aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew"

Transcription

1 aojm

2 1046

3 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim v \ymb-øn\pw Zm n-wy-øn-\p-am-bp Hcp Blzm\w tkm m-l-amb hy n-xz-kv^ps-xtbmss Ah-X-cn- n- p-hm aojmbv p Ign- n-cp- p. ]ou-b-\p-`-hn- p P\-tØm-Sp AKm-[-amb Xs A\p- Iº ad- m-\m-hmø hm p-i-fn-eqss ]pd-øp-h- p. Xs kvt\ln-x-cp-ss-taepw Ab hm-kn-i-fp-ss-taepw ]Xn-hm- n-bn-cn- p simsnb B\ymb {]hr-øn-i v Xs D w [m ΩnI tcmj-øm IØn Pzen p. blq-z-bnse \m n ]p-d-øp-im-cmb ]mh-s I j-i v \m n ]pdøp-\n p Xs -bp i -\mb Cu bph {]kw-k-i-\n AXyp- m-ln-bmb Hcp kmaq-ly-{]-h Ø-Is\ Is -Øp-hm Ign p. ssi. Fw. tb vkv I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w sndnb {]hm-n-i- mcn h v henb \mem-asø ]pkvxiw aojm-bp-ts-xm-wv. ]pxn-b-\n-b-a-øn CXv A p-{]m-hiyw FSp-Øp- -cn- -s - n- p- v. \ΩpsS I Ømhpw Hcn-SØv D]-tbm-Kn- n- p- v. hfsc {]kn- amb B D -cwn (a-øm. 2:6) 5 mw A ymbw 2 mw hmiy-øn \n p- -Xm-Wv. t_xvetlw F{^mØbn (h-st A -Ømbn as m-cp t_xvetlw D mbn-cp- p) aninlm P\n- p-sa v B hmiy-øn-em-wv {]h- Nn- n-cn- p- -Xv. aojm-bpss BI j-i-amb as mcp khn-ti-j-x, Zzbm {]tbmkønep Xs Xmev]-cy-am-Wv. Zzbm {]tbmkw Bkz-Zn- p At\-I-am-fp-I-fp- v. Cw ojv `mjm kwkv m-c-ønse KW-\o-b-amb Hcp kmln-xy-co-xn-bmbn CXns\ IW- m- n-bn- n (F- nepw tjivkv]n-b ]e-t mgpw CXp-]-tbm-Kn- n- p- v). F m F{_m-b-`m-j-bn ]g-b-\n-ba cq]-h-ev -c-w- Øn-\p-X-Inb KW-\ob Fgp-Øp-I-fn hm p-i-fpss CØcw {]tbmkw \nc-h-[n-bp- v. eøo Ihnbmb kosk-tdm-bpss hmivssh`-hp-ambn Nne Xmc-X-ay-s - Sp-Øn-bn- p {]kn- -amb Hcp DZm-l-cWw 1:10 15 hmiyß-fn aojm Ah-X-cn- n- n-cn- p- p. \n `m-ky-h-im c p `mj-iƒ v Zzbm -k-am-\-x-i-fp tpmun-ifn-en- m-ø-xp-sim v hnh Ø\w snøp-hm hfsc hnj-a-ap kmln-xy-co-xn-i-fn-sem- m-wn-xv. (Cw- ojnse CØcw Zzbm Bi-b-߃ {]Im-in- n- p- -Xn-\p {ia-sa \ne-bn NKJV bptsbpw tam^ v hnh Ø-\-Øn-s -bpw ASn- p-dn- n FSp- Øp- -cn- n-cn- p `mk-߃ t\m p-i). II. {KŸ-I ØrXzw aojm-bmhv, aojm-bmlp F n-h-bpss {lkz-cq]amb- aojm(b-tlm-h-sb-t mse Bcp p?) F -t]cv hn m- ]\w snøp- -Xv. bn{km-tb-ens sszh-amb GI-k-XyssZ-h-Øns Zmkm-\m-bn-cp p B {]hm-n-i F hkvxp-x-bm-wv. ]e {]hm-n-i m- pw D -Xp-t]mse, Xs t]cns `mk-ambn sszh-øn-\p (tb ) AYhm btlm-h-bv p (bm-lv) t]cp- m-bn-cp- p. 7:18 \nt msp ka-\mb sszw Bcp p? F p tnmzn ptºmƒ, Xs Xs t]cp-sim p Hcp Zzbm {]tbmkw Xm \S-Øp-I-bm-bn-cp- n-cn- -Ww. sbi-øm-hns ka-im-en-i-\m-bn-cp p aojm, F m kaq-l-ønse Ffnb hn`m-k-øn \n p Hcp hy nbm-bn-cp p Xm. sbcp-i-te-an \n pw GI-tZiw Ccp- ]-Øn-b- p-ssa sx p-]-sn- m-dmbn ÿnxn-sn-øp `mk-øn\p kao-]-ap- -tam-sc-ti-øn \n p- -h-\m-bncp p aojm. III. Fgp-X-s Imew GXm v _n.-kn. 740 apx 687 hsc-bp tbmymw, Blm-kv, sbln-kvio-bmhv F n-h-cpss `c-w-im-e-ømbn-cp p aojm {]h-nn- -Xv. Xs {][m-\-k-tµiw blq- Z-tbm-Sp- -Xm-bn-cp- p-sh- nepw _n.kn.722/21 kw`hn hst cmpy-øns {]hm-k-sø- p-dn pw aojm {]h-nn- n-cp- p. Xs Cu sndnb ]pkvx-i-ønse ktµ-i-߃ P\sØ Adn-bn- -Xv. AXv ]pkvx-i-ambn Fgp-Xp- -Xn\v hfsc apºm-bn-cp- n-cn- -Ww. IV. ] m-ø-ehpw hnj-bhpw F m-h pw Hcp-t]mse \ymb-ambn [\w \evinbn-cp bn{km-tb-en-sebpw blq-z-bn-sebpw ]gb Irjnk-{º-Zm-b-߃ _n.-kn. 8 mw \q m-t mss {Ita-W-bmbn am -s - p. AXn-\p-]-Icw AXym-{K-ln-Ifpw kpj-tem-ep- ]cpw I -i- m-cp-amb Hcp kaqlw Ipim-{K-_p- n-

