Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "Khuthba Summary JpXv_ kw{klw"

Transcription

1 Khuthba Summary JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-, apkvena-s v ]d- mepw th n-. F p-t]cv sh mepw th n \Ωƒ A mlp \evin-bn-cn- p \n h-n-\-a-\p-k-cn pw \_n(-k)-xn-cpta-\n- \evin-bn-cn- p \n h-n-\-a-\p-k-cn pw bym Y apkveowi-fm-wv. Cu \maw ]d-bp- -Xn \n v Rßsf B pw XS-bm Ign-bn-. Xi-lvlpZpw XA- pzpw kqd ^mxnlm HmXnbXn \pw-tijw lzvdøv Jeo-^-Øp a-kolv A Jman kv Aø-Z-lp- m-lp-ø-bem _n\kzvcn-ln Akokv ]d p: Hcn- \ΩpsS tpmenbpw \ΩpsS I ahpw \ΩpsS Xocp-am-\hpw hnip Jp -B\pw Xncp-l-Zo Y-pIfpw A\p-k-cn- p- -XmtWm F v \Ωƒ Bfl- ]-cn-tim-[\ \S-Øn-s m- n-cn-t - -XmsW hnj bw lzvdøv apkvenlv audu-zv(-d)hnh-cn- p-i-bm-bncp- p. C\n AYhm GsX- nepw ImcysØ Ipdn v Jp - B-\n \n pw lzo-yp-i-fn \n pw hni-zo-i-cww In p- n-s - n Fß-s\-bmWv AXv {]mh Øn-I-am m Ign-bpI F v a\p-jy Nn n- p- p. AXn\v ap Ign De-am- -fpss hmiy-ß-tfbpw Ah-cpsS Xocp-am-\-ß-tfbpw kzoi-cn- pi F -Xm-Wv. CXpkw-_- -ambn Ahn-S v ]d-bp p:"\ap v \ΩpsS {]iv\-߃ ]cn-ln-cn-t - Xv Fß-s\-bmsW v Hcn- lzvdøv akolv audu-zv (-A)- t\msp tnmzn- p. Fhn-sS- mwv am K-Z i\w kzoi-cn-t - Xv? At m ƒ B alm-flmhv ]d- Xv CXp-X-s -bm-wv. G hpw BZyw hnip Jp -B A\p-k-cn v Xocp-am\w FSp pi F -XmWv \ΩpsS coxn. C\n hnip Jp B- \n Hcp Imcyw In n-bn-s - n lzo-yp-i-fn At\z jn- p-i. C\n lzo-yp-i-fnepw AXp e`n- p- n-s n DΩ-Øns sxfn-hp-i-f-\p-k-cn v Xocp-am-\-sa-Sp- p- I. As - n DΩ-Øn D m-bn- p Xocp-am-\-ßfpw \evi-s - n- p-ff sxfnhp-ifpw A\p-k-cn v Xoc-am-\sa- Sp- p-i. kp -Øns ÿm\w lzo-yns ÿm\-tø- mƒ Db -Xm-sW v lzvdøv akolv audu-zv(a)- hy -am- p-ibp msb Imcyhpw Adn-bp-I. AXp sim v GsXm-cp-Im-cy-amtWm kp -Øp-sIm v ÿm ]n-x-am-ip- Xv F m-bmepw AX-\p-k-cn v {]h Øn t - -Xp-X-s -bm-wv. AXn-\p-ti-j-amWv lzo-yp-ifp ss ÿm\w hcp- -Xv. \_n(-k)-xn-cp-ta\n snbvxpim Wn px -XmWv kp -Øv. kzmlm-_m- ƒ AXn \n v ]Tn- p. ]n osv kzmlm-_m- -fn \n v Xm_n Cuw-Iƒ ]Tn- p. AXn-\p-tijw X_A Xm_n-CuwI ƒ ]Tn- p. ]n osv AXv DΩ-Øn \S- n h- p. A mlphpw Ahs dkqepw A\p-h-Zn- n- p-ff Imcy-ßfm twm \Ωƒ \ΩpsS Pohn-XØ-n snbvxp-sim- n-cn p- -sx v t\m n-s m- n-cn- m-\mwv lzvdøv apkzv enlv audu-zv(-d)-]-d-bp- -Xv. \ Nne-t mƒ Nne-bm-fp IfpsS Xe-bn-eqsS k cn- mdp v. AXn F{X-tØm fw AXn-{I-an- p- p-sh- m AXn-i-tbm n Ie Øm XpS-ßp- p. Xß-fpsS Pohs\ apkzo-_-øn AI s -Sp-Øp- p. As - n Xß-fp-sS-ta A{Iaw snøp p. A m-lp-hn-t bpw Ahs dkq-en-t bpw Iev]\- Iƒ D]-cn-π-h-ambnam{Xw FSp p Nne-bm-fp-I-fp v. F A[n-I-am-fp-Ifpw AØ-c- m-cm-wv. AXv {]mh Øn-I-am- p- -Xn\v F{X-tØmfw {i n -Wtam A{X tømfw {i n- m-dn-. Aan-X-Xz-tØ-mSpw AXn-an-XXz tømspw IqSn {]h Øn- pibpw- A- m-lp-hn-t bpw Ahs dkq-en-t bpw Iev]-\-I-fn \n v ]pd-øp-t]m Ip-Ibpw snøp CØcw c p Xc- m-cp- v. \ -bn AXn-cp-I-S- p- -h-cpss Nne DZm-l-c-W-ß-fp- v. Hcp kv{xobpss DZm-l-cWw Ahn-S v \evip-i-bp- m-bn. Ah A\ym-b-am-b-\n-e-bn \ -bpsst]cn Hcp {] hrøn snøm B{K-ln- n-cp- p. AXv bym Y-Øn \ -b- -Xm-\pw. ImcWw A m-lphpw Ahs dkqepw AXv snøm A\p-h-Zn- n- n-. Rm ]d-bm t]m-ip kw`-h-øn X߃ ImWp kz-]v\-߃ v Aan-X- {]m-[m\yw \evip- -h pw ]mt-ap- v. hmkvx-h-øn Ah-cpsS F m kz]v\-ßfpw kxy-am-sw pw AXns\- s - nepw Dt±-iy-ap-s pw ]d-bm ] p ÿm\ Ø Ahcp -Xv.lZvdØv apkzvenlv audu-zv(-d)-]-dbp p:"c v Hcp kv{xo \ΩpsS ho n h p. Ah JmZn bm-\nse ]g-b-ime kv{xobm-wv. Ah v am\-kn-iam bn Ipd v \yq\-x-bp- v. lzvdøv akolv audu-zv(-a)- h- n-cn- p- -Xmbpw, \o 6 amkw ASp- n v t\mºv ]nsn p-i-bm-sw- n Jeo-^-Øp a-ko-ln\v BtcmKyw In p-sa v Xt msv ]d-bp- -Xmbpw Xm kz]v\w I psh v Ah ]d- p. lzvdøv apkzvenlv audu-zv(d)\v XpS- -Øn kpj-an- m-xmb ka-bøv \S kw`-ham- Wn-Xv. lzvdøv apkzvenlv audu-zv(-d)-]-d- p, \ns kz]v\w lzvdøv akolv audu-zv(-a)-s C lm-ap-i- 1

