aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

Size: px
Start display at page:

Download "aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew"

Transcription

1 aojm

2 1046

3 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim v \ymb-øn\pw Zm n-wy-øn-\p-am-bp Hcp Blzm\w tkm m-l-amb hy n-xz-kv^ps-xtbmss Ah-X-cn- n- p-hm aojmbv p Ign- n-cp- p. ]ou-b-\p-`-hn- p P\-tØm-Sp AKm-[-amb Xs A\p- Iº ad- m-\m-hmø hm p-i-fn-eqss ]pd-øp-h- p. Xs kvt\ln-x-cp-ss-taepw Ab hm-kn-i-fp-ss-taepw ]Xn-hm- n-bn-cn- p simsnb B\ymb {]hr-øn-i v Xs D w [m ΩnI tcmj-øm IØn Pzen p. blq-z-bnse \m n ]p-d-øp-im-cmb ]mh-s I j-i v \m n ]pdøp-\n p Xs -bp i -\mb Cu bph {]kw-k-i-\n AXyp- m-ln-bmb Hcp kmaq-ly-{]-h Ø-Is\ Is -Øp-hm Ign p. ssi. Fw. tb vkv I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w sndnb {]hm-n-i- mcn h v henb \mem-asø ]pkvxiw aojm-bp-ts-xm-wv. ]pxn-b-\n-b-a-øn CXv A p-{]m-hiyw FSp-Øp- -cn- -s - n- p- v. \ΩpsS I Ømhpw Hcn-SØv D]-tbm-Kn- n- p- v. hfsc {]kn- amb B D -cwn (a-øm. 2:6) 5 mw A ymbw 2 mw hmiy-øn \n p- -Xm-Wv. t_xvetlw F{^mØbn (h-st A -Ømbn as m-cp t_xvetlw D mbn-cp- p) aninlm P\n- p-sa v B hmiy-øn-em-wv {]h- Nn- n-cn- p- -Xv. aojm-bpss BI j-i-amb as mcp khn-ti-j-x, Zzbm {]tbmkønep Xs Xmev]-cy-am-Wv. Zzbm {]tbmkw Bkz-Zn- p At\-I-am-fp-I-fp- v. Cw ojv `mjm kwkv m-c-ønse KW-\o-b-amb Hcp kmln-xy-co-xn-bmbn CXns\ IW- m- n-bn- n (F- nepw tjivkv]n-b ]e-t mgpw CXp-]-tbm-Kn- n- p- v). F m F{_m-b-`m-j-bn ]g-b-\n-ba cq]-h-ev -c-w- Øn-\p-X-Inb KW-\ob Fgp-Øp-I-fn hm p-i-fpss CØcw {]tbmkw \nc-h-[n-bp- v. eøo Ihnbmb kosk-tdm-bpss hmivssh`-hp-ambn Nne Xmc-X-ay-s - Sp-Øn-bn- p {]kn- -amb Hcp DZm-l-cWw 1:10 15 hmiyß-fn aojm Ah-X-cn- n- n-cn- p- p. \n `m-ky-h-im c p `mj-iƒ v Zzbm -k-am-\-x-i-fp tpmun-ifn-en- m-ø-xp-sim v hnh Ø\w snøp-hm hfsc hnj-a-ap kmln-xy-co-xn-i-fn-sem- m-wn-xv. (Cw- ojnse CØcw Zzbm Bi-b-߃ {]Im-in- n- p- -Xn-\p {ia-sa \ne-bn NKJV bptsbpw tam^ v hnh Ø-\-Øn-s -bpw ASn- p-dn- n FSp- Øp- -cn- n-cn- p `mk-߃ t\m p-i). II. {KŸ-I ØrXzw aojm-bmhv, aojm-bmlp F n-h-bpss {lkz-cq]amb- aojm(b-tlm-h-sb-t mse Bcp p?) F -t]cv hn m- ]\w snøp- -Xv. bn{km-tb-ens sszh-amb GI-k-XyssZ-h-Øns Zmkm-\m-bn-cp p B {]hm-n-i F hkvxp-x-bm-wv. ]e {]hm-n-i m- pw D -Xp-t]mse, Xs t]cns `mk-ambn sszh-øn-\p (tb ) AYhm btlm-h-bv p (bm-lv) t]cp- m-bn-cp- p. 7:18 \nt msp ka-\mb sszw Bcp p? F p tnmzn ptºmƒ, Xs Xs t]cp-sim p Hcp Zzbm {]tbmkw Xm \S-Øp-I-bm-bn-cp- n-cn- -Ww. sbi-øm-hns ka-im-en-i-\m-bn-cp p aojm, F m kaq-l-ønse Ffnb hn`m-k-øn \n p Hcp hy nbm-bn-cp p Xm. sbcp-i-te-an \n pw GI-tZiw Ccp- ]-Øn-b- p-ssa sx p-]-sn- m-dmbn ÿnxn-sn-øp `mk-øn\p kao-]-ap- -tam-sc-ti-øn \n p- -h-\m-bncp p aojm. III. Fgp-X-s Imew GXm v _n.-kn. 740 apx 687 hsc-bp tbmymw, Blm-kv, sbln-kvio-bmhv F n-h-cpss `c-w-im-e-ømbn-cp p aojm {]h-nn- -Xv. Xs {][m-\-k-tµiw blq- Z-tbm-Sp- -Xm-bn-cp- p-sh- nepw _n.kn.722/21 kw`hn hst cmpy-øns {]hm-k-sø- p-dn pw aojm {]h-nn- n-cp- p. Xs Cu sndnb ]pkvx-i-ønse ktµ-i-߃ P\sØ Adn-bn- -Xv. AXv ]pkvx-i-ambn Fgp-Xp- -Xn\v hfsc apºm-bn-cp- n-cn- -Ww. IV. ] m-ø-ehpw hnj-bhpw F m-h pw Hcp-t]mse \ymb-ambn [\w \evinbn-cp bn{km-tb-en-sebpw blq-z-bn-sebpw ]gb Irjnk-{º-Zm-b-߃ _n.-kn. 8 mw \q m-t mss {Ita-W-bmbn am -s - p. AXn-\p-]-Icw AXym-{K-ln-Ifpw kpj-tem-ep- ]cpw I -i- m-cp-amb Hcp kaqlw Ipim-{K-_p- n-

