]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw"

Transcription

1 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw F p ]d-b-s -Sp- -Xps - n-epw, IpSpw-_-amWv Pohs kwkvim-c-øns lrz-bw.'' 149 Poh-t\mSv kvt\lhpw BZ-chpw {]I-Sn- n-t - Xv F{]-Im-c-sa v BZyw \mw IpSpw-_- Øn A`y-kn- p p; km[-\-ß-fpss icn-bmb D]- tbm-kw, {Iahpw ipnnxz-hpw, {]mtzini Bhm-k-hyhÿ-tbm-Sp BZ-chv, F m krjvsn-i-tfm-sp-ap Icp- X F nh \mw AhnsS ]Tn- p- p. hy n-]-c-amb ]Iz-X-bn s]mcp-ø-tøm-sp-iqsn hf-cm \sω {]m]vx-cm- p Hcp ka{k hnzym-`ymkw \ap p e`n- p- Xv IpSpw-_Øn-em-Wv. \n _- -]q hw Bhiy-s -SmsX hn\-b-]pc- cw A`y n- m\pw \ap p e`n- -Xn-\p Bflm amb IrX- -Xm- {]-I-S\w F \ne-bn ""\n߃ p \μn'' F p ]d-bm\pw \ΩpsS B{I-a-tWm- p-i-xbpw AXym- {K-lhpw \nb-{ n- m\pw \mw Fs - nepw D]-{Zhw snøp-tºmƒ a tnmzn- m-\pw IpSpw-_-Øn \mw A`y-kn- p- p. lrz-bw-k-a-amb acym-z-bpss Cu km[m-cw \S-]-Sn-Iƒ, ] p-tn-cp Pohn-X-Øns bpw \ΩpsS ]cn-k-c-tøm-sp BZ-c-hn-s bpw Hcp kwkvimcw krjvsn- m klm-b-i-am-wv P\ß-fpsS Ah-t_m[w h n- n- p- -Xns\ klm-bn- m-\p Npa-Xe cmjv{so-b-ÿm-]-\-߃- pw a p hnhn[ kmaq-lni hn`m-k-߃ pw Gev]n-

2 212 Atßbv v kvxpxn -s -Sp- p. k`bpw Aß-s\-X-s -bm-wv. ]cn-ÿnxnhn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-k-øn F m ss{ikv- X-h-k-aq-l-߃ pw kp{]-[m-\-amb Hcp ] p-h-ln- m-\p- v. Pohn-X-Øns DØ-c-hm-Zn-Ø-]q Æ-amb emfn-xyw, sszh-øns temi-sø- p-dn v IrX- - Xm-]q h-i-amb [ym\w, Zcn-{Z-cpsS Bh-iy-ßfpw ]cnÿn-xn-bpss kwc- -Whpw kw_- n Bi F n-h-bn \ΩpsS skan-\m-cn-ifpw cq]o-i-c-w-`h\- ßfpw hnzym-`ymkw \ Ipw F mwv Fs {]Xymi. A]-I-S-km-[yX A{X A[n-I-am-b-XpsIm v, ]cn-ÿn-xn-bn Gev]n- p \miøn\v in Npa-Øm A[n-Im-c-ap ÿm]-\-߃ \ap v Bh-iy-am-Wv. F m, Bfl-\n-b-{ -W-Øns bpw ]c-kv]cw ]Tn- m-\p k - -X-bp-sSbpw hy n-]-c-amb KpW-ßfpw \ap p thww C mcy-øn, ""\ Xpw kpμ-c-hp-amb Hcp hnzym-`ym-khpw Btcm-Ky-I-c-amb Hcp ]cn-ÿnxn \ne- \n Øepw XΩn-ep _ w Ah-K-Wn- m Ignbp-I-bn-.'' 150 kuμcyw Z in- p-ibpw Bkz-Zn- p- Ibpw snøm A`y-kn- p- -Xn-eq-sS, kzm - Xmev]-cy-ap {]mtbm-kn-ixm-hm-zsø \mw X n- -f-bp- p. at\m-l-c-amb H ns\ as mw \n Ønh v Bkz-Zn- m Hcmƒ A`y-kn- n ns n, Ah As - n Ahƒ ki-e-xn-s\bpw XØz-Zo- -bn- msx D]-tbm-Kn- p-ibpw Zpcp-]-tbm-Kn- p-ibpw snøm-\p Hcp hkvxphmbn ssiimcyw snøp- - ]- w, \mw AXn A p-x-s -ts Imcy-an-.

3 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 213 AKm-[-amb am w-h-cp-øm \mw B{K-ln- p- p-sh- n, Nne \n nx at\m-`m-h-߃ hmkvx-h-øn \ΩpsS s]cp-am- sø kzm[o-\n- p- p-s v \mw a\- n-em-t Xmh-iy-am-Wv. a\p-jy-hy- n-i-sfbpw Pohn-X-sØbpw kaq-l-søbpw {]Ir-Xn-bp-am-bp \ΩpsS _ -søbpwipdn- p Hcp ]pxnb Nn mk-cwn t{]m m-ln- n- m \mw ]cn-{i-an- m-ø- ] w, hnzym-`ymkw kw_- n \ΩpsS {]b-xv\- ߃ A]-cym-]vXhpw ^e-iq-\y-hp-am-bn-cn- pw. As - n, am[y-a-ß-fp-ssbpw Itºm-f-Øns hfsc ^e{]-z-amb {]h Ø-\-Øn-s bpw klm-b-tøm-sp- Iq-Sn, D]-t`m-K-kw-kvIm-c-Øns amxri XpS p apt dpw. III. ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb am\km- cw 216. Ccp-]-Xp-\q- m- p-i-fnse hy n-]-chpw kmaqln-i-hp-amb A\p-`-h-Øns ^e-am-b, {InkvXob Bflo-b-X-bpsS kº ss]xr-i-øn-\v, a\p-jyh K-Øns \hoicwøn\pth n Aaq-ey-amb Hcp kw`m-h\ \ Im-\p- v. \ΩpsS hnizm-k-øns t_m y-ß-fn A[n-jvTn-X-amb Hcp ]cn-ÿn-xnhn m-\ob Bflo-b-X- p-th GXm\pw \n t±i߃ ss{ikvx-h p \ Im ChnsS Rm B{Kln- p-i-bm-wv. Fs - m, kphn-ti-j-{]-t_m-[-\- ߃ v \ΩpsS Nn -bp-ssbpw hnim-c-øn-s bpw Pohn-X-Øn-s bpw am Kw kw_- n v t\cn- p

4 214 Atßbv v kvxpxn ]cnw-x-^-e-߃ D v. Bi-b-ßsftbm k -ev]- ß-sftbm Aß-s\-Xs ImWp- -Xn-t\- mƒ IqSp- X-em-bn, \ΩpsS temi-øns kwc- Ww kw_- n IqSp-X Bth-i-I-c-amb Hcp Xmev]-cy-Ønte v Aß-s\-bp Hcp Bflo-b-X v F{]-Imcw \sω DtØ-Pn- n- m Ign-bpw F -Xn-emWv F\n p Xmev]-cyw. \sω {]tnm-zn- n- m Ign-bp Hcp Bflo-b-X-bn- m-sx, ""t{]m m-ln- n- p-ibpw {]tnm-zn- n- p-ibpw ]cn-]p-jvs-am- p-ibpw \ΩpsS hy n-]-chpw kmap-zm-bn-i-hp-amb {]h Ø-\-߃ v A w \ Ip-Ibpw snøp Nne B -cni {]tnm- Z-\-߃'' 151 C m-sx, kn m w-sim- p-am{xw C{X D -X-amb Hcp {]Xn-_- X \ne-\n Øm Ign-bpIbn-. k`bv v sszhw {]Zm\w snbvxn- p Bflob- \n-[n-isf ss{ikvx-h Ft mgpw D]-tbm-Kn- p-ibpw hni-kn- n- p-ibpw snbvxn- n F p kω-xn- -Ww. ico-c-øn \nt m {]Ir-Xn-bn \nt m euini bmym y-ß-fn \nt m th s]-sm-sx, \ΩpsS ]cnk-c-ønse ki-e-xn-t\m-sp-ap Iq m-bva-bn, Ahbnepw Ah-tbm-Sp-Iq-Snbpw Acq-]n-bpsS Poh \ne- \n - p CS-amWv k` ""B -cni acp-`q-an-iƒ A{X hnim-e-am-bn-øo - Ø-Xp-sIm v temi-ønse _mly-a-cp-`q-an-iƒ hf p-sim- n-cn- p- p.'' 152 C m-c-w-øm, ]cnÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb {]Xn-k n AKm-[-amb B -cni am\-km- -c-øn-te- p Hcp Ww-IqSnbm-Wv. {]Xn-_- -Xbpw {]m -\m-po-hn-x-hp-ap

5 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 215 Nne ss{ikvx-h, bmym y-hm-z-øn-s bpw {]mtbm-kn-i-xm-hm-z-øn-s bpw Hgn-I-gn-thm-Sp-Iq-Sn, ]cnÿn-xn-tbm-sp Xmev]-cy-{]-I-S-\-ßsf ]cn-l-kn- m- \p {]h-wx ImWn- p p F v ]d-tb- -Xp- v. "a p- -h \njv{in-b-cmwv; Xß-fpsS ioe-߃ amt ' F v Ah Xocp-am-\n- p-ibpw Aßs\ s]mcp-ø-an- m-ø-h-cmbnøocp-ibpw snøp- p. AXpsIm- v, Ah s - m-h pw Hcp ""]cn-ÿn-xnhn m-\o-b-]-c-amb am\-km- cw'' Bh-iy-ap- v. X q-ew, tbip-{in-kvxp-hp-am-bp Ah-cpsS I pap- -ens ^e-߃ Ah pnp p-ap temihp-ambp Ah-cpsS _ -Øn hy -am-bn-øo-cp-ibpw snøp- p. sszh-øns Ic-th-e-bpsS kwc- -I-cm- Im-\p \ΩpsS hnfn-bn Pohn- p- Xv Hcp kpir- X-Po-hn-X-Øn\v AXym-h-iy-amWv; AXv \ΩpsS ss{ikvx-hm-\p-`-h-øns sf n-itam ZznXo-btam Bb Hcp hi-a A o-kn-bnse hnip {^m ko-kns cq]w a\- n-te p sim p-h-cp-tºmƒ, krjvsn-i-fp-am-bp Btcm-Ky-I-c-amb Hcp _ w samø-øn-ep hy n-]-c-amb am\-km- -c-øns Hcp am\-am-sw v \mw a\- n-em- m CSbmIp- p. CXv \ΩpsS sx p- Ifpw ]m]-ßfpw hogvn-ifpw ]cm-p-b-ßfpw AwKo- I-cn- p- Xv A\n-hm-cy-am- p-ibpw lrz-b-]q h-iamb A\p-Xm-]-Øn-te pw ]cn-h Ø-\-Øn-\p B{K-l-Øn-te pw \bn- p-ibpw snøp- p. krjvsn- I-fp-ambn A\p-c-RvP\w ssih-cp-øp- Xp

