]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw"

Transcription

1 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages FEBRUARY, 2013 Vol Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/ News Paper RN.No /96 ]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw Price Rs. 10/- ] m-_n \n v sndp-im- mbn h v Ipº-\m v simsp- m v krjvsn ]mã tp _v tpm sf.-]n.-kn-bpss 89 h jsø N- cn{xw Xncp-Øn- p-dn- p.- ]m-ã si.- -C.-G-{_lmw IpSpw-_-Øn \n v sf.-]n.-kn-bpss A[n-Imcw Hcp km[m-cw ]mã v ssiamdp-hm \ntbmkw e`n- Xv aq mw X-e-ap-d- m-c-\mb dh.-h- G- {_-lm-an\mwv. Xncp-h : C\n apx N v Hm^v tkmun dh-d p-am-cn- F- v tã v Hmh kn-b ]mã ]n.- sp Pbnwkv I h j-\n {]kvxm-hn- p. dh-d v F v kwt_m-[\ snøp- Xv hn\ hncp- -am- -Wv. Fs Bsc- nepw dh-ds v hnfn- p- Xv F\n- n-jvs-a-. B hnfn tiƒ p-tºmƒ Rm dh.-tum.-si.-kn.-tpm P-\-d sk{i- -dn Ipº-\mSv I h j-s\-øp-s - v P\p-hcn 22- \v k`m Bÿm- \Øp \S Xnc-s -Sp- n 2998 t] thm p tcj-s -Sp-Øn. tpm.-sk- -{I- -dn-sbm-gn v F m ÿm\-ß-fnte pw Cuc p t]cmwv a -cn- -Xv. {]kn-u v ÿm\-tø v dh.- Hcp ]pgp BIp- -Xp-t]m-se-bmWv F-\n v txm p- -Xv F pw A-t±lw Iq n-t Øp. Cu \n t±iw FXn t - -h v FXn mw, Aw-Ko-I-cn-t - -h v AwKo-I-cn- mw. ]mã F v kwt_m-[\ snøp- -XmWv \ -Xv. F m ho nepw Hcp {]b _p- v kq n- -W-sa pw, {]m \m dh.-tum.t n h Kokv sshkv {]kn-u v Ipº-\m v 40 Znhk D]-hmk {]m \ Ipº-\mSv: sf.-]n.kn Bÿm- \-amb slt{_m ]p-cøv G{]n 16 apx 40 Znhk D]-hmk {]m - -\ \S-Øpw. sf.-]n.kn P\-d {]kn-u mbn Xnc-s -Sp- -s ]m-ã tp _v tpm {]Jym-]n- p. k`-bpss Bflob DW ΔmWv Cu {]m -\-bpss apjy e yw H w F m s]s -t m-kvxp k`- I-ƒ pw H n v kl-i-cn- m-hp thzn-bm-bn-cn pw Cu {]m -\- sb pw At±lw lmte-eq-øm-tbm- Sp ]d- p.? hnpbw {]Xo- n- p-sim- mtwm Xnc-s -Sp- ns\ A`n-ap-Jo-Icn- Xv? Xnc-s -Sp v BIp-tºmƒ hnpbtam ]cm-p-btam D m-imw. F- m Rm sszhm-tem-n-\sb A- -ambn hniz-kn- p. F\n v Ifpw sszhw Fs D -X-amb ÿm\-tø v B n-sh-bv p-hm t]mip p F -Xm-bn-cp- p. Fs kvt\ln- p ]ecpw txm p-t]m- Ip-sa v ]d- -t mgpw hnp-bn- psa v Dd- n v ]d-bp-hm Fs t{]cn- n LSIw Cu sszhoi Btem-N-\-bm-bn-cp- p.? ]mã- h G{_-lm-an-s\- Xnsc Xm ƒ D -bn Btcm-]-W߃ AXn-cp-I-S p t]msb v txm p- pt m? Aß-s\-b-. Hcmƒ hen-sbmcp {]ÿm-\-øns t\xr-xz-ÿm-\- Øn-cn- p-tºmƒ hna i-\-߃ D m-imw. Ct mƒ Rm P\-d {]kn-u mbn. ap ]p- m-bn-cp- -Xnt\- mƒ henb txmxn P\w Fs hna in- pw. h G{_- lm-ans\-xnsc k`-bp-ambn _ - s hna i-\-amwv Rm \S-Ønb-Xv. a p ]e Imcy-߃ ]d-bm-ambn-cp-s - nepw Rm ths p dh.-kmw tpm Pv tpm. sk{i- dn shbv p-i-bm-bn-cp- p.? {]kn-u v Bb Xm -fpss {]h Ø\ ] Xn F mwv? k`-bpss Bflob DW ΔmWv Fs {]Ya e yw. AXn\p th- n G{]n 16 apx 40 Znhkw Ip-º-\m v sim n C v D]-hmk {]m \ \S-Øpw. AsXmcp henb Bflob apt - -Øns XpS- am-ip-sa- mwv Fs Nn. AXns\ XpS v C y-bnse F m tã- pifnepw Rm bm{x snbvxv sf.-]n.kn {]h Ø-\-ßsf i ns -Sp-Øm\pw {]h ØIsc t{]m- m-ln- n- m\pw Xm -cy-s -Sp- p. AtX kabw Xs Ipº-\mSv slt{_m ]p-c-øns \ho-icww, Hm^okv timwπ-ivkv, HmUnt m-dnbw F n-h-bpss ]Wn-Iƒ Iu kn-ens Btem-N\ hy n- -]-c-ambn e-`n sszhm-tem-n- {]Imcw Fßs\ thw-sa v Xocpam-\n v DS ]Wn-Iƒ Bcw-`n- pw. \bpw \nc-h[n sszh-zm-k- m-cn-eqss F\n v e`n {]h-n\ ZqXp- N v Hm^v tkmun C\n "dh-.'c hnj-b-߃ B _p n tcj-s - SpØn {]m n- -W-sa pw At±lw ]d- p. Hmtcm tem k`bn-epw ss nƒ dounwkv _p v kq- n- -W-sa pw Hmtcm-cp-Øcpw Hmtcm BgvN-bnepw hmbn- p th- Z-`m-K-߃ B _p n tcj-s -Sp- Ø-W-sa pw At±-lw ]d- p. Hmtcm tem k`bpw Hcp amk-sø hcp-am\w ti{μ-øn AS- -W-sa pw hntz-i-cm-py-ß-fn tpmen snøp- -h Hcp amksø hcp-am-\-øns Zimw-ihpw tã v Hm^o-kn \ I-W-sa pw ]d ]mã ]n.sp Pbnw-kns \n t±-i߃ N v Hm^v tkmun F v Ne-\-ß-fmWv `mhn-bn D m- p- sx v ImØn-cp v ImtW- n-bn-cn- p- p. tum. tpm tpmk^v {Sj-dm n-eqss A[n-Im-c-Øn-se-Øp BZy-{]-kn-U pw Ct±-l-am-Wv. P\-d sk{i dn ÿm\-tø- v dh.- -tum.-si.-kn.-tpm 1220 thm ns `qcn]- -Øn ]mã G{_lmw tpm ns\ ]cm-p-bs -Sp-Øn-b-t mƒ sshkv {]kn-u- mbn dh.-tum.-t n h Ko-kv 923- thm- ns `qcn-]- -Øn ]mã h Kokv aøm-bn-tbbpw, {Sjdm ÿm\-tø v tum.-tpm tpmk^v 1277-thm- n\v ]n.-fw.-^n-en- nt\-bpw ]cm-p-b-s -Sp-Øn. Ce- IΩo-j-W-dmbn Pn.-sF-kIv Ce- Hm^o-k am-cmbn ]mã txm-akv ss\\m -F- n-hcpw {]h- Øn- p. Ign \m -Xn-e-[nIw h - j-ambn ] m-_n Xma-kn v sf.- ]n.-kn.-{]-h Ø-\-߃ v t\xrxzw \ Ip-Ibpw sf.-]n.-kn. ] m_v dopn-b cq]o-i-c-w-øn apjy ] p hln- bpw snbvx BfmWv ]mã tp _v tpm. Ct mƒ lnam-n tã v {]kn-u m-bn-cn- p- p. h j-ß-fmbn P\-d Iu- kn AwK-am-sW- nepw BZyam-bmWv Hcp HutZym-KnI ÿm\- tø v FØp- -Xv. i -\mb {]m- \m hoc\pw Ir]m-hc ip{iq-j- 17- maxv tkmƒ hnt gvkv C y P\-d I h j\pw _ncp-z-zm-\hpw tum.-h- G{_lmw ]mã tp _v tpm a -c-amwv F mhcpw D p-t\m- n-b-xv. 193 thms hy -amb `qcn-]- -tøm-ss-bm-wv ]mã tp _v tpm sf.-]n.-knbpss H ]-Xm-asØ {]kn-u mbn Xncs Sp- -s - -Xv. Xnc-s -Spa y-{]-tziv (_Uzml): tkmƒ hnt -gvkv C ym P\-d I h j s^{_p hsc s{kbvkv lb sk Udn kviqƒ Iym-º-kn \S pw. 22 cmhnse 9\v k`m {]kn-u v dh.-si.pn Cutim DZvLm-S\w snøpw. anj-wdn ktω-f\w, h\nxm ktω-f-\w, bph-p\ ktω-f-\w, kt -kviqƒ hm jn-iw, ]m-tã-gvkv Hm Unt\-j, ss nƒ timfpv {KmPp-th-j F nh Cu Znhk-ß-fn \S- pw. Znh-khpw s]m- Xp-tbm-K-ß-fn dh.-tum.td s]m- ^mw, dh.-t]mƒ shh, dh.-tum.- tpm si amxyp, dh.-tim-un-\m- Yv, tum.-p-bnwkv If-bv m v XpS- sf.-]n.kn {]kn-u p-am CXp-hsc 1. ]mã ]n.fw kmap-h 2. ]mã si.c G{_lmw 3. ]mã Sn.Pn DΩ 4. ]mã ]cw-tpymxn 5. ]mã si.fw tpmk^v 6. ]mã Sn.-Fkv G{_lmw 7. dh.-tum.-si.kn tpm 8. ]mã tp _v tpm I-\-amWv ]mã tp _v tpm. Ign c ptsw P\-d {]kn- U m-bn-cp dh.-si.-kn.-tpm P- \-d sk{i- -dn-sb \ne-bn ASpØ aq p-h jw k`sb \bn- pw. {]`m-j-i, {KŸ-Im-c, `c- W-I Ømhv F o \ne-i-fn anihv sxfn-bn Ct±lw ]Δ hn-j Sn.-hn.-Nm-\-ens snb am-s\ \ne-bn CXc ss{ikvxh t\xm- ƒ n-s-bnepw AwKo-Im-c-ap t\xm-hm-wv. dh.-tum.-t n h Kokv I- gn tsan sshkv {]kn-u m- bn- -cp- p. amth-en- c kztz-in-bmb C-t±lw hst C y-bnepw ]n- osv Ata-cn- -bnepw sf.-]n.-kn. {]h Ø-\-߃ v t\xrxzw \ In-bn- p- v. tpmbn v sk{i- -dn-bmbn FXncn- msx Xnc-s -Sp- -s dh.kmw tpm v \ne-hn sf.- ]n.-kn.-i Æm-SI dopn-b {]kn- U m-wv. ]Ø-\m-]pcw sk ip{iq-j-i ]mã C.-kn.- tpm ns ai-\m-wv. P\-d {Sj-dm ]Z-hn-bnseØnb tum.-tpm tpmk^v tziob \yq\-] IΩoj AwKambn tkh-\-a-\p-jvtn- n- p- v. ]tc- X-\mb ]mã hn.sn.tpm-k-^ns ai-\m-wv. ßn-b-h {]kw-kn- pw. tkmƒ hnt gvkv C y Izb Km\-߃ Be-]n- pw. 23\v cmhnse 9\v \S- p _ty ss nƒ timtf- Pp-I-fpsS kwbp {KmPp-th-j k -ho-kn\v {]n kn- mƒ dh.-]m- à A\n-b Ip v si.-si, cpnkv{sm- dh.-f.sp tp _v F nh t\xr-xzw \ Ipw. kt mjv Cutim, ]mã F.- -{In-kvXp-Zm-kv, ]mã tdm_n hn. h Ko-kv, dh.-ssj iap-th, dh.-]m-ã \nxn Ipam akn, hm- Pvs]-bv, {^m vfn, Hu -Øv, kmw txmakv F n-h hnhn[ tbmk߃ v t\xrxzw \ Ipw. C y- tijw t]pv 2

