AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww"

Transcription

1 AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep AwK-߃ v AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v G{]n 30 hsc kabw Ds - nepw Ign-hXpw Cu amkw Xs AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v th Xp snø-ww. Atkm-kn-tb-js _m v A u- n ]Ww AS-bv m kuicyw D v. A u v \º apx-em-bh Atkm-kn-tb-j Hm^o-kn \n pw e`y-am-wv. t^m Ign Pn m IΩ n ]m m- nb {]ta-b-߃ _ -s - -h v AXmXv ao nw-kp-i-fn ]s -SpØv ka n- p-i-bp- m-bn. CXns ]q Æ-cq]w Cu e -Øn Dƒs -Sp-Øn-bn- p- v. Cu h jsø C UIvkv FIvkn-_n-j 2014 sabv 1 apx 4 hscbmsw- -Imcyw {i n- pat m. h\nxm hyh-kmb bqwn- p-iƒ v {]m[m\yw \ In Ah hyh-kmb D - -߃ kup-\y-ambn taf-bn {]Z in- n- p- -Xn\pw kuicyw Hcp- nbn- p- v. Atkm-kn-tb-j 150 t] hoxw Ccn- m-hp 3 lmƒ D v. CXn Hcp lmƒ ]q Æ-ambpw Fb I- o-j snbvxn-cn- p- p. ]m nwkv kui-cyhpw D -Xn-\m AwK-߃ hnhn[ ]cn-]m-sn-iƒ ChnsS \S-Øp- -Xn\v Hm^o-kp-ambn _ -s -S-Ww. am n FdWm-Ip-fØv \S- p hyh-kmb kwk-a-øns Hcp- -߃ kwÿm\ Atkm-kn-tbj \S-Øn-h-cp- p. CXv hnp-b-i-c-am- p-hm F mw AwK-ßfpw kl-i-cn- -Ww. tkmjy skiyq-cn n tim kv ^ v s^{_phcn amkw Xs AS-bvt -XmWv. Cu XpI ASbv mø bqwn- p-iƒ v Cu ^ n \n p B\p-Iqeyw e`y-a. _nt\mzv amxyp (sk{i- dn) h\nxm hyh-kmb bqwn- p-iƒ v C UIvkv 2014 hyh-kmb {]Z i-\-øn Ãmƒ sd n ]q Æ Cfhv ticf kwÿm\ sndp-ins hyh-kmb Atkmkn-tb-j tim bw Pn m bqwn- ns B`n-ap-Jy- Øn 2014 sabv 1 apx 4 hsc tim bw amω am nf lmfn \S-Øp AJn-te y hyh-kmb hmwnpy taf-bn h\nx hyh-kmb bqwn- p-ifpss D - -߃ {]Z in- n- p- -Xn\pw hn \ \S-Øp- -Xn\pw kup-\y-ambn kuicyw Hcp- p- p. ]s -Sp- p-hm Xm ]-cyap h\nxm hyh-kmb bqwn- p-iƒ timsn-ax shãv t]meokv tãj\v kao-]-ap sndp-ins hyh-kmb Atkm-kn-tb-j Hm^o-kp-ambn _ -s -SW-sa v `mc-hm-ln-iƒ Adn-bn p. t^m : , , THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM 3

2 ticf kwÿm\ sndp-ins hyh-kmb Atkm-kn-tb-j tim bw Pn m IΩ n sfiy-i-wvtt\ ]m m n _ -s - -h v \ Inb {]ta-b-߃ {]tabw 1 hyh-kmb hni-k\ tπm p-i-fnse hkvxp ssiam w kw_- n v _ -s DØ-c-hp-Iƒ D m-bn-cp- n- pw, ssiam w kw_- n Xocp-am\w FSp- p- -Xn Ime- Xm-akhpw, \S-]-Sn-Iƒ thkw Ipd-bp- -Xn-ep {]Xntj[w ticf kwÿm\ sndp-ins hyh-kmb Atkmkn-tb-j tim bw Pn m IΩ- n-bpss IqSnb 19- -mw tbmkw _lp Pn m hyh-kmb ti{μw P\- d amt\-psc Adn-bn- p- p. Cu hnj-b-øn kxzc \S-]-Sn-Iƒ D m-i-w-sa v Atkm-kn-tb-j Pn m IΩ- n- p-th n Xm ]-cy-s -Sp- p. {]ta-bw 2 Sn.-Hm.-Un. ao ÿm]n- n- p sndp-ins hyh-kmb bqwn- p-iƒ v sshzypxn t_m Un \n pw e`n- p {]Xn-amk _n n ]e XpI-Ifpw F n\v th n F v hy -am- p- n m F pw t_m Un CXp kw_- n v At\z-jn- m IrXy-amb adp-]sn e`n- p- n-s pw D ]cm-xn-iƒ e`n- p- -Xn-\m Cu Ahy- -X-Iƒ ]cnl-cn- p- -Xn\pw hni-z-amb _n p-iƒ e`n- p- -Xn\pw kxzc \S-]-Sn-Iƒ D m-i-w-sa v ticf kwÿm\ sndp-ins hyh-kmb Atkm-kn-tb-j tim bw Pn m IΩ- n-bpss IqSnb 19- -mw tbmkw _lp sshzypxn t_m Uv su]yq n No^v F n-\o-b-tdmsv Bh-iy-s -Sp- p. aq p ]Xn- m- n-\iw temisø aq m-asø henb kºzvhy-h-ÿ-bm-im-\n-cn- p C ybv p [\-a{ n ]n. NnZw_-c-Øns ]Øn\v am K-tc-J. * [\- Ωn B`y- c D m-z-øns aq p ix-am-\-am- -Ww. * hntzi \nt ]w Dd m n Id v A u v IΩn \nb-{ n- mw. * sa -s hf -bp- m-ip-tºmƒ hne- -b- hpw kzm`m-hn-i-am-wv. hne-iƒ hcp-xn-bn \n Øm dnk hv _m ns [\ \b \ne-]m-sp-iƒ. * epn-t - ohv dnt^mkv IΩo-j \n tz-in ]cnjv m-c-߃ DS \S- m- -Ww. * ASn-ÿm\ kui-cy-hn-i-k-\-øn\v F m am Khpw txspi. ]n]n]n amxr-ibv p ap K-W-\. {]tabw 3 tic-f-ønse sndp-ins hyh-kmb bqwn- p-i-fn tpmen-sn-øp- -h-cn `qcn-`m-khpw A\y-kw-ÿm\ sxmgnem-fn-iƒ BWv. Cu sxmgn-em-fn-iƒ bqwn- n-t\msv tn p apdn-i-fn-emwv Xmakn p- -Xpw. F m Cu apdn-iƒ hyh-kmb bqwn- ns `mk-a- pw CØcw apdn-iƒ v sndp-ins hyh-kmb bqwn- p-iƒ v e`n- psim- n-cn- p sshzypxn Xmcn^v \ Im km y-as - p-ap coxn-bn sshzypxn t_m Uns APTS hn`m- Khpw Ce-Iv{Sn-kn n t_m Uv kvizmupw ]cn-tim-[-\-iƒ \S-Øp-Ibpw Ct mƒ ]ng CuSm n hcp-ibpw snøp- p. ]ng IW- m- p- Xv 1 KW\v 135 cq]m \nc- n h XpI CuSm- p- p. AXm-bXv 1KW x Rs.135 x 360 Znhkw IW- m n 48,600/ cq] hsc CØcw bqwn- p-iƒ v ]ng CuSm- p- p. aq v jn^v pw {]h Øn- p sndp-ins hyh-kmb bqwn- p-iƒ v e`n- p-sim- n-cn- p sshzypxn Xmco^v Xs \ I-W-sa pw CØcw ]cn-tim-[\-iƒ Ah-km-\n- n- p- -Xn\v _ - s - -h v \n t±-i-߃ \ I-W-sa pw ticf kwÿm\ sndp-ins hyh-kmb Atkm-kn-tb-j tim bw Pn m IΩ- n-bpss IqSnb 19- -mw tbmkw _lp tbmkw _lp sshzypxn t_m Uv U]yq n No^v F Pn-\n-b-tdmSv Bh-iy-s -Sp- p. CXv kw_- n v ]cm-xn-iƒ D -h si.-f-kv.-f-kv.-sf.-f. Hm^o-kp-ambn _ -s -Sp-I. ti{μ- [-\a{ n {io. ]n. NnZw-_-c-Øns ]Øn\ am K-tcJ * Ib- p-a-xn v Du \ In-s m- p \n ΩmW {]h Ø-\-߃ p ap K-W\ * ASn-b- nc kml-n-cy-øn A l-cm-b-h p am{xw k_vknun * \K-c-ß-fn Pohn- m-\m-hmø kml-n-cy-ap- mipw ap ]v ka{k Bkq-{X-Ww. * hnhn[ taj-e-i-fn ss\]pwyw hni-kn- n- p- Xp hnzym-`ymkw t]mse {][m-\w. * kp{]-[m\ ] -Xn-I-fpsS kmº-øni _m[yx ] ph-bv p- -Xn\p kwÿm-\-ßfpw Xbm-dm-h-Ww. CtXmsS sdbn th, {]Xn-tcm-[w, tzio-b-]mx hnik-\w, ssentimw F n-h-bn IqSp-X \nt ]w \S-Øm ti{μw {]m]vx-am-ipw. 4 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM

3 ticf k m-cns A[o-\-X-bn-ep {]h Ø-\-cln-X-ambn \ne-sim- p h InS, CS-Øcw hyhkm-b-ß-fpss ÿe-ß-fn kq va, sndp-ins hyhkm-b-߃ mbn hne-bvt m, 90 h jsø eoknt\m \ Ip-I. 2. F m ] m-b-ønepw At - ÿe-sa- nepw FSpØv hyh-kmb hni-k\ tπm p-i-fmbn hni-kn- n- p-i. 3. \ne-hn-ep F m hni-k\ tπm p-i-fp-ss-bpw, hyhkmb FtÃ- p-i-fp-ssbpw ASn-ÿm\ kui-cy-߃ hni-kn- n- p-i. 4. \ne-hn-ep F m hyh-kmb hni-k\ tπm p-i-fnepw ÿe-øns hne apgp-h-\mbpw \ Inb hyh-kmbn-iƒ v ssiam- -mh-im-i-tøm-sp-iqsn ka-b-_- n- X-ambn B[m-c-߃ \ Ip-I. 5. sndp-ins hyh-kmb hni-k\ tim -td-js A[o- \-X-bn-ep shdpw `qan-iƒ hyh-kmb hni-k\ tπm p-i-fmbn hni-kn- n v ]pxnb hyh-km-b-kw-cw-`- I v kui-cy-߃ \ Ip-I. 6. hyh-kmb kwcw-`-i-cpss taep {]mtz-ini kzbw- `-cw ÿm]-\-ß-fpss AXn-cp-I-hn \nb-{ Ww Ah-km-\n- n- p-i. 7. hnzyp- n hnx-c-w-øn-ep sshzypxn t_m Uns ]e \b-ßfpw hni-k\ hncp- -am-wv. Ah ]cn-l-cn- p- -Xn\v hyh-kmb kwcw-`i kwl-s\m {]Xn-\n-[n-Iƒ, hnz-kv AS-ßnb Hcp IΩ nsb cq]- s -SpØn aq p amk-øn-\p- n dnt m p txsn kzmk-xm l-amb \n t±-i-߃ \S- n-em- p-i. 8. hyh-kmb kw_- -amb F m ssek kp-i-fpssbpw Imem-h[n A p-h j-ambn \np-s -Sp-Øp-I. 9. kwÿm-\sø sndp-ins hyh-km-b-ß-fpss D - ߃ {]txyi ]cn-k-w-\-iƒ \ In, Ct mƒ \nehyh-km-b-\-b-øn hcp-tø ImX-emb am -߃ tkhy txmakv simt msn hn-ep DØ-c-hnse A]m-I-X-Iƒ ]cn-l-cn- v, s]mxpta-jem ÿm]-\-߃, kl-i-cw tim -td-j-\p- Iƒ, t_m Up-Iƒ XpSßn F m s]mxp ÿm]-\- ßfpw Ah-cpsS Bh-iym-\p-k-cWw D - -߃ hmßp-ibpw Ah-bpsS hne ap Xp Znh-k-߃ p- n \ Ip-Ibpw snøp-i. si.-f-kv.-b.- n.-kn., si.-f-kv.-c.-_n. XpS-ßnb ÿm]-\-ßfpw Ah p th n D - -߃ \n ZnjvS KpW-\n-e-hmcw ]men- p- p-sh- n a k-cm-[n-jvtnx hne \ In sndp- InS hyh-kmb ÿm]-\-ß-fn \n pw -hm-ßpi. 10. sndp-ins hyh-km-bn-i-fpss F m D - -ß-fpsSbpw- hm v SmIvkv A p ix-am-\tam AXn Ipdhp td v Bbn \np-s -Sp-Øp-I. 11. kn.-f-kv.- n., hm v IW pifpss BUn v aq m-asø kmº-øni h j-øn-\p- n Xs Xo m- p-i. hm v \nipxn k{º-zmbw sim p-h- -t mƒ hm v BUn- ns Imcy-Øn k m hmkvzm\w ]men- p-i. Hm sse BUn v k{º-zmbw \S- n-em- pi. 12. d -d-[n-jvtnx hyh-km-b-ß-fpss ÿm]-\-øn-\pw, B[p-\nIh -c-w-øn\pw {]txy-i-amb ]cn-k-w- \-Iƒ \ Ip-I. 13. Fwtπm-bokv tã v C jp-d kv, t{]mhn-u v ^ v F o taj-e-i-fn \n pw kq va, sndp-ins hyhkm-b-ßsf hnsp-x snøp-i. 15. k m sndp-ins hyh-km-bn-i-fn \n pw hm v SmIvkv kzcq-]n- p- -Xn \n pw Hcp ix-am\w XpI kq va sndp-ins hyh-kmb hni-k\ ^ n hyhkmb kwcw-`-i p th n-bp C jp-d kv s] j, t a-\n[n F o kpc- nx ^ p-i-fntebv v am n k hokn \n pw hnc-an- p sndp- InS hykm-bn-iƒ v \ Ip-I MSME Ahm Un\v At] Wn- p p h jsø ani hyh-kmb kwcw-`-isc Xnc-s -Sp- p- -Xn\v hyh-kmb hip v At]- -Iƒ Wn- p- p. IqSp-X hnh-c-߃ v Pn m hyh-km-b-ti-{μw, P\-d amt\-p-cp-ambn _ -s -S-Ww. t^m : "It takes 2 years to build a reputation and five minutes to ruin it:'' THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM 5