6 216 Atßbv v kvxpxn kw_ n v Aß-s\-bp am\-km- -c-øns {]m- [m-\y-sø pdn v Hmkvt{S-en-b sa{xm- m kwkmcn- p-i-bp- mbn: ""Aßs\bp A\p-c-RvP\w ssih-cp-øm, \mw \ΩpsS Pohn-X-ßsf ]cn-tim- [n- p-ibpw \ΩpsS {]hr-øn-i-fn-eq-ssbpw {]h Øn- m \mw ]cm-p-b-s - -Xn-eq-sSbpw sszh-øns krjvsn-isf \mw D]-{Z-hn am K-߃ AwKo-I-cn- p-ibpw thww. \ap v Hcp am\-km- cw AYhm lrz-b-]-cn-h Ø\w A\p-`-h-s -ts- -Xp- v.'' F n-cp- m-epw, hy n-i-fpss `mkøv Ah kzbw sa -s -Sp- Xv AXn-\m X-s, C p \ΩpsS temiw t\cn-sp AXy w k o Æ-amb Ah-ÿ- v {]Xn-hn-[n-bm-Ip-I-bn-. H -s hy n-iƒ v {]tbm-p-\-hm-z-]-c-amb at\m-`m-h-øn \n v c -s]- Sm-\p Ah-cpsS Ignhpw kzmx-{ yhpw \jvs-s Sp- Ibpw kmaq-ln-itam ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-ctam Bb Ah-t_m[w C mø A[m Ωn-I-amb Hcp D]- t`m-k-kw-kvim-c-øn\v Ah Cc-bm-bn-Øo-cp-Ibpw snøpw. kmaq-ln-i-{]-iv\-ßsf A`n-kw-t_m-[\ sntø- Xv tihew hy n-]-c-amb kzv{]-hr-øn-ifpss BsIØpI-b-, kmaq-ln-i-irw-j-e-i-fm-wv. Cu Npa-X-e, ""hy n-]-c-amb ap ssitbm hy n-hm-z- ]-c-amb Hcp coxn-bn hf Ø-s a\p-jy-cpss tbmpn- p ]cn-{i-a-tam -sim pt]mepw Hcn- epw a\p-jy\p ssih-cp-øm Ign-bm-Ø-hÆw A{X _rl-ømb Bh-iy-ß-fmWv D -bn- p- -Xv. temi- Øn-s -ta B[n-]Xyw ]pe Øp tpmen Bhiy-

7 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 217 s -Sp- Xv sshz-kv y-ß-fpss Hcp HØp-tN-cepw XnI pw hyxy-kvx-amb Hcp at\m-`mh-øn \n pam{xw hf-cm Ign-bp t\ -Øns Hcp sfiy-hpam-wv.'' 154 imiz-x-amb am w ssih-cp-øm Bh-iyamb ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb ]cn-h Ø\w kmaq-ln-i-amb Hcp am\-km- -cw-iq-sn-bmwv Cu am\-km- cw At\Iw at\m-`m-h-߃ Bh-iy-s -Sp- p- v. Ah H p-tn v B {ZX \nd, DZmcamb Icp-X-ens Hcp Acq]n hf - Øp p. BZy-am-bn, AXv IrX- -Xbpw kup-\y- Zm-\-hpw, temiw sszh-øns kvt\l-k-ωm-\-amsw pw Bfl-Xym-K-Ønepw kzv{]-hr-øn-i-fnepw- IqSn Ahn-SpsØ alm-a-\-kvix im -ambn A\p-Icn- m \mw hnfn- -s -Sp- p-sh pw D Hcp AwKo- Im-cw, A\n-hm-cy-am- p p: ""\ns heøpssi snøp- Xv CSØpssI AdnbmXncn- -s. cl-ky߃ Adn-bp \ns ]nxmhv \n\ p {]Xn-^ew \ Ipw'' (aøm. 6:3 4). _m n-bp krjvsn-i-fpambn \mw _ -an- m-ø-h-c-s - pw, {]XypX AXnhn-in-jvS-amb Hcp km h-{xni Iq m-bva-bn H ptn -h-cm-sw- p-ap kvt\l-]q Æ-amb Hc-ht_m-[hpw AXv A\n-hm-cy-am- p- p. hnizm-kn-iƒ F \ne-bn, \mw temisø t\m p- Xv shfnbn \n- -, adn v, F m Pohn-I-fp-ambn ]nxm-hmb sszhw \sω _ n- n- n-cn- p irwj-e-i-sf- pdn- p t_m[-tømsp-iq-sn, D n \n- m-wv. \ΩpsS hy n-]-chpw sszh-z-ø-hp-amb Ign-hp-Iƒ hni-kn-

8 218 Atßbv v kvxpxn n- p- -Xp-h-gn, temi-øns {]iv\-߃ ]cn-l-cn- p- -Xnepw ""hnip- hpw sszh-øn\p {]oxn-i-c-hpamb kpoh _en-bmbn'' (tdmam. 12:1) \sω-øs sszh-øn\p ka n- p -Xn-ep-ap h n k Kmfl-I-X-bn-te pw D m-l-øn-te pw \sω {]tnm- Zn- n- m ]cn-ÿn-xn-hn m-\o-b-]-c-amb Hcp am\- km- -c-øn\p Ign-bpw. hy n-]-c-amb al-øz- Ønt\m DØ-c-hm-Zn-Ø-iq-\y-amb B[n-]-Xy-Ønt\m D Hcp Imc-W-am-bn- \mw \ΩpsS t{ijvt-xsb a\- n-em- p- -Xv; {]XypX, \ΩpsS hnizm-k- Øn \n v Db p-h-cp Kuc-h-ap Hcp DØ-chm-ZnØw A\n-hm-cy-am- p Hcp hyxykvx Ign-hmbn- m-wv Cu Nm{In-I-te-J-\-Øns Bcw-`-Øn hnikn- n-, \ΩpsS hnizm-k-øns hnhn[ t_m y߃ v Cu am\-km- -c-øns A sø kº am- p- -Xn\v \sω klm-bn- m Ign-bpw. Ch-bn, Hmtcm krjvsnbpw sszh-øns Hcwiw {]Xn-^-en- n- p- p-sh pw AXn\v \ap p \ Im Hcp ktμiw Ds pw D Ah-t_m-[w, Ct mƒ D nx-\mb {InkvXp X n Xs Gs -Sp-Øn-cn- p Cu `uxn-i-tem-i-øns kpc- n-xxzw Hmtcm Pohn-bnepw, AXns\ Ahn-SpsØ kvt\l-øm hebw snøp-ibpw AXn Ahn-SpsØ shfn w {]th-in- n- p-ibpw snbvxp-sim- v, KmV-ambn k nln-x-am-bn-cn- p- p, F nh Dƒs -Sp- p. IqSm-sX, a\pjy-hy- n-iƒ v Ah-K-Wn- m Ah-Im-i-an-

9 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 219 mø Hcp {Iahpw Hcp Ne-\m-fl-I-Xbpw AXn Fgp-Xn-t -Øp-sIm v, sszhw temisø krjvsn p F -Xns AwKo-Im-chpw D v. ""Ah-bn H pt]mepw sszh-k- n-[n-bn hnkva-cn- -s -Sp- n '' (eq m 12:6) F v Ipcp-hn-I-sf pdn v tbip ]d-bp- -Xmbn \mw kphn-ti-j-øn hmbn- p- p. At mƒ Fß-s\-bmWv \ap v Hcp-]t AhtbmSp tami-ambn s]cp-am-dmt\m Ahbv v D]-{Zhw hcpømt\m Ign-bpI? Xß-fpsS am\-km- -c-øns Cu am\w AwKo-I-cn- m\pw AXv ]q Æ-ambn Pohn- m\pw F m {InkvXym-\n-I-tfmSpw Rm A`y n- p- p. \ap p e`n Ir]-bpsS i nbpw {]Imihpw CXc PohnI-tfmSpw \ap pnp p-ap temitøm-sp-ap \ΩpsS _ -Ønepw hy -am-i-s. Cu coxn-bn, A okn-bnse hnip {^m kokv A{X D z-e-ambn km- m-xvi-cn, F m krjvsn-i-tfm-spap DZm-Ø-amb kmtlm-zcyw t]mjn- n- p- -Xn \ap p klm-bn mw. IV. B\-μhpw kam-[m-\hpw 222. ss{ikvxh Bflo-bX Pohn-X\ne-hmc-sØ kw_- n v Hcp _Z [mcw \n t±-in- p-ibpw D]- t`mkw a\- n \nd-bp- -Xn \n p ap -amb Bg- Øn-ep B\μw \ Im Ign-bp {]h-n-\m-fl- Ihpw [ym\m-fl-i-hp-amb Hcp Pohn-X-ssien-sb t{]m m-ln- n- p-ibpw snøp- p. hyxykvx ax-]mc- º-cy-ß-fnepw ss n-fnepw ImWp Hcp ]pcm-x\-

10 220 Atßbv v kvxpxn ]mtw \mw ]Tn-t - -Xp- v: ""Aev]-amWv A[n-Iw'' F t_m y-am-w-xv. ]pxnb D]-t`m-K- km-[-\-ßfpss \nc- -c-amb {]f-b-øn\v lrz-bsø Aºc- n- m\pw Hmtcm hkvxphpw Hmtcm \nan-jhpw emfn- m-\-μn- p- -Xn \n v \sω XS-bm\pw Ign-bpw. Hmtcm D -tbm-sp-ap- AXv F{X-Xs sndp-xmbns m s {]im- -km- n-[yw, [mc-w-bp-ssbpw hy n-]-c-amb kwxr-]vxn-bp-ssbpw Gsd hnim-e-amb N{I-hm-f-ß-fn-te v \sω Xpd- p- p. anx-xz-øn- \mepw Aev]w-sIm v k p-jvs-cm-im-\p Ign-hn- \mepw ap{zn-x-amb Hcp hf -bmwv ss{ikvxh Bflo-bX \n t±-in- p- -Xv. as mw \n Øn-h v sndnb Imcy-߃ Bkz-Zn- m\pw PohnXw \ap p \ Ip Ah-k-c-ß-sf- p-dn v IrX- -X-bp- -hcm-im\pw \ap- p- -Xn \n v Bflo-b-ambn AI p- \n m\pw \ap- n- m-ø-xn-s\ pdn p ZpxJ- Øn\p Iog-S-ßm-Xn-cn- m\pw \sω {]m]vx-cm- p emfnxy-øn-te- p Hcp Xncn- p-t]m- m-w-xv. B[n- ]-Xy-Øns Ne-\m-fl-I-Xbpw shdpsx kpj-ku- I-cy-߃ hmcn- q- p- Xpw Hgn-hm- -W-sa- m-wv CXp kqnn- n- p- Xv kzx-{ -ambpw t_m[-]q hhpw Pohn- ptºmƒ, Aß-s\-bp ka-nn-øx hntam-n-\m-fl-iam-wv. AXv Ipd Hcp Pohn-Xtam Ipd Xo{hXtbm-Sp-IqSn \bn- p Hcp Pohn-Xtam A. adn- v, AXv PohnXw ]q Æ-ambn Pohn- p Hcp am KamWv. hmkvx-h-øn, Ft mgpw X߃ n- m-ø-