2 sf- mƒ ani- -Xm-Im Xc-an-. lzvdøv akolv auduzv (-A)-Xs C lm-ap-i-sf- p-dn v Cßs\ ]d p: F s GsX- nepw C lmw Jp -B\pw kp -Øn\pw hncp- -am-sw- n Rm AXns\ sxm hrønbm n I^w Xp n- -f-bp- -Xp-t]mse Xp n- -f-bp- -Xm-Wv. lzvdøv akolv audu-zv(-a)-xs hlvsb Jp -B\pw kp -Øn\pw C{X-am{Xw tbmpn n- p-tºmƒ \Ωfpw \ΩpsS kz]v\-߃ Ahn-SsØ Iev]-\-I-f-\p-k-cn v sntø- -Xm-bn-h-cpw. AXp-sIm v hnip Jp -Bt bpw \_n(-k)-xn-cp-ta-\n-bp-tsbpw ^Xvhbv pw kp Øn\pw hncp- -amwv kz]v\-sa- n AXv Jfi-\m lambn a\- n-em- -s -Sp- -Xm-Wv. ImcWw hnip Jp Bs\-Xn-cn Hcp kz]v\hpw kxy-am-im-h-x-. kp Øn-s -Xn-cnepw Hcp kz]v\hpw kxy-am-im-h-x-. kz lo-lmb lzo-yp-iƒs -Xncnepw Hcp kz]v\hpw kxy am-im-h-x-. AXp-sIm v GsX- nepw Imcy-sØ-kw-_- n v kz]v\-ßsf ASn-ÿm-\-am- p- Xv AXv \ -bpss Im cy-am-sw- n Øs Xmßm\pff i n-bn- mø A Øcw _p n-ap- p-i-fn kz-b-tah AI-s -Sp-Øp- Xv sx m-wv. sx m-sw v am{x-a AXv \ -X- mø I a am-ipibpw Nne-L- -ß-fn ]m]-am-bn-øo-cp-ibpw sn øp- p. A mlp Bsc-bmtWm \ntbm-kn v Fgp-t -ev ]n v \ndp-øm-\m-{kln- p- Xv Ah-tcm-Sp-ff A m-lp hns s]cp-am w XnI pw hyxy-kvx-am-bn-cn- pw. Ah km[m-cw P\-ß-fn s - -h-cm-bn-cn- p-i-bn-.ahsc km[m-cw a\p-jy-cp-ambn X n p-t\m- m\pw ] p-ibn. ChnsS lzvdøv akolv audu-zv (-A) 6 amkw t\mºv ]nsn- n-cp- nt F hnnmcw D m-im-hp- -Xm-Wv. CXv kw_- n v Adn- n-cn-t - -Xv, B alm-flm-hns\ A mlp \p_p- -Øns ÿm\øv \ndp-tø -Xp- mbn-cp- p. as m v t\m m-\p-f-fxv lzvdøv akolv au Du-Zv(-A)-kzbw AXn-s\- p-dn v F p ]d p F m Wv. CXp kw_- -ambn F p D]-tZ-i-amWv \evin-b Xv. Rm AXv ka ]n- p-i-bm-wv. lzvdøv akolv audu-zv(-a)-]-d- p, "F m-hcpw Aßs\ snøm Rm B pw A\p-hmZw \evip- n-. Rm Xs bpw Fs CjvSØn\v Aßs\ snbvxn- p-an-. Rm hy -amb Pm{K-Z i\w aptj\ A m-lp-hn \n v Adnhp t\sn imco-cn-i-amb hnjaw Ft m HºtXm amkwh sc kln- p-i-bpw hni- n-t bpw Zml-Øn-t bpw cpnn \pwbv p-i-bp-am-bn-cp- p. ]n osv Cßs\ ÿncambn snøp- Xv Dt]- n- p.' A mlp At±-l-Øn\v B ÿm\w \evti -Xp m-bn-cp- p. A m-c-w-øm-emwv A\p-hmZw In n-bxv. ]n ossmcn- epw AX-\p-k-cn v Ahn-S v {]h Øn n-. Xm t\mºp ]nsn- m-dp- m-bn-cp- p-sh v CSbv n ss ]d-bp-am-bn-cp- p. X n hniz-kn- p- -h-tcbpw Cßs\ snøp- -Xn \n v Ahn-S v hne- n. At±lw h v Hcp Pam-A-Øp- m pibpw Aß s\ Ie-l-ap- m pibpw snbvxp F -XmWv Hcp B t -]w. apkveowi-fn At±-l-Øns hm v A\pkcn v 73- -masø I n At±lw D m- n. I n-ifpss FÆw Ipd-bv p-i-bm-bn-cp p Bh-iyw. CXv A[nIam bn Hcp I n-iqsn D m- n-s m v hn`m-ko-b-xbv v B w Iq n. {]hm-n-i- m hcp-tºmƒ CØ-c-Øn-ep-ff Bt ]-߃ D m-ip- p-sh Imcyw Hm t - -Xm-Wv. \_n (-k)- Xn-cp-ta-\n-bp-sS- taepw CtX Bt ]w a - m D -bn- n-c-p p. ktlm-z-c-\n \n v ktlm-z-cs\ AI n. Xßsf ]c-kv]cw Iodn-ap-dn- p. `n n- p- m- n. i {XpX krjvsn- p. hmkvx-h-øn Ipg w Ah-cn B Zysa \ne-\n- n-cp- p. CtX Ahÿ Xs -bmwv C m-esø apkveowi-fp-ts-xpw. Ct mgpw ^km-zns Ahÿ Ahcn \ne-\n-ev p- p- v. \_nsb A m lp Ab- p- Xv ^km-zns Ahÿ AI- p- -Xn-\pw Hcp ssibn kwl-sn- p-sim v GI-XzØn\pth- n- {ian- p- -Xn-\p-am-Wv. hniz-kn- p- -h kam-[m-\øn hcp- p. Hscm P\-X-bm-bn-Øo-cp- p. ^km-zp-ifn \n v AI-ep- p. FXn-cm-fn-Iƒ ^km-zp-i-fn AIs - Sp- p. \ap-s -Xn-cn FXn-cm-fn-Iƒ kwl-sn- p-sim v F{X-am{Xw FXn ]p-iƒ D m- n-bmepw Ah ]ckv ]cw `n n- -h-cm-bn-øs \ne-\n-ev p- -Xm-Wv. Ahcp ss a\ pi-fn hn -ep-i-fm-wp-f-f-xv. H -, XΩn Ø-Ωn Xe-X- n-s]m-fn- p-sim- n-cn- p- p. Ch Cam ans\ hniz-kn- m-øn-s-tømfw Cß-s\-X-s -bm-bncn pw D m-ip-i. \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-, apkvena-s v ]d- mepw th n-. F p t]cv sh mepw th n \Ωƒ A mlp \evin-bn-cn p \n h-n-\-a-\p-k-cn pw \_n(-k)-xn-cpta-\n- \evin bn-cn- p \n h-n-\-a-\p-k-cn pw bym Y apkveowifm- Wv. Cu \maw ]d-bp- -Xn \n v Rßsf B pw XS-bm Ign-bn-. lzvdøv apkzvenlv audu-zv(-d)-ctx ^km-zp-i-fpss tcjm-nn{xw hc- p-sim v ]d-bp- p, Hcp kvt\ln-x tiƒ n- p-i-bp- m-bn, Hcn- Hcp Alvse lzo-yp-im-c l\-^n-i-fpss akvpn-zn Ahtcm-sSm w Pam-A-Øm-bn v \a-kvi-cn- p-i-bm-bn-cp- p. AØ-ln-øm-Øn Abmƒ hnc-ep-b Øn, XivlZp snm p-tºmƒ Abmƒ v hnc Db tø- -Xp- m-bn-cp- p. At mƒ ]n n \n \a-kvim-c- m-sc mw Abm-fpsSta NmSn-ho-Wp. ldm-ao,ldmao F p hnfn- m XpSßn. l\-^n-iƒ XivlZp snm p-tºmƒ hnc-ep-b Øm dn-. \a-kvi-cn- p-i-bm-wv, \a-kvimcw XI p- Xv F{X-am{Xw henb ]m]-amwv Fs m pw Ah t\m n-bn-. \a-kvim-cw-hn v Abm-fpsS hnc-e-nte- p-xs Ah t\m n-s m- n-cn p-ibpw Abmsf NoØ hnfn- 2