4 1048 aojm tbmss P\sØ D -hcpw, C- m-ø-h-cp-ambn hn`-pn- p. [\n-i-cmb `qhp-s-a-iƒ IqSp-X kº- - m-cmbn Xocp- Ibpw ]mh-s Irjn- m IqSp-X Zcn-{Z-cmbn Xocp- Ibpw snbvxp. \K-c-Øn-te v Xmakw am nb c masø Iq, ]mh-ßsf ]oun v v B-Uw-_-c-]q w Pohn- n-cp D -X-k-aq-l-Øn-\-cnsI Zp»o-e-ß-fp- -hcmbn ] n-wn-bn Pohn- p. PmXn-I-fp-am-bp hym]mcw \nanøw sx mb Ah- cpss Bcm-[\ k{º-zm-b-ßfpw XmW-\n-e-hm-c-Øn-ep BNm-c-ap-d-Ifpw Ah-cp-sS-bp- n-te v IS- p-h- p. Npcp- -Øn C sø ]m m-xy-cm-py-ß-fnse ss{ikvx-h-tem-iw-t]m-se-bm-bn-cp p Imcy-߃. Ccp- Xpw eu-in-i-am-b-xp-amb Cu ] m-ø-e-tøm- Sp _ -Øn-emWv aojm Xs {]h-n-\-sa-gp-xnbxv. ia-cy, sbcp-itew, t_xvetlw F o ] -W-ßsf Np n- - n-bmwv Xm-\Xp c-nn- n-cn- p- -Xv. D -S w I. bn-{kmtb-en-t\mspw blq-z-tbm-sp-ap sszh-øns tim]w kw_- n- p {]h-n\\w (A.1) II. [\n-i-cmb ]ou-i- m-cpss A yw (2:1 11) III. ]p-\x-ÿm-]\ kw_- -amb hmkvzøw (2:12,13) IV. A[n-]- m, I {]hm-n-i- m, ]ptcm-ln-x- m F n-hsc X n- -d-bp p (A.3) V. {InkvXp-hns kl-{km-_vz- `c-w-øns alxzw (A.4) VI. VII. VIII. IX. anin-lm-bpss hchv kw_- n- p hmkvzøw (A.5) \ymb-hn-nm-c-øn-em-bn-cn- p bn{km-tb (A.6) ]cn-xm-]-i-c-amb AXns Ah-ÿ-bn hne]n- p P\X (7:1 10) bn{km-tb-en-\p `mhn A\p-{K-l-߃ (7:11 20)