11 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 221 hsb txsn-s m v Ahn-sSbpw Chn-sSbpw apßp- - Xns\ Dt]- n- -h-cmwv Hmtcm-\n-an-jhpw IqSp-X Bkz-Zn- p-ibpw IqSp-X \ mbn Pohn- p-ibpw snøp- -Xv. G hpw km[m-c-w-amb Imcy-ß-tfm-Sp ]cn-n-bhpw Ah Bkz-Zn- p- Xv F{]-Im-c-am-sW- Xpw A`y-kn- p-sim- v, Hmtcm hy n-sbbpw Hmtcm hkvxp-hn-s\bpw hne-a-xn- p- -Xns A w F m-sw v Ah A\p-`-hn- p- p. AXp-sIm- v, Xß-fpsS at\m-`m-chpw Xf bpw Npcp- n-s m- v, \nd-th-dmø Bh-iy-߃ Dt]- n- m Ah p km[n- p- p. k thm-]cn Ah CXc D m-k-am K߃ hf Øn-sb-Sp- p-ibpw ktlm-z-c-k-l-p-amb I p-ap- epi-fnepw ip{iq-j-bnepw Ah-cpsS kn n- Iƒ hni-kn n- p- -Xnepw kwko-x-ønepw Iebnepw {]Ir-Xn-bp-am-bp kº -Ønepw {]m - \-bnepw kwxr]v-xn Is -Øp-Ibpw snøp-tºmƒ Aev]-am-{X-hn-`-h-߃ D]-tbm-Kn- p-sim v Pohn- ptºmgpw Ah v [mcm-f-ambn Pohn- m Ign-bpw. k p-jvsn-bpss A w \sω sndp-xm- p-i-am{xw snøp Nne Bh-iy-߃ Npcp- p- Xpw Pohn-X- Øn\p \ Im Ign-bp \nc-h[n hyxykvx km[y- X-I-fn-te v Xpd- p- Xpw F{]-Im-c-sa v Adn-bp- I-bm-Wv Ign- -\q- m- n ka-nn-ø-xbpw hn\-bhpw A\p-Iq-e-a-t\m-`m-h-tØm-Sp-IqSn ]cn-k-wn- -s - n-. F n- pw, hy n-]-chpw kmaq-ln-i-hpamb Pohn-X- Ønse Hcp {]txyi KpW-Øns \n h-l-w-øn

12 222 Atßbv v kvxpxn s]mxp-hmb Hcp XI -bp- m-ip-tºmƒ, AXv FØnt -cp- Xv ]mcn-ÿn-xn-i-ambh Dƒs ss \nc-h[n Ak- p-en-xm-h-ÿ-iƒ Df-hm- p- -Xn-em-Wv. AXpsIm- mwv C\n-ta ]mcn-ÿn-xnihy-h-ÿ-i-fpss ka{k-xsb pdn- p-am{xw kwkm-cn- m axn-bm-im- Ø-Xv. a\p-jy-po-hn-x-øns ka-{k-x-sb- p-dn- v, al- Ømb F m aqey-ß-sfbpw t{]m m-ln- n- p-ibpw GIo-I-cn- p-ibpw sntø- -Xns Bh-iysØ pdn v kwkm-cn- m \mw ss[cyw B Pn- Ww. Hcn- \mw \ΩpsS hn\bw \jvs-s -Sp- Øp-Ibpw ki-e-xn-s bpw-taep A]-cn-an-X-amb B[n-]-Xy-Øns km[y-x-i-fm hio-i-cn- -s -Sp- Ibpw snbvxp-i-gn-bp-tºmƒ, A\n-hm-cy-ambn \mw kaq-l-søbpw ]cn-ÿn-xn-sbbpw D]-{Z-hn- p- -Xn FØn-t -cp- p. kzbw-`c-wm-[n-imcap -h-cm-sw v \mw \sω- p-dn- p-xs Nn n- p-tºmƒ, \ΩpsS Pohn-X-ß-fn \n v sszh-sø Hgn-hm- pitbm \ΩpsS kz w Al- sb Ahn-Sp-tØ p ]I-cwhbv p-itbm snøp-ibpw \ΩpsS Bfl-\n-jvT-amb hnim-c-߃ v F mwp icn-sb pw F mwp sxs pw \n Æ-bn- m Ign-bp-sa p hnnm-cn- p- Ibpw snøp-tºmƒ, CØ-c-Øn-ep Btcm-Ky-I-camb hn\-btam k p-jvs-amb ka-nn-ø-xtbm t{]m m-ln- n- pi Ffp- -a adp-h-i-øv, Xt m-sp-xs kam-[m-\-øn-em- ImsX Hcmƒ pw ka-nn-ø-x-bp- Xpw kwxr-]vxhp-amb Hcp PohnXw hf Øn-sb-Sp- m Ign-bp-I-

13 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 223 bn-. Bflo-b-Xsb pdn- p axn-bmb Hcp [mcwbn AS-ßn-bn-cn- p- -Xv, bp -Øns A`m-h-tØ- mƒ hfsc IqSp-X-emb kam-[m-\w-sim p \mw A -am- p- Xv ]qcn- n- p- -Xn-em-Wv. B -cn-ik-am-[m\w ]cn-ÿn-xn-hn- m-\-søbpw s]mxp-\ sbbpwipdn- p Icp-X-en-t\mSv KmV-ambn _ n- -s - n-cn- p- p. Fs - m, Bflm -ambn Pohn- p-tºmƒ, Pohn-X-Øns AKm-[-amb [mc-w-bnte p \sω sim p-t]m-ip hnkva-b-øn-\p-th Hcp Ign-hn-t\m-sSm-Øp Hcp k p-enx Pohn-Xssien-bn AXp {]Xn-^-en- p- p. kvt\l-øns hm p-iƒsim v {]Ir-Xn -\n-d- n-cn- p-i-bm-wv. ]t, Fßs\bmWv \nc- -c-amb i_vz-øn-s tbm Ahn-cm-ahpw kncisf XI p- -Xp-amb hyxn-n-e- \-ß-fp-sStbm _mly-`m-h-ß-fpss D]mk-\-bp-sStbm a y-øn \mw Ahsb {ihn- pi? At\Iw P\߃ v C v Ahsc kw{`m- -amb {]h Ø-\- Øn-te p X n-hn-sp- Xpw X߃ pnp p-ap kie-xn-t\mspw tami-ambn s]cp-am-dp- -Xn-te v Ahsc \bn- p Hcp \nc- -c-[r-xn-bn Ah v Xnc v A\p-`-h-s -Sp-Øp -Xp-amb Hcp AKm[ Ak- p-en- XXzw A\p-`-h-s Sp p- v. Ah ]cn-ÿn-xn-tbmsv F{]-Imcw s]cp-am-dp p F -Xn-s\bpw CXp _m[n- p- p. ka-{k-amb Hcp ]cn-ÿn-xn-hn- m-\ob-øn krjvsn-i-fp-am-bp {]im- -amb Hcp s]mcp-øw hos -Sp- p- -Xn\v kabw Is -Øp- Xpw \ΩpsS Pohn-X-ssi-en-sbbpw BZ i-ß-sfbpw-ipdn p hnnn- \w snøp- Xpw \ΩpsS CS-bn hkn- p-ibpw

14 224 Atßbv v kvxpxn \sω he-bw-sn-øp-ibpw snøp- {kjvsm-hns\ [ym\n- p- Xpw Dƒs -Sp- p. AhnSp-sØ km n yw ""\nkq-v-ambn hbvt X, ad-\o n ImW-s -ts- -Xm-Wv.'' {]im- -amb {i -tbm-sp-iqsn Pohn-XsØ kao- ]n- p-, lrz-b-øns Hcp at\m-`m-h-sø- p-dn- mwv \mw kwkm-cn- p- -Xv. ASp-ØXv F v F - Xn-s\- pdn v Nn n- m-sx, B s - nepw ]q Ækm n[yw A\p-`-h-s -Sp-Øm AXn\p Ign-bpw. ]q Æ-ambn Pohn-t Hcp sszh-zm-\-ambn Hmtcm \nan-j-søbpw AXp kzoi-cn- p- p. hb-ense en n- I-sfbpw BIm-i-Ønse ]d-h-i-sfbpwipdn p [ym\n- m tbip \sω Wn- -t mƒ, AYhm [\n-ibp-hm-hns\ ImWp-Ibpw Abm-fpsS Akz-ÿX Adnbp-Ibpw snbvx Ahn-Sp v ""kvt\l-]q hw Ahs\ ISm- n- -t mƒ'' (a t m. 10:21), Cu at\m-`m-h-amwv Ahn-Sp v \sω ]Tn- n- -Xv. Ahn-Sp v F m-h-tcmspw ki-e-xn-t\mspw ]q Æ-ambn k n-ln-x-\m-bn-cp- p. \sω A - m-c-an- m-ø-hcpw B{I-a-tWm- p-icpw \n _- nx D]-t`m- m- -fp-am- p A\m-tcm-Ky- I-camb DXv -WvTsb Iog-S- m-\p am Kw Cu coxn-bn Ahn-Sp v \ap p ImWn- p-x- p ` -W-Øn\p apºpw ]nºpw \mw Aev]-t\-csa-SpØv sszh-øn\p \μn-]-d-bp- Xv Cu at\m-`m-h- Øns Hcm-hn-jvIm-c-am-Wv. at\m-l-chpw A - ]q Æ-hp-amb Cu ioe-øn-te p as-ßn-h-cm F m

15 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 225 hnizm-kn-i-sfbpw Rm Blzm\w snøp- p. F{X {lkz-am-bm-epw, A\p-{K-l-Øns B \nanjw PohnX-Øn\pth n \mw sszhsø B{i-bn- p p F -Xns\ A\p-kva-cn- n- p p; krjvsn-bpss Zm\- ߃ p-th- n-bp \ΩpsS IrX- -Xm-hn-Im-csØ AXv i n-s -Sp-Øp p; Xß-fpsS A zm-\wsim v Cu Blm-c-]-Zm -߃ \ap p \ In-bhsc AXv AwKo-I-cn- p p; G hpw AXym-h-iy- mcp-am-bp \ΩpsS sfiy-zm VysØ AXv ZrV-am- p-ibpw snøp- p. V. ]uc-xz-]-chpw cmjv{so-b-hp-amb kvt\lw 228. H n- p hkn- p- Xn\pw Iq m-bva- p-ap Ignhv Dƒs -Sp Hcp Pohn-X-ssi-en-bpsS `mk-amwv {]Ir-Xn-tbm-Sp Icp-X. sszhw \ΩpsS s]mxphmb ]nxm-hm-sw pw X qew \mw ktlm-z-coktlm-z-c- m-cm-sw pw tbip \sω A\p-kva-cn- n- p-i-bp- m-bn. kmtlm-z-cy-kvt\-l-øn\v kup-\y- Zm\-am-Im am{xta Ign-bq. AXn\v Hcn- epw a p- -h \ap- p-th n snbvx-xn-\p As - n snøm t]m-ip- -Xn-\p {]Xyp-]-Im-c-Øns am Kam-Im km[n- p-i-bn-. AXp-sIm- mwv \ΩpsS i{xp- sf kvt\ln- m Ign-bp- -Xv. Im n-s\bpw kqcy-s\bpw tal-ß-sf-bpw, Ahsb \nb-{ n- m \ap p Ign-bp-I-bn-s - n t]m-epw, kvt\ln- m\pw AwKo-I-cn- m\pw \sω {]tnm-zn- n- p- Xv CtX

