hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w"

Transcription

1 ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA ka-im-eni ]{XnI hmeyw 15 e w : 19 hne ae-_m-dn \n pw XpS w tic-f-øn I sh j hk w tim bw: \hw-_ ]Ip-Xn-tbmsS ticf-øn I sh j hk- -Øn\v XpS- w. C pdn ae-_mdn- \n p-amwv kphn-ti-j-øns ]cn-afw ]c- p-xp-s-ßp- Xv. {]Ya sf.-]n.-kn. tã v I- h j-t\mspiq-ss-bmwv alm-kw- K-a-߃ v XpS- w. imtcm s^tem-jn v, s^bvøv eotugv-kv, N v Hm^v tkmuv, sf]nkn, A- kwªokv Hm^v tkm-uv, \yq C- ym XpS-ßnb k`-i-fpss P\-d I h j-\p-iƒ hnhn[ B- ÿm-\-ß-fn \S- pw. C y s] -t mkvxv sszhk` {]Ya tã v I h- j 2011 \hw-_ 16 apx 20 hsc \ne- ºq \yqtlm v ss_-_nƒ timtf-pv {Ku n \S- pw. sf.-]n.- kn. bpss Ncn-{X-Øn B-Zy-ambn- mwv ae-_m-dn s]mxp-iq- mbva \S- p- -Xv. ]me msv, timgnt m-sv, IÆq, Imk tkm-uv, ae- p-dw, hb-\msv F o Bdv dh\yq Pn -I-fn-embn hym]n v In-S- p 30 sk /Gcn-b-I-fp-sS-bpw Adp- \q-dn-e-[niw {]mtz-ini k`-i-fpssbpw kl-i-cw-tøm-ss-bmwv I h j {Iao-I-cn- n-cn- p- - Xv. I h js hn]p-e-amb {Iao-I-c-W-߃ ]p-tcm-k-an v hcn-ibm-wv. ]mã si.fw. tpm-k-^v P\-d I -ho-\-dmbn 101 Aw-K I-Ω- n-bmwv {Iao-I-c-W- -߃- v t\xrxzw \- Ip -Xv. ]m-ã hob-]pcw tpm -Pp-Ip- n (bp.-f-kv.-f), ]mã k-æn ^n-en v (bp.-f-kv.- F) F- n-h-cmwv apjy {]`m-j-i. tã v Iu- kn-ens t\-xr-xz- Øn cq]o-i-cn I h- -j- Izb Km\ip{iq-j \S-Ø-pw. imtcm s^tem-jn v N v P\-d I h j \hw-_ 30- -Un-kw-_ 4 hsc Xncp-h imtcm tãun-b-øn \S- pw. {]i-kvx-cmb sszh-zm-k- m-cpw k`-bnse kphn-ti-j-{]-`m-j-icpw sszh-h-n\w ip{iq-jn pw Unkw- _ 1\v ]mtãgvkv tim -{^ kv \S- pw. I h js \S- -Øn- n-\mbn tum.- n.pn timin, tum.- n.]n G{_lmw F n-h P\-d kuøn ym Akw-ªokv Hm^v tkmuv hn.- n.g{_lmw P\-d kq{] v _m_p tpm v P\-d sk{i- dn snss : ]mã hn.- n. G{_-lmamWv Fkv.-sF.-F.-Pn-bpsS P\- d kq{]- mbn sxc-s Sp- s p. P\-d sk{i- -dn-bmbn ]mã _m_p tpm v, ]m-ã Ãohv Pb-cmPv (A-kn. kq{]- v) ]mã A-_v-Zpƒ Icow ({Sj-dm ). ]mã Pn.- ]o- (I-Ωn n AwKw) F n-h-cmwv a p `mc-hm-ln-iƒ. sk]vxw-_ 26 apx 29 hsc snss en n au v F.- Pn. N n h v \S Zznh- c tim {^- kn h m-wv sxcs -Sp v \S- -Xv. ]mã- am-cmb cmp-a-wn, Un.-tam-l F- n-h hnhn[ tbmk-ß-fn {]kw-kn- p. dh.-sn.-un.-sp-bvivkpw dh.-hneyw eobpw FØp p I ho-\ am-cmbn hnhn[ IΩ- n- Iƒ cq]o-i-cn- p. ]mã H. n tpm k, ]mã tpm Pv txmakv ({]m \), si.si txm-akv, Pbnwkv tpm (^n-\m kv), sf-]n-kn v tic-f-øn 3300 ip{iq-j-i- m 2800 k`-iƒ Hm^o-kn e`n- p IØp- I-fpw At]- -Ifpw AXn ta FSp- p \S-]-Sn-Ifpw Iºyq- dn ^b snbvxp XpS-ßn. ip- {iq-j-i- m v kuicym w h j-øn-sem-cn- ae-_m-dnepw hs- Xncp-hn-Xmw-Iq-dnepw h v slt{_m ]pcw (Ip-º-\m-Sv): C- ym s]s -t mkvxp sszh-k-`bv v tic-f-øn 3300 ip{iq-j-i- mcpw 2800 k`-ifpw Ds v G- hpw ]pxnb dnt m n ]d-bp- p Hm Ubn Uv ]mtãgvkpw 1800 kphn-ti-j-i- mcpw ticf-øn {]h Øn- p- p. sf-]nkn ticfm tã nse Hm^okv {]h -Ø-\-߃ Iºyq- h cn- p. ip{iq-j-i- m-cpss e`y-amb _tbm-tu- mbpw t^m bpw I- ºyq- -dn ^b snbvxp Ign- p. C\nbpw _tbm-tu m \- m-ø-h-cp-s - n AXv F- {Xbpw thkw Iu kn Hm^okn lmp-cm n Iºyq- -dn tn- -Øp F v Dd- m-t - -Xm-Wv. sfu n n Im Un\pw Hm Un- -t\- j\pw th n-bp C hyq-iƒ \S-Øp- -Xm-Wv. Hm^okv {]h - Ø-\-߃ sa -am- p- -Xns `m- K-ambn ]utemkv kn.-tpm-wns\ Hm^okv amt\-p-cmbn \nb-an p. Hm^okv {]h Ø-\-߃ kw_- n v \n t±-i-߃ ka n- phm Xmev]-cy-ap- -h Xß-fpsS \n t±-i-߃ hy -ambn tcj-s - SpØn tã v sk{i- dn ]mã ^nen v ]n. txma-kns t]cn Ab- p-sim-sp-t - -Xm-Wv. s^bvøv eotugvkv C ym sszh-k-`bpss 2 maxv P\-d I h j 2011 Unkw-_ hsc Ip - m\w ]mae I h j {Ku- n \S- pw. temi- {]ikvx DW- v {]kw-k-i-cmb n.un spbvivkv (bp.-f-kv.f), nw ln (^Ãv Akn-à v P\-d Hmh kn-b, N v Hm^v tkmuv nhve Uv), hneyw eo (bp.-f-kv.f) F n-h apjy {]kw-k-i-cm-bn-cn- pw Xob-Xn-I-fn \S- p ] tim ^d kn 1000 t] v {]th-i\w D mbncn pw. I h js A\p-{K-lo-X-amb \S-Øn- -p-iƒ mbn dh. Zm\n-tb amxyp P\-d I ho-\-dmbn hnhn[ IΩ- n-iƒ cq]o-i-cn v {]h Ø\w Bcw-`n- p. kao] {]tz-i-ß-fn- n.un spbvivkv dh.-hneyw eo te- v hm-l-\ kuicyw Dƒs -ss hn-]p-e-amb {I-ao-I-c-W-߃ BWv H-cp- p- -Xv. ]mtãgvkv tpm k si imaph, dh.-fw.sp tpm (^puv), Ipcy amxyp, si.-fkv amxyp, ss\-\m si tpm Pv (]ªn-kn- n), Fw.F h Ko-kv, Fw.Fw tpm- (Izb ), tp _v tpm Pv (At m-a-tu-j ), G{_lmw aµ-acp-xn, txmakv amxyp (thmf nb ), si.c tpm p-ip n ({Sm- kvt]m t -j ), kn.hn tpm, t_mkv Fw Ipcp-hnf (Atd vsa kv). Akw-ªokv Hm^v tkmuv aebmfw Unkv{SnIvSv Iu- -kn P\-d I h j 2012 P\phcn hsc ]p\-eq F.Pn {Ku n \S pw. kq{] v tum.- ]n.-fkv ^nen v I h j- DZv- Lm-S\w snøpw. ip{iq-ji skan-\m, anj skan-\m, k-t kviqƒ ktω-f-\w, h\nxm ktωf\w, bph-p\ ktω-f-\w, s]m- XpktΩ-f-\-߃ XpS-ßn-bh {Iao-I-cn- n- p- v. kwbp k`mtbmkw P\p-hcn 22 Rmb cmhnse 9\v B-cw- -`n- pw. I h js kpk-a-amb \S-Øn- n-\p-th n hn]p-e-amb IΩ n HmKÃv 20\v ]p\-eq-cn- IqSnb k`m {]kv_n- dn Xnc-s -Sp-Øp. hnhn[ IΩ- n-bw-k-ß-fmbn ]mã txmakv ^nen v (-P-\-d tim Un-t\- ), ]mã kmw ]n Zm\n-tb, ]mã n.-hn tpm - p-ip n (] ), ]m- à si- -Un t]mƒ, ]mã kn.- sf ]m- -, ]mã _m_p tpm- v Nn m, tpm p-ip n (]ªnkn n), jmp tpm CS-bv msv, ]mã ]n t n, ]mã n.hn X- - - (aounb) XpS-ßn-b-h-c-Sßnb IΩ n {]h Ø-\-߃ v t\xr-xzw \- Ipw. hn.- n. G{_lmw Ãohv Pb-cmPv _m_p tpm v A-_v-Zpƒ Icow Z n-tw- y-bn F.-Pnbv v AwKo-IrX k`-ifpw {_m p- Ifpw Dƒ-s -ss 5521 k`-i-fm-wp- -Xv hnizm-kn-i-fp- -Xmbn hm jni dnt m- n Im-Wp- p. Bdp-tIm-Sn-bn ]cw cq]- bpss hchv Nn-e-hv IW- p-ifpw Ah-X-cn- n- p

2 ka-im-eni ]{XnI 2 snb am tpm h Kokv amt\-pnwkv FUn- Ãm en tpm v No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv. kmap-h dkn-u v FUn- Ipcym-t mkv txm -Øn Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv ^n n cmpp lqã PÃkv N{µ-t_mkv kmw amxyp bp.- F-kv. -P-\-d tim -Hm Un-t\- kmw ]Wn- bp. -si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv si.- n.-tpm-jz tpm Im p-]-d-ºn- cmp G{_lmw tpm k tpm v Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 100 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 50 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 2000 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : FUn-t m-dn-b C{Xbpw Ip p-߃ thtwm! \nba ]cn-jvi-c-w-øn-\mbn \ntbm-kn- -s PÃnkv hn. B. IrjvW-ø IΩ- n-bpss ticf h\nxm timuv _n se dnt m n P\-kwJym \nb-{ -W-Øn\v I i\ \n t±-i߃ \ Ip- p. Zº-Xn-Iƒ v c p-ip- n-iƒ am{xsa ]msp- q. c n IqSp- X Ip n-iƒ P\n- m B IpSpw-_-Øn\v k m-cns klm-bß-sfm pw \evti- -Xn-. c p Ip n-iƒ IqSp-X P\n- m cq] ]ng CuSm- pw. As - n aq p amkw hsc XS-hv. IqSp-X Ip n-iƒ thw-sa p axw, {]mtz-in-i-x, PmXn-, h Kw, A\p-jvTm\w F n-h-bn-eqss t{]cn n p -Xn-s\bpw IΩoj FXn p- p. c p Ip n-iƒ F \nb-{ -W-Øn-s\-Xn-cmbn {]h Øn- p- ax, cmjv{so-b, A m-z-aniv kwl-s-\-i-sfbpw ÿm]-\- ß-sfbpw Kh W sk k snøwsa p IrjvW-ø IΩoj ip]m i snøp- p. P\-kwJym h -\-hn-s\- n BIp-e-s -Sp cmjv{s-ß-fp- v. C y- -bn-sebpw ssn\-bn-sebpw P\-s -cp w ]e-t mgpw hna in- -s -Sm-dp v. C y-t]mep cmpy-߃ ` y-hn-`-h-߃ IqSp-X Xn pxo p p-sb Ata-cn- -t]m-ep cmpy-ß-fpss ]cn-`hw ChnsS Hm t - -Xp- v. Ahn-I-knX cmpy-ß-fnse P\-s -cp w temi- `- y-hy-h-ÿ-bpss Xmfw sx n- p- p-sb p bqtdm-]y cmpy-߃ BIp-e-s -Sp- p. P\-s -cp w Ak-ly-am-sW p txm n-bt mƒ ssn\-bnse IΩyq-WnÃv `cwiqsw Ip p-ßfpss FÆ-Øn \nb-{ Ww G s - Sp-Øn. in sb `b p P\-߃ \nb-{ Ww ]men- p. ]t AhnsS s] Ip- n-i-fpss FÆ-Øn Ipd-hp-h- p. A p-timsn s] Ip- n-i-fpss Ipdhv! Cu Ak- p-en-xm-hÿ ]cn-l-cn- m Ah v _ Ω-bn \n pw s] Ip n-isf I - -SØp \S-tØ n hcp- p-sb p dnt m p- v. P\-kwJy C{Xbpw s]cp-in-bn pw temi-øns G hpw henb kºxv i nbmbn ssn\ Db p Ign- p. ISpØ P\-kwJym \nb-{ Ww ]men bqtdm-]y cmpy-߃ C p hr cmpy-ß-fm-bn-øo n-cn- p- p. Npdp-Np-dp- p bph km n yw C m-xm-bn-cn- p- p. a sf s] p-h-f Øn kvt\lw simsp-t - n-bn-cp AΩ-am ] n-isf kvt\ln pw emfn pw PohnXw ]mgm- n. Ip p-ß-tfmsp ImWn-t Xmev]cyw ] nifn-te v amdn. IpSpw-_-k- ev]w Xs XI p. ] n-iƒ p th n hn FgpXn sh n p acn- p- -h-cpss Xe-apd h p. hni-e-amb IpSpw-_-k- ev]w Ip n-i-fn- m-ø-h-cpss temiw krjvsn- p. ] n- Iƒ v kpµ-c-amb skan-tø-cn-bn Hcp-ßn. C ym alm-cmpyw \ndsb P\-߃. Nn n- p- -h s ms Xe-th-Z-\-bmWv Cu P\-s -c-p- w. Ch s mw ]m n-sw, ` - Ww, IpSn-sh w, ]ns Fs - m-h-iy-߃. F m C y-bpss P-\-kwJym h -\-hn-s\- n BIp-e-s -ts- -Xn-s - mwv dnt m p-iƒ kqnn- n- p- -Xv ix-am-\-am-bn-cp P\-kwJym hf -m\n-c v ix-am-\-ambn Ipd- p. tic-f-øn-te v hcmw se IW- -\p-k-cn v tic-f-ønse P\-kwJym h \hv 9.4 ix-am\w. F m 2011se sk kknse IW v ]d-bp- Xv Ct mƒ P\-kwJym h \hv tihew 4.9 ix-am\w am{xw. AXm-bXv ]Øp-h jw sim v P\-kwJym h -\hv ]Ip-Xn-tbmfw Ipd- p. tic-f-ønse Ct m-gsø P\- \-\n-c v 1.96 Bbn XmWp. Cu t]m p t]mbm ticfw hr - m-cpss \msm-ipw. ae- pdw Pn -bnse P\-kwJym h -\-hn-s\- n N -Iƒ \S- p- p- v. Hcp ax-k-aq-l-øn s]- -h-cpss CS-bn P\\-\n-c v IqSp- p-s v Btcm-]Ww D v. F m ]Ø-\w-Xn-, tim -bw, Fd- Wm-Ipfw Pn -I-fpsS Imcy-sa-Sp- p-i. tic-f-ønse G hpw Ipd P\-\-\n-c v Cu Pn -I-fn-em-Wv. a y-xn-cp-hn-xmw-iq-dnse ss{ikvx-h-cpss CS-bn P\-\-\n-c v IpØs\ Ipd-bp-I-bm-Wv. {]txy-in pw kndn-b {InÃy IpSpw- _-ß-fn Ip n-i-fpss FÆw Bi- m-p-\-i-ambn Ipd- n- p- v. s]s -t mkvxv {]kv Atkm-kn-tb-j ]{X-{]-h Ø\ ]cn-io-e\w Xncp-h : s]s -t mkvxv {]kv Atkm-kn-tb-js Npa-X-e-bn ]{X {]h Ø\ ]cn-io-e\ Iym- ºv \S-Øp- p. ap p-a sf.-kn.- ]n.-f^v Iymºv sk -dn \hw.30 Unkw-_ 3 hsc-bmwv Iymºv \S- p- -Xv. ]{X-{]-h Ø-\w, te- J-\-c-N-\, ]ªn-jnw-Kv, C -tp Wen-kw, t^mt m{km^n F n-h-bn- Xmev]-cy-ap- -h v Iymºn ]s -Sp- mw. Hmtcm taj-e-bnepw {]Xn-`m-[-\-cmb sk p-e ]{X {]h Ø-I m p-iƒ FSp- pw. timgvkv hnp-b-i-c-ambn ]q - Øn-bm- p- -h v k n-^n- - p- Ifpw \ Ipw. Iymºv ^okv 100 ]Ww [mcmfw D m-bn- pw thz-]pkvxiw \ mbn ]Tn- n pw D X hnzym-`ymkw t\sn-bn pw kpdn-bm\n {InkvXym-\n-Iƒ kzm -]-c-amb IpSpw-_-k- -ev]-øn FØnt p. aq p a -fn \n pw c p a -fn-te v Npcpßn. cq]. ap Iq n cpn-ã snøp 50 t] p am{xamwv {]th-i-\w. Iymºn-t\m-S-\p-_- n v kmbm- -ß-fn kmlnxy N -Iƒ, Km\-c-N-bn-Xm- -fpss ktω-f-\w, Fgp-Øp-Im-cpsS IpSpw_ kwkaw F nh \S- pw. Cu kmbm ktω-f-\-ß-fn Fgp-Øn-t\bpw hmb-\-tbbpw kvt\ln- p F m-h pw {]th-i-\-ap- v. cpn-ã snøp- -Xn\pw IqSp- X hnh-c-߃ pw _ -s -Sp- I. kmwip n Nmt m \ne-ºq , hntpmbv kvidnb s]cp-sº n kmº-øn-i-ambpw hnzym-`ym-k-]-c-ambpw ap n \nev p- -h-cpss IpSpw-_-ß-fn Ip n-iƒ Ipd-hm-Wv. IqSp-Xepw s{]m -à v ] m- Ø-e-ap Zº-Xn-I-fmWv I i-\-amb \nb-{ Ww G s -Sp-ØnbXv. ]e IpSpw-_-ßfpw ]m m-xy-sc-t m-se-bm-bn. ku[-ß-fn ] n-isf Hma-\n p Ign-bp hr -Z-º-Xn-Iƒ. an hosp-i-fn-sebpw a ƒ hntz-i-]u-cxzw t\sn. amxm-]n-xm- sf ImWm h -t mgpw \m n h m-em-bn. amxm-]n-xm- -fpss kzøpw kwkvimchpw Pohn-X-hp-sa mw Ah v Hcp-Xcw `mc-am-bn. an hr -P-\-߃ pw C\n-sbm-cn- epw sim p-a- -sfsbm p ImWm Ign-s pw hcn-. ImcWw sim p-a- ƒ v Cu \msn-t\msp shdp- m-wv. icm-icn ]m m-xy- a-e-bm-fn-bpss Pohn- Xm-hÿ CXm-Wv. CXn-\-]-hm-Zhpw D m-imw. ]Ww [mcmfw D mbn- pw thz-]p-kvxiw \ mbn ]Tn- n pw D X hnzym-`ymkw t\snbn pw kpdn-bm\n {InkvXym-\n-Iƒ kzm -]-c-amb IpSpw-_-k- - ev]-øn FØn-t p. aq p a -fn \n pw c p a -fn-te v Npcpßn. HSp-hn "Rm\pw `mcybpw Rß-fpsS ai\pw' F \ne- ]m-sn-te- v. kmº-øni D Xn {]m]n- -t mƒ IpSpw-_- aq-ey-ßsf kpdn-bm\n {InkvXym-\n-Iƒ Dt]- n- p. CXp \nanøw D m-ip Kpcp-X-c-amb kmaqly-{]-xn-k- n-sb- n Nn n- m ka-b-am-bn. P\-kw-Jy-bn k p-en-xm-hÿ D m-i-w-sa- n 2.2. P\-\-\n-c- p- m-i-wsa- mwv bp.-f. dnt m v ]d-bp- -Xv. 12 ix-am\w kv{xoiƒ v h yxbp -t mƒ ]pcpj- m-cpss h yxm ix-am\w 15 BWv. CXp sr n- p bmym y-am-wv. Hcp IpSpw-_-Øn \mep Ip p-߃ hoxw P\n- mte k p-en-xm-hÿ {]m]n- q. Cu hkvxp-x-iƒ Adn-bmØ Bf PÃnkv IrjvWø. kaq-l-øns \ -bv mbn \nc-h[n \ \n t±-i-߃ Ah- X-cn- n BfmWv PÃnkv IrjvW-ø. At±-l-Øns \oxn-t_m- [hpw tkh-\-{]-xn-_- -Xbpw BZ-c-thm-sS-bmWv ticf P\X ImWp- -Xv. F m Poh-s\- - n-bp IrjvW-ø-cpsS ImgvN- m- Sp-Iƒ hni-e-am-wv. a ƒ F{X-th-W-sa v Xocp-am-\n-t - Xv cm{ -a-. amxm-]n-xm- -fm-wv. Ip n-iƒ kaq-l-øn\p `mc-am-sw- p Nn m-kxn A[-a-am-Wv. c p-ip- n-ifn IqSp-X D m-bm amxm-]n-xm- ƒ v in \ I-W-sa \n t±iw a\p-jy-xz-søbpw amxr-xz-søbpw A]- am-\n- p- -Xm-Wv. K `-On-{ZsØ t{]m m-ln- n- p \n t±-i-߃ A[m Ωn-I-am-Wv. Poh-\p-t\-sc-bp amc-wm-{i-a-w-amwv. kzbw \nb-{ -W-Øn-eqsS IpSpw-_m-kq-{XWw \S- n-em- p- -Xp-t]m-seb K `-On-{ZsØ t{]m m-ln- n- p- -Xv. Poh sszh-øns Zm\ams-W- p-i-cp-xp- -h-cpss hnizm-k-øn\p aqey-ap- v. IΩyq-WnÃp ssn\-bn \S- n-em- n-b-t]mse \n _- nx IpSpw-_m-kq-{XWw \S- n-em- m ti-c-f-ønse P\-߃ v Ignbp-I-bn-. ASn-b- n-cm-hÿ meøv krvp-bvkm- n-bpss t\xr-xz- Øn \S-Ønb \n _- n-x h oicww Hm Øpt]m-I-bm-Wv. Ip p-߃ tic-f-øn\p im]-a ; A\p-{Kl-am-Wv. C\nbpw Ip p-ß-fp- m-i-s. Ah ansp- cmbn hf-c-s. Ah-cpsS A zm-\- Øm `qan A\p-{K-ln- -s -S-s. [\n-i-cmb asn-b- m-cpss hr -k- Z\-ambn tic-fsø am m am{xta PÃnkv IrjvW-ø-cpsS \n t±-i߃ v Ign-I-bp- q. ticf h\n-xmtimuv _n nse IpSpw-_-k- ev]w A[m Ωn-I-am-Wv. aqey-ßsf CIgvØp- -Xm-Wv. kº- - m-cmb hr -cpss tic-fa \ap v th -Xv. Ip n- m-ep- Iƒ ]nd- p kwxr-]vx-ip-spw-_-ßfm-wv \msns sfiz-cyw. acp- bpss ]pxnb sh_vssk v kµ in- pi sh_vssk- n acp- kup-\y-ambn \sh_vssk- n \n pw Uu temuv snømw. \n߃ temi-øns Fhn-sS-bm-sW- nepw F m amkhpw 07, 22 Xob-Xn-I-fn acp- hmbn- mw.kµ in- pi:

3 Ih tãmdn 3 ka-im-eni ]{XnI `mhn-ime kw`-h-߃ tum. Nmƒkv kn. dbvdn C\n temi-øn\v F p kw`hn pw? blq-zs I -\m-fp-iƒ ASp-Øpthm? temi-øns `mhnsb- n ss nƒ F p ]dbp p? A n-{inkvxp shfn-s -Smdmtbm? t_kniv Xntbm-f-Pn, dbvdn ÃUn ss nƒ XpS-ßnb {KŸ-ßfpsS Fgp-Øp-Im-c\pw Umfkv Xntbm-f-Pn- skan-\mcn ap s{]m^-k-dp-amb tum. Nmƒkv kn. dbvdn `mhn-ime kw`-h-ß-sf- n ]d-bp p. F{X-\mƒ? Cu {Kl-Øn \mw C\n temi-øns `mhnsb n ss nƒ F p ]d-bp- p? k` F v Cu `qan-bn \n v am -s Spw? `mhn-ime kw`-h-ß-sf- n Xncp-h-N\w F p kqn\ \ Ip p? C\n-sbmcp almbp -ap- m-iptam? sblq-zs I -\m-fp-iƒ ASp-Øpthm? `mhn-ime kw`-h-ß-sf- pdn v Hcp kw n]vx hnh-cww. k` atlm-]-{z-h-im-e-øn\p ap- ºv D {]m-]ww snøpw, I - Øm-hns c mw hchv kl- {km-_vz-im-e-øn\p apºp kw`hn- pw F n-ßs\ Xncp-sh-gp- Øn \n pw {Kln- n-cn- p Bi-b-K-Xn- -\p-k-cn- mwv `mhn-ime kw`-h-ß-sf- p-dn v ChnsS Nn n- p-hm t]mip- - Xv. Cu kw n-]vx-hn-h-cww Nne `mhn-im-e-kw-`-h-ß-sf- pdn p hni-z-ambn Nn n- p- -Xn- \p Hcp N - q-smbn D]-Icn pw F p Icp-Xp- p. 1. k`m-bp-k-øns A y-imeøp kw`-hn- m t]mip Imcy-߃ h n- p-h-cp hnizm-k-xymkw "A y-imew' F p ]d-bp- Ime-b-fhp {InkvXp-hns H- mw hc-hn\pw c mw hc-hn-\pw CS-bn-ep Zo L-amb Ime- L w apgp-h Dƒs -Sp XmWv (F-{_m.1:2). I n-am- hpw hnizm-k-xym-khpw Cu Ime-L- - Ønepw a p tzmj-kz-`m-h-ß-tfmssm w ImW-s -Sp {]txy-i- X-I-fm-bn-cn pw (2 Xntam.3:1). AXn-\m hnizm-k-xym-k-øns km n[yw sim p-am{xw k`m-bpkw Ah-km-\n- m-dmbn F p Icp-Xm Ign-bp-I-bn-. F- m h n- p-h-cp hnizmk-xymkw ImWp-tºmƒ A-Xns\ k`m-bp-k-øns Ah-km\ \mfp-i-f-spøp F -Xns kqn- \-bmbn IW- m- mw. hnizm-k- XymKw h Ø-am\ ImeØpw `mhn-im-eøpw kw`-hn- mw, A- tx-k-abw hnizm-k-xymkw Hcp Ime-L- sø apgp-h bn- n- p \ne-bn hym]-i-ambn kw`-hn- p-i-bm-sw- n AXns\-Øp-S v atlm-]-{z-h-im-e- L- hpw, sszhm-e-b-øn-en-cp v `cww \S-Øp A[-a-aq ØnbpsS {]Xy- -Xbpw kw`-hn- pw (2. sx.2:3). atlm-]-{z-h- Im-e-L- -Øn-te v -ASp- p-t md-pw hnizm-k-xymkw - hym]-i-ambn h n- p-h-cp-sa v \ap v {]Xo- n- mw. 1. hnizm-k-xym-k-øns D]- tz-i-]-c-amb kz`m-h-߃: Chbn Npcp-ßn-bXv aq p kz`mh-ß-sf- nepw ImWmw. (a) {XntXzm-]-tZ-isØ \ntj-[n- (tbml. 2:22-23); (b) {InkvXp PU-Øn h p F D]-tZisØ \ntj-[n- (1. tbml. 2:22;4:3; 2tbml. 7). tbml- ms ImeØv CXp {InkvXphns icn-bm-bxpw bym Y-Ønep- m-bn-cp- -Xp-amb a\p-jyxz \ntj-[-am-bn-cp- p, {InkvXp-hns bym sszh-xzsø \ntj-[n- p coxnbpw CXn Dƒs - n-cn- p- p. sszhn-i-{xn-xzsøbpw {InkvXp-hns PUm-h- Xm-c-sØbpw \ntj-[n- p- Xp \ΩpsS c bv v AXy- m-t]- n-x-amb sszha\p-jys A- kvxn-xz-sø-øs \ntj-[n- em-wv. tbip-{inkvxp Hcp a\pjy-\- m-bn-cp- psh n A-h\p acn- p-hm Ign-bp-am-bn-cp- n ; F m Ah sszh-hpw IqsSb- m-bn-cp- p-sh- n B ac-w- Øn\p ]m]-]-cn-lmc ac-w-am-iphm Ign-bp-am-bn-cp- n- ; (c) {InkvXphns ho pw hc-hn-s\- p-dn- p D]-tZ-isØ \ntj- [n- (2 ]s{xm.3:4). 2. hnizm-k-xymk-øns Pohn-X-coXn kw_- n kz`m-h߃: D]-tZ-i-Øn \n p hy- Xn-N-en p- Xp Ft mgpw [m - Ωn-I-Ø-I bv p CS-bm pw 2. Xnsam.3:1 5 `mkøp-]u-semkv CØ-c-Øn-ep [m Ωn-I-

