ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w"

Transcription

1 ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12

2 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c. hnúm-]\w ]co m I½o-j-W-dpsS Imc-ym-ebw ]co- m-`-h³, ]qp- p-c, Xncp-h-\- -]pcw -12 Xob-Xn : 22/04/2013 hnj-bw:þ Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. 2013þ tkhv F CbÀ ( tk ) ]co tabv 2013 \S- n v kw_-ôn- v. kqn-\ :þ 1. Pn.-H.-(Fw.-Fkv) \w. 129/2002/s]m.-hn.-h. Xob-Xn.28/05/ Pn.-H. (BÀ.-än) 4522/2004/s]m.-hn.-h. Xob-Xn.16/10/ kà mà D -chv(km-[m)\w.1927/98/s]m.-hn.-h. XobXn. 22/04/ kà mà D -chv(km-[m)\w. 1948/2008/s]m.-hn.-h.Xob-Xn.23/04/ kà mà D -chv (BÀ.-än) \w /99/s]m.-hn.-h. Xob-Xn.05/05/ kà mà D -chv (BÀ.-än.)-\w. 1681/2011/s]m.-hn.-h. Xob-Xn.03/05/ Pn.-H.(-BÀ.-än.)-\w. 1403/2012/s]m.-hn.-h.(-Pn.-h-Ip- v) Xob-Xn.22/03/ Pn.-H.(BÀ.-än.)\w. 1653/2013/s]m.-hn.-h. Xob-Xn. 11/04/ amà nse Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co- -bnâ dkp-eà hn`m-k- nâs «hnz-ymà n-i-fnâ ]c-am-h[n 2 t] -dp-iä v hsc Ipd-ªXv Un+ t{kuv F nepw e`n- m- -Xn-\m D X hnz-ym-`-ym-k- n\v AÀlX \jvs-s -«-hà v th n am{x-ambn tkhv F CbÀ ( tk ) ]co \S- p- -Xm-Wv tabv amkw 13 apxâ 18 hsc-bpå Xob-Xn-I-fn kwkvym-\s 38 hnz-ym-`-ymk PnÃ-I-fnse sxc-sª-sp- -s «]co m ti{µ- -fn-emwv tk ]co \S- p- -Xv. ssswts-_nfpw A\p-_-Ô-ambn tnà n-«p- v. tk ]co Fgp-Xp- -Xn-\pÅ am\-z-wvu- Ä amx-yim At] m t^mdhpw amà nâ dkp-eà hn`m-k- nâ (SGC,ARC,CCC) ]co FgpXn ]c-am-h[n c p hnj-b- Ä v Ipd-ªXv Un+ t{kuv F nepw e`n- m- -Xp-aqew D X hnz-ym-`-ym-k- n\v AÀlX \jvs-s -«-hà v am{xta tk ]co Fgp-Xp- -Xn\v AÀlX D m-bn-cn- p-i-bp-åq. 1

3 2. {]kvxpx ]co- -bnâ ]c-am-h[n c v t] dp-iä v GsX- nepw {]tx-yi kml-n-c-y- nâ lmp-cm-ip-hm³ km-[n- msx h dkp-eà hnz-ymà n-iä pw tk ]co Fgp-Xm-hp- -Xm-Wv. 3. PnÃ-I-fnse sxc-sª-sp- -s «ti{µ- -fn-em-bn-cn pw tk ]co \S- p- Xv. F mâ At] hnz-ymà n ]co Fgp-Xnb skâ-dnâ \ÂIn-bm axn-bm-hp- -Xm-Wv. 4. SGC hn-`m-k- n\v sf.-än. ]co- -bnâ Xnbdnbpw, {]mivsn- epw tnà m-bn-cn pw tk ]co \S- p- Xv. ChÀ v Hcp hnz-ym-`-ymk PnÃ-bn Hcp ]co m skâà am{xta D m-bn-cn- p-i-bp-åq. CXv PnÃm-hn-Z-ym-`-ymk Hm^o-kÀ {]tx-yiw Adnbn- p- -Xm-Wv amà v Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co m ^e- nsâ I¼-yq-«À {]nâu«v D]-tbm-Kn v tk ]co- bv v At] \ÂIm-hp- -Xm-Wv. 6. KÄ^v kviqfp-i-fnse hnz-ymà n-iä tic-f- nse GsX- nepw tk ]co m ti{µ- -fnâ ]co Fgp-Xp- -Xn-te- mbn At] kaà n- m-hp- -Xm-Wv. 7. tk ]co- bv v ]p\àaqe-y-\nà bw A\p-h-Zn- p- -X-Ã. 8. amà nâ \S s]mxp ]co- -bnâ ]co- mà n-xzw Iym³k snbvx-hà v tk ]co- -bv n-cn- m³ AÀl-X-bp- m-bn-cn- p- -X-Ã. 9. IqSmsX 2013 amà nse ]co- bv v cpn-ìà snbvx hnz-ymà n-i-fnâ A]-I-Sw, Kpcp-X-c-amb tcmkw ]nxmhv/amxmhv/ ktlm-z-c- Ä F n-h-cpss acww F o Imc-W- -fmâ ]co- -sb-gp-xmt\m ]qà n-bm- mt\m Ign-bm- -h-cp-s - nâ AhÀ v c nâ IqSp-X t] À ]co- -sb-gp-xp- -Xn\v A\p-hm-Z-ap- m-bn-cn- p- -Xm-Wv. CXn-\mbn hntãpv Hm^o-kÀ/ AwKo-I-yX tumivs-dpss kà«n-^n- äv At]- -tbm-ssm w lmp-cm-t - -Xm-Wv. 10. tk ]co- bv v Hcp hnj-b- n\v 100 cq] \nc- nâ ^okv CuSm- p -Xm-Wv. 11. tk ]co- bv v At]- n- hcnem-sc- nepw, ]q\àaq-e-y-\nà -b- nâ D]-cn-]-T-\mÀlX t\sn-b-xmbn I mâ tk ]co- m-^ew ]cn-kwn- p- -X-Ã.. 2