16 226 Atßbv v kvxpxn kup-\y-zm\w Xs -bm-wv. Cu A -Øn, \ap v- Hcp ""km h-{xn-i-km-tlm-zcy''sø pdn v kwkm-cn- m km[n- pw \ap v ]c-kv]cw Bh-iy-ap-s pw A\yscbpw temi-søbpw kw_- n v \ap v ] p-tn - p Hcp-Ø-c-hm-Zn-Ø-ap-s pw \ -hcpw am\y- mcpw Bbn-cn- p- Xv t{ijvt-am-sw- p-ap t_m yw \mw hos -Sp- -Ww. Akm- m Kn-I-X-bpw, [m Ωn-I-X-bp-sSbpw \ -bp-ssbpw hnizm-k-øns bpw kxy-k- -X-bp-sSbpw I]-Sm-\p-I-c-WhpwsIm v \mw asp-øp-i-gn- p. Kuc-h-an- mø A mciq\y-x \ap v Hcp KpWhpw snbvxn- n-s v AwKo-I-cn-t ka-b-am-bn-cn- p- p. kmaq-ln-i- Pohn-X-Øns ASn-Ø-d-Iƒ {Zhn- p-tºmƒ, XXv^eambn D m-ip- Xv hncp- -Xm-Xv]-cy-ß-sf- p-dn- p bp -ßfpw A{I-a-Øn-s bpw arko-b-x-bp-ssbpw ]pxnb cq]-ßfpw ]cn-ÿn-xn-tbm-sp Icp-X-ens bym kwkvim-c-øns hf - p {]Xn-_ - ß-fp-am-Wv kvt\l-øns Ipdp- p-h-gn-iƒ ]cn-io-en- m, Zbm-]q Æ-amb Hcp hmt m Hcp ]p n-cntbm kam-[m-\hpw kulr-zhpw hnx-bv p GsX- nepw \S-]-Sntbm hn p-i-f-bm-xn-cn- m enkyq-hnse hnip sim p-t{xky \sω Wn- p- p. Hcp ka{k ]cn-ÿn-xn-hn- m-\obw A{I-a-Øn-s bpw Nqj-W-Øn-s bpw kzm -X-bp-sSbpw bp n-tbmsp

17 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 227 `n n- p sndnb {]Xn-Zn-\-{]-hr-Øn-IƒsIm- p-iq- Sn-bmWv \n Ωn- -s -Sp- -Xv. Ah-km-\w, hj-fmb D]-t`m-K-Øns Hcp temiw AtX-k-abwXs Poht\m-Sv, AXns F m cq]-ß-fn-epw, tami-ambn s]cpam-dp Hcp temi-am-wv ]c-kv]-c-i-cp-x-ens sndnb {]hr-øn-iƒsim v Ihn-s m-gp-ip kvt\lw ]uc-xz-]-chpw cmjv{so-b-hpw -Iq-Sn-bm-Wv. sa -s Hcp temiw \n Ωn- m {ian- p F m {]hr-øn-bnepw AXp kzbw A\p-`-h-s -Sp-Øp- p. kaq-l-tøm-sp kvt\lhpw s]mxp-\- -tbm-sp {]Xn-_- -Xbpw D]-hn-bpsS {it -b-amb Bhn-jvIm-c-ß-fm-Wv. B D]hn hy n- Iƒ XΩn-ep _ -ßsf am{x-a ""kmaq-ln-ihpw kmº-øn-ihpw cmjv{so-b-hp-amb hnimexe-ßsfbpw'' 156 _m[n- p- p. AXp-sIm- mwv k` temi- Øns apºn Hcp ""kvt\l-\m-k-cn-ix'' 157 bpss BZ iw Ah-X-cn- n- -Xv. kmaq-lni kvt\lw bym hni-k-\-øn-\p Xmt m-emwv: ""kaqlsø IqSp-X am\p-jn-i-am- m, a\p-jy-hy- nsb kw_- n v IqSp-X tbmky-x-bp- -Xm- m, kmaqlnipohn-x-ønse cmjv{so-bhpw kmº-øn-ihpw kmwkvim-cn-i-hp-amb Pohn-X-Ønse kvt\l-øn-\v, F m {]h Ø-\-Øn-\p-ap kpÿn-chpw G hpw D -X-hp-amb \nb-a-am-bn-øo p-sim- v, \ho-ir-xaqeyw \ ti- -Xm-Wv.'' 158 Cu N - q-sn-\p- n, sndnb {]Xn-Zn-\-{]-hr-Øn-I-fpsS {]m[m-\y-tømssm w, ]mcn-ÿnxni A[x-]-X\w Ah-km-\n- n- m-

18 228 Atßbv v kvxpxn \p henb X{ -߃ Bkq-{XWw snøm\pw kaql-øn apgp-h hym]n- p Hcp ""Icp-X kwkv-imc''sø t{]m m-ln- n- m\pw kmaq-ln-ikvt\lw \sω t{]cn- n- p- p. a p- -h-tcmsptn v Cu kmaq-lni Ne-\m-fl-I-X-bn CS-s]-Sm sszhw \sω hnfn- p- -Xmbn \ap p txm p-tºmƒ, CXpw \ΩpsS Bflo-b-X-bpsS `mk-am-sw v \mw a\- n- em- -Ww. Cu Bflo-bX D]-hn-bpsS Hcp \n h-lwam-wv. AXv Aß-s\-Xs ]Iz-X -{]m-]n- p-ibpw \sω hnip- o-i-cn- p-ibpw snøp- p cmjv{so-b-{]-h Ø-\-ß-fn G s -Sm F mhcpw t\cn p hnfn- -s -Sp- n-. s]mxp-\- sb t{]m m-ln- n- m\pw kzm`m-hn-itam \mk-cn-itam Bb ]cn-ÿn-xnsb {]Xn-tcm-[n- m\pw {]h Øn- p kwl-s-\-i-fpss kwjym-xo-x-amb \ncbpw kaq-lsø kº- -am- p- p- v. DZm-l-c-W-am-bn, Nne kwl-s-\-iƒ Hcp s]mxp-ÿ-esø (Hcp si nsw, Hcp Pe-[m-c, Dt]- n- -s Hcp kvamciw, Hcp {]IrXnZr-iyw, Hcp NXz-cw) pdn v Bi {]ISn- n- p-ibpw F m-h pw kz -amb H v F \ne-bn AXns\ kwc- n- mt\m ]p\x-ÿm-]n- mt\m sa -s -Sp-Ømt\m kpμ-cam- mt\m {ian- p-ibpw snøp- p. Cu kmaq-ln-i-{]-h Ø-\-ßfpsS Np pw _ -߃ hni-kn- p-itbm hos -Sp- -s Sp-Itbm snøp-ibpw Hcp \h-km-aq-ln-i-l-s\ Bhn `-hn- p-ibpw snøp- p. Aß-s\, Hcp kap- Zm-b-Øn\v D]-t`m-K-kw-kvIm-c-Øm t{]cn-x-amb

19 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 229 Aew-`m-h-Øn \n p th s]- p-\n m Ign-bpw. A\p-kva-cn -s -Sp-Ibpw ssiam-d-s -Sp-Ibpw snøm Ign-bp Hcp IY-tbmSpIqSn, Cu {]h Ø-\-߃ ] p-tn-cp Hcp kzxzw hf Øp- p. Cu co-xn-bn, sfiy-zm Vy-Øns Hcp t_m[-tøm-sp-iq-sn, temihpw ]c-a-z-cn{z-cpss PohnXØns KpW-\n-ehm-chpw ]cn-n-cn- -s -Sp- p. AtX-k-abw Cu sfiy- Zm Vy-t_m-[-Øn-\v, sszhw \sω Gev]n- n-cn- p Hcp s]mxp-`-h-\-øn-emwv \mw Pohn- p- Xv F dnbmw. Cu kmap-zm-bn-i -{]-h Ø-\-߃ kzbw \ - Ip kvt\lw {]I-Sn- n- p-tºmƒ, Ahbv v Xo v- W-amb Bflob A\p-`-h-ß-fm-Im\pw Ignbpw. VI. IuZm-inI AS-bm-f-ßfpw hn{i-a-øns BtLm-jhpw 233. sszhw {]]- sø ]q W-ambpw \nd-bv p p; {]] w sszh-øn Npcpƒ\n-h-cp- p. AXp-sIm- v, Hcp Ce-bn, Hcp ae-\n-c-bn, Hcp lna-i-w-øn, Hcp Zcn-{Z-\mb a\p-jys apjøv auxniamb Hc w Is -Øm-\p- v. 159 Bflm-hn sszh- Øns {]h Ø\w Is -Øp-hm _mly-amb-hbn \n v B -cn-i-xbnte p IS- p-i-am-{x-a-, F m hkvxp- -fnepw sszhsø Is -Øp-I-Iq-SnbmWv BZ i-]-c-am-bn- p- -Xv. ""\ΩpsS lrz-b-ß-fn sszh-ir-]-bpss {]h Ø\w \mw A\p-`-hn- pwtxmdpw, \ap- p -]p-d-ta-bp krjvs-h-kvxp- -fn sszhsø I p-ap- m \mw \ mbn ]Tn- pw-txmdpw,

