn ]d- Xpw \msf Aßs\ kw`-hn pw F v `mh-\-bn I v Xß-fpsS ]{X-ß-fn AXv {][m-\-hm Ø-bm n \ΩpsS \m nse A n -]-{X-ß-fpw, a - ]-{X-ßfpw kzoi-cn- n-cn- p \ne-]msv {InkvXob am[y-a-߃ kzoi-cn- p- Xv e m-i-c-am-wv. \mw kxy-øn\v km n-i-fm-wv. \ΩpsS \mhnepw Xqen-I- I-fn-epw, kxyøn\v \nc- m-øxv ]msn-. Ah-\-h ico-c- Øn Ccn- p-tºmƒ snbvxxv \ -Xm-In-epw, Xob-Xm-Inepw AXn\p X -hæw {]m]n-t - -Xn\v \mw F m-hcpw {InkvXphns \ymbm-k-\-øns apºmsi shfn-s -ts- -XmIp p F v {]kw-kn -bpw, ktlm-z-cs\ ""\n mc'' F v ]d- m IW v simsp-t - n-h-cp-sa v ]Tn- n- p-ibpw, Nn -bn D m-ip ]m]-߃ v hsc in -bp-s - pw, a p- -hsc Xß-tf- mƒ t{ijvt F v FÆp-Ibpw sntø- -h-cmb \mw kxy-øn\v \nc- m-ø-im-cy-߃ ]d pw ]c-øn-bpw, hm Øbm- n-bpw, ]{X-[ Ω-sØ-hn-I-e-am n \sω sszhw Gev]n t{ijvt-amb DØ-c-hm-ZnXzw Hcp _nkn-\- m- n-am- -cp-xv. ti Xv icn-bmtwm? ]d-bp- -Xn Ig-ºpt m? AXns ]n nse bmym yw F m-wv? ]d-bp- -h FXv hy n-sb-iq-dn- mwv ]d-bp- Xv? B hy n-tbmsv Ch v hy n-hn-tcm[w Dt m? Ds - n AXns Imc-Wsa- mwv HutZym-KnI Xe-Øn {]kvxpx hy n Ip w-hn-[n- -s Btcm-]-W-hn-t[-b-\mtWm? XpSßn A\-h-[n-Im-cy-߃ At\z-jn- p-ibpw \ocn- n- bpw snbvxv bmym y-߃ {Kln v Ign-bp-sa- n Btcm-]-Whn-t[-b-\mb hy n-bp-ambn _ -s v Imcy-߃ H p-iqsn hni-i-e\w snbvxp hm Ø-Iƒ kyjvsn- m \ΩpsS Bflob-tKmfw {]iw-kn- -s Spw. F m ]{X-am-[y-a-ßfpw \ -am- XrI ]n Xp-S-c-s. AXv Xncp-\ma al-xz-øn\v Imc-W-am-Ipw. Ign-hXpw a p- -hsc Xf Ø-cpXv a p hsc ]WnXvv Db Øphm \ap v H n v \n mw. hnt[-b-am-bn-cn- p a\p-jys LS-I-amWv tzln, AYh {]mw F -Xv. ASn-ÿm-\-]-c-ambn icnbmb Hcp \n -N\w Cu hnj-b- Øn \ Ip-hm CXp-h-tcbpw B pw Ign- n- n F -XmWv bmym yw. Nne CXns\ a\ v F v hnfn- p- p. AXp-sIm v {]mws {Ko p hm mb ""kyqt '' F ]Z-Øn \n mwv ""sskt m-fpn'' F ]Zw a\- imkv{x hn`m-k-øn\v D]-tbm-Kn- p- -Xv. a p Nne CXns\ a\pjys {]mw-\n AS-ßn-bn-cn- p LS-I-ß-sf- p-dn v hnh-cn- p-tºmƒ, _p n, Hm Ω, hy n- Xzw, hnim-c߃, tam n-th-g-\p-iƒ, F nh AS-ßnb LSIw F v ]d-bp- p. temi-ønse \s mcp ix-am\w Bfp-Ifpw hniz-kn- p- Xv Bflmhpw {]W\pw XΩn hyxym-k-an F m-wv. F m thz-]p-kvx-iw CXn-s\-Xn-cm-Wv. thz-]p-kvxi ]Tn- n- {]Imcw a\p-jy-\n tzlw, tzln, Bflmhv F o aq p LS-I-߃ AS-ßn-bn- p- v. XXz-im-kv{X-]-c-ambn Gsd \n -Nn- -s -Sp-hm Ign-bmØ H mwv a\p-jy-\nse c mw LS- I-amb {]mw As - n tzlw F -Xv. tzlw F Xv sszh-imkv{x-]-c-ambn ac-wm-\- c Poh-Xhp-ambn _ -s - mwv hcp- -Xv. ac-wm-\- c Pohn-X-Øn hnizkn- p Ghcpw, a\p-jy-\nse Cu c mw awvu-etø hniz-knt axn-bm-hp. temi-ønse Hcp hn`mkw hniz-kn- p- Xv kz - hpw \c-ihpw bym y-a AXpsIm p Xs t] am{xta c -s -Sp-I-bp p. Ah Ahkm\ \mfnse l Ω-K-t±m bp- w Ign-bp-tºmƒ Dbn sø-gp-t ev pw F m-wv. ]pcm-x-\ C-Xnlm-k-ß-fnepw a-x {K-Ÿ-ß-fn-epsa- mw {]m-ws\ K-Wyam-b {]m- [m\yw \ -In-bn-cp p. hn-izm-k߃ ]-e-xm-sw- nepw tem-i a- X-߃ H- p t]m-se C-Xn-s\ hniz-kn- n-cp p. Nn-e B-flm-hns\bpw {]m-w-s\bpw th -Xn-cn- msx c- pw H- m-wv F- v hn-izkn p. F- n-iq-cy-cq-ss hn-izm-kw A-\p-k-cn- v {]m-w Po-h-tem-I- Øn-se G- hpw sndn-b L-S-IamWv Cu {]-]- -Øn-se F- mwv. ss{i-kv-x-h ho Ww tz-ln-sb- p-dn- v {Ko- v tdm-a Nn- -I-fn \n pw B-i-b-ß-fn \n pw hn-`n- am-b H- m-wv th-z- ]p-kvx-iw \ -Ip- Xv. C-Xn-s\ kw-_- -am-bn {]-[m-\ ]Tn- n- e-piƒ h-cp -Xv ]pxn-b \n-b-a-ønem-wv. b-lq-zm hn-izm-kw C-Xn-s\ i-cn-shbv- p- H- m-bn-cp p. A- h-cp-ss C-S-bn-se {]-_-e hn-`m-kß-fn k-zq-iy a-c-wm\- -c PohnX-Øn-epw, ]p-\-cp- m-\øn-tem, Zq-X- mcntem hn-iz-kn- n-cp- n. A-Xp sim- v X-s tz-ln F- a-\p-jy-\n-se c mw L-S-I-tØ- pdn- v A-h ]Tn- n- n-cp- n. F- m ]-co-i- m a-c-wm\- -c Pohn-X-Ønepw ]p-\-cp- m-\-ønepw hn-iz-kn- n-cp -Xv sim- v A-h - v tz-ln-sb kw-_- am-b hy- am-b H-cp Im-gv-N- m-sv D- m-bncp p. Please Visit, join and promote www. kerugmas.blogspot.com

3 bpk-ho- Ww bpk-hn-nm-cw Ccn- p CSw Xs Ipep- p s] -t m-kvxv hne b Øns `mcw Zm-cn-{Zy-tc-J am- n-sb-gp- Xn "Z-cn-{Z-cp-sS" F-Æw Ip-d- v A-Sp-Ø ]-Sn-bm-bn C- y P-\-X-sb hn-e- -b- -Øn-s sim-sp-ap-sn-bn-te- v ]n-sn- p-b - Øp-I-bm-Wv. ]m-n-i-hm-x-i-øn- \v \ -In-h-cp- k-_v-kn-un sh- n- p-d- v h -j-øn Ip-Spw- _-Øn-\v B-dv kn-en- a-xn F- -Xpw. hn-e- -b- -Øn-s B-Wn- - m-b C- -\-hn-e {`m- -hm-in-tbm-ss D-b -Øn-s m- n-cn- p- p-xv Kp-cp-X-c-am-b H-cp hn-j-b-am-bn am-dp- p.-uo-k hne en- -dn-\v A- p-cq-] h -[n- n- -Xpw k-_v-kn-un \n-c- n \ -Ip- ]m-n-i-hm-x-i kn-en- -dp-i-fp-ss F-Æw ]-cn-an-x-s - Sp-Øn-b-Xpw C- y-sb Kp-cp-X-cam-b A-h-ÿ-bn-te- m-wv \-bn- p- -Xv.-C- y hn-]-wn-bn Uo-k-en-s hn-e A- p cq-]- bn-e-[n-iw h - n- n- -Xn-s {]- Xym-Lm-Xw h-cpw Zn-\-ß-fn \- Ωp-sS hn-]-wn-bn {]-I-S-am-Iphm Xp-S-ßpw. k-aq-l-øn-s F- m ta-j-e-tb-bpw _m-[n- p- H- m-wn-xv. tem-dn D-S-a-Iƒ N-c- p Iq-en 18 i-x-am-\-øn-e- [n-iw h - n- n- -Xn-s A-[n-I- `m-cw h-cpw Zn-h-k-ß-fn-em-Wv D- ]-t`m- m- ƒ t]-td- n h-cp-i. \n-txym-]-tbm-k km-[-\-ß-fp-ss hn-e {I-am-Xo-X-am-bn h - n- p- -Xv km-[m-c-w- m-cp-ss Po-hn- Xw Zp- -l-am- p-i-bm-wv. cm-pysø sam-øw Uo-k D-]-t`m-K- Øn-s 40 i-x-am-\-øn-e-[n-iw N-c- p K-Xm-K-X cw-k-øm-wv. [m-\y-߃, s]-t{sm-fn-bw D-Xv-]- -߃, ]- - -dn, h-fw, a- yw Xp-S-ßn-b {]-[m-\ D-Xv-]- -ß-fpsS-sb- mw \o- -Øn-\v Uo-kƒ A-\n-hm-cy-am-Wv. kzm-`m-hn-i-ambpw Uo-k hn-e-bn-ep- m-b h - -\-bp-ss _m-[y-x Xm-ßm D-]-t`m- m- ƒ \n -_- n-x-cmbn am-dpw. C- y-bn-se Im -jn-i-ta-j-e I-gn- h -j-ß-fn \-S- n-em- n-b b-{ -h-xv- -c-ww Uok D-]-t`m-K-Øn A-Xn-\v A- \p-kr-x-am-b h - -\-bp- m-bn. sam-øw Uo-k D-]-t`m-K-Øn 20 i-x-am-\-øn-te-sd Im -jn-i kmw Sn ssa- nƒ C-fº GItZ-iw H-cp Z-im- -Øn- \- p-dw R-ß-fpsS- \msm-b ]p-\- eq-cn h- v H-cp {]ap-j s]- -t mkv-xv {]-kn- o-i-c-w-øn-s t\-xr- Xz-Øn \-S- N - -bm-wv thzn. Cu te-j-i Iq-Sn ]-s -Sp-Ø, B N - -bnep-s \o-fw s]- -t m-kv-xv k-aq-l-øn-s aq-ey-ß-fpw, aqeynyp-xnbp-sam-s N - m hn-jbm-ambn. A- q- -Øn H-cp ]n-xm- \n - p-i-bmwv. C pw F-s a-\- n \nd- p hv ]-d- hm- p-iƒ G-sd {it -b-am-b-xm-bn-cp p. Øn k-` kw-l-s-\-bn-te-bv- pw, B[p-\n-I-X-bp-sS ap-t - - C-{]-Im-c-am-bn-cp- p A-t±-l- A-\p`-hw A-\p-I-c-W-Øn-te pw Øn-s hm- piƒ "sh-dp-sx C-cp- h-gn-am-dp pthm F- v kw-i-bn-t - v Ip-ep-ßp- -X s]- -t mkvxv, a-dn- v C-cn-bv- p- -bn-sw X- Im-e-b-f-hm-WnXv. D-]-cn-πam-b am- -߃ D-W - m-bn hym-jym-\n-bvs Ip-ep- p- -Xm-Wv s]- -t mkv-xn-s A-\p`hw''. B hm-n-i- jvtn-x-am-b hn-π-]i-cam-b N-e-\- -s -Sp-I-bpw, ssz-h-h-n-\-øn-e-[n- Øn-s A - hpw hym-]v-xnbpw ߃- v ÿm-\w Ip-d-bp-Ibp-sams sn-øp-tºmƒ B-Zy-Im-e-ß-fnse Bflo-b aq-ey-ß-fn \n- v hy-xn-n-en- -s -Sp-s - p th-ww I-cp-Xphm. F- m B-fl {]- hr-øn-iƒ C pw tem-i-øn-s hn-hn-[-bn-s-ß-fn A-`w-Kp-cw \-S- p- p v. hy- n-i-fn, k-aq-lß-fn, k-`-ifn-sem-s ssz-h-h- N-\-Øn-e-[n-jvTn-Xam-b D-W - n-s Im- p-iƒ k-aq-eam-b ]-cn-h -Ø-\- ß-fm-Wv \ -Ip- Xv. cw-k-øm-wv. a- y _- -\ cw-ksø sn-e-hpw h - n- pw. s]m- Xp-K-Xm-K-X-Øn-\v Uo-k hm-l- \-߃ D-]-tbm-Kn- p- -Xn-\m bm-{x-s -e-hn h - -\-bp- m- Ipw.- A-h-iy km-[-\ hn-e-bpw sne-hpw Iq-Sp-tºmƒ kw-l-sn-x-hpw A-kw-L-Sn-X-hp-am-b ta-j-e-i-fn th-x-\ h - -\ th- n-h-cpw.-po-hn- X-s -e-hv sam-ø-øn D-b-cp- - Xn-\m tim - -td- v ta-j-e-bn i-º-f h - -\ \-S- m- m I-º- \n-iƒ \n -_- n-x-cm-ipw. tk-h- \ ta-j-e-bn-se hn-e- -b- -am-bn-cn- pw A-Xn-s ^-ew.- F-Æ- -º-\n-I-fp-sS \- - -W- p Im- n-bm-wv Xp-S-sc-Øp-S-sc-bp- hn-e-h -[-\-bv- v k - m \ym-bo-i-c-ww I-s -Øp- -Xv. C- Ø-h-W-bpw B ]-Xn-hv ap-s- n-bn-. H-F -Pn-kn-bp-sS se em-`w 25,123 tim-sn cq-]-bm-bn-cp- p. C-s m- -Øn-s B-Zy aq- pam-k-øn em-`-tøm-xv i-xam-\-am-bn h -[n- p-i-bm-wp- m-b- Xv. C- y Hm-bn tim -]-tdj tim-sn cq-], ln-µpÿm s]-t{sm-fn-bw- 911 tim-sn cq- ] F- n-ß-s\-bm-wv I-gn- h - jw em-`w tc-j-s -Sp-Øn-b-Xv. a-s - m I-º-\n-I-fpw C-Xp-t]m-se em- `-Øn-em-Wv. k - m-cn-\m-i-s, F- Æ hn - -\-bn-eq-ss tim-sm-\p tim-sn-i-fp-ss \n-ip-xn h-cp-am-\-ap- m-ip- p. F- n- pw hn-e-h -[n- n- p-i-bpw P-\-ß-sf Xo-cm-Zp-cn-X- Øn-te- v X- n-bn-sp-i-bpw sn-øp- -Xn-\p- \ym-bo-i-c-w-sa- m- Wv? F-Æ- -º-\n-Iƒ s]-t{smƒhn-e A- p-cq-]-tbm-fw Iq- p-sa- v kq-n-\-bpw h- n- p- v Pqsse-bn Uo-k hn-e Iq- n-bn-cp- p. C-t mƒ Uo-k-en-\v \m-ep-cq- ] Iq- m-\pw ]m-n-i-hm-x-i-hn-e kn-en- -dn-\v \q-dp-cq-] Iq- m-\p-am- Wv [-\-a-{ m-e-bw \n -tz-in- n-cp- -Xv. C- -\ k-_v-kn-un-bn Cu h -jw 25,000 tim-sn-bp-ss sh- n- p-d-hv h-cp-øm-\p- Xo-cp-am- \w {]m-h -Øn-I-am- p-i-bm-wv. kn-en- -dp-i-fp-ss F-Æw ]-cn-an-xs -Sp-Øp-I-h-gn ^-e-øn ]m-n- I-hm-X-I-hn-e-bpw h -[n- n- p. B- dn Iq-Sp-X-se-Sp- p- Hm-tcm knen- -dn-\pw 1000 cq-]-h-sc \ -I- Ww. H- m-tem-nn- m Cu \n-c- v h - -\-hn-s B-h-iy-I-X D- t m C- m F- p X-s -bm-wv A- Xn-\p \ -Ip-hm I-gn-bp- D-Øcw. Im-c-Ww F-Æ I-º-\n-I-fp-sS \-jv-sw Ip-d-bv- p-hm \-S-]-Sn F- Sp- p-tºmƒ X-s, A-Xv km-[-c- W- m-c-s\ _m-[n- m-ø \n-ebn ssi-im-cyw sn-øp-hm `-cn- p- K-h -sa n-\v km-[n- - Ww. s]-t{sm-fn-bw D-Xv-]- -ß-fp-sS \n-ip-xn-bn C-f-hp h-cp-øn-bm D-Xv-]- -Øn-\p h-cp-øp- A-[n-I hn-e h - -\-hv km-[m-c-w- m-cs\ _m-[n- m-xn-cn- pw. A-t mƒ X-s K-h -sa n-\v H-cp Im-cyw D- -bn- mw A-Xv \n-an-øw k - m-cn-s J-P-\m-hn-\v \-jv-sw kw- `-hn- pw F- v. F- m a-dp-h-i- Øv I-gn- Ip-td \m-fp-i-fm-bn \mw G-h-cpw tiƒ- p- A-gn-a-Xnbp-sS I-W- p-iƒ, I - -cn- m-s߃ kz-im-cy-hy- n-iƒ- v teew-sn-øm-sx ]m- -Øn-\v sim-sp-ø- Xp-aq-ew ti-{µ J-P-\m-hn-\v e- w tim-sn cq-] \- -ap- m-sb- I-t{Sm-f B -Uv Hm-Un- P-\-den-s I-s -Ø. 2Pn kv-s]-{œ- Øn-s Im-cy-Øn-epw A-Xp-X-s bm-wv kw-`-hn- -Xv. A-Xn-se \- w e- w tim-sn cq-]-bm-bn-cp- p. kz-x-{ C- y I- G- -hpw h- en-b A-gn-a-Xn 2Pn kv-s]-{œ-øns Im-cy-Øn-em-Wp- m-b-sx- m- s]- -t m-kv-xn-s A-\p`hw hn-πm-fl-i-am-sw- -Xm-Wv G-sd icn. s]- -t m-kv-xv \m-fnse, ]- cn-ip- m-fl {]-hr-øn-iƒ, G- h pw A-dn-hp- -Xm-W-t m. s]- s - v simsn-b Im- -Sn-bv- p- Xpt]m-se B-Imi-Øv \n- v H-cp apg- w D- m-bn, A-h C-cp- n-cp- ho-sp ap-gp-h\pw \n-sd p (A-t m 2;2). A-Xn-\p ti-jw F m-hcpw ]- cn-ip- m-flm-hv \n-d- -h-cm-bn B- flm-hv A-h - v D- -cn- m \ -InbXp-t]m-se A-\y-`m-j-I-fn kwkm-cn- p-sh pw hm-bn- p p.as mcp `m-kw IqSn Hm -Ω-bn h-cp p, X-S-h-d-bn In-S- -t mgpw sszhsø ]m-sn kv-xp-xn-,]u-tem-kns bpw io-em-kn-s bpw N-cn-{X-am- WXv. Ah-sc ]q- n-bn- n-cp- Im-c- Kr-l-Øn-s A-Sn-ÿm-\-߃ Ipep n-b B-cm-[-\ B-bn-cp- p A- Xv. (A-t m 16:19 34) G-Xv ImeØpw s]- -t m-kv-xn-s A-\p`hw F -Xv C-cn-bv - p- -bn-sw X-s Ip-ep-ßp- -XmWv. A-Xv Im-c-Kr-l- Øn-s A-Sn-ÿm-\-am-sW- n-epw. Wv I-cp-Xn-b-Xv. F- m, I - cn-j-\n A-gn-a-Xn A-Xn-epw h-enb-xm-sw- v h- n-cn- p- p.- Cßs\ Agn-a-Xn-bn-eqsS k m JP-\m-hn\v \jvs-am- Ip timsn-iƒ am{xw axn Hmbn Iº-\n-I-fpsS \jvsw \ni-øp-hm.-a-ßs\ snbvxm hne- -b w \nb- { n- p- -Xn-\v km[n- pw.c- ym-cm-py-sø h-en-sbm-cp tim - ]-td- v I-º-\n-bm-bm-Wv bp-]n-f k - m Im-Wp- -Xv. em-`-ap- m- p-i F- -Xn I-hn- H-cpe- y-hpw k - m-cn-\n-. P-\- ߃- v ]- n-wn-bpw I- - m-sp-an- m-sx Po-hn- m-\p- k-lm-bam-wv k-_v-kn-un-i-fm-bn k - m-cp-iƒ \ -Ip- -X,v AXn- \p XpI-bmWv Agn-aXn aqew \jvs-am-ip- -Xv. P-\-߃ Xp-e- m-epw k-_v-kn-un th- ; k - m em-`-øn {]-h - Øn- m -a-xn F- m-wv {]-hr- Øn-bn-eq-sS sx-fn-bn- p- -Xv.- Fkv.- n.-f h[p-hns\ Bh-iy-ap- v kndn-b {InkvXy s]- s -t mkvxp bphm-hv, 31 ""172'' {]oun-{kn, knhn, Hmt m- Im-Uv. A\p-tbm-Py-cmb Bflo- I-cmb s] Ip- n-i-fpss amxm-]n-xm- - n \n pw hnhm-lm-tem-n\ Wn- p- p. t^m : , , HIvtSm-_ 3 anun CuÃv ]pi-bp A n-] Xw 1- mw t]pv XpS bp- -km-[y-x a-\-kn-em- n-b C- dm F- m A-ta-cn- I- -ep-isf-bpw e- y-an- p-sim- v Ahsb X-I - p-hm th- n-bp- an-sskep-iƒ hn-p-b-i-c-am-bn ]-co- n- p, X-ß-ƒ bp- -k sc- p sx-fnbn- p-sim- v i-{xp-hn-am-\-sø 50 In-tem-ao- A-I-se `q-an-bn \n- v an-ssk A-b- p-x-i - p- ]-co- -W-hpw C-dm- \-S-Øn. A- ta-cn- -sb `-b-s -Sp-Øp-hm t] - jy Dƒ- -S-en H-cp bp- -I- am-xr-i-\n -Ωn- v 50 sk- p-sim- v AXv X-I -Øv X-ß-fp-sS I-gnhv A-h sh-fn-s -Sp-Øn. bn-{kmtb-en-s G-Xp `m-k-hpw C- m-xm- -X- -h-æw an-ssk-ep-iƒ C-dm-s -bpw C-{k-tb-en-s i-{xpcm-py-ß-fp-ss-bpw ssi-h-iw D-s - m-wv dn-t m - v.- A-ta-cn- -bp-ss-bpw C-{k-tb-ens -bpw F-Xn - p-i-sf-bpw D-]-tcm- ]-sø-bpw A-h-K-Wn- v C-dm A- Wphm-bp-[w \n -Ωn- p I-gn- p. `o-i-c-hm-z-øn-s kzm-[o-\-ap- cmjv -{S-Ø-e-h-s ssi-øn A-Wphmbp-[w e-`n- m F-Xp-k-a-b-hpw A- Xv tem-i-øn \m-iw- hn-x-t - pw F- p- `o-xn-bn-em-wv Kƒ-^v cm- Py-ß-fpw a- v cm-jv-{s-x-e-h- m-cpw. am-{x-a- C-dm-s `o-j-wn F- t - p-am-bn \n -Ø sn-øp-hm C-{k-tb C-dm-s ta A-Xn-i- -am-b H-cp B-{I-a-Ww G-Xp \nan-j-hpw \-S-Øp-hm km-[y-x D- v. A-Wphm-bp-[w kz- -am-bp- H-cp cm-py-øn-\-p- t\sc-bp B- {I-a-Ww ]-gp-xp-iƒ A-S- p- -Xmbn-cn- -Ww F- p- -Xp-sIm- m-wv C-{k-tb Xm-a-kn- n- p- -Xv. Cu hnj-b-øn Kƒ-^v ta-j-e-sb kw-c- n- p- A-ta-cn- -bp-ss A- \p-a-xn-ip-ss C-{k-tb-en-\p e-`n-t - -Xp- v. bp- w B-cw-`n- m H- tc-k-a-bw C-{k-tb-en-s\-bpw A-tacn- -sb-bpw t\-cn-sp-i F- -Xv C- dm-s\ kw-_- n- v ZpjvI-c-am-bn-cn- pw. F m Ata-cn- {]kn- U v Ce- \p ap ]v Xs P\- k-ωxn h n- n- p-hm {]-kn- U v H-_m-a H-cp bp- -Øn-\v A- \p-a-xn \ -Ip-hm km-[y-x-bps - pw hm -Øm G-P -kn-iƒ dn-t m - v sn-øp- p.- H-cp bp- w B-cw-`n- m A-Xv Kƒ-^v ta-j-e-sb ap-gp-h _m-[n- p-w. _-e-lo-\-cm-b C-dm- n-s\-xnsc A-ta-cn- \-S-Øn-b bp- w t]mse-b- _-e-hm -am-cm-b C-dm-s\- Xn-sc-bp- bp- w. Kƒ-^v ta-j-ebp-ss km-º-øn-i h-f - -bpw C- Xv X-S-bn-Sp-hm km-[y-x-bp- v. tic-f-øn-se e- - -W- n-\v B-fp- Iƒ tpm-en-sn-øp- Kƒ-^v ta-je-iƒ t\-cn-sp- {]-Xn-k- n tic-f-øn-se k-º-zv-hy-h-ÿ-tb-bpw _m-[n- pw. A-Xn-ep-]-cn h-cm t]- Ip- -Xv H-cp ]-s `o-xn-p-\-i-amb Zn-h-k-߃ B-bn-cn- pw, Kƒ- ^v-a-e-bm-fn-i-sf-bpw, Kƒ^v cmpyß-tfbpw am-{x-a- tem-i-sø-ap-gph apƒ-ap-\-bn \n -Øp- bp- -am-bn-cn- pw an-un Cu-Ãn \S- p-hm t]m-ip- -Xv th-z-]p-kv- X-I-N-cn-{X-Øn-epw h-cm t]m-ip- kw-`-h-ßfnepw C{km-tb-en-\v hy-i-x-am-b `m-k-t[-bw D- -Xp-sIm- v Cu kw-`-h-߃ ssz-h-hn-izmkn-i-sf kw-_- n- pw {]-[m-\-s - -kw-`-h-ß-fm-wv.- bpkm- y-k-tµ-i-øn {]kn- o-i-cn- p-hm B{K-ln- p IY-Iƒ, Ihn-X-Iƒ, ^o -dp-iƒ,tej-\-߃ F nh F m amkhpw 25- mw XobXn v apºmbn e`n- -Ø- -hn[w Ab-bv p-i.

