tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "tkfn Hcp kpμc k o Ø\w"

Transcription

1 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1

2 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph

4 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam) GIRLY ORU SUNDARA SANKEERTHANAM Memoirs Adv. Varghese P. Thomas (Ponnachan) Reserved First Edition : 2010 September Published by : Sing, India, Hill View, Kochi Type Setting : AB Communication, Ponnurunni Printing : Alois Graphics, Kottayam. Tel: Distributed by C. S. S. BOOK SHOP, KURISUKAVALA, THIRUVALLA - 1 Tel. & Fax: , Price Rs. 75/-

5 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 5 BapJw ""F m sszhsø kvt\ln- p- -h v, \n Æb {]Imcw hnfn- -s - -h v Xs, ki-ehpw \ a-bv mbn IqSn hym]-cn- p p F p \mw Adn-bp- p. tdma 8:28 Pohn-X-Øn sshhn-[y-am {]Xn-Iqehpw A\p-Iq-e-hp-amb kml-n-cy-ß-fn IqSn Rm IS- p-t]m-bn. ]expw tcj-s -SpØn hbv p-hm Ign- n- n-. Rm\pw Fs IpSpw-_hpw bm{x snbvx Pohn-X-]m-X-bnse sszhoi \S-Øn- n-s\- n A ]-sa- nepw Fgp-X-W-sa v D -hcpw DS-b-hcpw \n _- n- -t mƒ sszhal-xz-øn\p th n Fgp-Xp-I-bm-Wv. kmln-xy-`w-kn-tb mƒ kxy-k- -Xbpw Bflm -Xbpw \nd `m-j-bn Fgp-Xptºmƒ km[m-cw hmb-\- m v IqSp-X a\- n-emipw F p {]Xo n- p- p. CXnse Hmtcm kw`-h-hn-h-c-whpw hy namlmfly-ønt\m Bfl{]iw-kbvt m Bbn-Øo-cmsX, hmbn p a\- n-em- p Gh-cp-sSbpw Poh\pw c bv pw Hcp hgn-im- n-bmbn-øo-c-w-sa v {]m n- p- p. IpSpw_Pohn-X-Øn D mb sndpxpw hep-xp-amb kw`-h-߃ sszh-\n-tbm-k-øm Bbncp p F kxyw Ghcpw a\- n-em- -Ww. Fs `mcy tkfn v 2003 apx 2009 hsc Ggp sim - mew D m-bn-cp Im k tcmkm-hÿ sszh-ln-xm-\p-k-cww Bbncp- p. Fs k`mpohn-x-hp-ambn _ -s -SpØn Ahsb Rm thz-]p-kvx-im-sn-ÿm-\-øn ChnsS Ipdn- p p. kl-xm]w In p- -Xn\p th n-b CXv Fgp-Xp- -Xv. CXnse Nne \nk-a-\-߃ sszhmtem-n-\-bpss ^e-am-wv. kxy-øns Bflmhv F as mcp Imcy-ÿs\ Ft pw \nß-fpss IqsS Ccn-t - -Xn\v \n߃ v Xcpw F p hmkvzm\w snbvx c -Is hmgvhn\v CXv CS-bm-IWw. hy n-i-sf- - n-bp ]cm-a i-߃ Hgn-hm- m ] m-øxpw Nne kw`-h-ß-fpss hnh-cww Ahsc tn Øp tcj-s -Sp-tØ- -Xp-am-Wv. Ah F m-hcpw Xs Fs bpw IpSpw-_mw-K-ß-fp-

6 6 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w ssbpw PohnX]co- -I-fn Xmßpw XWepw Bbn-cp- h am{xa sszh-cm-py-øns si p-]-wn v Ct mgpw {]h Øn- p hcpam-wv. CXnse A -c-ßfpw kw`-h-ßfpw Poh \ Ip Bflm-hns ip{iq-jbv v CS-bm-bn-Øo-c-Ww.- F- m sszh-k- n-[n-bn Hcp PUhpw {]iw-kn- m-xn- -c-n- - -s. Cu ]pkvxicn-\-bn hnhn[ coxn-bn Fs klm-bn ]e am\y hy n-i-fp-ap- v. Ah-cpsS A zm-\-^-e-am-bmwv C{]-Imcw CXp {]kn- o-i-cn- p-hm CS-bm-b-Xv. Ah-cmcpw \μn {]Xo- n- CXp snbvx-sx-s -\n- -dn-bmw. ]t Cu ]pkvxiw {]Im-i-\w -sn-øp- -Xn\v ip{iq-j-bpss `mk-ambn CXns\ Ah I -Xp-sIm- m-wv. `mcn DØ-c-hm-Zn-Xz-߃ n-sbnepw Cu IrXn v Ah-Xm-cnI Fgp-XnØ hμy tum. Sn.- sp. tpmjzm- \pw A`n{]mbw FgpXnb hμy tum. si.- Fw. tpm Pv A- \pw, {io. Pdn Aa tzhpw RßfpsS Pohn-Xm-\p-`-h-߃ hy n-]-c-ambn a\- n-em- n-s m- p-x-s -bmwv C{]-Imcw snbvxp-x- -Xv. AXp-t]m-se-Xs Hcp Ipdn v Fgp-Xn-Ø Fs kplrøv t]mƒ aw-en Cu ]pkvx-i-øns cq]-i ]-\-bpss hnhn[ L -ß-fn F\n p XpW-bm-bn. AXpaqe-amWv bym -Øn CXp ]pkvx-i-cq]w {]m]n- -Xv. CXn\v A -c-ip n hcp-øn-ø Fs Bfl-an{Xß-fmWv tum. -tpmkv ]md- -S-hn (F-Un-, ae- c k`m ]{Xn-I), kn. hn.- tkm-f-a, ]n.-f. Ae-Ivkm- (F-Un-, tpm Pn-b an-d ), kpp kn. Zm\ntb (amt\-pnmv F-Un-, tpm Pn-b and ), s{]m^. txmakv ]n. h Ko-kv, AUz. Pbnwkv Ipcy, {io. tp _v sndnbm (timdkv), ^nen]v amxyp (at\m-ca ap DtZym-K-ÿ ) XpS-ßn-b-h. Isø-gpØp{]Xn kkq vaw ]e {]mhiyw sx p-iq-smsx Iw]yq- -dn B nb F.-F-kv.-F.tat\m (at\m-ca ap DtZym- K-ÿ ), cq]i ]\ snbvx Fw.- Fw. KoX, Ch tpmen snøp ÿm]-\-amb F.-_n.- I-ayq-Wn-t -j DSa {io. si.- B. _me-ir-jvw (_m-e ) F n-h CXn-\p-th n \nkzm -ambn klm-bn- p. Cu ]pkvxiw A]-{K-Yn p hmbn tijw sx p-iƒ XncpØn ]pkvx-i-øn\p t]cp \n tz-in Xv Fd-Wm-Ipfw eq ±v tlmkv]n- - Ub-d-IvS hμy {^m knkv tkhy A -\m-wv. hy n-]-cambn At±lw Fs IpSpw_kplrØp am{x-a, tkfn Dƒs -

7 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 7 n-cp Kmb-I-kw-L-Ønse Aw-K-hpam-bn-cp p. A \n t±-in t]cv sszh-\n-tbm-k-am-bn-cp- p. Ch s m-s bpw kvt\tlm-]-lm-c-߃ A n- -s. F m- n\pw D]-cn-bmbn AXn-i-b-I-c-ambn Fs - \-bn- p-ibpw \S-Øp- Ibpw snøp sszh-øn\v \μn-i-tc- p- p. CW-sbbpw XpW-sbbpw \jvs-s -Sp- -h v Bizm-k- Øns bpw {]Xym-i-bp-sSbpw kphn-tijw \ Ip-hm I Ømhn ic-w-s - p-sim v Hcp sndp-th-f-bnse Pohn-X-IY ChnsS XpS-ß-s. F v, Fd-Wm-Ipfw 2010 sk]v w-_ 30 AUz- v h Kokv ]n. -txm-akv (s]m- - ) Bcm-[\, 1426/35, X m-tcøp sebn, ]mem-cn-h- w, sim n t^m : , Cu ]pkv-xiøns hne- Fd-Wm-Ip-fw, ]mem-cn-h w sk v tpm Pv Hm Ø-tUmIvkv henb] n \SØp Nmcn n (Zcn{Z pw tcmkn- Iƒ pw) {]h Ø-\-߃ v D]-tbm-Kn- p- -Xm-Wv. Trustee, St. George Orthodox Valiyapally, Palarivattom, Kochi Phone:

8 8 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

9 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 9 MALANKARA ORTHODOX SYRIAN CHURCH (Catholicate of the East) Dr. Geevarghese Mar Osthathios Sr. Metropolitan President of Mission Board Mavelikkara I Øm-hn \ΩpsS hm k-ey-hm h Kokv ]n. txma-kn\v hmgvhv. "tkfn Hcp kpμc k o Ø\w' F {KŸw hmbn- p. AXn Hcp A\p-{Klktμiw Fgp-Xp-hm Ft msv Bh-iy-s - -Xv, Ft m-sp kvt\lw aqe-amwv F p a\- n-em- p- p. \ -h-cpss IjvX-sb- p-dn v [mcmfw tnmzy-߃ Db-cp- p- v. F p-sim v \ -h IjvS-X-b-\p-`-hn- p- p, F -tnm-zy-øn\v DØcw \ ImØ ax-amwv {InkvXp-a-Xw. I ahpw ]p\ -P hpw sim v Cu P a-øn Xs in e`n v ]c-{_- Øn ebn pw F v lnμp-axw ]Tn- n- p- p. Alp-c-akvZm F \ ssz-hw \ hcp-øp- p-sh- pw Aw{K-a\yp F NoØ sszhamwv Xn -bp-ssbpw IjvS-X-bp-sSbpw t{kmxkv F p-amwv skmtcm-hm-kv{sn-b ax-øns ]Tn- n-. `qi-º-hpw a v {]Ir- Xn-t m-`-ß-fnepw Dƒs v [mcmfw \ a\p-jy acn- p- -Xn-\m, sszhw \ -h-s\- n CØcw {]Ir-Xn-t m-`-߃ D m-iptam F v tnmzn v \nco-iz-c-hm-zn-iƒ sszh-øns AkvXn-XzsØ \ntj-[n- p- p. km[m-c-w- m-cmb ]ecpw IjvS-X-bn sszh-\n-tj-[n-i-fmbn amdp- p. Fs Hcp BflnI ktlm-zcn kmdm-ω-bpss ` Ømhv b-tcm-kn-bmbn InS- p-tºmƒ Rm kμ in- p-hm sn p. tcmkn Ft msv C{]-Imcw ]d p "sszhw \ -h-\m-bn-cp-s - n F\n v Cu tcmkw hcn- m-bn-cp- p, AXn-\m C\nbpw ]nxm-hnt\msv {]m n- Xv axn'. imkv{xøns I p-]n-sn-ø-ß-fnepw \ -h-cpss IjvS- m-sp-iƒ v DØcw Is -Øp-hm Ign- n- n-. bp n c p hn[-amwv. 1. Ahn-izm-kn-I-fpsS bp n, 2. hnizm-kn-i-fpss bp n. tkfn-bpss hey-ω n adn-bmω Fs AΩ-bpsS Iq p-im-cn-bmbn-cp- p. _e-lo-\bmb Fs Hcp ktlm-zcn _mey-ønte acn- -t mƒ AΩ C{]-Imcw ]d p "ai-tf, \o Fs bm{x-

10 10 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w bbbv pw F mwv Rm Icp-Xn-b-Xv, F m Rm \ns bm{x-b-bv Ww F mwv sszhoi ] -Xn, ai-tf, \o s]mbvs m- p-i, Rm ]pdsi h v \ns I p-sim- mw'. ].- ]u-temkv «olm ]d-bp- Xn{]Im-cw: \nxy-k-xy-߃ H pw Cu temi- Øn h v Im-Wp-hm km[y-a-. Ct mƒ IÆm-Sn-bn IS-samgn-bmbn ImWp- p, Awi-ambn \mw Adn-bp p, F m, apjm-ap- J-ambn hy -X-tbmsS ImWp Hcp Znh-k-sØ- p-dn v At mkvx-e ]d-bp- p v (1 Cor 13,14) s]m - cnn ]pkvx-i-øns hnjbw IjvSX F psim v? F -. IjvS-Xsb Fßs\ A`n-ap-Jo-I-cn- Ww F - Xm-Wv. IjvS-X-bpsS at[y ss{ikvx-hs GI DØcw "{Iqinte v t\m pi' F -Xm-Wv. Cu ]m\-]m{xw F \n v \o - W-ta, F nepw Fs CjvS-a Ahn-SpsØ CjvS-at{X F KXvk-a-\-bnse {]m - -\-bmwv ss{ikvx-h-\n \n p-b-tc- -Xv. Fs sszh-ta, \o Fs ssihn- -sx v F p {]m n v k htem-i-øn\pw th n ssihn-s-s v temisø ho p-sim- -h-\mb {InkvXp-hmWv \ΩpsS amxr-i. \ΩpsS hm key aiƒ tkfn, hfsc \ amxm-hpw, `mcybpw k tδm-]cn "{InkvXym-\n-bmbn' Pohn- -h-fp-am-bn-cp p apx A ]-Xn A[nIw {]mhiyw Iotam-sX-dm n \SØn NnIn kn p. AXn-th-Z\ h -t mƒ {]XymimKm\-߃ ]msn, ]ndp-]ndp- mø Pohn-X-am-bn-cp p AXv. ai PK tbip-hns km nbmbn Pohn- p- p. aiƒ spdns hnhmlw Bio h-zn- p-hm sszhw Ah-kcw \ In. Cu ]pkvx-i-ønse thz-]p-kvxi D c-wn-iƒ km[m-c-w- m v Adn-bm-hp- -Xnepw hfsc IqSp-Xem-Wv. ^nen-t m-k- -\n \n pw si.-sn. ^nen v A -\n \n pw hn. Ip _m\ kzoi-cn- v, Ft mgpw kt m-jn- -bpw, CS-hn-SmsX {]m n- bpw snbvxv, \nxy-x-bn-te v IS- p-t]mb tkfn-bpss PohnXw kl-\-øn Bbn-cn- p- -h p amxr-i-bm-wv. hm key- a-i-\pw IpSpw-_-Øn-\pw hmb-\- m pw F mw \ {]Xymi sszhw Xºp-cm \ I-s. hm k-ey- a-iƒ tkfnsb A{_-lm-ans asn-bn Ahn-Sp v Biz-kn- n- -s. F m-hn[ A\p-{K-l-ßfpw t\cp- p. I Øm-hn \nß-fpss ]nxmhv tum. Koh Kokv am HkvXm-Øn-tbmkv sa{xm-t m-eoø

11 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 11 Ah-Xm-cnI ^mz tum. Sn.- sp. tpmjz AXy w lrz-bm-h -I-amb Cu IrXn Ah-X-cn- n- p-hm Fs A l-\m- p- Xv c p Imcy-ß-fm-Wv. H v, Im k tcmk- Øns BLmXw F{X amc-i-sa p c ph w A\p-`-hn- -dn- n- p Bfm-Wv. c v, Pohn-X-]- m-fn-bpss hntbmkw hcp-øp am\- knihyy F{X Xo{h-sa p t_m[y-amb hy n-bm-wv. Cu IrXnbnse {]tabw Ch c p-amwv Im k-dns IS- m-{i-a-whpw acww hcp-øp A]-cn-lm-cy-\-jvS-hpw. Chsb Fßs\ Hcp {InkvXob hnizm-kn v AXn-Po-hn- m Ign-bp-sa- -Xns AZv`pX km y-amwv lrz-b-kv] in-bmbn CXn Bhn-jvI-cn- n- p- -Xv. Xncp-sh-gp-Øn \n p e`n- p Bizm-k-hpw, {]m -\-bn IqSn e`y-am-hp AZv`p-X-i- n-bpw, {InkvXob Iq m-bva-bn IqSn Dfhm-Ip Bfl-ss[-cy-hpw, hnip IqZm-i-Iƒ \ Ip BflnI \ h-c-ßfpw PohnX {]Xn-k- n-bn F{]-Imcw \ap p klmb-i-amipw F -Xns i -amb km yw Cu IrXn-bn \mw Is -Øp- p. Pohn-X-Øns {]Xn-Iqe kml-n-cy-ß-fn qsn, {]txy-in v tcmk-{]-xn-k- n-bn IqSn IS- p-t]m-ip- -h v Cu IrXn {]tnm- Z-\hpw {]Xym-ibpw ]I-cm-Xn-cn- -bn-. \man-xns D -S- -Ønte p IS- p-tºmƒ {KŸ-I Øm-hmb AUz- v h Kokv ]n. txma-kns (s]m- - ) IpSpw-_-Po-hn-X-Øn-te v FØp- p. Fßs\ Hm Ø-tUmIvkv k`mw-k-amb s]m - kn.fkv.sf. k`mw-k-amb tkfnsb Pohn-X-]- m-fn-bmbn Xnc-s -SpØp F v A\p-kva-cn- p- p. {it -b-amb Hcp hkvxp-x, kn.-f-kv.-sf. k`m ]mc-º-cy-øns \ hi-ßsf apdpsi ]nsn- p-sim- v, Hm ØtUmIvkv k`-bpss hnizm-k-øn-te pw Bcm-[-\m-\p-`-h-Øn-te pw tkfn v Aen- p -tn-cp-hm Ign p F -Xm-Wv. Ah-cpsS IpSpw- _-Po-hn-XsØ [\yhpw kºp-jvs-hp-am- n-bxv C m-cww Xs Bbn-cp- p. sszhw Ah p \ Inb c p a -fp-ssbpw hf -bnepw Db -bnepw F mw kt m-jn- v, sfiz-cy-]q W-ambn apt -dp-

12 12 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tºm-gmwv A n-] hxw t]mse Im k tcmkw tkfnsb IS- p-]n-sn- -Xv. Cu tcmkw Bcnepw `bhpw kw{`-ahpw Df-hm- p- - XmWv. ImcWw AXns amc-i-kz-`mhw Xs. t\c-tø-xs tcmkw Is Øn X NnIn k bym-k-abw \ Im Ign- m kpj-{]m]vxn km[y-am-wv. ]t AXp ]e-t mgpw km[n- p- n-. tkfn v hnzkv[ NnIn k e`n- p-hm {i n- n-cp- p. Iotam-sØ-dm n \S-Øp-tºmƒ D m-ip ]m iz-^-e-߃ Zp - l-ß-fm-wv. AsXmcp A n-]-co- -bpss ka-bw-x-s. ]t AXns\ [oc-ambn t\cn-sp-hm tkfn p Ign- Xv sszh-h- N\[ym\-Øn qsn-bpw, ap n- mb {]m -\-bpss i n-bm-epam-wv. Zo L-amb Ggp h j-amwv Cu tcmk-hp-ambn tkfn a - Sn p Ign- -Xv. ""Ggv'' F kwjy-bpss {]k n thz-]p-kvxi ] m-ø-e-øn CXn \nco- n- -s -Sp- p- v. AXp-t]mse PohnX{]Xn-k- n-i-fn Xf-cmsX {]m -\- bn qsn Icp-Øm Pn ]e Ncn-{X-]p-cp-j am-scbpw thz-]pkvx-i-øn \n v Db Øn- m-wn- p- p. Pohn-X-Øns Hmtcm L -Ønepw hnip thz-]p-kvxiw Ccp-h pw F{]-Imcw hgn- Im n Bbn-cp p F p Nq n- m-wn- -s -Sp- p. IjvS-X-bpsS Nqf-bn IqSn IS- p-t]m-ip- -h v Xncp-h-N\w Ft mgpw Bizmk-hpw {]Xym-ibpw {]tnm-z-\hpw ]I-cp- -Xm-Wv. A\p-tbm-Pyamb Ht sd hn-\-߃ Cu IrXn-bn D -cn- n- p- v. thz-]p-kvx-i-hp-am-bp A`n-apJw Hm Ø-tUmIvkv k`mw- K-߃ IqSp-X-embn hf Øn-sb-Sp-t - n-bn-cn- p- p. Fgp-t - n-cp p hnip- -{KŸw hmbn- m i n-bn- msx Ah-i-X-bn-embn-cp- -t m-gpw, AXn \n p hmbn- p-tiƒ m, InS- -bn AXn-s\- p-dn v [ym\n- p-hm tkfn Xm ]-cy-sa-sp-øxv B Pohn- X-Øns khn-ti-j-x-bmbn ImWmw. hnip Ip _m-\-bpss al-xz-sø- n Fgp-Øp-Im-c {]Xn- ]m-zn- p- -Xv,- tk-fn v hnip Ip _m-\m-\p-`-h-øn-ep hnizmkhpw {]Xym-ibpw {]I-S-am- m-\m-wv. ssxem-`n-tj-iw, Ipºkmcw, Ip _m-\m-\p-`hw Ch tcmkn v F{X Bizm-k-hpw i nbpw \ Ip-sa v tkfn-bpss PohnXw km y-s -Sp-Øp- p. Hm Ø-tUmIvkv k`mpohn-x-tømsv Cgp-In-t p-sim- v, CXc k`mw-k-ß-fp-ambn \ _ hpw Iq m-bvabpw ]pe Øp-hm Ignbp-sa p sxfn-bn- p- km y-amwv Cu IpSpw-_-Øn-t -Xv. XßfpsS Bflo-b-Po-hn-X-Øn shfn- hpw Du Phpw ]I A\- h[n {InkvXob t\xm- sf A\p-kva-cn- p- p. Ah-cn {]Y-a- K-W-\o-b-\mWv A`n-hμy Koh Kokv am HkvXm-Øn-tbmkv

13 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 13 Xncpta-\n. tkfn-bpss tcmkm-h-ÿ-bn Xncp-ta\n kμ in- Xpw {]m n- -Xpw IrX- -X-tbmsS kvacn- p- p. Cu IrXn-bn {]Xn-^-en- p tkfn-bpss PohnXw Akm- [m-c-wxzw \nd- -Xm-Wv. amc-i-amb tcmk-øn\v Ah-fpsS {InkvXob hnizm-ksø Xf Øp-hm Ign- n-. Bflob Xo vw-xbv v aß hcp-øp-hm CS-bm- n-bn-. A yw-hsc ss[cyhpw {]Xym-ibpw ]I-cm Ahƒ p Ign- p. Cu IrXnbn qsn tcmk-{]-xn-k- n-bn Ign-bp- -h pw IjvS-X-bpsS thz-\-bn Dg-ep- -h pw km z\w ]I-cm Ah-fpsS amxri ]cym-]vx-am-wv. {ioam s]m - \v Bflob Xo vw-x-bpw, {InkvXob {]h Ø-\-ß-fn D km-lhpw hc-p-øp- -Xn\p tkfn-bpss A\p- `-hhpw kzm[o-\hpw hfsc hep-xm-sw v Cu IrXn shfn-s -Sp- Øp- p. {InkvXob kphn-tijw {]N-cn- n- p- -Xn-epw, Bflob {]ÿm-\-ß-fn tkm kmlw ] ptncp- -Xn-\pw a a-d B [\y-po-hnxw s]m - s\ t{]cn- n- p- p. X_o-Y-sb- n AhfpsS hntbm-k-øn\p tijw, At\-I km y-s -Sp-Øn-bn- p- txm p- p. AtX hn[-øn tkfn-sb- n km y-s -Sp-Øp-hm At\-I-cp- v. Cu IrXn ]e-xn\pw A\p-hm-N-Isc t{]cn- n- p p: {]Xn- Iqe kml-n-cy-ßsf [oc-x-tbmss t\cn-sp-hm ; kl-\-øns am KØn {]Xym-i-bpsS Zo]-\mfw Db Øn- n-sn- m ; {]m - \-bpss i n F{X kp\n- n-x-sa v A\p-`-hn- -dn-bm ; Xncp-h- N-\-[ym\w \ΩpsS {]tnm-z-i-am-ip-hm ; k`m-po-hn-xsø A - ]q W-am- p-hm ; DZm-Ø-amb `mcym-` Ør-_ w F{]-Im-csa v Nq n- m-wn- p-hm ; F m- n-ep-ap-]cn {InkvXob kvt\l-øns ]XmI Db Øn- n-sn- m CXn-s\ mw k t{]-cw \ Ip Hcp hninjvs IrXn-bm-Wn-Xv. CXv At\-I v A\p-{K-l-Øn\p Imc-W-am-Is F m-iw-kn- p-sim- pw tkfn-bpss Bflm-hn\v ""_p n-a-xn-i-fmb I\y-I-am-cpsS A\p-`hw ssih-cs '' F p {]m n- p-sim pw Cu {KŸw kt m-j-]q hw Ah-X-cn- n- p p. knn-thm-ø-a-]pcw Pqsse 14, 2010

14 14 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

15 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 15 Hcp PohnX k o Ø\w tum. ^m. si.fw. tpm Pv k o Ø\w : F{X a[p-tcm-zm-c-amb ]Zw! Bflm-hns Bg-ß-fn \n v AXns \mzw Dbn sim- p- p. AXns kzc-ß-fn IÆocpw c hpw In\n-bp p F nepw AXns kwkoxhonn-iƒ a\p-jy-lr-z-b-ßsf Ipfn n- p- p. \odp a\- p-i-fn Bizm-k-Pew Xfn- p- p. Ic-bm ad IÆp-I-fn AXv \o m-ep-i-sfm-gp- p- p. `qan-bpss Bg-ß-fn \n v AXv \ne-hn-fn- p- p. AXyp- -X-amb A`-b-Kn-cn-I-fn-te v \sω ssi]n-sn p \S-Øp- p. Dj- n NndIv hncn v `qan-bpss AXn -Øn-I-fn-te v AXv ]d- p- p. ] -bmb ]p p-d-ß-fpss Ncp-hn im Pe-Øns Aenhpw sxfnhpw AXv \ Ip- p. kvt\l-\n-[n-bmb CS-bs kzcw AXv Xncn- -dn-bp- p. ac-w-øns Ccp-f-S Xmgvhc-bn \n `-b-am-bn, {]Xym-i-bpsS Nnd-Ip-hn-S Øn hnizm-k-øns Zo]-b-jvSn-Iƒ ]nsn- v, kvt\l-øns {]Imiw hnxdn AXv Pohs imzz-e-ÿ-en-i-fn-te v ]d- - p-b-cp- p. Wn-I-amb \ΩpsS Pohn-XsØ Hcp a[p-c-k- o Ø-\-am- m Ign-bp- -Xn-e pdw Fs mcp [\y-x-bmwv \ap p th Xv? \ΩpsS {]nb ktlm-z-c-ß-fmb s]m - \pw tkfnbpw Dcp-hn Pohn-X- k- o Ø\w \ap v Dƒsh-fn- hpw DXn p

16 16 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w t]m-imø kt m-jhpw \ Ip- -Xm-Wv. ZpxJ-Øn-s bpw thz- \-bp-ssbpw Xo q-f-i-fn B A\p-`hk o Ø-\-Øns am[pcyhpw at\m-lm-cn-xbpw \qdp-a-s-ßm-bn. Pohn-X-sa-\n-s m-cp Nqf-bm-bn-cp- -t mƒ `qhn\m shfn- -Øm sh Rm\p-f-hm n F p Ihn ]msn-b-xp-t]m-se, tcmk-øn-s bpw Xo{h-th-Z-\-bpsSbpw A\p`h-ßsf temi-øn\p {]Imiw \ Ip Zo]-bjvSn-I-fm- m-\p b -am-bn-cp p tkfnbpw s]m - \pw \S- Øn-b-Xv. AXns sxfn-\o [m-c-i-fmwv Cu ]pkvx-i-øn \mw ImWp- -Xv. acww `oj-wy-ambn Xnc-t\m w \S-Øp-tºmƒ sxfn apj-tømss Poh-s bpw {]Im-i-Øn-s bpw k o Ø- \-߃ ]msn-bn-cp tkfnsb B pw ad- m-\m-hn-. kam-\-amb ZpxJm-\p-`-h-ß-fn-eqsS IS- p-t]m-ip F mh pw CXp \ Ip {]tnm-z\w hne-tb-dn-b-xm-wv. a\p-jykvt\lw aqew thz-\bpw acwhpw G p-hm-ßnb \njvi-f- - \mb a\p-jy-]p-{x-\mwv tkfn-bpss a[pc k o Ø-\-Øns Dd-hn-Sw. A\ Kf-amb Cu {]hmlw Duj-c-amb \ΩpsS a\- p-isf \\-bv -s. acp-`q-anbpw \n P\{]tZ-i-ßfpw ]qøv D -kn- -s. tim bw BKÃv 12, 2010

17 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 17 CXm B\-μ- -Æo t]mƒ aw-en ap -Øn-sbm p h jsø ZmºXyPohn-X-Øns BÀm-Zßfpw s\mº-c-ßfpw Ah-X-cn- n- p Htcm a- p-dn- mwv AUz. h Kokv ]n. txmakv (s]m- - h o ) Fgp-Xnb Cu ]pkvx-iw. IÆo-cn-s bpw In\m-hn-s bpw kv] i-ap At±l-Øns Cu Hm aiƒ v CW-ßp io j-i-߃ Gsdbps nepw Cu ]pcm-hr-ø-øn \nd- p-\n p hnxp- º-ens kv]μ-\-ßsf Dƒs m- m tkfn Hcp kpμc k o Ø\w F -Xn-t\- mƒ as mcp io j-i-øn\pw \nd-hp- m-ip-sa v F\n p txm p- n-. IÆo-cns aμ-lm-k-ambn hmb-\- m v A\p-`-h-s -Sp Cu cn-\-bpss D -S w {]nb-]xv\n tkfn-bpss tcmkhpw ac-whp-am-wv. H -hm-b-\bv v D -S w AXm-sW v A\p-`-h-s -Sp-sa- n-epw, Cu ]pkvxiw Ah-X-cn- n- p ktμiw ac-w-øns taep hnp-b-am-wv. AXn-\m, A`u-a-amb Hcm-\-μ-Øns Aeb-Sn-Iƒ hmb-\- m v tiƒ m Ign-bp- p, Cu IrXn-bn. CXnse A -c-ß-ƒ v Bflm-hp-s - n Bflm- -fpss \nehn-fnbpw \ΩpsS I W-]p-S-ß-fn apg-ßp- p. H n p Pohn v simxn-xocpw aptº tkfnsb sszhw hnfn p. Pohn-X-Øn B Zº-Xn-Iƒ si n-s m- nb Cl-temI kz]v\- ß-sf mw am p-t]m-bn. tkfn v Im k tcmk-am-bn-cp- p. tcmk- Øn-s bpw NnIn k-bp-ssbpw ITn-\-amb thz\iƒ tkfn- p- mbn-cp p. B thz-\-iƒ kv] in- -dn Hcp Pohn-X-]- m-fn-bpss "k -Sem-Wv' Cu cn-\. tcmk-øns thz\ A\p-`-hn- m-ø-hcpw Adn-bm-Ø-hcpw C. F m as m-cm-fpss thz-\-bpss Bgw Fßs\ Af pw? s]m - h o Cu ]pkvx-i-øn Hcn-SØv Cßs\ Fgp- Xp p: ""]pd-øp-\n p t\m n-b-h p Rm\pw Fs IpSpw-_hpw Hcp Xo p-wvu-øn-\-iøv Fcn- p-\n p- -Xmbn txm n-bn- p- v. F m A m-a-sxm-cp-h-\mb {InkvXp Rß-tfm-Sp-IqSn

18 18 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w B Xo p-wvu-øn \S- p-i-bm-wv. Fcn-bp apƒ -S mbn Rßsf ]ecpw I n- p v ]t, R߃ sh p-t]m-bn-...'' A\p`h-Øns Cu Xo p-wvu-øn-te- v, Xo vw-x-bnte v hmb-\- msc Iq n-s m- p-t]m-ip-i-bm-wv, s]m - h o Cu IrXn-bn. B thz-\-bpss Bg-a-f- m as m-cp-]m- [nbpw Bh-iy-an-. F m thz-\-bpss A\p-`-hsØ s]m - h o B\-μ-ambn kzoi-cn- p- p. B thz\ Hcm-\-μ-am-sW v Cu Pohn-X-]- m-fnsb t_m[ys -Sp-Øn-bXp tkfn-bm-bn-cp- p. ""I Ømhv hln {Iqins Hcp `mkw Xmßp-hm A\p-h-Zn- -Xn `mky-h-xn-bm-sw v Ahƒ ]dbp-am-bn-cp p'' F v s]m - h o CXn km n- p- pap v. thz\ hcp-tºmƒ thz-im-kv{xhpw XØz-im-kv{Xhpw a\pjy\v km z-\-am-ip-i-bn-s - nepw ""\ns N ߃ ]Tn- m X hæw Rm IjvS-X-bn-em-bXv F\n v D]-Im-c-ambn'' F k o Ø-\- mcs hm p-iƒ tkfn p km z-\-am-bn-cp- -Xmbn At±lw Fgp-Xp- p. {KŸ-I Øm-hns Imcyhpw adn- m-bn-cp- n. Fs mw kz]v\-ß-fp-am-bn- mwv Ah IpSpw-_-Po-hn-X-Ønte p {]th-in- -Xv! c p IpSpw-_-Øn ]nd- -h-sc- nepw Hcp a\- m-bn, Hcp IpSpw-_-ambn Ah F{X s]s - mwv cq]m- cw {]m]n- -Xv. Ah-cpsS IpSpw-_-Po-hnXw amxr-im-]-chpw \ a-\n-d- -Xp-am-bn-cp- p. F n-s - n-\mwv sszhw Ahsc thz-\n- n- Xv? BZy-cm-{Xn-bn B Zº-Xn-Iƒ hnip thz-]p-kvxiw \nh Øn-b-t mƒ hmbn- Xv Ccp-]Xmw k o Ø-\-am-bn-cp p ""btlmh IjvS-Im-e-Øn \n\ v DØ-c-a-cp-fp-am-dm-Is, bm-t m-_n sszh-øns \maw \ns Db Øp-am-dm-I-s.'' ZmhoZns B hm p-i-fpss s]mcpƒ F m-sw v B Zº- XnIƒ p Im \q- m p Ign- -t mƒ t_m[y-s - p. Zmº-Xy- Øns BÀm-Zhpw Bc-hhpw F{X s]s - mwv an n-a-d-bp- Xv. Im k-dns IS- m-{i-a-ww tkfn-bpss Pohn-X-Øn Hcp hgn- Øn-cn-hm-bn. \n w-k-x-bpss B \mfp-i-sf- n s]m - h o Cßs\ Ipdn- p p: ""Xmßp-hm\pw XSp p-hm-\p-am-im-ø-hn[w Fs \ne-hnfnbpw IÆp-\o {]hm-lhpw sszh-k- n-[n-bn FØn. Fhn-sS- \nt m Bizm-k-Øns Icw Fs kv] in- p- -Xp-t]mse A\p-`-h-s - p''.

19 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 19 ZmºXyw Cº-I-c-am-bn-cn- p-tºmgpw AsXmcp \ne-hn-fn-bmbn amdnb \mfp-i-sf- n s]m - h o-en\v Gsd ]d-bm-\p- v. ]gb\nb-a-øn lnkvin-bm-hn\p sszhw tcmk-kujyw \ Inb-Xn-s\- n ]d-bp- p-. tcmkw kujy-am-ip-hm AØn- -g- sim p-h v ]pc- p-hm sbi-ømhv btlm-hbpss Btem-N-\-bn \n t±in- p. tcmk-øns BZy-\m-fp-I-fn Hc-Øn- -g- - bv p th n s]m - h oepw B{K-ln p ImWpw tkfnsb kujy-am- m. acp pw acp- ns {]tbm-k-ßfpw D m-bn. F m acp- -, sszh-amwv tcmk-kujyw \ Ip- -sx bmym y-ønte v B Zº-Xn-Iƒ h p. tcmk-øns B\-μ-Øn-te v CXn-\Iw Ah {]th-in- p- I-gn- p. AØcw A\p-`-h-Øn-eqsS sszh-a-l-xzsø h Wn- p- -Xn-\mWv s]m - h oepw tkfnbpw ]ns {ian- -Xv. thz- \-bpss Ccº Ah v B\-μ-I-c-amb Cº-ambn amdp- Xv Aß-s\-bm-Wv. s]m - h o Fgp-Xp p: ""{Iqins hn-\-øm, \ap p IjvSX Ds - n t]mepw AXn qsn c -bpss B\μw A\p-`-hn- p Ah-ÿ-bn-te v sszhw \sω \bn- pw.'' _mey-øn Fs kw_- n v DØcw In m-ø Hcp tnmzyam-bn-cp p Ctøm-_v. AXn-I-Tn-\-amb thz-\-bn qsn IS- p-t]mb-t mgpw Ctøm_v sszhsø kvxpxn- p. sszhsø kvt\ln- p- -h v IjvS-X-Ifpw {]bm-k-ßfpw F p-sim p kw`-hn- p- p-sh v Ctøm-_ns IY tiƒ p-tºmƒ F\n p txm n bn p v. sszhw a\p-jys\ ]co- n- p-i-bmtwm? sszhsø Adnbp- -Xn-\p Hcp kμ `-amtwm CXv? Cu thz\ a\p-jys\ kw_- n- n-s-tømfw sszh-hn-izm-k-øns am p-c-bv m-\p Hch-k-c-amtWm? tkfn-bpss tcmkw H p ian- -Xn\ptijw ho pw AXp Xes]m- n-b-t mƒ sszh-hp-ambn Hcp kwhmzw \S-Ønb Imcyw s]m - h o Fgp-Xp- p. At±-l-Øns hm p-iƒ: ""Fs `mcy-bpss kwc- -W-Øn\v sszh-sa, \o Ab ZqX am FhnsS? Ahƒ v Bizmkw \ ti amem-j-am FhnsS?'' sszhw Xß-fpsS kwc- -W-Øn\p ZqX amsc Ab- p-sim- Sp-Øn- p v F t_m[y-øn FØn Cu Zº-Xn-Iƒ. IjvS-X- Iƒ hcp-tºmƒ \ap p e`n- p sszhoi ZqXp-Iƒ XS-bp- Xp ZpjvS-i- n-i-fm-wv. \ΩpsS {]m -\-Ifpw At]- -Ifpw sszhk- n-[n-bn FØmsX t]mip- Xpw ZpjvS-i- n-ifpss {]h Ø- \w-sim- m-wv. C mcyw Xncn- -dn- -XmWv thz-\-sim- p- mb

20 20 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w Hcp kt m-j-sa p {KŸ-Im-c km n- p-tºmƒ, AXp sszhk- n-[n-bn {]m -\-I-fpsS ^ew cpnn- -dn p F px-s bmwv {KŸ-Im-c Dt±-in- p- -Xv. sszhsø cpnn- -dn-bm Ign -Xp-sIm v tkfn-sb- n Xm henb {]Xym-i-bp- -h-\m-bn-øo p F v s]m - h o Fgp-Xn-bn-cn- p- p. B {]Xym-i-bpsS c m-i-c-amb A\p- `-h-ß-fmwv Cu ]pkvx-i-øn DS-\ofw hnh-cn- p- -Xv. hnip Bcm-[-\-bnepw hnip Ip _m-\-bnepw F mw At±lw AXns A\p-c-W-\-߃ Xncn- -dn-bp- p- v. AXn-I-Tn-\-amb thz\ D t mgpw tkfn thz-]p-kvx-i-øn-te pw Hm Ø-tUmIvkv k`m Pohn-X-Øn-te pw Xs Xncn- p-hn Imcyhpw {KŸ-Im-c A\pkva-cn- p- p. tkfn-bp-am-bp Cº-I-c-amb IpSpw-_-Po-hnXw Ahkm-\n- n pw {KŸ-Im-c AXns kt mjw ] p-h-bv p- -Xv, sszhw Hcp tispw IqSmsX Xs D -w ssibn hln- p p F hnizm-k-øns BÀm-Z-Øn-em-Wv. {InkvXp-hn hniz-kn- m am{x-a thz\ A\p-`-hn- m\pw hnizm-kn-iƒ p k - X thw-sa al-ømb Bi-b-amWv Cu ]pkvx-i-øns ImX. IjvS-X-bpsS hcw kzoi-cn- p- h, F p-sim- mwv X߃ kwxr-]vx-cm-sw p Icp-Xp- -sx p a p- h p hnh-cn psimsp- p-ibpw thww. Cu Hm a p-dn- ns\ s]m - h o B \ne-bn-emwv Ah-X-cn- n- p- -Xv. Hcp hnizmkn IjvSX A\p-`-hn- m sszh-\maw al-xz-s -Sp-Ibpw IjvSX a p h-cpss A\p-{K-l-Øn-\mbn Xocp-Ibpw snøp-sa {]Xym-ibpw At±lw ssish-sn-bp- n-. F nepw Cu ]pkvxiw Fgp-Xnb s]m - h o-ense ] - a-\p-jys\ Rm Xncn- -dn-bp- p. tkfn Htcm a-bm-bn pw B IÆp-I-fn \n v A{ip-[mc Ct mgpw Hgp-Ip- p. At±lw Cßs\ Fgp-Xp p: ""Fs IÆp-\o {]hmlw Ct mgpw \nebv p- n-. Ahƒ Fs Rc- -Øns i_vzw tiƒ p- pt m? Adn-bp- pt m? \o Fs H -bv m- n-bn v F n\p t]mbn...'' C{]Imc-sa mw {KŸ-Im-c hymip-e-s -Sp- p- v. Xs Aÿn-Iƒ sh n-cn- p- p. lrzbw Acn ]p p-t]m-se-bn-cn- p- p. Xm iq\y-ÿ-esø aqß-t]mse Xs. Cu Ah-ÿ- I-fn Ccp- p-sim v tkfn-bpss ac-w-sø- n B PohnX] mfn Biz-kn- p- -Xv, Xs ` am-cpss acww btlm-hbv p hep- Xm-sW- m-wv. s]m - h o-ens Cu ]pkvx-i-øn\v Hcm-ap-J- p-dns -gp-xm-\p tbmky-x F\n- n-. ]mem-cn-h- Øp ]utemkv am {KntKm-dn-tbmkv kvamci {]`m-j-w-øn\p sn -t mƒ ^mz

21 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 21 tum. si.-fw. tpm Pv Ft msp ]d- -Xm-Wv, tkfnsb H p I nt t]mimhq F v. A s IqsS sn m-sa p Rm ]d- -Xm-Wv. F m X -k-a-bøp Rm Hgn p-am-dn. AXn\p Imc-W-ap- v. thz-\n- p Ah-ÿ-bn Ccn- p s]m - h o-en-t\mspw tkfn-tbmspw Fs - nepw ]d-bm F\n p hm p- Iƒ D m-bn-cp- n! tkfn acn- p. Ct mƒ txm p- p, Ahsc ImWm-Xn-cp- Xp \ mbn F v. Fs a\- n tkfn Hcp amem- J-bmbn \ne-\n p- Xp AXp-sIm- m-wv. thz-\sb A\p-{Kl-ambn tkfn I p. thz-\sb ]cn-ip- m-flm-hns \ h-c-ambn tkfn kzoi-cn- p. thz-\-bp-ambn h amem-j-bmtwm tkfn? IjvS- mspw thz-\bpw sszhcl-ky-øn-te- p Xmt m BsW- mwv ]utemkv am {KotKm-dn-tbmkv Xs Bfl-I-Ybn Fgp-Xn-bn- p- -Xv. thz-\bpw ZpxJhpw a\p-jy-po-hn-x-øns km h-{xn-i-amb IqS- n-d- msw p _p -a-x-nn- sb ap \n Øn At±lw Fgp-Xn. thz-\-bn \n pw ZpxJØn \n pw Ic-I-b-dm- \p GI-am Kw AXns aqe-im-cww Is Øn AXv \in- n- p-ibm-wv. aqe-im-c-ww, AXm-bXv thz-\-bpss ImcWw F mbvt]mgpw XrjvW-bmWv B{Klw As - n Bk- n. XrjvW ian p I-gn- m IjvS- mspw thz-\bpw Ah-km-\n- p- p. bmym ysø AXns icn-bmb ÿnxn-bn {Kln- p- -XneqsS XrjvWsb \n{k-ln- m-sa p {io_p- ]d- p. Xs thz-\-bpss ] m-ø-e-øn-emwv ]utemkv am {KotKm-dn-tbmkv Bfl-I-Y-bn Cu Nn -Iƒ Ah-X-cn- n- - -Xv. Rm AXntes m pw IqSp-X-embn IS- p- n-. s]m - h o-ens Hm a p-dn v hmbn- -t mƒ F\n p txm n-b-xv, Cu ]pkvxihpw a\p-jy-po-hn-x-øns bmym ysø AXns icn-bmb ÿnxnbn {Kln- m-\p Hcp DZy-a-am-sW- m-wv. a\p-jys thz-\-bpss apjytlxp-hns\ Xncn- -dn v sszhk- n-[n-bn hnebw {]m]n- m-\p A`n-\n-thiw Rm hnip A t^m km-ω-bpss Pohn-X-Øn I n- p- v. thz-\-bp-ambn Ah a n-sp-tºmƒ \o F p snøp-i-bm-sw tnmzy-øn\v ""Rm kvt\ln- p-i-bmwv'' F mwv Hcn- Cu hnip DØcw ]d- -Xv. thz\sb A\p-{K-l-Øns A\p-`q-Xn-bmbn ImWm Ign-b-W-sa- n tkfnbpw CXp-t]mse A`ua-amb Hcm- \μw A\p-`-hn- n-cn- -Ww. timgn-t msv Pqsse 12, 2010