5 aojm 1, hymjym\w I. bn{km-tb-en-t\m-spw blq-z-tbm-sp-ap sszh-øns tim]w kw_- n- p {]hn\w (A.1) 1:1 3 Xs \ymb-hn[n ktµiw tiƒ m btlm-hbmb sszhw kie P\-tØbpw Blzm\w snøp-ibm-wv. Ah p hntcm-[-ambn km n-bm-ip-hm th n A\p-{K-l-ÿ-e-amb Xs hnip -a-µncw Xm hnsp-ibm-wv. 1:4 7 ia-cy-bp-ssbpw sbcpi-te-an-s bpw taep Xs in m-hn[n ITn-\-ambncn pw; ImcWw Cu ] - W-߃ hn-{k-lm-cm-[\ ti{µ-ß-fmbn Xo n-cp- p. Ah \ymb-hn-[n- mbn FØp-tºmƒ ] -X߃ Ahs Iogn Dcp-Ipw, Xmgvhc-Iƒ XobpsS apºn sagp-ip-t]mse ]nf p-t]m-ipw, iacy I p- p-t]mse-bmbn Xocpw, AcpsS hn{k-l-ß-sfm-s bpw XI p t]mipw, Ah-cpsS apdnhv s]mdp- m-ø-xm-bn-cn- pw. 1:8,9 cm-{xn-bpss GIm- -X-bn Cc-tX-Sp Ip-dp-\- cn-sb-t mse Hmen-bn-Sp-Ibpw, H -I- nsb-t mse Icbp-Ibpw, sncn- n-smsx \ -\mbn \S- p-ipbw snøp aojm-bpss hnem]w AXns ]mc-ay-øn-se-øn-bn-cp- p. aojm {]h-n-\-ønse `qan-im-kv{x-]-camb Zzbm {]tbm-k-߃ aojm-bpss {]h-n-\]cn-[n-bn-ep -{]-tz-i-߃ 1:10 14 Aiqcy ssk\yw tzisø B{I-an- p- Xp hnh-cn- p NmXp-cy-ap Hcp hnem-]-amwv hmiyß-fn ImWp- -Xv. KØv, t_øv, A{^, im^o, kb- \m, t_øv- -G-k, amtcm-øv, sbcp-i-tew, em oiv, tamsc-si-øvk-øv, AIvko-_m, amtc-im, AZp mw apx-em-b-h-bmwv Aiq-cy ASp-Øp-h-cp- -Xmbn {]kvxm-hn- -s - n-cn- p bn{km-tb-en-sebpw blq-zbn-sebpw hnhn[ ] -W-߃. Cu `mkøv ]e Zzbm {]tbm-k-ß-fp-ap- v (1). Cu thz-`m-ksø tam^ v hnh Ø\w snbvxn-cn- p- Xv Xmsg ImWpw hn[-ønem-wv. IÆo ]- -W-Øn (t_m-jow) IÆo s]mgn- pi s]msn-ho- n (t_-øv- -A-{^) s]msn-bn Dcp-fpI Ae- mc ] -Wta (im-^o ) \n n-eqss \ -\mbn k -cn- pi ]pd- msp ] Ww (k-b-\m ) ]pd-s -Sp-hm ss[cys -Sp- n-. \nxy-x-bn \n p sbcp-itew tkm]p-c-øn- hsc \miw FØn-bn-cn- -bm t_øv Gkepw amtcmøpw hy -ambn {]Xym-in- p- p. kotbms ]m]-im-c-w-ta, bn{km-tb-ens AXn-{Ia ti{µta XzcnX ] -Wta (em- o-iv) Xpc-K-ßsf Xzcn-X-K-Xn-bn HmSn- p-t]m-ip-ho kotbm I\y-Itb \ns tamtcm-siøv KØn \n p th s]-spøpw hymp-kr-l-øn- (A-Ivko-_v) bn{km-tb cmpm- - m Ft pw \nc-kn- -s -Spw (2). 1:15,16 ssih-i-am- p Hcp-Ø bn{km-tb-en\p t\cw hcpw; P\w AZp- m-an-te v HmSn-t m-ipw. bn{kmtb hnem-]-tømss Xe ucw snbvxp sam -bm- - Ww, ImcWw AhcpsS Hma-\- p- p-߃, AXm-bXv P\w {]hm-k-øn-te v t]mti- n-h-cpw. II. [\n-i-cmb ]ou-i- m-cpss A yw (2:1 11) 2:1 5 \ymb-hn-[n- p Imc-W-ß-fmWv ChnsS ]db-s - n-cn- p- -Xv. [\-hm- m Ffn-b-h-cpsS hb-ep-ifpw hosp-ifpw ]nsn p ]dn- p. XXv^-e-ambn [\-hm- m-cpss ] \n pw Cu hkvxp-h-i-iƒ hntzinbmb Hcp A{Ian ssi- -em- pw. Ah H pw-xs tijn- n- bn-.

