2015 sk. s^{_p-hcn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "2015 sk. s^{_p-hcn"

Transcription

1 s^{_p-hcn

2 s^{_p-hcn

3 ]vxw-_ s^{_p-hcn

4 s^{_p-hcn sk

5 s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss hgn-i-fn-eqss 8 amt\-pnwkv FUn- {]Xn-\n-[n-tbmK dnt m v 9 ^m.-tpmjn Bfq (hnimcn) kotdm ae-_m k` 10 No^v FUn- {]Xn-`-Iƒ apo-jy kmcwkv 12 tpmbv IptØm- m-c lδ C pw Pohn- p p 13 Akn. FUn- PohnXw Fßns\ [\y-am mw? 14 C.-]n. tpmk^v \ndw Hcp amb 15 At m.-f-un-t gvkv Btcm-Ky-cwKw 16 Fw.-F. t]mƒ bm{xm hnh-cww 17 ]n.-b. tpmkv HfnaßmØ Hm Ω-Iƒ 19 sk{i- dn Fw.-sP. hn sk v sxmgn hm Ø 23 {Sj-d R߃ hc-hmbn F.-]n. d mbn azyw F ]nimnv 25 FUn-t m-dn-b t_m Uv ]qδ ^ v hc-hp-sn-ehv IW v 26 kntpm tpm v ASn- p-dn v 27 tpmk^v ]pfn s]bn nwkv 28 ss\_n tpmk^v ]mn-i-cwkw 29 tpm_n tamgn-]-d-ºn Let s Speak English 30 knpn tpmkv Xncp-\mƒ F m-an-sw- -dn-t m v 31 eo\ tp _v t^mt m-kym-edn 32 CS-hI {SÃn-am tkmpn {^m kokv s\mãmƒpnb Nn{X-c-N\ tpmbv.si.kn k`m-hm Ø-Iƒ 37 kntpm hoc-ºp n ss nƒ Iznkv 38 kntpm tamgn-]-d-ºn IpSpw-_-k-tΩ-f-\-߃- -i-xmwiw 39 ss nƒ Ie- Private Circulation Only Printed & Published by Rev. Fr. Joshy Aloor Printed s^{_p-hcn at Sastha Offset Printers, Venginissery Ph :

6 ]co Ifpw ]co- -W-ßfpw ]cn-tim-[-\-ifpw F pw \ΩpsS Pohn- X-Øns `mk-am-wv. temim-cw`w apx CØcw sszhoi ] -Xn-bpsS ]cn-tim-[-\-bn-eqss hnizm-kn-iƒ v IS- p-t]m-ti- n-h- n- p- v. \ΩpsS ]q ΔoI ]nxm- - m-sc mw CØcw ]co- -Iƒ t\cn- n- p- -h-cm-wv. AXn Nne hnp-bn- p-ibpw Nne ]cm-p-b-s -Sp-Ibpw snbvxp. sszhw a\p-jy- ]p-{x-t\bpw CXn\v hnt[-b-am- p- -Xmbn hnip {KŸ-Øn \ap v ImWm km[n- pw. ]nim-nns Bhm-k-tI-{μ-sa v Icp-X-s - n-cp acp- `q-an-bn \m ]Xv Zn\-cm-{X-߃ D]-h-kn v Bflm-hn i n-bm n v ]co- -Is\ tbip ]cm-p-b-s -Sp-Øn. kotdm ae-_m k`-bpss Bcm-[-\m-{I-a-Øn Z\lm Ime-Øn\pw Dbn v Xncp-\m-fn-\p-an-Sbv v Ggv BgvN- mew {]m -\bv pw {]mb- n- Ø-Øn\pw D]-hm-k-Øn-\p-ambn \o n h n-cn- p Ime-amWv t\mºp-imew. Cutim-bpsS \m Xv Znh-ksØ D]-hm-k-amWv henb t\mºns ASn-ÿm-\w. \m Xv Znh-k-߃ D]-h-kn v ]nxm-hp-am-bp \nc- c kl-hm-k-øn-em-bn-cp Cutim-bpsS ASp-tØ- mwv ]nimnv ]co- n- p-hm FØn-b-Xv. sszh-]p-{x\v Cßns\ kw`-hn- p-sh- n \ΩpsS Imcyw ]d-bm-\pt m? sszh-hp-ambn hf-sc-tbsd ASp- p p F txm ep-f-hm-ip-tºmƒøs \sω hogvøm-\p {]tem-`\w ]nim-nn \n v i -ambn Db p-h-cmw. CXv ap n I m-iww Cutim Cßns\ ]d- Xv: ""\n p p F v Icp-Xp- -h hogm-xn-cn- m kq n- s '' F v. t\mºp-imew ]co- -I-tfmSv ]S-sh n hnpbw ssih-cn-t \mfp-i-fm- Wv. {]i-kvxn- p-th n I -Ø-c-߃ ImWn v DuXn-ho n hy n-xzhp-ambn hne-kp- -h Acq-]n-bn \nd v Pohn v Al- m-cw, Akq-b, {Zhym-k- n, tim]w, simxn, tamlw, Ae-kX F n-ßs\ a\- n P\n- p ]m]-ßsf Hgn-hm n Bflob i n-bn \nd-bm {ian- p-i. t\mºn\v XpS w Ipdn- pi F -Xn\v D]-tbm-Kn- p-h-cp kpdn-bm\n ]Zamb "t]øp Ø' v Xncn- p-t\m-, A\p-c-RvP\w Fs m-s -bmwv A w. Cu t\mºp-im-e-øn a\p-jy\pw sszh-hp-ambpw a\p-jy XΩn XΩnepw A\p-c-RvPn-X-cm-Im \ap-t m-tcm-cp-ø pw {ian- mw. - tpmbv IptØm- m-c s^{_p-hcn

7 amxm]n-xm- fpw a -fp-a-s-ßp kaq-l-ønse G hpw sndnb LS-I-amWv IpSpw-_w. ]nxm-hmwv IpSpw-_-\m-Y. amxmhv IpSpw-_-\m-Y. a ƒ Ah-cpsS kvt\l-øn-s ^e-߃. amxm- ]n-xm- ƒ a sf kwc- n- p- p, a ƒ amxm-]n-xm- sf A\pk-cn- p- p CXmWv Hcp IpSpw-_-Øns Nn{Xw. imiz-x-amb IpSpw -߃ a\p-jy-cpss CS-bn am{xw ImWp {]txy- I-X-bm-Wv. ] n-i-fp-tsbpw ark-ß-fp-tsbpw CS-bn Xm m-en- I-amb _ -ß-tf-bp- q. kz w h -Øns \ne-\n v km[yam- m th n sszhw simsp-øn- p {]P-\\tijn hn\n-tbm- Kn- pi F -XmWv ] n-ar-km-zn-i-fpss ssewkn-i-_- -ß-fpsS {][m\ e yw. F m ]c-kv]cw kvt\ln- p-i, hnizkvxx ]pe ØpI F o aqey-߃ IqSn a\p-jy-cpss IpSpw -ß-fn Dƒt cp- p. {]P-\-\-tØmsS F mw Ah-km-\n- p- n-. Ip n-isf kwc- n- p-i, Ah v \ hnzym-`ymkw simsp- p-i, t\cmb am -Øn ssi]n-sn v \S-ØpI Aßns\ ]e DØ-c-hm-Zn-Xzßfpw amxm-]n-xm- ƒ p- v. ImasØ t{]a-ambpw, t{]asø kvt\l-ambpw kvt\lsø XymK-ambpw cq]m- -c-s -Sp-Øp {]{In-b-bmWv IpSpw-_-Øn \S- p-i. AhnsS Hmtcm-cp-Ø\pw A]-c-\p-th n Pohn- p- p. A]-cs kzmx{ yw Dd- p-h-cp- Øm th n kz w kzmx{ yw ]cn-an-x-s -Sp-Øm Xøm-dm-Ip- p. AhnsS `h-\-øns \mev Npa-cp-Ifpw Imcm-Krl `nøn-ifm-b kpc- nx he-b-ß-fm-bmwv A\p-`-h-s -ts- -Xv. ]c-kv]cw kvt\ln pw kwc- n pw kln pw kwhln pw an pw a tnmzn pw sim pw simspøpw F m-hcpw hf-cp-ibpw F m-htcbpw hf Øp-Ibpw snøp- p. s^{_p-hcn

8 {InkvXp `c-w-i Øm-hmbn hmgp IpSpw-_-amWv {InkvXob IpSpw-_w. A \pw AΩbpw Cutimbpw a fpw AS-ßp IpSpw-_w. {InkvXob hnhm-l-øn aq p-t] XΩn-emWv hnhmln-x-cm-ip- -Xv F v {]kn hm nbpw Ata-cn- _nj- pamb ^pƒ sp. jo ]d-bm-dp- v. ` Ømhpw `mcybpw I ØmhpamWv hnhm-ln-x-cm-ip- -Xv. I Øm-hns kvt\l-øn-emwv `mcym` Øm- - m _ n-x-cm-ip- -Xv. At mƒ IpSpw_w {InkvXob IpSpw-_-am-bn-Øo-cpw. IpSpw-_-ß-sf mw {InkvXob IpSpw-_-ß-fm-bn-Øo-cs F v {]m n- p-sim- v, tpmjn-b- s^{_p-hcn

9 A Hm Ωn- m BN-cn- m s^{_phcn v 01 _p[ amkmzy _p[ BN-cWw (hn.-bu-tk- n-xm-hns s\mth-\) 5.30 p.m. Ipº-kmcw, 6.00 p.m. BtLm-j-amb ]m p Ip m\, ezo- v, s\mth\, Bcm-[-\, Du v t\ 03 sh n 6.00 p.m. hn. {^m kokv tkhn-b It -f-bn ezo- v, s\mth-\. 04 i\n 4.00 p.m. {^m kn-kvi AXvamb k` ao nwkv 05 Rmb H m-asø Ip m-\-bv p-tijw KLM ao nwkv aq m-asø Ip m-\-bv p-tijw KCYM ao nwkv 07 snmδ 5.30 p.m. hn. At m-wn-kos It -f-bn ezo- v, s\mth\ 10 sh n 6.00 p.m. hn. {^m kokv tkhn-b It -f-bn ezo- v, s\mth-\. 11 i\n 3.00 p.m. amxr-thzn ao nwkv 4.00 p.m. AƒØmc kwlw ao nwkv 5.00 p.m. KmbI kwlw ao nwkv 6.00 p.m. sk.-]o-t gvkv It fbn ezo v 6.30 p.m. sk.-ta-cokv It -f-bn ezo- v, s\mth\ 12 Rmb H m-asø Ip m-\-bv p-tijw ItØm-en tim {K ao nw-kv, elp-\nt ] ] Xn \dp-s -Sp v, ax-t_m-[\ hm jni ]co-. 14 snmδ 5.30 p.m. hn. At m-wn-kos It -f-bn ezo- v, s\mth\ 17 sh n 6.00 p.m. hn. {^m kokv tkhn-b It -f-bn ezo- v, s\mth-\. 19 Rmb H m-asø Ip m-\-bv p-tijw {]Xn-\n-[n-tbmKw c m-asø Ip m-\-bv p-tijw CLC ao nwkv, ax-t_m-[\ hm jni ]co-. 21 snmδ 5.30 p.m. hn. At m-wn-kos It -f-bn ezo- v, s\mth\ 24 sh n 6.00 p.m. hn. {^m kokv tkhn-b It -f-bn ezo- v, s\mth-\. 26 Rmb H m-asø Ip m-\-bv p-tijw IpSpw-_-Iq- mbva ti{μk-anxn ao nwkv, ax-t_m-[\ hm jni ]co-. c m-asø Ip m-\-bv p-tijw ax-t_m-[\ Sot gvkv ao nwkv 28 snmδ 5.30p.m. hn. At m-wn-kos It -f-bn ezo- v, s\mth\ A A s^{_p-hcn A

