ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w

Size: px
Start display at page:

Download "ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w"

Transcription

1 ticf kà mà s]mxp-hn-z-ym-`-ymk hip v Fkv.-F-kv.-FÂ.kn tkhv F CbÀ (tk) ]co tabv 2013 hnúm-]\w ]co- m-i-½o-j-w-dpss Imc-y-mebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ12

2 kn.-p-\-dâ(1)23610/2013/kn.-pn.-c. hnúm-]\w ]co m I½o-j-W-dpsS Imc-ym-ebw ]co- m-`-h³, ]qp- p-c, Xncp-h-\- -]pcw -12 Xob-Xn : 22/04/2013 hnj-bw:þ Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. 2013þ tkhv F CbÀ ( tk ) ]co tabv 2013 \S- n v kw_-ôn- v. kqn-\ :þ 1. Pn.-H.-(Fw.-Fkv) \w. 129/2002/s]m.-hn.-h. Xob-Xn.28/05/ Pn.-H. (BÀ.-än) 4522/2004/s]m.-hn.-h. Xob-Xn.16/10/ kà mà D -chv(km-[m)\w.1927/98/s]m.-hn.-h. XobXn. 22/04/ kà mà D -chv(km-[m)\w. 1948/2008/s]m.-hn.-h.Xob-Xn.23/04/ kà mà D -chv (BÀ.-än) \w /99/s]m.-hn.-h. Xob-Xn.05/05/ kà mà D -chv (BÀ.-än.)-\w. 1681/2011/s]m.-hn.-h. Xob-Xn.03/05/ Pn.-H.(-BÀ.-än.)-\w. 1403/2012/s]m.-hn.-h.(-Pn.-h-Ip- v) Xob-Xn.22/03/ Pn.-H.(BÀ.-än.)\w. 1653/2013/s]m.-hn.-h. Xob-Xn. 11/04/ amà nse Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co- -bnâ dkp-eà hn`m-k- nâs «hnz-ymà n-i-fnâ ]c-am-h[n 2 t] -dp-iä v hsc Ipd-ªXv Un+ t{kuv F nepw e`n- m- -Xn-\m D X hnz-ym-`-ym-k- n\v AÀlX \jvs-s -«-hà v th n am{x-ambn tkhv F CbÀ ( tk ) ]co \S- p- -Xm-Wv tabv amkw 13 apxâ 18 hsc-bpå Xob-Xn-I-fn kwkvym-\s 38 hnz-ym-`-ymk PnÃ-I-fnse sxc-sª-sp- -s «]co m ti{µ- -fn-emwv tk ]co \S- p- -Xv. ssswts-_nfpw A\p-_-Ô-ambn tnà n-«p- v. tk ]co Fgp-Xp- -Xn-\pÅ am\-z-wvu- Ä amx-yim At] m t^mdhpw amà nâ dkp-eà hn`m-k- nâ (SGC,ARC,CCC) ]co FgpXn ]c-am-h[n c p hnj-b- Ä v Ipd-ªXv Un+ t{kuv F nepw e`n- m- -Xp-aqew D X hnz-ym-`-ym-k- n\v AÀlX \jvs-s -«-hà v am{xta tk ]co Fgp-Xp- -Xn\v AÀlX D m-bn-cn- p-i-bp-åq. 1

3 2. {]kvxpx ]co- -bnâ ]c-am-h[n c v t] dp-iä v GsX- nepw {]tx-yi kml-n-c-y- nâ lmp-cm-ip-hm³ km-[n- msx h dkp-eà hnz-ymà n-iä pw tk ]co Fgp-Xm-hp- -Xm-Wv. 3. PnÃ-I-fnse sxc-sª-sp- -s «ti{µ- -fn-em-bn-cn pw tk ]co \S- p- Xv. F mâ At] hnz-ymà n ]co Fgp-Xnb skâ-dnâ \ÂIn-bm axn-bm-hp- -Xm-Wv. 4. SGC hn-`m-k- n\v sf.-än. ]co- -bnâ Xnbdnbpw, {]mivsn- epw tnà m-bn-cn pw tk ]co \S- p- Xv. ChÀ v Hcp hnz-ym-`-ymk PnÃ-bn Hcp ]co m skâà am{xta D m-bn-cn- p-i-bp-åq. CXv PnÃm-hn-Z-ym-`-ymk Hm^o-kÀ {]tx-yiw Adnbn- p- -Xm-Wv amà v Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co m ^e- nsâ I¼-yq-«À {]nâu«v D]-tbm-Kn v tk ]co- bv v At] \ÂIm-hp- -Xm-Wv. 6. KÄ^v kviqfp-i-fnse hnz-ymà n-iä tic-f- nse GsX- nepw tk ]co m ti{µ- -fnâ ]co Fgp-Xp- -Xn-te- mbn At] kaà n- m-hp- -Xm-Wv. 7. tk ]co- bv v ]p\àaqe-y-\nà bw A\p-h-Zn- p- -X-Ã. 8. amà nâ \S s]mxp ]co- -bnâ ]co- mà n-xzw Iym³k snbvx-hà v tk ]co- -bv n-cn- m³ AÀl-X-bp- m-bn-cn- p- -X-Ã. 9. IqSmsX 2013 amà nse ]co- bv v cpn-ìà snbvx hnz-ymà n-i-fnâ A]-I-Sw, Kpcp-X-c-amb tcmkw ]nxmhv/amxmhv/ ktlm-z-c- Ä F n-h-cpss acww F o Imc-W- -fmâ ]co- -sb-gp-xmt\m ]qà n-bm- mt\m Ign-bm- -h-cp-s - nâ AhÀ v c nâ IqSp-X t] À ]co- -sb-gp-xp- -Xn\v A\p-hm-Z-ap- m-bn-cn- p- -Xm-Wv. CXn-\mbn hntãpv Hm^o-kÀ/ AwKo-I-yX tumivs-dpss kà«n-^n- äv At]- -tbm-ssm w lmp-cm-t - -Xm-Wv. 10. tk ]co- bv v Hcp hnj-b- n\v 100 cq] \nc- nâ ^okv CuSm- p -Xm-Wv. 11. tk ]co- bv v At]- n- hcnem-sc- nepw, ]q\àaq-e-y-\nà -b- nâ D]-cn-]-T-\mÀlX t\sn-b-xmbn I mâ tk ]co- m-^ew ]cn-kwn- p- -X-Ã.. 2

4 2013-se Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. tk ]co m Xob-Xnbpw ka-bhpw XobXn ka-bhpw hnj-bhpw 13/05/2013 Xn -fmgvn 14/05/2013 cmhnse 9.45 apxâ hsc D -bv p-tijw 1.45 apxâ 3.30 hsc cmhnse 9.45 apxâ hsc H mw-`mj 1þmw t] À (a-e-bm-fw- I, Xangv I, I S I, kwkvi-y-xw (-A- m-u-an-iv), Ad-_nIv (A- m-u-an-iv), Ddp-Zp, AUo-j-WÂ Cw o-jv, AUo-j-WÂ lnµn, kwkvi-y-xw (kw-kvi-yxw kviqfp-iä v), Ad-_nIv (A-d-_nIv kviqfp-iä v), KpP-dm n H mw-`mj 2þmw t] À (a-e-bm-fw-þ II, Xangv II, I S II, Ad-_nIv (A-d-_nIv kviqfp-iä v) kwkvi-y-xw (kwkvirxw kviqfp-iä v), kvs]j-yâ Cw ojv, ^nj-dokv kb³kv, (^nj-dokv kviqä hnz-ymà n-iä v.) Cw ojv snmæ D -bv p-tijw 1.45 apxâ 3.30 hsc lnµn/p\-dâ t\mfpv 15/05/2013 cmhnse 9.45 apxâ hsc tkmjyâ kb³kv _p[³ D -bv p-tijw 1.45 apxâ 3.30 hsc ^nknivkv 16/05/2013 cmhnse 9.45 apxâ hsc IW v hymgw D -bv p-tijw 1.45 apxâ 3.30 hsc _tbm-fpn 17/05/2013 shån 18/05/2013 i\n cmhnse 9.45 apxâ hsc cmhnse 10 apxâ siankv{sn C³^Àta-j³ ssivt\m-fpn ]co m ^okv Hmtcm t] -dn\pw sluvam-ìà At] kzo-i-cn- p XobXn - 100/- cq] þ 25/4/13 apxâ 30/4/13, 1 pm hsc 3