3 p-ibpw snbvxp-sim- n-cp- p. Abmsf a Zn- m\pw XpS-ßn. lzvdøv apkzvenlv audu-zv(-d)-]-d-bp- p, Cu Ielw lzvdøv akolv audu-zv(-a)-h-cp- -Xn\v aptºbp-f-f-xm-wv. lzvdøv akolv audu-zv(-a)-h- n v AXv ]cn-l-cn- p. Ahn-S v ]d-bp- p, Hcmƒ lzvdøv akolv audu-zv(-a)-t\msv `n n- ns\ kw_- n v tnmzn- p. Xm ƒ h v `n n n\v B w Iq pi-bm-swt m snbv XXv F p ]d- p. Ahn-S v ]d- p, "icn Xm ƒ ]d-bp-i, Xm -fpss ip -amb ]mev kq n p sh p - Xn\v ssxcp-ambn tn Øv sh mdpt m? AtXm thdn t m? ]mev tisp-h-cm-xn-cn- m ssxcn \n v am nsh p-ibmwv snøp- -Xv. AXn ssxcns Xp n H pw hogm-xn-cn- m. ImcWw AXp-ap-tJ\ ]mev ]ncn- p t]m-ip- p. ssxcn-t\m-ssm w ip -amb ]mev Hcp an\n pt]mepw \ -Xm-bn-cn- p-i-bn-s - Xv {]I-S-am-Wv. AXp sim v Ah-i-bmb Pam-A-ØpIfn \n v A m-lphn- \m Ab- -s - -bmfns Pam-A-Øns\ th s -Sp tø- Xv \n _- -am-wv. Cu I n D m- n-bxv A s - n thdn-s mcp Pam-AØv ÿm]n- Xv A m-lphn- \m \ntbm-kn- -s Hcm-fm-Wv. AXns\ B Pam-A Øp-I-fn \n v th s]-sp-tø- -Xv- A-\n-hm-cy-am-bn-cp p. I n-{]-xn-i- n-i-fn \n v th s -Sp-tØ- Xv \n _- -am-bn-cp- p. tcmkn-bn \n v AIew kzoicn- n-s - n Btcm-Ky-hm\pw AXn AI-s -Sp- -Xp t]m-se Bflo-b-amb tcmkn-i-fn \n v sszh-\n-tbmkn- Xs Pam-A-Øns\ am n \ndp-øpi F Xv A m-lp hns kp Øv AYhm \S-]Sn {Ia-am-Wv. A mlp ]d-bp p: bm A-øp-l- -Zo\ Ba\q Jq A ^pk pw h Alveo pw \mdm \n߃ \nß-tfbpw \nß fpss IpSpw-_-mw-K-ßtfbpw Hcp Xobn \n v ImØp c n p sim- p-i.(66:7) Ct mƒ lzvdøv akolv au Du-Zv(-A)s Hcp A\pbmbn A\lvaZnsb hnhmlw Ign- p-i-bm-sw- n `m Ømhp Imc-W-Øm Xo bmbpw Ah AlvaZn-ø-Øn \n v AI- p-t]m-ipw. As - n thz\ Xn vxn v acn- p- -Xm-Wv. C\n A lvazn-ø-øn \n v AI-ep- n-s - n hosp-i-fn sn ptºmƒ Ah-fpsSta A{I-a-߃ D m-ip- p. A\lvaZn-I-fn AlvaZn-I-fmb \Ωƒ hnhmlw Ign- p- n-s - Bt ]w D -bn- s Sm-dp- v. -AXv `n n- p- m- m\-. adn v Rßsf kzbw c n- p - Xn-\p-ff {ia-am-wv. Zp bm-hn-s\- mƒ Zo\ns\ ap n p- -Xn-\p-ff {ia-am-wv. ]t, CXv a\- n-em-ip- Xv Zp bm-hn-s\- mƒ Zo\ns\ ap n- p- -Xn-s Bflmhv a\- n-em- p- -h m-wv. CXn AlvaZo s] Ip n- Isf hn v A\ycn hnhmlw Ign- p B Ip- ni fpw s]sp- p. AXp-sIm v B Ip- n-ifpw a\- n-em t - -Xm-Wv. Ah Xßsf AlvaZn F v ]d-bn- n p-ibpw bym Y AlvaZn-bmbn a\- n-em- p-ibpw snøps - n hy n-]-c-amb B{K-l-߃ am{xw t\m m-sx hnhml{]mb-am-ip-tºmƒ AlvaZo s] Ip- n-isf hnhmlw Ign- p-i. \nß-fpss `uxn-i-amb B{K-l-߃ p-ta hcpw Xe-ap-dbv pw Zo\n\pw ap K-W\ \evip-i. Cs - n s] Ip- n-iƒ A\y-cn hnhmlw Ign p -Xp-sIm p am{xw Xe-ap-d-Iƒ \in p-i-bn- ; {]Xyp-X- B Ip- n-iƒ A\y-cn hnhmlw Ign- mepw Xe-ap-d-Iƒ \in- pt]mip- p. AlvaZn sh dpw kmaq-ln-i-amb kω Zw Imc-W-Øm AlvaZnbmbn-cn- -cpxv F Imcyw F m Hmtcm AlvaZnbpw a\- n-em- n-bn-cn-t - -Xm-Wv. adn v Zo a\- n-em n A lvazn-bm-im {ian- p-i. AlvaZo B Ip- n-iƒ Pam A-Øn\v shfn-bn hnhmlw Ign- p-sim- n-cp- m AlvaZo s] Ip- n-isf Fhn-sS-bmWv hnhmlw Ign b pi? AXp-sIm v B Ip- n-ifpw Btem-Nn-t Bh-iy-ap- v. CXn-te- p-ff Nmbvhv hfsca[niw Iq Sm XpS-ßn-bn-cn- p C meøv CXn- kq va-x- ]m-en- -p- n-s - n XpS v CXn-t\m-Sp-ff Xmev]cyw h [n- p-sim v t]mip-ibmwv snøp-i. A m-lp-hns A\p-{K-l-ap- m-ip GsX- nepw Xe-ap-d-I-fne msx ]n osv AlvaZn-øØv \ne-\n-ev p-i-bn-. lzvdøv akolv audu-zv(-a)-c-xns\ kw_- n v ] Xn Bkq-{XWw snbvxn-cp- p. AlvaZo s] Ip n-i-fp-tsbpw B Ip- n-i-fp-tsbpw t]cp-iƒ Hcp cpnãdn tcj-s -Sp-Øp-I. At±lw Cu cpn-ã sh Xv Btcm ]d- -Xns ASn-ÿm-\-Øn-em-Wv. hnhm-l_ -ßfpsS ImcyØn ITn-\-amb _p p-ap- -\p-`-h-s Sp- ps v Abmƒ ]d- n-cp- p. \ΩpsS Pam-AØv hyxy-kvx-amwv AXp-sIm v a p-f-f-h-cpambn _ w ÿm]n- -cp-sx- m-wv Aßv ]d-bp- Xv. At mƒ F mwv Ct mƒ snøpi? Hcp cpn-ã sh p-i, AXn hnhml{]mb-amb B Ip- n-i-fp-tsbpw s] Ip n- I-fp-tSbpw t]sc-gp-xp-i. _ w e`n- m-ø-h v Cß s\ _ w a\- n-em- m Ffp- -ap- m-ipw. B \mfp I-fn Bflm Y\pw kmxzn-i-\p-amb Hcp kvt\lnx\v hnhmlw Ign-t Bhiyw h p. lzvdøv akolv audu-zv(-a)-t\msv cpn-ã sh m ]d Bƒ v Hcp s] Ip n D m-bn-cp- p. lzvdøv akolv auduzv (-A)B hy n-bp-ss-t]-cv, hnhm-lm-tem-n-\-bv p-h bphm-hn\v ]d- p-sim-sp-øp. (A-Xm-bXv cpn-ã sh m ]d- -bmƒ v hnhml {]mb-amb s] Ip n D m-bn-cp- p. hnhmlw Ign- m h bphm-hn-t\msp B hy nsb ImWm lzvdøv akolv audu-zv(-a)- ]-d- p.)-]-t, Abmƒ _p n iq\y-amb Hgn-I-gnhv ]d v B _ w Hgn- p. B s] Ip- nsb A\lv azn v hnhmlw snbvxp-sim-sp-øp. lzvdøv akolv audu-zv(-a)-c-x-dn- -t mƒ "C p-ap-x Xm hnhml Imcy-Øn CS-s]-Sp-I-bn- ' F p ]d- p. Aß-s\- 3