10 CS-h-I-bnse ka n-x knã B\n ]pt m- m-c CABS snmδq CS-h-I-bn sk v sk_m-ãy bqwn- n ]pt m- mc sndn-b- -t{xky Zº-Xn-IfpsS 5 a -fn H m-a-xmbn 1948 P\p-hcn 3 mw XnøXn P\n- p. {]myani hnzym-`ymkw snmδq kn.f.- F.-]n. & bp.-]n. kv q-fn-em-bn-cp- p. 7 mw m v Ign- -t mƒ tn v kn.-f.-f. tkƒkv sslkv q-fn tn p Fkv.-F-kv.-F.-kn. ]m m-bn. XpS v c p-h jw tn v tkƒkv sslkv q-fns ASp- Øp almflm sss vssd nwkv C Ãn- yq- n sss pw tjm vlm pw ]Tn- p. Hcp knã BI- W-sa Fs B{Klw ho n Ah-X-cn- n- -t mƒ A FXn Øp. B ka-bøv A \m ho p-im hn n-. Aßs\ 1969 Ct mƒ [\y]z-hn-bn-se- Ønb am txmamkv Ipcn-b-f-t»cn ]nxm-hn-\m Nß-\m-t»-cn-bn Bcw-`n Znhy-Im-cpWy Bcm-[\m k ym-kn\n k`-bpss simc n Fkv.-F v AtUmtdj tim sh n tn p. Fs Bkv]nc knbpw t]mãp- knbpw simc n at-øn Øs -bm-bn-cp- p. s\m ho-tjy v If-a-t»cn sk v doøm kv AtUmtdj tim sh nepw Bbn-cp- p sabv 1 mw XnøXn Fs BZy {hx-hm-kvzm\w \S- p. Hcp h jsø Pq\n-b-td- n-\ptijw 1972 ]T-\-Øns `mkambn Hcp-h jw P_ ]q-cnepw aq p h jw _nem-kv]q-cnepw tkh-\-a-\p-jvtn- p. Xncn v \m n h v sk v s\mhn-tjy- n\v Beph P\-d-te- n-te v t]mbn G{]n 20- mw XnøXn \nxy- {hx hmkvzm\øneqss Znhy-Im-cp- Wy-\m-Y\v ]cn-]q Æ-ambn ka n- p. t\csø sss pw tjm v lm pw ]Tn- n-cp- -Xn-\m Bip- ]-{Xn-bnse Hm^okv tpmen-iƒ mwv Fs \ntbm-kn- -Xv. A ßns\ ssh w aqtø-s-øp-im-hn- ] n ssi m-c-\m-bn-cp- p. A sø hnimcn t]mƒ Aºq A ]d- -t mgmwv A kω-xn- -Xv. am{x-a-, Fs AΩ-bpsS _ -Øn [mcmfw kntãgvkv D m-bn-cp- p. AXpw F\n v {]tnm-z-\-am-bn. Hcp anj-w-dn-bm-i-w-sa- m-bn-cp p Fs B{K-lw. ho n \n pw hfsc Zqsc t]mti- n-h-cp-sa- -Xnep Im Ω Bip-]-{Xn-bn s^{_p-hcn

11 tpmen-bn {]th-in- p. Bdp h j-øn-\p-tijw CS- - n-bnse Fw.-F.-sP. Bip-]-{Xn-bnepw tim bw Pn -bnse s]mxn F ÿesø tagvkn Bip-]-{Xnbnepw Bdp h jw hoxw tpmen snbvxp. ]n osv F p h jw Fd- Wm-Ip-fsØ kxy-zo]w Hm^okn tpmen snbvxp theq- msw sk v tpmk^v Bip- ]-{Xn-bnse tpmen-tbm-ssm w Ahn- SsØ tim sh n az kp ocn-b-dm-bn tkh\w snbvxp ]mh-d n km tpmkv Bip-]-{Xnbn tpmen-bn {]th-in p. H w- Xs Ahn-SsØ tim sh n cm-[-\-bn kpoh ] m-fnøw hln- p- p. ktlm-z-c-߃ F kn {^m ko-kv, Ip p-h-doxv, {^m ko-kv, tpmkv F n-h-cm-wv. Fs CS-h-I- m-tcmsv F\n v ]d-bm-\p- Xv CXm-Wv. Hcp ISem p IjW-Øn at\m-l-c-amb Nn{Xw hc v Biw-km hn-\-߃ Fgp-Xn-bm AXv hne-tb-dnb Hcp {InkvXpakv Im Um-Ipw. _m v \nt -]-ap Hcp [\m-vy Hcp sn v eo^n Hcp e w cq] Fs -gpxn H p-h- m B IS-emp IjW-Øn\v Hcp e w cq] hne-bm-bn. B pw th msx InS- p Hcp Icn- IjW- Øn inev]n at\m-l-c-amb Hcp cq]w simøn Ign-bp-tºmƒ AXns hne hep-xm-ipw. CXpt]mse \ap- p Htc-sbmcp PohnXw ASn- p-s]m-fn p am{xw \S- msx sszhw c -I-\m-sW v Pohn-X-Øn Ft m-sg- nepw {]tlm-jn- m \ I -s\- AknÃ- v kp o-cn-b-dmbn tkh\w snbv-xp. XpS v ]S-h-cmSv s\mho-tjy- v lukn az kp o-cn-b-dm-bn ho pw theq- msøv Bip-]-{Xnbn tpmen-bnepw tim sh n az kp o-cn-b ]Z-hn-bnepw Ccp- p Pq amkøn tn p- ]pg \n Ω dmwn AtUmtdj s{]mhn jy lukn FØn. t mse \ap pw sszh-cmpyw AhnsS hnip Ip m-\-bpss kz -am- m\pw \nxy-poh Bcm-[-\-bn kpo-h-ambn ]s -Sp- t\sm\pw km[n- pw. Po-hn-X-Øn p- p. tn p-]pg at-øn RmbdmgvN HgnsI F m Znh-khpw \n߃ G p-]-d- m Xo -bm Hcp XhW tbip c -I-\m-sW v cmhnse Ip m-\-bv p-tijw D - bpw ho pw AXv ]d-bm-xn-cn- m Xn-cn v 4 awn hsc B-cm-[-\bp \n߃ m-hn-. tbip \nßsf D v. GI-tZiw 25 kntãgvkv kar- -ambn A\p-{K-ln- -s. tn p-]pg at-øn- Xma-kn- hnemkw : p p v. Nne Xr»q \n Ω-eamXm kv qfnepw Aae Bip-]- knã B\n ]pt m- m-c SABS {Xn-bnepw Xr»q Pq_nen Bip- \n Ω dmwn AtUmtdj ]-{Xn-bnepw tkh-\-a-\p-jvtn- p- p. s{]mhn jy lukv _m n-bp- -h Znhy-Im-cpWy B- tn p-]pg ]n.-h., Xr»q t^m : s^{_p-hcn

12 b N{I-h Øn-bpsS B{I-a-W-ImeØpw At\Iw blq-z {In kvxpaxw Bt«-jn- p. CXv siatbms lrz-b-øn\v Bizmkw \ In-sb- nepw c v ]mjm-wvu- X-Iƒ At±-lsØ thz-\n- n- p. \k-do Im hniz-kn- p, {InkvXp butk- n-t bpw adn-b-øn-t bpw kzm`m-hni ]p{x-\m-sw- v. F_ntbm F thsdmcp ]mjm-wvu- spdpkte-anse _nj- m-bncp sndnb bmt m_v F.-Un. 62- Xbpw \k-do A_- -߃ p-]pdta hnhm-l-tam-n\w A\p-h-Z-\o-b- h[n- -s - p-sh- mwv Ncn{Xw. At±-l-Øns ]n Km-an-bmWv am-sw pw hmzn- p. Ipsd A - ChnsS {]Xn-]m-Zn- p sia-tbm hn-izm-k-ßfpw Ahsc _m[n- p.. At±lw hn.-bu-tk- ns Aß-s\-bmWv F_n-b-ssW p ktlm-z-c-\mb s tbm-^m-kn-s ]mjm-wvux Bhn `-hn- -Xv. ai-\m-wv. sndnb bmt m-_nt bpw bqzm-bp-tsbpw A\p-P-\mWv ]mjm-wvu-x-iƒ i n-s - n-. 43 sia-tbms ImeØv Cu sia-tbm-s\ pw kzk-tlm-z-c-\mb h jw sia-tbm spdp-ktew bmt m-_ns\ `c-w-øn klmbn- n-cp- p-sh pw Icp-X-s -Sp- p. t mƒ Cu ]mjm-wvu-x-iƒ \c- sa{xm-\m-bn-cp- p. At±lw acn- hn.-]-t{xm-kn-t bpw ]utemkn-t bpw c -km- n-xz-øn-\p- Øp. Iob tcmj-tømss k`sb FXn tijw spdp-ktew DSs\ tdmam- shkvt]-jy N{I-h Ønbpw m B{I-an- p-sa pw AXn-\m sumao-jy N{I-h Ønbpw Zmho- F m-hcpw ÿew hns-w-sa pw Zns hwiw apgp-h\pw sims m-sp- {InkvXym-\n-Iƒ v sszh-øn -W-sa v B m-]n- n-cp- p. \n pw Hcp shfn-]m-sp- m-bn. sia-tbm Zmho-Zns hwi-p-\msw pw Hcp ss{ikvx-h-\m- _nj v sia-tbm Xs P\- ßsf tpm Zm \Zn ISØn s] m sw pw tdma Kh Æ A n- qkns\ blq-z Adn-bn- p. At± F \K-c-Øn Xma-kn- n- p. shkvt]-jy N{I-h Øn-bpsS lw sia-tbms\ Ipcn-in Xdbv spdp-ktew B{I-a-W-Øn-\ptijw {InkvXym-\n-Iƒ sia- ]Xnhp a ±-\-߃ p-tijw si m hn[n- p-ibpw snbvxp. tbms t\xr-xz-øn Xs a-tbm Ipcn-in Xd-bv -s - p. spdp-k-te-an-te v as-ßn. A{Un- s^{_p-hcn hnip- -cpss hgn-i-fn-eqss F.-]n. d mbn hnip sia-tbm A.D.116

13 {]Xn-\n[n tbmk dnt m v Xøm-dm- n-bxv : AUz. entpm si. tpm sk{i- dn dnt m v hmbn p ]m m n 2016 Unkw_ amksø hchv snehv IW- v hmbn p ]m m- n Unkw_ amksø HmUn v dnt m v hmbn p ]m m- n apx hsc-bp ]ph ^ v hchv snehv IW- v hmbn p ]m m- n. Unkw-_ 3 Xncp-\m-fn-t bpw P\p-hcn 1 kwbp Xncp-\m-fn-t bpw hchv snehv IW- p-iƒ hmbn p ]m m n. Unkw-_ 3 mw Xnø-Xn-bnse Xncp-\m-fn\v hcpw h j-ß-fn Unkw-_ 1 mw XnøXn cmhnse hn.-ip m-\-bv p-tijw simsn-i-b- p- -Xn\pw 2 mwxnøxn D - Xn-cn v ] n-bn hn.-ip m-\, ezo- v \S-Øp- -Xn\pw Xocp-am-\n- p. {]Z- nww {Sm^nIv tªm v C m-ø-x-c-øn \S-Øp- -Xn\pw Bh-iy-sa- n CShI kwbp Xncp-\mƒ XnøXn am p- -Xpƒs -ss-bp Imcy-߃ ]Tn- p- - Xn\v C.-]n. hmdpæn amã I ho-\-dmbn Hcp IΩn- nsb sxc-s -Sp-Øp. AUz. _npp Ip p-ip-fw, Sn.-F.-Hu-tk- v, Fw.-sP. hn sk v, F.-]n. d m-bn, Zo] tpmkv, jo_ subvk XpS-ßn-b-hsc IΩn n AwK-ß-fmbn sxc-s -Sp-Øp. IqSp-X IpSpw-_-ß-fp IpSpw-_-k-tΩ-f\ bqwn- p-iƒ hn`-pn- p- -Xns\ Ipdn v ]Tn- p- -Xn\v F.-]n. d mbn I ho-\-dmbn Hcp IΩn- nsb sxc-s -Sp- Øp. kntpm tpm v, s_\-univ v Ip p-ip-fw, tkhn si.-pn., tpmkv C.-F-^v., tacn Imkn-bm, jmen PK XpS-ßn-b-hsc IΩn n AwK-ß-fmbn sxc-s -SpØp ] n tjm nwkv timwπ-ivkn\p api-fn-ep `mkw hms-ibv v \ Im tbmkw Xocp-am-\n- p. bp.-]n.-kv qƒ hms-ibv v FSp- p- -h-tcmsv Pe- maw D m-im km[y-x-bp Imcyw Adn-bn- -W-sa v \n t±-in- p. kv qƒ A u v {]Xn-\n[n tbmk-øn hmbn- p- -Xn\v Xocp-am-\n- p. elp-\n-t ] ] Xn IW- p-iƒ HmUn v snbvxv dnt m v tbmk-øn hmbn- p- -Xn\pw Xocp-am-\n- p. \S-Øp-ssI- m-c-\mbn tkh-\-a-\p-jvtn- n-cp tkmpn {^m ko-kn\v tbmkw \μn-b n- p. X\n p \ Inb kl-i-c-w-߃ v tkmpn {^m kokv tbmk-øn\v \μn- ]d- p. \S-Øp-ssI- m-c-\mbn Nm s -Sp- p kntpm hoc-ºp- n v Xmt m-ep- Ifpw IW- p-]p-kvx-i-ßfpw ssiam-dn. {]m -\-tbmss tbmkw kam-]n- p. s^{_p-hcn