22 22 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

23 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 23 Divine music, a solace for Girly JERRY AMALDEV Music Director Music was a source of consolation for Girly. She believed that it glorified the Lord. She found solace in singing prayers of the Lord and in hearing praises of the Lord. She thought piping to soft music in our hospitals could be made in a regular features as it would be therapeutic for patients. While I behaved like a sleep-walker in the wake of extreme adversity, Ponnachan Vakil and Girly faced it armed with the Bible. "Girly - a Beautiful Psalm" is a testimony to their unflinching faith which recognizes sickness, pain and death as divine means of purification for our Ultimate Bliss. Ponnachan Vakil (Mr. Varghese P. Thomas) and I faced identical crisis in our lives, namely, the demise of our wives due to cancer. Both Girly and Jolly were strong believers. While Jolly preferred spiritual retreats to medical treatments, Girly put her entire self into the Lord s hands as found in the Bible. Girly was strongly musical. I met her as an alto in Rock of Ages. Though she was undergoing chemotherapy she was always cheerful and jovial, whenever I asked her for a glass of water she would literally run to get it for me. For four long years Girly s residence was given for rehearsals at her suggestion. And after her death the venue was shifted elsewhere due to factors beyond our understanding. Ernakulam 12th August 2010

24 24 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

25 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 25 D -S w an n-a-d-bp Fs \mfp-iƒ 27 hnhm-lm-tem-n\bpw s]æp-im-wepw 30 thdn- hn-hm-l-cm{xn 34 Im kd-ns IS- m-{i-aww 38 {]Xym-i-bpsS Zo]-\mfw 41 {Iqinse B\μw 44 `mh-\-bn I p{]m n `h\w 46 hyk-\n- n- p Bizm-k-I 49 BIp-eX hcp-ønb Akzmÿyw 52 {]m \mka-bsø Ic- nepw \ne-hn-fnbpw 56 sszh-zm-k am-cpss {]m -\m-ssi-en-iƒ 59 {]mw\pth n snbvx D]-Imcw 64 ` s B{Klw km[n- p-sim-sp- pw 68 ip o-i-cn- p Xo 71 Poh \ Ip A -ho- p-iƒ 74 acww {]m-]n- m-\p AZriy Adn-bn v 78 sszh-k- n-[n-bn-te- p bm{x 82 sszh-\n-tbm-k-øm-ep arx-kw-kvimcw 85 \n -bn- -s sszhoi ] Xn 90 simsp-t Zimwiw HuZm-cy-a IS-a-bmWv 95 Iev]n- -cpƒs bvx Icp-X-ep-Iƒ 98 IjvS-X-bn-em-bXv D]-Imcambn 101 hyh-ÿ-iƒ ]men- m c bv v hgn-sbm-cp pw 108 tcmk-øn-eqss sszhoi hnsp-x 111 \q n-a ]Xmw k o Ø\w kvxpxn-i-fpss Iqºmcw 114 tkfn-bpss bm{xm-samgn 117 kz K-Øn ]c-kv]cw Xncn- -dn-bptam 120 km z\w \ Ip kmtcm-]-tz-i-߃ 125

26 26 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

27 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 27 1 an n-a-d-bp Fs \mfp-iƒ Hm Ø-tUmIvkv IpSpw_] m-ø-e-øn 1950 P\n Rm Xncp-h ta{]m sk v tpm kv ] n CS-h-Imw-K-amWv. Fs ]Xn-\m-dm-asØ hb- n amxmhv (A-Ωn-Wn) Cl-tem-Ihmkw shsn- p. AΩbv v A v \m ]Xp hb- p- m-bn-cp p. a -fmb R߃ Ggp t] ; aq v BWpw \mep s]æpw; AΩbpsS ac-w-k-a-bøv Acn-In-ep- m-bn-cp- p. Ah-cn ktlm-zcn-amcpw Hcp ktlm-z-c\pw Fs Cf-b-h Bbn-cp- p. ac-w-k-abøv G hpw Cfb ktlm-z-cn v \mep hb p am{xw. AΩbpsS th ]m-sn-\m A\p-`-hn hnc-l-th-z\ C pw amdn-bn- n-. ]e a fpw Xß-fpsS AΩ-am-tcmSp tn p-\n p hm keyw ] n-sp-tºmƒ AΩ-bn \n p kvt\lhpw hm k-eyhpw e`n- p-hm B Øn-]q p R߃ Zmln- n- p- v. ]nxm-hns A \mep sim -Øn\p tijw ac-w-a-s- p. acww hsc At±-lsØ ip{iq-jn- n-cp F\n v B th ]mspw tijn thz-\-bmbn amdn. AΩ-bpsS ac-w-tijw Fs ]nxmhv GI-\mbn kvt\l-hm key-߃ \ In X m-em-thmfw Rßsf IcpXn hf Øn. B ]nxmhv 2000 IS- p-t]m-bn. ac-w-k-a-bøv ASpØp\n p {]m -\-bpss `mk-amb hnizmk{]amww snm n bm{x-bm- nb kμ `w Hm a-bn Ct mgpw ambmsx \n p- p. 2004, Fs Iq p-im-c IqSn Bbn-cp tpyjvt- k-tlm-z-c Fs km n- [y-øn \ncym-x-\m-bn Unkw-_ amkw 12- mw XobXn {]`m- X-Øn Fs Pohn-X-]- mfn-bm-bn-cp tkfn, Ah-fpsS Dd- - Øn Fs km n-[y-øn IS- pt]m-bn. Ch Hmtcmcp-Øcpw IS- p-t]m-b-t mƒ Hs bpw thz\tb p ]ns lrz-b-hp-ambn Ah-cpsS Acn-In s\spho t mss Rm \n p. F m `mcy tkfn IS- p-t]m-b-t mƒ Rm I Øm-hn\p kvtxm{xw ]d- p. \ΩpsS Pohn-X-Øn CWbpw XpWbpw Bbn-cn p- -h th s]-sp kabøv Xmßm-\m-hmØ a\xt ihpw Xnßp at\m-hy-ybpw D m-ipi k hkm-[m-c-w-am-wv. PohnX] mfn- I-fp-ambn ] p-h- n-cp kvt\lw, hm k-eyw, Icp-X F nh

28 28 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w s]s v C m-xm-ip-tºmƒ Ah-sb mw ambmø Hm a-i-fmbn Ft mgpw HmSnsbØpw. Cu Hm a-iƒ \sω hnßn hnxpºn txßn- -c-bn- pw. IÆp-\o hm thf-i-fn kam-[m-\hpw Bizm-khpw \ Ip- Xv Bcm-sW tnmzy-øn\v hnip ss n-fn sszhw \ Ip DØcw ]e hn[-øn BWv. ""\o `b-s -ts ; Rm \nt m-sp-iq-ss-bp v; {`an p t\mt, Rm \ns sszhw BIp- p. Rm \ns i o-i-cn- pw; Rm \ns klm-bn pw; Fs \oxn-bp hess sim v Rm \ns Xmßpw'' (sb-iø 41-:10). ""Rmt\m temim-h-km-\-tømfw F m \mfpw \nß-tfm-sp-iq-ss-bp v'' (a-ømbn 28:20). Aßs\ At\Iw Bizm-k-h-N-\-߃. Xncp-h ap kn^v tims-xn-bn Rm h o-embn {]mivsokv snøp-tºmfmwv tkfnsb 1978 hnhmlw Ign- p- -Xv. kwko-xtømspw kwko-x- m-tcmspw km[m-c-w-bn Ihn Bcm-[- \bpw hnt[-b-xzhpw Im n-bn-cp Ah-fpsS lnxw Rm io{lw kzo-i-cn- p. \ aw \nd kw`m-j-whpw ss[cyw ]I-cp hm p- Ifpw ssih-i-ap Chƒ X XpW-bm-sW v s]s p Rm a\- n-em n. hnhm-l-cm-{xn-bn Hcp-an- n-cp p {]m n v, thz- ]p-kvxiw Xpd- -t mƒ BZy-am-bn- In nb 20- mw k o Ø\w Rß-fpsS IpSpw-_-Po-hn-X-Øns Z i\w BsW p cpnn- -dnbp-hm CS-\ In. ""btlmhm IjvS-Im-e-Øn \n\ v DØcw Acp-fp-am-dm-Is ; bmt m-_n sszh-øns \maw \ns Db Øp-am-dm-I-s R߃ At]- n- p-tºmƒ DØ-c-a-cp-tf-Wta.'' F p Zmho-Zns {]m \ ap Ønsbm v sim sø hnhml Pohn-X- Øn Xmfw sx msx R߃ ]msn kvxpxn- p. CXnse BsIbp H ]Xp hmiy-߃ Rß-fpsS IpSpw-_-Po-hn-X-Øns hnhn[ Ime-L- -ß-fn B{i-b-am- nb sszh-h-n-\-߃ BWv. Rß-fpsS hnhm-l-pohn-x-øn c p a sf BWpw s]æpambn sszhw Zm\w \ In A\p-{K-ln- p. Be- p-g, ]Ø-\w- Xn- - tim-s-xn-i-fn {]mivsokv snbvx-xn\p tijw 1995 Fd-Wm-Ip-f-tØ p R߃ IpSpw-_-k-taXw Xmakw am n. Fd-Wm-Ipfw ]mem-cn-h w sk v tpm Pv Hm Ø-tUmIvkv ] n CS-h-Imw-K-ambn tn p. tkfnbpw ai PK\pw aiƒ Pdn\pw ] n-bnse Bcm-[-\-bnepw Izb-dnepw kpo-hambn ] p-sim- p. Fs `mcy -kn.-f-kv.sf. k`mwkw Bbn-cp-s - nepw Hm ØtUmIvkv k`-bpss hnizm-kmnm-c-ß-fpw A\p-jvTm-\-ßfpw thz-

29 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 29 ]p-kvx-im-sn-ÿm-\-øn ]Tn- v I i-\-ambn Fs bpw a -sfbpw A`y-kn- n- p-ibpw {]mtbm-kn-i-ambn A\p-jvTn- p-hm \n _- n- p-ibpw snbvxn-cp- p. F m {InkvXob k`mw-k-ßfpssbpw \mhn Xp-ºØv FØp ""\μn-tbmss Rm kvxpxn- ]m-snspw Fs tbip-\mym'' F Km\w Fgp-Xp-Ibpw AXn\p kwkoxw \ Ip-Ibpw snbvx A\p- Kr-loX Kmb-I\pw kwkox cn-bn-xmhpw Bb {io. G{_lmw ]Sn- m-sd-ø-e-bv -ens in -W-Øn, ] n-bn Izb \S- Øn-bn-cp- -Xn-\m AΩbv pw a ƒ pw AXn tn p ]msp- -Xn\p `mkyw e`n- p. kwko-x-km-{μ-amb kz Kob \mz-[m-c-sbm-gp-ip {InkvXob Bcm-[\m Km\-߃ cnn- p-ibpw Ahbv v hiy-xbm \qx\ kwkoxw simsp- p-ibpw snbvxn-cp Hcp {]m \m a\p-jy- \m-bn-cp p {io. ]n.-pn. G{_-lmw. a\p-jy-a-\- p-isf hnizm-k- Øn-te pw kxym-\p-xm-]-øn-te pw \bn- p-hm B Km\- ߃ p Ign- p. ae- ck` At±-lsØ G hpw \ kwkox kwhn-[m-b-i F ]Zhn \ In _lp-am-\n- p. CXc k`mhn`m-k-ßfpw At±l-Øn\v AwKo-Im-c-߃ \ In BZ-cn- n- p- v. ]mem-cn-h w Hm Ø-tUmIvkv ] n-bn Hcp \ Kmb-I-kwLw At±lw cq]o- I-cn- p. F m {InkvXob Iq m-bva-i-fnepw At±-l-Øns t\xr- Xz-Øn D Kmb-I-kwLw kwkoxw Be-]n- pi ]Xn-hm-bncp- p. tkfn pw a ƒ pw Ch-bn-sem-s bpw ]s -Sp- p- -Xn\pw At±-l-Øn \n p kwkoxw ]Tn- p- -Xn\pw sszhw CS-bm- nbn-cp- p. F m s]s v At±lw A _p-z-tcm-k-_m-[n-x-\mbn ]n.-hn.-f-kv. Bip-]-{Xn-bn Ipd- pznhkw InSt nh p s^{_p-hcn 15- mw XobXn Xs ZuXyw ]q Øn-bm n; kz Kob Kmb-I-kw-L-Øn-te v im -ambn IS- p-t]m-bn. IS- p-t]m-ip- -Xn\v A ]w ap ]v Rm\pw Fs ai\pw At±-lsØ kμ in- n-cp- Xv Hm abn FØp- p. At±-l-Øns bpw `mcy krvpp B n-bp-ssbpw t{]m km-l-\hpw {]m -\bpw F\n pw Fs IpSpw-_mw-K߃ pw D m-bn-cp- Xpw, Ct mƒ AXp XpS-cp- Xpw Rm \μn-tbm-ss- kva-cn- -s. F m XnI pw Btcm-Ky-h-Xn-bm-bn-cp Fs tkfn v Im k tcmkw D m-ipsa p Rm Hcn- t]mepw Icp-Xn-bncp- n-. {io. ]n.-pn. G{_-lmw km 2003 acn- p Xn\n-S-bmbn Øo AtX tcmkw Fs `mcy v 2003 Is -Øn. -Rm sr n-øcn p\n p!

30 30 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 2 hnhm-lm-tem-n-\bpw s]æp-im-wepw 1976 Rm h o sxmgn Bcw-`n- -t mƒ Xs IeymW Btem-N-\-Ifpw h p-sim- n-cp- p. XpS- - m-c\msw nepw DSs\ hnhmlw th m F ZrV-amb Xocpam\w FSp-Øn-cp- n. Fs `mcy Bbn-cn-t - -h-ƒ p- -tbm-kyx F m-bn-cn- -W-sa p a\- n Icp-Xn-bn-cp- p. Ipd- -] w icm-icn kuμcyw D Hcp _ncp-z-[m-cn-wn-bm-bn-cn- Ww F Xp \n _- -am-bn-cp- p. Ahƒ ss[cy-h-xnbpw at\m-hocyw D -hfpw \ at_m[w D -hfpw Bbn-cp- m AXv A`n-Im-ay-ambn txm n-bncp- p. F m k`-bpw tpm-enbpw Hcp am\-zwvuw Bbn-cp- n. CXn-\n-S-bn c p {]mhiyw s]æp-im-w N-Sßp \S-Ønbncp p. F m ap ]v ]d am\-z-wvu-߃ txm m-xn-cp- - Xn-\m B Btem-N-\-Iƒ th m F p Xocp-am-\n- p. Xncp-h m Xmeq v Hm^o-kn tpmen snbvxp-sim- n-cp Rß-fpsS IpSpw_kplr-Ømb Awip-hXn 1978 Ah-cpsSIqsS tpmen snbvxn-cp h Kokv F U]yq n Xl-kn Zm-cpsS aiƒ pth n, Rm Adn-bmsX, Fs hnhm-l-øn\p \n t±in- p. AXp kzoi-cn msx At±lw Zp_m-bn tpmen snbvxpsim- n-cp Xs AΩm s aqøaiƒ p th n hnhm-lmtem-n-\bv v Fs ]cn-kwn- p. Cu AΩm-h a m-cp-a ; tkfn-bpss ]nxm-hm-wv. Ip p- p n F p ho n hnfn- p Ct±-l-Øns HutZym-KnI \maw Nmt m C n F m-wv. tkfn-bpss amxm-hns ]nxmhv {]m-bm- [niywaqew Kpcp-X-c-amb tcmkm-h-ÿ-bn Bbn-cp- Xn-\m Ipd p -Zn-h-ksØ Ah-[n-bn At±lw 1978 s^{_p-hcn amk- Øn \m n FØn-bn-cp- p. snß- q-cn\pw amth-en- -cbv pw CS-bn A tim-hn-em-dns XocØp ÿnxn-sn-øp Hcp sndp- {Km-a-amb sim -I-Shnse sk vv B {Uqkv kn.-f-kv.sf. ] n CS-h-Imw-K-amb At±lw, Xs k` kphn-ti-j-øn ap ]- n-

31 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 31 bn \n p p F v A`n-am-\n- p- p. \ymb-amb A`n-{]m-b߃ Xpd p ]d-bp- -Xn\p asn-bn- mø Bfp-am-Wv At±lw. tkfnbpss AΩ am tømωm k`mwkw Bbn-cp- p. Ah-cpsS hnhml-øn a -fmbn c p s]æns\bpw HcmWns\bpw sszhw \ In-b-Xn, tkfn aqø-hƒ BWv. hnhm-lm-tem-n\ ka-bøp tkfn amth-en- c _nj]v aq tim-f-pn \n v Cw ojv `mj sfnvon-iamsbspøp _ncp-z-]-t\w ]q Øo-I-cn- n-cp- p. bmsxmcp Imc-W-h-imepw s] a- sf as mcp k`-bn hnhmlw Ign- n p hnsp-hm B ]nxmhv B{K-ln- n-cp- n-. am{xa-, F ph mepw Hcp h o-en\p hnhmlw \S-Øn p simsp- p-i-bn-s v Dd Xocp-am-\hpw FSp-Øn-cp- p. c masø Xocpam-\-Øn\v s]mxphmbn ]e Imc-W-߃ D v. ""hnhml Itºmf-Øn G hpw hne-ip-d hkvxp-hmwv h o-e am '' F p h o-e am Xs ]d-bm-dp- v. Ch I w ]d p Pohn- p- -hcmsw v P\w kwibn p p. XpS- -Øn Cu Iq v Hcp hcp-am-\hpw C. XpS v hcp-am\w Cs - n, hnhm-ln-xbm-ip aiƒ ] nwn InS- pi am{x-a-, si p- -h\pw _m[y- X-bmbn amdpw, ]ns Ip n-iƒ Ds - n ]d-bp-ibpw th. GXp Imcy-Øn\pw DS pw \ymbhpw (b-ym -Øn A\ymbw) ]d-bp Ch v hms-ibv p t]mepw hosv Bcpw simsp- mdn ; simsp-øm Hgn- p-sim-sp- p {]iv\-an-. bym - Øn CXn-sems Ipsd kxy-ant? F m h o-e amcpw Cßs\ D -h A m-bn-cn- mw. GXm-bmepw tkfn-bpss ]nxmhns Nn Cu coxn-bn Bbn-cp p. Ip -\m- nepw A Ip -\m- nepw Irjn-Iƒ D m-bn-cp-, Fs ]nxmhv, Hcp XnI I j-i-\m-bn-cp- p. At±-l-Øn\v Xmeq v, hnt -Pv, ] m-bøv F o k m ÿm]-\-ß-fp-ambn Hgn-hm- m hømø _ -ßfpw hnt[-b-xzhpw D m-bn-cp- p. DtZym- K-ÿ-tcmSv Fs ]nxmhv hfsc kvt\l-tøm-ssbmwp s]cp-amdn-bn-cp- -Xv. B Ime-L- -Øn Xmeq- nse {][m\ DtZym-K-ÿcpsS \n t±i-߃ ]men- p-ibpw \S-Øn-s m-sp- p-ibpw snøp- Xv \m n Hcw-Ko-Im-c-ambn Icp-Xn-bn-cp- p s^{_p-hcn amkw BZyw Fs ho n HutZym-KnI kμ i-\-øn\p h h Kokv F U]yq n Xl-kn Zm, Xs AΩm-hs aisf ImWp-hm Fs ]nt -Zn-hkw Ab-bv -W-sa \n t±iw h p. ]nxm-hns B{K-l-{]-Imcw Rm\pw tpyjvt\pw ]nxm-hns c p ktlm-z-cn-amcpw ]nt -Zn-hkw D bv ptijw tkfnsb ImWp-hm Ah-fpsS ho n FØn. tkfn-bpss ]nxmhv Rßsf kzoi-cn p. B ho nse kzoi-c-w-ap-dn-tbm-sp-tn apdn-bn Ah-fpsS hey- Ccn- p- Xp Rm I p. BZyw At±-l-Øns Acn-In-

32 32 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w te p sn p. {]mbm-[n-iy-øm imco-cni _e-lo-\-x-bn Bbn-cp At±lw Fs BK-a-t\m-t±iyw a\- n-em- n-bn-cp- p. hm k-ey-tømss Fs Acn-In Ccp-Øn. Rm Ipiew ]d v kujyw At\z-jn p, ]c-kv]cw kvt\lw ] n- p. Fs ]nxm-hns ]n-xm-hns\ ip{iq-jn- n-cp F\n v Ct±-l-tØmSp {]txyi kvt\lw txm n. C pw hosp-i-fn CØcw A - am A\yw \n n- n-s - nepw Nne `h-\-ß-fn a -sfbpw sim p-a- -sfbpw ImØv H -bv n-cn- p amxm-]n-xm- ƒ [mcmf-ap- v. HkvXm-Øn-tbmkv Xncp-ta\n Xs Hcp ]pkvx-i-øn Nn n- n- p \ aw Ie Øn C{]-Imcw FgpXn ""\o Zo Lm-bptkmsS Ccn- p-hm \ns A -s\bpw AΩ-sbbpw hr -k-z-\- Øn-em- p-i.'' CXt an IpSpw-_-ß-fnepw \S- p- -Xv. ChcpsS kmao]yw A\p-{K-l-ambn Xocpsa p a sf amxm-]n-xm- ƒ ]Tn- n- -Ww. XpS p s]æp-im-w NS-ßn-te p \oßn. k mc apdnbnse taibv p Np pw R߃ Ccp- p. CS-\n-e- m-c-\mb U]yq n Xl-kn Zm a[y-ÿx \n p Rßsf Ccp-Iq- -scbpw ]cn-n-b-s -Sp-Øp-Ibpw CS-bv n-sbv v Xam-i-Iƒ ]d- p- hnckx AI pibpw snbvxp. F m At±lw tkfn-bpss ]nxmhns ap ]n ]cp-ß-temss \n p- Xv Fs {i -bn s] p. Imcy-Øns Kuchw F m-bn-cp p F v F{X Btem-Nn- n pw F\n p a\- n-em-bn-cp- n-. tkfn-bpss amxmhv NS-ßns `mkambn Ah-sfbpw Iq n Fs kao-]øp h p \n p. R߃ v tkfn Nmb Xcp-hm D]-tZ-in- p. Nmb X -Xn\p tijw Ahƒ ASpØ `nøn-bn Dd-t mss Nmcn-\n- p. Fs ktlm-z-c\pw amhn-amcpw ]Xn-hp-ssi-en-bn tnmzn- p-sim- n-cp- p. Rm H pw Ah-tfmSp tnmzn- n-. Ah-sfbpw Ah-fpsS adp-]-snbpw Rm {i n- p-sim- n-cp- p. F m tnmzy-߃ pw asn-iq-smsx Dd-t mssbpw `b-an- m-sxbpw adp-]sn \ In-s m- n-cp- Xp Fs hfsc BI jn- p. \ aw \nd Ah-fpsS kw`m-jww aqew lrz-b-øn sszh-\n-tbm-kw-t]mse a{ n p ""Chƒ F\n- p- hƒ, Ft Xp am{xw'' (Thou ought to be mine). Ah-fpsS ]nxmhns ap ]-d Dd Xocp-am\waqew Cu Btem-N\ A\p-kcn v, CjvS-s - mepw IeymWw \S- p-i-bn-s v Ahƒ hniz-kn- n-cp- -Xn-\m-emWv `b-an- m-sxbpw asn-iq-sm-sxbpw tnmzy-߃ pw At\z-j-W-߃ pw adp-]sn \ -In-bn-cp- Xv F p hnhm-ltijw ]d- p. Fs F p-sim- mwv s]æp-im-wp-hm A\p-h-Zn- Xv F tnmzy-øn\v Ahƒ ]d adp-]sn C{]-Imcw BWv. Rm

33 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 33 s]æp-im-wp-hm sn pw F hnhcw Xte-Zn-hkw cm{xn-bn-emwv tkfn-bpss ]nxm-hns\ Adn-bn- -Xv. F m s]æp-im-wp-hm snt -s p Rßsf Adn-bn- -Ø t^m kuicyw c p hosp-i-fnepw C m-bn-cp- p. a[y-ÿ-\m-bn-cp Cu U]yq n Xlkn Zm kz AΩm- \n \n p iim-c-߃ G Xpw ]cp-ß-n \n Xpw Hcp h o-ens\ s]æp-im-wm Wn- -Xp-sIm- m-bncp- p. At±lw U]yq n If-IvS Bbn dn -b snbvxp ]n osv ac-w-a-s- p. tkfnsb F\n v CjvS-s p F v At mƒ Xs ktlm-z-c-t\mspw amhn-am-tcmspw Adn-bn- p. Ahcpw AtX A`n- {]m-b-øn FØn-bn-cp hnhcw DS Xs tkfn-bpss ]nxm-hnt\msp ]d- p. CXn Hcp amhn ""Cu s]æp \n\ paxn'' F v Ft msv FSpØp ]d- p. Cu amhn Ct mƒ Pohn- n-cn- n-. B amhn I vv CjvS-s -Sp s]æns\ Rm hnhmlw Ign pw F v Hcn- hm p-sim-spøn-cp- Xp \nd-th- n-b-xn F\n v Nmcn-Xm yap vv. AXn\p sszhw CS-bm- n-b-xn Rm \μnbp- -h BWv. tkfn-bpss ]nxm-hv Xs Dd Xocp-am\w Fs - - -t mƒ am n-bxv F p-sim- m-sw v Rm At±-l-tØmSp hnhm-ltijw tnmzn- p. Fs I -t mƒ Yes, this is the boy F p a\- n Btcm ]d-bp- -Xp-t]mse txm n F v At±lw adp- ]Sn ]d- p. tkfn-bpss ]nxmhv Fb t^m-gvkn \n p dn -b snbvxp-i-gn Xn\p tijamwv Zp_m-bn tpmen e`n p t]mbxv. \ kw`m-j-w-{]n-b\pw \ at_m-[-ap Bfp-amb Ct±lw Iq p-im-tcmsv CS-s]-Sp- Xp-t]m-se-bmWv Ft msp s]cpam-dnbncp- -Xv. ]n osv Xs c m-asø aisfbpw A-t±lw Hcp Hm Ø-tUm-IvkpIm-c-s\-s m p hnhmlw Ign- n- p. GI-a-I Hcp Hm Ø-tUm-IvkvIm-cnsb hnhmlw Ign- p. Cu ]nxm-hpw amxm-hpw Pohn- n-cn- p-tºmƒ Ah-cpsS aqø aiƒ tkfn-bpss acww Xmßm-hp- -Xnepw AXn-I-Tn-\-am-Wv. H - bm-bn-t mb Fs Hm Øv B amxmhv s\sp-ho n-sp- p, Fs bpw Ahcp-sSbpw Imew- hsc!

34 34 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 thdn hnhm-l-cm{xn 1978 s^{_p-hcn amkw \-S-Ønb \n -b-{]-imcw Ccp-]-Øn- Ggmw XobXn Xs hnhmlw ta{]m ] n-bn h v \S-Øp- -Xn\p Xocp-am-\n- p. tkfn-bpss c p hey- q- am-cpss {]mbhpw B{K-lhpw am\n- -m-wv s]s p hnhmlw \S-Øp-hm Xocp-am- \n- Xv. hnhmlw henbt\m-ºn \S-tØ- n-bn-cp- -Xn-\m ]cnip ImtXm-en m _mhm-bn \n p {]txyi I ]\ Bh-iyam-bn-h- p. B ka-bøv ]cn-ip ImtXm-en m, _tk-en-tbmkv amxyqkv {]Y-a _mhm Bbn-cp- p. k`mtikn At±lw sim n-bn Xma-kn p tims-xn-bn samgn simsp-øp-sim- n-cp- -Xn-\m ] n hnim-cn-bm-bn-cp timsn-bm v A \pw CS-hI ] - m-c tpm_- \pw (U ln `{Zm-k-\m-[n-] Cutbm_v am ]oe-ivkn-t\m-kv) Fs tpyjvt\pw tkfn-bpss ]nxmhpw AhnsS FØn hnhm-l- mcyw Xncp-ta\n ap ]msi Ah-X-cn- n- p. k`bpss hnizm-k-im-cy-ß-fn I -i m-c Bbn-cp Xncp-ta\n Cu hnhmlw t\mºp- I-gn p \S-Ø-cptXm F v Bcm- p. k`m-tikv \S- p- -Xn-\m FXn `m-k-øp-\n v hnizmk BNmcm-\p-jvTm-\-ßsf kw_- n v A\m-hiy tnmzy-߃ {]Xo- n ncp -Xn-\m-emWv At±lw t\mºn\p tijw \S-Ø-cptXm F m-cm- -Xv. am{x-a ta{]m ] n k`mtiknse Hcp {][m\ hnj-b-am-bn-cp- -Xn-\mepw tikv kw_- -ambn Xncp-ta\n hfsc a\xt iw A\p-`-hn- n-cp- p. tkfn-bpss ]nxmhv, c p hey- q am-cp-ssbpw {]mbm-[n-iyhpw imco-cn-im-h-ÿbpw B{K-lhpw Xncp-ta-\nsb ]d p a\- n-em- n-b-t mƒ Xocp-am-\-Øn\v Abhp h p. I i-\-amb Nne hyhÿ-i-tfmss hnhmlw \S-Øp- -Xn\v A\p-h-Zn p I ]\ \ In. t\mºp-im-eøp IeymWw \S-Øp- -Xn\v A\p-hmZw tnmzn- phm sn tpm_- \v Xncp-ta-\n-bpsS iimcw G t - -Xmbn h p. At±lw ]Ø-\m-]pcw Zb-dm-bnse k\ym-k- - - m-c Bbncp- p. Cu sshzn-i k`-bpss Nne {]txyi \n_- -\-

35 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 35 Iƒ ]men-t - -h BWv. AXp-sIm mwv Xncp-ta\n tzjy- `mhw ImWn- -Xv. Fs AΩ-bpsS ac-w-tijw Fs c p ktlm-z-cn-amsc k`-bpss Xmt_m Zbd-bpsS ]Ø-\m-]p-c-Øp kviqfnepw timf-pnepw AUvan-j hmßn tpm_- -\mwv c m- I Ør ÿm\øp \n p ]Tn- n- n-cp- Xv. Fs hosp-ambn At±lw D _ w ]pe Øn-bn-cp- -p-. _mhm Xncp-ta-\n-bn \n p iimcw G t - n-h- n-cp- -Xn-\m Fs Ieym-W- Øn\p ho n h p {]m n v Cd- n-hn-sp NSßv \SØn, thkw Zb-dm-bn-te p At±lw as-ßp-i-bm-wp- m-b-xv. A m-eøv ]Ø-\m-]pcw sk v Ão^ kv timfpv sshkv {]n kn- Bbn-cp At±-l-Øn\v kpdn-bm\n kwko-xøn \ Adnhv D m-bn-cp- p. ta{]m ] n-bn At±lw Hcp Izb cq]o-i-cn- n-cp- p. ]cn-io-e\w e`n- n-cp ] n AwK-߃ Fs hnhm-l- NS-ßn ] p-sim v at\m-l-c-ambn ]msn.- tk-fn-bpss ] n-bn \n p h -h-cpw, tzi- mcpw Nm - mcpw a pw kn.- F-kv.-sF. k`mw-k-߃ Bbn-cp- p. Cu hnhml IqZmi Ign v Hm Ø-tUm-Ivkp-Im pw ]msm Adnbmw F v Ah A`n- {]m-b-s - p. CXv F\n v A`n-am-\-ambn txm n. s]mxpsh kn.- F-kv.-sF. k`mw-k-߃ ]d-bm-dp v, kwkoxw Ah-cpsS IpØ- I-bm-sW- v. tkfn-bpss Xs hey-a-ωm- Bbn-cp amt mbn- IØ-\m hnhm-l-øn\p {][m\ Im an-ixzw hln- p. A sø NS-ß-\p-k-cn v aw-hm-f-s - aw-hm- n-bpss ho n hnhmlw Ign v BZysØ aq p Znhkw Xma-kn- pi ]Xn-hp- v. s^{_p-hcn 27- mw XobXn Xn -fmgvn aq p awn- mbn-cp p hnhm-lw. hnhm-l-øns k mcw F mw Ign v aw-hm- n-bpss ho n k y-tbmss FØn. sn ]mts aw-hmf-\mb Fs kzoi-cw apdn-bn Ccp-Øn-bn p tkfnbpw Bƒ mcpw AIØp Ibdn, Ah-c-h-cpsS apdn-bn-te v hkv{xw amdp- -Xn\pw a p-ambn t]mbn. A ]w Ign p tkfn-bpss AΩ Fs - nepw IpSn- pt m-sb p tnmzn- n v Hcp mkv sh w X p. awn- q-dp-iƒ Ign- n pw tkfn Fs Acn-In-te p h n. s]msp- s\ "` Ømhv' F F nse Al tkfnsb iim-cn- p-hm t{]cw \ In-s m- n-cp- p. Ahƒ Ipfn Ign p hkv{xw amdn Fs Ipfn- p-hm h p Wn- p. FSo; \o Fhn-sS-bm-bn-cp- p. Rm XncnsI Fs ho n t]mip-hm Btem-Nn- p-i-bm-bn-cp p F p ]d v Bt{Im-in- p. Aßs\ Rm Ahsf ""FSo, \o'' F v BZy-ambn A`n-kw-t_m- [\snbvxp. t]sn- p-\n Ahƒ H pw an n-bn-. Ipfn Ign v F m-hcpw H n- n-cp v IpSpw_{]m \ \S-Øn. tkfn-bpss hey-

36 36 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w Ω n Hcp \ kphn-ti-j-i-bm-wv. hey-ω- n-bpss t\xr-xz-øn \S-Ønb {]m \ A ]w \o n-bxpw F n Akz-ÿX D m- n. F m ]n m-e A\p-`-h-߃ {]m -\-bpss Bh-iy- IX t_m[y-am n X p. HkvXm-Øn-tbmkv Xncp-ta-\n-bpsS AΩbpw Ip p-a-dn-bmω F p t]cp ]d-bp tkfn-bpss hey- Ω- nbpw H n p {]m \bv pw a pw t]mbn- p hnhcw Xncpta\n Fgp-Xn-bn- p- v. Cu hey-ω n Pohn- n-cn- ps v Adn v At\z-jn v B ho n Xncp-ta\n sn p I n-cp- p. BZy-cm-{Xn-bn awn-b-d-bn {]th-in- p-. Po-hnXw XpS-ßp- - Xn\p ap ]v H n- n-cp p {]m n msa p tkfn ]d- p. BZyambn {]m n v FSpØ thz-`mkw 20- mw k o Ø\w Bbn-cp- p. XpS v A sø at\m-ca ]{Xw sim p-h-cp-hm Rm Bh-iy-s - p. Ieym-W-ho- n AXns Xcn-t]mepw ImW-Øn F t_m[w F\n- p- m-bn-cp- n-. F m ""FSo'' F `bs -Sp-Øp kwt_m-[\sim v Fhn-sS-\nt m F m t]ppw C msx ]{Xw X n FSp-Øp-sIm- p-h- p. Hcp mkv ]mep-ambn Ah-fpsS AΩ h v AXv F\n p Xcp-hm Ah-fpsS ssibn simsp-øp-. Ahƒ IX-I-S p F\n p \o nb ]m hmßn, H - b-sn p Rm IpSn- p-xo Øp. Hcp Xp nt]mepw Ahƒ p -h- n-. Ahƒ AXns ] v B{K-ln p \n p- Xv Rm I p. Rm ]{X-hm-b-\-bn-te p IS- p. Ahƒ I n-ens Hcp aqebn Ccp- p. Rm Ahsf Iptd-t\cw {i n- msx hmb\ XpS p. GXm-bmepw Iptd-t\cw Fs Ccp-Øn-b-X-s! F m CØncn {Iqc-am-bn-t mbn F v F\n p txm n-bn-cp- p. F nepw Dd w h Ah-tfmSv Fs IqsS Ib-dn- n-s- p-hm ]d- p. Ahƒ A\p-k-cn p ]d- -Xp-t]mse InS- p. Fs hmb\ Iptdt\cw Ign v \n Øn; sse -W v R߃ kt m-j-tømss Dd-ßn. At mƒ GI-tZiw kabw ]mxncm Ign- n-cn- -Ww. CXm-bn-cp p Rß-fpsS BZy-cm-{Xn. Cu BZy-cm-{Xn-bnse kw`-h-߃ ]e-tcmspw asn-iq-sm-sxbpw \mww txm m-sxbpw {]txy-in v ]pxp-xmbn hnhm-ln-x-cm-ip- -h-tcmsv tkfn ]d-bp-am-bn-cp- p. ""Cu a\p-jy bym -Øn BZy-cm-{Xn-bn dmkn-ßmwv \S-Øn-b-Xv. Hcn t]mepw ]m I n- n- mø coxn-bn Hcp Xp nt]mepw F\n p XcmsX H- - b-sn p IpSn- p-i-f p; alm-tz-jy- m-c Bbn-cp- p, Rm\mWv Cu ]cp-h-øn B n FSp-Ø-Xv'' Fs ms kplr-øp- tfmspw ]d-bp-am-bn-cp- p. ]t CsXms Fs Hcp \º Bbncp p F v Ahƒ s]s p a\- n-em- n-bn-cp- p.

37 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 37 ]n m-eøv _tk-en-tbm-kv am-xyqkv {]Y-a _mhm Xncp ta-\n v AkpJw aqew Hcp ssibv p _e- bw kw`-hn v, hn{ia-øn tzh-tem-iøv Ccn- p-tºmƒ Rm\pw tkfnbpw At±lsØ ImWp- -Xn\v sn p. ]Xn kzc-øn R߃ BcmsW v At\z-jn- p. kzm[o\w C mø ssi Itk-c-bpsS {Imknbn h n-cp- Xp sndp-xmbn s]m p-hm {ian- -t mƒ B ssiifn tkfnbpw Rm\pw apøw simspøp. tkfn Ipºn p intcmhkv{xw AWn p Xncp-ta-\n-bpsS ap ]n Ipºn v Ccp- p. B ssi Ah-fpsS Xe-bn h p {]m n- p. Rm\pw kao-]øp \n p {]m n- p. XncnsI t]mcp- -Xn\p ap ]v ` Ww \ Im siωm-i am- -tcmsv \n t±-in- p-ibpw snbvxp. hm key-hm-\mb B ]nxmhv {]Xm-]-hm-\mbn Ccp ka-bøpw Icp- Wbpw B {Z-Xbpw D - ]nxm-hm-bn-cp- p. k`-bm-ip \ui tikv kw_- -ambn BSn De ka-bøp sszh-øn B{ibwh v t\xrxzw \ In apt m p \bn B ]nxm-hns apjw C pw Fs a\- n \n p ambmsx \n p- p. k`mtikn \oxn pth n hni p Zmln B ]nxm-hns ]n p-s m-h-imin-iƒ pth n A ]-am-sb- nepw tikpimcy-߃ \S-Øp-hm sszhw Fs bpw tbmky-\m- n. thz-im-kv{xm-sn-kvym-\-ønepw thz-]p-kvx-im-sn-ÿm-\-ønepw \oxn-\ym-b-tim-s-xn-bpss hn[n BtWm A\p-k-cn-t - Xv AtXm btlm-h-bpss hn-\-amtwm A\p-k-cn-t Xv F tnmzyw Utam- o-kns hmƒt]mse Hmtcm k`mw-k-øn-s bpw inc- n Xqßn-\n p- p. \ne-hn-ep \oxn-\ymb hyh-ÿ-ifpw cmjv{sob kmaq-lni [ a-ßfpw ]men- -W-sa p thz-]p-kvx-i- Ønse Nne ]T-\-߃ shfn w \ Ip- p. `c-w-l-s-\m-{i-a- Øn\p Iog-Sßn Ccn- p-i, k m-cn\p simsp-t - Xv simsp- pi, kmaq-lni ]cn-jvi- -Øm- sf _lp-am-\n- p-i, -`-c-wm- [n-im-cn-isf A\p-k-cn- pi F nh ss{i-kvxh [ a-amwv (tdma 13:1 7) (k`m{]kw-kn 10:20). F m hnizmk]-c-amb \nba-ßfpw hn[n-ifpw kzoi-cn- p-hm Hcp sszhss]x ISs h-\m-wv. sszh-\oxn GtXm, AXp \S- s F p {]Xym-in- mw. ap sa Ahs \oxnbpw cmpyhpw At\z-jn- p-i, ]pd-imte F mw e`n- pw.

38 38 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 4 Im k-dns IS- m-{i-aww Imew AXn-thKw s]mbvs m- n-cp- p. Aßs\bncns 2003 `mcy-bpss ASn-h-b- n Syqa Ds p kvim snbvx- Xn \n p a\- n-em-bn. hnzkv[ ]cn-tim-[-\bv v Fd-Wm-Ipfw eq ±v tlmkv]n- -en {]th-in- n- p. Is -Ønb Syqa thkw Hm -td-j apjm- cw \o w snbvxp. Hmh-dn-bpsS api-fn I Syqa-dp-Iƒ _tbm-]vkn v Ab- p. Hm -td-j\p t\xrxzw \ In-bXv tum. t{kkv amxyp Bbn-cp- p. ]cn-tim-[- \m-^ew tumivs t\csø Adn- n-cp- -Xn-\m-emImw F n \n v Ft m ad- p-h-bv p- -Xp-t]mse txm n-bn-cp- p. tumivsdpss I k nmv dqan h mwv HutZym-Kn-I-ambn ]cn-tim-[- \m-^ew Adn-bn- -Xv. tkfn p Overian Cancer BsW hnhcw Ah Fs Adn-bn- p. AXns At m-gsø Kpcp-X-cm-hÿ F{X-am{Xw Ds v tnmzn- p-hm-\p a\- -cpøv \jvs-s - ncp- p. ]pxnb NnIn km-coxn sim v ]cn-]q W kujyw e`n pw F tumivs-dpss Bizm-k-hm- p-iƒ Dƒs m- m X -hn-[-am-bn-cp- n- At m-gp Fs am\-kni LS\; tumivsdpss D]-tZiw hniz-kn- p-hm\pw Rm Xøm-dm-bn-cp- n-. Im k F p ti -t mƒxs Rm sr n. Fs knc-ifn qsn c w Cc- p-i-b-dp- -Xp-t]mse txm n. IÆp-I-fn Ccp- p- I-bdn. Fs tzl-øn\v hnd-b ]nsn- p. GIm-{KX \jvsam-bn. \mhp hc-fp-hm XpS-ßn. Rm XpW-bn- m-ø-h\pw CWbn- m-ø-h\pw Bbn-Øo-cptam F p i n p. `mhn Ccpƒ \nd- -Xm-bn- p. a\x]o-u-bn kwkm-cn- p-hm XpS-ßn. i{xp- ƒ ]cn-l-kn pw F v Bi ]q p. PohnXw Xmfw sx n F v Dd phniz-kn- p-hm XpSßn. `b-s -Sp-Øp Z i-\-߃ an n-a-d-bp- p. am{x-txmdpw ]co- -Wtam F B[n. BbpjvImew apgp-h\pw \ a ImWn-s v Bi ]q p. Fs Aÿn-Iƒ F mw Ig v HSn-bp A\p-`-hw. IpSpw_w A\m-Yam-Ip-sa ÿnxn-bn hcp-hm-\p hn]-øn-s\- n IY-Iƒ Rm Xs sa\- p. am\-kni ]ou-\-øns ]ncn-ap-dp- -Øn

39 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 39 ]cn-k-c-t_m[w \jvs-s Rm tumivs-dpss apdn-bn \n p ]pdøp IS- p. `mcy-sbbpw a -sfbpw Fßs\ Cu hnhcw Adn-bn pw F Nn -bm Rm `b-]-c-h-i-\m-bn-øo p. F m Cu hnhcw tlmkv]n- -ense apdn-bn sn v `mcy-sbbpw a -sfbpw Adn-bn- -t mƒ Fs hymip-e-xiƒ p hn]-co-x-ambn ""btlmhm kujyw \ Ipw'' F p ]d v `mcy Fs Biz-kn- n- p-hm\pw IqsS a fpw AXp ]d v Fs kam-[m-\n- n- p-hm\pw XpS-ßn. F m kujyhpw kam-[m-\hpw e`n- p-sa Ah-cpsS D]-tZihpw hnizmkhpw Fs a\- n Gin-bn-. `mcy-sbbpw a -sfbpw Bip-]-{Xn-bn B n Rm GI-\mbn ho n-te p as-ßn. ho n kmbm- -Øn FØn BIp-e-Nn- bn au\-am-bn-cp- p. _ p-an-{xm-zn-i-fpss \ne-bv mø At\zj-W-߃ h p-sim- n-cn- p- p. Pohn-X-Øn {]Xn-k- n-iƒ hcptºmƒ Bizm-kw e`n- p-hm km[m-cw snøp- -t]mse thz- ]p-kvxiw Xpd p In nb `mkw hmbn- p. sbi-øm-hns ]pkvxiw 38- mw A[ymbw BWv In n-b-xv. hmbn- p-i-gn- -t mƒ a\x-]o-ubn Ccp F\n v teiw Bizm-khpw {]Xym-ibpw e`n- p. a\ p _e-s -Sp-hm XpS-ßn. tcmkm-h-ÿ-bn Ccn- p At\- I v Bizmkw Acp-fp thz-`mkw BIbm CXnse kmcmwiw sndp-xmbn hnh-cn- p- Xv DNn-Xsa p Icp-Xp- p. lnkvin-bm- cm-pm-hn\v acn- -Ø tcmkw _m[n- p. sszh- Øns Acp-f- m-s-\p-k-cn p tbiøm {]hm-n-i Ah-t\mSv Krl- Imcyw {Iao-I-cn- p-hm D]-tZ-in- p. kujy-am-imsx acn pw F v btlmhm Acp-fn-s -øp p F p ]d- p. hnhcw ti am{x-bn cmpmhv apjw Nph-cns t\sc Xncn p: I Ømth, Rm hn-izkvx-x-tbm-spw GIm{K lrz-b-tømspw IqsS Xncpap ]n \S p \n\ p {]km-z-ap- Xp snbvxn-cn- p- Xv Hm -Wsa F p ]d- p. lnkvin-bm-cm-pmhv {]m n v G hpw Ic p. \ns {]m \ ti p \ns IÆp-\o Rm I n-cn- p p F p btlmhm Acp-fns -bvxp. Ahs tcmkw am n, kujyw \ In Bbp- n-t\msv 15 kwh kcw Iq n-s m-sp-øp. Cu A ym-bønse hn-\-߃ hmbn- pi-gn t mƒ `mcybpss kujy-øn-\mbn btlmh ImWn- p-x AS-bm-f-ambn ssis m v hnizm-k-øns ]mx-bn Rm \oßp-hm XpSßn. H pw Xma-kn-bmsX kao-]-øp CS-h-I- - n-bn-te v sshipt cw Ggp awntbmsp-iqsn tdmuns Hmcw-tN v Rm \S p \oßn. ZpxJ`m-c-Øm Gßn- -c p Rm ] n-bn {]th-in p. IÆp-\o [mc-[m-c-bmbn HgpIn. kao-]øp Bsc- nepw D m-bncpt m F v Rm i n- n-. ] n-bnse Ac- -sh-fn- -Øn

40 40 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w azv_-lm-bn-te p t\m n \ne-hn-fn p Ic-bp-hm XpS-ßn. Fs {]m \ C{]-Imcw Bbn-cp- p. ""I Ømth lnkvin-bm-hn-s\- t mse {]km-z-ap- Xv H pw Rm Atß p snbvxn- n-. Aßv Ahs {]m \ ti p IÆp-\o I p a\- -en- p. Ahs tcmkw kujy-am n Bbp pw \o n-s m-sp-øp.'' Xmßp-hm\pw XSp- p-hm-\p-am-im-ø-hn[w Fs \ne-hn-fn-bpw IÆp-\o- {]hm-lhpw sszh-k- n-[n-bn FØn. Fhn-sS-\nt m Bizm-k-Øns Icw Fs kv] in- p- -Xp-t]mse A\p-`-h-s - p. XncnsI ho n FØn X\n- p-d-ßn. lnkvin-bm-hn\p sszhw tcmk-kujyw \ In. -F- m kujyw htc- -Xn\v AØn -g- sim p-h v ]pc- p-hm sbi-ømhv btlm-h-bpss Btem-N-\-bn \n t±-in p. Ah\p acn- -Ø tcmkw ]nsn-s] p F mwv ]d-bp- -Xv. km[m-cw acn- -Ø tcmkw F p ]d- m Im k tcmkw BIm-\mWv km[y-x. hniz-kvx-x-tbm-ssbpw GIm-{K-X-tbm-sSbpw Xncp-ap-ºn \S p btlm-hbv v {]km-z-ap- Xp snbvxxp Hm t -W-sa v Ah {]m n- -Xn-\m FbnUvkv t]mse-bp tcmk-a- m-bn-cp p F p \nkvx w Xocp-am-\n- mw. ss n-fn Hcmƒ F{X-\mƒ Pohn- n-cn pw F v BZy-ambn ]d-bp- Xv Chn-sS-bm-Wv. Hcp a\p-jys ka-b-hpw, C{X h jw Bbp pw F p-sim v sszhw Xocp-am- \n p F tnmzy-øn\v B pw adp-]sn ]d-bp-hm km[n- p-ibn. F mw sszh CjvSw. GXm-bmepw A -cm -Øn B {]h-n\w \nd-th-dn. Xs `c-w-øns ]Xn-\memw h j-am-wv, ]Xn-\ p h jw Bbp p \o n-s m-sp-ø-xv. 29 sim w cmp-hmgvn Ign v lnkvin-bmhv acn- p. CXn \n pw \mw a\- n-em-t - Xv sszho-i -tcm-k-im- nbpw NnIn kbpw XΩn {]txyiw th Xncn- p- Im-tW Imcy-an-. F m tcmk-im- nbpw sszhoi tcmk-im- n-bm-wv. Fßs\ NnIn kn- mepw DS-b-h kujyw \ ImsX tcmk-im n e`n- p-i-bn. acp p Ign- p-tºmgpw acp- sszh-amwv tcmk-kujyw Xcp- Xv F p \mw hniz-kn- Ww. AXmWv bym hnizm-kn p th -Kp-Ww. Hcmƒ Kpcp-X-c-amb tcmkm-h-ÿ-bn Bbn- -gn m GXv Bip-]-{Xn-bn ImWn- Ww, GXp tumivssd ImWWw F Bi \ΩpsS a\- ns GIm-{KX \jvs-s -Sp-Øpw. {] p-_v[- am-bn-cn- p a\- ns\ B kabw \nb-{ n- p-hm km[n- p-ibn. - b-tlmh \ap p kao-]-ÿ F nepw \mw Ahs\ At\zjn p ]pd-s -ts Nne kml-n-cy-߃ D m-ipw. At\z-jn- n Is Øpw F p hmkvzøw snbvx-hs k n-[n-bn \n pw klm-b-߃ Hcp- n-ø- Xv Cu Xmfp-I-fn \n߃ p ImWmw.

