km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010"

Transcription

1 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' km -z-\{]-imiw ]mem cq]xm _p - n Vol. LX OCTOBER 2010 No.10

2 CONTEN ENTS k p-e 613 k p-e : anj Rmb 625 It -cn- mcyw 632 tej\w 636 ]utcm-lnxynn -Iƒ 645 hm Ø-Iƒ 654 BZ-cm-RvP-en-Iƒ 673 Prayer Day 675 ]nxmhns Ub-dn-bn \n v- 676 Bishop s Engagements 682 ap Ønsb v e w AwK-ß-fp kotdm ae-_m k`-bpss aq m-asø tap B n F n-kvtim- Akw-ªn-bmWv BKÃv 22- mw XobXn hnp-b-{]-z-ambn kam-]n- -Xv. k`-bpss 47 sa{xm- mcpw k`-bpss {]Xn-\n-[n-I-fmb 159 sshzn-icpw 5 k ym-k-ktlm-z-c- mcpw 73 k ym-kn-\n-ifpw 126 Aevamb ]pcp-j- mcpw 48 h\n-x-ifpw H n- p-iq-snb aq p-zn-h-ksø k`m-k-tω-f-\-øn hnizmkw Pohs kwc- -W-Øn\pw kºq Æ-Xbv pw F hnj-b-amwv N snbvx-xv. A v h j-øn-sem-cn- IqSp Cu Imt\m-\nI ktω-f\w k`-bpss Du -kz-e-amb sfiy- Øn-s bpw {]m -\m-]-c-amb Iq m-bva-bp-ssbpw ]cn-ip- m-flmhns km n- y-øn-ep ]cn-nn- -\-Øn-s bpw hen-sbm-c-\p-`ham-bn-cp p. ktω-f\w kn\-un\p ka n \n t±-i-߃ XpS p \S kn\uv ]cn-k-wn- p-ibpw AXp \S- n-em- p Xn-\p-th \S-]-Sn-Iƒ kzoi-cn- pibpw snbvxp. AXn-\mbn 15 AwK -I-Ω- nsb Npa-X-e-s -Sp-Øn, {]kvxpx IΩ- n-tbmsv Akw-ªn-bpsS \n t±-i-߃ I Ω-]-Y-Øn-em- p- -Xn\p th \S-]-Sn-Iƒ kzoicn- m kn\uv Bh-iy-s n p- v. Akw-ªn-bv p-tijw AXv \S- n-em- p- -Xn-\p \n t±-iß-fpss Hcp tcj {]kn- o-i-cn- p- p- v. AXv \S- n-em- m th \b-]-c-amb \S-]-Sn-Iƒ \ΩpsS CS-h-I-Ifpw ÿm]-\-ßfpw kzoi-cn- -Ww. \ΩpsS kaok p-e kotdm ae-_m k`-bpss t{ijvt sa{xm-t m-eoøm I ±n-\mƒ h n hnx-b-øn Xs kl-ip-{iq-j-i-cmb sa{xm-t m-eo-øm-am pw sa{xm- m pw ssh-zn-i pw ka nx pw Xs AP-]m-e\ ip{iq-jbv v Gev]n- -s - n-cn- p F m sszh-p-\-øn\pw Fgp-Xp- -Xv. I Øm-hns Ir] \nß-tf-h-tcmspw IqsS D m-bn-cn- s. anin-lm-bn {]nb ktlm-zco ktlm-z-c am-tc,

3 ]-\-ß-tfmSp tbm-pn- p \ a\- p Bfp-I-fpw kwl-ß-fpambn H n p {]h Øn- p-hm \mw {i n- -Ww. Akw-ªn-bpsS B`n-ap-Jy-ßfpw \n t±-i-ßfpw k`-bnse F mh-cp-amwv kzoi-cn v {]mh Øn-I-am-t - Xv. sa{xm- m am{xw hnnm-cn- m CsXms kaq-l-øn \S- n hcpw F p hcp- n-. \mw Hmtcm-cp-Ø-cp-w, kz w hy n Pohn-X-Ønepw IpSpw- _-Ønepw CS-hI ÿm]\ Xe-ß-fnepw CXv \S- n hcpøm {i n- -Ww. AXn\v Hmtcm-cp-Øcpw \ a\ v ImWn- -W-sa v A`y n- m\pw Akw-ªn-bpsS \n t±-i-ß-fpss s]mxpkz`mhw hy -am- m-\p-amwv k`bv p apgp-h-\p-ambn Rm Cu CS-b-te- J\w ]pd-s -Sp-hn- p- -Xv. Akw-ªn-bpsS \n t±-i-߃ {][m-\-ambpw aq p hn`m-k-ßfn s]sp-ømw. 1) Poh-\n-ep hnizm-khpw {]mtbm-kn-i-po-hn- Xhpw 2) ac-w-kw-kvim-c-øns IS- p-i-b hpw AXn-\p ]cnlm-cßfpw 3) ]mcn-ÿn-xn-i -{]-iv\-ßfpw Ah-tbm-Sp {]Xn-Ic-Whpw. 1) hnizm-khpw {]mtbm-kn-i- Po-hn-Xhpw ""I Øm-th, I Øm-th, F v Fs hnfn- -t]- n- p- -h- \-, Fs kz Kÿ-\mb ]nxm-hns CjvSw \nd-th- p- -h-\mwv kz -cm-py-øn {]th-in- pi'' (a-øm: 7:21). Pohn-X-Øns Dc- I- n-emwv hnizm-k-øns am -dn-bp- -Xv. ]pdw-temiw \sω-, ]nxm- - m-tcbpw sshzn-i-tcbpw k y-kvx-tcbpw Aevam-b-tcbpw Nnet mƒ hna in- p- Xv, \mw hniz-kn- p- n F -Xns t]cnse- -Xn-s\- mƒ hniz-kn- p- -X-\p-k-cn v Pohn- p- n F - Xns t]cn-em-wv. tbip \ap p \ In-bXp Pohs kphn-ti-jam-wv. ""Poh-\p- m-ip-hm\pw AXp kar- -ambn D m-iphm\pw'' h tbip (tbml: 10:10)hns hgn \iz-c-amb temi- Øn-s tbm A -Øn-s tbm am{xa. ]g-b-\n-b-a-øn hnizm-k- Øns am\-zwvuw 10 Iev]-\-I-fpsS ]me-\-am-bn-cp- p. {]am-w߃ \ In-s m v sszhw ]d p: ""Poh\pw ac-w-hpw, A\p-{Klhpw im]hpw Rm \ns ap ]n h n-cn- p p'' (\n-b-amh Ø\w 30:19). Pohs I ]-\-Iƒ sszhsø Bcm-[n- m\pw Poh-tem-IsØ ImØp-kq- n- m\pw Bh-iy-s -Sp- p. Bcm-[-\-bp-sSbpw {]m -\-bp-ssbpw sszhn-i-po-hnxw [ Ωm- N-c-W-Øn-s -bm-wv. krjvsnsb BZ-cn- msx sszhsø Bcm- [n- m-\m-hn-. a\p-jym-h-im-i-߃ AwKo-I-cn- mø sszhhnizmkw Bfl-h- -\-bm-ipw. ]Øp-{]-am-W-߃ a\p-jym-h-im-ißfpss ASn-ÿm-\-ß-fm-Wv. Cu {]am-w-߃ ]men- m-sx Pohs sszh-am K-Øn Ncn- m-\m-hn-. {InkvXp-hns kvt\l-am Kw A]-cs Ah-Im-i-߃ Im p- Xp am{x-a-, A]-c-\p-th n kzx{ -ambn kz w Ah-Im-i-߃ \nl-\n- p- -Xp-am-Wv. ss{ikvx-h-kvt\lw sszhw Zm\-ambn \evinb Xme- p-iƒ h n- n p a p- -h p ] p-h-bv p _en-po-hn-x-am-wv. Poh-\ n- p- -Xn-t\- mƒ henb kvt\l-an-s v tbip ]Tn- n- p. ]t, kvt\lw ]e-t mgpw {]mh Øn-I-am-ImsX NØ-Xmbn Ign-bp- p. Hmtc-m-cp-Øcpw kz w Imcy-em`-Øn-\mbn am{xw Pohn- p {]h-wx h n- p- p. {]m -\bpw Bcm-[-\bpw A\pjvTm-\-ßfp-ap- v. F m sszh-kvt\lw ]c-kvt\-l-am-bn- am-dp- pt m? A\o-Xnbpw Poh-\n-tj-[hpw \nd kmaq-ln-i- km- ºØn-I -a-wvu-esø kv] in v ss{ikvx-h-kvt\lw AXns\ am p- pt m? Nne-cp-sS-sb- nepw hnizmkw A -hn-izm-k-]- chpw A\p-jvTm-\am{Xhp-am-Wv. hnizm-k-po-hnxw A\p-Zn\w IpSpw- _-Øn-ep- -h-scbpw _ -s -Sp a p a\p-jy-scbpw kvt\l- Øns kt m-j-a-\p-`hn- n p-hm ]cym-]vx-ami-ww

4 616 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw 2) ac-w-kw-kvim-c-øns IS- p-i-b w Pohs\ t]mjn- n- p al-xz-øns Hcp kwkvim-c-a \ap p Np pw. Pohs\ AhaXn- p {]mtbm-kni`uxn-i-hm-z- Øns ImgvN- m-sp-ifpw \S-]-Sn-Ifpw \mw [mcmfw I p-ap- p- p. ""Imtb, Imtb \ns ktlmz-c-s\-hnss?'' (D-ev]Øn 4:9) F tnmzyw apg-ßp Hcp kmaq-lni ]cn-x-ÿn-xn-bn-emwv \mw. `oic-cpss t_mw-_p-kvt^m-s-\-߃, hnπ-h-im-cn-i-fpss \Sp- p sime- ]m-x-i-߃, ax-øns t]cp ]d v A{I-a-Øn-\n-d-ßp- -h, hmsi Kp -Ifpw sime-bm-fn-kw-lßfpw, ]W-Øn\pth n sime-]m-xiw \S-Øp- -h Cßs\ PohlXy-bpsS cq]-߃ hnhn-[-ß-fm-wv. Poh Zm\-ambn kzoi-cn- -h-cmwv \mw. AXp Zm\-ambn \evim a\- n-s p Nne itn- p- p. Pohs {kjvsm- -fmti- -h kr-jvsn-bpss DØ-c-hm-ZnXzta msx hym]-cn- p- p. \mw P\n- p AΩ-am-cpsS hnip- -amb K `-]m-{x-߃ simebpss thzn-i-fm-ip- p. P\n- n- p- Xp `mc-ambn ImWp -h h n- p p. hniz-kvx-kvt\-l-øn-s bpw krjvsn-bp-ssbpw ssz-hn-i- Zm-\- amb ssewknix kzm -]-c-amb kpj-xr-jvw-bmbn am -s -Sp- p. s] hm-wn-`-ßfpw kv{xo ]ou-\-ßfpw h n- p- p. ssewkn-i-x \nc- -c-sa-t mww I -h-s-hn-j-b-am- -s -Sp- p. Cu Itºm-f- ho- -W-߃ IpSpw-_-ß-fn-te pw hnip- -th-zn-i-fnte pw IS- p-i-b-dp- p- v. AXv a\p-jy-sct mepw D]-tbm-Kn- p X p {]h-wx-bm n am p- p. ssew-kn-i-xsb k m-t\m- Xvv]m-Z-\-Øns DØ-c-hm-Zn-Xz-Øn \n p th s]-sp-øn- -gn- p. k m-t\m-xvv]m-z-\-øns bpw hniz-kvx-x-bpssbpw am\-߃ am nbm kv{xo ]pcp-j-_- hpw IpSpw_w F ÿm]-\hpw XI-cpsa v \mw ImW-Ww. Ip p-ß-fmwv IpSpw-_-Øn-s bpw kaq-l-øns bpw kºøpw `mhn-bpw. ]t, Ip p-ßsf iey-ßfpw kzmx- { y-øn\p hnlv-\-hp-ambn [mcmfw t] ImWp p. kºøpw hnzym-`ym-khp-ap- h-cpss CS-bn Ip n-iƒ Ipd-bp- p. kº- -cpss hen-b-ho-sp-iƒ iq\yam-ip- Xv F p-sim v? Ip n- Isf P\n- n- m Btcm-Kytam Ip n-isf hf -Øm kmº- Øn-I -ku-i-cytam C m-ø-xp-sim- mtwm? ]e kº cmpy-ß-fnepw acn- p- n-s-tømfwt] t]mepw P\n- p- n-. P\-kw-Jym-t_mw-_ns I - -Y-Iƒ \mw hniz-kn- p. C p temi-øn-ep- -Xn A[nIw t]sc t]m m \ap p Ign-bpw. \ΩpsS kwkvimcw Iq Bfl-l-Xy-bpsS ]mx-bn-em-wv. Hcp \msns kmº-øn-i-amb hf -bpss t]mepw h m- ƒ a fm-wv. P\n p-po-hn- p- -h-cpss kwlm-x-amb kzm X P\n- m-\p- -hsc sh n-ho-gvøp- p. `mhn-bpss Ihm-S-߃ sim nb-s-bv p p kzm -cmbn \mw amdp- p. DØ-c-hm-Zn-Xz-t_m-[- an- msx {]P\-\-{]-{Inb \S-Ø-W-sa- k` ]Tn- n- p- - Xv. ""]nxr-kzøv Rm\p-ambn ] p-h-bv m Fs ktlm-z-ct\msv I ]n- -Wta'' (eq- m 3: 12,13) F At]- -bp-ambn h -h-t\msv t`mj-\mb [\n-is D]a tbip ]Tn- n- p. Cu `qanbpw AXnse kie hn`-h-ßfpw sszhw \ap p \ In-bn- p ]nxr-kz-øm-wv. AXp ] p-h-bv m\pw Xe-ap-d-Iƒ mbn ImØp-kq- n- m-\p-ap- -Xm-Wv. AXp thensi n kzim-cykz-øm n Np p-ap- -hsc ad p Xn p IpSn v BtLm-jn- m- \p -X-. AXp-sIm- mwv Ad pc s]mfn v F mw kw`cn v BtLm-jn- -hs\ ""hnuvvn'' F p sszhw hnfn- -p. CØcw hnuvvn-ø-øns Itºm-f-ssi-en-Iƒ k`-bpss F m Xe-ßsfbpw kzm[o-\n- p p F p kwibn pt]m-ip- p. kpj-tem-ep-]-x-bpss kzm -X \mw F m-bn-søpw ImWp- 617

5 p. ""\nß-fpss D -h-ß-tfmsv F\n p shdp- m-wv, Ah- -bm- Wv, ""\nß-fp-ss alm-k-tω-f-\-ß-fn F\n p {]km-z-an '' F p sszh-amb I Ømhv Btam-kn-eqsS shfn-s SpØn (5:21). \ΩpsS s]cp- m-fp-ifpw hnhm-lm-tlm-j-ßfpw BZy-Ip _m\ kzoi-c-wßfpw ] -ßfpw Pq_n-en-Ifpw hnuvvn-i-fpss BtLm-j-ß-fm-Im- Xn-cn- m Pm{KX ]pe ØWw. ""Ing- p-\n pw ]Sn- mdp\n pw hs- p-\n pw sx p-\n pw P\-߃ h p sszhcm-py-øn hncp n\ncn- p '' (eq 13:29) ] p-h-bv -ens Xncp-\mfpIƒ, PohnXw sim mtlmjn- m \mw ]Tn- -Ww. hni-k-\- Øn \n p ]pd-øm- -s -Sp- -h-cpss Ah-Im-i-߃ p-th n \mw \ne-sim- -Ww. \ap p Np p-ap- -h p am{x-a \ap- p-tijw hcm-\n-cn- p- -h p IqSn ]nxr-kzøv \mw ImØp-kq- n- -Ww. \ap p e`n Xme- p-iƒ h n- n v AXp-sIm v Np nepw `mhnbn-ep-ap- -h v kar- -amb Pohs Ah-Im-i-߃ \evip- -hcm-im \ap p Ign-b-Ww. 3) ]mcn-ÿn-xn-i -{]-iv\-߃ `mhn-bn-ep {i -bpss [m Ωn-I-t_m[w DW Øp- XmWv ]mcn-ÿn-xn-i -{]-iv\߃. Cu {]] w \ΩpsS `h-\-am- Wv. Cu hosns A -co- w, hm-bp, sh w, Xm]-\n-e, AXns ip n F nh AXn hkn- p- -h-cpss \ne-\n-ev]ns {]iv\-am- Wv. C p Pohn- p- -h \msf-sb- p-dn v Nn -bn- msx Cu {]] KrlsØ Zpcp-]-tbm-Kn- -cp-xv. Fs icocw Rm ImØpkq- n- p {i Xs Fs Cu `qanbpw ImØp-kq- n- p- -Xn ImWn- -Ww. \ap- p-ti-j-ap- -h pw CXv hmk-tbm- Ky-am-bn-cn- -Ww. F m \ΩpsS hmbphpw sh hpw aæpw aen-\-am-bn-s m- n-cn- p- p. Cu `qan-bn \n p XXv^-e-ambn Pohn-Iƒ v F -t -bv p-ambn hwi-\miw hcp- p. Iran-IoS߃ pw ] n-ar-km-zn-iƒ pw A\y-am-Ip- nsw a\p-jy\v ]m m- \m-hmøxmbn amdpw. imkv{x -km-t -Xn-I-hn-Zy-Iƒ \ap v A\p-{K-lhpw im]-hpam-ipw. hnj-en-]vxhpw A]-I-S-I-c-hp-amb hkvxp- ƒ, cmk-]- Zm ߃, cmk-am-en-\y-߃ F nh Cu `qan-sbbpw AXns A -co- -søbpw aen\hpw A]-I-S-s -Sp-Øp- -Xp-am-Ip- p. ]pg- Iƒ acn- p-tºmƒ, hmbp- tcm-km-xp-c-amiptºmƒ, aæv hnjw \nd- -Xm-Ip-tºmƒ AXp a\p-jys hmksø A]-I-S-s -Sp-Øpw. Fs izmk-tim-i-øns BtcmKyw izmk-øns Btcm-Ky-sØbmWv B{i-bn- n-cn- p- -Xv. Btcm-Ky-I-c-amb Hcp `qan-bn am{xta a\pjy\v Btcm-Kyhpw Bbp pw D m-ip-i-bp- q. C sø kpj-øn-\p-th n `qan-tbbpw hmbp-hn-t\bpw Pe-t{km- X- p-isfbpw IpØn- -h-cp -Xv C -sø el-cn p-th n azyhpw ab- p-a-cp pw kz w ico-c-øn-te v D]-tbm-Kn- p- -Xp-t]mse Bfl-lXym-]-c-am-Wv. hnøp simøn-øn- p B -Øn-bpsS kwkvimcw \mw Np pw ImWp- p. ChnsS F m-h-cp-ssbpw Bhiy-߃ v hn`-hßfp- v, BcptSbpw B Øn v Cu {]] w Xs XnI-bn- t m. Im jn-i- ]m-cº-cy-ap \mw {]Ir-Xn-tbmSv CWßn Pohn- m ]Tn- -Ww. D n-jvs-ß-fpss Iqºmcw krjvsn- p [q Øns ssien-iƒ shsn v efn-x-po-hnxw \bn- m \mw ]cn-{i-an- - Ww. CS-hI F ss{ikvx-h- k-aq-lsø ""]c-tz-in-ifpw hn{]- hm-kn-ifp''sa hn[-øn-emwv ]t{xmkv A -kvtxm-e hnh- n- p- Xv (1 ]t{xmkv 2:11). \mw Cu `qan-bn ÿnc-xm-a-k- mc-, Cu `qan-bpss DS-a-ÿ-cp-a-. \mw Cu `qan-bn-eqss IS- p-t]m- Ip- -h-cmwv Xo m-s-i-cm-wv. ap X-e-ap-d-Iƒ Xo ms\w \SØn \ap- mbn IcpXn \evinb Cu `qan \ap- p-tijw hcm-\n

6 cn- p- -h pw Icp-X-temsS \ I-Ø- -hn[w IS p-t]m-ip- h-cm-im \ap v {i n- mw. tehmbcpss ]pkvx-i-øn I Ømhv Acp-fn-s -øp- p: ""\n߃ `qan Ft - p-ambn hn -cp-xv, Fs - m `qan Ft Xm-Wv. \n߃ ]c-tz-in-ifpw IpSn-In-S- p-im-cp-amwv'' (25:23). \mw kz KsØ e y-am n Cu `qan-bn ]pd- mspbm{x \bn- p- -h-cm-wv. Pohs kphn-tij-øns hgn-bn-eqss kz t m- p-j-cmbn Pohn- m I Ømhv \sω A\p-{K-ln- -s F v {]m n psim v ]nxm-hn-s bpw ]p{xs bpw ]cn-ip- m-flm-hn-s bpw \ma-øn Rm \nßsf Bio h-zn- p- p. Im -\m v au v sk v txma- n-ep t{ijvt sa{xm-t meo-ø Imcym-e-b-Øn \n v mw B v sk]v w_ amkw 20 mw XnbXn \ I-s - Xv. h n Im Un-\ hnx-b-øn kotdm- -a-e-_m k`-bpss tap B p-_n-j- v. N.B : Cu CS-b-te-J\w HIvtSm_ 10 mw XnbXn Rmb-dmgvN Ip m\ at y F m ] n-i-fnepw s]mxp-p-\-߃ mbn RmbdmgvN Ip m-\-bp ÿm]-\-ß-fnepw hmbn-t - -Xm-Wv. k p-e No: 90 anin-lm-bn kvt\lw \nd sshzn-i-tc, k\y-kvx-tc, {]nb ktlm-z-c-ßtf, c p Imcyßfn-te v \nß-fpss {i sb Wn- p- p. 1. Gh pw \µn-tbmss \ΩpsS \msns kpir-xhpw `mc-x-k-`-bpss A`n-am-\hpw Xncp-k-`-bpsS ]pwy- -hp-amb hn. A t^m km-ω-bpss -P -i- Xm_vZnbmtLm-j-ß-fpsS Hu]-Nm-cn-I-amb kam-]\w C -gn BKÃv amkw 12- mw XobXn `c-w-ßm-\øv h v hn]p-e-amb coxnbn \mw \S-Øp-I-bp- m-b-n. ]mem cq]-x-bpss Ncn-{X-Ønse Xne-I- p-dn-bmbn amdnb {]kvxpx ktω-f\w DZvLm-S\w snbvxv kwkm-cn- Xv \ΩpsS _lp. cmjv{s-]xn {ioaxn {]Xn`m tzhnknwkv ]m o Bbn-cp- t m. _lp. ticf Kh Æ {io. B.- F-kv.-K-hmbn A y- X hln Cu ktω-f-\-øn A`n-h-µycmb ]nxm- - m, hnhn[ ax kap-zm-b kmaq-ln-i cmjv{sob t\xm- - m, \nc-h[n sshzn-i, kntãgvkv, sshzn-i-hn- Zym niƒ, k\ym-km n-iƒ, ]Xn-\m-bn-c- -W- n\v A amb ktlm-z-c-߃ XpS-ßn-b-h ]s -Sp-Øn-cp- t m. Gh-cp-sSbpw \n t m-]hpw \nkzm -hp-amb ]cn-{i-ahpw kl-i-c-whpw sim mwv Cu ktω-f\w Hcp Ncn-{X-kw-`-h-am n am p-hm \ap v Ign- -Xv. _lp. cmjv{s-]-xn-bpss `c-w-ßm\w kµ i\tømss Cu Xo ms\-ti-µ-øn\v Hcp tziob {]m[m-\yhpw ssih- p. H w, C ybp- -ss atx-x-c-kz-`m-hhpw \ΩpsS cmpy-øn\v Bflob aqeyß-tfm-sp cmpy-øns B`n-ap-Jyhpw Hcn- IqSn hy -am-bn