2 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Newspaper Iv an-ssk B-bn-cp- p-sd-uv- tãm. A-º-Ø- p ssa Zq-c-]- cn-[n-bp- Cu tdm- - n-em-wv A- ta-cn- B -an B-Zy-am-bn \q- nb t]m - -ap-\ L-Sn- n- -Xv. c- mw tem-i-a-lm-bp- w I-gn- v A-ta-cn- -bn tn-t -dn-b Nn-e P -Ω F- n-\n-tb-gv-km-bn-cp- p C-Xn-s ]n- n-se _p- n-ti-{μw. sh -W {_u sd-uv- -tãm tdm- - v ]- -Xn-bp-sS Np-a-X-e- m-c-\pw.- k-kq-jv-a-am-b \n-co- -W-߃ \-S-Øn-b-ti-jw 1953 B-K-Ãv 20 -\v ti-]v- -Im -Wn-h-en \n- pw B-ZysØ tdm- - v ]-co- -Ww \-S-Øn. ]-t, Ip-Xn- p-b - n- v G-I-tZ-iw H- -c-an-\n- m-ipw ap-tº F- n X- I-cm-dp-\n-an-Øw B tdm- - v I-S-en ]-Xn- p. Xp-S - p \-S-Øn-b A-t\zj-W-a-t[y H-cp F- n-\o-b, F- n ^n- p-sn-bv-x-t mƒ X-\n- p A-dn-bm-sX kw-`-hn- H-cp sx- v a- \- n-em- p-i-bpw A-Xv sh -W-sd t_m-[n- n- p-i-bpw sn-bv-xp. tdm- - v ]- -Xn-sb {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[ntdm- -äv-þ-ss-iv-t\m-f-pn-bpw ss_-_n-fn-sâ Ir-Xy-X-bpw! A-ta-cn- tdm- - v K-th-j-I- \m-bn-cp- lm -kv {Kq-h A-º- Xp- -I-fn-se H-cp A-\p-`-hw ]- p-sh- n- p- -Xv {i-t -b-am-wv. lm -kv B Im-e-Øv sd-uv- -tãm tdm- - n-s ]- -Xn-bn-em-bn-cp- p. A-ta-cn- D-]-tbm-Kn- B-Zy-sØ _m-e-ãn- D]-abpw Dƒ m-gvnbpw si. Fkv. G{_lmw ISp-Øp-cpØn B sx- n-\p Im-c-W- m-c X- s -ta h-cp-hm-\n-cn- p- \-S-]-Snsb- - n `-b- n-cn- p-tºmƒ A-t±-l- Øn-\p hn-iz-kn- m-\m-hm-ø-hn-[w sh -W H-cp A-hm -Um-Wv B F- n-\o-b - p \ -In-b-Xv. A-hm - Uv Zm-\w sn-bv-x N-S-ßn sh -W {]-kv-xm-hn- p: F- p-sn-bv-xm tdm- - v e- yw Im-Wn-s - ]mtw ]Tn- n- -Xn-\m-Wv Cu A-hm -Uv! F- m-bm-epw, sd-uv- -tãm 2 s ]- co- -Ww 1954 P-\p-h-cn 27 -\v \-S- Øn-b-Xv hn-p-b-am-bn ap-x A- ta-cn- B -an-bn B tdm- - v D-]-tbm-Kn- p Xp-S-ßn.- _-ln-cm-im-i tdm- - p-i-fp-ss Ir-Xy-X-sb- - n sh -W {_u \-S-Øn-b H-cp {]-kv-xm-h-\ B-scbpw A-Xn-i-bn- n- p- -Xm-Wv. \m-kbp-ss A-t m-tfm, kv-ssi- -em-_v ]- -Xn-I-fp-sS lr-z-b-am-bn-cp- kmt 5 tdm- - n-\v A-º-Øm-dp-e- w L-S-I-ß-fp- m-bn-cp- p i-x-am-\w Ir-Xy-X D-d- m- n-bm-epw B tdm- - n 5,600 A-]q -Æ `m-k߃ A-h-ti-jn- p-sa- p Np-cp- w! H-cp km-[m-c-w Im-dn 13,000 L-S-I-߃ am-{x-am-wv D- -sx- v Hm - p-i!! lm -kv {Kq-h-t\m-Sv H-cn- H- cmƒ A-`n-{]m-b-s - p: ssz-h-h-n-\- am-b ss_-_n-fn sx- n-s - p ]- d-bm-\m-hn-. Im-c-Ww, a-\p-jy snøp- -sxm- pw H-cn- -epw ]q -Æ-am- In-. ss_-_n-fn-s F-gp-Øp-Im a-\p-jy-cm-i-bm A-Xn sx- p-]- p-hm-\p- km-[y-x-bp- v. lm -kv A-t±-l-tØm-Sp tnm-zn- p: tb-ip-{inkv-xp k-ºq -Æ a-\p-jy-\m-bn-cp-s - p Xm- ƒ hn-iz-kn- p- p-t m? Xo - -bm-bpw! A-Xn-\v H-cp kw-i-bhp-an-! F- m-bn-cp- p A-bm-fp-sS a-dp-]-sn. A-t mƒ lm -kv tnm-zn- p: tb-ip F-ß-s\-bm-Wv Cu `q-anbn ]n-d- -Xv? a-dn-b F- I-\y-Ibn-eq-sS F- a-dp-]-sn D-S-\p- m-bn. lm -kv tnm-zn- p: kp-lr-tø, A- º-Øm-dp-e- w L-S-I-ß-fp- tdm- lmte-eqø sszzhm-cni hcn-kwjym \nc- p-iƒ C y-bn 1 h jtø v 150- cq] C y-bn Bbp-jvImew 3000 cq] hntz-i-tø v bp.-f-kv.-f. 1 h jw 50 tumf Kƒ^v 1 h jw 2000 cq] bp.-si. 1 h jw 40 ]u v The Editor, HALLELUJAH UJAH,, Post Box No.. 1 Tiruvalla Ph: , lmte-epøm ]c-ky-\n-c- p-iƒ Size Multicolor Black & White 2 Page 30,000/- 20,000/- 1 Page 20,000/- 10,000/- ½ Page 10,000/- 5,000/- ¼ Page 5,000/- 2,500/- 10cm x 3 column 3,000/- 1,800/- 10cm x 2 column 2,000/- 1,200/- 5cm x 2column 1,000/- 750/- Minimum 5cm x1column /- Matrimonial Rs For 3 Issues: Rs n-s\ bm-sxm-cp ]n-g-hpw Iq-Sm-sX e- y-øn-se-øn- p-hm A-ev- - - m-\n-bm-b a-\p-jy-\p I-gn-bp-sa- n k -Δ- - m-\n-bm-b ssz-h- Øn-\v ap- -Xn-\m-bn-c-Øn \m-\q- n- - \m - -Øn-c- p hm-iy-߃ am-{xap- ss_-_nƒ \m - -Xp-t]-cn-eqsS H-cp-]n-g-hpw Iq-Sm-sX e-`y-am- phm-\m-hn-t? Xm- ƒ A-ev-]w-t]mepw A-hn-iz-kn-t - :b-tlm-h-bpss h-n-\-߃ \n -Ω-e-h-N-\-߃ B-Ip- p; \n-e-øv D-e-bn D-cp- n G-gp-{]m-h-iyw ip- n-sn-bv-x sh- nt]m-se X-t. (k- o -Ø-\w 12:6) B-[p-\n-I Im-e-Øp- m-b F ssk-t m-]o-un-b Hm-^v {_n- m-\n- bp-ss H- mw ]-Xn- n -t]m-epw [mcm-fw ]n-g-hp-i-fp- m-bn-cp- p. hn-tijm A-ta-cn- -sb- - n-bp- ]-e hn-e-s - -hn-h-c-ß-fpw sx- m-bn-cp- p. ]-t, ]p-cm-x-\-im-e-øv F-gp-X-s - ss_-_n-fn-se k-xy-ß-fn, A- Xv N-cn-{X-]-c-tam, im-kv-{x-]-c-tam, hy- n-]-c-tam F- p-am-i-s, H- pt]m-epw sx-s - p C-Xp-h-sc sx-fnbn- -s - n- n-, C-\n-bpw sx-fn-bn- - s -Sp-I-bp-an-.- ssz-h-h-n-\-sø- - n h-n-\w \ -Ip- {]-t_m-[-\w \-ap- pw I- Æ-S- p hn-iz-kn- mw: b-tlm-h-bp-ss \ym-b-{]-am-ww Xn-I-hp- -Xv; A-Xp {]m-w-s\ X-Wp- n- p- p. b-tlm-h-bp-ss km- yw hn-izm-ky-am-ip- p; A-Xv A-ev-]-_p- n-sb m-\n-bm- p- p. b-tlmh-bp-ss B- -Iƒ t\-cp- -h; A- h lr-z-b-sø k-t m-jn- n- p- p; b-tlm-h-bp-ss I-ev-]-\ \n -Ω-e-amb-Xv; A-Xv I-Æp-I-sf {]-Im-in- n- p- p. b-tlm-hm-`- n \n -Ω-e-am-b-Xv; A-Xv F-t - pw \n-e-\n-ev- p- p; b-tlm-h-bp-ss hn-[n-iƒ k-xy-am-bh; A-h H-s m-gn-bm-sx \o-xn-bp- h-bm-ip- p. A-h s]m- n-epw h-fsc X- -Øn-epw B-{K-ln- -Ø- -h; tx-\n-epw tx- - -bn-epw a-[p-c-ap- h. A-Sn-b-\pw A-h-bm {]-t_m- [-\w e-`n- p- p; A-h-sb {]-am-wn- p- -Xn-\m h-f-sc {]-Xn-^-ew D- v.-(k- o -Ø-\w 19:7 11) H-Sp- p-dn- v: hn-{ip-x b-h-\ I- hn-bm-bn-cp- tlm-a-dn-s Ir-Xn-Ifn-se sx- p-i-sf- - n em- n I-hn, slm-td-kv, I-fn-bm- n-bn- p- -Xv: tlm-a D-d- w Xq-ßn-b-t mƒ F- gp-xn-b-xm-sw- m-wv! C-, ss_- _nƒ ssz-h-øn-s h-n-\-am-wv: ssz-hw D-d-ßp-I-tbm D-d- w Xq-ßp- I-tbm sn-øp- n-! tkmƒ hnt gvkv C y P\-d I h j 1 mw t]pv XpS bpss 25 kwÿm-\-ß-fn \n pw t\ mƒ, `q m XpS-ßnb Ab cm-py-ß-fn \n pw IqSmsX hntz-i-cm-py-ß-fn \n pap {]Xn-\n-[n-Iƒ ]s -Sp- pw. 24\v dh.-]m-ã tpm k G{_-lm-ans t\-xr-xz-øn \S- p kwbp Bcm-[-\-tbm-Spw, Xncp-h-Ømg ip{iq-j-tbmspw IqSn tbmk-߃ kam-]n- pw. XnaYn Nn {U kvv s^ãv Ub-d-IvtSgvkv s{sbn-\nw-kp-iƒ Xncp-h : Xna-Yn- Nn {U v s^ãns G hpw ]pxnb kne- _kv ""]mun -Im -]mtw'' Øns Ub-d-IvtSgvkv s{sbn-\nw-kp-iƒ tic-f-øn-se F m Pn -I-fnepw \S- p- p. sszh-h-n-\-øn\v {]apjyw \ In, tic-fø-\n-a-bn simbvøp ]m ns Xmf-ta-f-tØmsS F-Øp Nn {U v s^ãv CØhW si nepw a nepw XnI pw hyxy-kvx-am-wv. s^{_p-hcn 15\p apºv Nn -{U v s^ãv _p v snøp k`-iƒ v 30% {]o ]_vfnt -j UnkvIu v e`y-am-wv. s{sbn-\nmv \S- p ÿe-߃: am v 2 s\sp-a-ßms,v am - v 9 kn.f- v&f- v.f- v tim-π-iv-kv sh- d-s, am - v 15,16 sp.fw.fw. Ã-Un sk, aæ -e am - v 22,23. t m-_ ]m-j sk kn.fv.sf N - v Pw-Kvj, A-a-chn-f, am - v 2 Su im-tcm N - v, ]p- \-eq, am - v 9 ti-c-f Xn-tbm-f-Pn- skan\mcn, sim- mc -c, am - v 16 sim w, am - v 23 im-tcm F_n sxm m F pw kwko- X-a-b-amWv! XqWnepw Xpcp-ºnepw F_n H p sxm m tiƒ p- Xv ip -kw-koxw! ssi]n-sn v \S- m XpS-ßp- -Xn\v apºv Cu Ip n-ssi-i-fn hg-ßn-bxp sn bpw timepw Hs -bm-wv. Ip n-s m p I v {`aw Ib-dnb Hcp Iem-Im-c Xs hn-e-]n-sn- p dnyw ]muv kωm-\-ambn simsp-ø-t mƒ F_n\v hbkv 3 am{xw. F_ns lrz-b-an-sn v hnc Xpºn hncn- -t mƒ Adn- -h s mw alm- p-xw. Aßs\ aq c hb-kn Actß w Ipdn F_n\p hg-ßmø kwkox D]-I-c-W-߃ hnc-fw. sf.-]n.kn {]b Sh Nß-\m-t»cn (t]meokv Izm t -gvkn\v ]n hiw) s{]bvkv & h jn- v, Bg-Øn-ep hn-\-[ym\w, {]m -\, hnsp-x D]-hmk {]m \: F m sh n-bm-gvnbpw apx 1aWn hsc F m Rmb-dm-gvNbpw Bcm-[\: hsc ]mã tdmbn ]qh- me sf.-]n.kn {]b Sh, Nß-\m-t»cn Ph: PRAYER CELL {]m -\bv v adp-]sn In m-ø-xn-\m \n߃ `mcs -Sp- pt m? sszh-h-n\w hnizm-k-tøm-sp-iqsn A\p-k-cn v Pohn-XsØ {Ia-s -Sp-Øp-hm \n߃ Xøm-dmtWm? F m Rßfpw \nß-tfm-ssmøv {]m n- mw. F m-hn-h-c-ßfpw R߃ cl-ky-ambn kq n- p- -Xm-Wv. Prayercell, Ponkunnam P.O., Kerala, Pin Ph : Hm-Un-t m-dn-bw, Xn-cph, am- v 16 Su im-tcm, A-Sq, s^-{_p. 23 \yq C ym N - v, ]- n-`m-kw dm n, s^-{_p. 16 am-th-en- -c am - v 2 imtcm N - v, hm-gq, s^-{_p-.16 F.Pn.sk -d N v, \m-k-ºsw, tim bw, s^-{_p-. 23 Su imtcm, I - -\, am v 9 Su imtcm, A-Sn-am-en, am - v 15,16 _- ty im-tcm N - v \yq I-fh-Øv tdmuv, ]m-em-cnh w, am - v 23 Su im-tcm N - v, s]-cp-ºm-hq, s^- {_p. 23 Su N v Hm^v tkmuv, Xriq, am - v 19 F.Pn N v, aæm- m-sv, ]me- msv, am v 2 \yq tlm v ss nƒ timfpv ]mep, \neºq, am - v 12 Xma-ct»cn, timgn-t ms,v am - v 13 _- ty tkmkv] Akw-ªn, kp- Øm _tøcn, s^{_p-. 18 F.- Pn. N v, {ioi-wvtm-]pcw, s^{_p-. 19 \yq C ym N v, ]ø- q, s^- {_p-. 20 au v ]mcm ss nƒ sk-an-\m-cn, ]cn-bmcw, s^{_p-. 21 sf.-]n.kn. N v, sh -cn- p v, Im-k tkmu,v Hcp awn- q am{ ni ssii-fp-am-bn F_n Kn - n-te v Io t_m Un F_n hmbn BZy Km\w ""hmgvøn-sp p Rm k Δ \mbim'' F hniz-{]-kn- -amb Km\-am-Wv. 6 hb p Ign- -t mƒ Gjym-s\- nse ""kp{]- `mxw'' ]cn-]m-sn-bn Ww e`n- p. ]n osv kwkoxw s\t m-s-sp- n n-sn p Xs bm{x-bn Iq mbn e`n- Xv Hcp Ipt mfw Iq p-im-sc. Cu Iq p-imsc F mw tim Øn-W n ""Nothing is Imposible'' F Xe-s - n temi dnt m Uv kz -am- m- \p Xøm-sd-Sp- n-emwv Cu Ccp- ]-Xp-h-b-kp-Im-c. s^{_p.2, Xs Ccp-]Xmw ]nd- mƒ Zn\-Øn\v Cc n a[p-c-am-wv, A v F_n \ap v kωm-\n- p- Xv c p ]Xn- m- ns IY ]d-bp bp -kw- Ko-X-Øn\v e`n- m t]mip ""ap{z-]{xw''. jm P h jn v sk -dn Bbn-c-ßsf km n \n Øn Ccp- ]-txmfw hcp hyxykvx kwkox D]-I-c-W-߃ Hcp awn- q-dn hmbn p Xo pi F - Xmhpw temi-dn- m Un\p th nbp Xs e yw. F m-bmepw IuXpIw DW Øp Cu ImgvN ImWm ImØn-cn- p-i-bmwv temiw H m-si. Ãm en tpm