4 sshzypxn sdkp-te- dn IΩo-j, sshzypxn t_m Un-\p-th n IWIv Uv temun-s bpw kssπ-tim- Un-s bpw Imcy-ß-fn hcp-øp-hm Dt±-in- p Nne am -߃ LT 4 Im Kdn-bn-ep sndpins hyhkm-bn-iƒ v tzmj-i-c-am-bn-cn- pw. CXn-s\-Xncmbn Fd-Wm-Ipfw si.-f-kv.-f-kv.-sf.-f. ap {]kn-u v jmpn sk_m-ãy ka n- p ]cm-xn-bpss kw n]vx hnh-c-ww. ]pxnb sshzypxn \bw, sndp-ins hyh-kmbw {]Xn-k- n-bn!! {][m\ hnjbw 150 si.-hn.-f. hsc F.Sn 4 sshzypxn e`n- p- -Xn- \mbn hnhn[ kwl-\-s-i-fpw, hy n-ifpw IΩo-js apºmsi l Pn ^b snbvxn- p- Xpw Cu amkw 19- -mw XobXn ImeØv 10 awn v Xncp-h- -]pcw sh b-º-eøv h v s]mxp sxfn-sh-sp v \S-Øp- -Xp-am-Wv. ] m-øew sndp-ins hyh-km-b-߃ v mw B v am v amkw 2 -mw XobXn hsc 150 si.-hn.-f. \ In-bn-cp- p, AXn\p tijw 100 si.-hn.-f. B n Ipd- p. am n\p ap ]v sshzypxn e`n F m hyh-km-bn-iƒ pw 150 si.hn.-f. hsc A\p-h-Zn- p-sim v 2008 HIvtSm-_ 24 mw XobXn kssπ-timuv ]cn-jvi-cn- p-i-bp- m-bn mw B v HIvtSm-_ 28- -mw XobXn apx an\naw Kymc n F{Kn-sa v \ne-hn C m-ø-xp-sim- v, A p apx Hcp D]-t`m- m-hns Bh-iy-Øn\v {Sm kvt^m a-dn-t bpw sse hen- p- -Xn-s bpw apgp-h XpI t_m Un\v B D]-t`m- mhv \ I-Ww. Xmsg ]d-bp Imc-W-ßfm 100 si.-hn.-f. {Sm kvt^m a ÿm]n- p D]-t`m- m-hn\v 150 si.-hn.-f. hsc F nepw e`nt - -Xm-Wv. \msn\pw, sshzypxn t_m Un\pw CXpaqew em`w D m-ip- p si.-hn.-f. {Sm kvt^m a-dn-\pw, sse hen- p- -Xn\pw, AXns A\p-[m-cn-Iƒ p-ap apgp-h Nnehv hln- p D]-t`m- m-hn\v 150 si.-hn.f hsc F nepw D]-tbm-Kn- m-\p A\p-aXn e`n-t - Xv XnI pw \ymb-amb Bh-iy-am-Wv. F n am{xta Nnehn-Sp cq]-bpss apgp-h aqeyhpw e`n- p-i-bp- q. 160 si.-hn.-f. {Sm kvt^m a-dn \n pw 100 si.-hn.- F. am{xw \ In-bm _m n-bp 60 si.-hn.f v D]-t`m- mhv \ Ip XpI hrym-hn-em-ip- p. 60 si.- hn.-f. s]mxp-\-jvs-øns KW-Øn s -Sp-tØ- -Xmbn hcp- p. 160 si.-hn.-f. v th n `oa-amb XpI snehm-t - -Xmbn hcp- -Xp-sIm v hyh-kmbw \jvs-ønem-ip- Xpw ]q n-t m-ip- -Xp-am-Ip- p si.-hn.-f. {Sm kvt^m a ÿm]n- p- n-søv 100 si.-hn.-f. Bbn \np-s -Sp-Øp-tºmƒ ÿm]n-x-tijn-bpss ]q Æ D]-t`mKw hcm-ø-xpw, A[nI snehv hcp- -Xpw, CXn-s\ mw D]-cn-bmbn Du \jvsw kw`hn- p- -Xp-am-Wv. ImcWw {Sm kvt^m a-dp-iƒ AXns ÿm]n-x-ti-jn-bn D]-tbm-Kn- p-tºmƒ am{xamwv Du - -a-am-ip- -Xv si.-hn.-f. v api-fn kz -ambn {Sm kv t^m a ÿm]n- -W-sa- mwv \nb-aw. sshzypxn D]- t`mkw 100 si.-hn.-f. Bbn \np-s -Sp-Øn-bm 11 si.- hn. sse\ns Zqc-Øn B\p-]m-XnI h -\hv e`n- p-sa v ]d-bp- Xv icn-b-. ImcWw 160 si.-hn.-f. hsc D {Sm kvt^m a-dn-\-spøv ao LSn- n- p- - Xp-aqew F.-Sn. sse\p-iƒ sshzypxn t_m Un\v hent - -Xmbn hcp- n-. CXp-aqew sshzypxn t_m Un\v hnx-cw \jvs-hp-ap- m-ip- n si.-hn.-f. Hcp hy n v Bh-iy-ambn h m, F v.-sn. B p-tºmƒ AXn-\p-th n aps-t XpI hfsc `oahpw Xmßp-hm km[n- m-ø-xp-am-ip p (]Øp e w cq] v api-fn ), F p am{x-a kwc- W snehpw a p sne-hp-ifpw hf-sc-b-[niw h n- p- Xpw \S-]-Sn-{I-a-߃ hnjaw ]nsn- -Xp-am-Ip- p mw B n h kssπ-tim-un\pw mw B n h am -߃ pap]-cn-bmbn ]pxnb \nb-{ - W-߃sIm- p-h-cp-hm km[n- m-ø-xm-wv. ImcWw ]cn-jvim-c-߃ s]mxp sxfn-sh-sp- n-eqss am{xta \S- n-em- p-hm km[n- p-i-bp- q Xmcn^v ]cn-jvi-cn- -t mƒ F v.sn D]- t`m- m- -fpss KW-Øn "UowSv F v Sn' F ]pxnb hn`-mkw cq]o-i-cn- p-ibpw 1000 si.-hn.-f. v api-fn-ep F m D]-t`m- m- ƒ pw, F v.-sn. hn`m-k-øns ^nivkuv Nm Pv 300 cq]bpw F.-Sn. hn`m-k-øns F\ Pn Nm Pv 4.70 cq]bpw Bbn \np-s -Sp-Øn-bn- p- v. CXp aqew 100 si.-hn.-f. pw 150 si.-hn.-f. pw CS-bn-ep sndp-ins hyh-km-bn-i-fpss sshzypxn _n `oa-ambn (30% apx 50% hsc) h n- p- p. ta hnh-cn- -Xn\v D]-cn-bmbn G{]n amk-øn \ne-hn hcp kssπ-tim-unepw 100 si.-hn.-f. am{xta sndp-ins hyh-km-bn-iƒ v A\p-h-Zn- n- p- p. Bb-Xn- \m tic-f-ønse F m hyh-km-bn-ifpw s^{_p-hcn 19- -mw Xob-Xn-bnse s]mxp-sx-fn-sh-sp- n ]s -Sp- -Ww. s] n-js ]q Æ hnh-c-øn-\mbn jmpn sk_m-ãy t^m : "Strategy is about winning'' - Robert M. Grast 6 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM

5 {KmaoW sndp-ins hyh-km-b-ß-fpss ]p\-cp- m-c-whpw hni-k-\hpw e y-an v hnhn[ ]cn-]m-sn-iƒ hyh-kmb hip v \S- n-em- n-h-cp- p- v. tic-f-øns kº-zvhyh-ÿ-bpss hni-k-\-øn\v sndp-ins {Kma hyh-km-bß-fpss ] v hfsc hep-xm-wv. kwÿm-\-øn\v A\ptbm-Py-amb ] -Xn-I-fn \nt ]w t{]m m-ln- n- p- -Xn\pw ASn-ÿm\ kui-cy-߃ h n- n- p- -Xn\pw C\nbpw IqSp-X Du \ ti- -Xp- v. ]c-º-cm- KX sndp-ins hyh-km-b-߃, Ic-Iu-ie taj-e, hyhkmb ]m p-iƒ, \nt ] t{]m m-l\ {]h Ø-\- ߃ XpS-ßn-b-hbv v Du \ In-sIm v H -Ø-hW ti{μ-k-lm-b-amb timsn cq] Dƒ ss timsn cq] _UvP- n hi-bn-cp-øn-bn- p- v. kwÿm-\-øv e`y-amb am\-h-ti-jn-tbbpw hn`-h-ßsfbpw ]c-am-h[n {]tbm-p-\-s -SpØn ]cn-ÿnxn kulr-z-am-bxpw kpÿn-c-hp-amb hn[-øn-ep hnik-\-øn\v DX-Ip lcnx hyh-km-b-ß-fmwv `mhn-bn kwÿm-\-øn\v A\p-tbm-Py-am-b-Xv. kwÿm-\øv Db p-h-cp s]mxp-p-\m-`n-{]m-b-øns ASn-ÿm-\- Ønepw tic-f-øns {]txy-i-x-iƒsim pw ]cnÿnxn {]iv\-߃ D m- mø hyh-km-b-ßsf t{]m m-ln- n-t - Xv Bh-iy-am-Wv. CØ-c-Øn-ep kao-]-\-tøm-sp-iqsn \ne-hn-ep hyh-km-b-\-b-øn am w hcp-øp- -Xm-Wv. ]cn-ÿnxn kulrz hyh-km-bß-sfbpw kwc-`-i-scbpw BI jn- p- -Xn-\mbn 100 timsn cq] sne-hn {Ko ^n-\m kv ] Xn v XpS- ticf _UvP v {]kwkw [\-Im-cy-a{ n {io. si.-fw. amwn - hyh-kmb taj-ebv v _UvP- n Ah-X-cn- n {]k `mk-߃ an-spw. Cu {Ko ^n\m kv ] -Xn v 10 timsn cq] hi-bn-cp-øp- -Xm-Wv. Fd-Wm-Ipfw \K-c-Øn\v Np p-]m-sp-ap ^ Wn- \n ΩmW bqwn- p-iƒ v BtKmf \ne-hm-c-øn-ep ASn-ÿm\ kui-cy-ßfpw tzio-bhpw A tz-io-bhp-amb _ -߃ D m- p- -Xn\pw th n Hcp A tz-iob ^ Wn- l_v 6.50 timsn cq] snehn ti{μ klm-b-tømss ÿm]n- p- -Xm-Wv. bph kwcw-`-i v \qx\ Bi-b-߃ \S- n-em- p- -Xns `mk-ambn ]pxnb kwc-w`-߃ Bcw-`n- p- - Xn\v {]mcw` klm-b-sa \ne-bn Hcp t{]mp-ivsn\v ]c-am-h[n 5 e w cq] [\-k-lmbw \ Ip- -Xm-Wv. CXn-\mbn BsI 5 timsn cq] \o n-h- n- p- v. IqSp-X sxmgn Ah-k-c-߃ krjvsn- p- -Xn\v {]mcw` k_vknun \ IpI F ] -Xn-bpsS `mkambn \v tijw ]Øvt]-cn Ipd-bmsX sxmgn \ In-bXpw hyh-kmb hip- ns Iogn hcp- Xpw k m-cn \nt m at -P kn-i-fn \nt m bmsxmcp klm-bhpw \ne-hn e`n- m tbm-ky-x-bn- m-ø-xp-amb sxmgn ÿm]-\-߃ v Hcp sxmgn tπm n\v 10,000/ cq]m hoxw k_vkn-un-bmbn \ Ip- -Xm-Wv. CXn-\mbn BsI 2 timsn cq] \o n-h- n- p v. hyh-kmb ]m p-iƒ ÿm]n- p- -Xn-\m-h-iy-amb `qan e`y-am- p- -Xn\pw hni-kn- n- p- -Xn\pw {]mcw` hnln-x-ambn Hcp timsn cq] hi-bn-cp-øn-bn- p- v. bp.-]n.-f. bpss CS- me _UvP v \ncm-im-p-\iw! 1. Irjn-bv m-h-iy-amb D - -ß-fpsS FIvsskkv Uyq n-bn Ipdhp hcp-øn-bn-. ]Icw ImdpIfpsS \nipxn \nc- p-iƒ Ipd- p. 2. KpUvkv, k hokv SmIvkv \S- n-em- p-hm-\p Hcp {ia-ap- m-bn-. (GST) 3. kq va sndp-ins hyh-km-b-ß-fpss hf -bv p-th- n Hcp {]txyi ^ p-an- mø _UvP- v. 4. [\-I-Ωn-Ip-d-bv p- -Xn\v Imcy-amb \n tz-i-ß-fn- mø CS- me _UvP- v. Policy is a contingent decision, where strategy is a rule for making decisions - M Igor Ansoft 1985 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM 7

6 hyh-kmb \b-øn am w hcpw; {]mtbm-kni kwcw-`-߃ p am{xw t{]m km-l\w : ticf k m \qdv ]pxnb kwcw-`-isc Is -Øm\pw ] Xn am\p-^mivn-dnmv cwksø h InS hyh-km-b-߃ p th n {ian- n pw In mø kml-n-cy-øn hyh-kmb \b-øn Xs am w hcp-øp- p. Xncp-h-\- -]pcw, sim n, timgn-t msv taj-e-i-fn ti{μo-i-cn v ChnsS FXn n- m-øxpw {]mtbm-kn-i-hp-amb hyh-kmb kwcw- `-߃ am{xw t{]m m-ln- n- p-i-bmwp ]pxnb coxn. ]pi- p-g hyh-km-b-ßfpw Imew Ign- p-sh p hyh-kmb a{ n ]n.-si. Ip m-en- p n ASp-ØnsS {]kvxm-hn- Xv Cu ] m-ø-e-øn-em-wv. ]cn-kc aen- \o-i-c-w-ap- m- p hyh-km-b-߃ hym]i {]Xntj[w krjvsn- p- -Xn-\m AØcw kwcw-`-ßsf t{]m km-ln- n-t F [mcw Xs D m-bn- p- v. AØcw t{]mp-ivsp-isf \ncp km-l-s SpØm\pw XpS-ßn. Ah XpS-ßn-b-tijw hym]i FXn p-h-cptºmƒ kwÿm-\-øn-\msi NoØ-t -cp- m-ip kml- N-cy-Øn-em-Wn-Xv. hnime Xncp-h-\- -]pcw taj-e, hnime sim n taj-e, hnime timgn-t msv taje F n-ßs\ aq mbn Xcw-Xn-cn v Hmtcm taj-e-bnepw Ahbv p tn hyh-km-b-߃ p am{xw [\-k-lmbw, hn]-w-k-lm-bw, sh z Im n-, kmt -Xn-tIm- ]-tz-iw, hyh-kmb ]m p-i-fn ÿew XpS-ßn-bh \ pi F -XmWv si.-f-kv.-sf.-un.-bpss ]pxnb coxn. t{k Xncp-h-\- -]pcw C -th-j B n s hyh-km-b-߃ Ch-bm-Wv. sf.-sn. hnzym-`ym-kw, BtcmKy Sqdn-kw, hnime sim n, saun- Sqdn-kw, _tbm-ss-ivt\m-f-pn, sse^v kb- kv, hnzym`ymk 2014 kwcw-`-߃, _tbm-ss-ivt\m-f-pn, Ãm ]v kwcw-`-߃, hnime timgn-t m-sv, ` y kwkvi-c-ww, Bbp th- Zw, aoun-b, F ss-bn sa v, ^mj Unssk, t{]muivsv Unssk. hnime timgn-t msv taj-e-bn ]m-e- ms hyhkmb ti{μ-ßfpw Dƒs -Spw. F p hyh-kmb ]m piƒ Cu taj-e-bn Imcy-amb kwcw-`-ß-fn- m- Ø-Xp-sIm v Chsb do{_m Uv snøpw. sim n taje tn Øe sxm p Im -\msv If-a-ti-cn, A -amen hscbm-wv. Xncp-h- -]pcw taj-e-bn txm -bv sse^v kb kv ]m v apx sxt m- p {]tz-i-߃ Dƒs -Spw. 450 G ÿe-ap ssivt\m-kn- nbpw CXns `mk-am-ipw. \ne-hn hyh-kmb hip- ns hnhn[ GP kn-ifpss ssih-i-ap ÿew ]cm-a-h[n {]tbm-p-\-s -Sp- Øm-\mWp e y-an-sp- -Xv. GI-tZiw 1200 G Ct mƒ D]-tbmKn s -Sm-\p- v. ]pxnb \b-øns `mk-ambn si.-f-kv.-sf.-un.-kn.-bpss kwcw-`i ^ nßn Imcy-amb h [\ hcp-øpw. \ne-hn IjvSn v 180 timsn am{xw \ Ip ÿm\øv GXm\pw h jwsim v 1,000 timsn-bm- p-i-bmwp e yw, Ãm ]v hnt -Pnse sfsn kwcw-`-i v Gbv ^ nmv G s -Sp-Øpw. Ch-cn \n pw ]pd-øp-\n pw BZy Xeap-d-bn s 100 kwcw-`-isc Is Øn kmt -XnI kmº-øn-i, hn]-w\ klmbw \ In hf Øm\pw ]pxnb \bw e y-an-sp- p. AJn-te ym hyh-kmb hmwnpytaf 2014 sabv 1 apx 4 hsc tim bw amω am nf lmfn Atkm-kn-tb-j AwK-߃ pw h\nxm hyh-kmb bqwn- p-iƒ pw {]txyi Cf-hp-Iƒ Contact : , THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM

7 ticfm _UvP v sndp-ins {Ij, Fw.-km Uv bqwn- p-i-fpss \s -s m-sn- p hm v \nipxn \n t±-i-߃ Cu \n t±-i-߃ ]n h-en- n-s - n tic-f-øns G hpw hf m\nc- p \n ΩmW taje XI pt]mipw Xo! B p-a-w-ens Zu e-`y-sø-øp-s v hym]-i-ambn D]-tbm-Kn- p-h-cp- p. \nehn-ep timºu- nwkv \nb-a-{]-imcw sa D m- p D m-z\ {]{Inb-bn \n pw e`y-am-ip D] DXv]- -amwv Izmdn UÃv. AXn\v Ct mƒ {]txy-i-ambn \nipxn \ ti- -Xn-. Cu hyh-ÿ-bpss ]gp-xp-]-tbm-kn v {]txyi b{ -km-a-{kn-iƒ aptj\ [mcfw Izmdn DS-a-Iƒ manufactured sand D m-zn- n- p-ibpw \nipxn Hgnhv s bnw snøp Ahÿ kwpm-xam-ip-ibpw snbvxn- p- v. CXp-aqew k m-cn\v \nip- Xn-\jvSw D m-ip- p- v. CXv XS-bp-hm manufactured sand D ]m-zn- n- p bqwn- p-iƒ v IqSn timºu- nwkv hyh-ÿ-bn \nipxn AS-bv p-hm {]txyi hyhÿ sim p-h-cm Rm Dt±-in- p- p. CXns {]mtbm-kn-i-x-sb- n ]Tn- p- -Xn- \mbn hmwnpy \nip-xn-h-ip- nse DtZym-K-ÿsc Dƒs -SpØn Hcp {]txyi kanxn cq]o-i-cn- n-cp- p. Ah-cpsS ]T\ dnt m ns ASn-ÿm-\-Øn CØcw aw D ]m-zn- n- p- -Xn-\mbn D]-tbm- Kn- p Vertical Shaft impacterb/ horizontal shaft impacter F b{ kma-{kn-bpss D ]m-z-\- -a-xbpss ASn-ÿm-\-Øn 5 hn`m-k-ß-fmbn Xncn v Xmsg- -d-bp \nc- n hm jn-i-ambn timºu- nwkv \nipxn CuSm- p- -Xm-Wv. 1. awn- q-dn 50 sa{sniv S D ]m-z-\- -a-x-bp- -Xn\v 25 e w cq] 2. awn- q-dn 50 sa{sniv SÆn\v api-fn 100 sa{sniv S hsc 45 e w cq] 3. awn- q-dn 100 sa{sniv SÆn\v api-fn 150 sa{sniv S hsc 65 e w cq] 4. awn- q-dn 150 sa{sniv SÆn\v api-fn 200 sa{sniv S hsc 65 e w cq] 5. awn- q-dn 200 sa{sniv SÆn\v api-fn 1.40 timsn cq] IqSmsX manufactured sands sjuyqƒuv \nipxn \nc v 14.5 ix-am-\-ambn Db Øp- -XmWv. CXn \n pw 40 timsn cq]-bpss A[n-I-\n-IpXn hcp-am\w {]Xo- n- p- p. sa D m-zn- n- p sa {Ij bqwn- p- Iƒ v AXn-]-tbm-Kn- p b{ -km-a-{kn-bpss hmbv h sø Bkv]-Z-am n \nipxn AS-bv m timºu- nwkv hyhÿ \ne-hn-ep- v. CØcw timºu- nwkv hyhÿ \S- n-em- n-b-xn-\p-tijw sa -ens D ]m-z-\-ønepw hne-bnepw KWy-amb h -\-bp- m-bn- p-s - n AXn-\\p-kr-X-amb h -\hv timºu- nwkv \nip-xn-bn hcp-øn-bn- n-. CsX mw ]c-k-wn v sa {IjnwKv bqwn- p-i-fpss timºu- nwkv \nip-xn-\n-c v Imtem-Nn-X-ambn Xmsg- -dbpw {]Imcw ]cn-jvi-cn- p-hm Dt±-in- p- p cm x cm IqSp-X hmbvh an- mø {Ij-dp-I-fpsS \nipxn \nc v 1,20,00 cq]-bmbn Db Øp- p cm x cm IqSp-X cm x cm Ihnbm-Ø-Xp-amb {Ij-dp-I-fpsS \nipxn \nc v 4,80,00 cq]-bmbn Db Øp- p. AXn- \p-ap-i-fn hmbvh -ap {Ij-dp-Iƒ v 9,60,000 cq]- bmbn Db Øp- p. tãm {I-j-dp-I-fpsS \ne-hnep timºu- Uv \nipxn 54 e w cq]-bmbn Db Øp- -Xm-Wv. F m H {IjnwKv sajo am{x-ap BZy c p hn`m-k-øn s -Sp {IjnwKv bqwn- p-i-fpss \ne-hn-ep timºu- nwkv \nip- Xn-\n-c- n bmsxmcp am hpw hcp-øp- -X-. Cu \nipxn ]cn-jvim-c-øn \n pw 100 timsn-bpss A[n-I-h-cp-am\w {]Xo- n- p- p. Customer Relationship Management CRM is more business philosophy than software, more passion than project Model 1 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM 9

8 ticfm ] m-bøv si ns \n ΩmW dqƒkn, hyh-kmb taj-ebv v klm-bi-c-amb hn[-øn ImX-em-b Asa Uvsa kv hcp-øn-bn-cn- p p A\p-Iq-e-amb t`z-k-xn-iƒ! tdmuns hoxn-sb- m bm{x-bv p- -h-gn, aoun-b kv, k hokv tdmuvkv, ^vssf Hmthgvkv. Ct m-gp _n Un-Mn am -߃ hcp-øn-bm, N -߃ ]pxnb `mk-øn\p am{xta _m[-i-am-ipbp p. t\m sdkn-u-jy HmIyp- ko-kn-isf Xcw-Xn-cn- n-cn- p- -Xn Group G2 - High Margard Industrial (Total floor are 700 sq.m.) Group H - Storage Group 1 - Hagardous tãm {Ij bqwn vkv Group 1 Access for Group AI - Occupancy Upto 600 sq. meters - Floor area Upto 300 sq. meters - Upto 300 Multiple Unit Above 300 upto up to 600 Above 600 upto 1000 Above 1000 Up to 4000 Minimum width of access required in meters No minimum More details - Visit Kerala Govt. Wibsite or call KSSIA, Kottayam Unit 1- Kh. DØ-chv ASpØ t]pn A`n-\-μ-\-߃ Nocw-Nnd k hokv kl-i-cw _m ns t_m Uv sxc-s -Sp- n ]ªn-Iv t^md-øns {]Xn-\n-[nbmbn hmin-tb-dnb sxc-s -Sp- n hnp-bn si.- F-kv.-F-kv.-sF.-F. kpoh AwKw si.-f-kv.-f-kv.-sf. F.-bpsS kpoh AwK-amb {io. ]n.-si. amxyp-hns (B\n- t n- ) d ^mivsdn timsn-ax hyh-kmb FtÃ- n ]pxnb si n-s-øn, DZvLm-S\w snbvxp. si.-f-kv.-sf.-f. Pn m {]kn-u v Pbnwkv CΩm-\p-th `{Z-Zo]w simfp-øn. {io. tpmjv tam temd kv AtimI d ^mivsdn Nß-\m-ticn C U-kv{Sn-b Ftà v 10 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM

9 "Every company needs to embrace entrepreneurship while understanding that, if taken too far, it has the ability to undermine its own power.'' - Julian Burkinshaw THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM 11

10 Just in time - Manufacturing where operations pull required parts at the required time. 12 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM

11 IN- PRINCIPAL SANCTION GRANTED FOR MAKING POOVANTHURUTH ID. PLOT IN TO A CENTRE OF EXCELLANCE Proposal for the Consideration of the Steerting Committee: Cluster Division recommends the proposal for in-principle approval. Committee may consider the proposal for in-principle approval for upgradation of Industrial Estate at Kottayam, Kerala with the above observations. THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM 13