20 230 Atßbv v kvxpxn a\\w Bg-s -Sp p'' 160 F v hnip s_m\-sh- \sω ]Tn- n- p- p Cu temi-ønse bmym y-ß-fnepw A\p- `-h-ß-fnepw k n-ln-x-amb k h-\- bpw ""DØpw- K-ambpw A\- -ambpw sszh-øn k n-ln-x-amwv, As - n IqSp-X DNn-X-ambn ]d- m, Cu Hmtcm DZm-Ø-bm-Ym y-ønepw sszh-ap v'' 161 F v Ipcn-ins hnip tbml- m ]Tn- n- p. Cu temi-ønse ]cn-ta-b-h-kvxp- ƒ bym -Øn sszhn-i-am-b-xp-sim -, adn v Hcp anãniv sszhhpw k h-po-hn-ifpw XΩn-ep KmV-amb _ w A\p- `-hn- p- -Xp-sIm pw Aßs\ ""F mw sszhamwv'' 162 F v A\p-`-hn- p- -Xp-sIm- p-amwv CXv. hnkva-bkvx_v[-\mbn Hcp ] h-x-øns ap n \n p-sim v Aht\m Ahƒt m Cu A\p-`-hsØ sszh-øn \n p th s]-sp-øm-\m-hn- ; A\p-`-hn B -cn-i-hn-kvabw \my\v Gev]n- p-sim-sp- -Wsa v Ah [cn- p-ibpw snøp p: ""] h-x-߃ v Db-c-ß-fp v; Ah kar hpw hnim-ehpw at\m-lchpw Ir]m-]q Whpw {]Im-i-am-\hpw kpk- -hmln-bp-am-wv. Fs {]nb F\n-s - mtwm AXmWv Cu ] h-x-߃. GIm Xmgvh-c-Iƒ im hpw a[p-chpw iox-fhpw XW-ep- Xpw Ipfn - Pew Hgp-Ip- -Xp-amWv; Xß-fpsS txm p-i-fpss sshhn-[y-ønepw ] n-i-fpss a[p-c-ko-x-ønepw Ahbv v Gsd hnt\m-zhpw C{μn-bm-\p-`q-Xnbpw e`n- p- p; Xß-fpsS GIm- -X-bnepw \n»-_vz-x-bnepw

21 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 231 Ah \sω Dt -j-nn-øcm p-ibpw hn{i-a-ta-ip- Ibpw snøp p. Fs {]nb F\n-s - mtwm AXmWv Cu Xmgvh-c-Iƒ.'' IqZm-i-Iƒ Hcp khn-ti-j-]-y-amwv; AXn {]IrXn, {]Ir-Xy-XoX Poh {]h-ln- n- p- -Xn- \p Hcp am K-am-bn-Øo-cp-hm sszh-øm FSp- -s - n-cn- p- p. \ΩpsS sszhm-cm-[-\-bn-eq-ss, temisø as m-cp-x-e-øn ]p Ip-hm \Ωƒ Wn- -s - n-cn- p- p. Pehpw ssxehpw Xobpw \nd-ßfpw Ah-bpsS kie {]Xo-Im-flIi n-bnepw FSp- -s -Sp-Ibpw \ΩpsS kvxpxn-ifn Dƒt s -Sp-Ibpw snbvxn-cn- p- p. Bio h-zn- p Icw sszh-øns kvt\l-øns Hcp D]-I-c-Whpw Pohn- X-bm-{X-bn \tωm-ssmøp \oßphm h tbip- {In-kvXp-hns kmao-]y-øns {]Xn-^-e-\-hp-am-Wv. m\-kv\m-\-øn Hcp inip-hns ta Hgn- p Pew ]pxp-po-hs AS-bm-f-am-Wv. sszhsø I pap- p-i-sb- m Cu temi-øn \n v Hfn-t m-sp- Itbm {]Ir-Xn p ]pdw-xn-cn p \n p-itbm snøpi F -. ]uckvxy ss{ikvxh- B[ymfln- IX-bn CXp khn-ti-j-amw-hn[w hy -am-wv. ""]uckvxy-k-`-i-fn sszhn-i-sfiyhpw cq]m- -c-s am\-h-cm-in-bpss amxr-ibpw {]Im-in- n- p G hpw {]nb-s \ma-ß-fn H mb kuμcyw Fhn-sSbpw {]Xy- -s -Sp p: sszhm-e-b-øns BIr-Xn-bn, i_vz-ß-fn, h W-ß-fn, {]Im-i-ß-fn, K -ßfn '' 164 ss{ikvx-hsc kw_- n- n-s-tøm-fw, `uxni-

22 232 Atßbv v kvxpxn {]-]- -Ønse kie krjvsn-ifpw Ah-bpsS bym A w a\p-jym-h-xm-cw-snbvx hn-\- Øn Is -Øp p; Fs - m, `uxn-i-tem-i- Øn kp\n- n-x-amb cq]m- -c-øns hnøv ]mins m v sszh-]p-{x Xs Bf-Xz-Øn `uxnitem-i-øns Hcp `mksø Dƒt Øn- p- v. ""{InkvXp-aXw {ZhysØ \ncm-i-cn- p- n-. t\scadn v, Bcm-[-\-{I-a-]-c-amb {]hr-øn-bn imco-cn- IX AXns F m aqey-ønepw ]cn-k-wn- -s -Sp- p; AXp-sIm v a\p-jy-i-cocw AXns B -cn-i- {]-Ir-Xn-bn ]cn-ip- m-flm-hns Be-b-ambn shfns - n-cn- p- p; temi-øns c -bv p-th n icocw ssis m tbip-i Øm-hp-ambn AXv sfiy-s pan-cn- p p.'' krjvsn- -s - -sx mw AXns G hpw al- Ømb A`yp-Zbw Is -Øp- Xv Znhy-Im-cp-Wy-Ønem-Wv. C{μn-b-tKm-N-c-ambn {]Xy- -s - p- Xp-S-ßp Ir], sszhw-xs a\p-jy-\m-hp-ibpw Xs -Øs Xs krjvsn-iƒ p ` -W-ambn \ Ip-Ibpw snøp-tºmƒ, H n\pw ]n n-em- m-\m-hmø {]Imi\w Is -Øp- p. a\pjym-h-xm-c- c-l-ky-øns kºq Æ-X-bn, Hcp-Xp v {Zhy-Øn-eqsS \ΩpsS A -cm-flmhnse-øp-hm I Ømhv Xncp-a-\- m-bn. Db-c-

23 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 233 Øn \n Ahn-Sp v hcp- -Xv, adn v D n -\n- m-wv. \ΩpsS Cu temi-øn \mw Ahn-SpsØ I p-ap- p-hm-\mbn Ahn-Sp phcp- p. Znhy-Im-cp-Wy- Øn ]q WX ssih-cn- -s - p-i-gn p; {]]- - Øns Poh-\p ti{μ-am-wxv; kvt\l-øns bpw Ah-km-\an mø Poh-s bpw Ihn-s m-gp-ip ImXepamW-Xv. Znhy-Im-cp-Wy-Øn k n-ln-x-\m-b, a\p-jym-h-xm-cw-snbvx ]p{x-t\m-sp-tn v, kakvx {]]- hpw sszh-øn\p \μn-]-d-bp- p. bym - Øn Znhy-Im-cp-Wyw-Xs {]m]- n-i-kvt\-l- Øns Hcp {]hr-øn-bmwv: ""AsX, {]m]- niw! Fs - m, Dƒ\m- nse Hcp ssz-hm-e-b-øns hn\o-x-amb AƒØm-c-bn A n s Sptºmgpw Znhy-_en Ft mgpw Hcp-hn-[-Øn temi-øns AƒØm-c-bn-emWv A n -s -Sp- Xv.'' 166 Znhy- ImcpWyw kz K-sØbpw `qan-sbbpw Iq n-t - p p; AXv k h-kr-jvsn-sbbpw Bt«-jn- p-ibpw Xpf p- I-b-dp-Ibpw snøp- p. sszh-i-c-ß-fn \n ph temiw hmgvø-s - Xpw Ahn-`-Pn-X-hp-amb Bcm-[- \-bn Ahn-Sp- n-te p as-ßn-s - p p: Znhy- ImcpWy A -Øn ""krjvsn sszhnio-i-c-w-ønte v, ]cn-ip hnhm-l-hn-cp- n-te- v, {kjvsm-hp-ambn-ø-s -bp kw-tbm-p-\-øn-te v {]XnjvTn s Sp p'' 167 AXp-sIm v, kie krjvsn-bp-ssbpw Imcy-hn-Nm-cn- p-im-cm-iphm \tωmsp \n -t±-in- psim v Znhy-Im-cpWyw ]cn-ÿn-xn-tbm-sp \ΩpsS Icp-X-en\v {]Im-i-Øn-s bpw {]-tnm-z-\-øn-s bpw Hcp Dd-hn-Sw-Iq-Sn-bm-Wv.

24 234 Atßbv v kvxpxn 237. Rmb-dm-gvN, Znhy-_-en-bnse \ΩpsS ] m-fn- Ø-Øn\v khn-ti-j -{]m-[m-\y-ap- v. blqz km- _Øp-t]mse Rmb-dmgvN, sszh-hp-ambpw \Ω-fp-ambn-Ø-s bpw a p- -h-cp-ambpw temi-hp-am-bp-ap \ΩpsS _ -߃ kpj-s -Sp-Øp Hcp Znh-k-ambn Dt±-in- -s - n-cn- p- p. RmbdmgvN D m-\-øns Znh-k-am-Wv, ]pxnb krjvsn-bpss ""BZy-Zn\w''. kie krjvs-bm-ym y-øn-s bpw Ah-km\ cq]o-i-c-w- Øns hmkvzm-\amb I Øm-hns D nx am\p-jn- I-X-bmWv AXns BZy-^-ew. ""sszh-øn-ep a\pjys \nxy-hn-{ia'' 168 sø AXp {]tlm-jn- p- p. Cuhn-[-Øn, ss{ikvxh B[ym-fln-IX hn{i-a-øns bpw BtLmjØn-s bpw aqeyw Dƒt p- p. a\-\-tøm-sp-iq-snb hn{i-asø DXv]m-Z-\-]-c-a- m- ØXpw A\m-h-iy-hp-amb Ft m Bbn \mw CIgv- Øm-dp- v; F m A[zm-\sØ kw_- n G hpw {][m-\-s Imcyw Dt]- n- p-i-bmwv ChnsS: AXns A w.- shdpw \njv{in-b-xzøn \n p `n -amb kzmk-x-øn-s bpw IrX- -X-bp-sSbpw Hcp am\w \ΩpsS A[zm-\-Øn Dƒs -Sp-Øp-hm \Ωƒ Wn- -s - n-cn- p- p. {]h Øn- p- -Xns as mcp hgn-bm-w-xv. AXp \ΩpsS kmcmw-i-øn-s - Xs `mk-am-bn-cn- p- p. s]m -bmb {]h Ø-\ _m-lpeyw Bbn-Øo-cp- -Xn \n v AXp a\p-jy- {]-h Ø-\sØ kwc- n- p p; as mw A]-I-S-Ønem n hy n-]-c-amb t\ w txsp-hm \sω \n _- n- p B ISn- m-wn- mø B Øn-sbbpw H - s -S t_m-[-søbpw AXp XS-bp- p. ""\ns