4 HIvtSm-_ ]mã jn_p si. amxyp B.D, M.Th Dr. Shibu Cherian Then Amos answered, and said to Amaziah: "I was no prophet, nor was I a son of a prophet, but I was a sheepbreeder and a tender of sycamore fruit. Then the Lord took me as I followed the flock, and the Lord said to me, 'Go, prophesy to My people Israel.'" (Amos 7:14-15) The above passage clarifies that Amos was not a prophet by birth nor was he a prophet s son. In fact he lived in a village that was about five miles south of Bethlehem called Tekoa in the land of Judah, and was a man of several trades, including being a shepherd (1:1), a livestock breeder, and a dresser of sycamore-fig trees (7:14). Amos was not part of the prophetic seminary to be labeled as a son of a prophet (see 1 Sam. 19:24; 1 Kings 20:35; 2 Kings 2:3, 5, 7, 15). However, God had sovereignly called him to the prophetic office, and had sent him to prophesy to the people of Israel (v. 15)! It is not a position that Amos had sought, but it was a sovereign act of God that took a most unlikely person from a most un- 21 F{_m-b-te-J\ ]T\w hn-izm-k ho-c- m-cp-ss ]- n-i (A- ym-bw 11) sszho-i sh-fn- msn-t\m-sp- a- \p-jy-s {]-Xn-I-c-W-am-Wv 11 mw A- ym-b-øn-s D- -S w. hn-izm-k N-cn-{X-Øn-s ]n -Xp-S 11 mw A- ym-b-øn {]-Xn-]m-Zn- p- -Xn Iq-Sn ]q - ]n-xm- - m-cp-ss amxr- I te-j-i Im-Wn- p X-cn-Ibpw hm-b-\- m-sc D-d- hn-izm-k-øn-te- v B-lzm-\w sn-øp-ibpw snøp p. hn-izm-k-øn \n-e \n- km- n-i-fp-ss hen-b k-aql-sø te-j-i Nn-{Xn-I-cn- p- -Xn IqSn k-i-e ]m-]hpw `m-chpw hn- v {In-kvXo-b Hm- w ÿnc-x-tbm-ss Hm- Sp-hm hm-b-\- m-sc DZv-t_m-Zn- n- p- p. 11 mw A- ym-b-øn-se {]- Xn-]m-Z-\ {I-aw hw-imh-en A-\pk-cn- m-sw- nepw hn-izm-k-øn-s ap-t - w B-cw-`w ap-x A-h-km- \w h-sc te-j-i hy- -am- p p. 1, 2 hm-iy-ß-fn hn-izm-k-sa- m F- v F- v {]-kv-xm-hn- n-cn- p p. A-Xv Im-W-s -Sm-Ø Imcy-ß-fp-sS \n -Æ-b-amWv. F- p ]- d- m \mw G-sXm- n-\p th n {]m - n- p-i-tbm, {]-Xym-in- p- Itbm sn-øp pthm A-Xp {]-Xy- -am-bn \-Ωp-sS ssi-h-i-øn h- cp- -Xn-\v ap -]v Cu hn-izm-kw A- Xn-s\ ssi-h-i-s -Sp-Øn A-\p-Kan- p- -X-s{X. ]q - n-i- m - p- mbn-cp- km- n hn-izm-kw aq-e-ambn-cp p. A-h-cp-sS hn-izm-k-sø- p-dn- v hn-i-zn-i-cn- p- -Xn-\v ap-ºmbn sszhw temi-sø C m-bv-abn \n- p-f-hm- n F- v \mw hnizm-kw aq-e-at{x A-dn-bp -Xv F- v {]-kv-xm-hn- n-cn- p p. \mw \- Ωp-sS Zr- n-bn Z -in- p- Xm-b Cu tem-iw kr- n cq-]-øn h- cp- -Xn-\v ap taaxv A-Zr-iy tem- I-Øn a-d- n-cp p. F- m b- tlm-h-bp-ss hn-\w A-Xn-s\ cq- ]n-ir-x-am n. ]-g-b-\n-b-a hn-izm-k ho-c- mcn H- m-a-xm-bn te-j-i ]-cma -in- n-cn- p -Xv lm-t_-en-s\-bm- Wv (11:4). kv-{xo-bp-ss k- -Xn-bmbn ain-l P-\n- p a-cn- p-sa pw c- -s m-cn- n-ep- _-en-bm sszh-tøm-sv \nc- p e-`n- v B-cm-[n- m-sa pw b-tlm-h lm-t_-en-s am-xm-]n-xm -sf A-dn-bn- n-cp p. A-Xv A-h X-ß-fp-sS ]p-{x m-tcm- Sv A-dn-bn p. F- m I-bo A- Xn-s\ X n. l-m-t_-tem A-Xn-s\ hn-iz-kn v B n Ip- nsb (c snm-cn- n-ep- ) bm-kw A - n- p- Ibpw sn-bvxp. Aß-s\ c- -snmcn- n-ep- _-en- ap-jm- n-cw lmt_- \o-xn-am-\m-bn ssz-h-k- n- [n-bn kzo-i-cn- -s -Sp-Ibpw snbvxp. A-h c- km- n-bm-bn a-cn- p-sh- nepw A-h-\h-s kz- a-t\mln-x {]-Im-c-ap- h-gnb c- -bv- v am - w F pw ]n- tbm ssz-h-i-ev-]n-xam-b hn-izmk am - -Øn-s c- -snm-cn- nen hn-iz-kn- -b-t{x. ac-ww Im-Wm-sX ssz-h-øm- - FSp- -s - lm-t\m- n-s\ hn-izmk ho-c- m-cp-ss ]- n-i-bn c- ma-xm-bn te-j-i Nq- n- m-wn- p- p(11:5 6). F-{_m-b ]-cn-`m-j-bn "lm-t\m- v ssz-h-tøm-sp Iq-sS \S- p'' F- v tc-j-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. F- m ]g-b-\n-b-a-øns {Ko v ]-cn-`m-j-bmb sk-]v- z-pn- n- ''lm-t\m- v sszh-sø {]-km- Zn- n- p'' F- v Im-Wmw. ssz-h-øn- -ep- hn-izm-kw Iq-Sm-sX B pw sszh-sø {]-km-zn- n- p-hm I-gn-bp-I-bn. B-cm-[-\- bn Iq-Snbpw ssz-h-øn-s ]- te- v A-Sp-Øp h-cp- -h ssz-h- Øn hn-iz-kn- p -Xp Iq-Sm-sX ssz-h-sø A-t\z-jn- p- G- h pw {]-Xn^-ew sim-sp- p- p F pw hn-iz-kn-t - -XmWv. sszh-øn-s A-Sp- h-cn-i, sszhsø A-t\z-jn- p-i, ssz-hw {]- Xn^-ew X-cp-sa- v hn-iz-kn p-i Ch ssz-h-tøm-sp- Iq- m-bv-a-bpss km- m-xv- m-c-øn `m-k-ßfmwv. lm-t\m- v 300 kw-h -cw Pn-hn- n-cp p. H-Sp-hn ssz-hw Ahs\ F-SpØp, A-h Im-Wm-sXbmbn. A-h ssz-h-tøm-sp Iq-sS \-S- p-ibpw ssz-h-k- n-[n-bn-te- v I-b-dn-t m-ip-ibpw sn-bvxp. ap- qdv kwh -cw ssz-h-tøm-sp IqsS \S- v A-h hf-sc A-SpØp. At\-I h j-sø ]m-c-ºcyw ]- d-bp- A-t\-Icpw \S- v ssz-h- Øn \n- I- p t]mbn. F- m lm-t\m- v \-S- -SpØp. XpS - v hn-izm-kn-i-fp-ss ]n- Xmhm-b A-{_-lm-an-s hn-izm-k- Øn-s ]-Sn-tb - n te-j-i ]-d- n-cn- p- p (11:8-12). hn-izm-kw F -Xv A-\p-k-cWw, hn-iz-kvx-x, \-Ωp-sS bp- n- p-]-cn-bm-bn sszh-øn-s i nbnep- B-fl-hnizm-kw s]-s - p- {]-Xn-Ic-Ww Ign e w icn-bp-øcw Ab- -h F- n-h-bp-am-bn _- -s - n-cn- p- p. ''A-Sn-ÿm-\-ß-fp- \K-cw'' kz Ko-b {]-Xym-i-bnepw hn-izm-k- Ønepw A-Sn-ÿm-\-s - n-cn- p- - Xn-s\ Ip-dn- p p. hm-kv-z-ø \m- n-te- p- {]-thi-\w hn-izm-k- Øm h-cm-\n-cn- p- A-\p-{K-lß-fp-sS ap -Ip-dn-b-t{X. ssz-hw inev-]n-bm-bn \n -Ωn- A-Sn-ÿm-\-ßfp-f-f kz Ko-b \-Kc-sØ {]-Xo- m ti-{µ-am- n ap-t dn-b A-{_-lman-s hn-izm-kw {In-kvXo-b hn-izmk-øn-\v D-Ø-a- am-xr-i-bmwv. A- {_-lm-ans {]m-bm-[n-iy-sø-bpw ]p-t{xm -]m-z-\-øn-\p- i- nbn m-bv-a-tb-bpw, ssz-h-øn-s A- p-x-i-cam-b \-S-Øn- n-t\bpw kq- Nn- n- p sim- -t{x, 12 mw hm-iy- Øn A-{_-lm-an-s hw-iw B- Im-i-Øn-se \- -{X-߃ t]m-sebpw, -I-S - pd-sø a-w t]msebpw F-Æn- q-sm-sx h-æw s]- cp-in F- v tc-j-s -Sp-Øn-bn-cn- p- Xv. hn-izm-k-øn-s {]-Xn^-ew a-\p-jy _p- n- v {K-ln- p-hm I- gn-bm-ø-xmwv. A Ω si.hn Ip-cn-b- n-d, A- -Ω tp - v ]-g-h-ßmsn, si.f.\-fn-\n Xn-cph, h k-ω Cutim Ip w, t{k-kv tp - v ]-g-h-ßmsn, i-tem-an tpm -Pv C-S-a-dpIv, \n- n kp-\n-jv ta- m, B-en-kv tpmbn sf-cm-wn- psn, Zo-\m kn-pp ama-e-t»cn, a-dn-bm-ω h -Kn-kv ap-sn-bq -t mww, s^-bv-øv B -Wn sxm-sp-]p-g, tim-im-ω F-{_lmw ]p-xp- - n, ]n- n Ãm en sf-tøm- p-h, kpp tam -kn B-d- p-f, tum.a-e-iv-km- tpmk-^v B -U-am, eoemω tpmk^v Ihnbq, kmdmω ]m{sniv ]d-t m-sv, sp^n-tamƒ F km ]m{sniv IpS- -\- p- v, jn_m kxy-]m timh-fw, Benkv tpmkv s\ m- md, Djm tkm]n-\myv ap n-øsw God looks for UNWORTHY PEOPLE to ACCOMPLISH His PURPOSES likely place and gave him the highest privilege, that is, to proclaim the message of God (vss ). Amos has made it clear that he had neither desired nor sought the office of a prophet nor was he worthy for this elevated ministerial position. We see that God often bypasses the so-called great people and chooses to call and bless the humble and the weak. Yes, God can also use those who are gifted and who hold high positions in this world, but He is not limited to them. Both Moses (Acts 7:22) and Paul (Acts 26:24) were well-educated, but at least seven of our Lord s disciples were common fishermen (John 21:1 3). David was also the unlikely person to be chosen as the king of Israel to replace the handsome and tall King Saul. He was a young boy, a shepherd, the eighth and last son from a family from the smallest tribe in the nation of Israel. In fact, Prophet Samuel had assumed that one of his more able-bodied older brothers would be the second king of Israel until God corrected Samuel with the following words: "For the Lord does not see as man sees; for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." (1 Sam 16:7) When we look at God s pattern throughout the Bible, we learn that God makes a regular practice of using unlikely people to accomplish his purposes. In fact God used the following unlikely people for His glory: Abraham (who lied), Jacob (who schemed), Moses (who stuttered), Gideon and Thomas (who doubted), Jeremiah (who was a F{_mbteJ\ ]T\ tnmzy-߃ 1. F-{_m-b te-j-\w 11 mw A- ym-b-øn-s D- S- w hn-h-cn pi? 2. hn-izm-k-sø- p-dn- v H-cp kw- n]v-x hn-hc-ww F-gp-Xp-I. 3. lm-t_-en-s bm-k-øn-s {]-txy-i-x-iƒ hn-h-cn- p-i. 4. lm-t\m- n-s hn-izm-k-øn-s {]-txy-i-x-iƒ hn-h-cn- p-i. 5. ''hn-izm-k-øn-s {]-Xn^-ew a-\p-jy _p- n- v {K-ln- p-hm I-gn-bm-Ø-XmWv'' hn-h-cn pi? F m e -ß-fn-sebpw tnmzy-߃ v DØcw FgpXn hnp-bn-i-fm- p- -h v ]T\w ]q ØoI-cn- p-tºmƒ Iymjv Ahm Upw k n-^n- pw t{sm^nbpw \ In BZ-cn- p- -Xm-Wv. ]mt-`m-kw {i n v hmbn v DØcw Is -Øp-I. icn DØ-c-߃ F m amk-øn-t bpw 25- mw Xob-Xnbv p apºmbn Xmsg-bp hnem-k-øn Ab-bvt - -Xm-Wv. YUGANTHYASANDHESHAM, P.O. BOX. 66, THIRUVALLA , KERALA tenderhearted youth) and Mary (who was an unknown young virgin). In recent years, we see that R. A. Torrey was a brilliant man and a gifted evangelist, but he worked closely with evangelist Dwight L. Moody, who had very little education. However, God used both men in a remarkable way because both gave all they had to the purposes of God. Let us understand that God is still looking for unworthy people to accomplish his purposes so that no one steals the glory that is due to Him alone! "For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty; and the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in His presence." (1 Cor. 1:26-29) Adn-bn v N v Hm^v tkmuv C C Uy ticfm tã v Hm^okv timwπ- Ivkns DZvLm-S-\-tØm-S- \p-_- n v ]pd-øn-d- nb kph-\o-dns tim n ]n.-un.-f^v t^m am- n e`y-am-wv. bpkm- y-k-tµ-i-øns F m C sa-bn hcn- m pw ]n.-un.-f^v t^m am v Ab- p-sim-sp- Øn- p- v. B s - nepw e`n- m-\pp-s - n / Bh-iy-ap-s - n F -Xn-te v C -sa-bn sfun Ab p-x-cn-i. tim n Ab p Xcp- -Xm-Wv. advt