6 1050 aojm 2,3,4,5 2:6,7 Atcm-N-I-amb CØcw Imcy-߃ {]h-nn- cp-sx v P\w aojm-tbmsp ]d- p, ImcWw Ah v am\-lm-\n-sbm pw D m-i-bn-. F m ""btlmh ap tim]ntbm? \ymb-hn-[n-bp-ts-xmb Cu {]hr-øn- Iƒ Ah-t -Xm-Ip- pthm?'' t\cmbn \S- p- -h\p Ahs hn-\-߃ KpW-I-c-at? F n-ßs\ Ah ]d-b-cp-sx v aojm ]d- p. 2:8 11 ]m]w \nan-øw btlm-hbv p Xs P\w Hcp i-{xp-hns\ t]mse-bmbn Xo n-cn- p- p. kam-[m-\- ambn IS p t]mip- -h-cpss hkv{xw Ah A]-l-cn- p- p, kv{xoi-sfbpw ss]x-ß-sfbpw Xß-fpsS hosp- I-fn \n pw Cd- n- -f-bp- p. X߃ aen-\-am- n-bncn- p tziw Xßsf \in- n- p-sa- XpsIm v Ah {]hm-k-øn-te p ]pd-s p t]mti-ww. ho pw azyhpw ip]m i snøp GsXmcp I {]hm-n-it\bpw Cu P\w DS-\Sn kzoi-cn- pw. III. ]p\x-ÿm-]-\-øn-t -Xmb hmkvzøw (2:12,13) \ymb-hn-[n p tijw bn{km-tb tijn- ns\ sszhw {]hm-k-øn \n pw as n hcp-øpw. Ah-cpsS ]p\-cp- m-c-wsø XS- -s -Sp-Øp GsXm- n-s\bpw XI p- -h (b-tlmh) XI Øp If-bpw. IV. A[n-]- m, I -{]-hm-n-i- m, ]ptcm-ln-x- m F n-hsc X n- d-bp p (A.3). 3:1 4 bn-{km-tb Krl-Øns A[n-]- m, Ah-cpsS A\ym-b-Øn\pw, A\o-Xn pw, AXym-{K-l-Øn\pw in hn[n- -s - n-cn- p-i-bm-wv. Ah Ffn-b-h-tcm-Sph-fsc {Iqc-am-bmWv s]cp-am-dn-b-xv. Ah \ sb tzzjn- p. Xn sb C n- p. A[n-]- m-sc- p-dn v D-t±-in- p hn[-øn BSp-I-fpsS CS-b- m-cm-bn-cn- p- -Xn\p ]Icw BSp-I-fpsS Aÿn-Iƒ Ie-Øn-en-Sp-Ibpw amwkw Ip -I-Øn-em- p-ibpw snøp sn m-bv -fmbn-cp p cmjv{so-b- m-cmb Ch. A -cm -Øn Hcp CS-b-\m-bn-cp v Hcp cmpysø ]cn-]m-en- p-hm-s\- Ønb Zmho-Zn\p t\ hn]-co-x-am-bn-cp p Ah (1-i-ap. 17:15; 2i-ap. 5:2,7:7). A\ w hcp-tºmƒ, klm-b-øn- \m-bp Ah-cpsS \ne-hnfn sszhw tiƒ p-i-bn-. 3:5 7 I {]hm-n-i- m, h Xpw \ mbn simsp- p- h-tcmsp kam-[m\w {]kw-kn- p-ibpw simsp- m- Ø-h-tcmSp bp w {]h-nn- bpw snøp-i-bm-bn-cp- p. AXp-sIm v Xs C m-i- n-bp-ts-xmb m\w sszhw Ah-cn \n pw \o n- -f-bpw, Ah v sszh- Øn \n pw DØcw e`n- -bn-. 3:8 12 bn{km-tb-en-t\mspw blq-z-tbmspw (bm-t m- _v) sszhni ktµ-i-a-dn-bn- phm sshcp- y-sa-t m- Ww, Ct mƒaojm btlm-h-bpss Bflm-hn-\m i- o- I-cn- -s - p. {Zthy bm \on-im-cy-߃ snøp A[n-]- m-cpw, ]ptcm-ln-x- m-cpw, {]hm-n-i- mcpw X߃ kpc- n-x-cm-sw- mwv CXp-hsc Nn n- n-cp- -Xv. F m sbcp-itew I p- mbn Xocp-sa v aojm {]Jym-]n- p. V. {InkvXp-hns kl-{km-_vz- -`c-w- Øns alxzw (A.4) 4:1 4 {In-kvXp-hns kl-{km-_vz`-c-w-ønse A\p- {K-l-ßsf pdn- mwv BZysØ F p-hm-iy-ß-fn ]dbp- -Xv. sbcp-itew D -X-am- -s -Spw. btlm-hsb Ipdn- -dn-bp-hm PmXn-Iƒ AhnsSs - pw. Aßs\ kie PmXn-I-fp-sS-taepw Ah `cww \S-Øpw. Ah XßfpsS hmfp-isf simgp- -fm-bpw, Ip -ßsf hm -Øn- I-fmbpw ASn p Xo pw (13) F {]kn hm p-ifm temi hym]-i-amb \ncm-bp-[o-i-c-w-amwv hy - ambpw ZrV-ambpw Nn{Xo-I-cn- -s - n-cn- p- -Xv. A mfn kam-[m-\hpw kpc- n-x-xzhpw \ne-hn hcpw, Xs P\w btlm-hsb Adn-bpw. 4:5 8 kl-{km_vz hmgvn-bn \S- n-em- -s -Sp ip -amb Bcm-[-\bpw aojm-bpss ImeØv \ne-hn-encp hn{k-lm-cm-[-\bpw XΩn Xmc-X-ay-s -Sp-Øp-IbmWv 5 mw hmiy-øn. {]hm-k-øn aps- -cm- -s P\sØ tziøv ]p\x-ÿm-]n- p-ibpw (""Nn-X-dn-t m-b- Xns\ Rm tijcn pw'' hm.6, tam^- v)btlmh Ah v cmpm-hm-bn-cp v Ahsc `cn- p-ibpwsnøpw. H m-asø AYhm ]q m-[n-]xyw (hm.8) F p-h- m `qan-bnse D -X-amb `cw k{º-zm-bw, AXm-bXv cmpmhmb anin-lm-bpss `c-ww. 4:9 13 Cu ka-bøv blqzm {]hm-kn-i-fmbn _mt_- en-te p t]m-ipw. Xs P\-Øns ]p\x-ÿm-]-\-øn- \p-apºv btlmh PmXn-Isf Iq n-h-cp-øn Ahsc \ymbw hn[n- pw. Ahsc in n- p-hm-\p Xs D]-I-cWw bn{km-tb-em-bn-cn- pw. Ah-cpsS kºøv k `q-an-bpssbpw I Øm-hn\p \nth-zn- pw. VI. anin-lm-bpss hchv kw_- n- p hmkvzøw (A.5) 5:1 aojm ]pkvxiw FgpXnb ImeØv cmpy-øns Ah-ÿ-bmWv 1 mw hmiy-øn hnh-cn- n-cn- p- -sx p txm p- p. ChnsS blq-zsb Ipdn- p bn{km-tb-ent\msv _m_n-tem-\y-cm-ep Hcp D]-tcm-[-Øn\v Hcp-ßns mƒ-hm Bh-iy-s -Sp-I-bm-Wv. Ah cmpm-hn-t\msv \n Ω-cym-Z-bmbpw {Iqc-ambpw CS-s]-Spw. lnkv n-bmhns\ sk tl-co_v ]-cn-l-kn- p- -txm, skz- n-bmhns\ s\-_p-j-zvt\k Ah-am-\n- p- txm Bhmw ChnsS kqnn- n- -s - n-cn- p- -Xv. 5:2 bn{km-tb-en-\p A-[n-]-Xn-bm-bn-cn-t - p- -hs P\-\-sØ- p-dn v ap Z in- p-i-bm-wv. 2 mw hmiy- Øn Ahs D hw ]t bp- -Xpw ]pcmx-\-am-b- Xp-a-t{X. aninlm- -bpss \nxy-x-tbbpw AXp-sIm- p- Xs Ahs sszh-xz-sø-bp-amwv Cu hm p-iƒ