14 kotdm ae-_m k` Ncn{Xhgn-I-fn-eqsS... A -amen ]Sn-tbme tpmbv IptØm- m-c 1787s^{_p-hcn 1 mw XnøXn A -am-en-bnse hnip Koh okns ] n-bn ]mtd-ωm- txmam IØ-\m-cpsS t\xr-xz- Øn \S ] n {]Xn-]p-cpj tbmk-øn kpdn-bm\n ItØm-en- mbn ]pd-øn-d- nb [h-f-]- {X-am-bn-cp p A -amen ]Sn-tbm-e. se-ønb txmam IØ-\m ]tc-x- \mb sa{xm-s m-eo-ø-bpss A n a Xocp-am-\-a-\p-k-cn v simsp-ß- q cq]-x-bpss tkmh Æ-tZm (hn-imcn P\-d ) Bbn `c-w-ta- p. B ÿm \-Øn-cp- mwv At±lw A -am-enbnse {]Xn-]p-cpj tbmkw hnfn- p- Iq- n-b-xv. hcm- pg AXn-cq-]-X-bpsS A -amen ]Sn-tbm-e-bpsS sa{xm ^vtfmd kn-bq-kns ihkw-kvimc NS-ßn kw_- n- m sn kpdnbm\n ItØmen {]Xn-\n-[n-Iƒ v A sø I Ω-eoØ k`m t\xm- -fn \n v A]-am-\-I-c-amb ]e s]cpam- -ßfpw t\cn-ts- n-h- p. CXn\v Adp-Xn-h-cp-Øm Icn-bm- n aev]m-\pw, ]mtd-ωm- m txma IØ-\mcpw \nth-z-\-hp-ambn tdmapw, t]m p-kepw kμ in- p. t]m p-k-en sh v am ]m- -bpss DØ-c-thmsS Icn-bm- n aev]m simsp-ß- q cq]-x-bpss sa{xms]m-eo-ø-bmbn hmgn- -s - p. F m as- -bm-{x-bn tkmhbn sh v At±lw kwi-bm-kv]-zamb kml-n-cy-øn ac-w-a-s- p. tkmh-bnse hntz-i-k`m t\xrxzw At±-lsØ h[n- -XmsW v kwi-bn- p- p. Cu kw`hw Iq\ Ip-cniv kxy- Øns Ncn-{X-Øn \Ωƒ hmbn- -dn- -Xm-Wv. XpS v tic-f-øn- XpS w {InkvXp injy-\mb txmam-«o-lm-bn \n- p ticf {InkvXo-b-k-`-bpsS D -hsø A\p-kva-cn- p-sim- m-wv. XpS v Iq\ Ip-cniv kxy-øns ] m- Ø-e-tØbpw {]Xym-Lm-X-ßtfbpw ]cm-a in- p- p. AXn-\ptijw k`-bpss hn`-p-\-øn-\p-tij-ap- mb kw`-h-ßsf hnh-cn- p- p. bqtdm-]y sshzni tae- y- - m v C\n Iog-S-ßp-I-bns {]Jym-]-\hpw tkmh ÆtZm txmam- -Ø-\msc sa{xm-s meo-ø-bmbn hmgn- -W-sa At]- bpw AXv km[n- p-x-cm-xn-cp- m F p snø-w-sa- -Xn-s\- p-dn- p \n -b-hp-amwv XpS v hcp- -Xv. {]Xn-\n[n ktω-f-\- Øns Cu Xocp-am-\-tØmSv adpøv {]h Øn- p- -hsc _lnjvi-cn- p-sa ap -dn-bn-t m-ssbmwv ]Sn-tbme kam]n- p- -Xv. ]Sn-tbm-e-bnse BZy-`m-K-߃ ]gb ae-bm-f-l-s-\bn \ap-s m s^{_p-hcn

15 v ]cn-n-b-s -Smw. Ah Cßs\-bmWv: ""\ΩpsS Im Æ-h- m, txmam-«o-lm-bpss Iømse Cutim-an-in-lmsS ] m-ß-bpss am w ssi s m- -Xns tijw 1597 Bw B n A - amen sig-t - - n-bn Imew snbvx am Ahp-dmlw sa{xm-t m-eo-ømss Ime-tØm fw I Zmb kpdn-bm\n ] - m-ccv ae- sc hmw \sω ]hn- -Xn-s sn jw''... F v XpSßn "" CXns\mS adpø ]pd-s -Sp- -hsc ] n-bn \n pw sbmk-øn \n pw Ahsc s]smsx Xncn- ncn- p p F pw snjw ] n- mc F m-h-tcmspw IqsS Hcp KpW-tZmjw D mi C - pw, ae- -sc...-f-s-h-i- mcpw IqSn _mhmssbpw ]p{x-t bpw dqlm-z-ip-zmim-ssbpw \maøn A -amen henb ] n- am Knh-dp-Kokv kl-zmss apºmsi h kxyamsi FgpXn h ]Sn-tbme''.. pw DØ-c-hn D m-bn-cp- p. sim n cmpmhn \n p IqSn kpdn-bm\n ItØm-en- v AØcsamcp D Øchv kºmzn m A -amen ]Sn-tbme A\p-k-cn- I ΩeoØ v Ign- -txmss p kzbw-`-cww t\sn-sb-sp- m ]Sn-tbm-e-bnse \n -b-߃ IS-emn A h-ti-jn p. ]Sn-tbm-e- Gsd- mew ImØn-cn-t - n-h- p. tic-f-ønse I Ω-eoØ sshzni bv p-tijw ]{ - p-h jw IqSn t\xrxzw ]Sn-tbm-e-bnse \n -b߃s -Xnsc Xzcn-X-K-Xn-bn Icp- ]mtd-ωm- txmam- -Ø-\m tkmh Æ-tZm ]Z-hn-bn XpS p. ƒ \o n. I Ω-eoØ k`-bpss F m At±lw acn- txmss kpdn-bm\n ItØm-en- hnimcn P\-d ]ueo-t\mkv ]mxncn Xncp-h-\- -]p-c-sø-øn. ho pw hntzi `c-w-øn Io-gn-embn. txmam- -Ø-\m-cpsS ac-wsø Xncp-hn-Xmw-Iq cmpm-[n-im-c-øn \n v ]Sn-tbm-e-bnse \n -b-߃ XpS v 1838 hsc kpdn-bm\n \S- n-em- p- -Xn-s\-Xnsc DØ-chv {InkvXym-\n-I-fpsS simsp-ß- q k ºm-Zn- p. ]Sn-tbm-e-bpsS t]cn cq]-xsb `cn- Xv hntz-in-i-fmb \{km-wn-iƒ ]ng-sbm-sp- -W-sa s^{_p-hcn

16 snmδq sndp-h-tø-cn-bn P\n- p-h-f sapo-jy kmcwkv C y ampniv cwkøv {]apj ÿm\w Ae- -cn- n-cp hy n-bm-wv. ampn- n, Gsd {]iwk ]Sn- p-]- nb {]mhp-ambp ambm-pme {]I- S\w C y-bn Xs BZy-ambn \S-Øn-bXv At±-l-am-Wv. ampniv cwkøv hyxy-kvxamb hgn-i-fn-eqss k -cn- m-\m-bn-cp p At±lw Gsd CjvS-s - n-cp- -Xv. P\-ß-fn-te v Cdßn sn p-sim v Ah-cpambn CS-]-gIn ampniv \S-Øp Hcp ssienbmbncp p At±-l-Ønt -Xv. ampn- n\pth km[-\-kma-{kn-ifpw At±lw \n Ωn- p-sim- Sp-Øn-cp- p BKÃv 11\v Iym k tcmkw _m[n v At±lw ac-w-a-s- p. A-t±-l-Øns hntbmkw ampniv cwkøv \ni-øm- AUvan-\n-kvt{S- am-cm-bn-cp- p simsp-ß- q cq]x Xs \n Ø-em- -s -Sp-Ibpw AXns Iogn-em-bn-cp kpdn-bm\n ItØmen- hcm- pg cq]-x-bn eøo sa{xm- m-cpss Iogn-em-hp- apo-jy kmcwkv \m-hmø hns-hp- m- n-sb v ampniv A m-zan FIvkn. Ub-d- IvS tkm]n-\myv apxp-imsv A`n-{]mb-s - p. At±- -Øn s `mcy APnX bpw a ƒ \oxp hpw KoXphpw C t mƒ ]mebv en Xma-kn- p- p. aiƒ KoXp kmcwkv A s ]mx ]n p-s v ampniv cwk-øp- v. At±-l-Øns kva c-wbv v F m h jhpw Xr»q-cn A\p-kva-c-W-tbm- Khpw ampniv I sh j\pw \S-Øn-h-cp- p. C y-bnse {]apj apo-jy- m CXn ]s -Sp- m-s\-ø-p p- v. snmδq-cns A`n-am-\-am-bn-cp apo-jy kmcw-kn\v Hcm-bncw {]Wm-a-߃ A n- p- p. Ibpw snbvxp. kpdn-bm \n ItØm-en- v kz -amb cq]-x- Iƒ D m-bxv 1887 epw \m p-im-cmb sa{xm- m-cp- mbxv Ccp-]Xmw \q m- ns Bcw-`-Ønepw am{x-am-wv. s^{_p-hcn

17 "lδ' C pw Pohn- p p Bt m Fep-h-Øn- sk.-sk_m-ãy bqwn v s]s v Xocp-am-\-ß-sf-Sp- m- \p Ignhv kv{xoi-fp-ts-xm-wv. GZ txm- w- -BZw C mø kabw Hcp k w h v lδsb taml-\-hm-kvzm-\-ß-fn Ipcp- p- p. lδ-bpss s]s - p Xocpam-\-Øns ^ew ]m]hpw ]m]- Øns ^ew ac-w-hp-ambncp p. as mcp kv{xosb-spø Xocp-am\w {i n- q. K{_n-tb sszh-zq-x ]cn-ip I\y-Im-a-dn-b-tØmSv awkf hm Ø-b-dn-bn- -t mƒ a mtcmspw Btem-Nn- msx " CXm I Øm-hns Zmkn \ns hn\w F n \nd-th-ds ' F v adp-]sn ]d- p. lδ sszh-kzcw {i n- msx `uxn-i-im-cy-ß-fn apgp- In-b-t mƒ I\y-Im-a-dnbw sszhoi Nn -bnepw sszh-kz-c-øn-ep-amwv ImtXm Ø-Xv. AXns ^e-ambn sszh-]p-{x Ah-X-cn- m Imc- W-am-bn. sszh-kzcw Xncn- -dn v {]h Øn- p- -h t sszh-k- n- [n-bn ÿm\-ap- q. \mev]xv Zn\-cm-{X-߃ ITn-\- amb D]-hm-k-Øn-eq-sS-bmWv tbip ]nim-nns taml-\-hm-kvzm- \-ßsf s]mfn- p-i-f- -sx v Hm p- Xv \ m-bn-cn- pw. euin I taml-ß-fn \n pw {`qw-l-xyt]m-ep amc-i-]m-]-øn \n pw tamn\w t\sp-hm ]pø DW tδmss, Bflo-b-X-tbmsS tbip-hns ]ovm-k-l-\-ß-tfmsp ] p-tn p-sim v t\mºp-imesø \ap v hc-th mw. Gbv, kv{xo kvim\nwkv hgn s] Ip- m-sw- -dn- m {`qw-lxy \S-Øp kv{xotb, \osb-ßns\ P -sa-spøp? {`qwsø IjvW-am- n, K `- ]m{xw ih-t m- -bm- p kv{xo tb, Hm p-i, \ns {]k-hn v ]meq n hf Øn-bXpw s\t msv tn Øp-d- n-bxpw Hcp kv{xobm- Wv. B kv{xo \ns AΩ-bm-bncp- p. sltdm-tzkv cmpmhv c ph-b n\v Xmsg-bp B Ip- p-ßsf sim p-hm DØ-c-hn- p. F m B[p-\nI bpk-ønse Nne kv{xoiƒ s] Ip- ns\ kz w K `-]m-{x-øn sh v sim p- p. CubnsS kp{]ow-tim- SXn hn[n {i n- pthm? (B-dpamkw {]mb-amb {`qwsø \in- n- m-sa- v). CsX mw sszhtøm-sp sh p-hn-fn-xs -bm-wv. icoc kuμcyw kwc- n- mt\m am\w c n- m-t\m-th n \S- Øp CØcw \c-lxy v sszhk- n-[n-bnse hn[n-bn \n pw tamn\an. s^{_p-hcn