5 - sdmwmƒuv si. kæn snºpw Xpcp-Øn hym]-i-am-b A - -Øn hn-zym-`ym-k-øn-s e- yw "]q -W- X-bn-te- p- h-f - '-bm-wv. ]q - W-X-bn-te- p- h-f - -sb- -XpsIm- v D-t±-in- p- -Xv, i-co-c-øn- kp`mjv B\mcn hfsc {]bm-k-i-c-amb ImcyamWv Bflo-b-Xbv v \n h-n\w cnn- pi F -Xv. temi-øn hni-e-ambn C p hymjym-\n- s - n- pff H p IqSn-bmWv Bflob-X. XmXzn-I-a m-ø {]m-tbm-kn- Ihpw Pohn-X kw-_- n-bm-b-xpam-wv B-flobX. a-kv-xn-j-i {]- tlfn-i \n-an-øw hc- p Im p-i {]-bm-k-am-sw- nepw sszho-i km-cmw-i-øn hn-i-zo-i-cn- -s - Sp-tºmƒ B-flo-bX ssz-ho-im-kv- Xn-Xz-Øn-s `m-k-amwv. am-{x-a km-aq-ly im-kv-{x-øn-t bpw [ - Ω-im-kv-{X-Øn-s bpw `m-kw Iq-SnbmWv. G-Xp a-x-øn-s bpw \n - Æm-b-I LS-Iw Iq-Sn h -Øn- s -Sp p. I-gn- \q- m- p-i-fn hn-ip n, hn-ip- Po-hnXw, sszh-` n, in- yxzw Xp-S-ßn-b-h kzo-im-cy-am-bn-cp p.f m kmln-xy kw-kv-im-c-hpw, en-_-dn-e- s -bpw a-\- n-s -bpw B-flm-hn-s - bpw _p- n-bp-ss-bpw I-gn-hp-I-fp-sSbpw G-tIm-]n- p- hn-i-k-\-am-wv. F- m-bm-epw hn-zy-h-gn-bm-wv hy- n- v Du -P-kz-e-X e-`n- p- -Xv. Cu Du -P-kz-e-X-sb D-tØ-Pn- n- p-hm-\p- am -K-sa- v? Po-hn- X-e- yw I-s -Øp-I F- -Xp-Xs, A-Xn-\p- D-]m-[n; Po-hn-X- Øn-\v H-cp e- yw I-s -Øn-bm Du -P-kz-e-X-sb D-tØ-Pn- n- p-i \n-jv-{]-bm-k-am-wv.- Po-hn-Xw F- m-h - pw Xp-eyam-bn \ -I-s - n-cn- p- p. F- m Nn-e Iq-Sp-X Du -P-kz-e-cm-bn kr-jv-sn-]-c {]-h -Ø-\-ß-fn G - s -Sp- p. A-h B-cw-`-I -Øm- fm-ip- p; A-h ap -\n- v {]-h - Øn- p- p; A-h a- p- -h-sc \nb-{ n- v \-bn- p- p. A-ß-s\ A- h t\-xm- - m-cm-ip- p.- G-Xp cw-k-øp-ap-, G-Xp t\- Xm-hn-s -bpw Po-h-N-cn-{Xw ]-cn-tim- [n- m, A-h H-cp e- yw I-s - Øn-b-h-cpw A-Xn-\p-th- n {]-h - Øn- -h-cp-am-sw- p Im-Wmw.- e- y-t_m-[-tøm-ss-bp- {]- h -Ø-\-Øn-\p-th- n kw-`-cn- p- Du -P-kz-e-X-sb t\ -h-gn- v Xn-cn- p-hn-sm-\p- am -Kw, kz-bw ]-cm-i- n-bp-ss D-]-I-c-Ww am-{xam-bn I-cp-Xp-I am-{x-am-wv.- k-ao-ir-x-am-ip- Du -P-kz-e-X aq- p-x-c-øn in-yn-e-am-ip- p. `q- X-Im-e-sØ- p-dn- p- hy-y-bn-epw, `m-hn-sb- p-dn- p- D-Xv-I-WvT-bnepw, h -Ø-am-\-Im-e-sØ- p-dn- p- th-h-em-xn-bn-epw; C-Xn \n- v tam-n-\w t\-sm kz-bw sx-ce ym-h-t_m[w s -Sp-Ø e- y-øn-\p-th- n-bp- F- m {]-h -Ø-\-hpw ]-cm-i- n-bn A - n- p-i-bm-wv \mw.- \-Ωp-sS hm-k-\-b- pw, Xm-ev- ]-cy-øn-\pw, A-\p-kr-X-am-b e- yw sx-c-s -Sp-Øv, Hm-tcm-cp-Øcn-ep-ap- Du -P-kz-e-X-sb D-tØ- Pn- n- p-i; im-co-cn-i X-e-Øn {_- -N-cyw ]m-en- p-i; a-t\m-x-e- Øn kv-t\-lm- n Pz-en- n- p-i; _p- n-x-e-øn k-xy-k- -X ]men- p-i- -C-h aq- pw h-gn Du -Pkz-e-X-sb kw-`-cn- p-i. F- n- v A- h-bv- v ssi-yn-eyw kw-`-hn- m-xncn- p-hm-\pw, A-h-sb t\ -h-gn- v \-bn- p-hm-\p-am-bn k -h-hym-]n-bmb ]-cm-i- n-bp-ss D-]-I-c-W-am-bn \mw kz-bw I-cp-Xp-I. ssz-h-øns D-]-I-c-W-am-Wv \-Ωƒ Hm-tcmcp-Ø-cpw. B bm-ym - yw Aw-Ko- I-cn- p-i. cw-k-øv In- n-b tdmƒ `w-kn-bm-bn, B-hp- -{X Im-cy- -a- X-tbm-sS A-h-X-cn- n- p-i.- e- y-øn io-{l-k-xn-bn F-Øp-I {]-bm-k-am-wv. \m-tem A- t m Zn-h-k-߃-sIm- v, A-t m B-tdm am-k-߃-sim- v, G-tgm F-t m h -j-߃-sim- v e- y- Øn-se-Øn-sb- p-h-cn-i-bn-. ]- t B-dp-a-Wn- q -sim- v H- pw sn-øp-hm I-gn-bm-Ø-h B-dp-amkw sim- v H- pw sn-øp-i-bn-. B-dp-Zn-h-kw-sIm- v H- pw sn-øphm I-gn-bm-Ø-h, B-dp-sIm- wsim- pw H- pw sn-øp-i-bn-.- io-{l-x-c-øn e- y-øn-se- Øp-hm h-øm-sx h-cp-tºmƒ k- aq-l-a-[y-øn F-ß-s\ hy- n- v {]-Im-in- p-hm I-gn-bpw? F-ß-s\ B-fp-I-fp-sS {i- ]n-sn- p-]- pw? F- ß-s\ Io -Øn ]-c-ømw? F-ß-s\ Aw-Ko-Im-c-hpw A-`n-\-µ-\-hpw t\- Spw? A-Xn-\p- h-gn F- v? kn- n-iƒ I-s -Øn, km-[-\- Iƒ h-gn ]-cn-t]m-jn- n- v, A-h-bpsS {]-Im-i-\-Øn-eq-sS- -hm- p-i-fneq-ss, h-c-i-fn-eq-ss Xm-f-ta-f-ß-fneq-sS, tk-h-\-ß-fn-eq-ss \-Ωƒ Iq- p-im-cp-ss {i- -sb ]n-sn- p-]- -Ww.- e- yw Xn- -s -Sp-Øn- -gn- m A-Xn-\p- am -Kw I-s - Ø-Ww. G-Xp am -K-am-Wv G- -hpw \- m-bn, e- y-{]m-]v-xn t\-sn-øcn-i F- p Nn- n- -Ww. A-Xn-\pth- n B-sc-sbm-s Iq- p-]n-sn- - Ww- -B-cp-sS-sbm-s k-lm-b-߃ t\-sn-bn-cn- -Ww- -G-sX- mw hn-`-h߃ ti-j-cn- -Ww- -F-s - mw X- S- -߃ am- -Ww- -e- y-øn-se-øphm-\p- im-kv -{Xo-tbm-]m-[n-Iƒ G- h- -e- y-øn-se-øp-hm-\p- km- [y-x- -e- y-øn-se-øn-bn-s - n D- m-im-hp- am-\-kn-im-h-ÿ- -A- Xn-s\ ]-cn-l-cn- p-hm-\p- D-]m- [n-iƒ G-h- -C-h-sbm-s a-\- n I- m t]m-c, I-S-em-kn Ip-dn- p-h-bv- -Ww.- F- n- v {]-h -Ø-\-Øn-\v cq-]- tc-j X-øm-dm- -Ww. \-Ω-sf k-lmbn- p- -h-cp-am-bn D- -_- w ]p-e - Øn A-h-sc Im-cy-߃ t_m-[ys -Sp-Ø-Ww. kv-t\-l-]m-i-øm F- m-h-sc-bpw _- n- n- -Ww.- \-Ωp-sS Ip-d-hp-Iƒ, _-e-lo-\- X-Iƒ ap-x-em-b-h-sb t_m-[-]q - w I-W- n-se-sp-øp-th-ww, I-cp- ƒ \o- p-hm. \-ap- p- ]-Ww, \- Ωp-sS _- p-_-ew, A-g-Iv, hy- n- Xzw, B-tcm-Kyw, _p- n C-h-bv- p a-xn-bm-b {]m-[m-\yw sim-sp-øp-th- Ww πm X-øm-dm- p-hm.- F- m bm-ym - y-ß-tf-bpw I- W- n-se-sp-øv, I-gn-hpw I-gn-hp-tI- Spw I- -dn- v, hy- -am-b Xo-cpam-\-߃ ssi-s m- -ti-jw e- y-sø em- m- n ap-t m- v Ip- Xn- p-hm-\pw {]m-tbm-kn-i _p- n th-ww; A-b-hp- \ne-]m-sp-iƒ kzo-i-cn- p-hm ]Tn- n-cn- -Ww. B-fp-I-tf-bpw, hn-`-h-ß-tf-bpw, k- a-b-tø-bpw, Im-e-tØ-bpw I-cp-Xtem-sS I-W- n-se-sp-øv {]-tbm-p- \-s -Sp-Ø-Ww. ]-Ww, k-a-bw, A- zm-\w, hn-`-h-߃ F- n-h bmsxm-cp Im-c-W-h-im-epw ]m-gm- -cp- Xv. e- y-t_m-[-ap- H-cm-fn-\v Xo - -bm-bpw Zu-Xy-t_m-[-hpw D- m- Ipw. e- y-øn-se-øn-bm Zu-Xy- \n - -l-w-øn-\m-bn Hm-tcm-cp-Øcpw D- p {i-an- pw. Hm-tcm-cp-Ø - pw Hm-tcm Zu-Xy-ap- v. A-Xv ]q - Øn-bm- -Ww. ]q -Øn-bm- -W-sa- n Hm-tcm-cp-Ø-cpw- -A-h-c-h-cn-se A-h-c-h-sc (Rm, F- n-se, F- s ) I- p-]n-sn- -Ww. sn-sn h-f - m am-{xw t]mcm, ]q-h-wn-b-ww; ^-e-a-wn-b-ww. A-Xp-t]m-se hy- n-xzw ]q -Æ-am- I-Ww; ]-Iz-X-sb-Øn-b-Xm-h-Ww.-.- t]m-cm, hy- n-iƒ kz- w Zu-Xyw G-sX- v I-s -Øn A-Xv ]q -Ønbm- -Ww. ""F-\n- v Po-hn- p-hm H-cp tem-i-hpw \n-d-th- p-hm H-cp Zu-Xy-hp-ap- v'' F- v Hm-tcm-cp-Øcpw A-dn- v a-\- n-em- n {]-h - Øn- -Ww.- e- y-øn-te- p- {]-bm-wsø Cu I-gn-hp-I-fp-sS hn-i-k-\w X-S- -s -Sp-Øp-tam? C-. an- -k-ab-hpw an- -_p- n-bpw am-{xw C-Xn- \m-bn {]-tbm-p-\-s -Sp-Øp-I. {]-txy-i-am-sbm-cp e- y-øn-te- v H-cm-fp-sS C- ap-gp-h ti-{µo- Ir-X-am-sW- n-cn- -s, A-bmƒ B e- yw t\-sp-tam F- p {]-h-nn- phm th-sd Nn-e kw-k-xn-iƒ Iq-Sn A-dn- n-cn-t - -Xp- v. B-Zy-am-bn- Ø-s B hy- n- p X-s {]- txy-i e- y-km-[y-x-bv- m-bn F- {]-Im-cw {]-h -Øn- -W-sa- v \n- - b-ap- m-bn-cn- p-i! c- m-a-xm-bn B e- y-{]m-]v-xn- m-h-iy-am-b I-gn-hp- I-fpw kn- n-i-fpw D-t m F- v kzbw \n -W-bn- m-\p- I-gn-hp- mbn-cn- p-i. e- y-øn-se-øp-hm t{]-c-i-i- n (motivatiing pressure) 2012 HIvtSm-_ 5 Iq-Sn th-ww. e- y-{]m-]v -Xn- -bv - m-bp- A-`n-em-j Xo-{h-X-sb-bm-Wv t{]- c-i-i- n F- -Xp-sIm- v A - am- p- -Xv. B-i-bm-Z -i-ß-fp-ss t]m - - -b-wn- p-sim- v e- yt_m-[-tøm-ss \n-c- -cw A- zm-\n- p- -h hn-p-b-in-co-sw t\-spw, A- h t\-xm-hm-ipw; {]-iv-\-ß-tf-bpw {]-Xn-_- -ß-tf-bpw A-Ø-c- m kp-[o-cw a-dn-i-s- pw. A-h tem-isø Ip-ep- pw; C-f- n-a-dn- pw. ]- cn-h -Ø-\w kr-jv-sn- pw. A- zm-\n- p- -h-s\- -I -Ωw sn-øp- -h-s\- - A-\y hn-a -in- pw;ip- -s -Sp-Øpw;- \n-µn- pw. ]-s A-h-cm-Ipw P-\- X-bv- p sh-fn- w ]-I-cm-\p- hn-f- m-hp-i. {]-h -Øn- p- -h (e- yt_m-[-tøm-ss) hn-a -in- -s -Spw. Nn- n- p- -h (k - m-fl-i Nn- - I-fp- -h ) H- -s -Spw- -F- hm-iyw {]-kn- -am-w-t m. h -{]-iv-\-ß-sf A-`n-ap-Jo-I-cn- p-hm I-gn-hp- -h b-i:i-co-c-\m-ipw; N-cn-{X-Øn-s Xmfp-I-fn-eq-sS A-Ø-c- m Po-hn- pw.- G-Xp {]-K-ev-`-\pw hn-hm-z-]p-cp-j-\m- Ipw. Po-hn- n-cn- p- Im-e-Øv B- i-b-[-\n-i F-Xn - n-eq-ss-bm-ipw th-k-øn h-f-cp-i. C-hn-sS D-b-cp- G- -hpw h-enb tnm-zyw, \-ap-s m-cp Po-hn-X-e- yw D-t m F- -Xm-Wv. Po-hn-Xe- yw I-s -Øp-hm I-gn- m- A-Xn-s e- y-{]m-]v-xn- m-bp- ssn-x-\y-hn-ti-jw \-Ωn ]- X- p-b-cpw. Po-hn-X-Øn-s Du - -kz-e-x-bp-ss I-hm-S-߃ a-e - s Xp-d- p-hm-\p-]-tbm-kn- p- Xm-t m-em-wv e- y-t_m-[w. Du - -kz-e-x-tbm-ss kr-jv -Sn-]- c-am-b {]-h -Ø-\-ß-fn G -s -Sp- -h t\-xm-hm-ipw; k - -hym-]nbm-b ]-cm-i- n-bp-ss D-]-I-c-W-am- Wv Xm-s\- v kz-bw I-cp-Xn-s m- v Hm-tcm t\-xm-hpw k-ap-{z-sø-t m-se B-g-ta-dn-b hn-\-b-hpw ] - -X-sØt m-se D- -X-am-b [o-c-x-bpw Im- Wn- p-sim- v D-jm-dm-bn {]-h -Øn- m, P-bw Xo -. _p- n-]-c-am-b k-xy-k- -X ]m-en- p-sim- v "\- b'tøm-ss, kv -t\-l-tøm-ss, Ip-Xn- p-b-cp-i; \n-߃ t\-xm-hm-ipw; \- -{X-Xp-ey-\m-b t\-xm-hm-ipw.- I-gn-hp-I-sf A-Xn-s ]-c-am-h- [n hn-i-kn- n- p-hm G-sX- n-epw H-t m c-t m a-wv-u-e-ß-fn am- {X-ta H-cmƒ- v \- -{X-sØ-t m-se tim-`n- p-hm I-gn-bq. ]-e-t m-gpw H-scm- ta-j-e-bn-te tim-`n- q. G- Xv hm-k-\-bm-wv ssz-hw \-Ωn \nt -]n- n-cn- p- -sx- v B-Zyw A- dn-b-ww. ]n- o-sv A-Xn-s\ t_m-[- ]q - w X-tem-Sn h-f -Ø-Ww. sszhw X- Xm-e- p-iƒ Xp-Wn-bn s]m-xn- v, a-æn Ip-gn- n- -ti-jw Ip-cn-ipw-t]-dn \-S- -cp-xv.- Bflo-bX s] -t mkvxv ho -W-Øn khpw B-flo-b-X-bv- v If- w h- cp-øn-bn- p v. i-cnbm-b B-flo-b- X ]- n-sp-hm I-gn-bp -Xv B-flmhn-eq-sS-bmWv. ssz-h-øn-s B- flmhn-t\m-sp- G-In-`m-h-am-WXv. ssz-h-øn-s ]-cn-ip- m-flm-hv \- tωm-sp tn - v ]p-{x-xz-øn-\v km yw h-ln- p-ibpw sn-øp p. A - m \mapw ssz-h-hp-am-bn B- flo-b-x-bp-ss H-cp Iq- m-bv -a-bp- v F- p kmcw. \memw \q- m- n Pohn- t_-kv k-`m ]n-xmhpw {Intkm-kv- -hp-sa mw hn-izm-khpw D- -Xam-b _u n-i kz-`m-hpw ]pe -Øn h- -h-cm-bn-cp p. c- -km- nxzw B-flo-b-X-bp-sS `m-k-am-bn I- n-cp- k-`-ifpw hn-`n- -a m-bncp p. k-\ym-k Po-hn-Xhpw Xym- K Po-hn-Xhpw B-flo-b-X-bp-sS `m- K-am-bn-cp p. sx -Øp-ey\pw {Kn- K-dnbpw Xn-cp-h-N-\m-[n-jvTn-X B- flo-b-x-b- m-bn t{]m- m-ln- n- h-cm-bn-cp p. {KnKdn Cu a- yime-l- -ß-fn B-flo-b-X-bp-sS ]n- Xm-hm-bn A-dn-b-s p. 18 mw \q- m- n H-cp \n -h-nn- -s - hn-j-b-am-bn B-flo-b-X hn- `mh-\w sn-ø-s p. A-Xn {][m- \ ]- p h-ln -Xv skm-sk n Hm- ^v Pok-kv F- {]-ÿm-\- amwvb[p\o-i ss{ikv-xh k-`- Iƒ ap-x a- n-x-c a-x-߃ h-sc B-flo-b-X-bv- v {]-[m\yw I-ev-]n- p- Im-e-L- -Øn \mw F-Øn \n - p p. C-hn-sS-sb m-am-wv s]- -t m-kv-xp B-flo-b-X-bp-sS NqSpw Nqcpw \mw Xn-cn- -dn-tb- Xv. {In-kvXo-b Po-hn-X-Øn-\v c- v a-fie-ß-fp- v. [m -Ωn-Ihpw B-flo-Ihpw. Bflo-I a-wvv-ew {In-kv-Xphn Iq-sS ssz-h-tøm-sp- _- - tø-bpw, [m -Ωn-Iw ssz-h h-n-\ {]-Im-cw a-\pjy-tcm-sp- _- - tøbpw Ip-dn- p p. ssz-h-tøm- Sp- kv-t\-lw B-flo-b-X-bn-eq-sS {]-I-S-am- p-tºmƒ, a-\pjy-tcm-sp- kv-t\-lw a- p- -h-cp-am-bp- _- -Øn-em-Wv {]-I-S-am-Ip- Xv. ss{ikvx-hw F- am-\-ho-i-x-bv- v {][m-\ i- n-bm-bn Xo - n-cn- p- H-cp k-aq-l-ambn s]- -t mkv-xv B-flo-b-Xbpw [m -Ωn-I- Xbpw h-f - p h- n- p v. am\-h Po-hn-X-Øn ]-cn-ip- mflm-hn-s ip-{iq-j-bv- v hf-sc {]- [m\yw \ -Ip- -h-cm-wv \mw \- Ωp-sS B-flo-b-X ]-cn-ip- m-fl \nd-hn A-[n-jvTn-X-hp-amWv. Cu kz-x-{ \n-d-hm-wv a- p ss{i-kv-xh-cn \n pw \-sω th -Xn-cn- v \n -Øp- -Xv. 120 t] IqSn-b amfn- I ap-dn-bn B-fl \n-d-hn-ep- A- h-cp-ss A-\y`m-j `m-j-w-hpw, {]- I-S-\hpw hnhn-[ tz-i-ß-fn \n pw b-cp-itew ssz-hm-e-b- Øn B-cm-[-\b- v h- h-sc lt-ym-i -jn- p- -Xmbn. {In-kv-Xp ]d- (tbm-l 3:8) Im- pw, A- nbpw H-cp t]m-se \n -hn-lv-\w Cd-ßn h-cn-i-bm-bn-cp p. Cu \ndhp a- p- -h {i- n- -X- co-xnbn-ep- {]-Xn-`m-k-am-bn amdn. Cu {]-Xn-`m-k-Øn hnim-c {]-I-S-\- ߃ {]-k- -sa- nepw Ahbn H-Xp- n \n -Ø-s -ts- H- s]- -t m-kv-xv B-flob-X. {]-Xyp-X ]-cn-ip- m-flm-hn-s \n-b-{ -Whpw {]-h -Ø-\-hp-am-Wv Bflo-b Po-hn- X-Øn-\v th- Xv. s] -t m-kv-xn-se \m-epw, A pw X-e-ap-d-I-fm-Wv C- v ti-cf-øn-ep- Xv. B-flm-hns Cu A-\p`-hw ]m-ss amdn-sim- n-cn- p pthm?. F- Imcyw H-cp A- t\z-j-w-øn-\p hn-t[-b-am-t - n C-cn- p p. Xn-cp-h-N-\-Øn-s B- [n-im-cn-i-x-bv- p a-ß G pw hn-[w k-`-iƒ h-gp-xn ho-wp sim- n-cn- p p. Cu \q- m- n B- flm-hn-s \røw, Np-a, hn-ip- - Nncn, i - n, Du-Xn ho-gv-ø, Aß-s\ \o-fp- p s]- -t m-kv- Xn-se \ho-\ Bflo-b Nn- m-kcnxv. F- m h-n-\-øn-\p sh-fnbn-ep- CØ-cw {]-I-S-\-ßfpw {]- h-n-\-ßfpw Z -i-\hpw sh-fn- mspw kq- n- Ww. B[qp\o-I s]- -t m-kv-xp apt - w sh- - m-cp-ts-bpw, I-dp-Ø h - - m-cp-ts-xp-am-bn amdn. Akqk sx-cp-hn-se Bflo-b D-W - v c- p h - - m pw Xp-ey ÿm- \-am-wv \ -In-bXp. Xp-S v-\p h- sh- n-b tlm-fn\- v ho- W-sØ s]- -t m-kv-xp A- \p`-hw c- m n. A-hcn-sem-cp hn- `m-kw A-kq-km sx-cp-hn Z -in- s]- -t m-kv-xv A-\p-`h-sØ Xn-c-kv-I-cn p. s] -t m-kv-xn-se B-flo-b-X A-t\z-j-W hn-t[-bam- p-tºmƒ A-Xv hn-]p-eam-b tc- J-I-fn \-sω F-Øn- pw. B- fl \n-d-hn-ep- s]- -t m-kv-xv A-\p`-hw G- hpw Im-Xem-b hnj-b-am-bn-cp p. am-xr-im ]-cam-b Po-hn-X-Øn-eq-sS {In-kv-Xp-hn-s\ A -sø k-aq-l-øn-\v ]-cn-n-bs -Sp-Øp-hm BZn-a k-`b- v I- gn p. B hn-j-b-øn-\p Imc- Ww {]-hr-ønbpw hn-izm-khpw H- cp-an- v sim- p t]m-ip-hm I-gn- -Xn-\m-emWv. kv-t\lw, k- tlm-z-cyw, hn-ip n, F- o aq-eym- [n n-x Pohn-X amxr-i s]- t m-kv-xp k-aq-l-øn ImtW -Xv A-\n-hm-cy-amWv. H-c- - Øn-s Aw-in-Ifpw H-cp ]m-\-]m- {X-Øn-s Hm-l-cn- mcpw hn-`-pn- -s -Sm-sX s]- -t m-kv-xn-s ap-t - w D- z-e-am- p-hm, H-cp ]p-xp kw-kv- m-chpw k-aq-lhpw hm -sø-sp- p-hm B-flo-b-X-bpsS Po-h-kp- \m-tf-bv- v th- n s]- -t m-kv-xv D-W - v \m-f-bpss ap-x Iq- m-is.