7 aojm 5,6, kqnn- n- p- -Xv. hnip- -\m- n c p t_xve-tl-ap-iƒ D m-bn-cp- -Xp-sIm v t_xvetlw F{^m-Ø-sb v aojm {]txyiw FSpØp ]d- n-cn- p- p. CXv sbcpi-te-an \n v Bdp-ssa sx m-bn- mwv ÿnxn-snøp- -Xv. 1 mw hmiyøn\p hncp- -am-bn- mwv Cu hmiyw {]kvxm-hn- -s - n-cn- p- -Xv. bn{km-tb-ens A sø Ahÿ XnI pw hnjm-z-p-\-i-am-bn-cp- n- p-t]mepw aninlm h t mƒ F mw am -s -Sp-I-bm-bn-cp- p. 5:3 bn{km-tb-ens Ncn-{X-Ønse aq p L -߃ hnh-cn- n-cn- p- p. (1) tbip I Øm-hns\ X n- -f- Xp aqew AXp Dt]- n- -s - p. Cu Ir]m-bp-K- Ønse AXns Ct m-gsø Ah-ÿ-bmWv AXp kqnn- n- p- -Xv. (2) ASp-ØXv B P\-Xsb ImØn-cn- p Cu n-t\m-hns Ime-am-Wv. AXm-bXv atlm-]- {Z-h-Im-ew. (3) Cu ITn\ t\mhp-iƒ p-tijw bn{kmtb {]k-hn- p p. Ct m-gpw-a-hn-izm-kn-i-fm-bn-cn- p P\Ønse hniz-kn- p tijn- n-s\-bm-wxv kqnn- n- p- Xv (kvtim-^o Uv). bn{km-tb-ense Cu tijn v tziøv ]p\x-ÿm-]n- -s -Spw. Xs P\sØ {InkvXp `cn- pw. 5:4 6 bn{km-tb-en-t\m-sp _ -Øn {InkvXphns CS-b-]-cn-]m-e-\hpw temi-hym-]-i-hp-amb Xs B[n-]-Xy-hp-amWv 4 mw hmiy-øn hnh-cn- n-cn- p- - Xv. `mhn-bn Aiq-cy-ssk\yw sbcp-itew B{I-an- ptºmƒ Ahsc HmSn- p-hm X -hæw {]m]vx-cmb t\xm- - msc aninlm Fgp-t -ev]n- pw. Ggp CS-b- m-tcbpw F p-am-\pj {]`p- - m-scbpw F {]kvxm h-\bv Aiq-cysc XSp- p-hm ]Xn\ p t\xm- - msc am{xta Fgp-t -ev]n- -bp p F A -cni A -an-. Imhy-fl-I-amb Hcp {Ia-a-\p-k-cn- v(4) Hcp kwjy-i-gn- v AXn\p sxm -SpØ henb kwjy hcp- p-sh- n AXv kqnn- n- p- -Xv, kµ `-a-\p-k-cn- p hkvxp-x-bpss ]q Æ-Xtbm ]cym-]vx-xtbm BWv. 5:7 9 A m-fn bn{km-tb ki-e pw Hc-\p-{Kl-Im-c-W-ambn Xocpw. Hcp knwlw t]mse sszh-øns i{xp- sf XI Øp-I-fhm Ign-hp AP-ø-cm-bncn pw B P\-X. 5:10 15 A m-fn bn{km-tb ip o-i-cn- -s - psim- n-cn- pw. Ah C\n Hcn- epw IpXn-c-I-fnepw cyß-fnepw B{i-bn- -bn-. p{z-{]-tbmkw snøp- -hcpw iip-\m-zn-ifpw tzi-øp-\n- p \o w snø-s -Spw. PmXob ]qpm-kn-cn-i-fmb hn{k-l-ßfpw kvxw`-{]xn-jvt- Ifpw \in- n- -s -Spw. sszh-øns {]Xn-Imcw \nanøw i{xp-cm-py-߃ in n- -s -Spw. VII. \ymb-hn-nm-c-øn-em-bn-cn- p bn{km-tb (A.6) 6:1 5 btlmh (A`n-`m-j-I ) bn{km-tb-en\p ({]Xn) hntcm-[-am-bp- -Xs hyh-lmcw {]kvxm-hn- p-tºmƒ \ymbm-[n-]- m-cm-bn-cn-t - -Xn\v Ah ] -X-ßsf Wn- p-i-bm-wn-hn-ss. A\- cw Ah-tcm-Sp Xs IcpW Xm hnh-cn- p-i-bm-wv. Ahsc an{k-bo-an \n v hnsp-hn p Ahsc i]n- p- -Xn \n pw _nsebm-an-s\bpw _mem- n-s\bpw Xm XSp-Øp. 6:6 8 CXn\p ]I-c-ambn AXyp- -X\m-b-h Ahcn \n pw F\- m-wm-{k-ln- p- Xv? AXncp Ihn ark-_-en-i-f-! Xo -bmbpw \c-_-enbpw Xm B{Kln- p- n-. adn v \ymbw, Zb, Xmgva F n-h-bmwv X\n p th -Xv. sszhw Bh-iy-s -Sp Imcy-ß-fmWv 8 mw hmiy-øn hnh-cn- n-cn- p- -Xv. Ch A\p-k-cn- p Hcph\v hnip PohnXw \bn- p-hm-\m-ipw. am\- km- -c-s -SmØ Hcp-h\v CØ-c-Øn-ep \oxn {]hr- Øn-Iƒ snøp-hm Ign-bp-I-bn-. 6:9 12 btlmh ] -W-tØmSv AXns A\ -Imc-W-amb ]m]w Hm n- p-sim v hnfn p ]d-bp-i-bm-wv. AXn-se-\n-hm-kn-Iƒ I -Øp-emkpw I - -Snbpw D]- tbm-kn- p. Ah kmlkw {]h Øn- p, t`mjvip kwkm-cn- p. 6:13 16 ]m]w AXn-t -Xmb \miw sim p-h-cp- p. kml-k- m-cmb [\n-i- m-cpss ]m]-߃ tcmkw, iq\y- X, hni- v, AXr-]vXn, C m-`wkw F nh hcp-øn-hbv pw. h -\-bn-eqss t\snb Imcy-߃ A\p`hn- phm Ahsc A\p-h-Zn- p-i-bn-. H{an t{]m m-ln- n hn{k-lm-cm-[-\sbbmhmw (1-cm-Pm. 16:25,26) H{an-bpsS N ߃ (hm.16) kqnn- n- p- -Xv. VIII. ]cn-xm-]-i-c-amb AXns Ah-ÿbn hne-]n- p P\-X(7:1 10) 7:1,2 ChnsS aojm P\-Øn\p th n sszh-tømsp ] -hmzw snøp-i-bm-wv. ` n-am\pw t\cp- -h\pw ] - W-Øn \n pw \o w snø-s - p. kml-khpw c - ]m-x-ihpw s]cp-in-bn-cn- p- p. ap n-cn- gw ]dn- -tijw Imem s]dp- p- -Xn-t\mSpw Xn m Hcp ap n-cn- p-et]mepw C m-ø-xn-t\m-spw, ]cn-xm-]-i-c-amb Ah-cpsS Ah-ÿsb Xmc-Xayw snbvxn-cn- p-bm-wv. 7:3 6 {]`p- - mcpw \ymbm-[n-]-xn-ifpw ssi qen tnmzn- p- p. Ah-cpsS in ASp-Øn-cn- p- p. B{ibn- p-hm sim m-ip- -h-cmbn Bcpw Xs -bn-. kvt\ln-xcpw Ab m-cpw, _ p- ƒt]mepw At\ym\yw hnizm-k-h- \ ImWn- p- p. 7:7 10 B{in-bn- p-hm sim m-ip- -h btlmh am{x-ta-bp- p. Xß-sf-s m n A[nIw k -jn- -cp-sx- v tzi-ønse hniz-kvx-ti-jn v i{xp- ƒ p ap -dnbn v \evip-i-bm-wv. P\-Øns ]m]-ß-fpss A\- -c- ^-e-amwv A\ w, F n-cp- mepw Xß-fpsS i{xp- ƒ AXn-i-bn- p-am-dv, sszhw X\n p kz -am-b-hsc tziøv ]p\x-ÿm-]n- pw. IX. bn{km-tb-en-\p `mhn A\p-{K-l߃ (7:11 20) 7:11 12 ASp-Ø-Xmbn sbcp-i-te-an-s\-bmwv A`n-kw-