12 sh U suh-e-]vsa v t{]m{kmw ]ªnIv s{]miyq -sa v t]mfnkn skan-\m C U-kv{So-b Ftà v Atkm-kn-tb-j Nß\m-ticn (14 s^{_p-hcn 2014) Fw.-F-kv.-Fw.-C. suh-e-]vsa v C Ãn- yq- n\v Xriq, shcq C U-kv{Sokv Atkm-kn-tb-j\v F n-h-bpss kwbp- m-`n-ap-jy-øn Ah-t_m[ skan-\m \S- p. Atkm-kn-tb-j {]kn-u v si.-sp. eqbokv A y- X hln ktω-f\w kn.-f-^v.-kn. Ub-d-IvS ]n.un. eøo^v D Lm-S\w ssbvxp. Ftà v Atkm-kn-tb-j\v sk{i- dn Pbnwkv apf-h\ kzmkxw Biw-kn- p-i-bpw, si.-f-kv.-f-kv.-sf. F. ap kwÿm\ {]kn-u v tkhy txmakv simt msn, t]mfokv Ah-t_m[ {]kw-khpw snbvxp. tpmbn v sk{i- dn chn \S-Ønb \μn {]I-S-\-Øn-\p-tijw Fw.-F-kv.-Fw.-C. C Ãn- yq v Akn. Ub-d-IvS {ioaxn I{Xo-\mΩ sk_m-ãy ]ªnIv s{]miyq sa v t]mfo-kn-bn sndp-ins hyhkm-b-߃ p {]txyi ]cn-k-w-\-i-sf- n ]Δ t]mbv v {]k-t -j \S-Øn. s]mxp-ta-jem ÿm]-\- ß-fpsS ] t kv t{]m{km-an sndp-ins hyh-km-b߃ p simsp- p {]txyi ]cn-k-w-\-i-sf- p-dn v DtZym-K-ÿ kwkmcn- p. Aº-Xn cw sndp-ins hyhkm-bn-iƒ ]s -SpØ skan-\m hnp-b-{]-z-ambn 2 awntbm-sp-iqsn kam-]n- p. hyh-km-b-\mzw hcn- m-cm-ipi F m amkhpw 30- -mw XobXn p-ap-ºmbn \n߃ v e`n p p. CXn-tebv mbn hcnkw-jybpw ]c-ky-ßfpw Wn p p. hcnkwjy X v \ΩpsS Atkm-kn-tb-js {]h Ø-\sØ -klm-bn pi. Pbnwkv CΩm-\p-th ({]kn-u v) Hcp tim n : Rs. 10/- c p- h j-tø v : Rs. 200/- Full Page Black & White : 2,000/- Cover Back Page - Colour : 10,000/- Cover Inside Pages - Colour : 7,500/- ADVT TARIFF Full Page Colour : 5,000/- Centrefold 2 Pages Colour : 10,000/- Classified Advt (Colour) : 1,000/- Bank A/c. Details: SBT, Kottayam Main Branch. A/c. No Cheque in Favour of : KSSIA, Kottayam 14 THE HOME JOURNAL OF KERALA STATE SMALL INDUSTRIES ASSOCIATION, KOTTAYAM

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X)

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) ]Xnaq mw ticf \nbak` (THIRTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) h\hpw ]cn-ÿn-xn-bpw hnt\m-z-k- m-chpw (FOREST, ENVIRONMENT AND TOURISM) ssph sshhn[y kwc- -Ww, FIvÃ

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw tamuyqƒ F.- -]n, -bp.]n - {]Yam- -[ym- -]- -I mbp ZznZn\ amt\- -Pv vsa v v ]cn- -io- -e- -\w) STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn

sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 1 2 sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2013 Editorial February 2013 Volume: 2 Issue: 11 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

C- y - k-º-ø-n-s - ]pxn-b- i- n-ti-{µw

C- y - k-º-ø-n-s - ]pxn-b- i- n-ti-{µw 1 C- y - k-º-ø-n-s - ]pxn-b- i- n-ti-{µw 2 dn{iq- vsa v hk w 7 VOL. 5 ISSUE 3 PRICE Rs. 10/- t aw Iq p- p; IS-hpw 10 2 ]pxn-b- i- n-ti-{µw- C- y - k-º-ø-n-s - a-\p-jyhn-`-h-ti-jn- A-gn-a-Xn- -Y-I-fp-sS-bpw-

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : John Karamyalil Iv\m\mb

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

cmpo-hvkm n CIzn n kvioan\v _P- n Nc-a-Ip-dn v Db s{iun v td p- -h v Xmgv td n hmbv] {]oanbw UnPn- -embn AS- m Ingnhv: Hm^ BI j-itam?

cmpo-hvkm n CIzn n kvioan\v _P- n Nc-a-Ip-dn v Db s{iun v td p- -h v Xmgv td n hmbv] {]oanbw UnPn- -embn AS- m Ingnhv: Hm^ BI j-itam? s^{_p-hcn 2017 hne : 30 cmpo-hvkm n CIzn n kvioan\v _P- n Nc-a-Ip-dn v Db s{iun v td p- -h v Xmgv td n hmbv] {]oanbw UnPn- -embn AS- m Ingnhv: Hm^ BI j-itam? sluvpv Hmlcn s^{_p-hcn 2017 1 2 sluvpv Hmlcn

More information

sluvpv Hmlcn am v

sluvpv Hmlcn am v sluvpv Hmlcn am v 2013 1 2 sluvpv Hmlcn am v 2013 Editorial March 2013 Volume: 2 Issue: 12 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran Chief Operating

More information

apkvenweokv tcj-iƒ s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j {]km-[\w: mappilaheritagelibrary.com 2

apkvenweokv tcj-iƒ s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j {]km-[\w: mappilaheritagelibrary.com 2 Grace Books 1 {]km-[\w: s{kbvkv FPyp-t -j-w Atkm-kn-tb-j mappilaheritagelibrary.com 2 Malayalam Muslim League Rekhakal (Politics-Documents) Compiled by Syed Ashraf Thangal, Chettippady Editors : M.I. Thangal,

More information

làpn-iä kw_-ôn kanxn

làpn-iä kw_-ôn kanxn ]Xnaq mw ticf \nb-a-k` làpn-iä kw_-ôn kanxn (2014-2016) Bdm-aXv dnt mà«v tic-f- nse `qanbpss Xcw-Xn-cn-hp-ambn _Ô-s «Umäm _m v X m-dm- p- Xv kw_ôn v ( 2014 Pqsse 17þmw XobXn kaà n- -Xv) ticf \n-ba-k`m

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n 2013 s^{_phcn 1 ticf k m X-t±-i-kz-bw-`-cW hip v e w 40þ41 Ab q«awkxz Iyms¼-bn³ {]txyi ]Xn v. P\p-hcnþs^{_p-hcn 2013 www.kudumbashree.org D-½³ N m-ï n a p-j y-a-{ n C-X pw N-c n-{ X h n-p-b-a mi-s «]

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE

kl\zmks km yw ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw LAITY VOICE ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 OCTOBER Volume: 8 No: 4 kl\zmks km yw Pohn-X-Øn Ccp- -d-i-fn iq\y-\m-b-t mƒ, hnizm-k-øns Bg-ß-fn CutimbpsS lr-z-b-tømsv H n-t v Fs \m-y Fs c -I F p-cp-hn v At\-Im-bn-c-ß-fpsS

More information

kv{xo-iƒ pw Ip n-iƒ pw- t\-sc-bp AXn-{I-a-߃ v Adp-Xn-h-cp-ØpI

kv{xo-iƒ pw Ip n-iƒ pw- t\-sc-bp AXn-{I-a-߃ v Adp-Xn-h-cp-ØpI - tkmjy-enãv bqwn n sk Hm^v C y (I-Ωyq-Wn-Ãv) kwÿm\ IΩn n apj-]{xw am v 2017 hmeyw 43 e w 12 No^v FUn- : kn. si. eqt mkv t]pv 16 hne 5.00 cq] kv{xo-iƒ pw Ip n-iƒ pw- t\-sc-bp AXn-{I-a-߃ v Adp-Xn-h-cp-ØpI

More information

ae-tbmcw ]pi-bp-tºmƒ...

ae-tbmcw ]pi-bp-tºmƒ... 1 Cebv pw apf-fn\pw tisn- msx ]cn-l-cn- Ww: sskw skan-\m 4 ae-tbmcw ]pi-bp-tºmƒ... Hcn- qsn AXn-i-bn- n v 5 VOL. 9 ISSUE 1. Date of Publication: 01/1/ 2014 PRICE Rs. 10/- ]Ww F am{ nizwvuv 9 2 Gold Loans:

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

FUn-t m-dn-b. VET MEDIA A magazine for Animals & Poultry. Februray 2017 Vol 1 Issue 11