6 HIvtSm-_ hnøp-hn-x- p-hm dh. Fw. Ip n 30 Pn -I-fpw, 176 Xmeq- p- I-fpw, 29,406 hnt -Pp-I-fpw, 7 tim -td-j-\pw, 281 ap kn- m- en- n-i- -fpw, 5653 ] m-b-øp-ifpw D I WmSI tã- n 6 timsn 11 e -Øn-e-[nIw P-\- ߃ Xma-kn- p- p. CXn- 83% lnµp- -fpw, 11% ap ow-ßfpw, 4% {InkvXym-\n-Ifpw, 2% a p ax-ÿ-cp-am-wv. Xe-ÿm- \-amb _mw q-cn am{xw 50 e -Øn-e-[nIw t] ]m p- p. I Wm-SI kwÿm-\- -Øn- BI-am\w 10 e -Øn-e- [niw ae-bm-fn-iƒ IpSn-tbdn ]m p- p. Ah-cn 5 e w t] _mw q-cn am{x-sa pw IW- m- p- p. Chsc kxykp-hn-tijw Adn-bn- pi F- -Xv ae-bmfo sszh-a- -fpss DØ-c-hm-Zn-Xz-am-Wv. ticftø- mƒ aq n-c n hen- -ap- -Xpw, ]T\ kui-cy߃ Gsd D -Xpw. sf. n ta- J-e-bn ap n p \nev p- -Xpamb I Wm-SI tã n N v Hm^v tkmuv C C Uybv v I- -U- m-cpss CS-bn {]-h- - Ø-\-ß-fpw, k`-i-fpw sndn-btxm-xn D v. ae-bm-fn-i-fpss CS-bn anj tãj Dƒ- ss 30 k`-iƒ D v. ae-bm-fn-ifpss CS-bn-ep- Cu k`-isf mw 2012 HmKÃv 31 hsc N v Hm^v tkmuv C C Uym ticfm tã ns A-[o- -\-X-bnem-bn-cp- p. anj tãj-\p- Isf klm-bn- n-cp- Xpw ticfm tã n \n pw Bbn-cp- p. kphn-tij t{]anbpw B- fl-zm-ln-bp-am-bn-cp dh.-tdm- _ v F^v. Ip v C Uy-bn h- n v 100 h -jw ]n n-sp p. \ΩpsS sxm -SpØ kwÿm- \-amb I Wm-S-I-bn {]-h- - Ø-\w F{X timn-\o-b-am-sw- v a\- n-em-ip-a-t m hntzi anj-w-dnbmb _lp-am\y I Ør Zmk- Ip v kmbv]v BZy-ambn C Uy-bn Imep IpØn-bXv _mw q-cn C sø I- -tdm- -sa v F ÿe-øm-wv {]- th-in- Xv. At±lw Xma-kn p {]h Øn- Xv szm -_-em- q-cn Bbn-cp- p. t{^k ] -W-Øn- At±lw BZysØ k` ÿm-]n- p. AhnsS h mwv A-t±-l-Øns `mcy \nxy-xbn tn -s -Sp- -Xv. kphnti-j-øns {]mnn-\xzw \mw Ah-Im-i-s -Sp-tºmƒ Xs Hcp Imcyw hnkva-cn- -cp-xv, N v Hm^v tkmuv (^pƒ tkmkv] ) C C Uy, I Wm-SI kwÿm\w C- pw th -t mse kphn-ti-jn-i-cn- -s - n- n F -Xv. hst C - Uy-sb- p-dn v Bfl-`m-c-ap \ΩpsS ae-bmfn sszh-a- ƒ Hm pi. I Wm-SI kwÿm- \-Øn ae-bm-fn- ktlm-z-c-߃ ]Øp e -Øn-e-[nIw t] Ds - Xpw Ah-cn A[nIw t]cpw kxy kphn-tijw th- -t mse Adn- n- n F - Xpw. I U `mj kwkm-cn- p- -h-cn _mw q ] -W-Øn D Iptd t] kphn-tijw A- dn- n- p- v. F m Xs bpw I Æm-S-I-bpsS `qcn-`mkw ÿeß-fn-epw kphn-tijw Adn- n- n-. Hcp anj-w-dn-bpss ImgvN- msnepw, Bfl-`m-c-Ønepw I - Æm-S-Isb kphn-ti-jn-i-cn- phm-\pw, k`-iƒ ÿm]n- p-hm- \pw ]q Æ ka -W- -tømspw, B-fl-`m-c-tØmSpw Hcp Zmk-s\- t m-se \ne-sim- p Ft bpw, Ft m-sp IqSn {]-h- Øn- p-hm Xø-dmbn ss[cy-tøm- Sp- qsn ap n- n-d-ßn-bn-cn- p Bfl-`m-c-ap kphn-ti-j-i- mtcbpw {]m \ sim pw. [\w sim pw klm-bn- p-hm kztz-i-øpw, hntz-i-øp-ap sszh-a- fpw k`-ifpw {]m - \tbmsv Xøm-dm-tI ka-b-am- Wn-Xv. sszh-øn\p {]h Øn- phm-\p ka-bw. I Wm-SI kwÿm-\-øn A[n-h-kn- p ae-bm-fn-i-fpss CS-bnse {]h -Ø-\w hnim-e-am- pi F e y-tømspiqsn sszh-k-`-bpss A t±inb t\xrxzw ticfm tã v k`m-t\- Xr-Xz-Øn-s bpw I Æm-S-I-bnep ae-bmfn sszh-zm-k- mcpssbpw sszh-a- -fp-ssbpw ip- ]m i IW- n-se-spøv cq]n-icn- -XmWv N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b. AXns {]Ya anj-wdn AUvan-\n-kvt{S- F \ne-bn {ia-i-c-amb Hcp henb Zu-Xy-amWv A t±in-b k`m t\xrxzw Fs G- ev]n- n-cn- p- -Xv. Chn-SpsØ {]h Ø-\-߃- mbn thƒuv anj kmº-øo-i-amb bm-sxmcp hn[ klm-bhpw \ev-ip-i-bn-. ASpØ c- v h j-øn-\iw 100 k`-iƒ I Æm-SI tã- nse ae-bm-fn-i-fp-ss CS-bn ÿm]n- p-hm-\mwv I Øm-hn B-{K-ln- p- -Xv. {]mcw` ]Sn F \ne-bn Xmsg hn-hcn- p- 25 ÿe-ß-fn ]pxnb {]- h- -Ø-\-߃ Bcw-`n- p-hm-\p- {Iao-I-cWw BWv snøp- - Xv. ae-bmfw dopn-b\v 30 {]-h- - Ø- -\-߃ DffXn anj tãj {]h Ø-\-ßsf XpS pw klm-bn- Ww (amk hms-ibpw I Ør-ip-{iq-j-I- m-cp-ss k- m- -c-w-hpw). Htcm amkhpw C- t m-ƒ 2 e w cq] hoxw D- m-ti- - n-bn-cn- p- - p. Iq-SmsX ]pxp-xmbn {]h -Ø\w Bcw- `n a-e-bmfw dopn-b Hm^okn-s hms-i, skiyq-cn n \n- - t -]w, Ãm^ns i-º-fw, Hm^okv tãj-\-dn, I- -ºyq- dpw A\p-_ D]-I-c-W-ß-fpw, t^mt m-ãm v sajo, Hm^okv D]-I-c-W-߃, a p {Iao-I-c-W߃ F mw D m-i-ww. ASnb- n-c-ambn aq p e w cq] DSs\ D m-i-ww. CXv hmbn- p {]nb kvt\- ln-xsc kphn-ti-j the-tbmsv Xmev]-cy-hpw, Bfl-`m-chpw D- s - n amkw txmdptam, h - j-øn-sem-cn- -tem, Cu \ {]h Øn- mbn klmbw snøp-hm I Ør-\m-a-Øn At]- n- p p. Zmln p Hcp- -s \ne߃ hnx- msc Im-Øn-cn- p- p. {]ob I Ør a sf \nßfpss a -fn- Hcmsf kphntij the v \n߃ A-b- n- pt m? AXn-\mbn th Xn-cn- n- p-t m? G- hpw IqSp-X {]Xn- ^-ew In p ip{iq-j-bmwv kphn-ti-jn-i-c-ww, Bfl-`m-cap {]ob-s - -h Hcp the-ÿ- esø (an-j tãj ) kvt]m- k- snøp-hm-\m-{k-ln- p p F n {]kvxp-x B-{Klw ]cnip- m-flm-hns \ntbm-k-am-wv. I -ØrXzw \S-Øp Bflmhv \evip \ntbm-k-øns\xnsc adp-x-en- -cp-xv. adp-x-en- m ]cnip- m-flm-hn\v hntcm[ambp ]m]-amwv B ]m]w sszhw an- p-i-bn F mwv Xncp-h- N\w ]dbp- Xv. (aøm: 12:31). I Wm-SI th Xp t]mse kphn-tijw F-ØmØ kwÿm-\-am-wv F Xv ae-bmfn sszh-a- ƒ v e m-i-c-am-wv. CXn\v Hcp am -ap- m-i-ww. I Wm-S-I-bnse km yx D the ÿe-ßfpw \ne-hnep- -Xp-amb {]h Ø-\-ßfpw Cu kwÿm-\-øns hnhn[ ] -W-ß-fn-epw, {Kma-ßfnepw kphn-tij {]h Ø-\- ߃- v hf-sc-tbsd km[y-x- Iƒ D -bn-s-am-wv. hnzy-`ymk Bh-iy-߃ mbpw, tpmen- mbpw, _n-kn\ v kw_- -ambpw, IpSntb I j-i-cmbpw [mcmfw ae-bm-fn-iƒ Cu kwÿm-\-øns hn-hn[ `mkß-fn NnXdn ]m p- p. {]h Ø-\-߃ Bcw-`n- p- - Xn\v Gsd km[y-x-bp Nne ÿe-ß-fp-ss hnh-c-߃ NphsS tn p- p. 1.sIt cn: ae-bm- -fn-iƒ [mcmfw Xnßn m- p- - - Hcp ÿ-eam-wv. Cu ÿew hf-sc {]h- Ø\ km y-x-bp- -Xm-Wv. 2. tzh-\-l- n: _mw q C \mj-w Fb t]m v ChnsS ÿnxn snøp- -Xn-\m `mhn-bn Cu ÿew Bkq- {XnX \K-c-ambn amdpw. hfsc {]h Ø\ km y-x-bp- - {]tzi-am-wn-xv. 3. XpwIq : hnzy-`ym-k, hyhkmb ÿm]-\- -ß- -fm \nd-bs XmWv Cu ] Ww. [mcmfw ae-bm-fn-iƒ Cu ÿe-øp- v. CXc s] -t m-kvxv k`-i-ƒ- v ChnsS {]h Ø\߃ D- s - nepw CsXmcp hnim-e-amb ] -W-am-I-bm ChnsS {]-h- - Ø-\ km yx hf-sc-bm-wv. 4. lqªn: I Wm-SI kwÿm-\sø hfsc {][m-\-s ] -W-ß-fn H m-wv. Cu I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-bn anj-wdn AUvan-\n-kvt{S- dh.-fw.-ip- - nsb Gjy ]k-^niv ^o Uv Ub-d-IvS dh.-si B tu-gvk _mw q-cn h v A\p-{K-ln v {]m n- p p ] Ww Hcp sf. n taje IqSnbm-Wv. Cu ] -W-Øn Hcp sum-sa-ãniv F-b t]m pw D v. hfsc {]h Ø\ km y- X-bp- ÿe-am-wnxv. 5. Nn{X-Zp : Chn-sSbpw hnzy-`ymk ÿm]-\-ß- -ƒ [mcmf-ap- v. ] -W-Øn s] t mkvxv k`-iƒ- v Imcy-amb {]h Ø-ß-fn-. {]h -Ø\ km y-x D v. 6. s\ n-bmsn: IpSn-tb I j-i [mc-fap Cu ÿeøv sszh-k-`-bpss {]-h- - Ø-\-߃ v km y-x-iƒ hfsc-bm-wv. 7. DUp n/awn- m bqwnth-gvkn n: ChnsS \n pw 5 Intem-ao- amdn-bmwv awn- m bqwn-th-gvkn- n. awn- m bqwn-th-gvkn n ]cn-k-cøpw k`-itfm {]h Ø-\-ßtfm C m-ø-xn-\m Chn-sSbpw {]h Ø\ km y-x-iƒ Gsdbm-Wv. 8. amwvuy: hnzy-`ymk ÿm]-\-߃ A[n-I-ap Cu ] -W-Øn s] -t mkvxv {]h -Ø-\-߃ hnc-f-am-wv. 9.tImfm _mw qcn \n v 1 awn- q bm{x sn-b- vxm- timfm-dn-seøpw C- - Uy- -bnse {][m-\-s kz Æ- J\\w \S-Øp ÿe-am-wv. s]s -t mkvxp k-`-iƒ C- hn-ss C. a p ÿe-߃: DØ-c-l- n, Zmh K-sc, F. B.-]pc, s\e-aw-k-e, ameq, tlm-kvt m-, s_ma-\-l- n, s_- - Kmw, jntam-k, [m hm-sv, Kp- t - v, lpkn \K-ncn, aøn- -c, ssh v ^o -Uv, \b- l n, cmp cmtp-izcn \K, simø- q, s_- mcn, hnpbv \K, sp.-]n.-\-k, si.-b.-\- K-h, ssakq kn n, lq n-l- n, {iohmw-]p-c. kmk \ne-hn-ep- - {]h Ø-\-߃ N m-]pc: _mw q kphn-tij hntcm-[n-iƒ [mcm-fap Cu ÿeøv c v {]mh-iyw Bcm-[-\bv v XS-k-ap- m- p-ibpw Hcp {]mhiyw ssz-h-zm-k Ch-cpsS a ±-\- Øn-\n-cm-bm-Ip-Ibpw snbvxp. Xt±- -io-b-cmb Bfp-I-fpsS i- -amb FXn p-iƒ D m-b- Xn-\m as mcp IS-ap-dn- Bcm- [-\- mbn FSp-t - n-h- p. 3 IpSpw-_-߃ ]pxp-xmbn B- cm-[-\-bn kw_- n- p-h-cp- p. s_ am : kphn-tij {]- h Ø-\-߃ v hf-sc-b-[niw FXn p-i-fp Cu ÿeøv kviqfn Bcm-[\ \S-Øn-hcp- p. hnhn[ timgvkp-i-ƒ- mbn ]Tn- p hnzym n-iƒ Xma-kn- p tlmã-ep-iƒ k-µ in v ao nw-kp-iƒ \S-Ønh-cp- p. Bcm-[-\-bn Ccp-]- txmfw hnzym n-iƒ kw_- n- p-h-cp- p. IU_ : ae-bm-fn-iƒ [mcm-fw D s\ n-bm-sn, s_- - Ø-ßmSn XpS-ßnb ÿe-߃ CXn-t\mSv tn - v InS- p- p. \mep IpSpw-_-߃ Chn-sSbp Bcm-[-\-bn ÿnc-ambn ]s -Sp- p- p. hmsi si n- S-Øn Bcm-[\ \S- p- p. {]h Ø-\-Øn-\p km y- XIƒ hf-sc-bp Hcp ÿ-eam-wn-xv. Ipºm-d-sIm- mƒ : {]-h- - Ø-\ hnim-e-xbv v hfsc km-[y-x-i-fp Hcp ÿe-am- Wn-Xv. hnhn[ timtf-pp-i-fnembn [mcmfw hnzym n-ifpw, hyh-km-bni ÿm]-\-ßfn tpmen- m-cmbpw [mcmfw ae-bm-fn-iƒ Cu ÿe-øp- v. Nn {U kv tlmw: I - Wm-S-I-bn ap p-tkmuv (sim- ) F ÿeøv Hcp Nn - {U kv tlmw {]h- Ø\w B- cw-`n- p. 10 Ip n-i-sf-bmwv FSpØv hnzy-`ymkw \ Ip- - Xv. ^pƒ kvtimf- jn- mwv \ In hcp- -Xv. I Wm-SI Kh sa- ns sse-k- kv In p-hm-\p {iaw Bcw-`n- p. ssek kv In n Ign- m hf-sc hnim-e-amb \ne-bn Cu Nn {U kv tlmw \S- Øp- -Xm-Wv. Hcp t\gvkdn