4 2013-se Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. tk ]co m Xob-Xnbpw ka-bhpw XobXn ka-bhpw hnj-bhpw 13/05/2013 Xn -fmgvn 14/05/2013 cmhnse 9.45 apxâ hsc D -bv p-tijw 1.45 apxâ 3.30 hsc cmhnse 9.45 apxâ hsc H mw-`mj 1þmw t] À (a-e-bm-fw- I, Xangv I, I S I, kwkvi-y-xw (-A- m-u-an-iv), Ad-_nIv (A- m-u-an-iv), Ddp-Zp, AUo-j-WÂ Cw o-jv, AUo-j-WÂ lnµn, kwkvi-y-xw (kw-kvi-yxw kviqfp-iä v), Ad-_nIv (A-d-_nIv kviqfp-iä v), KpP-dm n H mw-`mj 2þmw t] À (a-e-bm-fw-þ II, Xangv II, I S II, Ad-_nIv (A-d-_nIv kviqfp-iä v) kwkvi-y-xw (kwkvirxw kviqfp-iä v), kvs]j-yâ Cw ojv, ^nj-dokv kb³kv, (^nj-dokv kviqä hnz-ymà n-iä v.) Cw ojv snmæ D -bv p-tijw 1.45 apxâ 3.30 hsc lnµn/p\-dâ t\mfpv 15/05/2013 cmhnse 9.45 apxâ hsc tkmjyâ kb³kv _p[³ D -bv p-tijw 1.45 apxâ 3.30 hsc ^nknivkv 16/05/2013 cmhnse 9.45 apxâ hsc IW v hymgw D -bv p-tijw 1.45 apxâ 3.30 hsc _tbm-fpn 17/05/2013 shån 18/05/2013 i\n cmhnse 9.45 apxâ hsc cmhnse 10 apxâ siankv{sn C³^Àta-j³ ssivt\m-fpn ]co m ^okv Hmtcm t] -dn\pw sluvam-ìà At] kzo-i-cn- p XobXn - 100/- cq] þ 25/4/13 apxâ 30/4/13, 1 pm hsc 3

5 At]- -IÀ ]qcn- n At]- -tbm-ssm w ]co FgpXn e`n- n-«på t{kuv hy-à-am- p I¼-yq-«À {]nâv Hu«pw 2013 amà nâ ]co Fgp-Xnb ]co m ti{µ- nse sluvam-ìà v kaà n-t - -Xm-Wv. ]co- màxvv-yn-iä bmsxmcp Imc-W-h-imepw ]co m ^okv ]W-amtbm sn mtbm aäp hn[- ntem ]co- m-`-h-\n-tebv v Ab-bv p-hm³ ]msn-ã. ]co- mà n-iä 2013 amà nâ Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co Fgp-Xnb ]co m ti{µ- nse {]Y-am-²-ym-]-I\v ]co- m-^okv At]- -tbm-ssm w ]W-ambn \ÂtI- -Xm-Wv. At]- m-^mdw ]co- m-`-hsâ F sh_vsk-änâ e`-y-am-wv. IED Ip«n-IÄ v amà nse ]co- bv v e`n B\p-Iq-eyw tk ]co- bv pw e`n- p- -Xm-Wv. CXn\mbn DPI-þbn \n pw e`n D -c-hnsâ tim n IqSn At]- -tbm-ssm w kaà n-t - -Xm-Wv. lmä Sn äv hnx-cww tk ]co m ti{µ- nse No^v kq{]- p-amà lmä Sn -äp-iä ]co- m-`-h³ sh_vssk-änâ \n pw down load snbvxv tabv 10þmw Xob-Xnbv p ap¼v ]co- mà n-iä v hnx-cww sn p- -Xm-Wv. c nâ IqSp-X hnj-b- Ä ]co Fgp-Xp- -hà v Blank Hall Ticket download snbvsx-sp v ]co- mà n-i-fpss hnh-c- Ä tcj-s -Sp- n-bmwv hnx-cww snt - -Xv amà nâ Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co bv v A\p-h-Zn cpn-ìà \¼À Xs -bmwv tk ]co- -bp-tsbpw cpn-ìà \¼À. kà«n-^n- äv tk ]co Fgp-Xp hnz-ymà n-iä v 2013 amà nse kà«n-^n- -än\p ]Icw ]pxnb kà«n-^n- äv \ÂIp- -Xm-Wv. ]co- mà n-iä v amxr-hn-z-ym-e-b- nse {]Y-am-²-ym-]-IÀ aptj-\-bmwv tk ]co m kà«n-^n- -äp-iä hnx-cww sn p- -Xv. CXn-\mbn ]gb kà«n-^n- -äp-iä AXmXp ]co m ti{µ- -fnâ Xncn-t  n-t - -Xm-Wv. ^ew {]kn-²-s -Sp n 3 amk- n-\iw ]co- mà n-iä tk ]co m kà«n-^n- -äp-iä ssi -äp- n-sã- nâ BbXv ]co- m-`-h³ sk{i-«-dn-bpss t]à v XncnsI Ab p Xtc- -Xm-Wv. 4

6 At]- -I-fpsS cpnkvt{sj³ A\p-_Ôw F Bbn tnà n-cn- p At]- m-t^m-d-amwv tk ]co- -bpss cpn-kvt{s-j-\mbn 2013 amà nâ Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co Fgp-Xnb kviqfnâ 30/04/13, 1 awn v ap¼mbn \ÂtI- -Xv. Hmtcm kviqfnepw Cu coxn-bnâ e`n- p At]- -IÄ AXmXv kviqä {]Y-am-²-ym-]-IÀ Hcpan v _Ô-s «tk ]co- mti-{µ- nâ 30/04/2013 \v sship-t cw 4 awn v ap¼mbn kaà n- -Ww. PnÃm hnz-ym-`ymk B^o-kÀamcmWv ]co m ti{µ- Ä sxsc-sª-sp- p Xv. A{]-Imcw sxsc-sª- Sp tk ]co m ti{µ nse No^v kq{]- p-amà At] m t^mdw kzo-i-cn v 05/05/2013 sship-t cw 5 awn v ap¼mbn F sh_vsk-äp-hgn Hm sse³ cpn-kvt{s-j³ \S-t - -Xm-Wv. c nâ IqSp-X t] -dp-iä Fgp-Xp- -Xn-\mbn tk ]co- v At]- n- p- - h-cpss hnh-c- Ä Hm sse³ hgn cpn-ìà sn m-\m-hn-ã. C cw ]co- mà n-i-fpss hnh-c- Ä A\p-_Ôw kn Bbn \ÂIn-bn-«pÅ t^md- nâ tcj-s -Sp n 05/05/2013 sship-t cw 5 awn v ap¼mbn F A{U-Ên C sabnâ snt - -Xm-Wv. C -c- nâ ]co Fgp-Xp- -hà v IqSn Bh-i-y-amb tnmz-y-t]- -dp-i-fpss BsI F -amwv Question paper statement-  tcj-s -Sp-t - -Xv. c nâ IqSp-X t] À Fgp-Xp Bcpw CsÃ- nâ kn t^md- nâ NIL tcj-s -Sp n sabnâ snt - -Xm-Wv. tk ]co Fgp-Xm³ AÀl-X-bp-Å-hsc am{xta ]co- bv v cpn-ìà sn n- m-hq. am{x-aã AÀl-X-bpÅ hnj-b- Ä v am{x-amwv ]co- mà n At]- n- p- -sx v Hmtcm kviqä {]Y-am-²-ym-]-I\pw tk ]co m ti{µ- nse No^v kq{] pw Dd- m-t - -Xp-am-Wv amà nse Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co- bv v dkp-eà hn`m-k- nâ kviqä tkmbnwkv (SGC), Im³Un-tU À Im³kÂUv Im³Un-tU-ävkv (CCC), Aä³U³kv doi-yq]vuv Im³Un-tUävkv (ARC), F o D] hn`m-k- -fmwv D m-bn-cp- -Xv. CXn 5

