hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!"

Transcription

1 MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw k o Ø\߃ 86: btlm-th, snhn Nmbn-t -Wta; F\n- p- Ø-c-a-cp-tf-Wta; Rm Ffn-b-h\pw Zcn- {Z\pw BIp- p. 02. Fs {]mws\ Imt -Wta; Rm \n s ` -\m-ip p; Fs sszh-ta, \n n B{i-bn- p ASn-bs\ c n-t -W-ta. 03. I Øm-th, Ft msp Ir]-bp- m-ti-w ta; CS-hn-SmsX Rm \nt msp \ne-hnfn- p- p. 04. ASn-bs D sø kt m-jn- n-t -W ta; btlmth \n -te p Rm Fs D w Db Øp p I Øm-th, \o \ -h\pw an- p -h\pw \nt msv At]- n- p- -h-tcm-ssm-s bpw alm-z-bm-ep-hp-am-ip- p. 06. btlm-th, Fs {]m -\sb snhn s m-t -Wta; Fs bmn-\-isf {i nt -W-ta. 07. \o F\n- p-ø-c-a-cp-fp-i-bm Fs IjvS- Zn-h-k-Øn Rm \ns hnfn- -t]- n- p- p. 08. I Ømth tzh- m-cn \n\ p Xpey-\mb-h-\n ; \ns {]hr-øn-iƒ p Xpeyamb Hcp {]hr-øn-bp-an I Øm-th, \o D m- nb kie PmXn- Ifpw Xncp-ap-ºn h p \a-kv -cn pw; Ah \ns \masø alxz-s -Sp-Øpw. 10. \o hen-bh\pw A p-x-ßsf {]h Øn- p- -h-\p-at m; \o am{xw sszh-am-ip- p. hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! ]mã Fkv. kmw sk hcmpv AXv A\y`mjIfn kwkmcn p Xns\ mƒ t{ijvtamwv! Fs Zmk\mb Imtet_m Ah\p thsdmcp kz`mhap XpsIm pw... (kwjym]pkvxiw 14:24) Fs Zmk-\mb Imte-t_m, Ah\p thsdmcp kz`m-h-ap- -Xp-sIm pw Fs ]q Æ-ambn A\p-k-cn- -Xp-sIm pw Ah t]mbn-cp tzi-tø p Rm Ah s\ FØn pw; Ahs k Xn AXv ssih-i-am pw (kw-jym-]p-kvxiw 14:24). sszhøns hn\w Poh\pw ssnx-\yhp-ap- -Xmbn Ccp-hm-bvØ-e-bp GXp hmfn-s\- mfpw aq -tb-dn-b-xpw... lrzb- Ønse Nn -\-ß-sfbpw `m-h-ß-sfbpw hn th-n- p- Xpw BIp p (F{_m-b 4:12). PohnX {]amww: ssh kv Iwπo v FIvkvt]m-kn- dn UnIvjWdn (Vines Complete Expository Dictionary) F{_m-b 4:12s\ Cßs\ hnh-cn- p p {]mws\bpw Bflm-hn-s\ bpw th Xn-cn- -dn-bm hfsc {]bm-k-am- Wv, c pw kz`m-h-ønepw {]h Ø-\-ßfnepw Hcp-t]m-se-bm-Wv. s]mxpsh ]d-bp- I-bm-sW- n a\pjyflm-hn-s\- mƒ Hcp- ]Sn Xmsg-bmWv {]mw. sszhw a\p-jy \p \ Inb a\pjyxzw a\pjymflmhnem Wv ASßnbncn p Xv þ kphà Pq_nen hàjw kz`m-h-øn {]mws\- mfpw Db XmWv a\pjymflmhv F p a\- n-em- pi. PohnX-Øns {]amww As n PohnX-Øns \nbaw Bbn mwv ]cnip mflm-hns\ a\p-jy\p \ In-bncn- p- -Xv. AXp-sIm- mwv Rm ]d-bp- Xv: A\y-`m-j-bn kwkm-cn- p- -Xn-t\- mƒ hfsc Db-c-Øn-ep- -XmWv ]cnip mflm-hns A\p-`-hw. Awiambn am{xw \mw Adn-bp p; Awi-ambn am{xw {]hnn- p- p, ]q Æ-am-bXp hcp-tºmtgm Awiam-bXp \oßn-t mipw (1 simcn- y 13:9, 10). sszh-øns ]cn-ip {]amwßfpw B{K-l-ßfpw \nxy-amb Xocp-am-\-ßfpw \nd-th- p-hm th n kv{xoi-sfbpw ]pcpj- m-scbpw sszhw At\zjn p- p. ssz h-øns ] Xn km y-am- p-hm hfsc Ipd- p-t] am{xta k - -cm-bn- p- q. A h A\p-{K-ln- -s - -h-cm-wv. henb hen b DØ-c-hm-Zn-Ø-߃ \nd-th- p-hm ssz hw Nnesc \ntbm-kn- p- p. henb Bh iy-߃ \nd-th- -s -Sp-hm sszhw a p ] esc krjvsn- p-ibpw ]cn-io-en- n- p-i bpw snøp- p. Ipi-hs ssiønse Ifn- 2 mw t]pn XpScpw...

2 ECHO OF HIS CALL (MALAYALAM) 2 JULY 2017 hnfnbpss {]Xn[z\n Xangv, aebmfw, Cw ojv, sxep v, lnμn, I U, admøn, _wkmfn, Bkmaokv, ] m_n, KpPdmØn, Hdnb, t\ mfn, DdpZp, knwlfw, B{^n kv amkni. \mw-øn\p ]Icw \n߃ p Cc- n-bmbn {]Xn-^ew In pw (sb-iømhv 61:7). {InkvXp-tb-ip-hn {]nb-kvt\-ln-x-tc, \ΩpsS I Ømhpw c n-xm-hp-amb tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l-h-μ-\w. kphn-tij tlmj-w-øn I Ømhv Rßsf ]pxnb ÿe-ß-fn-te v hniz-kvx-x-tbmss \bn- p- p. \nß-fpss ] m-fn-ø- Øn-\mbn R߃ \μn-bp- h-cm-bn-cn- p- p. Pqsse amk-øn R߃ v \nc-h[n ÿe-ß-fn bm{x sntø- -Xm-bn- p- v. \nß-fpss Bflm -amb {]m \ R߃ Bh-iy-s -Sp- p. R߃ anj-wdn {]h Ø-\-߃ hnp-b-i-c-ambn apt -dp-tºmƒ Xs Bflo-Iamb t]mcm- -߃ hyxy-kvx-amb coxn-i-fn R߃ A\p-`-hn- p-sim- n-cn- p- p. ZpjvSmfl tk\-tbm-spff t]mcm- -Øn \ -t]m s]mcp-xp-hm R߃ i -cm-ti- - Xn\p {]m n- n. \ΩpsS sslkviq-fnepw ss nƒ timtf-pp-i-fnepw \hm-k-x-cmb hnzym n-iƒ mbn {]m n- p-i. Hmtcm Rmb-dm-gvNbpw Nne kμ i-i-cmbn ]s -Sp- p- p- v. Ch p-th- nbpw {]m n- p-i. \n Ωm-W-Øn-em-bn-cn- p kviqƒ si n-s-øns Bhiy-߃ mbn {]m n- p-i. \nßfpss IpSpw-_-Øn-s bpw Bh-iy-߃ mbpw R߃ \nc- cw {]m n- p- p. Fs sszhtam \nß-fpss _p n-ap p Hs bpw al-xz-tømss Xs [\-Øns\m-Ø-hÆw {InkvXp-tb-ip-hn ]q Æ-ambn Xo Øp Xcpw (^n-en- y 4:19). Rß-fpsS kl-{]-h Ø-I-cp-sSbpw kl-im-cn-i-fp-ssbpw kwc- -W-Øn-\mbn {]txy Iw {]m n- -W-sa p R߃ Bh-iy-s -Sp- p. a-æp-t]mse Xß-sf-Øs ka n- -hsc sszhw XyPn p If-bp-I-bn-. Xs al-xz-øn- \p-th n Chsc sszhw hn\n-tbm-kn- p- p. hnfnbpss Ah-km\w hsc Ch Dd- p-\n v Bflm -X-tbmsS, \n -b-tømss {]h Øn- p-sa- n, XpS w Ffn-b-co-Xn-bn BsW- n t]m epw hnpbw Dd- m-wv. \ap v sszh-tøm-sp {]Xn-_- X F m Wv? sszhw \sω \bn- p- hgn GXmWv? tbip -{In-kvXp-hns {]my-ani ]mt߃ \mw t\m p- {InkvXphn \nßfpss ktlmzc, Fkv. kmw sk h-cmpv. t^m : I-bm-sW- n F m- n\pw F m-h pw ip{iqjicm-bn-cn- p-hm-\mwv \sω hnfn- n-cn- p- -sx v a\- n-em- mw. CXv \ΩpsS hy n-]-c-amb B{K-l-߃ v FXn-cm-Wv. Cu kaq-l-øn {]mh Øn- I-a- mø Nne Imcy-ß-fmWv sszhw \ tωmsv snøp-hm ]d-bp- -Xv. AXv \ap v AwKo-I-cn- p-hm {]bm-k-hp-am-bn-cn- mw. CutemI-]-c-amb Imcy-߃ snøp-hm-\m Wv \Ωn ]e pw Xmev]-cyw. Aßs\ Our Ministries: ECHO OF HIS CALL Monthly Magazines (16 languages) BIBLECOR - Postal Courses (3 languages) Theological Correspondence Courses (2 languages) Church Planting Nehemiah Bible Colleges Gospel Printing Press Great Commission Partners Village English High School Crusades 100 Prayer Warriors Community Development