5 At]- -IÀ ]qcn- n At]- -tbm-ssm w ]co FgpXn e`n- n-«på t{kuv hy-à-am- p I¼-yq-«À {]nâv Hu«pw 2013 amà nâ ]co Fgp-Xnb ]co m ti{µ- nse sluvam-ìà v kaà n-t - -Xm-Wv. ]co- màxvv-yn-iä bmsxmcp Imc-W-h-imepw ]co m ^okv ]W-amtbm sn mtbm aäp hn[- ntem ]co- m-`-h-\n-tebv v Ab-bv p-hm³ ]msn-ã. ]co- mà n-iä 2013 amà nâ Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co Fgp-Xnb ]co m ti{µ- nse {]Y-am-²-ym-]-I\v ]co- m-^okv At]- -tbm-ssm w ]W-ambn \ÂtI- -Xm-Wv. At]- m-^mdw ]co- m-`-hsâ F sh_vsk-änâ e`-y-am-wv. IED Ip«n-IÄ v amà nse ]co- bv v e`n B\p-Iq-eyw tk ]co- bv pw e`n- p- -Xm-Wv. CXn\mbn DPI-þbn \n pw e`n D -c-hnsâ tim n IqSn At]- -tbm-ssm w kaà n-t - -Xm-Wv. lmä Sn äv hnx-cww tk ]co m ti{µ- nse No^v kq{]- p-amà lmä Sn -äp-iä ]co- m-`-h³ sh_vssk-änâ \n pw down load snbvxv tabv 10þmw Xob-Xnbv p ap¼v ]co- mà n-iä v hnx-cww sn p- -Xm-Wv. c nâ IqSp-X hnj-b- Ä ]co Fgp-Xp- -hà v Blank Hall Ticket download snbvsx-sp v ]co- mà n-i-fpss hnh-c- Ä tcj-s -Sp- n-bmwv hnx-cww snt - -Xv amà nâ Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co bv v A\p-h-Zn cpn-ìà \¼À Xs -bmwv tk ]co- -bp-tsbpw cpn-ìà \¼À. kà«n-^n- äv tk ]co Fgp-Xp hnz-ymà n-iä v 2013 amà nse kà«n-^n- -än\p ]Icw ]pxnb kà«n-^n- äv \ÂIp- -Xm-Wv. ]co- mà n-iä v amxr-hn-z-ym-e-b- nse {]Y-am-²-ym-]-IÀ aptj-\-bmwv tk ]co m kà«n-^n- -äp-iä hnx-cww sn p- -Xv. CXn-\mbn ]gb kà«n-^n- -äp-iä AXmXp ]co m ti{µ- -fnâ Xncn-t  n-t - -Xm-Wv. ^ew {]kn-²-s -Sp n 3 amk- n-\iw ]co- mà n-iä tk ]co m kà«n-^n- -äp-iä ssi -äp- n-sã- nâ BbXv ]co- m-`-h³ sk{i-«-dn-bpss t]à v XncnsI Ab p Xtc- -Xm-Wv. 4

6 At]- -I-fpsS cpnkvt{sj³ A\p-_Ôw F Bbn tnà n-cn- p At]- m-t^m-d-amwv tk ]co- -bpss cpn-kvt{s-j-\mbn 2013 amà nâ Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co Fgp-Xnb kviqfnâ 30/04/13, 1 awn v ap¼mbn \ÂtI- -Xv. Hmtcm kviqfnepw Cu coxn-bnâ e`n- p At]- -IÄ AXmXv kviqä {]Y-am-²-ym-]-IÀ Hcpan v _Ô-s «tk ]co- mti-{µ- nâ 30/04/2013 \v sship-t cw 4 awn v ap¼mbn kaà n- -Ww. PnÃm hnz-ym-`ymk B^o-kÀamcmWv ]co m ti{µ- Ä sxsc-sª-sp- p Xv. A{]-Imcw sxsc-sª- Sp tk ]co m ti{µ nse No^v kq{]- p-amà At] m t^mdw kzo-i-cn v 05/05/2013 sship-t cw 5 awn v ap¼mbn F sh_vsk-äp-hgn Hm sse³ cpn-kvt{s-j³ \S-t - -Xm-Wv. c nâ IqSp-X t] -dp-iä Fgp-Xp- -Xn-\mbn tk ]co- v At]- n- p- - h-cpss hnh-c- Ä Hm sse³ hgn cpn-ìà sn m-\m-hn-ã. C cw ]co- mà n-i-fpss hnh-c- Ä A\p-_Ôw kn Bbn \ÂIn-bn-«pÅ t^md- nâ tcj-s -Sp n 05/05/2013 sship-t cw 5 awn v ap¼mbn F A{U-Ên C sabnâ snt - -Xm-Wv. C -c- nâ ]co Fgp-Xp- -hà v IqSn Bh-i-y-amb tnmz-y-t]- -dp-i-fpss BsI F -amwv Question paper statement-  tcj-s -Sp-t - -Xv. c nâ IqSp-X t] À Fgp-Xp Bcpw CsÃ- nâ kn t^md- nâ NIL tcj-s -Sp n sabnâ snt - -Xm-Wv. tk ]co Fgp-Xm³ AÀl-X-bp-Å-hsc am{xta ]co- bv v cpn-ìà sn n- m-hq. am{x-aã AÀl-X-bpÅ hnj-b- Ä v am{x-amwv ]co- mà n At]- n- p- -sx v Hmtcm kviqä {]Y-am-²-ym-]-I\pw tk ]co m ti{µ- nse No^v kq{] pw Dd- m-t - -Xp-am-Wv amà nse Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co- bv v dkp-eà hn`m-k- nâ kviqä tkmbnwkv (SGC), Im³Un-tU À Im³kÂUv Im³Un-tU-ävkv (CCC), Aä³U³kv doi-yq]vuv Im³Un-tUävkv (ARC), F o D] hn`m-k- -fmwv D m-bn-cp- -Xv. CXn 5