8 1052 aojm 7 t_m-[\ snbvxn-cn- p- -Xv. Ah-cpsS axn-ep-iƒ ho pw ]Wn-b-s -Sp-Ibpw AXn-cp-Iƒ AXn hnkvxr- X-am- -s -Sp-Ibpw snøpw. {]hm-kn-iƒ Xß-fpsS {]hmk-øn \n pw as-ßn-h-cpw. PmXn-Iƒ Xß-fpsS ZpjvSX \nanøw in n- -s -Spw. 7:13 BZyw hmbn- p-tºmƒ Cu hmiyw hnnn-{x-ambn txm n-tb- mw. Xß-fpsS {]hr-øn-i-fpss ^e-sa t mww PmXn-Iƒ \ymbw hn[n- -s -Sp-tºmƒ AhcpsS tziw iq\y-am- -s -Sp- -Xn-s\-bmhmw CXp kqnn- n- p- -Xv. hmkvzøw snø-s - n-cn- p ]p\x-ÿm-]- \-Øn\p sxm p apºm-bn-cn pw CXp kw`-hn- p- -Xv. ""tziw'' F p hnh Ø\w snø-s - n-cn- p F{_mb ]Z-Øn\p ""`qan'' F A -hp-ap v F Xp {i n- p-i (5). tam^ v Cu hcn-iƒ ]cm-h Ø\w snbvxn-cn- p- -Xv. ""F nepw hn{k-lm-cm-[\ \nanøw kie tem- Ihpw sszh-in- -bm iq\y-ambn InS- p p.'' 7:14 17 btlm-h-tbmsv Blm-chpw CS-b-]-cn-]m-e- \hpw tnmzn- p-sim- p Hcp {]m -\-bmwv 14- mw hmiyw. PmXob cmjv{s-߃ e n p Xs apºmsi Ipºn-S-Ø- -hæw Xm A p-x-im-cy-߃ Ah m bn snøp-sa v btlmh Xs P\-Øn\p Dd p \evip- I-bm-Wv. 7:18 20 sszh-øn-\p Hcp kvtxm{x-km-\-tøm-sp-iqss-bmwv aojm Xs {]h-n\w Akm-\n- n- p- -Xv. Xs Zb-bpw, Icp-W-bpw, Zo L- -a-bpw, a\- -en-hpw, hniz-kvx-xbpw hm -eyhpw Hm Øp Xm AXn-bmbn sszhsø kvxpxn- p- p. ENDNOTES 1(1:10-14)Sec the literal renderings in the NKJV margin. 2(1:10-14) The Bible: A Neww Translation, By James Moffatt, Miacah 1: (4:1-4) Aithough these words are inscribed on the United Nations building in Newyork City(from the parallel in Isa. 2:2-4, which see in this commentary), Since the prince of Peace is left out, the word cannot expect any lasting peace till He comes. 4(5:4-6) This numerical usage is not uncommon in the OT. See, e.g., Job 5:19, Ps.62:11,12; Amos 1:3. 5(7:13) The NIV so Transalates it here.