25 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 235 Imfbpw Igp-Xbpw hn{i-an- -s. \ns Zmkn-bpsS ]p{x-\pw ]c-tz-inbpw oww Xo -s '' F -hn[w {]Xn-hmc hn{i-a-øns \nbaw Ggmw Znh-ksØ A[zm-\w hne- n (]p-d. 23:12). hn{iaw \ΩpsS IÆp- Isf hnim-e-amb ImgvN- msn-te p Xpd- p-ibpw a p -h-cpss Ah-Im-i-ß-sf- p-dn v \ho-ir-x-amb kwth-z-\- -ax \ap p \ Ip-Ibpw snøp- p. Aßs\ Znhy-_enbn ti{μo-ir-x-amb hn{i-a-znhkw BgvN-ap-gp-h-s -bpw-ta {]Im-iw -snm-cn-bp- Ibpw {]Ir-Xn-tbmSpw Zcn-{Ztcm-Sp-ap A[n-I-amb Icp-X-en\v \sω {]tnm-zn- n- p-ibpw snøp- p. VII. ]cn-ip {XnXzhpw krjvsn-iƒ XΩn-ep _ hpw 238. ]nxm-hmwv k h-xn-s bpw BXy- ni DdhnSw AkvXn-Xz-ap ki-e-xn-s bpw kvt\l- ]q Whpw kzbw-kw-th-z-i-hp-amb ASn-ÿm-\w. BcneqsS F m hkvxp- fpw krjvsn- -s - pthm, Xs {]Xn-^-e-\-amb B ]p{x-, adn-b-øns DZ-c-Øn Dcp-hm-b-t mƒ Xs -Øs Cu `qan-tbmsv tbmpn- n- p. kvt\l-øns A\- -_- -amb ]cn-ip- mflmhv, ]pxnb ]mx-iƒ {]tnm-zn- n- p-ibpw sim ph-cn-ibpw snbvxp-sim v {]]- -Øns t\ lr-zb-øn KmV-ambn k n-ln-x-\m-wv. Hscm sszhn- I-X-Øz-sa- - \n-ebv v {]h Øn- p Cu aq v sszhni Bfp-I-fm temiw krjvsn- -s p; F m Ah-cn-tem-tcm-cp-Øcpw, Xs -Xs hy n-

26 236 Atßbv v kvxpxn ]-c-amb KpW-{]-Imcw Cu s]mxp-{]-hrøn \n hln- p. XXv^-e-am-bn, ""{]]- sø AXns F m Kmw`o-cy-Ønepw kuμ-cy-ønepw hnkva-b-]q hw a\- \w-sn-øp-tºmƒ, {XnXzsØ apgp-h \mw kvxpxn- Ww.'' ss{ikvx-hsc kw_- n- n-s-tøm-fw, {XnssXzI Iq m-bva-bmb GI-ssZ-h-Øn hnizkn- pi F -Xv, {XnXzw AXns ap{z ki-e- kr-jvsn-bnepw ]Xn- n-cn- p p F p \n t±-in- p- p. Fßs\ Hmtcm krjvsnbpw ""sszhw aqh-cmwv F p km ys -Sp-Øp p'' F p ImWphm ]m]-øn\p apºv a\p-jy v Ign-bp-am-bn-cp p F n-sw-hsc hnip s_m\-sh- FØp- p v. ""{]Ir-Xn-]p-kvXIw a\pjy\pap n Xpd ncn p-ibpw \ΩpsS IÆp-Iƒ AXp-hsc A -Im-cm-hr-X-am-bn- n- m-xn-cn- p-ibpw snbvxt mƒ'' 170 {XnXz-Øns {]Xn-^-e\w {]Ir-Xnbn Xncn- -dn-bm-\m-hp-am-bn-cp- p-. a\p-jy-ism w `mkn-itam Ccp- txm Zp _-etam Bbn-cn- p- n-s - n Ffp w [ym\n- -Ø- -hn[w Hmtcm krjvsnbpw X n Øs khn-ti-j-amb Hcp {XnssXzI LS\ hln- p p F v {^m kn-kvi\mb B hnip- \sω ]Tn- n- p- p. Cu h-gn- v, bmym ysø Hcp {XnssXzI ap K-W-\-tbmsS hmbn- p-hm ]cn-{ian- p-i-sb sh p-hn-fn At±lw \ap p Nq n- m n- Ø-cp- p sszhni Bfp-Iƒ ]c-kv]cw Dƒt n-cn- p _ -ß-fmWv; sszhni amxr-i-b-\p-k-cn v

27 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 237 krjvsn- -s temiw _ -ß-fpsS Hcp irwj-ebm-wv. krjvsn-iƒ sszh-øn-te p \oßp p; AXpsIm v, {]]- -Øn-se-ºmSpw ÿnchpw cl-ky-ambn s\bvsx-sp-ø-xp-amb F{X _ -߃ thw-sa- nepw \ap p Is -Øm-\m-hpw-hn[w, Hmtcm Pohnbpw a p- -h-bn-te p \oßpi DNn-X-am-Wv. 171 krjvsn- Iƒ n-s-bn \ne-\n p _lp-apj _ -߃ t\m n hnkva-bn- p- -Xn-te pam{x-a-, \Ωp-sS- Xs km m-xvim-c-øn-te- p Hcp Xmt m Is -Øp- -Xn-te pw CXp \sω \bn- p- p. sszhhp-ambpw a p- -h-cp-ambpw a p krjvsn-i-fp-ambpw Iq m-bva-bn Pohn- p- -Xn\v Xß-fn \n- p-xs ]pd-s v Aht\m Ahtfm _ -ß-fn-te p {]thin- p p F n-s-tømfw, a\p-jy-hy n IqSp-X hf-cp- p, IqSp-X ]mi-s -Sp- p, IqSp-X hnip- o- I-cn- -s -Sp-Ibpw snøp- p. Cuhn-[-Øn, Ah krjvsn- -s - -t mƒ sszhw Ah-cn ]Xn {XnssXzI Ne-\m-fl-IX Ah kz -am- p- p. F mw ]c-kv]c-_ n-x-am-wv. {XnXz-Øns cl-ky- Øn \n mhn `-hn p B BtKm-f- sf-iy- Zm Vy-Øns Hcp B[ym-fln-IX hni-kn- n- p- - Xn\v CXp \sω Wn- p p. VIII. kie krjvsnbpssbpw cm n 241. tbip-hnt\msp Icp-X Im- nb AΩ-bmb adnbw Ct mƒ, apdnth Cu temi-tømsv amxrkl-p-amb hm -ey-tøm-ssbpw thz-\-tbm-ssbpw Icp-X Im p- p. AhfpsS ]nf -s lrzbw

28 238 Atßbv v kvxpxn tbip-hns ac-w-øn hne-]n- -Xp-t]mse Ct mƒ Ahƒ {Iqin-X-cmb Zcn-{Zscbpw a\p-jy-i- n-bm Xcn-»m- -s Cu temi-ønse krjvsn-i-sf-bpw- {]Xn hne-]n- p- p. ]q W-ambn cq]m- -c-s Ahƒ Ct mƒ tbip-hn-t\m-ssmøp Pohn- p-ibpw ki-ekr-jvsn-ifpw Ah-fpsS at\m-lm-cn-xsb- p-dn p ]msp- Ibpw snøp- p. ""kqcys\ DS-bm-S-bm- nb, ]mz߃ -Sn-bn N{μ\pw inc- n ]{ p \ -{X߃s m- p Inco-S-hp-ap ''(shfn. 12:1) kv{xobm- W-hƒ. kz K-Øn-te p kwh-ln- -s Ahƒ kie krjvsn-bpssbpw amxmhpw cm n-bp-am-wv. D n-x-\mb {InkvXp-hn-t\m-sSm-Øv, Ah-fpsS al- Øzo-I-cn- -s ico-c-øn krjvsn-bpss Hcwiw AXns kuμ-cy-øns ]q W-X-bn-se-Øn-bn-cn- p- p. Xs lrz-b-øn Ahƒ tbip-hns Pohn-Xwap-gp-h kq n- p-h- n-cn- p- p (eq m 2:19,51). Ct mƒ kie Imcy-ß-fp-sSbpw A w {Kln- p- Ibpw snøp- p. AXp-sIm v m\-øns IÆp- IƒsIm v Cu temisø t\m p-hm \sω {]m]vx-cm- -W-sa v \ap v Ah-tfmSp {]m n- phm Ign-bpw \k-d-ønse Xncp- p-spw-_-øn Ah-fp-sS-bcnsI hnip tpmk^v \nesim p p. Xs A[zm\-Øn-eq-sSbpw DZm-c-amb km n-[y-øn-eq-ssbpw, At±lw adn-b-tømspw tbip-hn-t\mspw IcpX ImWn- p-ibpw, ZpjvScpsS A{I-a-Øn \n v hos - Sp-Øv CuPn-]vXn-te v B\-bn- p-sim v Ahsc

29 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 239 kwc- n- p-ibpw snbvxp. kphn-tijw tpmk- ^ns\ Hcp \oxn-am\pw ITn-\m-[zm-\nbpw Icp-Ø-\pambn Ah-X-cn- n- p- p. F m At±lw henb Zbm-hmbv]pw {]I-Sn- n- p- p. AXp Zp _-e-cpss ASbm-f-a-, adn v bym -Øn i cpw bmym ysø- p-dn p ]q W Ah-t_m-[-ap- -hcpw kvt\ln- p-hm\pw hn\o-x-ambn tkh\w-sn-øp-hm\pw k - -cpam-b-h-cpss AS-bm-f-am-Wv. AXp-sIm- mwv At±lsØ km h-{xn-i-k-`-bpss kwc- -I-\mbn {]Jym- ]n- -Xv. Fßs\ Icp-X ImWn- -W-sa v At±-l- Øn\pw \sω ]Tn- n- m-\mhpw; sszhw \ap-t n- p-x Cu temisø kwc- n- p- -Xn HuZmcy-tØmSpw Zbm-hm-bvt]m-Spw-IqSn tpmen-sn-øp-hm At±-l-Øn\p \sω {]tnm-zn- n- m-\m-hpw. IX. kqcy-\p-a- pdw 243. HSp-hn, sszh-øns A\- -ku-μ-cysø \mw apjm-apjw ImWpw (cf. 1 timdn. 13:12); Ah-km- \-an- mø \nd-hn \tωm-sp-iqss ] p-]- p {]]- -Øns c-lkyw BZ-c-thmSpw kt m-j-tøm-spw- IqsS hmbn- p-hm \Ωƒ {]m]vx-cm-ip-ibpw snøpw. Ct mƒø-s bpw \nxy-x-bpss km_-ønte v, ]pxnb Pdp-k-se-an-te v, kz K-Ønse \ΩpsS s]mxp-`-h-\-øn-te v \mw bm{x-sn-bvxp-sim- n-cn- p-i-bm-wv. tbip ]d-bp p: ""CXm, ki-ehpw Rm \ho-i-cn- p p'' (sh-fn. 21:5). hnkva-b-øns ] p-h Hc-\p-`-h-am-bn-cn pw \nxy-po-h. AXn