4 1048 aojm tbmss P\sØ D -hcpw, C- m-ø-h-cp-ambn hn`-pn- p. [\n-i-cmb `qhp-s-a-iƒ IqSp-X kº- - m-cmbn Xocp- Ibpw ]mh-s Irjn- m IqSp-X Zcn-{Z-cmbn Xocp- Ibpw snbvxp. \K-c-Øn-te v Xmakw am nb c masø Iq, ]mh-ßsf ]oun v v B-Uw-_-c-]q w Pohn- n-cp D -X-k-aq-l-Øn-\-cnsI Zp»o-e-ß-fp- -hcmbn ] n-wn-bn Pohn- p. PmXn-I-fp-am-bp hym]mcw \nanøw sx mb Ah- cpss Bcm-[\ k{º-zm-b-ßfpw XmW-\n-e-hm-c-Øn-ep BNm-c-ap-d-Ifpw Ah-cp-sS-bp- n-te v IS- p-h- p. Npcp- -Øn C sø ]m m-xy-cm-py-ß-fnse ss{ikvx-h-tem-iw-t]m-se-bm-bn-cp p Imcy-߃. Ccp- Xpw eu-in-i-am-b-xp-amb Cu ] m-ø-e-tøm- Sp _ -Øn-emWv aojm Xs {]h-n-\-sa-gp-xnbxv. ia-cy, sbcp-itew, t_xvetlw F o ] -W-ßsf Np n- - n-bmwv Xm-\Xp c-nn- n-cn- p- -Xv. D -S w I. bn-{kmtb-en-t\mspw blq-z-tbm-sp-ap sszh-øns tim]w kw_- n- p {]h-n\\w (A.1) II. [\n-i-cmb ]ou-i- m-cpss A yw (2:1 11) III. ]p-\x-ÿm-]\ kw_- -amb hmkvzøw (2:12,13) IV. A[n-]- m, I {]hm-n-i- m, ]ptcm-ln-x- m F n-hsc X n- -d-bp p (A.3) V. {InkvXp-hns kl-{km-_vz- `c-w-øns alxzw (A.4) VI. VII. VIII. IX. anin-lm-bpss hchv kw_- n- p hmkvzøw (A.5) \ymb-hn-nm-c-øn-em-bn-cn- p bn{km-tb (A.6) ]cn-xm-]-i-c-amb AXns Ah-ÿ-bn hne]n- p P\X (7:1 10) bn{km-tb-en-\p `mhn A\p-{K-l-߃ (7:11 20)