7 hnhn[ ax-ßfpw kwkvimcßfpw kl-h Øn-Xz-Øn Ign-bp \ΩpsS \msns \m\m-xz-ønse GI-Xz-Øn\v hn. A t^m km- Ω-bpsS P -i-xm_vznbmtlm-j-ß-fpss kam-]\ S-ßp-Iƒ angnthin F Xv bmym y-am-wv. ax-\n-cmknn -Ifpw Xo{h-hm-Zhp-sams i n-s -Sp Cu ImeL- -Øn Bflo-b-X-bpsS Hcp kzo-µ-{]-hm-l-ambn hn. A t^m km-ω-bpss Pohn-Xhpw amxr- Ibpw {]m -\bpw \ne-sim- s F v B{K-ln- p- p. `mc-xk`bpss Cu {]Y-a-hn-ip- sb ssi\o- n-hm-ßp-hm \ΩpsS cq]-xbv v Ign- p-sh- Xv henb Hcp sszhm-\p-{k-lamwv, Ncn-{X-\n-tbm-K-amWv. CXn\v, sszhtømsp \ap v {]txyiw \µn ]d-bmw. hn. A t^m km-ω-tbmspw `c-w-ßm-\-tøm-spw \nß-tf-hcpw ImWn- p XmXv]-cyØn\pw kvt\l-øn\pw- Rm {]txy-i-ambn \µn ]d-bp- p. BKÃv 12- mw XobXnbnse NS-ßp- Iƒ at\m-l-c-am- n-øo p-hm _lp. CS-h-I- - -k\ymk sshzn- Icpw kntãgvkpw A amb ktlmzc-ßfpw Gsd A[zm-\n p-. F m CS-h-I-I-fn \n pw _lp. hnim-cn-b- am-cpss t\xr-xz- Øn hnhn[ hml-\-ß-fn \n߃ `c-w-ßm-\øv FØnt Xv \µn-tbmss Hm p- p. kwlm-si Ω- n-bpss hnhn[ Xe-ß-fn {]h Øn- -h-scbpw thmf n-tb-gvkns\bpsa mw kvt\lmzcßtfmss Hm p- p. `c-w-ßm-\sø P -i-xm_vzn bmtlm-j-ß-fpss kam-]-\-]-cn-]m-sn-iƒ hnp-bic-am- m A zm- \n, kl-i-cn F m-h pw Bflm -ambn \µn ]d-bp- p. \ΩpsS A zm-\-߃ v \ sszhw hn. A t^m kmωhgn {]Xn-^ew \evi-s. `c-w-ßm-\sø ]cn-]m-sn-iƒ n-s-bn \n߃ ]pe Ønb A S hpw kwb-a-\hpw Ipeo-\-Xzhpw FSp-Øp-]-db-Ø- -Xm-Wv. XpS v \nß-fpss Gh-cpsSbpw Bflm -amb kl-i-cww cq]-x-bpss F m {]h Ø-\-ß-fnepw {]Xo- n- p p. 2. sshzn-i-k-tω-f\ Xocp-am-\-߃ 2010 Pq 19- \v BtKm-f-k-`-bn kam-]n sshzni h jm- N-c-W-Øns, \ΩpsS cq]-x-bnse kam-]\w \mw \S-Øn-bXv C -gn BKÃv 4 \v hn. tpm acnb hnbm-\n-bpss Xncp- \mƒzn\-øn-em-bn-cp- t m. At Znhkw `c-w-ßm-\øv, hn. A t^m km-ω-bpss I_-dnSw ÿnxn-sn-øp Nm -en \msa- m-hcpw Hcp-an- p-iqsn hn. Ip m\ A n- p-ibpw h-n-\-k-tµiw {ihn- p-ibpw snbvxn-cp- p. \ΩpsS cq]-x-bnse GXm v apgph CS-h-I-ssh-Zn-Icpw k\ykvx sshzn-icpw {]kvxpx ktω-f- \-Øn ]s -Sp- p-i-bp- m-bn. F m _lp. A am pw lrzyambn \µn ]d-bp- p HmKÃv 4 \v cma-]p-cøv hmgvø-s Ip - s I_dnSØn Hcp-an v tn v {]m n v \mw Bcw-`n, \ΩpsS cq]-x-bnse sshznih jm-n-c-w-øn hnhn-[-ß-fmb {]h Ø- \-ß-fn-eqsS \ΩpsS sshzni Pohn-X-Øns Bghpw A hpw a\- n-em- p-hm \mw {ian- p-i-bp- mbn. Cutim-tbmSpw AhnSpsØ kphn-ti-j-tømspw hnip- -k-`-tbmspw F pw hnizkvx-cmbn h Øn- p-sim v sshzni ip{iqj \S-Øp-hm \ap v F pw Ign-b-s. sshzn-i-h jm-n-c-w-øns kam-]-\-øn `c-w-ßm-\øv \mw \S-Ønb hn. Ip m-\-at y \nßsf Adn-bn c v Imcy߃ \nß-fpss {i -bn s Sp-Øp- p: a. C\n apx hn. A t^m km-ω-bpss Xncp-\mƒ Zn\-amb Pqsse 28- \v \ΩpsS cq]-x-bnse F m ItØm-en m hnzym- `ymk ÿm]-\-߃ pw cq]-x-h-i- ÿm-]-\-߃ pw s]mxp

8 Ah[n Bbn-cn- p- -Xm-Wv. ]Icw as mcp Znhkw {]hr-øn- Zn-\-ambn FSp-t - -Xm-Wv. b. \ΩpsS F m CS-h-I-I-fnepw c masø {][m-\- Xncp-\mfmbn hn. A t^m km-ω-bpss Xncp-\mƒ h j-øn-sem-cn- DNn-X-amb ka-bøv \S-tØ- -Xm-Wv. Pqsse- -B-KÃv amk-ß-fnse GsX- nepw Hcp Rmb-dmgvN \S-Øp- -Xm-bncn pw IqSp-X DNn-Xw. hn. A t^m km-ω-tbm-sp hw w IqSp-X {]N-cn- p-hm Cu Xocp-am-\-߃ klm-b-i-am-ip-sa v Icp-Xp- p. hn. A t^m km-ω-bpss a y-ÿ-xbn-eqss, \ΩpsS F m AP-]m-e\ {]h Ø-\-߃ pw kar- -amb sszhm-\p-{k-l-߃ e`n- s F {]m -\-tbm-ss, anin-lm-bn kvt\l-]q w, _nj]vkv lukv v am tpmk^v I -d-ßm v ]mem, ]mem cq]xm sa{xm NB. -Cu k p-e- HIvtSm-_ 17- mw XobXn Rmb-dmgvN hn. Ip m\at y F m ] n-i-fnepw hmbn-t - -Xm-Wv. temi-an-j Rmb 2010 k`m-k-aq-l-߃ ]Sp-Øp-b ØpI anjs apjy-zuxyw s_\-univsv 16- m-a am ]m bpss ktµiw {]nb ktlm-zco ktlm-z-c- m-tc, HIvtSm-_ amk-øn \mw temi-an-j Rmb BtLm-jn- p- p. kphn-tijw {]tlm-jn- m\pw AP-]m-e-\-{]-h Ø-\- ߃ p IqSp-X t{]jn-x-xzm-`n-apjyw \evim-\p-ap ka Ww ]pxp- m AXv Ah-kcw \evipw. cq]-x-iƒ pw CS-hIkaq-l߃ pw ka nx Pohn-X-Øns C Ãn- yq- p-iƒ pw k`mfli{]ÿm-\-߃ pw F sszh-p-\-øn\p apgp-h\pw \evis -Sp Hc-h-k-c-am-WXv. Cu hm jni kw`hw Bcm-[-\-{Ia ax-t_m-[\w, Poh-Im-cp-Wy-{]-h Ø-\w, kwkvimcw F o awvue-ß-fn IqSp-X Xo{h-X-tbmsS Pohn- m \sω Wn- p- p. AØcw PohnX {]{In-b-bn-eqsS I Ømhv Xs hn-\-øns bpw Znhy-Im-cp-Wy-Øn-s bpw hncp- n-te p \sω hnfn- p- p- v. AhnsS km n-[y-am-ip alm-zm\w Bkz-Zn- m\pw Ahn- SsØ hnzym-e-b-øn ]cn-ioen n -s -Sm\pw \ΩpsS Kpcphpw I Øm-hp-amb Ahn-S-tØmSv ]q m-[niw ASpØp _ -s p Pohn- m-\p-am-w-xv. Ahn-S v \tωmsv Cßs\ ]d-bp p: Fs kvt\ln- p -hs\ Fs ]nxmhpw kvt\ln pw. Rm\pw Ahs\ kvt\ln- p-ibpw Fs Ah\p shfn-s -Sp-Øp-Ibpw snøpw (tbml 14:21). 625 \ΩpsS Pohn-XsØ ]cn-h Ø\w snøn- p sszh-kvt\-lhp-am-bp Cu I p-ap- -ens ASn-ÿm-\-Øn am{xta \ap v Ahn-S-tØm-Sp kwk K-Ønepw \Ωƒ XΩn XΩn-ep kwk K-Ønepw Pohn- m Ign-bp-I-bp- q. am{x-a \Ωn-ep {]Xym-i-bpsS ImcWw hy -am- n-s m v (cf 1 ]t{xm 3:15) 624

9 c m-bncw h jw apºp- m-bn-cp {Ko p-xo m-s-i-sct mse \ΩpsS Ime-L- -Ønse Bfp-Ifpw {InkvXp-hn-s\- n kwkm-cn- m am{x-a {InkvXp-hns\ ImWn- m\pw \tωmsv Bh-iy-s -Sp- p v. Nne-t mƒ Adn-bm-sX -X-s -bm-bn-cn pw Ah Bh-iy-s -Sp- -Xv. ]pxnb kl-{km-_vz-ønse Xe-ap-d-IfpsS apºn temi-øns F m timwpi-fnepw {]txy-in v Hmtcm `qj-wvu-øn-ep-ap bph-p-\-øns apºn c -Is apjw {]Im-in- n p ImWn- m Ah Bh-iy-s -Sp- p. kphnti-j {]-tlm-jww e yw hbv p hnti-jm-\p-iq-ey-ap- -hcm-wt m bph-p-\w. {InkvXym-\n-Iƒ {InkvXp-hns hn-\wsim phcp- Xv Ahn-S p kxy-am-b-xp-sim- m-sw pw Xßhniz-kn- -Ø km yw \ΩpsS ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m p \evim\pw AXv AXym-h-iy-amWv. tbip-hns kphn-ti-j-øn ASn-bp-d- n ]pxn-sbmcp am\p-jn-ix hf Øm ]IzX {]m]n hnizmkw Bh-iy-am-Wv. B hnizmkw ]p{xkl-p-amb at\m-`mh-tømss sszh-øn\p kzbw ka n- m Ign-hp- -Xm-Wv. sszhh-n-\-sø- p-dn- p {]m -\-bmepw [ym\-ømepw hnizm-k-k- Xy-sØ- p-dn- p ]T-\-Ømepw t]mjn- n- -s Hcp at\m-`m-ham-w-xv. IqSm-sX, At\Iw cmpy-ß-fnse k`m-]-c-amb {]h Ø-\-߃ th\ m-em-h-[n- p-tijw ho pw XpS-ßp- Xv HIvtSm-_ amk- Øn-em-Wv. a\p-jy-hw-i-sø- p-dn- p ]nxm-hns ] -Xn-sb- n [ym\n- m, Ahn-S p k`sb kvt\ln- -Xp-t]mse k`sb kvt\ln- m, sim \a-kvimcw hgn adn-b-øn \n p ]Tn- p- -Xn-\v, k` \sω Wn- p amk-hp-am-w-xv. anj {]h Ø- \-Øns A hpw CXp Xs -bt? bym -Øn, Xs {]nb-]p-{x-\n kvt\ln- -s ]p{xo- ]p-{x- m-cm-bn-cn- m ]nxm-hmb sszhw \sω Wn- p- p. a\pjy-hw-i-øn-\p c -bpss alm-zm-\-amb B ]p{x-\n \Ωƒ F m-hcpw ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-cm-sw p Xncn- -dn-bm\pw Ahn- S v \sω hnfn- p- p. a\p-jy-hw-i-am-is Ass\-Iyhpw ]m]- hpw-hgn hn`-pn- -s - -Xm-Wv. B ]p{x sszh-øns bym apjw shfn-s -Sp-Øp- -h-\m-wv. Ah-\n hniz-kn- p Gh\pw \in- p-t]m-imsx \nxy-po-h {]m]n- p- -Xn-\p-th n Xs GI- Pm-Xs\ \evim X -hn[w temisø A{X-am{Xw kt\-ln (tbml 3:16) sszh-sø-bmwv Ahn-S p shfn-s -Sp-Øp- -Xv. Pdp-k-se-an s]k-lm- me Xo m-s-\-øn\p h Nne {Ko p-im A -kvtxm-e-\mb ^nen- n-t\msv Hc-`y \ \S-Øp Xmbn tbml- ms kphn-ti-j-øn ImWp- p. R߃ Ahs\ ImWm B{K-ln- p p (tbml 12:21) F -XmWv A`y -\. CXv \ΩpsS a\- nepw Cu HIvtSm-_ amk-øn {]Xn-[z-\n- p- p- v. {]IrXym t{]jn-x-bm-bn-cn- p (t{]jn- X-{]-h Ø\w, \º 2) apgp-h k`-bp-ssbpw IS-a-bmWv kphnti-j-{]-tlm-j-w-øn-\p kzbw ka -Whpw kphn-ti-j-{]- tlm-j-w-hp-sa- Xv \sω Hm Ωn n- p- p. kphn-ti-j-ktµ-i- Øn-t ]Sp-Øp-b Ønb k-aq-l-߃ XΩn-ep Bflm amb _ -ß-fn Pohn- p -Xns ]pxp-a-bpss apt m-sn-i-fm- Im \sω Wn- p-ibpw snøp- p. GIm- -X-bp-sSbpw \n w- K-X-bp-sSbpw hnhn-[-cq-]-߃ IqSpX IqSp-X Akz-ÿ-X-s - Sp-Øp hnhn[ hwi-ß-fp kaq-l-am-wn- p- -Xv. AØ-c-samcp kaq-l-øn {]Xym-i-bpsS AS-bmf߃ \evim\pw km h-{xni ktlm-z-c-ß-fm-bn-cn- m\pw ss{ikvx-h ]Tn- -Ww. Ncn-{XsØ cq]m- -c-s -Sp-Øp-, al-ømb Bi-b-߃ hf Ø-Ww. anyym- [m-c-w-ifpw `bhpw IqSmsX `qtkm-fsø F m P\-X-Iƒ pap `h\am- n-øo m ]cn-{i-an- -Ww. 627

10 fpss Pohn-X-Øn\v A hpw kxyhpw Ahn-S n Is -Øn-b- Xp-sIm- m-sw pw Ah a\- n-em- -Ww. Cu Nn -I-sf mw t{]jn-x-{]-h Ø-\-Øn-\p Iev]-\-tbmSp _ -s - n-cn- p p. B Iev]-\-bm-Is apgp-h k`bpw m\- kv\m-\-s F m-hcpw kzoi-cn- Iev]-\-bmWv hy n-]-chpw kaq-l-]-chpw AP-]m-e-\-]-c-hp-amb Bg-Øn-ep a\x]cnh Ø\w IqSmsX B Iev]\ \nd-th- m km[n- p-i-bn-. F m P\-X-I-fnepw Hmtcm kwkvim-c-ønepw Hmtcm hy nbp-ssbpw lrz-b-øn kphn-ti-j-{]-tlm-jww hf Ø-Ww. AXn-\mbn B -cni \ho-i-c-whpw k`-iƒ n-s-bn t{]-jn-x- {]-h Ø\ kw_- -amb kl-i-c-whpw D m-i-ww. CXn\p hy n-isf am{x-a kaq-l-ß-sfbpw kphn-ti-j-{]-tlm-j-w-øn- \p hnfn t{]m- m-ln- n- p- p- v. Cu t_m[w ^ossz-tzmwpw sshzn-i, ka n-x, ax-{]t_m[i Aevam-b-t{]-jn-X F nh \S-Øp k`m-]-c-amb Iq m-bva-bv p-th n \nc- c ]cn{ia- Øn-eqsS hf Ø-s -Sp- p. Aßs\ kwkvim-c-ssh-hn[yw F {]Xn-`m-k-sØ-t mepw H n- n- m Ign-bpw. B sfiym-h-ÿbn kphn-tijw kzmx-{ y-øn-s bpw ]ptcm-k-xn-bp-ss-bpw ]pfnam-hm-bn-cn- pw, kmtlm-z-cy-øn-s bpw hn\-b-øn-s bpw kam-[m- \-Øn-s bpw Dd-hn-S-am-bn-cn pw (cf t{]jn-x-{]-h Ø\w, \º 8). k` bym -Øn sszh-hp-am-bp D sfiy-øn-s bpw tbmpn- n-s bpw AS-bm-fhpw D]-I-c-Whp-amWv (Xn-cp- `, \º 1). sszh-]p-{x-\mb tbip-{in-kvxp-hp-am-bp I p-ap- -en \n mwv k`m-]-c-amb Iq mbva DZv`-hn- p- Xv. k`-bpss kphnti-j-{]-tlm-jww hgn a\p-jy-cn-te v Ahn-S v FØn-t -cp- p. Xt m-sp-x-s bpw Aßs\ ]nxm-hn-t\mspw ]cn-ip- m-flm-hnt\mspw kulr-zw- ÿm-]n- pibpw snøp p (cf 1 tbml 1:3). 628 a\p-jy\pw sszhhpw XΩn-ep ]pxn-sbmcp _ w {InkvXp ÿm]n- p- p. sszhw kvt\-l-am-ip p F v Ahn-S p shfns -Sp-Øp p (1 -tbml 4:8). AtX kabw Ahn-Sp v \sω C{]- Imcw ]Tn- n- p-ibpw snøp p: am\p-jn-i-]q W-X-bp-sSbpw XXv^e-ambn temi-]-cn-h Ø-\-Øn-s bpw ASn-ÿm-\-]-c-amb \nbaw kvt\l-øns ]pxnb Iev]-\-bm-Wv. kvt\l-øns hgn F mh-cp-ssbpw apºn Xpd p InS- p- p-sh pw km h-tz-iob kmtlm-zcyw krjvsn- m-\p ]cn-{iaw shdp-tx-bm-hp-i-bn-s pw sszh-kvt\-l-øn hniz-kn- p- -h v AhnS v Dd- p-\-evip p (k` B[p-\n-I-tem-I-Øn, \º 38). k` Znhy-Im-cp-Wy-Øns ASn-ÿm-\-Øn Iq mbva Bbn- Øo-cp p. AXn {InkvXp A -Øn-s bpw ho n-s bpw kmzriy-øn Xs kvt\l-_en hgn, k`sb Xs ico-c-ambn ]Sp- Øp-b Øp- p. \sω {XnXzm-flI sszh-tømspw ]c-kv]-chpw sfiy-s -Sp-Øn-s m- mwv Aßs\ snøp- Xv (cf 1tImdn 10:16 ff). kvt\l-øns IqZm-i -sb A -kvtxm-en-im-lzm-\-øn Rm C{]-Imcw Fgp-Xn-bn- p- v: IqZm-i-bn \mw BtLmjn- p kvt\lw \Ωn Xs HXp n \ndp-øm-\p H -. F mh-cp-ambn AXp ] p-h-bv -s -S-W-sa p {]IrXym AXv Bhiys -Sp p. temi-øn\v Bh-iy-am-bn-cn- p- Xp sszh-øns kvt\l-am-wv. temiw {InkvXp-hns\ I p-ap- p-ibpw Ahn-S- n hniz-kn- p-ibpw thww (\-º 84). C m-c-w-øm Znhy-ImcpWyw k`-bpss Pohn-X-Øns am{x-a Ah-fpsS ZuXy-Øns bpw Dd-hn-Shpw ]c-a-tim-sn-bp-am-wv. bym -Øn Znhy-Imcp-Wy-]-c-ambncn p k` t{]jn-x-k-`-bm-wv (\-º 84). F mh-scbpw sszh-hp-am-bp Iq m-bva-bn-te- p-sim- p- h-cm AXp klm-bn- pw. R߃ ImWp-Ibpw tiƒ p-ibpw snbvxxv \nß-sfbpw R߃ Adn-bn- p- p. Rß-fp-ambn \n߃ pw 629

11 Iq mbva D m-ti- -Xn-\mWv R߃ CXp {]tlm-jn- p- -Xv F t_m[y-tømss {]tlm-jn- p-sim p Aßs\ snøm klm-bn- pw. {]nb-s - -h-tc, t{]jn-x-{]-h Ø\w \S-tØ- - A-fh {]tzi-ß-fn-te v lrz-b-ho- Ww hym]n- p Cu temi-an-j Rmb-dm-gvN-Zn-hkw \ap v kphn-tijw {]tlm-jn- m-\p k`bpss ka -W-Øn apt m-sn-i-fm-bn-øo-cmw. t{]jn-x-xz-øn- \p t{]cw F pw k`-i-fpss kpo-h-xz-øns AS-bm-f-am-bncp p (cf c -Is anj,\º 2). c m-i-c-amb Znhy-kvt\-l- Øns apt m-sn-iƒ v hnizm-kyx \evip sfiy-øn-t bpw kmtlm-z-cy-øn-s bpw sfiy-zm VyØn-s bpw km yhpw kl- I-c-Whpw hgn k`-iƒ A{]-Im-c-am-bn-Øo-cp- p. AXp-sIm- v, bph-k-`-iƒ v th n {]m n- m\pw kmº- ØnI {]bm-k-ß-fp-s - nepw Ahbv v ktlm-z-c-]-c-amb kvt\l-tømss hkvxp-\n-jvt-amb klmbw snøm\pw F m-htcm-sp-ap Fs Ww Rm ]pxp- p-i-bm-wv. kvt\l-øns bpw ] p-h-bv -en-s bpw Cu {]hr-øn, AXn-hn-Zqc \msp-i-fnep-ap sshzn-i-cp-ssbpw skan-\m-cn- m-cp-ssbpw atxm-]-tz-i-icp-ssbpw ]cn-io-e-\-øn\p klm-b-i-am-ipw. bph-k-`m-fl-i-k-aql-ßsf t{]m m-ln- n- p-ibpw snøpw. Cu kvt\l-{]-hr-øns]m- n-^n- anj-wdn skmssk- n-iƒ \n h-ln- psim m- Wn-cn- p- -Xv. Ah-tbm-Sp Fs - \µn Rm tcj-s -Sp-Øns m- p- p. p. kphn-ti-j-{]-tlm-j-w-øns ap -Wn- -S-bm-fn-I-fmb Ah v Hmtcm hnizm-knbpw kulr-zhpw ASp- hpw ]n p-wbpw \evi-ww. kt m-j-]q hw \evip- -hsc kvt\ln- p sszhw (cf 2 timdn. 9:7) Ah v B[ym-fln-I- Xo-Ivj-W-Xbpw AKm-[- amb kt m-jhpw \evip-am-dm-i-s. \ΩpsS ktlm-z-co-k-tlm-z-c- msc kvt\ln- m-\p sszhni W-Øn\v DZm-c-X-tbmsS {]Xyp-Øcw \evip Hmtcm k`m-kaq-lhpw ]pxn-sbmcp A -kvtxm-eni k`m-fli amxrxzw krjvsn- pw. I\y-Im-a-dnbw Aß-s\-bm-Is F p ]d v kωxw \evin-b-t mƒ kw`-hn- -Xp-t]mse Xs (cf Kem 4:4,19,26). B amxrxzw ]pxnb A -kvtxm-e- m v hnizm-khpw ss[cyhpw \evipw. ka-b-øns ]q W-X-bn kv{xobn \n p P\n Xs ]p{xs\ \evinb (Kem 4:4) sszh-øns kvt\l-c-l-ky- Øn \mw hnkva-bn- p-ibpw snøpw. AØ-c-samcp {]Xyp-Øcw F m-h-scbpw {]-Xym-i-bn kt m-jn- p- -h-cm pw (tdmam 12:112). sszhni ] Xn Xncn- -dn-bp-tºm-gmwv B {]Xym-ibpw kt m-jhpw D m-ip -Xv. a\p-jy-hwiw apgp-h\pw H sszh-p- \-am-i-w-sa pw {InkvXp-hns ico-c-øn H n- -W-sa pw ]cnip- m-flm-hns H Be-b-ambn ]Wn-b-s -S-W-sa pw (t{]-jn-x-{]-h Ø\w, \º 7) sszhw B{K-ln- p- -h-t m. høn- m-\n \n v 6, s^{_p-hcn 2010, s_\-univsv 16- m-a am ]m 631 sh p-hn-fn-iƒ DW Øp AXn-hn-Zq-c-\m-Sp-I-fn an -t mgpw Poh sim- p-t]mepw sszh-cm-py-øns BK-a-\-sØ- p-dn- p km yw \evip anj-w-dn-am-tcmsv F\n- p {]txy-i-hm- eyw Chn-sS, Cu hm jn-i-k-tµ-i-øn Rm {]Im-in- n- p-sim- p- 630

