AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww"

Transcription

1 AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep AwK-߃ v AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v G{]n 30 hsc kabw Ds - nepw Ign-hXpw Cu amkw Xs AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v th Xp snø-ww. Atkm-kn-tb-js _m v A u- n ]Ww AS-bv m kuicyw D v. A u v \º apx-em-bh Atkm-kn-tb-j Hm^o-kn \n pw e`y-am-wv. t^m Ign Pn m IΩ n ]m m- nb {]ta-b-߃ _ -s - -h v AXmXv ao nw-kp-i-fn ]s -SpØv ka n- p-i-bp- m-bn. CXns ]q Æ-cq]w Cu e -Øn Dƒs -Sp-Øn-bn- p- v. Cu h jsø C UIvkv FIvkn-_n-j 2014 sabv 1 apx 4 hscbmsw- -Imcyw {i n- pat m. h\nxm hyh-kmb bqwn- p-iƒ v {]m[m\yw \ In Ah hyh-kmb D - -߃ kup-\y-ambn taf-bn {]Z in- n- p- -Xn\pw kuicyw Hcp- nbn- p- v. Atkm-kn-tb-j 150 t] hoxw Ccn- m-hp 3 lmƒ D v. CXn Hcp lmƒ ]q Æ-ambpw Fb I- o-j snbvxn-cn- p- p. ]m nwkv kui-cyhpw D -Xn-\m AwK-߃ hnhn[ ]cn-]m-sn-iƒ ChnsS \S-Øp- -Xn\v Hm^o-kp-ambn _ -s -S-Ww. am n FdWm-Ip-fØv \S- p hyh-kmb kwk-a-øns Hcp- -߃ kwÿm\ Atkm-kn-tbj \S-Øn-h-cp- p. CXv hnp-b-i-c-am- p-hm F mw AwK-ßfpw kl-i-cn- -Ww. tkmjy skiyq-cn n tim kv ^ v s^{_phcn amkw Xs AS-bvt -XmWv. Cu XpI ASbv mø bqwn- p-iƒ v Cu ^ n \n p B\p-Iqeyw e`y-a. _nt\mzv amxyp (sk{i- dn) h\nxm hyh-kmb bqwn- p-iƒ v C UIvkv 2014 hyh-kmb {]Z i-\-øn Ãmƒ sd n ]q Æ Cfhv ticf kwÿm\ sndp-ins hyh-kmb Atkmkn-tb-j tim bw Pn m bqwn- ns B`n-ap-Jy- Øn 2014 sabv 1 apx 4 hsc tim bw amω am nf lmfn \S-Øp AJn-te y hyh-kmb hmwnpy taf-bn h\nx hyh-kmb bqwn- p-ifpss D - -߃ {]Z in- n- p- -Xn\pw hn \ \S-Øp- -Xn\pw kup-\y-ambn kuicyw Hcp- p- p. ]s -Sp- p-hm Xm ]-cyap h\nxm hyh-kmb bqwn- p-iƒ timsn-ax shãv t]meokv tãj\v kao-]-ap sndp-ins hyh-kmb Atkm-kn-tb-j Hm^o-kp-ambn _ -s -SW-sa v `mc-hm-ln-iƒ Adn-bn p. t^m : , , THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM 3

2 ticf kwÿm\ sndp-ins hyh-kmb Atkm-kn-tb-j tim bw Pn m IΩ n sfiy-i-wvtt\ ]m m n _ -s - -h v \ Inb {]ta-b-߃ {]tabw 1 hyh-kmb hni-k\ tπm p-i-fnse hkvxp ssiam w kw_- n v _ -s DØ-c-hp-Iƒ D m-bn-cp- n- pw, ssiam w kw_- n Xocp-am\w FSp- p- -Xn Ime- Xm-akhpw, \S-]-Sn-Iƒ thkw Ipd-bp- -Xn-ep {]Xntj[w ticf kwÿm\ sndp-ins hyh-kmb Atkmkn-tb-j tim bw Pn m IΩ- n-bpss IqSnb 19- -mw tbmkw _lp Pn m hyh-kmb ti{μw P\- d amt\-psc Adn-bn- p- p. Cu hnj-b-øn kxzc \S-]-Sn-Iƒ D m-i-w-sa v Atkm-kn-tb-j Pn m IΩ- n- p-th n Xm ]-cy-s -Sp- p. {]ta-bw 2 Sn.-Hm.-Un. ao ÿm]n- n- p sndp-ins hyh-kmb bqwn- p-iƒ v sshzypxn t_m Un \n pw e`n- p {]Xn-amk _n n ]e XpI-Ifpw F n\v th n F v hy -am- p- n m F pw t_m Un CXp kw_- n v At\z-jn- m IrXy-amb adp-]sn e`n- p- n-s pw D ]cm-xn-iƒ e`n- p- -Xn-\m Cu Ahy- -X-Iƒ ]cnl-cn- p- -Xn\pw hni-z-amb _n p-iƒ e`n- p- -Xn\pw kxzc \S-]-Sn-Iƒ D m-i-w-sa v ticf kwÿm\ sndp-ins hyh-kmb Atkm-kn-tb-j tim bw Pn m IΩ- n-bpss IqSnb 19- -mw tbmkw _lp sshzypxn t_m Uv su]yq n No^v F n-\o-b-tdmsv Bh-iy-s -Sp- p. aq p ]Xn- m- n-\iw temisø aq m-asø henb kºzvhy-h-ÿ-bm-im-\n-cn- p C ybv p [\-a{ n ]n. NnZw_-c-Øns ]Øn\v am K-tc-J. * [\- Ωn B`y- c D m-z-øns aq p ix-am-\-am- -Ww. * hntzi \nt ]w Dd m n Id v A u v IΩn \nb-{ n- mw. * sa -s hf -bp- m-ip-tºmƒ hne- -b- hpw kzm`m-hn-i-am-wv. hne-iƒ hcp-xn-bn \n Øm dnk hv _m ns [\ \b \ne-]m-sp-iƒ. * epn-t - ohv dnt^mkv IΩo-j \n tz-in ]cnjv m-c-߃ DS \S- m- -Ww. * ASn-ÿm\ kui-cy-hn-i-k-\-øn\v F m am Khpw txspi. ]n]n]n amxr-ibv p ap K-W-\. {]tabw 3 tic-f-ønse sndp-ins hyh-kmb bqwn- p-i-fn tpmen-sn-øp- -h-cn `qcn-`m-khpw A\y-kw-ÿm\ sxmgnem-fn-iƒ BWv. Cu sxmgn-em-fn-iƒ bqwn- n-t\msv tn p apdn-i-fn-emwv Xmakn p- -Xpw. F m Cu apdn-iƒ hyh-kmb bqwn- ns `mk-a- pw CØcw apdn-iƒ v sndp-ins hyh-kmb bqwn- p-iƒ v e`n- psim- n-cn- p sshzypxn Xmcn^v \ Im km y-as - p-ap coxn-bn sshzypxn t_m Uns APTS hn`m- Khpw Ce-Iv{Sn-kn n t_m Uv kvizmupw ]cn-tim-[-\-iƒ \S-Øp-Ibpw Ct mƒ ]ng CuSm n hcp-ibpw snøp- p. ]ng IW- m- p- Xv 1 KW\v 135 cq]m \nc- n h XpI CuSm- p- p. AXm-bXv 1KW x Rs.135 x 360 Znhkw IW- m n 48,600/ cq] hsc CØcw bqwn- p-iƒ v ]ng CuSm- p- p. aq v jn^v pw {]h Øn- p sndp-ins hyh-kmb bqwn- p-iƒ v e`n- p-sim- n-cn- p sshzypxn Xmco^v Xs \ I-W-sa pw CØcw ]cn-tim-[\-iƒ Ah-km-\n- n- p- -Xn\v _ - s - -h v \n t±-i-߃ \ I-W-sa pw ticf kwÿm\ sndp-ins hyh-kmb Atkm-kn-tb-j tim bw Pn m IΩ- n-bpss IqSnb 19- -mw tbmkw _lp tbmkw _lp sshzypxn t_m Uv U]yq n No^v F Pn-\n-b-tdmSv Bh-iy-s -Sp- p. CXv kw_- n v ]cm-xn-iƒ D -h si.-f-kv.-f-kv.-sf.-f. Hm^o-kp-ambn _ -s -Sp-I. ti{μ- [-\a{ n {io. ]n. NnZw-_-c-Øns ]Øn\ am K-tcJ * Ib- p-a-xn v Du \ In-s m- p \n ΩmW {]h Ø-\-߃ p ap K-W\ * ASn-b- nc kml-n-cy-øn A l-cm-b-h p am{xw k_vknun * \K-c-ß-fn Pohn- m-\m-hmø kml-n-cy-ap- mipw ap ]v ka{k Bkq-{X-Ww. * hnhn[ taj-e-i-fn ss\]pwyw hni-kn- n- p- Xp hnzym-`ymkw t]mse {][m-\w. * kp{]-[m\ ] -Xn-I-fpsS kmº-øni _m[yx ] ph-bv p- -Xn\p kwÿm-\-ßfpw Xbm-dm-h-Ww. CtXmsS sdbn th, {]Xn-tcm-[w, tzio-b-]mx hnik-\w, ssentimw F n-h-bn IqSp-X \nt ]w \S-Øm ti{μw {]m]vx-am-ipw. 4 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM

3 ticf k m-cns A[o-\-X-bn-ep {]h Ø-\-cln-X-ambn \ne-sim- p h InS, CS-Øcw hyhkm-b-ß-fpss ÿe-ß-fn kq va, sndp-ins hyhkm-b-߃ mbn hne-bvt m, 90 h jsø eoknt\m \ Ip-I. 2. F m ] m-b-ønepw At - ÿe-sa- nepw FSpØv hyh-kmb hni-k\ tπm p-i-fmbn hni-kn- n- p-i. 3. \ne-hn-ep F m hni-k\ tπm p-i-fp-ss-bpw, hyhkmb FtÃ- p-i-fp-ssbpw ASn-ÿm\ kui-cy-߃ hni-kn- n- p-i. 4. \ne-hn-ep F m hyh-kmb hni-k\ tπm p-i-fnepw ÿe-øns hne apgp-h-\mbpw \ Inb hyh-kmbn-iƒ v ssiam- -mh-im-i-tøm-sp-iqsn ka-b-_- n- X-ambn B[m-c-߃ \ Ip-I. 5. sndp-ins hyh-kmb hni-k\ tim -td-js A[o- \-X-bn-ep shdpw `qan-iƒ hyh-kmb hni-k\ tπm p-i-fmbn hni-kn- n v ]pxnb hyh-km-b-kw-cw-`- I v kui-cy-߃ \ Ip-I. 6. hyh-kmb kwcw-`-i-cpss taep {]mtz-ini kzbw- `-cw ÿm]-\-ß-fpss AXn-cp-I-hn \nb-{ Ww Ah-km-\n- n- p-i. 7. hnzyp- n hnx-c-w-øn-ep sshzypxn t_m Uns ]e \b-ßfpw hni-k\ hncp- -am-wv. Ah ]cn-l-cn- p- -Xn\v hyh-kmb kwcw-`i kwl-s\m {]Xn-\n-[n-Iƒ, hnz-kv AS-ßnb Hcp IΩ nsb cq]- s -SpØn aq p amk-øn-\p- n dnt m p txsn kzmk-xm l-amb \n t±-i-߃ \S- n-em- p-i. 8. hyh-kmb kw_- -amb F m ssek kp-i-fpssbpw Imem-h[n A p-h j-ambn \np-s -Sp-Øp-I. 9. kwÿm-\sø sndp-ins hyh-km-b-ß-fpss D - ߃ {]txyi ]cn-k-w-\-iƒ \ In, Ct mƒ \nehyh-km-b-\-b-øn hcp-tø ImX-emb am -߃ tkhy txmakv simt msn hn-ep DØ-c-hnse A]m-I-X-Iƒ ]cn-l-cn- v, s]mxpta-jem ÿm]-\-߃, kl-i-cw tim -td-j-\p- Iƒ, t_m Up-Iƒ XpSßn F m s]mxp ÿm]-\- ßfpw Ah-cpsS Bh-iym-\p-k-cWw D - -߃ hmßp-ibpw Ah-bpsS hne ap Xp Znh-k-߃ p- n \ Ip-Ibpw snøp-i. si.-f-kv.-b.- n.-kn., si.-f-kv.-c.-_n. XpS-ßnb ÿm]-\-ßfpw Ah p th n D - -߃ \n ZnjvS KpW-\n-e-hmcw ]men- p- p-sh- n a k-cm-[n-jvtnx hne \ In sndp- InS hyh-kmb ÿm]-\-ß-fn \n pw -hm-ßpi. 10. sndp-ins hyh-km-bn-i-fpss F m D - -ß-fpsSbpw- hm v SmIvkv A p ix-am-\tam AXn Ipdhp td v Bbn \np-s -Sp-Øp-I. 11. kn.-f-kv.- n., hm v IW pifpss BUn v aq m-asø kmº-øni h j-øn-\p- n Xs Xo m- p-i. hm v \nipxn k{º-zmbw sim p-h- -t mƒ hm v BUn- ns Imcy-Øn k m hmkvzm\w ]men- p-i. Hm sse BUn v k{º-zmbw \S- n-em- pi. 12. d -d-[n-jvtnx hyh-km-b-ß-fpss ÿm]-\-øn-\pw, B[p-\nIh -c-w-øn\pw {]txy-i-amb ]cn-k-w- \-Iƒ \ Ip-I. 13. Fwtπm-bokv tã v C jp-d kv, t{]mhn-u v ^ v F o taj-e-i-fn \n pw kq va, sndp-ins hyhkm-b-ßsf hnsp-x snøp-i. 15. k m sndp-ins hyh-km-bn-i-fn \n pw hm v SmIvkv kzcq-]n- p- -Xn \n pw Hcp ix-am\w XpI kq va sndp-ins hyh-kmb hni-k\ ^ n hyhkmb kwcw-`-i p th n-bp C jp-d kv s] j, t a-\n[n F o kpc- nx ^ p-i-fntebv v am n k hokn \n pw hnc-an- p sndp- InS hykm-bn-iƒ v \ Ip-I MSME Ahm Un\v At] Wn- p p h jsø ani hyh-kmb kwcw-`-isc Xnc-s -Sp- p- -Xn\v hyh-kmb hip v At]- -Iƒ Wn- p- p. IqSp-X hnh-c-߃ v Pn m hyh-km-b-ti-{μw, P\-d amt\-p-cp-ambn _ -s -S-Ww. t^m : "It takes 2 years to build a reputation and five minutes to ruin it:'' THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM 5