7 HIvtSm-_ 7 Hcp- -s - n-cn- p \ne-߃ I Wm-SI tã v ae-bmfw dop-nb kviqfpw ChnsS Bcw-`n- phm ] -Xn-bp v. kv-t]m- k snøp-hm {]ob-s - -h Xøm-dm-I-Ww. _mw q sk {S Un-kv- {Sn-IvSv: 1. timc-aw-ke 2.slmdamhv A{K (enw-k-cmp ]pcw) 3. amdø--l n 4. si.-b.-]pcw 5. Pm-e-l n 6. slmkq 7. s_ m l 8. N -]pc 9. ]o\nb 10. Fw.-Fkv ]mfb 11. kc-p-]pc 12. amwk-fq 13. ap-ãniv _mw q t\m Øv Un-kv{Sn-IvSv: 1. B.- n.-\-k, 2. ap ptkmuv (sim- ) 3. Ac-kn Ic, 4. Bco- c 5. tlmkq t\m Øv 6. NnIv_-em-]q 7. Pb- n-\-k 8. szm p- psn ssakq Unkv{SnIvSv: 1. s_ n-a- ]v(sl-t{_m k- `) 2. IS-t m-fssakq 3. sp.- ]n.-\-k 4. si.-b. \K 5. hnp-b-\-k 6. a -K n Cu hne-s ZuXy-Øn ] ptn-cp- -h v th- n k`-bpss Hm^o-kn (Mount Olive) \nc- cw {]m n- p- -Xm-Wv. A- Xn\v th n BgvN-bn Hcp Znhkw I Wm-S-I-bnse sszh-zmk- m HØp-Iq-Sp- p. {]m - - -\m hnj-b-߃ Adn-bn- p-i. \n߃ v snøphm Ign-bp- Xv $ I Wm-S-Ibv v th n {]m- - n- p-i. $ sszhw X a -fn Hcm-sf I Wm-S-I-bn-se kphntijnic-w-øn\v Ab- p-i. $ Hcp kphn-ti-j-is\ kvt]m- k snøpi $ kz -ambn Bcm-[-\m-ebw C mø ÿe-ß-fn Bcm- [-\m-ebw D m-ti- -Xn-\v, hkv-xp-thm, AXn sndnb Hcp lmtfm D m-ip-hm klmbw FØn- p-i. $ Hcp sszh-zm-ks ]m n-s- Øn-\m-bn hms-i, As - n k- m-c-w-øn\mbp k- I WmSI tã v ae-bmfw dopn-b Hm^n-kn\p ap ]n ]mã amcpw hnizmkn {]Xn-\n-[n-I-fn Nnecpw AUvan-\n-kvt{S- dh.-fw.-ip- - n-tbm-spw, \mj-w sd{]-k t nhv dh.-si.-kn.-tpm-wn-t\m-sp-sam w I Wm-SI taj-esb Ct mƒ aq v sk- -dp-i-fmbn Xncn- n-cn- p- p. ]mã txmakv t]mƒ (ko-\n-b ) ssakq sk -dn-s -bpw, ]m-ã C.-sP. tpm k, _mw q t\m Øv sk -dn-s bpw ]mã ]n.-fw. amxyp _mw q sk -dn-s bpw Npa-X-e-Iƒ hln- p- p. jntam-k, awk-em-]p-cw, lpªn, lm- -bw GsX n-epw, H n\v k-lm-bn- p-i, 500, 750, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, F n \ne-i-fn G-sXmcp sszhss]-x-en\pw Xß-fm Ignbp hn[-øn am-kw txmdpw klmbw F-Øn- mw. klm-bn- p- -h-cpss C-t m-g-sø ÿnxn v \n - b-am-bpw sszhw hyxym-kw hcp-øpw. dopn-b³ I h³j³ _mw q : N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b {]Ya I h j 2013 G{]n 25 apx 28 hsc _mw q-, C y Iymºkv {IqsskUv t^m ss{i-ãns enwk-cm-p-]pcw HmUn-t m-dn-b-øn sh v \S- pw. kztz-iøpw hntz-i-øp-ap hc-{]m-]vx-cmb sszh- Zm-k- m sszh-h-n\w ip{iq-jn- p- -Xp, ae-bmfw dopnb Kmb-I-kwLw Km\-ip-{iq-jbv v t\xrxzw simsp- p- -Xp-am-Wv. MISSIONARY ADMINISTRATOR CHURCH OF GOD (FULL GOSPEL) IN INDIA Karnataka State Malayalam Regional Office Mount Olive, # 16, Opp. Saiacs CEO Centre Doddagubbi Road, Kothanur P.O, Banglore Our Website: OR REV. M. KUNJAPPY Kurayilplavila, Ebenezer Cottage, Thiruvalla , Kerala Phone , , , , ap p-tkm-uv, slmkq XpS-ßnb ÿe-ßfnse anj tã-j-\p-ifpw {]h Ø-\-km- [y-x-bp ÿe-ßfpw tn Øv ]pxnb sk -dp-iƒ cq]o-i-cn- p-hm ] -Xn-bp- v. Hmtcm sk dpw kvt]m k snøp-hm hy n-i-tfbpw k`-i-tfbpw I Wm-SI aebmfw t\xrxzw Wn- p- p. ticfm tã n Ign- 12 h - j-w hnhn[ Un m p-sa v t_m- - Up- I-fn {]h Øn- p-i-bpw, N- v t{kmøv anj sk{i- -dn-bm-bn Zo L-h j-߃ {]h Øn- p-i-bpw ticfm tã v Hm^o-kv sk-{i- -dn- F n \nei- -fn {]h Øn v hntzi, kztzi ae-bm-fn-i-fp-ssbpw thƒuv anj-s -bpw {]iwk t\snb, kxy-k- X-bpw, B-fl`mchpw, tkh-\-k -Xbpw ({]Xn-^ew hmßmsx) ImgvN-sh- {_Z tpm ]n. ss\\m I Wm- SI ae-bmfw dopn-bs Hm^o-kv sk-{i- -dn-bmbn Hm^okv Imcy-߃ v t\xrxzw simsp- p- -Xm-Wv. Rev. M. Kunjappy (Church of God in India Karnataka State Malayalam Region Missionary Administator) REGION ADVISORY BOARD SECRETARY Pr. Thomas Paul Junior (Joby) TREASURER Br. George Mathai I Wm-SI tã v anj timun-t\- -dmbn {]h Øn- p-hm B{K-ln- p- -h-cpss t]cp-iƒ ASpØ e w bpkm- y k-tµ-i-øn {]kn- o-i-cn- p Xm-Wv. HIvtSm-_ 2 mw XobXn I -Wm-SI tã v ae-bmfw do- Pn-b-\n Dƒs ]m-ã- -amcpw hnizm-kn- {]Xn-\n-[n-I-fpw Dƒs -ss-bp hcpss s]m-xpktω-f\w Hm-^o-kn- Ip- SpIbpw. {]kvxpx k-tω-f- \-Øn h v AUvan-\n-kvt{S- sd `c-w-øn k-lm-bnt - -Xn\v Hcp A-Uv-sshkdn t_m Uns\ Xnc-s - Sp pibpwsnbvxp. -Xp-S v AUvsshkdn t_m- -Uv AwK-߃ tn v dopn-bs Hmtcm Unt m vsa v `m-c-hmln-isf Xnc-s -Sp-Øp. Xncs -Sp -s - -h-cp-ss t]cp- Iƒ NphsS tn p- p. ADVISOR VISORY BOARD MEMBERS Rev. M. Kunjappy (Chairman) Pr. Thomas Paul (Senior) Pr. E.J. Johnson Pr. P.M. Mathew Pr. Rajeev Savior Pr. Kurian Mathew Pr. Samuel David Pr. Thomas Paul Junior (Joby) Br. George Mathai Br. Mathew Thomas Br. Binoy Varghese DEPARTMENT HEADS EVANGELISM Director Pr. E.J. Johnson Secretary Pr. Kurian Mathew Jn. Secretary Shijo T.T MEDIA Director Pr. Joseph John YPE Director Pr. Rajeev Xaviour Secretary Br. George Mamen Treasurer Br. Binu Thankachan SUNDAY SCHOOL Director Pr. Jaimon K. Babu Secretary Br. Aji Sebastian LM DEPARTMENT President Annamma Kunjappy Secretary Mrs. Mary Mathew Jn. Secretary Renji Johnson Treasurer Bini.S. David I Æm-SI tã ns kphn-ti-jo-i-c-w-øn\pw k`m-ÿm-]-\-øn\pw B{K-ln- p- -hcpw anj, timun-t\- -dp-am-cmbn {]h Øn- phm Xmev]-cy-ap- -hcpw Bfl-`m-c-ap- -hcpw Cu kπn-sa n ImWp t^m \º-dntem C -sa-bn-entem _ -s -Sp-I. Pulbished by Church of God Karnataka State Malayalam Region ADVT

8 HIvtSm-_ kw-lm-s-i d-±m- n-b-xv. Fw.--]n.- -bpss B-tcm-]-W-sØ-Øp-S - v ]-cn- ]m-sn \-S-Øm-\n-cp- Sq-dn-Ãv ]m - n-\p k-ao-]w I-\-Ø kp-c- mt\ mfn kphntij{]h Ø\w XSbp \nbaw ImUvaWvUp: hy- n-i-sf a- X-]-cn-h -Ø-\w sn-øp- -txm A- Xn-\p t{]-cn- n- p-i-tbm sn-øp- - Xp Ip- -I-c-am- p- \n-b-aw sim- p-h-cm t\- mƒ `-c-w-iq-sw H- cp-ßp- p. \n -Zn- B - n- nƒ 160 A-\p-k-cn- v H-cp Pm-Xn-bn \n-t m k-ap-zm-b-øn -\n-t m hnizm-k B-Nm-c-Øn \n-t m ]-c- º-cm-K-X a-x-øn \n-t m a-s m- n-te- p am- p- -Xn-\p B-sc-bpw t{]-cn- n- p- -Xv A-\p-h-Zn- m-ø- Xm-Wp \n-e-hn-ep- \n-b-aw. Ip- - m-c-s\- p I- m A- p-h - jw X-S-hpw A -]-Xn-\m-bn-cw t\- m-fn cq-]-h-sc ]n-g-bpw H-Sp-t - n-h-cpw. A-Ø-cw hy- n hn-tzin-bm-sw- n in- -Xo - v G-gp Zn-h-k-Øn-\-Iw cm-py-øp-\n- p ]p-d-øm- p-i-bpw sn-øpw. t\- mfn-se \n-b-a-\o-xn a-{ m-e-bw \ymbm-[n-]- m-cp-ss-bpw \n-b-tam-tzym- K-ÿ- m-cp-ss-bpw D-]-tZ-iw tx-sn. {In-kv-Xp-hn-s\ {]-tlm-jn- p- -Xv in- -b -ln- p- \n-b-a-ew-l-\- am-bn {]-Jym-]n- p- ]p-xn-b \nb-aw H-cn- ]m -e-sa v Aw-Ko- I-cn- n-cp- p. a-{ n-k-` Aw-Ko-Icn- _n- v \n-b-a-a-{ n {]-`p jm sa-bv 15\p ]m -e-sa n A-h-Xcn- n- n-cp- p. ]m -e-sa v sk-{i- -dn-tb- n \n- p e-`n- hn-h-c-a- \p-k-cn- v, _n- v ]m -e-sa v N - sn-bv-x-ti-jw se-pn-t - n-hv I- Ω- n- p hn-spw. I-Ω- n A-Xv Aw- Ko-I-cn- m ho- pw ]m -e-sa n N - sn-bv-xv A-h-km-\ Aw-Ko- Im-c-Øn-\m-bn {]-kn-u v tum. dmw _-dm-\p hn-spw. t\- m-fn-se C- S- m-e K-h -sa v 2007 a-xwam- w \n-tcm-[n- n- p- v. ]p-xn-b _n- v cm-{ o-b- m - n-s-bn `n- m-`n- {]m-b-߃- v Xn-cn-sIm-fp-Øn-bn-cn- p-i-bm-wv. ]p-xn-b _n- n-s ]- m-ø-e-øn t\- m-fn-se s{sikv-x-h k-aq-lw \n-co- -W-Øn-em- Wv. ''ssl-µ-h Xo-{h-hm-Zn-I-fp-sS \o- -ß-sf- p-dn- v R-߃ h-f-sc {i- m-ep- -fm-wv. F- n-epw R-߃- p `-b-an f- m ln-µp- -fpw a- X-Xo-{h-hm-Zn-I-f-.-'', I-tØm-en- _n-j- v B -Wn i -a ]-d- p.- cm-py-sø ]m -e-sa n {]m- Xn-\n-[yw C- m-ø s{si-kv-x-h-kaq-lw ]p-xn-b \n-b-a \o- -sø- p-dn- v th- -{X \n-e-bn t_m- [-hm- m-cm-twm F- p kw-i-b-ap- v. G-Xm-bm-epw A- -tz-io-b C- S-s]-S Cu cw-k-øp- m-ip-i-tbm ]m -e-sa n-se hn-hn-[ cm-{ o-b ]m - n-iƒ C-S-s]-Sp-I-tbm sn-øpsa- v {]-Xo- n- mw.- C{X-tØmfw Db Ønb sszh-øn\v alxzw se Hcp Znhkw sim v 103 t]mfn-kn-iƒ! Xncp-h-\- -]pcw Unhn-j-\n Ncn{X dn m Up-Iƒ krjvsn- n-cn- p- p. kn. Pn. kmwip n & kmdmω kmwip n Head office: LIC of India, Jeevan Jyothi Policy Service Centre, Unity Tower Opp. Pvt. Bus Stand, Pulamon, Kottarakkara Ph: Mob: , RESIDENCE: Kn Km spw `h, G\mØv ]n.-h., ]Ø-\w-Xn Res: , F.-sF.-kn-.bpsS t]mfnkn kw_- -amb F m Bh-iy-߃ pw Cu Hm^o-kpIfp-ambn _ -s -Sm-hp- -Xm-Wv. Ip-ssh- n kp-hn-ti-j ]-cn-]m-sn d-±m- n Ip-ssh- v kn- n:a-x-]-cn-h -Ø- \w \-S-Øp- p-sh- v ]m -e-sa v Aw-Kw tum. h-eo-zv A X-_v X- _m-c B-tcm-]-W-ap- -bn- -Xn-s\ Xp-S - v P-eo-_v A ip-bq-jn-se Sq-dn-Ãv ]m - n \-S-Øm-\n-cp- kp-hn-ti-j ]-cn-]m-sn d-±m- n.- B-{ -{]-tz-in-se I-S- ti-{µam- n {]-h -Øn- p- Po-hw- I-etZ-hp-Up kw-lw (en-hn-mv tkm-uv N - v) B-Wv kp-hn-ti-j-]-cn-]m-sn kw-l-sn- n- m Xo-cp-am-\n- -Xv. kw- L-Øn-s Ip-ssh- v L-S-I-Øn-s H- mw hm -jn-i-øn-s `m-k-am-bn \-S-Øm-\n-cp- aq- p Zn-h-k-sØ ]-cn-]m-sn-bm-wv hn-hm-z-sø-øp-s - v kw-hn-[m-\-ß-sfm-cp- n-bn-cp- p. ap B-{ m-{]-tz-iv ap-jy-a-{ n ssh.- -F-kv. cm-p-ti-j-c- sd-uv-vn-bp-ss a- I-fp-sS ` -Øm-hpw {]-i-kv-x kp-hnti-j-i-\p-am-b A-\n Ip-am-dm-bn-cp- p ]-cn-]m-sn- p t\-xr-xzw \-ev-ti- n-bn-cp- -Xv. ]-cn-]m-sn d-±m- n-b-xns\ Xp-S - v A-\n -Ip-am-dpw `m-cy i -an-f-bpw am-en-b-bn-se \m-j-w C-hm- -en- N - n-se {]m -Y-\- bn ]-s -Sp-Øp a-s-ßn.- ssh.- -F-kv.- -cm-p-ti-j-c sd-uv-vnbp-ss `m-cy hn-p-b-ω-bpw a-iƒ i - an-f-bpw ` -Øm-hv A-\n Ip-am-dpw {In-kv-Xp-a-X-Øn-te- v ]-cn-h -Ø- \w sn-bv-x-h-cpw A-dn-b-s -Sp- C- hm- -en-ãp-i-fp-am-wv. ssh. F-kv. B tim -{K-kv {]-kn-u p-iq-snbm-b hn-p-b-ω-bpw B-Zyw Ip-ssh- n-te- p h-cm Xo-cp-am-\n- n-cp-s - C Uy sszh-k` tã v t_m Uv {Sj-dm sx taje P\-d timun-t\-, ASq t\m Øv Unkv{SnIvSv {Sj-dm, G\mØv k`m sk{i- dn F o \ne-i-fn {_Z kn.-pn. kmwip- n {]h Øn- p- p. a ƒ : spw Pn. kmw, span kmw (bp-f-kv-f), shknen h Kokv (bp-f-kv-f) F.-sF.kn sim m-c- c {_m n C jp-d kv AssUz-ksd (G-P v) Bh-iy-ap- v. an\naw hnzym-`ymk tbmkyx Fkv.-F-kv.F.kn ]m m-bn-cn- -Ww. DS _ -s -Sp-I. Mob: , n-epw cm-{ o-b Im-c-W-ß-sf Xp- S - v Xo-cp-am-\w am- p-i-bm-bn-cp- p.- - A-\n Ip-am ap -]pw kp-hnti-j-]-cn-]m-sn- m-bn Ip-ssh- v k- µ -in- n- p- v.- k - m-dn-s A-\p-a-Xn-tbm-Sp- Iq-sS X-s -bm-wv ]-cn-]m-sn kw-l- Sn- n- n-cp- -sx- v hy- -am- n-b Po-hw-I-e tz-hp-up kw-l-øn-s am-xr-kw-l-s-\-bm-b sx-ep-w-kp {Inkv-Xy s^-u-td-j ta-[m-hn tum. en-hn-mv-ã K-sU \m- p- Im X-s -bm-b Nn-e sx- n- -cn- n- -Xp-aq-e-am-Wv X-_v-X-_m-C a-x- ]-cn-h -Ø-\ B-tcm-]-W-ap- -bn- m-\n-s-bm-b-sx- v ]-d- p. kw-`h-hp-am-bn _- -s - v kw-lm-s-i tpm-k-^v sd-uv-vn-sb t]m-eo-kv I- Ã-Un-bn-se-Sp-Øv tnm-zyw- sn-bv-x- Xn-\p ti-jw hn- -b- p.- - Cdm\nb ]mã bqk^v \S Jm\n Pbn tamnnx\mbn Cdm : 2009 H-tŒm-_-dn a-x \n-µ-bpw ssz-h \n-µ-bpw B-tcm- ]n- v A-d-Ãv sn-bv-x C-dm-\n-b ]m-ã bq-k-^v \-S -Jm-\n-sb 1062 Zn-h-k-sØ P-bn hm-k-øn-\p tijw sh-dq-sx hn- p Zn-h-kw a- X-\n-µ-bp-sS t]-cn P-bn-en-en- v ]o- Un- n- v, H-Sp-hn h-g-ßn- F- p I- v ]m-ã bq-k-^v \-S -Jm-\nsb C-dm kz-x-{ -\m- n. C- mw a-x-sø \n-µn- p-sh- pw ap- nw-isf {In-kv-Xp-a-X-Øn-te- v ]-cn-h - Ø-\w sn-bv-xp F- p-ap- Ip- - ߃ Np-a-Øn h-[-in- -bv- v hn- [n- -s - v I-gn-bp-I-bm-bn-cp- p ]m- à bq-k-^v. {In-kv-Xp-hn-izm-ksØ X- n- -d- m hn- -b-bv- msa- v \n-c-h-[n X-h-W tim-s-xn ]- d- n- pw {In-kv-Xp-hn-izm-k-sØ X- n- -d- n- v X-\n- p Po-hn-t - F- m-bn-cp- p 35 Im-c-\m-b ]m-ã \-S -Jm-\n-bp-sS a-dp-]-sn. A-t±-l- Øn-s tam-n-\-øn-\m-bn {]-h - Øn- ap-l-ω-zv A-en [m- -sb a- \p-jym-h-im-i {]-h -Ø-\-ß-fp-sS t]-cn H -]-Xp h -jw X-S-hn-em- m K-h -sa v {i-an- p- -Xmbn A-dn-bp- p.- sk-]v- w-_ F- n-\v cm-hn-se ]- Xn-hp-t]m-se A-t±-l-sØ tim-s-xnbn lm-p-cm- n. si- n- -a- ]p- Xn-b F-s - n-epw B-tcm-]-Ww B- bn-cn- pw C- v tiƒ- m t]m-hp- I F- m-bn-cp- p-h-t{x A-t±-lw {]-Xo- n- n-cp- -Xv. F- m ]-Xnhn-\p hn-]-co-x-am-bn, F- m ti-kp- I-fpw A-h-km-\n- n- v A-t±-l-sØ sh-dp-sx hn-sp- p-sh- m-bn-cp- p tim-s-xn-bp-ss {]-Jym-]-\w.- tem-i-cm-py-ß-fp-ss I-Sp-Ø {]- Xn-tj-[-Øn-\p \-Sp-hn-epw ]m-ã \-S -Jm-\n-sb h-[n- p-hm C-dm ]- -Xn X-bm-dm- n-bn-cp- p. \n-coiz-c-hm-z kw-l-s-\-i-fpƒ-s -ss hnhn-[ a-\p-jym-h-im-i kw-l-s-\-iƒ C-dm-\p-ta I-Sp-Ø k-ω -±w {]- tbm-kn- n-cp- p. sf-iy-cm-{ kw- L-S-\-bp-sS a-\p-jym-h-im-i \n-ba-ß-fn H- p-h- cm-pyw F- \ne-bn C-dm-\v ]m-ã \-S -Jm-\nsb h-[n- m I-gn-bn- m-bn-cp- psh- n-epw cm-py-sø au-en-i-hm-zn- I-fp-sS k-ω -±-am-bn-cp- p ]m-ã \-S -Jm-\n ti-kv C-{X-ta ap-t m- p t]m-im Im-c-W-am-b-Xv. a-x-\n- µ Ip- w Np-a-Øn-bm h-[-in- \-S- m- m I-gn-bn- F- v I- v cm-py-t{zm-l- p- w Np-a-Øn-bpw A- t±-l-sø h-[n- m C-dm {i-an- n-cp- p. F- n-epw tem-i-cm-py-ßfn-se s{si-kv-x-h-cp-ss {]m - -\- bp-ss i- n-bn C-dm-\v ]n-sn- p \n - m I-gn- n-.- X-\n- m-bn {]m - n- F- m-htcm-spw ]m-ã bq-k-^v \-µn ]-d- p. kz-x-{ -\m- -s - ]m-ã bq-k-^v i-\n-bm-gv-n X-s X-s Ip-Spw-_mw-K-߃- v H- w kz- -`h-\-øn-te- v t]m-bn. ]m-ã bqk-^v \-S -Jm-\n-bp-sS kp-c- n-x- Xz-Øn-\m-bpw P-bn-en hn-izm-k- Øn-s t]-cn I-gn-bp- k-tlm- Z-c-߃- p th- n-bpw Xp-S - pw {]m - n- -W-sa- v hn-hn-[ s{sikv-x-h kw-l-s-\-iƒ B-h-iy-s - p.- s{si-kv-x-h-sc ]o-un- n- p- - Xn-\pw k-`-iƒ A-S- p-]q- p- -Xn- \pw,a- p a-x hn-`m-k- m-sc Xo-sh- p sim- p- -Xn-\pw kw-l-sn-x-amb {i-a-ß-fm-wv C-dm-\n \-S- p- -sx- p A-ta-cn- sk t^m tem B -Uv P-Ão-kv U-bd-Œ ]-d- p. s{si-kv-x-h hn-izmk-øn-\p-th- n \n-c-h-[n B-fp-Ifm-Wv C-t m-gpw C-hn-sS I-gn-bp- - Xv 2010ap-X C-dm-\n-se G- -hpw tam-i-am-b P-bn-en I-gn-bp-I-bm-Wp ]m-ã ^m -kn-kv ^m-øn. a-s mcp s{si-kv-x-h {]-h -Ø-I-cm-b ]m- à _ -\w C-dm-\n B-dp h -jam-bn X-S-hn-em-Wv ]pxnb t]mfn-kn-iƒ FSp- p- -Xn\v Npcp-ßnb Ime-b-f-hn henb em`w In p Unt m-kn v kvioap-i-fn tncp-hm\pw Rßsf kao-]n- pi