4 bmwv B ] Xn \ne- p-t]m-b-xv. ]t, A v B ] Xn \S- n h n-cp-s - n C v AlvaZn-Iƒ v D m-bn-s m- n-cn- p {]bm-k-ap- m-ip-am-bn-cp- n-. Nne -L- -ß-fn \_n-bpss apºn-ep-ff Hcp \ntj[w Pam-A-Øn\v ]n osv ÿnc-amb ]co- -W-am-bn-Øocp- p. Xß-fpsS Al- m-c-øn Nne-t mƒ \ AlvaZn hnhml_ w-t]mepw X n- -f-bp- -h-cp-ap- v. Nne t mƒ s] Ip- nbv pw B Ip- nbv pw B _ w CjvS-am-bn-cn- pw. Nne-t mƒ C ÿeøv _ -apd- n- m Rm\pw ]d- n- p- v, ]t, Al- mcw Im cww \ntj-[n- p. lzvdøv akolv audu-zv(-a)-]-d Imcyw \ntj-[n- -h A m-e-øp- m-bn-cp- p. Ct mƒ Rm ]d-bp- Xv \ntj-[n- p- Xv A{X henb Imcysam- p-a-. ]t, ]n o-sv- A-Ø- -c m-cpss ]cy-h-km\ hpw `bm-\-i-am-bn-øo-cp- p. AXp-sIm v AlvaZo B Ip- nbpw s] Ip- nbpw hnhmlw Ign- m-\m-{k-ln m Ah-cpsS amxm-]n-xm- fpw hmin-]n-sn- m-xn-cnt - -Xm-Wv. hy n-xz-øn-t bpw CutKm-bp-tSbpw NXnbn s Sm ]msn-. hnhm-l-_- sø kw_- n v s] Ip- n-ifnepw Cu Imcyw hy -am- n-bn-cn-t - -Xm- Wv. s] Ip- n-bpss CjvSw hnhml _ -Øn\v ]cnk- Wn-t - -Xm-sW- nepw \_n(-k)-xn-cp-ta\n Ah-fpsS CjvSw ÿm]n- n- p-ap v ]t, hen-bpss A\p-hm-Z an- msx \n mlv A\p-h-Z-\o-b-a F Ckvemans ]mthpw \n _ ambpw snøn- p- p; i-co-aøv kz bw Hgn v \ndp-ønbn- p-ffsxmgn-si. tihew s] Ip n-bpss CjvSw I v hen-bpss A\p-hmZw IqSmsX \n mlv snøp- Xv ico-a-øn\p hncp- -am-sw v lzvd Øv akolv audu-zv(-a) ]d- n-cn- p- p. AXp-sIm v BZyw ]d p Ign- -Xp-t]mse A\p-h-Z-\o-b-amb ImcWw IqSmsXbpw sime-]m-x-iw-hsc FØp A{Ia-]-c-amb {]h Øn snøp- -h-cm-im-xn-cn- m\pw sndnb A`n-am-\-Øns t]cn amxm-]n-xm- ƒ AImc-W-am bn C{Xam{Xw Im iyw ImWn- m ]msn-. C{]Imcw-Xs ho n \n v kzbw Cd-ßn-t mbn GsX- nepw tims-xn-bntem GsX- nepw auehn-bpss ASp- tem sn v hnhmlw Ign- mt\m \n mlv snøn- mt\m s] Ip- n-iƒ pw Ckvemw A\p-hmZw \evip- n-. Fs - nepw \n _- n-xm-h-ÿ-ifm-sw- n s] Ip- n-iƒ pw Ime-Øns Jeo-^bv v Fgp-Xm-hp Xm Wv. Ah-ÿ-I-f-\p-k-cn v ]n osv \ -Xo-cp-am\w At± lw \evip- -Xm-bn-cn- pw. AXn-\m Zp bm-hn-s\- mƒ Zo\ns\ ap n- pi F ASn-ÿm-\-Imcyw s] Ip- n-ifpw B Ip- n-i fpw ap n sh p-i-bm-sw- n A mlp ]n osv A \p-{k-ln- p- -Xm-bn-cn- pw. Hcp JpXzv_-bn lzvdøv apkzvenlv auduzv(-d) A m-lp-hns\ kvacn p- Xnt\ bpw A m-lp-hp-ambn _ w ÿm]n- p- -Xnt\bpw Ahs\ kvt\ln- p- -Xnt\bpw Ahs hnti-j-kp W-߃ ap n sim p h v Nn n- p- Xn-t\bpw B kn^-øp-iƒ aptj\ ]n osv hy n-]-c-amb _ w h [n- n- p- Xn-t\bpw kw_- n- p-ff hnjbw hnh-cn- p-i-bm-bn-cp- p. A m-lp-hn-t\m-sp-ff kvt\l Øns icn-bmb {Kmlyw At m-gmwv Ic-ÿ-am-Ip - Xv. `uxn-i-am-b-_m-ly-_- hpw kvt\lhpw D m- p- -Xn\pw CjvSØn-t bpw _ -Øn-t bpw {]I-S-ap m-ip- -Xn\pw Bsc-bmtWm kvt\ln- p- Xv Ah s kmao]yw D m-ti Xpw As n Ipd- ] w AXns Fs - nepw Hcp tcjmnn{xw apºn-ep mti- Xpw A\n-hm-cy-am-sW Xv s]mxp-hmb {]Ir- Xn-\n-b-a-am-Wv. C mcyw hnh-cn- p-sim v lzvdøv ap kzvenlv auduzv(-d)]d-bp p:"kvt\ln- m Bcp-sSsb- nepw AkvXnXzw ap n-ep- m-ip-i, As - n A bm-fpss Nn{Xw apºn-ep- m-ipi F Xv AXym-h-iyam- Wv. DZm-l-c-WØn\v Ckvemw Cßs\ ]d- n-cn- p p. CsXmcp ]pxn-b-im-cy-sam- p-a-. C m-eøv hnhml-_ w Btem-Nn- p- -h t^mt m Ab- m ]dbp- p. ]d- p, \n߃ hnhmlw Ign- p-tºmƒ cq]w t\cn v ImWm Ckvemw ]dbp- p. C\n cq]wt\cn v ImWp- Xv {]bm-k-am-sw- n - A m-e-l- -Ønepw t^mt m ImWm-hp- -Xm-bn-cp p C- m-e-l- -Ønepw ImWmhp- -Xm-Wv.' lzvdøv apkzven-lv au-du-zv(-d)-]-d-bp p: "C\n Rm A\lvaZn Pam-A-Ønse aue-hn-am Fß-s\-bmWv lzvdøv akolv audu-zv(-a)-s\-xn-cn P\-a-\- p-ifn hntzz-jhpw ]I-bpw- \n-d-bv p-ibpw t{]cn- n- pibpw sn øp -Xn-s\-kw-_- n v Hcp kw`hw hnh-cn mw. Fß s\-bmwv Ifhp ]d-bp- -Xv. Ct mgpw AXp ]d-bp p- v. GtX-sX mw Xc-Øn-ep-ff Bt -]-ß-fmWv D bn- p-sim- n-cn- p- -Xv. lzvdøv apkzvenlv audu-zv(d)- ]-d-bp p: lzvdøv akolv audu-zv(-a)-t\bpw C q C{µ-Pm-e- m-\m-sw v ]d- n-cp- p. F\n-t m a-bp v, Hcp kvt\lnx tiƒ n- p, AlvaZn-ø-Øns {KŸ-߃ Hcn- epw hmbn- -cp-xv, JmZn-bm-\n Hcn epw t]mi-cp-xv F p ]d v ^ntdm-kv]q {]tziøv Hcp auehn {]kw-kn- p-i-bm-bn-cp- p. B s]cp - Xm Ir-Xn-s -SpØ Hcp kw`hhpw Xs hmzøn\v D t]m _-e-i-ambn tiƒ n p. ]t, A m-lphpw Nnet mƒ AØcw Ah-k-c-Øn Øs kxyw shfns - Sp-Øm-dp- v. Chn-tSbpw Aß-s\-Xs kw`-hn- p. A tx-a-pven-kn Hcp A\lvaZn h oepw Ccn- p- m-bncp- p. At±lw Hcp am\y-\m-bn-cp- p. At±lw Hcp Ime Øv NnIn- -bv mbn Jeo-^Øp ako-lv A ens ASpØv ChnsS h n- p- m-bn-cp- p. At±lw Bfp-ItfmSp ]d- p, "Rm AlvaZn-b-s - v \n߃ dn 4