4 sshzypxn sdkp-te- dn IΩo-j, sshzypxn t_m Un-\p-th n IWIv Uv temun-s bpw kssπ-tim- Un-s bpw Imcy-ß-fn hcp-øp-hm Dt±-in- p Nne am -߃ LT 4 Im Kdn-bn-ep sndpins hyhkm-bn-iƒ v tzmj-i-c-am-bn-cn- pw. CXn-s\-Xncmbn Fd-Wm-Ipfw si.-f-kv.-f-kv.-sf.-f. ap {]kn-u v jmpn sk_m-ãy ka n- p ]cm-xn-bpss kw n]vx hnh-c-ww. ]pxnb sshzypxn \bw, sndp-ins hyh-kmbw {]Xn-k- n-bn!! {][m\ hnjbw 150 si.-hn.-f. hsc F.Sn 4 sshzypxn e`n- p- -Xn- \mbn hnhn[ kwl-\-s-i-fpw, hy n-ifpw IΩo-js apºmsi l Pn ^b snbvxn- p- Xpw Cu amkw 19- -mw XobXn ImeØv 10 awn v Xncp-h- -]pcw sh b-º-eøv h v s]mxp sxfn-sh-sp v \S-Øp- -Xp-am-Wv. ] m-øew sndp-ins hyh-km-b-߃ v mw B v am v amkw 2 -mw XobXn hsc 150 si.-hn.-f. \ In-bn-cp- p, AXn\p tijw 100 si.-hn.-f. B n Ipd- p. am n\p ap ]v sshzypxn e`n F m hyh-km-bn-iƒ pw 150 si.hn.-f. hsc A\p-h-Zn- p-sim v 2008 HIvtSm-_ 24 mw XobXn kssπ-timuv ]cn-jvi-cn- p-i-bp- m-bn mw B v HIvtSm-_ 28- -mw XobXn apx an\naw Kymc n F{Kn-sa v \ne-hn C m-ø-xp-sim- v, A p apx Hcp D]-t`m- m-hns Bh-iy-Øn\v {Sm kvt^m a-dn-t bpw sse hen- p- -Xn-s bpw apgp-h XpI t_m Un\v B D]-t`m- mhv \ I-Ww. Xmsg ]d-bp Imc-W-ßfm 100 si.-hn.-f. {Sm kvt^m a ÿm]n- p D]-t`m- m-hn\v 150 si.-hn.-f. hsc F nepw e`nt - -Xm-Wv. \msn\pw, sshzypxn t_m Un\pw CXpaqew em`w D m-ip- p si.-hn.-f. {Sm kvt^m a-dn-\pw, sse hen- p- -Xn\pw, AXns A\p-[m-cn-Iƒ p-ap apgp-h Nnehv hln- p D]-t`m- m-hn\v 150 si.-hn.f hsc F nepw D]-tbm-Kn- m-\p A\p-aXn e`n-t - Xv XnI pw \ymb-amb Bh-iy-am-Wv. F n am{xta Nnehn-Sp cq]-bpss apgp-h aqeyhpw e`n- p-i-bp- q. 160 si.-hn.-f. {Sm kvt^m a-dn \n pw 100 si.-hn.- F. am{xw \ In-bm _m n-bp 60 si.-hn.f v D]-t`m- mhv \ Ip XpI hrym-hn-em-ip- p. 60 si.- hn.-f. s]mxp-\-jvs-øns KW-Øn s -Sp-tØ- -Xmbn hcp- p. 160 si.-hn.-f. v th n `oa-amb XpI snehm-t - -Xmbn hcp- -Xp-sIm v hyh-kmbw \jvs-ønem-ip- Xpw ]q n-t m-ip- -Xp-am-Ip- p si.-hn.-f. {Sm kvt^m a ÿm]n- p- n-søv 100 si.-hn.-f. Bbn \np-s -Sp-Øp-tºmƒ ÿm]n-x-tijn-bpss ]q Æ D]-t`mKw hcm-ø-xpw, A[nI snehv hcp- -Xpw, CXn-s\ mw D]-cn-bmbn Du \jvsw kw`hn- p- -Xp-am-Wv. ImcWw {Sm kvt^m a-dp-iƒ AXns ÿm]n-x-ti-jn-bn D]-tbm-Kn- p-tºmƒ am{xamwv Du - -a-am-ip- -Xv si.-hn.-f. v api-fn kz -ambn {Sm kv t^m a ÿm]n- -W-sa- mwv \nb-aw. sshzypxn D]- t`mkw 100 si.-hn.-f. Bbn \np-s -Sp-Øn-bm 11 si.- hn. sse\ns Zqc-Øn B\p-]m-XnI h -\hv e`n- p-sa v ]d-bp- Xv icn-b-. ImcWw 160 si.-hn.-f. hsc D {Sm kvt^m a-dn-\-spøv ao LSn- n- p- - Xp-aqew F.-Sn. sse\p-iƒ sshzypxn t_m Un\v hent - -Xmbn hcp- n-. CXp-aqew sshzypxn t_m Un\v hnx-cw \jvs-hp-ap- m-ip- n si.-hn.-f. Hcp hy n v Bh-iy-ambn h m, F v.-sn. B p-tºmƒ AXn-\p-th n aps-t XpI hfsc `oahpw Xmßp-hm km[n- m-ø-xp-am-ip p (]Øp e w cq] v api-fn ), F p am{x-a kwc- W snehpw a p sne-hp-ifpw hf-sc-b-[niw h n- p- Xpw \S-]-Sn-{I-a-߃ hnjaw ]nsn- -Xp-am-Ip- p mw B n h kssπ-tim-un\pw mw B n h am -߃ pap]-cn-bmbn ]pxnb \nb-{ - W-߃sIm- p-h-cp-hm km[n- m-ø-xm-wv. ImcWw ]cn-jvim-c-߃ s]mxp sxfn-sh-sp- n-eqss am{xta \S- n-em- p-hm km[n- p-i-bp- q Xmcn^v ]cn-jvi-cn- -t mƒ F v.sn D]- t`m- m- -fpss KW-Øn "UowSv F v Sn' F ]pxnb hn`-mkw cq]o-i-cn- p-ibpw 1000 si.-hn.-f. v api-fn-ep F m D]-t`m- m- ƒ pw, F v.-sn. hn`m-k-øns ^nivkuv Nm Pv 300 cq]bpw F.-Sn. hn`m-k-øns F\ Pn Nm Pv 4.70 cq]bpw Bbn \np-s -Sp-Øn-bn- p- v. CXp aqew 100 si.-hn.-f. pw 150 si.-hn.-f. pw CS-bn-ep sndp-ins hyh-km-bn-i-fpss sshzypxn _n `oa-ambn (30% apx 50% hsc) h n- p- p. ta hnh-cn- -Xn\v D]-cn-bmbn G{]n amk-øn \ne-hn hcp kssπ-tim-unepw 100 si.-hn.-f. am{xta sndp-ins hyh-km-bn-iƒ v A\p-h-Zn- n- p- p. Bb-Xn- \m tic-f-ønse F m hyh-km-bn-ifpw s^{_p-hcn 19- -mw Xob-Xn-bnse s]mxp-sx-fn-sh-sp- n ]s -Sp- -Ww. s] n-js ]q Æ hnh-c-øn-\mbn jmpn sk_m-ãy t^m : "Strategy is about winning'' - Robert M. Grast 6 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM

5 {KmaoW sndp-ins hyh-km-b-ß-fpss ]p\-cp- m-c-whpw hni-k-\hpw e y-an v hnhn[ ]cn-]m-sn-iƒ hyh-kmb hip v \S- n-em- n-h-cp- p- v. tic-f-øns kº-zvhyh-ÿ-bpss hni-k-\-øn\v sndp-ins {Kma hyh-km-bß-fpss ] v hfsc hep-xm-wv. kwÿm-\-øn\v A\ptbm-Py-amb ] -Xn-I-fn \nt ]w t{]m m-ln- n- p- -Xn\pw ASn-ÿm\ kui-cy-߃ h n- n- p- -Xn\pw C\nbpw IqSp-X Du \ ti- -Xp- v. ]c-º-cm- KX sndp-ins hyh-km-b-߃, Ic-Iu-ie taj-e, hyhkmb ]m p-iƒ, \nt ] t{]m m-l\ {]h Ø-\- ߃ XpS-ßn-b-hbv v Du \ In-sIm v H -Ø-hW ti{μ-k-lm-b-amb timsn cq] Dƒ ss timsn cq] _UvP- n hi-bn-cp-øn-bn- p- v. kwÿm-\-øv e`y-amb am\-h-ti-jn-tbbpw hn`-h-ßsfbpw ]c-am-h[n {]tbm-p-\-s -SpØn ]cn-ÿnxn kulr-z-am-bxpw kpÿn-c-hp-amb hn[-øn-ep hnik-\-øn\v DX-Ip lcnx hyh-km-b-ß-fmwv `mhn-bn kwÿm-\-øn\v A\p-tbm-Py-am-b-Xv. kwÿm-\øv Db p-h-cp s]mxp-p-\m-`n-{]m-b-øns ASn-ÿm-\- Ønepw tic-f-øns {]txy-i-x-iƒsim pw ]cnÿnxn {]iv\-߃ D m- mø hyh-km-b-ßsf t{]m m-ln- n-t - Xv Bh-iy-am-Wv. CØ-c-Øn-ep kao-]-\-tøm-sp-iqsn \ne-hn-ep hyh-km-b-\-b-øn am w hcp-øp- -Xm-Wv. ]cn-ÿnxn kulrz hyh-km-bß-sfbpw kwc-`-i-scbpw BI jn- p- -Xn-\mbn 100 timsn cq] sne-hn {Ko ^n-\m kv ] Xn v XpS- ticf _UvP v {]kwkw [\-Im-cy-a{ n {io. si.-fw. amwn - hyh-kmb taj-ebv v _UvP- n Ah-X-cn- n {]k `mk-߃ an-spw. Cu {Ko ^n\m kv ] -Xn v 10 timsn cq] hi-bn-cp-øp- -Xm-Wv. Fd-Wm-Ipfw \K-c-Øn\v Np p-]m-sp-ap ^ Wn- \n ΩmW bqwn- p-iƒ v BtKmf \ne-hm-c-øn-ep ASn-ÿm\ kui-cy-ßfpw tzio-bhpw A tz-io-bhp-amb _ -߃ D m- p- -Xn\pw th n Hcp A tz-iob ^ Wn- l_v 6.50 timsn cq] snehn ti{μ klm-b-tømss ÿm]n- p- -Xm-Wv. bph kwcw-`-i v \qx\ Bi-b-߃ \S- n-em- p- -Xns `mk-ambn ]pxnb kwc-w`-߃ Bcw-`n- p- - Xn\v {]mcw` klm-b-sa \ne-bn Hcp t{]mp-ivsn\v ]c-am-h[n 5 e w cq] [\-k-lmbw \ Ip- -Xm-Wv. CXn-\mbn BsI 5 timsn cq] \o n-h- n- p- v. IqSp-X sxmgn Ah-k-c-߃ krjvsn- p- -Xn\v {]mcw` k_vknun \ IpI F ] -Xn-bpsS `mkambn \v tijw ]Øvt]-cn Ipd-bmsX sxmgn \ In-bXpw hyh-kmb hip- ns Iogn hcp- Xpw k m-cn \nt m at -P kn-i-fn \nt m bmsxmcp klm-bhpw \ne-hn e`n- m tbm-ky-x-bn- m-ø-xp-amb sxmgn ÿm]-\-߃ v Hcp sxmgn tπm n\v 10,000/ cq]m hoxw k_vkn-un-bmbn \ Ip- -Xm-Wv. CXn-\mbn BsI 2 timsn cq] \o n-h- n- p v. hyh-kmb ]m p-iƒ ÿm]n- p- -Xn-\m-h-iy-amb `qan e`y-am- p- -Xn\pw hni-kn- n- p- -Xn\pw {]mcw` hnln-x-ambn Hcp timsn cq] hi-bn-cp-øn-bn- p- v. bp.-]n.-f. bpss CS- me _UvP v \ncm-im-p-\iw! 1. Irjn-bv m-h-iy-amb D - -ß-fpsS FIvsskkv Uyq n-bn Ipdhp hcp-øn-bn-. ]Icw ImdpIfpsS \nipxn \nc- p-iƒ Ipd- p. 2. KpUvkv, k hokv SmIvkv \S- n-em- p-hm-\p Hcp {ia-ap- m-bn-. (GST) 3. kq va sndp-ins hyh-km-b-ß-fpss hf -bv p-th- n Hcp {]txyi ^ p-an- mø _UvP- v. 4. [\-I-Ωn-Ip-d-bv p- -Xn\v Imcy-amb \n tz-i-ß-fn- mø CS- me _UvP- v. Policy is a contingent decision, where strategy is a rule for making decisions - M Igor Ansoft 1985 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM 7

6 hyh-kmb \b-øn am w hcpw; {]mtbm-kni kwcw-`-߃ p am{xw t{]m km-l\w : ticf k m \qdv ]pxnb kwcw-`-isc Is -Øm\pw ] Xn am\p-^mivn-dnmv cwksø h InS hyh-km-b-߃ p th n {ian- n pw In mø kml-n-cy-øn hyh-kmb \b-øn Xs am w hcp-øp- p. Xncp-h-\- -]pcw, sim n, timgn-t msv taj-e-i-fn ti{μo-i-cn v ChnsS FXn n- m-øxpw {]mtbm-kn-i-hp-amb hyh-kmb kwcw- `-߃ am{xw t{]m m-ln- n- p-i-bmwp ]pxnb coxn. ]pi- p-g hyh-km-b-ßfpw Imew Ign- p-sh p hyh-kmb a{ n ]n.-si. Ip m-en- p n ASp-ØnsS {]kvxm-hn- Xv Cu ] m-ø-e-øn-em-wv. ]cn-kc aen- \o-i-c-w-ap- m- p hyh-km-b-߃ hym]i {]Xntj[w krjvsn- p- -Xn-\m AØcw kwcw-`-ßsf t{]m km-ln- n-t F [mcw Xs D m-bn- p- v. AØcw t{]mp-ivsp-isf \ncp km-l-s SpØm\pw XpS-ßn. Ah XpS-ßn-b-tijw hym]i FXn p-h-cptºmƒ kwÿm-\-øn-\msi NoØ-t -cp- m-ip kml- N-cy-Øn-em-Wn-Xv. hnime Xncp-h-\- -]pcw taj-e, hnime sim n taj-e, hnime timgn-t msv taje F n-ßs\ aq mbn Xcw-Xn-cn v Hmtcm taj-e-bnepw Ahbv p tn hyh-km-b-߃ p am{xw [\-k-lmbw, hn]-w-k-lm-bw, sh z Im n-, kmt -Xn-tIm- ]-tz-iw, hyh-kmb ]m p-i-fn ÿew XpS-ßn-bh \ pi F -XmWv si.-f-kv.-sf.-un.-bpss ]pxnb coxn. t{k Xncp-h-\- -]pcw C -th-j B n s hyh-km-b-߃ Ch-bm-Wv. sf.-sn. hnzym-`ym-kw, BtcmKy Sqdn-kw, hnime sim n, saun- Sqdn-kw, _tbm-ss-ivt\m-f-pn, sse^v kb- kv, hnzym`ymk 2014 kwcw-`-߃, _tbm-ss-ivt\m-f-pn, Ãm ]v kwcw-`-߃, hnime timgn-t m-sv, ` y kwkvi-c-ww, Bbp th- Zw, aoun-b, F ss-bn sa v, ^mj Unssk, t{]muivsv Unssk. hnime timgn-t msv taj-e-bn ]m-e- ms hyhkmb ti{μ-ßfpw Dƒs -Spw. F p hyh-kmb ]m piƒ Cu taj-e-bn Imcy-amb kwcw-`-ß-fn- m- Ø-Xp-sIm v Chsb do{_m Uv snøpw. sim n taje tn Øe sxm p Im -\msv If-a-ti-cn, A -amen hscbm-wv. Xncp-h- -]pcw taj-e-bn txm -bv sse^v kb kv ]m v apx sxt m- p {]tz-i-߃ Dƒs -Spw. 450 G ÿe-ap ssivt\m-kn- nbpw CXns `mk-am-ipw. \ne-hn hyh-kmb hip- ns hnhn[ GP kn-ifpss ssih-i-ap ÿew ]cm-a-h[n {]tbm-p-\-s -Sp- Øm-\mWp e y-an-sp- -Xv. GI-tZiw 1200 G Ct mƒ D]-tbmKn s -Sm-\p- v. ]pxnb \b-øns `mk-ambn si.-f-kv.-sf.-un.-kn.-bpss kwcw-`i ^ nßn Imcy-amb h [\ hcp-øpw. \ne-hn IjvSn v 180 timsn am{xw \ Ip ÿm\øv GXm\pw h jwsim v 1,000 timsn-bm- p-i-bmwp e yw, Ãm ]v hnt -Pnse sfsn kwcw-`-i v Gbv ^ nmv G s -Sp-Øpw. Ch-cn \n pw ]pd-øp-\n pw BZy Xeap-d-bn s 100 kwcw-`-isc Is Øn kmt -XnI kmº-øn-i, hn]-w\ klmbw \ In hf Øm\pw ]pxnb \bw e y-an-sp- p. AJn-te ym hyh-kmb hmwnpytaf 2014 sabv 1 apx 4 hsc tim bw amω am nf lmfn Atkm-kn-tb-j AwK-߃ pw h\nxm hyh-kmb bqwn- p-iƒ pw {]txyi Cf-hp-Iƒ Contact : , THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM

7 ticfm _UvP v sndp-ins {Ij, Fw.-km Uv bqwn- p-i-fpss \s -s m-sn- p hm v \nipxn \n t±-i-߃ Cu \n t±-i-߃ ]n h-en- n-s - n tic-f-øns G hpw hf m\nc- p \n ΩmW taje XI pt]mipw Xo! B p-a-w-ens Zu e-`y-sø-øp-s v hym]-i-ambn D]-tbm-Kn- p-h-cp- p. \nehn-ep timºu- nwkv \nb-a-{]-imcw sa D m- p D m-z\ {]{Inb-bn \n pw e`y-am-ip D] DXv]- -amwv Izmdn UÃv. AXn\v Ct mƒ {]txy-i-ambn \nipxn \ ti- -Xn-. Cu hyh-ÿ-bpss ]gp-xp-]-tbm-kn v {]txyi b{ -km-a-{kn-iƒ aptj\ [mcfw Izmdn DS-a-Iƒ manufactured sand D m-zn- n- p-ibpw \nipxn Hgnhv s bnw snøp Ahÿ kwpm-xam-ip-ibpw snbvxn- p- v. CXp-aqew k m-cn\v \nip- Xn-\jvSw D m-ip- p- v. CXv XS-bp-hm manufactured sand D ]m-zn- n- p bqwn- p-iƒ v IqSn timºu- nwkv hyh-ÿ-bn \nipxn AS-bv p-hm {]txyi hyhÿ sim p-h-cm Rm Dt±-in- p- p. CXns {]mtbm-kn-i-x-sb- n ]Tn- p- -Xn- \mbn hmwnpy \nip-xn-h-ip- nse DtZym-K-ÿsc Dƒs -SpØn Hcp {]txyi kanxn cq]o-i-cn- n-cp- p. Ah-cpsS ]T\ dnt m ns ASn-ÿm-\-Øn CØcw aw D ]m-zn- n- p- -Xn-\mbn D]-tbm- Kn- p Vertical Shaft impacterb/ horizontal shaft impacter F b{ kma-{kn-bpss D ]m-z-\- -a-xbpss ASn-ÿm-\-Øn 5 hn`m-k-ß-fmbn Xncn v Xmsg- -d-bp \nc- n hm jn-i-ambn timºu- nwkv \nipxn CuSm- p- -Xm-Wv. 1. awn- q-dn 50 sa{sniv S D ]m-z-\- -a-x-bp- -Xn\v 25 e w cq] 2. awn- q-dn 50 sa{sniv SÆn\v api-fn 100 sa{sniv S hsc 45 e w cq] 3. awn- q-dn 100 sa{sniv SÆn\v api-fn 150 sa{sniv S hsc 65 e w cq] 4. awn- q-dn 150 sa{sniv SÆn\v api-fn 200 sa{sniv S hsc 65 e w cq] 5. awn- q-dn 200 sa{sniv SÆn\v api-fn 1.40 timsn cq] IqSmsX manufactured sands sjuyqƒuv \nipxn \nc v 14.5 ix-am-\-ambn Db Øp- -XmWv. CXn \n pw 40 timsn cq]-bpss A[n-I-\n-IpXn hcp-am\w {]Xo- n- p- p. sa D m-zn- n- p sa {Ij bqwn- p- Iƒ v AXn-]-tbm-Kn- p b{ -km-a-{kn-bpss hmbv h sø Bkv]-Z-am n \nipxn AS-bv m timºu- nwkv hyhÿ \ne-hn-ep- v. CØcw timºu- nwkv hyhÿ \S- n-em- n-b-xn-\p-tijw sa -ens D ]m-z-\-ønepw hne-bnepw KWy-amb h -\-bp- m-bn- p-s - n AXn-\\p-kr-X-amb h -\hv timºu- nwkv \nip-xn-bn hcp-øn-bn- n-. CsX mw ]c-k-wn v sa {IjnwKv bqwn- p-i-fpss timºu- nwkv \nip-xn-\n-c v Imtem-Nn-X-ambn Xmsg- -dbpw {]Imcw ]cn-jvi-cn- p-hm Dt±-in- p- p cm x cm IqSp-X hmbvh an- mø {Ij-dp-I-fpsS \nipxn \nc v 1,20,00 cq]-bmbn Db Øp- p cm x cm IqSp-X cm x cm Ihnbm-Ø-Xp-amb {Ij-dp-I-fpsS \nipxn \nc v 4,80,00 cq]-bmbn Db Øp- p. AXn- \p-ap-i-fn hmbvh -ap {Ij-dp-Iƒ v 9,60,000 cq]- bmbn Db Øp- p. tãm {I-j-dp-I-fpsS \ne-hnep timºu- Uv \nipxn 54 e w cq]-bmbn Db Øp- -Xm-Wv. F m H {IjnwKv sajo am{x-ap BZy c p hn`m-k-øn s -Sp {IjnwKv bqwn- p-i-fpss \ne-hn-ep timºu- nwkv \nip- Xn-\n-c- n bmsxmcp am hpw hcp-øp- -X-. Cu \nipxn ]cn-jvim-c-øn \n pw 100 timsn-bpss A[n-I-h-cp-am\w {]Xo- n- p- p. Customer Relationship Management CRM is more business philosophy than software, more passion than project Model 1 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM 9

8 ticfm ] m-bøv si ns \n ΩmW dqƒkn, hyh-kmb taj-ebv v klm-bi-c-amb hn[-øn ImX-em-b Asa Uvsa kv hcp-øn-bn-cn- p p A\p-Iq-e-amb t`z-k-xn-iƒ! tdmuns hoxn-sb- m bm{x-bv p- -h-gn, aoun-b kv, k hokv tdmuvkv, ^vssf Hmthgvkv. Ct m-gp _n Un-Mn am -߃ hcp-øn-bm, N -߃ ]pxnb `mk-øn\p am{xta _m[-i-am-ipbp p. t\m sdkn-u-jy HmIyp- ko-kn-isf Xcw-Xn-cn- n-cn- p- -Xn Group G2 - High Margard Industrial (Total floor are 700 sq.m.) Group H - Storage Group 1 - Hagardous tãm {Ij bqwn vkv Group 1 Access for Group AI - Occupancy Upto 600 sq. meters - Floor area Upto 300 sq. meters - Upto 300 Multiple Unit Above 300 upto up to 600 Above 600 upto 1000 Above 1000 Up to 4000 Minimum width of access required in meters No minimum More details - Visit Kerala Govt. Wibsite or call KSSIA, Kottayam Unit 1- Kh. DØ-chv ASpØ t]pn A`n-\-μ-\-߃ Nocw-Nnd k hokv kl-i-cw _m ns t_m Uv sxc-s -Sp- n ]ªn-Iv t^md-øns {]Xn-\n-[nbmbn hmin-tb-dnb sxc-s -Sp- n hnp-bn si.- F-kv.-F-kv.-sF.-F. kpoh AwKw si.-f-kv.-f-kv.-sf. F.-bpsS kpoh AwK-amb {io. ]n.-si. amxyp-hns (B\n- t n- ) d ^mivsdn timsn-ax hyh-kmb FtÃ- n ]pxnb si n-s-øn, DZvLm-S\w snbvxp. si.-f-kv.-sf.-f. Pn m {]kn-u v Pbnwkv CΩm-\p-th `{Z-Zo]w simfp-øn. {io. tpmjv tam temd kv AtimI d ^mivsdn Nß-\m-ticn C U-kv{Sn-b Ftà v 10 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM

9 "Every company needs to embrace entrepreneurship while understanding that, if taken too far, it has the ability to undermine its own power.'' - Julian Burkinshaw THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM 11

10 Just in time - Manufacturing where operations pull required parts at the required time. 12 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM

11 IN- PRINCIPAL SANCTION GRANTED FOR MAKING POOVANTHURUTH ID. PLOT IN TO A CENTRE OF EXCELLANCE Proposal for the Consideration of the Steerting Committee: Cluster Division recommends the proposal for in-principle approval. Committee may consider the proposal for in-principle approval for upgradation of Industrial Estate at Kottayam, Kerala with the above observations. THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM 13

12 sh U suh-e-]vsa v t{]m{kmw ]ªnIv s{]miyq -sa v t]mfnkn skan-\m C U-kv{So-b Ftà v Atkm-kn-tb-j Nß\m-ticn (14 s^{_p-hcn 2014) Fw.-F-kv.-Fw.-C. suh-e-]vsa v C Ãn- yq- n\v Xriq, shcq C U-kv{Sokv Atkm-kn-tb-j\v F n-h-bpss kwbp- m-`n-ap-jy-øn Ah-t_m[ skan-\m \S- p. Atkm-kn-tb-j {]kn-u v si.-sp. eqbokv A y- X hln ktω-f\w kn.-f-^v.-kn. Ub-d-IvS ]n.un. eøo^v D Lm-S\w ssbvxp. Ftà v Atkm-kn-tb-j\v sk{i- dn Pbnwkv apf-h\ kzmkxw Biw-kn- p-i-bpw, si.-f-kv.-f-kv.-sf. F. ap kwÿm\ {]kn-u v tkhy txmakv simt msn, t]mfokv Ah-t_m[ {]kw-khpw snbvxp. tpmbn v sk{i- dn chn \S-Ønb \μn {]I-S-\-Øn-\p-tijw Fw.-F-kv.-Fw.-C. C Ãn- yq v Akn. Ub-d-IvS {ioaxn I{Xo-\mΩ sk_m-ãy ]ªnIv s{]miyq sa v t]mfo-kn-bn sndp-ins hyhkm-b-߃ p {]txyi ]cn-k-w-\-i-sf- n ]Δ t]mbv v {]k-t -j \S-Øn. s]mxp-ta-jem ÿm]-\- ß-fpsS ] t kv t{]m{km-an sndp-ins hyh-km-b߃ p simsp- p {]txyi ]cn-k-w-\-i-sf- p-dn v DtZym-K-ÿ kwkmcn- p. Aº-Xn cw sndp-ins hyhkm-bn-iƒ ]s -SpØ skan-\m hnp-b-{]-z-ambn 2 awntbm-sp-iqsn kam-]n- p. hyh-km-b-\mzw hcn- m-cm-ipi F m amkhpw 30- -mw XobXn p-ap-ºmbn \n߃ v e`n p p. CXn-tebv mbn hcnkw-jybpw ]c-ky-ßfpw Wn p p. hcnkwjy X v \ΩpsS Atkm-kn-tb-js {]h Ø-\sØ -klm-bn pi. Pbnwkv CΩm-\p-th ({]kn-u v) Hcp tim n : Rs. 10/- c p- h j-tø v : Rs. 200/- Full Page Black & White : 2,000/- Cover Back Page - Colour : 10,000/- Cover Inside Pages - Colour : 7,500/- ADVT TARIFF Full Page Colour : 5,000/- Centrefold 2 Pages Colour : 10,000/- Classified Advt (Colour) : 1,000/- Bank A/c. Details: SBT, Kottayam Main Branch. A/c. No Cheque in Favour of : KSSIA, Kottayam 14 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

làpn-iä kw_-ôn kanxn

làpn-iä kw_-ôn kanxn ]Xnaq mw ticf \nb-a-k` làpn-iä kw_-ôn kanxn (2014-2016) Bdm-aXv dnt mà«v tic-f- nse `qanbpss Xcw-Xn-cn-hp-ambn _Ô-s «Umäm _m v X m-dm- p- Xv kw_ôn v ( 2014 Pqsse 17þmw XobXn kaà n- -Xv) ticf \n-ba-k`m

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS

ae- ck`m-]-{xni ßsf IqSp-X {i n- m-\pw, t{]m m-ln- n- m\pw CXneqsS ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 4 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN

THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN `qanbpss AXn ØnIƒ hsc c FØn psimsp m P\XIƒ p Zo]ambn \ns ÿm]n ncn p p (Giø 49,6). hmeyw 07 Unkw-_ 2015 e w 12 Xe-t»cn AXn-cq-]Xm _p n THALASSERY ARCHDIOCESAN BuLLETIN H -{]Xn 10 cq] hm jni hcn-kwjy 120

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

ImtXm-en-t - ns Imh `-S

ImtXm-en-t - ns Imh `-S am HutK _mh ImtXm-en-t - ns Imh `-S (Po-h-N-cn-{Xw) si. hn. amω {]km-[-i tim -bv ]ªo-tjgvkv amßm-\w, tim -bw - 18 hne: 50 cq] MAR AUGEN BAVA The Guard of Catholicate (Biography) By K. V. Mammen, Kottackal,

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p-

a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- Vol. 22 No. 5, 2011 May 15 a\:km n-tbmsp hnizkvxx ]pe ØpI tbip-{in-kvxp-hns c m-i-c-amb ]oum-\p- `-h-ß sf kva-cn- p hnip- -hmcw IS- p-t]m-bn v A[nI Znh-k-ß ƒ Bbn n -t m. B \mfp-i-fn Bcm-[-\bv pw [ym\øn\pw

More information

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw

sxfna ipnnxz- BtcmKy- {]h Ø\]p-kvXIw \n -lw ta t\m w {io. si.- i-in-[-c tã v t{]mpivsv Ub-d-IvS (I/C), Fkv.-F-kv.F. ticfw tum. B. AP-b-Ip-am h Ω FIvkn-Iyq- ohv Ub-d-IvS ipnn-xz-an-j, ticfw tum. hnp-b-ip-am s{]m^-.&f v.-h.-un., IΩyq-Wn n saun-kn,

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887

\n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55. thz-{]-nmc. a y-ÿ. Nß\m-ticn AXn-cq-]X. ÿm]nxw: sabv 20,1887 \n߃ butk- ns ] t]mip-hn. Ah \nßtfmsp ]d-bp- Xv \n߃ snøp-hn Dev]. 41: 55 thz-{]-nmc a y-ÿ Nß\m-ticn AXn-cq-]X ÿm]nxw: sabv 20,1887 hmeyw 90 e w 08 s^{_p-hcn 2018 D -S w k p-e Ref:3053/K-5/KCBC/OL/DS...