41 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 41 5 {]Xym-i-bpsS Zo]-\mfw eq ±n \n pw UnkvNm Pv hmßn `mcysb ho n B n. C\n-bp NnIn k FSp-t - Xv FhnsS thw-sa v Bi- - ]q ka-bøp IpSpw_kplr-Ømb X - F p kvt\l- ]q hw hnfn- p ]n.-fw. ]o BWv NnIn k te vtjm-dn axn-sb p Xocp-am\w FSp-Ø-Xv. B Xocp-am\w sszh-\n-tbm-kam-bn-cp p F p ]n m-eøp a\- n-em-bn. At±-l-Øns `mcy tamfn Fs tkfn-bpss Bfl-an-{Xhpw Hcp tpyjvt-k-tlm-z-cnbpss ÿm\-øp-\n p Xocp-am\w FSp- p- -Xn\v A[n-Im-c-s Bfpw BWv. BcpsSsb nepw klm-b-øm Im k tcmk NnIn km -hn-z-kv[-\mb tum. KwKm-[-cs\ ImWp-hm km[n- p-tam, s]s p NnIn k e`n- ptam F p hymip-e-s v R߃ te vtjm-dn-te v t]mbn. AhnsS FØp- -Xp-hsc AhnsS-bp Bscbpw F\n p ]cn-nbw D m-bn-cp- n-. Rm {]Xo ssihn-sm-sx-bmwv te vtjm-dn-te p sn Xv. tlmkv]n- Ihm-S-Øn-\-cn-In sn -t mƒ Hcp tumivs-dpss t]cv s]s v Fs a\- n Db p-h- p, tum. taml amxyp. tlmkv]n- XpS-ßn-b-t mƒ At±-l-Øns t]cv ]c-ky-øn hmbn Hm a-bmwv h j-߃ p tijw s]m n-h- -Xv. At±lw Fs tzi- m-c\pw Ab hm-knbpw BWv. ]t At\-I-h j߃ Bbn R߃ t\cn I n- n. F Iz-bdn Iu -dn At±-l-sØ- n At\z-jn- -t mƒ Ahn-sS-Øs D m-bn-cp- At±-lsØ t^mwn _ -s -Sp-Øn-Ø- p. Rm t\cn I p hnhcw ]d am{x-bn Hcp apdn-bpss A p-døv Ccp p tcmkn-isf ]cn-tim-[n- p tum. KwKm-[-cs\ ImWp- -Xn\pw tkfnsb A p-xs ImWn p Iotam-sX-dm n XpS-ßp- -Xn\pw sszhw CS-bm- n. tumivssd s]s p ImWp-hm CS-bm-bXv HcZv`p-X-ambn Rm A pw C pw ImWp- p. AZv`p-X-߃ \n p-t]mbn F pw Nne-Xp- bm-zr- n-i-ambn kw`hn- p- -Xm-sW pw hniz-kn- p HcpIq w Bƒ m D v.

42 42 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w sszhw Xs a -fpss hnizm-ksø am\n- v, AZv`p-X-߃ krjvsn pw. A{_lmw bmk-]otw ]Wn-XXp kz ssiiƒ sim, hnizm-k-øm ]Wn-X-Xm-Wv. {]iv\-߃ hcp-tºmƒ Im n-s\bpw timfn-s\bpw XSp- p-hm I \ qcw CSp- -Xpt]mse hnizm-k-tømss sszhm-{i-b-øn \ qcw C m kam- [m-\-ambn Imcy-߃ \S- pw. te vtjm-dn-te v t]mip- -Xn\p ap ]v Rm\pw tkfnbpw hmbn thz-`mkw sbiøm 49:13 apx 17 hsc hmiy߃ BWv. AXv C{]-Imcw XpS-ßp- p. ""BIm-ita, tlmjn- p- -kn- ; `qantb, B\-μn ; ] Δ-X-ßtf, s]m n B p-hn ; btlmh Xs P\sØ Biz-kn- n- p p; Xs Acn-jvS am-tcmsp IcpW ImWn- p p. kotbmt\m: btlmh Fs Dt]- n p, I Ømhp Fs ad- p-i-f p F p ]dbp- p. Hcp kv{xo Xs Ip ns\ ad- ptam? Xm {]khn ai-t\msp IcpW txm m-xn-cn- ptam? Ah ad- p-i-f- mepw Rm \ns ad- bn- -. CXm Rm \ns Fs D ss - bnn hc- n-cn- p- p; \ns axn-ep-iƒ F m-bvt]mgpw Fs ap ]n Ccn- p- p. \ns a ƒ _ -s - p- h-cp p \ns \in- n- -hcpw iq\y-am- n-b-hcpw \ns hn p-t]m-ip- p.''- sszhw kotbms\ ad- p-i-bn-s pw sszhw Ah-fp-sS P\sØ Ft mgpw Hm p-sa pw Be- m-cn-iambn ]d-bp hn-\-am-wnxv. ap Im-eØp bcp-itew Xo m-s-i B \K-c-Øns tbm sszhme-b-øn-s tbm Nn{Xw D w-ssibnepw ssiø- nepw B hnip ÿesø Ft mgpw Hm t - -Xn-\mbn hc- n-cp p F p ]d-b-s -Sp- p. Ahsb bcp-itew ap{z F p hnfn- n-cp p. Cu Bizm-k-h-N-\-߃ thz-]p-kvxiw Xpd am{x-bn I - Xn-\m aptºm v NnIn kbv p t]mip- -Xn\pw ]pxp-po-hn-x- Øn\pw {]Xym-ibpw _ehpw Gdn. IotamsXdm n F m Im k tcmk-øns ImTn\yw A\pk-cn- p acp p {Un p-aqew Rc-ºn qsn ico-c-øn Ib- p {]{In-b-bm-Wv. i n-bmb acp p Rc-ºn qsn IS-Øn-hn- Sp- -Xn\v awn- q-dp-iƒ FSp pw. acp- ns ImTn\yw As - n i n-aqew ico-c-øn\v ]Øp ]Xn-\ p Znhkw hsc Xf _m[n pw. ico-c-øns ]e `mkøpw Xo{h-th-Z\ D m-ip- Xp k Δ-km-[m-c-W-am-Wv. cm{xn-bn Dd- -an- m-bva, ae-aq-{x-hnk P\w snøp- -Xn\p XS- w, ssiim-ep-iƒ \nc- -c-ambn Igbv pi, amwkw F n \n pw th s]sp thz-\, Blm-ctØmSv hnc- n, O ±n, Xe-I-d w F n-h-sb mw Htc-k-a-bØv A\p-`-hs Sp Ah-ÿ. ]c-k-lmbw C msx H pw snøp- - Xn\v km[n- p-i-bn-. Ccp-]-Øn-H p Znhkw CS-hn v Bdp Iotam

43 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 43 sxdm n tkfn v FSp-Øp. AXn-t\m-S-\p-_- n v At\Iw ssãp- Ifpw \S-Øn-bn-cp- p. Ch-sb mw Xs snbvxn-cp- Xv tlmkv]n- -enepw a p ]pdøp et_m-d- -dn-i-fn-ep-am-wv. CsXms D mbn-cps - n t]mepw F m Rmb-dm-gvNbpw Bcm-[-\-bn ] p-sim v I Øm-hns Xncp-i-coc c -߃ A\p-`-hn- p- Xn\v Xncp-lnXw D m-bn-cp- p. acp- ns ImTn-\yhpw Afhpw A\p-k-cn v Nne-t mƒ ]Xn- \mep Znhkw CS-hn v Iotam snbvxn- p- v. _e-lo-\-amb ico-c- Øn Fs - nepw _mly kº w D m-bm Akp-J-߃ ]nsn-s]-sp- -Xn\v Gsd km[y-x-iƒ D v. Cu kμ `-Øn ]pd- Øp- -h-cp-ambn Ign-hXpw _ -s -SmsX Ccn- p- Xp \ -Xm- Wv. AXp-t]mse Cß-s\-bp tcmkn-isf kμ in- p- -hcpw CXp a\- n-em- p- Xv DNnXw Xs. AXp-sIm v I Ømhv aømbn 25 s 43 ]d-bp {]Imcw Rm tcmknbmbn-cp p XS-hnepambn-cp- p. \n߃ Fs ImWp-hm h n F hn\w A\p-k-cn-t - tbm F p kwibnt - mw. tcmkn-isf kμ in- p- -Xn\p ap ]v Ah-cpsS tcmk-hn-h-csø- n ap Iq n Adnhp t\sn X tbmkyw-t]mse ip{iq-jbpw {]m -\bpw \S-Øp- Xv A`n-Im-ay-am-Wv. tcmknsb kμ in- ptºmƒ kao-]-øp-\n p amdmsx kwkm-cn- p-sim- n-cp- m Akzmÿyw D m- pw. Nne-t mƒ tcmkn v lnx-ambn txm mø hnj-b-߃ kμ i-i kwkm-cn- p- Xpw k h-km- [m-c-w-am-wv. {]my-ani I ahpw a pw \S-Øp- -Xn\p tcmkn- p- m-ip hnj-ahpw {]bm-khpw Ch IW- n-se-sp- n-. Ahk-c-Øn-s\mØv HuNnXyw ImWn- p- Xv A`n-e-j-Wo-b-am-Wv.

44 44 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 6 {Iqinse B\μw GI-tZiw aq p \mep Intam Ign- -t mƒ tkfn-bpss Xebnse `qcn-`mkw apsn-ifpw simgn- p. Ahn-ShnsS-bmbn \n ncp apsn-iƒ A`wKn D m- n-bn-cp- -Xn-\m _m _sd ho n sim p-h p _m n apsnbpw \o w snøp-hm Xocp-am-\n- p. _m _-dpss apºn Xe-Ip-\n v Ccp- -t mƒ `mcy-bpss am\-kn- Im-hÿ hmbn-s -Sp- p-hm v F\n v _p n-ap- p mbn. kv{xobpss _mly- kuμ-cy-øns {][m\ls-i-amb, Xmtemen p hf Ønb Xe-apSn simgn- p-t]m-ip-tºmgpw \o w-sn-øptºmgpw GsXm-cmfpw at\m-hy-y-bn IqSn IS- p-t]m-ipw. Fs AtX am\-kn-im-hÿ a\- n-em- n- Ahƒ Xam-i-Iƒ ]d v Fs Biz-kn- n m {ian- p. At mƒ Rm Db-c-ß-fn-te v t\m n s\sp-ho n- p. s]s A{X AIse A mø Zqc-Øn ]mem-cn-h w Hm Ø-tUmIvkv ] n-bpss apj- nse Ipcniv Db p-\n p- Xp Rm I p. Cu Ipcniv IjvS-X-bn IqSnc \ Ip AS-bm-fhpw am K-hp-am-sW v ho pw sszhw ImWn- p-x- p. F\nt m \ΩpsS I Øm-hmb tbip-{in-kvxphns {Iqin A msx {]iw-kn- m CS-h-c-cpXv (K-em-Xy 6:14) F p ]utem-kv At m-kvtxme {]Xo-Im-fl-I-ambn ]d-bp- Xv ChnsS {]k- am-wv. Cu c- bpss Ncn{Xw H p ]cn-tim-[n- mw. I\m \m n-te- p bm{x-bn C{k-tb P\w sszh-øn\pw tamibv pw hntcm-[-ambn kwkm-cn- p. acp-`q-an-bn acn-t - -Xn\v \n߃ Rßsf an{kbnw tzi-øp-\n p sim p-h- Xv F n\vv? ChnsS A -hp-an-, sh -hp-an-. Cu kmc-an- mø Blmcw R߃ v shdp- m-ip p F p ]d- p. At mƒ btlmhm P\-Øns CS-bn A n-k -ßsf Ab p; Ah P\sØ ISn p, bn{ktb-en hf-sc P\w acn- p. BI-bm P\w tami-bpss ASp- sn p; R߃ btlm-hbv pw \n\ pw hntcm-[-ambn kwkm-cn- -Xn-\m ]m]w snbvxn-cn- p- p. k -ßsf Rß-

45 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 45 fpss CS-bn \n p am n If-hm btlm-h-tbm-s v{]m n-t Ww F v At]- n- p. tami P\-Øn\pth n {]m n- p. btlmh tami-tbmsv Acp-fn-s -bvxp; Hcp A n-k sø D m n simsna-c-øn ta Xq pi; ISn-tb p- -h Bsc- nepw AXns\ t\m n-bm Pohn pw F p ]d- p. Aßs\ tami Xm{awsIm v Hcp k sø D m n simsn-a-c-øn ta Xq n. ]ns k w Bsc F nepw ISn- n v Ah Xm{a-k sø t\m nbm Pohn- pw. (kwjym. 21: 5 9.) Cu simsn-a-c-at I Ømhns {Iqiv? Cu {Iqit c -bpss AS-bmfw? Cu {Iqin Xqßnb {InkvXp As \ΩpsS c -I? Ahs\ t\m n-b-h c {]m]n- p. Ah-cpsS apjw e n- Xpan F v hn\w ]dbp p. ]uckvxy At m-kvtxm-eni k`-i-fn Bcm-[-\-bpsS ]e `mk-ß-fnepw D a aw Nne {]Xn-cq-]-ß-fnepw {]Xo-I-ß-fnepw Z in- p-hm km[n- pw. lmt_-ens _en, tamdn-bm-a-ebnse A{_-lm-ans _en, a oktz ns ImgvN, sbiøm {]hm- N-Is \mhn sxm Xo -\ Z i\w F o t{ijvt-amb kw`h-ßsf A\p-`-h-th-Zy-am- p coxn-bn Bcm-[-\-bnepw {]m - \-bnepw Dƒs m- n- Xp sszh-p-\-øn\v Bflob Z i\w \ Ip- p. kwko-xhpw Imhyhpw `mjbpw kmln-xyhpw sszh al-xzsø h Wn- p- -Xn\pw kvxpxn- p- -Xn\pw Be-]n- p- Xn\pw Dcp-hn-Sp- Xn\pw th n-bm-wv. AXp-sIm- mwv Nn bmb ss nƒ hmb-\bpw {]m \m{iahpw kwko-xm-em-]- \hpw k`-bn \n -bn- -s - -Xv. h W-ßfpw kpk- -h K-ßfpw in ]-ßfpw sszh-km- n-[y-øns {]Xo-I-߃ Bbn D]-tbm- Kn- p- p. IhnX, Nn{X-Ie F n-h-iƒ sszhal-xzsø shfnhm p am[y-a-ß-fm-wv. ""{Iqins hn\w'' \in- p-t]m-ip- h v t`mj-xzhpw c n- -s -Sp \apt m sszh-i- nbpw BIp- p. (1- timcn.1:18) Cu hn\w {]Xo-Im-fl-I-ambn ]utemkv A-t m-kvtxm-e ]d- n-cn- p- -Xv, ap ]v hnh-cn Imcy-ßsf km[q-i-cn- p- -h-bm-wv. Cu {Iqins hn-\-øm \ap p IjvSX Ds - n t]mepw AXn IqSn c -bpss B\μw A\p- `-hn- p Ah-ÿ-bn-te p sszhw \sω \bn- pw-. Xocm-hy-Y-bnepw txmcmø IÆp-\o-cnepw Rm\pw tkfnbpw {Iqin Xqßnb {InkvXp-tb-ip-hns\ [ym\n- mwv a\xkam-[m- \hpw BfloI kt m-jhpw A\p-`-hn- n-cp- -Xv. Pohn-X-Ønse {Iqiv Rß-fpsS {]Xym-i-bm-bn-cp- p.

46 46 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 7 `mh-\-bn I p {]m n `h\w CXn-\n-S-bn Rm Fd-Wm-Ipfw ]mem-cn-h- Øp hmßn-bncp ÿeøv Ime-L- -Øn-embn hosp-]wn \S- psim- n-cp- p. Rm Aw-K-amb Hm Ø-tUmIvkv ] n p kao]w ÿetam hotsm e`n- m Bcm-[-\bv pw {]m -\bv pw {]bmkw IqSmsX, kui-cy-ambn FØp-hm km[n- p-at m F B{Klw R߃ v D m-bn-cp- p. CXn\p ImcWw ap ]v Xmakn- n-cp Xv ] n-bn \n v GI-tZiw H ]Xp Intem-ao- AIse Im -\msv XpXn-bq F ÿe-øm-wv. ]ecpw tzhmeb kao]w `h\w thw-sa B{Klw D -h-cm-wv. Rm\pw tkfnbpw a fpw Cu hnjbw sszh-k- n-[n-bn ka n p {]m n- pi ]Xn-hm-bn-cp- p. Cu {]m \ sszhw ssis m pw F v Dd p hniz-kn- n-cp- p. hnizmkw sszhw km[y-am n X p. ]mem-cn-h- Øv ItØm-en m k`-bp-ss, sk v am n ] n-tbmsp tn pw, Hm Ø-tUmIvkv ] n-bn \n v A[nIw AIse A m-sxbpw Hcp ÿew hmßn hosp ]Wnbphm sszhw CS-bm- n. ÿew hmßp- -Xn\p N snbvx ka-bøpw AUzm kv simsp- p-tºmgpw Fs c v A`n-`m-jI kplr-øp- ƒ Bb PnΩn- \pw tuhnupw D m-bn-cp- p. Ah Bh-iy-߃s m-ø-hæw klm-bnifp-am-wv. F m Znh-khpw cmhn-sebpw sshin pw Bcm-[\ \S-Øp ] n-bpss kmao]yw sszhw Xnc-s -SpØp X Xn\p ImcWw D vv. Rß-fpsS {]m -\-bnse Htc Hcp hnjbw btlm-hsb Bcm-[n- p- -Xn\v ASpØphoSpthWw F -Xm-bn-cp- p. \n߃ v I-Sp-Ip-a-Wntbmfw hnizmkw Ds - n H pw Akm-[y-am-Ip-I-bn (aøm.17:21). a\p-jy v Akm-[y-sa- nepw sszh-øn\p kiehpw km[yw (a-øm.19-:26). sszh-øn\v Hcp Imcyhpw Akm-[ya- t m (eq-t m. 1:37). hnizmkw C m-øn-s-øp- ssz-h-øn\v {]h Øn- p-hm km[y-a-. Bcm-[-\-bpsS kui-cy-øn\p

47 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 47 th n tzhm-eb kao-]øp `h\w Hcp- n-ø- -Xn\p sszhsø Fßs\ kvxpxn- mepw axn-h-cn-. Bcm-[-\m-e-b-Øns DZv`-h-sØ- n hn\w ]cn-tim-[n- m sszh{]hrøn F{X t{ijvt-amwv F p ImWmw. Cß-s\-bp Nne kw`-h-ß-fn H mwv bmt m_v lmcm-\n-te p bm{x snbvx-t mƒ D m-b-xv. kqcy AkvX-an- -sim v Ah AhnsS cm]m Øp. B ÿesø I p-i-fn Hs -SpØp Xeb-W-bmbn h v AhnsS InS- p-dßn Hcp kz]v\w I p. `qanbn h n-cn- p timh-wn, AXns Xe kz -tømfw FØnbn-cn- p- p. sszh-øns ZqX am AXn qsn Ib-dp-Ibpw Cdßp-Ibpw snøp- p. AXn aosx \n p- b-tlmhm Acp-fn-s bvxp: Rm \ns ]nxm-hmb A{_-lm-ans sszhhpw Ck-lm- ns sszhhpw BIp- p. \o InS- p `qansb Rm \n\ pw \ns k -Xn pw Xcpw. bmt m_v At mƒ Dd w DW p. btlmh Cu ÿe-øp v Rmt\m AX-dn n F v AZv`p-X-s p ]d p. CXp sszh-øns Bebw A msx as m- F v Dd p Xocpam-\n- p. AXn-Im-eØv Fgp-t v Xe-b-W-bmbn h ncp I v XqWm n \n Øn AXn ta FÆ Hgn p. B ÿe- Øn\v ""t_ty '' F p t] hnfn p. XqWmbn \n Ønb I v sszh-øns Bebw Bbn-Øocpw F p hyhÿ snbvxp bmt m_v ]d p: GXm-bmepw C{]-Imcw ASn-ÿm\w C p \n an- p tzhm-eb kao]w Hcp `h\w sszhw Hcp- n-ø- Xp alm-`m-ky-am-bn- -cp-x-ww. AXp-t]mse Xs Rm Xma-kn- p `h\w 2004 `wkn-bmbn ]Wn Xo p-hm km[n- p. tabv amk-øn IqZmi snbvxp. sim -Øn At\Iw XhW hnhn[ {InkvXob hn`m-k-߃ I h j-\p-iƒ \S-Øp Ieq C \mj-\ tãun-b-øn\p kao-]w hosv Bb-Xn-\m, CjvSwt]mse AXn ] p-sim- p- -Xn\pw sszhw CS-\ Ip p. Cu kui-cyhpw Ahs Icp-W-bm e`y-am-bxmwv. hosn\v GXpXcw \ndw \ I-W-sa p IpSpw-_mw-K-߃ v Hcpan p Xocp-am\w FSp- p-hm Ign-bmsX h -t mƒ hn\w F p ]d-bp p F p txsn thz-]p-kvxiw Xpd- p-t\m n. 1 iap-th 16- mw A[ymbw 11-,12 hmiy-߃ {i -bn s] p. cmpm-hmbn A`ntjIw snøp- -Xn\v iap-th {]hm-n-i boim-bn-tbmsp ]d- v, BSp-Isf tabv p ai Zmho-Zns\ hcp-ønb-t mƒ, Ah ""]hn-g-\ndw'' D -h\pw kpt\-{x\pw tima-f-cq-]n-bpw Bbncp p F p {]hm-n-i I p. B hmiy-øn I ""]hn-g- \ndw'' ImWn p X hn-\-{]-imcw AXv Fs hosn\p Nm Øn. Bcm-[\mat[y e`n- Xn-\m hosn\v ""Bcm-[\'' F t]cpw \ In. C pw ChnsS sszh-ir-]-bm Xmakw XpS-cp p. Hcp

48 48 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w sszh-zm-k hnizm-k-øm `mh\snbvxp {]m n- t mƒ B{K-ln- Xp {]m]n- -Xmbn Hcp ]pkvx-i-øn hmbn- p-hm CS-h- p. sszhhn-\sø Aw-Ko-I-cn- p-tºmƒ hnizmkw D m- Ip- p. AXn-ep `mh\ hep-xm-ip-tºmƒ hnizm-k-øn\p hy - amb cq]-ap- m-ip- p. `mh-\bpw hnizm-khpw H n- p-iq-sp-tºmƒ hniz-kn- p- Xp am{xw kw`-hn- p-ibpw kwkm-cn- p-ibpw snøp p. ChnsS CXmWv \S- Xv. sszh-k- n-[n-bn Hcp PUhpw {]iw-kn- m-xn-cn- -s.

49 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 49 8 hyk-\n- n- p Bizm-k-I R߃ hosp-]wn Bcw-`n- -t mƒ Nne A -hn-izm-k-߃ F n P-\n- n- p- -Xn\v ""hyk-\n- n- p Bizm-k-I '' D mbn Ime-L- -ß-fn Fs hosp-]wn \S- p-tºmƒ hmkvxp-imkv{x ASn-ÿm-\-Øn `h\\n amww \S-Øm-Xncp Xn\memWv tkfn p Im k h Xv F v Ah A`n-{]mb-s - p. CXn A ]w-t]mepw hnizmkw C m-xn-cp Rm Fs GI B{ibw c -I-\mb tbip-hm-sw v Ah-tcmSp hy -am n ]d-tb- n-h- p. btlmhm hosp-]-wn-bmsx Ccp- m ]Wn-bp- -h hrym A[zm-\n- p p F thz-hmiyw ]Tn- h hmkvxp-im-kv{x- h m- -fm-bxv Fs Gsd B -cy-s -Sp-Øn. bixico-c-\mb {io. ]n.-pn. G{_lmw Fgp-Xnb thsdmcp Km\- Øns \mep hcn Nne-t mƒ Fs Nn bv v C{]-Im-c-ap kml-ncyøn FØm-dp- v. Hmtcm ASn-bpw Rm apt m p \oßp-tºmƒ Fs - -cp-xww tbip-\my Hmtcm \nan-jhpw F Nn GXn\pw k am K Zo]-ambv \o htc-ww. Cu {]m \mkm\-ønse hcn-i-fn ImWp hn[w RßfpsS PohnXw bmym y-am- p-hm {ian- p-sim- n-cp- p. Cu A[ym-b-Øns io jiw Rm Xnc-s -Sp- p- -Xn\v {]txyi ImcWw D v. Ctøm-_ns ]pkvxiw 16- mw A[ymbw 2 mw hmiy-øn Ctøm_v C{]-Imcw ]d-bp p ""Rm Cu hi ]expw ti n- p v; \n߃ F m-hcpw hyk-\n- n- p Bizmk-I am.'' k Δ kºøpw \jvs-s - -t mgpw AXn-I-Tn-\-amb thz-\-bn qsn IS- p-t]m-b-t mgpw btlm-hsb kvxpxn p al- Xz-s -Sp-Øp Dukv tz-i- m-c-\mwv Ctøm-_v. Ctøm-_ns ]pkvx-i-øn AZv`p-X-I-c-amb [mcmfw ]mt-߃ Dƒs m- n- n- p- v. a\p-jys IjvS-X-I-sf- p-dn pw AXv A\p-`-hn- p- hs taepw Ahs kvt\ln-x-cpss taepw Ah Df-hm- p

50 50 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w ^e-ß-sf- p-dn pw Cu `qan-bn G hpw ` n-tbm-sp-iqsn Pohn- p- -h p t]mepw F p-sim v IjvS-X-Ifpw {]bm-k-ßfpw kw`-hn- p p F Imcy-sØ pdn pw Ctøm-_ns ]pkvx-i- Øn {]Xn-]m-Zn- p- p. a\p-jys IjvS-X-Ifp-ambn kmøm\pw sszhhpw F{]-Imcw _ -s - n-cn- p p F Imcyhpw CXn hy -am- n-bn-cn- p p. B]-Øp-I-fmepw tcmk-ß-fmepw a\p-jy v IjvS-X-Iƒ hcp Imcy-Øn-te v shfn w hoipi, Cßs\ I p-h-cp IjvS-X-Isf Ipdn p kmam-\y-p\w Nn n- p- Xv F{]-Imcw F p tcj-s -Sp-ØpI, Zo L a-sb- p-dn p ]Tn- n- p-i, X k-a-bøp klm-b-øn-\p Ir] {]m]n- p-hm-\mbn {]m n- m sszhw Xs P\sØ hnsp-hn pw F pw sszhw IjvS-X-I-fn \n p hnsp-hn- p- -h-\m-sw pw shfn-s -Sp-ØpI F o Imcy߃ CXn AS-ßn-bn-cn- p- p. IjvS-X-Iƒ hcp-tºmƒ Bizmkw Xtc- -h hyk-\n- n- p D]-tZiw Xcp- Xp \ap v IqSp-X a\x]ouiƒ D m- pw. Ctøm_pw Ahs kvt\ln-x amcpw \S-Øp kw`m-j-w-߃ {]txyiw tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p- Xp ]cn-ip- mfl {]tnm-z\w sim m-wv. hmkvxp-hn-zy-bn hnizm-k-a n- p- Xpw aplq Øw t\m p- -Xpw \ -{X-^eØn B{i-bn- p- Xpw sszh-ln-x-a-. 2 cmp: 21 s 6 t\m n-bm lnkvin-bm- cm-pm-hns ai a\» B`n-Nmcw {]tbm-kn- p-ibpw aplq Øw t\m p-ibpw e Ww ]d-bp- -hsc \nb-an p sszh-ln-x-a- mø coxn-bn {]h Øn- pibpw snbvxn-cp- -Xmbn ImWmw. k hkr-jvsn-bp-ssbpw DSb-hs\ Bcm-[n- msx krjvsnsb Bcm-[n- p- Xpw AXn-t\mSv Btem-N\ tnmzn- p- Xpw sszh-ln-x-a-. GXp a\p-jy\pw Ahs `mhn A m-x-am-i-bm F p kw`-hn pw F p Pn mk D m-ipw. BZy-]m]w ]nd- Xp Xs Cu Pn m-k-bn \n m-wv. CXp apx-se-sp- p-hm hmkvxp-im-kv{xw, tpymxnjw, aplq Øw t\m F n-xymzn ]c-kv]cw _ -s hnj-b-߃ IW- n- msx B\p-ImenIß-fnepw Zriy-am-[y-a-ß-fnepw hmb-\- m pw t{] -I pw thkw FØn- p-sim-sp- p- p. tpymxn-jhpw hmkvxp-hn-zy-bnse Nne ""hnzy''ifpw imkv{x-amsw p P\-sØ- -d p sx n- -cn- n- p- p. AizXn apx tchxn hsc 27 \ -{X-߃ pw Hmtcm hr w, ] n, arkw, tzh-x, `qx-kww F nh I n- -s - n- p v. Ch-I-tfmSv kvt\lhpw Bcm-[-\bpw A n- m Bbp pw sfiz-cyhpw D m-ip-sa v D]-tZ-in- p- p. ss{ikvx-h-cpss CSbn Hcp hn`mkw PmX-I-s m-cp-øw, \ -{X-^-ew, hnhm-l-s m-

51 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 51 cpøw F n-h-bn ]cn-]q W hnizmkw A n p Pohn- p- p. Nne Znh-k-ßsf Ch `mky- -\n `mky Zn\-߃ Bbn ImWp p. thz-]p-kvx-i-øn 12 BNm-c-߃ sszh-\n-tj[w BsW v FSpØp ]d-bp- p. tpymxn-j-øn hniz-kn- p {InkvXp-aX hnizm-kn-iƒ H p c p kw`-h-߃ Ah-cpsS \ymbo-i-c-w-øn\v B{i-bn- p- p. AXn H mwv CXv. ""blq-z am-cpss cmpm-hmbn ]nd- -h Fhn-sS? R߃ Ahs \ {Xw Ing p I p Ahs\ \akvi-c-n- m h n-cn- p p F p ]d- p. Ah Ing p I \ {Xw inip Ccn- p ÿe-øn\p aosx h p \n p-thmfw Ah p ap ]m-bn- s]m-bvs m- n-cp- p'' (aømbn 2:2). sszh- Øns Acp-f- msv e`n- p-h-cp m\n-iƒ BI-sIm v sszhw I n v Acp-fn-s bvx \ {Xw shfn-s v Ah p ap ]mbn s]mbvs m- n-cp- p. \ {Xw Htc ÿeøp \n msx \oßp Ah-ÿ-bmWv \mw ImWp- -Xv. ]I talhpw cm{xnbn A n-kvxw-`hpw bn{k-tb a ƒ v AS-bm-f-ambn ImWn p hgn \S-Øn-b-Xp-t]m-se-bt CXv? tbm\-bpss ]pkvx- I-Øn Bdp Imcy-߃ btlmh I n v Acp-fn-s -bvxxp \S- -Xmbn ImWmw. (tbm\ 1:17) AXn-sem v tbm\sb hngp-tß- -Xn\v btlmhm Hcp alma kysø I n- m- n, a kyw AXv A\p-k-cn- p-ibpw snbvxp. I n- m- nb \ {Xw m\n-iƒ v hgn-im- n-bm-bn. A msx tpym ky am IhSn \ncøn \ -{XsØ I p-]n-sn p bm{x-sn-bvx- c -Is\ Is Øn-b-Xv.

52 52 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 9 BIp-eX hcp-ønb Akzmÿyw GXm v c p sim -tømfw tcmkm-h-ÿ-bn \n pw tkfn v sszhw hnsp-x \ In-bn-cp- p c -]-cn-tim-[- \-bn I sxfn-hns ASn-ÿm-\-Øn Im k tcmkw ho pw Xe-s]m- p- -Xmbn a\- n-em n. tumivs-dpss \n t±iw A\p-k-cn v As m w am v apx HmKÃv hsc-bp Ime-b-fhn ]{ p Iotam IqSn FSp-Øp. an -hmdpw F m Znh-khpw k ym-k-a-bøp Rm ] n-bn t]mbn {]m n- pi ]Xnhm-bn-cp- p. Hcp Znhkw k ybv v ho n \n p ] n-bn-te p t]mip-hm XpS-ßn-b-t mƒ `mcy s]s - p- mb ITn-\- th-z-\- bm Ic-bp-hm XpS-ßn. Cu k -Sm-hÿ I p Rm Xf pt]m-bn. acp- ns ImTn\yw \nanøw ssiim-ep-i-fpss ]ØnIfpw apjhpw Icp-hm-fn- n-cp- p. \m nsebpw Np n-sebpw sh w h nh-c Ah-ÿ-bn Bbn-cp- p. Rm km z\ hm p-iƒ ]d p kam-[m-\n- n- p-hm {ian- p. ] n-bn-te p ]pd-s Fs s]s p sn p {]m n- p- -Xn\p \n _- n- p. ] nbn \nc- -c-ambn sn p Fs Bfl{]m -\-bn Ahƒ v _ehpw {]Xym-ibpw D Xmbn ]d-bm-dp m-bn-cp- p. [rxn-bn ] n-bn sn p Xnc-ioe A ]w am n Ip _m\ \S-Øp t{xmtwm-kn-te p t\m n Rm Gßn Gßn {]mhns\-t mse IpdpIn Ic p; {]m n- p. a\- n B t\cw Hcp {]m \m kμ `w Db p-h- p. ZpxJsh- n-bmgvn Znhkw Zo L-ambn \S-Øp ip-{iq-j-bpss `mk-ambn sshzn-i ac- pcniv G n {]Z- nw hgn-bn sk -dnbm {]hn\sø D cn psim v Hcp `mkw AXoh ZpxJtØmsS hmbn pw (skj-. 13:7) ""CS-b sht p BSp-Iƒ NnX-dn-tbm-Sn'' F mwp hmbn- p- Xv. B kabw I Øm-hmb tbip-{in-kvxp-hn\v ip{iqj sntø anjm-tbepw K{_n-tbepw ZqX amcpw FhnsS HmSn Hfn p F v a\- n Hcp tnmzyw ]e h j-߃ Bbn InS- ncp- Xv ho pw Hm a-bn h p. Fs `mcy-bpss kwc- -W- Øn\v sszhta, \o Ab ZqX am FhnsS? Ahƒ v Bizmkw

53 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 53 \ ti amem-j-am FhnsS? Ah-fpsS Bizm-k-Øn\pth n Rm tiwp {]m n v; XncnsI ho n FØn. F m imcocni- th-z-\ifpw amdn kvtxm{x-tømss Fs Ahƒ kzoicn p. Aßs\ A p sszh-k- n-[n-bn \n pw e`n {]m - \m-^ew cpnn- -dn- p. sszh-øn \n p ZnhyZqXp-Ifpw Z i-\-ßfpw e`n- n-cp At\Ihrμw amem-j-am Ds p thz-]p-kvxiw ]Tn- n- p- p. Xncp-sh-gp-Øp-I-fn t] hnfn- n- p c p {][m\ ZqX am-cmb aojm-tbepw K{_n-tb-epw BWv. btlm-h-bpss Hcp ZqX ]pds v Aip ]mf-b-øn sn v Zmho-Zn\pth n t]sc Hcp cm{xn-bn sims msp- n-b-xmbn tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. (2 cmp.19-:35) ]utem-kv A-t m-kvtxm-e F{_m-b v Fgp-Xnb tej-\-øn ]d-bp- Xp ZqX am Hs bpw c {]m-]n- p-hm- \p- -h-cpss ip{iq-jbv v Ab-bv -s -Sp- tkh-imflm- -fmwv. (F-{_m-b 1:14) A y-im-eøv A n-{in-kvxp-hn-\m D m-iphm t]mip IjvS-Im-e-sØ- n Zm\n-tb-en\p \ ti- nb Z i-\-hp-ambn h ZqXs\, ZpjvSmfltk\-Iƒ XS- -t mƒ {][m\ ZqX-\mb aojm-tb BWv klm-b-øn\v FØn-bXv. Zm\n-tb Z i-\-øn Fgp-Xp- Xv C{]-Imcw BWv: Rm lnzvtz F alm-\zoxo-cøv Ccn- -bn Xe-s]m n t\m n-b-t mƒ iw-hkv{xw [cn pw Acbv v Du^mkv X wsim- p I -si- nbpw Ccn- p Hcp ]pcp-js\ I p. Ahs tzlw tkmta-ziw t]msebpw apjw an {]Imiw t]mse-bpw, IÆv Xo pwvuw t]msebpw `pp-ßfpw Imep-Ifpw an\p- nb Xm{a-Øns h Ww t]msebpw Ahs hm p-i-fpss i_vzw Hcp ]p-cpjmc-øns Bchw t]msebpw Bbn-cp p. Zm\n-tb F Rm am{xw Cu Z i\w I p; Ft m-sp-iqss D m-bncp Bfp-Iƒ Z i\w I n-. F nepw Hcp alm{`aw Ah p ]nsn- n v Ah HmSn Hfn- p. Aßs\ Rm X\n v tijn- n-cp v Cu alm-z i\w I p. F n H pw _ew tijn- n-cp- n-. Fs apj-tim` bn- p-t]mbn. F\n v H pw _ew C m-sxbpw Bbn. F m Rm Ahs hm p-i-fpss i_vzw ti p. Ahs hm p-i-fpss i_vzw ti -t mƒ Rm t_m[w si p \neøp Ihn-Æp-ho-Wp. At mƒ Hcp ssi Fs sxm p. Fs apgw-imepw D w-ssibpw Du n hnd-b-temss \n p-am-dm- n. Ah Ft msv G hpw {]nb ]pcp-j-\mb Zm\n-tbte Rm \nt msp ]d-bp hn-\-ßsf {i n p \nh p \n p-. Rm Ct mƒ \ns ASp- Ab-bv -s - n-cn- p p F p ]d- p. Ah Cu hm p Ft msp kwkm-cn- -t mƒ Rm hnd- psim v \nh p-\n p.