12 1. ÿew am w, \nb-a\w It -cn- mcyw Rev. Frs. Kizhakearanjaniyil George - Vice-Chancellor & Secretary to Mar Joseph Pallikaparampil (Additional) Manianchira Thomas - Pastoral Ministry in France ambn tn Øp-sIm- n-cn- p- p. a p ] n-ifpw hnh-c-߃ tijcn v tn Øv hcp- p. Cu t{]m{kmw kw_- n v GXm\pw Imcy߃ _lp. hnim-cn-b- - m-cpss {i bn s Sp-Ø-s. 1. \ΩpsS s]mxp-po-hnxøns an -hmdpw F m taj-e-ifpw Xs hnhc kmt -Xn-I-hn-Zy-bpsS ]pxnb kwhnw-[m-\-߃ D]-tbm-Ks -Sp-Øn-sIm- m-wn-cn- p -Xv. AP-]m-e-\-ip-{iq-j-bpsS Imcy- Ønepw \Ωp v hnhc kmt -Xn-I-hn-Zy-Iƒ \evip ]pxnb km[y- X-Iƒ C\nbpw IqSp-X D]-tbm-K-s -Sp-tØ- -Xp- v. 633 Pazheparampil Sebastian Pinakkattu Mathew Thevarkunnel Mathew - Higher Studies, Paris - Ph. D. Studies, Rome - Vicar, Poovakulam P\p-hcn 31 \p ap ]v \ΩpsS cq]-x-bnse F m CS-h-I- I-fn-epw cpn-ã-dp-ifpw IW- p-ifpw Iw]yq- h -cn- p- Xv ]q Øn-bm- -W-sa- mwv A`nhµy-]n-Xm-hns B{Klw. CXn- \mbn F m hnim-cn-b- - mcpssbpw Bflm -amb kl-i-cww {]Xo- n- p p. 2. ]mcojv tkm^v vsh-b t{]m{kmw A`n-h-µy-]n-Xmhv 2009 P\p-hcn e w km z-\-{]-im-i-ønse 69- mw \º k p-e-dn-eqss \ΩpsS cq]-x-bnse CS-h-I-I-fn D]-tbm-Kn- p-hm-\p Hcp ]mcojv tkm^vsvsh-b t{]m{km-an-s\- p-dn v \n t±-i߃ \evin-bn-cp p. (Im-Wp-I. PP ) s^mtdm\m ti{µ-ß-fn h v Cu t{]m{kmw _lp. A - msc ]cn-n-b-s -Sp-Øp-Ibpw snbvxp. XpS v 143 ] n-iƒ t{]m{kmw install snbvxv hnh-c-߃ tn Øv XpS-ßn-bn-cp p. IqSmsX Ign G{]n amk-øn _nj]vkv lukn h v aq v Ah-kc-ß-fnembn Sn. 143 ]f-fn-i-fn-sebpw _-lp. hnim-cn-b- - m-scbpw CXpambn _ -s vv {]h Øn- p hscbpw hnfn- p-iq n {]t{xyi ]cn-io-e-\hpw \evin-bn-cp p. CXn-t\m-SIw 15 ] n-iƒ t{]m{kmw ]q Æ-ambpw \S- m n Ign- p ] n-iƒ hnh-c-߃ ]q Æ C\nbpw t{]m{kmw install snømø ] n-iƒ Cu t{]m{kmw IgnhXpw thkw install snbvxv {]h Ø-\-߃ Bcw-`n- p-at m. C m-cy-ß-ƒ v klm-bn- p-hm-\mbn ] n-bpss sne-hn Xs Hcmsf {]txyiw \ntbm-kn- p-hm hµy-]n-xmhv A\p-h-Zn- n- p v. ]mcojv tkm^vsvsh-bdpambn _ -s v 2010 G{]n amksø _p - n\n Chn-sS- \n v \evinb \n t±-i-ßfpw {]txyiw {i n- p-a-t m.(im-wp-i. PP ) 4. ]mcojv tkm^vsvsh-bdpambn _ -s Imcy-ßfpw CX-c-km- [y-x-ifpw _lp. hnim-cn-b- - m-cp-ambn t\cn I v kwkm-cn- p-hm\pw klm-b-߃ snbvxv X-cp-hm-\p-ambn ]mcojv tkm^vsvsh-b t{]m{kmans Ãm^n s {io. tpmtam I -

13 bhpw, cq]xbn \n v \nb-an- n-cn- p _lp.kndn-b v sim pssi-s - n A \pw, _lp. tpmk^v ap -bv -e- \pw IqSn HIvtSm- _ amkw 15 \pw 30- \pw CS-bv p Znh-k-ß-fn \ΩpsS cq]-x-bnse F m CS-h-I-I-fnepw h v th \n t±-i-߃ ]d v Xcp- - Xm-Wv. 5. C{]-Imcw Iq mb Hcp Xo{h-b-Xv\-]-cn-]m-Sn-bn-eqsS \ΩpsS cq]- X-bnse F m CS-h-I-I-f-pw Iw]yq h -cn- p- Xns BZy- L w 2011 s^{_p-hcn v apºv ]q Øn-bm- m-sa v Icp-Xp- p. XpS v c mw L ambn CS-h-I-Iƒ XΩn-epw CS-h-I-Ifpw cp]- Xm-tI-{µhp-w XΩn-epap-ff s\ v h v kui-cyw {Ia-s -Sp-Øp- - Xm- Wv. 6. tkm^vsvsh-bdpambn _ -s Imcy-߃ v Xmsg- ]-d-bp \ºcp-I-fn _ -s -Sp-I. Help Line ; Tel /3 Mr. Jomon Kattakayam ; ; Rev. Fr. Cyriac Kochukaippettiyil Rev. Fr. Joseph Mundackal kotdm ae-_m N v C s\ v anj 2007 Pq e w km z-\-{]-im-i-ønse 43 mw \º k pe-dn-eqss kotdm ae-_m k`-bpss kn\-uns A`n-ap-Jy-Øn Bcw-`n- n-cn- p ""kotdm ae-_m N v C s\ v anj '' F- t{]m-{km-an-s\- p-dn v A`n-h-µy-]n-Xmhv Adn-bn- n-cp- p. (Im-WpI. PP ) \ΩpsS k`-bnse hnhn[ cq]-x-i-sfbpw CS-h-I-I- sfbpw k\ym-k-k-`-i-sfbpw ÿm]-\-ß-sfbpw {]ÿm-\-ß-sfbpw XΩn _ n- n v C s\- phgn km[y-amb F m tkh-\-ßfpw kui-cy-ßfpw \evip Hcp t{]m{km-am-wn-xv. Ign GXm\pw \mfp-i-fmbn CXns {]h Ø-\-߃ hnhn[ cq]-x-i-fn CShI ti{µo-i-cn v \S p-h-cp -p. \ΩpsS cq]-xbnse GXm\pw CS-h-I-Iƒ Ct mƒxs CXn ] m-fn-i-fm-wv. C\nbpw CXn ] p tncmø CS-h-I-Iƒ F{Xbpw thkw Cu s]mxp-kw-c-w`- Øn ] m-fn-i-fmbn CXns {]h Ø-\-ßsf Xzcn-X-s -Sp-Ø- W-sa v XmXv]-cy-s -Sp -p. k`-bpss Cu t{]msp-ivsns {]h Ø- \-߃ hym]n- n- p- - Xns `mk-ambn \ΩpsS k`m- ti{µamb au v sk v txma-kn \n pw CXns {]h Ø-I hcp amk-ß-fn \nßsf kao-]n- p- - Xm-Wv. Ah _lp. hnim-cn-b- - m-tcbpw tae-[n-im-cn-i-sfbpw kao- n- p-tºmƒ th kuicy-߃ snbvxp simsp- -W-sa v XmXv]-cy-s -Sp- p. Cu t{]m{kmans \ΩpsS cq]-x-bnse tim Un-t\- _lp. tpmk^v ap bv -e- -\m-wv. 4. bma{]m \m ]pkvxiw bma{]m \m ]pkvxiøns tim n-iƒ Bh-iy-ap- h v sk v txmakv {] n \n v tim n H n\v 200 cq]m \nc- n hmßm-hp- - Xm-Wv. ^m. tuman-\n v sh p Nm k-e Adn-bn v HIvtSm-_ 24- mw XobXn anj Rmb-dmgvN hn. Ip m\at[y B \ntbm-k-øn ]ncn-hp-\-s-øp-ibpw ]ncn- p-in- p XpI \hw-_ 15- mw XobXn pap-ºmbn _lp. cq]xm s{]miyq-td- -d- s\ G n- p-ibpw snøp-at m

14 tej\w 636 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw hnzym-`ym-k-øns kzb{i-b-]m-t-߃ am tpmk^v I dßm v ]mem cq]xm sa{xm ticfw hnzym-`ym-k-øns Imcy-Øn A\-\y-amb t\ ߃ ssih-cn kwÿm-\-amwv. C v GsXmcp ae-bm-fn-ip-spw- _-Øn-s bpw {]Xn-io j-h-cp-am-\-øns knwl-`m-khpw \o n-hbv p- Xv a -fpss hnzym-`ymk Bh-iy-߃ p-th- n-bm-wv. CsXmcp _m y-xtbm Zp hy-btam Bbn Bcpw IW- m- p- n-. Ccp-]Xmw\q m- ns c mw-]-ipxn temi-k-aq-lsø kw_- n v hnzym n-{]-t m-`-ß-fp-ts-xm-bn-cp- p. Bbn-c-Øn-sXm- mbn-cøn Adp-]-Xp-I-fn bqtdm- n, {]txy-in v {^m kn Bcw- `n hnzym n-{]-t m-`-߃ AXns ISpØ A n-]-co- Ww t\cn- Xv ssn\-bn-em-wv. kzmx-{ y-zm-ln-i-fmb Bbn-c- -W- n\v ssn\okv bphm- sf Ahn-SsØ GIm-[n-]-Xy-`-c-W-IqSw \njvicpww Snbm sa NXz-c-Øn Iq -s mesnbvxp. bq-tdm- nepw temi-øns CX-c-`m-K-ß-fnepw hnzym n- Iƒ {]tim-]n-xcpw {] p-_v[-cp-am-bn-cp- -Xn\v hnhn[ Imc-W߃ D m-bn-cp- p. AXns Ae-b-Sn-Iƒ tic-f-k-aq-l-ønepw D m-bn. F m \n `m-ky-i-c-sa p ]d-bs tic-f-ønse hnzym n-k-a-c-߃ H pw-xs kaq-l-øn-s tbm hnzym`ym-k- ]- -Xn-I-fp-sStbm ASn-ÿm-\-{]-iv\-߃ hni-i-e\w snøp- h Bbn-cp- n-. Ah cmjv{so-b-t{]-cn-x-ßfpw {]mtz-in-i-k- pnnx D]-cn-π-h-{]-iv\-ß-fpsS t]cn D h am{x-hp-am-bn-cp- p. bm{xmku-i-cy- p-d-hv, _kvnm Pv h -\, Iem-e-b-bq-Wn-b Xnc-s - Sp- p-i-fnse G p-ap- -ep-iƒ, hnzym n-a ±-\w, ]m n-i-fpss simsntbm, _m\tdm \in- n p XpS-ßnb \n m-c-im-c-w-ß-fpss t]cn-ep ]Tn- p-ap-s- w, timtfpv AS- n- epw ÿm]-\-øns hkvxp-h-i-iƒ \in- n- epw s]mxp-ap-x XI epw Hs \nd A{Ia hn zw-k-i-{]-h Ø-\-ß-fp-tS-Xp-am-{X-am-bn-cp- p. ]mty-]- -Xntbm k -I-em-im-e-I-fpsS Imcy- -a-x- p-d-thm, kmaqly-{]-iv\-ß-tfm, sxmgn-en- m-bvatbm H pw Kuc-h-amb N bvt m hni-i-e-\-ønt\m hnt[-b-am- -s - n-. Iem-e-b-bq- Wn-b Xnc-s -Sp- n hnp-bn- p-i, bqwn-th-gvkn n bqwn-b `cww kz -am- p-i, Ch-bn -hn AP- -Iƒ Hcp hnzym n- {]-ÿm-\-øn\pw D m-bn-cp- n-. ticfw hnzym-`ym-ksø kw_- n v kao-]-im-e-ß-fnse mw sx mb tnmzy-߃ tnmzn- p-ibpw ap hn-[n-tbm-sp-iqsn hymp-\n-k-a-\-ß-fn FØp-Ibpw snøp- p. Aßs\ hnzym-`ymk- Øns bym e y-ßfpw {]iv\-ßfpw N snø-s -SmsX t]mip- p. KpW-t`m m- -fmb hnzym n-k-aq-l-øns `mhnsb- n sx pw {i tbm, Xmev]-cytam C mø cmjv{sob-\-s-]-sn- Iƒ hnzym-`ym-k-cw-køv D m-ip- p. hnzym-`ym-kw-sim v F pw ChnsS cmjv{sobw Ifn- p- p. e w-ip- n-i-fpss `mhn \in- mepw Hcp amt\-pp-sa ns\ F nepw ap p-ip-øn- p-hm-\m-bm X߃ hnp-bn p F p Icp-Xp Nn m-iq-\y, kmaq-ly-t{zm-ln-iƒ F t]cn-\p-t]mepw A l-c-. Iem-e-b-ß-fn Iem]w hnx- -h X n-bp-s- Xv _ pw UkvIp-a, Bbnc- -W- n\p {]Xn-`m-im-en- I-fmb hnzym n-i-fpss Pohn-X-ß-fm-Wv I-fnepw 80-I-fnepw ticf-ønse Iem-e-b-ß-fn X n-ø-i Ø ]T-t\m-]-I-c-W-߃ ho pw \n Ωn- p-hm-\m-ipw. F m A p Icn- ncn IØn bu -\-߃ v C\n Hcp ]pxnb P w \evip-hm, AXp \in- n- -h p Ign-bn-. hnzym-`ym-ksø GI-Pm-e-I-Øn-eqsS cmjv{so-b-sa GI Infn-hm-Xn-en-eqsS am{xw t\m n- m-wp k m-cp-ifpw Xpd 637

15 hnzym n-bpss a\- nse D Ir-jvS-kn- n-isf ]pd-øpsim- p-h-tc ]T-\-k-]-cy, ]Icw Ah-cnse A[-a-hm-k-\-Isf Xmtem-en- p-i-tbm, I -i-amb C m-i- n-tbmss \nb{ n- m- Xn-cn- p-itbm snøp p, C sø Iem-e-b-cm-jv{So-bw. A{I-acm-jv{So-bhpw s]mxp-ap-x \in- n- epw kmaq-ly-t{zm-lhpw kl- ]m-tn-i-fpss ]T-\-A-h-Im-i-ßsf \ntj-[n- epw ss]imnn-i-amb dmknw-kns {Iqc-ap-J-ßfpw Kp m-hn-f-bm- -ßfpw Iymº-kp-Isf aeo-a-k-am- p- p. ]t Chsb H pw I n F v k m \Sn- p- p. H p-am{xw k m ImWp p: hnzym-`ymkw Nne-thdn-b-Xm-Wv, CXn\p \evip-hm-\p adp-]sn k t mkvtamk-dp-ts- XmWv: hnzym-`ymkw Nne-th-dn-b-Xm-Wv, A -Xbpw A{X-Xs Nne-th-dn-b-Xm-Wv. ka-c-ß-fpss t]cn \jvs-s -Sp-Øp ]T-\- a-wn- q-dp-iƒ Nne-th-dn-b-h-bm-Wv. \in- n- p s]mxp-ap-x Nne-hp- -h-bm-wv. ISpØ A -X-bpsS Xa-kn-et ka-cm-`mk-߃ \S-Øp- -h? ]co- m-hn-p-b-i-x-am\w h n- n- p- ho -W-an- m-ø-h-cm-wv. hnzym-`ym-k-øn-eqss iq\y-a-\- p-isf \nd a\- p-i-fmbn am -Ww. \ndhpw Xpd-hnbpw C mø a\- ns e -W-amWv GI-Pm-e-Iw. lrz-b-hm-xn-ep-iƒ Xpd- p- n-, F n k p-nn-xxzhpw CSp-ßnb ImgvN- m-sp-ifpw ]cn-l-cn- p-hm-\m-hn-. AeIvt{_mWns \nco- Ww F{X hmkvx-h-am- Wv. Hcp timsn hkvxp-xisf-s m v a\- ns\ \nd-bv p-hm-\mhpw. H w hnzym-hn-lo-\-\mbn XpS-cp-hm\pw Ignbpw. hnzym-`ymksø cmjv{sob-h- -cn- p-i-hgn k m-cp-iƒ AXns ]hn- {XX \jvs-am- n. hnzym-`ym-k-øns e y-ßtfm am -ßtfm ChnsS Hcn- epw HutZym-Kn-I-N -Iƒ p hnj-b-am-ip- n-. {_n ojv km{am-pyxzw Ah-ti-jn- n- p-t]m-b-h-bpss _m n-]-{xß-fp-ambn F{X-\mƒ apt m p \oßp-hm-\m-ipw. hnzym n-isf cmjv{so-b -Ip- n-k-jm- -fm-bn- Im-Wp- -h Ah-sc D]-I-c-W-ßfpw D]m-[n-I-fp-ambn Xcw-Xm-gvØp- p. bym hn-zym-`ymkw \S- p- Xv Adn-hn-\mbn Zmln- p injy\pw m\-kw-`-c-wn-bmbn amdnb Kpcphpw I p-ap- p-tºm-gm-wv. bym -in-jy-cn- m-øn-søv Kpcp- - m P\n- n-. bym Kpcp- - m-cn- m-øn-søv injy-k-whpw P\n- n-. CXmWv `mc-x- Øns Kpcp-in-jy-k- ev]w. hnim-e-amb Cu ] m-ø-e-øn hnzym-`ym-ksø kw_- n Nne kzb{i-b-]m-t-߃ ChnsS hnnm-c-hn-j-b-am- p-i-bm-wv. kzb{ibw F Xv G hpw DZm-Ø-amb Hcp k -ev]-am- Wv. Cw o-jnse self financing- F -Xns bym X -a-b Cu ]Zw F Xv ChnsS henb Hc-\p-{K-l-am-Wv. km[m-cw N -I-fn kzb{i-bw, hnzym-`ym-k-ønse [\-]-c-amb Imcy-߃ am{x-amwv ]cma ihn-j-b-am- p- -Xv. k mcpw hnzym-`ym-k-kan-xn-ifpw hnzym-`ym-k-øns ImX-emb hnj-b-߃ hnkva-cn- p- Ibpw [\-]-c-amb Imcy-߃ cmjv{so-b-e- y-ß-tfmssbpw ]e- 638 t mgpw {]Xn-Im-c-a-t\m-`m-h-tØm-sSbpw s]mxp-n -Iƒ p hnjb-am- p-ibpw snøp- p. CXp-aqew tic-f-øn hnzybpw A`ymkhpw c p X n \n-ev p- p. Pn.-Fw. {Shven Fgp-Xn-bXv ChnsS hmkvx-h-ambn hcp p: hnzym-`ymkw hmbn- p-hm-\-dn-bm-hp hensbmcp P\-hn-`m-KsØ krjvsn- n-cn- p p; F m hmb-\m-tbm- Ky-ambh GsX v \n Æ-bn- p-hm {]m]vxn-bn- m-ø-hcpw. ]ckv]-c-]q-c-i-ß-fmbn hnzybpw A`ym-khpw \nev -Ww. adn- m-hptºmƒ Iem-e-b-߃ sshcp- y-ti-{µ-ß-fmbn A[x-]-Xn- pw. hnzym-`ymkw F ]Z-Øns A -Øn-\p-Xs If w Nm Øp Imcy-߃ hnzym-e-b-ß-fn kw`-hn- pw. kz w A -X-bpsS {Iam-\p-K-X-amb shfn-s -S-emWv hnzym-`ymkw F v hn Uyp-dm v kqnn- n- n- p- v. Is -Øp A -X-bpsS A]mc-Xsb \ -bp-ssbpw aqey-ß-fp-ssbpw A\- -amb Npcp-fp-IƒsIm v \nd-bv -Ww. 639

16 Xn bqwn-th-gvkn- n-ifpw k mcpw a -cn- p- p. ]Tn- msx Pbn- m-sa pw DØ-c-sa-gp-XmsX am p hmßm-sa- p ]c-a-zb-\ob Ahÿ ChnsS ÿm]-\-hxv -cn- -s - n-cn- p- p. ]Tn v am p hmßp Imcy-ØnemWv hnzym n-iƒ BZyw kzb{ibw t\ts- -Xv. Adn-hmWv HuZm-cy-tØm-sSbpw \nkzm -X-tbm-sSbpw hmcn-t mcn \evti- -Xv, am -. tlmwh n\p ]pd-ta, Nn n- p- -Xn\p klm-b-i-amb Fs - nepw F\n p \evip A ym-]-i-s\-bmwv Rm CjvS-s -Sp- Xv F v CuUnØv B ]d-bp-i-bp- m-bn. ]pxnb Nn -Iƒ t\sn hni-kz-c-am-ip a\- p-iƒ Hcn- epw Ah-bpsS BZy ]cnanxn-i-fn-te v kt m-nn- p-i-bn-. hnzym`ymkw F -Xn\v mkn- `mj-i-fmb lo{_p, em n F n-h-bn hn{i-aw, kzÿ-x, {Iaw, Xmfw ]cn-io-e\w XpS-ßnb \nc-h[n kpµ-c-a -ß-fp- v. Iymº-kn Akz-ÿamb a\- p-i-tfmss Ae-bp- -h p ]Tn- p-hm\pw ]Tn- n- phm\pw km[n- n-. a\ p-ifpw Iymº-kns A -co- hpw BZyw kzÿ-am-h-ww. Iem-e-b-cm-jv{Sobw A -cm -Øn Iymºkp-Isf Akz-ÿ-am- p- p. ]Tn- n- p- -Xn\pw ]Tn- p- -Xn\pw Bh-iy-amb kzÿx krjvsn- mø cmjv{sobw Fßs\ Iymºkn\p KpW-I-c-am-Ipw. hn{iaw F Xv Zo Lamb {ia-øns kam-]vxn-bm-wv. {ia-an- msx hn{iaw C F w. cmjv{sobw Iymº-kp-I-fpsS Xmfhpw {Iahpw kzc-e-bhpw sx n- p- p. {Ia- Øn-\p-]-Icw A{I-ahpw AXn-{I-a-ßfpw Dd- p-xp- p p, cmjv{sob-h-ev -cn- -s Iymº-kp-I-fn. hnzym n-iƒ cmjv{so-b- mcpss Cc-bm-hmsX, kzb{i-b-øn FØp-I. kmº-øn-i-kzb- {i-b-xzw-t]mepw temwp-iƒ kpe-`-amb C m-eøv hnzym n- Iƒ v km[n- pw. Xe-t mdpw C m-i- nbpw ]W-b-s -Sp-Øp- -h F{Xtbm henb ASna- -ß-e-I-fn-em-Wv. ]cm-{i-b-cm-bn, \ncm-{i-b-cmbn Iem-e-b-ß-fn \n p ]pd-øn-dßn Pohn-X-Øn Ae-bp-I-b, \ hnzym n-bpss \ntbm-kw. kzbw Xocp-am-\- ߃ FSp- p- -Xn-\p IcpØv B n- pi kzb{i-b-]m-t-ßfn kp{]-[m-\-am-wv. hnzym-`ym-k-nn- -I-fn Bg-Øn kzm[o\w snep-tø \nc-h[n LS-I-ß-fp- v. Ahsb Atº hnkva-cn- p-sim v ^okv h -\, ^okv Cfhv Cu c p {[ph-ß-fn \n Øn hnzym-`ym-ksø \mw \n ho-cy-am- n- q-sm. hnzym-`ym-ksø kzm[o-\n- p kmwkv m-cn-i-] m-ø-ew, axm-fl-i- Nn -Iƒ, cm-jv{so-b-kn- m- -ß-fpsS ]cn-txm-h-ÿ-ifpw LS-\m-{I-a-ßfpw, kmº-øn-i-]- m- Ø-ew, `qan-im-kv{x-]-c-amb khn-ti-jxiƒ, hnzym-`ym-k-nn- -Iƒ, kmaq-ly-z i-\-߃ XpS-ßn-b-h-sb- n F mw hnzym-`ym-k-{]- h Ø-\-ßfn F s - n-cn- p- -h \ Ah-t_m[w t\s-ww. CsXmcp henb kzb{i-b-]m-t-am-wv. `mcxw ax-ß-fpss \msm-wv, ticfw ax-hn-izm-kn-i-fpss \msm- Wv. axm-fl-i-kzm-[o-\sø hnkva-cn pw ax-ßsf Ah-tl-fn pw Hcp hnzym-`ym-k-]- -Xnbpw ChnsS hnp-bn- n-. ]mt-]p-kvx-i-ßfn-eqss IpØn-\n-d-bv p ax-hn-tzz-jhpw Cuiz-c-\n-tj-[hpw kmaqly-po-hn-x-øn Akz-ÿ-X-Iƒ krjvsn- p-hm am-{xta D]-I-cn- q. ax-ß-fp-ss XW-enepw Np p-h- -ß-fn-ep-amWv C y-bn hnzym- `ym-k-]- -Xn-Iƒ F m-eøpw Bcw-`n- Xpw ]ptcm-k-an- -Xpw. CsXmcp Ncn-{X-k-Xy-am-Wv. Bflo-b-km-^-ey-am-bn-cp p BZy-Ime-hn-Zym-`ym-k-]- -Xn-I-fp-sS-sb mw e yw. ae-bm-f-øn BZyambn A -Sn ]pkvxiw Hcp ax-t_m-[-\-{k-ÿ-am-bn-cp- p-h-t m. Cu Ncn{X-bm-Ym y-ßsf Ah-K-Wn- p-\-s-øp ]T-\-]-cn-jv mc-߃ ax-pm-xn-kv] -Iƒ krjvsn- p- -Xn-\p-am-{Xta klm-bn- q. AXp-t]mse \msns kmwkv m-cn-i-]- m-øew hnzym-`ymksø kzm[o-\n- p {][m\ LS-I-am-Wv. tic-f-øns