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 NOVEMBER ISSUE - 1 Hcp {]`mx khmcn s{]m^. Fw. sp. txmakv (Xºn km

More information

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw

hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw hn. aøm-bn-bpss kphn-tijw ALPHA INSTITUTE OF THEOLOGY AND SCIENCE Thalassery, Kerala, India - 670 101 Ph: 0490 2344727, 2343707 Web: www.alphathalassery.org, Email: alphits@gmail.com D S w Title: Published

More information

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m

]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-11 - 2017 hmeyw 13 e w: 11 \hw-_- 2017 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- Ih tãmdn ]utcm-ln-xy-øn-te v asßn-t m-ip- `- - m ssjpp txmakv Rmd-bv

More information

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v

H emt m I h j Int m^pw P\p-hcn 29 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath News Editor : Jaimon Nanthikattu ]nxm-

More information

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2

{]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ \hw-_ 2 {]nb _lp-am-\-s t{]mhn jym-f- \v tzh-amx IpSpw-_mw-K-ß-fpsS Xncp-\mƒ awk-fm-iw-k-iƒ... {]m -\-Iƒ 2009 \hw-_ 1 2009 \hw-_ 2 Congratulations to His Excellency Mar John Vadakel CMI New Bishop of Bijnor Diocese

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n

sk v tkhygvkv s^mtdm\ N v, Idp-Ip n kvt\l-zqxv _p - n 1 kvt\l-zqxv _p - n 2 HºXphb-kp-Im-cn-bmb tdmk- p- n v Hcp kwi-bw. ""amem-jam-cpss cm n'' F m F mwv? tdmk- p- n-bpss AΩ Ah-fpsS kwibw Zpco-I-cn- p-ibpw IqSp-X-e-dn-bm ]cn. amxm-hn-t\msv

More information

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches

Reaching Out. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3. Acrylic on paper 16 x 24 inches Reaching Out Quarterly issue of Pain and Palliative Care Society, Thrissur VOLUME - 11. ISSUE - 4. DECEMBER 2015. Fs BSp-Ifpw Ah-cpsS Pohn-Xhpw: Nn{X]c-ºc 3 Acrylic on paper 16 x 24 inches skmssk- n-bpss

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July

Xncp-lr-Z-b- am-kni. Cu e -Øn. ka nx h jw. hm jni hcn-kwjy. Xncp-lr-Zb amkni. (The Sacred Heart Monthly) Vol July Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Cu e -Øn Editor Vol. 80 2015 July ka nx h jw 80 Years of Publication Patron Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron Mar Joseph Pandarasseril

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv

Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv 1 JpXzv_ 21-.5.2004 P Ω\n Jnem-^-Øns\ [n -cn- p- -h Pam-A-Øn-s\-b, Xs -Ø-s -bmwv \in- n- p- Xv t]m-b-xv. A{I-a-hm-gvN-bn-eq-sSbpw tkz m-[n-]-xyhm-gvn-bn-eq-ssbpw Jnem-^Øv IS- p. ]n osv app- ±n-zow-ifpw

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv

{]m -\m-cq-]-߃. apkvenwi-fpss. Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv apkvenwi-fpss {]m -\m-cq-]-߃ Jp -B ]T\w F kzemøv A mlp AIv_ sx pw icn bpw. tni-\q aue-hn-bpss ZuXyw tni-\q aue-hn-bpss kzemøv _nkvan A hpw hymjym\hpw tum:fw. A_vZpƒ Peo, ]ps - msv Jp -B kp Øv skmssk n

More information

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p

tum.- n.-pn.-tim-insb BZ-cn p 1 lm-te-eqø 2013 Pq 15 400 VOL. 17 ISSUE 12 Pages 12 ]mã txmakv ap - Im\p-th, Zm{Zm \K lthen: aw- me s^bvøv Xntbm-f- Pn- ÿm]-i\pw imtcm s^tem-jn v N v {]kn-u p-amb tum.- n.-pn.-tim-insb s^tem-jn v 16-30

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv

Sn. -si. A m-kv Aen. ]n. kptcjv Sn. -si. A m-kv Aen ae- pdw Pn -bnse s]cn- m- ncn-bn P\n- p. Imen- v k -I-em-im-e-bn \n v hnzym-`ym-k-ønepw ae-bm-f-ønepw _ncp-zm-\- -c-_n-cp-zw. Imen- v bqwn-th-gvkn- n-bn -\n pw "B[p-\nI ae-bmf t\mh-ep-i-fpss

More information

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃

ac-whpw hntzz-jhpw A na hm p-i-f IpSn-tb- - m-cpssbpw A`-bm n-i-fp-ssbpw 104 m-axv temi-zn\w ]cn-ip ]nxm-hns Rmb-dmgvN hnnn \߃ Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 27 UNICUIQUE SUUM 01 sk]v w-_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 16 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550

More information

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw

]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw ]cn-ÿn-xn-hn- m-\o-b-]-c-amb hnzym-`ym-khpw Bflo-b-Xbpw 211 B{I-a-W-߃s -Xnsc AXns\ kwc- n- m\pw bym am\p-jn-i -h-f bv v cq]w-sim-sp- p Imcy-Øn-\-\p-kr-X-ambn hni-kn- n- m\pw Ign-bp ÿe-am-wv. ac-w-kw-kvimcw

More information

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v.

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. {]nb kplr-t, ]pxp-h-õcw 2014  Rm³ \n Ä v FÃm `mhp-i- fpw t\cp- p. Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. R -fpss am\y CS-]m-Sp-Im-cp-ambn \nc- cw _Ô-s -Sp- -Xn\pw

More information

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw

sk^-\ymhv BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w II. {KŸ-I ØrXzw sk^-\ymhv 1076 1077 sk^-\ymhv BapJw {]hm-n-i- m-cpss clky Acp-f- m-sp-i-sf mw Hcp kw n]vx cq]-øn e`n- - W-sa- m-{k-ln- p Hcp-h sk^-\ym-hns Cu sndp ]pkvxiw hmbn- s am n _qsk (1528) I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w

More information

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a

`b-s -Sp-Ø kpc- n-x-xz-øn-\p am K-a Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 39 UNICUIQUE SUUM 24 \hw_ 2017 Malayalam Version of the English Weekly Edition 12 t]pp-iƒ NON PRAEVALEBUNT H -{]Xn: hne 15 cq], hm jni hcn-kwjy: $550 k-a-{k

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n;

IW- p-iƒ \nc-øn-b-h p sx n; E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.39 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI shfn- msp]pkvxiw 12- mw A[ym-bsØ {Kl-\n-esb ASn-ÿm-\-am nhymjym-\n- p- -h \n an

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi...

sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: Phone: s^{_p-hcn IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... sk v am Ivkv kn. Fkv. sf. N v, Hf» Pin: 686 014 Phone: 2516861 s^{_p-hcn 2012 IpdnhmIyw -2012:...-H- m-axp sn p ktlm-z-c-t\msp \nc- p-simƒi... (aømbn 5:24) dh. kmw kmaph ÿm]n-xw: 1840 C-S-hI - m-cs IØv

More information

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in 1 lm-te-eqø 420 VOL. 19 ISSUE 7 Pages 12 16-30 APRIL, 2014 Price Rs. 10/- Published From Thiruvalla on 15-4-2014 Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 ]m n-ÿm-\n {InkvXob Zº-Xn-Iƒ v h[-in

More information

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p

tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim -bpw. C sk- n kv\m\-kr-l-øns cq]-tc-j. sltcm-zm-hns sim m-c-tømsptn p E s t d : 1 9 7 8 3 9 t h Y e a r Vol. XL No.27 RN. 29559/78 2017 Xn ƒ t]pv 12 ae-bm-fønse {]Ya s]s -t mkvxp hm Øm-hm-cnI RN. 29559/78 Issue No: 2030 Price Rs.6/- tbm ±m-\n sltcm-zm-hns sim m-chpw tim

More information

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K.