7 sf.än hnj-b- nâ kviqä tkmbnwkv Im³Un-tU-ävkn\v Xob-dn {]m-ivsn- ens\m w I¼yq-«-dnepw aäp c v D] hn`m-k- Ä v Xobdn Fgp- p-]-co- -bp-am-bmwv \S- n-b-xv. SGC hn`m-k- nâ IT hnj-b- n-sâ tk ]co PnÃ-bn {]tx-yi skâ-dnâ \S- s -Sp- -Xn-\m Ch-cpsS hnhcw UnCH Hm^o-kn-emWv \ÂtI- -Xv. ARC, CCC h-n`m-k- Ä v Fgp p]co DÅ-Xn-\m No^v kq{]- p-amà Ah-cpsS F w am{xw Question Paper Statement  DÄs -Sp- n-bmâ axn-bm-hp- -Xm-Wv. ]co Fgp-Xp- -h-cpss F w kw_-ôn hnh-c- Ä A\p-_Ôw _n Bbn \ÂIn-bn-cn- p I tkm-fn-tuäv Iz-Ì-y³ t] À tìävsaânâ X m-dm n tk ]co- m-ti{µw kq{] v 05/05/2013 sship-t cw 5 awn v ap¼mbn F A{U-Ên Cþsabn snt - -Xm-Wv. CCC/ARC hn`m-k- nâ Bcpw-Xs ]co- bv v cpn-ìà snbvxn-«n-sã- nâ I tkm-fn-tuäv Iz-Ì-y³ t] À tìävsaânâ {]kvxpx hn`m-k- Ä v \ÂIn-bn-cn- p timf- nâ \nà_-ô-ambpw NIL F p tcj-s -Sp-t - -Xm-Wv. ]co- -bpss kpk-a-amb \S- n- n\v hnúm-]-\- nâ ]d-ªn-cn- p Imc-y- Ä FÃm-hcpw Iy-X-y-ambn ]men-t - -Xm-Wv. (H v) tpm kv hn tpm sk{i-«dn 6

8 A\p-_Ôw þ F Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. tk ]co þ sabv 2013 At]- m-^mdw ]co- mà n DÄs -Sp hn`mkw( ) sn pi SGC ARC CCC 1. tk ]co m ti{µ- nsâ \¼cpw t]cpw. 2. ]co- mà n-bpss t]cv amà nse ]co- bv v e`n cpn-ìà \¼À 4. ]co Fgp-Xp am[-yaw amÀ nâ ]co Fgp-Xnb skâ-dnsâ. \¼dpw t]cpw 6. ]co- bv v Fgp-Xp t] -dp-iä ****(Un + t{kun\v Xmsg e`n 2 t] -dp-iä) {Ia \¼À ]co- -sb-gp-xp hnj-b- nsâ t]cv e`n t{kuv (03/2013þÂ) ***2013 amà nse Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co- bv v cpn-ìà snbvx hnz-ymà n-i-fnâ A]-I-Sw, Kpcp-X-camb tcmkw, ]nxmhv/amxmhv/ ktlm-z-c- Ä F n-h-cpss acww F o Imc-W- -fmâ ]co- -sb-gp- Xmt\m ]qà n-bm- mt\m Ign-bm- -hà v am{xta c nâ IqSp-X t] À ]co- -sb-gp-xp- -Xn\v AÀl-X-bp- m-bn-cn- p-i-bp-f-fq. CXn-\mbn hntãpv Hm^o-kÀ/ AwKo-I-yX tumivs-dpss kà«n-^n- äv At]- -tbm-ssm w lmp-cm-t - -Xm-Wv. 7. IED hn`m-k- nâ DÄs -Sp- pt m þ D v/cã 8. F nâ hn`m-khpw e`n B\p-Iq-e-y- fpw þ (DPI bpss D -c-hnsâ tim n kaà n-t - -XmWv) 7

9 9. ]co- m-^okv Rs. /- ( am{xw) 10. c -IÀ m-hnsâ t]cv 11. ]qà taâhn-em-khpw t^m \¼dpw taâ {]kvxm-hn hkvxp-x-iä kx-y-am-sw v CXn-\m Rm³ km -y-s -Sp- p- p. Øew: XobXn : ]co- mà n-bpss H v ============================================================================-========= -amxr-hn-z-ym-e-b- nse Hm^okv D]-tbm-K- n\v 1. At] e`n XobXn þ 2. At]- mà n v IED hn`m-k- nse Fs - nepw B\p-Iq-e-y- n\v AÀl-X-bpt m? þ 3. F nâ hn`m-khpw e`n B\p-Iq-e-y- fpw þ (DPI bpss D -c-hnsâ tim n kaà n-t - -XmWv) At]- - ]cn-tim-[n v \ÂIn-bn-cn- p Imcy- Ä icn-bm-sw v km ys -Sp- p p sluvam-ì-dpss H v ============================================================================-========= tk ]co m ti{µ- nse Hm^okv D]-tbm-K- n\v 1. At] e`n XobXn : 2. At]- -bnâ ]d-ªn-«på hnh-c- Ä kà«n-^n- -äp-ambn H p t\m nb DtZ-ym-K-Øsâ H v : 3. A\p-h-Zn cpn-ìà \¼À : 4. No^v kq{]- nsâ H v : 8

10 Appendix-B STATEMENT OF CANDIDATES APPEARING FOR THE SSLC 'SAY' EXAMINATION MAY 2013 Centre Code Name of Educational District.. Name of Centre.. Phone No.of School (with STD Code) PART I- LANGUAGES Second First Language Part -I First Language Part II Language Third Language Sl. No Category Boys Girls Total Malayalam Tamil Kannada Arabic (Academic) Sanskrit (Academic) Additional English Additional Hindi Urdu Gujarathi Arabic I (Oriental) Sanskrit I (Oriental) Malayalam Tamil Kannada Special English Arabic II (Oriental) Sanskrit II (Oriental) Fisheries Science English Hindi G.K. 1 School Going 2 ARC 3 CCC Total PART II- SUBJECTS Sl. No. Category Social Science Physics Chemistry Information Technology Medium M E T K M E T K M E T K M E T K M E T K M English T K Biology Mathematics 1 School Going 2 ARC 3 CCC Total Place Date School Seal NB: Statement should be ed in the Id on or before 05/05/2013 Signature of the Chief Supdt. Name Mobile Phone No.

11 Sl. No Reg. No. (March 2013) Appendix-C SSLC SAY EXAMINATION LIST OF CANDIDATES APPEARING FOR MORE THAN TWO PAPERS First Language Put ( ) mark in appropriate coloum (Specify Language) Name of Candidate Part-I Part-II II Lan. Eng. III Lan Hindi/ GS Subjects SS Phy Che. Bio. Maths IT Place: Date: Name & Signature of Chief Superintendent

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT

STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT STUDENT EMPOWERMENT FOR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SEED FORMAT FOR SEED FINAL REPORT 2017-18 2017þ18 hàj-s ko-uv {]-hà- -\- -fp-ss A n-a dn-t mà-«v k-aà- n- p- -Xn-\p-Å amà-k-\nà-tz-i Ä 1. 2017 Pq A- mw

More information

làpn-iä kw_-ôn kanxn

làpn-iä kw_-ôn kanxn ]Xnaq mw ticf \nb-a-k` làpn-iä kw_-ôn kanxn (2014-2016) Bdm-aXv dnt mà«v tic-f- nse `qanbpss Xcw-Xn-cn-hp-ambn _Ô-s «Umäm _m v X m-dm- p- Xv kw_ôn v ( 2014 Pqsse 17þmw XobXn kaà n- -Xv) ticf \n-ba-k`m

More information

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ

C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ \nco- Ww [ C-Xv A-k-ln-jv-Wp-X-bp-sS cq-]-øn-epw A-{I-a-Øn-s cq-]-øn-epw {]-Xn-^-en- mw [ t\m v \ntcm-[\w, Pn.-F-kv.Sn, \oxn BtbmKv C ybn thcpd- n- p ^mkn-ãv kºzvhyhÿ ^m-kn-ãv A[n-Imchyhÿ `-c-w-iq-s-øn-s

More information

s]s -t mkvxp kaqlw H n p

s]s -t mkvxp kaqlw H n p kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-04-2018 2018 April 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 09 Kottarakkara Page

More information

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( )

kt_m Unt\ v sepnt j kanxn ( ) ]Xnaq mw ticf \nbak` kt_m Unt\ v sepnt j kanxn (2011-2014) ]søm ]XmaXv dnt m v (2014 s^{_p-hcn 3 mw XobXn ka n- -Xv) 2005-se The Private Security Agencies (Regulation) Actþ- Iogn ]pd-s -Sp-hn Fkv.B.H.

