\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si."

Transcription

1 ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hmeyw 15 e w : 08 hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S- p sbcpi-te-anse I -d-iƒ. acp- bm{xm-kw-lw ImgvN-Iƒ t^mt m: F.-C. ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. txmakv (_mw- q ) ssakq : \yq C ym N v Hm^v tkm-uv ssakq k`m ip{iq-j-i-scbpw hnizm-kn-i-sfbpw \n _- nx axw am w \S-Øp p sh- m-tcm-]n v t]meokv AdÃv snbv-xp. ssakq _kvãm Un\v k- ao-]-ap k`m lmfn G{]n 10 Rmb-dmgvN Bcm-[\ \S- p- - -Xn-\n-S-bn Ccp-]-Ø-t mfw hcp kphn-tij hntcm-[n-i-fmb _Pvdm-KvZ {]h Ø-I AXn-{Ian p Ibdn Bcm-[\ XS-k-s -Sp- Øp-I-bpw, hnizm-kn-isf A[n- t - -]n- p-i-bpw, \n _- nx axam w \S- p- - -Xmbn si.-b. t]meo-kn ]cm-xn-s -Sp-Ibpw snbv- Xp. XpS v Fkv.-sF. {io\n-hmkns t\xr-xz-øn k`m-lm-fnse-ønb t]meokv, k`m-ip-{iq-j- I hnt\mzv Fw. Nmt m, `mcy B-i, Akn-à v ]mã km_p, hnizm-kn-i-fmb sska, kbkp F n-h-scbpw AdÃv snbvxv t]meokv tãj-\nse XS- en-em- n. _m n-bp 20 hnizm-kn-isf-bpw Ip n-i-sfbpw k`m-lm-fn ]q- n-bn v _ew {]tbm-kn v AhcpsS ta hn-em-khpw a pw tijcn- p-ibpw snbvxp. D bv v tijw _m n hnizm-kn-i-sfbpw A- dãv snøp-i-bpw, Bcm-[-\bv v h- hml-\-ßfpw t]meokv ]nsns -Sp- p-ibpw snbvxp. XpS v t m_ Iu kn Hm^v C y- {InkvXy kv (Pn.-kn.-sF.-kn) tim -Hm Un-t\- {_Z hn {^- Uns t\xr-xz-øn AUz-t - p-ambn tãj-\n sn v cm{xntbmss Gh-scbpw hn -b- p. tim bw hmi-øm\w apcn-t m- v IpSpw-_mw-K-amb ]mã hnt\mzv Fw. Nmt m Ign 6 h j-øne-[n-i-ambv ssakq-cn I -S- mcp-ss-bn-s-bn kphn-tij {]h Ø- \w \S-Øn-h-cp-I-bm-bn-cp p. \yq C- ym N v Hm^v tkmuv k`-bps- S I Wm-SI tpmbn v sk{i- dn tijw 2 mw t]pn ax-\yq-\-]- -߃ v Ah-bpsS kwkvim-c-ø-\n-a-iƒ \ne-\n Øp-hm-\p Ah-Im-i-sa \ne-bn-emwv, ]n m- m-h-ÿ-bpss t]cn-e \yq\-]- m-h-im-i-߃ \evin-bn-cn- p- -Xv. \yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ -sim- p- m- tic-f-øns cmjv{sob `mhnsb m-bncn p? CS-Xp-Im-ense a v he-xp-im-en-te v tim bw: tic-f-ønse ss{ikvxh hnzym-`ymk ÿm]- \-߃ v \yq\-]- - m p {]txy-im-h-im-i-߃ \jvs-s - n-cn- p p sb p alm-flm- Km n k -I-em-im-e-bpsS Is -Ø. ss{ikvxh amt\- Pp-sa p-i-fpss Nne timtf-pp-ifnse {]n kn- \nb-a-\-øn\v AwKo-Imcw \ntj-[n- p- - Xn\p Imc-W-am-bmWv kn - Un-t v \yq\-]- -]-Z-hn v ]pxnb hymjym\w \evip- -Xv. tic-f-ønse ss{ikvx-h-k- `-Iƒ kmº-øn-i-ambpw hnzym- `ym-k-]-c-ambpw hfsc apºn FØn-bn-cn- p- -Xn-\mepw k`tum. tpmkv ]md- -S-hn (tim- -Hm Un-t\- tziob \yq\-] hnzym-`ymk IΩo-j ) Iƒ v [mcm-fw hnzym-`ym-k-ÿm- ]-\-߃ D m-bn- -gn- -Xn- \mepw C\n \yq\-]- m-h-im-i߃ v A l-x-bn F mwp hymjym-\w. ss{ikvx-h-k-`-i-fpss \yq\- ]- -]-Zhn hnhm-z-am-ip- Xv CXm-Zy-am-b apx k`-ifpss hnzym-`ym-k-ÿm-]-\-߃ N m hnj-b-am-bn- p- v. G -hpsam-sp-hn kzm{i-b-hn-zym-`ymkw kw_- n- p hnhm-z-ß-fpssbpw ASn-ÿm-\-hn-jbw CXp- X-s -bm-bn-cp- p. k`-i-fpss hnzym-`ymk ÿm]-\-߃ p \yq\-]- -߃ p {]txy-imh-im-i-ßsf adn-i-s- p-hm \S {ia-ß-sf mw tims-xn-ifpss CS-s]-S aqew ]cm-p-b-s - p. `c-w-l-s-\-bpss 30(1) hip p \yq\-]- -߃ p \evip Ah-Im-i-߃ B pw \ntj-[n- m-\m-hn F -XmWp Imc-Ww. ax-\yq-\-]- -߃ v Ahcp-tS-Xmb hnzym-`ymk ÿm]-\- ߃ XpS-ßp- -Xn\pw {]h Øn- n- p- -Xn-\p-ap {]txyi A- h-im-i-߃ C y-bpss khntij kmwkvim-cni ] m-ø-e- Ønepw kzmx-{ y-e-_v[n-tbm-s- Sp- n v D mb Nne Bi- -IfpsS ASn-ÿm-\-Ønepw `c-w- L-S-\-bn Dƒs -Sp-Øn-b-Xm-Wv. Cu Ah-Im-i-ßsf DZm-c-am- p- I-b- msx ]cn-an-x-s -SpØn hym- Jym-\n- p-hm ]msn F pw `c-w-l-s\ \n t±-in- p- p. AXp-sIm- p-x-s -bmwv CXp kw_- n- p- mb F m tims- Xn hn[n-ifpw \yq\-]- -߃ v A\p-Iq-e-ambn Xo -Xv. ax-\yq-\-]- -߃ v AhbpsS kwkvim-c-ø-\n-a-iƒ \ne- \n Øp-hm-\p Ah-Im-i-sa \ne-bn-emwv ]n m- m-h-ÿbpss t]cn-e \yq\-]- m-h-imi-߃ \evin-bn-cn- p- -Xv. k m iºfw \evip- -XpsIm-t m, {Km p \evip- -XpsImt m \yq\-]- m-h-im-i-ßfn ssii-s-øm-\m-hn F pw kp{]ow-tim-s-xn hy -am- n-bn- p- v. {]n kn- mƒ, sluvam- à ]Z-hn-I-fnse \nb-a\w kw_- n pw ÿm]-\-øns anihp \ne-\n Øp-hm-\m-h-iyamb am\-z-wvu-߃ kzoi-cn- p- -Xn\v amt\-pp-sa p-iƒ v A[n-Imcw kn n- p- Xv Cu hip v A\p-k-cn- mwv. ASnÿm-\-tbm-Ky-X-Iƒ k - mcn\p \n -bn mw F p am{xw. kp{]ow-tim-s-xn-bnse Cu hnjbw kw_- n p ]e kp{]- tijw 2 mw t]pn CuPn]v v Ct mƒ im w... CuPn]v v kµ i-\-øn-s\-ønb acp- bm{xm-kw-lsø CuPn-]vjy ssen-hn-j C hyq snøp- p.