18 PohnXw Fßns\ [\y-am mw \ΩpsS PohnXw Hcp hosp- ]WntbmSv D]-an- mw. Dd- p Xd, Npa-cv, I n-f, P\-e, hmxn, hm Aßns\ ]e-xcw kma-{kn- I-fm \s mcp hosv ]Wn-Xo-cp- p. Pohn-Xhpw Aßn-s\-X-s -bm- Wv. Cuiz-c-hn-izm-kw, kxy-k- - X, _lp-am-\w, a, kvt\lw, hn\bw F n-h-sb- mw-sim v \ΩpsS Pohn-XsØ [\y-am- mw. Cuiz-c-hn-izmkw: Cuiz-c-hn-izmk-amWv \ΩpsS Pohn-X-Øn apjy LS-Iw. ]ecpw Zpcn-X-ßfpw _p n-ap- p-ifpw D m-ip-tºmƒ am{xta sszhsø Hm Ωn- q. hnizmkw c p-x-c-ap- v. kxy-hnizm-khpw I]-S-hn-izm-k-hpw. icnbmb hnizm-k-ap- -h kzbw [ym \n v {]m n v sszh-øn-te v ASp- p- p. Nne ` n A`n-\-bn v a p- -hsc t_m[n- n- p- p. k Δ-i- -\mb sszh-øns I Æp si p-hm km[y-a-. sszhw k Δ-hym-]n-bm-Wv, F mw Adn-bp- -h-\m-wv. kxy-k- X : kxy-k- -Xbv v Pohn-X-Øn henb ÿm\-ap- v. Fs ms ad- p-h- mepw kxyw kxyw-x-s -bm-bn-cn- pw. kxyta hnp-bn- q. C.-]n. tpmk^v sk.-txmamkv bqwn v \ΩpsS Db -bpss \s mcp LS- I-amWv a p- -h-tcm-sp _lp am\w. a : Pohn-X-Øn Ahiyw th -XmWv a. an- p- ht\ Db -bp- q. a _esa v ti n- n-t? Cu Ime-L- - Øn A{]-Xy- -am-ip H mwv a. ]e-t mgpw a-bn- m-ø-h\v ZpxJn-t n hcm-dp- v. ]d hm pw Fdn I pw Xncn-s -Sp- p-hm km[n- n- F v ]g-a- m ]d-bm-dp- v. AXv kxy-hpam-wv. ]e-t mgpw \mw Nn n- mdp- v, AXv th m-bn-cp- p-sh- v. Hcp \nanjw an- n-cp- p-sh- n kw`-hn- n- m-bn-cp- p-sh v ]n osv txm n-tb- mw. hntzzjw hcptºmgpw tim]w hcp-tºmgpw Aev] t\cw au\n-bm-ip-i, Xms\ tzjy- Øn\pw sshcm-ky-øn\pw tim]- Øn\pw ia-\-ap- m-ipw. hn\bw: \ΩpsS kwkm-c-øn Ffn-abpw hn\-bhpw Ds - n \S- mø Imcy-߃ H p-an-. GXv Hm^o-kn t]mbm-epw, GXv bm{x-bnepw Xmgva-tbmSpw hn\-btømspw s]cp-am-dn-bm \S- mø Imcy-߃ C. Ffn-a-s -Sp- -hs\ sszhw D -Xn-bn-se-Øn- pw. _lp-am\w: _lp-am-\n-t - -hsc kvt\lw: kvt\lwsim v Iogvs - \mw _lp-am-\n- -Ww. Hmtcm ÿm Sp-Øp-hm ] mø Hcp Imcy-hp-an- \-ß-tfbpw \mw AwKo-I-cn- -Ww.. kvt\lw AXns bym s^{_p-hcn

19 \ndw Hcp amb X Øn X -c-\mb Hcp imkv{x- Hcp k\ym-kn-bpambn G p-ap- n. `uxni temi-sø- n imkv{x- s tnmzy-øn\v k\ym-kn-bpss adp-]sn CXm-bncp p: ""C m-wp- -sx mw amb-bm-wv. Cu {]] w Hcp kz]v\-am-wv. Rm\pw \nß-fp-sams Cu kz]v\-øns `mk-am-wv.'' imkv{x- k\ym-kn-bpss m\-a-wvu-e-øn \n v CXn\v hni-zo-i-cww txsm B{K-ln- p. ""Cu {]] w ap ]n- m-xn-cp- Xpw ]n osv C m-xm-ip- -Xp-am-sW- n Cu amb- m-gvn-iƒ v Imc-W-sa- mwv? F mwv Cu amb- m-gvn- Iƒ?'' k\ymkn ]d- p, ""Adn-hns \nd-ip-s-amb imkv{x- m, Xm ƒ h Æ- m-gvn-i-sf- n ti n- p- t m? kqcy-{]-imiw Ggv \nd-ßfpss k -e-\-am-wv. kqcys [hf -{]-Imiw {]X-e-Øn ]Xn- p-tºm ƒ Ah Nne \nd-ßsf BKn-cWw snøp- p. a p Nne \nd-ßsf {] Xn-^-en- n- p- p. {]Xn-^-en- n- p ]n.-b. tpmkv amã \ndw Nph- m-sw- n \mw B hkvxp-hns \ndw Nph- m-sw \nk-a-\-øn-se-øp- p. {]Imiap m- p txm -emwv hkvxp- fpss \ndw.'' sse p-i-sf mw AW- p-i-gn- m ]q Æ A -Im-c-am-bn. h Æ- -In- p B apdn Ccp-fn-abpsS ]nsn-bm-em-bn. Zi-e- - -W- n\v cq] hne-a-xn- p FÆ- mb Nn{X-߃ iq\y-ambn amdpw. Cßs\ \nd-߃ D m-ip-ibpw C m-xm-ip-ibpw snøp- Xv {]]- -Ønse amb- m-gvn-i-fm-wv. acp-`qanbnse ]nim-nns ]co- -bn tbip Cu amb- m-gvn-ifn IpSp-ßm-Xn-cp- Xv tbip-hns 40 Znh-ksØ ITn-\-amb D]-hm-kam-bn-cp- p. AXp-sIm v temi-am- Ip ambm-{]-]- -Ønepw {]tem- `-\-ß-fnepw howp-t]m-imsx \nxym-\-μ-am-ip sszh-cm-py- Øn {]th-in- p-hm D]-hm-k- Øn-eq-sSbpw t\mºm-n-c-w-øn-eqssbpw km[n- -s -sb v tbip-\m- Y-t\mSv \ap v {]m n- mw. IpkrXn tnmzyw A v A -c-ap Hcp Cw ojv hm v BZy A cw Hgn-hm- n-bm Hcp cmpy-øns t]cm-ipw. Ah-km-\sØ aq - cw hmbn- m B hm ns hn]-cox ]Z-am-Ipw. GXm-Wv B hm v? DØcw : ASpØ _p - n-\n Ign amksø tnmzy-øns DØcw : IS- s^{_p-hcn

20 BtcmKy-cwKwss n-fnse Nne ]Z-ßfpw A -ßfpw 1. tpmjz = c -I, hntam-n-i 2. Al-tdm = i n-bp ] ΔXw 3. Giøm = btlmh c n- p p 4. A{_mlw = P\-X-I-fpsS ]nxmhv 5. Ck-lm v = sszhw Nncn- p p 6. Genbm = sszh-amwv I Ømhv 7. Btamkv = `mc-hmln 8. Fk- n-tb = sszh-øn \n- p i n 9. kmap-th = sszh-øm tiƒ -s -, sszh-øn \n v tnmzn- p-hm-ßnb 10. Zm\n-tb = sszh-amwv Fs \ymbm-[n-] 11. spd-anb = bmlvth ]d- -b- p-, \ntbm-kn- p 12. tpm_v = hne-]n- p- -h, Ic-bp- -h acp v Ign-t - Xv Blm-c-Øn\v aptºm tijtam kºm-zi : knã Fen-k-_Øv B ax-t_m-[\ hm jni ]co : Std. 10, 11, 12, : Std. 1, 3, 5, 7, 9, ACC : Std. 2, 4, 6, 8 kabw : 1 apx 12 hsc D -Xn-cn v 2 4 hsc F.-kn.-kn. D -Xn-cn v 2 5 hsc shdpw hb- n Ign-t acp- p-ifpw ` -W-Øn-\p-tijw Ign-t acp- p-i-fp-ap- v. ` -W-Øn\p apºv Ign-t acp- p-iƒ, tijw Ign- m acp- ns BKn-cWw XS- -s -Smw. thz-\-kw-lm-cn-iƒ s]mxpth ` -W-Øn\p tijw Ign- - Ww. F m ss{sm-ssk- n t]mse-bp B n-_-tbm- n- p-iƒ, Akn-Un n NnIn- bv v D]-tbm-Kn- p DZc kwc- W acp- p-iƒ, Ae Pn NnIn- bv v D]-tbm- Kn- p B n-ln-ã-an-\p-iƒ XpS-ßnb shdpw hb- n Ign- p- -XmWv \ -Xv. ]m, ]mep - -߃ F n-h-tbm-ssm w B n-_-tbm- n v acp- p-iƒ Ign- -cp-xv. ]men AS-ßn-bn-cn- p Im yw, a ojyw XpS-ßn-bh acp- ns BKn-c-W-Øn\v XS w krjvsn- pw. ssxtdm-bvun-\p ssxtdm-ivkn t]mep acp- p-iƒ Blm-c-Øn\p apºv Ign- -Ww. F m ÃntdmbvUv acp- p-iƒ Hgn hb-dn Ign- m Bam-ib {hw-ßfpw c -{km-hhpw D m-im-sa- -Xp-sIm v ` -W-Øn\p tij-am-bn-cn- Ww Ign-t - -Xv. s^{_p-hcn

21 bm{xm hnh-cww Fs Acp-Wm-N {]tziv bm{x ^m. tpmjn Bfq 2017 P\p-hcn 1 mw XnøXn Xncp-\m-fn\v \ΩpsS ] nbn Acp-Wm-N {]tz-inse amxrkwlw Ah-X-cn- n Iem-]-cn-]m- Sn-Iƒ Gh pw CjvS-ambn F v Adn-bm Ign- p. CXn\v Ahk-c-sam-cp- n-ø- Xv CS-h-I-bnse kntpm Nmt cn A -\m-bn-cp- p. At±lw 2016 \hw-_ 6 mw XnøXn apx Acp-Wm-N {]tz-inse Sq nmv F v {]tz-i-amwv anj taje-bmbn sxc-s -Sp-Ø-Xv. B {]tz-i-sø- p-dn v kntpm- A- s hnh-cww ti -t mƒ Xs ssn\-bpss AXn Øn {Kmaamb Sq nmn-te v bm{x t]mi-wsa v a\- n B{K-ln- p. Acp- Wm-N {]tz-in \n p h -hcpss Whpw Ahn-sS-sb-Ønbm Xmak kuicyw kntpm A snbvxp-x-cm-sa v ]d-bp- Ibpw IqSn snbvx-t mƒ, In nb Ah-kcw hn\n-tbm-kn- m Xs Xocp-am-\n- p. CS-h-I-bnse sshzn- Icpw ^m. kp_n he-cnbpw ssi m-c- mcpw sszhm-eb ip{iqjnbpw a v Poh-\- mcpw ] nbnse Imcy-߃ {i n- m-sa v Adn-bn- -t mƒ kml-kni bm{x- Iƒ F pw CjvS-s -Sp Rm - A-cp-Wm-N {]tz-in-te v bm{x- Xn-cn- p P\p-hcn 9 mw XnøXn ]pd-s v 28 mw XnøXn Xncn-s - Øp coxn-bn-em-bn-cp p bm{x {Iao-I-cn- -Xv. hnam-\-øn-epw, Xoh- n-bn-epw, _ n-epw, Imdn-epw, {S n-epw, Hs -bm-bn-cp p Fs bm{x. C ybpss hs p Ing v `mkøv ssn\-bpss t_m U-dnt\mSv tn p InS- p, {]IrXn ca-wo-b-am-b, Np pw h a-e-i-fm Np -s p InS- p-, im kpμ-camb Hcp {]tz-i-amwv Sq n-mv. Acp- Wm-N {]tz-ins Xe-ÿm-\- amb C m-\-k-dn \n pw 700 Intemao- AIse ÿnxn snøp ÿew. C m-\-k-dn \n- pw, Po v, s_mte-tdm, kptam XpS-ßnb h n-i-fn AXn-cm-hnse bm{x XpS-ßn-bm sship-t cw 7 awntbm-sp-iqsn bnwin-tbmmv F ÿeøv FØn-t -cmw. C m-\-kdn \n pw B mw kwÿm-\- Øns ka-x-e-{]-tz-i-øp-iqsn 200 Intem-ao- Zqcw ]n n v Ign- m ]Xps ]Xps ae Ibdp-I-bm-Wv. Xosc hoxn Ipd, Smdn-SmØ tdmupw Ip pw Ipgn bpw ]md- - p-ifpss api-fn-eq-ssbp bm{x kml-kn-i-am-wv. ae- I-fpsS Ncp-hn-eqsS ]Xps ]Xp s^{_p-hcn