3 ECHO OF HIS CALL (MALAYALAM) 3 JULY 2017 kmøm ]e sszh-a- -sfbpw Ipcp-S-cm- n-bn-cn- p- p. \ΩpsS Bflm-hnepw lrzb-ønepw kºq Æ-amb ]cn-h Ø\-am Wv sszhw \Ωn \n pw B{K-ln- p -Xv. ]s \ΩpsS B{K-l-ß-fn-te v \mw Nmbp-Ibpw a p- -h-cpss AwKo-Im-c-Øn- \mbn B{K-ln- p-ibpw snøp- p. Fs 48 h jsø sszh-hp-am-bp Pohn-X-Øn, a p- -h F p hnnm-cn- p p F p hnnm-cn- msx Ah-t\m-sSm w Dd p \n p-ip-{iq-jn- -Xp-sIm v A p- X-I-c-amb hnp-b-߃ F\n v A\p-`-hn- p-hm km[n- n- p- v. AXn-\m, H pan- m-bva-bn \n pw h Im-cy-߃ sn øm sszh-øn\p km[n- p-sa- pw, C mbva-bn \n pw s]msn-bn \n pw Db Øp-hm Ign-bp-sa p Rm hy -ambn a\- n-em- n. Cu {]{In-b-bn At\Iw \ kplr-øp- sf F\n p \jvs-s p. ]s sszh-øns Icw F n-eps v Rm Z in- p. bn{km-tb a ƒ v hmkvzøw sn bvx I\m tziw H p-t\m- p-hm Nnesc Ab-bv p-hm sszhw tamsi-tbmsp ]d p (kw-jym-]p-kvxiw 13:2). tamsi ssz hsø A\p-k-cn- p-ibpw ]{ p {]`p - msc AXn-\mbn \ntbm-kn- p-ibpw snbvxp. Ah \mev]xp Znh-k-Øn\p ti jw as-ßn-h p (kw-jym-]p-kvxiw 13:25). I\m H p-t\m- p-hm t]mb {]`p- - m asßn h v R߃ k -cn v H p-t\m- nb tziw \nhm-kn-isf Xn p If-bp tziw BIp p; R߃ Ahn ss I P\w Hs bpw AXn-Im-b- m F v tami-amb adp-]sn ]d p (kw-jym- ]p-kvxiw 13:32). ]s Ah-tcm-sSm- -ap- m-bn-cp tbmip-hbpw Imte_pw Dd kzc-øn Cßs\ ]d p: \mw sn v AXv ssi h-i-am- pi; AXp Pbn- m \ap v Ign bpw (kwjy-]p-kvxiw 13:30). R߃ k -cn p H p t\m nb tziw F{Xbpw \ tziw BIp- p. btlmh \Ωn {] km-zn- p p F n Ah \sω ]mepw tx\pw Hgp-Ip B tzi-tø v sim psn v \ap v AXv Xcpw F pw Imte _v Iq n-t Øp (kw-jym-]p-kvxiw 14:7,8). Cu c p tbm m- fpw \ hnhcw Adnbn- p. Imte-_mWv Cu \ hm Ø B Zyw \ In-bXv (kw-jym-]p-kvxiw 13:30). AXp-sIm v sszhw ]d p Fs `rxy-\mb Imte_n\v hyxy-kvx-amb Hcp Bflmhv D v. Imte_v `qcn-]- sø t\m msx H bv v kxy-k- -ambn \ Xp snøp-hm th n \ne-sim- p. C XmWv hnth-i-øn-s bpw kxy-k- -X-bpsSbpw Bflmhv (B-h Ø-\-]p-kvXIw 34:9; ]pd- msv 28:3). kwjym-]p-kvxiw 14:24 Imte-_n s t]cp-am{xw ]d- n-cn- p- p. ]s 30- mw hmiy-øn tbmip-h-bpss t]cpw IqsS ]d- n-cn- p- p. kwjym-]p-kvxiw 13:30 Imte-_ns hnπ-h-i-c-amb kw`mjww \mw hmbn- p- p. H p t\m m t]mb a p- -hcpss \ntj-[m-fl-i-amb adp-]-snsb Imte_v FXn Øp kwkmcn- p- p. tbmip-h-bv p- m-bn-cp Bflm-hn s \ndhv Xs -bmwv Imte-_nepw D mbn-cp- -sx v thz-]p-kvxiw shfns Sp Øp- p (kw-jym-]p-kvxiw 22:18). sszh- Øns CtX Bflm-hn-s\-Øs _kte-en\pw ImWp-hm Ign-bpw. Iui-e-] Wn snøp-hm\pw simøp-]wn snøphm\pw Ah\v Znhym-flm-hn m\-hpw, _p nbpw Adnhpw ki-e-hn[ kma yhpw-sim v \nd- n-cn- p p (]p-d- msv 35:32, 33). CtX Bflmhv Aam-kn-bpsS taepw h p (1 Zn\-hr-Øm w 12:18). CtX ÿncamb Bflm-hmWv Zmho-Znepw D m-bn-cp- Xv (k o Ø-\-߃ 51:10). Zm\n-tb-en tzh- m-cpss Bflmhv D m-bn-cp p F v {]kvxm-hn- n-cn- p p (Zm-\n-tb 5:12-14). ina-tbm sszhm-flm-hn \bn- -s p (eqs mkv 2:27) F pw tbip- {InkvXp ]cn-ip- m-flm-hn B\-μn p F pw (eq-s mkv 10:21) thz-]p-kvx-i-øn {]kvxm-hn- n-cn- p- p. At m-kvx-e- msc tbip-hns Bflmhv t]mim A\p-h- Zn- n F v As m-kvxe {]hr-øn-iƒ 16:7 ImWp p. \nßfpss D nse Bflmhv kw_- n v ]pxp w {]m]n m ]usemkv Hm Ωn- n- p p (F-s^ky 4:23). tdma 8:9 sszh-øns B flmhv \nß-fn hkn- p p F p \mw hmbn- p- p. m\w hnth-i, Btem-N- \, _ew ]cn- m-\, btlm-hm-` n F nh Cu Bflmhv \ Ip p F v sb iømhv 11:2 hmbn- p- p. iap-th {]hm-n-i iuen-t\m-sv, b tlm-h-bpss Bflmhv i n-tbmss \ns - ta h n v \obpw Ah-tcm-Sp-IqsS {]h- Nn- bpw Bƒ amdn-b-xp-t]mse Bbn-Øocp-Ibpw snøpw F v ]d p (1 iap-th 10:6). AXv Aßs\ Xs kw`-hn p (1 iap-th 10:10). AXp-t]mse Xs 1 iap-th 16:13 Zmho-Zns ta sszh- Øns Bflmhv h -Xmbn hnh-cn- n-cn- p- p. CtX Bflmhp Xs -bmwv aojm- {]-hm-n-i-s\bpw \nd- -Xv. btlmhbpss Bflm-hn-\m i nbpw \ymbhpw hocyhpwsim p \nd- n-cn- p p (aoj 3:8). Cu i n-bmwv I Ømhpw c n- Xm-hp-amb tbip-{in-kvxp-hns\ acn- -h-cn \n pw Db n- Xpw D]-tbmKiq\y-am-b- Xns\ D]-tbm-K-ap- -Xm- p- Xpw Ign-hn- m-ø-xns\ Ign-hp- -Xm- p- Xpw (tdma 8:11). {InkvXphns Bflm-hn- m-øh Ah-\p h\ (tdm-a 8:9). B\p-Im-enI hnizm-kn-iƒ sszh-øn s Bflm-hn-\m \nd-b-s - n-cn- p p F v Ah-Im-i-s -Sp- p. CXv icnb. _ lp`qcn] w hnizm-kn-iƒ pw k`bpw sszh-øn-\p-th n ip{iqj snøm Ignhn-. am{xa ]cn-ip nbn-epw, Bflm -X-bnepw {]Xn-_- -X-bnepw \mw hfsc ]pd-in-em-wv. h -\bpw ZpjvS-Xbpw h n- n-cn- p- p. AXn-\m Bflo-I-cm-b h t]mepw I]-S-X-tbmsS PohnXw snøp- p. Cß-s\-bp hnizm-kn-i-sfbpw B flmhp \nd- -h-scbpw Ipdn v C m-e Øv P\-߃ kwi-bm-ep- -fm-wv. Cßs\-bp- -h-sc- p-dn v P\-߃ v Nne A `n-{]m-b-߃ D v. Cu Bflo-I-cm-b-h NXn- p- -h-cpw, \ mbn sszh-øn-\p-th n the snøm-ø-h-cpw, GXp kml-ncy-øn-em-bmepw sszh-øns \ma-øn Bscbpw NXn- m asn-bn- m-ø-h-cp-ambncn p p. hyxy-kvx-amb kz`mhap Imte-_v Ct m-gsø {]mkw-kn-i-sc-t m-setbm t\xm- -sf-t m-setbm hnizmknisft m setbm NXn- p- -h Bbn-cp- n. C sø hnizm-kn-ifn _lp`qcn] w a p