3 3 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 bm{x- n-s-bn kmwip n Nmt m \ne-ºq Ipº-\ms Xncs Sp pw h- G{_lm-ans ]cm-p-b-hpam-bn-cp- t m t]mb hmc-ønse apjy N m hnj-bw. AXp-ambn _- -s - p-xs bm{x- n-s-bnepw Ipdn-bv -s. ]mã tp _v tpmwns\ ]n- Xp-W v ]c-ky-\n-e-]m-ss-sp- Ø GI ]{Xw lmte-eq-øm-bm- Wv. At±lw Pbn pw F {]- Xo sim Rm AØ-csamcp \ne-]m-ss-sp-ø-xv. At±-lsØ Hcp {]Xo-I-am-bmWv Rm I- -Xv. ]Xn- m- p-i-fmbn ss]xr- I-kz-Ømbn ssihiw h n-cn- p A[n-Imcw \ Inb [m - jvsy-tøm-sp {]Xn-tj-[-Øns {]-Xo-Iw. A[n-Imcw Bkz-Zn v Ign- p- ho p t]mse-bm-wv. BZyam-Zyw ho v Xe-t m-dn\v \ Ip- Du w ho p-ip-sn- p- -hs `mh-\sb t{]mpz-en- n- pw. ]cn-kc bmym y-߃ - p-d-ap- Ignhpw i nbpw ansp pw ss[cyhpw X\n- p-s pw X\ns - pw snøm km[n- p-sa- pap Bfl-hn-izm-k-Øn-te- m- Wv B L -Øn Abmƒ FØnsImSp- m p h hgn ]pxnb ]c-ºc Bcw-`n- p- p... krjvsntbm ]cn-wm-atam? -tpm-k^v CS- m- n sszh-a- ƒ Bflob Pohn-X- Øn-te v {]th-in- m BZyw IÆp-Xp-d v hmbn- p hmiy-am- Wn-Xv. Cusbmcp hmiysø ASnÿm-\-am n F{Xtbm cn-\-iƒ D m-bn- p- v. F{X-sb{X kn m- ߃ cq]-s - n- p- v. F nepw Cu H {]tbm-k-øn-eqss sszhm-flmhv Dt±-in- Xv F m-sw v C pw Hcp a Ω-ambn Ah-ti-jn- p- p. sszhw Bdp Znhkw sim v `qanbpw N{μ\pw `qan-bn-ep P pk-ky-pm-e-i-ß-sf mw krjvsn p F v Hcp-Iq- Icp-Xp- p. as mcp Iq -cpss hnizmkw sszhw BImi-sØbpw BIm-i-tKm-f-ß-sfbpw (`qan-bpƒs ss) krjvsn- -Xn-\ptijw At\-Im-bncw h j-߃ v tij-amwv a\p-jysc krjvsn-s - m-wv. thsdm-cp-iq w hniz-kn- p- Xv Dev]Øn ]pkvxiw BZy A[ym-b-Øn ImWp- p- Zn-h-k߃ Ccp-]-Øn-\mev awn- q-dns Znh-k-ß-f {]txyi Bbn-c- -W- n\v h j-ß-sf-bmwv Dt±-in- p- -sx- mwv AXn\v thz-]p-kvx-i- Øn \n v Xs Nne sxfn-hp- Ifpw Ch-scms Is Øpw t -cp- -Xv. ho p -X-ebv v ]nsn v aø-\m-b-hs \ne-hm-c-øn-te v amdn- -gn-bp-tºmƒ ]ns Abmƒ F p snøp- p-sh v t_m[-an- m- Xm-Ipw. A[n-Im-c-Øns Cu `mh ]I -Iƒ \ΩpsS ]e t\xm- -fnepw kq n p t\m nbm ImWmw. ]mã tp _v tpm- {]kn-u v ÿm\-tø v ÿm- \m- n-bm-ip-hm Xocp-am-\n Xdn- -t mƒ Rm At±-lsØ \ncp- ml-s -Sp-Øn. ""]mã D]-hm-khpw {]m - \- -bp-ambn \S- m-t m-tc, Ipº-\ms Ifn-Iƒ ]mã pw Adn-bm-at m...'' Fs ms ]d- p-t\m- n. As s Hm^o-kn \n v Cd-ßn-t mb At±lw c p Znhkw Ign v ho pw hnfn- p. ""Fs t\man-t\-j t] -dn Fs ]n m-ßn-s m v H n-sp-hm B- pw ss[cy-an-. Fs ktlm-zc-ß-ƒ t]mepw H n p Xcp- n-. kmwip- n v H n-smtam?'' ""A m-b amdmsx Dd- p-\nev p-sa- n Rm H n p X-cmw. F\n v A m-cy-øn ss[-cy- pdshm p-an- '' Rm ]d- p. Aßs\ tp _v tpmwns t\man-t\-j t] -dn Rm H n- p. At mgpw At±-lw ]n am-dpsa- mwv Rm {]Xo- n- -Xv. BZy-L- -Øn tp _v tpm- Wns ÿm\m nxzw F m-h - pw Hcp Xam-i-bm-bn-cp- p. At±lw ]pd-øn-d- nb {]kvxm-h\ hmbn- -txmss kwkxn kocn-b- m- sw- v P\w ]d- p-xp-s-ßn. B {]-kvxm-h-\-bnse tnmzy-߃ v ]{X- -ß-fn-eqsS adp-]sn ]d-bp-hm ]mã h G{_lmw Xøm-dm- Cßs\ hnhn[-ß-fmb Bi-bßfpw Bi-b- p-g- -ßfpw ]WvUn- X- m n-s-bn D v. Cß-s\- bp Bi-b- p-g- -߃ D m-im- \p Hcp ImcWw Nne imkv{x- - m-cpss {]txy-in v \nco-iz-chm-zn-i-fpss Is -Ø-ep-I-fp-ambn thz-]p-kvx-i-k-xy-ßsf Xmc-Xayw snøp-hm {ian- p- -Xp-sIm- m- Wv. DZm-l-c-W-Øn\v thz-]p-kvx-i- Øn ImWp hwim-h-en-i-fpss Ime-\n Wbw \S-Øn-bm Bdmbncw sim sa `qan v ]g w ImWp-I-bp qsh pw At mƒ e - -W- n\v h jw ]g- -ap t^mkn-ep-i-fpw, t^mkn C -\- ßfpw (s]t{sm-fn-bhpw a pw) Fßs\ `qan-bn D m-bn-sb tnmzy-øn\v ]e ]WvUn-X- m pw DØ-c-an-. Rms\m-cp- ]- W-Un-X-\- m-ø-xp-sim v F\n v C m-cy-øn Bi-b- p-g- -an-. thz-]p-kvx-i-h-n-\-߃ A -co-iambn Xs ]cn-ip- m-flm-hns CSp-s]-S-en-eqsS cq]-s - -XmsW pw AXp-sIm v thz-]p-kvx- I-Øn ]d- n-cn- p- -sx mw A{]-Imcw Xs kw`-hn- -XmsW pw hniz-kn- m Hcp Bib- p-g- hpw D m-i-bn-. C mcyw H v hni-z-am- m {ian- mw. sszhw BZn-bn (CsX-t m-gmsw v \ap- -dn p IqSm) `qansb krjvsn- -t mƒ Xs `qan-bpss A `m-køp kz Æw, sh n, a v teml-߃, I -cn, s]t{smfnbw, F n-ß-s\-bp kie hkvxp- -fp-tsbpw krjvsn p F v hniz-kn- m F m Ipg w? Aßs\ hniz-kn- p-hm Nne sb- nepw P\-aXv ]q Æ-ambn Dƒs m- n-. c mw-l- -ambn Ipº- \m v lmte-eqøm ]pd-øn-d- nb kπn-sa n tp _v tpmwpambn Rm \S-Ønb A`n-apJw {]- kn- o-i-cn- p. AXn-s\mcp Xe-s - v \ Im-\mbn Rm Iptd-t\cw Btem-Nn- p. H pw In p- n-. HSp-hn thz-]p-kvxi-sa-spøv shdpsx adn- p-t\m- n. (Rm F- gp-xm-\n-cn- p-tºmƒ Nne-t m-sgms FgpØv XpS-cm-\m-hmsX hnjan- p kμ `-ß-fp- v. At msgms Rm thz-]p-kvxiw Xpd v shdpsx adn v hmiy-߃ hmbn- pw. At mƒ Fs a\kv im -am-ip-ibpw ]pxn-sbmcp Du -tømss FgpØv ]p\-cm-cw- `n- p-hm\pw km[n- pw) CØ-hW Rm thz-]p-kvxiw adn- -t mƒ IÆp-S- n-bxv 107- mw k o Ø-\- Øn-em-Wv. 25- mw hmiyw ""Ah I-ev]n p simsp- m v ASn- n- p...'' Cu hmiyw hmbn- -txmss Rm- thz-]p-kvxiw AS- p. ""sf.-]n.- kn.-bn simsp- m- m-ip-hm ]m- à tp _v tpm '' F v sss- n C p. i\n, Rmb Znh-k-ßfn Ipº-\m v hnx-cww snbvx B kπn-sa v hmbn P\-߃ tp- _v tpm F ]mãsd t\cn v Adn-bn-s - nepw thm p snøp-hm Xocp-am-\n- p. sl-t{_m- _w m-hns hniz-kvx-\mb sszh- Zm-k ]mã Fw.-hn.-h Ko-kns ]p{x\pw tã v Iu kn AwKhp-amb Fw.-hn.-^n-en v (k-æn) tp _v tpmwns Xnc-s -Sp v {]h Ø-\-߃ v Np m ]nsn- p-. Cßs\ hnc-en-se-æm-hp Nne am{xw ]c-ky-ambn cwk-øndßn. CXn-\nsS sh n-bmgvn cm{xnbn {]Xm]v knwkns {]kwkw k-z-kn-s\-bmsi Cf n adn- p. XnI p {]hm-ni i_vz-am-bn-cp p thz-]-wvun-x- m Xøm-d-. ImcWw I -cnbpw s]t{sm-fn-bhp-sams At\-Im-bncw h j-ßfn-eqss cq]m- -c-s v D m- Ip XmsW imkv{xhpw Ch v apºn Hcp sh p-hn-fn-bm- Wv. I -cnbpw s]t{sm-fn-bhp-sams D m-b-xn-s\- p-dn- v imkv{x-temiw ]d-bp- -Xn-ß-s\- bm-wv. At\-Im-bncw h jw apºv aæn-\-s-bn s - p-t]mb kky-pm-eßfpw ac-ß-fp-sa mw D -X-Xm-]- Ønepw a ±-Ønepw (`qan- p- n Xm]hpw a ±hpw IqSp-X-em-sW Imcyw Adn-bm-a-t m). cq]m- cw {]m]n- m-ws{x I cn D m-b- Xv. AXp-t]mse `qan- -Sn-bn s p t]mb kky-pm-e-ß-fp-tsbpw Ahin-jvS-߃ D -X-Xm-]-Ønepw a ±- Ønepw cq]m- cw {]m]n- m-ws{x s]t{sm-fnbw D m-ip- -Xv. ta d imkv{x-\n-k-a-\sø sszhhn-izm-kn-iƒ FXn t Imcyan-. sszhw `qansb krjvsn- t mƒ Xs AXn [mcmfw s]t{sm-fn-bhpw I -cnbpw krjvsn- n-cp p F v hniz-kn- p- -Xnepw sx n-. AXp-t]mse `qanbpss krjvsn- n\v tijhpw `qanbn I -cnbpw s]t{sm-fn-bhpw cq]m- -c-s -Sp- p-s v Icp-Xp- - Xnepw sx n-. ImcWw sszhw {]Ir-Xn v \nb-{ ni {]h Ø\ kzmx{ yw \ In-bn- p- v. AXns ^e-am-bn pw `qan-bn am - ß-fp- m-imw. DZm-l-c-W-Øn\v sszhw `qansb krjvsn- -t mƒ AXn ] Δ-X-ß-fp- m-bn-cp- p. F m Ime-{I-taW hnhn[ AXv. tãpn-te v Xncn p \n v sf.-]n.-kn-bnse IpSpw nkn-\- kp-iƒ \n Ø-W-sa pw sf.-]n.- kn.-d-w Δns ]pxnb L -Ønte v ]d- p-b-cp-hm t]mi-bmsw- pw At±lw {]h-nn p ]d- p. dh.-h- s {]txyi Xmev- ]-cy-øn FØnb {]Xm-]vknw- Kns ip{iqj icn pw At±-l- Øn- -s\-xn-cmb P\-hn-Im-csØ Bfn- -Øn- p. C{Xbpw Bb-t m-tg- v _w- mhv DW p. I h js A- h-km\ Znh-k-߃ i -amb cmjv{sob Icp-\o- -ß-fptSXmbn amdn. tp _v tpmwn\v cl-ky-]n- pw {]Jym-]n v amdn \n n-cp ]ecpw Hcp t^m tim-fnepw ssia-s- nepw Ipº-\mSv I h j- \nse 10 an\n v kabw F {]- tem-`-\-ønepw adp-i w NmSn. B X{ -]q Δ-amb \o -߃ _w mhn\v A\p-Iq-e-ambn Im v amdn ASn pw F {]XoXn krjvsn- p. Xn-c-s -Sp- p- Zn-hkw dh.-h- G{_lmw slt{_m {Ku ns apºnse amhn Np-h- n Cdßn \n v thm p tnmzn- p. A{X-bp-amb-t m-tg v tp _v tpm Db- Ønb simsp- m v Nmb-t m- bnse simsp- m- mbn si -S-ßpsa v F\n v txm n. h G{_lmw txm - W-sa B{K-l-tØm-sStbm {]- Xo- -tbm-sstbm A Rm tp- _v tpmwns\ ]n Xp-W- -Xv. sf.-]n.-kn.-t]m-semcp {]ÿm-\- Øn- X\n pw FXn p-s v h G{_lmw a\- n-em- - Ww. AXn-\-\p-k-cn v ]mã si.- tim-in-tb-t m-ep kvxpxn-]m-t-isc am{xw apj-hn-e-s -Sp- msx Imcy-߃ a\- n-em n k`sb kvt\ln- p-ibpw, k`bv v th n Xm- \ne-sim- p p F v P\sØ t_m[y-s -SpØpw hn[w {]IrXn {]Xn-`mkß-fpsS ^eambn ]pø ] Δ-X-߃ cq]-s - n- p- v. DZm-l-c-W-Øn\v `qan-bpss Dev]-Øn v tijw hfsc mew Ign- n- mws{x lnam-eb ] ΔXw cq]w sim -Xv. kqjvaambn ]Tn- m sszh-h-n-\- Øns shfn- m-sp-iƒ v imkv{xob-amb I p-]n-sn-ø-߃ Hcn- epw FXn-cm-hp- n-. am{x-a GXv ]pxnb imkv{xob I p-]n- Sn-Ø-ßfpw sszh-h-n-\sø Dd- n- p- -Xm-bn- mwv kw`-hn- p- -Xv. ck-i-c-amb as mcp Nn bmwv Dev]Øn ]pkvx-i-øn ImWp shfn- -Øns krjvsnbpw kqcy-n-{μ- m-cpss krjvsnbpw. sszhw H mw Znhkw shfn- sø krjvsn p F v \mw hmbn- p- p. AXn\v tijw \memw Znh-k-amWv kqcy-n-{μ- msc krjvsn- -Xv. kqcy-n-{μ- m C msx Fß-s\-bmWv shfn- -ap- m-ip- -sx tnmzy-øn\v apºn hnizm-kn-iƒ ]X-dn-t mti Imcy-an-. kqcy-\n- m-sxbpw shfn- -ap- m- p-hm sszh-øn\v Ign-bpw. DZm-l-c-W-Øn\v ]pxnb sbcp-i-te-an kqcy-\n- msx Xs shfn- -ap- m-bn-cn- p-a-t m. C m-cy-øn-ep Fs Nn Rm ] p-sh-bv -s. sszhw `qansb krjvsn- -Xn\v tijw a\pjys\ AXn ]m n- p-hm th {Iao-I-c-W-߃ hcp-øphm XpS-ßn. AXns `mk-ambn `qansb aqsn-bn-cp Iqcn-cp-fns\ sszhw shfn w D]-tbm-Kn v am n- \n Øn. (timsm-\p-timsn ssaep- Iƒ hym]n- p-in-s- p- iyq\ym- {]h Øn- p-ibpw thww. Cu Xnc-s -Sp- p-sim v AØ-csamcp am w D m-i-w-sa- mwv Rm B{K-ln- -Xv. Ce- Ign- -t mgpw F- \n v tp _v tpm hnp-bn- psa {]Xo- -bn- m-bn-cp- p. ImcWw aq p Znhkw sim v _w- m-hn\v th n \S-Ønb c m-{]- h Ø-\-߃ ^ew Is - mwv Rm Nn n- -Xv. thms -Æ Znhkw cmhnse Rm tp _v tpmwn-t\msv Xpd p ]d p ""A mbm Hcp 200 thm n\v txm p-t]m-tb pw; hnjaw txm -cp-xv.'' At±lw Fs ss[cy-s -Sp- Øn. ""Fs kmwip o Rm Pbn- pw. sszhm-tem-n\ Aß-s\-bm- Wv. F\n- p-d- p- v.'' At±-l-Øn-s\m-gn v a m pw hnizm-k-an- m-bn-cp- p. ]e sszh- Zm-k- m-cn-eqss X\n v e`n sszhm-tem-n\ B {]m \m a- \p-jy hnizm-k-tømss Gs -Sp- Øp.. HSp-hn Iu nwkv lmfn At±lw Hcp Itk-c-bn-en-cp v ]- Xnsb BSn-s m v {]m n- p- sim- - n-cp- p, BZy-du- n 7 thm- ns eouv, c mw du n Hcp thm v. ]ns ]Xn-sb- -Xnsb apt m- v. HSp-hn simsp- m v hshr- sø IS-]p-g- n. A pxw sim v ae-bmfn s]s -t mkvxv kaqlw IÆp XpS- p. Hcp {]m \m a\p-jy t\xr-xz-øn-te v h n-cn- p- p. kzoi-c-w-ßfpw A\p-tam-Z-\- ßfpw A[n-Im-csØ ho m n am n-s v {]Xym-in- mw. Xnc-s -Sp- p-ambn _ -s v a p-nn-exp IqsS ]d-bm-\p- v. ASpØ e -Øn BZn-bn sszhw BIm-ihpw `qanbpw krjvsn p Imiw \ndsb Iqcn-cp- m-sw- mwv imkv{x-temiw ]d-bp- Xv). Cu kμ `-Øn Xs sszhw kqcy N{μ- msc krjvsn- n-cn- p-hm\pw km[y-x-bp- v. F m `qan-bn cmhpw ]Iepw D m-i-ø- -hn-[- Øn BIm-i-hn-Xm-\-Øn Ahsbs m ph v \n Øn-bXv \memw Znh-k-Øn-em-bn-cn- pw. ChnsS-sbßpw imkv{x-hp-ambn sszhh-n-\-øn\v bmsxmcp sshcp- y-hpan- msx Xs. sshcp- y-_p- nbn N n- m Aßs\ txm psa v am{xw. kqcy-n-{μ- m-sc- p-dn pw `qan-sb- p-dn pw imkv{x-tem-i- Øns Is -Ø-ep-Iƒ km[m-c- W- m-cmb \ap v B cyw ]Icp- -Xm-Wv. F m imkv{x- - m v Nn n- m t]mepw IgnbmØ ImeØv Xs ]cn-ip- mflmhv Cu cl-ky-߃ Xncp-h-N-\- Øn-eqsS shfn-s -Sp-Øn-bn-cp- p. DZm-l-c-W-Øn\v `qan-bpss tkmfm- Ir-Xn-sb- p-dn v Keo-en-tbmbpw tim \n- -kp-sams Nn n p XpS-ßp- -Xn\v apºv Xs C mcyw thz-]p-kvx-i-øn tcjs -Sp-Øn-bn-cp p. sszhw `qan-bpss πm hc Imcy-amWv kzr-iyhmiyw 8:27 ]d-bp- -Xv. (Ah Bg-Øns D]-cn-`m-KØv hrøw hc p) sbi-ømhv 40:22 ImWp `qa-wvu-e-sa- Xv k nƒ Hm^v Zn F Øv F mwv Cw ojv `mjm- -c-øn D -Xv. CsXm pw hmbn p a\- n-em- m-ø-xp-sim- mwv A sø {InkvXob k`mt\-xm- ƒ imkv{x- - msc tijw t]pv 4