9 ]mã jmpn CSp n C y k`m Ncn-{X-Øn Hgn- p-iq-sm-\m-hmø hy n-xz-amwv tdm_ v F^v. Ip v F Ip v kmbn- n-\p- -Xv. hfsc sndp-{]mb-øn Xs tbip-hns\ c - I-\mbn kzoi-cn- p HIvtSm- _ 4 \v t]mf- nse hmgvk-bn-, ka -Whpw {]m -\bpw D kphn-ti-j-z-º-xn-i-fpss ]p{x-\mbn P\n- p. ]Xn-\memw hb- n kphn-ti-j-øn-\mbn ka n- -s - p. i n-tb-dnb A`n-tj-I-Øns km n[yw A\p-{K-lo-X-ip-{iq-j-I-\m- n. hnhn-[-bn-s-ß-fn ]nxm-hn-t\m-ssm- hpw A m-sxbpw \nc-h[n tcmkim- n-ip-{iq-j-iƒ sszhw X neqss snbvxp. Hcp _m]v nãv k`-bpss `mkam-bn-cns ]cn-ip- m-flm-hn tdm_ v -F-^v. Ip v: Hcp \q m- ns Hm Ω-I-fn-eqsS \nd v A\y-`m-j-I-fn sszhsø Bcm-[n- p A\p-`h-ap- m-bn. Z i-\-ß-fp-tsbpw shfn- m-sp-i-fp-tsbpw klm-btømss i n-tb-dnb ip{iq-j- Iƒ X n-eqss sszhw shfn-s - Sp-Øn. C y-sb- p-dn- p Z i\w 1912 temkm- -tem-kn \S BZysØ AJn-e-tem-I-s]- -t mkvxp Iymºn ]s - SpØ B.-F^v Ip n\pw IpSpw- _-Øn\pw Pohn-X-Øns hyxykvx-amb hgn-øm-c-bn-te- p Nph-Sp-h-bv m-bn-cp- p. Cu Iymºv C y-bn-te v hcp-hm-\p {]tnm-z-\-am-bn. Iymºns kam- ]-\-Zn-\-ß-fn ankn v Ip n\v sszhw C y-bpss kml-n-cy-ßsf- p-dn v Z i\w \ In. AXv ÿnc-s -Sp-Øn. hy n-]c-amb \ntbm-khpw kphn-ti-j-zm-lhpw ssiap-x-em-bn-cp Zº-Xn-Isf Ab- m DØ-c-hm-Zn-Ø-s anj t_m Up-Iƒ A m-e-øp- m-bn-cp- n-. 50 tumf am{xw kvtxm{x-im-gvn-bn \n v e`n XpIbpsS Hcp `mk-ambn {SÃn- hgn e`n- Xm-bn-cp p C y-bn-te- p BZy-bm-{X-Iq-en-bpsS ASnÿm-\w. ]n o-sv ]e-cn-eqss hgn- Xp-d- p-i-bm-bn-cp- p. HSp-hn hgntb-cøv azy-]n v e p-si Bfns\ sszh-kvt\-l-øn Iq n-s m- p-h v ]cn-c- n- -Xp- \n-anøw C y-bn-te- p bm{x- q-en-bn Hcp `mkw-iqss Xc-s - Sp-I-bm-bn-cp- p. Npcp- n- -d- m c n- -s -SmØ Hcp azy- ]m-\n-bpss 200 tumf Aßs\ hnhn[ hgn-i-fn-eqss C y-bn-te- p bm{x-bv m-h-iy-amb XpI kam-l-cn- -s p Ign- p. F m C y-bn Fhn-tSbv v t]mi-w-sa- -dn-bmsx Kn m Syq snbvxv ]msn-s m- n-cn- ptºmƒ "_mw q ' F v hy - amb i_vzw ImXn ti p. B ÿe-tø p Xs Ah bm{x ]pd-s -Sp-Ibpw snbvxp. C y-bn BZyw _mw q-cn Z i-\-øns km m-xvimcw km[n- Xv 1913 HIvtSm-_-dn-em-Wv. AXm-bn-cp p C y aæn tdm_ v F^v.Ip v Zº-Xn-Iƒ Imep-Ip-Øn-b- Im-ew. Hcp \q m- p apºn-esø C y-bpss Xhn- p-\n-d- msc Z i-\-øn I v ka -W-tØmsS {]m -\- tbmss Z i-\-]q Øo-I-c-W-Øn- \mbn {]h Øn- m XpS-ßn. Nne Ime-߃ hnhn[ \ne-i-fn {]h Øn- p G{]n 19 \v A p-x-i-c-amb tcmk-im- n-bneqss _mw q-cn k`m-ÿm-]-\- Øn\v hgn-xp-d- p-i-bm-bn-cp- p. Cw ojv kwkm-cn- p Bfp-IfpsS CS-bn Hcp k`m-{]-h Ø- \-Øn\v XpS- -an- p. CXn-\n-S-bn Xan-gv\m- nepw {]h Øn- p. {]h Ø-\-^-e-ambn At\Iw Bfp-Iƒ I Øm-hn-te v h p. tcmk-im- n-bpw ]m]-tam-n-\hpw {]m]n 200 tdmfw t] tb-ip-hns\ c -I-\mbn kzoi-cn p. C-ßs\ Xan-gv\m- n hnhn[ CS-ß-fn ip{iqj XpS-cp-tºm-gmWv H mw temi-a-lm-bp w s]m n- p-d-s -Sp- -Xv. hntz-in-iƒ anen- dn kwc- - W-bn Bbn-cn- -W-sa \n _- nx \n_- -\-sb-øp-s v ho pw _mw q-cnse I tdm- -sa- v taj-e-bn FØn-b-tXmsS Bt m -C- y- m-cpss kaq-l- Øn {]h Ø\w XpS-ßp-I-bmbn-cp- p ho pw Xan-gv\m- n sn v {]-h- -Øn- -W-sa v B{K-l-ap- m-bn-cp-s - nepw bp -km-l-ncyw \ne-\n- n-cp- -Xn- \m XS-kw-t\-cn- p. AXp-sIm v _mw q-cn Xma-kn v {]h Ø\w XpS p. F m a n-s-ß-fn D m-bn-cp hne- p-iƒ Xncp-hn- Xmw-Iq-dn C m-xn-cp- -Xn-\m ChnsS h v {]h Øn- p-hm Ip n\v km[n- p. Xncp-hn-Xmw-Iq-dns `mkyw Xncp-hn-Xmw-Iq-dn Xph-bq-cmWv kphn-ti-jo-i-c-w-øn\v hmxn Xpd- -Xv Xph-bq-cn hnizm-k-kv\m\w kzoi-cn IpSpw- _-߃ v Hcp ÿnc Bcm-[-\mtI{µw ÿm]n- -W-sa B- {Klw a\- n-em nbmwv AhnsS {i -ti-{µo-i-cn- -Xv. F nepw _mw q-cnse {]h Ø\w ssihn- SmsX Ahn-sSbpw {]h Ø-\- Øn XpS p. C y-bpss sx kw-ÿm-\-ß-fn Npcpßnb Imew-sIm v At\-I kujy-øn-eq-ssbpw hn-\-ti-ƒhn-sim pw hnizm-k-øn FØn. At\Iw Ip n-iƒ v sszh-h-n-\-]-t-\-øn-\mb kt kviq-fp-iƒ Xpd- p. tzm s_ m- ]q-cn A\m-Y-im-e-h-f p. Aß-s\-bn-cns 1921 sk]v w- _ 27 \v ssh-in- v ]m-ã- Ip- pw IpSpw-_hpw _m-w- q t an- \kv sdbn th-tã-j-\n- \n v bm{x-xn-cn p 30 cm{xn 2 a-wn- v sim m-c- -c-bn FØn. A-hn- -ss- \n v ASq-cn-te pw ]n osv Imfh- n-bn Xph-bq-cn-te pw FØn. Xphq-cn FØnb anj- \-dn-ip-spw-_sø Ah \ mbn kzoi-cn- p. F m {]tz-i-hm-kn- Ifpw BÀm-Z-`-cn-X-cm-bn-cp- p. ]nt - p-ap-x tbmk-ßfpw {]m -\-Ifpw ss_-_n- -ƒ mkp- Ifpw \S- p-sim- n-cp- p. tbm-k- Øn -k-a-b n]vxx ]men- m Ign-bmØ \ne-bn ]e-t m-gpw \o- p-t]m-bn-cp- p. ip{iq-j-i-fn At\-I v kujyw e`n- p. tbmk-ÿ-e-tø v sim m-c- c-bn \n v 12 ssa Xm n FØnb {]mb-ap 2 kphn-tij-zm-ln-i-fpss {ia-^-e-ambn 5 h j-tø v Hcp si nsw hms- Ibv v e`n- p. si ns DSa IrXyamb ka-b-ß-fn AXns A HIvtSm-_ 9 Ip- - -Wn-Iƒ snbvxn-cp- n-. ]t Bim-cn- Wn \ hiap m-bn-cp Ip p-kmbn pw klm-bn-ifpw tn v ]Wn-Ifpw Krtlm-]-I-c-W-ßfpw ]Wn-Xo Øp. H w Hcp Nm epw ]Wn-I-gn- n- p. h j-߃ p tijw sim m-c- -c-bn Hcp \ si nsw ]Wn Ign- n- p-hm CSbm-bn. tic-f- -c-bnse C ym ]q Ækphn-tij ssz-hk`bpss ÿm]-i-\mbn sszhw D]-tbm- Kn alm-a-\p-jy 1926 apx sim m-c- -c-bn \n pw amdn snß- q-cn-\-spøv BZyw I nti-cn-bnepw ]n osv apf- pg ti{µ-am- n-bm-bn-cp p ]n o-sp {]h Ø-\w Pq amk-amwv apf- p-g-bn C v ImWp _w m-hns ]WnIƒ Bcw-`n- - Xv. ISpØ kmº-øni ]cm-[o- \XI-ƒ n-s-bnepw Bdv amkw sim v ]Wn-Iƒ ]q Øo-I-cn- p. N v Hm^v tkmuv C C y F k`m {]ÿm-\-øn\v am{xa-, C y-bpss k`m Ncn-{X- Øn\p Xs A`n-am-\-ambn \nesim- p alm-c-ys Hm Ω- Iƒ \sω ]pf-i-a-wn-bn- pibmwv. ae-bm-f- c {]txy- In v \q m- ns Hm Ω-I-fn-te v P\-lr-Z-bsØ Xncn- p-tºmƒ kphn-ti-j-cw-k-øn\p Xs Hcp {]tnm-z-\-am-i-ww. At\z-j-W-Ip- Xp-In-Iƒ pw kphntijx c pw Hcp-t]mse {]tbm-p-\-am- Ip cn-\-ifpw km y-ßfpw kw`-h-ßfpw Nn{X-ßfpw F mw t{imuo-i-cn- -s -S-s. I Ømhns hchv Xma-kn- m Hm Ω- Iƒ \ne\n Øp ÿm]-\- ßfpw At±-l-Øns Bi-b- Z i-\-ß-fpss kviqfp-ifpw D mti- n-bn-cn- p- p. {]txy-in v N v Hm^v tkmuv C C y {]Jym-]n P\p-hcn apx Hcp h jw \ofp B-tLmj]cn-]m-Sn-Iƒ hnp-b-i-c-amb Hcp e y-øn-se-øp-sa pw \ap v Bin- mw. kqk B {Uq-kv, Ipssh v 1) {ZhXzw ImWm-Xn-cp- -h B? 2) A{_lmw sszh-tømsv At]- n- -t mƒ kujyw e`n cmpmhv B? 3) ]nxm-hns\ hn v tbip-hns\ A\p-K-an ktlm-z-c- m BcmWv? 4) Imcyw Bcm-bp- Xv alxzambn-cn- p- Xv B v? 5) btlmh tkbn ] Xw Ah-Im-i-ambn simsp-øxv B v? 6) L\-ta-dnb at\m-\n Æ-b-߃ D m-bxv FhnsS? 7) Poh-]-cy w bn{k-tb-en\v \ymb-]m-e\w snbvx {]hm-n-i? 8) F m hmiy-ßfpw Hcp t]mse Ah-km-\n- p k o Ø\w GXv? 9) sbcntlm ] Ww ho pw ]Wn-XXv B? 10) Poh-\p- -h p th n At]- n- p-hm ]msn- m-øxv BtcmSv? 11) btlmh X ka-bøv s]øn- p ag Fßn-s\-bp- Xv Bbn-cn pw? 12) At ym y-bn bh-\- m-tcmsv BZy-ambn tbip-{in-kvxp-hn-s\- p-dn v kphn-tijw Adnbn- -h? 13) F m-hcpw \n CS-dn-bmepw Rm Hcp \mfpw CS-dp-I-bn F v tbip-hn-t\msv DØcw ]d- Xv B? 14) aqe ]Zm ߃ IØn-b-gnbpw F v {]h-nn At m-kvtxm-e? 15) kxy thz-]p-kvx-i-ønse G hpw sndnb hmiyw? 16) hnizm-k-øn\p th n t]mcm-ts- -Xn\v {]t_m-[n- n- h B? 17) hchp Nnehp Imcy-Øn ]utem-kn-t\msv Iq mbva ImWn- Xv B? 18) NnXdn ]m p ]{ v tkm{x-߃ v tej\w Fgp-Xn-bXv B? 19) ]cm-{i-a-imen F nepw IpjvT-tcmKn Bbn-cp tk\m]xn? 20) F{X Fgp-Xn-bmepw temi-øn HXp-ßmØ ]pkvxiw Btc- p-dn- p- -XmWv? Ign e -Ønse icn-bp-ø-c-߃ 1) {In-kvXp (tdma 9:5), 2) kq-cy-s\-t m-se tim-`n p (a-øm 17:2), 3) A-S-bm-fw sh p (Dev-] 4:15), 4) ]n-imnv (tbml 8:44), 5) tb-ip-hn-s\ ip-{iq-jn- p- -h-s\ ( tbml 12:26), 6) tb-ip-hn-s cm-pyw (tbml 18:36), 7) ]o-em-tøm-kn-s `mcy (aø 27:19), 8) H pw C, 9)K n-tbm (A-t m-kv 18:12,15), 10) ]u-temkv (Xo-tØm 2:12), 11) tb-ip-hn-\v (tbml 5:36), 12) Kn-e-bmZv (B-tamkv 1:3), 13) ssi-kcy (A-t m-kv 10:1,44), 14) ]u-temkv (1Xn-tam 5:22), 15) k-zq-iy (A-t m-kv 23:8), 17) Poh-s B-flm-hn-s {]-amww (tdma 8:2), 18) Ip-dp-{]mhv, ao-h ] n (bn-cay 8:7), 19) io-tam ]-t{xm-kns\ (eq-t m 22:31,32), 20) I -Ømhm-b tbip (F-{_ 13:20) kp ss nƒ Izn v a cw 20s F m DØ-chpw icn-bm- n-b-h kpp tam kn Bd- p-f, s^bvøv B Wn sxmsp-]p-g, Benkv tpmbn sfcm-wn- p- Sn, kq-k-ω m-uv-k ]q-h-øp, A- -Ω tp -_v ]-g-h-ßmsn, t{k-kv tp -_v ]-g-hßmsn, tim-im-ω F-{_lmw ]p-xp- n, adn-bm-ω h -Kn-kv ap-sn-bq -t mww, A- -Ω si.hn Ip-cn-b- n-d, eu-hv-en jm-pn txm-a-kv I-cn- pfw, t{kkv Nn p h Knkv CS- mhp,]n- n Ãm en sf-tøm- p-h, Ip p-tamƒ I -S, cmp sim d, eoemω tpmk^v Ihn-bq, kmdmω ]m{sniv ]d-t m-sv, sp^n-tamƒ F km ]m{sniv IpS- -\- p- v, jn_m kxy-]m timh-fw, kp ss nƒ Izn v a cw 20 ]s -Sp-Ø-h F-en-k_-Øv Xn-cph, t{k-kv h -Kn-kv ]-Xmcw, F m e -ß-fnepw Ab- p DØ-c-ß-fn \n pw G hpw IqSp-X t]mbn v e`n- p- -h-cn \n mwv H pw, c pw, aq pw, ÿm\- msc Xnc-s -Sp- p- -Xv.- A-XpsIm v Cu e w DØ-c-߃ Ab- -h F m e hpw aps-ßmsx DØcw A-b- phm {i n- p-i. kq- ss nƒ Iznkn\v H- mw kωm\w ]Xn-\m-bncw cq-], c mw kωm\w Ggmbncw cq]-, aq mw kωm-\w aqhm-bncw cq]. Ab- p-xcp hcpss t]cp-iƒ Hmtcm e -Øn-epw {]kn- o-i-cn- p- -Xm-Wv. icn DØ-c-߃ F m amk-øn-t bpw 25- mw Xob-Xnbv p apºmbn Xmsg-bp hnem-k-øn Ab-bvt - -Xm-Wv. YUGANTHYASANDHESHAM, P.O. BOX. 66, THIRUVALLA , KERALA