4 ECHO OF HIS CALL (MALAYALAM) 4 JULY 2017 Fs BZy-Ime Pohn-X-Øn sszhw F\n v ip{iq-j-bpss Z i-\hpw shfn m- Sp-Ifpw X -t mƒ, Rm AXv A\p-kcn- -Xp-sIm v At\-I Fs XyPn- p. ip {iq-j-bpss XpS- -Øn \mw Bbn-cn- p ÿesø `qcn-`mkw t]cpw \ΩpsS Im gvn- m-sp-isf AwKo-I-cn- m hnap-jx ImWn- pw. P\-ßsf kxyw ]d v t_m y-s -Sp-Øm\pw hniz-kn- n- p-hm\pw hf km[m-cw P\-ß-sf-t m-se-xs kwkm-cn- p-ibpw {]h Øn- p-ibpw hfsc-b-[niw BfloI-cm-sW v ]d-bp-ibpw \Sn- p-ibpw snøp- p. km[m-cw Bflo- I-c- mø P\-ßfpw Bflo-I-sc- -h-imi -s -Sp Chcpw XΩn Hcp hyxym-khpw \ap v ImWm km[n- p-i-bn-. Ah Hcp Imcy-Ønepw Bflm -X-bp- -h-c-. Bflm-hns \ndhv Ah-cpsS {]h Ø- \-ß-fn ImWm km[n- p-i-bn-. F p k -S-I-c-amb Ah-ÿ-bmWv! {]nb hm-b-\- m-tc, Rm\pw \nßfpw Ah-sc-t mse BtI- -h-c-. \mw Imte- _n-s\-t mse am -s -ts- n-bn-cn- p- p. PU-kz-`m-h-ap- -h PU-Øn-\p- Xpw Bfl-kz-`m-h-ap- -h Bflm-hn-\p- Xpw Nn n- p p (tdm-a 8:5). {]nb kvt\ln-xm, A`n-tjIw {]m]n m-\pw, Bflm-hn-\m \nd-b-s -Sp-hm\pw Bflm-hn-\m \bn- -s -Sp-hm-\p-amWv ssz hw \sω hnfn- n-cn- p- -Xv. Cß-s\-bmbncn- p-tºmƒ \n߃ ]q Æ-X-bp- -h-cm- Ip-I-bpw, tbip-hn-s\-t mse BIm {]m ]vx-\m-ip-i-bpw, sszh-øns km n- y- Øm {]tim-`n-x-cm-ip-ibpw \ΩpsS Po hnxw Bflm-hn-\m \bn- -s -Sp-Ibpw sszhw \sω i n-bmbn D]-tbm-Kn- p- Ibpw snøpw. sszh-a- -fm-bn-cn- p-tºmƒ Xs tb ip-hn-s\-t mse BIphm hm n-t - Xv hfsc AXym-h-iy-am-Wv. Aßs\ sb n sszhw AhnSpsØ ] -Xn-bpsS ]q Øo-I-c-W-Øn\pw al-xz-øn-\p-ambn \sω hn\n-tbm-kn- pw. hyxy-kvx-amb B flm-hns Fcnhpw {]Im-ihpw \ΩpsS Pohn-X-Ønepw ip{iq-j-bnepw t\sn-sb-spt - -Xm-Wv. AXv \ΩpsS Pohn-X-Øn D m-bn-cn- p-ibpw hf-cp-ibpw thww. 1. Imte-_ns {]txy-i-x bn{km-tb-ens 12 tkm{x-ß-fn \n pw t\xm- sf I\m tziw H p-t\m- m Ab p (kw-jym-]p-kvxiw 13). A Xn Hcm-fm-bn-cp p Imte-_v. as-ßn-h- h `qcn-] w {]N-cn- n sx mb hm ØbpsS ]n mse t]mimsx kxyhpw bm Ym yhpw Is -Øp-hm {ian- -h-\mbn-cp p Imte-_v. Poh-\p a y-øn\v Hgp-Ip Pe-Øn-s\-Xnsc \o m Ignhp- v. F m NØ-ao Hgp- n-s\m w t]m Ip- p. AXp-t]mse snøp- Xv icn-bmtwm, {]h Øn-Iƒ \oxn-bp- -XmtWm F p Nn n- m kabw Is -ØmsX At\-I-cpsS PohnXw D]-tbm-K-iq-\y-am-bn- Øo-cp- p. \mw Ah-tcmSv CXn-s\- p-dn v tnmzn- p-i-bm-sw- n F m-hcpw snøp- -Xp-t]mse Rßfpw snøp- p Ft m F m-hcpw ]msp- -Xp-t]mse Rßfpw ]m Sp p Ft m adp-]sn ]d-bpw. Bflo-Iamb DW Δn-\p-th n \mw kwkm-cn- p- Ibpw {]h Øn- p-ibpw snbvxn-s - n F mw ^e-{]-z-a- m-ø-xm-bn-øo-cp- p. sc {]bm-k-am-sw v Rm a\- n-em- n. Bbncw {]mhiyw kxyw ]d- mepw hn iz-kn- msx Hcp {]mhiyw tiƒ p Ifhns\ Ah hniz-kn- pw. Ah sx ns Cc-bm-bn-Øo-cpw. Cu sx mb Xocp-am-\-ßfpsS Zqjy-^-e-߃ ]n osv Ah t\cn- Sp-tºmƒ AXv Xncp-Øp-hm {ian- pw. thz-]p-kvx-i-øns hyxy-kvx-amb ]cn-`m-j-i-fn kwjym-]p-kvxiw 14:24 A h\v as mcp Bflmhv Ds pw Ah hyxy-kvx-\mb a\p-jy\pw hyxy-kvx-am b Bflmhv D -h-\m-sw- psams Im te-_n-s\- p-dn v {]kvxm-hn- n-cn- p- p. hnfnbpss {]Xn[z\n sszhi_vzw C ybn \n pw temiøn-te v (16 `mjifn {]kn oicn p p) hm jni hcnkwjy : 100/- cq] BbpjvIme hcnkwjy : 1,000/ cq] \nßfpss hnemkw amdpibmsw n ]pxnb hnemkhpw ]gb hnemkhpw Adnbn pi. XpS bmbn hnfnbpss {]Xn[z\n amkni \n߃ v e`n Wsa v Xmev]cyaps - n Adnbn pi. ]cky߃ X v klmbn pi. AXv R߃ v hfsc klmbambncn pw. \nßfpss IØpIƒ, {]m \m hnjb߃, \nßfpss kmºøni klmbw (awn Hm U, Un.Un., sn v F nh) Abt hnemkw ECHO OF HIS CALL 10, MOHAMMED ABDULLAH 2 nd STREET, CHEPAUK, CHENNAI , INDIA Ph : (+91-44) , , , Cell : (+91) / Websites : / The details of our Bank Accounts are given below. Please inform us the details of your remittances. Bank Branch Name IFSC Code No. Account Number 1. STATE BANK OF INDIA Triplicane, Chennai -5 S. Sam Selva Raj SBIN ICICI BANK Anna Salai, Chennai -2 Echo of His Call ICIC