4 4 ka-im-eni ]{XnI `mhn-ime kw`-h-߃ Ih tãmdn Imlfw [z\n- p-tºmƒ ]n-sn ka-bøv AXns\ hn`- Pn- p-hm Ign-bp-I-bn-s - p Nn n- n-cp- -Xn-\m AXn-\p "" B w'' F t]cp-\-evin. Ime- {I-taW B -søbpw hn`- Pn mw F p Is -Øn-sb- nepw hn`-pn- p-hm Ign-bm- ØXv F AXns BZysØ A w Ct mgpw \ne-\n p- p. acn- -h-cpss ]p\-cp- m-\- hpw Pohn- n-cn- p- -h-cpss cq]m- -chpw Hcp \nan-j-øns hn`- Pn- p-hm Ign-bmØ A{Xbpw s]s - p ka-b-øn-\p- n kw`-hn- pw. Ø-I -bpss 18 kz`m-h-߃ FSp-Øp-Im- n-bn-cn- p- p. kzkvt\lw, {Zhym-{K-lw, hºp-]- d-bp-i, Al- m-cw, Zqj-Ww, A- Ω-b- - msc A\p-k-cn- m-xn-cn- p-i, \µn-si- -h-cm-bn-cn- p-i, Aip- n-bp- -h-cm-bn-cn- p-i, hm -ey-an- m-ø-h-cm-bn-cn- p-i, a\p-jy XΩn At\ym\yw sfiy-s -Sp-hm Ign-bm-Ø-hn- [-Øn CW- -an- m-ø-h-cm-bncn- p-i, Gj-Wn, APn-tX- {µnbxzw, D{K- m-cm-bn-cn- pi (a- \p-jy-xz-an- mø {Iqc- m-cm-bn-cn- p-i), k Kp-W-tZz-jn-I-fm-bncn- p-i, t{zmln-i-fm-bn-cn- p-i, [ym jvty- m-cm-bn-cn- p-i, \nkfn-i-fm-bn-cn- p-i, t`mk-{]n-b-cmbn-cn- p-i, sszh-`- n-bpss thjw [cn v AXns i n XyPn- p- -h-cm-bn-cn- pi F nh-bmwv Cu kz`m-h-߃. km h-eu-ini {InkvXym\n k- `- -I-fpsS sfiy-øn\p th nbp {iaw AYhm FIyp-sa- \nkw atlm]-{z-h-im-e-l- -Øns BZy-]-Ip-Xn-bn temi-sa-ßpap {InkvXob k`m-hn-`m-k-߃ XΩn sfiy-s v kwl-sn- p-ibpw FIyp-sa-\n- k`bpss {]Xm-]-Imew Bcw-`n- p- Ibpw snøpw. sszhsø XyPn- p-i-f-bp Cu temi-a-x-iq- p- si- n-s\- -bmwv shfn. 17- ""a - Ωw -a-l-xnbmw _m_n-tem '' F -t]-cn hnh-cn- n-cn- p- -Xv. AXns hym]vxn temiøn-em- I-am\w D m-bn-cn pw (hm.15). AXp sszh-h-n-\-tømspw I - Øm-hn-t\mSpw Ahn-iz-kvXX ImWn- p-sim v FXn Øp-\nev pw (""thiy'' hm mwv 1,5,15,- 16 hmiy-ß-fn D]tbm-Kn- n-cn- p- -Xv). AXn\v hym]ihpw i -hp-amb cmjv{sob _ - ß-fp- m-bn-cn pw (hm.12-13). AXp ""sh -tx I d'' t]mse-bm-bn-cn- pw. AXm-bXv AIta kie ZpjvS-Xbpw \nd v ]pdta al-øzhpw {]Xm-]-ap- - Xmbn ImW-s Spw (hm.4). AXp atlm-]-{z-h-im-esø hnip- - msc D]-{Z-hn pw (hm.6), AØcØn-ep Hcp temia-x-kw-hn-[m-\-øn-\p ASnÿm-\-{]-hr-Øn-Iƒ atlm-]-{zh-im-e-øn\p apºp-xs, AXmb-Xv, k`m-bp-k-øns Ah-km- \-h j-ß-fn Xs \S-t - - Xm-bn- p- v. Cu Xøm-sd-Sp- n hnhn[ {InkvXob hn`m-k-߃ XΩn HØp-tN v Hcp kwl-s-\-bm- Ip-hm-\p \o hpw hnhn[ hn- `m-k-߃ p A\p-Iq-en- p-hm Ign-bp hn[-øn ]pxn-b D]- tz-i-߃ {]_-e-s p hcp- -Xn- \p {]h-w-xbpw Dƒs -Spw. k`-bpss D {]m-]ww D {]m-]-w-sø- p-dn p C- p \ne-hn-ep Bi-b-Øn-\p Cu bpkm- y-kw-`-h-hp-ambn Imcy-amb _ -sam- p-an-. As - n bmsxmcp _ -hp-an F- p txm p- p. F m- Cu hm- v B kw`-hsø ImWn- phm icn-bmbn D]-tbm-Kn- n- p- v. D {]m-]ww F p ]d- m- FSp-Øp-sIm- p-t]m-is -Sp Hcp Ah-ÿtbm A\p- `-htam BWv. dm]vnz F m- Wv CXns Cw ojv hm v. A- Xv dm]ntbm (rapio) F em n- hm n \n pw h -Xm-Wv. A-Xns A w Bflo-bm-\p- `q-xn-bpss ]mc-aym-h-ÿ-bn ]n- Sn-s -Sp- -s -SpI AYhm _eambn s]s p ]nsnbnem- pi A-s - -n Hcp ÿm\-øp-\n- p as mcp ÿm-\-tø p am pi F m-wv. as mcp coxn-bn ]d- m AXns A w B- flm-hntem ico-c-tømsp IqsStbm FSp-Øp-sIm p t]mi-s - SpI F m-wv. k`-bpss D {]m- ]Ww F p ]d- m k`sb `qan-bn \n p kz K-Øn-te p FSp-Øp-sIm- p-t]m-ipi F- m-w w. D {]m-]ww F -Xns Cw- ojv hm mb "dm]vsnz '\p k- am-\-amb {Ko p-hm p ( aqe-`mj-bn ) 1 sx. 4:17- D]-tbm- Kn- n- p- v.""fsp- -s Spw'' (Caught up) F mwv AXv ]cn- `m-j-s -Sp-Øn-bn- p- -Xv.em n "A y-imew' F p ]d-bp Ime-b-fhp {InkvXp-hns H mw hc-hn\pw c mw hc-hn\pw CS-bn-ep Zo L-amb Ime- L w apgp-h Dƒs -Sp mwv. I n-am- hpw hnizm-k-xym-khpw Cu Ime-L- - Ønepw a p tzmj-kz-`m-h-ß-tfm-ssm w ImW-s -Sp {]txy-i-x-i-fm-bn-cn pw ]cn-`m-j-bn Cu hm v dm]vnztdm ( rapturo) F mwv Cu hm- Iy-Øn D]-tbm-Kn- n-cn- p- - Xv. {Ko n CXn\p D]-tbm-Kn- n-cn- p hm v lm ]mtkm (harpazo) BWv. AXns A - w s]s p ]nsn-s -Sp- pi A-s - n FSp-Øp-sIm p t]m-ipi F m-wv. CtX hm v {]tbm-kn- n-cn- p a p thz-`m- K-߃ Ksk p kao-]øp \n- p ]cn-ip- m-flmhp ^nen-t mkns\ FSp-Øp-sIm p t]mbn ]ns Ahs\ ssik-cy-bn F-Øn p F p hnh-cn- p `m- Khpw (A.-{].8:39), ]usemkv aq- mw kz -tømfw FSp- -s Ahs A\p-`hw hnh-cn- p `mk-hp-amwv (2.-sIm-cn.12:2 4). C- {]-Imcw t\m p-tºmƒ 1 sx - tem-\n-iy 4:17- Cu hm v D]-tbm-Kn- n-cn- p- Xv sszh-p- \sø `qan-bn \n p kz - Øn-te p am p Xns\ kqnn- n- p-hm-\m-sw Imcy-Øn\p bmsxmcp kwi-b-hp-an-. D {]m-]-w-øn AS-ßn-bn-cn- p Imcy-߃ ( 1.-sX-.4:13-18).,. I Ømhp Xm -Xs Xs P\-߃ mbn as-ßn-hcpw, Ahs {]Xy- -X-bpsS {]`m-h-øn\p A\p-tbm-Py-amb kie {]Xm-]-tØmSpw IqsS-bmbn-cn p Ah hcn-i. B mcq-]-øn-ep- Hcp Kw`o-c-\mZw ]p-d-s -Sp-hn pw (Kw`o-c-\mZw I- Øm-hp-X-s -bmtwm AtXm {][m-\-zq-x-\mtwm apg- p- sx p ]d- n- n- ), sszh-øns Imlfw apg-ßp-ibpw {Inkv- Xp-hn acn- -hsc ]p\-cp- m-\- Øn-\mbn hnfn- p-tn p-ibpw snøpw, I Øm-hns\ X n- f-bp-ibpw AXp-hgn D {]m-]-w- Øn\v Atbm-Ky-ambn AXn - \n v Hgn- p-t]m-ip-ibpw snbvx-h mbv ap -dn-bn- ns Hcpi_vZw apg- p-ibpw sn-øpw. Cu ka-bøv {InkvXphn acn- -h am{xta Dbn p- I-bp- q. AXns A w s]- s -t mkvxp \mƒ apx-ep hnizm-kn-iƒ am{xta AXn-ep- m-bn-cn q F m-wv. AXn\p apºpw hnizm-kn-iƒ D m-bn-cps - nepw Ah-cmcpw ""{InkvXphn '' D -h-cm-bn-cp- n-. {Inkv- Xp-hn acn- -h Dbn- p- Xv Poh-t\msS tijn- n- p- -h cq]m- -c-s -Sp- -Xn\p apºm-bncn pw. F n-cp- mepw c p hn- `m-k- mcpw X߃ p- m-ip AXmXp am -ßsf "" s]s p IÆn-a-bv p- -Xn-\n-S-bn '' (1 sim-cn.15:52) Adn-bpw. k-i-e am -ßfpw \nan-j-t\cw-sim p kw`-hn- p- -Xm-bn-cn- pw., {Ita- W-bp am a kw-`-hn- p- - Xv. ChnsS ""s]s - p'' F p D]-tbm-Kn- n-cn- p hm- v, "" B w'' F hm v e-`n- n- p AtX hm n \n pw h n- p- -Xm-Wv. ImcWw B w I p- IrXy-ambn ]d- m Pohn- n-cn- p hnizm-kn-iƒ am-{xta FSp- -s -Sp-I-bp p (A- p Pohn- n-cn- p ki-ecpw AXn- Dƒs -Spw F A -Øn- Cu hm v D]-tbm-Kn- m-dp- v. AXns A w Ah imco-cn-i-a-cww A\p-`-hn- m-sx Xs I Øm-hns k n-[n-bnte v FSp- -s -Sp-sa- m-wv. Cu ]p\x-k-am-kaw I - Øm-hn-t\mSpw acn- p-t]mb {]nb-s - -h-tcm-sp-am-bn-cn- pw. k` FSp-Øp-sIm- s Spw F D]-tZiw \sω B- iz-kn- n- p-ibpw ss[cy-s -Sp- Øp-Ibpw snøp p (Im-cWw Cu hm n c -ap- v). k`-bpss FSp-Øp-sIm- s -S-en-s\- p-dn v ]usemkv hnh-cn- n-cn- p- -Xmb c p `mkß-fnepw, 1 simcn.15:51-58 epw, `mkn-i-am-bn- p FSp-Øp-sIm- -s -S-ens\ ]n Xm-ßp Hcp kqn-\bpw \ Ip- n-. atlm- ]-{Z-h-Im-e-L- -Øn Bflo-bamb hnizm-kn-iƒ am{xw ]e kµ `-ß-fn-embn FSp- -s -Spsa- mwv `mkn-i-amb FSp-ØpsIm- -s -S-en-s\- p-dn v ]Tn- n- p- -h-cpss ImgvN- m-sv. B k- a-bøv "" \mw F m-hcpw cq-]m- -c-s Spw'' F mwv ]u-semkv hy -ambn ]d-bp- -Xv. Ah Cu hm p-iƒ Fgp-Xn-bXv simcn- y m-wv. Ah-cn- ]etcbpw Bflo-b F p hnfn- p-hm Ign-bp \ne-hm-c-øne Ah-cp- m-bn-cp- -Xv.

5 5 ka-im-eni ]{XnI temim-cw-`w apx C p-h-scbpw kw`-hn- n- n- m-øxpw C\n-ta kw`-hn- m-øxpw Bb henb IjvSw atlm-]-{z-h-imew Ih tãmdn `mhn-ime kw`-h-߃ atlm-]-{z-h-im-e-sø- p-dn p hnh-cn- psim- v I Ømhp ]d p: ""temim-cw-`w ap- X- C p-h-scbpw kw`-hn- n- n- m-øxpw C\n-ta kw`-hn- m-øxpw Bb henb IjvSw'' Bbn-cn pw A p- m-ipi (a-øm. 24:21).temI-N-cn-{X-Øn A p-hsc kw`-hn- mø A{Xbpw henb IjvS-X-I-fm-bn-cn- pw AXv. I Ømhv Cu hm p-iƒ ]d- - Xn-\p-tijw C p-hsc [mcmfw IjvS-\m-fp- Iƒ D m-bn- p- v. I Øm-hp-Xs injy- m p ap -dnbn p \evin,"" temi-øn \n߃ p IjvSw D v'' (tbm-l.16:33).-a-ßs\-bm-sw- n Cu Imew Fß-s\-bmWv Ah-bn \n p hyxym-k-s - n-cn- p- Xv? atlm-]-{z-h-imew Fß-s\-bm-bn-cn pw AXpey-ambn thdn p \n pi? temiw AXp-hsc I n- p Zp L-S-ka-b-ß-fn \n-s mw atlm-]-{z-h-im-esø th Xn-cn p \n Øp- Xv c p {]-txyi kz- `mhhnti-j-ß-fm-bn-cn- pw. H ma-xmbn A- Xv GsX- nepw {]txyiamb Nne ÿe-ßfn-e-, `qx-e-øn-se- m-bn-søpw kw`-hn- p- -Xm-Wv. `qx-e-øn-seßpw hcp-hm-\p ]co- m- m-eøv ImØp-sIm pw F hmkvz- Ø-Ønepw (sh-fn.3:10)-sh-fn- msp ]pkvx-i- Øn \ymb-hn-[n-sb- p-dn p ]d-bp- n-s-ßfn hni-zo-i-cn- -Xp-t]m-sebpw AXp `qanbn- F m-bn-søpw D m-bn-cn- pw. C me-øv ]e-bn-s-ß-fnepw kw`-hn- m-dp {]mtz-in-i-amb D]-{Z-h-ßfpw Zpc- -ßfpw atlm- ]-{Z-h-Im-e-Øns Bcw-`-ambn ImWp-hm \n hm-l-an-, ImcWw B kabw AXp `qxe-øn Fßpw hcpw. atlm-]-{zhw km[m-cw IjvS-ß-fn \n- p hyxy-kvx-am-bn-cn- p- -Xns {]txy-ix B kµ `-ß-fn a\p-jy ]cn-{`m- -cmbn s]cp-am-dp {]txyi coxn-bm-wv.bzy-im-e- Øp- m-hm t]mip \ymb-hn[n ka-b-øv a-\p-jy Kpl-I-fnepw ae- m-d-i-fnepw Hfn- p-sim p ae-i-tfmspw ]md-i-tfmspw "" RßfpsS ta hogp-hn, knwlm-k-\-øn Ccn- p- -hs apjw ImWm-Ø-h-Æhpw Ip- m- Sns tim]w X m-ø-h-æhpw Rßsf adbv p-ho '' F p ]d-bpw. atlm-]-{zhw B- cw-`n- p ]e h j-ß-fmbn Nne a\p-jy temim-h-km-\a-spøp F p Ah Nn n- m-se- -t]m-se-bmwp kwkm-cn- m-dp- -Xv. F m atlm-]-{zhw Bcw-`n- p-tºmƒ A- yw ASpØp F v Ah Adn-bpw. imkv{x- - m-cpw, cmjv{so-b- mcpw, k`m-t\-xm- - m t]mepw C m-e-øp-xs a\p-jy-n-cn- {Xw \tωm-sp-iqss Ah-km-\n pw F v ap dn-bn v \ Im-dp- v. Ah "" l Ω-sK-t±m '' F hm p-t]mepw D]-tbm-Kn- m-dp- v. F m AXp hniz-kn- n v F -Xp-t]m-seb Ah s]cp-am-dp- -Xv. Ah `qkz-øp- ƒ hmßp-ibpw hn pibpw snøp- p. \nt -]-߃ kzcq-]n- p- p, `mhn-im-cy-߃ Bkq-{XWw snbvxp-sim- n-cn- p- p. F- m- atlm-]-{z-h-imew Bcw-`n- p-tºmƒ a-\p-jy InS-ßp-I-fn Hfn- p-ibpw Poh c n- m {ian- msx acww At\z-jn- p- Ibpw snøpw. B \mfp-i-fn `mhn Hcp hn[- Ønepw BI j-i-am-bn-cn- p-i-bn-. atlm-]-{z-h-imew as m IjvS-\m-fp-Isf- mfpw hyxy-kvx-am-bn-cn- p- Xv AXv temi-hym-]-i-am-b-xn-\mepw AXns `oi-cx XnI pw Ak-l-\o-b-am-I-bm a\p-jy Pohn- m-\m-{k-ln- msx acn- p-hm-\m-{kln pw F -Xn-\m-ep-am-Wv. atlm-]-{z-h-imeøv Ipsd- mew a\p-jysc Pohn- p-hm t{]cn- n- p-sim v acww Ahsc hn p HmSnt m-ip- -Xn-\m Ah p Bfl-lXy snøp-hm t]mepw Ign-bp- -X-. atlm-]-{z-h-øns Bcw-`-k-abw atlm-]-{z-h-øns k` I Øm-hns\ F- Xn-tc-ev]m tal-ß-fn FSp- -s -Sp A- tx Znhkw Xs Bcw-`n- -W-sa- n-, a- tlm-]-{z-h-øn\p ap ]mbn k` FSp- -s - Sp-sa mwp Rm hniz-kn- p- -sx- nepw k`-bpss D {]m-]-w-øn\pw atlm-]-{z-h- Øns Bcw-`-Øn\pw CS-bn Ipd p CSthf Ds t m (AXv F{X \mfm-bn-cn- psa- p) Cs t m Xncp-sh-gp-Øn bym - Øn H pw ]d- n- n-. bym -Øn atlm-]-{zhw Bcw-`n- p- Xv ""bqtdm- nse Hcp cmjv{s-kw-l-s-\- bpss'' Xe-h\pw sblq-z-p-\hpw XΩn Hcp Icm-dp-S-ºSn H n-sp- -txmss Zm\n-tb {]h- N-\-Øn ]d-bp {]Imcw 70- mw BgvN-h- -Ønse Ggp h j-øn-\p-an-s-bn Ime-]- cn[n \n -bn- mø Hcp CS-th-f-bp- v. B CS-thf-bn-emWv \man-t mƒ Pohn- p- -Xv. Cu CS-thfmka-b-ØmWv sszhw sblq-z- m-tcbpw PmXn-I-tfbpw Hcp-t]mse c n v Dƒs -Sp-Øn-s m v Xs k` AYhm {InkvXp-hns icocw cq]-s -Sp-Øp- -Xv. sszhw Xs Cu h Ø-am-\-Ime c m]cn-]msn ]q Øn-bm- n-bn n- m-ø-xn-\m Fgp-]Xv BgvN-h- -Ønse Cu HSp-hn-esØ BgvN-h- hpw CXp-h-scbpw Bcw-`n- n- n-. AXp ]q Øn-bm-bn- -gn- m Zm\n 9:24 ]d- n-cn- p- Xp {]Imcw sszhw Hcp {]-txyi coxn-bn Xs {i Xs P\-amb sblq- Z- m-cn-te pw Xs hnip \K-c-amb sbcqi-te-an-te pw Hcn- IqSn Xncn- pw. Cu Ah-km-\sØ Ggp h jw Bcw-`n- p-tºmƒ ""Ah Hcp BgvN-h- -tø p ]e-tcmspw \nb-asø ITn-\-am n'' (hm. 27). ChnsS ]d- n-cn- p Cu ""Ah '' BcmWv? hymi-c-w-]-c-ambn t\m p-tºmƒ AXp ain-lmtbm (hm. 26) As - n ""hcphm-\n-cn- p {]`p''thm (Cu {]`p G. Un 70 sbcq-i-te-anse \in- n P\-ß-tfmSp _ -s Bfm-Im-\mWp km[yx) Bbncn- pw. CXn c m-asø A`n-{]m-b-amWp icn, ImcWw km[m-c-w-bmbn Hcp k - \m-a-tømsv ASpØp \nev p \ma-amwv Dt±-in- p-i, ChnsS AXp {]`p-hm-wv, aiolm-b-. AXp am{x-a-, {InkvXp-hns Pohn- X-Øn Ah sblqz P\-hp-ambn GsX- nepw Xc-Øn-ep Ggp h j DS-ºSn D m- p- -Xmtbm AXp ewln- p- -Xmtbm tcj-s -Sp-Øn-bn- n-. Cu a\p-jy atlm-]-{z-h-\m-fp-i-fn ]- Sn- md cmpy-ß-fpƒs Iq p-i- nsb \-bn- p ""sndnb simºv'' (7:24-25) BWv. Ahs\ ""A[-a-aq Øn'' (2 sx 2:3) F pw hnfn- n- p- v. arkw F mwv as mcp ]cm-a - iw (shfn. 11:7;13:1;17:11;19:20). atlm-]-{z-h-øns Bcw-`-L- -Øn Ah bn{km-tb-epam-bn Hcp DS-º-Sn-bn AYhm kjy-øn G- s -Spw. Cu DSºSn ]Sn- m-d cmpy-ßsf bn{km-tb-en-t\msp tn p \nev m CSbm- p-ibpw bn{k-tb-en\p sblqz ax-øns ]gb BNm-c-߃ ]p\x-ÿm-]n- p- -Xn- \p kpc- n-xxzw Dd- m- p-ibpw sn-øpw. bn{km-tb Ah-fpsS ax-]-c-amb BNm-c-߃ \S-Øp- -Xn-\mbn sbcq-i-te-an ]p-\ - \n Ωn- p-tºmƒ Cu Icp-X \S-]Sn A-Xn\p kpc- n-xxzw Dd- m- p-hm CSbm- pw. Cu DS-ºSn ewln- -s -Sp-sa- pw Cu A[-aaq Øn tzhm-ebøn Bcm[n -s -Sp-sa p \ap- -dn-bm-hp- Xp sim v Xo -bmbpw atlm-]-{z-hime-l- -Øns BZy-h j-ßfn Xs Ah-bpsS Hcp tzhm-ebw ]Wnb-s -Sp-sa Imcyw hy amwv (2 sx 2:4). Ct mƒ \S p sim n-cn- p kw`-h߃ sh p t\m p-tºmƒ ]Sn- m-d bqtdm v bn{km-tb-en-t\msp tn p \nev psa p ]d-bp- Xp hfsc Xmev]-cy-ap-f-hm- p Imcy-am-Wv. bn{km-tb-ens Np p-]m- Sp-ap i{xp-cm-py-ß-fpss X\n p kpc- n- X-ambn \nev p-hm am{xw Ahƒ i -b F p Cu kqn\ ap -dn-bn p Xcp- p-sh p Icp-Xmw. Cu L -Øn Ahƒ p ""X\n p t]mip-hm '' Ign-bp-I-bn-, AXn-\m ] na-cm-jv{s-ß-fp-ambn Ahƒ kjyx snøpw. B ImeØv bn{km-tb-ens ÿnxn tim`- \-ambn ImW-s -Spw. Ahƒ kz tziøv kpc- n-x-bmbn Ignbpw; Ahƒ v ]gb \nb-a-co-xn-bn Bcm-[n- p-hm km[n pw; Ahƒ p sbcp-i-te-an ho pw Hcp Bebw e`n pw; temicmjv{sß-fpss at y Ahƒ {]apj ÿm\w hln pw. F m CXv Bew_w am{x-am-wv. djy ssk\ysø bn{km-tb-en AS w sntø n (39:13), A p am{xta djybv p a y-]q tzi-øp kzm[o\w Ah-km-\n- p-i-bp- q- -ssz-h-øns t\cn- p CS-s]-S-ens ^e-ambn am{xw. CXp htcbpw \Ωƒ A[ Ω aq Øn Xe-h-\m-bn-cn- p ]Sn- m-d cmpy kwl-s\bn-emwp {][m-\-ambpw \ΩpsS {i ti{µo-i-cn- n-cp- -Xv. F m atlm- ]-{ZhØns BZy ]Ip-Xn-bn a p kjy-i- n-ifpw \ne-hn-ep- mipw As - n Ah-sb- qsn Iq n-t pw. ]me-kvxo-\ns sx p `mk-ømbn InS- p CuPn- ]vxns\ A[ Ω aq Øn ]nsn- -S- p- Xp htcbpw Ahƒ Hcp {]_e i n-bmbpw Hcp t]sn kz]v\-ambpw XpS-cpw. Cu txm hn-sb- p-dn v Zm\n-tb 11:40-43 `mkøp ap Iq- ne {]h-nn p ]d- n- p v. CXp F mwp kw`-hn- p- -sx Imcy-sØ- p-dn v thz ]fin-x- m GIm-`n-{]m-b- m-c- F nepw, AXp atlm-]-{zhime- Øns a[y-im-e-øn\p apºm-bn p kw`-hn- p-sa p txm p- p. AXn-\m atlm-]-{zhime-øns BZysØ aq p h j-tømfw CuPn]vXv Hcp {]_e i n-bmbn \ne sim p-sa p \ap p {]Xo- n- mw. AXn\p tijw Ahsf ""bqtdm- nse cmjv{sob kwl-s\'' ]cm-p-bs SpØp-Ibpw sim -b-sn- p- Ibpw snøpw. atlm-]-{zhimeøns c mw ]Ip-Xn-bn CuPn]vXv GsX- nepw i n-ti-{µ-tøm-ssm w ImW-s -Sp-Itbm GsX- nepw bp -Øn sxfn p \n p- Itbm snøp- n-. CuPn]vXpw djybpw atlm-]-{z-h-im-eøv Ing p `mk-øp cmpy-߃ tn p GsX- nepw coxn-bn H -s - mbn \n pw, atlm-]-{zhime-øns Ah-km-\-k-abw hsc ]e-kvxo-t\msp _ -s bmsxmcp kw`-h-ønepw Ah kpo-h-ambn ] p tncp-i-bn-. C m-eøv kzmx- { y-øn\pw ] n-a-cm-py-ß-fpss at y ImW-s -Sp kie {]h-w-x-ifpw {][m-\- s Xm-Wv. Cu cmpy-߃ tn p- m-ip-hm t]mip kjy-xbv p th n-bp {]mcw` Xøm-sd-Sp- m-bn-cn mw Cu \ne-]m-sp-i-fpss ]n n. ]Sn- m-d cmjv{s-kw-l-s-\-sb- q-smsx cq]-s p hcp-hm t]mip G hpw {][m-\-s Iq p-si v tkmkn-s -bpw amtkm-kn-s bpw Bbn-cn- pw.-sb-l-kvti `mkøp ]d- n-cn- p t]cp-iƒ Dev]-Øn 10:2 ]d-bp bms^-øns ]p{x- m-cm-sw p sxfn- n- p- v. Pe{]-f-b-Øn\p tijw bms^-øns ]p{x- m Gjym ssa\-dn \n pw hs p `mk-tø p \oßn, C p djy-sb- -dn-b-s -Sp `q{]-tz-i-ß-fn Ah IpSn-tb-dn- m Øp. AXn-\m tkmfw, amtkmfw ]me-kvxo- \ns hs p `mk-ømbn djy-bn Pohn- p P\-hn-`m-K-ß-fm-sW p Icp-Xmw. Ah-tfm-sSm w Ah-fpsS kjy cmjv{s-ß-fmb t] jy (Ct m-gsø Cdm ), FtXym]y (Iqiv- -C-t m-gsø kpum ), ]qøv (en_nb), tkmta (Xp n-bpss Ing- {]tz-i-ßfpw Ds{I-bn\pw Dƒs {]tziw), txmk a (kndn-b-bpss AXn Øn-tbmSp sxm p InS- p Xp n-bpss {]tz-i-߃) F n-hbpw D m-bncn pw (sbsl 38:5 6). ] n-a-cm-py-߃ FXn Øp \n pw (hm. 13), F m ]me-kvxo-\ns sx p `mk-ømbn InS- p CuPn- ]vxns\ A[ Ω aq Øn ]nsn- -S- p- Xp htcbpw Ahƒ Hcp {]_e i n-bmbpw Hcp t]sn kz]v\-ambpw XpScpw. AXp-sIm p {]tbm-p-\-ap- m-i-bn-, hs- p \n p- ]S- q w bn{km-tb-ens t\sc Hcp talw t]mse hcpw (hm. 16). ] n-a-cm-py-øns Iogn kpc- n-x-cm-bncn- p- p-sh p IcpXnb bn{km-tb tzisø Cu ]S- q- -߃ Ih snøphm\pw sim -b-sn- p-hm-\p-ambn hcpw. Cu L -Øn sszh-sa-gp-t v djy ssk\y-søbpw AXns kjy I n-ifpss ]S- q- -tøbpw \nt»jw \in- n pw (hm ;7). ]cm-p-b-s -Sp-Øp-hm \nhr-øn-bn-s p Icp-Xnb djy ssk\ysø sszh-øns AXn-i-b-{]-h Øn- I-fm ]q Æambn txm n- p-ibpw Ahsc Xpc-Øn- -f-bp-ibpw snøpw. djy ssk\ysø bn{km-tb-en AS w sntø n (39:13), A p am{xta djybv p a y-]q tzi-øp kzm[o\w Ah-km-\n- p-i-bp- q- -ssz-h-øns t\cn- p CS-s]-S-ens ^e-ambn am{xw.