5 bmw. F m, Rm NnIn- -bv mbn AhnsS t]mbn h -Xm-Wv. AhnsS Xma-kn- n p v. auehn ]d- sx mw Akw-_- -am-wv.' lzvdøv apkzvenlv audu-zv(-d)-]-d-bp p: ChnsS C{µ-Pm-e-amWv \S- p- -sx v a-\- n-em- p BfpI ƒ Ct m-gp-ap- v. ImcWw Cu Pam-A-Øn {]th-in p- -h, ASn-In- nbn pw Ahsc NoØ hnfn- n pw \nµn n pw km-ºøn-i-amb \jvs-ap- m- nbn pw AlvaZn-ø Øns\ Dt]- n- msx AXn A\p-c- -cm-bn-cn- p Xv Ah ImWp- p. Ah Icp-Xp- Xv ASn-bpw No Ø-hn-fn-bpw \jvs-ß-fpsa mw AlvaZn-Iƒ `b- -Wsa- m-wv. F m, AlvaZn-I-fp-sS-ta AsXm pw Hcp kzm[o-\hpw snep-øp- n-. At mƒ Xo -bmbpw Fs - nepw C{µ-Pm-e-ap-s - m-wv Ah [cn- p- Xv. AXp-sIm v Ah Cu cox-bn Xß-fpsS hnizm-k- Øn Dd p \nev p- p. A mlp Cu hymp aue-hn am-cn \n pw DΩ-Øns\ c n- p-am-dm-i-s. P\-߃ v kxyw Xncn- -dn-bm Xu^oJv \evip-am-dm-i-s. \ ap pw \ΩpsS Npa-X-e-Iƒ a\- n-em- m Xu^oJv \evip-am-dm-i-s. PpapA JpXzv_-bpsS Ah-km\w Aao-dp apavan-\o Aø-Z-lp- mlv ]tc-x-\mb apl-ωzp Zo kmln _ns aiƒ k o\ \mtlzv kmln-_-tbbpw Jmfn A_vZp K\n kmln-_ns ai iu Øv K\n km ln_v ilo-zn-t\bpw kvacn- p-ibpw P\mk \a-kvicn- p- -Xm-sW v ]dbp-ibpw snbvxp. Friday Sermon delivered by Hadrath Khaleefathul Masih Al-khamis (atba) at Baithul Futuh,London on Malayalam Translation : Moulvi Mohammed Ismail Alleppey, For Malayalam Desk,Qadian. Published By Nazarath Nashr-O-Isha ath, Sadr Anjuman Ahmadiyya - Qadian, If Undelivered Please Return To Ahmadiyya Muslim Jama at Baithul Quddoos, G.H.Road Calicut ,Kerala 5