4 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Newspaper `qanbpw krjvsn p... kphn-ti-j-øn\v th n PohnXw ka n ]mã ]n.fw txmakv tsmwn Un snmδq- m-c kphn-ti-jo-i-cw cwkøv hnhn[ \ne-i-fn Ac-\q- m p Imew {]h Øn ]mã ]n.fw txmakns tkh\w amxr-im-]-chpw A\p-I-c-Wo-b-hp-am-bn-cp- p-sh v Xriq-cn \S A\p-kva-c-WtbmKw hne-bn-cp-øn. Unkw.26-\mbn-cp p ]mã ]n.fw txmakv (83) \nxy-x-bn tn -s - -Xv. P\p.7\v Akw-ªokv Hm^v tkmuv N n \S A\p-kva-cW tbmk-øn kn.hn amxyp A[y- X hln- p sim w Pn bnse Ie-b-]p-cØp \n pw tpmentbm-sp _ -Øn Xr»qcnseØnb txmakv A p apx Bflo-b-cw-KØpw kpo-h-ambn {]h Øn- p-hm XpS-ßn. ]Sn- pc- ]tc-x-\mb ]mã C n aøm-bn-bpss ai-\mb ]mã ]n.fw txmakv ]n osv kphn-tij-øn-\p-th n PohnXw am n-sh- p. Ie-b-]pcw ti{μ-am- n-bp sszh-k-`-bpss P\-d {]kn- U mbn 25 h jw Xm tkh\w A\p-jvTn- p. kua\pw D]-tZ-i-hnj-b-ß-fn Abhp hcp-ømø {]mir-x- m-c-\p-amb sszh-k- ` pw kwl-s-\-iƒ pw A\p-{Kl-am-bn-cp- p. sszh-k`m ZqX amkn-i-bpss ]{Xm-[n-]-cmbn At±lw Zo L-h jw {]h Øn- p. Xriq-cnse Bflob {]h Ø- \-ß-fpsS ap \n-c-bn Xs kpoh km n-[yhpw \nkvxp-eamb {]h Ø-\hpw FSpØp ]dtb- Xp Xs. amivt]e Atkmkn-tb-j-, `mcxv ss nƒ skmssk- n, ss{ikvxh kmlnxy A m-z-an, KnUn-b kv C \m-j-w, ss nƒ skmssk n Hm^v C ym XpS-ßnb kwl-s-\-i-fpss HutZym-KnI ÿm\-߃ hln v Xm Nm]v Xriq-cn Bcw-`n- p-tºmƒ BZy {]h Ø-I-cmb \mep-t]-cn Hcmƒ ]mã ]n.fw txma-km-bn-cp- p. hnhn[ k`m-kw-l-s\m t\xm- - m, ]{Xm-[n-]- m XpSßn hnhn[ {]h Ø\ taj-e-bn-ep- -h A\pkva-c-W-tbm-K-Øn kwkm-cn- p. ]mã ]n.fw txma-kns `mcy knã s]msn-bω ai t]mƒ txmakv IpSpw-_mw-K-߃ XpS-ßnb-hcpw ktω-f-\-øn kw_- n- p. ]mã kn.sp kmap-h, kn.sp h Ko-kv, tsmwn Un snδq- m-c F n-h {Iao-I-c-W߃ v t\xrxzw \ In. ]mã ]n.fw txmakv Unkw.26\v Fd-Wm- Ip-fØv ais ho n sh- mwv \nxy-x-bn tn -s - -Xv. kwkvimc ip{iqj ]ns -Zn-hkw Ie-b-]pcw sszh-k`m Bÿm- \Øpw ]mã cmp Ipcp-hn-fbpsS t\xr-xz-øn \S- p. ]mã DΩ s\tøm w {]kw-kn- p. ]mã tpm Pv ^nen v apjy ktμiw \ In. ]mã ]n.fw txma-kns `mcy s]msn-bω aw- me Nmt m-bp-ssbpw timim-ωbp-ssbpw ai-fm-wv. a ƒ: amxyp, tp -_v, tpm Pv, tpm, t]mƒ. 3 mw t]pv XpS ]oun- n- -Xv. C v thz-]p-kvx-isø- p-dn- -dn-bm hømø bp nbn- mø bp n-hm-zn-iƒ ss nƒ imkv{x-x-xz-߃s - Xn-cm-sW v {]N-cn- n- p- p. sszhw `qansb ]c-øn-sb-s ms ]d-bp Nne thz-`m-k-߃ ss n-fn-ep- v. `qansb tzmi ]c- Øp- -Xp-t]mse sszhw ]c-øn-sb- CXn-\ w. a\p-jy\v ]m m-\pw Irjn snøm\pw hospsh-bv m-\p-sams tbmpn- p Xc-Øn tkmfm-ir-xn-bn-ep `qan- 4 bpss D]-cn-`mKw sszhw {Iao-Icn p Ft CXn-\ -ap- p. tkmkv] ^oãv jm P: tum.-f_n ]n amxyp (_olm ) P\p-hcn XobXnIfn jm P bqwn-b N nse 2 mw \º lmfn {]kw- Kn- p. jm P s]s -t m-kvx Akwªn kwl-sn- n tbmk-ønem-bn-cp {]kw-kw. kv]m Izb kwkox ip{iq-jbv v t\xrxzw \ In.