5 aojm 1, hymjym\w I. bn{km-tb-en-t\m-spw blq-z-tbm-sp-ap sszh-øns tim]w kw_- n- p {]hn\w (A.1) 1:1 3 Xs \ymb-hn[n ktµiw tiƒ m btlm-hbmb sszhw kie P\-tØbpw Blzm\w snøp-ibm-wv. Ah p hntcm-[-ambn km n-bm-ip-hm th n A\p-{K-l-ÿ-e-amb Xs hnip -a-µncw Xm hnsp-ibm-wv. 1:4 7 ia-cy-bp-ssbpw sbcpi-te-an-s bpw taep Xs in m-hn[n ITn-\-ambncn pw; ImcWw Cu ] - W-߃ hn-{k-lm-cm-[\ ti{µ-ß-fmbn Xo n-cp- p. Ah \ymb-hn-[n- mbn FØp-tºmƒ ] -X߃ Ahs Iogn Dcp-Ipw, Xmgvhc-Iƒ XobpsS apºn sagp-ip-t]mse ]nf p-t]m-ipw, iacy I p- p-t]mse-bmbn Xocpw, AcpsS hn{k-l-ß-sfm-s bpw XI p t]mipw, Ah-cpsS apdnhv s]mdp- m-ø-xm-bn-cn- pw. 1:8,9 cm-{xn-bpss GIm- -X-bn Cc-tX-Sp Ip-dp-\- cn-sb-t mse Hmen-bn-Sp-Ibpw, H -I- nsb-t mse Icbp-Ibpw, sncn- n-smsx \ -\mbn \S- p-ipbw snøp aojm-bpss hnem]w AXns ]mc-ay-øn-se-øn-bn-cp- p. aojm {]h-n-\-ønse `qan-im-kv{x-]-camb Zzbm {]tbm-k-߃ aojm-bpss {]h-n-\]cn-[n-bn-ep -{]-tz-i-߃ 1:10 14 Aiqcy ssk\yw tzisø B{I-an- p- Xp hnh-cn- p NmXp-cy-ap Hcp hnem-]-amwv hmiyß-fn ImWp- -Xv. KØv, t_øv, A{^, im^o, kb- \m, t_øv- -G-k, amtcm-øv, sbcp-i-tew, em oiv, tamsc-si-øvk-øv, AIvko-_m, amtc-im, AZp mw apx-em-b-h-bmwv Aiq-cy ASp-Øp-h-cp- -Xmbn {]kvxm-hn- -s - n-cn- p bn{km-tb-en-sebpw blq-zbn-sebpw hnhn[ ] -W-߃. Cu `mkøv ]e Zzbm {]tbm-k-ß-fp-ap- v (1). Cu thz-`m-ksø tam^ v hnh Ø\w snbvxn-cn- p- Xv Xmsg ImWpw hn[-ønem-wv. IÆo ]- -W-Øn (t_m-jow) IÆo s]mgn- pi s]msn-ho- n (t_-øv- -A-{^) s]msn-bn Dcp-fpI Ae- mc ] -Wta (im-^o ) \n n-eqss \ -\mbn k -cn- pi ]pd- msp ] Ww (k-b-\m ) ]pd-s -Sp-hm ss[cys -Sp- n-. \nxy-x-bn \n p sbcp-itew tkm]p-c-øn- hsc \miw FØn-bn-cn- -bm t_øv Gkepw amtcmøpw hy -ambn {]Xym-in- p- p. kotbms ]m]-im-c-w-ta, bn{km-tb-ens AXn-{Ia ti{µta XzcnX ] -Wta (em- o-iv) Xpc-K-ßsf Xzcn-X-K-Xn-bn HmSn- p-t]m-ip-ho kotbm I\y-Itb \ns tamtcm-siøv KØn \n p th s]-spøpw hymp-kr-l-øn- (A-Ivko-_v) bn{km-tb cmpm- - m Ft pw \nc-kn- -s -Spw (2). 1:15,16 ssih-i-am- p Hcp-Ø bn{km-tb-en\p t\cw hcpw; P\w AZp- m-an-te v HmSn-t m-ipw. bn{kmtb hnem-]-tømss Xe ucw snbvxp sam -bm- - Ww, ImcWw AhcpsS Hma-\- p- p-߃, AXm-bXv P\w {]hm-k-øn-te v t]mti- n-h-cpw. II. [\n-i-cmb ]ou-i- m-cpss A yw (2:1 11) 2:1 5 \ymb-hn-[n- p Imc-W-ß-fmWv ChnsS ]db-s - n-cn- p- -Xv. [\-hm- m Ffn-b-h-cpsS hb-ep-ifpw hosp-ifpw ]nsn p ]dn- p. XXv^-e-ambn [\-hm- m-cpss ] \n pw Cu hkvxp-h-i-iƒ hntzinbmb Hcp A{Ian ssi- -em- pw. Ah H pw-xs tijn- n- bn-.