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 21.11.14 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 21.11.14 \v ss_øp ^pxplv, e \n \n hln PpapB JpXv_bpsS kw{klw temiøns I a-߃ Ct mƒ A m-lp-hn \n v AI-

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3)

A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) A dlvam tnmzn- msx \evip- h (3) JpXzv_ 26.1.2007 _bvøp ^pxq-lv, e C sø JpXz-v_-bnepw A m-lp-hns KpW-\m-a-amb "dlvam ' F hnjbw Xs bmwv hnh-cn- p- -Xv. F m, C v lzo-kp-iƒ D -cn- p-sim- mwv CXv kw_- -ambn

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n 2010 am v ln.i 1389 Aa 1431 d: AΔ d: BJ ]pkvxiw 82 e w 3 hcn-kwjy 150 I. H {]Xn 15 I. 4 5 6 7 10 13 14 17 19 bpk-i_vzw apj- p-dn v Ckvemw kam-[m\w Biw-kn- p axw ]cn-ip- - msc ]nimnv kv] in- p- n lzvdøv

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n

D -S w. FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv si.-hn. Cuk-t mb si.hn. l timb ]n.-fw. _jo AlvaZv sf.si. AlvaZv Ip n 2009 sabv ln.i 1388 lnpvdøv 1430 P: D A P: D BJn ]pkvxiw 81 e w 5 hcn-kwjy 150 I. H {]Xn 15 I. ÿm]nxw 1925 ap m \q m v ]n n ae-bm-f-ønse GI CkvemanI {]kn- o-i-cww D -S w 4 5 6 11 10 15 19 23 bpk-i_vzw

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

ÿm]nxw 22 Jnem-^Øv \ntj-[n-i-fpss cwk-{]-th-ihpw kmdm hknw 35 lzvdøv akolv audu-zn(-a)-\v hnip 39 Aÿn-c-am-Ip ]min-kvxm (Land) k p-te-j amt\-p

ÿm]nxw 22 Jnem-^Øv \ntj-[n-i-fpss cwk-{]-th-ihpw kmdm hknw 35 lzvdøv akolv audu-zn(-a)-\v hnip 39 Aÿn-c-am-Ip ]min-kvxm (Land) k p-te-j amt\-p 2008 sk]vxw-_ X-_q v 1387 1429 dwkm ]pkvxiw 80 e w 8 hcn-kwjy 150 I. H -{]Xn 15 I. ÿm]nxw 1925 2008 sk]vxw-_ ap m \q m v ]n n ae-bm-f-ønse GI CkvemanI {]kn- o-i-cww 4 bpk-i_vzw 5 apj- p-dn v JpXzv_ 7 ico-tc-