30 240 Atßbv v kvxpxn `mkp-c-ambn cq]m- -c-s v Hmtcm krjvsnbpw AXns icn-bmb ÿm\w FSp- p-ibpw Ft - pambn hntam-nn- n- -s -Sm-\n-cn- p B Zcn-{Z-cmb kv{xo]p-cp-j- m v NneXp \ Ip-hm D m-bn-cn- p-ibpw snøpw AXn-\nsS ChnsS ÿnxn-sn-øp F m \ bpw kz Ko-b -hn-cp- n-te v FSp- -s Spw F dn- p-sim- v, \ap v G-ev]n p \ I-s - n-cn- p Cu `h-\-øns DØ-c-hm-Zn-Ø-w G p -Xn\v \mw Hcp-an p hcp- p. k h-kr-jvsn-i-fp-am-bp sfiy- Øn, sszhsø txsn-s m v Cu tzi-øn-eqss \mw bm{x-sn-øp p; Fs - m, ""temi-øn\v Hcp Bcw`w D m-bn-cn- p-ibpw AXp krjvsn- -s -Sp- Ibpw snbvxn- p-s - n AXn\v BcmWv Cu Bcw`Zm-Xmsh- v, Bcm-bn-cp p AXns {kjvsmsh v \mw At\z-jn- Ww.'' 172 apt m p-t]mip Xnt\msSmØv \ap p ]msmw. \ΩpsS ka-c-ßfpw Cu {Kl-tØm-Sp Icp-Xepw Hcn- epw \ΩpsS {]Xymi-bpsS B\μw FSp-Øp-I-f-bm-Xn-cn- -s DZm-c-amb {]Xn-_- -X-bn-te pw \ΩpsS k hkzhpw X\n p \ Ip- -Xn-te pw \sω hnfn- p sszhw, \ΩpsS ]mx-bn apt -dp- -Xn-\p-th {]Im-ihpw i nbpw \ap p \ Ip- p. Cu temi- Øns lrz-b-øn, \sω A{X-b-[nIw kvt\ln- p Pohs \my Ft mgpw k n-ln-x-\m-wv. Ahn-Sp p \sω ssihn-sp- n-, Ahn-Sp v Hcn- epw \sω X\nsb hnsp- n ; Fs - m \n -b-ambpw

31 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 241 \ΩpsS `qan-tbmsv Ahn-Sp p Xs -Øs sfiys -Sp-Øn-bn- p- v. apt m v ]pxnb hgn-iƒ Is - Øp- -Xn\v Ahn-SpsØ kvt\lw \nc- cw \sω t{]cn- n- p- p. Atßbv p kvxpxn! * * * * * * 246. Htc-k-abw B\-μ-I-chpw Akzm-ÿy-P-\-Ihp-ambncp Cu kpzo L hnnn- -\-Øn-s\m-Sp-hn, \mw c p {]m -\-Iƒ snm -W-sa v Rm \n t±in- p- p. BZy-tØ-Xv, k h-i nbp {kjvsmhmb sszh-øn hniz-kn- p F m-h-cp-ambpw \ap p ] p-h-bv m-\m-hpw. ASpØXn ss{ikvxh-cmb \mw, tbip-hns kphn-tijw \ap- p-ap- n h n- p krjvsn-tbm-sp {]Xn-_- X Gs -Sp- p- -Xn-\p {]tnm-z\w At]- n- p- p. \ΩpsS `qan- p-th- n-bp {]m \ k hi -\mb sszh-ta, hnizwap-gp-h-\nepw AhnSpsØ krjvsn-i-fn G hpw sndn-b-h-bnepw AhnSp v k n-ln-x-\m-wv. AkvXn-Xz-ap ki-e-xn-s\bpw AhnSp v Bt«jn p- p. AhnSpsØ kvt\l-øns i n Rß-fp-sS-ta snmcn-bwta. Aßs\ R߃ Poh\pw kuμ-cyhpw kwc- n- -s. kam-[m-\w-sim p Rßsf \nd-bv Wta; Bscbpw t{zmln- msx ktlm-z-co-k-tlm-z-c- m-cmbn R߃ Pohn -s.

32 242 Atßbv v kvxpxn Hm, Zcn-{Z-cpsS sszh-ta, AhnSpsØ ZrjvSn-bn G hpw Aaq-ey-cmb Cu `qan-bnse Dt]- n- -s - -h-scbpw hnkvar-x-scbpw c n- p-hm Rßsf klm-bn- Wta. Rß-fpsS Pohn-X-ßsf kpj-s -Sp-ØWta, Aßs\ R߃ temi-øn-\p-ta NmSn-ho-gmsX AXns\ kwc- n s ; aen-\o-i-c-w-øn\pw \mi-øn\pw ]Icw R߃ kuμcyw hnx-bv -s. Zcn-{Z-cp-sSbpw `qan-bp-ssbpw sne-hn t\ w-am{xw t\m p- -h-cpss lrz-b-ßsf kv] in- Wta. Hmtcm hkvxp-hn-s bpw aqeyw Is -Øp-hm, hnkva-bhpw A\p-[ym-\hpwsIm p \nd-bp-hm, AhnSpsØ A\- -{]-Im-i-Øn-te p bm{x snøp-tºmƒ R߃ Hmtcm krjvsn-bp-ambpw AKm-[-ambn sfiy-s - n-cn- p p F p Xncn- -dn-bp-hm Rßsf ]Tn- n- Wta. Hmtcm Znh-khpw Rß-tfm-sSm-Øm-bn-cn- p- -Xn\v R߃ Atßbv p \μn-]-d-bp- p. \oxn pw kvt\l-øn\pw kam-[m-\-øn-\p-am-bp ka-c-øn, Rßsf t{]m m-ln- n- -W-tasb p R߃ {]m n- p- p. krjvsn-i-tfmsp tn v Hcp ss{ikvxh{]m \ ]nxm-th, Aß-bpsS F m krjvsn-i-tfmspw tn v R߃ Aßsb kvxpxn- p- p. Ah Aß-bpsS k h-i- -amb Ic-ßfn \n p hcp p; Aß-bpsS km n-[y-ømepw Aß-bpsS Icp-Wm {Z kvt\l-ømepw \nd v Ah Aß-bp-tS-Xm-bn-cn- p- p. Atßbv p kvxpxn!

33 ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 243 sszh-]p{x\mb tbip-th, Aßn-eqsS F m hkvxp- fpw krjvsn- -s - p. Rß-fpsS AΩ-bmb adn-b-øns DZ-c-Øn Aßv Dcp-hm-bn, Aßv Cu `qan-bpss `mk-am-bn, am\p-jni\b-\-ß-tfmss Aßv Cu `qansb ISm- n- p. Aß-bpsS D n-x-amb al-xz-øn C v Hmtcm Pohn-I-fnepw Aßp hkn- p- p. Atßbv p kvxpxn! ]cn-ip- m-flm-th, Aß-bpsS {]Im-i-Øm ]nxm-hns kvt\l-øn-te v Aßv Cu temisø \bn- p p; Cu p-t\m-h-\p-`-hn- p krjvsnsb Aßv A\p-[m-h-\w snøp- p. Aßv Rß-fpsS lrz-b-øn hkn- p-ibpw \ -sn-øp-hm Rßsf {]tnm-zn- n- p-ibpw snøp p. Atßbv p kvxpxn! {XnssXzI \mym, A\- -kvt\-l-øns A p-x-iq- m-bvatb, k hhpw Aß-sb- p-dn p ]dbp- -Xn-\m {]]- -Øns kuμ-cy-øn Aßsb a\-\w-sn-øp-hm Rßsf ]Tn- n- Wta. Aßp krjvsn Hmtcm Pohn-sb-bpw-{]Xn Rß-fn kvxpxnbpw IrX- -Xbpw DW ØWta. Bbn-cn- p F m- n-t\mspw AKm-[-ambn tn n-cn- p-hm\p Ir] R߃ p \ IWta. kvt\l-øns sszh-ta, Cu `qan-bnse F m krjvsn-i-tfm-sp-ap Aß-bpsS kvt\l-øns Nmep-Iƒ F \nebv v `qan-bnse Rß-fpsS ÿm\w R߃ p ImWn- p-x-cwta;

34 244 Atßbv v kvxpxn Fs - m Ah-bn-sem- p-t]mepw Aß-bpsS ZrjvSn-bn hnkva-cn- -s Sp n. A[n-Im-chpw ]Whpw D -hsc {]_p -cm- pi; DZm-ko-\-X-bpsS `mhw Ah Dt]- n- -s, s]mxp-\- sb Ah kvt\ln- -s, Zp _-esc A`n-hr- n-s -Sp-Ø-s, R߃ Pohn- p Cu temi-tømsv Ah Icp-X Im s. Zcn-{Zcpw `qanbpw \ne-hn-fn- p- p. Hm, \mym, Aß-bpsS i nbpw {]Im-i-hpw-sIm v Rßsf Bt«jn Wta; ka-kvx-po-h-s\bpw kwc- n- p-hm, Aß-bpsS \oxn-bp-ssbpw kam-[m-\-øn-s bpw kvt\l-øn-s bpw kuμ-cy-øn-s bpw cmpy-øns hc-hn-\mbn, sa -s Hcp `mhn- mbn, Hcp-ßp-hm Rßsf klm-bn- Wta. Atßbv p kvxpxn! BtΩ. tdman sk v ]ot -gvkv _kn-en- bn h v, Fs ]c-am-nm-cyxz-øns aq mwh jw, 2015 sabv 24- \v, ] - pkvx Xncp-\m-fn \ I-s - -Xv. {^m kokv am ]m-

35 245 NOTES 1. Canticle of the Creatures, in Francis of Assisi: Early Documents, vol. 1, New York-London-Manila, 1999, Apostolic Letter Octogesima Adveniens (14 May 1971), 21: AAS 63 (1971), Address to FAO on the 25th Anniversary of its Institution (16 November 1970), 4: AAS 62 (1970), Encyclical Letter Redemptor Hominis (4 March 1979), 15: AAS 71 (1979), Cf. Catechesis (17 January 2001), 4: Insegnamenti 41/1 (2001), Encyclical Letter Centesimus Annus (1 May 1991), 38: AAS 83 (1991), Ibid., 58: AAS 83 (1991), p JOHN PAUL II, Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis (30 December 1987), 34: AAS 80 (1988), Cf. ID., Encyclical Letter Centesimus Annus (1 May 1991), 37: AAS 83 (1991), Address to the Diplomatic Corps Accredited to the Holy See (8 January 2007): AAS 99 (2007), Encyclical Letter Caritas in Veritate (29 June 2009), 51: AAS 101 (2009), Address to the Bundestag, Berlin (22 September 2011): AAS 103 (2011), Address to the Clergy of the Diocese of Bolzano-Bressanone (6 August 2008): AAS 100 (2008), Message for the Day of Prayer for the Protection of Creation (1 September 2012). 15. Address in Santa Barbara, California (8 November 1997); cf. JOHN CHRYSSAVGIS, On Earth as in Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, Bronx, New York, Ibid. 17. Lecture at the Monastery of Utstein, Norway (23 June 2003). 18. Global Responsibility and Ecological Sustainability, Closing Remarks, Halki Summit I, Istanbul (20 June 2012).