22 s Ib-dp-tºmƒ hgn-bpss adp- `mkw ssn\-bn \n p XpS-ßp knbmßv ]pg-bpss Xoc-Øp-Iq-sSbmWv bm{x. api-fn-te v h n Ib-dpw-tXmdpw knbmßv \Zn-bpsS Bghpw IqSp- Xv \ΩpsS lrz-ban-sn v h n- n- p Imcy-am-Wv. Hcp ae-bn \n pw ASp-Ø ae-bnte v knbmßv \Zn-bpsS api-fn-eqss-bp Xq p-]m-ew. AXn-eq-sSbp bm{x, BZy-ambn t]mip- h v t]sn-kz-]v\-am-wv. bm{x apgp-h \ap v kωm-\n- p- Xv CXp-hsc ImWmØ ko\-dn-i-fm- Wv. sxfn ] - -f-dp knbm ßv \Zn IpWpßn IpWpßn Hgp- Ip Xv ImWp-tºmƒ \mw hntzi cmpy-ømtwm F v txm n-t m- Ipw. knbmßv \Zn-bnse Pe-Øn s `wkn Btcbpw Ipfn Ω-b-Wnbn- pw. Db p-b p-t]m-ip ae-i-sf- mw-xs CS-Xq ac-ßfm \nd \n_n-u-h-\- ߃ qsn-bm-wv. F m-xcw arkß fpw ] n-ifpw Cu ImSp-I-fn-p- v. {]txy-in v I m-ar-k-ß-fm \nd- -XmWv AcpWmN ImSpIƒ. \ Ip- Xv Cu anyp ark-søbm-wv. anyps\ _en \ Ip cwkw \Ωp-sS-sb- mw IÆp-\o [mc-bmbn Hgp-Im CS-bm- p- -Xm- Wv. anyps Np pw IqSn \n p- -h Ah-cpsS Iøn-ep henb hmfp-sim v Xeßpw hneßpw sh n \nanj t\cw-sim v AXns\ Ij-W-ß-fm- p- p. Ij-W-߃ thhn v ` n- p- p. ark-c w tzh-{]o-xn- mbn \ Ip- p. CXv ]qpbv v hcp F m-h-cp-tsbpw tzløv Xfn- p- p. Cu arkw ] IpXn \m p-ar-k-am-wv. Imc-Ww, CXv CS-bv nss Im n \n pw h v bp-am-\-\n \n pw Xo Xn v ho pw Im n-te v t]mip- p. ImWm Hcp-t]m-en-cn- p Cu arkw bp-am-\s\ Xncn- -dn-bp- -Xv Hcp {]txyi cox-bn-em-wv. bp-am- \ simsp- p D v am{xta Xn p-i-bp- q. thsd Bcv simsp- Ømepw CXv Xn p-i-bn-. kwib-ap- m-bm D v simsp-øp t\m -I-bmWv ]Xn-hv. anyps FÆ-a-\p-k-cn- mwv Hcm-fpsS kºøv a\- n-em- p- -Xv. hnhml-øn\v hc h[p-hns A \v anyp arksø \ In-s m- mwv h[p-hns\ kz -am- p- -Xv. (hnti-j-߃ XpS-cpw...) bm{x-bn-ep-s-\ofw \ap v ImWm km[n- p ark-amwv anyp. ImWm Im p-t]m-øn-s\- t mse txm n- p Cu arkw ]IpXn Im p-ar-khpw ]IpXn \m par-k-hp-am-wv. Cu arkw Hcp _en ark-am-wv. ss n-fn ]d-bp-, sim m sim p-t]m-ip Ip m-sns\ \ap v ]cn-nn-x-am-wv. GI-tZiw Hcp Ip m-sn-s\-t m-sebp Hcp _en-ar-kw. Acp-Wm-Nense ]c-º-cm-kx axw "t[m\nt]mtfm' F mwv hnfn- p- -Xv. kqcys\ Bcm-[n- p Ch _en s^{_p-hcn

23 Hfn-a-ßmØ Hm Ω-Iƒ snmδq CS-h-I-bnse {]mb-øn apxn -hcpw hyxykvx taj-e-i-fn hy nap{z ]Xn- n- -hcpw ]gbime Hm Ω-Iƒ ] p-sh-bv p- p. Fep-h-Øn- tzh n `mcy t{xkymω (80)? t{xkymω tnsøn P\n ÿew Fhn-sSbmWv? - Rm P\n- Xv tim bw Pn -bnse AXn-c-ºpg F ÿe-ømwv? At mƒ AXn-c-ºp-g-bn \n- mtwm snmδq-cn-te v IeymWw Ign p- h- Xv? - Gbv, A. F\n v Ggp hb p-hsc am{x-amwv R߃ AhnsS D m-bn-cp- -Xv. AXn-c-ºp-g-bn simsn-bw-πm- h o-kv- -a-dn-bmω Zº-Xn-I-fpsS ai-fmwv Rm. Fs A Hcp a v Bbn-cp- p. I -h-s-øn Aev]w \jvsw kw`-hn- -t mƒ Xr»q s]m q- -c-bn-ep A s Hcp kplrøv ]d- mwv R߃ Xr»q-cn FØn-b-Xv. BZyw ]pxp- msv ] n-bpss ASpØv snin-ss ho n hms-i-bv mwv Xma-kn- -Xv. AXn-\p-tijw sht m ] n-bpss ap h-iøv aq v G ÿew apδm-bncw cq]bv v hmßn AhnsS Xma-k-am-cw-`n- p. Rßsf sht m `mkøv Xncp-hn-Xmw-Iq m-cs F mwv hnfn- pi? tnsøn-bpss hnzym-`ym-k-sø- n H p ]d-bmtam? Rm aq mw- m- p-hsc AXn-c-ºp-g-bn-emWv ]Tn- Xv? A v ]Tn- p ÿeøns\ Ifcn F mwv ]d- n-cp- -Xv. \ne-sø-gp-øm-bncp- p ]T-\-co-Xn. ]n osv Ahn-SpsØ sk v tacokv at-ønse kv qfnepw ]Tn- p. Xr»q-cn h -t mƒ Ggmw m p-hsc sht m kv qfn ]Tn- p. sslkv qƒ ]pxp- msv ] n-tbmsv tn m-bn-cp- p. Hcp sim w AhnsS ]Tn- p. sht m-cn \n v ]pxp- m-t v d txm -ß-fpsS CS-bn-eq-sS-bmWv \S- p-h- n-cp- -Xv. AXp-sIm v kv qfn t]mim hfsc _p n-ap- mbn-cp- p. am{x-a-, B ka-bøv ssihnc-en Hcp Ipcp hcn-i-bp-ap- m-bn. AXn-\m Rm ]Tn- m t]mip- n-s v ]d- p. R߃ Ggv ktlm-z-c-ß-fm-wv. Bdv BWpw Hcp s]æpw. Fs hfsc emfn v hf Øn-b-Xn-\m ho p-im \n _- n- -Xp-an-. XpS v ]Tn- m-ø-xns ZpxJw Ct m-gp-ap- v. ]Tn v \n Øn-bmepw sshtem- n- n-bpss Ihn-X-Ifpw a v ]pkvx-i-ßfpw ]{Xhpw sndp- -Øn hmbn- p-am-bn-cp- p. s^{_p-hcn

24 ? tnsøn Iem- -Im-bnI a -c-ß-fn ]s -Sp-Øn-cp- p-sh v ti t m; icn-bmtwm? AsX. icn-bm-wv. ] n-bnepw \m n-ep-sams Iem- -Im-bnI a - c-ß-fn ]s -Sp-Øn- p- v. sndp- -Øn {]I-S-{]-kw-K-sams ]d- ncp- p. t]sn-bn- msx A -c-kv^p-s-x-tbmss {]kwkw ]d- n-cp- -Xn- \m As ms Bº- q-cnse XpWn-an- n AXns apx-emfn Af- K sn n-bm timb-º-øq-cn \n p hcp-tºmƒ ame-bn-sm\pw kzmk-x- {]-kwkw ]d-bp-hm\pw Fs hnfn- p-am-bn-cp- p.? sndp- -Øn \ kn\nam Iº-ap- m-bn-cp- p-sh v ti -t m, icnbmtwm? sndp- -Øn kn\na ImWm-dp- v. IqSp-Xepw sk v tjmbv v Rm\pw AΩbpw Bß-f-amcpw IqSn ssk n-fn ]pxp- msv h v kn\na ImWm-dp- v. kn\nam Iº-ap- -Xp-sIm- p-xs As ms Rm \ ^mj-\n-emwv \S- n-cp- -Xv.? tnsønsb tzh- n-t - s]æp-im-wm h -Xpw, Ieym-WtØbpw ] n H p ]d-bmtam? F\n v IeymW Btem-N-\-Iƒ XpS-ßn-b-t mƒ ]ecpw h v I ncp- p. tzh n tn h -t mƒ Ft m Hcp ap P ]cn-nbw t]mse. tzh n tn s apj-hpw, kwkm-c-hpw, s]cp-am- hpw h msx Fs a\- n ]Xn- p. hfsc kxy-k- -\m-sw pw ]d pti p. A \pw tn - mcpw Hmtcm Imc-W-߃ ]d v CXn \n pw Fs ]n n-cn- n- m {ian-s - nepw Rm Cu sn s\ axn-sb v Dd- n- p-]-d- p. Aßn-s\-bmWv tzh n tn Fs si n-b-xv. km[m-cw IeymWw Ign v sn s ho n-te v IpSn h m ]nt -Zn-hkw adp-] n Ipºn v s]æns ho n-te v t]mhp-i-bmwv ]Xn-hv. ]s, ChnsS ` Ømhns s]ß- m v t]mim Xnc- p- -Xp-sIm v c p-zn-hkw \n - Xn-\p-ti-j-amWv sht m v t]mb-xv.? tzhkn tn s tpmen-sb- n H p ]d-bmtam? IeymWw Ign p hcp-tºmƒ tzhkn tn Xr»q sk v txmamkv timtf-pn A U-dm-bn-cp- p. ]n osv v Bbn. AXn- \p-tijw {]tam-j In n. AUvan-\n-kvt{S- ohv kq{] v Bbn. sk v txmamkv timtf-pn tpmen-bp- -t mƒxs sk v tacokv timtf- Pn D -Xn-cn v 5 awn v t_m Un-ßnse Ip n-iƒ p-th n tãj- \dn km[-\-ß-fpss tãm \S-Øn-bn-cp- p.? IeymWw Ign- p-h- -t mƒ A v a\- n I KpW-ß-sfms s^{_p-hcn

25 ]vxw-_ s^{_p-hcn

26 s^{_p-hcn sk

27 ]vxw-_ s^{_p-hcn

28 s^{_p-hcn sk

29 ]vxw-_ s^{_p-hcn

30 s^{_p-hcn sk

31 ]vxw-_ s^{_p-hcn

32 s^{_p-hcn sk

33 ]vxw-_ s^{_p-hcn

34 s^{_p-hcn sk

35 ]vxw-_ s^{_p-hcn

36 s^{_p-hcn sk

37 tzhkn tn -\n D m-bn-cpt m? AtXm {]Xo- -Iƒ sx n-t mtbm? C. {]Xo- -Iƒ H pw sx n-bn-. Rm a\- n Icp-Xn-b-Xnepw hfsc \ a\p-jy-\m-bn-cp- p. CXv Rm am{xw ]d-bp- -X-. \m nepw tpmen-ÿ-eøpw F m-h pw tn -s\- p-dn v \ -Xp-am-{Xta ]d-bm- \p- q. am{x-a-, tn hfsc _p n-ap n hf -Xp-sIm v hn sk v Un t]mƒ kwl-s\ Ip n-iƒ v ]pkvxiw hmßn-s m-sp- p- -Xn-te v \ coxn-bn kw`m-h\ simsp-øn-cp- p. am{x-a-, hosp-si- m Hmebpw simsp-øn-cp- p.? tnsøn-bpss ] n-bp-am-bp _ w H p ]d-bmtam? Rm sndp- -Øn sht m ] n-bn acn-b skmum-en- n-bn D m-bn-cp- p. s] Ip- n-i-fpss hn`m-k-øn {]os^ivsv Bbn- p- v. ChnsS snmδq-cn amxr-kw-l-øn XpS w apx D m-bn-cp- p. Ct mƒ H nepw {]h Øn- p- n-. Hcp hnj-a-ap- Xv, Imens ap n thz-\-bp- -Xp-sIm v ] n-bn t]mim\pw Ipº-km-cn v Ip m\ ssis m- m\pw km[n- p- n-. Cu h jw s]cp- m-fn\v {]Z- nww Ib-dp ka-bøv Imdn ] n-bn t]mbn-cp- p. Acp-Wm-N {]tzin \n p-h amxr-kw-l-øns \røhpw ]m pw I p. H w acn p -t]mb ` Øm-hn\pw ai-\pw-th n knan-tøcnbn t]mbn {]m n p.? ae-bm- q Ipcn-ip-ap-Ø- s hen-sbmcp A pxw tnsøn-bpss IpSpw-_-Øn D mbn F p-ti- -t m, icn-bmtwm? icn-bm-wv. IeymWw Ign v \mep h j-tømfw R߃ v Ip n- Iƒ C m-bn-cp- p. Xr»q Pq_nen Bip-]-{Xn-bnse tdmkω tumivs R߃ v Ip n-i-fp- m-in-s v ]d- p. R߃ ae-bm- q t]mbn sagp-ip-xncn IØn v D p-cpin {]m n- p. R߃ v Ggv a sf \ In sszhw A\p-{K-ln- p.? tn n-bpss IpSpw-_-Øn-se AwK-ßsf H v ]cn-n-b-s -Sp-Ømtam? ` Ømhv tzh- n. 23 sim w apºv acn- p. a ƒ, _m_p, _o\, s_ n, tpm^n (a-cn- p), an\n, hnpp, knpn.? IeymWw Ign- p-h-cp ka-bsø snmδq-cns Ahÿ H p ]d-bmtam? IeymWw Ign p hcp ka-bøv Cu sabn tdmun\v C{X hoxn-bn- m-bn-cp- p. tdmuv Sm snbvxn- n-. F.-kn. tpmkns hosmbn-cp p Aßm-Sn-bnse henb hosv. AXv HmSv ta -Xm-bn-cp- p. a n- Sn-bm Ip n- mep tn s hosm-bn-cp p BZysØ ssd v hosv. hosp- I-fnse BWp-ß-fn `qcn-`m-khpw Nqc s\bvøn\pw a p-ambn A\y s^{_p-hcn