More information

Ckvemapw. BhnjvImckzmX{ yhpw

Ckvemapw. BhnjvImckzmX{ yhpw Ckvemapw. BhnjvImckzmX{ yhpw lzvdøv an km akvdq AlvaZv hnh Ø\w: auehn apl-ωzv Ckvam-bo Be- pg F v.f Islamum Avishkaaraswaathatryavum Malayalam Translation of : Islam aur Azadi Zameer Translated by: Published

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1994 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

Ckvemw {]_p- XbpsS axw F. A p dlow

Ckvemw {]_p- XbpsS axw F. A p dlow Ckvemw {]_p- XbpsS axw F. A p dlow {]kn o-i-cww, hnx-cww: Ckvemw C \m-j-w ]ªn-t -j kv, ticf Alva-Znøm apkvenw timwπivkv t^m v-tdmuv, IÆq 670 001 ISLAM PRABUDHADAYUDE MATHAM (Islam the Religion of Intellectuals)

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw

FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b BZy-kvt\lw Ah-km-\-tØmfw "I Øm-hns\ kvt\ln- m-ø-h Gh-\pw i]n- -s - -h! \ΩpsS I Ømhp hcp p' (1 simcn- y 16:22). ]usemkv simcn- y p Zo L-amb Xs tej\w Ah-km-\n- n- p-i-bm-wv.

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

sszhsø ]cn-l-kn- p ]m m-xy

sszhsø ]cn-l-kn- p ]m m-xy A PUBLICATION OF MAJLIS KHUDDAM-UL-AHMADIYYA - KERALA Unkw-_À 2006 PRIVATE CIRCULATION aq mw t]pn \memw t]pn Bdmw t]pn Ggmw t]pn F mw t]pn F.-]n.-Ip- map kmln-_n-s\ A\p-kva-cn- p-tºmƒ- timgn-t msv: Alva-Znøm

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

DC BOOKS. ]utem simbvtem. hnpbn GI-\mWv

DC BOOKS. ]utem simbvtem. hnpbn GI-\mWv ]utem simbvtem temi-{]-ikvx {_ko-en-b kmln-xy-im-c. 1947- dnsbm sz Pt\-tdm-bn P\n- p. \ms-i-irøpw \ms-i-kw-hn-[m-b-i-\p-am-bn-cp- p. t]m v Kmb-I-kw-L߃ pth n ]ms -gp-xn-bn-cp- p. ]n osv ]{X-{]-h Ø-I-\mbpw

More information

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw...

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... s{]mhmjv tlmjv CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-]- -cm-jv{so-bw t\cnsp {]Xnk nbpw ^mknãv hn]øpw apx-em-fn-ø-hn-cp- hnπht mcm hpw _nsp-]n- -B -F-kv-Fkv

More information

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w)

]. I\y-I-a-dnbw. (Hcp ]T\w) ]. I\y-I-a-dnbw (Hcp ]T\w) Parisudha Kanyaka Mariam (Study) (Malayalam) by Paul Varghese (Dr. Paulos Mar Gregorios) Written in 1954 and Published in Church Weekly. First Edition : Feb. 15, 1959 Second

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: ,

SPIRIT IN JESUS, MARIAN KOODARAM, Building no. IX / 431, Manorama Junction, Thrissur - 1, Kerala, India. Ph: , CXm \ns AΩ 1 BKÃv 2013 1 2013 Pqsse 1 apx Unkw-_ 31 hsc \ntbm-k-߃ 1. am ]m- -bv p-th n 2. I ±n-\m-f- m, sa{xm am, sshzo-i, k\ykvx F n-h pt-h n 3. ki-e-hn-izm-kn-i-fp-ssbpw hnip- o-i-c-w-øn-\pth n 4. Hcp

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

Pq Be- pg. Ir]mk\w Bflob kmwkvim-cni ]{XnI. Znhy-Im-cp-Wy-Øns s]msn-hosw picpxn B ÿeøv Rm Ipºn p InS- v \ p-am-bn-cp- p.

Pq Be- pg. Ir]mk\w Bflob kmwkvim-cni ]{XnI. Znhy-Im-cp-Wy-Øns s]msn-hosw picpxn B ÿeøv Rm Ipºn p InS- v \ p-am-bn-cp- p. sszh-` - n-bb - p v h n- n- p- p. kp`m. 1027 Ir]mk\w Bflob kmwkvim-cni ]{XnI Znhy-Im-cp-Wy-Øns s]msn-hosw picpxn B ÿeøv Rm Ipºn p InS- v \ p-am-bn-cp- p. - Be- pg VOLUME 5 ISSUE 6 PAGE 12 Rs 5 KERMAL/2013/50525

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw

Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw 518 519 Im-hy-]p-kvX-I-ß-fpsS BapJw Btcm ]d- -Xp-t]mse Imhy-`wKn ]cn-`m-j-bn \jvs-s -Sp- p. F m F{_m-b-Im-hy- Øn CXp icnb, As - n AXn-i-tbm- n-bm-wv. em -Wn-I, BwK-te-b, {^

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

ap -am-cpss BXpc Nn -Iƒ si. hn. Cuk-t mb Jp -B\pw {]] imkv{xhpw Hm m Uv AlvaZv IÆq

ap -am-cpss BXpc Nn -Iƒ si. hn. Cuk-t mb Jp -B\pw {]] imkv{xhpw Hm m Uv AlvaZv IÆq kxyzqx sk]v w-_ 2003 1 2 kxyzqx sk]v w-_ 2003 ]pkvxiw 71 e w 9 sk]v w-_ 2003 X_q v 1382 dp_v jl-_m 1424 No^v FUn- apl-ωzv Da F v. G. FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

apj- p-dn v `uxn-i-hn- m-\-øns {]k n lzvdøv AlvaZv (A) {InkvXps hnhm-lhpw auem\m A_vZp- mlv kmln_v H.A. tbip-{inkvxp Imivao-cn F.

apj- p-dn v `uxn-i-hn- m-\-øns {]k n lzvdøv AlvaZv (A) {InkvXps hnhm-lhpw auem\m A_vZp- mlv kmln_v H.A. tbip-{inkvxp Imivao-cn F. ]pkvxiw 78 e w 7 Pqembv 2006 h^m 1385 P. BJn dp_v 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb ]n.