2 ka-im-eni ]{XnI 2 snb am tpm h Kokv amt\-pnwkv FUn- Ãm en tpm v No^v FUn- A Ip v Ce- q Hmh kokv FUn- DΩ F_-t\-k Hmh kokv Ub-d-Œ tum. Fw.-F-kv. kmap-h dkn-u v FUn- Ipcym-t mkv txm -Øn Atkm-kn-tb v FUn-t gvkv h Kokv amxyp Nm eokv amxyp sdpn aqtesw amxyqkv ]n. tpm tpmkv sf -c- Sn sd n tp _v tpm Pv s_ n sim p-h-s-t k_v FUn-t gvkv sp n h Kokv spbv -txm-akv amen-bn kvs]jy dnt m t gvkv osbkv I -amw-aq- n sdpn h Kokv shæn- pfw ^n n s_ -an h Kokv ^n n cmpp lqã PÃkv N{µ-t_mkv kmw amxyp bp.- F-kv. -P-\-d tim -Hm Un-t\- kmw ]Wn- bp. -si. P\-d tim -Hm Un-t\- PnPn _tdmu bp.-f.-c. P\. tim -Hm Un-t\- tpm aømbn AXn-cp- tpm. tim -Hm Un-t\- spbnwkv taa\ tim -Hm Un-t\-t gvkv si.- n.-tpm-jz tpm Im p-]-d-ºn- cmp G{_lmw tpm k tpm v Umf v tpmbn kmw tp _v Im\U hm jni hcn-kwjy C y-bn : 100 cq] bp.-f-kv.-f. & Im\U : $ 40 Cw v : 20 ]u v Kƒ^v cmpy-߃ : 1500 cq] hcn-kwjy Ab-bvt hnemkw acp- πmt m w timwπivkv Xncp-h- - 1, tic-f. t^m : FUn-t m-dn-b simsn- -S-bpsS A yw A-gn-a-Xn-bn Ipfn p \nev p Hcp `c-w-iq-ssø P\m-[n- ]Xy]c-ambn Fßs\ Xmsg-bn-d- m-sa p CuPn]vXv P\X \Ωƒ v ImWn- p-x- p. cmpy-tømsp {]Xn-_- -X-bp Hcp-Iq w \ncm-bp-[-cmb sndp- - m, GIm-[n-]-Xy-Øns cmpm-hm-bn-cp ap_m-d- ns\ Bi-b-bp- -Øn-eqsS ]pd-øm- n. Cu-Pn]vXv tamu tic-f-ønepw ]co- n- p-hm Ffp- -am-wv. {]kn-u n\p ]Icw ]m n-sb-bmwv D]-tcm-[n-t - -sx p am{xw. sfiy-ti-cfw \m p-cm-pm- - m-cn \n pw cm{ o-b- m-cpss ssiifn s] p. AXp XnI pw A\n-hm-cy-amb am -hp-am-bn-cp- p. A[n-Imc-tØm-Sp-am{Xw {]Xn-_- -X-bp cm{ o-b-]m n-i-sf-bmwv ticf P\- Xbv v Npa-t - n-h- -Xv. C m-i- n-bp-, I Ω-ti-jn-bp `c- W-I Øm- ƒ v F pw ]m n- m Iq p-hn-e-ßn- n- p- v. `c-w- I Øm- -f- \msp-`-cn- p- Xv, ]m n-i-fmwv. Hmtcm ]m n pw Hmtcm (lnu ) AP- ip o-i-cww sk{i dntb- n \n pw XpS-ß-Ww. kwip- hpw kpxm-cy-hp-amb `c-w-amwv D m-ti- -Xv. P\-ß-fpsS \nip- Xn- Ww ] n D]-Po-h\w Ign- p- -h v B ]W-tØmSp {]Xn- _- -X-bp- m-i-ww. \yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ 1 mw t]pv XpS [m\ tikp-ifpw h -Xns\ XpS mwv ÿm]-\-ß-fpss \yq\-]- -]-Zhn \n Æ-bn- phm tziob \yq\-]- -hn-zym- `ymk IΩo-j\p cq]w \evin-b- Xv. PpUo-jy kz`m-h-ap Cu IΩo-j kwÿm\ k m-cp- I-fp-sSbpw hmzw ti -ti-jamwv ÿm]-\-߃ p \yq\-]- -]-Zhn \evip- -Xv. Aßs\ ]Zhn e`n ÿm]-\-ß-fnse \nb-a-\-߃ v AwKo-Imcw \evim-xn-cn- p- Xv ]pxnb hyh-lm-c-߃ pw Ime-hn-fw-_- c-øn\pw Imc-W-am-Ipw. ÿm]- \-ß-fn A\n- n-xm-hÿ \ne- \n-ev p-hm\pw CS-bmIpw F p am{xw. 1 mw t]pv XpS IqSn-bmb A-t±-l-Øns Npa-X-ebn lmk-, jntam-k, `{Zm-hXn Xp-Sßn 23 {]mtz-ini k`-iƒ {]- h Øn- p- p. ax-]-cn-h Ø\w \S-Øn-sb- m-tcm-]n v tikv Nm - Pv snbvxv tims-xn-bn-tebv v Ab- n-cn- p-i-bm-sw pw Bcm-[\ \S- Øn-bn-cp lmfn C\n apx Bcm-[\ \S-Ø-cp-sX v Adn-bn- - Xn-\m 75- mfw hcp hnizm-kn-iƒ Rmb-dmgvN FhnsS Bcm-[\ \S- Øp-sa Bi- -bn-em-wv. B-cm- [\ \S-Øp-hm as mcp CSw e-`n- p-hm-\pw, tims-xn-bn \n v A- \p-iq-e-amb adp-]sn e`n- p-hm-\pw sszh-a- ƒ Ghcpw {]m - n- -Wsa pw ]mã hnt\mzv ]d- p. I Wm-S-I-bn ss{ikvx-h Bcm- [-\m-e-b-߃- pw, ss{i-kvx-h - pw t\ v \S A{I-a-߃ A- t\z-jn tkma-tijc IΩo-j -Iƒ. P\-߃ v F p \ w D mbmepw Ah e yw t\sp- p. \msns\ Zpcn- X-Øn-em n, kºøv sim -b-sn v ]m n- Iƒ hf Øpw. {]_p- -cmb P\-Xsb Fßs\ cm{ o-b-h -cn- m-sa- -Xns t\ m-gvn-bmwv tic-f-øn-t -Xv. simsn-]n-sn- p- -h pw C zn-em_v hnfn- p- -h pw am{x-a ChnsS cm{ o-b-ap- -Xv. ]nd p hogp Ip n\p sxm p-sim- Sp- p- Xv t]mepw cmjv{so-b-am-wv. \memƒ IqSp- n-s-sø mw N snøp- Xv cmjv{sob-amwv. {]Xn-]m-Zn- -s -Sp- Xv {]Xy-b-imkv{X-ß-fpsS sx pw icn-bp-am-sw v Icp-tX-. cmjv{so-b- mcpss hmn-i-i-k Øp-I-sf- - n, hngn- -e- p-i-sf- n, hne-ip-d snbvxn- I-sf- n. H -s \mw-t -Sns kw`-h-ßsf ] -Xo-I-cn p ImWn- m-\mwv Ce- thzn-iƒ t]mepw D]-tbm-Kn- p- -Xv. hy n- Isf txtpm-h[w snøm\pw {]k- n-bn- mø Imcy-߃ N snøm-\p-amwv am[y-a-߃ pw C w. ticfw cm{ o-b- m-cpss ssii-fn InS p ]ns-bp-i-bmwv. \me- p-h jw Hcp ap -Wn-bpsS Iøn. ]ns thsdmcp ap -Wn. CS- Xm-sW- nepw he-xm-sw- nepw Hcp-t]mse. A[n-Im-c-tØm-Sp {`ahpw t{]ahpw F pw -sn-øm Chsc t{]cn- n- p- p. thm pt\sm F p hn p-ho-gvnbpw snøpw. Bcp-ambpw Iq p-si- p- m- pw. ticf cm{ o-b-øns `mhn Ccp-f-S XmWv. aen-\-s cm{ ob-am-wn-hn-ss-bp- -Xv, CXv tic-f-øn\p KpWw snøp-i-bn-. ]It]m- -en-s bpw HØp-I-fn-bp-sSbpw cmjv{so-bw. ]W-s m-gp- n-s bpw Agn-a-Xn-bp-sSbpw cm{ o-bw. Cu cm{ o-b- msc ]nsn- n-d- n-hn-sm NXz-c-ß-fn P\-߃ ktω-fn- p-hm ka-b-am-bn. cm{ o-b- msc P\-߃ \bn-t ka-b-am-bn. \ΩpsS `c-w-iq-s-øn\v ASn-apSn am w D m-ti- n-bn-cn- p- p. apjy-a{ n apx Fw.-F.-F.am hsc ]Wn-sb-Sp-t Ime-ambn. ] -Xn-Iƒ Bhn-jvI-cn pw ^b-ep-iƒ ]Tn pw P\-tk-h\w snø-ww. DZvLm-S\ amam- ߃ \SØn `c-w-imew Ign- p- Xv Ah-km-\n- n- -Ww. ip o-i-cww sk{i dntb- n \n pw XpS-ß-Ww. kwip- hpw kpxm-cy-hp-amb `c-w-amwv D m-ti- -Xv. P\-ß-fpsS \nip-xn- Ww ] n D]-Po-h\w Ign- p- -h v B ]W-tØmSp {]Xn-_- -X-bp- m-i-ww. `cw I Øm- -fm-sw- nepw DtZym-K-ÿ-cm-sW- nepw X߃ P\- tk-h-i-cm-sw p Xncn- -dn-hm-wp- m-ti- -Xv. "ip]m i'iqsmsx GXp k m Hm^o-kp-I-fn \n pw P\-tk-h\w e`n- p-sa pd m- - Ww. Fßs\ Nph- p-\m-s-bn Ipcp- n-bn-sm-sa- t\mt - -Xv, B-h-iy- m-cs\ Fßs\ klm-bn- m-s\m psa- mwv Nn n-t - -Xv. s]m-eokv tk\sb cm{ ob ap -am- n-bm am{xsa \oxn \n hlww Ip -a- -Xm-Iq. `cn- p- -h-cpss IpdphSnbmtI- -h-c s]meokvim. Ahsc cm{ o-b- m B m-\p-h Øn-I-fm- -cpxv, X n- fn- -cp-xv. I Ω-ti-jn-bp s]meokv tk\-bmwv \ap- p- -Xv. ssi- q-en- mcpw {Inan-\ kpw s]meokv tk\bv v A]-am-\-am- Wv. A - mb s]cp-am w s]meo-kn \n pw P\-߃ v e`n- - Ww. "I \pw s]meokpw' F at\m-`mhw amdww "P\-ßfpw s]m-eokpw' F temiw hc-ww. s]meo-kn\p \njv]- -ambn {]h Øn- m Ah-kcw Hcp- - Ww. P\m-[n-]-Xy-Øns Imh m-cmbn s]meokv amd-ww. cm{ ob- m-cpss B m-\p-h Øn-Itfm `c-wm-[n-im-cn-i-fpss dm aqfn- Itfm A -h. F m k m Hm^o-kp-Ifpw Agn-aXn ap -am- ntb axn-bm- Iq. cm{ ob kzm[o-\tam ssi q-en-tbm-bn- msx tkh\w e`n- psa- p-d- m- -Ww. Agn-a-Xn- m-cmb k m DtZym-K-ÿsc kwc- n- p- Xv ]m n-i-fm-wv. AØ-c- msc kwc- n-t DØ-c-hm-ZnXzw X߃ m-sw p ]m n- m [cn- p-sh- n-cn- p- p. k m Hm^o-kp-Iƒ `cn- p- Xv bqwnb-\p-i-fm-sw p txm n-t m-ipw. F m- n\pw bqwn-b ; F m-h pw bqwn-b. bqwn-b t\xmhv Ib Øp ]d- m GXp a{ n-a- µn-chpw InSpßp-sa ÿnxn! ]m n- mcpw bqwn-b Imcpw IqSn `cn p `-cn p \Ωƒ Hcp ]cp-h-øn-embn. C\n-sb- n-epw ]pxn-sbmcp `c-w-tem-i-sø- n kz- ]v\w ImtWt? A ; Cu ]m n- m \ap- m-cm-wv? hgnap-s- n-ifpw ]n n-cn- - m-cp-amb Chsc \nebv p \n tø- -Imew Bbn. cm{ o-b- m-c C\n \sω \bn-t - - -Xv. Ahsc \Ω-fmWv \bn-t - -Xv. A- -amb cm{ o-bm-\p-`mhw D-t]- n- Ww. \msn\p sim m-ø-hsc Pbn- n- -cp-xv. C{Xbpw dntkm-gvkkv D Hcp \mspt m? C\n-sb- nepw hy - amb hni-k\ AP- -Iƒ D m-tit? simsn- -S-I-fn \n pw tamnn-x-cm-im ka-b-am-bn. F m A - Ønepw amen-\y-ap- -amb ticfw \ap v kz]v\w ImWmw. \ΩpsS tdmup-iƒ t\sc-bm-i-s. \ΩpsS \Zn-Iƒ ip -am-i-s. Iep- n Ib-dn-bn-cp p \msp-`-cn- p- -h-cpss Ime-Øn-\-h-km-\- ap- m-i-ww. t\m p-iqen tnmzn- p- hsc Npa-Sp-Np-a- n- -Ww. ssi qen hmßp- -hsc hne-ßp-h-bv -Ww. s]mxpapx sim b-sn- p- -hsc Xpd en-e-s-bv -Ww. BZn-hm-kn-Iƒ pw `qc-ln-x pambn ka-b-_- nx ] -Xn-Iƒ Xøm-dm- -Ww. snß-d-iƒ C\nbpw D m-i-cp-xv. Bip-]-{Xn-I-fpsS timn-\o-bm-hÿ am -Ww. sshzy-im-kv{x-cw- KØv ]pxnb ] -Xn-Iƒ D m-i-ww. hnzym-`ym-k-\-b-߃ hnim-eam- Ww. Pt\m-]-Im-c-{]-Z-amb hnzym-`ymk kwcw`-ßsf t{]m mln- n- p \b-amwv k m-cn-\p- m-ti- -Xv. ] n- m ]ncn-sh- SpØp \S-Øp hnzym-`ymk ÿm]-\-ßsf X n-x-i m simsn- -S-Iƒs - -[n-imcw? ASn-ÿm\ kui-cy-߃ D \msmbn ticfw Db-c-Ww. tic-f- Øn\p h km y-x-i-fmwv Sqdnkw taj-e. AXns Ah-k-c-߃ \msns apj-omb Xs am n-sb-sp- pw. \ΩpsS kmº-øni kml-n-cy߃ Xs amdpw. F{Xm-bncw Bfp-Iƒ v sxmgn simsp mw, ]cn-ÿnxn {]iv\-߃ H pw kr n- msx Xs. ticfw km y-x-i-fpss \msm-wv. hgn-ap-s- n- I-fmb cm{ o-b- msc t]sn p adp-\m-sp-i-fn-te v Hm-Sn-t mb hyh-kmb {]ap-jsc kvt\l-tømss XncnsI hnfn- -Ww. {]Xn-_- -X-bp {]Xn- `m-im-en-iƒ v {]h Øn- m Ahkcw Hcp- n-sim-sp- mw. C\n cm{ o-b- msc \ap v \bn- mw. ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp kwl-]-cn-hm kwl-s-\-isf B- tcm-]w hnap- -am n dnt m - v \- In-b-tXmsS kwÿm-\øv ho- pw AXn-{I-a-߃ \S- p- - -Xmbn Pn.-kn.-sF.kn \mj-w {]-kn-u- v tum. kmp si. tpm- -Pv B- tcm-]n- p. ssakq-cn \S A-{I- -a-w-߃ v XS-bn-S-W-sa v tum. kmp, apjy-a{ n sbun-bq-c- tbmsv A`y n- p. G{]n 10 Rmb I Wm-SI bpssw- Uv s]s -t mkvxv s^tem-jn v (si.-bp.-]n.-f-^v) I sh- j kam-]\ Znhkw D -`mjn-wn-bpss i_vzw Ipd-bv -W-sa- m-h-iy-s v Hcp kwlw kphnti-j hn-tcm-[n-iƒ slmd-amhv sf.-]n.-kn. B-ÿm-\-a-µncw {Ku- n A-Xn-{I-an- psn p-sh- nepw kw-lm-s-i ka-tbm-nn-x-ambv am-]ww \S-Øn. i-_vzw Ipd v D -`m-jnwn D]-tbm-Kn- -Xn-\m I -sh j XS- -s - n-. s]s -t mkvxv k`m ip{iq-j- I-fpsS sfiy-th-zn-bmbv slh- en B aokv {]kn-u v ]mã kn-_n tp -_n-s\-xn-scbpw ax-]-cn-h Ø- \-am-tcm-]n v kphn-ti-j-hntcm-[n-iƒ ]cmxn \ In-bn-cn- p-i-bm-wv. _Æm K-, skm n-si-sc ktbm k`-bpss ip{iq-j- -I Iq-sS-bmbv ]mã kn_n-s -Xnsc _n.-sp.]n _bva-dwkvhq- {]h Ø-I Xs bmwv ]cmxn simsp-øn-cn- p- -Xv. t]meokv tãj-\n hn-fn v ]etam-i-amb tnmzy-߃ sn-bvxv hcp- -Xmbpw A\p-Iq-e-amb H-cp adp- ]Sn A[n-Im-cn-I-fpsS `mk-øv \n v e`n- p- -Xn-\mbv G-hcpw {]m- n- -W-sa pw At±lw ]d- p. I Wm-SI kwÿm-\sø hnizm-kn-iƒ pw, ip{iq-j-i pw kzmx-{ y-ambv Bcm-[n- p-hm \mfn-xp-hsc km[n- n- n-.

3 3 ka-im-eni ]{XnI Ih tãmdn Hm Ω am{x-am-ip ]c-ky-tbmk߃ 2 kmpp ]mã si.-kn. sndn-bm timgn-t msv {]h Øn- p ka-bw. Pn m tims-xn-bpss tk n\p apºn \n v At±lw kphn-tijw {]kw-kn- p-i-bm-bn-cp- p. hen-sbmcp Xtºdv sim n ]m pw-]msn {]kwkw \S-Øp sndn-bm- s i w tims-xn v Ae- y-ambn txm n. PUvPn in]m-bnsb hn v {]kwkw \n Øm sndn-bm- -t\msmh-iy-s - p. ""alm-cm-pm-hns Iev]-\-bp-am-bmWv Rm h n-cn- p- Xv.'' sndn-bm in]m-bn-tbmsp ]d- p. CXv alm-cm-pm-hns Iev]\ ]mã si.-kn. sndnbm timgn-t msv {]h Øn- p ka-bw. Pn m tims-xn-bpss tk n\p apºn \n v At±lw kphn-tijw {]kw- Kn- p-i-bm-bn-cp- p. hensbmcp Xtºdv sim n ]m pw- ]msn {]kwkw \S-Øp sndn-bm- s i w tims- Xn v Ae- y-ambn txm n. PUvPn in]m-bnsb hn v {]kwkw \n Øm sndn-bm- -t\msmh-iy-s - p. ""alm-cm-pm-hns Iev]-\- bp-am-bmwv Rm h n-cn- p- Xv.'' sndn-bm in]m-bntbmsp ]d- p. cmp-i-ev]-\-bp-am-bmwv Cu a\p-jy sxcphp {]kwkw \S-Øp- -sx p ti v in]mbn A p-x-s - pt]m-bn. PUvPn ]d- n- mwv tims-xn-hm-xn- \n pt]m-im Bh-iy-s - -sx- nepw alm-cm-pm-hns Iev]-\-bp-ambn h -bm-tfm-sv, cmp-hmgvn \ne-\n p A m-eøv Hcp in]mbn adns - p-]-d-bm! F n pw ss[cyw Ah-ew-_n v Abmƒ tnmzn- p. ""alm-cm-pm-hns Iev]\ Fgp-Xnb IS-emkv sim p-h- n- pt m?'' ""D v.'' sndn-bm adp-]sn ]d- p. ""F n ImWn q'' in]mbn ]d- p. ""{]kwkw Ign- n- mhmw.'' CXp ]d p sndn-bm- Ac-a-Wn- qdntesd Xncp-h-N\w i n-bmbn {]tlm-jn- p. {]kwkw Ahkm-\n- -t mƒ in]mbn ho pw sndn-bm- s\ kao- ]n- p alm-cmpmhns Iev]\ Fgp-Xnb IS-emkv ImWm! kl-p-amb ]p n-cntbmss sndn-bm- thz-]pkvxiw Xpd- p. aøm-bnbpss kphn-tijw 28:19 hmbn p tiƒ n- p. ""BI-bm \n߃ ]pds v ]nxm-hn-s bpw ]p{xs bpw ]cn-ip- m-flm-hns bpw \ma-øn kv\m\w Ign- n pw, Rm \nß-tfmsp I ]n- -sxm-s bpw {]am- Wn- m X -hæw D]-tZ-in- pw-sim v ki-e-pm-xn-isfbpw injy-cm- ns mƒho.'' ""alm-cm-pmhv Cßs\ I n- n-cns F\n p an m-xn-cn- p-hm Ignbptam ktlm-z-cm...!'' kuayambn sndn-bm- in]m-bntbmsv tnmzn- p. as-ßn-s v in]mbn PUvPn-tbmSv Cu hnh-c-ßsfms ]d- p. F m At±lw Hc- cw t]mepw p`n-x-\mbn ]d- n- -t{x. C ym s]s -t mkvxp sszh-k-`-bpss {]mcw-`-{]- h Ø-I\pw AXns hf bn \n Æm-bI ] p-h-ln- -h-\p-ambn si.-kn. sndnbm P\n- p- Xv Cu \q m v XpS-ßn-b -h j-ønem-wv ]Ø-\w-Xn Pn bnse sagp-then I q Im v IpSpw-_-Øn Ip v sndnbm- s ai-\mbn 1900 G{]n 17 \v. 18 mw hb-kn aqømw-]m- sim p-ip p]-tz-inbpss {]kwkw ti v c n- s - p si.-c. G{_-lmans ssi o-gn kv\m\-ta- p \hw-_-dn Bflkv\m\w {]m]n- p. CXn\p ap- ºp-Xs At±lw tpmen hn v kphn-tij {]h Ø-I- \mbn ka n- p. si.-kn. sndn-bm BZyw s]s -t mkvxv ktµ-i-{]- Nm-c-I-\m-Ip- Xv kz -\m- Smb Ipgn- m-em-bnepw sagpth-en-bnepw InS-ß- q-cn-epsam-s -bm-wv. ]n o-s-t±lw dm n tnø-bv `mkøv Xma-kn- p {]h Øn- p. B h j-sam-sp-hn si.-kn. sndn-bm\pw si.-c. G{_-lmapw Ip v kmbv]n-t\msp tn v ae- c s]s t mkvxv k` cq]o-i-cn- t mƒ si.-kn. sndn-bm ]p\-eq `mk-tø v t]mis -sb v Xocp-am-\-ap- m-bn apx Nne h j߃ At±lw timgn-t m- mbn-cp- p. Xncp-hn-Xmw-Iq-dn\p ]pdøv Xriq, IÆq, timgn-t msv XpS-ßnb ]e ÿe-ß-fnepw s]s -t mkvxns hym]-\-øn\p sszhw At±-lsØ Ic-ß-fnse-Sp-Øp sndn-bm awk-em- ]p-c-sø-øn. Cu ka-b- ØmWv ]mã si.-kn. sndnbm kzounjv anj-\-dn-amcpambn ]cnnb-s -Sp- -Xv. AXv ]n osv sf.-]n.-kn.- bpss Ncn-{X-Øn\p Xs Hcp hgn-øn-cn-hn\p Imc-W-ambn si.-kn. sndnbm\pw si.-c. G{_-lmapw kzou-\n-se-øn. bqtdm- nse ]e cmpy-ß-fnepw At±lw k -cn v kphn-ti-j-{]-ncww \S-Øn At±lw Ata-cn kµ in- p. Xs amxr-k-`-bmb sf.- ]n.-kn. BZy-Ime Z i-\- Øn \n pw hgn-amdn k cn- p- p-sh [mcw sndnbm- s\ h msx Ae- n. ÿew k`-i-fpss kzmx yw ewln- p \ne- I-fnepw ti{µo-irx `cw k{º-zm-b-sø ]p Ip coxn-bnepw sf.-]n.-kn. hf-cp- -Xp-I v At±lw tcmjm- Ip-e-\m-bn. Xs kzx-{ -amb A`n- {]m-b-{]-i-s-\-߃ sf.-]n.- kn.bn hy -amb tncn-xnc-hn\p If-sam-cp- n. Xm tnmcbpw \ocpw simsp-øp-hf Ønb sf.-]n.-kn.- A yka-b-ß-fn At±lsØ {]ÿm-\-øn \n v aps- p-i-t]m-ep-ap- m-bn sabv 2 apx 9 hsc Xncp-h- -bn Hcp henb I h j \S- p. B i\n-bmgvn 49 t] kv\m\- ta m Xøm-dm-bn. Ahsc ]pfn ogv Ip p ]mã-d-pss `h-\-øn-\-spøv) si.-kn. sndn-bm kv\m\- s -Sp-Øn. F m Cu kv\m\-k-a-bøv Imen-ep- mbn-cp Hcp apdn-hn aæv Ibdn AXv sk]v n- m-bn. {]tal tcmkn-bm-bn-cp At±lw 1954 sabv 27\p \nxy-hn-{i-a-øn-te p tn -s - p.