6 6 ka-im-eni ]{XnI `mhn-ime kw`-h-߃ GXp ]Z-hn-bn-ep a\p-jycpw Cu \ymb-hn-[n-i-fpss ^ew A\p-`-hn- pw. CXphsc-bp am\h Ncn-{X-Øn ImW-s -Sp- Xp t]mse Xs, Cu \ymb-hn-[nsb A\p-`-hn- p- -hcpw s]mxp-hmbn As - n Iq -ambn A\p-X-]n v sszh-øn- -te p Xncn-bp-Ibpw, Ah sszh-apjw ImWm-\m-{K-ln- msx sszh-k- n-[n-bn \n pw amdn-t m-hp-i-tb-bp- q. shfn 6 19 A ym-b-ß-fn- atlm-]-{z-h-sø- p-dn p hn-i- Z-ambn ]d- n-cn- p- p. aq p ]c- º-c-I-fm-bn- mwp \ymb-hn[n \S- p- -sx p \mw hmbn- p- p. H- m-asø ]c-ºc Hcp ]pkvx-i- p-cp-fnse Ggp ap{z-iƒ s]m n- p- -Xp-ambn _ -s - -XmWv; c ma-tøxv Ggp Iml-f-߃ DuXp- -Xp-ambn _ -s - Xpw; aq masø ]c-ºc Ggp t{im[-i-e-iß-fn \nd- n-cp- Xv `qan-bn Hgn- p- -Xp-ambn _ -s - -Xm-Wv. \ymb-hn-[n-bpss Cu aq p ]c-ºc-ifpw H n\p tijw as m- mbn XpS p hcp- -XmtWm, AtXm Iml-f-ßfpw Ie-i-ßfpw ap{z-itfmsp _ -s \ymb-hn-[n-bpss ImTn-\ysØ Iptd- qss i -ambn Bh Øn p ImWn- p- -Xmbn D]-tbm-Kn- -XmtWm? as mcp X-c-Øn ]d- m, Iml-f-ßfp-tSbpw Iei-ß-fp-tSbpw \ymbhn-[n-iƒ ap{z-i-tfmsp _ -s \ymb-hn-[n-isf XpS p {]txy- I-ambn hcp \ymb-hn-[n-i-fmtwm, AtXm Ah BZysØ \ymb-hn-[n-i-sf-ø-s -bmtwm Im- Wn- p- Xv? Cu aq p ]c-º-cbpw H n\p ]n-dti as m- mbn {Ia-Øn kw- `-hn- p- -Xm-sW pw Ch-bn H pw Bh Øn p ImWn- p- - X-s pw Rm hniz-kn- p- p. Fß-s\-bm-bmepw ap{z-iƒ s]m n- p-tºmƒ D m-ip \ymb-hn-[n- I-fm-bn-cn pw atlm-]-{z-him-esø BZysØ \ymb-hn-[n-iƒ, B Ime-L- -Øns BZysØ h -jw Xs AXp- mipw F p Icp-Xmw. ap{z-iƒ 1. H m-asø ap{z s]m n- ptºmƒ kw`-hn- p \ymb-hn[n (sh-fn. 6:1 2). H mw ap{z s]m n- -t mƒ P- bn- p-hm-\mbn ]pd-s Hcp-h Hcp sh - p-xn-c- p-d-øn-cp v Hm- Sn p- Xv tbml- m I p. shfn- msp ]pkvxiw hymjym-\n- ptºm-ƒ G hpw \ mbn hy- -ambxv BZyw hymjym-\n- -Ww. C- hn-ss, atlm-]-{z-h-im-e-øns BZy-am-k-ß-fn IpXn-c- p-døp k -cn- p- -h cmpy-ßsf Iog- S- p-sa Imcyw hfsc hy -am- Wv. Nne hnnm-cn- p- Xv IpXnc- p-d-øn-cp v HmSn- p- -h ]Sn- m-d cmjv{s-kw-l-s-\-bpss Xe-h-\mb A[-a-aq Øn-bm-sW- m-wv. Ah cmpy-ßsf Iog-S- p coxnsb \ap p ""iox''-bp- -sa p hnti-jn- n- mw. Cu hnti-jww 1 sx. 5:3 atlm-]- {Z-hØns Bcw-`-sØ- p-dn p ImWn- p Nn{X-Øn\p \ mbn CW-ßp- -Xm-Wv- -AXv a\p-jy km[y-sa pw \n `-b-sa pw ]dbp Hcp Znh-k-am-bn-cn- pw. \mw Pohn- p- Xv atlm-]-{z-høn\p sxm p apºp Znh-k-ß-fn-emsW- v CXp kqn\ \evin-tb- mw F- m t\sc adn- v, Cu h Ø-am-\-Im-eØv as mcp temia-lm-bp- -ap- m-im km[y-x-bns v Xncp-sh-gpØv kqnn- n- p- n-. a p thz-]-fin-x- m ]dbp- Xv H m-asø IpXn-c- pdøp Ibdn HmSn- p- -h Hcp ssp{x-bm-{x-bpss Bflm-hns\ am{x-amwp ImWn- p- -sx- m- Wv a\p-jy-n-cn-{x-øn-ep-s-\ofw k- Ie {]_e cmpy-ßfpw ]n p-s - n-cp Hcp at\m-`m-h-am-wn-xv. A y-imew kao-]n- p-t m-dpw Cu {]h-wx hfsc-b-[n-i-am-ipsa v \nkw-ibw ]d-bmw. 2. c m-asø ap{z s]m n- ptºmƒ (sh-fn. 6:3 4) c m-asø ap{z s]m n- ptºmƒ D m-ip \ymb-hn[n ap{z-iƒ, Iml-f-߃, Ie-l-߃ F nh apjm- n-c-ap \ymb-hn-[n-iƒ A\p-k-cn v `qan-bn \n p kam- [m-\w FSpØp If-bp- -Xn-\m a\p-jy At\ym\yw bp w snøpw. ""Hcp henb hmƒ Ah\p In- n'' F p ]d- n-cn- p- -Xn-\m Cu hymjym\w AXn\p tbmpn- p- -Xmbn ImWmw. c m-asø \nd-amb Nph v c -s m-cn- n-ens\ ImWn- p- p. GXp Ime- Øpw cmpy-߃ Iog-S- p- -Xn- \p Bth-isØ XpS pw bp -ap- m-bn- p- v. 3. aq m-asø ap{z s]m n- ptºmƒ (sh-fn. 6:5 6) aq m-asø \ymb-hn-[n-bpss Zm\ambn (CXpw atlm-]-{z-h- Øns BZysØ h jw kw`-hn- p-sa v Icp-Xmw) temi-øn-se- m-bn-søpw henb maw D m- Ipw. IdpØ IpXnc Cu kw`-hsø-bmwv ImWn- p- -Xv. AXnt Ib-dn-bn-cn- p- -hs Xp-emv ` y-h-kvxp- ƒ hnx-cww snøp- -Xn\v G s -Sp-Øp \nb-{ -WsØ kqnn- n- p p. Hcp ]Ww (Hcp tdma szt\-dn-b- v- hm. 6) F p ]d-bp-tºmƒ I - Øm-hns ImeØp ]e-kvxo \m n Hcp Znh-ksØ Iqen-bmbn-cp p (a-ømbn 20:2). km[mcw \ne-bn Hcp ]W-Øn\p ]Øn-S-ßgn tkmxºv As - n ap Xp CS-ßgn bhw In p-am-bncp- p. Cu Znh-k-ß-fnse ma- Øns Ah-ÿ-bn Hcp Znh-ksØ Iqen sim v Hcp CS-ß-gn tkmxºv As - n aq v CS-ßgn bhw am{xta In p-i-bp- q- -km- Ih tãmdn [m-cw e`n- p- -Xns ]Øn Hcp Afhp am{xw. F n-cp- mepw Cu ma-øn hntcm-[m-`m-kambn txm p Hcp hyxym-k-ap- m-bn-cn- pw. km[m-c-w- m p hne simspøp hmßm \nhr- Øn-bn- mø FÆbpw ho pw hnx-cww snøp- -Xn Hcp Ipdhp-ap m-bn-cn- p-i-bn-. Ahiy hkvxp- -fmb ` y Dev]- -߃ e`y-am- p- -Xn-ep \nb-{ -Whpw kpj-t`mk Dev]- -ß-fpsS e- `y-xbpw km[m-cw P\-ßsf A- h-cpss Zmcn-{Zym-h-ÿ-bn h msx thz-\n- n- pw. 4. \mem-asø ap{z s]m n- ptºmƒ kw`-hn- p \ymb-hn-[n (shfn. 1 8) Cu IpXnc, A -cm -Øn-, a Ie ] -\n-d-ap- -Xm- Wv. Cu IpXn-c-bpsS ta Ccn- p- -hs am{xta t]cp ]d- n- p- q, Ahs t]cv acww F m- Wv. acww Xo m-bm-bpw, a\p-jys `uxni `mkw X\n- p- -XmsW p Ah-Im-i-s v AXns\ kz -am- p- p. Cu \ymb-hn-[n-bpss ^ew \mi-am-bn-cn- pw- -`q-anbnse P\-kw-Jy-bpsS \men-semcp `mkw hmfn-\mepw (bp -Ømepw) ma-ømepw (bp -sø XpS v Ft mgpw maw D m- Im-dp v) alm-hym-[nbpw (bp - Øns A\- -c-^-e-am-bp- m-imdp hym[nbpw tcmk-hpw), `qanbnse Im p ark-ß-fmepw (Im p ark-߃ Cu ka-bøv \nb-{ - W-an- msx kzx-{ -ambn \S- p- Ibpw a\p-jys\ sim p-ibpw snøp-sa v IcpXmw) sim -s -Spw. kaq-l-ambn kam-[m\w ÿm-]n- p-hm\pw AXp Zo L-Imew \ne- \n Øp-hm\pw a\p-jy _p- n- ]q w Bkq-{XWw snbv-x ] - Xn-I-sf mw Cu \ymb-hn[n \S- p sndnb Ime-b-f-hn-\p- n XI p Xcn- -W-am-bn-t m-ipw. 5. A m-asø ap{z s]m n- ptºmƒ kw`-hn- p \ymb-hn-[n (shfn 9 11) A maø ap{z s]m n- ptºmƒ D Zriyw kz -Øn-emsW- nepw Nne kw`-h-߃ `qanbn-ep- m-ip- -Xns ASn-ÿm-\- Øn-emWv Ah \ne-\n-evt n hcp- -sx p Icp-Xmw. kz -Øn- ImW-s -Sp c -km- n-ifpss Iq w (hm. 9) kqnn- n- p- - Xv Ah atlm-]-{z-hime-øns BZy-\m-fp-I-fn {InkvXp-hn\p th- n km yw hln- p- -h-cm-bn-cn- mw. Ah Xß-fpsS km- yw \nan-ø-amwv sim -s -Sp- Xv. 6. Bdm-asØ ap{z s]m n- ptºmƒ kw`hn- p \ymb-hn[n (shfn 6:12-15) Cu \ymb-hn[n `qan-bn-se- mbn-søpw hym]-i-amb kwlm-c-xmfihw Agn p hnsp- p. AXn Bdp alm-hn-]-øp-iƒ AS-ßn-bncn pw. (1) Hcp henb `qi-º-ap- m-ipw (2) kqcy Ccp p t]m- Ip- -Xn-\m AXv Icn-ºSw t]mse IdpØp t]mipw. kqcy Icn- º-S-ambn Xocpw F v Cu thz- `m-køv ]d n n ; F m A- Xp Icn-ºSw t]mse IdpØp t]m- Ipw F mwv ]d- n-cn- p- Xv (3) N{µ apgp-h\pw c Xpeyambn Xocpw (4) h txmxn-ep Dev m ]X-\hpw AXns\ XpS - p I\Ø \mi-\-jvs-ßfpw kw`-hn pw (5) BImiw amdn-t m- Ip-Ibpw Hcp \nan-j-t\-c-tø v kz w Xpd- -s - -Xm-bn ImWs -Sp-Ibpw snøp- Xp sim v `qan-bn-ep a\p-jy B `oxn \nd cwkhpw knwlm-k-\-øn- Ccn- p sszh-søbpw Z in- pw. (6) F m aebpw Zzo]pw kzÿm-\øp \n v Cf-In-t m-ipw. Cu \ymb-hn-[n-iƒ Pohn- n-cn- p kie a\p-jy-cp-tsbpw lr- Z-b-ß-fn simspw-`oxn Df-hm- pw. Ah-cpsS lrz-b-߃ `bw sim v \nd-bpw- -A-h p- m- Ip imco-cn-i-amb ]ou-\-߃ simt m `oi-c-amb bp -s -Sp- Xn-Ifp-tSbpw kmw{i-ani tcmk-ßfptsbpw ^e-am-bnt m A Ah `b-s -Sp- -Xv. t\sc adn- v, Ah kz knwlm-k-\-øn Ccn- p- sszh-øns apjw ImWp- Xp sim m-wv. ""knwlm-k-\- Øn Ccn- p- -hs apjw Im- W-Ø- -h-æhpw Ip m-sns tim]w X mø hæhpw Rßsf ad-bv p-ho '' F v a\p-jy \nehn-fn- pw. Ah Xß-fpsS {kjv- Smhpw Xßsf \ymbw hn[n- p- -h-\p-amb sszh-øns apjw ImWm-Xn-cn- p- -Xn-\mbn F p snøp- -Xn\pw Xøm-dm-hpw. Ah t]mbn CSw txsp ]md-i-fptsbpw ae-i-fp-tsbpw ASn-bn In- S p acn- p-hm t]mepw Ah a\ p hbv pw. GXp ]Z-hn-bn-ep- a\p-jycpw Cu \ymb-hn-[n-ifpss ^ew A\p-`-hn- pw. CXp h-sc-bp am\h Ncn-{X-Øn Im-W-s -Sp- Xp t]mse Xs, Cu \ymb-hn-[nsb A\p-`-hn- p- -hcpw s]mxp-hmbn As - n Iq -ambn A\p-X-]n v sszh-øn- -te p Xncn-bp-Ibpw, Ah sszh-apjw ImWm-\m-{K-ln- msx sszh-k- n-[n-bn \n pw amdn-t m-hp-i-tb-bp- q.