5 5 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 sf.-]n.-kn. Xnc-s -Sp- n ]mã tp _v tpmwns hnpb-øn\v Imc-W-amb C hyq. kmwiq n Nmt m \ne-ºq ]mã tp _v tpmwp-ambn \S-Ønb Cu A`n-apJw Ipº-\mSv I h j-t\m-s-\p-_- n v ]pd-øn-d-ßnb lmte-eqø kπn-sa n-emwv {]kn- o-i-cn- -Xv. am -Øns simsp- m- m-im ]mã tp _v tpm sf.-]n.-kn. Xnc-s -Sp- n {]kn-u v ÿm\m n-bmb ]mã tp _v tpm lmte-eqøbv v \ Inb A`n-ap-J-Øn \n v.? sf.-]n.-kn.-bpss \mfn-xp-h-scbp Ncn-{X-Øn P\-d {]kn- U v ÿm\-tø v B pw FXn ÿm-\m n D m-bn- n-. F p-sim- mwv Xm ƒ dh.-tum.- h- G{_-lm-an-s\-Xnsc ÿm\m n-bm-im Xocp-am-\n- Xv? Ign Bdp h jw sf.-]n.-kn.- P-\-d sk{i- -dn-bmbn HutZym-KnI ÿm\-øn-cp dh.h G{_- lmw Hcp tsan-te v amdn-\n v \- ΩpsS k`-bpss P\-d {]kn-u v ÿm\sø a cw Hgn-hm-t - - Xm-bn-cp- p. Ign c p-x-hw At±lw P\-d sk{i- dn ÿm\øp {]-h - Øn- p. Cu Ime-b-f-hn sf.-]n.- kn v Hcp hn[-øn-ep-ap t\ -ßfpw D m- p-hm At±-l-Øn\v km- [n- n-. DØ-tc- y-bnepw a pw ]Xn- m- p-iƒ IjvS-s v sf.-]n.-knsb tkhn ]mã ssh.-c.-im-ap-th-ent\-t m-se-bp sszh-zm-k- msc (H-do-k) hgn-bm-[m-c-am- n-b-xmwv At±-l-Øns `c-w-t\- w. sf.-]n.- kn-sb kvt\ln- p Bbn-c- -W- n\v sszh-zm-k- m-cp-ssbpw sszh- P-\-Øn-s bpw B{K-lhpw {]m - \-bp-amwv Fs ÿm\m n-xz- Øn\v ]n n.? D]-hm-khpw {]m -\-bp-ambn \S- p Xm ƒ v Fßs\ k`m `cww \S-Øm-\mIpw? kxy-am-wv. Rm h j-øn c p-x-h-w-sb- nepw \m Xp Znhkw D]-h-kn v {]mcv n- m-dp- v. Fs Pohn-Xhpw ip{iq-j-bpsa mw {]m -\-bpss adp-]-snbpw sszh-{]-h Øn-bp-am-Wv. {]kn-u mbmepw Rm {]m \ Ipd-bv p- I-bn-. sf.-]n.-kn. v kw`-hn Ipg w {]m -\bpw D]-hm-khpw Ipd p t]mb-xm-sw mwv Fs hnizm-kw. hn -\mb tamsisbs m v bn{km-tb P\sØ ASn-a-Xz- Øn \n v hnsp-hn- p-hm km-[n- sszh-øn\v A{]m-]vX-\mb F- s D]-tbm-Kn v sf.-]n.-knsb \bn- p-hm km[n- nt? CSn p InS sbcp-i-te-ans axn ]Wn-bp-hm Cd-ßn-Øn-cn s\l-aymhv BZyw snbvxxv D]-hkn- v {]m n- p-i-bm-bn-cp- p. sszh-ap-j-tø v t\m p ` t\ sszh-øn\v th n Bflm -ambn \nev p-hm\pw km[n- -bp- p. sf.-]n.-kn- m Xocp-am-\n- s h j-øn \mep-x-hw am{xw C y kμ in- p {]kn-u p thtwm AtXm Chn-sS-bn-cp v {]m n- p {]kn-u p thtwm?? X\n v t\csø FXn-cn- m-bncp- p-sh pw Ct mƒ A[n-Imc tamlw sim mwv ]ecpw a -cn- p-hm Xøm-dm-bn-cn- p- -sx- pam-wt m h G{_lmw ]{X-߃ v \ Inb A`n-ap-J- Øn Btcm-]n- p- -Xv. H adp-]-sntb AXn-\p- p. Xosc A[n-Im-c-tam-l-an- mø ]mã h G{_lmw Hcp Xh-WtØ v k`m `c-w-øn \n v amdn \n v amxri ImWn- p-i, AXn\v km[n- ptam? Cs - n CØcw Btcm-]-W-߃ ]d-b-cp-xv, sf.-]n.- kn-bpss Ncn{Xw icn- -dn-bm-ø-xpsim- mwv At±-lw Cßs\ ]dbp- -Xv. k`-bn F m- m-eøpw hyxykvx A`n-{]m-b-ß-fp- m-bn-cp- p. Bcpw FXn p ]dbmsx Gdm aqfn-i-fmbn \n t n hcp- Xv cmp-hm-gvn-bn-em-wv. CXv XnI P\m-[n-]Xy kwhn-[m-\-am- Wv. ChnsS FXn ÿm-\m n hcptºmƒ kln-jvw-x-tbmss t\cnts -Xn\v ]Icw Cu coxn-bn-e {]Xn-I-cn-t - -Xv.? ] m-_ns\ kw_- n v Ign c c h jambn Xm ƒ Hcp ]cm-xnbpw Iu kn-en\v \ In-bn- n- F m-wt m At±lw A`n-ap-J-Øn ]d-bp- -Xv. XnI pw icn-bm-wv. ] m-_ns Imcy-Øn Ct mgpw F\n-s mcp ]cm-xnbpw C -t m. At±-lhpw kl-{]-h Ø-Icpw {]h -Øn- -s. Bflm- sf t\s-s, k` hf-c-s, F\n-s mcp ]cm-xn-bp-an-. Rm Bcw-`n v hf Øn-sb-SpØ ] m- _v tã nse sf.-]n.-kn.-th-e-bn-te- v ]mã h - G{_-lm-ans\ Wn- p-sim- p t]mbn {]kn- U m- nbxv Rm-\m-W-t m. A v KpUv\yqkv snb am-\m-bn-cp hn.- Fw.-am-Xyp-km Ft msv ]d- - XmWv ""]mãtd, \n߃ hfsc a - Ø-c-amWv ImWn- p- -Xv. h \nßsf ]pd-øm- pw.'' B hm v kxy-am-sb- Xv Ncn-{X-am-Wv. Cu Ncn{Xw Rms\-ßs\ ]d-bm-xncn pw?? F mwv kxy-øn ] m- _n kw`-hn- Xv? ]mã h G{_lmw A`napJw \ In-b-t mƒ t_m[-]q Δw ad- p-i-f Hcp t]cp- v. ]mã Iym]v kmap-th. At±-l-amWv Fs bpw ]mã tpm cmp-t\- bpw, si.-tim-in-tb-bp-sa mw ] m- _n-te b- p- -Xv. Iym]v s ITn- \m- zm-\-amwv ] m-_nse sf.-]n.- kn.-k-`-i-fpss ASn-Ø-d. emtlm-dn t]mb ]mã si.- sp.-im-ap-th-en-s\sbm pw Rm ad- p- n-. F m ]mã ]n.-sn.- km-ap-th-ens Imcyw h ]d-bp- t m At±lw Iym]v s IqsS PΩp Imjvao-cn-emWv {]h Øn- -Xv, ] m-_n-e-. At±lw ] m-_n Ipd- p-imew D m-bn-cp- p. A v At±lw N v Hm^v tkmuns {]h Ø-I-\m-bn-cp- p sabv \men-\mwv Iym]v Fs ] m-_n-te- -b- p- -Xv. A v ] m-_n sf.-]n.-kn v Hcp the-bp-an-. ]mã tpm cmp\pw Rm\pw H n v Hcp apdn-bn Xmakn v {]h Øn- p. A p-an pw {]m -\-bmwv Fs ssiap-x. Znh-khpw {SmIvSv simsp- pw. Hcn- aq p Znhkw Blm-c-an-. R- ߃ Xf p. {]m n v th-e snbvxp. Aß-s\-bn-cns ]m-ã tpm cmps apºn-eqss Hcp Fen Ft m ISn- p-sim v Hm-Sn. a\pjys\ I -txmss ISn- p-]n-sn- n-cp- Xv Ct v Fen HmSn-t m-bn. tpm cmp AsX-SpØp t\m nb-t mƒ A p-x-s - p-t]m-bn. 100 cq]-bpss t\m m-bn-cp- p. A v R߃ v At\I Znh-k-ß-fn-te- p Blm-c-Øn-\p XpI. Cßs\ A p-x-ß-fn-eq-ssbmwv R߃ ]Rm-_n the snbvx-xv. i -amb FXn p-i-fp- m-bn-cp- p. ]Øm tim p h v Hcmƒ \of-ap hsn-hmƒ sh v Fs sh n. B hy nsb ]n osv c -bn-te v \bn- p-hm sszhw F\n v `mkyw X p. sh w \nd PKv h v Hcmƒ Fs Xe-bn B -Sn- p. Hcn- 300 t] Fs sim p-hm hf- p. Ah-cpsS eou v _p n- {`aw _m[n- -Xn-\m Rm c -s]- p. CØcw A\p-`-h-ßsfms kt m-j-tømss kln- p, the snbvxp. k`-iƒ ÿm]n- p. Fgp-]- Xn-e-[nIw tem k`-iƒ. AXp- I-gn- mwv Rm h G{_- lm-ans\ ] m-_n-te v Wn- psim p t]mb-xv.. Aßs\ ] m_v tã ns {]kn-u mbn h G{_-lmapw sshkv {]kn-u mbn Rm\pw {]h Øn- p. F m the-bpss ]ptcm-k-xn- mbn F\n v \ Inb Hcp hmkvzm-\hpw At±lw ]men- n-. sf.-]n.-kn v ]Icw At±-l- Øns kzim-cy-{s-ãmb sf.-pn.-h.- bpss t]cn-emwv AhnsS ]n osv k`-iƒ ÿm]n- -s - -Xv. Rm CXns\ tnmzyw snbvxp. HSp-hn ] m_v tã v sshkv {]kn-u v ÿm\w cmpn-h v t]mcp-hm Rm \n - n-x-\m-ip-i-bm-bn-cp- p.? lnam-n tã v F v AwKo-Icn- p-hm tbmkyx C m- n pw AwKo-I-cn-s pw, Xm sf P\-d Iu kn AwKhpw tã v {]knu pw B n-sb- p-am-wt m h G{_lmw A`n-ap-J-Øn ]d- n-cn- p- Xv? At±lw ]d-bp- Xp ti m txm pi ]mã h G{_-lmans HuZm-cy-Øn-emWv F\n v lnam-n tã v In n-b-sx- v. kxy- Øn P\-d Iu kn-en F\n v lnam-n-ens Npa-Xe Xcm- Xn-cn- p-hm ]mã h G{_- lm-w Ign-hns ]c-am-h[n {ian- -Xm- Wv. F m ]tc-x-\mb Ipº-\mSv I ti-cn si.-sn.-h Kokpw {_Z tpmbn Xm\-th-enbpw a pw i -amb \ne-]m-ss-sp-ø-xp-sim- mwv Fs ]pd-øm- m ] m- -Xv. CsXm pw Adn-bmØ ]mhs hnizm-kn-i-sfbpw sszh-zm-k- m-scbpw sx n- -cn- n- m-\mwv h ]{X-ß-fn \ Inb ]cky-øn-eqss {ian- -Xv. Hcp ]t Ipº-\mSv I h j thzn-bnepw F\n-s -Xnsc {]kvxm-h\ ]dt - mw. F\n v kxyw ]d-bphm Ah-kcw Xcn-I-bp-an- -t m.? _olm-dn 1700 k` D m-b- Xmbn h G{_lmw Ah-Im-is -Sp- t m? _olm-dn tum.-f_n \S- Øp C ym anj {]h Ø-\- sø- p-dn- mwv h kz -sa t]mse Ah-Im-i-hmZw ]d-bp- -Xv.- _o-lm-dn Hcp Nn n- mip t]mepw h s Iøn \n v aps- n-b- Xmbn B pw Adn-bn-. a p- hs A zm\w kz w t\ -am n am p- Xpw {]N-cn- n- p- Xpw hymp-am-wv. CXv sf.-]n.-kn- m Xncn- -dn-bpw.? Ipº-\m v `qan hmßp- txm si nsw ]Wn-bp- txm A sf.- ]n.-kn-bpss hf F v h ]dbp- -t m. Ign Bdp-h jw sk{i- -dnbmbn Cu {]ÿm-\-øns t\xr- Xz-Øn-en-cp- n v H pw snøm-xncp p F Xp am{x-a Cßs\ ]d v P\sØ I_-fn- n- pi IqsS snø-cp-xv. hkvxp hmßp- Xpw si nsw ]Wn-bp- Xpw hf -b-s - n HmX-d-bn Adp- ]Xv G ÿew hmßn-bxpw sim m-c-k-am-\-amb si n-s-߃ ]Wn-XXpw F n-\mwv? sf.-pn.-h.- bpss hf v th n am{xta At±lw {]h Øn p F -Xn\v sxfn-hmwv Cu {]kvxm-h-\. Ipº-\m v HmUn-t m-dn-bhpw Hm^okv si n-shpw At±-l-Øns ]nxm-hns ImeØv ]Wn-sX- m- Wt m Ah-Im-i-hm-Zw. Ipº-\ms HmUn-t m-dn-b-øn\v Xd-sI- n-bn v h j-߃ Hcp I -t]mepw hbv- msx InS- p- Xv I v a\kv hnj-an v Rm ]mã DΩ G{_- lm-ans Iøn 18 h jw apºv Hcp e w-cq] simsp-øp. AXp In n-bt mƒ DΩ G{_lmw (Sn.-F-kv.-G- {_-lm-ans ktlm-z-c ) Fs hnfn- p-sim v Ipº-\ms tãpn Ib- n, Cu Imcyw A\u kv snbvxp. Aßs\ Rm ]Ww \ - Inb km yw ti v ]Øp-e w cq]-bmwv A v ]ncn- p-in- n-b-xv. Aß-s\-bmWv HmUn-t m-dnbw ]Wn- X-Xv. AXns s{iun v ]mã h Gs Sp- p- -Xns A sa- mwv? h G{_-lm-ans hm jni hcp-am-\-øns Bbn-c- Øn-sem v sf.-]n.-kn v \ In-bncp-s - n A ]Xv HmUn-t m-dnbw ]Wn-bm ] p-am-bn-cp p F- t m -Ww. AXp-t]m-se-Xs Hm^okv timwπivkv Rm Fs IpSpw-_- kzøv ssiam w snbvxv A pe w cq] simsp-ø-xm-wv AXns Bcw` kw`m-h-\. XpS v Atacn- -bn c p-x-hw kμ i\w \S-Øn. 65 e w cq] ]ncn v Ipº- \m v sim p-h p simsp-øp. Fs tã v Iu kn \n - n v slt{_m ss nƒ timf- Pn\v ^ v ]ncn- m-\mbn Ata-cn- bn hn p. Rm Ata-cn- -bn sn -Xn\v ]n mse A sø {]kn-u mb ]mã Sn.-F-kv.-G- {_lmw (h- s ]nxm-hv) Ata-cn- -bnse k`-iƒs mcp IØ-b- p. Iu kn Bscbpw ^ p ]ncn- p-hm Ata-cn- v hn n- n-s pw Bcpw kw`m-h\ simsp- -cp-sx- pam-bn-cp p IØns D -S- w. Cu {]ÿm-\-øn\v Hcp ]ptcm-k-xnbpw D m-i-cp-sx v Nn n- p- h t Aßs\ {]h Øn- phm km[n- q. HSp-hn AtX h jw ]mã si.-kn.-tpm {]kn- U m-b-t mƒ At±-lw F\n v HmX-ssd-tk-j e X p. Aßs\-bmWv slt{_m ss nƒ timf-pn\v th n 22 e- w cq] Rm ]ncn p simsp-øp. AXpsIm v ]Wn ]q Øo-I-cn- m-\mhmsx h -t mƒ _lp-am-\-s h n G{_lmw Im m-wømwv ]Ww aps n AXv \n Ωn p \ Inb-Xv. Cu Imcy-Øn F v ] mwv ]mã Sn.-Fkpw ai h \pw hln- -Xv? Fß-s\bpw ]Wn aps- m-\mwv Ah {ian- -Xv. CsXm- pw ]d-bm\pw P\sØ Adn-bn- m\pw Bcpw Xøm-dm-bn- F - XmWv kxyw. C m-e-a-{xbpw A[n- Im-c-Øn-en-cp- n v k`bv v th n H pw snøm-ø-h C\n-sb- nepw k`sb kvt\ln- p-i, k`bv v th n \ne-sim- p-i. ]mã h G{_-lm-ans hey- - ]mã si.-c.-g-{_lmw X\n v e`n apgp-h kw`m-h-\- Ifpw sf.-]n.-kn.-{]-ÿm-\-øn\v \ In. B amxri sim p-a-i\v ]n p-s-cp-hm km[n- p- n- t m F -XmWv k -S-I-cw. sf.-]n.- kn.sb ImWn v h kz -am- nb kzøv si.-c.-g-{_-lm-an-t\- t mse sf.-]n.-kn v Fgp-Xn-s m- Sp- m-sa- n C v Rm ÿm\m nxzw ]n h-en- mw.? Xm ƒ hkvxp simspøv sf.- ]n.-knsb klm-bn-s v ]d-bp- p. Ct mgpw B n-en-øm-\øv Xm ƒ v hosp- t m? Rm Fs kzøv sf.-]n.- kn v simspøp F -dn- -t mƒ H -e-tlma sf.-]n.-kn.-k-`-bpss ko\n-b ]mãdpw Fs \m p-im-c- \p-amb tum.-tpm h Kokv (πmt m- -Øn cmp ) 14,500 tumf aps n B hkvxp Xncn-s -SpØv Fs `mcy pw aiƒ pw th n Fgp-Xn-bn-cn- p-i-bm-wv. Fs t]cn X m Rm\Xv ho pw hnt - p-sa v `b- mwv Ah Aßs\ snbvx-xv.?? Xm ƒ Pbn- m F mwv {]h Ø\ ] Xn? Rm Pbn- p- Xv sf.-]n.-kn.- bpss Ncn-{X-Øn G hpw henb am -Øn\v Imc-W-am-Ip-sa v F\n- p-d- p- v. k`-bpss ipjv n Bfln-b-\n-e-hmcw am n k`sb Bfln-b-ambn Du -kz-e-am- pi F -XmWv Fs ZuXyw. k` A-Xns ZuXyw Xncn- -dn- m F m taj-e-bnepw k` ]ptcm-k-an pw Fs -\n- p-d- p- v. Ah-K-Wn- -s pw FXn s pw InS- p ]mh-s sszh-zmk- msc BZ-cn- p-hm\pw Ah-cpsS D -a-\-øn-\p-ambn Rm {]Xn- m-_- -X-tbmsS {]h Øn- pw. Ipº-\ms HmUn-t m-dnbw, Hm^okv timwπ-ivkv, {Ku v F nh B[p-\n-I-co-Xn-bn \ho-icn- pw. Hmtcm tã nepw kμ i\w \SØn t\xm- -tfbpw k`-tbbpw i n-s -SpØpw XpSßn [mcmfw Imcy-߃ sntø- -Xp- v. sszh-zmk- m-cpw, {]Xn-]p-cp-j- mcpw {]m -\m-]q Δw h v thm p snø- W-sa v At]- n- p- p. \ΩpsS k`bv v Hcp am w D m- I-Ww. {]m n- pi kl-i-cn- p- I.