7 sf.än hnj-b- nâ kviqä tkmbnwkv Im³Un-tU-ävkn\v Xob-dn {]m-ivsn- ens\m w I¼yq-«-dnepw aäp c v D] hn`m-k- Ä v Xobdn Fgp- p-]-co- -bp-am-bmwv \S- n-b-xv. SGC hn`m-k- nâ IT hnj-b- n-sâ tk ]co PnÃ-bn {]tx-yi skâ-dnâ \S- s -Sp- -Xn-\m Ch-cpsS hnhcw UnCH Hm^o-kn-emWv \ÂtI- -Xv. ARC, CCC h-n`m-k- Ä v Fgp p]co DÅ-Xn-\m No^v kq{]- p-amà Ah-cpsS F w am{xw Question Paper Statement  DÄs -Sp- n-bmâ axn-bm-hp- -Xm-Wv. ]co Fgp-Xp- -h-cpss F w kw_-ôn hnh-c- Ä A\p-_Ôw _n Bbn \ÂIn-bn-cn- p I tkm-fn-tuäv Iz-Ì-y³ t] À tìävsaânâ X m-dm n tk ]co- m-ti{µw kq{] v 05/05/2013 sship-t cw 5 awn v ap¼mbn F A{U-Ên Cþsabn snt - -Xm-Wv. CCC/ARC hn`m-k- nâ Bcpw-Xs ]co- bv v cpn-ìà snbvxn-«n-sã- nâ I tkm-fn-tuäv Iz-Ì-y³ t] À tìävsaânâ {]kvxpx hn`m-k- Ä v \ÂIn-bn-cn- p timf- nâ \nà_-ô-ambpw NIL F p tcj-s -Sp-t - -Xm-Wv. ]co- -bpss kpk-a-amb \S- n- n\v hnúm-]-\- nâ ]d-ªn-cn- p Imc-y- Ä FÃm-hcpw Iy-X-y-ambn ]men-t - -Xm-Wv. (H v) tpm kv hn tpm sk{i-«dn 6

8 A\p-_Ôw þ F Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. tk ]co þ sabv 2013 At]- m-^mdw ]co- mà n DÄs -Sp hn`mkw( ) sn pi SGC ARC CCC 1. tk ]co m ti{µ- nsâ \¼cpw t]cpw. 2. ]co- mà n-bpss t]cv amà nse ]co- bv v e`n cpn-ìà \¼À 4. ]co Fgp-Xp am[-yaw amÀ nâ ]co Fgp-Xnb skâ-dnsâ. \¼dpw t]cpw 6. ]co- bv v Fgp-Xp t] -dp-iä ****(Un + t{kun\v Xmsg e`n 2 t] -dp-iä) {Ia \¼À ]co- -sb-gp-xp hnj-b- nsâ t]cv e`n t{kuv (03/2013þÂ) ***2013 amà nse Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co- bv v cpn-ìà snbvx hnz-ymà n-i-fnâ A]-I-Sw, Kpcp-X-camb tcmkw, ]nxmhv/amxmhv/ ktlm-z-c- Ä F n-h-cpss acww F o Imc-W- -fmâ ]co- -sb-gp- Xmt\m ]qà n-bm- mt\m Ign-bm- -hà v am{xta c nâ IqSp-X t] À ]co- -sb-gp-xp- -Xn\v AÀl-X-bp- m-bn-cn- p-i-bp-f-fq. CXn-\mbn hntãpv Hm^o-kÀ/ AwKo-I-yX tumivs-dpss kà«n-^n- äv At]- -tbm-ssm w lmp-cm-t - -Xm-Wv. 7. IED hn`m-k- nâ DÄs -Sp- pt m þ D v/cã 8. F nâ hn`m-khpw e`n B\p-Iq-e-y- fpw þ (DPI bpss D -c-hnsâ tim n kaà n-t - -XmWv) 7

9 9. ]co- m-^okv Rs. /- ( am{xw) 10. c -IÀ m-hnsâ t]cv 11. ]qà taâhn-em-khpw t^m \¼dpw taâ {]kvxm-hn hkvxp-x-iä kx-y-am-sw v CXn-\m Rm³ km -y-s -Sp- p- p. Øew: XobXn : ]co- mà n-bpss H v ============================================================================-========= -amxr-hn-z-ym-e-b- nse Hm^okv D]-tbm-K- n\v 1. At] e`n XobXn þ 2. At]- mà n v IED hn`m-k- nse Fs - nepw B\p-Iq-e-y- n\v AÀl-X-bpt m? þ 3. F nâ hn`m-khpw e`n B\p-Iq-e-y- fpw þ (DPI bpss D -c-hnsâ tim n kaà n-t - -XmWv) At]- - ]cn-tim-[n v \ÂIn-bn-cn- p Imcy- Ä icn-bm-sw v km ys -Sp- p p sluvam-ì-dpss H v ============================================================================-========= tk ]co m ti{µ- nse Hm^okv D]-tbm-K- n\v 1. At] e`n XobXn : 2. At]- -bnâ ]d-ªn-«på hnh-c- Ä kà«n-^n- -äp-ambn H p t\m nb DtZ-ym-K-Øsâ H v : 3. A\p-h-Zn cpn-ìà \¼À : 4. No^v kq{]- nsâ H v : 8

10 Appendix-B STATEMENT OF CANDIDATES APPEARING FOR THE SSLC 'SAY' EXAMINATION MAY 2013 Centre Code Name of Educational District.. Name of Centre.. Phone No.of School (with STD Code) PART I- LANGUAGES Second First Language Part -I First Language Part II Language Third Language Sl. No Category Boys Girls Total Malayalam Tamil Kannada Arabic (Academic) Sanskrit (Academic) Additional English Additional Hindi Urdu Gujarathi Arabic I (Oriental) Sanskrit I (Oriental) Malayalam Tamil Kannada Special English Arabic II (Oriental) Sanskrit II (Oriental) Fisheries Science English Hindi G.K. 1 School Going 2 ARC 3 CCC Total PART II- SUBJECTS Sl. No. Category Social Science Physics Chemistry Information Technology Medium M E T K M E T K M E T K M E T K M E T K M English T K Biology Mathematics 1 School Going 2 ARC 3 CCC Total Place Date School Seal NB: Statement should be ed in the Id on or before 05/05/2013 Signature of the Chief Supdt. Name Mobile Phone No.

11 Sl. No Reg. No. (March 2013) Appendix-C SSLC SAY EXAMINATION LIST OF CANDIDATES APPEARING FOR MORE THAN TWO PAPERS First Language Put ( ) mark in appropriate coloum (Specify Language) Name of Candidate Part-I Part-II II Lan. Eng. III Lan Hindi/ GS Subjects SS Phy Che. Bio. Maths IT Place: Date: Name & Signature of Chief Superintendent

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v.