More information

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n

C-X pw N-c n-{ X. _ m- v e n-t -P v I y m-s ¼-b v³: k¼qàw Ab q«awkxzw bmymàyyam m³ klicn pi. D-½³ N m-ï n. AwK-X z w D-d- m- n 2013 s^{_phcn 1 ticf k m X-t±-i-kz-bw-`-cW hip v e w 40þ41 Ab q«awkxz Iyms¼-bn³ {]txyi ]Xn v. P\p-hcnþs^{_p-hcn 2013 www.kudumbashree.org D-½³ N m-ï n a p-j y-a-{ n C-X pw N-c n-{ X h n-p-b-a mi-s «]

More information

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn,

Kh Æ-dpsS DØ-chv {]Im-cw. Un.-k-c-kzXn AΩ, AUo-j-W sk{i- -dn, ticf k m kw{klw s]mxphn-zym-`ym-kw- -l-b sk- - dn hnzym-`y-kw Kh sa v/f-bvuuv kvipfp-i-fnse A ym-]i c m-i Ør-k-an-XnbpsS (Parent Teachers Association -PTA) {]h Ø-\-Øn-\p am \n t±-i-߃ AwKo-I-cn v DØ-chv

More information

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn

{]m - -\mkw-k-aw Xn-cp-h- -bn kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-03-2018 2018 March 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 08 Kottarakkara Page

More information

Fw. F³. Imc-tÈcn. website:

Fw. F³. Imc-tÈcn.   website: Fw. F³. Imc-tÈcn apgp-h³ t]cv: aplvbp±o³ \Sp nbnâ. 1951 þâ timgnt msv PnÃ-bnse Imc-tÈ-cn-bn P\n- p. _m F³.-kn. apl-½zv lmpn. D½: si.-kn. Bbn-i- p-«n. ae-bm-f- nâ Fw.-F., Fw.-^nÂ., ]nf v.-un. _ncp-z- Ä.

More information

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je...

D -S w 2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 4 {Kojva EXp... {KojvaNcy. 13 ]cn-c- -W-Øns ap K-W-\-Iƒ.. 17 GI-{[p-h-ssh-Zyw Btcm-Ky-ta-Je... B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India March 2012 Vol.19 Issue 3 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar Managing Editor Dr. K.V.Syamlal Printer & Plublisher

More information

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v

sk -Ip-am-dn-s A-`n-ap-J t_mw-_v VOL.9 ISSUE 28 JULY Member E-Edition THE A-Z MAG OF US MALAYALEE For Private Circulation JULY 08, 2017 1 UNITED STATES PRESS AGENCY 08, 2017 www.azchavattomonline.com Azchavattom Inc., P.O. Box 823, Sugar

More information

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv

ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv ss{ikvxh Fgp-Øp-]pc \yqkv Hm sse sszzhm-cni Vol: 7 l Book No. 1 l 2017 August 16 kzmx{ y Zn\m-iw-k-Iƒ \-h-`m-c-x \nà½nxn- m-bn H- p-tn-cp-i : cm-jv{s-]-xn ]n-s- p a-cn- -Xv 71 Ip-cp- p-iƒ- t]pv : 2 \yp-u

More information

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v.

Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. {]nb kplr-t, ]pxp-h-õcw 2014  Rm³ \n Ä v FÃm `mhp-i- fpw t\cp- p. Cu \yqkv _på-än-\n-eqss \n -tfmsv _Ô-s -Sm³ km[n- -Xn F\n v hfsc kt m-j-ap- v. R -fpss am\y CS-]m-Sp-Im-cp-ambn \nc- cw _Ô-s -Sp- -Xn\pw

More information

KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p

KpW-ta-³-a-IÄ hyxy-kv-x-xsb A-S-bm-f-s -Sp- p- p _nkn\-êv s{]m-ss^â hy-xy-kv-x-amip-i F- mâ A-Xn-\À w a-äp-å-h-tc- mä an-i- -Xm-bn F-s - nepw \Â-Ip-hm³ R- Ä- v km-[n pw F- m-wv. C-Xph-sc-bpÅ Io-gvh-g- - -fnâ- \n pw hy-xy-kv-x-am-bn, D-bÀ Kp-W-ta³-a B-kz-Zn-

More information

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv)

N w t`z-kxn ) N w 4 (F)(]pXn-bXv) N w t`z-kxn 2014 ticf kl-i-cw kwlw (2- mw t`z-k-xn)n -߃ 2014 F v Adn-s Spw 1) N w 2(-F-F) (]pxn-bxvv) tim -Hm- -td- ohv saº dneo^v ^ v F m 56(1) hip v {]Imcw cq]o-i-cn- n- p- -XmWv 2) N w 3: (t`z-kxn)

More information

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v?

D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw: bm-ymà- y-sa- v? 05 ]-{Xm-[n-]À- v- ]-d-bm-\p-å-xvbp-àn-hm-zn-i-fp-ts-x-ã im-kv-{xm-h-t_m-[w! 1439 k^à ]p-kv-x-i-w 16 e- w 03 ]wàn-iä 04 hm-b-\- m-cp-ss- kw-hm-zw- 50 hnip-²- ]mx 10 ap-kv-x-^m X³-hoÀ D-IvÂ-þ-D-d-bv-\ kw-`-hw:

More information

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph :

DEPARTMENTAL. Treasurer R. RAJEEVAN Principal, Govt. Girls HSS Chittoor, Palakkad. Ph : President M. RADHAKRISHNAN Principal, Govt. H.S.S, Balla East Balla P.O, Kasaragod. Ph : 9496357725 radhanmundayat@gmail.com Associate General Secretaries ANIL.M.GEORGE Govt. HSS, Ayroor, Pathanamthitta

More information

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw

hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw 102 A[ym-bw 5 hmà- m-hn-j-bhpw B-Jym-\-t`-Zhpw A-dn-hv A-\p-`-h-am- p-i-sb- {]m-yan-i Im-gv-N- m-sv hmà- -bnâ {]-Xn- ^-en- n- p- Zu-Xy-am-Wv hmà- m-h-xm-c-i³ hmà- m-jym-\- n-eq-ss \nà-h-ln- m³ {i-an- p-

More information

kà peà kvs]jyâ kv qfp-i-fnse hnzymà n-iä, (Schools for the Hearing Impaired), kwtbm-pnx hnzym-`ymk ]²Xn (IED Scheme) {]Imcw km[mcw

kà peà kvs]jyâ kv qfp-i-fnse hnzymà n-iä, (Schools for the Hearing Impaired), kwtbm-pnx hnzym-`ymk ]²Xn (IED Scheme) {]Imcw km[mcw \w. Ex/A4/64068/2009 ]co m I½o-j-W-dpsS Imc-ym-ebw ]co- m-`-h³, Xncph\ ]pcw XobXn 25.01.2010 kà peà hnjbwþ ] mw- m-knse tamuâ sf.sn. {]mtbmkni ]co m \S- n v kw_-ôn- \nàt±i Ä ]pds Sphn p p kqn\þ- 28.10.2008þse

More information

Early Years in Colorado

Early Years in Colorado Rp m H V I 6 p - Bb W M M M B L W M b w b B W C w m p w bm 7 Nw m m m p b p m w p E Y C W m D w w Em W m 7- A m m 7 w b m p V A Gw C M Am W P w C Am H m C q Dpm A m p w m m b W I w b-w C M B b m p W Nw

More information

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw

aebmfw a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw aebmfw 21-12-2016 a-ebm-f `m-j-bp-ss B-Zn-a-apJw bq-wn-äv þ H- v (1) {]-[m-\-s -«kn-²m- Ä: aq-e-{zm-hnuw, X-angv, kw-kv-ir-xw F- o `m-j-bnâ \n pw B-hnÀ-`m-hw t]- À 1 bq-wnäv 1.1. `m-tjmâ- - n-sb- p-dn-

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

CM & & MVD..