7 7 ka-im-eni ]{XnI atlm-]-{zhime-øns Ggp h j- m-e-b-f-hns\ Xncp-sh-gp-Øn- ]e-bn-søpw c p Xpey-`m-K-ßfmbn hn`-pn p ImWn- n- p- v. Zm\ntb-ens Fgp-]Xp BgvN-h- -Ønse Ah-km-\sØ Hcp BgvN-h- am-b Ggp h j-øns at y kw`hn- p Hcp {][m-\-s kw`-hw Cu Ime-b-f-hns\ c mbn Xncn- ncn- p p (Zm\n 9:27). shfn- msp ]pkvx-i-øn atlm-]-{zhime- Øn-s c n-sem p ka-bsø ""Hcp Imew, Ccp Imew, Ac- m-ew'' (sh-fn. 12:14) Ft m, ""\mev]-ønc- p-amkw'' (sh-fn. 11:2; 13:15) F- t m, 1260 Znhkw (11:3; 12:6) F-t m hnfn- n-cn- p- p. Ch Hmtcm- pw aq p h j-am-sw p ImWmw. hs p \n p hcp tkmfw ]me-kvxo-t\msp ]nsn- -S n Ign-bptºmƒ A[ a-aq Øn-bpsS (A n- {In-kvXp-hns ) ] -Xn-I-sfms XI p F p Iptd- m-ew txm n-tb- mw. F m sszh- Øns Aam-\p-jn-I-amb CS-s]-Sep-Ifpw djy ]S- q- -Øns \mi-hpw ark-øn\p AXns ]cn-]m- Sn-Iƒ Bkq-{XWw snøp- -Xn- \p hgn sxfn-bn p simsp- pw. c p km n-isf sim p- Xv H m-a-xm-bn, A n-{in-kvxp-hns\ Xs tziøp _m[ hcp-øp- c p hy n-i-fn (shfn 11:3-13) \n p FXn ns\ C m-xmt - -Xp- v. Cu ""c p km n- Isf'' sim p- -XmWv atlm-]-{zh- Ime-Øns at y arkw snøp G hpw henb IrXyw. Cu c p km n-iƒ v atlm- ]-{ZhIme-Øns BZy-`m-KØv hfsc AXn-i-b-߃ {]h Øn p sim- p ip{iq-j-bm-bn-cn pw sntø- n hcn-i. Ah v Xß-fpsS i- {Xp- sf Xobv sim p Zln- n p If-bp-hm\pw, ag \n Øem- p-hm- \pw, sh sø c -am- p-hm-\pw, C n- p-tºm-sgm-s bpw kie _m- [ sim p `qansb Z-fin- n- p-hm- \pw A[n-Imcw D m-bn-cn- pw. Cu A[n-Imcw CS-bv nss D]-tbm-Knt n hcn-ibpw AXp s]mxp-hmbn- p \ymb-hn-[n-bm-ep- m-ip- \mi-\-jvs-߃ p ]pdta `qhm-kn- Iƒ p IqSp-X \miw hcp-øp-ibpw snøpw. DZm-l-c-W-Øn-\v, A-h- ag \n Øphm-\p Xß-fpsS A- [n-imcw {]tbm-kn- p-tºmƒ F- - -p kw`-hn- p-sa p t\m p-i. `qanbnse Imem-h-ÿ-bnepw `qan-bpss D]-cn-X-e-Ønepw henb am -߃ kw`-hn- p- -Xn\p ]pdta hfsc henb \mi-\-jvs-ßfpw D m-ipw. Cu c p km n-ifpw aq c h j- mew AP-ø-ambn {]h Øn- p-sa- nepw Ah Xß-fpsS the XnI p Ign-bp-tºmƒ arkw Ahsc sim p If-bp-hm sszhw A\ph-Zn pw (hm. 7). km n-isf sim- p If-bp- -Xn-\m `qtemi-hmkn- I-fpsS hym]-i-amb ]n pw t\sphm A n-{in-kvxp-hn\p Ign-bp- p. F m Ahsc sim p Ifbp- Xp sim p am{xw Ah Xr- ]vx-\m-i-bn ; Ah Ah-cp-sS i- co-c-߃ sbcq-i-te-ans sxcp-ho- Yn-bn {]Z in- n- pw. km n-iƒ acn p t]mb-xmbn `qhm-kn-iƒ Im- Wp-tºmƒ Ah v C\nbpw AhcpsS ap -dn-bn- p-iƒ tiƒt n hcn-i-bn- t m F p ]d p k- t m-jn- pw. P\-߃ km n-i-fpss arx-ico-c-߃ I v AS-ßn-bn-cn- -bn-. Ah AXp \ mbn BtLm-jn- p-ibpw At\ym\yw kωm-\-߃ simsp-ø-b- p-ibpw snøpw. a- tlm-]-{zhime-øv `qhm-kn-iƒ k- t m-jn v B\-µn p F p ]d- n-cn- p GI kµ `w CXmsW Imcyw hfsc IuXp-I-I-cam-bn-cn- p- p. km n-iƒ acn p t]mbn F p ImWptºmƒ P\-߃ kt mjw sim p axn ad v A-Xv Hcp Ah[n Znh-k-ambn B- tlm-jn- pw. km n-iƒ {]kw- Kn p ]d Imcy-߃ Ah hniz-kn- n-cp-s - n Ah-cpsS ac- Ww Ah p Hcp BtLm-j-Zn-\- am-ip- -Xn\p ]Icw Hcp ZpxJm-N-c- W-Øns Znh-k-am-Ip-am-bn-cp- p. F m Cu Imcy-ßfn sszhw CS-s]-Spw. aq c Znhkw Ignbp-tºmƒ c p km n-i-fp-tsbpw ico-c-߃ Poh {]m]n v Ah ]p\-cp- m\w snøp-ibpw Ah ta-l-øn kz -Øn-te p Ibdn-t m-hp-ibpw snøpw. B cwkw H- p hn`m-h\w snbvxp t\m p-i. ar-x-i-co-c-߃ Z in- p-hm \o \nc-i-fmbn P\-߃ \oßn-s m- ncn- -bm-wv. Hcp ]t Ah ]p\- cp- m\w {]m]n- p ka-bøv Ct mƒ \ap p A m-x-am-bn-cn- p Imcy-am-sW- nepw 666 F kwjy Cu hy nsb Xncn- -dn-bm klm-bn- p {][m\ LS-I-am-bn-cn pw FXn {InkvXp cp- m\w snbvxp sim n-cn- p ImgvN ImWp-tºmƒ B A px {]-Xn-`m-k-sØ- p-dn v hni-zo-i-c- Ww tiƒ p-hm ImtXm Øn-cn- p- timsm-\p-timsn ImWn-I-tfm- Sv H pw hni-zo-i-cn- p-hm Ign-bmsX lnão-cnb _m[n- -h-s\-t m-sebm-bn-øo-cpw. hm Ø-Isf hni-ie\w snøp- -h Cu ImgvN-sb- pdn v Fßs\ hni-zo-i-cn pw? kz - -Øn \n p i_vzw t]mepw (hm. 12) timsm-\p-timsn `h-\-ß-fn- apg-ßn-t ƒ pw. F m h - Ø-am-\-]-{X-߃ p Cu alm-kw- `hw dnt m v snøp-hm Ign-bp- - P\-߃ km n-i-fpss arx-i-co-c-߃ I v AS-ßn-bn-cn- -bn-. Ah AXp \ mbn BtLm-jn- p-ibpw At\ym\yw kωm- \-߃ simsp-ø-b- p-ibpw snøpw. a-tlm-]-{zhime-øv `qhmkn-iƒ k-t m-jn v B\-µn p F p ]d- n-cn- p GI kµ `w CXm-sW Imcyw hfsc IuXp-I-I-c-am-bn-cn- p- p. Iym-a-d-Iƒ Ah-cpsS t\sc Xncn p A-hsc ti{µo-i-cn p sh n-cn- p-ibm-bn-cn- mw. bqtdm- nepw Ata-cn- -bn-ep-ap- -h B cwkw t{]m{kmw Nm\-en-eqsS I p sim n-cn- pw. B cwkw AtX ]Sn im -ambn hnh-cn p sim n-cn- p Ah-Xm-c- I km n-i-fpss ico-c-߃ ]p\- Ih tãmdn `mhn-ime kw`-h-߃ Xn\p hm Øm-h-tem-I\w \S-Øp- -h p Xß-fpsS hni-i-e\ dnt m v Xøm-dm- p-hm kabw e`n- p- -Xn\p apºp Xs as mcp a- lm-kw-`hw Ah v dnt m v sntø- -Xmbn hcpw, sbcq-i-te-ans\ ti{µo-i-cn v Hcp henb `qiºw D- mipw, AXn \K-c-Øns ]- Ch\mWv Øn-sem v CSn p hogp-ibpw 7000 t] sim -s -Sp-Ibpw snøpw. CtX ka-b-øp Xs -bmwv km n-ifpw (A- ymbw 7) sim s -Sp- -Xv. HSp w Xs ASpØ h-enb IrXyw snøp- -Xn-\p F- Xn p-i-sf mw \o p- -Xns `mkambn CIyq-an-\n- k`-tbbpw \in- n pw (17:16). arksø \a-kvi-cn- p-hm Bhiy-s -Sp p ax-]-c-amb F m XS- -ß-tfbpw \o n- -gn-bp-tºmƒ arkw Hcp Iev]\ ]pd-s -Sp-hn pw: ""Fs B-cm-[n- pi''. Ahs B \S- n-em- p- -Xn-\mbn, sbcq-i-tean ]p\ \n Ωn tzhm-e-b-øn sblqz axm-nm-c-{]-im-c-ap Bcm- [\ \S-Øp-hm A\p-hZn p sim- v Ah sblq-z- m-cp-ambn snbv- X DS-ºSn ewln-t - -Xmbn hcpw, Xm Xs -bmwv kie Bcm-[-\- -bp-tsbpw ti{µw F v Ah-Im-is p sim v (aømbn 24:15; 2 sx 2:4) Ah Cu DS-ºSn ew- Ln pw (Zm\n 9:27). Fß-s\-bm-bncn pw Ah CXp km[n-s -Sp- p- I? H m-a-xmbn Ah\p Aam-\p-jn- I-amb klmbw e`n- pw. kmøm- Ah\v Xs i nbpw knwlmk-\hpw henb A[n-Im-chpw sim- Sp- p-sa v \mw hmbn- p p (shfn 13:2). Cu ka-bw apx sszh-øns ] -Xn-I-sf mw hn^e-am- p- - Xn\p th n ]nimnv Xs A[n-Im- -c-øn-ep ki-e-xp-ap-]-tbm-kn v hfsc t{im[-tømss {]h -Øn- pw. Ah anjm-tb-en-t\mspw A- h-s ZqX- m-tcmspw ]S sh pw Pbn- n Xm\pw. CXns ^e-ambn Ahs\ kz -Øn \n p X n- -f-bpw. At m-ƒ sszhw `qhm-kn- Iƒ p ap -dn-bn p \ Ipw: ""`qan- pw kap-{z-øn-\pw Atøm IjvSw; ]nimnv X\n- p Aev]-Im-eta D- q F v Adn p alm-t{im-[-tømss \nß-fpss ASp- Cd-ßn h ncn- p p'' (12:12), ark-øn-s (A n- {In-kvXp-hns ) {]h -Ø-\ ]cn-]m- Sn-Iƒ p apºn km-øm-\y i nbp- m-bn-cn- pw, Ahs\ kmøm ]q Æ-ambn {]tbm-p-\-s -Sp-Øpw. ark-øns al-xz-øn\p as mcp ImcWw Ah\p ac-w-i-c-amb apdnhv s]mdp-øn-cn- p- Xp sim v (13:3) kie `qhm-kn-ifpw AXns\ I p hnkva-bn- pw. ""ac-w-i-c-amb apdnhv'' F ssien-bpss A co-i-amb A w C{]-Im-c-amWv, ""acww hsc sim -s -SpI''. {Inkv- Xp-hns ac-w-sø- p-dn v 5:6 D]-tbm-Kn- n-cn- p AtX ssien Xs -bmwv Chn-sSbpw D]-tbm-Kn- n-cn- p- -Xv. {InkvXp bym -Øn acn- - Xn-\m arkhpw bym -Øn acn- p-ibpw XncnsI Poh {]m]n- p-ibpw snøpw. Ah Bg-Øn- \n p Ibdn hcp p F mwv Ah-s\- p-dn p ]d- n-cn- p- Xv (11:7), Ah\v Hcp ]p\-cp- m-\-ap- m- -Ip-sa Bi-bsØ Cu hm- Iyw Dd- n- p- p-sh p Icp-Xmw. Aß-s\-b-s - n Ahs ac-w- I-c-amb apdnhv I v temiw hnkvabn- -Ø \ne-bn Ah\v GsX- nepw coxn-bn-ep A p-x-i-camb Dbn sø-gp-t ev]v As - n- Xncn p hchv ImWp-tºmƒ kie a\p-jycpw Ahs AXp-ey-Xsb-bpw (ark-tømsp Xpey B?) Ahs i n-tbbpw (AXn-t\mSp s]mcp-xphm B p Ignbpw?) {]Io Øn- pw. ark-øns {]h Ø-]cn-]m-Snbn- sszh-zq-j-whpw bp hpw D- ƒs Spw (13:5 7) Ah AXyp- - X-\mb sszh-øn\p hntcm-[-ambn hºp ]dbpw (Zm-\o. 7:25). Ahs ZqjWw sszh-øns \ma-øn\pw Ahs IqSm-c-Øn\pw kz K-Øn hkn- p- -h pw FXn-cm-bn-cn- pw. Ah\p hnip- - m s -Xncmbn bp w snbvxv (shfn 12:17) A-h-sc Pbn- p-hm\pw sim p-hm- \pw A[n-Imcw e`n pw (A-t mgpw sszh-øn\p Xs -bmwp ]c-am-[n- Imcw F Imcyw {i n- p-i). ssz-hw ark-øn\p \ Inb A[n- Imcw 42 Znh-k-ambn ]cn-an-x-s -Sp- Øn. Cu ImeØp kw`-hn- p Im-cy-ß-fpsS ]n n hym]-cn- p- i n-iƒ {]h Øn- p- Xv Cu {Ia-Øn-em-bn-cn pw: sszh-ambn-cn pw ki-e-søbpw \nb-{ n- p- Xv. F m kmøm- ark- Øn-\v A[n-Imcw simsp pw, F- m- arkw Xs kz w CjvS-{]- Imcw sszhsø Zpjn pw Ahs ssk\y-øn tncp-ibpw Ah\p th n bp w snøp-ibpw snøp a\p-jy Ah-cpsS kz w CjvS- {]Im-c-am-bn-cn pw Aßs\ snøp- I-, Cu a\p-jy sszh-p-\sø c -km- n-i-fm- n-øo pw. Cu c -km- n-iƒ, Ah sim s p t]mb-h-sc- nepw Ah sszh-øns k n-[n-bn kpc- n-xcm-bn-cn pw! tijw t]pv 10