36 246 Atßbv v kvxpxn 19. THOMAS OF CELANO, The Life of Saint Francis, I, 29, 81: in Francis of Assisi: Early Documents, vol. 1, New York-London- Manila, 1999, The Major Legend of Saint Francis, VIII, 6, in Francis of Assisi: Early Documents, vol. 2, New York-London-Manila, 2000, Cf. THOMAS OF CELANO, The Remembrance of the Desire of a Soul, II, 124, 165, in Francis of Assisi: Early Documents, vol. 2, New York-London-Manila, 2000, SOUTHERN AFRICAN CATHOLIC BISHOPS CONFERENCE, Pastoral Statement on the Environmental Crisis (5 September 1999). 23. Cf. Greeting to the Staff of FAO (20 November 2014): AAS 106 (2014), FIFTH GENERAL CONFERENCE OF THE LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN BISHOPS, Aparecida Document (29 June 2007), CATHOLIC BISHOPS CONFERENCE OF THE PHILIPPINES, Pastoral Letter What is Happening to our Beautiful Land? (29 January 1988). 26. BOLIVIAN BISHOPS CONFERENCE, Pastoral Letter on the Environment and Human Development in Bolivia El universo, don de Dios para la vida (23 March 2012), Cf. GERMAN BISHOPS CONFERENCE, Commission for Social Issues, Der Klimawandel: Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit (September 2006), PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE AND PEACE, Compendium of the Social Doctrine of the Church, Catechesis (5 June 2013): Insegnamenti 1/1 (2013), BISHOPS OF THE PATAGONIA-COMAHUE REGION (ARGENTINA), Christmas Message (December 2009), UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, Global Climate Change: A Plea for Dialogue, Prudence and the Common Good (15 June 2001). 32. FIFTH GENERAL CONFERENCE OF THE LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN BISHOPS, Aparecida Document (29 June 2007), 471.

37 Notes Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (24 November 2013), 56: AAS 105 (2013), JOHN PAUL II, Message for the 1990 World Day of Peace, 12: AAS 82 (1990), ID., Catechesis (17 January 2001), 3: Insegnamenti 24/1 (2001), JOHN PAUL II, Message for the 1990 World Day of Peace, 15: AAS 82 (1990), Catechism of the Catholic Church, Angelus in Osnabrück (Germany) with the disabled, 16 November 1980: Insegnamenti 3/2 (1980), BENEDICT XVI, Homily for the Solemn Inauguration of the Petrine Ministry (24 April 2005): AAS 97 (2005), Cf. BONAVENTURE, The Major Legend of Saint Francis, VIII, 1, in Francis of Assisi: Early Documents, vol. 2, New York-London- Manila, 2000, Catechism of the Catholic Church, GERMAN BISHOPS CONFERENCE, Zukunft der Schöpfung Zukunft der Menschheit. Einklärung der Deutschen Bischofskonferenz zu Fragen der Umwelt und der Energieversorgung, (1980), II, Catechism of the Catholic Church, Hom. in Hexaemeron, I, 2, 10: PG 29, The Divine Comedy, Paradiso, Canto XXXIII, BENEDICT XVI, Catechesis (9 November 2005), 3: Insegnamenti 1 (2005), ID., Encyclical Letter Caritas in Veritate (29 June 2009), 51: AAS 101 (2009), JOHN PAUL II, Catechesis (24 April 1991), 6: Insegnamenti 14 (1991), The Catechism explains that God wished to create a world which is journeying towards its ultimate perfection, and that this implies the presence of imperfection and physical evil; cf. Catechism of the Catholic Church, Cf. SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes, THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, I, q. 104, art. 1 ad 4.

38 248 Atßbv v kvxpxn 52. ID., In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, Lib. II, lectio Against this horizon we can set the contribution of Fr Teilhard de Chardin; cf. PAUL VI, Address in a Chemical and Pharmaceutical Plant (24 February 1966): Insegnamenti 4 (1966), ; JOHN PAUL II, Letter to the Reverend George Coyne(1 June 1988): Insegnamenti 11/2 (1988), 1715; BENEDICT XVI, Homily for the Celebration of Vespers in Aosta (24 July 2009):Insegnamenti 5/2 (2009), JOHN PAUL II, Catechesis (30 January 2002),6: Insegnamenti 25/ 1 (2002), CANADIAN CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, SOCIAL AFFAIRS COMMISSION, Pastoral Letter You Love All that Exists All Things are Yours, God, Lover of Life (4 October 2003), CATHOLIC BISHOPS CONFERENCE OF JAPAN, Reverence for Life. A Message for the Twenty-First Century (1 January 2000), JOHN PAUL II, Catechesis (26 January 2000), 5: Insegnamenti 23/ 1 (2000), ID., Catechesis (2 August 2000), 3: Insegnamenti 23/2 (2000), PAUL RICOEUR, Philosophie de la Volonté, t. II: Finitude et Culpabilité, Paris, 2009, Summa Theologiae, I, q. 47, art Ibid. 62. Cf. ibid., art. 2, ad 1; art Catechism of the Catholic Church, Canticle of the Creatures, in Francis of Assisi: Early Documents, New York-London-Manila, 1999, Cf. NATIONAL CONFERENCE OF THE BISHOPS OF BRAZIL, A Igreja e a Questão Ecológica, 1992, Ibid., Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (24 November 2013), 215: AAS 105 (2013), Cf. BENEDICT XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate (29 June 2009), 14: AAS 101 (2009), 650.

39 Notes Catechism of the Catholic Church, CONFERENCE OF DOMINICAN BISHOPS, Pastoral Letter Sobre la relación del hombre con la naturaleza (21 January 1987). 71. JOHN PAUL II, Encyclical Letter Laborem Exercens (14 September 1981), 19: AAS 73 (1981), Encyclical Letter Centesimus Annus (1 May 1991), 31: AAS 83 (1991), Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis (30 December 1987), 33: AAS 80 (1988), Address to Indigenous and Rural People, Cuilapán, Mexico (29 January 1979), 6: AAS 71 (1979), Homily at Mass for Farmers, Recife, Brazil (7 July 1980): AAS 72 (1980): AAS 72 (1980), Cf. Message for the 1990 World Day of Peace, 8: AAS 82 (1990), PARAGUAYAN BISHOPS CONFERENCE, Pastoral Letter El campesino paraguayo y la tierra (12 June 1983), 2, 4, d. 78. NEW ZEALAND CATHOLIC BISHOPS CONFERENCE, Statement on Environmental Issues (1 September 2006). 79. Encyclical Letter Laborem Exercens (14 September 1981), 27: AAS 73 (1981), Hence Saint Justin could speak of seeds of the Word in the world; cf. II Apologia 8, 1-2; 13, 3-6: PG 6, , JOHN PAUL II, Address to Scientists and Representatives of the United Nations University, Hiroshima (25 February 1981), 3: AAS 73 (1981), BENEDICT XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate (29 June 2009), 69: AAS 101 (2009), ROMANO GUARDINI, Das Ende der Neuzeit, 9th ed., Würzburg, 1965, 87 (English: The End of the Modern World, Wilmington, 1998, 82). 84. Ibid. 85. Ibid., (The End of the Modern World, 83). 86. PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE AND PEACE, Compendium of the Social Doctrine of the Church, ROMANO GUARDINI, Das Ende der Neuzeit, (The End of the Modern World, 56).

40 250 Atßbv v kvxpxn 88. Ibid., 64 (The End of the Modern World, 56). 89. Cf. BENEDICT XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate (29 June 2009), 35: AAS 101 (2009), Ibid., 22: p Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (24 November 2013), 231: AAS 105 (2013), ROMANO GUARDINI, Das Ende der Neuzeit, 63 (The End of the Modern World, 55). 93. JOHN PAUL II, Encyclical Letter Centesimus Annus (1 May 1991), 38: AAS 83 (1991), Cf. Love for Creation. An Asian Response to the Ecological Crisis, Declaration of the Colloquium sponsored by the Federation of Asian Bishops Conferences (Tagatay, 31 January-5 February 1993), JOHN PAUL II, Encyclical Letter Centesimus Annus (1 May 1991), 37: AAS 83 (1991), BENEDICT XVI, Message for the 2010 World Day of Peace, 2: AAS 102 (2010), ID., Encyclical Letter Caritas in Veritate (29 June 2009), 28: AAS 101 (2009), Cf. VINCENT OF LERINS, Commonitorium Primum, ch. 23: PL 50, 688: Ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate. 99. No. 80: AAS 105 (2013), SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes, Cf. JOHN PAUL II, Encyclical Letter Centesimus Annus (1 May 1991), 37: AAS 83 (1991), PAUL VI, Encyclical Letter Populorum Progressio (26 March 1967), 34: AAS 59 (1967), BENEDICT XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate (29 June 2009), 32: AAS 101 (2009), Ibid Ibid Catechism of the Catholic Church, Ibid., 2418.

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw?

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw? E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r RN. 29559/78 Xn ƒ t]pv 19 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI Vol. XXXIX No.52 Price Rs.5/- CHURCHES WILL GET A FREE WEBPAGE! Detailed info with pictures and telephone

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ ]pkvxiw 03 2013 am v 20 1434 P. Due 07 13 e w 24 am su ISvPp C y³ P\-Xbv v e yw ]ng- -cpxv KpPvdm-Øns\ ]ptcm-k-xn-bp m- n-bxv Xm\m-sW v \tc-{µ-tamun hmzn- p- p- v. Aß-s\-sb- n "]ptcm-kxn F m F mwv? P\-Po-hn-X-Øns

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

tbip{inkvxp PohPeØns hmli

tbip{inkvxp PohPeØns hmli PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE JESUS CHRIST THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A christian reflection on the "New Age'' tbip{inkvxp PohPeØns hmli \yq GPv s\

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

tum. hn.-]n. KwKm-[-c

tum. hn.-]n. KwKm-[-c tum. hn.-]n. KwKm-[-c A m-cmjv{s {]i-kvx-\mb Im k NnIn- -I. Ccn-ßm-e- ps \mj-w sslkviqƒ, ss{iãv timf-pv, Fd-Wm-Ipfw alm-cm-pmkv timf-pv, tim bw saun- timf-pv, Hmƒ C ym C Ãn- yq v H^v saun- kb k-kv, AU-bm

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

Last 4 Digits of USC ID:

Last 4 Digits of USC ID: Chemistry 05 B Practice Exam Dr. Jessica Parr First Letter of last Name PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Name: Last 4 Digits of USC ID: Lab TA s Name: Question Points Score Grader 8 2 4 3 9 4 0

More information

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw

sszhni_ hpw ]m]hnap nbpw AhcpsS lrzbßfn Hcp tcmkap mbncp p. ]ns A mlp Ah v AhcpsS tcmk߃ h n n p. Ah I w ]d p sim ncp ImcWØm Ah v thz\mp\iamb in e`n p XmWv. \n߃ `qanbn \miap m cpsx v AhtcmSv ]dbs Sptºmƒ R߃ \ {]h Øn p h am{xamsw

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information