17 kwkv mcw alm-_-en-bp-ss, Xncp-thm-W-Øns, Xncp-hm-Xn-c-bpsS-Xm-Wv. ae-bm-fn-c- -Øn "Xncp' F ebw hnip w Aen- p-tn n-cn- p- p. ae-bm-fn-bpss Ie-bnepw Ifn-bnepw Imcy-Ønepw BtLm-j-Ønepw aænepw a\- nepw Cu "Xncp'ebap- v. Cu "Xncp'-e-b-amWv Xncp-hn-Xmw-Iqdpw Xncp-s m- nbpw, Xncq-cpw, Xncp-h- bpw Hs ÿe-\m-a-ß-fn-eq-ssbpw {]I-S-am-Ip- -Xv. ] n-bpss eb-at ] n- q-s-øn-\p- -Xv. Cu ebw ad- p hnzym-`ym-k-]-cn-jv m-c-߃ ]mts ]cm-p-b-s -Spw. hfsc kulr-z-ønepw ]c-kv]c BZ-c-hnepw Ign-bp ax-ß-sftbm kap-zm-b-ß-sftbm ]c-kv]-c-kw-i-b-ß-fpss ]pi-a-d-bn \n- pb Øp- -Xnt\ Ah klm-bn- q. `qan-im-kv{x-]-c-amb khn-ti-j-x-ifpw hnzym-`ym-ksø kzm[o-\n- -Ww. alm-`q-cn-] w Irjn- m-cp tic-f-øn, sxßn-s bpw tic-ß-fp-ssbpw aæn, hr -kvt\-lhpw {]Ir- Xn-kvt\-lhpw C v hnzym n-i-fn \ p-]n-sn- n-t Zpc-hÿ-bp- v. {]Ir-Xn-c-a-Wo-b-amb tic-f-øns kuµ-cy-kv] iß-ƒ hnzym-`ym-k-øn-eqss bph-a-\- p-i-fn FØn- p -Xn\v km[n- msx t]mb-xn-\m-e-t, ticfw ipnn-xz-t_m-[-øn ]n n \nev p- -Xv. \mev]-øn-\mev ]pg-ifpw FÆ-a txmsp- Ifpw Pem-i-b-ß-fp-ap \m n s]mxp-ÿ-e-߃ F mw aeo-ak-at? ag-bpss kar- n-bp \m n G hpw maw ip -P-e- Øn-\m-W-t m. Cu cwk-ß-fn-se mw \mw ]cm-{i-b-cm-hp- p. hnzym-`ym-k-z i-\-ß-fpss Imcy-Øn `mcxw [\y-bm-wv. Nnc-]p-cm-X-\-Imew XpSßn Adn-hns kaq-l-߃ v (knowledge community) cq]w \evip-hm \ΩpsS BNm-cy- m {ian n-cp- p. B[p-\n-I-Im-eØv alm-flm-km- nbpw cho-{µ-\my SmtKmdpw Pn±p- Ir-jvW-aq Ønbpw tum. cm[m-ir-jvw-\p-sams hnzym-`ym-k- Øns `mc-xo-b-z i-\-߃ v ]pø DW v \evinbh-cm-wv. 642 hy n-i-fpss ka-{k-hn-im-k-amwv Ah e yw h -Xv. _p n- p-am{xw {]m[m\yw \evip hnzym-`ym-ksø Cu al-øp- ƒ Imcy-Im-c-W-k-lnXw FXn Øp. B sø hn`-pn- p a\p-jys lrz-b-øn kvt\l-an-s - n Abmƒ Hcp `oi-c-k-xz-am-bn-cn pw F v Ah hniz-kn- p. a\ pw lrz-bhpw Bflmhpw Ah-K-Wn- -s -ts anyy-i-f F v Ah \ mbn a\- n-em- n-bn-cp- p. GI-Pm-eIw am{x-ap {]Xy-b-im-kv{X-߃ v Adn-hns \nch[n hmxn-ep-iƒ Xpd- p-hm Ign-bn-. `mcxw temi-ønse G -hpw-h-enb P\m-[n-]-Xy-cm-jv{S-am- Wv. kp{]-[m\ P\m-[n-]-Xy-aqey-ß-fmb tkmjy-en-khpw kpc- n-x-xzhpw P\m-[n-]-Xyhpw Ah-tbmSv tn p-\n-ev p aqeyß-fmb kmtlm-z-cyhpw ka-xzhpw kzmx-{ yhpw P\-ß-fpsS ]cam-[n-im-chpw kw_- n Dd t_m[y-߃ hnzym n-iƒ p e`n- p- n, F n \ΩpsS hnzym-zm\w h ]-cm-p-b-am-bn-cn- pw. Hcp P\m-[n-]-Xy-cm-jv{S-Øns apjy hnzym-`ym-k-[ Ωw DØ-a-cmb ]uc- msc cq]s -Sp-Øp-I-bm-Wv. ]co- bpw am pw tpmenbpw iº-f-hpw kz w kpjhpw hf bpw ]T-\-Øns {]Y-a-e- yam-ip-tºmƒ, P\m-[n-]-Xy-kw-hn-[m\w hn`m-h\w snøp hnzym- `ym-k-e- y-߃ k^-e-am-im-sx-h-cpw. hy n-i-fpss Npa-X-e-Iƒ, Ah-Im-i-߃, [ Ω-߃ Chsb- n ]Tn-Xm-hn\v \ t_m[y-߃ D m-h-ww. cmjv{sw Hmtcm hnzym n- pw-th n henb kmº-øn-i-_m- yx Gs -Sp- p- p. tcmko-ip-{iq-jm-cw-køpw CX-c-tk-h-\-ta-J-e-I-fnepw cq -amb {]Xn-k- n-iƒ ticf-k-aqlw A\p-`-hn- p- p- v. Btcm-Ky-cwKw F p-sim v C{X-am{Xw tcmk-{k-ÿ-am-bn-cn- p p F Xv ]uct_m-[-ap F m-h-cp-ssbpw kxz-c-{i A ln- p kwk-xnbm-wv. P\-tkh\-Øns kp{]-[m-\-ta-j-e-bmwv sshzy-imkv{xcwkw. a\p-jy-po-hs hnebpw al-xzhpw t_m y-ap Hcp 643

18 tbml- m-s kphn-ti-j-øn Cutim-bpsS A y-{]-`mj-w-øns Ah-km-\-`m-K-amWv Cu Xncp-h-N-\-߃. Cutim-bpsS th ]m-sn-ep ZpxJw injysc Xf Øp ÿnxn-hn-tijw! Ahsc Biz-kn- n- p-sim v Cutim ]d-bp p: ""A ]-k-abw Ign- m \n߃ Fs ImWp-I-bn-. ho pw Aev]-k-abw Ign- m \n߃ Fs ImWpw'' (hmiyw 16). Cu hm p-ifpss A w a\- n-em-imsx hnj-an- p injy v AXns A w Cutim hni-zo-i-cn p simsp- p-i-bm-wv. ac-w-øn-eq-ssbp Xs th ]msv Xmev m-en-i-am-sw- pw, D m-\-øn-eq-ssbp Xs Xncn- p-h-chv F pw Xt m-sp-iqss Pohn- p- -h-cmbn Ahsc am p-sa pw Cutim- A-h v Dd p \evip-i-bm-wv. «ol- m-cpss ]n Km-an-I-fmbn k`-bn ip{iqj snøp- -h D n-xhy nbpw AhnsS ka-c-øn\pw {]Xn-{]-h Ø-\-߃ pw apxncp-i-bn-. F m-hcpw ]c-kv]cw B{in-X-cm-Wv. ]c-kv]-c-b-{i-b- Xz-Øns alxzw hnzym n-k-aqlw Xncn- -dn-bww. kmtlm-zcy-øns KpW-ta- -Iƒ a\- n-em- p-i, sxmgn-ens alxzw AwKo- I-cn- p-i, a\- ns N{I-hm-f-߃ A\p-Zn\w hni-kz-c-am- p-i, ka-xz-øns Z i-\-߃ kzmb-ø-am- p-i, cmjv{so-b-]m n-iƒ, Ah-cpsS kn m- -߃, P\-t\-Xm- -fpss KpW-ta- -Iƒ, kn n- Iƒ, {]Xyb-im-kv{X-߃ F nh a\- n-em n [ Ω-t_m-[hpw kmaq-ly-{]-xn-_- -Xbpw s]mxp-po-hn-x-ønepw hy n-po-hn-x- Ønepw kwip n ]men- p- -h-cmtwm F v \nco- n p a\- n- em- p-i, P\m-[n-]-Xy-aq-ey-߃ kz -am- pi, A\p-Zn\ hy n- km-aq-ly-po-hn-x-ß-fn A`n-ap-Jo-I-cn- p {]iv\-߃ ]cn-lcn- p- -Xn\p {]m]vxn t\sp-i, Iq mb {]h Ø-\-Øn\pw hy n- Po-hn-X-km^ey-Øn\pw hgn-iƒ txspi Cßs\ \nc-h-[n-bmb taj-e-i-fnepw Xe-ß-fnepw F m hnzym-`ym-k-{]-h Ø-Icpw ]Tn- Xm- fpw {]mhowyw t\sp-tºm-gmwv \ΩpsS hnzym-`ymkw kzb{ib-øn FØp- -Xv. Iem-e-b-ß-fn Ch-sbm pw Kuc-h-]-T-\- hn-j-b-am-ip- n C v. kzb{ibw [\-k-ºm-z-\-a F p Xncn- -dn-bp-tºm-gmwv \mw bym -Øn kzx-{ -cm-hp- Xv. Cu A -Øn hnzym-k-º- am{x-amwv bym -kzm-x{ yw t\snb-h. ]utcm-lnxy B ym-fln-i [ym\-nn- -Iƒ ^m. amxyp sh m-\n- ]ptcm-ln-x : anin-lm-bn Pohn- p- -h (Xn-cp-h-N-\-`mKw tbml 16,16 33)

19 646 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw \mb anin-lm-bn Pohn- p- -hcpw ip{iqj snøp- -h-cp-am-bncn W-sa v Cu kphn-ti-j-`mkw A\p-kva-cn- n- p- p. 1. ]ptcm-ln-x : anin-lm-bn kt m-jn- p- -h ""kxyw kxy-ambn Rm \nß-tfmsp ]d-bp p: \n߃ Ic-bp-Ibpw hne-]n- p-ibpw snøpw; F m temiw kt m-jn- pw. \n߃ ZpxJn-X-cmIpw; F m \nß-fpss ZpxJw kt m-jambn amdpw'' (hmiyw 20). Cutim-bpsS acww injy v ZpxJ-Øn\v Imc-W-am-bn-Øocp-s - n, AXv Cutim-bn hniz-kn- mø temi-øn\v kt mjimc-w-am-bn-øo-cp- p. Fs - m AXv temi-øns Xmev m-eni hnp-b-am-wv. hnizm-k-hn-cp- -amb Xß-fpsS \ne-]m- Sns\ Ip -s -Sp-Ønb \mhns\ \ni-_vz-am- n-b-xns hnp-bhpw AXn-ep kt m-j-hpw. F m temi-øns Cu hnp-bhpw kt m-jhpw AXns ^e-ambn injy p- m-ip ZpxJhpw Xm m-en-i-am-sw- pw, D m-\-øn-eq-ss-bp Xs Xncn- p-hc-hn Ah-cpsS ZpxJw kt m-j-ambn amdp-sa pw Cutim injysc A\p-kva-cn- n- p-i-bm-wv. D m-\-tijw CXv bmym yam-b-xmbn kphn-tijw tcj-s -Sp-Øp p: ""I Øm-hns\ I v injy- m kt m-jn p'' (tbml 20,20). temi-øns kt m-j-ß-sf mw Xm m-en-i-ßfpw Ime- {I-a-Øn ZpxJ-ambn amdp- -h-bp-am-wv. AtX-k-a-bw, anin-lm-bnep kt mjw Hcn- epw \jvs-s -Sm-ØXpw imiz-x-hp-am-wv. anin-lm-bn Pohn- p- -h mwv Cu kt mjw Ic-K-X-am-Ip- -Xv. anin-lm-bn-ep Pohn-X-Øns kz`mhw hy -am- p-hm tbml- ms kphn-tijw Ah-X-cn- n- p "ap n-cn-s -Snbpw imj-ifpw' F {]Xn-cq-]-hn-h-c-W-Øn CXv FSpØp ]d-bp- p v: ""CXv Rm \nß-tfmsp ]d- Xv Fs kt mjw \nßfn IpSn-sIm- m\pw \nß-fpss kt mjw ]q Æ-am-Im\pw th n-bmwv'' (tbml 15,11). anin-lm-bn-ep PohnXw ]e-t mgpw temi-tømspw temi-øns kt m-j-ß-tfmspw hns-]-d-bp-hm \n _- n- -s -Sp H m-wv. AXv ZpxJ-Øn\v Imc-W-hp-am-Imw. F m Cu ZpxJw Xm m-en-i-am-wv. AXv kmh-imiw Hcn- epw \jvs-s -Sm-Ø, B pw \jvs-s -Sp-Øm-\mhmØ, kt mj-ambn amdpw. 2. ]ptcm-ln-x : kz w Xpd- p- -h ""F m Rm ho pw \nßsf ImWpw. At mƒ \nßfpss lrzbw k-t m-jn- pw. \nß-fpss B kt mjw Bcpw \nß-fn \n v FSp-Øp-I-f-bp-I-bpan '' (hmiyw 22). anin-lm-bpss c mw BK-a-\-amWv ""Rm ho pw \nßsf ImWpw'' F hm p-iƒ sim v tbml- m «olm ]cm-a in- p- -Xv. Cu c mw BK-a-\w- BZyw bmym y-am-ip- Xv aninlm-bpss D m-\-ønepw {]Xy- -s -S-en-ep-am-Wv. F m AXv anin-lm-bpss D m-\-øn HXpßn \nev p- n-. L w L -ambn temim-h-km-\-øn kz o-bm-\p-`hw hsc FØn \nev p Hcp bmym y-am-w-xv. anin-lm-bpss c mw BK-a\w k`-bn BZyambn bmym y-am-bxv ] - p-kvxm-\p-`-h-øn-em-wv. «ol- mcpw ]cn-ip I\y-Im-a-dn-bhpw injy-k-aq-lhpw tn v {]m -\-bn apgp-in-bn-cp kµ `-Øn («o-l. \S. 1,14) Ah-cp-sS-ta ]cnip- m-flmhv Cdßn hkn- -t mƒ, anin-lm-bpss ico-c-amb k`bn, anin-lm-bpss Bflm-hm-bn, Cu c mw BK-a\w kw`-hn- p. amtωm-zo-km-bn \Ωn-tem-tcm-cp-Ø-cnepw anin-lm-bpss Cu c mw BK-a\w kw`-hn- p- p. Hmtcm IqZmim kzoi-c-w-ønepw, {]txy- In v hn. Ip _m-\-bn, Cu c mw BK-a\w \ho-i-cn- -s -Sp- p. Ah-km\w \ΩpsS ac-w-\nanjw \S- p c mw BK-a-\- Øn-eqsS Cu A\p-`hw Ft -bv p-ambn ]q Øo-I-cn- -s -Sp- p. Aßs\ Ft pw \mw anin-lm-tbm-sp-iqsn Bbn-cn- p Ahÿ-bmWv kz w (1 sxk 4, 16-17). ss{ikvx-hs PohnXw Bcw-`n- p- Xv amtωmzo-km-bn-eqss-bm-w-t m. IuZm-inI-Po-hn-X-Øn-te v amtωmzo-km-bn-eqss {]th-in- p-tºmƒ \Ωn Hmtcm-cp-Ø-cnepw anin-lm-bpss c mw BK-a\w kw`-hn- p- p, AY-hm, \ap- mbn kz w Xpd- -s -Sp- p. Cutim amtωm-zokm kzoi-cn- -t mƒ kw`-hn Imcy-ß-sf mw 647

20 648 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw \Ωnepw amtωm-zo-km-bpss kµ `-Øn kw-`-hn- p- p- v. \ap- mbn kz w Xpd- -s -Sp p; \Ωp-sS-ta ]cn-ip- m-flmhv Cdßn hkn- p p; \sω sszh-]p-{x-cmbn {]Jym-]n- p ]nxm-hns kzcw apg-ßp- p. Cu kz o-bm-\p-`-h-øn-te v \sω {]th-in- n- p- Xpw IqZmim ]cn-i Ω-Øn-eqsS AXn \sω hf Øp- Xpw ]ptcm-ln-x-\m-wv. Cu kz o-bm-\p-`-h-øn a p- -hsc hf Øp ]ptcm-ln-x Cu A\p-`-h-Øn hf-cp- -h\pw Xs Gev]n- n-cn- p AP-K-WsØ Cu A\p-`-h-Øn \bn- p- -h- \p-am-bn-cn- -Ww. 3. ]ptcm-ln-x : Cu p-t\mhv A\p-`-hn- p- -h ""kv{xo p {]k-h-th-z\ Bcw-`n- p-tºmƒ Ah-fpsS kabw h -Xp-sIm v Ahƒ p ZpxJw D m-ip- p. F m inip-hns\ {]k-hn p Ign-bp-tºmƒ Hcp a\p-jy temi-øn P\n- -Xp-sIm- p kt mjw \nanøw B thz\ ]n o-ssm-cn- epw Ahƒ Hm Ωn- p- n-. AXp-t]mse \nßfpw Ct mƒ ZpxJnXcmWv'' (hmiyw 21). Cutim-bpsS ac-twm- m-\-ßfneq-ssbp IS p t]mien injy p- mb ZpxJsØ Cutim Hcp kv{xobp-ss -{]-k-hth-z-\-tbmsv D]-an- p-i-bm-wv. Cutim-bpsS ac-w-øn-eq-ss-bp th ]m-sn injy- m ZpxJn-X-cm-sb- n D m-\-øn-eq-ss-bp Ahn-SpsØ Xncn- p-h-c-hn Ah v imiz-x-amb kt m-j-ap- m-ipw. Hcp hn[-øn, injy- m-cpss {]k-h-th-z-\-bn-eq-ss-bmwv D n-x-\mb aninlm ]nd- Xv F p ]d-bmw. shfn-]msp ]pkvxiw 12- mw A ymbw Ah-X-cn- n- p kv{xo k`-sbbpw k`-bpss amxr-i-bmb ]cn-ip I\yImadn-b-sØbpw {]Xn-\n-[o-I-cn- p- p- v. ""Ahƒ {]k-hn- p Ip ns\ hngp-ßm k w AhfpsS apºn ImØp \n p. Ahƒ Hcm Ip- nsb {]k-hn- p. kie P\-]-Zß-sfbpw Ccp-ºp-Z-WvUp-sIm v `cn m-\p- -h-\mwv Ah. Ah-fpsS inip sszh-øn-s bpw Ahn-SpsØ knwlm-k- \-Øn-s bpw ASp-tØ p kwh-ln- -s - p'' (shfn 12,4 5). ""B kv{xo acp-`q-an-bn-te-bvt m-sn-t mbn'' (shfn 12,6) F ASpØ hmniw, k`-sb-bmwv Cu A ym-b-øn {KŸ-Im-c {][m-\- ambpw Ah-X-cn- n- p- Xv F v kqnn- n- p- p. k`-bpss {]-k-hth-z-\-bn-eqss D n-x-\mb aninlm k`mw-k-ß-fn cq]w sim p p F Hcp bmym y-øn-te v CXv hnc Nq- p- p. \mw anin-lm-bn-ep Pohn-X-Øn-te v ]nd p hogp- Xv k`bpss K `-]m-{x-sa v k`m-]n-xm- - m hnti-jn- n- p amtωm- Zo-km-sXm- n-bn-em-wv. Xs -ip-{iqjbneqss anin-lm-bn P\n- n- p- -h-cn aninlm cq]w sim p-hm klm-bn- pi F -XmWv ]ptcm-ln-xs -ip-{iq-j-bpss BXy- n-i-e- y-hpw. hn.-]u-tem-kv«olm-bpss hm p-iƒ ChnsS A -h-øm-hp-i-bmwv: ""kphn-tij-{]-kwkw hgn Cutim-an-in-lm-bn \n߃ p P w \evin-bxv Rm\mWv'' (1 timdn 4,15). Xm anin-lm-bn P\n- n- -h-cn-se mw aninlm Dcp-hm-I-W-sa e y-amwv Xs ip{iq-j-bv p- sx pw «olm hy -am- p p: ""Fs Ip pa -tf, aninlm \nß-fn cq]-s -Sp- Xphsc ho pw Rm \n߃ p-th n Cu p-t\mhv A\p-`-hn- p p'' (Kem 4,19). ]ptcm-ln-xs AP-]me-\-ip-{iq-j-bpsS BXy- n-i-e- y-ambn ImtW- Xv Ah v G ]n- -s - -h-cn aninlm cq]-s -SpI F -Xm-bn-cn- -Ww. ]ptcm-ln-xs AP-]m-e\ ]cn-{i-a-ß-fpss Cu p-t\m-hn-eq-ss-bmwv hnizm-kn-i-fn aninlm cq]w simt - -Xv. 4. ]ptcm-ln-x : anin-lm-bpss \ma-øn {]m n- p- -h ""kxyw kxy-ambn Rm \nß-tfmsp ]d-bp- p. \n߃ Fs \ma-øn ]nxm-hn-t\msv tnmzn- p- -sx pw Ahn-Sp p \n߃ p \evipw'' (hmiyw 23). Xs \ma-øn ]nxm-hn-t\msv {]m n- p- sx pw e`n- p-sa Dd v Cutim ]e-{]m-hiyw Xs A y-{]-`m-j-w-øn ]d-bp- p v (tbml 14,13-14; 16,24.26). Cutim-bpsS \ma-øn {]m n- pi F Xns A w Cutim-tbm-Sp sfiy-øn {]m n- pi F m-wv. ap n-cn-s -Snbpw imj-ifpw F {]-Xncq-]-Øn-eqsS injy-cp-am-bp Xs _ w Ah-X-cn- n- p-tºmƒ 649