38 \msp-i-fn-em-bn-cp- p.? C sø Xe-ap-d-tbmSv t{xkymω tns-øn v F mwv ]d-bm-\p- Xv? ] p-im-eøv Ab ]- - m Hmtcm hosp-i-fnepw hchpw t]m pw D m-bn-cp- p. F mhcpw \ kvt\l-øn-em-bn-cp- p. C v F mhcpw kz w Imcyw knμm-_mzv ]d-bp- -h-cm-wv. hchv Adn v snehv snø-ww. As - n GIm-Zin t\mt - n-h-cpw. snmδq-cns sfiz cyw \ne-\n m-\pw, hyh-kmbw apt m v t]mim\pw sszh-tømspw, butk- n-xm-hn-t\m-spw, iucn-bm ]pwym-f-t\mspw a v hnip- - m-tcmspw {]m n- p-i. (snm-δq-cnse {]mb-am-b-h-cpss Hm Ω- p-dn- p-i-fmwv CXv. Ah-cpsS kz w `mj-bm-wv. sx p-iƒ kw`-hn- mw. kzbw an- p-i) A`n-apJw : tpmbv IptØm- m-c t^mt m : eb tpmbv P\-d t\mfpv 1. hb-en\v kam-\-amb C y kwkox D]-I-cWw GXv? 2. Kn m GXv cmpy-ømwv ]nd-hn-sb-sp-øxv? 3. "K `-{io-am ' F v Bsc-bmWv hnti-jn- n- n-cp- Xv? 4. lnμp-ÿm\n kwko-txm-]-i-c-w-amb knøm cq] I ]\ snbvxxv BcmWv? 5. DkvXmZv _nkvan m Jms\ temi-{]-i-kvx-\m- nb kwkotxm]- I-cWw GXv? ^m. tsmw Dgp- m-ens tamn-\-øn-\p-th n cmjv{s-t\-xm- ƒ DW p {]h Øn- m\pw `oi-c-hm-zn-i-fpss am\-km- -c-øn\pw \ap v {]m n- mw. s^{_p-hcn

39 sxmgn hm Ø- * ticf t]mã k n-fn 594 Hgnhv t]mãvam, sdbn th sabn Km Uv F o XkvXn-I-I-fn-te v At]- -Iƒ Wn- p- p. tbmkyx sa{sn- p-te-j. At]- -Iƒ kzoi-cn- p Ah-km\ XnøXn 2017 s^{_p-hcn 14. {]mbw: iºfw: sxc-s -Sp v : ]co- -bpss ASn-ÿm-\-Øn. At] m ^okv-: 100 cq], ]co m ^okv 400 cq]. hni-emw-k pw kv{xoiƒ pw At]- m-^o-kmb 100 cq] am{xw AS- m axn. IqSp-X hnh-c-߃ v sl ]vsukviv \º : h jsø {]Xn-\n-[n-tbmK `mc-hm-ln-iƒ ]mã-d Iu kn sa-º {]Xn-\n[n sk{i- dn ]Ømw- m v Pbn- -h v sxmgn-e-h-k-c-߃ CRPF 2945 tim Ã-_nƒ Hgn-hv. tic-f-øn am{xw 106 Hgn-hp-Iƒ tbmkyx sa{sn- p-te-j. At]- -Iƒ kzoi-cn- p Ah-km\ XnøXn: 2017 am v 1. {]mbw: 2017 P\p-hcn 1\v 21-27\pw at y iºfw: sxc-s -Sp v : ImbnI a-xm- ]co -F-gpØp ]co- - F nhbpss ASn-ÿm-\-Øn. At] m ^okv- 100 cq], kv{xoiƒ pw hnap- -`-S- m pw At] m ^okn-. IqSp-X hnh-c-߃ v sl ]vsukviv \º : , ]n.-b.-h. {]Xn-\n[n tpm. sk{i- dn tpm_n tpm v entpm tpm F.-]n. d mbn amxyp N m-e-bv Nne \ D]-tZ-i-߃ * s]cp-am coxn-ifpw at\m-`m-h-ßfpw ]qt m- -tø- mƒ at\m-l-c-am-h-s. * ka-bsø {Iao-I-cn- m snøm-\p- -sx mw snøm Ign-bpw. * ag-sb- mƒ D]-Im-cn-bm-hp-I. N{μ-t\- mƒ kuμ-cy-ap- -h-cm-ip-i. * \ncm-i-bn AI-s - m H pw ]Tn- m-t\m, H nepw kt mjw Is -Ømt\m Ign-bn-. * simsp- m- ns \Sp-hnepw \ tx hcq F v Nn n- p-i. s^{_p-hcn

40 Xøm-dm- n-bxv : tpm_n tamgn-]-d-ºn R߃ hc-hmbn 1. Ipcp-Xp-Ip-f-ßc Iqf tpmjn- -_n kn ai B tpm tpmjn (s]mdn p) P\\w : amtωm-zok tamgn-]-d-ºn B -Wn- -{]n kn aiƒ B B Wn (tdmkn) P\\w : amtωm-zok am{]m-w-øp- m-c B p- -en-unb ai Untbm ]utem (]u-tem-kv) P\\w : amtωm-zok R߃ H mbn 1. tamgn-]-d-ºn tpmk-^v- -tacn ai dntpm tpmk^v snmδq atcm- n- tpmbv- -jm n aiƒ tpym \ ac-øm- c sim - q Ip q- m-c spbnw-kv- -tacn ai dntpm aw-eq CuÃv ]pt m- m-c tpmbv- -kqkn aiƒ hn\p- -snm-δq 3. time- Æn t]mƒ doø ai {]ho \S-h-cºv It cn tpmkv- -tacn aiƒ dn\p- -snm-δq R߃ bm{x-bmbn 1. Nn n-e- n n ]pt m- m-c sndnb `mcy t{xky (sk v sk_m-ãy bqwn- v) s^{_p-hcn

41 azyw F ]nimnv tpmkt^ C v BsI hnj-a-øn-em-wv. ssi \ mbn hndbv p- p- v. ImcWw as m- p-a-. Hcp ^pƒ t_m n hmßm ssiøn Imin-. Btcm-sS- nepw tnmzn- m-sa p hnnm-cn- m Bcpw Xcn-I-bp-an-. At m-gmwv I]ymcv tzh n tn B hgn h -Xv. Imcyw tzh n tn -t\msv ]d- p. Abmƒ BZy-sam v asns - nepw ]ns Imip X p. In nb Imip-ambn t\tc HmSn-bXv _nh-td-p- ns apºn-te v. \ Xnc- m-wv. Iyq\n v km[\w hmßn- p. ]ns H pw t\m n-bn-. t\sc sn Xv \oa t_ -dnbpss ]n n-ep B sndnb apdnbn-te- v. sn n-cp v km[\w s]m n p Ign p XpS-ßn. t\cw t]mb-x-dn- n-. IpSn p ]mºmbn tpmk-t^- ho n-te v Cg- p. t\cw Ccp- n-b-xp-sim v H pw ImWm-\n- m-bn-cp- p. Fß-s\-sbms tbm hoss-øn. c Sn hmxnen\v simsp-øp. hmxn Xpd- Xv dnb {^m kokv ^møn-a -\-K bqwn v tdmkm-ω- -tpm-k-t^- s `mcy. {]m -\bpw sszh-hn-izm-kphpap Hcp km[p kv{xo. Abmƒ ho n Ibdn hmxn-e-s- p. Ip n-iƒ aq pw ` Ww Ign- p-i-bm-wv. aq pw s] Ip- n-iƒ. tdmkmω ` Ww sim p-h v apºn h p. ]ns Ipsd ]cn-`-h-ßfpw D]-tZ-i-hp-sa- mw. tpmk-t^- \v Fs - n- mø tzjyw. as m pw t\m msx simspøp cs Æw snin-s-øv. tdmkmω hmhn p Ic- p. Ien XocmsX h -t mƒ Abmƒ Ip n-i-fpss tnmdp-]m{xw FSp-sØ-dn- p. Ip n-iƒ ]cn-{`m- -cmbn HmSn apdn-bn Ibdn hmxne-s- p. Abmƒ Ah-km\w hosns ]pdøv XnÆ-bn InS- pd-ßn. t\cw ]pe p. C se kw`-hn- -sxm pw Abmƒ v Hm Ω-bn-. ]Xn-hp-t]mse ho n \n pw Cdßn \oa t_ dn-bpss XnÆ-bn-en-cp- p. C pw Abmƒ tzh n tn -s -b-spøv Cc- p. Abmƒ simsp-øn-. ]ns A -Øn {]h Øn- mte jn -cp-xv. \ΩpsS Pohn-Xhpw [\y-am-ip-i-bp- * Ign-bm-hp klmbw \ Ip-I, q. t{zmln- -cp-xv. F m- n\pw ]pd-ta, \mw a p- hs IjvS- m-sp-ifpw _p n-ap- p- cn pi * Inwh-Z- n-iƒ ]d- p-]-c-øm-xn- Ifpw Adn-bp-tºm-gmWv \ΩpsS * ]cn-lm-khpw Al- m-chpw _p n-ap- p-i-sfm- p-a- m-xm-ip- -Xv. AcpXv. Ffnb Pohn-Xw, Db Nn. * Xn sb \ -sim v Iogvs -Sp- AXm-Is \ΩpsS ap{zm-hm-iyw. Øp-I. * a p- -h-cpss ZpxJ-Øn kt m- s^{_p-hcn

42 as m pw t\m msx ho nse Dcpfn-sb-SpØv IS-bn sim- p-t]mbn hn p. In nb Imip-ambn ]Xn-hpt]mse t_ -dn-bpss ]n n-ep apdn-bn-te v t]mbn. IpSn p ]mºmbn Cg- p. t\cw ]Xn-hne-[nIw Ccp- n-bn-cp- p. Abmƒ A pdw IS- m t\m n. ]m p h Sn tem-dn-bpss CSnbpsS BLm-X-Øn Abmƒ howp. tnmc-hm v \n -e-\mbn InS- p Abmsf Hcp ]m mc FSpØv Bip-]-{Xn-bn sim m- n. t]m - n D m-bncp A{U v sh v ho n-te v hnfn- p. ac-w-sh-{]m-f-tømss tdmkm-ωbpw Ip n-ifpw Bip-]-{Xnbn-te v HmSn. Ip n-iƒ \ne-hn-fn p Ah-i-cm-bn. tdmkmω amxm-hns apºn ap p-ipøn P]-ame snm m Bcw-`n- p. {]Xo- -bp ss Hcp hi-t]m-ep-an-s v tumivs am ap{z-ip-øn. F nepw tdm kmω amxm-hns\ ssihn- n-. am Xmhv tdmkm-ω-bpss {]m \ ti p. tpmk^v ssiiƒ Nen- n v XpS-ßn-bn-cn- p- p. Ct mƒ Abm ƒ v C -se-bp- mb kw`hw Hm Ω h p. Xs _p n-tam-iw-sim v Xs IpSpw_w A\m-Y-ambn t]mti- -Xm-bn-cp- p. azyw AXm Wv Xs NXn- -sx- v- Abmƒ a\- n-em- n. azyw ssi sim v sxm Sn-s v Abmƒ Xocp-am-\-sa-Sp-Øp. \o h j-߃ p-tijw C bmƒ Hcp hym]m-cn-bm-wv. AXymh iyw \ coxn-bn Xs Abmƒ Pohn- p- p. a ƒ aq pw hntzicm-py-ß-fn ` Øm- - m-tcm-ssm w Ign-bp- p. tpmk^pw tdmkm- Ωbpw cmhn-se-bp- Ip m-\ v ]ph ^ vsk {^m kokv tkhn-tbgvk N v apx hsc-bp hc-hv- -snehv hc-hv- snehv ap _m n 22, NnIn m klmbw {Sok B Wn & (5 Bƒ v) 21, ]pfn- B Wn amã 1, hnhml klmbw Pph sxtc-k- -s^-kn (1 Bƒ v) 2, Acn-ºqcv 1, \o n-bn-cn v 27, ] n hnlnxw (`-WvUm-cw) 3, BsI BsI ]ph ^ n-te v DZm-c-ambn kw`m-h-\-iƒ X v kl-i-cn- p-i. ""Btcm-Ky-ap- -h -, tcmkn-iƒ mwv sshzy-s\-s m- m-h-iyw. Rm h n-cn- p- Xv \oxn-am- msc hnfn- m-\-. ]m]n-isf ] m-øm-]-øn-te v Wn- m-\mwv (eq- m. 5:31-32) P\d t\mfpv DØ-c-߃ 3. kzmxn Xncp-\mƒ 1. kmcwkn 4. Aao Jp{kp 2. kvs]bn 5. sjl-\mbn s^{_p-hcn