4 - Ih tãmdn 4 ka-im-eni ]{XnI tpm aømbn B n-sem-cn- Wn- s -SmsX IS- p-h-cp Nne kok-wp-iƒ Ign-bp-tºm-tg- pw, ag txmcp-tºmƒ IpS as- p- -Xpt]mse hfsc kui-cy-ambn as n kq n- p Hcp D]-I-c- W-am-bn-cp- t m ]c-ky-tbm-k߃. hgn-tbmcßfnse s]mxptbm-k-ß-fpw, Iem-]-cn-]m-Sn-Ifpw tims-xn-hn-[nsb XpS v A\yw \n -t mƒ, ]c-ky-tbm-k-ßfpw AXn-epƒs - p. B sh n-\n-c-øen Nne k`m hnizm-kn-i-sf- nepw Biz-kn n p mhpw, sszhta! C\n \m m-cpss apºn Xe-Ip-\n v \nevt - n-h-cn- t m? F m C -sø-t mse hyxykvx Zriy-{i-hW am[y-a߃ hni-k\w {]m]n- n- n- mø \me v ]Xn- m- n\v A pdw hgntbm-c-ß-fnepw, \m -h-e-ifnepw kwl-am-bpw, H bv pw \S- Øn-bn-cp ]c-ky-tbm-k-߃ \Ωn Nne-sc- nepw Hm p- p- m-hmw. Bflo-bm-thiw si -Sßn-bn- n- mø A m-fp-i-fn `qtem-i-tø- mƒ hne-bp Hcmflm-hns\ c n-s -Sp- p-hm Nne \S-Ønb H -bm t]mcm w {]kw-kn- p- -h Cs - n Fßs\ tiƒ pw F \ntbm- KnX {]Jym-]-\-Øns {]tbm- m- -fmim ka n- -s - -h-cpss ZuXy-\n -l-ww. amdm-e-iƒ hi v am n Hm Ω-bpsS hmxm-b-\-ßsf ae s Xpd- n-sp-tºmƒ, B ]gb Nn{X-ti-J-c-Øn Ime- -g- -Øm Ahy- -sa- nepw C pw Xncn- -dn-bp Nne Nn{Xß-fmWv Ihe {]kw-k-øns Hm Ω am{x-am-ip ]c-ky-tbmk߃ 2 amdm-e-iƒ hi v am n Hm Ω-bpsS hmxm-b-\-ßsf ae s Xpd- n-sp-tºmƒ, B ]gb Nn{X-ti-J-c-Øn Ime- -g- -Øm Ahy- -sa- nepw C pw Xncn- dn-bp Nne Nn{X-ß-fmWv Ihe {]kw-k-øns Hm Ω-I-fp-W Øp- -Xv. sim pw, ]m pw, D -`m-j-wn-i-fp-ambn i m-\-a-b-amb A -co w kr n- p ]c-ky-tbm-k-øns Nn{X-am-bn-cp- n AXn-sem- v. Ih-e-I-fnepw N -ÿ-eøpw sxcp-t m-wp-i-fnepw \n v H -bm t]mcm w \S-Øn-bn-cp Hcp km[p a\pjys Nn{Xw. B aq m-a ]d Hm Ω-I-fp-W Øp- -Xv. sim pw, ]m pw, D -`m-j-wn-i-fp-ambn i m- \-a-b-amb A -co w kr n- p ]c-ky-tbm-k-øns Nn{Xam-bn-cp- n AXn-sem- v. Ih-e- I-fnepw N -ÿ-eøpw sxcp-tim- Wp-I-fnepw \n v H -bm t]mcm w \S-Øn-bn-cp Hcp km[p a\pjys Nn{Xw. B IY tiƒ ptºmƒ \nß-fn Nne-sc- nepw B km[p-hns\ FhnsS shs - nepw I -Xmbn Hm p- p- mhmw. txmf w Xe-apSn \o n-hf Øn Hcp Np n-txm Ø DSp-Øv, ]pdw-n \ -s Hcp ]pxn-b-\nbahpw, Nne-t mƒ AXn-t\msSm w Hcp ]g- t\m p-_p- pw, Hcp hsn-bp-ambn ]I-e- ntbmfw Im \-S-bmbn a y-xn-cp-hn- Xmw-Iq-dnse hgn-tbm-c-ß-fn tbip-{in-kvxp-hn-s\- p-dn- v, Ahn- SpsØ Pohn-X-hpw, D]-tZ-i-ßfpw am{xw {]kw-kn- n-cp Ah-dm- D]-tZ-in-sb v Nnecpw D]-tZ-insb v a p-nn-ecpw BZ-c-thmsS hnfn- n-cp B a\p-jy-s\. s\spth-en-ap n\spøv Fhn-sStbm Bbn-cp p B km[phns hoss- m-bn-cp p ti -dn-hv. AtXm Ft m-sg- nepw B kao] {]tzi-ß-fn {]kw-kn v Xf-cp-tºmƒ, IY Xe-Nm-bv m Is -Ønb CS-ambn-cpt m? F\n- -dn-bn-. Hcp ]Øp-ss]km \mwbw t]mepw ssibn Icp-XmØ, a p- -h-cpss HuZmcyw kzoi-cn v Pohn- p Hcp `n mwtzln. Ip n D]-tZ-in-bpsS DW v {]kw-k-øn BIr- - cmbn c n- -s v sxt -a-ebnse Ipsd sndp- - msc Rm Hm p p. Ipsd Znh-k-tØ-s - nepw am\-km- cw Hcp Bthiw Bbn-cp R߃ v, AXn-\- SpØ Znh-k-ß-sfm- n Ih-e-{]- kw-k-i-\mb Ah-dm- D]-tZin sxt -ae ap n {]kw-kn- p- p. "aq m-a ]d IY.' B aq m-a F pw \tωm-ssm w D m-bn-cn pw, Nne-t mƒ Zriy- \m-bpw, a v Nne-t mƒ AZr-iy- \mbpw. B IY tiƒ m R- ßfpw IqSn-\n- -h-tcm-ssm w tn - p. "B aq m-a \ΩpsS AI- ÆpIƒ v sxfn-th-ip- -h-\m- Wv. \ap v Np p-ap ImWm-Ø ImgvN-Iƒ At±lw Im n-ø-cpw.' ]Øn-cp-]Ø v an\n- p-itfmfw ssz Ly-ap {]kwkw Ah-km-\n- p. Xø m-c _me ]n ASpØ Nmb- -Sbn \n pw hmßnb Nmb D]- tz-in v apºn sh p-\o- p- p. Fs Ihe {]kw-k-øns ] n-ap- -tøm, AtXm Bsc- nepw Ah-cpsS ho n Xe-Nmbv m CSw simsp-øpthm? Adn-bn-. B aq m-a ]d IY-bmbn-cp p A sø {]kw-k-øn-ep- S-\ofw ti Xv. CS-bv m v N -bn "c mw ssaens\' pdn- m-bn-cp- p. B {]kwkw Hm Ωn- m Ign-bp- n. ]t aq m-a ]d IY C pw Fs apºn sxfn p \n p- p. ""FΩ-hpkn-te v ]mem-b\w snbvxhcpss a\- p-iƒ DØ-c-an- mø tnmzy-ß-fm kwl j-]q-cn-x-ambn-cp- p. Ah- F{X N snbv- Xn pw Imcy-߃ Fßpw FØnbn-. bcp-i-te-anse Pohn-X-Øn\v A w \ -s - p. Xs -b-, A]-am-\-hpw, D]-{Zhhpw, ]s Fs m-s tbm Ahy- X _m n-\n p- p. B aq m-as CS-s]-S D m-bxv At m-gm-wv. Cu aq m-a C pw F pw \tωmssm ap v. Cß-s\-sbm-s -bm-bncp p {]kw-k-ssi-en. F-{Xtbm Bfp-Iƒ B aq mas IY A v {ihn- p. hgn-b-cn- Inse ss] n \n v ] -sh- hpw Bsc- nepw ssi\o n \ Ip A n-bp-ambn Hcp GIm- -]-Yn-I-s\-t mse Im \-S-bmbn tzi-߃ Iog-S- n-bn-cp Hcp km[m-c-w- m-c. si n-s m- nb tãpp-i-tfm, A\p-hm-N-I-tcm, Wn- p-h-cp-øp-hm-\p t\m okp-i-tfm, aq - m-cpss AI- ºSntbm, Wn- s tiƒhn- mtcm H pw C msx hgn-tbm-c߃ {]kw-k-th-zn-i-fm- nb Hcp `. Abm-fpsS {]kwkw Hcn- se nepw Bfp-Isf Atemkcs Sp-Øn-bn-cpt m GsX- nepw hn`m-k- m-cpss hnizmk {]am-w-ßsf Abmƒ IpØn apdn- "F\n- n-t mƒ th m-bn-cp p' ]n osv AXv \ncm-i-cn- msx hmßn- p-sn- p p. Nne kvt\l-tømss sh p \o nb \mw-b-øp- p-iƒ kuay-x-tbmss \ncm-i-cn- p- p. Ipsd A[nIw Bfp-Iƒ PmXn-aX t`z-at\y B t{]m{kmw {i n- p- p- m-bn-cp- p. C -sø-t mse Hcp tiƒhn- m-c\pw {]tim-]n-x-cm-ip- Xv I n-. {]kwkw Bsc- nepw XS- -s -Sp-Øn-b-Xmbpw Hm p- n-. As - n Xs tbip-{in-kvxphns\ n-bp {]kwkw ti m Bcv {]tim-]n-x-cm-ipw. tim-g-t cn tdmuns Hmcw tn v D]-tZin \S p \oßn-bt mƒ Rß-fn Nne Hcp ] Xn Xøm-dm- n. C v D]-tZ-intbm-sSm w Hcp Sq. aq v ssk nfp-i-fn-embn \me- vt] D]-tZ-inbpsS ]n mse Xncn- p. timgt cn, amcm-a, Ipdn-b- q, Nc Ip- v, CS-bv m-sv, XSn-bq th-ev]n- n-cpt m, hsc R߃ D]-tZ-insb A\p- K-an- p. ]n osv R߃ as-ßn-t]m- p. c v aq v Ih-e-IƒIqSn D]- tzin \S p \oßn-bm k ya-bßpw. Fhn-sS-bm-bn-cn pw B km[p A v A n-bp-d-ßn-b-xv. IS-Øn-Æ-bn-tem, GsX- nepw A ]Xp h j-߃ Xncp-h- m IrjvW Ip n Xm-bn. Abmƒ Incm-Øq k\ymkn s\ ks kwl-hp-ambn Fs kz -_- -ß-fn -s Bcpw ]cn-n-b-s - p. Ah-cpsS IqsS tn p Ipsd- -gn v hnlvt\-izc \m n h v Fs I p. Xs Ipdn p Rm k\ym-kn- {InkvXym-\n-I-f- m-xn-cn- p-tºmƒ, Rß-fpsS ]m - m-cmb Nne \msm {InkvXym-\n-Isf tbmsp ]d- p. C\n t]mip-tºmƒ Xs IqSn Iq n-s m- p-t]mam{xw Adn-bp Ime-ØmWv Rm tbip- IWw F- p ]d- p. At±lw Imc-t m-ww kn.-f-kv.-sf. ] nbn I- h j-\n {]kw-kn- p-i-bm-bn-cp- p. F\n p {]kw-kn- {In-kvXp-hn-s\ Fs I Ømhpw c -I-\pw Bbn kzoi-cn p c n- -s - p. \mev amk߃ p tijw kv\m\w kzoi-cn p ae-hn-f- m A-h-kcw X p. ]n osp Rm\pw A-t±-l-Øns IqsS IqSn. I- -h j-\p-iƒ, a p ao nwkp-iƒ C- m-ø-t mƒ injy- m-cp-ambn km-[p tzh-\-i BWv Fs bpw hnlvt\- k- -cn p sxcp- -fn {]kw-kn- pw. sship-t -c-am-ip-tºmƒ iz-c \mb-scbpw kv-\m\-s -Sp-Øn-b-Xv. FØp ÿe-øp ] n-bn t]mipw. AhnsS Xma-kn- pw. ]-e ÿeøpw At±-lsØ Bfp-Iƒ ho n kevi-cn- n-cp- p. kv\m\-s A p Xs Rm {]kwkw Xp-S-ßn. B {]kwkw k\ymkn s\ k, kpap-j\pw Zo L-Im-b\pw XmSnbpw At\I Ih-e-I-fn-eqsS I h j-\p-i-fn-eqss A ]Xp h jw apsnbpw \o n Imjmbtfml [cn- p txmfn Hcp ]px pw Imhn ]n n- p. tbip-{in-kvxp-hn-t\m-sp Fs {]Xn-_- X \mhpw Xqen- XpWn-bn s]mxn ss_-_nfpw ]nsn p an -hmdpw \S p k cn p {]kw-kn- p-i-bm-bn-cp p coxn. AtX thj-[m-cn-i-fmb Ibpw D]-tbm-Kn p XpS-ßn. A ]Xp h jhpw ]n n- p. Xncn- p-t\m- p-ºƒ ]e-xpw `b-s -Sp-Øp kw`-h-߃. ]qamebpw It dpw kωn-{i-am-bn ]n n v C p XpScp p. sh- p-hn-fn- injy- m sh -kv-{xoifpw Ivfo tjhp-im-cp-amb aq p-\m-ept]cpw IqsS D m-ipw. ] n-ifnse {]kw-k-ß-fn-epw At±lw Isf t\cn p. sh p-hn-fn- p. Bt -]-߃ Gsd kln- p. klnsi t mƒ Npcp w Nn-esc kwl-cn- p-ibpw snbvxn- p- v F\n v [mcm-f-am-b Ah-kcw \evin. CXp A-t±-l-Øns a p injy- m p c-kn- n-. Ip]n-X-\mb cmp-ø k-\ym-kn, s\ ks\ hm p-iƒ sim v. F-s I n {]kwkw Gsd \m n h m-bn-cp- ITn-\-ambn iim-cn- p-am-bn-cp p. F p ]d- mepw s\ k p. hn{k-lm-cm-[-\bpw A -hn-izm-k-߃ pw FXn-sc-bp i - k\ymkn Nncn p Xe-bm- p-i-tb-bp- q. A p Fs X\n p Nne amb B{I-a-W-am-bn-cp- p. Ipd p _lfw ItØm-en- D m- ] n- m Wn- p-am-bn-cp- p. k-\ymkn ]d p ] n- mtcm n. Ah \mb- msc Iq p-]n-sn- m {ian- p-sh- nepw AXp hnpbn- n-. a-t m \nßsf hnfn- m t]mi-ww. Ch p Fs IqsS \n mse Ah-kcw In q. Rm {]txyi ÿe-ß-fn-te p -Wn- m hc- Rm A v H p k -cn- p. Bfp-Iƒ IqSp ÿe-ß-fn Ww. Rm\Xp kω-xn- p. sszh-ir-]-bpss sfizcyw \nd Bfmbn-cp p k\ymkn s\ k. At±-l-tØm-Sp kl-i-cww Hcp tbip-{in-kvxp-hns\ {]kw-kn- p. Nne-t mƒ Ft m-ssm w c n- -s hnlvt\-iz-c \m-btcbpw Iq n. Abmƒ \ mbn ]mspw. h j-am-bn-cp- p. At±-l-Øns acww s]-s - m-bn-cp- p. Ipd p Znh-k-߃ Ign- -t mƒ hnlvt\-iz-c \mbsc ImWm- h ob hntzzjw IpØn-\n-d hm p-i-fmbn-cpt m Abmƒ ]d- n-cp- -Xv. tx ]pc- nb a[p-c-hm- p-i-fm B km[p, tbip-i Øm-hn-s kvt\lsø Zn p-i-fn {]tlmjn- p. a[y-xn-cp-hn-xmw-iq-dnse ]e-bn- S-ß-fn D]-tZin {]kw-kn- p- - Xmbn A m-eøv I n-cp- p. A]q -ambn si.]n. tdmuns Hmcw tn v \S- -I-ep- Xv I n- p- v. ]n o-sp hnh-c-߃ A m-x-ambn Ah-ti-jn- p- p. "\ -h\pw hniz-kvx-\p-amb Zmkt\' F v \ bp-am-\-\mb Acp-a-\m-Y B km[p-hns\ hnfn-s - n C sø At m-f-pn- Ãn- p-iƒ FXn p-sa v Dd- m- Wv. Ah-cpsS Zr n-bn ASnÿm\ D]-tZ-i-ß-fpsS hy - amb hni-zo-i-c-w-tam, hymjym-\- im-kv{x-øns kmt -XnI anithm, H pw Xs I n-s - n-cn- mw. Xe-\m-cng Iodn ]cn-tim[n- m HØncn t]mcm-bva-iƒ Ahdm- -\p-]-tz-in-bpss Ihe {]kw- K-Øn It - mw. ]t Xs ]cn-an-xn- p- n \n p-sim v Adn- -Xpw, {Kln- -Xp-amb kxysø h j-ß-tfmfw hnfn- dn-bn p ]d-bp- Xv Pohn-X-Øn A\z -am- nb D]-tZin GXv k`m hn`m-k- m-c-\m-bn-cps t m, FhnsS InS v A yizmkw hen-s t m, ih-kwkvimc ip{iqj Bcv \S-Øn-sbt m, \nß-sf-t mse Hcp ka-kybmbn C pw Fs a\- ti-jn- p- p. n Ah-