6 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Newspaper imtcm kt -kviq-fn\p ]pxnb t\xrxzw G{_lmw tp _v aμ-a-cp-xn tpm Pv Xncp-h : imtcm s^tem-jn v k- t -kviqƒ Atkm-kn-tb-j Ubd-IvS-dmbn ]mã G{_lmw aμ-acp-xnbpw P\-d sk{i- -dn-bmbn si.-x- - -\pw, {Sj-dm-dmbn ]n.-k- Xy\pw Xnc-s -Sp- -s - p. a p `mchm-ln-iƒ: ]mã tp _v tpm Pv (Atkm.-U-b-d-IvS ), si.c tpm- Pp- -Ip n (Atkm.-sk-{I- dn), n.-x- - (FIvkmw I t{sm-f ), H - mew: {]kn- -amb `mc-x- pg I h js 15- maxv ktω-f\w s^{_p hsc H - mew aw p-døv \S- pw. kptcjv _m_p, ]mã am-cmb si.f G{_-lmw, si.-tpm-bn, _m_p sndn-bm F n-h {]kw-kn- pw. Ão^ tzh-kn, _nt\mbv Nmt m, t]mƒ _m_p F n-h kwkox ip{iq-j v t\xrxzw \ Ipw. ss nƒ ÃUn, bph-p- \-k-tω-f-\w, kphn-ti-j-dmen XpSßn-bh I h js `mk-ambn \S- pw. `mc-x- pg I h js si.-x- - - ]n.- k-xy n. X - n.]n tpm Pv (t{]m{kmw tim Un- t\- - ), F_n t n (Hm K-ss\- k ), Gcnbm tim Un-t\-t gvkv: ]m-ã am-cmb _npp tpmk^v (t\m Øv), tpmkv tpm Pv (ku- Øv), ]n.sp tpm (sk -{S ). AwK-߃: ]mã am-cmb n.fw h Ko-kv, tdmbn h Ko-kv, B {^m- kn-kv, _npp t]mƒ, Ãm en sk- _m-ãy, tpmbn kn sim m-. `mc-x- pg I h j {Iao-I-c-W-Øn-\mbn ]mã am-cmb ]n.un tp _v (c m-[n-imcn), C.]n h Kokv ({]kn-u v), hn.kn X -, hn k (sshkv {]kn- U v), ]n.si tzhkn (sk{i- dn), ]n.si tpm k, si.h Ip ptam (tpmbn v sk{i- -dn-am ), ]n.kn tpm Pv ({Sj-dm ), si.fw amxyp (tpm. {Sj-dm ), F.-sP- Ãkv (tim Un-t\- ), kpn aømbn ImtX v (t{]m{kmw ), kmw sim m-gn, kmw B\-bSn (-ao-unb tim Un-t\-t gvkv) F n-h-c-sßp IΩ n{]h Øn p hcp- p. Sot -gvkns\ Bh-iy-ap v hmc-wm-kn-bn {InkvXob anj-w-dn-am-cm \S-Ø-s -Sp kviqfn-te v (5 mw mkv hsc) Sot -gvkns\ Bh-iy-ap- v. +2 apx tbmkyx D -h v At]- n- mw. C hyp s^{_p-hcn 13- mw XobXn Xncp-h- -bn. IqSp-X hnh-c߃ v _ -s -SpI , ]mã Ipcy Cu N v Hm^v tkmuns IÆq ap kn- men- n-bnse GI k`-bpss ip{iq-j- I-\mWv. Ign \mep-h jsø XymK-]q Æ-amb {]h Ø-\-ØneqsS 35-Hmfw Bflm- sf kz - Øn\v th n t\snb I Ør-`r- Xy. a p- -h-cn \n pw Ct±lsØ hyxy-kvx-\m- p- -Xv, Ct±l-Øns c p Imep-Iƒ pw kzm[o-\-an F -Xm-Wv. c p hbp- -t mƒ t]mfntbm _m[n v c p Imep-Ifpw Xf p-t]m-bn. ico-cni sshi-eysø IqkmsX Ign 14 h j-ambn ITn-\mtNmchoW aæn kphn-ti-j-s msn Db Øm... [zm\w snøp-i-bm-wn-t±-lw. CSp n Pn -bnse I - \ sim p-nn-d-b-am-en Cu tamfn Zº-Xn-I-fpsS A p a -fn \mem-a-\mwv Ipcy Cu. Xs ]nxmhv B {]tz-isø Adn-b-s - Sp Hcp kn.-]n.fw {]h Ø-\m-bncp- p. ]nxmhv Hcp azy-]m\n Bbncp- -Xn-\m IpSpw-_-Ønse A co w ]e-t mgpw kwl j-`-cn-xam-bn-cp- p. \ncm-i-`-cn-x-amb PohnXw \bn- p-sim- n-cn- ptºmƒ ]mã Fw.sP Zm\n-tb sszh-h-n\w ]d- p. AXp-tI- mwv c m-\p-`-h-øn-te v h -Xv. Im s] -dmbn tpmen t\m p- I-bm-bn-cp p B \mfp-i-fn. tpmen- mbn Imk tkmuv Bbncn- p-tºmƒ kl-{]-h Ø-Icpw azy-]-cm-bn-cp- Xv Xs thz-\n- n- p. Xncn v sim -d-bn FØnb Xm ho pw sszh-h-n-\-øn\v snhn simsp- p-ibpw c n- s -Sp-Ibpw snbvxp HIvtSm- _ 10- mw XobXn ]mã si.kn tpmwns ssi o-gn kv\m\-ta- p. sim d N v Hm^v tkmuv k`bn-em-bn-cp p kv\m\-tijw AwK- Xz-sa-Sp-Ø-Xv h j-ß-fn Iogn w ss nƒ skan-\m-cn-bn \n pw _n.- n-f v ]T\w ]q Øn-bm- n. BZy k`m Nm Pv IÆq Pn bnse Ccp- n- -SpØv awn- -S-hn-em- 6 bn-cp- p. A p-h jw AhnsS ip{iq-jn- -tijw, ]Ø-\w-Xn tim n -]-ø-\m-a k`-bn-em-bncp p \mep h jw. Ct mƒ \mep h j-ambn IÆq ] -W-Øn {]h Øn- p- p. a\p-jys tnmchowp Nph IÆq-cns aæn sszh-kvt\-l-øns hnøv hnx v \qdp-ta\n simøp-hm-\p \n b Zm Vy-tØm-sS-bmWv Ct±lw IÆq-cn-se-Øn-b-Xv. Xs _e-lo- \-X-Ifpw ]cn-an-xn-ifpw Imcy-am- msx I Øm-hn\v th n A zm- \n- p-hm Xøm-dmbt mƒ sszhw A p-x-߃ {]h Øn- p-hm XpS-ßn. k`sb sszhw A\p-{K-ln- p-sim- n-cn- p- p. ap -Øn-b v hnizm-kn-i-fp Iq m-bva-bmbn k` hf p. Ct mƒ Hcp hmsi ho n Bcm-[\ \S- p- p. kz am-b ÿehpw lmfpw thww F m-{k-ln v Ch sszh-k- n-[nbn {]m n- p-sim- n-cn- p- p. ItØm-en ] m-øe-ap Xs IpSpw-_-Øn \n pw amxmhpw Hcp tpyjvt\pw hnizm-k- Øn-te v h p. Ah sim d N v Hm^v tkmuv k`mw-k-ß-fm-wv. Ct±-l-Øns `mcy _ kn. Cu Zº-Xn-Iƒ v \mep a ƒ: AIvkm (10), sl]vkn_ (8), s\lan (5), s_k-te (3), t^m :

7 7 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 tumivs-td v e`n p tumivs-td v e`n p thms -Æ temiw ssehmbn I p Ipº-\mSv: thms -Æ ssehmbn {]t -]Ww snbvxp-sim- v sf.-]n.-kn.-n-cn{xw Ipdn- p. temi-ønse G hpw henb P\m- [n-]xy cmpy-amb C y-bnse s]m-xp-xn-c-s -Sp- p-i-fn t]mepw CXp-hsc \S-ØmØ ]co- - W-am-Wn-Xv. s]mxp-xn-cs Sp- p- I-fn Ce- IΩo-js sh_vssk- n ^e-øns A gt m-gp hnh-c-߃ {]kn- o-icn- p-sa- -Xn-\- p-d-tø v ssehv kv{soanwkv \S- n- n-. sk I h j ssivt\m-f-pn-bpss km[y-x- Iƒ D]-tbm-K-s -SpØn thms - Æ kw_- n ]cm-xn-iƒ Hgnhm- m No^v Ce- IΩo-j- W Pn.-sF-kIv Xocp-am-\n- p-i-bmbn-cp- p. temi-sa-ßp-ap ae-bmfn s]s -t m-kvx Iºyq- -dp-iƒ v apºn Ipº-\ms Bth-i- m-gvn- Iƒ v km yw hln- p. thms - Æ-en-s\-Øp-S v \S A[n-Imc-ta-s -Sp- -S-ßpw ssehv kv{soanw-kn-eqss tem-i-saßpw I p. t\cy-aw-kew: sf.-]n.kn t\cy-aw-kew sk I h j t]møm-\n- msv Ccp-ºm-bn HmUn-t m-dn-b-øn P\p-hcn hsc \S- p. ]mã amcmb n.f Xºn, ^nen v ]n txma-kv, kæn Ipcy, Fw.]n tpm PvIp n, si.-tpm-bn, ]n.sf G{_lmw (Im\w A ), txmakv ap - F n-h {]kw-kn- p. ]I ao nw-kp-i-fn ]mã t]mƒ cmpv, knã kqk G{_-lmw, ]mã tpmk^v Nmt m, kmap-h aømbn F n-h {]kw-kn- p. ae-bm-f-ønepw Cw o-jnepw 119- mw k o Ø\w a\x mtam- nb ]Xn-s\m vp-im-c Ip d: ae-bmf-ønepw Cw o-jnepw m w k o Ø\w a\x mt-am-bn ]d v s_ imtemw B _ v (11) {it -b- \m-bn. txh-e- c sf.-]n.kn k`m-ip-{iq-j-i ]mã B _ v tpm Pv- -tam- \n Zº-Xn-I-fpsS Cfb ai-\mwv Bdmw mkp-im-c-\mb s_ imtemw B _ v. sf.-]n.kn Ip d sk I h j-\n- kt -kviqƒ, ]n.-ssh.-]n.fw kwbp ao nw-kn-emwv Cw o-jn a\x]mtw snm n-b-xv. NWvUo-KUv: I p- -ae N v Hm- ^v tkmuv k`mw- K-amb amth-en- -c ]pxn-b-imhv apf- ]okv hn -bn knã en\n amxyp-hn\v NWvUoK-Unse ] m_v bqwnth-gvkn- n-bn \n pw tumivs-td v e`n- p. Ce- Iv{Sn- F Pn-\n-b-dnw-Kn Ah- X-cn- n {]_- Øn\mWv tumivs-td v e`n- ncn p -Xv. 26 h j-ambn N-Wv-Uo-K-Unse \mj- W C Ãn- yq v Hm^v ss v\n- Sot -gvkv s{s-bv\nwkv & dntk n Atkm-kn-tb v s{]m^k-dm-bn v tkh\w A-\p-jvTn- p- p. Xncp-h- Ip - pg snº-\m ]tc- X-\mb kn.kn amω-s -bpw, A- ΩnWn amω-s bpw aifpw, I p-ae kmwip- n-bpss `mcy-bp-am-wv. dh. sdpn. ]n. cmp\v tumivstd v e`n- p. C.-Fw.-C.- n.-c \m-j-w {SqØv bqwn-th-gvkn- n-bn \n v ]nxm-hmb sszh-øns k Δ i n-xzw, k Δ- m-\w, k Δ hym]nxzw F hnj-b-øn Xntbm-f-Pn-bn tumivs-td v e`n- p. πmwiq- -Øn ]tc-x-\mb cmp ]n.-tpm n-s bpw dmtl-eω cmps bpw ai-\m-wv. `mcy _m_n (bp-.f-kv.f.)