A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. 1 kvt\l ktµiw A MONTHLY PUBLICATION FOR MALAYALEES IN U.K. Iv\m\mb {]hm-knbpss X\na Free. For Private Circulation Only SNEHA SANDESHAM VOL : 1 2008 DECEMBER ISSUE - 2 AeIvkv IWnbmw]d-ºn {InkvXp-akv ]e

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n

AM PUBLISHED BY GOSPEL VOICE PUBLISHERS SUVISESHANADAM. D -S w. hcn-kw-jym- \n-c v. 3 tã v Hmh kn-bdpss IØv... ]mã Fw. Ip n FOREIGN REPRESENTATIVES USA N.Y. Abraham P. Abraham Ph: 718-343-7462 N.Y. Koshy M. Varghese Ph: 845-2678-373 N.Y. Prasad Mathew Ph: 585-467-4190 T.N. A.V. Daniel Ph: 423-899-3995 N.J. P. V. Mathew. Ph:

More information

kphn-ti-j-\mzw......

kphn-ti-j-\mzw...... kphn-ti-j-\mzw 1 kphn-ti-j-\mzw 2 tã v Hmh ko-bdpss IØv "C -esø hnpbw C ns hnpbøn\v Dd- ' tbmip-h-bpss ]pkvxiw 6, 7 A ym-b-߃ hni-z-ambn ]Tn- p-tºmƒ sbcn-tlm-hn t\snsb-spø h hn-pbw lmbn ] -W-Øn p- -sx-

More information

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p

-15/Pn- p-iƒ appm-lnzpisf FhnsS FØn pw? A- p laozv ss^kn Aº-e- -Shv. 20/s]m n- nf-cm -shºp \-Zvh-Øp-Im. APva A Xm^v. 28/Btcm-]-W-߃ Xncn- -Sn- p p 8/Ckvemw t]sn-bpss tic-fob Nn{X-߃ Hcp \q m v t]mepw ]q Øn-bm- msx appm-lnzv {]ÿm\w XI t - ptam? 1920- -I-fn tic-f-øn XpS w Ipdn appm-lnzv {]ÿm\w Ign Hcp Zim- -ambn ISpØ {]Xn-k n A`n-ap-Jo-I-cn v hcn-i-bm-wv.

More information

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp

ag-sb hnkvabw ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Cu {]]- -Øn-s bpw {]Ir-Xn-bp-sSbpw {Ia hnti-j-øns FUnt m-dn-b Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp MONTHLY NEWS BULLETIN OF ST. MARY S ORTHODOX CATHEDRAL, ERNAKULAM VOL : 3 ISSUE : 6 JUNE 2009 FUnt m-dn-b ÿm\-am-\-ßfpw {InkvXym-\n-bpw Xnsbm-tUm dqkvsh v Ata-cn- {]kn-u m-bn-cp ImeØv Hcn- B{^n- h\m- -c-ß-fn

More information

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn

sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 14 Xn ƒ Vol. XXXIV No.46 RN. 29559/78 t]pv 12 1737 sf.]n.kn. tã v I h j _p[-\mgvn \ne-ºq : C ym s]s t mkvxp sszh-k-`-bpss {]Ya tã v I h j \hw. 16 20 hsc ]mep \yqtlm v ss nƒ timtfpv

More information

2015 sk. s^{_p-hcn

2015 sk. s^{_p-hcn s^{_p-hcn- 2017 1 s^{_p-hcn- 2017 2 ]vxw-_ s^{_p-hcn- 2017 1 3 s^{_p-hcn- 2017 4 2015 sk s^{_p-hcn 2017 ]pkvxiw 19 e w 2 FUn-t m-dn-b 2 CS-bs i_vzw 3 Hm Ωn- m BN-cn- m 5 CS-h-I-bnse ka n-x 6 hnip- -cpss

More information

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww:

hnizm-k-kw-c- -I s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 2 No. 10 Issue 34 s]cp- mƒ, hnhml [q Øp-Iƒ Hgn-hm- Ww: t{ijvt ImtXm-en _mh Jul uly 15-30 2007 ]pø

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm-

ae- ck`m-]-{xni \n pw ]n n-cn-t m-smsx AXv ss[cy-ambn t\cn-sp-hm Xøm-dm- ae- c k`-bpss apj-]{xw ÿm]nxw 2004 hm jni hcn-kwjy 100 cq] Vol. 6 No. 3 Reg. No. KERMAL 1248/11/1/2005-TC No. M2/42356/05 A Publication of the Public Relations Department, Malankara Orthodox Syrian Church

More information

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p;

bn{k-tb-en {]t m`w i am-ip p; - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 6 e w : 10 HIvtSm_ 2011 Annual Subscription Rs. 100/- ss Aho-hn IqSnb {]t m-`-i shsn-sbm \ne mø B`y- c bn{k-tb H pw ImWm-Ø-t]mse _ -an s\x-\ym-lp.

More information

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p

Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w. am ]m aym am-dn-sebpw _w m-tz-in-sebpw At±lØns ]cy-s\w A\p-kva-cn p Cw ojv {]Xnhmc]Xn ns ae-bmf ]cn`mj ]pkvxiw 10 e w 42 UNICUIQUE SUUM 15 Unkw_ 2017 XXvÿn-Xnsb BZcn pi Pdp-k-se-an kam-[m-\-øn-\p-th n lrz-b-kv] inbmb Hcp Blzm\w Unkw_ 6 _p[-\m-gvn, C{km-tb-ense bp.f-kv.

More information

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h

kzman! kmbo! _m_m! tl ]c- hm tl `K-h D S w kmbn hmwn-iƒ... 2 {io kmbn kxvn-cnxw... 3 Ah-Xm-c-N-cnXw... 6 \n-ß-fpss F m {]hr-øn-ifpw Cuiz-c\v ka n p...9 kvt\l-kw-kaw... 11 A mxzm tx aløzw... 12 hn-iz-{]m]vxn... 16 tã v tim ^-d kv... 19 \ms-im

More information

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p.

Hcp- -߃ p Npa-X-e-h-ln- p- p. Annual Sub. 150 2011 \hw-_ 7 Xn ƒ Vol. XXXIV No.45 RN. 29559/78 t]pv 12 1736 9 4-hsc ip{iq-j-i- -cpss kω-f-\- hpw s-h- n-bmgvn cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw, c n\p ktlm-zcn-k-tω-f-\w, i\n cmhnse 10\p s]mxp-tbm-kw,

More information

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn

].C m-øn-tbmkv At{^w ZznXn-b ÿm\m-tcm-ln-x-\mbn ]pkvxiw 7 e w 5 sabv 2014 Web:syrianchristianity.info/ kolosuriyoyo stmaryscathedral.manarcad user/manarcadpalli {]txyi ]Xn v KOLO SURYOYO ST. MARY S YOUTH ASSOCIATION MANARCAD k`-bpss \h-bpk CS-b³ ].C

More information

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww

hnizm-k-kw-c- -I Biw-k-Iƒ G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww hnizm-k-kw-c- -I www.viswasasamrakshakan.org bmt m-_mb kpdn-bm\n {InkvXym-\n-I-fpsS {]kn- o-i-cww Vol. 3 Issue 51 April 15-30 2008 G{]n 21 \v 75 mw P -Zn\w BtLm-jn- p ]. ]nxm-hn\v Biw-k-Iƒ hnizmk kwc-

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw

C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 1 2 5 h jw 50 C.-l-cn-Ip-am kmlnxyw 2013 Ee Ormakal Marikkathirikkatte Cu Hm Ω-Iƒ acn- m-xn-cn- s (Essays and memoir of E. Harikumar in Malayalam) Author: E. Harikumar Electronic version published in 2013

More information

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn

s{]mhn jy-e- s ktµiw ^m. tpm v ]b v Du CMI 2009 s^{_phcn 2009 s^{_phcn s{]mhn jy-e- s ktµiw ""simth- -I-fpsS Dd v Npa-cp-I-fpsS I\-a-, ]ns tbm AXn ]m - p- -h-cpss Fcnhpw ]pwy-hp-am-bn-cn- p p'' (Nm-h-d-b- s IØp-Iƒ v 1) \mw \ΩpsS sszh-hn-fnsb ad v AXn-\-SpØ IS-a-Isf Dt]- n

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information