54 54 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w ZqX hni-zo-i-cn- p ]d- p, Zm\n-tbse `b-s -ts-. \o Xncn- -dn-tb- -Xn\pw \ns sszh-øns ap ]msi \ns -Øs XmgvtØ- -Xn\pw a\- p-h BZy Znhkw apx \ns hm p ti n-cn- p- p. \ns hm p tlxp-hm-bnøs Rm h n-cn- p- p. ]m kn cmpy-øns {]`p Ccp-]-sØm p Znhkw Ft msv FXn Øp-\n- p. F nepw {][m\ {]`p- am-cn Hcp-Ø-\mb aojm-tb Fs klm-bn- m h p. Ahs\ Rm ]m kn cmpm- am-tcmsp IqsS AhnsS hnt p \ns P\-Øn\v `mhn- Im-eØp kw`-hn- p-hm-\p- Xp \ns {Kln- n-t - -Xn\v Ct mƒ h n-cn- p- p. Z i\w C\nbpw _lp-im-e-tø v D - Xm-Ip p (Zm\n. 10:4 14) CXv Hcp sszhzqxs {]hrønbpw ZqXpam-Wv. ]m kn {]`p-hn-t\msv bp w snøp-hm Cu ZqX as-ßnt mbn. {][m\ ZqX-\mb aojm-tb Ah-t\m-Sp-IqSn Dd- p- \n pw F p-iqsn Zm\n-tb-ens\ Adn-bn- p-i-bpw- sn-øp- p. ]m kn {]`p F v Dt±-in- p- Xp kmøm\y {]`p-hm-wv. Cu temi-ønse kie `c-w-iq-s-ß-fp-ss-taepw kmøm\p Xs hniz-kvx-cmb ZqX am-cp- v. sszh-lnxw ]cm-p-b-s -Sp-Øp-hm kmøm {]h Øn- pw. CXn \n v H p a\- n-em- mw. \ΩpsS {]m -\-Ifpw At]- -Ifpw sszh-k- n-[n-bn FØnbmepw DØcw e`n- msx Ccn- p- -Xn\v A[ a-aq Øn-I-fmb eqkn-^dpw A - pthm\pw Ahs tk\-ifpw XS w \n pw. AXp-t]mse Xs sszhoi ZqXpw \ap p e`n- p- Xv Ah XS-bp-sa- p- -Xn\p bmsxmcp kwi-b-hpan-. AXp-sIm- mwv ]utemkv Fgp-Xn-bXv \ap p t]mcm w D Xv PU-c- -ß-tfm-S-. hmgvn-i-tfmspw A[n- Im-c-ß-tfmSpw A -Im-c-Øns temim-[n-]-xn-i-tfmspw kz tem- I-ß-fnse ZpjvSmfl tk\-i-tfmspw As{X (F-t^-ky 6:12). Cu {][m\zqx-\mb aojm-tb, tami-bpss ico-c-øn\p th n XS w \n ]nim-nn-t\msp X n p hmzn v I Ømhv \ns ` kn- s F p ]d- -Xmbn thz-]p-kvxiw km o-i-cn- p p (bqzm 1:9). thsdmcp {][m\zqx-\mb K{_n-tb BWv ssz-hoi ] -Xn-{]-Imcw \k-sdøv F Keoem ] -W-Øn I\ym-a-dnb-bpsS ASp- sn v Ir] e`n- -hsf \n\- p hμ\w I Ømhv \nt msp IqsS D v; \n\ v sszh-øns Ir] e`n p; \o K `w [cn v Hcp ais\ {]k-hn pw; Ah\p tbip F p t] hnfn- Ww F v Acpƒ snbvxxv. tbip-hns P\-\-Øn- kz Kob ssk\y-øns Hcp kwlw ZqX-t\mSp tn v sszhsø ]pi-gvøn-b-xmbn ImWmw. AXp-sIm v sszh-zq-

55 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 55 X am \ap v Ft mgpw Imhepw XpWbpw Bbn-cn pw F - Xn\p kwi-b-an-. GXm v Hcp sim w Ign v 2007 Bdp Iotam ho pw FSp-t - Xmbn h p. imco-cni _e- bw D m-bn-cp-s - n t]mepw XpS -bmbn Bcm-[-\bv v ] p-sim- p- -Xn\v sszhw A\p-h-Zn- n-cp- p. \nc- -c-ambn At\Iw sszh-a- ƒ k`m hyxymk-an- msx Fs IpSpw-_-Øn\p th nbpw {]txy-in p tkfn p th nbpw {]m n- p-hm XpS-ßn. sshzni t{ijvt, sshzn- I, sszh-zm-k am-cmb D]-tZ-in-am XpS-ßn-b-h \nc- -c-ambn {]m -\bv v Blzm\w snøp-ibpw Ah-scm-s bpw `h-\- Øn h v {]m n- p-ibpw hn-\-øn qsn Bizmkw ]Icp-Ibpw snbvxp. ktlm-z-c-xpeyw kvt\ln- p h Rßsf sszh-øn \nc- cw _e-s -Sp-Øn-s m- n-cp- p. Cu Ime-b-fhn ae- c k`-bnse ko\n-b sa{xm-t m-eo-øm- Bbn-cn- p HkvXm-Øn-tbmkv Xncp-ta\n Fs `h-\-øn Xm-a-kn- p-hm CS-bm-bn. ai-fpss hnhm-lim-cy-sø- n {]txyiw {]m n- p- Xn\pw XpS v sszh-ln-x-øm hnhmlw \S- p- -Xn\pw `mky-ap- m-bn. Hm Ø-tUmIvkv k`-bpss anj {]h Ø-\-Øns kmcyn F \ne-bn At\Iw Znhy-Im-cpWy {]ÿm-\-ßfpss Np m At±lw ]nsn- p- p. Cu 93- mw hb- nepw At±lw {]h Ø-\- \n-c-x-\m-wv. Fs `mcysb Hcp ai-sf-t m-sebpw a sf sim pa- sft m-sebpw Icp-Xp Xn-cp-ta\n Ai-c-W-cp-sSbpw ]mhß-fp-ssbpw kz w Xncp-ta-\n-bm-Wv. thz-imkv{x ]WvUn-X-\mb At±lw At\-I-cpsS Kpcphpw hgn-im- n-bp-am-wv. emfn-xy-ap Xncp-ta-\n-bp-ambn D mb _ w Fs Pohn-X-Øn-s bpw sxmgnen-s bpw Znibv p am w hcp-øp-hm CS-bm-bn. k hxpw sszh- Øns Zm\-am-I-bm F mw Zm\-ambn simsp- Ww F v Xncpta\n ]Tn- n- p- p. Xncp-ta\n cnn Cw o-jn-ep Hcp ]pkvxiw ae-bm-f-øn-te p X Pa snøp-hm Hcp s] -t mkvxp ]mã IqSnbmb ticf sslt m-s-xn-bnse AUz- v Sn.-F- v. Nmt msb Np-a-X-e-s -Sp-Øn. Xncp-ta-\n-bpsS kvt\lz i-\-øn\v AXn-cp-Iƒ Cs v F\n- p- txm- n.

56 56 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 10 {]m \m ka-bsø Ic- nepw \ne-hn-fnbpw tkfnbpw Fs a fpw kwko-x-tømsp h mø ASp- -ap- -h Bbn-cp- p. Cß-s\-bn-cns kwko-x-tømsv Xm ]cy ap Hcp-] w Bfp-Iƒ {]-kn kwko-x- \mb {io. spdn Aa tzhns in -W-Øn kwkoxw ]Tn- p-hm XpSßn. Rock of Ages F t]cn-ep timd kwkox {Kq v Aw-K߃ {]mcw`]t\w XpS-ßn-bXv Rß-fpsS ho n h m-wv. `mcybpw a fpw AXn AwK-ß-fm-bn. ]e cmpy-ß-fn-se {InkvXob hn`m-k-ßfpw A m-sx-bp-ap h Be-]n- p hnhn[ `mj-i-fnse ]m p-iƒ ]cn-io-en v kwko-x -]-cn-]m-sn-iƒ \SØn At\-I-cpsS {]iw-kbv v Rock of Ages AwK-߃ A l-cmbn. {]kn- -\mb Hcp kwko-x- t\xrxzw simspøncp -Xn-\m ]msp- -hcpw hmzy-ta-f- mcpw AwK-ß-fmbn h p. GI-tZiw \m ]Xv hsc D m-bn-cp AwK-ßsf ]cn-io-en- n- p- Xv BgvN-bn c pw aq pw Xh-W-bm-bn-cp- p. hosns apiƒ`m- KØp {]txyiw Hcp- n-bn-cp ÿeøp kvtxm{xhpw lmteep-ømbpw AS-ßp ]m p-iƒ \nc- -c-ambn Be-]n- p- Xp sszhkm- n-[y-øns as mcp A\p-`-h-am-bn-cp- p. Ahn-sS\n v Db n-cp kvxpxn-io Ø-\-߃ Ft mgpw sszh-km-ao]yw A\p-`-h-th-Zy-am- n. tkfn v kwko-x-tømsv hf-sc-b-[niw {]Xn- ]Øn D m-bn-cp- -Xn-\m B {Kq nse kpoh km n-[y-am-bn. {io. spdn Aa tz-hns kl-[ anwn tpmfn pw Im k tcmkw Bbn-cp- -Xn-\m ]e-t m-gpw B am\yh\nx Fs ho n h n-cp- p. tcmkm-h-ÿ-sb- n ] p-h-bv p-am-bn-cp- p. tpmfn 2007 sszh-k- n-[n-bn-te v FSp- -s -Sp- -Xn\p ap ]v Hcp- -s - -h-fm-bn-cp p F v Ah-cpsS kw`m-j-w-øn qsn a\- n-em-bn. sszh-k- n-[n-bn-te p t]mip- -Xn\p asn C m-ø-hƒ Bbn-cp p F p a\- n-em- m km[n- p. {io. spdn Aa tzhv tpmfn-bpss ac-w-k-abw Fßs\ t\cn p F pw GXp{]Imcw

57 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 57 Dƒs m p F pw Ft msp ]d p a\- n-em- n. I was prepared; you also be prepared F At±-l-Øns D]-tZ-i-Ønep hm p-iƒ F\n p _ew GIn. AXp-t]m-se-Xs PÃnkv tpm amxyp km Fs IpSpw-_-Po-hn-X-Ønepw HutZym-KnI Pohn-X-Ønepw Hcp ]nxm-hns ÿm\-øp-\n v D]-tZin- p Bfm-Wv. Bh-iy-sa- n Xocp-am-\-߃ FSp- p-hm\pw A[n-Imc-s Bfm-Wv At±-lw. At±-l-Øns `mcy t{kkn B nbpw Im k tcmk-øm 2004 Cl-tem-I-hmkw shsn p. B al-xn-bpss tcmk-øns ]Sn-]-Sn-bm-bp Ah-ÿ-I-sf- - n F\n v At±lw Adnhp \ Inbn-cp- p. AXXp ka-bøpw kμ `-ßfnepw tkfn v Rm Fßs\ saun- kwc- - Whpw ip{iqjbpw \ I-W-sa v D]-tZ-in- p-am-bn-cp- p. tkfn-sb- n Rm henb {]Xymi D -h Bbn-cp- p. Cu temi-hp-ambn _ -s Bi-b- Rm Dt±-in- -Xv. tcmk-hnhcw At\z-jn- p- -hcpw {]m n- p- -hcpw Ahƒ v sszhw kujyw \ In Bbp p \o n-øcpw F p ]d-bp-am-bn-cp- p. Aß-s\-bp hm p-iƒ Bizm-khpw _ehpw \ Ip D]-tZi-߃ Bbn-cp- p. Ipd- Xv Ahƒ v 25 h jw Bbp p sszhw \o n-ø-cpw F p Rm \n w-ibw {]Xym-in- n-cp- p. Fs tkfn-bpss tcmk-hn-hcw Xnc- p- -h-tcmsv Rm hfsc {]Xymibp -h BsW v kvtxm{x-tømss adp-]sn \ Inbn-cp- p. F m Rm [cn- n-cp {]Xymi ]n m-eøp XInSw adn p. GXm v 2008 Unkw-_ amk-tømss tkfn-bpss Im k tcmkw ITn-\m-h-ÿ-bn-te p \oßnøps-ßn. tumivs-dpss \n t±i-{]-imcw hb-dn-s bpw \m`n-bp-ssbpw kn.-sn. kvim FSp-Øp. AXns ^ew te vtjmdn \n p In n-bt mƒ Øs hmbn- p-t\m- n. Kpcp-X-cm-h-ÿ-bn-te p \oßp dnt m mwv hmbn- p-hm CS-h- -Xv. tlmkv]n- -en IqsS D mbn-cp tkfnsb Cu dnt m v ImWn- m-xn-cn- p-hm Rm ]cam-h[n {i n- p-ibpw {ian- p-ibpw snbvxp. F n-cp- m Xs bpw Ahƒ \n _- -]q hw AXp hmßn hmbn- p. tcmk- Øns ITn-\m-h-ÿ-bn-te- p bm{x Ahsf hf-sc-b-[niw Xf Øn-bn-cp- p. tlmkv]n- -en D Nm -en Rm\pw tkfnbpw ai\pw {]m n- p- -Xn\p Ib-dn. Fs ms tlmkv]n- -en sn n- pt m As ms B Nm -en Ibdn R߃ {]m n- n- p- v. Aßs\ At\Iw XhW C{]-Imcw snbvx-xn-\m Ahn-tS p sn p-hm a\ vv Ct mgpw a{ n- p-ibmwv.

58 58 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w XncnsI ho n-te p t]mip-tºmƒ Im HmSn- n-cp ai-t\msp tkfn ]mem-cn-h w CS-hI ] n-bn Ib-d-W-sa B{Klw Adnbn p. R߃ aq p t]cpw D -Xn-cn p aq p awn-tbm-sp-iqsn ] n-bn {]th-in- p. tkfn azv_-l-bpss ap ]n Iangv p InS v kmjvsmw-k-{]-wmaw snbvxv Gß-e-Sn p Ic- p. Rm\pw ai\pw ] n-bn c p `mk-ß-fn-embn ZpxJ`m-c-Øn Ccp- p. Ah-fpsS Ic- nepw \ne-hn-fnbpw I R߃ Ahsf sszh-k- n-[n-bn ka n p {]m n- p. Ah-fpsS ssiiƒ thz-\-bp hb-dns `mkøp h v ka n p {]m n- p-hm XpS-ßn. GXm v H c awn- q-tdmfw AtX InS- n Ahƒ ] n-bn InS- p. Ahsf R߃ hnfn- p-hm {ian- n-. sszh-k- n-[nbn Ccn- p-tºmƒ F{X kabw FSp-Ømepw XS- -s -Sp-ØcpsX v Ft mgpw Ahƒ ]d-bp-am-bn-cp- p. ]e-t mgpw ho n Bbn-cn- p-tºmƒ Ahƒ Hcp apdn-bn thz-]p-kvx-ihpw {]m \m ]pkvx-i-hp-ambn Ibdn IX-I-S p awn- q-dp-iƒ {]m n- pi ]Xn-hm-bn-cp- p. B ka-bøv Bcp hnfn- mepw t^m ASn- mepw Bcp Xnc- n-bmepw Ahsf hnfn- p-hm A\p-hmZw \ In-bn-cp- n-. B apdn-bn \n p {]m \m ka-bøp Ic- nepw \ne-hn-fnbpw tiƒ pi ]Xnhm-bn-cp- p. {]m \ Ign v Cd-ßp-tºmƒ Ahƒ p sszhw Bizm-khpw hnsp-xepw ss[cyhpw simsp-øn-cp- Xp apjøp {]I-S-am-bn-cp- p. {]Xn-k- n-l- -ß-fn Hmtcm a\p-jy\pw sszhk- n-[n-bn-te v ASp- p-tºmƒ {]m n- p- Xp hnhn[ ssienbn Bbn-cn- pw. Ah-cpsS {]m \mcoxn-ifpw At]- -Ifpw `mj-ifpw hnhn[ `mh-ß-fn Bbn-cn- pw. Ah-cpsS lrz-b- Øn \n v Dcp-hmbn hcp hm p-ifpw _mly{]i-s-\hpw ]ehn-[-am-bn-cn- pw.

59 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w sszh-zm-k am-cpss {]m \m ssien-iƒ {]Xn-k- n-bpss \Sp-hn btlm-h-tbmsp {]m n- p-ibpw At]- n- p-ibpw snbvx sszh-zm-k am-cpss hnhn[ ssien Ifpw {]m \m hm p-ifpw Rßsf kzm[o-\n- p-ibpw Ahsb Hm Øp [ym\n v Bizmkw Is -Øp-Ibpw snbvxn-cp- p. hnip thz-]p-kvxiw ]cn-tim-[n p ]Tn- m ]gb \nb-a-ønepw ]pxnb \nb-a-ønepw At\Iw sszh-zm-k amsc ImWp-hm km[n- pw. ]cn-ip ]nxmhv Xs ] -Xn pth n Chsc Xncs -Sp-Øn-cn- p- p. Zriy-ambpw AZr-iy-ambpw Xs alxzw shfn-s -Sp-Øp- -Xn\p th n-bmwv Chsc Xnc-s -Sp-Ø-Xv. Chcn Nne Xß-fpsS {]Xn-k- n-l- -ß-fn btlm-h-tbmsp {]m n- p-ibpw At]- n- p-ibpw snbvxncp ssienbpw `mjbpw hyxy-kvxhpw hnhn-[hpw BWv. Ch kzoi-cn hmiy߃ \ap p ss[cyw \ Ip- -h-bm-wv. Ch-cn Nne-cpsS {]m \mssien H p ]cn-tim-[n- mw. 1. bmt m_v kzoi-cn ssien D ]Øn ]pkvx-i-øn 32- mw A[ym-b-Øn 7 mw hmiyw C{]-Imcw ]d-bp p ""At mƒ bmt m_v G hpw -{`-an p `bhi-\mbn'' bnk-lm- ns c p ]p{x amcmb Gimhpw bmt m_pw Cc- -Iƒ Bbn-cp-s nepw kz`m-h-ønepw ico-c- L-S-\-bnepw hfsc hyxy-kvxx ]pe Øn-bn-cp- p. Ch-cpsS AΩ dnt_ m Chsc {]k-hn- -t mƒ, bmt m_v Gimhns IpXn- Im ]nsn- n-cp- p. Gimhv hni- n-cp- -t mƒ bmt m_v A hpw ]b ]mb-khpw simspøp tpyjvtm-h-imiw Ic-ÿ-am- n. IÆp ImWmØ A s\ tpyjvts hntij-hkv{xw [cn p sn v A\p-{Klw F mw X nsbsp-øp. ktlm-z-cs\ `b p Xs AΩbpsS ktlmz-c-\mb em_ms Acn-In-te v HmSn-t m-bn. At\I h jw the snbvxv, em_ms s] a- -fmb te-sbbpw dmtl-

60 60 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w en-s\bpw `mcy-am-cmbn kzoi-cn- v a -sfbpw Zmkn-am-scbpw Zmk am-scbpw I p-im-en-i-sfbpw a p kº-øp-i-fp-ambn ]nxr- `-h-\-øn-te p Xncn- p. ""bmt m v'' IS-hn-\-SpØv FØp- -Xn\p ap t] ktlm-z-c-\p-ambn \nc- m-ip-hm ZqX amsc Gim-hns Acn-In Ab- p. ZqX am as-ßn-h p bm-t m-_n-t\msp ]d- Xv \ns ktlm-z-c Gimhv \m\qdv Bƒ m-cp-ambn \ns FXn-tc m hcp p F hnhcw BWv. Cu kml-n-cy-øn BWv bmt m_v {`an- -Xv. Gimhv Xs Bƒ m-cp-ambn h v D]-{Z-hn pw F v Ah\p txm n. Gim-hn\v Xt msp hn p-am-dmø ]I D m-bn-cn pw F v Bi- -s - p. Cu Ah-ÿ-bn bmt m_v btlm-h-bpss k n-[n-bn \S-Øp {]m -\-bnse Hcp hmiyw ChnsS {]k- -am-wv. ""Hcp hsn-tbm-sp-iqsn am{x-at m Rm Cu tbm ±m IS- -Xv; Ct mtgm Rm c p Iq -ambn Xo n-cn- p- p. Fs ktlm-z-c-\mb tbim-hns Iøn \n pw Fs c n-t -Wta'' (D ]Øn 32:10-11). ]n osv bmt m_v sszh-zq-x-\p-ambn shfp- pw-hsc a p-]nsn p; Xs A\p-{K-ln- - msx hnsp-i-bn F p ]d- p. Aßs\ bn{km-tb F \maw t\snsbsp-øp. Cu ssien-bn sszh-ap ]msi {]m n- p-ibpw {]h Øn- p- Ibpw snbvx bmt m_v \ΩpsS {]iv\l -ß-fn Hcp BZ i ]pcp-j-\mbn Xo -Xn AXn-i-b-an-. 2. Ctøm_v kzoi-cn ssien k hkºøpw \jvs-s - -t mƒ btlm-h-tbmsp \ne-hn-fn p sszhsø al-xz-s -Sp-Øp Dukv tzi- m-c-\mwv Ctøm-_v. thz-]p-kvxiw km o-i-cn- p- Xv, Ah \njvi-f- -\pw t\cp- -h-\pw sszh-`- -\pw tzmjw hn -I- -h\pw Bbn-cp- p F mwv. ]Øp a ƒ, 7000 BSv, 3000 H -Iw, 500 G Im-f, 500 s] I-gp-X, Af-hn- m-x-hæw Zmko-Zm-k am Ah\v D m-bncp- p. ]p{x am-cpss `h-\-øn Hmtcm Znh-khpw Hcp-ßp hncp- n ]p{xn-amcpw IqSn-bn-cp- p. a ƒ sx p-iƒ snbvxp-imwpw F v i- n v Ctøm_v btlm-hbv v ]m]-bmkw A n- p-am-bncp- p. Cß-s\-bn-cns kmøm sszh-k- n-[n-bn sn p. sszhw kmøm-t\msv Ahs ta ZrjvSn-h- pthm F p tnmzn p- p. \o Ahs `h-\-øn\pw ki-e-øn\pw then si n-bn-cn- p- pht m F adp-]sn kmøm ]d- p. Ah-s {]mws -ta sxms-cpxv F v sszhw B m-]n- p. AXns\ XpS v A p _m[-iƒ h v Ahs ki-expw \in- n- p. Ctøm_v 1:20, 21

61 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 61 C{]-Imcw Fgp-Xn-bn-cn- p- p. At mƒ Ctøm_v Fgp-t v hkv{xw Iodn Xe Nnc p kmjvsmwkw howv \a-k-vi-cn p: ""\ \mbn Rm Fs AΩ-bpsS K `-Øn \n pw ]pd-s p h p. \ -\m-bn-øs as-ßn-t m-ipw. -btlmh X p, btlmh FSpØp, bmtlmh-bpss \maw hmgvø-s -Sp-am-dm-Is F p ]d p.'' Xe apx ]mzw hsc snmdn-nn-c-ßp-iƒ _m[n- -t mƒ Hcp Hm n I-jWw FSpØp X Øm Npc- n-s m v Nmc- Øn Ccp kabw ""\o sszhsø XyPn p ]d p acn- p-ifbpi'' F p `mcy -]-cn-l-kn p ]d- -t mƒ ""\mw sszh-øns Iøn \n p \ a ssis m p p; Xn abpw ssis m- cptxm'' (Ctøm. 2:10) F adp-tnmzyw BWv Ctøm_v ]d- Xv. ]n m-eøv Xs ÿnxn p t`zw hcpøn, sszhw apsº D mb-xns Cc- n-bmbn simspøv A\p-{K-ln- p. bmsxmcp ]ndp-]ndp pw IqSmsX sszhsø al-xz-s -SpØn ]nim-nns\ \mww sisp-ønb Ctøm-_ns {]m \mssienbpw hm p-ifpw IjvS-X-bn _ew \ Ip- -h-bm-wv. 3. ZmhoZv kzoi-cn ssien sx p snbvxv A\p-X-]n- p Zmho-Zns\ 2 i-ap-th 12 s 13 apx 16 hsc hmiy-ß-fn ImWmw. Hcp\mƒ k ymkabøp cmp-[m-\n-bpss amfn-i-ap-i-fn Dem-Øp kabw lnxy- \mb Du-cn-bm-hns `mcy _Øv ti_m Ipfn- p- Xp I p, Ahsf ZmhoZv hnfn- p-h-cpøn Ah-fp-ambn ibn- p. Ahƒ K `w [cn- Cu kw`hw ad- p-h-bv m-\mbn ZmhoZv Du-cn-bm-hns\ bp ap-j-øp-\n p hcp-øn v `mcy-bp-ambn ibn- p-hm-\p kml-ncyw Hcp- p-hm {ian- p- p-sh- nepw Ah-sbms \vjv^e-am-ip- p. Ah-tfmSv tamlw txm nbxn-\m Du-cn-bm-hns\ sim p- -Xn\v ]S ITn-\-am-bn-cn- p ka-bøv Ahs\ ap n \n Øn. Ah sht v acn- -Ø- -hæw {]h Øn- p-hm ]S-\m-b-I\v Hcp IØv Du-cn-bmhp hiw Xs ZmhoZv simsp-øp-hn- p. A{]-Imcw Du-cn-bmhv sim -s - p. \mym {]hm-n-i\v sszhm-flm-hn CXp shfn-s p Zmho-Zns apºmsi sn p, [\-hm-\mb Hcp-h Zcn- {Zs Hcm-Sns\ ]nsn p sim p, ]miw snbvxp hncp- p-im v simspø D]a ]d p ZmhoZv IcpW C m-ø-h F p ka n p. 2 iap-th- 12:13 C{]-Imcw ZmhoZv \mymt\msp ]d-bp p Rm btlm-h-tbmsv ]m]w snbvxn-cn- p p ZmhoZv AIØp IS v D]-h-kn- p-ibpw cm{xn apgp-h\pw \neøp InS- p-ibpw snbvxp. 51- mw k o Ø\w C{]-Imcw Na-b-s - Xp Zmho-Zns ] m-øm-]-øm-em-wv. ""sszhta \ns Zbbv p X hæw Ft msv Ir] D m-ti-wta; \ns Icp-W-bpsS _lpxz

62 62 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w {]Imcw Fs ewl-\-ßsf ambn- p-i-f-tb-wta'' F p XpSßp Cu k o Ø\w At\I {InkvXob k`-iƒ v {]m - \-Iƒ pw [ym\-߃ pw kzoim-cy-am-bxpw _e-ta-dn-bxpamb Pohs hn\-ßfp-am-bn-øo p. Cu coxn-bn D {]m \ A\p-X-]n- p ]m]n-iƒ v tamn\w \ Ip-hm CS-h-cp-Øp- -Xm-Wv. 5. Zm\n-tb kzoi-cn ssien Zm\n-tb-ens {]hm-k-im-esø Hcp L -amwv ChnsS {]Xn- ]m-z\hnjbw B p- -Xv. Zmcym-thiv cmpmhv _m_n-tem tzi- Øns cmpm-hmbn Ccn- p ImeØp Zm\n-tb D Ir-jvS-am- \-k Bb-Xp-sIm v A[y- am-cnepw {][m\ tzim-[n-]-xnam-cnepw hnin-jvs-\mbn hnfßn (Zm-\n-tb 6:3). tzim-[n-]-xn-iƒ Ah-\n Ip w H pw Is -Øn-bn-. Zm\n-tb-en-t\mSv Akqb ]q a v A[y- amcpw tzim-[n-]-xn-ifpw cmpm-hn-s\-s m v kω-xn- n v Hcp tcjbpw hntcm[ I ]-\bpw D m- n-sb-spøp. ap Xp Znh-k-tØ v cmpm-hn-t\msv A msx bmsxmcp-h-t\mspw At]- n- m sim Ww F -m-bn-cp p I ]-\. F m Zm\ntb 6:10 C{]-Imcw ]d-bp p ""F m tcj Fgp-Xn-bn-cn- p p F v Zm\n-tb Adn- -t mƒ Ah ho n sn v Ahs amfn-i-ap-dn-bpss Infn-hm-Xn bcp-i-te-an\p t\sc Xpd- n-cp p. Xm ap s] snbvx-ph Xp-t]mse Znh-khpw aq p {]mhiyw ap p-ipøn Xs sszh-øns k n-[n-bn {]m n p kvtxm{xw snbvxp.'' Cu coxn-bn D {]m \ Zmcym-thiv cmpm-hns A[y- am v Akz-ÿX D m n Ah cmpm-hn-s\-s m v Zm\n-sb-ens\ knwl- p-gn-bn CSo p. sszh-zq-x am-cm knwl-ß-fpss hmbv AS- p-i-f- p. Cu cmpmhv Xs Zm\n-tb-en-t\mSp kwkm-cn p \o CS-hn-SmsX tkhn phcp sszhw \ns c n pw F p ]d- p. Zm\ntb-ens Cu ap p-ipøn Ccp- p {]m \m coxn- \ap p _ew \ Ip- -Xm-Wv. 6. I\m\y kv{xo kzoi-cn ssien `qtxm-]-{zhw G aiƒ pth n I\m\y kv{xo (aømbn 15:22) C{]-Imcw tbip-hn-t\msv At]- n- p- p. I Ømth, Zmho- Zp-]p{Xm, Ft msv IcpW txmt -Wsa; Fs aiƒ v `qtxm- ]-{Zhw ITn-\-ambn-cn- p p F v \ne-hn-fn- p ]d p. I Ømhv Hcp hm pw ]d- n-. Ahƒ \ΩpsS ]n mse \ne-hn-fn- psim p hcp p F v injy am tbip-hn-t\msv ]d- p.

63 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 63 I Ømth, Fs klmbn-t -Wsa F -hƒ ho pw Cc v tiwv At]- n- p- p. a -fpss A w FSpØp \mbv p- n-iƒ v simsp- p- Xp \ F v tbip ]d- p. DΔv I Ømth \mbv- p- n-ifpw DS-bh-cpsS tai-bn \n pw hogp \pdp-ßp-iƒ Xn p- p- t m F v Ahƒ adp-]sn ]d- p. Hcp-hn-[-Øn ]d- m Ahsf I Ømhv \mtb F p hnfn- p-ib- m-bn-cpt m. Ahƒ adp-]sn ]d- Xpw AsX F m-wv. \ns hnizmkw hen-bxv; \ns CjvSw-t]mse `hn- s F p tbip I n- p. B \mgn-i-bn Xs Ah-fpsS aiƒ v kujyw h p. \ne-hnfn v Cc p -Xn\pw ]pdsi \S p bmnn- p- Xn\pw \mbpss ÿm\w kzoi-cn- p- -Xn\pw Ahƒ Xbm-dm-bn. Ah-fpsS {]hrønbpw hnizm-khpw \ap pw _ew \ Ip p. A`n-am\w \jvs-s -SpØn asp-øp-t]m-imsx {]m n- p-,- bm-nn- p Hcp ssien Ahƒ kzo-i-cn- p. thz-]p-kvx-i-ønse kw`-h-߃ \ΩpsS Pohn-X-Ønse {]Xn-k- n-i-fn Bizmkw Acp-fp- -hbm-wv.

64 64 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 12 {]mw\pth n snbvx D]-Imcw k o Ø-\- m-c C{]-Imcw ]d-bp p kie ` amcpam-bp-t msc, h p tiƒ n ; Ah Fs {]m-w\pth n snbvxxp Rm hnh-cn- mw'' (66-:16). Cu hmiy-øns NphSp ]nsn p sndnb am -tømss Rm ]d-b-s. ""kie `qhm-kn-ifpw ` am-cp-am-bp-t msc h p tiƒ n btlmh Fs `mcybpss {]mw\pth n snbvxxv C\nbpw Rm hnh-cn mw.'' 2009 P\p-hcn hsc GXm v 42 Iotam snbvxp Ign ncp- p s]s p ico-c-am-k-i-ehpw {]txy-in v hb- nepw AXn-I-Tn-\- amb thz\ A\p-`-h-s -Sp-hm XpS-ßn. Znhkw sn pw-txmdpw thz-\-bpss ImTn\yw IqSn h p. tumivssd ImWp-hm D]-tZin- n-cp p F nepw Ign-hXpw AXv Hgn-hm- p- -Xn\pth n ]e XS- -ßfpw Ahƒ ]d- p-sim- n-cp- p. tlmkv]n- -en B nbm Fs bpw ai-s bpw sxmgn-ens\ _m[n pw F Bi Ahsf h msx Ae- n-bn-cp- p. t_mws_-bn tpmen snbvxncp aifpw acp-a-i\pw ]e-x-hw ip{iq-j-bpss `mk-ambn h pw t]mbpw Ccp- p. ai\pw aifpw ho n C m-xn-cp Hcp Znhkw cm{xn ]Xns\m p awn-tbm-sp-iqsn Ahƒ v ITn-\-amb thz\ D m-iphm XpSßn. tumivssd t^mwn _ -s -Sp- -Xp I i-\-ambn tkfn hne- n. km[m-cw Aßs\ snømø Imcy-am-Wv. I n-en \n v FWo- p-ibpw \S- p-ibpw InS- p-ibpw XpS -bmbn snbvxpsim- n-cp- p. AS- n-cp- InS- -apdn t]mepw Xpd- p- -Xn\v A\ph-Zn- n-. s]mxpsh Hcp tzjy-`mhw {]hrøn-bnepw apjøpw {]I-S-am-bn-cp- p. ]e coxn-bn D Akz-ÿ-X-Iƒ ImWn- phm XpS-ßn. Nne ka-bøp apdn-bnse henb IÆm-Sn-bn t\m n Fs m-s tbm ]ndp-]n-dpøp ]d-bp- p. I n-en h p InS p ]cn-lm-k n-cn-bn BtcmtSm ]d- p. ""\o F n-\mwv Fs t\m n ssisi n Nncn- p-sim v \n p- Xv; Ah Fs sim p-t]m-i-s. \n\ v Fs th mtbm?'' XpS v Gßn Gßn Ic-bp-hm XpS-ßn. ho pw XpS p ""\o Fs

65 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 65 ico-c-øns Ahÿ I nt! At\Iw XhW Rm \nt msv At]- n p! Rm Imep-]n-Sn p! Fs \n\ v th, Ah Fs sim p-t]m-is '' F n v Fs t\sc Xncn p \ncm-ibn ]d- p. ""\n߃ F n-\mwv Fs NnIn kn- p- -Xv. bmsxmcp {]tbm-p-\hpw C.'' bym Y-Øn F\n p `bhpw hnd-bepw ]nsn- p. {]m n- p- -Xn-\p GIm-{KX \jvs-am-bn. ac-w-sh-{]mf ka-bøp ImWn- p e -W-߃ Cß-s\-bmWv F p Rm Icp-Xn. sszh-øn D Ah-fpsS B{ibw hn p-t]mtbm F p kwibn- p. GXm v Bdp h j- mew sszh-k- n-[n-bn \n p amdmsx thz-\-ifpw {]bm-k-ßfpw kt m-j-ßfpw ] n- p-t]m- Xv H msi Hcp\nanjw XIn-Sw-a-dnt m F p Rm i n- p. bym -Øn AXp ]nim-nns X{ -am-sw p Xncn- -dn-bp-hm km[n- p. I Øm-hn-ep Ah-fpsS B{i-bt_m[w \jvs-ambn F p a\- n-embn. kwibw P\n- n p hnizmkw \jvs-s -Sp-Øp- Xp ]nim-nns X{ w BWv. AS- n apdn-bn ]nim-nns t\cn- p th Rm I p. B cm{xnbn tkfn-bpss apj-`mhw ]mss amdn-bn-cp- p. Icp-hm-fn IdpØ apjw, {]Xo A IÆp-Iƒ, Cu `mhw C pw Fs ap n an n-a-d-bp- p. Rm {]m n- p-hm XpS-ßn-b-t mƒ s]s v Fs I ap-ºn FØnb thz-`mkw ""t]sn-t ; \tωmsp IqsS-bp- -h Ah-tcm-Sp-Iq-sS-bp- -h-sc- mƒ A[nIw'' BWv (2 cmp. 6:16). Geoim {]hm-n-is ImeØv PmXn-I-fpsS cmpm-hmb Bcmw cmpmhv bn{km-tb-en-t\msv bp w D m-bn. sszh-]p-cp-j-\mb Geoim ]d- Xpw {]t_m-[n- n- n-cp- -Xp-amb coxn-bn bn{kmtb cmpmhv A\p-k-cn v {]h Øn- -t mƒ Bcmw cmpm-hns B{I-a-W-Øn \n p ]e-x-hw c -{]m-]n- p. tzjyw-]q Bcmw cmpmhv Xs `rxy am-scbpw D]-tZ-jvSm- -sfbpw sim mc-øn hn-fn- p-h-cp-øn. \ΩpsS ] -Øp Btcm bn{km-tb cmpm-hn\v c -s -Sp-hm cl-ky-ambn Adn-hp-sIm-Sp- p p F p kwi-bn p ]d- p. Ahs `rxy am-cn-sem-cmƒ bp-am-\-t\ \o ib-\-kr-l-øn kwkm-cn- p hm p-iƒ bn{km-tb-ense {]hm- N-I-\mb Feoim bn{km-tb cmpm-hns\ Adn-bn- p p F p ]d- p. Geoim Ccn- p- nsw At\z-jn v Ahs\ ]nsn- m Bcmw cmpmhv I ]\ ]pd-s -Sp-hn- p. Ah "tzm\n ' Ds v Adnhp e`n- n-s-tø v i n-bp ssk\ysø IpXn-c-Ifpw cyß-fp-ambn Ab p, ] Ww hf- p. sszh-]p-cp-js _mey- mc cmhnse Fgp-t v ]pd-øn-d-ßn-b-t mƒ i{xpssk\yw hf- n-cn- p- Xp I p; Atøm bpam-\t\! \mw F p snøpw

66 66 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w F v Bi- -]q v ]d- -t mƒ \tωmsp IqsS-bp- -h Ahtcm-Sp-Iq-sS-bp- -h-sc- mƒ A[nIw F v Geoim ]d- p. AXn\ptijw Geoim btlm-htbmsv, _mey- m-c ImW-Ø- -hæw Ahs IÆp -Xp-d-t Ww F p {]m n- p. Geo-imbpsS Np pw btlm-h-bpss AKv-\n-abamb IpXn-c-Ifpw cy-ßfpw sim v ae \nd- n-cn- p- Xp _mey- m-c I p. C{]-Imcw I Ømth _e-ap ssk\ysø Fs bpw tkfnbpssbpw Imh-en\p Ab-bvt -W-tasb p {]m n- p. B cm{xnbn XpS p ss]im-nn-i th -bn \n p I Ømhv Ahƒ v kwc- Ww \ In. tkfn KmV-amb Dd- -Øn-te p \oßn. Nne {]Xn-Iqe kml-n-cy-ß-fn \ΩpsS Dƒ Æp Xpd p X p sszh-øns `pphpw _ehpw Icp-Xepw \sω t\cn p ImWn- pw. ]nt -Zn-hkw cmhnse a sf hnfn p tkfn-bpss Ahÿ hnh-cn p ]d- p. ]nt -Zn-hkw ho pw thz-\-bpss Bcw`w I -t mƒ Fs IpSpw-_sØ kvt\ln- p ]e {InkvXob Zmk am-scbpw hnfn p hnh-c-߃ \ In. Ah-tcmSv {]txyiw {]m n- p-hm A`y n- p. ItØm-en m k`-bnse Im n-c- - n- m-c {_Z cmpphns\ (C-t±-lsØ Rm CXphscbpw I n- n- ) {]m n- p- -Xn\p th n hnfn- p. Iq p-imc-\mb em tpm Pv h o X \º-dn BWv hnfn- -Xv. km[m-cw hnfn- m DS In pi {]bm-k-am-bn-cp- p. F nepw A p hnfn DS In n. Rm kzbw ]cn-n-b-s -Sp-Øn. Imcy߃ t_m[y-s -SpØn {]m n- Ww F v At]- n- p. Rm B sszh-zm-ks\ hnfn- p-tºmƒ h o kplrøv At±-l-Øn- \-cn-in D m-bn-cp- p. tkfn-bp-ambn sszh-zm-k kwkm-cn- p-hm sszhw CS-bm n. t^mwn qsn {]m n- p-ibpw F{Xbpw s]s v Ipº-kmcn p Ip _m\ sim Wsa v D]tZ-in- p-ibpw \n _- n- p- Ibpw snbvxp. o-wm-h-ÿ-bn Bbn-cp p F nepw B cm{xnbn Xs - hn-imcn ^nen- - s Acn-In t]mbn Ipº-km-cn p. Ipº-kmcat[y Ahƒ v ssxem-`n-tjiw \S-Ø-W-sa v B{Klw Adn-bn- p. ]ns -Zn-hkw ( ) i\n-bm-gvn Znhymcm-[\ D m-bn-cp- -Xn-\m A p-xs ssxem-`n-tjiw \SØn Ip _m\ kzoi-cn- p- -Xn\v sszhw CS-bm- n. tkfn- kz w ktlm-z-cn-am-sc-t mse Icp-Xp tamfn, kqk, kn p F nh-cpss kmao]yw, Ahƒ B{K-ln- -{]-Imcw Ahcpw k n-ln-xcm-bn-cp- p. XpS p kujy-øns e Ww I p-xp-s-ßn. Xte cm{xn-bn Ahƒ I Imcyw Ft msp hni-zo-i-cn- Xv C{]- Imcw BWv: GtXm ZpjvS-i- n-iƒ Fs sim p-t]m-ip-hm h p-\n p- Xp I p. B ka-bøv I Øm-hmb tbip Xºp-

67 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 67 cm H pw Dcn-bm-SmsX Iøpw-sI n \n p- -Xmbn txm n. Fs k Sw Rm I Øm-hn-t\mSv ]d p Ah-fpsS hni-zo-icww Fs Nn n- n- p. \nß-fn Zo\-ambn InS- p- -h k`bnse aq amsc hcp-ø-s. Ah I Øm-hns \ma-øn Ahs\ FÆ-]qin Ah\p th n {]m n- -s F p bmt m- _ns tej\w 5:14 ]d {]Imcw ^nen- - B ip{iqj \S-Øn. hnizm-k-tøm-ss-bp {]m \ Zo\- msc c n pw, I Ømhv Ahs\ Fgp-t n- pw. F m \n߃ v tcmkim n htc- -Xn\v XΩn ]m]-ßsf G p-]-d v Hcp-h\pth n Hcp-h {]m n- n. \oxn-am am-cpss {i -tbm-ss-bp {]m \ hfsc ^en pw (bmt m. 5:14,15). I Øm-hns \ma-øn aq amsc hcpøn FÆ-]qin tcmkn-iƒ pth n {]m n- phn F mwv hmiyw \n t±-in- p- -Xv. tcmkn sntø c p Imcy-ßfn H v k`-bnse aq amsc hcp-ø-ww, c v, ]m]w snbvxn- p-s - n AXv G p-]-d-b-ww. tcmkn p th n aq am sntø \mep Imcy-߃ D v (1) tcmkn p th n {]m n- Ww (2) hnizm-k-tømss {]m n- -Ww. (3) tcmknsb FÆ-]q-iWw (4) I Øm-hns \ma-øn {]m n- -Ww. Cu Imcy-Øns Ncn-{X-]- m-øew hfsc t{ijvt-am-wv. FÆ F p Dt±-in- p- Xv thz]pkvx-im-sn-ÿm-\-øn Hen-sh-Æ-bm- Wv. ]cn-ip- m-flm-hn-\m sszhw tcmk-kujyw \ Ip- -Xn-\p Hcp km-zr-iy-amwv FÆ-]p-c-. CØcw FÆ tzløp ]pc- phm\pw apdn-hp-iƒ v kujyw e`n- phm-\pw Xß-fpsS bm{xbn F mw blq-z amcpw sim p-t]m-ip- Xv Hcp ]Xn-hm-Wv. \ ia-cy mcs D]-a-bn FÆbpw ho pw ]I v apdn-hp-isf si n-b-xmbn eqt m. 10-:34 h Æn- p- p. A -kvtxm-eni k`- I-fnse hnizm-kn-iƒ n-s-bn A y-iq-zmi F p t]sn-s -Sp- Øp Hcp adp-t] ssx-em-`n-tj-i-øn\v D v. bym -Øn CXp kujy-zm\ ip{iq-j-bm-wv. CXn\p ssxete]\ ip{iqj F pw ]d-bp- p. At\Iw tcmkn-iƒ CXn-\m kujyw {]m]n- -Xmbn km yw \ Ip- p- v. CXn\m hniz-kn- p- - Gh pw tcmk-ku-jyhpw ]m]-tamn-\hpw Hcp-t]mse kw`-hn- p- p. {]m -\-bn-eqss imco-cni tcmk-im n BZy-ambn e`n- Xv A_o-ta-te n\pw Ahs `mcy-am pw Zmkn-am pw th n A{_lmw {]m n- -t mƒ BWv. Ah s mw kujyw e`n- p. kv{xoiƒ AXp-aqew {]k-hn- -Xmbn D ]Øn 20:17 ]d-bp- p. ]m]-øn \n pw tcmk-øn \n pw hnsp-x \ Ip- -h {InkvXp-hm-Wv F hnizmkw apdpsi ]nsn- p-hm \sω {]m]vx-cm- s.

68 68 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 13 ` s B{Klw km[n- p-sim-sp pw 2009 G{]n sabv amk-ß-fn tkfn-bpss hb n BZyambn ^vfpbnuv si p Ahÿ h p. -AXp-sIm v tlmkv]n- -en GItZiw Ccp-]Xp Znhkw Ign-tb- -Xmbn h p. hb n \n pw ^vfqbnuv FSp-Øpam- -W-sa p tum. KwKm-[-c \n t±in p. ^vfqbnuv FSp- p Znhkw Xs ] n hnimcn Bbn-cp ^nen- -, tkfn-bpss B{K-l-{]-Imcw tlmkv]n- - en FØn Ip _m\ simsp-øp. tkfn AXp kvtxm{x-tømss kzoi-cn- p-ibpw snbvxp. AXn\p tijw c paq p Xh-W-Ifn-embn hb- n \n p ^vfqbnuv Sm v snbvxv FSp-Øp. tum. KwKm-[-c Ft mspw ai-t\mspw tkfn-bpss tcmkm-hÿ hj-fm-bn-s m- n-cn- p p F v cl-ky-ambn Adn-bn- p. At\Iw Bƒ m Ahsf h p ImWp- -Xn\v A\p-hmZw tnmzn- p. HkvXm-Øn-tbmkv Xncp-ta-\n, {Intkm-Ã-tamkv Xncp-ta-\n, ^m. AeIvkm- F{_lmw (A p A ) F n-h tlmkv]n- -en h p tkfnsb I p. Ch aq p t]cpw At\I h j߃ Bbn Fs bpw IpSpw-_-Øns bpw Bflob D]-tZ-i-Icpw A`yp-Z-b-Imw- n-ifpw BWv. AXp-t]mse hnhn[ k`-i-fnse sszh-zm-k amcpw h p {]m n- p. Xncp-h- m-bnepw sim -I-S-hnepw D _ p-an-{xm-zn-iƒ {]txyiw ImWp-hm \n _ w Im n. Xncp-h- -bn Fs IpSpw- _mw-k-ßfpw sim -I-S-hn tkfn-bpss IpSpw-_mw-K-ß-fp-amWv IqSp-X-ep- -Xv. Ch-cpsS B{Klw tkfn-tbmsv Adn-bn- -t mƒ \Ωƒ Ahsc ""AhnsS sn v I p-sim mw'' F p ]d-bphm Ahƒ D]-tZ-in- p. Ft msv tnmzn- -h-tcm-ss mw Rm C{]-Imcw adp-]sn ]d- p. AXn-\m ]e pw tkfn-bpss tcmkmhÿ AXn-I-Tn-\-a F txm D m-bn. A{]-Imcw hcp- Øn-Øo m\pw km[n- p. Chscsbms "sn v' ImWphm km[n pw F v kz]v\-øn t]mepw _e-lo-\-\mb Rm Icp-

69 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 69 Xn-bn-cp- n-. F m hnizm-k-øm AXp `mh-\-bn tkfn I v sszh-tømsv At]- n- n-cp- -Xmbn ]n me A\p-`-h- Øn \n v F\n p a\- n-em-bn. kvtxm{x-tømss ]d-bs ; tkfn v At mƒ Iotam FSp- p-hm XpS-ßnbncp p. hj-fmbn-cp tcmkm-h-ÿ-bn \n p sszhw hfsc Ipdhp X p XpSßn. ho pw Ahƒ Btcm-Ky-h-Xn-bm-bn. tlmkv]n- -en \n p Xncn v ho n FØn. sszhw Ah-fpsS `mh-\-bn I p {]m n Imcyw am\n p X p. Xncp-h- -bn HmKÃv amkw mw XobXn Fs IpSpw-_-Ønse Fs Ikn A\n-b Ip ns ai A\o-jns hnhm-l-ønepw hncp- nepw R߃ ] p-sim- p. ]ns I m-\-øp- h v HIvtSm-_ aq n\v tkfnbpss GI A\p-P-Øn-bpsS aiƒ Aiz-Xn-bp-sS hnhm-l-ønepw hncp- n\pw R߃ ]s -Sp-Øp. F m _ pan-{xm-zn-i-sfbpw ImWp- -Xn\pw kvt\l-hm keyw ] p-h-bv p- -Xn\pw sszhw CS-\ In. Xs ` am-cpss B{Klw sszhw km[n- p-sim- Sp pw F v k o Ø-\- m-c C{]-Imcw ]d-bp- p. ""btlmh, Xs hnfn- -t]- n- p Gh pw, kxy-am-bn- Xs hnfn- -t]- n- p Gh pw kao-]ÿ BIp- p. Xs ` am-cpss B{Klw Ah km[n- n pw; Ah-cpsS \ne-hn-fn -ti v Ahsc c n- pw.'' (k o. 145:-18,19) sszhsø hmgvøp-hm ZmhoZv ]e t\ -Iƒ snbvx-xn Nne-XmWv hmgvøpw, ]pi-gvøpw, kvxpxn- pw, h Wn- pw, {]kvxm-hn- pw, kwkm-cn pw F n-h. I Øm-hns h -`-Xz- Øn\v ]e DZm-l-c-W-߃ ZmhoZv \nc-øp- p. Ah kvxpxy- \m-wv, alna AtKm-N-c-am-Wv, {]Xm-]-hm-\m-Wv, {]hrøn-bn _ehm-\m-wv, \oxn-am-\m-wv F n-h. I Øm-hns At\Iw Icp-Xep-Iƒ Cu A[ym-b-Øn AS-ßn-bn-cn- p- p. Ah-Iƒ Xmsg ]-d-bp- p. (1) hogp- -hsc Xmßpw (2) Ip\n- n-cn- p- -hsc \nh Øpw (3) X -k-a-bøp ` Ww \ Ipw (4) kie Poh-Pm-e-߃ pw Xr]vXn hcpøpw (5) kie {]hr-øn-i-fnepw Zbm-ep-hm-Wv. (6) hnfn- -t]- n- p- -h p kao-]-ÿ (7) ` am-cpss B{Klw km[n- n pw (8) ` am-cpss \ne-hnfn tiƒ pw (9) ` amsc c n pw

70 70 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (10) ` amsc ]cn-]m-en pw (11) ZpjvS amsc \in- n pw (12) kie hgn-i-fnepw \oxn-am-\m-ip p (13) kxy-ambn hnfn- -t]- n- p- -h v kao-]-ÿ (14) Poh-\p-th n F m IÆp-Ifpw Ah-s\ t\m pw btlmh kao-]-ÿ Bb \mep Iq sc \ap p ImWmw. Xs hnfn- -t]- n- p- -h, btlm-hsb `b-s -Sp- -h, lrzbw XI -h, sszh-tømsv ASpØp sn p- -h. sszhw k h krjvsn pw Bh-iy-am-bXp \ Ip- -h am{x-a Ah \ Ip- -Xn Ah-sb mw ]q W kwxr-]vx-cp-am-wv. Aßs\ ]q Æ kwxr-]vxn-tbmss F m-h-scbpw ImWp- -Xn\pw tkfnsb Ah p ImWp- -Xn\pw km[n p. AXn\p h -` CS-bm- n. Bip-]{Xn InS- -bn Ahƒ ]d hm p sszhw am\n- p. Cu kw`hw Ah-fpsS IS- p-t]m- ns apt msn Bbn-cp p F p ]n osv F\n p a\- n-em- p-hm km[n- p. thz-]p-kvx- I-Ønse BZy]pdw apx Ah-km\]pdw hsc IÆp-Iƒ p \nco- n- m\pw lrz-b-øn\p {Kln- m\pw Ign-bm-Ø-hÆw henb AZv`p-X-߃ sim v \nd- n-cn- p- p. Ct mƒ Rm Awiambn Adn-bp- p; At mtgm Rm Adn-b-s -Xp-t]mse Xs Adnbpw (1 simcn- y 13:12).