8 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Newspaper 8

9 9 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 Iym k ]S-cp- p Unkv{SnIvSv I -h j snß- q : im-tcm s^tem-jn v N v snß- q Unkv{SnIvSv I h j s^{_p-hcn 6 10 hsc InS-ß- q Nmcn n Nn {U kv tlmw {Ku n \S- pw. dh.- n.-pn.-tim-in, ]mã tp _v tpm v, APn txma-kv, XnsamYn N{μ, ]n.- n.-txm-a-kv, t]mƒ tkm]m-e-ir-jvw F n-h {]kw-kn- pw. ]mã amcmb tdmbv h Ko-kv, si.-]n.-im-ap-th F n-h t\xrxzw \ Ipw. {]m \ klm-b-øn\v HRS 365 DAYS PR.JOHNKUTTY TRISSUR News Reporter, Hallelujah Xncp-h-\- -]pcw: am v 2: s\sp-a-ßmsv s bvk am - v 9: kn.f- v&fv.f- v tim-π-iv-kv sh- d-s A\n cmpv am - v 15,16 sp.fw.fw. Ã-Un sk, aæ -e ]m. tpm v am - v 22,23t m-_ ]m-j sk A-achn-f ]m, kp\n Ipam sim w: am - v 2Su im-tcm N - v, ]p-\- eq ]m.tpmkvtpm v am - v 9: si.- n.-f-kv., sim- mc -c ]m. F_n t n am - v 16: sim w tpm k si ]-Ø-\w-Xn- : am - v 23: im-tcm, Xn-cph jntpm G{_lmw am- v 16: Su im-tcm, A-Sq sss kv aømbn s^-{_p. 23\yq C ym N - v, ]- n-`m-kw dm n dnpp Fw Ipcy Be p-g: s^-{_p. 16 am-th-en- -c ]m. kpn G{_lmw tim bw: am - v 2 im-tcm N - v, hm-gq n.]n. tpm v s^-{_p-.16 F.Pn.sk -d N v, \m-k-ºsw knã A\p tkman C-Sp- n: s^-{_p-. 23 Su im-tcm, I - -\ ]m. _npp G{_lmw am v 9: Su im-tcm, A-Sn-am-en ]m. ]n.-hn. kpn F-d-Wm-Ipfw: am - v 15,16 _-ty im-tcm ]m-em-cnh w ]m. tpm k am - v 23 Su im-tcm N - v, s]-cp- ºm-hq ]m. jmpn sk_m-ãy Xriq s^{_p. 23Su N v Hm^v tkmuv, Xriq ]m. jnpp Cu ]me- msv: am - v 19F.-Pn. N v, aæm m-sv, ]me- msv. ]m. Cutim ae pdw : am v 2 \yq tlm v ss nƒ timfpv ]mep, \neºq ]m. _npp h okv timgn-t msv: am - v 12 Xma-c-t»cn t_m_p Zm\n-tb hb-\msv: am - v 13 _ty tkmkv] Akw-ªn, kp Øm _tøcn: ]m. C h okv IÆq : s^{_p-. 18 F.-Pn. N v, {ioi-wvtm-]pcw ]m. tpmjn n.-]n s^{_p-. 19 \yq C ym N v, ]ø- q ]m. kmp C , s^{_p-. 20au v ]mcm _n.- kn., ]cn-bmcw ]m. DΩ tpm Imk tkmuv: s^{_p-. 21 sf.-]n.kn., sh -cn- p v ]m. spbtam IqSp-X hnh-c-߃ v : , Fd-Wm-Ipfw sk I h j s\sp-ºm-ticn: sf.-]n.kn Fd-Wm- Ip-fw sk I h j ]memcn-h w sf.-]n.kn sslth h jn v sk -dn \S- p. ]mã am-cmb si.kn tpm, h k G{_- lmw, Fw.-Fkv kmap-h, kmw tpm- Pv, si.kn kmap-h, {_Z Ipcy tpmk-^v, tum.-spkn spbvk F n-h {]kw-kn- p. ]ªn-kn n I ho-\-dmbn ]mã aømbn lmt_ {]h Øn- p. a - n kwbp I h j a - n: 10- maxv kwbp s]s t mkvxv I h j s^{_phcn hsc a - n kphm Øm sk -dn \S- pw. ]mã am-cmb ]n.kn sndn-bm, H.Fw cmpp- p- n, h Kokv G{_- lmw, txmakv ^nen v F n-h {]kw-kn- pw. ]mã am-cmb n.hn t]mø, G{_lmw ^nen v F n-h-cpss t\xr-xz-øn-ep IΩ n {]h -Øn p hcp- p. s]s -t mkvxv hnizm-kn-i-fpss {i v Xncp-h-, Ipº-\mSv XpS-ßnb {In-kvXob _p v ÃmfpI-fn \n pw {InkvXob _p p-iƒ, kn.-un-iƒ, ss n-fp-iƒ, hym- Jym\ _p p-iƒ, ]m p ]pkvx- I-߃, ss nƒ Ih-dp-Iƒ XpS-ßn-bh `h-\-øn FØn- p simsp- p- p. FØn v simsp- p km[-\-øns hne IqSmsX 50 cq] IqSn X- m axn. AtXm-sSm w {InkvXob {]kn- o-i-c-w-ß-fpss hcn-kw-jybpw IfIv v snøp- p. ]gb ss nƒ ss_ v snbvxv simsp- p-ibpw snøp- p. Xmev]-cy-ap- -h Xmsgbp \º-dn hnfn- pi. Shaji R , Znh-khpw {]m -\-bn 2013 P\p-hcn 1 ap-x XpSßn Unkw-_ 31 hsc tic-f-ønepw, B{ m-bn-epw, Xan-gv\m- nepw Iym k tcmkw s]cp-ip- p. sszh-\n-tbm-ktømss kphn. B {Uqkv.sI. tpm v (sh- q ). \n߃ pw kl-i-cn mw. Znh-khpw 10 an\n v Iym k tcmkn-iƒ pth n am{xw {]m n v Rß-tfmSv kl-i-cn- p-hm B{K-ln- p- -h _ -s -Sp-I. Evg. Andrews K. George Ebenezer Home, CMC Katpadi Road, No 2, IInd Cross, Viruthampeta P.O Vellore T.N., Mob sh q ticfm C Un-s] U v s]s -t m-kvx bpssw- Uv s^tem-jn v(ipuf)s B`n-ap-Jy-Øn Hmƒ ticfm ]mtãgvkv tim {^ kv 2013 ÿew: sf.-kn.-]n.-f^v Iymºv sk, ap p-a, Ipº-\mSv XobXn: 2013 G{]n 3,4,5 _p[, hymgw, sh n cpn-kvt{s-j 250 t] p am{xw ` -Ww, Xma-kw, bm{x Nnehv \ Ip -Xm-bn-cn- pw. cpn-kvt{s-j : , , t{]m{km-an\v th n ]mã ]n.-si.-txm-akv (IPUF snb am ) ]mã Pbvk DXpw-Ip-gn-bn (]-ªn-kn- n) WANTED TEACHERS Olive Theological Institute invites application from candidates desiring to serve as Full Time Faculty. Qualification : MTh (ATA) Stream : Mission, Ministry, Old Testament (ATA/Ser) Send biodata to: Call us at MBBS, BDS, PHARM.D. ENGG., BBA -AVIATION, SPEECH & HEARING RESPIRATORY THERAPY, RENAL DIALYSIS PERFUSION TECHNOLOGY POLY TECHNIC, PC BSC NURSING, MSC NURSING C y-bnse {]i-kvx-amb timtf-pp-i-fn hfsc anx-amb ^okn AUvan-j _p nwkv Bcw-`n- n-cn- p- p-. IqSp- X hnh-c-߃ pw am -\n t±-i-߃ pw Icn-b Iu kn-enw-kn\pw AUvan-j\pw _ -s -Sp-I. hnizm-kn-i-fm \S-Ø-s -Sp hnizkvx ÿm]-\w. OLIVE THEOLOGICAL INSTITUTE Navajeevodayam, Post Box No.16, Tiruvalla , Kerala, Ph: ,

10 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Newspaper s]s -t mkvxv Ub-d-IvSdn t m_ WORLD'S FIRST ONLINE PENTECOST DIRECTORY Ub-d-IvSdn kup\yw mkn-ss^uv ]c-ky-߃ 1 h jw 600 cq] am{xw hnhml ]c-ky-߃ 250/500 cq] am{xw 3 amk-tø v IqSp-X hnh-c-߃ v: Evg. Joy P t^m : samss_ : kμ in- pi - And they continued steadfastly in the apostles doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. Acts 2: 42 PERTH TABERNACLE CHURCH (Incorporated under the Associations Incorporation Act, Western Australia) 1 Catherine Street Bedford, WA 6052 Australia To the new migrants and students moving to Perth, Western Australia for their better future Perth Tabernacle Church invites you to worship our Lord in truth and spirit. Come, experience God s presence, and let His power work in your life. Come and meet people who will care and pray for you. You will find people who love Jesus. You will find hope and healing in Jesus. We are sure that you will enjoy the lively and Spirit filled worship. Perth Tabernacle Church is a full gospel Indian Christian Church, preciously holding the Pentecostal faith. Our worship is in Malayalam and English, while accommodating the other language groups from India. For further details contact us Br. Rejimon Oonnoonni (Pastor) Br. Varughese Philip K ]mtãgvkv tim {^ kpw {KmPp-th-j\pw thßq : {Sq sse v t^m Gjym k`-i-fp-tsbpw _nªn- skan-\m-cn-bp-ssbpw B`n-ap-Jy-Øn ]mtãgvkv tim {^ kpw {KmPp-th-j\pw thßq TFLA sk - dn 2013 s^{_p-hcn 27,28 Xob-Xn-I-fn \S- p- -Xm-Wv. 27 _p[ cmhnse 10.30\v Bcw-`n- p tim {^ kv 28\v D v 2.00 awn-tbmss \S- p {KmPpth-j-t\m-Sp-IqsS kam-]n- pw. Cu ao nw-kp-i-fn TFLA {]kn-u v dh.-tum.-im-ap-h Ip p-tam\pw a p sszh-zm-k- m-cpw ""k`m hf -bn ]cn-ip- m-flm-hns ] v'' F hnjbw Bkv]-Z-am n kwkm-cn- p- p. tim {^ kn-te v k`m t`z-sat\y ip{iq-j-i- m-cmb sszh-zm-k- mtcbpw ss nƒ kviqƒ hnzym n-i-sfbpw ip{iq-j-bn-te- vv hcp-hm hnfnbp hnizm-kn-i-sfbpw Wn- p- p. BZyw _ -s -Sp 400 t] v ] p-tn-cp-hm Ah-k-cw. bm{xm Nnehv, Xmak kui-cyw, ` -Ww, a p kωm-\-߃ Ch {Iao-I-cn- p Xm-Wv. cpn-kvt{sj-\mbn Xmsg ImWp t^m \º-cn DS _ -s -Sp-I. TRUE LIGHT FOR ASIA VENGOOR (PO), AYOOR (via) KOLLAM (Dist), KERALA, INDIA Ph: , , , Ign c c ]Xn- m- mbn Zp_mbv ] -W-Øn Bflm-hnepw kxy-ønepw Bcm-[n- p D]-tZikXy-߃ v th n \ne-sim- p k` sf.-]n.-kn.-i tω Trinity Church Hall No.B-2 F m sh n-bmgvnbpw PM ]mã kn.-un.kmw t\xrxzw \ Ip Bflob Bcm-[\ Zp_m-bn tpmen snøp- -h v Bcm-[-\- pw, hnsp-x ip{iq-j-iƒ A\p-`-hn- p- -Xn\pw Iu kn-en-ßn\pw Ah-kcw. F m snmδm-gvnbpw cm{xn 8 apx 9.45 hsc {Iao-Ir-X-amb ss nƒ kv Un, lmƒ \º B4, IqSmsX k tukviqƒ, bph-p-\-k-tω-f-\w, timt Pv ao nwkv F nhbpw \S- p- p. IqSp-X hnh-c-߃ pw {]m -\ pw _ -s -SpI , I h j Ipd-hn-e-ßmSv: Ipd-hn-e-ßmSv Gcnb I h j P\p-hcn hsc a p-nnd PwKvj-\n \S- p. ]mã kptcjv Iogq DZvLm-S\w snbvx tbmk-ß-fn ]mã amcmb ^n-en- v ]n txma-kv, Fw.]n tpm PvIp- n, X - ]n.-si, kmw tpm Pv, tpm- kmap-h, knt\mpv F nh {]kw-kn- p. sf.-]n.kn dm n shãv sk I h j dm n: sf.-]n.kn dm n -shãv sk- 89- maxv I h j s^{_p.5-10 hsc dm n C n-b- md hf-b-\msv BUn-t m-dn-b-øn \S pw ]mã- am-cmb si.si sndn-bm, txmakv amω, h Kokv G{_m-lw, tum.-_m_p tpm XpS-ßn-b- -h {]kw-kn- pw. sf.-]n.kn I - \ Unkv{SnIv v I h j I - \: sf.-]n.kn I - \ Unkv{SnIv v kn h Pq_nen I h j s^{_p hsc I - \ Su lmfn \S- pw. ]mã Fw.Sn txmakv DZvLm-S\w snøpw. ]mã am-cmb tum.-si.kn tpm, si.kn txma-kv, kmw tpm Pv, tp- _v tpm Pv, cmpp ]qh- m-e, Fw.- ]n tpm PvIp- n, Sn.Un _m_p, s{]m- ^.-si.si tpmk^v F n-h {]- kw-kn- pw. ankv]m thmbvkv Xr-»q Km\-ip-{iqj \n Δ-ln- pw. ]o n I h j ]o n: sf.-]n.kn ]o n sk I h j s^{_p.6-10 hsc B m-d-bn \S- pw. ]mã amcmb h Kokv G{_-lmw, txmakv ^nen- v, ]n.kn sndn-bm, si.kn txmakv, ^ne v ]n txmakv F nh {]kw-kn- pw. C.Fw tpmwn ]me- msv: sf.- ]n.kn t[mwn k`mwkw CS- -d- ºn C.Fw tpmwn \ncym-x-\mbn. t[mwn sf.- ]n.kn skan-tø-cnbn kwkvimcw \S-Øn. kwkvim-c-ip-{iqj ]mã kmw Zm\n-tb t\xrxzw \ In. `h-\-øn \S ip{iq-jbv v ]mã Nmt m tzhky t\xrxzw \ In. `mcy spkn. a ƒ: Pp_n, PnXn. AΩnWn txmakv tim n: Ing-h- q taeq v ]pø ho- n Fw.Fw txmakns (Ip ptam ) `mcy AΩnWn txmakv (62) Unkw.28\v \ncym-x-bm-bn. tim bw: sf.-]n.kn Xntbm-f-Pn- skan-\m-cn-bpss ]Øm-aXv {KmUp-th-j k hokv s^{_p.15\v 4 awn v skan-\m-cnbn \S- pw. thƒuv hnj \mj-w Ub-d-IvS tum.-p-]-ipam {InÃy (a{zmkv) ktω-f-\- Øn apjy-k-tμiw \ Ipw. _n.- n.-f- v, Fw.-Un-hv, sdkp-e & Unà kv hn`m-k-ß-fn-embn ]T\w ]q Øo-I-cn 52 hnzym n-iƒ v {]n kn- mƒ dh.-f_n ]o k n-^n- - p-iƒ \ Ipw. {KmPpth-j\v tijw skan-\mcn hnzym n-isf hss C y- Salient features: 1. Well qualified faculty with academic and ministryexperience. 2. A spacious Eco-friendly campus of 10 Acres aptfor study environment. 3. Adequate library books for learning. 4. Ministry opportunities for the deservingcandidates. 5. Opportunities to grow in various areas of Christianministry. COURSE COMMENCES ON May 2013 If you are interested please contact immediately to the following address. 10 bm{x-bmbn kwkv mcw Ba- p v AXpey N v Hm^v tkmuv skan-tø-cnbn \S- p. ]tcx tim n \msp- ImWn ]md- m-a-æn IpSpw-_mw- K-am-Wv. a ƒ: ]mã dn k Fw txmakv & an\p dn k (sf.-]n.kn slt{_m, ta{]m ), dn kn jmpn & ]mã jmpn Um\n-tb, dn\n Nm fn & Nm fn Um\n-tb. adn-bmω tkma (57) ]me- msv: sf.- ]n.kn ]me- msv t\m Øv sk - dnse I -ae k`m ip{iq-j-i ]mã hn.-si tkmas `mcy adnbmω tkma (57) Unkw.24\v \ncym-x-bm-bn. kwkvimcw ]mã ]n.bp s_ nbpss t\xr-xz-øn ssaew-]p n skan-tø-cn-bn \S p. hmi- Øm\w Ipt IpSpw-_mw-K-am-Wv. a ƒ: sska, kmwk. sf.-]n.kn Xntbm-f-Pn- skan-\mcn {KmUp-th-j k hokv bnse hnhn[ anj tãj-\p-ifn {]mtbm-kni ]cn-io-e-\-øn- \mbn Ab- p- -Xm-Wv. kntem s]s -t mkvxv I h j ]Ø-\w-Xn : kntem s]s t mkvxp anj t\xr-xz-ønep I h j\pw tcmk-im n ip{iq-jbpw s^{_p-hcn hsc ]Ø-\w-Xn kntem s]s t mkvxp {Ku n \S- pw. SOUTHERN ASIA LEADERSHIP INSTITUTE PENIEL CAMPUS, COIMBATORE. Invites applications from Christian young men who have born again experience and calling for God s ministry for the FULL TIME Theological Education. Courses offered Duration Minimum Medium of Qualification Instruction Diploma in Theology 2 YEARS 10th Pass English Bachelor of Theology 3 YEARS 12th Pass English Mission Focused Training 1YEAR English The Director, SOUTHERN ASIA LEADERSHIP INSTITUTE, (PENIEL CAMPUS) Veerappanoor, Pichanoor (P.O), Coimbatore 105, Tamilnadu. Mob; Tel ,