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. {]nb kplr-t, ]pxp-h-õcw 2014  Rm³ \n Ä v FÃm `mhp-i- fpw t\cp- p. Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. R -fpss am\y CS-]m-Sp-Im-cp-ambn \nc- cw _Ô-s -Sp- -Xn\pw

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

Remote Sensing Applications for the Historic Environment

Remote Sensing Applications for the Historic Environment m S App H Em L H Em m S 4 C B P m k m m. B m S App H Em L H Em m S 4 m C A Im H Em. B m m H Lp U S D m S C U P m k B m S App H Em L H Em m S 4 m A m A W k? A pp :. Tpp. Px. mk.. S S mk.. Cp S mk B m m

More information

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà

tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà tbip: sszhw PU nâ tdmbv F v-te-\n-b³ kà Ccp-]Xp \qäm- p-i-tfmfw a\pjysc AÛp-X-s -Sp nbh-\mbn-cp p \ktd pimc-\mb tbip. Ahsâ kvt\ln-x- mà Ahs\ kvt\ln- bpw a\p-jy-cpss ]m]- -fnâ \n p c n- p ]m]-cln-x-\mb

More information

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1

HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE. Volume 1 HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY PRAY FOR US! HEAVENLY QUEEN E-MAGAZINE Volume 1 Issue 9 amxm-hn-t\m-spå kwc- W {]mà \ HEAVENLY QUEEN MOTHER MARY HEAVENLY QUEEN E-Magazine Volume 1 Issue 9 PRAY FOR US! Spiritual

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

{]hà \ ]²Xn 2017-þ18

{]hà \ ]²Xn 2017-þ18 s]mxp-hn-zym-`ymk hip- v, ticfw hnzym-cwkw Iem-km-ln-Xy-thZn {]hà \ ]²Xn 2017-þ18 kà -]-c-amb FÃm Ign-hp-Ifpw hni-kn- n- p- -XmIpw ka-{k-hn-zym-`ymkw F mwv s]mxp-hn-zym-`ymk kwc- W bú- nsâ e y- -fn-sem

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

`G 12 */" T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S.

`G 12 */ T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S. 01(( +,-. ()*) $%&' "#! : : % $& - "#$ :, (!" -&. #0 12 + 34 2567 () *+ '!" #$%& ; 2 "1? + @)&2 A5&2 () 25& 89:2 *2 72, B97I J$K

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn

_neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn hneyw aivsumwmƒuns _neo-th-gvkv ss nƒ Ia dn (]g-b-\n-ba ae-bmf hnh Ø\w) FUn- (-a-e-bm-f hnh Ø\w) t mw txmakv Im\U FUn- (Cw- ojv) B v ^ ÃmUv ]md-bn ]_vfn-t -j kv I n-t»cn Malayalam William MacDonald s BELIEVER

More information

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x Assignment ID: 1 Name Date Period Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x 5) au xv av xu 6) xbz x c xbc x z 7) a w axk a k axw 8) mn xm m xn

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v

{KmPp-th-j ]m nbpw t]c vkvtu BtLm-jhpw Pq 23 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Cu h

More information

SPACE TYPES & REQUIREMENTS

SPACE TYPES & REQUIREMENTS SPACE TYPES & REQUIREENTS 2 Fby 2012 Gys Sh Typ: K E H 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Ajy D (Hh Sh) F A Dsps Th fs f phys hs vv sps f h hhy fsy f vs. Phys s hf w fss wss hh vy hy-bs s f hhy fsy hs. Gy sps sh

More information

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15

Xncs Sp s h. ]mtw 11. Unkw-_ 9 15 ]mtw 11 Xncs Sp s h -91- Unkw-_ 9 15 i Øv kmbm w Cu BgvNsØ ]T-\-Øn\p hmbn- pi: tdma 10,11 a\x-]m-t-hmiyw: F m sszhw kzp-\sø X n- -f- pthm F p Rm tnmzn- p- p. Hcp \mfpw C. Rm\pw bn{km-tb-ey-\t m; A{_- lm-ans

More information

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv

{io]xn C Ãn- yq v Hm^v amt\-pvsa v & ssivt\m-f-pn hmh- q, ] m-ºn, ]me- msv A ym-]-\hpw A y-b-\hpw -- hnzym n-i-fp-ssbpw c n-xm- -fp-ssbpw, A ym-]-i-cp-ssbpw ] v tum.-fw.-]n.-n-{µ-ti-j-c (ap Ub-d-IvS, F.-sF.-Sn.-tIm-gn-t m-sv, ap Uo AarX hniz-hn-zym-]otw, timb-º-øq ) C v tic-f-ønse

More information

What areas are affected? Bucklands. Beach. Eastern. Beach. Half Moon Bay. Mellons. Bay. Howick. Highland. Cockle Bay. Park. Shelly. Botany Downs.

What areas are affected? Bucklands. Beach. Eastern. Beach. Half Moon Bay. Mellons. Bay. Howick. Highland. Cockle Bay. Park. Shelly. Botany Downs. ? F S cb c w v w b w. c b vc w b c. ffc? w f c b w? Y b vc c I c b w c vc f vw vw w fqc, w 1. v w 2, wc fw b fqc b cc j c. Y Nw b Nw b Nw b c P w S c P c w P S P b O O 2: w P 3: f b f c, cc wb f f w v

More information

Information furnished in conformity with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space

Information furnished in conformity with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space United Nations Secretariat Distr.: General 29 March 2000 Original: English Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Information furnished in conformity with the Convention on Registration of Objects

More information

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t]

MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn. A- pe- w t] 1 20 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2015 s^{_phcn e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 19 e w. 04 hne `.4.00 Published from

More information

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv)

tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw t^m : , , (^m-ivkv) tic-f kwøm-\ \yq-\-]- I-½oj³ B-Rv-P-t\-b, Sn.kn 9/1023-2, im-kv-x-aw-kew, Xn-cp-h-\- -]p-cw 695010 t^m : 0471-2315122, 2318122, 2319122 (^m-ivkv) email: kscminorities@gmail.com Minority commission final1.indd

More information

sluvpv Hmlcn sk]v w-_

sluvpv Hmlcn sk]v w-_ sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 1 2 sluvpv Hmlcn sk]v w-_ 2013 Editorial September 2013 Volume: 3 Issue: 6 Price: Rs. 25 Company Management Managing Director Alex K Babu Chief Executive Officer N. Bhuvanendran

More information

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs.