71 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w ip o-i-cn- p Xo ho pw 2009 \hw-_ amk-øn \nc- -c-ambn tkfn-bpss hb- n ^vfqbnuv D m-bt mƒ AXv FSp- p-hm\pw XpS-ßn. BgvN-bn H pw c pw XhW tlmkv]n- -en t]mipi ]Xnhm-bn-cp- p. AXn-t\m-S-\p-_- n p Iotambpw FSp-Øp-sIm- ncp- p. GXm v Aº-Øn-\mev Iotam FSpØ Ah-k-c-Øn AhfpsS imco-cni _ew ]mss Ipd- p. te vtjm Hmt m-fpn hn`m-k-ønse tum. KwKm-[-c\pw kl tumivs amcpw \gvkpamcpw Icp-X-temsS tkfnsb ip{iq-jn- p-ibpw ]cn-n-cn- p-ibpw snbvxn-cp- p. imco-cni _e-lo-\x D m-bn pw Iotam FSp-Øm ^vfqbnuv D m-ip- Xv \nb-{ n mw F p Icp-Xn-b-XpsIm mwv Iotam XpS-ßn-b-Xv. IqSmsX thz-\bv v Bizm-khpw e`n pw F p ]d- n-cp- p. tlmkv]n- -en t]mip- -Xn\p ap ]v Ft mgpw tkfn kz w ktlm-z-c-s\-t mse kvt\ln- p tpmbn- p- n, kphn-ti-j-i sfk v {_Z, A_ U v s^t m-jn- nse ]mã tpm, tamsn-t»-cn Ip p, Gen-bmk-, ^nen-t mkv A, si.-sn. ^nen- v A, XÆn-t m v A, HkvXm-Øn-tbmkv Xncp-ta-\n, sska A, A p A, {_Z t]mƒ tas-a-\, tum. si.-fw.-tpm Pv A, AUz.- tpm Pv sndn-bm, Fs aqø Afn-b dpn, a kn-en F nh-tcmsv ]e ka-b-ß-fn-embn {]txyiw {]m n- p-hm ]d-bp- Xp k h-km-[m-c-w-a-mbn-cp- p. {]txy-in v A p A \pw, ^nent mkv A \pw, si.-sn. ^nen- v A \pw, sska-w- -\pw, dpn Afn-b\pw tkfn-bpss Imcy-Øn Xm ]-cy-sa-spøv {]m n- p- Ibpw At\z-jn- p-ibpw sn-øpi ]Xn-hm-bn-cp- p. kqk, tamfn, kn p F n-h-cpss \nc- -c-amb ip{iq-jbpw At\z-j-Whpw {]m -\bpw Ahƒ v Bfl-_-ehpw {]Xymibpw GIn. Ch ]e-k-a-b-ß-fn tkfn ImWmsX amdn-\n p hnßn Ic-bp- Xp Rm\pw a fpw I n- p- v. Ahcpw a -t\iw sshzn-icpw sszh-zm-k amcpw Bƒ mcpw an ] n-i-fnepw

72 72 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w Bcm-[-\-I-fnepw ss{ikvxh Iq -ß-fnepw I sh j-\p-i-fnepw tkfn p th nbpw Fs IpSpw-_-Øn\p th nbpw {]m n- pi ]Xn-hm-bn-Øo p. Cu Imcy-Øn\v A`y n- p-ibpw snbvxn- p- v. AXp-Xs Hcp `mky-ambn R߃ Icp-Xn. Ggp sim -tømfw tcmkm-h-ÿ-bn Bbn-cp ka-bøv Aº-Øn- \mep Iotam-Iƒ FSp- p-ibpw A\p-_- -ambn At\Iw hnhn[ coxn-bn-ep ]cn-tim-[-\-ifpw AXn-\p-th n At\Iw XhW kqnn-sim- p IpØp-Iƒ pw Ahƒ hnt[-b-bm-bn. Ah-km\ -\m-fp-i-fn kqnn-sim p IpØn-bmepw t\mhn- mepw acp- pƒs ss F p ` n- m simsp-øm-epw Bsc- nepw icocøp sxm mepw kvtxm{xw ]d-bpi ]Xn-hm-bn-Øo p. Hcp a aw CXn \n p a\- n-em-bn. kpt_m-[-tømss XpS -bmbn kvtxm{xw ]d-bp Ch-fpsS t_m[w ad- mepw kvtxm{xw A msx \mhn \n pw as m pw hcp-i-bn F v Dd- m-bn. hb- n \n p ^vfqbnuv \nc- -c-ambn am n-bn pw \nb-{ -Whn-t[-b-am-ImsX h -t mƒ tkfn-tbmsv Ip _m\ kzoi-cn- p- - Xn-s\- n Rm kwkm-cn- p. Ahƒ AXn\p Xbm-dm-bncps nepw ] n-bnse Bcm-[-\-bn ] p-sim v AXp kzoicn- p- -Xn\v B{Klw ]d- p. F m tlmkv]n- -en \n p bm{x snbvxv Bcm-[-\-bn H p c p awn- q ] p-sim- p- -Xn\p X imco-cni Ahÿ A\p-h-Zn- n-cp- n-. sszhw A\ph-Zn- p- -] w Bcm-[-\-bn ] p-sim mw F v Biz-kn- n- p-ibpw kam-[m-\n- n- p-ibpw snbvxp. A{]-Imcw ] n-bn t]mimsx Ip _m\ ssis m- p-hm i\n-bmgvn Znhkw Xocp-am\w FSpØp. ]nt Zn-hkw Rmb-dmgvN ( ) ] n-bnse Bcm-[\ Ign,v Ip _m\ simsp- p- -Xn\v ] n hnimcn F_n A -s\-bpw- sim v Rm\pw kplrøv tpmkpw ip{iq-j-i Ipcp-hn-fbpw tlmkv]n- -en cmhnse 10.30\v FØn. A -t\msv Iq _m\ simsp- Ww F v Xte-Zn-hkw B{Klw Adn-bn- ncp- p. tkfn Rmb-dmgvN AXn-cm-hnse Xs Ipfn v Hcpßn ip{`-h-kv{x-[m-cn-bmbn {]m -\-tbmss s_un InS- n-cp- p. Ahsf ip{iq-jn- p-sim- n-cp aifpw Hcp- -Øn Bbn-cp- p. Rß-fpsS IpSpw_ kplrøv tpmbn- p- nbpw kqk\pw B kabw ] n-bn \n v AhnsS FØn-bn-cp- p. A Xebn ssih v ]nsn v {]m n- -Xn\p tijw Xncp-ico-c- c -߃ Ahƒ p \ In. AXp kzoi-cn- - coxn C pw Fs a\- n ambmsx \n p- p. Ip _m\ kzoi-cn- Xp `b-tøm-ssbpw hnd-b-temssbpw F m {]Xym-itbm-sSbpw Bbn-cp- p. B kabw Ah-fpsS

73 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 73 c p IÆpIfn IqSn IÆp-\o [mc-[m-c-bmbn HgpIns m ncp- p. Ah-fpsS apjøv h {]Xym-i-bpsS `mhw, hmbn-s -Sp- p- -Xn\v {]bmkw h n-. A ho p-iƒ ` n- p-tºmƒ sbiøm {]h-n\`mkw Ahƒ I n-cp- p. AXn-ß-s\-bmWv, I Ømhv Db pw s]mßn-bpap knwlm-k-\-øn Ccn- p- Xpw Ahs hkv{x-øns hnfp-ºp-iƒ aμncw \nd- n-cn- p- - Xpw, kmdm-^p-iƒ Ah-\p-Np pw \nc- n-cn- p- -Xpw, Bdmdp Nnd- Ip-Iƒ D Hmtcm-cp-Ø\pw c p sim v apjw aqsn, c p-sim v Im aq-sn, c p-sim v ]d v Hcp-Ø-t\mSv Hcp-Ø, ssk\y-ßfpss btlmh ]cn-ip-, ]cn-ip-, ]cn-ip-, k h-`q-anbpw Ahs alxzw sim p \nd- n-cn- p p F v B Øv A -lkn- p al-xz-s -Sp-Øp- p. ap ]v hnh-cn kmdm-^p-i-fn Hcph bmk-]o-t-øn \n pw simsn sim v Hcp Xo -\ FSpØp ssibn ]nsn- p-sim- v ]d- p-h v Ah-fpsS A[-cß-fn sxmsp-hn- p. \mhn sxm-sp-hn- p- -Xn\p ap ]v kzb-sa- Xm ip n-bn- mø A[-c-ap- -hƒ F v A\p-X-]n- p. B Xo - \ \mhn ta sxm p Ign- -t mƒ Ah-fpsS AIrXyw \oßn ]m]-øn\p ]cn-lm-c-ambn, F -hƒ Dd- p-hn-iz-kn- p. (sb-iøm 6:1,5) Cu Xo - -bmwv ]m]sø am n \sω ip n snøp- -Xv. Cu Xo - -bmwv FΩm-hq-kn-te p t]mb-h v Ah-cpsS IÆp- Xp-d- m CS-bm- n-b tbip-{inkvxp \pdp- n-s m-spø A w (eqt m. 24: 30-, 31). Cu Xo - -bmwv \mw A -ho- p-i-fmbn Bcm-[\mkabØp I Xr-ta-i-bn \n pw Pohs A -ambn kzoi-cn- p- -Xv. CXp \nxypoh-\p-th n \ Ip Pohs A am-wv.

74 74 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 15 Poh \ Ip A ho p-iƒ Hm Ø-tUmIvkv k`m hnizmkw A\p-k-cn v Bcm-[-\-bpsS ti{μ-amwv hnip Ip _m-\. Ip _m\ Hcp kpdn-bm\n ]Z-amWv. CXns A w A -Ww, A n-x-hkvxp F m-wv. tdma ItØm-en m k`bpw CXns\ hnip Ip _m\ F p- ]-dbp p. Bw n- k` CXns\ hnip kwk Kw F pw s] t mkvxp k`m hn`mkw I Xr-tai F pw ]d-bp- p. Ip _m\ÿm]-\-sø- - n-bp hnh-c-ß-fpss hni-zmw-i-øn Nne hyxymkw Ds - nepw ImX-emb Imcy-Øn tbmpn- p p. ]pxnb \nb-a-øn Ip _m-\bv v _en F v D]-tbm-Kn- n- ns - nepw B Bibw AXns ]n ]n Ds p kv]jvs-amwv. ""\ΩpsS s]klm Ip mspw Adp- -s ncn- p- p: {Inkv-Xp- Xs '' F v 1 simcn. 5:7 ]d-bp- Xv CXp km[q-i-cn- p- p. bmk-ß-sf- p-dn pw AXns {]m-[m-\y-sø- p-dn pw hy - amb Adnhpw ]cn-n-b-hp-ap kaq-l-øn-emwv Bcm-[-\m-{Iaw cq]w {]m]n- -Xv. ]gb \nba bmk-øns shfn- -Øn AXns A xkø kzmwio-i-cn- p-sim v ]pxnb bmk-øn\v ]pxnb \n h-n-\hpw A hpw hym]vxnbpw I Øm-hm-b- tbip{inkvxp \ In. Bcm-[-\-bn bmkw F ]Zw D]-tbm-Kn- p Ah-kc-Øn c -c-lnx bmkw, Poh\p bmkw, hnip- -bmkw F o hnti-j-w߃ simsp- p- p. A ho p-iƒ bym -ambn Xncp-i-coc c -߃ BIp- pt m? AtXm hnizm-kn-iƒ v Xncp-i-coc c -߃ Bbn A\p-`-h-s -Sp-I-bmtWm snøp- Xv? _mly-amb am w hcp- n-s - nepw kø-bn am w hcp- nt? F p tnmzn- p- -h D v. hnizm-kn-i-fn sszh-km- n[yw A\p- `-h-s -Sp p F p ]d-bp- -hcpw D v. Xncp-h-N\w ]cn-tim-[n- m F m A hpw Hcp-t]m-se-b ; hyxym-k-ap A -sø- n ]d-bp- p- vv. ZmhoZpw A\p-Nc amcpw hni p tzhm-e-b-øn sn -t mƒ ]ptcm-ln-x Ah-

75 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 75 tcmsp ]d- Xv: hnip A -a- msx km[m-cw A w ssih-ian F mwv. Zmho-Zns _mey- m kv{xoi-tfmsv AI- n-cp h-cmwv F n Xcmw F p ]ptcm-ln-x Ah-tcmSv ]d-bp p (1 iapth 21:4). CXn \n p km[m-cw A hpw hnip A hpw Ds p ImWmw. I Øm-hm-b -tbip{inkvxp Xs D]-tZ-i-Øn ] v Zmho-Zn\v simspø Cu A -sø- n ]cma in- p- p (a-øm. 12:-3, 4). ZqX Gen-bm-hn\v A hpw sh hpw acp-`q-an-bn \ In, At±lw hni- m-sxbpw Zmln- m-sxbpw acp-`q-an-bn qsn \S p, sszh-øns tlmtc_v ] hxw hsc sn p (1 cmp. 19:7, 8). \ΩpsS I Ømhv hmgvøn \pdp- nb A w sim v 5000 ]pcp-j amsc Xo n Xr]vX-cm- n-bn-t? sszhm-flmhv Bh-kn p Ign- m Bh-kn- -s -Sp hkvxp AXn-i-b߃ ImWn- pw. sszh-i ]\{]Imcw tamibv p e`n hsn-sim v ASn- -t mƒ sn -S c m-bnt. ]m]-]-cnlm-c-øn\pw ASn-a-Øz-Øn \n v bn{km-tb-ens hnsp-x-en\pw c -bv p-ambn sszhw \n -bn am K-amWv s]klm Ip m- Sns\ Adp- p-i. AXp \nxy s]cp-\m-fmbn BN-cn- Wsa v sszhw I n- p. B s]klm I Ømhv BN-cn- p. ]t I Ømhv Ip m-sns\ Adp-Øn-. a p- b-lqz am-sc-t mse Ip m-sns\ AdpØp s]klm s]cp-\mƒ BN-cn- msx ]pxnb s]klm I Øm-hmb tbip-{inkvxp ÿm]n- p-sim vv (aømbn 26:26, 27) Cßs\ Fgp-Xn-bn-cn- p p ""Ah ` n- p-tºmƒ tbip A w FSp-Øp hmgvøn \pdp n injy -am v simsp-øp: hmßn ` n- n ; CsXs icocw F p ]d- p. ]ns ]m\-]m{xw FSpØp kvtxm{xw snm n Ah v simsp-øp: F m-hcpw CXn \n p IpSn- n. CXv At\-I pth n ]m]-tam-n-\-øn- \mbn snmcn-bp ]pxnb \nb-a-øn-\p Fs c w.'' F m tbml- m 6:54 apx 58 hsc Ipd- p-iqsn hni-zo- I-cn p I Ømhv ]d-bp- p- v. ""Fs amwkw km m ` - Whpw Fs c w km m ]m\o-b-hp-am-ip- p. Fs amwkw Xn p-ibpw Fs c w IpSn- p-ibpw snøp- -h F nepw Rm Ah-\nepw hkn- p- p. Poh-\p ]nxmhv Fs Ab- n v Rm ]nxm-hn aqew Pohn- p- Xpt]mse Fs Xn p- -h F aqew Pohn- pw. kz K-Øn \n v Cd-ßn-h A w CXm-Ip- p; ]nxm- am Xn p-ibpw acn- p-ibpw snbvx-xpt]m-se-b ; Cu A w Xn p- -h Ft pw Pohn pw.'' A hpw ho pw Xrss -bvifn FSpØp hmgvøn ip o-icn p Xs icocc -߃ B p-ibpw AXp ` n- p- -h v D m-ip kz Kob ^e-sø- n I Ømhv hy -ambn I n- Xpw Hcp D]-a-bmbn ImWm-\m-Iptam? Rm km m ap n-cn-

76 76 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w h- nbpw Fs ]nxmhv txm - m-c\pw F p I Ømhv D]-abmbn ]d- -Xp-t]m-se-b Cu {]hrøn. I Ømhv ico-c-c- - ߃ B n-s m-sp-øxv D]-a-bm-bn- -. CXp I blq-z am AXp-sIm- mwv At\ym\yw hmzn v Ahs icocw \ap v ` n- m Xcp- -Xn\v Ch-s\-ßs\ Ignbpw F p ]d- Xv. D]-abmbncps - n Ah Cu tnmzyw tnmzn- n- m-bn-cp- p. CXv Fs icocw: CXv Fs c w F v I Øm-hmb tbip- {InkvXp ]d- Xv hniz-kn- msx CXp tkmxºpw ap n-cn- m-dpat F p kwi-bn p ` n- p- -h-cn, ]nimnv bqzm-bn Ibdn-b-Xp-t]m-se Ibdpw F Xn\p kwi-b-an-. CXp hniz-kn- m\pw A\p-k-cn- m\pw, IqsS \S injy am pw ITn-\-amb {]bmkw txm n-bn-cp p F p tbml- m {]txyiw ]d-bp- p. A]-cnan-X-\mb sszh-øns AZv`p-Xm-h-l-amb F m {]h Ø-\-ßsf-bpw hym]m-c-ß-sfbpw ]cn-an-x-amb ]co- -W-߃ pw Kthj-W-߃ pw hnt[-b-am- p ]cn-{iaw ]nxm- am kzoi-cn- n- n-. sszhal-xzsø a\- n-em- p-hm B {i-ahpw kao-]- \hpw klm-bn- p- n-. sszho-i-c-l-ky-ßsf krjvsn-bmb a\pjy\v hnizm-k-øn IqSntb A\p-`-hn- p-hm km[n- p-i-bp q. Xmgva-tbmSpw hn\-b-tømspwiqss sszhsø kao-]n- m h - `s al-xzhpw Bghpw Hcp ]cn[nhsc {Kln- p-hm A\p-h- Zn pw. sszhoi ImgvN- msp D -h tnmzn- p- p, Fßs\ hn\w PUw [cn psh v bp n-bp-ssbpw _p n-bp-ssbpw shfn- -Øn a\- n-em- mtam? Ct C. ]cn-ip- m-flmhv Cdßn hkn p hn\w PU-am-bn-Øo -Xp-t]mse A ho p-iƒ hnip Ip _m-\-bn I Øm-hns ico-chpw c -hpambn-øocp- p. Fßs\ A ho p-iƒ Xncp-i-cocc -߃ BIp p F p Xv Hcp cl-ky-am-wv. CXv Hcp a a-am-wv. Xncn- p-h-cmw. tkfn Cu Xncp-i-cocc -߃ ` n p Ign- t mƒ apjw {]Im-in-X-ambn. sszh-ir] t\sn F kwxr-]vxn. BtcmKyw ho p-in n F txm. sshzn-i {]m n- pt]mb-tijw ASpØp m-bn-cp tpmbn- p- n-tbmspw kqkt\mspw tkfn Xam-i-Iƒ ]d-bp-hm XpS-ßn. Ah-cpsS kmao]yw Ahƒ v Gsd kwxr]vxn \ In. At mƒ tum. KwKm-[-c ]cn-tim-[-\-bv mbn FØn. tumivs Ahsf I am{x-bn Fs - n- mø kt m-j-øn tkfn Btcm-Ky-h-Xn-bm-bn-cn- p p F v A`n-{]m-b-s - p. Ct mƒ Rm Ip _m\ A\p-`hn- -Xp-sIm- m-sw v tum-ivs-tdmsv adp-]sn ]d- p. A ho p-iƒ Ae- y-ambn A\p-`-hn- p- -h v ]utemkv- At m-kvtxm-e Hcp ap -dn-bn v \ Ip- p. AXp-sIm v Atbm-

77 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 77 Ky-ambn A w Xn p-itbm I Øm-hn-s - ]m-\-]m{xw IpSn- p- Itbm snøp- -h F mw I Øm-hns ico-chpw c hpw kw_- n p Ip - m BIpw. a\p-jy X -Øm tim[\ snbvxn p thww Cu A w Xn p-ibpw ]m\-]m-{x-øn \n pw IpSn- p-ibpw snøp-hm. ico-csø hnth-nn- m- m X\n p in m-hn[n Xn p-ibpw IpSn- p-ibpw snøp- p. CXp tlxphmbn \nß-fn ]ecpw _e-lo-\cpw tcmkn-ifpw BIp- p. At\- Icpw \n{z-sim- p- p. (1 simcn 11:27-30) F m At\-I Hcp- -an- msx Ae y-ambn Bcm-[-\-bn ] p-sim v A ho p- Iƒ A\p-`-hn- p- Xp k hkm-[m-c-w-am-wv. kzbw tim[\ snbvxn- p-thww CXp ssi s m- p-hm. ] n-i-fn hnip Ip _m-\m-\- cw A ho p-iƒ {]txyiw kq n- pi Hm Ø-tUmIvkv k`m hnizmkw A\p-kcn p ]Xn-hm-Wv. CXn\p ImcWw {]txy-in v tcmkn v Xncp-icocc -߃ ssis m- p-hm B{Klw ]e-t mgpw D m-imdp- v. A ho p-i-fp-ambn tcmkn hkn- p `h-\-øntem tlmkv]n- -entem t]mip-tºmƒ IØn sagp-ip-xn-cn-bpss kmao- ]y-øn {]txyi {]m -\-tbm-ssbpw GIm-{K-Nn- -tbmspw hnip- n-tbmssbpw ] - m-c\pw ip{iq-j-i\pw t]mip- p. tlmkv]n- - en InS- p tcmkn v Ip _m\ \ Ip-hm sn m tlmkv]n- -ense Poh-\- mcpw ]e tcmkn-bp-ssbpw _ p-an-{xm- Zn-Ifpw hfsc BZ-c-thmsS ho n- p- -Xp- Rm I n p- v. tkfn tlmkv]n- -en Bbn-cp- -t mƒ c v Ah-k-c-ß-fn Ip _m\ kzoi-cn- p-hm CS-bm-bn am v amk-øn tkfn tlmkv]n- -en Bbn-cp- -t mƒ A sø hnimcn Bbn-cp ^nen- - Ip _m-\-bp-ambn tlmkv]n- -en FØn, F mw \nebn-te v t]mip- -Xn\v en^v n Ib-dn-b-t mƒ aq mw \ne-bnte v t]mti- n-bn-cp Hcp kv{xo s]s p `b-` n _lp-am- \-Øn Ah-cpsS inc-kn hkv{xw NqSn {]m -\m-]q hw \n p. Ah A s\ A\p-[m-h\w snbvxp tkfn InS- p apdn hsc FØn. Ah-cpsS kplr-ømb tkfn- v Ip _m\ simsp- p- -Xn\mWvv A h Xv F v At mƒ am{x-amwv Adn- -Xv. B ip{iq-j-bn Ah ] p-sim p {]m n- p. I Ømhmb tbip-{inkvxp \ΩpsS Acn-In-te v hcp-hm B{Klw ]d- m \Ωƒ Fßs\ Ahs\ ssis m pw F p `mh-\- bn \mw ImW-Ww. \ΩpsS `h-\-øn-te v Ah h m F{]- Imcw \mw Ahs\ kzoi-cn pw; AXp-t]mse \ΩpsS lrz-bhpw Hcp-ßn-bn-cn- -Ww.

78 78 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 16 acww {]m-]n- m-\p AZriy Adn-bn v tkfn Ip _m\ kzoi-cn- Xp apx Ah-fpambn _ -s p \S- p GXp Imcyhpw AZr-iy-amb Hcp i nbpss \ntbmkhpw {]h Ø\hpw F\n v A\p-`-h-s - p-sim- ncp- p. A p kvt\-ln-x tpmbn- p- nbpw kqk\pw tkfn-tbmsp bm{x-]-d v Cd-ßp-hm XpS-ßp- -Xn\p ap ]v tpmbn- p n Xs he-xpssi tkfn-bpss s\ n-bnepw apjøpw sxm p kvt\lw {]I-Sn- n- -t mƒ, B ssiiƒ Ahƒ ]nsn p kvtxm{xw ]d p apøw simspø cwkw Fs t - p-amb Ah-fpsS hnshm-ß Bbn-cp p F p tpmbn- p n Adn- n-cp- n-. Ah AXoh ZpxJtØmsS bm{x-]d p ]n-cn p. F m Znh-khpw Rm\pw ai\pw cmhnse tlmkv]n- -en FØpw. XncnsI t]mip-hm tkfn \n _- n- p-tºmƒ am{xw cm{xn-bn Ahn-sS-\n p as-ßpw. CsXmcp ]Xn-hm-bn-cp- p. Znhkhpw sshin- v, Ah-fpsS B{K-l-{]-Im-cw, kao]w Ccp p Rm Bh Ø-\-]p-kvXIw: 28s 1 apx 14 hsc-bp hmiy-ßfpw 91- w 121 w k o Ø\ßfpw Dds Dds hmbn p tiƒ n- pam-bn-cp- p. AXn\p tijw k ym\a-kvim-chpw {]m -\bpw \S-ØpI ]Xnhp coxn-bm-bn-cp- p. a ƒ thk-øn hmbn- p- Xv CjvS-a- m -Xn-\m, Rm \n Øn kmh-[m\w kabw FSpØp kv^ps-ambn hmbn- p- Xv kt m-j-am-bn-cp- p. InS- psim v [ym\n p tiƒ pi ]Xn-hm-Wv. AXn\ptijw thz-]pkvxiw Fs ssibn \n pw hmßn apøn, thz\ D `mkøp thz-]p-kvxiw H v Aa Øn-h v Ahƒ IÆp-a-S p {]m n pw. Ahƒ Fs ""At '' F mwv hnfn- ncp- -Xv. ""A Hcn- SØpw t]mi-cpxv ChnsS Hs -Øs ImWWw'' F v Ft msq ]d p ""Rm \ns hn v Hcp ÿeøpw t]mi-øn-. Rm t]mbm Øs tlmkv]n- -ense Nm -en ImWpw'' F p Rm adp-]sn ]d- p. apdn-bpss sxm -SpØ Nm -en ]e XhW

79 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 79 {]m n- p-hm\pw [ym\n- p-hm\pw Rm t]mbn-cp- p. tkfnsb 2003 te vtjm tlmkv]n- -en sim p-t]mb A p-ap-x tlmkv]n- -en sn m B Nm -en Hcp-an- n-cp p {]m n- pi ]Xn-hm-bn-cp- p. Nm -en Rm t]mbn {]m n- p- Xv Ahƒ v kt m-j-am-bn-cp- p. Rm Ah-fpsS kao-]øp Xs ImW-W-sa v B{K-ln- -Xn\v {]txyi Im-cWw D m-bn-cp- p. Ahƒ sszh-k- n-[n-bn-te p IS- p-t]m-ip-tºmƒ Fs km n[yw B{K-ln- n-cp- p. sszh-k- n-[n-bn t]mip- -Xn\v Hcp- -am-sw pw AXn\p kt m-j-ta-bp p F pw ]e-x-hw Ft msp ]d- n- p- v. AXn\v Ahƒ Hcp w D -h-fp-ambn-cp p. Ahƒ B{K-ln- n-cp Hcp Imcyw \S- msx t]mip- -Xn AXoh ZpxJtØmsS Ic- v Ft msp ]d p ""Rm \nßsf ip{iq-jn v Hcp n sszh-k- n-[n-bn ]d- p-hn- n v t]mip-hm B{K-ln- -Xm-Wv. ]t \n߃ Fs ip{iq-jn v ]d v Abbvt - Ahÿ h p tn p'' ""` Øm-hmb F\n- mwv IqSp- X IS-a. AXn-\m \o ZpxJnt -. \ns ip{iq-jn p ]d- -b-bv p- Xv Hcp alm-`m-ky-am-bn- -cp-xp- p'' F v Rm adp- ]Sn ]d p kam-[m-\n- n- p. ""sszhsa Fs Bflmhv \nt msp tncm Imw n- p- p. Fs Bflmhv sszh-øn-\mbn Poh-\p sszh-øn-\mbn Zmln- p p'' F k o- Ø-\- m-cs {]Xymi Ah-fn Rm Z in- p. Btcm-Ky-h-Xn-bm-bn-cp ka-bøp km[m-cw ssen-hn-j I n-cp tkfn, tlmkv]n- apdn-bn-ep ssen-hn-j {]h Øn p- Im-Wn- -t mƒ, euini Imcy-߃ ImWp- -Xn\pw tiƒ p- -Xn\pw sszhw Fs C\nbpw A\p-h-Zn- n- n F p ]d v AXp \n Øn- p. tkfn tlmkv]n- -en t]mip- -Xn\p ap ]p-x-s, ssh.-u-ªyp.kn.fbnse Ah-fpsS kvt\ln-x-bmb tkm^n amø-t\msp Xs AS- -Øn\v sh - q- ƒ h v Ae- -cn p thww Xs bm{x-bm- m F v Bh-iy-s - n-cp- p. ai-tfmsp ac-w-k-a-bøp [cn- n-t hkv{x-ß-sf- n ]d- ncp- p. Rm BZyw hmßn-s m-spø Hcp kmcnbpw a{ -tim-sntbm-ssm w hbv -W-sa p {]txyiw ]d- n-cp- p. Hcmƒ {]m]n- m-\p ac-w-sø- n sszhw Adn-bn p \ Ipw F -Xn\p kwibw C. btlmh tami-tbmsv \o acn- m-\p kabw ASp-Øn-cn- p p F v Adn-bn- p- p- v (B-h Ø\w 31-:14). I Ømhv Xs bcp-i-te-an {]m-]n- m-\p ac-w-sø- n tami-tbmspw Gen-bm-hn-t\mSpw kw`m-jn- p- Xp eqt m. 9: 31 tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. ]utem-kv A-t m-kvtxm-e Fs \ncym-w-imew ASp-Øn-cn- p p F v 2 Xntam. 4:6 ]d-bp- p.

80 80 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w ]t{xmkv «olm Xs ico-c-am-ip IqSmcw s]mfn- p-t]m-iphm ASp-Øn-cn- p p F p ]d-bp p (2 ]t{xm. 1:13). {]h- N\w Hcn- epw a\p-jys CjvS-Øm hcp- -X-. sszh-i ]- \-bm a\p-jy ]cn-ip- mfl \ntbmkw {]m]n v kwkm-cn- p- -Xm-sW v ]t{xm-kv «olm Xs A`n-{]m-b-s -Sp- p (2 ]t{xm.1:21). ""btlm-h-bmb I Ømhv {]hm-n-i am-cmb Xs Zmk am v Xs clkyw shfn-s -Sp-ØmsX Hcp Imcyhpw snbvibn- ''(B-tamkv 3:7). CXv F mwv F p \sω Nn n- n- p hmiyw BWv. hn\w hni-i-e\w snbvxm {]hm-n-i amsc sszh-øns ZqX am-cmbn ]cn-k-wn- n-cp- p. sszhoi ktμiw hy -ambn hn\n-abw snøp [ a-amwv {]hm-n-i-\n \n n- ]vx-am-bn-cn- p- Xv F p {]hm-ni hnfnsb {]Xn-]m-Zn- p thz- `m-k-߃ kv]jvs-am- p- p- v (Btam 7:14,15). At±lw ]d-bp p Rm {]hm-n-i-\p-a {]hm-ni injy-\p-a-. CS-b\pw Im -Øn- gw s]dp- p- -h-\p-a-s{x. C{X Xmgva-tbm-sSbpw hn\-b-tømssbpw btlm-hsb kao-]n- m Ahs h -`Xzw aqew Nne cl-ky-߃ Ah shfn-s -SpØn Xcpw Ip _m\ ssis m- -Xn\p tijw Xn -fmgvn apx tkfn-bpss imco-cn-im-hÿ amdnbpw adn pw Ccp- p. Nne- Zn-hkw tkfn v A ]w Ipdhp ImWp p F p tumivs am A`n-{]m-b-s - n-cp- p. XpS p hymgmgvn Znhkw apx imcocni Akz-ÿ-X sndnb thz-\-bn XpSßn AXnI-Tn-\-am-bn-s m- n-cp- p. Cu cwkw Fs h msx thz-\n- n- p. Iotam simsp- p- Xv At m-tg pw \n Øn-h- n-cp- p. XpS -bmbn hb- n \n pw ^vfqbnuv Sm]v snbvxv FSp-Øp-sIm- n-cp- p. A p a ƒ c p t]cpw apdn p ]pdøp t]mb-t mƒ apdn AS p Rm c p ssiifpw kz K-tØ v Db Øn Ic- p-sim v C{]-Imcw sszh-tømsv bmnn p ]d p ""]nxmsh C\nbpw IjvS-s -Sp- ØmsX FSpØpsImt Wta.'' AXphsc Cu B{Klw sszhk- n-[n-bn hy -am- n-bn-cp- n-. hymgmgvn D -Xn-cn v Fs Hcp kplrøpw `mcybpw (sf - Ød cmpphpw `mcy AΩn-Wnbpw) tkfn-bpss tcmkm-hÿ Adn v At\-I-\m-fp-Iƒ p tijw Zqsc-\n p h n-cp- p. AΩnWn tkfnsb k -S-]q hw t\m n-\n- -t mƒ tkfn Cßs\ ]d p ""Fs Hm Øv AΩnWn ZpxJnt. sszhw Fs Ahs Ic-ß-fn FSpØp ]nsn- n-cn- p-i-bm-w.v'' B ka-bøpw AXp ]d v Ahsc Biz-kn- n p. Fs ktlm-z-c-xp-ey\pw Iq p-im-c\pw kl-{]-h Ø-I-\p-amb AUz. tpm Pv sndn-bm\pw

81 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 81 `mcy tam\nbpw apdn-bn sh n-bmgvn ( ) k y-tbmss FØn. imco-cni Akzÿ-X-Iƒ D m-bn-cp-s - nepw tam\n-tbmsv ]e-x-hw Itk-c-bn Ccn- p-hm kvt\l-]q hw D]-tZ-in- p- Xv Ahsc k -S-Øn-em-gvØn. tpm Pv sndn-bm XpS p {]m n- p-ibpw {]m -\bv ptijw Ah t]mip-ibpw snbvxp. imco-cn-i oww IqSn-s m- n-cp- -Xn-\m Ahƒ B{Kln thz-`m-k-߃ hmbn- p- -Xnt\m k ym\a-kvimcw \S-Øp- -Xnt\m km[n- n-cp- n-. CXn-\n-S-bn Fs kplrøv AUz. ]n.-kn. Nmt m tims- Xn-bn h v Fs `h-\-øn Hcp {]m \ \S-Øp- -Xn\v A`y n- n-cp- p. Fs kvt\ln-x cmpp-km (s{]m^. txmakv ]n. h Ko-kv) A-Xn\v {]txyi Xm ]cyw FSp-Øp. AXn {]-Imcw sshin v Fs ho n {]m \ \S-Øp Imcyw ] n-bnse F m-h-tcmspw t\csø Adn-bn- ncp- p. F m tkfn B kabw tlmkv]n- -en kpj-an- msx InS- n-cp- -Xn-\m {]m \ \S- p ka-bøv ho n Fs km n[yw D m-bn-cn- p-i-bns p Rm Nmt m-tbmspw _ - s - -h-tcmspw ]d- n-cp- p. Rm Cs n t]mepw sn v {]m \ \S-Øn-s m mw F -h hmkvzm\w snbvxp. F m Cu {]m \ tkfn-bpss ac-wm-\ c ip{iq-jbpss `mk-am-bn-øo p.

82 82 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 17 sszh-k- n-[n-bn-te- p bm{x sh n-bmgvn cm{xn ]Xn-s\m p awn-tbmss tum. KwKm-[-c tkfnsb ImWp- -Xn\v apdn-bn FØn. tcmkmhÿ IqSp-Ibpw AX-\p-k-cn p thz\ IqSp-Ibpw snbvx-xn-\m tam ^n sndnb Af-hn Xte-Zn-hkw apx IpØn -h- n-cp- p. tumivs ]cn-tim-[-\bv p tijw ]Xn-s\m- -c-tbm- Sp-IqSn bm{x-]-d p ]ncn- p. tkfn Dd- m-h-ÿ-bn-te p IS- -t mƒ Rm\pw ai\pw tkfn-tbmsp- bm{x tnmzn- msx ho nte v GI-tZiw awn-tbmss Xncn- p. tkfn-bpss Acn-In Fs aifpw A\p-P-Øn-bpsS aiƒ Aiz-Xnbpw D m-bn-cp- p. oww amdm Rm\pw ai\pw te vtjm-dn \n v GI-tZiw Ggp Intem-ao- AIse hosn\p kao]w D Hcp tlm -en Ibdn I Im n IpSn- p. At mƒ ai-fpss samss_-en tkfn Fs hnfn p. Rm\pw ai\pw Fhn-sS-bm-sW v At\z-jn- p. Rm\pw ai\pw Ah-fpsS Acn-In FØp-hm ]X-dnb kzc- Øn Bh-iy-s - p. Fs bpw ai-s\bpw \nc- -c-ambn Xnc- nb-xn-\m-emwv samss_ t^mwn AΩ-sb-s m- p-xs B{Klw ]d-bn- n- -Xv F p aiƒ ]d p. Rm\pw ai\pw tlmkv]n- -en-te v AXn-th-K-Øn Xncn- p. R߃ tlmkv]n- -en FØp- -Xp-hsc Rßsf tkfn Xnc- ns m- n-cp- p. R߃ FØn F -dn \nanjw apx Ahƒ \n»-_vz-bmbn InS- p. ai AΩbv v A ]w sh w simspøp. Hcp DΩ AΩbv v kωm-\n v Ah ho n-te v bm{xbm-bn. Ahƒ B{K-ln- n-cp {]Imcw hmbn- p-tiƒ n- m-dp Bh Ø-\-]p-kvXIw 28- w -kv^ps-ambn A-[ymbw 1 apx 14 hscbpw, 91- w 121 w k o Ø-\-ßfpw Rm \n Øn \n Øn Dds hmbn p tiƒ n- p. k ym-k-a-bøv A p \S-tØ- nbn-cp \a-kvimcw Rm \SØn {]m n p. At mƒ cm{xn GI-tZiw Hcp awn Bbn-cp p.

83 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 83 aiƒ AΩ-bpsS IqsS I n-en si n- n-sn v Dd-ßp-hm XpSßn. Rm tkfn-bpss InS- bv p tn p InS- p sndnb tkm^m-bn InS- p. Fs A\p-P-Øn-bpsS aiƒ AizXn Xmsg jo v hncn p InS- p. sabn sse v AW- n-cp p F nepw _møvdq-anse sse v AW- n-cp- n-. GsX- nepw Imc-W-h-im Hc-Xym-hiyw h m shfn w Bh-iy-am-Wt m F -Xn-\m-emWv _m-øvdq-anse sse v AW-bv m-xn-cp- -Xv. F m-hcpw Dd- -Ønte v hgp-xn-howp. shfp- n\v \mec Bb-t mƒ \gvkv acp v IpØn-h-bv p- -Xn\p IXIn\p ap n Xpd- p. tkfn InS- p Ahÿ-bn Xs acp p IpØn-h-bv p-ibpw A ]w Akz-ÿX Ahƒ ImWn- p-ibpw snbvxp. B t\chpw aiƒ si n- n-sn p InS- p-d-ßn. Dt±iw A -c-tbm-sp-iqsn Ac- -sh-fn- -Øn Rm tkfnsb {i n- p-t\m- n. A\ w C msx hb s]mßp-ibpw Xmgp-Ibpw snøp- -Xn \n pw Ahƒ icn-bmb Dd- -Øn BsW p Rm A\p-am-\n- p. ho pw Dd-ßp-hm InS- p. owm-h-ÿbn-em-bn-cp- -Xn-\m Rm s]s v Dd-ßnt mbn. ]ns Rm sr n DW Xv aiƒ Fs kw{`-a-tømspiqsn hnfn- -t mƒ BWv. s]s p apdn-bnse {][m\ sse v Rm sxfn-bn- p. t\cw shfpøv GXm v Bd-c-tbmfw Bbn- F p- txm- p p. t\cw shfp-øn-cp p F p Rm Adn- n-cp- n-. R߃ t\m ptºmƒ tkfn F -t - p-ambn sszh-k- n-[n-bn t]mbn- -gn- n-cn p- p. Hcp ]p n-cn-tbmss IÆpa-S v Ahƒ t\sc InS- p- p. Cu kabw th ]m-sns ZpxJØm hnßn- -c-bp a sf Rm Biz-kn- n v I Øm-hn\v kvtxm{xw ]d- p. Aßs\ Ahƒ ac-w-\zn IS p amem-j-am-tcm-ssm w kz ob hoyn-bn FØn {]`m-x-øn Ahƒ sszh-k- n-[n-bn-te p bm{xbm-bn. \oxn-ams acww Dd- w-t]mse F hn\w ChnsS \nh Øn-bm-bn. DS Xs ais\ Adn-bn- p. _ p-an-{xm-zn-ifpw Nm - mcpw {]txy-in p ] n-bnse kvt\l-ap At\-I tlmkv]n- -en FØn. ] n-bnse Xs Aw-K-amb sska A Adn-bn am{x-bn tlmkv]n- -en FØn {]m n p arx-i-cocw tam -dn-bn h p. XncnsI ]Øp awn-tbm-sp-iqsn ]mem-cn-h- Øp ho n FØn. B kabw C Iw-SmIvkv Un m vsa n \n v C kvs]-ivs iin-ip-am FØn-bn-cp- p. Ct±-l-Øns hc-hn\v Hcp {]txy-ix D m-bn-cp- p. X -k-abøv {]txy-in p tcmk-am-bn-cp Ah-ÿ-bnepw \ΩpsS F m

84 84 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w Bh-iy-߃ pw Adn p, IcpXn snøp- -h-\mb sszh-sø- n C\nbpw Rm hnh-cn- mw. Xn fmgvn Znhkw ( ) AS w \S-Øp- -Xn\v Xocpam-\n- p. AXns `mk-ambn arx-i-cocw Xn -fmgvn `h-\-øn sim p-h- -Xn\p tijw ] n-bn sim p-t]m-ip- -Xn\p Xocpam-\n- n-cp- p. AXn\p ap ]mbn sshin p ho n \S-Øm-\n-cp kujy {]m \ac-wm-\- c {]m -\-bmbn Xo p. arx-i-cocw Fs `h-\-øn sim p-h-cp- -Xn\p apt m- Sn-bmbn At\-I-cpsS Iq m-bp {]m -\bv v Fs `h\w, sszhw Xs ] Xn aqew Hcp- n. Aßs\ ZqX am-cm ap{z CSp-hn p F p Rm ]cn-]q Wambn hniz-kn- p- p. Cu {]m \ Xocp-am-\n- p- -Xn\v AUz. ]n.-kn. Nmt m \n tz-in ka-bøp tkfn ac-w-s -Sp-sat m arx-i-cocw ho n sim p-hcp-sat m Bcpw Icp-Xn-bn-cp- n-. a\p-jy H p- Nn- n- p- p. sszhtam X -Xm-bXp Xocp-am-\n- p- p. tkfn-bpss Bflm-hns\ Iq n-s m- p- t]m-ip-hm amem-j-am FØn-bn-cp- p.- A-Xn\p sxfn-hmwv Ah-fpsS apjsø {]Im-i- [m-c. amem-j-am-tcm-ssm w Ahƒ ]-dp-zo-k-bn {]th-in- p. I Øm-hmb tbip-{in-kvxp-hns k n-[n-bn ad- n-cn- bpw Biz-kn- p-ibpw snøp- p. RßfpsS {]Xym-ibpw hnizm-khpw CXp am{x-am-wv.

85 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w sszh-\n-tbm-k-øm D arxkwkvimcw tkfn-bpss arx-i-cocw Fs Xd-hmSv ÿnxnsnøp Xncph ta{]m sk v tpm kv Hm Ø-tUmIvkv ] n-bnse RßfpsS ]nxm- amsc AS w snbvx IpSpw_ I -d-bn kwkvicn- p- -Xn\p Xocp-am-\n- p. Unkw-_ 14- mw XobXn AXncmhnse tkfnsb G hpw kvt\ln- p-ibpw ASpØp s]cp-am-dp-ibpw snøp- -h tlmkv]n- -en FØn. tkm^n amø kzta-[bm hfsc hne-]n-sn- p sh hkv{x-ßfpw sh - q- fpw sim p arx-i-cocw a p- -hcpssiqss klm-b-tømss Hcp- n. ac-w-znhkw apx arx-i-cocw ho n sim p-h-cp Znhkw hsc sh h-kv{x-ßfpw ]q fpw sim v tkm^n Xs tkfn-bpss InS bpw Ae- -cn- p. Cu {]txyi kμ `-Øn tkfn-bpss B{Klw am\n v al-xz-ta-dnb {]hrøn R߃ p th n B alxn snbvxp. `h-\-øn-sebpw tkfn hf-sc-tbsd CjvS-s - ncp ]mem-cn-h w ] n-bn-sebpw ip{iq-j-iƒ p tijw kztzi-tø p sim p-t]m-bn. a-e- c k`-bn amxr-i-bmbn h Øn- p Hcp CS-h-I-bmWv ]mem-cn-h w Hm Ø-tUmIvkv hen-b-]- n. CXnse CS-h-Imw-K߃ ]c-kv]cw kvt\ltømss Iq mbva BN-cn- p- -h-cm-wv. {]txy-in p tcmkn-iƒ pw Ai-c-W pw km z\w GIp- p. tkfn-bpss AS- -Øn\v th F m {Iao-I-c-Wßfpw CS-h-Imw- K-ßfpw amt\-pnwkv IΩ- nbpw hnim-cnbpw snbvxp-x- Xv Rm \μntbmss kvacn- p p. A p-xs AS w snø-w-sa p Xocp-am\w D m-bn-cp- - Xn-\m F{Xbpw s]s p ta{]m, kztz-iøp Xd-hmSp ho n FØn-t - n-bn-cp- p. Fd-Wm-Ipfw apx Acq ss_]m-kv hsc ]Øp Intem-ao- Zqc-Øn tdmup ]Wn \S- p- Xpaqew hml- \-ß-fpsS hchn\pw t]m n\pw F pw -{]-Xn-_ ambn-cp- p. Ipd Xp c p awn- q F nepw bm{x snbvsx n am{xta

86 86 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w kztz-iøv FØp-hm km[n- p-ibp p. F m t]meo-kns `mk-øp-\n p s]s p klmbw e`n- p. Hcp ss]e v Po n\p ]n mse arx-i-cocw hln Bw-_p-e kv Acq ss_]mkv hsc FØn- p- -Xn\v t]meokv klm-bn p. ]mem-cn-h w apx Acq hsc ]Øp Intem-ao- dn-\n-s-bn Ahn-sS-b-hn-sS-bmbn t]meokpim \n p hml-\w FØn p X Xv I Øm-hmb tbip-hns [\y Xncp-\m-a-Øn \n p ]pd-s I ]\ aqew BWv. CXn\v Fs kplr-ømb {_Z t]mƒ h Kokv tas-a- \sb sszhw D]-tbm-Kn- p. tcmkm-h-ÿ-bn Bbn-cp- -t mgpw ac-w-kabøpw XpS p ip{iq-j-i-fnepw Fs Xmßpw XWep-ambn \n At±-lhpw a p kplr-øp- fpw Pohn- p km n- I-fmbn Rm ImWp- p. kztz-iøp arx-i-cocw FØn-b-t mƒ tzi- mcpw kvt\ln- Xcpw _ p-an-{xm-zn-ifpw A`n-hμy \nbp-ivx ImtXm-en m anen- Øn-tbmkv Xncp-ta-\n, sa{xm-t m-eoømam, t{i-jvt sshzn-i-, sszh-zm-k am F p-th- - \m-\m-pmxn ax-ÿcpw k n-ln-xcm-bn-cp- p. ]mem-cn-h w sk v tpm Pv Hm Ø-tUmIvkv ] n Izb Aw-K-߃, sim -I-Shv kn.-f-kv.-sf. N v Izb, tdm v Hm^v GPkv timd {Kq v F n-h ]e Xh-W-I-fmbn {]m - \m-km-\-߃ ]mem-cn-h- sø ho nepw ta{]m-bn Xd-hm- nepw h v Be-]n- p. ae- c k`-bnse ko\n-b _nj- mb tum. Koh Kokv am HkvXm-Øn-tbmkv Xncp-ta\n Xs tkfn-bpss ih-kw-kvimc ip{iqj \S-Øn. Xncp-ta-\n-bpsS P a- Zn-\-amb Unkw-_ 9 \v hnfn v Biw-k-Iƒ \ I-W-sa v F\n v Xte-Zn-hkw tkfn Ipdn p Xcn-Ibpw P a-zn-\-øn Rm hnfn-t m F p Xnc- p-ibpw snbvxn-cp- p. IS- p-t]m-ip- Xn\p c p amkw ap ]v Fs ho n h v tkfnsb ImWp- Ibpw aisft mse Icp-Xp Ahsf Acn-In hnfn- n-cpøn A m ]nxmth F p hnfn- p-hm I Ømhv A[n-Imcw \ Inb-Xp-t]mse At±-lsØ hnfn- m Ah-Im-i-ap-s p hm key-øm ]dbpibpw snbvxn-cp- p. At±lw Ft mƒ Fd-Wm- Ip-fØp h mepw Fs ho n hcn-ibpw {]m n- p-ibpw snøpi ]Xn-hm-Wv. At±-lØns 90- mw P a-zn-\-øn Fd- Wm-Ip-fØp h v Fs ho n Xma-kn- p-ibpw {]m n- p- Ibpw snbvxxv Hcp `mky-ambn Icp-Xp- p. Fs IpSpw-_-tØmSv Xncp-ta-\n v Hcp Icp-X D -Xm-Wv. ] n-bn h v kwkvimc ip{iqj XpSßp- -Xn\p ap ]v Chƒ Fs aiƒ BWv F v ZpxJkz-c-Øn At±lw ]d- p. sshin v A p awn-tbmss arx-tzlw I -d-bn AS w snbvxp. C{]-Imcw Ahƒ v Hcp \ AS w e`n- p. C{Xbpw Imcy-߃ hnh-cn- Xv Ah-fp-sStbm

87 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 87 Fs tbm al-xztam s]cp-atbm Adn-bn- p- -Xn\p th n-b. ""sszh-k- n-[n-bn Hcp PUhpw {]iw-kn- m-xn-cn- -s.'' I Ømhns al-xz-sø- n H p h Wn- p- -Xn\pw {]hm-ni hn\w Nn bv v FSp- p- -Xn-\p-am-Wv. m\n-bmb item-tam k`m{]kwkn 6 s 3 C{]Imcw ]d-bp p ""Hcp a\p-jy \qdp a sf P\n n p-ibpw Gdnb kwh kcw Pohn- n v Zo Lm-bp- m-bn-cn- p-ibpw snbvxn v Ah \ a A\p-`-hn p Xr]vX-\m-Im-sXbpw Hcp ih-kw-kvimcw {]m-]n- m-sxbpw t]mbm K `w Ae-kn-t mb ]nwvuw Aht\- mƒ \ v, F p Rm I p.'' icn-bmb ih-kw-kvimcw e`n- p- Xv Hcp henb alm-`mkyw Xs -sb v Cu hmiyw DZvtLm-jn- p- p. e`n- msx t]mbm AXv A]-am-\-am-sW- mwv Cu hmiyw-sim vv ImWp- -Xv. ChnsS c p {][m\ kwk-xn-iƒ {]kvxm-hn- p. tkfn v \ Hcp ih-kw-kvimcw e`n- p- -Xn\v sszhw CS-bm- n. AXp-t]mse-Xs Ahsf ]nxm- amsc AS w snbvx I -d-bn sim p-t]mbn kwkvi-cn- p. a\p-jys arx-i-co-c-øns hnebpw kwkvicwhpw thz-]p-kvx-im-sn-ÿm-\-øn ]cn-tim-[n- m Poh AXns Bcw`w apx sszh-kr-jvsn-bmb a\p-jy-\n {]h Øn- p- -Xp-sIm,v krjvsm-hp-am-bn- p khn-tij _ - Øn ]cn-]m-h-\-ambn \ne-\n p- p. D -Øn- ]pkvx-i-øn aq p `mkøp sszhw Xs kzcq-]-ønepw kmzr-iy-ønepw a\pjys\ krjvsn v Pohs izmkw Ah-\n-te v DuXn Ahs\ A\p-{K-ln- p Fs -gp-xn-bn-cp- p. (D ].1- - :26, 27, 5:1-) Bb-Xn- \m ac-ww-sim v icocw H n\pw D]-I-cn- p- n F {]amww {InkvXob k`-iƒ v Hcp ktμ-i-ambn kzoi-cn- p-hm Hcn epw Ign-bp-I-bn. sxfn-hmbn (2 cmp. 13-:20) Geo-im-bpsS I -d-bn acn Hcp-hs\ C -t mƒ Ahs AkvYn-bn sxm arx-i-cocw DS Poh {]m]n- -Xmbn Fgp-Xn-bn-cn- p- p. ChnsS acww kw`-hn ico-c-߃ XΩn _ -s - -t mƒ D mb cq]m- cw Poh h p F -Xm-Wv. Bflo-bX \nd `uxni ico-c- Øn sszhoi Bhmkw D m-bn-cp- -Xn-\m C{]-Imcw kw`hn p F p \mw Xncn- -dn-b-ww. ih-kw-kvim-c-sø- n ]d-bp-tºmƒ ]e-kvxo cmpysø ]pcm-x-\xz-øn\p sxfn-hmwv aiv-t]em Kpl kw_- n ]mc- º-cyw. AhnsS kmdm-sbbpw A{_-lm-an-s\bpw AS w snbvxp. tamisb sszhw t_øv s]tbm-cn\v FXn hiw tamhm_v Xmgvhc-bn AS- n-b-xmbn Fgp-Xn-bn-cn- p- p. bmt m-_ns A y-k-a-bsø B{Klw ]nxm- am-cpss Acn-In AS- Ww

88 88 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w F m-bn-cp- p. (D ].49:29) ai tbmk^v ]nxm-hns ih-kwkvimcw AXn-Kw-`o-c-ambn \S-Øn-b coxn ]e {InkvXob k`-ifp-ssbpw kwkvimc ip{iq-j-bpss `mk-am-bn-øo p. F m an{kbn-an ]m Ø tpmk^v acn- -t mƒ am{x-amwv ih-s n D]-tbm-Kn- -Xmbn tcj-s -Sp-Øn-bn- p- Xv (D ]. 50-:26) Hcm-fn\v \ ih-kw-kvimcw e`n- p Xv sszh-øn \n p A\p-{Klhpw Ir]-bp-am-Wv. \otbm kam-[m-\-tømss ]nxm- am-tcmsv tncpw. \ hm [-Iy-Øn \o AS- -s -Sp-sa v A{_-lm-an\p sszhw simspø A\p-{Klw (D ].15:15) IW- n-sespøm-bncn mw imtem-tam k`m{]kw-knbn kwkvim-c-sø- n ]cma in- m Imc-Ww. \ AS w e`n- p- Xp `mky-ambn Icp-Xp- -Xp-t]m-se -X-s, \ AS w e`n- - møxv \n `m-ky-ambn Icp-Xp- p. AXn-\p -sx-fn-hmwv (1 cmpm. 13-:22) sszh-i ]\ ewln- -Xn\v \ns ihw \ns ]nxm- am-cpss I -d-bn hcn-ibn F v blq-z-bn \n pw h Hcp sszh-]p-cp-j-t\msv ]d- Xv. \ΩpsS `qan-bnse hmkka-bøv \s mcp A y-øn\v Fs tbmky- \m- n-øo t -Wta F p {]m n- -Ww. A msx acww Ign vv Bsc- nepw Fs AS- n-s m pw F v Be-ky- Øn ]d-bp- coxn icn-b. AXp-sIm- mwv ]utem-kv At mkvtxm-e 1 sx. 5:23 ""\nß-fpss Bflmhpw {]m-w-\pw, tzlnbpw Atijw \ΩpsS I Øm-hmb tbip-{in-kvxp-hns {]Xy- -X-bn A\n-μy-ambn shfn-s -Sp-hm X -hæw Im s -Sp-am-dm-Is '' F m-io h-zn- p- p. `mcytbm ` Ømthm acn- n- v, {]Xn-k- n-bpss \Sp-hn ssh[- hy-øn Bb-h Fßs\ Pohn p F Fs At\z-jW Øn\n-S-bn Geo-i-bpsS Hcp injys acww {i -bn s]sp- I-bp- m-bn (2 cmp. 4:1 7). acn injys `mcy Gen-i-tbmSp \ne-hn-fn p ]d- Xv: \ns Zmk-\mb Fs ` Ømhv acn- pt]mbn: \ns Zmk btlmhm ` Bbn-cp p F p \n\ v Adn-bm-a-t m. Ct mƒ IS- m Fs c p a sf ]nsn v ASna-Iƒ B p-hm h n-cn- p- p. Genim Ah-tfmSv Rm \n\ p th n F p sntøww F p ]d-i. ho n \n\ v F p q: F p tnmzn- p. Hcp `cwn FÆ-b- msx as m pw ASn-bs ho n C F -hƒ ]d- p. AXn\v Geni: \ns Ab mcn -\ns ms -bpw -shdpw ]m{x-߃ hmbv] hmßpi, ]m{x߃ Ipd-hm-bn-cn- -cp-xv. ]ns \obpw \ns a fpw AIØp IS p hmxn AS p ]m{x-ß-fn-sem-s bpw FÆ ]I v, \nd- Xv \nd- Xv Hcp `mkøp am n-hbv p-i. Aßs\ ]m{x-

89 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 89 ߃ F mw \nd- p. ]m{xw H pw ]ns tijn- n-. AXn- \m FÆ \n p-t]m-bn. Ahƒ sn p sszh-]p-cp-j-t\msp hkvxpx Adn-bn- p. \o t]mbn FÆ hn p ISw ho n tijn- psim v a -fp-ambn D]-Po-h\w Ign- p-simƒi F p ]d- p. Cu Btem-N\aqew c p a ƒ ASn-a-Ø-Øn \n p c s -Sp-Ibpw D]-Po-h-\-Øn\p am Kw e`n- p-ibpw snbvxp. hmbv] as n simsp- p-hm Ign-hn- m-ø-h-scbpw Ah-cpsS a -sf-bpw ASn-a-I-fm- p-hm tami-bpss \ymb{]amww I n ncp- p. hmbv] simsp-ø-hsc Pq_n-en-h jw hsc tkhn- -W-am-bn-cp p. ]nim-nns ASn-a-I-fm-bncn p \sω I Øm-hm-b- tb-ip- {InkvXp Xs kz c w simspøv ASn-a-Xz-Øn \n p kzx- { -cm- n-bn-cn- p-i-bm-wv. ac-wm-\- c Ah-ÿ-bn sszh-zmk am-cpss {]m -\-bnepw D]-tZ-i-Ønepw Bizmkw Is - Øp- Xp hnj-am-h-ÿ XcWw snøp- -Xn\v klm-b-i-c-am-ipw. bmzr- n-i-amb Hcp tnmzy-øn\v _ p-hmb Ip n-bpss \njvif adp-]sn ti F n IqSp-X Nn Xfn-cn- p. Hcp s] Ip v AXns `h-\-øn \n p kviqfn t]mbn h n-cp- Xp ÿnc-amb Hcp hgn-bn IqSn-bm-bn-cp- p. Hcp-Zn-hkw kviqfn \n v B Ip v km[m-c-w-bnepw s]s p `h-\-øn FØphm CS-bm-bn. Zqsc-\n v FØnb AXns Hcp D -_ p Cu Ip v s]s v FØn-bXv Fß-s\-sb v BImw- -tbmss Bcm- p. Hcp skan-tøcn IpdpsI IS- mwv ho n FØnbXv F p adp-]sn ]d- p. (I cross a graveyard to reach my home) hmkvx-h-øn \msa- m-hcpw CXp-t]mse Hcn- Hcp skantøcn IS- p-thww hmkvzø `h-\-øn FØn-t -cp-hm. Fs Xd-hm p ho nepw a p hosp-i-fnepw sndp- -Im-eØv FØp-hm F\n pw \m p-im pw Rß-fpsS ] n-bnse skan-tø-cn-bpss a[y-øn IqSn-bp \S- mx Bbn-cp p GI B{i-bw. A p k ym-k-a-bøv skan-tø-cn-bn qsn IS- pt]m-ip- Xp `b-am-bn-cp- p. GsX- nepw Hcp Znhkw kwkvimcw \S- n- p-s - n A p `oxn ]c-øp Nn a\- n h ncn pw. AYhm k ym-k-a-bøp skan-tøcn `mkøp h m {]mb-am-b-h-sctbm ka-{]m-b- m-sctbm {]Xo- n p \n n-cp kμ `-߃ D m-bn- p- v. Rm tkfnsb hnhmlw Ign kabøv hgn-bpss hoxn A ]w Iq n-sb- nepw Znibv p am w h ncp- n-. Ct mƒ B hgn Zni-am n ]n.-uªyp.un. tdmuv B n. F nepw \ΩpsS A y-bm{x Zni amdmø skan-tø-cn-bn-te- p hgn-bn IqSn-bm-Wv. Cu hgn-bn qsn tkfn IS p \nxy `h-\-øn FØn.

90 90 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 19 \n -bn- -s sszhoi ] Xn tkfn-bpss tcmkm-h-ÿm- \n Wbw apx Xs sszhni \S-Øn- n Imcy-߃ s]mbvs m- n-cp- -Xmbn F\n v A\p- `-h-s - p. C-Xn\p hy -amb sxfn-hp-iƒ Rm \nc-øp p sk]v w-_ 20- mw XobXn bq{skv \o w snøphm CS-bmbXn\p ap ]v ]cn-tim-[-\bv v Ah-sf klm-bn- phm kplr- Ømb AUz. lcn-em-ens `mcy tum. iymaf kzbta DØ-c-hm- ZnXzw Gs -Sp-Øp. ssk\-t m-f-pn-bn _ncp-zm-\- c _ncpzw t\snb iymaf a m- -t cn Kh- sa v tlmkv]n- -en B kabw tpmen snøth kz w tn n-sb-t mse Icp-Xp tkfnsb kzbw ]cn-tim-[n- p-ibpw ]e-hn[ ]cn-tim-[-\bv v t\xrxzw \ Ip- Ibpw snbvxp. Ah-cpsS kmao-]yhpw klm-bhpw tkfn v hfsc Bizmkw GIn. tkfnsb eq ±v tlmkv]n- -en sim p-t]mbn ssk\-t m-fpn ta[mhn tum. t{kkv amxyp-hns\ ImWn- p-ibpw 20- mw XobXn Hm -td-j \S-Øp-I-bp-am-bn-cp- p. Hm -td-j\p th F m kuicy-ßfpw snbvxxpw F{Xbpw s]s v snøp -Xn\p Xocpam-\n- Xpw tum. iyma-f-bm-wv. tum. t{kkv amxyphpw tum. iymafbpw Hm -td-j \S-Øp-hm Xocp-am-\n-s - nepw ASpØp h Rmb-dmgvN Bcm-[-\-bn ] p-sim v Ip _m-\ kzoi-cn- -Xn\p tijw am{x-amwv tkfn tlmkv]n- -en-te p t]mbxv. Cu Ahÿ-bn sszhw Hcp- nb BfmWv tum. iyma-f. Ct mƒ B alxn kuzn-bn henb tpmen-bn Ign- p-h-cp- p. Fs `mcy-bpss Hm -td-j ka-bøv aiƒ v txhc tk{iuv lm v timf-pn _n.-fbv v {]th-i\w e`n- Xv Gsd klm-b-i-c-am-bn. ho n \n p Zqsc-b- mø Hcp timf-pn {]thi\w In n-b-xp-sim v G hpw Bh-iy-amb ka-bøp aifn \n p ]cn-n-cww e`n- p Xv B pw hne-s - -Xm-Wv. ]Tn- Ø-Øn-\n-S-bnepw AΩsb ]cn-n-cn- p-ibpw ho n hcp- -hsc kzoi-cn- p-ibpw Blmcw hbv p-ibpw F n\v F m ho p-im-

91 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 91 cy-ßfpw aiƒ Xs -bmwv snbvxn-cp- -Xv. B ka-bøv Fs ASpØ _ p-hmb B\n Rßsf klm-bn- p- -Xn\p ho n FØn-bn-cp- p. aisf {]m]vxn-bp- -hƒ B phm sszhw Hcp- nb ]e ] -Xn-I-fn H m-bn-cp p CXv. F mw kzbta Gs - SpØp \S-Øp-hm aiƒ v sszhw _ew \ In. ]n m-eøv Ah-fpsS hnhm-l-po-hn-x-øn\v AXp {]tbm-p-\-ta-in. aq p sim sø Ah-fpsS _n.-f. Un{Kn ]T-\-Øn\p tijw Ip n- m-\øp acn-b timf-pn Fw.-F-kv.-U-ªyp. timgvkn\v tn p. Cu Ime-ß-fnepw AΩsb ip{iq-jn- p-sim- n-cp- p. F m ai-fp-ssbpw ais bpw ]T-\-Øn Ah v a\xt iw D m-im-xn-cn- m, kl-\-øn qsn tkfn Bizm-khpw ss[cyhpw ]I p-sim- n-cp- p. G hpw ]ncn-ap-dp w D m-bncp Fs h o ]Wn, `mcy-bpss tcmkm-h-ÿ, ai-s bpw aifp-ssbpw hnzym-`ymkw F n-hbv v CS-bn {]Xn-_- -߃ C msx \oßp-hm km[n- Xp I Øm-hn F m-hcpw ic-ws - -Xp-sIm m-wv. A msx a p t]mwh-gntbm \nhr-øn-tbm C msx-bm-bn. tkfn ASn-]-X-dmsX Rßsf Ah-fpsS {]m \m he-b-øn sim p-h v F m IÆp-Ifpw sszh-øn- -te- m n. Ip n- m-\øv ]Tn- p ai-fpss ]T\w Ign-bm-dm-b-t mƒ ]T- \-Øns `mk-ambn Fd-Wm-Ip-f-Øp sh s^-b C Ãn- yq- n 2006 sabv amkw, Hcp amksø ]cn-io-e-\-øn\p hnsp-ibp m-bn. ]cn-io-e\w Ign v k n-^n- - p-ambn timf-pn dnt m v snøp- -Xn\v Ip n-iƒ IS-s - -h-cm-wv. aiƒ C Ãn- yq- ns Ub-d-IvS-tdmSp bm{x tnmzn- phm sn -t mƒ, AhnsS-Øs t{]mpivsv tim -Hm Un-t\- Bbn Ahsf \nb-an- Xv Imcp-Wy-hm-\mb sszh-øns Icp-X sim- mwv. XpS p 2008 G{]n 14- mw XobXn ai-fpss hnhmlw \S- p- Xphsc B ÿm]-\-øn tpmen snøp- -Xn\v CS-bm- n apx 2009 hsc Ggp sim Ime-b-f-hn GXm\pw Nne \mfp-iƒ Hgn- m ai-fpss kmao-]yhpw klm-bhpw tkfn p e`n- n-cp- p. Fd-Wm-Ip-fsØ timf-pn ]Tn- p- Xn\pw ]Tn-Ø-tØm-S-\p- _- n p hosn\p kao]w tpmen e`n- p- Xn\pw CS-bm- n-bh DS-b-h-\m-Wv. sszhw Xnc-s -SpØp X Hcp ai-s\-s m v hnhmlw \S-Øn p X Xv AXn-ep-]-cn-bmb sszh-\n-tbmkw BWv. kz w ai-fpss hnhm-l- m-cy-øn\v F m Imcy-ßfpw Npa-X-e-tbmsS \S-Øp Xn\pw, ais hnzym-`ymkw ]q Øn-bm- p- Xn\pw, Ahs D]-Po-h-\ -am K-Øn\p sszhw Xnc-s - SpØp \ Inb sxmgn `wkn-bmbn sim p-t]m-ip- -Xn\pw,

92 92 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AXn\p th D]-tZ-i-߃ simsp- p- -Xn\pw, CXp ImWp- - Xn\pw A\p-`-hn- p- -Xn\pw sszhw R߃ v Ah-kcw X p. At\Iw `uxni t\ -߃ Ds - nepw kz K-cm-Py-Øns si p- ]-Wn v DX-Ip- -X- m-ø-xn-\m Rm hnh-cn- p- n sk]v w-_ amkw 20- mw XobXn 3 awn- vv tkfn-bpss Hm -td-j eq Zv tlmkv]n- -enemwv \S-Øn-bXv F p Rm ]d- n- p- -t m sk]v w-_ amkw 20- mw XobXn 3 awn p Xs B tlmkv]n- -ense HmUn-t m-dn-b-øn tkfn IqSn AwKam-bn-cp tdm v Hm^v GPkv F {Kq v \S-Ønb kwkox ]cn-]m-sn-bn ]s SpØv Ahƒ v sszhsø kvxpxn p ]msphm CS-hcp-Øn. B kμ `w Hcp sszh-\n-tbmkw BsW p tlmkv]n- -ens Ub-d-IvS IqSn Bb ^m. {^m knkv tkhy FSp-Øp-]-d-bp-I-bp- m-bn. sszh-øns ] -Xn-Iƒ Hcp IÆpw I n- n-,- ti- n- n-, a\pjylrz-b-ß-fn txm n-bn p-an Xs sszh-øm Cu ]cn-]msn \n -bn- -s - n-cp- p. tkfn-bpss tcmkka-bøp thz-]p-kvx-i-øn-te pw k`mpohn- X-Øn-te pw {]txyiw Fs Xncn- p-hn-sp-hm Ahƒ ipjvim n ImWn- p. h o ]Wn -aqew ]e k`m hn`m-k-ßfnep hy n-i-fp-ambn F\n p kulrzhpw kvt\l-_ hpw e`n- n-cp p. B kulrz kvt\l-_ w CXn\v B w Iq n. ]e {InkvXob I h j-\p-ifnsebpw hn\{]kwkw tiƒ phm R߃ t]mip-am-bn-cp- p. tkfn ]e XhW thz-]p-kvxiw hmbn p ]Tn- n-cp- -Xn-\m Fs ]e kwi-b-߃ pw DS \nhm-cww hcp-øn-bxv F\n v Gsd {]tbm-p\w snbvxp. Ahƒ ai-s\bpw ai-sfbpw K `w [cn- n-cp ImeØv ]e-x-hw ss nƒ hmbn- pi ]Xn-hm-bn-cp- p. K `n-wn-i-fm-ip s] Ip- p-߃ v Ahƒ Cu D]-tZiw \ Ip- Xp k hkm- [m-c-w-am-bn-cp- p. CXv DØ-a-am-Wv. ss]x Bflm-hn _es p hf-cpw. sszh-ir-]bpw Ah-t\m-Sp-Iq-sS-bn-cn- pw. CXn-\n-S-bn {_Z t]mƒ tas-a\bpss W-{]-Imcw Hcp ss nƒ ]T-\-Øn\p Rm Bcw`w Ipdn- p. At±-l-Øns `h-\-øn BgvN-bn Hcp Znhkw tpm ]mã-dpss t\xr-xz- Øn mkp-iƒ FSpØp XpS-ßn-bn-cp- p. Fs Bfl-an-{X-߃ Bb AUz. Pbnwkv Ipcy\pw AUz. sp.-fw.-sp. tuhnupw AXn ÿncw ] p-sim- n-cp- p. Rßsf aq p t]scbpw h oe am n-s-bn {InkvXy {_tzgvkv F mwv Adn-b-s - n-cp- -Xv. ]n m-eøp am{x-amwv CsXmcp azy-øns {_m Uv s\bnw BsW v Adn-bp- -Xv. R߃ IpSpw-_-ambn H n v IqSp- Ibpw Bflob bm{x \S-Øp-Ibpw {]m n- p-ibpw ]Xn-hm-bn-

93 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 93 cp- p. Pbnwkv Ipcys\ Rm PnΩn- F p hnfn- p- p. At±l-Øns `mcy tcjbpw tuhn-uns `mcy t{kkpw tkfn-bpss Bfl-an-{X-ßfmbn-cp p. Ah tkfn- p th n {]txyiw {]m n- p-ambn-cp- p. AXp-t]m-se-Xs kz w ktlm-z-cn-sb-t mse Icp-Xp- tkfn-bpss tzi- mcn ssje-bpss kmao-]yhpw klmbhpw tkfn Ft mgpw A\p-`-hn- n-cp- p. tkfn-bpss Bfl-an{Xambn-cp ssh.-u-_vfyp.-kn.-f. ap kmcyn A\ne (H.-C.-F. Iº-\n), tkfn p ap s] Im k tcmkw aqew IS- p-t]m-bn. te vtjm tlmkv]n- -en h mwv A\n-ebpw sszh-k- n-[n-bn-te p IS- p-t]m-b-xv. B al-xn- I-S- p-t]m-ip ka-bøv tkfnbpw ssjebpw kao-]-øp-\n p {]m n v Abbv p- -Xn\v sszhw CS-bm- n. Fs bpw IpSpw-_-Øn-s bpw Bflob D-]-tZ-i-I Bbn v, R߃ A p A F p hnfn- p Xncp-h m _Y\n Ac-a-\- bnse ^m. Ae-Ivkm- F{_lmw Ft mgpw R߃ v Xmßpw XWepw BWv. ]mem-cn-h w ] n-bnse Hm K-\nÃv cmp (tkfn cmp A nƒ F p hnfn- p p), eoem-ω, tpmbω, ip{iqj-i Ipcp-hn-f, Nn Ω B n F n-h Chƒ p-th n Xm ]- cy-]q hw {]m -\-Ifpw At]- -Ifpw snbvx-h-cm-wv. Hcp {]mhiyw eoemω ]d-bp-i-bp- mbn Rm henbt\mºn tkfn- p-th n am{xw ]{ p Ipºn p F v. Cu ] n-bnse Hmtcm Aw-K-hpw ] n-bn Bcm-[-\bv p h m Ah tkfn ÿncw \n p `mk-tø v H p ItÆm-Sn- pi ]Xn-hm-bn-cp- p. Ah Hmtcm-cp-Øcpw Chƒ pth n {]m -\-Ifpw t\ -Ifpw \S- Øn-b-hcm-Wv. tkfn kujy-tømss ] n-bn ImW-W-sa {]Xo- -bpam-bmwv ]ecpw h n-cp- Xv F v Ft msp ]d- n- p- v. Ah-cpsS Iq mb {]m -\sb nbpw Poh-Im-cpWy {]h Ø-\-sØ- - nbpw ]pd-øp ]e ] n- m-tcmspw a p hnizmkn-i-tfmspw tkfn A`n-am-\-tØmsS Adn-bn- p- Xv Rm I n- p vv. Fs ] n-bnse c w-k-ß-fmb timd-knse tp _v sndn-bm, I p-hn-f-bn tpm si.- txm-a-kv, IqSmsX ]mã AUz. Sn.-F- v.- Nmt m F o hy niƒ F\n pw IpSpw-_- Øn\pw th n {]m n- p-ibpw Pohn-Xm-\p-`-h-߃ Fgp-X-Wsa p t\cn pw XpS pw \n _- n- pibpw snøp-am-bn-cp- p. Fs ktlm-z-c-ßfpw _ p- fpw a -t\iw Bƒ mcpw AhfpsS tcmkm-h-ÿ-bn klm-bn- -hcpw Bizmkw \ In-b-hcpw BWv. Ahsc Hs t]cp ]d-s -gp-xn-bm ÿew t]mcm-sx-

94 94 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w h-cpw. sszhw Ah-sc-sbm-s bpw A\p-{K-ln- pw. At\-I-cpsS {]m \ Fs IpSpw-_-Po-hn-X-Øn\p _ew \ In. ss n-fns ]T-\-coXn ]mã tpm a\- n-em n Xcn-Ibpw AXv A`y-kn- n- p-ibpw snbvxp X -Xn-\m Ir] tbmsp thz-]p-kvxiw ]Tn p- -Xn\pw AXn \n pw At\Iw kwi-b-߃ DS-se-Sp- p- -Xn\pw CS-bm-bn. Fs At\z-j-W- Øn\v B w Iq n-ø Xvv At±lw BWv. At\Iw XhW ho nepw tlmkv]n- -enepw h p Rßsf hn-\-߃ ]d v hnizmkw Dd- n v Biz-kn- n At±-lhpw `mcybpw F m ss{ikvxh hn`m-k-ß-tfmspw ss{ikvxh Z i\w hnsmsx klnjvwpxbpw kmtlm-z-cyhpw ImWn- p- - p. At\-I v CXp amxr-i-bm-is F p Rm {]m n- p- p.

95 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w simsp-t Zimwiw HuZm-cy-a IS-a-bmWv ""ki-ehpw \n \n t m, hcp- Xv; \ns ssibn \n p hmßn R߃ \n\ p X sx-bp p'' (1 Zn-\-hrØm w 29-:14) F hn-\m-sn-ÿm-\-øn Zimw-i-sØ- n tkfn v hy -amb ImgvN- msv D m-bn-cp- p. ho nse Aw-K-߃ sim p-h-cp F m- Øns bpw Imcy-I XrXzw \S-Øn-bn-cp- Xv Ah-fm-Wv. {]txy- I-ambn Hcp IW p _p v Ahƒ kq n- n-cp- p. AXn IrXyambn hchp Ipdn ph v Zimwiw F{X-sb p Xn -s -SpØn hmßnh-bv p ]Xnhv D m-bn-cp- p. Fs ho n F{X cq], Ft mƒ; Fßs\ FØn F p Xv Cu _p v ]cn-tim-[n- m DS a\- n-em mw. Zimwiw kq n- v Bh-iy-Øn\v a p- -h p simsp- p-tºmƒ \Ωn-ep-W-cp a\- -t mjw hfsc hep-xm-wv. Hcn- epw Hgn-bmsX [\w ho n FØn-s m- n-cn- pw. F p e`n- mepw e`n- p XpI-bpsS aqey-tø- mƒ D]cn I Øm-hn\v D Xp IqSp-X Bbn-cn- Ww F \n _ w \sω `cn- pw. kxyhn-izm-kn-i-fmb ss{ikvx-h-sc mw Ah-cpsS apgp-h kzøn-s bpw Ign-hn-s bpw ka-bøns bpw Imcy-hn-Nm-c-I amcm-wv. \ Inb sszh-tømsv Btem-N\ tnmzn- n p thww kz w Bhiyw t]mepw \S-tØ- -Xv. Zimwiw simspø tijw D Xp btyjvsw hn\n-tbm-kn- p- -Xn\pw \ap v Ah-Im-i-an-. ]gb \nb-a-n-cn{xw ]cn-tim-[n- m sszh-øn-\p Zimw-ihpw hgn- ]mspw sim -b-sn m im]w hnfn- p-h-cp-øp {]hrøn-bmbn ]cn-k-wn- n-cp- p. CXv C{k-tb-en\p am{x-a A\y tkm{x߃ pw _m[-i-am-bn-cp- p. ImcWw sszh-øn\p ] -t`-z-an. Zimwiw \ Ip- Xp \ymb{]am-w-øn\p ap ]v D coxn-bmbn-cp- p. tehym ]pkvxiw: 27 s 30 apx 33 hsc ]d-bp- Xp {i n- p-i. \ne-ønse hnønepw hr -Øns ^e-ønepw tzi- Ønse Zimwiw Hs bpw btlm-h-bv p- -Xm-Ip- p. AXp

96 96 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w btlm-hbv p hnip- w. Bsc- nepw Xs Zimw-i-Øn GXm\pw hos -Sp- p p F n AXn-t\mSv A nsem p IqsS tn Øp simsp-t -Ww. amsm-is BSm-Is timen Iosg IS- p-t]m- Ip F m- nepw ]Øn-sem p btlm-hbv p hnip- -am-bn-cnt Ww. AXp \ txm XobtXm F p tim[\snø-cpxv; sh pam-dp-ibpw Acp-Xv; sh p-am-dp p F n AXpw sh p-am-dn-bxpw hnip- -am-bn-cn-t -Ww. Ahsb hos -SpØp IqSm...'' CXp ko\mbn ] Δ-X-Øn h p bn{k-tb a ƒ v sszhw apjm- cw tami \ Inb {]am-w-am-wv. ]pxnb \nb-a-øn Ir]- bpss {]am-w-øn Iognepw CXp I n- -s - n-cn- p- p (F{_m. 7:1 10). Zimw-iØn-s bpw hgn-]m-sn-s bpw Dt±iyw ]utcm-ln- XysØbpw tzhm-e-b-søbpw klmbn- pi F p- -Xmbncp- p. Zimwiw \ Ip- -Xn-\m \mep {]Xn-^-e-߃ e`n pw F p aemjn 3 s 10 apx 12 hsc ]d-bp p. sszh-øns the \nh Øn-t -Xn\v ]W-Øn-s tbm hn`-h-ßfpsstbm Ipdhv Be-b-Øn D m-icpxv. BIm-i-Øns Infn-hm-Xn-ep-Iƒ Xpd p ÿew t]mcm-ø-hæw A\p-{Klw Xcpw. A[zm-\-^ew \in- n- p-i-f-bmsx kwlmcis\ imkn- pw. kie PmXn-Ifpw sszh-øns A\p-{Klw Xncn- -dn-bpw. Zimwiw \ Ip- -Xn\p ]I-c-ambn A\p-{K-l-߃ \ Iptam? hy n-]-c-amb A\p-{K-lß-sf- m-fp-]-cn-bmbn Hcp PmXn-bmbn, Hcp kaq-l-am-bn, Hcp k`bmbn A\p-{K-ln- -s -Sp- -Xn-s\- - n-bmwv aemjn ]d-bp- -Xv. Zm\-[ aw Hcp HuZm-cy-a AXp hy n-i-fmepw k`-bmepw A\pjvTn- s -ts {InkvXob IS-a-bm-Wv. thz-\-s -Sp- -h-tcmsv GIo- `-hn p ] n-sp {]h Ø-\-ssi-en-bmWv sszhw {]Xo- n- p- -Xv. simsp-øm e`n pw AXp-sIm v Zm\-[ aw snøp p F ssien am -Ww. hcp-am-\-øn \n v Zimw-i-ambn am n-h- -Xn\p tijw ssihiw D m-bn-cp Hcp XpI-bp-ambn Rm Fd-Wm-Ip-ftØm kao] {]tz-itøm A ]w hkvxp hnebv p hmßp- -Xn\p Xocp-am-\n p, Cu Imcy-Øn\v At\z-jWw Bcw-`n- Xv Ime-Øm-Wv. hkvxp- -fpss Aan-X-amb hne- b wsim pw ssihiw D XpI-bpsS ]cn-anxn-sim pw c p sk v ÿewt]mepw, FdWm-Ip-f-tØm kao] {]tz-itøm hmßp- - Xn\p km[n- p-am-bn-cp- n. Fs kvt\ln-x Xncp-h-\- -]pcøns kao] {]tz-iøp hfsc hne- p-d-hn hkvxp e`n pw F v D]-tZ-in- p. AXns ASn-ÿm-\-Øn Xncp-h-\- -]pcøp ÿew hmßp- -Xn\v sszhw CS-bm- n.

97 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 97 Cu hkvxp-hns DS-a-I-fmb ktlm-z-c-߃ \mep t]cpw hn p- In- nb hne-bpss Zimwiw Ah-cpsS tzhm-ebøn simsp- p- Xn\p am n-h- Xv Fs B -cy-s -Sp-Øn. Zimwiw am ntijn XpI sim v hkvxp hmßn-b-t mƒ, B XpI ssi - nb-h AXns Zimwiw \ Ip- Xv F{Xtbm al-xz-ta-dnb {]hrønbmwv apx 2009 hsc tkfn v D m-bn-cp tcmkmh-ÿ-bn t]mepw sszhw `uxn-i-amb t\ -߃ [mcmfw X p F p {]kvxm-hn- p- -Xn\p am{xw Cu hnhcw tcj-s -Sp-Øp- p. simsp- n F m \n߃ p In pw. Aa Øn- p-ep n Ihn-bp-s mcp \ Af-hv. \nß-fpss asn-bn Xcpw; \n߃ Af- p Af-hn-\m \n߃ pw Af p In pw (eqt m. 6:8). kup\y-ambn e`n- p- Xp kup-\y-ambn simsp- n F p tbip ]Tn- n- Xp Pohn-X-Øn {]h Øn- m a\ p Xc-Wta F p {]m n- mw.