5 ECHO OF HIS CALL (MALAYALAM) 5 JULY 2017 ]ca\ntbmkzuxy ] mfniä ] nsâ (KemXyÀ 6:2), klmbw (td-maà 12:13) thkx IqSpX (2 XnsamsYtbmkv 1:6) {]mà \m hnj-b- Ä (Cu IS-emkv \nß-fpss thz-]p-kvx-i-øn h v hnj-b-߃ mbn {]m n- p-hn ) sszhw {]h Øn psim ncn p p! kvtxm{xøn\mbn Pqsse 19 : \ΩpsS At m-kn-tb v FUn- {_Z Fw. t]mƒ cmpv kujyw {]m]n- -Xn-\mbn Pqsse 20 : sabv 30, 31 Xob-Xn-I-fn s\lay ss nƒ tim tf -Pn h v \S-Ø-s skan-\m A\p-{K-ln- s - -Xn-\mbn kvtxm{xw Pqsse 21 : sabv 13 \v \ΩpsS ss nƒ timtfpv Ip n-i-fpss GI-Zn\ [ym\w A\p-{K-ln- -s - -Xn-\mbn Pqsse 22 : Pq 3 mw XobXn \S-Ø-s s\laym ss nƒ timtf-pns _ncp-z-zm\ NSßv A\p-{K-ln- -s - - Xn-\mbn Pqsse 23 : A ym-b\ h jøn-te v ka n- -s hnzym n-isf s\laym ss nƒ timtf-pn sszhw X -Xn-\mbn Pqsse 24 : sk v t]mƒkv sa{sn- p-te-j kviqfn-te v A ymb\ h jw A\p-{K-ln- -s Ip n-isf X -Xn-\m-bn. Pqsse 25 : C y-bn Fºm-Sp-ap \ΩpsS tim Un-t\t -gvkn- \mbn kvtxm{xw snøp- p. Pqsse 26 : s\laymss nƒ timtfpv Ip n-i-fpss ]pd-øp {]h Ø-\-ßsf sszhw A\p-{K-ln- -Xn-\m-bn. Pqsse 27 : \ΩpsS 16 `mj-i-fn-ep {]kn- o-i-c-w-߃ mbpw, Ah {]kn- o-i-cn {]n nwkv {] p-iƒ mbpw. Pqsse 28 : \ΩpsS {][m\ k`-bnse bph-p-\-ß-fpss {]h Ø- \-ßsf sszhw A\p-{K-ln- -Xn-\mbn Pqsse 29 : snss ] -W-Ønepw \ΩpsS k`-bnepw D Ip n- I-fpsS {]h Ø\w sszhw A\p-{K-ln- -Xn-\mbn Pqsse 30 : sszhw \ΩpsS Bip-]{Xn ip{iq-j-isf A\p-{Kln- -Xn-\mbn Pqsse 31 : \ΩpsS k`-bn \ kl-{]-h Ø-Isc X -Xn- \mbn BKÃv 01 : hnfn-bpss {]Xn-[z-\n -ip-{iqjifpss F m {]h Ø- \-ßfpw A\p-{K-ln- -s - -Xn-\mbn, {]txy-in v hnfnbpss {]Xn-[z\n \yqkv se -dp-i-ƒ mbn. BKÃv 02 : sk v t]mƒkv sa{sn- p-te-j kviqƒ {]n kn- mƒ, Sot gvkv, Ãm^v F n-h mbn BKÃv 03 : Rß-fpsS F m kl-{]-h Ø-I-scbpw Ah-cpsS IpSpw-_mw-K-ß-sfbpw ]nim-nns ]nsn-bn-em-imsx ImØ-Xn-\mbn. {]m \bv mbn BKÃv 04 : hnfn-bpss {]Xn-[z\n ip{iq-j-iƒ mbn Cu amk-w [mcmfw kmº-øniw e`n-t - -Xn-\mbn. BKÃv 05 : hnizm-k-øm XpS-ßnb \ΩpsS ]pxnb kviqƒ si n-s-øns \n Ωm-W-Øn-\m-bn. 30,00,000 cq]-bpss _m yx amdp- -Xn-\m-bn. BKÃv 06 : kviqfnse Ip n-iƒ v \ Btcm-Kyhpw Bflob Z i-\hpw D m-ti- -Xn-\mbn BKÃv 07 : ae-bmfw Atkm-kn-tb v FUn- -dm-bn-cn- p {_Z s_ -an tamk-kns Btcm-Ky-Øn-\m-bn. BKÃv 08 : \ΩpsS \ypkv se -dmb hnfn-bpss {]Xn-[z-\n- hmb- \- m mbn. BKÃv 09 : s\laym ss nƒ timtf-pnse ]pxnb Ip n-iƒ m-bn. BKÃv 10 : Rmb-dmgvN cmhnse 5.30 apx sship-t cw 8 -a- Wn-hsc Rß-fpsS {][m\ N n 5 hyxykvx `mj-i-fn \S- p 7 k`m Bcm[\-Iƒ mbn. BKÃv 11 : temi-cm-py-ß-fpss kam-[m-\-øn-\m-bn. BKÃv 12 : PΩp-Im-ivao-cns kam-[-\-øn-\m-bn. BKÃv 13 : \ΩpsS ] m_v tim Un-t\- -dm-bn-cn- p {_Z j tj knwkv adm Zq-hn-\mbn BKÃv 14 : temi-cm-py-ß-fpss DW Δn-\mbn {]m n- p {]m \m hoc \ΩpsS k`-bn \n v D mip hm BKÃv 15 : {] n-\m-h-iy-amb sszho-im-\p-{k-l-߃ m-bn, {] n-te v Hcp t^mƒunwkv sajo e`y-am-ip- - Xn-\m-bn. BKÃv 16 : temi-øn- kphn-tijw {]kw-kn- p F m-hscbpw sszhw kwc- n- p-hm BKÃv 17 : Rß-fpsS {] n-te pw AUvan-\nkvt{S ohv Hm^okn-te pw ka n- -s hsc e`y-am-ip-hm BKÃv 18 : hst C Uy-bnse F m anj-w-dn-am-scbpw sszhw kwc- n- p-hm.