CM & & MVD.. 1 2 INTRODUCTION 1. Passport 3-5 2. GST Registration 6-7 3. GST Software. 8-8 4. Digital Signature.. 9-9 5. Insurance 10-12 6. Pancard.. 13-14 7. PMAY. 15-15 8. Voter ID. 16-18 9. Bill Payments& Compliants

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

PLACID VIDYA VIHAR SENIOR SECONDARY SCHOOL CHETHIPUZHA

PLACID VIDYA VIHAR SENIOR SECONDARY SCHOOL CHETHIPUZHA PLACID VIDYA VIHAR SENIOR SECONDARY SCHOOL CHETHIPUZHA FORMATIVE ASSESSMENT NO.4-2015- 16 Class: I ENGLISH Time 1hr. Marks: 25 Name.. Roll No. Div. Q.I. What can each one do? Match the columns. 1. A bird

More information

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w)

krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) krjvsn ns sszhntimt±-iyw (Jp -Bs imkv{xhymjym\w) s{]m^. ]n. F. hmlnzv sf.]n.f v. Sh t]mtãm^okv tdmuv, Xriq 1 t^m : 0487 2426476, 9847367074, 9447201551 No parts of these publication may be reprodiced,

More information

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni

2 FUn-t m-dn-b 3 P\-d sk{i- -dn-bpss t]pv 5 sxmgn P-\y-k-Zm-Xp-cX. 21 DØ-c-] w Bbp thzw \ΩpsS ss]xr-i-kzøv. efn-xmw-_ni B]vX Bbp th-z-am-kni Monthly Journal of Ayurveda Medical Association of India May 2012 Vol.19 Issue 5 EDITORIAL BOARD Chief Editor Dr. Sanil Kumar 09946986421 Managing Editor Dr. K.V.Syamlal 09349944767

More information

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø

CONTENTS. 24 A-Xym -Ø-h-hpw A-tim-I-hpw 27 io-x-im-ew h-cp-tºm-ƒ C-\n-bpw hm-bn- -s -Sm-Ø Open Your Eyes 9 \m-sf-sb t\m- n- m-wm 12 t\-{x-hym-bm-aw 15 dn-{^m-iv- o-hv k -P-dn 16 tlm-an-tbm- -Xn-bp-sS I-Æn-eq-sS 18 se -kpw s{^-bn-apw 20 k -th-{μn-bm-wmw \-b-\w {]-[m-\w 22 an-gn-i-fp-ss ku-μ-cyw

More information

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s

hmcni C- y-bp-ss B-tcm-Ky-I-c-am-b \n-e-\n -]v B-{K-ln- tz-io-b t\-xm- -sf- mw {i-an- n-cp- -Xv H-cp {]-txy-i hn-`m-k-øn-s 1 hcn kwjy hmcni 22 BKÃv 2014 ]pkvxiw- 13 hn-zym-`ym-kw: c-l-kya-p- -Iƒ c-l-ky-an- m-sx `m-c-xo-b P-\-Xm-]m - n- v hn-zym-`ym-kw N-cn-{Xw F- n-hbn c-l-ky A-P- -I-fp- v F- -Xv s]m-xp-hn D-b - p-h- B-tcm-]-W-ß-fm-Wv.

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2

Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 Emulate the testimony of the people of faith -Part :2 (5) Sara (kmdm)þ F{_m:(11:11,12) Dev]:(16:1,2), Dev]:(21:1þ7) sszh- nsâ kvt\ln-x³ F p hnfn- -s «A{_m-ansâ Iq«-h-Imin BIpI F `mkyw F\n v e`n- pi am{x-aã

More information

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED.

Ncn-{X- nâ \n pw. 70 a n-e y _-[ n-cà! \nd-hy-xym-k- n-s\-xnsc ]mìà s ³ {_qt«m GRACE HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS WANTED. Zn fullfilling tkmä the great commission... hn À NOVEMBER 2017 VOLUME 5 ISSUE 3 Ncn-{X- nâ \n pw _ nk nb p w FU nb p w a mä p p A cw Bßc bv v hmà m]{xni C-d m-\ nâ I q-«k v-\ m-\ w e-ï³: tem-i N-cn-{X-

More information

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww

AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww AwK-߃ am n Xs AwKXzw ]pxp- Ww 2014-2015 h jw Ce- h jw Bb-Xn-\m AwK-߃ Ign-hXpw am v 30\v apºmbn AwKXzw ]pxp- p- -Xn\v ]c-am-h[n {ian- -Ww. ]pxn-b-xmbn AwKXzw Cu amkw 31\v hsc tn m-hp- -Xm-Wv. \ne-hn-ep

More information

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ

am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ 20 hmeyw. P\phcn 2019 25 e w. 02 ka-im-eni ]{XnI MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne ` 4.00 am-[y-a-߃ k-xy-øn-s s]- -Iw D-b -Ø-Ww: tum. sk-_m-kv- y t]mƒ si._n. sf-k- v Ipº-\mSv: "Xn- -bp-ss,

More information

Printed & Published by Arogyakeralam Palliative Care Project 2013 (Pariraksha) Malappuram

Printed & Published by Arogyakeralam Palliative Care Project 2013 (Pariraksha) Malappuram Vazhvilakkay Printed & Published by Arogyakeralam Palliative Care Project 2013 (Pariraksha) Malappuram Pariraksha Palliative Care Team, Malappuram District Layout & Cover : Shaji Paloly Printed at : RHBC

More information

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv

d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w ' '12 d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn 1 d Irjn hni-k\] Xn Bdmw L w 2007- '08-2011- '12 d t_m Uv 2 d Irjn hni-k\ ] Xn d t_m Uv d Irjn hni-k\ ] Xn Bdmw L w \n_- -\-Iƒ I. Dt±iyw B[p-\nI imkv{xob Irjn-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n- p d

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_

\yq hnj t^m F sn-bn- nmv thƒ-uv. sk]v w-_ 1 sk]v w-_ 2016 \yp hn-j t^m F sn-bv- n-mv thƒ-uv ]p-kv-x-iw 16 e- w 13 sk]v w-_ 2016 Xm-fp-Iƒ a-dn- p-tºmƒ 4 5 10 12 13 15 17 19 21 25 FUn-t m-dn-b tum.tpm-kv ]m-d- -S-hn A`n-ap-Jw P\-{]n-b-s\m w tiw

More information

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq

Hcp bpkw Ahkm\n p. kwbp {]m \ G{]n 10\v. C UybpsS At mkvxe tum. t]mƒ ]n \nxyxbn. km n. ]m-ã kmw-ip- n Nm-t m \n-e-ºq Hcp bpkw Ahkm\n p ]m-ã sp ]m-ã si. Pn tpm-k-^v tpm- ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm- Uv C C -Uy ti-c-fm tã- v Iu -kn sk-{i- -dn-bm-bn ]m- Ã sp tpm-k-^v ho- pw sxsc- -Sp- -s - p. tã- v Hm-h -knb- d-h. kn kn

More information

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p

s]-s -t m-kvx-tcmsv am v tnmzn- p 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA BKÃv 2014 e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 18 e w. 15 hne `.4.00 Published from