FUn-t m-dn-b. VET MEDIA A magazine for Animals & Poultry. Februray 2017 Vol 1 Issue 11 VET MEDIA A magazine for Animals & Poultry Februray 2017 Vol 1 Issue 11 Chief Editor K.N.Subhagan Editor C.A.Joseph Editorial Board N.C.Beena P.L.Lipi FEBRUARY 2017 Cover & Design T.V.Kalesh V.C.Pharmaceuticals

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

cq] kzm`m-hni \nc- n-te v 6 ]Wn- m Dt]- n I v cq]-bvs mcp tumivs hf a-ßp p SEPTEMBER 2013 PRICE Rs. 10/- VOL. 8 ISSUE 9 SEPTEMBER 2013

cq] kzm`m-hni \nc- n-te v 6 ]Wn- m Dt]- n I v cq]-bvs mcp tumivs hf a-ßp p SEPTEMBER 2013 PRICE Rs. 10/- VOL. 8 ISSUE 9 SEPTEMBER 2013 1 cq] kzm`m-hni \nc- n-te v 6 cq]-bvs mcp ]Wn- m Dt]- n I v... 10 tumivs VOL. 8 ISSUE 9 PRICE Rs. 10/- hf a-ßp p 19 2 ]pxnb Iº\n \nbaw FØp-tºmƒ Aº-Øntbgv h j-øn-\p-tijw ]pxnb Iº\n \nbaw FØp-I-bm-Wv. AXpw

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n)

D -S w. apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) D -S w apj-hpc 02 {]nbtc CXp thtwm? 04 ({_Z kmap-th G{_-lmw, jm P) \mw Ftßm v? 08 ({_Z F.-Pn. tpm v, Im -\m-sv, sim n) C y-bnse {_Z-d k`-iƒ 11 ({_Z tpm txmakv, Zp_mbv) {_Z-d k`-i-fnse {]iv\-ß-fpss _m n-]{xw

More information

Printed & Published by Arogyakeralam Palliative Care Project 2013 (Pariraksha) Malappuram

Printed & Published by Arogyakeralam Palliative Care Project 2013 (Pariraksha) Malappuram Vazhvilakkay Printed & Published by Arogyakeralam Palliative Care Project 2013 (Pariraksha) Malappuram Pariraksha Palliative Care Team, Malappuram District Layout & Cover : Shaji Paloly Printed at : RHBC

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Pqsse 2017 a-zy-\n-tcm-[-\-a- h -P-\-am-Wv R-ß-fp-sS \-bw F- p {]-Jym-]n- p-sim- v A-[n-Im-c-Øn h- ap- -Wn C- t mƒ a-zy-ap-x-em-fn-bm-bn am-dn-bn-cn- p-i-bm-wv. a-zy-]m-

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

(1) Pq - -Pqsse 2015

(1) Pq - -Pqsse 2015 (1) (2) hne: 300.00 cq] hne: 200.00 cq] hne: 480.00 cq] hne: 150.00 cq] (3)... Pq - Pqsse 2015 ]pkvxiw 4 e w 1 hne ` 20... - FUnt mdnb apple 04 tamzn... sipvcnhmƒ...]ns am[y-aßfpw 06 ]n. _k v - ASn-b -cm-h-ÿ-

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv?

Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ss{ikvxh P\-X-bpsS apj-]{xw 2017 MARCH Volume: 7 No: 9 Aßv ad- n-cn- p- -sx-hn-ss-bmwv? ^m.tsmw, Asß-hnsS ad- n-cn- p p? temi- Øns hnhn[ timwp-i-fn \n v P\-tIm-Sn-IfpsS A cm-flm-hn \n p-b-cp Db Øp tnmzyw

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc

_m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY apj-hpc _m_-bpss Kbm-bm{X BSp-I-fpsS IY Cu A ymbw ima-bpss Imin, {]bm-kv, Kb apxemb ÿe-ß-fnse Xo -bm-{xbpw _m_ Xs Nn{X-cq-]- Øn Abmƒ p aps AhnsS FØn-b-Xpw, c v BSp-IfpsS ap - -sø-] n _m_- p Hm Ω-Ifpw hnh-cn- p-

More information

tã v _m v Hm^v {Smh Iq (tã v _m v Hm^v C y-bpss Atkm-kn-tb- v) sluv Hm^okv: Xncp-h-\- -]pcw

tã v _m v Hm^v {Smh Iq (tã v _m v Hm^v C y-bpss Atkm-kn-tb- v) sluv Hm^okv: Xncp-h-\- -]pcw tã v _m v Hm^v {Smh Iq (tã v _m v Hm^v C y-bpss Atkm-kn-tb- v) sluv Hm^okv: Xncp-h-\- -]pcw t\m okv tã v _m v Hm^v {Smh Iq Hml-cn-bp-S-a-I-fpsS A ]XmaX-v hm jni s]mxp-tbmkw F.sI.Pn satωmdnb lmƒ, Kymkv

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi

ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi sndnb s]cp- mƒjpxzv_ 4.11.2005 Ckvem-am-_mZv, e ki-e-po-h-pm-e-ß-tfmspw kl-xm-]--tømss s]cp-amdpi hav-_p-zp- ml hem-xp-ivcn q _nlo iø -_n hm-en-zbv\n Clvkm- -\ -_n-zn Jp _m h b-ømam h akm- o\n hpm-cn-

More information

Xncn- p- Ib-dp p, P m. P\m-[n-]-Xy-Øn\v F p-hne? Pm \okv Zp-c- hpw BtKm-f-h-f bpw. {IqUv hne Xmtgm- n VOL. 5 ISSUE 4 APRIL PRICE Rs.

Xncn- p- Ib-dp p, P m. P\m-[n-]-Xy-Øn\v F p-hne? Pm \okv Zp-c- hpw BtKm-f-h-f bpw. {IqUv hne Xmtgm- n VOL. 5 ISSUE 4 APRIL PRICE Rs. 1 PRICE Rs. 10/- Xncn- p- P\m-[n-]-Xy-Øn\v F p-hne? 2 Ib-dp p, Pm \okv Zp-c- hpw BtKm-f-h-f bpw 6 P m VOL. 5 ISSUE 4 {IqUv hne Xmtgm- n 11 2 P\m-[n-]Xyw AXns \mem-asø BtKm-f-th-en-tb w \S-Øp-I-bmWv. CØhW

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w?

A[ymbw H v. BJym-\-X{ w t\mh-en. F mwv BJym\w? 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A[ymbw H v BJym-\-X{ w t\mh-en kmlnxy-i-e-bpss auen-i-xbv pw Bkzm-Zy-Xbv pw ASnÿm-\-]-chpw A{Kn-a-hp-amb XØzw AXns cnbnxmhv Ah-ew- _n p BJym-\-X-{ -ß-fm-Wv. cn\ {]Im-iam-\-am-

More information

9 Happy New Year JANUARY 2012

9 Happy New Year JANUARY 2012 1 C\n t^m kv hf -bv v 2 bqtdm v amµy-øns \ng-en 6 ÿnc-h-cp-am-\-øn\v 10 hgn-iƒ 9 Happy New Year VOL. 7 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- 2 C\n t^m kv hf -bv v s^_n tpmk^v Btcbpw AXn-i-b-s -Sp-ØmØ \bamwv a[y Izm kmº-øn-im-h-tem-

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp

N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp - - - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 11 \hw-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- N v Hm^v tkmuv C C Uy I Wm-SI tã v ae-bmfw dopn-b `mc-hm-ln-isf sxc-s -Sp-Øp 25 ]pxnb {]h

More information

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw

Ata-cn- -bn dneokv s^{_phcn 1-\v \n ΩmWw ae-bmfnbmb hnivs G{_lmw 05 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 01 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA -sim- p- m- tim {K-kns\ Zp _-e-s -Sp-Øm kn]nfw (Fw) _n.-sp.-]nsb klm-bn- p- p. si apc-fo-[-c k, tim {Kkpw _n.-sp.-]n.bpw Htc h

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

am\- -hmsn cq]xm _p - n

am\- -hmsn cq]xm _p - n am\- -hmsn cq]xm _p - n ""sszh-tømsv tn p \n p-hn ; Ahn-Sp v \nß-tfmspw tn p \n pw'' (bmt m_v 4:8) Printed, Published and Edited by Fr. Thankachan alias Joseph Paruvummel, Published from Bishop's House

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw...

CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... s{]mhmjv tlmjv CS-Xp-] cmjv{sobw t\cn-sp {]Xn-k-Ôn-bpw... CS-Xp-]- -cm-jv{so-bw t\cnsp {]Xnk nbpw ^mknãv hn]øpw apx-em-fn-ø-hn-cp- hnπht mcm hpw _nsp-]n- -B -F-kv-Fkv

More information

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w:

\ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v. {^m ko-kv am ]m- -bpss. Nm{In-I-te-J\w. Atßbv v kvxpxn. (Laudato Si') hnh Ø\w: \ΩpsS s]mxp-`-h-\-sø p-dn- p IcpX kw_- n v {^m ko-kv am ]m- -bpss Nm{In-I-te-J\w Atßbv v kvxpxn (Laudato Si') hnh Ø\w: ^m. amxyp Xp -Øn, H.kn.-Un. CARMEL INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE TRIVANDRUM, KERALA,

More information

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv

sk]v w-_ \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 sk] w-_ 2017 C- -gn- kzm-x-{ y-zn-\-øn-s X-te-Znh-kw ti-c-f kwÿm-\ sk-{i- -dn-tb- n-\p ap-ºn km-[mc-w Im-Wm-Ø H-cp D-]hm-k ka-cw \-S p. kzm-x- { y-øn-s 70 h -j-߃ ]q -Øn-bm-Ip-tºmgpw A- h-k-w-\-bn I-gn-bp-,

More information

""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq''

hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' Vol. 5 No. 10, 15 October 2017 ""hml\w Ipdbv q; Btcm-Kyw hf Øq'' tic-f-øn hml\s cp w cq -ambn A\p-`-h-s -Sm XpS-ßn-bn v Ipd- p-im-e-am-bn. AtXmsS KXm-K-X- p-cp pw (traffic jam) h n- p. AXpaqew hml-\-ß-fn

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 1 \yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv 1 Unkw-_ 2016 ae-bm-fn-i-fpss Pohn-X-Øn KpW-]-chpw ka- {K-hp-amb am -߃ p XpS w Ipdn kn.-fw.- Fkv anj-\-dn-am-cpss BK-a-\sØ tic-fob kaqlw F pw IrX- -Xm-]p-c-kcw Hm an-t

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c.

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw

Khuthba Khulasa JpXv_ kw{klw - Khuthba Khulasa 25.11.16 JpXv_ kw{klw k nzp\m lzvdxv Aaodp apavan\o³ Jeo^ pâ akolv AÂJmankv A ZlpÃmlv 25.11.16 \v ss_ pâ ^p qlv e-\nâ \nàhln PpapA JpXzv_bpsS kw{klwhn[n ]d-bp t\cøv Xß-fpsS F m Ign-hp-I-tfm-Spw-IqSn

More information

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn

]mã n.-fkv. G{_lmw hns-hmßn 05 s^{_phcn 2018 hmeyw. 23 e w. 03 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 ka-im-eni ]{XnI maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Published from Thiruvalla on 05-02-2018 ]mã n.-fkv. G{_lmw

More information

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw

{]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw 1 lm-te-eq 394 15-30 MARCH, 2013 Pages 12 Published From Thiruvalla Reg. No. KL/KTM/209/2012-14 News Paper RN.No. 68759/96 {]m -\-tbmss k`sb hf -bn-te v \bn pw gn pw, kphn-ti-j-{]h Ø-\-ßfn ] m-fn-ifmbpw

More information

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw

DØ-cm-Jmfiv {]fbw acn- -h-cn hnizm-kn-i-fp-s v ktμlw - 1 lm-te-eqø 401 VOL. 17 ISSUE 13 Pages 12 2004- se kp\m-an- v tijw `mc-xsø \Sp- nb DØ-cm-Jmfiv {]fbøn ac-w-kwjy {]h-n-\m-xo-x-ambn Db-cp p. ac- W-s - -h-cn {Inkv-Xob hnizm-kn- Ifpw Dƒs - n- p- m- -hm-sa

More information

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb

sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb Vol. 4 No. 3-4, 15 March-April 2016 sks_zn ]p{x m-cpss AΩ Hcp ]T\w kz w a sf D -Xhpw kpc- n-x-hp-amb ÿm\-ß-fn FØn- pi F m amxm-]n-xm- -fpssbpw B{Khpw XmXv]-cy-hp-am-Wv. F m AXn- \p {iaøn an -h-cnepw HuNnXyw

More information

KWn-X-imkv{Xw MATHEMATICS (211) Syq am vuv Assk sa v TUTOR MARKED ASSIGNMENT ( )

KWn-X-imkv{Xw MATHEMATICS (211) Syq am vuv Assk sa v TUTOR MARKED ASSIGNMENT ( ) KWn-X-imkv{Xw MATHEMATICS (211) Syq am vuv Assk sa v TUTOR MARKED ASSIGNMENT (2018-19) ]c-am-h[n am v: 20 Max. Marks : 20 Ipdn v: (i) F m tnmzy-߃ pw DØcw Fgp-X-Ww. Hmtcm tnmzy-øn\pw A\ph-Zn- p am p-iƒ

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

Guideline for Farmers Registration and E- payment and transaction

Guideline for Farmers Registration and E- payment and transaction Association of Agricultural Officers Kerala Guideline for Farmers Registration and E- payment and transaction Courtesy: Sri. Salin Thapasi Agricultural Officer IT Cell Thiruvanthapuram I ji cpn-kvt{s-j

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i.

apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. JpXzv_ \º 22 01-06-2012 PpapA JpXzv_ lzvdøv an km akvdq AlvaZv Jeo-^-Øp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w: Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq apgp-h krjvsn-i-tfmspw klm-\p-`qxn {]I-Sn- n- p-i. A lw-zp-en- m-lv. C v AlvaZnøm

More information

hcm- pg AXncq]Xm Kk v

hcm- pg AXncq]Xm Kk v VERAPOLY ARCHDIOCESAN GAZETTE hcm- pg AXncq]Xm Kk v VOL. LX - JK 1 2016 DECEMBER 20 NO. 1 CS-b-te-J\w tbiphn {]nb ktlmzc sshzoitc, k ymkktlmzc mtc, ktlmzcnamtc, h ea tf, "cq]-x-i-fpss amxmhv' F v Adn-b-s

More information

Sahayatra July

Sahayatra July Sahayatra July 2010 1 kl-bm-{x s]mxpsh ]d- m Pqsse 2010 ]pkvxiw : 2 e w : 7 ]{Xm-[n-] -k-anxn tum.-fw.-b. cmp-tkm-]m tum. kn. taml-\ tum. hn. cmp-ti-j-c \mb tum. Fkv. tkm]n-\m-y \mb PmthZv FIvkn-Iyq-

More information

... s^{_p-hcn

... s^{_p-hcn ... 1 ... 2 ... FUn-t m-dn-b tbip-hns ]co- -Iƒ \ap p Xcp ]mtw tbip ]nimnn-\m ]co- n- -s - p. F{XtØmfw? DØcw: \ap- p-xp-ey-ambn, k -Øn-epw (F{_m-b 4:15). tbiphns Cu ]co- -I-fpsS kw n-]vx-hn-hcww aøm-bnbpw

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw

ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw ae c-k-`-bpss kzmx-{ yhpw X\n-abpw tum. amxyqkv am tkth-dn-tbmkv sa{xm-t m-eoøm F. Un. 52- am tøm-am-«o-lm-bm ÿm]n-x-amb ae- -c-k` kzx-{ -bmbn P\n- p-sh- nepw ]mc-x- { y-øns Nß-e-I-fm _ -\-ÿ-bmbn 21- mw

More information

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p

N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v I h j Bcw-`n p N v Hm^v tkmuv ticfm tã v 96- m-axv P\-d I h j tã v Hmh kn-b dh. kn.kn. DZvLm-S\w snøp- p sszh-k-`sb \bn- - ap Hmh kn-b am... ]mã bp. (1964 65) ]mã ]n. kn. Nmt

More information

DHWANI MAY - DECEMBER 2018

DHWANI MAY - DECEMBER 2018 59 60 DHWANI EDITORIAL BOARD Chief Editor: Noble Thomas Senior Editor: Surendran Nair Executive Editor: Thomas Karthanal Content Editor: Vinod Kondoor Associate Editor: Akash Abraham Literary Editor: Shalini

More information