6 ECHO OF HIS CALL (MALAYALAM) 6 JULY 2017 AXp-t]mse 1 iap-th 10:6 b tlm-h-bpss Bflmhv i n-tbmss \ns ta h n v \obpw Ah-tcm-Sp-IqsS {]h- Nn- bpw Bƒam-dn-b-Xp-t]mse Bbn-Øocp-Ibpw snøpw F v iap-th {]hm-n- I tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. Icp-X-en-s tbm A`-b-Øn-s tbm hy n-]-c-amb PohnXw Imte_v B{K-ln n-. ImgvN- mtsm ss[cytam C mø `qcn- ]- -Øn-s -IqsS \n m Ah B {K-ln- n-. ]s, sszh-øns al-xzhpw i nbpw Ah-\n \nd- n-cp- p. Ah tbmip-h-tbm-ssm w \n p sszhw \ap v B tziw Xcp-sa v sh p-hn-fn- p. Ah kxy-an- mø a p- -h-sc-t msebmbn-cp- n. Hcp a\p-jy\v kpc- n-x-ambn Pohn - W-sa- p-s - n Abm-fpsS Pohn-X-Øn s Ah-km-\-Øn hfsc IjvS-Xbpw k -Shpw A\p-`-hn- pw. Hcp I Xpdap- JØv kpc- n-x-am-wv, ]s AXn-\p-th- n-b AXv ]Wn-Xn-cn- p- -Xv. AXv IS eneqss bm{x snøww. bm{x snømø I HSphn XpdapJØv InS p \in pw. 2. ip`]cyhkm\w Nn n- pi Pohn-X-Øn t]mkn- o-hmbn Nn n- p Itbm kwkm-cn- p-itbm snømø Nnecp- v. Ah Ft mgpw AXv {]bm-k-amwv F p ]d-ibpw s\k- o-hmbn AXv km yamtwm F p tnmzn- p-ibpw snøpw. C ß-s\-bp h ip{iq-j-bnepw Pohn-X-Øn epw hnp-bn- p-hm km y-a-. Af-hp-Iq- SmØ i nbpw ss[cy-hp-ap-s - n am {Xsa Hcp Akm-[m-cW Bflob a\p-jy- \m-im km[n- p-i-bp- q. tamsi-bn-eqss Imte-_n\v sszh-øn s henb DØ-c-hm-ZnØw e`n- p. Ah AXn-\mbn kºq Æ-ambn Xs -Øs ka n- p. Cu DØ-c-hm-Zn-Ø-Øns ]q Øo-I-c-W-Øn-\mbn Ah tbmip-hbp-ambn tn p {]h Øn- p-hm Xocpam-\n- p. Ah-cpsS tpmen-bn Cu c p t] pw Htc Nn bpw a\- p-am-bn-cp- p. sszh-lnxw \nd-th-t - -Xn-\mbn Ah HsØm-cp-a-tbmsS \n p. I\m H p-t\m- m t]mb-h sx mb hnh-c-߃ \ In-b-t mƒ bn{km-tb- y-cpss apºn ss[cy-s - p-\n v Xm I -Xns\ Dds {]Jym-]n- m ss[cyhpw hniz-kvx-xbpw Ah\v D m-bn-cp- p. Ah\v Hcp `b-hpan- m-bn-cp- p, am{x-a-, Ah\v \mw-t - Sp-an- m-bn-cp- p. sh -s m- w, IS t m`w, ax-]-camb {]iv\-߃, `oic {]h Ø-\-߃ XpS-ßn-b-h-bm C y-bnse P\-߃ I jvs-s -Sp- p. At mƒ Xs {InkvXob temi-øn Fs ms Xam-i-I-fmWv \S- p- -sx v \n߃ v Adn-bmtam? {InkvXob t\xm- - mcpw {InkvXym-\n-I fpw ]W-Øn-s bpw {]i-kvxn-bp-ssbpw ]Z -hn-bp-ssbpw ]n mse ]c w ]mbp-i-bm- Wv. cmjv{so-b-øn {]th-in v Xncs Sp pi-fn ]s -SpØv a -cn- m\pw Ah {]b-xv\n- p- p. a\- m- nsb acn- n- psim v sszh-ln-x-a- mø cmjv{sob {]h Ø-\-߃ mbn I w ]d-bp-ibpw kxy- Øn-s\-Xnsc kwkm-cn- p-ibpw snøp- p. CXv kxy-ambpw \mw-t -Sm-Wv. AXp-sIm v sszhw Imte-_n-s\-t mse hyxy-kv X-amb kz`mhap- -hsc At\z-jn- p- p. 3. Imte_v Bflo-b-ambn [oc-\m-bn-cp- p. sszh-øns ip{iq-j-i-\m-i-w-sa- n A\m-h-iy-amb `bw AI- -Ww. \ΩpsS e y-øn-se-øm CXv A\n-hm-cy-am-Wv. t]sn-sim v ssz\w-zn\w \mw acn-t - h-c-. \mw Pohn- p Cu A[m ΩnI temi-øn a\p-jy-cpss kz`mhw Ft mgmwv amdp-i-sb v ]d-bm Ign-bp-I-bn. \mw Bflo-b-ambn ss[cy-im-en-i-fm-sw- n \ap v Bflm-I-cmbn Pohn- mw. AXp-sIm- mwv sszhw ]d- Xv: Imtet_m... FØn pw (kw-jym-]p-kvx Iw 14:24). Bflo-b-amb ss[cyhpw tbiphns\ ]n p-s-cp- Xpw HsØm-cp-an p t]m Ip- p. \mw BfloI _e-ap- -hcpw \nh p \n p- -h-cp-am-sw- n \ΩpsS A`n-{]m-b-߃ a p- -h-cn-se-øn- m-\p Ignhv \ap v e`n- pw. Imte-_ns injy-xz-kz-`m-hhpw \n h p \n p Bflo-b-Xbpw sszhw am\n- p. sszhw Xmsg-s m-sp-øn-cn- p hmiy-ß-fn-eqss AXv hni-zo-i-cn- p p. si\n-ky-\mb F^p- -bpss ai Imte_pw \qs ai tbmip-hbpw b tlm-htbm ]q Æ-ambn ] n\n- -XpsIm v Ah-c- msx an{k-bo-an \n p t]m -h-cn Ccp-]Xp hb p apx tatem- p Hcp-Ø\pw Rm A{_-lm-an-t\mSpw bnkvlm- n-t\mspw bmt m-_n-t\mspw k Xyw snbvx tzisø ImWp-I-bn ; A h Ft msp ]q Æ-ambn ] n-\n p (kw- Jym-]p-kvXIw 32:11,12). sb^p- -bpss ]p {X-\mb Imte-_p-am{Xw AXp-Im-Wp-Ibpw Ah btlm-hsb ]q Æ-ambn ] n \n -Xp-sIm v Ah\pw Ahs ]p{x- m pw Ah Nhn v tziw Rm simsp- p-ibpw snøp-sa v kxyw snbvxp Iev]n p (B-h Ø-\-]p-kvXIw 1:36). Ft mspiqss t]m n-cp ktlm- Z-c- m P\-Øns lrzbw Dcp-Ip-am-dm n; Rmt\m Fs sszh-amb btlm-h-tbmsp ]q Æ-ambn ] n \n p. AXp-sIm v tam si C{]-Imcw i]yw snbvxp. \o Fs sszh-amb btlm-h-tbmsp ]q Æ-ambn ] n-\n- -Xp-sIm v \o Im h tziw \n\ pw \ns a ƒ pw Ft pw Ah-Im-i-am-bn-cn pw (tbm-iph 14:8,9). hm ØIƒ A p hcmbn Pohn pi \yqu ln : HIV _m[nxcmbn Pohn p htcmsv hnthn\w ImWn mxncn m \pw Ah v A t mss Pohn phm klmbn m\pw th n C y ]m e sa v \nbaw ]m m n. DtZymKw, hnzym`ymkw, ]m nsw, BtcmKyw F o taje Ifnse hnthn\w \ntcm[n phm\pw DtZymKm nifn ap hn[ntbmspiqsnb sshzy]cntim[\ Ahkm\n n phm\pw Cu \nbaw \njvi jn p p. F v. sf.hn. _m[nx A\p`hn p hnthn\w h Æ\mXoXamsW v ticføn F v.sf.hn. _m[nxcmbn p Ip p߃ v NnIn bpw hnzym`ymkhpw \ Iphm {]h Øn p ^m. tdm_n IÆ nd ]dbpibp mbn. FbvUvkv _m[n Xcmb 2.1 e w P\߃ C ybnep v. hntcm[w `b v ChcpsS Ahÿ Hfn phbv pibmwv Ch snøp Xv. t^m dæ (sabv 2017)