More information

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X)

k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) ]Xnaq mw ticf \nbak` (THIRTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY) k_vpiv v IΩn n X (SUBJECT COMMITTEE X) h\hpw ]cn-ÿn-xn-bpw hnt\m-z-k- m-chpw (FOREST, ENVIRONMENT AND TOURISM) ssph sshhn[y kwc- -Ww, FIvÃ

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn

]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn 2018 APRIL 238 VOLUME 21 ISSUE No. 238 Published from THIRUVALLA on 01-04-2018 ]pgi-sf c- n- m H-cp ]p-xn-b]- -Xn A-{_-lmw s_ -l l-cn-x-tk-\ ÿm-]-i {]-kn-u v- P-e-kw-`-c-W-Øn-\m-bn ]p-gbn Ip-fw-Ip-Øp-I,

More information

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m

C m-anse \yq\-]- -amwv. sf.-f-kv : {^m kn-kv ]m 20 2016 sk]v w-_ hmeyw. 21 e w. 18 hne `.4.00 ka-im-eni ]{XnI MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com www.marupacha.com Tel. +91 469 2634321 Published from Thiruvalla on 20-09-2016

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

apt ä nsâ ]ShpIÄ IpSpw-_-{io PnÃm anj³ ] -\w-xn«

apt ä nsâ ]ShpIÄ IpSpw-_-{io PnÃm anj³ ] -\w-xn« apt ä nsâ ]ShpIÄ IpSpw-_-{io PnÃm anj³ ] -\w-xn« AhXmcnI apt ä nsâ ]ShpIÄ F ]pkvxi neqss ]pxnb A\p`h]mT Ä \ÂIpIbmWv. IpSpw_{io {]hà \ fneqss IS p t]mb hgnifnâ a\ênâ ]Xnª A\p`h fpss HmÀ½IÄ Cg]ncns Sp v

More information

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv

aivt]em Kpl bn{km-tb-en-tâxv 1 05 ka-im-eni ]{XnI www.marupacha.com MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA 2017 HtŒm_ e-mail: maruppacha@yahoo.com hmeyw. 22 e w. 19 www.marupacha.com hne `.4.00 Tel. +91 469 2634321 \yq-u -ln: F-s

More information

Guideline for Farmers Registration and E- payment and transaction

Guideline for Farmers Registration and E- payment and transaction Association of Agricultural Officers Kerala Guideline for Farmers Registration and E- payment and transaction Courtesy: Sri. Salin Thapasi Agricultural Officer IT Cell Thiruvanthapuram I ji cpn-kvt{s-j

More information

PLACID VIDYA VIHAR SENIOR SECONDARY SCHOOL CHETHIPUZHA

PLACID VIDYA VIHAR SENIOR SECONDARY SCHOOL CHETHIPUZHA PLACID VIDYA VIHAR SENIOR SECONDARY SCHOOL CHETHIPUZHA FORMATIVE ASSESSMENT NO.3-2015- 16 Class: I ENGLISH Time 1hr. Marks: 25 Name.. Roll No. Div. Q.I. Fill in the blanks with the correct describing words.

More information

WORLD MATHS DAY ACTIVITY PACK. Ages worldmathsday.com UNICEF WORLD MATHS DAY Lesson Plans Age 4 10 ACTIVITY RESOURCE

WORLD MATHS DAY ACTIVITY PACK. Ages worldmathsday.com UNICEF WORLD MATHS DAY Lesson Plans Age 4 10 ACTIVITY RESOURCE UNICEF AND WORLD MATHS DAY Hp q WORLD MATHS DAY ACTIVITY PACK A 4-10 UNICEF WORLD MATHS DAY 2018 L P A 4 10 ACTIVITY RESOURCE APPENDIX 1 APPENDIX 2 G S---Bx S E f UNICEF WORLD MATHS DAY 2018 L P A 4-10

More information

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e

2009, JpXzv_ \ºcv _bvøp ^pxqlv, e 2009, JpXzv_ \ºcv 27 d^a F hm ns A w Db Øp-I, s]m pi F - Xm-Wv. PUnI hkvxp- sf Db Øp- -Xn\pw t]cpw s]cp-abpw Db Øp- -Xn\pw Cu ]Zw D]-tbm-Kn- p- p. A dm-^n-av A mlp-hns AkvXn-Xz-am-sW- mwv \mw hniz-kn-

More information

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn

]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]nkn-\m v 2018 Pqsse 5 8 hsc t_mã Hcpßn ]mã s_ty tpm k I ho-\ t_mã : A-ta-cn- -bn-epw Im-\-U-bn-ep-ap- s]-s -t m-kv- Xv k-`-i-fp-ss sf-iy-iq- m-bv-a-bmb ]n.-kn.-f.-f.-si.-bp-ss 2018 tim -^-d -kv t_m-ã

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^

Icn-kvam- niv apt w s]s -t mkvxp {]ÿm-\sø _e-s -SpØn: _nj]v dmt^ 20 sabv 2018 hmeyw. 24 e w. 10 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA hne Bcm-[-\m-Km-\-߃ kwko-x-ta-f-i-fm- -cpxv tim- -bw: B-cm-[-\-bn kw-kotxm-]-i-c-w-ß-fp-ss i-_v-zw hnizm-kn-i-fp-ss i-_v-z-sø- mƒ

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn

Iv\m\mb ss\ v \hw-_ 19 i\n-bmgvn Patron: Arch Bishop Rt. Rev. Dr. Mathew Moolakatt Spiritual Director : Rev. Fr. Abraham Mutholath President: Cyriac Koovakattil Secretary: Simon Abraham Muttathil News Editor : John Karamyalil Iv\m\mb

More information

English Made Easy: Foundation Book 1 Notes for parents

English Made Easy: Foundation Book 1 Notes for parents a nh Ma ay: Fnan 1 pan h b n hp y ch an ay an by cn n h n n ach h n h aphab. h h achn an ca phnc. h nan, achn an wn ac w nca y ch an h na ach, a w a h n n ach a an hw wn n h pa. y cpn h pa h b, y ch w

More information

Remote Sensing Applications for the Historic Environment

Remote Sensing Applications for the Historic Environment m S App H Em L H Em m S 4 C B P m k m m. B m S App H Em L H Em m S 4 m C A Im H Em. B m m H Lp U S D m S C U P m k B m S App H Em L H Em m S 4 m A m A W k? A pp :. Tpp. Px. mk.. S S mk.. Cp S mk B m m

More information

Women in The Bible. Michal (aojä)

Women in The Bible. Michal (aojä) Women in The Bible Michal (aojä) aojä F t]cnsâ AÀ w btlm-hsbt mse BcpÅq Cu kv{xosb bn{km-tb-ensâ {]Ya cmpm-hmb iueosâ c m-as aiä F pw tkmeym- ns\ txmev]n Zmho-Znsâ `mcy F p-apå c v am\-z-wvu- n-ep-amwv

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s

sf.]n.kn ^m-an-en tim -{^ -kv a-s-ßn-h-c-hn-s -bpw ]p-xp- -Øn-s -bpw kw-k-aw ]n.-kn ^m-an-en tim -{^ kn-s 20 hmeyw. \hw_ 24 e w. 22 MEMBER: NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA tim bw: am txmωm«olmbpss ss]xriw Dd- n- p-ibpw AtX-k-abw {_m W ss]-xr- Iw Dd- n- p-ibpw sntø- Xv k`-bpss ]pxp- -Øn\v AXy- m-t]- n-x-am-sw

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

2013 reserved. Copyright

2013 reserved. Copyright Copyright C 2013 reserved C Copyright of the sketches, monograms, logo and other materials used in this story to create pages as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018