]cn-ÿnxn `oi-c-cpss. ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5. a kq `mkyamiptam? 10. C y v Bizmkambn {IqUv hne VOL. 8 ISSUE 6 JUNE PRICE Rs. 1 ap -dn-bn- p-iƒ \evin ]W-\bw 5 ]cn-ÿnxn `oi-c-cpss a kq `mkyamiptam? 10 Cc VOL. 8 ISSUE 6 PRICE Rs. 10/- C y v Bizmkambn {IqUv hne 19 2 ]n n ÿm]nx Xmev]-cy- m temi-øns hnhn[ `mk-ß-fn {]Xn-Zn\w 15 Zi-e

More information

Australian Intermediate Mathematics Olympiad 2014

Australian Intermediate Mathematics Olympiad 2014 5. Let 1 a + 1 b = 1 20, where a and b are positive integers. Find the largest value of a + b. [4 marks] A u s t r a l i a n M at h e m at i c a l O ly m p i a d C o m m i t t e e a d e p a r t m e n t

More information

ON REARRANGEMENTS OF SERIES H. M. SENGUPTA

ON REARRANGEMENTS OF SERIES H. M. SENGUPTA O REARRAGEMETS OF SERIES H. M. SEGUPTA In an interesting paper published in the Bulletin of the American Mathematical Society, R. P. Agnew1 considers some questions on rearrangement of conditionally convergent

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv - ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 9 l Book No. 1 l 2017 October 02 N v Hm^v tkmuv ti-c-fm kv -t - v - P-\-d I -h -j ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-f kvt - v 95 m-a-xv P-\-d

More information

Copyright by E. Harikumar

Copyright by E. Harikumar 1979 Copyright C 2013 by E. Harikumar C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective

More information

k_vkn-unbpw Hm sse\pw

k_vkn-unbpw Hm sse\pw 1 k_vkn-unbpw Hm sse\pw {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn- p p 2 C ybpw kmº-øni hf Zi-I-Ønse XmgvN-bn-tebv v 6 VOL. 8 ISSUE 1 PRICE Rs. 10/- hne- p-dhpw KpW-ta- bpw i n-bm n I kyq-a s^uv 11 2 {]my-ani hn]wn NqSp-]n-Sn-

More information

[Let's Do ToPolio What We Did To Tokyo

[Let's Do ToPolio What We Did To Tokyo [L D W W D k /%// / j } b w k w kk w b N b b k z w - k w k k b b b b b w k b k w S b b- K k D R w b k k kk k w w "b b z b bk b w wk w kk w w k b b b b q V /VSRN O R S R SON - H R VL 11 N 11 q HK NONL KONDON

More information

ConnectJuly Heartily Congratulations

ConnectJuly Heartily Congratulations cjy 2017 Oy F h Mmb f F Lc S Gp Awd f FL Id - B Hy M. Ahk Km A G, mmc Hd Id f h cb whch d h c d h wd. I h h mk cmp whch v-ch; h chvm vy dcv. I mm cb d hw h cmmm wk h pd ff d h j h b. W cfd w m, d m dp

More information

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw-

P\-s -cp- -w. C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 1 P\-s -cp- -w tem-iv-]m - k-an-xn-b-pw- im n-`q-j -am-cpw- 2 ti-c-fo-b - Ip-d-bp-tºmƒ- 6 C y kz-]v\sø XInSw adn- ptam? PRICE Rs. 10/- VOL. 5 ISSUE 5 Pq - H- n-\m-bn- Im-Øn-cn- mw- 11 2 temiv]m kanxnbpw

More information

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw

hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw hnpbt`cn ae pdw Pn m ] mbøv hnzym`ymk] Xn A[ym]I p ssi pkvxiw aebmfw mkv - 4 Xømdm nbxv: Ub v ae pdw 1 4 mw mknse Ip nifpss `mjm]camb ]n m mhÿ ]cnlcn p Xn\p Nne {]h Ø\ßfmWnXv. samøw {]h Ø\ßsf \mev L ßfmbn

More information

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw

ss n-fn-te v FØn-t - Hcm-fmWv Rm : kn.-hn. _me-ir-jvw 20 2017 sabv hmeyw. 22 e w. 10 hne `.4.00 txmakv Ipcp-hn-f, X tim bw: ss n-fn-te v asßn-sb-ønb Bf-, ss_-_nfn-te v FØn-t Hcm-fmWv Xms p {]kn km-ln-xy- Imc kn.-hn. _me-ir-jvw hnfn- -s - -h- At\-Iw, Xnc-s

More information

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ.

5 apj- p-dn v. Iena: Jp -Bs kwt ]w lzvdøv AlvaZv (A) A\p-kva-cWw, hm Ø-Iƒ. ]pkvxiw 78 e w 10 HIvtSm-_ 2006 CJmAv 1385 da-zm - - i m 1427 No^v FUn- auehn apl-ωzv Ckvambn FUn- G. Fw. apl-ωzv kenw FUn-t m-dn-b t_m Uv s{]m^. alvaqzv AlvaZv (sn-b am ) si.-hn. Cuk-t mb si. hn. l timb

More information

Prayer. Volume III, Issue 17 January 11, Martin Luther King Jr. Prayer. Assumption Catholic School 1

Prayer. Volume III, Issue 17 January 11, Martin Luther King Jr. Prayer. Assumption Catholic School 1 Vm III, I 17 J 11, 2017 TROJAN NEW W Rpb Cz, E Cmm, L L L, d A Ch wh bd mm d mk p. P M Lh K J. P Gd h h h Am d A h wd, W w h h hh w; w whh M w h bh. A w whh h h wd w B h wd pwh, Ad h p p hk. A w whh m

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 10 \v Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : Jaimon Nanthikattu Iv\m\mb

More information

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc

kzhwi hnhm-l-\n-jvtbv v FXnsc 05 2015 Pq hmeyw. 19 e w. 11 hne `.4.00 MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 05-06-2015 ka-im-eni ]{XnI

More information

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv

DÅ-S w. snbàam³ ssdäv dh. tpmk^v amà _À -_mkv F n-kvtim m. amt\-pnwkv FUnäÀ dh. knpp kn. ^nen- v. No^v FUn-äÀ dh. amxyp hà okv A`n-\-µ-\- Ä BÀ v timà F n-kvtim tum. Ipcy³ IWn-bmw-]-d-¼n ]pc-kvimczm\-n-s v. ]cn-ip²imtxm-en txmakv {]Y-a³ _mhm-bnâ \n pw A`n-hµy tum. tpmk^v amàt m½m sa{xm-t m-eo Gäp-hm- n tum. si.-fw. Xc-I³ ^ut j³

More information

Welcome to the Leader of the Faithful

Welcome to the Leader of the Faithful Welcome to the Leader of the Faithful With the poet we sing- O, Spring, visit our land in this Season of Winter with all your flowers of variegated hues and sweet fragance and strew them in the path of

More information

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC.