5 5 ka-im-eni ]{XnI Ih tãmdn Hm Ω am{x-am-ip ]c-ky-tbmk߃ 2 Ãm en tpm Pv CtXmsS Ah-km-\n- -bmwv. kmaq-ly-xn- -Iƒs -Xn-scbp t_m[-h -c-w-ambn t]mepw ]c-ky-kp-hn-tij {]kw-k-߃ pw Gsd {]k- n-bp- v. s]mxp-ÿ-e-ß-fn-epw, N ÿ-e-ß-fn-epw, Ih-e-I-fn-epsa mw tbip-hns\ km n- p kphn-ti-j-i-cpss FÆw tims-xn-hn-[n pw apºv Xs hfsc Ipd- -h-cn-i-bmbn-cp- p. C v `qcn-`mkw {]kw- K-I pw hº Bƒ q- tøm-spw, ap nb kz- p-itfmspw {]kw-kn- p- -Xn-\mWv Xmev]-cyw. C sø k`-i-fpss kphnti-jo-i-c-w-øns Ahn-`m- Py-L-SIw I h j-\p-i-fm- Wv. P\-d I h j apx ho p-h-f- p-i-fnse Ip n- I h j-\p-iƒ hsc. ]Xn- \m-bn-c-ßfpw e -ß-fp-amWv CXn-\mbn Nne-hm- p- -Xv. tigvhn- m-sc mw k`m hnizmkn-iƒ F hnnm-c-øn Ah p-am{xw a\- n-em-ip ssien-bn-emwv {]kw-k-߃. (an kphn-ti-j-ß-fnepw tigvhn- m hnizm-kn-iƒ am{x-am-im-dp- v). Nne hnizmkn-i-fpss ]p\-k-a -W-Øn\v kzm kphn-ti-j-i-cpss ]Wnbm-sW pw hcpøn ]c-kytbm-k-øns hºn km y- Xsb At\-Icpw Ah-K-Wn- ncp- p. C\n, ]c-ky-tbm-k-ß-fnse Fs A\p-`-h-߃ ]d-bp- p, tic-f-øns sx p apx hs p hsc \nc-h[n Ih-e-Ifn, IS-Øn-Æ-I-fn, timf- Pp-Iƒ v apºn ]c-kytbmk {]kw-k-߃ \S-Øm ]cn-ip- m-flmhpw XpW \n Xv Pohn-X-Ønse alm-`m- Ky-am-bmWv ImWp- -Xv. R߃ s\ n- -a sf]nknbn Xma-kn- p Imew. k`m ]mã-dm-bn-cp Fs ]nxmhpw (hn.-kn. tpm Pv) ]mã amxyp kmapth-ens\ k`-bn-te v Wn- p- p. IØr-ta-i-bpw, sshin v ]c-ky-tbm-khpw {Iao-I-cn- p-s - n FØpsa- m-bn-cp p At±-l-Øns adp-]-sn. Aßs\ Rmb-dmgvN ]c-ky-tbmkw Hcp-t Npa- Xe _me-i-\mb F\n v e`n- p. BZyw \S-Ønb ]c-kytbm-k-øns hnp-b-sø-xp- S v F m BgvN-I-fnepw bph-p\ kphn-ti-jo-i-c-w- Øn ]c-ky-tbm-k-߃ ]Xnhv ]cn-]m-sn-bm-bn. ]cn-ip- m-flm`ntj-i-tømss ]c-kytbm-k-߃ B-thiw ]I-cp Ac-ßp-I-fm-bn. ]c-ky-tbm-k-ß-fmwv F\n v F m-eøpw {]nbs kulr-z-߃ kωm-\n- - Xv. kphn-ti-j-i kmpp am- Xyp, ]mã jmpn Imc-, ]mã AeIvkv tpm-, hf- -h w tpmkv amen-bn, _ty tam kn, sh- nbd k`-bnse sdpn ^nen- v, ]m- à G{_lmw amxyp, kphn. spbnwkv tpm XpS-ßnb kvt\ln-x-tcm-ssm w tic-f- Øn-ep-S-\ofw ]c-ky-tbm-k-߃ pw kpoh ] m-fn-bm-bn. Xo-c-{]-tZi kphn-ti-jo-icw km y-x-iƒ ]Tn- m kmpp amxyp-hn-t\m-ssm w tic-f-øns IS Xo-c-ß-fn sx v sim wtimsv apx hs v \ote-izcw hsc \S-Ønb ]Z-bm{X Bth-i-I-c-ambncp p. bm{x- n-s-bn ]cky kphn-ti-jo-i-cww \S-Øn. kphn-ti-jo-i-c-w-øn kwko-x-øns km y-x-iƒ I kphn-ti-j-i sp.-hn. ]o -dns "tkmkv] SyqtWgvkv' ]-c-ky-tbm-k-߃ "Syq Zv tkmkv] ' F t]cn Bcw-`n- p. \mevi-h-e- I-fn-epw, sxcp-hp-i-fnepw Kmb- I-kwLw F m-hn[ B[p-\nI Ign v {SmIvSv hnx-c-w-øn-\n- S-bn henb Iq w ap ow ktlm-z-c m FXn p-i-fpambn cwk-sø-øn. tbip-sszh-]p-{x-\ F elp-te-j-\- ߃ Ah hnx-cww snbvxp. kwl j-`-cn-x-amb cwkw kmpp-hn-s bpw Sow eou-dm-bn-cp Fw.-kn. G{_- lm-an-s bpw (a-cp- Ah-dm- m-b ) \b-]-c-amb CS-s]- S sim pw im am-bn. B \ -\m-fp-iƒ XncnsI e`n- ptam! B Nßm-Xn-am C\n HØp-Iq-Sptam? P\-Io-b-amb Bi-b-hn-\n-ab ]c-ky-tbm-k-߃ {InkvXphn-s bpw injy- m-cp-ssbpw {]Xn-Zn\ ]cn-]m-sn-bm-bn-cp- -t m. amfn-i-ap-dn-bn \n pw A n A`n-tjIw G p-hmßnb injy- mcpw ]c-ky-tbm-k-amwv BZyw \S-Øn-b-Xv. tic-f-hpw, _mw qcpw hn v sfiy-\m-sp-i-fn Xma-k-ap-d- n- n pw C pw a\- n-emsi \m nse ]c-ky-tbm-k-߃ Bth-i-I-c-amb Hm Ω-I-fm-Wv. CXp-h-sc-bp Pohn-X- Øn-te p Xnc- p-t\m- ptºmƒ s]mxp-{]-h Ø-\- Øns A\p-`-h-߃ \nc-h-[nbm-wv. AXn G hpw Bthi-I-c-amb A\p-`-h-߃ kωm- \n- Xv kphn-ti-jo-i-c-w- Øn\v Icp-tØ-Inb ]c-kytbm-k-ß-fm-wv. tic-f-øns kmaq-ln-ihpw, kmwkvim-cn-i-hp-amb apj- mb am n adn- m Ign Hcp ]cn-h Ø\ k-aql-amwv {InkvXob kphn-tij-i. tic-fob kaq-l-øn \S-am-Sn-bn-cp A\m-Nm-c-߃ pw, A -hn-izm-k߃ pw, P\-ß-fn {]Xym- Lm-X-ta - n- p-sim- n-cp kmaq-ly-xn- -Iƒ p-sa-xnsc {InkvXp-hns kvt\l-k-tµ-i- Øn-eqsS i n- m ]c-kytbm-k-ß-fn-eqss Ah v Ign- p. kphn-tijw F m hn`mkw P\-ß-fn-te pw FØn pi F al-ømb ZuXyw \ndth- p- -h-cmwv ]c-ky-tbm-k- {]kw-k-i. sszh-h-n\ D]-tZi-߃ hym]-i-ambn km[mcw P\-߃ n-s-bn {]tlmjn- -s -Sp- -XmWv ]c-ky-tbm- K-ß-fpsS i n-tb-dn-b kw`mh-\. ] -W-ß-fn-epw, {Km-a-{Km-a- -c-ß-fn-epw, tncn-{]-tz-i-ßfnepw Hcp-t]mse ]-c-ky-tbm-k߃ kphn-ti-j-i-s apjw kp]-cn-nn-x-am- p- p. P\m-[n-]Xy kwhn-[m- \Øn A`n-{]mb kzmx-{ y- Øn-\p ]ucm-h-imiw ^e- {]-Z-am- p ]mx-tbm-cßsf \ntj-[n- p tims-xn-hn[n ]p\x-]-cn-tim-[n-t - -Xm-Wv. tic-f-øn tdmup-isf ka-c-h-gn-i-fm- p cm{ o-b- m-cpw, ax-i- n-ifpw P\-PohnXw _p n-ap- n-em- p kml-n-cy-øn-emimw kphntij {]kw-k-isc tzmj-ambn _m[n- p \nbaw \S- m- p- -Xv. A -S- -tøm-ssbpw, bm{xm XSkw kr n- msxbpw tdmu-cp-in \S- ph kphn-tij ]cn-]m-sn-iƒ I h j hgn-sbm-cp- nbm kwlm-s-i v h hnpb-am-bn. ]c-ky-tbm-k-߃ ]Sn-bn-dßp- -Xns {]k n Chn-sSbm-Wv hne-bn-cp-ø-s -ts- -Xv. Ign A p h jøn\p- n \S-Ønb I sh j apjm- ncw F{X ]m]n-iƒ c- n- -s p? F{X ]n am- - m as-ßn-h p? hnizm-kn- Iƒ {]m]n p F -h-im-i-s - Sp hnsp-xepw ]pxp-_-ehpw ]c-kv]c kvt\l-ønepw Iq mb Bcm-[-\-bnepw kphnti-jo-i-c-w-ønepw F{Xam{Xw kzm[o\n p? I sh j-\p-i-fpss {]mcw` {]m -\-Iƒ {]Jym-]n- p e ywhs - nepw Chsb hne-bn-cp-tø- -Xm-Wv. henb kphn-tij {]kw-ksa- m tãpv ]cn-]m-sn-bmsw- pw, ]c-ky-tbm-k-߃ kwkox D]-I-c-W-ßfpw \ncøn \SØn ]pxp-a-bm ]cn-]m-sn-bn \qdp-i-w- n-\mfp-iƒ XSn- p-iq-sn-bn-cp- p. Cu tbmk-߃ ]Xn-hmbn {]kw- Kn- Xv F nse kphn-ti-j-is\ Is -Øm klm-bn- p. hf -h w bqøv s{]b s^tem-jn- ns ]c-ky-tbm-k߃ i -am-bn-cp- p. aebme- p-g-bn ]pxp- p-føv ]cky-tbm-k-øn sp.-hn. ]o - dns km y-øn-\mbn At±l-Øns ]gb sslµh t]cv ]d v Rm Wn- Xv henb {]iv\w kr n- p. Rßsf B{I-an- m Bƒ- m aptºm p h p. I Ømhv Ah-cn \n pw hnsp-hn- p. - A-Xn\v t\xrxzw simsp-øbmƒ c mw Znhkw ]mºp-i- Sn-tb v ac-w- - Xv tziøv `oxn Df-hm- n. ]ns FXn- p- m-bn-. AhnsS ]ns Hcp ]pxnb k` cq]-sa-spøp. ]mã Sn.-kn. Cutim-bpsS t\xr-xz-øn a m tkmkv]- Soan-t\m-sSm w tic-f-ønep-s-\ofw kphn-ti-jo-i-c-w- Øn ] m-fn-bm-bxpw ^e-ic-amb {]h Ø-\-am-bn. ]c-kytbm-k-߃ Soans ÿncw ]cn-]m-sn-bm-bn-cp- p. timgn-t m-sn-\-spøv ao - -bn R߃ ]c-ky-tbmkw timf-pp-iƒ v apºnse ]c-ky-tbm-k-߃ hfsc {it -b-am-bn-cp- p. kwko-x-]- cn-]m-sn-iƒ hnzym n-isf hfsc BI jn- p. ]I tim-f-pp-iƒ v apºnepw ssh- In pw s]mxp-ÿ-e-ß-fn-ep-ambn-cp p ]c-ky-tbm-k-߃. ]T-\-Øn\pw tpmen txsnbpw IS- p-t]mb _mw qcn I -U- m ns-bnse ]c-ky-tbm-k-߃ ad- m-\mhmø A\p-`-h-ß-fm-Wv. enwkcm-p-]pcw ]mãdpw I Æm-SI sf]nkn sk{i- -dn-bp-am-bncp ]mã si.-f-kv. tpmk- ^v XojvW-X-bp kphn-tij-i-\m-wv. At±-l-Øns t{]m km-l\w hfsc klmb-i-c-am-bn-. ]c-ky-tbmk {]kw- K-Øn-\mbn R߃ I U ]T-\hpw XpS-ßn. P\-Io-b-amb Bi-b-hn-\nab ]c-ky-tbm-k-߃ {Inkv- Xp-hn-s bpw injy- m-cp-ssbpw {]Xn-Zn\ ]cn-]m-sn-bm-bn-cp- t m. amfn-i-ap-dn-bn \n pw A n A`n-tjIw G p-hmßnb injy- mcpw ]c-ky-tbm- K-amWv BZyw \S-Øn-b-Xv. tic-f-hpw, _mw qcpw hn v sfiy-\m-sp-i-fn Xma-k-ap-d- n- n pw C pw a\- n-emsi \m nse ]c-ky-tbm-k-߃ B- th-i-i-c-amb Hm Ω-I-fm-Wv.