6 1050 aojm 2,3,4,5 2:6,7 Atcm-N-I-amb CØcw Imcy-߃ {]h-nn- cp-sx v P\w aojm-tbmsp ]d- p, ImcWw Ah v am\-lm-\n-sbm pw D m-i-bn-. F m ""btlmh ap tim]ntbm? \ymb-hn-[n-bp-ts-xmb Cu {]hr-øn- Iƒ Ah-t -Xm-Ip- pthm?'' t\cmbn \S- p- -h\p Ahs hn-\-߃ KpW-I-c-at? F n-ßs\ Ah ]d-b-cp-sx v aojm ]d- p. 2:8 11 ]m]w \nan-øw btlm-hbv p Xs P\w Hcp i-{xp-hns\ t]mse-bmbn Xo n-cn- p- p. kam-[m-\- ambn IS p t]mip- -h-cpss hkv{xw Ah A]-l-cn- p- p, kv{xoi-sfbpw ss]x-ß-sfbpw Xß-fpsS hosp- I-fn \n pw Cd- n- -f-bp- p. X߃ aen-\-am- n-bncn- p tziw Xßsf \in- n- p-sa- XpsIm v Ah {]hm-k-øn-te p ]pd-s p t]mti-ww. ho pw azyhpw ip]m i snøp GsXmcp I {]hm-n-it\bpw Cu P\w DS-\Sn kzoi-cn- pw. III. ]p\x-ÿm-]-\-øn-t -Xmb hmkvzøw (2:12,13) \ymb-hn-[n p tijw bn{km-tb tijn- ns\ sszhw {]hm-k-øn \n pw as n hcp-øpw. Ah-cpsS ]p\-cp- m-c-wsø XS- -s -Sp-Øp GsXm- n-s\bpw XI p- -h (b-tlmh) XI Øp If-bpw. IV. A[n-]- m, I -{]-hm-n-i- m, ]ptcm-ln-x- m F n-hsc X n- d-bp p (A.3). 3:1 4 bn-{km-tb Krl-Øns A[n-]- m, Ah-cpsS A\ym-b-Øn\pw, A\o-Xn pw, AXym-{K-l-Øn\pw in hn[n- -s - n-cn- p-i-bm-wv. Ah Ffn-b-h-tcm-Sph-fsc {Iqc-am-bmWv s]cp-am-dn-b-xv. Ah \ sb tzzjn- p. Xn sb C n- p. A[n-]- m-sc- p-dn v D-t±-in- p hn[-øn BSp-I-fpsS CS-b- m-cm-bn-cn- p- -Xn\p ]Icw BSp-I-fpsS Aÿn-Iƒ Ie-Øn-en-Sp-Ibpw amwkw Ip -I-Øn-em- p-ibpw snøp sn m-bv -fmbn-cp p cmjv{so-b- m-cmb Ch. A -cm -Øn Hcp CS-b-\m-bn-cp v Hcp cmpysø ]cn-]m-en- p-hm-s\- Ønb Zmho-Zn\p t\ hn]-co-x-am-bn-cp p Ah (1-i-ap. 17:15; 2i-ap. 5:2,7:7). A\ w hcp-tºmƒ, klm-b-øn- \m-bp Ah-cpsS \ne-hnfn sszhw tiƒ p-i-bn-. 3:5 7 I {]hm-n-i- m, h Xpw \ mbn simsp- p- h-tcmsp kam-[m\w {]kw-kn- p-ibpw simsp- m- Ø-h-tcmSp bp w {]h-nn- bpw snøp-i-bm-bn-cp- p. AXp-sIm v Xs C m-i- n-bp-ts-xmb m\w sszhw Ah-cn \n pw \o n- -f-bpw, Ah v sszh- Øn \n pw DØcw e`n- -bn-. 3:8 12 bn{km-tb-en-t\mspw blq-z-tbmspw (bm-t m- _v) sszhni ktµ-i-a-dn-bn- phm sshcp- y-sa-t m- Ww, Ct mƒaojm btlm-h-bpss Bflm-hn-\m i- o- I-cn- -s - p. {Zthy bm \on-im-cy-߃ snøp A[n-]- m-cpw, ]ptcm-ln-x- m-cpw, {]hm-n-i- mcpw X߃ kpc- n-x-cm-sw- mwv CXp-hsc Nn n- n-cp- -Xv. F m sbcp-itew I p- mbn Xocp-sa v aojm {]Jym-]n- p. V. {InkvXp-hns kl-{km-_vz- -`c-w- Øns alxzw (A.4) 4:1 4 {In-kvXp-hns kl-{km-_vz`-c-w-ønse A\p- {K-l-ßsf pdn- mwv BZysØ F p-hm-iy-ß-fn ]dbp- -Xv. sbcp-itew D -X-am- -s -Spw. btlm-hsb Ipdn- -dn-bp-hm PmXn-Iƒ AhnsSs - pw. Aßs\ kie PmXn-I-fp-sS-taepw Ah `cww \S-Øpw. Ah XßfpsS hmfp-isf simgp- -fm-bpw, Ip -ßsf hm -Øn- I-fmbpw ASn p Xo pw (13) F {]kn hm p-ifm temi hym]-i-amb \ncm-bp-[o-i-c-w-amwv hy - ambpw ZrV-ambpw Nn{Xo-I-cn- -s - n-cn- p- -Xv. A mfn kam-[m-\hpw kpc- n-x-xzhpw \ne-hn hcpw, Xs P\w btlm-hsb Adn-bpw. 4:5 8 kl-{km_vz hmgvn-bn \S- n-em- -s -Sp ip -amb Bcm-[-\bpw aojm-bpss ImeØv \ne-hn-encp hn{k-lm-cm-[-\bpw XΩn Xmc-X-ay-s -Sp-Øp-IbmWv 5 mw hmiy-øn. {]hm-k-øn aps- -cm- -s P\sØ tziøv ]p\x-ÿm-]n- p-ibpw (""Nn-X-dn-t m-b- Xns\ Rm tijcn pw'' hm.6, tam^- v)btlmh Ah v cmpm-hm-bn-cp v Ahsc `cn- p-ibpwsnøpw. H m-asø AYhm ]q m-[n-]xyw (hm.8) F p-h- m `qan-bnse D -X-amb `cw k{º-zm-bw, AXm-bXv cmpmhmb anin-lm-bpss `c-ww. 4:9 13 Cu ka-bøv blqzm {]hm-kn-i-fmbn _mt_- en-te p t]m-ipw. Xs P\-Øns ]p\x-ÿm-]-\-øn- \p-apºv btlmh PmXn-Isf Iq n-h-cp-øn Ahsc \ymbw hn[n- pw. Ahsc in n- p-hm-\p Xs D]-I-cWw bn{km-tb-em-bn-cn- pw. Ah-cpsS kºøv k `q-an-bpssbpw I Øm-hn\p \nth-zn- pw. VI. anin-lm-bpss hchv kw_- n- p hmkvzøw (A.5) 5:1 aojm ]pkvxiw FgpXnb ImeØv cmpy-øns Ah-ÿ-bmWv 1 mw hmiy-øn hnh-cn- n-cn- p- -sx p txm p- p. ChnsS blq-zsb Ipdn- p bn{km-tb-ent\msv _m_n-tem-\y-cm-ep Hcp D]-tcm-[-Øn\v Hcp-ßns mƒ-hm Bh-iy-s -Sp-I-bm-Wv. Ah cmpm-hn-t\msv \n Ω-cym-Z-bmbpw {Iqc-ambpw CS-s]-Spw. lnkv n-bmhns\ sk tl-co_v ]-cn-l-kn- p- -txm, skz- n-bmhns\ s\-_p-j-zvt\k Ah-am-\n- p- txm Bhmw ChnsS kqnn- n- -s - n-cn- p- -Xv. 5:2 bn{km-tb-en-\p A-[n-]-Xn-bm-bn-cn-t - p- -hs P\-\-sØ- p-dn v ap Z in- p-i-bm-wv. 2 mw hmiy- Øn Ahs D hw ]t bp- -Xpw ]pcmx-\-am-b- Xp-a-t{X. aninlm- -bpss \nxy-x-tbbpw AXp-sIm- p- Xs Ahs sszh-xz-sø-bp-amwv Cu hm p-iƒ