98 98 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 21 Iev]n -cp-fn-s bvx Icp-X-ep-Iƒ Ggp sim -Øn-\p- n tkfn BsI 54 Iotam sxdm- n v hnt[-b-am-bn. GXm v ap Xp ap -Øn-c p Iotam apx {]I-Sam-bn- Rm I- p-sim- n-cp Hcp AZv`pXw hnh-cn- mw. Hmtcm Iotam F-Sp-t XobXn Nm n \n -bn p Ign- m At m Xte-Zn-h-ktam sszh-zm-k am-cmb ]ptcm-ln-x amtcm sszh-zm-k amtcm Fhn-sS-\n-s - nepw Fs ho n h p {]m n- n-cn- pw. CXp bmzr- n-i-ambn kw`-hn- p- -X-. CXp I Ømhv I n- -cp-fn-s bvxn p hcp- -h BsW p XpS bmbn \S- p- - Cu kw`-h-øn \n p a\- n-em-bn. Iotambv p t]mip- -Xn\v GXm\pw \nanjw D -t mƒ sszh-zm-k amsc ImWm-Xn-cp kμ `-Øn A`n-hμy HkvXm-Øn-tbmkv Xncpta-\n Hcp Xh-Wbpw, Hm Ø-tUmIvkv sshzni skan-\mcn {]n kn- tum. si.-fw. tpm Pv A thsdmcp Xh-Wbpw h p {]m n v Iotambv v bm{x-bm- n-bn- p- v. an Xh-W-Ifnepw IpSpw_ kplr-ømb sska-w- CX-dn-bmsX h n- p v. sszh-zm-k am-cpss sx m-sx-bp hc-hn-s\- n Rm tpm P- -\p-ambn ] p-h- -t mƒ AXp sszh-\n-tbmkw BsW v A \nkw-ibw A`n-{]m-b-s - p. C{]-Imcw D Imcy-߃ \Ωƒ {i n- p- Xp hnizm-ksø Dd- n- p-hm ImcWw Bbn- Øo-cpw. sszhw B{K-ln- p Imcyhpw Xs Zm-k am-cpss B{K-lhpw \S- n-em- p-hm I ]\ \ InbXp sxfn-hm-bp- v. tbm\-bpss ]pkvx-i-øn 6 Imcy-߃ btlmh I n- Xp - \S-Ønb-Xmbn ImWmw. tbm\-tbmsv \n\-sh p t]mip-hm I n- n v X iointe v I Ib-dn-b-Xn-\m sszhw I n p \S- n-em- nb kw-k-xn-iƒsim v tbm\bpw \n\-sh- mcpw am\- km- cw {]m]n- pibpw ]n m-eøp ]e k`-ifpw Cu kw`hw t\mºm-n-c-w-øns `mk-ambn [ym\n- p-ibpw snøp- p. Im k \nhm-c-w-øn\v D]-tbm-Kn- p acp v bym - Øn ISp- -ta-dnbxmw.v CXns hne km[m-cw P\-Øn\v Xmßm-hp- -Xnepw A pd-am-wv. Hmtcm Xc-Øn D acp- p-

99 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 99 Iƒ v saun- Itºm-f-Øn ]Xn-\m-bncw apx e -߃ hsc hne-bm-wv, AXpw Hcp Iotambv p am{xw D]-tbm-Kn- ptºmƒ. sszhm-{i-bhpw Ir]bpw Cs - n Cu Hcp tcmkw axn IpSpw_w inyn-e-am-ip-hm. tcmkm-h-ÿ-bn Ccn- p Bƒ v {]Xym-ibpw C m-i- nbpw Cs - n H pw ]ns ]d-bp-ibpw - th. tcmknsb ]cn-n-cn- p IpSpw-_mw-K-߃ sszhoi-_ w ÿm]n- m Bizm-k-Øn\pw {]Xym-ibv pw IqSp-X CS- \ Ipw. Iotambv p apºv icocw AXn\p tbmky-amtbm F p Xocp-am-\n- m A-t\Iw ]cn-tim-[-\-iƒ \S-Øpw. BsI FSpØ A ]-Øn-\mep Iotambv v Bh-iy-amb ]Ww, Iotam FSp- p- At m, Xte-Zn-h-ktam ]W-amtbm sn- mtbm Fs ho n FØn-bn-cn- pw. CXpw Hcp alm-zv`p-x-am-wv. Fs 2003 apx D _m v A u ns {]n vhu v FSp-Øm CXp hy -am- Ip -Xm-Wv. F{X cq] F n qsn sszhw tkfn pth n X p F p Rm Hcn- t]mepw IW- p-iq- n-bn- n-. Af-hn- msx Xcp- Xv F n\v FÆWw? C m-eøp sszhw F\n p \ Inb `uxni t\ -sø- n ap ]v hnh-cn- -Xm-Wv. Gen-bm-hn\v AZv`p-X-I-c-ambn ` Ww \ Inb aq p hn[- ߃ D v. Im -I-fm Znh-tk\ c p XhW hoxw At\Iw Znh-k-ß-fn (1 cmpm. 17:4 7), ]ns Hcp hn[-h-bm (1 cmpm: 17:9-16), ]ns Hcp ZqX-\m (1 cmpm. 19:5, 6). GXm-bmepw sszh hn-\-{]-imcw Fs Ie-Ønse amhpw `c-wn-bnse FÆbpw Ipd- p-t]m-bn-. tkfn-bpss arx-i-cocw cmhnse sshzn-i-s bpw CSh-Imw-K-ß-fp-sSbpw {]m -\bv p tijw tam -dn-bn h p. GXm v ]Øp awn-tbmss tlmkv]n- -en \n p Rm ho n FØn. hnhcw Adn p ]ecpw ho n FØn-s m- n-cp- p. AXn Hcp-h-\mbn C Iw-SmIvkv Un m vsa nse C kvs]- IvS iin-ip-amdpw FØn-bn-cp- hnhcw Rm t\csø ]d- t m. Un m vsa ns Hcp tikv Rm \S-Ønb hi-bn h o ^okmb cq]-bpss sn p-am-bmwv At±lw FØnbn-cp- -Xv. Cu sn v Rm hmßn sszhsø kvxpxn- p. ac-w- Zn-hkw Xs CXp \ Ip-hm sszh-i ]\ D m-bn-cp- t m? Cu sn v Hcp IS-em-kn s]mxn- mwv At±lw X -Xv. Cu kw`-h-øns sxfn-hn-\mbn sn ns Hcp t^mt m-tim n FSp- Øp-h-bv m-at m F p IcpXn. kwkvimc ip{iq-j-iƒ F mw Ign v c m-gvnbv p tijw sn ns tim n FSp- p-hm t]mb-t mƒ s]mxn- n-cp t] B sn ns Xs t^mt mtim n Bbn-cp- p. Cu kw`-h-hpw bmzr- n-i-a-. B sn ns tim n AS-bm-f-ambn Rm hbv p- n. Cu XpI Bcv Xbm-

100 100 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w dm n X p F tnmzy-øn\v Htc Hcp-Øcw am{xw; I Ømhmb tbip-{in-kvxp. tkfn-bpss Akz-ÿImeØv acp-a-i\pw aifpw ÿnc-ambn t_mws_-bn c p kzimcy ÿm]-\-ß-fn tpmen snøp-ibm-bn-cp- p. AXp-sIm v tic-f-øn-te v Hcp am w e`n pi F Xv Akm-[y-am-b Imcy-am-bn-cp- p. tkfn-bpss Kpcp-X-cm-h-ÿbnepw ai-fpss klmbw ÿnc-ambn e`n- p-sa p Icp-Xn-bn-cp- n-. F m tkfn-bpss ac-w-tøm-s-spø ka-bøp acp-a-is tbmky-x-bv -\p-k-cn tpmen tic-f-ønse Hcp {][m\ÿm]- \-Øn e`n pw F v Dd- m-bncp- Xp tkfn Adn- p. B hnhcw Adn-bp- -Xn\v sszhw CS-bm- n-bxv Ahƒ v Bizmkw \ Inbn-cp p. AtX- Xp-S v aiƒ ho n h v AΩsb ip{iq-jn- p. tkfnbpss acww Ign v GI-tZiw Hcp amk-øn-\p- n acpa-i\v ChnsS tpmen e`n- p-ibpw aiƒiqsn FØp-Ibpw snbvxp. tpmen cmpn-h p h c p t] pw Fd-Wm-Ip-fØpw kao] ÿeøpw tpmen e`n- Xp I Ømhv Fs Icp-Xp p F - Xn\p as mcp sxfn-hm-wv. h o sxmgn-en \n p hcp-am-\-am K-amWv F\n p {][m-\-ambn D -Xv. Fs Cu sxmgn-en Rm IrX- -XtbmsS Hm -t aq p hy n-iƒ BWv Imew-sNbvX _tken-tbmkv am tømωm amxyqkv ZznXo-b _mhmbpw A`n-hμy Ctøm_v am ]o-e-ivkn-t\mkv Xncp-ta-\nbpw ap a-{ nbpw Fw.- ]n-bp-amb s{]m^. ]n.-sp. Ipcy-\pw. Fs h o ]S-hp-Iƒ v sszhw Ahsc D]-I-c-W-am- n. Fs Ignhpw ]cn-an-xn-ifpw Ipdhp-Ifpw Rm Adn- p-sim- n-cn- p- p. Fs Ipd-hp-Ifpw ]cnan-xnifpw BWv Fs A\p-{K-l-߃ F p cpnn- -dn-bp- p. C{Xsbms BsW- nepw Rm C pw ]W-kw-_- -ambn Hcp IS- m-c A. F\n p ]e-tcmspw Xocm-Ø IS- m-sp-iƒ D v. Fs - nepw simsp- m Ds - n Xs ho p-hm-\p apxepw sszhw CXn-\n-S-bn \ Ip- p. AXp h- -`s Icp-X [\- Øn \n pw BWv. Bh Ø-\-]p-kvXIw 28- mw A[ym-b-Øns 1 apx 14 hsc hmiy-߃ cmhn-sebpw sshin pw ÿncw hmbn- Ww F p tkfn \n _ ]q hw ]d-bpam-bn-cp- p. CXp Rm ap ]v {]kvxm-hn- n- p- v. Cu `mkøv A p hyh-ÿ-ifpw 23 A\p-{K-l-ßfpw ASßn-bn-cn- p- p. AXn Hcp hmiyw C{]-Imcw BWv. ""\o At\Iw PmXn-Iƒ v hmbv] simsp pw F m \o hmbv] hmßp-i-bn '' bym -Øn Fs PohnX hgn-bnse A\p-`-h-ß-fpsS `mk-amwv Cu hmiyw. F nepw Rm hmbv] hmßn-bn- p v. IS- m-sp-i-fpap v. hmßp- -Xn-t\- mƒ \ v simsp- p- -Xm-Wv.

101 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w IjvS-X-bn-em-bXv D]-Im-c-ambn \ns N -߃ ]Tn- m X -hæw Rm IjvS-X-bn-em-bncp- Xv F\n v KpW-ambn (k o. 119:71) F hn\w Fs Pohn-X-Øn am -߃ v Bcw`w Ipdn- p. IjvS-X-bn-epw, {]bmk-ønepw, a\x]ou-bnepw Ccp \msfm-s bpw tkfn Fs bpw a -sfbpw AcnsI hnfn p {]m n- p-ibpw Rßsf si n- n- Sn p sszhw snbvx h Imcy-ßsf Hm Øv \μn-i-tc- Ww F p ]d-bp-ibpw snøp-am-bn-cp- p. GX-h-ÿ-bn Bbn-cp- mepw Hcn- epw sszh-k- n-[n-bn \n v amd-cpxv F v D]-tZ-in- p-am-bncp- p. I Ømhv hln {Iqins Hcp `mkw Xmßp-hm A\p-h- Zn- -Xn Ahƒ `mky-h-xn-bm-sw v ]e-t mgpw Hm Øp ]d- p Rß-sfbpw _e-s -SpØn. Cu ka-b-ß-fn Hs bpw R߃ F m-hcpw thz-\-bn B\μw A\p-`-hn- p Hcp Xe-Øn-te v amdn-s m n-cp- p. XpS v Bizmkw Is -Øp- -Xn\v thz-]-t\ mkp-i-fn t]mip-hm XpS-ßn. k`-bmbn \S-Øp Znhy-t_m-[\w tpm ]mã \S-Øp ss nƒ mkv F n-h-iƒ, ss nƒ ]T- \-Øn\p {]tbm-p\ambn. ] n Bcm-[\ Hcp Imc-W-h-imepw am n-h-bv msx IpSpw-_-ambn t]mbn-cp- -Xn-\m k Δ_p nsbbpw Ihn-bp kz Kob kam-[m\w sszhw \ In. F m Znhkhpw ] n-bn t]mbn H bv v Ccp p [ym\n p I Øm-hpambn Fs k -S-߃ ] p-h-bv pi ]Xn-hm-bn. tzhm-e-b-߃ sszhoi kmao-]y-øns {]Xo-I-߃ Bb-Xn-\m Bcm-[- \bv p e`n- p Ah-k-c-ßfn k`m- hyxymkw IqSmsX Rm ]s -Sp-Øp. AXn \n v F\n p kwxr]vxn e`n- - n- p-ap- v. Cß-s\-bn-cns kplr-ømb ]n.-hn. tpmk^ns (s^ud _m v Hm^n-k ) ai-fpss hnhm-l-øn\v Rm Nß-\m-ticn sk v tacokv ] n (]m-sd- - n-)bn t]mbn. hnhmlw Bbn-cp- p. hnhmlw Ign- m DS Ip _m\

102 102 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w \S-ØpI ItØm-en m k`-bnse Bcm-[-\-bpsS `mkam-wv. A sø hnhml ip{iq-j-bnepw Ip _m-\-bnepw {][m\ Im an- IXzw hln- n-cp- Xv c p ]ptcm-ln-x am Bbn-cp p. Hcmƒ Fs kplr-øns ktlm-z-c\pw as m-cmƒ ] n-bnse CS-hI hnim-cnbpw Bbn-cp- p. c p sshzn-icpw ip{iq-j-bn AWn- n-cp hkv{x-߃ (Ip _m\ kabw [cn- p hkv{xw) Htct]mse D Xmbn-cp- p. AXn\p {]txyi hyxym-k-߃ \nd- Øntem Xp -entem D m-bn-cp- n-. sshzn-i c p t]cpw Ip _m-\-bn Im an-ixzw \S-Øp ka-bøv hnizm-kn-ifpw Kmb-IkwLhpw ` n-tbmssbpw Nn -bmbpw ] p-sim- n-cp- p. Bcm-[-\bpsS BZyw apx Rm ]s Sp-Øn-cp- p. B kabøv Fs tkfn-bpss tcmkm-h-ÿsb Hm Øv, Ahƒ v kujyw e`n- p-hm Rm tiwp Ic v At]- n- ptºmƒ Fs ZrjvSn-bn aq p ]ptcm-ln-x am ip{iqj \S-Øp- -Xmbn I p. Bcm-[-\-bn ebn- p- \n- n-cp- -Xn-\m sshzn-i-cpss FÆw Fs at\m-[ a-øn FØn-bn-cp- n-. sshzn-isc IqSp- X {i n- -t mƒ as mcp ]ptcm-ln-xs kmao]yw s]s vv A{]-Xy- -am-bn. CXv Fs Hcp am\-kni hn{`m n Bbn-cn mw F p kwi-bn mw. As - n Fs ZrjvSn-bpsS sshieyw sim p kw`-hn- -XmImw F pw ]d-bmw. Rm Hcp km[m-cw a\p-jy. Fs IÆn\v CXp-h-scbpw bmsxmcp {]txy-i-x-ifpw C.- a\ p XI n-cn- p- -h p btlmh kao-]-ÿ F p hmkvzm\w k o Ø-\-Øn \ In-bn- p- v. AXp-sIm v ]cn-ip- mfl km n[yw ]e ASbm-f-ßfmbn hcpw F p Rm hniz-kn- p- p. sszhw snbvx D]-Im-c-ßfpw Ir]-Ifpw klm-b-ßfpw kvtxm{x-tøm-ss-bpw asn- Iq-Sm-sX-bpw e IqSm-sXbpw {]kvxm- -hn- p-hm \ap p IS- m-sp- v. Cu `mkw hmbn- p- -h-cn Nne v CXv A]-lm-kyambn txm mw. Rm \nanøw \n߃ At\-I-cpsS ap ]n ]cn-lm-k-]m-{x-amipw F p I Øm-hmb tbip-{inkvxp I n- n- p- v. ]t I Øm-hns {]Xy- -X-bn Ah \ap p th n ] -]mxw snøpw. Rm\pw tkfnbpw a fpw ÿncw Bcm-[-\bv v IqSn-h-cp ]mem-cn-h w sk v tpm Pv Hm Ø-tUmIvkv henb ] n-bn Rß-fpsS \ne-hn-fn-bpss i_vzw C pw apg-ßp- p v. RßfpsS Gß-en-s bpw txß-en-s bpw ^e-ambn [mc-[m-c-bmbn Hgp-Inb IÆp-\o AhnsS \neøp howp InS- p- v. At\-I AXn IqSn \S p \oßn-bn- p- v. GXp {InkvXob Bcm-[-\meb-

103 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 103 ß-fnepw Rm Ibdn Ah-fpsS tcmkm-h-ÿsb Hm Øv kujyw e`n- p- -Xn\p th n {]m n- pi ]Xn-hm-bn-cp- p. ]n m-eøv Fs a\- n sszhw \ Ip Btem-N\ A\p-k-cn v thz-]p-kvx-im-sn-ÿm-\-øn ]e hnj-b-ßsf kw_- n p tej-\-߃ Ipdn- p-hm F\n p t{]cw In n. Rm Fgp-Xn- -gn m tkfn `mjm-ip n hcpøn XncnsI XcnI ]Xnhm-bn-cp- p. ]e-tcmspw sndnb Iq -ß-fnepw sszh-h-n\w asn-iq- SmsX ]d-bp- -Xn\v sszhw Fs CS-bm n. AXn-\-hƒ t{]cn- n- p-am-bn-cp- p. ]d-bp-hm Xnc-s -Sp- p hnj-b-sø- n Ah-fpsS ImgvN- m-sp-ifpw ] p-h v, Ah- `wkn-bmbn Ah-X-cn- n- p- -Xn\v D]-tZ-i-ßfpw Xcp-am-bn-cp- p. hn-\-sø- n ]d-bp- -Xn\p ap ]v 19- mw k o Ø\w 14- mw hmiyw Hm Øv [ym\n- Ww F -hƒ \n _- n- n-cp p. ""Fs ]mdbpw Fs hos Sp- p-im-c-\p-amb btlmth! Fs hmbnse hm p-i-fpw, lrz-b-ønse [ym\hpw \n\ v {]km-z-am-bn-cn- pam-dm-is.'' Cu hmiyw, hn\w ]d-bp- -Xn\v ss[cyw GIn. sszhh-n\w ]d p Ign v XncnsI ho n FØn-bm AXp hnhcn p tiƒ m B{Klw ImWn- n-cp- p. ]e {InkvXob I h j-\p-i-fnepw sszhw F\n p X Ign-hn-\-\p-k-c-W-ambn kphn-ti-j-øn\p th n {]h Øn- p- -Xn\v CS-bm- n. ss n-fnse At\Iw hnj-b-߃ c p Ub-dn-bn B n, `mhn-bn tej-\-߃ Fgp-Xp- -Xn\pw kphn-tijw ]d-bp- - Xn\pw {]tbm-p-\-s Spw F p ]d v F\n p kωm-\n- p. Ah-fpsS A y ka-bøp tlmkv]n- -en Ah-tfm-sSm w Bbncp ka-bøv ""arx-i-cocw Zln- n- p- Xp sszh-ln-xtam'', ""ss{i-kvx-h tpymxn-j-øn hniz-kn- p- Xp lnxtam'' F nh Dƒs ss {InkvXob ASn-ÿm-\-Ønepw thz-]p-kvxi ASn-ÿm-\-Ønepw ]e tej-\-ßfpw Fgp-Xp- -Xn\v Ahƒ F m klmbhpw \ In-. Ggp sim -tømfw tcmkw ]e {]Xn-k- n- Iƒ hcpøn F nepw sszh-kvt\-l-øm Xf-cmsX Fs bpw a -sfbpw Ahƒ ss[cy-s -Sp-Øp-Ibpw km z-\-s -Sp-Øp-Ibpw snbvxp. ]e tej-\-߃ Fgp-Xp- -Xn\pw Ah ]ckyw snøp- -Xn\pw ]mem-cn-h w sk v tpm Pv Hm Ø-tUmIvkv henb ] n k`mz i\-tøm-sp-iqsn Cd- p ""tpm Pn-b and '' F ss{xam-kn-i-bp-ssbpw ] n-bp-ssbpw `mc-hm-ln-i-tfmsv F\n p IS- m-sp- v. tcmkm-h-ÿ-bn-em-bn-cp ImeØv kq n- n-cp Hcp ss nfns Ah-km\t]Pn Ahƒ 2008 Ipdn- p-h- n-cp Bi-b-

104 104 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w ߃ sszhicp-w-bn B{i-bn- n-cp p F p km[q-i-cn- p- p. AXn AS-ßn-bn-cn- p Bi-b-߃, Ah-fpsS a\- ns {]Xn- ^-e-\-߃ kz w- ssi- -S-bn Fgp-Xnb-Xns tim n CtXmsS tn p- Xv DNn-X-am-sW p hnnm-cn- p- p. Cu IjvS-X-bn IqSn IS- p-t]m-ip kabøp c n-xm-hns\ ad- -cpxv, ad- m Ahs\ \mw ho pw {Iqin- p-i-bmwv F -hƒ ]d-bp-am-bn-cp- p. Hcn- Cu `mkw Rm [ym\n- -t mƒ ]m p-cq-t]w sszhh-n\w a\- n s]m n-h p. Rm Hcp kmln-xy-im-ct\m Ihntbm A. Hcp sndnb Km\w sszhsø kvxpxn- p-sim v Fgp-Xn. {]-kn kwko-x- {io. Pdn Aa tzhv Cu hcn- Iƒ v CuWw \ Ip-hm CS-bm-bn. CXn\p `mjm-ip- nbpw `wknbpw hcp-øp-hm kvt\l-ap- -h klm-bn- p. Cu Km\w Fgp-Xn-bXp tkfn I n- p- -Xm-Wv. Im hcn ae-bn Im hcn ae-bn Xq nb _en-x XymK-^ew B t m Ah-cm ho pw ]oun-x-\otim {Iqin-X-\m-Ipt m? (Im h-cn...) tamn-\-taipw c -I-\-hs\ ho pw \nμn- m apƒaq-sn-nqspw a -h-\h\n apdn-hp-i-tfipw \mw (2) (Im h-cn...) tigpw \nanjw X Ir] \ Ipw ]me-i-\n-h-\mtcm kwi-b-teiw th n-\n-k-l-pm... Cutim Xm\t m (2) (Im h-cn...) Pohn-X-h-gn-bn X Ir-] -\p-i-cm kvtxm{xw snbvxosmw. Ign-h-Xp-a-h-\psS Ic-h-e-b-Øn bm{x XpS o-smw...(2) (Im h-cn...) CXn\v {io. Pdn Aa tzhv CuWw \ Ip- - hnhcw Fs ss nƒ ]T-\-Øn\p t\xrxzw \ Ip ]mã- tpmwns\ Rm t^mwn Adn-bn- p. CXns hcn-ifpw CuWhpw sszh al-xz-øn\v Bbn-Øo-cp-hm {]m n- -W-sa v Rm A`y n- p. ]m n\v kwkoxw \ In- -gn v {io. Pdn Aa

105 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 105 tzhns {Kq n s]- -h 2010 P\p-hcn 24- mw XobXn tkfn-bpss satωm-dn-b k ho-kn\v, ]mem-cn-h w txpkv HmUn-t m-dn-b- Øn CXp ]msp-ibpw snbvxp. CuWw \ Inb {io. Pdn Aa tz-hn\pw ]msn-b-h pw ti -h pw hfsc kt mjw txm nbxmbn ]d p. Aßs\ CXp sszhal-xz-øn\v Bbn- Øo p. kwkoxw simsp- p B kabw Fs a\- n IqSn s]s p IS- p-t]mb [ym\nn bl-kvti 37- mw A[ymbw 1 apx 10 hsc hmiy-ßfn \S kw`ham-wv. DW-ßnb Aÿn-I-fn Rc-ºp-h v amwkw ]nsn- n p Xz p-sim v s]mxn p Pohn-t - -Xn\v sszhw izmkw DuXn. AXn\p Poh h p. ChnsS Hcp icoc \n am-w-øns {Iaw hnh-cn- p p. D ]Øn 2 s 7 a\p-jys\ sszhw Fß-s\-bmWv bym -Øn krjvsn- Xv F p shfn-hm- p clkyw CXmbn-cn- mw. \in p ]m]-øn acn- p-in-s bn{k-tb -ssz-hoi _ -Øm Poh {]m]n v Hcp kºq W cmjv{s-ambn Xocp {]Xo-Im-flI Nn{Xw BWv Cu thz-`m-køp ]d- n-cn- p- -Xv. Ch-I-sf mw sszh-ln-x-øm kw`-hn p F p am{xw ]dbphm Rm B{K-ln- p- p. Hcp PUhpw sszh-k- n-[n-bn {]iwkn- m-xn-cn- -s.

106 106 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

107 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 107 kz w ssi -S-bn tkfn thz-]p-kvx-i-øns Hcp t]pn FgpXn H n- n-cn- p- p. 102

108 108 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 23 hyh-ÿ-iƒ ]men- m c bv v hgn-sbm-cp pw tkfn-bpss tcmkm-hÿ 2003 apx 2009 hsc Ggp sim Ime-b-f-hn-emWv D m-bn-cp- -Xv. F p-sim v AXv A p sim w As - n F p-sim w D m-bn-cp n F v Fs Nn n- n- p. sszh-h-n\ ASn-ÿm-\-Øn Ggns {]m-[m-\y-sø- n At\z-jWw Bcw-`n- p. temi krjvsn-bpss Bcw-`-Øn btlmhbmw sszhw Ggmw Znhkw th Xn-cn v B Znh-ksØ ip o-icn v A\p-{K-ln- v kzÿ-x-bn Ccp- p. ]e Imcy-ß-fp-sSbpw kw`-h-ß-fp-ssbpw kºq WX Ggn ImWmw. 12 mw k o Ø\w 6 mw hmiy-øn Cßs\ ]d-bp p ""btlm-h-bpss hn-\-߃ \n Ωe hn-\-߃ BIp- p. \neøv De-bn Dcp n Ggp {]mhiyw ip n snbvx sh n-t]m-se-xs.'' k o Ø-\-ßfn hn-\-sø- n ]e Imcy-߃ ]d-bp- p. AXp \n Ω-e-am- Ip- p, ip n snbvx-xm-ip- p, t\cp -Xm-Ip- p, kujy-am- p p, Pohn- n- p- p, Imen\p Zo]hpw {]Im-i-hp-am-Ip- p. AXv Ft pw ÿnc-am-bn-cn- p- p. F m F{_m-b 4 s 12 C{]-Imcw ]d-bp p ""sszh-øns hn\w Poh\pw ssnx-\y-hpap- -Xmbn Ccp-hm-bvØ-e-bp GXp hmfn-s\- mfpw aq -tb-dnbxpw {]m-w-s\bpw Bflm-hn-s\bpw k n-a- -I-sfbpw th - hn-sp-hn- pw hsc Xpf p sn p- Xpw lrz-b-ønse Nn -\-ßsfbpw `mh-ß-sfbpw hnth-nn- p- -Xp-am-Ip p.'' CXp ]dbp-hm Imc-Ww- b-tlm-h-bpss hn-\-øm D m-ip kw`-h-߃ hn- \m-sn-ÿm-\-øn kam]vxn hcp-øp- p F p \nco- n- -Xp-sIm- m-wv. IpjvT-tcm-Kn-bmb \b-am\v Xs tcmkw ip -am- -s -Sp- -Xn\v Geoim {]hm-n-i ]d hyhÿ, At±lw tbm Zm- \Znbn Ggp {]mhiyw Ipfn- Ww F m-wv. hyhÿ A\p-k-cnt - -Xv ip o-i-c-w-øn\v Bhiyw BWv. (2 cmp. 5:-10) a\pjy-_p- n-bn AXp t`mjxzw BsW p txm mw. Hcp hm p

109 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 109 I ]n- m kujyw BIp-am-bn-cp- t m F p Nn n- mw. ZtΩi- nse \Zn-I-fnse sh w Hcp-]t bn{km-tb-ense \Zn- I-fnse sh -sø- mfpw \ -Xm-bn-cn- mw. Hcp henb a\p-jy- \m-b- \-b-ams Acn-In h p ssi Xs ta Geoim {]hm- N-I h v {]m n- p- Xv Hcp _lp-a-xn-bmbn \b-am hnnmcn- p. F m F p snøww F Xv sszh-øns Btem-N-\- bm \bn- -s Geoim hyxykvx hyhÿ ]d- p. \bams lp pw Al m-chpw am n Xmgva ssih-cn v A\p-k-cWw Im n-b-t mƒ Ah\v kujyw e`n- p. km[m-cw _p n-bn t`mjxzw F p txm p-sa n-epw, hnizm-kn-iƒ v AXmWv c \ Ip- -Xv. AXp-sIm- mwv ]utem-kv A-t m-kvtxm-e ]d- Xv, {Iqins hn\w \in- p-t]m-ip- -h v t`mj-xzhpw c n -s -Sp- -h v sszh-i- n-bp-am-ip- p. c -bv mbn sszhw Nne hyh-ÿ-iƒ \ Ipw. AXp ITn-\-sa- nepw A\p-kc-W-tbmsS AwKo-I-cn- p-i. sszhw ssis m- pw. \nß-fpss D -wim Nhn- p tziw Hs bpw \n߃ p X n-cn- p p F v btlmhm tbmip-h-tbmsv hmkvzm\w snbvx- Xm-Wv. hmkvz-ø-ßsf Ah-Im-i-s -Sp-Øp- -Xn\v aptºm p t]m- Ip-tºmƒ bn{km-tb ]nsn- -S-t tzi-amwv bco-tlm. bcotlm-hn-s\bpw AXns cmpm-hn-s\-bpw, bp -ho-c am-scbpw \ns ssibn G n- n-cn- p p F v sszhw tbmip-hm-bv v Dd- p- \ In. F m bcotlm ssih-i-am- -W-sa- n Ggp Znhkw Imlfw DuXn ] -W-Øn\p Np pw \S- -W-sa- p- Xp sszh- Øns hyhÿ Bbn-cp- p. kln-jvwp-x-tbm-ssbpw sszhoi hyh-ÿ-bn ]q W A\p-k-c-W-tØm-sSbpw Ah B ] Ww Np n-\-s- p, Imlfw Du-Xn-b-t mƒ `b- c {]Xn-_- -߃ Bbncp h a-xn-ep-iƒ CSn p Xmsg howp. B I p-i-fn Ibdn-\n v Ah sszhsø kvxpxn p (tbm-iph 6:4). Zm\n-tb-ens ]pkvx-i-øn s\_p- -Zvt\-k cmpmhv Ahs\ tkhn- m\pw \a-kvi-cn- m\pw Iq m- msx Ccp- i{zn- v, tai- v, At_-Zvs\tKm F n-hsc IØp Nqf-bn CSphm Xocp-am-\n- p. ]Xn-hnepw Ggp asßp NqSv A[nIw ]nsn- n- p-hm I n- p. R߃ tkhn- p sszh-øn\v Rßsf hnsp-hn- m Ignbpw F n Ah Rßsf hnsp-hn pw F h ]d- p. Cu Xocp-am\w sim mwv Ggp asßv XobpsS NqSv ]nsn- n- p-hm cmpmhv I n- -Xv (Zm-\n-tb 3:19). Bflob Pohn-X-Øn Fs - nepw ]ptcm-k-a-\-øn\p {ian- p-hm XpSßn-bm i{xp kie i n-tbm-ssbpw FXn pw. I Øm-hns kmao]yw Ds - n GXp {]Xn-_- -ß-sfbpw XcWw snøp-

110 110 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w hm km-[n pw. Xobn C n- p-t]mepw Ah sh p-t]m-bn-. Ahsc CSp-hm sn -h Xobv v Cc-bm-bn. bmt m_v kq{x-im-en-bmbn ]nxm-hn \n pw A\p-{K-l-߃ X n-sb-sp-øp. ktlm-z-c-\n \n p tpyjvtm-h-imiw hnebv p hmßn. P\n- -t mƒ Xs Ch Gim-hns IpXn-Im ]ns-n ncp- p. Cu bmt m_v Hcp `mkøv C{]-Imcw {]m n- -Xmbn ImWmw. ""Hcp hsn-tbm-sp-iqss am{x-at m Rm Cu tbm ±m IS- -Xv. Ct msgm Rm c p Iq -ambnøo n-cn- p- p. Fs ktlm-z-c-\mb Gim-hns \n v Fs c n-t -Wsa.'' (D ]. 32-:10, 11) bmt m_v Xs ktlm-z-c Gim-hns apºn IS- p-sn v Ggp {]mhiyw kmjvsmwkw \a-kv I-cn p F p \mw hmbn- p- p. Xs ]I-bv p-ibpw D]-{Z-hn- p- -Xn\p X w t\m pibpw snbvx ktlm-z-cs apºm-si-bmwv CXp snbvxxv (D ].33-:3). Gim-hns Ip -ßsf A Xs kz w Ip w kω- Xn p X -Øm XmgvØn \nc- m-bn. Gen-bmhv ag-bv mbn Ggp {]m-hiyw {]m n- p.(1 cmpm. 18:44) Bdp {]mhiyw t\m n-bn pw _mey- m-c ag-bpss e Ww H pw I n-. Gen-bmhv aspøp t]mimsx adp-]sn e`n- p- Xphsc {]m n p. \nc- c {]m \ Hcp henb A\p- {K-l-Øns s]cp-a-g-bm-bn-øo p. Hcp sszh ss]x ]m]w snø-w-sa- n-. F m ]m]w snbvxm I Øm-hmb tbip-{in-kvxp-hns c w kie ]m]hpw t]m n \sω ip o-i-cn- p- -Xm-I-bm ip o-i-c-w- Øn-\mbn tbip-{in-kvxp-hns c sø ]q W-ambn A`bw {]m]n-t - -Xm-Wv. hnizmkn ]m]w snbvxm ip o-i-c-w-øn\p sszhw \n tz-in- n- p hyhÿ CXmWv. ]gb \nb-a-im-eøv ]ptcm-ln-x c -Øn hnc ap n btlm-h-bpss k n-[n-bn Xnc-io-ebv p ap ]n Ggp {]mhiyw Xfn- Ww (tehy 4:6 17). c bv p am{x-a ip o-i-c-w-øn\pw ]q W-ambn c sø A`bw {]m]n-t Xs{X. Rm Zn\w-tXmdpw Ggp {]m-h-iyhpw \ns kvxpxn- p- p. (k- o Ø\w 119:164) Cu hmiyw ]e k`-i-fp-ssbpw Bcm-[-\-bpsS Nn -bmb `mk-am-bn-øo p. I Ømhv \sω Zn\wtXmdpw Bflo-b-ambn hf Øn i ns Sp-Øp- p. Ggp sim w X tcmkm-hÿ/ijvsx kln-jvwp-x-sb-bpw, kln-jvwpx kn X-sb-bpw, kn X {]Xym-i-sbbpw Df-hm- p-hm Imc-Wam-bn. AXpsIm v ""tl! ac-wta \ns Pbw FhnsS? tl ac- Wta \ns hnj-ap v FhnsS?''F p tnmzn- p-hm \sω {]m]vx-cm pw.

111 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tcmk-øn-eq-ss- sszhoi hnsp-x Ggp h j- m-esø tcmkm-h-ÿ-bn sszhw Rßsf \S-Ønb hgn-iƒ Xncn- p-t\m- n-b-t mƒ Rß-fpsS hkv{xw Po Wn- p-t]m-bn-, Rß-fpsS Imep-Iƒ hoßn-b-xp-an-. Bh Ø-\-]p-kvXIw 8 s 3- w 4 w hmiy-ßfnse ZqXv ChnsS {]k- -amwv. AXv Cßs\ XpS-ßp- p. ""Ah \ns XmgvØp- Ibpw \ns hni- n- p-i-bpw, a\p-jy A w sim v am{x-a btlm-h-bpss hmbn \n p ]pd-s -Sp kie hn-\hpwsim pw Pohn- p p F p \ns {Kln- n-t - -Xn\p \obpw \ns ]nxm- amcpw Adn- n- n- m-ø- a sim v \ns t]mjn- n- p-ibpw snbvxp. Cu \m ]Xp kwh kcw \o [cn hkv{xw Po Wn p t]mbn : \ns Im hoßn-b-xp-an.'' I Ømhv Ft msv CXv Fgp-Xp-tºmƒ tnmzn p? \ns hkv{xw Po Wn- n- pt m? \ns Imen\v \ocv h n- pt m? Ct C I Ømsh F v kvtxm{xw snbvxp ]d-b-s. ""I Øm-hn Ft mgpw kt m-jn- n '' F p I n- n-cn- p-i-bm-wv. (^nen.4:4) CXns A w \n߃ v F{X k -Sw Ds - nepw, F{X ITn\]cn-tim-[-\-bn qsn IS-t - n-h- m-epw, \n߃ tcmkn F n Xs bpw, Bbn-cn- p kml-n-cy-øn \n p-sim v I Øm-hn kt m-jn- pi, A-XmWv A`n-Im-ayw. tcmk-hn-ap n c p hn[-øn D v. tcmk-øn \n p hnsp- Xepw tcmk-øn-\-iøv A\p-`-hn- p hnsp-x-epw. c pw sszh- Øns Zm\-am-Wv. tbip-hns \ma-øn tcmk-hn-ap- n pth n {]m n- m tcmk-im n t\spw F -Xn\p X -an-. a\p-jycm Akm-[y-am-bXp (sshzy-im-kv{x-øn Akm-[y-am-b-Xv) sszh-øm km[y-am-wv. kz w IÆp-\o-cn-\m-epw, tcmk-im n hcw e`n- -h apjm- -chpw At\-I-cpsS IÆp-\o-cn-\mepw tcmkkujyw e`n pw. tcmk-øn-\-i-øp hnsp-x As - n tcmk- Øn-eq-sS-bp hnsp-x F p ]d- m Nne tamn-\-߃ A\p- `-hn- p Ah-ÿ-bm-Wv. tkfn bym -Øn Cu Ah-ÿ-bn - IqSnbmWv IS- p-t]m-b-xv. Cu Ah-ÿ-bn s]s p tcmkw

112 112 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w amdn F p hcn-i-bn-. F m Cu tcmkw Rß-fpsS Pohn- XsØ ]cm-p-b-s -Sp-Øn-bn-. tcmkm-h-ÿ-bn At\Iw Imcy߃ snøp- -Xn\v CS-bm- n (F-t^ky. 6:13). tcmk- n-s- -bn BsW- n t]mepw sszh-cm-py-øn\v ]e kwk-xn-iƒ snøp-hm sszhw A\p-h-Zn- p- p. AXp km[n- p- Ibpw snøp- p. tcmkw amdn-bn-s - nepw sszhoi {]hrønsb ]cm-p-b-s -Sp-Øp-hm km[n- p- n. tcmk-øn-eq-ss-bp hnsp- X A\p-`-hn- p thf-bn sszhw {]kvxpx tcmkkml-ncyw Znhy-am n Xcp-hm CS-h-cp-Øp- p. sszh-øn\v \Ωn snbvxp Xo t Imcy-߃ tcmkkml-ncyw aqew Ffp- -Øn ]q Øn-bm- m CS-hcpØp- p. tcmk-hn-sp-x-en\p th n \ap v {]m n- p-hm Ah-Imiw D v. F m tcmk-hn-sp-xtem tcmk- Øn-\-IsØ hnsp-xtem Xocp-am-\n- p- Xp tbip-hm-wv. `qcn-] w Bƒ mcpw tcmk-øn \n v s]s - p hnsp-x-en-s\ B{K-ln- p- p. HSp-hn hnsp-x In msx hcp-tºmƒ Ah \ncm-i-cm- Ip- p. Nne sszhsø X n- -d-bp-ibpw snøp- p. tbip-{in-kvxp-hn ` n-tbmss Pohn- m a\- p- -h v F m D]-{Z-h-ßfpw D m-ipw. ]utem-kv A-t m-kvtxm-e Xs imco-cni thz\ am p- -Xn\p {]m n- -t mƒ e`n, Fs Ir] \n\ p axn F v At±-l-tØmSp ]d sszh-i_vzw \mapw Xncn- -dn-b-ww. \msam-s bpw {InkvXp-hn ""hniz-kn- m am{xw'' hnfn s -h F [mcw am -Ww. AXp-sIm mwv Ah\p th n IjvSw A\p-`-hn- m\pw IqsS \n߃ v hcw \ In-bn-cn- p- p F v At m-kvtxm-e ]d- Xv (^nen. 1- -::29). Nne-cpsS [mcw tcmk-im n hcw, {]h-n-\-h-cw, A\y-`m-jm-hcw F n-h- Iƒ am{xta hc-߃ Bbp- p F m-wv. F m IjvS-X-bpsS hchpw Ds kxyw hnizmkniƒ a\- n-em- -Ww. Hcp hnizmkn hnizm-k-øn\pth n IjvSX A\p-`-hn- m aq p Imcy߃ Htc-t]mse \S pw. (1) sszh-\maw al-xz-s Spw (2) IjvSX a p- -h-cpss A\p-{K-l-Øn- -\mbn Xocpw (3) IjvSX kln- p- hs\ sszhw A\p-{K-ln- pw. GXp {]Imcw sszhw \ΩpsS CS-bn {]h Øn- p p F Xp, a p- -h \ΩpsS Pohn-X-Øn ImWpIbpw AXp-hgn Ah v Pn mk D miphm CS-h-cn-Ibpw AXns clkyw \tωmsp tnmzn- p-ibpw thww. \ΩpsS {]m -\bv v sszhw DØcw Acp-fn-bm, \ncm-i-cn- m-\m-hmø hn[w sxfn-hp-iƒ I v At\-Isc Bflo-b-X-bn-te v BI jn- p-hm Ignbpw. {InkvXob hnizmkw tihew Imcy-km-[y-Øns ax-a-. sszhsøbpw Bflo-b-X-sbbpw Hcp D]-t`mK hkvxp-hmbn ImWp-

113 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 113 ]e {]h Ø-\-ßfpw C p ]e-bn-s-ß-fnepw \S- p- -Xmbn ImWmw. CXp icn-bmb t]m -. aps- -\m-b-h\v kujyw e`n- -t mƒ ]t{xm-kn-t\mspw tbml- m-t\mspw hnkvabw ]q p alm-]p-tcm-ln-x am tnmzn p: CsXßs\ kw`-hn p! AXp-t]mse Pn m-k-bpf-hm- p At\Iw tnmzyßfpw At\z-j-W-ßfpw I Øm-hmb tbip-{in-kvxp-hn-s\- n D m-i-ww, D m n FSp- Ww. sszhoi CS-s]-S-ep-I-fneqsS \Ωnepw \ΩpsS IpSpw-_mw-K-ß-fnepw D m-ip cq]m- cw aqew \mw kwxr-]vx-cm-sw v a p- -h Adn-bWw. AXns ImcWw F m-sw v hnh-cn- p -sim-sp- p-hm ]pd-øp- -h Bh-iy-s -Spw. tkfn tcmkm-h-ÿ-bn Bbn-cp ka-b-ß-fn CSbv v tcmki-a\w D m-ip-tºmƒ Ahƒ p ]cn-]q W kujyw e`n p sh pw IpSpw-_-ambn {InkvXp-hns km y-øn\v Rßsf Hcp- p-sa pw {]Xym-in- n-cp- p. F m tkfn-bpss ac-w-øn IqSn tbip-hns km n-iƒ Bbn-cn- p-hm-\mwv sszhw Rßsf Hcp- n-b-sx kxyw ]n osp Xncn- -dn-tb- n-h- p. ]pd-øp-\n p t\m n-b-h v Rm\pw Fs IpSpw-_hpw Hcp Xo p-wvuøn-\-iøv Fcn- p- \n p- -Xmbn txm n-bn- p v. F m A ma-sxm-cp-h-\mb {InkvXp Rß-tfm-Sp-IqSn B Xo p-wvuøn \S- p-i-bmbncp- p. Fcn-bp apƒ -S mbn Rßsf ]ecpw I n- p- v. ]t R߃ sh p-t]m-bn-. Hcp tispw IqSmsX Ahs D w-ssibn hln- p- p. Hc\ hpw \n\ v `hn- -bn F hmkvzm\w ]men- p- -h-\mwv c -I- \m-b -tbip.