6 6 ka-im-eni ]{XnI kwhmzw {_m -W-sc {InkvXp-a-XØn tn Øp F p ]dbp sk v txmakv F p-sim v Hcp A{_-m -Ws\ {InkvXp-a-X-Øn tn Øn-. AXv {InkvXp-hns ktµ-i-øn\v tbmpn- - XmtWm? sk v txmakv A v {InkvXp-a-X-Øn- tn p F v Ah-Im-i-s -Sp Hcp ]peb-s tbm ]d-b-s tbm k -Xn-Iƒ C n- msx t]mbn? Zb-hmbn sk v txma-kns\ Hcp {_m W ] -]m-xnbpw ZenXv hncp- -\p-ambn Nn{Xo-I-cn- m-xn-cn- p-i. sk v txma-kns\ Zpjn- p- -Xp-sIm p Zpjn- p- Xv{InkvXp-hns\bpw Iq-Sn-bmWv F v Hm Ωn- p-i. tic-f-øn {InkvXym-\n-Iƒ D- m-bxv Fßs\? ZenXv _ p Fs tej-\-øn\v adp-]-snbmbn dh. tpmbn amxyp Fgp- Xnb tej\w I p. ]{X-ÿew \jvs-s -Sp-ØmsX Npcp n Hcp adp-]sn ]dbmw. At±-l- Øns 12 t]mbn p-i-fn. 1. ChnsS Nc- p-k-xm-kxw IS hgn am{x-am-bn-cp p F Xm-Wv. Fs tej\w icn-bmbn hmbn- m-ø-xp-aqe-ap- mb sx n- m-c-w-bm- W-nXv. ChnsS Nc p F p ]d-bp- Xv Ipcpapf-Iv, G- ew, Idp-h- -, C n XpSßnb kpk- -{Z-hy-ßfpw Cu n, tx v, Nµ\w XpSßn-b XSn-Ifpw abn, Ipcßv XpS-ßnb Pohn-Ifpw a pam-wv. Ah hnf-bp- Xv Ing- ae-i-fn-em-wv. Ah sim p-t]m-im I h- cp- Xv ]Sn- msd kap-{z- Xo-c-Øpw. Ahn-sS-bmWv N- c- p-k-xm-k-x-øns B-hiyw. AXn-\mWv \Zn-Iƒ D]tbm-Kn- -Xv. \Zn-I-fn Iq- Sn h -ß-fn Nc v Ib n Cd- n. AXn\v ]cn-nbw a- y-søm-gn-em-fn-iƒ- m-wv Ah AXv sn-bvxp. 2. BZy-\q- m- p-i-fn {Inkv- Xym-\n-I-fm-bXv henb P\- X-Xn-b-, A]q w Nne-cm- Wv. C mwv Ah henb P\-X-Xn-bm-b-Xv. 3. Ah s]msp- -\th hym-]mcn-i-fm-b-x-. \q m- p- IƒsIm- mwv AXv kw`hn- -Xv. BZyw Nc v h - Øn Ib n kzbw Xpg- p IS XocØv h v N- c v simspøv kz Æw hmßn. ]ns AXn a p- h-sc- q-sn- q- n. Ah-km\w a p- -h-sc-s m v h w-xpg-bn v Ah hym]m-cn-i-fmbn. AsX mw \q m- p- IƒsIm pw Xe-ap-d-IƒsIm pw t\sn-b-xm-wv. 4. txmωm-] w dºm ]m n- \pw a pw aq p \mep \q m- p-im-esø ]g w am{xta-bp- q. \msa-hnss ssi- Imcyw snøp- Xv \q- m- n\pw apºsø Im-cyamWv AhnsS dºm ]m v sxfn-h-. G.Un. BZy-\q- m- p-i-fn ae-bmfw D mbncp- n sn -an-gm-bncp p. 5. sk v txmakn\v A v C- hnss h t{]jnx {]h- - Ø\w \S-Øm th km- [y-x-bp- m-bn-cp p F - Xpw sk v txmakv ChnsS h v t{]jnx {]h Ø\w \SØn F Xpw c m-wv. BZy-tØ-Xn-t\mSv Rm\pw tbmpn- p- p. 6. ]m m-xy AwKo-I-cn- p- Xpw AwKo-I-cn- m-xn-cn- p- Xpw ChnsS {]iv\-a-. \mw \ΩpsS Ncn{Xw At\z-jn- p-i-bm-wv. 7. kpdn-bm\n {InkvXym-\n-IfpsS ]e BNm-c-߃ pw ssk homb-bp- v. NnesX mw {_m -Wm-Nm-c-ßtfmSv kmzriyw hln- p- p. IqSp-Xepw tic-fo-bm- Nm-c-ß-fmWv Ah aq pw Xncn- -dn-b-ww. 8. IpSpw-_-t]-cp-Iƒ p G- Xm\pw \q m- ns ]g w am{x-ta-bp- p. 9. ChnsS sslµ-h-t -{X-ßfp- m-bxv G.-Un. 8 mw \q- m- n\v tijw am{x-amwv F v Ncn-{X-Im-c- m sxfnbn- p-i-gn- -Im-cy-am-Wv. {_m -Wm-[n-]Xyw D m-b- Xpw A m-wv. ti-cf ss{ikvx-h-cpss Ncn-{Xw ti-cf Ncn-{X-hp-ambn s]mcp-ø-s - S-Ww. Ncn-{X-cw-KØv ti-cf ss{i-kvx-h-tc- mƒ G-sd ap n sk p-e N-cn-{X- Im-c- m FØn- -gn- p. 10. blq-z tic-f-øn Nne ÿe-ß-fn Nne ImeØv A[n-h-kn- n-cp p F Xv icn-bmwv Ime-߃ Ign v AhnsS {InkvXy ] n-iƒ D mbn F Xpw icn-bm-wv. AXp-sIm p blq-z {InkvXym-\n-I-fmbn F p hcp- n \m p-cm-pm- - m {InkvXym- \n-i-tfmsp kln-jvw-px-bp- -h-cm-bxv {InkvXym-\n-Isf-sIm p Ah p Bh- iy-ap- m-bn-cp- -Xp-sIm- m- Wv. hym]mcw {InkvXym-\n- I-fpsS IpØ-Ibm-bn-cp- p. hym]m-c-øn \n pw e`n- msx cmp-t`m-k-amwv \m- p-cm-pm- - m-cpss {][m-\ BZm-b-am w. `q\n-ip-xn D m-bn-cp- n-. `qan {_ - W-cp-tS-XmWv F m-wv hbv]v. {InkvXym-\nI-tfmSp kln-jvwpx ImWn \m- p-cm-pm- - m _p -a-x- mtcmspw ssp\-a-x- m-tcmspw F p-sim v kln-jvwpx ImWn- n-. H-cp H _p -a- X- m-c-t\-bpw Ah ChnsS Ah-ti-jn- n- n kh Æ lnµp- ƒ F Hcp hn`mkw ChnsS D m- Ip- Xv F.-Un. 8 mw \q mt m-sp-iq-sn-bm-wv. AXn\v apºv ChnsS D m-bn-cp- Xv a\p-jy-cm-wv. sk v txmakv h p F n ss{ikvxh ktµiw ]I Xv Ah-cn Nne m-bn-cn- - Ww. {_ -W -. {_m -W-sc {InkvXp-a-Øn tn Øp F p ]d-bp sk v txmakv F p-sim v Hcp A{_- -Ws\ {InkvXp-a-X- Øn tn Øn-. AXv {InkvXphns ktµ-i-øn\v tbmpn- - XmtWm? sk v txmakv A v {InkvXp-a-X-Øn- tn p F v Ah-Im-i-s -Sp Hcp ]pe-bs tbm ]d-b-s tbm k -Xn- Iƒ C n- msx t]mbn? Zbhmbn sk v txma-kns\ Hcp {_m -W-]- -]m-xnbpw ZenXv hncp- -\p-ambn Nn{Xo-I-cn- m-xncn- p-i. sk v txma-kns\ Zpjn- p- -Xp-sIm p Zpjn- p- Xv {InkvXp-hn-s\bpw Iq-SnbmWv F v Hm Ωn- p-i. N.B.: CXn GsX- nepw `mk- Øn\v IqSp-X hni-zo-i-cww Bh-iy-sa- n Xcm Xøm-dm- Wv. Npcp n Fgp-Xp- Xv ]{Xÿew \ -s]-sm-xn-cn- m-\m-wv. ZenXv _ phns t^m :

7 7 7 ka-im-eni ]{XnI ae-bmfn s]s -t mkvxv tim {^ kv {]tam-j-w tbmkw ^vtfmdn-u-bn hm Ø-Iƒ 2011 G{]n 20 \n_p sh -h- m\w ^vtfmdnu: Ata-cn- -bnse G - hpw henb ae-bmfn s]s -t mkvxv kwk-a-amb 29- maxv t\m Øv Ata-cn- ae-bm-fn s]s t mkvxv (]n.-kn.-f.-f.si) tim {^ kns {]tam-j-w tbmkw ^vtfmdnu te vem Uv F_-t\-k sf.-]n.kn N n \S- p. dh.-sp-bnwkv tpm Pns A[y- -X-bn tn s]mxptbm-k-øn I ho-\ dh.-txmakv amxyp, {Sj-dm jmpn awn-bm- v, sk{i- dn txmakv Fw InS-ßmen, dh.-sss- kv Cu F- nh cpn-kvt{s-j-\p-iƒ kzoi-cn- p. dh.-tpm kmap-h, dh.-_m_p tpm, dh.-]n.f Ipcy, dh.kmw ss\\m, dh.-tpmbn G{_-lmw, dh.-tam-dnkv kmwk-, dh.-^nen v tpmk-^v, ktlm-z-c- m-cmb tdmbn hmi-øm\w, cmpp s]mt m-en F n-h {]-kw-kn- p. dh.-ãm en Nnd-bn, tpm Pv ]m - t\xrxzw \ -In. \mj-w, tem IΩ n `mc-hm-ln-i-fpw, bph-p-\-kw-l-s\ `mc-hm-ln-ifpw, k`m ip{iq-j-i- mcpw ktω-f-\- Øn ]s -Sp-Øp. Pq 30 Pqsse 3 hsc H- -e-tlma timivkv I -sh -j sk -dn-emwv I sh j \S- p- -Xv. ]mtã-gvkns\ A{I-an v ]cn-t n p simsp-ß- q : am v 31\v Hcp {]m -\m-tbmkw Ign v Xncn- p-t]m-hp-i-bm-bn-cp ]mã F.hn Gen-bmkv (45), ]mã an tpm Pv (46) F nh pw Ah-cpsS `mcy-am pw t\sc B{I-aWw \S- p Hmfw hcp B.-F-kv.-Fkv kwlamwv Ch v t\sc B{I-aWw \S-Øn-b-Xv. \n _- nx ax-]-cn-h Ø\w Btcm-]n- m-bn-cp p B{I-a-Ww. ]mã Gen-bmkns Xe pw snhn pw Kpcp-X-c-ambn apdn-th p. At±-lsØ simsp-ß- q k m-cm-ip-]-{xn-bn {]th-in- n- p. tpm ±m \Zn-bnse kv\m\-ip-{iqj. acp- bm{xm-kw-lw ImgvN-Iƒ t^mt m: F.-C. C/o. MARUPPACHA, PLANTHOTTAM COMPLEX, TIRUVALLA Phone: / Website: acp- bpss ]pxnb sh_vssk v kµ in- pi \n߃ temi-øns Fhn-sS-bm-sW- nepw F m amkhpw 07, 22 Xob-Xn-I-fn acp- hmbn- mw.kµ in- pi:

8 8 ka-im-eni ]{XnI ss{ikvx-h-k` Ncn-{Xhpw km yhpw aq p hmf yhpw H n v F.-Un. 1 apx 1600 hsc H mw `mkøv ss{ikvxh k`m-po-hn-x-ønse BZysØ A v ixm-_vz-ß-fnse Ncn-{Xhpw km yhp-amwv {]ta-bw. HºXv A ym-b-ß-fn {InkvXob k`bpss ssiih-z-i-ap-x aptºm v ]T-\-hn-t[-amb Hmtcm Ime-L- -Øn-tebpw k`m-po-hn-x-ønse Db XmgvN- I-fnse hnh-cww ImWmw. c mw `mkøv BZysØ F v A ym-b-ß-fn a ybp-k-ß-fnse k`-bv p- mb hf bpw Xf -bpw, ]m m-[n-]-xy-øns D -Xn-bpw ]X-\hpw, {InkvXp-hn- m-\obw kw_- -ambn D mb hm-z {]Xn-hm-Z-ßfpw, Ipcn-ip-bp- -ß-fpsS Dt±-iy-hpw e y-w sx -epw... aq mw `mkøv ]Xn-\mdmw \q m- nse ss{ikvxh dh. tum. n.-]n. G{_lmw k` \ho-i-cww {]Xn-]m-Zy-hn-j-b-am-Wv. BZysØ H ]Xv A ym-b-ß-fn k`m-\-ho-i-c-w-hp-ambn _ - s v k`-bpss Ncn-{Xhpw km yhpw Zriy-am-Ip- p. Ah-km\ A ymbw ]T-\-hn-t[- b-amb Ncn-{X-kw-`-h-ß-fpsS D]-kw-lm-c-am-Wv. k`m \ho-i-cww A\p-kyqXw XpStc- -Xm-sW Dƒ m-gvn-tbmss hnh-cww ]q Øn-bm-Ip- p. {KŸ-Im-cs a v IrXn-Iƒ Ch-bm-Wv. ae- c am txmωm kpdn-bm\n k` Ncn- {X-Øn, FIyp-sa-\n- {]ÿm\w Hcp Ncn-{Xm-h-tem-I-\w, \ho-i-cww XpS- hpw XpS -bpw, ss{ikvx-h-k`: Ncn-{Xhpw km yhpw Vol. I BZy-\q- m- p-ifn, Vol. II a y-bp-k-ß-fn, \ho-i-c-whpw k`-bpss ZuXyhpw (co-author), k`m-n-cn-{x-\n-l p (Co-editor) {KŸ-Im-c 1971 ae- c am tømωm kpdn-bm\n k`-bn ] - m-c-\m-bn. kztzi-øpw, hntz-iøpw CS-h-I-ip-{iqj \n -ln- n- p- v. am tømωm sshzn-i-sk-an- \mcn(tim- -bw)-bn Zo L-Imew k`mncn-{x-øn s{]m^-k-dm-bpw, ]n osv {]n kn- Bbpw {]h Øn- p. ]pxn-b-]p-kvx-i-߃ Page 800, Demy 1/8 Rs. 450/- Xncp-h m Zo]vXn _p vtjm- n ]pkvx-i-߃ t\cn v e`n- p- p cpn-tã Uv X]m-en e`n-t - -h 50 cq] A[nIw Ab-bv p-i. hntz-i-tø v 200 cq] A[nIw Ab-bv p-i. X]m-en th -h Xmsg- m-wp hnem-k-øn _ -s -SpI DEEPTHI BOOKSHOP PLANTHOTTAM COMPLEX, TIRUVALLA-1 KERALA. PHONE:

9 9 ka-im-eni ]{XnI ip{iq-jm-k-lmbn 1 sszhøm `c-ta-ev]n- s ip{iqj ^e-{]-z-ambn \ndth- p-hm Hmtcm ip{iq-j-i\pw {i- m-ep-hm-bn-cn- Ww. AXn\v 4 Imcy-ß-fm-Wn-hnsS ]usemkv As m-kvx-e {]t_m-[n- n- p- Xv: (1) ki-e-ønepw \n Ω-Z Bbn-cn- pi; (2) I w k-ln- pi; (3) kphn-ti-j-is {]-hr- Øn snøpi; (4) \ns ip-{iqj \nd-]-sn-bmbn \nh -Øn- pi. 1. ki-e-ønepw \n Ω-Z Bbn-cn- p-i \n Ω-Z F p X a snbv- Xn-cn- p \ot^m F ]Z- Øn\v "DW n-cn- pi' F A -am-wp- -Xv. Pm{K-X-bp-, kpt_m-[-ap, PmK-cq-I-amb F- s - m-am-w w. ]mxn a\- t m-ss-tbm, Ae- y-`m-h-øntem Bbn-cn- -cp-xv. snøp Imcy-ß-fpsS hcpw-h-cmbvi-iƒ a\ n-em n snø-ww. Np p-]m- amxyp -]m-e-øp {]kwkw Hcp sszhni ip{iq-j-bmwv. hf-sc-tbsd ]T-\hpw {]m -\bpw CXn-\m-h-iy-am-Wv. {InkvXob ip{iq-j-i mbn {]kw-k-øns amxrim Ipdn- p-iƒ kphn-ti-j-is {]hrøn 2 Xnsam-sY-sbmkv 4:5 NncnbpwImcyhpw sndnb Xo henb ImSv \in- n- p-hm CS-bp- -Xpt]mse Nne sndnb Imcy߃ A]-I-S-I-c-am-b-Xpw, Zqchym-]-I-am-b-Xp-amb ]cn-wn-xtum.-tpm Pv kmap-h Sp-I-sf- n \ {Kmlyhpw t_m- [yhpw D mbn-cn- -Ww. ka-bsø- n Xn -ap- m-bn-cn- -Ww. kzb-\n-b-{ -W-ap- -hcm-b-n-cn- Ww (1 ]s{xm. 4:7; 5:8). 2. I w kln pi bp -ap- -Wn-bn Ign-bp ]Sbmfn t\cn-sp- Xv i{xp ssk-\ysø am{x-a-. {]Xn-Iqe kml- N-cy-ßsf IqSn-bm-Wv. A\p-Iq-ea- mø Imem-h-ÿbpw `q{]- IrXnbpw, ASn-ÿm\ kui-cy-ßfpss A]-cym-]vX-X, ` -W-an mbva, Pe-Zu e-`yw, ]ehn[ tcmk߃, p{z-po-hn-i-fpss B{IaWw Aßs\ F mw kln- m- W-h cmpy-øn-\p-th n t]mcm- Sp- -Xv. hmkvx-h-øn t]mcm-sp- -Xnepw IqSp-X kln- p-ibmwv ]S-bmfn snøp Xv. 3. kphn-ti-j-is {]hrøn snøpi ""\ns {]hr-øn-iƒ kphn-ti-jo- ^ew Df-hm- n-tb- mw. ]e DZm-l-c-W-ß-ƒ Cu hkvxpx a\- n-em- p-hm D]-tbm-Kn- mdp- v. \ Hcp m v ]men Aev]w hnj-a-b-ap- m-bm AXns ]cn-wn-x-^ew Duln- m-a-t m. ]men hn-jmw-iw Ds - -dn- m AXp-]-tbm-Kn- msx If-bmw. thk-øn- Kpcp-X-c-amb A]-I-S-߃ n-sbm-ip-ibpw [rx-k-xn-bn X- s ]cn-lmcw Is -Øp-Ibpw th n-h-cp kml-ncysø t\cn-ts- -Xmbn hcp p. I-cW kz`m-h-ap- -Xm-bn-cn- s '' F m-wv {Ko p ]Z-Øns A- w. api-fn ]d -X-\p-k-cn v ]S-bmfn bp w snøp- -Xn-ep-a- [niw kln- p-i-bmwp snøp- sx- nepw B kl\w ]S-bm-fn- p tn coxn-bn hotcm-nn- X-am-bn-cn- -Ww. kphn-tij-i 2 s]ms mknepw Kem-Xy-bnepw I -tzm-iy-bnepw NnX-dn- m - p ]c-tz-in-i-sf- nepw sszhcm-py- {]-P-I-fmb hnip- - m - m- Wv ]s{xmkv tej-\-sa-gp-xp- Xv. Ahsc ]s{xmkv hrx- m F- mwp hnfn- p- -Xv. Fs -Ivt mbnkv F ]Z-amWp hrx- m F p X - a snbvxn-cn- p- -Xv. Fs tkm F m ""Hcp Iq - Øn -\n pw sxc-s -Sp- pi'' F m-w w. Fs^. 1:5 ""Xnc-s -Sp- pi'' F p ]d- ncn- p- p. Cu hmiy-øn c bpss aq p ]Sn-Iƒ ImWmw. 1. c bpss H m-asø ]Sn: ]nxmhp Xnc-s -SpØp Fs^. 1:5 \n pw a\- n- em-ip- -Xv, ""Xncp-ln-X-Øns {]- km-z-{]-imcw \sω Xnc-s -Sp- Øp'' F m-wv. F n v \ap p ku-p-\y-ambn Ir] ]I p \- sω ap n-b-an- p. Hcp Iq -Øn- - \n pw H ns\ Xnc-s -Sp- phm ]d- m G hpw `wkn-bp- Xpw hne-bp- Xpw Bbn-cn pw hnam-\-ønse Fen H p-c- p-t] p-am{xw bm- {X snøm-hp Hcp sndnb hnam\w ]d- n- sh {][m-\-s Nne sn-dnb ti_n-fp-iƒ apdn- p-t]m-bm-esø A\p-`hw A]-ISw D m- p- -Xm-W-t m. hnam\w Db -Øp-Ibpw Xmgv- Øp-Ibpw snøp `mk-tøbv v LSn- n- n-cp ti_n-fp- Iƒ n-s-bn Hcp Fen Ibdn IpSp-ßn-b-Xmbn ssh-am-\n-i\v a\- n-em-bn. AXns\ FSp-Øpam- n-bn-s - n {][m-\-s ti_nƒ Adp-Øp-ap-dn- p-hm snøp- Xpw kln- p- Xpw F- mw kphn-ti-j-i\p tbmpn co- Xn-bn-em-bn-cn- -W-sa p kmcw. Bflm- sf t\spi F e- yw Ah-\p- m-bn-cn -Ww. 4. \ns ip{iqj \nd-]-sn-bmbn \nh Øn pi \nd-]-sn-bmbn F p X a snbvxn-cn- p ]Zw πotdm-t^m-dntbm BWv. ""Ah-km\w hsc ]q- Æ Af-hn DØ-c-hm-ZnXzw \ndth- pi'' F m-w w. ip-{iq-j- I Ae-k\pw Ah-K-Wn- p- h\pw BIp-hm ]co- n- -s - Sm-dp- v. ]t Ah bp -ap- - Wn-bn-em-sW p ad- -cp-xv. c -bpss aq p ]-Sn-Iƒ 1 ]s{xmkv 1:2 \mw Xnc-s -Sp- p- -Xv. F m sszh-øns Xnc-s -Sp- ns am\-zwvuw 1 simcn. 1:26-31 hn-h-cn- p- p- v. ""Ipe-lo-\hpw \n-ir-jvshpw GXp-an- m-øxpw sszhw Xnc-s -SpØp; sszh-k- n-[nbn Hcp PUhpw {]iw-kn- m-xn-cn-t - -Xn\p Xt.'' A- hs ap -dn-hn\v HØ-h-Æ-am-bncp p Cu Xnc-s -Sp- v. \mw A- _- -h-im-tem, am\p-jni ]cn-k- W-\-bmtem c n- -s - -X-, adn- v ]nxmhmw sszh-øns ap dn-hn\\pk-cn v Xnc-s -Sp- -s - -h (hr-x- m ) BWv. 2. c -bpss c m-asø ]Sn: Bflmhp hnip- o-i-cn p ]cn-ip- m-flm-hmwp hnip- o-i-cn- p- -Xv. hnip- o-i-cww F hm n-\ w ""th Xn-cn- p- I'' F m-wv. hnip- o-i-c-w-hpw Igp-Iepw c m-wv. ]nxmhp Xncs -Sp- p- -hsc ]cn-ip- m-flmhp th Xn-cn- p p. ""A\p-k-c- Ww ImWn- pi'' F -Xn\v ""hniz-kn- pi'' F A -am-wp- -Xv. tbip-hn hniz-kn- phm \sω klm-bn- p- Xv ]cnip- m-flm-hm-wv. A. {]hr. 6:7 ""]p-tcm-ln-x- m-cnepw hen-tbm-cp- Iq w hnizm-k-øn\v A[o-\-cmbn- Øo - p'' F p ImWp- p. ""A- [o-\-cmbn-øo p'' F -Xn\v ""A\p-k-c-W-ap- hcmbn-øo - p'' F- m-wp icn X -a. 3. c -bpss aq m-asø ]Sn: ]p{x Xs c -Øm ip- o-i-cn p p ]ptcm-ln-x P\-Øn-s -ta- ip o-i-cw Pew Xfn- p- Nn{X-amWv (F-{_m. 9:19) ]-s{xmkv ChnsS A\p-kva-cn- p- -Xv. ""tbip-hns c w ki-e-]m-]- hpw t]m n \sω ip o-i-cn- p- p'' (1 tbml. 1:7). ]nxmhmw sszhw ]m]nsb Xnc-s -Sp- p- p, ]cn-ip- m-flm-hmw sszhw Ahs\ hnizm-k-øn-te p \bn- p- p, ]p{x-\mw sszhw Xs hne-tb-dnb c -Øm Ahs\ ip o-i-cn- p- p. AXp \mw hnizmkøm kzoi-cn- p- p. s]s -t mkvxv ip{iq-jm-k-lmbn Xncp-h Zo]vXn-_p v tjm n e`n- p p ip{iq-j-i- m s mcp kt m-j-hm Ø...! khn-tijx \nd CØ-c-samcp ]pkvxiw ""ip{iq-j-bpss `wkn {]mk- y-øn-t - Xm-Wv. {]mk `yw Ipd-bp- -X-\p-kcn v ip{iq-j-is Aº-c- p-iƒ IqSnsIm- n-cn- pw. Bib hn\n-a-b-øns Hgp- p-\n-ebv- pw. ip{iqj A\m- I j-ihpw hnc-khpw BIpw. Hmtcm kµ `-Ønepw F mwv ]d-tb- -Xv, Fß-s\-bmWv tbmkw \nb-{ n-t - Xv BZn-bm-b-Xn-s\- p-dn- p [mc- W-Iƒ ]e pw C...'' Ah-Xm-cn-I-bn ]mã si.-kn. tpm Fgp-Xp- p. {KŸ-I Ømhv Ipcym-t mkv txm -Øn ]cn-jvi-cn 5 mw ]Xn v hne: 125/- CS-bp- p-xm-\pw. Xm H -bv v hn-am\w ]d-øn-s m- n-cn- sh F- mwv sntø- -sx- m-tem- Nn- p. Fb {Sm^nIv I t{smƒ DtZym-K-ÿ-cpsS A\p-hm- Zw txsn At±-lw hnam-\sø api-fn-te- p-b Øp-hm Xocpam-\n- p. \ Db-c-Øn-se-Øptºmƒ ssi-xyw h n- p- Ibpw Fen-bpsS Poh- t]mip- Ibpw snbv-tx- pw F A\pam-\-Øn-emWv A{]-Imcw snbvx-xv. AXv {]mh Øn-am-Ip- Ibpw snbvxp. ae-bm-f-øn-emzyw! hnam-\sø Db Øn-b-Xp-aqew A]-ISw D m-im-xn-cn- m- klm-b-i-c-am-b-xp-t]m-se \mw D -X-amb am\-zwvuw ]pe- -Øp-tºmƒ A]-I-S-I-cß-fmb C -I-fpw taml-ßfpw \sω kzm[o-\n- msx kq n- p-hm Ign-bp- p. ] n Xe-bv p-aosx ]d- p- -Xns\ t\cn-sp-hm Hcp- ]t {]bm-k-am-tb- mw. F- m AXv IqSp-h-bv p-hm \mw A\p-h-Zns nte km yam-iq. D -X-am hnip- nbpw am\-z-wvuhpw BWv ssiap-xse- n {]tem-`-\-ßsf icnbmw-hn[w t\cn-sp-hm Ign-bpw. hnhm-l-am-bmepw ]pxn-sbmcp hosns {]Xn-jvT-bmbmepw F mw N hpw DNn-X-hp-am-IWw. {InkvXob ip{iq-j-bn At\-Isc Ipg-bv p {]iv\-߃ v Hcp ]cn-lmcw k`m-tbmkw, I Ør-tai, kv\m\w, hnhmlw, inip {]XnjvT, I n-so, `h-\-{]-xnjvt, Be-b-{]-XnjvT, \h-h- -c-{]-th-i\w, bm{x Ab- p-tbmkw, hml\ {]XnjvT, D]-hmk {]m \, ImØn-cn- p-tbmkw, ihkw-kvimcw XpS-ßnb ip{iq-j-iƒ v am -\n t±iw \evip- p. 101 {]kw-k- p-dn- p-iƒ, Nn m-c-xv\-߃, Iu kenw-kv, {]kw-k-im-kv{xw, ip{iq-j-iƒ v Bh-iy-amb ]m p-iƒ F n-hbpw Dƒs -Sp-Øn-bn-cn- p- p. hnemkw: DEEPTHI PUBLICATIONS, PLANTHOTTAM COMPLEX, NEAR INDIAN COFFEE HOUSE, TIRUVALLA - 1. PH:

10 ka-im-eni ]{XnI 10 As m-kvx-e si.- n.-txm-akn\v A ym-rvp-en-iƒ \yqu ln: C ym s]s -t m-kvxv sszh-k` t\m- tø dopn-b ÿm]i {]kn-u pw t\m- Øn- y-bn \qdp IW- n\v k`-iƒ ÿm]n DØc `mc-x-øns As m-kvx-e\pamb ]mã si. n.txm-akv (84) G{]n- 11 \v cmhnse Xs ip{iqj XnsI p hn{i-a-øn-\mbn bm{xbm-bn. I- gn \mev ]Xn- m- p-im-e-ambn sf.-]n.-kn. t\m- tø dopn-b {]kn-u mbn DØ-tc- y-bn sszh-k` si n- -Sp p- -Xn\v ITn-\m-[zm\w snbvx hy n-bmwv si.- n.-txm-a-kv. Be- pg Pn -bn snß- q I n-t»-cn-bn s\ n-e-b-øv, CSn- m n (txm-a-kv)- -Zo-\mΩ Zº-Xn- I-fpsS koa ]p{x-\mbn 1927 Pq 18- mw XobXn P\n- p. amxm-]n-xm- ƒ {_Zd hnizm-kn-iƒ B- bn-cp- p-sh- nepw si.- n.-txm-akv \nco-iz-c-hm-zn B- bn-cp- p. kviqƒ hnzym-`ym-k-øn\v tijw C- y B an-bn tn - v tkh-\-am-cw-`n- p sabv 8 \v tacn- p- nsb hnhmlw Ign v IpSpw_ Pohn-X-Øn {]th-in- p. 53- U ln-bn sk {S sk-{i- dn-tb- n tpmen-bn {]th-in- p Pqsse 1 \v c m-\n Æ-bw {]m]n- p. Pqsse 29- \v ]mã Fw.-sI.-Nm-t m- s ssi ogn kv\m\-ta- p. I Øm-hns the-bv p Z i\w e`n- -Xns\-Øp-S v 1956 HIvtSm-_-dn tamøn-_m-kn-ep hk-xn-bn Bcm-[\ Bcw-`n- p. U ln-bn-ep ae-bm-f-øn-ep BZysØ s]s -t mkvxv Bcm- [-\-bm-bn-cp p AXv sf.-]n.-kn.-t\m -tø- dopn-b cq]o-i-cn v D-Øc `mc-x-øn {]h - Ø-\-Øn-\v t\xrxzw \ In-. C v Fgp- q-tdmfw k`-i-fmwv sf.-]n.-kn.-t\m tø dopn-bs Iognep- -Xv. DØc `mc-x-øn-ep hnhn[ dopn-b-\p- I-fn hym]n p InS- p- sf.-]n.-kn-bpss hnime-amb {]h Ø-\-߃ v ]mã si.- n.-txm-a-kns {]h Ø\w hgn sxfn- p. hm -Iy klp-amb oww t\cn- -Xn-s\-Øp- S v k`-bpss Npa-X-e-I-fn \n v amdn kz`-h-\- -Øn hn{i-an- p-i-bm-bn-cp- p. G{]n 10- \v cm{xn ]Xnhp t]m-se Ddßn AXn-cm-hnse kl-[ - ΩnWnbpsS Icw ]nsn v apj-tø v t\m n bm{x ssdt gvkv t^mdw skan-\m jm P: Kƒ^v ae-bmfn ssdt gvkv t^mdw skan-\m jm P bqwn-b- N n \S- p. ]mã _m-_p tpm Pv ]Ø-\m-]pcw apjy {]-`m-jww \S-Øn. ]mã apf-h-\ taml Zmkv, tam kn si hnf-bn, hnpn tnmzn- p-tºm-ƒ (AXv th ]m-sns \nan-j-ß-sf v t_m y-am-b) hnizm-k-øns [oc t]mcm-fn-bmb B h\nx Xs ai-t\bpw IpSpw-_-tØbpw Acn- In hnfn v Hcp-an v {]Xym-i-bpsS Km\w (kabamw cy-øn...)-km\w ]msn At±-lsØ bm{x Ab- p. ""` - m acn- p- - -Xp t]mse Rm acn- s '' F At±-l-Øns {]m -\ A -cm - Øn \nd-th-dn. AXp-ey-\mb ss{ikvxh kw-lm-s-i, `cw X{ -, A-s m-kvx-e, A ym-]-i, {KŸ I- Ømhv, thz ]-fin-x, BZ -i [oc -F o \ne-ifn ss{i-kvx-h Ncn-{X-Øn ÿnc-{]-xn-jvt e`n- hy n-bm-wv At±-lw. a ƒ: Ãm en txma-kv (bp.-f-kv.-f), ]tc-x- \mb _ -an txm-a-kv, kqk (bp.-f-kv.-f), ]mã kmap-th txmakv (\yq-u- ln), t]gvknkv (Kp-UvKm-hv), acp-a- ƒ: tacn Ãm en (bp.-f-kv.- -F), kmap-th tpm (bp.-f- -kv.- -F), F.-]n.-tPm (Kp- UvKm-hv), G{]n 16- \v sf.-]n.-kn. F.-B.-sl- Uv Izm t -gvknse s]mxp Z i-\-øn\pw ip{iq-jbv- p tijw Jm- am - n\v kao-]-ap ]ryn-cmpv tdmuv {InkvXy skan-tø-cn-bn kwkv cn p. sf.-]n.kn ip{iq-ji t\xr kwkaw Umfkv: hst C y-bnepw Im\-U-bnepw D sf.-]n.kn ip{iq-j-i- m-cp-ssbpw k`bpss t\xr-x-e-ß-fn {]h Øn- p- -hcp-ssbpw {]Ya tziob ktω-f\w sabv 4 7 hsc Umfkv slt{_m s^tem-jn v N n \S- pw. amdp Xe-ap-d-bn ^e- I-c-amb ip{iqj F -XmWv ktω-f-\-øns Nn m hnjbw. Bcm-[-\, hn\ ip{iqj, kphn-ti-jo-i-c-ww, Iq m-bva, t\xr-xzw, Krl-hn-Nm-c-I-Xzw, sshhn y kwkvim-cßsf Ipdn- p thz-]p-kvxi ho -Ww, hnp-b-i-c-amb bph-p\ {]h -Ø-\w XpSßnb hnj-b-ßsf Bkv]-Z-am- n ]T-\hpw kntºm-kn-b-ßfpw N -I-fpw \S- pw. sf.-]n.kn bpss F m ip{iq-j-i- mcpw IpSpw-_ßfpw hnhn[ t\xr-x-e-ß-fn {]h Øn- p- -hcpw Cu k-tω-f-\-øn ]s -Sp- p-hm sf.-]n.kn P\-d sk{i- dn tum.-h k G{_-lmw Blzm\w snøp- p. ]s -Sp- p-hm B{K-ln- p- h G{]n 28\v apºmbn cpn-ã sntø- -Xm-Wv. cpn-kvt{s-j t^mw e`n- pw. amxyp, txmakv ]- n- m- n F n-h {]kw-kn- p. jn_p ap wim n kzmk-xhpw tdmpn ss]\pw-aqsv \µn-bpw ]d- p. AevIvkv tpm, em- amxyp, Pbnwkv taa\ F n-h t\xrxzw \ In. ktω-f-\-߃ ]mã tpm Pv h Kokv ko\n-b ]mã-dmbn ip{iq-jn- p slt{_m s]s -t m-kvx s^tem-jn v N n-em-bn-cn pw \S- p- -Xv. ( Stemmons Freeway, Dallas, Texas) Xmak {Iao-I-c-W-߃ v ]mã tpm Pv h Kokp-ambn , F o \º-cp-I-fn _ -s -Sm-hp- -Xm-Wv. hnhc-߃ v: AeIvkv apf-aq- n : ]n.-f- v.un t\sn Xncp-h-\- -]pcw hnghq F.Pn k`m hnizmkn-bmb Pn.-Fkv A\p. bp.-pn.kn ko\nb dnk v s^temjn-t mss FUyq-t j-\n ]n.-f- v.un (tim bw a-lm-flm Km n bqwn-thgvkn n) t\sn. s^tem-jn v B{iw anj-\dn skan-\m ]mã hnpbv \msm sk hmk: s^tem-jn v B{iw N v Hm^v C y-bpss Iogn hst C y-bpss hnhn[ kwÿm-\-ß-fn {]h Øn- p anj-\-dn-am-tcbpw Ah-cpsS IpSpw- _-ß-tfbpw GtIm-]n- n- p skan-\m sabv hsc ti{µ- `-cw {]tz-i-amb sk hm-kbn \S- p- p. tim -{^ -kn- ]mã am-cmb ]n.-b t n (ko\n-b ]mã, s^bvøv kn n Fd-Wm-Ipfw), ]mã hnpbv \msm (apwss_) F n-h mp-iƒ FSp- pw. BtcmKy ]cn- Xncp-h- -bn ]pkvx-i-taf ]mã ]n.-b t n ]mã kpn amxyp ]m-e\ cwksø {]apj tum-ivs - a-m BtcmKy ]cn-]m-e\ hnj-b- Ønepw m p-iƒ FSp pw. hnhn[ `mj- mcmb Hmfw anj-\dn IpSpw-_-߃ Cu skan- \m-dn ]s -Sp- pw. F^v.-F.-kn.- sf-bpss {][m\ eou am-cmb ]mã kpn amxyp, PmIvk Fw Ipcy, ]mã Ptbjv Nu[- cn, ]mã ctajv Nu[-cn, ]mã ctajv Kman-Øv, knã Pm\ v kpn XpS-ßn-b-h t\xrxzw \- Ip- p. IqSp-X hnh-c-߃ v: , Xncp-h : kxyw ]ªn-t -j kv hntzi {]km-[-i-cpss kl-i-c-wtømss hn]p-e-amb ]pkvxitaf Xncp-h- -bn \S-Øp- p. A ]- Xn-\m-bn-c-Øn-e-[nIw Cw o-jv, aebmfw {KŸ-ß-fpsS {]Z i-\hpw hnev]-\-bp-amwv {Iao-I-cn- n-cn- p- -Xv. Xncp-h km th-j B an lmfn G{]n 11 sabv 14 hscbmwv taf. ]pkvx-i-߃- v 70% hsc hne- n-gnhv G s - Sp-Øn-bn- p- v. H -\-h[n kup\y {KŸ-ßfpw hnx-c-w-øn-\p- v. aqun {] v, tkm hm ]ªnjnwKv lukv, txmwk ]ªnjnwKv lukv, s\ k {] v, Sn tubv XpS-ßnb {]-km-[-icpssbpw. tum.-_n n {Klmw, hm vam \o, Un.-F.-aq-Un, kn.- F- v. kv] P, F^v,-_n. tab, Nmƒkv sl {Sn a n-t m-jv, amxyp sl {Sn, t]mƒ tbmwknt m, Un.-F.-Um _n, tpm tãm v. B {Up aptd, C.Fw _u vkv XpS-ßnb {]kn- -cmb Fgp-Øp-Im-cpsS IrXn-Iƒ {]Z i- \-Øn-\p- v. cmhnse 9.30 apx sshin v 8 hsc-bmwv {]Z i-\w. Icp-W-tX-Sp- -h Fs t]cv ]mã ]n.si amxyp. kphnti-j-th-e-bn- Bbn v 26 h jw Bbn. hst C Uy-bnepw tic-f-øns hnhn[ C-S-ßfnepw k`-bpss ip{iqjtbmsp _ -Øn ^ne-sz ^y sszh-k-`-tbm-sp _ -Øn {]h Øn p hcp- p. F\n v `mcybpw c p a -fp-ap- v. F\n v kz -ambn Hcp sk v ÿetam ]m n-stam C msx 26 h j-ambn hmsi hosp-i-fn amdn-amdn Xma-kn- p- p. F\n v jpk ]nsn-s]- n v 5 h j-am-bn. IqSmsX Nne BgvN-Iƒ v apºv Igp-Øn\v Xmsg-bp F p-iƒ v thz\ D m-ip-ibpw Nne Znh-k-߃ v tijw CSXv timf t_mwn-t\msv tn v Hcp apg hf v hcn-ibpw snøp- p. CXn-t\m-SIw hnhn[ ]cn-tim-[-\-iƒ snbvxp. C\n kvim\nßpw a pw snø-ww. IqSmsX Hm -td-j\pw th n-hcpw F mwv ]d- n-cn- p- -Xv. Ct mƒ Xs F\n v NnIn- pw a pw [mcmfw ]Ww Nnehm-bn. \ Hcp XpI IS-_m- y-x-bp-ap- v. At\-I-cpsS klm-b-øm BWv CXp-h-sc-bp NnIn- bpw a pw \S- -Xv. XpS p NnIn- bv pw a pw Hmtcm amkhpw henb Hcp XpI Bh-iy-am-bn-cn- p- p. Fs kml-n-cy-߃ a\- kn-em n Aß-bpsS Bflm amb {]m -\bpw klm-b-k-l- I-c-Whpw D m-i-w-sa v At]- n- p- p. F v I Xr-ip-{iq-j-bn ]n.-si. amxyp ]pø ]p-c-bv Nnd-bn Nnß-h\w ]n.h Nnß-h\w, tim bw Sbt Kurichy Account No

11 ka-im-eni ]{XnI 11 hnhml ]c-ky-߃ v 500 cq] ]c-ky-߃ ssen-t^m-wnepw kzoi-cn pw t^m : hnemkw : MATRIMONIALS, MARUPPACHA, TIRUVALLA -1 "MARUPPACHA' bpss t]cn Un.Un FSp- pi hnhml ]cky߃ kup-\y-ambn sh_vssk- n {]kn- o-i-cn pw Pentecostal parents based in the Gulf prayerfully invite proposals from born again, baptized, God fearing, professionally well qualified boys for their daughter born and raised in the Middle East, 27yrs,160cms. She is born again, baptized with high family and spiritual values and is active in church. She holds a B.S. degree in Engineering from US and presently working in a well known firm in US. If interested, kindly send full details to with recent full size photograph Proposals are invited for a pentecostal girl (33/5'4'') Wheatish, Software Engineer, now in full time christian ministry seeks alliance from like mind boys , Pentecostal parents settled in US invite proposals for their son 29, 5 8", born again, baptized, filled with the Holy Spirit holds masters degree, currently working, musically talented, seeking a God fearing, born again, professionally qualified girl. Please contact with recent photograph and relevant information. Contact: Alliances invited for pentecostal girl, 25 yrs (5'2''), B.Sc. Nurse, three years experiences, working at a reputed Hospital in Pune, from parents of Godfearing pentecostal boys. Contact: SAM, Pune hkvxp hn -\bv v Bep- mkv PwKvj\v k- ao]w hosp-h-bv p-hm A- \p-tbm-py-amb 22 sk- v ÿew 8 e w cq] sk- n\v Parents of pentecostal faith invite proposals for their daughter who is 30 years, 5' 4'' who is born in Kuwait, came to USA at the age of 13. She is born again and baptized she is a Pharmacist (doctor of Pharmacy) working in federal government hospital in Texas. We are looking for a suitable match from USA. Intereste parties please respond with details and photograph to Pentecostal girl 28/156 doing MBA, employed in Behrain seeking allience from boys full gospel/ pentecostal Masters, Engineers, Doctors only. Contact: , , , s]s -t mkvxv bphxn, 23 hb- v, 165 sk.-an, shfp-ø- \n-dw, _n.-f-kv.kn t\-gvkv, ss{]h v saun- timtf- Pn tpmen snøp- p. \ hnzym-`ym-k-hpw, tpm-en-bp- s]s -t m-kvxv bphm- -fpss am-xm-]n-xm- -fn \n- pw hnhm-lm-tem-n-\-i-ƒ -Wn- p- p. Kƒ^n- tpm-en D -h v ap K-W\ , , s] -t mkvxp bp-h-xn, 27 hb v, 5'3'' Db-cw, CS-Øcw IpSpw_w, General Nurse. U ln-bn tpmen snøp- p. A\p-tbm-Py-amb hnhmlm-tem-n-\-iƒ Wn- p- p. U ln-bn tpmen snøp- -h p ap K-W-\ Pentecostal parents inviting proposals for their son (27 /172) Bcom,MBA finance. (Knanaya background ) now working as Accounts & Finance in Doha, Quatar.We are looking for a born again,baptized and qualified girl with spiritual and moral values. If interested respond with details and photograph to, E.mail: Ph , Proposals invited from parents of bornagain educated employed boys for a bornagain girl (ortodox background), M.Sc.M.Ed, 26, 5.6, ornament wearing fair, now working in a C.B.S.C. school,ernakulam. Contact Parents of a spirit filled and active Malayali Pentecostal boy, (29 yrs, B.Sc. Nurse, working in an esteemed hospital in Mumbai, 5' 7, fair) invites marriage proposals from professionally qualified, spirit filled pentecostal girls. Those interested, please contact on (res), (mob). Brother in US invite proposal for Pentecostal Youth 37 / 175 cm /B.Tech. Fair & Handsome. Working as a software engineer, also a business partner from Born again, baptized Girls. India/abroad.respond with details & Photo cell , Proposals invited from pentecostal parents of baptised and annointed girls aged 22-27, professionaly qualified, for a pentecostal boy, age 28, working in a senior post at a financial institution in Dubai. Please contact: , , Alternatively, please Syrian X'an Pentecostal parents invite proposal for their baptized and spirit filled daughter 25/155cm B.D.S fair and beautiful presently working. We are seeking a God fearing professionally qualified boy. ( professionals would be preferred) Please respond with full details and recent photograph to MATRIMONIALS Pentecostal parents prayerfully invite proposal for their only daughter who is 24 yrs old( 5"4), brought up in traditional pentecostal background.she is born again and baptized, holding high family and spiritual values.she is doing her masters in nursing at present.we are looking for professionally qualified boys from india/abroad (pentecosatl/bretheren back ground). interested parties please contact to s]s -t mkvxv bphm-hv, 26 hb- v, 6'2''Db-cw, \ -tpm-en, A\p-tbm-Py-amb hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p , , s]s -t mkvxv bph-xn, 27 hb- v, Dbcw 5'6'' B.Com, MBA Final, HR multination Company Bangalore- tpmen snøp- p. A\p-tbm-Pycmb bphm- -fp-ss amxm-]n- Xm- -fn \n pw hnhm-lmtem-n-\-iƒ Wn- p- p , Seeking suitable match for US born Keralite female, practicing attorney, JD, godly Christian with excellent character from a well known Pentecostal family settled in the US, 5'5'', attractive, born 12/80. Respond to or Ph: Pentecostal parents invite proposal for their daughter 26 yrs. RN working in govt. hospital Australia, from Pentecostal parents of Spiritual and professionally qualified boys Ata-cn- -bn tpmen-tbmssm w ]Tn- p-sim- n-cn- p- s]s -t mkvxp bphmhv. 25 hbkv, 5'8'' Bflo-Icmb s]s -t mkvxp bph- Xn-I-fpsS amxm-]n-xm- -fn \n pw hnhm-lm-tem-n-\-iƒ Wn- p-sim- p- p. saun- Izmfn-ss^Uv Bbh v ap K-W-\ Pentecostal parents invite proposal for their son 26/ 175cm baptized, spiritfilled BE mechanical plus MBA, presently working in Oman. Seek allience from professionaly qualified pentecostal girls. Respond with detail biodata and recent photograph , , , s]s -t mkvxv bphxn (]p- \ hn-hm-lw) MBBS Doctor, 29 hb-kv. A-\p-tbm-Pyamb hnhm-lm-temn-\-iƒ Wn- p- p , NRI pentecostal parents invite proposals for only one daughter 25 years 5'7'' MBBS doctor only doctors with pentecostal boys lukv tπm p-iƒ hn -\-bv v Bdm- p-]pg PwKvj-\n sabn tdmun \n pw 15 ao. amdn 50 sk v ÿew samø-amtbm tπm p-ifmtbm hn -\bv v ,