8 - 8 ka-im-eni ]{XnI Ih tãmdn A masø ap{z s]m n- p ka-b-am-b-t mtg pw hf-sc-b-[niw kxy-hn-izm-kn-iƒ c -km- n- I-fm-bn-Øo n-cn- pw. as m-cp-x-c-øn ]d- m BZy h j-ß-fn kphn-ti-j-øn\p bym -ambn km yw hln- p coxn-bp- m-bn-cn- pw. F m Cu {]ÿm-\sø A p- m-bn-cn- p FIyp-sa-\n- k` D]-{Z-hn- pw. "" hnip- - m-cpss c hpw tbip-hns km n-i-fpss c hpw IpSn p aø-cm-bn-cn- p '' \nebn-em-bn-cn pw A sø FIyp-sa-\n- k` (shfn.17:6). atlm-]-{z-h-im-e-øns BZy-L- -Øn {]_- e-am-bn-cn- p kwl-snx k` ax-hn-izm-k-øns t]cn kxy-hn-izm-kn-isf Ah Xß-fpsS hnizmkw apdpsi ]nsn- p- -Xn-\m sim p-i-f-bpw. Fß-s\bmbn-cn pw Cu kxy-hn-izm-kn-iƒ c - A y-bp w `mhn-ime kw`-h-߃ Xncn- p-t\m- p- -Xn\v: a- d- n- pw. tlm-]-{z-h-im-e-øns ]IpXn Ime-b-f-hn\p Ing- p-\n pw ]Sn- m-dp-\nd apºp-xs ]Sn- m- p-ap ssk\y-߃ XΩn cmpy-ß-fpss `c-wm-[n-im-cnbm-b G p-ap- p bp - fw Fkv{Zm-tb- A n-{inkvxp (A-[ Ω-aq - tem ka-x-e-am-bn-cn- pw. CXv Øn) bn{km-tb-en-ep Xs DS- saknt±m ] -X-ß-fpsS Np p-ap º-Sn-b-\p-k-cn v CuPn-]v ns\ B- {]tz-i-ß-fm-wv. AXn-\m-emWv {I-an- p-ibpw AXns\ Iogvs -Sp- Cu bp- -Øn\v l Ω-sK-t±m F- Øp-Ibpw snøpw. B ka-bøv p t] ]d-bp- Xv l F h-s- p-\n- p djy ] mfw ]me-kvxos\ hm- ns A w ] Xw F- B{I-an p Iogvs -Sp- m-wv. Cu ka-xew ssl^bv v Øpw. A n-{in-kvxp-hn\pw bn{kmtb-en\pw 200 ssa sx p Ing p `mk- F mw \ncm-im-p-\iw Øm-Wv. C v CXns Xmgvhc F- p txm p Cu L -Øn Dt±iw 20 ssaen\pw 14 ssaen\pw ssz-hw cwkøp {]Xy- -s -Sp- CS-bn-em-Wv. atlm-]-{z-h-imew l Ω-sK-t±m Ibpw Xs Aam-\p-jn-I-amb i- n-bm djy-bpss hs- p-\n- p- ssk\ysø \in- n- p-ibpw snøpw. Cu kml-ncyw apx-se- SpØpsIm v A[-a-aq Øn bn- {km-tb-ep-am-bp Xs DS-ºSn ew-ln- p-ibpw Xs sszh-ambn IW- m n Bcm-[n- p-hm X hæw kzbw Db Øp-Ibpw tem- IsØ apgp-h ]nsn- -S- p-hm {ian- p-ibpw snøpw. A n-{inkvxp Xs ] -Xn-Ifp-ambn apt m p t]mip-tºmƒ ]u-c-kvxy-tz-i-øp-f cmjv{s-߃ Hcp-an p \n p-i-bpw Ahs\ XS-bp-hm {ian- p-ibpw snøpw. AXn-\mbn Ah ]Sn- m-tdm p Xncn p ]me-kvxo\p t\sc ]pds p hcpw. Bdm-asØ Ie-i-\ymb-hn[n bq{^- okv \Znsb h- n- p-i-f- n-cn- pw. CXv Ah - p hmkvzø tzitø p {]thi\w Ffp- -am- pw. Cu ka-bøv A n-{inkvxp ]me-kvxo-\n Hcp ax-t\-xm-hmbpw cmjv{sob `c-wm- [n-im-cn-bmbpw kzbw A[n-Im-c-ap- atlm]{zh-im-eøp hos -Sp- -s -Sp- -h {]m-]n p h n- p- m-ipi? k`-bpss D {]m-]-w- -tømss kie hos -Sp- -s sszh-a- fpw `qan-bn \n p am -s - n-cn- pw. AXn-\m k`-bpss D {]m-]ww Ign- -bp-ss\ hnizm-kn-i-fmcpw Pohn- n-cn- p- p- m-ip-ibn-. c -km- n-i-fp- m-bn-cn- -W-sa- n, H m-a-xmbn AhnsS hnizm-kn-i-fp- m-bn-cn- -Ww. a\p-jy Fßs\-bmWp c n- -s -SpI? shfn- msp 7:1 8 `mkøp \ymb-hn[n \S- p-tºmƒ AXns CSbv p kw`-hn- p {]txyi coxn-bn-ep as mcp kw`-h-sø- p-dn p hnhcn- n-cn- p- p. At mƒ Im p-t]mepw hoip- n (kµ- `-h-im ]d-bs, Ipd p ka-b-tø-s - nepw Im v C m-xn-cp- m AXp Imem-h-ÿsb Fßs\ _m[n- p-sa v \n߃ p `mh-\-bn ImWp-hm Ign-bptam? F m aebpw Zzo]pw kzÿ-\-øp-\n v -Cf-In-t m-ip- - - Xp-sIm v `qan-bpss D]cnX-e-Øn kw`-hn- p Ipg- -߃IqSn Nn n- p-t\m- p-i. atlm-]-{z-h-øns BZy- \m-fp-i-fn h n- \ne-bn Im-Ws Sp ]cn-{`m n F{Xtbm hep-sx p \n߃ p {Kln p-hm Ign-bpw. \ymb-hn[n Ipd p ka-b-tø p \n Øn-h-bv p- Xv Hcp {]txyi kwlw P\-hn-`m-KsØ "" ap{z''bnsp- Ign-bp-tºm-tg pw `qan-bpss D]- cn-x-e-øn henb am -ß-fp- m- Ipw. AXn-\m sakn-t±msb ti- {µo-i-cn- m-bn-cn pw bp w \S- p- -sx- nepw AXp bcq-i-te-ans -Xn-\mWv (hm.3). Cu P\-hn-`m-KsØ "" \ΩpsS sszh- Øns Zmk- m '' F mwp hnfn- n-cn- p- -Xv. Ah Bcm-sW p 4 8 hmiy-ß-fn hnh-cn- n- p- v. Ah bn{km-tb a -fpss ]{ p tkm{x-ß-fn \n pw ap{zbn-s-s sblq-z- m Xs -bm-wv. Ah sszh-øn\p Nne {]txyi ip{iqj snøp- p. Ah-cpsS s\ n-bn Ah v e`n- p ap{z-iƒ Zriy-amb \ne-bn-ep ASbm-f-ßtfm AtXm AXv GsX- nepw Xc-Øn-ep kz`mh-km- y-amtwm F v ]pkvx-i-øn ]d- n- n-. AXp hy -am- p- p-an-. Hcp ap{z bym -am-bn-cn-t - -Xn\p AXp Zriy-am-bn-cn- Ww F p \n _- -an ( Fs^. 4:30). {][m-\-ambpw AXv DS-a-ÿ-X-bp-sSbpw kpc- n-x- Xz-Øn-s bpw Hcp Dd- m-wv. Cu P\-hn-`m-K-sØbpw ap{zbn-sp- Xv CtX Bi-b-ß-fpsS ASn-ÿm-\-Øn-em-Wv. Cu P\w sszh-øns kz -am-wv. Ah hos -Sp- -s - -hcmwv F w. Ah sszh-øm kpc- n-x-cmbn ]men- -s -Sp- -h-cm-wv. AXns A w Ah sszh- Øn-\p-th n `qan-bn ip{iqj XnI-bv p- -Xp-h-scbpw sszhw Ahsc i{xp- -fn \n pw kwc- n- p- p. F m Fß-s\-bmWv Cu P\w kwc- n- -s -Sp- Xv? D {]m-]ww Ign- bp-ss\ `qan-bn sszh-a- -fmcpw tijn- n-cn- -bn-s - nepw ss n-fpifpw sszhsø kw_- n ]pkvx-i-ßfpw Chn-sS-bp- m-bn-cn- pw. as mcp-x-c-øn ]d- m hnizm-k-øm c -{]m-]n- p- - Xn-\p kxy-߃ Is -Øp- -Xn-\m-h-iy-amb hnh-c߃ a\p-jy p e`y-am-bn-cn- pw. sszhw Cu P\sØ A p-x-i-c-ambn {]txyiw kwc- n- -Ø \ne-bn Ah sszh-øn-\mbn snøp {][m\ the-iƒ F m-bn-cn pw? bym -Øn Cu thz-`m-køp AXp hy -ambn \ap v \evin-bn- p- v. AhnsS CtX P\-hn-`m-K-Øn s Nnesc Ah-cpsS the XnI- -Xn\p tijw kz K-Øn ImW-s -Sp- -Xmbn hnhcn n- p- v. Ah-sc- p-dn p ]d- n-cn- p- Xv Ah a\p-jy-cpss CS-bn \n p hos -Sp- -s - -hcpw Ip- m- Ing- p-\n pw ]Sn- m-dp-\n- p-ap ssk\y-߃ XΩn G p-ap- p bp - fw Fkv{Zm-tb-tem ka-x-e-am-bn-cn- pw. CXv saknt±m ] -X-ß-fpsS Np p-ap {]tz-i-ß-fm-wv. AXn-\m-emWv Cu bp- -Øn\v l Ω-sK-t±m F p t] ]d-bp- Xv l F hm ns A w ] Xw F m-wv. Cu ka- Xew ssl^bv v 200 ssa sx p Ing p `mk-øm-wv. C v CXns Xmgvhc Dt±iw 20 ssaen\pw 14 ssaen\pw CS-bn-em-Wv. atlm-]-{z-h-imew Ign-bptºm-tg pw `qan-bpss D]-cn-X-e-Øn henb am -ß-fp- m-ipw. AXn-\m sakn-t±msb ti{µo-i-cn- m-bn-cn pw bp w \S- p- -sx- nepw AXp sbcq-ite-ans t\ v Dt±iw AºXp ssatemfw hym]n- p-sa p Icp-Xmw t\ v Dt±iw AºXp ssa-temfw hym]n- p-sa p Icp-Xmw (shfn.14:20; skj.14:2). Cu bp w \S- p-sim- n-cn- p-tºmƒ Xs tbip-{inkvxp Sns A\p-Km-an-I-fp-am-sW mwv AXv kqnn- n- p- - Xv. Ah atlm-]-{z-h-im-eøv kphntij-øn\p km n- I-fm-bn-cn- p Hcp {]txyi hn`m-k-a-m-wv. Ah am{xam-bn-cn- -bn A p kphn-tijøn\p km n-i-fm-bncn- p- -Xv, F m i{xp- -fn \n pw {]txyi kwc- Ww e`n- p- Xv Ah p am{x-am-bn-cn- pw. atlm-]-{z-h-im-e-ønse BZysØ \ymb-hn-[n-i-sf- p-dn- pw, B Ime-L- -Øns BZysØ `mksø sszh-hn-izmk kml-n-cy-ß-sf- p-dn pw kw n-]vx-cq- ]-Øn I Ømhp Xs Heo-hp-ae {]`m-j-w-øn Bh Øn p ]d- n- p v. aøm.24:4 apx 14 hscbp hmiy-ß-fn atlm-]-{z-h-im-e-ønse BZysØ `mksø kw`-h-ß-fmwp- -Xv. ImcWw 15- mw hmiy- Øn Ggp h j-øns IrXyw a[y-im-eøp kw`-hn- p Hcp kw`-h-sø- p-dn p \mw hmbn- p- p. ap{z- I-tfmSp _ -s \ymb-hn-[n-i-sf- p-dn p F mwp ]d- n- p- -sx p {i n- pi: ""\n߃ bp -ß-tfbpw bp -{ip-xn-i-tfbpw Ipdn p tiƒ pw...-pmxn Pm-XntbmSpw cmpyw cmpytømspw FXn Øpw; mahpw `qi- ºhpw Ahn-S-hn-sS-bp- mipw'' (hmiyw 6 7). A masø ap{z s]m n- p-tºmƒ ImWp c -km- n-isf- p-dn- p kqn\ {i n- pi: ""A p Ah \nßsf D]-{Z-h-Øn-t\ n- bpw sim p-ibpw snøpw'' (hmiyw 9). hymp-a-x-sø- p-dn p ]d n-cn- p- Xp t\m pi: ""I -{]-hm-n-i- m ]ecpw h p At\-Isc sx n pw'' (hmiyw 11). ap{z-tb -s t]cp-tsbpw a p km n-i-fp-tsbpw ip{iq-j-i-sf- p-dn pw C{]-Imcw ]d- n-cn- p p: ""cmpy-øns kphn-tijw kie PmXn- Iƒ pw km yambn `qtem-i-øn-sem-s bpw {]kw- Kn- -s Spw'' (hm. 14). {InkvXp-hns {Iqio-I-c-W-Øn\p apºv Ahs A[-c-ß-fn \n p Xs KpfnI cq]- Øn e`n Cu Imcy-ß-sf mw atlm-]-{zhøns BZy-]-Ip-Xn-bn \S- p-hm t]mip {][m-\-s kw`-h-ß-fm-wv. a-s-ßn-hcpw. kz ob ssk\yw `uani ssk\ysø txmev]n- p- I-f-bp-Ibpw snøpw (sh-fn.19:11-21). A m-fn \S- p kw-lmcw Ahn-iz-k-\o-bamw hæw AXy-[n- Ihpw A p-x-i-c-hp-am-bn-cn pw (14:20; 19-:17-18). F m AXns ^ew kp\n- n-x-am-bn-cn- pw. arkw ]cm-p-bs - p-t]m-ipw. Ahs ssk\yw apgp-h kwl-cn- -s -Spw. Ahs\bpw Ahs D]-ssk-\ym-[n-]- \mb I -{]-hm-n-i-s\bpw ]nsn- p-si n Ft pw ZWvU\w A- \p-`-hn-t - -Xn\v Xos m-bvibn X n-bn-spw. Cßs\ tztlm-]- {Zhw Ah-km-\n- pw. F n-\mwv CXp-t]m-se-bp Hcp Ime-L w Bh-iy-ambn hcp- Xv? AXn\v Npcp-ßn-bXv c p Imc-W-sa- n-ep-ap- v. H m-a-xm-bn, a\p-jy-cpss ZpjvS-Xbv p in \ Ip- -Xn\m-bn- mwv Cu Ime- L- w. C p sszhw a\p-jy-cpss Zp-jv{]-hr-Øn-I-ƒ v Ahsc in- n- p- -Xmbn ImWp- n-. F- m- Hcp Znhkw Ah Aßs\ sn-øpw. c m-asø ImcWw a\p-jy- Hcp coxn-bn As - n as m-cp coxn-bn cmpm-[ncm-pmhpw I -Øm-[n-I- Øm-hp-ambhs apºn- kmjvsmwkw hogphm CS-bm-I-Ww. C p a\p-jy c e`n- p- -Xn-\mbn kza-\- t mss hn-izm-k-tømss {Inkv-Xphns k-ao-]-tø p sn -Ww. Aßs\ snøp- n-s - n ]n o- Sp Ah {InkvXp-hns kao-]- tø p \n -_- -ambpw snt - n-h-cpw. AXp in m-hn[n G p- hm- -ßp- -Xn\p am{x-am-bn-cn- pw.