7 aojm 5,6, kqnn- n- p- -Xv. hnip- -\m- n c p t_xve-tl-ap-iƒ D m-bn-cp- -Xp-sIm v t_xvetlw F{^m-Ø-sb v aojm {]txyiw FSpØp ]d- n-cn- p- p. CXv sbcpi-te-an \n v Bdp-ssa sx m-bn- mwv ÿnxn-snøp- -Xv. 1 mw hmiyøn\p hncp- -am-bn- mwv Cu hmiyw {]kvxm-hn- -s - n-cn- p- -Xv. bn{km-tb-ens A sø Ahÿ XnI pw hnjm-z-p-\-i-am-bn-cp- n- p-t]mepw aninlm h t mƒ F mw am -s -Sp-I-bm-bn-cp- p. 5:3 bn{km-tb-ens Ncn-{X-Ønse aq p L -߃ hnh-cn- n-cn- p- p. (1) tbip I Øm-hns\ X n- -f- Xp aqew AXp Dt]- n- -s - p. Cu Ir]m-bp-K- Ønse AXns Ct m-gsø Ah-ÿ-bmWv AXp kqnn- n- p- -Xv. (2) ASp-ØXv B P\-Xsb ImØn-cn- p Cu n-t\m-hns Ime-am-Wv. AXm-bXv atlm-]- {Z-h-Im-ew. (3) Cu ITn\ t\mhp-iƒ p-tijw bn{kmtb {]k-hn- p p. Ct m-gpw-a-hn-izm-kn-i-fm-bn-cn- p P\Ønse hniz-kn- p tijn- n-s\-bm-wxv kqnn- n- p- Xv (kvtim-^o Uv). bn{km-tb-ense Cu tijn v tziøv ]p\x-ÿm-]n- -s -Spw. Xs P\sØ {InkvXp `cn- pw. 5:4 6 bn{km-tb-en-t\m-sp _ -Øn {InkvXphns CS-b-]-cn-]m-e-\hpw temi-hym-]-i-hp-amb Xs B[n-]-Xy-hp-amWv 4 mw hmiy-øn hnh-cn- n-cn- p- - Xv. `mhn-bn Aiq-cy-ssk\yw sbcp-itew B{I-an- ptºmƒ Ahsc HmSn- p-hm X -hæw {]m]vx-cmb t\xm- - msc aninlm Fgp-t -ev]n- pw. Ggp CS-b- m-tcbpw F p-am-\pj {]`p- - m-scbpw F {]kvxm h-\bv Aiq-cysc XSp- p-hm ]Xn\ p t\xm- - msc am{xta Fgp-t -ev]n- -bp p F A -cni A -an-. Imhy-fl-I-amb Hcp {Ia-a-\p-k-cn- v(4) Hcp kwjy-i-gn- v AXn\p sxm -SpØ henb kwjy hcp- p-sh- n AXv kqnn- n- p- -Xv, kµ `-a-\p-k-cn- p hkvxp-x-bpss ]q Æ-Xtbm ]cym-]vx-xtbm BWv. 5:7 9 A m-fn bn{km-tb ki-e pw Hc-\p-{Kl-Im-c-W-ambn Xocpw. Hcp knwlw t]mse sszh-øns i{xp- sf XI Øp-I-fhm Ign-hp AP-ø-cm-bncn pw B P\-X. 5:10 15 A m-fn bn{km-tb ip o-i-cn- -s - psim- n-cn- pw. Ah C\n Hcn- epw IpXn-c-I-fnepw cyß-fnepw B{i-bn- -bn-. p{z-{]-tbmkw snøp- -hcpw iip-\m-zn-ifpw tzi-øp-\n- p \o w snø-s -Spw. PmXob ]qpm-kn-cn-i-fmb hn{k-l-ßfpw kvxw`-{]xn-jvt- Ifpw \in- n- -s -Spw. sszh-øns {]Xn-Imcw \nanøw i{xp-cm-py-߃ in n- -s -Spw. VII. \ymb-hn-nm-c-øn-em-bn-cn- p bn{km-tb (A.6) 6:1 5 btlmh (A`n-`m-j-I ) bn{km-tb-en\p ({]Xn) hntcm-[-am-bp- -Xs hyh-lmcw {]kvxm-hn- p-tºmƒ \ymbm-[n-]- m-cm-bn-cn-t - -Xn\v Ah ] -X-ßsf Wn- p-i-bm-wn-hn-ss. A\- cw Ah-tcm-Sp Xs IcpW Xm hnh-cn- p-i-bm-wv. Ahsc an{k-bo-an \n v hnsp-hn p Ahsc i]n- p- -Xn \n pw _nsebm-an-s\bpw _mem- n-s\bpw Xm XSp-Øp. 6:6 8 CXn\p ]I-c-ambn AXyp- -X\m-b-h Ahcn \n pw F\- m-wm-{k-ln- p- Xv? AXncp Ihn ark-_-en-i-f-! Xo -bmbpw \c-_-enbpw Xm B{Kln- p- n-. adn v \ymbw, Zb, Xmgva F n-h-bmwv X\n p th -Xv. sszhw Bh-iy-s -Sp Imcy-ß-fmWv 8 mw hmiy-øn hnh-cn- n-cn- p- -Xv. Ch A\p-k-cn- p Hcph\v hnip PohnXw \bn- p-hm-\m-ipw. am\- km- -c-s -SmØ Hcp-h\v CØ-c-Øn-ep \oxn {]hr- Øn-Iƒ snøp-hm Ign-bp-I-bn-. 6:9 12 btlmh ] -W-tØmSv AXns A\ -Imc-W-amb ]m]w Hm n- p-sim v hnfn p ]d-bp-i-bm-wv. AXn-se-\n-hm-kn-Iƒ I -Øp-emkpw I - -Snbpw D]- tbm-kn- p. Ah kmlkw {]h Øn- p, t`mjvip kwkm-cn- p. 6:13 16 ]m]w AXn-t -Xmb \miw sim p-h-cp- p. kml-k- m-cmb [\n-i- m-cpss ]m]-߃ tcmkw, iq\y- X, hni- v, AXr-]vXn, C m-`wkw F nh hcp-øn-hbv pw. h -\-bn-eqss t\snb Imcy-߃ A\p`hn- phm Ahsc A\p-h-Zn- p-i-bn-. H{an t{]m m-ln- n hn{k-lm-cm-[-\sbbmhmw (1-cm-Pm. 16:25,26) H{an-bpsS N ߃ (hm.16) kqnn- n- p- -Xv. VIII. ]cn-xm-]-i-c-amb AXns Ah-ÿbn hne-]n- p P\-X(7:1 10) 7:1,2 ChnsS aojm P\-Øn\p th n sszh-tømsp ] -hmzw snøp-i-bm-wv. ` n-am\pw t\cp- -h\pw ] - W-Øn \n pw \o w snø-s - p. kml-khpw c - ]m-x-ihpw s]cp-in-bn-cn- p- p. ap n-cn- gw ]dn- -tijw Imem s]dp- p- -Xn-t\mSpw Xn m Hcp ap n-cn- p-et]mepw C m-ø-xn-t\m-spw, ]cn-xm-]-i-c-amb Ah-cpsS Ah-ÿsb Xmc-Xayw snbvxn-cn- p-bm-wv. 7:3 6 {]`p- - mcpw \ymbm-[n-]-xn-ifpw ssi qen tnmzn- p- p. Ah-cpsS in ASp-Øn-cn- p- p. B{ibn- p-hm sim m-ip- -h-cmbn Bcpw Xs -bn-. kvt\ln-xcpw Ab m-cpw, _ p- ƒt]mepw At\ym\yw hnizm-k-h- \ ImWn- p- p. 7:7 10 B{in-bn- p-hm sim m-ip- -h btlmh am{x-ta-bp- p. Xß-sf-s m n A[nIw k -jn- -cp-sx- v tzi-ønse hniz-kvx-ti-jn v i{xp- ƒ p ap -dnbn v \evip-i-bm-wv. P\-Øns ]m]-ß-fpss A\- -c- ^-e-amwv A\ w, F n-cp- mepw Xß-fpsS i{xp- ƒ AXn-i-bn- p-am-dv, sszhw X\n p kz -am-b-hsc tziøv ]p\x-ÿm-]n- pw. IX. bn{km-tb-en-\p `mhn A\p-{K-l߃ (7:11 20) 7:11 12 ASp-Ø-Xmbn sbcp-i-te-an-s\-bmwv A`n-kw-