9 NOTES 1053

10

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

tbip{inkvxp PohPeØns hmli

tbip{inkvxp PohPeØns hmli PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE JESUS CHRIST THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A christian reflection on the "New Age'' tbip{inkvxp PohPeØns hmli \yq GPv s\

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn s{]mhn jy-e- s ktµiw ""simth- -I-fpsS Dd v Npa-cp-I-fpsS I\-a-, ]ns tbm AXn ]m - p- -h-cpss Fcnhpw ]pwy-hp-am-bn-cn- p p'' (Nm-h-d-b- s IØp-Iƒ v 1) \mw \ΩpsS sszh-hn-fnsb ad v AXn-\-SpØ IS-a-Isf Dt]- n

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CHETHIPUZHA ASSESSMENT II

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CHETHIPUZHA ASSESSMENT II PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL FORMATIVE ASSESSMENT II - 2016-17 PVV/ACA/14/02-2016 STD : V BASIC SCIENCE Qns. 1-5. Fill in the blanks. (½ mark each) (5 ½=2½) 1. The long bone at the centre of the

More information

ConnectJuly Heartily Congratulations

ConnectJuly Heartily Congratulations cjy 2017 Oy F h Mmb f F Lc S Gp Awd f FL Id - B Hy M. Ahk Km A G, mmc Hd Id f h cb whch d h c d h wd. I h h mk cmp whch v-ch; h chvm vy dcv. I mm cb d hw h cmmm wk h pd ff d h j h b. W cfd w m, d m dp

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

INSTRUCTIONS: Exam III. November 10, 1999 Lab Section

INSTRUCTIONS: Exam III. November 10, 1999 Lab Section CHEM 1215 Exam III John III. Gelder November 10, 1999 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 7 different pages. The last page includes a periodic table and

More information

Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29,

Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29, Chemistry 112 Name Exam I Form A Section January 29, 2013 email IMPORTANT: On the scantron (answer sheet), you MUST clearly fill your name, your student number, section number, and test form (white cover

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

FUnt mdnb. Hcp awn q DW ncn mtam?

FUnt mdnb. Hcp awn q DW ncn mtam? Pq 2013 1 2 ImcpWnI Pq 2013 FUnt mdnb ]pkvxiw ]Øv e w Bdv 2013 Pq c m[nimcn tum. {^m knkv simsnb s{]mhn jy kp ocnb Fw.kn._n.Fkv. FΩmhqkv {]hniy ]{Xm[n] sp. \mep]dbn kl]{xm[n] Pn. ISq mdbn FIvknIyq ohv

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1225 Exam I John I. Gelder February 4, 1999 Name KEY TA's Name Lab Section Please sign your name below to give permission to post your course scores on homework, laboratories and exams. If you do

More information

TESA IP40 protection against dust (TLC) Connector for a forward thinking approach to your overall quality control system

TESA IP40 protection against dust (TLC) Connector for a forward thinking approach to your overall quality control system V : 30.0.20 P x VA www.p. V 22 - EN N P p k, Cp y w A V IP0: A IP0, E b p y, y 7, E! P I v p b A E k w p b f 3 p, w IP7, w-c p. A b PC k w EA IP7 B IP7 p q - I EA Lk C (LC) f fw k pp y v qy y A w y w p

More information

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC.