21 Cutim ]d-bp p: ""\n߃ F n hkn- p-ibpw Fs hm p- Iƒ \nß-fn \ne-\n-ev p-ibpw snøps n CjvS-ap- Xp tnmzn- p-sim- pi; \n߃ p e`n pw'' (tbml 15,7). ]nxm-hns\-bmwv \ΩpsS {]m -\-I-sf mw kwt_m-[\ sntø- -Xv. ]p{x-\mb anin-lm-bpss ]p{x-xz-øn ] p-tn v ]p{x-t\mssm w {]m n- p-hm \sω klm-bn- p- Xv ]cn-ip- m-flmhm-wv. ]p{x-kzo-im-c-øns Bflmhv F m-wt m ]cn-ip- mflm-hns\ ]utem-kv«olm hnti-jn- n- pi (tdma 8,15-16). Cßs\ ]p{x-t\msv sfiy-s v {]m n- p-hm \ap v km[n- p- Xv ]p{x al-øzo-i-cn- -s v Acq-]n-bmbn amdn-b-xp-sim- m-wv. AXp-hsc anin-lm-bpss \ma-øn {]m n- p-hm B pw Ign-bp-am-bn-cp- n-. ""CXp-hsc \n߃ Fs \ma-øn H pw-xs tnmzn- n- n '' (hmiyw 24) F v Cutim ]d-bp- Xv {i n- p-i. Hmtcm ss{ikvx-h-s bpw {]m \ anin-lm-bpss \ma- Øn-em-sW- n, Hcp ]ptcm-ln-xs {]m \ IqSp-X A h-ømbhn[w anin-lm-bpss \ma-øn-em-wv. ]ptcm-ln-x as mcp anin-lm-bm-wv. ]ptcm-ln-x-\-spø ip{iq-j-i-sf mw anin-lm-bpss ip{iq-j-i-fm-wv. am{x-a-, anin-lm-bpss ico-c-amb k`-bpss ip{iqj-i F \ne-bn ]ptcm-ln-x {]txy-i-hn[w anin-lm-bpss \ma-øn {]m n- p- -h\pw {]h Øn- p- -h-\p-am-bn-cn- -Ww. AXp-sIm v k`-bpss \ma-øn ]ptcm-ln-x \n -ln- p {]m -\-I-sf mw anin-lm-bpss \ma-øn-emwv \n -ln- p-i. BI-bm, en Pn- {]m -\-Iƒ pw ]ptcm-ln-x-s\ \nebn t\xrxzw \evip a p {]m -\Iƒ pw {]txy-i-amb t{ijvt-xbpw ^e-zm-b-i-xz-hp-ap- v. am{x-a-, ]ptcm-ln-x Xs P\-Øn-\p-th n sszh-øns apºn a y-ÿx hln- p-hm {]txyiw \ntbm-kn- -s hy n-bp-am-wv. BI-bm, Hmtcm ]ptcm-ln-x\pw {]m -\m-po-hnxw \bn- p-hm\pw k` pw temi- Øn\pw th n \nc- cw {]m n- p-hm\pw {]txyiw {i n- - Ww. 5. ]ptcm-ln-x : temisø Pbn- -h ""\n߃ F n kam-[m\w Is -tø- -Xn-\mWv Rm CXp \nß-tfmsp ]d- -Xv. temi-øn \n߃ p srcp- -ap- m-ipw. F nepw ss[cy-am-bn-cn- p-hn, Rm temisø Iog- S n-bn-cn- p p'' (hmiyw 33). Cutim-bpsS th ]m-sn Akz-ÿ-cmb «ol- msc kamiz-kn- n- pi F -Xm-bn-cp p A y-{]-`m-j-w-øns Hcp apjye- yw. ""\nß-fpss lrzbw Akz-ÿ-am-tI '' (tbml 14,1) F p ]d- p-sim- m-wt m A y-{]-`m-jww Bcw-`n- p- -Xv. AXpt]mseXs, A y-{]-`m-j-w-øns BZy-`m-Khpw (tbml 14,1-31) c mw `mkhpw (tbml 15-16) Ah-km-\n- n- p- Xpw injy v kam-[m\w Biw-kn- p-sim- mwv (14,27; 16,33). Cu kam-[m\w shdpw am\-kn-i-amb Akz-ÿ-X-bn- m-bva-bn HXpßn \nev p H -. a\p-jy\v sszhw anin-lm-bn-eqss \evip c m- Ic kam-[m-\-am-wv; D n-x-\mb anin-lm-bpss kam-[m-\w; aninlm-bn Pohn- p- -h v kzmb-ø-am-ip kam-[m-\w. anin-lmbpss Pohn-X-Øn \nd- p -\n kam-[m-\-øn-ep ] p-tn-cemwv AXv. AXp-sIm- mwv Xs kam-[m-\-øns clkyw CXn-\p -sxm- p-apºv Ahn-Sp v Ah v shfn-s -Sp-Øp- Xv: ""\n߃ Hmtcm-cp-Øcpw Xm m-ß-fpss hgn v NnX-dn- -s -Sp-Ibpw Fs GI-\mbn hn p-t]m-hp-ibpw snøp kabw hcp p; A, AXp h p Ign- p. F nepw Rm GI-\-. Imc-Ww, ]nxmhv Ft m- Sp-Iq-sS-bp v'' (hmiyw 32). sszh-hp-am-bp Xs KmV-amb ]nxr- ]p-{x-kvt\-l-_- -amwv Ahn-SpsØ kam-[m-\-øns ASn-ÿm- \w. Cu kam-[m-\-øn\p `wkw hcp-øp F m- n-s\bpw ]m]- søbpw ss]im-nn-i-i- n-i-sfbpw ac-w-søøs bpw Cutim Xs c m-i-c-{]-h Ø-\-Øn-eqsS ]cm-p-b-s -Sp-Øn. CXns\ kqnn- n- p-sim- mwv ""Rm temisø Iog-S- n-bn-cn- p p'' F v Cutim ]d- -Xv. A y-{]-`m-jw-øns BZy-`m- KØpw CtX kqn\ \evip- p v: ""Cu temi-øns A[n-Imcn hcp- p. F nepw Ah\v Fs -ta A[n-Im-c-an '' (tbml 14,30)

22 AXp-sIm v temi-øn-s -Xmb srcp- -ßfpw kl-\-ßfpw ]ou- \-ß-fp-sams bp m-ip-tºmƒ ss[cy-am-bn-cn- p-hm Cutim injysc Blzm\w snøp-i-bm-wv. temi-øns IS- m-{i-a-w-ßsf-sb mw [oc-x-tbmss sndpøp \nev p-hm \ap v Ign-b-Wsa- n \mw hnizm-k-øn-eqss Cutim-tbmSv sfiy-s v anin-lmbn Pohn- p- -h-cm-i-ww. ""Cutim sszh-]p-{x-\m-sw p hnizkn- p- -h-\- msx a m-cmwp temisø Pbn- p- Xv?'' (1 tbml 5,5). temi-øns {]tem-`-\-߃ -Sn-a-s -SmsX anin-lm-bn-ep hnizm-k-øn Dd p \nev p-hm\pw hnizm-kn-isf hnizm-k-øn Dd- n- phm\pw ]ptcm-ln-x\p Ign-b-Ww. Pohn-X-kq-NnI 1. temi-øns kt m-j-߃ txsmsx anin-lm-bn kt m-jn- p Hcp PohnXw \bn- p-hm F\n p Ign-bp- pt m? 2. amtωm-zo-km-bn e`n kz o-bm-\p-`-h-øn hf-cp-hm\pw AXn CS-h-Imw-K-ßsf hf Øp-hm\pw Rm Fßs\ ]cn- {i-an- p p? 3. Fs AP-]m-e-\-ip-{iq-j v Gev]n- -s - n-cn- p- -h-cn aninlm cq]w sim p- Xphsc Cu p-t\mhv A\p-`-hn- p Hcp AP- ]m-e-i-\mtwm Rm? 4. {]m -\m-po-hnxw \bn- p-hm\pw k`bpss {]m \ItfmSp hniz-kvxx ]pe Øp-hm\pw Rm Fß-s\-sb mw ]cn-{i-an- p p? 5. temi-øns {]tem-`-\-ß-sf-sb mw AXn-Po-hn v temisø Iog-S- nb Cutim-bpsS PohnXw \ap v Fßs\ amxr-ibm mw? aebm-f-ønemzy-ambn \mep kphn-ti-j-߃ p-sam- n- p kºq Æ hymjym\w kphn-ti-j-`mjyw {KŸ-I Ømhv : dh. tum. tpm v aßm v hs-hm-xq skan\mcn-bnepw ]uc-kvxy-hn-zym-]o-t-øn-ep-ambn ap -Øn-b-t mfw h j߃ hnip- -{K-Ÿm- ym-]-i-\m-bn-cp {]ikvx ss nƒ]-fin-x\pw FgpØp-Imc\p-amb _lp. tum. tpm v aßm- - Xs hn{i-a-po-hn-x-ønse ]tømfw h j߃sim p Xøm-dm- nb kphn-ti-j-hym-jym\w CXm shfn w ImWp- p. FUn- : dh. tum. B {Uqkv ta m- p-ip-t {]km-[\w: Hmdn-b C Ãn- yq v Hm^v dneo-pn-bkv ÃUokv C Uym ]-_vfn-t -j kv, hs-hm-xq t]pp-iƒ: 940, sskkv : suωn 1 8, hne: 450 cq] {]o ]_vfn-t -j hne : 300 cq] (t]m-tãpv IqSmsX); 2010 \hw-_ 30 hsc Hm U kzoi-cn- p- p Unkw-_ amk-øn ]pkvxiw {]kn- o-i-cn- p- p. Cu kphn-ti-j-`m-jy-øns {]txy-i-x-iƒ \mep kphn-ti-j-ß-fp-ssbpw B[n-Im-cn-Ihpw ka-{k-hp-amb A]-{K-Y-\w. Hmtcm kphn-ti-j-hpw {]txyiw {]txyiw hymjym-\n- p- p. kphn-tijw Bg-Øn ]Tn- m-\m-{k-ln- p Gh pw DØ-ak-lm-bn. hy n-]-c-amb {]m -\bv pw [ym\-øn\pw klm-bn- p Nn -Iƒ. tim n-iƒ Bh-iy-ap- -h 2010 \hw-_ 30 \p apºv Cu hnem-k-øn t]mtãpv 70 cq] Ab-bv p-i. 653 amt\-p, Hmdn-b C Ãn- yq- v Hm^v dneo-pn-bkv ÃUokv C Uym ]ªn-t -j kv, hs-hm-xq ]n.-h , tim bw; t^m : ;

23 654 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw ]mem anj hm Ø-Iƒ 1. anj kµ i\w BKÃv 6 apx 8 hsc Xob-Xn-I-fn ^m.-ssa- nƒ h - e-hpw ^m.-tpmk^v hst awk-ehpw ]mem anj-\nse tãj-\p-i-fn kµ i\w \S-Øn. A am v \µn. BKÃv Xob-Xn-I-fn anj eokv Ipd-hn-e-ßmSv tajem `mc-hm-ln-iƒ 11 t] ]mem anj-\nse hnhn[ tãj-\p- Iƒ kµ in- p. ^m.-tpm-k^v \cn-xq- n ^m. Ipcym-t mkv Im n-en- -d-ºn, kn. s_ kn S.A.B.S XpS-ßn-b-h- t\xrxzw \evin. anj eokv {]h Ø- \ßsf i n-s -Sp-Øm anj A\p-`-h-Øn-\mbn FØnb F m-h pw \µn. 2. anj ] p-h-bv m July 18 -\v ]q m s^mtdm\m ] nbnepw September 12-\v Adp- q nawkew ] n-bn-epw ^m.-amxyp ]pxn-bn-søv ]mem anj-s\- p-dn v F m Ip _m\ at ybpw A\p-`-h-߃ ] p-hbv pibpw hnzym- `ymk klm-b-\n-[n-bn-tebv v kw`m-h-\-iƒ kzoi-cn- pibpw snbvxp. 3. bph-p\ kwh kcw bph-p\ h jm-n-c-w-øns `mk-ambn BKÃv 26- \v 24 awn- q Bcm-[\ sh n- -]pcw ] n-bn \S-Ø-n. bqøv Ub-d-IvS ^m. ss_pp tpm s\-spw-]-d-ºn, ^m. amxyp ]pxn-bn-søv XpS-ßn-b-h ]s - Sp-Øp. ^m. amxyp ]p p-im-em-bn t\xrxzw \ In. 4. ]pxn-b-\n-b-a-\߃ Fr. Mathew Pullukalayil -Asst Priest -in-charge Sacred Heart Church, Junda Veakitupuram. Fr. Mathew Ammottukunnel - Priest -in -charge Good Shepherd Church, Gollapally. 5. kzmkxw kpkzm-kxw ]mem anj-\nse ssaemcw hnt -Pn athpw sslkv pƒ s] Ip- n- Iƒ p t_m UnwKpw Bcw-`n- m FØn-bn-cn- p LAR Congregation se kn. tagvkn pw kn. acn-bbv pw ]mem anj-\n-tebv v kzmk-xw. 6. A`n-\-µ-\-ßfpw \µnbpw Cu amk-ß-fn ]mem anjs\ {]m -\-bn-eq-ssbpw kmº-øn-i-ambpw klm-bn hy n-iƒ pw kwl-s-\iƒ pw CS-h-I-Iƒ pw {]txyi A`n-\-µ- \-ßfpw \µnbpw Adn-bn- p- p. kl-ssh-zn-i hnizm-k-]-cn-io-e-\-cwkw 1. cq]xm Item- hw Cu h jsø tajem-i-tem- hw sk]v w-_ 21- \v ]q Øn-bmbn. cq]- Xm-I-tem- hw HIvtSm-_ 9 \v i\n-bmgvn ]mem sk v txmakv H.S.S h v \S-Ø-s -Sp- p. `c-w-ßm-\-ø a cw F Imcyw {]txyiw {i n- p-a-t m. 2. kn.- n.]n kn.- n.]n m p-iƒ XpS-cp- p. HIvtSm-_ 2,16; 5,17, Unkw-_ 16 F o Xob-Xn-I-fnse m p-iƒsim v 2010 _m v ]cn-io-e\w ]q Øn-bm-Ip- -Xm-Wv. 3. Poh-Z i Poh-Z i timgvkv Ah-km-\ - m v HIvtSm-_ 2 mw XobXn `c-w-ßm- \Øv \S-Ø-s -Sp- p. 4. anj Rmb HIvtSm-_ 24- \v anj Rmb ` n-\n `-c-ambn BN-cn- p-i. anj eokv AwK-߃ _muvpv [cn v FØp-I. anj ]XmI Db ØpI. hm Up kµ i\w \S-Øp-I. anj tãj\nte v IØpw kw`m-h-\bpw Ab-bv p-i, t{]jnx ZuXy-sØ- p-dn v kaq-lsø t_m[-h -cn- pi XpS-ßn-bh Cu BN-c-W-Øns `mk-am- pi. 5. anj eokv G hpw \ taj-e-ifpw imj-ifpw {]h Ø\ ani-hns ASn-ÿm-\-Øn cq]-x-bnse G w \ taj-e-ifmbn `c-w-ßm\w timx-\- q F nh bym-{iaw H pw c pw ÿm\-߃ t\snbn-cn- p- p. ani imj-i-fn H mw ÿm\hpw {io. ]n.-kn.-tpm-k^v s]m m\m\n satωm-dn-b Ahm Upw Fh tdm-fnwkv t{sm^nbpw ho pw Iøq imj Ic-ÿam- n-bn-cn- p- p. c mw ÿm\øv oh-]pcw imjbpw aq mw ÿm\øv ASnhmcw imjbpw FØn-bn-cn- p- p. hnp-bn-iƒ v {]txyiw A`n-\-µ-\-߃. 6. AwK-Xz- \-ho-i-cww hn. sim p-t{x-kym-bpss Xncp-\m-fn-t\m-S-\p-_- n v anj eokv AwK-ßsf mw HIvtSm-_ BZy BgvN-bn AwK-Xz-\-ho-I-cWw \S-Øp-Ibpw AwK-Xz- ^okv Hm^o-kn Gev n- p-ibpw thww. AwKXzw \ho-i-cn- -h-cpss t]cp hnhcw AwKXz cpn-ã-dn m -Sn-ÿm-\-Øn FgpXnt m {i n- p-a-t m. 7. Pohn-Xm- kv skan-\m \ΩpsS kviqfp-i-fn X,XII m p-i-fn ]Tn- p Ip n-iƒ mbn c mw ska-ã-dn Hcp GI-Zn\ skan-\m kwlsn n- p-hm {]Y-am- ym-]-i {i n- -Ww. Pohn-Xm- - p-i-sf- p-dn v ]cn-nn- \w \S-Øp-hm Ip n-isf klm-bn- p Cu skan-\m-dns XobXn Hcp amkw ap ]mbn cq]xm tiµ-øn Adnbn- m shmt -j s{]mtam- am v Ip n-isf kµ in- p-hm-\p thzn {Iao- I-cn- -phm Ffp- -am-ipw. 655

24 Xncp-_m-e-kJyw Xncp-_m-e-kJyw ÿm]n-x-am-imø CS-h-I-I-fn 2,3,4 m nse Ip n-isf tn Øv AXv ÿm]n- p-at m Bh-iy-am-b-\n t±-i-ßfpw klm-b-ßfpw cq]xm hnizm-k-]-cn-io-e\ ti{µ-øn \n pw e`n- p- -Xm-Wv. Xmsg- -d-bp Ip n-iƒ v e n \º kωm\w e`n- n-cn- p- p: 7850 txmakv timbn- hmc- -d-ºn, tn p Ipcy If- p-c-sxm- n-bn, tn p tacn s] - pg, tn p tpm Pv \Sp-hn ]p-c-bn-s-øn, ss]i 8050 A t^m km h - p-t, ss]i 8101 Pnkva-cnbm hs-t - v, sh n-ipfw 8150 Fen-k-_Øv I q, hna-e-kncn 8201 sk_m-ãy ap - - n, cxv\-kncn 8250 tkm_n Im n-c- m-d, he-hq ^m. sk_m-ãy sim w-]-d-ºn, Ub-d-IvS si.-kn.-ssh.-fw. 1. t\xr-kw-k-a-hpw bph-i_vzw hm Øm]{XnI {]Im-i-\- hpw sk]v w_ 12- mw XobXn jtemw ]mã-d sk -dn bqwn v, taje, cq]xm `mc-hm-ln-i-fpss t\xrkwkaw kwl-sn- n- p. kwk-a-øn si.-kn.-ssh.- Fw hm Øm]{XnI "bph-i-_vz-'øns {]Im-i\w si.-kn.-f-kv.-f Ubd-IvS dh.-^m.-tpm-k^v Acna -Øn \n -ln- p. 2. "hphp-tke 2010' si.-kn.-ssh.-fw. ]mem cq]xm bph-p\ßfpss imco-cn-ihpw am\-kn-ihpw _u n-ihpw Btcm-Ky-]-c-hp-amb hnim-ksø e y-am- n-sim v cq]-x-bnse F m- bp-h-p-\-{]-h Ø-I-scbpw tim Øn-W n cq]xm Imbn-tIm khw ""hphptke 2010'' ]mem ap kn- tãun-b-øn sk]v w-_ 21- mw XobXn \S-Øs - p. 3. AJne ticf s]bn nwkv a cw si.kn.-ssh.fw ]mem cq]xm 2010 HIvtSm-_ 2 mw XobXn Km n-pb n Zn\-Øn ]mem A t^m km timtf-pn h v `oi-c-hm-z-øn\pw A{I-a- Øn\psaXnsc bph-a-\- p-isf DW ØpI F e y-hp-ambn timtf-pp-ifpw kviqfp-ifpw tiµo-i-cn v AJne ticf s]bn nwkv a cw kwl-sn- n- p p. 4. FIvtf-knb si.-kn.-ssh.-fw. ]mem cq]xm 2010 sk]vxw-_ 5 mw XobXn i\n-bmgvn am m bqwn- n h v FIvtf-knb 2010 kmbm kwk-ahpw {]h Ø\ {]I-S- \hpw kwl-sn- n- p. 5. {]Xn-tj-[-tbmKw ae- pdw Pn -bnse Ip n- p-døp mb hnj-a-zy-zp-c- -Øn\p ]n n {]h Øn- -hsc Is -Øp-hm-\pw, tic-f-ønse P\-ß-fpsS kzøn\pw Poh\pw kwc- Ww \ ti k m Xs P\-ß-fpsS LmX-I-cm-hp- -Xn-s\-Xnsc si.- kn.-ssh.-fw. ]mem cq]x {]Xn-tj-[-tbmKw IqSn. sk]v w-_ 19 mw XobXn Rmb-dmgvN 3.30 \v imtemw ]mãd sk -dn IqSnb tbmk-øn cq]xm sshkv {]kn-u v tdm_n s]m-cn-bøv {]tabw Ah-X-cn- n- p. 6. ko\n-tbgvkv ao v 2010 si.-kn.-ssh.fw ]mem cq]-x-bnse bqwn- n-i-fnse 30 hb- n apifnep hcpss kwkaw ko\n-tbgvkv ao v 2010 F t]cn HIvtSm-_ 16 mw XobXn kwl-sn- n- p- p. 7. Poh kwc- W dmen si.kn.-ssh.fw ]mem cq]x 2010 \hw-_ 5 mw XobXn, a\p-jyaq-ey߃ v hne-\ ImØ {`qw-lxy, Bfl-l-Xy, Zbm-h[w XpS-ßn-b-h-bvs -Xnsc -Poh kwc- W dmen kwl-sn- n- p- p. CXns hni-z-hn-h-c-߃ ]n osv Adnbn- p- -Xm-Wv. 8. Xo m-s\ hnt\mzbm{x si.kn.-ssh.fw Ipd-hn-e-ßmSv tajebpss B`n-ap-Jy-Øn Ncn-{X-{]-kn- -amb hn.-{^m kokv tkhy-dns `uxni icocw IpSn-sIm- p tkmh-bn-te v 2010 sk]v w-_ 27 apx HIvtSm-_ 1 mw XobXn hsc Hcp Xo m-s\ hnt\m-z-bm{x kwl-sn- n- p- p. ^m.-tp-k^v Be-t -cn (U-b-d-IvS ) ^m.-tpm-k^v hm - n- n (A-kn.-U-b-d-IvS ) Icn-kvam- niv t{]m{km-ap-iƒ 1. tahns ] n-bn Hcp Bcm-[\ Ign- -amkw 24- mw XobXn sshin v tahns ] n-bn {]m n- p- Ibpw 25 mw XobXn F m hosp-ifpw kµ in v [ym\-øn\v Ahsc Wn- p-ibp- m-bn. 2. [ym\w tahns ] n-bn Ign- -amkw 29 mw XobXn apx Cu amkw 2- mw XobXn hsc tahns ] n-bn h v sshin v 4 awn-ap-x 9 awn-hsc hn\ Zo]vXn [ym\w \S-Øn