Fhp-{]m-ky½. hnip². Nn{XIY. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) hnip² Fhp-{]m-ky½. : Sr.Leonila CMC. Visudha Evuprasiamma (Malayalam - Cartoon stories) Author First Published : Published by : Sr.Leonila CMC : Sophia Printers & Publishers (P) Ltd., Malaparamba, Kozhikode, Kerala - 673 009 hnip² Distribution

More information

L.D. mà v amxrim ]co amà v: kabw: 75 an\näv Iq«- nâ tbmpn- m- -Xns\ Is - pi

L.D. mà v amxrim ]co amà v: kabw: 75 an\näv Iq«- nâ tbmpn- m- -Xns\ Is - pi amà v: - 100 L.D. mà v amxrim ]co kabw: 75 an\näv 1. hn«`mkw ]qcn- n- pi, 10,19, 9, 40, 5, -----? A. 65 B. 60 C. 70 D. 73. 8, 4, -----,6, 18, 9, 7 A. 14 B. 1 C. 13 D. 15 3. sxt m«v Xncnªp \nâ p Rm³ t m

More information

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn

A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn A[n-\n-thi kwkvim-cw ac- m- nse sxø-ß-fn Nimmy Kurian Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery nimmyk9@gmail.com kw{klw (Abstract) DØ-cm-[p-\nI cn-bn-xmhmb Aw_n-Im-kp-X amßm-sns "ac- m- nse

More information

v = w if the same length and the same direction Given v, we have the negative v. We denote the length of v by v.

v = w if the same length and the same direction Given v, we have the negative v. We denote the length of v by v. Linear Algebra [1] 4.1 Vectors and Lines Definition scalar : magnitude vector : magnitude and direction Geometrically, a vector v can be represented by an arrow. We denote the length of v by v. zero vector

More information

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw

]mã tp _v tpm simsp m mbn sf.]n.-kn. v ]pxp-bpkw 1 No. 1 Christian Newspaper 2013 s^{_p-hcn 1 No. 1 Christian Fortnightly in Malayalam 390 Pages 12 1-15 FEBRUARY, 2013 Vol. - 18 Issue -391 ss{ikvxh sszzhm-cni Published From Kottayam Reg. No. KL/KTM/209/2012-14

More information

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w

]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w sk]vxw-_ 21-27 ]mtw 13 hmkvzøw snø-s DW v: sszh-øns ZuXyw ]q Øn-bm- -s -Sp p i Øv kmbm w thz`mkw : aømbn 28:18-20; bmt m_v 5:7,8; skj. 10:1; aømbn 3:11; shfn. 18:1; 19:11 16. a\x]mthmiyw : ""F m ktlm-z-c-

More information

ON THE DENSITY OF SOME SEQUENCES OF INTEGERS P. ERDOS

ON THE DENSITY OF SOME SEQUENCES OF INTEGERS P. ERDOS ON THE DENSITY OF SOME SEQUENCES OF INTEGERS P. ERDOS Let ai

More information

Solutions to CRMO-2003

Solutions to CRMO-2003 Solutions to CRMO-003 1. Let ABC be a triangle in which AB AC and CAB 90. Suppose M and N are points on the hypotenuse BC such that BM + CN MN. Prove that MAN 45. Solution: Draw CP perpendicular to CB

More information

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3 - - - - ff ff - - - - - - B B BB f f f f f f f 6 96 f f f f f f f 6 f LF LZ f 6 MM f 9 P D RR DD M6 M6 M6 M. M. M. M. M. SL. E 6 6 9 ZB Z EE RC/ RC/ RC/ RC/ RC/ ZM 6 F FP 6 K KK M. M. M. M. M M M M f f

More information

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p!

sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! sszhw H m-{k-ln- p- p- F- m sszh-øns Zmk- m as m- m-{k-ln- p p! IS B Ønc-ºp p Xnc-am-e-Iƒ B -Sn- p p I XI-cp-hm t]mip- p. F m I -ens ASnØ n KmV-\n-{Z-bn-em-bn-cn- p \o BcmWv? im X ( t]mti ÿew H v, F m

More information

km -z-\{]-imiw "km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010

km -z-\{]-imiw km z-\-{]-im-i-ta, \bn- mepw' ]mem cq]xm _p - n Vol. LX No.10 OCTOBER 2010 ""\n߃ temi-øns {]Im-i-am-Ip- p... a\p-jy \nß-fpss k {]-hr-øn-iƒ I v, kz -ÿ-\mb \nß-fpss ]nxm-hns\ al-xz-s -Sp-tØ- -Xn\v \nß-fpss shfn w Ah-cpsS apºn {]Im-in- -s.'' (aømb n 5: 14-16) "km z-\-{]-im-i-ta,

More information

UCM DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE PRESENTS SEASON

UCM DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE PRESENTS SEASON UCM DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE PRESENTS BECOME A SEASON SUBSCRIBER! Dh m wh ym : UCM Dm f Th D Uvy f C M PO Bx 800 M 113 Wbg, MO 64093 A Cv Sy M A bb, y y k F bf h bx ff. T v y k f F g wh y k, h f h

More information

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww

Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Hcp a[y-th-\ {]W-b-cm-hv : B[p-\nI ae-bmf \ms-i-th-zn-bnse thdn Ah-X-c-Ww Remyamol G Assistant Professor, Pavanatma College, Murickassery remyag18@gmail.com kw{klw B[p-\nI ae-bmf \ms-ikmln-xysø \h]co-

More information

FULL PRESCRIBING INFORMATION

FULL PRESCRIBING INFORMATION HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION T gg f G f ffv S f pbg f f G G (p p j) INJECTION, GEL f INTRAMUSCULAR SUBCUTANEOUS I US Appv: 192 ---------------------------------------INDICATIONS AND USAGE ---------------------------------------

More information

Malayalam Tutorials C H A P T E R 6. Malayalam. Structure Of Inscript Keyboard. `s#m. #u ss# #m #o #q _ l K Z P [ U ] NUK \

Malayalam Tutorials C H A P T E R 6. Malayalam. Structure Of Inscript Keyboard. `s#m. #u ss# #m #o #q _ l K Z P [ U ] NUK \ C H A P T E R 6 Malayalam Tutorials Structure Of Inscript Keyboard The Inscript overlay is same for all the Indian scripts, and contains the basic characters required for all of them. The Inscript keyboard

More information

SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY SCHEDULE H-6.1b NUCLEAR UNIT OUTAGE DATA. For the Test Year Ended March 31, 2009

SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY SCHEDULE H-6.1b NUCLEAR UNIT OUTAGE DATA. For the Test Year Ended March 31, 2009 Schedule H-6.lb SOUTHWSTRN LCTRIC POWR COMPANY SCHDUL H-6.1b NUCLAR UNIT OUTAG DATA For the Test Year nded March 31, 29 This schedule is not applicable to SVvPCO. 5 Schedule H-6.1 c SOUTHWSTRN LCTRIC POWR

More information

Mains LasagneAlForno LinguineCarbonara PenneGorgonzolawithRocket VPenneSorrentino(Addchickenfor 1) VLasagneVerdura