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) Author First Published : Published by : Sr.Leonila CMC : Sophia Printers & Publishers (P) Ltd., Malaparamba, Kozhikode, Kerala - 673 009 hnip² Distribution

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

2014 CANADIAN SURF LIFESAVING CHAMPIONSHIPS PROGRAM

2014 CANADIAN SURF LIFESAVING CHAMPIONSHIPS PROGRAM 2014 CANAIAN URF LIFEAVING CHAMPIONHIP PROGRAM Lv Lv vy b v, w,, w Lv y w k Lv z by I Oy C (IOC) Cw G F T IOC z I L v F (IL) w v v IL N Mb Oz v b v T Lv y v by v C I Lv W C z I L v F Cw Lv C z Ry L v y

More information

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv A`n-\-µ-\- Ä BÀ v timà F n-kvtim tum. Ipcy³ IWn-bmw-]-d-¼n ]pc-kvimczm\-n-s v. ]cn-ip²imtxm-en txmakv {]Y-a³ _mhm-bnâ \n pw A`n-hµy tum. tpmk^v amàt m½m sa{xm-t m-eo Gäp-hm- n tum. si.-fw. Xc-I³ ^ut j³

More information

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34.

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34. .. - 2-2009 [661.87.+661.88]:543.4(075.8) 35.20:34.2373-60..,..,..,..,.. -60 : /... ;. 2-. : -, 2008. 134. ISBN 5-98298-299-7 -., -,,. - «,, -, -», - 550800,, 240600 «-», -. [661.87.+661.88]:543.4(075.8)

More information

\nkms_ XAveow. `mkw H v. aplωzv \Po_v Jm. Xømdm nbxv. \nkms_ XAveow H mw `mkw 1

\nkms_ XAveow. `mkw H v. aplωzv \Po_v Jm. Xømdm nbxv. \nkms_ XAveow H mw `mkw 1 \nkms_ XAveow `mkw H v Xømdm nbxv aplωzv \Po_v Jm \nkms_ XAveow H mw `mkw 1 Nisab - e - Ta leem (Malayalam) \nkms_ XAveow H mw `mkw Prepared by Muhammad Najeeb Khan Assisted by Muhammed Safvan Typeset

More information

The Periodic Table of Elements

The Periodic Table of Elements The Periodic Table of Elements 8 Uuo Uus Uuh (9) Uup (88) Uuq (89) Uut (8) Uub (8) Rg () 0 Ds (9) 09 Mt (8) 08 Hs (9) 0 h () 0 Sg () 0 Db () 0 Rf () 0 Lr () 88 Ra () 8 Fr () 8 Rn () 8 At (0) 8 Po (09)

More information

{]hà \ ]²Xn 2017-þ18

{]hà \ ]²Xn 2017-þ18 s]mxp-hn-zym-`ymk hip- v, ticfw hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn {]hà \ ]²Xn 2017-þ18 kà -]-c-amb FÃm Ign-hp-Ifpw hni-kn- n- p- -XmIpw ka-{k-hn-zym-`ymkw F mwv s]mxp-hn-zym-`ymk kwc- W bú- nsâ e y- -fn-sem

More information

sszh-am-xm-hmb ]cn-ip adnbw -(hnizmkm[njvtnxamb Hcp amxrhn m\{kÿw)

sszh-am-xm-hmb ]cn-ip adnbw -(hnizmkm[njvtnxamb Hcp amxrhn m\{kÿw) sszh-am-xm-hmb ]cn-ip adnbw -(hnizmkm[njvtnxamb Hcp amxrhn m\{kÿw) Malayalam Daivamathavaya Parishudha Mariam First Edition : Sept. 2007 Revised Edition : Sept. 2012 Author P. O. Luise Tripunithura Reserved

More information

Electrons. Unit H Chapter 6

Electrons. Unit H Chapter 6 Electrons Unit H Chapter 6 1 Electrons were discovered by 1. Dalton 2. Lavoisier 3. Proust 4. Mendeleev 6. Rutherford 7. Bohr 8. Schrodinger 9. Dirac 5. Thomson 2 Electrons were discovered by 1. Dalton

More information

single-layer transition metal dichalcogenides MC2

single-layer transition metal dichalcogenides MC2 single-layer transition metal dichalcogenides MC2 Period 1 1 H 18 He 2 Group 1 2 Li Be Group 13 14 15 16 17 18 B C N O F Ne 3 4 Na K Mg Ca Group 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Al Ga

More information

Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics.

Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics. Ch. 9 NOTES ~ Chemical Bonding NOTE: Vocabulary terms are in boldface and underlined. Supporting details are in italics. I. Review: Comparison of ionic and molecular compounds Molecular compounds Ionic

More information