10 HIvtSm-_ ssz-h-a- ƒ tpm-en-tbm-ssm- w kp-hn-ti-jni-c-w {]-h -Ø-\-ß-fnepw D- p-l-cm-bn-cn- Ww: d-h.fw.ip- n Fssd-kv B v ssj tim -{^ -kpiƒ km-am-]n- p dh. jn_p si. amxyp ]mã Fw. Ip n kzo-i-c-wtbmk-øn {]-kw-kn- p- p _mw- q : ssz-h-a- ƒ tpm-en-tbmssm- w kp-hn-ti-jn-i-c-w {]-h -Ø- a-x-e-bn kv-iq-fp-i-fpw tim-tf-ppt±-lw ]-d- p. ssz-h-k-`-bp-ss Np- \-ß-fn-epw D- m-l- -ap- -h-cm-bn apt m- v C-d-ßn h-c-w-sa- v ssz-h- X-\n- p-s - v A-t±-lw Iq- n-t - I-fpw B-cw-`n- p-i F- e- y-hpw k-`m I -W-Sm-I tã- v a-e-bm-fw do- Øp. C -Uym sd-{] -k -td- n-hv Pn-b A-Uv-an-\n-kv-t{S- ]m-ã ]m-ã si.-kn tpm A- y- - Fw.- -Ip- - n ]-d- p. I -Wm-S-Ibn-se hn-hn-[ s]- -t m-kv-xp k- `-I-fn-te-bpw, ssz-h-k-`-bp-ss-bpw hnizm-kn-i-fpw ]m-ã -am-cpw tn - v A-K-c, slm-d- m-hv ssz-h-k-` lmfn \-ev-in-b kzo-i-c-w-øn {]- kw-kn- p-i-bm-bn-cp- p A-t±-lw. 2 h -j-øn-\-iw I -Wm-S-I-bn 100 k-`-i-fpw, 10 sk -dp-i-fpw B-cw- `n- p-hm-\pw,.-ap- p-tkm-up- A- \m-y-im-e-bp-ss {]-h -Ø-\w hn-ime-am- p-hm-\pw ]- -Xn-bp-s - v A- ap-f- p-g: -kp-hn-ti-jn-i-c-w Zu-Xy-hp-am-bn 1913 `m-c-x-øn-se- Øn-b an-j-w-dn d-h. tdm-_ - v F- ^v. Ip- n-s `m-c-x k-µ -i-\ i- Xm- n- m-bn k-`-i-fpw kw-l-s-\- I-fpw H-cp-ßp- p. A-ta-cn- -bn-se a-e-bm-fn ip-{iq-j-i- m-cpw hn-izmkn-i-fpw Dƒ-s -Sp- hn-]p-e-am-b I-Ω- n {]-h -Ø-\-߃ B-cw-`n- p I-gn- p. {]-^. kp-io am-xyp P-\-d tim-un-t\- -dm-bn "tdm-_ - v F-^v Ip- v sk n-\ sk-ent{_-j I-Ω- n'' (RFCCC) Nn- -bmb {]-h -Ø-\-ß-tfm-sS ap-t -dp-i- bm-wv.- d-h.-snw ln ( U-b-d-Œ thƒ- Uv an-j ), d-h.-sdm-wmƒ-uv thm (thƒ-uv an-j ), d-h.-si B tu-gv-kv, d-h.-su- n-kv sl-]v- \, d-h.-dn- m -Uv t_-, d-h.- t_m-_v Ip- v, d-h.-si.-kn.-tpm (ap-f- p-g) d-h.-]n.-sp.-p-bnw-kv, d-h.- Fw.-Ip- - n, d-h.-tpym-xn-ip-am sd-õn, d-h.-f-_n tpm -Pv, d-h.-tpmk-^v.- n.-kmw, d-h.-si.-fw.-x- -, d-h.-tpm-k-^v am-xyp, d-h.-cm-pp txma-kv, d-h.-cm-p km-ap-th, d-h.- Pn.- m-\-zm-kv, d-h.-]n.-f.-hn.-kmw, \m-bn-cp- p. ]m-ã -am-cm-b C.-sP. tpm -k, Fw.- -sf. Cu-, {_- Z tpm.- -]n.- -ss\-\m, txm-a-kv t]mƒ Pq-\n-b, G-{_-lmw ^n-ent m-kv F- n-h {]-kw-kn- p. hnhn-[ s]- -t m-kv-xv k-`-i-sf {]- Xn-\n-[n-I-cn- v ]m-ã -am-cm-b si.- -hn.- tpm -k, kn.-hm tpm, em - k.- -]n.- -a-øm-bn, _n-pp h-en-b-]-d- ºn, sp-bv-tam, {_-Z Nm-t m.- si.- -txm-a-kv, kn-ã ta-gv-kn am-xyp F- n-h B-iw-k-I-f-dn-bn- p.- tdm-_ - v Ip- v `m-c-x k-µ -i-\ i-xm n: H-cp- -߃ ]q-tcm-k-an- p- p d-h.-si.-hm.-am-xyp, d-h.-tpm Ip-cy, d-h.-si.-sp.-am-xyp, tum.-g-gw-ip-fw kmw-ip- n, tdm-bn ta-{]m, d-h X- ºn am-xyp, d-h.-tpm txm-a-kv, Xp-S-ßn-b-h Dƒ-s - -Xm-Wv Cu I- Ω- n. ]m-ã sp.-tpm-k-^v ao-unb tim -Un-t\- -dm-bpw, ]m-ã ]n.- ]n.-ip-cy ]-ªn-t -j tim -Unt\- -dm-bpw ]m-ã k-æn ]n.-imap-th, dn-tk - v tim-un-t\- -dmbpw {]-h -Øn- p- p.- Cu t{]m-{km-ap-i-fp-ss `m-k-ambn 100 k-`-iƒ B-cw-`n- pw. 100 an-j-w-dn-am-tc {]-txy-i s{s-bn-\nw- Kv \ -In {]-h -Øn-\-Øn-\m-bn \ntbm-kn- pw. hn-t -Pp-I-fn-se 100 kphn-ti-j-i- m - v ssk- n-fpw, 100 ]m-h-s - B-fp-Iƒ- v `- -W-hpw \ -Ipw. 100 A-\m-Y-Ip- n-i-sf Z- sø-sp- pw. ap-f- p-g ko-tbm Ip- n N-cn-{X ayq-kn-bw ÿm-]n- pw. Ip- v km-bv-]v F-gp-Xn {]- ko- n-i-cn- B-fl-I-Y-bp-sS a-ebm-f ]-cn-`m-j 2013se N - v Hm-^v P-\-d I -h -j-\v {]-Im-i-\w sn-øpw. Iq-Sm-sX sk-an-\m-dp-iƒ, N - m k-tω-f-\-߃, tim -{^ kv, kv-a-c-wn-i {]-kn- n-i-c-ww Xp- S-ßn-b-h-bpw \-S-Øpw. {]txyi {]m -\ v Xncp-h : N - v Hm-^v tkmuv C C y ticfm tã v ^o Uv sk{i- dn dh. Cu sndn-bms kl-[ ΩnWn \yptam-wnb sf.-]n.kn thmt gvkv enãv Xøm-dm- p p Ipº-\mSv: 2012 \S- p sf.-]n.kn k`m Xnc-s -Sp- n- \p thm- ] n-i X-øm-dm- p-hm- \p- \-S-]-Sn-Iƒ sf.]n.kn ticfm tã- v Iu -kn B-cw-`n- p.tem- k-`-i-fn \n- p- c-pn-kv-t{sj, {]-Xn-\n-[n en-ãv, AwK-Xz en-ãv F- n-h-bn Hm-tŒm- _ 24 \v A-Iw e-`n- p- -Xn \n pw H-tŒm-_ 30\v Ic-Sv thm- ] n-i {]-kn- n-i-cn- p-sa- v A- dn-bp p. tcmk-øm hfsc IjvS-Øn-em-bncn- p- p. Gh-cp-sSbpw {]m \ {]kvxpx IpSpw_w Bh-iy-s -Sp- p. ss_-_nƒ Izn- v 2012 Xn-cp-h-\- -]pcw; Xna-Yn C - Ãn- yq- v s\-øm- n -I-c Nm-]v- -dn-s B-`n-ap-Jy-Øn 2012 \-hw-_ 10 \v cm-hn-se 9 a-wn ap-x s\-øm- n I-c ss_-_nƒ Izn-kv a - cw kw-l-sn- n- p p. k-` A-Snÿm-\-Øn So-apI-sf ]-s -Sp- n- p a- -c-øn Cu-tøm-_v ap- X bn-cy-am-hv h-sc-bpw, tbm-l- m ap-x tdm-a h-sc-bp-ap- ]p-kv-x-i-ß-fn \n- v B-Wv tnm- Zn- p -Xv H- pw, c- pw, aq pw ÿm-\w t\-sp- -h - v b-ym-{i-aw 7000, 5000, 3000 F- n-ßs\ Iymjv ss{]-kv \ -Ip- -XmWv dh. jmpn.-si. Um\n-b BIvSnwKv sk{i- dn Xncp-h : C ym s]s -t mkvxv sszh-k`m Xncp-h sk -dns BIvSnwKv sk{i- -dn-bmbn kphn. APp AeIvkv ta{]m sxcs -Sp- -s - p. sk{i- dn ]mã Nmt m tpm hntz-iøv t]mb Hgn-hn-emWv Npa-X-e-tb- -Xv. kwÿm\ ]n.-ssh.-]n.f {Sj-dm, ]n.- ssh.-]n.f sk sk{i- -dn, ]Ø-\w-Xn-, tajem tpm. sk{i- -dn, k`m {Sj-dm, hnhn[ ss{ikvxh ]{X-Øns apjy-[m-c-bn {]h Øn- p-h-cp- p. tim n: tim- n ]m-d- pf-øv ho- n F- _n txm-a-kn\v (F-_n ]m-d- pfw) A-ta-cn- bn-se Imen-t^m -Wnbnse, tem-kv A- kn-ep A-ta-cn- C \m-j-w bq-wnth-gv-kn- n-bn \n pw tum-œ-td- v e-`n p tum-œ-td- n-\m-bn c-pn-kv- sn-bv-xn-cp- C-t±lØn\v Cu A-Sp-Ø k-ab-øv B-Wv tumivs-td v e-`yam-bxv. ""hm-wn-py ÿm-]-\-߃- v Fß-s\ {]-tbm-p-\-i-cam-b \n-e-bn `-c-w \n - m-li-sc D-]-tbm-Kn- v hym-]-c-hpw, hn-]- Whpw \-SØmw F Xv H-cp ]T\w'' (' A Study on Motivational Management towards Sales and Marketing Executive') F {]-_- -Øn- \m-wv tum-œ-td- v e-`n- n-cn- p- Xv. e`yam-b h- kv-xp- -fp-ss D-]-tbm-K-Øm A- zm-\ io-ecmb `-c-w \n - -li-sc hm -sø-sp-øv hym]mc ÿm]-\-߃ v A-h-cp-sS hy-]-chpw hn-]-w- \hpw h-f -Øp- -Xn-\v k-lm-b-i-cam-b H-cp ]T- \w B-WnXv. AtXm-sSm- w A -Km- bq-wn-thgv -kn- n-bn \n- pw `-c-w-\n - -l-w-øn (Management) Fw.^n-epw (M.Phil), `-c-w-\n - -l- dh. km v sndn-bm Um-fkv: A-Km-s ^pƒ tkm-kv-] an-\n-kv-{so-kns 6 a-xv F-ssd-kv B v ssj tim - {^ -kv sk-]v- w-_ 13 a-x 16 h-sc Umf-kv ssl-b {Ku- v N - n \-S p. A-Km-s ^pƒ tkmkv-] an-\-kv-{so-kv U-b-d-Œ ]m- à jm-pn si Zm-\n-tb t\- XrXzw sim-spø tim -{^ kn ]m-ã -amcm-b s^-en-ivkv, ssa- nƒ am-xyp, jn-_p.si.am-xyp, A-in-jv amxyp F- nh ssz-h-hn- \w ip-{iq-jn p. A-Km-s h -jn- v Sow Km-\ ip-{iq-j-bv - v t\-xrxzw sim-spøp. Zp_mbv: A-Km-s ^pƒ tkm-kv-] an-\n-kv-{sn-bp-ss B-`n-ap- Jy-Øn F-ssd-kv B v ssj DW v tbmkhpw D]-hmk {]m \bpw ]mã Fw. Ip n {]kw-kn- p- p. ]m-ã cm-pn-hv tk-hy kao]w _mw q : N - v Hm-^v tkm-uv C C -Uy I -Wm-S-I tã- v a-ebm-fw do-pn-b tim-c-aw-k-e ssz-hk-`-bp-ss 21 Zn-h-k-sØ D-]-hm-k {]m - -\ k-am-]n- p. k-am-]-\ Zn- \w I -Wm-S-I a-e-bm-fw do-pn-b A-Uv-an-\n-kv-t{S- d-h.- -Fw.- -Ip- - n ssz-h-h-n-\w ip-{iq-jn- p. {]m - -\-bp-ss a-dp-]-sn-sb G-sd \mƒ X-S-bp-hm i-{xp-hn-\v I-gn-bp-I-bn- tum-œ-td- v e-`n p dh. ssa- nƒ amxyp tim -^-d -kv Zp-_m-bv h -jn- v sk -dn h- v \-S p. A-Km-s ^pƒ tkm-kv-] an-\-kv-{so-kv U- b-d-œ ]m-ã jm-pn.si.zm-\n-tb ]m-ã -amcm-b km- v sn-dn-bm, ssa- nƒ amxyp F- n-h ssz-hhn-\w ip-{iq-jn p. jm -Pm A- Km-s N v tim -{^ -kn-\v t\-xrxzw sim-spøp. F- v A-t±-lw X-s {]-kw-k- Øn {]-kv-xm-hn- p. ]m-ã -am-cmb a-øm-bn tpm -Pv, jn-pp h -Knkv Xp-S-ßn ti-c-f-øn-epw _mw- qcn-epw D-f-f A-t\-Iw ssz-h-zm-k- m ssz-h-h-n-\w ip-{iq-jn- p. D- ]-hm-k {]m - -\-bp-ss ^-e-am-bn c- v t] kv-\m-\-s - p. k-`m-ip- {iq-j-i ]m-ã cm-pn-hv tk-hy ip-{iq-j-iƒ- v t\-xr-xzw \ -In. W-Øn (Management) a[p-c Im-a-cm-Pv bq-wn-th-gvkn- n-bn \n pw _n-cp-zm\- -c _n-cp-z-hpw (M.A), D-]-t`m- m-hn-s kw-xr-]vxn (Customer Satisfaction) F- hn-j-b-øn ]q-\-bn \n pw M.B.A bpw, a-lm-fl-km- n bq-wn-th-gv-kn- n-bn \n pw BCom Dw Ct±lw t\-sn-bn- p v. bp.f.c- bn-ep-f-f hnhn-[ ÿm-]-\-ß-fn hm- Wn-Py-]-camb `-c-wsø (Marketing Management) kw-_- n- pw, s]m-xphm-b `-cw-sø (General Management) kw-_- n pw m- p-iƒ F-Sp- p- k-µ -i-i {]-`m-j-i-\mwv (Visiting Lecture). Ct mƒ tpm-en cm-pn sh- n- v C -Uy-bn-te- v a-s-ßn. A-Xn- Yn {]-`m-j-i-\mbn (Guest Lecture) C -Uy-bn-se hnhn[ tim-tf-pp-i-fn ]Tn- n- p- -Xn-\pw, A-tXmsSm- w kp-hnti-j th-e sn-øp- -Xn-\pambn mwv C y-bn-te v as-ßn-sb-øn-bxv. N v Hm-^v tkm- Uv C C Uym tic-fm kv-t - n-se s]m-xp ip-{iqj-i-\m-wv (General Minister) C-t±-lw. C-t±-l-Øns Ip-Spw-_w C-S-a-Æn-se ]m-d- pf-øp \n pw Ip- Sn-tb-dn tim- n-bn Xm-a- -am- n-b-h-cmwv. ]n-xm-hv tim- n-bn n.hn.f-kn-s tjmdpw \-S-Øp- p. c- v k-tlm-z-c-߃ B-Wv C-t±-l-Øn\v. H-cmƒ Fw.kn.F (MCA) I-gn- v t_mw-_-bn tpm-en-bnem-bn-cn- p p, c- ma-sø k-tlm-z-c kn.f (C.A) I-gn- v ti-c-f-øn tpm-en-bn-em-bn-cn- p p. `m-cy A-jn tamƒ (sim- p tamƒ) tim -bw hm-gq kztz-in-bmwv.