Fgp- p-]pc. Hm sse³ IpSpw_ amkni. F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- ss{ikvxh DECEMBER 2018 Fgp- p-]pc ss{ikvxh Hm sse³ IpSpw_ amkni 8 2 0 1 9 F-Ãm- {]n-b- hm-b-\- m-à- pw{in-kvxp-a-kv -]p-xp-h-õcm-iw-ki-ä!- Hcp Hm sse³ IpSpw_ amkni Vol: I Issue: 10 DEC. 2018 (For Private Circulation Only) CHIEF

More information

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC BOARD OF DIRECTORS Pd Pk E. K V-Pd B R S L Bd-Sw Ld Tk Nk Edwd A DB Dv S ADMINISTRATIVE TEAM Pvd v dvd w db B, Hd, Lww, d Rd Ld, M A Pb R.S.D., I Smm 2006 Vm 5 CEO

More information

2014 HIvtSm_À, hne `40. IqSv 2014 HIvtSm_À. ae_ mdnsâ Bc m-a- ns e ]\ n-\ oà] pj v] w.

2014 HIvtSm_À, hne `40. IqSv 2014 HIvtSm_À. ae_ mdnsâ Bc m-a- ns e ]\ n-\ oà] pj v] w. 2014 HIvtSm_À, hne `40 18 IqSv 2014 HIvtSm_À {]Xo bpss XWsemcp nb I q-«v-a m-b ae_ mdnsâ Bc m-a- ns e ]\ n-\ oà] pj v] w www.koodumagazine.com Indo Arab Manpower believes finding the right fit is critical

More information

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk

t\xmhv sh p-hn-fn-iƒ I v ]X-dn : dh.-si B tu-gvk - KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA hmeyw 7 e w: 09 sk]v w-_ 2012 Annual Subscription Rs. 100/- apf- pg: ti-c-f-øn-se s]- t m-kv-xv ssz-h-k-`-iƒ- v 100 h -j-sø ss]-xr-iw B-Wv A- h-im-i-s

More information

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat P j S h 2016 Sy, Mch 20 TH 10 m - 5 m My, Mch 21 ST 10 m - 4 m Wh S Cv C >> T m xv cc vy w >> M h ch c bh m w m vv c >> Cc wh m ch b wy c w y b Shw b q. R h Mch 18h www.wvchw.cm Ah c m h Gk wy my wh c

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

`G 12 */" T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S.

`G 12 */ T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S. 01(( +,-. ()*) $%&' "#! : : % $& - "#$ :, (!" -&. #0 12 + 34 2567 () *+ '!" #$%& ; 2 "1? + @)&2 A5&2 () 25& 89:2 *2 72, B97I J$K

More information

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor)

EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty, Pr. Roy Cherian, Pr. Abraham Mannamaruthi (Editor) k`m hm -Ø-Iƒ F m am-k-hpw 5 mw Xo-b-Xn- p-apºv Hm-^o-kn F-Øn-t - -XmWv tej-\߃, A-`n-{]m-b߃, hm -Ø-Iƒ Xp-S-ßn-b-h A-b-bv-t - hn-emkw EDITORIAL BOARD: Dr. T.P. Abraham Pr. K.T. Thomas, Pr. V.J. Thomaskutty,

More information

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp

`-b-sø Io-gv-s -Sp-Øpw: d-h. tum. tpm si.am-xyp 20 2015 sk]v- w_ hmeyw. 20 e w. 18 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-09-2015 sf-.]n.kn. an-uv-sh-ãv do-pn-b k-tω-f-\w ]m-ã jm-pn Zm-\n-tb D-Zv-Lm-S-\w sn-bv-xp {]-kw-kn- p- p. t^m-t m: ^n- n cm-pp,

More information

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/-

hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page 8 Annual Subscription ` 150/- kxy-k- -X-tbmsS! kss[cyw!! kq va-x-tbmss!!! hmb-\- mtcm-ssm w Hcp NphSp ap n Published from Kottarakkara on 15-01-2018 2018 January 15 MONTHLY Registered News paper VOL. 7 Issue No. 06 Kottarakkara Page

More information

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. ""Ata-cn- -bn-se

kphntiji bm{xbmbn ho-sv k-μ -in- p-am-bn-cp- p. X-s a-c-w hm -Ø A-dn- v H- _m-a C-ß-s\ Szn- v sn-bv-xp. Ata-cn- -bn-se kphntiji bm{xbmbn {]Imiv ]n. timin tim-sn- -W- n-\v P-\- ß-tfm-Sv kp-hn-ti-jw {]-kw-kn- v kp-hn-ti-j-sø A- -cm - - Øn P-\-Io-I-cn- _n- n-{k-lman-s\-t m-se a-s m-cp kp-hn-tij-i N-cn-{X-Øn C-. kp-hnti-j-k-xy-øn-s

More information

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p.

IÀ m-hnâ {]nb-tc, \n Ä FÃm-hÀ pw Pohn- p tbip-{in-kvxp-hnsâ \ma- n-epå hµ\w Adn-bn- p- p. VOLUME - 1 RNI Reg. No. TNBIL/2016/70171 JUNE - 2017 TAMIL & MALAYALAM ISSUE - 6 (Pma- m-c\ - nâ) ki-ehpw tim[\ snbvxv \ÃXv apdpsi ]nsn n³ (1 sxk: 5:21) {]tbm-p\ - a - p-åxp H pw ad- p-h- n-«nã (A.-{].20:20).

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7; ;J zy U;K z< mj ]!.,,+7;

M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7; ;J zy U;K z< mj ]!.,,+7; V 3U. T, SK I 1393/08/21 :,F! 1393/10/29 ::!n> 2 1 /M + - /E+4q; Z R :'!3Qi M $,7 8$ 4,!AK 4 4/ * /;K "FA ƒf\,7 /;G2 @;J\ M $ 4 65\ K;$ 5, 65\ M $ C! 4 /2 K;$ M $ /+5\ 8$ A5 =+0,7 ;* C! 4.4/ =! K;$,7 $,+7;

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv

hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv 2018 MARCH VOLUME 21 ISSUE No. 237 Published from THIRUVALLA on 01-03-2018 hni-k-\-øns t]cn tbip-hns\ hn -cpxv sim-lna: hn-i-k-\-øn-s a- d-hn tb-ip-hn-s\ hn - -cp-sx- v \m-km-em v _m-]v- n-ãv N - kv Iu

More information

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp

]mã _n\p tpm v. ti-c-f-øn-se s]-s -t mkv-xp 20 2015 Pq MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 hmeyw. 20 e w. 11 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-06-2015 ka-im-eni ]{XnI A-ta-cn- -bn a-e-bm-f-h-k-

More information

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp

sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp - sf.]n.kn Im-\-U- do-pn-b- cq]o-ir-x-ambn {]-kn-u v: ]m-ã s]-\n-tb sn-dn-bm, sk-{i- -dn: ]m-ã s_- n am-xyp Im-\-U do-pn-b `m-c-hm-ln-iƒ sf.]n.kn P-\-d {]-kn-u- v ]m-ã tp- -_v tpm-wn-t\m-ssm- w ssm-dm

More information

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw

ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw ticf k m s]mxphnzym-`ymk hip v koam- v- -ti-cf Xncp-h-\- -]pcw tamuyqƒ F.- -]n, -bp.]n - {]Yam- -[ym- -]- -I mbp ZznZn\ amt\- -Pv vsa v v ]cn- -io- -e- -\w) STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w

PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Jeo-^-Xp akolv A Jmankv PpapA JpXzv_ 2011 sabv 20 lzvdxv Jeo-^-Xp akolv A Jm-ankv hnh Ø\w Fw. \mkn AlvaZv simsn-b-øq Xncp-\_n bpss bym t{]anbpw Zmk\pw Ime- Øns Camapw Xncp-\-_n- bpss {]h-n-\-{]-imcw BI-

More information

A²ymbw : aq v. aqey\nà bw. ae-bm-f- nsâ lmky-]m-c-¼cyw sndp-iymkmln-xy- nâ F s\ {]I-S-am-

A²ymbw : aq v. aqey\nà bw. ae-bm-f- nsâ lmky-]m-c-¼cyw sndp-iymkmln-xy- nâ F s\ {]I-S-am- A²ymbw : aq v aqey\nà bw ae-bm-f- nsâ lmky-]m-c-¼cyw sndp-iymkmln-xy- nâ F s\ {]I-S-am- Ip p F At\z-j-W-am-bn-cp p Cu {]_-Ô- nâ \S- -nb-xv. ]T-\- n\v `qani Hcp- p- -Xn-\mbn ]mýmxy ]uc-kvxy-nn- -IÀ lmky-

More information

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.-

Zv-LmS-\w sn-øp-i-bm-bn-cp- p A-t±lw. hn-iz-zo-]w A-hm -Uv kn-f-kvf-kv sk-{i -dn dh.- 20 \hw-_ hmeyw. 22 e w. 20 hne `.4.00 Published from Thiruvalla on 20-11- MEMBER NEWS PAPERS ASSOCIATION OF INDIA e-mail: maruppacha@yahoo.com Tel. +91 469 2634321 {InkvXy FIvkvt]m U ln-bn kam-]n p {InkvXy

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w

KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w KmUvKn IkvXq-cn-cw-K dnt m piƒ Hcp XmcXay Ah-tem-I\w hn.- F-kv. hnp-b kmenw Aen ^ut -j Aø- Imhv tdmuv IWn-aw-Kew, Xr»q 680027 1 kmenw Aen ^ut -j ÿm]nxw : 2006 (C y {SÃv BŒv 1882) apjy-e yw ""ssph-ssh-hn[y

More information

cmp-øm³, PmÀJ- v, KpP-dm- v, N o-kvk-uv, shìv _wkmä F o 5 kwøm-\- -fnte v kphn-ti-j-hp-ambn þ `nen, IpUp-Iv, ap m-cn, hmk-hm, Nu[-cn, kxv\m-an, O

cmp-øm³, PmÀJ- v, KpP-dm- v, N o-kvk-uv, shìv _wkmä F o 5 kwøm-\- -fnte v kphn-ti-j-hp-ambn þ `nen, IpUp-Iv, ap m-cn, hmk-hm, Nu[-cn, kxv\m-an, O cmp-øm³, PmÀJ- v, KpP-dm- v, N o-kvk-uv, shìv _wkmä F o 5 kwøm-\- -fnte v kphn-ti-j-hp-ambn þ `nen, IpUp-Iv, ap m-cn, hmk-hm, Nu[-cn, kxv\m-an, O o-kvk-un, t\ m-fn, Hdm-thm F o 10 P\-hn-`m-K- m-cpss CS-bn-te

More information

anihv ]T\ klmbn lbà sk - dn KWnXw PnÃm ] m-b v, ImkÀtKmUv 2013-þ14

anihv ]T\ klmbn lbà sk - dn KWnXw PnÃm ] m-b v, ImkÀtKmUv 2013-þ14 anihv ]T\ klmbn lbà sk - dn KWnXw PnÃm ] m-b v, ImkÀtKmUv 0-þ4 anihv 04 Advisory Committee Chairman : Adv. P.P. Syamala Devi President, District Panchayath, Kasaragod. Vice Chairman : Smt. K. Sujatha Standing

More information

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered

Executive Summary of Climate Change MALAYALAM. Reconsidered Executive Summary of Climate Change MALAYALAM Reconsidered Climate Change Reconsidered Lead Authors Craig Idso (USA), S. Fred Singer (USA) Contributors and Reviewers Warren Anderson (USA), J. Scott Armstrong

More information

2012 Unkw-_À 13, hymgmgvn

2012 Unkw-_À 13, hymgmgvn I C.-_n. XIII ticf \nb-a-k`/vi - 4 ]Xn-aq mw ticf \nb-a-k` Bdmw kt½-f\w \nb-a-k`m \S-]-Sn-IÄ þ kw{klw (tnmtz-ym- -c- Ä HgnsI) 2012 Unkw-_À 13, hymgmgvn \nb-a-k` cmhnse 8.30-þ\v _lp-am-\-s «kv]o À {io.

More information

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw

Zp-cp-]-tbm-Kw A]-I-S-Icw ssj-pp txm-a-kv Rm-d-bv- I-gn- \q- m- n-s G- -hpw h-en-b {]-txy-i-x hn-h-c km-t - Xn-I cw-k-øv D- m-b Ip-Xn- v Nm- -am-wv. C- -s\- v A-[n-jvTn-X-amb km-t -Xn-I-hn-Zy-bv- pw A-Xns hn-im-k-øn-\pw c- v h-i-ßfm-wp-

More information

FUn-t m-dn-b. VET MEDIA A magazine for Animals & Poultry. Februray 2017 Vol 1 Issue 11

FUn-t m-dn-b. VET MEDIA A magazine for Animals & Poultry. Februray 2017 Vol 1 Issue 11 VET MEDIA A magazine for Animals & Poultry Februray 2017 Vol 1 Issue 11 Chief Editor K.N.Subhagan Editor C.A.Joseph Editorial Board N.C.Beena P.L.Lipi FEBRUARY 2017 Cover & Design T.V.Kalesh V.C.Pharmaceuticals

More information

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x Assignment ID: 1 Name Date Period Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x 5) au xv av xu 6) xbz x c xbc x z 7) a w axk a k axw 8) mn xm m xn

More information

"ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw.

ho pw P\n- pi' As - n c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. hy -amb Hcp kphn-tij ktµiw "ho pw P\n- pi' As - n "c n -s -SpI' F m Fs v hni-zo-i-cn- mw. Cu A\p-`hw e`y-am-ip- -Xns BZy-]Sn A\p-Xm-]-am-Wv. F m ]m]-sø- p-dn v A\p-X-]n- -W-sa- n ]m]w F m-sw v Adn-b-Ww.

More information

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp

]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp KERMAL / 2007 / 21096 PUBLISHED FROM THIRUVALLA ON 05-10 - 2016 hmeyw 12 e w: 10 HIvtSm-_ 2016 Price Rs. 10/- Annual Subscription RS. 100/- ]mã kn.-kn. txmakv Npa-Xe Gs -SpØp ap-f- p-g: N - v Hm-^v tkm-uv

More information

k m-cn-iä I ticfw ]n F skbvxp-ap-l-½zv

k m-cn-iä I ticfw ]n F skbvxp-ap-l-½zv k m-cn-iä I ticfw ]n F skbvxp-ap-l-½zv k m-cn-iä I ticfw {KÙ-IÀ m: ]n F skbvxp-ap-l-½zv {]kvxm-h\ Ncn-{X-km-ln-Xy- n\v AÀln- p- {X {]m[m\yw ae-bm-f-`m-jbnâ e`n- n-«n-sã- nepw Bim-h-l-amb ]ptcm-kxn {]kvxpx

More information

Information furnished in conformity with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space

Information furnished in conformity with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space United Nations Secretariat Distr.: General 29 March 2000 Original: English Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Information furnished in conformity with the Convention on Registration of Objects

More information