7 ECHO OF HIS CALL (MALAYALAM) 7 JULY 2017 \ne-]m-sp- -h-\m-sw- n \nßsf FXn Ø-hsc sszhw \ymbw-hn-[n- pw, \n߃ Ah-sc- mfpw alm- mcpw {]Xm-]-ap- hcpw B pw (kw-jym-]p-kvxiw 14:12). sszhw \nß-fn-eqss Ahs \ma- Øns alxzøn\mbn h Im-cy-߃ snøm ] -Xn-bp- v. Bcpw Xf p t]mi-cp-xv. hcm t]mip al-xzw Ct m-gsø ]cm-p-b-ß-sf- mƒ ]Xn- - Sßv hen-b-xm-wv. \nß-fpss Pohn-X-Øn D mb A\p-Iq-e-a- mø Imcy-߃ Hcp si p-i-y-bmbn amdpw. sszhw \nßsf klm-bn- p-ibpw \nß-fpss hgn-isf t\sc-bm- p-ibpw snøpw. \n߃ \nßfpss {]iv\-ß-fpss ]mc-ay-øn-em-wv. F nepw Xncn p t\m -cp-xv. ASpØXv \nß-fpss hnp-b-øns BZy-]-Sn-bm-Wv. sszhw \nßsf A\p-{K-ln- -s. Aßs\ slt{_m C p-hsc si\nky-\mb sb^p- -bpss ai Imte-_n \p Ah-Im-i-am-bn-cn- p p; Ah bn{kmtb-ens sszh-amb btlm-hsb ]q Æambn ] n \n -Xp-sIm p Xt (tbmiph 14:14). Bb-Xn-\m Imte-_n-s\-t mse t\ cmb am -Øn-eqsS sszhsø ]cn-]q Æambn ]n p-s-cp- -hsc sszhw Xnc- psim- n-cn- p- p. Cu hyxy-kvx-amb kz`mhw e`n- p hm-\p Nne {]mtbm-kn-i-amb D]-tZ-i߃. 1. Hcp D]m-[n-I-fp-an- msx sszh-øn kºq Æ-ambn ka n- p-i. I Ømhpw c n-xm-hp-amb tbip-{in-kvxp-hn\p \nßfpss Pohn-X-Øn apjy-ÿm\w \ Ip- I. Hcp ASn-a-sb-t mse kzta-[bm tbip- {InkvXp-hns Iogn ]cn-]q Æ-ambn k a n- p-i. CXv Bcp-sS-taepw ASn-t n- p- -X-, ]s hyxy-kvx-amb kz`m hap Hcp hy n-bm-i-w-sa- n Cu D]m[n kzoi-cnt axn-bm-iq. Aßs\ kw`-hn mw (It can Happen) F ]pkvx-i-øn Xmsg ImWp Ggp Bi-b-߃ \ In-bn-cn- p- p. Bin- p-i, AwKo-I-cn- p-i, Dt]- n- p I, XyPn- p-i, tnmzn- pi-, ssih-is Sp Øp-I, {]h Øn- pi F n-h-bmwv Cu Ggp Bi-b-߃. 2. sszh-tøm-sp _ -Ønepw \n ß- fpss XymtKm-Pz-e-amb tkh-\-ß-fnepw XS- -߃ D m-im-xn-cn- p-hm {i n- p-i. 3. Imte-_n\p D m-bn-cp- -Xp-t]m-sebp hyxy-kvx-amb kz`mhw e`n- p-hm- \p IØp hm \nß-fpss lrz-b Øn D m-bn-cn- -s. \nß-fpss PohnX- Øn D m-ip \jvs-߃ t\cn-sm-\p {]m]vxnbpw F pw XyPn- p-hm-\p a\ pw Cu Bfl^eØn-eqsS e`n- p p. 4. ImgvN- msv \jvs-s v Zni-sX n Aebp t\xm- -fpss ]n m-sebpw e yt_m-[-an- mø P\-e- -ß-fpsS ]n msebpw k cn- m-xn-cn- p-i. siwn-bn-e- I-s -Sp-Ø F m `mchpw ]m]hpw hn v \nß-fpss apºn h n-cn- p Hm w ÿn c-x-tbmss, hnizm-k-øns \mb-i\pw ]q Øn-h-cp- -h-\p-amb tbip-hns\ t\m n HmSp-I. \nß-fn-eqss sszhw Nne Imcy-߃ \n Δ-ln- p-hm B{K-ln- p- p. Ah s hnfn kzoi-cn- p-hm \n߃ Xømdm twm? Cu A\p-`hw A\y-`m-j-bn kw km-cn- p- -Xn-t\- mƒ hen-b-xm-wv. ]e t\xm- fpw s\k- o-hmbn Nn n- -t mƒ Imte_v t]mkn- o-hmbn kwkmcn- p-hm ss[cyw ImWn- p. {]nb hmb- \- m-cm, a p- -h-cpss Ip -s -Sp-Øp hm p-iƒ ti v \n߃ \ncp- m-l-s - Sp- pthm? Gsd \mfsø {]h Ø-\-Øneq-sSbpw \ ^e-߃ e`n- m-ø-xn \ncm-i-cmtwm? \n߃ ip{iq-j-bnse ]cm-pbw Hm Øv Bfl-lXy snøp-hm B{K-ln- p- pthm? \n߃ ip{iqj axnbm- m B{K-ln- p- pthm? ]cm-p-b-ß ƒ D m-ip-tºmƒ ip{iq-j-bn sh w tn p a p- -h-sc-t mse hn p-hogvn snøp-i-bmtwm? F m ]cn-ip- m-flm hv ]d-bp p \n߃ ]pd-tim v t]mi-cp Xv, ]pd-tim v t\m -cpxv \n߃ Dd

8 ECHO OF HIS CALL (MALAYALAM) 8 JULY 2017 Golden Opportunity! Don t miss!! NEHEMIAH BIBLE COLLEGES ECHO OF HIS CALL MINISTRIES (ESTD.: 1969) Affiliated to Hindustan Bible Institute & College (HBI), CHENNAI & RECOGNISED BY INTERNATIONAL CHRISTIAN LEADERS & SENIOR PASTORS FOR THE PAST 48 YEARS! RESIDENTIAL COLLEGE Chepauk Velachery Medium : English & Hindi Course : Diploma in Theology Qualification : 10th Std. & above Period : One Year with field and administrative trainings EVENING COLLEGE Medium : Tamil Course : Diploma in Theology Days : Monday, Tuesday & Thursday Time : 6.30 p.m. to 8.30 p.m (with Special seminars on holidays) Qualification : 10th Std. & above Period : One Year with special Seminars on holidays. Commencement of classes: June First Week Experienced lectures! Hostel facility Field Trainings!! Moderate Fees Limited seats!!! Ministry Opportunity after the course Golden Opportunity! GOD IS CALLING YOU!! For more details & application forms please contact: NEHEMIAH BIBLE COLLEGES, ECHO OF HIS CALL 10, Mohammed Abdullah 2nd street, Bells Road, Opp. Cricket Stadium, Chepauk, Chennai , India. Phone : (+91-44) , , Cell : (+91) , E.mail : / Website : Rev. Dr. S. Sam Selva Raj Founder-President