11 11 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 a -fpss hnhm-l-øn\v Hcp ssen-t^m timfpw 500 cq]bpw sslμh ] m-ø-e-øn \n v hnizm-k-øn h s]s -t mkvxv bphmhv 29, 5'4, M.Th, Bible School A ym-]- I. A\p-tbm-Py-amb hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn p sim p- p. t^m : kndn-b {InkvXy s]s t mkvxv bphmhv 25, 5'8, B.Sc.Nurse + MSW, c n- s v, kv\m\-s v hnizm-k- Øn h bphxn-i-fpss amxm- ]n-xm- -fn \n v hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn p sim p- p. bqtdm- v/bp.-f-kn-ep- -h v ap K-W-\ , kndn-b {InkvXy s]s t mkvxv bphmhv cm. Hcp amk-øn\v tijw timsxn aptj\ th ]n-cn Xv. apws_- bn _n.-]n.h bn tpmen snøp- p. Bflo-b-cmb bphxni-fn \n pw hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p , tnc-a {InkvXy s]s t mkvxv bphxn 27, 155cm, BSc Nurse. Saudi MOH tpmen snøp- p. Professionally Qualified Bbn- p bp-hm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n- pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ - Wn p sim p- p. (hntz-iøv tpmen-bp- -h v ap K-W\) , s]s -t mkvxv ]pcp-j 53, `mcy acn- p. _m[y-x-i-fn- mø A\p-tbm-Py-amb hnhmlm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p , lmte-eq-øm-bn hnhml ]c-kyw {]kn- o- I-cn- p-hm Xm-Xv-]-cy-s -Sp- -h v ssent^m- hgnbpw ]c-ky-߃ \ Im-hp- - Xm-Wv , kndn-b {InkvXy s]s t mkvxv bphmhv 27, 6, GNM U ln-bn tpmen snøp- p. XØpey tbmky-x-bp bph-xn- I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n pw A\p-tbm-Py-amb hnhmlm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p- p , kndn-b {InkvXy s]s t mkvxv bphxn 24, 5'2, B.Tech Ct mƒ Fd-Wm-Ip-fØv Hcp Iº-\n-bn h v snøp- p. A\p-tbm-Pycpw Bflo-b-cpamb bphm- -fpss amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n- \-Iƒ Wn p sim p p (XØpey tbmky-x-bp- -h v ap K-W\) , Hm Ø-tUmIvkv _m v {Ku- n \n pw hnizm-k-øn-te v h amxm-]n-xm- -fpss aiƒ 25, 5'5, MSc t\gvknwkn\v ]Tn- p sim n-cn- p- p. A\p-tbm- Py-cmb bphm- -fpss amxm-]n- Xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem- N-\-Iƒ Wn p sim p- p , s] -t mkvxv bphxn 25 5'7 B. com + Computer a y-{]-tz-in-se dmbn- q-cn tpmen snøp- p. hnzym-`ymk tbmky-x-bp- -Xpw hntz-itøm kztz-itøm tpmen-bp- -Xp-amb s]s -t mkvxp bphm- -fn \n v hn-hmlm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. Ph: , ]p\ hn-hmlw: kndn-b {InkvXy s]s -t mkvxv hnizmkn 51. BZy `m-cy acn p t]mbn. kmº-øn-i-ap- - v. _m[y-x- I-fn- mø Bflo-b-cmb s]s t mkvxv hnizm-kn-i-fn \n v hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn p sim p p Proposals are invited for a pentecostal girl 24, B Sc Nurse(Kerala University Distinction) daughter of an Evangelist, Gazetted Officer. She was God fearing, brought up Christian values and Spiritual atmosphere. Active in Church and Sunday School teaching. Now working as a staff Nurse in a reputed Hospital in Kerala. Looking for a spiritual, God fearing and educated pentecostal young man. Joseph Edakkattil P.M. Alexander lnμp Cugh _m v{ku- n \n pw hnizm-k-øn-te v h bphm-hv, 27, 177cm, kpap-j, {KmPp-th- v, Im tjmdqw FIvkn-Iyp- ohv Bbn tpmen snøp- p. BSc Nurse amcmb tpmen-bpw kuμ-cy-hpap bph- Xn-I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ - Wn p sim p- p. (hntz-iøv tpmen-bp- -h v ap K-W\) , ss{iãv Aw_m-kntUgvkv hm jni ktω-f\w ]p\-eq : F.-Pn.bph-P\ hn`m-k-amb kn.-f.-bpss hm jni ktω-f\w P\p-hcn 19 \v ]p\-eq F.-Pn. I h j {Ku n \S- p. ]mã _n\p tpmk-^ns A y- -X-bn ]mã Sn.-sP. kmapth DZvLm-S\w snbvxp. ^n n cmp F{_-lmw apjy {]`m-jww \S-Øn. sk{i- dn ]mã tdmbnk tpmwn hm jni dnt m v Ah-X-cn- n- p. ]mtãgvkv cmp F{_-lmw, F._\m tkm-kv, Koh Kokv txma-kv XpS-ßn-b-h Biw-k Adnbn p. ]mtã amcmb ]n.-si. tpmkv, kp\n Zm-kv, _npp X - -, ktlm-z-c- m-cmb AtPjv t n, C.-hn.{io\n XpSßn-b-h t\xrxzw \ In. ss nƒ C Ãn- yq v Bcw-`n p dq e: sf.-]n.kn {]b sk dq -e-bpss Npa-X-e-bn C ym {InkvXy ss nƒ C Ãn- yq v Bcw-`n- p. P\p-hcn 14\v sf.-]n.kn {]b sk -dn \S ktω-f-\-øn ]mã si.fw imap-h DZvLm- S\w snbvxp. ]mã am-cmb F.sI h Ko-kv, si.-txm-a-kv, _n.-g-{_- lmw, am v ]mwn F n-h Biw-k-Iƒ t\ p. ]mã H.sP amxyp t\xrxzw \ Ip p. INTERNATIONAL REVIVAL CHURCH, TORONTO P.O. BOX 30074, 5035 Hurontario St., Mississauga, ON L4W 0B0, CANADA. WORSHIP PLACE: 4150 Chesswood Dr. North York, ON M3J 2B9 Sunday Worship Service: Malayalam 9.00 a.m a.m. English a.m p.m. Sunday School a.m a.m Cottage Meeting: Friday 7.30 p.m p.m. Saturday Prayer Meeting: 7.30 p.m p.m. Youth Meeting/Ladies meeting: 2nd Saturday 7.30 p.m p.m. Pastor John Thomas (647) Web: WHEN YOU ARE IN TORONTO, JOIN US FOR INDEPTH STUDY OF THE WORD AND SPIRITFILLED WORSHIP IN A FAMILY ATMOSPHERE.

12 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Newspaper No. 1 Christian Newspaper HallelujaH Fortnightly Mob: , Hallelujah Periyillathu Thoppil Complex Near YMCA, Tiruvalla Pathanamthitta, Kerala, India. Reg. No. KL/KTM/209/ Licence No. KL/CR/KTM/WPP-28/ Licensed to Post without Prepayment Posted on 1 st February 2013 at RMS Kottayam Icnkva {IqtkUv Cu BgvN-bn Xncp-h : sf.-]n.kn s{]b sk dns t\xr-xz-øn \S ph-cp 21- m-axv Icnkva {IqtkUv s^{_p-hcn 3 10 hsc a msn tpmkokv PwKvj\v kao-]-ap s{]b sk tãun-b-øn \S- pw. k`-bpss ko\nb ]mãdpw sf.-]n.kn ticfm tã v sshkv {]kn-u pamb ]mã cmpp ]qh- me DZvLm-S\w 12 snøpw. tum.-amxyp tpm Pv Fw.Un (_ldn ) apjy {]kw-k-i-\m-bn-cn- pw. dh.- tum.-si.kn tpm, ]mã am-cmb _m_p sndn-bm, s_ k aøm-bn, n.un _m_p, ]n.kn sndn-bm, si.-tpmbn XpSßn-b-h {]kw-kn- pw. s{]b sk thmbnkv & FdnIv akn Sow Km\-ip-{iqj \n Δ-ln- pw. PRINTED,PUBLISHED & OWNED BY PLENCY GEORGE AND PRINTED AT MANGALAM PRESS, S.H.MOUNT.P.O.KOTTAYAM, KERALA AND PUBLISHED FROM HALLELUJAH, P.O.BOX.NO.1, PERIYILLATHU THOPPIL COMPLEX, TIRUVALLA,PATHANAMTHITTA DISTRICT,KERALA EDITOR: SAMKUTTY M.CHACKO.

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

tum. hn.-]n. KwKm-[-c

tum. hn.-]n. KwKm-[-c tum. hn.-]n. KwKm-[-c A m-cmjv{s {]i-kvx-\mb Im k NnIn- -I. Ccn-ßm-e- ps \mj-w sslkviqƒ, ss{iãv timf-pv, Fd-Wm-Ipfw alm-cm-pmkv timf-pv, tim bw saun- timf-pv, Hmƒ C ym C Ãn- yq v H^v saun- kb k-kv, AU-bm

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p

ax-hn-izm-k-߃s -Xnsc Unt m-bnkw i n-s -Sp p {InkvXob ]{Xwwww.sdpathram.com 1 April 2016 Vol.14 Issue 7 RNI. No. KERMAL 2002/9730 RGN. # KL/KTM/66/2015-2017 Annual Subscription 150/- Pages 8 temi-c- -I-\mbn "Un ' Ah-X-cn-s hmz-hp-ambn Unt m-bnkw

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw?

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw? E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r RN. 29559/78 Xn ƒ t]pv 19 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI Vol. XXXIX No.52 Price Rs.5/- CHURCHES WILL GET A FREE WEBPAGE! Detailed info with pictures and telephone

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1.

Rmh- n Xd-hmSv imj. ssaem-sq Ipcy (sim- p-ip- v) ai aø (a-øm-bn) hnhmlw Ign v Ad p-føv Xma-kn- p. Bdp-a- ƒ. \memwpw c p s]æpw. 1A1. Nm n Rmh n A Ω txmakv Iq n-bm-\n-bn Rmh- n Xd-hmSv imj adnbw (h n s\spw-]- n-ens `mcy) Ips -dnb Nm n txmakv DXp v Hutk v amxyp DXp v tn\- m-em-bn Ipcy tpmk^v B Wn DXp v amxyp sxmω Nm n Ipcy kvidnb ^m.

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw

skt mw \yqkv D -S w ]{Xm-[n] kanxn hnim-cn-bpss ktμiw ss{xam-kni G{]n Pq 2017 ]pkvxiw 16 e w 2 (kz-imcy hnx-c-w-øn\p am{xw) ]{Xm-[n] kanxn dh.tpm k hdpkokv (snb am ) dh._n\p txmakv (No^v FUn ) {io.amω amxyp (I ho\ ) {io. ]n.sp.tpm Pv {io.kpp si.nmt m {io.tpm

More information