12 MARUPPACHA Planthottam Complex Tiruvalla , Phone: K -a\ txm -hpw, Hen-hp-a-ebpw tkm tkm-ymbpw ImWp-tºmƒ... ss nƒ kw`-h-߃ si p-i-y-i-f... \qdp-\qdp Ncn{X kvamci ImgvN-Iƒ ImWm Ah-k-cw! tpm ±m -> ]me-kvxo -> C{k-tb -> CuPn]vXv - -> ko\mbv acp- No^v FUn- A Ip v Ce- q t\xrxzw \evip- p. Pq 2 \v apwss_, Ata-cn-, ticfw F n-hn-s-ß-fn \n pw t\cn v bm{x-iƒ. _p nwkv Bcw-`n- p. Kƒ^v, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n pw- t\cn p Sqdp-Iƒ. R.No.67619/97 ASp-Ø-bm{X Pq 2 \v Reg. No. KL/TLA/100/ License No. KL/TLA/WPP-116/ Licensed to Post without Prepayment Posted on 22 nd April 2011 at RMS Tiruvalla sbcpite-an-te v Kƒ^v, Cw v XpS-ßnb cmpy-ß-fn \n pw- t\cn p Sqdp-Iƒ. MARUPPACHA PLANTHOTTAM COMPLEX, TIRUVALLA Phone: / Website k`-iƒ pw anj kwl-s\iƒ pw th n {]txyiw ]mt -PpIƒ! CuPn]vXv CuPn-]vjy ayq-knbw, ]nc-an-up-iƒ, kv^nßvkv, BZy \q m- p-i-fnse B-cm-[-\m-e-b߃, ss\- \Zn-bn-eqsS t_m v bm{x, kqbkv I\m XocØp IqSn bm{x, apƒ -S v ko\m-bva-e, ]Øp Iev]-\-Iƒ e`n ÿew. bn{km-tb ]me-kvxo {]txy-i-x-iƒ... Ãm tlm -ep-i-fn Xmakw aq p-t\-chpw hn`-h-k-ar- -amb ` Ww ani- -bm{xm kui-cy-߃ tjm nwkv Ah-k-c-߃ Bflob Nn -Iƒ DW Øp ]T-\-ßfpw Bcm-[-\bpw {]K-Xv`-cmb sskup-ifpss tkh-\w. kµ in- p {][m\ ÿe-߃ sbcq-itew \K-cw, Heo-hv ae, I -Ømhp {]m - -\ ]Tn n ÿew, Hm-im\ hoyn, KZvka-s\ txm- w, tb-ip ap p-ipøn {]m- - n- ]md. c m-bn-cw h j-øn- ]cw ]g- -ap Hen-hv hr -ß-fpw, t_xv-e-tlw tbi-phns P -ÿew, B- n-s-b- m v ZqX- m {]-Xy- -amb ÿew, tbm-l- m- kv\m]-is P -ÿ-ew, tkm tkm-ym,sbcn-t m, _Y\n t_zvsk-bvzm-ip-fw, ZmhoZv cmpm-hns ih- Ip-So-cw, ]co- m-a-e, k m-bn I Øm-hns\ ImWm Ib-dnb A-Øn-hr- w, a t m-kns amfn-i-ap-dn, s_sy-\n-bn adn-b-bp-ssbpw am Ø-bp-sSbpw `h-\w, emk-dns\ Dbn n I -d, Nmhp-I-S, tbip Ipcnipw Npa- pt]mb hgn, ]oem-tømkv hn[n-{]-kvxm-hn aµn-cw, apƒ n-cosw NqSn-b-bn-Sw, Ipcn-ins hgnbnse ]Xn- mev ÿe-߃, tb-ip-hns\ Ipcnin Xd ÿ-ew, Xe-tbm-Sn-Sw, I -Øm-hns\ AS- nb I -d-txm- -Øn Bcm-[-\, I -Ømhp-bn sø-gp-t I d. kntbm, \{k-øv, Im\, tbm ±m \Zn K{_n-tb ZqX adn-bbv p {]Xy- -s ÿ-ew, tbmk-^n-s bpw adn-b-bp-ssbpw `h-\w, tbmk-^n-s ]Wn-im-e, tbip _mey-imew Nne-hn ÿe-߃. ] -sh- sø ho m- nb Im-\m-bnse Ieym-W-ho-Sv, Xmt_m- ae, tbip kv\m\-ta tbm ±m \Zn. Keoe XSm-I-Øn t_m p-bm{x ]cky ip{iq-j Bcw-`n I^- - -lqw, Kncn-{]-`m-jW-ae, tbip sh -Øn\p ao-sx \S Keoe XSm-I-Øn-eqsS t_m pbm-{x. tpm ±m- s\t_m ] Xw tamsi Ah-km-\-ambn hmkv-z-ø \msv Z in s\t_m ] -Xw. Printed, published and owned by Achenkunju Elanthoor, Planthottam Complex, Tiruvalla-1. Printed at Rashtra Deepika for MGM Offset Press, Kottayam, Published at Planthottam Complex, Tiruvalla-1 Editor : Achenkunju Elanthoor.

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw

Ir]-bpsS k`-iƒ tic-f-ønepw 1 lm-te-eqø 411 VOL. 18 ISSUE 20 c m-bn-c-øn\v tijw tic-f- Øn hym]-i-amb \yq P\-td-j k`-i-fpss ]n p-s -bm-bmwv dmun- s{kbvkn\v tic-f-øn thtcm- -ap- m-bn-cn- p- -Xv. {]apj \yq P\-td-j {]kw-k-i-cmb tpm temd

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw

ss{ikvxh `h-\-߃ Aø- - m-cpss CS-Øm-hfw 05 hmeyw. Unkw_ 2018 24 e w. 23 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA F. kmw \n-xy-x-bn -sim- p- m- Ign sxmæqdp h jambn Rm i_-cn-a-e-bnse Ac-h-W- m-bkw Ign- p- p. Ac-h-W- m-bkw t]mse C{X-bpw {]i-kvx-amb

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X)

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) ]Xnaq mw ticf \nbak` (THIRTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) h\hpw ]cn-ÿn-xn-bpw hnt\m-z-k- m-chpw (FOREST, ENVIRONMENT AND TOURISM) ssph sshhn[y kwc- -Ww, FIvÃ

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw

tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw tbip Pohn- -Xp-t]mse Bfl-\n-d-hp PohnXw kmiv ]p Yesu jeevichathu Pole (Living as Jesus lived - Malayalam) Zac Poonen 1977 hnh Ø\w: tp _v ss\\m, tpmkv kn. amxyp ]I h-imiw {KŸ-I Øm-hn-\v. {KŸ-I Øm-hns tcjm-aq-e-amb

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw

Khuthba Summary JpXv_ kw{klw Khuthba Summary 08.04.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 08.04.16 \v ss_ pâ ^pxplv, e \nâ \nàhln PpapB JpXv_bpsS kw{klw \Ωsf Ch apkvensa v ]d- mepw th n-,

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an-

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA G{]n hmeyw. 18. B-h-iy-an- - 2014 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 14 e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 18 www.marupacha.com e w. 08 hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 Published from

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41:55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 04 HIvtSm_ 2017 D -S w am ]m- m-bpss ktµiw (temi anj Rmb

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 s^{_p-hcn 2015 e w 2 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 s^{_phcn 2015

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc

\yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn hsc Annual Sub. 150 2011 Unkw-_ 12 Xn ƒ Vol. XXXIV No.50 RN. 29559/78 t]pv 12 1740 \yq C ym sszh-k` P\-d I h j P-\p-hcn 11-15 hsc Nnß-h\w: \yq C ym sszhk-`-bpss P\-d I h j P\p-hcn 11-15 hsc aqe-wipfw s_tykvzm

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

]tflmkv bm{x Pq 10\v

]tflmkv bm{x Pq 10\v 1 2013 G{]n 20 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw 17 e w: 22 2013 G{]n 20 www.marupacha.com hne 4.00 ]tflmkv bm{x Pq 10\v Xncp-h : tbml- m\p Znhy-

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn

NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn 16 m-axv t\m Ø-ta-cn- sf.-]n.-kn.^manen tim ^-d kv NXp Zn\ ktω-f-\-øn-\mbn Umfkv Hcpßn dh. t n h Kokv {_Z Ae-Ivkm- tpm v cmp Bcy- - n \mj-w aounb I ho-\ Um-f-kv: t\m -Ø-ta-cn- -bnep- C- ym s]-s -t m-kv-xv

More information

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p

Cdm-\n ss{i-kv-x-h h - n- p p 1 lm-te-eqø 431 VOL. 19 ISSUE 20 Pages 12 16-30 OCTOBER, 2014 Published From Thiruvalla on 15-10-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 lmte-eq-ø ss_-_nƒ A- m-u-an-bp-ss D-Zv-LmS-\w

More information

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw...

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... s{]mhmjv tlmjv CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-]- -cm-jv{so-bw t\cnsp {]Xnk nbpw ^mknãv hn]øpw apx-em-fn-ø-hn-cp- hnπht mcm hpw _nsp-]n- -B -F-kv-Fkv

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sabv 2018 sabv 2018 2 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 18 e- w 9 sabv 2018 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 8 _-Z -am -K-߃ I-s -Øn-bn-s - n h-b - n-fn-iƒ F m-bn-søpw ]-d- p-b-cpw. FUn-t m-dn-b

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw tamuyqƒ F.- -]n, -bp.]n - {]Yam- -[ym- -]- -I mbp ZznZn\ amt\- -Pv vsa v v ]cn- -io- -e- -\w) STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

apkvenweokv tcj-iƒ s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j {]km-[\w: mappilaheritagelibrary.com 2

apkvenweokv tcj-iƒ s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j {]km-[\w: mappilaheritagelibrary.com 2 Grace Books 1 {]km-[\w: s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j mappilaheritagelibrary.com 2 Malayalam Muslim League Rekhakal (Politics-Documents) Compiled by Syed Ashraf Thangal, Chettippady Editors : M.I. Thangal,

More information

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn

Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn Ip-º-\m-Sv I -h -j- H-cp- -߃ Xp-S-ßn ]mã tp _v tpm tpm Ip-º-\m-Sv: `m-c-x-øn-se s]- -t m-kv-xv B-flo-b kw-k-a-ßfn G- -hpw {]-[m-\-s - Ip-º- \m-sv I -h -j-\v H-cp- -߃ B-cw-`n- p. C- y s]- -t m-kv-xv ssz-hk-`-bp-ss

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p

N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 5-05-2014 hmeyw 9 e w: 5 sabv 2014 Annual Subscription RS. 100/- N v Hm^v tkmun\v I Æm-S-I-bn Bÿm-\-a-μncw \ne-hn hcp p -_mw- q : N - v Hm-^v tkm- Un-\v

More information

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE

ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D QQ- QS w D S w Title: Christology Published

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n

a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n a\pjysc a[yÿ-cm- -cptx! s{]m^-k Ggw-Ipfw kmwip- n Manushyere Madhyastharakkaruthe! Malayalam Dr. Ezhamkulam Chacko Samkutty, M.A., Ph.D. Professor of English Literature Copyright : Dr. E.C. Samkutty First

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw - 1 lm-te-eqø 401 VOL. 17 ISSUE 13 Pages 12 2004- se kp\m-an- v tijw `mc-xsø \Sp- nb DØ-cm-Jmfiv {]fbøn ac-w-kwjy {]h-n-\m-xo-x-ambn Db-cp p. ac- W-s - -h-cn {Inkv-Xob hnizm-kn- Ifpw Dƒs - n- p- m- -hm-sa

More information

t\m tø dopn-b hm jni I h j\pw ip{iq-ji skan-\mdpw

t\m tø dopn-b hm jni I h j\pw ip{iq-ji skan-\mdpw Annual Sub. 150 2010 \hw_ 15 Xn ƒ 1 Estd: 1978 Vol. XXXIII No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1 6 8 4 ]mã h Kokv G{_-lmw {]kw-kn- p- p. ]cn-`mj: ]mã kmap-th txmakv. \yqu ln: sf.]n.kn. t\m - tø dopn-b 40- maxp

More information

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep

kvt\l-øns c p hi-߃ FUn-t m-dn-b tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b kvt\l-øns c p hi-߃ tbml- m As m-kvx-e-s\- p-dn p {]Nm-c-Ønep Hcp IY-bp- v. tbip-hns injy- m-cn G hpw IqSp-X Imew Pohn- n-cp Xp tbml- m- \m-w-t m. F. Un. 90 ASp-ØmWp tbml-

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

{Klmw kvs bn kns Ncn{Xw sh n-xn-c-bn Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 2019 JANUARY VOLUME 22 ISSUE No. 247 Published from THIRUVALLA on 01-01-2019 aev]m Nmt m: dnssh-h (Revival), dn\yp-h (Renewal) \S- Ww F m-{k-ln p {]h Øn- p \qdp IW- n\v {]ÿm-\-߃ Ds - nepw ^ew ImWp- n-

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1

aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 aueni kxy߃, aqey-ap Pohn-X-Øn\v hmeyw 13 P\p-hcn 2015 e w 1 T O Z H I P U B L I C M A A E V JEEVAMOZHIKAL Poh-sam-gn-Iƒ \mym... \nxy-po-hs samgn-iƒ \ns ] -ep- t m (sbm-l. 6:68) hmeyw 13 P\phcn 2015 e

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p

Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p 2016 P\phcn am v VOL - 4 ISSUE - 1 FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY THIRUVALLA k tu kviqƒ \mj-w Iymºv : Hcp- -߃ ]ptcm-k-an- p p Iymºv G{]n 11 apx 14 hsc ASq bqøv sk -dn Xn-cp-h- : im-tcm s^-tem-jn- v k -tu

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information