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers

More information

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃

temi-øn-\p-th- n-bp kam-[m-\-øns ^e-߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 11 e w 07 UNICUIQUE SUUM 13 G{]n 2018 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 "\K-c-Øn\pw

More information

P\߃ nsbn hn[n\søptºmƒ \n߃ \oxn]q Δw hn[n\søphn. A mlp \nßsf D]tZin p Xv F{Xta aløcw. A mlp F mw tiƒ p h\pw ImWp h\pat{x (4:59)

P\߃ nsbn hn[n\søptºmƒ \n߃ \oxn]q Δw hn[n\søphn. A mlp \nßsf D]tZin p Xv F{Xta aløcw. A mlp F mw tiƒ p h\pw ImWp h\pat{x (4:59) P\߃ nsbn hn[n\søptºmƒ \n߃ \oxn]q Δw hn[n\søphn. A mlp \nßsf D]tZin p Xv F{Xta aløcw. A mlp F mw tiƒ p h\pw ImWp h\pat{x (4:59) Bbnim(d) \n v \nthz\w: dkq Xncpta\n(k) ]dbp Xmbn Rm ti n p v. A mlpth! Fs

More information

Women in The Bible. Michal (aojä)

Women in The Bible. Michal (aojä) Women in The Bible Michal (aojä) aojä F t]cnsâ AÀ w btlm-hsbt mse BcpÅq Cu kv{xosb bn{km-tb-ensâ {]Ya cmpm-hmb iueosâ c m-as aiä F pw tkmeym- ns\ txmev]n Zmho-Znsâ `mcy F p-apå c v am\-z-wvu- n-ep-amwv

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

]mh\ kvac-wbv v køozv Aj-d^v X߃ sfz-dq-kn-

]mh\ kvac-wbv v køozv Aj-d^v X߃ sfz-dq-kn- 1 2 ]mh\ kvac-wbv v da-fms al-xz-ßfpw \nb-a-ßfpw {lkz-ambn hnh-cn- p Cu ]pkvxiw hmbn- p F m ktlm-zc ktlm-z-cn-amcpw lnpd 1433 ia-_m 13 (04-.07.2012) \v h^m-ømb Fs {]nb tpjvt ktlm-z-c kn.-]n. B -t mb X߃

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET)

Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET) Pn m hnzym-`ymk ]cn-io-e-\-ti{μw (DIET) hb-\msv, ticfw 2 The narratives of the world are numberless. Narrative is first and foremost a prodigious variety of genres, themselves distributed amongst different

More information

(1) Pq - -Pqsse 2015

(1) Pq - -Pqsse 2015 (1) (2) hne: 300.00 cq] hne: 200.00 cq] hne: 480.00 cq] hne: 150.00 cq] (3)... Pq - Pqsse 2015 ]pkvxiw 4 e w 1 hne ` 20... - FUnt mdnb apple 04 tamzn... sipvcnhmƒ...]ns am[y-aßfpw 06 ]n. _k v - ASn-b -cm-h-ÿ-

More information

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p

{`qw-l-xy-s -Xnsc. ssn\-bn {]Xn-tj[w hym]-i-am-ip- p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 07 Pqsse 2012 Annual Subscription Rs. 100/- {`qw-l-xy-s -Xnsc * Hcp IpSpw-_-Øn\v Hcp Ip n-f Icn- \n-baw ssn\-bn \ne\n p- p. * H n-e-[niw Ip

More information

Sahayatra July

Sahayatra July Sahayatra July 2010 1 kl-bm-{x s]mxpsh ]d- m Pqsse 2010 ]pkvxiw : 2 e w : 7 ]{Xm-[n-] -k-anxn tum.-fw.-b. cmp-tkm-]m tum. kn. taml-\ tum. hn. cmp-ti-j-c \mb tum. Fkv. tkm]n-\m-y \mb PmthZv FIvkn-Iyq-

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss

Ah-km-\n- p- p-sh- n Hcp hos -Sp- -s sszh-ss]-x-emb hnizm-kn-bpss PohnXw ac-w-an- m-bvabn-eqss k`bpw injyxzhpw km[m-cw a\p-jys kzm`mhni Pohn-X-Øn\v acww F AXncp- v. F m {InkvXym\n Akzm- `m-hni a\p-jy-\m-b-xp-sim pw, Akzm-`m-hnI P\-\hpw Pohn-Xhpw ac- Whpw D m-\hpw e`n {InkvXp-hnep, Bg-ta-dnb hnizmkw

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

25July1999. C. lcn-ip-am

25July1999. C. lcn-ip-am 25July1999 C. lcn-ip-am 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Doore Oru Nagarathil Zqsc Hcp \K-c-Øn (collection of short stories in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013 This

More information

aplωzv \_n(k): lrzblmcnbmb sszhzqx

aplωzv \_n(k): lrzblmcnbmb sszhzqx e w 11 hne 20 aplωzv \_n(k): lrzblmcnbmb sszhzqx Cukm\_nbpsS BImihmkwx Xmtemen s Sp A hnizmkw Ahmadiyya Muslim Community Apps for mobile devises Download free apps developed by Ahmadiyya Muslim Community

More information

F mw icn-bmipw. A\q]v tp _v Fw.-F.F. bpss ]ndhw. Vol. 6 No. 7, 15 August 2018

F mw icn-bmipw. A\q]v tp _v Fw.-F.F. bpss ]ndhw. Vol. 6 No. 7, 15 August 2018 Vol. 6 No. 7, 15 August 2018 F mw icn-bmipw A\q]v tp _v Fw.-F.F. bpss ]ndhw sk v tacokv ] n kw_- n k_van-j\v _: apjy-a{ n ]nw-dmbn hnp-b ticfm Akw-ªnbn \evinb adp-]sn F m {][m\ hm Øm am[ya-ß-fnepw h -Xm-Wv.

More information

ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m ^oentbm _p vkv time-t cn : Publisher :

ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m ^oentbm _p vkv time-t cn : Publisher : 1 ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw.- ssh. tbml- m : Publisher : ^oentbm _p vkv time-t cn 682 311 2 ac-wm-\- -cm-hÿ s{]m^. Fw. ssh. tbml- m ap {]n kn-, sk v. ]ot gvkv timtf-pv, time-t -cn. ta - -c, IS-bn-cp v

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information