9 ECHO OF HIS CALL (MALAYALAM) 9 IpSnen \n pw sim mcønte v vv (]mìà kmw skâhcmpnsâ PohnXm\p`h Ä) hmbn p h Nn n psim s aømbn 24:15 Fs {]m \ tiƒ p sszhw JULY 2017 sszh-ir-]-bm Rm kp hn-ti-j-the Bcw-`n- p. {]mcw-`-øn ] n-i-fn ]kw-kn- p-ibpw {]m \m Iq m-bva-iƒ \S-Øp-Ibpw {SmIv p-iƒ hnxcww snøp-ibpw snbvxp. Cu ip{iq-j-iƒ mbn [mcmfw [\w Bh-iy-ambncp p F\n-s m cp \ -tpmen e`n- p-hm-\mbn {]m n- p. Hcp amk-øn-\p- n F\n p \ tpmen In p-sa v hnizm-k-ap- m-bn-cp- p. a s m kv 11:24 A\p-k-cn v \n߃ {]m n- ptºmƒ bmnn- p- -sxm-s bpw e`n p F p hniz-kn- n ; F m AXp \n߃ p D m-ipw. Aßs\ tpmen v t]mim- \p Hcp- -߃ snøp-hm XpS-ßn. F s {i n- -h F\n v am\-kn-i-ambn XIcm-dp-s v Nn n- p. F m Rm Ahsb Ah-K-Wn p sszh-øn- -te v t\m n. Znh-k-߃ IS- p-t]m-bn. Hmtcm Znh khpw Rm t]mãp-ams\ {]Xo- n- psim- n-cp- p. GI-tZiw Hcp amkw IS- p-t]m-bn Rm ]q Æ hnizm-ktømss t]mãm-^o-kn sn p. Fs I -t mƒ Xs t]mãvam {io. the- Fs t]cn IsØm pans p ssihoin ImWn- p. F n pw Rm \ncmi-s - n-. Rm AhnsS Ccp v sszh- Øns hmkvzøw apdpsi ]nsn- p {]m n- p. A p-x-sa p ]d-bs AtX t]m Ãp-am Fs hnfn v Xm ƒ v Hcp cpntã Uv IØp D v H n v hmßp-hm ]d- p. Rm B IØp Xpd p t\m n-bt mƒ AXp a{zmkv ]_vfniv k hokv IΩn-j Ab At m-bn vsa v Hm Udm-bn-cp- p. Rm Bflm -ambn {]m n- bpw thk-øn F\n p tpmen-bn {]th-in- p-hm\pw Ign- p. Rm snss -bn-te v sn p tpmenbn {]th-in- p. Fs iº-f-øn \n p hen-sbmcp `mkw kphn-tij the- mbn hn\n-tbm-kn- bpw snss -bn {]h Ø \w Bcw-`n- p-ibpw snbvxp ssz hw tpmen Dt]- n v ]q Æ-k-abip{iq j-bn G s -Sp-hm I ]n- -pibpw sn bvxp. Aßs\ Rm tpmen cmpn-sh v A hn-spsø ip{iq-j-bn XpS p hcp- p. \nipxn Cfhv GsX nepw hy ntbm kwls\tbm \v \ Ip kw`mh\iƒ hcpam\ \nipxn BIvSv 80 Pn. {]Imcw \nipxn Cfhn\v A lamwv. CXn\v HutZymKnI ckoxv \ Ip XmWv. CØcw kw`mh\iƒ p ]W o v, {Um^v v F nh Ft m Hm^v lnkv timƒ FUyq t jw {SÃv F t]cn FSpØv R߃ v Ab pxcni.

10 ECHO OF HIS CALL (MALAYALAM) JULY 2017 RNI NO /94, Postal Regn. No. TN/CH (C)/199/15-17 WPP NO. TN/PMG(CCR)/WPP-221/15-17 sszhoi hnim-ex bt kv bn{km-tb-ens sszh-tømsv: \o Fs \n -b ambn A\p-{K-ln v Fs AXn hn-kvxm-c-am- p-ibpw \ns ssi Ft m-sp-iqss Ccp p A\ w F\n p hyk\ ImcWambn Xocm-X-hÆw Fs Im p-ibpw snbvxm sim m-bncp- p- F v At]- n p Ah At]- n- -Xns\ sszhw A h\p \ In (1-Zn-\-hr-Øm w 4:10). H p-an- m-bva-bn sszhw A pxw {]h Øn- p-ibpw kar- nbpw hnim-e-xbpw Db bpw \ΩpsS kml-n-cy-ß-fn ssz hw I n- p-ibpw snøp- p. \ap v D -Xns\ h n- n- p- -h-\mwv sszhw. sszhw bmt m-_ns\ h n n- -t mƒ C{]- Imcw ]d p btlm-th, ASn-b-t\mSv ImWn- n-cn- p kie Zsb pw kie hniz-kvx-xbv pw Rm A]m-{X-a-t{X. Hcp hsntbm-sp-iqss am{x-at m Rm Cu tbm ±m IS- Xv; Ct mtgm Rm c p Iq -ambn Xo n-cn- p p (D Øn 32:10). \mw Cu temi-øn hnhn[ ]cn-an-xn-i-fn P\n- p- p. A Xp-sIm v \mw Aßs\ Xs - Po-hn- -W-sa- n-. \ΩpsS Db sb \ap v Xs Xocp-am-\n- m-hp- -Xm-Wv. h n- p-hm-\p B{Klw sszhw a\p-jys D n \ In-bn-cn- p- p. Hcp Ip v P\n- p-tºmƒ Db-chpw `mchpw Ipd-hm-bn-cn- pw. F m h j-߃ Ign-bp-tºmƒ F m -\n-e-bnepw hf {]m]n- p- p. \n߃ hf-cw-sa v sszhw B{K-ln- p p. sszhw \nßsf krjvsn- -t mƒ \n߃ h n- p-hm\pw hni-kn- p-hm-\p-ambn cq]-i \ snbvxp. Bflo-b-ambpw imcocn-i-ambpw am\-kniam bpw Bflo-I-ambpw hnim-c-]-c-ambpw \n߃ hf-c-w-sa p ssz hw {]Xo- n- p- p. C\nbpw \n߃ sndn-b-h-\mbn ]cn-an-xniƒ p- n Ccn- p-hm Bh-iy-an-. C p \n߃ p hniz-kn- p-hm Ign-bp-sa- n, sszhw \nß-fpss Nn -Iƒ -Xo-X-ambn AXn-cp-Isf hnim-e-am- pw. sszhw h n- n- p- -h-\mb sszh-am-wv. \n߃ h n- - W-sa v Ahn-Sp v B{K-ln- p- p. kmøms Btem-N\- Iƒ v ap n Ipºn-S-cp-Xv. sndnb B n Iq- ta `b-s -S-cpXv; \nß-fpss ]nxmhv cmpyw \n߃ p \ Ip-hm {]km-zn- n-cn- p- p (eq-t mkv 12:32). sszhw h n- n- p- -Xp-t]mse B pw \nßsf h n- n- p-hm Ign-I-bn-. \ΩpsS Bÿm\ ImcymebØnse ip{iqjiƒ pth n {]m n pi 1. {]m \ klmb߃ 24 awn q 2. ss nƒ Idkvt]m kv Xangv, Cw ojv, lnμn (timgvkpiƒ) 3. hnfnbpss {]Xn[z\n amkniiƒ Xangv, Cw ojv, aebmfw, sxep v, lnμn, I U, admøn, _wkmfn, Bkmaokv, KpPdmØn, DdpZp, ] m_n, t\ mfn, Hdnb, knwlfw, B{^n 4. s\slay ss nƒ timsfpv (c v ti{μ߃) 5. s\slay ss nƒ timsfpv hnzqc ]T\tI{μw Cw ojv, Xangv 6. ]ca\ntbmk ZuXy ] mfniƒ 7. s{sbn\nwkv ]cn]msniƒ 8. ^nenw an\nkv{sn, {IqtkUpIƒ 9. ssi{]xn {]h Ø\߃ 10. kphntij {]kn oicw {]kv 11. sk v t]mƒkv sa{sn ptej kv qƒ(cw ojv kviqƒ) 12. kt kv qƒ Rmb cmhnse 8.30 awn 13. Xangv Bcm[\ cmhnse 5.00, 7.00 & Rmb awn 14. sxep v Bcm[\ Rmb sshipt cw 4.00 awn 15. lnμn Bcm[\ Rmb sshipt cw 5.00 awn 16. aebmfw Bcm[\ Rmb sshipt cw 5.00 awn 17. Cw ojv Xangv Bcm[\ Rmb sshipt cw 6.00 awn 18. elptej hnxcww Rmb sshipt cw 2.30 awn 19. ]mã amcpss Iu kenwkv Rmb sshipt cw 4.00 awn 20. kv{xoifpss {]-m \mtbmkw _p[ sshipt cw 5.30 awn 21. a ybgvn hn\ [ym\w _p[ sshipt cw 6.30 awn 22. bphm fpss tbmkw sh n sshipt cw 6.30 awn 23. i\nbmgvn Bcm[\ i\n sshipt cw 5.00 awn 24. tpmen mcpss tbmkw i\n sshipt cw 6.00 awn 25. `h\ Iq mbva Xn ƒ, snmδ, hymgw sshipt cw 6.30 awn 26. {]txyi I Ørtai F m amkhpw BZy Znhkw cmhnse 5.30 awn 27. kphntijicpss AhtemI\w BZy i\nbmgvn sshipt cw 5.30 awn 28. c nxm fpss {]m \ BZy RmbdmgvN sshipt cw 4.00 awn 29. cm{xn {]m \ c mw sh n cm{xn 9.30 awn 30. D]hmk {]m \ BZy i\n cm hnse 9.30 awn 31. I Ørtai c mw Rmb Bcm[\bn 32. {]`mx [ym\w Znhkhpw cmhnse 5.00 apx 6.30 hsc 33. Ãm^pIfpsS [ym\w Znhkhpw cmhnse 9.00 awn 34. Hm^okv 9.00 am apx 9.00 pm hsc (Rmb HgnsI) RNI NO /94 Postal Regn. No. TN/CH/(C)/199/15-17 WPP NO. TN/PMG(CCR) / WPP- 221/15-17 Date of Publication: First week of every month rd th Date of Posting : 3 & 4 of every month Posted at Egmore RMS / 1 Patrika Channel th on 4 JULY 2017 If un-delivered please return to: ECHO OF HIS CALL (MALAYALAM) P.O. Box No. 2957, 10, Mohammed Abdullah 2nd Street, Chepauk, Chennai , INDIA. Phone: ( ) , , GOD BLESS YOU! Owned and published by S. Sam Selva Raj from 10, Mohammed Abdullah II Street, Chepauk, Chennai and printed by him at Echo of His Call Printers 10, Mohammed Abdullah II Street, Chepauk, Chennai Editor: S. Sam Selva Raj.