114 114 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 25 \q n-a ]Xmw k o Ø\w kvxpxn-ifpss Iqºmcw kwko-x-øn-ep tkfn-bpss Bthiw F n\m-bncps v Ahsf Adn-bm-hp- -h Nne-t mƒ Nn n- n- p- m-imw. bym - Øn ]expw t\sp- Xn-ep-]-cn-bmbn AXn qsn Ahƒ kzbw A\p-`-hn- p-sim- n-cp kwxr-]vxnbpw kt mjhpw hne-a-xn- mhp- -X-. Bw n- k`mwkw Bbn-cp- -hƒ IqSp-Xepw ]m mxy kwko-x-øn-emwv Xm ]cyw ImWn n-cp- -Xv. amth-en- c _nj]v tlmuvpkv sslkviq-fnepw _nj]v aq timf-pnepw ]Tn- n-cp ImeØv Ahn-sS-bp- m-bn-cp Kmb-I-kw-L-ßfn AwK-am-bncp p. sim -I-Shv kn.-f-kv.-sf. ] n-bnse Kmb-I-kw-L-Øn AwK-am-bn-cp- -hƒ, hnhm-l-tijw Hm Ø-tUmIvkv k`m hnizmk-øn A[n-jvTn-X-amb kpdn-bm\n kwko-x-ønepw s]s p ]cn- Nbw t\sn. ]Tn- n- p Kpcp- amsc Ahƒ Af-h `b-` n _lp-am-\-tøm-ssbpw Bcm-[-\-tbm-sSbpw Icp-Xp-Ibpw Ah-tcmSp s]cp-am-dp-ibpw snbvxn-cp- p. a sf c p t]scbpw sndp- w- ap- Xte Kmb-I-kw-L-Ønepw a pw tn p- -Xn\p hfsc Xm ]cyw ImWn- n-cp- p. Xncph- -bn \n v Fd-Wm-Ip-ftØ p Xmakw am nb tijw a -sf-bpw-sim v ]mem-cn-h w ] n Izb-dnepw ssh.- Fw.-kn.-F. ssh.-u-ªyp.-kn.-f. F kwbp KmbI kwl- Ønepw ]m p ]Tn- p- -Xn\pw ]msn- p- Xn\pw sim p-t]m-ipi ]Xn-hm-bn-cp- p. AXn\v Ahcpw kl-i-cn- n-cp- p. F p IjvS- mspw AXn-\p-th n Ahƒ kln- p- -Xn\v Xbm-dm-bn-cp- p. ] n-bnse I h j\pw {]txy-in v {InkvXpakv hc-thmss tkfn, tcmkm-h-ÿ-bn t]mepw k hxpw ad p ]msp cwkw ]ecnepw B -cyhpw Pn m-kbpw Df-hm- n-bn- p- v. ]mem-cn-h w CShI ] n-bnepw a -t\iw Hm Ø-tUmIvkv ] n-i-fnepw hnhml IqZm-ibv v a -fp-ambn t]mbn At\Iw XhW ]msn-bn- p- v. kwko-x-øn A -\m-b Rm, tkfnbpw a fpw H n- ncp p ]m m-xy-kw-koxw Be-]n- p ka-bøv Bkz-Zn- p-ibpw

115 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 115 A`n-am-\n- p-ibpw snbvxn- p- v. ai h o-embn F tdmƒ snbvxp F n-epw, Ahs {][m\ Ie ]m m-xy-kw-ko-x- ]cn-]m- Sn-Iƒ \S-ØpI F Xm-Wv. AXm-Wv sszhw Ah\p \ Inb Pohn-X-am -sa- Xv tkfn p ImWp-hm `mky-ap- m-bn. kwkoxw F Ie Bflm -X-tbmsS Ah snøwsa pw AXn qsn {]iw-kbpw {]i-kvxnbpw t\sw-sa pw Ahƒ B{K-ln- n-cp- p. ai Fhn-sS-t m-bmepw ]mem-cn-h w ] n-bnse Bcm-[-\bv v kuicyw Hcp n h p ]ms-w-sa pw AXv A\p-{K-l-Øn\p Imc- W-am-bn-cn p-sa pw Ah-t\mSv \nc- -c-ambn D]-tZ-in- pambn-cp p. Kmb-I-kw-L-sØ- n ss n-fn F p ]d- n-cn- p p F v ]cn-tim-[n- p-tºmƒ Bcm-[-\-bp-ambn CXv At\I kwh k-c-ß-fmbn _ w ÿm]n- n-cn- p- Xp ImWmw. 1 Zn\- hr-øm w 25 mw A ym-b-øn, ZmhoZv cmpm-hn\v \n]p-w amcmb Bkm-^v, tlam, bzq-y F o aq p kwkox {]am-wnam D m-bn-cp- p. Ah cmp-k-z- nse BkvYm\Kmb-I Bbncp- p. Ch ]cn-ip- mfl Ir]-bm kwkox ip{iq-j, {]h-n\w F nh \S-Øn-bn-cp- p. kwko-x-ønse Nne cmk-ßfpw hmzyd]- I-c-W-ßfpw Ch-cpsS t]cn t]mepw Adn-b-s - n-cp- p. how, ssiøm-fw, In cw F n-h-bn Ch v {]mhowyw D m-bncp p. Ch-cpsS ]p{x am-scbpw ]p{xn-i-sfbpw ZmhoZpw tk\m-[n- ] amcpw btlm-hbv v tzhm-e-b-øn ip{iqj snøp- -Xn\p th n th Xn-cn- p. Ch am{x-a- msx kwko-x-øn \n]p-w amcmb Bƒ m-scbpw tn Øv BsI 288 t] AS-ßnb Kmb-IkwLw btlm-hbpss Be-b-Øn ]{ p t] hox-ap 24 Iqdp-I-fn-te v hn`-pn- p, Km\w Be-]n p ip{iqj snbvxn-cp- p. Bcm-[-\bv pw ip{iq-j-iƒ pw Kmb-I-kw-L-Øns klmbw ] p apx D m-bn-cp- p F p I p. ]n m-eøv ]e k`m hn`m-k-߃ D m-bn. Kmb-I-kwLw k`-bnse Bcm-[-\bv pw ip{iq-jbv pw Hgn- p-iq-sm hømø `mk-am-bn-øo p. R߃ AwK-am-bn-cn- p Hm Ø-tUmIvkv Bcm-[-\-bn {]m -\-Ifpw bmn-\-ifpw kvxpxn-ifpw D]-tZ-i-ßfpw Xncp-h-N\hmIy-ßfpw {]Xo-I-ßfpw A -hn-h-c-whpw Dƒs m- n-cn- p- p. CXns ]n n hnip thz-]p-kvx-i-ønse Ncn-{X-kw-`-h-ß-fpsS ]n _- e-ap- v. hnip k` sszh-p-\-øns Iq -am-wv. 1 ]t{xmkv 2:9 C{]-Imcw ]d-bp p ""\nßtfm A -Im-c-Øn \n pw Xs AZv`p- X-{]-Im-i-Øn-te v \nßsf hnfn- -hs k Kp-W-ßsf tlmjn- m X -hæw Xnc-s -Sp- -s Hcp PmXnbpw cmp-iob ]ptcmlnx h hpw hnip P\hpw kz P\hpw BIp p.'' ]gb \nb-a-øn bn{km-tb-ens\ sszhw t] snm n th Xn-cn p; X\n p ip{iqj snøm-\pw, Ahs\ Bcm-[n- m\pw hn p-x-c-w-

116 116 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w sa v ^d-thms Acn-In tamisb ]d- b-bv p p. At\Iw XhW tamisb CtX Imcy-Øn\p ]d- -b-bv p- Xp ]pd- msv ]pkvx-i-øn tcj-s -Sp-Øn-bn-cn- p- p. k`-bpss sshin-jvsyw, AXv Bcm-[\m ti{μo-ir-x-am-bn-cn- -Ww. Hm Ø-tUmIvkv k`-bpss {]m -\-Iƒ IqSp-Xepw KoXß-fm t{imuo-i-cn- n-cn- p- p. a\p-jy Bcm-[\m Pohn-bmWv. {ih-w-a-[p-c-amb Bcm-[-\-bnse Hmtcm `mk-߃ lrznkvyam- p- -Xn\v Km\-߃ klm-bn- p- p. a\p-jym-h-xmcw apx-ep kw`-h-߃ kvtxm{x-tømss hnip- -_-en-bn A\p-kva-cn- p p. Ah-km-\n- p- Xp {XntbI sszh-øn\p kvxpxn -I-tc- n-bm-wv. Bcm-[-\-bn k hkrjvsn-ifpw amem-j-am-cpw, Poht\m-Sn-cn- p- -hcpw hmßnt mb-hcpw hnip- -cpss kwl-sams bpw tn p-sim v sszhw ]cn-ip-, ]cn-ip-, ]cn-ip- F p hmgvøn kvxpxn p ]msp- p. C{X al-xz-ta-dnb Bcm- [\ kºp-jvs-am- p-hm\pw IÆn-\pw, ImXn\pw a\- n\pw Cº-Ic-am- p-hm\pw Kmb-I-kwLw {][m\ ip{iq-j-i-t\m-ssm w Km\- ߃ ]msn Be-]n- p-ibpw {]Xn-hm-Iy-߃ snm p-ibpw snøp- p. Bcm-[-\bv p ap ]p-xs sshzn-icpw sszh-zm-k amcpw ip{iq-j- mcpw {]txyiw ]cn-io-e\w \S-Øp- Xv A`nIm-ay-amWv mw k o Ø-\-Øn sszhsø ]e hn[-øn kvxpxn- p-hm Blzm\w snøp- p. Cu k o Ø\w kvxpxn-ifpss Hcp Iqºmcw BWv. CXn sszhsø kvxpxn-t c p ÿe߃ ]d-bp- p. `qa-n-bn Ahs hnip aμn-c-ønepw at Xv Ahs _e-ap BIm-i- hn-xm-\-ønepw. kvxpxn-t - -Xn\p c p Imc-W-߃ ]d-bp- p. H v: Ahs hocy-{]-hr-øn-iƒ \nanøw. c v: Ahs aln-am-[niyw \nan-øw. sszhsø kvxpxn- p-hm D]-tbm-Kn- p ]Øp am[ya am K߃ ImWn- p-x-cp- p. Ah-Iƒ Imlfw, how, In cw, X v, \røw, X{ n- \mzw, Ipg-ep-Iƒ, D -\m-z-ap ssiømfw, AXyp \mz-ap ssiømfw, Poh-\p- -sx- mw. CXn H ]Xp Xcw hmzy D]-Ic-W߃ ImWmw. F m Ch-sbm-s bpw kpo-h-am- n- Øo p- Xv ]cn-ip- m-flm-h-s{x. Cu Bflm-hn- mø Xmf-taf-ß-fpsS {]I-S\w shdpw iq\y-am-wv. btlm-hsb kvxpxn- n. AXp-sIm v Ft^-ky 5 s 19-:20 ]d-bp p ""Bflmhv \nd- -h-cmbn k o Ø-\-ß-fm-epw- kvxp-xni-fmepw BflobKoXß-fmepw XΩn kwkm-cn pw \nß-fpss lrz-b-øn I Ømhn\p ]msnbpw Io Ø\w snbvxpw \ΩpsS I Øm-hmb tbip- {In-kvXp-hns \ma-øn sszhhpw ]nxm-hp-am-b-h\v F m-bvt]mgpw F m- n-\p-th- n-bpw- kvtxm{xw snbvxp simƒhn.''

117 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn-bpss bm{xm-samgn tkfn-bpss ac-w-øn\p ap ]p-xs Ah-fpsS ac-w-tijw sntø Imcy-ß-sf- n Ft mspw a -tfmspw ASpØ kplr- Øp- -tfmspw Ahƒ ]d v G n- n-cp- p. Ah-fpsS ac-wm-\- c ip{iqjm kabøpw AXn\p tijhpw Ahsf Hm Øp {]m n- p ka-bøpw Ahƒ Xnc-s -SpØ Hcp Km\w Be- ]n- -W-sa p kvt\ln-x-cmb Fw.-F. {^m kn-kn-t\mspw ^m. {^m knkv tkhy-dn-t\mspw (U-b-d-IvS, eq Zv tlmkv]n- ) cl-ky-ambn ]d- n-cp- p. Cu ]m p ItØm-en m kap-zm-bmw-kß-fpss ac-w-k-a-bøp k h-km-[m-c-w-ambn ]msm-dp- -Xm-Wv. Iq p-im-cmb a p ]e kap-zm-bmw-k-ß-fp-ssbpw _ p- ƒ ac-w-a- S- ka-bøp tkfnbpw KmbImw-K-ß-tfm-sSm w Cu ]m v ]msnbn- p- v. hfsc A -h-ømb hcn-i-fn `wkn-bmbn CuWw simsp- Øn- p Cu Km\-Øns apj-hpc ""kvt\l-ap \nß-tfmsv'' F m-wv P\p-hcn 24- mw XobXn ]mem-cn-h w ""txpkv'' HmUnt m-dn-b-øn h v tkfn p th n Hcp A\p-kva-cW {]m \ \S-Øn. {io. Pdn Aa tz-hns Kmb-I-kwLw Be-]n ]Øp Km\ßfn Ah-km-\-ambn ]msn-bxv ""kvt\-l-ap \nß-tfmsv'' F Km\-amWvv. Cu Km\w ]msp- -Xn\p sxm p-ap- ]p am{x-amwv tkfnbpss B{Kl{]Imcw ]msp- p F v shfn-s -Sp-Øn-bXv. Cu Km\-Øn-s -hcn-iƒ Xmsg- tn p- p. kvt\l-ap \nß-tfmsv kvt\l-ap \nß-tfmsv snm n-sp p bm{x Rm F ]nxm-hn ] -te p t]mbn-sp p Rm apzm ]qgn-bmb tzlhpw ambbm temihpw th -]n-cn- p-t]m-bn-sp p \nxy-a-μn-c-øn Rm (kvt\-l-ap-...

118 118 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w A sx p-ta- n-smø t i-ta-xp-ta-in-smø im n-`qan ]qin-sm t]mbn-sp p Rm apzm hnip- -tcm-ss-møp hmgp-hm Cuis\ ]pi-gvøp-hm sszh-zq-x-scmøp \nxy {XnXz-KoXn ]msp-hm (kvt\-l-ap-... [\y-amb PohnXw t]m Imay-am-b-sXm- pta C a n-se p \nß-sf- pta kvacn- tw i ntbm {]Xm-]tam hnzytbm kar- ntbm \ I-bn sx pta im n A y-th-f-bn (kvt\-l-ap-... Ima-tem` tim]-tam-l-sams \o n temitc Zm\-taIn [\y-po-hnxw kzm \bn- p-hn Xºp-cms apºn Rm Cº-am p \nßsf Hm ØnSmw kzm]n \nß-sf-s bpw kvacn- tw (kvt\-l-ap-... Cu Km\w Fgp-Xn-bXv A`n-hμy B v _nj]v sim tw-entbmkv Ce- n- ]nxm-hm-wv. AXn-a-t\m-l-c-amb A -߃ Dƒs m- p hcn-iƒ ]cn-ip- mfl \ntbm-k-{]-imcw Fgp-X-s - -XmWv. A v tum. KwKm-[-c\pw tum. iyma-fbpw k n-ln-x-cm-bn-cp- -h-cn Dƒs - -h-cm-wv. hfsc A[nIw tpmen-øn-c- p tum. KwKm-[-c B {]m -\m- ip{iq-j-bn BZym-h-km\w ] p-sim- p. Ggp-sIm- - mew tkfnsb XpS -bmbn NnIn kn tumivs KwKm-[-c-s\- n c p hms -gp-xp-hm Rm IS-s - -h-\m-wv. GXp ka-bøpw t^mwnepw A m-sxbpw tcmkn- Itfm _ p- tfm At±-lsØ _ -s -Sp- -Xn\v A\p-h-Zn- n- p- v. t^mwn _ -s - m s]s p tcmkn-sb- Xn-cn- -dn v F p-sn-ø-w-sa p \n t±-in- p-hm Ct±-l-Øn\v sszhw {]txyi Ignhv simsp-øn-cn- p- Xn \ap v B cyw txm pw. Htc-k-a-b-Øv ]e tcmkn-isf ]cn-tim-[n- p- Xpw ]e tlmkv]n- -en FØp- Xpw Fßs\ km[n- p p F Xp \sω hnkvabn- n- pw. X\n p e`n- p- Xp cl-ky-ambn A l-x-s - - tcm- Kn-Iƒ p hoxw-h p simsp- p Cu a\p-jy-kvt\ln Hcn- t]mepw apjn p s]cp-am-dp- Xp ImWp-hm km[n- p- Ibn ae-bmfw hmcn-i-bn At±lw Fgp-Xnb ]c-ºc ""Pohn-X-sa AZv`pXw'' F t]cn ]pkvx-i-ambn {]Im-i\w

119 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 119 snbvxp. At\Iw Im k tcmkn-i-fp-ssbpw Ah-cpsS _ p- -fp-ssbpw s]m p Pohn-Xm-\p-`-h-ß-fmWv AXn hnh-cn- ncn- p- -Xv. Cu ]pkvxiw hmbn- p-i-gn-bp-tºmƒ bym -Øn tumivs-dpss AZv`pX Pohn-X-at CXnse D -S w F p txm n-t m-ipw. Cu ]pkvx-i-øn C{]-Imcw At±lw Fgp-Xnbn-cn- p- p. ""Rm C v G hpw CjvS-s -Sp km n yw Rm NnIn kn- p- -h-cp-ssbpw NnIn k Ign- h-cp-ssbpw BWv. ssihn- p-t]m-bn- p tcmkn-i-fpss _ p- -fp-am-bn-t mepw Ct mgpw ASpØ _ -ap-s -\n- v'' CXp icn-bmb Imcy-am-Wv. XnI Hco-iz-c-`- -\mb Cu a\p-jy Xs \ {]hrøn XpS pw snøp-hm sszhw Bbpkpw Btcm-Kyhpw \ I-s sb p \ap p {]m n- mw. AXp-t]m-se-Xs tkfnsb kz w tn n-sb-t mse Icp-Xnb tum. iymaf kuzn-bn \n v Ah-[n-bn \m n h -t mƒ Cu {]m -\-bn ] p-sim- p-hm sszhw Ahsc CS-bm- n. tcmkmh-ÿ-bnse BZy-L- -Ønepw Ah-km\ka-bØpw B al-xnbpss kmao]yw sszh-\n-tbm-k-am-bn mwv F\n- -\p-`-h-s - -Xv.

120 120 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 27 kz KØn ]c-kv]cw Xncn- -dn-bptam tkfn F\n p ap t] sszh-k- n-[n-bn-te v FSp- -s - p. Fs a\- n D mb Hcp kwibw Rm\pw sszh-k- n-[n-bnte v FSp- -s - m R߃ p ]c-kv]cw Xncn- -dn-bp-hm km[n- ptam? {]nb-s - -h-cpss \ncymww \nanøw AXoh ZpxJØn Bbn-cn- p-tºmƒ ""\mw C\nbpw Ahsc ImWptam?'' ""t\csø D m-bn-cp t{i-jvt-amb _ w XpS-cptam?'' F o kxy-k- -amb tnmzy-øn\v hn\w F p adp-]-sn-bmwv Xcp- sx p ]cn-tim-[n- mw. ]cn-ip- -amb {InkvXob Iq m-bva-bn H n p Pohn v, a[pc kº w h j-ß-fmbn snbvx-hsc Ft mƒ, Fßs\ ImWp-hm km[n pw F hmrvo F mh-cnepw D v. F m {]nb-s - -hsc ImWp-hm km[n pw F {]Xymi IqSp-X kl-\-i n \ Ip- p. Cu IÆp-\o-cn-\- pdw Hcp IqSn- mgvn \S- n-cn- pw F p hn\w km o-i-cn- p- p.. kz KØn ]c-kv]cw Xncn- -dnbpw F p {]am-wsø km[q-i-cn- p Xncp-h-N\w A-t\Iw D v. Xs ]nxm-hns `h\-øn sns -Øp-tºmƒ ]pxn-bxpw AZv`p-X-Ic-hp-amb imizx kam-[m\w e`n- pi am{x-a cq]m- -chpw ]cn- m- \hpw {]m]n- pw. ]utem-kv A-t m-kvtxm-e aq mw kz w hsc FSp- -s - -t mƒ a\p-jy D -cn- piqsmø Imcy-ßsf, Xm AhnsS tiƒ p-ibpw ImWp-Ibpw snbvxp F p Fgp- Xn-bn-cn- p p. `mj-bm hnkvx-cn- p-hm\pw hnh-cn- p-hm-\p-am- ImØ hnkva-b-am cl-ky-߃ ]utem-kn\p ImWp-hm km[n- p. AXp-sIm- mwv At±lw Fgp-Xn-bXv ""Ct mƒ \mw IÆm-Sn-bn IS-sam-gn-bmbn ImWp- p; At mƒ apjm-ap-j-ambn ImWpw. Ct mƒ Rm Awi-ambn Adn-bp- p; At mtgm Rm Adn-b-s - Xpt]m-se-Xs Adnbpw'' (1 timcn. 13:12). CXns\ km[q-i-cn- p At\Iw sxfn-hp-iƒ D -Xn NneXp Rm hnh-cn- -s. tbml- m 8 s 56 I Ømhp Xs ]d-bp p

121 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 121 ""\nß-fpss ]nxm-hmb A{_lmw Fs Znhkw ImWpw F p- -Xp-sIm v D -kn- p; Ah I p kt m-jn pan-cn- p- p.'' At\Iw Xe-ap-d-Iƒ p ap ]v acn- -h-\mb A{_lmw {InkvXphns\ I p kt m-jn- p- p. CXp ]d- -tb-ip-hns\ hsc Fdn-bp-hm blq-z am I v FSpØp F v Xncp-sh-gp-Øn ]d-bp- p. tbipthm ad p sszhm-ebw hn p-t]m-bn Fs -gp- Xn-bn-cn- p p. I Ømhv Xs ZrjvSm- -ß-fn ac-w-tijw kz K-Øn Bfp-Isf Xncn- -dn-bp-hm km[n pw F v Ak-μn-Kv[-ambn ]d- n-cn- p- p. [\-hms bpw emk-dn-s bpw Ah-ÿ-bn Ccphcpw hyxykvx kml-n-cy-ß-fn Pohn- n-cp p F nepw ]ckv]cw a\- n-em- p- -Xn\p bmsxmcp _p n-ap pw Ah p t\cn- n-. emk sszh-øns ]p{x-\mb A{_-lm-ans asn-bnepw [\-hm bmx\m ÿeøpw Bbn-Øo p. [\-hm, emk-dn\p e`n A\p-{Klw t\cn ImWp- p. [\-hms ktlm-z-c-߃ v `hn- m-\n-cn- p bmx-\-sb- - -nbp Xncn- -dn-hmwv ho pw emk-dns\ `qan-bn-te v Ab-bv -W-sa v At]- n- p- -Xv. ChnsS ]c-kv]cw kw`m-jww hsc \S-Øp- p- v. hnizm-kn-i-fpss t]cp-iƒ kz KØn Fgp-Xn-bn-cn- p p F p hn\w ]d-bp- p. `qx-߃ \n߃ v Iog-S-ßp- -Xn-e-, kz -Øn \nß-fpss t]cp-iƒ Fgp-Xn-bn-cn- p- -Xn-e-s{Xkt m-jn-t -Xv F v I Øm-hmb tbip-{inkvxp AcpƒsNbvXp. t]cpw cq]hpw B hy n-bpss Xncn- -dn-b-ens\bmwv shfnhm- p- -Xv. Xncn- -dn-b apjm- cw Hcm-fns ]n n-ep t]cns amlmflyw a\- n-em- mw. kz -KØn t]sc-gp-xn-bn-cn- p BZy- Pm-X am-cp-ss k`-bn Hmtcm-cp-Øcpw Ct mƒ Adn-b-s -Sp- - Xp-t]mse as m-cmfpw Adn-b-s -Spw. `qan-bnse G hpw t{ijvt-amb Zn\-hr-Øm- -ß-fn Hcp-h\v Xs t]cv Dƒs m- n- p-hm Ign-t - mw. B tcj \jvss - p-t]m-imw. Bfns t]cp am _n-fn simøn-h-t - mw. AXpw XI p-t]m-ipw. GsX- nepw Hcp Znhy-Im-cpWy ÿm]\w B Bfns kvamc-i-ambn {]h Øn-t - mw. F nepw Ah Ffp w hnkvar-x-\m-ipw. F m Db-c-ß-fnse Npcp-fn tcjs -Sp-Øn-bn- p- -Xn \n v Ahs t] Hcn- epw amb-s -Sp-Ibn-. `qan-bn Hcp-hs t] \ne-\n Øp-hm Ah {ian- p p F n AXp IS ]p-dsø aw-en kz w t] Fgp-Xp- -Xpt]m-se-bp- p. I Øm-hmb tbip-{inkvxpxs ]d-bp p Xm A{_-lm ans sszhhpw bnk-lm- ns sszhhpw bmt m-_ns

122 122 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w sszhhpw BsW vv. Xs - mƒ At\I h j-߃ p ap ]v Pohn- n-cp Cu ]nxm- amsc tbip t]cp snm n bn{km-tb a ƒ pw PmXn-Iƒ pw ]d- p-sim-sp- p-i-bm-wv. Ch PUkw_ -ambn IS- p-t]m-sb- nepw Bflo-b-ambn C pw Pohn- p- p. Rm acn- -h-cpss sszh-a Poh-\p- -h-cpss sszh-amwv F v tbip -]-d-bp- p (a-øm-bn 22-:31, 32). Cu `mkw acn- -h-cpss ]p\-cp- m-\-sø- n ]d-bp-tºmƒ I Ømhv {]Jym-]n- p- - XmWv. Cu ]d- -h aq p t]cpw Ah-c-h-cpsS t]cn Xs Adn-b-s -Sp- p. hnizm-kn-iƒ kz KØn ]c-kv]cw Xncn- -dnbpw F -Xn\v kwibw C. I Øm-hmb tbip-{inkvxp I- -d-bn \n pw Dbn sø-gpt p Ign v injy am pw hnizm-kn-iƒ pw {]Xy- -\m-bt mƒ Xs cq]-øn\p bmsxmcp hyxym-khpw kw`-hn- n-cp- n. Ahs t]cv, Ahs apj-cq-]w, Ahs i_vzw, BWn- -gp-xp- I-fp ssiiƒ F mw AtX \ne-bn D m-bn-cp- p. kie hnizm-kn-ifpw c -I Dbn sø-gp-t - -Xp-t]mse Dbn søgp-t pw. ""Ahs\ ssis m v Ahs \ma-øn hnizkn- p Gh pw sszh-a- ƒ BIp-hm Ah A[n-Imcw simspøp'' (tbml m 1-1:12). ]nxmhmw sszh-øns a ƒ Bb-h Hcp IpSpw-_-Ønse AwK-߃ BWv. Hcp IpSpw-_- Ønse AwK-߃ ]c-kv]cw kº -Ønepw Iq m-bva-bnepw Pohn- pw. ac-w-k-a-b-ø Ah IpSpw-_mw-K-߃ Bbn-Øocp- -Xv. I Øm-hns\ kz w c n-xm-hmbn kzoi-cn- p \nanjw apx a -fmbn Xocpw. I Øm-hns IpSpw-_mw-K-߃ Hcp k`bnse AwK-߃ BWv. ]c-kv]cw AXp-sIm v Xncn- -dn-bp-hm km[n- pw. XnI pw hyxykvx kml-n-cy-ß-fn Xß-sf- mƒ At\-Ih jw Pohn- n-cp- -h-cmb (P-Un-I-a-cWw kw`-hn- ) tami-sbbpw FSp- -s Gen-bm-hn-s\bpw adp-cq-]-a-e-bn ]t{xmkn\pw bmt m_n\pw tbml- m\pw Xncn- -dn-bp-hm km[n p. F m bpk-ß-fn-ep-ap hnip- am Atßm pw Ctßm pw Xncn- -dnbpw. hnip thz-]p-kvxi hn\w ]Tn- p GXp sszh-a- ƒ pw thz-]p-kvx-i-ønse hnip- amsc kz KØn Xncn- -dn-bp-hm bmsxmcp {]bm-khpw D m-ip-i-bn-. Ggp t]cpss `mcy-bmb Hcp-hƒ ]p\-cp- m-\-øn Ahƒ BcpsS `mcy-bm-bncn pw F v kmzp-iy-cpss tnmzy-øn\v tbip adp-]sn \ In-bXp thsdmcp sxfn-hm-wv. ]p\-cp- m-\-øn hnhmlw Ign- p- -Xpan hnhm-l-øn\v simsp- -s -Sp- -Xp-an. Ah kz KØnse ZqX am-sc-t msebt{x BIp- p. ]c-temiw

123 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 123 icoccln-xcpw ipjvin Ah-ÿ-bn-ep Bflm- -fpss ÿeam-b, adn v ]d- -dn-bn- m ]msn- mø kt m-jm-hÿbnembn-cn pw Ahn-SpsØ Ah-cpsS Pohn-Xw. I Øm-hns ]p\-cp- m-\øn k h _ -ß-sfbpw adn-i-s p k -cn- p- -hn[w ]c-tem-iøp sszh-a- ƒ p km[n pw F -Xn\p bmsxmcp kwi-b-hp-an-. kz KØn hkn- p-hm-\p tbmkyx F m-sw p \mw a\- n-em- -Ww. ""Ip m-sns Pohs ]pkvx-i-øn t]scgp-xnbn-cn- p- -h-c- msx Aip- -am-bxp bmsxm pw, tæ -Xbpw, t`mjvipw {]h Øn- p- -h Bcpw AXn IS- p-i-bn '' (sh-fn. 21:7). C{Xbpw `mky-i-c-amb {]txyi ÿe-tø v \n nx tbmkyx C m-ø-h v {]th-i\w A\p-h-Z-\o-b-a-. kz K-Øn FØp- Xv Hcp Zo L-Ime ]cn-]m-sn-b-. Xs {Iqins Acn- In InS v A\p-X-]n I -t\msv ""\o C v Ft m-sp-iqsn ]dp- Zo-k-bn Ccn pw'' F -cpƒ snbvxp. Cu I s {]hrøntbm, {]m-btam H pw IW- n FSp-Øn-. Ahs ]m]-øn Ah A\p-X-]n- p. tbip c -I-\m-sW v Ah hniz-kn- p. Ah c bv v At]- n- p. \nanjt\c-øn-\p- n Ah\v I Ømhmb tbip-{inkvxp c \ In. kz KØn\v Ah-Im-in-bm-bn- Øo p. AXp-sIm v hn\w \ns hmbnepw lrz-b-ønepw Ccn- p p. CXm-Ip p kp{]-[m\imew. CXm-Ip p kp{]-[m\ \nan-jw. ]p\-cp- m\icocw Fß-s\-bp- -Xm-sW- Xn\v hn\w Xmsg ]d-bp hn[w adp-]sn \ In-bn- p- v. (1) txp- p icocw (1 simcn. 15:41, 42, 49) (2) al-xz-ap icocw (^nen. 3:20, 21) (3) i nbp icocw (1 simcn. 15:43) (4) kz Kob icocw (1 simcn.15:47) (5) A{Zh-Xzhpw Aa Xy-hp-amb icocw (1 simcn. 15:53-54) (6) hni- n\pw Zml-Øn\pw ASn-a-b- mø icocw (eqt m. 24:39, 42, 43) (7) k m-c-tbm-ky-amb icocw (tbm-l. 20:19, 26) (8) ssewkni hnim-c-߃ v AXo-X-amb icocw (aømbn 22:30). AXp-sIm v Ahs\ ssis m v Ahs \ma- Øn hniz-kn- p Gh pw sszha ƒ BIp-hm Ah A[n-Imcw simsp-øp. Aßs\ ]p{x-\n hniz-kn- p- -h\p \nxy-po-h D v. CXp {]m-]n- p-hm sszhw F m-h pw CS- \ Ip-am-dm-Is F p {]m n- p- p. Ct mƒ Nne kxy-߃ Rm Xncn- -dn-bp- p. th ]msv Fs t p-ap th ]m-s. kz Kw bym -am-sw pw AXp \ΩpsS Ah-Im-i-am-sW pw Rm a\- n-em n. \sω G hpw A[nIw kvt\ln- p I Ømhv tkfnsb hnfn- n-cn- p p.

124 124 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w kz KØn FØnb Ahƒ Ic-bp- n-. AhnsS Biz-kn- p-ibm-wv. Ahƒ G hpw kpc- n-x-amb `h-\-øn-emwv FØn-bXv. G hpw B\-μ-I-c-amb ÿeøv Ahƒ hkn- p p. ho pw hnip- am-tcm-ssmøp tkfnsb ImWp-hm sszhw Fs A\p-h- Zn pw. Xs ` am-cpss acww btlm-hbv v hep-xmwv. Fs Bflmth, \nt msv tncm Imw n- p- p. Fs Bflmhv sszh-øn-\m-bn, Poh-\p sszh-øn-\mbn Zmln- p p F p hn\w ]d- n-cn- p- -Xp-sIm v F{X {ian- n-cp-s - nepw Ahsf F\n v ChnsS ]nsn- p-h-bv p-hm km[n- p-i-bn- m-bncp- p Ihn-bmb Jeo Pn{_m C{]-Imcw ]d- p. A funeral among men is wedding feast among the angels. Cu {]Xym-i- hnizmkn v Bizmkw GIpw. GtXm Hcp XXz- m-\n-bpss hm p- Iƒ Fs a\- n Xßn-\n p- p, Life is a brilliant moment between womb and tomb. bym -Øn CXt Pohn-Xw? AXn- \m kz ob hnhml hncp- n-\mbn I Øm-hns aw-hm nbmb k`-tbmsp \ap pw ] n-t -cmw. Ct mƒ ChnsS \n Ø-s! Rm kphn-tijw Adn-bn- p p F n F\n p {]iw-kn- m H p-an-. \n _ w Fs -ta InS- p- p. Rm kphn-tijw Adn-bn- p- n F n F\n v Atøm IjvSw! Rm AXp a\x]q hw \S-Øp p F n F\n p {]Xn-^ew D v; a\x]q h-a-s - nepw Imcyw F n `c-ta n- n-cn- p p. (1 simcn. 9:16, 17). sszhw \nßsf F mh-scbpw A\p-{K-ln- p-am-dm-i-s.

125 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w km z\w \ Ip kmtcm-]-tz-i-߃ tkfn-bp-ss -a-c-w-tijw an -hmdpw ka-b-ß-fn Ahsf Hm Øp Rm hnßn Ic-bm-dp- v. ] n-bp-ambn _ -s v GXp NS-ßp-Iƒ p t]mbmepw {]txy-in v Bcm-[-\bv p t]miptºmƒ Ahƒ IqsS C m-øxv Fs Gsd thz-\n- n- p- p. R߃ Hcp-an p IpSpw-_-am-bn- mwv Bcm-[-\-bnepw a p NS-ßp- I-fnepw ] p-sim- n-cp- -Xv Rß-fpsS hnhmlw \SØn X n-cp amt m-bn- A (tk-fn-bpss hey-ωm- ) hnhml ip{iq-jm-k-abw C{]-Imcw D]-tZ-in- p-i-bp- m-bn. ""sszhw \n߃ p a sf Zm\-ambn \ Ip-tºmƒ sszhsø hmgvøp-hm\pw ]pi-gvøp-hm\pw kvxpxn- p-hm\pw hμn- p-hm\pw tzhm-e-b-øn (ssz-h-k- n-[n-bn ) sim p-h-cww.'' a -fpss P\-\-tijw R߃ Ahsc ] n-bn sim p-sn v Bcm-[- \bv p ap ]n \n Øn Xncp-ln-Xw-t]mse hf tø-w-tasb p {]m n- p-am-bn-cp- p. tkfn-bpss acww hscbpw C{]-Imcw \S- n-cp- Xp Xncp-ln-Xw -sim- m-wv. Aß-s\bncns hμy Sn.-sP. tpmjzm A sk v txmakv Zn\-Øn ]mem-cn-h w ] n-bn \S-Ønb hnip Ip _m-\- bn Rm ] p-sim- p. Ip _m\at[y AXoh ZpxJØn-em-bncp F n c p tnmzy-߃ \ng-en- p. tkfnsb F\n p kz K- Øn sn m ImWp-hm km[n- p-tam. AXp-t]mse Xs Ahƒ Fs Xncn- -dn-bptam F n-h-bm-bn-cp- p. Bcm-[\ Ign p Rm A s\ t\cn ImWp-hm hn{i-a-ap-dn-bn sn p. A -t\msv A\p-hmZw hmßn Hcp IpkrXn tnmzyw tnmzn p. A \p kz KØn t]mbn sim -Ω-sb- m-wm AXnbmb B{Klw Ct? F m-bn-cp p Fs tnmzyw. A Ip p-a-dn-bmω F p hnfn- p, tum. adn-bmω tpmjzm 2007 Unkw-_ amkw H mw XobXn Hcp hml\m]-i-s-øn ac-ws p sszh-k- n-[n-bn-te p IS pt]mbn. A s sim Ω,

126 126 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w A s Pohn-X-bm{X-bn X kjn-bm-bn, km z-\-am-bn, {]Xymi-bmbn PohnXw ] p-h Hcp al-xn-bm-wv. A \pw sim -Ωbpw XΩn-ep _ w Bg-ta-dn-b-Xpw i hpw D -Xp-am-bn-cp p F p temi v Adn-bmw. sim -ΩbpsS tzl-hn-tbm-k-sø-øp-s v Fgp-Xnb ""IqS-W CW- nfn'' F ]pkvx-i-øn \n pw Cu KmV-amb _ w a\- n-em-ipw. AXp-sIm- mwv ap ]p kqnn- n tnmzyw Rm tnmzn- p-hm CS-h- -Xv. Rm XpS-c-s. Fs tnmzy-øn\v A Xam-i-cq-t]W Fs a\ p hmbn v C{]-Imcw adp-]sn X p. ""s]m - \v tkfnsb kz K-Øn sn p ImWp-hm km[n- pw. Xs ` am-cpss B{Klw Ah A\p-h-Zn pw'' F m kz KØn hnhm-l-tam, simsp- hmßtem Cs pw Iq n-t Øv Biz-kn- n- p. Xncn p apdn-bn \n p ]pdøp h -t mƒ Fs -t mse ssh[hyw h Fs Hcp kvt\lnx A s\ kμ in- p-hm ZpxJtØmsS hmxn \n n-cp- p. B al-xn-tbmsv Ic-b-cpXv; ` Øm-hns\ kz K-Øn sn p ImWp-hm sszhw A\p-h-Zn pw F p Rm\pw ]d p Biz-kn- n- p. F m {InkvXp-a-kn-\pw Hmim\m s]cp-\m-fn-\pw CuÃ-dn\pw CS-h-I-Zn-\-Øn-\pw ]pxp-h kc Zn\-Øn\pw I sh j-\p- Iƒ pw kv{xo kam-p-øn-\pw [ym\-tbm-k-߃ pw hnhml IqZmi-Iƒ pw k tu-kviqƒ hm jn-i-øn-\pw H.-hn.-_n.- F-kv. ]T-\-Øn-\pw ] n-s -cp-\m-fn-\pw KmbImw-K-ß-fpsS Iq mbvabv pw tkfn-bpss kmao]yw D m-bn-cp- Xp s]msp- -s\ C msx h -t mƒ ZpxJhpw {]bm-khpw Gdn. Ah-fpsS hntbm- K-Øn\p tijw BZy-ambn Rm ] p-sim {InkvXpakpw, ]pxp-h k-c-zn-\-hpw, Hmim-\-s -cp-\m-fpw, Cukv dpw kz m-tcmlw s]cp-\m-fpw, s] -t mkvxn s]cp-\mfpw Fs IqSp-X ZpxJØn-em-gvØn. Cu Hmim-\-s]-cp-\m-fn {]Z- n-w-øn\p ] psim- -t mƒ Ahsf Hm Øp c p IpcptØme hmßn Rm ]nsn- p. c p Ipcp-tØm-e-bn HscÆw hepxpw as m-scæw sndpxpw Bbn-cp- -Xn-\m, sndn-bxp hep-xn Xncp-In-h-bv p- Xv Fs kvt\ln-x-\mb tpmkv I p. Fs t\m n At±lw Nncn- p-sim v, tkfn IqsS D t m F p ]d- p. \ΩpsS hmßn-t m-b-h FhnsS Bbn-cp- mepw Ah-cpsS Bflmhv kam-[m-\-ønepw kt m-j-ønepw Bbn-cn- Ww F p \mw {]Xym-in- p-ibpw {]m n- p-ibpw snøpw. \ΩpsS Bflmhpw sszh-øns ]cn-ip- m-flmhpw sfiy-x-s - n-cn- ptºmƒ Bflm-hn\p Poh\pw Bizm-khpw D mipw. A{_lmw

127 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 127 [\-hms At]- -bn Cßs\ ]d-bp p ""Ct mƒ emk ChnsS Biz-kn- p p'' ZmhoZv ]d-bp p ""\o Fs {]mws\ ]mxm-f-øn hnspibn-. \ns ]cn-ip- s\ {ZhXzw ImWp-hm A\p-h-Zn- p-i-bn-.'' sszhw kvt\l-am-wv, B kvt\l-øn\v AXn-cp-I-fn-. B kvt\l-øn thcq- nb {]m -\bv v AXncp-I-fn-. Acn-jvSbpw ]m]n-bp-amb Ahƒ v c e`n- p- -Xn\v Rm {]m n- p-sim n-cn- p- p. c sszh-øns Zm\-amWv. Xncp-k- n-[n-bn Bcpw \oxnam-\- t m. k htem-i-øn-s bpw ]m]-]-cn-lmc _en-bmbn Im h-cn-bn Xq -s ainlm Xºp-cmt\! \ns Xncp-ap-dn-hp- Iƒ ]nxr-k- n-[n-bn ImWn- p-sim- v, a\p-jy-h K-Øn s] ki-e pw th n c bv pw hos -Sp- n-\p-ambn a[y-ÿx A n- p-sim- n-cn- p- p-h-t m. (tdm-a 8:16, 27, 34. F{_m-b. 7-:25) s]mxp-hmb \ymb-hn[n Znhkw hsc Ir]m-Im-e-ambn Ahn- Sp p \n -bn- n-cn- p-i-bp-am-wv. Ah-tfmSp IcpW ImWn- -Wsa p Rm\pw Fs a fpw Rßsf kvt\ln- p- -hcpw, BImw- -tbm-ssbpw DXvIWvT-tbm-sSbpw {]m n- p- p. Aßp \oxn-tb- mƒ A]-cn-ta-b-amb kvt\lhpw hm keyhpw D h BWv. btlmth! Ahn-SpsØ A[n-Imc koa-sb- n XnI pw ]cn-an-x-am-bn-t mepw Adn-hn- mø Iran-bmWv Rm. Aß-bpsS almicp-w-bnepw Zo L a-bnepw B{i-bn v, Fs tkfn p c Zm\-ambn \ I-W-sa v At]- n- p-i-bm-wv. Fs CjvSa Ahn-SpsØ CjvS-amWp \S-t - -Xv. Ct mƒ Ah-fn- m-sx-bmwv Rm Bcm-[-\-bn ] p-sim- p- -Xv. AsXs h msx hnj-an- n- p- p. Ahsf F{Xbpw s]s p ImWWsa v F\n v B{Klw D v. Cu `qan-bn Aßv F\n- -\p-h-zn- n-cn- p injvsm-bp v C\n F{X Ime-aps v Adn-bn-. F m AXn-io{Lw Ign- p-t]m-i-w-sa p {]Xym-in p {]m n- p-i-bm-wv. tkfn C m-ø-xp-sim v a ƒ c p t]cpw AXoh ZpxJnX-cm-Wv. aiƒ Hmtcm Imcyw ]d pw Hm Øpw Ic-bp- p. ZpxJw ]pdøp ImWn- m-dn-s - nepw ais lrz-b-th-z\ Ahn-Sp v ImWp- p- t m. Ahs hgn-im- nbpw kwko-x -Po-hn-X-Øns D]-tZ-i-Ibpw \ncq-]-ibpw Iq p-im-cn-bpam-bn-cp AΩ-bpsS hntbmkw Ah\p Xmßm-hp- -Xnepw A[n- I-am-Wv. Fd-Wm-Ip-f-Øp-\n v Xncp-h ta{]m-bn-ep Ah-fpsS I -d-bn t]mbn an -t mgpw Rm hnem]w Ign- p- p. Hm a- {]m -\bv p ]e-t mgpw Ah-fpsS t] FgpXn simsp- p tºmƒ Adn-bmsX ]e Bh Øn Fgp-Xp- p. Fs InS- -bn Rm sszh-k- n-[n-bn Ahsf Hm Øp IÆp-\o Hgp- p- p. cmhnse DW-cp-tºmƒ Ahsf sszh-k- n-[n-bn ka n- p- p.

128 128 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w A{_-lm-an-s bpw, bnk-lm- n-s bpw bmt m-_ns bpw asnbn Ahsf hkn- n- -W-sa F p bmnn p {]m n- p- p. Fs IÆp-\o {]hmlw Ct mgpw \ne-bv p- n-. Ahƒ Fs Rc- -Øns i_vzw tiƒ p- pt m? Adn-bp- pt m? \o Fs H -bv m- n-bn v F n\p t]mbn F p hymip-e-s p tnmzn- m-dp- v. C p Rm GI-\mtWm F p ktμ-ln- p- p. hnizm-khpw {]Xym-ibpw F n \n pw AI-ep- pthm; ]cn-ip- m-flm-hns\ F n \n pw FSptØm? Rm shdp-samcp km[mc-w- m-c. sszhta! Fs i n-s -Sp-tØ-W-ta. k o Ø-\- - m-c Ic v At]- n- p {]m n- Xp-t]mse Acn-jvS-\mb Fs \ne-hnfn Xncp-k- n-[n-bn hcp-am-dm-it ; IjvS-Zn-h-k-Øn \ns Xncp-apJw F\n p ad-bv -cptx; \ns snhn F -te v Nmbn-t -Wta; Rm hnfn- p \mfn thk- Øn F\n v D-Øcw Acp-tf-Wta; Fs \mfp-iƒ ]pi-t]mse Ign- p-t]m-ip p; Fs Aÿn-Iƒ sh n-cn- p p; Fs lrzbw Acn ]p p-t]m-se-bn-cn- p p; Rm ` Ww Ign- m ad- p-t]m-ip p; Fs Rc- - -Øns H \nanøw Fs Aÿn amwk-tømsp ] n-bn-cn- p p; Rm acp-`q-an-bnse thgm- º t]mse BIp p; iq\y-ÿ-esø aqßm-t]mse Xs ; Rm Dd- -an-f- n-cn- p p; ho n\p api-fn X\n- n-cn- p Ipcp- In t]m-se-bm-ip- p. Fs ]m\o-b-øn IÆp-\o ho-gp- p. I Ømsh \ns hnip Db-c-Øn \n p t\m n, kz K-Øn \n p Xr ]m Øv Fs Im -Wta F p Rm {]m n- p-i-bm-wv. Fs {]m -\-bp-ssbpw IÆp-\o-cn-s bpw thf- Iƒ \p-]- -hn-bmbn kz KØn \n pw Ah-fpsS a[p-c-ap kzcw hcpt m F v Ft mgpw ImtXm Øv {]Xo- -tbmss Rm Ccn- p- p. tkfo \o, FhnsSbncp v ]msn {]m n- p p?

129 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w f 129

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

tum. hn.-]n. KwKm-[-c

tum. hn.-]n. KwKm-[-c tum. hn.-]n. KwKm-[-c A m-cmjv{s {]i-kvx-\mb Im k NnIn- -I. Ccn-ßm-e- ps \mj-w sslkviqƒ, ss{iãv timf-pv, Fd-Wm-Ipfw alm-cm-pmkv timf-pv, tim bw saun- timf-pv, Hmƒ C ym C Ãn- yq v H^v saun- kb k-kv, AU-bm

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ

POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : CXfpIƒ POURASTHYA SUVISESHAKAN Patron H.G. Geevarghese Mor Policarpose Metropolitan : 0484-2527226 Editorial Board 1. H. G. Markose Mor Chrysostomos 0484-3241612, Mob. 9447826999 2. V. Rev. A. V. Jacob Corepiscopa

More information

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs

SHARON FELLOWSHIP SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION, THIRUVALLA SECTION EXAMINATION Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs Marks : 50 Class -X Time : 2 Hrs I t]sc-gp-xpi (5x1=5) 1. thz-]p-kvx-i-ønse BZy-hm-Iy-Øns aqe-`m-j-bn sszhw F -Xn\v D]-tbm-Kn- n-cn- p ]Zw? 2. sszh-øns GIXzw ]nimnpw AwKo-I-cn- p p F p {]kvxmhn As m-kvx-e?

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX

{Iqiv. CS-h-I- - - m-cs ktμiw. CShI ZqX CS-h-I- - - m-cs ktμiw I Ømhn {]nbsc, tbip-{in-kvxp-hns \ma-øn kvt\l hμ-\w. t\mºp \mfp-i-fp-te pw \mw {]th-in- n-cn- p-i-bm-w-t m. {Iqin-s\- p-dn p [ym\n- p-i-bpw, ]Tn- p-ibpw snøp Ah-kc-am-W-t m. F m

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC.

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) Author First Published : Published by : Sr.Leonila CMC : Sophia Printers & Publishers (P) Ltd., Malaparamba, Kozhikode, Kerala - 673 009 hnip² Distribution

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m.

Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. hn\t_m[n Pq 2013 1 hn\t_m[n: eøo Pq 30: B p-h w 13 mw Rmb... 03 1 cmpm. 19:16, 19 21; eq m. 9:51 62 tum. Ãm en amxnc n n tum. Ipcy hmep-]-d-ºn ^m. txmakv IpgnbSn nd Pqsse 03: txm-am-«o-lm-bpss Xncp-\mƒ...

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008.

Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008. {_Z-d Zn Kƒ^v Fs IrXn cmpm-hn\p th n-bp- Xv F v Rm ]d-bp- p. Fs \mhv ka -\mb tej-is Fgp-Øp-tIm BIp- p. hmeyw : 2 e w : 8 sabv Pq, 2008 thmbvkv temim-h-km\w `b v Kpl-bn hmkw tamkvtim: 2008 tabv amkøn temimhkm\w

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ

]pwy-\-_n-bpss ]q p--bnâ ]pkvxiw 03 2013 am v 20 1434 P. Due 07 13 e w 24 am su ISvPp C y³ P\-Xbv v e yw ]ng- -cpxv KpPvdm-Øns\ ]ptcm-k-xn-bp m- n-bxv Xm\m-sW v \tc-{µ-tamun hmzn- p- p- v. Aß-s\-sb- n "]ptcm-kxn F m F mwv? P\-Po-hn-X-Øns

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information