43 ASn- p-dn v a cw Cu Nn{X-Øn\v A\p-tbm-Py-amb ASn- p-dn v FgpXn sh -t]- -dn t]cpw bqwn pw t^m \ºdpw klnxw "kvt\l-kv]-μ\w' t_mivkn \nt -]n- pi Ign e w hnpbn ""A q m CXm ]nsn-t m, N -c-bpω'' lrzy B tkmpn, sk v etbmf bqwn v t{]m m-l\w "" Rm apøw X n-t, F\n-s mcp apøw Xt '' dnb tuho-kv, sk v {InÃ-^ bqwn v ""\njvi-f kvt\l-øns NpSp Npw_\w'' eb tpmbv, sk v etbmf bqwn v Sn p-tam Xam-i-Iƒ spdp-k-te-an Sq t]mb Sn p-tam sskun-t\msv : t_m n-ßn\v F{Xbm Nm v? sskuv : 5000 cq]. Sn p-tam : lpw. shdpsxb I Ømhv sh -Øns api-fn qsn \S- p-t]m-b-xv. Im q ]pxnb tamuen-ep- ko v s_ v 90% A]-ISw Hgn-hm- m-sa v ]T\w s^{_p-hcn

44 s]bn nwkv t]cv:... hb v :... A{U v :... bqwn v :...t^m :... \ndw simspø Nn{Xw 15- mw Xnø-Xn p n kvt\l-kv]-μ\w t_mivkn \nt -]n- pi Ign- -e w hnp-bn-iƒ 1. B _n tpmkv, sk v tpm v bqwn v 2. Inc jmpp, sk v Ako n bqwn v 3. F hn. kn.-un., sk v tpm v bqwn v Nn{Xw \ mbn hc- -h \oxp tpmjn, t{kbvkv acnb _npp, Kn^v n spdn, s^kn-en-bmt\m {^m kokv s^{_p-hcn

45 _ \ v _nkv v ]mni-cwkwtncp-h-iƒ: 1. ssaz 1/2 I v 2. Um U 100 {Kmw 3. ] -kmc s]msn- Xv 1/2 I v 4. A n- -cn v IjvW-߃ 1/2 I v kºm : \m kn B Wn sk v {InÃ-^ bqwn v s]msn- Xv ]mnihn[w : F m tncp-h-ifpw IqSn sh -an- mø XpS ]m{x-øn C v \ mbn Ipg-bv p-i. sndp-\m-c-ß-bpss hep- -Øn FSpØv Dcp n, Ip \ mbn XpS v Um U ]pc- n- AXn-\p-ap-I-fn ssaz XqhnbXn-\p-tijw AXn-te v Hmtcm Dcp-f-Ifpw Ipd v AI-e-Øn shbv p-i. aqsn sh -Xn-\p-tijw G hpw sndnb Xobn thhn- pi (Ip -dns sh-bv n-s-cp-xv). 15 an\n- n-\p-tijw _ \ v _nkv v sdun. NqSm-dnb tijw FSpØv ]m{x-øn-te v am p-i. Ip n-bn-en- p-sh- m IqSp- X \mƒ D]-tbm-Kn- mw. tncp-h-iƒ: 1. ] Sw 10 FÆw 2. ssaz 1/2 I v 3. IS-e-amhv 1 1/2 I v 4. apf-ip-s]msn 1/2 Sokv]q 5. ap 1 FÆw 6. tkmum-s]msn 1 sndnb kv]q 7. Ge- mb 10 FÆw ] S t_mfn ]mnihn[w : 2 apx 6 hsc-bp F m tncp-h-ifpw tbmpn- n v Bh-iy- Øn\v sh w Hgn v F pw tn Øv Ipd v I n-bn Cf n shbv p-i. Hmtcm ] Sw FSpØv amhn ap n Im shfn-s -Æ-bn hdp-sø-sp- p-i. ] S t_mfn sdun. Xo eup tncp-h-iƒ: 1. ]pgp-ß-ecn 2 I v 2. \mfn-ticw Nnc-In-bXv 1/2 I v 5. Imbw-s]mSn 1/2 Sokv]q 6. D v, sh w, shfn-s Æ Bh-iy-Øn\v 7. F v 1/2 I v 3. i c 1/4 Intem 4. F v Idp-ØXv 1/2 I v ]mnihn[w : No\- n NqSm-Ip-tºmƒ ]pgp-ß-ecn C v ae-cp-t]mse s]mcn-bp- -Xp-hsc hdpøv timcp-i. aqø aww hcpw. anivkn-bn s]msn v Acn- -bn Acn- p-sh-bv p-i. Nnc-Inb \mfn-ti-c-øn-se sh w h p- -Xp-hsc NqSm- p-i. Nph v \ndw hc-ww. Acn s]msn- Xpw \mfn-ti-chpw F pw i c s]msn- Xpw F mw tbmpn- n v \ mbn Ipg v D Dcp- pi. Xo eup sdun. ""sszh-øns t]cn sime-]m-x-i-߃ Akm-[y-am-Wv. temi-sa-ºm-sp-ap `oi-cm-{i-a-w-߃ Nmth {`m v ' {^m kokv ]m s^{_p-hcn

46 Patterns EDISON FRANZ Able to + Verb 1st Form 1. I'm able to speak English F\n v Cw ojv kwkm-cn- p-hm Ign-hp- v. 2. She's able to understand my feelings Ahƒ v Fs hnj-a-߃ a\- -em- p-hm Ign-hp v 3. They're able to do it fast Ah v AXv thk-øn snøm Ign-hp- v. 4. I'm able to ride fast F\n v thk-øn khmcn snøm Ign-hp- v. 5. He's able to run this risk Ah\v Cu _p n-ap v XcWw snøm Ign-hp- v. 6. We're able to conduct it. R߃ v AXv \S-Øm Ign-hp- v. 7. I'm not able to afford this expense. F\n v Cu snehv hln- m Ign-bn-. 8. She's not able to go alone Ahƒ v H bv v t]mim Ign-bn-. 9. We're not able to move R߃ v \oßm Ign-bn I'm not able to come wih you F\n v \nß-fpss IqsS hcm Ign-bn-. sk v sk_m-ãy IpSpw_ Iq mbvabpss Xncp-\mƒ BtLmjw sk v sk_m-ãy IpSpw_ Iq mbva hn.-sk-_-ãym-t\m-kns Xncp-\mƒ kap- Nn-X-ambn BtLm-jn- p. BtLm-j-Øn\v Bcw`w Ipdn- p-sim v (hym-gmgvn) hn.-ip m-\-bv p-tijw simsn-tb w \S-Øn (sh- n-bm-gvn) IpSpw_ Iq mbva AwK-ß-fpsS ImgvN ka -Whpw Znhy-_-en- p-tijw t\ hnx-c-w-hpap- m-bn-cp- p. Xncp-\mƒ Znhkw ImeØv 8 awn v sxc-s -Sp- -s CS-h-Im- Xn Øn-bnse \n \ IpSpw-_-߃ v Acnbpw ]e-hy-rvp-\-ß-fp-a-s-ßnb In pw tcmkn-iƒ p kmº-øni klm-bhpw ^m. kp_n he-cn-bn (MCBS) hnx-cww snbvxp. s^{_p-hcn

47 Xnc-kvI-cn- -hsc Xnc- p-sn v Xncp-\mƒ F m-answ dnt m v : jmpn tpmbv sk v etbmf bqwn v \ΩpsS CS-h-I-bnse kwbp Xncp-\mƒ F pw Hm Ωn- m Hcp-]nSn \ Hm Ω-Iƒ kωm-\n Hcp kpzn-\-am-bn-cp- p. Xncp-\m-fn\v C\n-sbmcp hnh-cww Bh-iy-an-. AXp-t]m-se-Xs Xncp-\m-fns F m-ans BtLmjw hyxy-kvxx ]pe Ønb H m-bn-cp- p. ]Xnhp hn v Cu h jw 2017 P\p-hcn 8 Rmb-dmgvN F m-answ BtLm-jn- Xv Xr»q cq]-x-bnse Nph- aæv CS-hI AXn Øn-bnse ]qδ Nnd {Kma-Øn Bcw-`n Icnkva `h-\-øn-em-bn-cp p. ""\ns ktlm-z-c-\n \n v \o apjw Xncn- p-i-f-b-cp-xv.. At mƒ sszhw \n n \n v apjw Xncn- bn '' F txm_n-øns ]pkvx- Hcp Zpc- -th-f-bn Hm Ω-bpsS si p-iƒ apdn- p-t]m-b, kz -_- -߃ XI, ka-bhpw Ime hpw tzihpw ad, Xmfw sx nb 75 A\mY kv{xop- -߃ im nb-\p-`-hn- p- p. Ahn-tS- mwv snmδq CS-h-I-bnse P\-߃ IS- p-sn- -Xv. c v hml-\-ß-fn-embn GI-tZiw \qdp-t]-tcmfw, hnimcn ^m. tpmjn Bfq-cns t\xr-xz- Øn Ah p-th ` -Whn`h-ßfpw Iem-hn-`-h-ß-fp-ambn D tbmss Ahn-sS-sb-Øn. ssi m-c- mcpw Xncp-\mƒ IΩn- n-bnse AwKßfpw ]qδ Nnd bm{x-bn-ep- m-bncp- p. Ahn-SpsØ At -hm-kn-iƒ Ah-cpsS kzx-kn- -amb ssienbn {]m -\bpw kzmk-xhpw ]d- p. XpS v \Ωƒ Hcp- nb kvin pw, Km\-ß-fpw, \røhpw Ah-X-cn- n- p. XpS v Ah-cp-ambn ASp-Øp-sN v kwkm-cn- p-ibpw Ah-tcmSv km z\ hm p-iƒ ]dbp-ibpw snbvxp. Ah v ` Ww hnf-ºn. CS-h-I-bn \n pw t]mb F m-h pw IΩn- n- m ` Ww Icp-Xn-bn-cp- p. GI-tZiw 4 awn-tbmss snmδqcn Xncn-s -Øn. Cu h jsø Xncp-\mƒ F m-answ \s mcp A\p- I-Ønse hn\w inc m hln v {^m kn-kvi mcnãv tim {KntK-j\nse Ako n s{]mhn kn s I Ω-\n-c-X-cmb I\ym-kv{Xo-Ifm {]h Øn- p-h-cp Hcp ÿm]-\-amwv Icnkva `h. am\-kni hn{`m- n-bn k Δcmepw Dt]- n- -s -, sxcp-hn Ae-bp kv{xoiƒ v Hcp ]pxp- Po-hnXw F kvt\l-z i-\-øn s kz]v\-km- m-xvim-c-am-wv- kvt\-l- q-sm-c-amwv Icnkva `h. 6 t] am{x-ambn Bcw-`n Icn `-h-am- n-ø hnim-cn-b- \pw kvabn C v \m\m-pmxn ax-ÿcmb ssi m-c- m pw IΩn- n-bw-kÿm-\- m-cp-ambn tic-f-øn-ep- -hcpw A\ykw ߃ pw {]txyiw \μn ]d-bp- Pohn-X-Øns p. s^{_p-hcn

48 2017 P\p-hcn 5 mwâ Z\lm s]cp-\m-fn-t\m-s-\p-_- n v Pokkv bqøns t\xr-xz-øn ] n-bnepw It -f-bnepw ]n n-bn Xncn sxfn-bn- -t mƒ Xncp-\mƒ {]Z- n-w-øn\v AWn-\n-c bqwn- p-i-fn kωm-\m l-cmb bqwn- p-iƒ v hnimcn ^m. tpmjn Bfq kωm-\-hn-x-cww \S-Øp- p. H mw kωm\w sk v tpm v bqwn v c mw kωm\w sk v tpm bqwn v aq mw kωm\w ss{iãv \K bqwn v t^mt m : ss\_n tpmk^v s^{_p-hcn