9 ka-im-eni ]{XnI 9 Xo -\ F m snm m-gvnbpw sshin v 9 apx 9.30 hsc hn-\-ip-{iqj dh. tum. DΩ tpm Pns ] hn-j Nm\-en Mob: Address: St. Pauls CSI Church Mooledam, Kottayam 26 kn.fkv.fkv ]pkvx-tim- -hw HtŒm-_ 31 apx \hw-_ 12 hsc HtŒm-_ 31 apx \hw-_ 5 hsc Xncp-h Fkv.-kn. timºu- n-ep hn.-pn.-fw. lmfnepw kam- -c-ambn \hw-_ 12 hsc kn.-f-kv.-f-kv. _p vtjm- nepw (a tømωm {]kv _n Unw-Kv) ]pkvx-tim- hw {Iao-I-cn- n-cn- p p. 70% ae-bm-f-ønepw Cw o-jn-ep-ap ]pkvx-i-ßfpss hn]p-e-amb tijcw. Xnc-s -Sp- m G hpw kuicyw. BI j-i-amb UnkvIu v ]m nwkv kui-cyw. ani ]pkvx-i-߃ anx-amb hnebv v. hsc hne- p-dhv CSh-I-I-fn ]pkvxihn-x-c-w-b w HtŒm-_ 1 31 hsc kn.fkv.fkv. _p vtjm v Ipcn-ip-I-he, Xncp-h t^m : , Advt.

10 10 ka-im-eni ]{XnI ip{iq-jm-k-lmbn 1 \µn-bn- mø kº- -s\- mƒ \µn-bp Zcn-{Z `mky-hm-\m- Wv. ImcWw Ah acwtijw kº- -amb kz -Øn-te p {]- th-in- pw (eqs m.16). F{_m. 12:15- ssi p thcp apf-bv- msx kq n- m Iev]n- n-cn- p- p. \µn-bn- mø (ZpjvS-amb) lr- Z-b-Øns ^ew Ibv]m-Wv. Pohn- X Imew apgp-h ssi p sim p \S- p Bfp-Ifp- v. AXv Bg- Øn thcp ]S Øpw. \mw \µnbp- -h-cm-bn-cn-t {]txyi taj-e-i-sf- p-dn v Xncp-h-N\w ]dbp- p- v. 1. IjvS-X-bpsSbpw thz-\-bpssbpw \Sp-hn \µn-]-d-bpi IjvSX ]ndp-]n-dp- p-hm\pw ]- cmxn ]d-bp-hm\pw kzbw kl-x- ]n m\pw t{]cn- n- pw. Geobmhn-s Ahÿ DZm-l-cWw (1 cm- Pm. 19). Bcpw CXn \n pw Hgnhp- -h-c-. ]Icw \µn-bp lrzbw D m-bm IjvS-Xsb Ahk-c-ß-fm n am phm Ign-bpw. a p- -h-cp-ambn \sω Xmc-X-ay-s - 7 mw t]pv XpS A n-{in-kvxp-hn\p Xs ] - Xn-Iƒ \S- n-em- p- -Xn-\mbn Hcp {][m-\-s ssk\ni D]-\m-b-I-\p- m-bn-cn pw. Ah-\mWv c masø arkw (sh-fn.13:11-18). Ahs GI DØ-c-hm-ZnØw H m-asø ar- K-amb A[-a-aq Øn-bpsS Dt±-iy-ßsf \S- n-em- p-ibpw AXn-s\ \akv -cn- p-hm `qhm-kn-isf t{]-cn- n- p-ibpw snøpi F p- -Xmbncn- pw. c m-asø ark-øn-s {]- h Ø-\-\m-fp-I-fn Hcn- t]mepw Ah Xs -Øm Db -Øp- n-, F m Ahs Xmev]-cy-ßsf mw Ft mgpw H m-asø ark- Øn- ti{µo-i-cn- m-bn-cn- pw, Ah- \p A[ a-aq Øn-bpsS AtX A[n- Imcw Xs -bm-bn-cn- pw, F- m- A- h AXp Xs D X ÿm\o-b-\m- amxyp -]m-e-øp {]kwkw Hcp sszhni ip{iq-j-bmwv. hf-sc-tbsd ]T-\hpw {]m -\bpw CXn-\m-h-iy-am-Wv. {InkvXob ip{iq-j-i mbn {]kw-k-øns amxrim Ipdn- p-iƒ \µn-bp- -h-cm-bn-cn- pi 1 sx -sem-\n-iy 5:17 Ch\mWv FXn {InkvXp b H masø -ark-øn-s - Xmev-]-cy߃ p th n am{x-ta D]-tbm-Kn- p-i-bp- q, kz w Xmev]-cy-߃- mbn D]-tbm-Kn- p-i-bn (hm. 12). Cu ssk\ni D]-\m-b-I\p c- p km n-ifpss A[n-Im-csØ A\p-I-cn v BIm-iØp \n pw `qan-bn-te p Xobv Cd- p-hm Ignbpw, A-h Ah-sc-t mse Xs t{i-jvt-\m-sw p temisø Im- Wn p simsp- p- -Xn\p th n-bmbn-cn pw C{]-Imcw snøp- Xv (hm. 13). a v A p-x-߃ {]h Øn- p-hm\pw Ah\p Ignbpw (hm ). H m-asø ark-øns {]Xna D m- p-hm Ah `qhm-kn-itfmsp Iev]n pw (hm.14). Ah AXp ]q Æ-a-\-t mss hfsc thk- Øn snøpw F v ImWm-hp- - Xm-Wv. Ahs ASpØ \S-]Sn A- h D m- nb {]Xn-abv p Poh \ IpI F p- -Xm-bn-cn pw ""B-flmhv'' F p ]cn-`m-j-s -Sp- Øn-bn- p- v. \yq am (pneuma) F hm mwv (Cw ojv ss n-fn D]-tbm-Kn- n- p hm v ""Breath'', A w izmkw). CXv kqnn- n- p- Xv AXv Hcp Aam-\p-jnI A- p- X {]h Øn Bbn-cn- p-sa- mwv (A-Xn-\p A[n-Imcw kmøm- \mwv \ Ip- Xv). CXv bym - Øn {]Xn-abv p Poh \ Ip- {]h Øn-bm-Wv. \yq a F hm n\v ""Im v'' F pw ]cn-`m-j-s - Sp-Ømw. Aß-s\-bm-bm {]Xnabv v bym Poh e`n p F- p txm -Ø coxn-bn Cu ssk\ni D]-\m-b-I Nne sn Sn hnzy-iƒ ImWn- p-i-bm-bn-cn mw snøpi F p Icp-Xmw. Ir{Xn-a-amb coxn-bn Hcp {]Xn-a-sb-s m v A\m-h-iy-ambn kwkm-cn- n- p-hm- \pw AXns\ Nen- n- p-hm\pw Ignbpw, AtX kmøm\y {]h -Ø-\- Ømepw B Imcy-߃ AtX t]mse snømw. hym]m-c-im-cy-ß-fn-ep \nb-{ Ww F nepw ""I -{]-hm-n-i '' F- pw t] ]d- n- p (shfn 16:- 13;-19:20;20:10) c m-asø ark-øns G hpw henb A px {]h - Øn A[ a-aq Ønsb \a-kvi-cn- phm X -hæw t{]cn- n p sim- v `qhm-kn-isf Hs bpw srcp- pi F p- -Xm-bn-cn- pw. AXp hfsc _p n-]q w Bkq-{XWw snøp Hcp efn-x-amb ] -Xn-bm-bn-cn pw: ""AXp sndn-b-hcpw hen-b-hcpw kº- - mcpw Zcn-{Z- mcpw kzx-{ - mcpw Zmk- m-cp-amb F m-h pw hess tatem s\ n-bntem ap{z In p-amdv ark-øn-s t]tcm t]cns kwjytbm B-b ap{z-bp- -h-\- msx hmßp-i-tbm hnev p-itbm snøp-hm h-øm-sx-bpw BIp p'' (shfn 13:16-17), as mcp Xc-Øn ]d- m \a-kvi-cn- pi As - n ] nwn InS- pi. ""ap{z'' F p ]d- n-cn- p- Xv ASn-a-I-fp-tSbpw ark-ß-fp-tsbpw ta- IpØm-dp- m-bn-cp- Xp t]m-se Np p ]gp- n Ccpºp ap{z sim v Ip-Øp Hcp AS-bm-f-amWv a\p-jy- A[ a-aq Øn-bpsS ASn-a-I-fmbn Xocp-Ibpw Ah-cpsS ASna-Øw shfn-s -Sp-Øp ap{z Gev p-ibpw sntø- -Xmbn hcpw. Hcp ]-t `ocp- -fmb ASn-a-Iƒ ap{z-tb-ev p- Xp Xß-fpsS he-ss -Ifn-em-bncn- pw. B AS-bmfw a p- -h- I- Sp-Øp- -Xn\p ]Icw sszhw \ - Ip- h kt m-j-tømss kzoi-cn- p-i. Ah \sω Nne ]mt-ß-ƒ ]Tn- n- p-hm Hcp-ßp-tºmƒ A-Xp kzoi-cn- p-hm Ign-b-Ww. 2. \µn- ]d-bp- Xv Xnc-s -Sp- pi ""\µn-bp hcm-bn-cn- n '' (1 sx. 5:17) F Xp Iev]-\-bm-Wv. \µn-bp- -h-cmbn \mw X\nsb amdp- I-bn-. AXp a\ q w sntø Imcy-am-Wv. ]ndp-]n-dp- mwv X\nsb kw`-hn- p Xv. F m \µn ]dbm \mw Xocp-am-\n- p- p, AXp \S- m- p- p. tim]-søbpw kwib-søbpw \mw ]pd- - p- p. F- m- n-\pw {]Xn-k- n-iƒ pw tcm- K-Øn\pw srcp- -Øn\pw th n t]mepw kvtxm{xw snøp- p. Hmtcm Znh-khpw \mw A\p-`-hn- p \ -I-fpsS IW p \n߃ Hs gpxn t\m q. Af-hn- msx e`n \ -Iƒ \sω A p-x-s -Sp-Øpw. 3. \µn cq]m- cw hcp-øp p ÿncw ]ndp-]n-dp- p-, tzmssjizr mb hy n-bmtwm \n߃? Ft mgpw \µn ]dbm {ian p t\m q. "I Ømth \µn' F- p Dds ]dbq. a -tfmspw a p- -h-tcmspw \µn ]d-bq. \µn-bpss -]m piƒ Dds ]msq. \n߃ AdnbmsX \µn-bp- -h-\mbn Xocpw. ]u-sem-kns tej\-ß-fn \nd- p \n p at\m-`mhß-fnsem v IrX- -X-bm-Wv. A{]-[m- \-sc p \mw Icp-Xp hy n-iƒ- 2 NncnbpwImcyhpw {]`m-jww \S-Øp hninjvsm-xn-yn-isf ]cn-n-b-s -Sp-Øptºmƒ tiƒhn- m v axn v txm- -Ø- -hæw Hmtcm Imcy-߃ ]d v kabw ]mgm- pi Nne kzmk-x-{]-kw-k-i-cpss kz`m-h-am- Wv. Hcmsf ]cn-n-b-s -Sp-Øn-b-t mƒ {]`m-j-i Xs ]d-bm t]m- Ip XXz-߃ kz m-\p-`-h-øn- {]mtbm-kn-i-am n ]Øp-tImSn cq]m-bpss kzøv h n- n- p-sh- pw At±-l-Øns Dev] w kz- -Æm-`-c-W-߃ Bbn-cp- p-sh- pw a pw ]d-bp-i-bp- m-bn. F m- {]`m-j-i {]kw-kn- p-hm F-gp-t - -t mƒ ]d- Xv X\n v ]Øp-tImSn \jvs-am-wp- m-b-sx- pw kz Æ-Øns _nkn-\-k Ipcp-ap-f-Ins _nkn-\-km-bn-cp- - Xn-\m ]Øv tkmuu-wp-iƒ \ndsb Ipcp-ap-fIv A n-_m-[-bv n-cbm-sb- pw, AXp kw`-hn- Xv X\nbv -, Xs Ab m-c-\m-swtum.-tpm Pv kmap-h v \µn ]d-bp- Xp ImWmw. AIzn-emhpw {]nkvin- bpw (tdma. 16:3 4), cqs^m-kns AΩ (tdma. 16:13), sx sxmkv (tdma. 16:22), A- cn-kvx slm-kv, a s m-kv, bpkvsxm-kv (simsem. 4:10, 11) F n-hcp-ss-sb mw tkh-\-߃ v As mkvxe \µn ]d-bp- p. sszh-øn- \pw Ah CS-hn-SmsX kvtxm{xw \ne-\n p- kvt\lw 1 simcn- y 13:13 pw ]d v kzmk-x-{]-kw-k-is\ Xncp-Øp-I-bp- m-bn. Hmtcm Imcy-߃ a p- -h-cpss apºmsi hoº-sn- p-tºmƒ kzp-t±iy-tøm-sp-iqsnbmsw- n t]mepw ]d-bp hmn-i-߃ kxym-hÿ a\- n-em- n-bn- p-thww Ah-X-cn- nt - -Xv. a p- -h v {]Xo \- ev-in-s m v Ah-cpsS {i -Wn- p-hm kxy-amb Imcy-߃ D - Xp-t]mse ]d-bp-ibpw thww. Nne v Ah-sc- p-dn-t m, AhcpsS {]nb-s - -h-sc- p-dnt m \ h-sc pw t\ w ssih-cn- -h-sc pw a pw hnfw-_cw snøp- Xn\v tbm- Km- y- - m-cp-ss-taepw ] - m-cp-sstaepw a pw kzm[o\w snep-ømdp-s pw ti n- p- v. Hcp \on-\pw, {Iqc\pw, Zp Ωm n-bp-amb a\pjy acn- -t mƒ Abm-fpsS tpyjvt-k-tlm-z-c acn- p-t]mb Xs A\p-P-s\- p-dn v \ -Imcyw am{xta ]d-bmhq F v I i-\-ambn Xm- oxp \evin. ] - m-c Xs a\- m- n v hn]-co-x-ambn ]d-bp- - Xns hnj-a-x-iƒ ]d-s m-gn-bm- {ian- p. ho pw \n _- n Imc-WØm {]kvxpx ] - m-cs N-ca-{]-kwKw C{]-Im-c-am-bn-cp- p.: ""\sω hn v IS- p-t]mb Cu {Iqc- \mb a\p-jy At\-Iw-t]sc h[n- n- p v; bmsxmcp {]tim-]-\hpw mtem F Aº-c v Hgn-hm- p- - Xn-\mbn Ah AXp tkm-]y-ambn h- bv- p-ibpw a p- -h v l-kv-x-zm- \w snøm-xn-cn- p-hm {i- n- p-ibpw snøp- p. A n-{in-kv-xp-hns bym A\p-Km-an-Iƒ ss[-cy-]q - w Cu ap{z Xß-fpsS s\ n-bn- Xs G p hmßp-ibpw snøpw. Cu ap{z F m-bn-cn pw? ]Xnt\gmw hmiy-øn ]d-bp- Xv A- Xv ark-øns t]tcm kwjytbm B-bn-cn- p-sa- m-wv, Cu kwjy 666 BsW p XpS p ]d- n-cn- p- p. Cu kwjy A[ a-aq Ønbp-tS-XmWv Ahs D]-ssk-\ym-[n- ]-t -X. Cu kwjy ]e hy n- I-fp-tSbpw t]cp-i-fp-ambn _ - SpØn Nn n- n- p- v, F m B t]cp-im-sc mw ark-am-sw p Nn n- p-hm hnizm-k-tbm-ky-a- mø bm-zr- n-i-x-iƒ am{x-ap- -h-cm-sw- p sxfn- p. F nepw Cu henb `c-wm-[n-imcn A[n-Im-c-Øn hcptºmƒ Ah Bcm-sW Imcy- Øn kwi-bn-t - -Xmbn hcn-ibn-. Ct mƒ \ap p A m-xam-bn-cn- p Imcy-am-sW- nepw 666 F kwjy Cu hy nsb Xncn- Xncp-sh-gp-Øp-I-fn G -hp-a- [niw {]mhiyw ]cm-a in- n- p ]-Zw kvt\lamwv. ]usem-kn\v G- -hp-a-[niw CjvS-ap hm pw A- Xm-Wv. tbml- m kvt\l-øns As m-kvx-e F m-w-dn-bs -Sp- -Xv. \sω txsn `qan-bn-te p hcm I Øm-hns\ t{]cn- n- Xv kv-t\l-am-bn-cp- p (tbm-l. 3:16). tbip-hns\ Im h-dn-bn XI -Ø- Xpw kvt\lambn-cp- p. Cu A-[ymb-Øn ]usemkv kvt\-l-sø hni-zo-i-cn- p- Xv {i n- pi: 1. kvt\lw F -, 13:1 3 ZqX- m-cpss `mj ]d-bp- txm `mhn {]hnn- m Ign-bp- txm as m-cmƒ v th n acn- m Xømdm-Ip- txm hocy-{]-hrøn-iƒ snøp- txm A kvt\lw. a p ]e t\ -߃ p th nbpw Bfp-Iƒ C-Xp snøpw. kvt\ln- p hy- n-iƒ v th n C mcyw snbv- Xm AXp kvt\løn \n v D- -hn p- -Xm-sW p ]d-bmw. F- m- CXp snbvxxp-sim p am{xw kvt\lw D m-bn-s m- -Wsa n-. 2. AXv Zo L- -a-bm-wv, 13:4 ]ndp-]n-dp- msx im -X-tbmsS IjvS-Xbpw thz-\bpw AXym-ln-Xßfpw {]tim-]-\-ßfpw \jvs-ßfpw kln- p- -Xm-Wv a. kv-t\- lw Zo L-ambn an- p- p. tem- I-sØ Fßs\ t\cn-s-w-sa- -Xn- \-dn-bmw. ]usemkv Xs ]d-bp- -Xp {i n- pi: ""\mtam \sω kvt\ln- -h apjm- cw CXn Hs bpw ]q Æ-Pbw {]m]n- p- p'' (tdma. 8:37). ]pxnb \nba-ønse G hpw ani aq v hy n-xz-߃ {Inkv- Xp-hpw kvsx^m-s\mkpw ]usemkpw BsW v Btcm Nq n- m- Wn- n- p- v. ac-w-øn\p apºn-ep Ah-cpsS at\m-`m-h-amwv Cu Xncs -Sp- n-\m[mcw: ""]nxm-th, ChtcmSp an-t -Wta'' F p {Inkv- Xp {]m n- p. ""I Øm-th, Ah - v Cu ]m]w \ndp-ø-cptx'' F p kv-sx^m-t\mkv {]m n p. ""CXp Ah p IW- n-sm-xn-cn- s '' F p ]usemkv {]m n p. 3. kvt\lw Zb ImWn- p- p \ap v F mw A\p-Iq-e-am-sW- n a p- -hsc Icp-Xp-hm\pw Zb- Im-Wn- p-hm\pw \ap v km[n- pw. F m IjvS-X-bpsS apºn ""Zo - L-ambn an- p-ibpw Zb ImWn- p-ibpw'' snøp- -XmWv kvt\-lw. \mw Xs a p- -hcpss Zb A - ln- p ÿnxn-bn-em-bn-cns Zb ImWn- m Ign-bp- Xv al-ø-csnøp p. AXn-\m Xs Xr]v- X-\m-bn-cn- m ]usem-kn\p Ignbp- p. sszhw A\p-h-Zn- p- -Xn- \- p-dw B{K-ln- p- -XmWv AXr- ]vxn. sszhøns AXn-cn \n - p- XmWp kwxr]vxn (tdma. 14:6; kzr. 11:24). Xr]vXn-bp- -hcpw \µn-bp- -h-cpam-bn-cn- mw. sszhw \sω AXn-\mbn Hcp- -s. am-wv. CXn\p as mcp hiw-iq-sn-bp- v. Xm IjvS-\p-`-hn m- Imc- W-am-b-h-tcmSv {]Xn-Imcw snøm-sx Icp-W-tbmsS s]cp-am-dp- -Xm-W-Xv. 4. kvt\lw kv] n- p- n- Akq-b-s -Sp- n F w. as mcp hy n v \ hcp-tºmƒ kvt\lw kt m-jn- p- p. AXn- \m- Xs \nk-fn- p- n-. Akqb-bpsS ASn-ÿm\ ImcWw a p- -h-sc- mƒ ani p \n Ww F - Nn- -bm-wv. CXn-\mWv \nkfw F p ]d-bp- -Xv. AXns F- Xn ]Zw Xmgva-bm-Wv. Xmgva a p- hsc Db-cm A\p-h-Zn- pw. XpS v ]usemkv ]d-bp- p, ""kvt\lw No p- n-, Atbm-Kyambn \S- p- n-, kzm w At\z-jn- p- n-, tzzjy-s -Sp- n-, tzmjw IW- n-sp n. s]mdp- p p hniz-kn- p p {]Xym-in- p p kln- p- p. hniz-kn- p-i, {]Xym-in- pi F c p ]Z-ß-fmWv s]mdp- p- I, hln- pi F o Imcy-ßsf hne-bp- -Xm- p- -Xv. hnizm-khpw {]Xym-i-bp-an-s - n \n߃ kln- p- Xv \njv{]-tbm-p-\-am- Wv. F m hnizm-k-tømspw {]Xym-i-tbmSpw IqsS kln- m {]Xn-^ew e`n- pw. \on\pw hnip- \pw IqSmsX iwvt-iq-sp- -bm-fm-bncp p. At±-l-Øns Zp Ωm -PohnXw aqew At\-Iwt] At±-lsØ shdp-øn-cp- p. acn- p- -Xn- \p sxm p-apºpw Ipsd-t sc h n- -ti-j-amwv Poh t]mb-xv. F- m Cu Imcy-߃ snøp- -Xn- Chn-sS-bn-cn- p At±-l-Øns tpyjvt-k-tlm-z-c-\p-ambn Xmc- X-ay-s -Sp-Øn-bm ih-s - n-bn InS- p Bƒ Hcp AXn-hn-ip- - \m-sw v ]dbmw''. acn- -bmƒ hnip- -\m-bn-cp- p-sh v Nc-a-{]- kw-k-øn ]d-bp Imcyw Xm G p F mwv KXn-ap- nb ] - mc tpyjvt-k-tlm-z-c-t\msv kω- Xn- n-cp- -Xv. a p- -h-cp-ambn Xmc-X-ay-s -Sp- Øn-b-tijw \mw \ΩpsS Ahÿ hne-bn-cp-øp-tºmƒ \sω- mƒ sa -s - -h-cp-am-bn- p-thww Xpe- \w snøp-hm. kz`m-h-kp-w-\n-ehm-c-øn tami- m-cm-b-hsc \- Ωp-sS hne-bn-cp-ø-en am\-z-wvuam- n-bm \mw A[x-]-X-\-Øns ]mx-bn-em-wv. sszhoiamb Znhykz-`mhw B n- p- -Xn-t\m-Sm- Wv \mw \sω-øs Xpe\w snbv-xv ]cn-tim-[n-t - -Xv. \Ωn-eqsS-bp \ -{]-hrøn-iƒ P\-߃ Nc-a-{]-kwKw tiƒ p-hm h- cp- -Xn\v apºv Adn- n p- m-ipw. -dn-bm klm-bn- p {][m\ LS-I-am-bn-cn pw (16:13; 19:20; 20:10). CXv temi Ncn-{X-Øn G - hpw ss]im-nn-i-amb kw`-h-߃ \S- p Hcp Ime-L- -am-bn-cn- pw. Rm k -ev]n- p- -Xv, A n-{inkvxp-hns\ \a-kvi-cn- p-hm hnk- Ω-Xn- p sszh-`- -cmb tijn- ns km n- yhpw Ah\p e`n- - Xmb ka-b-øns ]cn-an-x-xzhpw C m-bn-cp- p-sh- n-epw, A n-{inkvxp temisø apgp-h Xs Im- o-gn-em- p-hm-\p {ia-øn hnp-bn- p-am-bn-cp- p-sh- m-wv.