Mains LasagneAlForno LinguineCarbonara PenneGorgonzolawithRocket VPenneSorrentino(Addchickenfor 1) VLasagneVerdura EyBMnu AbMn-S FOnbf6pm 2Cu 3 3Cu 6 S VTmnm VTmnm VMuhmbknmnh whwhupu VMn VMuhmng VCbbn VGB VGBM VGBM VBuh Mn LgnAFn LngunCbn PnnGgnwhRk VPnnSnnAhknf VLgnVu VAubgnPmgn VAubgnPmgn CnnnVuSpnhGgn LngunBgn

More information

'NOTAS"CRITICAS PARA UNA TEDRIA DE M BUROCRACIA ESTATAL * Oscar Oszlak

'NOTASCRITICAS PARA UNA TEDRIA DE M BUROCRACIA ESTATAL * Oscar Oszlak OVí "^Ox^ OqAÍ"^ Dcument SD-11 \ 'NOTAS"CRTCAS PARA UNA TEDRA DE M BUROCRACA ESTATAL * Oscr Oszlk * El presente dcument que se reprduce pr us exclusv de ls prtcpntes de curss de Prrms de Cpctcón, se h

More information

A B C D

A B C D amà v: - 00 L.D. mà v amxrim ]co kabw: 5 an\näv. c - e c - d e c c - d e c c d - - e A. dcdde B. dccde C. ccdde D. ccdee 2. Hä-bm-\mcv? A. tamln-\n-bm«w B. `c-x-\msyw C. Ip n- psn D. Xncp-hm-Xn-c-Ifn 3.

More information

t]cpae hmàuv þ 3 5 e w

t]cpae hmàuv þ 3 5 e w t]cpae hmàuv þ 3 s]mxp \nàt±i Ä 1. t]cpae hmàunsâ AXnÀ nbmb hma\]pcw \Znbn aqgnbnâ shåw tijcn v AXncq amb IpSnshÅ maw t\cnsp N\ msv, Hmen c, t]cpae, he- md F o `mk fnâ F n piþ 20 e w 2. timf\n ti{µoicn

More information

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w

hmeyw 15 e w : HtŒm-_ 05 hne 4.00 ae-_m-dn \n pw XpS w ka-im-eni ]{XnI 1 -sim- p- m- {]apj s]s -t mkvxv k`bv v k`-i-sf- mƒ IqSp-X ip{iq-j-i- m F n-kvtim- k`iƒ v CS-h-I-Iƒ IqSp-Xepw CS-b- m IpdhpamWt m? MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com

More information

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew

]pd- msv. BapJw. I. Imt\m\nse AXp-ey-amb ÿm\w. II. {KŸ-I ØrXzw. III. Fgp-Xnb Imew ]pd- msv 82 83 ]pd- msv BapJw sszh-øns c -Wy-{]-hr-Øn-I-fpsS A -h-ømb Hcp BJym-\-ambn sszh-im-kv{xsø ImWp- hsc kw_- n- n-s-tømfw thz-]p-kvx-i-øn ]pd- msp ]pkvxiw Hgn-sI-bp _m n-]p-kvx- I-ß-fpsS hnh-c-w-ßsf

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si.

\yq\-]- -h-imiw ]n m- m-hÿ ]cn-l-cn- p-hm-\ ax-]-cn-h Ø-\-am-tcm-]n v ]mã-sd-bpw hnizm-kn-i-sfbpw AdÃv snbvxp Nmt m si. ka-im-eni ]{XnI 1 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA www.marupacha.com hmeyw 15 e w : 08 e-mail: maruppacha@yahoo.com hne 4.00 ]p\-cp- m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpss {]Xy- X ImØp-In-S-

More information

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CHETHIPUZHA ASSESSMENT II

PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL CHETHIPUZHA ASSESSMENT II PLACID VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL FORMATIVE ASSESSMENT II - 2016-17 PVV/ACA/14/02-2016 STD : V BASIC SCIENCE Qns. 1-5. Fill in the blanks. (½ mark each) (5 ½=2½) 1. The long bone at the centre of the

More information

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns! (3 points each)

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns! (3 points each) Chemistry 1304.001 Name (please print) Exam 4 (100 points) April 12, 2017 On my honor, I have neither given nor received unauthorized aid on this exam. Signed Date Circle the letters only. NO ANSWERS in

More information

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s

G. Pn. G hpw hf -bp k`m-hn-`m-k-ß-fn H v, k s sse^v th dntk pw Hu v dn v amk-kn\pw \S-Ønb ]T-\-{]-Imcw Ata-cn- -bnse G hpw hexpw hf -bp- - Xp-amb 100 k`m-hn-`m-kßfn G. Pn. k`-ifpw ÿm\w t\- Sn. H ]Xv G. Pn. k`-i-fmwv G hpw hf -bp k`m hn- `m-k-øn h

More information

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv

BapJw. F m Ip n-iƒ pw hnpbmiw-k-iƒ t\cp- p. si.-{]-`m-i-c {]n kn- mƒ Ub v, timgn-t msv BapJw 2016 ^n{_-hcn 20 \v \S- p F. Fkv.-Fkv ]co- -bv mbn Xøm-sd-Sp- p \memw Xc-Ønse hnzym n-i-sf-bpw, Ahsc hnpb ]Y-Øn-se-Øn- m ]cn-{iaw \S-Øp A[ym-]-I-scbpw Dt±-in p sim v timgnt msv Ub v Xøm-dm- nb amxrim

More information

o Alphabet Recitation

o Alphabet Recitation Letter-Sound Inventory (Record Sheet #1) 5-11 o Alphabet Recitation o Alphabet Recitation a b c d e f 9 h a b c d e f 9 h j k m n 0 p q k m n 0 p q r s t u v w x y z r s t u v w x y z 0 Upper Case Letter

More information

Thermionic emission vs. drift-diffusion vs. p-n junction

Thermionic emission vs. drift-diffusion vs. p-n junction 6.772/SMA5111 - Compound Semiconductors Lecture 4 - Carrier flow in heterojunctions - Outline A look at current models for m-s junctions (old business) Thermionic emission vs. drift-diffusion vs. p-n junction

More information

SOME APPLICATIONS H. F. BLICHFELDT

SOME APPLICATIONS H. F. BLICHFELDT A NEW PRINCIPLE THE GEOMETRY OF NUMBERS, WITH SOME APPLICATIONS BY H. F. BLICHFELDT 1. Minkowski has discovered a geometrical principle which he applied with success to certain important problems in the

More information

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016

LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 SET 1 1 amxrimtnmzyt] LSS EXAMINATION - FEBRUARY 2016 H hm n DØcw Fgp-XpI Paper II - Part A - ]cn-k-c-]-t\w 1. {Kma-hn-I-k\ {]h Ø-\-߃ N snbvxv Xocp-am-\-sa-Sp- p-, {Kma-]- m-bøp Xe thzn? A {Kma-k` C hnt

More information

EXERCISE SET 5.1. = (kx + kx + k, ky + ky + k ) = (kx + kx + 1, ky + ky + 1) = ((k + )x + 1, (k + )y + 1)