25 ^m tpmk^v {imºn-bv, ^m. tpm v sh p-i-t, ^m. txmakv aæq, ^m, hn k v aqßm-am-, {_. kæn ] n-hmxp-, {_. HuX- Itcm- v, {_. tpmbn sx pw-tn-cn-ip-t, {_. chn txma-kv, km_p timgn-t m- v, _m_p X mw-]-d-ºn, amxyp It -πm- XpS-ßn-b-h t\xrxzw \evin. 3. hn\ Zo]vXn XpS m-[ym-\-߃ 1. Iho- p v ] n- Cu amkw sh nbmgvn 2.30 apx 5 p.m. hsc hn\ Zo]vXn-[ym- \-Øns follow up \SØn. {io. t man B - m v -\-bn- p. 2. thgßm\w ] n- Cu amkw sh nbmgvn 5 p.m. apx 8 p.m. hsc hn\ Zo]vXn- [ym-\-øns follow up \SØn. {_. HuX- IqS- p \-bn- p. 3. Nq -t cn ] n- Cu amkw 12 mw XobXn RmbdmgvN 2 p.m. apx 5 p.m. hsc hn\ Zo]vXn-[ym-\-Øns follow up \SØn. {_. km_p timgn-t m- v \-bn- p. 4. Icn-ºm\n ] n- Cu amkw 19 mw XobXn 2 p.m. apx 4.30 p.m. hsc hn\ Zo]vXn-[ym-\- Øns follow up \SØn. {_. amxyp It -πm- \-bn- p. 5. am\-øq ] n- Cu amkw 26 mw XobXn 2 p.m. apx 4 p.m. hsc hn\ Zo]vXn-[ym-\- Øns follow up \SØn. {_. F{_mlw ]qh- pfw \bn- p. 6. cm{xn Bcm-[\ A o- n-bn Cu amkw 25 mw XobXn sshin v 6 awn apx- 26- mw XobXn cmhnse 6 hsc cm{xn Bcm-[\ \S-Øn. {_. sk_mkv y Xm n- K.S.T sk{i- -dn (-Im- n-c- - n) hn\ {]tlm-jww \S-Øn. ^m. tpmk^v {imºn-bv, _m_p X mw ]d-ºn, kæn ] n-hm-xp-, km_p timgn-t m v XpS-ßn-b-h \bn p. kphn-ti-j-h-xvi-cww 1. D]-hmka yÿ {]m \ sk]v w-_ amkw 3,10,17,24 Xob-Xn-I-fn cmhnse 9 awn-ap-x 3 awnhsc D]-hm-k-a- yÿ {]m \ \S-Øn. dh. ^m. tpmk-^v Acn-a- w, dh.-^m.- tpmkv Be-t -cn, ^m. Ipcy B\n-Øm-\w, ^m. tpm Pv sh p-i-t, ^m.- txm-akv aæq, ^m, tpmk^v {imºn-bv, ^m.-hn k v aqßm-am- Chm- -sse-tk-j Soaw-K-߃ XpS-ßn-b-h {]m -\bv v t\xrxzw \evin. 2. IpSpw-_-Iq- mbva dnt mgvkv Sow Cu amkw September 7- mw XobXn sn mgvn cmhnse 9.30 apx 1 hsc cq]-x-bnse dnt mgvkv Sow AwK-߃ ^m.-tpm-k^v {imºn-bv -e- s A y- -X-bn IqSn Ign am-ksø {]h Ø-\-߃ hne-bn-cp-øp-i-bpw, Cu amkw CS-h-I-Ifn snøp-hm-\p Imcy-߃ πm snøp-ibpw snbvxp. ^m. hn k aqßm-am-, ^m.-txm-akv hs-t, E.M tzhkym sk_m-ãy ss]en, Sr. tpmkv tacn, Sr. spbvkn C.M.C XpS-ßn-b-h t\xrxzw \evin. 3. IpSpw-_-Iq- mbva B\n-ta-j -t{]m{kmw Cu amkw September 14,15 XobXnIfn Fd-Wm-Ipfw P.O.C bn h v IpSpw-_-Iq- mbva ticf B\n-ta-j t{]m{kmw \S-Øn. ^m. tpmk^v {imºn- e- s t\xr-xz-øn 8 t] kw_- n- p. 4. Chm- -sse-tk-j an\nkv{sn Iq mbva cq]-x-bn {]h Øn- p timf\n, Bip-]-{Xn, Pbn, azy-]m\w, Bfll-Xy-bvs -Xn-sc-bp an\nkv{sn, KpUvka-cn-, a y-ÿ-{]m \ XpS-ßn-bh i\n-bmgvn cmhnse 9 awn-ap-x hsc jmtem-an H n- p- IqSn Ign- -amkw {]h Øn Imcy-߃ hni-z-am- p-ibpw dnt m v \evip- Ibpw snbvxp. _lp. Ub-d-IvS {imºn- -e- F m AwK-ß-tfmSpw Ah-c-hcpsS CS-h-I-bv p-th- nbpw cq]-x-bv p-th- nbpw 28 axv ss nƒ I sh j\p th nbpw {]txyiw {]m n- -W-sa v A`y n- p. kmen taøm-\øv hn\w ] p-sh p. T.P. tpmk^v, X - {imºn-bv XpS-ßn-bh t\xrxzw \evin. 5. Bip-]{Xn an\nkv{sn cq]xbn {]h Øn- p Bip-]{Xn an\nkv{sn m Cu amkw 4 mw Xob-Xnbpw 18 mw Xob-Xnbpw ]mem Kh. tlmkv]n- kµ in v tcmkn- Iƒ pth n {]m n- p-ibpw ]gb hn-t\m- hw amkn-i-iƒ hnx-cww snøp- Ibpw snbvxp.-iq-smsx Cu amkw 11 mw Xob-Xn InS-ßq en n eq ±v Bip- ]{Xn kµ in v Ah s mw th n {]m n- p. {_. Pbnwkv ]pø I w, Sr. Pbvkn C.M.C XpS-ßn-b-h \bn- p. 6. IpSpw-_-Iq- mbva skan-\m snω-e-a w ] n-bn September 19 mw XobXn Rmb-dmgvN snω-e-a w ] n-bn h v 2.30 apx 4 hsc IpSpw-_-Iq- mbva skan-\m \S-Øn. {_. txmakv hs-t \bn- p. 7. cm{xn-b-cm-[\ Ipd-hn-e-ßmSv ] n-bn sk]v w-_ 7 mw XobXn cm{xn 8.30 apx 8 mw XobXn shfp- n\v 5 awnhsc, amxm-hns P\-\-Øn-cp- mƒ {]am-wn v Ipd-hn-e-ßmSv a Øv adnbw ] nbn h p Chm- -sse-tk-js B`n-ap-Jy-Øn cm{xn Bcm-[\ \SØn. ^m

26 660 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw tpm-k^v ate -d-ºn, ^m. tpm Pv sh p-i-t, ^m. tpmk^v {imºn-bv, ^m. tp _v sh -a-cp-xp-, ^m. tpmk^v \cn-xq- n, ^m. amxyq FÆbv m- - n, {_. tpm k I -Øn XpSßnbh t\xrxzw \evin. ^m. tpmk^v {imºn (U-b-d-IvS ) ^m. hn sk v v aqßm-am- (Akn. Ub-d-IvS ) {^m kn-kvi Aflm-b-k` 1. FIvknIyq nhv tbmkw: 2010 HIvtSm-_ 3 \v (Rm-b-dm-gvN) \v `c-w-ßm\w A o n [ym\aµnc-øn cq]xm FIvkn-Iyq- ohv tbmkw tncp- -Xm-Wv. {]kvxpx tbmk-øn cq]xm `mc-hm-ln-iƒ, dopn-b `mc-hm-ln-iƒ, bqwn v {]kn-u p-am XpS-ßn-b-h ]s - Sp-t - -Xm-Wv. 2. hnhm-l-k-lm-b-i-ωn n hnhm-l-k-lm-b-\n[n IΩn- n-tbmkw 2010 HIvtSm-_ 19- \v (snm- m-gvn) cmhnse \v `c-w-ßm\w A o n B{i-a-Øn tncp- -Xm-Wv. bqwn- n \n p At]- -Iƒ HIvtSm-_ 18- \v ap ]mbn In -Ø- -hn[w X]m-en Ab p-itbm t\cn-s -Øn-bv ptbm snøm-hp- -Xm-Wv. 3. cq]-xm-hm jn-ihpw Xncp-\mfpw {^m kn-kvi Aev-amb k` cq]-xm-hm jn-i-hpw, k`-bpss kz ob a y-ÿ-\mb hnip {^m kokv A o- n-bpss Xncp-\mfpw kwbp- -ambn 2010 HIvtSm-_ 23- \v (i-\n-bm-gvn) cmhnse 9 apx `c-w-ßm\w A o n [ym\-a-µnc-øn \S-Ø-s -Sp- -Xm-Wv. cmhnse 9 \v cpn-kvt{s-j \v P]-am-e. 10- \v hm jni ktω-f-\w. {]kn-u v tpm sk_m-ãy awn-s m-tº A y- -Xh-ln- pw. dh. tum.-a-eivkv timgn-t m- v(-i-øo-{u hnim-cn) apjy {]`m- - W-hpw, hnhml klm-b-[-\-hn-x-c-whpw \S-Øp- -Xm-Wv. cq]xm kv]ncn- z Akn-à v dh. ^m. AeIvkv hm m-]-d-ºn I q- n, Fw.-hn.-tXm-akv samtfm- -d-ºn, tkmbn tp v ]pen-bp-dp-ºn, Ip n-bω Ão^ XS-h-\m XpS-ßnb-h {]kw-kn- pw. 11- \v skan-\m. dh.-tum.-tu-hnuv {^m knkv t]cm-aw-kew I q n mkv \bn- p- -Xm-Wv. XpS v kvt\l-hn-cp- v \v N. 2 \v hnip- -Ip m\ dh.- ^m.- A-eIvkv hm m-]-d-ºn I q- n si.-kn.-f-kv.-f. 1. [ym\w sk]v w-_ 23- mw XobXn Iq n- sk v tpm Pv sslkv q-fnepw sk]v w- _ 29,30 Xob-Xn-I-fn ]ngiv \n Ωe ]ªnIv kviqfnepw Ub-d-IvS-d- s t\xr- Xz-Øn [ym\w \S-Øn. 2. kmln-xy-a kcw sk]v w_ 9 mw XobXn Nß-\m-t»cn S.B lb sk- - dn kviqfn h p-\-s kwÿm-\-xe cn\m a k-c-øn ]mem cq]-x-bn \n pw 130 Hmfw Ip n-iƒ ]s -Sp-Øp. 3. Iema kcw HIvtSm-_ 2 mw XobXn ]mem sk v txmakv lb sk - dn kviqfn h v cq]xmxe Iem-a k-c-߃ \S-Øm Xocp-am-\n- p. 5. Ifcn Ifcn c mw e w hnx-cww kviqfp-i-fn \S-Øn. 5. FIvknIyp ohv sk]v w-_ amkw 14 mw XobXn jmtemw ]mãd sk -dn h v cq]xm FIvkn-Iyp- ohv tbmkw tn v HIvtSm-_ 2 \p \S- p Iem-a- -c-søipdn v N \S-Øn. ^m. tpmk^v Acn-a- -Øn (U-b-d-IvS ) FAMILY CENTRE DIOCESE OF PALAI LOVE & LIFE ^manen A kvtxmte v 1. hnhmlhcp skan-\m ]mem cq]x ^manen sk hgn \SØn hcp hnhml H-cp skan- \m sk]v w-_ 6 9, XobXnIfn-embn \S-Øn. HIvtSm-_ amk-ønse hnhml Hcp skan-\m 4 7, 18-21, F o Xob-Xn-I-fn-em-bn-cn- pw. 2. amxr-tpymxn amxr-tpym-xn-bpss cq]xm DZvLm-S\w BKÃv 31 mw XobXn fmew sk v ta-cokv HmUn-t m-dn-b-øn h v \S-Øp-I-bp- m-bn. A`n-h-µy- am tpmk^v ] n- m-]-d-ºn ]nxmhv DZvLm-S\ I Ωw \n -ln- p. ktω-f-\-øn fmew ] n hnimcn dh.-^m.-amxyp Nµ Ip-t A y X hln- p. s{]m^.-eo\m tpmkv m v FSp-Øp. cq]xm Ub-d-IvS ^m.-tpm k ]p o v, tpmbn v Ub-d-IvS 661

27 kn.-tpm- n-a-cn-b, {]kn-u v t{xkymω De-l- F n-h Biw-k-Iƒ A n- p. 750 amxr-tpymxn AwK-߃ ]s -SpØ ktω-f-\-øn eoemω tpm, knpn- ep-ivk, tamfn-am-xyp, tamfn- p n tp _v F n-h t\xrxzw \evin. sk]v w-_ 16- mw XobXn D -I-gn v imtemw ]mã-d sk -dn h v cq]xm `mc-hm-ln-i-fpss ktω-f\w \S- p. Ub-d-IvS ^m.-tpm k ]p o v ktω-f-\-øn\v t\xrxzw \evin. 3. tlmwan-j BKÃv 22 apx 29 hsc Xob-Xn-I-fn-embn Ims mºv CS-h-I-bn tlmwanj \S-Ø-s - p. 16 kntãgvkv 7 Znhkw sim v F m IpSp-_-ßfpw kµ in p {]m n v CS-h-Imw-K-߃ v Hcp ]pxnb DW v \evip-i-bp- m-bn. sk]v w-_ 19- mw XobXn apx IpS-b-Øq CS-h-I-bn tlmwan-j {]h Ø-\-߃ \S-Øn. 4. "hns-cpw-po-h ' ]mem cq]xm t{]m -sse^v {]h Ø-I-cpsS Hcp km[m-cw tbmkw sk]v w- _ 11 RmbdmgvN 2 p.m \v imteman h p \S-Øp-I-bp- m-bn. cq]-xm-u-b-d- IvS ^m. tpm k ]p o v t\xrxzw \evinb ktω-f-\-øn t{]m sse- ^ns Ign- -Ime {]h Ø-\-ßsf hne-bn-cp-øp-i-bp- m-bn. `mhn ]cn-]m-sn- Iƒ p N -Iƒ \S- p. t{]m -sse^v kwÿm\ I sh j\n ]mem cq]x ]s -Sp- -W-sa v Xocp-am-\n- p. AXn-tebv v IqSp-X AwK-ßsf Abbv -W-sa pw Xocp-am-\n p. 5 awn v {]m -\-tbmss tbmkw ]ncn- p. ^m. tpm k ]p o v (U-b-d-IvS ) ^m. txmakv CS-bm (Akn. U-bdIvS ) Un.-kn.-Fw.-F-kv. 1. dntkmgvkv Sow Iymºv bph-p-\-߃ mbn DCMS kwl-s\ \S-Øp dntkmgvkv Sow Iymºv sk]v w-_ 10, 11, 12 Xob-Xn-I-fn ªkUv Ip - C Ãn- yq- n h v \S-Øs - p. Cu Iymºn 20 bph-p-\-߃ ]s -SpØp. 2. eotugvkv Iymºv amxm-]n-xm- ƒ mbn \S-Øn-h-cp eotugvkv Iymºn ]mem, cma-]pcw, tn p-, Acp-hn-Øpd taj-e-i-fn \n pw 26 t] ]s -Sp-Øp. ap p-nn-d, Ce- n, Ipd-hn-e-ßm-Sv, XpS-ß-\mSv F o taj-e-i-fn \n p Iymºv sk]v w-_ 25, 26 Xob-Xn-I-fn ap p-]mew ªkUv Ip - C Ãn- yq- n \S-Ø-s -Spw. 3. ASpØ Iymºp-Iƒ HIvtSm-_ 8, 9,10 Xob-Xn-I-fn dntkmgvkv Sow Iymºv. HIvtSm-_ 16,17 Xob-Xn-I-fn ]mem, cma-]pcw, tn p-, Acp-hn-Øpd taj-e-i-fpss Iymºv. HIvtSm-_ 23, 24 Xob-Xn-I-fn ap p-nn-d, Ce- n, XpS-ß-\m-Sv, Ipd-hn-e-ßmSv taj-e-i-fpss Iymºv. S.H.G. {Kq p-iƒ DCMS kwls\-bpss Iogn kpo-h-ambn {]h Øn- p 120 S.H.G. Iƒ D v. F m amkhpw S.H.G. I hot\gvkv ao nwßv IqSpIbpw {]h Ø-\- ߃ hne-bn-cp-øp-ibpw snbvxp-h-cp- p. ^m. amxyp-in-g-s -A-c- m-wn-bn (Ub-dIvS ) 1. C.C.. ao nwkv skmssk n Hm^v sk v v hn k v v Un-t]mƒ i\n-bmgvn 2.30 \v C.C. Hm^o-kn sshkv{]-kn-u v Br.T.V. F{_ml-Øns A y- -X-bn IqSn. {]mcw` {]m \, m\-hmb\ F nh-bv p-tijw IW pw dnt m pw hmbn- -h-x-cn- n v ]mkm n. A y- Xs {]kw-k-øn hn k jy ssnx\yw IqSp-X Du z-kz-e-x-tbmss hf Øn-s m- p-h-c-w-sa v DZvt_m[n- n p. XpS v N -snbvxv Xmsg- m- Wp Xocp-am-\-߃ FSp-Øp. `c-w-ßm-\-øp-h- p- \-S- p h\n-xm-bqøv skan- \m-dn AwK-߃ \n _- -ambpw ]s -Sp- -Ww. ]mem C.C. bpss t\xr-xz-ønep bqøv a -c-߃ HIvtSm-_ 16- \v {]n nwkv sk {S-en h p-\-s-øm Xocp-am-\n- p. BKÃv 30- \Iw a -c-øn ]s -Sp- m-\p hcpss enãv C.C. bn Gev]n- -Ww. K.R.C.C tbmk-øn ]s -SpØ {]Xn-\n[n Br.N.K. tpmkv tbmk-xo-cp-am-\-߃ hfsc hni-z-ambn {]Xn-]m-Zn p kwkm-cn- p \v kam- ]\ {]m \tbmsp-iqsn tbmkw kaw-kfw ]cy-h-km-\n- p. 2. hn Z i (h\nxmbqøv skan-\m ) 2010 sk]v w-_ 5 \v K.R.C.C bpssbpw ]mem C.C. bpssbpw t\xr-xz- Øn `c-w-ßm\w ] n HmUn-t m-dn-b-øn IqSn \v \mj-w ss^\m kv snb am Br.V.K. Ct -jykv ]XmI Db Øn. K.R.C.C. {]kn-u v K.M. AK- Ãy A y- X hln- p. At±lw Xs {]kw-k-øn h\nxmbqøv AwK-ßfpsS Ipdhp Nq n- m-wn p. IqSp-X AwK-ßsf tn -W-sa pw Hcp tim {^ kn Hcmƒ F nepw Cu h jw IqSp-X tn -W-sa pw A`y- n p. ]mem C.C. bpss B ym-fln-tim-]-tz-jvsmhv Rev. Fr. tpmkv tim bn IpSpw-_-Po-hnXw hne-bn-cp-øn. IqSp-X B ym-flnihf -bp IpSpw-_-ßsf hm sø-sp- - -W-sa v \n t±-in- p. XpS v Br. CSp n X - hn k jy

28 664 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw B ym-fln-i-x-bpss hf -bv p-th \n t±-i-߃ Dƒs m- n v hfsc ssnx\yap Imcy-߃ Hm Ωn- n p. XpS v \mj-w sshkv{]-kn-u v Br.P.J. tpmk^v, \mj-w tpmbn v sk{i- dn Br.P.J.tPmk^v tim bw C.C {]kn-u v Br.P.J. kndn-b v F n-h Biw-k-Iƒ A n- p. ktω-f\w `wknbmbpw Nn -bmbpw \S-Øp- -Xn\q th {Iao-I-cWw snbvxxv K.R.C tpmbn v sk{i- dn Adv.Br. ssãn AK-Ãy-\mWv 11 cq]-x-i-fn \n mbn 300 AwKßfpsS {]mxn-\n[yw D m-bn-cp- p. 3 awn- p hnip- -Ip m-\-tbmspiqsn tbmkw ]cy-b-h-km-\n p 3. the-\new A.C. 18 BKÃv 2010 \v _p[-\mgvn 2 awn v Iq n- h p\-s A.C.ao nwkn {]kn-u v Br.P.S.tPmk^v A y- -X-h-ln- p. {]mcw-`-{]m -\ pw, m\- hm-b-\-bv pw- tijw tim {^ kv {]h Ø-\-ß-fpsS \ho-i-cww Bh-iy-amsW pw AXn AwK-߃ Fs mw snø-w-sa pw \n t±-in- p. A.C. bpss skan-\m-dn ms -Sp- m h Rev. Fr. tpmkv ]pg- ca s\ ]cn-n-b-s - SpØn. At±lw Xs {]kw-k-øn kwl-s-\m-{]-h Ø-\-߃ Imtem-Nn-Xamb am -߃ hcpøn km[p- -sfbpw Ai-c-Wscbpw thz-\n- p hscbpw ]cn- N-cn- p- -Xn\pw Ah p-th klmbw \evip- -Xn\pw Bhiyamb \n t±i߃ h p. kam-]-\-{]m -\-bv p-tijw 4.30 \p tbmkw ]cy-h-km-\n- p. 4. Iym k t_m[-h -cw skan-\m the-\new sk v- ta-cokv ] nlmƒ 12 sk]vxw-_ 2010 Rmb-dmgvN 2 p.m. \v the-\new sk v -ta-cokv ] n-lm-fn Br. K.V. Ipcy Ex. M.L.A bpss A y- -X-bn IqSn. A y- -{]- kw-k-øn-\p-tijw a\pjy Pohn-XsØ Im p-xn- p Hcp amci tcmk-amwv Iym k ; CXns\ Fßs\ {]Xn-tcm-[n- m-w; \ΩpsS `b- msv Fßs\ AI- mw; -imkv{x-bp-k-øn-epw Adn-hv ]cn-an-x-am-wv; CXv BtKmf {]iv\-amw;v an C\w Iym k-dp-ifpw {]mcw-`-øn I p-]n-sn- m NnIn- n p t`z-am- mw;- C sø ` -W-co-Xn-bn-ep am w ]cn-l-cn vaxns\ hf-cmsx ap I-cp-X-se- Sp- mw XpS-ßnb Imcy-߃ D -cn v t_m[-h -cww \evinbxv tum.-txm-akv h okv M.S.FACS. FICS(ONCO) BWv. CXn-\p- t\-xrxzw \evin-bxv sk v hn k v Un t]mƒ the-\new A.C. bmwv. tbmk-øn Adv.V.C. sk_m-ãy, s{]m^.- P-bnwkv K. tpm v, {io. P.M. h n, {io. apl-ωzv \ujmzv P.P., Dr.T.V. KwKm-[c, {io. tpm a-wn-s m-tº F -bm, {io A.J. tpmk^v XpS-ßn-b-h Biw-k- A n p Br.P.S. tpmk^v kzmkxw Biw-kn- p. tim s^d kn \n- pw a pambn A ]-txmfw Bfp-Iƒ ]s -SpØp 5 awn v skan-\m ]cyh-km-\n- p. C.C.sk{I- dn K.C.B.C. azy-hn-cp kanxn 1. P\-k-l{k k-xym-{klw azy-zp-c \b-߃s -Xnsc si.-kn.-_n.-kn. azy-hn-cp- - k-anxnbpssbpw azy-hn-cp P\-Io-b-ap- Wn kwÿm\ IΩ- n-i-fp-ssbpw t\xr-xz-øn \v kmt mw timwπ-ivkn h v \S-Ønb P\-k-l{k kxym-{kl-øn Bbnc-߃ ]s -Sp-Øp. si.-kn.-_n.-kn. {]kn-u v _nj v tpmjzm am C m-øntbmkv ktω-f\w DZvLm-S\w snbvxv {]kw-kn- p. _nj v dh. tum. sk_m- Ãy sx -sø-t -cn B[y yw hln ktω-f-\-øn am tpmk^v I -dßm v apjy {]`m-jww \S-Øn. Zo]nI No^v FUn- ^m. Ae-Ivkm- C.M.I A\p{K-l-{]-`m-j-W-hpw, dh. ^m. amxyp N{µ Ipt ktµ-ihpw \evin. dh. ^m. T.J. B -Wn, dh.-^m.-t]mƒ Imcm- n-d, dh.-^m.-tp- _v sh -a-cp-xp-, {io tbml- m B Wn, kwÿm\ sk{i- dn {io. {]kmzv Ipcp-hnf XpSßn-b-h B-iw-kIƒ A n- p. Ipamcn IhnX Ah-X-cn- n IYm-{]-kw-K-tØmsS tbmkw ]ncn- p. 2. cq]-xm-xe IpSpw_ ktω-f\w cq]-x-bnse s^tdm-\m-xe `mc-hm-ln-i-fpss IpSpw-_-kw-Kaw _nj]vkv lukn \S- p. ktω-f\w _nj v dh. tum. sk_m-ãy sx sø-t -cn DZvLm-S\w snbvxp. am tpmk^v I -d-ßm v B[y yw hln tbmk-øn _nj v tpmjzm am C m-øn-tbmkv ktµiw \evin. hnimcn P\- dmƒam-cmb tam. tpm v Nqc- m v, tam. Cu\mkv H -sø-ßp-, tam. ^nen v Rc-f- m v, cq]xm ]mã tim. Hm Un-t\- dh.-tum.-tpm-k^v Ipgn- m-en, tum.-f.sn tzhkym, azy-hn-cp- -k-anxn cq]xm Ub-d-IvS ^m. tp _v sh -a-cp-xp-, {io. {]kmzv Ipcp-hnf XpS-ßn-b-h ktω-f-\-øn\v t\xrxzw \evin. cq]xm sk{i- dn {io. tpmk^v {^m kokv IrX- X-b n- p. 3. Znhy-Im-cp-Wy-k- n-[n-bn cq]xmx-e-øn-ep azy-hn-cp {]h Ø-\-ß-fpsS `mk-ambn BZy Znhy- Im-cpWy Bcm-[\ AUm n IqSp-I-bp- mbn. HIvtSm-_ amk-øn Ah-km-\sØ snm mgvn (6 to 8 pm) bmbn-cn pw ASpØ Bcm-[\ \S- p-i. 4. imjm kµ i\w tajem kanxn AwK-߃ _lp. Ub-d-IvS-d- s t\xr-xz-øn bqwn- p-iƒ D m-imø hnhn[ imj-iƒ kµ in- p-ibpw bqwn- v cq]o-i-c-w-hpambn _ -s {Iao-I-c-W-߃ \S-ØpIbpw snøp- p. 5. taj-em-xe I h j 2 mw L taj-em-xe I h j HIvtSm-_ amkw BZy BgvN-bn Xs Bcw-`n- pw. 665