11 ka-im-eni ]{XnI 11 hnhml ]c-ky-߃ v 500 cq] ]c-ky-߃ ssen-t^m-wnepw kzoi-cn pw t^m : hnemkw : MATRIMONIALS, MARUPPACHA, TIRUVALLA -1 "MARUPPACHA' bpss t]cn Un.Un FSp- pi hnhml ]cky߃ kup-\y-ambn sh_vssk- n {]kn- o-i-cn pw s]s -t mkvxv bph-xn (28 hb- v, 5'3'', B.Com & Diploma in Computer financial Management (DCFM), N v Hm^o-kn {]h Øn- -bpw, bph-p-\-ß-fpss CS-bn kphn-ti-jo-i-c-w-hpw, {]b sk- n t\xrxzw simsp- bpw) A\p-tbm-Pycmb s]s -t mkvxvbphm- -fp-ss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p , Seeking suitable match for US born Keralite female, practicing attorney, JD, godly Christian with excellent character from a well known Pentecostal family settled in the US, 5'5'', attractive, born 12/80. Respond to or Ph: s]s -t mkvxv bphmhv, 25 hb- v, Dbcw 5', k`m ip{iq-j-i\pw kwko- X-Soapw \bn- p- - p. kphn-ti-j-th-ebn Xmev]-cy-ap bphxni-fp-ss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p , s]s -t mkvxv bph-xn, 27 hb- v, Dbcw 5'6'' B.Com, MBA Final, HR multination Company Bangalore- tpmen snøp- p. A\p-tbm-Py-cmb bp-hm- -fp-ss amxm-]n-xm- -fn \n- pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p , s] -t mkvxv bph-xn, Ccp-\n-dw, 25 hb- v, 163 cm, M.S.C B'ed, CBSE School Guest Teacher A\p-tbm-Py-amb hnhm-lm-tem-n-\-iƒ -Wn- p p , Syrian X'an Pentecostal parents invite proposal for their baptized and spirit filled daughter 25/155cm B.D.S fair and beautiful presently working. We are seeking a God fearing professionally qualified boy. ( professionals would be preferred) Please respond with full details and recent photograph to Pentecostal parents inviting proposals for their son ( 28 / 172 ) Bcom,MBA. now working as Accountant in Doha, Qatar.We are looking for a born again, baptized and qualified girl with spiritual and moral values from middle class family.( preferable Nurses from Qatar ). If interested respond with details and photograph to, Mob s]s -t mkvxp ( n.-]n.-fw) kn -\ {InkvXy bp-h- -Xn, 28, 160sk.-ao., Ccp-\n-dw, +2, B.C.A Not Completed, Bbp - thz sxdm- nãv \m- ntem hntz-itøm tpm-en- -bp s]- s -t mkvxp bp-hm- -fpss c n-xm- -fn \n- pw B- tem-n-\-iƒ -Wn- p- p s]s -t mkvxv bph-xn (kmw_-h), 33 hb- v, Ccp-\n-dw, SSLC Fail. A\ptbm-Py-cmb bphm- -fp-ss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p Pentecostal parents invite proposals for their daughter 24 years, 5.5'' BSC Nursing born and brought up in Mumbai. Want professional qualified employeed and God fearing Boy preferably from Maharashtra and abroad , , Pentecostal girl 28/156 doing MBA, employed in Behrain seeking allience from boys full gospel/ pentecostal Masters, Engineers, Doctors only , , , Ing- -ºew PwKvj-\n hospw ÿehpw hnev]-\bv v Fd-Wm-Ip-fØv hokm-em n\v kao]w (2 Km) Ing- -º w PwKv-j-\n 6½ sk v ÿew F m kui-cy-ß-tfm-spw-iq-snb c p-\n-e-hospw (5 s_uvdqw) hnev]-\-bv v , ae- c kpdn-bm\n ItØmen m hn`m-k-øn \n pw s]s -t mkvxp hnizm-k- Øn-te- p-h amxm-]n-xm- -fpss aiƒ (24 / 5'2''), Ccp- \ndw, MCA, M.Com. (Forigen Trade), P\\w, hnzym-`ym-kw, ÿnc-xm-akw ]q\-bn, _ncp-z-tam, _ncp-zm-\- -c_n-cp- Ztam D s]s -t mkv-xp bphm- -fpss c -I -Øm- - fn \n pw hnhm-lm-tem-n- \-Iƒ Wn- p- p. tpmenkm- y-x-bp tpmen-bn- m- Ø-h-scbpw ]cn-k-wn- pw Brother in US invite proposal for Pentecostal Youth 37 / 175 cm /B.Tech. Fair & Handsome. Working as a software engineer, also a business partner from Born again, baptized Girls. India/abroad.respond with details & Photo , s]s -t mkvxv bphxn 40 hb v 5 ASn, 1 C v kphnti-j-th-e-bn Xmev]-cyap bphm- fpss amxm-]n- Xm- -fn \n v hnhm-lm-tem- N-\Iƒ Wn- p- p. t^m : MATRIMONIALS s]s -t mkvxv bph-xn, 27 hb- v, Dbcw 5'6'' B.Com, MBA Final, HR multination Company Bangalore- tpmen snøp- p. A\p-tbm-Pycmb bphm- -fp-ss amxm-]n- Xm- -fn \n pw hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p , Pentecostal parents inviting proposal for their daughter 24 years D.B height 5'6 she is an enginer. Working in gulf, she filled with spirit and she born and brought up in gulf she is staying with her parents she is coming on vacation on July first week, professionlly qualified boys please contact with recent photo graph. Ph: Pentecostal parents invite proposals for their daughter 24 years, 5.5'' BSC Nursing born and brought up in Mumbai. Want professional qualified employeed and God fearing Boy preferably from Maharashtra and abroad / , ]qs\-bn ÿnc-xm-a-k-am- nb s]s -t mkvxv amxm- ]n-xm- -fpss aiƒ, 26 hbv, Ham-\n Sultan Qaboos University Hospital Staff Nurse. hnzym-`ym-k-tbm-ky-xbp A\p-tbm-Py-cmb s]- s -t mkvxv bphm- -fp-ss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. Ham-\n tpmen-bp- -h v ap K-W-\. s^{_phcn BZy-hm-c-Øn \m n hcpw , sslµh ] m-ø-e-øn- \n pw hnizm-k-øn-te- p IS- p-h Bfln-I-\mb bphmhv (39 hb v 5 ASn 7 C v) REC bn \n pw B.E (Mechanical Engineering) ]m mbn Ct mƒ ssl- {Zm-_m-Zn Procurement Consultancy bn tpmen snøp- p. Bflo-I-cmb hnzym- `ym-k-ap bph-xn-i-fpss am- Xm-]n-Xm- fn \n pw hnhmlm-tem-n\ Wn- p- p. Ph: , ,

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla , Phone: R.No.67619/97 ij m kh k k`-iƒ pw anj kwl-s\iƒ pw th n {]txyiw ]mt -PpIƒ! kµ in- p {][m\ ÿe-߃ CuPn]vXv CuPn-]vjy ayq-knbw, ]nc-an-up-iƒ, kv^nßvkv, BZy \q m- p-i-fnse B-cm-[-\m-e-b߃, ss\- \Zn-bn-eqsS t_m v bm{x, kqbkv I\m XocØp IqSn bm{x, apƒ -S v ko\m-bva-e, ]Øp Iev]-\-Iƒ e`n ÿew. bn{km-tb ]me-kvxo sbcq-itew \K-cw, Heo-hv ae, I -Ømhp {]m - -\ ]Tn- n ÿew, Hmim\ hoyn, KZvka-s\ txm- w, tbip ap p-ipøn {]m- - n- ]md. c mbn-cw h j-øn- - ]-cw ]g- -ap- Hen-hv hr -ßfpw, t_xv-e-tlw tbi-phn-s P ÿ-ew, B- n-s-b- m v ZqX- m {]-Xy- -amb ÿ- ew, tbm-l- m- kv\m]-is P ÿ-ew, tkm tkm-ym, sbcn-t m, _Y\n t_zvsk-bvzm-ip-fw, ZmhoZv cmpm-hns ih- Ip-So-cw, ]co- m-a-e, k m-bn I Øm-hns\ ImWm Ib-dnb A-Øn-hr- w, a t m-kns amfn-i-ap-dn, s_sy-\n-bn adn-b-bp-ssbpw am Ø-bp-sSbpw `h-\w, emk-dns\ Dbn n I -d, Nmhp-I-S, tbip Ipcnipw Npa- pt]mb hgn, ]oem-tømkv hn[n-{]-kvxm-hn aµn-cw, apƒ n-cosw NqSn-b-bn-Sw, Ipcn-ins hgnbnse ]Xn- mev ÿe-߃, tb-ip-hns\ Ipcnin Xd ÿ-ew, Xe-tbm-Sn-Sw, I -Øm-hns\ AS- nb I -d-txm- -Øn Bcm-[-\, I -Ømhp-bn sø-gp-t I d. kntbm, \{k-øv, Im\, tbm ±m \Zn K{_n-tb ZqX adn-bbv p {]Xy- -s ÿ-ew, tbmk- ^n-s bpw adn-bbp-ssbpw `h-\w, tbmk-^n-s ]Wn-im-e, tbip _mey-imew Nnehn ÿe-߃. ] -sh- sø ho m- nb Im-\m-bnse Ieym-W-ho-Sv, Xmt_m- ae, tb-ip kv\m\-ta tbm- ±m \Zn. Keoe XSm-I- Øn t_m pbm{x ]cky ip{iqj Bcw-`n I^- - -lqw, Kn-cn-{]-`m-jW-ae, tbip sh -Øn\p ao-sx \S Keoe XSm-I- Øn-eqsS t_m pbm-{x. tpm ±m- s\t_m ] Xw tamsi Ah-km-\-ambn hmkv-z-ø \msv Z in s\t_m ] -Xw. Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Posted on 07 th October 2011 at RMS Tiruvalla K -a\ txm -hpw, Hen-hp-a-ebpw tkm tkm-ymbpw ImWp-tºmƒ... ss nƒ kw`-h-߃ si p-i-y-i-f... \qdp-\qdp Ncn{X kvamci ImgvN-Iƒ ImWm Ah-k-cw! tpm ±m -> ]me-kvxo -> C{k-tb -> CuPn]vXv - -> ko\mbv acp- No^v FUn- A Ip v Ce- q t\xrxzw \evip- p. Kƒ^v, Ata-cn-, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n pw- t\cn p Sqdp-Iƒ. MARUPPACHA Phone: Mob: Website ASp-Ø-bm{XIƒ \hw-_ 10 Unkw-_ 22 {]txy-i-x-iƒ... Ãm tlm -ep-i-fn Xmakw aq p-t\-chpw hn`-h-k-ar- -amb ` Ww ani- -bm{xm kui-cy-߃ tjm nwkv Ah-k-c-߃ Bflob Nn -Iƒ DW Øp ]T-\-ßfpw Bcm-[-\bpw {]K-Xv`-cmb sskup-i-fpss tkh-\w. Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

tum. hn.-]n. KwKm-[-c

tum. hn.-]n. KwKm-[-c tum. hn.-]n. KwKm-[-c A m-cmjv{s {]i-kvx-\mb Im k NnIn- -I. Ccn-ßm-e- ps \mj-w sslkviqƒ, ss{iãv timf-pv, Fd-Wm-Ipfw alm-cm-pmkv timf-pv, tim bw saun- timf-pv, Hmƒ C ym C Ãn- yq v H^v saun- kb k-kv, AU-bm

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information