8 1052 aojm 7 t_m-[\ snbvxn-cn- p- -Xv. Ah-cpsS axn-ep-iƒ ho pw ]Wn-b-s -Sp-Ibpw AXn-cp-Iƒ AXn hnkvxr- X-am- -s -Sp-Ibpw snøpw. {]hm-kn-iƒ Xß-fpsS {]hmk-øn \n pw as-ßn-h-cpw. PmXn-Iƒ Xß-fpsS ZpjvSX \nanøw in n- -s -Spw. 7:13 BZyw hmbn- p-tºmƒ Cu hmiyw hnnn-{x-ambn txm n-tb- mw. Xß-fpsS {]hr-øn-i-fpss ^e-sa t mww PmXn-Iƒ \ymbw hn[n- -s -Sp-tºmƒ AhcpsS tziw iq\y-am- -s -Sp- -Xn-s\-bmhmw CXp kqnn- n- p- -Xv. hmkvzøw snø-s - n-cn- p ]p\x-ÿm-]- \-Øn\p sxm p apºm-bn-cn pw CXp kw`-hn- p- -Xv. ""tziw'' F p hnh Ø\w snø-s - n-cn- p F{_mb ]Z-Øn\p ""`qan'' F A -hp-ap v F Xp {i n- p-i (5). tam^ v Cu hcn-iƒ ]cm-h Ø\w snbvxn-cn- p- -Xv. ""F nepw hn{k-lm-cm-[\ \nanøw kie tem- Ihpw sszh-in- -bm iq\y-ambn InS- p p.'' 7:14 17 btlm-h-tbmsv Blm-chpw CS-b-]-cn-]m-e- \hpw tnmzn- p-sim- p Hcp {]m -\-bmwv 14- mw hmiyw. PmXob cmjv{s-߃ e n p Xs apºmsi Ipºn-S-Ø- -hæw Xm A p-x-im-cy-߃ Ah m bn snøp-sa v btlmh Xs P\-Øn\p Dd p \evip- I-bm-Wv. 7:18 20 sszh-øn-\p Hcp kvtxm{x-km-\-tøm-sp-iqss-bmwv aojm Xs {]h-n\w Akm-\n- n- p- -Xv. Xs Zb-bpw, Icp-W-bpw, Zo L- -a-bpw, a\- -en-hpw, hniz-kvx-xbpw hm -eyhpw Hm Øp Xm AXn-bmbn sszhsø kvxpxn- p- p. ENDNOTES 1(1:10-14)Sec the literal renderings in the NKJV margin. 2(1:10-14) The Bible: A Neww Translation, By James Moffatt, Miacah 1: (4:1-4) Aithough these words are inscribed on the United Nations building in Newyork City(from the parallel in Isa. 2:2-4, which see in this commentary), Since the prince of Peace is left out, the word cannot expect any lasting peace till He comes. 4(5:4-6) This numerical usage is not uncommon in the OT. See, e.g., Job 5:19, Ps.62:11,12; Amos 1:3. 5(7:13) The NIV so Transalates it here.