29 6. taj-em-xe kwbp ktω-f\w ]mem sk v txmakv kviqƒ HmUn-t m-dn-b-øn hnfn p Iq nb tajemxe kwbp ktω-f-\-øn F m taj-e-ifn \n pw D `mc-hmlniƒ ]s SpØp. azy-hn-cp- -k-anxn bqwn- p-iƒ C m-øn-søv ]pxnb bqwn- p-iƒ cq]n-i-cn- p- -Xn-s\- p-dn pw D -hsb i n-s -Sp-Øp- -Xn-s\- p-dn pw {]h Ø-\-ß-sf- p-dn pw tbmkw N snbvxp. cq]xm Ub-d-IvS ^m.-tp- _v sh -a-cp-xp- B[y yw hln tbmk-øn {io. {]kmzv Ipcp-hn-f, {io. tpmkv {^m ko-kv, {io. N.M. sk_m-ãy, {io. T.K. tpmk^v F n-h t\xrxzw \evin. 7. cq]xm kan-xn-tbmkw azy-hn-cp kanxn Hm^o-kn h v sk]v w-_ 15- \v \S-Ø-s tbmk- Øn Hmtcm taj-e-sbbpw hne-bn-cpøn tajem {]kn-u p-am kwkm-cn- p. cq]xm Ub-d-IvS dh.-^m.-tp- _v sh -a-cp-xp-, kwÿm\ sk{i- dn {io {]kmzv Ipcp-hnf, {io tpmkv {^m kokv XpS-ßn-b-h {]kw-kn- p. 8. FIvkn-Iyp- ohv tbmkw sk]v w-_ 18- \v K.C.B.C azy-hn-cp- -k-an-xn-bpss cq]xm FIvkn-Iyp- ohv ktω-f\w cq]xm Ub-d-IvS dh.-^m. tp _v sh -a-cp-xp- -ens A y- -X-bn azy-hn-cp \b-߃s -Xnsc K.C.B.C azy-hn-cp kanxn ]mem cq]xm {]h Ø-\- kwk-a-øn-\v( ) Hcp- -ambn th {Iao-I-c-W-ß-sf- p-dn v tbmkw N snbvxp; tpmen hn`-p\w \S-Øn. {io. {]kmzv Ipcp-hnf {]h Ø- \-߃ v th \n t±-i-߃ \evin. 9. azy-hn-cp ktµiw cq]xm Ub-d-IvS dh.-^m.tp _v sh -a-cp-xp- azyhncp- -k-tµiw hn. Ip _m\ at y hnhn[ CS-h-I-I-fn \evin h-cp p. 10. skan-\m-dp-iƒ hmem- n-d, cma-]p-cw, thz-kn-cn, bqwo p-i-fn h v \S GI-Zn\ skan\mdn\pw bqwo v cq]n-i-c-w-øn\pw ^m. tp _v sh -a-cp-xp-, kwÿm\ sk{i- dn {io. {]kmzv Ipcp-hnf, cq]x sk{i- dn {io. tpmkv {^m kokv XpS-ßn-b-h t\xrxzw \evin. 11. kviqƒ hnkn v hnhn[ kviqfpi-fn \S-Ø-s -Sp ktω-f-\-߃ v elcn hncp ktµiw \evim K.C.B.C azy-hn-cp kan-xn-bnse dntkmgvkv ow AwK-߃ t]mbvs m- n-cn- p- p. dh. ^m.tp _v sh -a-cp-xp- Ub-d-IvS tkmjy sh s^-b skmssk n 1. ]eniclnx tem P.S.W.S. s P -Zn-\m-tLm-j-ß-fpsS `mk-ambn 46 kzbw klmb- kwl߃ v hcp-am\ h I kwc-`-߃ XpS-ßp- -Xn-\mbn 20,000 cq]m hsc ]eni clnx tem \ Ip- p. {Kq p-i-fpss {]h Ø-\-ßsf t{kuv snbvx-ti-jamwv tem \ Ip-I. At]- -Iƒ \evti Ah-km\ XobXn HIvtSm-_ Hmt m ss{uhnwkv ]cn-io-e\w ]mem tkmjy sh ^-b skmssk n Fkv. F v {Kq p-i-fnse ZfnXv h\nxm AwK-߃ mbn Hmt m ss{uhnwkv ]cn-io-e\w kwl-sn- n- p- p. ssãn\pw C hyq-hn\pw tijw BWv ]cn-io-e-\m n-isf Xncs Sp- p-i. 3. ]pxnb S.H.G. Iƒ DZ-b-Kncn, hm msv, s\ n-bm-\n, Ipt m- n, G -bm, sh n-ip-fw, ASnhmcw F o CS-h-I-I-fn ]pxnb S.H.G. Iƒ Bcw-`n- p. 4. kvt\l ktµ-i-bm-{x-iƒ kv{xo im o-i-cw ] -Xn-bpsS `mk-ambn P.S.W.S s kzm{i-b-kw-lß-fmb h\n-x-iƒ v AKXn aµn-c-߃ kµ in- p- -Xn\v P.S.W.S Ah-kcw Hcp- p- p. 5. timgn hnx-cww \SØn ap p-nn-d, ISp-Øp-cp-Øn, timx-\- q, Ipf-Øq, Xpcp-Øn- - n, ^mønam-]p-cw, aæm-d- md F o ÿe-ß-fn timgn hnx-cw ]cn-]msn kwl-sn- n- p. 6. {^nuvpv, hmjnwkv sajo- C Ãmƒsa v v ] Xn P.S.W.S s C Ãmƒsa v ] -Xn-{]-Imcw ]Øv amkw sim v Xocp C Ãmƒsa v ] -Xn-bn-eqsS {^nuvpv, hmjnwkv sajo F nh hnx-cww snbvxp. BZy Xh-W-Iƒ AS- p-i-gn-bp-tºmƒ km[\w hnx-cww snøpi F Xv Cu ] -Xn-bpsS {]txy-i-x-bm-wv. 7. Npcn-Zm I nwkv ]cn-io-e\w h\n-x-iƒ m-bp Npcn-Zm I nwkv ]cn-io-e\w ap p-nnd kotbm `h\n kwl-sn- n- p- p. Xmev]-cy-ap- -h P.S.W.S Hm^o-kntem ap p-nnd kotbm `h-\ntem t]cv cpn-ã snøp-i. 8. kq va \nt -]-]- Xn Bcw-`n p kºm-zy-ioew h n- n- pi F Dt±-itØmsS P.S.W.S s B`n-ap-Jy- Øn Xncp-am-dm-Sn, timx-\- p F o ÿe-ß-fn kq va \nt ] ] Xn Bcw-`n- p

30 668 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw 9. P.S.W.S s 46 -mw hm jni ktω-f\w P.S.W.S s 46- maxv hm jni ktω-f\w \hw-_ 12- \v ]mem fmew ]gb ] n ]m-cnjv lm-fn \S pw. ]en-i-c-lnx hmbv]m hnx-cww kzbw sxmgn ]cn-io-e-\w, P\-{]-Xn-\n-[n-Isf BZ-cn-, s]mxp ktω-f\w F nh ]cn-]m-sn-bpss `mkambn \S pw. 10. GI-Zn\ kzbw sxmgn ]cn-io-e\w ap p- nd dopn-b sk -dn sh v GI-Zn\ kzbw sxmgn ]cn-io-e\w kwl-sn- n- p. _møv tkm,v hmjnwkv ]uu, eniypuv tkm v, ^nt\m-bn temj, o\nwkv ]uu XpSßn \ntxym-]-tbmk km[-\-ß-fpss kzbw sxmgn ]cn-io-e\w kwl-sn- n- p- p. Xmev]-cy-ap- -h P.S.W.S Hm^okn t]cv cpn- à snøp-i. 11. Iºyq- m v ap p-nnd dopn-b-wns B`n-ap-Jy-Øn kntbm s{sbn\nwkv sk -dn h v {l-kz-ime Iºyq- m p-iƒ Bcw-`n- p- p. {]mb-t`-z-at\y Gh pw ]cn-io-e-\-øn ]s -Sp- m-hp- -Xm-Wv. 12. hm jniw BtLm-jn p If-Øq, taep-im-hp-a- w, awk-f-kncn F o kzm{i-b-kw-l-ß-fpss hm jniw BtLm-jn- p. 13. t\xrxz ]cn-io-e\w kwl-sn- n p `c-w-ßm-\w, ap p-nn-d, Ipd-hn-eßmSv, ]q m F o tkmwp-i-fpss hm jn- Ihpw t\xr-xz-]-cn-io-e-\hpw kwbp- -am-bn \S-Øn. ^m.-txm-akv hmep-tω ]cn-]msn DZvLm-S\w snbvxp. Um okv Iq\m-\n-, A\n Ip-am F n-h ]cn-io-e-\-øn\v t\xrxzw \ In. 14. kzm{i-b-kwlw DZvLm-S\w snbvxp. aq m\n CS-h-I-bn ]pxnbxmbn kzm{i-b-kwlw cq]n-i-cn- p. kwlw Ub-d-IvS ^m. txmakv ]\-bv - p-gn-bpss A y- -X-bn IqSnb ktω-f-\- Øn ^m. txmakv hmep-tω DZvLm-S\w \n -ln- p. ^m. txmakv hmep-tω (U-b-d-IvS ) G.sI.-kn.-kn. 1. bqwn v cpn-kvt{s-j F.-sI.-kn.-kn. Xnc-s -Sp- n-t\msv A\p-_- n v bqwn- p-iƒ cq]-xm-ti-{µ- Øn cpn-kvt{s-j \S-tØ ka-b-am-bn. HIvtSm-_ 31- \p n cpn-kvt{s-j snømø bqwn- p-iƒ v Ce- -\n ]s -Sp- m km[n- n-. bqwn v cpn-kvt{sj-\p-ap-ºmbn Imem-h[n ]q Øn-bmb bqwn- p-i-fn ]pxnb `mc-hm-ln-isf Xncs Sp-t - -Xp-am-Wv. `mc-hm-ln-i-fp-ssbpw AwK-ß-fpsSbpw enãv cq]-xm-ti- {µ-øn FØn- p- Xn\v Ghcpw {i n- p-a-t m. 2. bqwn v cq]o-i-cw skan-\m im n-]pcw CS-h-I-bn bqwn v cq]o-i-c-w-sk-an-\m \S- p. Ub-d-IvS dh.- tum. tpm Pv h okv Rmd- p-t Znhy-_-en-b n v ktµiw \ In. ^m. tpmk^v IpΩn-Wn-bn. kmpp AeIvkv F n-h kwkm-cn- p. 3. ]nd-høv skan-\m F.-sI.-kn.kn. bqwn- ns B`n-ap-Jy-Øn skan-\m \S- p. dh. tum. tpm Pv h okv Rmd- p-t mkv \bn- p. kwÿm-\-sk-{i- dn tsman Xpcp- Øn- -c, dh-. ^m. txmakv ]pc-bn-sw, t n Bep- F n-h kwkm-cn- p. 4. cq]-xm-t\-xr-kw-kaw F.-sI.-kn.-kn. cq]-xm-`m-c-hm-ln-i-fp-ssbpw taj-em-`m-c-hm-ln-i-fp-ssbpw kwbp- -tbmkw sk]v w-_ 13- \v ap m- ]mcojv lmfn \S- p. kwl-s\m sxc-s -Sp- p-ambn _ -s - Hcp- -߃ tbmkw N snbvxp. 5. A ym-føv kwhmzw "k`bpw kmaq-ln-i-{]-h Ø-\-ßfpw' "CS-b-te-J-\-ß-fpsS Imen-I-{]-k n' "bph-p-\-ßfpw k`m-fl-i-po-hn-xhpw' F o hnj-b-ß-fn A ymfw bqwn- ns B`n-ap-Jy-Øn bym-{iaw Pqsse 10, BKÃv 14, sk]v w_ 13 F o Xob-Xn- I-fn kwhmzw \SØn. dh. ^m. tpmk^v ae-bn A y- X hln- p. 6. im n-]p-cøv skan-\m F.-sI.-kn.-kn. bqwn- ns HutZym-Kn-I- D-ZvLm-S-\hpw skan-\mdpw sk]v w- _ 13- \v \S p. tsman Xpcp-Øn- c mkv \bn- p. dh. ^m. tpmk^v IpΩn- Wn-bn-, t n Bep- F n-h kwkm-cn- p. kmpp AeIvkv, P\. sk{i- dn AUm v 1. t_m[-h-xvi-cw m p-iƒ en n ^vfh F v.-fkv; Im nc-a w (sk-]v w 3), ]mã-d C Ãn- yq v, Acp-Wm-]pcw (sk-]v w- 8), amxr-`-h `c-w-ßm\w (sk-]v w 12), sk v tacokv _n.-f- v.-f-kv. `c-w-ßm\w (sk-]v w- 18), ]pfn-b- e I - \ (sk-]v w ). 2. hnp-bvz i- Iymºv 1 AUm ns B`n-ap-Jy-Øn 10- mw m nse Ip n-iƒ mbn \S-Øp 2010 se hnp-bvz i Iymºv 1 s DZvLm-S\w sk]v w-_ 10- mw XobXn cmhnse 10 awn v ]mem cq]xm kviqƒ tim ]-td v sk{i- -dn dh. -^m. tpmkv Cu - \m \n -ln- p. ^m. tp _v sh -a-cp-xp- kzmkxw Biw-kn- p. c p Znh-k-tØ v \S-Ø-s Iymºn\v AUm v Sow t\xrxzw hln p. 55 Ip n-iƒ ]s -Sp-Øp. 669

31 670 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw 3. ]T-\-k-µ i-\w sk]v w-_ 14, 17 Xob-Xn-I-fn cma-]pcw am BK-kvXo-t\mkv timf-pv, tn p- _nj]v hb-en satωm-dn-b tlmfn-t{imkv timfpv F n-hn-s-ßfn \n pw Fw.-F-kv.-U-_yp. hnzym n-iƒ AUm n ]T-\-k-µ i\w \S- Øp-I-bp- m-bn. AUm v Sow Ip n-iƒ v {]h Ø-\-߃ hni-zo-i-cn- p-sim-sp- p-ibpw ms -Sp- p-ibpw snbvxp. azy-øn\v ASn-a-I-fmbhcp-ambn Ip n-iƒ apjm-apjw ]cn-]m-snbpw \S-Øn. 35 Fw.-F-kv.-U_yp hnzym n-iƒ ]s -Sp-Øp. 4. hnp-bvz i Iym-ºv- 2 hnp-bvz i Iymºv 2 s DZvLm-S\w sk]v w-_ 17- mw XobXn cmhnse 10 \v s{]m^. si.]n. tpmk^v \n -ln- p. ^m. tp _v sh -a-cp-xp- kzmkxw Biw-kn- p. sk]v w-_ Xob-Xn-I-fn \S-Ønb Iymºn 60 Ip n-iƒ ]s -Sp-Øp. AUm v Sow Iymºn\pw m p-iƒ pw t\xrxzw hln- p. 5. AUm v 26- -mw hm jniw 1984 Bcw-`n AUm ns 26- mw hm jniw sk]v w-_ 21- mw XobXn \S- Øn. cmhnse 10 awn v Cuiz-c-{]m -\-tbmss Bcw-`n s]mxp-tbmkw AUm v snb am\pw cq]xm hnim-cn-p-\-dm-fp-amb tam. ^nen v Rc-f- m v DZvLm-S\w snbvxp. AUm v Ub-d-IvS ^m. tp _v sh -a-cp-xp- A y- -\m-bn-cp- p. tam kv tpmk^v Fw.-F.-F. apjy-{]-`m-jww \S-Øn. F.F; A - -At\m, A - -A- o AwK-ß-fpsS hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-Ifpw \S-Øn \v \S kvt\l-hn-cp-t mss hm jn-im-tlm-j-]-cn-]m-sn-iƒ kam-]n- p. AUm v Sow AwK-ßfpw F.-F, "A - -A-t\m ' A - -A- o AwK-ßfpw hnhn[ ]cn- ]m-sn-iƒ v t\xrxzw hln- p. ^m. tp -_v sh -a-cp-xp- (U-b-d-IvS ) km z\ C Ãn- yq v Hm^v Iu k-enwkv & ssku- kv 1. Cu amkw ap Iq n _p p snbvx 118 t] v hy n-]-c-amb Iu kenwkpw 9 t] v ^manen Iu k-enwkpw \S-Øn. 2. ]mem cq]x tim -td v FUyq-t -j-w GP kn-bpss Iogn-ep kviqfp- I-fn Iu k-enwkv \S-Øp- -h v ""Iuam-c-{]m-b- m-cpss am\-kn-im-h-iy߃'' F hnj-b-sø- n sk]v w-_ 18- mw XobXn ^m. Ipcy B\n- Øm\w ms -Sp- p-ibpw N -Iƒ v t\xrxzw \evip-ibpw snbvxp. 3. sk]v w-_ 10 mw XobXn ]mem IØo-{U-en h v \S-Ø-s {]m \miq mbva-bn-epw, sk]v w-_ 30 mw XobXn awk-f-kncn ] n-bn \S-Ø-s t^mtfm- A]v [y\-øn\pw ^m. Ipcy B\n-Øm\w t\xrxzw \evin. ^m. amxyp ] -em-\n- (-U-b-d-IvS ) ^m. Ipcy B\n-Øm-\w(-A-kn. Ub-dIvS ) ]mem Iayq-Wn-t -j kv vv v v 1. AJne ticf s{]m^-j-w \ms-i-ta-f \n[o-cn- amwn- -Ø-\m kvamci- am[y-a-{]-`m-j-w-߃ ]mem IΩyq-jn-t -j kns B`n-ap-Jy-Øn 2010 HmKÃv 26 apx sk]v w-_ 5 hsc Xob-Xn-I-fn ]mem sk txmakv H.S.S HmUn-t m-dn-b- Øn h v AJn-e-tI-cf s{]m^-j-w \ms-i-ta-f-ifpw \n[o-cn- amwn- - Ø-\m kvamci am y-a-{]-`m-j-w-ßfpw \S- p. HmKÃv 26- mw XobXn sshin v \v hnimcn P\-d tam. tpm Pv Nqc- m- ns A y- -X-bn IqSnb tbmk-øn h v {]ikvx \msi-irøv {io. kn.-f.-tpmkv \ms-i-ßfpw {]kwk ]c-º-c-ifpw DZvLmS\w snbvxp. Cu Znh-k-ß-fn Ah-X-cn- n \ms-i-ßfpw {]`m-j-w-߃ \SØn-b-h-cp-sSbpw t]cpiƒ NphsS tn p- p. XobXn {]`m-j-i \msiw AUG. 26 kn.-f.-tpmkv tamk- (-]mem IΩyq-Wn-t -j ) 27 tum.-kn.-]n.-cm-p-ti-j-c AΩ hm eyw (C-e-Ivt{Sm-WnIv am[y-a-ßfpw (Hm- nd \ms-i-cw-kw) kwkvim-c-hpw) 28 dh.-tum.-ip-cy-t mkv ap m-s \oe-s m am (k-`bpw am[y-a-ß-fpw) (T.V.M. kwkvir-xn) 29 dh. ^m.-amxyp N{µ Ip-t Zn. kq am- v (am-[ya km -c-x) (T.V.M. ku] ÆnI) 30 IYm-{]-kwKw `qan-bnse \ -{X-߃ N{I-hm-f-߃ km n (Im- nc n Aa-e) 31 AUz. F.-P-b-i- Aar-X-km-Kcw (Xo-{h-hm-Zhpw am[ya\ne-]m-sp-ifpw) (Kp-cp-hm-bq _ p-c) SEP. 1 \ms-iw- -i-e-`-im-gvn-iƒ "hn-\-hn-kvabw' ampnivtjm (]mem IΩyq-Wn-t -j kv) (]mem IΩyq-Wn-t -j kv) 2 tum.-ip-cymkv Ipº-f- pgn kvt\ln p Xocm-Ø-h (am-[y-a-ßfpw P\m-[n-]-Xy-hpw) (T.V.M. aax) 3 {io.si.fw.-tdmbv AXn-Po-h-\- m v (am-[ya{]h Ø-\-Ønse icn-sx- p-iƒ)(sim- n kwk-an-{x) 4 {io.-`-kxv N{µ-ti-J a[pcw Cu PohnXw (ao-unbm BIvSn-hn-kw) (]mem IΩyq-Wn-t -j kv) F m am[y-a-ß-fnepw \ms-i-i-em-im-c- msc ]cn-n-b-s -Sp-Øp-Ibpw BZ-cn- p-ibpw snbvxp. [mc-f-am-fp-iƒ {]`m-j-w-߃ tiƒ p-ibpw \ms-i-߃ Bkz- Zn- p-ibpw snbvxp. 671

32 672 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw 2. am[ya Ahm Up-Iƒ hnx-cww snbvxp. ]mem IΩyq-Wn-t -j kv G s -Sp-Ønb \n[o-cn- amwn- -Ø-\m kvamci am[ya Ahm Uv at\m-ca hnj \yqkv Ub-d-IvS {io.-tpmwn eqt mkn-\pw(10001 cq]m, {]ikvxn]{xw, ^e-iw) Kpcp-]qPm ]pc-kvimcw ]q m \h-[mc Ub-d-IvS dh. ^m. Cu G Ø-bn-en\pw (5001 cq]m, {]ikvxn]{xw, ^e-iw) bph-{]-xn`m Ahm Uv {]ikvx Km\-c-N-bnXmhv {io.-t n tpm Ie-b- m-\n- pw(5001 cq]m, {]i-kvxn-]-{xw, ^e-iw) 2010 sk]v w-_ 5 mw XobXn {]uv Kw`o-c-amb NS-ßn h v ]mem cq]xm y am tpmk^v I -d-ßm v hnx-cww snbvxp. {]kvxpx NS-ßn tum.-ip-cymkv Ipº-f- pgn apjy {]`mjww \S-Øn. dh.-^m.-amxyp N{µ Ipt, tum.-_m_p sk_m-ãy, s{]m^.- tpm Pv tpm \n[ocn, dh.-^m.-p-bnwkv shæm-bn- n- n F n-h {]kw-kn- p. dh.-^m.-amxyp N{µ Ip-t, tum.-ip-cymkv Ipº-f- p-gn, tum.-_m_p sk_m- Ãy F n-h-c-s-ßnb kan-xn-bmwv ]pc-kvimc tpxm- sf sxc-s -Sp-Ø-Xv. Ahm UvZm\-Øn-\p-tijw ]mem IΩyq-Wn-t -j kns Km\-ta-f-bpw \S- p HmKÃv 26 apx sk]v w-_ 5 hsc \S AJne ticf s{]m^-j- W \ms-i-ta-f-bpss XpS -sb-t mww F m amkhpw c mw i\n-bmgvn sshipt cw {]ap-jcpss {]`m-jww As - n B\p-Im-en-I-hn-j-b-ß-fn kwhmzw, XpS v \msiw As - n 2 awn- q \ofp Hcp t{]m{kmw F nh Dƒs - SpØn ÿnc-amb Hcp thzn thzni cq]-s -Sp-Øm B{K-ln- p- p. "thzni-' (Vedika) F m Venue for Entertainment, Delight, Inspiration, Knowledge and Aestheties. ]mem-bpss k -tijn DW Øm\pw hf Øm\pw Hcp thzn. F m h jhpw sk]vxw-_-dn \S- p \ms-i-ta-f-bn-te-xpƒs ss 24- -Hmfw Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Bkz-Zn- m\pw A{Xbpw {]`m-j-w-߃ tiƒ m\pw thzni Ah-k-c-sam-cp- p- p. AwKXzw hm jni ^okv Rs. 600 (Hcmƒ v), Rs (c pt] v), Rs (4 t] ^manen ]m v) thzn-i-bpss DZvLm-S-\hpw BZy t{]m{kmapw {]`m-j-whpw 2010 \hw-_ 13 mw XobXn sship-t cw 6 awn v ]mem St.Thomas H.S.S HmUn-t m-dn-b- Øn h v \S- p- p. Cu t{]m{km-an-te pw thzn-i-bpss DZvLm-S-\-Øn-te pw lrzy-ambn Wn- p- p. thzn-i-bn tncm \n߃ B{K-ln- p psh n 2010 HIvtSm-_ 15 \pap-ºmbn ]mem IΩyq-Wn-t -j kv Hm^o-kntem ÿesø _lp.cshi hnim-cn-b- am-cpss ] tem cpn-kvt{s-j t^mw ]qcn- n v AwKXzsaSp- m {i n- p-a-t m. ^m. Pbnwkv shæm-bn- n- n (U-b-d-IvS ) RECEIVED HEAVENLY REWARD ^m. Pbnw-kv Nmth-en, tn p- Pbnw-k- tn p-, Nmth-en IpSpw-_-Øn aøm-bn adnbw Zº- Xn-I-fpsS ai-\mbn 1928 Unkw-_ 4 \v P\n- p. A p-k-tlm-z-c- mcpw(-hcp ktlm-z-c, ^m. Ae-Ivkm \ncym-x-\m-bn)hcp ktlm-z-cn-bp- -ap mbncp- p. Nmth-en-e- s amtωm-zokm 1928 Unkw- _ 11 \v Bbn-cp- p HIvtSm-_ 5 \v ssÿcy-te-]\w kzoi-cn Nmth-en-e- tn p- am ohm F.]n.kvIqƒ,- sk v B - Wokv bp.-]n.-kviqƒ aptømen, sk v. tacokv F v.-f-kv.-f-kv. InSßq F n-hn-s-ß-fn {]my-ani hnzym-`ymkw \n -ln- p. D.O.Sc. Degree bv ptijw Changanassery St. Thomas Minor Seminary, Alwaye St Joseph s Pontifical Seminary F- n-hn-s-ß-fn skan-\mcn ]cn-io-e\w ]q Øn-bm n am v 15- \v A`n.- am sk-_m-ãy hb-en ]n-xmhn \n pw Bephm skan-\m-cn-bn h v Xncp-] w kzoi-cn- p. simgp-h-\m ] n-bn AkvtX n-bm-bn- m-bn-cp p A s BZy \nb-a-\w(1955). 6 amk-øn-\p-tijw -D-]-cn-]-T\m w Oriental Institute Rome tn p. ]n osv 1959 apx 1980 hsc Bephm skan- \m-cn-bn s{]m^-k-dm-bn-cp- p. CXn-\nsS 1961 apx 1978 hsc The Convenor of the Central Liturgical Committee -Bbn kvxpxy l-amb tkh\w A\p-jvTn- p. ]n osv Ce n hnim-cn-bm-bn. ]n osv `c-w-ßm\w, Im n-c-øm-\w( ) XpS- BZ-cm-RvP-en-Iƒ 673