11 Ipº-\mSv: h - m- n ]p- Ø- ]d-ºn- ]tc-x-\m-b txm-a-kns `mcy N v Hm-^v tkmuv C C- -Uy Ipº-\mSv k`m-kw-hp-amb timimω txmakv (94) I- -Øm- -hn \n{z {]m]n- p. kw-kv- m-c ip-{ipj Ipº-\mSv sszh-k`m skantø-cn-bn sszh-k` Hmh kob ]mã ]n.-sp. spbnwkv \n ln- p. `h-\-ønepw skan-tø-cnbnepw \S- ip{iq-j-iƒ v ]mã ]n.-f. ^nen v t\xrxzw \ In. I Æm-SI tã v ae-bmfw dopn-b AUvankvt{S ]mã Fw. Ip n sszh-h-n\w ip{iqjn- p-ibpw A\p-tim-N\w Adnbn- p-ibpw snbvxp. a ƒ: ]tc- X-\mb ]n.- n. tbml- m, ]n.- n. sf v, A Ω ^nen- v, s{kbvkn kmw. acp-a- ƒ: tamfn, en n, si.- ]n. ^nen- v, dh.f.pn kmwip- n. txm nbm-ae: Xmgbn IpSp- _mw-khpw txm nbm ae G.Pn k-`mw-k-hp-amb tpmk^v tpm- - v (_m-_p 55) A]-I-S-sØ Xp-S- - v \n-xy-x-bn {]-th-in- p. kw-kv mc ip- {iq-j txm nbm-a-e G.-Pn. k`-bpss A`nap-Jy-Øn- k`m skantø-cn-bn ]mã ]n.-f-kv. ^nen v \n ln- p. ssz-h-k`m Hm-h- ko-b ]mã ]n.-sp. sp-bnw-kv ap Hmh kn-b ]m. Fw.-Ip- n F n-h `h-\-øn FØn sszhh-n\w ip{iq-jn- p-ibpw A\ptim-N\w Adn-bn- p-ibpw sn-bv- Xp. Ipssh v N v Hm^v tkmuv k-`bpss {Sj-dm tdmbn-bpss `mcybpss tpyjvtøn ` Øm-hmWv ]tc-x. `mcy: en n- p- n. a ƒ: sd\n, do\, dop. acp-a- ƒ: kn\n, s\_p, _npp. ]-Ø-\w-Xn- : ta-s m-gq imtcm s^-t mjn- v k-`mw-kw Ip-f-ß-c si.- Pn. G-{_-lm-ans `m-cy A- - Ω G-{_-lmw (s]-æ-ω 76) sk-]v- w-_ 19 \v I -Ør-k- n-[n-bn tn - -s - p. ]-tc-x ssa-e-{] I- Æ-ß-c a-æn Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. kw-kv-im-cw 21 \v A-s m. Un-kv- {Sn-Iv- v an-\n-ã ]m-ã hn.-sp. txma-kn-s t\-xr-xz-øn k-`m skan-tø-cn-bn \-S-Øn. ]m-ã -am-cmb tpm - v h -Ko-kv, ]n.-hn. am- Xyp, tdm-bn h -Ko-kv, ]n.-pn. G- {_-lmw, a-{ n A-Sq {]-Im-iv Xp- S-ßn-b-h {]-kw-kn- p. a- ƒ: tpmbn, tpm-kv, sp-bn, sim- p-tamƒ. a-cp-a- ƒ: km-en, B-\n, do-p, sim- p-tam. ap n-b- n: ]md- pg F_-t\-k-dn ]tc-x-\mb ]mã ]n.-hn. Cu s ( imtcm ap sshkv {]kn- U v) `mcy adnbmω Cu (tam-f-ω- n 88) \nxy- X-bn tn -s - p. kwkv mc ip{iqj Ip - m\w imtcm scl-t_møv N ns B`n-ap-Jy- \nxy-x-bn Øn k`m skan-tø-cn-bn \S- p. `h-\-øn \S ip{iq-j- Iƒ v ]mã n.-fw.-h Kokv t\xrxzw \ In. ]mã am-cmb kn.-hn.-tpm, ap Im-e-ß-fn k`bpss ip{iq-j-i- m-cm-bn-cp- -hcpw, cmjv{sob, kmap-zm-bni {]Xn-\n-[n- Iƒ Dƒ ssbp -hcpw `h-\-øn FØn A\p-tim-N\ ktµiw Adnbn- p. sszh-k-`sb {]Xn-\n-[n-I-cn v sszh-k`m ap Hmh kn-b ]mã Fw.-Ip- n sszh-h-n-\-øn \n pw kwkm-cn- p. k`m lmfn \S ip{iq-j-bn ]mã am-cmb ]n.-pn.-tp- -_v, n.-]n.-f-{_lmw F n-h sszh-h-n\w ip{iq-jn- p. a ƒ: timim-ω, AΩp- p- n, tpmkv, en n- p- n. acp-a- ƒ: txmakvip- n, t n, AΩn-Wn, kæn- Ẋr»q ; ]dh- m\n timbn- pdøv ho n ]tc-x-\mb am- Xyp F{_-lmans `mcy G-enbmΩ amxyp (91) \nxy-x-bn tn -s - p.-kwkv mcw s\ n- p v aivt]e skan-tø-cn-bn ]mã si.-si.- sn-dn-bm \n -ln- p. `h-\-øn \S ip{iq-j-bn sszh-k`m ap Hmh kn-b ]mã Fw.-Ip- n sszh-h-n\ ip{iqj \n -ln- p. ]mã emen ^nen- v, tzh-cm-p, iap-th txma-kv, ssh.-tp- _v A\p-tim-N\w Adn-bn- p. ]tcx sszh-k-`-bpss Xncp-h-\- -]pcw Unkv{Sn-IvSns ap ipi-q-j-i-\pw, Ct mƒ kt -kviqƒ tkmw {]kn-u p-amb ]mã si.-fw.-g- {_-lm-ans amxm-hm-wv.-a- p-a- ƒ:]mã am-cmb si.-fw.-^n-en- v, si.-fw.-am-xyp, si.-fw.-ssk-a, adn-bmω tpm Pv, s{kbvkn tpm k, tam\n-bω tpmbn. acpa- ƒ; adnbmω F{_mlw, tacn ^nen- v, tacn- p n amxyp, tamfn sska, tpm Pv t]mƒ, tpm k kvidn-b, ]mã tpmbv amxyp. sh awn: sh awn hmx- q IpSpw-_-Øn ]tc-x\mb Bteen F.-H.-tXm-a-kns `mcy tacn txm-a-kv (_m-bn- p- n 69) \nxy-x-bn tn -s - p. ]tc-xbpss ` Øm-hv 2012 am v amkw 10 mw XobXn BWv \nxy-xbn tn -s - -Xv. kwkvimcw N v Hm^v tkmuv C C Uy sh awn ^ne-sz ^nb k`bpss skan-tø-cn-bn sszh-k-`bpss ap Hmh kn-b ]mã Fw.- Ip- n \n -ln- p. ip{iq-j- Iƒ v ]mã si.- n. h Knkv t\xrxzw \ In. Hmh kn-b ]mã ]n.-sp.-p-bnw-kv, lqã kuøv shãv k`m ipi-cq-j-i ]mã tpm txma-kv. tpmk^v a -Øp-Im-e, XpS-ßn-b-h `h-\-ønseøn A\p-tim-N\w Adn-bn- p. a ƒ: jo_, kp_n, tj fn, acp-a- ƒ: Pbnw-kv, B kn sim msv: I- n- pgn henb ]d-ºn ]- tc- -X-\mb hn.-]n.- txm-a-kns ai- \pw, ssh-zypxn t_m Uv ]qh - Xp-cpØv k_v tãj dn.-ko- \ n - b kp{] pw I n- pgn N v Hm^v tkmun sszh-k-`mw-k-hp-amb txmakv ]n n (Po-tam 57) \nxy- X-bn tn -s - p. kwkv- mcw N v Hm-^v I n- pgn k`-bpss amßm-\w skan-tø-cn-bn sszhk` ap Hmh kn-b ]mã Fw.-Ip- n \n -ln- p. `h-\- Øn-epw, k`-bnepw \S ip{iqj-iƒ v ]mã si.-si.-tim-cpxv t\xrxzw \ In. skan-tø-cnbnse ip{iq-j-iƒ v Unkv{SnIvSv ]mã G{_lmw amxyp t\xrxzw \ In. ]mã am-cmb tpmkv t n, cmpp tpmk-^v, a -t\iw sszh-zm-k- m-cpw, cmjv{so-b, kmap-lni {]h Ø- Icpw `h-\-øn-seøn A\p-tim- N\w Adn-bn- p. a ƒ: Pn p txma-kv, Pn\p t mwn, Pn_p G- {_lmw txma-kv. acp-a- ƒ, knpn Pn p, t mwn tpm ^nen- v. ]p msv: Ipd-ßg ]pc-bn-s- Øn Im-hv ]pt m-en ho n ]n. Fkv kvidn-bbp-ss `mcybpw N v Hm^v tkm-uv Ipdpßg k`m-kwhpw Bb adn-bmω (cm-p-ω 60) \nxy-x-bn {]th-in- p. kwkvimc ip{iq-j- k`m ip{ip-j-i ]mã sp.-tpm-k^v sszh k`-bpss sh n- c skan-tø-cn-bn \n -ln- p. ]mã am-cmb n.-f. tpm Pv, si.- F.-tU-hn-Uv, amøp- p- n, ssjpp txmakv XpSßn At\-I `h-\- Øn-seØn sszh-h-n\w ip{iqjn- p-ibpw A\p-tim-N\w Adnbn- p-ibpw snbvxp. a ƒ: _npp, _ntpmbn. _n kn, 2012 HIvtSm-_ hm Ø-Iƒ Hm -em-t m: Hm -em-t m-bn-se B-Zy a-e-bm-fn s]- -t m-kvxvp k-`bm-b sf.]n.kn Hm -emt m k-`-bp-ss Pq-_n-en B-tLm-jw H- tœm-_-dn \-S- pw.kaq-l- Øns \m\ Xpd-bn \n p-ap- -h Cu tbmk-øn kw_- n- pw. kn h Pq_n-en-tbmSv A\p-_- n v \S- p s]mxp kn -h Pq-_n-en k-tωf\w 11 dh. nw Unte\ dh. tp _v amxyp dh. h k G{_lmw tbmk-øn sf.-]n.kn P\-d sk{i- dn h k G{_lmw apjy {]`m-jww \S-Øpw. IqSmsX ]mã am-cmb tp _v amxyp, nw Unte\ F n-h hn\w ip{iq-jn- pw. cmpp s]mt m-en, Ae-Ivkm- tpm Pv F n-h Cu tbmk-øn\v t\xrxzw \ Ipw. -]n.pn h Ko-kn\v k K kanxn]pc-kvimcw Xncp-h : {]kn Fgp- Øp-Im-c\pw {]kw-k-i-\p-amb tum.-]n.pn h Ko-kn\v k K-kan-Xn-bpsS Zu-Xy-Z i\ ]pc-kvimcw cq]-bpw {]ikvxn ]{Xhpw AS-ßp- --XmWv ]pckvim-cw. tum.-]n.pn h Ko-kns t{]jnx km-lnxy {]h Ø-\- ßsf am\n- mwv ]pc-kvimcw \ Ip- -sx v k K-k-anXn P\- d sk{i- dn kmwip n Nmt m, aounbm sk{i- dn hn-tpm-bv kvidnb t{]mkmw I ho-\ tpm kn F n-h Adn-bn- p. d_ Sm sd Bh-iy-ap v Xriq Pn -bn d_ Sm sd Bh-iy-ap- v. IpSpw-_-ambn Xma-kn- p- -Xn-\p ku-icyw D m-bn-cn- p- -Xv. Xmev]-cy-ap- -h hnfn- pi:

12 Yuganthyasandhesham Near Railway Station, Thiruvalla - 1 Ph : , OCTOBER YUGANTHYA SANDHESHAM REGISTERD RNI Reg. No. KERMAL / 2007 / POSTAL Reg. No. KL / TLA / 215 / LICENCED TO POST WITHOUT PREPAYMENT LICENCE NO. KL / TLA / WPP-95 / POSTED AT RMS THIRUVALLA ON AUGUST 5 TH 2012 N v Hm^v tkmuv jm P k`bpss B`n-ap-Jy-Øn apf- p-g- au v kntbm-\n \S hn[hm kmº-øni klm-b-hn-x-c-w-øns Zriy-߃ dh. ]n.-sp. spbnwkv dh. Fw. Ip n dh. hn.-]n. txmakv hn[hm kmº-øoi klmb hnx-cww apf- pg: N v Hm^v tkmuv C C Uym jm Pm k`-bpss B`n-ap-Jy-Øn hn[hm kmº- ØnI klmb hnxcww \S-Øn. N v Hm^v tkmuv C C Uybv v F pw A`n-am-\-amb Hcp k`bmwv jm Pm N v Hm^v tkmuv k`. k` Bcw-`n v Ccp-]-Xp-h jw ]q Øo-I-cn- -Øns `mk-ambn Hcp h jw \o p-\n p BtLm-j-]-cn-]m-Sn-I-fmWv k`m Bkq-{XWw snbvxn-cn- p- -Xv. \qdv kviqƒ Ip n-iƒ v kviqƒ In p-iƒ; tic-f-ønepw hst C y-bn-ep-ambn Ccp-]Xv hnhn[ anj tãj-\p-isf klm-bn- p- -Xn-t\m-sSm w Poh-Im-cpWy {]h Ø-\߃ pw k` ap n p \n p- p. k`m kwl-s\m hyxymkw IqSmsX A l-cm-bn-cn- p Gh-tcbpw klm-bn- p- -Xn-\p k`bpss tkh\ k - X {]iw-k-\o-b-am-wv. AXns DØa DZm-l-c-W-amWv sk]v w-_ 18\v apf- pg-bn h v \S hn[hm kmº-øoi klmb hnx-c-ww. N v Hm^v tkmunepw a n-xc {]ÿm-\-ßfn-ep-ap hn[-h-amscbmwv (acn p t]mb ]mã amcpss `mcy-am ) Ah BZ-cn- -Xv. Cu k`-bn ]mã hn.-]n.-txm-a-kv ko\n-b ]mã-dm-bpw, ]mã tpmkv tpm Pv Akn-à v ]mã-dmbpw sk{i- -dnbmbn {_Z ^nen v Nmt m {Sj-d-dmbn hn k v G{_lmw tpmbn v sk{i- -dn-bmbn kpn.hn, IΩ nbwk-ß-fmbn h Kokv imap-th, txmakv sndn-b. Pm vk txma-kv, tpmbn amxyp F nh tkh-\-a-\p-jvsn- p- p. tpmen pw a v Bh-iy-߃ p-ambn jm P-bn FØ-s -Sp- -h B-cm- {_Z ^nen v Nmt m [-\-b- mbn _ -s -SpI. N v t{]m{km-ap-iƒ sh nbmgvn Bcm-[\ : cmhnse 10 apx 1.15 hsc RmbdmgvN Bcm-[\ : sshin v 8 apx 10 hsc H n-s-hn v BgvN-I-fn ssh.-]n.c & F.-Fw. ao nwkv snm mgvn : Iymºv hnkn- nwkv i\nbmgvn : kv{in]vn kviqƒ (135 Ip n-isf sszh-h-n\w A`y-kn- n- p Hcp kwcw-`-am-wn- Xv. jm P-bnep -h \nß-fpss Ip n-isf sszh-h-n\w ]Tn- n- p-hm B{K-ln- p- p-sh- n Rß-fp-ambn _ -s -Sp-I. t^m : , ]mã hn.-]n.-txm-akv: {_Z ^nen v Nmt m: Church of God Sharjah Post Box No web site: cogsharjah.org sbcp-i-te-ante v ""Ah Dbn sø-gp-t p; Ah ChnsS C ; Ahs\ h ÿew CXm'' sbcp-i-te-an tbip-hns\ AS w snbvx I -d-bv v kao]w A I p v Ce- q F m amkhpw Sqdp-Iƒ k`-iƒ pw anj Ãm tlm -ep-i-fn Xmakw aq p-t\-chpw kwls\-iƒ- pw hn`-h-k-ar- -amb ` Ww ani- -bm{xm kui-cy-߃ th n { ]txyiw tjm nwkv Ah-k-c-߃ Bflob Nn -Iƒ ]mt -PpIƒ! DW Øp ]T-\-ßfpw Bcm-[-\bpw {]K-Xv`-cmb sskup-i-fpss tkh-\w. Kƒ^v, Ata-cn-, Cw v F o cmpy-ß-fn \n pw- t\cn p Sqdp-Iƒ. F m -tã- p-i-fn \n pw bm{x-iƒ. sbcp-itew bm{x-bv p ko p-iƒ DS Xs Dd- m- pi t^m : / IqSp-X hnh-c-߃ v MARUPPACHA, PLANTHOTTAM COMPLEX, TIRUVALLA - 1, PHONE : Website : Printed, published and owned by Smitha Shibu, Kurayil Plavila Ebenezer Cottage, Near Railway Station, Thiruvalla, Pathanamthitta (Dist.), Kerala Printed at Carmel Ofset Press, Kaviyoor P.O., Thiruvalla, Pathanamthitta (Dist.), Kerala. Published at Kurayil Plavila Ebnezer Cottage, Near Railway Station, Thiruvalla, Pathanamthitta (Dist.), Kerala. Editor : Shibu K. Mathew. {]txy-i-x-iƒ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

aounb ao v P\phcn 19\v

aounb ao v P\phcn 19\v FIvkv{]kv sldmƒuv 1 Christian Cultural newspaper For Private circulation only 12 Pages Vol. XI Issue 51 2018 November-December 95--- maxv Ipº-\mSv I h j Ip-º-\m-Sv: C- ym s]-s -t m-kv- Xv ssz-h-k-`-bp-ss

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k

RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/ Price Rs. 10/- per copy Pages 8. DΩ F_-t\-k {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 October 2016 Vol.14 Issue 19 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Price Rs. 10/- per copy Pages 8 t\m Øv Ata-cn sf]nkn Cutà dopn-b I h j HIvtSm_ 7 apx \yqtbm

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 G{]n 2017 ti-c-f-øn-se s]m-xp-hn-zym-`ym-k ta-j-e i- ns -Sp-Øp-I C-t m-g-sø k - m-cn-s {]-Jym-]n-X e- y-ß-fn-sem- m-wv.`-c-w-i -Øm- -fp-ss A-{i- -aq-ew A-t[m-K-Xn-bn-em-bn-cp-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS

HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING. C y-bpss ]pxn-b cm-{ ]-Xn-bm-bn sx-c-s -Sp- s - {io. cmw -\m-yv timhn-μn\v Znhy-hm -Ø-bpsS h Øam-\Øns kºq- -ÆX Vol. XV Issue 4 3 4 2 -\mw {In-kv-Xp-hn X-s -tbm? HOUSTON SURVIVED HISTORIC FLOODING American Corner 5 6 Health Corner NEGLIGENCE ss n-fn-eqss Znhy-bm{X ss nƒ Iznkv BtKm-f hm Ø-Iƒ hm

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p.

Sow ho pw _wkm-fn-te v 2014 sk]v w-_ 1 ap-x c p h jsø {]h Ø\w BKÃv 25- \v Sow _wkm-fn-te v ]pd-s -Sp- p. Dƒt -Pp-Ifn kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 37 Issue 24 FUn-t m-dn-b I-hnX h -h-gn-iƒ hm ؃ Nn /hm Ø-Iƒ 2 3 4 5 6 02 BKÃv

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information