EXERCISE SET 5.1. = (kx + kx + k, ky + ky + k ) = (kx + kx + 1, ky + ky + 1) = ((k + )x + 1, (k + )y + 1) EXERCISE SET 5. 6. The pair (, 2) is in the set but the pair ( )(, 2) = (, 2) is not because the first component is negative; hence Axiom 6 fails. Axiom 5 also fails. 8. Axioms, 2, 3, 6, 9, and are easily

More information

STANDARDISED MOUNTINGS

STANDARDISED MOUNTINGS STANDARDISED MOUNTINGS for series 449 cylinders conforming to ISO 21287 standard Series 434 MOUNTINGS CONFORMING TO ISO 21287 - ISO 15552 - AFNOR NF ISO 15552 - DIN ISO 15552 STANDARDS applications Low

More information

TESA IP40 protection against dust (TLC) Connector for a forward thinking approach to your overall quality control system

TESA IP40 protection against dust (TLC) Connector for a forward thinking approach to your overall quality control system V : 30.0.20 P x VA www.p. V 22 - EN N P p k, Cp y w A V IP0: A IP0, E b p y, y 7, E! P I v p b A E k w p b f 3 p, w IP7, w-c p. A b PC k w EA IP7 B IP7 p q - I EA Lk C (LC) f fw k pp y v qy y A w y w p

More information

Unit 3. Digital encoding

Unit 3. Digital encoding Unit 3. Digital encoding Digital Electronic Circuits (Circuitos Electrónicos Digitales) E.T.S.I. Informática Universidad de Sevilla 9/2012 Jorge Juan 2010, 2011, 2012 You are free to

More information

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew

aojm. BapJw I. Imt\m-\nse AXp-ey-ÿm\w III. Fgp-X-s Imew aojm 1046 1047 aojm BapJw ^e-{]-z-amb Hcp ktµiw Adn-bn- p-hm axn-bmb i nbpw ss[cy-hp-ap ]mh-ß-fpss \ -bv mbn {]h Øn- p- p. KW-\o-b\mb Hcp hy nsb Is -Øp- Xp KpW-I-c-am-Wv. Xs P\sØ hf-sc-b-sp-ødn- p-sim

More information

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w

Hm Ωn m. Xncp-\m-fp-Iƒ. D -S w 3 4 Patron Mar George Madathikandathil Bishop of Kothamangalam Editor, Printer & Publisher Rev. Dr. George Thekkekara hmeyw 57 P\phcn 2018 e w 1 The Eparchial Curia Bishop s House, P.B. No.6 Kothamangalam

More information

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th n r t d n 20 2 :24 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n

More information

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT!

hyxykvxamb kz`mhap hy nbmbn cq]m cs SpI! BE TRANSFORMED INTO A PERSON OF A DIFFERENT SPIRIT! MALAYALAM Editor : S. SAM SELVA RAJ 16 Languages Associate Editor : Mr. Benjamin Moses Vol. XXIII YEAR OF OUR LORD JESUS CHRIST, 2017 JULY No. 12 hnip thz]pkvxiw Zbhmbn Cu `mkw a\x]mtam pi I Ømhn\p kvtxm{xw

More information

A Gentle Introduction to Gradient Boosting. Cheng Li College of Computer and Information Science Northeastern University

A Gentle Introduction to Gradient Boosting. Cheng Li College of Computer and Information Science Northeastern University A Gentle Introduction to Gradient Boosting Cheng Li chengli@ccs.neu.edu College of Computer and Information Science Northeastern University Gradient Boosting a powerful machine learning algorithm it can

More information

Xncp-lr-Z-b- am-kni. hmàjni hcn-kwjy 75 cq] (C y) 500 cq] (hntziw) sk]väw-_à. Xncp-lr-Zb amkni

Xncp-lr-Z-b- am-kni. hmàjni hcn-kwjy 75 cq] (C y) 500 cq] (hntziw) sk]väw-_à. Xncp-lr-Zb amkni Xncp-lr-Z-b- am-kni (The Sacred Heart Monthly) Editor Vol. 79 2014 September 79 Years of Publication Patron X Mar Mathew Moolakkatt Archbishop of Kottayam Co-Patron X Mar Joseph Pandarasseril Auxiliary

More information

Paradoxical Euler: Integrating by Differentiating. Andrew Fabian Hieu D. Nguyen. Department of Mathematics Rowan University, Glassboro, NJ 08028

Paradoxical Euler: Integrating by Differentiating. Andrew Fabian Hieu D. Nguyen. Department of Mathematics Rowan University, Glassboro, NJ 08028 Paradoxical Euler: Integrating by Differentiating Andrew Fabian Hieu D Nguyen Department of Mathematics Rowan University, Glassboro, NJ 0808 3-3-09 I Introduction Every student of calculus learns that

More information

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION

GENERAL AND ACADEMIC BRANCH-IV- B SECTION UNIVERSITY OF CALICUT (Abstract) UG-Programme in Malayalam under Choice Based Credit Semester System-Scheme &Syllabus-Revised with effect from 2011 admission-approved-orders Issued. GENERAL AND ACADEMIC

More information

M e t ir c S p a c es

M e t ir c S p a c es A G M A A q D q O I q 4 78 q q G q 3 q v- q A G q M A G M 3 5 4 A D O I A 4 78 / 3 v D OI A G M 3 4 78 / 3 54 D D v M q D M 3 v A G M 3 v M 3 5 A 4 M W q x - - - v Z M * A D q q q v W q q q q D q q W q

More information

О РАЗВИТИИ НОВОГО ЭФИОПСКОГО КАДАСТРА И ЗЕМЕЛЬНОГО РЕГИСТРА DEVELOPING A NEW ETHIOPIAN CADASTRE AND LAND REGISTER

О РАЗВИТИИ НОВОГО ЭФИОПСКОГО КАДАСТРА И ЗЕМЕЛЬНОГО РЕГИСТРА DEVELOPING A NEW ETHIOPIAN CADASTRE AND LAND REGISTER УДК 528.44(63) Хаген Греф Главный представитель Союза немецких геодезистов (DVW) Германия О РАЗВИТИИ НОВОГО ЭФИОПСКОГО КАДАСТРА И ЗЕМЕЛЬНОГО РЕГИСТРА D.- Ig. Hg G Ch Rv DVW GmbH Gmy DEVELOPING A NEW ETHIOPIAN

More information

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w

tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 1 2 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w tkfn Hcp kpμc k o Ø\w 3 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w AUz. h Kokv ]n. txmakv hnxcww kn.fkv.fkv. _p v tjm v Xncph 4 tkfn Hcp kpμc k o Ø\w (Malayalam)

More information

Math 4377/6308 Advanced Linear Algebra

Math 4377/6308 Advanced Linear Algebra 2.3 Composition Math 4377/6308 Advanced Linear Algebra 2.3 Composition of Linear Transformations Jiwen He Department of Mathematics, University of Houston jiwenhe@math.uh.edu math.uh.edu/ jiwenhe/math4377

More information