33 674 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw ßnb ] n-i-fn hnim-cn-bm-bn-cp- p. H w Examine the Ac/ of Social Action &Khadi -Bbn apx hsc tkh-\-a-\p-jvtn- p-hm\pw A \p Ign- p apx 2010 s^{_p-hcn hsc ]mem acn-b saun- sk dn Nmπ-bn\m-bn-cp p \v A dn -b-dmbn ]mem am At{]w {]oãvtlmanseøn \v ac-w-a- S A s arx-kw-kvimc ip{iqjiƒ tn p- t^mtdm-\m-]- n-bn h v sk]v w-_ 13 -\m-bn-cp- p. am tpmk^v I -d-ßm v ]nxmhns apjyim Ωn-I-Xz-Øn-ep hn. Ip m-\-sbøp-s v am tpmk^v ] n- m- -d-ºn, am tpm v Be-t cn XpS-ßnb ]nxm- - m-cpssbpw klim Ωn-I-Xz-Øn ] nskan-tø-cn-bn arx-tzlw kwkvi-cn- p. A s hy nxzw Gsd {i n- s H- m-bn-cp p. kpdnbm\n Ip m\ A n- p- -Xn \n]p-w-\m-bn-cp A \v hen-sbmcp ]ptcm-ln-x- in-jy-kwap v; \nc-h[n ]nxm- - mcpw CXn-epƒs Spw. A s Bfl-im- n- mbn \ap p {]m n- mw. kn.- txm-a-ko\ (kn.-fw.kn.) cma-]pcw s^mtdm-\m- n CS-hI Imcy- pdw IpSpw-_-Øn sxmω, t{xkym Zº-Xn-I-fpsS koa- -]p-{xn-bmbn 1923 s^{_p-hcn 8 \v txma-ko-\mω `qpm-x-bm-bn. amtam-zo-km-bn adnbw F t]cv \ I-s - p. hnzym-`ym-km-\- cw 1944 sk]v w-_ 8 \v cma-]pcw I Ω-e-a-T-Øn A n-\n-bmbn tn v txmako\ F t]cv kzoi-cn- p BZy-{hXhpw 1949 \nxy-{h-xhpw A-\pjvTn- p. cma-]pcw, aptøm-en, Imfn-Im-hv, F o at-ß-fn AΩ Xs tkh\w ImgvN-sh p. \s mcp A ym-]n-i-bm-bn-cp txma-ko-\mω kv{xoi-fpssbpw Ip n- I-fp-sSbpw D -a-\-øn-\mbn A oww ]cn-{i-an- p. cma-]pcw sh s^-b timtfppw hmgv. Ip - s \ma-i-c-w-\-s-]sn XpS-ßn-b-Xp-ap-X 1988 hsc Ip - s Hm^okpw AΩ-bpsS t{]jn-x-cw-k-ß-fm-bn-cp- p. CS-hI-bnse F m {]h Ø- \-ßfnepw kpo-h-km- n- y-am-bn-cp txma-ko-\mω P w sim pw I Ωw sim pw cma-]p-c-øns a\- n ÿm\w ]nsn- n-cn- p- p. ]c-kvt\lw, \ni- _vz-amb kl-\w, sszhm-{i-b-xzw, A[n-Im-c-hn-t[-b-Xzw, A -W-a-t\m-`m-hw, IrXy- \n-jvt-, kuay-x F o kpir-x-߃ txma-ko-\mωbn hnfßn tim`n- n-cp- p {hxm -W-Øns kph Æ-Pq-_nen BtLm-jn- p-hm-\p `mkyhpw AΩbv v e`n- p Xn -fmgvn cmhnse \v kntã-gvkns {]m - \mat y AΩ-bpsS ]mh-\m-flmhv 87- m asø hb- n al-xz-øns temi- Øn-tebv v ]d- p-b p. 7 mw XobXn cmhnse 10 awn v dh. ^m.-tpm-k^v Imcy- p-d-øns apjy-im Ωn-I-Xz-Øn atw Nm -en A n hn. Ip m\sb- Øp-S v ]mem cq]xm hnimcn P\-dmƒ tam. Cu\mkv H -sø-ßp- -ens {][m\ Im Ωn-I-Xz-Øn arx-tzlw cma-]pcw s^mtdm-\m- n knan-tø-cn-bn kwkvi-cn- p. PRAYER DAY ( REF. VOL. XXXV NO.1 ) ( 2010 Octo Nov. 8) Very Rev. Fathers, Rev. Fathers 1. Kuttianickal Mathew Oct 9 2. Kuttiankal Joseph Kuttianickal Martin Kuttianikal Sebastian Kuzhikandathil George Kuzhinjalil Joseph Kuzhinjalil Mathew Madappallymattam Joseph Madappallil Thomas Madathikunnel Joseph Madathikunnel Mathew Madathikunnel Paul Madathiparampil Joseph Madathiparampil Thomas Madukavil George Madhurapuzha Zacharias Malamackal Scaria Malayil Joseph Malayilputhenpura Thomas Maleparambil Joseph Maleparambil Mathew Maliekal John Mampallikunnel Sebastian Mandapathil George Nov Mangalath James Manianchira Thomas Manianchira Joseph Maniangatt George Maniangatt Joseph Maniangatt Thomas Maniangatt Zacharias 8 675

34 Sept. km z-\-{]-im-ita \bn- mepw A`n-hµy am tpmk^v I -d-ßm v ]nxmhns Ub-dn-bn \n v 1. Ipt m-øv, skan-\mcn IΩo-j ao nwkn kw_- n- p pm ]me m p-ae C-S-h-I-bn _lp. ^nen v Ipf-ß-c-b- s amxm-hns arx-kw-kvimc ip{iq-jiƒ v apjy-im Ωn- IXzw hln- p am amhsn CS-h-I-bn ht møv tpmk-^ns arx-kwkvimc ip{iq-jiƒ v apjy-im Ωn-IXzw hln- p \v Nq -t cn F n-\o-b-dnwkv timtf-pn hn. Ip _m- \-b n v ktµiw \ In. 3 pm ]mem sk vtxmakv lb sk- dn kviqƒ HmUnt m-dn-b-øn h v A m-u-aniv Iu kn ao nw-kn kw_- n- p-ibpw Ahm Up-Ifpw k n-^n- - p-ifpw hnx-cww snøp-ibpw snbvxp. 6 pm _nj]vkv lukn h p\s amk-[ym-\-øn kw_- n- p am Acp-hn-Øpd sk v tpm v timtf-pn [ym\-ønt\m-s-\p-_- n v hn. Ip m-\-b n v ktµiw \evin. 3 pm ]mã-d C Ãn- yq- n h v A amb Xntbm-fPn timgvkns k n-^n- - p-iƒ hnx-cww snbvxp pm ]mem sk v txmakv lb sk- dn kviqfn h v az sxtck P a-i-xm-_vzn-tbm-s-\p-_- n- p-\-s Hm ^t\pv ao nwkn kw_- n v ktµiw \evin. 4 5 Xob-Xn-I-fn amhsn CS-h-I-bn CS-b-\-SpØ k-µ i\w \S-Øn pm Aø-ºmd CS-h-I-bn ]pxp-xmbn \n Ωn simsna-c-øns sh -cn- p-i Ωw \n h-ln- p-ibpw ktµiw \ Ip- Ibpw snbvxp pm sk v txmakv lb sk- dn kviqƒ HmUn-t mdn-b-øn h v ]mem IΩyq-Wn-t -j kns Ahm UvZm\ ktω-f-\-øn ]s -SpØp am IØo-{U CS-h-I-bn Hcp hnhmlw Bio h-zn- p. 6 pm cma-]p-cøv CMC tim sh n kn.-txm-a-ko-\mbpss arxtzl-øn- H okv snm n {]m n- p. 7. kµ i-isc kzoi-cn- p. 5 pm Ipd-hn-e-ßmSv CS-h-I-bn F vt\mºv Xncp-\m-fn-t\m- S-\p-_- n v kpdn-bm\n Ip m-\-b n v ktµiw \evin am am\-øq CS-h-I-bn Xncp-\m-fn-t\m-S-\p-_- n v hn. Ip m-\-b n v ktµiw \evip-ibpw ]pxp-xmbn \n Ωn p ]mcojv lm-fns inemÿm]\w \n -ln- p- Ibpw snbvxp

35 678 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw 3.45 ]mã-d C Ãn- yq- n hnhml Hcp skan-\m-dn ]s -Sp-Ø-hsc kµ in v ktµiw \ In am sk v txmakv timtf-pn \ho-i-cn siankv{sn em_ns sh -cn- p-i Ωw \n h-ln- p am Nq -t cn F n-\o-b-dnwkv timtf-pn temi-{]- ikvx Iºyq tkm^v vshb hnz-kv-[\pw kzx{ tkm^v vshb ^ut -js ÿm]-i-\p-amb dn m Uv Fw.- Ãmƒam Free Software and Your Freedom F hnj-b-sø- n \S-Ønb {]`m-j-w-øn\v XpS w Ipdn psim v BapJ {]kwkw \S-ØpIbpw, F n-\o-b-dnwkv timtfpn ]pxn-b- Xmbn \n Ωn- p knhn F n-\o-b-dnwkv em_ns inemÿm-]\w \n -ln- pibpw snbvxp am tim bw kodn-bn h v \S kntºm-kn-b-tøm-s- \p-_- n v kpdn-bm\n Ip m-\-b n v ktµiw \evin. kµ i-isc kzoi-cn- p. 4 pm Ce n CS-h-I-bn _lp. tpm v thfq-]-d-ºn-e- s amxm-hns arx-kw-kvimc ip{iq-j-iƒ v apjy Im Ωn- IXzw hln- p pm ac-tßmen CS-h-I-bn ]pxp-xmbn \n Ωn- p ]mcnjv lmfns inem-ÿm-]\w \n -ln- p-ibpw ktµiw \evip-ibpw snbvxp pm the-\new CS-h-I-bn ]mem cq]-xmw-k-amb Uo am n Ip n-bm-\n v ]utcm-ln-xy-] w \ In am ]mem, sk v hn k v Nm -en Hcp hnhmlw Bio h-zn- p. 1 pm \oeq CS-h-I-bn _lp. tpmkv Ipgn- m-en A s Pq_n-en-bm-tLm-j-ß-fn ]s -Sp-Øp pm Ipd-º-\mSw CS-h-I-bn A`nhµy ]u -Øn ]nxmhns ktlm-z-cs arx-kw-kvimc ip{iq-j-i-fn kw_- n,v A\p-tim-N-\-a n- p pm _lp. spbnwkv Nmth-en A s arx-kw-kvim-ctøm-s-\p-_- n v hn. Ip m\b n- p-ibpw arx-kw-kvimc ip{iq-j-iƒ v apjy Im Ωn-IXzw hln- p-ibpw snbvxp. 14. kµ- i-isc kzoi-cn- p pm Xmt_m [ym\-ti-{µ-øn ]pxp-xmbn \n Ωn- p si n-s-øns inemÿm]\w \n -ln- p pm \o-eq CS-h-I-bn ]pxp-xmbn \n Ωn simsn-a-c- Øns sh -cn- p-i Ωw \n -ln- p. 6 pm hnp-b-]p-cøv h v \S dopw _nj-]vkns [ym\- Øn ]s -Sp-Øp. 15. [ym\w hnp-b-]pcw _nj]vkv lukv 3.30 A t^m km P a-i-xm_vzn kam-]-\-tøm-s-\p-_- n v Hcp- -߃ \S-Ønb thmf- n-tb-gvkns ktω-f-\- Øn ]s -Sp-Øp. 7 pm hn. A t^m km-ω-bpss I_-dnSw kµ in- m-s\- Ønb At ym-iy ImØ-enIv kndn-b ]m{xn-bm nkv C mkv bqk^v III- bphms\ `-c-w-ßm-\øv h v kzoi-cn- p- Ibpw XpS v cq]-xm-ti-µ-øn h p \S-Ønb AØmg hncp- n kw_- n- p-ibpw snbvxp. 679

36 680 km z-\-{]-im-ita \bn- mepw 17. kµ i-isc kzoi-cn- p pm - ^n\m kv Iu kn ao nwkn kw_- n- p pm [ Ω-Zo]w skmssk- n-bpss Kth-WnwKv t_mun ao nw- Kn kw_- n- p pm _nj]vkv lukn h v ap p-nnd tlmkv]n- ao nw- Kn kw_- n- p pm cq]-x-bpss I kƒt gvkv t_mun ao nw-kn kw_- n- p am ap p-nnd CMC tim h n hn. Ip m-\-b n v ktµiw \evin am - Acp-hn-Øpd CS-h-I-bn Hcp hnhmlw Bio h- Zn- p am - aqgq CS-h-I-bn _lp. tpmk^v XS-Øn (Sr)- A- s amxm-hns arx-kw-kvim-c-ip-{iq-j-iƒ v apjyim Ωn- IXzw hln- p pm - Fkv.-F v s{]mhn jy lukn ]pxp-xmbn \n Ωn- -s si n-s-øns sh -cn- p-i Ωw \n -ln- p pm - `c-w-ßm\w A o n {]kn 12 ]pkvx-i-ß-fpss {]Im-i\ I Ωw \n -ln- p pm - _nj]vkv lukn h v jmtemw ao nw-kn kw_- n v kwkm-cn- p pm - D]-cn-]-T-\-Øn\mbn tdman\p ]pd-s amxyp ]nw- m- - \v bm{x-b-b v \evip-ibpw \h-ssh-zn-i-\mb am n Ip- n-bm-\n v kzoi-cww \evip-ibpw snbvxp pm - _nj]vkv luknkv h v \S K.C.B.C azy-hn-cp- k-an-xn-bpss ktω-f-\-øn ]s -Sp-Øp. 3 pm - kmt mw timπ-ivkn h p \S azy-hn-cp kan- Xn-bpsS P\-k-l-{k-k-Xym-{K-l- k-tω-f-\-øn ]s -Sp-Øv ktµiw \ In _mw-kvfq sk v tpm kn h p \S C.B.C.I Ãm nwkv IΩ n ao nw-kn kw_- n- p ]q- m s^mtdm\ ] n-bn CS-b-\-SpØ -k-µ i\w \S-Øn pm aqe-a w s^mtdm-\-bn I sh jt\ms\p-_- n v hn.-ip m-\-b n v ktµiw \evin pm Ce n CS-h-I-bn _lp. txmakv ]md- w A s amxm-hns arx-kw-kvim-c-ip-{iq-j-iƒ v apjy-im Ωn- IXzw hln- p am tn p- -en \n Ωm-W-Øn-en-cn- p tlmkv]n- - ens ao nw-kn kw_- n- p. kµ i-isc kzoi-cn- p pm ap p-nnd {]oãv tlmw kµ in p pm D]-cn-]-T-\-Øn-\mbn ]mco-kn\p t]mip _lp. sk_m-ãy ]tg-]-d-ºn A \pw ]mã-d an\n-kv{sn- mbn {^m kn\p t]mip _lp. txmakv awn-b- nd A \pw bm{x-b-b p \ In. 681

37 Õ Mar Joseph Kallarangatt October Visitors' day 3.00 pm Dharmadeepam Society General Body Meeting pm Meeting- Bishop's House Aruvithura Blessing pm Pastoral Institute - Meeting 2-3 Kadaplamattom- Pastoral Visit am Inter-diocesian Meeting pm Civil Service Institute - Meeting pm Elanji-Blessing 5 Visitors' day pm Ramapuram College - Blessing pm Chakkampuzha - Blessing. 6 Engaged am Kurichithanam - Ordination Dn.Dominic Kurichiyathputhenpura 07 - Nov 15 Rome (Placid Lectures) 682

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 04 HIvtSm_ 2017 D -S w am ]m- m-bpss ktµiw (temi anj Rmb

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w:

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w: \ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v {^m ko-kv am ]m- -bpss Nm{In-I-te-J\w Atßbv v kvxpxn (Laudato Si') hnh Ø\w: ^m. amxyp Xp -Øn, H.kn.-Un. CARMEL INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE TRIVANDRUM, KERALA,

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b Xo vw-x-bp sszhsø Xr]vXn-s -Sp-ØpI temiøp c v hy n-iƒ n-s-bnse G hpw Cgb-Sp- -ap _ w `mcym-` Xr_ -am-wv. sszhhpw a\p-jy\pw XΩn-ep _ sø sszh-h-n\w CXnt\m-SmWv D]-an- n-cn- p-

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Women in The Bible. Michal (aojä)

Women in The Bible. Michal (aojä) Women in The Bible Michal (aojä) aojä F t]cnsâ AÀ w btlm-hsbt mse BcpÅq Cu kv{xosb bn{km-tb-ensâ {]Ya cmpm-hmb iueosâ c m-as aiä F pw tkmeym- ns\ txmev]n Zmho-Znsâ `mcy F p-apå c v am\-z-wvu- n-ep-amwv

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb Vol. 4 No. 3-4, 15 March-April 2016 sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb ÿm\-ß-fn FØn- pi F m amxm-]n-xm- -fpssbpw B{Khpw XmXv]-cy-hp-am-Wv. F m AXn- \p {iaøn an -h-cnepw HuNnXyw

More information

apkvenweokv tcj-iƒ s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j {]km-[\w: mappilaheritagelibrary.com 2

apkvenweokv tcj-iƒ s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j {]km-[\w: mappilaheritagelibrary.com 2 Grace Books 1 {]km-[\w: s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j mappilaheritagelibrary.com 2 Malayalam Muslim League Rekhakal (Politics-Documents) Compiled by Syed Ashraf Thangal, Chettippady Editors : M.I. Thangal,

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 OCTOBER Volume: 8 No: 4 kl\zmks km yw Pohn-X-Øn Ccp- -d-i-fn iq\y-\m-b-t mƒ, hnizm-k-øns Bg-ß-fn CutimbpsS lr-z-b-tømsv H n-t v Fs \m-y Fs c -I F p-cp-hn v At\-Im-bn-c-ß-fpsS

More information

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3)

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) JpXzv_ 26.1.2007 _bvøp ^pxq-lv, e C sø JpXz-v_-bnepw A m-lp-hns KpW-\m-a-amb "dlvam ' F hnjbw Xs bmwv hnh-cn- p- -Xv. F m, C v lzo-kp-iƒ D -cn- p-sim- mwv CXv kw_- -ambn

More information

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw...

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... s{]mhmjv tlmjv CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-]- -cm-jv{so-bw t\cnsp {]Xnk nbpw ^mknãv hn]øpw apx-em-fn-ø-hn-cp- hnπht mcm hpw _nsp-]n- -B -F-kv-Fkv

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

hn\t_m[n sabv

hn\t_m[n sabv hn\t_m[n sabv 2012 1 hn\t_m[n: ae c sabv 27 Rmb ; tbml.14: 15-24...3 tum. tp _v \mep]dbn ^m. tpm Pv txmakv sim p-hn-f-bn Pq 03 Rmb ; tbml. 6: 25 33...6 tum. tp _v \mep]dbn ^m. h okv sh m-hq Pq 10 Rmb ;

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

CHAPTER: 4 Ephesians 1-mw A ymbw XpSßn 3 mw A ymbw hsc ""k`-bpss hnfn'' The calling of the Church F hnjbw BWp hnh-cn- -Xv. Eph. 4-mw A ymbw XpSßn 6 mw A ymbw hsc ]pxn-sbmcp Theme XpS-ßp-Ibm-bn. The conduct

More information

CHAPTER: 1 Eph 1:1 ""sszthjvs-øm {InkvXp-tb-ip-hns As m-kvx-e-\mb ]usemkv (F-^-skmkn D ) hnip- - mcpw {InkvXp-tb-ip-hn hnizm-kn-i-fp-am-b-h p Fgp-Xp- Xp'' Paul - An apostle of Christ. (a) {InkvXp-tbiphns

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃!

]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! ]utcm-lnxy ip{iq-j-bn 25 h j-߃ ]n nsp _lp. sshzn-i v Biw-k-Iƒ! {]m \mawk-f-߃! dh.^m. Nmt m ta p-døv ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. kæn ]px-\{] ]utcm-lnxy kzoicww 5 4-1994 dh.^m. tpmkv sim -d- ]utcm-lnxy

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

Cu e -Øn. ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1. TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin

Cu e -Øn. ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1. TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin TRICHUR ARCHDIOCESAN Bulletin ]pkvxiw : 84 P\p-hcn 2017 e w : 1 Cu e -Øn Imprimatur (Sd) Mar Andrews Thazhath Archbishop of Trichur Chief Editor Fr. Francis Aloor Executive Editor Fr. Dominic Thalakkoden

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w?

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w? 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A[ymbw H v BJym-\-X{ w t\mh-en kmlnxy-i-e-bpss auen-i-xbv pw Bkzm-Zy-Xbv pw ASnÿm-\-]-chpw A{Kn-a-hp-amb XØzw AXns cnbnxmhv Ah-ew- _n p BJym-\-X-{ -ß-fm-Wv. cn\ {]Im-iam-\-am-

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

New Vision New Humanity

New Vision New Humanity New Vision New Humanity (Study) Editor: Fr. T. P. Elias Published by Joice Thottackad on behalf of Sophia Books for the glory of God and for the benefit of humankind. First Published : July 2000 Cover

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w. {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ

Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w. {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w Nn mhnjbw {InkvXp-hn thcq n hf-cpi Rooted and Built up in Christ (sim-tem-ky 2:7) Nn mhnjb]t\ klmbn Hm Ø-tUmIvkv ss{ikvxh bph-p-\-{]-ÿm\w sk v txmakv `h, ]gb skan\mcn

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

k`m-{]-kwkn I. Imt\m-\nI ÿm\w k`m-{]-kw-knbpw \nizm-ko-b-xbpw

k`m-{]-kwkn I. Imt\m-\nI ÿm\w k`m-{]-kw-knbpw \nizm-ko-b-xbpw k`m-{]-kwkn 778 779 k`m-{]-kwkn a\p-jys thz-\-i-sfbpw kpj-søbpw ]Tn- p- -Xp-t]m-se, Pb-]-cm-P-b-ßsf hne-bn-cp-øp-i, AXp-t]mse \ncm-ibpw D -Xnbpw txm p- -Xp-th-sd-bn ; Bfln- I-{]-Im-i-Øn\p klm-bn- p Imhyw

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

(1) Pq - -Pqsse 2015

(1) Pq - -Pqsse 2015 (1) (2) hne: 300.00 cq] hne: 200.00 cq] hne: 480.00 cq] hne: 150.00 cq] (3)... Pq - Pqsse 2015 ]pkvxiw 4 e w 1 hne ` 20... - FUnt mdnb apple 04 tamzn... sipvcnhmƒ...]ns am[y-aßfpw 06 ]n. _k v - ASn-b -cm-h-ÿ-

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information