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

BIpeNn bn klmbn p I Ømhv

BIpeNn bn klmbn p I Ømhv MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 APRIL No.09 hnip² thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi IÀ mhn\p kvtxm{xw

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

Women in The Bible. Michal (aojä)

Women in The Bible. Michal (aojä) Women in The Bible Michal (aojä) aojä F t]cnsâ AÀ w btlm-hsbt mse BcpÅq Cu kv{xosb bn{km-tb-ensâ {]Ya cmpm-hmb iueosâ c m-as aiä F pw tkmeym- ns\ txmev]n Zmho-Znsâ `mcy F p-apå c v am\-z-wvu- n-ep-amwv

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

CHAPTER: 4 Ephesians 1-mw A ymbw XpSßn 3 mw A ymbw hsc ""k`-bpss hnfn'' The calling of the Church F hnjbw BWp hnh-cn- -Xv. Eph. 4-mw A ymbw XpSßn 6 mw A ymbw hsc ]pxn-sbmcp Theme XpS-ßp-Ibm-bn. The conduct

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

t\ml-bpss Imew t]mse...

t\ml-bpss Imew t]mse... kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Dƒt -Pp-Ifn F p-sim v IpSpw-_-Ø-I...? 2 IpUvamen/IhnX 3 hnizm-knbpw thjhpw 4 Izokv/ Km\w 5 Nn /hm Ø-Iƒ 6 Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No.

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

Atbm-Ky F nepw BZ-cn- -s - -h

Atbm-Ky F nepw BZ-cn- -s - -h kphn-tij kxy-߃ mbn \ne-sim- p ssh.-fw.-c.-f-^v. sszzhmcni Dƒt -Pp-Ifn FUn-t m-dn-b 2 tkm{x߃txsn 3 h hgn-iƒ 4 Iznkv / hm Ø-Iƒ 5 Nn / hm Ø-Iƒ 6 Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 37

More information

hn\t_m[n sabv

hn\t_m[n sabv hn\t_m[n sabv 2012 1 hn\t_m[n: ae c sabv 27 Rmb ; tbml.14: 15-24...3 tum. tp _v \mep]dbn ^m. tpm Pv txmakv sim p-hn-f-bn Pq 03 Rmb ; tbml. 6: 25 33...6 tum. tp _v \mep]dbn ^m. h okv sh m-hq Pq 10 Rmb ;

More information

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv

C{k-tb {][m-\-a{ n s_ -an s\x-\ym-lp, Cdm {]kn-u v Al-ΩZv \npmzv KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 10 HIvtSm_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- C{k-tb v/s Cdm³ anun CuÃn A n-] Xw ]pi-bp p I-gn- 33 h -j-am-bn A- n- ] - -Xw t]m-se s]- n-sø-dn-

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

]uc-kvxy-\mzw. \hw-_ 2014

]uc-kvxy-\mzw. \hw-_ 2014 1 2 v ]uckvxy-\mzw POURASTHYANADHAM 3 A SOCIO RELIGIOUS MONTHLY Ph : 0487-2424222 email : pourasthyanadham@gmail.com The Board of Central Trustees, Chaldean Syrian Church of the East, ValiyaPalli, Thrissur-1

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

P\-d I h j-\p-iƒ v Xnc-ioe

P\-d I h j-\p-iƒ v Xnc-ioe Jan. 2010 Vol. 2 Issue : 2 RNI. No.KERMAL/2008/26530 POSTAL Reg.No. KL/TLA 225/2009-11 Annual Subcription Rs. 100/- Pages: 12 P\-d I h j-\p-iƒ v Xnc-ioe P\-d I h j-\p-iƒ: sf. ]n. kn ]mã si. kn. tpm, N

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃!

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! ]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! dh.^m. Nmt m ta p-døv ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. kæn ]px-\{] ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. tpmkv sim -d- ]utcm-lnxy

More information

F mw icn-bmipw. A\q]v tp _v Fw.-F.F. bpss ]ndhw. Vol. 6 No. 7, 15 August 2018

F mw icn-bmipw. A\q]v tp _v Fw.-F.F. bpss ]ndhw. Vol. 6 No. 7, 15 August 2018 Vol. 6 No. 7, 15 August 2018 F mw icn-bmipw A\q]v tp _v Fw.-F.F. bpss ]ndhw sk v tacokv ] n kw_- n k_van-j\v _: apjy-a{ n ]nw-dmbn hnp-b ticfm Akw-ªnbn \evinb adp-]sn F m {][m\ hm Øm am[ya-ß-fnepw h -Xm-Wv.

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

New Vision New Humanity

New Vision New Humanity New Vision New Humanity (Study) Editor: Fr. T. P. Elias Published by Joice Thottackad on behalf of Sophia Books for the glory of God and for the benefit of humankind. First Published : July 2000 Cover

More information

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn-

kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw tum. H.Fw. kmap-thepw \n p hn\ hncp v P\phcn kam-]n- pw. \v shfn- msp ]pkvxiw ASn- 2014 \hw-_ Pages 08 Vol: 5 Issue No.11 Ãohm Uv Atkm-kn-tb-j : kxy-h-n\w kmtlm-z-cyw kzmx{ yw kl-h ØnXzw Published From Vadasserikara Reg. No. KERBIL/2008/26466 Postal Reg. No. KLPTA/89/2014-2016 H {]Xn:

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

14 th year of publication

14 th year of publication 14 th year of publication JANUARY 2016 CHIEF EDITOR Rev. T. Selvarajan EDITOR R. Sajan Samson SUB-EDITOR Manoj Kumar Ebenezer EDIT DITORIAL BOARD Rev. C.R. Vincent Rev. E. Sunin Spenzer Dr. Christenson

More information

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb Vol. 4 No. 3-4, 15 March-April 2016 sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb ÿm\-ß-fn FØn- pi F m amxm-]n-xm- -fpssbpw B{Khpw XmXv]-cy-hp-am-Wv. F m AXn- \p {iaøn an -h-cnepw HuNnXyw

More information

Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w. {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ

Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w. {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w Nn mhnjbw {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ (sim-tem-ky 2:7) Nn mhnjb]t\ klmbn Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w sk v txmakv `h, ]gb skan\mcn

More information