49 hn. sk_-kvxym-t\m-kns Xncp-\m-fn-t\m-S-\p-_- n v hymgmgvn sk v sk_m-ãy bqwn v AwK-ß-fpsS t\xr-xz-øn ^m. kp_n he-cn-bpss km n- y-øn ] n-bn simsn Db Øn. Xncp-\mƒ \v BtLm-jn- p P\p-hcn amksø hn. butk- n-xm-hns s\mth\ Gs -SpØv \S-Ønb s]md-øq- m-c emk ai Pn kwpw IpSpw-_hpw tn v hn. butk- n-xm-hns Xncp-kzcq]w ^m. Inc Fep-h-Øn- -ens ssiøn \n v G p-hm-ßn P\p-hcn 26\v dn -ªnIv Zn\-Øn ItØm-en tim {K v kwl-s\ AwKß-fpsS t\xr-xz-øn ^m. tkhy Acn-ºqcv tziob ]XmI Db Øp- p. hn. AIzn\m-kns Xncp-\m-fn-t\m-S-\p-_- n v sh n-bmgvn sk v AIzn-\mkv bqwn v AwK-ß-fpsS t\xr-xz-øn ^m. tkhy Acn-ºqcns km- n- y-øn ] n-bn simsn Db Øn. Xncp-\mƒ \v i\n-bmgvn BtLm-jn- p. t^mt m : ss\_n tpmk^v s^{_p-hcn

50 A`n-\-μ-\-߃ kotdm ae-_m k`-bpss ax-t_m- [\ IΩo-j Im -\msv au v txmam-kn h jw-txmdpw \-S-Ønh-cm-dp {]Xn-`m-kw-K-a-Øn Xr»q AXn-cq-]-Xsb {]Xn-\n-[o- I-cn v ]s -SpØ \mep-t]-cn Hcm-fmb B k Bt m bv v CS-h-I-bn ^m.s{^un Fep-h-Øn- kωm\w ssiam-dn. sk v tpm v bqwn- nse simº Bt m-bpss ai-\m-wv. s^mtdm\ IpSpw-_-tI{μ IΩn n tpmbn v -sk-{i- dnbmbn sxc-s -Sp- s {]o v sp. apcn-bm-s\v snmδq CS-h-I-bpsS A`n-\-μ-\-߃!! s^{_p-hcn

51 s^{_p-hcn

52 t mdnb tpmbv tpmjzm tpmtam B Fen-k-_Øv \nxp tpmjn B {Unb entpm tkmuvhn spdn Kn^v n acnb sptãm ]n.-hn. Fbv -eo\ entpm tkm\ spbvk B _n tpmkv Fbv tpmkv F hn {^m kokv \nk spbvk Znb tacokv tkmpn Aeo\ kntpm sfizcy si.-kn. sk_n ]n.-t n lrzy B tkmpn F \ txmakv tpmkven tdmkv s^{_p-hcn

53 Xøm-dm- n-bxv : tpmk^v ]pfn- hyh-km-b-kw-cw-`-ß-fp-tstbm kwl-s-\-i-fp-tstbm am\-z-wvu-a-\p-k-cn v D]-tbm- K-iq-\y-cmbn IW- m n a\p-jy-hy- n-isf ]mgvhkvxp-hmbn X n- -f-bp BtKmf kºzvhyh-ÿsb Hcn- epw AwKo-I-cn- m-\m-in-s v am ]m hy - am- n. tdman \S t m_ ^ut -js ktω-f-\-ønse {]Xn-\n-[n-Isf A`nkw-t_m-[\ snøp-i-bm-bn-cp p At±-lw \S- p sa{xm kn\-uns hnjbw ""bph-p-\-ß-fpss hnizm-khpw PohnX sxc-s -Sp- p-ifpw'' F -Xm-Wv. Pohn-X-Øns icn-bmb sxc-s -Sp- p-i-fn-te v bph-p-\-ßsf \bn- pi F -XmWv kn\-uns e yw. bph-p-\- ß-fn `qcn-]- hpw B{K-ln- p IpSpw-_m- -kn-te v {]th-in- p- -Xn\v klm-b-i-amb hn[-øn-ep {]tab {Iao-I-c-W-ß-fmWv kn\-un G s -Sp-Øp- Xv. IpSpw-_-ß-sf- p-dn- p Xmbn-cp p Ign c p kn\up-ifpw. AXpsIm v Ign kn\-uns XpS -sb-t m-w-amwv Cu kn\upw \S-Øp -Xv. sba-\n \n v X n-s m- p-t]mb kte-jy sshzn-i ^m. tsmw Dgp- m-ens tamn-\-øn\v th n Xß-tfm-sSm w s\mth\ snm n {]m n- m hnizm-kn-itfmsv kte-jy k`-bpss A`y -\. {InkvXym-\n-I-fpsS klm-b-amb adn-b-tøm- Sp s\mth-\-bmwv \S-Øm-\m-h-iy-s - n-cn- p- -Xv. sshzn-i p-th n {]txyiw {]m n- p kwl-s-\-bmb Sqdn-\nse "Atkm-kn-tb-j Hm^v tacn sl v Hm^v {InkvXy kv' ^m. tsmans tamn-\-øn-\mbn C -en-bn {]txyi {]m \ \S-Øn-h-cp- p. DÆo-tim-bpsS P\-\-tØm-S-\p-_- n v tltdm-tz-kns B -{]-Imcw sime snø-s \njvi-f- -cmb Ip n-ss -X-ß-fpsS Xncp-\mƒ BtLmjZn\-Øn djy-bn K `-On{Zw \ntcm-[n- p. "K `-On-{Z-an- mø \n»-_vz-amb Znhkw' F mwv djy Hm Ø-tUmIvkv k` Cu Znh-ksØ hnti-jn- n- Xv. Cusbmcp Xocp-am- \sø {]tz-isø BtcmKy- h-ip pw A\p-Iq-en- p. ssn\ Ign- m temiøv G hpw IqSp-X K `-On{Zw \S- p cmpy-ß-fn c mw ÿm\-amwv djy- p Xv. C y-bn-tebpw t\ m-fn-tebpw A -kvtxm-eniv \p tjym Bbn B v _nj v tum. Pmw_-Ønà ZnIzmt{Xm \nb-an-x-\m-bn. Ct mƒ s_mfo-hn-b-bnse A -kvtxmeniv \p tjym BWv At±-lw. {^m kokv am ]m C y kμ in- m-\n-cn-s bmwv tum. ZnIzm-t{Xmsb høn- m ÿm\-]-xn-bmbn \nb-an- -sx {]txy-i-xbp-ap- v. s^{_p-hcn

54 Xøm-dm- n-bxv knpn tpmkv Iznkv \º 206 (kwjy 22-36, kp`m 21-31, aømbn 1-9, shfn-]msv 4 9) 1. I Øm-hns ZqX tpmk-^n-t\msv CuPn-]vXn-te v ]mem-b\w snøm ]d- Xv F p-sim v? 2. Zcn-{Zs\ ]oun- n- p A[n-Imcn F n\v Xpey-\mWv? 3. tbip h n-cn- p- Xv Bsc hnfn- m-\mwv? 4. C{km-tb-ens BZy-Pm-X? 5. F p snøp-tºm-gmwv knwlm-k\w \oxn-bn Dd- p-\n p- Xv? 6. hn\m-i-øn-te v \bn- p hmxn Fß-s\-bp- -XmWv? 7. _mem-ans ]nxmhv? 8. Zm\-[ Ωw snøp-tºmƒ F mwv {i n-t - Xv? 9. Al-tdm Fhn-sS-h- mwv acn- Xv? 10. KpW-tZm-jn- n pw a -S-apjvSn ssihn-sm-øh\v F v kw`-hn pw? Iznkv \º 205s DØ-c-߃ 1. tltdm-tz-kns ASp-tØ v as-ßn-t m-i-cp-sx v (a-ømbn 2:12) 2. acn- -h-cpss CS-bn s v ]m pw (kp`m. 21:16) 3. kn acp-`q-an-bn ImsZ-jn (kw-jy. 27:14) 4. blqz P\X {]Xo- n- n-cp kz -cmpyw (aømbn BapJw) 5. Giø 25:8 6. sh n-ø-in-sn...-b- nƒ]gw t]mse-bmwv (kp`m 25:11) 7. \q (kwjy 34:17) 8. ]nim-np-_m-[n-x-\mb Duasb kpj-s -SpØn B Dua kwkm-cn- -t mƒ P\-߃ ]d- -Xm-WnXv (aøm 9:33) 9. hnjmzw (aøm 6:16) 10. hn. aømbn 6:33 ss nƒ Iznkv hnp-bn-iƒ Awe B Wn F \ txmam-kv ko\ {^m kokv Sm\nb tpm v Fbv B Wn Aa txmam-kv tpmjzm tpm v \dp-s -Sp- nse hnpbn : tpmjzm tpm v s^{_p-hcn

55 XnøXn kabw bqwn v IpSpw-_-k-tΩ-f\ `h\w bqwn- ns Ign amksø ixmwiw p.m. tlmfn-^m-anen txm p- ]q msn ]utemxv tzh n p.m. sk v B Wn Bep- tpmk^v {^m kokv p.m. ss{iãv \K ]pg-bv hmd- tsmwn p.m. ^møna tamgn-]-d-ºn tpmkv tp v p.m. sk.-a-izn-\mkv tamgn-]-d-ºn Hutk v \nivk p.m. sk.-tkhy Ddp-hØv tpmbv \n[n p.m. sk.t]mƒ s]cp-ºn n Cu\mip ]obqkv p.m. sk.-tpm Fep-h-Øn- ]utemkv BKkvXn p.m.sk.tpm v Ip n- hneyw `mcy doø p.m. sk.txmamkv Fep-h-Øn- B {Uqkv {^m kokv p.m. sk.{inã-^ It cn {^m kokv `mcy F kn p.m. sk.]o X n Cºmhp tzh n tpmkv p.m. sk.tacokv BgvN-ßm-S tuhokv s_ n p.m. sk. etbmf hoc-ºp n Hutk v tpmbvk p.m. sk. Ako n At cn ]utemkv tpm v p.m. en n ^vfh Nn n-e- n n Hutk v hmd p.m. Aa-tem- hw snωm\n tem\- tpmkv p.m. sk. AK-Ãn hoc-ºp n Nm - {^m kokv p.m. sk.sk_m-ãy sf\n- Ip p-h-doxv ssa nƒ BsI IpSpw_ Iq mbva ti{μ-k-anxn {Sj-d kvsimfm-ãn tpmwn. t^m : s^{_p-hcn 1 mw XnøXn _p[-\mgvn 6.00 p.m.\v hn.-ip m-\, s\mth-\, Bcm-[-\, kvt\l-hn-cp v (ssh-ip-t cw 5 awn v Ipº-km-cn- m-\p kuicyw D m-bn-cn- p- -Xm-Wv.) Gs -SpØv \S-Øp- Xv : s\ n-t»cn sim - ai tpm_n-bpss kvac-wbv v AΩ tdmkn s^{_p-hcn sk v tpm v bqwn v 55

56 hnip {KŸ hmb\ Ie- ADVERTISEMENT TARIFF Colour Back Outer 22 00/- Front Inner 18 00/- 1st page Colour 1500/- 2nd Page Colour 1400/- Back Inner 17 00/- Full Page 13 00/- Half Page 750/- Black & White Full Page 7 00/- Half Page 400/- Quarter Page 250/- D]-Im-c-kva-c-W, s^{_p-hcn _ ØvtU {Ko nßvkv F nh 100 cq] \nc- n ªm v & ssh v t]pn ]c-ky-s -Sp-Øp-hm Ah-k-c-sam-cp- n-bn-cn- p- p. 56

57 ]vxw-_ s^{_p-hcn

58 s^{_p-hcn sk

59 s^{_p-hcn

60 s^{_p-hcn

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn s{]mhn jy-e- s ktµiw ""simth- -I-fpsS Dd v Npa-cp-I-fpsS I\-a-, ]ns tbm AXn ]m - p- -h-cpss Fcnhpw ]pwy-hp-am-bn-cn- p p'' (Nm-h-d-b- s IØp-Iƒ v 1) \mw \ΩpsS sszh-hn-fnsb ad v AXn-\-SpØ IS-a-Isf Dt]- n

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw?

2017 Fß-s\-bmbn-cn pw? E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r RN. 29559/78 Xn ƒ t]pv 19 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI Vol. XXXIX No.52 Price Rs.5/- CHURCHES WILL GET A FREE WEBPAGE! Detailed info with pictures and telephone

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

tum. hn.-]n. KwKm-[-c

tum. hn.-]n. KwKm-[-c tum. hn.-]n. KwKm-[-c A m-cmjv{s {]i-kvx-\mb Im k NnIn- -I. Ccn-ßm-e- ps \mj-w sslkviqƒ, ss{iãv timf-pv, Fd-Wm-Ipfw alm-cm-pmkv timf-pv, tim bw saun- timf-pv, Hmƒ C ym C Ãn- yq v H^v saun- kb k-kv, AU-bm

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information