9 NOTES 1053

10

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w:

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w: \ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v {^m ko-kv am ]m- -bpss Nm{In-I-te-J\w Atßbv v kvxpxn (Laudato Si') hnh Ø\w: ^m. amxyp Xp -Øn, H.kn.-Un. CARMEL INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE TRIVANDRUM, KERALA,

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

Women in The Bible. Michal (aojä)

Women in The Bible. Michal (aojä) Women in The Bible Michal (aojä) aojä F t]cnsâ AÀ w btlm-hsbt mse BcpÅq Cu kv{xosb bn{km-tb-ensâ {]Ya cmpm-hmb iueosâ c m-as aiä F pw tkmeym- ns\ txmev]n Zmho-Znsâ `mcy F p-apå c v am\-z-wvu- n-ep-amwv

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

k`m-{]-kwkn I. Imt\m-\nI ÿm\w k`m-{]-kw-knbpw \nizm-ko-b-xbpw

k`m-{]-kwkn I. Imt\m-\nI ÿm\w k`m-{]-kw-knbpw \nizm-ko-b-xbpw k`m-{]-kwkn 778 779 k`m-{]-kwkn a\p-jys thz-\-i-sfbpw kpj-søbpw ]Tn- p- -Xp-t]m-se, Pb-]-cm-P-b-ßsf hne-bn-cp-øp-i, AXp-t]mse \ncm-ibpw D -Xnbpw txm p- -Xp-th-sd-bn ; Bfln- I-{]-Im-i-Øn\p klm-bn- p Imhyw

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 21.11.14 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 21.11.14 \v ss_øp ^pxplv, e \n \n hln PpapB JpXv_bpsS kw{klw temiøns I a-߃ Ct mƒ A m-lp-hn \n v AI-

More information

New Vision New Humanity

New Vision New Humanity New Vision New Humanity (Study) Editor: Fr. T. P. Elias Published by Joice Thottackad on behalf of Sophia Books for the glory of God and for the benefit of humankind. First Published : July 2000 Cover

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv?

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 MARCH Volume: 7 No: 9 Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ^m.tsmw, Asß-hnsS ad- n-cn- p p? temi- Øns hnhn[ timwp-i-fn \n v P\-tIm-Sn-IfpsS A cm-flm-hn \n p-b-cp Db Øp tnmzyw

More information

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk`

- p-kvxm-bn Bcw-`n Xncpk` 05 hmeyw. HtŒm_ 2018 24 e w. 19 -sim- p- m- hnhmtl-xc ssewkn-i- _ w {Inan-\ Ip -a-s p kp{]ow-tim-s-xn. ]m]-øns in \ ti- Xp tims-xn-b, sszh-am-sw p tum. sk_-mãy t]mƒ ]d- n- p- v. ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3)

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) JpXzv_ 26.1.2007 _bvøp ^pxq-lv, e C sø JpXz-v_-bnepw A m-lp-hns KpW-\m-a-amb "dlvam ' F hnjbw Xs bmwv hnh-cn- p- -Xv. F m, C v lzo-kp-iƒ D -cn- p-sim- mwv CXv kw_- -ambn

More information

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12

RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/ Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 12 10 April. 2011 Vol. 04 Issue: 07 Adn-bn v F m-hn[ Un.- n. ]n. h pifpw ]pkvxi {]kn- o-i-c- Ww, ({Sm kvtej Dƒs -ss) kph-\n-dp-iƒ F n-ßs\-bp F m-hn[ tpmen-iƒ pw Z tpw bp. Fkv. F P.O. Box: 620 742, Atlanta,

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw...

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... s{]mhmjv tlmjv CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-]- -cm-jv{so-bw t\cnsp {]Xnk nbpw ^mknãv hn]øpw apx-em-fn-ø-hn-cp- hnπht mcm hpw _nsp-]n- -B -F-kv-Fkv

More information

CHAPTER: 4 Ephesians 1-mw A ymbw XpSßn 3 mw A ymbw hsc ""k`-bpss hnfn'' The calling of the Church F hnjbw BWp hnh-cn- -Xv. Eph. 4-mw A ymbw XpSßn 6 mw A ymbw hsc ]pxn-sbmcp Theme XpS-ßp-Ibm-bn. The conduct

More information

^m. tum. hn. kn. iapth A\pkvacW ktωf\w

^m. tum. hn. kn. iapth A\pkvacW ktωf\w Vol. 1 No. 49 THE ONLINE OFFICIAL NEWS BULLETTIN 2018 November 22 ]ndhw ] nt kv:- kp{]owtimsxnbpss \n t±iw kzmkxm lamsw v ae ck` tim bw: ]ndhw ] nt kv kab_ nxambn ]q Ønbm m\p kp{]owtimsxnbpss \n t±iw XnI

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information

ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m ^oentbm _p vkv time-t cn : Publisher :

ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m ^oentbm _p vkv time-t cn : Publisher : 1 ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m : Publisher : ^oentbm _p vkv time-t cn 682 311 2 ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw. ssh. tbml- m ap {]n kn-, sk v. ]ot gvkv timtf-pv, time-t -cn. ta - -c, IS-bn-cp v

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

"Aevam-b-i_vZw' tªmkv kμ in- m : "Aevam-b-i_vZw' sh_vssk v kμ in- m :

Aevam-b-i_vZw' tªmkv kμ in- m :   Aevam-b-i_vZw' sh_vssk v kμ in- m : 71 "Aevam-b-i_vZw' tªmkv kμ in- m : www.almayasabdam.blogspot.in "Aevam-b-i_vZw' sh_vssk v kμ in- m : www.almayasabdam.com s^{_phcn 2018 kxy-pzme amkni ticfitøm-en m k`m\ho-i-c-w-{]-ÿm\w (KCRM) Hcp p kzx{

More information